KWARTIERSTAAT  VAN  SONJA  EN  JOHN  BROUWER
GENERATIE  9

256. Jan Ariensz BROUWER,
Zoon van Arie Pietersz Brouwer [nr. 512] en Grietje Jans Cock [nr. 513], geboren aan de Boterdijk onder Uithoorn in 1716, gedoopt in oktober 1767 door Pieter van Dam, Doopsgezind, van beroep landbouwer in de Mennonietenbuurt aan de oostzijde van de Amstel, overleden te Mijdrecht op 28 maart 1789, oud 73 jaar.
Gehuwd (1) te Mijdrecht in januari 1742 met Aegje Pieterse MANDERE, geboren te Mijdrecht ca.1695, Doopsgezind, overleden in de Mennonietenbuurt onder Mijdrecht tussen 1749 en 1764, eerder weduwe van Willem Jansz BREGT.
Gehuwd (2) te Mijdrecht in augustus of september 1764 (voor 11 september) met Geertje Martens GOEDHART.

NOTARISAKTE (G. van Ette), Mijdrecht, 11 april 1721:
Arie Pietersz Brouwer, woonende aende Botterdijk onder Uijthoorn, zijnde hij comparant sieckelijck, agt nemende hij comparant op de vooghdije van sijn na te late kind off kinderen met name Marretje en Jan Aris Brouwer, verklaarde de selve met uijtsluijtingh van alle weesmeesteren off geregten, etc. te benoemen tot voogden Claas Jans Man en Claas Jacobs van Veen.
Hen wordt opgedragen de nalatenschap aan de erfgenamen uit te keren wanneer deze 25 jaar oud zijn, of eerder bij huwelijk.

NOTARISAKTE (G. van Ette), Mijdrecht, 22 november 1721:
Inventaris van den boedel en goederen soo als deselve bij Arie Pieters Brouwer in sijn leven weduwenaar en boedelhouder van Grietje Jans Cock sijn beseten en bij hem in Junij deses jaars 1721 mette dood ontruijmd en nagelaten gemaackt bij mij Gerard van Ette notaris des Hofs van Utrecht residerende te Meijdrecht in presentie vande naegenoemde getuijgen ten versoeke van Claas Janse Man en Claes van Veen als gestelde voogden vande voornoemde Arie Pieters Brouwer of sijne naetelate kinderen bij de voornoemde Grietje Jans Cock verweckt ende ten opgeeven van Marretje Aris Brouwer naegelaten dogter van de voornoemde Arie Pieters Brouwer, huijden deesen 22e November 1721 als, Eerstelijck een huijs, erff, berg en schuur staende ende leggende aende Botterdijck onder den geregte van den Uijthoorn belent ten zuijden Claas Verbent en noorden Leentje Barten.
Item omtrent 27 mergen 94 roeden soo hoij als weijland leggende in Steenwijck aan de Botterdijck onder den Uijthoorn belent ten zuijden Claes de Boer, westen 't Jaagpad, noorden Leentje Barten en oosten de Botterdijck. Item omtrent een mergen landts leggende onder Aalsmeer, belent ten zuijden Willem Jacobse, westen d'Erffgenamen van Jacob Jacobse, noorden Pieter Lijsje en Oosten dijck.
Nog omtrent 2 mergen land gelegen bij de stad en onder Jurisdictie van Haerlem en Haarlemmerlieden, strekkende van Spare tot de Somerwegh.
Item nog 5 turf ackertjes grood omtrent 400 roeden leggende inde Vrije Noordveen belent ten zuijden, oosten en westen de weduwe Hendrik Schipper en Cornelis Dirks Swanenburgh.
Een obligatie groot in Capitaal vijff hondert guldens: spreeckende ten laste van Claas Smit ofte deselffs ....... te Thamen lopende tegen drie guldens ten hondert int jaar, zijnde vand' 1 Meij 1707.
Nog een obligatie groot in Capitael 600 guldens spreeckende ter laste van 't gemene Land staende ten Comptoire der Stad Lijden op den naam van de kinderen van Cornelis Leendertse jegens 4% certo sijnde vand' 31 maart 1699.
[Voorts:] 19 melck koeije, 4 melck vaerse, 2 guijsde vaerssen, 1 guijsde koe, 1 stier, 6 pincke, 11 kalveren, 7 swijne, item nog omtrent 40 koe hooij, 72 stucks kasen, 2 vierendeels boter, item nog in verschijde Specien inde Boedel in contanten bevonden f 2,339:10:8, Item nog 59 onbekende goude stucken geld wegende omtrent 3 vierendeels, Nog omtrent 50 onbekende stucken silvergeld wegende omtrent 14 en 1/2 lood.
Ongemunt goud en silver: Vier gouden ringen, een silvere tuijg, een silvere hefdmesje, een silvere vorck, een hefd van een mes.
Linne en wolle: 16 Tafellakens, 25 servette, 9 lakens, 18 hensdoecke, 17 soo mans als vrouwe hemde, 35 soo kusse als Peulue slopen, 3 Nagtmantels, 1 Luiermand met sijn toebehoren, 3 heele Nieuwe linne webbens, 9 dito stucke Nieuw linne, 4 bedde, 15 bedde kussens, vijf peuluws, dertien deeckens.
Koper en tin: 37 Nieuwe tinne lepels, 6 dito bekers, een nieuwe dito beker, een dito boter pot, 6 dito schotels, 2 kopere bes. Panne, 9 kopere ketels, 3 metale Potte.
[Voorts:] 1 klock, een ijsere kr..a, 2 schale en gewigt.
Eijndelijck nog eenige potte, pannen en andere klijnigheden, mitsgaders alle de gereedschappen tot de Bouwerije behorende vermits sulx de voogden is bekend, werd alhier om corthijtshalve overgeslagen.
Aldus geinventariseerd ten daage en jare als boven en heeft de voorn: Marretje Aris Brouwer verklaart desen Inventaris en opgeving te weesen deugdelijck en opreght sonder haars weetens daar van iets affgehouden off ter Quades trouwe verswegen te hebben, directelijck nog indirectelijck, belovende met te min soo wanneer haar nae deese iets openbaar werd, 't zij tot voor off nadeel van deesen Boedel t'allen tijde daar meede deesen inventaris te sullen complementeren en desnoots met Eede te sullen certificeeren, dat aldus assieerde ten sterfhuijse van voornoemde Arie Pietersz Brouwer, staende aende Botterdijck onder den geregte van den Uijthoorn ter presentie van Jan Pietersz Cock en Jan Aris Man als getuijgen hiertoe versogt.
[was getekend:] Claes Janz Man, Claas van Veen, Marritje Aris Brouwer, Jan Ariese Man en Jan Pieterse Kok.


Uithoorn met uitzicht op de brug, 1748.
Tekening van Jan de Beyer.

NOTARISAKTE (G. van Ette), Mijdrecht, 17 januari 1723:
Op heden den 17 Jan: 1723 compareerde voor mij Gerard van Ette, Openbaar Notaris s'Hofs van Utregt Residerende te Mijdregt in presentie vande nagenoemde Getuijgen Gerbrand Teunisse Deecken, bruijdegom en Marretje Aris Brouwer, bruijt, wonende aen de Botterdijck onder den Uijthoorn en verclaerden zij Camparanten bij deesen aentenemen zoo lange zij bijde in leven zijn en verders met versoecke van de gestelde voogden, haer tweede Comparantes Broeder Jan Aris Brouwer, oudt seven Jaeren, deselve tot zijn veertiende Jaer in dees niet alleen bij gesondhijdt en Siekte met spijs en drank en slaepplaets in haren huijse te versorgen, maar deselve ook te benaijen en bewassen sonder iets het aldermintse daer voor te pretenderen offte ooijt te sullen eijsschen.
Tot Naercoming van dien daer onder verbindende haere Persoonen en Goederen zoo hebbende als getuijgen deselve Subjecterende alle Regten en Geregten, en Spesialijk den Ed: Hove van Utreght.
Aldus gedaen en gepasseert ten huijse vande Comparanten staande aande Botterdijck onder den Uijthoorn ter Presentie van Jan Pieterse Kock en Dirck Pieterse Kock als getuijgen hierover versoght.
[w.g.:] Gerrebrant Teunisz Deken, Marrigie Aris Brouwer, Jan Pieterse Kok [Dirck Pieterse Kock tekende met een kruis]

NOTARISAKTE (G. van Ette), Mijdrecht, 10 juni 1723:
Compareerde voor mij Gerard van Ette, Nots: s'Hoffs van Utrecht Resideerende te Mijdrecht in Presentie van de nae genoemde getuijgen Gerbrand Teunis Deecken en Marritje Aris Brouwer, Echteld: naegelaten dogter van Arie Pieters Brouwer, wonende aande Hondebuurt onder den Uijthoorn ter Eenre en Claas Janse Man en Claas van Veen als voogden over Jan Aris Brouwer, minderjarige naegelaten soon van voorn: Arie Pieters Brouwer volgend de acte daarvan op den 11e april 1721 voor mij nots: en seeckere getuijgen gepasseert ter andere sijde, ons nots: en getuijgen bekend.
Te kennen gevende sij comparanten met elkanderen te hebben naegesien en geexamineert de staat en gelegenthijt des naegelaten boedels vande voorn: Arie Pieters Brouwer en daar uijt nae rijp overleg overwogen te hebben waarmede elck sijn Erffportie souden kommen worden voldaen, so verklaarden sij comparanten nae alvorens den Huijsraet en Inboedel soo van kisten, kasten, linne, wolle, koper en tin, ongemunt goudt en silver, als andersints als meed:
Haeff en vee en alle t' geene tot de bouwerije was behorende onder elkanderen te hebben verdeelt en sij, tweede comparanten hare portie als meede t' geen van deselve goederen nog int gemeen was publiq hadden doen verkopen en daar van elck zijn geregtelijcke portie te hebben getrocken, omtrent de verdere goederen met den anderen in alle min en vriendtschap te sijn geschift, geschijden en verdeelt in maniere als volgt:
Eerstelijck is aende eerste comparante in voldoening van haar erffportie aanbedeelt een obligatie groot in capitaal vier hondert guldens, spreeckende ten laste van Claas Smith offte desselfs erffgenamen te Thamen, loopende tegens drie guldens ten hondert int jaar sinde van dato 1 Meij 1707.
Item voor haare geregte portie van de Contanten in den boedel bevonde f 1,169:15:0.
Eijndelijck nog tot gelijckstelling van de obligatie van f 640.- de tweede comparant aanbedeelt, een somma van f 110.- welcke voorz: somma sij Eerste comparante bij onderteeckeninge deeses bekenden ontfangen te hebben.
Waar tegens de voogden voor haar minderjarige is aanbedeelt:
Eerstelijck een obligatie groot in capitaal ses hondert en veertig guldens, spreeckende ten laste van 't gemeene land staande ten Comptoire der stadt Lijden op de naam vande kinderen van Cornelis Leenderts jegens 4% sijnda van dato 31 maart 1699 no. 6 fol: 88, numm. 3025, Reg. fol: 329.
Nog voor haare portie inde Contante Penningen een somma van f 1,059:15:12, sijnde hier affgetrocke den somma van f 110.- dewelcke de 2e Comparenten door de bovenstaande obligatie meerder als haar portie was aanbedeelt en sij aande 1e comparante hadden uijtgekeert.
Eijndelijck nog een somma van f 148.- tot voldoening van hare portie in den huijsraad en inboedel dewelcke onverkoght was gebleven en door de eerste comparante ter verz: is opgenomen.
Welcke voors: schiffting, schijding en deling nae dat sij comparanten deselve van Post tot Post een en meermalen hadden naegesien en geexaminereert, sij comparanten verklaarden te Landeeren en approbeeren en daarmeede volkomen genoegen en contement te nemen sonder dat den een tot laste van den anderen eenige actie off pretentie direct of indirect meer Reserveert off openhoud off dat eenige goederen onverdeelt sijn gebleven, als een huijs, erff, berg en schuur met omtrent seven en twintig mergen 94 roeden soo hooij als weijland leggende in Steenwijck aande Botterdijck onder den Uijthoorn, belent ten suijden Claas Verbent, westen 't Jaagpad, noorden Leentje Barten en oosten den Boterdijck.
Item omtrent een mergen landt leggende onder Aelsmeer belent ten suijden Wilm Jacobse, westen de erffgenaemen van Jacob Jacobse, noorden Pieter Lijsje en oosten den dijck.
Nog omtrent twee mergen land gelegen bij de stad en onder de Jurisdictie van Haarlem en Haarlemmerliede, streckende van Spare tot de Somerwegh.
Item nog vijff turff ackertjes groot omtrent vier hondert Roeden leggende in de Vrije Noorderveen, belent ten suijden, Noorden en oosten de weduwe Hendrick Schipper en Cornelis Dirck Swanenburgh, in welcke goederen ider van hun comparanten sijne portie reserveert.
Bekende wijders ider de beschijden tot hun aanbedeelde behorende voor soo verre die in den boedel bevonden sijn geweest nae sig genomen te hebben, quiterende den een den anderen van alles belovende daar op den een den anderens aanbedeelde rustig en vredig te sullen laeten possideeren en gebruijcken en voor alle namaning costen schadeloos ten allen tijde op ende jegens een jegelijck 't sij in en buijten regten te sullen bevrijden ten dien eijnde voor bedagtelijck renuncieerende van herschijding en Relieff en alle middelen deesen, off den .....hoven derselven contrerieerende.
Eijndelijck verklaarden sij eerste comparanten door het passeeren der voorn: schijding van al het geen 't haar van den voorn: haren vader Arie Pieters Brouwer was competeerende door den voorn: voogden ten vollen voldaan te sijn, derhalven deselve ten vollen Quiteerende bij deesen haar bedanckende voor haar gedane bewind en administratie, belovende de selve en haar nakomelingen ter sake voors: voor alle naamaninge op ende jegens een igelijck t'sij in en buijten Regten ten allen tijde cost en schadeloos te sullen bevrijden.
Tot naarcominge vant' geene verstaat verbinden sij comparenten hare Personen en goederen, so hebbende als gekrijgende, deselve subjecteerende alle Regters ende geregten en speciael den Ed: Hove van Utrecht.
Aldus gedaen en gepasseert ten huijse van den laasten comparant staande aanden Amstel onder Mijdrecht, ter presentie van Cornelis Philips de Jong en Cornelis Jacobs de Jong als getuijgen hier over versogt. [w.g.:] Gerrebrant Teunisz Deken, Marritje Aris Brouwer, Claes Jansz Man, Claes van Veen, Cornelis Philipus de Jong en Cornelis Jacobs de Jong.

NOTARISAKTE (G. van Ette), Mijdrecht, 30 juli 1741:
Compareerde Jan Brouwer, meerderjarigh Jonghman, wonende aan de Amstel onder Meijdrecht, ende verklaarde dat Claes Jansz Man en Claas van Veen als gestelde voogden van sijn vader Arie Pieterz Brouwer aan hem Compt: van haar gedane administratie hadde gedaan, etc.
[Jan geeft aan dat hij alle hem toekomende gelden heeft ontvangen en ontlast hen van verdere verantwoordelijkheid].

NOTARISAKTE (G. van Ette), Mijdrecht, 4 januari 1742 (Huwelijkscontract):
Compareerden Jan Brouwer, meerderjarigh Jongman, als toekomende bruijdegom ter Eenre en Aagje Mandere, wed. Willem Jansz Brecht, als toekomende bruijd, beijde wonende inde Mennonitebuurt aan den Amstel onder Meijdrecht, ter andere zijde. Ende verklaarden sij toekomende Eghtgenoten met den anderen te hebben gecontraheerd over een Christelijk huwelijck tusschen hun lieden ter Eere Godes te geschieden, ende dat op de navolgende Conditien.
Als namentlijck dat zij toekomende egtgenoten tot Subsidie en onderstant van dit haar voorgenomen Huwelijck sullen moeten Conseveren [?] ende aanbrengen alle zodanige goederen, penningen ende Effecten als zij wederzijts zijn hebbende ende besittende.
Van alle welcke goederen als mede die gene dewelcke staande Huwelijck den ein offte den ander bij versterff donatie offte andersints soude mogen opkomen gelijck oock mede in de winst en verlies staande huwelijck te verkrijgen, offte vallen tusschen hun lieden univerzele gemeenschap zal zijn.
Het Huwelijck door de doot schijdende sonder kint off kinderen bij den anderen verweckt in 't leven nae te laten, sal de langstlevende behouden alle de goederen geen van dien uijtgezondert dewelcke den eerst stervende met er doot ontruijmende nalatende zal, mits alleenigh uitkerende aande naaste Erffgenamen ab intestato vanden Eerst stervende op desselfs overlijdens in leven zijnde een somma van twee hondert Guldens eens sonder meer, Met welcke voorsz: Huwelijckse voorwaarden sij toekomende Egtgenoten verklaarden te vreden te zijn, belooffden daar op hun voorgenomen Huwelijck onder Verwaghtinge van Godes Zegen ten eersten te zullen doen solemniseren ende voltrecken en deze in alles Punctuelijck te zullen nakomen ende agtervolgen daar ende verbindende hare Persoon ende goederen deselve Subjecterende alle Reghters ende Gereghten. En specialijck den E: Hove van Utrecht.
Aldus gedaan ende gepasseert aanden Amstel onder Meijdrecht voorn: ter presentie van Pieter Verwoerd en Arie Vuijlting als getuijgen hier over versogt.
[was getekend: Jan Brouwer en Aeghije Mandere]

NOTARISAKTE (G. van Ette), Mijdrecht 29 september 1744:
[Betreft boedelscheiding Anna IJsbrandts van der Snoeck; hierin wordt Jan Brouwer enige malen genoemd als landbezitter in de Hoflanderpolder].

NOTARISAKTE (H. van Voorst), Thamen 29, maart 1748, Fol: 165:
Op Heede den 29e Maart 1748 compareerde voor mij Hendrik van Voorst, Nots: 's Hoove van Utrecht, resideren te Thamen aan den Amstel ter presentie van de nabeschreven Getuijgen Gerbrand Deecken, Weduwnaar en boedelhouder van Marietje Arisz: Brouwer (bij welke den zelven levende en blijkende geboorten is hebbende) wonende aan de Boterdijk onder den Edelen geregte van den Uijthoorn ter Eenre, en Jan Arisz: Brouwer wonende aan den Amstel onder Mijdregt ter andere zijde (mij Notaris bekend) tezamen Erfgenamen ab intestato van Arie Pietersz Brouwer, te kennen gevende zij Comparanten dat bij scheijding en deijling der goederen welke den voornoemde Arie Pietersz Brouwer met de Dood heeft ontruijmd en naargelaten bij de gemelde Erfgenamen nog onverdeeld zijn gebleven de navolgende vaste en onroerende goederen, bestaande:
Eerstelijken een Huijs, Erf, Berg en twee schuuren benevens seven en Twintig mergen vier en 't Negentigs Roeden zoo weij als Hoijland, staande en leggende agter en Naast den ander in de polder van Steenwijk onder den Edelen geregte van den Uijthoorn tegenwoordig bij den Eersten comparants bewoond en gebruijkt wordende.
Item nog vierhonderdvijfenveertig Roeden zo Accers als Water gelegd in de polder genaamd de Noordveen onder den Edelen geregte van Amstelveen.
Item nog eenige stukjes land leggende in des Bannes van Aalsmeer dat bij dezen onverdeeld en in het gemeen zal blijven.
Ende alzo het de Comparanten niet onconvenieerd de gemelde Goederen (buijten 't gene voors: onder Aalsmeer is leggende) langer in het gemeen te houden, zoo verklaarden de comparanten met den anderen in alle min en vriendschap dezelve te hebben geschift en gescheijden en verdeel in maniere als hier navolgd.
Eerstelijk dat de Eerste comparant voor zijn aandeel zal hebben en in eijgendom possideren het voorz: huijs en Erf, berg en schuuren met al het gene daar op en aan Hard en Nagelvast is, benevens Twee en Twintig mergen Vier en 't Negentig Roeden zo weij als Hoijland en Accers staande en leggende als voors:
onder den Edelen Geregte van den Uijthoorn, belend ten Oosten Kornelis Verbent cums., ten Westen Vreek Tijsz Cruijs offte de gene die met Regt daar naast geland en gelegen zijn, ten Zuijden de gemene weg en Noorden de Zijdelmeer.
Item is den Eersten Comparant nog voor zijn portie aangedeelt vierhondert vijf en veertig Roeden zo Accer als Water leggende in de polder genaamd de Noordveen onder Amstelveen voornoemd.
Waar en tegen de Tweede Comparant voor zijn portie en aandeel zal hebben zekere drie kampen zo Hoij als weijland groot tezamen vijf mergen leggende als vooren in de polder van Steenwijk, belent ten Oosten Cornelis Verbent cums., ten westen den Eersten Comparant, ten Zuijden den Gemene Weg en Noorden den Eersten Comparant.b Item zal den Eersten Comparant aan den Tweeden Comparant volgens gemaakte Accoord en Egalisatie deser Scheijdinge nog moeten Uijtkeren een somma van Seshonderd Guldens, die de Tweede Comparant ook bekend uijt handen van den Eersten Comparant ontfangen te hebben en daar van voldaan te zijn, hem daarvan quiterende bij dezen.
Met welke voorenstaande Schiftingen en Scheijdingen en Verdeijlingen de Comparanten verklaarden te vrede te zijn zonder dat den Een op des anders aan bedeeld ietwes meer te Reserveren hebben, belovende over zulx dezen aangaande geen anderen, van deze offte doen Eijsschen directelijk offte indirectelijk in regts off daarbuijten nemaar haar Elx met het geen voorsz: staat te houden voor gecontenteerd.
Renunciderende ten dien Eijnde van Herscheijdinge en Relief, Blijvende midlerwijl de stukjes land onder Aalsmeer tussen de Comparanten nog Gemeen en Onverdeeld.
Tot naarkominge van het geene voorz: staat verbindes de Comparanten wedersijds hare persons en Goederen dezelve subjecterende alle Heers Hoven regters en geregts en Speciaal des Edelen Hove van Utrecht.
Aldus gedaan is gepasseert aan den Amstel onder Mijdregt, ter presentie van Jacob de Jong en Jan de Hoop als getuigen hier toe versogt.
[getekend:] Gorrebrant Deken, Jan Brouwer, Jacob de Jong, Jan de hoop, en H. van Voorst, notaris.

NOTARISAKTE (G. van Ette), Mijdrecht, 13 april 1749:
Jan Ariensz Brouwer en Aegje Mandere, egtelieden, wonende inde Mennonite buurt onder den Gereghte van Meijdrecht bekennen schuldig te zijn aan Claes van Veen, wonende meede in gemelde Mennonite buurt, een somma van f 1.500.-, spruijtende uijt zaeke van haer verstreckte en op intrest gegeven penningen, tegens drie guldens vant honderd int jaer.

NOTARISAKTE (G. van Ette), Mijdrecht, 13 april 1749:
Jan Ariensz Brouwer en Aegje Mandere, egt: wonende inde Mennonitebuurt onder Meijdrecht cederen, transporteren en geven in vollen vrijen eijgendom af, aen ende tenbehoeve van Claes van Veen, wonende mede in gemelde Mennonitebuurt een obligatie ten laste van de Heeren Staten van Westvriesland groot f 500.-

NOTARISAKTE (G. van Ette), Mijdrecht, 21 april 1750:
[Uit Testament van Grietje Jacobs van der Heijde, laatst weduwe van Thijmon van Hilten, blijkt dat zij een huis en grutterij bezat direct ten zuiden van de sluis in de Mennonietenbuurt. Ten oosten daarvan ligt land dat aan Jan Brouwer toebehoorde].

NOTARISAKTE (H. van Voorst), Thamen, 13 juli 1750, nr. 211:
Compateerden den eersamen Jan Arisz Brouwer wonende in de Mennonitenbuurt aan den Amstel onder Mijdregt (mij Notaris bekend) te kennen gevende hij comparant dat dezer wereld is komen te overlijden zijn E: zwager Gerbrand Teunisz Deecken, in leven gewoond hebbende aan de boterdijk onder den E:
Geregte van den Uijthoorn, en welke Gerbrand Teunisz Deecken Neevens den Comparant door wijlen zijn moeder was aangesteld tot voogd en Executeur over Aagie pieters Deecken, minderjarige nagelaten Dogter van Pieter Teunisz Deecken voor zo verre die gem: pupil Erffgen: was ab intestato in de Nalatenschap van hare Gem: Grootmoeder de voorsz. Annetje pieters Brak.
Ingevolge de Acte van voogdije daar van voor mij Notaris en Getuijgen in dato den 6e Januarij 1746 opgeregt waar toe bij dezen werd gerefereerd.
Ende alzo den comparant niet convenieerde de gem: voogdije en administratie over de goederen van de voorn: Aagie Pieters Deecken alleen te administreren.
Maar voornemens is een ander tot medevoogd en Executeur in des overledens plaatze nevens hem te assumeeren en aan te stellen, zo als den Comparant verklaarde (Uijt kragte van de magt aan hem verleend) bij deezen te assumeren en nevens hem tot voogd en Executeur over de Erfportie welke de voorn:
Aagie prs. Deecken van haar Grootmoeder de gem: Annetje prs. Brak in der tijd geerfd heeft, aan te stellen den Eersamen Pieter van Heumen, gevende en verlenende deze zelven nevens hem zodanige ampele en brede magt, als voogden en Executeurs over minderjarige pupilles goederen na regtere kan gegeven worden en in de voorn: Acte van Voogdije breder staat Uijtgedrukt, speciaal mede van assumptie en surrogatie.
Compareerde alhier mede den voorn: Pieter van Heumen ende verklaarde de voorsz: Voogdije en Executeurschap accepterende, verzoekende de comparant hier van Acte die in deze, Aldus gedaan en gepasseert aan den Amstel onder Mijdregt ter presentie van Aart de Jongh en Pieter Snel als getuijgen hiertoe versogt, [w.g.: Jan Brouwer, Pieter van Heumen, Aart de Jong, Pieter Snel, H.van Voorts nots.]

NOTARISAKTE (G. van Ette), Mijdrecht, 2 maart 1751:
Jan Brouwer, wonende aan de Amstel onder Meijdrecht als last en perk hebbende van de Heer Johannes Baartmans en van de Heer Jean Taver, verhuurt aan Clemens van Tol, wonende aan de Cromme Meijert, "zeeckere bruijckweer", bestaande uit een huis, erf, berg en schuur, benevens omtrent 16 mergen hooi- en weiland, gelegen aan de Cromme Meijert in de Polder van Hoffland, bezuiden Mijdrecht, voor de duur van 5 jaren, voor de somma van f 232.- per jaar.

OPMERKING:
Uit de notarisaktes blijkt dat Jan in ieder geval van 1748 tot 1773 in de Mennonietenbuurt woonde.
Volgens Notarisakte nr. 254 dd 2 juni 1751 werd Jan benoemd tot executeur testamentair van Gijsie Belleman, een schoonzusje van Aegje's zuster Lobbetje.

NOTARISAKTE (G. van Bork), Mijdrecht, 11 september 1764, folie 552:
Compareerden Jan Brouwer en Geertje Maartens Goethart, Egtelieden, dewelke verklaarde tot voogd ofte voogdesse over sodanige minderjaarige kind, kinderen of verdere erfgenamen als de Eerst stervende van hun met ter dood sal komen natelaten, te verkiesen ende aantestellen den langstlevende van hun beijde, etc.

NOTARISAKTE (G. van Bork), Mijdrecht, 12 juli 1766, nr. 678:
Huurcedulle:
Jan Brouwer, als last en procuratie hebbende van de heer Johannes Baartman, verhuurt aan Cornelis van der Stam een seeker bruijkleen.

NOTARISAKTE (G. van Bork), Mijdrecht, 17 juli 1766, nr. 679:
Huurcedulle:
Jan Brouwer, als last en procuratie hebbende van de heer Johannes Baartman, verhuurt aan Cornelis Aldewereld 300 roeden hooij- so weijlandt.

NOTARISAKTE (G. van Bork), Mijdrecht, 12 december 1766, nr. 695:
[Betreft boedelscheiding van schoonvader]: zie schoonvader !

NOTARISAKTE (G. van Bork), Mijdrecht, 23 december 1766, nr. 696:
Compareerden Jan Adriaanse Brouwer en Pieter van Heumen in qualiteijt als bij acte op den 8 Junij 1750 voor den Nots: Hendr: van Voorst en get: voor Gerbrand Deeken aangestelde voogden over desselfs twee minderjarige kinderen bij Marritje Arisse Brouwer in Egten geprocreeert ter Eenre, en Arie Gerbrandse Deeken, ter andere zeijde, wonende den eerste comparant onder desen Gerechte, de tweede te Thamen, en den derden onder 't Gerecht van den Uijthoorn.
Ende geven zij eerste comparanten te kennen dat den derde comparant mundig geworden zijnde, sij luijden dierhalven haar ook hadde willen ontlasten van de administratie der goederen, penningen of effecten van den voorn: Arie Gerbrandse Deeken, tot nu toe onder hen lieden in qualit: voortz: berust hebbende.
Zoo als bij hem Eerste comparant ook is gedaen, oversulken zoo bekende hij derde comparant uijt handen van de voorseijde voogden (naar voorgaande Examinatie van de get: acte, als meede van den Inventaris des Boedels van de voorn: sijne kinders, mitsgaders van de schifting en scheijding des Boedels tusschen de Eerste Comparanten in hunne qualite en des derde comparants suster Grietje Gerbrandse Deeken, benevens derselven Egtgenoot Huijbert Kruijswijk op den 10 december 1750 voor denselven Nots: Hendr: van Voorst opgesijt ende wat hem derde comparant wat competeerenden ende aangedeelt 't zijnen genoegen gezien ontfangen te hebben zodanige goederen, penningen en Effecten als hem ten zaeken gemelt competeerende was,[etc.]

NOTARISAKTE (G. van Bork), Mijdrecht, 4 juni 1767, vol.1813, nr. 727:
Acte van Acqui en Dechargie van Aagtje Pietersen Deeken ten behoeve Jan Adriaense Brouwer en Pieter van Heumen.

DOOPREGISTER, Mijdrecht, Mennoniete Kerk, oktober 1767:
Jan Brouwer, gedoopt door Pieter van Dam.

NOTARISAKTE (G. van Bork), Mijdrecht, 10 maart 1769, nr. 870, blz. 49:
Acte van Voogdije:
Sjoukie Oepkes, weduwe van Douwe Heeres de Vries, wonende onder deese gerechte, de welke verklaarde tot voogd over haare natelaetene minderjarige kinderen en Erffgen: mitsgaders tot Executeur over haare nalatenschap etc. Jan Adriaens Brouwer, mede wonende onder dese gerechte, haren goeden vrind.

NOTARISAKTE (G. van Bork), Mijdrecht, 2 oktober 1769, nr. 912, blz. 177:
Aagtje Cornelisz Liesveld, weduwe van Huijbert Kruijswijk stelt Jan Adriaens Brouwer en Arij Gerbrandse Deeken aan als voogden over haar 1-jarige dochtertje Cornelia Kruijswijk.

NOTARISAKTE (G. van Bork), Mijdrecht, 2 oktober 1769, nr. 913, blz. 179:
[Contract tussen Arij van der Maan en Cornelia Kerklaan. Getuige: Jan Adriaens Brouwer].

NOTARISAKTE (G. van Bork), Mijdrecht, 11 december 1769, nr. 918, blz. 195:
Acte van Uijtkoop tusschen Aagtje Cornelisz Liesveld, weduwe en boedelhouster van Huijbert Janse Kruijswijk ter eenre en Jan Adriaanse Brouwer en Arij Gerbrandse Deeken, geassumeerde en gesurrogeerde voogden over desselfs kind met namen Cornelia Huijbertse Kruijswijk, ter andere zijde.

NOTARISAKTE (G. van Bork), Mijdrecht, 22 februari 1771, nr. 1003, blz. 289:
Acte van Voogdije van Izaac Pieters Blom op Aart van Doorn en Arij Deeken.
Getuige Jan Arisz Brouwer.

NOTARISAKTE (G. van Bork), Mijdrecht, 30 maart 1771, nr. 1012, blz. 401:
Acte van Scheijdinge tussen Izaac Pieters Blom en zijn dochtertje Neeltje ter eenre, en Jan Adriaanse Brouwer (wonende onder Mijdrecht) en Arij Deeken, als voogden over Cornelia Kruijswijk, ter andere zijde.
[Jan tekent: Jan Arise Brouwer]

NOTARISAKTE (G. van Bork), Mijdrecht, 12 april 1771, nr. 1016, blz. 423:
Jan Adns. Brouwer in qualite als gemagtigde van den Heer Johannes Baartmans, verhuurt aan Cornelis van der Stam seeker bruijkweer bestaende in een huijs, erff, hooijberg en schuur met omtrent 20 morgen zoo weij als hooijland staende en gelegen in de Cromme Mijdrecht in de polder van Hofland.
[w.g.Jan Adrianse Brouwer]

NOTARISAKTE (G. van Bork), Mijdrecht, 23 april 1771, nr. 1019, blz. 437:
Jan Adnse Brouwer en Arij Deeken als voogden over Cornelia Kruijswijk welke voor drie vierde portie den Eijgendom competeert aan de Natemeldene huijsinge en Landerijen die bekenne voor zoo verre haar concerneert verhuurt en Izaac Pietersz Blom verklaarde alzo in huure aangestaan te hebben Een huijs, Erff, hooijhuijs en schuur met en benevens seeven en twintig morgen zoo weij als hooijland, gellegen aan de Booterdijck, etc.
[w.g. Jan Ariaensz Brouwer]

NOTARISAKTE (Jakob Langerak), Mijdrecht 20 maart 1773, nr. 6, folie 11:
Verkoop Akte: Jan Arisz Brouwer, wonende in de Mennonieten buurt verkoopt aan Arie Kriek, wonende aan de Waerdhuise huisinge en erve staende en gelegen op de Agtenscheweg (?) in de Mennonietenbuurt, verhuurt op 18 mei 1774, belent ten oosten, westen en noorden Marselis de Jong, en zuiden de verkoper, leggende in de lasten voor drie guldens haardstedegeld.
Verkoper bedingt overpad.
Item nog een stuk grond, 18 opstallen van schuuren, gelegen aan de Cade in de Mennonietenbuurt, ter lengte van 3 roeden van de sloet der Caden oostwaarts op, belent ten oosten de verkooper, ten noorden denselve met een stuks grond ter breede van ......, ten westen de Cade en ten zuide Jan Vales.
En eindelijk 2 morgen, 300 roeden zijnde 2 Campen lands met vrije vaart over het land van de verkooper na de cade, belent ten oosten de polder, ten westen de verkooper, ten zuiden de Erve Verbent en ten noorden Marselis de Jong.
Verkooper bedingt dat hij in 1773 het land zal mogen blijven gebruiken, en gerechtigd is de mest te verwijderen.
Koopsom f 2,050.-

BEGRAAFREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, 28 maart 1789:
Jan Brouwer

WOONPLAATSEN van Jan Brouwer:
Volgens Notarisakte (G. van Ette), dd 17 januari 1723: Uithoorn, Boterdijk bij zijn zuster Marretje voor ten minste 7 jaren.
Volgens Notarisakte (G. van Ette), dd 11 december 1738: Mijdrecht (getuige bij lening van Willem Janz Brecht en Aagje Pieters Mandere).
Volgens Notarisakte (G. van Ette), dd 31 januari 1745: Mijdrecht (getuige).
Volgens Notarisakte (G. van Ette), dd 2 februari 1753: ten oosten van de Sluijs in de Mennonitenbuurt.
Volgens Notarisakte (G.van Bork), dd 30 maart 1771: onder Mijdrecht (voogd).
Volgens Notarisakte (J. Langerak), dd 20 maart 1773: Mennonietebuurt.

257. Geertje Martens GOEDHART,
Dochter van Maarte Jansz Goedhard [nr. 514] en Neeltje Chielen Goedtknegt [nr. 515], gedoopt te Noorden op 17 juni 1736, vermeld als Gereformeerd lidmaat op 11 juni 1780, overleden te Mijdrecht op 29 juni 1801, oud 64 jaar.

DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 17 junij 1736:
Geertje: Maarten Goedhart, vader; Neeltje Chiele Goedknegt, moeder en Geertje Tijsze Goedhart, getuige.

NOTARISAKTE (G. van Bork), Mijdrecht, 12 december 1766, nr. 695:
Scheijdinge tusschen de erfgenamen van Maarte Goedhart.
Compareerden Cornelis Kruijsheer, als in huwelijk hebbende Weijntje Goethart, Pieter Vink als in huwelijk hebbende Trijntje Goethart, Hendrik Kroese als gehuwt met Aartje Goethard, Pieter Blom in huwelijk hebbende Neeltje Goethard, Heijt van Dam in huwelijk hebbende Grietje Goethard, Jan Adriaans Brouwer in huwelijk hebbende Geertje Goethart, en nog denselven caverende en zig sterk maekende voor Jan en Thijs Goethart, voorts Claas Jansz Fuijk in huw. hebbende Marritje Goethart, zijnde den eerste comparant woonende onder Nieukoop, den 2e, 3e en 4e comparant wonende onder dese gerechte, de vijfde te Gerverskoop, de sesde en sevende sijn onder Mijdrecht woonagtig, te kennen gevende dat den comparanten schoonvader, wijlen Maarten Goethart in de maand oktober jongstleden dese werelt was komen te overlijden, tot zijne eenige kinderen en Erfgenaemen ab intestato heeft nagelaeten.
Dat zij comparanten in qualite voorts onder elkanderen met volkomen ze... hebben verdeelt de .........de goederen bijn den gemelten Maarte Goethart nagelaeten, uijtgezondert zeekere opstal staende op Westveen en het welk de comparanten ijder in qualite voortz: bij dezen verclaarde aan te deelen en toe te .....en aan voorn: Hendrik Kroese als man en voogd over sijn Huijsvrouw meergemelte Aartje Goethart, mits dat hij ook tot zijn lasten zal neemen te voldaen sodanige somma van vier en sestig gulden, als waar mee de voorsegde opstal is belast.
Zoo als denselve Hendrik Kroes dan ook verclaarde aantenemen met belofte van de verdere Comparanten daar vrij te zullen ...demneren en bevrijden kost en schadeloos houden zoo in als buijten Rechten.
Met alle 't welke de gezamentlijke comparanten verclaaren de nalatenschap van haar hem schoonvader en vader geschijden en verdeelt te hebben, mitsgaders ider zijnne portie van 't beloop derselve ter zomma van sestien guldens 4 stuijvers te hebben ontfangen.

LIDMATENBOEK, Mijdrecht, Geref. kerk, 1780:
Tot lidmate door bekeering aangenomen den 11 Junij 1780 Geertje Martens Goedhart.
Vertrokken naar Zevenhoven den 2 oktober 1794.

NOTARISAKTE (Gijsbert van Bork), Mijdrecht, 25 november 1789, nr. 40, blz. 199:
Procuratie:
Op 25 november 1789 compareerde voor Notaris Gijsbert van Bork te Mijdrecht, Geertie Goedhart, weduwe en boedelhoudster van Jan Adriaansz Brouwer, die Jasper Baas uit Thamen benoemde om haar zakelijk belangen in en om Mijdrecht te behartigen.
Als getuigen waren aanwezig Jacob Marcelise de Jong en Jan van Bodegraven.

LIDMATENBOEK, Zevenhoven, Geref. kerk, 1794:
Op 2 oktober 1794: Geertje Meertens Goedhart.

BEGRAAFREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, 29 juni 1801:
Register der Begravene Lijken te Mijdrecht Begonnen met den Jaaren 1760.
29 Junij 1801.
Geertje Goedhart; Wed: Jan Brouwer.

IMPOST OP BEGRAVEN, Zevenhoven, gaarder inv. nr. 1, blz. 263, 26 juni 1801:
Geertje Goedhart, impost 3 gulden, aangifte door Arij Brouwer.

BEGRAAFREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, 29 junij 1801:
Geertje Goedhart, weduwe van wijle Jan Brouwer, f 1.3.-

OPMERKING:
In de overlijdens akte van Pieter Brouwer te Aalsmeer, 1837, zoon van Geertje Goedhart, enz., wordt Geertje ten onrechte de achternaam Zwanenburg toebedeeld. De kleinkinderen waren kennelijk niet op de hoogte van de ware achternaam van hun grootmoeder. Mogelijk heeft men gedacht aan de bij Noorden liggende Zwanenburgerpolder.

KINDEREN UIT HET HUWELIJK VAN JAN BROUWER EN GEERTJE GOEDHART:
 1. Grietje Brouwer,
  Geboren te Mijdrecht ca. 1764, Doopsgezind, naderhand Ned. Hervormd, deed belijdenis in de Hervormde kerk van Mijdrecht op 5 mei 1793, overleden te Mijdrecht op 13 september 1796, oud ca. 32 jaar.
  Gehuwd (1) te Mijdrecht in de Hervormde kerk op 24 november 1786 met Maarten Jacobsz van der Greft, geboren te Mijdrecht, gedoopt in de Hervormde kerk aldaar op 23 november 1755, overleden te Mijdrecht op 5 september 1789, oud 33 jaar, zoon van Jacobus Meertensz van der Greft en Elsje Janse Nap.
  Gehuwd (2) te Mijdrecht in de Hervormde kerk op 14 november 1790 met Jan Gerritsz Schipper, geboren te Oudhuizen, gedoopt te Wilnis in de Hervormde kerk op 25 december 1757, van beroep bouwman, boer, overleden te Mijdrecht op 10 februari 1818, oud 60 jaar, zoon van Gerrit Hendriksz Schipper en Cornelia Janse van der Vecht.
  Jan Schipper huwde (2) te Mijdrecht, ondertrouw aldaar voor schout en schepenen op 20 julij 1798 met Cornelia Peil, ook van der Pijl, geboren te Streefkerk, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 12 juni 1772, overleden te Gouderak op 20 november 1832, oud 60 jaar, dochter van Cornelis Peil, ook Cornelis Cente van der Pijl, en van Ariaantje van Vliet.
  Cornelia van der Pijl huwde (2) te Mijdrecht op 25 november 1818 met Franciscus Paardekoper, geboren te Bodegraven, gedoopt in de Ned. Herv. kerk aldaar op 11 januari 1795, van beroep slaapsteehouder in Aarlanderveen (1860), overleden te Alphen aan de Rijn op 16 mei 1873, oud 78 jaar, zoon van Abraham Paardekoper en Jacomijntje in 't Veld.
  Franciscus Paardekoper huwde (2) te Alphen aan de Rijn op 18 april 1833 met Aaltje den Hartog, ook Aaltje den Hertog, geboren te Sluipwijk op 6 januari 1803, gedoopt in de Hervormde kerk aldaar op 9 januari 1803, overleden te Aarlanderveen op 24 oktober 1860, oud 57 jaar, dochter van Arij den Hartog en Marrigje den Boggerdem.

  DOOPREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, 23 november 1755:
  Van mij een kind gedoopt, gen: Meerten.
  De Vader Jacob van der Greft,
  De Moeder Elsje Janse Nap,
  Peetmoeij Wimptje Jacobs Munnik, Lidtmaat.
  [in kantlijn bij de ouders:] geen van bijde Lidtm:

  DOOPREGISTER, Wilnis, Geref. kerk, 25 december 1757:
  Gedoopt te Wilnis, Jan, zoon van Gerrit Schipper en Kornelia van der Vecht, te Oudhuizen.
  Getuige Lijsje van der Vecht, huijsvrouw van Willem van Es te Mijdrecht.

  DOOPREGISTER, Streefkerk, Geref. kerk, 12 juni 1772:
  Extract.
  Uit het Register van Geboorte beginnende met den Jare 1740, berustende aan het Bureau vanden Burgerlijken Stand van de Gemeente Streefkerk is geextraheerd dat op den twaalfden Junij 1772 is geboren Cornelia, dogter van Cornelis Peil en Ariaantje van Vliet.
  [bron: huwelijksbijlage dd 10 november 1818]

  ONDERTROUWREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, blz. 48, 24 november 1786:
  Zijn alhier in wettig ondertrouw aangeteekent Marte van den Greft, meerderjaarig J:M: geboore en woonende alhier, En Grietje Brouwer, minderjaarige J:D: geboore en woonende alhier.

  BEGRAAFREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, 5 september 1789:
  Register der Begravene Lijken te Mijdrecht Begonnen met den Jaaren 1760.
  5 Septembr. 1789.
  Maarten van der Greft.

  ONDERTROUWREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, blz. 52, 22 oktober 1790:
  Zijn alhier in wettig ondertrouw aangeteekent Jan Schipper, meerderjarig J.M., gebooren van Oudhuijzen en woonende onder Uijthoorn, En Grietje Brouwer, weduwe van Meerten van den Greft, woonende aan den Amstel onder Mijdrecht.
  Getrouwt den 14 Novb. 1790.

  ONDERTROUWREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 23 oktober 1790:
  Den 23 Octob. Zijn bij ons op betoog van Mijdrecht in ondertrouw opgenoomen: Jan Schipper, Meerderjaarige Jongman, geboortig van Oudhuijzen, woonende aan den Uijthoorn, En,
  Grietje Brouwer Weduwe van Meerten van der Greft, woonende aan den Amstel onder Mijdrecht.
  Welke hunne drie Huwelijksche voorstellingen bij ons onverhindert gehad hebben waarom wij hun betoog gegeeven hebben en zijn vervolgens te Mijdrecht den 14 November in den Huwelijke Staat bevestigt.

  DOOPREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, 25 julij 1793 (blz. 184):
  Den 5 Maij 1793 zijn alhier Drie Bejaard Menonieten naa voorafgaande gedaane Belijdenissen in de tegenwoordigheid van den geheelen Kerkeraad, gedoopt Grietje Brouwer, Arij Brouwer en Pieter Brouwer, zijnde Twee Broeders een een Zuster, waar van is Vader Jan Brouwer, Moeder Geertje Goedhart (LM).


  Oudhuizen in 1813 naar een ingekleurde gravure van C. Jonker.

  LIDMATEN, Mijdrecht, Geref. kerk, 5 december 1793:
  Jan Schipper, met Attestatie van Thamen aan den Uijthoorn den 8 Novb. 1793.
  ingekomen den 5 Decb. 1793.

  DOOPREGISTER, Bodegraven, Ned. Herv. kerk, 11 januari 1795:
  Extract:
  Uit het Doop Register der Hervormde Gemeente te Bodegraven, dat op den Elfden van de maand Januarij 1795, is gedoopt.
  Franciscus.
  Zoon van Abraham Paardekoper en Jacomina in 't Veld.
  [bron: huwelijksbijlage dd 10 november 1818]

  BEGRAAFREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, 13 oktober 1796:
  Register der Begravene Lijken te Mijdrecht Begonnen met den Jaaren 1760.
  13 October 1796.
  De Vrouw van Jan Schipper.

  ONDERTROUWREGISTER, Mijdrecht, Schout & Scheepenen, 20 julij 1798:
  In ondertrouw aangetekend Jan Schipper, weduwenaar van Grietje Brouwer en Cornelia van der Peil, meerderjaarige dochter; beiden onder Mijdrecht woonachtig, zijnde van de Gereformeerde Godsdienst.
  Omme naar afloop van 3 Zondags proclamatien in den Echt te treeden.

  DOOPREGISTER, Sluipwijk, Hervormde kerk, 9 januari 1803:
  Extract:
  In den jare 1803 den zesden Januarij geboren, en den negende gedoopt,
  Aaltje,
  dochter van Arij den Hartog en van Marrigje den Bogger.
  [bron: huwelijksbijlage dd 18 april 1833]

  GETUIGE:
  Jan Schipper was op 22 januari 1815 getuige bij het huwelijk van zijn stiefzoon Jacob van der Greft in Uithoorn.

  OVERLIJDENSAKTE, Mijdrecht, 10 februari 1818, nr. 8:
  Den tiende februarij 1818, compareerde voor ons Schout van Mijdrecht belast met den Civielen Staat der selve Gemeente,
  Willem Buisman, oud 47 Jaer, timmerman, wonende aan den Uijthoorn en Arij Brouwer, oud 48 Jaer, scheepmaker, wonende te Zevenhoven, dewelke ons verklaarden dat heden morgen ten vier uren Jan Schipper, van beroep bouwman, geboren te Wilnis den 23e December 1759, dus in den ouderdom van 58 Jaer ten Zijnen Huijse N binne dese Gemeente, was overleden.
  En hebben de Comparanten Nevens ons na gedane voorlezing derzelven ondertekend.
  [identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

  NATIONALE MILITIE, Utrecht, 28 juli 1818:
  Certificaat.
  De gouverneur van de provincie Utrecht,
  verklaart, dat Frans Paardekoper geboren te Bodegraven den 6 Jann: 1794 van beroep Boereknegt,
  zoon van Abraham en van Jacomijntje in 't Veld, van beroep Metzelaar,
  wonende te Mijdrecht, in den Jare 1814 binnen de Gemeente van Mijdrecht voor de Nationale Militie is ingeschreven, dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het Nummer 61, het welk hem tot den dienst verplichte
  hij daaraan voldaan heeft door het stellen van een Substituant, getrokken hebbende No. 571 met name Sarus Koene.
  Signalement:
  Lengte 5 vt, 6 dm, 2 sk.
  Aangezigt langwerpig, voorhoofd smal, oogen bruin, neus groot, mond ord., kin rond, haar donkerbruin, wenkbraauwen idem, merkbare teekenen geen, handtekening kan niet schrijven.
  [bron: huwelijksbijlage dd 10 november 1818]

  HUWELIJKSAKTE, Mijdrecht, 25 november 1818, nr. 13:
  Franciscus Paardekoper, gedoopt te Bodegraven in de Hervormde kerk, oud 24 jaar, zoon van Abraham, overleden en van Jacomijntje in 't Veld, en
  Cornelia van der Pijl, gedoopt te Streefkerk in de Gereformeerde kerk, oud 46 jaar, dochter van Cornelis, overleden en van Ariaantje van Vliet, weduwe van Jan Schipper,
  beide in deze gemeente wonende.
  Getuigen:
  Johannes Wolmerstell, oud 22 jaar, Bakker,
  Arij Brouwer, oud 50 jaar, Scheepmaker,
  Teunis Sterk, oud 23 jaar, bouman, en
  Jacob Blanke, oud 62 jaar, bouman, wonende de twee Eerstgenoemde en laatste aan de gemeente Uijthoorn en de derde Getuijge te Bodegraven.
  [samenvatting]

  OVERLIJDENSAKTE, Gouderak, 21 november 1832, nr. 35:
  In het jaar 1832 den 21sten November des voormiddags Elf uren, compareerde voor ons Guellaume Jaques ten Brummeler Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijke Staat der gemeente Gouderak Jacob van Vliet Franszoon, Bouwman, oud 57 jaren, Neef van de Overledene en Jan Luijt, Veldwachter, oud 48 jaren, goede bekende, beiden wonende binnen deze gemeente.
  Dewelke verklaarden dat op den 20sten dezer maand November des morgens zeven uren in het huis Nommer 169 binnen deze gemeente is overleden Cornelia van der Pijl, zonder beroep, zonder bepaalde woonplaats thans verblijf houdende binnen deze gemeente, oud 60 Jaren, gehuwd met Franciscus Paardekoper, dochter van Cornelis van der Pijl en Ariaantje van Vliet indertijd echtelieden, beiden overleden.
  En hebben wij deze acte alhier na gedane voorlezing met de comparanten getekend.
  [identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

  HUWELIJKSAKTE, Alphen (ZH), 18 april 1833, nr. 11:
  Franciscus Paardekoper, geboren te Bodegraven, oud 38 jaren, zoon van Abraham Paardekoper en van Jacomina in 't Veld, weduwnaar van Cornelia van der Pijl, en
  Aaltje den Hartog, geboren te Sluipwijk, oud 30 jaren, dochter van Arij den Hartog en van Marrigje den Boggerdem.
  [samenvatting

  ] OVERLIJDENSAKTE, Aarlanderveen, 25 oktober 1860, nr. 78:
  In het jaar 1860, den 25sten der maand October is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Aarlanderveen, verschenen
  Franciscus Paardekooper, oud 65 jaren, van beroep slaapsteehouder, en Hendrik Kettenes, oud 47 jaren, van beroep Kledermaker, wonende beide alhier;
  welke ons verklaard hebben, dat op den 24sten van de maand October dezes jaars, des voormiddags ten elf ure, binnen deze Gemeente in het huis geteekend Nommer 56 overleden is:
  Aaltje den Hertog, oud 57 jaren, zonder beroep, geboren te Sluipwijk en gewoond hebbende alhier, huisvrouw van den eerstgenoemden declarant, zijnde de namen van hare ouders den declaranten onbekend.
  En is deze akte van overlijden, na gedane voorlezing, door de beide declaranten, benevens ons onderteekend.
  [identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Alphen (ZH), 17 mei 1873, nr. 47:
  In het jaar 1873, den zeventienden der maand Mei zijn voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Alphen, Provincie Zuid-Holland, verschenen:
  Jacobus Kuijvenhoven, oud 46 Jaren, van beroep Weesvader, wonende alhier, goede bekende van de overledene, en Klaas Jan Heep, oud 77 Jaren, van beroep Zonder, wonende alhier, goede bekende van de overledene, welke ons verklaard hebben dat Franciscus Paardekooper, van beroep Zonder, wonende te Alphen, den Zestienden der maand Mei dezes jaars, des namiddags ten half twee ure, in het huis nommer 492 staande onder deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van 78 Jaren, geboren te Bodegraven, Zoon van Abraham Paardekooper en van Jakomijntje in 't Veld, beiden overleden, Weduwenaar van Aaltje den Hartog.
  Na gedane voorlezing is deze Akte door ons onderteekend nevens de aangevers.
  [identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

  KINDEREN VAN MAARTEN JACOBSZ VAN DER GREFT EN GRIETJE JANZE BROUWER:
  1. Jacob Maartensz van den Greft,
   Geboren te Thamen, gedoopt in de Hervormde kerk aldaar op 4 februari 1787, overleden te Thamen op 20 februari 1787, oud ruim 2 weken.

   DOOPREGISTER, Mijdrecht, Herv. kerk, 4 februari 1787, blz. 170:
   Een kind (te Thamen) gedoopt, gen: Jacob.
   Vader Maarten van der Greft.
   Moeder Grietje Brouwer.
   Getuige Elsje Nap, LM.
  2. Jacob Maartensz van der Greft,
   Geboren te Thamen, gedoopt te Mijdrecht in de Hervormde kerk op 19 juli 1789, van beroep boerenknecht, daggelder, werkman, woont in 1840 te Mijdrecht, overleden te Utrecht op 18 maart 1858, oud 68 jaar.
   Gehuwd te Uithoorn op 22 januari 1815 met Cornelia de Graaf, geboren te Uithoorn, gedoopt te Kudelstaart in de Hervormde kerk op 10 juni 1792, van beroep boerenmeid, overleden te Mijdrecht op 27 september 1854, oud 62 jaar, dochter van Claas de Graaf en Anna Maria Cordes Meijer, ook Maria Caatje Coordes.

  KINDEREN VAN JAN GERRITSZ SCHIPPER EN GRIETJE JANZE BROUWER:
  1. Cornelia Jans Schipper,
   Geboren te Thamen, gedoopt te Mijdrecht in de Hervormde kerk op 30 oktober 1791, overleden te Mijdrecht op 30 mei 1793, oud 17 maanden.

   DOOPREGISTER, Mijdrecht, Hervormde kerk, 30 oktober 1791, blz. 180:
   Een kind gedoopt (te Thamen) gen: Cornelia, vader Jan Schipper, moeder Mietje Brouwer, getuige Pietje Schipper.
  2. Jan Jansz Schipper,
   Geboren te Thamen, gedoopt te Mijdrecht in de Hervormde kerk op 8 december 1793, van beroep boerenknecht, overleden te Mijdrecht op 4 juni 1814, oud 20 jaar.

   DOOPREGISTER, Mijdrecht, Hervormde kerk, 8 december 1793, blz. 185:
   Een kind (te Thamen) gedoopt, gen: Jan, Vader Jan Schipper (LM), Moeder Grietje Brouwer (LM), getuigen Geertje en Arij Brouwer (beiden LM).

   OVERLIJDENSAKTE, Mijdrecht, 6 juni 1814, nr. 66:
   Den Zesden Junij des Jaars 1814, verschenen voor ons, Burgemeester van Mijdrecht in de provincie Utrecht, belast met den Burgerlijken Stand derzelve Gemeente:
   Jan Schipper, oud 54 Jaren, Boer, en Christiaan Schoen...., oud 42 jaren, Chirurgijn, beiden wonende binnen deze Gemeente.
   Dewelken ons verklaarden dat Jan Schipper, oud twintig Jaren, Boereknegt, Zoon van den Eersten Declarant en zijne huisvrouw Cornelia van der Pijl, geboren binnen deze Gemeente op Zaturdag den vierden dezer maand des namiddags ten vier Uuren, ten huize van gemelde zijn Vader was komen te overlijden.
   En hebben de Comparanten nevens ons de tegenwoordige acte onderteekend, na gedane voorlezing van dezelve.
   [identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

   OPMERKING:
   In bovenstaande overlijdensakte wordt ten onrechte Cornelia van der Pijl aangeduid als de moeder van Jan Schipper. Dit moet uiteraard Grietje Brouwer zijn.
  3. Cornelis Jansz Schipper,
   Geboren te Thamen, gedoopt te Mijdrecht in de Hervormde kerk op 7 december 1794.

   DOOPREGISTER, Mijdrecht, Hervormde kerk, 7 december 1794, blz. 188:
   [Gedeeltelijk onleesbaar. Wel leesbaar:] Cornelis / Vader Jan Schipper (LM), Moeder Grietje Brouwer (LM), getuige Pietertje Schipper.
  4. Gerrit Jansz Schipper,
   Geboren te Thamen op 30 september 1796, gedoopt in de Hervormde kerk aldaar op 2 oktober 1796, overleden te Mijdrecht op 10 maart 1812, oud 15 jaar.

   DOOPREGISTER, Mijdrecht, Hervormde kerk, 31 (?) september 1796, blz. 195:
   Een kind gebooren den 31 september, genaamt Gerrit. Vader Jan Schipper, moeder Grietje Brouwer, getuige Marretje Schipper, alle 3 litmaat.
   Gedoopt den 2 oct. door dominie Immink, predikant te Tamen aan den Uijthoorn.

   OVERLIJDENSAKTE, Mijdrecht, 11 maart 1812, nr. 26:
   Op heden den Elfde dag der maand Maart 1812, compareerde voor ons H. A. van Doorn van Noordscharwoude, Maire van Mijdrecht, arrondissement Utrecht, departement der Zuijderzee, waarnemende de werkzaamheden van Publik Ambtenaar des Burgerlijke Stands,
   Jan Schipper, oud 52 Jaaren, van beroep Boer, Marcelis de Jong, oud 25 Jaaren, van beroep grutter, Hendrik Bosdijk, oud 21 Jaaren, van beroep gruttersknegt, allemaal onder Mijdrecht, welke mij verklaart hebben, dat Gerrit Schipper, oud 15 Jaaren, op den tiende dag der Maand Maart, des middags ten half vier Uuren ten Huijze van den eersten Comparant is overleden.
   Volgens deeze Verklaring en op de aanvrage daer toe aan mij gedaan, heb ik de tegenwoordige acte opgemaakt, die door de bovenstaande getuigen benevens mij is getekend.
   [identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

 2. Arie Brouwer,
  Geboren te Mijdrecht in 1765, Doopsgezind, naderhand gedoopt te Mijdrecht in de Hervormde kerk op 5 mei 1793, vanaf dat jaar lidmaat van die kerk, van beroep scheepmaker, timmerman, woont vanaf 30 juni 1793 te Zevenhoven, overleden aldaar op 9 januari 1834, oud 68 jaar.
  Ongehuwd.

  LEVENSBESCHRIJVING:
  Arij werd rond 1765 in Mijdrecht geboren, waarschijnlijk in de Mennonietenbuurt. Op 5 mei 1793 stapt hij, met zijn broer Pieter en zuster Grietje uit de Doopsgezinde Kerk en worden zij lid van de Hervormde Kerk.
  Arij's vader Jan, die zijn hele leven doopsgezind was, is dan net overleden.
  Op 30 juni van dat jaar verlaat Arij Mijdrecht en verhuist hij naar Zevenhoven waar hij het beroep van scheepstimmerman uitoefent.
  Zijn naam duikt dan nog enkele keren op in verschillende aktes. Eerst op 22 januari 1815 in Uithoorn, wanneer hij optreedt als getuige bij het huwelijk van Jacob van der Greft, de zoon van zijn overleden zuster Grietje. En daarna enkele malen in Zevenhoven als mede-aanmelder van geboorten van buurkinderen.
  Op 17 juli 1815, 30 november 1816 en 29 juli 1819 voor de Griffeljoen's en op 14 augustus 1818 voor Teunis van der Vlugt.
  In 1818 doet Arie mede-aangifte van het overlijden van zijn zwager Jan Schipper.
  Arij heeft een mooie, regelmatige handtekening, wat er op wijst dat hij goed kon schrijven.
  Volgens het lidmatenregister der Hervormde Kerk is hij in 1825 nog steeds lid van deze kerk.
  Uit geen der aktes blijkt of hij ooit gehuwd geweest is, en we mogen dus aannemen dat hij altijd vrijgezel was.
  Uit de diverse geboorte-aktes waarin hij als getuige wordt vermeld, zouden we kunnen opmaken dat hij in 1768 werd geboren. Zijn overlijdens akte geeft evenwel aan dat hij 2 jaar ouder is dan zijn broer Pieter. Dit zet zijn geboortejaar op 1765.

  LIDMATENBOEK, Mijdrecht, Ned. Herv. Kerk, 3 meij 1793:
  Zijn na gedane belijdenis tot ledematen aangenomen:
  Grietje Brouwer, Arij Brouwer, Pieter Brouwer, zijnde drie van de Menonietenkerk, 2 Broeders en een zuster.
  [Waarschijnlijk slaande op Arij:) Met Attest vertrokken naar Zevenhoven den 5 Juni 1793.

  DOOPREGISTER, Mijdrecht, Ned. Herv. kerk, 25 julij 1793 (blz. 184):
  Den 5 Maij 1793 zijn alhier Drie Bejaard Menonieten naa voorafgaande gedaane Belijdenissen in de tegenwoordigheid van den geheelen Kerkeraad, gedoopt Grietje Brouwer, Arij Brouwer en Pieter Brouwer, zijnde Twee Broeders een een Zuster, waar van is Vader Jan Brouwer, Moeder Geertje Goedhart (LM).

  OVERLIJDENSAKTE, Zevenhoven en Noorden, 9 januari 1834, nr. 1:
  In het jaar achttienhonderd Vierendertig den negenden Januarij, des namiddags ten drie uren, zijn voor ons Petrus van der Min, Burgemeester, officier van den burgerlijken stand van de gemeente Zevenhoven en Noorden, Kanton Alphen, provincie ZuidHolland, verschenen Jan Janmaat, timmerman, oud zevenendertig jaren, wonende onderde gemeente Mijdrecht en Pieter Brouwer, broeder van den overledenen, arbeider, oud vijfenzestig jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons hebben verklaard dat Arie Brouwer, scheepmaker, oud zevenenzestig jaren, zoon van Jan Brouwer en Geertje Goedhart, geboren te Mijdrecht en wonende alhier, op dien voormiddag, ten vijf uren, ten zijnen huize binnen deze gemeente is overleden.
  En hebben wij deze akte voorgelezen en met de getuige Jan Janmaat onderteekend, hebbende de getuige Pieter Brouwer verklaard zijnen naam niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 3. Pieter Brouwer,  zie nr. 128.
  Geboren te Mijdrecht op 6 oktober 1767, aanvankelijk Doopsgezind, vanaf 1793 lidmaat van de Ned. Hervormde kerk, van beroep dagloner, werkman, overleden te Aalsmeer op 22 februari 1837, oud 69 jaar.
  Ondertrouw te Mijdrecht in de Ned. Hervormde kerk op 2 maart 1792 met Marrijtje Dirks Rijnsburger.
258. Dirck Pieterz RHIJNSBURGER,
Zoon van Pieter Dircks Rhijnsburger [nr. 516] en Marritje Claesse van der Voorn [nr. 517], gedoopt te Oudshoorn in de Geref. kerk op 9 januari 1729, geen lidmaat van deze kerk, begraven te Thamen op het kerkhof op 14 juli 1778, oud 49 jaar.
Gehuwd (1) te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 6 maart 1757, ondertrouw aldaar op 18 februari 1757 met Trijntje Hendriks SCHONK, gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 19 maart 1730, begraven te Thamen op 4 juni 1763, oud 33 jaar, eerder weduwe van Cornelis SAS, dochter van Hendrik Huibertsz Schonk en Aaltje Klaas Kater.
Gehuwd (2) te Mijdrecht in de Geref. kerk op 22 juli 1764 met Leuntje Janse KATER, gedoopt te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 4 september 1729, overleden te Mijdrecht op 10 april 1777, oud 47 jaar, eerder weduwe van Dirk SWANENBURGH.
Gehuwd (3) te Thamen in de Geref. kerk op 2 november 1777 met Maria PAKKER, geboren ca. 1735, overleden na 1783, eerder weduwe van Hendrik VAN VLIET en Maas VAN BEEK.

DOOPREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 9 januari 1729:
Is gedoopt Dirck, de vader Pieter Dirkze Rhijnsburger, de moeder Marrigje Klaas vander Voorn, de getuijge Marrigje Prs: van der Hals.

DOOPREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 19 maart 1730, blz. 28:
Den 19 Maart is gedoopt het kindt van Hendrik Huijbertze Schonk, en Aaltje Klaas, getuige Sijmetje Samuels van der Kroes, de naam van t kindt was Trijntje.

DOOPREGISTER, Thamen, Geref. kerk, 1727-1740:
Geen akte gevonden van Maria Pakker.
Evenmin op de CD-ROM Families of South Holland nr. 4 (betreft noordelijk Zuid-Holland).

TROUWREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 6 maart 1757:
Acte Pro Deo, Dirk Pietersz Rhijnsburger, JM, geboren te Outshoorn, en Trijntje Hendriks van der Schonk, weduwe van Cornelis Sas, geboren en wonende te Nieuwkoop, zijn bij ons in ondertrouw opgenomen 18 februarie en naa 3 O.V. in onze kerk getrouwt den 6den maart.

TROUWREGISTER, Thamen, Geref. kerk, 13 mei 1759:
Zijn in den Huwelijken Staat bevestigt Maas van Beek, wedr. Cornelia de Goijer en Maria Pakker J.D., beide onder Thamen.

REGISTER DER BEGRAVENEN, Thamen, Geref. kerk, 4 juni 1763:
Junij 4, Beg. op het Kerkhof, D' Huijsvrouw van Dirk Rijnsburger

SCHEPENBANK, Rechtdagh gehouden den 2 november 1763 te Thamen:
Dirck Pieters Rijnsburger treedt driemaal op als gedaagde wegens wanbetaling.
Antje de Haan eist betaling van f 27:1:- voor geleverde winkelwaren in 1761 en 1762;
Hendrik Ten Maten eist betaling van f 11:4:8 eveneens voor geleverde winkelwaren en achterstallige huur;
en Antje de Haan eist nog eens voor geleverde winkelwaren ter somma van f 8:8:12, nu voor de periode van 1 december 1762 tot 14 maart 1763.
Op 30 november wordt Dirck Rijnsburger schuldig bevonden en veroordeeld tot betaling van de schulden en tot betaling van de onkosten.

TROUWREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk , 22 juli 1764 (blz. 28):
Dirk Pieterz Rijnsburger, Weduwnaar Trijntje van der Schonk, van Oudshoorn, in Thamen woonachtig & Leuntje Kater, Weduw Dirk Swanenburg, van Rijnsaterwoude en hier woonachtig.
Nadat deser Persoonen (hier in wettige ondertrouw aangeteekent) Drie agtereenvolgende Huwlijks-Voorstellingen hier en in Thamen, den 1, 8, en 15 Julij, ongehindert waaren geschiedt.

GETUIGE (Maria Pakker):
Te Thamen in de Geref. kerk op 19 augustus 1770 van Catharina, dochter van Tijmen Jansz Broer en Jannetje Pieters Meijerik.

TROUWREGISTER, Thamen, Geref. kerk, 8 juni 1776:
Zijn bij mij in wettige ondertrouw aangenomen:
Hendrik van Vliet weduwnaar van Antje Willemsz Zijp & Maria Pakker weduwe van Maas van Beek, beide alhier woonachtig, getr: d'23 dito.

TROUWREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, 10 oktober 1777:
Zijn in ondertrouw aangeteekent Dirk Pieterssen Rijnsburger, laast weduwenaar van Leuntje Caater, woonende onder Mijdrecht, En Maria Bakker, laast weduwe van Hendrik van Vliet, woonende onder Taamen.
Betoog gezonden naa Taamen.

TROUWREGISTER, Thamen, Geref. kerk, 2 november 1777:
Den 11 October sijn in wettige ondertrouw op betoog van Mijdrecht aangenomen:
Dirk Pietersz Rijnsburger, laast Weduwnaar van Leuntje Caater,
woonende onder de Gerechte van Mijdrecht.
Met Maria Pakker laatst Weduwe van Hendrik van Vliet woonende te Thamen.
Zijn nadat hunne Huwlijksgeboden hier en te Mijdrecht onverhindert geproclameert zijn alhier in Huwlijken Staat bevestigt den 2 November 1777.

BEGRAAFREGISTER, Thamen, 14 juli 1778:
Dirk Rijnsburger, op het kerkhof.

259. Leuntje Janse KATER,
Dochter van Jan Cornelisz Kater [nr. 518] en Willemijntje Jans van der Veer [nr. 519], gedoopt te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 4 september 1729, Gereformeerd (geen lidmaat), overleden te Mijdrecht op 10 april 1777, oud 47 jaar.
Gehuwd (1) te Mijdrecht in de Geref. kerk op 23 juni 1756 met Dirk SWANENBURGH, geboren aan de Boterdijk onder Thamen, gedoopt te Kudelstaart in de Geref. kerk op 25 juli 1717, overleden tussen 1757 en 1764, zoon van Cornelis Dirksz Swanenburgh en Lijsbeth Willems Hollander.
Gehuwd (2) te Mijdrecht in de Geref. kerk op 22 juli 1764 met Dirck Pieterz RHIJNSBURGER.

DOOPREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 25 juli 1717:
Den 25 julij is gedoopt het kint van Cornelis Dirkzoon Swanenburgh, en sijn huijsvrouw Lijsbeth Willemsdogter Hollander en is genaemt Dirk.

DOOPREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk, 4 september 1729:
Een kind gedoopt genaemt Leuntje, de vader Jan Cornelisz: Kater, de moeder Willemijntje Jans, Peetoom Cornelis Kater, peet Aagje Gerrits Watelaer.

ONDERTROUWREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 28 mei 1756:
Dirk Cornelisz Swaanenburg, JM, geboren en wonende alhier & Leuntje Jansz Kater, geboren te Rhijnsaterwoude en wonende onder Meijdregt.
Op 23 juni in de echt verbonden.

TROUWREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk,......... 1756, blz. 18:
[.................................onleesbaar.]
Dirk Corn......Swanenburg, JM, geboren te Cudelstaart................Weg.
en Leuntje Janse Kater, J.D, geboren Rhijnsaterwoude en wonende te Mijdrecht.
[................................onleesbaar.]

REGISTER DER BEGRAVENEN, Mijdrecht, Geref. kerk, 10 april 1777:
De vrouw van Dirk Rijnsburg.

KIND UIT HET HUWELIJK VAN DIRK SWANENBURGH EN LEUNTJE KATER:
 1. Lijsje Swaanenburg,
  Geboren in de Bezwooren Kerf onder Kudelstaart en aldaar gedoopt op 20 maart 1757, Ned. Hervormd, overleden te Nieuwer-Amstel op 15 juni 1833, oud 76 jaar.
  Gehuwd (1) te Mijdrecht in de Ned. Hervormde kerk op 25 april 1784 met Jan van der Greft, gedoopt te Mijdrecht in de Gereformeerde kerk op 17 december 1758, begraven te De Kwakel (Kudelstaart) op 30 juli 1800, oud 41 jaar, zoon van Jacobus Meertensz van der Greft en Elsje Janse Nap.
  Gehuwd (2) te Kudelstaart in de Ned. Hervormde kerk op 21 december 1800 met Jan Gaalswijk, gedoopt te Oudshoorn in de Gereformeerde kerk op 28 november 1745, overleden te Aalsmeer op 18 augustus 1813, oud 67 jaar, zoon van Jacob Pietersz Gaalswijk en Meijnsje Dirks Oudshoorn.
  Jan Gaalswijk was eerder gehuwd met Marrijtje Beusekom, overleden voor 1801.
  Gehuwd (3) te Aalsmeer in de Ned. Hervormde kerk en in het Raadhuis op 20 oktober 1816 met Jacob Gaalswijk, geboren te Oudshoorn op 12 februari 1787 en gedoopt in de Ned. Hervormde kerk aldaar op 18 februari, van beroep koehouder, tuinman, overleden te Woubrugge op 19 juni 1852, oud 65 jaar, zoon van Cornelis Jacobsz Gaalswijk en Feijtje Jans van Iperen.
  Jacob trouwde (2) te Nieuwer-Amstel op 18 januari 1834 met Aleida Vorrink, gedoopt te Neuenhaus, Graafschap Bentheim (Dld) in de Ned. Herv. kerk op 16 november 1800, dienstbaar, overleden te Woubrugge op 19 februari 1860, oud 59 jaar, dochter van Gerhard Vorrink en Aleida Meijer.

  DOOPREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 28 november 1745:
  Gedoopt Jan, de vader Jacob Prz Gaalswijk, de moeder Meijntje Dirks Oudshoorn, de getuijge Geertje Peeterz Gaalswijk.

  DOOPREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 20 maart 1757:
  Maart den 20. is Gedoopt, het kind van Dirck Cornelisz Swaanenburg, en Leuntje Jansz kater, met den naam van...........LIJSJE.
  Getuige de vader.
  Peet, Antje Swaanenburg.
  Doophefster Neeltje Cornelisz Breetveld.

  DOOPREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, 17 december 1758:
  den XVII December
  van mij gedoopt JAN.
  Vader Jacob van der Greft, geen L.
  Moeder Elsje Janse Nap, geen L.
  getuige Annetje Oudshoren, Lidtm. deser Gem.
  [in kantlijn: Doopcedul gegeeven den 25 Maij 1793]

  TROUWREGISTER, Mijdrecht, Ned. Herv. kerk, 25 april 1784:
  Den 9 April 1784 zijn alhier in Wettig ondertrouw aangeteekent
  Jan van der Greft, J.M., gebooren en woonende alhier,
  En
  Lijsje Swaanenburg, Jongedogter, gebooren te Kuddelstaart en woonende alhier.
  Getrout den 25 April 1784.

  DOOPREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 18 februari 1787:
  Geboren 12 Feb:, gedoopt 18 Feb: Een kind Jacob.
  De ouders zijn Cornelis Gaalswijk en Feitje van IJperen.
  De getuigen Cornelis van der Linden en Jannetje Gaalswijk.

  REGISTER DER BEGRAVENEN, Kudelstaart, Ned. Herv. kerk, 30 juli 1800:
  Jan van der Greft (Kwakel).

  DOOPREGISTER, Neuenhaus (Dld), Ned. Herv. kerk, 16 november 1800:
  Volgens ons doopregister is op den 16 Nov: in het jaar 1800 in onze herv. kerk alhier gedoopt Aleida, dochter van Gerhard Vorrink en Aleida Meijer.
  Nieuwenhuis, den 2 Dec. 1933, Koninkrijk Hannover.
  [Huwelijksbijlage bij huwelijk dd 18 januari 1834]

  NEUENHAUS:
  Dorp, gelegen even ten oosten van Uelsen en ten zuiden van Schoonebeek.
  Tot de Tweede Wereldoorlog werd hier overwegend Nederlands gesproken.
  Ruim 98 % van de bevolking was hier lidmaat van de Geref. kerk.

  TROUWREGISTER, Kudelstaart, Ned. Herv. kerk, 21 december 1800:
  Den sesden december A. 1800 zijn alhier in wettigen Ondertrouw ingeschreeven
  Jan Gaalswijk weduwnaar van Marrijtje Beusekom.
  Geboren te Oudshoorn doch woonende te Rhijnzaterwoude.
  En,
  Elizabeth Zwaanenburg, Weduwe van Jan van der Greft, Gebooren en Woonende onder de Bezwooren Kerff Uijthoorns Gerecht welken, na dat ze hunne drie voorstellingen ook in onse kerk onverhindert gehad hebben;
  op ingekoomene betoogen van de plaatzelijke Bestuuren den Uijthoorn en Rhijnzaterwoude, alhier den 21 december A. 1800 in den Huwelijke staat zijn bevestigt.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 19 augustus 1813, blz. 9:
  L'an 1813 le 19 du mois d'août par devant Nous Maire officier de l'Etat Civil de la Commune d'Aalsmeer, Canton d'Aalsmeer Departement du Zuiderzee est comparus Gaalswijk /Jaques/ & Vries /Bart de/ voisin les quels nous ont declaré que le 18 de ce mois à 10 heures matin Gaalswijk /Jean/ agé 68 ans, Mari de Elizabeth Zwanenburg, fils de feu Gaalswijk /Jacob/ et de feue Meinsje Oudshoorn est décedé dans la Maison No. 255 Section Village et les déclarans ont signé avec Nous le present acte après qu/il leur acte fait lecturer.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 20 oktober 1816, nr. 8:
  In het Jaar 1816, den 20ste van de Maand october, Compareerden voor ons Burgemeester van Aalsmeer, Jacob Gaalswijk, oud 29 Jaren, van beroep Koehouder, Zoon van wijlen Cornelis Gaalswijk, zijnde het Lijk aangegeven den 25sten november, des jaars 1800, blijkens acte hier nevens gevoegd, afgegeven te Oudshoorn District Leiden, den 18de September 1815, En Fijtje van Ieperen, hier tegenwoordig en hare toestemming gevende, En
  Elizabeth Zwanenburg, oud 49 Jaren, laatst weduwe van Jan Gaalswijk, overleden den 18de augustus 1813, Dochter van wijlen Dirk Zwanenburg en van wijlen Aplonia De Kater, waarvan de ouders en grootouders Zedert vele Jaren overleden, blijkens acten van bekendheid, afgegeven door den Vrederegter van het Kanton Mijdrecht, den 10de october 1816, En geregistreerd te Woerden den 13den daaraanvolgende.
  Getuigen:
  Jacob van der Greft, oud 21 Jaren, van beroep boereknegt, zoon van de Bruid, En
  Jacob van der Greft, oud 46 Jaren, van beroep Bouwman, behuwd broeder van de Bruid, En
  Pieter Brouwer, oud 46 Jaren, van beroep daggelder, behuwd broeder van de Bruid, en
  Hendrik Stevens, oud 55 Jaren, van beroep Tapper,
  En hebben de Contractanten en getuigen deze acte na dat hun dezelven was voorgelezen, nevens ons ondertekend.
  [bron: website Family Search]

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Ned. Herv. kerk, 20 oktober 1816:
  Den 20 October 1816
  Zijn in de Kerk der hervormde te Aalsmeer plegtig in het Huwelijk bevestigd & ingezegend
  Jacob Gaalswijk, zoon van wijlen Cornelis Gaalswijk en Feijtje van Ieperen,
  En
  Elizabeth Zwanenburg, dogter van wijlen Dirk Zwanenburg en Aplonia de Kater,
  na dat dezelve alvorens ten zelfden dage getrouwt ware door 't burgerlijk bestuur dezer Gemeente.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Nieuwer-Amstel, 18 juni 1833, nr. 70:
  Den 18den dag der maand Junij van 't jaar 1833 ten Elf ure, voor den middag.
  Acte van Overlijden van Leijsje Swaaneburg, overleden den 15den dezer maand ten Zeven ure, des morgens, oud 44 jaren [!], wonende en overleden alhier wijk 4 N. 117, van beroep zonder, geboren te Kudelstaart, vrouw van Jacob Gaalswijk, oud 77 Jaar [!], zonder beroep, woonende in het Sterfhuis, zijnde de namen harer ouders onbekend.
  Op de verklaring van Jacob Gaalswijk, Man van de overledene, oud 44 jaren, wonende als boven in het Sterfhuis, van beroep tuinman en van Cornelis Schothorst, wonende alhier, wijk 5, van beroep Tolgaarder, oud 42 jaren, bekende van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekende door de beiden declaranten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Nieuwer Amstel.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Nieuwer-Amstel, 18 januari 1834, nr. 2:
  Op heden den 18den Januarij des Jaars 1834 des voormiddags ten Elf uren, zijn vor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Nieuwer Amstel verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Jacob Gaalswijk, oud 47 Jaar, geboren te Oudshoorn, tuinman, wonende alhier wijk 4, weduwnaar van Leijsje Swaaneburg, meerderjarige zoon van Cornelis Gaalswijk en Feitje van Iperen, beiden overleden, en
  Aleida Vorrink, oud 34 jaar, geboren te Nieuwenhuis, dienstbaar, wonende alhier wijk 4, meerderjarige dochter van Gerhard Vorrink , en Aleida Meijer, beiden overleden.
  Getuigen:
  Cornelis Schothorst, oud 47 jaar, winkelier, wonende alhier wijk 6,
  Jacobus Sneeuw, oud 59 jaar, veldwachter, wonende alhier wijk 1,
  Jan Kramer, oud 40 jaar, veldwachter, wonende alhier wijk 6 en
  Petrus van Muijen, oud 26 jaar, Slager, wonende alhier wijk 3, alle goede bekende.
  Zijnde deeze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend, met uitzondering van de laatste getuige welke verklaarde zijn naam niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Woubrugge, 19 juni 1852, nr. 23:
  Op heden den 19den der maand Junij 1852, zijn voor ons Raadslid, benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Woubrugge, verschenen:
  Jacobus van Vliet, van beroep tuinman, oud 25 jaren, wonende alhier, huisgenoot van de natenoemen overledene, en Jan Verhoef, van beroep kleerenmaker, oud 42 jaren, wonende alhier, bekende van den overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 19den dezer maand des morgens ten half zes ure, in het huis, staande wijk B, nummer elf is overleden Jacob Gaalswijk, van beroep tuinman, wonende alhier, in den ouderdom van 64 jaren, echtgenoot van Alida Vorrink, zoon van Cornelis Gaalswijk en van Fijtje van Iperen, beiden overleden, zijnde geboren te Oudshoorn.
  En is deze Akte door ons benevens de aangevers, na voorlezing, onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Woubrugge, 20 februari 1860, nr. 21:
  Op heden den 20sten der maand Februarij 1860, zijn voor ons Raadslid, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Woubrugge verschenen:
  Dirk Jacobus Kalkoven, van beroep Binnenvader, oud 44 jaren, wonende alhier, bekende van de natenoemen overledene, en Arie Kelderman, van beroep schoenmaker, oud 36 jaren, wonende alhier, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 19den dezer maand des morgens ten 8 ure, in het huis, staande wijk B, nummer 12, is overleden Alida Vorrink, van beroep zonder, wonende alhier, in den ouderdom van 59 jaren, weduwe van Jacob Gaalswijk, dochter van Gerard Vorrink en van Alida Meijer, beiden overleden, zijnde geboren te Nieuwenhuizen, Graafschap Bentheim.
  En is deze Akte door ons benevens de aangevers, na voorlezing onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
KINDEREN UIT HET HUWELIJK VAN DIRCK RHIJNSBURGER EN TRIJNTJE SCHONK:
 1. Hendrik Rijnsburger,
  Gedoopt te Thamen in de Geref. kerk op 25 november 1759, begraven aldaar op 27 mei 1760, oud 6 maanden.

  DOOPREGISTER, Thamen Geref. kerk, 25 november 1759:
  Is gedoopt Hendrik soon van Dirk Pieterse Rijnsburger en Neeltje [!] Hendriks van der Schonk, L.
  Getuigen Neeltje van der Schonk, L. te Nieukoop.

  REGISTER DER BEGRAVENEN, Thamen, 27 mei 1760:
  Begr. in de Kerk, een kind van Dirk Rijnsburger.
 2. Hendrik Rijnsburger,
  Gedoopt te Thamen in de Geref. kerk op 30 augustus 1761.

  DOOPREGISTER, Thamen Geref. kerk, 30 augustus 1761:
  Is gedoopt Hendrik soon van Dirk Pieterzen Rijnsburger en Trijntje Hendriksen van der Schonk, L.
  Getuige Geertje Pieterse Rijnsburger.

  OVERLIJDEN:
  Niet te Thamen 1761-1770.
KINDEREN UIT HET HUWELIJK VAN DIRCK RHIJNSBURGER EN LEUNTJE KATER:
 1. Marritje Rijnsburger,
  Geboren te Mijdrecht op 18 april 1765, gedoopt in de Gereformeerde kerk aldaar op 28 april 1765, overleden voor 4 juli 1766.

  DOOPREGISTER, Mijdrecht Geref. kerk, 28 april 1765, blz. 130:
  XXVIII April Gedoopt MARRITJE, geboren 18 egdem,
  Vader Dirk Rijnsburger,
  Moeder Leuntje Kater,
  Getuige Klaasje Rijnsburger.

 2. Marrijtje Dirks Rijnsburger,  zie nr. 129.
  Geboren te Mijdrecht op 4 juli 1766, Ned. Hervormd, overleden te Aalsmeer op 6 maart 1840, oud 73 jaar.
  Ondertrouw te Mijdrecht in de Ned. Hervormde kerk op 2 maart 1792 met Pieter Brouwer, geboren te Mijdrecht op 6 oktober 1767, Doopsgezind, vanaf 1793 lidmaat van de Ned. Hervormde kerk, van beroep dagloner, werkman, overleden te Aalsmeer op 22 februari 1837, oud 69 jaar.


  Mijdrecht, bezien vanaf de z.g. Mijdrechtse Plassen die na 1794
  werden drooggelegd. Tekening van Nicolaas Wicart.

260. Gerrit Jansz RINKEL, ook Gerardus Jansz RINKEL, [260 = 268],
Zoon van Joannes Gerritsz Rinkel [nr. 520] en Sibilla Jans Brasser [nr. 521], gedoopt te Hilversum in de Oud-Katholieke Sint Vitus kerk op 11 januari 1743, armmeester (1784), kerkmeester (1788), overleden te Hilversum op 22 maart 1794, oud 51 jaar.
Gehuwd te Hilversum in de Oud-Katholieke St.Vituskerk op 3 mei 1765 met Gerretie Hendriks DE JAGER.

DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Katholieke Sint Vituskerk, 11 januari 1743:
Gerrit of Gerardus, P: Jan Gerrit Rinkel, M: Beligie Jans Brasser, m: Geertie Gerrets.

VORMINGSLIJST, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 1748:
Gerretje Jacobs Vet, vormdatum 18/19 juni 1742, gedoopt 15 januari 1734.
Gerretje Hendr. de Jager, vormdatum, 18/19 juni 1742, gedoopt 3 december 1741.
Gert Jan Rinkel, vormdatum 9 juni 1748, gedoopt 11 januari 1743.
[bron: Geschiedenis van (Oud)-Katholiek Hilversum 1589-1899, Martien Parmentier]

TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Katholieke Sint Vituskerk, 3 maji 1765:
Matrimonie juncti sunt Gerrit Jansz Rinkel cum Gerretje Hendriks de Jager. Testibus R.A.D.Olij, Jan Schipper ... ... a me J.B.C.Gijselinck Pastore.

REGISTER ARMBESTUUR.
De registers van het armbestuur beginnen in 1783. De lijsten zijn niet compleet, omdat er stukken archief ontbreken.
Het armbestuur bestond uit twee personen. Een daarvan had een jaar lang (van 1 februari tot 30 januari van het volgende kalenderjaar) de leiding; dan trad hij af ten gunste van een ander, aan wie dan weer een nieuwe armmeester werd toegevoegd, die het volgende jaar de leiding zou hebben.
Regerende armmeesters (o.a.):
1783 - Teunis Pietersz van Os.
1784 - Gerrit Jansz Rinkel.
1788 - Lambert Rinkel.
1789 - Jan Cornelissen de Jong.
1803 - Lambert J. Rinkel.
1810 - Lambert Rinkel.
1820 - J. Rinkel.
1825 - J. Rinkel.
1851 - Lambert Rinkel.
[bron: Geschiedenis van (Oud)-Katholiek Hilversum 1589-1899, Martien Parmentier]

REGISTER KERKBESTUUR.
De registers van het kerkbestuur beginnen in 1781. De lijsten zijn niet compleet, omdat er stukken archief ontbreken.
Het kerkbestuur bestond uit vier personen. Twee daarvan hadden een jaar lang (van 1 februari tot 30 januari van het volgende kalenderjaar) de leiding; dan traden zij af ten gunste van de twee anderen, aan wie dan weer twee nieuwe kerkmeesters werden toegevoegd, die het volgende jaar de leiding zouden hebben.
Regerende kerkmeesters (o.a.):
1780 - Jan Rinkel en Rijk Bikker.
1785 - Jan Rinkel en Elbert Nieuwenhuijsen.
1788 - Anx de Jong en Gerrit Jansz Rinkel.
1792 - Lambert Rinkel en Jan van der Heijden.
1799 - Lambert Jansz Rinkel en Jan Nieuwenhuijsen.
1807 - Lambert Rinkel en Cornelis Nieuwenhuijzen.
1813 - Jacob van Os en Jan Rinkel.
1816 - Cornelis T. van der Heijden en J. Rinkel.
1848 - L. Rinkel.
[bron: Geschiedenis van (Oud)-Katholiek Hilversum 1589-1899, Martien Parmentier]

DORPSKRONIEK.
27 julij 1787:
Kwamen alhier omtrent 40 soldaaten uijt Naarden. Dan wijl onze kwalijk gezinde inwoonders de meeste soldaaten tot desertie bragten, was men genoodzaakt, zonder Militie te blijven.
In deze maand is den outaar koor enz. der oude R.C. Kerk alhier geschilderd door Harmen Janz. Esman, als knegt van Dirk Kl. Schipper mr. schilder alhier, onder de kerkmeesters Rijk J. Bikker, Cornelis Jacobsz. Vet, Gerrit Jans Rinkel & Angs Gijsb. De Jong.
[bron: Dorpskroniek van een Hilversumse oud-katholiek uit de achttiende eeuw, Cornelis Hendriksz Dirksz de Jager, 1766-1801]

NAAMLIJST VAN OVERLEDENEN, Hilversum, Oud-Katholieke kerk, 1794:
Gerrit Jansz Rinkel...........22 Martii.

GAARDERSARCHIEF, IMPOST OP BEGRAVEN, Hilversum, 25 maart 1794:
Luijrecht f 1.4., Gerrit Rinkel...........f 3.-

261. Gerretie Hendriks DE JAGER, ook Gerarda Hendriks DE JAGER, [261 = 269],
Dochter van Henricus Dircksz de Jager [nr. 522] en Elisabeth Peters de Wit [nr. 523], gedoopt te Hilversum in de Oud-Katholieke Sint Vituskerk op 3 december 1741, overleden te Hilversum op 28 november 1811, oud 69 jaar.

DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Katholieke Sint Vituskerk, 3 december 1741:
Gerretie of Gerarda, P: Hendrik Dirks de Jager, m: Lijsbeth Peters de Wit, m: Lijsbeth Peters de Wit.

VORMINGSLIJST, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 1748:
Gerretje Jacobs Vet, vormdatum 18/19 juni 1742, gedoopt 15 januari 1734.
Gerretje Hendr. de Jager, vormdatum, 18/19 juni 1742, gedoopt 3 december 1741.
Gert Jan Rinkel, vormdatum 9 juni 1748, gedoopt 11 januari 1743.
[bron: Geschiedenis van (Oud)-Katholiek Hilversum 1589-1899, Martien Parmentier]

GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Hilversum, 1811, nr. 117:
De Namen der overledenen: Gerritje Hendr. de Jager,
Dag van 't overlijden: 28 nov.,
Of de nalatenschap vrij is van de Betaling: vrij.

OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 30 november 1811, fol. 23:
Op heden den dertigste der maand November des jaars 1811 des voordemiddags om half elf uren compareerde voor ons Nicasius van Veerssen, Maire van Hilversum, Arrondissement Amsterdam, Departement Zuiderzee,
Gerrit Rinkel, Mr. Schoenmaker, oud 40 Jaar, Zoon van Gerritje de Jager, Weduwe van Gerrit Rinkel, geadsisteerd door de nader tenoemene getuigen, dewelke ons verklaard hebben dat zijne moeder Gerretje de Jager op den Agtentwintigsten der lopende Maand November des genoemde Jaars des nagts om twee Uren in den ouderdom van Negen en Zestig jaar ten huijzen door de Overledene bewoond geweest is overleden, volgens deze verklaring hebben wij de tegenwoordige Acte opgemaakt, welke door den Comparant en getuigen, benevens ons is getekend, de getuigen zijn Elias van Veerssen, Mr. Leerlooijer, oud 32 Jaar, en Kors Dorland, van beroep Wever, oud 29 jaar, naaste buuren der overledene en beide wonende te Hilversum, arrondissement en departement als boven, en is deze Acte alvorens aan den Comparant en getuigen ter lezing voorgelegd.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

DOOPGETUIGE:
Te Hilversum in de Oud-Katholieke kerk op 2 april 1762 van Jannetje Pieters de Jager.
Te Hilversum in de Oud Katholieke kerk op 22 juli 1762 van Hendrik Pietersz de Jager.

KINDEREN VAN GERRIT RINKEL EN GERRETIE DE JAGER:
 1. Hendrik Rinkel,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud Katholieke Sint Vituskerk op 22 februari 1766, trok rond 1786 naar Nordstrand, Nordfriesland, Sleeswijk-Holstein, van beroep waarschijnlijk dijkwerker, overleden te Nordstrand op 18 maart 1805, oud 39 jaar.
  Gehuwd (1) te Amersfoort op 23 juni 1796 met Anna Mehoo, geboren te Gotem bij Borgloon (Belgie) ca. 1765, overleden te Nordstrand, Nordfriesland, Sleeswijk-Holstein op 30 maart 1799, oud ca. 33 jaar.
  Gehuwd (2) te Nordstrand op 23 april 1800 met Anna Ritter.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Katholieke Sint Vituskerk, 22 februari 1766:
  Baptizatus est Hendrik.
  P: Gerrit Jansz Rinkel.
  M: Gerritje Hendriks de Jager Conjugum.
  m: Gerritje Jakobs Vet a me J.B.E. Gijselinck Pastore.

  WAARSCHIJNLIJKE GEBOORTEPLAATS ANNA MEHOO:
  Op 3 februari 1801 trouwde, eveneens in Amersfoort, Allegonda Meho met Bartholomeus Poort.
  Als geboorteplaats van Allegonda werd vermeld: Gootum bij Burgloo in het Luijkerland.

  GOTEM:
  Klein dorp met 262 inwoners (2006) in de Belgische provincie Limburg en een deelgemeente van de stad Borgloon.
  Archeologische vondsten geven aan dat Gotem reeds in de Gallo-Romeinse periode bewoond werd. De naam is echter van Frankisch-Germaanse afkomst en kan etymologisch worden verklaard als: hoeve van Gotto.
  Haar opvallendste monument is de van oorsprong 12e-eeuwse Sint-Niklaas en Dionysiuskerk.
  [bron: Wikipedia]

  TROUWREGISTER, Amersfoort, Oud-Katholieke parochie 't Zand, 23 juni 1796, inv. 13:
  Henricus Rinkel en Anna Meho.

  HUWELIJKSDATA:
  Hendrik Rinkel met Anna Ritter te Nordstrand op 23 april 1800.
  [bron: Stamboom Erfgooier op internet]

  OVERLIJDENSDATA:
  Hendrik Rinkel, overleden te Nordstrand op 18 maart 1805.
  Anna Mehoo, overleden te Nordstrand op 30 maart 1799.
  [bron: Aalsmeerse Stambomen, deel 2, blz. 79]


  Nordstrand in 1879.

  NORDSTRAND:
  Het schiereiland Nordstrand, even ten westen van het Noordduitse stadje Husum kende al in de 17e eeuw een omvangrijke Nederlandse bevolking.
  In 1634 vonden bij een enorme storm meerdere dijkdoorbraken plaats op het toen veel grotere eiland Nordstrand. Daarbij verdronken ruim 6.000 mensen, zo'n tweederde van de bevolking.
  De Nederlander Quirinus Indervelde, die ervaring had met dijkaanleg op Overflakee en bij Antwerpen, nam de taak op zich de dijken te herstellen.
  Hij tekende een overeenkomst met de hertog van Sleeswijk-Holstein, die hem garandeerde dat hij het herwonnen land zelf zou mogen behouden.
  In ruil daarvoor dienden de dijken van hoogwaardige kwaliteit te zijn.
  Maar juist doordat het nieuw drooggelegde land eigendom zou worden van Indervelde, had de plaatselijke bevolking weinig interesse met Indervelde samen te werken.
  Indervelde besloot toen honderden dijkwerkers te laten overkomen uit het Katholieke Brabant, die het karwei in de daarop volgende 60 jaar klaarden.
  In Suden op Nordstrand werd in 1662, in het voor het overige Lutherse Sleeswijk-Holstein, voor deze arbeiders een Rooms-Katholieke kerk, genoemd naar Sint Theresia, opgericht.
  Opmerkelijk genoeg vond ook in Suden rond 1700 een splitsing plaats tussen de Rooms-gezinden en de Oud-Katholieken. Een meerderheid onder de landbezitters in Suden bleek de Oud-Katholieke leer toegedaan te zijn, waarna het kerkje in Oud-Katholieke handen kwam.
  De meeste dijkwerkers bleven uiteindelijk permanent in Nordstrand wonen. Tot 1870 bleef de voertaal het Nederlands. In de daarop volgende 50 jaar werd er in het Duits gepreekt, maar dan nog wel door Nederlandse paters.
  De huidige kerkgemeente, die geheel Sleeswijk-Holstein omvat, telt 500 lidmaten. Pastoor is G. Reynders.
  Door schenkingen bezit het Oud-Katholiek Kapittel van Utrecht ruim 40 ha. landbouwgrond op Nordstrand.
  [bronnen: Wikipedia, de website Cultural Entity Nordstrand van de hand van Matthias Maluck en de website Wandelingen door Nederlandse landschappen in Europa van de hand van Hans Farjon en Bert Stok]  KIND:
  1. Gerardus Rinkel,
   Geboren te Nordstrand, Koninkrijk Denemarken op 27 oktober 1798, zonder beroep, overleden te Amersfoort op 19 januari 1824, oud 25 jaar.
   Ongehuwd.

   GEBOORTEDATUM:
   Gerardus Hendriksz Rinkel, geboren te Nordstrand, Noord-Friesland, Schleswig-Holstein op 27 oktober 1798.
   [bron: website Rita Zwart-de Jager]

   OVERLIJDENSAKTE, Amersfoort, 19 januari 1824, nr. 47:
   In het Jaar 1824 den 19den dag der maand Januarij des voormiddags ten half 11 uren, zijn voor ons Johan Christiaan van Deventer Lid van den Raad gedelegeerd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Amersfoort gecompareerd
   Evert Holst, oud 39 Jaren, van beroep aanspreker en Jan Sas, oud 52 Jaren, van beroep Fabrikeur wonende beiden alhier, dewelke ons verklaard hebben dat op den 19den der maand Januarij dezes Jaars, des morgens ten half 5 uren in het huis staande aan de Cingel Wijk Bl No. 240 is overleden Gerardus Rinkel Hendrikszoon, oud 25 Jaar, van beroep niets, geboren te Nordstrand in het Koningrijk Denemarken, gewoond hebbende alhier, ongehuwd zoon van Hendrik Rinkel en van Anna Meho, deszelfs huisvrouw, beiden overleden.
   En hebben wij met de comparanten deze Acte van overlijden na voorlezing derzelve onderteekend op dato als boven.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 2. Beeltje (Elisabeth) Rinkel,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud Katholieke Sint Vituskerk op 6 september 1767, overleden te Gouda op 24 december 1843, oud 76 jaar.
  Gehuwd te Hilversum in de Oud-Katholieke Sint Vituskerk op 9 november 1795, ondertrouw aldaar op 14 oktober 1795 met Hendrik Spit, geboren te Gouda op 10 juni 1770, van beroep broodbakker (1812), kastelein in het Herthuis op de Markt (1818), logement- en stalhouder (1827/1828), overleden te Gouda op 27 mei 1833, oud 62 jaar.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Katholieke Sint Vituskerk, 6 september 1767:
  Baptizata est Beeltje.
  P: Gerrit Jansz Rinkel.
  M: Gerritje Hendriks de Jager Conjugum.
  m: Lambertje Jans Brasser G.D. a me J.B.E. Gijselinck Pastore.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Schout & Schepenen, 9 november 1795:
  Hendrik Spit, jongman, gebooren en woonagtig te Gouda, met Elisabeth Rinkel, jongedochter, geb: en woonende alhier.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Katholieke Sint Vituskerk, 9 Novembris 1795:
  Matrimonis juncti sunt Hendrik Spit (Goudensis) cum Beeltje Gerrits Rinkel.
  Testibus R:D: van Kalken, Adriaen Spit, ............a me J.B.E. Gijselinck Pastore.

  GAARDERSARCHIEF, 40e en 80e penning, Gouda, maart 1800, inv. 158, blz. 004:
  Overdracht onroerende zaak.
  Huis aan de Zeugstraat, prijs f 210.-
  Verkoper: Anthonij van IJsendoorn en familie.
  Koper: Hendrik Spit.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  GAARDERSARCHIEF, 40e en 80e penning, Gouda, maart 1803, inv. 161, blz. 002v:
  Overdracht onroerende zaak.
  Huis aan de Cappenersteeg, prijs f 50.-
  Verkoper: Abraham Grendel.
  Koper: Hendrik Spit.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  GAARDERSARCHIEF, 40e en 80e penning, Gouda, december 1804, inv. 162, blz. 015v:
  Overdracht onroerende zaak.
  Huisje aan de Naaierstraat, prijs f 40.-
  Verkoper: Jan van Bergen q.q..
  Koper: Hendrik Spit.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  GETUIGE (Hendrik Spit):
  Te Gouda op 18 februari 1812 bij de geboorte van Jacobus Johannes Adrianus de Ka (getuige Hendrik Spit, oud 43 jaar, broodbakker, woont aan de Koestraat).
  Te Gouda op 14 juni 1812 bij het huwelijk van Hermanus Kortenhove en Gerrigje Hogendoorn (getuige Hendrik Spit, oud 48 jaar, broodbakker, woont aan de Koestraat).
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  VONNIS, Gouda, 11 februari 1818:
  Eiser: J.A. Bode, CvP.
  Gedaagde: Hendrik Spit, kastelein in het Herthuis op de Markt.
  Zaak: Overtreding van de bekendmaking van het stadsbestuur van 31 december 1817. Gedaagde heeft op 3 februari 1818 na taptoe een onderofficier in huis gehad.
  Vonnis: boete van f 3.-.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  VONNIS, Gouda, 18 maart 1818:
  Eiser: J.A. Bode, CvP.
  Gedaagde: Hendrik Spit, logementhouder en tapper.
  Gemachtigde: mr. P. Hoinck van Papendregt, advocaat te Rotterdam.
  Zaak: Overtreding van het WvS, art. 475.2 en van de bekendmaking van het stadsbestuur van 16 december 1817. Gedaagde heeft op 12 december 1817 t/m 14 december 1817 ..... Mol uit Bergsland (Pruisen) laten overnachten zonder hem bij de politie aan te melden en in het verblijfsregister in te schrijven.
  Vonnis: boete van f 4.60.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  VONNIS, Gouda, 17 november 1819:
  Eiser: J.A. Bode, CvP.
  Gedaagde: Hendrik Spit, rijtuigverhuurder.
  Zaak: Overtreding van de bekendmaking van het stadsbestuur van 2 juli 1816. De zoon van gedaagde heeft op 17 mei 1819 en 8 juni 1819 enige passagiers uit de Amsterdamse schuit op straat overgehaald om ze naar Rotterdam te vervoeren. Getuige Christiaan Vinke, besteller van de Amsterdamse schuit.
  Vonnis: boete van f 12.-.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  VOLKSTELLING, Gouda, 1830:
  Naam: Hendrik Spit.
  Adres: O 72.
  Plaatsnaam: Gouda.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  OVERLIJDENSAKTE, Gouda, 29 mei 1833, nr. 179:
  Den 29sten Mei 1833 des voormiddags om 10 ure, zijn voor ons Willem Bolding, Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken staat der stad Gouda, verschenen
  Nicolaas Spit, oud 31 jaren, Garenfabriekeur en Cornelis Johannes van der Grijp, oud 33 jaren, klerk ter Secretarie, beiden wonende alhier:
  Welke ons verklaard hebben dat op den 27sten dezer maand des morgens ten 5 ure, Hendrik Spit, oud 63 jaren, geboren alhier, zonder beroep, wonende op de Cattecingel in het huis getekend letter X No. 25, getrouwd met Elisabeth Rinkel, zonder beroep, wonende als boven en vader van den eersten declarant is overleden in het huis op de Cattecingel voornoemd.
  En hebben na gedane voorlezing de declaranten deze acte met ons onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Gouda, 26 december 1843, nr. 485:
  Den 26sten December 1843, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Gouda, verschenen:
  Dirk Lunenburg, oud 57 jaren, directeur van de begraafplaats, en Reijnier Johannes Koppenol, oud 26 jaren, commies ter secretarie, beiden wonende alhier; welke ons verklaard hebben, dat op den 24sten dezer maand des avonds ten 10 ure, in het huis op de Kleiweg, geteekend letter H numero 1, in den ouderdom van 76 jaren is overleden: Elisabeth Rinkel, zonder beroep, geboren te Hilversum, wonende alhier, weduwe van Hendrik Spit, dochter van Gerardus Rinkel en Gerarda de Jager, beiden overleden.
  En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, welke na voorlezing door de declaranten en ons is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KINDEREN:
  1. Jacobus Cornelis Spit,
   Geboren te Gouda op 3 september 1796, zonder beroep, overleden te Gouda op 3 mei 1824, oud 27 jaar.
   Ongehuwd.
  2. pastoor Gerardus Spit,
   Geboren te Gouda op 2 november 1797, Oud-Katholiek Pastoor der Paradijskerk te Rotterdam, Aartspriester van Schieland, Deken van het Aartsbisschoppelijk Kapittel van Utrecht, assessor van het Vicariaat (1855-1858), overleden te Rotterdam, Delfschevaart 7-295 op 11 oktober 1859, oud 61 jaar, begraven op de begraafplaats te Krooswijk op 15 oktober 1859.
   Ongehuwd.


  3. Cornelis Spit,
   Geboren te Gouda, gedoopt in de Oud-Katholieke kerk De Tol aldaar op 16 januari 1799, van beroep kleingarenfabrikant, overleden te Gouda op 12 februari 1883, oud 84 jaar.
   Gehuwd te Gouda op 28 mei 1828 met Anna Maria de Jong, geboren te Gouda op 20 maart 1807, gedoopt in de Remonstrantse kerk aldaar, overleden te Gouda op 6 juli 1888, oud 81 jaar, dochter van Cornelis de Jong, loodwitfabrikant en van Pieternella Wout.
  4. Hendrik Spit,
   Geboren te Gouda op 2 augustus 1800, overleden voor 1809.
  5. Nicolaas Spit,
   Geboren te Gouda op 14 juli 1801, vrijgesteld voor de Nationale Militie wegens lichaamsgebreken, van beroep kleingarenfabrikant, overleden te Gouda op 16 september 1848, oud 47 jaar.
   Gehuwd (1) te Enkhuizen op 27 mei 1827 met Gerarda Botman, geboren te Enkhuizen op 13 maart 1800, overleden te Gouda op 19 juni 1828, oud 28 jaar, dochter van Johannes Botman, van beroep koopman en van Christina Maria Poort.
   Gehuwd (2) te Delft op 28 september 1831 met Catharina Maria van der Hargh, gedoopt te Delft in de Rooms-Kath. kerk op het Bagijnhof op 24 april 1808, overleden te Gouda op 29 april 1852, oud 44 jaar, dochter van Petrus Joannes van der Hargh, van beroep broodbakker en van Elisabeth van Kalken.
  6. Johannes Spit,
   Geboren te Gouda op 8 maart 1803, van beroep voerman, overleden te Gouda op 31 december 1831, oud 28 jaar.
   Ongehuwd.
  7. Anna Spit,
   Geboren te Gouda op 22 augustus 1804, woont te Gouda (1825-1842), te Rotterdam (1865-1883), overleden aldaar op 3 februari 1883, oud 78 jaar.
   Gehuwd ca. 1824 (niet te Gouda of Oudewater) met Gosewijn Hijdelaar, geboren te Oudewater op 29 januari 1795, woont te Gouda (1825-1842), te Rotterdam (1865-1884), van beroep korenmolenaar, overleden te Rotterdam op 23 maart 1884, oud 89 jaar, zoon van Maarten Heijdelaar en MacKinzie.
  8. Antonius Spit,
   Geboren te Gouda op 6 maart 1807.
  9. Hendrikus Johannes Spit,
   Geboren te Gouda, gedoopt in de Oud-Kath. kerk den Tol aldaar op 10 december 1808, van beroep pijpenfabrikeur. overleden te Gouda op 11 oktober 1842, oud 33 jaar.
   Gehuwd te Gouda op 22 april 1829 met Cornelia Lens, geboren te Gouda op 17 januari 1810, gedoopt in de Geref. kerk aldaar, dochter van Johannes Lens, van beroep pijpenfabrikeur en van Adriana Passet.
 3. Jan Rinkel,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud Katholieke Sint Vituskerk op 18 juni 1769, van beroep veender, meesterbakker, plaatsvervangend vrederechter en ambachtsbewaarder (1822, 1831), kerk- en armmeester van de Oud-Katholieke kerk, overleden in het Oosteinde van Aalsmeer op 5 juni 1836, oud 66 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer voor schout en schepenen op 6 oktober 1793 met Machtilda Kater, gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Katholieke kerk op 19 januari 1772, van beroep broodbakster, overleden te Aalsmeer op 8 maart 1847, oud 75 jaar, dochter van Pieter Leendertsz Kater en Mietje Kaspers Mooleman.
  Uit dit huwelijk geen nageslacht.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Katholieke Sint Vituskerk, 18 juni 1769:
  Baptizatus est Jan.
  P: Gerrit Jansz Rinkel.
  M: Gerritje Hendriks de Jager Conjugum.
  m: Lijsbeth Jans Rinkel a me J.B.E. Gijselinck Pastore.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Katholieke kerk, 19 januari 1772:
  Machtildis, [vulgo] Machteltje.
  Pr.: Pieter Leendertsze Kater.
  Mr.: Mietje Kasperse Moleman.
  Sx.: IJfje Kornelisze de Boer.
  cujus nomine Aaltje Kaspers Moleman.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Raedhuijs, 6 oktober 1793:
  Op Huijden 6 October 1793 is Jan Gerritsz Rinkel met Magteltje Pieters Kaater door Ons Ondergeteekende in den Huwelijken Staat bevestigd.
  [w.g. J. Keppen, Jan van Zijverden, G van Leeuwen]

  ORA, Aalsmeer, Mei 1808, nr. 798, Weeskamer.

  REGISTRE CIVIQUE, Aalsmeer, 1811:
  Nr. 48, Jan Rinkel, geboren 18 juni 1769, veender en broodbakker.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 6 juni 1836, nr. 30:
  Den zesden dag der maand Junijvan 't jaar 1836 ten 12 ure, op den middag.
  Acte van Overlijden van Jan Rinkel, overleden den vijfden dezer ten 3 ure, des morgens, oud 66 jaren, wonende en overleden alhier, van beroep Broodbakker, geboren te Hilversum den 18den Junij 1770, zoon van Gerrit Rinkel en Gerritje de Jager, beide overleden, Echtgenoot van Magteld Kater, oud 64 Jaren, geen beroep, wonende alhier.
  Op de verklaring van Teunis Rinkel, Broeder van de overledene, oud 55 jaren, wonende alhier, van beroep Broodbakker en van Andries Rinkel, wonende mede alhier, van beroep Tapper, oud 31 jaren, Neef van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 9 maart 1847, nr. 20:
  Heden den Negenden Maart 1847, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen Evert Gerrit Koome, van beroep Onderwijzer, oud 50 jaren, wonende te Aalsmeer, gebuur van de na te noemen overledene, en Kornelis Met, van beroep Onderwijzer, oud 61 jaren, wonende te Aalsmeer, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard dat op den Achtsten Maart des avonds ten zes ure, in het huis staande in het Oosteind in den ouderdom van vijfenzeventig jaren is overleden Machtilda Kater, van beroep Broodbakster, geboren te Aalsmeer, dochter van wijlen Pieter Kater en van wijlen Maria Moleman, en weduwe van Jan Gerrits Rinkel.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de getuigen is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NALATENSCHAP:
  Op Woensdag den 5den Mei 1847 en volgende dagen zal ten Sterfhuize van Mejufvrouw Magteld Pieters Kater, Weduwe den Heer Jan Gerrits Rinkel, in het Oosteinde der Gemeente Aalsmeer, Wijk 1, No. 54, ten overstaan van den Notaris J.W. Roeloffs Valk, residerende te Nieuwer-Amstel, publiek worden Verkocht:
  Eene deftigen en bijzonder welgeconserveerden Inboedel, bestaande in: massief Mahonie en andere Gladhouten en Geschilderde Meubelen, een welluidend Staartstuk met dubbel Klavier, twee Staande Horlogiën, waarvan een door Gerrit Marcus, slaande geheel en half-uur en spelende 12 Aria's;
  Hangklokken, Spiegels en Kunstprenten, Gelakt- en Glaswerk, exquise oude blaauwe en gekleurde Porseleinen en Aardenwerk;
  Koper-, Tin-, IJzer- en Blikwerk;
  Bedden en Beddengoed, Lijnwaden, Vrouwen-Kleederen, Vloerkleeden, enz.; mitsgaders eene aanzienlijke partij Juweelen, Goud- en Zilverwerk.
  Alles twee dagen bevorens, van 10 tot 4 ure, te zien.
  [bron: artikel uit een krant, mei 1847, ook Aalsmeerse Stambomen deel 2, blz. 80]


  Algemeen Handelsblad, 4 oktober 1847.

  OPMERKING:
  Jan gold als een van Aalsmeers meest welgestelde personen. Hij bezat onder meer houtbossen in de Schinkelpolder, houtland in het Westeinde van Aalsmeer en weiland en water in de Mettenhoek.
  Hij was woonachtig in het Oosteinde der gemeente Aalsmeer, Wijk 1, No. 54.
  Notaris J.W.Roeloffs Valk uit Nieuwer-Amstel regelde de publieke verkoop van de bezittingen van hem en zijn vrouw na hun overlijden.

 4. Gerrit Rinkel,  zie nr. 134.
  Gedoopt te Hilversum in de Oud Katholieke Sint Vituskerk op 4 juni 1771, van beroep schoenmaker, kettingspoelder, overleden te Hilversum op 31 augustus 1835, oud 64 jaar.
  Gehuwd te 's-Graveland op 23 oktober 1796, gevolgd door het kerkelijk huwelijk op 17 april 1798 in de Oud-Katholieke kerk te Hilversum met Lijsje Jans Verschuur.
 5. Marijtje Rinkel,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud Katholieke Sint Vituskerk op 6 juli 1773, overleden te Hilversum op 9 juni 1774, oud 11 maanden.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Katholieke Sint Vituskerk, 6 juli 1773:
  Baptizata est Marijtje + D.
  P: Gerrit Jansz Rinkel.
  M: Gerritje Hendriks de Jager Conjugum.
  m: Grietje Rinkel G.D. a me J.B.E. Gijselinck Pastore.

  IMPOST OP BEGRAVEN, Hilversum, 9 juni 1774:
  Juni 9 - 1:4:0 - 't kind van Gerrit Rinkel - 3:0:0.

 6. Lambert Rinkel,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud Katholieke Sint Vituskerk op 1 mei 1775, kerkmeester (1848), armmeester (1851), van beroep arbeider, werkman, overleden te Hilversum op 31 mei 1858, oud 83 jaar.
  Gehuwd te 's-Graveland op 20 mei 1797, kerkelijke bevestiging op 17 april 1798 in de Oud-Katholieke kerk te Hilversum met Gerretje Verschuur, gedoopt te 's-Graveland in de Gereformeerde kerk op 17 augustus 1777, overleden te Hilversum op 10 oktober 1817, oud 40 jaar, dochter van Jan Verschuur en Jacoba van Dijk.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Katholieke Sint Vituskerk, 1 mei 1775:
  Baptizatus est Lambert.
  P: Gerrit Jansz Rinkel.
  M: Gerritje Hendriks de Jager Conjugum.
  m: Gerritje Jans Rinkel a me J.B.E. Gijselinck Pastore.

  DOOPREGISTER, 's-Graveland, Geref. kerk, 17 augustus 1777:
  Gerretje, vader Jan Verschuur, moeder Jacoba van Dijk, getuige Gerretje van Brugge.

  IMPOST op trouwen, 's-Graveland, 25 april 1797:
  Lammert Gerritse Rinkel en Gerritje Verschuur. Prodeo.

  TROUWREGISTER, 's-Graveland , Municipale Raad, 25 april 1797::
  Lammert Gerritse Rinkel, Jonkman. Geboore en wonende te Hilversum, zijnde van het oude Roomse Geloof en Gerritije Verscheur, Jongd: gebooren en wonende alhier, zijnde van de Gereformeerde Godsdienst, versoeckende dat Hun seeder drie Huwelijksgebooden werden aangeteekent.

  TROUWREGISTER, 's-Graveland , Municipale Raad, 14 mei 1797:
  Lambert Gerritz Rinkel cum Gerritje Verschuur.
  Testibus Lijsbeth Hendriks de Jager G.D., juncti fuerant a Magistratu in 's-Graveland, 20 Maji 1797.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Katholieke kerk, 17 april 1798:
  Lambert Gerritz Rinkel cum Gerritje Verschuur.
  Testibus Lijsbeth Hendriks de Jager G.D., juncti fuerant a Magistratu in 's-Graveland, 20 Maji 1797.

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 11 oktober 1817, nr. 117:
  In het jaar 1817 den elfden October zijn voor ons Schout der Gemeente Hilversum, Canton Loosdrecht in Noord Holland gecompareerd Lammert Gerritz Rinkel, echtgenoot, Rijk Nieuwenhuizen en Steven van Os, geburen, wonende alhier, dewelke verklaarde dat op den tienden dezer binnen deze gemeente is overleden Gerritje Verschuur, gehuwd, oud eenenveertig jaren.
  En is na voorlezing deze acte getekend door ons en declaranten.
  [Letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  REGISTER ARMBESTUUR.
  De registers van het armbestuur beginnen in 1783. De lijsten zijn niet compleet, omdat er stukken archief ontbreken.
  Het armbestuur bestond uit twee personen. Een daarvan had een jaar lang (van 1 februari tot 30 januari van het volgende kalenderjaar) de leiding; dan trad hij af ten gunste van een ander, aan wie dan weer een nieuwe armmeester werd toegevoegd, die het volgende jaar de leiding zou hebben.
  Regerende armmeesters (o.a.):
  1783 - Teunis Pietersz van Os.
  1784 - Gerrit Jansz Rinkel.
  1788 - Lambert Rinkel.
  1789 - Jan Cornelissen de Jong.
  1803 - Lambert J. Rinkel.
  1810 - Lambert Rinkel.
  1820 - J. Rinkel.
  1825 - J. Rinkel.
  1851 - Lambert Rinkel.
  [bron: Geschiedenis van (Oud)-Katholiek Hilversum 1589-1899, Martien Parmentier]

  REGISTER KERKBESTUUR. De registers van het kerkbestuur beginnen in 1781. De lijsten zijn niet compleet, omdat er stukken archief ontbreken.
  Het kerkbestuur bestond uit vier personen. Twee daarvan hadden een jaar lang (van 1 februari tot 30 januari van het volgende kalenderjaar) de leiding; dan traden zij af ten gunste van de twee anderen, aan wie dan weer twee nieuwe kerkmeesters werden toegevoegd, die het volgende jaar de leiding zouden hebben.
  Regerende kerkmeesters (o.a.):
  1780 - Jan Rinkel en Rijk Bikker.
  1785 - Jan Rinkel en Elbert Nieuwenhuijsen.
  1788 - Anx de Jong en Gerrit Jansz Rinkel.
  1792 - Lambert Rinkel en Jan van der Heijden.
  1799 - Lambert Jansz Rinkel en Jan Nieuwenhuijsen.
  1807 - Lambert Rinkel en Cornelis Nieuwenhuijzen.
  1813 - Jacob van Os en Jan Rinkel.
  1816 - Cornelis T. van der Heijden en J. Rinkel.
  1848 - L. Rinkel.
  [bron: Geschiedenis van (Oud)-Katholiek Hilversum 1589-1899, Martien Parmentier]

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 1 juni 1858, nr. 145:
  Heden den 1sten Junij 1858, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hilversum verschenen:
  Hendrik Rinkel, van beroep verwer, oud 49 jaren, wonende alhier, Zoon van de na te noemen overledene en Albert van Loenen, van beroep wever, oud 38 jaren, wonende alhier, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 31sten Mei Jongstleden des namiddags ten twee ure, in het huis staande bekend numero 362 in den ouderdom van 83 jaar is overleden Lammert Rinkel, van beroep zonder, geboren en wonende alhier, weduwenaar van Gerritje Verschuur, Zoon van Gerrit Rinkel, en van Gerritje de Jager, beiden overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en den eersten Comparant is onderteekend, verklarende de tweede niet te kunnen schrijven.
  [Letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KINDEREN:
  1. Gerrit Rinkel,
   Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 20 maart 1798, overleden aldaar in 1798.

   DOOPREGISTER, Hilversum Oud-Kath. kerk, 20 Martii 1798:
   Baptizatus est Gerrit + D.
   P. Lambert Gerritz Rinkel.
   M. Gerritje Verschuur, Conjugum.
   m. Gerritje Hendriks de Jager à me J.B.E. Gijselincs: Pastore.
  2. Jan Rinkel, ook Johannes Lambertus Rinkel,
   Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 8 april 1799, van beroep daggelder, veender, kerkmeester van de Oud-Kath. parochie in Aalsmeer, overleden aldaar aan de gevolgen van een beroerte op 20 juli 1855, oud 56 jaar, als eerste begraven te Aalsmeer op het enige Oud-Katholieke kerkhof in Nederland.
   Gehuwd te Aalsmeer op 21 februari 1823 met Gijsberta Wilhelmina van der Pol, geboren te Utrecht op 30 juli 1797, overleden te Aalsmeer op 25 januari 1878, oud 80 jaar, dochter van Thomas van der Pol en Adriana de Veer.

   DOOPREGISTER, Hilversum Oud-Kath. kerk, 8 Aprilis 1799:
   Baptizatus est Jan.
   P. Lambert Gerritz Rinkel.
   M. Gerritje Verschuur, Conjugum.
   m. Lijsje Verschuur à me Francisco Johannes Guddee Vicaris.

   OUD-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS TE AALSMEER.
   Johannes Lambertus Rinkel was jarenlang kerkmeester van de Oud-Katholieke parochie in Aalsmeer. Zijn naam blijft verbonden aan het achter de Oud-Katholieke kerk gelegen kerkhof van Sint Jozef. Het is het enige Oud-Katholieke kerkhof in Nederland.
   Op 18 juli 1855 werd het kerkhof door de Bisschop van Haarlem, mgr. H.J. van Buul, gewijd. Daarvoor al, op 14 mei, werd door pastoor Joh. Baas en de kerkbestuurders Hendrik Moleman en J.L. Rinkel een groot kruis geplaatst.
   De eerste die op het nieuwe kerkhof ter ruste werd gelegd, was de kerkmeester J.L. Rinkel. Direct na de plechtige wijding op 18 juli kreeg hij een beroerte. Twee dagen later overleed hij aan de gevolgen daarvan.
   [bron: Aalsmeerse Stambomen deel II, blz. 84]

   BISSCHOP.
   Jan en Gijsbertha's tweede zoon Casparus Johannes was de latere bisschop van Haarlem. Hij werd geboren in Aalsmeer op 2 mei 1826, tot priester gewijd te Amersfoort op 15 juni 1851, tot bisschop gewijd te Rotterdam op 11 augustus 1873, overleden te Haarlem op 2 mei 1906, en begraven op 7 mei 1906 op het kerkhof der Oud-Katholieke gemeente in 't Oosteinde van Aalsmeer.
   [bron: Aalsmeerse Stambomen deel II, blz. 83]
  3. Gerretje Rinkel, ook Gerarda Rinkel,
   Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 12 mei 1800, overleden aldaar in huis nr. 317 op 19 mei 1866, oud 66 jaar.
   Ongehuwd.

   DOOPREGISTER, Hilversum Oud-Kath. kerk, 12 Maji 1800:
   Baptizata est Gerretje.
   P. Lambert Gerritz Rinkel.
   M. Gerritje Verschuur, Conjugum.
   m. Beeltje Gerrits Rinkel à me Francisco Johannes Guddee Vicaris.
  4. Koba Rinkel,
   Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 13 augustus 1801, overleden aldaar in huis nr. 378 op 6 maart 1841, oud 39 jaar.
   Gehuwd te Hilversum op 8 mei 1822 met Elbert Brouwer, gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 17 juli 1796, van beroep wever, overleden te Hilversum op 28 mei 1850, oud 53 jaar, zoon van Jan Willemsz Brouwer, van beroep winkelier en van Eefje Elbers Ebbe, ook genaamd Eva Ebben.

   DOOPREGISTER, Hilversum Oud-Kath. kerk, 13 Augusti 1801:
   Baptizata est Koba.
   P. Lambert Gerritz Rinkel.
   M. Gerritje Verschuur, Conjugum.
   m. [onleesbaar].
  5. Gerrit Rinkel,
   Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 3 september 1803, overleden aldaar in 1803.

   DOOPREGISTER, Hilversum Oud-Kath. kerk, 3 Septembris 1803:
   Baptizatus est Gerrit + D.
   P. Lambert Rinkel.
   M. Gerritje Verschuur, Conjugum.
   M. Gerritje Hendriks de Jager à me F. J. Guddee Pastore.
  6. Elisabeth Rinkel,
   Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 16 maart 1805, overleden aldaar in 1805

   DOOPREGISTER, Hilversum Oud-Kath. kerk, 16 Martii 1805:
   Baptizata est Elisabeth + D.
   P. Lambert Rinkel.
   M. Gerritje Verschuur, Conjugum.
   M. Naatje de Graaf à me F. J. Guddee Pastore.
  7. Gerrit Rinkel, ook Gerardus Lambertus Rinkel,
   Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 17 juli 1806, van beroep veenman, overleden te Aalsmeer op 4 april 1891, oud 84 jaar.
   Gehuwd te Hilversum op 28 september 1831 met Tijmetje Brasser, ook Timothea Brasser, gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 8 januari 1809, van beroep winkelierster, overleden te Aalsmeer op 9 september 1855, oud 46 jaar, dochter van Gerrit Brasser en Geertje Elberts Ruiter.

   DOOPREGISTER, Hilversum Oud-Kath. kerk, 17 Julius 1806:
   Baptizatus est Gerrit.
   P. Lambert Gerritz Rinkel.
   M. Gerritje Verschuur, Conjugum.
   M. Gerritje Hendriks de Jager à me F. J. Guddee Pastore.

   DOOPREGISTER, Hilversum Oud-Kath. kerk, 8 Januarii 1809:
   Baptizata est Tijmetje.
   P. Gerrit Brasser.
   M. Geertje Elberts Ruiter, Conjugum.
   M. Lijsbeth Jannes Brasser à me F. J. Guddee Pastore.

   NOTARIEEL ARCHIEF, Aalsmeer, 1 februari 1832:
   Gerardus Lambertus Rinkel koopt een huis, teeltuin, rietakkers en water in 't Oosteinde, binnendijks, belend ten Oosten Katholieke kerk [bedoeld wordt de Oud-Katholieke kerk], ten Westen het Ambacht, ten Zuiden de Landscheiding, ten Noorden de Dijk voor de somme van f 700.- .
   [bron: Aalsmeerse Stambomen, deel II, blz. 84]
  8. Hendrik Rinkel,
   Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 9 augustus 1808, van beroep schilder, overleden te Hilversum, Leeuwenstraat 18 op 9 januari 1886, oud 77 jaar.
   Gehuwd te Hilversum op 28 oktober 1835 met Gerritje Smit, gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 18 juli 1811, overleden te Hilversum op 20 maart 1866, oud 54 jaar, dochter van Hermanus Dirkse Smit en van Lijsbeth Gerritse Ebbe.

   DOOPREGISTER, Hilversum Oud-Kath. kerk, 9 Augustii 1808:
   Baptizatus est Hendrik.
   P. Lambert Gerritz Rinkel.
   M. Gerritje Verschuur, Conjugum.
   M. Gerritje Hendriks de Jager à me F. J. Guddee Pastore.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 18 Julii 1811:
   Baptizata est Gerarda, filia legitima Manus Dirkz Smit et Lijsbeth Gerrits Ebbe, Conjugum.
   Suscipientes Evje Ebbe a me F.J. Guddee Parocho.
  9. Beeltje Rinkel,
   Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 3 november 1810, van beroep naaister, overleden te Hilversum op 12 augustus 1908, oud 97 jaar.
   Gehuwd te Hilversum op 8 november 1837 met Johannes Glazemaker, geboren te Hilversum op 19 juni 1813, voor de Nationale Militie ingelijfd als fuselier bij de 2e Afdeling Infanterie (1832), van beroep schoenmaker, overleden te Hilversum in huis nr. 512 op 9 augustus 1866, oud 53 jaar, zoon van Willem Jansz Glazemaker, van beroep winkelier en van Hendrica Jannes Mostertman.

   DOOPREGISTER, Hilversum Oud-Kath. kerk, 3 Novembris 1810:
   Baptizata est Beeltje, filia legitima Lambert Gerritz Rinkel et Gerritje Verschuur, Conjugum.
   Suscipientes Beeltje Gerrits Rinkel à me F. J. Guddee Pastore.

   OPMERKING:
   Hoewel de overlijdensaangifte van Johannes Glazemaker door twee van zijn broers werd gedaan, werd daarbij abusievelijk de naam Adrianus gebruikt.
   Verwijzing naar zijn leeftijd, beroep, naam echtgenote en die der ouders is wel correct vermeld.
  10. Machteldje Rinkel,
   Geboren te Hilversum op 24 augustus 1812, van beroep dienstbode, overleden te Utrecht op 10 augustus 1866, oud 53 jaar.
   Gehuwd te Delft op 20 november 1844 met Johannes Antonius van Schaik, geboren te Delft op 12 juli 1821, van beroep boekbinder, overleden te Delft op 9 december 1883, oud 62 jaar, zoon van Gerardus Willibrordus van Schaik en Gozina Nijland Mulders.
  11. Lambertus Rinkel,
   Geboren te Hilversum op 30 maart 1815, van beroep broodbakker in Aalsmeer, overleden aldaar in het Oosteinde, huis Nr. 125 op 6 juni 1885, oud 70 jaar.
   Gehuwd te Aalsmeer op 4 november 1838 met Cornelia de Groot, geboren te Aalsmeer op 4 november 1816, overleden aldaar in het Oosteinde , huis Nr. 125 op 10 augustus 1885, oud 68 jaar, dochter van Jan de Groot, van beroep veenman en van Niesje Stijnen.

   PASTOOR.
   Lambertus' en Cornelia's jongste zoon, Petrus Michael Rinkel werd op 18 mei 1882 tot priester gewijd in de Oud Katholieke kerk. Zijn eerste standplaats was als kapelaan in Egmond aan Zee, hij was pastoor in Utrecht van 1885 tot 1927.

 7. Dirrik Rinkel,  zie nr. 130.
  Gedoopt te Hilversum in de Oud Katholieke Sint Vituskerk op 25 februari 1778, van beroep schilder, koopman, in 1811 vermeld als tapper, overleden te Aalsmeer op 16 oktober 1826, oud 48 jaar.
  Gehuwd te Hilversum in het Raadhuis en in de Oud-Katholieke St.Vitus kerk op 23 juni 1802 met Gerretje Andriesse Smit.
 8. Teunis Rinkel,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud Katholieke Sint Vituskerk op 28 april 1781, van beroep broodbakker te Aalsmeer, overleden aldaar op 17 april 1838, oud 56 jaar.
  Ongehuwd.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Katholieke Sint Vituskerk, 28 april 1781:
  Baptizatus est Teunis.
  P: Gerrit Jansz Rinkel.
  M: Gerritje Hendriks de Jager Conjugum.
  m: Anna Teunisse Brasser a me J.B.E. Gijselinck Pastore.

  GETUIGE:
  Op 20 januari 1801 deed Teunis Rinkel in Aalsmeer aangifte van het overlijden van Cornelis Broer.
  Op 13 oktober 1811 in Aalsmeer bij het huwelijk van zijn broer Gijsbert met Maria Anna Korse (Teunis Rinkel, oud 30 jaren, van beroep Broodbakkersknegt, broeder van de bruijdegom, binnen deze gemeente woonagtig).
  Op 27 april 1834 in Aalsmeer bij het huwelijk van Jan de Groot en Machteltje Rinkel (Nichtje).

  REGISTRE CIVIQUE, Aalsmeer, 1811:
  Nr. 49, Teunis Rinkel.
  Beroep broodbakkersknegt.
  Geboren op 28 april 1785.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 18 april 1838, nr. 26: Den 18den dag der maand April van 't jaar 1838 ten 12 ure, op den middag.
  Acte van Overlijden van Anthonius Rinkel, overleden den 17den dezer ten 6 ure, des avonds, oud 57 jaren, wonende en overleden alhier, van beroep Broodbakker, geboren te Hilversum den 28sten April 1781, Zoon van wijlen Gerrit Rinkel en van wijlen Gerritje de Jager.
  Op de verklaring van Gijsbert Rinkel, Broeder van de overledene, oud 50 jaren, wonende alhier, van beroep winkelier en van Evert Gerrits Komen, wonende mede alhier, van beroep Onderwijzer der Jeugd, oud 42 jaren, gebuur van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
  [Exacte weergave der oorspronkelijke akte]
 9. Gijbert Rinkel,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud Katholieke Sint Vituskerk op 5 april 1784, begraven te Hilversum op 22 april 1784, oud 2 weken.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Katholieke Sint Vituskerk, 5 april 1784:
  Baptizatus est Gijbert + D.
  P: Gerrit Jansz Rinkel.
  M: Gerritje Hendriks de Jager Conjugum.
  m: Anna de Graaf a me J.B.E. Gijselinck Pastore.

  IMPOST OP BEGRAVEN, Hilversum, 22 april 1784:
  't kind van Gerrit Rinkel - 3:0:0.
 10. Gijbert Rinkel,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud Katholieke Sint Vituskerk op 5 september 1787, van beroep bakker, winkelier te Aalsmeer (1838), overleden te Haarlem op 1 december 1860, oud 73 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 13 oktober 1811 met Maria Anna Korsen, gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Katholieke kerk op 22 augustus 1787, overleden te Nieuwer-Amstel op 14 december 1871, oud 84 jaar, dochter van Petrus Jansz Korse en Neeltje Willems de Graaf.
  Zie ook nr. 267-a.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Katholieke kerk, 22 augustus 1787:
  Maria Anna.
  Pr.: Pieter Janse Korsen.
  Mr.: Neeltje Willems de Graaf.
  Sx.: Antje Willems de Graaf.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Katholieke Sint Vituskerk, 5 september 1787:
  Baptizatus est Gijbert.
  P: Gerrit Jansz Rinkel.
  M: Gerritje Hendriks de Jager Conjugum.
  m: Anna de Graaf et Geurtje Gijsbert Perk a me J.B.E. Gijselinck Pastore.

  REGISTRE CIVIQUE, Aalsmeer, 1811:
  Nr. 50, Gijsbert Rinkel.
  Beroep broodbakkersknegt.
  Geboren op 5 september 1787.

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 13 oktober 1811, folio 5:
  In den Jaare 1811den 13de van de Maand October, des voormiddags ten 11 uure, compareerden voor mij Dirk Jans Segstro, Maire in de Gemeente van Aalsmeer, waarneemende de werkzaamheden van Publieke Amptenaar des Burgerlijken Staats in tegenwoordigheid van Dirk Rinkel, oud 33 Jaren, beroep Schilder, Teunis Rinkel, oud 30 Jaren, beroep Broodbakkersknegt, zijnde bijde broeders van de Bruidegom, Pieter Janse Korsen, oud 52 Jaaren, beroep Scheepstimmerman, vader van de Bruid en Maarte Janse Geleijn, oud 74 Jaaren, beroep Scheeps Timmerman, aanbehuwde Grootvader van de Bruid, alle binnen deze Gemeente woonagtig met oogmerk om een wettig Huwelijk aan te gaan.
  Gijsbert Rinkel, oud 24 Jaaren, beroep broodbakkersknegt, wonende binnen deeze Gemeente, Zoon van wijlen Gerrit Rinkel en Gerritje Hendriks de Jager, woonagtig te Hilversum, en
  Maria Anna Korse, oud 24 Jaaren, meede wonende binnen deeze gemeente, Dogter van Pieter Janse Korse, meester Scheepmaker, wonende in het Oost Eijnde alhier en van wijlen Neeltje Willems de Graaf.
  Na volgens den Inhoud der Wet gelezen te hebben:
  1. De acte van Geboorte van Gijsbert Rinkel, waaruit blijkt dat hij geboren is den 5 september 1787 binnen Hilversum uijt het wettig Huwelijk van Gerrit Rinkel en Gerritje Hendriks de Jager.
  2. De Acte van Geboorte van Maria Anna Korse, waaruit blijkt dat zij is geboren den 22 Augustus 1787 uijt het wettig Huwelijk van Pieter Janse Korsen en Neeltje Willemsdr. de Graaf.
  3. De actens van Schriftelijke toestemming van Gerritje Hendriks de Jager weduwe van wijlen Gerrit Rinkel in dato den 26 september dezes jaars als moeder van de Bruijdegom en van Pieter Jansz Korse als vader van de Bruijd in dato den 27 september dezes jaars.
  4. De acte van verloving tusschen de aanstaande Echtgenoten van dato den 27 September en aan de buijtendeur van het huijs der gemeente aangeplakt den 29e daaraanvolgende.
  5. Van de acte van Eerbied gedaan door Maria Anna Korse als Bruid in dato den 27 september dezes jaars ingevolge artikel 151 van het Wetboek Napoleon.
  Hebbende ten deeze geene oppositie plaats gehad.
  Nadat ook de Bruijdegom en Bruijd met luijden stemme verklaard hadde elkanderen wederzijds tot Egtgenoten te nemen, heb ik in naam der wet uijtgesproken dat Gijsbert Rinkel en Maria Anna Korse door het Huwelijk verbonden zijn en de tegenwoordige acte opgemaakt die door de Jong gehuwden en de Getuijgen na gedane voorlezing benevens mij hebben ondertekend.
  [Exacte weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 3 december 1860, fol. 138:
  Op heden den 3den December 1860, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem, verschenen:
  Antonius Johannis de la Porte, oud 58 jaren, van beroep aanspreker En Jan Tunder, oud 62 jaren, van beroep Schoenmaker, wonende beide alhier, bekenden van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 1sten dezer, des namiddags ten 10 ure, in het huis staande op de Burgwal, wijk 2, No. 517, is overleden:
  Gijsbertus Rinkel, in den ouderdom van 73 jaren, geboren te Hilversum, van beroep zonder, gewoond hebbende als voren, Echtgenoot van Maria Corse, Zoon van Gerrit Rinkel, en Gerritje de Jager, beide overleden, in der tijd Echtelieden.
  En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing is onderteekend door ons en door de beide aangevers.
  [Exacte weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Nieuwer-Amstel, 16 december 1871, nr. 409:
  Heden den 16den December 1871, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nieuwer Amstel verschenen,
  Albertus van Lammeren,van beroep werkman, oud 45 jaren, wonende alhier, aangehuwde kleinzoon van de na te noemen overledene, en Pieter Rinkel, van beroep Koopman, oud 53 jaren, wonende te Haarlem, Zoon van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 14den dezer maand des namiddags ten half vier ure, in het huis staande alhier in wijk C, No. 90a, in den ouderdom van 84 jaren is overleden Maria Anna Korsen, van beroep zonder, geboren te Aalsmeer in 1787 en wonende alhier, weduwe van Gijsbertus Rinkel, dochter van Pieter Janze Korsen en Neeltje Willems de Graaf.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is geteekend.
  [Exacte weergave der oorspronkelijke akte]

  KINDEREN:
  1. Gerrit Rinkel,
   Geboren te Aalsmeer op 6 augustus 1812, overleden aldaar op 26 maart 1814, oud 1 jaar.
  2. Jan Rinkel,
   Geboren te Aalsmeer op 21 november 1813, van beroep koopman in Utrecht (1844), overleden te Aalsmeer op 5 maart 1855, oud 41 jaar.
   Gehuwd te Utrecht op 7 februari 1844 met Francina Hausser, geboren te Utrecht op 22 januari 1819, van beroep werkster (1858), overleden te Amsterdam op 6 november 1860, oud 41 jaar, dochter van Hendrik Bernardus Hausser, van beroep Stads Aanplakker en van Arnolda Willemina Molenkamp.
   Francina huwde (2) te Amsterdam op 13 oktober 1858 met Johannes Abraham Beutler, geboren te Leiden op 5 augustus 1826, van beroep opperman (1858), metselaar (1863-1876),zoon van Jacob Beutler, fabrikeur, korenverschieter en van Neeltje Voormans.
  3. Gerardus Johannis Rinkel,
   Geboren te Aalsmeer op 27 december 1815, overleden aldaar in het Oosteinde, huis nr. 32 op 22 oktober 1839, oud 23 jaar.
   Ongehuwd.
  4. Pieter Rinkel,
   Geboren te Aalsmeer op 5 december 1817, van beroep werkman, schipper, in 1844 vermeld als zijnde blind, balletjesmaker (1867, 1869), overleden te Amsterdam op 27 juli 1902, oud 84 jaar.
   Gehuwd (1) te Aalsmeer op 16 juni 1844 met Agnes Janse Gelein, geboren te Aalsmeer op 13 maart 1813, Oud-Katholiek, van beroep winkelierster, tapster, overleden te Aalsmeer op 3 juni 1870, oud 57 jaar, dochter van Joannes Maartensz Gelein en Agnes Schalk.
   Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Amsterdam op 29 juni 1863.
   Pieter Rinkel huwde (2) te Haarlem op 29 mei 1867 met Elsje van Velthuisen, geboren te Haarlem op 28 augustus 1827, overleden te Haarlem op 18 maart 1868, oud 40 jaar, dochter van Jan van Velthuisen, van beroep huisschilder en van Anna Kerkhoven.
   Pieter Rinkel huwde (3) te Haarlem op 17 november 1869 met Cornelia van Kuilenburg, geboren te Woubrugge op 28 augustus 1830, van beroep winkelierster, eerder weduwe van Jan Vreeken, dochter van Cornelis van Kuilenburg en Maria van der Weijden.
  5. Hendrikus Thomas Rinkel,
   Geboren te Aalsmeer op 21 december 1819, van beroep winkelier, overleden te Aalsmeer op 15 augustus 1847, oud 27 jaar.
   Gehuwd te Aalsmeer op 7 juli 1843 met Anna Moleman, geboren te Aalsmeer op 18 maart 1820, overleden aldaar op 8 juli 1847, oud 27 jaar, dochter van Casper Moleman en Aletta van den Pol.
  6. Willem Rinkel,
   Geboren te Aalsmeer op 18 februari 1822, van beroep bakkersknecht en wagenmaker (1839), wonende te Sloten (NH), overleden te Aalsmeer in het huis in het Oosteinde op 21 augustus 1853, oud 31 jaar.
   Ongehuwd.
  7. Nicolaas Johannes Rinkel,
   Geboren te Aalsmeer op 30 september 1823, van beroep timmerman, overleden te Nieuwer-Amstel op 29 augustus 1866, oud 42 jaar.
   Gehuwd te Aalsmeer op 11 mei 1851 met Immetje Been, geboren te Aalsmeer op 24 januari 1829, overleden te Amsterdam op 29 februari 1920, oud 91 jaar, dochter van Jan Been en Jaapje Zegstroo.
  8. Lambertus Rinkel,
   Geboren te Aalsmeer op 11 maart 1825, van beroep scheepstimmerman, overleden te Aalsmeer in het huis in het Oosteinde op 28 juni 1852, oud 27 jaar.
   Ongehuwd.
  9. Casparus Johannes Rinkel,
   Geboren te Aalsmeer op 2 januari 1828, van beroep koopman te Haarlem (1861, 1866), overleden te Haarlem, Burgwal, wijk 2, no. 517 op 13 september 1866, oud 38 jaar.
   Gehuwd te Haarlem op 9 oktober 1861 met Dirkje Kok, geboren te Purmerend, Papenstraat, wijk D, nr. 5 op 8 juli 1837, overleden te Haarlem, Burgwal, wijk 2, no. 517 op 22 mei 1866, oud 28 jaar, dochter van Jan Kok, van beroep arbeider en van Grietje Rus.

   GODSDIENST:
   Bij de doop van hun zoon Gijsbertus in 1864:
   "door het luchthartig gedrag en de schandelijke toegeeflijkheid des Vaders, is deze zoon aan de gereformeerden afgestaan en door ds De Hoog, predikant te Haarlem, gedoopt".
   [bron: Aalsmeerse Stambomen, deel 2, blz. 87]
  10. Theodorus Bonifatius Rinkel,
   Geboren te Aalsmeer op 5 juli 1830, overleden aldaar op 11 maart 1844, oud 13 jaar.
  11. Anthonius Martinus Rinkel,
   Geboren te Aalsmeer op 11 november 1832, overleden aldaar op 25 augustus 1834, oud 1 jaar.
 11. Rijk Rinkel,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud Katholieke Sint Vituskerk op 15 januari 1790, begraven te Hilversum op 19 januari 1790, oud 4 dagen.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Katholieke Sint Vituskerk, 15 januari 1790:
  Baptizatus est Rijk + D.
  P: Gerrit Jansz Rinkel.
  M: Gerritje Hendriks de Jager Conjugum.
  m: Gerritje Jans Rinkel a me J.B.E. Gijselinck Pastore.

  IMPOST OP BEGRAVEN, Hilversum, 19 januari 1790:
  Jannuarij 19 - 1:4:0 - 't kind van Gerr. Rinkel - 3:0:0
262. Andries SMIT,
Zoon van Hermannus Smits [nr. 524] en Maria (Marretje) Andriesse Lens [nr. 525], gedoopt te Hilversum in de Oud-Katholieke kerk op 29 januari 1755, van beroep fabriqueur, overleden te Hilversum op 27 juni 1811, oud 56 jaar.
Gehuwd (1) te Hilversum in het Raadhuis en in de Oud-Katholieke kerk op 20 november 1778, ondertrouw aldaar op 30 oktober 1778 met Neeltje (Petronella) Hendriks BLONDE.
Gehuwd (2) te Hilversum in het Raadhuis en in de Oud-Katholieke kerk op 13 april 1796 met Niesje VAN OS, gedoopt te Hilversum in de Oud-Katholieke kerk op 14 augustus 1762, van beroep spoelster (1823), spinster (1834), overleden te Hilversum op 29 juli 1834, oud 71 jaar, dochter van Cornelis Gijsbertsz van Os en Guertje Gerrits Krint.

DOOPREGISTER, Hilversum, Oud Katholieke kerk, 29 januari 1755:
Andries, P: Hermanus Smit, M: Maretje Andriesz Lens, Teste Jannetje Gijsbertz den Ouden, G:D:

IMPOST op trouwen, Hilversum, 30 oktober 1778:
Andries Manus Smit, JM, met Neeltje Hk: Blonde, woont te Utregt.

TROUWREGISTER, Hilversum, schout en schepenen, 20 november 1778, blz. 209:
Nadat alvorens de drie Huwelijks geboden van Andries Manusse Smit, J:M: met Neeltje Hendrikz Blonde
onverhindert zijn gedaan en afgelopen zo zijnde voornoemde personen ten overstaan van Schout en Schepenen in den H: Egten Staat bevestigd na behoren.
Alhier tot Hilversum den: 20 november 1778.

TROUWREGISTER, Hilversum, Oud Katholieke kerk, 20 november 1778:
Matrimonio juncti sunt Andries Hermanusz Smit cum Nelletie Hendriks Blonde.
Testibus R:D:van Middelwaart, Pieter Jansz Passivant.

TROUWREGISTER, Hilversum, schout en schepenen, 13 april 1796:
Na dat alvorens de drie Huwelijks gebooden van Andries Smit, weduwenaar van wijlen Petronella Blondé en Niesje Kornelisz: van Os J:D: onverhindert zijn gegaan en afgeloopen,
Zoo zijn de voorn: persoonen ten overstaan van het Commité van rechtspleeging in den H: Staat bevestigt na behooren.
Actum Hilversum 13 April 1896.

TROUWREGISTER, Hilversum, Oud Katholieke kerk, 13 Aprilis 1796:
Matrimonio juncti sunt Andries Smit cum Niesje Ceesse van Os.
Testibus R.A.D.Cornelis de Jong, R.D.van Kalken, Herme Smit.

REGISTRE CIVIQUE, Hilversum, 1811:
Nr.141: Andries Smit, van beroep fabriqueur, geboren op 28 november 1755.

BEROEP:
Een fabriqueur (in Twente ook Linnenreider genoemd) was een persoon die meerdere werknemers in dienst had die thuis of in een fabriek voornamelijk textielwerkzaamheden verrichtte.
In Twente ging het hierbij vaak om kooplieden die elders gekochte garen aan boeren verkochten en vervolgens de door die boeren gemaakte textiel opkochten om ze elders weer te verkopen.

OVERLIJDENSREGISTER, Hilversum, Oud Katholieke kerk, 21 juni 1811:
Andries Manusz Smit.

OVERLIJDENSREGISTER (Extract), Hilversum:
Uit de Registers van Overlijden alhier, is geextraheerd dat op den 27sten Junij 1811 is overleden Andries Manus Smit.
[bron: huwelijksbijlagen zoon Cornelis Smit en Alida Petronella Klobbie, 1836]

OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 30 juli 1834, nr. 96:
Den 30sten dag der maand Julij van 't jaar 1834 ten elf ure, voor den middag.
Acte van Overlijden van Niesje van Os, overleden den 29sten dezer ten vier ure, des namiddags, oud 70 jaren, wonende en overleden alhier, van beroep spinster, geboren te Hilversum, dochter van Cornelis van Os en van Geertje (de toenaam onbekend), beiden overleden, weduwe van Andries Smit.
Op de verklaring van Cornelis Smit, Zoon van de overledene, oud 37 jaren, wonende alhier, van beroep wever en van Jan Brouwer, wonende alhier, van beroep wever, oud 43 jaren, gebuur van de overledene.
Na mijne voorlezing geteekend door den eersten declarant, verklarende de tweede niet te kunnen schrijven, bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hilversum.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

263. Neeltje Hendriks BLONDÉ, ook Petronella of Nelletje Hendriks BLONDÉ,
Dochter van Hendrick Jan Blonde [nr. 526] en Jannetie Vet [nr. 527], geboren ca. 1754, woont in 1778 te Utrecht, overleden te Hilversum op 21 mei 1794, oud ca. 40 jaar.

DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk en Geref. kerk (1748 - 1762):
Doop van Neeltje niet gevonden.
Evenmin in de Index van Utrecht, Geref. kerk, 1745-1754, in Laren, RKK, 1740-1760 en Baarn, RKK, 1746-1757.

DOOPDATUM:
Niet gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk of in de Geref. kerk.
Niet gedoopt te Baarn in de RK kerk (1743-1757) of de Geref. kerk (1743-1757).
Niet gedoopt te Blaricum in de R.K. kerk.
Niet gedoopt te Laren in de RK kerk (1743-1751), periode 23 augustus 1748 tot midden februari 1749 ontbreekt.

DOOPGETUIGE (Nelletje Blondé):
Te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 15 oktober 1779 van de doop van Hendrik, zoon van Dirrik Manusz Smit en Jannetje Teunis van Os.

BEGRAFENISREGISTER, Hilversum (Extract):
Acte van Overlijden.
Uit het Begrafenis Register alhier, is geextraheerd, dat:
Nelletje Blonde vrouw van Andries Smit, den 21sten Mei 1794 is begraven.
[bron: huwelijksbijlage kleinzoon Andries Rinkel op website Familysearch]

REGISTER DER OVERLEDENEN, Hilversum:
In het Jaar 1794 den Zevende Junij is overleden
Nelletje Blonde, vrouw van Andries Smit.
Voor Extract afgegeven door ons Burgemeester van Hilversum den 24 April 1816.
[bron: huwelijksbijlage zoon Andries op website Familysearch]

OVERLIJDENSREGISTER BURGERLIJKE STAND, Hilversum:
In de registers van den Burgerlijken Stand staat aangeteekend het Overlijden van de Vrouw van Andries Smit, (Nelletje Blondé) op den eenentwintigsten Mei 1794.
Afgegeven 5 Oct. 1825.
[bron: huwelijksbijlage zoon Hermanus op website Familysearch]

OVERLIJDENSREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 4 julii 1794:
Nelletje Hendriks Blonde.

IMPOST op begraven, Hilversum, 7 juli 1794:
Andries Smit de vr: Nelletje Blonde.

KINDEREN UIT HET HUWELIJK VAN ANDRIES SMIT EN NEELTJE BLONDE:
 1. Gerretje Smit,  zie nr. 131.
  Geboren en gedoopt te Hilversum op 24 maart 1782, Oud-Katholiek, van beroep winkelierster, tapster, overleden te Aalsmeer op 16 oktober 1831, oud 49 jaar.
  Gehuwd te Hilversum in het Raadhuis en in de Oud-Katholieke St.Vitus kerk op 23 juni 1802 met Dirrik Rinkel, gedoopt te Hilversum in de Oud Katholieke Sint Vituskerk op 25 februari 1778, van beroep schilder, koopman, tapper (1811), overleden te Aalsmeer op 16 oktober 1826, oud 48 jaar.
 2. Hermanus Smit,
  Gedoopt te Hilversum op 4 maart 1786, Oud-Katholiek, van beroep winkelier (1814-1816), fabriquant (1817), wever, overleden te Hilversum op 20 februari 1860, oud 74 jaar.
  Gehuwd (1) te Hilversum in de Oud-Kath. kerk en voor schout en schepenen op 26 april 1809 met Geertje Dirks Kas, gedoopt te Hilversum op 11 maart 1790, Oud-Katholiek, overleden te Hilversum op 26 juni 1825, oud 35 jaar, dochter van Dirrik Jansz Kas en Wympje Corsen Nieuwenhuijzen.
  Gehuwd (2) te Hilversum op 5 oktober 1825 met Susanna van Os, gedoopt te Hilversum op 3 juni 1798, Oud-Katholiek, van beroep spinster, werkster, overleden te Hilversum op 26 januari 1870, oud 71 jaar, dochter van Gerrit Cornelisz van Os, van beroep wever en van Lijbeth Jacobs Bol.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. Sint Vituskerk, 4 maart 1786:
  4 Martii. Baptizatus est Hermanus.
  P: Andries Hermanusz Smit.
  M: Nelletje Blondé conjugum.
  m: Jannetje Hermanusse Smit à me J.B.E. Gijselinck Pastore.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. Sint Vituskerk, 11 maart 1790:
  11 Martii. Baptizata est Geertje.
  P: Dirrik Kas.
  M: Wijmpje Corssen Nieuwenhuijzen conjugum.
  m: Teuntje Corssen Nieuwenhuijzen à me J.B.E. Gijselinck Pastore.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. Sint Vituskerk, 3 juni 1798:
  3 Junii. Baptizata est Susanna.
  P: Gerrit van Os.
  M: Lijbeth Bol conjugum.
  m: Neeltje van Os à me Francisco Joanne Guddée Vicario.

  TROUWREGISTER, Hilversum, schout en schepenen, 26 Grasmaand 1809:
  Hermanus Andriesz Smit, JM, met Geertje Dirks Kas, JD, beide geboren en wonende alhier.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 26 april 1809:
  Manus Andriesz Smit cum Geertje Dirks Kas.
  Testibus Jan Hendrikz de Jager.

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 28 juni 1825, nr. 61:
  Den 28sten dag der maand Junij van 't jaar 1825 ten 12 ure, op den middag.
  Acte van Overlijden van Geertje Kas, overleden den 26sten dezer ten twee ure, das namiddags, oud 36 jaren, wonende en overleden alhier, van beroep zonder, geboren te Hilversum, huisvrouw van Manus Smit.
  Op de verklaring van Manus Smit, echtgenoot van de overledene, oud 40 jaren, wonende alhier, van beroep wever en van Jan Tabak, wonende alhier, van beroep wever, oud 50 jaren, gebuur van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de eerste declarant, verklarende de tweede niet te kunnen schrijven, bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hilversum.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Hilversum, 5 oktober 1825, nr. 35:
  Op heden den 5den october des Jaars 1825 des morgens ten elf uren, zijn voor ons Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Hilversum verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Manus Smit, oud 39 Jaren, wever, geboren en wonende alhier, weduwnaar van Geertje Kas, zoon van Andries Smit en Petronella Blondé, beide overleden, de comparanten en natenoemen getuigen verklaarden onder aanbieding van eede dat ook alle de grootouders van den Comparant meede zijn overleden, zonder echter in staat te zijn wegens het groot tijdverloop nader opgave te kunnen doen, en
  Susanna van Os, werkster, oud 27 jaren, geboren en wonende alhier, dochter van Gerrit van Os, wever, wonende te Loosdrecht, tegenwoordig & consenterende en van Elisabeth Bol, overleden.
  Getuigen:
  Steven Bikker, wever, oud 38,
  Harmen van Zanten, wever, oud 27,
  Jan Tabak, wever, oud 49 en
  Jacob van Wielik, bode, oud 37 Jaren, allen wonende alhier, de comparanten niet in den bloede bestaande.
  Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend, verklarende de vader der bruid, de bruid en de tweede en derde getuige niet te kunnen schrijven.
  [bron: website Family Search]

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 21 februari 1860, nr. 30:
  Heden den 21sten Februarij 1860, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hilversum verschenen
  Jan Smit, van beroep wever, oud 46 jaren, wonende alhier, zoon van de na te noemen overledene, en Dirk Kas, van beroep wever, oud 50 jaren, wonende alhier, neef van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 20sten februarij Jongstleden des namiddags ten half twee ure, in het huis staande bekend nommer 407 in den ouderdom van 74 Jaren is overleden Hermanus Smit, van beroep wever, geboren en wonende alhier, weduwnaar van Geertje Kas, echtgenoot van Suzanna van Os, zonder beroep, wonende alhier, zoon van Andries Smit en Petronella Blondé beide overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 26 januari 1870, nr. 22:
  Heden den 26sten Januarij 1870, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hilversum verschenen
  Christiaan Clare, van beroep schilder, oud 35 jaren, wonende alhier, behuwdzoon van de na te noemen overledene, en Hendrik Bikker, van beroep winkelier, oud 38 jaren, wonende alhier, behuwdzoon van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 26sten Januarij heden des morgens ten vier ure, in het huis staande bekende nummer 24 in den ouderdom van 71 Jaren is overleden Susanna van Os, van beroep zonder, geboren en wonende alhier, weduwe van Hermanus Smit, dochter van Gerrit van Os, zijnde de naam der moeder de aangevers onbekend, doch beide overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KINDEREN VAN HERMANUS SMIT EN GEERTJE KAS:
  1. Petronella Smit,
   Gedoopt te Hilversum in de Oud Kath. kerk op 10 februari 1810, overleden te Aalsmeer op 20 november 1878, oud 68 jaar.
   Gehuwd te Aalsmeer op 16 november 1828 met Nicolaas Gelein, gedoopt te Aalsmeer in de Oud Kath. kerk op 31 december 1803, van beroep werkman, veenman, overleden te Aalsmeer op 20 april 1871, oud 67 jaar, zoon van Joannes Maartensz Gelein en Agnes Jacobs Schalk.
  2. Wympje Smit,
   Geboren te Hilversum op 12 december 1811, gedoopt in de Oud Kath. kerk aldaar op 12 december 1811, overleden te Haarlemmermeer op 4 maart 1893, oud 81 jaar.
   Gehuwd te Aalsmeer op 11 februari 1838 met Johannes Batista Zegstroo, geboren te Aalsmeer op 26 juni 1806, gedoopt in de Oud Kath. kerk aldaar op 26 juni 1806, van beroep werkman, boerenknecht, overleden te Aalsmeer op 22 november 1857, oud 51 jaar, zoon van Theodorus Zegstroo en Catharina Elisabeth Warninck.
  3. Andries Smit,
   Geboren te Hilversum op 9 april 1813, van beroep linnenwever, fabrieksarbeider in Krommenie, overleden aldaar in zijn woning aan de Noorderbuurt 433 op 31 maart 1874, oud 60 jaar.
   Gehuwd te Krommenie op 5 december 1847 met Willemijntje van der Laan, geboren te Akersloot op 20 augustus 1817, van beroep spinster, overleden na 1873 (niet te Krommenie 1873-1912), dochter van Pieter van der Laan en Neeltje Besse.

   OPMERKING:
   Geertruida Smit [zie nr. 65-i], de dochter van Andries en Willemijntje, trouwde op 16 februari 1873 in Krommenie met Johannis Brouwer, zoon van Jan Brouwer en Gerritje Rinkel.

  4. Johannes Smit,
   Geboren te Hilversum op 24 april 1814, van beroep wever, overleden te Hilversum op 9 oktober 1862, oud 48 jaar.
   Gehuwd te Hilversum op 13 mei 1835 met Aagtje van der Heijden, ook Agatha van der Heijden, geboren te Hilversum op 30 oktober 1814, van beroep naaister, dochter van Rijk Cornelisz van der Heijden, van beroep wever en van Marretje Dirks de Gooijer.
  5. Dirk Smit,
   Geboren te Hilversum op 9 juni 1816, overleden aldaar op 13 januari 1825, oud 8 jaar.
  6. Hendrik Smit,
   Geboren te Hilversum op 16 augustus 1817, overleden aldaar op 4 augustus 1818, oud bijna 1 jaar.
  7. Jannitje Smit,
   Geboren te Hilversum op 9 oktober 1819, overleden te Amersfoort op 8 april 1885, oud 65 jaar.
   Gehuwd te Amersfoort op 8 mei 1844 met Cornelis Bonefacius Mol, geboren te Amersfoort in 1819/20, zoon van Johannes Mol en Hendrina Nedermeijer.
  8. Anna Smit,
   Geboren te Hilversum op 5 oktober 1820, overleden aldaar op 25 december 1820 oud 2 maanden.
  9. Cornelis Smit,
   Geboren te Hilversum op 9 april 1822, overleden aldaar op 29 augustus 1822, oud 4 maanden.
  10. Gerritje Smit,
   Geboren te Hilversum op 3 juni 1825, overleden aldaar op 20 juni 1825, oud 2 weken.

  KINDEREN VAN HERMANUS SMIT EN SUSANNA VAN OS:
  1. Elisabeth Smit,
   Geboren te Hilversum op 21 augustus 1826, overleden aldaar op 3 september 1826, oud 2 weken.
  2. Geertruida Smit, tweeling,
   Geboren te Hilversum op 27 juli 1827, overleden aldaar op 13 augustus 1827, oud 2 weken.
  3. Elisabeth Smit, tweeling,
   Geboren te Hilversum op 27 juli 1827, overleden aldaar op 17 augustus 1827, oud 3 weken.
  4. Elisabeth Smit,
   Geboren te Hilversum op 25 mei 1829, van beroep winkelierster (1861), overleden te Hilversum op 18 mei 1872, oud 42 jaar.
   Gehuwd (1) te Hilversum op 1 juni 1853 met Dirk de Jager, geboren te Hilversum op 27 oktober 1827, van beroep kramer, overleden te Hilversum op 6 april 1860, oud 32 jaar, zoon van Gijsbert Jacobsz de Jager en van Theresia Dirks de Gooijer.
   Gehuwd (2) te Hilversum op 9 februari 1861 met Christiaan Klare, geboren te Oudewater op 5 maart 1834, van beroep koopman, schilder (1870), zoon van Rudolphus Klare, van beroep werkman en van Katharina de Wilde.
  5. Maria Smit,
   Geboren te Hilversum op 15 augustus 1831, overleden aldaar op 2 oktober 1831, oud 7 weken.
  6. Gerarda Smit,
   Geboren te Hilversum in november 1832, overleden aldaar op 8 januari 1833, oud 7 weken.
  7. Gerritje Smit,
   Geboren te Hilversum op 14 mei 1834, overleden aldaar op 23 september 1896, oud 62 jaar.
   Gehuwd te Hilversum op 11 februari 1857 met Hendrik Bikker, geboren te Hilversum op 24 februari 1831, van beroep winkelier (1870), overleden te Hilversum op 9 januari 1894, oud 62 jaar, zoon van Cornelis Bikker en Elisabeth Boelhouwer.
   Hendrik Bikker was eerder gehuwd met Zwaantje de Jager.
  8. Gerardus Smit,
   Geboren te Hilversum op 16 januari 1836, overleden aldaar op 5 maart 1837, oud 1 jaar.
  9. Levenloos geboren zoon,
   Te Hilversum op 10 januari 1837.
  10. Gerardus Smit,
   Geboren te Hilversum op 13 oktober 1841, overleden aldaar op 15 oktober 1841, oud 2 dagen.
 3. Marretje Smit,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 22 mei 1789, overleden te Zaandam op 24 april 1852, oud 62 jaar.
  Gehuwd te Westzaandam op 7 juli 1811 met Michiel Giskes, geboren te Westzaandam, gedoopt in de Oud-Kath. kerk aldaar op 18 september 1785, van beroep peldersknecht, overleden te Westzaandam op 7 maart 1858, oud 72 jaar, zoon van Cornelis Giskes en Ammerentia van het Hof.

  DOOPREGISTER, Westzaandam, Oud-Kath. kerk, 18 september 1785:
  Den 18 Septemb.
  Babtisatus est Michiel, filius legitimus Cornelii Giskus et Amarentia van het Hof.
  Suscipiente Antje van het Hof.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. Sint Vituskerk, 22 mei 1789:
  22 Maji. Baptizata est Marretje.
  P: Andries Smit.
  M. .
  m: Johanna Smit à me J.B.E. Gijselinck Pastore.

  HUWELIJKSAKTE, Westzaandam, 7 juli 1811, nr. 19:
  Op heden den 7de Julij 1811 Compareerde voor mij adinterim Maire waarnemende de werkzaamheden van Publieken ambtenaar des Burgerlijken Stands te Westzaandam arrondissement Hoorn departement van de Zuiderzee in tegenwoordigheid van vier getuigen, zijnde
  Cornelis Giskes, oud 58 Jaren, wonende te Westzaandam, beroep Molenaar,
  Pieter Giskes, oud 28 Jaren, wonende te Westzaandam, broep Molenaar,
  Jan van 't Hof, oud 57 Jaren, wonende te Westzaandam, beroep arbeider,
  Gerrit Giskes, oud 52 Jaren, wonende te Zaandijk, beroep Meelmolenaar,
  met voornemen om een wettig Huwelijk aan te gaan
  Michiel Giskes, J.M. van beroep Pelder, oud 25 Jaren, volgens Extract uijt het Doop Register der RC Kerk te Westzaandam gedoopt den 18 September 1785, Zoon van Cornelis Giskes en Ammerentia van het Hof, geb. en wonende te Westzaandam ter eener, en
  Marritje Smit, J.D., oud 22 Jaren, volgens Extract uijt het Doop Register der RC kerk te Hilversum, Canton Loosdrecht departement van de Zuiderzee geb: te Hilversum en wonende te Westzaandam, dochter van Andries Smit en Nelletje Blondé wonende te Hilversum ter andere zijde.
  Na volgens den inhoud der wet gelezen te hebben de Actens van geboorten, schriftelijke en mondelinge toestemming der wederzijdsche Vader, NB de moeders overl., acte van onderlinge Huwelijks bewilliging.
  De acte van afkondiging door mij opgemaakt en aangeplakt aan het Huis der gemeente den 16 Junij 1811 zonder dat daar tegeneenige verhinderinge zijn ingekomen en nadat ook de Bruidegom en Bruid met lui der stemme verklaard hadden elkander Wederzijdsch tot Echtgenoten te nemen, Heb ik in Naam der Wet uitgesproken, dat Michiel Giskes en Marritje Smit door het Huwelijk verbonden zijn en de tegenwoordige acte opgemaakt die door de Echtgenoten en getuigen, benevens mij getekent zijn.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Zaandam, 26 april 1852, nr. 111:
  Heden den 26sten April 1852, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Zaandam verschenen Klaas Kef, van beroep olieslager, oud 34 jaren, wonende te Zaandam, gebuur van de na te noemen overledene en Jan Dekker, van beroep Verwer, oud 23 jaren, wonende te Zaandam, gebuur van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 24sten dezer des avonds ten half twaalf ure, in het huis staande te Zaandam, Oostzijde Numero 766 in den ouderdom van 63 Jaren en 11 maanden is overleden Maria Smit, van beroep geen, geboren te Hilversum en wonende te Zaandam, gehuwd aan Machiel Giskes, dochter van Andries Smit en Nelletje Blonda, beide overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons benevens de getuigen is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Zaandam, 8 maart 1858, nr. 172:
  Heden den 8sten Maart 1858, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Zaandam verschenen Pieter Verdonk, van beroep Visscher, oud 60 jaren, wonende te Zaandam, gebuur van de na te noemen overledene, en Willem Spiers Wz, van beroep Commies ter Secretarie, oud 62 jaren, wonende te Zaandam, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 7den dezer des namiddags ten 4 ure, in het huis staande te Zaandam Westsijde numero 918 in den ouderdom van 72 Jaren en ruim 5 maanden is overleden Machiel Giskes, van beroep geen, geboren te Zaandam en wonende te Zaandam, Weduwnaar van Maria Smit, Zoon van Cornelis Giskes en van Amerentia van 't Hof beide overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons benevens de getuigen is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KINDEREN:
  1. Petronella Giskes,
   Geboren te Zaandam op 20 april 1813, woont te Zaandam (1837), Hilversum (1839), Amersfoort (1841), Amsterdam (1849), overleden te Amsterdam op 13 september 1855, oud 42 jaar.
   Gehuwd te Zaandam op 31 juli 1836 met George Hendrik Thasing, geboren te Westen/Diepholz (Hannover) op 5 juni 1812, van beroep kleermaker (1836), suikerbakker (1855, 1860, 1869, 1874), werkman (1875), kleermaker (1885, 1889), overleden te Amsterdam op 22 oktober 1901, oud 89 jaar, zoon van Bernardus Thasing en Catharina Maria Elisabeth Branken.
   George Hendrik Thasing huwt (2) te Amsterdam op 15 augustus 1860 met Maria Damen, geboren te Loon op Zand op 9 augustus 1824, van beroep ventster, overleden te Amsterdam op 4 april 1871, oud 46 jaar, dochter van Johannes Damen, schoenmaker en van Adriana Kops.
   Georg Heinrich Thasing huwt (3) te Amsterdam op 15 januari 1873 met Trijntje Propsma, geboren te Lemsterland op 19 december 1819, eerder weduwe van Gurbe Wapstra, Dirk Rieuwerts de Jong en van Otto Leeuwrik, dochter van Johannes Wybrens Propsma en Willemke Jeens Donker.
  2. Cornelis Giskes,
   Geboren te Zaandam op 22 februari 1815, van beroep schoenmaker, kolonist, overleden te Veenhuizen (Norg) op 2 november 1863, oud 48 jaar.
   Gehuwd (1) te Zaandam op 30 juli 1843 met Grietje Duuringshoff, geboren te Westzaandam op 3 januari 1806, gedoopt aldaar op 12 januari 1806, overleden te Amsterdam op 5 januari 1855, oud 49 jaar, eerder weduwe van Cornelis Joor, dochter van Hendrik Duuringshoff en Guurtje Bontekoning.
   Gehuwd (2) te Assen op 7 augustus 1861 met IJmkje van der Geest, geboren te Leeuwarden op 9 juli 1823, bij haar huwelijk in 1861 vermeld als verpleegde in Veenhuizen en derhalve onvermogend, overleden na 1863, eerder weduwe van Simon Bussink, dochter van Pieter van der Geest en Dirkje Pieters Jellema.
  3. Ammerensia Giskes,
   Geboren te Zaandam op 19 augustus 1816, overleden aldaar op 10 juni 1849, oud 32 jaar.
   Gehuwd te Zaandam op 4 november 1838 met Theodoor Hendrik Haick, geboren te Sudlohn (NRW, Duitsland) op 23 december 1814, van beroep kleermaker, overleden te Zaandam op 7 januari 1891, oud 76 jaar, zoon van Wilhelm Haick, kleermaker en van Anna Christina Rademaker.

   OPMERKING:
   Volgens doopboek Sudlohn is Theodoor op 23 december geboren, volgens Nationale Militie registratie op 24 december 1814.
  4. Andries Giskes,
   Geboren te Zaandam op 26 april 1824, overleden aldaar op 13 juli 1839, oud 15 jaar.
  5. Cornelia Giskes,
   Geboren te Zaandam op 30 september 1826, overleden te Zaandam op 30 september 1849, oud 23 jaar.
   Gehuwd te Zaandam op 12 december 1847 met Johannes Jacobus Ratelband, geboren te Amsterdam op 7 april 1821, van beroep drogist, overleden te Utrecht op 5 oktober 1900, oud 79 jaar, zoon van Jeronimus Ratelband en Jacoba Fremersturp.
 4. Andries Smit,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 26 november 1790, van beroep wever, fabrikant, overleden te Hilversum op 18 juli 1826, oud 35 jaar.
  Gehuwd te Utrecht op 8 mei 1816 met Clasina Petronella van Doorn, gedoopt te Utrecht in de Oud-Kath. kerk aan de Lollestraat op 27 oktober 1788, van beroep mutsenmaakster, winkelierster, overleden te Hilversum op 9 november 1826, oud 38 jaar, dochter van Hendrik van Doorn en Geertruida Smit.

  DOOPREGISTER, Utrecht, Oud-Kath. kerk bij de Lollestraat, 27 oktober 1788:
  Uit het Doop Register der Oud R.C.K. bij de Lollestraat alhier is geextraheerd dat Clasina Petronella , dogter van Henricus van Doorn en Gertrudis Smit op den 27ste October 1788 aldaar is gedoopt.
  [bron: huwelijksbijlage, Utrecht, 1816, nr. 72]

  LOLLESTRAAT IN UTRECHT:
  Bestaat tegenwoordig niet meer, maar ligt parallel aan de huidige Muntstraat.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. Sint Vituskerk, 26 november 1790:
  26 Novembris. Baptizatus est Andries.
  P: Andries Manusz Smit.
  M: Nelletje Blondé conjugum.
  m: Jannetje Manusse Smit à me J.B.E. Gijselinck Pastore.

  HUWELIJKSAKTE, Utrecht, 8 mei 1816, nr. 72:
  Op heden den 8ste meij 1816 des nanoens ten half drie uren zijn voor mij mr. Samuel Cornelis van Musschenbroek, raad der Stad Utrecht gecommitteerd tot waarneming van den civilen staat tot voltrekking van hun huwelijk verschenen
  Andries Smit, fabricant, geboren en wonende te Hilversum, oud 25 Jaren, zoon van Andries Manus Smit en Nelletje Blonde /beiden overleden/, ter eenre, En
  Clasina Petronella van Doorn, mutsenmaakster, geboren en wonende alhier, oud 27 Jaren, dogter van Henricus van Doorn /overleden/ en Gertrudis Smit, wonende alhier ter andere zijde;
  na gedane voorlezing volgens de wet eerstelijk aaneen extract uit het Doopboek der cleresie te Hilversum waaruit blijkt dat Andries, zoon van Andries Manus Smit en Nelletje Blonde op den 26ste November 1790 aldaar is gedoopt, ten tweede van een extract uit het Doopregister van de oud R.C. gemeente aan de Lollestraat alhier, waaruit blijkt dat Clasina Petronella, dogter van Henricus van Doorn en Gertrudis Smit op den 27ste October 1788 aldaar is gedoopt, ten derden van twee acten uit het register van overlijden der gemeente Hilversum dewelke bewijzen dat Andries Manus Smit op den 27sten Junij 1811 en Nelletje Blonde op den 7de Junij 1794 aldaar zijn overleden, alsmede van een Extract uit het Begraafnis register van de Jacobiekerk alhier waaruit con...steert, dat Hendrik van Doorn op den 1ste October 1801 aldaar is begraven, gevende Nicolaas Smit [!], grootvader van den bruidegom en Gertrudis Smit, weduwe Henricus van Doorn, moeder der bruid, beiden alhier tegenwoordig hunne mondelinge goedkeuring tot dit huwelijk.
  Getuigen:
  Johannes Smit, fabrikeur, oud 55 Jaren, wonende te Hilversum, oom van den bruidegom,
  Jan Smit, timmerman, oud 45 Jaren, oom van de bruid,
  Johannes van Doorn, Kopergieter, oud 24 Jaren, broeder van de bruid en
  Frans Luijten, concierge, oud 38 Jaren, allen alhier woonachtig die deze na gedane lecture met ons benevens partijen ............. de grootvader van de bruidegom en de moeder der bruid onderteekend hebben.
  [bron: website Family Search]

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 19 juli 1826, nr. 74:
  Den 19den dag der maand Junij van 't jaar 1826 ten negen ure, voor den middag.
  Acte van Overlijden van Andries Smit, overleden den 18den dezer ten vier ure, des namiddags, oud 35 jaren, wonende en overleden alhier, van beroep Fabrikant, geboren te Hilversum, Echtgenoot van Clasina van Doorn, wonende alhier, Zoon van Andries Smit en van Petronella Blondé beide overleden.
  Op de verklaring van Manus Smit, Broeder van de overledene, oud 40 jaren, wonende alhier, van beroep wever en van Rijk Corton, wonende alhier, van beroep Schoenmaker, oud 27 jaren, gebuur van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de declaranten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Hilversum.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 9 november 1826, nr. 144:
  Den 9den dag der maand November van 't jaar 1826 ten twaalf ure, op den middag.
  Acte van Overlijden van Clasina van Doorn, weduwe Andries Smit, overleden den zelven dag ten negen ure, des morgens, oud 38 jaren, wonende en overleden alhier, van beroep winkelierster, geboren te Utrecht, dochter van Hendrik van Doorn, overleden en van Geertruida Smit, buiten beroep, wonende alhier.
  Op de verklaring van Manus Smit, Schoonbroeder van de overledene, oud 40 jaren, van beroep wever, wonende alhier en van Steven Bikker, wonende alhier, van beroep wever, oud 37 jaren, bekende van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de declaranten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Hilversum.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KINDEREN:
  1. Andreas Johannes Smit,
   Geboren te Utrecht op 3 februari 1817, overleden te Hilversum op 24 juli 1818, oud bijna anderhalf jaar.
  2. Geertruida Petronella Smit,
   Geboren te Hilversum op 30 december 1818, Oud-Katholiek, overleden aldaar op 23 juni 1882, oud 63 jaar.
   Gehuwd te Hilversum op 10 augustus 1842 met Gijsbert Rinkel, geboren te Hilversum op 17 augustus 1818, Oud-Katholiek, van beroep wever, overleden te Hilversum op 27 januari 1865, oud 46 jaar, zoon van Gerrit Rinkel en Elisabeth Verschuur.
  3. Andreas Antonius Smit,
   Geboren te Hilversum op 22 oktober 1820, Oud-Katholiek, van beroep wever, naderhand huisschilder, overleden te Egmond aan Zee op 29 december 1864, begraven aldaar op 3 januari 1865, oud 44 jaar.
   Gehuwd te Egmond aan Zee op 1 juni 1845 met Aagje Kok, geboren te Egmond aan Zee op 13 december 1825, Oud-Katholiek, overleden te Haarlemmermeer op 13 oktober 1907, oud 81 jaar, dochter van Hendrik Kok en Willempje Stam.
  4. Petronella Hendrica Smit,
   Geboren te Hilversum op 23 augustus 1822, Oud-Katholiek, overleden te Hilversum op 29 maart 1880, oud 57 jaar.
   Gehuwd te Hilversum op 13 mei 1846 met Dirk de Jong, geboren te Hilversum op 28 mei 1819, van beroep landbouwer, overleden te Hilversum op 5 augustus 1894, oud 75 jaar, zoon van Jan de Jong en Marritje Kas.
  5. Hendrikus Joannes Smit,
   Geboren te Hilversum op 16 juli 1825, overleden aldaar op 13 september 1827, oud ruim twee jaar.
 5. Hendrik Smit,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Katholieke St. Vitus kerk op 23 november 1792.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. Sint Vituskerk, 23 november 1792:
  23 Novembris. Baptizatus est Hendrik.
  P: Andries Smit.
  M: Nelletje Blondé conjugum.
  m: Jannetje Teunisse van Os à me J.B.E. Gijselinck Pastore.
KINDEREN UIT HET HUWELIJK VAN ANDRIES SMIT EN NIESJE VAN OS:
 1. Cornelis Smit,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk St. Vitus op 8 juli 1797, diende als vrijwilliger bij de 5e Afdeling Infanterie voor de periode van 5 jaren, van beroep bakkersknecht (1815), wever, spoeler (1863), overleden te Hilversum in huis nr. 54 op 27 januari 1871, oud 73 jaar.
  Gehuwd (1) te Hilversum op 9 augustus 1823 met Gijbertje van Os, ook Gijsje van Os, gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk St. Vitus op 12 november 1794, van beroep spinster (1823), overleden in het kraambed te Hilversum op 19 november 1835, oud 41 jaar, dochter van Gerrit van Os, van beroep wever en van Lijbeth Bol.
  Gehuwd (2) te Hilversum op 29 juni 1836 met Alida Petronella Klobbie, ook Daatje Klobbie, gedoopt te Utrecht in de Oud-Kath. kerk Clarenburg op 29 juni 1796, van beroep spinster, overleden te Hilversum op 24 februari 1873, oud 76 jaar, eerder weduwe van Jan Bogaart, dochter van Johannes Petrus Klobbie, van beroep geelgieter en van Margaretha Sluijter.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. Sint Vituskerk, 12 november 1794:
  12 Novembri. Baptizata est Gijbertje.
  P: Gerrit van Os.
  M: Lijbeth Bol conjugum.
  m: Jannitje van Os à me J.B.E. Gijselinck Pastore.

  DOOPREGISTER (Extract), Utrecht, Oud-Kath. kerk Clarenburg, 1796:
  Uit het Doopregister van de Oud R.C. Kerk, Clarenburg alhier is geextraheerd dat Alida Petronella, dochter van Johannes Petrus Klobbie en Margaretha Sluijter op den 29ste Junij 1796 is gedoopt.
  Zijnde dit Extract conform verklaard door mij ondergeteekende Wethouder dezer Stad, gecommitteerd tot de waarneming van den Burgerlijken Stand.
  Utrecht, 2 Junij 1836.
  [bron: huwelijksbijlagen dd 29 juni 1836]

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. Sint Vituskerk, 8 juli 1797:
  8 julii. Baptizatus est Cornelis.
  P: Andries Smit.
  M: Niesje Cornelisse van Os conjugum.
  m: Marietje Cornelisse van Os à me J.B.E. Gijselinck Pastore.

  HUWELIJKSAKTE, Hilversum, 9 augustus 1823, nr. 33:
  Op heden den 9den Augustus des jaars 1823, des morgens ten elf uren, zijn voor ons Schout en ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hilversum verschenen ten einde een Huwelijk aan te gaan
  Cornelis Smit, oud 27 jaren, van beroep wever, geboren en wonende alhier, zoon van Andries Smit, overleden en van Niesje van Os, spoelster, alhier wonende tegenwoordig en consenterende en
  Gijsje van Os, spinster, oud 28 jaren, geboren en wonende alhier, dochter van Gerrit van Os, wever, wonende te Loosdrecht, tegenwoordig en consenterende, en van Lijsbeth Bol, overleden.
  Getuigen:
  Jacob van Walik, bode, oud 36,
  Gerrit van Reenen, wever, oud 36,
  Jan Boogaard, wever, oud 28, en
  Gerbert Lagerweij, tapper, oud 55 jaren, wonende allen te Hilversum;
  de comparante, de ouders en tweede en vierde getuigen verklaarden niet te kunnen schrijven.
  En is na voorlezing deze acte geteekend door ons, den comparant en twee getuigen.
  [bron: website Family Search]

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 20 november 1835, nr. 146:
  Den 20sten dag der maand November van het Jaar 1835, ten 12 ure, des middags.
  Acte van Overlijden van Gijsbertje van Os, overleden den vorigen dag des namiddags ten 3 ure, oud 40 jaren, wonende en overleden alhier, van beroep zonder, geboren te Hilversum, dochter van Cornelis van Os, oud 76 Jaren, van beroep wever, wonende te Loosdrecht, en van Elisabeth Bol, overleden, echtgenoote van Cornelis Smit nagenoemd.
  Op de verklaring van Cornelis Smit, echtgenoot van de overledene, oud 38 Jaren, van beroep wever, en Jan Brouwer, gebuur van de overledene, oud 37 Jaren, van beroep wever, beide wonende alhier.
  Na mijne voorlezing geteekend door den eersten declarant, verklarende de tweede niet te kunnen schrijven, bevestigd ingevolge de wet door mij ondergeteekende Burgemeester en ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Hilversum.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Hilversum, 29 juni 1836, nr. 31:
  Op heden den 29sten Junij des Jaars 1836 des voormiddags ten elf uren, zijn voor ons Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hilversum verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Cornelis Smit, weduwnaar van Gijsbertje van Os, wever, oud 38 jaren, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Andries Smit en Niesje Cornelisse van Os, beide overleden, en
  Alida Petronella Klobbie, weduwe van Jan Bogaart, spinster, oud 39 jaren, geboren te Utrecht, wonende alhier, meerderjarige dochter van Johannes Petrus Klobbie en Margaretha Sluijter, beide overleden.
  Getuigen:
  Hermanus Smit, wever, oud 50 jaren,
  Hendrik Bollebakker, wever, oud 48 jaren,
  Willem Pel, oud 44 jaren, winkelier en
  Jacob van Walik, bode, oud 48 jaar, allen te Hilversum wonende als getuigen, de eerste broeder des comparants, de tweede neef, de derde behuwdbroeder des comparants, de vierde geen familie.
  Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend, benevens de getuigen.
  [bron: website Family Search]

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 4 juni 1836:
  De Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland, verklaart, dat Cornelis Smit, geboren te Hilversum den 8 Julij 1797, van beroep Bakkersknecht,
  Zoon van Andries en van Niesje van Os, van beroep Spinster, wonende te Hilversum,
  binnen de gemeente van Hilversum voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij loting is ten deele gevallen het nummer 3, Vrijwilliger op hetwelk hij is ingelijfd geworden bij de 5 Afd. Infanterie en den tijd van Vijf Jaren hebbende gediend, behoorlijk uit de dienst ontslagen is.
  Signalement:
  Lengte 1 El, 5 Palm 4 Duim.
  Aangezigt ovaal, voorhoofd plat, oogen blaauw, neus ordinair, mond klein, kin rond, haar licht bruin, wenkbraauwen idem.
  [bron: huwelijksbijlage, Hilversum 29 juni 1836]

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 27 januari 1871, nr. 10:
  Heden den 27sten Januarij 1871, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hilversum verschenen
  Andries Smit, van beroep wever, oud 46 jaren, wonende alhier, Zoon van de na te noemen overledene, en Piet Baas, van beroep porder, oud 32 jaren, wonende alhier, behuwdzoon van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 27sten Januarij, heden des morgens ten half zes ure, in het huis staande bekend nummer 54 in den ouderdom van 73 jaren is overleden Cornelis Smit, van beroep wever, geboren en wonende alhier, weduwenaar van Daatje Boogaard, vroeger van Gijsberta van Os, Zoon van Andries Smit en van Niesje van Os, beide overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en den tweeden comparant is onderteekend, verklarende de eerste Comparant niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 25 februari 1873, nr. 30:
  Heden den 25sten Februari 1873, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hilversum verschenen
  Steven Bogaard, van beroep wever, oud 39 jaren, wonende alhier, Zoon van de na te noemen overledene, en Jan Fokker, van beroep wever, oud 46 jaren, wonende alhier, niet verwant van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 24sten Februarij jongstleden des avonds ten tien ure, in het huis staande bekend nummer 49 in den ouderdom van 76 Jaren is overleden Daatje Klobbie, van beroep zonder, geboren te Utrecht en wonende alhier, Weduwe van Cornelis Smit, vroeger van Jan Bogaard, dochter van, zijnde de namen der ouders de aangevers onbekend, doch beide overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de eerste comparant is onderteekend, verklarende de tweede Comparant niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KINDEREN VAN CORNELIS SMIT EN GIJBERTJE VAN OS :
  1. Andries Smit,
   Geboren te Hilversum op 24 december 1823, van beroep wever, overleden te Hilversum op 22 augustus 1874, oud 50 jaar.
   Gehuwd te Hilversum op 1 mei 1861 met Gerritje Pel, geboren te Hilversum op 4 juli 1832, van beroep spinster, overleden te Hilversum op 20 december 1901, oud 69 jaar, dochter van Teunis Pel en Marritje de Jong.
   Gerritje huwde (2) te Hilversum op 29 augustus 1876 met Jan Bottenheft, geboren te Hilversum op 13 september 1854, van beroep wever, overleden te Hilversum op 17 november 1945, oud 91 jaar, zoon van Harmen Bottenheft, van beroep wever en van Catharina Dorland.
  2. Elisabeth Smit.
   Geboren te Hilversum op 29 januari 1825, overleden aldaar op 3 juni 1825, oud 4 maanden.
  3. Gerardus Smit,
   Geboren te Hilversum op 18 december 1826, overleden aldaar op 3 januari 1827, oud 2 weken.
  4. Elisabeth Smit,
   Geboren te Hilversum op 26 januari 1828, overleden aldaar op 28 maart 1928, oud 2 maanden.
  5. Levenloos geboren dochter,
   Te Hilversum op 23 april 1829.
  6. Elisabeth Smit,
   Geboren te Hilversum op 27 juni 1830, overleden aldaar op 9 december 1830, oud 6 maanden.
  7. Levenloos geboren zoon,
   Te Hilversum op 2 januari 1832.
  8. Elisabeth Smit,
   Geboren te Hilversum op 22 april 1833, van beroep spinster, overleden te Hilversum, Leeuwenstraat 32 op 27 november 1901, oud 68 jaar.
   Gehuwd te Hilversum op 25 maart 1863 met Pieter Reijer Baas, geboren te Hilversum op 4 april 1837, van beroep porder, wever, overleden te Hilversum op 13 juni 1913, oud 76 jaar, zoon van Jacob Baas en Anna Kruimer.
  9. Levenloos geboren kind,
   Te Hilversum op 19 november 1835.
  KINDEREN VAN CORNELIS SMIT EN ALIDA PETRONELLA KLOBBIE:
  1. Janus Smit,
   Geboren te Hilversum op 15 november 1836, van beroep wever, overleden voor 9 juli 1911.
   Gehuwd te Hilversum op 23 januari 1861 met Mietje Kruimer, geboren te Hilversum op 1 januari 1833, van beroep spinster, overleden te Hilversum, Groest 37 op 9 juli 1911, oud 78 jaar, dochter van Hendrik Kruimer, van beroep wever en van Rijkje Dirks de Gooijer, van beroep spinster.
  2. Teunis Smit,
   Geboren te Hilversum op 23 december 1837.
 2. Johannes Smit,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Katholieke Sint Vitus kerk op 20 augustus 1798, jong overleden.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. Sint Vituskerk, 20 augustus 1798:
  20 Augusti. Baptizatus est Johannes + D.
  P: Andries Smit.
  M: Niesje Cornelisse van Os Conjugum.
  m: Jannitje Teunisse van Os à me Francisco Joanne Gudde Vicario.
 3. Geertje Smit,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Katholieke Sint Vitus kerk op 17 oktober 1800, overleden te Hilversum in huis nr. 80 op 27 december 1813, oud 13 jaar.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. Sint Vituskerk, 17 oktober 1800:
  17 Octobris. Baptizata est Geertje.
  P: Andries Smit.
  M: Niesje Cornelisse van Os, conjugum.
  m: Jannetje Cornelisse van Os à me F.J. Guddee Pastore.

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 28 december 1813, nr. 96:
  In 't jaar 1813, den 28sten december zijn voor ons N. van Veerssen Maire Officier van den Burgerlijken Stand der gemeente van Hilversum, Departement der Zuiderzee, Canton Loosdrecht, gecompareerd
  Manus A. Smit, broeder, Dirk Gerritz de Goijer, en Hendrik Bollebakker, buuren, welke ons verklaard hebben dat op den 27sten december om Een uur s'nagts,
  Geertje Andries Smit, oud 14 jaar, woonachtig te Hilversum, ongehuwd, is overleden den 27sten december om Een uur s'nagts in 't huijs N. 80 in deze gemeente en heeft de laatste declarant verklaard niet te kunnen schrijven en is door de twee eersten benevens ons maire nadat dezelve is voorgelezen ondertekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 4. Jannetje Smit, ook Jansje Smit,
  Gedoopt te Hilversum op 20 juni 1802, Oud-Katholiek, van beroep naaister, overleden te Hilversum in haar woning in de Leeuwensteeg op 26 februari 1850, oud 47 jaar.
  Gehuwd te Hilversum op 29 mei 1828 met Willem Pel, gedoopt te Hilversum op 7 september 1792, Oud-Katholiek, van beroep landbouwer (1828), winkelier (1836), koopman (1850, 1857), overleden te Hilversum in huis nr. 60 op 1 november 1857, oud 65 jaar, zoon van Gerrit Jacobsz Pel en Lammertje de Groot.
  Uit dit huwelijk waarschijnlijk geen nageslacht.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. Sint Vituskerk, 7 september 1792:
  7 Septembris. Baptizatus est Willem.
  P: Gerrit Jakobz Pel.
  M: Lambertje Willem De Groot Conjugum.
  m: Beeltje Willems De Groot à me J.B.E. Gijselinck Pastore.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. Sint Vituskerk, 20 juni 1802:
  20 Junii. Baptizata est Jannetje.
  P: Andries Smit.
  M: Niesje Cornelisse van Os Conjugum.
  m: Anna Smit à me F.J. Guddee Pastore.

  HUWELIJKSAKTE. Hilversum, 29 mei 1828, nr. 21:
  Op heden den 29sten Mei des Jaars 1828 des morgens ten Elf uren, zijn voor ons Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Hilversum verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Willem Pel, Landbouwer, oud 35 jaren, geboren en wonende alhier, meerderjarige Zoon van Gerret Jacobsz Pel en van Lammertje de Groot, beide overleden, en
  Jansje Smit, naaister, oud 26 jaren, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Andries Hermanus Smit, overleden en van Mietje van Os, zonder beroep, wonende alhier, tegenwoordig en Consenteerende.
  De Comparanten en na te noemen getuigen verklaarden onder aanbieding van eede dat ook alle de grootouders van den Comparant mede zijn overleden, zonder echter in staat te zijn wegens het groot tijdverloop nadere opgave te doen.
  Getuigen:
  Jacob Pel, Landbouwer, oud 36 jaren, broeder van den Comparant,
  Cornelis Smit, Wever, oud 31 jaren, Broeder der Bruid,
  Cornelis de Goijer, Wever, oud 65 jaren, en
  Jan de Goijer, Wever, 32 jaren, allen wonende alhier en de twee laatste de Comparanten niet in den bloede bestaande.
  Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend, te weten door den Comparant en de getuigen, verklarende de Comparante en haar moeder niet te kunnen schrijven.
  [bron: website Family Search]

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 27 februari 1850, nr. 38:
  Heden den 27ste Februarij 1850, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hilversum verschenen
  Willem Pel, koopman, oud 58 jaren, wonende alhier, Echtgenoot van de na te noemen overledene, en Gerbert Fennis, van beroep wever, oud 35 jaren, wonende alhier, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 26sten februarij jongstleden des middags ten Een ure, in het huis staande in de Leeuwensteeg alhier in den ouderdom van 47 jaren is overleden Jannetje Smit, van beroep zonder, geboren en wonende alhier, Echtgenoote van den eersten Comparant, dochter van Andries Smit en van Niesje van Os, beiden overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en den eersten Comparant is onderteekend, verklarende de tweede niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 2 november 1857, nr. 273:
  Heden den 2den November 1857, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hilversum verschenen
  Cornelis Smit, van beroep wever, oud 60 jaren, wonende alhier, behuwdbroeder van de na te noemen overledene, en Mijndert Vlaanderen, van beroep landbouwer, oud 59 jaren, wonende alhier, behuwdbroeder van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den Eersten November jongstleden, des avonds ten Zes ure, in het huis staande bekend nummero 60 in den ouderdom van 65 jaar en 2 maanden is overleden Willem Pel, van beroep Koopman, geboren wonende alhier, weduwnaar van Jansje Smit, Zoon van Gerrit Pel en van Lammertje de Groot, beide overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 5. Gijsbertje Smit,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Katholieke Sint Vitus kerk op 21 juni 1804, jong overleden.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. Sint Vituskerk, 21 juni 1804:
  21 Junii. Baptizata est Gijsbertje + D.
  P: Andries Smit.
  M: Niesje Cornelisse van Os Conjugum.
  m: Jannetje Cornelisse van Os à me F.J. Guddee Pastore.

264. Nicolaas Gloudie DE GROOD, ook Nicolaas Clause DE GROOD, Gloudie DE GROOD en Nicolaas Clause DE GROOT,
Zoon van [Gloudie] de Grood [nr. 528] en Maria de Kleijn [nr. 529], geboren ca.1725, mogelijk omgeving van Nijmegen, Gereformeerd, woonde in 1789 op de Botermarkt bij de Amstelstraat, overleden te Amsterdam op 13 februari 1789, begraven aldaar op het Heiligewegs- en Leidsche kerkhof op 16 februari, oud ca. 64 jaar.
Gehuwd (1) 1757/1758 met Caatije VAN DER SIJST, ook Catharina Van der Sijs, Catrina Van der Seijs, Van der Zijs, en Van der Zeijs, gedoopt te Woerden in de Geref. kerk op 7 juni 1733, dochter van Cornelis van der Sijs en Aaltije Henderiks van Diemen.
Gehuwd (2) mogelijk te Amsterdam tussen 1769 en 1772 met Alida VAN WALBORGH.

DOOPREGISTER, Woerden, Geref. kerk, 7 juni 1733, pag. 185:
vader Cornelis van der Sijst,
moeder Aaltije Hendrikse v. Diemen,
kint Caatije,
getuijge Baartije Hamburg.

DOOPGETUIGE:
Te Amsterdam in de Ned. Herv. Nieuwe Kerk op 14 juni 1767 van Petrus, zoon van Balthazar Knop en Kristiena de Grood [mede getuige Alida Walburg].
Te Amsterdam in de Ned. Herv. Westerkerk op 20 november 1772 van Eelisabet, dochter van Pieter Ladoe en Maria de Grood.

BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, 16 februari 1789, DTB 1245, pag. 169:
Nicolaas Clause de Groot op de Bootermark Bij de Amstelstraat...............4 lootjes.

BEGRAAFREGISTER (Extract), Amsterdam, 't Leidsche Kerkhof:
Uit het begraaf Register van 't Leidsche kerkhof is geextraheerd, dat Nicolaus Clause de Groot op den zestienden februarij des jaars 1789 is begraven.
[Huwelijksbijlage bij huwelijk van zoon Jan (1816)]

OPMERKING:
In de huwelijksakte van zoon Jan in 1816 wordt Nicolaas vermeld als Nicolaas Clause de Groot.


ONDERTROUWREGISTERS:
Geen huwelijken gevonden van Nicolaas Gloudie de Grood te:
Amstelveen, GK, trouwregister (1752-1774) - boek 455 a/b.
Amstelveen, Schepentrouwboek (1764-1772).
Amstelveen, impost op trouwen (1757-1759).
Amstelveen RKK De Nes en Zwaluwenbuurt (1752-1776),
Amsterdam, Schepentrouwboek (1757-1759).
Amsterdam, Geref. trouwen (1758, 1e helft).
Amsterdam, huwelijksafkondigingen (22 mei 1757 - 2 juli 1759) - boek 787/789, alle gezindten (filmrol image 336-457).
Amsterdam, Geref. Nieuwe kerk, huwelijksafkondigingen (1754-1759), boek 860/861. [filmrol Family Search image 1 - 442]
Amsterdam, impost op trouwen (1771-1772).
Amsterdam, huwelijksaangiften (20 april 1769-1772).
Amsterdam, ondertrouwindex, gezocht op voornaam Claas, Claes, Klaas, Klaes, Nicolaas, Nicolas, Gloude, Gloudie, Glaude, Claude, Claus (1752-1759)
Bemmel bij Nijmegen, RKK (1745-1772)
Buiksloot, impost op trouwen (1754-1762),
Buiksloot, Schepentrouwboek (1766-1773).
Bijlmermeer, Schepentrouwregister, (1756-1773)
Diemen, RKK trouwen (1741-1782) en N.G. Lidmaten (1751-1773),
Diemen, Schepentrouwboek, (1766-1772).
Durgerdam, Geref. trouwen (1756-1759 en 1764-1775).
Gouda, Geref. trouwen (1652-1659)
Landsmeer, civ. trouwen (1763-1773),
Leiden, index ondertrouw (1752-1759).
Naarden, alle gezindten, trouwregister (1754-1759).
Naarden, Geref. kerk, trouwen (1752-1759).
Nieuwendam, RKK trouwen (1756-1773),
Nieuwendam, Geref. trouwen (1765-1773).
Nieuwer-Amstel, RKK (1767-1774) - boek 452 A/C.
Nijmegen (Geref.) 1755-1758 niets gevonden !! Ouder-Amstel, RKK statie Bullewijk (1756-1773),
Ouder-Amstel, impost op trouwen (1766-1773).
Ouder-Amstel, Geref. trouwen (1756-1760) en (1766-1773)
Rietwijk, impost op trouwen (1755-17730,
Sloten, Schepentrouwboek, (1767-1772).
Sloten, Geref. trouwen (1763-1773),
Utrecht, index ondertrouw (1752-1759).
Vreeland, Geref. trouwen (1750-1775).
Watergraafsmeer, Schepentrouwboek (1756-1759 en 1766-1772)
Woerden, Geref. Kerk, trouwen (1750-1759). veel soldatenhuwelijken.
Woerden, impost op trouwen (1754-1759).

BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, Sint Anthonis Kerkhof:
12 mei 1794: Nicolaas de Groot, Rookbooms Steeg.
2 april 1797: [Vader] Hermanus, [overledene] Nicolaas de Groot, Jonkerstraat.
20 november 1805: [Vader] Hermanus, [overledene] Nicolaas de Groot, Jonkerstraat, D2925n19.

BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, Karthuizer Kerkhof:
7 maart 1779: Anna Maria de Klijn wed. Nicolaas de Groot, Goudsbloemgragt.
26 januari 1793: Simon, Nicolaas de Groot, Egelatiers....
1 februari 1795: Bernard Phulippus, Nicolaas Joh. de Groot, Angelier...

BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof:
16 april 1779: Nicolaas de Groot
16 februari 1789: Nicolaas Clause de Groot op de Botermarkt bij de Amstelstraat............4 lootjes.

ONDERTROUWREGISTER, Gouda, Geref. St. Janskerk, 15 oktober 1684:
Jan Arijsz vander Sijst J:M woonende tot Gouda met
Jannigje Aers J:D: woonende achter de Vismarkt tot Gouda.
Getrout de 29 october 1684.

ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 19 augustus 1768:
Compareerden als vooren Hendrik van der Seijst van Amst., Gereform., oud 26 Jaren opt franse pat, ouders doot, Geadst. met Sijn Suster Marritje van der Seijst,
Leijsje Betterham, Van Amst., Gereform., oud 30 Jaren, woont als vooren, ouders doot, Geadst. met Steeven Pieters.
[bron: DTB 614, p. 266]

ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 30 juli 1778:
Compareerden als vooren Cornelis van Someren, van Rotterdam, Gereformeert, oud 44 Jaren, opt Franse pat, ouders doot, Geadst. met Sijn Suster Hendrikje van Someren, woont als vooren,
Catrina van der Seijst, van Amst., Gereformeert, oud 43 jaren, woont als vooren, ouders Doot, Geadst. met haar Broer Hendrik van Seijst, woont als vooren.
[bron: DTB 623, p. 220]

OVERLIJDEN CAATJE VAN DER SEIJS:
Woerden (1766-1772) - niet vermeld.
Amsterdam, gecheckt op sijs, zijs, seijs en zeijs., alsook op sijs*, zijs*, seijs* en zeijs*. - niet vermeld.
De op 9 juni 1766 begraven Catharina Johanna van der Heijs, wonende aan de Kalverstraat, is niet identiek aan Caatije van der Sijst. Catharina Johanna was op 8 april 1763 gehuwd met Jacoba Hooijkaas, eveneens wonende aan de Kalverstraat.

OPMERKING.
Op de Soldaten-Genealogiesite staat vermeld dat Nicolaus Groth, geboren te Burckharts in Hessen, Darmstadt van beroep sergeant was. Zijn vader woont te Breda (1749), zijn moeder is Anna Maria Margaretha Aulin, geboren te Altzey in de Pfalz.

265. Alida VAN WALBORGH, ook Alida WALBURG,
Dochter van Arnoldus van Walborgh [nr. 530] en Maria van Eswijk [nr. 531], gedoopt te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 27 juli 1745, Rooms-Katholiek, overleden aan "hoge koortsen" in het Werkhuis in Amsterdam op 1 januari 1808, begraven op het St. Anthonis Kerkhof op 5 januari 1808, oud 62 jaar.
Alida was eerder gehuwd (1) te Amsterdam, ondertrouw aldaar op 4 februari 1762 met Mighiel DE BRUIJN, geboren te Antwerpen in 1733, Rooms-Katholiek, woonde aan de Botermarkt (1762), overleden voor 1766.
Alida huwde (2) te Amsterdam, ondertrouw aldaar op 10 januari 1766 met Barent Hendrik ROELOFS, geboren te Rees in 1729, Rooms-Katholiek, woonde aan de Elantsgragt (1766), aan de Botermarkt (1770), begraven te Amsterdam op het Sint Anthonis Kerkhof op 24 oktober 1770, oud ca. 41 jaar.

DOOPREGISTER, Amsterdam, Rooms-Kath. kerk 't Boompje, 27 juli 1745:
Alida, dochter van Arnoldus van Walborgh en Maria van Eswijk.
Getuigen Jan Swippers en Maria Lemmen.
Pastoor Josephus de Longas.
[bron: 320 p. 215 (folio 108) nr. 9.]

ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 4 februari 1762:
Compareerden als vooren Mighiel de Bruijn van Antwerpen, Rooms, oud 28 jaar, aan de Botermarkt, ouds: dood, geadsisteert met Nicolaas de Bruijn,
Alida Walburg, van Am, Rooms, oud 20 jaar, woont als boven, geadsisteert met haer vader Arnoldus Walburg.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz, trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle.
En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat zy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelijk mochte verhindert worden, zy hun hare geboden verwilliget.
[bron: DTB 738, p. 396; letterlijke weergave]

ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 10 januari 1766:
Compareerden als vooren Hendrik Roelofs van Rees, Rooms, oud 36 jaer, op de Elantsgragt, ouds: dood, geadsistrt met Mitje Elstwijk &,
Alijda Walburg van Am:, Rooms, wede Michiel De Bruijn, woont als boven.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz, trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle.
En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat zy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelijk mochte verhindert worden, zy hun hare geboden verwilliget.
[in kantlijn:] Sij Weescamer voldaan, 10 januarij 1766.
[bron: DTB 741, p. 446; letterlijke weergave]

BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, St. Anthonis Kerkhof, 24 oktober 1770, DTB 1204, pag. 69vo en 70:
Barent Hendrik Roelofs..........op de Bootermark.

DOOPGETUIGE:
Op 30 juli 1764 in de R.K. Mozes en Aaronkerk te Amsterdam van Lucas en Wilhelmus, onwettige tweeling van Lijsie Klinkenbergh.
Op 14 juni 1767 in de Ned. Herv. Nieuwe Kerk in Amsterdam van Petrus, zoon van Balthazar Knop en Kristiena de Grood.
[mede getuige Nicolaas Gloudie de Grood].
Op 17 juli 1785 in R.K. Mozes en Aaronkerk te Amsterdam van Alida Maria, dochter van Jacob Jansen en Elisabeth Bosman.

STERFREGISTER, Amsterdam, Spin- en Werkhuis, 1 januari 1808:
1 Jannu - Alida Walburg, oud 65 Jaaren aan koersen - 232.
[bron: Sterfregister, Stadsarchief Amsterdam]

BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, St. Anthoniskerkhof, 5 januari 1808:
Alida Walburg, ouderdom 62 jaar, Werkhuijs, getrouwd, 2 kinderen, 7, 21.
[bron: Stadsarchief Amsterdam, DTB 1207, pag. 172]

HET WERKHUIS AAN DE MUIDERGRACHT:
Het statige gebouw tussen de Muidergracht, de Nieuwe Prinsengracht en de Roetersstraat dateert van 1782 naar een ontwerp van de directeur der stadswerken Abraham van der Hart.
Het nam de taak over van het Spinhuis en het Willige Rasphuis en kreeg de naam van Spin- en Nieuwe Werkhuis.
Opgenomen werden opgebrachte bedelaars, vrijwilligers en schoutsgasten, dwz tot lichte hechtenis veroordeelden.
Omstreeks 1806 bedroeg de sterkte der bevolking 600 à 800, maar steeg een enkele maal tot 1000, zijnde het hoogste getal dat geborgen kon worden.
In 1822 werd de naam veranderd in Werkhuis en daarna in 1875 werd het Armenhuis.
Gelukkig kreeg het gebouw in 1933 een humaner naam: Gemeentelijk Verzorgingshuis voor ouden van dagen.
Het gebouw werd ingericht met werk- en slaapzalen voor mannen en vrouwen.


Het Stads Nieuwe Werkhuis aan de Muidergracht, 1818.
[G. Lamberts, 1818, waterverf en bruine pen]

KINDEREN UIT HET HUWELIJK VAN NICOLAAS DE GROOD EN CATRINA VAN DER SEIJS:
 1. Alida de Groot,
  Gedoopt te Amsterdam in de Ned. Hervormde Nieuwe kerk op 24 juni 1759, vermeld als doopgetuige in 1782, woont op de Botermarkt (1786).
  Gehuwd te Amsterdam in de Ned. Herv. kerk op 15 september 1786 met Johannes Eeven, ook Johannes Even of Eefen, gedoopt te Zwolle in de Geref. kerk op 3 december 1755, woont in de Elandstraat (1786), begraven te Amsterdam op 20 mei 1802, zoon van Johannes Eeven en van Geertruij Jans.

  DOOPREGISTER, Zwolle, Geref. kerk, 3 december 1755:
  Johannes, Z: van Johannes Eeven en Geertruij Jans.

  DOOPREGISTER, Amsterdam, Ned. Herv. Nieuwe Kerk, 24 juni 1759:
  Alida, dochter van Gloudie de Groot en Catrina van der Seijs.
  Getuigen Cornelis van der Seijs en Alida van Bemmelen.
  Predikant ds Samuel Claver.
  [bron: 55, p. 171 (folio 86) nr. 5]

  DOOPGETUIGE:
  Te Amsterdam in de Ned. Herv. Nieuwe kerk op 16 oktober 1782 van haar halfbroer Nicolaas, zoon van Nicolaas Gloudie de Grood en Aalida Walburg (mede getuige Kornelis Hoedin).

  ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, Ned. Herv. kerk, 15 september 1786:
  Compareerden als vooren Johannes Even van Zwoll, Gerefor., oud 31 jaar in de Elandstraat, ouders doot, geadstr. met Christoffel Klijman aande Botermarkt, en
  Alida de Groot, van Amsterdam, Gerefor., oud 26 jaar op de Botermarkt, Geadstr. met haar Vader Nicolaas de Groot.
  Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz, trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle.
  En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat zy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelijk mochte verhindert worden, zy hun hare geboden verwilliget.
  [bron: DTB 631, p. 435; letterlijke weergave]

  TROUWREGISTER, Amsterdam, Ned. Herv. kerk, 3 oktober 1786:
  Dingsdag 3 October, Ds. Hubert.
  Johannes Eefen, Alida de Groot.
  [bron: DTB 999]

  BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, 20 mei 1802:
  Hendr. Eefen op den Amstel...........Genaamt Johs..............6/6.
  [bron: DTB 1268, p. 9vo en 10]

  KIND:
  1. Doodgeboren kind,
   Begraven te Amsterdam op de Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof op 12 september 1787.
   [bron: DTB 1265, pag. 189/190]
 2. Pieter de Groot,
  Gedoopt te Amsterdam in de Ned. Herv. Oude kerk op 1 februari 1761.

  DOOPREGISTER, Amsterdam, Ned. Herv. Oude Kerk, 1 februari 1761:
  Pieter, zoon van Gloudie de Groot en Catrina van der Seijs.
  Getuigen Hendrik van der Seijs en Gerretje Willems.
  Predikant ds Wilhelmus van den Broek.
  [bron: 27, p. 170 (folio 85v) nr. 4]
 3. Christina de Groot,
  Gedoopt te Amsterdam in de Ned. Herv. Nieuwe kerk op 3 juli 1763.

  DOOPREGISTER, Amsterdam, Ned. Herv. Nieuwe Kerk, 3 juli 1763:
  Christina, dochter van Nicolaas de Groot en Catrina van der Zijl.
  Getuigen Christina de Groot en Jacobus Westerhoff.
  Predikant ds Johannes van der Vorm.
  [bron: 56, p. 110 (folio 55v) nr. 7]
 4. Maria de Groot,
  Gedoopt te Amsterdam in de Ned. Herv. Nieuwe kerk op 5 augustus 1764.

  DOOPREGISTER, Amsterdam, Ned. Herv. Nieuwe Kerk, 5 augustus 1764:
  Maria, dochter van Nicolaas Gloudie de Groot en Catrina van der Zeijs.
  Getuigen Johannes Peman en Maria van der Zeijs.
  Predikant ds Winoldus Budde.
  [bron: 56, p. 167 (folio 84) nr. 13].
 5. Doorothea de Grood,
  Gedoopt te Amsterdam in de Ned. Hervormde Nieuwe Kerk aan de Dam op 27 april 1766.

  DOOPREGISTER, Amsterdam, Ned. Herv. Nieuwe Kerk, 27 april 1766:
  Doorothea, dochter van Nicolaas Gloudi de Grood en Katrina van Bemmelen.
  Getuigen Jan Battist en Dorothea de Grood.
  Predikant ds Petrus Curtenius.
  [bron: 56, p. 263 (folio 132) nr. 12].
KINDEREN UIT HET HUWELIJK VAN NICOLAUS DE GROOD EN ALIEDA WALBURG:
 1. Johannes de Grood, ook Jan de Groot,  zie nr. 132.
  Gedoopt te Amsterdam in de Westerkerk op 8 januari 1773, Ned. Hervormd, naderhand lidmaat Oud-Katholieke kerk, van beroep daggelder, veenman, overleden te Aalsmeer op 2 november 1846, oud 73 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer in de Hervormde kerk op 23 januari 1795 met Kornelia Maartens Geleijn.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer op 29 mei 1816 met Agnes (Agnietje/Niesje) Cornelis Stijne, gedoopt te Aalsmeer-Oost in de Oud- Katholieke kerk op 21 december 1789, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer op 26 september 1863, oud bijna 74 jaar, dochter van Kornelius Stijne en Elisabeth Broer.
 2. Anna de Grood,
  Gedoopt te Amsterdam in de Ned. Hervormde Westerkerk op 1 april 1774, overleden voor 9 juli 1777.

  DOOPREGISTER, Amsterdam, Ned. Herv. Westerkerk, 1 april 1774:
  Anna, dochter van Nicolaas Gloudie de Grood en Aalida Walburg.
  Getuigen Andris de Grood en Anna Anderisse.
  Predikant ds. Petrus Broes.
  [bron: 112 p. 199 (Folio 98) nr. 2].
 3. Annaa de Grood,
  Gedoopt te Amsterdam in de Ned. Herv. Nieuwe Kerk aan de Dam op 9 juli 1777.

  DOOPREGISTER, Amsterdam, Ned. Herv. Nieuwe Kerk, 9 juli 1777:
  Annaa, dochter van Gloudie de Grood en Aalieda Walburg.
  Getuigen Jan van Hummel en Eeliezabedt Koopman.
  Predikant ds IJsbrandus Hoefhamer.
  [bron: 58 p. 75 (h/75) nr. 4].
 4. Nicolaas de Grood,
  Gedoopt te Amsterdam in de Ned. Herv. Nieuwe Kerk op 16 oktober 1782.

  DOOPREGISTER, Amsterdam, Ned. Herv. Nieuwe Kerk, 16 oktober 1782:
  Nicolaas, zoon van Nicolaas Gloudie de Grood en Aalida Walburg.
  Getuigen Kornelis Hoedin en Aalida de Grood.
  Predikant ds Daniel Serrurier.
  [bron: 58, p. 336 (h/335) nr. 10]
KINDEREN UIT HET HUWELIJK VAN MIGHIEL DE BRUIJN EN ALIEDA WALBURG:
 1. Petrus de Bruijn,
  Gedoopt te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 1 november 1762.

  DOOPREGISTER, Amsterdam, Rooms-Kath. kerk 't Boompje, 1 november 1762:
  Petrus.
  F. Michiel de Bruijn & Alida Walburgh.
  Susc. Arie Konincks et Anna Maria Simons.
  [bron: Stadsarchief Amsterdam, DTB 321, pag. 202 (folio 101v), nr. 1]
 2. Catharina Barbara de Bruijn,
  Gedoopt te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 4 december 1763, overleden te Amsterdam, begraven op het Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof aldaar op 13 november 1768, oud 4 jaar.

  DOOPREGISTER, Amsterdam, Rooms-Kath. kerk 't Boompje, 4 december 1763:
  Catharina Barbara.
  F. Michiel de Bruijn & Alida Walburgh.
  Susc. Willem Kievetburgh et Anna Maria Greve.
  [bron: Stadsarchief Amsterdam, DTB 321, pag. 221 (folio 111), nr. 6]

  BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, Heiliewegs- en Leidsche Kerkhof, 13 november 1768:
  kv: Michiel de Bruijn op de Elands gt, Zzij bij de eerste dwarsstraat.
  Genaamd: Catharina Barbara.......52.
  [bron: Stadsarchief Amsterdam, DTB 1263, pag. 13vo en 14]
KIND UIT HET HUWELIJK VAN HENDRIK ROELOFS EN ALIEDA WALBURG:
 1. Petrus Roelofs,
  Gedoopt te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 7 juni 1769, overleden te Amsterdam, begraven op het kerkhof van de Nieuwe kerk en Engelse kerk op 20 november 1770, oud 1 jaar.

  DOOPREGISTER, Amsterdam, Rooms-Kath. kerk 't Boompje, 7 juni 1769:
  Petrus.
  F. Hendrik Roelofs & Alijda Walburg.
  Susc. Joannes Braambrink et Cathrina Roelofs.
  [bron: Stadsarchief Amsterdam, DTB 322, pag. 111 (folio 56), nr. 9]

  BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, Nieuwe kerk en Engelse kerk, 20 november 1770:
  C 399. Een kind van hendrik Roelofs............4.
  [bron: Stadsarchief Amsterdam, DTB 1060, pag. 3vo en 4]
266. Martinus GELEIN, ook bekend als Maarten GELEIJN en Maarten VAN NIET,
Zoon van Jan Pieterse Gelein [nr. 532] en Maritje Jakobs Schepper [nr. 533], gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Katholieke kerk op 28 juli 1738, van beroep scheepstimmerman, woonde in het Oosteinde (1762, 1764, 1813), overleden te Aalsmeer op 11 april 1813, oud 74 jaar.
Gehuwd te Aalsmeer op 4 november 1762 met Maria (Maritje/Mietje) Tobijas DOL, weduwe van Joannes (Jan) Florisz KORSE.

DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Katholieke kerk, 30 juli 1738:
Martinus, zoon van Jan Pieterse Gelein, ook genoemd Stoffels, en van Maritje Jakobs Schepper.
Getuige: Trijntje Meertens.

GAARDERSARCHIEF, Impost OP TROUWEN, Aalsmeer, 16 oktober 1762:
Den 16e October heeft Maarten Jansz van Niet minderjarige Jongman als bruijdegom ter Eenre, geadsisteert met zijn vader indeezen en Mietje Tobijas Dol, wed. van Jan Flooren Corsse bijden woonende int Oosteijnde alhier hun aenigegeven te sullen trouwen onder het Classis van en betaald voor ijder f 3.0.0. dussamen f 6.0.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 756, Aalsmeer, 17 april 1764:
Maarten Jansz van Niet woonende int Oosteijnde verklaart schuldig te zijn aan Pieter Klaase van der Heijden, woonende op de Zeijdweg een somma van 250 guldens.
[Onderpand bestaat uit enkele stukken grond].

REGISTRE CIVIQUE, Aalsmeer, 1811:
Nr. 38, Maarte Jansz Geleijn, geboren 28 juli 1738, scheepstimmerman.

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 12 april 1813, blz. 5v:
L'an 1813 le douze du mois d'Avril, pardevant nous Maire, officier de l'etat civil de la commune d'Aalsmeer, sont comparu Gelijn (Jean), fils du décédé et Pijlman (Gerret) voisin lesquels nous ont déclaré que l'onze du mois d'Avril a huit heures du matin, Gelijn (Maarten) agé Soixante dix Sept ans, profession charpentier de navires, fils de Gelijn (Jean) et de Schipper (Martje), décédé a Aalsmeer, est décédé dans la maison N. 60 Section Oostend, et les déclarans ont signé avec nous le présent acte après lecture leur en à été faits.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

GEBRUIKTE FAMILIENAAM:
Impost op trouwen (1762): Maarten Jansz van Niet.
Doopaktes van zijn kinderen (1763-1787): Maarten Jansz.
Oud-Rechterlijk Archief (1764): Maarten Jansz van Niet.
Aangifte van Begraven van zijn zuster Aagie (1781): Maarte Janse van Niet.
Registre Civique (1811): Maarte Jansz Geleijn.
Huwelijksgetuige (1811): Maarte Janse Geleijn.
Overlijdensakte (1813): Maarten Gelijn.

GETUIGE:
In Aalsmeer op 13 oktober 1811 bij het huwelijk van Gijsbert Rinkel en Maria Anna Korse, zijn stief-kleindochter.
[Maarte Janse Geleijn, oud 74 jaren, scheepstimmerman, aanbehuwde grootvader van de bruid, binnen deze gemeente woonachtig].

267. Maria Tobijas DOL, ook Maritje of Mietje Tobias DOL,
Dochter van Tobijas Arendse Dol [nr. 534] en Maritje Krelis Borst [nr. 535], gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Katholieke kerk op 8 december 1733, overleden te Aalsmeer op 12 april 1824, oud 90 jaar.
Maria was eerder gehuwd te Aalsmeer op 22 november 1758 met Joannes (Jan) Florisz KORSE, gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Katholieke kerk op 15 juni 1730, overleden te Aalsmeer 5 maart 1762, oud 31 jaar, zoon van Floris Arisz Corsse en Trijntje Hendriks Geleijn.

DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Katholieke kerk, 15 juni 1730:
Baptizatus Joannes [Jan].
Pr. Floris Arisse.
Mr. Trijntje Hendriks.
Sx. Maritje Willems Verlaen Devota.

DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Katholieke kerk, 1 november 1735:
Maria, pr. Tobijas Arendse Dol, mr. Maritje Krelis Borst.
Sx: Rijmpje Arisse. Vulgo: Maritje, sive Mike.

GAARDERSARCHIEF, Impost op trouwen, Aalsmeer, 22 november 1758:
Den 22e Bovember 1758 heeft Jan Flooren Korssen meerderjaarige Jongman als bruijdegom te eenre en Mietje Tobias Dol minderjarige dogter geadsisteert met haar Oom Klaas Cornelis Borst, als bruijd ter anderen zijden, bijden woonende opt Oosteijnde alhier hun aangegeven te trouwen onder het Classis van en betaald ijder f 3.0.0. dustesamen f 6.0.

WEESKAMER, Staatboek (ORA nr. 808), 13 oktober 1762:
Mietje Tobijas Dol, weduwe van Jan Flooren Corsse ter eenre, en Floores Aris Corse en Casper Janse Mooleman, de eerste als grootvader en bijden als voogden over Pieter Jans Corsse, oud omtrent 3 en 1/2 jaar, in huwelijk verwekt bij de voornoemde Jan Flooren Corsse ter anderen zijde, besluiten tot uijtkoop, waarbij Pieter Jansz Corsse op zijn 25e verjaardag f 50.- zal ontvangen.
[Op 4 april 1764 werd f 50.- naar de Weeskamer gebracht; op 1 juni 1775 werd f 50.- gelicht door Casper Jansz Moleman en Pieter Kater als gestelde voogden]
[Toevoeging:]
Aalsmeer, 5 februari 1784:
Pieter Janse Korsse ontvangt f 50.-

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 13 april 1824, nr. 14:
Den dertiende dag der maand April van 't jaar 1824 ten twaalf ure, op den middag.
Acte van Overlijden van Maria Dol, overleden den twaalfde dezer ten elf ure des morgens, oud negentig jaren, wonende en overleden te Aalsmeer, van beroep geen, geboren te Aalsmeer den 8ste December 1733, dochter van Tobias Dol en van Marretje Borst, en weduwe van Maarten Jans Gelein.
Op de verklaring van Jan Rinkel, zaakgelastigde van de overledene, oud 54 jaren, wonende te Aalsmeer, van beroep Broodbakker en van Hendrik Bergman, wonende mede te Aalsmeer, van beroep Schoenmaker, oud 52 jaren, gebuur van de overledene.
Na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN UIT HET HUWELIJK VAN JOHANNES KORSE EN MARIA DOLL:
 1. Petrus Korse, ook Pieter Korse,
  Gedoopt te Aalsmeer op 11 februari 1759, Oud-Katholiek, van beroep scheepstimmerman, meester scheepmaker, overleden te Aalsmeer in huis nr. 60 op 10 juni 1816, oud 57 jaar.
  Gehuwd ca. 1786 met Neeltje de Graaf, gedoopt te Aalsmeer op 23 november 1752, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer, begraven aldaar op 6 september 1804, oud 51 jaar, dochter van Willem Jansz de Graaf en Marritje Willems Visser.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Katholieke kerk, 23 november 1752:
  Novemb: 23. Kornelia [Neeltje].
  Pr. Willem Janze de Graef.
  Mr. Martje Willems.
  S.x. Trijntje de Graef, G.D.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Katholieke kerk, 11 februari 1759:
  11 Febru: Petrus [Pieter].
  Pr. Joannes Florisz.
  Mr. Maria Tobias.
  S:x: Geertje Tobias cujus absentis nomine koba Tobias.

  TROUWDATUM:
  Niet gevonden in het Gaardersarchief (impost op trouwen), schepentrouwboek of het Gereformeerde trouwboek.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 6 september 1804:
  In Sept. beg.
  Neeltje Wm. de Graaff - de - f 3.-.

  REGISTRE CIVIQUE, Aalsmeer, 1811:
  Pieter Jansz Korse, scheepstimmerman, geboren op 1 november 1759.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 11 juni 1816, nr. 22:
  In het jaar 1816 den elfde van de maand Junij, kwam voor ons Burgemeester van Aalsmeer, Jan Gelein, halve broeder van den overledene, en Gerrit Pijlman, buurman van den zelven, welke ons verklaarden dat op den tiende dezes, des namiddags tusschen drie & vier uren, in het huis N: 60 is overleden Pieter Korse, oud 56 Jaren, van beroep Scheeps Timmerman, Zoon van Jan Korse en van Mietje Tobias Dol,
  En hebben den declaranten deze acte na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KINDEREN:
  1. Maria Anna Korsen,
   Gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Katholieke kerk op 22 augustus 1787, overleden te Aalsmeer op 14 december 1871, oud 84 jaar.
   Gehuwd te Aalsmeer op 13 oktober 1811 met Gijsbert Rinkel, gedoopt te Hilversum in de Oud-Katholieke Sint Vituskerk op 5 september 1787, van beroep broodbakkersknecht, bakker, winkelier, overleden te Haarlem op 1 december 1860, oud 73 jaar, zoon van Gerrit Rinkel en Gerritje Hendriks de Jager.
   Zie ook nr. 261-j en nr. 269-j.
  2. Johannes Korsze,
   Gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Katholieke kerk op 3 augustus 1788, jong overleden.
  3. Wilhelmus Korse,
   Gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Katholieke kerk op 15 augustus 1789, jong overleden.
  4. Wilhelmus Korsse,
   Gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Katholieke kerk op 21 oktober 1790.
  5. Johannes Korsze, ook Jan Korse,
   Gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Katholieke kerk op 20 september 1793, van beroep timmermansknecht, molenaar (1852), vrijgesteld van militaire dienst uit hoofde van vervanging door Laurens Vlek, overleden te Zoeterwoude op 27 oktober 1880, oud 87 jaar.
   Gehuwd (1) te Nieuwer-Amstel op 8 augustus 1819 met Anna Maria Remmers, gedoopt te Ouderkerk aan de Amstel in de Rooms-Kath. kerk in Bullewijk op 12 juni 1796, overleden te Nieuwer-Amstel op 30 januari 1849, oud 52 jaar, dochter van Gerrit Remmers en Maria Elbers.
   Gehuwd (2) te Nieuwer-Amstel op 26 mei 1852 met Trijntje Knegge, geboren te Nieuwer-Amstel, gedoopt in de Rooms Kath. kerk De Nes en Zwaluwenbuurt aldaar op 9 juni 1805, overleden te Nieuwer-Amstel op 16 juni 1879, oud 74 jaar, eerder weduwe van Adrianus van Vlijmen, van beroep watermolenaar, dochter van Derk Knegge, van beroep veehouder en van Neeltje de Groot.
  6. Florentius Korsze, ook Floris Korsze,
   Gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Katholieke kerk op 3 april 1795, overleden op 19 april 1797, oud 2 jaar.
 2. Adrianus Korse, ook Arie Korse,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Katholieke kerk op 25 juni 1760, overleden aldaar op 29 januari 1761, oud ruim 7 maanden.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Katholieke kerk, 25 juni 1760:
  Junii 25: Adrianus [Arie].
  Pr. Joannes Florisz.
  Mr. Maria Tobias.
  Sx: Koba Tobias.
  Obiit 29 Janna 1761.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 9 februari 1761:
  Den 9 febr. is door Jan Flooren aangevinge gedaan van zijn kind genaamt Arij Jansz onder Prodeo.
 3. Anna Korse, ook Antje Korse,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Katholieke kerk op 12 december 1761, overleden aldaar op 19 juni 1762, oud ruim 7 maanden.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Katholieke kerk, 12 december 1761:
  Decemb. 12: Anna [Antje].
  P. Jan Florisz.
  Mr. Maria Tobias.
  Sx: koba Tobias.
  Obiit 19 junii 1762.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 29 juni 1762:
  29 Junij heeft flooris aris korsse aangeving gedaan vant lijk van zijn zoons kind genaamd Antje Jans Flooren onder Prodeo.
KINDEREN UIT HET HUWELIJK VAN MAARTEN GELEIJN EN MARIA DOLL:
 1. Jacobus van Niet, ook Japik van Niet,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Katholieke kerk op 22 augustus 1763, overleden aldaar op 26 september, oud 5 weken.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Katholieke kerk, 22 augustus 1763:
  Augusti 22: Jacobus [Japik].
  Pr. Maarten Janze.
  Mr. Maria Tobias.
  Sx: Aegje Jans.
  Obiit 26 Septemb.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 29 september 1763:
  Heeft Maarten Janse van Niet aangeving gedaan van t lijk van zijn kind genaamt Jacobus Maartense van Niet als gehoorende onder het Classis van en betaald f 3.0.
 2. Maria van Niet, ook Martje van Niet of Matje Gelein,
  Gedoopt te Aalsmeer op 6 juni 1767, Pinksteravond, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer op 27 mei 1815, oud 47 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 27 januari 1788 met Jurianus Stol, gedoopt te Ankum bij Osnabruck (Dld) op 24 juni 1759, van beroep daggelder, overleden te Aalsmeer op 9 november 1836, oud 77 jaar, zoon van Jan Hendriksz Stol en Marijtje Graploos.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Katholieke kerk, 6 juni 1767:
  Junii 6, Pinksteravond: Maria [Martje].
  Pr. Maarten Janze.
  Mr. Maria Tobias.
  Sx: Aegje Jans.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op trouwen, Aalsmeer, 4 januari 1788:
  4 Januarij heeft Jurius Stol, meerderjaarige jongman geboortig van Ankum onder Osnabrug hem aangegeven te zullen trouwen met Martje Maartens van Niet, minderjaarige dogter geadsisteerd met haar vader Maarte Janz van Niet wonende int Oosteijnde alhier. Prodeo.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Schout & Schepenen, 20 januari 1788:
  Op Huijden den 20 Januarij 1788 is Jan Gerritse Broer met Aaltje Cornelis Pijlman, En Jurrius Stoll met Martje Maartense van Niet door ons ondergetekende in den Huwelijke Staat bevestigd.

  REGISTRE CIVIQUE, Aalsmeer, 1811:
  Jurrie Stol, van beroep daggelder, geboren op 24 juni 1758.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 27 mei 1815, nr. 28:
  In het jaar 1815, den 27ste van de Maand Meij, kwam voor ons Burgemeester van Aalsmeer, Jan Rinkel als armmeester, en Dirk Rinkel als buurman van de overledene, Welke ons verklaarden dat op den 27ste dezer des morgens ten 10 uren, in het huis No. 67 is overleden, Matje gelein, oud 53 jaren, dochter van Maarten Gelein en van Maria tobias dol,
  En hebben de declaranten deze acte na dat hun dezelve was voorgelezen nevens ons ondertekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 10 november 1836, nr. 53:
  Den 10den dag der maand November van 't jaar 1836 ten 12 ure, op den middag.
  Acte van Overlijden van Jurrie Stol,
  overleden den 9den dezer ten 8 ure, des avonds, oud 77 jaren, wonende en overleden alhier, van beroep zonder, geboren te Ankum onder Osnabrug den 24sten Juni 1759, zoon van wijlen Jan Hendrik Stol, en wijlen Marijtje Graploos, en weduwenaar van Maria Gelein.
  Op de verklaring van Andries Rinkel, behuwd Neef van de overledene, oud 32 jaren, wonende alhier, van beroep Tapper en van Cornelis Clauset, wonende mede alhier, van beroep Gerechtsdienaar, oud 49 jaren, gebure van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

 3. Kornelia van Niet,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Katholieke kerk op 7 juli 1768, overleden aldaar op 2 oktober, oud bijna 3 maanden.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Katholieke kerk, 7 juli 1768:
  Julii 7: Kornelia.
  Pr. Maarten Janze.
  Mr. Maria Tobias.
  Sx: Koba Tobias.
  Obiit Octobr: 2 ejus dem anni.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 5 oktober 1768:
  Heeft Maarte van Niet aangeving gedaan vant lijk van sijn kind genaamt Cornelia onder f 3.0.
 4. Kornelia Geleijn,  zie nr. 133.
  Gedoopt te Aalsmeer op 22 januari 1770, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer op 19 april 1813, oud 43 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer in de Hervormde kerk op 23 januari 1795 met Johannes de Grood.
 5. Jacobus Geleijn, ook Jacob Geleijn,
  Gedoopt te Aalsmeer op 2 april 1771, Oud-Katholiek, van beroep timmerman, overleden te Aalsmeer op 30 januari 1802, oud ruim 30 jaar.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Katholieke kerk, 2 april 1771:
  Aprilis 2: Jacobus [Jacob].
  Pr. Maarten Janze.
  Mr. Mietje Tobias d'Holl.
  Sx: Kobia Tobias d'Holl.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 2 februari 1802:
  Heeft Maarte Janse Gelijn [doorgestreept: van Niet] aangeeving gedaan van het lijk van zijn zoon Jacob Maartens Geleijn onder Prodeo.

  BEGRAAFREGISTER, Aalsmeer, 5 februari 1802:
  Jacob Maart. Gelein - de - Prodeo.
 6. Anna van Niet, ook Antje van Niet,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Katholieke kerk op 1 maart 1772, overleden aldaar op 29 mei 1772, oud bijna 3 maanden.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Katholieke kerk, 1 maart 1772:
  Martii 1: Sub conditione Anna [Antje].
  Pr. Maarten Janze.
  Mr. Mietje Tobias d'Holl.
  Sx: Koba Tobias d'Holl.
  Obiit Maij 29 ejus dem anni.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 4 juni 1772:
  Heeft Maarte van Niet aangeving gedaan vant lijk van zijn kind genaamt Antje onder f 3.0.
 7. Tobias Geleijn,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Katholieke kerk op 27 februari 1773, overleden aldaar op 21 mei 1773, oud bijna 3 maanden.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Katholieke kerk, 27 februari 1773:
  Februa: 27: Tobias.
  Pr. Maarten Janze.
  Mr. Mietje Tobias d'Holl.
  Sx: Koba Tobias d'Holl.
  Obiit 21 Maij ejus dem anni.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 25 mei 1773:
  Heeft Maarte van Niet aangeving gedaan vant lijk van zijn kind genaamt Tobias onder 3.-.-.

 8. Anna Geleijn, ook Antje Geleijn,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Katholieke kerk op 6 april 1774, overleden aldaar op 31 juli 1787, oud 13 jaar.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Katholieke kerk, 6 april 1774:
  Aprilis 6: Anna [Antje].
  Pr. Maarten Janze.
  Mr. Mitje Tobias d'Holl.
  Sx: Aegie Jans.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 3 augustus 1787:
  Heeft Guurtje Dol aangeving gedaan vant lijk van een dogter van Maarten van Niet genaamt Antje Maartens Geleijn onder 3.-.-.

  BEGRAAFREGISTER, Aalsmeer, 4 augustus 1787:
  Op kerkh: beg: Antje M: Gelijn - de - f 3.-
 9. Joannes Gelein, ook Jan Gelein,
  Gedoopt te Aalsmeer op 30 maart 1775, Oud-Katholiek, van beroep daggelder, overleden te Aalsmeer op 10 september 1819, oud 44 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer voor schout en schepenen op 3 november 1799 met Agnes Schalk, geboren te Amsterdam, gedoopt in de Oud-Katholieke kerk aan de Brouwersgracht op 26 december 1775, overleden te Aalsmeer op 24 mei 1815, oud 39 jaar, dochter van Christiaan Schalk en Maria Boot.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Katholieke kerk, 30 maart 1775:
  Martii 30: Joannes.
  Pr. Maarten Janze.
  Mr. Mitje Tobias d'Holl.
  Sx: Aagje Jans.

  DOOPREGISTER, Amsterdam, Oud-Katholieke kerk aan de Brouwersgracht, 26 december 1775:
  Agnes, dochter van Christiaan Schalk en Maria Boot.
  Getuigen Adam Schalk en Agnes.
  Pastoor Henricus Louburg.
  [bron: 380 p. 141 (folio 71) nr. 28]

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Schout & Schepenen, 3 november 1799:
  Op Huijden den 3 November 1799 zijn in den Huwelijken Staat bevestigd Johannis Gelijn Jongman met Agnietje Schalk Jong Dogter, bijde woonende alhier.

  REGISTRE CIVIQUE, Aalsmeer, 1811:
  Jan Maarten Geleijn, van beroep daggelder, geboren op 30 maart 1775.


  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 24 mei 1815, nr. 25: In het jaar 1815, den 24ste van de maand Meij, kwam voor ons Burgemeester van Aalsmeer, Jan Rinkel, als Armmeester en Teunis Rinkel als buurman van den overledene, welke mij verklaarden dat op den 24ste dezer des morgens ten 6 uren in het huis No 48 is overleden, Niesje Schalk, oud 34 Jaren, dochter van Jacobus Schalk en van Maria Boot.
  En hebben de declaranten deze acte na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 11 september 1819, nr. 35:
  In het jaar 1819, den elfden van de maand September kwam voor ons Schout in de Gemeente van Aalsmeer en Kudelstaart, Pieter de Groot, oud 24 jaren, van beroep Daggelder, en Gerrit Cornelisz Been, oud 38 jaren, van beroep Veender, beiden buurlieden van den Overledenen, welke ons verklaarden, dat op den 10den dezer, des Morgens ten 3 uren in het Huis N. 52 is overleden Jan Gelein, oud 44 Jaren, van beroep Daggelder, zoon van Maarten Jansz Gelein en van Mietje d'Hol, allen wonende alhier en hebben de Declaranten deze Acte na dat hun dezelve was voorgelezen nevens ons onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 10. Tobias Gelein,
  Gedoopt te Aalsmeer 28 juli 1776, Oud-Katholiek, naderhand lidmaat Gereformeerde kerk, van beroep daggelder, veenman, overleden te Aalsmeer op 3 september 1855, oud 79 jaar.
  Ondertrouw te Aalsmeer in de Geref. kerk op 15 januari 1799, gehuwd voor schout en schepenen op 3 maart 1799 met Aaltje Zegstroo, gedoopt te Aalsmeer op 3 maart 1777, Gereformeerd, overleden te Aalsmeer op 2 september 1855, oud 78 jaar, dochter van Dirk Zegstroo en Jaapje van Cousant.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Katholieke kerk, 28 juli 1776:
  Julii 28: Tobias.
  Pr. Maarten Janze.
  Mr. Mitje Tobias d'Holl.
  Sx: Geertje Tobias d'Holl.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 3 maart 1777:
  d'3e Maart. Geb. en d' 9 dito Gedoopt Aaltje.
  de Vader Dirk Zegstroo.
  de Moeder Jaapje van Cousant.
  de peet Evertje van Cousant.

  ONDERTROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 15 januari 1799:
  In wettigen ondertrouw opgenoomen 15 Jann: 1799 en op zijn tijd getrouwt:
  Tobias Galijn J:M: met Aaltje Segstroo J:D:, beijde gebooren en woonende alhier.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Schout & Schepenen, 3 maart 1799:
  op Huijden den 3 Maert 1799 zijn in den Huwelijken staat bevestigd Tobias Gelijn met Aaltje Dirks Segstroo bijde woonende alhier.

  REGISTRE CIVIQUE, Aalsmeer, 1811:
  Tobias Geleijn, van beroep daggelder, geboren op 1 juni 1776.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 3 september 1855, nr. 98:
  Heden den derden September 1855, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Tobias Gelein, van beroep zonder, oud 76 jaren, wonende te Aalsmeer, echtgenoot van de na te noemen overledene, en Jan Gelein, van beroep veenman, oud 54 jaren, wonende te Aalsmeer, zoon van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den tweeden September des morgens ten 8 ure, in het huis staande in het Oosteind in den ouderdom van 77 Jaren is overleden Aaltje Segstro, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van wijlen Dirk Segstro en van wijlen Jaapje van Cousant, en echtgenoot van den eersten declarant.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de getuigen is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 4 september 1855, nr. 100:
  Heden den vierden September 1855, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Jan Gelein, van beroep veenman, oud 54 jaren, wonende te Aalsmeer, Zoon van de na te noemen overledene, en Dirk Gelein, van beroep werkman, oud 41 jaren, wonende te Aalsmeer, Zoon van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den derden September des middernachts ten Twaalf ure, in het huis staande in het Oosteind in den ouderdom van 77 jaren is overleden Tobias Gelein, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van wijlen Maarten Gelein en van Mietje Tobias d'Holl en weduwnaar van wijlen Aaltje Segstro.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de getuigen is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 11. Rijmberta Gelein, ook Rijmpje Gelijn,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Katholieke kerk op 7 februari 1780, overleden aldaar op 22 november 1799, oud 19 jaar.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Katholieke kerk, 7 februari 1780:
  Februa: 7: Rijmberta [Rijmpje].
  Pr. Maarten Janze.
  Mr. Mitje Tobias d'Holl.
  Sx: Geertje Tobias d'Holl.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 26 november 1799:
  Heeft Maarte Janse Gelijn aangeving gedaan vant lijk van zijn dogter in de Classis van 3.-.-.

  BEGRAAFREGISTER, Aalsmeer, 28 november 1799:
  Rijmpje Gelijn - de - f 3.-
 12. Trijntje Gelijn,
  Overleden te Aalsmeer op 12 juli 1787.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 16 juli 1787:
  Heeft Maarte Janz van Niet aangeving gedaan vant lijk van zijn dogter Trijntje Maartens Gelijn onder het Classis van 3.-.-.

  BEGRAAFREGISTER, Aalsmeer, 17 juli 1787:
  Op kerkh: beg: Trijntje M: Gelijns - de - f 3.-
268. Gerrit Jansz RINKEL, ook Gerardus Jansz RINKEL, zie nr. 260.
Gedoopt te Hilversum in de Oud-Katholieke Sint Vitus kerk op 11 januari 1743, armmeester (1784), kerkmeester (1788), overleden te Hilversum op 22 maart 1794, oud 51 jaar.
Gehuwd te Hilversum in de Oud-Katholieke St.Vituskerk op 3 mei 1765 met Gerretie Hendriks DE JAGER.

269. Gerretie Hendriks DE JAGER, ook Gerarda Hendriks DE JAGER, zie nr. 261.
Gedoopt te Hilversum in de Oud-Katholieke Sint Vituskerk op 3 december 1741, overleden te Hilversum op 28 november 1811, oud 69 jaar

270. Joannes VERSCHUUR, ook Jan VERSCHUUR,
Zoon van Evert Hendriksz Verschuur [nr. 540] en Dirkje Rodt [nr. 541], gedoopt te Ankeveen in de Rooms-Kath. kerk op 14 augustus 1744, overleden te 's-Graveland op 29 april 1800, oud 55 jaar.
Gehuwd te 's-Graveland in de Gereformeerde kerk op 20 april 1770 met Jacoba VAN DIJK.

DOOPREGISTER, Ankeveen, Rooms-Kath. kerk, 14 augustus 1744, blz. 125:
Baptizatus est Joannes.
Parent Evert Hendriksen Verschuur, Dirkjen Teunissen.
Testis Lammertjen Jans.

AKTE VAN INDEMNITEIT, 's-Graveland, 1730-1811:
12 oktober 1779: Jan Evertze, afgegeven door kerkeraad Eemnes-Binnen, plaats van aankomst 's-Graveland, vertrokken naar Hilversum 21 juli 1796, Archief. HG.Gr, inv. nr. 38.

IMPOST op Trouwen, 's-Graveland, 20 april 1770:
Jan Verschuur met Jacoba van Dijk, Prodeo.

IMPOST op Begraven, 's-Graveland, 29 april 1800:
Jan Verschuur, Prodeo.

271. Jacoba VAN DIJK,
Waarschijnlijk een dochter van Willem van Dijk [nr. 542] en Gerritje Verbrugge [nr. 543], geboren 1742/43, overleden te 's-Graveland op 4 augustus 1815, oud 72 jaar.

GEBOORTEPLAATS:
Niet gedoopt in de Geref. kerk van Amersfoort (1730-1755), Ankeveen (1735-1753), 's-Graveland (1736-1751), Hilversum (1736-1754), Kortenhoef (1736-1753), Maartensdijk, Nederhorst den Berg (1731-1753), Oud-Loosdrecht (1730-1753), Weesp (1743) of Westbroek (1735-1761).

DOOPGETUIGE:
Op 11 mei 1794 te ’s-Graveland in de Herv. kerk van Jacoba, dochter van Willem Verschuur en Jannitje van Montfoord.
Op 16 november 1800 te ’s-Graveland in de Herv. kerk van Evert, zoon van Willem Verschuur en Jannetje van Montfoort.

OVERLIJDENSAKTE, 's-Graveland, 6 augustus 1815, nr. 16:
In het jaar 1815, den zesden der maand Augustus, zijn voor ons Burgemeester der Gemeente van 's Graveland, Kanton Loosdrecht, Kwartier Amsterdam provincie Noord Holland, gecompareerd Willem Verschuur en Dirk Groot als buuren, welke ons hebben verklaard dat op den vierden der maand Augustus des avonds ten agt uuren in het huis gequoteerd Numero 109 te 's Graveland is overleden Jacoba van Dijk, weduwe van Jan Verschuur, oud 72 jaren en hebben de declaranten deze acte na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons ondertekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN VAN JAN VERSCHUUR EN JACOBA VAN DIJK:
 1. Evert Verschuur,
  Gedoopt te 's-Graveland op 30 september 1770, Ned. Hervormd, begraven te 's-Graveland op 7 december 1789, oud 19 jaar.

  DOOPREGISTER, 's-Graveland, Geref. kerk, 30 september 1770:
  Evert, vader Jan Verschuur, moeder Jacoba van Dijk.
  Getuige Gerretje van Brugge.

  BEGRAAFREGISTER, 's-Graveland, 7 december 1789:
  't kind van Jan Evertse, gen: Evert.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, 's-Graveland, 7 december 1789:
  kind van Jan Evertz - Pro Deo.
 2. Willem Verschuur, ook Willem Verscheur,
  Gedoopt te 's-Graveland op 7 februari 1773, Ned. Hervormd, van beroep schipper, overleden te 's-Graveland op 26 november 1823, oud 50 jaar.
  Gehuwd te 's-Graveland op 19 januari 1794 met Jannitje van Montfoort, gedoopt te Kortenhoef in de Geref. kerk op 20 februari 1774, verkreeg akte van indemniteit van dorpsbestuur van Kortenhoef om naar 's-Graveland te verhuizen op 25 oktober 1805, overleden te 's-Graveland op 4 maart 1848, oud 74 jaar, dochter van Hendrik van Montfoort en van Marritje Korsen.

  DOOPREGISTER, 's-Graveland, Geref. kerk, 7 februari 1773:
  Willem, vader Jan Verschuur, moeder Jacoba van Dijk, getuige Gerretje van Bruggen.

  DOOPREGISTER, Kortenhoef, Geref. kerk, 20 februari 1774:
  Jannitje, vader Hendrik van Montfoort, moeder Marritje Korsen.
  Getuige Annitje Lambz: Does.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op trouwen, 's-Graveland, 27 december 1793:
  Willem Verschuur met Jannetje van Montfoord.
  Prodeo.

  ONDERTROUWREGISTER, 's-Graveland, 19 januari 1794:
  Den 27 december 1793 zijn in ondertrouw opgenomen Willem Verschuur en Jannitje van Montfoord, beide hier woonachtig en den 19 januari 1794 getrouwd.

  AKTE VAN INDEMNITEIT, Kortenhoef, 25 oktober 1805 [GA.Ko 30]:
  Jannetje van Montfoort, Dorpsbestuur van Kortenhoef verleent akte van indemniteit naar 's-Graveland.

  OVERLIJDENSAKTE, 's-Graveland, 26 november 1823, nr. 26:
  Den 26ste dag der maand November van 't jaar 1823 ten 11 ure, voor den middag.
  Acte van Overlijden van Willem Verscheur, overleden den 26ste Nov. 1823 ten 1 ure des Nachts, oud 50 jaren, wonende en overleden te 's Graveland, van beroep Zandschipper, geboren te 's Graveland, gehuwd, nalatende twee kinderen.
  Op de verklaring van Evert Verscheur, Zoon van de overledene, oud 23 jaren, wonende te 's Graveland, van beroep Zandschipper en van Adolf Hendrik Steenhuisen, wonende te 's Graveland, van beroep zonder, oud 28 jaren, Bekende van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de getuige voormeld, bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, 's-Graveland, 5 maart 1848, nr. 9: Heden den 5den Maart 1848, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente S graveland verschenen
  Arie van Wilsem, van beroep arbeider, oud 55 jarenwonende te S graveland, behuwdzoon van de na te noemen overledene en Jan van Wilsem, van beroep metzelaar, oud 30 jaren, wonende te S graveland, kleinzoon van de overledene, welke ons hebben verklaard dat op den vierden maart dezes Jaars des avonds ten 8 ure, in het huis staande te S graveland No. 109 in den ouderdom van 73 Jaren is overleden Jannetje Montfoort, van beroep zonder, geboren te Kortenhoef en wonende te S graveland, dochter van Hendrik Montfoort, de naam der moeder onbekend, beiden overleden, weduwe van Willem Verschuur, kinderen nalatende.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de getuigen is ondertekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KINDEREN:
  1. Jacoba Verschuur, ook Jacoba Verscheur,
   Geboren te 's-Graveland op 4 mei 1794, gedoopt in de Hervormde kerk aldaar op 11 mei 1794, van beroep dienstbaar, overleden te 's-Graveland op 7 mei 1848, oud 53 jaar.
   Gehuwd te 's-Graveland op 24 september 1815 met Aart van Wilzem, geboren te Soestdijk op 10 december 1792, gedoopt te Baarn in de Hervormde kerk aldaar op 16 december, van beroep dagloner, werkman, stalknecht(1840), overleden te Bussum op 29 november 1874, oud 81 jaar, zoon van Willem van Wilzem en Gijsbertje Vermeulen.

   DOOPREGISTER, Baarn, Herv. kerk, 10 december 1792:
   Den 10e december is geb. en den 16e gedoopt Een Kind van Willem van Wilzem en Gijsbertje Vermeulen; de Naam van 't Kind is Aart.

   DOOPREGISTER, 's-Graveland, Herv. kerk, 11 mei 1794:
   Jacoba, dochter van Willem Verschuur en Jannitje van Montfoord.
   Getuige Jacoba van Dijk.
   Geboren op 4 mei.

   HUWELIJKSAKTE, 's-Graveland, 24 september 1815, nr. 11:
   In het jaar 1815 den 24sten der Maand September, zijn voor ons Burgemeester van S Graveland, Kanton Loosdrecht, Kwartier Amsterdam, provincie Noord-Holl;and, gecompareerd
   Aart van Wilzem, oud 22 Jaren, van beroep dagloner, gebooren te Baarn provincie Utrecht, meerderjarige Zoon van Willem van Wilzem en Gijsbertje Vermeulen wonende te Baarn, alhier tegenwoordig en deszelfs toestemming gevende; en Jacoba Verschuur, oud 21 Jaren, van beroep dienstbaar, geboren te S Graveland, meerderjarige dochter van Willem Verschuur en Jannetje van Montfoort wonende te S Graveland, hierbij tegenwoordig hunne toestemming gevende, welke ons verzocht hebben het door hun voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van ons huis der Gemeente zijn geschied, namelijk de eertsen op den tienden en de tweden op den zeventienden September des thans lopende jaars.
   Getuigen:
   Teunis Smink, oud 29 Jaaren, van beroep Timmerman,
   Harmen Rohters, oud 43 Jaaren, van beroep Tuinman,
   Hendrik Harmsen, oud 29 Jaaren, van beroep dagloner en
   Aart Harmsen, oud 55 Jaaren, van beroep dagloner,
   als gebuuren, alle in deze Gemeente woonachtig, welke na dat deze Acte aan hen was voorgelezen dezelve nevens ons en de Contractueerende partijen hebben ondertekend.
   [bron: website Familysearch]

   OVERLIJDENSAKTE, 's-Graveland, 7 mei 1848, nr. 14:
   Heden den 7den Mei 1848, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente S graveland verschenen
   Cornelis Kempen, van beroep timmermansknecht, oud 29 jaren, wonende te S graveland, behuwdzoon van de na te noemen overledene, en Hendrik Verschuur, van beroep tuinknegt, oud 24 jaren, wonende te S graveland, neef van de overledene, welke ons hebben verklaard dat op den 7den Mei dezes Jaars des voormiddags ten 9 ure, in het huis staande te S graveland No. 109 in den ouderdom van 55 Jaren is overleden Jacoba Verschuur, van beroep zonder, geboren te S graveland en wonende te S graveland, gehuwd met Arie van Wilsem, wonende te S graveland, dochter van Willem Verschuur en van Jannetje Montfoort, beide overleden, kinderen nalatende.
   En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de getuigen is ondertekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

   OVERLIJDENSAKTE, Bussum, 30 november 1874, nr. 38:
   Heden den 30ste November 1874, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Bussum verschenen Rijk van der Steeg, van beroep Kleermaker, oud 47 jaren, wonende te Bussum, Behuwdzoon van de na te noemen overledene, en Gerrit Banis, van beroep Secretaris, oud 61 jaren, wonende te Bussum, welke ons hebben verklaard, dat op den 29ste November dezes jaars des voormiddags ten 5 ure, in het huis staande te Bussum Numero 51 in den ouderdom van 83 jaar is overleden Arie van Wilsem, van beroep werkman, geboren te Soestdijk en wonende te Bussum, weduwenaar van Jacoba Verschuur.
   En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons en de beide aangevers is geteekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
  2. Jan Verschuur,
   Gedoopt te 's-Graveland in de Hervormde kerk op 28 februari 1796, overleden voor 1823.

   DOOPREGISTER, ’s-Graveland, Herv. kerk, 28 februari 1796:
   Jan, zoon van Willem Verschuur en Jannitje van Montfoord.

  3. Marritje (Matje) Verschuur,
   Geboren te ’s-Graveland op 17 juli 1798, gedoopt in de Hervormde kerk aldaar op 22 juli 1798, overleden te ’s-Graveland op 24 januari 1801, oud 2 jaar.

   DOOPREGISTER, ’s-Graveland, Herv. kerk, 22 juli 1798:
   Marritje, dochter van Willem Verschuur en Jannetje van Montfoort.
   Getuige Jacoba Verschuur.
   Geboren op 17 juli.

   BEGRAAFREGISTER, ’s-Graveland, 24 januari 1801:
   Matje, kind van Wm: Verschuur.
  4. Evert Verschuur,
   Geboren te 's-Graveland op 11 november 1800, gedoopt in de Hervormde kerk aldaar op 16 november 1800, van beroep schipper (1818), bokschipper (1821), schilder (1848), werkman (1857), zandbaas (1859), overleden te Bussum op 6 februari 1887, oud 86 jaar.
   Gehuwd (1) te 's-Graveland op 29 november 1818 met Margaretha (Grietje) Maria van Wissen, geboren te Boskoop in juni 1799, gedoopt aldaar door de Lutherse predikant Roosendaal uit Gouda, overleden te Bussum op 26 november 1857, oud 58 jaar, dochter van Johannes Franciscus van Wissen en Clara Roelofs.
   Gehuwd (2) te Bussum op 20 mei 1859 met Aagje van Egmond, geboren te Utrecht, gedoopt aldaar op 28 februari 1802, van beroep rentenierster, overleden te Utrecht op 24 februari 1889, oud 86 jaar, dochter van Rijk van Egmond en Jannigje Koopman.
   Uit het eerste huwelijk ondermeer een zoon Willem, geboren te 's Graveland op 26 februari 1819, van beroep dagloner, trouwt te 's Graveland op 12 mei 1838 met Geertruida Adolfsen, een zoon Evert, geboren te 's-Graveland op 1 februari 1821, van beroep schipper, trouwt te Bussum in 1848 met Jannetje Lemmes en een zoon Henderik, geboren te 's-Graveland op 23 januari 1824, van beroep tuinknecht (1848).

   DOOPREGISTER, 's-Graveland, Herv. kerk, 16 november 1800:
   Evert, zoon van Willem Verschuur en Jannetje van Montfoort.
   Getuige Jacoba van Dijk.
   Geboren op 11 november.

   DOOPREGISTER, Utrecht (Extract):
   Uit een der registers van den burgerlijken stand der gemeente Utrecht, is geextraheerd dat:
   op den 28sten Februarij 1802 is gedoopt Aagje, dochter van Rijk van Egmond en van Jannigje Koopman.
   [bron: huwelijksbijlage]

   AKTE VAN NOTORIETEIT, Gouda, Vredegerecht civiele zaken, inv. 10, nr. 132, 23 oktober 1818:
   In het Jaar 1818, den 23ste van de Maand October.
   Compareerden voor ons Pieter Fredrik van Kuffeler van Hoogeveen, Vrederegter van het Kanton Gouda, District Rotterdam, Provincie Zuid Holland, geadsisteerd met de Griffier, ons bevindende binnen de Gemeente van Boskoop, in dit Kanton,
   1. Cornelis van Heijningen, Janszn, Boomkweker.
   2. Cornelis van Heijningen, Andriesz, Scheepmaker.
   3. Andries van Heijningen, Scheepmaker.
   4. Jan van Heijningen, Boomkweker.
   5. Pieter de Wolf, Leerlooijer.
   6. Jan Schrijvers, Mandemaker.
   7. en eindelijk Pieter van Heijningen, Janszn, boomkweker.
   De Comparanten zijn allen van eene gevorderde Ouderdom, binnen de Gemeente van Boskoop woonagtig en bij ons Vrederegter wel bekend.
   Zijlieden hebben aan ons verklaard, dat zij allen zeer wel en gemeenzaam hebben gekend, Margaretha Maria van Wissen, minderjarige Dogter van Fransiscus Johannes van Wissen, in leven Kledermaker, gewoond hebbende binnde de Gemeente van Boskoop, edoch te Hazerswoude overleeden, in huwelijk verwekt met Clara Roelofs, die thans de functie van Vroedvrouw binnen de Gemeente van S'Graveland uitoefend.
   Alsmeede dat de gem. Margaretha Maria van Wissen den ouderdom van ruim negentien Jaren zal hebben bereikt, als zijnde, zooals zij deposanten zig wel kunnen herinneren, in de maand van Junij in het Jaar 1799 in de Gemeente van Boskoop gebooren en eenige daagen daarna door den Lutersche Predikant Roosendaal uit Gouda, daartoe expresselijk na herwaards overgekoomen, gedoopt, hoe zeer hiervan in het Doopregister van de gem. gemeente, berusttende ter Secretarie binnen de gem. Stad niets te vinden is, als zijnde zoo als na veele vrugtelooze pogingen is gebleeken door de gemelde Predikant verzuimd van deze Doopplegtigheid de behoorlijke aantekening in het doopregister te doen en waardoor de meergemelde Margaretha Maria van Wissen, buiten de mogelijkheid zig bevind om haar Doop Extract te kunnen overleggen.
   Van welke Depositie wij deze Acte van Notorieteit hebben doen opmaken, ten einde het Doop Extract te vervangen; hetwelk wij de Comparanten hebben doen voorlezen, waarna zij het zelve met ons en de Griffier heben ondertekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte, huwelijksbijlage]

   HUWELIJKSAKTE, 's-Graveland, 29 november 1818, nr. 5:
   In het jaar 1818 den 29ste der Maand November zijn voor ons Schout der Gemeente van s'Graveland Kanton Loosdrecht Distrikt Amsterdam provintie Noord-Holland gecompareerd
   Evert Verschuur, oud 18 Jaren, van beroep Schipper, gebooren en woonende te s'Graveland, minderjarige Zoon van Willem Verschuur, van beroep Schipper en Jannetje van Monfoort, woonende te s'Graveland, hierbij teegenwoordig en deszelvs toestemming gevende, en
   Margaretha Maria van Wissen, oud 19 Jaaren, zonder beroep, gebooren te Boskoop district Rotterdam Provintie Zuid Holland, minderjarige Dochter van Johannes Franciscus van Wissen, overleden te Hazerswoude provintie voornoemd op den 22sten der Maand October des Jaars 1805, blijkens Acte afgegeeven te Hazerswoude den 29ste der maand Augustus des Jaars 1818 en Clara Roelofs, van beroep Vroedvrouw woonende te S'Graveland hierbij tegenwoordig en deszelvs toestemming geevende, welke ons verzocht hebben hun voorgenoomen Huwelijk te voltrekken, waarvan de Afkondigingen voor de Hoofd Deur van ons Huis der Gemeente zijn geschied.
   Getuigen:
   Johann Hendrik Lieberam, oud 37 Jaren, van beroep Kledermaker, behuwd vader van de Vrouw,
   Arie van Wilzem, oud 25 Jaren, dagloonder, behuwd Broeder van de Man,
   Cornelis de Kruijf, oud 29 Jaren, dagloonder en
   Cornelis van Roijen, oud 33 Jaren, zonder beroep,
   als gebuuren alle in deeze Gemeente woonachtig welke deeze Acte naar voorlezing neevens ons hebben onderteekend met en beneevens de Contracteerende partijen.
   [bron: website Familysearch]

   OVERLIJDENSAKTE, Bussum, 27 november 1857, nr. 46:
   Heden den 27ste November 1857 zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bussum verschenen Gerrit Banis, van beroep Secretaris, oud 44 jaren, wonende te Bussum, Niets van de na te noemen overledene, en Frans Smeink, van beroep Veldwachter, oud 41 jaren, wonende te Bussum, Niets van de overledene, welke ons hebben verklaard dat op den 26ste November dezes Jaars des na middags ten 6 ure, in het huis staande te Bussum Numero 93 in den ouderdom van 58 jaren is overleden Margreta Maria van Wissen, geboren te Boskoop Provincie Zuid-Holland en wonende te Bussum, echtgenoote van Evert Verschuur, van beroep Werkman, wonende te Bussum, dochter van Franciskus Johannes van Wissen en van Clara Roelofs beide overleden.
   En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de beide aangevers is geteekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

   HUWELIJKSAKTE, Bussum, 20 mei 1859, nr. 4:
   Heden den 20ste Mei 1859, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Bussum in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
   Evert Verschuur, van beroep Zandbaas, oud 58 jaren, wonende te Bussum, weduwenaar van Margreta Maria van Wissen, Zoon van Willem Verschuur en Jannetje van Montfoort, beide overleden, en
   Aagje van Egmond, van beroep Rentenierster, oud 57 jaren, wonende te Bussum, laatst gewoond hebbende te Utrecht, ongehuwde dochter van Rijk van Egmond en Jannigje Koopman, beide overleden.
   Getuigen:
   Arie Aarsche Tuijn, van beroep Schipper, oud 42 jaren, wonende te Naarden, Zwager van den bruidegom,
   Frans Smeink, oud 42 jaren, van beroep Veldwachter,
   Gerrit Banis, van beroep Secretaris, oud 46 jaren, beide wonende te Bussum, en
   Pieter Vogel, van beroep landbouwer, oud 23 jaren, wonende te 's-Graveland, de laatstgenoemden in geen bloedverwantschap bestaande.
   En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en alle de Comparanten is geteekend.
   [bron: website Familysearch]

   OVERLIJDENSAKTE, Bussum, 8 februari 1887, nr. 4:
   Heden den 8sten der maand Februarij 1887, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Bussum, verschenen Evert Verschuur, van beroep schipper, oud 66 jaren, wonende te Weespercarspel, zoon van de na te noemen overledene, en Frans Smeink, van beroep gemeentebode, oud 70 jaren, wonende te Bussum, welke ons hebben verklaard, dat op den 6den Februarij dezes jaars des nachts ten een ure, in het huis staande te Bussum, wijk B Numero 34 in den ouderdom van 86 jaren is overleden Evert Verschuur, van beroep zonder, geboren te 's Graveland en wonende te Bussum, weduwenaar in eerste huwelijk van Margreta Maria van Wissen, thans echtgenoot van Aagje van Egmond, zoon van Willem Verschuur en van Jannetje van Montfoort, beiden overleden.
   En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons en de beide aangevers is geteekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

   OVERLIJDENSAKTE, Utrecht, 26 februari 1889, nr. 338:
   Aagje van Egmond, overleden te Utrecht op 24 februari 1889, oud 86 jaar, weduwe van Evert Verschuur, dochter van Rijk van Egmond en Jannigje Koopman.
   [bron: Genlias]
 3. Dirkje Verschuur,
  Gedoopt te 's-Graveland in de Geref. kerk op 2 april 1775.

  DOOPREGISTER, 's-Graveland, Geref. kerk, 2 april 1775:
  Dirkje, vader Jan Verschuur, moeder Jacoba van Dijk, getuige Gerritje van Bruggen.
 4. Gerretje Verschuur,
  Gedoopt te 's-Graveland op 17 augustus 1777, Ned. Hervormd, overleden te Hilversum op 10 oktober 1817, oud 40 jaar.
  Gehuwd te 's-Graveland op 20 mei 1797, kerkelijke bevestiging te Hilversum in de Oud-Katholieke St.Vituskerk op 17 april 1798, met Lambertus Rinkel, gedoopt te Hilversum op 1 mei 1775, Oud-Katholiek, van beroep arbeider, overleden te Hilversum op 31 mei 1858, oud 83 jaar, zoon van Gerrit Jansz Rinkel en Gerretie Hendriks de Jager.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Katholieke Sint Vituskerk, 1 mei 1775:
  Baptizatus est Lambert.
  P: Gerrit Jansz Rinkel.
  M: Gerritje Hendriks de Jager Conjugum.
  m: Gerritje Jans Rinkel a me J.B.E. Gijselinck Pastore.

  DOOPREGISTER, 's-Graveland, Geref. kerk, 17 augustus 1777:
  Gerretje, vader Jan Verschuur, moeder Jacoba van Dijk, getuige Gerretje van Brugge.

  IMPOST op trouwen, 's-Graveland, 25 april 1797:
  Lammert Gerritse Rinkel en Gerritje Verschuur. Prodeo.

  TROUWREGISTER, 's-Graveland , Municipale Raad, 25 april 1797:
  Lammert Gerritse Rinkel, Jonkman. Geboore en wonende te Hilversum, zijnde van het oude Roomse Geloof en Gerritije Verscheur, Jongd: gebooren en wonende alhier, zijnde van de Gereformeerde Godsdienst, versoeckende dat Hun seeder drie Huwelijksgebooden werden aangeteekent.

  TROUWREGISTER, 's-Graveland , Municipale Raad, 14 mei 1797:
  Heeden zijn alhier voor 't Committe van Regtspleeging in den Huwelijke Staet bevestigd (na dat alvoorens was gebleeken dat de drie Huwelijks afkondiging, zoo alhier als te Hilversum onverhinderd waaren afgeloopen), Lambert Gerritse Rinkel, J:M: gebooren en wonende te Hilversum, zijnde van het oude Roomsche geloof en Gerritje Verschuur, J:D:, geboortig en woonende alhier, zijnde van de gereformeerde godsdienst.
  Aldus gedaan in 's-Graveland, 14 meij 1797.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Katholieke kerk, 17 april 1798:
  Lambert Gerritz Rinkel cum Gerritje Verschuur.
  Testibus Lijsbeth Hendriks de Jager G.D., juncti fuerant a Magistratu in 's-Graveland, 20 Maji 1797.

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 11 oktober 1817, nr. 117:
  In het jaar 1817 den elfden October zijn voor ons Schout der Gemeente Hilversum, Canton Loosdrecht in Noord Holland gecompareerd Lammert Gerritz Rinkel, echtgenoot, Rijk Nieuwenhuizen en Steven van Os, geburen, wonende alhier, dewelke verklaarde dat op den tienden dezer binnen deze gemeente is overleden Gerritje Verschuur, gehuwd, oud eenenveertig jaren.
  En is na voorlezing deze acte getekend door ons en declaranten.
  [Letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 1 juni 1858, nr. 145:
  Heden den 1sten Junij 1858, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hilversum verschenen:
  Hendrik Rinkel, van beroep verwer, oud 49 jaren, wonende alhier, Zoon van de na te noemen overledene en Albert van Loenen, van beroep wever, oud 38 jaren, wonende alhier, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 31sten Mei Jongstleden des namiddags ten twee ure, in het huis staande bekend numero 362 in den ouderdom van 83 jaar is overleden Lammert Rinkel, van beroep zonder, geboren en wonende alhier, weduwenaar van Gerritje Verschuur, Zoon van Gerrit Rinkel, en van Gerritje de Jager, beiden overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en den eersten Comparant is onderteekend, verklarende de tweede niet te kunnen schrijven.
  [Letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 5. Lijsje Verschuur,  zie nr. 135.
  Gedoopt te 's-Graveland op 15 mei 1780, Ned. Hervormd, van beroep naaister, overleden te Hilversum op 28 september 1859, oud 79 jaar.
  Gehuwd te 's-Graveland op 23 oktober 1796, gevolgd door het kerkelijk huwelijk op 17 april 1798 in de Oud-Katholieke kerk te Hilversum met Gerrit Rinkel, gedoopt te Hilversum in de Oud Katholieke Sint Vituskerk op 4 juni 1771, van beroep schoenmaker, kettingspoelder, overleden te Hilversum op 31 augustus 1835, oud 64 jaar.
272. Pieter Klaasz VREEKEN,
Zoon van Klaas Baards Vreeksz, ook bekend als Klaas Baardse Been en Klaas Scheer [nr. 544] en Trijntje Klaas Jongkind [nr. 545], geboren te Aalsmeer ca. 1724, Gereformeerd, van beroep visser, overleden te Aalsmeer op 23 december 1809, oud ca. 85 jaar.
Gehuwd (1) te Aalsmeer, ondertrouw in de Geref. kerk op 4 juni 1752 met Aaltje Hendriks BOS.
Gehuwd (2) te Aalsmeer op 23 augustus 1778 met Wijntje Aris DOEVEN, geboren te Aalsmeer ca.1743, Doopsgezind, overleden te Aalsmeer op 31 oktober 1812, oud ca. 69 jaar, dochter van Aris Doeven en Antje Cornelis Stijnen.

ONDERTROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 4 juni 1752:
In ondertrouw opgenomen Pieter Klaas Vreeksz, jongeman en Aaltje Hendriks Bos, jongedochter, beijde woonende alhier; op hun tijt getrout.

WEESKAMER, Staatboek (Oud-rechterlijk Archief nr. 808), 6 augustus 1778:
Pieter Klaas Vreeke, weduwenaar van Aaltje Hend: Bos ter eenre, en Hendrik Bos en Gerrit Jacobs Mors als voogden over Martje Pieters Vreeke, oud ruijm agtien jaare, Aagie Pieters Vreeke, oud omtrent veertien jaare en Klaas Pieter Vreeke, oud omtrent twaalf jaare, in huwelijk verwekt bij de voornoemde Aaltje Hend: Bos ter andere sijde, besluiten tot een uijtkoop wegens moeders erf, waarbij ieder kind op de 25e verjaardag zal ontvangen een somme van f 1.-
[Pieter tekende met een kruisje]

ONDERTROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 7 augustus 1778:
Pieter Klaasze Vreeke, weduwnaar van Aaltje Hendrikze Bos, en Wijntje Aris Doeve, wed: van Pieter Cornelisze Spaargaren; beide gebooren en woonende alhier.
Getrout d'23 Augustus.

BEGRAAFREGISTER, Aalsmeer, 23 december 1809:
Pieter Kls. Vreeke (bejaard), No. 50.

OPMERKING:
Pieter kon niet schrijven.

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 2 november 1812, nr. 54:
L'an 1812 le deux du mois d'Novembre par devant nous Maire, officier de l'état civil de la Commune d'Aalsmeer Canton du même nom, Departement du Zuiderzee, sont comparus Spaargaren (Corneille Pierre) fils du décedé et Eigenhuis (Jacob), voisin lesquels nous ont declaré que le trente un d'octobre à Sinq [!] heures du matin dans la maison N. 134 Section Oostend est décédé Wijntje Aries Doeve, âge de 69 ans, fille de Doeve (Arij) et de Antje Stijnen, décedé a Aalsmeer et les declarans ont signé avec nous le présent acte après que lecturer leur on a été faite.
[Letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

273. Aaltje Hendriks BOS,
Dochter van Hindrik Cornelisz Bos [nr. 546] en Aagje Gerrits Prook [nr. 547], geboren te Aalsmeer ca. 1730, overleden aldaar op 15 juli 1774, oud ca. 44 jaar.

IMPOST op begraven, Aalsmeer, 15 juli 1774:
Heeft Hendrik Bos aangeving gedaan vant lijk van de vrouw van Pieter Klaas Vreeke genaamt Aaltje Hendr: Bos onder Prodeo.

KINDEREN UIT HET HUWELIJK VAN PIETER VREEKEN EN AALTJE BOS:
 1. Geertje Vreeken,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Gereformeerde kerk op 9 september 1752, overleden te Beverwijk op 22 juli 1823, oud 70 jaar.
  Ondertrouw te Aalsmeer op 22 juli 1775, gehuwd in de Geref. kerk aldaar op 6 augustus 1775 met Gerrit Jongkind, gedoopt te Aalsmeer in de Gereformeerde kerk op 29 februari 1756, van beroep schipper, overleden te Aalsmeer op 22 februari 1832, oud 75 jaar, zoon van Willem Pietersz Jongkind en Matje Gerrits van Sol.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 9 september 1752:
  Geertje, vader Pieter Klaas Baard Vreeksz, moeder Aaltje Bos, peet Aagjen.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 29 februari 1756:
  Den Zelvendito is gedoopt (Gerrit) de Vader Willem Pietersz Jongkind, de Moeder Martje Gerritszvan Sol.
  de peet Baardje Jansz van der Hart.

  ONDERTROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 22 juli 1775:
  d'22 Julij Gerrit Willemze Jongkind j.m. en Geertje Pieterze Vreeke j.d. beide gebooren en woonende alhier.
  Getrouwt d'6 Aug.:

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 23 juli 1823, blz. 9:
  Den 23sten dag der maand Julij van 't jaar 1823 ten tien ure, voor den middag.
  Acte van Overlijden van Geertje Pietersd Vreeke, overleden den 22sten Julij ten Een ure des Morgens, oud 71 jaren, wonende en overleden op de Koudenhoorn, van beroep ---------, geboren te ---------, dochter van Pieter Klaasz Vreeke en Aaltje Hendriksdr:
  Bos.
  Op de verklaring van Gerrit Jongkind, weduwenaar van de overledene, oud 67 jaren, wonende op de Koudenhoorn, van beroep Schippersknegt en Hendrik Jongkind, wonende aan de Koudenhoorn, van beroep Azijnmakersknegt, oud 29 jaren, Zoon van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de beide bovengemelde Declaranten, bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Beverwijk.
  Bij absentie van de Schout, de Eersten Assessor, Pieter Verhagen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 23 februari 1832, nr. 10:
  Den 23sten dag der maand Februarij van 't jaar 1832 ten twaalf ure, op den middag.
  Acte van Overlijden van Gerrit Jongkind, overleden den 22sten dezer ten zeven ure, des morgens, oud 76 jaren, wonende en overleden alhier, van beroep Schipper, geboren te Aalsmeer den 20sten Februarij 1756, Zoon van wijlen Willem Jongkind en van wijlen Matje Sol en weduwenaar van Geertje Vreeken.
  Op de verklaring van Willem Jongkind, Zoon van de overledene, oud 56 jaren, wonende alhier, van beroep Schipper en van Aart Schouten, wonende mede alhier, van beroep Zeilemaker, oud 66 jaren, gebuur van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten en bevestigd ingevolge de Wet door mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Aalsmeer.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]
 2. Baart Vreeken,
  Geboren te Aalsmeer in 1753, begraven aldaar op 10 juli 1753.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 10 juli 1753:
  Heeft Pieter Klaas Vreeksz aangeving gedaan vant lijk van sijn kind genaamt Baart, onder Prodeo.
 3. Martje Vreeken,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 15 september 1754, overleden aldaar op 17 oktober 1754, oud 1 maand.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 15 september 1754:
  Is gedoopt Martje, de vader Pieter Klaasse Vreeke, de moeder Aaltjen Hendriks Bos, de peet Aagje Gerrits Prooke.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 17 october 1754:
  Heeft Pieter Claasz aangeving gedaan van zijn kind genaamt Maritje onder de classis van prodeo.
 4. Trijntje Vreeken,
  Gedoopt te Aalsmeer op 29 februari 1756, Ned. Hervormd.
  Gehuwd te Aalsmeer op 10 november 1776, ondertrouw in de Geref. kerk aldaar op 25 oktober 1776 met Cornelis van den Berk, geboren te Aalsmeer ca. 1727, zoon van Willem Cornelisz van den Berk en Marritje Gerrits Prook.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 29 februari 1756:
  Is gedoopt Trijntje, de vader Pieter Klaasz Vreeksz, de moeder Aaltje Hendriksz Bos, de peet Aagje Gerritsz Prook.

  ONDERTROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 25 oktober 1776:
  d'25 Octob: Cornelis Willemze van den Berk, j.m. van [niets ingevuld] en Trijntje Pieterze Vreekze, j.d., beide gebooren te Aalsmeer.
  Getrouwt d'10 Novbr:

  OVERLIJDEN (Trijntje en Cornelis):
  Niet te Aalsmeer 1811-1842.
 5. Martje Vreeken,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 6 maart 1757, begraven aldaar op 6 februari 1759, oud bijna 2 jaar.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 6 maart 1757:
  Is gedoopt Martje, de vader Pieter Klaasz Vreeke, de moeder Aaltje Hendriksz Bos, de peet Aagje Gerritsz Prooke.

  ONDERTROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 25 oktober 1776:
  d'25 Octob: Cornelis Willemze van den Berk, j.m. van [niets ingevuld] en Trijntje Pieterze Vreekze, j.d., beide gebooren te Aalsmeer.
  Getrouwt d'10 Novbr:

  OVERLIJDEN (Trijntje en Cornelis):
  Niet te Aalsmeer 1811-1842.
 6. Antje Vreeken,
  Begraven te Aalsmeer op 11 september 1758.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 11 september 1758:
  Den 11de heeft ............... [niets ingevuld] aangeving gedaan vant lijk van Antje Piets Klaas Vreeken onder Prodeo.
 7. Martje Vreekse, ook Matje Vreken,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 20 januari 1760, overleden te Aalsmeer op 3 december 1827, oud bijna 68 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer, ondertrouw in de Geref. kerk aldaar op 29 april 1786 met Kornelis Harting, ook Kornelis Hartog, gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 21 maart 1756, van beroep visser, werkman, overleden te Aalsmeer op 4 juli 1828, oud 72 jaar, zoon van Willem Chrisse Harting en Neeltje Willems Been.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 21 maart 1756:
  Den 21 Maart is gedoopt (Kornelis), de Vader Willem Chrisso Hartog, de Moeder Neeltje Willemsz Been, de peet Hendrikje Pijl.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 20 januari 1760:
  Den 20 Januarij 1760 is gedoopt (Martje), de vader Pieter Klaasz Vreekse, de moeder Aaltje Hendk: Bos, de peet Aagje Gerrits Prooke.

  WEESKAMER, Staatboek (Oud-rechterlijk Archief nr. 808), 6 augustus 1778:
  Pieter Klaas Vreeke, weduwenaar van Aaltje Hend: Bos ter eenre, en Hendrik Bos en Gerrit Jacobs Mors als voogden over Martje Pieters Vreeke, oud ruijm agtien jaare, Aagie Pieters Vreeke, oud omtrent veertien jaare en Klaas Pieter Vreeke, oud omtrent twaalf jaare, in huwelijk verwekt bij de voornoemde Aaltje Hend: Bos ter andere sijde, besluiten tot een uijtkoop wegens moeders erf, waarbij ieder kind op de 25e verjaardag zal ontvangen een somme van f 1.-
  [Pieter tekende met een kruisje]

  ONDERTROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 29 april 1786:
  In wettigen ondertrouw opgenomen den 29 April Cornelis Willemse Harting, J.M., gebooren en woonende alhier, met Martje Pieterse Vreeke, J.D., gebooren en woonende alhier.

  DOOPGETUIGE [Martje]:
  Te Aalsmeer in de Geref. kerk op 15 october 1780 van Baart (haar halfbroer), zoon van Pieter Kls Vreeke en Wijntje Aris Doeve.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 4 december 1827, nr. 64:
  Den 4den dag der maand December van 't jaar 1827 ten twaalf ure, op den middag.
  Acte van overlijden van Matje Vreken, overleden den 3de dezer ten tien ure, der morgens, oud 64 jaren [!], wonende en overleden te Aalsmeer, van beroep geen, geboren te Aalsmeer den 20ste Januarij 1760, dochter van Pieter Vreken en Aaltje Bos, beide overleden en Echtgenote van Cornelis Harting, oud 75 Jaren, zonder beroep, wonende alhier.
  Op de verklaring van Willem Harting, Zoon van de overledene, oud 24 jaren, wonende te Aalsmeer, van beroep Schippersknecht en van Poulis Willemsen, wonende mede te Aalsmeer, van beroep Bode, oud 29 jaren, gebuur van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Amstenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Aalsmeer.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 5 juli 1828, nr. 42:
  Den 5den dag der maand Julij van 't jaar 1828 ten twaalf ure, op den middag.
  Acte van Overlijden van Cornelis Harting, overleden den 4den Julij ten elf ure, des voormiddags, oud 75 jaren, wonende en overleden te Aalsmeer, van beroep geen, geboren te Aalsmeer den 15den December 1753, Zoon van Willem en van Neeltje Been, beide overleden en weduwenaar van Matje Vreeken.
  Op de verklaring van Willem Harting, Broeder van de overledene, oud 55 jaren, wonende te Aalsmeer, van beroep daggelder en van Jan Visser, wonende mede te Aalsmeer, van beroep Visser, oud 40 jaren, gebuur van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Amstenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Aalsmeer.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]
 8. Klaas Vreeke,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 12 april 1762, overleden aldaar op 29 oktober, oud ruim 6 maanden.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 12 april 1762:
  Zijnde 2e paasdag is gedoopt (Klaas),
  de vader Pieter Klaasz Vreeksz, de moeder Aaltje Hendks: Bos, de peet Trijntje Klaasz Jongkind.
 9. Aagtje Vreeke,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 27 mei 1764, overleden te Aalsmeer op 22 september 1826, oud 62 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 24 maart 1805 met Cornelis van Sol, gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 20 maart 1746, van beroep schipper, winkelier (1817), overleden te Aalsmeer op 6 juli 1817, oud bijna 72 jaar, eerder weduwnaar van Wijntje Dirksdr Slop, zoon van Jan Gerritsz van Sol en Antje Cornelis Bol.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer op 24 mei 1818 met Jan Moen, geboren te Purmerend op 20 december 1763, van beroep werkman, teelman, overleden te Aalsmeer op 9 december 1818, oud 54 jaar, zoon van Klaas Moen en Grietje Nuis.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 20 maart 1746:
  Den 20 Maart: Cornelis, vader Jan van Sol, moeder Antje Bol, peet Grietje Meedeelen.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 27 mei 1764:
  Is gedoopt Aagje, de vader Pieter Klaas Vreeksz, de moeder Aaltje Hend: Bos, Peet Trijntje Klaasz Jongkind.

  WEESKAMER, Staatboek (Oud-rechterlijk Archief nr. 808), 6 augustus 1778:
  Pieter Klaas Vreeke, weduwenaar van Aaltje Hend: Bos ter eenre, en Hendrik Bos en Gerrit Jacobs Mors als voogden over Martje Pieters Vreeke, oud ruijm agtien jaare, Aagie Pieters Vreeke, oud omtrent veertien jaare en Klaas Pieter Vreeke, oud omtrent twaalf jaare, in huwelijk verwekt bij de voornoemde Aaltje Hend: Bos ter andere sijde, besluiten tot een uijtkoop wegens moeders erf, waarbij ieder kind op de 25e verjaardag zal ontvangen een somme van f 1.-
  [Pieter tekende met een kruisje]

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 24 maart 1805:
  Zijn in de kerk van Aalsmeer plegtig in het Huwlijk bevestigd:
  Cornelis Janz: van Sol, laatst wedr. van Wijntje Slop Dirksdr., met Aagje Vreeke Pieterdr. J.D. nadat zij alvorens wettiglijk voor 't gemeente bestuur dezer plaats in het Huwlijk bevestigd waaren.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 8 juli 1817, nr. 43:
  In het jaar 1817, den 8ste van den maand Julij, kwam voor ons Schout in de gemeente Aalsmeer, Gerrit van Bergen in kwaliteit als Zaakverzorger der naastbestaanden, en Pieter Topsvoort als buurman van den overledene, welke ons verklaarden dat op den 6den dezer des avonds tusschen negen en tien uren in het huis no. 103 is overleden Cornelis van Sol, oud 72 Jaren, van beroep Winkelier, Zoon van Jan Sol en van Antje Cornelis Bol,
  En hebben de declaranten deze acte na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 24 mei 1818, nr. 7:
  In het jaar 1818, den 24ste van de maand Mei compareerden voor ons Schout in de gemeente van Aalsmeer
  Jan Klaasz Moen, oud 55 Jaren, van beroep Werkman, laatst weduwenaar van Elsie van Kampen, begraven te Amsterdam den 28sten Mei in den Jare 1800, blijkens acten afgegeven aldaar, Zoon van wijlen Klaas Moens en van Giertje Muus,
  en Aage Vreken, oud 55 Jaren, van beroep Winkelierster, laatst Weduwe van Cornelis van Sol, overleden den 6den van de maand Julij 1817, dochter van Pieter Klaasz Vreken, overleden den 23ste van de maand December 1809 en van Aaltje Hendriks Bos, begraven te Aalsmeer in de Jare 1774, volgens voor mij afgelegde verklaring van de vier ondergeteekende getuigen bij de Voltrekking van dit Huwelijk adsisteerende.
  Getuigen:
  Cornelis Harting, oud 62 Jaren, van beroep werkman, behuwdbroeder van de Bruid,
  Klaas Vreken, oud 53 Jaren, van beroep Visscher, mede behuwdbroeder van de Bruid,
  Jan Louwen Stolp, van beroep Teelman,
  Cornelis Hoogeveen, oud 65 Jaren, van beroep Veldwagter, allen wonende in deze gemeente, zijnde voornoemde Jan Louwen Stolp oud 68 Jaren.
  En hebben de Contractanten en getuigen deze acte na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons onderteekend.
  [w.g.: Jan Moen, Agie Vreeken, Cornelus Harting, Klaas Vreeken, Jan L. Stolp, C.J. Hoogeveen]
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 10 december 1818, nr. 29:
  In het jaar 1818, den 10de van de maand December, kwam voor ons Schout in de gemeente van Aalsmeer en Kudelstaart, Jan Reijer Vreken, oud 31 Jaren, van beroep Visscher, behuwd Zoon van den Overledene, en Pieter Topsvoort Junior, oud 37 Jaren, van beroep Scheeps Timmerman als buurman van denzelve, welke ons verklaardden [!], dat op den 9de dezer, des avonds ten 6 uren in het huis No. 103 is overleden Jan Moen, oud 55 Jaren, Echtgenoot van Aagje Pieters Vreken, van beroep Teelman, Zoon van Klaas Moens, en van Grietje Nuus, allen wonende alhier,
  En hebben de declaranten deze acte na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 23 september 1826, nr. 58:
  Den 23sten dag der maand September van 't haar 1826 ten twaalf ure, op den middag.
  Acte van Overlijden van Aagje Vreken, overleden den 22sten dezer ten elf ure, des voormiddags, oud 62 jaren, wonende en overleden te Aalsmeer, van beroep geen, geboren te Aalsmeer den 27sten Mei 1764, dochter van Pieter Vreken en van Aaltje Bos, beiden overleden en weduwe van Jan Moen.
  Op de verklaring van Jan Reijer Vreken, Zaakgelastigde van de overledene, oud 41 jaren, wonende te Aalsmeer, van beroep Visscher en van Pieter Topsvoort, wonende mede te Aalsmeer, van Beroep Scheepstimmerman, oud 45 jaren, gebuur van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]
 10. Klaas Vreeken,  zie nr. 136.
  Geboren te Aalsmeer op 7 januari 1766, Ned. Hervormd, van beroep visser, viskoper, overleden te Aalsmeer op 12 februari 1851, oud 85 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 18 augustus 1786 met Martje (Matje) Maartens Tromp, geboren te Aalsmeer op 15 december 1765, lidmaat Ned. Hervormde Kerk, overleden te Aalsmeer op 31 december 1840, oud 75 jaar.
 11. Baart Vreeken,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 28 mei 1767, overleden aldaar op 12 juni, oud 2 weken.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 28 mei 1767:
  Zijnde Heemelvaartsdag is gedoopt Baart, de vader Pieter Klaasz Vreekze, de moeder Aaltje Hend: Bos, de peet Neeltje Klaasz Vreeksz.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 12 juni 1767:
  Heeft Hendrik Bos aangeving gedaan vant lijk van Baard Pieter Vreekse zijnde kind van Pieter Klaas Vreekse onder Prodeo.
 12. Baart Vreekze,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 30 november 1768, overleden aldaar op 19 juli 1771, oud ruim 2 jaar.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 30 november 1768:
  Baart, de vader Pieter Klaasz Vreekze, de moeder Aaltje hendriksz Bos, de peet Neeltje Klaasz Vreekze.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 19 juli 1771:
  Heeft Pieter Klaas Vreekse aangeving gedaan vant lijk van zijn kind genaamt Baard onder Prodeo.
 13. Gerrit Vreeken,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 25 maart 1770, overleden aldaar op 23 mei 1771, oud ruim 1 jaar.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 25 maart 1770:
  Is gedoopt Gerrit, de vader Pieter Klaas Vreekse, de moeder Aaltje Hendks: Bos, de peet Neeltje Klaas Vreekse.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 23 mei 1771:
  Heeft Pieter Klaas Vreeken aangeving gedaan vant lijk van zijn kind genaamt Gerrit onder Classis van Prodeo.
 14. Beert Vreeken,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 23 februari 1772, overleden aldaar op 25 augustus 1773, oud 18 maanden.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 23 februari 1772:
  Is gedoopt Beert, de vader Pieter Klaas Vreekze, de moeder Aaltje Hendriks Bos, de peet Gerritje Hends: Bos.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 25 augustus 1773:
  Pieter Klaas Vreeken aangeving gedaan vant lijk van zijn kind genaamt Baard onder Prodeo.

KINDEREN UIT HET HUWELIJK VAN PIETER VREEKEN EN WIJNTJE DOEVEN:
 1. Gerritje Vreeken,
  Geboren te Aalsmeer op 18 juni 1779, gedoopt te Kudelstaart in de Geref. kerk op 20 juni en overleden te Aalsmeer op 8 juli 1779, oud 3 weken.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 20 juni 1779:
  18 juni geboren en 20de te Cudelstaart gedoopt wegens de vacature van het Predicantsampt alhier, Gerritje, de vader Pieter Klaas Vreeke, de moeder Wijntje Aris Doeve, de peet Martje Aris Doeve.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 8 juli 1779:
  Heeft Pieter Klaas Vreeke aangeving gedaan vant lijk van zijn kind genaamt Gerritje onder Prodeo.

  BEGRAAFREGISTER, Aalsmeer, 9 juli 1779:
  Op kerkh: beg: Gerritje Prs.Vreeke, Prodeo.
 2. Baard Vreeken, ook Baart Vreke of Bart Vreeken,
  Geboren te Aalsmeer op 7 oktober 1780, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 15 oktober, Ned. Hervormd, van beroep visser (1811, 1818), werkman (1845), daggelder (1846), overleden te Ouderkerk (gem. Nieuwer-Amstel) op 22 november 1846, oud 66 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer voor schout en schepenen op 5 juli 1807 met Antje de Vries, geboren te Joure op 6 december 1783, gedoopt in de Hervormde kerk aldaar op 22 januari 1784, overleden te Ouder-Amstel op 16 augustus 1845, oud 61 jaar, dochter van Gosse Gerrits de Vries en Hielkje Everts.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 15 oktober 1780:
  7 oct. geboren en 15de gedoopt Baart, de vader Pieter Kl: Vreeke, de moeder Wijntje Aris Doeve, de peet Martje Prs Vreeke.

  DOOPREGISTER, Joure, Westermeer, Snikzwaag, Ned. Herv. kerk, 22 januari 1784:
  Geboren te Joure op 6 december 1783, gedoopt te Sneek, Westermeer, Snikzwaag op 22 januari 1784: Antje, dochter van Gosse Gerryts en Hylckje Everts.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, schout en schepenen, 5 juli 1807:
  Op Huijden den 5e Julij 1807 zijn in den Huwelijken Staat bevestigt Baard Pieterse Vreeke en Antje Gossen de Vries, beijde alhier woonagtig.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijk inschrijving]

  REGISTRE CIVIQUE, Aalsmeer, 1811:
  Baard Pieters Vreeke.
  Beroep: visser.
  Geboren op 11 november 1780.

  OVERLIJDENSAKTE, Ouder-Amstel, 18 augustus 1845, nr. 69:
  Heden den 18den Augustus 1845, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Ouder-Amstel verschenen Bart Vreeken, van beroep werkman, oud 64 jaren, wonende te Ouder-Amstel, Echtgenoot van de na te noemen overledene, en Jacob de Wilde, van beroep gemeentebeambte, oud 61 jaren, wonende mede te Ouder-Amstel, goede bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 16den Augustus dezes jaars des avonds ten zeven ure, in het huis staande te Ouder-Amstel Wijk B nummer 93b in den ouderdom van 62 jaren is overleden Antje de Vries, van beroep zonder, geboren te Jouwere in Vriesland en wonende te Ouder-Amstel, gehuwd met, en alzoo nalatende tot weduwenaar, den eersten comparant, dochter van Gosse Gerrits de Vries en van Hilletje Everse Foksma, beiden overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]

  OVERLIJDENSAKTE, Nieuwer-Amstel, 23 november 1846, nr. 251:
  Heden den 23sten November 1846, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente NieuwerAmstel verschenen
  Arent Rutgers, van beroep Meester Metzelaar, oud 43 jaren, wonende te OuderAmstel, Schoonzoon van de na te noemen overledene, en Jan Kramer, van beroep Schilder, oud 23 jaren, wonende in wijk vijf, welke ons hebben verklaard, dat op den 22sten November dezes Jaars des namiddags ten half negen ure, in het huis staande in de Buurt over Ouderkerk alhier in wijk vier in den ouderdom van 66 Jaren is overleden Baart Vreke, van beroep daggelder, geboren te Aalsmeer en wonende alhier, Weduwenaar van Antje de Vries; Voorts verklaarden de aangevers de namen van de ouders des overledenen niet te kunnen vermelden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de aangevers is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]
 3. Aris Vreeke,
  Geboren te Aalsmeer op 31 maart 1782, aldaar gedoopt op 7 april, overleden te Aalsmeer op 28 oktober 1783, oud 18 maanden.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 7 april 1782:
  Geboren 31 maart, en 7 april gedoopt Aris, de vader Pieter Kls Vreeke, de moeder Wijntje Arise Doeve, de peet Martje Arise Doeve.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 28 oktober 1783:
  Pieter K: Vreekse aangeving gedaan vant lijk van zijn kind genaamt Arij onder prodeo.

  BEGRAAFREGISTER, Aalsmeer, 29 oktober 1783:
  Op kerkh: beg: Arij Prsn Vreeke, Prodeo.
 4. Gerrit Vreeke,
  Geboren te Aalsmeer op 13 juni 1783, gedoopt aldaar op 15 juni, overleden te Aalsmeer op 3 juli 1783, oud 3 weken.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 15 juni 1783:
  d'13 junij geboren en 15de gedoopt Gerrit, de vader Pieter Kls Vreeke, de moeder Wijntje Aris Doeve, de peet Aagtje Prs Vreeke.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 3 juli 1783:
  Heeft Pieter Klaase Vreeken aangeving gedaan vant lijk van zijn kind genaamt Gerrit Pieter Vreeken onder Prodeo.

  BEGRAAFREGISTER, Aalsmeer, 4 juli 1783:
  Op kerkh: beg: Gerrit Prs Vreeke, Prodeo.
 5. Gerritje Vreeke,
  Geboren te Aalsmeer op 25 augustus 1784, gedoopt aldaar op 29 augustus, Ned. Hervormd, overleden te Haarlemmermeer op 2 juli 1879, oud 94 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 16 augustus 1818 met Poulus Spaargaren, geboren te Aalsmeer op 12 november 1782, van beroep visser, Doopsgezind (Nieuwe Vermaning), overleden te Aalsmeer in zijn woning aan de Uiterweg op 29 april 1844, oud 61 jaar, zoon van Jan Jacobsz Spaargaren en Grietje Jans Vreeken.
  Poulus was eerder gehuwd te Aalsmeer op 7 september 1806 met Grietje Gerrits Vreeken, geboren te Aalsmeer ca. 1782, overleden aldaar op 23 juli 1812, oud ca. 30 jaar, en op 23 oktober 1813 met Antje Jans Oor, geboren te Aalsmeer op 19 september 1790, overleden aldaar op 1 juli 1816, oud 25 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, Menno Gesinte van de Nieuwe Vermaning, 1782:
  12 November is Geboren Poulus, zoon van Jan Spaargaren en Grietje Jan Vreeken.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 29 augustus 1784:
  d'25 Aug. 1784 geb: en 29de gedoopt Gerritje, de vader Pieter Kls: Vreeke, de moeder Wijntje Aris Doeven, de peet Aagtje Prs Vreeke.

  REGISTRE CIVIQUE, Aalsmeer, 1811:
  Poulus Jansz Spaargaren.
  Beroep: visser.
  Geboren 12 november 1782.

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 16 augustus 1818, nr. 10:
  In het jaar 1818, den 16de van de maand Augustus, Compareerde voor ons Schout in de gemeente van Aalsmeer en Kudelstaart, Poulis Jansze Spaargaren, oud 36 jaren, van beroep Visscher, Zoon van wijlen Jan Jacobsz Spaargaren, overleden den 18de van de maand April in het jaar 1806, en van Grietje Jans Vreken, hier tegenwoordig en hare toestemming gevende, laatst weduwenaar van Antje Jans Oor, overleden den 1sten van de maand Julij 1816, en
  Gerritje Pietersz Vreken, oud 33 jaren, zonder beroep, dochter van wijlen Pieter Klaas Vreken, overleden den 23ste van de maand November 1809 en van wijlen Weintje Aris Doeven, overleden den 31ste van de maand October 1812, alles volgens actens hier nevens gevoegd.
  Getuigen:
  Klaas Pieters Vreken, oud 51 Jaren, van beroep Visscher, Broeder van de Bruid, en
  Jan Jansze Spaargaren, oud 42 Jaren, van beroep Visscher, Broeder van de Bruidegom, en
  Baart Pieters Vreken, oud 37 Jaren, van beroep Visscher, broeder van de Bruid, en
  Jacob Jansz Spaargaren, oud 29 Jaren, van beroep daggelder, Broeder van de Bruidegom, allen wonende alhier.
  En hebben de Contractanten en getuigen deze acte na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons onderteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 30 april 1844, nr. 38:
  Heden den 30sten April 1844, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Cornelis Spaargaren, van beroep Visser, oud 58 jaren, wonende te Aalsmeer, en Jan Spaargaren, van beroeop Schippers Knecht, oud 25 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 29sten April des avonds ten half twaalf ure, in het huis staande op den Uiterweg No. 318 in den ouderdom van 62 Jaren is overleden Poulus Spaargaren, van beroep Visser, geboren en wonende te Aalsmeer, Zoon van wijlen Jan Spaargaren en van wijlen Grietje Vreeken en laatst Echtgenoot van Gerritje Vreeken, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de laatste getuigen is geteekend, als verklarende de Eerste getuige niet te kunnen schrijven, vermits hij zulks nimmer heeft geleerd.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlemmermeer, 3 juli 1879, nr. 195:
  Heden den derden Juli 1879, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Haarlemmermeer, verschenen
  Pieter Spaargaren, koopman, oud 56 jaren, wonende alhier, Zoon van de na te noemen overledene, en Johannes Godfried Legel, van beroep Concierge, oud 57 jaren, wonende alhuer, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den Tweeden dezer des avonds ten half negen ure, in het huis staande alhier, nummer 68 in den ouderdom van 94 jaren is overleden Gerritje Vreeken, van beroep zonder, geboren te Aalsmeer en wonende in voormeld huis, weduwe van Paulus Spaargaren, dochter van Pieter Vreeken en van Antje Doeve, beide overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]
274. Meerten Hendriksz TROMP,
Zoon van Hendrik Samuelsz Peselman, ook bekend als Hendrik Samuelsz Pijlman [nr. 548] en Trijntje Maartens Tromp, ook bekend als Trijntje Maartens Bol [nr. 549], geboren ca. 1727, Gereformeerd, overleden te Aalsmeer op 1 december 1772, oud ca. 45 jaar.
Gehuwd te Aalsmeer in de Geref. kerk op 21 december 1748 met Neeltjen Jacobs HOFMAN.

TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 21 december 1748:
Den 21 Decembr: 1748 om den 22 kondigt te worden, op hun tijt getrout: Maarten Hendrikz Trom, JM & Neeltie Jacobs Hofman, JD, beijde geboren en wonende alhier.

IMPOST op begraven, Aalsmeer, 1 december 1772:
Heeft Jan Jacobs Hofman aangeving gedaan vant lijk van Maarte Tromp onder Prodeo.

OPMERKING:
Meerten Hendriksz Tromp werd zowel met zijn voornaam als met zijn achternaam vernoemd naar zijn moeder's vader Maerten Pietersz Tromp.
Blijkbaar was het in die tijd niet ongewoon dat het kind dan ook de achternaam erfde. Het zelfde deed zich voor bij Gerrit Claesz Cees Jannen, die Buijs of Buijser genoemd werd en bij Cornelis Willemsz Oor, die in sommige aktes Broer genoemd werd naar zijn grootvader Cornelis Broer.

275. Neeltjen Jacobs HOFMAN,
Dochter van Jacob Veltensz Hofman [nr. 550] en Marritje Jans Pauw [nr. 551], gedoopt te Aalsmeer op 13 augustus 1730, Gereformeerd, van beroep naaister, overleden te Aalsmeer op 19 augustus 1807, oud 77 jaar.

DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 13 augustus 1730:
Neeltjen, de vader Jacob Veltensz Hofman, de moeder Martjen Jans Pauw, de peet Antje Janze Pauw.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 800, Weeskamer, Aalsmeer, 22 mei 1743:
Marritje Jans Pauw, weduwe van Jacob Veltensz Hofman ter eenre, en Willem Veltensz Hofman, oom van 's vaders zijde, en Cornelis van Swieten aangehuwde oom, beijden voogden over Cornelis, oud 20, IJfje, oud 18, Marritje, oud 16, Aagje, oud 14, Neeltje, oud 12 en Jan Jacobsz Hofman, oud 8 jaren, alle nog minderjarige nagelaten kinderen van de voorn: Jacob Veltensz Hofman, in huwelijk verwekt bij de eerste comparante, besluiten dat Marritje Jans Pauw haar kinderen voor wat betreft hun vader's erfdeel zal uitkopen met een bedrag van 3 gulden per kind, uit te betalen op hun 25e verjaardag.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 800, Aalsmeer, 8 september 1754 [of later jaar]:
Op huijden den 8e September Compareerde ter Weeskamer van Aalsmeer Cornelis Jacobsz Hofman, Jacob Aldertsz Henst als in Huwelijk hebbende Eva Jacobs Hofman, en Nog deselven Jacob Aldertsz Henst als sig sterk makende en de Rato Casseerende voor Pieter Harmensz Segstroo als in Huwelijk hebbende Aagtje Jacobs Hofman, Maarten Hendriksz Tromp als in Huwelijk hebbende Neeltje Jacobs Hofman en nog deselve Maarten Hend: Tromp als sig sterk makende en de Rato Caseerende voor Pauwlis Jansz Noonen als in Huwelijk hebbende Marritje Jacobs Hofman en Jan Jacobsz Hofman de welke bekenden ijder zoo voor sig selven als in haar opgemelde qualiteijt uijt handen van Weesmeesteren ontfangen te hebben hunne Uijtset off vaders bewijs ter somme van 18 gulden en 18 Stuijvers, dus voor ijder kind een Ducaton.
Volgens de hier vooren en boven staande verclaringe bekennende hier meeden niet alleen voldaan te zijn maar beloven de Weesmeesteren en Voogden voor alle verdere aanmaaninge te be....... en hun heede voor hunne moeijten te danken bij deezen dus met onse handteekening bevestigt op huijden datum als boven.
[w.g.]
Dit is het merk X van Cornelis Jacobs Hoffman.
Jacob Aldertz Hengst.
Maerten hendriksz Tromp.
Jan Jakobs Hofman.
[letterlijke weergave van het oorspronkelijke document]

OPMERKING:
In bovenstaand document ontbrak een jaaraanduiding. Hoewel de documenten ervoor en erna allen betrekking hadden op het jaar 1743, moet dit document in 1754 of later gecreeerd zijn; in ieder geval na het laatste huwelijk van een der vrouwen, te weten dat van Eva met Jacob Aldertsz Henst in 1754]

NOTARISAKTE (N. Regeer), Acte van Beraad, Aalsmeer, 10 oktober 1761 (nr. 237):
Cornelis Jacobsz Hofman, Jan Jacobsz Hofman, Jacob Aldertse Henst als in huwelijk hebbende Eva Jacobs Hofman, Paulus Jansz Noonen als in huwelijk hebbende Marritje Jacobs Hofman, Pieter Harmensz Segstro als in huwelijk hebbende Aagtje Jacobs Hofman en Maarten Tromp als in huwelijk hebbende Neeltje Jacobs Hofman, zijnde de eenigste kinderen van wijlen Jacob Veltensz Hofman, en dus beneevens haare oom Willem Veltensz Hofman, woonende te Amsterdam de naast bestaande vant lijk van haare meuije Antje Veltense Hofman op den 5e oktober 1761 alhier overleden.
Dog zoo verklaaren de gesamentlijken comparanten dat alhet geene zij comparanten met en beneevens haare oom verrigten en int werk stellen off nog sullen verrigten en int werk stellen verklaaren zij maar te doen om het lijk onder de aarde te bestellen sonder ijtwes meerder te doen off voor eerst aan te voeren en dierhalve voor de schulden die er sijn off nog op mogte koomen verklaaren zij comparanten niet in te staan nog aanspreekelijk voor te willen worden, tot voldoening der selven onder expresse protestatie gelijk zij doen bij deezen.

IMPOST op begraven, Aalsmeer, 19 augustus 1807:
Neeltje Jac: Hofman (bejaard), No. 40. Kerkregt f 3.-

KINDEREN VAN MEERTEN HENDRIKSZ TROMP EN NEELTJEN JACOBS HOFMAN:
 1. Trijntje Tromp,
  Geboren in het Oosteinde van Aalsmeer, gedoopt te Amstelveen in de Geref. kerk op 1 juni 1749, overleden te Amsterdam op 29 maart 1812, oud 62 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer in de Geref. kerk op 25 april 1773, ondertrouw op 8 april met Krelis Eijgenhuis, gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 14 april 1748, van beroep sjouwerman, overleden te Amsterdam op 8 mei 1814, oud 66 jaar, zoon van Poulus Jansz Eijgenhuijs en Guurtje Cornelis de Vries.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 14 april 1748:
  Creelis, vader Poulus Eijgenhuis, moeder Guurtje de Vries, peet Heiltje de Vries.

  DOOPREGISTER, Nieuwer-Amstel, Geref. kerk, 1 juni 1749:
  Een kindt gedoopt Trijntje.
  V: Marten Hendriksz Tromp.
  M: Neeltje Jacobs Hoffman.
  g: Trijntje Martens Boll.
  NB: bij de vacatuure van Aalsmeer alhier gedoopt, alsoo in 't Oostend woonde.

  ONDERTROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 8 april 1773:
  Cornelis Poulusze Eigenhuijs, JM, en Trijntje Maartenze Tromp, JD, beide gebooren en woonende alhier.
  Getrouwt d'25 dito.

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 31 maart 1812, blz. 95:
  Den 31sten der Maand Maart van het Jaar 1812 ten 1 ure, na den middag. Acte van Overlijden van Trijntje Tromp, overleden den 29sten dezer ten 7 ure, des avonds, oud 64 Jaren, wonende en overleden Bikkersgragt N 39 Canton 6, van beroep geen, geboren te Aalsmeer, dogter van wijlen Maarten Tromp en Neeltje Hofman.
  Op de verklaring van Cornelis Eijgenhuijs, Man van de overledene, oud 65 Jaren, wonende als de overledene, van beroep Sjouwerman en van Barend Belmer, bekenden van de overledene, oud 53 Jaren, wonende als boven, van beroep Zeman.
  Na mijne voorlezing geteekend door de gemelde getuigen.
  Bevestigd ingevolge de Wet, door mij ondergeteekende Jan Hodslow, Adjunct-Maire, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 10 mei 1814, blz. 180:
  Den tienden dag der Maand Mei van het Jaar 1814 ten 12 ure op den middag.
  Acte van Overlijden van Cornelis Eijgenhuijs, overleden den 8sten dezer ten 12 ure des Nachts, oud 67 Jaren, wonende en overleden Vierwindestraat N 3 Canton 6, van beroep Sjouerman, geboren te Aalsmeer, Weduwenaar van Trijntje Tromp, Zoon van wijlen Poulus Eijgenhuijs, verder niets bekend.
  Op de verklaring van Jan Eijgenhuijs, Zoon van de overledene, oud 26 Jaren, wonende als boven, van beroep Schippersknecht en van Cornelis van der Lelie, Bekende van de overledene, oud 27 Jaren, wonende op 't Schip de houtsleeper, leggende aan de IJlandskerk, van beroep Schipper.
  Na mijne voorlezing geteekend door de gemelde getuigen, verklaarde de tweede niet te kunnen schrijven.
  Bevestigd ingevolge de Wet, door mij ondergeteekende Joan Huijdecoper van Maarsseveen, Lid van het Bestuur der Stad Amsterdam, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]
 2. Antje Tromp,
  Geboren te Aalsmeer op 20 december 1751, gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 25 december 1751, na haar huwelijk opnieuw gedoopt te Aalsmeer in de Doopsgezinde kerk aan de Zijdweg op 1 februari 1778 , Doopsgezind lidmaat, overleden te Aalsmeer op 20 mei 1831, oud 79 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 2 november 1777 met Willem Eveleens, geboren te Aalsmeer op 15 december 1756, Doopsgezind lidmaat, van beroep boomkweker, teelman (1811), overleden te Aalsmeer op 25 september 1821, oud 64 jaar, zoon van Cornelis Willemsz Eveleens en Antje Maartens Been.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, Doopsgezinde gemeente aan de Lange Zijdweg:
  Op 20 desember 1751 is geboren Antje, dochter van Maarten Hendriks Tromp en Neeltje Jakobs Hofman.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 25 december 1751:
  (Antje), vader Maarten Tromp, moeder Neeltje Hofman, peet Martje Pauw.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Raedhuijs, 2 november 1771:
  Op Huijde den 2 Novemb 1777 is Willem Cornelis Eveleens met Antje Maartens Tromp door ons in de huwelijke staat bevestigd.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Doopsgezinde Gemeente:
  Antje Maartens Tromp, overleden 20 mei 1831, gedoopt door A:Venema de 1 febr: 1778.

  REGISTRE CIVIQUE, Aalsmeer, 1811:
  Willem Cornelisz Eveleens, teelman, geboren op 15 december 1756.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 26 september 1821, nr. 48:
  Den 26sten dag der maand September van 't jaar 1821 ten Twaalf ure, op den middag.
  Acte van Overlijden van Willem Cornelisz Eveleens, overleden den 25sten dezer ten Elf ure des morgens, oud 64 jaren, wonende en overleden te Aalsmeer, van beroep Boomkweker, geboren te Aalsmeer den 15den December des Jaars 1756, Zoon van Cornelis Willemsz Eveleens en van Antje Maartens Been, Echtgenoot van Antje Tromp.
  Op de verklaring van Maarten Willemsz Eveleens, Zoon van de overledene, oud 38 jaren, wonende te Aalsmeer, van beroep daggelder en van Jan Blootshoofd, wonende mede te Aalsmeer, van beroep Boomkweeker.
  Na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer en Kudelstaart.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 21 mei 1831, nr. 25:
  Den 21sten dag der maand Mei van 't jaar 1831 ten twaalf ure, op den middag.
  Acte van Overlijden van Antje Tromp, overleden den 20sten dezer ten Vier ure, des namiddags, oud 80 jaren, wonende en overleden alhier, van beroep geen, geboren te Aalsmeer den 20sten December 1751, dochter van wijlen Maarten Tromp en van wijlen Neeltje Hofman en weduwe van Willem Eveleens.
  Op de verklaring van Maarten Eveleens, Zoon van de overledene, oud 47 jaren, wonende alhier, van beroep Boomkweeker en van Jan Blootshoofd, wonende mede alhier, van beroep Boomkweeker, oud 38 jaren, gebuur van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]/div>
 3. Martje Tromp,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 1 april 1753, overleden aldaar op 28 juni 1753, oud bijna 3 maanden.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 1 april 1753:
  Martje, vader Maarten Tromp, moeder Neeltje Hofman, peet Iefjen Hofman.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 28 juni 1753:
  Heeft Neeltje Jacobs Hofman, vrouw van Maarten Tromp aangeving gedaan vant lijk van haar kind genaamt Martje, onder Prodeo.
 4. Maria Anna Tromp,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 19 mei 1754, overleden aldaar op 20 juli 1754, oud 2 maanden.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 19 mei 1754:
  Den 19 Meij is gedoopt (Maria Anna) de vader Maarten Hendriks Tromp.
  De Moeder Neeltje Jakobs Hofman.
  De peetje Aagje Jakobs Hofman.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 20 juli 1754:
  Heeft Neeltje Jacobs Hofman, vr. Maarten Tromp, aangeving gedaan van haar kind genaamt Maria Anna, onder Prodeo.
 5. Marritje Tromp,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 29 juni 1755, overleden te Aalsmeer op 30 oktober 1761, oud 6 jaar.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 29 juni 1755.
  Den 29 Junij gedoopt Marritje, de vader Maarten Hendriksz Tromp, de moeder Neeltje Jakobsz Hofman, peet Aagje Jakobsz Hofman.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 30 october 1761:
  Heeft Neeltje Jacobs Hofman, vrouw van Maarten Tromp aangeving gedaan vant lijk van haar kind genaamt Martje Maartens Tromp onder Prodeo.
 6. Alida Tromp,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 25 juli 1756, overleden aldaar op 9 augustus 1756, oud 2 weken.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 25 juli 1756:
  Den 25 Julij is gedoopt (Alida), de Vader Maarte Hendriks Tromp, de Moeder Neeltje Jakobs Hofman, de peet IJda Jansz.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 9 augustus 1756:
  Heeft Neeltje Jacobs Hofman, vrouw van Maarten Hend: Tromp aangeving gedaan vant lijk van haar kind genaamt Alida onder Prodeo.
 7. Jacob Tromp,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 31 juli 1757, Ned. Hervormd, van beroep teelman, overleden te Aalsmeer op 21 januari 1829, oud 71 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer in de Geref. kerk op 25 september 1796 met Gouwetje Louris van der Stam, gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 20 mei 1764, overleden te Aalsmeer op 24 juli 1802, oud 38 jaar, dochter van Louris Pietersz van der Stam en Trijntje Pieters Korf.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 31 juli 1757:
  Is gedoopt (Jacob) de vader Maarten Hendriksz Tromp, de [?] Neeltje Jakobsz Hofman, de peet Aafje Jakobsz Hofman.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 20 mei 1764:
  Den 20e Meij is gedoopt (Gouwetje), de vader Louris Pietersz v.d.Stam, de Moeder Trijntje Pieterd Korf, de peet Martje Corn. Mors.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk , 25 september 1796:
  Jakob Maartensse Tromp en Gouwetje Lauwrisse van der Stam, beide wonende op den Uiterweg alhier.
  Met Attest op dato getekend als voren ... een zegel van 12 st.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 24 juli 1802:
  Heeft Wilm Cornelis Eeveleens aangeeving gedaan van het lijk van Gouwetje Lauwerens van der Stam in de Classis van f 3.-.-.

  WEESKAMER, Staatboek (ORA nr. 808), Aalsmeer, 23 october 1802:
  Jacob Maartensz Tromp, laatst weduwnaar van Gouetje Lourens van der Stam ter eenre, en Cornelis Cl. de Vries en Willem Cors. Eveleens als met toestemming van weesmeesteren gestelde voogden over Maarte Jacobsz Tromp, oud circa 5 jaaren, in huwelijk verwekt bij de voorgemelde Gouetje Lourens van der Stam ter andere zijde, besluiten tot uitkoop.
  Maarte zal wanneer hij 25 jaar oud is een somma van f 3.- ontvangen.
  TOEVOEGING: Uitgekeerd in December 1823.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 22 januari 1829, nr. 7:
  Den 22sten dag der maand Januarij van 't jaar 1829 ten twaalf ure, op den middag.
  Acte van Overlijden van Jacob Tromp, overleden den 21sten dezer ten 6 ure, des morgens, oud 72 jaren, wonende en overleden te Aalsmeer, van beroep teelman, geboren te Aalsmeer den 20ste Augustus 1756, Zoon van wijlen Maarten Tromp en van wijlen Neeltje Paauw [?] en weduwenaar van Gouwetje van der Stam.
  Op de verklaring van Pieter Faas, Zaakgelastigden van de overledene, oud 56 jaren, wonende te Aalsmeer, van beroep Suppoost en van Hermanus Doeken, wonende te Aalsmeer, van beroep geen, oud 62 jaren, gebuur van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten en bevestigd ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]
 8. Hendrik Tromp,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 8 oktober 1758, overleden op 2 november 1758, oud ruim 3 weken.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 8 oktober 1758:
  Den 8e October is gedoopt (Hendrik) de vader Maarten Hendrikse Tromp, de moeder Neeltje Jacobse Hofman, de peet Martje Dirkse Bruijne.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 2 november 1758:
  Maarten Hend: Tromp aangevinge gedaan vant lijk van zijn kind genaamt Hend: onder Prodeo.
 9. Hendrik Tromp,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 16 december 1759, overleden op 22 maart 1760, oud 3 maanden.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 16 december 1759:
  Den 16 decemb: is gedoopt (Hendrik) de vader Maarten Hendriksz Tromp, de moeder Neeltje Jacobs Hofman, de peet Martje Dirks Bruijne.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 22 maart 1760:
  Heeft Neeltje Jacobs, vrouw van Maarten Tromp aangeving gedaan vant lijk van haar kind genaamt Hendrik Maartensz Tromp onder Prodeo.
 10. Hendrik Tromp,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 7 juni 1761, Ned. Hervormd, overleden te Aalsmeer op 1 september 1780, oud 19 jaar.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 7 juni 1761:
  Den 7 Junij is gedoopt (Hendrik) de vader Maarten Hend: Tromp, de moeder Neeltje Jacobsz Hofman, de peet Martje Dirksz Bruijne.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 1 september 1780:
  Heeft Neeltje Jacobs Hofman wed: Maarte Tromp aangeving gedaan vant lijk van haar zoon Hendrik Tromp, Prodeo.
 11. Martje Tromp,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 15 december 1762, overleden aldaar op 8 maart 1764, oud bijna 15 maanden.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 15 december 1762:
  Den 15 decemb: is gedoopt (Martje) de vader Maarten Hend: Tromp, de moeder Neeltje Jacobs Hofman, de peet Eva Jacobsz Hofman.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 8 maart 1764:
  Heeft Maarten Tromp aangeving gedaan vant lijk van zijn kind genaamt Marritje Maartense Tromp onder Prodeo.
 12. Marritje Tromp,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 8 juli 1764, overleden aldaar op 11 september 1764, oud 2 maanden.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 8 juli 1764:
  Den 8e Julij is gedoopt Marritje, de vader Maarte Tromp, de moeder Neeltje Jacobs Hofman, de peet Eva Jacobsz Hofman.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 11 september 1764:
  Heeft Neeltje Hofman aangeving gedaan vant lijk van haar kind genaamt Martje Meertens Tromp, onder Prodeo.
 13. Martje Tromp,  zie nr. 137.
  Geboren te Aalsmeer op 15 december 1765, lidmaat Ned. Hervormde Kerk, overleden te Aalsmeer op 31 december 1840, oud 75 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 18 augustus 1786 met Klaas Vreeken, geboren te Aalsmeer op 7 januari 1766, Ned. Hervormd, van beroep visser, viskoper, overleden te Aalsmeer op 12 februari 1851, oud 85 jaar.
 14. Cornelis Tromp,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 26 april 1767, overleden aldaar op 12 december 1768, oud bijna 20 maanden.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 26 april 1767:
  Den 26e April is gedoopt (Cornelis) de vader Maarten Tromp, de moeder Neeltje Jacobs Hofman, de peet Eva Jacobs Hofman.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 12 december 1768:
  Heeft Neeltje Hofman aangeving gedaan vant lijk van haar kind genaamt Cornelis onder Prodeo.
 15. Cornelis Tromp,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 25 juni 1769, overleden aldaar op 7 september 1770, oud ruim 1 jaar.

  DOOPREGISTER Aalsmeer, Geref. kerk, 25 juni 1769:
  Den 25e Junij is gedoopt (Cornelis) de vader Maarten Tromp, de moeder Neeltje Jacobse Hofman, de peet Eva Jacobse Hofman.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 7 september 1770:
  Heeft Maarte Tromp aangeving gedaan vant lijk van sijn kind genaamt Cornelis onder Prodeo.
 16. Neeltje Tromp,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 19 mei 1771, Ned. Hervormd, overleden te Aalsmeer op 25 januari 1845, oud 73 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 27 augustus 1809 met Jan Doeve, geboren te Aalsmeer op 30 juli 1744, gedoopt te Amstelveen op 1 augustus 1744, Ned. Hervormd, van beroep visser, overleden te Aalsmeer op 13 januari 1823, oud 78 jaar, zoon van Klaas Doeven en Martje Baardse Brande.
  Jan Doeve was eerder gehuwd te Aalsmeer op 3 juni 1770 met Truijtje Dirks Buijs, geboren te Aalsmeer op 16 november 1746, overleden aldaar op 14 juli 1787, oud 40 jaar, dochter van Dirk Dirksz Buijs en Trijntje Klaas Demmer.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 19 mei 1771:
  Den 19e (Neeltje), de vader Meerten Hendrikze Tromp, de moeder Neeltje Jacobs Hofman, de peet Eva Jacobs Hofman.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, schout en schepenen, 27 augustus 1809:
  Op huijden den 27e van Oogstmaand zijn in den Huwelijke Staat bevestigd Jan Claas Doeve, weduwnaar van Geertruij Dirks Buijs en Neeltje Maartens Tromp J.D. bijde alhier.

  REGISTRE CIVIQUE, Aalsmeer, 1811:
  Jan Claasz Doeve, van beroep visser, geboren op 1 augustus 1744.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 14 januari 1823, nr. 2:
  Den 14den dag der maand Januarij van 't jaar 1823 ten 12 ure, op den middag.
  Acte van Overlijden van Jan Doeve, overleden den 13den dezer ten twaalf ure des middags, oud 78 jaren, wonende en overleden te Aalsmeer, van beroep Visscher, geboren te Aalsmeer den 30sten Julij 1744, Zoon van Klaas Doeven en van Matje Branden en Echtgenoot van Neeltje Tromp.
  Op de verklaring van Klaas Doeve, Zoon van de overledene, oud 45 jaren, wonende te Aalsmeer, van beroep Visscher en van Klaas Been, wonende mede te Aalsmeer, van beroep daggelder, oud 42 jaren, buurman van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 27 januari 1845, nr. 2:
  Heden den 27sten Januarij 1845, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Pieter Tas, van beroep Weesvader, oud 73 jaren, wonende te Aalsmeer en Jan de Vries, van beroep zonder, oud 61 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 25sten Januarij des voormiddags ten vijf ure, in het huis staande op het Dorp in den ouderdom van 74 jaren is overleden Neeltje Tromp, van beroep geen, geboren te Aalsmeer en wonende te Aalsmeer, Dochter van wijlen Maarten Tromp en van wijlen Neeltje Hofman en Weduwe van Jan Doeven.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de getuigen is getekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]
276. Gerrit Jansz. VAN DER PAUW,
Zoon van Jan van der Paauw [nr. 552] en Grietie Joppen van den Broek [nr. 553], gedoopt te Kudelstaart op 4 september 1738, Gereformeerd lidmaat, van beroep visser, tapper, verhuisde op 16 februari 1765 met attestatie van Kudelstaart naar Aalsmeer, aldaar overleden op 20 september 1820, oud 82 jaar.
Gehuwd (1) te Kudelstaart in de Geref. kerk op 9 november 1760 met Guurtje Reijers VAN DER ZWET.
Gehuwd (2) te Aalsmeer op 3 juli 1796 met Gerritje JONK, gedoopt te Aalsmeer op 6 september 1761, lidmaat van de Ned. Herv. kerk, overleden te Aalsmeer op 31 augustus 1811, oud 49 jaar, dochter van Trijntje Pieters Jonk.
Gerritje was eerder gehuwd te Aalsmeer in de Geref. kerk op 19 november 1780 met Jan Veltensz HOFMAN [nr. 282], gedoopt te Aalsmeer op 11 november 1742, Gereformeerd, Schepen van Aalsmeer in 1793 en 1794 tot aan zijn overlijden op 17 oktober, oud 51 jaar, zoon van Velten Jansz Hofman en Geertie Jacobs Rutte Sporemaker.

DOOPREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 4 september 1738:
Is gedoopt 't kindt van Jan Pauw, molenaer alhier, en zijn huijsvrouw Grietje van den Broek, en genaamt Gerrit.

ONDERTROUWREGISTER, Aalsmeer, Schout & Schepenen, 1760, nr. 69:
Gerrit Janse van der Pauw, JM, en Guurtje Reijers van der Swet, beijde woonende alhier, zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen op 21 oktober 1760 en zijn op tijt getrout.

ONDERTROUWREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 24 oktober 1760:
Gerrit van der Pauw, JM, geboren te Cudelstaart en wonende onder het Gerecht van Aalsmeer & Guertje Reijers van der Swet, geboren te Aalsmeer en wonende aldaar.
Op 9 november gehuwd.

DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 6 september 1761:
Den Zelven dito [6 Septemb:] is gedoopt (Gerritje), de vader onbek:, de moeder Trijntje Pietersz Jonk.
de getuijgen zijn Pieter Lourisz Jonk, en Martje Corn Hanze zijnde de grootvader en grootmoeder van het voorn kind.

KERKERAAD, Aalsmeer, Geref. kerk, 16 februari 1765:
Hebben hare Attestatien van Litmaatschap ingelevert van Kudelstaart, Gerrit van der Paauw en Guurtje Reijers van der Swet, Egtelieden.

TROUWREGISTER, Aalsmeer, schout en scheepenen, 3 juli 1796:
Op huijden den 3 julij 1796 zijn in de Huwelijken Staat bevestigt Gerrit van der Paauw weduwenaar van Guurtje Rijers van der Zwet met Gerritje Jonk weduwe van Jan Veltense Hofman wonende alhier.

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 2 september 1811, blz. 7v:
Op Heden den Tweede van de maand September des avonds ten half Zeven uuren compareerden voor mij Dirk Jansz Segstro Maire in de gemeente van Aalsmeer waarneemende de werkzaamheden van Publieke Amptenaar des burgerlijke Staats, Cornelis Claasz de Vries, beroep Teelman, oud 62 Jaaren, zijnde de aangehuwde Stiefzoon van den overleedene en Jan Claasz de Vries, Koopman, oud 67 jaaren, bijde binnen deeze Gemeente woonagtig, dewelke verklaard hebben dat Gerritje Jonk, oud 50 Jaaren, huijsvrouw van Gerrit van der Paauw, geboren binnen deeze Gemeente, overleden is den 31sten Augustus des namiddags ten half vier uuren ten haare huijze op het Dorp alhier, volgens deeze verklaring heb ik de teegenwoordige acte opgemaakt dewelke door de hier bovengenoemde Personen benevens mij is ondertekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]

REGISTRE CIVIQUE, Aalsmeer, 1811:
Nr. 221, Gerrit van der Paauw, geboren 2 september 1738, tapper.

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 22 september 1820, nr. 43:
In het jaar 1820, den 22sten van de maand September kwam voor ons Schout in de Gemeente van Aalsmeer en Kudelstaart, Gijs Velsen, oud 68 jaren, van beroep Weelvender, en Jacob Eigenhuis, oud 47 jaren, van beroep Scheepstimmermansknecht, als buurman van dezelve, welke ons verklaarden dat op den twintigsten dezer des avonds ten 11 uren, in het Huis No. 178 is overleden Gerrit Paauw, oud 80 jaren, zonder beroep, zoon van Jan Paauw en van Grietje Jopmen, laatst weduwenaar van Gerritje Jonk, allen wonende alhier.
En hebben de Declaranten deze Acte na dat hun dezelven was voorgelezen met ons onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]

GETUIGE:
Op 6 juni 1800 doet Gerrit van der Paauw in Aalsmeer aangeving van het lijk van Jan Maartens Been.
Te Leimuiden op 23 oktober 1811 bij het huwelijk van zijn stiefdochter Trijntje Hofman, dochter van Jan Veltensz Hofman en Gerritje Jonk, met Klaas Mors.

277. Guurtje Reijers VAN DER ZWET,
Dochter van Raier (Reijer) Doeve van der Zwet [nr. 554] en Aplonij (Pleuntje) Cornelis Mooij [nr. 555], gedoopt te Aalsmeer op 9 februari 1738, Gereformeerd lidmaat, met attestatie van Kudelstaart naar Aalsmeer op 16 februari 1765, overleden aldaar op 13 februari 1795, oud 57 jaar.

DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 9 februari 1738:
Vader Reijer Doeven, moeder Pleuntje Mooij, het kind Guurtje.

NOTARISAKTE (N. Regeer), Aalsmeer, 28 juni 1771, nr. 482:
Testament beneden 2,000 gulden.
Compareerde Reijer doeven van den Zwet, zijnde een taander woonende aan de Zwet bij den Uijtterwegsen draaij alhier hebbende zijn volkoomen verstand en onverwarden Uijtspraak te kennen geevende geneegen te zijn om te disponeeren over sijne natelaatene goederen mitsdien Verklaard hij Testateur alvorens te Revoceeren alle zijne voorgaande Testamenten en Codicillen.
Alvoorens koomende ter finaale dispositie Zoo verklaard hij Testateur te prelegateren of vooruijt te maaken aan zijn dogter Guurtje Reijers Van der Zwet een somme van vijftig guldens zijnde zoodanige somme als in zijn Testateurs voorige dispositie die hij met zijn overleedene huijsvrouw Pleuntje Cornelis Mooij op den 27 oktober 1756 voor de Notaris Salomon Dorper en getuijgen te Amsterdam heeft opgerigt en gepasseerd is gesteld het welk zij als nog niet heeft genooten en daar omme in deesen werd herhaald.
Nog verklaard hij Testateur te prelegateeren of vooruijt te maaken aan de voors: Guurtje Reijerse van der Zwet en Gerrit Janse Paauw Egtelieden of de Langstleevende van hun bijden het huijs en werf daarden Testateur in woonagtig is met al het geene dat aard en nagelvast is mitsgaders de taanderij met al hetgeene dat daartoe is behoorende voor de somme van Zes honderd guldens mits zijn voornoemde dogter en aanbehuwde Zoon gehouden Zullen Zijn binnende tijd van veertiendagen na het overlijden van hem Testateur te verklaaren of sij het voors: geprelegateerden voor de voors: somme van zeshonderd guldens accepteeren of aanneemen ende voors: penningen in den gemeene boedel zullen inbrengen om volgende de hier ondergestelde Erfenisse onder zijn drie kinderen respectivelijk te werde verdeeld dan de voors: Voorricht koomen te verwerpen.
Koomende ter finaale dispositie Zoo verklaardt Testateur tot Zijn eenige en Universeelen Erfgenamen te nomineeren en te institueren Zijn respective drie kinderen als met naame Neeltje, Trijntje en Guurtje Reijers van der Zwet in een even gelijken portie en bij voor overlijden van een derselven als dan hunne wettigen descendenten bij Representatie in alle zijne goederen die hij met de dood ontruijmt en nalaaten zal.
Al het geene voorschreeven staat den Testateur duijdelijk voorgeleesen Zijnde en Zo hij seijden het selven wel verstaan te hebben, Verklaare ook alzo Zijn uijtterste of Laasten Willen te Zijn begeerende derhalven dat dit instrument Zijn Volkoomen kragt zal hebben het zij als testament of Codicil en in die voegen als het selve na regten best zal kunnen en mogen bestaan.
Aldus gedaan ende gepasseerd ter presentie van Willem Willemze buijs en Teunis Franze Meijer als getuijgen hiertoe versogt.
[was getekend]
Reijer doeve van der Swet
Willem Willemsz Buijs
Teunis Frans Meijer
Quod Attestor N. Regeer, notis, 1771.

BEGRAAFREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 13 februari 1795:
In de kerk graf GK No.78. Guurtje van der Zwet, onder de Classis f 3.-. Het kerkeregt f 3.-

KINDEREN VAN GERRIT VAN DER PAUW EN GUURTJE VAN DER ZWET:
 1. Grietje Pauw,
  Geboren en gedoopt te Aalsmeer op 9 mei 1762, Ned. Hervormd, overleden te Aalsmeer op 10 april 1804, oud 41 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer in de Geref. kerk op 8 mei 1791 met Jacob Been, geboren te Aalsmeer op 16 januari 1721, van beroep visser, overleden te Aalsmeer op 20 september 1817, oud 96 jaar, zoon van Maarten Pietersz Been en Trijntje Alderts Kreuk.
  Jacob was eerder gehuwd te Aalsmeer op 30 november 1748 met Martje Jans van der Stam, geboren ca. 1725, overleden op 1 mei 1790, oud ca. 65 jaar, dochter van Jan Pietersz van der Stam en Fijtje Klaas van Zijverden.

  GEBOORTEDATUM JACOB BEEN:
  [bron: Aalsmeerse Stambomen, deel II, blz. 377]

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 9 Meij 1762:
  Is gedoopt Grietje, de vader Gerrit Paauw de moeder Guurtje Reijers van der Zwet, de peet Trijntje Reijers van der Zwet.

  ONDERTROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 8 mei 1791:
  In wettigen ondertrouw opgenomen den 22 april: Jacob Maartensze Been, weduwnaar van Martje Jansze van der Stam, geboren en wonende te Aalsmeer, met Grietje Gerrits van der Pauw, jonge dochter, geboren en wonende te Aalsmeer.
  Hier getrouwt den 8 meij 1791.

  OPMERKING:
  Jacob was 70 jaar toen hij in 1791 met de 29 jarige Grietje van der Pauw trouwde.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Alkemade, 24 juni 1792. [NOG UITZOEKEN]

  BEGRAAFREGISTER, Aalsmeer, 10 april 1804:
  Grietje vder Paauw, GK 78, Classis f 3.-

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 29 september 1817, nr. 56:
  In het jaar 1817, den 29ste van de Maand September, kwam voor ons Schout in de gemeente van Aalsmeer, Willem Been, Neef van den overledene, en Willem Eveleens, als buurman van denzelven, welek ons verklaarden dat op den 28ste dezer , des Morgens ten half zes uren, in het huis No. 365 is overleden Jacob Maartens Been, oud 98 jaren, Zoon van Maarten Been en van Trijntje Vreken.
  En hebben de declaranten deze acte na dat hun dezelve was voorgelezen nevens ons onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]

 2. Aplonia van der Paauw,
  Gedoopt te Kudelstaart in de Geref. kerk op 2 september 1764, overleden voor 1769.

  DOOPREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, den 2. september 1764:
  Is gedoopt ’t kind van Gerrit van der Paauw en moeder Geurtje Reijers van der Swet; met den naam van Aplonia.
  Getuige de vader.
  Peet Neeltje Reijers van der Swet.
  Peetoom Jan Klaasz Heeren.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer.
  Niet gevonden 1764-1768.
 3. Reijer van der Pauw,  zie nr. 138.
  Geboren op 23 december 1765 en daaropvolgend gedoopt te Aalsmeer in de Geref. Kerk op 29 december, Ned. Hervormd, van beroep visser, overleden te Aalsmeer op 20 november 1816, oud 50 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 12 april 1793 met Neeltje Heeren, geboren te Aalsmeer op 26 maart 1772, gedoopt in de Doopsgezinde kerk aan de Zijdweg aldaar op 1 april 1793, overleden te Aalsmeer in het huis aan de Uiterweg op 23 november 1847, oud 75 jaar.
 4. Aplonia Pauw, ook Aplonia van der Paauw en Pleuntje Pauw,
  Gedoopt te Aalsmeer op 1 januari 1769, Ned. Hervormd, van beroep winkelierster, overleden te Aalsmeer op 26 oktober 1846, oud 77 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer in de Geref. kerk op 28 mei 1797 met Kreelis de Vries, ook Cornelis de Vries, gedoopt te Aalsmeer op 10 augustus 1749, Ned. Hervormd, van beroep teelman, boomkweker, winkelier, overleden te Aalsmeer op 13 maart 1825, oud 75 jaar, zoon van Klaas Jacobsz de Vries en Marretje Jacobs Mors.
  Kreelis was eerder gehuwd met Gijsje Roelofs Dorreboom, overleden op 7 januari 1788 en met Guurtje Louwris van der Stam, overleden op 23 februari 1797.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 10 augustus 1749:
  Den 10 Augs: (Kreelis) vader Klaas de Vries, moeder Martjen Mors.
  Peet Guurtje de Vries.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 1 januari 1769:
  Aplonia, de vader Gerrit Jansz Paauw, de moeder Guurtje Reijers van der Zwet, de peet Trijntje Reijers van der Zwet.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 28 mei 1797:
  Kornelis Klaasz de Vries, laatst wedr: van Geertje Lauwris van der Stam, met Apolonia Gerritsse van der Pauw, JD.
  Beide wonende alhier. Met attest op zegel van 12 st.

  REGISTRE CIVIQUE, Aalsmeer, 1811:
  Cornelis de Vries, van beroep winkelier, geboren op 8 augustus 1749.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 14 maart 1825, nr. 13:
  Den 14den dag der maand Maart van 't jaar 1825 ten twaalf ure, op den middag.
  Acte van Overlijden van Cornelis de Vries, overleden den 13den dezer ten vijf ure, des morgens, oud 75 jaren, wonende en overleden te Aalsmeer, van beroep Teelman, geboren te Aalsmeer den 8ste augustus 1749, zoon van Klaas de Vries en van Martje Mors en Echtgenoot van Aplonia van der Paauw.
  Op de verklaring van Jan Droog, behuwdzoon van de overledene, oud 32 jaren, wonende te Aalsmeer, van beroep Schipper en van Gerrit van Leeuwen, wonende mede te Aalsmeer, van beroep Teelman, oud 71 jaren, gebuur van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 27 oktober 1846, nr. 83:
  Heden den 27sten October 1846, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Jan de Vries, van beroep Boomkweeker, oud 39 jaren, wonende te Aalsmeer, Zoon van de na te noemen overledene, en Gerrit de Vries, van beroep Tapper, oud 36 jaren, wonende te Aalsmeer, Zoon van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 26sten October des namiddags ten half vijf ure, in het huis staande op den Uiterweg in de ouderdom van 78 Jaren is overleden Aplonia van der Paauw, van beroep geen, geboren te Aalsmeer en wonende te Aalsmeer, dochter van wijlen Gerrit van der Paauw en van wijlen Guurtje van der Zwet, en weduwe van Cornelis de Vries.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de getuigen is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]
 5. Zaartje (Sara) van der Pauw,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 16 september 1770, overleden aldaar op 27 december, oud ruim 3 maanden.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 16 september 1770:
  Zaartje, de vader Gerrit Jansse van der Pauw, de moeder Guurtje Reijers v:d: Swet, de peet Trijntje Reijers van der Swet.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 27 december 1770:
  Gerrit Pauw aangeving gedaan vant lijk van zijn kind genaamt Sara, onder Prodeo.
 6. Zaartje (Saartje) van der Pauw,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 3 november 1771, overleden aldaar op 10 maart 1773, oud 16 maanden.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 3 november 1771:
  Zaartje, de vader Gerrit Jansze van der Pauw, de moeder Guurtje Reijers van der Zwet, de peet Elsje Jans van der Pauw.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 10 maart 1773:
  Gerrit Paauw aangeving gedaan vant lijk van zijn kind genaamt Saartje onder Prodeo.
 7. Jan van der Pauw,
  Geboren te Aalsmeer op 6 januari 1773, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 10 januari 1773, overleden te Aalsmeer op 21 maart 1773, oud ruim 2 maanden.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 10 januari 1773:
  Gedoopt Jan, de vader Gerrit Jansze van der Pauw, de moeder Guurtje Reijers van der Zwet, de peet Elsje Jansze van der Pauw. Geboren den 6 Jan.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 21 maart 1773:
  Gerrit Paauw aangeving gedaan vant lijk van zijn kind genaamt Jan onder Prodeo.
 8. Zaartje van der Pauw,
  Geboren te Aalsmeer op 7 maart 1774, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 13 maart, Ned. Hervormd, overleden te Aalsmeer in het Oosteinde op 11 juli 1854, oud 80 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer in de Geref. kerk op 24 november 1799, ondertrouw aldaar op 8 november met Klaas Been, gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 1 mei 1760, Ned. Hervormd, van beroep viskoper, overleden te Aalsmeer op 1 november 1835, oud 75 jaar, zoon van Gerrit Willemsz Been en Grietje Maartens Been.
  Klaas Been was eerder gehuwd met Leentje Dirks Zegstroo en Martje Jans Droog.

  DOOP- OF GEBOORTEDATUM KLAAS BEEN:
  Niet gevonden in doopregisters Geref. kerk, Doopsgezinde kerken of Oud-Kath. kerk te Aalsmeer 1754-1761.
  Volgens Aalsmeerse Stambomen deel II, blz. 381 is Klaas op 1 mei 1760 te Aalsmeer gedoopt.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 13 maart 1774:
  Gedoopt Zaartje, de vader Gerrit van der Pauw, de moeder Guurtje Reijers van der Zwet, de peet Elsje van der Pauw.

  ONDERTROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 8 november 1799:
  In wettigen ondertrouw opgenomen 8 Nov: en op zijn tijd getrouwd:
  Claas Gerrits: Been Wed: van Martje Droog, en Saartje Gerrits van der Pauw, J.Dr, beijde geboren en woonende alhier.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke registratie]

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, schout en schepenen, 24 november 1799:
  Op huijden den 24 November 1799 zijn in den Huwelijken Staat bevestigd Claas Gerrits Been Weduwenaar van Martjen Jans Droog met Saartje Gt: van der Pauw Jongedogter bijde geboren en woonende alhier.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke registratie]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 2 november 1835, nr. 60:
  Den Tweeden dag der maand November van 't jaar 1835 ten 12 ure, op den middag.
  Acte van Overlijden van
  Klaas Been, overleden den 1sten dezer ten twaalf ure, des middags, oud 81 jaren, van beroep vischkooper, geboren te Aalsmeer den ................. [niet ingevuld] des jaars 1754, zoon van wijlen Gerrit Been en van wijlen Grietje Been, en Echtgenoot van Sara van der Paauw, oud 58 Jaren, geen beroep, wonende alhier.
  Op de verklaring van Jan van Zijverden, behuwdzoon van de overledene, oud 48 jaren, wonende alhier, van beroep Koopman en van Christiaan Lindenaar, wonende mede alhier, van beroep Bode, oud 30 jaren, gebuur van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten en bevestigd ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 12 juli 1854, nr. 50:
  Heden den 12den Julij 1854, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Klaas Kaars, van beroep Werkman, oud 28 jaren, wonende te Aalsmeer, Kleinzoon van de na te noemen overledene, en Gerrit Kaars, van beroep Werkman, oud 24 jaren, wonende te Aalsmeer, Kleinzoon van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 11den Julij dezes jaars des morgens ten half tien ure, in het huis staande in het Oosteind in den ouderdom van 80 Jaren is overleden Saartje van der Pauw, van beroep geen, geboren te Aalsmeer en wonende te Aalsmeer, dochter van Gerrit van der Pauw en van Guurtje van der Zwet, beiden overleden en weduwe van Klaas Been.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de getuigen is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]
 9. Jan van der Pauw,
  Geboren te Aalsmeer op 25 februari 1779, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 28 februari 1779, begraven te Aalsmeer op 24 augustus 1784, oud 5 jaar.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 28 februari 1779:
  Gedoopt Jan, de vader Gerrit van der Paauw, de moeder Guurtje van der Swet, de peet Elsje van der Paauw.
  d. 25 febr. geboren.

  BEGRAAFREGISTER, Aalsmeer, 24 augustus 1784:
  In de kerk beg: GK N.78, Prodeo, Jan Gts vder Pauw, het kerkeregt f 1.10.
  (Register van ontvang wegens het begraven)

KINDEREN VAN GERRIT VAN DER PAUW EN GERRITJE JONK:
 1. Elsje van der Pauw,
  Geboren te Aalsmeer op 6 juli 1797, gedoopt aldaar op 9 juli, Ned. Hervormd, overleden te Aalsmeer in huis nr. 224 op 27 december 1814 om 12 uur 's middags, oud 17 jaar.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 9 juli 1797:
  Gedoopt Elsje, de vader Gerrit van der Pauw, moeder Gerritje Jonk, Dooppeet Elsje van der Pauw, Getuige Grietje van der Pauw.
  Geboren d. 6 Julij.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 29 december 1814, nr. 67:
  In het jaar 1814 den 29ste van de maand december, kwam voor ons Burgemeester in de gemeente van Aalsmeer, Cornelis de Vries, behuwd Broeder van de overledene, en Klaas Willemsz Tas, buurman van denzelven, mij verklarende, dat op den 27ste dezer des middags ten twaalf uren, in het huis N. 224 is overleden Elsje van der Paauw, dochter van Gerrit van der Paauw en Gerritje Jonk, beide wonende in deze gemeente.
  En hebben de declaranten deze acte na dat hun dezelve was voorgelezen nevens ons ondertekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]

  OPMERKING:
  Elsje, oud 17 jaar en haar jongere zusje Stijntje, oud 13 jaar, overleden beiden op dezelfde dag, 27 december 1814 en bovendien op het zelfde tijdstip, 12 uur 's middags.
 2. Stijntje van der Pauw,
  Geboren te Aalsmeer op 9 januari 1801, gedoopt aldaar in de Ned. Herv. kerk op 11 januari, overleden te Aalsmeer in huis nr. 224 op 27 december 1814 om 12 uur 's middags, oud 13 jaar.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Ned. Herv. kerk, 11 januari 1801:
  d'9 Januarij en 11 dito gedoopt Stijntje.
  Dochter van Gerrit van der Pauw,
  En Gerritje Jonk,
  Getuige Grietje van der Pauw.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 29 december 1814, nr. 68:
  In het jaar 1814 den 29ste van de maand december, kwam voor ons Burgemeester in de gemeente van Aalsmeer, Cornelis de Vries, behuwd Broeder van den overledene, en Klaas Willemsze Tas, buurman van denzelven, mij verklarende, dat op den 27ste dezer, des middags ten twaalf uren, in het huis N. 224 is overleden Stijntje van der Paauw, dochter van Gerrit van der Paauw en van wijlen Gerritje Jonk, beide wonende in deze gemeente.
  En hebben de declaranten deze acte na dat hun dezelve was voorgelezen nevens ons ondertekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]

278. Klaas Cornelisz. HEEREN (de Jonge),
Zoon van Cornelis Jansz Heeren [nr. 556] en Neeltje Gerrits Vink [nr. 557], geboren te Aalsmeer ca. 1736, Doopsgezind, van beroep schipper, overleden te Aalsmeer op 28 juni 1803 en aldaar begraven op 30 juni, oud ca. 65 jaar.
Ondertrouw te Aalsmeer op 28 november 1755 met Marritje Jacobs JOPPEN.

GAARDERSARCHIEF, Impost op trouwen, Aalsmeer, 28 november 1755:
Den 28e Novembr 1755 heeft Klaas Cornelis Heeren minderjarige Jongman geadsisteert met sijn vader Cornelis Jan Heeren woonende op het Westeijnde als bruijdegom ter Eenre En
Marritje Jacobsz Joppen minderjarige dogter woonende op den uijterweg alhier als bruijd ter andere zijden hun aangegeven onder het Classis ijder f 3.0.0. dus betaald f 6.0.0.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke aantekening]

NOTARISAKTE (N. Regeer), Aalsmeer, 19 mei 1764, nr. 295:
Boedelscheijding van beneeden de 25000 guldens.
Staat en Begrooting mitsgaders schifting, scheijding en verdeeling der goederen die Cornelis Jan Heeren op den 16e Januarij 1764 alhier overleeden met zijne nagelaatene wed: genaamt Neeltje Gerritse Vink int gemeen besaten en hij die met de dood ontruijmt en dus Voor de Eene helfte van dien ten behoeven van zijn kinderen ab intestato nagelaaten heeft, als met naamen Klaas, Jan en Trijntje Cornelis Heeren, in eerder huwelijk verwekt bij Guurtje Klaas Jorisse, en Klaas en Jacob Cornelisse Heeren in huwelijk verwekt bij bovengenoemde wed: Neeltje Gerritse Vink, zijnde tesaamen de vijf Eenigste Nagelaatene kinderen van wijlen de voorn: overleedene Cornelis Jan Heeren En dus tesamen voor vijf Egaale Portien in de Eene helfte ende bovengenoemde Wed: Neeltje Gerritsz Vink in de Wederhelfte van deezen navolgende gemeene boedel.
Zijnde de staat en begrooting van de Gemeene Boedel als volgt [samenvatting]:
1. Contant geld7.393:17:12.
2. Huijs en werf daar de weduwe en de overleedene in gewoont hebben700:00:00.
3. Diverse onroerende goederen548:00:00.
4. Land, ackers en water gelegen onder Cudelstaart300:00:00.
5. Stuckje land gelegen onder den Uijthoorn150:00:00.
6. Drie hypotheekbrieven1.900:00:00.
7. Klaas Cornelis Heeren de Jong is aande gemeene boedel schuldig162:10:00.
8. Jacob Cornelis Heeren is aande gemeene boedel schuldig282:18:8.
9. Kwaade schulden aan de gemeene boedel van Kees de Valk te Woubrugge, Jan Olijvier en Klaas Doeve te Leijmuijden, tesamen 356:12:0,Memorie.
10. Roerende goederen (Huijs sieraaden, meubilaire goederen, imboedel, koebeesten, turf en hout, mitsgaders het boere en tuijn gereedschap). Is door de weduwe en kinderen reets verdeeld en hier niet vermeldMemorie.
11. Diversen (schuijten, enz.)417:00:00.
 Totaal bezit 11.854:6:4.
Kosten 89:2:0.
Te verdelen 11.765:4:4.
[Volgt verdeling tussen erfgenamen]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Kudelstaart, nr. 869, 26 maart 1783:
Klaas Cornelis Heeren koopt in publieke veiling enkele stukken teelland en houtland, en enkele partjes water, gelegen ten oosten van de Heerenweg op de grens van Aalsmeer en grensende aan het land van zijn moeder.
Totale koopsom f 103.-

NOTARISAKTE (N. Regeer), Aalsmeer, 9 november 1786, nr. 801:
Scheijding der vaste goederen waar van de comparanten hebben verklaard dat het selve verre beneede de 25000 gulde waardig is.
Compareerden Jan Cornelisse Heeren, Klaas Cornelisse Heeren en Jacob Cornelis Heeren, gesamentlijk woonende op het Westeijnde alhier, zijnde de eerste comparant een vollen en de twee laaste comparanten halve broeders en volgens het Gemeene Landsregt van Successie bij Testamente gestelde Erfgenaamen van hunne onlangs overleedene zuster Trijntje Cornelis Heeren, laast Weduwe van Cornelis Willemse Eveleens ter Eenre, en Willem Cornelisse Eveleens en Willem Jacobse Been als in huwelijk hebbende Trijntje Cornelis Eveleens en nog de voornoemde Trijntje Cornelis Eveleens zelfs zijnde zij comparante met haar voornoemde man geadsisteerd, woonende op den Uijtterweg alhier, zijnde de voornoemde Willem en Trijntje Cornelis Eveleens de twee Eenigste kinderen en erfgenaamen van hunne vader Cornelis Willemse Eveleens voornoemt, in eerder huwelijk verwekt bij Antje Maartens Been ter anderen zijde.
[Volgt verdeling nalatenschap ter waarde van ca. 13.000 gulden. De drie broers ontvangen daarvan de helft, bestaande uit ondermeer twee huizen en werven op de Lange Zijdweg, benevens de winkel, voorts enkele akkers, onder meer aan de Uijtterweg, en enkele obligaties]


NOTARISAKTE (N. Regeer), Aalsmeer, 5 januari 1787, nr. 805:
Scheijding der vaste goederen waar van de comparanten hebben verklaard dat het selve verre beneede de 12000 gulde waardig is.
Compareerden Jan Cornelis Heeren, Klaas Cornelis Heeren en Jacob Cornelis Heeren, alle woonende op het Westeijnde alhier, dewelke gesamentlijk verklaren de nalatenschap van hun zuster Trijntje Cornelis Heeren te verdeelen.
Klaas ontvangt:
a. Een obligatie, groot 500 guldens.
b. De helft in een hypotheekbrief groot int geheel 1000 guldens, dus 500 guldens, onder verband van een huijs en werf met agt teelackers en een tuijntje aan de werf, staande aan de Uijtterweg.

NOTARISAKTE (N. Regeer), Aalsmeer, 2 september 1790, nr. 877:
Scheijding en verdeeling van Eene Nalaten Schap bedragende beneeden de 5.000 gulden.
Staat en begrooting mitsgaders schifting, scheiding en verdeeling der goederen die Neeltje Gerrits Vink laast wed: van Cornelis Jan Heeren op den 4 Meij 1789 met de dood ontruijmt en nagelaaten heeft, ingevolge haare testamentaire Dispositie voor mijn Notaris en getuijgen alhier op den 27 April 1779 opgezegt ende gepasseerd en die zij volgens verklaaringe van haare nagelaatene kinderen met de dood heeft geconformeerd ten behoeven van haare nagelaaten kinderen en kindskinderen hier onder int slot nader genoemd nagelaten heeft.
Haar nalatenschap van f 4301.- zal worden verdeeld onder haar 5 overlevende kinderen, elk goed voor f 860.4.0.
a.    Jan Baardse Branden.
b.    Antje Baardse Branden.
c.    Klaas Cornelis Heeren.
d.   de gesamenlijke kinderen van wijlen Jacob Cornelis Heeren.
e.    de gesamenlijke kinderen van wijlen haar dochter Martje Baardse Branden.
[Volgt preciese omschrijving van de te verdelen roerende en onroerende goederen].

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Kudelstaart, nr. 871, 23 juni 1803:
Testament van Claas Cornelis Heeren en Martje Jacobs Joppe, Echtelieden, wonende aan het West Eijnde alhier, zijnde den Testateur ziek te bedde leggende ende de Testatrice gezond van lichaam, dog beijde hun verstand wel hebbende.
[Stellen een "langstlevende" testament op; de 4 kinderen uit hun huwelijk ontvangen elk f 25.-]
[Volgens Aalsmeerse stambomen waren slechts 3 kinderen in leven in 1803, volgens ORA 1803 waren er 4 kinderen]

IMPOST op begraven, Aalsmeer, 30 juni 1803:
Heeft Rijer van der Pauw aangeeving gedaan van het lijk van Claas Cornelis Heere in de classis van f 3.-

GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 2 juli 1803:
Klaas Corn: Heere - de - f 3.-

279. Marritje Jacobs JOPPEN,
Dochter van Jacob Jacobsz Joppen [nr. 558] en Neeltje Pieters Spaargaren [nr. 559], geboren te Aalsmeer op 19 augustus 1737, gedoopt in de Doopsgezinde kerk aldaar op 3 april 1791, overleden te Aalsmeer in huis 275 op 27 februari 1819, oud 81 jaar.

GEBOORTEBOEK van de Doopsgezinde Gemeente te Aalsmeer op de Zijdweg:
Maartje Jacobs Joppen is geboren den 19 Augustus 1737.
Dochter van ............... en .............. [niet ingevuld].

DOOP of LEEDE BOEK van de Doopsgezinde Gemeente te Aalsmeer op de Zijdweg:
Maartje Jacobs Joppe.
gedoopt door C. Schermer den 3 April 1791.
In kantlijn: overleden 1819.

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer en Kudelstaart, 1 maart 1819, nr. 8:
In het Jaar 1819 den eersten van de maand maart, kwam voor ons Schout in de Gemeente van Aalsmeer en Kudelstaart, Pouwlis Dirks Buis, oud 58 Jaren, van beroep Teelman, behuwd Zoon van den overledenen, en Klaas Jongkind, oud 32 Jaren, van beroep Visscher, als buurman van dezelve, welken ons verklaarden dat op den 27sten Februarij des nachts ten 12 uren in het Huis No. 275 is overleden Martje Jacobs Joppen, oud 83 Jaren, dochter van Jacob Joppen en van Neeltjen Pieters Spaargaren en weduwe van Klaas Heere de Jong, allen wonende alhier, En hebben de declaranten deze Acte nadat hun dezelve was voorgelezen nevens ons onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]

KINDEREN VAN KLAAS HEEREN EN MARRITJE JOPPEN:
 1. Neeltje Heeren,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1756, overleden aldaar op 26 september 1778, oud ca. 22 jaar.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 26 september 1778:
  Klaas Cornelis Heere de Jonge aangeving gedaan vant lijk van zijn kind genaamt Neeltje........f 3.-
 2. Lijsbet Heeren,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1757, overleden aldaar op 25 mei 1758.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 25 mei 1758:
  Den 25e Maij heeft Klaas Cornelis Heeren Jongen aangevinge gedaan vant lijk van sijn kind genaamt Lijsbet onder Prodeo.
 3. Pieter Klaase Heeren,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1759, overleden aldaar op 27 juni 1760.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 27 juni 1760:
  Den 27e Junij heeft Klaas Cornelis Heeren de Jongen aangeving gedaan van t lijk van sijn kind genaamt Pieter Klaase Heeren onder Prodeo.
 4. Jan Klaase Heeren,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1760, overleden aldaar op 28 oktober 1761.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 28 oktober 1761:
  Den 28e October heeft Klaas C: Heeren aangeving gedaan vant lijk van zijn kind genaamt Jan Klaase onder Prodeo.
 5. Jan Klaase Heeren,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1762, overleden aldaar op 16 februari 1764.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 16 februari 1764:
  16 feb. Klaas Corn. Heeren de Jonge aangeving gedaan vant lijk van zijn kind genaamt Jan Klaase Heeren onder Prodeo.
 6. Leijpie Heeren, ook Lijsbet Heere,
  Geboren te Aalsmeer op 15 december 1763, Doopsgezind, overleden te Aalsmeer op 28 september 1827, oud 63 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 16 februari 1783 met Poulus Buijs, geboren te Aalsmeer op 24 december 1758, Doopsgezind, van beroep schippersknecht, teelman (1811, 1819, 1827), overleden te Aalsmeer op 24 september 1827, oud 68 jaar, zoon van Dirk Willemsz Buijs en Jaatje Jacobs Bol.

  GEBOORTEREGISTER der Menno gesinte van de Nieuwe Vermaning te Aalsmeer:
  1758 - 24 December is Geboren Poulus, zoon van Dirk Wm Buijs en Jaatje Jacobs Bol.

  GEBOORTEREGISTER der Menno gesinte van de Nieuwe Vermaning te Aalsmeer:
  1763 - 15 December is Geboren Leijpie, dogter van Klaas Heere en Matje Jacobs Joppen.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op trouwen, Aalsmeer, 31 januari 1783:
  [Heeft] Poulus D. Buijs, minderjaarig Jongman hem aangegeven te zulle trouwe met Lijsbet Klaase Heere, minderjaarige dogter onder 3, dus 6.-.-.

  SCHEPENTROUWREGISTER, Aalsmeer, 16 februari 1783:
  Op den 16 februarij 1783 is Albert Moleman met Klaasje Krumpelman, Cornelis Willemse Eveleens met Trijntje Cornelis Neus en Poulus Dirkxe Buijs met Lijsbet Klaase Heeren door ons ondergeschrevene inden huwelijken Staat bevestigt.
  [w.g.] G.V.D. Nagel, Jan Klaasse de Vries.

  REGISTRE CIVIQUE, Aalsmeer, 1811:
  Poulus Dirksz Buijs, van beroep teelman, geboren op 24 december 1758.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 25 september 1827, nr. 49:
  Den 25ste dag der maand September van 't jaar 1827 ten twaalf ure, op den middag.
  Acte van Overlijden van Poulus Buis, overleden den 24sten dezer ten een ure, des middags, oud 69 jaren, wonende en overleden te Aalsmeer, van beroep Teelman, geboren te Aalsmeer den 24ste December 1758, Zoon van wijlen Dirk Buis en van wijle Jaatje Bol en Echtgenoot van Lijpje Klaasz Heeren, oud 61 Jaren, zonder beroep, wonende in deze gemeente.
  Op de verklaring van Vreek Jan Vreken, Zaakgelastigde van de overledene, oud 58 jaren, wonende te Aalsmeer, van beroep Visscher en van Poulus Willemsen, wonende mede te Aalsmeer, van beroep Bode, oud 29 jaren, gebuur van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 1 oktober 1827, nr. 57:
  Den Eersten dag der maand October van 't jaar 1827 ten twaalf ure, op den middag.
  Acte van Overlijden van Lijpje Heeren, overleden den 28sten September Jongstleden ten 10 ure, des avonds, oud 64 Jaren, wonende en overleden te Aalsmeer, van beroep geen, geboren te Aalsmeer den 15de December 1763, Dochter van wijlen Klaas Heeren en van wijlen Matje Jacobs Joppen en weduwe van Poulus Buis.
  Op de verklaring van Vreek Jan Vreken, Zaakgelastigde van de overledene, oud 58 jaren, wonende te Aalsmeer, van beroep Visscher en van Willem Aldertsz Keessen, wonende mede te Aalsmeer, van beroep Bouwman, oud 44 jaren, Gebuur van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]
 7. Eegje Heeren,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1765, overleden aldaar op 11 juni 1765.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 11 juni 1765:
  Heeft Jacob Joppen aangeving gedaan van een kind van Klaas Heere de Jong genaamt Eegje onder Prodeo.
 8. Cornelis Heeren,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1766, overleden aldaar op 26 juni 1767.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 26 juni 1767:
  Heeft Klaas Corn: Heere de Jong aangeving gedaan vant lijk van sijn kind genaamt Cornelis onder Prodeo.
 9. Cornelis Klaase Heeren,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1768, overleden aldaar op 11 oktober 1791, oud ca. 23 jaar.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 11 oktober 1791:
  Klaas Heere de Jong aangeving gedaan van t lijk van zijn kind Cornelis Klaase Heere onder f 3.-
 10. Aagtje Klaase Heeren,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1770, overleden aldaar op 23 mei 1771.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 23 mei 1771:
  Heeft Klaas Corns. Heeren de Jongen aangevinge gedaan van t lijk van zijn kind genaamt Aagtje Klaase Heeren onder Prodeo.
 11. Neeltje Heeren,  zie nr. 139.
  Geboren te Aalsmeer op 26 maart 1772, gedoopt in de Doopsgezinde kerk aan de Zijdweg aldaar op 1 april 1793, overleden te Aalsmeer in het huis aan de Uiterweg op 23 november 1847, oud 75 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer op 12 april 1793 met Reijer van der Pauw, geboren te Aalsmeer op 23 december 1765, gedoopt op 29 december 1765 in de Hervormde Kerk aldaar, Ned. Hervormd, van beroep visser, overleden te Aalsmeer op 20 november 1816, oud 50 jaar.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer op 5 december 1824 met Maarten Willemen, geboren op 4 april 1775, van beroep visser, overleden op 23 juli 1847, oud 72 jaar, eerder weduwnaar van Trijntje Willems Piet, zoon van Cornelis Jacobsz Willemen en Aaltje Maartens Kous.
 12. Pieter Heeren,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1774, overleden aldaar op 23 maart 1791.

  OVERLIJDEN PIETER HEEREN:
  [bron: Aalsmeerse Stambomen, deel V, blz. 71]
 13. Gerrit Heeren,
  Geboren te Aalsmeer op 6 december 1776, gedoopt in de Doopsgezinde kerk aan de Zijdweg aldaar op 9 april 1797, van beroep teelman, bouwman, overleden te Aalsmeer in zijn woning aan de Uiterweg op 11 juni 1855, oud 78 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer voor schout en schepenen op 8 juni 1800 met Rebekka van der Zwaard, geboren te Aalsmeer op 28 februari 1774, gedoopt in de Doopsgezinde kerk aan de Zijdweg aldaar op 9 april 1797, overleden te Aalsmeer op 9 april 1837, oud 63 jaar, dochter van Jan Jansz van der Zwaard en Cornelia Pieters Buis.

  GEBOORTEBOEK van de Doopsgezinde Gemeente te Aalsmeer op de Zijdweg:
  Rebekka Jans van der Zwaard is geboren den 28 Februarij 1774.
  Dochter van Jan Jans van der Zwaard en Cornelia Pieters Buis.

  GEBOORTEBOEK van de Doopsgezinde Gemeente te Aalsmeer op de Zijdweg:
  Gerrit Klaazes Heere is geboren den 6 December 1776.
  Zoon van Klaas Cornelis Heere en Maartje Jacobs Joppe.

  DOOP of LEEDE BOEK van de Doopsgezinde Gemeente te Aalsmeer op de Zijdweg:
  [o.a.]
  Gerrit Klaasze Heere [in kantlijn: overleden 13 Junij 1855]
  Rebecca van der Zwaard [in kantlijn: overleden 9 April 1837]
  gedoopt door C. Schermer den 9 April 1797.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op trouwen, Aalsmeer, 23 mei 1800:
  Heeft Gerrit Claase Heeren, Jongman en Rebekka van der Zwaard, Jonge Dochter, hun aangegeeven te zullen trouwen in de Classis van f 3.-, dus voor bijde f 6.-

  SCHEPENTROUWREGISTER, Aalsmeer, 8 juni 1800:
  Op Huijden den 8e Junij 1800 zijn in den Huwelijken Staat bevestigt Gerrit Claase Heere, jongman en Rebecka van der Zwaard J.D., beijde alhier woonende.

  REGISTRE CIVIQUE, Aalsmeer, 1811:
  Nr. 328, Gerrit Claasz Heeren, geboren 6 december 1776, teelman.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 10 april 1837, nr. 22:
  Den 10den dag der maand April van 't jaar 1837 ten twaalf ure, op den middag.
  Acte van Overlijden van Rebekka van der Zwaard, overleden negenden dezer ten drie ure, des morgens, oud 63 jaren, wonende en overleden alhier, van beroep geen, geboren te Aalsmeer den 28sten februarij 1774, dochter van Jan van der Zwaard en Cornelia Buis, beide overleden, en Echtgenote van Gerrit Heeren, oud 61 jaren, van beroep Bouwman, wonende alhier.
  Op de verklaring van Klaas Heeren, zoon van de overledene, oud 27 jaren, wonende alhier, van beroep teelman en van Klaas van Wirdum, wonende mede alhier, van beroep teelman, oud 30 jaren, behuwdzoon van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 11 juni 1855, nr. 63:
  Heden den Elfden Junij 1855, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Arnoldus Eveleens, van beroep Bouwman, oud 41 jaren, wonende te Aalsmeer, behuwdzoon van de na te noemen overledene, en Klaas van Wirdum, van beroep teelman, oud 49 jaren, wonende te Aalsmeer, gebuur van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den Elfden dezer des nachts ten twaalf ure, in het huis staande aan de Uiterweg in den ouderdom van 78 Jaren is overleden Gerrit Heeren, van beroep teelman, geboren en wonende te Aalsmeer, Zoon van wijlen Klaas Heeren en van wijlen Matje Joppen, en weduwnaar van Rebekka van der Zwaard.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de getuigen is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]
 14. Aagje Heeren,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1778, overleden aldaar op op 26 september 1778.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 26 september 1778:
  [Heeft] Klaas Cornelis Heere de Jonge aangeving gedaan vant lijk van zijn Kind genaamt Neeltje [?] - f 3.-.-.
280. Kornelis Izaaksz ZWANEVELD,
Zoon van IJsack Cornelisz Swaneveld [nr. 560] en Cornelia Willems van Bleijswijk [nr. 561], gedoopt te Reeuwijk in de Geref. kerk op 16 september 1736, overleden na 10 oktober 1767, niet te Aalsmeer.
Gehuwd ca. 1763, mogelijk te Waverveen met Martje Dirks EDELMAN.

DOOPREGISTER, Reeuwijk, Geref. kerk, 16 september 1736 (Reeuwijk 1, blz. 115):
Kornelis, zoon van Izaak Zwaneveld en Kornelia Bleyswijk.

TROUWREGISTER:
[NIET gevonden in noord-oostelijk deel van Zuid-Holland (CD-roms 12 en 13), Aalsmeer (1756-1764), Aalsmeer impost op trouwen (1755-1764), Leimuiden Geref. kerk en Schout en Schepenen (1755-1764)]

OVERLIJDENSREGISTER:
Niet gevonden te Aalsmeer, Gaardersarchief (1767-okt. 1792, sept. 1799-maart 1804 en 1775-1811), Burg. Stand (1811-1842), Leimuiden (1811-1842), Nieuwer-Amstel (1811-1842).
Er is overigens wel een Cornelis Zwaneveld overleden te Leimuiden op 23 februari 1791, maar er is geen enkel bewijs dat dit onze Kornelis betreft.

GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Leimuiden, 23 februari 1791:
Corn: Zwaneveld.
No. 122.
opene, luide en kleed - f 4.2.0.

281. Martje Dirks EDELMAN,
Dochter van Dirk Jansz Edelman [nr. 562] en Martje Jacobs Snip [nr. 563], gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 26 oktober 1738, overleden te Aalsmeer op 10 oktober 1767, oud 28 jaar.

DOOPREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 26 oktober 1738:
Martje; vader Dirk Jansz Edelman, moeder Martje Snip, Getuijge Martje Mooij.

GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 10 oktober 1767:
Heeft Cornelis Zwaaneveld aangeving gedaan vant lijk van Martje Edelman, zijnde zijn vrouw onder Prodeo.
[Martje overleed 4 dagen na het overlijden van haar zoontje Dirk]

KINDEREN VAN KORNELIS ZWANEVELD EN MARTJE EDELMAN:
 1. Machteldje Swanenveld,
  Gedoopt te Waverveen in de Geref. kerk op 24 juni 1764, overleden aldaar op 15 oktober, oud bijna 4 maanden.

  DOOPREGISTER, Waverveen, Geref. kerk, 24 juni 1764:
  d' 24 Junij het kind van Cornelis Swanenveld en Matje Edelman, getuige Antje Jans Swanenveld, de naam van het kind Machteldje.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Waverveen, 15 oktober 1764:
  Cornelis Zwanenveld doet aangevinge op 't Middel van Begraven, geemaneert, wegens het lijk van zijn overleden kind Magteltje en om dan conform 't Voortsz regt te voldoen, verzoekt wegens onvermogend, acte prodeo.
  Waveren, Botshol enz. de 15 October 1764.
 2. Izaak Zwaneveld,  zie nr. 140.
  Geboren te Aalsmeer op 10 april 1766, gedoopt in de Gereformeerde kerk aldaar op 13 april 1766, van beroep timmerman, naderhand tapper, overleden te Aalsmeer op 18 september 1834, oud 68 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer in de Ned. Hervormde kerk op 14 augustus 1791 met Geertje Jans Hofman.
 3. Dirk Zwaaneveld,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 17 mei 1767, overleden aldaar op 6 oktober, oud bijna 5 maanden.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 17 mei 1767:
  Den 17e Meij is gedoopt (Dirk) de vader Cornelis IJzaakse Zwaaneveld, de moeder Martje Dirks Edelman, de peet Maria Dirkse Blok.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 6 oktober 1767:
  Heeft Joh. Verbeek als diacon aangeving gedaan vant lijk van Dirk Corn: Zwaneveld zijnde een kind van Cornelis Zwaneveld.
  Voor den armen en dus op Prodeo.
282. Jan HOFMAN,
Zoon van Velten Jansz Hofman [nr. 564] en Geertie Jacobs Rutte Sporemaker [nr. 565], gedoopt te Aalsmeer op 11 november 1742, Gereformeerd, Schepen van Aalsmeer in 1793 en 1794 tot aan zijn overlijden op 17 oktober, oud bijna 52 jaar.
Gehuwd (1) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 25 augustus 1765 met Elizabeth (Lijsbet) Hannis VAN ZIJVERDEN.
Gehuwd (2) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 19 november 1780 met Gerritje JONK, gedoopt te Aalsmeer op 6 september 1761, Gereformeerd lidmaat, overleden te Aalsmeer op 31 augustus 1811, oud 49 jaar, dochter van Trijntje Pieters Jonk.
Gerritje huwde (2) te Aalsmeer op 3 juli 1796 met Gerrit Jansz. VAN DER PAUW [nr. 276], gedoopt te Kudelstaart op 4 september 1738, lidmaat Ned. Herv. kerk, van beroep visser, tapper, verhuisde op 16 februari 1765 met attestatie van Kudelstaart naar Aalsmeer, aldaar overleden op 20 september 1820, oud 82 jaar, eerder weduwnaar van Guurtje Reijers VAN DER ZWET, zoon van Jan van der Paauw en Grietie Joppen van den Broek.

DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 11 november 1742:
(Jan) vader Velten Hofman, moeder Geertje Jacobs, peet Neeltje den Herder.

DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 6 september 1761:
Den Zelven dito [6 Septemb:] is gedoopt (Gerritje), de vader onbek:, de moeder Trijntje Pietersz Jonk.
de getuijgen zijn Pieter Lourisz Jonk, en Martje Corn Hanze zijnde de grootvader en grootmoeder van het voorn kind.

GAARDERSARCHIEF, Impost op trouwen, Aalsmeer, 9 augustus 1765:
Heeft Jan Veltens Hofman, minderjaarige Jongman, geadsisteerd met zijn vader Velten Hofman als bruijdegom en Lijsbet Hanisse van Zijverden, minderjaarige dogter hun aangegeven te sulle trouwe en te hoore onder het Classis van f 3.0.0., dus voor bijden f 6.0.0.

TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk , 10 augustus 1765:
d'10 de zijn bij ons in wettigen ondertrouw aangetekent Jan Velteze Hofman, JM, en Lijsbeth Hannisze van Sijverden, JD, beide geboortig en wonende alhier.
Gehuwd d'25 de.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Weeskamer, nr. 804, Aalsmeer, 16 mei 1771:
Jacob Veltensz Hofman, meerderjarige jongeman, geassisteerd met zijn ooms en voogden ontvangt 1/4 part van sijn moeders erf inde verligting gemeld die zijn vader den 26 maart 1749 heeft gedaan en waarvan zijn verdere broeders en susters op den 7 april 1768 haar portie hebben genoten, dus voor hem daar van overbleef een somma van f 6.1.-

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Weeskamer, Staatboek, nr. 808, Aalsmeer, 2 november 1780:
Jan Veltens Hofman, weduwnaar van Lijsbet van Zijverde ter eenre, en Jan en Willem Hannisse van Sijverden als oom en voogden over Hannis, oud 12 jaar, Geertje, oud 9 jaaren en Arijaantje Jans Hofman, oud 7 jaaren, in huwelijk verwekt bij de voornoemde Lijsbet van Sijverden, besluiten tot uitkoop, waarbij de drie kinderen elk f 3.- zullen ontvangen bij hun mondig worden.

TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 4 november 1780:
Jan Veltense Hofman, weduwnaar van Lijsbet van Zijverden, en Gerritje Jonk, JD, bijde geboren en wonende te Aalsmeer.
Alhier getrouwt den 19 November.

BEGRAAFREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 17 oktober 1794:
Inde kerk, Choor No. 27, f 3.-, Jan Veltensz Hofman, kerkeregt f 3.-

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 2 september 1811, blz. 7v:
Op Heden den Tweede van de maand September des avonds ten half Zeven uuren compareerden voor mij Dirk Jansz Segstro Maire in de gemeente van Aalsmeer waarneemende de werkzaamheden van Publieke Amptenaar des burgerlijke Staats, Cornelis Claasz de Vries, beroep Teelman, oud 62 Jaaren, zijnde de aangehuwde Stiefzoon van den overleedene en Jan Claasz de Vries, Koopman, oud 67 jaaren, bijde binnen deeze Gemeente woonagtig, dewelke verklaard hebben dat Gerritje Jonk, oud 50 Jaaren, huijsvrouw van Gerrit van der Paauw, geboren binnen deeze Gemeente, overleden is den 31sten Augustus des namiddags ten half vier uuren ten haare huijze op het Dorp alhier, volgens deeze verklaring heb ik de teegenwoordige acte opgemaakt dewelke door de hier bovengenoemde Personen benevens mij is ondertekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]

283. Elizabeth VAN ZIJVERDEN,
Dochter van Joannes Arisz Beddeman [nr. 566] en Ariaantje Hendriks de Haas [nr. 567], gedoopt te Aalsmeer op 15 mei 1740, Gereformeerd, overleden te Aalsmeer op 31 juli 1779, begraven aldaar op 2 augustus, oud 39 jaar.

DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 15 mei 1740:
Elizabeth, vader Hannes van Leeuwen, moeder Ariaantje.
[Aalsmeerse Stambomen: Het ontbreken van de geboorte (doop-) datum van enkele kinderen is waarschijnlijk te wijten aan onzorgvuldigheid van de koster.
In bovenstaand doopregister komt de naam Van Leeuwen voor, de achternaam van Hannes' moeder Susanna van Leeuwen]

GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 31 juli 1779:
Jan Harmisz van Zijverde aangeving gedaan vant lijk van Lijsbet van Zijverde, vrouw van Jan Veltens Hofman, onder Prodeo.

BEGRAAFREGISTER, Aalsmeer, 2 augustus 1779:
Op kerkhof begraven onder de klassis Prodeo, Lijsbet van Zijverde.

KINDEREN VAN JAN HOFMAN EN ELIZABETH VAN ZIJVERDEN:
 1. Geertje Hofman,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 20 oktober 1765, overleden aldaar op 15 februari 1766, oud bijna 4 maanden.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 20 oktober 1765:
  Is gedoopt (Geertje), de vader Jan Veltesz Hofman, de moeder Lijsbet Hannisz van Zijverden, de peet Neeltje Velteze Hofman.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 15 februari 1766:
  Heeft Jan Veltens Hofman aangeving gedaan vant lijk van zijn kind genaamt Geertje onder Prodeo.

 2. Johannis Hofman, ook Hannis Hofman,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 15 maart 1767, van beroep scheepmaker, overleden te Aalsmeer op 25 juli 1807, oud 40 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 2 maart 1793 met Martje Jans Vink, gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 3 februari 1771, overleden aldaar op 27 april 1798, oud 27 jaar, dochter van Jan Klaasz Vink en Martje Willems Brande.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer voor schout en schepenen op 24 november 1799 met Haasje Willems Vink, geboren te Aalsmeer op 22 mei 1773, Doopsgezind, overleden te Aalsmeer in haar woning aan de Uiterweg op 20 december 1848, oud 75 jaar, dochter van Willem Maartensz Vink en Trijntje Willems Maarsen.
  Haasje huwde (2) te Aalsmeer op 30 oktober 1808 met Klaas Jacobsz Lubberden, geboren te Aalsmeer op 28 december 1768, van beroep daggelder, landbouwer, overleden te Aalsmeer op 12 september 1849, oud 80 jaar, zoon van Jacob Pietersz Lubberden en van Antje Alderts Maarsen, eerder weduwnaar van Niesje Jacobs Spaargaren.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 15 maart 1767:
  Is gedoopt (Johannis), de vader Jan Velteze Hofman, de moeder Lijsbet Hannisz van Zijverden, de peet Aaltje Hannisz van Zijverden.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 3 februari 1771:
  [Is gedoopt] (Martje), de vader Jan Klaase Vink, de [moeder] Martje Willems Brande.
  de peet Aaltje Pieters Hemel.

  GEBOORTEREGISTER, Aalsmeer, Doopsgezinde Gemeente van de Oude Vermaning, 22 mei 1773:
  1773 den 22 meij is geboren - Haasje, dogter van Willem M. Vink en Trijntje Wm. Maarse.

  WEESKAMER, Staatboek (ORA nr. 808), Aalsmeer, 2 november 1780:
  Jan Veltens Hofman, weduwnaar van Lijsbet van Zijverde ter eenre, en Jan en Willem Hannisse van Sijverden als oom en voogden over Hannis, oud 12 jaar, Geertje, oud 9 jaaren en Arijaantje Jans Hofman, oud 7 jaaren, in huwelijk verwekt bij de voornoemde Lijsbet van Sijverden, besluiten tot uitkoop, waarbij de drie kinderen elk f 3.- zullen ontvangen bij hun mondig worden.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 2 maart 1793:
  Johannes Jansz Hofman, Jongman met Martje Jansdr Vink, Jongedogter, beide gebooren en woonende alhier.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 27 april 1798:
  Martje Jans Vink - de - f 3.-.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Schout en Schepenen, 24 november 1799:
  Op Huijden den 24 November 1799 zijn in den Huwelijken Staat bevestigd Hannis Hofman, weduwnaar van Matje Jans Vink, met Haasje Wm. Vink, Jongedogter, bijde geboren en woonende alhier.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 25 juli 1807:
  Johannis Jans Hofman (bejaard), Nr. 37.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 20 december 1848, nr. 62:
  Heden den 20sten December 1848, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Pieter Buiser, van beroep Teelman, oud 61 jaren, wonende te Aalsmeer, Zwager van de na te noemen overledene, en Jacob Spaargaren, van beroep Teelman,oud 26 jaren, wonende te Aalsmeer, Kleinzoon van de overledene, welke ons hebben verklaard dat op den 20sten December, des nachts ten vier ure, in het huis staande op den Uiterweg in den ouderdom van 75 Jaren is overleden Haasje Vink, van beroep geen, geboren te Aalsmeer, dochter van Willem Vink en van Trijnje Maarse, beiden overleden, en Echtgenote van Klaas Lubberden, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de getuigen is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]
 3. Geertje Hofman,  zie nr. 141.
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 8 juli 1770, overleden aldaar op 8 november 1845, oud 75 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer in de Ned. Hervormde kerk op 14 augustus 1791 met Izaak Zwaneveld, geboren te Aalsmeer op 10 april 1766, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 13 april 1766, van beroep timmerman, naderhand tapper, overleden te Aalsmeer op 18 september 1834, oud 68 jaar.
 4. Ariaantje Hofman,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 5 januari 1772, overleden aldaar op 5 mei 1802, oud 30 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer in de Ned. Herv. kerk op 12 januari 1792 met Coert Ploeger, geboren te Hinte, O-Friesland (Dld) op 18 februari 1758, van beroep chirurgijn, overleden te Aalsmeer op 28 maart 1829, oud 71 jaar, zoon van Harm Ploeger en Aaleke Koerts, eerder weduwenaar van Dirkje van der Jagt.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 5 januari 1772:
  Is gedoopt (Ariaantje), de vader Jan Veltense Hofman, de moeder Leisbet Hannisze van Zijverden, de peet Aaltje Hannis van Zijverden.

  WEESKAMER, Staatboek (ORA nr. 808), Aalsmeer, 2 november 1780:
  Jan Veltens Hofman, weduwnaar van Lijsbet van Zijverde ter eenre, en Jan en Willem Hannisse van Sijverden als oom en voogden over Hannis, oud 12 jaar, Geertje, oud 9 jaaren en Arijaantje Jans Hofman, oud 7 jaaren, in huwelijk verwekt bij de voornoemde Lijsbet van Sijverden, besluiten tot uitkoop, waarbij de drie kinderen elk f 3.- zullen ontvangen bij hun mondig worden.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Ned. Herv. kerk, 12 januari 1792:
  Coert Ploeger, weduwnaar van Dirkje van der Jacht, gebooren te Hinten in Oost-Friesland en wonende alhier, met
  Ariaantje Hofman Jonge Dochter gebooren en woonende alhier.

  HINTE.
  Dorp met ca. 2.800 inwoners (2012), 5 km ten noorden van Emden gelegen.
  Ongeveer 60% van de bevolking is lidmaat van Evang.-Reformierte Kirche.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 5 mei 1802:
  Heeft Johannes Hofman aangeving gedaan van het lijk van Ariaantje Hofman in de classis van f 3.-

  WEESKAMER, Staatboek (ORA nr. 808), Aalsmeer, 24 februari 1803:
  Coerd Ploeger, laatst weduwnaar van Ariaantje Hofman ter eenre, en Hannis Hofman en Jacob van Zijverden als met toestemming van weesmeesteren gestelde voogden over Hermanus, oud circa 8 jaar, Elisabeth, oud circa 6 jaar, Maria, oud circa 4 jaar en Jan, oud circa 2 jaar, in huwelijk verwekt bij de bovengemelde Ariaantje Hofman ter andere zijde, besluiten tot uitkoop.
  [Elk der kinderen zal bij meerderjarig-worden (25 jaar of huwelijk), een bedrag ontvangen van f 125.-]
  TOEVOEGING dd 5 december 1812: Koert Ploeger betaalt f 500.- aan de weeskamer.
  TOEVOEGING dd 5 februari 1818: Elizabeth Ploeger ontvangt f 125.-

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 31 maart 1829, nr. 31:
  Den 31ste dag der maand Maar van 't jaar 1829 ten twaalf ure, op den middag.
  Acte van Overlijden van Koert Ploeger, overleden den 28sten dezer des voormiddags ten elf ure, des voormiddags, oud 71 jaren, wonende en overleden te Aalsmeer, van beroep Chirurgijn, geboren te Hinte in Oostvriesland, den 18de Februarij 1758, Zoon van Harms Ploeger en Taalke Koerts, beiden overleden en Weduwenaar van Arejaantje Hofman.
  Op de verklaring van Jan Ploeger, Zoon van de overledene, oud 29 jaren, wonende te Aalsmeer, van beroep Barbier en van Maarten Been, wonende mede alhier, van beroep Werkman, oud 62 jaren, gebuur van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de Comoaranten en bevestigd, inevolge de Wet door mij onder geteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]

 5. Felte Hofman,
  Geboren te Aalsmeer op 25 juli 1775, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 30 juli 1775, overleden te Aalsmeer op 4 september 1775, oud 6 weken.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 30 juli 1775:
  D'25 Julij geboren Felte, de vader Jan Hofman, de moeder Lijsje van Zijverde, de peet Neeltje Hofman.

  GAARDERSARCHIEF, IMPOST op begraven, Aalsmeer, 4 september 1775:
  Heeft Jan Veltens Hofman aangeving gedaan vant lijk van zijn kind genaamt Velten onder Prodeo.

  BEGRAAFREGISTER, Aalsmeer, 6 september 1775:
  Op kerkh: beg: onder de Prodeo Velten Jans Hofman.

 6. Felte Hofman,
  Geboren te Aalsmeer op 13 november 1776, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 17 november, overleden te Aalsmeer op 14 januari 1777, oud 2 maanden.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 17 november 1776:
  D'13 Nov.geboren, Felte, de vader Jan Hofman, de moeder Lijsje van Zijverde, de peet Neeltje Hofman.

  GAARDERSARCHIEF, IMPOST op begraven, Aalsmeer, 14 januari 1777:
  Heeft Jan Veltens Hofman aangeving gedaan vant lijk van zijn kind genaamt Velten onder Prodeo.

  BEGRAAFREGISTER, Aalsmeer, 15 januari 1777:
  Op kerkhof beg: Velte Jans Hofman, Prodeo.

 7. Martje Hofman,
  Geboren te Aalsmeer op 22 oktober 1778, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 25 oktober, overleden te Aalsmeer op 22 december 1778, oud 2 maanden.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 25 october 1778:
  D'22 October geboren Martje, de vader Jan Hofman, de moeder Elisabet van Zijverde, de peet Neeltje Hofman.

  GAARDERSARCHIEF, IMPOST op begraven, Aalsmeer, 22 december 1778:
  Jan Veltens Hofman aangeving gedaan vant lijk van zijn kind genaamt ..............., Prodeo.

  BEGRAAFREGISTER, Aalsmeer, 23 december 1778:
  Op kerkh: beg: Martje Jans Hofman, Prodeo.
KINDEREN VAN JAN HOFMAN EN GERRITJE JONK:
 1. 'Levenloos' kind,
  Doodgeboren te Aalsmeer op 5 september 1782.

  BEGRAAFREGISTER, Aalsmeer, 5 september 1882:
  5 Sept. een dood geb: kind van Jan Velten Hofman en Gerretje Jonk EC L.
 2. Trijntje Hofman,
  Geboren te Aalsmeer op 9 mei 1786, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 14 mei 1786, Ned. Hervormd, overleden te Leimuiden op 4 februari 1840, oud 53 jaar.
  Gehuwd (1) te Leimuiden op 23 oktober 1811 met Klaas Mors, geboren te Leimuiden, gedoopt te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 16 februari 1755, Ned. Hervormd, van beroep rietsnijder en rietverkoper, werkman, overleden te Leimuiden op 28 mei 1830, oud 75 jaar, zoon van Laurens Klaasz Mors en Neeltje Laurens van Leeuwen.
  Gehuwd (2) te Leimuiden op 7 augustus 1831 met Cornelis Breedijk, geboren te 's-Gravenhage op 30 mei 1805, gedoopt in de Hervormde Groote kerk aldaar op 5 juni 1805, van beroep metselaar, overleden te Leimuiden op 18 juni 1835, oud 30 jaar, zoon van Cornelis Breedijk en van Maria van Muijen.
  Gehuwd (3) te Leimuiden op 5 mei 1836 met Jacob Dompeling, geboren te Leimuiden op 8 november 1804, boereknecht (1836), dienstbaar (1836), koopman (1848), eigenaar (1866, 1870), overleden te Leimuiden op 17 oktober 1870, oud 65 jaar, zoon van Arie Dompeling en Maartje Rhijnsburger.
  Klaas Mors was eerder gehuwd (1) te Leimuiden op 12 mei 1782 met Martje Krook van Klaveren, gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 16 januari 1757, overleden aldaar op 25 april 1787, oud 30 jaar, dochter van Dirk van Klaveren en Cornelia van der Heij.
  Klaas was daarna gehuwd (2) te Oudshoorn op 8 juni 1794, ondertrouw te Leimuiden, met Grietje Hoogstraten, geboren te Oudshoorn, begraven te Leimuiden op 31 maart 1803, dochter van Hannis Jansz Hoogstraaten en Trijntje van Veen.
  Jacob Dompeling huwde (2) te Leimuiden op 3 september 1848 met Jannetje van Venetie, geboren te Leimuiden op 8 december 1815, dienstbaar, overleden te Leimuiden op 26 juni 1866, oud 50 jaar, dochter van Klaas van Venetie, van beroep kuiper en van Jannetje Maagdelijn.

  DOOPREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 1755:
  Den 16e Februarij is te Rijnsaterw. gedoopt Klaas.
  Vader Louris Mors.
  Moeder Neeltje Louris van Leeuwen.
  Peetoom en peet Jan Arijmaat en sijn Huijsvrouw Engeltje v.dr. Mou.

  DOOPREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 16 januari 1757:
  Ged: Martje Krook.
  V. Dirk van Klaveren.
  M. Cornelia v.d. Hey.
  get. Jan, en Aagje van der Hey.

  DOOPREGISTER, Oudshoorn:
  Geen doop gevonden van Grietje Hoogstraten 1751-1778.

  TROUWREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 12 mei 1782:
  den 12 Meij zijn alhier in den Houwelijken Staat bevestigt:
  Klaas Mors j:m: en Matje van Klaver j:d:, beide hier geboren en wonende.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 14 mei 1786:
  D'9 Meij geboren, Trijntje, de vader Jan Hofman, de moeder Gerritje Jonk, de peet Antje Korn. Jonk.

  BEGRAAFREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 25 april 1787:
  de huijsvrouw van Klaas Mors.
  No. 71.....opene.........f 3.-.-
  Luide & kleed f 0.16.-

  ONDERTROUWREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 8 juni 1794:
  Betoog gegeven na Oudshoorn:
  Klaas Mors, weduwenaar van Matje van Klaveren, geb: en won: alhier, &
  Grietje Hoogstraten, J:D: geb: en wonende te Oudshoorn.

  ONDERTROUWREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 22 mei 1794:
  Zijn alhier ondertrouwt
  Klaas Mors Weduwenaar van Maartje Klaver, geboren en wonende te Leijmuijden,
  met Grietje Hoogstraaten JD geboren en wonende alhier,
  alhier 2e pinksterdag getrouwt.

  BEGRAAFREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 31 maart 1803:
  Begraven de Huisvrouw van Klaas Mors.
  opend.............................f 2.-.-
  vuur luiden.....................f 0.12.-.
  't kleed..........................f 0.16.-
  Huur..................................................................f 3.8.-

  DOOPREGISTER, 's-Gravenhage, Hervormde Groote Kerk, 35 juni 1805:
  Extract:
  Uit het Doop Register van de Groote Kerk is geextraheerd, dat in het jaar 1805 op den vijfden Junij gedoopt is: Cornelis, geb: alhier den 30sten Mei bevorens, Zoon van Cornelis Breedijk en Maria van Muijien.
  [bron: huwelijksbijlage Leimuiden, 7 augustus 1831, nr. 5]

  HUWELIJKSAKTE, Leimuiden, 23 oktober 1811, nr. 3:
  Mairie van Leijmuiden, Arrondissement van Amsterdam, Departement van de Zuiderzee.
  Acte van Huwelijk van Klaas Mors en Trijntje Hofman.
  Heden den 23ste October 1811 des voormiddags om Elf Uuren, voor mij Maire van Leijmuiden en Vriesekoop, officier van den Burgerlijke Staat, zijn verschenen om in den Echt te treden.
  Klaas Mors, ter eenre zijde, werkman, oud 56 Jaren, weduwenaar van wijlen Grietje Hoogstraten, zoon van Louwrens Mors en van Neeltje Louwris van Leeuwen, de Eerste te Leijmuiden woonachtig, en de laatste overleden,
  En Trijntje Hofman, ter andere zijde, oud 25 Jaren, ook binnen deze Gemeente woonachtig, dochter van wijlen Jan Hofman, en van wijlen Gerretje Jonk, gewoond hebbende te Aalsmeer. Na ingevolge de voorschriften der wet, gelezen te hebben:
  Ten Eersten: de Doopcedel van Klaas Mors, welke bewijst dat hij gedoopt is, den 16de Februarij des Jaars 1755, te Leijmuijden, en geboren uit het wettig Huwelijk van Louwrens Mors, en van wijlen Neeltje Louwris van Leeuwen, hier boven genoemd;
  Ten Tweeden: de Doopcedel van Trijntje Hofman, welke bewijst dat zij gedoopt is, op den 9de Meij des Jaars 1786, te Aalsmeer, en geboren uit het wettig Huwelijk van Jan Hofman, en Gerritje Jonk, beide overleden;
  Ten Derden: Een Extract uit het Register der begravene, In de Gemeente van Leijmuijden & Vriesekoop, welke bewijst, dat Grietje Hoogstraten, huisvrouw van Klaas Mors, is op den 31ste Maart1803 begraven;
  Ten Vierden: Twee Extracten, uit het Begraafboek van de Gemeente van Aalsmeer waar uit blijkt, dat Jan Hofman, en Gerritje Jonk aldaar begraven zijn; de Eerste op den 17de october 1794, en de Tweede op den 4de September 1811;
  Ten Vijfden, de Acte van Toestemming van Louwrens Mors, In dato den 11de october j:l:, welke bewijst, dat hij zijne volkomene Toestemming gegeven heeft, aan Zijnen Zoon: Klaas Mors om in den Echt te treden, met Trijntje Hofman hier boven genoemd;
  Eijndelijk ten Zesden; De Acte van Afkondiging van het Huwelijk door mij opgemaakt den 12de October j:l:, afgekondigd den 13de, en 20ste derzelve Maand, en waar van Extract aan het Huis dezer Gemeente is aangeplakt, den 13de dezer;
  En Na dat de Bruidegom en Bruid met luide Stemme verklaard hebben Elkanderen voor Echtgenoot aan te nemen in tegenwoordigheid van:
  Hendrik Poelgeest, Kalkbranders Baas, Zwager van den Bruidegom, oud 59 Jaren, wonende te Oudshoorn, departement der Monde van de Maas,
  Johannes van Poelgeest, Rietdekkers Baas, Neef van den Bruidegom, oud 28 Jaren, wonende binne deese Gemeente,
  Gerrit Pauw, Visscher, Schoonvader van de Bruid, oud 74 Jaren, wonende te Aalsmeer, departementde Zuiderzee;
  en Willem Pieterse Bol, Viskoper, Zwager van de Bruid, oud 24 Jaren, meede te Aalsmeer woonachtig;
  En daar door aan alle de vereischtens der wet voldaan; En geen oppositie tegen dit Huwelijk ingekomen zijnde, heb ik Gilles Angot, Maire van Leijmuiden & Vriesekoop, officier van den Burgerlijke Staat in den Naam der Wet uitgesproken, dat Klaas Mors en Trijntje Hofman, door het Huwelijk verenigd zijn.
  En ik heb de tegenwoordige Acte opgemaakt, welke de Echtgenoot en getuigen met mij hebben ondertekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke huwelijksakte]

  OVERLIJDENSAKTE, Leimuiden, 29 mei 1830, nr. 16:
  Den 29sten dag der maand Meij van 't jaar 1830 ten vijf ure, Na den middag.
  Acte van Overlijden van Klaas Mors, te Leijmuiden, overleden den 28sten Meij ten tien ure, des avonds, oud 76 jaren, wonende en overleden te Leijmuiden, van beroep zonder, geboren te Leijmuiden den tweeden Februarij 1754, Zoon van Louwrens Mors en van Neeltje Bon, beide overleden, en Echtgenoot van Trijntje Hofman, oud 36 Jaren, zonder beroep, E.L. te Leijmuiden wonende.
  Op de verklaring van Louwrens Mors, Zoon van de overledene, oud 30 jaren, wonende te Aalsmeer, van beroep herbergier en van Jan Damman, wonende te Leijmuiden, van beroep Landbouwer, oud 26 jaren, Buurman van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten En bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Joannes Beusekom, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Leijmuiden.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]

  NATIONALE MILITIE, 's-Gravenhage, 19 mei 1831:
  Certificaat.
  De Staatsraad, Gouverneur van Zuidholland, verklaart, dat Cornelis Breedijk, geboren te s Gravenhage, den 5 Junij 1805, van beroep [ - ],
  zoon van Cornelis Breedijk en van Maria van Muijien binnen de gemeente van 's Gravenhage 22 kn,
  voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens, bij loting, is ten deele gevallen het nommer 461, hetwelk hem tot de dienst verpligtende, hij daaraan heeft voldaan door zelve in dienst te treden bij de 9e afdeeling infanterie.
  Gepasporteerd 10 Maart 1829.
  Signalement:
  Lengte 1 el, 7 palm.
  Aangezigt ovaal, voorhoofd rond, oogen blaauw, neus en mond ordinair, kin rond, haar en wenkbraauwen bruin.
  [bron: huwelijksbijlage Leimuiden, 7 augustus 1831, nr. 5]

  HUWELIJKSAKTE, Leimuiden, 7 augustus 1831, nr. 5:
  Op heden den 7den Augustus des Jaars 1831 des middags ten 12 uren, zijn voor ons Joannes van Beusekom, Burgemr. Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Leijmuiden verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Cornelis Breedijk, oud 26 Jaren, laatstelijk van Beroep Metselaar, geboren te 's Gravenhage en wonende binnen deze Gemeente, meerderjarigen Zoon van Cornelis Breedijk, afwezig en van wijle Maria van Muijien.
  En Trijntje Hofman, oud 45 Jaren, geen beroep uitoefenende, geboren te Aalsmeer, en wonende binnen deze Gemeente, weduwe van Klaas Mors, en meerderjarige Dochter van Jan Hofman en van Gerritje Jonk, beide overleden.
  Getuigen:
  Arie Breedijk, 53 jaar, werkman, wonende te Leimuiden, oom van de bruidegom.
  Pieter van Rijn, 37 jaar, metselaar, wonende te Leimuiden, neef van de bruidegom.
  Izaak Zwaneveld, 66 jaar, timmerman, wonende te Aalsmeer, aangehuwd broer van de bruid.
  Willem Bol, 42 jaar, visser, wonende te Aalsmeer, aangehuwd broer van de bruid.
  Afkondigingen te Leimuiden.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Leimuiden, 19 juni 1835, nr. 17:
  Den 19de dag der maand Junij van 't jaar 1835 ten Elf ure, voor den middag.
  Acte van Overlijden van Cornelis Breedijk te Leijmuiden, overleden den 18de Junij ten Twee ure, des namiddags, oud 30 jaren, wonende en overleden te Leijmuiden, van beroep Koopman, geboren te 's-Gravenhage den 5de Meij 1805, Zoon van Cornelis Breedijk, afwezig en van wijle Maria van Muijen, en Echtgenoot van Trijntje Hofman, oud 48 jaren, zonder beroep te Leijmuiden wonende.
  Op de verklaring van Jan Mors, Schoon-Zoon van de overledene, oud 23 jaren, wonende te Leijmuiden, van beroep Timmerman en van Jan Damman, wonende te Leijmuiden, van beroep Landbouwer, oud 30 jaren, Buurman van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten En bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Joannes Beusekom, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Leijmuiden.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]

  GEBOORTEREGISTER, Leimuiden (Extract):
  In het Jaar 1804, den 8sten der maand November is Geboren: Jacob.
  Vader Arie Dompeling.
  Moeder Maartje Rhijnsburger.
  Voor Extract conform afgegeven door ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Leijmuiden, op heden den 18de April 1836.
  [bijlage huwelijksakte dd 5 mei 1836]

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 14 april 1836:
  Certificaat.
  De Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland,
  verklaart, dat Jacob Dompeling, geboren te Leijmuiden den 8 November 1804, van beroep Boereknecht,
  Zoon van Arie en van Maartje Rhijnsburger, van beroep Schoenmaker, wonende te Leijmuiden,
  binnen de gemeente van Leijmuiden voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nummer 10, hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.
  [bijlage huwelijksakte dd 5 mei 1836]

  SCHUTTERIJ:
  3e Afdeeling Noord-Holl: Schutterij.
  2e Bataillon.
  Ingevolge magtiging van het Departement van Oorlog van den 19e Januarij 1831 No. 65 verleent de ondergetekende Majoor Kommandant van genoemde Afdeeling Authorisatie tot het aangaan van een Huwelijk aan den Schutter Dompeling, Jacob met Trijntje Jansdochter Hofman.
  Genoemde Schutter wordt mits dezen ter kennisse gebragt dat aan deze gunst niet verbonden kan worden dat wanneer bij het voltrekken van zijn Huwelijk of in het vervolg derzelver Echtgenoot Kind of kinderen krijgt of zich in eene Zwangere Staat mogte bevinden uit de dienst der Mobiele Schutterij te worden ontslagen zoo mede dat de Vrouw het korps niet zal mogen volgen wanneer het buiten hunne gewone woonplaats geemployeerd wordt en dat bij voortduring de op hem berustende verpligting tot de dienst der Schutterij geene verandering ondergaat hetzij hij al of niet met onbepaald verlof mogt zijn vertrokken.
  Haarlem, de 11e April 1836.
  [bijlage huwelijksakte dd 5 mei 1836]

  HUWELIJKSAKTE, Leimuiden, 5 mei 1836, nr. 5:
  Op heden den 5den Meij des Jaars 1836 des middags ten twaalf uren, zijn voor ons Joannes van Beusekom, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leijmuiden verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Jacob Dompeling, oud 31 Jaren, van beroep Dienstbaar, geboren te Leijmuiden en wonende te Alphen, meerderjarigen Zoon van Arie Dompeling en van Maartje Rhijnsburger, beiden overleden,
  En Trijntje Hofman, oud ca. 50 Jaren, zonder beroep, geboren te Aalsmeer en te leijmuiden wonende, laastst weduwe van Cornelis Bredijk en meerderjarigen Dochter van Jan Hofman en van Gerritje Jonk, beiden overleden.
  [Onder de bijlagen o.a.:]
  9. Een schriftelijk consent van den weled. Gestr. heer Majoor, Kommanderende het 2 Bataillon der 3 Afd. noord-holl.: schutterij, tot het aangaan van het voorgenomen huwelijk.
  Getuigen:
  Leendert Dompeling, oud 31 Jaren, van beroep Schoenmaker, Broeder van den Bruidegom, wonende te Leijmuiden.
  Simon Dompeling, oud 35 Jaren, Schoenmaker, Broeder van den Bruidegom, wonende te Rhijnsaterwoude.
  Willem Bol, oud 47 Jaren, van beroep Werkman, Zwager van de Bruid, wonende onder Sloten.
  Klaas van Venetie, oud 41 Jaren, van beroep Kuiper, Zwager des Bruidegoms te Leijmuiden woonachtig.
  Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Leimuiden, 4 februari 1848, nr. 7:
  Heden den vierden Februarij 1848, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Leijmuiden verschenen
  Jacob Dompeling, van beroep koopman, oud 43 jaren, wonende te Leijmuiden, Echtgenoot van de na te noemen overledene, en Gerrit Rietveld, van beroep Timmerman, oud 42 jaren, wonende mede te Leijmuiden, welke ons hebben verklaard dat op den tweden Februarij dezes jaars des avonds ten 11ure, in het huis staande in den Oosten Zijnde nummer 81 in den ouderdom van 61 jaren is overleden Trijntje Hofman, van beroep zonder, wonende te Leijmuiden, geboren te Aalsmeer den 9de Meij 1786, dochter van Jan Hofman en van Gerritje Jonk, beide overleden, Echtgenoot van genoemde Jacob Dompeling.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de aangevers is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]

  HUWELIJKSAKTE, Leimuiden, 3 september 1848, nr. 4:
  Heden den Derden September 1848, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Leijmuiden in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
  Jacob Dompeling, van beroep koopman, oud 43 Jaren, geboren en wonende te Leijmuiden, Weduwenaar van Trijntje Hofman, meerderjarige Zoon van Arie Dompeling en van Maartje Rhijnsburger, beide overledene, En
  Jannetje van Venetie, van beroep dienstbaar, oud 32 Jaren, geboren en wonende te Leijmuiden, meerderjarige Dochter van Klaas van Venetie, van beroep Kuiper, oud 53 Jaren, wonende te Leijmuiden en van wijlen Jannetje Maagdelijn.
  Getuigen:
  Klaas van Venetie, van beroep Kuiper, oud 53 Jaren, Vader der Bruid,
  Cornelis van Venetie, van beroep Kuiper, oud 28 Jaren, Broeder der Bruid,
  Leendert Dompeling, van beroep Schoenmaker, oud 43 Jaren, Broeder des Bruidegoms,
  Wouter Dompeling, van beroep Koopman, oud 57 Jaren, Broeder des Bruidegoms.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de aangevers is onderteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Leimuiden, 27 juni 1866, nr. 36:
  Op heden den 27sten Junij 1866, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leijmuiden verschenen:
  Jacob Dompeling, van beroep Eigenaar, oud 61 jaren, wonende te Leijmuiden, Echtgenoot van de na te noemen overledene en Jacob Braam, van beroep Werkman, oud 59 jaren, wonende te Leijmuiden, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 26sten Junij dezes Jaars des namiddags ten vier ure, in het huis, staande onder deze Gemeente, wijk A nommer 89, in den ouderdom van 50 Jaren is overleden Jannetje van Venetien, van beroep zonder, wonende te Leijmuiden, geboren te Leijmuiden den 8sten December 1815, dochter van Klaas van Venetien, van beroep Kuiper, oud 71 Jaren, wonende te Leijmuiden en van wijle Jannetje Maagdelijn en echtgenoote van genoemde Jacob Dompeling.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]

  OVERLIJDENSAKTE, Leimuiden, 18 oktober 1870, nr. 37:
  In het jaar 1870 den 18den der maand October is voor Ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Leimuiden, verschenen
  Leendert Dompeling, oud 65 jaren, van beroep Schoenmaker en Frans Rietveld, oud 34 jaren, van beroep Timmerman, wonende de eerstgenoemde te Leimuiden en de tweede genoemde te Haarlemmermeer;
  welke ons verklaard hebben, dat op den 17den van de maand October dezes jaars, des morgens ten 8 ure, binnen deze Gemeente in het huis geteekend Nommer 164, wijk A overleden is:
  Jacob Dompeling, oud 65 Jaren, van beroep Eigenaar, geboren (en wonende) te Leimuiden, den 8sten November 1804, Zoon van Arie Dompeling en Maartje Rijnsburger, beide overleden, en laatst weduwenaar van Jannetje van Venetie.
  En is deze akte van overlijden, na gedane voorlezing, door de declaranten en ons onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]
 3. Martje Hofman,
  Geboren te Aalsmeer op 5 mei 1789, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 11 mei 1789, Ned. Hervormd, overleden te Sloten op 25 februari 1876, oud 86 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer in de Geref. kerk op 3 juni 1810 met Willem Bol, geboren te Aalsmeer op 1 juli 1788, Doopsgezind, van beroep viskoper (1811), visser (1831), werkman (1836), arbeider (1847), overleden te Sloten in zijn woning aan de Overtoom op 28 december 1847, oud 59 jaar, zoon van Pieter Jansz Bol en Pietje Jans Vreeken.

  DIVERSE DATA WILLEM BOL:
  Geboren te Aalsmeer op 1 juli 1788, Doopsgezind.
  [bron: Aalsmeerse Stambomen, deel V, blz. 432]

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 11 mei 1789:
  D'5 Meij geboren Martje, de vader Jan Hofman, de moeder Gerritje Jonk, de peet Martje Hofman.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 3 juni 1810:
  Den 3de van Zomermaand 1810.
  Zijn in de Kerk van Aalsmeer plegtig in het Huwelijk bevestigd (na drie Huwelijkschevoorstellingen)
  Willem Pietersz Bol J.M., en
  Matje Jansdr. Hofman J.D.
  nadat zij alvorens wettiglijk voor 't gemeente Bestuur van deze plaats, in 't Huwelijk bevestigd waren.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke registratie]

  OVERLIJDENSAKTE, Sloten, Sloterdijk, Osdorp en de Vrije Geer, 30 december 1847, nr. 133:
  Heden den 30sten December 1847, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den burgerlijken stand der Gemeente Sloten, Sloterdijk, Osdorp en de Vrije Geer, verschenen Jan Bol, van beroep Arbeider, oud 26 Jaren, wonende te Nieuwer Amstel, zoon van de natenoemene overledene, en Johannes de Glas, van beroep kledermaker, oud 38 Jaren, wonende te Sloterdijk, welke ons hebben verklaard, dat op den 28sten December dezes Jaars, des morgens ten 3 ure, in het Huis staande aan den Overtoom, numero 444 A, in den ouderdom van 59 Jaren, is overleden Willem Bol, van beroep Arbeider, gehuwd met Matje Hofman, zonder beroep, wonende aan den Overtoom, zijnde de namen der Ouders van de overledene onbekend.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door ons met de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]

  OVERLIJDENSAKTE, Sloten, 26 februari 1876, nr. 28:
  Heden den 26sten Februarij 1876, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Sloten, verschenen Cornelis Bol, van beroep warmoezier, oud 51 jaren, wonende in deze gemeente, zoon van de na te noemen overledene, en Jan van der Horst, van beroep warmoezier, oud 23 jaren, wonende mede in deze gemeente, kleinzoon van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 25sten dezer maand des nachts, ten drie ure, in het huis staande in deze gemeente wijk E, Numero 71 in den ouderdom van 85 jaren is overleden Matje Hofman, van beroep zonder, geboren te Aalsmeer, en wonende te Sloten, weduwe van Willem Bol, zijnde de namen der ouders van de overledene aan de comparanten niet bekend.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]

 4. Velte Hofman,
  Geboren te Aalsmeer op 10 juli 1792, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 17 juli 1792, overleden te Aalsmeer op 26 juli 1792, oud 16 dagen.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 15 juli 1792:
  D'10e Julij, Velte, de vader Jan Veltens Hofman, de moeder Gerritje Jonk, Get. Martje Velt: Hofman.

  GAARDERSARCHIEF, IMPOST op begraven, Aalsmeer, 26 juli 1792:
  Heeft Jan Veltense Hofman aangevinge gedaan vant lijk van zijn kind genaamt Velten Jansz Hofman onder het classis van en betaald f 3.-

  BEGRAAFREGISTER, Aalsmeer, 27 juli 1792:
  Inde kerk Choor No. 27, Velte Jans Hofman, f 3.-, het kerkeregt f 1.10
 5. Jan Felten Hofman,
  Geboren te Aalsmeer op 26 januari 1795, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 1 februari 1795.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 1 februari 1795:
  D'26 Jann: na 's Vaders doot geboren, Jan Felten, vader Jan Hofman, moeder Gerritje Jonk, Get: Johannis Jns Hofman en Geertje Hofman, broeder & zuster.

284. Gerrit HAAK,
Zoon van Geleuw Willemsz van der Haak [nr. 568] en Annighje (Antje) Roelofs van Eijk [nr. 569], geboren in onecht, gedoopt te Zegveld in de Geref. kerk op 19 januari 1744, Gereformeerd, overleden te Buitenveldert op 23 november 1798 en begraven te Nieuwer-Amstel op 25 oktober, oud 54 jaar.
Gehuwd (1), ondertrouw te Zevenhoven in de Geref. kerk op 16 april 1772 met Cornelia Gerrits OUTSHOORN.
Gehuwd (2) te Nieuwer-Amstel in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 4 augustus 1782 met Lijsje BURGGRAAF, geboren te Noord-Waddinxveen, gedoopt te Koudekerk in de Geref. kerk op 19 december 1756, overleden te De Schinkel (Nieuwer-Amstel) op 1 mei 1809, begraven op het kerkhof van de Geref. kerk te Nieuwer-Amstel op 4 mei 1809, oud 52 jaar, dochter van Arij Cornelissen Burggraaf en Anna Jansdr Ramp.
Lijsje BURGGRAAF huwde (2) te Nieuwer-Amstel op 20 oktober 1799 met Jan BOS, eerder weduwnaar van Klaasje KOEMAN.


DOOPREGISTER, Zegveld, Geref. kerk, 19 januari 1744:
Den 19 dito [Jannuarius] Een zoontje van Annitje van Eijck dat in onegt geteelt was, En dus door de moeder selve ten doop is gepresenteert, En genaamd is geworden Gerrit.

DOOPREGISTER, Koudekerk, Geref. kerk, 19 december 1756:
[Ouders] Arij Burggraaf, Anna Janse Ramp.
[Getuige] Neeltje Janse Ramp.
[Kind] Lijsje.

TROUWREGISTER, Zevenhoven, Hervormde kerk, 16 april 1772, blz. 31:
16 April Angetekend.
Gerrit van den Haak J.M. Gebooren te Segveld en woonagtig te Noorden
met
Cornelia van Oudshoorn, J.D. gebooren te Noorden en woonagtig onder Zevenhoven.

ONDERTROUWREGISTER, Nieuwer-Amstel, Geref. kerk, 4 augustus 1782:
Gerrit Haaks, weduwnaar Cornelia Oudshoorn, aan de Schinkel bij den Overtoom & Lijsje Burggraaf, JD onder Slooten. Hier getrouwt. Prodeo.

DOOPGETUIGE (Lijsje Burggraaf):
Te Noorden op 3 mei 1795 van Neeltje Roelofs van den Haak.
Te Amsterdam in de Evang. Lutherse kerk op 26 juni 1796 van Elisabeth Meijer.
Te Amsterdam in de Evang. Lutherse kerk op 3 december 1800 van Cornelia Meijer.

BEGRAAFREGISTER, Nieuwer-Amstel, Geref. kerk, 25 oktober 1798:
Begr: op 't Kerkhof Het Lijk van Gerrit Haak van Buitenv: 't opene en verhoogenf 1.10.-
1 uur Twee Klokkenf 3.00.-
't beste Kleedf 0.15.-
Baar en Roeff 0.4.8 
 Totaal f 5.9.8 

TROUWREGISTER, Nieuwer-Amstel, Geref. kerk, 20 oktober 1799:
Jan Bos en Lijsje Burggraaf.

TROUWREGISTER, Nieuwer-Amstel, Schout en Schepenen, 20 oktober 1799:
Jan Bos, wedn. van Klaasje Koeman, onder Sloten, en
Lijsje Burggraaf, wed: Gerrit Haak aan de Buitenveldert.
Hier getrouwd op dato.
Prodeo.
Comm: P. Marcus en D.v.d.Hoek.

BEGRAAFREGISTER, Nieuwer-Amstel, Geref. kerk, 4 mei 1809:
Begr: op het Kerkhof het Lijk van Lijsje Burggraaf, Huisvrouw van Jan Bos - Aan de Schinkel.
1 uur geluid - Totaal f 5.9.8

285. Cornelia OUTSHOORN,
Dochter van Gerrit Willemsz Outshoorn [nr. 570] en Annitie Arise Sampson [nr. 571], gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 2 november 1744, overleden te Nieuwer-Amstel in het kraambed, begraven te Nieuwer-Amstel op 28 april 1781, oud 36 jaar.

DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 2 november 1744:
Cornelia, dochter van Gerrit Outshoorn en Annitje Samson.
Getuige Geertje Jans Oudenes, huijsvrouw van Willem .......

BEGRAAFREGISTER, Nieuwer-Amstel, 28 april 1781:
Cornelia Oudshoorn met haar kraamkintje

KINDEREN VAN GERRIT HAAK EN CORNELIA OUTSHOORN:
 1. Annigje Haak,
  Gedoopt te Nieuwer-Amstel in de Geref. kerk op 9 oktober 1774, overleden aldaar, begraven op 3 juni 1809, oud 34 jaar.
  Gehuwd te Nieuwer-Amstel op 8 mei 1796, ondertrouw aldaar op 15 april 1796 met Jan Augustus Meijer, gedoopt te Amsterdam aan huis door de Evang. Lutherse predikant Paulus Weslingh op 22 oktober 1770, van beroep tapper, kastelein, overleden te Nieuwer-Amstel op 30 april 1824, oud 53 jaar, zoon van Jan Augustus Meijer en Elsje Meijlander.
  Jan Augustus Meijer huwt (2) te Nieuwer-Amstel op 2 augustus 1812 met Lijsje de Lange, geboren te Spengen (Utr.), gedoopt te Teckop in de Rooms-Kath. kerk op 26 februari 1790, van beroep tapster, overleden te Nieuwer-Amstel op 7 maart 1825, oud 35 jaar, dochter van Gerrit de Lange en Neeltje van Cooten.

  DOOPREGISTER, Amsterdam, Evangelisch Luthers, 22 oktober 1770:
  Gedoopt Jan Augustus, vader Jan Augustus Meijer, moeder Elsje Meijlander.
  Getuigen Jan Godvried Meijer en Anna Christina Huune.
  Predikant Paulus Weslingh.
  Gedoopt aan huis.
  [bron: 253 p. 114 (folio 73) nr. 8]

  DOOPREGISTER, Nieuwer-Amstel, Geref. kerk, 9 oktober 1774:
  Een kindt ged. Annigje.
  V. Gerrit Haak.
  M. Cornelia Outshoorn.
  g. Cornelia Pullen.

  DOOPREGISTER, Teckop, Rooms-Kath. kerk, 26 februari 1790:
  Lijsje, Spenge.
  v. Gerrit de Lange.
  m. Neeltje v. Cooten.
  s. Cuntje de Lange.

  HUWELIJKSAKTE, Nieuwer-Amstel, 2 augustus 1812, nr. 29:
  Aujourd'hui l'an 1812 le Second du mois d'aout.
  Pardevant nous Maire de la commune de Nieuwer Amstel, arrondissement d'amsterdam, Departement du Zuiderzee, sont comparus:
  Jan August Meijer, age de 42 ans, Aubergiste, demeurant dans cette commune, fils majeur de feu Jan Augustus Meijer et de feue Elsje Melander, veuf de Annetje Haak, et
  Elisabeth de Lange, age de 22 ans, fille majeure de feu Gerrit de Lange et de feue Cornelia van Kooten, habitante de cette commune.
  Temoins:
  Jacob Brouwer, age de 46 ans, Cultivateur,
  Janus Reerink, age de 56 ans, Cultivateur, beau frere de la futura,
  Jan Bos, age de 55 ans, Cultivateur et
  Gerrit Haak, age de 36 ans, ouvrier, demeurant tous dans cette commune, lesquels apres que lecture leur en a ete faite, ont signe avec nous et les parties contractantes, fait en Nieuweramstel le jour, mois et an adessus.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Nieuwer-Amstel, 1 mei 1824, nr. 45:
  Den eersten dag der maand Meij van 't jaar 1824 ten elf ure, voor den middag.
  Acte van Overlijden van Jan Augustus Meijer, overleden den 30sten April ten een ure, des nagts, oud 55 jaren, wonende en overleden alhier wijk 2 N. 65, van beroep Tapper, geboren te Amsterdam, Man van Elizabeth de Lange.
  Op de verklaring van Leendert Straver, bekende van de overledene, oud 43 jaren, wonende alhier in wijk 1, van beroep winkelier en van Johannes George Nattermuller, wonende alhier in wijk 8, van beroep Makelaar, oud 24 jaren, bekende van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de beide getuigen en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Nieuwer Amstel.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]

  OVERLIJDENSAKTE, Nieuwer-Amstel, 10 maart 1825, nr. 41:
  Den Tienden dag der maand Maart van 't jaar 1825 ten een ure, na den middag.
  Acte van Overlijden van Elisabeth de Lange, overleden den zevenden dezer ten negen ure, des avonds, oud 34 jaren, wonende en overleden alhier wijk 2 N. 214, van beroep Tapster, geboren te Camerik, weduwe van Jan August Meijer.
  Op de verklaring van Jacob de Lange, broeder van de overledene, oud 37 jaren, wonende [te] Amsterdam, van beroep Melkverkooper en van Hendrik van Ben, wonende [te] Amsterdam, van beroep Melkverkooper, oud 50 jaren, bekende van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de tweede getuigen, de eerste verklaarde niet te kunnen schrijven en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Nieuwer Amstel.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke overlijdensakte]

  KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Elselina Elizabeth Meijer,
   Geboren te Nieuwer-Amstel op 20 juni 1796, gedoopt te Amsterdam in de Evang. Lutherse kerk op 26 juni 1796, overleden te Bovenkerk (gem. Nieuwer-Amstel) op 22 februari 1849, oud 52 jaar.
   Gehuwd (1) te Nieuwer-Amstel op 24 december 1814 met Johann Hermann Theodoor Pulsing, ook Dirk Pulsing, geboren te Ankum (Dld) op 14 december 1785, van beroep veenman, werkman, overleden aan een koliek [= onderbuikskramp] te Nieuwer-Amstel op 19 augustus 1817, oud 31 jaar, zoon van Johann Henrich Pulsing en Lucia Margrethe Gruters.
   Gehuwd (2) te Nieuwer-Amstel op 4 april 1819 met Herman Hendrik Borgman, geboren te Ankum (Dld) op 4 december 1776, van beroep werkman, overleden te Nieuwer-Amstel op 27 oktober 1858, oud 81 jaar, zoon van Johann Hermann Borgman en Anna Maria Pulsing.

   DOOPREGISTER, Amsterdam, Evang. Lutherse kerk, 26 juni 1796:
   Geboren op 20 juni 1796: Elselina Elizabeth, geboren onder Amstelveen.
   Vader: Jan Augustus Meijer.
   Moeder: Antje Haaks.
   Getuigen: Gerdt Haaks en Lijsje Burggraaf.
   Pastor: Jan Hendrik Fortmeijer.
   [bron: 279 p. 33 (folio 20v) nr. 4].

   ANKUM:
   Dorp in Nieder-Sachsen, gelegen tussen Lingen en Damme met ca. 7.000 inwoners (2011).
   Tot ca. 1800 trokken vele inwoners naar Nederland, daarna ook naar de USA.

   HUWELIJKSAFKONDIGING, Amstelveen, 13 november 1814, nr. 114:
   Op heden den 13de November van den Jare 1814, hebben wij Burgemeester van Nieuweramstel, na ons voor de hoofddeure van het huis der gemeente vervoegd des middags om 21 uuren, voor den eersten maal, bekend gemaakt en afgekondigd dat er trouwbeloften zijn aangegaan tusschen Johann Hermann Theodor Pulsing, oud 28 Jaar, Veenman, wonende binnen deze Gemeente, Wijk 2, meerderjarige zoon van wijlen Johann Heinrich Pulsing en wijlen Lucia Margaretha Gruters; en
   Elizabeth Meijer, oud 18 Jaar, zonder beroep, woonende binnen deze Gemeente, Wijk 2, minderjarige dochter van Jan August Meijer en wijlen Annegje Haak, welke afkondiging met luider en verstaanbaare stemme geleezen zijnde, vervolgens is aangeplakt aan de deure van ons gemeentehuis waarvan door ons is opgemaakt acte.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke afkondiging]

   DOOPREGISTER, Ankum (Dld) [in moeilijk leesbaar oud-duits]:
   Im Jahren Siebzehn Hundert und funf und achtzig den vierzehnten December, ist ................... Johann Hermann Theodor Pulsing, ............ Sohn der Johann Henrich Pulsing und der Lucia Margrethe Gruters, etc.
   [bijlage bij huwelijksakte dd 4 december 1814]

   HUWELIJKSAKTE, Amstelveen, 4 december 1814, nr. 44:
   Johann Hermann Theodoor Pulsing, oud 28 jaar, van beroep veenman, zoon van Johann Henrich Pulsing en en Lucia Margaretha Gruters, met Elselina Elisabeth Meijer, oud 17 jaar, dochter van Jan Augustus Meijer en Antje Haaks.
   [bron: Genlias]

   OVERLIJDENSAKTE, Nieuwer-Amstel, 21 augustus 1817, nr. 91:
   Op heden den 21sten augustus van den Jare 1817 des namiddags om Een Uuren compareerde voor ons Jan Augustus Meijer, oud 50 Jaar, Tapper in Wijk 2 deze Gemeente.
   Ons te kennen gevende dat zijn gebuur en zoon Dirk Pulsing, oud 26 Jaar, Werkman, op den 19de dezer Maand des morgens om 3 Uuren aan een Koliek is overleden, Echtgenoot van Elisabeth Meijer.
   Gemelde kennisgeving is gedaan in tegenwoordigheid van Adolph Overhoff, oud 28 Jaar, Winkelier in Wijk 1 deze gemeente.
   En hebben de Comparanten deze acte met ons na gedaane voorlezing getekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

   VERKLARING:
   Kraft dieses wird von mir Endes untergeschriebenen Notaris im Dorfe Anzum bescheiniget, dass die Anna Maria Pulsings, hinterlassene Wittwe des verstorbenen Johann Hermann Borgmann, in Meijers Heuerhause zu Starten Kirchspiel Ankum wohnhaft, in meiner und der untergeschriebenen Gezeugen Gegenwart ihren Consent in het Huwelijk van eren Sohn Hermann Henrich Borgmann, oud 42 Jahren en ungefehr drie Monaten, tegenwordig wonende in de Gemeente Nieuwer Amstel, met Eezelina Elizabeth Meijer, Dochter van Jan Augustus Meijer en Annetje Haak, Weduwe van Dirk Pulsing, mede te Nieuwer Amstel woonachtig, ertheilet habe.
   Zur Wahrheit mehrer Uhrkund haben die hierzu erbethenen Gezeugen, namentlich Gerhard Henrich Wingerberg, 46 Jahr alt, und Johann Hermann Tullenkamp, seines Alters 24 Jahr, beijde in Meijers Heuerhausern zu Starten wohnhaft, nach vorhergegangener Vorlesung diese von der Anna Maria Pulsings, Witwe des verstorbenen Johann Hermann Borgmann ertheilte Bescheinigung welche dieselbe Krankheitshalber nich hat unterzeichnen konnen, eigenhandig unterschrieben.
   So geschehen in Meijers Heuerhause zu Starten Kirchspiels Ankum, Furstenthum Osnabrucks, Konigreich Hannover den 28ten Februar 1819.
   [huwelijksbijlage bij akte dd 4 april 1819; letterlijke weergave der oorspronkelijke verklaring]

   HUWELIJKSAKTE, Nieuwer-Amstel, 4 april 1819, nr. 6:
   Op heden den 4den April des Jaars 1819, des Middags ten 12 uren, zijn voor ons Mr. B:A: van Houten, Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Nieuwer-Amstel, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan
   Herman Hendrik Borgman, Geboren te Osnabrug, oud 43 Jaren, van beroep Werkman, wonende alhier in Wijk 2, Zoon van Wijlen Johan Herman Borgman, en Anna Maria Pulsing, wonende te Osnabrug &
   Elzelina Elizabeth Meijer, Geboren alhier en wonende in Wijk 2 N 65, Zonder beroep, weduwe van Dirk Pulsing, dogter van Jan Augustus Meijer, hier bij tegenwoordig en in 't Huwelijk consenteerende, en Wijlen Annetje Haak.
   Getuigen:
   Franciscus Stiphout, oud 54 Jaren, wonende in Wijk 6 No. 11, veldwagter dezer Gemeente,
   Jacob Sneeuw, oud 45 Jaren, wonende in Wijk 1 N 69, veldwagter dezer Gemeente,
   Jan Roos, oud 53 Jaren, en
   Cornelis Bol, beide Viskopers en wonende onder de Gemeente Aalsmeer.
   Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend.
   [bron: website Familysearch]

   OVERLIJDENSAKTE, Nieuwer-Amstel, 23 februari 1849, nr. 45:
   Heden den 23sten februarij 1849, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nieuwer Amstel verschenen
   Dirk Burgman, van beroep werkman, oud 23 jaren, wonende alhier, wijk 2 in bovenkerk, zoon van de na te noemen overledene, en Jan Kramer, van beroep veldwachter, oud 56 jaren, wonende alhier, wijk 5, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard dat op den 22sten dezer maand des Namiddags ten acht ure, in het huis staande alhier in de Bovenkerk numero 191 in den ouderdom van 52 jaar is overleden Elizabet Meijer, van beroep zonder, geboren alhier en wonende alhier wijk 2 numero 191, huisvrouw van Henderik Burgman, werkman, wonende in het Sterfhuis, zijnde de namen van hare ouders de beide aangevers onbekend.
   En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de beide aangevers is onderteekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

   OVERLIJDENSAKTE, Nieuwer-Amstel, 28 oktober 1858, nr. 281:
   Heden den 28sten October 1858, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nieuwer Amstel verschenen
   Pieter Borgman, van beroep Werkman, oud 28 jaren, wonende alhier, zoon van de na te noemen overledene, en Jan Mastenbroek, van beroep veldwachter, oud 36 jaren, wonende alhier, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 27sten dezer maand des voormiddags ten 10 ure, in het huis staande alhier in wijk B, N42 in den ouderdom van 83 Jaren is overleden Henderik Borgman, van beroep arbeider, geboren te Ancom Hannover en wonende alhier, weduwnaar van Elizabeth Meijer.
   En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de beide aangevers is onderteekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
   [Pieter Borgman tekende overigens met de achternaam Burgman]

  2. Jan Augustus Meijer,
   Geboren te Nieuwer-Amstel op 27 april 1798, gedoopt te Amsterdam in de Evang. Lutherse kerk op 29 april 1798, overleden aldaar op 26 juli 1817, oud 19 jaar.

   DOOPREGISTER, Amsterdam, Evang. Lutherse kerk, 29 april 1798:
   Geboren op 27 april 1798: Jan Augustus.
   Vader Jan Augustus Meijer.
   Moeder: Antje Haak.
   Getuigen Gerdt Haak en Margaretha Meijer.
   Pastor Jan Hendrik Fortmeijer.
   [bron: 281 p. 68 (fol. 40) nr. 6]

   OVERLIJDENSAKTE, Nieuwer-Amstel, 28 juli 1817, nr. 83:
   op heden den 28ste Julij van den Jare 1817 des morgens om 8 Uure, Compareerde voor ons Jan Augustus Meijer, oud 50 Jaar, Tapper in Wijk 2, deze gemeente, ons te kennen gevende dat op 26ste dezer maand des namiddags om 4 Uuren aan een Zinkink Ziekte in den Ouderdom van 19 Jaaren, overleden is Jan Augustus Meijer Junior, zoon van hem declarant en zijn Huisvrouw Elisabeth de Lange, gemelde Kennisgeving is gedaan in tegenwordigheid van Lucas Wageman, oud 50 Jaar, Timmerman, in Wijk 2 deze Gemeente.
   En hebben de Comparanten deze acte met ons na gedaane voorlezing getekend.
   [in kantlijn: Genoemd de naam Elisabeth de Lange als in huwelijk opgegeeven, maar voorgesteld word Agnietje Haak als de eigentlijke moeder zijnde]
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  3. Cornelia Meijer,
   Geboren te Nieuwer-Amstel op 25 november 1800, gedoopt te Amsterdam in de Evang. Lutherse kerk op 3 december 1800, van beroep dienstbode (1827), groenteverkoopster (1836), overleden te Nieuwer-Amstel op 13 januari 1837, oud 36 jaar.
   Gehuwd (1) te Amsterdam op 7 oktober 1829 met Lodewijk Kerkhof, geboren te Rotterdam op 3 april 1798, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 8 april, van beroep groenteverkoper, koopman, overleden te Nieuwer-Amstel op 23 mei 1834, oud 36 jaar, zoon van Hendrik Kerkhof en Lijntje van Egmond.
   Gehuwd (2) te Nieuwer-Amstel op 9 april 1836 met Johannes Machiel Darons, geboren te Mainz (Dld), op 20 december 1800, van beroep boerenknecht, grutter (1836), overleden te Nieuwer-Amstel op 3 december 1839, oud 38 jaar, zoon van Martinus Rudolf Darons en Grietje Houtman.
   Johannes Machiel Darons huwde (2) te Nieuwer-Amstel op 8 juli 1837 met Teuntje van der Horst, geboren te Nieuwer-Amstel op 1 februari 1802, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 23 februari 1802, dochter van Jan Fredrik van der Horst en Catharina Veldkamp.

   DOOPREGISTER, Rotterdam, Geref. kerk, 8 april 1798:
   Gedoopt Lodewijk, zoon van Hendrik Kerkhof en Leijnij van Egmond, wonende Franckestraat.
   Getuige Anna van Egmond.
   Geboren op 3 april.

   DOOPREGISTER, Amsterdam, Evang. Lutherse kerk, 3 december 1800:
   Geboren op 25 november 1800: Cornelia.
   Vader: Jan Augustus Meijer.
   Moeder: Antje Haak.
   Getuigen: Jan Bos en Leijsje Burggraaf.
   Pastor: Gerrit Noordenhout.
   [bron: 283 p. 26 (folio 15) nr. 7].

   HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 7 oktober 1829, fol. 102v:
   Op heden den zevenden October des Jaars 1829 des morgens ten tien uren, zijn voor ons Ondergeteekende, als Lid van den Raad dezer Stad, daartoe ingevolge de besluiten van Z.M. van 14 Febr. 1823 No. 59 en van 11 Jan. 1828, No. 108, gedelegeerd, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
   Lodewijk Kerkhof, Groenteverkooper, Geboren te Rotterdam, wonende alhier, oud 31 Jaren, Meerderjarige Zoon van Hendrik Kerkhof en Leijnij van Egmond, beiden overleden, ter Eenre, En
   Cornelia Meijer, Dienstbode, Geboren boven Amstelveen, Alhier gedoopt en woonachtig (Evang. Luth., 3 Dec. 1800), oud 28 Jaren, Meerderjarige Dochter van Jan Augustus Meijer en Antje Haak, beiden overleden, ter andere Zijde.
   Getuigen:
   Johann Helfferich, Zeepsieder, oud 43,
   Hendrik Peeters, Metselaar, oud 48,
   Willem Hendrik Eijman, geen beroep, oud 33 en
   Pieter Brouwer, Schilder, oud 40 Jaren, Allen wonende alhier.
   Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend.
   [bron: website Familysearch]

   OVERLIJDENSAKTE, Nieuwer-Amstel, 26 mei 1834, nr. 60:
   Den 26sten dag der maand Mei van 't jaar 1834 ten Elf ure, voor den middag.
   Acte van Overlijden van Lodewijk Kerkhof, overleden den 23sten dezer maand ten twee ure, des namiddags, oud 36 jaren, wonende en overleden alhier wijk 9 N 23, van beroep koopman, geboren te Rotterdam, man van Cornelia Meijer, oud 33 jaar, zonder beroep, wonende in het Sterfhuis, zoon van Hendrik Kerkhof en Liena Kerkhof, beiden overleden.
   Op de verklaring van Dirk Roos, bekende van de overledene, oud 59 jaren, wonende alhier wijk 9, van beroep kuiper en van Eldert Poolhout, wonende alhier wijk 5, van beroep makelaar, oud 25 jaren, bekende van de overledene.
   Na mijne voorlezing geteekend door de beide declaranten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Nieuweramstel.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

   ACTE VAN BEKENDHEID.
   Extract der minuten berustende ter Griffie der Regtbank van Eersten Aanleg te Amsterdam:
   Op heden den 22sten Februarij des Jaars 1836 compareerden voor ons Tobie Boas Jr, Vrederegter van de verenigde eerste en tweede kantons district Amsterdam Provintie Holland Noordelijk Gedeelte en den Griffier Dirk Heijdeman.
   1. Martinus Rudolf Darons, Gepensioneerde wonende in de plantage Rapenburgergracht.
   2. Johanna Darons, Naaister, huisvrouw van de volgende getuigen wonende op de hoogte van de Kadijk.
   3. Fredrik Wilhelm Fels, Lijnbaansknecht wonende als boven.
   4. Gerrit Zandvoort, Wijnkoopersknecht wonende in de Plantagie Rapenburgergracht.
   5. Elisabeth Elias, huisvrouw van Jan Frederik Darons, Scheepstimmerman, wonende op de hoogte van de Kadijk.
   6. Johanna de Jong, huisvrouw van Daniel Sternstein, Kolenwerker, wonende op de hoogte van de Kadijk, En
   7. Engeltje Kleinhens, huisvrouw van Meindert Lub, Scheepstimmerman, wonende als voren.
   Alle getuigen van genoemzamen ouderdom en de vereischte bij de Wet gevorderd wordende bezittende dewelke ter liefde voor de waarheid hebben verklaard bewust te zijn dat de persoon van Johannes Machiel Darons, boereknecht, wonende op de hoogte van de Kadijk no. 63, zoon van Martinus Rudolf Darons en van wijlen Grietje Houtman, den Twintigsten December des Jaars 1800 te Meintz is geboren en dus den ouderdom van 35 Jaren heeft bereikt, echter niet in staat is eene acte van geboorte te kunnen produceren uithoofde hij niettegenstaande herhaalde schrijvens naar de genoemde plaats zijner geboorte hetzelve document niet heeft kunnen bekomen en daar ter plaatse geene persoonlijke bekendheid heeft.
   De Eerste Getuige, zijnde de vader van gemelde Johannes Machiel Darons, de tweede zijn Zuster, de derde zijn behuwd Broeder, de vijfde zijn behuwd Zuster en de overige getuigen zijne goede bekenden met welke hij langen tijd omgang heeft gehad en gehouden hebben voor redenen van Wetenschap gegeven dat zij door gemelde betrekkingen in staat zijn om de tegenwoordige verklaring te kunnen afleggen ten einde hem te strekken inplaatse van een acte van geboorte bij gelegenheid van zijn aanstaand huwelijk met Cornelia Meijer, Groenteverkoopster wonende aan de Overtoomsche Weg onder Amstelveen.
   En heben de voormelde getuigen het tegenwoordig procesverbaal nagedane voorlezing met ons en den Griffier geteekend.
   Geregistreerd te Amsterdam den 23sten Februarij 1836 Deel Elf, folio 77 verso vak 7 houdende Een blad en geen renvooijen Ontvangen regt tachtig Cents bedragende met de 38 opcenten Een Guldentien en een halve Cent - f 1.10 ½.
   Aan Mijne Heeren den Staadsraad President en Leden der Regtbank van Eersten Aanleg zittende te Amsterdam,
   Geeft met alle eerbied te kennen Johannes Machiel Darons, Boerenknecht, wonende op de hoogte van de Kadijk No. 63.
   Dat hij is verzoekende homologatie van voorenstaande Acte van bekendheid zijner geboorte om een Wettig huwelijk te kunnen aangaan met Cornelia Meijer, Groenteverkoopster wonende op de Overtoomsche weg onder Amstelveen.
   [t welk doende etc.]
   In handen van den Heer Officier ten einde op zijne Conclusie en het rapport van den heer Mr. A.W. Huidekoper bij de Eerste kamer worde gedisponeerd.
   Amsterdam den tweeden Maart 1836.
   De Regtbank van Eersten Aanleg Zittende te Amsterdam.
   Disponerende op de Requeste van Johannes Machiel Darons.
   Gehoord het rapport van den Heer gecommitteerden Regter en de Conclusie van den Heer Officier.
   Gezien art. 72 van het Burgerlijk Wetboek.
   Homologeert de acte van bekendheid aangaande de geboorte van den Suppliant.
   Gedaan bij de Regtbank voormeld, eerste kamer, den derden Maart 1836.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte, huwelijksbijlage]

   SCHUTTERIJ.
   3e Afdeeling Noord Holl. Schutterij.
   2e Bataillon.
   Ingevolge magtiging van het Departement van Oorlog van den 19e Januarij 1831 No. 65, verleent de ondergeteekende Majoor Kommandant van genoemd Bataillon, authorisatie tot het aangaan van een huwelijk aan den Schutter Johannes Daarons met Cornelia Meijer.
   Genoemde schutter wordt mits deze ter kennis gebragt, dat aan deze gunst niet verbonden kan worden, dat, wanneer bij het voltrekken van zijn Huwelijk of in het vervolg derzelver Echtgenoote, kind of kinderen krijgen, of zich in eene zwangere Staat mogte bevinden, uit de dienst der Mobiele Schutterij te worden ontslagen, zoo mede, dat de vrouw het Korps niet zal mogen volgen wanneer het buiten hunne gewoone Woonplaats geemploijeerd wordt, en dat bij voortduring de op hun berustende verpligting tot de dienst der Schutterij geene verandering ondergaat, het zij hij al of niet met onbepaald verlof mogt zijn vertrokken.
   Haarlem, den Februarij 1836.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke verklaring, huwelijksbijlage]

   NATIONALE MILITIE, Haarlem, 3 februari 1836:
   Om te trouwen.
   Certificaat. De Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland verklaart,
   dat Johannes Machiel Darons, geboren te Ments, den 20 December 1800, van beroep Grutter,
   Zoon van Martinus Rudolf en van Grietje Houtman, van beroep [-], wonende te Amsterdam,
   binnen de gemeente van Amsterdam, voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevalen het nummer 155 5 kl hij vervolgens door den Militie-Raad, zitting gehouden hebbende te Amsterdam, uit hoofde van Broeder indienst voor één jaar is vrijgesteld.
   Signalement.
   Lengte 1 El, 5 Pm, 7 Dm, 5 St.
   Aangezigt ovaal, Voorhoofd laag, Oogen grijs, Neus klein, Mond ordinair, Kin spits, Haar bruin, Wenkbraauwen idem, Merkbare Teekenen geen.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte, huwelijksbijlage]

   HUWELIJKSAKTE, Nieuwer-Amstel, 9 april 1836, nr. 12:
   Op heden den negenden April des Jaars 1836 des namiddags ten half een uren, zijn voor ons Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Nieuweramstel verschenen, teneinde een Huwelijk aan te gaan,
   Johannes Machiel Darons, oud 35 jaar, geboren te Maintz, boereknegt, wonende te Amsterdam, meerderjarige zoon van Martinus Rudolf Darons, gepensioneerd, wonende te Amsterdam en van wijle Grietje Houtman, zijnde de vader alhier tegenwoordig en in dit huwelijk consenteerende, En
   Cornelia Meijer, oud 35 jaar, groentenverkooper, geboren en wonende alhier wijk 9, weduwe van wijle Lodewijk Kerkhof, meerderjarige dochter van Jan Augustus Meijer en Antje Haak, beiden overleden.
   Getuigen:
   Franciscus Stephens, oud 71 Jaar, zonder beroep, wonende alhier, wijk 6, bekende,
   Jacobus Sneeuw, oud 64 Jaar, veldwachter, wonende alhier, wijk 1, bekende,
   Jan Kramer, oud 44 jaar, veldwachter, wonende alhier, wijk 6, bekende en
   Cornelis Manten, oud 53 jaar, werkman, wonende alhier, wijk 6, bekende.
   Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend.
   [bron: website Familysearch]

   OVERLIJDENSAKTE, Nieuwer-Amstel, 16 januari 1837, nr. 9:
   Den 16den dag der maand Januarij van 't jaar 1837 ten half Elf ure, voor den middag.
   Acte van Overlijden van Cornelia Meijer, overleden den 13den dezer maand ten een ure, des nademiddags, oud 36 jaren, wonende en overleden alhier wijk 9 N 23, van beroep zonder, geboren te alhier, vrouw van Johannes Machiel Darons, oud 36 jaren, groentenverkoper, wonende in het Sterfhuis, dochter van Jan Meijer en Antje Haak, beiden overleden.
   Op de verklaring van Johannes Machiel Darons, man van de overleden, oud 36 jaren, wonende als bovengenoemd, van beroep als bovengenoemd en van Hendrik Breumer, wonende te Amsterdam, van beroep timmermansknegt, oud 50 jaren, bekende van de overledene.
   Na mijne voorlezing geteekend door de beide declaranten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Nieuweramstel.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

   OVERLIJDENSAKTE, Nieuwer-Amstel, 5 december 1839, nr. 145:
   Op heden den Vijfden der maand December 1839, zijn voor ons ondergeteekende Mr. Pieter Festas, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Nieuwer Amstel in het huis der Gemeente verschenen:
   Willem Kruijt, van beroep brievenbestelder, oud 57 jaren, wonende aan den Overtoom, bekende van de na te noemen Overledene, en Jan Kramer, van beroep veldwachter, oud 47 jaren, wonende aan den Amsteldijk, bekende van de Overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den derden december des namiddags ten 10 ure, in het huis staande Overtoomscheweg No. 23, is overleden Johannes Machiel Darens, van beroep groente Verkooper, wonende op de Overtoomscheweg, in den ouderdom van 39 jaren, man van Teuntje van der Horst, oud 39 jaren, zonder beroep, wonende als boven, Zoon van Martinus Darens, oud 84 jaren, zonder beroep, en wonende te Amsterdam, zijnde geboren te Huizen.
   En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door ons is onderteekend met de declaranten.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  4. Elsje Meijer,
   Geboren te Nieuwer-Amstel op 25 december 1802, gedoopt te Amsterdam in de Evang. Lutherse kerk op 29 december 1802, overleden te Nieuwer-Amstel op 27 april 1850, oud 47 jaar.
   Gehuwd te Amstelveen op 16 juni 1822 met Hendrik Gies, geboren te Amsterdam op 20 april 1797, gedoopt op 30 april in de Hervormde Nieuwe kerk aldaar, van beroep tuinman, molenaarsknecht, woonde in 1840-1850 "in de Hand naar Leiden" onder Amstelveen, overleden te Nieuwer- Amstel op 2 mei 1878, oud 81 jaar, zoon van Johannes Melchior Gies en Maria Dorothea Anthonia Kregelaar.

   DOOPREGISTER, Amsterdam, Hervormde Nieuwe kerk, 30 april 1797:
   Geboren op 20 april 1797: Hendrik.
   Vader: Jan Melchior Gies.
   Moeder: Maria Dorotea Antonia Krekelaar.
   Getuigen: Jan Voogel en Maria van Suijlekom.
   Pastor: Anthonius Kuijper.
   [bron: 60 p. 209, nr. 3]

   DOOPREGISTER, Amsterdam, Evang. Lutherse kerk, 29 december 1802:
   Geboren op 25 december 1802: Elsje.
   Vader: Jan Augustus Meijer.
   Moeder: Antje Haak.
   Getuigen: Margaretha Meijer en Gerrit Haak.
   Pastor: Gerrit Noordenhout.
   [bron: 285 p. 44 (folio 22v) nr. 9].

   NATIONALE MILITIE, Haarlem, 13 april 1822:
   Certificaat om te trouwen.
   De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Noord-Holland, verklaart, dat Hendrik Gies, geboren te Amsterdam den 25 Meij 1797, van beroep Tuinmansknegt,
   Zoon van Jan en van Maria Krekel, van beroep Tuinman, wonende te Nieuweramstel,
   binnen de Gemeente van Nieuweramstel Kanton No. 19 voor de Nationale Militie is ingeschreven, dat aan hem vervolgens bij de Loting is ten deele gevallen het Nummer 4 hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde hem tot genen dienst heeft verpligt.
   [huwelijksbijlage]

   HUWELIJKSAKTE, Nieuwer-Amstel, 16 juni 1822, nr. 33:
   Op heden den 16den Junij des Jaars 1822 des voormiddags ten Elf uren, zijn voor ons Substituut Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeete Nieuwer Amstel verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
   Hendrik Gies, geboren te Amsterdam, oud 24 jaar, Tuinman, woonende alhier in wijk 2 No. 62, Zoon van Jan Gies alhier tegenwoordig en in dit huwelijk consenterende en van wijlen Maria Anthonia Dorothea Kreekelaar,
   En
   Elsje Meijer, geboren en woonende alhier in wijk 2, oud 19 jaar, zonder beroep, dochter van Jan Augustus Meijer, alhier tegenwoordig en in dit huwelijk consenterende en van wijlen Antje Haak.
   Getuigen:
   Jan Gies, Werkman, oud 56 jaar,
   Jan Augustus Meijer, Kastelein, oud 55 jaar,
   Paulus Leur, Brievenboden, oud 58 jaar en
   Jacob Sneeuw, Veldwachter, oud 50 jaar, wonende de drie eerste in wijk 2 en de laatste in wijk 1 dezer gemeente.
   Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend.
   [bron: website Familysearch]

   OVERLIJDENSAKTE, Nieuwer-Amstel, 27 april 1850, nr. 63:
   Heden den 27sten April 1850, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nieuwer amstel verschenen
   Hendrik Gies, van beroep Tuinman, oud 52 jaren, wonende alhier wijk twee, man van de na te noemen overledene, en Jan Dort, van beroep veldwachter, oud 60 jaren, wonende alhier wijk 1, welke ons hebben verklaard,
   dat op den 27sten April dezes jaars des morgens ten drie ure, in het huis staandealhier in wijk twee, hand naar Leijden No. 107 in den ouderdom van 49 jaren is overleden Elsje Meijer, van beroep zonder, geboren alhier en wonende alhier in wijk 2, voormeld.
   Dochter van Jan Augustus Meijer en Antje Haak, beide overleden, huisvrouw van Hendrik Gies, bovengemeld.
   En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de beide aangevers is onderteekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]


   OVERLIJDENSAKTE, Nieuwer-Amstel, 3 mei 1878, nr. 124:
   Heden den derden Mei 1878, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nieuwer-Amstel, verschenen Hendrik Gies, van beroep Timmerman, oud 42 jaren, wonende alhier, zoon van de na te noemen overledene, en Jan Mastenbroek, van beroep veldwachter, oud 57 jaren, wonende alhier, welke ons hebben verklaard,
   dat op den tweeden dezer maand des namiddag ten acht ure, in het huis staande alhier wijk A, nummer 74, in den ouderdom van 81 jaren is overleden Hendrik Gies, van beroep zonder, geboren te Amsterdam en wonende alhier, weduwenaar van Elsje Meijer.
   En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons en de comparanten is onderteekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

   ANNE FRANK:
   Elsje Meijer's achterkleinzoon Jan August Gies (schuilnaam Henk) was gehuwd met Hermine Santrouschitz, een Oostenrijkse, die door het leven ging als Miep Gies.
   Miep was degene die de Frank familie verstopte en hen van voedsel en nieuws voorzag. Nadat Anne Frank naar het concentratiekamp was afgevoerd verborg Miep het later zo bekende dagboek van Anne. Na de oorlog overhandigde zij dit dagboek aan Anne's vader Otto Frank.
  5. Anna Christina Meijer,
   Geboren te Nieuwer-Amstel op 3 oktober 1805, gedoopt te Amsterdam in de Evang. Lutherse kerk op 9 oktober 1805, van beroep dienstbaar, overleden te Nieuwer-Amstel op 13 augustus 1870, oud 64 jaar.
   Gehuwd te Nieuwer-Amstel op 7 mei 1827 met Christiaan Semp, geboren te Mijdrecht op 11 februari 1797, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 12 februari, van beroep boerenknecht, arbeider, woonde in 1840 "in de Hand naar Leiden" onder Amstelveen, overleden aldaar op 31 januari 1857, oud 62 jaar, zoon van Jan Adams Sem, van beroep daggelder en Neeltje Groenestijn.

   DOOPBOEK, Mijdrecht, Geref. kerk, Extract:
   Extract uit het Doopboek der Hervormde Gemeente van Mijdrecht:
   Waaruit blijkt dat op den 11den Februarij des jaars 1797 in deze Gemeente is geboren, en op den 12den daaraanvolgende in de Gereformeerde Kerk gedoopt is Christiaan.
   Vader Jan Adams Semp.
   Moeder Neeltej Groenestein.
   [bijlage bij huwelijksakte]

   DOOPREGISTER, Amsterdam, Evang. Lutherse kerk, 9 oktober 1805:
   Geboren op 3 oktober 1805: Anna Christina.
   Vader: Jan Augustus Meijer.
   Moeder: Antje Haak.
   Getuigen: Anna Christina Meijer en Fredrik Habold.
   Pastor: Christian Heinrich Ebersbach.
   [bron: 288 p. 7 (folio 4) nr. 7].

   VERKLARING:
   3 Bataillon Artillerie Nationale Militie.
   Den Ondergetekende Luitenant kolonel kommanderende opgemeld Bataillon verleend mits deze permissie aan Christiaan Semp, Kanonier der 2e Klasse in de 3e Kompagnie van gemelde Bataillon om zich in den Huwelijken Staat te mogen begeven met Anna Christina Meijer, wonende te Nieuwer-Amstel onder beding dat deszelfs vrouw nimmer het Bataillon ten laste komt en zich zonder toestemming bij hetzelve vervoege of waarook volgen.
   Delft, den 16 April 1827.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke verklaring, huwelijksbijlage]

   HUWELIJKSAKTE, Nieuwer-Amstel, 7 mei 1827, nr. 15:
   Op heden den zevenden Mei des Jaars 1827 des middags ten 12 uren, zijn voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Nieuwer-Amstel verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
   Christiaan Semp, oud 30 jaar, boerenknecht, wonende alhier in wijk 2, meerderjarige Zoon van Jan Adams Semp, oud 70 jaar, daggelder, wonende te Mijdrecht; doch thans alhier tegenwoordig en in dit huwelijk consenterende en van wijlen Neeltje Groenestein, en
   Anna Christina Meijer, oud 21 jaar, dienstbaar, wonende alhier in wijk 2, meerderjarige dochter van Jan Augustus Meijer en Antje Haak, beiden overleden.
   Getuigen:
   Arnoldus Jonker, oud 35 jaar, Schoenmaker,
   Jan van den Akker, oud 29 jaar, landbouwer,
   Hendrik Gies, oud 28 jaar, tuinman; alle drie in wijk 2 alhier woonachtig en
   Carel Fredrik Balcke, oud 39 jaar, geemployeerde, wonende te Amsterdam, zijnde de getuigen allen goede bekenden van de Comparanten.
   Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend, met uitzondering van den bruidegom, welke verklaard heet zijn naam niet te kunnen teekenen.
   [bron: website Familysearch]

   OVERLIJDENSAKTE, Nieuwer-Amstel, 2 februari 1857, nr. 9:
   Heden den 2den februarij 1857, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nieuwer-Amstel, verschenen
   Jan Zem, van beroep boereknecht, oud 23 jaren, wonende alhier, Zoon van de na te noemen overledene, en Jan Lodewijk Koopman, van beroep Timmerman, oud 57 jaren, wonende alhier, [-] van de overledene, welke ons hebben verklaard,
   dat op den 31sten der laatst verloopen maand des Voormiddags ten tien ure, in het huis staande aan den Amstel, Veenschenweg K No. 100 in den ouderdom van 63 jaren is overleden Christiaan Sem, van beroep werkman, geboren te Mijdrecht en wonende alhier, gehuwd met Anna Christina Meijer, zonder beroep, wonende alhier, Zoon van Adrianus Sem en van Neeltje Groenestijn, beiden overleden.
   En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de beide Aangevers is onderteekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke verklaring]

   OVERLIJDENSAKTE, Nieuwer-Amstel, 15 augustus 1870, nr. 217:
   Heden den 15den Augustus 1870, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nieuwer-Amstel, verschenen
   Jan Augustus Semp, van beroep werkman, oud 36 jaren, wonende alhier, Zoon van de na te noemen overledene, en Daniel Meijer, van beroep werkman, oud 65 jaren, wonende alhier, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard,
   dat op den 13den dezer maand des voormiddags ten 9 ure, in het huis staande alhier in wijk A N24 in den ouderdom van 64 Jaren (geboren (1806) is overleden Anna Christina Meijer, van beroep zonder, geboren alhier, en wonende alhier, weduwe van Christiaan Semp, dochter van Jan Meijer; de haar harer moeder is de aangevers onbekend.
   En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is getekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke verklaring]
  6. Gerrit Meijer,
   Geboren te Nieuwer-Amstel op 13 januari 1807, gedoopt te Amsterdam in de Evang. Lutherse kerk op 14 januari 1807, van beroep tolbediende (1827), tapper, overleden te Amsterdam op 1 november 1876, oud 69 jaar.
   Gehuwd (1) te Nieuwer-Amstel op 30 september 1827 met Alberdina Kleijpool, geboren te Amsterdam op 24 februari 1805, gedoopt in de Hervormde Nieuwe kerk aldaar op 27 februari 1805, overleden te Amsterdam op 8 april 1839, oud 34 jaar, dochter van Harmanus Kleijpool, van beroep turfdrager en Hendrika van Dorth.
   Gehuwd (2) te Amsterdam op 29 januari 1840 met Maria Teunissen, gedoopt te Herveld (Valburg) in de Rooms-Kath. kerk op 17 april 1810, van beroep tapster, overleden te Amsterdam op 2 september 1878, oud 68 jaar, dochter van Theodorus Teunissen en Johanna Lamers.

   DOOPREGISTER, Amsterdam, Hervormde Nieuwe kerk, 27 februari 1805:
   Geboren op 24 februari 1805: Alberdiena.
   Vader: Harmanus Kleijpool.
   Moeder: Hendrieka van Dorth.
   Getuigen: Andries van Dorth en Alberdiena Leuveling.
   Pastor: Hermanus van Hasselt.
   [bon: 61 p. 240 nr. 2]

   DOOPREGISTER, Amsterdam, Evang. Lutherse kerk, 14 januari 1807:
   Geboren op 13 januari 1807: Gerrit.
   Vader: Jan Augustus Meijer.
   Moeder: Antje Haak.
   Getuigen: Gerrit Haak en Anna Haak.
   Pastor: Christoffel Holtzapffel.
   [bron: 290 p. 61 (folio 31) nr. 3].

   DOOPREGISTER, Herveld, Rooms-Kath. kerk, 17 april 1810:
   Baptizata est Maria, filia legitima Theodori Teunissen et Joanna Lamers.
   [bron huwelijksbijlagen, Amsterdam, 29 januari 1840, reg. 2, fol. 19]

   NATIONALE MILITIE, Haarlem, 8 September 1827:
   Certificaat, om te trouwen.
   De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Noord-Holland,
   verklaart, dat Gerrit Meijer, geboren te Nieuwer Amstel den 13 Januarij 1807, van beroep Tolbediende,
   Zoon van Jan August en van Antje Haak, van beroep ----, wonende te Nieuwer Amstel,
   binnen de gemeente van Nieuwer Amstel voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nummer 27. 2 klasse hij vervolgens door den Militie-Raad, zitting gehouden hebbende te Haarlem uit hoofde van te zijn Kostwinner voor Wezen voor 1 Jaar is vrijgesteld.
   Signalement:
   Lengte 1 El, 6 Pm, 2 Dm, - St.
   Aangezigt Smal, Voorhoofd laag, Oogen bruin, Neus groot, Mond idem, Kin rond, Haar ligtbruin, Wenkbraauwen id., Merkbare Teekenen geen.
   [huwelijksbijlage, letterlijke weergave van het oorspronkelijke certificaat]

   VERKLARING FAMILIERAAD, Nieuwer Amstel, 25 september 1827:
   In den Jare 1827 den 25sten September Compareerden voor ons Willem Pieter Susters de Ridder Vrederegter van kanton Nieuweramstel arrondissement Amsterdam Provintie Noordholland, geadsisteerd met onzen Griffier J.G. Mumperow.
   Hendrik Burgman, Werkman, Hendrik Kok, melkverkoper, Klaas van Snellenberg, melkverkoper, Laurens de Jong, Winkelier, George Bernardus Rijnderman, Kuiper en Jacobus Maggielsen, Barbier, wonende de twede Comparant in de Nieuwe Spiegelstraat en de derde in de Foeliedwarsstraat te Amsterdam, en de overigen binnen de Gemeente van Nieuweramstel, de eerste, vierde en zesde in het dorp Amstelveen en de vijfde aan den overtoom in wijk negen.
   Dewelken aan ons hebben te kennen gegeven;
   dat Gerrit Meijer minderjarig Jongman thans oud twintig Jaren aan hun Comparanten had gedeclareerd voornemens te zijn zich in den echt te begeven met Alberdina Klijpool wonende te Amsterdam, doch dat vermits het vooroverlijden van zijn Grootouders als mede het overlijden van zijn vader Jan Augustus Meijer hetwelk den 30sten april 1824 en van zijn Moeder Annegje Haak in de maand Junij van den Jare 1809 heeft plaats gehad, de voltrekking van hetzelve huwelijk uit hoofde zijner minderjarigheid niet eerder vermag plaats te hebben,
   dan na bekomen Consent van het besluit eener familieraad,
   dat zij Comparanten zich uit dien hoofde voor ons Sisteerden, ten einde met ons in familieraad tevergaderen en te delibereeren of zij aldan niet zullen Consenteeren in de voltrekking van het voorschreve huwelijk.
   Zijnde volgens de aan ons gedane opgaaf de eerste Comparant Zwager en de overige goede bekenden van de voornoemde Gerrit Meijer, dewelken wij bij ontstentenis van meerdere familie binnen den bij de wet bepaalde omtrek woonachtig tot het houden dezer familieraad heb toegelaten.
   En hebben de Comparanten nadat wij dezen familieraad onder ons praesidium hadden geconstitueerd gedelibereerd over hetgeen hier voren staat gemeld de Comparanten hebben haaren ieder afzonderlijk, edoch met eenparigheid van stemmen verklaard, dat bij hun geene deminste reden bestaat, om zich tegens de voltrekking van het voormelde huwelijk te verzetten, integendeel verklaren daarin volkomen te Consenteeren.
   Wij Vrederegter gelet hebbende op het eenparig gevoelen van de comparanten en ons met hetzelve confirnicerende hebben verklaard dat bij besluit van dezen familieraad is en word geconsenteerd in de voltrekking van het huwelijk hetwelk de minderjarige Gerrit Meijer voornemens is met Alberdina Klijpool aan te gaan.
   Ten blijken van al hetwelk wij hebben opgemaakt dit tegenwoordig procesverbaal door de Comparanten, ons en onzen Griffier ten dage, maand en Jare als boven getekend.
   [w.g.] H. Borgman, H. Kok, Klaas van Snellenberg, Laurens de Jong, G.B. Rijnderman, Jacobus Maggielsen, W.P.S de Ridder, Vrederegter, J.G. Mumparow, Griffier.
   [huwelijksbijlage, letterlijke weergave van de oorspronkelijke verklaring]

   HUWELIJKSAKTE, Nieuwer-Amstel, 30 september 1827, nr. 31:
   Op heden den dertigsten September des Jaars 1827 des middags ten twaalf uren, zijn voor ons Assessor, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Nieuwer Amstel verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
   Gerrit Meijer, oud 20 jaren, geboren en wonende alhier, van beroep tapper, minderjarige Zoon van wijlen Jan Augustus Meijer en mede wijlen Antje Haak, en
   Alberdiena Kleijpool, buiten beroep, geboren en wonende te Amsterdam, oud 22 jaren, minderjarige dochter van Harmanus Kleijpool, oud 27 [!] jaren, turfdrager, wonende te Amsterdam en Hendrieka van Dorth, oud 44 jaren, zonder beroep, mede wonende te Amsterdam, zijnde beide ouders alhier tegenwoordig en consenteerende in dit huwelijk.
   Voorafgaande Acten:
   [o.a.] Consent tot het aangaan van dit huwelijk aan den Bruidegom door de familieraad indato 21 dezer verleend voor het vredegeregt alhier.
   Getuigen:
   Hendrik Borgman, oud 52 jaar, werkman, wonende alhier in wijk 2,
   Hendrik Gies, oud 29 jaar, Tuinman, woonende alhier in wijk 2, beide Zwagers van den bruidegom,
   Jacobus Maggielse, oud 26 jaar, barbier, woonende alhier in wijk 2 en
   Jacobus Koolman, oud 33 jaar, Koopman, woonende alhier in wijk 2, beiden goede bekenden van de Comparanten en
   Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend, met uitzondering van de bruids Moeder die verklaarde niet te kunnen schrijven of haar naam te tekenen.
   [bron: website Familysearch]

   OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 10 april 1839, fol. 87:
   Op heden den 10den der maand April 1839, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in het huis dezer Gemeente verschenen:
   Gerrit Meijer, van beroep Tapper, oud 32 Jaren, wonende ten Sterfhuize, Man van de na te noemen Overledene, en Johan Diederik Oudstijn, van beroep Schoenmaker, oud 43 Jaren, wonende Ne N. 29, bekende van de Overledene, welke hebben verklaard,
   dat op den Achtsten dezer des voormiddags ten negen ure, in het huis, staande Pijppenmarkt, Kanton 3, No. 8, is overleden Alberdiena Kleijpool, van beroep geen, wonende als boven, in den ouderdom van 34 Jaren, gehuwd met Gerrit Meijer.
   En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

   HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 29 januari 1840, reg. 2, fol. 19:
   Op heden den 29sten Januarij 1840, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, in het huis der Gemeente verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan
   Gerrit Meijer, tapper, geboren te Nieuwer Amstel, wonende alhier, oud 33 jaren, weduwenaar van Alberdina Kleijpool, meerderjarige zoon van Jan Augustus Meijer en Antje Haak, beide overleden ter Eene,
   Maria Teunissen, dienstbaar, geboren te Herveld gemeente Valburg ................... Nijmegen, wonende alhier, oud 29 jaren, meerderjarige dochter van Theodorus Teunissen, zonder beroep, wonende te Herveld, en Joanna Lamers, overleden, ter andere zijde.
   Getuigen:
   Hermanus Klijpool, Zwager der Echtgenoot, turfdrager, oud 29,
   Franz Veldmann, broodbakker, oud 44,
   Johannes Angenendt, zonder beroep, oud 76 en
   Hendrik van Loon, aanspreker, oud 41 jaren, wonende allen alhier.
   En is hiervan door ons opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing, door de Komparanten, de getuigen en ons is onderteekend.
   [bron: website Familysearch]

   OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 2 november 1876, nr. 6872:
   Op heden Twee November 1876, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Amsterdam, verschenen:
   Bernardus Franssen, van beroep Aanspreker, oud 54 Jaren, wonende Wijde Lombartsteeg 6, bekende van de Overledene, en Franciscus Doodkorte, van beroep als boven, oud 50 Jaren, wonende O.Z. Voorburgwal 298, bekende van de Overledene,
   welke hebben verklaard, dat op Een dezer des voormiddags ten Vijf ure, in het huis, staande Nieuwe Zijds Voorburgwal, Kanton 3, No. 295, is overleden Gerrit Meijer, van beroep tapper, wonende als boven, in den ouderdom van 69 jaren, geboren alhier,
   Echtgenoot van Maria Teunissen.
   En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

   OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 3 september 1878, nr. 5874:
   Op heden Drie September 1878, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Amsterdam, verschenen:
   Bernardus Franssen, van beroep Aanspreker, oud 57 Jaren, wonende Nes 66, bekende van de Overledene, en Josephus Broekhof, van beroep als boven, oud 66 Jaren, wonende Kerkstraat 77, bekende van de Overledene,
   welke hebben verklaard, dat op twee dezer des namiddags ten tien ure, in het huis staande Nieuwe Zijds Voorburgwal, Kanton 3, No. 293, is overleden Maria Teunissen, van beroep tapster, wonende als boven, in den ouderdom van 68 jaren, geboren te Valburg, Weduwe van Gerrit Meijer, dochter van Theodorus Theunissen en Johanna Lamers, beiden overleden.
   En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

 2. Gerrit Haak,  zie nr. 142.
  Geboren te Nieuwer-Amstel op 10 maart 1776, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 9 juni 1776, Ned. Hervormd, van beroep daggelder, werkman, bouwmansknecht, overleden te Kudelstaart op 14 juni 1845, oud 69 jaar.
  Gehuwd te Kudelstaart in de Ned. Hervormde kerk en te Uithoorn in het Raadhuis op 6 mei 1810 met Lena Stierman, buitenechtelijk gedoopt te Sluipwijk (Reeuwijk) in de Ned. Herv. kerk op 27 november 1785, overleden te Kudelstaart op 26 mei 1856, oud 70 jaar, dochter van Leendert Gijsbertsz Stuurman en Willemtje Ramp.
  Lena was eerder gehuwd op 15 april 1805 in de Ned. Hervormde kerk te Kudelstaart met Pieter Izaacs Blom, geboren te Uithoorn (Boterdijk), gedoopt te Kudelstaart in de Ned. Herv. kerk op 15 augustus 1773, overleden ca. 1809 te Uithoorn (De Kwakel), oud ca. 35 jaar.


  Hervormde kerk in Amstelveen, ca. 1750.

 3. Marritje Haak,
  Gedoopt te Nieuwer-Amstel in de Geref. kerk op 5 juli 1778, overleden voor 22 september 1784.

  DOOPREGISTER, Nieuwer-Amstel, Geref. kerk, 5 juli 1778:
  Marritje, dochter van Gerrit Haak en Cornelia Outshoorn.
  Getuige Jacomina Mulder.
 4. Doodgeboren kind,
  Begraven te Nieuwer-Amstel op 28 april 1781.

  BEGRAAFREGISTER, Nieuwer-Amstel, 28 april 1781:
  Cornelia Oudshoorn met haar kraamkintje.

KINDEREN VAN GERRIT HAAK EN LIJSJE BURGGRAAF:
 1. Geerlof Haak,
  Gedoopt te Nieuwer-Amstel in de Ned. Herv. kerk op 1 juli 1783, overleden aldaar op 3 juli, oud 2 dagen, begraven op 5 juli 1783.

  DOOPREGISTER, Nieuwer-Amstel, Geref. kerk, 1 juli 1783:
  Geerlof, zoon van Gerrit Haak en Cornelia [?] Burggraaf.
  Getuige Roelof Haak.

  BEGRAAFREGISTER, Nieuwer-Amstel, Geref. kerk, 5 juli 1783:
  Een kindt van G. Haak, aan de Overtoom, f 1.8.-

 2. Marritje Haak,
  Geboren te Nieuwer-Amstel op 22 september 1784, gedoopt in de Ned. Herv. kerk aldaar op 26 september 1784, begraven te Nieuwer-Amstel op 11 november 1784, oud 6 weken.

  DOOPREGISTER, Nieuwer-Amstel, Ned. Herv. kerk, 26 september 1784:
  Marritje, geboren op 22 september, dochter van G. Haak en Lijsbeth Burggraaf.
  Getuige Albert van der Lee en Marritje Burggraaf.

  BEGRAAFREGISTER, Nieuwer-Amstel, Geref. kerk, 11 november 1784:
  Een kindt van Gt.Haak, aan den Overtoom, f 1.8.-

 3. Anna Haak,
  Geboren te Nieuwer-Amstel op 8 december 1785, gedoopt in de Ned. Herv. kerk aldaar op 11 december 1785, Ned. Hervormd, begraven te Amsterdam op het Leijdsche kerkhof op 9 oktober 1810, oud 24 jaar.
  Gehuwd te Nieuwer-Amstel op 22 oktober 1809, ondertrouw aldaar op 6 oktober 1809 met Willem Roos, gedoopt te Sloten in de Ned. Herv. kerk op 14 maart 1773, van beroep melkverkoper, overleden te Amsterdam op 7 september 1824, oud 51 jaar, zoon van Hendrik Roos en Geertruij Koning.
  Willem Roos huwde (2) te Westbroek op 6 september 1812 met Pietertje Rozendaal, geboren te Westbroek op 9 juli 1782, gedoopt in de Ned. Herv. kerk aldaar op 14 juli 1782, boerendochter, overleden te Amsterdam op 23 maart 1814, oud 31 jaar, dochter van Splinter Rozendaal, van beroep landman en van Maria Kramer.
  Willem Roos huwde (3) te 's-Graveland op 29 januari 1815 met Hillegonda van der Vliet, geboren te Heemstede, gedoopt in de Ned. Hervormde kerk aldaar op 25 juni 1793, van beroep dienstmaagd te 's-Graveland (1812), overleden te Amsterdam in haar woning aan de Kerkstraat op 26 maart 1868, oud 74 jaar, dochter van Helmus van der Vliet, ook Wilhelmus van der Vliet en Geertje de Rooij.
  Hillegonda huwde (2) te Amsterdam op 28 december 1825 met Christoffel van Oostveen, geboren te Nieuw Loosdrecht op 1 april 1799, gedoopt op 7 april 1799, van beroep melkverkoper, overleden te Amsterdam op 17 juli 1860, oud 61 jaar, zoon van Arie van Oostveen en Francijntje Kerskens.

  DOOPREGISTER, Sloten, Ned. Herv. kerk, 14 maart 1773:
  Den 14 Maart 'tKind genaamt Willem.
  de vader Hendrik Roos,
  de moeder Geertruij Koning,
  Getuijgen Willem Roos en Elisabeth de Ridder.
  [letterlijke weergave]

  DOOPREGISTER, Westbroek, Ned. Herv. kerk, 14 juli 1782:
  Pietertje en Cornelia Margareta, beide geboren 9 Julij,
  V. Splinter Rozendaal,
  M. Maria Cramer,
  G. Willemijntje Kevelhoven, Cornelia Margareta van Weedel.
  [letterlijke weergave]

  DOOPREGISTER, Nieuwer-Amstel, Ned. Herv. kerk, 11 december 1785:
  Anna, geboren op 8 december, dochter van Gerrit Haak en Lijsb. Burggraaf.
  Getuige Arij Burggraaf en Annetje Ram.
  [letterlijke weergave]

  DOOPREGISTER, Nieuw-Loosdrecht, Ned. Herv. kerk, 7 april 1799:
  Christoffel, Zoon van Arij van Oostveen en Francijntje Kerskens, gebo: den 1 en gedo: den 7 April, doopgetuige Alida Koppelman.

  TROUWREGISTER, Amstelveen, Ned. Herv. kerk, 22 Oct: 1809:
  Willem Roos, en Anna Haak.
  [letterlijke weergave]

  EXTRACT BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, dd 4 augustus 1812:
  Uit het begraaf Register van 't Leijdsche kerkhof is geextraheerd, dat Anna Haak, Egtgenoot van Wm. Roos op den negenden October des Jaars 1810 is begraven.
  Het bovenstaande Extract verklaar ik ondergeteekende Adjunct-Maire der Stad Amsterdam, als Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, overeenkomstig aan het voormelde Register te zijn.
  Amsterdam, den 4 augustus 1812.
  Ik ondergeteekende President van de Regtbank ter eerste Instantie, te Amsterdam, verklare, dat de handteekening, hier boven gesteld, is die van den Heer Adjunct-Maire, en dat dit Extract alzoe geloof verdiend.
  Amsterdam den 4 augustus 1812.
  [letterlijke weergave van dit extract, huwelijksbijlage]

  HUWELIJKSAFKONDIGING, Amsterdam, 2 september 1812:
  Wij Adjunct Maire der Stad Amsterdam, als Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, verklaren, dat Willem Roos, wonende Alhier, Weduwnaar van Anna Haak, meerderjarige Zoon van Hindrik Roos en Geertruij Koning, overleden, En
  Pietje Rozendaal, meerderjarige Dochter van Splinter Rozendaal en Maria Kramer, wonende te Westbroek, behoorlijk in het Register der Huwelijks aantekeningen alhier, zijn ingeschreven, en dat de gewoone openbaare afkondigingen daar van zijn gedaan den 23sten en 30sten Augustus laastleven, zonder dat daartegen eenige verhinderinge is ingekomen.
  Amsterdam, den tweeden September 1812.
  [letterlijke weergave der afkondiging, huwelijksbijlage]

  ONDERTROUWAKTE, Westbroek, 20 augustus 1812, nr. 6:
  Heden den 20ste Augustus 1812, des voordenmiddags ten half twaalf uuren, hebben wij, J:H: van Ketel, Maire van de Gemeente van Westbroek, Canton Maarsen, Arrondissement Utregt, departement van de Zuijderzee, als officier van den civile Staat, in de voorgenoemde Gemeente, voor de Eerstemaal, voor het Huijs der Gemeente afgekondigd, het voorgenomen Huwelijk, tusschen
  Willem Roos, oud 38 Jaar, Melkverkoper van bedrijf, Weduwenaar, wonende te Amsterdam, Departement van de Zuijderzee, in Nummero ......... Wijk Zes & Vijftig, Meerderjarige Zoon van Hendrik Roos, en Geertruij Koning (beide overleden) en Pietertje Rozendaal, Boerendogter, oud 30 Jaaren, meerderjarige dochter van Splinter Rozendaal, en Maria Kramer, beide wonende in deze Gemeente, in Nummero Vier & Twintig zijnde deze afkondiging gedaan, op de mondelinge toestemming van de Vader en Moeder van de Bruijd, en zal het Huwelijk voltrokken worden, in het Huijs der Gemeente Alhierop Zondag den 6den September 1812, des voormiddags om half Twaalf uuren, op de wijze bij de wet voorgeschreven.
  Van al het welk wij de tegenwoordige Acte hebben opgemaakt, waarvan Extract aangeplakt zal zijn voor het Huijs der Gemeente, geduurende de bij de Wet bepaalden tijd, en hebben wij deze getekend ten dagen en Jaare als boven.
  En voor de Tweedemaal afgekondigd is op Zondag den 30ste Augustus 1812, des voordemiddags ten half Twaalf uuren.
  [letterlijke weergave der akte]

  HUWELIJKSAKTE, Westbroek, 6 september 1812, nr. 6:
  Op den 6de September 1812 des voordemiddags om half twaalf uuren hebben zig voor ons Pieter van Barneveld, Adjoint Maire van de Gemeente van Westbroek, Canton Maarssen, Arrondissement Utrecht, Departement van de Zuijderzee, Als officier van den Burgerlijken Staat, in het huijs der Gemeente vervoegt
  Willem Roos, oud 39 Jaaren, Melkverkoper van bedrijf, woonende te Amsterdam, departement van de Zuijderzee in Nummero ........... Wijk 56 - zijnde Weduwnaar van Anna Haak, overleden te Amsterdam, den Negende October des Jaars 1810, blijkens het Begraafregister van het Lijdsche kerkhof aldaar, Zoon van Hendrik Roos en Geertruij Koning, blijkens de doodcedullen, daarvan aan mij vertoond - En
  Pietertje Rozendaal, oud 30 Jaaren, Zijnde Boeredogter, woonende in deeze Gemeente in Nummero 24, meerderjarige dogter van Splinter Rozendaal, Landman en van Maria Kramer, beide woonende binnen deze Gemeente in Nummero 24, hier tegenwoordig en hunne toestemming gevende.
  Getuigen:
  Gerrit de Groot, Timmerman,
  Jan de Groot, Timmerman,
  Cornelis Hol, Castelijn, En
  Willem van Dijk, Schoolmeester, Allen woonende binnen deeze Gemeente, dewelke deze Acte na gedaane voorleezing, nevens ons ondertekend hebben, benevens de contractanten, hebbende.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 25 maart 1814, fol. 220:
  Den 25sten dag der Maand Maart van het Jaar 1814 ten Elf ure, voor den middag.
  Acte van Overlijden van Pietertje Roosendaal, overleden den 23sten dezer ten Elf ure, des avonds, oud 33 Jaren, wonende en overleden Kerkstraat bij Lijdsche Straat, van beroep ------, geboren te Westbroek bij Utrecht, gehuwd met Willem Roos, dogter van Splinter Roosendaal en Maria Kraamer.
  Op de verklaring van Bovengemelde Man van de overledene, oud 42 Jaren, wonende als boven, van beroep Melkverkoper en van Anthonie Roos, Zwager van de overledene, oud 50 Jaren, wonende als boven, van beroep Schoenmakersbaas.
  Na mijne voorlezing geteekend door de gemelde Getuigen.
  Bevestigd, ingevolge de Wet, door mij ondergeteekende Johan Huijdecoper van Maarsseveen, Lid van het Bestuur der Stad Amsterdam, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GETUIGE (Willem):
  Te Amsterdam op 28 juli 1814 bij het huwelijk van Geerlof Haak met Wijntje Kuiper.

  HUWELIJKSAKTE, 's-Graveland, 29 januari 1815, nr. 1:
  In het jaar 1815, den 29ste der Maand Jannuarij, zijn voor ons Burgermeester der Gemeente van s Graveland Kanton Loosdrecht Distrikt Amsterdam provintie Noordholland gecompareerd
  Willem Roos, oud 42 Jaaren, van beroep Melkverkooper, gebooren te Slooten en woonende te Amsterdam provintie voornoemd, meerderjaarige Zoon van wijlen Hendrik Roos, overleeden te Slooten en aldaar begraven op den vierde Jannuarij des Jaars 1781 blijkens de begraavcedel afgegeeven te Slooten, den vijfde der Maand Jannuarij des Jaars 1815, en Geertrui Koning, overleeden en begraaven te Slooten op den 23ste der Maand Julij des Jaars 1807 blijkens de begraavcedul afgegeeven te Slooten den vijfde der Maand Jannuarij des Jaars 1815, Laastelijk weduwenaar van wijlen Pietertje Roozendaal, overleeden te Amsterdam op den 23ste der Maand Maart des Jaars 1814, blijkens de doodcedel afgegeeven te Amsterdam den vijfde der Maand Jannuarij des Jaars 1815,
  en
  Hillegonda van der Vliet, oud 21 Jaaren, van beroep dienstmaagd, gebooren te Heemstede, distrikt Haarlem provintie voornoemd en woonende te s Graveland, meerderjaarige dochter van wijlen Helmus van der Vliet, overleeden te Zoest den 18de der Maand Februarij 1806, blijkens de doodcedel afgegeeven te Zoest den eerste Jannuarij des Jaars 1815, en Geertje de Rooij, overleeden te Zoest, den 8ste der Maand Maart blijkens Doodcedel afgegeeven te Zoest den 1ste Jannuarij des Jaars 1815.
  Getuigen:
  Teunis Roozendaal, oud 47 Jaaren, behuwd Broeder der Man, en
  Aart Harmse, oud 55 Jaaren, Neef der Vrouw, en
  Jan Taat, oud 45 Jaaren en
  Harme Rother, oud 43 Jaaren, beide als gebuuren en alle in deeze Gemeente woonagtig.
  Welke deeze Acte naar dat dezelve was voorgeleezen neevens ons en de contractante hebben onderteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 8 september 1824, reg. 5, fol. 100v:
  Den 8ste September Anno 1824, ten twaalf ure, op den middag, is ingeschreven, het afsterven van Willem Roos.
  Overleden den 7den ten 10 ure, des morgens, oud 52 jaren, wonende Kerkstraat bij Leidsestraat No. 217 Kanton 3, en aldaar overleden,
  Geboren onder Sloten, Melkboer, gehuwd met Hillegonda van der Vliet,
  de Overledene heeft geen onroerende Goederen nagelaten met achterlating van Kinderen.
  Op de verklaring van Jacob Bitter, oud 39 Jaren, wonende Noordermarkt 2, Beroep Leijdekker, Neef van de Overledene, en van Teunis Coers, oud 42 Jaren, wonende Amstelveen, Beroep Molenaar, bekende van de Overledene.
  Deze Acte is, na voorlezing, geteekend door de beide Getuige, en bevestigd ingevolge de Wet, door mij, als Lid van den Raad dezer Stad, daartoe ingevolge het Besluit van Z.M. van 14 Fgebr. 1823, No. 59 gedelegeerd.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 28 december 1825, fol. 101:
  Op heden den 28sten December des Jaars 1825, des middags ten twaalf uren, zijn voor ons, Lid van den Raad dezer Stad, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan:
  Christoffel van Oostveen, melkverkoper van Loosdrecht, wonende alhier, oud 26 Jaren, meerderjarige Zoon van Arie van Oostveen, werkman en Francijntje Kerstens, wonende te Loosdrecht ter Eene, en
  Hillegonda van der Vliet, melkverkoopster van Heemstede arrond: Haarlem, wonende alhier, oud 32 Jaren, Weduwe Willem Roos, meerderjarige dochter van Helmus Aardse van der Vliet en Geertje Jillisse de Rooij, beiden overleden, ter andere Zijde.
  Getuigen:
  den Echtgenoots vader wonende te Loosdrecht, oud 61,
  Jacob de Wilde, melkverkoper, wonende alhier, oud 38,
  Anthonie Roos, schoenmaker, wonende te Nieuwer Amstel, oud 62 en
  Hermanus van der Horst, warmoesier, wonende te Sloterdijk, oud 41 [?] jaren.
  Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend. Verklarende de vader niet te kunnen schrijven.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 20 juli 1860, fol. 152:
  Op heden 20 Julij 1860, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, verschenen:
  Gerrit Janssen, van beroep aanspreker, oud 63 Jaren, wonende Haarlemmerdijk JJ 396, bekende van de Overledene en Pieter Fruytier, van beroep als boven, oud 37 Jaren, wonende Wieringenstraat JJ 306, bekende van de Overledene, welke hebben verklaard,
  dat op Zeventien dezer des namiddags ten Vier ure, in het huis staande Kerkstraat Kanton 2, Buurt JJ No. 313, is overleden Christoffel van Oostveen, van beroep geen, wonende als boven, in den ouderdom van 61 Jaren, geboren te Loosdrecht, Echtgenoot van Hillegonda van der Vliet.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de aangevers en ons is ondertekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 28 maart 1868, fol. 108v:
  Op heden 28 Maart 1868, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, verschenen:
  Johannes Roos, van beroep aanspreker, oud 49 Jaren, wonende Looijersgracht HH 352, neef van de Overledene, en Gerrit Janssen, van beroep als boven, oud 71 Jaren, wonende Tuinstraat OO 23, bekende van de Overledene, welke hebben verklaard, dat op 26 dezer des namiddags ten negen ure, in het huis staande Kerkstraat Kanton 2 Buurt JJ No. 313, is overleden Hillegonda van der Vliet, van beroep geen, wonende als boven, in den ouderdom van 72 jaren, geboren te Heemstede, Weduwe van Christoffel van Oostveen.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de aangevers en ons is ondertekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

 4. Geerlof Haak,
  Geboren te Nieuwer-Amstel op 18 mei 1787, gedoopt in de Ned. Herv. kerk aldaar op 20 mei 1787, van beroep melkslijter, overleden te Amsterdam op 3 januari 1852, oud 64 jaar.
  Gehuwd (1) te Amsterdam op 28 juli 1814 met Wijntje Kuijper, gedoopt te Diemen in de Gereformeerde kerk op 15 maart 1789, van beroep melkslijtster, overleden te Amsterdam in haar woning aan de Runstraat op 8 maart 1832, oud 42 jaar, dochter van Aarend Kuijper, van beroep molenaar en van Gerritje van Buuren.
  Gehuwd (2) te Amsterdam op 4 december 1833 met Hendrikje Dop, geboren te Huizen op 15 augustus 1806, gedoopt in de Ned. Herv. kerk aldaar op 24 augustus 1806, van beroep melkslijtster, overleden te Amsterdam op 4 juli 1880, oud 73 jaar, dochter van Jan Joosten Dop, van beroep melkslijter en van Evertje Grootveld.
  Hendrikje huwt (2) te Diemen op 12 augustus 1853 met Harmen Vedder, geboren te Bunschoten op 25 april 1801, gedoopt aldaar op 3 mei 1801, van beroep veehouder, overleden te Amsterdam op 25 januari 1870, oud 68 jaar, eerder weduwnaar van Gerritje van Halteren, zoon van Peter Aertsz Vedder en Engeltje Harmsen Niesen.

  DOOPREGISTER, Nieuwer-Amstel, Ned. Herv. kerk, 20 mei 1787:
  Geerlof, geboren op 18 mei, zoon van Gerrit Haak en Lijsbeth Burggraaf.
  Getuige Roelof Haak en Jannetje Koos.

  DOOPREGISTER, Diemen, Ned. Herv. kerk, 15 maart 1789:
  Den 15de Maart 1789 is Gedoopt Een kind genaamd Wijntje,
  waarvan voor Vader te boek Staat Aarend Kuijper,
  en Moeder Gerritje van Buuren.
  [Extract dd 13 juli 1814 als huwelijksbijlage]

  DOOPBOEK, Bunschoten, Geref. gemeente, 25 april 1801:
  Anno 1801.
  Dat op den 25sten April des jaars 1801 is geboren Harmen, zoon van Peter Vedder en deszelfs huisvrouw Engeltje Niezen.
  [Extract dd 21 juli 1853 als huwelijksbijlage]

  DOOPREGISTER, Huizen, Ned. Herv. kerk, 24 augustus 1806:
  Hendrikje, geboren op 15 augustus 1806, dochter van Jan Joosten Dop en Evertje Grootveld.
  Getuige Zwaantje Schram.

  HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 28 juli 1814, reg. 3, fol. 188v:
  Op heden den 28sten Julij des Jaars 1814, des na de middag ten Een uren, zijn voor ons, Raad en Lid van de Kommissie tot den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Geerlof Haak van Nieuweramstel, departement Zuiderzee, melkverkoper, oud 27 jaren, wonende alhier, meerderjarige zoon van Gerrit Haak en Lijsbeth Burggraaf, beide overleden ter Eenre Zijde, en
  Wijntje Kuijper van Diemen departement Zuiderzee, melkverkoopster, oud 25 jaren, wonende alhier, meerderjarige dochter van Arend Kuijper, molenaar en Grietje van Buuren wonende onder Diemen, ter andere Zijde.
  Getuigen:
  Willem Roos, melkverkoper, oud 41 jaren,
  Seger van Geemen, melkverkoper, oud 48 jaren,
  Albert Eekhof, Sjouerman, oud 50 jaren, en
  Gerrit Raakman, Koopman, oud 36 jaren, alle wonende alhier.b Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend. Uitgezondert de Echtgenote die verklaarde niet te kunnen schrijven.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 9 maart 1832, fol. 21:
  Den negende Maart Anno 1832, ten een ure, na den middag, is ingeschreven, het afsterven van Wijntje Kuijper,
  Overleden den 8sten ten Zeven ure, des morgens, oud 44 Jaren, wonende Runstraat N. 21 Kanton 3, en aldaar overleden,
  Geboren te Diemen, gehuwd met Geerlof Haak, verder niet bekend.
  de Overledene heeft geen onroerende Goederen nagelaten met achterlating van Kind.
  Op de verklaring van Jan van Wagtendonk, oud 38 Jaren, wonende als boven, Beroep Mr. Timmerman, gebuur van de Overledene,
  en van den Man, oud 45 Jaren, wonende als boven, Beroep melkslijter, man van de Overledene.
  Deze Acte is na voorlezing, geteekend door beide Getuigen, en bevestigd ingevolge de Wet, door mij, als Wethouder, daartoe ingevolge Art. 95 van het Stedelijk Reglement door den Ed. Achtb. Heer Burgemeester benoemd.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 4 december 1833, Reg. 4, fol. 187:
  Op heden den vierden December des Jaars 1833, des middags ten twaalf uren, zijn voor ons Ondergeteekende, als Lid van den Raad daartoe ingevolge Art. 95 van het Stedelijk Reglement door den Ed. Achtb. Heer Burgemeester benoemd: verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Geerlof Haak, Melkslijter, geboren te Nieuwer Amstel, wonende alhier, oud 46 Jaren, weduwenaar van Wijntje Kuijper, Meerderjarige Zoon van Gerrit Haak, en Lijsbt. Burggraaf, beide overleden, ten Eene, En
  Hendrikje Dop, Geen beroep, Geboren te Huizen, wonende Alhier, oud 27 Jaren, meerderjarige Dochter van Jan Dop, Melkslijter, wonende alhier, en Evertje Grootveld, overleden, ter andere Zijde.
  En consenteerde de vader der Bruid personeel in dezen Echt.
  Getuigen:
  Den Vader der Echtgenoote, oud 62,
  Jan Korlaar, Melkslijter, oud 31,
  Hendrik Kleijn, kantoorknecht, oud 27, en
  Hendrik Korlaar, geen beroep, oud 27 Jaren, wonende allen Alhier.
  Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend. Verklarende de Echtgenoote en de getuige H. Korlaar niet te kunnen schrijven.
  [bron: website Familysearch]

  AANGIFTE:
  Op 17 december 1844 deed Geerlof Haak te Amsterdam mede aangifte van het overlijden van zijn broer Cornelis van den Haak.

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 5 januari 1852, Reg. 1, fol. 13:
  Op heden 5 Januarij 1852, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, verschenen:
  Gerrit Haak, van beroep Melkslijter, oud 36 Jaren, wonende Zeedijk 57, Zoon van de Overledene, en Willem Hermen van Leuven, van beroep broodbakker, oud 35 Jaren, wonende Nieuwendijk 189, behuwd Zoon van de Overledene, welke hebben verklaard,
  dat op 3 dezer, des voormiddags ten 1 ure, in het huis, staande Runstraat HH 2, Kanton 2, No. 21, is overleden Geerlof Haak, van beroep Melkslijter, wonende als boven, in den ouderdom van 64 Jaren, geboren te Amstelveen, Echtgenoot van Hendrikje Dop.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Diemen, 12 augustus 1853, nr. 7:
  Heden den 12den der maand Augustus 1853, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Diemen in het huis derzelve gemeente, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Harmen Vedder, van beroep Veehouder, oud 52 jaren, geboren te Bunschoten en wonende te Diemen, laatst te Rietwijkeroord, weduwenaar van Gerritje van Halteren, meerderjarige Zoon van Peter Vedder en van Engeltje Niezen, beiden overledene, ter eenre;
  En Hendrikje Dop, van beroep melkslijtster, oud 46 jaren, geboren te Huizen en wonende te Amsterdam, weduwe van Geerlof Haak, meerderjarige dochter van Jan Dop en van Evertje Grootveld, beiden overleden, ter anderen Zijde.
  Getuigen:
  Aart Vedder, veehoder, oud 66 jaren,
  Dirk Kooiman, wagenmaker, oud 53 jaren,
  Willem Slage, wagenmaker, oud 42 jaren, en
  Willem de Jong, veldwachter, oud 60 jaren, zijnde de eerst genoemde Neef van den bruidegom, de overigen goede bekenden van de Comparanten en alle de getuigen te Diemen woonachtig.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, de Comparanten en de getuigen is onderteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 27 januari 1870, nr. 537:
  Op heden 27 Januarij 1870, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, verschenen:
  Pieter Adrianus Koning, van beroep aanspreker, oud 38 jaren, wonende Oude Kerksplein J 441, bekende van de Overledene, en Daniel Hendrik Werner, van beroep als boven, oud 46 jaren, wonende Egelantiersgracht NN 78, bekende van de Overledene,
  welke hebben verklaard, dat op 25 dezer des namiddags ten 7 ure, in het huis staande Oeterwalerweg Kanton 1 Buurt ZZ No. 146, is overleden Harmen Vedder, van beroep [niet ingevuld], wonende als boven in den ouderdom van 68 jaren, geboren te Bunschoten,
  Echtgenoot van Hendrikje Dop.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 6 juli 1880, nr. 5514:
  Op heden 6 Juli 1880, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Amsterdam, verschenen:
  Carel van Mels, van beroep Aanspreker, oud 42 Jaren, wonende Westerstraat 201, bekende van de Overledene, en Antonius de Meijer, van beroep Aanspreker, oud 52 Jaren, wonende Bloemstraat 143, bekende van de Overledene, welke hebben verklaard,
  dat op vier dezer, des voormiddags ten vijf ure, in het huis staande Runstraat, Kanton 2 No. 27, is overleden Hendrikje Dop, van beroep geen, wonende als boven, in den ouderdom van 73 jaren, geboren te Huizen, Laatst Weduwe van Harmen Vedder, eerder van Geerlof Haak, Dochter van Jan Dop, en Evertje Grootveld, beiden overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

 5. Arij Haak,
  Geboren te Nieuwer-Amstel op 9 januari 1789, gedoopt in de Ned. Hervormde kerk aldaar op 11 januari 1789.

  DOOPREGISTER, Nieuwer-Amstel, Ned. Herv. kerk, 11 januari 1789:
  Arij, zoon van Gerrit Haak en Lijsje Burggraaf.
  Getuigen: Arij Burggraaf en Antje Jans Ram.

 6. Willem Haak,
  Geboren te Nieuwer-Amstel op 29 augustus 1790, gedoopt in de Ned. Herv. kerk aldaar op 1 september 1790, van beroep melkslijter, overleden te Amsterdam in zijn woning aan de Noorderkerkstraat op 24 november 1851, oud 61 jaar.
  Gehuwd te Amsterdam op 27 oktober 1819 met Willemijntje Meijense, geboren in de Bijlmer onder Weesp op 29 april 1794, gedoopt in de Geref. kerk van Weesp op 4 mei 1794, van beroep melkverkoopster, overleden te Amsterdam in haar woning aan de Noorderkerkstraat op 5 maart 1853, oud 58 jaar, dochter van Adrianus Meijense en Antje Heijblom.

  DOOPREGISTER, Nieuwer-Amstel, Ned. Herv. kerk, 1 september 1790:
  Willem, geboren op 29 augustus, zoon van Gerrit Haak en Lijsbeth Burggraaf.
  Getuigen Willem en Willemijntje Burggraaf.

  DOOPREGISTER, Weesp, Geref. kerk, 4 mei 1794:
  In het jaar 1794 den 4 Mei is gedoopt Willemijntje, geboren in de Bijlmer den 29 April 1794.
  Vader Adrianus Meijense.
  Moeder Antje Heijblom.
  [Extract dd 5 oktober 1819 als huwelijksbijlage]

  LANDMILITIE:
  Wij Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland, certificeeren dat den Persoon van
  Willem Haak
  met betrekking tot de Land-Militie van het jaar 1814, gearresteerd bij besluit van Zijne Koninklijke Hoogheid van den 20 December 1813, No. 3, in het Kanton van Nieuwer Amstel tijdens de Loting getrokken heeft No. 372 en bij decisie van den Militie-Raad voor den dienst van dat jaar is vrijgesteld, uit hoofde van zich te hebben doen vervangen door Coenraad Kederisherd.
  Haarlem, den 20 October 1819.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte, huwelijksbijlage]

  HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 27 oktober 1819, Reg. 4, fol. 131v:
  Op heden den 27sten October des Jaars 1819, des voormiddags ten tien uren, zijn voor ons, Raad en Lid van de Kommissie tot den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan:
  Willem Haak, van Nieuweramstel district Amsterdam, Melkverkoper, oud 29 Jaren, wonende alhier, meerderjarige Zoon van Gerrit Haak en Lijsbeth Burggraaf, beide overleden ter Eenre Zijde, En
  Willemeijntje Meijense van de Bijlmer onder Weesp, district Amsterdam, Melkverkoopster, oud 25 jaren, wonende alhier, meerderjarige dochter van Adrianus Meijense, overleden en Antje Meijblom, Melkverkoopster, mede alhier woonachtig ter andere Zijde,
  en betuigde ons de moeder van de bruid thans alhier tegenwoordig hare toestemming te geven tot het voorgenomen huwelijk.
  Getuigen:
  Evert Franck, glanzer, oud 48 jaren,
  Jan Smit, tapper, oud 54 jaren,
  Godfried Slieper, kleermaker, oud 57 jaren,
  Thomas van Wichen, buiten beroep, oud 54 jaren, allen wonende alhier.
  Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend, uitgezondert de echtgenote die verklaarde niet te kunnen schrijven.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 26 november 1851, Reg. 5, fol. 43v:
  Op heden 26 November 1851, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, verschenen:
  Gerrit Haak, van beroep blokkenmaker, oud 31 Jaren, wonende Lindengracht 79, Zoon van de Overledene en Adrianus Haak, van beroep uitdraijer, oud 30 Jaren, wonende Zeedijk 123, Zoon van de Overledene, welke hebben verklaard, dat op 24 dezer des namiddags ten tien ure, in het huis staande Noorderkerkstraat JJ 3, Kanton 4, No. 2, is overleden Willem Haak, van beroep melkslijter, wonende als boven in den ouderdom van 61 Jaren, geboren te Amstelveen, Echtgenoot van Willemijntje Meijerse.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 7 maart 1853, reg. 1, fol. 37:
  Op heden 7 Maart 1853, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, verschenen:
  Adrianus Haak, van beroep draaijer, oud 32 Jaren, wonende Zeedijk 16373, Zoon van de Overledene, en Arie Haak, van beroep wagenmaker, oud 29 Jaren, wonende Sterfhuis 727, Zoon van de Overledene, welke hebben verklaard, dat op vijf dezer des namiddags ten negen ure, in het huis staande Noorderkerkstraat, Kanton 4, Buurt PP, No. 739, is overledenWillemijntje Meijerse, van beroep Melkslijtster, wonende als boven, in den ouderdom van 58 Jaren, geboren te Weesp, Weduwe van Willem Haak.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

 7. Cornelis van den Haak,
  Geboren te Amstelveen op 20 februari 1792, gedoopt in de Ned. Herv. kerk aldaar op 26 februari 1792, vervulde zijn militaire dienstplicht als fuselier bij het 5e Bataljon Infanterie (1815-1820), van beroep melkverkoper in Amsterdam, overleden aldaar op 16 december 1844, oud 52 jaar.
  Gehuwd te Amsterdam op 31 juli 1822 met Geertie van den Begt, ook Geertje of Gerritje, geboren te Amsterdam op 25 maart 1786, gedoopt in de Ned. Herv. Amstelkerk aldaar op 26 maart 1786, overleden te Amsterdam op 20 september 1863, oud 77 jaar, dochter van Antonie van den Begt en Ariaantje van Pappelendam.
  Geertie huwde (2) te Amsterdam op 6 mei 1846 met Johannes van Vliet, geboren te Nieuwer-Amstel 1793/94, overleden te Amsterdam op 14 mei 1855, oud 61 jaar, zoon van Leendert van Vliet en Jansje de Groot.

  DOOPREGISTER, Amsterdam, Ned. Herv. Amstelkerk, 26 maart 1786:
  Geertie, gedoopt op 26 maart 1786, dochter van Antonie van den Begt en Ariejaanie van Pappelendam.
  Getuigen Korneelis Helmont en Marria van Pappelendam.
  ds IJsbrandus Hoefhamer.
  [bron: 127 p. 356 (Folio 178v) nr. 8]

  DOOPREGISTER, Amstelveen, Ned. Herv. kerk, 26 februari 1792:
  26de Een Kind ged; Cornelis, Geb: 20de,
  Vader Gerrit van den Haak,
  Moeder Lijsje Burggraaf,
  Getuige Cornelis Burggraaf, Aaltje Veldman.
  [letterlijke weergave van het doopregister]


  PASPOORT.
  Koningrijk der Nederlanden.
  Departement van Oorlog.
  Krachtens autorisatie van Zijne Excellentie den Kommissaris-Generaal van Oorlog in dato 17 februarij 1820 N. 1 verleent de ondergeteekende P.F.F.Schepern 2e Kolonel kommanderende de 5 Afdeeling Bat: Inf: mits dezen Paspoort aan den - Haak, Cornelis, Zoon van Gerrit en van Lijsje Buskgraaf, geboren te Amsterveen op den 20 februarij 1792, lang 1 El, 7 palmen, 1 duim, 2 streek, aangezigt dik, voorhoofd breed, oogen blaauw, neus & mond ordinair, kind rond, haar & wenkbraauwen bruin, hebbende de volgende merkbare teekenen, eene wrat aan den mond / 4515 / & zulks uit hoofde van Expiratie van dienst.
  De gemelde persoon heeft bij genoemde Afdeeling laatste tijt gediend als Milicien van de Ligting van 1815 uit de provincie Zuid Holland, Gemeente Kouderkerk, heeft getrokken No. 3, Zijnde deszelfs vorige Diensten, bekomenWonden, gedane Veldtogten & bijzondere daden hier onder breder vermeld.
  Staat van vorigen dienst: Fuselier, 20 mei 1815.
  Bekomene wonden, gedane veldtogten, bijzondere daden.
  Ingevolge de deswege bestaande verordeningen opde Administratie bij de Armee is met den bovengemelden persoon afgerekend & nadat de waarde der gedeponeerde goederen en zijn te goed is gebragt geworden aan hem tot Saldo van Rekening uitbetaald de som van ..... [niets ingevuld] is schuldig gebleven f 2.78 ½ cents.
  Alle Civilen Militaire Autoriteiten worden verzocht den gemelden Haak Cornelis vrij & onverhinderd te late passeren & des noodig hulp & bijstand te verlenen.
  Utrecht den 15 Maart 1820.
  [letterlijke weergave, huwelijksbijlage]

  HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 31 juli 1822, reg. 4, fol. 101v:
  Op heden den 31sten Juli des Jaars 1822, des Morgens ten Elf uren, zijn voor ons, Raad en Lid van de Kommissie tot den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Cornelis van den Haak, Melkverkoper, geboren te Nieuwer Amstel distr. Amsterdam, en wonende alhier, oud 30 Jaren, Zoon van Gerrit van den Haak en Lijsje Burggraaf, beide overleden, ter Eenre, en
  Geertje van den Begt, buiten beroep, geboren en wonende alhier, oud 36 Jaren, dochter van Antonie van den Begt, melkverkoper, mede alhier woonachtig, en Ariaantje van Pappelendam, overleden, ter andere Zijde.
  En verklaarde ons de vader van de bruid toetestemmen in dezen Echt.
  Getuigen:
  Antonie van den Begt, vader, oud 64,
  Gerrit van den Haak, melkverkoper, broeder, oud 28,
  Gijsbert Bos, melkverkoper, oud 28.
  Johannes Bernardus Kok, schoenmaker, oud 28 Jaren, alle wonende alhier.
  Zijnde deze Acte door ons vervaardigs en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend. Uitgezondert de eerste getuige, die verklaarde niet te kunnen schrijven.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 17 december 1844, reg. 8, fol. 44:
  Op heden 17 december 1844, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, verschenen:
  Geerlof Haak, van beroep melkslijter, oud 57 Jaren, wonende Runstraat 21, Broeder van de Overledene, en Johan Geerhard Luneman, van beroep bakker, oud 37 Jaren, wonende Rusland 18, bekende van de Overledene, welke hebben verklaard,
  dat op zestien dezer des middags ten elf ure, in het huis, staande Kalverstraat Kanton 3 No. 211, is overleden Cornelis van den Haak, van beroep Melkslijter, wonende aldaar, in den ouderdom van 52 Jaar, geboren te Nieuwer Amstel, gehuwd met Geertje van den Begt, Zoon van wijlen Gerrit van den Haak & Lijsje Burggraaf.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 6 mei 1846, fol. 84:
  Op heden zesden Mei 1846, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, in het huis der Gemeente, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan:
  Johannes van Vliet, Slagtersknecht, geboren te Nieuwer Amstel, wonende alhier, oud 52 jaren, Weduwenaar van Petertje van Velsen, meerderjarige Zoon van Leenderd van Vliet en Jannetje de Groot, beide overleden, ter Eene,
  Geertie van den Begt, melkslijtster, geboren en wonende alhier, oud 60 jaren, weduwe van Cornelis van den Haak, meerderjarige dochter van Antonie van den Begt en Ariejaanie van Pappelendam, beide overleden, ter andere Zijde.
  Getuigen:
  Willem Oostrop, tapper, oud 49,
  Johannes Wanders, zonder beroep, oud 27,
  Joseph van Stenis, schoenmaker, oud 62 en
  Klaas Huisman, voermansknecht, oud 34 jaren, wonende allen alhier.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing, door de Komparanten, de Getuigen en ons is onderteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 15 mei 1855, reg. 4, fol. 39:
  Op heden 15 Mei 1855, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, verschenen:
  Jan Roques, van beroep bediende, oud 30 Jaren, wonende Gasthuis, bekende van de Overledene, en Herman Dallinghuijs, van beroep als boven, oud 30 Jaren, wonende als boven, bekende van de Overledene, welke hebben verklaard,
  dat op veertien dezes des voormiddags ten twee ure, in het huis, staande Achterburgwal Kanton 1, Buurt B, No. 34, is overleden Johannes van Vliet, van beroep Slagter, wonende Baangracht AA 213 in den ouderdom van 61 Jaren, geboren te Nieuweramstel, Echtgenoot van Geertje van den Brecht, Zoon van Leendert en Jansje de Groot.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 23 september 1863, reg. 5, fol. 28:
  Op heden 23 September 1863, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, verschenen:
  Adrianus Edens, van beroep aanspreker, oud 64 Jaren, wonende Spiegelstraat BB 48, bekende van de Overledene, en Franciscus Edens, van beroep alsvoren, oud 29 Jaren, wonende Spiegelgracht BB 64, bekende van de Overledene, welke hebben verklaard,
  dat op twintig dezer des voormiddags ten Vier ure, in het huis, staande Sint Annestraat Kanton 1 Buurt J No. 166, is overleden Geertie van den Begt, van beroep geen, wonende als boven, in den ouderdom van 77 Jaren, geboren alhier, Weduwe van Johannes van Vliet.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

 8. Gerrit van den Haak,
  Geboren te Buitenveldert op 2 november 1793, gedoopt te Nieuwer-Amstel in de Ned. Herv. kerk op 3 november 1793, van beroep boerenknecht (1822), melkverkoper, overleden te Amsterdam in zijn woning aan de Amstel op 21 december 1844, oud 51 jaar.
  Gehuwd te Amsterdam op 18 september 1822 met Jansje Kooij, geboren te Bloemendaal, gedoopt te Noord-Waddinxveen in de Ned. Herv. kerk op 11 april 1802, overleden te Amsterdam op 16 februari 1875, oud 72 jaar, dochter van Jan Kooij en Cornelia Jongeneel.

  DOOPREGISTER, Nieuwer-Amstel, Ned. Herv. kerk, 3 november 1793:
  Gerrit, geboren op 3 november, zoon van Gerrit van den Haak en Lijsje Burggraaf.
  Getuigen Gerrit Burggraaf en Emmetje Lelijveld.
  Buitenvelderd.

  DOOPREGISTER, Noord-Waddinxveen, Ned. Herv. kerk:
  Extract uit het Doopregister der Hervormde Gemeente van Noordwaddinxveen, Zuidwaddinxveen en Bloemendaal.
  Burgerlijke Staat.
  Geboorte.
  In het jaar 1802 den Elfden van de maand April is gedoopt Jansje, Dogter van Jan Kooij en van Cornelia Jongeneel geboren te Bloemendaal.
  Voor Extract Conform [etc.] 5 augustus 1822.
  [huwelijksbijlage, zie onder]

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 30 augustus 1822:
  Om te trouwen.
  De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Noord-Holland,
  verklaart, dat Gerrit Haak, geboren te Nieuweramstel den 2 November 1793, van beroep boerenknegt,
  Zoon van Gerrit en van Lijsje Burggraaf, [beiden] overleden, van beroep ----, wonende te Nieuweramstel,
  binnen de Gemeente van Nieuweramstel Kanton No. - voor de Nationale Militie is ingeschreven, dat aan hem vervolgens bij de Loting is ten deele gevallen het Nummer 24 hij vervolgens door den Militie-Raad, zitting gehouden hebbende te Haarlem, uit hoofde van Een broeder in dienst voor 1 Jaar is vrijgesteld.
  Signalement:
  Lengte 1 El, 6 Pm, 6 Dm, 2 St.
  Aangezigt lang, Voorhoofd rond, Oogen blaauw, Neus spits, Mond ord., Kin rond, Haar bruin, Wenkbraauwen id.
  [huwelijksbijlage, zie onder]

  HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 18 september 1822, reg. 3, fol. 142:
  Op heden den 18de September 1822, des Morgens ten Elf uren, zijn voor ons, Raad en Lid van de Kommissie tot den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Gerrit van den Haak, Melkverkoper, geboren te Nieuwer Amstel en wonende alhier, oud 28 Jaren, Zoon van Gerrit van den Haak en Lijsje Burggraaf, beide overleden ter Eenre, En
  Jansje Kooij, Melkverkoopster, van Noord Waddinxveen onder Rotterdam, wonende alhier, oud 20 Jaren, Dochter van Jan Kooij, overleden en Cornelia Jongeneel, Melkverkoopster, wonende alhier, ter andere Zijde.
  En verklaarde ons de Moeder der bruid te konsenteren in deze Echt.
  Getuigen:
  Jacob Beekhart, Turfdrager, oud 35,
  Jan Remens, Slouwer, oud 43,
  Hendrik de Roode, Opperman, oud 29 en
  Hendrik Meijer, Turfdrager, oud 26 Jaren, alle wonende alhier.
  Zijnde deze Acte door ons vervaardigs en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 23 december 1844, reg. 8, fol. 63:
  Op heden den 23 december 1844, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, verschenen:
  Evert Overman, van beroep bediende, oud 26 Jaren, wonende Amstel 22, Zwager van de Overledene, en Hendrik Kan, van beroep turfdrager, oud 60 Jaren, wonende Noorderstraat 65, bekende van de Overledene, welke hebben verklaard,
  dat op 21 dezer des namiddags ten drie ure, in het huis, staande Amstel Kanton 2, No. 28 is overleden Gerrit van den Haak, van beroep Melkslijter, wonende aldaar in den ouderdom van 51 jaar, geboren te Nieuwer Amstel, gehuwd met Jansje Kooij.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 17 februari 1875, reg. 2, nr. 1284:
  Op heden 17 februari 1875, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Amsterdam, verschenen:
  Jan van den Haak, van beroep melkslijter, oud 40 Jaren, wonende Amstel Z 376, Zoon van de Overledene, en Hendricus Petrus Berentse, van beroep winkelier, oud 35 Jaren, wonende Weesperzijde Nieuwer Amstel, bekende van de Overledene, welke hebben verklaard,
  dat op zestien dezer des voormiddags ten half twee ure, in het huis staande Amstel Kanton 2, Buurt Z, No. 376, is overleden Jansje Kooij, van beroep geen, wonende als boven, in den ouderdom van 72 Jaren, geboren te Waddinxveen, Weduwe van Gerrit van den Haak.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze Acte, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

 9. Neeltje van den Haak,
  Geboren te Nieuwer-Amstel op 18 april 1796, gedoopt in de Ned. Herv. kerk aldaar op 24 april 1796.

  DOOPREGISTER, Nieuwer-Amstel, Ned. Herv. kerk, 24 april 1796:
  Een kind ged: Neeltje.
  Geb. 18de.
  Vader Gerrit van den Haak.
  Moeder Lijsje Burggraaf.
  Get. Jacoba de Rooij & Willem van den Haak.
  aan de buiteveld.

286. Leendert STUURMAN
Zoon van Gijsbert Stuurman [nr. 572] en Neeltje (Cornelia) Boschman [nr. 573], gedoopt te Zwammerdam op 7 oktober 1764, Ned. Hervormd, van beroep bouwman, veeboer, overleden te Aalsmeer op 15 mei 1821, oud 56 jaar.
Ondertrouw te Sluipwijk in de Geref. kerk op 26 februari 1786 met Willemtje RAMP.

DOOPREGISTER, Zwammerdam, Geref. kerk, 7 oktober 1764:
Leendert, zoon van Gijsbert Stuurman en Cornelia Bosman.
Getuige Lijntje Bosman.

ONDERTROUWREGISTER, Sluipwijk, Geref. kerk, 26 februari 1786:
Leendert Stierman, JM, geboren te Zwammerdam en wonende te Bodegraven & Willempje Ramp, geboren te Waarder en wonende te Sluijpwijk.
Op de 3e zondag alhier Gehuwd.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Kudelstaart, nr. 874, 8 augustus 1795:
[Op een openbare verkoping in Kudelstaart koopt Leendert Stuurman een voorwerp voor f 2.3.-]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Zwammerdam 1805-1808, inv 34, blz. 44v, 23 augustus 1805:
Leendert Stierman, enige nagelaten zoon van Gijsbert Stierman, wonende te Aalsmeer, verkoopt aan Adrianus Zuiderveld, koopman onder Aarlanderveen, twee percelen land in het Broekveld buiten de veenderij, groot 2 morgen 2 hond, strekkend van de Oud Bodegraafsedijk tot in Oud Reeuwijk, belend ten oosten A. Staats en ten westen Maarten Hofland; nog 8 morgen 50 roeden, gelegen als het vorige, strekkend van de Oud Bodegraafsedijk tot de Wonnewetering, belend ten oosten de kinderen van K. Van der Neut ten ten westen Dirk Tuil.
Laatste eigendomsbrief van 7 mei 1788.
Koopsom 500 gulden.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Kudelstaart, nr. 874, 21 december 1807:
[Op een openbare verkoping van de nalatenschap van wijlen Hendrik van de Rotte koopt Leen Stierman enkele voorwerpen: 3 graave steelen voor 6 stuivers, eenige graave hilten voor 4 stuivers]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Kudelstaart, nr. 874, 2 mei 1808:
[Op een openbare verkoping van de nalatenschap van Willem Vinkenoog en Alida van Elst, koopt L: Stierman een rak en lamp voor 8 stuivers, een spiegel voor f 2.5.-, een kastje voor f 5.3.-, en een zijs voor 13 stuivers]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Kudelstaart, nr. 874, 17 Grasmaand (april) 1809:
[Op een openbare verkoping koopt L: Stierman twee paar koussen voor 13 stuivers, een paar handschoen voor 5 stuivers, een wolle deeken voor f 5.9.-, twee stroppen voor 6 stuivers, een das voor 13 stuivers, twee zije doeken voor 7 stuivers, een partij boeken voor 4 stuivers (2x), een partij p..nten voor 2 stuivers (4x) en rommeling voor 5 stuivers]

NOTARISAKTE, Uithoorn (Not. Willem Kloot), nr. 32, 18 april 1811:
Ten huize van zijn schoonzoon Gerrit Haak wordt op 18 april een openbare verkoping gehouden van vee, varkens en diverse roerende goederen, behorende tot Leendert Stuurman, bouwman, wonende in de Stommeer onder Aalsmeer.
[Leendert tekende met Stierman].

REGISTRE CIVIQUE, Aalsmeer, 1811:
Nr. 448, Leendert Stierman, geboren 30 september 1764, bouwman.

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 16 juli 1821, nr. 33:
Den 16de dag der maand Julij, van 't jaar 1821 ten Twaalf ure, op den middag.
Acte van Overlijden van Leendert Stierman, overleden den 15de dezer des morgens ten Twee ure, oud 57 jaren, wonende en overleden te Aalsmeer, van beroep Bouwman, geboren te Zwammerdam den --- 1764, Zoon van Gijs Stierman en Cornelia Bosman en Echtgenoot van Willempje Ramp.
Op de verklaring van Gerrit Haak, behuwd Zoon van de overledene, oud 45 jaren, wonende te Aalsmeer, van beroep daggelder en van Gijs Groeneveld, wonende mede te Aalsmeer, van beroep Bouwman.
Na mijne voorlezing geteekend door de Comparanen en bevestigd ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Aalsmeer en Kudelstaart.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

OPMERKING:
Leendert droeg vanaf zijn geboorte de naam "Stuurman"; deze naam veranderde over de jaren naar "Stierman".

287. Willemtje RAMP,
Dochter van Willem Jansz Ramp [nr. 574] en Annigje Gijsen Verhoek [nr. 575], gedoopt te Waarder op 30 september 1764, Ned. Hervormd, overleden te Kudelstaart op 29 juli 1842, oud 77 jaar.

DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 30 september 1764:
Willemtje, dochter van Willem Ramp en Annigje Verhoek.
Getuige Baartje Ramp.

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 29 juli 1842, nr. 36:
Op heden den 29sten der maand Julij 1842, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
Johannis Zwaneveld, van beroep Timmerman, oud 32 jaren, wonende te Aalsmeer, behuwd Kleinzoon van de na te noemen overledene, en Cornelis Clauset, van beroep gerechtsdienaar, oud 53 jaren, wonende te Aalsmeer, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard,
dat op den 29sten dezer des morgens ten Een ure, in het huis staande te Kudelstaart No. 360 in den ouderdom van 70 jaren is overleden, Wilhelmina van der Ram, van beroep geen, geboren te Sluipwijk en wonende alhier, dochter van wijlen Willem van der Ram en van wijlen Antje Verhoef en weduwe van Leendert Stuurman.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de getuigen is geteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN VAN LEENDERT STUURMAN EN WILLEMTJE RAMP:
 1. Lena Stierman,  zie nr. 143.
  Gedoopt te Sluipwijk (gem. Reeuwijk) in de Hervormde kerk, buitenechtelijk, op 27 november 1785, Ned. Hervormd, overleden te Kudelstaart op 26 mei 1856, oud 70 jaar.
  Gehuwd (1) te Kudelstaart in de Hervormde kerk op 15 april 1805 met Pieter Izaacs Blom, geboren te Uithoorn (Boterdijk), gedoopt in de Hervormde kerk van Kudelstaart op 15 augustus 1773, overleden te Uithoorn (De Kwakel) ca. 1809, oud ca. 35 jaar.
  Gehuwd (2) te Kudelstaart in de Hervormde kerk op 6 mei 1810 met Gerrit Haak.
 2. Gijsbert Stierman,
  Geboren te Aalsmeer op 25 januari 1787, gedoopt in de Gereformeerde kerk aldaar op 28 januari 1787, overleden op 24 oktober 1787, oud 9 maanden.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 28 januari 1787:
  d'25 Jann: Geb: en 28de gedoopt Gijsbert.
  de Vader Leendert Stierman.
  de Moeder Willempje Ramp.
  de peet Cornelia Bosman.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 24 oktober 1787:
  Heeft Leenderd Stuurman aangeving gedaan vant lijk van zijn kind genaamt Gijs, onder prodeo.

  BEGRAAFREGISTER, Aalsmeer, 24 oktober 1787:
  Op kerkh: beg: Gijs Leend: Stuurman, Prodeo.

 3. Cornelia Stierman,
  Gedoopt te Kudelstaart in de Ned. Herv. kerk op 6 maart 1791, overleden te Uithoorn op 29 maart 1821, oud 30 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer in de Ned. Herv. kerk op 30 december 1810 met Jacob van der Greft, geboren te Uithoorn op 31 maart 1790 en gedoopt te Nieuwer-Amstel in de Ned. Herv. kerk op 1 april 1790, van beroep daggelder (1821), bouwman (1823), arbeider (1841), boer, watermolenaar, overleden te Uithoorn op 19 januari 1864, oud 73 jaar, zoon van Jacob Jacobsz van der Greft en Ariaantje Griffioen.
  Jacob huwde (2) te Zegveld op 24 december 1823 met Leijsje Brand, gedoopt te Zegveld in de Ned. Herv. kerk op 19 mei 1782, van beroep bouwvrouw (1823), overleden te Zevenhoven en Noorden op 18 september 1828, oud 46 jaar, eerder weduwe van Willem Gros, dochter van Maarten Brand en Marigje Burggraaf.
  Jacob huwde (3) te Uithoorn op 3 januari 1841 met Marijtje Brouwer, geboren aan de Boterdijk te Uithoorn, gedoopt te Kudelstaart in de Ned. Herv. kerk op 14 augustus 1785, overleden te Uithoorn op 19 mei 1862, oud 77 jaar, eerder weduwe van Jan Hoogenboom, dochter van Jan Willemsz Brouwer en Maria (Marritje) Keetel.

  DOOPREGISTER, Zegveld, Ned. Herv. kerk, 19 mei 1782:
  Den 19 Maij.
  Leijsje, Dogtertje van Maarte Brand en Marigje Burggraaf.
  Getuige Grietje Brand.

  DOOPREGISTER, Kudelstaart, Ned. Herv. kerk, 14 augustus 1785:
  Marijtje, dochter van Jan Brouwer en Marretje Ketel.
  Peet en doophefster Fijtje Brouwer.
  Getuige de vader zelve.

  DOOPREGISTER, Nieuwer Amstel, Ned. Herv. kerk, 1 april 1790:
  Jacob, geboren 31 maart aan de Uijthoorn, zoon van Jacob van der Greft en Ariaantje Griffioen.
  Getuige Elsje Nap.

  DOOPREGISTER, Kudelstaart, Ned. Herv. kerk, 6 maart 1791:
  Den 6 maart is gedoopt het kind van Leendert Stierman en zijn huijsvrouw Willemijntje Ramp.
  De naam van het kind was Cornelia.
  Peetoom Willem Ramp.
  Peet Anegie Verhoek.
  Egtelieden wonende te Onderwater.
  Doophefster Neeltje Swijnenburg.
  Getuige de vader.

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, Burgerlijke Stand, 1810:
  Den 30sten van Wintermaand 1810 zijn in de kerk van Aalsmeer plegtig in het Huwelijk bevestigd (na drie Huwelijksche Voorstellingen) Jacob van der Greft jr., JM onder den Uithoorn & Cornelia Stierman, JD alhier, nadat zij alvorens wettiglijk voor 't Gemeentebestuur etc.

  OVERLIJDENSAKTE, Uithoorn, 30 maart 1821, nr. 7:
  Den dertigste dag der maand Maart van 't jaar 1821 te elf ure, voor den middag.
  Acte van overlijden van Cornelia Stierman, overleden den 29ste maart ten 5 ure des namiddags, oud 30 jr, wonende en overleden te Uithoorn, van beroep geen, geboren te Uithoorn,
  Echtgenoote van Jacob van der Greft junior, daggelder, nalatende Vier kinderen.
  Op de verklaring van Jacob van der Greft jr, Echtgenoot van de overledene, oud 31 jaren, wonende te Uithoorn, van beroep daggelder, en van Arie Nieuwendijk, wonende te Uithoorn, van beroep Bouwman, oud 46 jaren.
  Na mijne voorlezing geteekend door de beide Declaranten.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 9 november 1822:
  Om te trouwen.
  Wij Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland, certificeren dat den Persoon van
  Jacob van der Greft
  met betrekking tot de Land-Militie van het jaar 1814, gearresteerd bij besluit van Zijne Koninklijke Hoogheid van den 20 December 1813, No. 3, in het Kanton van Aalsmeer tijdens de Loting getrokken heeft No. 647 en bij decisie van den Militie-Raad voor den dienstvan dat jaar is vrijgesteld, uit hoofde van Gehuwd.
  [letterlijke weergave van dit document; huwelijksbijlage]

  HUWELIJKSAKTE, Zegveld, 24 december 1823, nr. 5:
  In het Jaar 1823, den 24sten dag der Maad [!] december des namiddags ten drie ure, zijn voor ons Jan Gijsbert Schuak, Schout, als Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zegveld gecompareerd
  Jacob van der Greft, weduwenaar van Cornelia Stierman, oud 33 jaren, van beroep bouwman, geboren te Nieuwer Amstel, wonende alhier, meerderjarige Zoon van Jacob van der Greft en Adriaantje Griffioen, bouwlieden, wonende te Zwammerdam, zijnde alhier tegenwoordig en gevende hunne toestemming; hebbende den Contractant aan de Nationale Militie voldaan blijkens Certificaat ten deze annex,
  En Leijsje Brand, weduwe van Willem Gros, oud 41 jaren, van beroep bouwvrouw, geboren te Zegveld en wonende aldaar, meerderjarige Dochter van Maarten Brand en Marigje Burggraaf, beiden overleden.
  Getuigen:
  Jan van Loon, oud 42 Jaren, Ontvanger,
  Gerrit van Schaik, oud 39 Jaren, Klerk,
  Hendrik Landert, oud 32 Jaren, Klerk, wonende allen te Woerden, en
  Rederus van der Snoek, oud 40 Jaren, Kastelein, wonende te Zegveld, als getuigen.
  En hebben wij deze Akte na voorlezing derzelve onderteekend op dato als boven.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Zevenhoven en Noorden, 19 september 1828, nr. 26:
  In het jaar 1828 den 19de September des namiddags ten drie ure, zijn voor ons, Petrus van den Min, Burgemeester, officier van den burgerlijken staat van de gemeente Zevenhoven en Noorden, Kanton Alphen, Provincie Zuidholland verschenen
  Jacob van der Greft, bouwman, oud 36 jaren, en Maarten de Knegt, timmermansknegt, oud veertig jaren, welke ons hebben verklaard dat Lijsje Brand, oud 46 jaren, huisvrouw van voormelde Jacob van der Greft, geboren te Zegvelt en wonende alhier op den 18den der tegenwoordige maand September, des namiddags ten vijf uren ten haren huize binnen deze gemeente is overleden.
  En hebben de getuigen na gedane voorlezing nevens ons onderteekend.
  [letterlijke weergave van deze moeilijk leesbare akte]

  HUWELIJKSAKTE, Uithoorn, 9 januari 1841, nr. 1:
  Op heden den Negenden der maand Januarij 1841, zijn voor ons ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den burgerlijken stand der Gemeente Uithoorn in het huis derzelve Gemeente, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Jacob van der Greft, van beroep Arbeider, oud 50 Jaren, wonende te Uithoorn, geboren te Amstelveen, Zoon van wijlen Jacob van der Greft en van wijlen Ariaantje Griffioen, Weduwnaar van Lijsje Brand,
  En Marijtje Brouwer, zonder beroep, oud 55 Jaren, geboren te Kudelstaart, wonende te Uithoorn, dochter van wijlen Jan Brouwer en mede wijlen Marritje Keetel, Weduwe van Jan Hoogenboom.
  Getuigen:
  Cornelis Wunnink, Winkelier, oud 58 Jaren,
  Jan de Vries, dagloner, oud 51 Jaren,
  Arie Dura Koopman, Logementhouder, oud 29 Jaren en
  Jan Traa, dorpsbode, oud 68 Jaren, allen wonende te Uithoorn en zijnde goede bekenden van Bruidegom en Bruid.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door de komparanten, de getuigen en ons is onderteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Uithoorn, 20 mei 1862, nr. 15:
  Heden den 20sten Mei 1862, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Uithoorn verschenen
  Jacob van der Greft, van beroep zonder, oud 72 jaren, wonende te Uithoorn, echtgenoot van de na te noemen overledene, en Pieter Slagregen, van beroep zonder, oud 35 jaren, wonende te Uithoorn, geen bloed- of aanverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 19den dezer maand des namiddags ten twee ure, in het huis staande te Uithoorn in de kom van het dorp numero 63 in den ouderdom van 76 jaren is overleden Maria Brouwer, van beroep zonder, geboren te Aalsmeer en wonende te Uithoorn, echtgenoot van den eersten comparant.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Uithoorn, 20 januari 1864, nr. 4:
  Heden den 20sten Januarij 1864, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Uithoorn verschenen
  Jan Hoogenboom, van beroep melkboer, oud 48 jaren, wonende te Uithoorn, stiefzoon van de na te noemen overledene, en Johannes Stadsvoort, van beroep ijzersmid, oud 71 jaren, wonende te Uithoorn, geen bloed- of aanverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 19den dezer maand des morgens ten tien ure, in het huis staande te Uithoorn in de kom van het dorp numero 83 in den ouderdom van 73 jaren is overleden Jacob van der Greft, van beroep zonder, geboren te Nieuwer Amstel en wonende te Uithoorn, weduwnaar van Maria Brouwer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en den tweeden comparant is onderteekend, verklarende de eerste geen schrijven geleerd te hebben.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

 4. Gijsbert Stierman,
  Geboren te Aalsmeer op 19 juni 1795, gedoopt op 28 juni daaropvolgend in de Hervormde kerk, overleden te Aalsmeer op 21 september 1813, oud 18 jaar.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 28 juni 1795:
  d' 19 Junij en 28 dito gedoopt Gijsbert.
  Vader Leendert Stierman.
  Moeder Willempje Ramp.
  Get. Baertje Bosman.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 23 september 1813, fol. 11:
  L'an 1813 le vingt trois du mois de Septembre par devant Nous Maire officier de l'Etat civil de la Commune d'Aalsmeer, canton et municipalité d'Aalsmeer, Departement du Zuiderzee,
  est comparus Stierman Leonard, Pere du décédé, et Bartels, Jacob, voisins les quels nous ont declaré que le vingt un de ce mois a quatre heure du matin, Stierman, Gijsbert, agé dix huit ans, Profession valet de Paysan, fils du susdit et de Willempje Ramp, domiciles d'Aalsmeer, est décédé dans la maison N. 260 Section Steenwijk et les Declarans ont signé avec Nous le présent acte apres qu'il leur en a été fait lecture.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
288. Petrus GEERLINGS, ook Pieter GEERLINGS,
Zoon van Mathias Jansz Geerlings [nr. 576] en Maria Raenderaets [nr. 577], gedoopt te Heel in de Rooms-Katholieke kerk op 8 augustus 1762, trok voor 1789 naar het westen van het land en vestigde zich te Overveen, van beroep tuinder, warmoezier, groenteboer, overleden te Overveen op 25 februari 1830, oud 67 jaar.
Gehuwd te Overveen in de Rooms-Katholieke kerk op 3 mei 1789 met Femmetje WIEGMANS.

DOOPREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 8 augustus 1762:
Die 8 augustus baptisatus est Petrus filius legitimus Matthia Geerlings et Maria Randenraet conjugum,
Susceptores Petrus Randenraet et Hendrina Geerlings.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke doopaantekening]


TROUWREGISTER, Overveen, Rooms-Katholieke kerk, 3 Maji 1789:
Pieter Geerlings cum Femmetje Wiegmans, in Facie Ecclesia.

BURGERREGISTER, Bloemendaal, 11 juni 1811 (Mannen, ouder dan 20 jr):
Geerlings, Pieter
Verdurier [= groenteboer]
geb. 16-08-1764
won. in Overveen (nu Aerdenhout)

KADASTER, Bloemendaal, 1811-1832, Sectie B, blad 014:
2. No. der percelen op het kadastrale plan: 370.
5/6. Namen en voornamen: Geerling, Pieter.
7. Beroepen:
8. Woonplaatsen:
9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastralen Legger: 57.
10. Soort der eigendommen: Moes en bloemtuin.
11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen:
12. Inhouds-grootte van ieder perceel: 93 r., 50 c.

KADASTER, Bloemendaal, 1811-1832, Sectie B, blad 014:
2. No. der percelen op het kadastrale plan: 371.
5/6. Namen en voornamen: Geerling, Pieter.
7. Beroepen:
8. Woonplaatsen:
9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastralen Legger: 57.
10. Soort der eigendommen: Schuur, landbouw.
11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen: 113.
12. Inhouds-grootte van ieder perceel: 25 c.

KADASTER, Bloemendaal, 1811-1832, Sectie B, blad 014:
2. No. der percelen op het kadastrale plan: 374.
5/6. Namen en voornamen: Geerling, Pieter.
7. Beroepen:
8. Woonplaatsen:
9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastralen Legger: 57.
10. Soort der eigendommen: Moes en bloemtuin.
11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen:
12. Inhouds-grootte van ieder perceel: 1 b., 29 r., 00 c.

KADASTER, Bloemendaal, 1811-1832, Sectie B, blad 014:
2. No. der percelen op het kadastrale plan: 375.
5/6. Namen en voornamen: Geerling, Pieter.
7. Beroepen:
8. Woonplaatsen:
9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastralen Legger: 57.
10. Soort der eigendommen: Huis en erf. 115.
11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen:
12. Inhouds-grootte van ieder perceel: 5 r., 10 c.

KADASTER, Bloemendaal, 1811-1832, Sectie B, blad 013:
2. No. der percelen op het kadastrale plan: 357.
5/6. Namen en voornamen: Geerling, Pieter.
7. Beroepen: Tuinman.
8. Woonplaatsen: Overveen.
9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastralen Legger: 51.
10. Soort der eigendommen: Weiland.
11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen:
12. Inhouds-grootte van ieder perceel: 54 r., 90 c.

KADASTER, Bloemendaal, 1811-1832, Sectie B, blad 013:
2. No. der percelen op het kadastrale plan: 358.
5/6. Namen en voornamen: Geerling, Pieter.
7. Beroepen: Tuinman.
8. Woonplaatsen: Overveen.
9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastralen Legger: 51.
10. Soort der eigendommen: Weiland.
11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen:
12. Inhouds-grootte van ieder perceel: 44 r., 70 c.

KADASTER, Bloemendaal, 1811-1832, Sectie B, blad 013:
2. No. der percelen op het kadastrale plan: 359.
5/6. Namen en voornamen: Geerling, Pieter.
7. Beroepen: Tuinman.
8. Woonplaatsen: Overveen.
9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastralen Legger: 51.
10. Soort der eigendommen: Weiland.
11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen:
12. Inhouds-grootte van ieder perceel: 53 r., 40 c.

KADASTER, Bloemendaal, 1811-1832, Sectie B, blad 014:
2. No. der percelen op het kadastrale plan:
5/6. Namen en voornamen:
7. Beroepen:
8. Woonplaatsen:
9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastralen Legger:
10. Soort der eigendommen:
11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen:
12. Inhouds-grootte van ieder perceel:

OVERLIJDENSAKTE, Bloemendaal, 26 februari 1830, fol. 3v:
Den 26sten dag der maand februarij van 't jaar 1830 ten twaalf ure, op den middag.
Acte van Overlijden van Pieter Geerlings, overleden den 25sten dezer maand februarij ten 8 ure, des avonds, oud 69 jaren, wonende en overleden in deze gemeente, van beroep warmoessier, geboren te Heil provincie Noord Brabant in den jare 1760, echtgenoot van Femmetje Wiegmans.
Op de verklaring van Gerrit van Rutten, goede bekende van de overledene, oud 52 jaren, wonende in deze gemeente, van beroep warmoessier en van Anthonij Nelissen, meede wonende in deze gemeente, van beroep warmoessier, oud 30 jaren, goede bekende van de overledene.
Na mijne voorlezing geteekend door de beiden Comparanten, bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Bloemendaal.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

OPMERKINGEN:
Op 13 september 1808 overlijdt een zekere Hendrik Jongbloed. Hij wordt vermeld als knecht van Pieter Geerlings in Tetterode.
Hoewel Pieter Geerlings aanvankelijk verklaarde niet te kunnen schrijven, plaatste hij op 7 mei 1828 toch een handtekening onder de huwelijksakte van zijn zoon Hermen.
Hij spelde zijn achternaam daarbij als Geereligs.

ADRESSEN:
Overveenhuis B21/B251806
Overveenhuis B375 (warmoessiershuis)1832.

LEVENSLOOP VAN PIET GEERLINGS [LAATSTE HELFT 18E EEUW]:
1760: Vader en moeder trouwen te Heel onder Roermond.
1760: Zusje Johanna geboren.
1762: Piet geboren.
1764 (Piet 2 jaar): Broertje Hannes geboren.
1765 (Piet 3 jaar): Vader verdronken in de Maas bij Horne.
1766 (Piet 4 jaar): Moeder hertrouwt met Michiel Smeets.
1767 (Piet 5 jaar): Halfbroer Jacobus geboren.
1770 (Piet 8 jaar): Halfbroer Matthias geboren.
1773 (Piet 11 jaar): Halfbroer Leonardus geboren.
1778 (Piet 16 jaar): Halfbroer Godefridus geboren.
1781 (Piet 19 jaar): Moeder overlijdt.
1783 (Piet 21 jaar): Stiefvader hertrouwt.
Piet en Hannes trekken naar het westen van het land en vestigen zich te Overveen.
1789 (Piet 27 jaar): Piet trouwt te Overveen met Femmetje Wiegmans.
1803 (Piet 41 jaar): Broer Hannes trouwt te Overveen met Grietje Teuneman.
Piet had mogelijk een slechte relatie met zijn stiefvader. Niet een van zijn zoons werd naar deze vernoemd.

289. Femmetje WIEGMANS, ook Femmetje MANUSDR,
Dochter van Harmen (Manus) Jurriaens [nr. 578] en Niesje Janse Wolfs [nr. 579], geboren en gedoopt te Overveen op 2 april 1766, Rooms Katholiek, van beroep warmoessierster, overleden te Overveen (gem. Bloemendaal) op 8 november 1841, oud 75 jaar.

DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Katholieke kerk, 2 Aprilis 1766:
Femmetje, dochter van Manus Jurriaans en Niesje de Wolf.
Getuigen Willem Reinders Klerks en Caatje Jans de Wolf.

OVERLIJDENSAKTE, Bloemendaal, 8 november 1841, fol. 12:
Op heden den negenden der maand november 1841, zijn voor ons ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Bloemendaal verschenen
Antonie Neelissen, van beroep warmoessier, oud 42 jaren, wonende in deze gemeente, bekende van de na te noemen overledene, en Petrus van Velsen Fz, van beroep bloemkweeker, oud 40 jaren, wonende mede in deze gemeente, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den achtsten november des middags ten half een ure, in het huis staande aan de Houtvaart B No. 25 in den oderdom van 75 jaren is overleden Femmetje Wiegmans, van beroep zonder, geboren en wonende in deze gemeente, weduwe van Pieter Geerlings, geboren den tweeden April 1766, [dochter] van Hermanus Wiegmans en Niesje de Wolf, beiden overleden.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]


KINDEREN VAN PETRUS GEERLINGS EN FEMMETJE WIEGMANS:
 1. Mattheus Geerlings, ook Matthijs Geerlings,  zie nr. 144.
  Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 20 december 1789, van beroep tuinder, aardwerker, bloemistknecht, overleden te Haarlem op 1 januari 1844, oud 54 jaar.
  Gehuwd (1) te Bloemendaal op 31 oktober 1821 met Margaretha Nelisse, geboren te Bloemendaal, gedoopt aldaar op 13 februari 1785, Rooms Katholiek, overleden te Haarlem op 1 februari 1826, oud bijna 41 jaar.
  Gehuwd (2) te Haarlem op 2 augustus 1826 met Maria Wilhelmina Neuhausen, geboren te Bonn (Dld.), gedoopt in de St. Remigius Kirche aldaar op 24 oktober 1788, Rooms Katholiek, van beroep dienstbode in Bonn en in Haarlem, overleden te Haarlem op 3 februari 1869, oud 80 jaar, dochter van Joannis (Johan) Neuhausen en Anna Maria Damian.
 2. Hermannus Geerlinks,
  Gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 25 juli 1794, overleden aldaar op 18 oktober 1795, oud 15 maanden.

  DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 25 juli 1794:
  O:V: 25 Julii.
  [parentes] Pieter Geerlinks, Femmetje Wiegman.
  [susceptores] Harmen Eldering, Joanna Geerling.
  [proles] Hermannus.
  [letterlijke weergave van het doopregister]

  BEGRAAFREGISTER, Overveen, 1795:
  18 Octob: 't kind van P: Geerling, Tetterode.
  Voor 't graf f1.-

  OVERLIJDENSAKTE, Overveen, 18 october 1795:
  Pieter Geerlings heeft aan mijn aangeeving gedaan van 't lijk van Herm:s Geerlings tot Tetterode overleden in de Classis van zes Guldens.
  Ontf: f 6.-

 3. Agnes Pieters Geerlings, ook Angeniesje Geerlings,
  Gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 10 augustus 1796, overleden aldaar op 28 maart 1801, oud ruim 4 jaar.

  DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 10 augustus 1796:
  O:V: 10 Augti.
  [parentes] Pieter Geerlings, Femmetje Wiegman.
  [susceptores] Harmen Eldering, Caatje de Wolf.
  [proles] Agnes.
  [letterlijke weergave van het doopregister]

  BEGRAAFREGISTER, Overveen, 1801:
  28 maart - Angeniesje, kind van P: Geerling, Tetterode f 2.4.-

  OVERLIJDENSAKTE, Overveen, 28 maart 1801:
  Gerrit van Leeuwen heeft aangeevingen gedaan van 't lijk van 't kind van Pieter Geerling, genaamd Angniesje te Tetterode overleden in de 4e Classis.
  f 3.-

 4. Hermen Geerlings,
  Gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 2 september 1799, van beroep tuindersknecht, warmoezier, overleden te Overveen (gem. Bloemendaal) op 15 mei 1859, oud 59 jaar.
  Gehuwd (1) te Bloemendaal op 19 september 1827 met Cornelia Nelissen, gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 25 mei 1796, overleden te Bloemendaal op 4 december 1827, oud 31 jaar, dochter van Martinus (Maarten) Nelissen en Cornelia Beeren.
  Gehuwd (2) te Bloememdaal op 7 mei 1828 met Joanna Geertruijda van der Veld, geboren te Houtvaart (Overveen), gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 18 november 1806, van beroep dienstbaar, warmoezierster, overleden te Overveen (gem. Bloemendaal) op 15 juni 1868, oud 61 jaar, dochter van Michiel Jeroense van der Veldt en Wilhelmina (Mijntje) Jans Fasen.

  DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 25 mei 1796:
  O:V: 25 Maji.
  [parentes] Maarten Nelissen, Cornelia Beeren.
  [susceptores] Pieter Beeren, Ale Aalberts.
  [proles] Cornelia.
  [letterlijke weergave van het doopregister]

  DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 2 september 1799:
  O:V: 2 7bris.
  [parentes] Pieter Geerlings, Femmetje Wiegmans.
  [susceptores] Pieter Geerlings, Margreta Teunemans.
  [proles] Hermen.
  [letterlijke weergave van het doopregister]

  DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 18 november 1806:
  Proles: Joanna Geertruijda, 18 November, Houdvaart.
  Parentes: Machiel van der Veld, Mijntje Faasen.
  Susceptores: R:d:Ludovicus Quesnel, Antje Faasen.
  [letterlijke weergave van het doopregister]

  HUWELIJKSAKTE, Bloemendaal, 19 september 1827, fol. 10:
  Op heden den 19den September des Jaars 1827 des middags ten twaalf uren, zijn voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Bloemendaal verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Hermen Geerlings, jongman, oud 28 jaren, warmoessier, geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarigen Zoon van Pieter Geerlings, warmoessier en van Femmetje Wiegmans, echtelieden, wonende meede in deze gemeente, welke insgelijksvoor ons zijn verscheenen en hunne ouderlijke toestemming tot dit huwelijk hebben gegeven, En
  Cornelia Nelissen, jongedochter, oud 31 jaren, zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarige dochter van Maarten Nelissen, overleeden en van Cornelia Beeren, warmoessierster, wonende in deze gemeente, indertijd echtelieden, zijnde de laatstgemelde meede voor ons verscheenen, welke ons heeft verklaard tot dit huwelijk haare moederlijke toestemming te geven.
  Getuigen:
  Matthijs Geerlings, bloemistknegt, oud 38 jaren, wonende onder de vrijdom der stad Haarlem,
  Jan Geerlings, tuinder, oud 25 jaren, wonende in deze gemeente, beiden broeders van den eersten Contractant, En
  Hermanus Nelissen, aardwerker, oud 41 jaren,
  Anthonij Nelissen, tuinder, oud 28 jaren, beiden in deze gemeente woonagtig en broeders van de tweede Contractante.
  Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend; de moeders des bruidegoms en der bruid hebben verklaard niet te kunnen schrijven.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Bloemendaal, 5 december 1827, blz. 12v:
  Den vijfden dag der maand december van 't jaar 1827 ten 6 ure na den middag.
  Acte van overlijden van Cornelia Nelissen, overleeden den vierden dezer maand december ten half twaalf ure des nagts, oud 31 jaren, wonende en overleden in deze gemeente, zonder beroep, geboren in deze gemeente den 25sten Mei 1796 van wijlen Maarten Nelissen en Cornelia Beeren, warmoessierster, wonende alhier, echtgenote van Hermanus Geerlings, warmoessier in deze gemeente woonagtig.
  Op de verklaring van Hermanus Nelissen, broeder van de overleedene, oud 41 jaren, wonende in deze gemeente, aardwerker van beroep, en van Jan Geerlings, meede wonende in deze gemeente, van beroep warmoessier, oud 26 jaren, behuwd broeder van de overleedene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de beiden Comparanten bevestigd ingevolge de wet door mij ondergeteekende burgemeester, ambtenaarvan den burgerlijken stand der gemeente Bloemendaal.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Bloemendaal, 7 mei 1828, fol. 4: Op heden den 7den Mei des Jaars 1828 des middags ten twaalf uren, zijn voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Bloemendaal verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Hermen Geerlings, weduwnaar van Cornelia Nelissen, oud 28 jaren, warmoessier, geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarigen Zoon van Pieter Geerlings, warmoessier en Femmetje Wiegmans, echtelieden, wonende in deze gemeente, de vader ten dezen tegenwoordig en verklarende tot dit huwelijk zijne toestemming te geven, En
  Joanna Geertruijda van der Veld, jongedochter, oud 21 jaren, dienstbaar, geboren alhier en wonende te Haarlem, meerderjarige dochter van Machiel van der Veld, warmoessier, wonende in deze gemeente, hierbij tegenwoordig en tot dit huwelijk zijne toestemming gevende en van Mijntje Faase, overleden, indertijd echtelieden.
  Getuigen:
  Pieter Geerlings, warmoessier, oud 66 jaren, vader.
  Jan Geerlings, warmoessier, oud 26 jaren, broeder van den eersten Contractant, beiden woonagtig in deze gemeente, En
  Machiel van der Veld, warmoessier, oud 52 jaren, vader.
  Jacob Faase, warmoessier, oud 39 jaren, oom van de tweede Contractante, meede beiden in deze gemeente woonagtig.
  Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Bloemendaal, 16 mei 1859, fol. 11:
  Heden den 16den Mei 1859, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Bloemendaal verschenen
  Antonie Neelissen, van beroep Bloemkweeker, oud 60 jaren, wonende in deze gemeente, bekende van de na te noemen overledene, en Antonius Johannes van Velsen, van beroep Bloemkweeker, oud 31 jaren, wonende als voren, mede bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 15den dezer maand des namiddags ten vijf ure, in het huis staande te Overveen B, No. 59 in den ouderdom van 59 Jaren is overleden Hermen Geerlings, van beroep warmoezier, geboren en wonende in deze gemeente, eerst Weduwenaar van Cornelia Nelissen, laatstelijk gehuwd met Joanna Geertruida van der Veld, Zoon van Pieter Geerlings en van Femmetje Wiegmans, beide overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Bloemendaal, 16 juni 1868, fol. 14v:
  Heden den 16den Juni 1868, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Bloemendaal verschenen
  Machiel Geerlings, van beroep warmoezier, oud 36 jaren, wonende te Heemstede, zoon van de na te noemen overledene, en Matthias Johannes Giebels, van beroep bloemistknecht, oud 34 jaren, wonende in deze gemeente, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 15den dezer maand des namiddags ten half drie ure, in het huis staande te Overveen B, No. 124 in den ouderdom van 61 jaren is overleden Joanna Geertruijda van der Veld, van beroep warmoezierster, geboren en wonende alhier, dochter van Machiel van der Veld en van Mijntje Faase, beide overleden, weduwe van Hermen Geerlings.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]


  Vergierde Weg in Santpoort naar een aquarel van C. van Noorde, 1769.

 5. Joannes Pietersz Geerlings, ook Jan Geerlings,
  Gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 21 augustus 1801, van beroep aardwerker (1828), werkman, tapper (1828), warmoezier, overleden te Haarlem in zijn woning aan de Brouwersvaart op 29 oktober 1849, oud 48 jaar.
  Gehuwd te Bloemendaal op 28 mei 1828 met IJda Toolen, ook Alida Toolen, geboren te Rolland (gem. Overveen), gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 11 oktober 1808, van beroep warmoessierster, tapster (1856), overleden te Haarlem in haar woning aan de Brouwersvaart op 31 augustus 1856, oud 47 jaar, dochter van Willem Toolen en Geertruij Peeters.

  DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 21 augustus 1801:
  Ov. 21 Aug.
  Joannis.
  P: Pieter Geerlings, Femmetje Wiegmans.
  S: Jacobus Smits, Agnes van Dijk.
  [letterlijke weergave van het doopregister]

  DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 11 oktober 1808:
  Proles: IJda, 11 Ocber, Rolland.
  Parentes: Willem Toolen, Geertruij Peeters.
  Susceptores: Jan Brinkers, Catharina Boerse.
  [letterlijke weergave van het doopregister]

  HUWELIJKSAKTE, Bloemendaal, 28 mei 1828, fol. 6v:
  Op heden den 28sten Mei des Jaars 1828 des middags ten 12 uren, zijn voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Bloemendaal erschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Joannes Geerlings, jongman, oud 26 jaren, aardwerker, geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarige Zoon van Pieter Geerlings, warmoessier en van Femmetje Wiegmans, echtelieden, wonende in deze gemeente, beiden, ten dezen voor ons meede compareerende en verklarende tot dit huwelijk hunne ouderlijke toestemming te geven,
  En IJda Toolen, jongedochter, oud 19 jaren, Zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente, minderjarige dochter van Willem Toolen, overleeden en van Geertruij Peeters, warmoessierster, wonende als voren, met welke de bruid ten dezen is geadsisteerd en welke ons heeft verklaard tot dit huwelijk hare moederljke toestemming te geven.
  Getuigen:
  Pieter Geerlings, warmoessier, oud 66 jaren, en
  Hermanus Geerlings, meede warmoessier, oud 28 jaren, beiden woonagtig in deze gemeente, de eerste vader en de tweede broeder van de eersten Contractant, En
  Joost Thoolen, Koopman, oud 28 jaren, wonende te Haarlem,
  Lambertus Thoolen, aardwerker, oud 26 jaren, wonende te Velzen, beiden broeders van de tweede Contractante.
  Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend; de beide moeders hebben verklaard niet te kunnen schrijven.
  [bron: website Familysearch]

  CENSUS, Haarlem, 1829, Wijk 7:
  Brouwersvaart 187, Jan Geerlings, 28 jaar, geboren te Overveen, werkman, RK, gehuwd met Alida Tolen, 22 jaar, geboren te Overveen, RK.

  CENSUS, Haarlem, 1839, Buiten Wijk 3:
  Brouwersvaart 187, Jan Geerlings, 35 jaar, geboren te Overveen, Tapper, RK, gehuwd met Alida Thoolen, 30 jaar, geboren te Haarlem, RK.
  Hun kinderen zijn:
  Pieter Geerlings5 jrgeboren te Haarlem.
  Willem Geerlings4 jrgeboren te Haarlem.
  Johannes Geerlings3 jrgeboren te Haarlem.
  Geertrui Agnes Geerlings1 jrgeboren te Haarlem.

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 30 oktober 1849, Suppletoir Overlijden 1849 Haarlem fol. 11v [akte ongenummerd]:
  Op heden den Dertigsten October 1849, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Haarlem, verschenen:
  Johannes Jozephus Boesmans, oud 44 jaren, van beroep aanspreker, wonende aan de Nieuwe groenmarkt en Gerardus Voetel, oud 40 jaren, van beroep Zonder, wonende als voren, bekenden van de overledene,
  welke ons hebben verklaard, dat op den 29sten dezer des voormiddags ten 7 ure, in het huis staande aan de Brouwersvaart Buiten Wijk 3, No. 187, is overleden Joannes Geerlings, in den ouderdom van 48 jaren, geboren te Overveen gemeente Bloemendaal, van beroep Werkman, gewoond hebbende als boven, Echtgenoot van IJda Toolen, zoon van Pieter Geerlings en van Femmetje Wiegmans, beiden overleden, indertijd Echtelieden.
  En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing is onderteekend door ons en de beide aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 1 september 1856, fol 141v:
  Op heden den Eersten September 1856, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Haarlem, verschenen:
  Johannes Josephus Boesmans, oud 51 jaren, van beroep Aanspreker, wonende aan de Nieuwe groenmarkt en Jan Otto, oud 48 jaren, van beroep Aanspreker, wonende in de Gierstraat, bekenden van de overledene,
  welke ons hebben verklaard, dat op den 31sten Augustus ll des Namiddags ten Zeven ure, in het huis staande aan de Brouwersvaart, Wijk 3, No. 187, is overleden:
  IJda Toolen in den ouderdom van 47 jaren, geboren te Bloemendaal, van beroep Tapster, gewoond hebbende als voren, Weduwe van Joannes Geerlings, dochter van Willem Toolen en Geertruij Peeters, beide overleden in der tijd Echtelieden.
  En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing is onderteekend door ons en door de beide aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 6. Jacobus Geerlink,
  Gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 12 mei 1803, overleden aldaar op 10 juni, begraven op 13 juni, oud 4 weken.

  DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 12 mei 1803:
  12 Maij, O:V:
  Proles: Jacobus.
  Parentes: Pieter Geerlink, Femmetje Wiegmans.
  Susceptores: Gerrit Smits, Hendrica van der Gonie.
  [letterlijke weergave van het doopregister]

  BEGRAAFREGISTER, Overveen, 1803:
  13 Junij - Een kind van P: Geerling. Tetterode. Voor de legerstede f 1.-.-

  OVERLIJDENSAKTE, Overveen, 10 juni 1803:
  Gerrit van Leeuwen heeft aangeeving gedaan van 't kind van Pieter Geerling, overleeden en begraaven te Tetterode. 4 Cl. f 3.-

 7. Jacobus Geerlink, ook Jacobus Geerlings,
  Gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 19 april 1804, van beroep warmoezier, overleden te Overveen in zijn woning aan de Houtvaart op 16 juli 1873, oud 69 jaar.
  Jacobus was ongehuwd.

  DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 19 april 1804:
  19 April, houtvaart.
  Proles: Jacobus.
  Parentes: Pieter Geerlink, Phem Wiegmans.
  Susceptores: Gerardus Smits, Hdrica [!] vder Goni.
  [letterlijke weergave van het doopregister]

  OVERLIJDENSAKTE, Bloemendaal, 16 juli 1873, fol 17:
  Heden den 16den Juli 1873, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Bloemendaal verschenen
  Jacobus Faase, van beroep Zonder, oud 81 jaren, wonende in deze gemeente, bekende van de na te noemen overledene en Antonius Johannes van Velsen, van beroep Bloemist, oud 45 jaren, wonende als voren, mede bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 16den dezer maand des voormiddags ten half negen ure, in het huis staande te Overveen aan de Houtvaart B Nummer 121 in den ouderdom van 69 jaren is overleden Jacobus Geerlings, van beroep zonder, geboren en wonende in deze gemeente,
  Ongehuwde Zoon van Pieter Geerlings en van Euphemia Wiegmans, beiden overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

 8. Pieter Geerlings,
  Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 13 september 1806, vrijgeloot voor de Nationale Militie, van beroep tuindersleerling, aardwerker, warmoezier, overleden te Overveen in zijn woning aan de Houtvaart op 26 februari 1862, oud 55 jaar.
  Gehuwd te Bloemendaal op 5 mei 1830 met Jannetje van der Veld, geboren te Overveen (Houtvaart), gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 21 mei 1809, overleden te Overveen in haar woning aan de Houtvaart op 17 november 1858, oud 49 jaar, dochter van Michiel Jeroense van der Veldt en Wilhelmina (Mijntje) Jans Fasen.

  DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 13 september 1806:
  Proles: Pieter.
  13 September, Houtv: [over de oorspronkelijke tekst Overveen geschreven].
  Parentes: Pieter Geerlings, Femmetje Wiegmans.
  Susceptores: Mathijs Smit, Geertruij Huibertsen.
  [letterlijke weergave van het doopregister]

  DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 21 mei 1809:
  Proles: Postrenovationem S:S: Oleoram: Jannetje, 21 Meij, houdvaart.
  Parentes: Michiel van der Veld, Mijntje Faasen.
  Susceptores: Albert Jeroense van der Veld, Jannetje Jansen.
  [letterlijke weergave van het doopregister]

  NATIONALE MILITIE:
  Pieter Geerlings, geboren te Bloemendaal op 13 september 1806, Tuindersleerling, zoon van Pieter en van Femmetje Wiegmans, Tuinder te Bloemendaal.
  Vrijgeloot.
  Signalement: Lengte 1 el, 6 palm, 5 duim, 5 streep. Kan niet schrijven.

  HUWELIJKSAKTE, Bloemendaal, 5 mei 1830, fol. 4:
  Op heden den vijfden Mei des Jaars 1830 des middags ten twaalf uren, zijn voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Bloemendaal verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Pieter Geerlings, jongman, oud 23 jaren, aardwerker, gebooren en woonende in deze gemeente, meerderjarigen Zoon van Pieter Geerlings, overleden en van Femmetje Wiegmans, warmoessierster, woonende in deze gemeente, hierbij tegenwoordig en tot dit huwelijk hare moederlijke toestemming gevende, En
  Jannetje van der Veld, jongedochter, oud circa 21 jaren, zonder beroep, gebooren en woonende in deze gemeente, minderjarige dochter van en geadsisteerd met Michiel van der Veld, warmoessier, woonende in deze gemeente, welke ons verklaarde tot dit huwelijk zijne vaderlijke toestemming te geven en van Mijntje Faase, overleden, indertijd Echtelieden.
  Getuigen:
  Matthijs Geerlings, bloemistknegt, oud 40 jaren, woonende te Haarlem, en
  Hermanus Geerlings, tuinder, oud 30 jaren, woonende in deze gemeente, beiden broeders van den eersten Contractant, En
  Jacob Faase, warmoessier, oud 41 jaren, woonende in deze gemeente, oom, en
  Martinus Rooze, aardwerker, oud 27 jaren, woonende te Haarlem, behuwd broeder van de tweede Contractante.
  Zijnde deze akte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend, de bruidegom en zijne moeder hebben verklaard niet te kunnen schrijven.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Bloemendaal, 27 februari 1862, fol. 7:
  Heden den 27sten februarij 1862, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Bloemendaal verschenen
  Martinus Neelissen, van beroep Bloemkweeker, oud 42 jaren, wonende in deze Gemeente, bekende van de na te noemen overledene, en Petrus Jacobus Koelemeijer, van beroep Arbeider, oud 36 Jaren, wonende als voren, mede bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 26sten dezer maand des namiddags ten half drie ure, in het huis staande te Overveen aan de Houtvaart B No. 123 in den ouderdom van 56 Jaren is overleden Pieter Geerlings, van beroep warmoezier, geboren en wonende in deze Gemeente, Weduwenaar van Jannetje van der Veld, Zoon van Pieter Geerlings en van Femmetje Wiegmans, beide overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Bloemendaal, 18 november 1858, fol. 25v:
  Heden den 18den November 1858, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Bloemendaal verschenen
  Jacob Faase, van beroep Bloemkweeker, oud 70 jaren, wonende in deze gemeente, Oom van de na te noemen overledene, en Antonie Neelissen, van beroep Bloemkweeker, oud 59 jaren, wonende als voren, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 17den dezer maand des avonds ten zes ure, in het huis staande te Overveen aan de Houtvaart B No. 123 in den ouderdom van 49 jaren is overleden Jannetje van der Veld, van beroep zonder, geboren en wonende in deze Gemeente, gehuwd met Pieter Geerlings, Warmoezier, Dochter van Machiel van der Veld en van Mijntje Faase, beide overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

 9. Agnis Geerlings,
  Gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 26 december 1809, overleden te Bloemendaal op 11 augustus 1828, oud 18 jaar.

  DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 26 december 1809:
  Proles: Agnis, 26 decer, houtvaart.
  Parentes: Piter Geerlings, Femmetje Wiegmans.
  Susceptores: Jacobus den Boom, Adelia Geerlings.
  [letterlijke weergave van het doopregister]

  OVERLIJDENSAKTE, Bloemendaal, 11 augustus 1828, fol. 7:
  Den elfden dag der maand Augustus van 't jaar 1828, voor den middag.
  Acte van Overlijden van Agnes Geerlings, overleden den 11den dezer maand augustus ten zes ure, des morgens, oud 18 jaren, wonende en overleden in deze gemeente, van beroep zonder, geboren te Bloemendaal den 26sten december 1809, ongehuwde dochter van Pieter Geerlings, warmoessier en Femmetje Wiegmans, echtelieden wonende in deze gemeente.
  Op de verklaring van Anthonie Neelissen, goede bekende van de overledene, oud 29 jaren, wonende in deze gemeente, van beroep warmoessier en van Jan Geerlings, wonende te Haarlem, van beroep tapper, oud 26 jaren, broeder van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de beiden Comparanten, bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Bloemendaal.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
290. Joannis NEUHAUSEN, ook Johan NEUHAUSEN,
Geboren te Düsseldorf (Dld) in 1723/24, overleden te Bonn (Dld) op 22 maart 1803, oud 79 jaren.
Gehuwd voor 1782 met Anna Maria DAMIANS.

OVERLIJDENSAKTE (Uittreksel), Bonn, 22 maart 1803:
Auszug aus dem Register des Civilstandes vom ersten Tag des Monats Germinal, elften Jahres des fränkischen Republik.
Sterb-Akte von Johan Neuhausen.
Verschieden den ersten germinal um sieben Uhr des Morgens, das Alter von neun und siebzig Jahren, geboren zu Düsseldorf, wohnhaft zu Bonn, Ehemann der Anna Maria Damians.
Auf die Declaration die mir ge...cht worden von dem Bürger Anna Maria Damians, wohnhaft zu Bonn, als welche gesagt Sie seije Ehefrau des verstorbenen, und vom Bürger Johan Gotten, wohnhaft zu Bonn, als welcher gesagt er seije Nachbar des verstorbenen, und haben unterschrieben Johan Gotten; Anna Maria Damians erklährte nicht schreiben zu können, Beurkundet den Gesetz gemass von mir Adjunkter, das Maria von Bonn die Verrichtungen eines öffentlichen Beamten des Civil-Standes sta………, …………….. unterschrieben.


291. Anna Maria DAMIAN,
Geboren te Bonn (Dld) ca. 1743/44, verklaarde in 1803 niet te kunnen schrijven, overleden te Bonn op 27 april 1804, oud 60 jaar.

OVERLIJDENSAKTE, Bonn, 28 april 1804:
Cejourd'hui huit floreal an douze [= 28 april 1804] de la Republique francaise par devant moi Nicolas Joseph Lejeune Adjoint, et Officier public de l'Etat civil a Bonn sont comparus en la Maison Commune les Citoyens Jaques Neuhaus agé de vingt deux ans, peruquier, et Guilliaum Surtenich, agé de cinquante cinq ans, Boulanger, tous deux domiciliés a Bonn, le premier fils, le second Voisin d'Anne Marie Damian, agée de Soixante ans, Veuve Neuhaus, née et domiciliée a Bonn, lesquels m'ont declaré, que Anne Marie Damian est morte hier a midi precis, dans la Maison situé sous les Casernes 17-555, De quoi j'ai dressé le present acte et signé avec les Declarants,
Signés J: Neuhaus, W: Surtenich, et Lejeune.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte, bijlage (127) van huwelijksakte dochter Maria Wilhelmina]


KINDEREN:
 1. Jakob Neuhaus,
  Geboren 1781/82, van beroep pruikenmaker in Bonn, gaf in 1804 het overlijden aan van zijn moeder.
 2. Maria Wilhelmina Neuhausen,  zie nr. 145.
  Geboren te Bonn (Dld.), gedoopt in de St. Remigius Kirche aldaar op 24 oktober 1788, Rooms Katholiek, van beroep dienstbode in Bonn en in Haarlem, overleden te Haarlem op 1 februari 1869, oud 80 jaar.
  Gehuwd te Haarlem op 2 augustus 1826 met Mattheus (Matthijs) Geerlings, geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 20 december 1789, van beroep tuinder, aardwerker, bloemistknecht, overleden te Haarlem op 1 januari 1844, oud 54 jaar, eerder weduwnaar van Margaretha Maartens Nelisse.
292. Hendrik DUIJN,
Zoon van Dirk Woutersz Duijn [nr. 584] en Elisabeth Hendriks Thielens [nr. 585], geboren te Velsen (Breesaap) in 1752, Rooms Katholiek, van beroep dagloner, bouwman, overleden te Beverwijk op 22 september 1814, oud 62 jaar.
Gehuwd te Driehuis in de Rooms-Katholieke kerk en te Velsen voor Schout en Schepenen op 26 april 1778 met Aagje Aries VAN DER MOEREN.

IMPOST op trouwen, Velsen, 11 april 1778:
Hendrik Dirksz Duijn, met Aagje Aries van der Moere, beide woonende alhier; Classis Prodeo.

TROUWREGISTER, Driehuis, Rooms-Kath. kerk, 26 april 1778:
Hendrik Dirksz Duijn, JM, geboren en wonende te Velsen met Aagje Aries van der Moer, JD, geboren te Heemskerk en mede woonende te Velsen.

TROUWREGISTER, Velsen, Schout en Schepenen, 26 april 1778:
Hendrik Dirksz Duijn, JM, geboren en wonende te Velsen met Aagje Aries van der Moer, JD, geboren te Heemskerk en mede woonende te Velsen.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, Acte van Borgtocht:
Verleend op 26 april 1778 aan Hendrik Dirksz Duijn om naar Uijtgeest te verhuizen, ingaande 1 mei 1778.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 19 juli 1797, Conditien en voorwaarden:
Hendrik Duijn koopt in de Breesaap nog op het veld staande gerst en rogge voor de somma van f 118.-

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 999, Schepenakten, Velsen, 19 november 1801, fol. 166:
Testament beneeden f 2.000.-
Hendrik Dirksz Duijn en Aagje Arisse van der Moere, Eghtelieden woonende onder Velsen, beijden gezond van lichaam, etc. stellen een mutueel testament op.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Schepen Akten, Beverwijk, 27 mei 1805, nr. 166:
Speciaale Procuratie voor diverse personen:
Hendrik Dirkse Duijn, wonende te Heemskerk; Willem Dirkse Duijn, wonende te Velsen; Jan Flore Twisk als in huwelijk hebbende Marrijtje Dirkse Duijn, wonende te Bakkum; Jannetje Dirkse Duijn, wonende te Velsen en Jacob Graman, als in huwelijk hebbende
Elisabeth Dirkse Duijn, wonende te Wijk aan Duin; benevens Cornelis Dirkse Duijn, wonende in Beverwijk, doch afwezig door een zwaare ongesteldheid, de testamentaire erfgenaamen van wijle Marrijtje Hendrik Tielen, weduwe van Pieter Joost Wijnders, gewoond hebbende en te Leendertstrijp overleden zijnde.
En verklaren zij comparanten om Hendrik Hendrikse Dielens, wonende te Leendertstrijp te machtigen om in hun plaats de opbrengst van de nagelaten boedel te innen.

OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 23 september 1814, fol. 14:
In het Jaar 1814 den 23ste der Maand September zijn voor ons Burgemeester als Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der gemeente van Beverwijk Kanton van Beverwijk Kwartier Haarlem in de Provintie van Holland Noordelijk gedeelte, gecompareerd
Hendrik Duijn de Jonge, Dagloner, oud 27 Jaaren, wonende alhier geadsisteerd met Gerrit Numan, Bouwman, oud 30 Jaaren, mede wonende alhier welke ons verklaard hebben
dat op den 22ste dezer Maand des Snagts om 12 uuren alhier is overleden Hendrik Dirksz Duijn, Bouwman, oud 62 Jaren, vader van den Eerste Comparant, en heeft de Tweede Declarant deze acte nadat hun deselven was voorgelezen nevens ons ondertekend terwijl de Eerste Declarant verklaard heeft niet te kunnen schrijven.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

293. Aagje VAN DER MOEREN,
Dochter van Arie Hendriksz van der Moeren [nr. 586] en Neeltje Klaasse Dreger [nr. 587], geboren te Heemskerk, gedoopt in de Rooms Katholieke kerk aldaar op 5 augustus 1752, Rooms Katholiek, overleden te Castricum op 3 maart 1832, oud 79 jaar.

DOOPREGISTER, Heemskerk, Rooms-Kath. kerk, 5 augustus 1752:
Aagje, dochter van Arie Hendriksz en Neeltje Klaas.
Peter en Meter: Pieter Kaasenbrood en Antje Klaas.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 10 augustus 1763:
De voogden van Agie van der Moer, verkopen aan Trijntje Dreger, de halfzuster van haar moeder Neeltje Dreger, het 1/8 deel in de 17 morgen land en ander onroerend goed, gelegen in de Hofgeest, die zij heeft geerfd van haar onlangs overleden tante Aagje Dreger, voor de somma van f 473.-
(Zie ook Steijntje Harms).

NOTARISAKTE (F.A.de Genestet), Aalbertsberg, 18 januari 1787, nr. 616:
Testament van een Perzoon, gedeclareerd hebbende beneeden de f 4.000.- gegoed te zijn: Antje Claasd. Dreger, weduwe Pieter Kaasenbrood, wonende onder Velzen doghaar tegenwoordig bevindende alhier te Aalbertsberg.
Zij legateert aan:
1) Stijntje Tromp, dogter van Klaas Tromp, een zilveren beker.
2) Cornelis Tromp, zoon van Klaas Tromp, een brandewijnkom en dito lepel.
3) Aagje van der Moere, dogter van Arie van der Moere, een Goude kopleser met goude ballen.
4) Antje Bankeres Kaasenbrood, dogter van Bankeres Kaasenbrood een gouden halsstreng met een dito kruijs daaraan vast.
5) Guurtje Sonneveld, dogter van Jan Sonneveld, een goude haarnaald met een bloedcoraale ketting met het Goudslot daar aanvast.
6) Marijtje Konijn, dogter van Cornelis Konijn, twee goude ringen, zijnde een met steentjes en d'andere glad.
7) Guurtje Dreger, dogter van Cornelis Dreger, haar Testatrices beste Bed en Peuluw, mitsgaders twee kussens en drie deekens en haar beste damaste rok.
8) Jan Bankeras Kaasenbrood, een mes en vork met zilvere ......, met de scheede met zilverbeslag.
9) Aan de 5 kinderen van Cornelis Dreger, item aan de dogter van Arie van der Moere en dus aan hun sessen al haar Testatrices overige kleederen, zoo van zijde, wolle, linnen als andere stoffen, tot haare kleeding en lijfgebruik behoorende. Wijders nog aan gemelde 5 kinderen van Cornelis Dreger, aan de dogter van Arie van der Moere, mitsgaders aan Guurtje Sonneveld voornoemd, en dus aan hun sevene, de helfte van alle haar Testatrices overige linnen.
10) Roomsche Kerk onder Driehuis onder Velsen f 100.- tot onderhoud van dezelve kerk.
11) Voorts verklaarde de testatrice tot haare eenige en algeheele Erfgename te noemen ende te stellen Klaas Tromp en Trijntje Klaasd. Dreger, egtelieden, te zaamen en bij vooroverlijden ven dezelve, de langstlevende van hun beide, en bij gebreeke van dien hunnes natelaten kinderen, tezamen hoofd voor hoofd in egieale porties.
Benoemd tot executeurs Klaas en Jan Tromp, onder Velsen en Cornelis Aardenburg onder Wijk aan Duin.

NOTARISAKTE (Jan Schouten), Haarlem, 1 juni 1789:
Antje Claasse Dreger, weduwe van Pieter Caasenbrood, wonend op de Hofgeest, benoemt tot haar enige erfgenamen Claas Tromp en haar zuster Trijntje Claasse Dreger, echtelieden.

OVERLIJDENSAKTE, Castricum, 3 maart 1832, nr. 6:
Den derde dag der maand Maart van 't jaar 1832 ten 11 ure voor den middag.
Acte van overlijden van Aagje van der Moor, overleden den derde dezer maand ten drie ure, des 's morgens, oud tagtig jaren, wonende en overleden te Castricum, van beroep geen, geboren te Heemskerk, echtgenoot van wijlen Jan [!] Duijn, overleden te Beverwijk.
Op de verklaring van Barend Dubbeling, naaste gebuur van de overledene, oud 47 jaren, wonende te Castricum, van beroep dagloonder en van Cornelis Schavemaker, wonende [te] Castricum, van beroep dagloonder, oud 51 jaren, buurman van de overledene.
Na mijne voorlezing geteekend door de beide getuigen, bevestigd ingevolge de wet door mij ondergeteekende, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Castricum.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN VAN HENDRIK DIRKSZ DUIJN EN AAGJE ARIES VAN DER MOEREN:

OPMERKING:
Geen dopen gevonden tussen 1787 (Heemskerk) en 1798 (Velsen).
Gecheckt: Beverwijk, Heemskerk, Overveen, Uitgeest, Velsen, Wijk aan Duin en Wijk aan Zee.

 1. Neeltje Henderiks Duijn,
  Geboren te Velsen, gedoopt te Uitgeest in de Rooms-Kath. kerk op 9 mei 1779, boerin (1823), overleden te Haarlem in haar woning aan de Lange Molensteeg op 26 februari 1831, oud 51 jaar.
  Gehuwd (1) te Velsen in de Rooms-Kath. kerk op 17 november 1799 met Pieter Jansz Dekker, geboren te Uitgeest, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 30 juni 1769, van beroep bouwman, overleden te Spaarnedam op 5 januari 1816, oud 46 jaar, zoon van Jan Coene en Trijntie Phullips.
  Gehuwd (2) te Spaarndam op 1 september 1816 met Gijsbertus Verbeek, gedoopt te Noordwijkerhout in de Rooms-Kath. kerk op 24 september 1784, van beroep boerenknecht, landbouwer, overleden te Haarlem in zijn woning aan de Lange Molensteeg op 2 augustus 1828, oud 43 jaar, zoon van Thijs Dirksz Verbeek, landbouwer en van Trijntje Arisse Zonneveld.

  DOOPREGISTER, Uitgeest, Rooms-Kath. kerk, 30 juni 1769:
  Pieter, zoon van Jan Coene en Trijntie Phullips.
  Getuigen Coen Pietersz.

  DOOPREGISTER, Uitgeest, Rooms-Kath. kerk, 9 mei 1779:
  Neeltje Duijn, PP: Henderik Dirksen Duijn en Aagtje van der Moere.
  Pat: Claas Tromp et Mat: Trijntje Claas [Dreger].

  DOOPREGISTER, Noordwijkerhout, Rooms-Kath. kerk, 24 september 1784:
  In het Jaar 1784, den 24sten der maand September, is gedoopt, het Kind, Gijsbertus, ouders Thijs Verbeek en Trijntje Arisse Zonneveld.
  [Extract uit het doopregister, huwelijksbijlage]

  TROUWREGISTER, Velsen, Schout en Schepenen, 18 november 1799:
  Pieter Dekker, JM, geboren te Uitgeest & Neeltje Hendriks Duijn, JD, geboren te Uijtgeest, beide wonende onder Velsen.

  IMPOST op trouwen, Velsen, 1 november 1799:
  Pieter Dekker, JM, geboren te Uijtgeest en woonende onder Velsen, met Neeltje Hendriks Duijn, JD, gebooren en woonende onder Velsen, beijden Prodeo.

  GETUIGE (Pieter Dekker):
  Te Beverwijk op 31 mei 1812 bij het huwelijk van Hendrik Hendriksz Duijn met Johanna Blijendaal.
  Te Beverwijk op 5 april 1815 bij het huwelijk van Dirkje Hendriks Duijn met Dirk de Reus.

  OVERLIJDENSAKTE, Spaarnedam, 6 januari 1816, blz. 1:
  Op den sesde Januarij 1816 zijn voor ons burgemeester, amptenaar der burgerlijke stand der gemeente Spaarndam canton Bloemendaal provintie Noordholland gecompareerd
  Jan van Hooft, oud 35 jaar, van beroep tapper, en Dirk Captein, van beroep werkman, oud 60 jaar, alle wonend in deese gemeente, welke ons verklaard hebben,
  dat op den 5de deser overleden is Pieter Dekker, oud 46 jaar, wonend wijk B: No. 1 en hebben de declaranten deese acte van overlijden na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Spaarnedam, 1 september 1816, fol. 4v:
  Den eerste September 1816 zijn voor ons Burgemeester als amptenaar der burgerlijken stand der gemeente Spaarndam canton Bloemendaal provintie Noordholland gecompareerd
  Gijsbertus Verbeek, jongman, oud 32 jaar, van beroep Boerenknegt, wonend te Spaarndam, meerderjarige zoon van Thijs Verbeek en wijlen Trijntje Arisse Zonneveld, en
  Neeltje Duijn, weduwe van Pieter Duijn [!], weduwe van Pieter Dekker, oud 37 jaar, van beroep landbouwster, wonend te Spaarndam, meerderjarige dogter van wijlen Hendrik Dirkse Duijn en Aagtje van der Moore van welke ons zijn overgeleverd doop en dood extracten na behooren geextraheerd, welke comparanten verzogt hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken.
  Getuigen:
  Thijs Verbeek, oud 73 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Noordwijkerhout, vader van de bruijdegom en zijn toestemming tot het huwelijk gevende,
  Arie Verbeek, oud 36 jaar, van beroep boerenknegt, broeder van den bruidegom,
  Arie Duijn, oud 33 jaar, van beroep landbouwer, broeder van de bruid,
  Hendrik Duijn, oud 30 jaar, van beroep dagloner, broeder van de bruid en
  was daar ook bij present Aagtje van der Moore, oud 65 jaar, van beroep zonder, als moeder van de bruid, welke hier present mede door haar consent en onderteekening bekragtigt wonend de laaste te Castrikum na al het welke voorgelezen te hebben zij nevens ons en de contractanten dezelve hebben onderteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 5 augustus 1828, fol. 95v:
  Den vijfden dag der maand Augustus van 't jaar 1828, ten twaalf uren op den middag.
  Acte van overlijden van Gijsbertus Verbeek, overleden den Tweeden dezer des avonds ten negen uren, oud 45 jaren, wonende en overleden in de Lange Molensteeg wijk 6 no. 687, van beroep Landbouwer, geboren de 11e September 1782 te Noordwijkerhout, man van Neeltje Duijn, nalatende Kinderen, en minderjarigen, en vaste goederen.
  Op de verklaring van Jan van Rijzen, bekende van de overledene, oud 51 jaren, wonende in de Schaggelstraat, van beroep No....r en Pieter de Boer, bekende van de oveledene, oud 57 jaren, wonende in de Gierstraat, van beroep No....r.
  Na mijne voorlezing geteekend door de beiden getuigen, bevestigd ingevolge de wet, door mij ondergeteekende Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Haarlem.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 28 februari 1831, fol. 28:
  Den 28ste dag der maand Februarij van 't jaar 1831, ten twaalf uren op den middag.
  Acte van overlijden van Neeltje Duin, overleden 26sten dezer, des Nachts ten twaalf uren, oud 52 jaren, wonende en overleden in de Lange Molensteeg wijk 6 no. 687, van beroep [niet ingevuld], geboren de 18e Meij 1778 te Velsen, laatst Weduwe van Gijsbert Verbeek, nalatende Kinderen en vaste goederen.
  Op de verklaring van Jacob van der Veldt, bekende van de overledene, oud 28 jaren, wonende op de Jansweg, van beroep Landbouwer en Pieter van den Orne, bekende van de overledeneoud 30 jaren, wonende als voren, van beroep Aardwerker.
  Na mijne voorlezing geteekend door de eerste getuige, verklarende de tweede getuige niet te kunnen schrijven, bevestigd ingevolge de wet, door mij ondergeteekende Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Haarlem.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Jan Dekker,
   Geboren te Huijs te Velsen, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 3 maart 1800, van beroep werkman, bouwman in Haarlem (1831), landbouwer te Schoten (1842, 1849), overleden te Schoten op 29 december 1859, oud 59 jaar.
   Gehuwd (1) te Schoten op 29 april 1827 met Jannetje Schoorl, ook Johanna Schoorl, geboren te Vijfhuizen (Zuid-Schalkwijk) ca. 1800, overleden te Schoten op 8 februari 1849, oud 48 jaar, dochter van Jacob Schoorl en Aegje Dignoms Lindeboom.
   Gehuwd (2) te Zuid-Schalkwijk op 10 juni 1849 met Hendrica Bulters, geboren te Spaarnwoude op 24 augustus 1813, overleden te Haarlem op 9 oktober 1876, oud 63 jaar, dochter van Jan Bulters en Anna van Bruggen.
  2. Hendrik Dekker,
   Geboren te Driehuis, gedoopt te Velsen in de Rooms-Kath. kerk op 19 april 1801, van beroep bouwmansknecht onder Heemstede (1829), landbouwer in Haarlem (1831, 1849), overleden te Haarlem op 20 juni 1872, oud 71 jaar.
   Gehuwd te Zuid-Schalkwijk op 10 mei 1829 met Petronella Beijeveld, geboren te Haarlem ca. 1804, overleden aldaar op 30 april 1868, oud 63 jaar, dochter van Theodorus Beijeveld en Maria Kruijswijk.
  3. Catharina Dekker,
   Gedoopt te Schoten in de Rooms-Kath. kerk op 12 september 1802, van beroep dienstbaar (1823), overleden te Haarlem op 18 oktober 1830, oud 28 jaar.
   Gehuwd te Haarlemmerliede op 9 februari 1823 met Pieter Strig, gedoopt te Oostzaandam in de Rooms-Kath. kerk op 6 januari 1799, van beroep landbouwer, overleden te Haarlem op 11 maart 1862, oud 63 jaar, zoon van Willem Strig en Dirkje Klaasse Heiten.
  4. Dirk Dekker,
   Gedoopt te Schoten in de Rooms-Kath. kerk op 21 november 1803, overleden voor 1805.
  5. Dirk Dekker,
   Gedoopt te Schoten in de Rooms-Kath. kerk op 5 februari 1805.
  6. Agatha Dekker,
   Geboren te Haarlem in oktober 1808, van beroep dienstbaar, overleden te Spaarnwoude in haar woning aan de Lagendijk op 24 februari 1857, oud 48 jaar.
   Gehuwd te Spaarnwoude op 9 februari 1834 met Willem Kaptijn, geboren te Spaarnwoude op 23 mei 1809, van beroep landbouwer, overleden te Spaarnewoude in zijn woning aan de Lagendijk op 2 maart 1866, oud 56 jaar, zoon van Willem Kaptijn en Hijntje Zwanenburg.
   Willem Kaptijn huwde (2) te Haarlemmerliede op 18 april 1858 met Pietronella van Schuilburg, geboren te Velsen op 3 november 1815, overleden te Haarlem op 28 januari 1899, oud 83 jaar, dochter van Dirk van Schuilburg en Maria Schoorl.
   Pietronella van Schuilburg was eerder gehuwd met Joannes Rijzenberg, overleden te Spaarnwoude op 16 juni 1857, oud 46 jaar.
   Pietronella van Schuilburg huwde (3) te Assendelft op 15 januari 1868 met Jan Bak, geboren te Krommenie op 24 mei 1822, van beroep winkelier, overleden te Assendelft op 15 juni 1888, oud 66 jaar, eerder weduwnaar van Anna Dik, Wilhelmina Groen en Cornelia Roos, zoon van Jacob Bak, van beroep fabriekwerker en van Catharina Wette.
  7. Grietje Dekker,
   Geboren te Haarlem op 18 april 1810, van beroep naaister, overleden te Haarlemmerliede op 26 november 1836, oud 26 jaar.
   Gehuwd te Schoten op 28 spril 1833 met Bastiaan van der Klugt, gedoopt te Schoten in de Rooms-Kath. kerk op 26 april 1809, van beroep landbouwer, overleden te Hillegom op 22 maart 1855, oud 45 jaar, zoon van Cors van der Klugt en Huibje Westerhoven.
   Bastiaan van der Klugt huwde (2) te Hillegom op 13 augustus 1837 met Catharina van Saase, gedoopt te Hillegom in de Rooms-Kath. kerk op 8 juni 1810, overleden te Hillegom op 14 februari 1865, oud 54 jaar, dochter van Casparus van Saasen en Catharina Cornelisdr Schrama.
  8. Antje Dekker,
   Geboren te Spaarndam op 14 januari 1814, van beroep dienstbaar, overleden te Spaarnwoude op 2 maart 1851, oud 37 jaar.
   Gehuwd te Houtrijk en Polanen op 8 augustus 1841 met Pieter Vink, geboren te Spaarnwoude op 15 december 1816, van beroep landbouwer, overleden te Spaarnwoude op 4 juni 1902, oud 85 jaar, zoon van Pieter Vink en Neeltje Witteman.
   Pieter Vink huwde (2) te Spaarnwoude op 1 februari 1852 met Willemina Dijkzeul, geboren te Spaarnwoude op 11 juli 1829, overleden aldaar op 12 januari 1910, oud 80 jaar, dochter van Dirk Jansz Dijkzeul en Jacoba Witteman.

  KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
  1. Tijs Verbeek,
   Geboren te Schoten op 1 augustus 1819, vrijgesteld van militaire dienst vanwege halve Broeder gepasporteerd, van beroep boerenknecht, landbouwend (1842), vuilnisman te Haarlem (1846), arbeider te Haarlem (1849), overleden te Haarlem op 22 juli 1849, oud 29 jaar.
   Gehuwd (1) te Haarlemmerliede op 30 oktober 1842 met Bernardina Weesenaar, ook Dientje Weesenaar, geboren te Velsen in juli 1816, van beroep dienstbaar (1842), overleden te Haarlem op 27 april 1845, oud 28 jaar, dochter van Maria Weesenaar.
   Gehuwd (2) te Haarlem op 5 augustus 1846 met Alida Margaretha Meijer, geboren te Velsen op 7 april 1825, van beroep dienstbode, dochter van Jan Meijer jr en Cornelia Wesenaar.

   AKTE VAN BEKENDHEID, Beverwijk, 30 september 1842:
   Compareerden de navolgende personen, om bij verzoeke van Bernardina Weesenaar, wonende onder de Gemeente Haarlemmerliede, verklaring te geven wegens hun lieder bekendheid omtrent de geboortetijd der Verzoekster, waarvan akte benoodigd is tot de voltrekking van een voorgenomen huwelijk.
   Deze getuigen zijn:
   Jan Meijer, oud 62 jaren, van bedrijf werkman en Neeltje Weesenaar, oud 52 jaren, zijne huisvrouw,
   Andries Lunts, oud 62 jaren, van beroep timmerman, en
   Frans Kipperman, oud 67 jaren, van beroep kleedermaker, wonende alle vier de Comparanten te Velsen.
   Welke dan eenparig, op onze aanvrage, verklaarden, dat voornoemde Bernardina Weesenaar, natuurlijke dochter van wijle Maria Weesenaar, in Julij 1816 binnen de Gemeente Velsen geboren is, zonder dat het hun evenwel mogelijk is den juisten dag op te geven; zonder dat daarvan in geboorte of andere registers eenige aanteekening is gemaakt.
   [samenvatting, huwelijksbijlage]

  2. Pieternella Verbeek,
   Geboren te Schoten op 11 februari 1821, overleden te Velsen op 19 december 1881, oud 60 jaar.
   Gehuwd te Velsen op 12 november 1862 met Cornelis van der Veldt, geboren te Schoten op 16 december 1827, van beroep arbeider, overleden te Beverwijk op 8 oktober 1900, oud 72 jaar, zoon van Gerrit van der Veldt en Trijntje Tromp.
  3. Arie Verbeek,
   Geboren te Schoten op 22 mei 1822, overleden op 25 juli 1822, oud 2 maanden.
 2. Dirkje Henderiks Duijn,
  Geboren te Uitgeest, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk kerk aldaar op 27 december 1780, van beroep boeremeid (1815), overleden te Beverwijk in haar woning aan de Peperstraat op 4 november 1844, oud 63 jaar.
  Gehuwd te Beverwijk op 5 april 1815 met Dirk Jacobsz de Reus, geboren te Den Helder, gedoopt te Zijpe in de Rooms-Kath. kerk op 27 augustus 1784, van beroep bouwman, tuinder, overleden te Beverwijk op 19 december 1833, oud 48 jaar, zoon van Jacob (Japik) Ariensz de Reus en Maria (Maartje) Dirkse Schuijt.
  Dirk Jacobsz de Reus was eerder gehuwd te Beverwijk op 22 maart 1812 met Grietjen Hendriks, ook Grietje Jans, gedoopt te Zwartsluis op 11 december 1743, van beroep bouwvrouw, overleden te Beverwijk op 17 april 1814, oud 70 jaar, eerder weduwe van Jan Wijgman, dochter van Jan Hendriks en Roelofjen Fredriks.

  DOOPREGISTER, Zwartsluis, 11 december 1743:
  Extract uit het doopboek van Swartesluis.
  Is gedoopt Grietjen dogter van Jan Hendriks en Roelofjen Fredriks, getuige Geesjen Hendriks.
  [bron: huwelijksbijlage bij akte dd 22 maart 1812]

  DOOPREGISTER, Uitgeest, Rooms-Kath. kerk, 27 december 1780:
  Dirkje.
  PP: Henderik Dirks Duijn, Agaath van de More.
  Patr: Wouter Dirks Duijn.

  DOOPREGISTER, Zijpe, Rooms-Kath. kerk, 27 augustus 1784:
  Dirk, zoon van Jacob Ariensz Reus en Maartje Dirksdr: Schuit.
  Getuige: Antje Dirksdr: Schuit.
  In den Helder.

  HUWELIJKSAKTE, Beverwijk, 22 maart 1812, fol. 3v:
  In het Jaar 1812, den 22ste der Maand Maart, zijn voor ons Maire, Ambtenaar van den burgerlijken staat der Gemeente van Beverwijk, Canton Beverwijk, Arrondissement Haarlem, departement van de Zuiderzee, gecompareerd,
  Dirk de Reus, meerderjarige Zoon van Jacob de Reus, dagloner, wonende te Egmond op den Hoef, hierbij tegenwoordig en deszelfs toestemming gevende en van Maartje Schuijt, en
  Grietje Hendriks, meerderjarige dochter van Jan Hendriks en Roelofje Fredriks, beide overleden, oud 68 Jaren, Weduwe van wijlen Jan Wijgman, op den 8ste September 1806 alhier overleden.
  Getuigen:
  Jacob de Reus, oud 54 Jaren, wonende te Egmond op den Hoef, Vader, en
  Arie de Reus, oud 29 Jaren, wonende te Heilo, broeder van de bruidegom, en
  Dirk Pastor, oud 60 Jaren, en
  Hendrik Krak, oud 57 Jaren, goede bekende van de bruid,
  welke die Acte na dat ook deze was voorgelezen, nevens Ons en de Contractanten hebben ondertekend, met uitzondering van de Bruid en de Vader van de Bruidegom als welke verklaarden niet te kunnen schrijven.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 18 april 1814, fol. 7v:
  In het jaar 1814 den 18den der Maand April zijn voor ons Burgemeester als Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Beverwijk Canton Beverwijk Arrondissement Haarlem Departement van de Zuiderzee, gecompareerd,
  Dirk de Reus, oud 30 Jaaren, Bouwman, woonende alhier, geadsisteerd met desselfs naaste gebuur Lucas Tiedeman, oud 45 Jaaren, Kantoorbediende, meede woonende alhier, welke aan ons verklaard hebben dat op den 17de dezer maand des morgens ten half zeven uuren alhier is overleden Grietje Jans, Huijsvrouw van den Eerste Comparant, Bouwvrouw in den ouderdom van 72 Jaaren, en hebben de Declaranten deeze acte, nadat hun dezelve was voorgelezen nevens ons ondertekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Beverwijk, 5 april 1815, fol. 2v:
  In het Jaar 1815 den vijfde der Maand April , zijn voor Ons Burgemeester als Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Beverwijk, Arrondissement Haarlem in de Provintie Noordholland, gecompareerd,
  Dirk de Reus, Bouwman, Oud 30 Jaren, geboren in de Zijpe en wonende alhier, meerderjarige Zoon van Jacob de Reus en Maartje Schuit, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming gevende, laatst Weduwenaar van wijlen Grietje Hendriks, op den 17den April 1814 alhier overleden, met
  Dirkje Hendrikse Duin, boeremeid, oud 35 jaren, geboren te Uitgeest en mede wonende alhier, meerderjarige Dochter van wijlen Hendrik Dirks Duin, op den 22sten September 1814 binnen deze gemeente overleden, en van Aagje Aries van der Moore, mede hier bij tegenwoordig en haar toestemming gevende.
  Getuigen:
  Cornelis de Reus, oud 27 jaren, broeder van de Bruidegom,
  Jacob Karman, oud 28 jaren,
  Hendrik Duin, oud 30 jaren, broeder van de bruid,
  Pieter Dekker, oud 46 jaren, behuwdbroeder van de Bruid,
  welke deze acte, nadat ook deze was voorgelezen, namens Ons en de Contractanten hebben ondertekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 20 december 1833, fol. 15:
  Den 20sten dag der maand december van 't jaar 1833 ten 12 ure, op den middag.
  Acte van Overlijden van Dirk de Reus, Echtgenoot van Dirkje Duin, overleden den 19den dezer maand ten 12 ure, des nagts, oud 48 jaren, wonende en overleden binnen deze Gemeente, van beroep Bouwman, geboren aan den Helder, in den jare 1785, zijnde de datum Onbekend, Zoon van Jacob de Reus en van Maria Schuijt, beide overleden.
  Op de verklaring van Albertus van der Poll, bekende van de overledene, oud 41 jaren, wonende in de Torenstraat, van beroep Tuinder en van Jan Adam Kukulus, woonende aan de breestraat, van beroep horologiemaker, oud 63 jaren, bekende van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de beide getuigen, bevestigd, ingevolge de Wet, door mij ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Beverwijk.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 4 november 1844, fol. 10v:
  Heden den vierden van november 1844, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk verschenen
  Hendrik Eenhuis, van beroep daglooner, oud 46 jaren, wonende aan de peperstraat alhier, gebuur van de na te noemen overledene, en Johannes Eijking, van beroep bedienaar ter begrafenis, oud 53 jaren, wonende aan den achterweg alhier, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den dag van heden des morgens ten vier ure, in het huis staande aan de peperstraat alhier No. 266 in den ouderdom van 63 jaar is overleden Dirkje Hendriks Duijn, weduwe Dirk de Reus, van beroep zinder, geboren en wonende aan de peperstraat alhier, zijnde geboren den 27sten van december 1781, dochter van Hendrik Duijn en van Aagje Arrissen van den Moer, beiden overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de tweede comparant, (verklarende de eerste niet te kunnen schrijven) is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KINDEREN:
  1. Grietje de Reus,
   Geboren te Beverwijk op 16 april 1815, van beroep naaister, overleden te Haarlemmerliede en Spaarnwoude op 17 januari 1891, oud 75 jaar.
   Gehuwd te Beverwijk op 23 mei 1841 met Dirk Nieuwkerk, geboren te Beverwijk op 30 september 1814, van beroep werkman, tuindersknecht, bouwman, overleden te Beverwijk in zijn woning aan de Peperstraat op 4 januari 1868, oud 53 jaar, zoon van Willem Nieuwkerk en Angeniesje Benjee.
  2. Hendrik de Reus,
   Geboren te Beverwijk op 3 december 1816, van beroep werkman, arbeider, schilper, overleden te Beverwijk op 21 januari 1892, oud 76 jaar.
   Gehuwd te Beverwijk op 20 november 1842 met Gerritje Graman, geboren te Heemskerk op 1 maart 1819, overleden te Beverwijk op 30 juli 1889, oud 70 jaar, dochter van Albert Graman en Frederika Oudshoorn.
  3. Antje de Reus,
   Geboren te Beverwijk op 7 maart in 1818, van beroep boerenmeid, overleden te Haarlemmerliede op 17 november 1893, oud 75 jaar.
   Gehuwd te Spaarnwoude op 8 mei 1842 met Jan van der Putte, geboren te Spaarnwoude op 14 juli 1819, van beroep boerenknecht, overleden te Spaarnwoude op 13 mei 1895, oud 75 jaar, zoon van Jan van der Putte, van beroep timmerman en van Helena Steekers.
  4. Johannes de Reus,
   Geboren te Beverwijk op 25 september 1819, overleden aldaar op 5 november 1819, oud 6 weken.
  5. Johannes de Reus,
   Geboren te Beverwijk op 1 december 1820, overleden aldaar op 26 februari 1829, oud 8 jaar.
 3. Arien Hendriksz Duijn,
  Geboren te Uitgeest op 3 januari 1782, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 8 januari 1782, van beroep dagloner, boerenknecht, bouwman, landbouwer, overleden te Castricum in zijn woning in de Kerkbuurt op 28 december 1857, oud 75 jaar.
  Gehuwd te Castricum in de Rooms-Kath. kerk op 6 februari 1814 met Grietje Fulps Ranken, geboren te Castricum in 1791, overleden aldaar in haar woning in de Kerkbuurt op 25 september 1858, oud 66 jaar, dochter van Fulps Ranken, van beroep landbouwer, metselaarsbaas (1814) en Aaltje Klaasdr. Dekker.

  DOOPREGISTER, Uitgeest, Rooms-Kath. kerk, 8 januari 1782:
  Arien Hendriksen Duijn.
  PP: Hendrik Dirks Duijn et Aagtge Ariens van der Moere.
  Pats: Henderik Pieterse van Moere.

  REGISTRE CIVIQUE, Castricum, 25 april 1811:
  Nr. 3525, Arie Duijn, ouvrier, geb. 3 jan. 1782, wonende in Castricum.

  HUWELIJKSAKTE, Castricum, 6 februari 1814, nr. 2:
  In het jaar 1814 den zesde der maand februarij des 's morgens om 11 uuren zijn voor ons Burgemeester van den burgerlijken staat der Gemeente Castricum canton Alkmaar N2 Arrondissement Alkmaar departement van de Zuiderzee gecompareerd:
  Arie Duijn, oud 33 jaren, van beroep boereknegt, wonende alhier en geboren te Uitgeest blijkens geboorte atest door den Burgemeester afgegeven, meerderjarige Zoon van Hendrik Duijn en Aagje van der Molen (landbouwer), beide in leven en wonende in de Beverwijk Arrondissement Haarlem departement van de Zuiderzee, de ouders hier tegenwoordig en des zelfs toestemming gevende.
  En Grietje Ranke, oud 22 jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, blijkens geboorteregister alhier in de Secretaire berustende, meerderjarige dogter van Fulps Ranke, van beroep metzelaarsbaas, en Aaltje Dekker, beide alhier present en haare toestemming gevende.
  Getuigen:
  Gerrit Esseling, oud 27 jaren, van beroep dagloner,
  Pieter Schavemaker, oud 39 jaren, van beroep broodbakker,
  Pieter Castricum, oud 32 jaren, van beroep bouwman, en
  Willem Castricum, oud 34 jaren, van beroep schulpenvisser, wonende de getuigen alle binnen deze gemeente en nadat hun dezelve het bovenstaande was voorgelezen, nevens ons ondertekend.
  [bron: website Familysearch]

  HUWELIJKSAKTE, Castricum, Rooms-Kath. kerk, 6 februari 1814:
  Arie Duijn, JM en Grietje Ranke, JD, Coram plutimus.

  OVERLIJDENSAKTE, Castricum, 29 december 1857, nr. 60:
  Heden den 29sten December 1857 zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Castricum, verschenen
  Maarten Duijn, van beroep landbouwer, wonende te Castricum, oud 41 jaren, zoon van de na te noemene overledene, en Dirk van der Velden, van beroep broodbakker, oud 37 jaren, wonende mede te Castricum, gebuur van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 28sten dezer maand des avonds ten elf ure, in het huis staande in de Kerkbuurt nommer 29 in deze gemeente in den ouderdom van bijna 76 jaren is overleden Arie Duijn, thans zonder beroep, geboren te Uitgeest en wonende in deze gemeente, zoon van Hendrik Duijn en van Aagje van der Moere, beide overleden en echtgenoot van Grietje Ranke mede alhier woonachtig.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de beide declaranten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Castricum, 25 september 1858, nr. 33:
  Heden den 25sten September 1858 zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Castricum, verschenen
  Maarten Duijn, van beroep landbouwer, oud 42 jaren, wonende te Castricum, zoon van de na te noemen overledene, en Jan Kuijs Pieterszoon, van beroep landbouwer, oud 37 jaren, wonende mede te Castricum, behuwdzoon van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 25sten dezer maand des morgens ten vijf ure, in het huis staande in de Kerkbuurt in deze gemeente nommer 29 in den ouderdom van 66 jaren is overleden Grietje Ranke, van beroep geen, geboren te Castricum en wonende in deze gemeente, weduwe van Arie Duijn en zijnde dochter van Fulps Ranke en van Aaltje Dekker, beide overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de beide declaranten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KINDEREN:
  1. Johannes (Jan) Ariensz Duijn,
   Geboren te Castricum op 30 augustus 1814, van beroep metselaar, overleden te Castricum op 8 september 1845, oud 31 jaar.
   Gehuwd te Castricum op 28 mei 1837 met Willemijntje Stuifbergen, geboren te Castricum op 17 mei 1812, overleden aldaar op 11 januari 1895, oud 82 jaar, dochter van Jacob Stuifbergen en Aagje Limmen.
  2. Maarten Ariensz Duijn,
   Geboren te Castricum op 1 maart 1816, boerenbedrijf houdend, overleden te Castricum op 14 februari 1873, oud 56 jaar.
   Gehuwd te Castricum op 20 mei 1838 met Margaretha Kuijs, geboren te Castricum op 9 augustus 1818, overleden aldaar op 25 april 1893, oud 74 jaar, dochter van Jacob Kuijs, van beroep landbouwer en van Neeltje Dekker.
  3. Aaltje Ariens Duijn,
   Geboren te Castricum op 17 november 1817, overleden aldaar op 1 mei 1818, oud bijna 6 maanden.
  4. Aaltje Ariens Duin,
   Geboren te Castricum op 4 augustus 1819, overleden aldaar op 15 augustus 1819, oud 11 dagen.
  5. Hendrik Ariensz Duijn,
   Geboren te Castricum op 5 februari 1821, overleden aldaar op 15 maart 1833, oud 12 jaar.
  6. Aaltje Ariens Duijn,
   Geboren te Castricum op 14 april 1822, overleden aldaar op 21 september 1872, oud 50 jaar.
   Gehuwd te Castricum op 13 juni 1847 met Jan Kuijs, geboren te Castricum op 21 november 1820, van beroep landbouwer, overleden te Castricum op 13 december 1884, oud 64 jaar.
  7. Willem Ariensz Duijn,
   Geboren te Castricum op 4 augustus 1823, van beroep landbouwer, overleden te Castricum op 20 december 1857, oud 34 jaar.
   Gehuwd (1) te Castricum op 29 oktober 1848 met Antje Kuijs, geboren te Castricum op 20 maart 1826, overleden aldaar op 14 mei 1850, oud 24 jaar.
   Gehuwd (2) te Castricum op 26 januari 1851 met Willemijntje Kuijs, geboren te Castricum op 29 januari 1829, overleden op 6 juli 1898 in Castricum, oud 69 jaar, dochter van Petrus (Pieter) Kuijs en Doortje Brakenhoff.
  8. Jacob Ariensz Duijn,
   Geboren te Castricum op 24 juli 1824, overleden aldaar op 12 oktober 1824, oud bijna 3 maanden.
  9. Antje Ariens Duijn,
   Geboren te Castricum op 2 januari 1827, overleden aldaar op 22 september 1827, oud ruim 8 maanden.
  10. Fulps Ariensz Duijn,
   Geboren te Castricum op 8 april 1828, overleden aldaar op 11 mei 1831, oud 3 jaar.
  11. Meijndert Ariensz Duijn,
   Geboren te Castricum op 5 oktober 1829, overleden aldaar op 8 mei 1831, oud ruim 1½ jaar.
  12. Klaas Ariensz Duijn,
   Geboren te Castricum op 26 oktober 1830, overleden aldaar op 9 november 1830, oud 2 weken.
  13. Fulps Ariensz Duijn,
   Geboren te Castricum op 13 april 1832, overleden aldaar op 24 maart 1833, oud bijna 1 jaar.
 4. Jan Hendriksz Duin,
  Gedoopt te Heemskerk in de Rooms-Kath. kerk op 24 maart 1784, overleden aldaar op 13 februari 1806, begraven op 17 februari 1806 in Heemskerk, oud 21 jaar.

  DOOPREGISTER, Heemskerk, Rooms-Kath. kerk, 24 maart 1784:
  Jan, zoon van Hendrik Dirksz Duin en Aagje van der Moeren.
  Get. Crelis Dirksz en Cornelia Andries.

  OVERLIJDENSREGISTER, Heemskerk, 13 februari 1806:
  Jan Hendriksz Duijn, oud 22 jr, overleden op 13 februari, wonende te Heemskerk, ongehuwd, aangever Hendrik Duijn.

  OVERLIJDENSREGISTER ingevolge de successie art. 25, Heemskerk, 1806:
  Jan Hendriksz Duijn, overleden op 13 februari; nalatenschap vrij van belasting.

  BEGRAAFREGISTER, Heemskerk, 17 februari 1806:
  Jan Hendrikse Duijn.
 5. Hendrik Hendriksz Duijn,
  Geboren te Heemskerk, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 31 maart 1787, van beroep dagloner, modderman, tuinder, tapper, overleden te Beverwijk op 14 april 1832, oud 45 jaar.
  Gehuwd te Beverwijk op 31 mei 1812 met Johanna Bleijendaal, ook Jansje Blijendaal, geboren te Beverwijk op 28 juni 1794, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 28 juni 1794, van beroep tapster aan de Breestraat, overleden te Beverwijk op 9 februari 1862, oud 67 jaar, dochter van Ariaantie Jans de Munck,

  DOOPREGISTER, Heemskerk, Rooms-Kath. kerk, 31 maart 1787:
  Hendrik, zoon van Hendrik Dirksz Duijn en Aagje van der Moeren.
  Get: Willem Duin en Willempie Duin.

  DOOPREGISTER, Beverwijk, Rooms-Kath. kerk, 28 juni 1794:
  Johanna, onwettige dochter wiens Vader word gezeijt te zijn Hendrik Bleijendaal en moeder Adriana de Munk, wiens Peter is geweest Jan de Munk en Meter Lijsje de Munk.

  HUWELIJKSAKTE, Beverwijk, 31 mei 1812, fol. 8v:
  In het Jaar 1812, den 31ste der Maand Meij, zijn voor Ons Maire, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Beverwijk, Canton Beverwijk, Arrondissement Haarlem, departement van de Zuiderzee, gecompareerd
  Hendrik Hendriksz Duin, jongman, oud 25 Jaren, dagloner, geboren en wonende alhier, meerderjarige Zoon van Hendrik Duin, hier bij tegenwoordig en deszelfs toestemming gevende en van Aagje van der Moeren, met
  Jansje Blijendaal, jongedochter, oud 18 Jaren, mede geboren en wonende alhier, minderjarige dochter van Ariaantje de Munk, hier bij aanwezig en haar toestemming gevende.
  Getuigen:
  Arie Hendriks Duin, oud 29 jaaren, broeder en
  Pieter Jansen Dekker, oud 44 jaaren, Zwager van de Bruidegom,
  Jan de Munk, oud 66 Jaaren, Grootvader en
  Jan Dekker, oud 39 jaaren, Schoonvader van de Bruid [=Stiefvader],
  welke deze [akte] getekend hebben, met uitzondering van de Bruid en de Grootvader van de Bruid, welke verklaarde niet te kunnen schrijven.
  [bron: website Familysearch]

  LIJST VAN LOTELINGEN, Beverwijk, 1814:
  Hendrik Hendriksz Duijn, Lengte 5/6/5.
  Woont aan Kerkbuurt 233 in Beverwijk.
  Latere woonadressen: Begijnensteeg 280 en Breestraat 178.

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 15 april 1832, fol. 8:
  Den 15den dag der maand April van 't jaar 1832 ten twaalf ure, op den middag.
  Acte van Overlijden van Hendrik Duijn, man van Jansje Dekker, overleden den 14den dezer maand ten 8 ure, des avonds, oud 46 jaren, wonende en overleden binnen deze gemeente, van beroep modderman, geboren te Heemskerk den 1sten van april 1786, zoon van Hendrik Duijn en Aagje van der Moer, beide overleden.
  Op de verklaring van Philip Meulder, gebuur van de overledene, oud 33 jaren, wonende aan de Bagijnensteeg, van beroep Schoenmaker en van Jan Adam Kukulus, wonende aan de Breedstraat, van beroep aanspreker, oud 62 jaren, bekende van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de beide getuigen, bevestigd ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Beverwijk.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 10 februari 1862, nr. 20:
  Heden den 10den Februarij 1862, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk, verschenen
  Pieter Duin, van beroep modderman, oud 38 jaren, wonende alhier, zoon van de na te noemen overledene, en Willem Heijdekker, van beroep Tuinder, oud 44 jaren, wonende alhier, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 9de dezer maand des morgens ten Tien ure, in het huis staande alhier in de Kloosterstraat numero 446 is overleden Johanna Bleijendaal, van beroep zonder, geboren en wonende alhier, weduwe van Hendrik Duin, dochter van Adriana de Munk, en zijnde de naam der Vader onbekend, beide overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons alleen is geteekend, verklarende de beide Comparanten niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KINDEREN:
  1. Aagje Hendriks Duijn,
   Geboren te Beverwijk op 28 juni 1814, Rooms-Katholiek, overleden te Wijk aan Zee op 15 oktober 1857, oud 43 jaar.
   Gehuwd te Beverwijk op 23 oktober 1836 met Albert Vosse, geboren te Velsen op 14 januari 1813, van beroep schulper, dagloner, bouwman, veldwachter (1859), overleden te Wijk aan Zee en Duin op 7 maart 1869, oud 56 jaar, zoon van Reijnier Pietersz Vosse en Euphemia Helena Aalberts Wusten.
   Albert huwde (2) te Wijk aan Zee en Duin op 8 september 1859 met Gerritje Paap, geboren te Wijk aan Zee op 24 april 1834, overleden te Wijk aan Zee op 4 december 1913, oud 79 jaar, dochter van Willem Paap, van beroep arbeider en van Jopje Harmse Snijder.
   Gerritje huwde (2) te Wijk aan Zee en Duin op 8 november 1877 met Anthonie Klaassen, geboren te Bennebroek op 29 maart 1832, van beroep arbeider, overleden te Wijk aan Zee op 14 januari 1894, oud 61 jaar, eerder weduwnaar van Jannetje Bakkenhoven en van Gerritje Durge, zoon van Frans Klaassen en Wilhelmina Teunisse.
  2. Ariaantje Hendriks Duin,
   Geboren te Beverwijk op 11 januari 1816, Rooms-Katholiek, overleden te Beverwijk op 30 juli 1893, oud 77 jaar.
   Gehuwd te Wieringen op 26 januari 1840 met Hendrik Duijker, geboren te Wieringen op 17 juni 1811, van beroep dagloner, arbeider, schippersknecht, koopman, tuinder, landbouwer, poelier, overleden te Beverwijk op 23 augustus 1896, oud 85 jaar, zoon van Willem Duijker en Trijntje Boven.
  3. Hendrik (Heijn) Hendriksz Duijn,
   Geboren te Beverwijk op 3 september 1818, Rooms-Katholiek, van beroep werkman, modderman, fabriekwerker, overleden te Beverwijk op 6 januari 1872, oud 53 jaar.
   Gehuwd te Beverwijk op 1 maart 1840 met Margaretha Maria Cornelisse van de Moolen, geboren te Beverwijk op 22 maart 1816, overleden aldaar op 29 januari 1906, oud 89 jaar, dochter van Cornelius Corneliusz van de Moolen en Geertruij Jans Rutte.
  4. Johannes (Jan) Hendriksz Duijn,
   Geboren te Beverwijk op 1 maart 1820, van beroep dagloner, werkman, bouwman, overleden te Beverwijk op 2 juli 1865, oud 45 jaar.
   Gehuwd te Beverwijk op 4 maart 1849 met Johanna Jacoba Adriana Kuijs, geboren te Beverwijk op 7 november 1824, overleden aldaar op 2 juli 1888, oud 63 jaar, dochter van Johannes (Jan) Gerritsz Kuijs en Antoinetta Thomasse Evans.

   NATIONALE MILITIE, Haarlem:
   Ingelijfd bij de 10e Afd. Infanterie voor 5 jaar en behoorlijk uit de dienst ontslagen.
   Lengte 1/7/3; oogen blaauw, haar blond.
  5. Geertrui Hendriks Duijn,
   Geboren te Beverwijk op 16 april 1821, Rooms-Katholiek, overleden te Velsen op 13 mei 1857, oud 36 jaar.
   Gehuwd te Beverwijk op 15 november 1846 met Jan Jansz Alders, geboren te Velsen op 5 mei 1823, diende bij het 3e regiment Artillerie, van beroep boerenknecht, landbouwer (1858), woonde ten tijde van het huwelijk van zijn dochter Maria in 1873 in Calumet, Cook County, East Illinois, Amerika, overleden voor 1899, waarschijnlijk in Chicago e.o., zoon van Jan Casperse Alders en Johanna Berben.
   Jan Alders huwde (2) te Velsen op 14 januari 1858 met Maria Zwaaneveld, geboren te Spaarnwoude op 26 december 1816, van beroep boerenmeid (1858), overleden te Velsen in het huis staande op de Heide op 12 augustus 1899, oud 82 jaar, dochter van Arie Zwaaneveld en Jannetje Versteeg.

   NATIONALE MILITIE, Haarlem:
   Ingelijfd bij 3e Reg.Artillerie;
   Lengte 1/7/5; oogen bruin; haar licht bruin; neus spits (Lichting 1842).


  6. Pieter Hendriksz Duijn,
   Geboren te Beverwijk op 13 mei 1823, Rooms-Katholiek, vanwege lichaamsgebreken vrijgesteld van dienst in de Nationale Militie, van beroep dagloner, sjouwer, modderman, arbeider, fabriekwerker, overleden te Beverwijk op 14 maart 1871, oud 47 jaar.
   Gehuwd (1) te Beverwijk op 23 februari 1845 met Christina Johanna den Hollander, geboren te Vlissingen op 27 december 1821, overleden te Beverwijk op 23 december 1865, oud 43 jaar, dochter van Augustinus den Hollander en Johanna Kessering.
   Gehuwd (2) te Velsen op 11 oktober 1866 met Elisabeth Porre, geboren te Velsen op 25 april 1819, overleden aldaar op 29 december 1902, oud 83 jaar, eerder weduwe van Arie Bonenkamp, dochter van Gerrit Porre en Johanna Knapen.

   NATIONALE MILITIE, Haarlem:
   "Uit hoofde van ligchaamsgebreken finaal vrijgesteld van dienst in de Nationale Militie.
   Lengte: 1/7/6.
   Kan niet schrijven."
  7. Willem Hendriksz Duijn,
   Geboren te Beverwijk op 10 november 1825, Rooms-Katholiek, van beroep arbeider, schulper, landbouwer, overleden te Beverwijk op 17 juli 1871, oud 45 jaar.
   Gehuwd te Beverwijk op 14 augustus 1853 met Aaltje (Alida) Jans Bonekamp, geboren te Velsen op 6 oktober 1828, overleden te Beverwijk op 15 juli 1883, oud 54 jaar, dochter van Jan Bonekamp en Aaltje Kuis.

   NATIONALE MILITIE, Haarlem:
   Ingelijfd bij het regiment Grenadiers en Jagers, en na 5 jaar behoorlijk uit de dienst ontslagen.
   Lengte 1/8, oogen blaauw, haar blond.
   Kan niet schrijven.
  8. Wouter Hendriksz Duijn,
   Geboren te Beverwijk op 2 februari 1828, Rooms-Katholiek, van beroep koetsier, arbeider, winkelier in de Kloosterstraat, overleden te Beverwijk op 7 november 1878, oud 50 jaar.
   Gehuwd te Haarlem op 26 november 1851 met Margaretha Catharina Koks, geboren te Bodegraven op 6 oktober 1825, van beroep winkelierster, overleden te Beverwijk op 22 november 1895, oud 70 jaar, dochter van Pieter Koks en Elisabeth van de Graaf.
  9. Johanna (Jansje) Hendriks Duijn,
   Geboren te Beverwijk op 14 juni 1831, Rooms-Katholiek, overleden te Beverwijk op 5 december 1837, oud 6 jaar.
 6. Wouter Hendriksz Duijn,  zie nr. 146.
  Geboren te Velsen op 10 juli 1798, gedoopt te Driehuis in de de Rooms-Kath. Engelmunduskerk op 10 juli 1798, van beroep daggelder, boereknecht, werkman, wegwerker, straatwerker, nachtwacht, overleden te Heemskerk op 2 augustus 1858, oud 60 jaar.
  Gehuwd te Beverwijk op 21 oktober 1821 met Cornelia van Son, geboren te Wijk aan Duin op 5 maart 1804, gedoopt te Beverwijk in de Rooms-Kath. kerk op 5 maart 1804, overleden te Wijk aan Zee en duin op 15 maart 1877, oud 73 jaar.


294. Thomas VAN ZON,
Zoon van Johannes Andries van Son [nr. 588] en Stijntje (Christina) Zeeveld [nr. 589], gedoopt thuis te Leiden door de Lutherse predikant op 27 september 1770, verhuisde naar Rotterdam ca. 1772, woonde in 1800 te Beverwijk, vermeld als sergeant bij de 133ste Comp. Kustkanonniers te Huisduinen (1813), van beroep kastelein in het Logement Nieuw Romen in Wijk aan Duin, bouwman, herbergier, tapper, slaapstedehouder, overleden te Beverwijk in zijn woning aan de Meerstraat op 5 februari 1847, oud 76 jaar.
Gehuwd te Beverwijk op 13 april 1800 met Marijtje Sijmens BRUIJNS.

DOOPREGISTER, Leiden, Lutherse kerk, thuis gedoopt op 27 september 1770:
Thomas, v. Johannes van Zon, m. Christina Zeeveld, getuigen Thomas Waaters en Elizabeth Waaters.


HUWELIJKSAFKONDIGING, Beverwijk, Schout en Schepenen, 13 april 1800:
Heeden den 28 maart 1800 zijn de Huwlijks Geboden ingewilligt aan Thomas van Son, Jongman, geboortig van Rotterdam, met Maria Bruijns, Jonge dochter, geboortig en woonende beide alhier.
Na dat de bovenstaande Personen hunne drie Huwlijks Proclamatien van de Puije dezer stede zonder eenige verhindering hebbe gehad, waar van het laatste is geweest op steden den 13 April 1800, zoo zijn dezelve door de ondergeteekende Leeden van het Collegie van Rechtsoeffeningh in den huwlijken staat bevestigd geworden.
Heeden den 13 April 1800, [w.g.]

GAARDERS ARCHIEF, Beverwijk, Impost op trouwen, 28 maart 1800:
Thomas van Son Jongman, geboren te Rotterdam.
Zullende trouwen met Maria Bruijns Jongedogter, geboortig en wonende beide alhier.
In de classe van Prodeo.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, (Hypotheek), folio 33, Beverwijk, dd 16 oktober 1800:
Thomas van Son, woonende binnen deeze Stede, bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn aan en ten behoeve van Pieter van de Velde en Reinier Grotenaaker, beide woonende alhier, in qualiteit als voogden over de minderjaarige jongeling Albert Vroegop, eene somma van f 300.- tegen een interest van 5 persent per jaar, met als onderpand een huijs en erve staande en gelegen aan de Agter- of Koningsweg, belend ten zuidwesten Jan van Egmond, ten noordoosten Andries de Wolff en ten noorden de Patersweg.
[Deze geroyeerd nadat aan mij Secretaris deZer Steede gebleeken was dat derzelve is voldaan. Actum Beverwijk den 22 october 1803].

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Transport Akte blz. 127, Beverwijk dd 16 oktober 1800:
Hendrik Lugtig, wonende te Amsterdam, verkoopt aan Thomas van Son een huis en erve, staande en geleegen aan de Agter- of Koningsweg, belend ten zuidwesten Jan van Egmond, ten noordoosten Andries de Wolff en ten noorden de Patersweg, voor de somma van f 325,- contant geld.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Transport Akte blz. 310, Beverwijk dd 6 april 1804:
Thomas van Zon, wonende te Wijk aan Duin, verkoopt aan Jacob van der Horst een huis en erve, staande en gelegen aande Agter- of Koningsweg [zie blz.127] voor de somma van f350.-OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 6 februari 1847, fol. 2f:
Heden den zesden dag van februarij 1847, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk verschenen
Hendrik van Deenen, van beroep Kleedermaker, oud 48 jaren, wonende aan de Breedstraat alhier, bekende van de na te noemen overledene, en Hillebrand Blom, van beroep azijnmakersknecht, oud 47 jaren, wonende aan den Koudenhoorn alhier, gebuur van de overledene, welke ons hebben verklaard dat op den vijfden dag dezer maand des namiddags ten Zes ure, in het huis staande aan de Meerstraat alhier nummer 75, in den ouderdom van 77 jaar is overleden Thomas van Son, van beroep Slaapstedehouder, geboren te Leijden en wonende in bovengemeld huis, zijnde geboren den 24sten van februarij 1770, Zoon van Jan Andries van Son en van Christina Zeeveld en man van Maria Bruijns, de ouders overleden.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de beide Comparanten is onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

BEROEPEN en ADRESSEN van Thomas van Son:
1800 Beverwijk, Achterweg of Koningsweg
1805 Wijk aan Duin (castelein in het Logement Nieuw Romen)
1808 Wijk aan Duin
1811 Egmond a/d Hoef (zie Testament Geertje Nijman)
1813 Sergeant 133ste Comp.Kustkanonniers te Huisduinen
1816 Bouwman
1819 Bouwman
1822 Beverwijk, Breedstraat
1823 Beverwijk, Breedstraat (Bouwman)
1829 Beverwijk, Breedstraat (Bouwman)
1831 Beverwijk, Breestraat (Herbergier)
1837 Beverwijk, Breedstraat
1843 Beverwijk, Breestraat bij de Schans
1846 Beverwijk, Meerstraat 75
1847 Beverwijk, Meerstraat 75 (Slaapstedehouder).


De Herberg Romen aan de zessprong bij Westerhout, Wijk aan Duin, 1731.

295. Marijtje BRUIJNS,
Dochter van Sijmen Hendriksz Bruijns [nr. 590] en Geertje Lammerts Nijman [nr. 591], gedoopt te Beverwijk in de Rooms Katholieke kerk op 8 juli 1778, overleden aldaar in haar woning aan de Meerstraat op 21 mei 1848, oud 69 jaar.

DOOPREGISTER, Beverwijk, Rooms-Katholieke kerk, 8 juli 1778:
Datum: 8 Julij.
Namen der kinderen: Marijtje.
Namen der ouders: Sijmen Bruijn, Geertje Neijmaal.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Testament beneden de f 5.000.-, Beverwijk, 3 februari 1811, nr. 366:
Geertje Lammertz Nijman, weduwe, en ingevolge de mutuele Testamente tusschen haar en haar overleden man Sijme Bruins op den 7 Januarij 1792 voor de Notaris Gerard van Rhijn en getuigen binnen deze Stede resideerende, gepasseerd; herroept zij alle vroegere testamenten en verklaart te legeteren aan:
1) haar zoon Hendrik Bruijns haar gouden horlogie;
2) Marijtje Bruins, huisvrouw van Thomas van Zon, de testatrices dochter, wonende te Egmond op de Hoef haar Gouden Kap en Haarnaalden;
3) Maartje Nijman, huisvrouw van Jacob Schrama wonende te Wijk aan Duin haar testatrices zuster, een smalle gouden ring, dezelfde die zij Testatrice van haar moeder heeft geerft;
4) Grietje Wagemeester, dienstmaagd van haar Testatrice en bij dezelve inwonende een bruine ketting met een goud slootje.
En nu komende tot haare verdere Disposities zoo verklaarde zij Testatrice aan haare voormelde zoon Hendrik Bruins de keuze overtelaten om het Huis en Erve door haar Testatrice bewoond wordende aan en overteneemen tegens een Somma van Aghtien hondert Guldens en alzo wijder bij deze te Nomineeren ende te institueren tot haar Eenige en universeele Erfgenaamen haar beide kinderen Hendrik Bruins en Marrijtje Bruins, huisvrouw van Thomas van Zon, de Eerstgenoemde alhier en de tweede te Egmond aan den Hoef woonachtig.
Tot Executeurs en zo nodig voogden over haar minderjarige erfgenamen benoemt zij Testatrice haar meergenoemde zoon Hendrik Bruins en behuwdzoon Thomas van Zon, benevens nog haar Testatrice's beide broeders Lammert Nijman en Jan Nijman en tot toeziend voogd Jan Sluis, de eerste en laatste alhier en de tweede te Castricum woonachtig.

OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 22 mei 1848, fol. 9:
Heden den 22ste Mei 1848, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk verschenen
Hendrik van Deenen, van beroep kleermaker, oud 49 jaren, wonende binnen deze gemeente, bekende van de na te noemen overledene, en Tomas van Zon, van beroep Fabriekwerker, oud 32 jaren, wonende binnen deze gemeente, Zoon van de overledene, welke ons hebben verklaard
dat op den 21ste dezer maand des morgens ten Elf ure, in het huis staande alhier aan de Meerstraat Numero 75, in den ouderdom van 70 jaren is overleden Maria Bruijns, van beroep zonder, geboren te Beverwijk en wonende binnen deze Gemeente, weduwe van Thomas van Zon, dochter van Simon Bruijns en Geertie Nijman, beide overleden.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is ondertekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]


Hoek Koningsstraat en Breestraat, Beverwijk, 1784
(tekening van H.Tavenier, 1734-1807).

KINDEREN:
 1. Cornelia Maria van Son, tweeling,
  Gedoopt te Beverwijk in de Rooms-Kath. kerk op 29 mei 1800, begraven aldaar op 6 juni 1800, oud 1 week.

  DOOPREGISTER, Beverwijk, Rooms-Kath. kerk, 29 mei 1800:
  Cornelia Maria, wettige dochter van Thomas van Son en Maria Bruijns.
  P: Sijmen Bruijns.
  M: Geertje Nijman.

  IMPOST OP BEGRAVEN, Beverwijk, 6 juni 1800:
  Twee kinderen van Th. Van Son, genaamt Joh: Andries en Christina, alhier overleden in de classe van Prodeo.
 2. Johannes Andreas van Son, tweeling,
  Gedoopt te Beverwijk in de Rooms-Kath. kerk, op 29 mei 1800, begraven aldaar op 6 juni 1800, oud 1 week.

  DOOPREGISTER, Beverwijk, Rooms-Kath. kerk, 29 mei 1800:
  Johannes Andreas, wettige zoon van Thomas van Son en Maria Bruijns.
  P: Hijn Bruijnse.
  M: Maria Schreuder.

  IMPOST OP BEGRAVEN, Beverwijk, 6 juni 1800:
  De lijke van de twee kinderen van Th. Van Son, genaamt Joh: Andries en Christina, alhier overleden in de classe van Prodeo.
 3. Simon van Son,
  Geboren te Beverwijk op 17 juni 1801, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 17 juni 1801, van beroep dagloner, arbeider, schulper, boereknecht, tuinder, overleden te Velsen in het huis staande op Holland op zijn Smalst op 2 januari 1878, oud 76 jaar.
  Gehuwd te Beverwijk op 21 oktober 1821 met Jansie Duijn, geboren te Beverwijk op 6 mei 1805, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 6 mei 1805, overleden te Beverwijk in het huis aan de Arendsweg op 5 januari 1875, oud 69 jaar, dochter van Cornelis Duijn, eigenaar van de herberg De Oude Zwaan, en van Geertje Janse Reijke.

  DOOPREGISTER, Beverwijk, Rooms-Kath. kerk, 17 juni 1801:
  Simon, wettige zoon van Thomas van Son en Marijtje Bruijns.
  P: Simon Bruijns.
  M: Geertje Nijman.

  DOOPREGISTER, Beverwijk, Rooms-Kath. kerk, 6 mei 1805:
  Jansie, wettige dogter van Cornelis Claase Duijn en Geertje Rijcke.
  P: Renier Vos.
  M: Jannetje Rijcke.

  FAMILIERAAD, Vredegeregt, Beverwijk, 4 oktober 1821:
  Expeditie der Minuten van het Vredegeregt Kanton Beverwijk berustende ter Griffie van het zelve Geregt.
  Op heden den vierde October des Jaars 1821 des morgens ten Elf uuren compareerde voor ons Christiaan Stumphuijs, vrederegter van het Kanton Beverwijk District Haarlem, Provintie Noord holland, ter onzer verleende Audientie in bijwezen van Simon Joseph Schermer, Griffier bij dit geregt.
  Gerrit Duineveld, bouwman, wonende te Heemskerk en Klaas Koedijk, bouwman wonende [te] Uitgeest, als voogden over Jansje Duijn, oud 16 Jaren, Minderjarige en nagelatene Dogter van wijlen Cornelis Dirkz Duijn en Geertje Jansdogter Rijke, in der tijd Echttelieden, den Eerste den 24ste februarij des Jaars 1811 en de tweede den 10de Julij des Jaars 1820 binne deze Gemeente Beverwijk overleeden.
  Te Kenne gevende dat voornoemde Minderjarige Jansje Duijn voornemens zijnde zich in den Huwelijke Staat te begeven, Zijlieden ingevolge Artijkel 160 van het Burgerlijk wetboek verzoeken er een familieraad mogen belegd worden ten einde de toestemming daartoe te vragen.
  En hebben dit hun verzoek naar behoorlijke voorleezing met uitzondering van Gerrit Duineveld welke verklaarde niet te kunnen schrijven, benevens ons en onzen Griffier onderteekend.
  [was getekend]
  Het bovenstaande verzoek door Ons Vrederegter toegestemd zijnde, compareerde op heden den vierde October des Jaars 1821 des middags ten twaalf uren voor ons Vrederegter voormeld, in bij weezen van meergenoemde Griffier ter onzer verleende Audientie de Bloed en aanverwanten van Jansje Duijn, oud 16 jaren, minderjarige dogter van wijlen Cornelis Dirksz Duijn en Geertje Jansdogter Rijke, overleden binne deze Gemeente en breder in het verzoek vermeld, te weten
  van Vaders Zeide, Andries Cornelisz Duijn, bouwman, wonende te Akersloot, oud 33 Jaren, Dirk Cornelisz Duijn, werkman, wonende te Wijk aan Duin, oud 32 Jaren en Cornelis Cornelisz Duijn, bouwman, wonende te Heemskerk, oud 30 Jaren, alle halve broeders, En van Moeders Zeide Barend van der Kolk, bouwman, wonende te Beverwijk, oud 28 Jaren, behuwd broeder, Reijnier Vosse, schilper, wonende te Wijk aan Zee, oud 61 Jaren, behuwd Oom en Cornelis Cornelisz Koedijk, Winkelier, wonende te Beverwijk, oud 52 Jaren, Neef.
  Aan de Comparanten het voorenstaande verzoek door Gerrit Duineveld en Klaas Koedijk als voogden over Jansje Duijn voormeld aan ons gedaan, door ons vrederegter voorgelezen zijnde, en aan hun mede het artijkel 160 van het burgerlijk Wetboek luidende: "Zoo er nog vader nog moeder, nog grootvader, nog grootmoeder bestaan, of Zoo die allen Zich in de onmogelijkheid bevinden, om hunne wil te verklaren, zullen de Zoons of Dogters nog geen 21 Jaren oud zijnde, geen Huwelijk mogen aangaan zonder toestemming van den famiellieraad", kenlijk gemaakt en Zijlieden dus tot de goed of afkeuring van voormeld verzoek zullende overgaan, hebben wij hun hoofd voor hoofd hunne stemmen afgevraagd, waardoor bleek dat Zijlieden Comparanten met eenparigheid van stemmen hebben besloten, dat Jansje Duijn, oud Zestien Jaren, minderjarige dogter voorschreven een wettig huwelijk met Simon van Son, oud twintig Jaren, minderjarige Zoon van Thomas van Son en Maria Bruijns, wonende te Beverwijk zal vermogen aan te gaan en te voltrekken.
  Waar van wij Vrederregter voornoemd dezen akte hebben opgemaakt, dewelke na behoorlijke voorlezing aan de Comparanten door hun, benevens ons en onzen Griffier is getekend, met uitzondering van Reijnier Vosse welke verklaarde niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte, huwelijksbijlage]

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 13 oktober 1821:
  Certificaat (om te trouwen).
  De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Noord-Holland, verklaart, dat
  Simon van Zon, geboren te Beverwijk den 17 Junij 1801, van beroep Boereknegt,
  Zoon van Thomas en van Marijtje Bruijns, van beroep Bouwman wonende te Beverwijk,
  binnen de Gemeente van Beverwijk Kanton No. 23 voor de Nationale Militie is ingeschreven, dat aan hem vervolgens bij de Loting is ten deele gevallen het Nummer 30; hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde hem tot genen dienst heeft verpligt.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte, huwelijksbijlage]

  HUWELIJKSAKTE, Beverwijk, 21 oktober 1821, fol. 6:
  Op heden den 21sten October des Jaars 1821 des middags ten twaalf uren, zijn voor ons Schout. Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente van Beverwijk verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Simon van Son, zonder beroep, oud 20 jaren, geboren en wonende alhier, minderjarige Zoon van Thomas van Son en Marijtje Bruins, hier bij tegenwoordig en hunne toestemming gevende, met
  Jansje Duijn, zonder beroep, oud 16 jaren, geboren en wonende alhier, minderjarige dochter van Cornelis Dirksz Duijn en Geertje Janse Rijke, beide alhier overleden, de Eerste op den 24sten Februarij 1811 en de tweede op den 10de Julij 1820, kleindochter van Vaders zijde Dirk Woutersz Duijn en Elisabeth Hendriks Tilens, beide te Velsen begraven, de Eerste op den 17den Januarij 1774 en de Tweede op den 22sten Februarij 1800, en van Moeders zijde van Jan Reijke en Elisabeth Cornelisdr. Smit, beide te Heemskerk overleden, de Eersten op den 8sten Meij 1801 en de tweede op den 14de October14 1774, hebbende de toestemming tot dit haar Huwelijk verkregen bij besluit van een familieraad, den vierde October dezes jaars voor den heer Vrederechter van het kanton Beverwijk gehouden en op den achtsten derzelve Maand te Zaandam geregistreerd.
  Getuigen:
  Hendrik Bruins, 38 jaar, logementhouder, oom van de bruidegom.
  Jan Lammertsz Nijman, 58 jaar, bouwman, oom van de bruidegom, wonende te Castricum.
  Dirk Cornelisz Duijn, 32 jaar, werkman, halve broeder van de bruid, wonende te Wijk aan Duin.
  Andries Cornelisz Duijn, 33 jaar, bouwman, halve broeder van de bruid, wonende te Akersloot.
  Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 6 januari 1875, nr. 1:
  Heden den zesden Januarij 1875, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk, verschenen Thomas van Son, van beroep arbeider, oud 33 jaren, wonende alhier, zoon van de na te noemen overledene, en Pieter Numan, van beroep Tuinder, oud 34 jaren, wonende alhier, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den vijfden dezer maand, des avonds ten acht ure, in het huis staande alhier aan de Arendsweg, numero 664, in den ouderdom van 69 jaren is overleden Johanna Duin, van beroep zonder, geboren en wonende alhier, huisvrouw van Simon van Son, dochter van Cornelis Duin en Geertje Rijken, beide overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons en de tweede comparant is onderteekend, verklarende de eerste comparant geen schrijven geleerd te hebben.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Velsen, 3 januari 1878, nr. 1:
  Heden, den derden Januarij 1878, zijn voor mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Velsen, verschenen:
  Barend Beentjes, oud 47 jaren, van beroep landbouwer, wonende te Velsen, behuwd zoon van de na te noemen overledene, en Hendrik Koster, oud 56 jaren, van beroep arbeider, wonende te Beverwijk, bekende van de overledene, welke mij hebben verklaard,
  dat op den tweeden Januarij, des namiddags, ten half zes ure, in het huis staande op Holland op zijn Smalst in den ouderdom van 76 jaren, is overleden Simon van Son, van beroep zonder, geboren te Beverwijk en wonende te Velsen, weduwnaar van Johanna Duijn (verdere opgaven onbekend).
  En is hiervan opgemaakt deze acte, welke na voorlezing door ons is geteekend, met uitzondering van den tweeden aangever, die verklaarde niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KINDEREN:
  1. Johannes Andries van Son,
   Geboren te Beverwijk op 5 januari 1823, verwekte als soldaat bij het tweede regiment Infanterie in garnizoen in Maastricht een dochter bij Maria Agnes Habets die bij hun huwelijk in 1849 gewettigd werd, later gestationeerd in Alkmaar (1852 en 1853), kanonier der 2e klasse bij de depot Compagnie van het derde Regiment Vesting Artillerie (1854), overleden te Nijmegen in het militar hospitaal op 28 november 1854, oud 31 jaar.
   Gehuwd te Maastricht op 21 juni 1849 met Maria Agnes Habets, ook Catharina Habets, geboren te Valkenburg (Limburg) op 21 maart 1823, van beroep dienstmeid (1849), overleden te Alkmaar op 6 september 1852, oud 28 jaar, dochter van Jan Willem Habets, van beroep dienstknecht, voerman en van Maria Gertrudis Jennekens.
  2. Geertruida Cornelia van Son,
   Geboren te Beverwijk op 28 oktober 1824, overleden te Velsen op 15 november 1887, oud 63 jaar.
   Gehuwd te Beverwijk op 22 augustus 1852 met Bernardus Beentjes, ook Barend Beentjes, geboren te Heemskerk op 15 maart 1829, van beroep arbeider, tuinder, landbouwer, overleden te Bloemendaal op 15 maart 1901, oud 72 jaar, zoon van Pancras Beenker, ook Beentjes en van Immetje Boon.
   Bernardus Beentjes huwde (2) te Amsterdam op 16 juli 1890 met Antoinetta Charlotta Beijer, geboren te Amsterdam ca. 5 september 1844, overleden te Beverwijk op 19 december 1920, oud 76 jaar, dochter van Johannes Ludovicus Beijer en Adriana van Stengel.
  3. Maria van Son,
   Geboren te Beverwijk op 10 maart 1827, overleden aldaar op 14 januari 1866, oud 38 jaar.
   Gehuwd te Beverwijk op 28 augustus 1853 met Johannis Burger, geboren te Beverwijk op 30 oktober 1821, van beroep dagloner, arbeider, tuinder, overleden te Beverwijk op 28 maart 1877, oud 55 jaar, zoon van Hendrik Burger en Maria Staalberg.
   Johannis huwde (2) te Beverwijk op 12 april 1866 met Johanna Cana, geboren te Beverwijk op 6 december 1832, overleden aldaar op 10 september 1918, oud 85 jaar, dochter van Bartholomeus Cana en Catharina van den Nieuwenhoff.
  4. Cornelis van Son,
   Geboren te Beverwijk op 5 mei 1829, van beroep werkman, arbeider, winkelier, overleden te Wijk aan Zee op 12 november 1887, oud 58 jaar.
   Gehuwd (1) te Velsen op 4 augustus 1859 met Hendrika van der Kolk, geboren te Wijk aan Duin op 9 april 1830, overleden in de Breesaap (gem. Velsen) op 18 maart 1861, oud 30 jaar, dochter van Jan van der Kolk en Elisabeth Wouters Duin.
   Gehuwd (2) te Wijk aan Zee en Duin op 24 november 1861 met Catharina Bol, geboren te Wijk aan Zee op 21 augustus 1830, overleden aldaar op 12 maart 1886, oud 55 jaar, dochter van Simon Bol en Marijtje Geurs.
  5. Cornelia van Son,
   Geboren te Beverwijk op 5 september 1831, overleden aldaar op 11 september 1886, oud 55 jaar.
   Gehuwd te Beverwijk op 11 november 1860 met Christiaan de Goede, geboren te Beverwijk op 29 januari 1834, van beroep bouwman, landbouwer, landman, overleden te Beverwijk op 13 juli 1896, oud 62 jaar, zoon van Jan de Goede en Johanna Blootshoofd.
   Christiaan huwde (2) te Beverwijk op 30 januari 1890 met Maria de Vries, geboren te Oldeholtpa (Weststellingwerf) op 22 februari 1840, overleden na 1896, dochter van Jurjen Piers de Vries en Anna Elisabeth Willems Beesters.
  6. Jansje van Son,
   Geboren te Beverwijk op 28 maart 1834, overleden te Heemskerk op 24 januari 1917, oud 82 jaar.
   Gehuwd te Beverwijk op 3 juni 1860 met Simon de Ruiter, geboren te Heemskerk op 22 oktober 1833, van beroep arbeider, landbouwer, overleden te Heemskerk op 2 mei 1908, oud 74 jaar, zoon van Cornelis de Ruiter en Elisabeth Vester.
  7. Simon van Zon,
   Geboren te Beverwijk op 21 februari 1837, van beroep dagloner, arbeider, overleden te Wijk aan Zee op 10 januari 1913, oud 75 jaar.
   Gehuwd te Assendelft op 17 juli 1864 met Trijntje Snijders, geboren te Assendelft op 1 april 1836, overleden te Wijk aan Zee op 16 februari 1919, oud 82 jaar, dochter van Gerrit Snijders en Antje Neelen.
  8. Thomas van Zon,
   Geboren te Beverwijk op 26 april 1841, van beroep militair, arbeider, tuinder, landbouwer, overleden te Velsen op 7 maart 1923, oud 81 jaar.
   Gehuwd te Beverwijk op 20 november 1879 met Ida van Eerden, geboren te Beverwijk op 28 augustus 1845, overleden te Velsen op 10 mei 1903, oud 57 jaar, dochter van Casper Andreas Eerden en van Helena Vosse.
  9. Christina van Son,
   Geboren te Beverwijk op 11 juni 1844, van beroep dienstbode (1870), overleden na 1885.
   Gehuwd te Nieuwer-Amstel op 9 juni 1870 met Gerrit Koster, geboren te Watergraafsmeer op 30 augustus 1844, van beroep arbeider (1891), schuitenvoerder (1903), werkman (1907), overleden na 1907, zoon van Gerrit Koster, van beroep veehouder en van Margaretha Hogenwoud, van beroep melkverkoopster.

   OPMERKING (Christina en Gerrit): niet overleden te Sloten 1873-1912.
 4. Cornelia van Son, ook Geertruida Cornelia van Son,  zie nr. 147.
  Geboren te Wijk aan Duin op 5 maart 1804, gedoopt te Beverwijk in de Rooms-Kath. kerk op 5 maart 1804, overleden te Wijk aan Zee en duin op 15 maart 1877, oud 73 jaar.
  Gehuwd te Beverwijk op 21 oktober 1821 met Wouter Hendriksz Duijn, geboren te Velsen op 10 juli 1798, gedoopt te Driehuis in de Rooms-Kath. Engelmunduskerk op 10 juli 1798, van beroep daggelder, boereknecht, werkman, wegwerker, straatwerker, nachtwacht, overleden te Heemskerk op 2 augustus 1858, oud 60 jaar.
 5. Christina Johanna van Son,
  Gedoopt te Beverwijk in de Rooms-Kath. kerk op 14 juni 1806, overleden te Wijk aan Duin op 31 maart 1808, oud ruim 21 maanden.

  DOOPREGISTER, Beverwijk, Rooms-Kath. kerk, 14 juni 1806:
  Christina Joanna, wettige dochter van Thomas van Son en Maria Bruijns.
  P: Hein Bruijns.
  M: Antonia van ‘t Root.

  REGISTER DER AANGEGEVEN LIJKEN, Wijk aan Duin, 1808:
  Christina Wilhelm: Van Zon, overl. 31 maart, oud 2 jaar, wonende te Wijk aan Duin.
  Aang: Thomas van Zon.
 6. Cristina Cornelia van Son,
  Gedoopt te Beverwijk in de Rooms-Kath. kerk op 7 juli 1809.

  DOOPREGISTER, Beverwijk, Rooms-Kath. kerk, 7 juli 1809:
  Cristina Cornelia, wettige dogter van Thomas van Son en Maria Bruijns.
  P: Hendrik Bruijns.
  M: Antonia van ‘t Roodt.

  OVERLIJDEN:
  Cristina Cornelia van Son niet vermeld in Impost op begraven, Beverwijk (1809-1812) en evenmin in overlijdensregisters van Beverwijk en de andere Kennemerlandse gemeenten (1812-1912).
 7. Thomas van Son,
  Geboren te Beverwijk op 17 mei 1813, Rooms-Katholiek, van beroep schilper (1838), bouwman (1840), werkman (1851), arbeider (1852), fabriekwerker, vrachtrijder (1853-1857), overleden te Beverwijk op 18 juli 1858, oud 45 jaar.
  Gehuwd (1) te Sint Michielsgestel op 14 november 1840 met Clara van Zantbeek, geboren te Sint Michielsgestel op 21 februari 1814, van beroep bouwvrouw (1840), overleden te Beverwijk op 13 november 1851, zes dagen na de geboorte van haar zoontje, oud 37 jaar, dochter van Jan van Zantbeek en van Hendrina Geert den Otter, van beroep bouwlieden te Sint Michielsgestel.
  Gehuwd (2) te Beverwijk op 8 augustus 1852 met Neeltje Beentjes, geboren te Heemskerk op 20 april 1815, Rooms-Katholiek, van beroep vrachtrijdster, overleden te Beverwijk op 31 mei 1897, oud 82 jaar, dochter van Pancras Beentjes, ook genaamd Beenker, en van Immetje Boon, ook Emerentiana Boon.
  Neeltje Beentjes was eerder gehuwd te Heemskerk op 24 november 1839 met Cornelis van de Winkel, geboren te Velsen op 18 februari 1816, overleden te Beverwijk op 19 september 1851, oud 34 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Beverwijk, 18 mei 1813, fol. 14:
  In het jaar 1813 den 18de der maand Meij des voormiddags ten tien uuren is voor ons maire als Ambtenaar van den burgerlijke staat der Gemeente van Beverwijk Canton Beverwijk Arrondissement Haarlem Departement van de Zuiderzee gecompareerd Anna Bievink, oud 58 jaren, vroedvrouw, wonende alhier, welke ons heeft verklaard,
  dat op den 17de der maand Meij van het jaar 1813 des avonds te tien uuren, een kind van het mannelijk geslagt geboren is, ten huize van de weduwe Simon Bruijns gelegen aan de Breestraat binne deze Gemeente, welke kind zij ons voorstelde, verklaarende aan het zelve de voornaam van Thomas te geven; en welk kind is geboren uit Marijtje Bruins, zonder beroep, huisvrouw van Thomas van Son, sergeant bij de 133ste Compagnie kust kanonniers, gestationneerd te Huisduinen in dit Departement.
  De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrik Bruijns, oud 30 jaren, voerman, wonende alhier en van Cornelis van de Molen, oud 38 jaren, Schipper, mede wonende alhier;
  en hebben de declarante en getuigen deze acte van geboorte na dat hun dezelve was voorgelezen nevens ons ondertekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Sint Michielsgestel, 21 februari 1814, nr. 12:
  In het jaar 1814 den 21ste februarij Smorgens negen uren compareerde voor ons Burgemeester van St. Michiels Gestel
  Jan van Zantbeek, Bouwman, dewelke on heeft gepresenteert een kind van het Vouwelijk [!] geslacht geboren, den 21ste februarij Snagts om Een Uur van hem comparant en van Hendrina Geert den Otter zijne Huisvrouw en aan het welk hij verklaard heeft den naam te willen geven van Clara,
  gezegde verklaring en presentatie geschied in bijwezen van Franus Immens, Vroedmeester, wonende te St. Michiels Gestel en van Pieter Dankers, Schoenmaker, mede alhier woonachtig, welke, naar aan haar voorlezing te zijn gedaan, met ons hebben geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Heemskerk, 21 april 1815, fol. 5:
  In het jaar 1815 den 21sten der maand April des voormddags ten tien uren, is voor ons burgemeester als amtenaar [!] van den burgerlijken staat der Gemeente van Heemskerk Kanton Alkmaar No. 2, arrondissement Alkmaar departement der Zuiderzee gecompareerd,
  Bankras Beentjes, daglooner, oud 21 Jaren, wonende alhier, welke ons een Kind van het vrouwelijk geslacht heeft voorgesteld, den 20sten dezer maand des morgens ten Een ure uit hem declarant en deszelfs huisvrouw Immetje Boon geboren, en aan het welk hij verklaard heeft den naam van Neeltje te willen geven.
  De gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Klaas Assendelft, veldwagter, oud 50 jaren en Lourens Schuitemaker, schoolhouder, oud 29 jaren, beide wonende alhier, en hebben de Vader en Getuigen deze acte van geboorte, nadat hun dezelve was voorgelezen nevens ons onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 19 oktober 1840:
  Certificaat. Om te trouwen.
  De Staatsraad, Gouverneur van de Provincie Noord-Holland, verklaart,
  dat Thomas van Son, geboren te Beverwijk den 17 Mei, van beroep schilper,
  Zoon van Thomas en van Marijtje Bruijns, van beroep Bouwman, wonende te Beverwijk,
  binnen de gemeente van Beverwijk voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nummer 23 op hetwelk hij is ingelijfd geworden bij het 3e Bat. Veldartillerie en den tijd van ruim 7 Jaren hebbende gediend, behoorlijk uit de dienst ontslagen is.
  [letterlijke weergave van het oorspronkelijke certificaat, huwelijksbijlage]

  HUWELIJKSAKTE, Sint Michielsgestel, 14 november 1840, nr. 23:
  In het jaar 1840, den 14de der maand November, zijn voor ons Burgemeester der gemeente St. Michiels Gestel, Beambte van den Burgerlijken Stand, verschenen:
  Thomas van Son, Jongman, van beroep Bouwman, oud 27 Jaren, geboren en wonende te Beverwijk, meerderjarige Zoon van Thomas van Son en van Marijtje Bruijns, Bouwlieden, wonende te Beverwijk, ter eenre, En
  Clara van Zantbeek, jongedochter, van beroep Bouweresse, oud 26 Jaren, geboren en wonende te St. Michiels Gestel, meerderjarige dochter van Jan van Zantbeek en van Hendrica den Otter, Bouwlieden, wonende te St. Michels Gestel, ter andere zijde.
  Zijnde de getuigen geene Bloedverwanten der partijen. En hebben de getuigen benevens den Bruidegom en de vader van de Bruid deze akte na voorlezing met ons geteekend, hebbende de Bruid en de moeder van de Bruid verklaard niet te kunnen schrijven of teekenen, als hebbende zulks nooit geleerd.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 14 november 1851, fol. 16:
  Heden den 14den November 1851, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk verschenen
  Hendrik van Deenen, van beroep Kledermaker, oud 52 jaren, wonende binnen deze Gemeente, bekende van de na te noemen overledene, en Antoni de Boer, van beroep Schoenmaker, oud 34 jaren, wonende alhier en gebuur van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 13den dezer maand des avonds ten negen ure, in het huis staande alhier aan de Breestraat numero 135 in den ouderdom van 37 jaren is overledene Klara van Zantbeek, van beroep zonder, geboren te Sint Michielsgestel en wonende te Beverwijk, huisvrouw van Thomas van Son, dochter van Jan van Zantbeek en van Hendrina Otten, beide overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de beide Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 22 juli 1852:
  Certificaat. Om te trouwen.
  De Staatsraad, Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland, verklaart,
  dat Thomas van Son, geboren te Beverwijk den 17 Mei, van beroep schelper,
  Zoon van Thomas en van Marijtje Bruijns, van beroep Bouwman, wonende te Beverwijk,
  binnen de gemeente van Beverwijk voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nummer 23 op hetwelk hij is ingelijfd geworden bij het 3e Bat. Veld Artillerie en den tijd van ruim 7 jaren hebbende gediend, behoorlijk uit de dienst ontslagen is.
  Signalement: Lengte 1/7/2, aangezigt rond, voorhoofd lang, oogen grijs, neus ordinair, mond ordinair, kin spits, haar blond, en wenkbraauwen blond.
  [letterlijke weergave van het oorspronkelijke certificaat, huwelijksbijlage]

  HUWELIJKSAKTE, Beverwijk, 8 augustus 1852, nr. 15:
  Heden den 8sten Augustus 1852, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk, in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
  Thomas van Son, weduwenaar van Klara van Zantbeek, van beroep arbeider, oud 39 Jaren, geboren en wonende te Beverwijk, meerderjarige zoon van Thomas van Son en Marijtje Bruijns, beide overleden, en
  Neeltje Beentjes, weduwe van Cornelis van de Winkel, van beroep vragtrijdster, oud 37 Jaren, geboren te Heemskerk en wonende alhier, meerderjarige dochter van Bankeras Beentjes, boer, en van Immetje Boon, zonder beroep, beide wonende te Heemskerk.
  Getuigen:
  Wouter Duin, werkman, oud 53 Jaren, schoonbroeder des bruidegoms.
  Jan Bernardus Geerlings, wagenmaker, oud 24 Jaren, neef des bruidegoms,
  Willem Heijdekker, venter, oud 33 Jaren, en
  Lourens Geldermans, broodbakker, oud 34 Jaren, beide goede bekenden der bruid, en wonende dezen binnen deze gemeente.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, den bruidegom, en de tweede en vierde getuige is onderteekend, verklarende de overige comparanten en getuigen niet te kunnen schrijven.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 19 juli 1858, nr. 60:
  Heden den 19den Julij 1858, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk verschenen
  Hendrik van Deenen, van beroep Kledermaker, oud 59 jaren, wonende alhier en bekende van de na te noemen overledene, en Willem Bitter, van beroep Vragtrijder, oud 52 jaren, wonende alhier en bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 18den dezer Maand des voormiddags ten 11 ure, in het huis staande alhier aan den Houtweg numero 490 in den ouderdom van 44 Jaren is overleden Tomas van Son, van beroep vragtrijder, geboren en wonende alhier, echtgenoot van Cornelia Beentjes, zoon van Tomas van Son en van Geertruida Bruijns, beide overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 1 juni 1897, nr. 41:
  Heden den 1sten Juni 1897, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk,
  Johannes Petrus Tervoort, van beroep aanspreker, oud 48 jaren, wonende alhier en Gerrit van Baar, van beroep timmerman, oud 29 jaren, wonende alhier, die verklaarden,
  Dat op den 31sten Mei dezes jaars, des namiddags ten acht ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier aan de Koningstraat wijk G 83 in den ouderdom van 82 jaar een maand is overleden Cornelia Beentjes, van beroep zonder, geboren te Heemskerk en wonende alhier, weduwe van Thomas van Son, eerder weduwe van Dirk van de Winkel, dochter van Bank Beentjes en van Jansje Boon, beiden overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door ons is onderteekend met de aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KIND UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Thomas Johannes van Son,
   Geboren te Beverwijk op 7 november 1851, overleden aldaar op 6 juni 1862, oud 10 jaar.
  KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
  1. Alida Maria van Son,
   Geboren te Beverwijk op 29 juli 1853, van beroep winkelierster, overleden te Velsen op 9 februari 1930, oud 76 jaar.
   Gehuwd te Beverwijk op 27 november 1879 met Hendrik Wouter Duin, geboren te Beverwijk op 21 februari 1856, van beroep timmerman, aannemer, overleden te Beverwijk op 8 december 1908, oud 52 jaar, zoon van Wouter Hendriksz Duijn en Margaretha Catharina Kochx.
  2. Cornelis van Son,
   Geboren te Beverwijk op 4 november 1854, van beroep werkman te Beverwijk (1879).
  3. Bank van Son,
   Geboren te Beverwijk op 30 november 1856, overleden aldaar op 28 november 1858, oud bijna 2 jaar.
 8. Johanna Christina van Son,
  Geboren te Beverwijk op 14 september 1816, Rooms-Katholiek, overleden te Vogelenzang (gem. Bloemendaal) op 4 januari 1894, oud 77 jaar.
  Gehuwd te Beverwijk op 10 juli 1836 met Gijsbert Assendelft, geboren te Heemskerk op 27 maart 1812, van beroep werkman, fabriekwerker, overleden te Vogelenzang (gem. Bloemendaal) op 3 januari 1891, oud 78 jaar, zoon van Klaas Assendelft, van beroep dorpsdienaar (1812) en van Neeltje Hoefgeest.

  GEBOORTEAKTE, Heemskerk, 18 april 1812, nr. 10:
  In het Jaar 1812, den 18de der Maand April, des Voormiddags ten Elf Uuren, is voor Ons Maire Ambtenaar van den burgerlijken staat der Gemeente van Heemskerk, kanton Alkmaar No. 2, Arrondissement Alkmaar, departement van de Zuiderzee, gecompareerd
  Klaas Assendelft, oud 47 Jaren, Dorpsdienaar, wonende alhier, welke ons een kind van het Mannelijk geslacht heeft voorgesteld, den 27ste Maart des Avonds ten Tien Uuren, uit hem declarant en Neeltje Hoefgeest deszelfs Huisvrouw geboren en aan het welk hij verklaard heeft de voornaam van Gijsbert te willen geven.
  De gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Reijnier Kolen, oud 50 Jaren, Wagemaker en Louwrens Schuijtemaker, oud 27 Jaren, Schoolmeester, beide wonende alhier,
  en hebben de vader en getuigen deze acte van Geboorte na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons ondertekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Beverwijk, 15 september 1816, fol. 22:
  In het Jaar 1816, den 15de der maand September des voormiddags ten Tien Uuren is voor ons Burgemeester als Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente van Beverwijk, Canton Beverwijk in de Provintie Noordholland gecompareerd
  Thomas van Son, Bouwman, oud 46 Jaaren, wonende alhier welke ons een kind van het vrouwelijk geslagt heeft voorgesteld den 14de dezer maand des morgens ten half Drie Uuren, Uit hem declarant en Marijtje Bruijns, desselfs huisvrouw geboren en aan het welk hij verklaard heeft de voornamen van Johanna Christina te zullen geven.
  De gemelde Verklaring en Voorsteling is geschied in tegenwoordigheid van Lammert Nijman, Tapper, oud 53 Jaren, wonende alhier en Hendrik Bruijns, Logementhouder, oud 34 Jaaren, meede wonende alhier
  en hebben de Vader en de beide getuigen deze acte van geborten na dat hun dezelve was voorgelezen nevens ons ondertekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 25 juni 1836:
  Certificaat. Om te trouwen.
  De Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland, verklaart,
  dat Gijsbert Assendelft, geboren te Heemskerk den 27 Maart 1812, van beroep dagloner,
  Zoon van Klaas en van Neeltje Hoefgeest, van beroep ----, wonende te Heemskerk,
  binnen de gemeente van Heemskerk voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nummer 16 hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.
  [letterlijke weergave van dit certificaat, huwelijksbijlage]

  HUWELIJKSAKTE, Beverwijk, 10 juli 1836, fol. 6:
  Op heden den 10den Julij des Jaars 1836 des namiddags ten half Een uren, zijn voor ons assessor, bij absentie van den Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Beverwijk verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Gijsbert Assendelft, Jongman, oud 24 jaren, van beroep Werkman, geboren en wonende te Heemskerk, meerderjarige zoon van Klaas Assendelft en van Neeltje Hoefgeest, beide overleden, en
  Johanna Christina van Son, Jongedochter, oud 19 Jaren, zonder beroep, geboren en wonende binnen deeze gemeente, minderjarige dochter van Thomas van Son, Bouwman en van Marijtje Bruijns, beide wonende binnen deze gemeente, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming gevende.
  Getuigen:
  Jacob Assendelft, Opziender der Jagt, oud 28 jaren, wonende te Alkmaar,
  Jan Assendelft, dagloner, oud 35 jaren, wonende te Heemskerk, beide broeders van de bruidegom,
  Simon van Son, Schulper, oud 34 jaren, broeder van de bruid, en
  Wouter Duin, Werkman, oud 36 jaren, behuwd broeder van de bruid, beide wonende binnen deze gemeente, dewelke de verklaring van de bruidegom en bruid, omtrent het overlijden van de grootouders van de bruidegom, met Eede hebben bevestigd.
  Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend, met uitzondering van de laatste getuigen welke verklaarde niet te kunnen schrijven.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Bloemendaal, 5 januari 1891, nr. 1:
  Heden den vijfden Januari 1891, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Bloemendaal,
  Nicolaas Assendelft, van beroep arbeider, oud 53 jaren, wonende te Bennebroek, zoon van de na te noemen overledene, en Jacobus Prenen, van beroep gemeentebode, oud 63 jaren, wonende te Haarlem, niet verwant aan die overledene, die verklaarden,
  dat op den 3den Januari dezes jaars des namiddags ten vier ure, binnen deze gemeente in het huis staande te Vogelenzang in den ouderdom van 78 jaren is overleden Gijsbertus Assendelft, van beroep arbeider, geboren te Heemskerk en wonende alhier, gehuwd met Johanna van Son, zoon van wijlen de echtelieden Nicolaas Assendelft en Neeltje Hoefgeest.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons is onderteekend met de aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Bloemendaal, 4 januari 1894, nr. 5:
  Heden den vierden Januari 1894, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Bloemendaal,
  Andries Lucas Fictoor, van beroep bloemist, oud 47 jaren, wonende te Bennebroek, niet verwant aan de na te noemen overledene, en Cornelis Johannes van Dieren, van beroep bloemistknecht, oud 39 jaren, wonende mede te Bennebroek, niet verwant aan die overledene, die verklaarden,
  dat op den vierden Januari dezes jaars des voormiddags ten vier ure, binnen deze gemeente in het huis staande te Vogelenzang in den ouderdom van 77 jaren is overleden Johanna van Son, van beroep zonder, geboren te Beverwijk en wonende alhier, weduwe van Gijsbertus Assendelft, zijnde de namen, voornamen, het beroep en de woonplaats van de ouders van de overledene aan de aangevers onbekend.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons is onderteekend met de aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KINDEREN:
  1. Nicolaas Johannes Assendelft,
   Geboren te Beverwijk op 17 september 1837, van beroep arbeider, overleden te Bloemendaal op 12 december 1931, oud 94 jaar.
   Gehuwd (1) te Bennebroek op 8 februari 1866 met Maria Sophia Verzijlenberg, geboren te Haarlem op 5 februari 1843, overleden te Bennebroek op 28 februari 1886, oud 44 jaar, dochter van Willem Verzijlenberg, van beroep werkman en van Johanna Stokman.
   Gehuwd (2) te Bloemendaal op 11 januari 1888 met Margaretha Weijers, geboren te Lisse op 4 januari 1841, overleden te Vogelenzang (gem. Bloemendaal) op 4 januari 1934, oud 93 jaar, dochter van Steven Weijers, van beroep werkman en van Petronella Joore.
   Margaretha was eerder gehuwd te Bennebroek op 14 april 1864 met Jacobus van Roode, geboren te Noordwijkerhout op 25 februari 1836, van beroep dagloner, landbouwersknecht, landbouwer, overleden te Vogelenzang (gem. Bloemendaal) op 3 oktober 1880, oud 44 jaar, zoon van Kornelius van Roode en Anna van Kampen.
  2. Thomas Assendelft,
   Geboren te Velsen op 15 april 1840, van beroep arbeider, overleden te Haarlem op 21 februari 1919, oud 78 jaar.
   Gehuwd te Heemstede op 26 april 1865 met Cornelia Smit, geboren te Heemstede op 21 februari 1841, overleden te Haarlem op 20 november 1925, oud 84 jaar, dochter van Jan Smit en van Hendrina Smits.
  3. Cornelia Maria Assendelft,
   Geboren te Velsen op 14 januari 1843, overleden te Heemstede op 28 februari 1928, oud 85 jaar.
   Gehuwd te Bloemendaal op 11 oktober 1871 met Gerardus Pieterse Klaaren, geboren te Velsen op 3 maart 1842, van beroep abeider, overleden te Heemstede op 29 juli 1889, oud 47 jaar, zoon van Pieter Klaaren, van beroep landman en van Maria Pruim
  4. Christina Alida Assendelft,
   Geboren te Wijk aan Zee en Duin op 19 april 1846, overleden te Velsen op 26 november 1921, oud 75 jaar.
   Gehuwd te Bloemendaal op 23 juli 1873 met Peter Daniel Kuneman, geboren te Velsen op 13 september 1847, van beroep schilder, overleden te Beverwijk op 9 april 1925, oud 77 jaar, zoon van Johan Hendrik Kuneman, van beroep schilder en van Jannetje Lagerweg.
  5. Maria Geertruida Assendelft,
   Geboren te Wijk aan Zee en Duin op 11 februari 1849.
   Gehuwd te Bloemendaal op 27 november 1878 met Klaas de Goede, geboren te Beverwijk op 8 mei 1847, van beroep arbeider, overleden te Bennebroek op 22 mei 1928, oud 81 jaar, zoon van Dirk de Goede en van Maria Tervoort.
  6. Geertruida Johanna Assendelft,
   Geboren te Beverwijk op 16 augustus 1851, overleden te Heemstede op 14 februari 1919, oud 67 jaar.
   Gehuwd te Bennebroek op 10 mei 1882 met Frederik Matthijs Castien, geboren te Vogelenzang (gem. Bloemendaal) op 10 oktober 1849, van beroep arbeider, overleden te Bloemendaal op 5 juni 1923, oud 73 jaar, zoon van Pieter Castien en van Johanna van Roode.
  7. Johanna Anthonia Assendelft,
   Geboeren te Vogelenzang (gem. Bloemendaal) op 29 maart 1854, overleden aldaar op 13 april 1856, oud 2 jaar.
  8. Johannes Gijsbertus Assendelft,
   Geboren te Vogelenzang (gem. Bloemendaal) op 3 februari 1858, overleden aldaar op 2 februari 1862, oud bijna 4 jaar.
 9. Johannes Andreas van Zon,
  Geboren te Beverwijk op 27 augustus 1819, overleden aldaar op 7 september 1819, oud 11 dagen.

  GEBOORTEAKTE, Beverwijk, 28 augustus 1819, fol. 15:
  In het Jaar 1819 den 28sten der maand Augustus des Voormiddags ten Tien Uuren is voor ons Schout als Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Beverwijk, Canton Beverwijk in de Provincie Noordholland gecompareerd
  Thomas van Zon, Bouwman, oud 49 Jaren, wonende alhier, welke ons een kind van het Mannelijk geslagt heeft voorgesteld den 27sten dezer Maand des morgens ten Zeven Uuren uit hem Declarant en Maria Bruins, deszelfs Huisvrouw geboren en aan hetwelk hij verklaard heeft de voornamen van Johannes Andreas te zullen geven.
  De gemelde Verklaring en Voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Hendrik Bruijns, Logementhouder, oud 36 Jaren, wonende alhier en van Jan Hogeduin, Voermansknegt, oud 32 Jaren, mede wonende alhier
  en hebben de Vader en de beide getuigen deze acte van geboorte na dat hun dezelve was voorgelezen nevens ons onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 8 september 1819, fol. 10v :
  In het Jaar 1819 den achtsten der Maand September zijn voor ons Schout als Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Beverwijk Canton Beverwijk in de Provincie Noordholland gecompareerd
  Thomas van Zon, Bouwman, oud 49 Jaren, wonende alhier, geadsisteeerd met Hendrik Bruijns, Logementhouder, oud 36 Jaren, mede wonende alhier, welke aan ons verklaard hebben dat op den Zevenden dezer maand des middags ten Twaalf Uuren alhier is
  overleden Johannes Andreas van Zon, Zoon van den eersten declarant in den ouderdom van Elf dagen en hebben de Declaranten deze acte nadat hun dezelve was voorgelezen nevens ons ondertekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 10. Johannes Lambertus van Son,
  Geboren te Beverwijk op 19 augustus 1823, Rooms-Katholiek, van beroep dagloner, fabriekwerker, overleden te Heemstede in zijn woning aan de Glip op 26 december 1858, oud 35 jaar.
  Gehuwd te Beverwijk op 24 mei 1846 met Petronella Wijnkoop, geboren te Beverwijk op 20 juli 1820, van beroep werkster, overleden te Beverwijk op 6 oktober 1913, oud 93 jaar, dochter van Dirk Wijnkoop, van beroep venter en van Catharina Jongejan.

  GEBOORTEAKTE, Beverwijk, 21 juli 1820, fol. 13v:
  In het Jaar 1820 den 21sten der maand Julij des voormiddags ten Tien Uren, voor Ons Schout als Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Beverwijk Canton Beverwijk in de Provincie Noordholland gecompareerd
  Dirk Wijnkoop, Venter, oud 35 Jaren, wonende alhier welke ons een kind van het Vrouwelijk geslagt heeft voorgesteld den 20sten dezer maand des avonds ten Acht Uren, uit hem Declarant en Catharina Jongejan, deszelfs Huisvrouw gebore, en aan het welk hij verklaard heeft de voornaam van Petronella te zullen geven.
  De gemelde Verklaring en Voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Antonij Bakker, Metzelaarknegt, oud 53 Jaren, wonende alhier en van Dirk Beenders, Dagloner, oud 36 Jaren, mede wonende alhier,
  en is deze Acte van geboorten na dat hun dezelve was voorgelezen, door mij alleen ondertekend, terwijl de Vader en de beide getuigen verklaard hebben niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Beverwijk, 20 augustus 1823, fol. 20:
  Den 20sten dag der maand Augustus van 't jaar 1823 ten tien ure, voor den middag.
  Acte van Geboorte van Johannes Lambertus, geboren den 19den Augustus des Nachts ten twaalf ure, Zoon van Thomas van Son, Bouwman, wonende binnen deze gemeente aan de Breestraat in het Huis No. 179 en Maria Bruijns, Echtelieden.
  Het Kind is erkend te zijn van het mannelijk geslacht.
  Getuigen Hendrik Bruijns, oud 39 jaren, van beroep Logementhouder, wonende aan de Breestraat en Gerrit van Aken, oud 44 jaren, van beroep Timmermansknegt, wonende aan de Breestraat.
  Op het verzoek aan ons gedaan door Thomas van Son.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de Vader en de beide bovengemelde getuigen, bevestigd ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Beverwijk.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 7 mei 1846:
  Certificaat. Om te trouwen.
  De Staatsraad, Gouverneur der Provincie Noord-Holland, verklaart,
  Dat Johannes Lambertus van Son, geboren te Beverwijk den 19 Augustus 1823, van beroep dagloner,b Zoon van Thomas en van Maria Bruijns, van beroep Tapper, wonende te Beverwijk,
  binnen de gemeente van Beverwijk voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem bij de loting is ten deele gevallen het nummer 43 en dat hij vervolgens door den Militie-Raad, zitting gehouden hebbende te Haarlem, uithoofde van Broeder gepasporteerd finaal is vrijgesteld.
  Signalement.
  Lengte 1 El 7 Pm 3 Dm - St.
  Aangezigt ovaal, Voorhoofd rond, Oogen grijs, Neus ordinair, Mond idem, Kin rond, Haar blond, Wenkbraauwen idem.
  [letterlijke weergave van het oorspronkelijke certificaat; huwelijksbijlage]

  CERTIFICAAT VAN ONVERMOGEN, Beverwijk, 1846:
  De Burgemeester van Beverwijk verklaart op getuigenis van Matthijs van Noort, meester Schoenmaker en van Jan Cornelissen, meester kledermaker van beroep, beide te goedernaam en faam bekend staande inwoners dezer Gemeente dat Johannes Lambertus van Son en Petronella Wijnkoop, beide onvermogende zijn om de zegels te betalen welke zij zouden noodig hebben tot het aangaan van hun voorgenomen huwelijk en aldus zijn vallende inde termen van artikel 10 No. 27 der wet van den 3 October 1843.
  [letterlijke weergave van het oorspronkelijke certificaat; huwelijksbijlage]

  HUWELIJKSAKTE, Beverwijk, 24 mei 1846, nr. 11:
  Heden den 24sten dag van Mei 1846, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk in het huis derzelve gemeente, verschenen,
  Johannes Lambertus van Son, Jongman, daglooner, oud 22 Jaar, geboren en wonende alhier, minderjarige zoon van Thomas van Son, tapper van beroep en van Maria Bruijns, zonder beroep, beide wonende alhier.
  En Petronella Wijnkoop, jongedochter, zonder beroep, oud 25 Jaar, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Dirk Wijnkoop, daglooner en van Catharina Jongejan, zonder beroep, beide alhier wonende.
  Zijnde de wederzijdse ouders van het bruidspaar hier bij tegenwoordig en hunne toestemming gevende
  Getuigen:
  Wouter Duijn, oud 48 Jaar, straatwerker van beroep, schoonbroeder van den bruidegom;
  Simon van Son, oud 45 Jaar, daglooner van beroep, broeder van den Bruidegom,
  Cornelis Wijnkoop, oud 32 Jaar, daglooner van beroep, broeder van de bruid en
  Simon Wijnkoop, oud 24 Jaar, daglooner van beroep, broeder van de bruid, alle wonende binnen deze Gemeente.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, den bruidegom en zijne beide ouders, als mede den tweede getuige, verklarende de overige comparanten in dezen niet te kunnen schrijven.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Heemstede, 27 december 1858, Suppletoir Register fol 2v:
  Heden den 27sten December 1858 zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Heemstede verschenen
  Matthijs Geutskens, van beroep arbeider, oud 34 jaren, wonende te Heemstede, bekende van de na te noemen overledene, en Rudolf Schellenberg, van beroep Veldwachter, oud 49 jaren, wonende te Heemstede, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 26sten dezer des morgens ten zes ure, in het huis staande aan de Glip in den ouderdom van 33 jaren is overleden Johannes van Son, van beroep arbeider, geboren te Beverwijk en wonende alhier, gehuwd met Petronella Wijnkoop, Zoon van wijlen de Echtelieden Thomas van Son en Marijtje Bruins.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons met de getuigen is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 1913, nr. 60:
  Overleden te Beverwijk op 6 oktober 1913 in den ouderdom van 93 jaren, Petronella Wijnkoop, Peperstraat 36, geboren te Beverwijk, dochter van Dirk Wijnkoop en van Catharina Jongejan, weduwe van Johannes Lambertus van Son.
  [bron: Digitale Stamboom Kennemerland]

  KINDEREN:
  1. Thomas van Son,
   Geboren te Beverwijk op 7 februari 1847, overleden aldaar op 9 februari 1847, oud 2 dagen.
  2. Levenloze dochter,
   Doodgeboren te Beverwijk op 7 februari 1847.
  3. Maria Geertruida van Son,
   Geboren te Beverwijk op 18 maart 1848, overleden aldaar op 4 mei 1910, oud 62 jaar.
   Gehuwd te Beverwijk op 25 mei 1876 met Pieter van Zutphen, geboren te Beverwijk op 11 oktober 1852, ingelijfd bij het 4e Regiment Infanterie op 14 mei 1872, van beroep arbeider, kanaalwerker, overleden te Beverwijk op 14 april 1931, oud 78 jaar, zoon van Jacobus van Zutphen en Neeltje Streetse.
   Pieter huwde (2) te Beverwijk op 1 juni 1911 met Anna Maria Gemen, geboren te Boxmeer op 25 juni 1857, overleden te Beverwijk op 28 april 1933, oud 75 jaar, dochter van Jan Pieter Gemen en Johanna Catharina Huberdina van Lijf.
   Anna Maria was eerder gehuwd met Adrianus de Rooij.
  4. Catharina van der Son,
   Geboren te Beverwijk op 9 mei 1850, van beroep dienstbode (1870, 1875), overleden te Beverwijk op 14 maart 1929, oud 78 jaar.
   Gehuwd (1) te Beverwijk op 11 augustus 1870 met Albertus Snijders, geboren te Wijk aan Zee en Duin op 9 maart 1846, van beroep tuinier, arbeider, overleden te Beverwijk op 20 maart 1871, oud 25 jaar, zoon van Willem Snijders en van Cornelia Neele.
   Gehuwd (2) te Beverwijk op 13 mei 1875 met Johannes Pirovano, geboren te Beverwijk op 5 april 1845, van beroep militair (1865-1873), arbeider, overleden te Beverwijk op 3 augustus 1919, oud 74 jaar, zoon van Jacob Pirovano en Maria Bonekamp.
  5. Tomas van Son,
   Geboren te Beverwijk op 17 juli 1852, diende als plaatsvervanger in de Nationale Militie (1872-1877), van beroep arbeider, opperman, overleden te Beverwijk op 18 juli 1920, oud 68 jaar.
   Gehuwd (1) te Beverwijk op 20 oktober 1881 met Elisabeth van Zutphen, geboren te Velsen op 6 januari 1853, overleden te Beverwijk op 24 juni 1893, oud 40 jaar, dochter van Pieter van Zutphen en van Johanna Cornelia Kochx.
   Gehuwd (2) te Beverwijk op 14 juni 1894 met Maria Schillemans, geboren te Steenbergen op 1 februari 1862, overleden te Velsen op 15 maart 1931, oud 69 jaar, dochter van Theodorus Schillemans en Joanna de Bruijn.
  6. Cornelia van Son,
   Geboren te Hillegom 1854/55, overleden te Beverwijk op 12 oktober 1874, oud 19 jaar.
   Ongehuwd.
  7. Dirk van Son,
   Geboren te Heemstede op 8 oktober 1857, uit hoofde van broederdienst vrijgesteld van militaire dienst, van beroep arbeider, koopman, boekdrukker, overleden te Beverwijk op 30 december 1937, oud 80 jaar.
   Gehuwd (1) te Beverwijk op 1 mei 1879 met Helena Catharina de Smit, geboren te Enkhuizen op 9 maart 1845, van beroep dienstbode (1879), overleden te Beverwijk op 15 juni 1888, oud 43 jaar, dochter van Hendrik de Smit en Alida van der Heijde.
   Gehuwd (2) te Beverwijk op 28 februari 1889 met Elisabeth van Amersfoort, geboren te Beverwijk op 19 maart 1840, overleden te Bloemendaal op 17 mei 1891, oud 51 jaar, dochter van Gerrit van Amersfoort, van beroep metselaar en van Maria Heuverkamp.
   Elisabeth was eerder gehuwd te Beverwijk op 3 november 1870 met Paulus Benjamin, geboren te Zaandam op 2 februari 1843, van beroep arbeider, overleden te Krommenie op 15 april 1888, oud 45 jaar, zoon van Jan Benjamin, van beroep schaarslijper en van Maria Huibens.
   Gehuwd (3) te Beverwijk op 10 september 1891 met Johanna Bruijns, ook Antje Bruijns, geboren te Beverwijk op 28 oktober 1854, overleden aldaar op 31 maart 1917, oud 62 jaar. dochter van Hendrik Bruijns en Antje de Munk.
   Johanna was eerder gehuwd te Beverwijk op 10 oktober 1878 met Adrianus Laans, geboren te Haarlem op 28 juni 1855, ingelijfd bij het regiment Grenadiers en Jagers op 12 mei 1875, van beroep arbeider, overleden te Amsterdam op 29 september 1884, oud 29 jaar, zoon van Joannes Laans en Joanna van Deursen
296. Klaas TROMP,
Zoon van Cornelis Klaasz Tromp [nr. 592] en Duijfje Jans de Wit [nr. 593], geboren te Velsen ca. 1735, Rooms-Katholiek, van beroep huisman, landbouwer, vermeld als R.K. aalmoesmeester (1795), overleden te Velsen, begraven aldaar op 14 juni 1810, oud ca. 75 jaar.
Gehuwd te Velsen voor Schout en Schepenen op 5 mei 1765 met Trijntje Klaasse DREGER.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen 15 januari 1765 (Assumptie Voogdij):
Klaas Tromp, wonende alhier en Sijmen Sierke, wonende onder Heemskerk, executeurs over de nalatenschap van Cornelis Tromp, overleden alhier op 1 januari 1765, en voogden over diens minderjarige zoon Jan, benoemen tot mede executeur en voogd Pieter Jacobsz de Vries, wonende mede onder Heemskerk.

IMPOST op trouwen, Velsen, 12 april 1765:
Klaas Tromp, woonende alhier, classis f 6.-, met Trijntje Dreger, mede wonende alhier, classis f 6.-

TROUWREGISTER, Velsen, Schout & Scheepenen, 5 mei 1765:
Klaas Tromp, Jongman met Trijntje Dreger, Jongedogter beiden gebooren en woonende onder Velsen.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 9 januari 1766, nr. 90 (Testament):
"De testateuren hebben verklaart, tezaamen tusschen de f 4.000.- en f 8.000.- gegoed te zijn".
Compareerden den Eersaame Klaas Tromp, en d'Eerbaare Trijntje Dreger, eghtelieden, woonende op de Hofgeest, en wijzen elkaar aan als hun enige en universele erfgenaam.

NOTARISAKTE, Haarlem, 14 mei 1771:
E.E.Funier Arisz Kok en Claas Cornelisz Tromp aangesteld als curateel voor Jacob van Brama [oom].

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 15 augustus 1771:
In deze akte, waarin Klaas optreedt als executeur van de nalatenschap van zijn oom Jacob van Brama, wordt Klaas vermeld als "Huisman".

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 22 juli 1772:
Klaas Tromp, huisman, wonende op de Hofgeest, koopt van Barent Kromhoudt een stuk hooiland, gelegen in de Polder de Velserbroek en in de Westbroek, genaamd de Langemaat, groot 3 morgen 200 roeden voor de somma van f 2.320.-
Borgen zijn Simon Kluijskens en Cornelis Dreger.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 22 juli 1772:
Klaas Tromp, huisman, wonende op de Hofgeest, leent van Simon Kluijskens Simonszoon, Jan van Dieren en Jan Penning in qualiteit als voogden over Francijntje, Sijmen en Maria Kluijskens, de enige nagelaten kinderen en erfgenamen van wijle Sijmon Kluijskens en Johanna Nieuwenhoven, gewoond hebbende en overleden zijnde te Overveen de somma van f 3.000.- tegen 3% interest, met als onderpand een huismanswoning, genaamd Meerland met aanhorige landerijen, groot 20 morgen 317 roeden, gelegen in de Hofgeest, en de West- en Oostbroek en bestaande uit de navolgende percelen:
1) Een huijsmanswoning, schuur, karnhuis en verder getimmerte, erf, werf, boomgaard en het stuk land daarachter, groot 3 morgen 417 roeden, strekkende van de Hofgeesterweg tot de Heerenweg.
2) Een stuk land genaamd de Weid voor 't huis en gelegen in de Westbroek, groot 3 morgen 500 roeden.
3) Een stuk hooiland, gelegen over de Langesloot, groot 1 morge 200 roeden.
4) Nog een stuk hooiland, gelegen als voren, genaamd de Langeven, groot 2 morgen 400 roeden.
5) Nog een stuk hooiland, gelegen als voren, genaamd de Halve Verwer, groot 1 morgen 400 roeden.
6) Twee stukken hooiland, gelegen als voren in de Voormaad, groot elk 400 roeden.
7) Een stuk hooiland, gelegen als voren, genaamd de Langemaad, groot 3 morgen en 200 roeden.
8) Een stuk hooiland, gelegen in de Oostbroek, genaamd de halve 5 mad de groote Weid, groot 1 morge 400 roeden.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Publieke Verkoping, Velsen, 25 juli 1772:
Klaas Tromp koopt van verscheidene mensen nog op het land staande tarwe en rogge voor de somma van f 386.- met als borgen Klaas Engelsz en Jan Vonk.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Publieke verkoping, Velsen, 23 juli 1773:
Klaas Tromp koopt van mr. Jacob Borees Jansz twee op het land staande partijen gerst voor de somma van f 77.-, met als borgen Willem Govertsz en Dirk Havik.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Publieke verkoping, Velsen, 24 juli 1774:
Klaas Tromp koopt van diverse personen nog op het land staande "graauwe en vaale orten voor f 30.-, garst en haver voor f 165.- en nog een partij garst voor f 121.-"

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Publieke verkoping, Velsen, 30 juli 1774:
Klaas Tromp koopt van de heer Daniel Hooft een partij op het land staande haver voor de somma van f 64.- en nog een partij gerst voor f 115.-

OPMERKING:
Ook in de daaropvolgende jaren koopt Klaas Tromp regelmatig partijen op het land staande granen en andere gewassen (1775-1803).

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 27 augustus 1779:
Klaas Tromp, huisman, wonende op de Hofgeest leent van Mr. Jean Deutz, scheepen en raad der Stad Amsterdam de somma van f 1.000.- tegen 3% interest, met als onderpand een stuk hooiland in de polder de Velserbroek en in de Westbroek, genaamd de Langemaat, groot 3 morgen 200 roeden.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 7 maart 1783:
"Conditien en voorwaarden waarna Klaas Tromp, woonende op de Hofgeest onder Velsen" enige percelen hooi verkoopt, waarbij betaling in "goede gevalueerde silveren specie, in goude Rijders of gerande wigtige ducaaten" moet plaatsvinden.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Conditien, Velsen, 19 november 1795:
Conditien en voorwaarden waaronder Klaas Tromp, wonende onder Velsen, bij openbare opveiling en afslag runderbeesten, schapen en hooi verkoopt.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Conditien, Velsen, 19 juli 1797:
Klaas Tromp koopt 3 partijen nog op het veld staande haver voor de somma van f 407.-, gelegen in de Hartekamp.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 947, Schepenrol, Velsen, 1 juli 1807 tot 5 october 1808:
Regtdag: Gerrit Kampen, als in huwelijk hebbende Cornelia Janse Roos, eene nagelaten dogter van wijlen Jan Sijmonsz Roos, in zijn eerste huwelijk met Antje Pieterse van Limmen verwekt, woonende onder Velsen, op ende jegens Andries Cornelis Hijstek en Klaas Tromp, beide meede onder deze Ambagte woonagtig, in qualiteit als door wijlen voornoemde Jan Sijmensz Roos, gewoond hebbende en zijnde overleeden op de Hofgeest onder Velsen, gestelde voogden over zijne minderjaarige kinderen uit zijn voorschreeven eerste huwelijk, verwekt, en dat zowel over derzelve moederlijke goederen, als over de goederen van hem geerft, ingevolge Acte daarvan op den 26e october 1775 gepasseerd voor den Secretaris en twee Scheepenen van Velsen.
[Uit aktes wordt niet duidelijk waarover het geschil gaat]
IDEM, 6 en 9 herfstmaand (september) 1809:
[Schout en schepenen ontvangen f 32.- van de betrokkenen, teneinde juridisch advies in te winnen]
IDEM, 26 bloeimaand (mei) 1810:
[De gedaagden verklaren bereid te zijn alle informatie betreffende de nalatenschap in aanwezigheid van de rechtbank te openbaren en indien er sprake is van een batig saldo, dit tegen kwitantie aan de eisers over te maken.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 1004, Schepenakten, Velsen, 7 januari 1808, fol. 70:
Verklaaring: Cornelis Kampe getuigt dat hij heeft gezien dat Klaas Tromp aan zijn pupil Kee Roos f 132:11.- heeft betaald en dat zij vervolgens een handtekening heeft geplaatst op een document, waarop hij Cornelis Kampe vervolgens met een kruisje tekende.

NOTARISAKTE (Jan Schouten), Haarlem, 3 augustus 1807, boek 1422, blz. 66-75:
Testament op de langst levende van Claas Tromp en Trijntje Dreger, echtelieden wonende Hofgeest Velsen, of hun twee kinderen bij overlijden: Cornelis Tromp en Steijntje Claassen Tromp, huisvrouw van Hannes Penning. Aan Steijntje de boerenwoning Hofgeester Eijnde, nu bewoond door Jacob Castricum, met karnhuis, etc. en aan Cornelis de ouderlijke woning (bouwhuijs/boerenwoning) met toebehoren.

LIJSTEN DER BEGRAAVENEN TE VELSEN, 1810:
A: 1810.
Junij 14 - Klaas Tromp.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Weeskamer, Velsen, 15 zomermaand (=juni) 1810:
Aan weesmeesteren vertoont een testament van Claas Tromp en Trijntje Claase Dreger, Echtelieden, op den 3e Augustus 1807 voor Jan Schouten Koninklijk Notaris en getuigen te Haarlem gepasseerd, waarbij blijkt dat voornoemde Claas Tromp en Trijntje Claase Dreger, welke beijde alhier vier dagen na den anderen zijn komen te overlijden hebben aangesteld tot Executeurs van hun Testament Cornelis Claase Tromp en Hannes Penning, met uitsluiting uit hun boedel en Sterfhuis van de weeskamer van 't Hof ambagt en alle andere weeskameren in gerechte daar hun Sterfhuis mocht komen te vallen.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 947, Schepenrol, Velsen, 6 februari 1811:
[zie zoon Cornelis Klaasz Tromp].

297. Trijntje DREGER,
Dochter van Klaas Ariensz Dreger [nr. 594] en Stijntie Harmz [nr. 595], geboren te Velsen ca. 1737, overleden aldaar, begraven op 19 juni 1810, oud ca. 73 jaar.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF (Schout J. van Kalkar), Velsen, 6 mei 1750:
Cornelis Dreger, wonende alhier, voor zich zelf en als speciale procuratie hebbende van zijn behuwdmoeder Stijntie Harms, weduwe van Klaas Dreger en voogdesse over de twee bij hem in huwelijk verwekte onmondige kinderen [Aagje en Trijntje], tevens Pieter Kaasenbrood wonende aan de Heemskerkerduin, als in huwelijk hebbende Antje Dreeger, tevens Arij Hendericks van der Moere, wonende te Heemskerk, als in huwelijk hebbende Neeltje Dreeger en tenslotte Guurtie Dreeger, meerderjarige jongedochter, wonende alhier, ieder voor een twaalfde en de nagelaten weduwe voor de helft, verkopen aan de heer Gerrit Blaauw, koopman te Amsterdam, een half stuk hooiland, gelegen in de Westbroek, groot 900 Roeden, genaamd de Halve Sluijskamp, waarvan de andere helft de heer Blaauw al toebehoort, voor de somma van f 350.-
IDEM:
Arij Hendriksz van der Moere, verkoopt aan Stijntje Harms voor f 350.- zijn twaalfde deel in de eerder genoemde nalatenschap van Klaas Dreger, bestaande uit een huijsmanswoning en aangehorige landerijen, groot volgens het verpondingsboek, 17 morgen en 117 Roeden, gelegen aan de Hofgeest en in de West & Oostbroek, en bestaande uit:
1) Een huijsmanswoning, schuur, karnhuis, erf, boomgaarden met het stuk land daarachter, groot ruim 3 morgen, gelegen van de Hofgeesterweg tot de Heereweg, ten oosten mevr. Bernard en ten westen de heer Jan Trip.
2) Een stuk weiland van ruim 3 morgen bij het huis, belend ten zuiden de Waatering, ten westen de heer Jan Trip, ten noorden de Hofgeesterweg en ten oosten mevrouw Bernard.
3) Een stuk hooiland, gelegen over de Langesloot, groot 1 morge 2 hond, of 2 maden, belend ten zuiden het Elisabeth gasthuis te Haarlem, ten westen mevrouw Bernard, ten noorden de Nieuwe Waatering en ten oosten het na te noemen perceel, genaamd het Backersmorge.
4) Een stuk hooiland, genaamd de Langeven, groot 2 morgen, 4 hond, of 4 maaden belend ten zuiden de heer Burgemeester Harme Henrick van de Pols, ten westen de Nieuwe Watering, ten noorden de heer Cousebant en ten oosten het Weeshuijs te Haarlem.
5) Een stuk hooiland, genaamd de halve Verwer, groot 1 morg 4 hond, of twee en een half maaden, belend ten oosten Catharina Bie, ten westen de Roomsche Armen, ten zuiden de Westlaan en ten noorden de Meer.
6) Een stuk hooiland, genaamd het Backersmorgen, groot 1 morgen, belend ten oosten Mevr: Bernard, ten zuiden 't Elisabetsgasthuijs te Haarlem, ten westen het voornoemde perceel en ten noorden de Nieuwe Watering.
7) Een stuk hooiland op de Vroomaar, groot 1 mad, gaande in omwerf met een mad dito land van de heer Oom en met een mad dito land van Hendrick van der Hulst, zijde de gehele 3 maden belend ten zuiden de princes van Rupembre, ten westen de Westlaan, ten noorden het weeshuijs der Stad Haarlem en ten oosten de Watering.
8) Een stuk hooiland op de Vroomaad, groot 1 mad, gaande in omwerf met een mad dito land van Abraham Duijvensz en met een mad dito land van de weduwe Pieter Baakels, zijnde de geheele 3 maaden belend ten westen de Westlaan, ten noorden de princes van Rupembre, ten oosten de Nieuwe Watering en ten zuiden Antje Kruijer.
9) Een stuk hooiland, gelegen in de Oostbroek, groot 1 morge 4 hond, belend ten zuiden het Weeshuijs der Stad Amsterdam, ten westen de Diaconie alhier, ten noorden het Kinderhuijs der stad Haarlem en ten oosten de dijk.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 10 augustus 1763:
[Wanneer Steijntje Harms in 1762 intestato overlijdt, erven Aagje en Trijntje Dreger elk de helft van hun moeders tien twaalfde deel in een omvangrijk onroerend bezit in de Hofgeest onder Velsen;
Zie voor beschrijving van dit bezit onder Steijntje Harms !
Aangezien Aagje en Trijntje elk al een twaalfde, hun kindsdeel, bezitten, zijn zij elk voor de helft eigenaar van bovengenoemd onroerend goed.
Wanneer ook Aagje intestato overlijdt in 1763, wordt haar helft in vier gelijke parten verdeeld onder haar zuster Trijntje, haar halfbroer Cornelis, haar halfzuster Antje en tenslotte de dochter van haar halfzuster Neeltje, genaamd Agie van der Moer.
Deze laatste drie verkopen vervolgens hun aandeel voor f 473.- elk aan Trijntje, die nu de enige eigenaar is van bovengenoemd bezit.

NOTARISAKTE (F.A. de Genestet), Aalbertsberg, 18 januari 1787, nr. 616:
Testament van een Perzoon, gedeclareerd hebbende beneeden de f 4.000.- gegoed te zijn: Antje Claasd. Dreger, weduwe Pieter Kaasenbrood, wonende onder Velzen doghaar tegenwoordig bevindende alhier te Aalbertsberg.
Zij legateert aan:
1) Stijntje Tromp, dogter van Klaas Tromp, een zilveren beker.
2) Cornelis Tromp, zoon van Klaas Tromp, een brandewijnkom en dito lepel.
3) Aagje van der Moere, dogter van Arie van der Moere, een Goude kopleser met goude ballen.
4) Antje Bankeres Kaasenbrood, dogter van Bankeres Kaasenbrood een gouden halsstreng met een dito kruijs daaraan vast.
5) Guurtje Sonneveld, dogter van Jan Sonneveld, een goude haarnaald met een bloedcoraale ketting met het Goudslot daar aanvast.
6) Marijtje Konijn, dogter van Cornelis Konijn, twee goude ringen, zijnde een met steentjes en d'andere glad.
7) Guurtje Dreger, dogter van Cornelis Dreger, haar Testatrices beste Bed en Peuluw, mitsgaders twee kussens en drie deekens en haar beste damaste rok.
8) Jan Bankeras Kaasenbrood, een mes en vork met zilvere ......, met de scheede met zilverbeslag.
9) Aan de 5 kinderen van Cornelis Dreger, item aan de dogter van Arie van der Moere en dus aan hun sessen al haar Testatrices overige kleederen, zoo van zijde, wolle, linnen als andere stoffen, tot haare kleeding en lijfgebruik behoorende. Wijders nog aan gemelde 5 kinderen van Cornelis Dreger, aan de dogter van Arie van der Moere, mitsgaders aan Guurtje Sonneveld voornoemd, en dus aan hun sevene, de helfte van alle haar Testatrices overige linnen.
10) Roomsche Kerk onder Driehuis onder Velsen f 100.- tot onderhoud van dezelve kerk.
11) Voorts verklaarde de testatrice tot haare eenige en algeheele Erfgename te noemen ende te stellen Klaas Tromp en Trijntje Klaasd. Dreger, egtelieden, te zaamen en bij vooroverlijden ven dezelve, de langstlevende van hun beide, en bij gebreeke van dien hunnes natelaten kinderen, tezamen hoofd voor hoofd in egieale porties.
Benoemd tot executeurs Klaas en Jan Tromp, onder Velsen en Cornelis Aardenburg onder Wijk aan Duin.

NOTARISAKTE (Jan Schouten), Haarlem, 1 juli 1789:
Antje Claasse Dreger, weduwe van Pieter Caasenbrood, wonend op de Hofgeest benoemt tot haar enige erfgenamen Claas Tromp en haar zuster Trijntje Claasse Dreger, echtelieden.

LIJSTEN DER BEGRAAVENEN TE VELSEN, 1810:
A: 1810.
Junij 19 - Trijntje Klaase Dreger.

KINDEREN:
 1. Duijfje Tromp,
  Geboren te Velsen 1765/66, overleden aldaar en begraven op 9 juni 1766.

  IMPOST op begraven, Velsen, 9 juni 1766:
  't lijk van Duifje Klaasse Tromp, alhier overleden, classis f 6.-
 2. Stijntje Tromp,
  Geboren te Velsen 1766/67, overleden aldaar op 20 mei 1812, oud 45 jaar.
  Gehuwd te Velsen voor schout en schepenen op 8 mei 1802 en in de Rooms-Kath. Engelmunduskerk op 9 mei 1802 met Johannes Penning, ook Hannes Penning, geboren te Schooten in 1772, van beroep bouwman, boer, landbouwer, overleden te Velsen in zijn woning aan de Beekvliet op 6 april 1843, oud 70 jaar, zoon van Willem Pennings en Jansje Pieterse Schravemaker.

  IMPOST op trouwen, Velsen, 23 april 1802:
  Johannes Penning, JM, gebooren te Schooten en woonende onder Velsen, classis van Prodeo, met Stijntje Tromp, gebooren en woonende onder Velsen, classis f 3.-

  TROUWREGISTER, Velsen, Schout en Schepenen, 8 mei 1802:
  Johannes Penning, JM, geb.te Schooten, met Stijntje Tromp, JD, geb.te Velsen.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 1001, Schepenakten, Velsen, 18 maart 1803, fol. 196:
  Testament beneeden f 2.000.-;
  Johannes Penning en Stijntje Tromp, eghtelieden woonagtig op de Hofgeest, stellen een mutueel testament op.
  Ingevalle den testateur eerststervende was, zonder kinderen na te laten en dan nog in leven was zijnen moeder Jansje Pieterse Schravendijk, weduwe van Willem Pennings, woonagtig onder Schooten, zo verklaarde de testateur dezelve zijne moeder te nomineren in de bloote legitime portie.
  En ingevalle de testatrice de eerststervende mogte zijn zonder kinderen na te laten, nomineert zij haare ouders Klaas Tromp en Trijntje Dreeger, meede woonagtig op den Hofgeest, in de bloote legitieme portie.

  NOTARISAKTE (Jan Schouten), Haarlem, 3 augustus 1807, boek 1422, blz. 66-75:
  Testament op de langst levende van Claas Tromp en Trijntje Dreger, echtelieden wonende Hofgeest Velsen, of hun twee kinderen bij overlijden:
  Cornelis Tromp en Steijntje Claassen Tromp, huisvrouw van Hannes Penning.
  Aan Steijntje de boerenwoning Hofgeester Eijnde, nu bewoond door Jacob Castricum, met karnhuis, etc. en aan Cornelis de ouderlijke woning (bouwhuijs/boerenwoning) met toebehoren.

  NOTARISAKTE (Jacob Schouten), Haarlem, 3 augustus 1807 (Testament ouders):
  Volgens dit testament erft Stijntje van haar ouders een boerenwoning genaamd "Hofgeester Eijnde", thans bewoond door Jacob Castricum, een karnhuis, schuur, stallingen, hooijhuis, dorsvloer, wagenhuijs en erven en boomgaard.
  Ten noorden de Hofgeesterweg, ten oosten de Heer Schimmelpenninck en een gedeelte de heer Prince en ten westen de heer Blaauw.

  OVERLIJDENSAKTE, Velsen, 21 mei 1812, fol. 6v:
  In het Jaar 1812 den 21sten der maand Meij zijn voor ons Maire als ambtenaar van de burgerlijke Staat der gemeente van Velsen Canton Bloemendaal arrondissement Haarlem departement van de Zuiderzee gecompareerd Johannis Penning oud ruim 40 Jaren, van beroep boer of bouwman, woonende alhier geadsisteerd met deszelfs naaste gebuur Reinier Vosse, oud 44 Jaren, beroep arbeider welke aan ons verklaard hebben
  dat op den 20ste Meij des nagts circa twaalf Uuren alhier is Overleden Steijntje Klaase Tromp, Huisvrouw van Johannis Penning in den ouderdom van 45 Jaren,
  en hebbende de declaranten deeze acte nadat hun dezelve was voorgeleezen neevens ons onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Velsen, 7 april 1843, nr. 11:
  Op heden den Zevenden der maand April 1843, zijn voor ons ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Velsen verschenen Jacobus Graaman, van beroep Landbouwer, oud 45 jaren, wonende onder Velsen, behuwdzoon van de na te noemen overledene, en Hendrik Op den Heijde, van beroep Kantoorbediende, oud 25 jaren, wonende onder Velsen, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den Zesden April des avonds ten Zeven ure, in het huis staande op de Beekvliet No. 137 in den ouderdom van 72 Jaren is overleden Johannes Penning, van beroep Landman, geboren te Schooten en wonende onder Velsen, Weduwenaar van Steijntje Klaase Tromp, zijnde de naam der ouders van den overledene onbekend.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons met de getuigen is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KINDEREN:
  1. Jansje Penning, ook Johanna Penning,
   Geboren op de Hofgeest te Velsen, gedoopt te Driehuis in de Rooms-Kath. Engelmunduskerk op 17 maart 1803, van beroep landbouwster, overleden in haar woning op de Hofgeest te Velsen op 22 januari 1875, oud 71 jaar.
   Gehuwd te Velsen op 3 september 1820 met Jacobus Grama, geboren te Velsen, gedoopt te Driehuis in de Rooms-Kath. kerk op 6 december 1797, van beroep boerenknecht, landman, overleden in zijn woning op de Hofgeest te Velsen op 5 juni 1851, oud 54 jaar, zoon van Jacob Graman en van Elisabeth Duijn.
  2. Trijntje Penning,
   Geboren op de Hofgeest te Velsen, gedoopt te Driehuis in de Rooms-Kath. Engelmunduskerk op 25 augustus 1804, van beroep boerin, overleden te Velsen op 26 juli 1837, oud 32 jaar.
   Gehuwd (1) te Velsen op 25 februari 1824 met Klaas Stokman, geboren te Spaarnwoude op 27 november 1797, gedoopt te Haarlem in de Rooms-Kath. statie St. Bavo op 27 november 1797, van beroep boerenknecht, bouwman, overleden te Velsen op 24 januari 1831, oud 33 jaar, zoon van Arij Stokman en van Marijtje Lindeboom.
   Gehuwd (2) te Velsen op 4 mei 1834 met Willem van der Peet, geboren te Schooten, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 2 maart 1806, van beroep boerenknecht, bouwman, overleden te Haarlemmerliede en Spaarnwoude op 28 februari 1860, oud 53 jaar, zoon van Gijs van der Peet en van Christina Obee.
   Willem huwde (2) te Velsen op 20 november 1839 met Elisabeth Alders, geboren te Velsen op 23 september 1812, van beroep dienstbaar, overleden te Haarlemmerliede en Spaarnwoude op 29 november 1856, oud 45 jaar, dochter van Lucas Alders en van Antje Kok.
  3. Antje Penning,
   Geboren op Beekvliet onder Velsen, gedoopt te Driehuis in de Rooms-Kath. Engelmunduskerk op 30 april 1806.
 3. Cornelis Tromp,  zie nr. 148.
  Geboren te Velsen in 1769/70, Rooms Katholiek, van beroep bouwman, boer, overleden te Velsen op 25 augustus 1823, oud 53 jaar.
  Gehuwd te Driehuis in de Rooms-Katholieke Engelmunduskerk op 3 mei 1801 en voor Schout en Schepenen in Velsen met Dijna Verzijlberg, geboren te Santpoort (Velsen), gedoopt te Driehuis (Velsen) in de Rooms Kath. Engelmundus kerk op 1 april 1781, van beroep landbouwster, overleden te Velsen op 1 september 1847, oud 66 jaar.
  Dijna huwde (2) te Driehuis (Velsen) op 15 mei 1826 met Sijberth Teunisz Kos, geboren en gedoopt te Velsen op 14 januari 1785, Rooms Katholiek, van beroep landbouwer, overleden te Velsen op 27 april 1850, oud 65 jaar, eerder weduwnaar van Neeltje Graman, zoon van Teunis Klaase Kos en Ariaantje Sijberts Schuijt.
 4. Claas Josephus Tromp,
  Geboren te Hofgeest (Velsen), gedoopt te Driehuis in de Rooms-Katholieke Engelmunduskerk op 19 maart 1772, begraven te Velsen op 8 juni 1779, oud 7 jaar.

  DOOPREGISTER, Driehuis, Rooms-Katholieke Engelmunduskerk, 19 maart 1772:
  Den 19 maart Claas Josephus, zoon van Claas tromp en trijntje dreger.
  D:B: Pieter klaasen brood en Antje Klaas dreger.
  Hofgeest.

  IMPOST op begraven, Velsen, 8 juni 1779:
  't lijk van Klaas Tromp de Jonge, alhier overleden, classis f 6.-
 5. Duijfje Tromp,
  Geboren te Hofgeest (Velsen), gedoopt te Driehuis in de Rooms-Katholieke Engelmunduskerk op 16 juni 1773, begraven te Velsen op 10 september 1773, oud bijna drie maanden.

  DOOPREGISTER, Driehuis, Rooms-Katholieke Engelmunduskerk, 16 juni 1773:
  Den 16 dito (Junij) duijfje, dochter van Klaas Tromp en trijntje dreger.
  D:B: Klaas Borst en Eijtje Schaak.
  Hofgeest.

  IMPOST op begraven, Velsen, 10 september 1773:
  't lijk van Duijfje Klaase Tromp, alhier overleden, classis f 6.-
 6. Agatha Tromp,
  Geboren te Hofgeest (Velsen), gedoopt te Driehuis in de Rooms-Katholieke Engelmunduskerk op 24 september 1778, begraven te Velsen op 17 juni 1779, oud bijna negen maanden.

  DOOPREGISTER, Driehuis, Rooms-Katholieke Engelmunduskerk, 24 september 1778:
  Agatha, dogter van Klaas Tromp en Trijntje Dreger.
  D.B: Gerrit de Wit en Caatje van Leeuwen.
  Hofgeest.

  IMPOST op begraven, Velsen, 17 juni 1779:
  't lijk van Aagje Tromp, alhier overleden, classis f 6.-
298. Willem VERZIJLBERG,
Zoon van Jacobus Jansz Verzeijlberg [nr. 596] en Maria (Marijtje) Willems van den Berg [nr. 597], geboren te Santpoort (gem.Velsen) ca. 1745, Rooms Katholiek, van beroep kleine kramer, spekslager, winkelier, kocht in 1786 vernieuwde boerenwoning met hooihuis en stallen genaamd De Stolp in Santpoort, vermeld als R.K. aalmoesmeester in 1795, overleden te Velsen op 12 april 1808, begraven aldaar op 20 april, oud ca. 63 jaar.
Gehuwd (1) te Driehuis (Velsen) in de Rooms-Kath. kerk, op 23 november 1777 met Catharina KOCK.
Gehuwd (2) te Velsen in juni 1789 met Wijna DROOG, ook Wijntje DROOG, gedoopt te Moordrecht op 12 april 1752, overleden te Velsen op 19 mei 1825, oud 73 jaar, dochter van Aart J. Droog en Lijsje Bouwe Ham.

DOOPREGISTER, Moordrecht, 12 april 1752
Wijna, dochter van Aart J. Droog en Lijsje Bouwe Ham.
[bron: CD-rom Families of South Holland, district 9]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 28 augustus 1777:
Acte van Admissie:
Op 28 augustus 1777 toestemming gekregen om als spekslaager, spekverkoper en vettewarier 't zelve te moogen exerceren en verkopen in 't Huijs naast de Herberg de Wijman in Sandpoort.

IMPOST op trouwen, Velsen, 7 november 1777:
Willem Verzijlberg, woonende alhier, onder 't classis van f 6.-, met Catharina Kok, mede woonende alhier, mede onder 't classis van f 6.-

TROUWREGISTERS, Velsen, Rooms-Kath. kerk, en Schout & Scheepenen, 23 november 1777:
Willem Verzijlberg, Jongman, met Catharina Kok, Jongedogter, beiden gebooren en woonende in de Sandpoort onder Velsen. Getuigen Hendrik Nederkooren en Anna Kock.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, december 1777:
Acte van Admissie:
December 1777, admissie om in 't huijs van de Weduwe Jacob Verzijlberg, staande in de Sandpoort, drooge coffij en thee te moogen verkopen, aan Willem Verzijlberg.
Item als kleine kramer Zout en Zeep.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 950, Gerechtelijke Boedelvereffeningen, Velsen, 7 december 1782:
[Uit Reekening ende Verantwoording van den boedel, nagelaten bij David en Jan van Dam, blijkt een schuld van f 1:11:- aan Willem Verzijlberg; Onder concurrente schulden competeerd Willem Verzijlberg van een somma van f 2:3:8 en ontvangt een somma van f -:14:-]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 3 april 1786, Publieke verkoop:
De heer Jan Buijssant te Haarlem verkoopt in publiek aan Willem Verzijlberg "een gansch vernieuwde Boeren-Wooning, benevens een superbe Hooijhuijs en Stallinge voor 8 a 9 koebeesten, genaamt de Stolp, alsmede de Erve, Werve en Thuijn", gelegen in de Sandpoort, groot 400 roeden, voor de somma van f 1.100.- Borgen zijn Sijmon Koog en Abraham van Schuijlenburgh.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 21 april 1787, Publieke verkoop:
Makelaars verkopen in publieke veilig aan Willem Verzijlberg een stuk extra goed Hooiland gelegen in de polder de Velzerwestbroek, genaamd de Dammer, groot 3 morgen, 200 roeden, of 5 mad, belend ten oosten de Dijk of de meer, ten westen de Westlaan, ten zuiden Laurens Kamerik, ten noorden Pieter van Son, voor de somma van f 1.950.-. Het bondijk is Num:41.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Acte van Voogdije en bewijs, Velsen, 29 mei 1789, nr. 418:
Compareerde Willem Verzijlberg, wonende in de Sandpoort, Weduwenaar en Boedelhouder van wijle Catharina Kok, tevens testamentair aangesteld voogd over zijn minderjarige kinderen, bij zijn eerder genoemde huisvrouw, met name Jacobus, Bernardina en Marijtje Verzijlberg, oud omtrent 11, 8 en 6 jaren, die ingeval van zijn overlijden benoemt tot voogden over voorgenoemde kinderen, Jan Kok en Sijmon Koog, wonende in de Sandpoort en Cornelis Koelevelt, wonende in Beverwijk; tevens kent Willem Verzijlberg elk van zijn 3 kinderen een bedrag toe van f 600.-, zijnde hun moederlijk erfdeel.

IMPOST op trouwen, Velsen, 30 mei 1789:
Willem Verzijlberg, woonende alhier, weduwenaar van Catharina Kok, onder 't classis van f 15.- met Wijntje Droog, woonende in de Stad Haarlem, mede onder 't classis van f 15.-

VOOGDIJ:
In 1799 trad Willem op als voogd over de 3 kinderen van zijn overleden zuster Sijtje.

DOOPGETUIGE:
In 1803 was Willem doopgetuige van Georgius Jansz Kok.

LIJSTEN DER BEGRAAVENEN, Velsen, 20 april 1808:
Willem Verzijlberg.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 1809, 8 Grasmaand [= april], nr. 6:
Transporten en Hypotheken.
Wijntje Droog, weduwe van Willem Verzijlberg, wonende alhier, in gemeenschap van goederen met dezelve getrouwd geweest, ontvangt als geinstitueerd erfgenaam tevens een kindsdeel van haar alhier, op 12 Grasmaand 1808 overleden echtgenoot, zoals is vastgesteld bij Mutueel testament op 24 september 1789 voor notaris Johannes Petrus Kuenen te Haarlem.
Op 20 februari 1809 werd voor notaris Willem Arnoldus Haselaar te Haarlem de Acte van Scheiding gepasseerd, waaruit blijkt dat de nagenoemde vaste goederen aan Wijntje Droog zijn toebedeeld en op haar naam worden overgezet:
1) Huis (nr. 81) en erf in Sandpoort met schuur en tuin, belend ten oosten de Heereweg, ten zuiden het volgende perceel, ten noorden de wed: Snijders.
2) Een half huis en erf, schuur en tuin in Sandpoort, belend het vorige perceel.
3) Zes stukken hooiland, gelegen in de Westbroekpolder, groot bijna 11 morgen.

OVERLIJDENSAKTE, Velsen, 19 mei 1825, fol. 3:
Den 19den dag der maand Meij van 't jaar 1825 ten drie ure, na den middag.
Acte van Overlijden van Wijntje Droog, Weduwe Willem Vezijlberg [!], overleden den 19den Meij ten acht ure, des morgens, oud 73 jaren, wonende en overleden onder Velsen, van beroep zonder, geboren te Moordrecht.
Op de verklaring van Casparus Hendricus Wesseling, goede bekende van de overledene, oud 60 jaren, wonende te Haarlem, van beroep Schout van Schalkwijk en van Jan van Zutphen, wonende onder Velsen, van beroep Smit, oud 38 jaren, Buurman van de overledene.
Na mijne voorlezing geteekend door de Declaranten, bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Coenraad Schreuder, Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Velsen.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

299. Catharina KOCK,
Dochter van Jurgen/Juriaan Kock [nr. 598] en Bernardina (Dina) van Dijck [nr. 599], geboren te Santpoort (gem. Velsen) ca. 1758, overleden te Velsen in het kraambed op 21 januari 1787, 12 dagen na een miskraam, in Velsen begraven op 22 januari, oud ca. 28 jaar.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Testament van f 4.000.- tot f 8.000.-, Velsen, 23 december 1781, nr. 307:
Compareerde Bernardina van Dijk, weduwe wijlen Jurijaan Kok, wonende in de Sandpoort, die verklaarde in geval van haar dood "van haar natelatenen goederen te disponeren" op de navolgende wijze:
1) Aan haar oudste dochter Johanna Kok een stukje weiland, gelegen onder Schooten, en dan nog de gouden ketting met de fijne juwelen.
2) Het huis, schuur, tuin, erf en werf, waar de smitswinkel thans wordt geexerceerd", met alle gereedschappen, ijzervoorraden, etc. Bij testatrices dood zal worden overgegeven aan haar zoon Jan Kok voor de somma van f 3.000.-
3) Ten aanzien van al haar andere bezittingen, verklaart zij tot haar enige en algemene erfgenamen te benoemen haar drie kinderen, met name Johanna, Catharina en Jan Kok, bij haar overleden man in huwelijk verwekt.
4) Tot executeurs van haar testament benoemt zij Klaas Tromp en Jan Rademaker, beide wonende onder Velsen.

IMPOST op begraven, Velsen, 21 januari 1787:
't Lijk van Catharina Kok, alhier overleden, classis f 3.-

LIJSTEN DER BEGRAAVENEN, Velsen, 22 januari 1787:
Catharina Kok.

KINDEREN VAN WILLEM JACOBSZ VERZIJLBERG EN CATHARINA JURRIAANSZ KOCK:
 1. Jacobus Verzijlberg,
  Geboren te Santpoort, gedoopt te Driehuis (Velsen) in de Rooms-Kath. kerk op 9 oktober 1778, van beroep pijpenverkoper (1823), pijpenbrander (1820, 1824) woont in 1809 te Haarlem, overleden aldaar in zijn woning aan de Bakenessergragt op 11 april 1824, oud 45 jaar.
  Gehuwd met Maria Kroon, geboren te Amsterdam in 1777/78, overleden te Haarlem in haar woning aan de Barrevoetssteeg op 2 april 1853, oud 75 jaar, dochter van Jacob Kroon en Jacomina Thijssen.
  Uit dit huwelijk geen nageslacht.

  DOOPREGISTER, Driehuis (Velsen), Rooms-Kath. kerk, 9 oktober 1778:
  Jacobus, zoon van Willem Verzijlberg en Cathriena Kock.
  D:B: Jurriaan Kock en Dina van Deijk. Zantpoort.

  DOOPARCHIEF, Amsterdam, 1775-1785:
  Maria Kroon niet gevonden !

  ONDERTROUWARCHIEF, Amsterdam, 1795-1812:
  Maria Kroon niet gevonden !

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Schepenakten, nr. 1005, Velsen, 29 Herfstmaand (september) 1809, fol. 119:
  Acte van Bewijs tussen f 1.000,- en f 1.500.-:
  Hendrik van den Berg, Weduwenaar en erfgenaam van Maria Verzijlberg (overleden op 29 Wintermaand 1808), wonende in Sandpoort, vader van Willem en Catharina van den Berg, minderjarige kinderen, nagelaten bij wijlen zijn vrouw Maria, doet bewijs aan zijn zoon van f 500.- en aan zijn dochter f 400.- plus een gouden ketting.
  Compareerde mede Cornelis Tromp, aangestelde toeziende voogd, en Jacob Verzijlberg, broeder van de gemelde Maria Verzijlberg en enige nabestaande in de derde graad van voornoemde minderjarige kinderen, wonende te Haarlem.

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 15 april 1824:
  Den 15den dag der maand April van 't jaar 1824, ten twaalf uren op den middag.
  Acte van overlijden van Jacob Verzijlberg, overleden den 22den dezer, ten Zes uren, des morgens, oud 45 jaren, wonende en overleden aan de Bakenessergragt wijk 1 no. 824, van beroep Pijpenbrander, geboren den 10e october 1778 te Velsen, man van Maria Kroon, geene Kinderen doch wel vaste goederen nalatende.
  Op de verklaring van Willem Strijbos Janszoon, bekende van de overledene, oud 76 jaren, wonende in de Kleine Houtstraat, van beroep ..oder, en Pieter Uurbanus, bekende van de overledene, oud 52 jaren, wonende in de ...aggelstraat, van beroep ...der.
  Na mijne voorlezing geteekend door de beide getuigen, bevestigd, ingevolge de wet door mij ondergeteekende Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Haarlem.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 4 april 1853, fol. 50v:
  Op heden den 4den April 1853, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Haarlem, verschenen:
  Johannes Josephus Boesmans, oud 47 jaren, van beroep aanspreker, wonende aan de Nieuwe Groenmarkt En Gerardus Voetel, oud 43 jaren, van beroep zonder, wonende als voren, bekenden van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 2den dezer des voormiddags ten Zeven ure, in het huis staande in de Barrevoetssteeg Wijk 4, No. 946, is overleden:
  Maria Kroon, in den ouderdom van 75 jaren, geboren te Amsterdam, van beroep zonder, gewoond hebbende als boven, Weduwe van Jacob Verzijlberg, dochter van Jacob Kroon en van Jacomina Thijssen, beide overledene, in der tijd Echtelieden.
  En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing is onderteekend door ons en door de beide aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 2. Dijna Verzijlberg,  zie nr. 149.
  Geboren te Sandpoort (Velsen), gedoopt te Driehuis (Velsen) in de Rooms-Kath. Engelmunduskerk op 1 april 1781, van beroep landbouwster, overleden te Velsen op 1 september 1847, oud 66 jaar.
  Gehuwd (1) te Driehuis (Velsen) in de Rooms-Kath. Engelmunduskerk op 3 mei 1801 en voor Schout en Schepenen in Velsen met Cornelis Tromp, geboren te Velsen in 1769/70, Rooms Katholiek, van beroep bouwman, boer, overleden te Velsen op 25 augustus 1823, oud 53 jaar, zoon van Klaas Cornelisz Tromp en Trijntje Klaasse Dreger.
  Gehuwd (2) te Driehuis (Velsen) op 15 mei 1826 met Sijberth Kos, geboren en gedoopt te Velsen op 14 januari 1785, Rooms Katholiek, van beroep landbouwer, overleden te Velsen op 27 april 1850, oud 65 jaar, eerder weduwnaar van Neeltje Graman, zoon van Teunis Klaase Kos en Ariaantje Sijberts Schuijt.
 3. Maria Verzijlberg, ook Mietje Verzijlberg,
  Geboren te Santpoort, gedoopt te Driehuis (Velsen) in de Rooms-Kath. Engelmunduskerk op 26 december 1783, overleden te Santpoort op 28 december 1809, oud 26 jaar, begraven te Velsen op 7 januari 1809.
  Gehuwd te Velsen in de Rooms-Kath. kerk en voor Schout en Schepenen op 2 oktober 1803 met Hendrik van den Berg, geboren te Noordwijkerhout, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 6 februari 1782, van beroep broodbakker, overleden te Santpoort (gem. Velsen) op 27 juni 1849, oud 67 jaar, zoon van Dirk Hendriks van den Berg en Amerens Aris van der Hulst, ook Emerentia van der Hulst.
  Hendrik huwde (2) te Velsen voor Schout en Schepenen op 22 oktober 1809 met Maria van Zijl, geboren te Heemstede ca. 1787, overleden te Santpoort (gem. Velsen) op 31 mei 1870, oud 82 jaar.

  DOOPREGISTER, Noordwijkerhout, Rooms-Kath. kerk, 6 februari 1782:
  Henricus, gedoopt te Noordwijkerhout op 6 februari 1782, ouders Dirk (of Dirrik) van den Berg en Amerens Aris (of Arens) v.d. Hulst.
  [bron: CD-rom Families of South Holland, district 10]

  DOOPREGISTER, Velsen, Rooms-Kath. kerk, 26 december 1783:
  Maria, dogter van Willem ver Zijlberg en Catharina Cok.
  Getuigen Jan ver Zijlberg en Anna Kock. Zandpoort.

  IMPOST op trouwen, Velsen, 16 september 1803:
  Hendrik van den Berg, jongeman, geboren en wonende te Noordwijkerhout, classis f 6.- met Maria Verzijlberg, jongedochter, geboren en wonende te Santpoort onder Velsen, classis f 6.-.

  TROUWREGISTER, Velsen (Schepenen), 2 oktober 1803:
  Hendrik van den Berg, Jongman, Geboren te Noordwijkerhout, Met Maria Verzijlberg, Jongedogter Gebore te Velsen.

  BEGRAAFREGISTER, Velsen, 7 januari 1809:
  Maria Verzijlberg, Huisvrouw van H: van den Berg.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 29 Herfstmaand (september) 1809:
  Hendrik van den Berg, wonende te Santpoort, weduwnaar en boedelhouder van zijn overleden huisvrouw Maria Verzijlberg, bovendien vader en voogd over zijn minderjarige kinderen, te weten Willem en Catharina, oud 4 jaren en ¾ jaar, van plan zijnde te gaan trouwen met Maria van Zijl, stelt zijn zwager Cornelis Tromp, wonende in Santpoort, tot mede voogd over voornoemde kinderen.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Schepenakten, nr. 1005, Velsen, 29 Herfstmaand (september) 1809, fol. 119:
  Acte van Bewijs tussen f 1.000,- en f 1.500.-:
  Hendrik van den Berg, Weduwenaar en erfgenaam van Maria Verzijlberg (overleden op 29 Wintermaand 1808), wonende in Santpoort, vader van Willem en Catharina van den Berg, minderjarige kinderen, nagelaten bij wijlen zijn vrouw Maria, doet bewijs aan zijn zoon van f 500.- en aan zijn dochter f 400.- plus een gouden ketting.
  Compareerde mede Cornelis Tromp, aangestelde toeziende voogd, en Jacob Verzijlberg, broeder van de gemelde Maria Verzijlberg en enige nabestaande in de derde graad van voornoemde minderjarige kinderen, wonende te Haarlem.

  TROUWREGISTER, Velsen, Schout en Scheepenen, 22 oktober 1809:
  22 Wijnmaand.
  Hendrik van den Berg weduwenaar van Maria Verzijlberg woonende in de Zantpoort onder Velsen, met
  Maria van Zijl Jongedogter gebooren en onlangs gewoond hebbende onder Heemstede dog nu onder Velsen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke registratie]

  OVERLIJDENSAKTE, Velsen, 28 juni 1849, nr. 20:
  Heden den 28sten Junij 1849, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Velsen verschenen
  Pieter van den Berg, van beroep broodbakker, oud 30 jaren, wonende alhier, Zoon van de na te noemen overledene, en Jacobus Theodorus Hamers, van beroep timmerman, oud 39 jaren, wonende te Spaarndam, behuwd Zoon van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  Dat op den 27sten Junij des avonds ten negen ure, in het huis staande te Zandpoort in den ouderdom van 67 Jaren is overleden Hendrik van den Berg, van beroep broodbakker, geboren te Noord Wijkerhout en wonende alhier, Echtgenoot van Maria van Zijl, Zoon van Dirk van den Berg en Emerentia van der Hulst, beide overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons met de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Velsen, 1 juni 1870, nr. 44:
  In het jaar 1870, den 1sten Junij, verscheen voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Velsen,
  Gerardus van den Berg, oud 42 jaren, broodbakker, wonende te Velsen, zoon van, en Dirk Slebos, oud 51 jaren, veldwachter, wonende te Velsen, niet verwant aan de na te melden overledene, dewelke ons hebben aangegeven
  dat Maria van Zijl, oud 82 jaren, zonder beroep, geboren te Heemstede, en wonende te Velsen, Weduwe van Hendrik van den Berg, dochter van (namen en voornamen der ouders onbekend,) beide overleden,
  op den 31sten Mei des voormiddags ten half twaalf ure, in het huis staande te Sandpoort, is overleden.
  Waarvan akte, die na voorlezing is geteekend door ons met de aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Dirk Willem van den Berg,
   Geboren te Santpoort (gem. Velsen), gedoopt te Driehuis in de Rooms-Kath. kerk op 23 december 1803, overleden te Santpoort, begraven te Velsen op 13 juni 1804, oud 6 maanden.
  2. Willem van den Berg,
   Geboren te Santpoort (gem. Velsen), gedoopt te Driehuis in de Rooms-Kath. kerk op 27 augustus 1805, van beroep broodbakker, overleden te Bloemendaal op 22 februari 1888, oud 82 jaar.
   Gehuwd te Bloemendaal op 3 mei 1838 met Dorothea van der Meij, gedoopt te Bloemendaal in de Rooms-Kath. kerk op 7 juli 1811, overleden aldaar op 5 januari 1871, oud 59 jaar, dochter van Jan Groen van der Meije en Maria Rouwens.
  3. Catharina van den Berg,
   Geboren te Santpoort (gem. Velsen), gedoopt te Driehuis in de Rooms-Kath. kerk op 25 augustus 1806, begraven te Velsen op 5 oktober 1807, oud 1 jaar.
  4. Catharina van den Berg,
   Geboren te Santpoort (gem. Velsen), gedoopt te Driehuis in de Rooms-Kath. kerk op 25 december 1808, overleden te Spaarnwoude op 10 november 1839, oud 30 jaar.
   Gehuwd te Velsen op 31 juli 1833 met Jacobus Theodorus Hamers, gedoopt te Spaarnwoude in de Rooms-Kath. kerk op 30 augustus 1809,van beroep timmerman, overleden te Haarlem op 8 mei 1878, oud 68 jaar zoon van Joannes Hamers en Grietje Wageman.
   Jacobus huwde (2) te Spaarndam op 24 juni 1841 met Maria van den Berg, geboren te Velsen op 12 december 1810, overleden te Spaarndam op 14 oktober 1853, oud 42 jaar, dochter van Hendrik van den Berg en Maria van Zijl.
 4. Ongedoopt kind,
  Begraven te Velsen op 9 januari 1787.

  IMPOST op begraven, Velsen, 9 januari 1787:
  Een ongedoopt kind van Willem Verzijlberg, alhier overleden, classis f 3.-
300. Jan Michiels VESJES,
Zoon van Machiel Rutte [nr. 600] en Maritje Jans Krot [nr. 601], geboren te Overveen, gedoopt aldaar in de Rooms-Kath. kerk op 1 mei 1736, van beroep tuinman op het landgoed 'Schoonoord', begraven te Overveen (Tetterode) op 14 augustus 1803, oud 67 jaar.
Gehuwd (1) te Heemstede in de Rooms-Kath. kerk op 17 augustus 1766 met Marijtje Klaasse RIDDERIKXHOF.
Gehuwd (2) te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 30 november 1777 met Thijsje RUTTE, gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 31 mei 1747, overleden te Overveen op 10 april 1808, en begraven aldaar op 13 april, oud 60 jaar.

DOOPREGISTER, Overveen Rooms-Kath. kerk, 1 mei 1736:
Jan.
Michiel Rutte, Maritje Jans Krot. Ov. 1 Maij.
Jan Rutte, Martijntje Jooste.

TROUWREGISTER, Heemstede, Room-Kath. kerk, 17 augustus 1766:
Jan Machielzen et Maria van Ridderingshof.
Testes Helena Swenkels et Gerritje van Ridderingshof.

TROUWREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 30 november 1777:
Jan Michiels Vesjes et Thijsje Rutte.
Getuigen Trijntje Thijsse en Lena Maartens.

BEGRAAFREGISTER, Overveen, 14 augustus 1803:
Jan Michielse Vesjes - Tetterode.
Grafbaar en Roef: f 3:18; 4/4 uur luiden f 2:8.-

301. Marijtje Klaasse RIDDERIKXHOF,
Dochter van Nicolaus Jansz van Ridderinkhof [nr. 602] en Crijntje Jeroenze Duijndam [nr. 603], geboren in Craijenest (gem. Heemstede), gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 13 februari 1736, overleden te Overveen in het kraambed, begraven te Overveen op 1 juni 1777, oud 41 jaar.

DOOPREGISTER, Heemstede, Rooms-Kath. kerk, 13 februari 1736:
Marijtje fil: Klaas Ridderikxhof et Trijntje Duijndam.
Suscpt: Pieter N. et Immetje Duijndam. Craijenest.

BEGRAAFREGISTER, Overveen, 1 juni 1777:
Maria van Ridderingshoff, vrouw van Jan Michielsze Vesjes.
4/4 uur geluid f 2:8.- en B: en R: en Legerstee f 3:18.-.

KINDEREN VAN JAN MICHIELS VESJES EN MARIJTJE KLAASSE RIDDERIKXHOF:
 1. Maria Vesjes,
  Geboren in Craijenest (Heemstede), gedoopt te Heemstede in de Rooms-Kath. kerk op 12 juli 1767, overleden te Beverwijk in haar woning aan de Achterstraat op 13 september 1833, oud 66 jaar.
  Gehuwd te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 8 februari 1801 met Antonij Eijkhof, ook Anthonij Eekhoff, geboren te Baccum, Munsterland (Dld) in 1771/72, van beroep tuinman, overleden te Beverwijk in zijn woning aan de Achterweg op 10 maart 1849, oud ca. 77 jaar.

  DOOPREGISTER, Heemstede, Rooms-Kath. kerk, 12 juli 1767:
  Maria filia Jan Michielze et Marijtje van Ridderingshof.
  Suscept: Jeroen Aalbertze et Marijtje Michielze. Craijenest.

  TROUWREGISTER, Tetterode, Schout en Schepenen, 8 februari 1801:
  Anthonie Eijkhof, geboren in Munsterland en Maria Vesjes, geboren te Heemstede.

  TROUWREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 8 februari 1801:
  Antoni Eijkhof cum Maria Vesjes.
  In facie E.

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 14 september 1833, fol. 10:
  Den 14den dag der maand September van 't jaar 1833 ten twaalf ure, op den middag.
  Acte van Overlijden van Maria Janse Vesjes, vrouw van Antonij Eekhoff, overleden den 13den dezer maand ten half acht ure, des avonds, oud 66 jaren, wonende en overleden binnen deze gemeente, van beroep Zonder, geboren te Heemstede, dochter van Jan Machielse Vesjes en van Maria Riderringshof, beide overleden. Geboren in het Jaar 1767, de datum onbekend.
  Op de verklaring van Anthonij Eekhoff, weduwnaar van de overledene, oud 61 jaren, wonende aan de Achterstraat, van beroep tuinier en van Klaas Tervoort, wonende aan den Achterweg, van beroep tuinier, oud 32 jaren, schoonzoon van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door beide de getuigen, bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Beverwijk.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 12 maart 1849, fol. 5:
  Heden den 12den Maart 1849, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk verschenen
  Jacobus Heijdekker, van beroep schoenmaker, oud 40 jaren, wonende binnen deze Gemeente, bekende van de na te noemen overledene, en Reinier Hoogland, van beroep tuinder, oud 38 jaren, wonende alhier en bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 10den dezer Maand des middags ten twaalf ure, in het huis staande alhier aan den Achterweg numero 314 in den ouderdom van 79 jaren is overleden Antonius Eekhof, van beroep tuinman, gebore te Bakem en wonende te Beverwijk, weduwnaar van Maria Vessies, zijnde namen der ouders onbekend en overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de beide Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KINDEREN:
  1. Maria Eekhof,
   Gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 22 april 1801, van beroep kleerbleekster, overleden te Haarlem op 2 november 1846, oud 45 jaar.
   Gehuwd (1) te Beverwijk op 7 januari 1821 met Jacobus Jacobs, geboren te Bloemendaal, gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 13 maart 1796, van beroep klerenbleker, overleden te Bloemendaal op 4 oktober 1824, oud 28 jaar, zoon van Jan Jacobs en Catharina Dirks.
   Gehuwd (2) te Bloemendaal op 13 november 1825 met Theodorus van der Zanden, geboren te Soerendonk, gedoopt te Maarheze in de Rooms-Kath. kerk op 18 september 1798, van beroep klerenbleker, overleden te Haarlem op 17 maart 1862, oud 63 jaar, zoon van Henricus van der Zanden en van Maria Henricksdr Boelens.
  2. Catharina Eekhof,
   Geboren te Westerhout (gem. Velsen), gedoopt te Driehuis in de Rooms-Kath. Engelmundiskerk op 31 januari 1803, begraven te Velsen op 7 februari 1803, oud 1 week.
  3. Maria Elisabeth Eijkhof.
   Gedoopt te Driehuis in de R.K. Engelmundiskerk op 4 januari 1804, overleden te Beverwijk op 11 mei 1842, oud 38 jaar.
   Gehuwd te Beverwijk op 19 februari 1824 met Claas Tervoort, geboren te Wijk aan Zee en Duin op 25 november 1800, van beroep arbeider, dagloner, werkman, tuinknecht, bouwman, overleden te Beverwijk op 1 december 1846, oud 46 jaar, zoon van Johannes Tervoort en Maria Fraijman.
  4. Catrina Maria Eekhof,
   Geboren te Rooswijk (gem. Velsen), gedoopt te Driehuis in de Rooms-Kath. Engelmundiskerk op 3 mei 1806, overleden te Beverwijk in de woning van haar ouders aan de Breestraat op 29 mei 1827, oud 21 jaar.
   Ongehuwd.
  5. Anna Maria Eekhof,
   Geboren te Rooswijk (gem. Velsen), gedoopt te Driehuis in de Rooms-Kath. Engelmundiskerk op 17 februari 1808, begraven te Velsen op 16 april 1810, oud 2 jaar.
 2. Krijntje Janse,
  Geboren in Craijenest (Heemstede), gedoopt te Heemstede in de Rooms-Kath. kerk op 24 oktober 1768.

  DOOPREGISTER, Heemstede, Rooms-Kath. kerk, 24 oktober 1768:
  Krijntje, fil. Jan Michielzen et Marijtje Klaassen van Ridderingshof.
  Suscept: Klaas van Ridderingshof et Gerrit van Ridderingshof. Craijenest.
 3. Machiel Vesjes,  zie nr. 150.
  Geboren aan de Zandvaart (gem. Heemstede), gedoopt te Heemstede in de Rooms-Kath. kerk op 3 september 1771, van beroep tuinman, bouwman, vrachtrijder, overleden te Beverwijk op 27 juni 1840, oud 68 jaar.
  Gehuwd (1) te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 23 februari 1800 met Gezina Kloes, geboren te Freren (Dld) ca. 1775, begraven te Overveen (Tetterode) op 31 oktober 1800, oud ca. 25 jaar.
  Gehuwd (2) te Beverwijk voor Schout en Schepenen op 14 juli 1805 met Anna Maria Burger, ook Mietje Burger.
 4. Jansje Vesjes, ook Johanna Vesjes,
  Gedoopt te Overveen in de Rooms-Katholieke kerk op 16 november 1774, overleden te Overveen (gem. Bloemendaal op 23 december 1844, oud 70 jaar.
  Gehuwd (1) te Tetterode voor schout en schepenen op 26 mei 1799 met Jan Krieger, geboren te Lingen (Dld) ca. 1775, overleden te Tetterode 1807/08.
  Gehuwd (2) te Tetterode voor schout en schepenen op 19 juni 1808 met Willem Teihuizen, geboren te Tetterode (gem. Bloemendaal), gedoopt te Overveen in de Rooms-kath. kerk op 3 februari 1777, van beroep aardwerker, overleden te Bloemendaal op 2 april 1828, oud 51 jaar, zoon van Hendrik Teihuizen en van Aaltje Reizigers.

  DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 16 9bris 1774:
  Jansje, dochter van Jan Michielse Vesjes en Marijtje van Ridderingshof.
  Getuige Marijtje Bekkers.

  DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 3 februari 1777:
  Overv. 3 febr.
  Hendrik Teihuizen et Aaltje Reizigers........Willem.
  Willem van Horstok et Anna Everslag.

  TROUWREGISTER, Tetterode, Schout en Schepenen, 26 mei 1799:
  Jan Krieger, JM, geboren van Lingen, en Jansje Vesjes, JD, geboren en wonende te Tetterode, op 26 Meij 1799 in den Huwelijken Staat bevestigd te Tetterode.

  TROUWREGISTER, Tetterode, Schout en Schepenen, 19 juni 1808:
  Willem Tijhuizen [bijna onleesbaar], JM, en Jansje Vesjes, weduwe van Jan Krieger, bijde wonende alhier.

  OVERLIJDENSAKTE, Bloemendaal, 3 april 1828, nr. 4v:
  Den 3den dag der maand April van 't jaar 1828 ten acht ure, na den middag.
  Acte van Overlijden van Willem Teihuizen, overleden den 2den dezer maand ten zeven ure, des namiddags, oud 51 jaren, wonende en overleden in deze gemeente, van beroep aardwerker, geboren te Bloemendaal den 3den februarij 1777, echtgenoot van Jansje Vesjes.
  Op de verklaring van Klaas Middelkoop, goede bekende van de overledene, oud 38 jaren, wonende in deze gemeente, van beroep tolgaarder en van Jan Kuiper, meede wonende in deze gemeente, van beroep aardwerker, oud 26 jaren, goede bekende van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekende door de beiden Comparanten, bevestigd, ingevolge de Wet dor mij ondergeteekende, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Bloemendaal.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Bloemendaal, 24 december 1844, nr. 11v:
  Heden den 24sten december 1844, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Bloemendaal verschenen
  Theodorus Eijsen, van beroep timmerman, oud 58 jaren, wonende in deze gemeente, bekende van de na te noemen overledene, en Wilhelmus Prenen, van beroep arbeider, oud 25 jaren, wonende mede in deze gemeente, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 23sten december des namiddags ten vier ure, in het huis staande te Overveen, B No. 33 in den ouderdom van 70 jaren is overleden Jansje Vesjes, van beroep zonder, geboren en wonende in deze gemeente, geboren den 16de november 1774, [dochter] van Jan Michielse Vesjes en van Marijtje van Ridderingshof, beide overleden, eerder weduwe van Johannes Krieger, laatst van Willem Tijhuizen.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KIND UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Jan Krieger,
   Gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 12 maart 1800, van beroep kastelein (1821, 1829), overleden te Haarlem op 6 maart 1834, oud 33 jaar.
   Gehuwd (1) te Haarlem op 6 mei 1821 met Catharina Bijpost, geboren te Haarlem in 1798, van beroep dienstbode (1821), overleden te Haarlem op 15 oktober 1827, oud 29 jaar, dochter van Jan Bijpost en van Lena van der Ploeg.
   Gehuwd (2) te Haarlem op 4 februari 1829 met Johanna Elizabeth Groot, geboren te Haarlem in 1796/97, overleden te Haarlem op 29 januari 1861, oud 64 jaar, dochter van Hendrik Groot en van Maria de Koning.
  KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
  1. Alida Tijhuizen,
   Gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 24 december 1808, van beroep dienstbode (1839), overleden te Haarlem op 2 januari 1880, oud 71 jaar.
   Gehuwd te Haarlem op 11 september 1839 met Nicolaas van Koningsbruggen, geboren te Haarlem op 20 april 1812, van beroep timmerman, overleden te Haarlem op 7 februari 1896, oud 83 jaar, zoon van Huibert van Koningsbruggen en van Alida Meesterman.
  2. Mietje Tijhuizen,
   Gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 7 maart 1811, overleden te Bloemendaal op 25 juli 1875, oud 64 jaar.
   Gehuwd te Bloemendaal op 4 augustus 1850 met Willem Hermens, geboren te Bloemendaal op 23 april 1813, van beroep schilder, overleden na 1875 (niet te Bloemendaal 1875-1912), zoon van Reinier Hermens, van beroep kleermaker (1838) en van Petronella van der Heijde.
   Willem was eerder gehuwd te Haarlem op 29 augustus 1838 met Alida Dirks, geboren te Utrecht op 1 januari 1814, van beroep dienstbode (1838), overleden te Bloemendaal op 26 december 1849, oud 35 jaar, dochter van Dirk Cornelis Dirks en van Adriana Gom.

   GEBOORTEDATUM:
   Alida Dirks' geboorte werd door haar ouders niet aangegeven. Familieraad, gehouden voor de Vrederegter te Haarlem, maakte duidelijk dat haar geboortedatum op 1 januari 1814 gesteld moet worden.
   [bron: huwelijksbijlagen]
  3. Catharina Tijhuizen,
   Geboren te Bloemendaal op 28 november 1813, van beroep dienstbode (1850), overleden te Haarlem op 26 mei 1895, oud 81 jaar.
   Gehuwd te Haarlem op 15 augustus 1850 met Hendricus Lemkes, geboren te Haarlem op 14 mei 1817, van beroep leerlooijer, overleden te Haarlem op 26 januari 1884, oud 66 jaar, zoon van Willem Lemkes, van beroep beeldhouwer en van Catharina Wilkes.
  4. Hendrik Tijhuizen,
   Geboren te Bloemendaal op 22 oktober 1817.
 5. Doodgeboren kind,
  Doodgeboren te Overveen op 22 mei 1777.

  BEGRAAFREGISTER, Overveen, 22 mei 1777:
  Een dood geboore kind van Jan Michielsche: voor de legerste f 1.-
KINDEREN VAN JAN MICHIELS VESJES EN THIJSJE RUTTE:
 1. Rut Vesjes,
  Geboren te Bloemendaal, gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 11 oktober 1778, van beroep koetsier (1818), tapper (1825), overleden te Haarlem op 9 september 1825, oud 46 jaar.
  Gehuwd te Velsen op 26 april 1818 met Alida Ditmar, geboren te Velsen op 30 december 1789, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 3 januari 1790, van beroep tapster, overleden te Haarlem op 16 april 1847, oud 57 jaar, dochter van Johannes Ditmar en Adriana van Brakel.
  Alida huwde (2) te Haarlem op 6 december 1826 met Victor Scheers, geboren te Grimbergen (Vlaanderen) op 2 januari 1798, van beroep wever, tapper, overleden te Haarlem op 13 maart 1847, oud 49 jaar, zoon van Pieter Scheers en Elisabeth van Mossevelde.

  DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 11 oktober 1778:
  Rut, kind van Jan Michiels Vesjes en Thijsje Rutten.
  Getuigen Boudewijn van Oosten en Trijntje Rutten.

  DOOPREGISTER, Velsen, Geref. kerk, 3 januari 1790:
  Na de middag een kind gedoopt, genaamt Alida.
  De vader Johannes Ditmar, de moeder Adriana van Brakel.
  Getuigen Hermanus Ditmar en Susanna van den Burg,
  Geboren 30 december 1789.

  GEBOORTEVERKLARING, Zele, 29 juli 1826:
  Vredegerecht.
  Victor Scheers' geboorteregistratie is onbekend bij het gemeentesekretariaat te Grimbergen.
  Gehouden familieberaad in aanwezigheid van de vrederechter stelt vast dat Victor op 2 januari 1788 te Grimbergen geboren is.
  [bron: huwelijksbijlage dd 6 december 1826]

  DOOPGETUIGE (Rut):
  Op 30 maart 1803 van Maria Piters Vos.

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 7 april 1818:
  Wij Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland, certificeeren dat den Persoon van Rut Vessies,
  met betrekking tot de Land-Militie van het jaar 1814, gearresteerd bij besluit van Zijne Koninklijke Hoogheid van den 20 December 1813 No. 3, in het 1e Kanton van Haarlem tijdens de Loting getrokken heeft No. 322 en bij decisie van den Militie-Raad voor den dienst van dat jaar is vrijgesteld, uit hoofde van Lichaamsgebreeken.
  [letterlijke weergave van dit document; huwelijksbijlage]

  HUWELIJKSAKTE, Velsen, 26 april 1818, nr. 4:
  In den Jaare 1818 den 26sten April zijn voor ons Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Velsen Sandpoort Enz: Provintie Noordholland gecompareerd
  Rut Vesjes, oud 39 jaren, van beroep koetzier, geboren te Bloemendaal, wonende te Haarlem, meerderjarige Zoon van Jan Michiels Vesjes, overleden te Bloemendaal den 14den Augustus des jaars 1803 en Tijsje Rutten, overleden te Bloemendaal den 13den April des jaars 1808, En
  Alida Ditmar, oud 27 jaren, Zonder beroep, geboren en wonende te Velsen, meerderjarige dochter van Johannes Ditmar, overleden te Velsen den 1sten October des jaars 1800 en van Adriana van Brakel, hier tegenwoordig en consenteerende.
  Getuigen:
  Jan Vesjes, oud 47 jaaren, tuijnder, wonende in de Beverwijk,
  Antonie Eekhof, oud 43 jaaren, Tuijnder, wonende in de Beverwijk, Zwager van den Bruidegom,
  Andries Luns, oud 39 jaaren, Timmerman, en
  Gerbrand Gaykema, oud 24 jaaren, timmerman, wonende beide te Velsen, Zwagers van de bruid,
  die deze Acte na dat dezelve ook aan hun was voorgelezen, nevens ons en de contractanten hebben ondertekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 12 september 1825, nr. 12-9:
  Den 12den dag der maand September van 't jaar 1825, ten twaalf uren op den middag.
  Acte van overlijden van Rut Vessies, overleden den 9den dezer, ten negen uren, des avonds, oud 46 jaren, wonende en overleden in de Smedestraat, wijk 6 no. 83, van beroep Tapper, geboren den 11e October 1779 te Overveen, man van Alida Ditmar, nalatende Kinderen en minderjarigen en Vaste goederen.
  Op de verklaring van Pieter Uurbanus, bekende van de overledene, oud 52 jaren, wonende in de Schaggelstraat, van beroep wever [?] en Cornelis Schilders, bekende van de overledene, oud 49 jaren, wonende in de Nieuwe Kruisstraat, van beroep wever [?].
  Na mijne voorlezing geteekend door de beide getuigen, bevestigd, ingevolge de wet door mij ondergeteekende Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Haarlem.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]


  HUWELIJKSAKTE, Haarlem, 6 december 1826, subregister nr. 9v:
  Op heden den 6den December des jaars 1826, des voormiddags ten Elf uren, zijn voor ons Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Haarlem, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan:
  Victor Scheers, Jongeman, oud 28 jaren, zonder beroep, geboren te Grimbergen, provincie Westvlaanderen, woont aan de Groote Markt, meerderjarige Zoon van Pieter Scheers, overleden en van Elisabeth van Mossevelde, Spinster, woont te Grimbergen voornd:,
  En
  Alida Ditmar, Weduwe van Rut Vessies, oud 36 Jaren, Tapster, geboren te Velsen, woont aan de Groote Markt, meerderjarige dochter van Johannes Ditmar, overleden en van Adriana van Brakel, zonder beroep, woont te Velsen.
  Getuigen:
  Emanuel Horselenberg, oud 49 jaren, zonder beroep, woont aan de Hooijmarkt,
  Johannes Hanou Junior, oud 37 jaren, Apothecar, woont in de Jansstraat, goede bekenden van de Bruidegom:
  Willem Roelen, oud 52 jaren, grofsmit, woont te Velsen, behuwd vader, en
  Gerrit van den Heuvel, oud 42 jaren, Tuinier, woont onder Heemstede, behuwd broeder van de Bruid.
  Zijnde deze Acte door mij vervaardigd en voorgelezen aan de comparanten, welke met ons hebben geteekend.
  [bron: website Familysearch]

  CENSUS, Haarlem, 1829:
  Wijk 6, Smeedstraat hs. 83.
  Victor Schiers, 31 jaar, geboren te Grimbergen, Tapper, Gereformeerd, gehuwd met Alida Ditmar, 40 jaar, geboren te Velsen, Gereformeerd en met haar kinderen Sina en Jan, hun kind Victor en dienstbode Maria Bardok.

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 15 maart 1847, fol. 53:
  Op heden den 15den Maart 1847, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Haarlem, verschenen:
  Albertus Hamer, oud 42 jaren, van beroep Vader in het Gasthuis, wonende in de Kleine Houtstraat, En Hendrik Lodde, oud 57 jaren, van beroep Knecht in het Gasthuis, wonende als voren, bekenden van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 13den dezer des voormiddags ten tien ure, in het huis staande in de Kleine Houtstraat Wijk 3, No. 247, is overleden Victor Scheers, in den ouderdom van 49 jaren, geboren Grimbergen, van beroep Zonder, gewoond hebbende aan de Vest, Echtgenoot van Alida Ditmar, Zoon van Pieter Scheers en Elisabeth van Mossevelde, beide overleden in der tijd Echtelieden.
  En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing is onderteekend door ons en door de beide aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 17 april 1847, fol. 72v:
  Op heden den 17den April 1847, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Haarlem, verschenen:
  Pieter Schmitz, oud 44 jaren, van beroep Aanspreker, wonende in de Smedestraat En Cornelis van den Enden, oud 44 jaren, van beroep aanspreker, wonende in de Luitesteeg, bekenden van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 16den dezer des Na middags ten een ure, in het huis staande in de Jacobijnestraat Wijk 5, No. 61, is overleden Alida Ditmar, in den ouderdom van 57 jaren, geboren te Velsen, van beroep Zonder, gewoond hebbende als boven, Weduwe van Victor Scheers, Dochter van Johannes Ditmar en van Adriana van Brakel, beide overleden in der tijd Echtelieden.
  En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing is onderteekend door ons en door de beide aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Teijsina Wilhelmina Vesjes, ook Sina Vesjes,
   Geboren te Haarlem op 11 september 1819, overleden aldaar op 9 maart 1892, oud 72 jaar.
   Gehuwd te Haarlem op 10 juni 1840 met Jean Francois Rikkers, ook Jan Frans Rikkers, geboren te Gent (O-Vlaanderen) op 11 november 1812, van beroep fabriekswerker (1840), overleden te Kralingen op 28 oktober 1887, oud 74 jaar, zoon van Jean Huibert Rikkers en van Marie Anne Therese Serranne.
  2. Johannes Vesjes, ook Jan Vesjes,
   Geboren te Haarlem op 20 februari 1821, overleden na 1858.
   Ongehuwd.
  3. Adriana Vesjes,
   Geboren te Haarlem op 14 juli 1822, overleden aldaar op 16 februari 1823, oud 7 maanden.
  KIND UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
  1. Victor Scheers,
   Geboren te Haarlem op 16 oktober 1827, van beroep adjudant-onderofficier (1873), directeur brouwerij te Breda (1910), overleden te Breda op 4 mei 1916, oud 88 jaar.
   Gehuwd te Grave op 19 augustus 1851 met Anna Catharina Laar, geboren te Grave op 10 juli 1832, overleden te Breda op 8 september 1901, oud 69 jaar, dochter van Hendrik Laar en van Maria Petronella Schoonenberg.
 2. Catharina Vesjes,
  Geboren te Berkenrode, gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 22 juni 1781, overleden te Overveen op 25 juli 1782, oud 1 jaar.

  DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 22 juni 1781:
  Catharina, dochter van Jan Michielse Vesjes et Thijsje Rutte.
  Getuigen: Dirk Thijse et Maria Cremers
 3. “Kind” Vesjes,
  Begraven te Tetterode op 22 oktober 1788.

  BEGRAAFREGISTER, Overveen, 22 oktober 1788:
  Een kind van Jan Michielse.......Tetterode.
  Graf.......f 1.-
 4. “Kind” Vesjes,

  BEGRAAFREGISTER, Overveen, 19 oktober 1791:
  Een kind van J: Michielse.
  Tetterode, Pro Deo.
  ¼ uur Luijde en Graff.......f 1.12.-
302. Joannes Antonius BÖRGER, ook genaamd BURGER,
Zoon van Joannes Henricus Börger [nr. 604] en Anna Margaretha Mähler [nr. 605], geboren te Damme in het Osnabrugse, gedoopt in de Rooms-Katholieke St. Viktor Kirche aldaar op 5 maart 1743, aanvankelijk knecht van de "medicine docter" Jan van Rossen, naderhand groente- en fruitkweker, overleden te Beverwijk op 12 januari 1810, begraven aldaar op 15 januari, oud 66 jaar.
Gehuwd (1) te Beverwijk in de Rooms-Kath. kerk op 5 februari 1769 met Marijtje BOGAERS, geboren ca. 1745, Rooms-Katholiek, overleden te Beverwijk op 23 februari 1774, oud ca. 28 jaar.
Gehuwd (2) te Beverwijk in de Rooms-Kath. kerk op 13 november 1774 met Catharina VAEGTS, ook Catharina FAETS.

OPMERKING:
Wat is de familierelatie met Daniel Burger ?

DOOPREGISTER, Damme, Rooms-Kath. kerk, 5 Martij 1743, blz. 530, nr. 4:
Parentes J. Henricus Börger et Anna Marg Mähler, [baptizatus] Joes Ant.
Patrini Johan Henr. Eschehes [?], J. Ant. Mähler, Anna Maria Winnes.

BEROEP:
In 1768: Knecht van Jan van Rossen, medicine docter in Beverwijk (in dat jaar opgevolgd door Frans Schmidt).

GAARDERS ARCHIEF, Impost op het trouwen, Beverwijk, 20 januari 1768:
Anthonie Burger, JM, met Maartje Bogerts, JD, wonende beijde alhier en ieder in de Classis Prodeo.


SCHEPENAKTE (Verklaring), folio 24, Beverwijk, dd 9 april 1768:
Scheepenen der Steede Beverwijk oirkonde ende kennen dat voor ons gekomen ende gecompareert zijn Jan van Rossen, Medecine Docter, Jan Bossingh, Meester Chirurgijn en Anthonij Burger, knegt van den eersten comparant, wonende de comparanten allen alhier, zijnde aan ons bekent en van competenten ouderdom om van de waarheijt getuijgenissen te geeven: Dewelke verklaarden ter Requisitie van Simon Lambsma, wonende te Minnertsga in Vriesland en voorts ten behoeve van allen en een iegelijk die hier aan eenigsints geleegen mogten weezen waar ende waaragtigh te zijn, dat des Requirants zoon Claas Lambsma, Medicine Docter, die zig ten huijze van den eersten Deposant zeedert jaeren ter geneezing zijner krenkheijt der hersenen alhier ter Steede is bevindende bij contennatie blijft en alsnog in zijne hersenen is ontstelt, en zeedert een jaar in geen beeter omstandigheijt is gekomen, maar dat eerder zijne krenkheijt der hersenen is toenemende. Dat dezelve doctor Claes Lambsma daer van duijdelijke en klaere blijken geeft en het selve genoegsaam dagelijks bij haer deposanten ondervonden word, zo uijt de verwarde rassormen.enten als denkbeelden die hij komt te voeren.
Geevende zij deposanten voor reedenen van weetenschap namentlijk den eersten en laatsten deposant dagenlijks en hij tweede deposant als chirurgijn ten huijze van den eersten deposant komende genoegsaam dagelijks de meergenoemde doctor Lambsma zien en spreken, hun geattesteerde alzo komen te onderzoeken en het zelve wel te weeten, persisteerende zij deposanten wijders bij deeze hunne gegeeven verklaringen en hebben dezelven een ieder voor zig met solemneelen Eede, zeggende zo waarlijk helpe mij god almagtigh bevestigt.
Actum Beverwijk den 9 april 1768.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

HUWELIJKSAFKONDIGING, Beverwijk, 1769, voor Schout en Schepenen:
Op huijden den 20 Januarij 1769 zijn de huwelijks geboden ingewilligt aan Anthonie Burger Jongman met Maartje Bogerts Jonge Dogter wonende beijde alhier en van den Roomsche Religie.
Nadat deeze vorenstaande personen haare drie Zondagsen huwelijksproclamatien van den Raadhuijze deezer steede zonder verhinderinge hebben gehad waarvan het laatste is geweest op heeden zo zijn de zelve ten overstaan van de ondergest: heere Scheepenen in den huwelijken state bevestigt geworden op heeden den 5 Februarij 1769.

TROUWREGISTER, Beverwijk, Rooms-Kath. kerk, 5 februari 1769:
Antoni Burger & Marijtje Bogaers.
Testes Alida en Elisabeth van der Veer.

HUWELIJKSGETUIGE:
In Beverwijk op 7 mei 1769 (3 maanden na zijn eigen 1e huwelijk) van Jacobus van Galen en Catharina de Bruijn.
In Beverwijk op 9 juni 1771 van Frans Smits en Agie Vulps [medegetuige Magteld Brakman].

NOTARISAKTE (Jan van de Cocq), Beverwijk, 18 februari 1774, nr. 3:
Mutueel Testament, waarbij de Testateuren verklaard hebben beneeden de twee duijzent guldens gegoed te zijn.
Compareerde Monsieur Anthonie Burger en Maartje Bogerts Egtelieden, wonende alhier, zijnde den Testateur gezond van lichaam en de Testatrice onpasselijk dog beijden hun verstand magtig, enz.

GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Beverwijk, 23 februari 1774:
Anthonie Burger. 't lijk van zijn vrouw Maartje Bogers in de classis prodeo.

GAARDERSARCHIEF, Impost op het trouwen, te Beverwijk, 28 juli 1774:
Anthonij Burger, weduwenaar van Maartje Bogers, met Catharina Faats Jonge dogter wonende beijden alhier.
Voor de bruijdegom in de Vierde Classis f 3.- hebbende de bruijd een acte Prodeo.

HUWELIJKSPROCLAMATIES, Beverwijk, 28 oktober 1774, voor Schout en Schepenen:
Op Huijden den 28 October 1774 zijn den huwelijks Geboden ingewilligt aan Anthonij Burger weduwenaer van Maartje Bogerts, Gebore tot Damme in het Osnabrugse, wonende alhier, met Catharina Faats Jongedogter geboren te Goch int Cleefs Land en wonende meede alhier.
Nadat de vorenstaande personen haere drie Zondagse huwelijksproclamatien van den puije des Raedhuijze deezer steede zonder verhindering hebben gehad waarvan het laatste is geweest op heeden zo zijn de zelve ten overstaan van de ondergeschreve heere Scheepenen in den huwelijken state bevestigt geworden op huijden den 13 november 1774.

HUWELIJKSPROCLAMATIES, Beverwijk, 30 oktober, 6 november en 13 november 1774:
De Navolgende Personen zijn van meeninge haar in den huwelijken State te begeeven, hebbende haer derde off laatste Voorstellinge: Anthonij Burger weduwenaar van Naatje Bogerts gebore tot Damme in het Osnabrugsen wonende alhier, Met Catharina Faats, Jongedogter gebore te Goch in 't Cleefsland wonende mede alhier.
Aldus geproclameerd van den Raadhuijse der Steede Beverwijk op den 13 November 1774.
Bij mij

Louwrens Regt door Zee
Geregts Boode

TROUWREGISTER, Beverwijk, Rooms-Kath. kerk, 13 november 1774:
Juncti Antoni Burger met Catharina Faaijs.
Testes Geertruij Kempens en Antie Jan Oordman

NOTARISAKTE (Jan van de Cocq), Beverwijk, 5 september 1775, nr. 2:
Mutueel Testament waarbij de Testateuren verklaard hebben beneeden de twee duijzent guldens gegoed te zijn.
Compareren Anthonie Burger en Catharina Vaegts Egtelieden wonende alhier, beijde gezond van lichaam, hun verstand magtig en met volkomen uijtspraak gebruijkende.
[w.g. antonniburger en catrina vaegts]


Fragment van het testament van Anthonie Burger
en Catharina Vaegts, Beverwijk, 5 september 1775.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Beverwijk, dd 3 januari 1790:
Anthonij Burger, van comparanten ouderdom, wonende alhier, verklaarde dat hij op gisteren voormiddag ruim 10 uren door Harmen Schoon, woonende mede alhier, is geroepen bij denzelfden Schoon in zijnen tuin, hem in gezelschap van 4 jongens, namelijk 2 jongens van den wever alhier, een van Marij van 't Lo en nog een ander van Tomas Oudshoorn zoo Harmen Schoon hem deposant gezegt heeft, aldaar heeft aangetroffen, hem deposant vervolgens aanwijzende een schapenkop aan't oor met het merk van hem Schoon zoo gemelde Schoon zeide, voorts een schapenhuid, en in het b..r van den heer Martinus Langeveld het ingewand van een schaap en 2 ongeboren lammetjes; dat vervolgens hij deposant omtrent 12 uren met Harmen Schoon in de Kerkbuurt zijnde, gezien en gehoort heeft dat gemelde jongens van den wever hem Schoon hebben aangesproken om een d..de voor 't vinden van de huid, met bijvoeging dat hij Schoon anders .... bewijzen de huid de zijne te zijn.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Beverwijk, 27 maart 1802, nr. 88 (Acte van Voogdij en Administrateurschap):
Op huijden den 27sten Maart des jaars 1802 compareerde voor mij Marcus Hendrik Ogelwight, Secretaris der Stede Beverwijk ter Presentie van de nagenoemde Leeden van het Collegie van Rechtsoeffening ter voornoemde Steede als getuigen:
Anthonij Burger, weduwnaar van Catharina Vaegts, woonachtig binnen deze Stede,
de welke verklaarde na voorafgaande Revocatie en te niet doening van alle voorafgaande actens van Executeurschap, voogdij en administratie door hem Comparant alleen, of met iemand samen gemaakt, of gepasseert, te committeeren en aan te stellen tot Executeurs en redderaars van Zijn Boedel en nalatenschap, directeurs van Zijn Sterfhuis en begraavenis, mitsgaders en Zoo voor Zig en met Krachte van de macht bij de Mutuele Testamente in dato van 5 September 1775 voor den Notaris Jan van der Cocq en getuigen binnen deze Stede Resideerende tusschen hem Comparant en wijlen Zijn overleeden vrouw Catharina Vaegts gepasseert tot voogden over Zijn comparants nog minderjarige Dochter Maria Burger en tot administrateurs van dezelver Goederen, Pieter Stelt, woonende binnen deze Stede, benevens Pieter de Wildt, woonende te Wijk aan Duin.
Geevende en verleenende aan dezelve, zodanige ampele magt, last en gezag, als tot die Commissie Vereijscht of te na Rechten gegeeven Kan en mag worden, als mede die van Assumptie en Surrogatie met Seclusie van de gerechte En weeskamer. Zoo hier als Elders daar hij Comparant zal komen te overlijden, of te goederen geleegen hebben zal.
Voorts is het des Comparants begeeren dat met en na zijn overlijden, Executeuren bovengemeldt de keuse aan zijne dogter (den erfgenaam in deezen) zullen overlaaten om zijne alsdan natelatene Goederen aan haar te doen behouden of te verkoopen, En verzoekende hiervan acte.
Aldus gedaan en gepasseert ten huize van mij Secretaris in Presentie van Pieter van de Velde en Jan Beekman Leeden van het Collegie van Rechtsoeffening als getuigen.
[getekend:] antonniburger

GAARDERSARCHIEF, Register van ontvang wegens het begraven, Beverwijk, 15 januarij 1810:
Anthonij Burger.
voor het opmaken van 't graft............................f 1.4.-
en voor het luijden der klokken 1/2 uur.............f 1.4.-
Voldaan 17 januarij 1810.................................f 2.8.-

OVERLIJDENSAANGIFTE SCHOUT & SCHEPENEN, Beverwijk, 1810:
Jan Vesjes doet aangifte van overlijden van Anth. Burger, overleden 12 januari 1810, oud 69 jaar, wonende te Beverwijk, weduwnaar, nalatende 1 kind, 2 descendenten, begraven te Beverwijk.

SUCCESSIERECHTEN, Beverwijk, 27 januari 1810, nr. 2:
Anth: Burger, overl. 12 Louwmaand [=januari], Sommatie-dag 20 Louwmaand, Aangeving 27 Louwmaand, Nalatenschap vrij van belasting.

SCHEPENROL, Beverwijk, 3 februari 1810:
Regtdag gehouden 3 Sprokkelmaand (februari) 1810:
Door de Heeren J: Sluis en P: de Wild in qualiteit als voogden over de minderjaarige Erfgenaamen van wijlen Ant: Burger werd ter Tafel gebragt, twee bijzondere en door Neutrale Lieden gemaakte Taxatie van de vaste goederen door gemelde A: Burger ten behoeve van zijnen Erfgenaamen nagelaaten ten einde dezelve te Examineeren en daaruit eene generale Taxatie te formeeren en die aan de zelve uittereiken. Dien ten gevolge is de secretaris gelast eene dusdaanige Taxatie in maniere navolgende te formeeren en uittereiken.
Scheepenen der Stede Beverwijk hebben ten verzoeke van J: Sluis en P: de Wild de eerste alhier en de tweede te Wijk aan Duin woonachtig in qualiteit als aangestelde voogden over de Minderjaarige erfgenamen van wijlen Anthonij Burger, gewoond hebbende en op den 12 van Louwmaand 1810 binnen deeze Steede overleeden zijnde, ingevolge Testament op den 7den van Wintermaand 1807 voor de notaris Jacob Scholting en getuigen te Haarlem Resideerende, gepasseerd, getaxeerd de navolgende door dezelve nagelaten goederen te behoeve van Voorzeide Erfgenamen, Bestaande in het Navolgende:
- Een huis en Erf met een Tuin daar annex staande en geleegen binne deeze Steede in de Toorenstraat gequoteerd No.236, getaxeerd:
f 675.-
- Een stuk Tuin Land met de daarop staande Opstal, geleegen onder Wijk aan Duin aan de Groote Houtweg, groot 516 Roeden Hondsbosch, getaxeerd
f 500.-
- Een stuk Tuin Land geleegen onder Wijk aan Duin, Gr. 2 Morgen 534 Roeden Hondsbosch, getaxeerd f 730.-
- Een stuk Geestland geleegen als vooren, groot 1 Morgen 189 Roeden, Hondsbosch, getaxeerd f 275.-
Bedraagende alzoo het geheele Beloop de Somma van f 2,180.-
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]


Kerkstraat in Beverwijk, 1793
(Aquarel door J. Cats, 1741-1799)

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Transport Akte, nr. 53, Folio 377, Beverwijk, 10 september 1810:
Hendrik Kuenen, eenig nagelaten kind en erfgenaam van Arnoldus Kuenen en Petronella Kreb bekent wel en deugdelijk schuldig te zijn aan de erfgenamen van Antonie Burger de somma van f 500.- (Schuldbekentenis uit 1789).
Kuenen belooft 5% interest te betalen, plus f 25.- per jaar aflossing.
Onderpand is een huis erf en Schuur, zijnde een wagemakerij in de Kerkbuurt.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Beverwijk, 27 november 1810, N. 362, nr. 49:
Acte van Scheijding beneden de f 4.000.-, van welke boedel te vooren Inventaris is geformeert. Gepasseert 27 Slagtmaand 1810.
Staat, schifting, scheiding en verdeeling van den Boedel en Nalatenschap, zoo en Baten als Lasten, met erdaad ontruimd en nagelaten bij wijle Antonie Burger, gewoond hebbende en op den 11 januarij 1810 Binnen deze Stede overleden.
Worden deze Staat, Schifting, Scheiding en Verdeeling gemaakt en gepasseerd tusschen Jan Vessies als in huwelijk hebbende Maria Burger, welke Maria Burger de Eenigste overgebleevene dochter is van nu wijle Antonie Burger, bij hem in Huwelijk verwekt bij wijle zijn Huisvrouw Catharina Vaegts op den 18 Februarij 1801 binnen deze Stede overleden en welke Maria Burger dan ingevolgen Testamentaire Dispositie tot Erfgename is genoemd door wijle haar Vader de zoo even genoemde Ant. Burger, edoch niet verder of anders dan in de enkelde en bloten legitime portie aan dezelve na rechten compenteerende blijkens Testament voor den Notaris J. Scholting en getuigen binnen Haarlem op den 7 December 1807 gepasseerd. Mitsgaders tusschen P. de Wilt, Jacob Broens en Jan Sluis, de eerste wonende onder de Banne van Wijk aan Duin en de twee laatste binnen deze Stede in qualiteit als Voogden, Administrateuren over de Goederen van de nog drie in leven zijnde Minderjarige kinderen van de genoemde Jan Vessies in huwelijk verwekt bij de meergen:
Maria Burger, Met namen Jan, Anthonij en Catharina Vessies en welke drie minderjarige kinderen, ingevolgen het zoo even genoemde Testament, door de zoo dikwijls gen: A. Burger tot zijne eenige en algeheelen Universeelen Erfgenamen zijn geinstitueerd.
Er is tusschen de wederzijdsche Geintresseerdens overeengekomen om ter voorkoming van alle differenten en moeijelijkheden de vaste Goederen te doen tauxeren door neuteralen en deskundigen en van wederzijde benoemde personen, zooals dan ook ten diengevolgen de Tauxatien zijn gedaan door Hendrik Beekmeijer en B: Hulscher ten eenerzijde en G: Zonneveld en D: Heuvelkamp ter andere zijde, en nader door Heeren Schepenen dezer Stede de bijde Tauxatien, in en overgezien en in overweginggenomen zijnde blijkens de acte daarvan op den 2 van Sprokkelmaand 1810 gepasseerd, blijvende de Losse goederen, Huiscieraden en Kleederen, en al wat tot het lijf van wijle nu A: Burger behoord buiten dezen Tauxatie en verdeling als zijnde ingevolgen de onderhandsche acte van dato 19e van Lentemaand 1808 aan meergenoemde Maria Burger bij uitsluiting geprelegateerd en gemaakt, terwijl eindelijk onder deze Tauxatie, Verdeeling, Schifting en Scheiding is gebragt het Huis, en Erve, Tuin, mitsgaders de buitetuin op den Inventaris Pagina 2+3 nader omschreven, welke bijde Perceelen bij de zoo evengenoemde onderhandsche Acte van nu wijle A: Burger aan meergenoemde M: Burger en haar man Jan Vessies waren besproken inhuur te mogen hebben en gebruiken voor en omme de Somma van Dertig Guldens in 't jaar, omreden en uithoofde hij Jan Vessies voor zich en nog als man en voogd van Maria Burger, met wien hij in gemeenschap van Goederen is Gehuwd en dus voor dezelve zijn Huijsvrouw instaande en de ratocaveerende heeft gerenuncieerd en afgezien, blijkens en ingevolgen de acte van Renunciatie voor den koninglijken Notaris Jacob Scholting en getuigen binnen Haarlem in dato 5 van Sprokkelmaand 1810 gepasseerd.
Wordende vervolgens deze nagelatene Goederen van den Gemeenen Boedel alhier gebr..... ingevolgen den Staat en Inventaris door de wederzijdsche Geintresseerdens daar van gemaakt en getekend en de waarde van ider Perceel agter dezelve gesteld volgens bovengemelde Tauxatien.
Eerstelijk worden dan in deze Staat gebracht de vaste Goederen bestaande in Een Huis, Erve, Tuin en Landereijen, Als volgt:
N1. Een Huis, Erve en Tuin daaragter, staande en gelegen binnen deze Stede, op den
Inventaris Pagina 2 nader omschreeven; getauxeerd op eene Somma van:
f 675.-
N2. Een stuk Tuinland met een daaropstaande opstal gelegen onder de Banne van Wijk aan
duin, op den Inventaris Pagina 3, nader omschreven, getauxeerd op een Somma van:
f 500.-
N3. Een stuk Tuinland onder dezelfde Bannen gelegen, op den Inventaris Pagina 4, nader
omschreven, getauxeerd op een Somma van
f 730.-
N4. Een Stuk Geestland gelegen onder voork. Bannen, op den Inventaris Pagina 4, nader
omschreven en getauxeerd op een Somma van:
f 275.-
  ______ +
 De vaste goederen bedroegen dus de Somma:f 2,100.-

Welk montant bij de vezameling van alle Goederen hier achter in deze Staat op P:12 gebragt zal worden.
Ten tweeden worden in deze Staat gebragt de onderhandsche Obligatien en Pretentien.
N1. Een onderhandsche Obligatie ten lasten de ...... Goos op de Incents onder Pagina 4, nader
beschreven groot in Capitaal Twee Honderd Guldens a drie en een half % in dato 1 junij 1794:

f 200.-
N2. Een dito ten lasten van Johan Geerling en Aaltje v.d. Veer Egtelieden, op den Inventaris onder Pagina 5 omschreven groot in Capitaal drie Honderd Guldens a drie en een half % in dato
27 August 1794, zegge:

f 300.-
N3. Een dito ten lasten van Hk: Kunen op den Inventaris onder Pagina 5 nader beschreven, groot
in Capitaal Vijf Honderd Guld: a 4%, in dato 6 mei 1789:

f 500.-
 Deze onderhandsche Obligatie zal om dezelve debueusiteit in den boedel gemeen blijven, en
bij de verdeeling nader van genotend blijven, wordende dezelve hier verantwoord,

Pr.Memorie
  _______+
  De onderhandsche Obligatien bedragen: f 500.-
Welk montant bij de verzameling van alle goederen hier in de Staat op F.12 gebragt zal worden.

Ten derde worden in deze Staat gebragt de afgelaste Capitalen, met en benevens de Huuren en Interessen:
N1. Van Pt: de Wilt voor de door hem in Bewaring genome Penningen volgens in de Boedel
gevondene Briefjes op den Inventaris Pagina 5 nader omschreven te zamen uitmakende
de Somma van Een Duizend Guldens, Zegge:
f 1,000.-
N2. Van dew. H. Schonen ter aflossing van een Pretentie, op den Inventaris Pagina 5 nader
beschreven, groot in Capitaal Drie Honderd Guldens, Zegge
f 300.-
N3. Van Harm. Goos Restitutie van de aan hem geleende Penning: op den Inventaris Pagina 7
beschreven de Somma van Twaalf Guldens, zegge:
f 12.-
N4. Van Pt: de Wilt de Interesten van de aan hem in bewaring gegevene penn: op den Inventaris
Pagina 5 nader omschreven de Somma van Een en Veertig Guldens dertien stuivers en tien
Penn:
f 41:13:10
N5. Van Johannes Geerling Een jaar Interest van de onderh: Obligatie hier vore omschreven,
verschenen geweest 27 aug.1809 de Somma van Tien Guldens, Tien Stuivers, zegge:
f 10:10
N6. Van dito Geerling voor zeven maanden Intrest van voorn: Obligatie tot 1 april 1810, zeggef 6:2:8
N7. Van Hendrik Kunen een jaar Interest van de onderhandsche obligatie hier voor omschreven groot f 500.- a 4% de Somma van: f 20.-
N8. Van H. Goos 10 maanden Intrest van de Hier voore beschrevene Onderhandsche Obligatie
groot f 200.- a drie en een half persent, de Somma van:
f 5:16
N9. Van dew. H. Schoonen Intrest van de pretentie hier vore nader omschreven de somma van: f 8.-
N10. Van Christoffel van Riessen Een jaar landhuur op den Inventaris Pagina 6 nader omschreven: f 45.-
  _______+
 De Interesten en Huuren bedragen: f 1,449.-
Welk montant bij de verzameling van alle Goederen hieragter in deze Staat op F 13 gebragt zal worden.

En eindelijk Ten Vierden worden in deze Staat de lopende Pretentien gebragt.
N1. Van Jan Kruger voor geleverde Erwten in het jaar 1809: f 10.-
N2. Van Dk.J.Husung voor geleverde Andijvie: f 4.-
N3. Van de Pretentie van ds G.L. Pfeiffers voor geleverde Abrikozen en zal waarschijnlijk niet
geheel of gedeeltelijk voldaan worden, en is tenminsten als dibueus aan te
merken:


pro memorie
N4. De contante Penn: bij het overlijden bij cassa gevonden, de somma: f 139:4
  _______+
  De lopende Pretentien en de bij Cassa gevondene penningen bedragen: f 153:4
Welk montant alsmede bij de Verzameling van alle Goederen hier nevens op F: 13 in deezen Staat gebragt zal worden.

Van de Huw. cieraden en Inboedel is geen Verkoping gehouden of ook geen Provenu van te verantwoorden uithoofde dezelve voor een Prelegaat met een zekeren onderhandsche Obligatie aan en ten behoeve van Maria Burger gemaakt zijn, op den Inventaris pag.
8 & 9 nader omschreven en word hier slegtsten dien gevolgen verantwoord pro memorie.

Verzameling van alle de Goederen, Effecten, Gelden, Pretentien, als andersints tot deze gemenen Boedel behorende zoo als dezelve hier vooren in deze Staat breder omschreven en gespecificeerd staan: f 4,282:6:12
Welk montant dezer Boedel dus bedraagt Vierduizend twee Honderd, Twee en Tagtig Gl. Zes Stuivers en twaalf Penningen.

Af de Schulden en Lasten van dezen Boedel:
Doodschulden:
Hendrik Bitter, doodkistf 26:5
Barend Slatman, volg. quitantief 3:8
Aan de Dragers een Vereeringf 12:-
Aan de Uitwijders een Vereeringf 4:-
Aan de Aanspreeker een Vereringf 5.-
Aan dito voorgebruik van Kannen en Glazenf 0:8
Aan het opmaken van 't Graff 2:8
Aan het luiden der klokf 3.-
Aan Kerkmeesters voor de baar enzf 1.-
Aan J. van Veen voor geleverd broodf 2:1:10
Aan J. Vessies voor uitgave staande dat het lijk boven aarde stond,
voor het Huishouden

f 13:13
Aan de Chirurgijn voor het scheren van het lijk, een vereringf 0:11
Aan de Rouwkamer volgens quitantief 5.-
Aan een Stafie lakf 0.3
Aan de Secretaris, voor de aangift van 't lijk of Permissie Billetf 1:8
Aan Steeman voor geleverde Boter volgens quitantief 7:15:8
Aan P: de Wilt voor geleverde Boter volgens quitantief 3:15:8
Aan Dr. Jan Husung, volgens quitantief 20:10
Aan Jan Sluis voor geleverd bier volgens quitantief 5.-
Aan den Pastor voor nieuwe zaken tot en met den Maanstondf 30.-
Aan Costeres en Vereringf 0:11
Aan J: Vessies als in huwelijk hebbende M: Burger de legitime
portie van wijle haar moeder Cath: Vaegts op den 18 Febr.1801
binnen deze Stede overleden, een derde portie in Een Capitaal
volgens minnelijke Schikkingen en opgave van gen: M: Burger
van f 2,550.- welke Somma men op goede gronden sustineerde
't bedrag en Nalatenschap van gen: Cath: Vaegts te hebben
uitgemaakt


f 855.-
Aan D.M. Luten, volgens quitantief 1:10
Aan J. Roeland, volgens quitantief 1:10
Aan Gt. de Wit, volgens quitantief 7:8
Aan de Meid, huurpenningenf 7:10
Aan de Secretaras van de Collaterale Successief 3:10
Aan 't zegel voor de Staat en Inventaris dezer boedelf 0:15
Aan de Secretarie en Heeren Schepenen dezer Stede voor de
Tauxatie des vaste Goederen

f 5:8
Aan Gt.Zonneveld, Dk.Heuvelkamp, Hk.Beekmeijer en
Bt.Hulscher voor adsisteeren bij de Tauxatie

f 6:-
Aan klijne uitschorien voor Papier enzf 0:12
Aant zegel voor dezen Staat, Schifting en Scheidingf 2:10:0
Aan de Executeuren of rendanten in dezen volgens Wetboek Napoleon
voor de ontvang van een Capitaal van f 4,131:3 de 100ste Penning of 1%

f 41:5
Aan Executeuren of rendanten dezer Boedel voor de ontvang
van een Capitaal van f 151.- de 40e penning of 2 en1/2 %

f 3:15
Aan Executeuren of rendanten dezer Boedel voor de Uitgave
van een Capitaal van f 1,020:15:10 de 80e penning

f 12:15
Aan Jan Sluis, als rendant voor 't schrijven en int stellen en
't in 't Net brengen der Staat en Inventaris, als mede dezen
Staat, Schifting en Scheiding & Verdeeling volgens Motificatie


f 10.-
Aan de Secretaris voor de Zegels en passeeren dezer
Scheiding en Verdeeling met en benevens de Legiese voor
Schepenen


f 18:2
 _______+
 f 1.125:8:10

De Schulden en Lasten dezes Boedels bedragen dus eene Somma als boven van Elf Honderd Vijfentwintig Guldens, Agt Stuivers en Tien Penningen.
Het geheele Montant van dezen Boedel bedraagd volgens F:13 van dezen Staat een Zomma vanf 4,282:6:12
En de Schulden en Lasten van dezen Boedel bedragen als voren te zien is, een Zomma vanf 1,125:0:10
 __________-
Blijft dus het zuivere bedrag des Boedels:f 3,156:18:2

Scheiding en Deeling

De zuivere te verdeelen Massa des Boedels bedraagt de Zomma zooals hier voren te zien is, Eene zomma van drie duizend, een Honderd, zes & vijftig Gl, Agtien St. en Twee Penn., zegge f 3.156:18:2.
Welke zomma moet worden verdeeld in twee gelijke deelen of helften, waarvan de eene helft is competeerende J: Vessies als in Huwelijk hebbende en in gemeenschap van goederen getrouwd zijnde met M: Burger, welke M:Burger de eenigste overgeblevene Dochter is van nu wijle A: Burger bij hem in Huwelijk verwekt bij Cath: Vaegts, En welke M: Burger, ingevolge Testamentaire Dispostitie van wijle haar vader de zoo evengen: A: Burger, ingevolgen Testament in dato 7 Decem: 1807 voor den Notaris J: Scholting en getuigen te Haarlem gepasseerd als erfgenamen in de legatime portie is geconstietueerd en benoem, zoo competeerd dan ten diengevolgen en uit kragte van: Het boek in Art.696 gestatueerd genoemde Jan Vessies de Helft in dezen Boedel ter zomma van Vijftien Honderd,
Agt en Zeventig Gl, Negen Stuivers en Een Penning, zegge f 1,578:9:1

In voldoenning dezes word aan dezelve J: Vessies, bij dezen tot en aan bedeeld, mitsgaders tot een vollen & vreijen Eigendom overgegeven en door hem als zoodanig aangenomen:
Eerstelijk van de vaste Goederen bestaande in een Huis & Erve en Landereijen hiervoor in dezen Staat op F. gemeld.:
N.1 Een Huis en Erve met een tuin daaragter, staande en gelegen in de Kerkbuurt binnen deze Stede strekkende voor van de straat tot agter aan het Bosch van den Heer Jn.Husing, belend aan 't Kerkhof ter eenere en Christ.van Riesen ende W.Harm.Schoonen ter andere Zijde, gequotieerd in de aanslag der verponding onder N.117 voor en omme de Zomma van Zes Honderd Vijf en Zeventig Guldens, zegge f 675.-
N.2 Een stuk Tuinland met een daarop staande opstal gelegen onder Wijk aan Duijn aan de groten houtweg bij de Beek genaamd.
Groot volgens Verpondingsboek Vijfhonderd roeden Hondbos voor en omme de zomma van Vijf Honderd Guldens volgens Tauxatie, zegge f 500.-
Ten Twede van de Contante Penningen welke thans voorhanden bij Cassa zijn, tot Suppletie voor dezen zijne gerechtigde Helft in dezen Boedel Eene Zomma van f 403:9:1

Uitmakende aldus en ten dien gevolgen zijn Helft in de Zuivere te verdeelene Massa der Boedelsbedragen, de als boven de Zomma van Vijftien Honderd Agt en Zeventig Gl., 9 St.& 1 Penn., Pieter de Wilt, J. Broeren en Jn. Sluis, de Eerste wonende onder Wijk aan Duin en de twee laatsten in deze Stede in qualiteit als voogden & Administrateurs over de Goederen der nog in leven zijnde Minderjarigen kinderen van de gen: J.Vessies en M.Burger, En Alzo ten dezen representerende en 't regt waarnemende van gen. minderjarige kinderen met Namen Jan, Anthonij en Catharina Vessies.
Welke minderjarigen kinderen dan ingevolgen 't zo Erengenoemde Testament door de zoo dekwijle genoemde A: Burger tot zijn lenigen algeheelen Universeele Erfgenamen zijn geinstitueerd of benoemd, competeerende dus de andere helft ter Zomma van f 1,578:9:1
In voldoening van dien werd aan de kinderen met namen Jan, Anthonij en Catharina Vessies, Bij dezen toe en aanbedeeld mitsgaders tot een vollen en vreijen Eijgendom overgegeven en ten hunnen behoeven door Pt.de Wilt, Jb. Broens en Jn. Sluis , de eerste wonende onder Wijk aan Duin, En de twee laatsten alhier, in qualiteit als Voogden en Administrateuren over de goederen der minderjarige Erfgenamen van meergen: A. Burger als zoodanig aangenomen.

Eerstelijk in de vaste goederen bestaande in Landreijen hier voren op dezen staat op F.5 vermeld.
N.1 Een stuk Tuinland genaamd de Van S....Tuin, gelegen onder Wijk aan Duin, belend ten oosten de Kuikenkeweg, ten zuiden H.de Haart, ten westen de groten Houtweg en ten noorden H. Schoon, groot volgens verpondingsboek Twee Morgen 534 Roeden Hondbos; dit perceel is in huur bij Dk. Heuvelkamp, aan wien de Opstal is toebehorende voor en omme de Zomma van f 71.- in 't jaar welke huur zijn ingang heeft genomen met Kersttijd 1805 en eindigende Kersttijd 1815 getauxeerd op eene Zomma van f 730,-
N.2 Een stuk geestland gelegen onder voorn: Bannen genaamd de Barrende Werf belend ten Z. de erve L.v.Dijk, ten N. de Erven Langeveld en de W.L.van Lidt, ten O. Jacob v.d. Veen en ten W. de Keukenweg, groot volgens verpondingsboek, een morgen en 180 roeden Hondbos; dit perceel is verhuurd aan Ch. van Riessen voor en omme de zomma van f 45.- in 't jaar, welke huur zijn ingang heeft genomen met Kersttijd 1801 & gevolglijk zal eindigen Kersttijd 1811.
Getauxeerd op eene zomma van f 275.

Ten tweeden in de onderhandse Obligatien in dezen Staat F. gemeld,
N.1 Een onderhandsche Obligatie ten lasten van de Erve Jan Gous, alhier wonende, groot f 200.- a 3 en 1/2 % in dato 1 Junij 1794.
N.2 Een dito ten lasten van Joh. Geerling en Aaltje v.d. Veer, echtelieden wonende alhier onder borgtogt van Hk. Dommels en L. Eijking, Mede wonende alhier, groot f 300.- a 3 en 1/2 % in dato 27 August.1794.

Ten derden van de Contante Penningen welke Thans bij Cassa en voorhande zijn tot suppletie voor dezen hun geregtigde portie of Helft in dezen Boedel en Zomma van f 73:9:1

Uitmakende aldus en ten dien gevolgen hunne geregtigde erfportien in deze Boedel ter Zomma van f 1,578:9:1.

Blijvende nu en onverlet in de Boedel in 't gemeen, een Ider voorzooveel hem zulks aangaat: Een Schepenen Schuldbrief ten laste van H: Kunen gevestigt op zijn Huis & Erve zijnde een Wagenmakerij staande en gelegen in de Kerkbuurt, binnen deze Stede, belend de Cazerne La.A ter eenere & Jb. Broens ter andere zijden groot in Capitaal f 500.- a 5% met een jaarlijksche aflossing van f 25.- in dato 10 van Herfstm. 1810, welke Scheepenen Schuldbrief is spruitende uit de Onderhandsche Obligatie hier voor in dezen Staat op Pagina 6 & 7 nader vermeld en beschreven en aldaar verantwoord, Pro memorie.
Als mede de pretentie ter Zomma van f 10.- ten lasten van Ds. G.L. Pfeiffers in den Staat hier voren op Pagina 7 nader omschreven en verantwoord, Pro memorie.

Op heden den 27 van Slagtmaand 1810 compareerden voor ons Ondergetekende Leden van 't Collegie van Scheepenen der Stede Beverwijk en den Secretaris dezer Stede Marcus Hendrik Ogelwight, Jan Vessies als in Huwelijk hebbende Maria Burger, en zij Maria Burger zelve ten deezen met de gemelde haren man geadsiesteerd en tot 't mede Tekenen en Passeeren dezes Specialijk geauthoriseerd ter eenere,
En Pieter de Wild, Jacob Broens en Jan Sluijs ter andere zijde in qualiteit als in 't Hoofd dezer Breder Staat omschreven, wonende de comparanten zoo binnen deze Stede als onder Wijk aan Duijn, dog op 't passeren dezes alhier Present.
Zijnde zijlieden Comparanten als in gevolgen de in dezen zoo dekwijls genoemde Testamente, zoo in derzelver Prive als hier voren gemelde qualiteit gestelde Erfgenamen in dezen Boedel.
En is aan ons Schepenen en Secretarie bij Exhibitie gebleken dat deze Nalatenschap aan 't Regt van Successie niet onderworpen was volgens Permissie Billiet tot Toeijgening of Verdeling dezes Boedels door M.H.Ogelwight directeur dezelver belasting alhier in dato, laatstleden.
Verklarende zij Comparanten zoo in hunne Prive als in hunnen qualiteit te approbeeren den Staat des Boedels zoo als die hier voren is ter neerg....... ingebragt mitsgadere alsnog mede te approbeeren en te Consenteren in degemaakte en daarop gevolgde Schifting,
Scheiding en Verdeeling in voegen hier voorgemeld te nemen volkomen genoegen en Contentement, voorts verklarende zij Comparanten zoo in hun Prive als in qualiteit hunne respective aandeelen te hebben ontvangen en na zig genomen Ceder ende zij Comparanten vornoemt zoo in Prive als in qualiteit den Een aan den ander en alle zoodanige regt en Actie als een ieder van hun op de voorsch. Boedel eenigzints mogten gecompeteerd hebben, belovende elkanders Toe en aanbedeelde als vrij en eigen goed te zullen laten bezitten zonder dat de Een op des anderen aandeel.
Eenige Actie of Pretentie meer is hebbende of Reserverende belovende zij Comparanten wij deze den Een aan den anderen of nadere Verdeeling, Staat, Schifting of Scheiding hoe ook genaamd te zullen aanspreeken of Molesteeren ook elkanderen of elkandere Erfsgenamen en Successeuren ten allen Tijden en in allen gevallen voor alle Namaning op en aan Spraak Tegen een iegelijk.
Zoo in regten als daar buiten dees wegens te zullen Caveeren, indemneeren en bevrijden alles onder renunciatie van Relief nadere Scheiding en voorts van alle hulpmiddelen, engratien in Regten bekend die hun zoo in Prive als in qualiteit en Prejudice dezes Eenigzinteste bate zoude kunnen of mogen komen onder Verband als naar regten.
Voorts verklaren wij ondergetekende en gecompareerd Pieter de Wilt, Jacob Broens en Jan Sluis, mitsgaders Jan Vessies en Maria Burger onderling te hebben geconvenieerd en beslooten omtrend de Schepenen Schuldbrief ten lasten van Hendrik Kuenen en de Pretentie ten lasten van Ds G.L. Pfijffer om dezelve in 't gemeen en onverdeeld te houden Tot Tijd en Wijlen dezelve geheel of gedeeltelijk zullen zijn ingekoomen om alsdan een ieder voor zoo veel hem zulks aangaat zijn Portien zoo in Prive als in qualiteit na zich te nemen.
Aldus gepasseert ten overstaan van de Heeren Jan Knegjes en Pieter Gaijkema, Leeden van 't Collegie van Schepenen der Stede Beverwijk voornt.
[Getekend: Jacob Knegjes, Pieter Gaijkema, M.H. Ogelwight secr., Jan Vessies, Maria Burger, P. de Wilt qq, Jacob Broens qq, Jan Sluis qq]

303. Catharina VAEGTS ook genaamd FAETS,
Mogelijk een dochter van Theodor Voghs [nr. 606] en Maria Kersjens [nr. 607], geboren te Goch in ’t Cleefsland 1752-1755, Rooms Katholiek, overleden te Beverwijk op 18 februari 1802, begraven aldaar op 21 februari, oud ca. 48 jaar.

GAARDERSARCHIEF, Register van ontvang wegens het begraven, Beverwijk, 21 februari 1802:
Catharina Faaks.
In de classe van 3 gulden.
Voor steeken van 't graft f -.6.
Voor 't klokken luijd 3/4 uur f 1.10.-

GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Beverwijk, 21 februari 1802:
Van het lijk van Catharina Faaks, huisvr: van Ant: Burger, alhier overleeden in de Classe van f 3.-.

KINDEREN:
 1. Anna Maria Burger,
  Gedoopt te Beverwijk in de Rooms-Kath. kerk op 10 juni 1778, overleden te Beverwijk op 16 juni 1783, oud 5 jaar.

  DOOPREGISTER, Beverwijk, Rooms-Kath. kerk, 10 juni 1778:
  Anna Maria, dochter van Antonij Burger en Catharina Vaegts.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Beverwijk, 16 juni 1783:
  Antoni Burger geeft aan het lijk van Maria Burger in de classis van f 3.-.

  GAARDERSARCHIEF, Register van ontvang wegens het begraven, Beverwijk, 17 juni 1783:
  Geertruij [!] Burger, kindt onder de Classes van 3 gulden: f 1:4.
  den groote klok ¼ uur: f 3.-.
 2. Anna Maria Burger, ook Mietje Burger,  zie nr. 151.
  Geboren te Beverwijk op 12 oktober 1784, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 18 oktober 1784, overleden te Beverwijk op 8 september 1838, oud 53 jaar.
  Gehuwd te Beverwijk voor Schout en Schepenen op 14 juli 1805 met Machiel Jansz Vesjes, geboren aan de Zandvaart (gem. Heemstede), gedoopt te Heemstede in de Rooms-Kath. kerk op 3 september 1771, van beroep tuinman, bouwman, vrachtrijder, overleden te Beverwijk op 27 juni 1840, oud 68 jaar.
  Machiel Jansz Vesjes was eerder gehuwd te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 23 februari 1800 met Gezina Kloes, ook Clazina Kloes, geboren te Freren (Dld) ca. 1775, begraven te Overveen (Tetterode) op 31 oktober 1800, oud ca. 25 jaar.
 3. Anna Burger,
  Gedoopt te Beverwijk in de Rooms-Kath. kerk op 15 juni 1786, begraven te Beverwijk op 12 april 1892, oud 5 jaar.

  DOOPREGISTER, Beverwijk, Rooms-Kath. kerk, 15 juni 1786:
  Anna, dochter van Antonie Burger en Catharina Vaagts.

  GAARDERSARCHIEF, Register van ontvang wegens het begraven, Beverwijk, 12 april 1892:
  Annatje Burger,
  onder de Classes van 3 gulden: f 1:4.
  Den grote klok ¼ uur: f 3.-.
  Betaalt den 15 April 1792: f 4:4.
304. Antonius HOOGHVELD, ook Toon HOOGHVELD,
Zoon van Johannes Thonisz Hooghfelt [nr. 608] en Aaltje Beernds van Brummen [nr. 609], geboren te Elst, gedoopt te Eimeren in de Rooms-Kath. kerk op 22 november 1722, overleden te Elst op 15 oktober 1788, begraven aldaar op 21 oktober 1788, oud 65 jaar.
Gehuwd (1) te Elst op 21 januari 1752, ondertrouw te Gendt, met Getrudis IJSVELT, geboren te Gendt ca. 1725, overleden 1763-1767.
Gehuwd (2) te Eimeren (gem. Elst) in de Rooms-Kath. kerk op 18 mei 1767 met Elisabeth Janssen [VAN DE VELDE].
Elisabeth huwde (2) te Elden op 10 mei 1789, ondertrouw te Elst, met Hendrik VAN PUTTEN, geboren te Lent 1753-56, van beroep arbeider, overleden te Hollanderbroek (gem. Elst) op 18 januari 1816, oud 62 jaar, zoon van Jan van Putten en van Hanna Doeleman, tabaksplanters.
[bron: oorspronkelijke aktes en email L.R. Maassen]

DOOPREGISTER, Eimeren (gem. Elst), Rooms-Kath. kerk, 22 november 1722:
Antonium filium Joannis Hooghveld et Aeletie Berense coniugem.
Susceptoribus Hendrick Hooghveld et Bartien van Krechtingh.
[bron: dr. H.A.J.M. Lamers, website Historische Kring Oosterhout/Slijk-Ewijk e.o.]

TROUWREGISTER, Eimeren (gem. Elst), Rooms-Kath. kerk, 18 mei 1767:
Antonius Hoogvelt en Elizabeth Janssen.
Getuigen Bernarda Helming en Gerarda Helming.
[bron: dr. H.A.J.M. Lamers, website Historische Kring Oosterhout/Slijk-Ewijk e.o.]

DOOPGETUIGE (Antonius Hooghveld):
Te Eimeren (gem. Elst) in de Rooms-Kath. kerk op 20 juni 1759 van Joannes, zoon van Arnoldus van Borkel en Gertrudis Hoogvelt.
Te Eimeren (gem. Elst) in de Rooms-Kath. kerk op 8 mei 1766 van Joannes, filius Nicolai Jansen et Joanna Jansen.
Te Eimeren (gem. Elst) in de Rooms-Kath. kerk op 31 december 1776 van Theodora, dochter van Gerardus van den Dam en Maria Jansen (zuster van zijn vrouw ?)
Te Eimeren (gem. Elst) in de Rooms-Kath. kerk op 2 juni 1781 van Antonius Hendriksz Hoogveld.

BEGRAAFREGISTER, Elst, 15 oktober 1788, blz. 44, volgnr. 1:
Anthonij Hoogveld.

DOODBOEK VAN ELST, 1788:
Den 15 Octobr Gestorven Anthonij Hoogveld.
[bron: Extract bijlage bij het huwelijk van dochter Henrica 1n 1822]

ROOMS-KATHOLIEKE KERK VAN EIMEREN:
Aanvankelijk zochten de Katholieken van de Overbetuwe hun heil in het Huis te Oosterhout waar een schuilkerkje was ingericht. Later moesten zij of naar Huissen lopen om ter kerke te gaan of naar schuilkerkjes zoals de Bremerton bij Elst, op de grens van Driel (1672-1694), het gedoogde schuilkerkje bij Eimeren (1694-1802) of de schuilkerkjes in de stad Nijmegen.
Katholieken werden zonder een uitvaartdienst en zonder absoute begraven. In deze twee eeuwen van verdrukking moesten de Katholieken eerst hun ondertrouw sluiten in de Nederduits Gereformeerde Gemeente, bij de Predikant en mochten daarna pas trouwen in hun eigen kerk. Die eigen kerk was in Eimeren en niet in Elst, omdat Elst een grotere plaats was en het aan Katholieken verboden werd daar een kerk te hebben. Zij moesten kerken in een verder gelegen, klein dorp, zoals Eimeren.
Daarom staan huwelijken zowel in de protestantse registers als in de katholieke (kerkelijk huwelijk).
[bron: dr. H.A.J.M. Lamers, website Historische Kring Oosterhout/Slijk-Ewijk e.o.]

OPMERKING:
Rond 1800 wonen er verscheidene IJsvelds in Doornenburg.

305. Elisabeth Janssen [VAN DE VELDE], ook Aleida JANSSEN,
Dochter van Joannes (Jan) Jansen [nr. 610] en Hendrina Peters [nr. 611], geboren te Winssen (Beuningen) in januari 1731, gedoopt te Ewijk [?], overleden te Valburg op 11 maart 1829, oud 98 jaar en 2 maanden.
Gehuwd (1) te Eimeren (gem. Elst) in de Rooms-Kath. kerk op 18 mei 1767 met Antonius (Toon) Jansz HOOGHVELD.
Gehuwd (2) te Elden in de Rooms-Kath. kerk op 10 mei 1789 met Hendrik VAN PUTTEN, geboren in 1753, mogelijk te Herveld, van beroep arbeider, overleden te Hollanderbroek (gem. Elst) op 18 januari 1816, oud 62 jaar, zoon van Jan van Putten, van beroep tabaksplanter en van Hanna Doeleman, van beroep tabaksplantster.

DOOPGETUIGE (Elisabeth Janssen van de Velde):
Te Eimeren in de Rooms-Kath. kerk op 27 april 1793 van Antonia, geboren te Valburg, dochter van Joannes Philippus Jansen en Getrudis Hoogveld.
Te Eimeren in de Rooms-Kath. kerk op 2 juni 1794 van Antonius, geboren te Elst, zoon van Joannes Hoogvelt en Maria Kettendurp.
Te Eimeren in de Rooms-Kath. kerk op 29 januari 1804 van Theodorus, geboren te Hollanderbroek, zoon van Joannes Lambers en Joanna Schrijver.
Te Eimeren in de Rooms-Kath. kerk op 22 meij 1809 van Antonius, geboren te Snoienhoek, zoon van Joannes Hoogvelt en Hendrina Schrijver.

GETUIGE [Hendrik van Putten]:
Te Elst op 7 maart 1813 bij de geboorte van Geurt Hoogveld, zoon van Johannes Hoogveld en Hendrika Schrijver [Hendrik van Putten, 57 jaar].
Te Elst op 18 februari 1815 bij de geboorte van Elisabeth Hoogveld, dochter van Johannes Hoogveld en Hendrika Schrijver [Hendrik van Putte, 60 jaar, arbeider]

OVERLIJDENSAKTE, Elst, 18 januari 1816, nr. 1:
In het Jaar 1816 den 18de der maand Januarij des namiddags ten Vijf Uuren Compareerde voor mij Burgemeester van Elst, Officier van den Burgerlijken Staat der gemeente van Elst, Canton van Elst, Provincie van Gelderland, Toon Janssen, oud 38 Jaar, en Andries Logt, oud 54 Jaar, Arbeiders en naaste geburen van de na te meldene Overledene, dewelke mij verklaard hebben dat op heden des namiddags in het Huis No. 133 in het hollanderbroek in leven door hem zelven bewoond geweest zijnde in den ouderdom van 62 Jaar is komen te Overlijden Hendrik van Putten, Arbeider, nalatende deszelfs weduwe Elisabeth van de Velde en zoon van Jan van Putten en van Hanna Doeleman, tabaksplanters in leven gewoond hebbende te Herveld en is deze Acte na voorlezing alleen door mij getekend, hebbende de Comparanten verklaard niet te kunnen schrijven.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Valburg, 12 maart 1829, nr. 14:
In het jaar 1829 den twaalfden der maand maart des voormiddags ten 10 uren, compareerde voor mij Burgemeester en Officier der burgerlijken staat der gemeente Valburg, Canton Elst, Kwartier Nijmegen, Provincie Gelderland Hendrik Beerens, oud 78 jaar, tabaksplanter, wonende te Valburg en Hendrik Troost, oud 58 jaar, particulier, wonende mede te Valburg, beiden geburen van de na te melden overledene, dewelke mij verklaard hebben, dat op den elfden maart des avonds zes uren in het huis 436 te Valburg in den ouderdom van agtennegentig jaar en 2 maanden is komen te overlijden Aleida Jansen, eerst weduwe van Antoon Hoogveld en laatstelijk van Hendrik van Putten, gewoond hebbende te Elst, dochter van Jan Jansen en Hendrina Peters, in leven Ehelieden, arbeiders, gewoond hebbende in het District van Maas en Waal, en hebben declaranten naar voorlezing deze acte nevens mij getekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN VAN ANTONIUS HOOGHVELD EN GETRUDIS IJSVELD:
 1. Bernardus Hooghvelt,
  Gedoopt te Eimeren (gem. Elst) in de Rooms-Kath. kerk op 23 juli 1754.

  DOOPREGISTER, Eimeren (gem. Elst), Rooms-Kath. kerk, 23 julij 1754:
  Bernardus, baptizatus filius Antonij Hooghvelt et Gertrudis Disvelt.
  Susc: Hendricus Disvelt en Joanna Janssen.
 2. Henricus Hooghvelt,
  Gedoopt te Eimeren (gem. Elst) in de Rooms-Kath. kerk op 2 juni 1756, overleden te Elst op 11 september 1782, begraven aldaar op 13 september 1782, oud 26 jaar.
  Gehuwd te Eijmeren (gem. Elst) in de Rooms-Kath. kerk op 4 februari 1781 met Hendrina van Wiele, geboren te Kekendom (Kleef) in 1759, overleden te Driel op 18 november 1820, oud 61 jaar, dochter van Jan Wiels en Johanna Willemsen.
  Hendrina huwde (2) te Elden op 10 oktober 1784 met Arnoldus Degens, gedoopt te Eymeren (Elst) in de Rooms-Kath. kerk op 9 maart 1732, overleden te Driel op 22 januari 1788, zoon van Mathias Degens en van Anna Arens.
  Arnoldus was eerder gehuwd met Neuleke Martens en met Hendrijn Janssen.
  Hendrina huwde (3) te Eymeren (gem. Elst) in de Rooms-Kath. kerk op 23 februari 1789 met Johannes Thomassen, geboren te Driel ca. 1755, overleden voor 1820 (niet te Driel 1812-1819).

  DOOPREGISTER, Eymeren (gem. Elst), Rooms-Kath. kerk, 9 maart 1732:
  Arent, filium Thijs Degens et Annae Arens coniugum.
  Susceptoribus Peter Degens et Bartien Arens.

  DOOPREGISTER, Eymeren (gem. Elst), Rooms-Kath. kerk, 2 juni 1756:
  Henricus baptizatus filius Antonij Hooghvelt et Gertrudis IJsvelt.
  Susc: Gerit Wouters et Maria Christiaens.

  TROUWREGISTER, Eymeren (gem. Elst), Rooms-Kath. kerk, 23 februari 1789:
  Joannes Thomassen et Hendrina Wiels.
  Testes Werendridus Zanders et Maria Struijck.
  [bron: website Historische Kring Oosterhout/Slijk-Ewijk/Valburg e.o.]

  OVERLIJDENSAKTE, Heteren, 20 november 1820, nr. 37: In het jaar 1820, den 20sten van den maand november, des voordemiddags om 10 uren, Compareerden voor ons mr. Steven Roes, Schout en Secretaris van Heteren,
  Arien Hermsen, 39 jaren oud en Jan Cobussen, 59 jaren oud, beide arbeiders te Driel woonachtig, dewelke aan ons als naburen hebben verklaard, dat
  Hendrina Wiels, geboren te Kekendom in den lande van Cleef, in den jare 1759, en woonachtig te Driel, arbeidster van beroep, dochter van Jan Wiels en Johanna Willemsen, beide overleden en echtgenote van Jan Thomasse /overleden/ op den 18den dezer des nademiddags om 1 Uur te Driel in den ouderdom van 61 jaren is overleden.
  En heeft de comparant Arien Hermsen deze Acte met ons na duidelijke voorlezing alhier getekend, verklarende Jan Cobussen niet te kunnen tekenen of schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  UIT HET EERSTE HUWELIJK ÉÉN KIND:
  1. Antonius (Toon) Henriksz Hooghvelt,
   Geboren te Elst, gedoopt te Eymeren in de Rooms-Kath. kerk op 2 juni 1781, Rooms-Katholiek, van beroep boerenarbeider, arbeider, overleden te Elden op 2 november 1862, oud 81 jaar.
   Gehuwd te Heteren op 14 augustus 1810 met Hermina Abbing, geboren te Steenderen (gem. Baak) op 5 maart 1783, overleden te Elst op 22 november 1865, oud 82 jaar.
 3. Jacobus Hooghvelt,
  Gedoopt te Eymeren (gem. Elst) in de Rooms-Kath. kerk op 28 augustus 1759.
  Buitenechtelijke relatie met Christina Elinis, ook Eerlings, Elings of Eeling, gedoopt te Eymeren (Elst) in de Rooms-Kath. kerk op 1 februari 1746.
  Christina was eerder gehuwd (1) te Eymeren (Elst) in de Rooms-Kath. kerk op 1 augustus 1773, ondertrouw te Willemstad in de Geref. kerk op 1 juli 1773 met Henricus Derksen, geboren te Lathum.
  Christina huwde (2) te Eymeren (Elst) in de Rooms-Kath. kerk op 30 december 1787 met Gerardus Peters.

  DOOPREGISTER, Eymeren (gem. Elst), Rooms-Kath. kerk, 1 februari 1746:
  Christina, Bapt. filia Hendrick Elinis et Dina Janssen.
  Susc. Peter van Engen et Geritie Thonisse.

  DOOPREGISTER, Eymeren (gem. Elst), Rooms-Kath. kerk, 28 augustus 1759:
  Jacobus, Bapt. filius Antonij Hooghvelt et Gertrudis IJsvelt.
  Susc: Arnt van Borcum et Elisabeth IJsvelt.

  ONDERTROUWREGISTER, Willemstad, Geref. kerk, 1 juli 1773:
  Hendrik Dirksen, geboren te Lathum en Christina Elings, geboren en wonende te Elst.
  [bron: BHIC]

  TROUWREGISTER, Eymeren (Elst), Rooms-Kath. kerk, 1 augustus 1773:
  Henricus Derksen et Christina Elings.
  Testes Aleijda van Bree et Hen Derksen.

  TROUWREGISTER, Eymeren (Elst), Rooms-Kath. kerk, 30 december 1787:
  Gerardus Peters et Christina Eeling.
  Testes Wilhelmus Verhaaren et Maria Struijck.

  KINDEREN:
  1. Dina Hoogveld, onwettige tweeling,
   Gedoopt te Eymeren (Elst) in de Rooms-Kath. kerk op 19 maart 1785.
  2. Henricus Hoogveld, onwettige tweeling,
   Gedoopt te Eymeren (Elst) in de Rooms-Kath. kerk op 19 maart 1785.
 4. Conrardus Hooghvelt,
  Gedoopt te Eymeren (gem. Elst) in de Rooms-Kath. kerk op 16 februari 1763.

  DOOPREGISTER, Eymeren (gem. Elst), Rooms-Kath. kerk, 16 februari 1763:
  Conrardus, bap. filius Antonii Hooghvelt et Gertrudis IJsvelt.
  Susc: Jan IJsvelt et Elisabeth IJsvelt.

KINDEREN VAN ANTONIUS HOOGHVELD EN ELISABETH JANSSEN VAN DE VELDE:

 1. Getrudis Hoogvelt, ook Geertruida Hoogveld,
  Geboren te Elst, gedoopt te Eymeren(Elst) in de Rooms-Kath. kerk op 25 maart 1768, van beroep arbeidster, overleden te Elst op 26 februari 1849, oud 80 jaar.
  Gehuwd te Eymeren (Elst) in de Rooms-Kath. kerk op 26 juni 1791 met Joannes Janssen, ook Jan Janssen, geboren te Lijnden (gem. Elst), gedoopt te Eymeren in de Rooms-Kath. kerk op 28 mei 1769, van beroep arbeider, overleden te Elst op 10 november 1836, oud 66 jaar, zoon van Philippus Janssen en Johanna Willemsen.

  DOOPREGISTER, Eymeren (gem. Elst), Rooms-Kath. kerk, 25 martii 1768:
  Getrudis, p: Antonius Hoogvelt, m: Elisabeth Janssen,
  Susc: Antonia Aelders et Petrus Aelders.

  DOOPREGISTER, Eymeren (gem. Elst), Rooms-Kath. kerk, 28 mei 1769:
  Joannes, p: Philippud Janssen, m: Joanna Willemssen.
  Susc. Henricus Willemssen et Joanna Janssen.
  Lijnden.

  TROUWREGISTER, Eymeren (gem. Elst), Rooms-Kath. kerk, 26 juni 1791:
  Joannes Jansen et Getrudis Hoogvelt.
  Testes Henrica Hoogvelt et Henrica Thussvelt.

  OVERLIJDENSAKTE, Elst, 12 november 1836, nr. 71:
  Het jaar 1836, den 12den November ten Elf ure des morgens, zijn voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van de Gemeente van Elst, Provincie Gelderland, verschenen
  Peter Hermeling, arbeider, wonende te Elst, oud 26 jaren, die zich heeft opgegeven te zijn nabuur van de overledene;
  en Jan van Kleef, arbeider, wonende te Elst, oud 40 jaren, die zich heeft opgegeven te zijn bekende van de overledene;
  dewelke ons hebben verklaard, dat Jan Janssen, Echtgenoot van Geertruijda Hoogveld, Zoon van wijlen Philip Janssen en van wijlen Johanna Willemsen, oud 66 Jaren, geboren te Elst, laatstelijk gewoond hebbende te Elst, is overleden den 10den November 1836, te Elst in No. 152 des avonds om tien ure.
  Waarna deze tegenwoordige Dood-Akte is voorgelezen aan de deklaranten, die verklaard hebben niet te kunnen Schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Elst, 26 februari 1849, nr. 19:
  Op heden den 26sten Februarij des jaars 1849 compareerde voor ons Burgemeester der gemeente Elst, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand Aalbert van Vorselen, geen familie van de overledene, oud 43 jaren, arbeider,
  en Antoon Teunnisen, geen familie van de overledene, oud 47 jaren, schoenmaker, beiden wonende te Elst,
  welke ons hebben verklaard, dat Geertruida Hoogveld, zonder beroep, geboren en laatstelijk gewoond hebbende te Elst, weduwe van wijlen Jan Jansen en dochter van wijlen de ehelieden Anton Hoogveld en Lijda Manussen, op heden, des morgens ten drie ure in den ouderdom van 84 jaren te Elst is overleden.
  Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt die na voorlezing door tweeden comparant en ons is geteekend; verklarende eerste comparant niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KINDEREN:

  1. Joanna Janssen,
   Gedoopt te Valburg in de Rooms-Kath. kerk op 30 mei 1792.
  2. Antonia Jansen,
   Geboren te Valburg, gedoopt te Eymeren (gem. Elst) in de Rooms-Kath. kerk op 27 april 1793, overleden voor 8 oktober 1794.
  3. Antonia Janssen,
   Geboren te Valburg, gedoopt te Eymeren (gem. Elst) in de Rooms-Kath. kerk op 8 oktober 1794.
   Gehuwd te Elst op 17 mei 1823 met Joannes Hermsen, geboren te Hollanderbroek, gedoopt te Eymeren (gem. Elst) in de Rooms-Kath. kerk op 3 september 1793, van beroep arbeider, zoon van Theodorus Hermsen en Hendrina Henkers.
  4. Philiphus Jansen,
   Geboren te Hollanderbroek, gedoopt te Eymeren (gem. Elst) in de Rooms-Kath. kerk op 1 december 1797, overleden voor 18 januari 1807.
  5. Antonius Jansen,
   Geboren te Snoijenhoek, gedoopt te Eymeren (gem. Elst) in de Rooms-Kath. kerk op 30 september 1800.
   Gehuwd (1) in 1824 met Maria Jansen, gedoopt te Lathum in de Rooms-Kath. kerk op 26 augustus 1802, van beroep dienstmaagd, overleden voor 13 juni 1835, dochter van Henricus Janssen en Margaretha Plenck.
   Gehuwd (2) te Bemmel op 13 juni 1835 met Gerarda Jansen, geboren te Bemmel op 21 augustus 1797, dochter van Nicolaas Jansen en Catharina Jansen.
  6. Elisebetha Jansen,
   Geboren te Snoijenhoek, gedoopt te Eymeren (gem. Elst) in de Rooms-Kath. kerk 23 juli 1804.
   Gehuwd te Elst op 16 november 1822 met Petrus Hermeling, geboren te Lijnden (gem. Elst), gedoopt te Eymeren (Gem. Elst) in de Rooms-Kath. kerk op 30 januari 1797, zoon van Joannes Hermeling en Joanna Bekkers.
  7. Philippus Jansen,
   Geboren te Snoijenhoek, gedoopt te Eymeren (gem. Elst) in de Rooms-Kath. kerk op 18 januari 1807, van beroep arbeider, boerenknecht, overleden te Elst op 10 september 1834, oud 27 jaar.
   Gehuwd te Elst op 18 juli 1826 met Hendrica Orsen, ook Heintje Ortzen, geboren te Hollanderbroek, gedoopt te Eymeren (gem. Elst) in de Rooms-Kath. kerk op 19 maart 1792, van beroep dienstmaagd, overleden te Elst op 2 april 1863, oud 71 jaar, dochter van Gijsbertus Orsen en Cathrina Kuster.
   Hendrica was eerder gehuwd te Elst op 14 december 1815 met Bartholomeus Kempkes, ook Bart Kempkes, geboren te Driel in 1791, van beroep boerenknecht, overleden te Hollanderbroek (gem. Elst) op 3 februari 1825, oud 33 jaar, zoon van Ruth Kempkes en van Catrina Aarts.
  8. Bartje Jansen,
   Geboren te Snoijenhoek, gedoopt te Eymeren (gem. Elst) in de Rooms-Kath. kerk 12 juli 1810.
  9. Pieter Jansen,
   Geboren te Elst op 19 mei 1812.
 2. Henrica Hoogvelt,
  Geboren te Hollanderbroek, gedoopt te Eymeren (Elst) in de Rooms-Kath. kerk op 11 november 1770, van beroep arbeidster, tabaksplantster (1834, 1840), overleden te Valburg op 26 januari 1848, oud 77 jaar.
  Gehuwd (1) ca. 1793 met Henricus Jansen, geboren 1763/64, mogelijk te Valburg, van beroep metselaar, overleden te Valburg op 28 oktober 1820, oud ca. 56 jaar, zoon van Joannis Janssen en van Det van de Poel.
  Gehuwd (2) te Valburg op 20 juni 1822 met Gerhardus van Grönningen, geboren te Zevenaar, gedoopt in de Rooms-Kath kerk aldaar op 13 mei 1792, van beroep timmerman, overleden te Valburg op 21 december 1830, oud 38 jaar, zoon van Hendrik van Grönningen, van beroep timmerman en van Judith Kruitwagen.

  DOOPREGISTER, Eymeren (Elst), Rooms-Kath. kerk, 11 november 1770:
  Henrica, p: Antonius Hoogvelt, m: Elisabeth Janssen.
  Susceptores: Joannes Janssen et Bernardina van Worcum.

  DOOPREGISTER, Zevenaar, Rooms-Kath. kerk, 13 mei 1792:
  In den jaar 1792 den 13den Mei.
  Baptizati sunt gemelli:
  Gerhardus et Johanna Machtilda.
  Parentes Hendrik van Grönningen et Judith Kruitwagen.
  Patrini Hendrik Jansse et Engeline Nierman.
  [bron: Extract uit het doopregister als huwelijksbijlage]

  DOOPGETUIGE:
  Te Eymeren (Elst), Rooms-Kath. kerk op 30 maart 1794 van Gerardus, zoon van Theodorus Hendriks en Joanna Boshof.
  Te Eymeren (Elst), Rooms-Kath. kerk op 30 januari 1796 van Otto, zoon van Joannes Hoogvelt en Maria Kettendorp.

  OVERLIJDENSAKTE, Valburg, 30 oktober 1820, nr. 59:
  In het jaar 1820 den 30sten der maand October des voormiddags ten tien uuren, Compareerde voor mij Schout en officier van den burgerlijken staat der gemeente Valburg, Canton Elst, Provincie Gelderland
  Gradus van Loon, oud 70 jaar, dekker en Andries van Dielen, oud 60 jaar, tabaksplanter, wonende beiden te Valburg, en naaste buren van de na te meldene Overledene, dewelke mij verklaard hebben, dat op den 28ste der maand October des voormiddags elf uuren in het huis Nr. 36 te Valburg, door de weduwe van de overledene bewoond wordende, in den ouderdom van circa 60 jaar is komen te overlijden Hendrik Janssen in leven metselaar, gehuwd aan Hendrina Hoogveld en zoon van Johannis Janssen, in leven metselaar te Valburg en van Let van de Poel, Ehelieden, en is deze Acte na voorlezing alleen door tweede getuige nevens mij getekend, hebbende Eerste getuige verklaard niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Valburg, 20 juni 1822, nr. 12:
  In het jaar 1822 den twintigste der maand Junij des voormiddags ten tien Uuren Compareerde voor mij Schout en officier van den burgerlijken staat der gemeente Valburg, Canton Elst, Provincie Gelderland
  Gerhardus van Grönningen, oud 30 jaar, geboren te Zevenaar en wonende in deze gemeente, van beroep timmerman, meerderjarige en wettige Zoon van Hendrik van Grönningen, oud 77 jaar, timmerman, wonende te Zevenaar, alhier tegenwoordig en toestemmende, en van Judith Kruitwagen, overleden, en
  Henrica Hoogveld, oud 51 jaar, geboren te Elst en wonende in deze gemeente, weduwe van Hendrik Janssen, en meerderjarige en wettige dochter van Anthonij Hoogveld (overleden) en van Elisabeth Janssen, oud 92 jaar, arbeidster, wonende te Elst, alhier tegenwoordig en toestemmende.
  Getuigen:
  Antoon Willemsen, oud 30 jaar, tabaksplanter, en
  Jan van Laan, oud 37 [?] jaar, dekker, en
  Jan Willemsen, arbeider, oud 35 jaar, en
  Salomon van Hemelen, oud 26 jaar, veldwachter,
  wonende alle te Valburg en hebben na voorlezing, de Echtgenoot en deszelfs vader, benevens de twee eerste en laatste getuigen deze acte nevens mij geteekend, terwijl de Echtgenote en haar moeder ......... ......... derde getuige verklaard hebben niet te kunnen schrijven.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Valburg, 23 december 1830, nr. 50:
  Het jaar 1830, den 23ste december ten tien ure des voormiddags, zijn voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van de Gemeente van Valburg Provincie Gelderland, verschenen
  Hendrik Beerens, Arbeider, wonende te Valburg, oud ruim 80 jaren, die zich heeft opgegeven te zijn gebuur van de overledene; en Salomon van Hemelen van beroep Veldwachter, wonende te Valburg, oud 34 jaren, die zich heeft opgegeven te zijn bekende van de overledene; dewelke ons hebben verklaard
  dat Gerhardus van Grönningen van beroep timmerman gehuwd aan Henrica Hoogveld, zoon van Hendrik van Grönningen in leven timmerman en van Judith Kruitwagen in leven Echtelieden gewoond hebbende te Zevenaar, oud 38 Jaar en Zeven maanden, geboren te Zevenaar, laatstelijk gewoond hebbende te Valburg is overleden den 21ste december dezes Jaars 1830, te Valburg Litt A Nr. 28 des morgens om half 6 ure.
  Waarna deze tegenwoordige Dood-Akte is voorgelezen aan de deklaranten, hebben dezelven nevens mij getekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Valburg, 27 januari 1848, nr. 6: Het jaar 1848, den 27sten Januarij, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente van Valburg, Provincie Gelderland, verschenen
  Johannes van Elferen, tabaksplanter, wonende te Valburg, oud 32 jaren, die zich heeft opgegeven te zijn Schoonzoon van de overledene; en Gradus Cobussen, arbeider, wonende te Valburg, oud 29 jaren, die zich heeft opgegeven te zijn bekende van de overledene; dewelke ons hebben verklaard,
  dat Hendrina Hoogveld, zonder beroep, eerste weduwe van Hendrik Janssen en later weduwe van Gerardus van Groningen, dochter van [niet ingevuld], oud 76 jaren, geboren te Elst, laatstelijk gewoond hebbende te Valburg, is overleden den 26sten Januarij 1848, te Valburg in het huis L. A. No. 28 des nachts om twee ure.
  Na gedane voorlezing van de tegenwoordige Dood-Akte aan de deklaranten, hebben dezelve nevens mij geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Everdina Jansen,
   Geboren te Valburg, gedoopt te Eymeren (Elst) in de Rooms-Kath. kerk op 11 februari 1794.
   Gehuwd (1) te Valburg op 13 augustus 1825 met Joannes Janssen, geboren te Elst in 1789/90, van beroep arbeider, overleden voor 3 mei 1834, zoon van Wilhelmus Jansen, van beroep arbeider en van Joanna Zelders, van beroep arbeidster.
   Gehuwd (2) te Valburg op 3 mei 1834 met Joannes Janssen Geurts, geboren te Neerbosch op 12 maart 1800, van beroep landman, bereider geneeskundige kruiden (1835), boerenarbeider (1838), zoon van Petrus Janssen Geurts, van beroep landman en van Joanna Jansen.
  2. Elisabeth Jansen,
   Geboren te Valburg, gedoopt te Eymeren (Elst) in de Rooms-Kath. kerk op 23 september 1796, overleden voor 5 maart 1819.
  3. Teodora Jansen,
   Geboren te Valburg, gedoopt te Eymeren (Elst) in de Rooms-Kath. kerk op 9 september 1799, overleden te Valburg op 28 september 1877, oud 78 jaar.
   Gehuwd te Valburg op 1 mei 1823 met Henricus Pas, gedoopt te Driel in de Rooms-Kath. kerk op 6 juni 1796, van beroep arbeider, overleden te Valburg op 27 maart 1880, oud 83 jaar, zoon van Gradus Pas en van Geertruij Lamers.
  4. Antonia Jansen,
   Geboren te Valburg, gedoopt te Eymeren (Elst) in de Rooms-Kath. kerk op 26 september 1802, van beroep arbeidster, overleden te Elst op 4 april 1874, oud 71 jaar.
   Gehuwd te Elst op 3 mei 1828 met Bartholomeus Peters, geboren te Elst in 1799/1800, van beroep brouwersknecht, overleden te Elst op 20 oktober 1879, oud 80 jaar, zoon van Wilhelmus Peters en Hermina van Hien.
  5. Joanna Jansen,
   Geboren te Valburg, gedoopt te Eymeren (Elst) in de Rooms-Kath. kerk op 4 december 1805, van beroep dienstmeid, overleden te Elst op 29 april 1846, oud 40 jaar.
   Gehuwd te Elst op 28 april 1838 met Theodorus Maesen, ook Derk Maassen, gedoopt te Eymeren (Elst) in de Rooms-Kath. kerk op 18 november 1800, van beroep arbeider, tabaksplanter, overleden te Driel op 6 oktober 1870, oud 69 jaar, zoon van Antonius Maesen en van Wilhelma Rijken.
   Theodorus Maesen huwde (2) te Elst op 3 mei 1851 met Hendrika Couzijn, geboren te Utrecht in 1825, van beroep dienstmeid, overleden te Driel op 1 november 1887, oud 62 jaar, dochter van Hendrika Couzijn.
  6. Aleida Jansen,
   Geboren te Valburg op 13 maart 1812.
  7. Elisabeth Jansen,
   Geboren te Valburg op 5 maart 1819, overleden aldaar op 28 januari 1892, oud 72 jaar.
   Gehuwd te Valburg op 7 mei 1840 met Johannes van Elferen, geboren te Driel (Heteren) op 12 november 1815, van beroep tabaksplanter, overleden te Valburg op 15 december 1877, oud 62 jaar, zoon van Derk van Elferen, van beroep tabaksplanter en van Elisabeth Jansen.
 3. Altje Hoogvelt,
  Geboren te Driel, gedoopt te Eymeren (Elst) in de Rooms-Kath. kerk op 12 mei 1774, begraven te Driel op 10 januari 1789, oud 14 jaar.

  DOOPREGISTER, Eymeren (Elst), Rooms-Kath. kerk, 12 maij 1774:
  Altje, p: Toon Hoogvelt, m: Elisabet Jansen van de Velde, suscept: Bernt Hoogvelt. Driel.
 4. Petrus Hooghvelt,
  Geboren te Sneujenhoek (Elst), gedoopt te Eymeren (Elst) in de Rooms-Kath. kerk op 19 juli 1777.

  DOOPREGISTER, Eymeren (Elst), Rooms-Kath. kerk, 19 julii 1777:
  Baptizatus est Petrus Hooghvelt, parentes Antonius Hooghvelt et Elizabeth Jansen, patrini Gerardus Jansen et Maria Jansen.
  Sneujenhoek.

 5. Joannes Hooghvelt,  zie nr. 152.
  Geboren te Snoijenhoek, gedoopt te Elst in de Rooms-Kath. kerk op 12 oktober 1780, van beroep arbeider, overleden te Elst op 16 mei 1844, oud 63 jaar.
  Gehuwd te Elst op 13 januari 1809 met Hendrina Schrijver, geboren te Huissen, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 4 september 1782, overleden te Elst op 22 december 1863, oud 81 jaar, dochter van Geurt Schrijver en Philiberta Berens.
306. Geurt SCHRIJVER, ook Gerrit SCHRIEVER,
Zoon van Theodorus Schrijver [nr. 612] en Helena Berns [nr. 613], geboren te Huissen, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 23 november 1752, van beroep tabaksplanter, arbeider, daghuurder, landbouwer (1815), overleden te Huissen op 7 september 1831, oud 78 jaar, begraven op het Rooms-Kath. kerkhof aldaar op 10 september.
Gehuwd te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 15 mei 1782 met Philiberta BERENS.

DOOPREGISTER, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 23 novembris 1752, blz. 220:
Puer Geurt.
Parent Theodorus Schrijver et Helena Berns.
Patrin Gerardus Gerritsen et Elisabeth Kloppenburg.

TROUWREGISTER, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 15 maii 1782:
Geurt Schrijver, JM en Philiberta Berens, JD.

DODENBOEK, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 1831:
Den 7 September, Geurt Schrijver, getrouwd, oud 79 jaren, begraven den 10e op het Kerkhof.

OVERLIJDENSAKTE, Huissen, 9 september 1831, nr. 45:
Op heden den 9den September 1831, des voormiddags ten tien ure, compareerde voor Ons Jeremias Jacobus Ernst Pilgrim, Burgemeester der Gemeente Huissen, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat,
Gerardus Schriever, oud 31 jaren, van beroep Arbeider en Gerardus Willemsen, oud 40 jaren, van beroep Arbeider, wonende beide in deze gemeente, welke ons hebben verklaard,
dat Woensdag den 7den dezer des namiddags ten vijf uren Geurt Schriever, geboren te Huissen den 23sten November 1752, zoon van Theodorus Schriever en van Helena Berns, Echtgenoot van Philiberta Berns, zijnde deszelfs ouders overleden, ten huize van hemzelven in het Ambt Huissen No. 155 in den ouderdom van 78 Jaar en bijna 10 maanden is overleden.
Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Burgemeester is geteekend, verklarende beide declaranten in het schrijven onkundig te zijn.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

307. Philiberta BERENS,
Dochter van Henrick Berens [nr. 614] en Jozina Steenders [nr. 615], gedoopt te Huissen in de Rooms Katholieke kerk op 26 augustus 1761, van beroep tabaksplantster, overleden te Huissen op 31 december 1847, oud 86 jaar.

DOOPREGISTER, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 26 augustus 1761:
Philiberta Berens, parenti Henrick Berens et Gosina van Steen; patrini Derk Berens et Hermine Stoffels.

OVERLIJDENSAKTE, Huissen, 31 december 1847, nr. 74:
Op heden den 31sten December 1847, zijn voor ons Jeremias Jacobus Ernst Pilgrim, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Huissen, Provincie Gelderland verschenen,
Gerardus Schriever, oud 47 Jaren, van beroep arbeider en Everhardus van Heek, oud 64 Jaren, van beroep gemeentebode, wonende beide te Huissen, welke ons hebben verklaard
dat op Vrijdag den 31sten December dezes Jaars, des avonds ten acht ure Philiberta Berns, weduwe van Geurt Schriever, zonder beroep, wonende te Huissen, aldaar geboren den 26sten Augustus 1761, dochter van wijlen de echtelieden Henrick Berns en Jozina van Steen, moeder van eersten, bekende van tweede declarant in den ouderdom van 86 Jaar en vier maanden, ten huize van eersten declarant Letter C Nr. 155, binnen deze Gemeente is overleden.
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door tweede declarant en ons Ambtenaar is geteekend, verklarende eerste aangever niet te kunnen teekenen.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN:
 1. Hendrina Schrijver,  zie nr. 153.
  Geboren te Huissen, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 4 september 1782, overleden te Elst op 22 december 1863, oud 81 jaar.
  Gehuwd te Elst op 13 januari 1809 met Joannes Hooghvelt, geboren te Snoijenhoek (Elst), gedoopt te Eymeren (Elst) in de Rooms-Kath. kerk op 12 oktober 1780, van beroep arbeider, overleden te Elst op 16 mei 1844, oud 63 jaar, zoon van Antonius (Toon) Jansz Hooghveld en Elisabeth Janssen van de Velde.
 2. Helena Schrijver,
  Gedoopt te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 20 juni 1784, overleden te Arnhem in haar woning aan de Langestraat op 29 mei 1829, oud 44 jaar.
  Gehuwd te Arnhem op 9 november 1815 met Jan Goossen, geboren te Arnhem, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 21 mei 1786, van beroep schoenmakersknecht (1815), schoenmaker (1827), overleden te Arnhem in zijn woning aan de Weerdjesstraat op 7 januari 1862, oud 75 jaar, zoon van Fredrik Goossen en van Johanna Smits.
  Jan Goossen was eerder gehuwd met Geertruida Rikse, geboren in 1783/84, overleden te Arnhem op 19 augustus 1814, oud 30 jaar.

  DOOPREGISTER, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 20 Junii 1784:
  Helena Schrijver.
  Parent: Geurt Schrijver et Philiberta Berends.
  patrin: Peter van Steen et Elisabeth Schrijver.
  Amt.

  DOOPREGISTER, Arnhem, Nederduitsche Gereformeerde Gemeente, 21 mei 1786:
  V: Fredrik Goossen,
  M: Johanna Smits,
  K: Jan.
  de Vader Roomschgez.
  get: de Grootvader Christiaasn Smits.
  [bron: huwelijkbijlage]

  CONFIRMATIE, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 1797:
  Op Sint Gangulphus aangenoomen tot de Eerste Hijlige Communie: Helena Schreiver.

  OVERLIJDENSAKTE, Arnhem, 20 augustus 1814, nr. 349:
  Op heden den 20sten Augustus 1814 des middags om twaalf uren Compareerden voor Ons Mr. Jacob Nicolaas van Eck, Burgemeester van Arnhem, Officier van den Burgerlijken Stand
  Jan Goossen, oud 30 Jaren, Schoenmakersknecht en Philip Reil, oud 26 Jaren, Schoenmakersknecht, en verklaarden,
  dat Geertruida Rikse, Huisvrouw van den Eersten Comparant den 19de Augustus 1814 ten huize van eerste Comparant in den ouderdom van 30 Jaren is overleden.
  Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing, door de Comparanten, benevens Ons is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Arnhem, 9 november 1815, nr. 84:
  Huwelyks-Acte van Jan Goossen en Helena Schrijver.
  Op heden den 9de November 1815 des middags om twaalf uren compareerden voor ons Mr. Jacob Nicolaas van Eck Burgemeester van Arnhem, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
  Jan Goossen, weduwnaar van Geertruida Rikse, oud 29 Jaren, Schoenmakersknecht, geboren en wonende alhier, zoon van Fredrik Goossen en Johanna Smits echtelieden, wonende in deze Gemeente, alhier present en in het huwelijk consenterende ter eenre;
  en Helena Schrijver, oud 31 Jaren, jonge dochter, geboren te Huissen en wonende alhier, meerderjarige dochter van Geurt Schrijver, Landbouwer, en Philiberta Elisabeth Berends echtelieden, wonende te Huissen, alhier present en in het Huwelijk consenterende.
  Getuigen:
  Johan Christiaan Betz, oud 36 Jaren, Schoenmaker,
  Marten Haveling, oud 43 Jaren, Timmermansknecht,
  Peter van Zelm, oud 62 Jaren, Bode, en
  Roederd van Eep, oud 45 Jaren, Bode, binnen deze Stad alle woonachtig.
  Welke dezelve na voorlezing nevens ons en de Contractant hebben onderteekend, hebbende de Contactante verklaard niet te kunnen schrijven.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Arnhem, 29 mei 1829, nr. 152:
  Op heden den 29sten Mei 1829 des namiddags ten een Uren Compareerde voor Ons Mr. Willem Baron Brantsen van de Zijp wethouder der Stad Arnhem Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
  Johannes Goossen, oud 44 Jaren, Schoenmakersknecht en Willem van Galen, oud 42 Jaren, Schoenmakersknecht, wonende beide in de Langestraat, welke ons hebben verklaard,
  dat Helena Schrijver, geboren te Huissen en wonende alhier, huisvrouw van eerste Comparant, dochter van Geurt Schrijver, de moeders naam onbekend, heden morgen ten vier ure ten huize van eerste Comparant in den ouderdom van 45 Jaren is overleden.
  Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt die na voorlezing door Comparanten benevens ons is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Arnhem, 8 januari 1862, nr. 14:
  Op heden den 8sten Januarij des jaars 1862 zijn voor ons Meester Henri Jean Kronenberg, Wethouder en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Arnhem, Provincie Gelderland verschenen
  Johannes van Galen, schoonzoon van de na te melden overledene, oud 42 jaren, van beroep lantaarnopsteker en Albertus Huting, oud 34 jare, van beroep oppasser, beiden alhier wonende, welke ons hebben verklaard,
  dat op dingsdag den 7den dezer maand des avonds ten zes ure, Jan Goossen, geboren en wonende alhier, schoenmaker, weduwnaar van Geertruida Rikse, later van Helena Schrijver, Zoon van Frederik Goossen en van Johanna Smits, beiden overleden, in den ouderdom van 75 jaren en zeven maanden in de Weerdjesstraat, binnen deze Gemeente is Overleden.
  Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt die na voorlezing door de beide Comparanten benevens ons is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KIND VAN HELENA SCHRIJVER:
  1. Joannes Schrijver.
   Overleden te Huissen op 1 februari 1808, oud 1 maand.
  KINDEREN VAN JAN GOOSSEN EN HELENA SCHRIJVER:
  1. Geertruida Goossen,
   Geboren te Arnhem op 13 januari 1816.
  2. Geerbarta Goossen,
   Geboren te Arnhem op 7 november 1817, van beroep dienstbode (1843), overleden te Arnhem op 17 januari 1886, oud 68 jaar.
   Gehuwd te Arnhem op 12 april 1843 met Joannes van Galen, van beroep bleekersknecht, zoon van Willem van Galen, schoenmakersknecht en van Johanna de Winter, schoonmaakster.
  3. Gerrit Goossen,
   Geboren te Arnhem op 18 augustus 1819, overleden aldaar op 19 juni 1832, oud 12 jaar.
  4. Bernardus Goossen.
   Geboren te Arnhem op 10 juni 1821, overleden aldaar op 25 december 1822, oud 1½ jaar.
  5. Johanna Goossen,
   Geboren te Arnhem op 5 oktober 1823, van beroep dienstmeid (1860), overleden te Arnhem op 7 februari 1902, oud 78 jaar.
   Gehuwd te Arnhem op 29 augustus 1860 met Albertus Huting, van beroep oppasser, zoon van Jan Huting, dienstknecht en van Aleida Aleven.
  6. Bernardus Goossen,
   Overleden te Arnhem op 17 januari 1827.
 3. Joannes Schrijver, ook Jan Schrijver,
  Gedoopt te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 28 september 1786, van beroep arbeider, tabaksplanter (1821), overleden te Huissen op 15 augustus 1828, oud 41 jaar, begraven op het Rooms-Kath. kerkhof te Huissen op 18 augustus 1828.
  Gehuwd te Huissen op 23 april 1813 met Sophia Janssen, geboren te Ooij op 5 april 1789, gedoopt te Nijmegen in de Rooms-Kath. Statie Predikheeren in april 1789, van beroep arbeidster, overleden te Huissen op 28 december 1865, oud 76 jaar, dochter van Joannes Janssen en Catharina Mom.
  Sophia Janssen huwde (2) te Huissen op 19 januari 1843 met Hendrik Willem Masselink, gedoopt te Doetinchem op 31 augustus 1796, van beroep dagloner, arbeider, overleden te Rheden op 18 september 1867, oud 71 jaar, eerder gescheiden echtgenoot van Dersken Steenbergen, zoon van Hendrik Masselink en Elsijnk Ansijnk.


  DOOPREGISTER, Nijmegen, Rooms-Kath. Statie Predikheeren, april 1789:
  Bapta est Sophia filia legitima Joannis Jansen et Catharina Mom conjugum.
  Susceptores fuerunt Joannes van Dael et Maria Jansen.
  [bron: huwelijksbijlage, Huissen, 1813]

  DOOPREGISTER, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 28 Septembris 1786:
  Joannes Schrijver.
  Parent: Geurt Schrijver et Philiberta Berends.
  patrin: Derk Meurkins et Gertrudis Berends.
  Amt.

  TROUWREGISTER, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 23 april 1813:
  Joannes Schrijver Juvenis, et Sophia Janssen pre natus Huissice et illa neomagi.

  HUWELIJKSAKTE, Huissen, 23 april 1813, nr. 5:
  In het jaar 1813 den 23ste der maand April zijn voor ons Johan Friedrich Pelgrim, Maire en officier van den Burgerlijke Staat der Gemeente van Huissen, Canton en Municipaliteit van Bemmel, Departement van den Boven IJssel gecompareerd
  Johannes Schrijver, jongman, oud 26 Jaar, van beroep arbeider, geboren en woonende te Huissen, meerderjarige zoon van Geurt Schrijver en Philibarta Berns, tabaksplanters woonende te Huissen, beijde hierbij tegenwoordig en deszelfs toestemming gevende en Sophia Janssen, jongedochter, oud 24 jaar, zonder beroep, geboren in de Ooij, departement der Monden van de Rhijn en woonende te Huissen, meerderjarige dochter van Joannes Janssen, in de Ooij overleden en van Catharina Mom, te Huissen woonagtig, van beroep tabaksplanter, hierbij tegenwoordig en deszelfs toestemming gevende.
  Getuigen:
  Willem Engenraaij, oud 38 jaar, woonende te Huissen,
  Jacob Lauwerense, oud 33 jaar, woonende te Huissen, zijnde bijde geburen van de bruijdegom,
  Arnoldus Holterman, oud 59 jaar, woonende te Huissen, zijnde Stiefvader des Bruids en
  Willem van Rijswijk, oud 55 jaar, woonende te Huissen, gebuur van de Bruid.
  En heeft de eerste getuige deze acte na dat ook deeze was voorgelezen nevens ons onderteekend, verklarende de overige comparanten als mede de Contractanten niet te kunnen schrijven.
  [bron: website Familysearch]

  DODENBOEK, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 1828:
  Den 15 Augustus is overleden Jan Schriever, oud 42 jr, getrouwd, begraaven den 18e op het kerkhof.

  OVERLIJDENSAKTE, Huissen, 16 augustus 1828, nr. 27:
  Op heden den 16den Augustus 1828, des voormiddags ten tien ure, compareerde voor Ons Jeremias Jacobus Ernst Pilgrim, Burgemeester der Gemeente Huissen, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat,
  Arnoldus Bremer, oud 50 jaren, van beroep Arbeider en Gerardus Kersten, oud 38 jaren, van beroep Timmerman, wonende beide in het Ambt Huissen, welke ons hebben verklaard
  dat Gisteren Zijnde Vrijdag den 15den dezer des avonds ongeveer half tien uren Joannis Schrijver, geboren te Huissen den 28sten September 1786, zoon van Geurt Schrijver en van Philiberta Berns, beide onder Huissen woonachtig, Echtgenoot van Sophia Janssen, ten huize van hem zelve in het Schependom Huissen No. 3 in den ouderdom van 41 Jaar en bijna elf maanden is overleden.
  Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door laatstgenoemden Declarant en Ons Burgemeester is geteekend, verklarende eerstgenoemde in het Schrijven onkundig te zijn.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Huissen, 19 januari 1843, nr. 1:
  Huwelijks-Acte van Hendrik Willem Masselink, gescheiden echtgenoot van Dersken Steenbergen, En Sophia Jansen, weduwe Joannes Schrijver.
  Op heden den 19den Januarij des jaars 1843, compareerde voor Ons Jeremias Jacobus Ernst Pilgrim, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Huissen, Provincie Gelderland
  Hendrik Willem Masselink, oud 46 jaren, van beroep daglooner, geboren te Doetinchem en wonende te Dieren, gemeente Rheden, meerderjarige Zoon van wijlen de echtelieden Hendrik Masselink en Elsijnk Ansijnk, gescheiden echtgenoot van Dersken Steenbergen, blijkens vonnis der Regtbank te Zutphen, als Kamer van raadpleging, de dato 24 October 1839, ingeschreven in de registers der acten van Huwelijken en echtscheidingen der Gemeente Doetinchem den 13den November deszelfden jaars, En Sophia Jansen, weduwe Joannes Schrijver, oud 53 jaren, van beroep arbeidster, geboren te Ooij, wonende te Huissen, meederjarige dochter van wijlen de echtelieden Joannes Jansen en Catharina Mom.
  Overgelegde stukken [o.a.]:
  1. Doopattest van den bruidegom geboren te Doetinchem den 31sten augustus 1796.
  2. Extract van de acte van echtscheiding.
  Getuigen:
  1. Derk Arends, arbeider, oud 37 Jaren, schoonzoon der bruid;
  2. Gerardus Vermeulen, arbeider, oud 51 Jaren, Zwager der bruid;
  3. Arnoldus Tersteeg, grofsmid, oud 32 Jaren; en
  4. Jan Willem Kelle, arbeider, oud 30 Jaren, allen te Huissen wonachtig, de beide laatsten aan partijen niet geparenteerd, uitdrukkelijk verzochte getuigen, welke, na voorlezing, verklaarden, dat eerste, tweede en vierde getuigen niet konden schrijven of hun naam teekenen; En heeft de derde getuige met Ons Ambtenaar deze acte onderteekend, verklarende ook bruidegom en bruid in het teekenen onkundig te zijn.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Huissen, 29 december 1865, nr. 84:
  Op heden den 29sten December des jaars 1865, zijn voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Huissen, Provincie Gelderland, verschenen:
  Johannes Engelen, oud 46 jaren, van beroep tabaksplanter en Reinerus Slinkman, oud 65 jaren, van beroep tabaksplanter, wonende beide in deze Gemeente, welke Ons hebben verklaard,
  dat op Donderdag den 28sten December dezes jaars, des avonds ten zeven ure, Sophia Jansen, echtgenoot van Hendrik Willem Masselink, van wien beroep en woonplaats onbekend, eerder gehuwd geweest met Joannes Schrijver, dochter van Joannes Jansen en Catharina Mom, beide overleden, zonder beroep, wonende alhier, den Aangevers niet verwant, in den ouderdom van 76 jaren ten haren huize Wijk B no. 24, binnen deze Gemeente is overleden.
  Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door Ons Ambtenaar is geteekend, verklarende de Aangevers in het schrijven onkundig te zijn.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Rheden, 18 september 1867, nr. 171:
  Op heden den 18den September des jaars 1867, zijn voor Ons Jan Hendrik Herman Geertsema van Sjallema, Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Rheden, Provincie Gelderland, verschenen:
  Christiaan Puist, oud 39 jaren, van beroep veldwachter en Hendrik Jonai, oud 36 jaren, van beroep Sigarenmaker, beide wonende te Dieren, welke Ons hebben verklaard,
  dat op Woensdag den 18den September dezes jaars, des morgens ten zeven ure, Hendrik Willem Masselink, arbeider, geboren te Ambt Doetinchem en wonende te Dieren, gemeente Rheden, weduwnaar van Sophia Jansen, zoon van wijlen de echtelieden Hendrik Masselink en Elske Amsing, in den ouderdom van 71 jaren, ten zijnen huize te Dieren binnen deze Gemeente is overleden.
  Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de beide Comparanten en Ons is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KINDEREN:
  1. Joanna Schrijver,
   Geboren te Huissen op 2 juni 1816, overleden te Huissen op 2 april 1883, oud 66 jaar.
   Gehuwd (1) te Huissen op 11 juni 1835 met Theodorus Arends, ook Derk Arends, geboren te Huissen op 20 augustus 1805, van beroep arbeider, overleden te Huissen op 2 mei 1845, oud 39 jaar, zoon van Petrus Arends, van beroep arbeider en van Willemina Derksen.
   Gehuwd (2) te Huissen op 30 mei 1849 met Christiaan Meijer, geboren te Bremen (Dld) op 10 augustus 1794, van beroep militair, overleden te Velp (gem. Rheden) op 17 juni 1881, oud 86 jaar, zoon van Friedrich Meijer en van Dorothea Bruens.
  2. Gerardus Schriever,
   Geboren te Huissen op 15 juni 1819, van beroep tuinman, overleden te Wijchen op 19 december 1889, oud 70 jaar.
   Gehuwd te Wijchen op 18 mei 1866 met Johanna Jacobs, geboren te Wijchen op 22 augustus 1823, overleden aldaar op 5 juni 1882, oud 58 jaar, eerder weduwe van Adrianus Vermeeren, dochter van Peter Jacobs en van Petronella Arts.
  3. Bartje Schriever,
   Geboren te Huissen op 27 november 1821, overleden te Huissen op 23 januari 1888.
   Gehuwd te Huissen op 30 april 1852 met Theodorus Wouters, geboren te Huissen op 18 februari 1825, van beroep arbeider (1852), mandenmaker (1881, 1897), overleden te Huissen op 17 april 1897, oud 72 jaar, zoon van Andries Wouters en van Hendrina Nijenhuis.
  4. Jan Schriever,
   Geboren te Huissen op 13 februari 1824, van beroep arbeider, overleden te Huissen op 8 juli 1866, oud 42 jaar.
   Gehuwd te Huissen op 25 september 1854 met Hendrina Melchers, geboren te Huissen op 7 maart 1829, overleden aldaar op 25 augustus 1888, oud 59 jaar, dochter van Christiaan Melchers en van Wilhelmina Wolters.
  5. Petrus Schriever,
   Geboren te Huissen op 24 december 1826, van beroep arbeider, overleden te Huissen op 27 januari 1886, oud 59 jaar.
 4. Theodora Schrijver, ook genaamd Theodora Schriever, tweeling,
  Gedoopt te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 28 augustus 1789, van beroep dienstmeid, arbeidster, tabaksplanterse (1855), landbouwster (1857), overleden te Huissen op 25 november 1866, oud 77 jaar.
  Gehuwd (1) te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 26 oktober 1819 met Theodorus Jörissen, ook Theodorus Jeurissen, gedoopt te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 11 november 1793, van beroep dienstknecht, boerenknecht, overleden te Huissen op 11 augustus 1833, oud 39 jaar, zoon van Joannes Jeurissen en Elisabeth Merksen.
  Gehuwd (2) te Huissen op 31 januari 1835, kerkelijke bevestiging in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 3 februari 1835 met Hermanus Polman, gedoopt te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 18 maart 1791, van beroep arbeider, tabaksplanter, overleden te Huissen op 25 februari 1847, oud 55 jaar, eerder weduwnaar van Agnes Mathia Teunissen, zoon van Joan Polman, van beroep arbeider en van Elisabeth Jorissen.

  DOOPREGISTER, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 28 Augustus 1789:
  Theodora et Arnolda Schrijver.
  Parent: Geurt Schrijver et Philiberta Berends.
  patrin 1me: Steven Gertzen et Hendrijn Hendriks.
  patrin 2de: Jan Hoefs et Joanna Berends.
  Amt.

  DOOPREGISTER, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 18 maart 1791:
  Hermanus Polman.
  Parent Jan Polman et Elisabeth Jörissen.
  patrin Hendrik Jörissen et Gerarda Daam.
  Ambt.

  DOOPREGISTER, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 11 november 1793:
  Theodorus Jörissen.
  parentes Joannes Jörissen et Elisabeth Derksen.
  patrini Hendrik Teunissen et Catharina Jörissen.
  Ambt.

  HUWELIJKSAKTE, Huissen, 27 oktober 1819, nr. 19:
  In het Jaar 1819 den 27sten der maand October, des voordemiddags ten Elf uren, Compareerde voor ons Jeremias Jacobus Ernst Pilgrim, Schout des Ambts Huissen, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat,
  Theodorus Jörissen, jongman, Boereknegt, wonende te Bemmel en in deze Gemeente, 11den November 1793 geboren, meerderjarige zoon van Joannes Jörissen en Elisabette Derksen, beide te Huissen overleden, eerstgenoemde den 27sten October 1810 en laatstgenoemde den 5den Mei 1800,
  En Theodora Schriever, jonge Dochter, zonder beroep, wonende in deze Gemeente, en ook alhier 28sten Augustus 1789 geboren, meerderjarige Dochter van Geurt Schriever, arbeider, en Philiberta Berns, wonende in deze Gemeente, beide hierbij tegenwoordig en tot dit Huwelijk hunne toestemming gevende.
  Getuigen:
  Willem Peters, oud 34 jaren, arbeider, wonende te Huissen,
  Johan Diedrich Hascher, Gemeente Bode te Huissen, oud 45 jaren,
  Jan van Gent, oud 26 jaren, zonder beroep, wonende te Huissen, aan Partijen niet geparenteerd, en
  Peter Schriever, oud 23 jaren, arbeider te Huissen, Broer van de Bruid,
  en hebben na voorlezing de tweede en Derde Getuige deze Akte met ons Schout geteekend, verklarende de overige Comparanten in het Schrijven onkundig te zijn.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Huissen, 12 augustus 1833, nr. 35:
  Op heden den 12den Augustus 1833, des namiddags ten half twee ure, compareerde voor Ons Jeremias Jacobus Ernst Pilgrim, Burgemeester der Gemeente Huissen, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat,
  Roedolph Thijssen, oud 36 jaren, van beroep Tabaksplanter en Jan Willemsen, oud 31 jaren, van beroep Arbeider, wonende beide in het ambt Huissen, welke ons hebben verklaard,
  dat gisteren, zijnde Zondag den Elfden dezer, des namiddags om vijf uren, Theodorus Jeurissen, geboren te Huissen den Elfden November 1793, zoon van Joannes Jeurissen en Elisabeth Derksen, beide overleden, echtgenoot