KWARTIERSTAAT  VAN  SONJA  EN  JOHN  BROUWER
GENERATIE  8

128. Pieter Jansz BROUWER,
Zoon van Jan Ariensz Brouwer [nr. 256] en Geertje Martens Goedhart [nr. 257], geboren te Mijdrecht op 6 oktober 1767, van beroep dagloner, werkman, Doopsgezind, deed belijdenis in de Hervormde kerk van Mijdrecht op 5 mei 1793, vanaf dat jaar lidmaat van de Ned. Hervormde kerk, woont na 1796 te Amsterdam, verhuist ca. 1811 naar Aalsmeer-Oost, overleden te Aalsmeer op 22 februari 1837, oud 69 jaar.
Ondertrouw te Mijdrecht in de Ned. Hervormde kerk op 2 maart 1792 met Marrijtje Dirks RIJNSBURGER.

KORTE LEVENSBESCHRIJVING:
Enkele jaren na de dood van zijn doopsgezinde vader Jan Brouwer, stapte Pieter met zijn broer Arie en zuster Grietje uit de Doopsgezinde kerk en sloten zij zich aan bij de Ned. Hervormde kerk.
Rond 1800 vestigden Pieter en zijn vrouw zich in Amsterdam waar hun twee kinderen geboren werden. Door de Franse bezetting raakte Nederland meer en meer afgesloten van zijn overzeese gebiedsdelen, die allen door de Engelsen werden bezet. De vroeger zo belangrijke handelsstad Amsterdam kwijnde weg.
Duizenden Amsterdammers verlieten de stad. Zo ook Pieter Brouwer en zijn gezin. Zij vestigden zich in Aalsmeer-Oost, niet ver van Pieter's geboortestreek.
Opmerkelijk is dat Pieter kennelijk onbemiddeld was. Van beroep was hij een eenvoudig werkman, dit terwijl zijn broer Arie als scheepstimmerman de kost verdiende.
Ook Pieter's vader Jan was redelijk welgesteld en veel gevraagd als voogd of zaakwaarnemer. Jan bezat een vrij groot boerenbedrijf in de Mennonietenbuurt aan de Amstel tussen Uithoorn en Mijdrecht.
Voor het verschil in welstand tussen vader en zoon heb ik geen verklaring kunnen vinden.

ONDERTROUWREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, den 2 Maart 1792:
Zijn hier in wettig Ondertrouw aangeteekent: Pieter Brouwer, Minderjarige J.M., gebooren en woonende onder Mijdrecht & Marretje Rijnsburger, minderjarige J.D., gebooren en woonende alhier.

DOOPREGISTER, Mijdrecht Geref. kerk, 5 mei 1793 (blz.184):
Den 5 Maij 1793 zijn alhier Drie Bejaarde Menonieten naa voorafgaande gedaane Belijdenissen in de tegenwoordigheid van den geheelen Kerkenraad, gedoopt Grietje Brouwer, Arij Brouwer en Pieter Brouwer, zijnde Twee Broeders en een Zuster, waarvan is vader Jan Brouwer, Moeder Geertje Goedhart (LM).
[in kantlijn:] Doopcedul gegeven den 25 Junij 1793.

LIDMATENREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, 1793-1804:
Vertrek vanuit Mijdrecht naar Amsterdam niet vermeld.

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 22 februari 1837, nr. 8:
Den 22sten dag der maand februarij van 't jaar 1837 ten 12 ure, op den middag.
Acte van overlijden van Pieter Brouwer, overleden den 22sten dezer ten 1 ure des nachts, oud 69 jaren, wonende en overleden alhier, van beroep werkman, gebooren te Mijdrecht den 6den October 1767, zoon van Jan Brouwer en Geertje Zwanenburg, beide overleden en echtgenoot van Matje Rijnsburg, oud 70 jaren, zonder beroep, wonende alhier.
Op de verklaring van Jan Brouwer, zoon van de overledene, oud 31 jaren, wonende alhier, van beroep werkman, en van Christiaan Lindenaar, wonende mede alhier, van beroep Bode, oud 31 jaren, bekende van de overledene.
Na mijne voorlezing geteekend door de tweede comparant als verklarende de Eerste niet te kunnen schrijven en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
[bron: website Familysearch]

REGISTRE CIVIQUE:
Pieter moet na 1811 naar Aalsmeer verhuisd zijn; in dat jaar wordt zijn naam niet genoemd in de Registre Civique van Aalsmeer van het jaar 1811.

GETUIGE:
In Aalsmeer op 20 oktober 1816 bij het huwelijk van Jacob Gaalswijk en Elisabeth Zwanenburg; Pieter wordt vermeld als behuwdbroeder van de bruid, van beroep daggelder.

129. Marrijtje Dirks RIJNSBURGER,
Dochter van Dirck Pieterz Rhijnsburger [nr. 258] en Leuntje Janse Kater [nr. 259], geboren te Mijdrecht op 4 juli 1766, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 13 juli 1766, deed op 29 maart 1799 belijdenis in die kerk, overleden te Aalsmeer op 6 maart 1840, oud 73 jaar.

DOOPREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, 13 juli 1766, blz.132:
XIII Julij, Gedoopt MARRIJTJE, geboren den 4e egdem.
Vader Dirk Rijnsburger, Geen L.
Moeder Leuntje Kater, Geen L.
Getuige Lijsje Rijnsburger.

LIDMATEN, Mijdrecht, Geref. kerk, 29 maart 1799:
Den 22 Maart 1799 deeden, in de tegenwoordig[heid] van den ouderling ......... de onderstaande personen belijdenis:
Cornelis van Wieringen [e.a.]
Vervolgens hebben den 29 dito nog belijdenis gedaan:
Margje Rijnsburger [e.a.]

OPMERKING:
Marrijtje kon niet schrijven.

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 7 maart 1840, nr. 11:
Op heden den 7den der maand Maart 1840, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Aalsmeer in het huis der Gemeente verschenen:
Jan Brouwer, van beroep Werkman, oud 35 jaren, wonende te Aalsmeer, zoon van de na te noemen Overledene, en Gerrit van Dam, van beroep Werkman, oud 45 jaren, wonende te Aalsmeer, behuwdzoon van de Overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 6den dezer des avonds ten 11 ure, in het huis staande in het oosteinde No. 96, is overleden Martje Rijnsburg, van beroep geen, wonende als voren, in den ouderdom van 74 jaren, weduwe van Pieter Brouwer, dochter van wijlen Albert Rijnsburg en van wijlen Leuntje de Kater, verklarende de Zoon van den Overledene niet te kunnen schrijven, zijnde geboren te Mijdrecht.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door ons is onderteekend.
[bron: website Familysearch]

KINDEREN VAN PIETER BROUWER EN MARRIJTJE RIJNSBURGER:
 1. Geertie Brouwer,
  Gedoopt te Mijdrecht op 13 januari 1793, Ned. Hervormd, begraven te Amsterdam op het St. Anthonis Kerkhof op 15 februari 1803, oud 10 jaar.

  DOOPREGISTER, Mijdrecht Geref. kerk, blz. 183:
  De 13 jan: 1793 Een kind alhier gedoopt gen: Geertie. Vader Pieter Brouwer; Moeder Marretje Reijnsburg;
  Getuigen Geertje Goedhart en Jan Schipper, beiden LM.

  OVERLIJDEN:
  Niet te Mijdrecht 1793-1803.

  BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, St. Anthonis Kerkhof, 15 februari 1803:
  Vader: Pieter.
  [overledene] Giertje Brouwer.
  [adres] Rusland.
  [bron: DTB, Amsterdam, nr. 1224, pagina 299 en 300]
 2. Jan Brouwer,
  Gedoopt te Mijdrecht op 10 april 1796, Ned. Hervormd, overleden voor 1805.

  DOOPREGISTER, Mijdrecht Geref. kerk, blz.193:
  Den 10 april 1796 Een kind gedoopt door Domene van Stavere van Vinkeveen 't kind genaamd Jan.
  Vader Pieter Brouwer (LM), Moeder Marretje Rijnsburger, Peet Grietje Brouwer (LM).

  OVERLIJDEN:
  Niet te Mijdrecht 1796-1803
 3. Geertje Brouwer,
  Geboren te Amsterdam op 9 mei 1803, gedoopt in de Ned. Hervormde Zuiderkerk aldaar op 15 mei 1803, overleden te Aalsmeer op 8 september 1850, oud 47 jaar.
  Buitenechtelijke relatie (1) met N.N. waaruit op 25 februari 1834 Geertje's dochter Grietje geboren werd.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer op 22 juni 1837 met Gerrit van Dam, geboren te Oudshoorn op 5 oktober 1792, gedoopt in de Ned. Hervormd kerk aldaar op 7 oktober, van beroep arbeider, werkman, overleden te Aalsmeer op 30 september 1844, oud 51 jaar, zoon van Willem van Dam en Annigje Verweij.
  Gerrit van Dam was eerder gehuwd te Aalsmeer op 7 december 1823 met Willemijntje Harting, geboren te Aalsmeer op 6 juli 1800, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 13 juli, overleden te Aalsmeer op 4 april 1834, oud 33 jaar, dochter van Jan Willems Harting, van beroep visser en van Guurtje Klaasz Eigenhuis.

  DOOPBOEK, Oudshoorn en Gnephoek, Geref. kerk, 7 oktober 1792:
  Geboren op 5 october, gedoopt op 7 october 1792, Gerrit, zoon van Willem van Dam en Annigje Verweij, get. Marijtje van Dam.

  DOOPBOEK, Aalsmeer, Geref. kerk, 6 juli 1800:
  d' 6 Julij en 13 dito gedoopt Willemijntje.
  Dochter van Jan Wms Harting en Guurtje Klaasze Eigenhuis.
  Getuigen Jannetje Korff.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke doopaantekening]

  DOOPREGISTER, Amsterdam, Hervormde Zuiderkerk, 15 mei 1803:
  Zondag den 15den Meij door Do Wolterbeek.
  Pieter Brouwer,
  Marretje Rijnsburger.
  Geertje, geb. 9 Maij.
  [Bron: 103 p. 484 (folio 242) nr. 16]

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 7 december 1823, nr. 16:
  Op heden den Zevende December des Jaars 1823 des middags ten twaalf uren, zijn voor ons Jacob van Zijverden, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Aalsmeer verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Gerrit van Dam, oud 31 Jaren, van beroep Arbeider, Zoon van wijlen Willem van Dam en van wijlen Annigje Verweij, en
  Willemijntje Harting, oud 23 Jaren, zonder beroep, dochter van Jan Willems Harting en van Guurtje Klaas Eigenhuis, zijnde de vader hier tegenwoordig, en zijnen toestemming tot dit Huwelijk gevende.
  Getuigen:
  Jan Willems Harting, oud 66 Jaren, van beroep Visscher, Vader van de Bruid en van,
  Willem Harting, oud 25 Jaren, van beroep daggelder, broeder van de bruid, en
  Cornelis Hoogeveen, oud 71 Jaren, van beroep Veldwachter, en
  Cornelis Clauset, oud 38 Jaren, Dienaar der Justitie in deze gemeente.
  Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend.
  [bron: website Family Search]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 5 april 1834, nr. 26:
  Den Vijfden dag der maand April van 't jaar 1834 ten twaalf ure, op den middag.
  Acte van Overlijden van Mijntje Harting, overleden den 4den dezer des middags ten half twaalf ure, oud 31 jaren, wonende en overleden alhier, van beroep geen, geboren te Aalsmeer den 28sten Julij 1802, dochter van wijlen Jan Harting en van wijlen Guurtje Eigenhuis en Echtgenoote van Gerrit van Dam, oud 40 Jaren, van beroep werkman, wonende alhier.
  Op de verklaring van Gerrit van Dam, Echtgenoot van de overledene, oud 40 jaren, wonende alhier, van beroep Werkman en van Pieter van Leeuwen, wonende mede alhier, van beroep Werkman, oud 55 jaren, gebuur van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten, en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Aalsmeer.
  [identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

  OPMERKING:
  De in de overlijdensakte vermelde geboortedatum is onjuist.
  Willemijntje werd op 6 juli 1800 geboren.

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 22 juni 1837, nr. 12:
  Op heden den 22sten Junij des jaars 1837 des middags ten 12 uren, zijn voor ons Michiel Franciscus van Ommeren, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand des Gemeente Aalsmeer verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Gerrit van Dam, oud 42 jaren, van beroep werkman, geboren te Oudshoorn, wonende alhier, meerderjarige Zoon van wijlen Willem van Dam en wijlen Annigje Verweij en Weduwenaar van Willemijntje Harting, verklarende de Echtgenoten en hieronder staande getuigen onder Eeden dat de wederzijdsche grootouders mede zijn overleden waar van gene registers bestaan dit te kunnen constateren, En
  Geertje Brouwer, oud 36 jaren, zonder beroep, geboren te Amsterdam, wonende alhier, meerderjarige dochter van wijlen Pieter Brouwer en Marretje Rijnsburger, oud 70 jaren, geen beroep, wonende alhier, hier tegenwoordig hare toestemming tot dit huwelijk gevende.
  De voorafgaande Acten, welke, nevens het zesde Hoofdstuk van het Huwelijk, volgens de Wet van 26 Ventose XIe Jaar, voorgelezen zijn, bestaan: in een Extract uit het Register der Afkondigingen, behoorlijk Afgekondigd zonder eenige oppositie.
  Een geboorte acte van den Bruidegom.
  Een overlijdens dito van deszelfs vader.
  Een dito van deszelfs moeder.
  Een dito van der Bruids vader.
  Een geboorte dito van de bruid.
  Een overlijdens dito van de Bruidegoms laatste Echtgenoote.
  Getuigen:
  Jacob van der Greft, oud 41 jaren, van beroep werkman,
  Jan Jongkind, oud 68 jaren, van beroep visser,
  Cornelis Clauset, oud 51 jaren, Gerechtsdienaar en
  Christiaan Lindenaar, oud 31 jaren, Bode, allen wonende alhier, verklarende de Bruid en derzelve moeder geen schrijven geleerd te hebben.
  Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 1844, nr. 85:
  Heden den 30sten September 1844, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar, van den Burgerlijken Stand der gemeente Aalsmeer, verschenen,
  Jan Buis, van beroep werkman, oud 32 jaaren, wonende te Aalsmeer en Andries Koopman, van beroep werkman, oud 64 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons hebben verklaard dat op den 30sten September des morgens ten Acht ure in het huis staande op het dorp No. 148 in den ouderdom van 48 jaren is overleden Gerrit van Dam, van beroep werkman, geboren te Oudshoorn en wonende te Aalsmeer, zoon van wijlen Willem van Dam en van wijlen Annegge Verweij, En echtgenoot van Geertje Brouwer, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze Acte welke na voorlezing door ons en de getuigen is geteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 9 september 1850, nr. 43:
  Heden den 9den September 1850, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Aalsmeer, verschenen
  Cornelis Bij, van beroep Boomkweeker, oud 31 jaren, wonende te Aalsmeer, gebuur van de na te noemen overledene, en Jacob Noordenhout, van beroep Teelman, oud 29 jaren, wonende te Aalsmeer, gebuur van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 8sten September des avonds ten 11 ure, in het huis staande op den Uiterweg in den ouderdom van 49 jaren is overleden Geertje Brouwer, van beroep geen, geboren te Amsterdam, en wonende te Aalsmeer, dochter van Pieter Brouwer en van Marijtje Rijnsburger, beiden overleden, en weduwe van Gerrit van Dam.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de getuigen is geteekend.
  [bron: website Familysearch]

  KIND VAN GEERTJE BROUWER EN ONBEKENDE VADER:
  1. Grietje Brouwer,
   Geboren te Aalsmeer op 25 februari 1834, overleden aldaar op 12 maart 1869, oud 35 jaar.
   Gehuwd te Aalsmeer op 1 september 1861 met Klaas van Wirdum, geboren te Aalsmeer op 31 mei 1832, van beroep visser, overleden te Haarlemmermeer op 12 november 1912, oud 80 jaar, zoon van Willem van Wirdum en Dirkje Doeve.
   Klaas van Wirdum huwde (2) te Aalsmeer op 22 mei 1870 met Klaasje Eveleens, geboren te Aalsmeer op 13 augustus 1838, overleden aldaar op 17 november 1872, oud 34 jaar, eerder weduwe van Arie Spaargaren, dochter van Dirk Eveleens en Neeltje Jongkind.
   Klaas van Wirdum huwde (3) te Haarlemmermeer op 15 maart 1878 met Adriana de Rooij, geboren te Klundert op 4 april 1844, overleden te Haarlemmermeer op 14 september 1908, oud 64 jaar, eerder weduwe van Jan Giesbergen, dochter van Abraham de Rooij en Cornelia Korteweg.
  KINDEREN VAN GERRIT VAN DAM EN GEERTJE BROUWER:
  1. Willem van Dam,
   Geboren te Aalsmeer op 12 juni 1838, van beroep werkman, overleden aldaar op 14 april 1876, oud 37 jaar.
   Gehuwd te Aalsmeer op 2 april 1865 met Antje Venema, geboren te Aalsmeer op 13 oktober 1843, overleden aldaar op 28 december 1906, oud 63 jaar, dochter van Arnoldus Venema en Aafje Wegman.
  2. Matje van Dam,
   Geboren te Aalsmeer op 5 juni 1843, overleden aldaar op 3 oktober 1843, oud 4 maanden.
 4. Jan Brouwer, zie nr. 64.
  Geboren te Amsterdam op 7 november 1805, gedoopt in de Zuiderkerk aldaar op 20 november 1805, Ned. Hervormd, van beroep werkman, overleden te Aalsmeer op 18 augustus 1896, oud bijna 91 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 22 februari 1829 met Gerrarda (Gerritje) Rinkel.


  Gezicht op Mijdrecht, 1770,
  naar een kopergravure van Hermanus Schouten.

130. Dirrik Gerritsz RINKEL, ook Dirk RINKEL,
Zoon van Gerrit Jansz Rinkel [nr. 260] en Gerretie Hendriks de Jager [nr. 261], geboren te Hilversum op 25 februari 1778, Oud-Katholiek, van beroep schilder, koopman, in 1811 vermeld als tapper, overleden te Aalsmeer op 16 oktober 1826, oud 48 jaar.
Gehuwd te Hilversum in het raadhuis en in de Oud-Katholieke St.Vitus kerk op 23 juni 1802 met Gerretje Andriesse SMIT.

DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Katholieke Kerk, 28 februari 1778:
Baptizatus est Dirrik, p: Gerrit Jansz Rinkel, M: Gerritje Hendriks de Jager conj., m: Lijsbeth Hendriks de Jager G:D: a me Th.van Middelvaart vicaris.

TROUWREGISTER, Hilversum, Schout & Schepenen, 23 juni 1802:
Nadat alvorens de drie agtereenvolgende Huwelijkse voorstellingen van Dirk Gerretze Rinkel, JM, en Gerretje Andriesse Smit, JD, beiden alhier behoorlijk zijn gedaan en afgelopen, zoo zijn voorn: Persoonen ten overstaan van den Schout en Commissarissen uit het Comitte van Rechtspleginge dezes Dorpe in den H: Echte Staat bevestigt na behooren.

TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Katholieke Kerk, 23 juni 1802:
Matrimonis juncti sunt Dirk Rinkel cum Gerritje Andries Smit.
Testibus Jan de Jager, Teunis van Os, ac aliis.

REGISTRE CIVIQUE, Aalsmeer, 1811:
Nr. 56, Dirk Rinkel, geboren op 25 februari 1778, tapper, woonplaats Kudelstaart.

OVERLIJDENS AKTE, Aalsmeer, 17 oktober 1826, nr. 68:
Den 17de dag der maand October van 't jaar 1826 ten 12 ure, op den middag.
Acte van overlijden van Dirk Rinkel, overleden den 16 den dezer ten zes ure des morgens, oud 48 jaren, wonende en overleden te Aalsmeer, van beroep tapper, geboren te Hilgersom den 25sten Februarij 1778, zoon van wijlen Gerrit Rinkel en van wijlen Gerritje de Jager, en Echtgenoot van Gerritje Smit.
Op de verklaring van Andries Rinkel, zoon van de overledene, oud 22 jaren, wonende te Aalsmeer, van beroep schildersknecht en van Daniel Guillot, wonende mede te Aalsmeer, van beroep Commies, oud 49 jaren, gebuur van de overledene.
Na mijne voorlezing geteekend door de comparanten en bevestigd, i ngevolge de Wet door mij ondergeteekende.
[bron: website Familysearch]

GETUIGE:
Op 13 oktober 1811 te Aalsmeer bij het huwelijk van zijn broer Gijsbert met Maria Anna Korse. [Dirk Rinkel, oud 33 jaren, beroep schilder, binnen deze Gemeente woonagtig].

BEROEP:
Schilder in Aalsmeer1811.
Tapper in Aalsmeer1811/1825/26.

131. Gerretje Andriesse SMIT,
Dochter van Andries Manusz Smit [nr. 262] en Neeltje Hendriks Blonde [nr. 263], geboren en gedoopt te Hilversum op 24 maart 1782, Oud-Katholiek, van beroep winkelierster, tapster, overleden te Aalsmeer op 16 oktober 1831, oud 49 jaar.

DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Katholieke kerk, 24 marti 1782:
Baptizata est Gerretje. P: Andries Manusz Smit. M: Nelletje Blonde conjugum.
Testes: Marretje Lens.

OPMERKING:
Bij het huwelijk van haar dochter Petronella op 20 november 1825 is Gerritje afwezig.
Zij was "verhinderd door onpasselijkheid".

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 17 oktober 1831, nr. 46:
Den 17den dag der maand October van 't jaar 1831 ten 12 ure, op den middag.
Acte van overlijden van Gerritje Smit, overleden den 16den dezer ten 1 ure, des nachts, oud 50 jaren, wonende en overleden alhier, van beroep geen, geboren te Hilversum den 24sten Maart 1781, dochter van wijlen Andries Smit en van wijlen Petronella Blonde en weduwe van Dirk Rinkel.
Op de verklaring van Andries Rinkel, zoon van de overledene, oud 27 jaren, wonende alhier, van beroep Timmerman en van Jacob Edelman, wonende mede alhier, van beroep daggelder, oud 34 jaren, gebuur van de overledene.
Na mijne voorlezing geteekend door de comparanten en bevestigd, i ngevolge de Wet door mij ondergeteekende.
[bron: website Familysearch]

KINDEREN VAN DIRK RINKEL EN GERRETJE SMIT:
 1. Gerardus Rinkel,
  Gedoopt te Aalsmeer op 20 februari 1803, Oud-Katholiek, verdronken op 9 mei 1807, oud 4 jaar.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Kath. kerk, 20 februari 1803:
  Gerardus, aqua submersus ett ao 1807.
  Pr. Dirk Rinkel.
  Mr. Gerarda Smith.
  Suscipiente Magtilde Pieters Kater pro Gerarda de Jager ex Hilversum.

  BEGRAAFREGISTER, Aalsmeer, 9 mei 1807:
  Gerrit Dirksz Rinkel. Drinkeling (kindje).
  No. 26.
 2. Andreas (Andries) Rinkel,
  Gedoopt te Aalsmeer op 2 augustus 1804, Oud-Katholiek, van beroep schildersknecht, timmerman, tapper, overleden te Aalsmeer op 28 februari 1843, oud ruim 38 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer op 19 augustus 1827 met Alida Johanna Rotteveel, geboren en gedoopt te Gouda op 23 augustus 1803, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer op 22 mei 1831, oud 27 jaar, dochter van Theodorus Rotteveel en Elisabeth de Jager.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer op 17 februari 1833 met Agnes Janse Gelein, geboren te Aalsmeer op 13 maart 1813, Oud-Katholiek, van beroep winkelierster, tapster, overleden te Aalsmeer op 3 juni 1870, oud 57 jaar, dochter van Joannes Maartensz Gelein en Agnes Schalk.
  Agnes Gelein huwde (2) te Aalsmeer op 16 juni 1844 met Pieter Rinkel, geboren te Aalsmeer op 5 december 1817, van beroep werkman, schipper, in 1844 vermeld als zijnde blind, overleden te Amsterdam op 27 juli 1902, oud 84 jaar, zoon van Gijsbert Geritsz Rinkel en Maria Anna Korse.
  Dit laatste huwelijk ontbonden door echtscheiding te Amsterdam op 29 juni 1863.
  Pieter Rinkel huwde (2) Elsje van Velthuijsen en (3) Cornelia van Kuilenburg.

  DOOPREGISTER, Gouda, Oud-Kath. kerk St. Jan Baptist, 23 augustus 1803:
  Alida Johanna, de vader Theodori Rotteveel, de moeder Elisabeth de Jager.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Kath. kerk, 2 augustus 1804:
  Andreas.
  Pr. Dirk Rinkel.
  Mr. Gerrarda Smith.
  Suscipiente Machtilde Pieters Kater pro Agatha van Os ex Hilversum.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 13 maart 1813 [ongenummerd]:
  L'an 1813 le treize du mois de Mars par devant nous Maire, officier de l'etat civil de la commune d'Aalsmeer, canton d'Aalsmeer est comparu:
  Gelein (Jean), age trente huit ans, profession Journalier, domicile d'Aalsmeer, le quel nous a presente un Enfant du Sexe feminin, ne le treize de ce mois a trois heures du matin de lui declarant et de Agnes Schalk, son Epouse et auquel il a declare veuler donner les prenoms de Agnes.
  Temoins: Gerard Pijlmans, 26 ans, journalier et Jacques de Bruin, 45 ans, paysan.
  [bron: website Familysearch]

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 12 mei 1827:
  Niet opgeroepen.

  ONDERTROUWREGISTER, Utrecht, 15 augustus 1827 [Extract]:
  Andries Rinkel, 23 jr, timmerman, zoon van wijlen Dirk Rinkel en Gerritje Smit, tapster, won.te Aalsmeer, en Alida Johanna Rotteveel, 24 jr, zonder beroep, wonende te Utrecht, dochter van wijlen Theodorus Rotteveel en Elizabeth de Jager, zonder beroep, wonende te Delft hebben hunne afkondigingen van ondertrouw gehad op den 5e en 12e van deze maand.

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 19 augustus 1827, nr. 11:
  Op heden den 19den Augustus des jaars 1827 des middags ten 12 uren, zijn voor ons Jacob van Zijverden, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan:
  Andries Rinkel, oud 23 jaren, van beroep timmerman, zoon van wijlen Dirk Rinkel en van Gerritje Smit, oud 45 jaren, van beroep tapster, wonende beiden alhier, En
  Alida Johanna Rotteveel, oud 24 jaren, zonder beroep, wonende te Utrecht, dochter van wijlen Theodorus Rotteveel en van Elisabeth de Jager, oud 46 jaren, zonder beroep, wonende te Delft, zijnde des Bruidegoms en der Bruids Moeders hier tegenwoordig hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
  De voorafgaande Acten, welke, nevens het zesde Hoofdstuk van het Huwelijk, volgens de Wet van 26 Ventose XIe Jaar, voorgelezen zijn, bestaan: in een Extract uit het Register der Afkondigingen, behoorlijk Afgekondigd ook in de Gemeente Utrecht.
  Een geboorte acte van den Bruidegom.
  Een dito van den Bruid.
  Een Acte van Overlijden van des Bruidegoms vader.
  Een dito van der Bruids vader.
  Een bewijs van Huwelijksafkondiging in den gemeente Utrecht.
  Een Certificaat van voldoeningaan den Nationale Militie.
  Getuigen:
  Casper Moleman, oud 25 jaren, van beroep Werkman, Behuwdbroeder van de Bruidegom.
  Teunis Rinkel, oud 47 jaren, van beroep Broodbakker, Oom van de Bruidegom.
  Gijsbert Rinkel, oud 39 jaren, van beroep Broodbakker, Oom van de Bruidegom.
  Jan Lamberts Rinkel, oud 27 jaren, van beroep Veenman, Neef van de Bruidegom, wonende allen te Aalsmeer.
  Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons heben geteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 24 mei 1831, nr. 26:
  Den 24sten dag der maand Mei van 't jaar 1831 ten 12 ure, op den middag.
  Acte van Overlijden van Alida Rotteveel, overleden den 22sten dezer ten 2 ure, des namiddags , oud 27 jaren, wonende en overleden alhier, van beroep geen, geboren te Gouda den 23sten Augustus 1803, dochter van wijlen Theodorus Rotteveel en Elisabeth de Jager, oud 52 jaren, geen beroep, wonende te Delft, en Echtgenote van Andries Rinkel.
  Op de verklaring van Andries Rinkel, Echtgenoot van de overledene, oud 26 jaren, wonende alhier, van beroep timmerman en van Jan Lindenaar, wonende mede alhier, van beroep Bode, oud 46 jaren, gebuur van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende.
  [bron: website Familysearch]

  TAPPERIJ.
  Andries nam na de dood van zijn moeder in 1831 de tapperij over.

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 19 januari 1833 (Huwelijksbijlage):
  Certificaat.
  De Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland,
  verklaart, dat Andries Rinkel, geboren te Aalsmeer den 2 Augustus 1804, van beroep [-],
  Zoon van Dirk en van Gerritje Smit, van beroep Tapper, wonende te Aalsmeer, binnen de gemeente van Aalsmeer voor de Nationale Militie is ingeschreven;
  dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nummer 25 hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geenen dienst heeft verpligt.
  [bron: website Familysearch]

  EXPEDITIE, Aalsmeer, 7 februari 1833 (Huwelijksbijlage):
  In den Jaare 1833, den 7de Februarij, des middags twaalf Uur.
  Compareerde voor Ons Dirk Segstro, Vrederegter van het Kanton Aalsmeer, Arrondissement Amsterdam, Provintie Noord Holland, Geadsisteerd met Onsen Griffier Anthonij Fabritius op het Gemeentehuis te Aalsmeer.
  De naastbestaande en goede vrienden van Niesje of Agnes Gelein, Minderjarige dochter van wijlen Jan Gelein en Agnes Schalk in den tijd Echtelieden, gewoond hebbende en overleden onder de Gemeente Aalsmeer, als
  Van Vaders Zijde:
  Tobias Gelein, van beroep Veenman, Oom der Minderjarigen, Toeziend Voogd.
  Jan de Groot, insgelijks Veenman, behuwd Oom.
  Jurrie Stol, buiten beroep, behuwd Oom, zijnde de drie Comparanten woonachtig in de Gemeente Aalsmeer.
  Van Moeders Zijde:
  Willem Husing, van beroep Winkelier, wonachtig te Amsterdam op de Prinsegracht, Aangehuwde Oom & Voogd.
  Klaas Gelein, Broeder en
  Arie Ceelie, aangehuwde Broeder, beide van beroep Veenlieden, en woonachtig in de Gemeente Aalsmeer.
  En hebben de Comparanten aan Ons te kennen gegeven dat Niesje of Agnes Gelein welke den Ouderdom van circa 20 Jaren heeft bereikt, aan hun heeft verklaard zich in 't Huwelijk te willen begeven, met Andries Rinkel, weduwenaar van Alida Rotteveel, van beroep Tapper, woonachtig in 't Oosteinde van Aalsmeer.
  Dat de Ouders en Grootouders van dezelve Niesje of Agnes Gelein alle overleden zijnde, de Comparanten zich heden voor Ons Sisteerde ten einde met Ons in Familieraad te vergaderen en te delibereren over het te verlenen Consent tot het voorgenomen en hier voren gemelde Huwelijk, ten voormelde einde met de Comparanten in familieraad vergaderd, hebben de Comparanten eenpariglijk verklaard, ten vollen te consenteeren in het voorgenomene en aan te gaane Huwelijk van haar Niesje Agnes Gelein met Andries Rinkel.
  Wij Vrederegter hebben Ons ten vollen vereenigd met het gevoelen der meerderheid dezer Familieraad.
  Waarvan is opgemaakt dit Proces Verbaal, hetwelk door alle de Comparanten met Ons en Onsen Griffier, na gedane voorlezing is ondertekend, ten Dage, Maand en Jare als in den hoofde.
  [bron: website Familysearch]

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 17 februari 1833, nr. 1:
  Op heden den 17den Februarij des Jaars 1833 des middags ten 12 uren, zijn voor ons Jacob van Zijverden, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan:
  Andries Rinkel, oud 28 jaren, van beroep tapper, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van wijlen Dirk Rinkel en van wijlen Gerritje Smit en weduwenaar van Alida Rotteveel, zijnden deszelfs grootouders mede overleden, blijkens Actens hierbij overgelegd, En
  Niesje Gelein, oud 19 jaren, geen beroep, geboren en wonende alhier, minderjarige dochter van wijlen Jan Gelein en van wijlen Niesje Schalk, hebbenden den Echtgenoote en vier onderstaanden Getuigen onder Eede verklaard dat deszelfs Grootouders, waarvan geen bewijzen kunnen worden overgelegd meden zijn overleden.
  De toestemmingtot dit Huwelijk van de Bruid is geschied bij eene, ge....zenen Familieraad.
  Getuigen:
  Casper Moleman, oud 30 jaren, Werkman, Behuwd broeder van den Bruidegom.
  Jan Brouwer, oud 28 jaren, Werkman, Behuwd broeder van den Bruidegom.
  Klaas Gelein, oud 29 jaren, Werkman, Broeder van de Bruid.
  Klaas Boerlage, oud 33 jaren, Werkman, Behuwd broeder van de Bruid, allen wonende alhier.
  Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 28 februari 1843, nr. 18: Op heden den 28sten der maand februarij 1843, zijn voor ons ondergeteekende, A,btenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen:
  Casper Moleman, van beroep Werkman, oud 40 jaren, wonende te Aalsmeer en Cornelis Clauset, van beroep gerechtsdienaar, oud 54 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons hebben verklaard, dat op den 28sten februarij des morgens ten 6 ure, in het huis staande in het oosteinde No. 60 in den ouderdom van 38 jaren is overleden Andries Rinkel, van beroep Tapper, geboren en wonende te Aalsmeer, Zoon van wijlen Dirk Rinkel en van wijlen Gerritje Smit, en Echtgenoot van Niesje Gelein, zonder beroep, wonende te Aalsmeer, eerder weduwenaar van Aaltje Rotteveel.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de getuigen geteekend is.
  [bron: website Familysearch]

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 16 juni 1844, nr. 6:
  Heden den 16den Junij 1844, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan
  Pieter Rinkel, van beroep werkman, oud 26 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van Gijsbert Rinkel, oud 56 jaren, van beroep winkelier en van Marijtje Kors, oud 56 jaren, zonder beroep, wonende te Aalsmeer, beide alhier tegenwoordig hunne toestemming tot dit huwelijk gevende, En
  Agnes Gelein, van beroep Tapster, oud 31 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige dochter van wijlen Jan Gelein en van wijlen Agnes Schalk, en weduwe van Andries Rinkel.
  Getuigen:
  Hendricus Thomas Rinkel, oud 24 jaren, van beroep Winkelier, Broeder van den Bruidegom.
  Klaas Gelein, oud 40 jaren, van beroep Veenman, Broeder van de Bruid.
  Pieter Spaargaren, oud 23 jaren, van beroep Werkman en
  Christiaan Lindenaar, oud 38 jaren, van beroep Bode, wonende allen te Aalsmeer.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door de komparanten, de getuigen en ons is onderteekend, verklarend echter de Bruidegom wegens blindheid aan het gezigt niet te kunnen schrijven.
  [bron: website Familysearch]

  ECHTSCHEIDINGSAKTE, Amsterdam, 1863 [Bijgeschreven op Huwelijksakte, 1844):
  Bij vonnis der Arrondissements Rechtbank te Amsterdam van 29 juni 1863 is het in nevens staande acte vermelde huwelijk van Pieter Rinkel met Agnes Gelein .....and te zijn ontbonden.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 3 juni 1870, nr. 44:
  Heden den 3den Junij 1870, zijn voor ons ondergeteekende, A,btenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen:
  Klaas Gelein, van beroep veenman, oud 66 jaren, wonende te Aalsmeer, broeder van de na te noemen overledene, en Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 44 jaren, wonende mede te Aalsmeer, geen aan- of bloedverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den derden dezer maand des morgens ten half 5 ure, in het huis staande in het Oosteinde Nummer 85 in den ouderdom van 57 jaren is overleden Agnes Gelein, van beroep winkelierster, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van Jan Gelein en van Agnes Schalk, beiden overleden en gescheiden echtgenoot van Pieter Rinkel.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [bron: website Familysearch]
 3. Petronella Rinkel,
  Gedoopt te Aalsmeer op 3 februari 1807, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer op 21 januari 1846, oud bijna 39 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 29 november 1825 met Casparus Johannes Mooleman, gedoopt te Aalsmeer op 3 augustus 1802, Oud-Katholiek, kanonnier 2e klasse bij het 4e bataljon Artillerie (1825), van beroep werkman, overleden te Aalsmeer op 2 december 1872, oud 70 jaar, zoon van Albertus Mooleman en Jannetje Kattevilder.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Kath. kerk, 3 augustus 1802:
  Casparus Johannes.
  Pr. Albert Mooleman.
  Mr. Jannetje Kattevilder.
  Suscipiente Liduina Bezemer prole et filio suo Casparo Mooleman.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Kath. kerk, 3 februari 1807:
  Petronella.
  Pr. Dirk Rinkel.
  Mr. Gerrarda Smit.
  Suscipiente Machtilde Pieters Kater pro Teuntje van Os ex Hilversum.

  NATIONALE MILITIE, Amersfoort, 14 oktober 1825:
  4de Bat: Art:
  Den Ondergetekende Luitenant Kolonel Kommanderende opgemeld Bataillon permitteerd bij dezen het aangaan van een wettig huwelijk aan Mooleman, Casper, Kanonier 2e klasse in opgemeld Bataillon met Petronella Rinkel, wonende te Aalsmeer onder voorwaarde nogthans dat zijn aanstaande Echtgenote hun nimmer in eenig Kampement, Kantonnement of Garnizoen zal mogen volgen.

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 20 november 1825, nr. 14:
  Op heden den 20sten November es Jaars 1825 des middags ten 12 uren, zijn voor ons, Jacob van Zijverden, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Aalsmeer verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan
  Kaspar Johannes Moleman, oud 23 jaren, van beroep Werkman, zoon van wijlen Albert Moleman en van Jannetje Kattevilder, en
  Petronella Rinkel, oud 18 jaren, zonder beroep, dochter van Dirk Rinkel en van Gerritje Smit, van beroep Tapper, wonende allen in deze gemeente, zijnde de in leven zijnde ouders hier tegenwoordig, except des Bruids moeder door onpasselijkheid verhindert.
  Getuigen:
  Dirk Rinkel, oud 46 jaren, van beroep Tapper, Vader van de Bruid.
  Jan Rinkel, oud 56 jaren, van beroep Broodbakker, Oome van de Bruid.
  Gerrit Been, oud 42 jaren, van beroep Veender.
  Cornelis Moleman, oud 26 jaren, van beroep Werkman, Broeder van de Bruidegom.
  Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 22 januari 1846, nr. 6:
  Heden den 22sten Januarij 1846, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen:
  Casper Moleman, van beroep werkman, oud 43 jaren, wonende te Aalsmeer, Echtgenoot van de na te noemen overledene, en Christiaan Lindenaar, van beroep Bode, oud 40 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons hebben verklaard, dat op den 21sten Januarij des morgens ten 11 ure, in het huis staande in het Oosteind in den ouderdom van 39 jaren is overleden Petronella Rinkel, van beroep geen, geboren te Aalsmeer en wonende te Aalsmeer, dochter van wijlen Dirk Rinkel en van wijlen Gerritje Smit, Echtgenote van den Eersten declarant.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de getuigen is geteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 2 december 1872, nr. 120:
  Heden den 2den December 1872, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen:
  Johannis Moleman, van beroep werkman, oud 39 jaren, wonende te Aalsmeer, Zoon van de na te noemen overledene, en Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 47 jaren, wonende mede te Aalsmeer, geen bloed- of aanverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 2den dezer maand des morgens ten 6 ure, in het huis staande in het Oosteinde Nummer 54 in den ouderdom van 70 jaren is overleden Casparus Johannes Moleman, van beroep werkman, geboren en wonende te Aalsmeer, Zoon van Albertus Moleman en van Johanna Kattevilder, beiden overleden, en weduwnaar van Petronella Rinkel.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de comparanten is onderteekend.
  [bron: website Familysearch]
 4. Gerrarda Rinkel, zie nr. 65.
  Geboren te Aalsmeer op 11 augustus 1808, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer op 19 oktober 1848, oud 40 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 22 februari 1829 met Jan Brouwer, geboren te Amsterdam op 7 november 1805, gedoopt in de Zuiderkerk aldaar op 20 november 1805, Ned. Hervormd, van beroep werkman, overleden te Aalsmeer op 18 augustus 1896, oud bijna 91 jaar.
 5. Elisabeth (Betje) Rinkel,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Kath. kerk op 24 juni 1810, overleden te Aalsmeer op 19 maart 1815, oud 4 jaar.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Kath. kerk, 24 juni 1810:
  Elisabeth.
  Pr. Dirk Rinkel.
  Mr. Gerrarda Smit.
  Suscipiente Machtilde Pieters Kater pro Elisabeth Rinkel ex Gouda.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 21 maart 1815, nr. 13:
  In het jaar 1815 den 21sten van de maand Maart kwam voor ons Burgemeester in de gemeente van Aalsmeer Dirk Rinkel, vader van den overledene en Abram Bittrie, Buurman van denzelven, welke mij verklaarden dat op den 19de dezer, des morgens ten half elf uren, is overleden Betje Rinkel, oud 4 Jaren en 9 maanden in het huis No. 76, dochter van den genoemden en van Gerritje Smit.
  En hebben de declaranten deze acte na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons ondertekend.
  [bron: website Familysearch]
 6. Gerard Rinkel,
  Geboren te Aalsmeer op 19 juli 1812, overleden aldaar op 2 augustus 1812, oud 2 weken.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 20 juli 1812, nr. 39:
  L'an mil huit cent douze le vingt du mois de Juillet, par devant nous Maire, officier de l'etat civil de la commune d'Aalsmeer, Departement du Zuiderzee, est comparus (Thieri) Rinkel âge trente quatre ans, proffession Marchand, domicile d'Aalsmeer, lequels nous a présenté un enfant du Sexe masculin, né le dix neuf du mois de Juillet à cinq heures et demi du matin, de lui declarant et de Gerritje Smit, son epouse, et auquel il a déclaré vouloir donner le prenom de Gerard.
  Les dites declaration et presentation faites en presence de Rinkel (Theunis) âge trente ans, proffession Boulanger, domicile d"Aalsmeer, et de Rinkel (Gijsbert) âge vingt cinq ans proffession Boulanger, domicile d'Aalsmeer, et ont le père et temoins signé avec nous le present acte de naissance que leur en à été fait lecturer.
  [Text exact gecopieerd, met spelfouten]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 4 augustus 1812, nr. 39:
  L'an mil huit cent douze le quatrieme du Mois d'Aout, par devant nous Maire officier de l'etat civil de la commune d'Aalsmeer, Canton sus dit Departement du Zuiderzee, sont comparus Rinkel (Gijsbert), oncle du décédé, et Rinkel Jean, oncle du décédé, lequels nous ont declaré que le deux du mois de Aout dans la maison No. 72 Section Oostend, est décédé Rinkel (Gerard), âge deux Semaines, fils de Rinkel (Thieri) et Gerritje Smit, et les Declarans ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été.
  [Text exact gecopieerd, met spelfouten]
132. Johannes DE GROOD, ook Jan DE GROOT,
Zoon van Gloudie de Grood, ook Nicolaas Gloudie de Grood en Nicolaas Clause de Groot [nr. 264] en Alida van Walborgh, ook Alida Walburg [nr. 265], gedoopt te Amsterdam in de Hervormde Westerkerk op 8 januari 1773, stapte rond 1796 na zijn huwelijk met Kornelia Maartens Geleijn over naar de Oud-Katholieke kerk in Aalsmeer, van beroep daggelder, veenman, overleden te Aalsmeer in het Oosteinde op 2 november 1846, oud 73 jaar.
Gehuwd (1) te Aalsmeer in de Hervormde kerk op 23 januari 1795 met Kornelia Maartens GELEIJN, gedoopt te Aalsmeer op 22 januari 1770, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer op 19 april 1813, oud 43 jaar.
Gehuwd (2) te Aalsmeer op 29 mei 1816 met Agnes (Agnietje/Niesje) Cornelis STIJNE, gedoopt in de Oud-Katholieke kerk te Aalsmeer-Oost op 21 december 1789, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer in het Oosteinde op 26 september 1863, oud bijna 74 jaar, dochter van Kornelius Stijne en Elisabeth Broer.

DOOPREGISTER, Amsterdam, Ned. Herv. Westerkerk, 8 januari 1773:
Johannes,
Gloudie de Grood,
Aalieda Walburg,
Johannes en Maria de Grood.
[Predikant ds Johan Albert van Muijden].
[bron: 112 p. 165 (folio 81) nr. 29]

DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Kath. kerk, 21 december 1789:
Agnes.
Pr: Cornelis Arisz Stijne.
Mr: Elizabeth Cornz: Broer.
Sx: Trijntje Barendsz d'Hol cujus absentis nomina Aagje Vennekool.

OPMERKING:
Jan de Groot was Hervormd toen hij naar Aalsmeer-Oost trok en werk zocht in de vervening. Zijn beide huwelijken waren met Oud-Katholieke vrouwen en al hun kinderen werden dan ook in de Oud-Katholieke kerk te Aalsmeer-Oost gedoopt.
Na de geboorte van zijn eerste kind, Petrus, werd Jan zelf ook Oud-Katholiek; dit blijkt uit de bijvoeging "Cath. Conversa" bij de doop van zijn 2e kind, Klaas, in 1796.

TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 23 januari 1795:
Jan Claasz de Groot, Jongman, gebooren te Amsterdam en woonende alhier, met
Cornelia Maartense Geleijn, Jongedochter, gebooren en woonende alhier.
De Bruid Roomsch ..... van 6 tot 8 weeken.

REGISTRE CIVIQUE, Aalsmeer, 1811:
Nr. 17, Jan de Groot, daggelder.

HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 29 mei 1816, nr. 2:
In het jaar 1816, den 29sten van den maand Meij, kwam voor ons Burgemeester van Aalsmeer, Jan de Groot, oud 43 jaren, van beroep veender, zoon van wijlen Nicolaas Clause de Groot, overleden den 16den Februarij 1789 volgens acte hiernevens gevoegd, afgegeven den 7de october 1813, en van Alida Walburg, overleden den 1sten Januarij 1808 blijkens acte hiernevens gevoegd, afgegeven den 7de october 1813, laatst weduwenaar van wijlen Cornelia Gelein, overleden den 19den april 1813, En
Agnieta Stijne, oud 27 jaren, Dochter van wijlen Cornelis Stijne, overleden den 29ste april 1807 en van Elizabeth Broer, hier tegenwoordig en hare toestemming gevende.
Welke mij verzocht hebben het door hun voorgenomen Huwelijk te voltrekken, waarvan de Eerste afkondiging geschied is den 19de van den maand Meij, en den 26ste daaraan volgende de tweede, gene verhindering tegen het voornoemden Huwelijk ter onzer kennisse gekomen zijnden, Hebben wij na voorlezing [etc.]
Getuigen:
Jan Stijnen, oud 29 jaren, van beroep daggelder, broeder van de Bruid.
Gijsbert Rinkel, oud 28 jaren, van beroep bakkersknecht.
Pieter Korsen, oud 57 jaren, van beroep scheepstimmerman en
Jan Gelein, oud 43 jaren, van beroep daggelder,
En hebben de Contractanten en de getuigen deze acte na dat hun deze was voorgelezen nevens ons onderteekend. [bron: website Familysearch]

GETUIGE:
In Aalsmeer op 11 september 1816 bij het huwelijk van zijn zwager Jan Stijnen met Krijntje Vreken.

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 3 november 1846, nr. 91:
Heden den Derden November 1846, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen Klaas de Groot, van beroep Veender, oud 50 jaren, wonende te Aalsmeer, zoonr van de na te noemen overledene, en Christiaan Lindenaar, van beroep Bode, oud 41 jaren, wonende te Aalsmeer, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard dat op den Tweeden November des namiddags ten 5 ure, in het huis staande in het Oosteind in den ouderdom van 73 jaren is overleden Jan de Groot, van beroep veenman, geboren te Amsterdam en wonende te Aalsmeer, zoon van wijlen Klaas de Groot en van wijlen Alida Walburg, en Echtgenoot van Agnieta Stijne, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de getuigen is geteekend.

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 28 september 1863, nr. 53:
Heden den 28sten September 1863, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
Lambertus Rinkel, van beroep Broodbakker, oud 48 jaren, wonende te Aalsmeer, behuwdzoon van de na te noemen overledene, en Christiaan Lindenaar, van beroep Bode, oud 58 jaren, wonende te Aalsmeer, geen bloed- of aanverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard dat op den 26sten dezer maand des middags ten 2 ure, in het huis staande in het Oosteind in den ouderdom van 73 jaren is overleden Agnes Stijne, van beroep geen, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van Cornelis Stijne en van Elisabeth Broer, beiden overleden, en weduwe van Jan de Groot.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Getuigen is geteekend.
[bron: website Familysearch]

133. Kornelia Maartens GELEIJN,
Dochter van Martinus (Maarten) Jansz Geleijn ook bekend als Martinus van Niet [nr. 266] en Maria (Maritje/Mietje) Tobijas Dol [nr. 267], gedoopt te Aalsmeer op 22 januari 1770, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer, Oosteinde, huis 39 op 19 april 1813, oud 43 jaar.

DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Katholieke kerk, 22 januari 1770:
Janna 22: Kornelia.
Pr. Maarten Janze.
Mr. Maria Tobias.
Sx: Koba Tobias.

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 20 april 1813, fol. 6:
L'an mil huit cent treize le Vingtieme du mois d'avril par devant nous Maire officier de l'etat civil de la commune d'Aalsmeer, Departement du Zuiderzee Canton & Municipalité d'Aalsmeer sont comparant Groot, (Jean de) mari du décédé, Selie (Jan), voisin, les quels nous ont declaré que le Sept [doorgehaald] du mois s'avril a midi & demi, Geleijn (Cornelia), âgé quarante quatre ans, epouse de surdit Groot (Jan de), fille de feu Geleijn (Maarten) et de feu Mietje Los, décédé a Aalsmeer, est décédé dans la maison No. 39 Section Oostende, et les déclarants ont signé avec nous le present acte après qu'il leur en a fait lectures.
[in kantlijn: dix neuf]
[bron: website Familysearch]

KINDEREN VAN JAN DE GROOT EN KORNELIA GELEIJN:
 1. Petrus (Pieter) de Groot,
  Gedoopt te Aalsmeer op 4 april 1795, Oud-Katholiek, van beroep daggelder, arbeider, winkelier (1834), koopman (1836), werkman (1846), overleden te Sloten (NH), Overtoom 452 op 22 december 1847, oud 52 jaren.
  Gehuwd te Sloten (NH) op 28 april 1833 met Maria Hals, geboren te Kralingen op 24 december 1794, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 4 januari 1795, van beroep winkelierster, wasster (1848), overleden te Nieuwer-Amstel op 26 juli 1859, oud 64 jaar, dochter van Aalbert Hals en Martijntje van Leeuwen.

  DOOPREGISTER, Kralingen, Geref. kerk, 4 januari 1795:
  Maria, geboren op 24 december 1794, dochter van Aalbert Hals en Martina van Leeuwen.
  Getuige Catharina Hals.
  [bron: website gemeentearchief Rotterdam]

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Katholieke kerk, 4 april 1795:
  Petrus.
  Pr. Jan de Groot, acatholicus.
  Mr. Cornelia Maartensz Gelein.
  Sp. Cornelia Pietersz Los cujus absentis nomine Geertje Tobiasz d'Hol.

  GETUIGE (Petrus):
  In Aalsmeer op 20 april 1823 bij huwelijk van Klaas de Groot en Koba van der Schilden.
  In Aalsmeer op 16 april 1826 bij huwelijk van Jan van Leeuwen en Maria de Groot.

  HUWELIJKSAKTE, Sloten NH, 28 april 1833, nr. 6:
  Op heden den 28sten April des Jaars 1833 des namiddags ten 12 uren, zijn voor ons, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sloten N.H. verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Petrus de Groot, Arbeider, geboren en wonende te Aalsmeer, oud 38 Jaren, Meerderjarige Zoon van Jan de Groot, veenman, wonende te Aalsmeer en Cornelia Gelein, overleden, En
  Maria Hals, winkelierster, geboren te Kralingen, wonende alhier, oud 38 Jaren, Meerderjarige Dochter van Aalbert Hals, overleden en van Martijntje van Leeuwen, zonder beroep, wonende te Rotterdam.
  En hebben de beide comparanten daarop dadelijk verklaard dat van hem Drie kinderen waren geboren, en wel het eerste ingeschreven in de Registers van de burgerlijke stand der stad Rotterdam, onder de naam van Maartje Hals, het tweede in de registers van de burgerlijke stand der stad Amsterdam, onder de naam van Cornelis Hals en het derde in de registers van de burgerlijke stand dezer gemeente onder de naam van Maria Hals, blijkende uit de hierbij overgelegde Extracten uit de gedachte Registers, de welke zijlieden voor de hunnen erkennen, verlangende dezelve bij deze te wettigen, ten welken einde daarvan dan ook alhier wordt melding gemaakt.
  Getuigen:
  Jacobus de Groot, oud 35 [?] jaren, werkman,
  Klaas de Groot, oud 37 jaren, werkman, wonende beiden te Aalsmeer en zijnde Broeders van den Bruidegom,
  Paulus Knuppelder, oud 34 jaren, sleper, wonende te Amsterdam, zwager van de Bruidegom, en
  Paulus Schravesande Junior, oud 25 jaren, koopman, wonende aan den Overtoom, gebuur van de Bruid en hebben de drie Eerstgenoemde getuigen verklaard, niet te kunnen teekenen als niet kunnende schrijven.
  Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Sloten NH, 24 december 1847, nr, 125:
  Heden den 24sten December 1847, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der Gemeente Sloten, Sloterdijk, Osdorp en de Vrije Geer, verschenen Dirk Wolkers, van beroep Arbeider, oud 34 Jaren, wonende aan den Overtoom, en Hendrik Buter, van beroep Arbeider, oud 31 Jaren, wonende te Sloterdijk, welke ons hebben verklaard dat op den 22sten December dezes Jaars, des morgens ten 6 ure, in het huis aan den Overtoom numero 452, in den ouderdom van 52 Jaren, is overleden, Petrus de Groot, van beroep Arbeider, geboren te Aalsmeer, wonende aan den Overtoom, gehuwd met Maria Hals, zoon van Johannes de Groot en Cornelia Gelein, beiden overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door ons met de Comparanten is onderteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Nieuwer-Amstel, 28 juli 1859, nr. 192:
  Heden den 28sten Juli 1859, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nieuwer-Amstel, verschenen
  Abraham Hals, van beroep kleermaker, oud 29 jaren, wonende alhier, neef van de na te noemen overledene, en Gerrit Rutgers Eijbrink, van beroep aanspreker, oud 40 jaren, wonende alhier, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 26sten dezer maand des namiddags ten half Zeven ure, in het huis staande alhier in wijk J N144 in den ouderdom van 63 jaren is overleden Maria Hals, van beroep Zonder, geboren te Kralingen en wonende alhier, vrouw van P. de Groot, dochter van Albert Hals en Martijntje van Leeuwen, beiden overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de beide aangevers is onderteekend.
  [letterlijke weergave der akte]

  KINDEREN [erkend en gewettigd door Petrus de Groot in 1833] :
  1. Maartje Hals, vanaf 1833 Maartje de Groot geheten,
   Geboren te Rotterdam op 12 mei 1819.
   [bron: Geboorteakte, Rotterdam, 1819, nr. 946]
  2. Cornelis Hals, vanaf 1833 Cornelis de Groot geheten,
   Geboren te Amsterdam in 1821/22, van beroep scheepstimmerman.
   Gehuwd te Amsterdam op 12 juli 1848 met Jacoba Kahle, geboren te Amsterdam in 1825/26, van beroep naaister, dochter van Hendrik Mourits Kahle en Charlotta Koentz.
  3. Maria Hals, vanaf 1833 Maria de Groot geheten,
   Geboren te Sloten (NH) aan de Overtoom op 17 juni 1830, overleden te Nieuwer-Amstel op 27 februari 1888, oud 57 jaar.
   Gehuwd met Abraham Hals, geboren in 1829, van beroep kleermaker.
   [bron: Geboorteakte, Sloten NH, 19 juni 1830, nr. 51]
  4. Martinus de Groot,
   Geboren te Sloten (NH) aan de Overtoom op 12 januari 1834, overleden aldaar op 12 oktober 1834, oud 9 maanden.
   [bron: Geboorteakte, Sloten NH, 14 januari 1834, nr. 4]
  5. Cornelia de Groot,
   Geboren te Sloten (NH) aan de Overtoom op 21 november 1836, overleden aldaar op 28 mei 1838, oud 1 jaar.
   [bron: Geboorteakte, Sloten NH, 23 november 1836, nr. 70]
 2. Nicolaus (Klaas) de Groot,
  Gedoopt te Aalsmeer op 23 maart 1796, Oud-Katholiek, van beroep daggelder, werkman, veenman, landbouwer, overleden te Aalsmeer in het Oosteinde op 27 december 1859, oud 63 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer op 20 april 1823 met Coba van der Schilden, geboren te Noorden onder Zevenhoven op 13 juni 1798, gedoopt te Noorden in de Ned. Hervormde kerk op 17 juni 1798, overleden te Aalsmeer in het kraambed op 15 september 1838, oud 40 jaar, dochter van Teunis van der Schilden, van beroep koopman en Pleuntje Verdam.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer op 24 november 1839 met Antje Spaargaren, geboren te Aalsmeer op 11 juni 1810, Doopsgezind, overleden te Aalsmeer op 18 februari 1899, oud 88 jaar, dochter van Jacob Jansz Spaargaren en Aaltje Bol.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Kath. kerk, 23 maart 1796:
  Nicolaus,
  Pr. Jan de Groot, prius de Secta Reformata, sedad sidequam Catholicum Conversus,
  Mr. Cornelia Maartensz Gelein.
  Sr. Neeltje Willemsz de Graaf cujus absentis nomine Machtelt Pietersz Kater.

  DOOPREGISTER, Noorden, Ned. Herv. kerk, 17 juni 1798:
  Coba,
  Dochter van Teunis van der Schilde en Pleuntje Verdam.
  Getuige Neeltje van der Schilde.
  Volgens opgaav van de Vader geboren den 13 Junij.
  Te Noorden onder Zevenhoven.
  [bron: Doopboek Ned. Herv. kerk te Noorden]

  GEBOORTEREGISTER, Aalsmeer, Doopsgezinde Gemeente van de Oude Vermaning, 11 juni 1810:
  Den 11 juni 1810 is geboren Antje,
  dogter van Jacob Jan Spaargaren en Aaltje Albers Bol.
  [bron: Doopboek Doopsgezinde Gemeente van de Oude Vermaning]

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 20 april 1823, nr. 4:
  Op heden den 20sten April des Jaars 1823 des middags ten 12 uren, zijn voor ons Jacob van Zijverden, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Klaas de Groot, oud 27 jaren, van beroep Werkman, zoon van Jan de Groot en van wijlen Cornelia Gelein, en
  Koba van der Schilden, oud 25 jaren, zonder beroep, dochter van Teunis van der Schilden en van wijle Pleuntje Verdam, zijnde des Bruidegoms en Bruids Vaders bij dit Huwelijk tegenwoordig en hunnen toestemming tot hetzelve gevende.
  Getuigen:
  Teunis van der Schilden, oud 51 Jaren, van beroep Veender, Vader van de bruid.
  Jan de Groot, oud 50 Jaren, van beroep Veender, Vader van de bruidegom.
  Pieter de Groot, oud 28 Jaren, van beroep Daggelder, Broeder van de bruidegom.
  Gerrit van der Schilden, oud 23 Jaren, van beroep Boereknecht, Broeder van de bruid.b Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 17 september 1838, nr. 52:
  Den 17den dag der maand September van 't jaar 1838 ten 12 ure, op den middag.
  Acte van Overlijden van Jacoba van der Schilden, overleden den 15den dezer ten 5 ure, des namiddags, oud 40 jaren, wonende en overleden alhier, van beroep geen, geboren te Noorden den 13den Junij 1798, dochter van Teunis van der Schilden, oud 68 jaren, van beroep koopman en wijle Apolonia Verdam, en Echtgenote van Klaas de Groot, wonende alhier.
  Op de verklaring van Klaas de Groot, Echtgenoot van de overledene, oud 42 jaren, wonende alhier, van beroep werkman en van Gerrit Welp, wonende mede alhier, van beroep veenman, oud 25 jaren, gebuur van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de Comparant, verklarende Klaas de Groot niet te kunnen schrijven en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende.
  [bron: website Familysearch]

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 24 november 1839, nr. 11:
  Op heden den 24sten der maand November 1839, zijn voor ons ondergeteekende Michiel Franciscus van Ommeren, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer, in het huis derzelve Gemeente, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Klaas de Groot, oud 42 Jaren, van beroep Werkman, geboren en wonende te Aalsmeer, Meerderjarige zoon van Jan de Groot, van beroep veenman, oud 66 Jaren, wonende alhier en van wijlen Cornelia Gelein, en weduwenaar van Jacoba van der Schilden, en
  Antje Spaargaren, oud 29 Jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Aalsmeer, Meerderjarige dochter van wijlen Jacob Spaargaren en mede wijlen Aaltje Bol.
  Zijnde de Bruidegoms vader hier tegenwoordig, zijne toestemming tot dit Huwelijk gevende.
  Getuigen:
  Jan de Groot, oud 34 jaren, van beroep Werkman, Broeder van den Bruidegom.
  Cornelis Spaargaren, oud 38 jaren, van beroep Visscher, Broeder van de Bruid.
  Albert Spaargaren, oud 26 jaren, van beroep Visscher, Broeder van de Bruid.
  Christiaan Lindenaar, oud 35 jaren, van beroep Bode, allen woonachtig te Aalsmeer.
  En is hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing, door de Komparanten, de Getuigen en ons is onderteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 28 december 1859, nr. 128:
  Heden den 28sten December 1859, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen,
  Lambertus Johannes Rinkel, van beroep veenman, oud 34 jaren, wonende te Aalsmeer, behuwdzoon van de na te noemen overledene, en Coert Gaveel, van beroep beambte ter Secretarie, oud 29 jaren, wonende te Aalsmeer, geen bloed- of aanverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard , dat op den 27sten dezer maand des middags ten 3 ure, in het huis staande te Aalsmeer in het Oosteinde in den ouderdom van 63 jaren is overleden Nicolaas de Groot, van beroep landbouwer, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van Jan de Groot en van Cornelia Gelein, beiden overleden en echtgenoot van Antje Spaargaren.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de comparanten is onderteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 20 februari 1899, nr. 7:
  Heden den 20sten Februari 1899, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer,
  Jacobus de Groot, van beroep landbouwer, oud 58 jaren, wonende te Aalsmeer, zoon van de overledene, en Jan Eveleens, van beroep teelman, oud 45 jaren, wonende te Aalsmeer, die verklaarden, dat op den 18den Februari dezes jaars, des namiddags ten 3 ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier in de Schinkelpolder, nummer 102 in den ouderdom van 88 jaren is overleden Antje Spaargaren, weduwe van Klaas de Groot, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van Jacob Spaargaren en van Aaltje Bol, beiden overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing door ons is onderteekend met de beide aangevers.
  [bron: website Familysearch]

  KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Johannes de Groot,
   Geboren te Aalsmeer op 30 augustus 1823, overleden aldaar op 26 december 1823, oud 4 maanden.
  2. Johannes (Jan) de Groot,
   Geboren te Aalsmeer op 9 februari 1825, van beroep werkman, overleden te Aalsmeer op 19 januari 1872, oud 46 jaar.
   Gehuwd te Aalsmeer op 21 september 1855 met Johanna (Jannetje) Moleman, geboren te Aalsmeer op 10 september 1826, overleden aldaar op 11 oktober 1897, oud 71 jaar, dochter van Casper Johannes Moleman en Petronella Rinkel.
  3. Aplonia de Groot,
   Geboren te Aalsmeer op 19 maart 1829, overleden aldaar op 1 augustus 1892, oud 73 jaar.
   Gehuwd te Aalsmeer op 19 oktober 1851 met Lambertus Johannes Rinkel, geboren te Aalsmeer op 5 januari 1825, van beroep klompenmaker, overleden te Aalsmeer op 1 april 1909, oud 84 jaar, zoon van Johannes Lambertus Rinkel en Gijsbertha Wilhelmina van der Pol.
  4. Teunis de Groot,
   Geboren te Aalsmeer op 15 september 1838, overleden aldaar op 16 september 1838, oud 1 dag.

  KIND UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
  1. Jacobus de Groot,
   Geboren te Aalsmeer op 27 oktober 1840, van beroep bouwman, overleden te Aalsmeer op 19 december 1934, oud 94 jaar.
   Gehuwd (1) te Aalsmeer op 6 juli 1865 met Wilhelmina (Meintje) Gelein, geboren te Aalsmeer op 30 september 1842, overleden aldaar op 14 december 1875, oud 33 jaar, dochter van Nicolaas Johannes Gelein en Petronella Smit.
   Gehuwd (2) te Aalsmeer op 17 november 1878 met Geertruida Rinkel, geboren te Aalsmeer op 16 juli 1841, overleden aldaar op 29 juli 1918, oud 77 jaar, dochter van Gerardus (Lambertus (Gerrit) Rinkel en Timothea Brasser.
 3. Catharina (Trijntje) de Groot,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Katholieke kerk op 21 mei 1797, overleden te Aalsmeer op 26 december 1799, oud ruim 2 jaar.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Kath. kerk, 21 mei 1797:
  Catharina (Trijntje), obiit 31 Dec: 1799.
  Pr. Johannes de Groot.
  Mr. Cornelia Gelein.
  Suscipiente Martje Gelein pro Jan Gelein.

  IMPOST OP BEGRAVEN, Aalsmeer, 27 december 1799:
  Trijntje de Groot - de - Prodeo.
 4. Anna (Antje) de Groot,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Katholieke kerk op 20 mei 1798, overleden te Aalsmeer op 28 juli 1798, oud 2 maanden.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Kath. kerk, 20 mei 1798:
  Anna, Obiit 23 Julij 1798.
  Pr. Johannes de Groot.
  Mr. Cornelia Maartens Gelein.
  Suscipiente Neeltje de Graaf.

  IMPOST OP BEGRAVEN, Aalsmeer, 28 juli 1798:
  Antje Jans de Groot - de - Prodeo.
 5. Anna de Groot,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Katholieke kerk op 28 juni 1799.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Kath. kerk, 28 juni 1799:
  Anna,
  Pr. Johannes de Groot.
  Mr. Cornelia Maartenz Gelein.
  Suscipiente Geertje Tobias d'Hol pro Neeltje Willems de Graaf.
 6. Maria de Groot,
  Gedoopt te Aalsmeer op 19 november 1801, Oud-Katholiek, van beroep wasvrouw, overleden te Aalsmeer, Oosteinde, Huis 38 op 16 mei 1876, oud 74 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op op 16 april 1826 met Johannes van Leeuwen, gedoopt te Aalsmeer op 26 februari 1798, Oud-Katholiek, finale vrijstelling van militaire dienst wegens lichaamsgebreken, van beroep daggelder, werkman, overleden te Aalsmeer op 12 september 1855, oud 57 jaar, zoon van Adrianus van Leeuwen en Pietje Aarland.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Kath. kerk, 26 februari 1798:
  Johannes.
  Pr. Arie Janz van Leeuwen.
  Mr. Pietje Klaasz Aarland.
  Suscipiente Liduina Bezemer.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Kath. kerk, 19 november 1801:
  Maria.
  Pr. Johannes de Groot.
  Mr. Cornelia Maartensz Gelein.
  Suscipiente Maria Tobias d'Hol.

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 1826:
  Finaal vrijgesteld uit hoofde van ligchaamsgebreken.

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 16 april 1826, nr. 3:
  Op heden den 16den April des Jaars 1826 des Middags ten 12 uren, zijn voor ons Cornelis Zoet, Assessor als Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Jan van Leeuwen, oud 28 Jaren, van beroep werkman, zoon van wijlen Arie van Leeuwen en van wijlen Pietje Aarland, zijnde ook de wederzijdsche grootouders overleden, doch waarvan genen Registers bestaan, hebben wij wegens ............ de verklaring deswegens der vier onderstaande Getuigen aange......, En
  Maria de Groot, oud 25 Jaren, zonder beroep, dochter van Jan de Groot en van wijlen Cornelia Gelein, allen wonende in deze Gemeente, zijnde des Bruids vader hier tegenwoordig zijne toestemming tot dit huwelijk gevende.
  Getuigen:
  Jan de Groot, oud 53 Jaren, van beroep veender, vader van de Bruid.
  Cornelis van Leeuwen, oud 46 Jaren, van beroep daggelder, broeder van de Bruidegom.
  Pieter de Groot, oud 31 Jaren, van beroep daggelder, broeder van de Bruid.
  Pieter Grootewal, oud 40 Jaren, van beroep bouwman.
  Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons heben geteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 12 september 1855, nr. 106:
  Heden den 12den September 1855, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen:
  Jan van Leeuwen, van beroep werkman, oud 28 jaren, wonende te Aalsmeer, zoon van de na te noemen overledene, en Christiaan Lindenaar, van beroep bode, oud 50 jaren, wonende te Aalsmeer, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 12den dezer des morgens ten half 6 ure, in het huis staande in het Oosteinde in den ouderdom van 57 jaren is overleden Jan van Leeuwen, van beroep werkman, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van wijlen Arie Janszoon van Leeuwen en van wijlen Pietje Klaas Aarland en Echtgenoot van Maria de Groot.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de getuigen is geteekend.
  [letterlijke weergave der akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 17 mei 1876, nr. 54:
  Heden den 17den Mei 1876, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen:
  Klaas van Leeuwen, van beroep werkman, oud 40 jaren, wonende te Aalsmeer, zoon van de na te noemen overledene, en Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 50 jaren, wonende mede te Aalsmeer, geen bloed- of aanverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 16den dezer maand des avonds ten 8 ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 38 in den ouderdom van 74 jaren is overleden Maria de Groot, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van Johannes de Groot en van Cornelia Gelein, beide overleden, weduwe van Jan van Leeuwen.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der akte]

  KINDEREN:
  1. Petronella van Leeuwen,
   Geboren te Aalsmeer op 22 februari 1827, overleden aldaar op 2 februari 1885, oud 57 jaar.
   Gehuwd te Aalsmeer op 11 november 1860 met Wilhelmus (Willem) Zegstroo, geboren te Aalsmeer op 13 augustus 1803, van beroep werkman, overleden te Aalsmeer op 27 oktober 1871, oud 68 jaar, zoon van Dirk Zegstroo en Elisabeth Warninck.
  2. Jan van Leeuwen,
   Geboren te Aalsmeer op 30 januari 1828, van beroep slager, overleden te Aalsmeer op 23 oktober 1888, oud 60 jaar.
   Gehuwd te Aalsmeer op 11 december 1853 met Jacomijntje Heeren, geboren te Amsterdam op 8 januari 1830, overleden te Amsterdam op 23 november 1905, oud 75 jaar, dochter van Gijs Heeren en Hendrica Spaan.
  3. Niesje van Leeuwen,
   Geboren te Aalsmeer op 8 februari 1829, overleden aldaar op 13 maart 1829, oud 5 weken.
  4. Klaas van Leeuwen,
   Geboren te Aalsmeer op 14 juni 1830, overleden aldaar op 26 september 1832, oud 2 jaar.
  5. Cornelia van Leeuwen,
   Geboren te Aalsmeer op 3 september 1832, overleden te Amsterdam op 16 september 1896, oud 64 jaar.
   Gehuwd te Amsterdam op 24 maart 1858 met Willem Schalkwijk, geboren te Montfoort op 19 april 1829, van beroep schoenmaker, overleden te Amsterdam op 9 december 1911, oud 82 jaar, zoon van Arie Schalkwijk en Gerarda Denekamp.
  6. Klaas van Leeuwen,
   Geboren te Aalsmeer op 28 september 1833, overleden aldaar op 4 oktober 1834, oud 1 jaar.
  7. Klaas van Leeuwen,
   Geboren te Aalsmeer op 3 februari 1836, van beroep werkman, overleden te Aalsmeer op 23 februari 1908, oud 72 jaar.
   Gehuwd (1) te Aalsmeer op 13 augustus 1868 met Alida Zegstroo, geboren te Aalsmeer op 22 februari 1845, overleden aldaar op 9 maart 1873, oud 28 jaar, dochter van Johannes Zegstroo en Wijmpje Smit.
   Gehuwd (2) te Aalsmeer op 21 mei 1874 met Jacoba Margaretha Spigt, geboren te Den Helder op 25 januari 1841, van beroep dienstbode, overleden te Aalsmeer, Kleine Noord 52 op 23 april 1903, oud 62 jaar, dochter van Adrianus Cornelis Spigt en Maria Rijkers.
  8. Catharina van Leeuwen,
   Geboren te Aalsmeer op 22 juli 1837, overleden aldaar op 4 juni 1907, oud 69 jaar.
   Gehuwd te Aalsmeer op 2 november 1862 met Johannes Broer, geboren te Aalsmeer op 28 december 1840, van beroep werkman, overleden te Aalsmeer op 11 maart 1918, oud 77 jaar, zoon van Jacob Broer en Jacoba de Groot.
  9. Neeltje van Leeuwen,
   Geboren te Aalsmeer op 14 oktober 1838, overleden te Nieuwer-Amstel op 22 januari 1924, oud 85 jaar.
   Gehuwd te Aalsmeer op 20 juli 1862 met Adrianus Bienzes, geboren te Aalsmeer op 22 maart 1837, van beroep werkman, overleden te Aalsmeer op 31 oktober 1918, oud 81 jaar, zoon van Klaas Bienzes en Adriana van Hassen.
  10. Agnes (Niesje) van Leeuwen,
   Geboren te Aalsmeer op 25 januari 1840, overleden aldaar op 27 maart 1841, oud 1 jaar.
  11. Agnes (Niesje) van Leeuwen,
   Geboren te Aalsmeer op 17 april 1842, overleden aldaar op 18 mei 1914, oud 72 jaar.
   Gehuwd te Aalsmeer op 30 januari 1868 met Pieter van Leeuwen, geboren te Aalsmeer op 22 juli 1825, van beroep werkman, overleden te Aalsmeer op 13 februari 1897, oud 71 jaar, zoon van Cornelis van Leeuwen en Marijtje Been.
   Pieter was eerder gehuwd met Gerarda Moleman en Gerritje Brouwer.
  12. Adrianus van Leeuwen,
   Geboren te Aalsmeer op 17 mei 1843, overleden aldaar op 27 juni 1862, oud 19 jaar.
  13. Machtel van Leeuwen,
   Geboren te Aalsmeer op 18 januari 1846, overleden aldaar op 9 februari 1846, oud 3 weken.
 7. Agnes (Nies) de Groot,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Katholieke kerk op 31 mei 1803, overleden te Aalsmeer op 10 augustus 1804, oud ruim 1 jaar.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Kath. kerk, 31 mei 1803:
  Agnes (vulgo Nies), obiit die 7 Augusti 1804.
  Pr. Jan de Groot.
  Mr. Cornelia Maartens Gelein.
  Suscipiente Agnete Schalk.

  IMPOST OP BEGRAVEN, Aalsmeer, 10 augustus 1804:
  Den 10 Augs: op kerkh: Angenietje de Groot - de - Prodeo.
 8. Catharina (Trijntje) de Groot,
  Gedoopt te Aalsmeer op 7 juni 1804, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer op 22 december 1832, oud 28 jaar.
  Ongehuwd.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Kath. kerk, 7 juni 1804:
  Catharina.
  Pr. Jan de Groot.
  Mr. Cornelia Maartens Gelein.
  Suscipiente Machtilde Pieters Kater pro Maria Tobias d'Hol.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 22 december 1832, nr. 73:
  Heden den 22sten dag der maand December van 't jaar 1832, ten 12 ure, op den middag.
  Acte van Overlijden van Catharina de Groot, overleden den 22sten dezer ten 1 ure, des nachts, oud 28 jaren, wonende en overleden te Aalsmeer, van beroep geen, geboren te Aalsmeer den zevenden Junij 1804, dochter van Jan de Groot en van wijlen Cornelia Gelein.
  Op de verklaring van Jan de Groot, vader van de overledene, oud 59 jaren, wonende te Aalsmeer, van beroep Veender en van Jan Gelein, wonende mede alhier, van beroep Werkman, oud 36 jaren, Gebuur van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door den Comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende.
  [letterlijke weergave der akte]
 9. Johannes (Jan) de Groot, zie nr. 66.
  Gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Katholieke kerk op 15 september 1805, Oud-Katholiek, van beroep veender, werkman, overleden te Aalsmeer op 11 augustus 1849, oud bijna 44 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 27 april 1834 met Magtilda (Magcheltje) Rinkel, geboren te Hilversum op 15 november 1808, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer op 24 januari 1893, oud 84 jaar.
 10. Martinus (Maarten) de Groot,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Katholieke kerk op 12 oktober 1806, overleden te Aalsmeer, Oosteinde, huis 38 op 14 april 1812, oud 5 jaar.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Kath. kerk, 12 oktober 1806:
  Martinus (Vulgo Maarten).
  Pr. Jan de Groot.
  Mr. Cornelia Maartens Gelein.
  Suscipiente Maria Tobias d'Hol.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 16 april 1812, nr. 12:
  L'an 1812 le seize du mois d'Avril pardevant nous Maire officier de l'etat Civil de la Commune d'Aalsmeer Departement du Zuiderzee, Canton et Municipalité d'Aalsmeer sont comparu Groot (Jean de), pêre de celui qui est mort et Korssen (Pierre), Oncle de celui qui est mort, lesquels nous ont declaré, que le quatorze du mois d"Avril, à trois heures du relèvee Groot (Maarten de), un enfant, âge cinq ans, est décèdé le quatorze du mois d'Avril dans la maison No. 38 Section Oostend et les declarans ont signé avec nous le present acte après que lecturer leur en a été faite.
  [letterlijke weergave der akte]
 11. Jacoba de Groot,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Katholieke kerk op 28 oktober 1807, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer op 15 augustus 1849, oud bijna 42 jaar.
  Relatie (1) met N.N., waaruit op 13 juni 1828 een zoontje werd geboren.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer op 24 april 1836 met Jacobus Broer, gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Kath. kerk op 24 april 1802, Oud-Katholiek, diende 5 jaar bij de 10e Afdeling Infanterie, van beroep visser, overleden te Aalsmeer op 2 oktober 1861, oud 59 jaar, zoon van Leendert Broer en Jannetje Pel.
  Jacobus was eerder gehuwd (1) te Aalsmeer op 5 oktober 1834 met Klaartje van Pel, geboren te Egmond aan Zee op 16 april 1813, overleden te Aalsmeer op 22 juni 1835, oud 22 jaar, dochter van Klaas van Pel en van Maria Moleman.
  Jacobus huwde (3) te Aalsmeer op 10 november 1849 met Wijmpje Kas, geboren te Hilversum in 1804, overleden te Aalsmeer op 9 september 1853, oud 49 jaren, dochter van Jan Dirksz Kas en van Jacoba van Onzen.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Kath. kerk, 24 april 1802:
  Jacobus.
  Pr. Leendert Broer.
  Mr. Jannetje Gerritz Pel.
  Suscipiente Magteld Kater pro Geertje Ruiter (In Hilversum).

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Kath. kerk, 28 oktober 1807:
  Jacoba.
  Pr. Jan de Groot.
  Mr. Cornelia Maartens Gelein.
  Suscipiente Agnete Schalk nomine Ecclesia.

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 16 maart 1836:
  Ingelijfd bij 10 Afd. Infanterie en na 5 jaren behoorlijk uit de dienst ontslagen is.
  Signalement: lang 1/5/7/7, bl.oogen, br.haar.

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 24 april 1836, nr. 5:
  Op heden den 24sten April des Jaars 1836 des mddags ten 12 uren, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Jacob Broer, oud 33 jaren, van beroep visser, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van wijlen Leendert Broer en wijlen Jannetje Pel, zijnde de grootouders mede overleden blijkens acten hier bij overgelegd, doch bestaande geen register op verklaring der Echtgenoten en vier onderstaande getuigen van de grootvader van vaders zijde en laatst weduwenaar van Klaartje van Pel, En
  Jacoba de Groot, oud 27 jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Jan de Groot, oud 63 jaren, van beroep veenman en hier tegenwoordig zijne toestemming tot dit huwelijk gevende, en van wijlen Cornelia Gelein.
  Getuigen:
  Jan de Groot, Vader van de Bruid.
  Jacobus de Groot, oud 27 jaren, van beroep werkman, Broeder van de Bruid.
  Jan Topsvoort, oud 57 jaren, van beroep visser.
  Lambertus Rinkel, oud 21 jaren, van beroep Broodbakkersknecht, allen wonende alhier, verklarende de tweede getuige, Jacobus de Groot, niet te kunnen schrijven.
  Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 15 augustus 1849, nr. 95:
  Heden den 15den Augustus 1849, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen,
  Jacob Broer, van beroep visser, oud 47 jaren, wonende te Aalsmeer, Echtgenoot van de na te noemen overledene, en Willem Zegstroo, van beroep werkman, oud 46 jaren, wonende te Aalsmeer, gebuur van de overledene, welke ons hebben verklaard dat op den 15den Augustus des morgens ten 8 ure, in het huis staande in het Oosteind in den ouderdom van 41 Jaren is overleden Jacoba de Groot, van beroep geen, geboren te Aalsmeer en wonende te Aalsmeer, dochter van Jan de Groot en van Cornelia Gelein, beiden overleden en Echtgenote van den Eersten declarant.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de getuigen is geteekend.
  [letterlijke weergave der akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 2 oktober 1861, nr. 90:
  Heden den 2den October 1861, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen,
  Leendert Broer, van beroep bouwman, oud 26 jaren, wonende te Aalsmeer, zoon van de na te noemen overledene, en Arie de Graaf, van beroep werkman, oud 29 jaren, wonende te Aalsmeer, Behuwdzoon van de overledene, welke ons hebben verklaard dat op den 1sten dezer maand des namiddags ten half 5 ure, in het huis staande te Aalsmeer in het Oosteinde in den ouderdom van 59 Jaren is overleden Jacobus Broer, van beroep visscher, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van Leendert Broer en van Jannetje Pel, beiden overleden, weduwenaar van Wijmpje Kas, eerder van Jacoba de Groot en van Klara Pel.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de comparanten is geteekend.
  [letterlijke weergave der akte]
 12. Jacobus de Groot,
  Geboren te Aalsmeer op 23 december 1808, gedoopt in de Oud-Katholieke kerk aldaar op 27 december 1808, Oud-Katholiek, van beroep werkman, veenman, overleden op 24 december 1853, oud 45 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 29 januari 1846 met Grietje ter Lage, geboren te Nieuwer-Amstel op 30 juli 1812, overleden op 3 maart 1873, oud 60 jaar, dochter van Hendrik ter Lage en Agniet Bleekendaal.
  Grietje was eerder gehuwd met Johann Gerhard Philipp Gramann, overleden te Nieuwer-Amstel op 11 februari 1845.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Kath. kerk, 23 december 1808:
  Natus est et domi baptizatus Jacobus, filius legitimus Johannis de Groot, et Cornelia Maartens Gelein, quem infantem ego, Nicolaus van Hesse, in ecclesia, sub conditione baptizati die 27 Decbris, suscipientibus Martinus Gelein et Maria Tobias d'Hol, infantis .... et avia.

  GEBOORTEREGISTER, Nieuwer-Amstel, 31 juli 1812, nr. 84:
  L'an 1812 le 31 du mois de Juillet a onze heures le matin, par devant nous, Maire de la Commune de Nieuweramstel, arrondissement d'Amsterdam, departement du Zuiderzee est comparu Hendrik Terlaage, age de 27 ans, profession d'ouvrier, demeurant dans cette commune, quartier 2[?], lequel nous a presente un enfant du sexe femine, ne le 30me de cette mois a huis heures le matin, de lui declarant en de Angeniet Bleekendaal son epouse, auquel il a declare vouloir donner le prenom de Grietje.
  Les dittes declarations et presentations faites en presence de Abraham Witkate, age 48 ans, profession de Macon et de Harmen Heijmans, age de 38 ans, profession de Blan......., voisins de dite declarant, et ont le pere et temoins signe avec nous.
  [letterlijke weergave der akte]

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 10 januari 1846:
  Certificaat.
  De Staatsraad, Gouverneur der Provincie Noord-Holland,
  verklaart, dat Jacob de Groot, geboren te Aalsmeer den 23 december 1808, van beroep Werkman,
  Zoon van Jan en van Cornelia Gelein, van beroep Veender,
  wonende te Aalsmeer binnen de gemeente van Aalsmeer voor de Nationale Militie is ingeschreven;
  dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nummer 14 hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.
  [bron: website Familysearch]

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 29 januari 1846, nr. 2.
  Heden den 29sten Januarij 1846, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer, in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
  Jacobus de Groot, van beroep Veenman, oud 37 Jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van Jan de Groot, van beroep Veenman, wonende te Aalsmeer en van wijlen Cornelia Gelein, en
  Grietje ter Lage, Weduwe van Johann Gerhard Philipp Gramann, zonder beroep, oud 33 Jaren, geboren en wonende te Nieuweramstel, meerderjarige dochter van Hendrik ter Lage, van beroep Glanser, wonende te Nieuweramstel en van wijlen Agniet Bleekendaal.
  En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd, vooreerst: de akten waaruit blijkt, dat de afkondigingen onverhinderd te Aalsmeer en Nieuweramstel hebben plaats gehad, voorts de geboorte actens der verloofden, de overlijdens acte van de vorige Echtgenoot der Bruid, benevens Bewijs van voldoening aan de Nationale Militie.
  Getuigen:
  Jan de Groot, van beroep Veenman, oud 73 Jaren, Vader des Bruidegoms, wonende te Aalsmeer.
  Klaas de Groot, van beroep Veenman, oud 49 Jaren, broeder des Bruidegoms, wonende te Aalsmeer.
  Pieter de Groot, van beroep Werkman, oud 50 Jaren, broeder des Bruidegoms, wonende te Slooten,
  Christiaan Lindenaar, van beroep Bode, oud 40 Jaren, bekende des Bruidegoms, wonende te Aalsmeer.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, de Comparanten en getuigen is geteekend, Except de Bruidegom, welke geen schrijven heeft geleerd.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 26 december 1853, nr. 92:
  Heden den 26sten December 1853, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen,
  Klaas de Groot, van beroep veenman, oud 54 jaren, wonende te Aalsmeer, bekende van de na te noemen overledene, en Gerrit Rinkel, van beroep veenman, oud 47 jaren, wonende te Aalsmeer, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 24sten December dezes jaars des avonds ten 6 ure, in het huis staande in het Oosteind, in den ouderdom van 45 jaren is overleden Jacobus de Groot, van beroep werkman, geboren te Aalsmeer en wonende te Aalsmeer, zoon van Jan de Groot en Cornelia Gelein, beiden overleden en echtgenoot van Grietje Terlage, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons en de getuigen is onderteekend.
  [letterlijke weergave der akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 4 maart 1873, nr. 19.
  Heden den 4den Maart 1873, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen,
  Lambertus Janszoon Rinkel, van beroep landbouwer, oud 48 jaren, wonende te Aalsmeer, behuwdneef van de na te noemen overledene, en Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 47 jaren, wonende mede te Aalsmeer, geen bloed- of aanverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 3den dezer maand des voormiddags ten 10 ure, in het huis staande in het Oosteinde Nummer 75 in den ouderdom van 63 jaren is overleden Margaretha Terlage, van beroep geen, geboren te Nieuwer-Amstel en wonende te Aalsmeer, dochter van Hendrik Terlage en van Agniet Bleekendaal, beiden overleden en weduwe van Jacob de Groot.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der akte]

  KINDEREN:
  1. Pouwelina Cornelia de Groot,
   Geboren te Aalsmeer op 20 april 1847, overleden aldaar op 3 september 1863, oud 16 jaar.
  2. Joannes Henderikus de Groot,
   Geboren te Aalsmeer op 1 april 1849, overleden aldaar op 5 maart 1872, oud 22 jaar.
  3. Agnes de Groot,
   Geboren te Aalsmeer op 30 augustus 1851.
   Gehuwd te Nieuwer-Amstel op 18 oktober 1876 met Harmen Coenraad Meijer, geboren te Amsterdam in 1852/53, van beroep smid (1876), lantaarnopsteker (1902), zoon van Harmen Coenraad Meijer, van beroep schoenmaker, en van Margaretha Louisa Degen.
KINDEREN VAN JAN DE GROOT EN NIESJE STIJNE:
 1. Cornelia de Groot,
  Geboren te Aalsmeer op 4 november 1816, Oud-Katholiek, bakkersvrouw, overleden te Aalsmeer op 10 augustus 1885, 2 maanden na het overlijden van haar man, oud ruim 68 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 14 november 1838 met Lambertus Rinkel, geboren te Hilversum op 30 maart 1815, Oud-Katholiek, van beroep broodbakker, overleden te Aalsmeer , Oosteinde 125 op 6 juni 1885, oud 70 jaar, zoon van Lambertus Rinkel, van beroep werkman en van Gerretje Verschuur.


  [foto: Aalsmeerse Stambomen, deel 2, blz. 85]

  GEBOORTEAKTE, Hilversum, 1 april 1815, nr. 44:
  In het Jaar 1815, den Eersten April om 3 uur s'middags, is voor ons Burgemeester, Officier van den burgerlijken stand der gemeente Hilversum, Canton Loosdrecht, Provintie Holland, gecompareerd Lambert Rinkel, oud 38 Jaar, beroep Werkman, woonachtig te Hilversum, welke ons heeft verklaard dat op den 30ste Maart, om half 9 uur s'avonds Gerretje Verschuur, deszelfs Huisvrouw bevallen is van een kind van het Mannelijk geslacht, welke hij ons voorstelde, en aan hetzelve de voornaam van Lambert gevende.
  De gen. verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Aart Jacobsz Fennis, oud 35 Jaar, beroep Wever en Cornelis Tabak, oud 48 Jaar, beroep Wever, beide woonachtig alhier, en is door de vader en getuigen benevens ons Burgemeester na voorlezing ondertekend.
  [letterlijke weergave der akte]

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 5 november 1816, nr. 47:
  In het jaar 1816 den 5den van de maand november, kwam voor ons Burgemeester van Aalsmeer, Jan de Groot, oud 43 Jaren, van beroep Veender, welke ons een kind van het vrouwelijk geslacht heeft voorgesteld, den 4den dezer des morgens ten 9 uren uit hem declarant en Agnieta Stijnen, deszelfs Huisvrouw geboren, En aan het welk hij verklaard heeft den voornaam te geven van Cornelia.
  Gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Jan Celie, oud 40 Jaren, van beroep daggelder, en Jacob Spaargaren, oud 28 Jaren, van beroep daggelder.
  En hebben de vader en getuigen, deze acte na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons ondertekend.
  [letterlijke weergave der akte]

  NATIONALE MILITIE:
  Lambert Rinkel, geboren te Hilversum den 20 maart 1815, bakkersknegt, zoon van Lambert en van Gerritje Verschuur.
  Nummer-verwisseling.

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 4 november 1838, nr. 14:
  Op heden den 4den November des Jaars 1838 des middags ten 12 uren, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Aalsmeer verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan, Lambert Rinkel, oud 23 Jaren, van beroep Broodbakker, wonende te Aalsmeer, geboren te Hilversum, Meerderjarige zoon van Lambert Rinkel, oud 61 Jaren, zonder beroep, wonende te Hilversum en van wijlen Gerritje Verschuur, En
  Cornelia de Groot, oud 21 Jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, Meerderjarige dochter van Jan de Groot, oud 65 Jaren, bam beroep Veenman en Niesje Stijnen, oud 48 Jaren, zonder beroep, wonende beide alhier, zijnde des Bruidegoms vader en der
  Bruids ouders, hier tegenwoordig hunne toestemming tot dit Huwelijk gevende.
  De voorafgaande Acten, welke overgelegd zijn, bestaan: in een Extract uit het Register der Afkondigingen, behoorlijk afgekondigd zonder eenige oppositie in deze gemeente.
  Een Geboorte acte van den Bruidegom.
  Een Overlijdens acte van deszelfs moeder.
  Een Geboorte acte van den Bruid.
  Een Certificaat van voldoening aan de Nationale Militie.
  Getuigen:
  Lambert Rinkel, vader van den Bruidegom, wonende te Hilversum.
  Jan de Groot, vader van de Bruid, wonende alhier.
  Jan Rinkel, oud 39 Jaren, van beroep Veenman, en
  Gerrit Rinkel, oud 32 Jaren, veenman, broeders van den Bruidegom, wonende mede alhier, verklarende des Bruids moeder niet te kunnen schrijven.
  Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend.
  [letterlijke weergave der akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 6 juni 1885, nr. 51:
  Heden den 6den Juni 1885, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen Gerrardus Rinkel, van beroep Koopman, wonende te Maassluis, Zoon van de na te noemen overledene, en Petrus Michael Rinkel, van beroep Kapelaan, oud 30 jaren, wonende Egmond aan Zee, Zoon van de overledene welke ons hebben verklaard, dat op den 6den dezer maand des nachts ten half twee ure, in het huis staande in het Oosteinde Nummer 125 in den ouderdom van 70 jaren is overleden Lambertus Rinkel, van beroep broodbakker, geboren te Hilversum en wonende te Aalsmeer, Zoon van Lambertus Rinkel en van Gerritje Verschuur, beiden overleden en echtgenoot van Cornelia de Groot, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons en de Comparanten is ondeteekend.
  [letterlijke weergave der akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 10 augustus 1885, nr. 73:
  Heden den 10den Augustus 1885, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen Gerrardus Rinkel, van beroep Koopman, oud 40 Jaren, wonende te Maassluis, Zoon van de na te noemen overledene, en Theodorus Corton, van beroep Schilder, oud 33 jaren, wonende te Hilversum, Schoon Zoon van de overledene welke ons hebben verklaard, dat op den 10den dezer maand des nachts ten half vier ure, in het huis staande in het Oosteinde Nummer 125 in den ouderdom van 68 jaren is overleden Cornelia de Groot, van beroep Zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van Jan de Groot en van Agnes Steine, beiden overleden, weduwe van Lambertus Rinkel.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons en de Comparanten is ondeteekend.
  [letterlijke weergave der akte]

  KINDEREN:
  1. Lambertus Rinkel,
   Geboren te Aalsmeer op 17 augustus 1839, overleden aldaar op 10 september 1868, oud 29 jaar.
  2. Gerarda Rinkel,
   Geboren te Aalsmeer op 12 november 1840, overleden te Utrecht op 27 november 1922, oud 82 jaar.
  3. Johannis Rinkel,
   Geboren te Aalsmeer op 6 mei 1842, van beroep broodbakker.
   Gehuwd te Aalsmeer op 12 mei 1870 met zijn achternicht Wilhelmina (Mijntje) Rinkel, geboren te Aalsmeer op 11 november 1833, overleden te Hilversum op 26 december 1908, oud 75 jaar, dochter van Gerrit Rinkel en Maria Sanders.
  4. Agnes Elisabeth Rinkel,
   Geboren te Aalsmeer op 21 augustus 1843, overleden aldaar op 15 augustus 1849, oud 5 jaar.
  5. Gerardus (Gerrit) Rinkel,
   Geboren te Aalsmeer op 30 april 1845, van beroep kolenhandelaar te Maassluis, overleden aldaar in 1933, oud 88 jaar.
   Gehuwd te Breskens op 27 september 1877 met Johanna Catholina van Melle, geboren te Breskens op 5 september 1847, overleden te Maassluis op 6 augustus 1938, oud 90 jaar.
  6. Andreas Rinkel,
   Geboren te Aalsmeer op 7 september 1846, van beroep bakker, winkelier, overleden te Amsterdam op 16 maart 1913, oud 66 jaar.
   Gehuwd te Aalsmeer op 9 februari 1871 met Petronella Gelein, geboren te Aalsmeer op 10 november 1849, overleden te Amsterdam op 2 juni 1930, oud 80 jaar, dochter van Nicolaas Johannes Gelein en Petronella Smit.


   [foto: Aalsmeerse Stambomen, deel 1, blz. 452]

  7. Jacoba Johanna Rinkel,
   Geboren te Aalsmeer op 26 april 1848, overleden te De Bilt op 12 april 1932, oud 83 jaar.
   Gehuwd te Aalsmeer op 26 augustus 1877 met Theodorus Corton, geboren te Hilversum in 1852, van beroep schilder, zoon van Gerard Corton en Sara Etmans.
  8. Hendrikus Johannes Rinkel,
   Geboren te Aalsmeer op 25 april 1848, van beroep broodbakker, overleden te Aalsmeer op 16 januari 1931, oud 82 jaar.
   Gehuwd te Aalsmeer op 7 augustus 1879 met Anna Maria Stuurman, geboren te Wormerveer op 30 januari 1846, overleden te Aalsmeer op 8 maart 1905, oud 59 jaar, dochter van Willem Stuurman en Catharina de Vries.
  9. Petrus Rinkel,
   Geboren te Aalsmeer op 30 augustus 1850, overleden aldaar op 10 januari 1852, oud 16 maanden.
  10. Anthonius Rinkel,
   Geboren en overleden te Aalsmeer op 24 november 1851.
  11. Petrus Michael Rinkel,
   Geboren te Aalsmeer op 29 september 1854, gewijd tot Oud-Katholiek priester op 18 mei 1882, kapelaan te Egmond aan Zee, pastoor te Utrecht (1885-1927), overleden te De Bilt op 22 december 1941, oud 87 jaar.


   [foto: Aalsmeerse Stambomen, deel 2, blz. 86]

 2. Agnietje de Groot,
  Geboren te Aalsmeer op 4 december 1818, overleden aldaar op 11 november 1828, oud bijna 10 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 4 december 1818, nr. 58:
  In het jaar 1818 den 4den van de maand december, kwam voor ons Schout in de gemeente van Aalsmeer en Kudelstaart, Jan de Groot, oud 46 Jaren, van beroep Veender, welke ons een kind van het vrouwelijk geslacht heeft voorgesteld, den 4den dezer des nachts ten half een uur uit hem declarant en Agnieta Stijne, deszelfs Huisvrouw geboren, En aan het welk hij verklaard heeft den voornaam te geven van Angenietje.
  Gemelde Verklaring en Voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Hendrik Brussen, oud 59 Jaren, van beroep IJzersmit, en van Jacob Jansz Spaargaren, oud 29 Jaren, van beroep Daggelder, allen wonende alhier,
  En hebben de Vader en getuigen, deze acte na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons onderteekend.
  [letterlijke weergave der akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 14 november 1828, nr. 72:
  Den 14de dag der maand November van 't jaar 1828 ten 12 ure, op den middag.
  Acte van Overlijden van Agnietje de Groot, overleden den 11den dezer, des avonds ten 5 ure, te Aalsmeer, van beroep geen, [docht], geboren te Aalsmeer den 6e december 1818, dochter van Jan de Groot en van Agnietje Stijne, oud 39 jaren, wonende in gemeente, zonder beroep.
  Op de verklaring van Jan de Groot, vader van de overledene, oud 55 jaren, wonende te Aalsmeer, van beroep Veender en van Pieter Zuidland, wonende mede te Aalsmeer, van beroep Timmermansknecht, oud 24 jaren, gebuur van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet, door mij ondergeteekende.
  [letterlijke weergave der akte]
134. Gerrit Gerritsz RINKEL,
Zoon van Gerrit (Gerardus) Jansz Rinkel [nr. 268] en Gerretie (Gerarda) Hendriks de Jager [nr. 269], gedoopt te Hilversum in de Oud-Katholieke St. Vituskerk op 4 juni 1771, van beroep schoenmaker, kettingspoelder, overleden te Hilversum op 31 augustus 1835, oud 64 jaar.
Gehuwd te 's-Graveland op 23 oktober 1796, gevolgd door de kerkelijke inzegening op 17 april 1798 in de Oud- Katholieke kerk te Hilversum met Lijsje Jans VERSCHUUR.

DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Katholieke kerk, 4 junii 1771:
Baptizatus est Gerrit, P. Gerrit Jansz Rinkel, M. Gerritje Hendriks De jager conjugum, m. Tijmetje Gerrits Splint a me J.B.E.Gijselinck Pastore.

IMPOST op trouwen, 's-Graveland, 4 oktober 1796:
Gerret Rinkel woonende te Hilversum met Lijsje Verschuur woonende alhier. Wegens de bruijd f 3.-

ONDERTROUWREGISTER, 's-Graveland, Municipale Raad, 4 oktober 1796:
Op Heeden compareerden voor Commissarissen van Huwelijks Saaken, Gerrit Rinkel, Jonkman, gebooren en wonende te Hilversum, sijnde van het oude Roomse Geloof, en Leijssie Verschuur, gebooren en wonende alhier, sijnde van de Gereformeerde Godsdienst, verzoekende dat haar drie Huwelijks Gebooden werden ingetekent, etc.

TROUWREGISTER, 's-Graveland, Municipale Raad, 23 oktober 1796, blz.12:
Heden zij alhier voor't Committe van Regtspleeging in den Huwelijke Staat bevestigd, nadat alvoorens gebleeken was dat de Huwelijks proclamatien onverhindert zijn voortgang hebben gehad, Gerrit Rinkel, jonkman, geboortig en woonende te Hilversum zijnde van de Ouden Roomsch geloof en Lijsje Verschuur, jongedogter, woonende en geboortig alhier, zijnde van de gereformeerde godsdienst.
Aldus gedaan in 's-Graveland, 23 oktober 1796.

TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Katholieke kerk, 17 Aprilis 1798:
Matrimonio juncti sunt Gerrit Gerritz Rinkel cum Lijsje Verschuur.
Testibus R.D. Gudde et Lijsbeth Hendriks de Jager G.D. Juncti fuerant a Magistratu in 's-Graveland 23 octobris 1796.

OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 1 september 1835, nr. 97:
Den eersten dag der maand September van 't jaar 1835 ten negen ure, voor den middag.
Acte van overlijden van Gerrit Rinkel, overleden den 31sten Augustus Jongstl., ten twee ure, des middags, oud 64 jaren, wonende en overleden alhier, van beroep schoenmaker, geboren te Hilversum, zoon van Gerrit Rinkel en Gerritje de Jager, beide overleden, gehuwd met Leijsje Verschuur, zonder beroep, oud 55 jaren, wonende alhier.
Op de verklaring van Gerrit Rinkel, zoon van de overledene, oud 37 jaren, wonende alhier, van beroep wever en van Jan Smit, wonende alhier, van beroep wever, oud 22 jaren, gebuur van de overledene.
Na mijne voorlezing geteekend door mij, verklarende de declaranten niet te kunnen schrijven, bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hilversum.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

135. Lijsje Jans VERSCHUUR,
Dochter van Jan Verschuur [nr. 270] en Jacoba van Dijk [nr. 271], gedoopt te 's-Graveland in de Ned. Hervormde kerk op 15 mei 1780, Ned. Hervormd, van beroep naaister, overleden te Hilversum op 28 september 1859, oud 79 jaar.
Lijsje kon niet schrijven.

DOOPREGISTER, 's-Graveland, Geref. kerk, 15 mei 1780:
Lijsje, vader Jan Verschuur, moeder Jacoba van Dijk, getuige Lijsje van Doornik.

OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 29 september 1859, nr. 155:
Heden den 29sten September 1859, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hilversum verschenen Jan van Santen, van beroep winkelier, oud 51 jaren, wonende alhier, behuwdzoon van de na te noemen overledene, en Hendrik Vet, van beroep Wever, oud 46 jaren, wonende alhier, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard dat op den 28sten September Jongstleden des namiddags ten 1 ure, in het huis staande bekend Nummero 188 in den ouderdom van 82 jaar is overleden Elisabeth Verschuur, van beroep zonder, geboren te 's Graveland en wonende alhier, weduwe van Gerrit Rinkel, zijnde de naam der ouders den aangevers onbekend doch beiden overleden.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de comparanten is onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN VAN GERRIT RINKEL EN LIJSJE VERSCHUUR:
 1. Gerretje Rinkel,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Katholieke Sint Vituskerk op 11 september 1797, Oud-Katholiek, van beroep spinster, overleden te Aalsmeer op 27 augustus 1832, oud 34 jaar.
  Ongehuwd.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 11 september 1797:
  Baptizata est Gerretje, P. Gerrit Rinkel, M. Lijsje Verschuur, conjugum,
  m. Gerretje Hendriks de Jager à me P. van Kalken Vicario.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 28 augustus 1832, nr. 42:
  Den 28sten der maand Augustus van 't jaar 1832 ten 12 ure, op den middag.
  Acte van overlijden van Gerritje Rinkel, overleden den 27sten dezer ten 8 ure, des avonds, oud 34 jaren, wonende en overleden alhier, van beroep geen, geboren te Hilversum den 16den Augustus 1798, dochter van Gerrit Rinkel , oud 60 jaren, van beroep schoenmaker en van Elisabeth Verschuur, oud 54 jaren, geen beroep, wonende te Hilversum.
  Op de verklaring van Andries Rinkel, Neef van de overledene, oud 28 jaren, wonende alhier, van beroep Tapper en van Jan de Labije, wonende mede alhier, van beroep Koorn Molenaar, oud 49 jaren, gebuur van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten & bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KINDEREN:
  1. Hendrika Rinkel,
   Geboren te Hilversum op 13 oktober 1824, overleden te Hoenkoop op 9 februari 1876, oud 51 jaar.
   Gehuwd (1) te Hoenkoop op 28 november 1845 met Cornelis de Wilde, geboren te Snelrewaard op 30 januari 1820, overleden te Hoenkoop op 20 augustus 1863, oud 43 jaar, zoon van Cornelis de Wilde en Elisabeth van Os.
   Gehuwd (2) te Hoenkoop op 15 september 1865 met Petrus Klaaren, geboren te Lange Ruige Weide op 2 maart 1826, van beroep kroeghouder (1876), overleden te Utrecht op 23 april 1900, oud 74 jaar, zoon van Anna Klaaren.
  2. Aart Rinkel,
   Geboren te Hilversum op 27 juni 1829, overleden aldaar op 12 augustus 1829, oud 6 weken.
 2. Gerardus (Gerrit) Rinkel,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Katholieke Sint Vituskerk op 12 september 1798, Oud-Katholiek, van beroep wever, overleden te Hilversum op 16 december 1860, oud 62 jaar.
  Gehuwd te Hilversum op 18 mei 1822 met Maria (Mietje) Sanders, geboren te Buren in 1799/1800, overleden te Hilversum op 7 juli 1874, oud 74 jaar, dochter van Hendricus Sanders, van beroep werkman en van Dina Vos.

  DOOPAKTE, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 12 september 1798:
  Baptizatus est Gerardus, P. Gerrit Rinkel, M. Lijsje Verschuur, conjugum.
  m. Gerretje Verschuur à me Francisco Johanne Guddee Vicario.

  HUWELIJKSAKTE, Hilversum, 18 mei 1822, nr. 15:
  Op heden den 18den Mei des jaars 1822 des avonds ten 7 uren, zijn voor ons 1e Assessor bij absentie van den Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hilversum verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Gerrit Rinkel, wever, geboren en wonende alhier, oud 23 jaren, zoon van Gerrit Rinkel, schoenmaker en van Elisabeth Verschuur, echtelieden, en
  Mietje Sanders, zonder beroep, geboren te Buren, wonende alhier, oud 22 jaren, dochter van Hendricus Sanders, werkman en van Dina Vos, wonende te Buren.
  De beide Vaders waren tegenwoordig en consenterende.
  Getuigen:
  Isaac Denijs, wever, oud 25 en
  Gerrit van Reenen, wever, oud 31,
  Lambertus De Rijk, wever, oud 47 en
  Jacob van Wielik, bode, oud 35 jaren, allen wonende te Hilversum.
  Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend, te weten de Comparant, derzelfs Vader en de twee laatste getuigen, verklarende overigen niet te kunnen schrijven.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 17 december 1860, nr. 191:
  Heden den 17den December 1860, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hilversum verschenen
  Jan de Jager, van beroep veldwachter, oud 44 jaren, wonende alhier, behuwdzoon van de na te noemen overledene, en Hendrik Otten, van beroep Gemeente bode, oud 40 jaren, wonende alhier, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 16den December dezes jaars des voormiddags ten 11 ure, in het huis staande bekend numero 267 in den ouderdom van 62 jaar en 3 maanden is overleden Gerrit Rinkel, van beroep wever, geboren en wonende alhier, echtgenoot van Mietje Sanders, zonder beroep, wonende alhier, zoon van Gerardus Rinkel en van Lijsje Verschuur, beide overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de beide Comparanten is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 8 juli 1874, nr. 113:
  Heden den 8sten Julij 1874, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hilversum verschenen
  Gerrit Bollebakker, van beroep wever, oud 51 jaren, wonende alhier, behuwdzoon van de na te noemen overledene, en Gerrit Bollebakker, van beroep wever, oud 24 jaren, wonende alhier, kleinzoon van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 7den Julij jongstleden des avonds ten 7 ure, in het huis staande bekend nummer 91 in den ouderdom van 74 jaren is overleden Mietje Sanders, van beroep zonder, geboren te Buren en wonende alhier, weduwe van Gerrit Rinkel, dochter van Hendricus Sanders en van Diena Vos, beiden overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de beide comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 3. Jan Rinkel,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Katholieke Sint Vituskerk op 25 september 1799, overleden te Hilversum op 6 mei 1800, oud ruim 8 maanden.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 25 september 1799:
  Baptizatus est Jan,
  P. Gerrit Rinkel, M. Lijsje Verschuur, conjugum,
  m. Gerretje Verschuur à me d. B.E. Gijselinck Pastor.

  IMPOST OP BEGRAVEN, Hilversum, 6 mei 1800:
  Een kind van Gt. Rinkel, Prodeo.
 4. Johannes (Jan) Rinkel,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Katholieke Sint Vituskerk op 18 oktober 1800, Oud-Katholiek, van beroep wever, tapijtwever, stoffenverver, overleden te Rotterdam op 21 september 1847, oud 46 jaar.
  Gehuwd te Hilversum op 12 juli 1826 met Gerarda (Gerretje) de Jongh, gedoopt te Hilversum op 21 februari 1803, Oud-Katholiek, overleden 3 maanden na de dood van man te Rotterdam op 22 december 1847, oud 44 jaar, dochter van Cornelis Pietersz de Jong en Hendrikje (Heintje) Peeters Brouwer.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 18 oktober 1800:
  Baptizatus est Johannes.
  P. Gerrit Gerritz Rinkel, M. Lijsje Verschuur, conjugum.
  m. Gerritje Verschuur à me F.J. Guddee Pastore.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 21 februari 1803:
  Baptizata est Gerarda.
  P. Cornelis Pieterz de Jong, M. Hendrikje Peeters Brouwer, conjugum.
  m. Gerritje Mostertman à me F.J. Guddee Pastore.


  HUWELIJKSAKTE, Hilversum, 12 juli 1826, nr. 30:
  Op heden den 12den Julij des jaars 1826 des morgens ten 11 uren, zijn voor ons Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hilversum verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Jan Rinkel, van beroep wever, oud 26 Jaren, geboren en wonende alhier, Zoon van Gerrit Rinkel, van beroep Schoenmaker en van Elisabeth Verschuur, Echtelieden wonende alhier, en
  Gerarda de Jongh, Zonder beroep, oud 22 Jaren, geboren en wonende alhier, dochter van Cornelis Pietersz de Jongh, van beroep winkelier en van Hendrikje Peetersz Brouwer, Echtelieden wonende alhier.
  De beide Vaders waren tegenwoordig en Consenteerende.
  Getuigen:
  Pieter Ruiter, wever, oud 37 jaren,
  Jan Smit, wever, oud 36 jaren,
  Jacob Spijker, wever, oud 63 jaren en
  Teunis Kok, werkman, oud 45 jaren, allen wonende alhier en de Comparanten niet in den bloede bestaande.
  Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend, te weten door de beide vaders en de Comparante, verklarende den Comparant en de getuigen niet te kunnen schrijven.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Rotterdam, 23 september 1847, nr. 2634:
  Op heden den 23sten September 1847, zijn voor ons, Lid van het Plaatselijk Bestuur der Stad Rotterdam, benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in het huis der Gemeente, verschenen:
  Gerardus Martinus Hofman, van beroep timmerman, oud 25 jaren, wonende Baan 3, 686, gebuur van de natenoemen overledene, en Josephus Kelder, van beroep Schoenmaker, oud 48 jaren, wonende Baanstraat 10, 330, goede bekende van de natenoemen overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 21sten dezer des voormiddags ten 3 ure, in zeker huis staande Baan 3, 685 is overleden Jan Rinkel, oud 46 jaren, 11 maanden en 3 dagen, echtgenoot van Gerarda de Jongh, zijnde geweest Stoffenverwer, geboren te Hilversum en gedomiliceerd alhier.
  Zoon van wijlen Gerrit Rinkel, te Hilversum overleden en van Elizabeth Verschuur, wonende aldaar.
  En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door de declaranten en ons is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Rotterdam, 24 december 1847, nr. 3271:
  Op heden den 24sten December 1847, zijn voor ons, Lid van het Plaatselijk Bestuur der Stad Rotterdam, benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in het huis der Gemeente, verschenen:
  Gerardus Martinus Hofman, van beroep timmerman, oud 25 jaren, wonende baan 3, 686, goede bekende van de natenoemen overledene, en Hendrik Rowel, van beroep sjouwer, oud 44 jaren, wonende Commerstraat 8, 190, goede bekende van de natenoemen overledene, welke ons hebben verklaard , dat op den 22sten dezer des namiddags ten 5 ure in zeker huis staande Baan 3, 685, is overleden Gerarda de Jongh, oud 44 jaren en 10 maanden, weduwe van Jan Rinkel, zonder beroep, geboren te Hilversum, en gedomiliceerd alhier, Dochter van wijlen Cornelis Pieter de Jongh en van wijle Heintje Brouwer, beiden te Hilversum overleden.
  En hebben Wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door de declaranten en ons is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 5. Koba Rinkel,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Katholieke Sint Vituskerk op 10 juni 1802, overleden te Hilversum op 19 oktober 1802, oud ruim 4 maanden.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 10 juni 1802:
  Baptizata est Koba + D.
  P. Gerrit Rinkel, M. Lijsje Verschuur, conjugum.
  m. Gerritje Verschuur à me F.J. Guddee Pastore.

  IMPOST OP BEGRAVEN, Hilversum, 19 oktober 1802:
  Een kind van Gt. Rinkel. Prodeo.
 6. Koba (Jacoba) Rinkel,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Katholieke Sint Vituskerk op 1 augustus 1803, overleden te Boskoop op 22 november 1868, oud 65 jaar.
  Gehuwd te Boskoop op 8 oktober 1823 met Johannis Bartholomeus Alberts, geboren te Boskoop op 24 januari 1804, gedoop te Reeuwijk in de Rooms-Kath. kerk op 24 januari 1804, van beroep broodbakkersknecht, broodbakker, overleden te Boskoop op 9 november 1880, oud 76 jaar, zoon van Cornelis Alberts, van beroep broodbakker en van Elisabeth Zuur.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 1 augustus 1803:
  Baptizata est Koba.
  P. Gerrit Rinkel, M. Lijsje Verschuur, Conjugum.
  m. Gerritje Hendriks de Jager ab Ampliss: Dom: W. van Os quod attestere F.J. Guddee Pastore.

  DOOPREGISTER, Reeuwijk, Rooms-Kath. kerk, Extract dd 27 augustus 1823:
  In het Jaar 1804 den 24sten Januari is alhier uit Boskoop gedoopt Joannes Bartholomeus, Zoon van Cornelis Aelbers en van Lijsje Zuur.
  [bron: website Familysearch]

  NATIONALE MILITIE, 's Gravenhage, 29 augustus 1823 (Huwelijksbijlage):
  De Gouverneur van de Provincie Zuid-Holland verklaart, dat
  Johannis Barholomeus Alberts, geboren te Boskoop den 24 Januarij 1804, van beroep broodbakkersknecht, zoon van Cornelis, won. te Boskoop en van Elisabeth Zuur, overleden, binnen de Gemeente van Boskoop voor de Nationale Militie is ingeschreven;
  dat aan hem vervolgens, bij de loting, is ten deele gevallen het nommer 20, hetwelk hem tot den dienst verpligtende, hij daaraan heeft voldaan door het stellen van een nummerwisselaar.
  Signalement:
  Lengte 1 El, 6 Palm, 7 Duim, 0 Streep.
  Aangezigt ovaal, voorhoofd rond, oogen blaauw, neus ord[inair], mond klein, kind rond, haar -, wenkbraauwen blond, merkbare teekenen geen.
  [bron: website Familysearch]

  HUWELIJKSAKTE, Boskoop, 8 oktober 1823, nr. 18:
  In het jaar 1823, den 8sten der maand Octobr. des voormiddags ten 12 uren, zijn voor ons Rutger Ouwens, Schout gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand van Boskoop gecompareerd:
  Johannis Bartholomeus Alberts, J:M:, oud 19 jaren, van beroep .............. [niet ingevuld], geboren den 24sten Januarij 1804 te Boskoop blijkens Doop-extract den 27 Augustus 1823 afgegeven, minderjarigen zoon van Cornelis Alberts, Broodbakker, wonende alhier, en van Elisabeth Zuur, overleden, en
  Jacoba Rinkel, J:D:, oud 21 jaren, zonder beroep, geboren den 10den Junij 1802 te Hilversum, blijkens Doop-extract den 16den Augustus 1823 afgegeven, meerderjarige dochter van Gerrit Rinkel, Schoenmaker en van Lijsje Verschuur, te Hilversum woonagtig.
  Dewelken ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun huwelijk overtegaan; waarvan de proclamatien, overeenkomstig de wet, zonder eenige verhindering, hebben plaats gehad op den 7den en 14den September dezes jaars.
  Waarna lezing is gedaan van vorengemelde stukken, alsmede van de Regten en pligten der Echtgenoten, bepaald in het 6de Hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek, na gevraagd te hebben of zij elkander voor Man en Vrouw willen erkennen, ieder van hun toestemmende hebbende geantwoord, verklaren wij, in naam der wet, dat Johannis Bartholomeus Alberts en Jacoba Rinkel met toestemming volgens de wet & geadsisteerd met de Vaders door den Echt zijn verbonden; waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van:
  Cornelis Alberts, oud 56 jaren, Broodbakker,
  Gerrit Rinkel, oud 52 jaren, Schoenmaker,
  Jurriaan Wildenburg, oud 22 jaren, Vleeshouwer, en
  Jaques Rudolph Mogin, oud 65 jaren, zonder beroep.
  En hebben de comparanten deze met ons, na gedane voorlezing, onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Boskoop, 24 november 1868, nr. 87:
  Op heden den 24sten der maand November 1868, zijn voor Ons ondergeteekende mr. Johannes Adriaan Vorstman, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Boskoop, ter Secretarie der Gemeente, verschenen:
  Johannes Barthelomeus Aelbers, van beroep broodbakker, oud 64 jaren, wonende alhier, Echtgenoot van de na te noemen overledene, en Jan Goudkade, van beroep Winkelier, oud 63 jaren, wonende mede alhier, geen betrekking van de overledene, welke Ons hebben verklaard, dat op den 22sten dezer des avonds ten 5 ure, in het huis, staande in wijk 1, nommer 18 is overleden Jacoba Rinkel, van beroep zonder, wonende alhier, in den ouderdom van 66 jaren, geboren te Hilversum, Echtgenoote van den eerste aangever, dochter van Gerrit Rinkel en van Lijsje Verschuur zijn Echtgenoote
  En hebben wij hiervan deze Akte opgemaakt, welke na voorlezing door de aangevers en Ons is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Boskoop, 10 november 1880, nr. 57:
  Op heden den 10den der maand November 1880, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Boskoop, ter Secretarie der Gemeente verschenen:
  Johannes Theodorus Torken, van beroep timmerman, oud 41 jaren, wonende alhier, schoonzoon van de na te noemen overledene, en Marijnus Gijsbertus Guldemond, van beroep houtdraaier, oud 36 jaren, wonende mede alhier, geen betrekking van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 9den dezer des morgens ten 10 ure in het huis, staande in wijk 1, nommer 17 is overleden Johannes Bartholomeus Aelberts, van beroep zonder, wonende alhier, in den ouderdom van 76 jaren, geboren te Boskoop, Weduwenaar van Jacoba Rinkel, Zoon van wijlen Cornelis Aelberts en Elizabeth Zuur.
  En hebben wij hiervan deze Akte opgemaakt, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 7. Beeltje (Elisabeth) Rinkel,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Katholieke Sint Vituskerk op 22 september 1805, Oud-Katholiek, van beroep spinster, overleden te Hilversum op 15 februari 1834, oud 28 jaar.
  Gehuwd te Hilversum op 16 april 1828 met Pieter Cornelisz de Jongh, gedoopt te Hilversum op 8 juli 1805, Oud-Katholiek, van beroep wever, overleden te Hilversum op 4 juni 1875, oud 69 jaar, zoon van Cornelis Pieters de Jongh en Hendrikje Pieters Brouwer.
  Pieter huwde (2) te Hilversum op 13 mei 1835 met Sannetje de Jager, geboren te Hilversum 1804/05, van beroep spinster, dochter van Cornelis de Jager, van beroep wever en van Geertje Tabak.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. St. Vitus kerk, 8 juli 1805:
  Baptizatus est Pieter,
  P. Cornelis Pietersz de Jongh, M. Heintje Peeters Brouwer Conjugum,
  m. Geertje Willems van der Heiden à me F.J. Guddee Pastore.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. St.Vitus kerk, 22 septembris 1805:
  Baptizata est Beeltje,
  P. Gerrit Rinkel, M. Lijsje Verschuur conjugum,
  m. Beeltje Gerrits Rinkel à me F.J.Guddee Pastore.

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 22 maart 1828 [huwelijksbijlage]:
  De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Noord-Holland, verklaart, dat
  Pieter de Jongh, geboren te Hilversum, den 8 Julij 1805, van beroep Wever,
  Zoon van Cornelis Pietersz en van Heintje Brouwer, van beroep Winkelier, wonende te Hilversum,
  binnen de gemeente van Hilversum voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nummer 29 hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde hem tot genen dienst heeft verpligt.
  Signalement:
  Lengte 1 El, 6 Pm, 3 Dm.
  Aangezigt Rond, Voorhoofd Rond, Oogen Grijs, Neus Plat, Mond Ordinair, Kin Rond, Haar Bruin, Wenkbraauwen id., Merkbare Teekenen Geene.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Hilversum, 16 april 1828, nr. 7:
  Op heden den 16den April des Jaars 1828 des morgens ten 11 uren, zijn voor ons Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hilversum verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Pieter Cornelis de Jongh, van beroep Wever, oud 22 jaren, geboren en wonende alhier, meerderjarige Zoon van Cornelis Pietersz de Jongh, van beroep Winkelier en van Heintje Pietersz Brouwer, Echtelieden, wonende alhier, en
  Elisabeth Rinkel, van beroep Spinster, oud 22 jaren, geboren en wonende alhier, Meerderjarige dochter van gerrit Rinkel, van beroep Schoenmaker, en van Elisabeth Verschuur, Echtelieden, wonende alhier.
  De ouders waren tegenwoordig en Consenteerden.
  Getuigen:
  Cornelis Bakker, Wever, oud 24 Jaren,
  Teunis van Os, Wever, oud 23 Jaren,
  Jacob van Wielik, bode, oud 41 Jaren en
  Harmen Raven, Wever, oud 47 Jaren, allen wonende alhier, de Comparanten niet in familie bestaande.
  De beide Moeders, de Comparante, en de eerste en laatste getuigen verklaarden niet te kunnen schrijven.
  Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend, te weten de Comparant, de beide Vaders en de tweede en derde getuigen.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 17 februari 1834, nr. 20:
  Acte van overlijden van Elisabeth Rinkel, overleden den vijftienden dezer ten drie ure des middags, oud 28 jaren, wonende en overleden alhier, van beroep zonder, geboren te Hilversum, dochter van Gerrit Rinkel en van Meinsje Verschuur, beide wonende alhier, echtgenote van Pieter Corneliszoon de Jong, wonende alhier, nagenoemd.
  Op de verklaring van Pieter Corneliszoon de Jong, echtgenoot van de overledene, oud 28 jaren, wonende alhier, van beroep wever en van Cornelis Pieterszoon de Jong, wonende alhier, van beroep winkelier, oud 57 jaren, schoonvader van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door den tweeden declarant, verklarende de eerste niet te kunnen schrijven, en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hilversum.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 4 juni 1875, nr. 142:
  Heden den 4den Junij 1875, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hilversum verschenen,
  Thimotheus de Jong, van beroep wever, oud 26 jaren, wonende alhier, zoon van de na te noemen overledene, en Vitus van Zanten, van beroep daggelder, oud 44 jaren, wonende alhier, behuwdzoon van de overledene, welke ons hebben verklaard dat op den 4den heden des middags ten 12 ure, in het huis staande bekend nummer 53, in den ouderdom van 69 jaren en 11 maanden is overleden Pieter de Jong, van beroep zonder, geboren en wonende alhier, vroeger weduwnaar van Elisabeth Rinkel, laatste van Sanna de Jager; zoon van Cornelis de Jong en van Geertje van der Heijden, beide overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons is onderteekend, verklarende de beide comparanten niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

 8. Hendrik Rinkel,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Katholieke Sint Vituskerk op 17 september 1807, Oud-Katholiek, van beroep wever, overleden te Hilversum in zijn woning aan de Leeuwenstraat op 30 juli 1880, oud 72 jaar.
  Gehuwd te Hilversum op 25 juli 1827 met Joanna Kruijmer, ook Johanna Kruimel, gedoopt te Culemborg op 20 juni 1808, Oud-Katholiek, van beroep spinster, overleden te Hilversum op 20 mei 1858, oud 49 jaar, dochter van Lammert Kruimer en Anna Willems Vet.
  Hendrik en Joanna konden niet schrijven.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. St. Vitus kerk, 17 september 1807:
  Baptizatus est Hendrik,
  P. Gerrit Gerritz Rinkel, M. Lijsje Verschuur conjugum,
  m. Machteltje Kater à me F.J.Guddee Pastore.

  DOOPREGISTER, Culemborg, Oud-Kath. kerk, 20 juni 1808:
  Baptizata est Joanna Kruijmer, filia legitima Lamberti Kruijmer et Joannae Vet conjugum,
  quam suscepit Clazina Kruijmer.

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 4 november 1826 [huwelijksbijlage]:
  De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Noord-Holland, verklaart, dat
  Hendrik Rinkel, geboren te Hilversum, den 17 September 1807, van beroep Wever,
  Zoon van Gerrit en van Leijsje Verschuur, van beroep Schoenmaker, wonende te Hilversum,
  binnen de gemeente van Hilversum voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nummer 33 hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde hem tot genen dienst heeft verpligt.
  Signalement:
  Lengte 1 El, 7 Pm, 2 Dm.
  Aangezigt Ovaal, Voorhoofd Hoog, Oogen Blaauw, Neus Breed, Mond Ordinair, Kin Breed, Haar en Wenkbraauwen Bruin, Merkbare Teekenen Geene.
  De belanghebbende verklaarde niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Hilversum, 25 juli 1827, nr. 23:
  Op heden den 25sten Julij des Jaars 1827 des morgens ten 11 uren, zijn voor ons Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Hilversum, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Hendrik Rinkel, van beroep wever, oud 19 Jaren, geboren en wonende alhier, minderjarige Zoon van Gerrit Rinkel, van beroep schoenmaker, tegenwoordig Consenteerende en van Elisabeth Verschuur, Echtelieden, wonende alhier, en
  Johanna Kruimel, van beroep Spinster, oud 19 Jaren, geboren te Kuilenburg, woonende alhier, minderjarige dochter van Lammert Kruimel, overleden en van Anna Vet, zonder beroep, wonende alhier, mede tegenwoordig en consenteerende.
  Getuigen:
  Aart van As, van beroep Zeilenmaker, oud 70 Jaren, wonende te Huizen,
  Pieter Schol Verwelius, van beroep Smit, oud 53 Jaren, wonende te Huizen,
  Lambertus van Beusekom, boerenarbeider, oud 22 Jaren, en
  Jacob van Wielik, bode, oud 40 Jaren, de twee laatste wonende alhier, alle de Comparanten niet in den bloede bestaande.
  Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend, te weten door den vader van den Comparant, de Moeder van de Comparant en twee Eerste en laatste getuigen, verklarende de Comparanten en derde getuigen niet te kunnen schrijven.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 21 mei 1858, nr. 141:
  Heden den 21sten Mei 1858, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hilversum verschenen,
  Hendrik Rinkel, van beroep wever, oud 50 jaren, wonende alhier, echtgenoot van de na te noemen overledene, en Hendrik Rinkel, van beroep wever, oud 27 jaren, wonende alhier, zoon van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 20sten Mei jongstleden des avonds ten 9 ure, in het huis staande bekend numero 123 in den ouderdom van 50 jaren is overleden Johanna Kruimer, van beroep zonder, geboren te Kuilenburg en wonende alhier, echtgenoote van den eersten Comparant, dochter van Lammert Kruimer en van Johanna Vet, beiden overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en den tweede comparant is onderteekend, verklarende de eerste niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 30 juli 1880, nr. 197:
  Heden den 30sten Juli 1880, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hilversum verschenen,
  Hendrik Rinkel, van beroep wever, oud 49 jaren, woende alhier, zoon van de na te noemen overledene, en Gerrit Rinkel, van beroep wever, oud 37 jaren, wonende alhier, zoon van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 30sten Juli heden des morgens ten 10 ure, in het huis staande aan de Leeuwenstraat, in den ouderdom van 72 jaren en 9 maanden is overleden Hendrik Rinkel, van beroep zonder, geboren en wonende alhier, weduwnaar van Anna Kruimel, zoon van Gerrit Rinkel en Elisabeth Verschuur, beide overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons en den eersten comparant is onderteekend, verklarende de tweede comparant niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 9. Machgteltje Rinkel, zie nr. 67.
  Geboren te Hilversum op 15 november 1808, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer op 24 januari 1893, oud 84 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 27 april 1834 met Johannes (Jan) de Groot, gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Katholieke kerk op 15 september 1805, Oud-Katholiek, van beroep veender, werkman, overleden te Aalsmeer op 11 augustus 1849, oud bijna 44 jaar.
 10. Adriaan Rinkel,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Katholieke Sint Vituskerk op 12 september 1810, overleden te Hilversum op 1 Slagtmaand [= november] 1810, oud 7 weken.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. St. Vitus kerk, 12 september 1810:
  Baptizatus est Adriaan + D,
  filius legitimus Gerrit Gerritz Rinkel et Lijsje Verschuur conjugum.
  Suscipiente Gerritje Hendriks de Jager à me F.J.Guddee Pastore.

  IMPOST OP BEGRAVEN, Hilversum, 1 Slagtmaand 1810:
  No. 144 Adrian Rinkel, overleden op 1 Slagtmaand 1810, vrij van belasting.
 11. Anna Rinkel,
  Geboren te Hilversum op 5 januari 1812, Oud-Katholiek, van beroep dienstbaar, overleden te Hilversum in haar woning aan de Groest nr. 66 op 31 oktober 1891, oud 79 jaar.
  Gehuwd te Hilversum op 1 juli 1840 met Johannes van Santen, gedoopt te Hilversum op 4 november 1807, Oud-Katholiek, van beroep fabrieksknecht, winkelier (1859), overleden te Hilversum in zijn woning aan de Groest op 30 juni 1880, oud 72 jaar, zoon van Gerrit van Santen en Lijsbeth Hendriks Vet.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. St. Vitus kerk, 4 november 1807:
  Baptizatus est Johannes, P: Gerrit van Santen, M: Lijsbeth Hendriks Vet conjugum,
  P. Rev. Adm. Dom: Johanne van Santen à me F.J.Guddee Pastore.

  GEBOORTEAKTE, Hilversum, 6 januari 1812, nr. 3:
  L'an 1812 le 6 du mois de Janvier a onze heures et demi du matin par devant nous Maire, officier de l'etat civil de la commune de Hilversum, canton de Loosdrecht, departement du Zuiderzee est comparu:
  Rinkel, (Gerrid) Gerard, age 40 ans, profession cordonnier, domicilie a Hilversum le quel nous a presente un enfant du sexe feminine ne le 5 du mois de Janvier a 5 heures du matin de lui declarant et de Verschuur (Elisabeth) son Epouse et auquel il a declare vouloir donner le prenom de Anna, les dites declaration et presentation faites en presence de Van Os, Steven, age 56 ans, profession Paysan, domicilie a Hilversum et Nieuwenhuijsen, Richard, Paysan, age 44 ans, domicilie a Hilversum et ont le pere et temoins signe avec nous le present acte de naissance, apres qu'il leur en a ete fait lecture.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Hilversum, 1 juli 1840, nr. 19:
  Op heden den 1sten der maand Julij 1840, zijn voor ons ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hilversum in het huis derzelve Gemeente, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Johannes van Santen, van beroep fabrieksknecht, oud 32 jaren, geboren en wonende te Hilversum, meerderjarige Zoon van Gerrit van Santen en van Lijsbeth Hendriks Vet, beiden overleden ter eener zijde, en
  Anna Rinkel, van beroep Dienstbaar, oud 28 jaren, Geboren te Hilversum, wonende te Aalsmeer, meerderjarige Dochter van gerrit Rinkel, overleden en van Elisabeth Verschuur, zijne onhertrouwde weduwe, zonder beroep, wonende alhier, ter andere zijde.
  En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd, vooreerst:
  de Akten waaruit blijkt, dat de Huwelijks Afkondigingen, alhier en te Aalsmeer zonder verhindering hebben plaats gehad op den 14den en 21sten Junij Jongstleden,
  ten tweeden hunne geboorte acten,
  ten derden de overlijdens acte van den vader der Bruid,
  ten vierden het bewijs van voldoening aan de Militie door den Bruidegom.
  De Moeder der Bruid is tegenwoordig en verklaardt hare toestemming tot het Huwelijk te geven.
  Getuigen:
  Lammert Rinkel, zonder beroep, oud 65 jaren,
  Tijmen van Santen, van beroep huisschilder, oud 28 jaren,
  Reijer Vet, van beroep wever, oud 23 jaren, en
  Jan Reijn, van beroep, winkelier, oud 42 jaren, de Eerste Oom der Bruid, de tweede Broeder des Bruidegoms, de derde Zwager der Bruid, de laatste geen Naastbestaande, alle te Hilversum woonachtig.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing, door de Komparanten, de Getuigen en ons is onderteekend, behalven door de Moeder der Bruid die uithoofde van onkunde niet te kunnen schrijven noch teekenen.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 30 juni 1880, nr. 175:
  Heden den 30sten Juni 1880, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hilversum verschenen,
  Johannes van Santen, van beroep koopman, oud 36 jaren, wonende alhier, zoon van de na te noemen overledene, en Jan de Jong, van beroep tapper, oud 43 jaren, wonende alhier, niet verwant van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 30sten Juni heden des morgens ten twee ure, in het huis staande aan de Groest in den ouderdom van 72 jaren en 7 maanden is overleden Jan Gerrit van Santen, van beroep winkelier, geboren en wonende alhier, Echtgenoot van Anna Rinkel, zonder beroep, wonende alhier, zoon van Gerrit van Santen zijnde de naam der moeder de aangevers onbekend doch beiden overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 2 november 1891, nr. 258:
  Heden den 2den November 1891, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hilversum, verschenen:
  Johannes van Santen, van beroep Koopman, oud 48 jaren, wonende alhier, Zoon van de na te noemen overledene, en Cornelis Gijsbertus de Jager, van beroep winkelier, oud 43 jaren, wonende alhier, neef van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 31sten october jongstleden des middags ten 12 ure, in het huis staande aan de Groest nummer 66 in den ouderdom van 79 jaren en 10 maanden is overleden Anna Rinkel, van beroep zonder, geboren en wonende alhier, weduwe van Johannes van Santen en dochter van Gerrit Rinkel en Lijsje Verschuur, beiden overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de beide comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 12. Willem Rinkel,
  Geboren te Hilversum op 1 januari 1814, Oud-Katholiek, van beroep wever, overleden te Hilversum op 31 december 1852, oud 37 jaar.
  Gehuwd te Hilversum op 21 oktober 1835 met Marritje Smit, geboren te Hilversum op 22 oktober 1815, gedoopt in de Oud-Kath. kerk aldaar op 22 oktober 1815, Oud-Katholiek, van beroep naaister, overleden te Hilversum in het huis aan de Hertenstraat nr. 30 op 17 september 1901, oud 85 jaar, dochter van Dirk Manus Smit en Tijmetje Cornelis van Os.
  Marritje huwde (2) te Hilversum op 22 Augustus 1863 met Hendrik Vet, geboren te Hilversum op 9 januari 1813, van beroep wever, overleden te Hilversum op 24 februari 1876, oud 63 jaar, zoon van Gerbert Vet en Jacoba Velthuijzen.
  Hendrik was eerder gehuwd met Jansje de Jager.

  GEBOORTEAKTE, Hilversum, 11 januari 1813, nr. 1:
  L'an 1813 l'onze du Mois de Janvier, a quatre heures apres-midi, Par-devant nous Nicaise van Veerssen, Maire officier de l'Etat civil de la Commune d'Hilversum Canton Loosdrecht, Departement du Zuiderzee est comparu,
  Vet, Gerbert, age de 34 ans, profession valet du boulanger, domicilie a Hilversum, le quel nous a presente Un Enfant du Sexe Masculin, ne le neuf du mois de Janvier a 7 heures du midi, de lui declarant et de Velthuijzen, Jacoba, Son Epouse et auquel is a declare vouloir donner le Prenom de Henri, les dites declaration et presentation fait en presence de Os, van, Teunis, age de 31 ans, profession Mr. boulanger, domicilie a Hilversum, et de Brasser, Gerard, age de 42 ans, profession boutiquier, domicilie a Hilversum, et a declare le Pere de ne savoir signer, et ont les temoins signis avec nous le present acte, apres que lecture en a ete fait.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Hilversum, 3 januari 1814, nr. 1:
  In het Jaar 1814 den derde Januarij om 4 uuren s'middags, is voor ons N. van Veerssen, Burgemeester en Officier van den Burgerlijke Stand der gemeente Hilversum, Canton Loosdrecht, Departement der Zuijderzee gecompareerd,
  Gerrit Gerritse Rinkel, oud 42 Jaren, beroep Schoenmaker, woonachtig te Hilversum, welke ons heeft verklaard, dat op den 1sten Januarij, om half 11 uuren s'avonds, Elisabeth Verschuur, desselfs Huisvrouw, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, welke hij ons voorsteld, en aan het zelve de voornaam van Willem gevende,
  De gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Rijk Nieuwenhuijsen, oud 46 jaar, beroep Winkelier, woonachtig te Hilversum en Steven van Os, oud 56 jaar, beroep Landbouwer, woonachtig te Hilversum, en heeft de laatste getuige verklaard niet te kunnen schrijven, en is door de Vader en eerste getuige na dat dezelve is voorgelezen, beneevens ons burgemeester ondertekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. St. Vitus kerk, 22 oktober 1815:
  Baptizata est Marritje, filia legit. Dirk Smit et Tijmetje Cornelis van Os, conj.
  Susc. Mensje Dirks Smit.

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 10 oktober 1835 [huwelijksbijlage]:
  De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Noord-Holland, verklaart, dat
  Willem Rinkel, geboren te Hilversum, den 1 Januarij 1814, van beroep Wever,
  Zoon van Gerrit Gerritsz en van Elisabeth Verschuur, van beroep Schoenmaker, wonende te Hilversum,
  binnen de gemeente van Hilversum voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nummer 62 hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde hem tot genen dienst heeft verpligt.
  Signalement:
  Lengte 1 El, 6 Pm, 4 Dm.
  Aangezigt ovaal, Voorhoofd rond, Oogen blaauw, Neus, Mond, Kin ordinair, Haar en Wenkbraauwen blond, Merkbare Teekenen geene.
  De belanghebbende verklaarde niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Hilversum, 21 oktober 1835, nr. 55:
  Op heden den 21sten October 1835, des morgens te 11 ure, zijn voor ons Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hilversum verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
  Willem Rinkel, wever, oud 21 jaren, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Gerrit Rinkel, overleden en van Elisabeth Verschuur, naaister, wonende ahier, En
  Marritje Smit, naaister, oud 20 jaren, geboren en wonende alhier, minderjarige dochter van Dirk Smit, overleden en van Tijmetje van Os, zonder beroep, wonende alhier.
  Getuigen:
  Pieter Corneliszoon de Jong, wever, oud 30 jaren, behuwdbroeder der bruidegom,
  Hendrik Bollebakker, wever, oud 47 jaren, behuwdbroeder der bruid,
  Hendrik Vet, wever, oud 73 jaren, en
  Jan Smit, wever, oud 22 jaren, de 2 laatste geen familie, allen als getuigen te Hilversum woonende.
  Zijnde hiervan deze acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de comparanten, en geteekend door de comparant met de tweede en derde getuigen, verklarende de comparante, met de beide moeders en de eerste en vierde getuigen niet te kunnen schrijven en bevestigd door ons.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 3 januari 1853, nr. 3:
  Heden den 3den Januarij 1853, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hilversum verschenen,
  Hendrik Smit, van beroep Kramer, oud 43 jaren, wonende alhier, behuwdbroeder van de na te noemen overledene en Hendrik Vet, van beroep wever, oud 40 jaren, wonende alhier, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 31sten December des vorigen Jaars des namiddags ten 5 ure, in het huis staande bekend numero 120 in den ouderdom van 39 jaren is overleden Willem Rinkel, van beroep wever, geboren en wonende alhier, gehuwd met Maria Smit, zonder beroep, wonende alhier, zoon van Gerrit Rinkel, overleden en van Elisabeth Verschuur, zonder beroep, wonende alhier.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Hilversum, 22 augustus 1863, nr. 37:
  Heden den 22sten Augustus 1863, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hilversum in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
  Hendrik Vet, weduwnaar van Jansje de Jager, wever, oud 50 jaren, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Gerbert Vet en van Jacoba Velthuijzen, beide overleden, en
  Marretje, ook genaamd Maria Smit, weduwe van Willem Rinkel, naaister, oud 47 jaren, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Dirk Smit en van Tijmentje van Os, beiden overleden.
  Getuigen:
  Jan de Jager, veldwachter, oud 46 jaren, behuwdbroeder des comparants,
  Gerbert Vet, wever, oud 27 jaren,
  Cornelis Vet, wever, oud 24 jaren, beide zoons des comparants, en
  Hendrik Otten, Gemeentebode, oud 33 jaren, allen wonende alhier.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, den comparant en de getuigen is onderteekend, verklarende comparante niet te kunnen schrijven.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 24 februari 1876, nr. 36:
  Heden den 24sten Februari 1876, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hilversum, verschenen
  Cornelis Vet, van beroep wever, oud 36 jaren, wonende alhier, zoon van de na te noemen overledene, en Gerbert Vet, van beroep wever, oud 40 jaren, zoon van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 24 Februari heden des morgens ten 3 ure, in het huis staande bekend nummer 104 in den ouderdom van 63 jaren is overleden Hendrik Vet, van beroep wever, geboren en wonende alhier, gehuwd met Marritje Smit, vroeger weduwnaar van Jansje de Jager, zoon van Gerbert Vet en van Jacoba Velthuizen, beide overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons en de beide Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 18 september 1901, nr. 310:
  In het jaar 1901, den 18den der maand September verschenen voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hilversum:
  Jacobus Vet, oud 56 jaren, van beroep aanpsreker, wonende alhier, en
  Teunis Pel, oud 39 jaren, van beroep wever, wonende alhier,
  die verklaarden, dat op den 17den der maand September dezes jaars, des voormiddags ten half elf ure, binnen deze Gemeente in het huis staande aan de Hertenstraat nummer 30 is overleden Marretje Smit, oud 85 jaren, van beroep zonder, geboren en wonende alhier, laatst weduwe van Hendrik Vet, eerder van Willem Rinkel, dochter van Dirk Smit en van Tijmentje van Os, beiden overleden.
  Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend met de comparanten.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 13. "Levenloos" Rinkel,
  Doodgeboren te Hilversum op 24 juni 1815.

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 28 juni 1815, nr. 61:
  In het jaar 1815 den 28sten Junij, om 4 Uur s'middags, is voor ons N: van Veerssen, Burgemeester, officier van den burgerlijken stand der gemeente Hilversum, Canton Loosdrecht, Provintie Holland, gecompareerd Gerrit Rinkel, verklarende vader van den overledene te zijn, oud 44 jaar,
  Jan Mosterman en Jan Willemsz Brouwer, buuren, allen woonachtig alhier, dewelke ons verklaard hebben dat Lijsje Verschuur, deszelfs Huisvrouw bevallen is van een Kind van het Mannelijk geslacht, den 24sten Junij, om 4 uur na de middag, dood geboren.
  En verklaarden de twee laatste declaranten niet te kunnen schrijven, en is door de Eerste, benevens ons Burgemeester na voorlezing ondertekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 14. Elisabeth Rinkel,
  Geboren te Hilversum op 16 mei 1816, Oud-Katholiek, van beroep spinster, winkelierster, overleden te Hilversum op 23 april 1898, oud 81 jaar.
  Gehuwd (1) te Hilversum op 8 mei 1839 met Reijer Vet, geboren te Hilversum op 12 mei 1819, van beroep wever, overleden te Hilversum op 17 februari 1849, oud 29 jaar, zoon van Gerbert Hendriksz Vet en Jacoba Velthuijzen.
  Gehuwd (2) te Hilversum op 6 november 1850 met Dirk Kas, gedoopt te Hilversum in de Oud-Katholieke kerk op 18 juli 1810, van beroep wever, overleden te Hilversum op 13 februari 1878, oud 67 jaar, zoon van Jan Dirksz Kas en Koba van Onzen.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Katholieke kerk, 18 julii 1810:
  Baptizatus est Dirk filius legitimus Jan Dirkz Kas et Koba van Onzen conjugum.
  Suscipiente Wijmpje Cornelis Nieuwenhuisen a me F.J. Guddee Pastore.

  GEBOORTEAKTE, Hilversum, 17 mei 1816, nr. 58:
  In het jaar 1816 den 17den Meij om 10 uuren voordenmiddag is voor ons N: Vanveerssen, Burgemeester, officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hilversum, canton Loosdrecht, Provintie Noord-Holland gecompareerd,
  Gerrit Rinkel, oud 45 Jaar, beroep Schoenmaker, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat op den 16de Meij om 4 uuren nadenmiddag Elisabeth Verschuur deszelfs huijsvrouw bevallen is van een Kind van het vrouwelijk geslagt, welke hij ons voorstelde en aan de zelve de voornaam van Elisabeth gevende, gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Rijk Nieuwenhuijzen, oud 48 jaar, winkelier en Steven van Os, oud 61 jaar, landbouwer, beide wonende alhier en is de acte na voorlezing door de Comparant en getuigen, benevens de Burgemeester onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Hilversum, 15 mei 1819, nr. 60:
  Den 15den Mei Anno 1819 ten 10 ure, voor den middag, is ingeschreven, de geboorte van Reijer Vet.
  Geboren den 12den dezer des avonds ten 6 ure, van Gerbert Vet, oud 41 jaren, Beroep werkman en van Jacoba Velthuizen, echtelieden, wonende alhier,
  zijnde dit kind aldaar geboren, en erkend van het mannelijk geslacht.
  Eerste getuige Hendrik Bollebakker, oud 31 Jaren, wonende alhier, Beroep wever,
  Tweede getuige Dirk Smit, oud 70 Jaren, wonende alhier, Beroep Koopman in bulletjes, volgens verzoek aan ons gedaan, door den vader.
  En is, na voorlezing, deze Acte door de beide Getuigen getekend, hebbende de vader wegens onkunde niet geteekend, en wordt ingevolge der Wet bevestigd, door mij, Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hilversum.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Hilversum, 8 mei 1839, nr. 5:
  Op heden den 8sten der maand Mei 1839, zijn voor ons ondergetekeende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hilversum, in het huis derzelve Gemeente, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Reijer Vet, van beroep wever, geboren en wonende alhier, jongman, oud .... 20 jaren, minderjarige Zoon van Gerbert Vet, overleden en van zijne weduwe Jacoba Velthuijzen, van beroep winkelierster, wonende alhier, en
  Elisabeth Rinkel, zonder beroep, geboren en wonende alhier, oud ruim 23 jaren, meerderjarige jongedochter van Gerrit Rinkel, overleden en van Elisabeth Verschuur, zonder beroep, wonende alhier.
  Getuigen:
  Lammert Gerritszoon Rinkel, arbeider, oud 65 jaren,
  Gerrit Gerritszoon Rinkel, wever, oud 41 jaren,
  Johannes Glazemaker, schoenmaker, oud 25 jaren, en
  Hendrik Vet, wever, oud 26 jaren,
  de eerste getuige is oom, de tweede broeder van de comparante, de derde neef, de vierde broeder van den comparant.
  En is hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing, door de Komparanten, de Getuigen en ons is onderteekend, nomenlijk de comparanten en alde getuigen, verklarende de beide moeders niet te kunnen schrijven als hebbende Zulks niet geleerd, alles met goedkeuring met doorhaling van 26 woorden.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 19 februari 1849, nr. 31:
  Heden den 19den februarij 1849, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hilversum verschenen
  Hendrik Vet, van beroep wever, oud 37 jaren, wonende alhier, broeder van de na te noemen overledene, en Jan van Santen, van beroep wever, oud 41 jaren, wonende alhier, zwager van de overledene, welke ons hebben verklaard dat op den 17den februarij jongstleden des middags ten half drie ure, in het huis staande aan den ouden huizerweg in den ouderdom van bijna 30 jaren is overleden Reijer Vet, van beroep wever, geboren en wonende alhier, Echtgenoot van Elisabeth Rinkel, Winkelierster, wonende alhier, zoon van Gerbert Vet, overleden en van Jacoba Velthuijzen, zonder beroep, wonende alhier.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Hilversum, 6 november 1850, nr. 40:
  Heden den 6den November 1850, ziijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hilversum in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
  Dirk Kas, van beroep wever, oud 40 jaren, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Jan Kas en Koba van Onzen, beide overleden, en
  Elisabeth Rinkel, weduwe van Reijer Vet, van beroep Spinster, oud 34 jaren, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Gerrit Rinkel, overleden en van Elisabeth Verschuur, zonder beroep, wonende alhier.
  Getuigen:
  Gerrit Rinkel, oud 52 jaren,
  Willem Rinkel, oud 36 jaren,
  Gijsbert Rinkel, oud 32, en
  Hendrik Vet, oud 37 jaren, allen wevers, wonende alhier, de drie eerste broeders der bruid.
  En is hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, den Comparant en de getuigen onderteekend, verklarende de Comparante niet te kunnen schrijven.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 14 februari 1878, nr. 30:
  Heden den 14den Februari 1878, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hilversum, verschenen:
  Cornelis Vet, van beroep aanspreker, oud 38 jaren, wonende alhier, neef van de na te noemen overledene, en Jan Cornelis Smit, van beroep huisbewaarder, oud 40 jaren, wonende alhier, niet verwant van de overledene welke, ons hebben verklaard, dat op den 13den Februari jongstleden des namiddags ten 3 ure, in het huis staande bekend nummer 47 in den ouderdom van 67 jaren en 8 maanden is overleden Dirk Kas, van beroep wever, geboren en wonende alhier, Echtgenoot van Elisabeth Rinkel, zonder beroep, wonende alhier, zoon van Jan Kas en Koba van Onzen, beide overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en den eersten comparant is onderteekend, verklarende de tweede comparant niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 25 april 1898, nr. 119:
  Heden den 25sten april 1898, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hilversum, verschenen:
  Jacobus Vet, van beroep aanspreker, oud 53 jaren, wonende alhier, neef van de na te noemen overledene, en Willem de Birk, van beroep schilder, oud 35 jaren, wonende alhier, geen bloedverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 23sten april jongstleden des namiddags ten 3 ure, in het huis staande aan de Zuiderweg nummer 83 binnnen deze gemeente in den ouderdom van 81 jaren is overleden Elisabeth Rinkel, van beroep zonder, geboren en wonende alhier, laatst weduwe van Dirk Kas, vroeger van Reijer Vet en dochter van Gerrit Rinkel en Lijsje Verschuur, beiden overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de beide comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

 15. Gijsbertus Rinkel,
  Geboren te Hilversum op 15 augustus 1818, Oud-Katholiek, van beroep wever, overleden te Hilversum op 26 januari 1865, oud 46 jaar.
  Gehuwd te Hilversum op 10 augustus 1842 met Geertruida Petronella Smit, geboren te Hilversum op 29 december 1818, Oud-Katholiek, overleden te Hilversum op 23 juni 1882, oud 63 jaar, dochter van Andries Andriesz Smit en Clasina van Doorn.

  GEBOORTEAKTE, Hilversum, 17 augustus 1818, nr. 69:
  In het jaar 1818 den 17den Augustus des morgens ten 10 uren is voor ons, Schout der Gemeente Hilversum Canton Loosdrecht in Noordholland gecompareerd,
  Gerrit Rinkel, Schoenmaker, oud 47 jaren, wonende alhier, dewelke verklaarde dat op den 15den dezer maand des avonds ten 10 uren zijne huisvrouw Elisabeth Verschuur is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk den naam is gegeven van Gijsbert Rinkel.
  Deze verklaring geschiedde in tegenwoordigheid van Jan Perk Senior, notaris, oud 59 en Albertus Perk, Secretaris, oud 23 jaren, wonende alhier, dewelke na voorlezing deze acte hebben getekend nevens ons en de vader.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Hilversum, 30 december 1818, nr. 119:
  In het jaar 1818 den 30sten December des morgens ten 10 uren is voor ons, Schout der Gemeente Hilversum Canton Loosdrecht in Noordholland gecompareerd,
  Andries Smit, fabriquant, oud 28 jaren, wonende alhier, dewelke verklaarde dat op den 29sten dezer des namiddags ten 1 uren derzelve huisvrouw Klasina Petronella van Doorn is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk den naam is gegeven van Geertruida Petronella Smit.
  Deze verklaring geschiedde in tegenwoordigheid van Jan Perk Senior, notaris, oud 59 en Albertus Perk, Secretaris, oud 23 jaren, wonende alhier, dewelke na voorlezing deze acte hebben getekend nevens ons en de vader.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Hilversum, 10 augustus 1842, nr. 12:
  Op heden den 10den der maand Augustus 1842, zijn voor ons ondergeteekende, Burgemeester, Ambtenaar van den burgerlijken stand der Gemeente Hilversum, in het huis derzelve Gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
  Gijsbert Rinkel, van beroep wever, oud 23 jaren, geboren en wonende alhier, meerderjarige Zoon van Gerrit Rinkel, overleden, en van Elisabeth Verschuur, zonder beroep, wonende alhier, ter eener Zijde, en
  Geertruida Petronella Smit, zonder beroep, oud 23 jaren, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Andries Smit en van Klasina Petronella van Doorn, beiden overleden, ter andere Zijde.
  De Moeder des Bruidegoms is alhier tegenwoordig, en verklaart hare toestemming tot het Huwelijk te geven.
  Getuigen:
  Jan van Santen, van beroep werkman, oud 33 jaren,
  Gerrit Rinkel, van beroep wever, oud 43 jaren,
  Willem Rinkel, van beroep Fabrikant, oud 28 jaren, en
  Reijer Vet, van beroep wever, oud 23 jaren, , de Eerste en vierde getuigen behuwdbroeders en de tweede en derde getuigen, broeders van den bruidegom, allen wonende alhier.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door de komparanten, de getuigen en ons is onderteekend, benevens door de moeder des Bruidegoms.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 27 januari 1865, nr. 22:
  Heden den 27sten Januarij 1865, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hilversum verschenen,
  Hendrik Vet, van beroep wever, oud 52 jaren, wonende alhier, bekende van de na te noemen overledene, en Nicolaas Glazemaker, van beroep bode van een fonds, oud 43 jaren, wonende alhier, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 26sten Januarij dezes jaars des avonds ten 8 ure, in het huis staande bekend nummer 99 in den ouderdom van 46 jaren is overleden Gijsbertus Rinkel, van beroep wever, geboren en wonende alhier, gehuwd met Geertruida Smit, zonder beroep, wonende alhier, Zoon van Gerrit Rinkel, en van Elisabeth Verschuur, beide overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de beide comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 23 juni 1882, nr. 148:
  Heden den 23sten Junij 1882, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hilversum verschenen,
  Gerrit Rinkel, van beroep wever, oud 37 jaren, wonende alhier, Zoon van de na te noemen overledene, en Marinus Verboom, van beroep gemeentebode, oud 38 jaren, wonende alhier, niet verwant van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 23sten Junij heden des voormiddags ten 11 ure, in het huis staande aan het noordsche boschje in den ouderdom van 62 jaren en 7 maanden is overleden Geertruida Smit, van beroep zonder, geboren en wonende alhier, weduwe van Gijsbertus Rinkel en dochter van Andries Smit en Geertruida van Doorn, beiden overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en den tweeden comparant is onderteekend, verklarende de eerste comparant niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 16. Adriaan Rinkel,
  Geboren te Hilversum op 2 december 1820, overleden aldaar op 3 augustus 1824, oud bijna 4 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Hilversum, 4 december 1820, nr. 135:
  In het jaar 1820 den 4den December des voormiddags ten 10 uren, is voor ons Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in de Gemeente Hilversum, Canton Loosdrecht, in Noord-Holland, gecompareerd Gerrit Rinkel, oud 49 jaren, van beroep schoenmaker, wonende alhier, dewelke ons heeft voorgesteld een Kind van het mannelijk geslacht op den 2den dezer des voormidddags ten 6 uren geboren uit zijne huisvrouw Gerritje Verschuur aan hetwelk den naam is gegeven van Adriaan Rinkel.
  Deze verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van
  Rijk Nieuwenhuizen, beroep winkelier, oud 53 jaren,
  Steven van Os, beroep landbouwer, oud 62 jaren, wonende beide alhier.
  En is na voorlezing deze Acte getekend door ons, den vader en de Getuigen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 4 augustus 1824, nr. 65:
  Den 4den dag der maand Augustus van 't jaar 1824 ten 10 ure, voor den middag,
  Acte van overlijden van Adrianus Rinkel, overleden den 3den dezer ten 2 ure, des namiddags, oud 3 jaren, wonende en overleden alhier, van beroep zonder, geboren te Hilversum.
  Op de verklaring van Gerrit Rinkel, vader van de overledene, oud 53 jaren, wonende alhier, van beroep Schoenmaker en van Rijk Nieuwenhuijzen, wonende alhier, van beroep Landbouwer, oud 56 jaren, gebuur van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de declaranten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende, Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hilversum.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
136. Klaas Pieters VREEKE,
Zoon van Pieter Klaas Vreeken [nr. 272] en Aaltje Hendriks Bos [nr. 273], geboren te Aalsmeer op 7 januari 1766, Ned. Hervormd, van beroep visser, viskoper, overleden te Aalsmeer op 12 februari 1851, oud 85 jaar.
Gehuwd te Aalsmeer op 18 augustus 1786 met Martje (Matje) Maartens TROMP.

DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 15 januari 1766:
Den 15 Januarij is gedoopt Klaas, de vader Pieter Klaasz Vreeke, de moeder Aaltje Hend: Bos, de peet Neeltje Klaasz Vreeke.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, WEESKAMER, Staatboek, nr. 808, Aalsmeer, 6 augustus 1778:
Pieter Klaas Vreeke, weduwenaar van Aaltje Hend: Bos ter eenre, en Hendrik Bos en Gerrit Jacobs Mors als voogden over Martje Pieters Vreeke, oud ruijm agtien jaare, Aagie Pieters Vreeke, oud omtrent veertien jaare en Klaas Pieter Vreeke, oud omtrent twaalf jaare, in huwelijk verwekt bij de voornoemde Aaltje Hend: Bos ter andere sijde, besluiten tot een uijtkoop wegens moeders erf, waarbij ieder kind op de 25e verjaardag zal ontvangen een somme van f 1.-
[Pieter tekende met een kruisje]

TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 18 augustus 1786:
In wettigen ondertrouw is genoomen den 11 Augustus Klaas Pieters Vreeke, Jong Man, gebooren en woonende alhier, met Martje Maartense Tromp, J.D., geboren en wonende alhier.

REGISTRE CIVIQUE, Aalsmeer, 1811:
Nr. 348, Claas Pietersz Vreeke, geboren 7 januari 1766, viskoper.

GETUIGE:
In Aalsmeer op 16 augustus 1818 bij het huwelijk van Poulis Jansz Spaargaren en zijn halfzuster Gerritje Pieters Vreken.

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 13 februari 1851, nr. 9:
Heden den 13den Februarij 1851, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
Abel Venema, van beroep Werkman, oud 54 jaren, wonende te Aalsmeer, behuwdzoon van de na te noemen overledene, en Arnoldus Venema, van beroep Winkelier, oud 35 jaren, wonende te Aalsmeer, Kleinzoon van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 12den Februarij dezes jaars des namiddags ten twee ure, in het huis staande op den Uiterweg in den ouderdom van 85 jaren is overleden Klaas Vreken, van beroep geen, geboren te Aalsmeer en wonende te Aalsmeer, zoon van Pieter Vreken en van Aaltje Bos, beiden overleden en Weduwnaar van Martje Tromp.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de getuigen is geteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

137. Martje (Matje) Maartens TROMP,
Dochter van Meerten Hendriksz Tromp [nr. 274] en Neeltjen Jacobs Hofman [nr. 275], geboren te Aalsmeer op 15 december 1765, lidmaat Ned. Hervormde Kerk, overleden te Aalsmeer op 31 december 1840, oud 75 jaar.
Martje kon niet schrijven.

DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 15 december 1765.
Den 15 december is gedoopt (Martje) de vader Maarten Hends: Tromp, de moeder Neeltje Jacobs Hofman, de peet Eva Jacobs Hofman.

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 31 december 1840, nr. 68:
Op heden den 31sten der maand December 1840, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Aalsmeer in het huis der Gemeente verschenen:
Abel Venema, van beroep daggelder, oud 44 jaren, wonende te Aalsmeer, behuwdzoon van de na te noemen Overledene, en Maarten Komen, van beroep Visser, oud 43 jaren, wonende te Aalsmeer, behuwdzoon van de Overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 31sten dezes des morgens ten acht ure, in het huis staande op den Uiterweg No. 299, is overleden Matje Tromp, zonder beroep, wonende als boven, in den ouderdom van 75 jaren, dochter van wijlen Maarten Tromp en van wijlen Neeltje Hofman en huisvrouw van Klaas Vreeken, oud 74 Jaren, van beroep Visser, wonende mede aldaar, zijnde geboren te Aalsmeer.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door ons is onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN VAN KLAAS VREEKE EN MARTJE TROMP:
 1. Maarten Klaas Vreeke,
  Geboren te Aalsmeer op 22 maart 1787 en aldaar gedoopt op 25 maart, Ned. Hervormd, van beroep visser, zeeman, overleden te Haarlemmermeer op 14 maart 1869, oud 81 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer op 25 oktober 1807 met Jannetje (Jansje) Visscher, geboren te Aalsmeer op 2 april 1787, gedoopt aldaar in de Ned. Hervormde kerk op 8 april, overleden te Aalsmeer op 20 februari 1834, oud 46 jaar, dochter van Dirk Pietersz Visscher en Grietje van Boven.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer op 7 september 1834 met Elizabeth (Lijpje) Eveleens, geboren te Aalsmeer op 10 oktober 1803, gedoopt in de Ned. Herv. kerk aldaar op 16 oktober, overleden te Haarlemmermeer op 7 augustus 1887, oud 83 jaar, eerder weduwe van Jan Koome, dochter van Willem Dirksz Eveleens, van beroep teelman en van Lijsbet Jacobs Heeren.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Ned. Herv. kerk, 25 maart 1787:
  d' 22 Maart Geb: en 25e Gedoopt Maarten.
  de Vader Klaas Prs Vreeke.
  de Moeder Matje Maartens Tromp.
  de Peet, Neeltje Jbs Hofman.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Ned. Herv. kerk, 8 april 1787:
  d' 2 April Geb: en 8 dito Gedoopt Jannetje.
  de vader Dirk Visscher.
  de Moeder Grietje van Boven.
  de peet Guurtje Heere.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Ned. Herv. kerk, 16 oktober 1803:
  Den 10e October, en 16 dito gedoopt Elizabeth.
  Dochter van Willem Dirksz Eveleens en Elizabeth Jacobs Heere.
  Getuigen Leentje Dirks Eveleens.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Ned. Herv. kerk, 25 oktober 1807:
  Den 25 October
  Zijn in de Kerk van Aalsmeer plegtig in het Huwelijk bevestigd
  Maarten Claasz Vreeke, JM met Jansje Dirksdr Visser, JD,
  nadat zij bevorens wettiglijk voor 't Gemeentebestuur dezes plaats in 't Huwelijk bevestigd waaren.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke inschrijving]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 21 februari 1834, nr. 12:
  Den 21sten dag der maand februarij van 't jaar 1834 ten 12 ure, op den middag.
  Acte van Overlijden van Jansje Visser, overleden den 20sten dezer ten 7 ure, des avonds, oud 46 jaren, wonende en overleden alhier, van beroep geen, geboren te Aalsmeer den 8sten April 1788, dochter van wijlen Dirk Visser en wijlen Grietje van Boven, en
  Echtgenote van Maarten Vreeken, oud 46 Jaren, van beroep Visser, wonende alhier.
  Op de verklaring van Jan Spaargaren, Behuwd Broeder van de overledene, oud 26 jaren, wonende alhier, van beroep Visser en van Jacob van Leeuwen, wonende mede alhier, van beroep Schoenmaker, oud 36 jaren, gebuur van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 7 september 1834, nr. 12:
  Op heden den 7den September des Jaars 1834 des middags ten 12 uuren, zijn voor ons Jacob van Zijverden, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Maarten Vreeken, oud 47 Jaren, van beroep Visser, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Klaas Vreeken en van Matje Tromp, oud 68 Jaren, geen beroep en Weduwenaar van Jansje Visser &
  Lijpje Eveleens, oud 30 Jaren, geen beroep, geboren en wonende alhier, Meerderjarige dochter van wijlen Willem Eveleens en Lijpje Heeren, oud 75 Jaren, geen beroep, en Weduwe van Jan Koome, allen wonende alhier, zijnde des Bruidegoms ouders en des Bruids moeder hier tegenwoordig, hunne toestemming tot dit Huwelijk gevende.
  Getuigen:
  Klaas Vreeken, oud 68 Jaren, van beroep Visser, vader van de Bruidegom.
  Jan Spaargaren, oud 56 Jaren, van beroep Visser, behuwdbroeder van de Bruid.
  Cornelis Clauset, oud 48 Jaren, Gerechtsdienaar en
  Christiaan Lindenaar, oud 29 Jaren, Bode, allen wonende alhier.
  Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlemmermeer, 15 maart 1869, nr. 85:
  Heden den 15den Maart 1869, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijkens stand der gemeente Haarlemmermeer, verschenen
  Pieter Vreeken, van beroep vischkoopersknecht, oud 49 jaren, wonende te Aalsmeer, Zoon van de na te noemen overledene, en Johannes Lanser, van beroep landbouwer, oud 35 jaren, wonende alhier, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 14den dezer des avonds ten half elf ure, in het huis staande alhier, nommer 22 L.L. in den ouderdom van bijna 82 jaren is overleden Maarten Vreeken, van beroep visscher, geboren te Aalsmeer en wonende in voormeld huis, vroeger gehuwd geweest met Jansje Visser, daarna met Lijpje Eveleens, zonder beroep, wonende alhier, zoon van Claas Vreeken, en van Matje Tromp, beide overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlemmermeer, 8 augustus 1887, nr. 190:
  Heden den 8sten Augustus 1887, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Haarlemmermeer, verschenen
  Reijer Vreeken, van beroep visscher, oud 47 jaren, wonende te Haarlemmermeer, behuwdzoon van de na te noemen overledene, en Pieter Vreeken, van beroep werkman, oud 67 jaren, wonende te Aalsmeer, stiefzoon van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 7den dezer des voormiddags ten 6 ure, in het huis staande alhier, nummer 89 LL in den ouderdom van 84 jaren is overleden Lijpje Eveleens, van beroep zonder, geboren te Aalsmeer en wonende te Haarlemmermeer, eerst weduwe van Jan Komen, daarna van Maarten Vreeken, zijnde de namen harer ouders den aangevers onbekend.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 2. Pieter Klaasz Vreeke,
  Geboren te Aalsmeer op 5 januari 1792 en aldaar gedoopt op 8 januari 1792, Ned. Hervormd, van beroep visser, koopman, inlands kramer, overleden te Aalsmeer op 29 december 1874, oud 82 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 15 november 1815 met Aaltje de Jong, geboren te Aalsmeer op 28 december 1791, gedoopt in de Ned. Herv. kerk aldaar op 1 januari 1792, overleden te Aalsmeer op 7 maart 1878, oud 86 jaar, dochter van Cornelis Cornelisz de Jong en Martje Jacobs van den Berg.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Ned. Herv. kerk, 1 januari 1792:
  [Gebooren] d'28e Decemb. en 1e Januarij 1792 Gedoopt Aaltje.
  de Vader, Cornelis Corns. d'Jong.
  de Moeder, Martje van den Berg.
  Getuijgen Aaltje Cornelisze d'Jong.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Ned. Herv. kerk, 8 januari 1792:
  Gebooren d'5e Januarij en 8: dito Gedoopt Pieter.
  de Vader, Klaas Prs Vreeke.
  de Moeder, Martje Tromp.
  Getuigen Aagtje Prs Vreeke.

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 15 november 1815, nr. 15:
  In het jaar 1815 den 15de van de maand November kwam voor ons Burgemeester van Aalsmeer,
  Pieter Vreken, oud 23 jaren, van beroep Visser, Zoon van Klaas Pieters Vreken en van Martje Tromp, en
  Aaltje de Jong, oud 23 jaren, Dochter van wijlen Cornelis de Jong, overleden den 8ste maart 1805, blijkens acte hier nevens gevoegd en van Martjen van den Berg, hier tegenwoordig en hare toestemming gevende.
  Getuigen:
  Klaas Pieter Vreken, oud 50 jaren, van beroep Vischkooper, Vader van den Bruidegom,
  Arie de Jong, oud 29 jaren, van beroep teelman, broeder van de Bruid,
  Klaas de Jong, oud 43 jaren, van beroep Tapper, Neef van de Bruid,
  Cornelis Hoogeveen, oud 63 jaren, van beroep Veldwachter.
  En hebben de voornoemde personen na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons en de contractanten onderteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 29 december 1874, nr. 90:
  Heden den 29sten December 1874, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Klaas Vreeken, van beroep Koopman, oud 49 jaren, wonende te Haarlemmermeer, Zoon van de na te noemen overledene, en Barend Wegman, van beroep nachtwacht, oud 59 jaren, wonende te Aalsmeer, behuwdzoon van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 29sten dezer maand des morgens ten 9 ure, in het huis staande aan het dorpsplein nummer 178 in den ouderdom van 82 jaren is overleden Pieter Vreeke, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, Zoon van Klaas Vreeke en van Martje Tromp, beiden overleden en echtgenoot van Aaltje de Jong, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 7 maart 1878, nr. 28:
  Heden den 7den Maart 1878, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Barend Wegman, van beroep nachtwacht, oud 62 jaren, wonende te Aalsmeer, behuwdzoon van de na te noemen overledene, en Arnoldus Venema, van beroep winkelier, oud 61 jaren, wonende mede te Aalsmeer, Neef van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 7den dezer maand des nachts ten half 2 ure, in het huis staande op de Oosteinderweg nummer 151 in den ouderdom van 86 jaren is overleden Aaltje de Jong, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van Cornelis de Jong en van Martje van den Berg, beiden overleden en weduwe van Pieter Vreeke.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 3. Aaltje Klaasse Vreeke,
  Geboren te Aalsmeer op 24 april 1794, en aldaar gedoopt op 27 april 1794, Ned. Hervormd, overleden te Aalsmeer op 23 december 1879, oud 85 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 27 december 1815 met Abel Venema, geboren te Buren op het eiland Ameland op 7 augustus 1796, Doopsgezind, van beroep daggelder, werkman, teelman, overleden te Aalsmeer op 16 december 1870, oud 74 jaar, zoon van Arnoldus Venema, doopsgezind predikant en Sientje Cramer.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Ned. Herv. kerk, 27 april 1794:
  d' 24 April en 27: dito Gedoopt Aaltje.
  Vader Klaas Pr. Vreeke.
  Moeder Martje Tromp.
  Get. Aagtje Prs Vreeke.

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 27 december 1815, nr. 16:
  In het Jaar 1815, den 27ste van de Maand December, kwam voor ons Burgemeester van Aalsmeer,
  Abel Venema, oud 19 Jaren, blijkens acte van Notorieteit, afgegeeven door den Heer Vredesregter van het Kanton Aalsmeer, in dato den 12den December 1815, van beroep daggelder, Zoon van wijlen Arnoldus Venema, volgens Verklaring onder Eede, door vier ondergetekenden, overleden op het Eiland Ameland in den maand Januarij des Jaars 1801, zijnde geadsisteerd door deszelfs Moeder Sientje Kramer, hare toestemming gevende, En,
  Aaltje Vreken, oud 21 Jaren, dochter van Klaas Pieters Vreken en Martje Tromp, welke ons verzogt hebben het door hun voorgenomen Huwelijk te voltrekken.
  Getuigen:
  Willem Cornelis Eveleens, oud 59 Jaren, van beroep boomkweker,
  Maarten Eveleens, oud 32 Jaren, van beroep teelman, behuwdbroeder van den Bruidegom,
  Klaas Vreken, oud 50 Jaren, van beroep Vischkoper, Vader van de Bruid, en
  Pieter Vreken, oud 23 Jaren, van beroep Visscher, Broeder van de Bruid,
  welke acte na dat hun dezelve was voorgelezen nevens ons en de Contractanten, zijn onderteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 17 december 1870, nr. 97:
  Heden den 17den December 1870, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer, verschenen,
  Arnoldus Venema, van beroep winkelier, oud 54 jaren, wonende te Aalsmeer, Zoon van de na te noemen overledene, en Jan Wegman, van beroep Zonder, oud 80 jaren, wonende te Aalsmeer, geen aan of bloedverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 16den dezer maand des avonds ten 8 ure, in het huis staande aan den Uiterweg nummer 399 in den ouderdom van 74 jaren is overleden Abel Venema, van beroep teelman, geboren te Ameland en wonende te Aalsmeer, Zoon van Arnoldus Venema en van Sientje Kramer, beiden overleden en echtgenoot van Aaltje Vreeke, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 24 december 1879, nr. 101:
  Heden den 24sten December 1879, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer, verschenen,
  Arnoldus Venema, van beroep winkelier, oud 63 jaren, wonende te Aalsmeer, Zoon van de na te noemen overledene, en Abram Eigenhuis, van beroep werkman, oud 51 jaren, wonende mede te Aalsmeer, behuwdzoon van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 23sten dezer maand des avonds ten half 6 ure, in het huis staande op de dorpsstraat nummer 47 in den ouderdom van 85 jaren is overleden Aaltje Vreeke, van beroep Zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van Klaas Vreeke en van Matje Tromp, beide overleden en weduwe van Abel Venema.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 4. Neeltje Klaasse Vreeke,
  Geboren te Aalsmeer op 2 juni 1796, gedoopt te Kudelstaart omdat op dat moment in Aalsmeer niet gepreekt werd op 5 juni 1796, Ned. Hervormd, overleden te Aalsmeer op 23 oktober 1857, oud 61 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 8 mei 1815 met Maarten Koomen, geboren te Aalsmeer ca. 1797, van beroep visser, viskoper, overleden te Aalsmeer op 28 maart 1881, oud 83 jaar, zoon van Cornelis Baardsz Koome en Geertje Cornelis Roemer.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Ned. Herv. kerk, 5 juni 1796:
  d' 2e Junij en 5e dito Gedoopt Neeltje.
  Vader Klaas Prs. Vreeke.
  Moeder Martje Maartens Tromp.
  Get. Neeltje Jacobs Hofman.
  [In kantlijn: deze kinderen zijn te Kudelstaart gedoopt, om dat hier niet wierd gepredikt]

  GEBOORTEDATUM VAN MAARTEN KOOMEN.
  Niet gevonden in de Ned. Hervormde en Doopsgezinde registers.
  Wel de doop gevonden van Maarten's neef en naamgenoot Maarten op 7 mei 1797, zoon van Gerrit Baardsz Koome en Matje Cornelis Roemer.
  Mogelijk werden bij bovengenoemde doop de verkeerde ouders vermeld.

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 8 mei 1815, nr. 5:
  In het jaar 1815 den 18den van den maand Meij, compareerden voor ons Burgemeester van Aalsmeer, Maarten Koomen, oud 18 jaren, van beroep visscher, minderjarige Zoon van Cornelis Koome en Geertje Roemer, beide hier tegenwoordig en hunne toestemming gevende, En
  Neeltje Vreken, oud 19 jaren, minderjarige Dochter van Klaas Vreeken en Matje Tromp, beide hier tegenwoordig en hare toesteming gevende.
  Getuigen:
  Klaas Vreken, oud 49 Jaren, Vader van de Bruid,
  Cornelis Koomen, oud 48 Jaren, Vader van de Bruidegom,
  Pieter Vreken, oud 23 Jaren, Broeder van de Bruid, en
  Willem Cornelisz Eveleens, oome van de bruid, allen wonende alhier.
  Welke deze acte na dat hun dezelven was voorgelezen, nevens ons en de Contractanten hebben ondertekend.
  Cornelis Koomen verklaard niet te kunnen schrijven.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 23 oktober 1857, nr. 103:
  Heden den 23sten October 1857, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer, verschenen,
  Jan Koomen, van beroep Schippersknecht, oud 31 jaren, wonende te Aalsmeer, zoon van de na te noemen overledene, en Jacob Brosius, van beroep werkman, oud 34 jaren, wonende te Aalsmeer, behuwdzoon van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 23sten dezer maand des nachts ten twee ure, in het huis staande aan den Uiterweg in den ouderdom van 61 jaren is overleden Neeltje Vreeken, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van Klaas Vreeken, en van Matje Maartens Tromp, beiden overleden, en echtgenoot van Maarten Koomen.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en den eersten getuigen is geteekend, hebbende den tweede getuige verklaard niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 29 maart 1881, nr. 33:
  Heden den 29sten Maart 1881, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer, verschenen,
  Jan Jooren, van beroep Koopman, oud 53 jaren, wonende te Aalsmeer, behuwdzoon van de na te noemen overledene en Aldert Eveleens, van beroep boomkweeker, oud 48 jaren, wonende mede te Aalsmeer, behuwdzoon van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 28sten dezer maand des avonds ten half 8 ure, in het huis staande aan den Uiterweg nummer 188 in de ouderdom van 83 jaren is overleden Maarten Komen, van beroep Zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van Cornelis Komen en van Geertje Roemer, beiden overleden, en weduwnaar van Neeltje Vreken.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 5. Trijntje Klaasse Vreeke,
  Geboren te Aalsmeer op 10 januari 1799 en aldaar gedoopt op 13 januari 1799, Ned. Hervormd, van beroep vleeshouwster, overleden te Aalsmeer op 19 november 1866, oud 67 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 14 november 1819 met Jacob van Leeuwen, geboren te Aalsmeer op 15 april 1797, gedoopt in de Ned. Herv. kerk aldaar op 16 april, van beroep schoenmaker, overleden te Aalsmeer op 4 februari 1847, oud 49 jaar, zoon van Jan Jansz van Leeuwen en Dirkje Gijsberts de Haas.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Ned. Herv. kerk, 16 april 1797:
  [Gebooren] d'15e April en 17 dito Gedoopt Jacob en Jacoba. Tweelingen.
  de Vader Jan van Leeuwen.
  de Moeder Dirkje de Haas.
  Getuigen Antje de Haas en Martje de Has [!].

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Ned. Herv. kerk, 13 januari 1799:
  d'10e Januarij, en 13 dito Gedoopt Trijntje.
  Dochter van Klaas Pr. Vreeke en Martje Tromp.
  Doopget. Aagtje Prs Vreeke.

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 14 november 1819, nr. 14:
  In het jaar 1819 den 14den van de Maand November Compareerden voor ons, Schout in de Gemeente van Aalsmeer en Kudelstaart,
  Jacob van Leeuwen, oud 22 Jaren, van beroep Schoenmaker, Zoon van Jan van Leeuwen en van Dirkje de Haas, hier tegenwoordig en hunnen toestemming gevende, en
  Trijntje Vreken, oud 20 Jaren, zonder beroep, dochter van Klaas Vreken en van Martje Tromp, hier tegenwoordig en hunnen toestemming gevende.
  Getuigen:
  Jan van Leeuwen, oud 68 Jaren, van beroep Vleeschhouwer, Vader van de Bruidegom,
  Klaas Vreke, oud 53 Jaren, van beroep Vischkooper, en Vader van de Bruid,
  Cornelis Hoogeveen, oud 67 Jaren, van beroep Veldwachter en
  Cornelis Clauset, oud 33 Jaren, van beroep dienaar der Justitie, allen wonende alhier.
  En hebben de Contractanten en Getuigen deze Acte nadat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons onderteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 4 februari 1847, nr. 9:
  Heden den 4den Februarij 1847, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer, verschenen,
  Abel Venema, van beroep Werkman, oud 50 jaren, wonende te Aalsmeer, Zwager van de na te noemen overledene, en Pieter Vreeken, van beroep Visser, oud 54 jaren, wonende te Aalsmeer, Zwager van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 4den Februarij des morgens ten 7 ure, in het huis staande op het dorp in de ouderdom van 49 Jaren is overleden Jacob van Leeuwen, van beroep Schoenmaker, geboren te Aalsmeer en wonende te Aalsmeer, zoon van wijlen Jan van Leeuwen en van wijlen Dirkje de Haas en Echtgenoot van Trijntje Vreeken, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de getuigen is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 20 november 1866, nr. 142:
  Heden den 20sten November 1866, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer, verschenen,
  Willem Spaargaren, van beroep Visscher, oud 33 jaren, wonende te Aalsmeer, behuwdzoon van de na te noemen overledene, en Arie de Jong, van beroep teelman, oud 59 jaren, wonende te Aalsmeer, geen aan- of bloedverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 19den dezer maand des morgens ten 5 ure, in het huis staande in de Kom van het dorp in den ouderdom van 67 jaren is overleden Trijntje Vreeke, van beroep Geen, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van Klaas Vreeke en van Martje Tromp, beiden overleden, en Weduwe van Jacob van Leeuwen.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

 6. Hein Klaasz Vreeke,
  Geboren te Aalsmeer op 20 juni 1801, gedoopt in de Ned. Hervormde kerk aldaar op 28 juni 1801 en overleden te Aalsmeer op 6 juli 1801, oud ruim 2 weken.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Ned. Herv. kerk, 28 juni 1801:
  d'20e Junij en 28 dito Gedoopt Hein. [Henderik was doorgestreept]
  Zoon van Klaas Prs Vreeke
  en Martje Tromp.
  Get. Aagtje Prs Freeke.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 6 juli 1801:
  Heeft Claas Pietersz Vreeke aangeving gedaan van het lijk van zijn Zoontje Hendrik Claasz Vreeke onder Pro Deo.
 7. Henderik Klaasz Vreeke,
  Geboren te Aalsmeer op 30 augustus 1802 en aldaar gedoopt op 5 september 1802, Ned. Hervormd, vrijgesteld van militaire dienst wegens lichaamsgebreken, van beroep viskoper, overleden te Aalsmeer op 1 oktober 1836, oud 34 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer op 19 februari 1832 met Hillegonda van Staveren, geboren te Vriesekoop onder Leimuiden op 19 februari 1810, gedoopt te Oudewetering in de Remonstrantsch Hervormde Gemeente op 18 maart 1810, overleden te Aalsmeer op 29 januari 1835, oud 24 jaar, dochter van Arie van Staveren, van beroep landbouwer, molenaar en van Antje Klomp.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer op 8 november 1835 met Maria Catrina de Vos, geboren te Aalsmeer op 30 augustus 1807, gedoopt in de Ned. Herv. kerk aldaar op 6 september 1807, van beroep winkelierster (1842), overleden voor 1 juni 1851, mogelijk te Leimuiden, dochter van Klaas de Vos, van beroep viskoper en van Maria Huisman.
  Maria Catrina de Vos was eerder weduwe van Reijnier van Altena.
  Zij huwde (3) te Aalsmeer op 17 juni 1838 met Willem Fredrik Strakenbroek, geboren te Korteraar (gem. Ter Aar) op 8 december 1813, van beroep watermolenaar, zoon van Fredrik Willemse Strakenbroek, van beroep watermolenaar en van Trijntje Boot.
  Maria Catrina de Vos huwde (4) te Aalsmeer op 4 september 1842 met Egbert Maat, geboren te Leimuiden op 3 januari 1818, van beroep visser, teelman, zoon van Teunis Maat, van beroep watermolenaar en van Lena Blijker.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Ned. Herv. kerk, 5 september 1802:
  den 30 Augs en 5 Septemb. Gedoopt Henderik.
  Zoon van Klaas Prs Vreeke en
  Martje Maartens Tromp.
  Get: Neeltje Jacobs Hofman.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Ned. Herv. kerk, 6 september 1807:
  d'6 Sept.
  Een Kind gedoopt genaamt Maria Catrina.
  Vader, Klaas de Vos.
  Moeder, Maria Huisman.
  Getuigen Catrina Koning en Neeltje Hanse, L.
  Dit Kind geboren 30 Augustus 1807.

  DOOPREGISTER, Oude Wetering, Remonstrantsch Hervormde Gemeente, 18 maart 1810 (Huwelijksbijlage):
  Provincie Holland Zuidelijk Ged:
  Gemeente Alkemade c.a.
  Extract uit het Doopboek der Remonstrantsch Hervormde Gemeente aan de Oudewetering.
  1810, den 18. Maart.
  Waarin is aangeteekend dat in den Jare 1810 den 18den Maart is gedoopt het Kind van Arij van Staveren en Antje Klomp, genaamd Hillegonda, volgens opgave van de Vader geboren den 19den Februarij 1810 in Vriesekoop onder Leijmuiden.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 28 januari 1832 (Huwelijksbijlage):
  Certificaat.
  De Staatsraad Gouverneur van Noord - Holland,
  verklaart, dat Hendrik Vreken, geboren te Aalsmeer den 30 Augustus 1802, van beroep Visscher,
  Zoon van Klaas en van Matje Tromp, van beroep Vischkoper, wonende te Aalsmeer, binnen de gemeente van Aalsmeer voor de Nationale Militie is ingeschreven;
  dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nummer 7,
  hij vervolgens door den Militie-Raad, zitting gehouden hebbende te Haarlem uit hoofde van ligchaamsgebreken finaal is vrijgesteld.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 19 februari 1832, nr. 1:
  Op heden den 19den Februarij des Jaars 1832 des middags ten 12 uren, zijn voor ons Jacob van Zijverden, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Hendrik Vreeken, oud 29 Jaren, van beroep Vischkooper, geboren en wonende alhier, meerderjarige Zoon van Klaas Vreeken en van Matje Tromp, oud 66 Jaren, zonder beroep, En
  Hillegonda van Staveren, oud 21 Jaren, geen beroep, geboren onder Leijmuiden en wonende alhier, meerderjarige dochter van Arie van Staveren en van Antje Klomp, oud 55 Jaren, geen beroep, zijnde de genoemde ouders hier tegenwoordig, hunne toestemming tot dit Huwelijk gevende.
  Getuigen:
  Klaas Vreeken, oud 66 Jaren, van beroep Vischkooper, wonende alhier, Vader van den Bruidegom,
  Arie van Staveren, oud 53 Jaren, van beroep Landbouwer, wonende te Rhijnsaterwoude, vader van de Bruid,
  Jan Vreeken, oud 23 Jaren, van beroep Visscher,
  Gerrit Vreeken, oud 21 Jaren, van beroep Visscher, broeders van de Bruidegom, wonende alhier.
  Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend.
  Des Bruidegoms moeder en der Bruids ouders verklaarden niet te kunnen schrijven.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 30 januari 1835, nr. 6:
  Den 30sten dag der maand Januarij van 't jaar 1835 ten 12 ure, op den middag.
  Acte van Overlijden van Hillegonda van Staveren, overleden den 29sten dezer ten 10 ure, des avonds, oud 24 jaren, wonende en overleden alhier, van beroep geen, geboren te Rijnsaterwoude den 19den februari 1811, dochter van Arie van Staveren, oud 54 jaren, van beroep Molenaar en van Antje Klomp, oud 55 jaren, zonder beroep, wonende onder Rijnsaterwoude en Echtgenote van Hendrik Vreeken, oud 32 jaren, Vischkooper, wonende alhier.
  Op de verklaring van Maarten Vreeken, behuwdbroeder van de overledene, oud 47 jaren, wonende alhier, van beroep Visser en van Jacob van Leeuwen, wonende mede alhier, van beroep Schoenmaker, oud 37 jaren, behuwdbroeder van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten, bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 8 november 1835, nr. 11:
  Op heden den 8sten November des Jaars 1835 des middags ten 12 uren, zijn voor ons Cornelis Zoet, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Hendrik Vreeken, oud 33 Jaren, van beroep Vischkooper, geboren en wonende alhier, meerderjarige Zoon van Klaas Vreken en van Matje Tromp, oud 69 Jaren, zonder beroep, wonende alhier, weduwenaar van Hillegonda van Staveren &
  Maria Catharina de Vos, oud 28 Jaren, Zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Klaas Vos en van wijlen Maria Huisman, weduwe van Reijnier van Altena, zijnde des Bruidegoms ouders en der Bruids vader hier tegenwoordig, hunne toestemming tot dit Huwelijk gevende.
  Getuigen:
  Klaas Vreeken, oud 69 Jaren, van beroep Visser, wonende alhier, vader van de Bruidegom,
  Klaas de Vos, oud 58 Jaren, van beroep Vischkooper, vader van de Bruid,
  Jacob van Altena, oud 66 Jaren, van beroep Rentenier, behuwd vader van de Bruid,
  Klaas de Vos, oud 26 Jaren, van beroep Visser, Broeder van de Bruid, allen wonende alhier.
  Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend.
  Des Bruidegoms moeder en der Bruids vader verklaren niet te kunnen schrijven.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 1 oktober 1836, nr. 47:
  Den 1sten dag der maand October van 't jaar 1836 ten 12 ure, op den middag.
  Acte van Overlijden van Hendrik Vreeken, overleden den 1sten dezer ten 7 ure des morgens, oud 34 jaren, wonende en overleden alhier, van beroep Vischkooper, geboren te Aalsmeer den 30sten Augustus 1802, zoon van Klaas Vreeken, oud 70 Jaren, van beroep visser en Martje Tromp, oud 70 Jaren, zonder beroep, Echtgenoot van Catharina de Vos, oud 28 Jaren, zonder beroep, wonende alhier.
  Op de verklaring van Maarten Vreeken, Broeder van de overledene, oud 49 jaren, wonende alhier, van beroep Visser en van Klaas de Vos, wonende mede alhier, van beroep Visser, oud 26 jaren, behuwd broeder van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE van Maria Catrina de Vos:
  Niet gevonden te Aalsmeer, Leimuiden of Kalslagen (1843-1852).
 8. Kornelis Klaasz Vreeke,
  Geboren te Aalsmeer op 25 september 1805 en aldaar gedoopt op 29 september 1805, Ned. Hervormd, diende bij de rijdende Artillerie, van beroep visser, overleden te Aalsmeer op 29 februari 1888, oud 82 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 8 oktober 1828 met Matje Holm, geboren te Aalsmeer op 11 oktober 1802, gedoopt aldaar in de Ned. Herv. kerk op 17 oktober 1802, overleden te Aalsmeer op 2 november 1874, oud 72 jaar, dochter van Abram Klaasz Holm en Neeltje Cornelis de Jong.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Ned. Herv. kerk, 17 oktober 1802:
  [Geboren] den 11e Octob: en 17 dito Gedoopt Matje.
  Dochter van Abraham Holm en Neeltje d'Jong.
  Get. Hilletje de Jong.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Ned. Herv. kerk, 29 september 1805:
  Een Kind gedoopt genaamt Kornelis.
  De Vader Klaas Pr. Vreeke.
  De Moeder Martje Maart Tromp.
  De Get. Neeltje Jacobsdr Hofman.
  Dit kind is geboren den 25 Sept. 1805.

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 8 oktober 1828, nr. 18:
  Op heden den 8sten October des Jaars 1828 des namiddags ten 4 uren, zijn voor ons Jacob van Zijverden, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Cornelis Vreeken, oud 23 Jaren, van beroep Visser, zoon van Klaas Vreeken, oud 62 Jaren, van beroep Visser en van Matje Tromp, oud 62 Jaren, zonder beroep, en
  Matje Holm, oud 25 Jaren, zonder beroep, dochter van Abram Holm, oud 50, van beroep Broodbakker en van Neeltje de Jong, oud 49 Jaren, zonder beroep, zijnde wederzijdsche ouders hier tegenwoordig hunnen toestemming tot dit huwelijk gevende, zijnde voor het huwelijk geboren een Kind genaamd Cornelis Vreeken den 12den November 1825 het welk door beide Echtgenoten als wettig erkend wordt zoo als ook in de acte van geboorte is geinsereerd.
  De voorafgaande Acten, welke nevens het zesde Hoofdstuk van het Huwelijk, volgens de Wet van 26 Ventose XIe Jaar, voorgelezen zijn, bestaan:
  in een Extract uit het Register der Afkondigingen, behoorlijk Afgekondigd met dispensatie van de tweede Huwelijks Afkondiging volgens dispositie van den Heere Officier van Justitie bij de Regtbank van Vde aanleg te Amsterdam dd 6 October 1828.
  Een acte van geboorte van den Bruidegom.
  Een dito van den Bruid.
  En Authorisatie vande Kommandeerende officier van het Korps rijdende Artillerie.
  Waarna wij hun, bij name en afzonderlijk, hebben afgevraagd: of zij elkander aannamen als Man en Vrouw, het welk door hun, ieder in het bijzonder, met ja beantwoord zijnde, hebben wij, in naam der Wet, uitspraak gedaan, dat zij door het Huwelijk zijn vereenigd:
  alles ingevolge het derde Hoofdstuk der Wet van 20 Ventose XIe Jaar, en in tegenwoordigheid van
  Abram Holm, vader van de Bruidegom [!],
  Maarten Vreeken, oud 41 Jaren, van beroep Visser, broeder van den Bruidegom,
  Klaas Holm, oud 23 Jaren, beroep Broodbakker, broeder van de Bruid, en
  Jan van Leeuwen, oud 31 Jaren, van beroep Schoenmaker, behuwdbroeder van de Bruidegom, allen wonende alhier.
  Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend.
  Klaas Vreeken kan niet schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 2 november 1874, nr. 76:
  Heden den 2den November 1874, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen,
  Willem Spaargaren, van beroep Vischkooper, oud 38 jaren, wonende te Aalsmeer, behuwdzoon van de na te noemen overledene, en Willem Maarse, van beroep Werkman, oud 34 jaren, wonende mede te Aalsmeer, behuwdzoon van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 2den dezer maand des nachts ten 1 ure, in het huis staande aan den Uiterweg nummer 403 in den ouderdom van 72 jaren is overleden Matje Holm, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van Abram Holm en van Neelte de Jong, beiden overleden en echtgenoot van Kornelis Vreeke, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 1 maart 1888, nr. 16:
  Heden den 1sten Maart 1888, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen,
  Cornelis Vreeken, van beroep Schipper, oud 62 jaren, wonende te Aalsmeer, zoon van de na te noemen overledene, en Willem Spaargaren, van beroep Vischkooper, oud 52 jaren, wonende mede te Aalsmeer, schoonzoon van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 29sten der vorige maand des namiddags ten 3 ure, in het huis staande aan de Uiterweg nummer 196 alhier in den ouderdom van 82 jaren is overleden Kornelis Vreeke, van beroep visscher, geboren en wonende te Aalsmeer, weduwnaar van Matje Holm, zoon van Klaas Vreeke en van Martje Maart Tromp, beiden overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons en de aangevers is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 9. Jan Klaasz Vreeke,
  Geboren te Aalsmeer op 18 juli 1808, gedoopt in de Ned. Herv. kerk aldaar op 31 juli 1808, van beroep visser (1832), havenknecht in Amsterdam (1871), overleden aldaar in zijn woning aan de Kinkerstraat op 28 april 1885, oud 76 jaar.
  Gehuwd (1) te Oudshoorn op 16 december 1832 met Elisabeth Haake, geboren te Amsterdam op 6 mei 1805, gedoopt in de Ned. Herv. Nieuwe kerk aldaar op 12 mei 1805, overleden te Amsterdam in haar huis aan de Prinsengracht op 15 juni 1861, oud 56 jaar, dochter van Hendrik Haake, ook Hendrik Victor Haake en van Jannetje Hooman, ook genaamd Homans.
  Gehuwd (2) te Amsterdam op 6 december 1865 met Trijntje Kwist, geboren te Zaandijk op 27 oktober 1821, dienstbaar, overleden te Amsterdam in haar woning aan de Prinsegracht op 30 oktober 1881, oud 60 jaar, dochter van Pieter Kwist en Hilgond Baak.

  DOOPREGISTER, Amsterdam. Ned. Herv. Nieuwe Kerk, 12 mei 1805, 61 p. 249 nr. 9:
  [vader] Hendrik Haake.
  [moeder] Jannetje Hooman.
  [kind] Elisabeth, geb. 6 Maij.
  [getuige] Elisabeth van Boeschooten.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Ned. Herv. kerk, 31 juli 1808:
  Een kind gedoopt genaamt Jan.
  de Vader Klaas Prs Vreeke.
  de Moeder Matje Tromp, L.
  dit Kind is door de moeder zelve ten doop gehouden. Het kind is geboren den 18 Julij 1808.

  GEBOORTEAKTE, Zaandijk, 29 oktober 1821, fol. 18v:
  Den 29sten dag der maand October van 't jaar 1821 ten 12 ure, op den middag.
  Acte van Geboorte van Trijntje, geboren den 27sten dezer maand des avonds ten 9 ure, dochter van Pieter Kwist, arbeider, oud 23 jaren, wonende te Zaandijk in wijk 2 No. 220 en van Hilgond Baas, oud 27 Jaren, wonende aldaar, ongehuwd.
  Het kind is erkend te zijn van het Vrouwelijk geslacht.
  Getuigen Klaas Huijsman, oud 25 jaren, van beroep arbeider, wonende te Zaandijk en Cornelis Schilp, oud 51 jaren, van beroep arbeider, wonende aldaar, geburen.Op het verzoek aan ons gedaan door den Vader.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de Vader, de getuigen, bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Jan Koning, Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Zaandijk.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 10 november 1832 [huwelijksbijlage]:
  Certificaat.
  De Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland,
  verklaart, dat Jan Vreken, geboren te Aalsmeer den 18 Julij 1808, van beroep Visscher,
  Zoon van Klaas, en van Matje Tromp, van beroep Vischkoper, wonende te Aalsmeer,
  binnen de gemeente van Aalsmeer voor de Nationale Militie is ingeschreven;
  dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nummer 20 het welk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geenen dienst verpligt.
  [bron: website Familysearch]

  HUWELIJKSAKTE, Oudshoorn, 16 december 1832, nr. 9:
  In het jaar 1832 den 16den der maand December des middags te 12 ure, zijn voor ons Burgemeester van Oudshoorn, Officier van den Burgerlijken Stand, gecompareerd
  Jan Vreeken, oud 24 jaren, van beroep Visscher, geboren te Aalsmeer, wonende te Oudshoorn, meerderjarige Zoon van Klaas Vreeken, van beroep Vischkooper en Matje Tromp, beide in leven wonende te Aalsmeer, alhier tegenwoordig hunne toestemming gevende, En
  Elisabeth Haake, oud 27 jaren, van beroep Zonder, geboren te Amsterdam, wonende te Oudshoorn, meerderjarige Dochter van Hendrik Haake en Jannetje Hooman, beide overleden te Amsterdam, blijkens extracten daarvan afgegeven en hierbij overgelegd, verklarende de bruid met de getuigen onder eede, niet te weten waar hare grootouders gewoond hadden en overledene waren en verklarende nog dat de voornamen haars vaders geweest waren Hendrik Victor, zoo als in deszelfs doodextract vermeld staat en de naam van hare moeder Homans aldaar vermeld, mede de ware is, komende dezelve voornaam Victor in de overige extracten niet voor.
  Getuigen:
  Martinus Johannes Hengeveld, oud 45 jaren, van beroep Particulier,
  Teunis van Rijn, oud 41 jaren, van beroep Kastelein,
  Gerrit van Dam, oud 33 jaren, van beroep Stalknecht,
  Jan Daniel Kelder, oud 54 jaren, van beroep Veldwachter, wonende alle te Oudshoorn en bekenden der Comparanten.
  En hebben de Comparanten en getuigen deze na gedane voorlezing, met ons onderteekend, behalve des bruidegoms moeder dewelke verklaarde niet te kunnen schrijven.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 17 juni 1861, blz. 32v.:
  Op heden 17 Junij 1861, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, verschenen:
  [aansprekers], welke hebben verklaard, dat op 15 dezer des namiddags ten 3 ure, in het huis, staande Prinsengracht, Kanton 3, Buurt HH, No. 349, is overleden Elisabeth Haake, van beroep geen, wonende als boven, in den ouderdom van 56 jaren, geboren alhier, Echtgenoot van Jan Vreeken.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.
  [bron: website Familysearch]

  HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 6 december 1865, reg. 12, fol. 28:
  Op heden den 6den December1865, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, in het huis der Gemeente, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Jan Vreeke, Werkman, geboren te Aalsmeer, wonende alhier, oud 57 Jaren, Weduwnaar van Elisabeth Haake, meerderjarige zoon van Klaas Pr. Vreeke en Matje Tromp, beide overleden, ter Een, en
  Trijntje Kwist, dienstbaar, geboren te Zaandijk, arrondissement Haarlem, wonende alhier, oud 44 Jaren, meerderjarige dochter van Pieter Kwist, overleden en Hilgond Baak, zonder beroep, wonende te Zaandijk, ter andere zijde.
  Getuigen:
  Klaas Vreeke, neef des Echtgenoots, Schipper, oud 40,
  Jacobus Eerdhuijzen, Kuiper, oud 40,
  Jan Bruijns, Scheepstimmerman, oud 57, en
  Jan Jurgen Dirks, Werkman, oud 69 Jaren, wonende allen alhier.
  En is hiervandoor ons opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing, door de Komparanten, de Getuigen en ons is onderteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 1 november 1881, nr. 7275:
  Op heden 1 November 1881 zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Amsterdam, verschenen:
  Henricus Johannes Schmitz en Adolf Horchner, aansprekers, welke hebben verklaard, dat op 30 october des namiddags ten 8 ure, in het huis, staande prinsegracht, Kanton 4, No. 85, is overleden Trijntje Kwist, van beroep geen, wonende als boven, in den ouderdom van 57 jaren, geboren te Zaandijk, Echtgenoot van Jan Vreeke.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 30 april 1885, nr. 3751:
  Op heden 30 April 1885 zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Amsterdam, verschenen:
  [aansprekers], welke hebben verklaard, dat op 28 dezer des namiddags ten 2 ure, in het huis, staande Kinkerstraat Kanton 3, No. 17, is overleden Jan Vreeke, van beroep geen, wonende als boven in den ouderdom van 76 jaren, geboren te Aalsmeer, laatst weduwnaar van Trijntje Kwist, eerder van Elisabeth Haake.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.
  [bron: website Familysearch]
 10. Gerrit Klaasz Vreeke, zie nr. 68.
  Geboren te Aalsmeer op 22 augustus 1810, Ned. Hervormd, van beroep visser, later kastelein, overleden te Aalsmeer op 24 augustus 1895, oud 85 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer op 28 juli 1833 met Grietje van der Paauw, geboren te Aalsmeer op 7 april 1811, Ned. Hervormd, overleden te Aalsmeer op 8 januari 1861, oud 49 jaar.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer op 11 november 1866 met Jansje de Jong, geboren te Aalsmeer op 2 augustus 1809, van beroep tapster, overleden op 14 september 1906, oud 97 jaar, eerder weduwe van Jan Willemsz Maarssen, dochter van Klaas Ariesz de Jong en Guurtje Jans Segstroo.
138. Reijer Gerritsz. VAN DER PAUW,
Zoon van Gerrit Jansz. van der Pauw [nr. 276] en Guurtje Reijers van der Zwet [nr. 277], geboren te Aalsmeer op 23 december 1765, gedoopt in de Gereformeerde Kerk aldaar op 29 december 1765, Ned. Hervormd, van beroep visser, overleden te Aalsmeer op 20 november 1816, oud 50 jaar.
Gehuwd te Aalsmeer op 12 april 1793 met Neeltje Klaas HEERE.

DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 29 december 1765:
Is gedoopt Reijer, de vader Gerrit Jansz v:d:Pauw, de moeder Guurtje Reijers v:d:Zwet, de peet Trijntje Reijers van der Zwet.

TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 12 april 1793:
Reijer Gerritsz van der Pauw, Jongman, met Neeltje Klaas Heeren Jongedochter, beide gebooren en woonende alhier.

REGISTRE CIVIQUE, Aalsmeer, 1811:
Nr. 375, Reyer van der Paauw, geb. 23 december 1766, visser.

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 22 november 1816, nr. 43:
In het Jaar 1816, den 22sten van de maand November kwam voor ons Burgemeester van Aalsmeer,
Gerrit Klaasz Heeren, behuwd Broeder van den overledene, en Jacobus van den Laarsen, als buurman van den zelven, welken ons verklaarden, dat op den 20sten dezer, des middags ten 12 uren in het huis No. 309 is overleden Reijer van der Paauw, oud 50 Jaren, van beroep visscher, Zoon van Gerrit van der Paauw en van Guurtje van der Zwet.
En hebben de declaranten deze acte na dat hun dezelven was voorgelezen, nevens ons ondertekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

139. Neeltje Klaas HEERE,
Dochter van Klaas Cornelisz. Heeren (de Jonge) [nr. 278] en Marritje Jacobs Joppen [nr. 279], geboren te Aalsmeer op 26 maart 1772, gedoopt in de Doopsgezinde kerk aan de Zijdweg aldaar op 1 april 1792, overleden te Aalsmeer in het huis aan de Uiterweg op 23 november 1847, oud 75 jaar.
Gehuwd (2) te Aalsmeer op 5 december 1824 met Maarten Cornelisz WILLEME, geboren te Aalsmeer op 4 april 1775, Doopsgezind (Nieuwe Vermaning), van beroep visser, overleden te Aalsmeer op 22 juli 1847, oud 72 jaar, eerder weduwnaar van Trijntje Willems PIET, zoon van Cornelis Jacobsz Willemen en Aaltje Maartens Kous.

GEBOORTEBOEK van de Doopsgezinde Gemeente te Aalsmeer op de Zijdweg:
Neeltje Klazes Heere is geboren den 26 Maart 1772.
Dochter van Klaas Cornelis Heere en Marritje Jacobs Joppe.

DOOP of LEEDE BOEK van de Doopsgezinde Gemeente te Aalsmeer op de Zijdweg:
Neeltje Klaas Heere.
gedoopt door C. Schermer den 1 April 1792.
In kantlijn: overleden den 24 Nov. 1847.

GEBOORTE REGISTER der Menno gesinte van de Nieuwe Vermaning, Aalsmeer, 4 april 1775:
4 april is Geboren..........Maarten,
Zoon van Cornelis J: Willeme en Aaltje M: Kous.

HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 5 december 1824, nr. 12:
Op heden den 5den December des Jaars 1824 des Middags ten 12 uren, zijn voor ons Jacob van Zijverden, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
Maarten Willeme, oud 49 Jaren, van beroep Visscher, Zoon van wijlen Cornelis Willeme en van wijlen Aaltje Kous, en weduwenaar van Trijntje Willems Piet, En
Neeltje Heeren, oud 53 Jaren, zonder beroep, dochter van wijlen Klaas Heeren en van wijlen Martje Joppen, en weduwe van Reijer van der Paauw zijnde volgens verklaring der zelve onderstaenden Getuigen de Grootouders wederzijds mede overleden.
Getuigen:
Gerrit Heeren, oud 46 Jaren, van beroep Teelman, broeder van de Bruid,
Willem Maartensz Willeme, oud 21 Jaren, van beroep Visscher, zoon van den Bruidegom,
Willem Been, oud 38 Jaren, van beroep Visscher, en
Gerrit Jongkind, oud 25 Jaren, van beroep Schippersknecht.
Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend.
[bron: website Familysearch]

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 23 juli 1847. nr. 55:
Heden den 23sten Julij 1847, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
Willem Willeme, van beroep Visscher, oud 44 jaren, wonende te Aalsmeer, Zoon van de na te noemen overledene, en Willem Prook, van beroep Teelman, oud 37 jaren, wonende te Aalsmeer, behuwdzoon van de overledene, welke ons hebben verklaard dat op den 22sten Julij des namiddags ten 3 ure, in het huis staande op den Uiterweg in den ouderdom van 72 Jaren is overleden Maarten Willeme, van beroep Visscher, geboren te Aalsmeer en wonende te Aalsmeer, zoon van Cornelis Willeme en van Aaltje Kous, beiden overleden, en Echtgenoot van Neeltje Heeren, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de getuijgen is geteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 23 november 1847, nr. 91:
Heden den 23sten November 1847, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
Gerrit Vreken, van beroep Visser, oud 37 jaren, wonende te Aalsmeer, behuwdzoon van de na te noemen overledene, en Pieter Joren, van beroep Koopman, oud 31 jaren, wonende te Aalsmeer, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard dat op den 23sten November des morgens ten 8 ure, in het huis staande op den Uiterweg in den ouderdom van 75 Jaren is overleden Neeltje Heere, van beroep geen, geboren te Aalsmeer en wonende te Aalsmeer, dochter van Klaas Heere en van Matje Joppe en weduwe van Maarten Willeme.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de getuijgen is geteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN VAN REIJER VAN DER PAUW EN NEELTJE HEEREN:
 1. Jan van der Paauw,
  Geboren te Aalsmeer op 10 december 1793, gedoopt in de Hervormde kerk aldaar op 15 december 1793, van beroep rijksambtenaar, commies rijksbelastingen, overleden te Petten in huis nr. 49 op 7 oktober 1841, oud 47 jaar.
  Gehuwd te Den Helder op 21 mei 1835 met Trijntje Modderman, geboren te Enkhuizen op 6 februari 1807, gedoopt in de Ned. Herv. kerk aldaar op 11 februari, overleden te Den Helder op 27 mei 1872, oud 65 jaar, dochter van Dirk Modderman, van beroep metselaar en van Imptje Bakewel.
  Uit dit huwelijk geen kinderen geboren te Petten.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Ned. Herv. kerk, 15 december 1793:
  D'10e Decemb. & 15 Dito Gedoopt Jan.
  Vader Reijer van der Paauw.
  Moeder Neeltje Kls Heere.
  Getuijge Guurtje van der Zwet.

  DOOPREGISTER, Enkhuizen, Ned. Herv. kerk, 6 februari 1807:
  Geboren 6 februarij 1807.
  Gedoopt 11 februarij 1807.
  Trijntje, dochter van Dirk Modderman en Imptje Bakewel.
  Getuige Grietje van der Meer.

  HUWELIJKSAKTE, Den Helder, 21 mei 1835, nr. 26:
  Op heden de 21sten Mei des Jaars 1835 des middags ten 12 uren, zijn voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Helder c.a. verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Jan van der Paauw, Commies bij 's Rijks Belastingen vroeger alhier doch thans in de Gemeente Petten gestationeerd, geboren te Aalsmeer, oud 41 jaren, meerderjarige zoon van wijlen Reijer van der Paauw te Aalsmeer overleden en van Neeltje Heeren, zonder beroep, wonende te Aalsmeer, en
  Trijntje Modderman, zonder beroep, geboren te Enkhuizen en in deze Gemeente wonende, oud 28 jaren, meerderjarige dochter van Dirk Modderman, van beroep Metzelaar en van Imptje Bakewel, wonende in deze Gemeente.
  Getuigen:
  Neeltje Heeren, oud 63 Jaren, moeder van den Comparant, Dirk Modderman, oud 56 jaren en Imptje Bakewel, oud 52 Jaren, ouders van de Comparante hierboven genoemd, welken als in de voltrekking van het huwelijk van deze hunne wederzijdsche kinderen volkomen toestemmende, mede op het passeeren dezes zijn gecompareerd.
  Voorts Jacobus Hardes, oud 44 Jaren,
  Lammert Kikkert, oud 56 Jaren, beiden Rijks Ambtenaren,
  Jan Heschle, oud 35 Jaren, van beroep metselaar en
  Gerrit Buisman, oud 38 Jaren, van beroep timmerman, allen goede bekenden der Comparanten en in deze Gemeente woonachtig.
  Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten welke met ons hebben geteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Petten, 7 oktober 1841, nr. 6:
  Op heden den 7de der maand October 1841, zijn voor ons ondergeteekende Pieter Langendijk, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Petten verschenen Johannes Christiaan Kersterman, van beroep 's Rijksambtenaar, oud 24 jaren, wonende te Petten, goede bekende van de na te noemen overledene, en Maarten Klerk, van beroep verwer, oud 57 jaren, wonende te Petten, gebuur van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 7de october des morgens ten 10 ure, in het huis staande te Petten No. 49 in den ouderdom van 47 jaaren is overleden, Jan van der Pauw, van beroep 's Rijksambtenaar, geboren Aalsmeer en wonende te Petten, Echtgenoot van Trijntje Modderman, oud 34 Jaren, zonder eigen beroep, wonende te Petten, sijnde des overledenes ouders voor zoo ver men kan te weten komen, Reijer van der Pauw, en Neeltje Klaasse Heeren, zonder eigen beroep, de Eerste overleden te Aalsmeer, de laatste aldaar woonachtig, van onbekende ouderdom.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de getuigen is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Den Helder, 28 mei 1872, nr. 225:
  Heden den 28sten der maand Mei 1872, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Helder, verschenen Jan Koster, van beroep aanspreker, oud 56 jaren, wonende mede alhier, bekende van de na te noemen overledene, en Arien Tegel, van beroep Gemeentebode, oud 64 jaren, wonende mede alhier, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 27sten dezer des avonds ten 10 ure, in het huis staande in wijk L, nummer 147 in den ouderdom van 65 jaren is overleden Trijntje Modderman, van beroep Zonder, geboren te Enkhuizen en wonende in deze gemeente, weduwe van Jan van der Paauw, dochter van Dirk Modderman, en van Imptje Bakewel, beide overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons en de aangevers is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 2. Claas van der Pauw,
  Geboren te Aalsmeer op 25 december 1795, gedoopt te Kudelstaart in de Hervormde kerk op 27 december 1795, overleden te Aalsmeer op 5 februari 1796, oud 6 weken.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Ned. Herv. kerk, 27 december 1795:
  D'25 Decemb: en 27 dito Gedoopt Klaas.
  Vader Reijer van der Pauw.
  Moeder Neeltje Kls Heere.
  Get. Grietje van der Paauw.
  [in kantlijn: is te Cudelstaart ged: om dat hier niet gep: werd].

  DOOPREGISTER, Kudelstaart, Ned. Herv. kerk, 27 december 1795:
  den 27 december Anno 1795 Is Gedoopt het Kind van Reijert van der Paauw en zijn Huijsvrouw Neeltje Claasze Heeren.
  De Naam van t Kind...............Was Claas.
  Doophefster Grietje van der Paauw.
  Getuijge de Vader.
  Dit Kind is Gebooren te Aalsmeer, op verzoek van den E.E. Kerkenraad van dien plaats doordien aldaar niet gepredikt wierd, alhier gedoopt.

  BEGRAAFREGISTER, Aalsmeer, 5 februari 1796:
  Klaas Reij: vd Pauw - de - Prodeo.
 3. Guurtje van der Pauw,
  Geboren te Aalsmeer op 29 april 1797, gedoopt in de Hervormde kerk aldaar op 30 april 1797, van beroep dienstmaagd, overleden te Mijdrecht op 1 april 1873, oud 75 jaar.
  Gehuwd te Mijdrecht op 11 januari 1832 met Johannis Splinter, gedoopt in de Hervormde kerk te Mijdrecht op 21 maart 1790, van beroep veenman, bouwman, arbeider, overleden te Mijdrecht op 22 oktober 1859, oud 69 jaar, zoon van Maarten Jacobsz Splinter en Geertje de Vogel.
  Johannis Splinter was eerder gehuwd met Geertruij de Graaf, overleden in 1824.

  DOOPREGISTER, Mijdrecht, Ned. Herv. kerk, 21 maart 1790:
  Een kind gedoopt gen: Johannis.
  [Vader] Maarten Splinter.
  Moeder Geertje de Vogel.
  getuigen Aagie de Vogel.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Ned. Herv. kerk, 30 april 1797:
  D'29 April en 30e dito Gedoopt Guurtje.
  deVader Reijer van der Pauw.
  Moeder Neeltje Kls Heere.
  Get. Grietje van der Pauw.

  HUWELIJKSAKTE, Mijdrecht, 11 januari 1832, nr. 1:
  In het jaar 1832 den 11den dag der maand Januarij des voordemiddags ten 11 ure zijn door ons Jakob Verdam, Burgemeester en als zoodanig Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Mijdrecht gecompareerd:
  Johannes Splinter, oud ruim 41 jaren, van beroep Veenman, geboren en wonende te Mijdrecht, meerderjarige Zoon van Maarten Splinter en Geertje de Vogel, in der tijd Echtelieden, beiden overleden te Mijdrecht, weduwenaar van Geertruij de Graaf, alhier overleden in den jare 1824;
  en Guurtje van der Paauw, oud ruim 34 jaren, van beroep dienstmeid, geboren te Aalsmeer, wonende te Mijdrecht, meerderjarige dochter van dochter van Reijer van der Paauw, overleden te Aalsmeer en van Neeltje Heeren, oud 59 jaren, zonder beroep, wonende te Aalsmeer, thans gecompareerd.
  Getuigen:
  Matthijs van Mourik, oud 48 jaren, van beroep Arbeider, wonende te Mijdrecht, Zwager van den Bruidegom,
  Johannes de Graaf, oud 39 jaren, van beroep Watermolenaar, wonende te Nieuwveen, Zwager van den Bruidegom,
  Maarten Willeme, oud 57 jaren, van beroep Visscher, wonende te Aalsmeer, Stiefvader van de Bruid,
  Cornelis van Wijk, oud 29 jaren, van beroep Arbeider, wonende te Mijdrecht, goede Vriend van de Comparanten.
  En hebben wij deze Acte na dezelve aan de Comparanten voorgelezen te hebben met de moeder van de Bruid en de twee eerste getuigen onderteekend, verklarende de twee laatste getuigen niet te kunnen schrijven, en ook de Bruidegom en Bruid zulks niet te kunnen.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Mijdrecht, 24 oktober 1859, nr. 119:
  In het jaar 1859, den 24sten dag der maand October verschenen voor ons, Willem van Beijeren, Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Mijdrecht, provincie Utrecht, Maarten Splinter, Zoon van de Overledene, oud bijna 43 jaren, van beroep Veenman, wonende te Nieuwer Amstel en Adrianus Verburg, oud 26 jaren, van beroep boereknecht, wonende te Mijdrecht.
  Dewelke ons verklaarden, dat op den 22sten dag der maand October dezes jaars, des avonds ten 6 ure, binnen deze gemeente Wijk Z, N. 83 is overleden Johannis Splinter, oud 69 jaren, van beroep Veenman, geboren en wonende te Mijdrecht, gehuwd met Guurtje van der Pauw, zonder beroep, alhier woonachtig, Zoon van Maarten Splinter en Geertje Zijlveld [?], beiden overleden.
  En hebben wij deze Acte na voorlezing onderteekend met de comparanten.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Mijdrecht, 2 april 1873, nr. 42:
  In het jaar 1873, den 2den dag der maand April verschenen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Mijdrecht Provincie Utrecht,
  Adrianus Verburg, schoonzoon van de overledene, oud 39 jaren, van beroep landbouwer en Reijer Vreken, neef van de overledene, oud 33 jaren, van beroep landbouwer, wonende beiden te Mijdrecht.
  Dewelke ons verklaarden, dat op den 1sten dag der maand April dezes jaars, des avonds ten half negen ure, binnen deze gemeente Wijk 1, N. 207 is overleden Guurtje van der Pouw, oud bijna 78 jaren, geboren te Aalsmeer, wonende te Mijdrecht, zonder beroep, weduwe van Johannes Splinter, dochter van Reijer van der Pouw en moeder onbekend, doch beiden overleden. En hebben wij deze Acte na voorlezing onderteekend met de Comparanten.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KINDEREN VAN JOHANNIS SPLINTER EN GUURTJE VAN DER PAAUW:
  1. Neeltje Splinter,
   Geboren te Mijdrecht op 13 januari 1833, overleden te Nieuwer-Anstel op 28 september 1889, oud 56 jaar.
   Gehuwd te Mijdrecht op 9 mei 1860 met Adrianus Verburg, geboren te Uithoorn op 25 januari 1834, zoon van Willem Verburg, van beroep tuinman en Petronella Korver.
  2. Jakob Splinter,
   Geboren te Mijdrecht op 3 juli 1834, overleden aldaar op 21 september 1834, oud ruim 2 maanden.
  3. Jacob Splinter,
   Geboren te Mijdrecht op 8 maart 1839, van beroep veenman, veehouder, winkelier, overleden te Amsterdam op 26 december 1907, oud 68 jaar.
   Gehuwd (1) te Nieuwer-Amstel op 17 mei 1865 met Annetje Versloot, geboren te Noorden op 10 juni 1843, overleden te Nieuwer-Amstel op 9 september 1886, oud 43 jaar, dochter van Pieter Versloot en Grietje van der Zwaard.
   Gehuwd (2) te Nieuwer-Amstel op 24 juni 1891 met Bernardina Oudakker, geboren te Nieuwveen in 1853/54, van beroep winkelierster, dochter van Johannes Bernardus Oudakker en Catharina Offerman.
   Bernardina was eerder gehuwd met Jan Floris van der Wateren, overleden voor 1891.
  4. Reijer Splinter,
   Geboren te Mijdrecht op 21 juni 1840.
 4. Aagje van der Paauw,
  Geboren ca. 1800, begraven te Aalsmeer op 13 januari 1801.

  GEBOORTE/DOOPDATUM:
  Niet gedoopt te Aalsmeer of Kudelstaart 1798-1801.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 1801:
  13 Januarij op kerkh. Aagtje R: van der Pauw......de......Prodeo.
 5. Aagje van der Paauw,
  Geboren ca. 1802, begraven te Aalsmeer op 14 maart 1803.

  GEBOORTE/DOOPDATUM:
  Niet gedoopt te Aalsmeer of Kudelstaart 1801-1803.

  IMPOST OP BEGRAVEN, Aalsmeer, 14 maart 1803:
  Aagtje R: van der Paauw......L......Prodeo.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 14 maart 1803:
  Heeft Rijer van der Paauw aangeving gedaan van Aagje Rijers van der Paauw onder Prodeo.
 6. Aagje van der Paauw,
  Geboren te Aalsmeer op 23 mei 1806, gedoopt in de Hervormde kerk aldaar op 8 juni 1806, overleden te Aalsmeer op 22 januari 1858, oud 51 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 23 april 1837 met Willem Prook, geboren te Aalsmeer op 6 december 1809, Doopsgezind (Oude Vermaning), van beroep daggelder, teelman, overleden te Aalsmeer op 18 april 1861, oud 51 jaar, zoon van Cornelis Gerritsz Prook en Aagje Dirks Maarsen.
  Willem Prook huwde (2) te Aalsmeer op 24 april 1859 met Trijntje Spaargaren, geboren te Aalsmeer op 2 juli 1807, Doopsgezind (Oude Vermaning), overleden te Aalsmeer op 18 maart 1892, oud 84 jaar, dochter van Cornelis Jansz Spaargaren en Geertje Dirks Roemer.
  Trijntje Spaargaren was eerder gehuwd met Pieter Willemsz Spaargaren, overleden voor 1859.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Ned. Herv. kerk, 8 juni 1806:
  d' 8 Junij Een Kind gedoopt, genaamt Aagje.
  de Vader, Reijer vder Paauw,
  de Moeder Neeltje Kls Heere,
  de Peet Gerritje Jonk.
  dit kind is gebooren den 23 Meij 1806.

  GEBOORTEREGISTER, Aalsmeer, Doopsgezinde gemeente van de Oude Vermaning, 2 juli 1807:
  den 2 Julij is Geboren - Trijntje,
  dogter van Cornelis Jn Spaargaren en geertje Dr. Roemer.

  GEBOORTEREGISTER, Aalsmeer, Doopsgezinde gemeente van de Oude Vermaning, 6 december 1809:
  den 6 December is geboren - Willem,
  Zoon van Cornelis Grz Prook en Agien Drz Maarsen.

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 23 april 1837, nr. 6:
  Op heden den 23sten April des Jaars 1837 des middags ten 12 uren, zijn voor ons, Franciscus van Ommeren, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer verschenen ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Willem Prook, oud 27 jaren, van beroep Werkman, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Cornelis Prook en wijlen Aagje Maarsen, en Aagje van der Paauw, oud 30 jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van wijlen Reijer van der Paauw en Neeltje Heeren, oud 64 jaren, zonder beroep, wonende alhier, zijnde des Bruidegoms vader en der Bruids moeder hier tegenwoordig, hunne toestemming tot dit Huwelijk gevende.
  Getuigen:
  Cornelis Prook, oud 54 jaren, van beroep werkman, vader van den Bruidegom,
  Maarten Willeme, oud 62 jaren, van beroep visser, behuwd vader van den Bruid, wonende te Aalsmeer,
  Johannis Splinter, oud 47 jaren, van beroep Veenman, behuwd broeder van de Bruid, wonende te Mijdrecht en
  Jan Jongkind, oud 68 Jaren, van beroep Visser, wonende alhier, verklarende de Bruid, deszelfs behuwd vader en behuwd broeder niet te kunnen schrijven.
  Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelzen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 25 januari 1858, nr, 11:
  Heden den 25sten Januarij 1858, zijn voor ons ondergeteekende, Ambenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Aldert Eveleens, van beroep teelman, oud 64 jaren, wonende te Aalsmeer, oom van de na te noemen overledene, en Arie Blom, van beroep klerk ter secretarie, oud 32 jaren, wonende te Aalsmeer, geen bloed of aanverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 22sten dezer maand der middags ten 12 ure, in het huis staande aan den Uiterweg in den ouderdom van 51 jaren is overleden Aagje van der Paauw, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van Reijer van der Paauw en van Neeltje Heeren, beiden overleden en echtgenoot van Willem Prook, werkman en wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 19 april 1861, nr. 51:
  Heden den 19den April 1861, zijn voor ons ondergeteekende, Ambenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Gerrit Buis, van beroep teelman, oud 48 jaren, wonende te Aalsmeer, neef van de na te noemen overledene, en Gerrit Prook, van beroep teelman, oud 34 jaren, wonende te Aalsmeer, broeder van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 18den dezer maand des middags ten 2 ure, in het huis staande te Aalsmeer aan den Uiterweg in den ouderdom van 51 jaren is overleden Willem Prook, van beroep teelman, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van Cornelis Prook en van Aagje Maarsen, beiden overleden, echtgenoot van Trijntje Spaargaren, eerder Weduwnaar van Aagje van der Paauw.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 7. Grietje van der Paauw,
  Geboren te Aalsmeer op 25 mei 1808 en gedoopt in de Hervormde kerk aldaar op 29 mei 1808, overleden te Aalsmeer op 21 juni 1808, oud bijna 1 maand.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer. Ned. Herv. kerk, 29 mei 1808:
  den 29 Meij Een kind gedoopt genaamt Grietje.
  de Vader Reijer van der Paauw.
  de Moeder Neeltje Klaasdr Heere.
  De Getuige Gerritje Jonk, L.
  dit Kind is gebooren 25 Meij 1808.

  IMPOST OP BEGRAVEN, Aalsmeer, 21 juni 1808:
  Grietje Reijr vder Paauw (kind), No. 31.
 8. Grietje van der Paauw, zie nr. 69.
  Geboren te Aalsmeer op 7 april 1811, gedoopt aldaar in de Ned. Hervormde kerk op 21 april 1811, overleden te Aalsmeer op 8 januari 1861, oud 49 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 12 april 1793 met Gerrit Klaasz Vreeke, geboren te Aalsmeer op 22 augustus 1810, Ned. Hervormd, van beroep visser, later kastelein, overleden te Aalsmeer op 24 augustus 1895, oud 85 jaar.
  Gerrit huwde (2) te Aalsmeer op 11 november 1866 met Jansje de Jong, geboren te Aalsmeer op 2 augustus 1809, van beroep tapster, overleden op 14 september 1906, oud 97 jaar, eerder weduwe van Jan Willemsz Maarssen, dochter van Klaas Ariesz de Jong en Guurtje Jans Segstroo.
140. Izaak ZWANEVELD,
Zoon van Kornelis Izaaksz Zwaneveld [nr. 280] en Martje Dirks Edelman [nr. 281], geboren te Aalsmeer op 10 april 1766, gedoopt in de Gereformeerde kerk aldaar op 13 april 1766, van beroep timmerman, naderhand tapper, overleden te Aalsmeer op 18 september 1834, oud 68 jaar.
Gehuwd te Aalsmeer in de Ned. Hervormde kerk op 14 augustus 1791 met Geertje Jans HOFMAN.

DOOPREGISTER, Aalsmeer Geref. kerk, 13 april 1766:
Is gedoopt (Izaak), de vader Cornelis Zwaaneveld, de moeder Martje Dirks Edelman, de peet Antje Jans Zwaneveld.

ONDERTROUWREGISTER, Aalsmeer, Ned. Herv. kerk, 1791:
In wettigen ondertrouw opgenomen den 29 julij, Izak Zwaneveld, JM, geb.te Aelsmeer, met Geertje Janse Hofman, JD, mede geboren en wonende te Aalsmeer; Gehuwd 14 augustus 1791.

AKTE VAN INDEMNITEIT, Bodegraven, Ned. Herv. kerk, 1800:
Lijst van mensen die naar Bodegraven verhuizen:
Izaak Zwaneveld en Geertje Janse Hofman en hun 3 kinderen Hendrik, Jan en Lijsbeth Zwaneveld, van Aalsmeer.
[bron: Ons Voorgeslacht, 1963, blz. 291]

GETUIGE:
In Aalsmeer op 17 april 1824 bij het overlijden van zijn buurvrouw Annatje Buizer (Izaak Zwaneveld, timmerman, oud 59 jaren, buurman van de overledene).
In Aalsmeer op 2 december 1827 bij het huwelijk van Jan Ploeger (zoon van Izaak's schoonzuster) en Maartje Pieters.

BEROEPEN:
Timmerman1827/1834

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 19 september 1834, nr. 51:
Den 19den dag der maand September van 't jaar 1834 ten 12 ure, op den middag.
Acte van Overlijden van Izak Zwaneveld, overleden den 18den dezer ten 10 ure, des avonds, oud 68 jaren, wonende en overleden alhier, van beroep Timmerman, geboren te Aalsmeer den 10den April 1766, zoon van wijlen Cornelis Zwaneveld en van wijlen Matje Edelman En Echtgenoot van Geertje Hofman, oud 65 jaren, geen beroep, wonende alhier.
Op de verklaring van Cornelis Zwaneveld, zoon van de overledene, oud 26 jaren, wonende alhier, van beroep Schoenmaker en van Jacob van Leeuwen, wonende mede alhier, van beroep Schoenmaker, oud 37 jaren, bekende van de overledene.
Na mijne voorlezin geteekend door de Comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

141. Geertje Jans HOFMAN,
Dochter van Jan Veltensz Hofman [nr. 282] en Elizabeth (Lijsje) Hannis van Zijverden [nr. 283], gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 8 juli 1770, overleden te Kudelstaart (gem. Aalsmeer) op 8 november 1845, oud 75 jaar.

DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 8 juli 1770:
Is gedoopt (Geertje), de vader Jan Velte Hofman, de moeder Lijsje Hannis van Sijverden, de peet Martje Velte Hofman

OPMERKINGEN:
Geertje kon niet schrijven.
In de periode 1794-1798 lieten Jzaak Zwaneveld en Geertje Hofman geen kinderen dopen te Aalsmeer.

WEESKAMER, Staatboek, Aalsmeer, 2 november 1780:
Jan Veltens Hofman, weduwnaar van Lijsbet van Zijverde ter eenre, en Jan en Willem Hannisse van Sijverden als oom en voogden over Hannis, oud 12 jaar, Geertje, oud 9 jaaren en Arijaantje Jans Hofman, oud 7 jaaren, in huwelijk verwekt bij de voornoemde Lijsbet van Sijverden, besluiten tot uitkoop, waarbij de drie kinderen elk f 3.- zullen ontvangen bij hun mondig worden.
[bron: Oud Rechterlijk Archief nr. 808]

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 8 november 1845, nr. 65:
Heden den 8sten November 1845, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer, verschenen:
Cornelis Zwaneveld, van beroep Schoenmaker, oud 37 jaren, wonende te Aalsmeer, Zoon van de na te noemen overledene en Johannis Zwaneveld, van beroep Timmerman, oud 34 jaren, wonende te Aalsmeer, Zoon van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 8sten November des morgens ten half vijf ure, in het huis staande te Kudelstaart in den ouderdom van 76 jaren is overleden Geertje Hofman, van beroep geen, geboren te Aalsmeer en wonende te Aalsmeer, dochter van wijlen Jan Velte Hofman en van wijlen Lijsje van Zijverden, weduwe van Isaak Zwaneveld.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing, door ons en de getuigen is onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN VAN IZAAK ZWANEVELD EN GEERTJE HOFMAN:
 1. Lijsbeth Zwaneveld,
  Geboren te Aalsmeer op 3 juli 1792, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 8 juli 1792, overleden na 1843.
  Gehuwd (1) te Montfoort op 29 december 1815 met Johannes (Jan) van Vliet, geboren te Linschoten op 15 februari 1778, van beroep daggelder, overleden te Aalsmeer op 1 december 1838, oud 60 jaar, zoon van Gijsbart van Vliet en Aaltje Hogendoorn.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer op 25 juni 1843 met Johannes Jacobus van Berkel, geboren te Leiden op 17 september 1812, van beroep schippersknecht, zoon van Pieter van Berkel, van beroep metselaar en van Christina Catjou.

  DOOPBOEK, Linschoten, Hervormde Gemeente, 15 februari 1778 [Extract]:
  Waaruit blijkt dat op den 15 Februarij 1778 is gedoopt, Johannes,
  Wettige zoon van Gijsbart van Vliet en Aaltje Hogendoorn.
  [bron: huwelijksbijlagen, website Familysearch]

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 8 juli 1792:
  d'3e Julij, en 8e dito gedoopt Lijsbeth,
  de vader Isaak Zwaneveld.
  de moeder Geertje Jns Hofman.
  Get. Aaltje Van Zijverden.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke registratie]

  AKTE VAN INDEMNITEIT, Bodegraven, Ned. Herv. kerk, 1800:
  Lijst van mensen die naar Bodegraven verhuizen:
  Izaak Zwaneveld en Geertje Janse Hofman en hun 3 kinderen Hendrik, Jan en Lijsbeth Zwaneveld, van Aalsmeer.
  [bron: Ons Voorgeslacht, 1963, blz. 291]

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 18 september 1812, fol. 237v, nr. 476:
  L'an 1812 le 18ième jour du mois de Septembre, par devant Nous Maire, officier de l'Etat Civil de la Commune de Leide, arrondissement de Leide, departement des bouches de la Meuse, est comparu Pieter van Berkel, agé de 28 ans, Maçon, domicilié quai Ouden Rhijn, Canton de Leide N. 2 Section Six N. 156.
  Lequel nous a présenté un Enfant du Sexe masculin, né le 17 Septembre 1812, a 4 heures de l'après midi, de lui déclarant et de Christina Catjou, son Epouse, auquel Enfant il a déclaré vouloir donner les Prénoms de Johannes Jacobus.
  Les dites déclaration et présentation faites en présence de Paulus van Es, agé de 76 ans, porteur de tourbes, domicilié quai Ouden Rhijn, Canton de Leide N. 2 Section Six N. 155 et de Elias Kouwer, agé de 57 ans, tailleur, domicilié quai Ouden Rhijn, Canton de Leide N. 2 Section Six N. 158.
  Et ont les Père et témoins signé avec nous le présent acte de naissance, apres lecture faite.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Montfoort, 29 december 1815, nr. 19:
  In den Jare 1815 den 29sten December zijn voor ons Burgemeester van Montfoort, Provintie van Utrecht gecompareerd:
  Johannes van Vliet, Daggelder, wonende in deeze Gemeente, volgens overgelegde doopcedulle geboren te Linschoten op den 15de Februarij 1778, Zoon van Gijsbart van Vliet en Aaltje Hogendoorn, zijnde de eerstgemelde volgens overgelegd dood Extract te Linschoten overleeden op den 5den December 1804, zijnde de comparant door zijne moeder geadsisteerd, En
  Lijsbeth Zwaneveld, jonge Dochter, wonende te Bodegraven, geboren volgens overgelegde doopcedulle te Aalsmeer, Provintie Noordholland op den 3de Julij 1792, dochter van IJsaac Zwaneveld en Geertje Jans Hofman, Echtelieden wonende te Bodegraven voornoemd, hare dochter ten deeze adsisteerende.
  Getuigen:
  Jan Hogenboom, Timmerman, oud 54,
  Francis Allen, buiten beroep, oud 18,
  Hendrik van den Heuvel, gerechts Dienaar, oud 51, en
  Joannes Antonius Jacobi, mede gerechts Dienaar, oud 51 Jaren, allen woonachtig binnen deeze Stad, de welken deeze Acte na gedane voorleezing neevens de comparanten en ons Burgemeester behoorlijk hebben getekend, verklarende de moeders van de comparanten niet te kunnen schrijven.
  [bron: website Familysearch]

  GETUIGE (Jan van Vliet):
  Op 6 november 1831 te Aalsmeer bij het huwelijk van zijn zwager Johannes Zwaneveld met Cornelia Haak.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 3 december 1838, nr. 59:
  Den 3den dag der maand December van 't jaar 1838 ten 12 ure, op den middag.
  Acte van Overlijden van Jan van Vliet, overleden den 1sten dezer ten 11 ure, des voormiddags, oud 57 jaren, wonende en overleden alhier, van beroep geen, geboren te Linschoten den 15den Januarij 1781, zoon van wijlen Gijs van Vliet en Antje Hoogendoorn, mede overleden, Echtgenoot van Elisabeth Zwaneveld, oud 45 Jaren, zonder beroep, wonende alhier.
  Op de verklaring van Cornelis Zwaneveld, behuwd broeder van de overledene, oud 30 Jaren, wonende alhier, van beroep Schoenmaker en van Gerrit Haak, wonende mede alhier, van beroep daggelder, oud 63 jaren, gebuur van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 25 juni 1843, nr. 9:
  Op heden den 25sten der maand Junij 1843, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der Gemeente Aalsmeer in het huis derzelve Gemeente, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan
  Johannes Jacobus van Berkel, van beroep Schippersknecht, oud 30 Jaren, geboren te Leijden en wonende te Aalsmeer, Meerderjarige Zoon van wijlen Pieter van Berkel en mede wijlen Christina Catjou, en
  Lijsbeth Zwaneveld, Weduwe van Jan van Vliet, zonder beroep, oud 50 Jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, Meerderjarige dochter van wijlen Izaak Zwaneveld en van Geertje Hofman, oud 72 Jaren, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  Getuigen:
  Pieter van Berkel, oud 29 Jaren, van beroep Metselaar, wonende te Enschede, Broeder des Bruidegoms.
  Christiaan Lindenaar, oud 37 Jaren, van beroep Bode.
  Poulus de Bruin, oud 43 Jaren, van beroep Timmerman.
  Dirk Alderden, oud 57 Jaren, van beroep Boomkweker, wonende de drie laatstgenoemden te Aalsmeer.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door de komparanten, de getuigen en ons is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTES VAN LIJSBETH ZWANEVELD EN JOHANNES JACOBUS VAN BERKEL:
  [Niet gevonden te Aalsmeer 1843-1882]
 2. Henderik Zwaneveld,
  Geboren te Aalsmeer op 8 november 1793, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 10 november, van beroep boerenknecht, overleden te Aalsmeer op 9 november 1823, oud 30 jaar.
  Ongehuwd.

  DOOPREGISTER Aalsmeer, Geref. kerk, 10 november 1793:
  d'8 Novemb. & 10 dito Gedoopt Henderik.
  Vader Isaak Zwaneveld.
  Moeder Geertje Hofman.
  Get. Lena Zwanenburg.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke registratie]

  AKTE VAN INDEMNITEIT, Bodegraven, Ned. Herv. kerk, 1800:
  Lijst van mensen die naar Bodegraven verhuizen:
  Izaak Zwaneveld en Geertje Janse Hofman en hun 3 kinderen Hendrik, Jan en Lijsbeth Zwaneveld, van Aalsmeer.
  [bron: Ons Voorgeslacht, 1963, blz. 291]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 10 november 1823, nr. 46:
  Den 10den dag der maand November van 't jaar 1823 ten 12 ure, op den middag.
  Acte van Overlijden van Hendrik Zwaneveld, overleden den 9den dezer ten 5 ure des avonds, oud 29 jaren, wonende en overleden te Aalsmeer, van beroep boereknecht, geboren te Aalsmeer den 8ste November 1793, Zoon van Izak Zwaneveld en van Geertje Hofman.
  Op de verklaring van Izak Zwaneveld, vader van de overledene, oud 59 jaren, wonende te Aalsmeer, van beroep Timmerman en van Cornelis Clauset, wonende mede te Aalsmeer, van beroep dienaar Justitie, oud 38 jaren, gebuur van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 3. Jan Zwaneveld,
  Geboren te Aalsmeer op 2 januari 1799, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 6 januari, verhuisde in 1800 met zijn ouders naar Bodegraven.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 6 januari 1799:
  Gebooren den 2e Januarij , 6 dito Gedoopt Jan.
  Zoon van Izaak Zwaneveld en Geertje Hofman.
  Doopget. Ariaantje Hofman.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke registratie]

  AKTE VAN INDEMNITEIT, Bodegraven, Ned. Herv. kerk, 1800:
  Lijst van mensen die naar Bodegraven verhuizen:
  Izaak Zwaneveld en Geertje Janse Hofman en hun 3 kinderen Hendrik, Jan en Lijsbeth Zwaneveld, van Aalsmeer.
  [bron: Ons Voorgeslacht, 1963, blz. 291]

  OVERLIJDEN JAN ZWANEVELD:
  Niet te Bodegraven 1800-1812, en evenmin te Aalsmeer 1812-1882.
 4. Arijaantje Zwaaneveld,
  Geboren te Bodegraven op 17 april 1803, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 24 april, Ned. Hervormd, overleden te Aarlanderveen op 1 oktober 1881, oud 78 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 12 maart 1826 met Cornelis Eveleens, geboren te Aalsmeer op 12 november 1803, Doopsgezind, naderhand vermeld als Ned. Hervormd, van beroep scheepstimmerman, timmerman, verhuisde in 1881 na het overlijden van zijn vrouw naar Leimuiden, overleden aldaar op 27 november 1890, oud 87 jaar, zoon van Jan Jansz Eveleens en Matje Jans Doeven.

  DOOPREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 24 april 1803:
  Een Kind - Ariaantje.
  geboren 17 April.
  V: IJsaac Zwaaneveld.
  M: Geertje Hofman.
  get. Aaltje van Zijverden.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke registratie]

  GEBOORTEREGISTER, Aalsmeer, Menno Gezindte:
  Cornelis, zoon van Jan Eveleens en van Maatje Doeve, geboren op 12 november 1803.

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 1826:
  Vrijgesteld voor 1 jaar uithoofde van te zijn onder de maat.

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 12 maart 1826, nr. 2:
  Op heden den 12den Maart des Jaars 1826 des Middags ten 12 uren, zijn voor ons Jacob van Zijverden, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Aalsmeer verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Cornelis Eveleens, oud 22 Jaren, van beroep Timmerman, Zoon van Jan Eveleens en van Matje Doeve, zonder beroep, En
  Arjaantje Zwaneveld, oud 22 Jaren, zonder beroep, dochter van Izak Zwaneveld, en van Geertje Hofman, zonder beroep, allen wonende in deze gemeente, zijnde alle de ouders hier tegenwoordig, hunne toestemming gevende.
  Getuigen:
  Jan Eveleens, oud 68 Jaren, van beroep Werkman, Vader van den Bruidegom,
  Izak Zwaneveld, oud 61 Jaren, van beroep tapper, Vader van de Bruid,
  Dirk Eveleens, oud 32 Jaren, van beroep Scheepstimmerman, en
  Dirk Eigenhuis, oud 27 Jaren, van beroep Timmerman, broeders van den Bruidegom.
  Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  BEVOLKINGSREGISTER, Aarlanderveen, 1869-1880, deel 1, blz. 76:
  naam: Cornelis Eveleens.
  partner: Ariaantje Zwaneveld.
  geboren: 1803 te Aalsmeer.
  gezindte: NH.
  beroep: timmerman.
  adres: wijk 1, nr. 42.

  BEVOLKINGSREGISTER, Aarlanderveen, 1869-1880, deel 1, blz. 76:
  naam: Ariaantje Zwaneveld.
  partner: Cornelis Eveleens.
  geboren: 1804 te Bodegraven.
  gezindte: NH.
  adres: wijk 1, nr. 42.

  BEVOLKINGSREGISTER, Aarlanderveen, 1880-1890, deel 1, blz. 130:
  naam: Adriana Zwaneveld.
  partner: Cornelis Eveleens.
  geboren: 10 april 1804 te Bodegraven.
  gezindte: NH.
  adres: wijk 1, nr. 52.
  overleden op 1 oktober 1881.

  BEVOLKINGSREGISTER, Aarlanderveen, 1880-1890, deel 1, blz. 130:
  naam: Cornelis Eveleens.
  partner: Adriana Zwaneveld.
  geboren: 12 november 1803 te Aalsmeer.
  gezindte: NH.
  beroep: timmerman.
  adres: wijk 1, nr. 52.
  vertrokken naar Leimuiden op 22 november 1881.

  OVERLIJDENSAKTE, Aarlanderveen, 3 oktober 1881, nr. 75:
  Akte van Overlijden van Adriana Zwaneveld.
  In het jaar 1881, den derden der maand October, zijn voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aarlanderveen, Provincie Zuid-Holland, verschenen:
  Cornelis Eveleens, oud 77 jaren, van beroep zonder, wonende binnen deze gemeente, echtgenoot van de overledene en Freerk Dekens, oud 28 jaren, van beroep kleermaker, wonende mede alhier, bekende van de overledene, welke Ons verklaard hebben, dat Adriana Zwaneveld, huisvrouw van den eersten aangever, van beroep zonder, wonende te Aarlanderveen, den eersten der maand October dezes jaars, des namiddags te negen ure, in het huis wijk een, nommer 52 staande onder deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van 77 jaren, geboren te Bodegraven, dochter van Isaac Zwaneveld en van Geertje Hofman, beiden overleden.
  Na gedane voorlezing is deze akte door Ons onderteekend met de aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Leimuiden, 28 november 1890, nr. 35:
  Cornelis Eveleens, overleden te Leimuiden op 27 november 1890, oud 87 jaar, zoon van Jan Eveleens en Matje Doeve, weduwnaar van Adriana Zwaneveld.
  [bron: Genlias]
 5. Cornelis Zwaanevelt,
  Geboren te Bodegraven op 20 januari 1806, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 22 januari, begraven te Bodegraven op het Kerkhof op 16 april 1807, oud 1 jaar.

  DOOPREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 22 januari 1806:
  Tweeling - Cornelis en Marrigje.
  geboren 20 dito.
  V: IJzak Zwaanevelt.
  M: Geertje Hofman.
  get. Annigje Boele.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke registratie]

  BEGRAAFREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 16 april 1807:
  16 april begraven.
  Een Kind van Izaac Zwaneveld gen. Cornelis op het kerkhof.
  Savonds bijgezet.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke registratie]
 6. Marrigje Zwaanevelt,
  Geboren te Bodegraven op 20 januari 1806, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 22 januari, begraven te Bodegraven op het Kerkhof op 6 februari 1806, oud 2 weken.

  DOOPREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 22 januari 1806:
  Tweeling - Cornelis en Marrigje.
  geboren 20 dito.
  V: IJzak Zwaanevelt.
  M: Geertje Hofman.
  get. Annigje Boele.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke registratie]

  BEGRAAFREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 6 februari 1806:
  Savonds bijgezet.
  Een Kind van Izaak Zwaneveld gehet: Marregje, op het Kerkhof.
  Permissie biljet staand.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke registratie]
 7. Cornelis Zwaaneveld,
  Geboren te Bodegraven op 25 januari 1808, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 31 januari, Ned. Hervormd, kanonnier bij het 3e bataillon Artillerie, diende in Breda (1830) en in Staatsvlaanderen tijdens de Belgische opstand (1831-1833), drager Metalen Kruis (1832), van beroep schoenmaker, overleden te Aalsmeer op 29 april 1870, oud 62 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer op 9 januari 1836 met Geertje van Dam, geboren te Aalsmeer op 1 februari 1804, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 1 februari, Ned. Hervormd, overleden te Aalsmeer op 26 september 1857, oud 53 jaar, dochter van Sijmen Baltensz van Dam en Martje Jans Hansen.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer op 2 mei 1858 met Neeltje Piet, geboren te Aalsmeer op 15 maart 1814, overleden te Aalsmeer op 25 september 1869, oud 55 jaar, dochter van Pieter Klaasz Piet en Krelisje van der Wilster.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 1 februari 1804:
  een Kind gedoopt genaamt Geertje.
  de Vader Simon van Dam, L.
  de Moeder Matje Jansdr Hanse, L.
  de doop peet Antje van Dam, L.
  dit Kind is gebooren den 1 februarij.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke registratie]

  DOOPREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 31 januari 1808:
  een Kind - Cornelis.
  geb: 25 dito.
  V: IJzaak Zwaaneveld.
  M: Geertje Hofman.
  get: Annigje de Vos.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke registratie]

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 16 maart 1814, nr. 18:
  In het Jaar 1814 den 16de der maand Maart compareerde voor mij Burgemeester in de Gemeente van Aalsmeer Departement Zuiderzee,
  Pieter Klaasz Piet, oud 32 Jaar, van beroep daggelder, wonende alhier, en heeft mij een Kind van het vrouwelijk geslacht voorgesteld den 15den dezer des morgens 9 uren uit hem Declarant en Cornelia van der Wilster, deszelfs huisvrouw, geboren en aan hetwelk hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Neeltje.
  Gemelde Verklaring en Voorstelling zijn geschied in tegenwoordigheid van Jacobus van der Laarse, oud 28 Jaar, van beroep timmerman en van Gerrit van der Paauw, oud 72 Jaar, van beroep Visser, en wonende in deze Gemeente en hebben de vader en de Getuigen deze acte na dat hun dezelve was voorgelezen nevens Ons onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  STAMBOEK VAN DE ONDER-OFFICIEREN EN MANSCHAPPEN VAN MINDERE GRADEN VAN:
  het 3e Bataillon artilerie Nat. Militie,
  Van No. 2623 tot 3609.
  IIe Afdeeling Vesting Artillerie:
  Doorloopende nummers:
  2756.
  Namen en Voornamen:
  Zwaaneveld, Cornelis.
  Namen der ouders, datum van geboorte, geboorteplaats en laatste woonplaats:
  Vader IJzaak, moeder Grietje Hoofdman (zie Exh. 10 Julij 1828 ct 28), geboren te Bodegraven den 25 Januarij 1808, laatst gewoond hebbende te Aalsmeer.
  Bij zijne aankomst bij het korps, lang 1 ellen, 6 palmen, 8 duimen, 4 strepen.
  Signalement:
  Aangezigt ovaal, voorhoofd rond, oogen blaauw, neus dik, mond ordinair, kin ordinair, haar bruin, wenkbraauwen bruin, merkbare teekenen Een weinig pokdalig.
  Wanneer en op welke wijze bij het korps gekomen en omschrijving van zijn aangegaan akkoord:
  Op den 1 Meij 1827, ingedeeld als Militein /reserve/ voor den tijd van vijf Jaren, Zijnde Loteling van de Ligting 1827 uit de provintie Noord Holland Gemeente Aalsmeer onder No. 9.
  Bevordering bij het Korps, tot de graad van officier:
  1827, Meij 1: Kanonn. 2 Klasse.
  Gedane veldtogten, bekomen wonden, uitstekende daden:
  In Breda gedurende den opstand in Belgie in 1830, in Staatsvlaanderen in 1831, 1832 en 1833; 28 maart 1832 Metalen Kruis.
  Wanneer en op welke wijze afgegaan:
  Idem.
  [letterlijke weergave van het oorspronkelijke document]

  NATIONALE MILITIE, Delft, november 1835:
  Trouwpermissie nr. 183.
  De ondergeteekende Kolonel, kommandeerende het 3 Bataillon Artillerie Nat. Militie verleend bij deze aan den kanonnier Cornelis Zwaneveld de toestemming om zich in het Huwelijk te mogen begeven met Geertje van Dam, onder voorwaarde dat zij nimmer het Bataillon zal volgen of ten laste van het zelve komen zal.
  [bron: Huwelijksbijlagen, website Familysearch]

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 9 januari 1836, nr. 1:
  Op heden den 9den januarij des Jaars 1836 des Middags ten 12 uren, zijn voor ons Cornelis Zoet, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan:
  Cornelis Zwaneveld, oud 27 jaren, geboren te Bodegraven en wonende alhier, van beroep schoenmaker, meerderjarige zoon van wijle Izak Zwaneveld en van Geertje Hofman, oud 66 jaren, geen beroep, wonende alhier, hier present hare toestemming tot dit huwelijk gevende,
  En Geertje van Dam, oud 30 jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van wijlen Sijmon van Dam en van wijlen Matje Hansen.
  Getuigen:
  Baltus van Dam, oud 40 Jaren, van beroep Kleermaker,
  Pieter van Dam, oud 39 Jaren, van beroep Werkman, broeders van den Bruid.
  Johannis Zwaneveld, oud 25 Jaren. van beroep Timmerman, broeder van de Bruidegom.
  Jacob van Leeuwen, oud 38 Jaren, van beroep Schoenmaker, allen wonende alhier, verklarende de Bruid en des Bruidegoms moeder niet te kunnen schrijven.
  Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 28 september 1857, nr. 78:
  Heden den 28sten September 1857, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer, verschenen
  Cornelis Zwaneveld, van beroep schoenmaker, oud 48 jaren, wonende te Aalsmeer, echtgenoot van de na te noemen overledene, en Bernardus van der Putten, van beroep geregtsdienaar, oud 39 jaren, wonende te Aalsmeer, geen bloed of aanverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 26sten dezer maand der avonds ten 5 ure, in het huis staande aan het dorp in den ouderdom van 53 jaren is overleden Geertje van Dam, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer. dochter van Simon van Dam en van Matje Hanse en echtgenoot van den eersten comparant, zijnde de ouders overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 2 mei 1858, nr. 11:
  Heden den 2den Mei 1858, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
  Cornelis Zwaaneveld, van beroep schoenmaker, oud 50 jaren, geboren te Bodegraven en wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van IJzaak Zwaaneveld en van Geertje Hoofdman, beiden overleden, en weduwnaar van Geertje van Dam, En
  Neeltje Piet, zonder beroep, oud 44 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige dochter van Pieter Klaase Piet en van Cornelia van der Wilster, beiden overleden.
  Getuigen:
  Dirk Piet, werkman, oud 38 jaren, broeder van de bruid,
  Christiaan Lindenaar, gemeentebode, oud 52 jaren,
  Arie de Blom, klerk ter gemeente Secretarie, oud 32 jaren, en
  Jan Lindenaar, Klompenmaker, oud 32 jaren, bekenden van den bruidegom en allen wonende te Aalsmeer.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, de partijen en de getuigen is onderteekend.
  [bron: website Familysearch]

  GETUIGE (Cornelis)
  Te Aalsmeer op 27 november 1835 bij geboorte van Gerrit Zwaneveld, zoon van Johannes Zwaneveld en Cornelia Haak.
  Te Aalsmeer op 4 mei 1868 bij overlijden van Neeltje Verbeek (Cornelis Zwaneveld, schoenmaker, 59 jr, wonende te Aalsmeer, behuwd grootvader).

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 27 september 1869, nr. 85:
  Heden den 27sten September 1869, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Cornelis Zwaneveld, van beroep Schoenmaker, oud 61 jaren, wonende te Aalsmeer, echtgenoot van de na te noemen overledene, en Jan Nuijt, van beroep Zadelmaker, oud 35 jaren, wonende mede te Aalsmeer, geen aan of bloedverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 25sten dezer maand des avonds ten 11 ure, in het huis staande in de kom van het dorp nummer 227, in den ouderdom van 55 jaren is overleden, Neeltje Piet, van beroep geen, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van Pieter Piet en Cornelia van der Wilster, beiden overleden, en echtgenoot van den eersten Comparant.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 30 april 1870, nr. 33:
  Heden den 30sten April 1870, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer
  Simon Zwaneveld, van beroep Schoenmaker, oud 34 jaren, wonende te Aalsmeer, Zoon van de na te noemen overledene, en Jan Nuijt, van beroep Zadelmaker, oud 36 jaren, wonende mede te Aalsmeer, geen aan- of bloedverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard dat op den 29sten dezer maand des avonds ten 8 ure, in het huis staande in de Kom van het dorp nummer 263, in den ouderdom van 62 jaren is overledene Cornelis Zwaneveld, van beroep Schoenmaker, geboren te Bodegraven en wonende te Aalsmeer, Zoon van Izaak Zwaneveld en van Geertje Hoofdman, beiden overleden, vroeger weduwnaar van Geertje van Dam en laatstelijk weduwenaar van Neeltje Piet.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 8. Johannes Zwaneveld, zie nr. 70.
  Geboren te Bodegraven op 6 mei 1810, Ned. Hervormd, van beroep timmerman, overleden te Aalsmeer op 27 februari 1885, oud bijna 75 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 6 november 1831 met Cornelia Haak, geboren te Aalsmeer op 12 maart 1813, Ned. Hervormd, overleden te Aalsmeer op 9 oktober 1886, oud 73 jaar, dochter van Gerrit Haak en Lena Stierman.
142. Gerrit HAAK,
Zoon van Gerrit Haak [nr. 284] en Cornelia Gerrits Outshoorn [nr. 285], geboren te Amstelveen op 10 maart 1776, gedoopt in de Gereformeerde kerk aldaar op 9 juni 1776, Ned. Hervormd, van beroep daggelder, werkman, bouwmansknecht, overleden te Kudelstaart op 14 juni 1845, oud 69 jaar.
Gehuwd te Kudelstaart in de Hervormde Kerk en in het Raadhuis van Uithoorn op 6 mei 1810 met Lena STIERMAN.

DOOPREGISTER, Nieuwer-Amstel, Geref. kerk, 9 junij 1776:
Een kindt gedoopt, Gerrit, vader Gerrit Haak, moeder Cornelia Outshoorn, getuige Marritje Jans Swart.

ONDERTROUWREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 14 april 1810:
Zijn alhier in wettige ondertrouw ingeschreeven, Gerrit Haak, meerderjarig Jongman, gebooren te Amstelveen en woonende aldaar, En Lena Leendertze Stierman, weduwe van Pieter Blom, gebooren te Sluijpwijck, woonende aan den Boterdijck, Uijthoorns Geregt.
Welken na dat zij hunne drie Huwelijkze Voorstellingen ook in onze Kerk onverhindert gehad hebben en behoorlijk betoog van 't plaatzelijk bestuur van den Uijthoorn van daar voor af in den Huwelijke Staat bevestigt te zijn, was ingekoomen, ook den 6de Meij 1810 in dien staat in onze Kerk zijn bevestigt en ingezegent.

ONDERTROUWREGISTER, Uithoorn, Schout & Scheepenen, 11 Grasmaand 1810:
Compareerde ter Gemeente Secretarie van den Uithoorn, Gerrit Haak, meerderjarig JM, geboren te Amstelveen, woonende thans onder Amstelveen, ......... ...der of voogden hebbende als Bruidegom, ter eenre en Lena Stierman, weduwe van Pieter Blom, geboren te Sluipwijk, doch thans wonende onder desen Gerechte, consent hebbende van haare Ouders, als bruid ter andere zijde, beide van de Hervormde Godsdienst, etc.
Mitswelke mede compareerde Leendert Stierman, vader van de tegenwoordige bruid, dewelke volkomen consenteerde in het voorgenomen huwelijk zijner Dochter.

TROUWREGISTER, Uithoorn, Schout & Scheepenen, 6 Bloeimaand 1810:
Wij Schout en Schepenen van het Gemeente Bestuur van Uithoorn verklaren bij dezen dat Gerrit Haak, Meerderj: J.M. en Lena Stierman, Weduwe van Pieter Blom na dat ons gebleken is, al de drie Huwelijks Proclamaties, zo te Amstelveen der Bruidegoms', als hier der Bruid woonplaats behoorlijk zijn gepubliceerd, door ons in Huwelijk Staat bevestigd zijn.

REGISTRE CIVIQUE, Aalsmeer, 1811:
Nr. 452, Gerrit Haak, geboren 10 maart 1776, Bouwmansknegt.

GEBOORTEGETUIGE:
Te Aalsmeer op 27 november 1835 van zijn kleinzoon Gerrit Zwaneveld, zoon van Johannes Zwaneveld en Cornelia Haak.

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 16 juni 1845, nr. 38:
Heden den 16den Junij 1845, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
Johannis Zwaneveld, van beroep Timmerman, oud 34 jaren, wonende te Aalsmeer, behuwdzoon van de na te noemen overledene, en Gerrit Vink, van beroep Visser, oud 57 jaren, wonende te Aalsmeer, gebuur van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 14den Junij des namiddags ten 4 ure, in het huis staande te Kudelstaart in den ouderdom van 69 jaren is overleden Gerrit Haak, van beroep geen, geboren te Nieuweramstel en wonende te Aalsmeer, zoon van wijlen Gerrit Haak en van wijlen Cornelia Oudshoorn, en Echtgenoot van Lena Stuurman, zonder beroep, wonende in deze Gemeente.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de getuigen is geteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

143. Lena Leendertze STIERMAN,
Dochter van Leendert Gijsbertsz Stuurman [nr. 286] en Willemtje Ramp [nr. 287], buitenechtelijk gedoopt te Sluipwijk in de Ned. Hervormde kerk op 27 november 1785, overleden te Kudelstaart op 26 mei 1856, oud 70 jaar.
Gehuwd (1) te Kudelstaart in de Ned. Hervormde kerk op 15 april 1805 met Pieter Izaacs BLOM, geboren te Uithoorn (Boterdijk), gedoopt in de Ned.Hervormde kerk van Kudelstaart op 15 augustus 1773, overleden te Uithoorn (De Kwakel) ca. 1809, oud ca. 35 jaar.
Gehuwd (2) te Kudelstaart in de Ned. Hervormde kerk op 6 mei 1810 met Gerrit HAAK.

DOOPREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 15 augustus 1773:
Pieter, kind van Izaac Pietersz Blom en Antje Cornelis van Zevenhoven.
Getuige de vader en Martje Pieters Blom.

DOOPREGISTER, Sluipwijk, Ned. Herv. kerk, den 27 November 1785:
Een onegt kind gedoopt genaamd Lena.
Waarvan opgegeven zijn als vader Leendert Stierman.
Moeder Willempje Ramp.
Getuige de Moeder zelve.

TROUWREGISTER, Uithoorn, Raadhuis, 16 april 1805:
Dat Pieter Blom en Lena Leendertsdr Stuurman door den weledelen Heer Abram Camps, predicant der Herv. Gemeente te Cudelstaart in den Huwelijksen Staat bevestigd zijn, getuigd het declatoir bij mij, ondergeschrevene secretaris van den Uithoorn, ingekomen den 16 april 1805.

TROUWREGISTER, Thamen, Ned. Hervormde kerk, 16 april 1805:
Dat door mijn den 15 deezer, na ingekoomene betoogen van Ued:en van Aalsmeer in den Huwelijken Staat bevestigt zijn:
Pieter Blom, MeerdJ: J:M:, Gebooren en woonende aan den Uijthoorn, En
Lena Leendertz Stuurman, MinderJ: J:D:, Gebooren te Sluijpwijk, doch thans Woonende onder het Gerecht van Aalsmeer.
Getuijgt de Ondergeteekenden
Actum Cudelstaart den 16 April 1805.
A. Campen, prediks.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 26 mei 1856, nr. 38:
Heden den 26sten Mei 1856, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer, verschenen:
Johannis Zwaneveld, van beroep Timmerman, oud 43 jaren, wonende te Aalsmeer, behuwdzoon van de na te noemen overledene en Christiaan Lindenaar, van beroep Bode, oud 50 jaren, wonende te Aalsmeer, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 26sten dezer des morgens ten acht ure, in het huis staande te Kudelstaart onder Aalsmeer in den ouderdom van 70 jaren is overleden Lena Stuurman, van beroep geen, geboren te Sleeuwijk en wonende onder Aalsmeer, dochter van wijlen Leendert Stuurman en van wijlen Willemptje van der Ram en Echtgenote van wijlen Gerrit Haak.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing, door ons en de getuigen is geteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN VAN PIETER BLOM EN LENA STIERMAN:
 1. Antje Blom,
  Geboren aan de Boterdijk onder Uithoorn op 15 februari 1806, gedoopt te Kudelstaart in de Ned. Hervormde kerk op 23 februari 1806, overleden te Leimuiden op 15 februari 1881, oud 75 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 15 juni 1823 met Mees Hak, geboren te Bodegraven, gedoopt te Maarsen in de Ned. Hervormde kerk op 13 september 1794, van beroep werkman, arbeider, overleden te Aalsmeer op 23 februari 1836, oud 41 jaar, zoon van Cornelis Hak en Aagje Spruit.

  DOOPREGISTER, Maarsen, Ned. Herv. kerk, 1794 (Extract):
  Mees, gedoopt 13 september, zoon van Cornelis Hak en van Aaltje Spruit.

  DOOPREGISTER, Kudelstaart, Ned. Herv. kerk, 23 februari 1806:
  Geboren op 15 februarij 1806 aan de Boterdijk onder Uithoorn en gedoopt op 23 februarij 1806, Antje, dochter van Pieter Blom en Lena Leendertz Stierman.
  Peetoom Barend Zuierking. Peet en Doophefster Jannetje Blom, egtelieden, wonende onder Meijdregt. Getuige de Vader.

  GETUIGE (Antje):
  In Aalsmeer op 6 november 1831 bij het huwelijk van Johannes Zwaneveld en Cornelia Haak (halfzuster van Mees' vrouw)

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 15 juni 1823, nr. 10:
  Op heden den 15den Junij des Jaars 1823 des middags ten 12 uren, zijn voor ons Jacob van Zijverden, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Aalsmeer verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Mees Hack, oud 28 Jaren, van beroep Arbeider, zoon van wijlen Cornelis Hack en van wijle Aagjen Spruit, En
  Antje Blom, oud 17 Jaren, zonder beroep, minderjarige dochter van wijlen Pieter Blom, en Lena Stierman, hier tegenwoordig, hare toestemming tot dit huwelijk gevende.
  Getuigen:
  Gerrit Haak, oud 47 Jaren, van beroep arbeider, behuwdvader van de Bruid, en
  Willem Groeneveld, oud 30 Jaren, van beroep boereknecht, en
  Cornelis Hoogeveen, oud 70 Jaren, van beroep Veldwachter, en
  Cornelis Clauset, oud 37 Jaren, dienaar der Justitie.
  Zijnde, deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 23 februari 1836, nr. 10:
  Den 23sten dag der maand februarij van 't jaar 1836 ten 12 ure, op den middag.
  Acte van Overlijden van Mees Hak, overleden den 23sten dezer ten 4 ure, des morgens, oud 45 jaren, wonende en overleden alhier, van beroep werkman, geboren te Bodegraven den 12den September 1791, zoon van wijlen Cornelis Hak en van wijlen Aagje Spruit, Echtgenoot van Antje Blom, oud 30 Jaren, geen beroep, wonend alhier.
  Op verklaring van Gerrit Haak, behuwdvader van de overledene, oud 60 jaren, wonende alhier, van beroep werkman, en van Jacob Boot, wonende mede alhier, van beroep werkman, oud 45 jaren, gebuur van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Leimuiden, 15 februari 1881, nr. 12:
  In het jaar 1881, den 15den der maand februari is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Leimuiden, verschenen:
  Pieter de Rijk, oud 69 jaren, van beroep landbouwer, en Pieter Cornelis van der Ende, oud 42 jaren, van beroep kleermaker, wonende beide alhier;
  welke ons verklaard hebben, dat op den 14den van de maand februari, des nachts ten 11 ure, binnen deze Gemeente in het huis geteekend Wijk A Nommer 181 overleden is:
  Antje Blom, oud 74 jaren, geboren ter Uithoorn, wonende alhier, zonder beroep, weduwe van wijlen Mees Hak, zijnde de eerste aangever schoonzoon van de overledene.
  En is deze akte van overlijden, na gedane voorlezing, door de declaranten en ons onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 2. Leendert Blom,
  Geboren aan de Boterdijk onder Uithoorn op 20 maart 1807 en gedoopt in de Ned. Hervormde kerk te Kudelstaart op 22 maart 1807, overleden te Uithoorn op 10 juni 1807, oud bijna 3 maanden.

  DOOPREGISTER, Kudelstaart, Ned. Herv. kerk, 22 maart 1807:
  Geboren 20 maart aan de Boterdijk onder Uithoorn en gedoopt 22 maart, Leendert [obiit 10 junij 1807], zoon van Pieter Blom en Lena Leendertz Stierman.
  Peetoom Leendert Stierman, peet Willemijntje Ram (echtelieden), wonende onder Aalsmeer.
  Doophefster Cornelia Leendertz Stierman, wonende onder Aalsmeer. Getuige de vader.
 3. Willemijntje Blom,
  Geboren aan de Boterdijk onder Uithoorn op 16 juni 1808, gedoopt te Kudelstaart in de Ned. Hervormde kerk, overleden te Uithoorn in 1808.

  DOOPREGISTER, Kudelstaart, Ned. Herv. kerk, 26 juni 1808:
  Geboren 16 juni 1808 aan de Boterdijk onder Uithoorn en gedoopt 26 juni, Willemijntje (obiit 1808), dochter van Pieter Blom en Lena Leendertz Stierman.
  Peetoom Leendert Stierman, peet Willemijntje Ram, echtelieden wonende onder Aalsmeer.
  Doophefster Cornelia Leendertz Stierman. Getuige de vader.
KINDEREN VAN GERRIT HAAK EN LENA STIERMAN:
 1. Cornelia Haak, zie nr. 71.
  Geboren te Aalsmeer op 12 maart 1813, Ned. Hervormd, overleden te Aalsmeer op 9 oktober 1886, oud 73 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 6 november 1831 met Johannes Zwaneveld, geboren te Bodegraven op 6 mei 1810, Ned. Hervormd, van beroep timmerman, overleden te Aalsmeer op 27 februari 1885, oud bijna 75 jaar, zoon van Izaak Zwaneveld en Geertje Jans Hofman.
 2. Leendert Haak,
  Geboren te Aalsmeer op 8 november 1817, van beroep visser, werkman, woonde in 1846 te Uithoorn, overleden te Aalsmeer op 29 mei 1864, oud 46 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 17 april 1842 met Antje Jongkind, geboren te Aalsmeer op 28 april 1813, overleden aldaar op 29 oktober 1902, oud 89 jaar, dochter van Sijmen Jansz Jongkind, van beroep visser en van Neeltje de Vries.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 28 april 1813, fol. 6L:
  L'an 1813 le 28 du mois d'avril par devant nous Maire, officier de l'état civil dela Commune d'Aalsmeer, departement du Zuiderzee, Canton et Municipalité d'Aalsmeer est comparu Jongkind, Sijmen, agé de 54 ans, profession pecheur, domicilé d'Aalsmeer, lequel nous a présenté un Enfant du Sexe feminin, né le 28 d'avril a neuf heures du matin de lui déclarant et de Neeltje de Vries son Epouse et auquel il a declaré vouloir donné le prénom d'Antje.
  Les dites déclaration & présentation faites en présence de Wegbrans (Henrij), agé de 40 ans, profession Tourbier [= veenman], et de Jongkind (Jean), agé de 29 ans, profession Jardinier, domicilé d'Aalsmeer, et ont les pere & témoin, signé avec nous le present acte apres qu'il leur en a été fait lecture.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 8 november 1817, nr. 54:
  In het jaar 1817, den 8ste van de maand November, kwam voor ons Schout in de gemeente van Aalsmeer,
  Gerrit Haak, oud 41 Jaren, van beroep daggelder, welke ons een Kind van het mannelijk geslacht heeft voorgesteld, den 8ste dezer, des morgens ten half zeven uren uit hem declarant en Lena Stierman, deszelfs Huisvrouw geboren, en aan het welk hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Leendert.
  Gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Leendert Stierman, oud 53 Jaren, van beroep Bouwman en van Gijsbert Groeneveld, oud 65 Jaren, mede van beroep Bouwman.
  En hebben de Vader en getuigen deze acte na dat hun dezelve was voorgelezen nevens ons onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 17 april 1842, nr. 6:
  Op heden den 17den der maand April 1842, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der Gemeente Aalsmeer in het huis derzelve Gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
  Leendert Haak, van beroep Werkman, oud 24 Jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, Meerder Jarige Zoon van Gerrit Haak, oud 63 Jaren, zonder beroep en van Lena Stuurman, oud 56 Jaren, zonder beroep, wonende mede alhier, gevende deze toestemming tot dit Huwelijk bij Notarieele Acte in dato elfden April 1842 behoorlijk geregistreerd, En
  Antje Jongkind, zonder beroep, oud 28 Jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, Meerderjarige dochter van Sijmen Jongkind, oud 82 Jaren, van beroep teelman en van Neeltje de Vries, oud 67 Jaren, zonder beroep, wonende als voren, zijnde de Ouders van den Bruid hier tegenwoordig gevende toestemming tot dit Huwelijk.
  Getuigen:
  Jan Stevens, oud 36 Jaren, van beroep werkman, halve Broeder van den Bruid.
  Johannis Zwaneveld, oud 32 Jaren, van beroep Timmerman, behuwd Broeder van den Bruidegom.
  Jacob Vreeken, oud 26 Jaren, van beroep Werkman en
  Christiaan Lindenaar, oud 36 Jaren, van beroep Veldwachter, wonende allen te Aalsmeer.
  [bron: website Familysearch]

  WOONPLAATS:
  Volgens huwelijksakte, 1846, nr. 1, waarin Leendert wordt vermeld als getuige, woonde hij in dat jaar in Uithoorn.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 30 mei 1864, nr. 30:
  Heden den 30sten Mei 1864, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Arnoldus Venema, van beroep Winkelier, oud 47 jaren, wonende te Aalsmeer, geen aan of bloedverwant van de na te noemen overledene, en Jacob Mol, van beroep Timmerman, oud 35 jaren, wonende te Aalsmeer, geen aan of bloedverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 29sten dezer Maand des Middags ten 1 ure, in het huis staande aan het Dorp in den ouderdom van 46 Jaren is overleden Leendert Haak, van beroep Werkman, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van Gerrit Haak en van Lena Stierman, beiden overleden en Echtgenoot van Antje Jongkind, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 29 oktober 1902, nr. 56:
  Heden den 29sten October 1902, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer
  Hein Borger, werkman, oud 37 jaren, wonende te Aalsmeer en Hendrik Stevens, van beroep bloemist, oud 47 jaren, wonende te Aalsmeer, die verklaarden, dat op den 29sten October dezes jaars des namiddags ten half 3 ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier in den Oosteinderpoelpolder nummer 199 in den ouderdom van 89 jaren is overleden Antje Jongkind, weduwe van Leendert Haak, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van Sijmen Jongkind, en van Neeltje de Vries, beiden overleden
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing door ons is onderteekend met de beide aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 3. Gerrit Haak,
  Geboren te Kudelstaart op 22 juni 1821, van beroep boerenknecht, overleden te Kudelstaart op 23 februari 1845, oud 23 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 23 juni 1821, nr. 38:
  Den 23sten dag der maand Junij van 't jaar 1821 ten 12 ure, op den middag.
  Acte van Geboorte van Gerrit, geboren den 22sten dezer des avonds ten half 6 ure, Zoon van Gerrit Haak, oud 45 Jaren, van beroep daggelder, en van Lena Stierman, Echtelieden wonende te Kudelstaart onder Aalsmeer.
  Het kind is erkend te zijn van het mannelijk geslacht.
  Getuigen Leendert Stierman, oud 56 jaren, van beroep Bouwman, wonende te Kudelstaart en Fredrik Kaal, oud 61 jaren, van beroep geen, wonende mede te Kudelstaart.
  Op het verzoek aan ons gedaan door ------.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer en Kudelstaart.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 24 februari 1845, nr. 6:
  Heden den 24sten Februarij 1845, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Johannis Zwaneveld, van beroep Timmerman, oud 34 jaren, wonende te Aalsmeer, Zwager van de na te noemen overledene, en Arie Lok, van beroep Metselaar, oud 34 jaren, wonende te Aalsmeer, gebuur van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 23sten Februarij des voormiddags ten 9 ure, in het huis staande te Kudelstaart in den ouderdom van 23 Jaren is overleden Gerrit Haak, van beroep Boerenknecht, geboren en wonende te Aalsmeer, Zoon van Gerrit Haak en Lena Stuurman, zonder beroep, beide wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de getuigen zijn geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 4. Willemijntje Haak,
  Geboren te Aalsmeer op 13 april 1824, overleden aldaar op 4 maart 1827, oud bijna 3 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 13 april 1824, nr. 28:
  Den 13den dag der maand April van 't jaar 1824 ten 12 ure, op den middag.
  Acte van Geboorte van Willemijntje, geboren den 13de dezer des morgens ten 7 ure, dochter van Gerrit Haak, oud 48 Jaren, van beroep arbeider, en van Lena Stierman, echtelieden wonende in deze gemeente.
  Het kind is erkend te zijn van het Vrouwelijk geslacht.
  Getuigen Hendrik Bergman, oud 53 jaren, van beroep Schoenmaker, wonende te Aalsmeer, en Pieter Klaasz Tas, oud 53 jaren, van beroep arbeider, wonende mede te Aalsmeer.
  Op het verzoek aan ons gedaan door den vader voornoemd.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 5 maart 1827, nr. 20:
  Den 5den dag der maand Maart van 't jaar 1827 ten 12 ure, op den middag.
  Acte van Overlijden van Willemijntje Haak, overleden den 4den dezer ten 10 ure, des morgens, oud 3 jaren, wonende en overleden te Aalsmeer, van beroep geen, geboren te Aalsmeer den 13den April 1824, dochter van Gerrit Haak en van Lena Stierman, zonder beroep, wonende in deze Gemeente.
  Op de verklaring van Gerrit Haak, Vader van de overledene, oud 51 jaren, wonende te Aalsmeer, van beroep Arbeider en van Jacob van Leeuwen, wonende mede te Aalsmeer, van beroep Arbeider, oud 48 jaren, Gebuur van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
144. Mattheus GEERLINGS, ook Matthijs GEERLINGS,
Zoon van Petrus (Pieter) Matthijsz Geerlings [nr. 288] en Femmetje Manus Jurriaans Wiegmans [nr. 289], geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 20 december 1789, van beroep tuinder, aardwerker, bloemistknecht, overleden te Haarlem op 1 januari 1844, oud 54 jaar.
Gehuwd (1) te Bloemendaal op 31 oktober 1821 met Margaretha Maartens NELISSE, geboren te Bloemendaal, en gedoopt aldaar op 14 februari 1784, Rooms Katholiek, overleden te Haarlem op 1 februari 1826, oud 41 jaar.
Gehuwd (2) te Haarlem op 2 augustus 1826 met Maria Wilhelmina NEUHAUSEN.

DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 20 december 1789 (B109):
20 10bris Mattheus, zoon van Pieter Geerlings en Femmetje Wiegmans.
Getuigen Joannes Geerlings en Trijntje Janz.

BURGERREGISTER, Bloemendaal, 11 juni 1811 (Mannen ouder dan 20 jr):
Geerlings, Mathijs
Garcon d'un verdurier [= jongen van een groenteboer]
geb. 21-12-1790
won. in Overveen (nu Aerdenhout)

HUWELIJKSAFKONDIGING, Bloemendaal, dd 21 en 28 oktober 1821:
Op heden den 28sten october 1821 des middags ten 12 uren hebben wij ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Bloemendaal voor de deur van het raadhuis dezer gemeente voor de tweede maal afgekondigd dat er trouwbeloften tusschen
Mattheus Geerlings, jongman, oud ca. 32 jaren, tuinder, geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarige zoon van Pieter Geerlings en Femmetje Wiegmans, wonende in deze gemeente, en
Margarita Nelisse, Jongedochter, oud 36 jaren, zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarige dochter van Maarten Nelisse en Lijsje Tieleman, ook wel genaamd Elizabeth Janse, beiden overleden.
En heb ik deze afkondiging aan de deur van gemeld raadhuis doen aanplakken op den dag en jaar voorschreven.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke afkondiging]

HUWELIJKSAKTE, Bloemendaal, 31 oktober 1821, blz. 9:
Op heden den 31sten october des jaars 1821 des middags ten 12 uren zijn voor ons Schout, ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Bloemendaal verscheenen ten einde een huwelijk aan te gaan,
Mattheus Geerlings, jongman, oud circa 32 jaren, van beroep tuinder, geboren en wonende i€n deze gemeente, meerderjarige zoon van Pieter Geerlings en Femmetje Wiegmans, echtelieden, wonende in deze gemeente, beiden hierbij tegenwoordig en hunne ouderlijke toestemming gevende, En
Margaritha Neelisse, jongedochter, oud 36 jaren, zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarige dochter van Maarten Neelisse en van Lijsje Tieleman, ook wel genaamd Elizabeth Janse, welke beiden in deze gemeente zijn overleden.
Getuigen:
Hermanus Geerlings, oud 22 jaren, tuindersknegt, broeder.
Pieter Geerlings, oud 48 jaren, aardwerker, neef van de eerrsten comparant, beiden woonagtig in deze gemeente.
Hermanus Neelisse, oud 35 jaren, aardwerker en
Anthonie Neelisse, oud 22 jaren, tuinder, beiden broeders van de tweede comparante en in deze gemeente woonagtig en is door de gezamentlijke Comparanten de vereischte verklaring afgelegen dat de grootouders van vaders en moeders zijde van de tweede Comparante allen overleden zijn zonder de preciese tijd of plaats te kunnen opgeven.
Zijnde deze acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend, de bruid, de moeder des bruidegoms en de getuigen Pieter Geerlings hebben verklaard niet te kunnen schrijven.
[bron: website Familysearch]

OPMERKING:
Mattheus Geerlings en huwelijksgetuige Pieter Geerlings zijn zowel langs de Geerlingslijn als langs de "van de Raet" lijn aan elkaar verwant; Matthijs' grootmoeder Maria van de Raet is een zuster van Helena van de Raet, die dan weer de moeder is van Pieter.

OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 4 februari 1826, fol. 19:
Den 4den dag der maand Februarij1826, ten 12 uren op den middag.
Acte van overlijden van Margaretha Nelisse, overleden den Eersten dezer ten 8 uren, des morgens, oud 42 jaren, wonende en overleden in de Korte Poellaan B wijk 4 no. 109, geboren den 14e Februarij 1784 te Overveen, Huisvrouw van Matthijs Geerlings, nalatende Kinderen en minderjarigen, doch geene vaste goederen.
Op de verklaring van Pieter van der Plaat, bekende van de overledene, oud 67 jaren, wonende aan 't Spaarne, van beroep ....... en Pieter Zuurbaans, bekende van de overledene, oud 52 jaren, wonende in de Snaggelstraat, van beroep .......
Na mijne voorlezing geteekend door de beide getuigen, bevestigd ingevolge de wet, door mij ondergeteekende Wethouder, Amtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Haarlem.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

HUWELIJKSAFKONDIGING, Haarlem, 23 juli 1826:
Op heden den 23sten julij 1826, des middags ten twaalf uren, hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Haarlem, voor de deur van het Raadhuis dezer gemeente, voor de Eerste maal afgekondigd, dat er Trouwbelofte is tusschen
Mattheus Geerlings, Wed: van Margaretha Nelisse, oud 36 jaren, van beroep Bloemistknegt, geboren te Overveen, Gemeente Bloemendaal, wonende in de Korte Poellaan, meerderjarige zoon van Pieter Geerlings, Warmoezier, en Femmetje Wiegmans, Egtelieden, wonende te Overveen, En
Maria Wilhelmina Neuhausen, Jongedochter, oud 35 jaren, van beroep Dienstbode, geboren te Bonn, in het Pruissische, wonende in de Groote Houtstraat, meerderjarieg dochter van Joannis of Johan Neuhausen, en Anna Maria Damian, beiden overleden.
En heb ik deze afkondiging aan de deur van gemeld Raadhuis doen aanplakken op den dag en jaar voorschreve.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke afkondiging]

HUWELIJKSAKTE, Haarlem, 2 augustus 1826, fol. 85:
Op heden den Tweeden Augustus des jaars 1826, des voormiddags ten elf uren, zijn voor ons Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Haarlem, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan:
Mattheus Geerlings, Weduwnaar van Margaretha Nelissen, oud 36 jaren, Bloemistknegt, geboren te Overveen, gemeente Bloemendaal, woont in de Korte Poellaan, meerderjarige zoon van Pieter Geerlings, warmoezier en Femmetje Wiegmans, Echtelieden, wonende te Overveen, En
Maria Wilhelmina Neuhausen, Jongedochter, oud 35 jaren, Dienstbode, geboren te Bonn in het Pruissische, woont in de Grote Houtsstraat, meerderjarige dochter van Joannis of Johan Neuhausen en Anna Maria Damian, beiden overleden.
De voorafgaande Acten, welke nevens het zesde hoofdstuk van het Huwelijk, volgens de wet van 25 Ventose van 't XIde jaar, voorgelezen zijn, bestaan, ten eersten in een extract uit het register der afkondigingen, waaruit blijkt dat dezelve alhier behoorlijk zijn geschied, gedateerd op heden;
ten tweeden, in Een doopcedul van de eerste Contractant;
ten derden, in Een doodcedul van deszelfs overleden vrouw;
ten vierden, in Een doopcedul van de tweede Contractante;
ten vijfden, in Een doodcedul van derzelver Vader;
ten zesden, in Een dito van derzelver Moeder.
Zijnde door de tweede Contractante en de na te noemen getuigen onder Eede verklaard dat derzelver Grootouders, zoo van Vaders als Moederszijde zijn overleden, doch niet wetende den tijd of plaats van dat overlijden.
En heeft de vader van de eerste Contractant, welke hierbij tegenwoordig is, in dit Huwelijk geconsenteerd.
Getuigen:
Pieter Geerlings, oud 66 jaren, Warmoezier, woont te Overveen, Vader,
Hermanus Geerlings, oud 27 jaren, Tuinier, woont als voren, Broeder van de Bruidegom,
Jan de Jong, oud 72 jaren, Timmerman, woont in de .......gang, en
Frans Lijnkamp, oud 62 jaren, Tapper, woont aan de oude gragt, goede bekenden van de Bruid.
Zijnde deze Acte door mij vervaardigd en voorgelezen aan de comparanten, welke met ons hebben geteekend.
[bron: Digitale Stamboom-Kennemerland]

CENSUS, Haarlem, 1829, buiten Wijk 4:
De Korte Poellaan 109 werd bewoond door 2 gezinnen, nl. de familie Schoo, met 8 personen en de familie Geerlings met 5 personen.
Matthijs Geerlings, 39 jaar, geboren te Overveen, Bloemistknecht, RK, gehuwd met Wilhelmina Nuhuizen, 40 jaar, geboren te Boen (=Bonn), RK.
Hun kinderen zijn:
Pieter Hermanus Geerlings2 jaargeb.te Haarlem
Johannus Bernardus Geerlings3 mndgeb.te Haarlem
Margaretha Elis.Geerlings3 jaargeb.te Haarlem.

CENSUS, Haarlem, 1839, buiten wijk 1:
Buiten de Schalkwijkerpoort, Huis nr. 57: 1 gezin met 5 personen:
Mathijs Geerlings, 51 jaar, geboren te Bloemendaal, werkman, RK, gehuwd met Wilh. Maria Niehuizen, 51 jaar, geboren te Bohn, zonder beroep, RK.
Hun kinderen zijn:
Pieter Hermanus Geerlings11 jaargeb.te Haarlem
Joh.Bernardus Geerlings9 jaargeb.te Haarlem
Marg.Elizabeth Geerlings13 jaargeb.te Haarlem

OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 4 januari 1844, blz. 3:
Op heden den vierden Januarij 1844, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Haarlem, verschenen:
[aansprekers], welke ons hebben verklaard, dat op den Eersten dezer des namiddags ten 8 ure, in het huis staande aan de Zomervaart, Wijk 1, No. 57 is overleden:
Matthijs Geerlings, in den ouderdom van 55 jaren, van beroep Werkman, gewoond hebbende aldaar, geboren te Overveen Gemeente Bloemendaal den 21sten December 1788, Echtgenoot van Maria Wilhelmina Neuhausen, nalatende kinderen, geene vaste goederen.
En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, welke na voorlezing is onderteekend door ons en de beide aangevers.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

145. Maria Wilhelmina NEUHAUSEN,
Dochter van Joannis Neuhausen [nr. 290] en Anna Maria Damian [nr. 291], geboren te Bonn (Dld.), gedoopt in de St. Remigius Kirche aldaar op 24 oktober 1788, Rooms Katholiek, van beroep dienstbode in Haarlem, overleden te Haarlem op 1 februari 1869, oud 80 jaar.

DOOPREGISTER (Extract), Bonn, St. Remigiuskirche, 24 oktober 1788:
Anno 1788, die vigesima quarta Octobris baptizata est Maria Wilhelmina, Joannis Neuhausen, et Anna Maria Damian, Conjugum filia legitima, Patrini Maria Wilhelmina Hittorfs, Dieter Weijers en Theodorus Stamm.
Bonn, den 15. Maij 1817.
[bron: Huwelijksbijlagen Mattheus Geerlings en Maria Wilhelmina Neuhausen, website Familysearch]


OVERLEVERING:
Uit mondelinge overlevering (zie Gens Nostra 1996, blz. 548), blijkt dat Maria Wilhelmina Neuhausen in 1798 de intocht van Napoleon in Bonn heeft meegemaakt, en gedwongen werd voor het Franse garnizoen te koken. Bonn werd door de Fransen als Frans staatsgebied ingelijfd van 1798 tot 1814.

SANKT REMIGIUSKIRCHE:
Gotische kerk gelegen aan de Remigiusplatz in het centrum van Bonn, gebouwd van 1274 tot 1317 door de Minorieten ten behoeve van de Franciscaners.
De kerk werd in 1317 gewijd aan de Heilige Ludwig van Toulouse.
In 1800 werd de oude kerk aan het Remigiusplein getroffen door een blikseminslag en geheel vernield.
In 1806 werd het Convent der Minorieten opgeheven en werd de kerk overgenomen door de hoofdpastorie Sankt Remigius.
Vanaf 1857 werd de parochie weer door de Minorieten bestuurd.

LODEWIJK VAN BEETHOVEN:
Ludwig van Beethoven woonde niet ver van de Remigiuskerk waar hij bijna dagelijks op het orgel oefende.
In de sinds 1800 herbouwde kerk bevindt zich nog de doopsteen uit de oude Remigius kerk waar Van Beethoven op 17 december 1770 gedoopt werd.

OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 3 februari 1869, nr. 80:
Op heden den derden Februarij 1869, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem, verschenen:
[lijkbezorgers], welke ons hebben verklaard, dat op den Eersten dezer des voormiddags ten vier ure, in het huis staande aan de Zomervaart, buiten Wijk 1, No. 56, is overleden:
Maria Wilhelmina Neuhausen, in den ouderdom van 77 jaren, geboren te Bonn (Pruissen), van beroep Zonder, gewoond hebbende alhier, weduwe van Mattheus Geerlings, dochter van Johan Neuhausen en Anna Maria Damian, beide overleden.
En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing is onderteekend door ons en de beide aangevers.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]KINDEREN VAN MATTHEUS GEERLINGS EN MARGARETHA MAARTENS NELISSE:
 1. Petrus Geerlings, tweeling,
  Geboren te Haarlem aan de Gortensteeg op 3 december 1822 overleden aldaar op 12 december 1822, oud 9 dagen.

  GEBOORTEAKTE, Haarlem, 4 december 1822:
  Den 4den dag der maand December van 't jaar 1822, ten 12 uren op den middag.
  Acte van geboorte van Petrus, geboren den 3den dezer, des namiddags ten 2 uren, Zoon van Matthijs Geerlings, oud 34 Jaren, Aardwerker, en Margaretha Neelisse, Echtelieden, wonende in de Gortensteeg, W. 3, N. 198.
  Het Kind is erkend te zijn van het mannelijk geslacht.
  Getuigen Pieter Staakers, oud 36 jaren, van beroep Turfdrager, wonende in de Gorten Steeg en Johannes Leonardus Smits, oud 30 jaren, van beroep Werkman, wonende als voren.
  Op het verzoek aan ons gedaan door de Vader.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door den Vader en de tweede getuige, verklarende de eerste getuige niet te kunnen schrijven, bevestigd, ingevolge de wet door mij ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Haarlem.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 14 december 1822, fol. 141v:
  Den 14den dag der maand December van 't jaar 1822, ten 12 uren op den middag.
  Acte van overlijden van Pieter Geerlings, overleden den twaalfden dezer, ten twee uren, des namiddags, oud 9 dagen, wonende en overleden in de Gortensteeg, wijk 3 no. 198, van beroep -------, geboren alhier (den 3e December 1822), Zoon van Matthijs Geerlings en Margaretha Neelissen, geene vaste goederen nalatende.
  Op de verklaring van Jan van Wel, bekende van de overledene, oud 42 jaren, wonende in de Gortensteeg, van beroep Schoenlapper en Arnoldus Verkooij, bekende van de overledene, oud 44 jaren, wonende in de Poellaan, van beroep Tuinknegt.
  Na mijne voorlezing geteekend door de beide getuigen, bevestigd, ingevolge de wet door mij ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Haarlem.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

 2. "Doodgeboren" Geerlings, tweeling,
  Doodgeboren te Haarlem op 3 december 1822.

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 4 december 1822, fol. 138v:
  Den 4den dag der maand December van 't jaar 1822, ten 12 uren op den middag.
  Acte van overlijden van Een doodgeboren Kind van het mannelijk geslacht, overleden den derden dezer, ten twee uren, des namiddags, oud -------, wonende en overleden in de Gortensteeg, wijk 3 no. 198, van beroep -------, geboren alhier op den voorschreven datum, Zoon van Matthijs Geerlings en Margaretha Neelisse.
  Op de verklaring van Matthijs Geerlings, vader van de overledene, oud 34 jaren, wonende in de Gortensteeg, van beroep Aardwerker en Johannes Leonardus Smits, bekende van de overledene, oud 30 jaren, wonende als voren, van beroep Werkman.
  Na mijne voorlezing geteekend door de beide getuigen, bevestigd, ingevolge de wet door mij ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Haarlem.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 3. Margaretha Elizabeth Geerlings,
  Geboren te Haarlem in de Korte Poellaan op 1 februari 1826, Rooms-Katholiek, van beroep dienstbaar, overleden te Overveen (gem. Bloemendaal) op 29 februari 1872, oud 46 jaar.
  Gehuwd te Bloemendaal op 21 april 1850 met Anthonie Gerritse, geboren te Bloemendaal op 15 oktober 1817, van beroep tuinier, arbeider, bloemist, overleden te Haarlem op 29 augustus 1907, oud 89 jaar, zoon van Anthonij Gerritse en Antje Jans Faase.

  GEBOORTEAKTE, Bloemendaal, 16 oktober 1817:
  In het jaar 1817, den 16den der maand October, zijn voor ons Schout der gemeente Bloemendaal, als gechargeerd met het inschrijven der Acten van geboorte gecompareerd Anthonie Gerritse, Tuinder, oud 51 Jaaren, woonagtig in deze gemeente, welke ons een kind van het mannelijk geslacht heeft voorgesteld op gisteren den 15den October des namiddags circa vier uren uit hem den declarant en Antje Faas deszelfs huisvrouw geboren en aan het welk hij verklaard heeft den voornaam van Anthonie te willen geeven.
  Dat gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Dirk Geuskes, oud 41 jaren en Nicolaas Bos, oud 31 jaren, beiden Tuinders, woonagtig in deze gemeente.
  En hebben de vader en getuigen deze acte na dat hun deze was voorgeleezen nevens ons onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Haarlem, 3 februari 1826, fol. 18:
  Den derden dag der maand Februarij van 't jaar 1826, ten 12 uren op den middag.
  Acte van geboorte van Margaretha Elizabeth, geboren den Eersten dezer, des nachts ten drie uren, Dochter van Matthijs Geerlings, oud 35 jaren, Aardwerker, en Margaretha Nelisse, Echtelieden, wonende in de Korte Poellaan, W. 4, N. 109.
  Het Kind is erkend te zijn van het vrouwelijk geslacht.
  Getuigen Frans Heinrich Krelage, oud 35 jaren, van beroep Bloemist, wonende aan dezer Stads Cingel en Jan Kuijpers, oud 36 jaren, van beroep Aardwerker, wonende in de Korte Poellaan.
  Op het verzoek aan ons gedaan door den Vader.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door den Vader en de beide getuigen, bevestigd ingevolge de wet, door mij ondergeteekende Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Haarlem.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 23 februari 1850:
  Certificaat.
  De Staatsraad, Gouverneur der Provincie Noord-Holland,
  verklaart, dat Anthonie Gerritse, geboren te Bloemendaal den 15 October 1817, van beroep Tuinier,
  Zoon van Anthonie en van Antje Faas, van beroep Tuinierster, wonende te Bloemendaal,
  binnen de gemeente van Bloemendaal voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij loting is ten deele gevallen het nummer 9 hetwelk hem tot de dienst verpligtte, en hij daaraan heeft voldaan door het in dienst stellen van eenen Plaatsvervanger.
  Signalement:
  Lengte 1 El, 7 Pm, 3 Dm.
  Aangezigt ovaal, voorhoofd smal, oogen grijs, neus ordinair, mond idem, kin rond, haar bruin, wenkbraauwen idem.
  [ondertekend: A. Gerrese]
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Bloemendaal, 21 april 1850, nr. 2:
  Heden den 21sten April 1850, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Bloemendaal in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
  Anthonie Gerritse, van beroep arbeider, oud 32 jaren, gebooren en woonende in deze gemeente, meerderjarige Zoon van Anthonie Gerritse en van Antje Faas, beide overleden, ter eenre, En,
  Margaretha Elizabeth Geerlings, van beroep dienstbaar, oud 24 jaren, gebooren en woonende te Haarlem, meerderjarige dochter van Matthijs Geerlings en van Margaretha Nelisse, beide overleden, ter andere zijde.
  Getuigen:
  Jacob Faase, bloemkweker, oud 61 jaren,
  Jan Faase, tuinder, oud 48 jaren, beide wonende in deze gemeente en ooms van den eersten Contractant, En
  Hermanus Neelissen, oud 63 jaren,
  Hermanus Geerlings, oud 50 jaren, beide tuinders van beroep, in deze gemeente woonachtig en ooms van de tweede Contractante.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, de Contractanten en de getuigen is onderteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Bloemendaal, 29 februari 1872, fol. 7:
  Heden den 29sten Februarij 1872, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Bloemendaal verschenen Anthonie Gerritse, van beroep Arbeider, oud 54 jaren, wonende in deze Gemeente, echtgenoot van de na te noemen overledene, en Petrus Pieterse, van beroep Arbeider, oud 44 jaren. wonende als voren, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 29sten dezer maand des voormiddags ten 5 ure, in het huis staande te Overveen, B, nummer 99, in den ouderdom van 46 Jaren is overleden Margaretha Elizabeth Geerlings, van beroep zonder, geboren te Haarlem en wonende alhier, gehuwd met den eersten Comparant, dochter van Matthijs Geerlings en van Margaretha Nelisse, beide overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons en de comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 30 augustus 1907, nr. 708:
  Op heden den 30sten Augustus 1907, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, verschenen
  Johannes Hendrikus Mekenkamp, oud 28 jaren, aanspreker en Henricus Pennekamp, oud 66 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, bekenden van natenoemen overledene, die ons hebben verklaard, dat op den 29sten dezer des voormiddags te 9 uren, in het huis staande aan de Amsterdamstraat nummer 42, is overleden Anthonius Gerritse in den ouderdom van 90 jaren, geboren te Bloemendaal, van beroep zonder, gewoond hebbende alhier, weduwnaar van Margaretha Elisabeth Geerlings, zoon van ........ [niets ingevuld] Gerritse en van Anna Vaas, beiden overleden.
  De voornamen van den vader van den overledene zijn den aangevers onbekend.
  Hiervan is deze akte opgemaakt, en na voorlezing door de beide aangevers en ons onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
KINDEREN VAN MATTHEUS GEERLINGS EN MARIA WILHELMINA NEUHAUSEN:
 1. Pieter Hermanus Geerlings,
  Geboren te Haarlem aan de Korte Poellaan op 15 september 1827, van beroep scheepstimmerman bij de firma Peltenburg te Haarlem, op latere leeftijd eigenaar van een scheepswerf voor kleine boten, overleden te Haarlem op het adres Burgwal 2 op 12 februari 1911, oud 83 jaar.
  Gehuwd (1) te Haarlem op 5 mei 1852 met Hendrika Margaretha Jutte, geboren te Haarlem aan de Bakenessergracht op 29 januari 1827, overleden aldaar op 2 oktober 1875, oud 48 jaar, dochter van Henricus Jutte, van beroep tapper en van Joanna Maria Janus.
  Gehuwd (2) te Bloemendaal op 31 januari 1877 met Johanna Maria Arets, geboren te Vlaardingen op 3 juli 1825, overleden te Haarlem aan de Linschotenstraat 46 op 26 mei 1908, oud 82 jaar, dochter van Laurens Arets, van beroep blekersknecht en van Kristina Driessen, van beroep blekersdienstbode.
  Johanna Maria Arets was eerder gehuwd met Willem Cramer, overleden te Bloemendaal op 16 februari 1865.

  GEBOORTEAKTE, Vlaardingen, 5 juli 1825, nr. 95:
  In het jaar 1825, den 5den der maand Julij des middags ten 12 uren, is voor Ons Hendrik Ludwijn van Linden van den Heuvel, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Vlaardingen, verschenen
  Laurens Arets, oud 27 jaren, bleekersknecht, wonende in de Stad 'S Gravenhage, welke ons heeft verklaard dat Kristina Driessen, Jongedochter, bleekersdienstbode, mede te 'S Gravenhage woonachtig op den derden der maand Julij dezes jaars, des voormiddags ten 11 uren, alhier bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetwelk hij ons voorstelde, gevende aan het zelve bij deze de voornamen van Johanna Maria, en erkennende tevens, hiervan vader te zijn.
  De gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Adrianus Bonefaas, oud 30 jaren, arbeider en van Albertus Straver, oud 41 jaren, arbeider, wonende beide alhier.
  En hebben de declarant en de getuigen, deze Geboorte Acte, na gedane voorlezing, nevens ons, onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Haarlem, 31 januari 1827, fol. 19v:
  Den 31sten dag der maand Januarij van 't jaar 1827, ten 12 uren op den middag.
  Acte van geboorte van Hendrika Margaretha, geboren den 29sten dezer des Avonds ten 8 uren, Dochter van Hendrik Jutte, oud 32 jaren, Tapper, en Anna Maria Janusse, Echtelieden, wonende aan de Bakenessergragt, W. 1, N. 671.
  Het Kind is erkend te zijn van het vrouwelijk geslacht.
  Getuigen Jan Sonnemans, oud 27 jaren, van beroep Timmerman, wonende aan de Bakenessergragt, en Pieter van Boordt, oud 23 jaren, van beroep Loodgieter, wonende als voren.
  Op het verzoek aan ons gedaan door den Vader.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de beide getuigen, verklarende de vader niet te kunnen schrijven, bevestigd ingevolge de wet, door mij ondergeteekende Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Haarlem.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Haarlem, 17 september 1827, fol. 127:
  Den 17den dag der maand September van 't jaar 1827, ten 12 uren op den middag.
  Acte van geboorte van Pieter Hermanus, geboren den 15den dezer des Nachts ten Een uren, Zoon van Matthijs Geerlings, oud 38 jaren, Bloemistknegt, en Maria Wilhelmina Neuhousen, Echtelieden, wonende aan de Korte Poellaan, W. 4, N. 109.
  Het Kind is erkend te zijn van het mannelijk geslacht.
  Getuigen Matthijs Teeuwen, oud 32 jaren, van beroep Bloemistknegt, wonende in de Korte Poellaan, en Pieter van Velzen junior, oud 39 jaren, van beroep Bloemistknegt, wonende in de Lange Poellaan.
  Op het verzoek aan ons gedaan door den Vader.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door den Vader en de beide getuigen, bevestigd ingevolge de wet, door mij ondergeteekende Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Haarlem.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 4 februari 1852:
  Certificaat.
  De Staatsraad, Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland,
  verklaart dat Pieter Hermanus Geerlings, geboren te Haarlem den 15 September 1827, van beroep Scheepstimmerman,
  Zoon van Matthijs, overleden en van Maria Wilhelmina Neuhausen, van beroep [ - ], wonende te Haarlem,
  binnen de gemeente van Haarlem voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem bij de loting is ten deele gevallen het nummer 283 / 5 kl. en dat hij vervolgens door de Militie-Raad, zitting gehouden hebbende te Haarlem uithoofde van Kostwinner / ...tame voor 1 Jaar is vrijgesteld.
  Signalement:
  Lengte 1 El, 7 Pm, 4 Dm.
  Aangezigt ovaal, voorhoofd rond, oogen bruin, neus ordinair, mond idem, kind rond, haar bruijn, wenkbraauwen idem.
  [bron: website Familysearch, huwelijksbijlagen]

  HUWELIJKSAKTE, Haarlem, 5 mei 1852, nr. 63:
  Op heden den 5den Mei 1852, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Haarlem, verschenen, ten einde een Huwelijk aantegaan:
  Pieter Hermanus Geerlings, oud 24 jaren, geboren alhier, Scheepstimmerman, wonende in de Dubbelde buurt, meerderjarige zoon van Matthijs Geerlings, overleden en van Maria Wilhelmina Neuhausen, zonder beroep, wonende alsvoren, in der tijd Echtelieden
  , En Hendrika Margaretha Jutte, oud 25 jaren, geboren alhier, dienstbode, wonende in de groote Houtstraat, meerderjarige dochter van Hendrik Jutte, overleden en van Anna Maria Janis, geschreven Janusse, weekster, wonende in de Groendalsteeg, in der tijd Echtelieden.
  Getuigen:
  Hermanus Geerlings, oud 52 jaren, Tuinier, wonende te Overveen gemeente Bloemendaal, Oom,
  Jan Jurje Kesse, oud 68 jaren, Landbouwer, wonende in de Dubbeldebuurt, bekende van den Bruidegom.
  Dirk Albertus Weijhuijsen, oud 32 jaren, zonder beroep, wonende in de Kruisstraat, behuwd Neef,
  Theodorus Barnardus Willibrordus Wesselings, oud 26 jaren, zonder beroep, wonende aan de groote Markt, bekende van de Bruid.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door de comparanten, de getuigen en ons is onderteekend, behalve Hendrika Margaretha Jutte, Maria Wilhelmina Neuhausen en Anna Maria Janis, welke verklaren niet te kunne schrijven.
  [bron: website Familysearch]

  ZILVEREN JUBILEUM:
  Pieter Hermanus Geerlings was scheepstimmerman bij de firma Peltenburg te Haarlem en kreeg bij zijn zilveren jubileum een zilveren tabaksdoos met de uitvoerige inscriptie:
  "Aan P.H.Geerlings voor 25 achtereenvolgende jaren trouwe dienst, Haarlem, 18 aug. 1862 - H.T.Peltenburg".
  Later begon hij voor eigen rekening een scheepswerf voor kleine boten.

  GETUIGE:
  In 1873 was Pieter een der getuigen bij het huwelijk van zijn broer's zoon Matthias met Anna Maria Tromp, en in 1875 bij het huwelijk van Geertruida Geerlings met Gerrit Nieman.

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 4 oktober 1875, nr. 465:
  Op heden den 4den October 1875, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem, verschenen:
  Bernardus van Zijl, oud 40 jaren, van beroep lijkbezorger en Dominicus van Vastenhoven, oud 75 jaren, van beroep lijksbezorger, wonende beiden alhier, bekenden van de natenoemen overledene, die ons hebben verklaard, dat op den tweeden dezer, des voormiddags ten 10 uren, in het huis staande aan de Zomervaartbuurt, Wijk 1, No. 56, is overleden:
  Hendrika Margaretha Jutte in den ouderdom van 48 jaren, geboren alhier, van beroep zonder, gewoond hebbende alhier, Echtgenoot van Pieter Hermanus Geerlings, dochter van Hendrik Jutte, overleden en Anna Maria Janusse, zonder beroep, wonende alhier.
  En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, die na voorlezing is onderteekend door ons en door de beide aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Bloemendaal, 31 januari 1877, nr. 1:
  Heden den 31sten Januari 1877, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Bloemendaal in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
  Pieter Hermanus Geerlings, weduwnaar van Hendrika Margaretha Jutte, van beroep Scheepsmaker, oud 49 jaren, geboren en wonende te Haarlem, meerderjarige zoon van Matthijs Geerlings en van Maria Wilhelmina Neuhausen, beide overleden, ter Eenre, en
  Johanna Maria Arets, weduwe van Willem Cramer, zonder beroep, oud 51 jaren, geboren te Vlaardingen, wonende in deze gemeente, meerderjarige dochter van Laurens Arets, zonder beroep, wonende te Haarlem, en van Kristina Driessen, overleden, ter andere zijde.
  Getuigen:
  Jacobus Jutte, van beroep machinist, oud 47 jaren, wonende te Haarlem, zwager, en
  Gijsbertus Cramer, van beroep arbeider, oud 57 jaren, wonende te Heemstede, bekende van den bruidegom, en
  Laurens Arets, zonder beroep, oud 78 jaren, wonende te Haarlem, vader, en
  Franciscus Johannes van der Meijden, van beroep metselaar, oud 42 jaren, wonende als voren, zwager van de bruid.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, den Contractant ter eene zijde en de getuigen is onderteekend, hebbende de Contractant ter andere zijde verklaard niet te kunne schrijven.
  [bron: website Familysearch]

  NOTARISAKTE, testamenten, alphabetische index, 1890-1916, nr. 52:
  Geerlings, Petrus Hermanus, Scheepmakersknecht, wonende te Haarlem.
  (gehuwd met Maria Areds).
  Aard der akte: openbaar testament.
  Datum der akte: 2 maart 1894.
  Nummer van het repertum: 174.
  Verleden ten overstaan van of ter hand gesteld aan: Notaris B.E.C. Seignette te Haarlem.
  [bron: FamilySearch, (Gartner-Geertse), image 2440/1]

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 27 mei 1908, nr. 509:
  Op heden den 27sten Mei 1908, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, verschenen
  Gerardus Antonius van Maanen, oud 36 jaren, aanspreker en Hendrikus Dorotheus van Giezen, oud 21 jaren, broodbakker, wonende beiden alhier, die ons hebben verklaard, dat op den 26sten dezer des voormidags te 7 uren, in het huis staande aan de Linschoterstraat nummer 46, is overleden, Johanna Maria Arets in den ouderdom van 82 jaren, geboren te Vlaardingen, van beroep zonder, gewoond hebbende alhier, echtgenoote van Pieter Hermanus Geerlings, vroeger gehuwd geweest met Willem Cramer, dochter van Laurens Arets, en van Kristina Driessen, beiden overleden.
  Hiervan is deze akte opgemaakt, en na voorlezing door de beide aangevers en ons onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 13 februari 1911, nr. 140:
  Op heden den 13den Februari 1911, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, verschenen
  Gerhardus Antonius van Maanen, oud 38 jaren, aanspreker en Johannes Jacobus Boon, oud 43 jaren, aanspreker, wonende beiden alhier, die ons hebben verklaard, dat op den 12den dezer des voormiddags te halftwee uren, in het huis staande aan den Burgwal nummer 2, is overleden, Pieter Hermanus Geerlings, in den ouderdom van 83 jaren, geboren alhier, weduwnaar van Johanna Maria Arets, vroeger gehuwd geweest met Hendrika Margaretha Jutte, zoon van Matthijs Geerlings, en van Maria Wilhelmina Neuhausen, beiden overleden.
  Hiervan is deze akte opgemaakt, en na voorlezing door de beide aangevers en ons onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  WOONADRESSEN:
  Haarlem, Dubbele Buurt
  Haarlem, Zomervaart, Buitenwijk 1, nr. 56 (1875).
  Haarlem, Linschotenstraat 46 (1908).
  Haarlem, Burgwal 2 (1911).
 2. Johannes (Jan) Bernardus Geerlings, zie nr. 72.
  Geboren te Haarlem op 20 augustus 1829, Rooms Katholiek, van beroep timmerman, wagenmaker, overleden te Beverwijk op 10 juli 1896, oud 66 jaar.
  Gehuwd te Beverwijk op 2 februari 1851 met Antonia Wouters Duijn, geboren te Beverwijk aan de Kloosterstraat op 6 februari 1832, Rooms-Katholiek, overleden te Beverwijk op 12 oktober 1895, oud 63 jaar, dochter van Wouter Duijn en Geertruida Cornelia van Son.
146. Wouter Hendriksz DUIJN,
Zoon van Hendrik Dirksz Duijn [nr. 292] en Aagje Aries van der Moeren [nr. 293], geboren te Velsen op 10 juli 1798, gedoopt te Driehuis in de Rooms-Kath. Engelmunduskerk op 10 juli 1798, van beroep boereknecht (1821), dagloner (1822, 1827), bouwman (1829), werkman (1831, 1832, 1835, 1837, 1839), nachtwacht (1834, 1836), wegwerker (1848, 1854), straatwerker (1858), overleden te Heemskerk op 2 augustus 1858, oud 60 jaar.
Gehuwd te Beverwijk op 21 oktober 1821 met Cornelia VAN SON.

DOOPREGISTER, Velsen, Rooms-Kath. kerk, 10 juli 1798:
Wouter, zoon van Hendrik Wouters Duijn en Agie van der Meijden. D:B: Jan Florisz Twisk en Marijtje D: Duijn. Huijs te Velze.
[vader moet zijn Hendrik Dirksz Duijn; moeder's naam veranderde van Van der Moer naar Van der Meijl en Van der Meulen !!]

NATIONALE MILITIE, Haarlem, 13 oktober 1821:
Certificaat (om te trouwen).
De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Noord-Holland, verklaart, dat
Wouter Duijn, geboren te Beverwijk den 10 junij 1798, van beroep boereknegt,
Zoon van Hendrik en van Aagje van der Moeren, wonende te Castricum,
binnen de Gemeente van Castricum is ingeschreven, dat aan hem vervolgens bij de Loting is ten deele gevallen het Nummer 3, hetwelk hem tot den dienst verpligtte, hij daaraan heeft voldaan door Nummer-verwisseling.
[Geen signalement].
[bron: website Familysearch]

HUWELIJKAFKONDIGING, Bloemendaal, 27 september 1821:
Wouter Hendriksz Duijn, boerenknegt, 23 jr, JM, zoon van Hendrik Duijn, overleden en van Aagje van der Meulen, wonende te Bloemendaal, met Geertruida Cornelia van Son, JD, 17 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Beverwijk, minderjarige dochter van Thomas van Son en Marijtje Bruijns.

HUWELIJKSAKTE, Beverwijk, 21 oktober 1821, fol. 5b:
Op heden den 21sten October des Jaars 1821 des middags ten 12 uren, zijn voor ons Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente van Beverwijk verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
Wouter Hendriksz Duijn, Boereknegt, oud 23 jaren, geboren te Velsen en wonende te Bloemendaal, meerderjarige zoon van Hendrik Duijn, op 22sten September 1814 alhier overleden en Aagje van der Meulen, wonende te Castricum, hierbij tegenwoordig en haar toestemming gevende, met
Geertruida Cornelia van Son, zonder beroep, oud 17 jaren, geboren te Wijk aan Duin en wonende alhier, minderjarige dochter van Thomas van Son en Marijtje Bruins, mede hierbij tegenwoordig en hunne toestemming gevende.
Getuigen:
Hendrik Duijn, oud 35 jaren, tapper, broeder van de bruidegom.
Jan Dekker, oud 50 jaren, modderman.
Lammert Nijman, oud 60 jaren, Bouwman, oud Oom en
Lammert Putters, oud 36 jaren, Tapper, Neef, beide van de Bruid, allen wonende binnen deze gemeente.
Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend met uitzondering van de Bruidegom, dewelke verklaarde niet te kunnen schrijven.
[bron: website Familysearch]

BEVOLKINGSREGISTER, Beverwijk, 1850-1862:
Peperstraat huisnr. 273 [deel 2 fol: 95]:
1. Duin, Wouter, geb. Velsen 1798, geh., RK, Werkman.
2. Son van, Geertruijda, geb. Wijk aan Duin 1804, geh., RK.
3. Duin, Simon, geb. Beverwijk 1837, ongeh., RK.
4. Duin, Jan, geb. Beverwijk 1844, ongeh. RK.
5. Duin, Antonia, geb. Beverwijk 1832, geh. 02-02-1851, RK, doorgehaald.
6. Kukulus, Adam, Amsterdam 1767, geh., RK, overl. 09-05-1850.
1. Geerlings, Johannes, geb. Haarlem 1819 [!], geh., RK, Arbeider.
2. Duin, Antonia, geb. Beverwijk 1832, geh., RK.
3. Geerlings, Mathias, geb. Beverwijk 30-07-1851, ongeh., RK.
4. Geerlings, Geertruida Maria, geb. Beverwijk 11-10-1853, ongeh., RK.

WOONADRESSEN:
Velsen, geboortejaar1798.
Bloemendaal, trouwjaar1821.
Beverwijk, Peperstraat 2201822.
Beverwijk, Kloosterstraat 3791825-1827.
Beverwijk, Meerstraat1829.
Beverwijk, Kloosterstraat1831-1832.
Beverwijk, aan de Schans1834.
Beverwijk, Breestraat1835.
Beverwijk, Meerstraat1837.
Beverwijk, Meerstraat 211840.
Beverwijk, Gasthuissteeg1843.
Beverwijk, Meerstraat 211845.
Beverwijk, Peperstraat 2731846.
Heemskerk, huis No. 65a1858.

OPMERKINGEN:
Wouter kon niet schrijven.
In 1831 werd Wouter vermeld als werkman, wonende aan de Kloosterstraat, in 1836 als nachtwacht, wonende te Beverwijk en in 1854 als wegwerker, wonende te Heemskerk.

OVERLIJDENSAKTE, Heemskerk, 3 augustus 1858, nr. 19:
Heden den 3den Augustus 1858, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Heemskerk verschenen
Hendrik Duijn, van beroep daglooner, oud 29 jaren, wonende aan de Straatweg alhier, Zoon van de na te noemen overledene, en Lourens Diemeer, van beroep Veldwachter, oud 48 jaren, wonende in de Kerkbuurt alhier, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 2den dezer maand des avonds ten 7 ure, in het huis staande aldaar Nommer 65a in den ouderdom van 60 Jaar is overleden Wouter Duijn, gehuwd met Geertje van Son, van beroep Straatwerker, geboren te Velsen en wonende alhier, Zoon van Hendrik Duijn en Aagje van der Moore, beide overleden.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de beide declaranten is onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

147. Cornelia VAN SON, ook Geertruida Cornelia VAN SON,
Dochter van Thomas van Son [nr. 294] en Marijtje Bruijns [nr. 295], geboren te Wijk aan Duin op 5 maart 1804, gedoopt te Beverwijk in de Rooms-Kath. kerk op 5 maart 1804, overleden te Wijk aan Zee en duin op 15 maart 1877, oud 73 jaar.

DOOPREGISTER, Beverwijk, Rooms Kath. kerk, 5 maart 1804:
Cornelia, wettige dogter van Thomas van Son en Marijtje Bruijns.
P: Sijmen Bruijns en M: Geertje Nijman.<

HUWELIJKSTOESTEMMING, Beverwijk, 22 september 1865:
Voor Cornelis Janszoon Prins, notaris in het arrondissement Haarlem ter standplaats Beverwijk is verschenen:
Cornelia van Zon, weduwe Wouter Hendrikszoon Duin, zonder beroep, wonende te Heemskerk.
Dewelke verklaarde hare toestemming te geven tot het huwelijk van haren zoon Johannes Duin, arbeider en Anthonia Broeze, zonder beroep, beide wonende te Heemskerk.
Waarvan Akte die in Originali zal worden uitgegeven is gepasseerd te Heemskerk ter woonstede van de comparante in tegenwoordigheid van Johannes Anthonius Marius Janssen, notaris klerk en Bernardus Hendrikus van deenen, kleermaker, beide wonende te Beverwijk als verzochte getuigen den 22sten September 1865.
En heeft de comparante op aanmaning van mij notaris verklaard niet te kunnen onderteekenen als zijnde hierin door beving in de hand verhinderd, waarna de genoemde getuigen met mij notaris deze onmiddelijk na voorlezing onderteekend hebben.
De comparante en de getuigen zijn allen aan mij notaris bekend.
[letterlijke weergave van deze verklaring]

OVERLIJDENSAKTE, Wijk aan Zee en Duin, 15 maart 1877, nr. 8:
Heden den 15den Maart 1877, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Wijk aan Zee en Duin verschenen
Jan Duin, wegwerker, oud 36 jaren, wonende alhier, zoon van de na te noemen overledene, en Arnoldus van Eerden, van beroep tuinder, oud 41 jaren, wonende alhier, gebuur van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den dag van heden des morgens ten 11 ure, in het huis staande alhier te Wijk aan Duin numero 223 in den ouderdom van 73 jaren is overleden Geertruida Cornelia van Son, van beroep zonder, geboren en wonende alhier, weduwe van Wouter Duin, dochter van Thomas van Son en van Geertruida Bruijns, beiden overleden.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de beide comparanten is onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN VAN WOUTER HENDRIKSZ DUIJN EN CORNELIA VAN SON:
 1. Geertruida Maria Duin,
  Geboren te Beverwijk, Peperstraat 220 op 20 oktober 1822, overleden aldaar aan de Peperstraat 247 op 28 juni 1848, oud 25 jaar.
  Ongehuwd.

  GEBOORTEAKTE, Beverwijk, 21 oktober 1822, fol. 15:
  Den 21sten dag der maand October van 't jaar 1822 ten 10 ure, voor den middag.
  Acte van Geboorte van Geertruida Maria, geboren den 20ste October des Avonds ten 6 ure, Dochter van Wouter Duin, Dagloner, wonende in de Peperstraat binnen deze Gemeente in het Huis N: 220 en Geertruida Cornelia van Son, Echtelieden.
  Het kind is erkend te zijn van het Vrouwelijk geslacht.
  Getuigen Thomas van Son, oud 52 jaren, van beroep Bouwman, wonende aan de Breestraat en Hendrik Bruijns, oud 40 jaren, van beroep Logementhouder, wonende aan de Breestraat.
  Op het verzoek aan ons gedaan door Wouter Duin.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de beide bovengemelde getuigen, verklarende de Vader niet te kunnen schrijven, bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Beverwijk.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 29 juni 1848, fol. 11v:
  Heden den 29ste Junij 1848, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk verschenen
  Hendrik van Deenen, van beroep Kleermaker, oud 49 jaren, wonende binnen deze Gemeente, bekende van de na te noemen overledene, en Tomas van Son, van beroep arbeider, oud 32 jaren, wonende binnen deze Gemeente, Neef van de overledene, welke ons hebben verklaard dat op den 28ste dezer maand des namiddags ten 6 ure, in het huis staande alhier aan de Peper Straat Numero 247 in den ouderdom van 26 Jaren is overleden Maria Duin, van beroep zonder, geboren te Beverwijk en wonende binnen deze Gemeente, jongedochter, dochter van Wouter Duin, van beroep wegwerker, en Geertruida Cornelia van Son, zonder beroep, beide wonende te Beverwijk.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 2. Hendrik Duijn,
  Geboren te Beverwijk, Kloosterstraat 379 op 23 januari 1825, van beroep dagloner (1855), arbeider, boerenknecht (1854), werkman (1855), straatwerker (1864), overleden te Heemskerk, Straatweg nr. 83 op 17 februari 1864, oud 38 jaar.
  Gehuwd te Heemskerk op 11 november 1854 met Klaasje Castricum, geboren te Castricum op 23 februari 1826, van beroep dienstbode, overleden te Heemskerk op 17 april 1855, oud 29 jaar, dochter van Jan Jacob Castricum, van beroep schelpenvisser en van Neeltje Schavemaker.

  GEBOORTEAKTE, Beverwijk, 24 januari 1825, fol. 3:
  Den 24sten dag der maand Januarij van 't jaar 1825 ten 12 ure, op den middag.
  Acte van Geboorte van Hendrik, geboren den 23sten Januarij des Morgens ten 9 ure, Zoon van Wouter Duijn, wonende binnen deze Gemeente, aan de kloosterstraat, in het Huis No. 379 en Geertruida Cornelia Van Son, Echtelieden.
  Het Kind is erkend te zijn van het Mannelijk geslacht.
  Getuigen Hendrik Duin, oud 38 jaren, van beroep dagloner, wonende aan de Breestraat en Thomas van Son, oud 54 jaren, van beroep Bouwman, wonende aan de Breestraat.
  Op het verzoek aan ons gedaan door Wouter Duin.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de beide getuigen, verklarende de Vader niet te kunnen schrijven, bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Beverwijk.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Castricum, 24 februari 1826, nr. 6:
  Den 24ste dag der maand februarij van 't jaar 1826 ten 11 ure, voor den middag.
  Acte van Geboorte van Klaasje Castricum, geboren den 23ste dezer maand des smorgens ten 3 ure, dogter van Jan Jacob Castricum, oud 59 jaren, van beroep Schelpenvisscher en Neeltje Schavemaker, deszelfs huisvrouw, en wonende alhier.
  Het Kind is erkend te zijn van het vrouwelijk geslacht.
  Getuigen Pieter Kuijs, oud 31 jaren, van beroep bouwman, wonende te Castricum en Cornelis Schavemaker, oud 50 jaren, van beroep dagloonder, wonende te Castricum.
  Op het verzoek aan ons gedaan door den vader.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door declaranten, bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Castricum.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Heemskerk, 11 november 1854, nr. 12:
  Heden den 11den November 1854 zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Heemskerk in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
  Hendrik Duin, Jongman, van beroep boerenknecht, oud 29 jaren, geboren te Beverwijk en wonende alhier, meerderjarige zoon van Wouter Duin, van beroep Wegwerker, en Geertruida Cornelia van Son, zonder beroep, echtelieden, beide wonende alhier, en
  Klaasje Castricum, Jongedochter, van beroep dienstbode, oud 28 jaren, geboren en wonende te Castricum, meerderjarige dochter van Jan Castricum, overleden, en van Neeltje Schavemaker, zonder beroep, wonende te Castricum.
  Terwijl de ouders van de bruidegom, en de moeder van de bruid ten dezen mede comparerende, verklaren hunne toestemming tot dit Huwelijk te geven.
  Getuigen:
  Thomas van Son, Vragtrijder, oud 41 jaren, Oom van de bruidegom,
  Jan Geerlings, Wagemaker, oud 24 jaren, behuwdbroeder van de bruidegom, beide wonende te Beverwijk,
  Cornelis Castricum, dagloner, oud 50 jaren, en
  Lourens Castricum, Schulper, oud 36 jaren, beide broeders van de bruid en wonende te Castricum.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, des bruidegoms vader, der bruid moeder, de twee eerste en vierde getuigen is onderteekend, verklarende de overige Comparanten en getuige geen schrijven geleerd te hebben.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Heemskerk, 18 april 1855, fol. 3:
  Heden den 18den April 1855, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Heemskerk verschenen,
  Hendrik Duin, van beroep werkman, oud 29 jaren, wonende aan de Straatweg alhier, Man van de na te noemen overledene, en Jan Welboren, van beroep Landbouwer, oud 31 jaren, wonende mede aldaar, gebuur van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 17den dezer maand des Avonds ten 6 ure, in het huis staande aldaar Nommer 63d in den ouderdom van 29 Jaar is overleden Klaasje Castricum, vrouw van Hendrik Duin, van beroep zonder, geboren te Castricum en wonende alhier, dochter van Jan Castricum en Neeltje Schavemaker, beide overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de laaste declarant is onderteekend, verklarende de eerste geen schrijven te hebben geleerd.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Heemskerk, 18 februari 1864, fol. 3:
  Heden den 18den Februarij 1864, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Heemskerk verschenen
  Frederik Schuitemaker, van beroep bloemkweker, oud 27 jaren, wonende in de kerkbuurt alhier, bekende van de na te noemen overledene, en Gerrit Koper, van beroep Veldwachter, oud 55 jaren, wonende in de Zelfde buurt, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 17den dezer maand des avonds ten 10 ure, in het huis staande aan den Straatweg alhier Nommer 83 in den ouderdom van 39 jaren is overleden Hendrik Duijn, van beroep Straatwerker, geboren te Beverwijk en wonende alhier,
  Zoon van Wouter Duijn, overleden en Geertruida Cornelia van Son, zonder beroep, wonende alhier, en weduwnaar van Klaasje Castricum.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de beide declaranten is ondeteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KIND:
  1. Jan Duin,
   Geboren te Heemskerk op 11 februari 1855, overleden te Beverwijk in het huis van zijn oom en tante Jan Geerlings en Antonia Duin op 11 augustus 1855, oud 6 maanden.
   [bron: Geboorteakte, Heemskerk, 12 februari 1855, fol. 3 en Afschrift Overlijdensakte, Heemskerk, 13 augustus 1855, fol. 5v].
 3. Agatha Cornelia Duin,
  Geboren te Beverwijk, Kloosterstraat 379 op 11 april 1827, overleden aldaar aan de Meerstraat op 21 juli 1829, oud 2 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Beverwijk, 14 april 1827, fol. 5:
  Den 14den dag der maand April van 't jaar 1827 ten 12 ure, op den middag.
  Acte van Geboorte van Agatha Cornelia, geboren den 11den April des Voormiddags ten 10 ure, dochter van Wouter Hendriksz Duin, Dagloner, wonende binnen deze Gemeente, aan de Kloosterstraat, in het Huis No. 379 en Cornelia Van Son, Echtelieden.
  Het Kind is erkend te zijn van het Vrouwelijk geslacht.
  Getuigen Hendrik Duin, oud 41 jaren, van beroep Tuinder, wonende aan de Bagijnesteeg en Thomas van Zon, oud 56 jaren, van beroep Bouwman, wonende aan de Breestraat.
  Op het verzoek aan ons gedaan door Wouter Hendriksz Duin.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de beide getuigen, verklarende de Vader niet te kunnen schrijven, bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Beverwijk.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 21 juli 1829, fol 11:
  Den 21sten dag der maand Julij van 't jaar 1829 ten 12 ure, op den middag.
  Acte van Overlijden van Agatha Cornelia Duin., overleden op heden ten half een ure, des nachts, oud ruim 2 jaren, wonende en overleden binnen deze gemeente, geboren te Beverwijk den 11den van April des Jaars 1827, dochter van Wouter Duin, werkman van Beroep en van Geertruida Cornelia van Zon, wonende aan de meerstraat alhier.
  Op de verklaring van Thomas van Zon, Grootvader van de overledene, oud 59 jaren, wonende aan de Breedstraat, van beroep Bouwman en van Hendrik Bruijns, wonende aan de Breedstraat, van beroep Logementhouder, oud 46 jaren, Oom van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de Beide Comparanten, bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Beverwijk.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 4. Thomas Duin,
  Geboren te Beverwijk aan de Meerstraat op 14 juli 1829, overleden aldaar op 11 juni 1839, oud 9 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Beverwijk, 15 juli 1829, fol. 12:
  Den 15den dag der maand Julij van 't jaar 1829 ten 12 ure, op den middag.
  Acte van Geboorte van Thomas, geboren den 14den dezer maand des nachts ten half 1 ure, Zoon van Wouter Duin, bouwman van beroep en van Geertruida Cornelia van Zon, echtelieden, wonende binnen deze gemeente aan de meerstraat.
  Het Kind is erkend te zijn van het mannelijk geslacht.
  Getuigen Thomas van Zon, oud 59 jaren, van beroep Bouwman, wonende aan de Breedstraat en Hendrik Bruijns, oud 46 jaren, van beroep Logementhouder, wonende aan de breedstraat.
  Op het verzoek aan ons gedaan door Wouter Duin.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de beide getuigen, verklarende de vader niet te kunnen schrijven, bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Beverwijk.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 12 juni 1839, fol. 10:
  Op heden den 12den der maand Junij 1839, zijn voor ons ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Beverwijk in het huis der Gemeente verschenen:
  Jan Bulder, van beroep Arbeider, oud 25 jaren, wonende aan de Meerstraat, Gebuur van de na te noemen Overledene, en Pieter Klooster, van beroep moddderman, oud 37 jaren, wonende aan de Meerstraat, gebuur van de Overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 11den dezer maand des voormiddags ten 9 ure, in het huis staande aan de Meerstraat No. 21, is overleden Thomas Duijn, van beroep zonder, wonende aan de Meerstraat, in den ouderdom van 10 jaren, zoon van Wouter Duijn, werkman van beroep, en van Geertruida Cornelia van Zon, echtelieden, wonende in het voormelde huis, zijnde de overledene geboren den 14den van julij 1829, zijnde geboren te Beverwijk.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door ons is onderteekend, als mede de eerste getuige, verklarende de tweede niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 5. Antonia Duijn, zie nr. 73.
  Geboren te Beverwijk aan de Kloosterstraat op 6 februari 1832, Rooms-Katholiek, overleden te Beverwijk op 12 oktober 1895, oud 63 jaar.
  Gehuwd te Beverwijk op 2 februari 1851 met Johannes (Jan) Bernardus Geerlings, geboren te Haarlem op 20 augustus 1829, Rooms Katholiek, van beroep timmerman, wagenmaker, overleden te Beverwijk op 10 juli 1896, oud 66 jaar.
 6. Simon Duijn,
  Geboren te Beverwijk aan de Schans op 29 juni 1834, overleden aldaar op 23 oktober 1835, oud 16 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Beverwijk, 30 juni 1834, fol. 9:
  Den 30sten dag der maand Junij van 't jaar 1834 ten 12 ure, op den middag.
  Acte van Geboorte van Simon, geboren te Beverwijk den 29sten dezer maand des Avonds ten half 11 ure, Zoon van Wouter Duijn, oud 36 Jaar, Nachtwacht van beroep en van Geertruida Cornelia van Son, oud 30 Jaar, echtelieden, wonende aan de Schans, binnen deze gemeente.
  Het Kind is erkend te zijn van het mannelijk geslacht.
  Getuigen Willem Vermeulen, oud 58 jaren, van beroep Werkman, wonende aan de Schans, en Thomas van Son, oud 63 jaren, van beroep landbouwer, wonende aan de Breedstraat.
  Op het verzoek aan ons gedaan door Wouter Duijn.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de beide getuigen, verklarende de vader niet te kunnen schrijven, bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Beverwijk.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 23 oktober 1835, fol. 11v:
  Den 23sten October van 't jaar 1835 ten 12 ure, op den middag.
  Acte van Overlijden van Simon Duijn, overleden den 23sten dezer ten half 3 ure des nagts, oud ruim 1 jaren, wonende en overleden, wonende en overleden te Beverwijk, van beroep zonder, geboren te Beverwijk den 29sten Junij 1834, zoon van Wouter Duijn, van beroep Werkman en van Geertruida Cornelia van Son, beide wonende binnen deeze Gemeente.
  Op de verklaring van Wouter Duijn, Vader van de overledene, oud 37 jaren, wonende aan de Breestraat, van beroep Werkman en van Hendrik Bruijns, wonende aan de Breestraat, van beroep Logementhouder, oud 54 jaren, Oudoom van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de tweede getuigen, verklarende de eerste niet te kunnen schrijven, bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Beverwijk.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 7. Simon Duijn,
  Geboren te Beverwijk op 13 mei 1837, van beroep dagloner, arbeider, tuinder, overleden te Beverwijk op 25 november 1906, oud 69 jaar.
  Gehuwd te Beverwijk op 10 augustus 1862 met Catharina Jans Bruins, geboren te Beverwijk op 25 april 1829, overleden aldaar op 23 april 1885, oud bijna 56 jaar, dochter van Joannes (Jan) Fransz Bruijns en Catharina Jans Timmer.

  GEBOORTEAKTE, Beverwijk, 27 april 1829, fol. 8v:
  Den 27sten dag der maand April van 't jaar 1829 ten 12 ure, op den middag.
  Acte van Geboorte van Catharina, geboren den 25sten dezer maand des Avonds ten 7 ure, dochter van Johannes Bruins, werkman van beroep en van Catharina Timmer, echtelieden, wonende binnen deze gemeente, aan de Torenstraat.
  Het Kind is erkend te zijn van het vrouwelijk geslacht.
  Getuigen Dirk de Reus, oud 36 jaren, van beroep Schulper, wonende aan de Torenstraat en Arend van der Pol, oud 36 jaren, van beroep Tuinman, wonende aan de Torenstraat.
  Op het verzoek aan ons gedaan door Johannes Bruins.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door den vader de beide getuigen, bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Beverwijk.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Beverwijk, 13 mei 1837, fol. 9v:
  Den 13den dag der maand Mei van 't jaar 1837 ten 1 ure, na den middag.
  Acte van Geboorte van Simon, geboren te Beverwijk op heden den 13den van mei des morgens ten half 1 ure, zoon van Wouter Duijn, oud 38 Jaar, werkman van beroep en van Geertruida Cornelia van Son, oud 33 Jaar, echtelieden, wonende aan de Meerstraat, binnen deze gemeente.
  Het Kind is erkend te zijn van het mannelijk geslacht.
  Getuigen Thomas van Son, oud 67 jaren, van beroep tapper, wonende aan de Schans en Hendrik Bruijns, oud 54 jaren, van beroep Logementhouder. Op het verzoek aan ons gedaan door Wouter Duijn.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de beide getuigen, verklarende de vader niet te kunnen schrijven, bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Beverwijk.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  VERKLARING VAN ONVERMOGEN, Heemskerk, 24 juli 1862:
  De burgemeester van Heemskerk, verklaart op het getuigenis van Gerrit Koper veldwachter en Teunis de Vries Landbouwer, beide goed te naam en faam staande ingeschreven dezer gemeente, dat Gertruida Cornelia van Son onvermogend is om kosten, wegens het voorgenomen huwelijk van haar zoon te dragen en haar gezondheid niet toestaat om er bij tegenwoordig te zijn.
  Heemskerk, 24 julij 1862.

  CERTIFICAAT VAN ONVERMOGEN, Heemskerk, 24 juli 1862 (huwelijksbijlage):
  De Burgemeester van Heemskerk verklaart dat Simon Duin, dagloner, wonende alhier, is onvermogend om te betalen de Zegel en leges gelden, voor de Schrifturen benoodigd tot het aangaan van een Huwelijk.
  Heemskerk, den 24 Julij 1862.
  [letterlijke weergave van het certificaat]

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 21 juli 1862 (huwelijksbijlage):
  De Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland
  verklaart, dat Simon Duin, geboren te Beverwijk den 13e Mei 1837, wonende te Heemskerk, van beroep arbeider,
  Zoon van Wouter, overleden 1858 en van Geertruida Cornelia van Son, wonende te Heemskerk,
  in het inschrijvings-register van de Gemeente Heemskerk van het jaar 1856 voor de ligting van het jaar 1856 is ingeschreven, en dat hem vervolgens bij de loting is ten deel gevallen No. 11, dat, buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verpligt.
  [letterlijke weergave van deze verklaring]


  HUWELIJKSAKTE, Beverwijk, 10 augustus 1862, nr. 7:
  Heden den 10den Augustus 1862, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk, in het Huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
  Simon Duijn, jongman, arbeider, oud 25 jaren, geboren alhier en wonende te Heemskerk, meerderjarige zoon van Wouter Duijn, overleden en van Geertruida Cornelia van Son, zonder beroep, wonende te Heemskerk; en
  Catharina Bruijns, Jongedochter, zonder beroep, oud 33 jaren, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Johannes Bruijns, tuinder en van Catharina Timmer, zonder beroep, beide wonende alhier.
  Getuigen:
  Johannes Bernardus Geerlings, timmerman, oud 33 Jaren, behuwdbroeder des bruidegoms, wonende te Heemskerk.
  Tijs Assendelft, arbeider, oud 50 jaren, oom van de bruid, wonende in de Vogelenzang.
  Hendrik Bruijns, Landwerker, oud 68 jaren, oom der bruid, wonende te Wijk aan zee en duin.
  Gerrit Timmer, arbeider, oud 70 jaren, wonende alhier en zijnde oom der bruid.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, de Comparanten en getuigen is onderteekend, met uitzondering van den vierde getuige die verklaarde niet te kunnen schrijven.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 24 april 1885, nr. 32:
  Heden den 24sten April 1885, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk verschenen,
  Simon Duin Wouterszoon, van beroep tuinder, oud 47 jaren, wonende te Wijk aan Duin, echtenoot van de na te noemen overledene, en Pieter Tervoort, van beroep arbeider, oud 79 jaren, wonende alhier, oom van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 23sten April dezes jaars des namiddags ten 1 ure, op den Koudenhoorn in den ouderdom van ruim55 jaren is overleden Catharina Bruijn, van beroep zonder, geboren alhier en wonende te Wijk aan Duin, echtgenoote van Simon Duin Wouterszoon voornoemd, dochter van Johannes Bruijns en Catharina Timmer, beiden overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons en de aangevers is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 26 november 1906, nr. 90:
  Heden den 26ste November 1906, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk,
  Johannes Duijn, van beroep wegwerker, oud 66 jaren, wonende te Wijk aan Zee en Duin, broeder van den overledene en Johannes Markx, van beroep straatmaker, oud 62 jaren, wonende alhier,
  die verklaarden, dat op den 25ste November dezes jaars des namiddags ten 9 ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier aan de Kerkstraat nummer 10 in den ouderdom van 69 jaren is overleden Simon Duijn, van beroep arbeider, geboren en wonende alhier, weduwnaar van Catharina Bruins, zoon van Wouter Duijn en geertruida Cornelia van Son, beiden overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons is onderteekend met de aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 8. Johannes Duin, ook Jan Duin,
  Geboren te Beverwijk aan de Meerstraat op 17 juni 1840, van beroep wegwerker, arbeider, overleden te Wijk aan Zee en Duin op 18 april 1912, oud 71 jaar.
  Gehuwd te Heemskerk op 1 oktober 1865 met Anthonia Broeze, geboren te Beverwijk aan de Houtweg op 1 april 1841, van beroep dienstbode (1865), overleden te Wijk aan Zee en Duin op 23 juni 1923, oud 82 jaren, dochter van Jan Broeze, van beroep dagloner en van Catharina Schoorl.

  GEBOORTEAKTE, Beverwijk, 18 juni 1840, fol. 15:
  Op heden den 18den dag der maand Junij 1840, is voor ons ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Beverwijk verschenen:
  Wouter Hendriks Duin, van beroep werkman, oud 42 jaren, wonende aan de meerstraat No. 21, welke ons heeft verklaard dat in zijne tegenwoordigheid op den 17den dezer des morgens ten 5 ure, in het huis staande als boven is geboren een Kind van het mannelijke geslacht, uit Geertruida Cornelia van Zon, van beroep Zonder, wonende met den Comparant in het zelfde huis als zijnde zijne wettige vrouw, oud 36 jaar, welk Kind zal genaamd worden Johannes.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Thomas van Zon, van beroep werkman, oud 27 jaren, wonende aan de Schans en van Simon van Zon, van beroep Schelper, oud 39 jaren, wonende aan den achterweg en is deze Akte door ons, benevens den de Getuigen, na voorlezing onderteekend, verklarende de vader niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Beverwijk, 2 april 1841, fol. 8v:
  Op heden den 2den dag der maand April 1841, is voor ons ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk verschenen
  Jan Broeze, van beroep dagloner, oud 40 jaren, wonende aan den houtweg, welke ons heeft verklaard dat in zijne tegenwoordigheid op den 1sten dezer maand des voormiddags ten 11 ure, in het huis staande aan den houtweg is geboren een kind van het vrouwelijke geslacht, uit Catharina Schoorl, van beroep zonder, wonende met den Comparant in het zelfde huis als zijnde zijne wettige huisvrouw, oud 32 jaar, welk kind zal genaamd worden Anthonia.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Klaas Hoogzaad, van beroep dagloner, oud 28 jaren, wonende aan den houtweg en Gijsbert Berle, van beroep daglooner, oud 24 jaren, wonende aan den houtweg en is deze akte door ons, benevens den vader en de getuigen, na voorlezing onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 14 september 1865:
  De Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland verklaart,
  dat Johannes Duijn, geboren te Beverwijk den 17 Junij 1840, wonende te Heemskerk, van beroep arbeider,
  Zoon van Wouter Hendriks en van Geertruida Cornelia van Zon, wonende te Heemskerk, de eerste overleden,
  in het inschrijvings-register van de Gemeente Heemskerk van het jaar 1859 voor de ligting van het jaar 1859 is ingeschreven, en dat hem vervolgens bij de loting is ten deel gevallen No. 8, dat, buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verpligt.
  [letterlijke weergave van deze verklaring]

  HUWELIJKSTOESTEMMING, Beverwijk, 22 september 1865:
  Voor Cornelis Janszoon Prins, notaris in het arrondissement Haarlem ter standplaats Beverwijk is verschenen:
  Cornelia van Zon, weduwe Wouter Hendrikszoon Duin, zonder beroep, wonende te Heemskerk.
  Dewelke verklaarde hare toestemming te geven tot het huwelijk van haren zoon Johannes Duin, arbeider en Anthonia Broeze, zonder beroep, beide wonende te Heemskerk.
  Waarvan Akte die in Originali zal worden uitgegeven is gepasseerd te Heemskerk ter woonstede van de comparante in tegenwoordigheid van Johannes Anthonius Marius Janssen, notaris klerk en Bernardus Hendrikus van deenen, kleermaker, beide wonende te Beverwijk als verzochte getuigen den 22sten September 1865.
  En heeft de comparante op aanmaning van mij notaris verklaard niet te kunnen onderteekenen als zijnde hierin door beving in de hand verhinderd, waarna de genoemde getuigen met mij notaris deze onmiddelijk na voorlezing onderteekend hebben.
  De comparante en de getuigen zijn allen aan mij notaris bekend.
  [letterlijke weergave van deze verklaring]

  HUWELIJKSAKTE, Heemskerk, 1 oktober 1865, nr. 8:
  Heden den 1sten October 1865, zijn voor ons ondergeteekende, Amstenaar van den burgerlijken stand der gemeente Heemskerk in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
  Johannes Duijn, jongman, van beroep Wegwerker, oud 25 jaren, geboren te Beverwijk en wonende alhier, meerderjarige Zoon van Wouter Hendriks Duijn, overleden en van Geertruida Cornelia van Zon, zonder beroep, wonende alhier, en
  Anthonia Broeze, jongedochter, van beroep dienstbode, oud 24 jaren, geboren te Beverwijk en wonende alhier, onlangs gewoond hebbende te Castricum, meerderjarige dochter van Jan Broeze en van Catharina Schoorl, beiden overleden.
  Getuigen:
  Simon Duijn, dagloner, oud 28 jaren, broeder des bruidegoms,
  Jacob Broeze, Boereknecht, oud 26 jaren, broeder der bruid, beide wonende te Wijk aan Zee en duin,
  Pieter Bakker, dagloner, oud 40 jaren, behuwdbroeder der bruid, en
  Johannes Bernardus Geerlings, Tmmerman, oud 36 jaren, behuwdbroeder des bruidegoms, beide wonende te Beverwijk.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, de Comparanten en de getuigen is ondeteekend, met uitzondering van de derde getuigen, welke verklaarden geen schrijven geleerd te hebben.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Wijk aan Zee, 1912, nr. 14:
  Johannes Duin, overleden te Wijk aan Zee en Duin op 18 april 1912, oud 71 jaar, echtgenoot van Anthonia Broeze, zoon van Wouter Duin en van Geertruida van der Zon.
  [bron: Digitale Stamboom Kennemerland]

  OVERLIJDENSAKTE, Wijk aan Zee, 1923, nr. 26:
  Anthonia Broeze, overleden te Wijk aan Zee en Duin op 23 juni 1923, oud 82 jaar, weduwe van Johannes Duin, dochter van Johannes Broeze en van Catharina Schoorl.
  [bron: Digitale Stamboom Kennemerland]

  KINDEREN:
  1. Wouter Johannes Duin,
   Geboren te Heemskerk op 13 februari 1866, ingelijfd in de Nationale Militie op 5 mei 1886 en nog dienende bij 4 Regiment Vesting-Artillerie in 1891, van beroep arbeider, overleden na 1897, mogelijk in Wijk aan Zee en Duin.
   Gehuwd te Beverwijk op 27 augustus 1891 met Petronella Tromp, geboren te Beverwijk op 23 februari 1870, overleden na 1891, mogelijk in Wijk aan Zee en Duin, dochter van Dirk Tromp en Elisabeth Butter.
  2. Johannes Duin,
   Geboren te Heemskerk op 7 december 1867, van beroep arbeider, overleden na 1907, mogelijk in Beverwijk.
   Gehuwd te Beverwijk op 5 mei 1898 met Adriana Duiker, geboren te Beverwijk op 9 november 1870, overleden na 1904, mogelijk in Beverwijk, dochter van Christiaan Hendriksz Duiker en Catharina Jacobs de Lange.
  3. Hendricus Duin,
   Geboren te Wijk aan Zee op 2 juli 1870.
   Gehuwd te Velsen op 1 februari 1894 met Susanna Maria van der Zon.
  4. Simon Duijn,
   Geboren te Wijk aan Zee op 19 september 1872.
   Gehuwd te Wijk aan Zee op 21 mei 1896 met Wilhelmina Lodewijks.
  5. Katharina Duijn,
   Geboren te Wijk aan Zee op 11 september 1875, overleden aldaar op 6 juni 1885, oud 9 jaar.
  6. Mathijs Duijn,
   Geboren te Wijk aan Zee op 5 mei 1877, overleden aldaar op 15 augustus 1877, oud 3 maanden.
  7. Geertruida Cornelia Duijn,
   Geboren te Wijk aan Zee op 11 augustus 1878, overleden aldaar op 17 oktober 1898, oud 20 jaar.
  8. Anthonia Duijn,
   Geboren te Wijk aan Zee op 31 december 1881.
  9. Katharina Duijn,
   Geboren te Wijk aan Zee op 14 juli 1884, overleden na 1904, mogelijk in Beverwijk.
 9. Thomas Duijn,
  Geboren te Beverwijk aan de Gasthuissteeg op 2 mei 1843, overleden aldaar op 23 maart 1845, oud bijna 2 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Beverwijk, 3 mei 1843, fol. 9v:
  Op heden den 3den dag der maand Mei 1843, is voor ons ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk verschenen:
  Wouter Duijn, van beroep arbeider, oud 45 jaren, wonende [aan] de Gasthuissteeg alhier, welke ons heeft verklaard dat in zijne tegenwoordigheid op den 2den dezer maand des avonds ten half 12 ure, in het huis staande aan de Gasthuissteeg alhier is geboren een kind van het mannelijke geslacht, uit Geertruida Cornelia van Zon, van beroep Zonder, wonende met den Comparant in het zelfde huis, als zijnde zijne wettige vrouw, oud 39 jaar, welk kind zal genaamd worden Thomas.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Leendert van Eeken, van beroep nachtwacht, oud 37 jaren, wonende aan de Gasthuissteeg en van Thomas van Zon, van beroep tapper en slaapstedehouder, oud 72 jaren, wonende aan de breedstraat bij de Schans en is deze akte na voorlezing door ons, en de tweede getuige onderteekend, verklarende de vader en de eerste niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 24 maart 1845, fol. 6:
  Heden den 24sten van Maart 1845, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk verschenen
  Thomas van Son, van beroep Tapper, oud 75 jaren, wonende aan de breedstraat alhier, Grootvader van de na te noemen overledene, en Jan Cornelisse, van beroep Kleedermaker, oud 57 jaren, wonende aan de breedstraat alhier, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 23sten dezer maand, des avonds ten half 6 ure, in het huis staande aan de meerstraat alhier nommer 21 in den ouderdom van bijna 2 jaren is overleden Thomas Duin, van beroep zonder, geboren te Beverwijk en wonende in bovengemeld huis, zijnde geboren den 2den van Mei des jaars 1843, zoon van Wouter Duin, arbeider van beroep en van Geertruida Cornelia van Son, echtelieden wonende binnen deze gemeente.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de beide comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 10. Agatha Johanna Duin,
  Geboren te Beverwijk aan de Peperstraat op 2 mei 1846, overleden aldaar op 8 augustus 1846, oud 3 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Beverwijk, 2 mei 1846, fol. 10:
  Hen den 2den Mei 1846, is voor ons ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk verschenen:
  Wouter Duin, van beroep werkman, oud 48 jaren, wonende in de peperstraat alhier, welke ons heeft verklaard dat op den 2den dezer maand des morgens ten 10 ure, in het huis staande in de peperstraat voornoemd is geboren een kind van het vrouwelijke geslacht, uit zijne huisvrouw Geertruida Cornelia van Zon, van beroep Zonder, wonende in het zelfde Huis, welk kind zal genaamd worden Agatha Johanna.
  Zijnde deze verklaring gedaan op aangifte van den Vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrik Bruijns, van beroep Logementhouder, oud 65 jaren, wonende binnen deze gemeente en van Thomas van Zon, van beroep zonder, oud 73 jaren, wonende binnen deze gemeente en is deze akte na voorlezing door ons, en de beide getuigen onderteekend, verklarende de vader geen schrijven geleerd te hebben.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 10 augustus 1846, fol. 11v:
  Heden den 10den van Augustus 1846, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk verschenen
  Thomas van Son, van beroep tapper, oud 76 jaren, wonende aan de meerstraat alhier, grootvader van de na te noemen overledene, en Simon van Son, van beroep schulper, oud 46 jaren, wonende aan de hobbesteeg alhier, oom van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 8sten dag dezer maand, des morgens ten half 9 ure, in het huis staande aan de peperstraat alhier nommer 243 in den ouderdom van 14 weken is overleden Agatha Johanna Duijn, van beroep zonder, geboren te Beverwijk en wonende in bovengemeld huis, zijnde geboren den 2den van Mei dezes jaars, dochter van Wouter Duijn, werkman van beroep en van Geertruida Cornelia van Son, echtelieden wonende binnen deze gemeente.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de beide comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]


148. Cornelis TROMP,
Zoon van Klaas Cornelisz Tromp [nr. 296] en Trijntje Klaasse Dreger [nr. 297], geboren te Velsen in 1769/70, Rooms Katholiek, van beroep bouwman, boer, overleden te Velsen op 25 augustus 1823, oud 53 jaar.
Gehuwd te Driehuis in R.K. Engelmunduskerk op 3 mei 1801 en voor Schout en Schepenen in Velsen met Dijna Willems VERZIJLBERG.

IMPOST op Trouwen, Velsen, 17 april 1801:
Cornelis Tromp, JM, gebooren en woonende onder Velsen, classis f 6.- met Diena Versijlberg, JD, gebooren en woonende onder Velsen, classis f 6.-

TROUWREGISTER, Driehuis (Velsen), Rooms-Kath. kerk, 3 mei 1801:
Cornelis Claas Tromp en Diena Willemz Verzeijlbergen. In Facie Ecclesiae.
Santpoort.

TROUWREGISTER, Velsen (S&S), 3 mei 1801:
Cornelis Tromp, JM. geboren te Velsen & Dina Verzijlberg, JD, geboren te Velsen.

NOTARISAKTE (Jan Schouten), Haarlem, 3 augustus 1807, boek 1422, blz. 66-75:
Testament op de langst levende van Claas Tromp en Trijntje Dreger, echtelieden wonende Hofgeest Velsen, of hun twee kinderen bij overlijden: Cornelis Tromp en Steijntje Claassen Tromp, huisvrouw van Hannes Penning. Aan Steijntje de boerenwoning Hofgeester Eijnde, nu bewoond door Jacob Castricum, met karnhuis, etc. en aan Cornelis de ouderlijke woning (bouwhuijs/boerenwoning) met toebehoren.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 947, Schepenrol, Velsen, 6 februari 1811:
Request aan den Gerechte van Velsen:
Geven met verschuldigde Eerbied te kennen Heert Henneman en Cornelis Tromp beijde woonaghtig op den Hofgeest onder Velsen, dat zij Supplianten ingevolgen appointement van Heeren Scheepenen deezer Ambagten in dato 7 december 1791 met en benevens Klaes Tromp zijn aangesteld en gecommitteerd tot het besturen en regeren van twee stukken Hooijland gelegen inde polder de Velserbroek onder deezen Ambagte.
Eerstelijk van een stuk Hooijland gelegen inde Westbroek de Lockerskamp genaamt, groot 1 Morgen 400 Roeden op den 6 Maij 1750 ten behoeve van Cornelis Dreeger voor Schout en Scheepenen van Velsen gepasseerd omme uijt de revenuen van dien na aftrek des lasten zo verre die zullen strekken ter Adsistering dergeenen die in tijde en wijlen zulxs mogten nodig hebben en afkomstig zijn uijt de famielie van Aris Dreeger, grootvader van Cornelis Dreeger.
En laatstelijk nog van een stuk Hooijland gelegen in de Oosterbroek de Hader genaamd groot 2 morgen, op den 5 November 1755 ten behoeve van Sijmen Roos en Cornelis Dreeger voor Schout en Scheepenen als vooren gepasseerd omme uijt de revenuen van dien na aftrek des Lasten, zoo verre die zullen strekken te adsistering de geenen dien in tijden en wijlen zulks mogten nodig hebben en afkomstig zijn uijt de famielie van Cornelis Willems Lans en Cornelis Klaasen Dreeger.
Dat de Supplianten thans alleen met den gemelden besturing en regeering bezwaerd zijnde, als zijnde Klaes Tromp deeze weereld overleeden, Reedenen waaromme zij Requestranten zig zijn keerende tot Ued: agtbaren Eerbiediglijk verzoekenden dat het Ued: Achtbaren gunstig mogt behagen in plaats van Wijlen gezegde Klaas Tromp ter meede bestuuring en regering des twee gemelden Stukken Land met en bij den Supplianten te committeren en aantestellen de persoon van Johannes Penning, meede onder Velsen woonagtig.
[Schout en scheepenen benoemen vervolgens Johannes Penning].

OVERLIJDENSAKTE, Velsen, 26 augustus 1823, nr. 27:
Den 26ste dag der maand Augustus van 't jaar 1823 ten 10 ure, voor den middag.
Acte van Overlijden van Cornelis Tromp, overleden den 25ste Augustus ten half 11 ure des Avonds, oud 53 jaren, wonende en overleden onder Velsen, van beroep Bouman, geboren te Velsen, gehuwd geweest met Dina Verzijlberg, zoon van Klaas Tromp en Trijntje Dreger.
Op de verklaring van Johannes Penning, Swager van de overledene, oud 50 jaren, wonende onder Velsen, van beroep Bouman en van Jacobus Graaman, wonende onder Velsen, van beroep Bouman, oud 25 jaren, Neef van de overledene.
Na mijne voorlezing geteekend door de Declaranten, bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende, Coenraad Schreuder, Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Velsen.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

OPMERKING:
Cornelis en Dijna hadden inderdaad 2 dochter met de naam Catharina. Bij het huwelijk van de jongste, was Gerrit van der Veldt, de echtgenoot van de oudste Catharina huwelijksgetuige.

149. Dijna VERZIJLBERG,
Dochter van Willem Jacobsz Verzijlberg [nr. 298] en Catharina Jurriaans Kock [nr. 299], geboren te Sandpoort (gem. Velsen), gedoopt te Driehuis in de R.K. Engelmundus kerk op 1 april 1781, van beroep landbouwster, winkelierster (1834), overleden te Velsen op 1 september 1847, oud 66 jaar.
Gehuwd (2) te Velsen op 15 mei 1826 met Sijberth Teunisz KOS, geboren en gedoopt te Velsen op 14 januari 1785, Rooms Katholiek, van beroep landbouwer, overleden te Velsen op 27 april 1850, oud 65 jaar, eerder weduwnaar van Neeltje Graman, zoon van Teunis Klase Kos en Ariaantje Sijberts Schuijt.

DOOPREGISTER, Driehuis (Velsen), Rooms-Kath. kerk, 1 april 1781:
Dijna, dogter van Willem ver Zijlberg en Cathriena Kock.
D:B: Johannis Kock en Sijtje ver Zijlberg.
Zandpoort.

DOOPREGISTER, Driehuis (Velsen), Rooms-Kath. kerk, 14 januari 1785:
Sijberth, Zoon van Teunis Klase Kos en Ariaantje Sijberts Schuijt.
D:B: Engel Duijn en Grietje Sijberts.
Velserduijn.

HUWELIJKSAKTE, Velsen, 15 mei 1826, fol. 6:
Op heden den 15den Meij des Jaars 1826 des middags ten 12 uren, zijn voor ons Coenraad Schreuder, Burgemeester, Ambtenaar van den Bugerlijken tand der Gemeente Velsen verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
Sijberth Kos, oud 41 jaren, van beroep landbouwer, geboren en wonende onder Velsen, laatst weduwenaar van Neeltje Graman, meerderjarige zoon van Teunis Klase Kos en Ariaantje Sijberts Schuijt, wonende beide onder Schooten, hier tegenwoordig en toestemmende;
En Dijna Verzijlberg, oud 45 jaren, van beroep Landbouwster, geboren en wonende onder Velsen, weduwe van Cornelis Tromp, meerderjarige dochter van Willem Verzijlberg en Cathriena Kock, beide overleden; verklarende de Contractante onder presentatie van Eede, dat hare Grootouders ook zijn overleden, doch dat vermits de plaatsen van Overlijden haar onbekend zijn, zij daar van geene Actens kan bekomen.
De voorafgaande Acten, welke, nevens het zesde Hoofdstuk van het Huwelijk, volgens de Wet van 26 Ventose XIe Jaar, voorgelezen zijn, bestaan: in een Extract uit het register der Afkondigingen, behoorlijk te Velsen afgekondigd en aangeplakt op Zondag den 30sten April, en op zondag den 7den Mei laatstleden,
2e de Doopacte des Contractants,
3e de acte van Overlijdenzijner laatste huisvrouw,
4e de Doopacte der Contractante,
5e de acte van Overlijden haars mans,
6e de begraafacte haars Vaders, en
7e de begraafacte harer Moeder respectivelijk afgegeven te Velsen den 28sten April dezes jaars.
Getuigen:
Cornelis Pruim, Werkman, oud 42 jaren,
Martinus van Gelder, Landbouwer, oud 40 jaren, beide goede bekenden van den Contractant.
Hermanus Lokerman, Werkman, oud 29 jaren, en
Cornelis Borst, Werkman, oud 29 jaren, goede bekenden van de Contractante, wonende allen onder Velsen, die ook onder presentatie van Eede verklaard hebben, dat de Grootouders der Contractante zijn overleden, doch dat vermits de plaatsen van Overlijden onbekend zijn, zij in de onmogelijkheid is om daar van de Actens te kunnen bekomen.
Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend, uitgenomen de vader des Contractants die verklaard heeft niet te kunnen schrijven noch tekenen.
(Dijna tekent met de naam Dintje ver Zijlberg)
[bron: website Family Search]

OVERLIJDENSAKTE, Velsen, 1 september 1847, nr. 49:
Heden den 1sten September 1847, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Velsen verschenen,
Jacob Tromp, van beroep Landman, oud 28 jaren, wonende alhier, zoon van de na te noemen overledene, en Hendrik Opden Heijde, van beroep Gemeente Ontvanger, oud 29 jaren, wonende alhier, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard dat op den 1sten september des morgens ten 4 ure, in het huis staande op Hofgeest in den ouderdom van 66 jaren is overleden Dina Verzijlberg, van beroep zonder, geboren en wonende alhier, Echtgenoote van Sijbert Kors, Boerenknecht, wonende alhier, dochter van Willem Verzijlberg en Catharina Kok, beide overleden.
En hebben wij hiervan opgemaakt dze akte, welke na voorlezing door ons met de Comparanten is onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Velsen, 27 april 1850, nr. 20:
Heden den 27sten April 1850, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Velsen verschenen,
Theodorus Graaman, van beroep Landbouwer, oud 57 jaren, wonende alhier, Zwager van de na te noemen overledene, en Jan Maas, van beroep arbeider, oud 39 jaren, wonende mede alhier, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 27sten April des morgens ten 3 ure, in het huis staande op Velserduin in den ouderdom van 65 jaren is overleden Sijbrand Kors, van beroep zonder, geboren en wonende alhier, laatst weduwnaar van Dina Verzijlbergen, en zoon van Teunis Kors en Ariaantje Schuijt, beide overleden.
En hebben wij hiervan opgemaakt dze akte, welke na voorlezing door ons met de Comparanten is onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN:
 1. Catharina Tromp, ook Trijntje Tromp,
  Geboren te Santpoort (gem. Velsen), gedoopt te Driehuis in de Rooms-Katholieke Engelmunduskerk op 26 februari 1802, overleden te Haarlem, Kennemerplein 24a op 23 maart 1880, oud 78 jaar.
  Gehuwd te Schoten op 9 mei 1824 met Gerrit van der Veldt, ook Gerrit van der Veld, geboren te Haarlem in 1797, van beroep landbouwer in Schoten (1824), werkman (1859), overleden te Haarlem,Varkenmarkt 768 op 3 december 1859, oud 62 jaar, zoon van Pieter van der Veldt en Anna Erven.

  DOOPREGISTER, Driehuis (Velsen), Rooms-Kath. kerk, 26 februari 1802:
  Den 26 febr: Catharina, dogter van Cornelis Claasz. Tromp en Dina Wm. Verzijlbergen.
  D:B: Jan Willemz Penning En Stijntje Claasz Tromp.
  Sandpoort.

  HUWELIJKSAFKONDIGING, Schoten, 25 april 1824:
  Op heden den 25sten April 1824 des middags ten 12 uren, hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Schooten en gehugten, voor de deur van het Raadhuis dezer Gemeente voor de eerste maal afgekondigd, dat er Trouwbelofte is, tusschen
  Gerrit van der Veldt, jongman, oud ruim 26 jaar, van beroep landbouwer, gebooren te Haarlem en wonend in de Heerlijkheid Zaanen gemeente Schooten en gehugten, Meerderjarige zoon van wijlen Pieter van der Veldt en Anna Erven, wonend in de heerlijkheid Zaanen gemeente Schooten en gehugten, en
  Catharina Tromp, jonge Dogter, oud ruim 22 jaar, van beroep zonder, geboren en wonend te Velsen, meerderjarige Dogter van wijlen Cornelis Klaasze Tromp en Dina Wilmse Verzijlbergen, wonend te Velsen, en heb ik deze afkondiging aan de deur van gemeld Raadhuis doen aanplakken op den dag en jaar voorschreven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Schoten, 9 mei 1824, nr. 4:
  Gerrit van der Veldt, geboren te Haarlem, oud 26 jaar, van beroep landbouwer, zoon van Pieter van der Veldt en Anna Erven, met Catharina Tromp, geboren te Velsen, oud 22 jaar, dochter van Cornelis Tromp en Dina Verzeilbergen.
  [bron: Digitale Stamboom Kennemerland]

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 5 december 1859, fol. 176v:
  Op heden den 5den December 1859, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem, verschenen:
  Johannes Jacobus de Loos, oud 43 jaren, van beroep aanspreker en Cornelis de Jong, oud 44 jaren, van beroep aanspreker, wonende beiden alhier, bekenden van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 3den dezer des voormiddags ten 4 ure, in het huis staande aan de Varkenmarkt Wijk 6, No. 768, is overleden:
  Gerrit van der Veld, in den ouderdom van 62 jaren, geboren alhier, van beroep Werkman, gewoond hebbende als voren, Echtgenoot van Trijntje Tromp, Zoon van Pieter van der Veld, overleden en Anna Erf, zonder beroep, wonende alhier, in der tijd Echtelieden.
  En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing is onderteekend door ons en door de beide aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 24 maart 1880, nr. 267:
  Op heden den 24sten Maart 1880, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem, verschenen:
  Jacobus Petrus van Velzen, oud 52 jaren, van beroep aanspreker, En Johannes Josephus Boesmans, oud 74 jaren, van beroep zonder, wonende beiden alhier, bekenden van de natenoemen overledene, die ons hebben verklaard, dat op den 23sten dezer des voormiddags ten 11 uren, in het huis staande op het Kennemerplein, No. 24a is overleden:
  Catharina Tromp in den ouderdom van 78 Jaren, geboren te Velsen, van beroep zonder, gewoond hebbende alhier, Weduwe van Gerrit van der Veldt, dochter van Cornelis Claasz Tromp en van Dina Wm Verzijlberg, beiden overleden.
  En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, die na voorlezing is onderteekend door ons en door de beide aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 2. Catharina Tromp,
  Geboren te Santpoort (gem. Velsen), gedoopt te Driehuis in de Rooms-Katholieke Engelmunduskerk op 3 juni 1803, overleden te Heemstede op 21 november 1860, oud 57 jaar.
  Gehuwd (1) te Velsen op 27 maart 1826 met Jacob Dam, geboren te Santpoort (gem. Velsen), gedoopt te Driehuis in de Rooms-Katholieke Engelmunduskerk op 17 september 1802, van beroep werkman (1826), tapper (1827), overleden te Haarlem op 11 augustus 1827, oud 24 jaren, zoon van Gerrit Dam en Guurtje Meijer.
  Gehuwd (2) te Heemstede op 30 juni 1833 met Wilhelmus Faas, geboren te Glip (gem. Heemstede), gedoopt te Heemstede in de Rooms-Kath. kerk op 5 augustus 1795, overleden aldaar op 29 november 1871, oud 76 jaar, zoon van Faas Leenderse Faas en Willemijn Kessels.

  DOOPREGISTER, Heemstede, Rooms-Kath. kerk, 5 augustus 1795:
  Wilhelmus, fil. Faas Leenderse Faas et Willemijn Kessels.
  Suscep: Willem Kessels et Elisabeth Kessels.
  Glip.

  DOOPREGISTER, Driehuis (Velsen), Rooms-Kath. kerk, 17 september 1802:
  Den 17 Septemb: Jacob, zoon van Gerrit Dam en Guurtje Mijer.
  D:B: Jan Dam en Maartje Groentjes.
  Zandpoort.

  DOOPREGISTER, Driehuis (Velsen), Rooms-Kath. kerk, 3 juni 1803:
  Den 3 Junij: Catharina, dogter van Cornelis Tromp en Berdina Verzijlbergen.
  D:B: Jan Kock en Hillegonda Verhoeven.
  Zandpoort.

  HUWELIJKSAKTE, Velsen, 27 maart 1826, fol 3:
  Op heden den 27sten Maart des Jaars 1826 des middags ten 12 uren, zijn voor ons, Coenraad Schreuder, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Velsen EnZ verschenen, teneinde een Huwelijk aan te gaan,
  Jacob Dam, Jongman, oud ruim 23 Jaren, van beroep Werkman, geboren en wonende onder Velsen, meerderjarige Zoon van Gerrit Dam en Guurtje Meijer, wonende onder Velsen, beide hier tegenwoordig en toestemmende, En
  Catharina Tromp, jonge dochter, oud ruim 22 Jaren, zonder beroep, geboren en wonende onder Velsen, meerderjarige dochter van Cornelis Tromp, overleden en Berdina Verzijlbergen, Landbouwster, wonende onder Velsen, hier tegenwoordig en toestemmende.
  Getuigen:
  Dirk Dam, oud 34 jaren, wonende onder Velsen,
  Willem Dam, oud 32 Jaren, beide broeders van den Contractant,
  Nicolaas Tromp, oud 21 Jaren, Broeder van de Contractante en
  Gerrit van der Veldt, oud 26 Jaren, Zwager van de Contractante, Zijnde alle landbouwers, de 3 laatstgemelden woonachtig onder Schooten.
  Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend, uitgezonderd de ouders des Contractants die verklaard hebben niet te kunnen schrijven noch te teekenen.
  [bron: website Family Search]

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 13 augustus 1827, fol. 100 :
  Den 13den dag der maand Augustus van 't jaar 1827, ten 12 uren op den middag.
  Acte van overlijden van Jacob Dam,
  overleden den 11den dezer, des voormiddags ten 9 uren, oud Circa 25 jaren, wonende en overleden in de Spaarnwouderstraat, wijk 1, no. 238, van beroep Tapper, geboren den 17de September 1802 te Velsen, nalatende Kinderen en minderjarigen, doch geene Vaste goederen, Zijnde de man van Catharina Tromp.
  Op de verklaring van Pieter Uurbanees, bekende van de overledene, oud 53 jaren, wonende in de Spieggelstraat, van beroep zonder en Pieter van der Plaat, bekende van de overledene, oud 68 jaren, wonende aan het Spaarne, van beroep zonder.
  Na mijne voorlezing geteekend door de beide getuigen, bevestigd ingevolge de wet, door mij ondergeteekende Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Haarlem.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Heemstede, 30 juni 1833, fol. 5:
  Op heden den 30sten Junij des Jaars 1833 des middags ten 12 uren, zijn voor ons, Willem Hendrik Gerlings, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Heemstede verschenen, teneinde een Huwelijk aan te gaan,
  Wilhelmus Faas, Jongman, oud 37 Jaren, kleurbleker, geboren en wonende alhier, meerderjarige Zoon van Faas Leenderse Faas en Willemijntje Kessels, beide overleden, En
  Catharina Tromp, oud 30 Jaren, weduwe van Jacob Dam, zonder beroep, geboren en wonende binnnen de Gemeente Velsen, meerderjarige dochter van Cornelis Tromp, overleden, en Berdina Verzijlbergen, zonder beroep, wonende te Velsen.
  Getuigen:
  Leendert Faas, oud 46 Jaren,
  Hendrik Faas, oud 25 Jaren, beiden Broeders van de Bruidegom, en
  Jan Peeperkorn, oud 32 Jaren, kleurbleker, behuwdbroeder van den zelven, en
  Jan Daniels, oud 37 Jaren, goede bekende, de 3 eerste kleurblekers en de laatste werkman van beroep, allen wonende te Heemstede.
  Zijnde dze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend.
  [bron: website Family Search]

  OVERLIJDENSAKTE, Heemstede, 21 november 1860:
  Heden den 21sten November 1860 zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Heemstede verschenen
  Faas Leendert Faas, van beroep molenaarsknecht, oud 26 jaren, wonende te Haarlemmermeer, Zoon van de na te noemen overledene, en Hendrik Busman, van beroep landbouwer, oud 52 jaren, wonende te Heemstede, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 20sten dezer des avonds ten 8 ure, in het huis staande op de Glip in den ouderdom van 57 jaren is overleden Catharina Tromp, van beroep zonder, geboren te Velsen en wonende alhier; eerst weduwe van Jacob Dam, thans gehuwd met Wilhelmus Faas, tapper, wonende als voren; dochter van wijlen de Echtelieden Cornelis Tromp en Berdina Verzijlbergen.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons met de getuigen is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Heemstede, 29 november 1871:
  Heden den 29sten November 1871 zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Heemstede verschenen
  Johannes de Paus, van beroep timmerman, oud 50 jaren, wonende alhier, bekende van de na te noemen overledene, en Pieter Gozeling, van beroep arbeider, oud 37 jaren, wonende alhier, schoonzoon van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 28sten dezer des namiddags ten 5 ure, in het huis staande op de Glip in den ouderdom van 76 jaren is overleden Wilhelmus Faas, van beroep tuinier, geboren te Heemstede en wonende aldaar; weduwenaar van Catharina Tromp, Zoon van wijlen de Echtelieden Faas Leenderse Faas en Willemijntje Kessels.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons met de getuigen is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 3. Nicolaas Tromp,
  Geboren te Santpoort (gem. Velsen), gedoopt te Driehuis in de Rooms-Katholieke Engelmunduskerk op 12 april 1805, van beroep landbouwer, overleden te Schoten op 26 februari 1831, oud 25 jaar.
  Gehuwd te Schoten op 19 oktober 1823 met Apollonia (Pleuntje) van den Heuvel, geboren te Schoten en gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 8 maart 1807, overleden te Schoten op 4 februari 1838, oud 30 jaar, dochter van Jacob van den Heuvel en Claasje Gerrits Paaschen.
  Pleuntje huwde (2) te Houtrijk en Polanen op 6 mei 1832 met Joannes (Jan) Vink, geboren te Houtrijk en Polanen, gedoopt te Spaarnwoude op 11 juli 1803, van beroep landbouwer, overleden te Schoten op 26 september 1854, oud 51 jaar, zoon van Pieter Bastiaanse Vink en Neeltje Witteman.

  DOOPREGISTER, Driehuis (Velsen), Rooms-Kath. kerk, 12 april 1805:
  Den 12 April: Nicolaas, zoon van Cornelis Tromp en Dina ver Zijlbergen.
  D:B: Hannes Penning en Steijntje Tromp.
  Zandpoort.

  DOOPREGISTER, Schoten, Rooms-Kath. kerk, 8 maart 1807:
  Geboren en gedoopt te Schoten op 8 maart 1807, Pleuntje, dochter van Jacob van den Heuvel en Claasje Gerr. Paaschen.
  Getuigen: Claas Gerr. Paaschen en Antje Jacobz Gordijn.

  HUWELIJKSAKTE, Schoten, 19 oktober 1823, nr. 3:
  Nicolaas Tromp, geboren te Velsen, oud 18 jaar, van beroep landbouwer, zoon van Cornelis Tromp en Dientje Verzeijlberg, met Pleuntje van den Heuvell, geboren te Schoten, oud 16 jaar, dochter van Jacob van den Heuvell en Klaasje Paasschier.
  [bron: Digitale Stamboom Kennemerland]

  OVERLIJDENSAKTE, Schoten, 26 februari 1831, fol. 1v.:
  Den 26sten dag der maand februarij van 't jaar 1831 ten 2 ure, na den middag.
  Acte van Overlijden van Nicolaas Tromp, overleden den 26sten februarij ten 1 ure, des ochtends, oud 26 jaren, wonende en overleden te Schooten, van beroep Landbouwer, geboren te Velsen den 12den April 1805, in leven gehuwd aan Apollonia van den Heuvel, wonende te Schooten.
  Op de verklaring van Jan Nijssen, Zwager van de overledene, oud 40 jaren, wonende te Schooten, van beroep landbouwer en van Ernst van Beusekom, wonende te Schooten, van beroep landbouwer, oud 64 jaren, goede kennis van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door Jan Nijssen en Ernst van Beusekom, bevestigd, door mij ondergeteekende Herman Jacques Gerlings, Burgemeester & Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Schooten en gehugten.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Schoten, 5 februari 1838, fol. 1v.:
  Den 5den dag der maand februarij van 't jaar 1838 ten 11 ure, voor den middag.
  Acte van Overlijden van Apollonia van den Heuvel, overleden den 4den februarij ten 12 ure, des middags, oud 31 jaren, wonende en overleden te Schooten, van beroep zonder, geboren te Schooten den 8sten Maart 1807, huisvrouw van Jan Vink.
  Op de verklaring van Jan Vink, man van de overledene, oud 31 jaren, wonende alhier, van beroep landbouwer en van Harmen de Goede, wonende alhier, veldwagter, oud 44 jaren, goede kennis van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door Jan Vink en Harmen de Goede, bevestigd, door mij ondergeteekende Herman Jacques Gerlings, Burgemeester & Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Schooten en gehugten.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

 4. Willem Tromp, zie nr. 74.
  Geboren te Santpoort (gem. Velsen) op 1 februari 1807, gedoopt te Driehuis in de Rooms-Katholieke Engelmunduskerk, ingelijfd bij de 10de Afdeling Infanterie voor een periode van 10 jaar, van beroep infanterist, werkman, timmerman, tapper, overleden te Velsen op 2 april 1873, oud 66 jaar.
  Gehuwd te Beverwijk op 17 januari 1836 met Anna Catharina Janse Vessies, geboren en gedoopt te Beverwijk op 5 maart 1809, Rooms-Katholiek, overleden te Velsen op 27 november 1858, oud 49 jaar.
 5. Wijntje Tromp,
  Geboren te Santpoort (gem. Velsen), gedoopt te Driehuis in de Rooms-Katholieke Engelmunduskerk op 6 juni 1808, overleden te Velsen op 18 april 1828, oud 19 jaar.

  DOOPREGISTER, Driehuis (Velsen), R.K kerk, 6 juni 1808:
  Den 6 Junij Wijntje, Dogter van Cornelis Tromp en Dina ver Zijlbergen.
  D:B: Jacob Ver Zijlbergen en Maria Kroon.
  Zandpoort.

  OVERLIJDENSAKTE, Velsen, 19 april 1828, fol. 4v:
  Den 19den dag der maand April van 't jaar 1828 ten 11 ure, voor den middag.
  Acte van Overlijden van Wijntje Tromp, overleden den 18den April ten 6 ure, des nademiddags, oud 19 jaren, wonende en overleden onder Velsen, van beroep zonder, geboren te Velsen, dochter van Cornelis Tromp en Dina Verzijlberg.
  Op de verklaring van Willem Tromp, broeder van de overledene, oud 21 jaren, wonende onder Velsen, van beroep timmermansknegt en van Jan Heebink, wonende onder Velsen, van beroep Veldwachter, oud 80 jaren, bekende van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de declaranten, bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Coenraad Schreuder, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Velsen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

 6. Joannes Tromp, ook Jan Tromp,
  Geboren te Santpoort (gem. Velsen), gedoopt te Driehuis in de Rooms-Katholieke Engelmunduskerk op 2 juli 1810, van beroep boereknecht, werkman, landbouwer te Schoten (1841, 1864, 1881), overleden te Heemstede op 10 juli 1889, oud 79 jaar.
  Gehuwd te Velsen op 27 april 1834 met Guurtje Wagemaker, gedoopt te Heemskerk in de Rooms-Katholieke kerk op 25 december 1809, van beroep dienstbaar, overleden te Schoten op 12 mei 1881, oud 71 jaar, dochter van Cornelis Ariese Wagemaker en Neeltje Teunisse de Ruiter.

  DOOPREGISTER, Heemskerk, Rooms-Katholieke kerk, 25 december 1809:
  Guurtje.
  Cornelis Ariese Wagemaker.
  Neeltje Teunisse de Ruiter.
  Jan Janse Zonneveld.
  Geertje Teunisse de Ruiter.

  DOOPREGISTER, Driehuis (Velsen), Rooms Katholieke kerk, 2 juli 1810:
  Den 2 Julij: Joannes, Zoon van Cornelis Tromp en Dina ver Zijlbergen.
  D:B: Joannes Penning en Steijntje Tromp.
  Zandpoort.

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 19 april 1834 (Huwelijksbijlage):
  De Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland, verklaart,
  dat Jan Tromp, geboren te Velsen den 2 Julij 1810, van beroep Boereknegt,
  Zoon van Cornelis en van Dina Verzijlbergen, van beroep Winkelierster, wonende te Velsen,
  binnen de gemeente van Velsen voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nummer 19 hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geenen dienst heeft verpligt.
  Signalement:
  Lengte 1 El, 6 Pm, 6 Dm, 5 St.
  Aangezigt rond, voorhoofd idem, oogen bruin, neus ordinair, mond idem, kin rond, haar bruin en wenkbraauwen idem.
  [letterlijke weergave van deze verklaring]

  HUWELIJKSAKTE, Velsen, 27 april 1834, fol. 5:
  Op heden den 27sten April des Jaars 1834 des middags ten 12 uren, zijn voor ons Coenraad Schreuder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Velsen enZ. verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Joannes Tromp, jongman, oud ruim 23 jaren, van beroep werkman, geboren en wonende alhier, meerderjarige Zoon van Cornelis Tromp, overleden en van Dina Verzijlberge, zonder beroep, wonende mede onder Velsen, alhier tegenwoordig en toestemmende,
  En Guurtje Wagemaker, jongedochter, oud ruim 25 Jaren, van beroep dienstbaar, geboren te Heemskerk en alhier woonachtig, meerderjarige dochter van Cornelis Ariesz Wagemaker en van Neeltje Teunisse de Ruiter, ook genaamd geweest Neeltje de Ruijter, beide overleden, zijnde de grootvader der Contractante van Moeders Zijde alhier tegenwoordig en toestemmende.
  Getuigen:
  Jan Vink, oud 30 jaren, bouwman te Schooten,
  Willem Tromp, oud 27 jaren, werkman alhier, broeders van den Contractant,
  Cornelis de Ruiter, oud 50 jaren, bouwman te Heemskerk en
  Jan Wagemaker, oud 53 jaren, bouwman alhier, beide ooms van de Contractante.
  Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend.
  [bron: website Family Search]

  GETUIGE:
  Te Velsen op 27 april 1864 van het huwelijk van Dina Tromp met Gerrit Graman (medegetuige zijn broer Jacob Tromp).

  OVERLIJDENSAKTE, Schoten, 13 mei 1881, fol. 2v:
  Heden den 13den Mei 1881, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Schooten verschenen
  Cornelis Tromp, van beroep landbouwer, oud 45 jaren, wonende te Schooten, zoon van de na te noemen overledene, en Pieter van der Zon, van beroep veldwachter, oud 65 jaren, wonende te Schooten, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 12den Mei dezes Jaars des namidags ten 6 ure, in het huis staande in deze gemeente, buurt Akendam nummer 7 in den ouderdom van 71 Jaren is overleden Guurtje Wagemaker, van beroep zonder, geboren te Heemskerk en wonende te Schooten, dochter van Cornelis Ariese Wagemaker en van Neeltje Teunisse de Ruiter, beiden overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons en de aangevers is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Heemstede, 11 juli 1889, nr. 44:
  Heden den 11den Juli 1889, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Heemstede verschenen Johannes Bernardus Schalken, van beroep aanspreker, oud 72 jaren, wonende te Heemstede, bekende van de na te noemen overledene, en Leonardus Petrus Harren, van beroep aanspreker, oud 52 jaren, wonende te Heemstede, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 10den dezer des avonds ten 7 ure, in het huis staande aan den Straatweg in den ouderdom van 79 Jaren is overleden Johannes Tromp, van beroep zonder, geboren te Velsen en wonende te Heemstede, weduwnaar van Guurtje Wagenmaker, zoon van wijlen de Echtelieden Cornelis Tromp en Dina van Zijlberg.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons met de getuigen is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 7. Maria Tromp,
  Geboren te Velsen op 10 november 1814, van beroep dienstbode (1838), overleden te Haarlem, Bleekersstraat 3D op 27 december 1887, oud 73 jaar.
  Gehuwd te Haarlem op 5 december 1838 met Antonius Sweers, gedoopt te Haarlem in de R.K. Statie St. Bavo op 13 mei 1807, afgekeurd voor de Nationale Militie wegens te klein, van beroep boereknecht, koopman, landbouwer, woont in 1887 te Haarlem, zoon van Dirk Sweers en Neeltje van Waart.
  Anthonius Sweers was eerder gehuwd met Guurtje Spooren, overleden te Haarlem op 9 september 1836.

  DOOPREGISTER (Extract), Haarlem, R.K. Statie St. Bavo (Huwelijksbijlage):
  In het jaar 1807 den 13den der maand Mei is gedoopt, Antonius, waarvan ouders zijn Dirk Sweers en Neeltje van Waart.
  [bron: website Family Search]

  GEBOORTEAKTE, Velsen, 11 november 1814, fol. 14v:
  In den Jaare 1814 den 11de der maand november des middags ten 12 uuren is voor ons fungerende burgemeester als ambtenaar van den burgerlijken Stand der gemeente van Velsen, Canton Bloemendaal, arrondissement Haarlem, Provintie Noordholland gecompareerd,
  Cornelis Tromp, oud 43 Jaaren, beroep Boer, woonende alhier, welke aan ons een kind van het vrouwelijk geslacht heeft voorgesteld op gisteren 13de deezer maand des morgens ten Zeeven Uuren uit hem Comparant en Barendina Verzijlberg, oud 23 [!] Jaaren, deszelfs huijsvrouw gebooren, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam van Maria te willen geeven.
  De gemelde Verklaring en Voorstelling is geschied in teegenwoordigheid van Jan dingerdis, oud 26 Jaaren, beroep arbeider en Hendrik Rahe, oud 46 Jaaren, beroep Tuijnman, beide woonende alhier.
  En hebben de Vader en Getuigen deeze [acte] van geboorte nadat hun dezelve was voorgeleezen neevens ons onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 9 november 1838 (Huwelijksbijlage):
  De Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland, verklaart,
  dat Antonius Sweers, geboren te Haarlem den 13 Mei 1807, van beroep Boereknecht,
  Zoon van Dirk en van Neeltje van Waart, van beroep Turfdrager, wonende te Haarlem,
  binnen de gemeente van Haarlem voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nummer 169 (5kl), hij vervolgens door den Militie-Raad, zitting gehouden hebbende te Haarlem, uit hoofde van te klein finaal is vrijgesteld.
  Signalement:
  Lengte: 1 El, 5 Pm, 4 Dm, - St.
  Aangezigt rond, Voorhoofd idem, Oogen blaauw, Neus klein, Mond idem, Kin rond, Haar blond, Wenkbraauwen idem.
  [letterlijke weergave van deze verklaring]

  HUWELIJKSAKTE, Haarlem, 5 december 1838, nr. 194:
  Op heden den 5den December des jaars 1838, des voormiddags ten 11 uren, zijn voor ons Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Haarlem, verschenen, ten einde een Huwelijk aantegaan:
  Antonius Sweers, Weduwenaar van Guurtje Spooren, oud 31 Jaren, Landbouwer, geboren alhier, woond inde dubbeldebuurt, meerderjarige Zoon van Dirk Sweers, Turfdrager, woond aande Zomervaart en van wijle Neeltje van Waart, En
  Maria Tromp, Jongedochter, oud 24 Jaren, Dienstbode, geboren te Velsen, woond inde dubbelde buurt, meerderjarige dochter van Cornelis Tromp, overleden, en van Barendina of Dina Verzijlberg, zonder beroep, wonende te Velsen.
  Getuigen:
  Dirk Sweers, oud 73 Jaren, Turfdrager, woond aande Zomervaart, Vader,
  Johannes Poldervaart, oud 48 Jaren, Landbouwer, woond inde dubbeldebuurt, goede bekende van den Bruidegom,
  Gerrit Sweers, oud 40 Jaren, Landbouwer, woond aande Zomervaart, en
  Johannes Lijnzaat, oud 25 Jaren, Landbouwer, woond alsvoren, goede bekenden van de Bruid.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze acte, welke na voorlezing door de comparanten, de getuigen en ons is onderteekend.
  [bron: website Family Search]

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 28 december 1887, nr. 1040:
  Op heden den 28sten December 1887, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem, verschenen Jan Willem Lucas, oud 31 jaren, van beroep aanspreker en Jacob Duijff, oud 36 jaren, van beroep aanspreker, wonende beiden alhier, bekenden van de natenoemen overledene, die ons hebben verklaard, dat op den 27sten dezer des voormiddags ten 4 uren, in het huis staande aan de Bleekersstraat, No. 3D, is overleden Maria Tromp in den ouderdom van 73 jaren, geboren te Velsen, van beroep zonder, gewoond hebbende alhier, Echtgenoote van Antonius Sweers, dochter van Cornelis Tromp, en van Barendina of Dina Verzijlberg, beiden overleden.
  En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, die na voorlezing is onderteekend door ons en door de beide aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 8. Christina Tromp,
  Geboren te Velsen op 12 november 1816, overleden te Haarlem op 3 december 1892, oud 76 jaar.
  Gehuwd te Schoten op 25 april 1841 met Franciscus Nelis, geboren te Schoten op 20 januari 1817, van beroep landbouwer, overleden te Haarlem op 7 november 1859, oud 42 jaar, zoon van Jan Nelis, van beroep koopman en Jansje Stuve.

  GEBOORTEAKTE, Velsen, 13 november 1816, fol. 15:
  In het jaar 1816 den 13den der maand November des namiddags ten 4 uuren is voor mij fungeerende Burgemeester als ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Velsen, Canton Bloemendaal, district Haarlem, provintie Noord Holland gecompareerd
  Cornelis Tromp, oud 46 Jaaren, beroep Boer, wonende alhier, dewelke aan ons een kind van het vrouwelijk geslagt heeft voorgesteld den 12den deezer maand uit hem Comparant en Berdina Verzijlenberg deszelfs huisvrouw des morgens om 7 uuren gebooren en aan welk hij verklaard heeft de voornaam van Christina te willen geeven.
  De gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Jan Dingerdis, oud 28 Jaaren, beroep arbeider en Simon van Abbere, oud 39 Jaaren, beroep arbeider, beiden alhier woonachtig.
  En hebben de vader en getuigen deeze acte van geboorte nadat hun dezelve was voorgeleezen nevens ons onderteekend, uitgezonderd de tweede getuige verklaarende niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Schoten, 22 januari 1817, fol. 1:
  Den 22sten januari 1817 is voor ons Burgemeester als Ambtenaar der burgerlijken stand der gemeente Spaarndam, canton Bloemendaal, provintie Noordholland gecompareerd Jan Nelis, oud 31 jaar, van beroep koopman, dewelke ons een kind van het mannelijk geslagt heeft voorsteld den 20ste dezer uit hem declarant en Jansje Stuve, deszelfs Huisvrouw, geboren, en aan het welke hij verklaarde de voornaam van Simon te willen geven.
  De gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Pieter van Schagen, oud 25 jaar, van beroep boerenknegt en Jan Gerrit Masz, oud 27 jaar, van beroep landbouwer, alle wonend in deese gemeente en hebben de vader en getuigen deese acte van geboorte nadat hun dezelve was voorgelezen nevens ons ondertekend.
  {Aanvulling: de naam van het kind in deze acte Simon is van nul en geene waarde meer, maar moet zijn Franciscus, volgens vonnis der regtbank te Haarlem in dato 28 juni 1822, welk vonnis agter in dit register is ingeschreven}.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Schoten, 25 april 1841, fol. 1:
  Op heden den 25sten der maand April 1841, zijn voor ons ondergeteekende Jan Pieter Teding van Berkhout, Ambtenaar van den burgerlijken stand der Gemeente Schooten en gehugten in het huis derzelve Gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
  Franciscus Nelis, jongman, van beroep landbouwer, oud 24 jaren, wonende te Schooten, zoon van Jan Nelis, overleden en van Jansje Stuve, wonende te Schooten, alhier tegenwoordig, hare toestemming gevende, en
  Christina Tromp, jongedochter, zonder beroep, oud 24 jaren, wonende te Schooten, dochter van Cornelis Tromp, overleden en van Berdina Verzijlenberg, alhier tegenwoordig hare toestemming gevende.
  Getuigen:
  Cornelis Nelis, broeder van den bruidegom, oud 30 jaren, wonende te Haarlemmerliede en landbouwer aldaar.
  Reinier Nelis, broeder van den bruidegom, oud 29 jaren, landbouwer wonende te Schooten.
  Willem Tromp, broeder van de bruid, oud 34 jaren, arbeider, wonende te Velzen.
  Jan Tromp. broeder van de bruid, oud 30 jaren, landbouwer, woonende te Schooten.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door de komparanten, de getuigen en ons is onderteekend.
  [bron: website Family Search]

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 8 november 1859, fol. 156v:
  Op heden den 8sten November 1859, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem, verschenen:
  Johannes Josephus Bosmans, oud 54 jaren, van beroep aanspreker en Jan Bronkhorst, oud 43 jaren, van beroep Metselaar, wonende beide alhier, bekenden van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 7den dezer des namiddags ten 7 ure, in het huis staande in de korte Molensteeg, Wijk 6, No. 398, is overleden Franciscus Nelis in den ouderdom van 42 jaren, geboren te Schooten, van beroep landbouwer, gewoond hebbende als voren, Echtgenoot van Christina Tromp; Zoon van Jan Nelis en Jansje Stuve, beide overleden, in den tijd Echtelieden.
  En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing is onderteekend door ons en door de beide aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 5 december 1892, nr. 1174:
  Op heden den 5den December 1892, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, verschenen,
  Johannes Josephus Boesmans, oud 54 jaren, van beroep aanspreker en Johannes Gerardus Terpoorten, oud 48 jaren, van beroep aanspreker, wonende beiden alhier, bekenden van de natenoemen overledene, die ons hebben verklaard, dat op den 3den dezer des voormiddags ten 4 uren, in het huis staande aan de Korte Herenstraat, No. 16, is overleden Christina Tromp in den ouderdom van 76 jaren, geboren te Velsen, van beroep zonder, gewoond hebbende alhier in de Kenaustraat No. 10a, Weduwe van Franciscus Nelis, dochter van Cornelis Tromp, en van BerdinaVerzijlenberg, beiden overleden.
  En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, die na voorlezing is onderteekend door ons en door de beide aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 9. Jacobus Tromp,
  Geboren te Velsen op 15 januari 1819, van beroep arbeider, landbouwer te Velsen (1864), overleden te Velsen op 22 augustus 1904, oud 85 jaar.
  Gehuwd te Velsen op 2 juni 1850 met Maria Seijsener, geboren te Hillegom op 20 april 1825, van beroep dienstbode, overleden te Velsen op de Hofgeest op 7 april 1859, oud 33 jaar, dochter van Joseph Seijsener, van beroep koopman en van Maria Staats.

  GEBOORTEAKTE, Velsen, 15 januari 1819, nr. 2:
  In het jaar 1819 den 15den der maand Januarij, des avonds om 6 Uuren, is voor ons Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Velsen, Provincie Noordholland gecompareerd
  Cornelis Tromp, oud 48 jaaren, Bouwman, wonende onder Velsen, welke ons een kind van het Mannelijk geslacht heeft voorgesteld den 15den dezer maand Januarij des morgens ten 6 Uuren, uit hem declarant en Berdina Verzijlberg, deszelfs huisvrouw gebooren en aan welk hij verklaard heeft de voornamen van Jacobus te zullen geven.
  De gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit Koen, Bouwman, oud 42 jaaren, en Joannes Dingerdis, Arbeider, oud 39 jaaren, wonende beide onder Velsen.
  En heeft de vader en de getuigen deze acte na dat hun dezelve was voorgelezen nevens ons ondertekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Hillegom, 21 april 1825, fol. 4v:
  In het jaar 1825, den 21ste der maand April des na de middags ten 5 uren, is voor ons Schout gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Hillegom verschenen Joseph Seijsener, oud 55 jaren, Koopman, wonende binnen deze Gemeente welke ons heeft verklaard, dat deszelfs vrouw Maria Staats, oud 29 Jaren op den 20ste April des avonds ten 7 uren bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Maria.
  De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Pieter Staats, oud 61 jaren, Tuinnier en van Pieter Mosseveld, oud 29 jaren, Bouwman wonende beiden alhier.
  En heben de declarant en de getuigen deze acte, na dat hun dezelve was voorgelezen, met ons ondeteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 17 mei 1850 (Huwelijksbijlage):
  De Staatsraad, Gouverneur der Provincie Noord-Holland, verklaart, dat
  Jacobus Tromp, geboren te Velsen den 15 Januarij 1819, van beroep Werkman,
  Zoon van Cornelis (overleden) en van Berdina Verzijlberg, van beroep - , wonende te Velsen,
  binnen de gemeente van Velsen voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem bij de loting is ten deele gevallen het nummer 24 en dat hij vervolgens door den Militie-Raad, zitting gehouden hebbende te Haarlem, uit hoofde van Broederdienst volbragt finaal is vrijgesteld.
  Signalement:
  Lengte 1 El, 7 Pm, 7 Dm, - St.
  Aangezigt ovaal, Voorhoofd smal, Oogen blaauw, Neus groot, Mond ordinair, Kin rond, Haar bruin, Wenkbraauwen idem.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Velsen, 2 juni 1850, nr. 9:
  Heden den 2den Junij 1850, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Velsen in het huis derzelve gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
  Jacobus Tromp, arbeider, oud 31 jaren, geboren en wonende te Velsen, meerderjarige Zoon van Cornelis Tromp en Dina Verzijlberg, beide overleden, en
  Maria Seijsener, dienstbode, oud 25 jaren, geboren te Hillegom, wonende te Heemstede, meerderjarige dochter van Joseph Seijsener en Maria Staats, beide overleden.
  Getuigen:
  Willem Tromp, tapper, oud 43 jaren, wonende te Velsen,
  Jan Tromp, Landman, oud 39 jaren, wonende te Schooten,
  Jan Seijsener, Landman, oud 40 jaren, alle drie broeders der Comparanten, en
  Petrus Stijnman, Brood ......., oud 35 jaren, Zwager der Comparante, woonende beide te Hillegom.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons met de Comparanten is onderteekend.
  [bron: website Family Search]

  OVERLIJDENSAKTE, Velsen, 8 april 1859, nr. 28:
  Heden den 8sten April 1859, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Velsen verschenen
  Jacobus Tromp, van beroep landbouwer, oud 40 jaren, wonende te Velsen, echtgenoot van de na te noemen overledene, en Jacob Gravenkamp, van beroep veldwachter, oud 41 jaren, wonende te Velsen, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 7den April, des nachts ten 3 ure, in het huis staande op den Hofgeest, in den ouderdom van 34 jaren, is overleden Maria Seijsener, van beroep zonder, geboren te Hillegom, en wonende te Velsen, Echtgenoote van Jacobus Tromp voornoemd; Dochter van Joseph Seijsener en Maria Staats, beide overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons met de comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GETUIGE:
  Te Velsen op 27 april 1864 van het huwelijk van Dina Tromp met Gerrit Graman (medegetuige zijn broer Jan Tromp).

  OVERLIJDENSAKTE, Velsen, 23 augustus 1904, nr. 153:
  In het jaar 1904 den 23sten der maand Augustus verschenen voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Velsen:
  Cornelis Tromp, oud 52 jaren, van beroep landbouwer, wonende te Haarlem, zoon van den overledene en Gijsbert van Schinkel, oud 67 jaren, van beroep gemeentebode, wonende te Velsen, die verklaarden, dat op den 22sten der maand Augustus dezes jaars des namiddags ten half 4 ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk J op den Hofgeest is overleden Jacobus Tromp, oud 85 jaren, van beroep landbouwer, geboren en wonende te Velsen, weduwnaar van Maria Seijsener; zoon van Cornelis Tromp en van Dina Verzijlberg, beiden overleden.
  Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend met de comparanten.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 10. Anna Tromp,
  Geboren te Velsen op 13 maart 1821, overleden te Velsen op de Hofgeest op 2 april 1876, oud 55 jaar.
  Ongehuwd.

  GEBOORTEAKTE, Velsen, 15 maart 1821, nr. 11:
  Den 15den dag der maand Maart van 't jaar 1821 ten 9 ure voor den middag.
  Acte van Geboorte van Anna Tromp, geboren den 13den Maart des voordemiddags ten 11 ure, dochter van Cornelis Tromp, van beroep landbouwer, en Dina Verzijlberg, Echtelieden, wonende onder Velsen.
  Het kind is erkend te zijn van het Vrouwelijk geslacht.
  Getuigen Matthijs Korthouwer, oud 56 jaren, van beroep Arbeider, wonende onder Velsen, en Gerrit Koen, oud 44 jaren, van beroep Landbouwer, wonende onder Velsen.
  Op het verzoek aan ons gedaan door Cornelis Tromp, 51 jaren.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door den declarant en de getuigen, bevestigd ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Coenraad Schreuder, Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Velsen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Velsen, 3 april 1876, nr. 38:
  Heden, den 3den April, 1876, zijn voor mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Velsen, verschenen: Cornelis Tromp, oud 24 jaren, van beroep landbouwer, wonende te Velsen, neef van de na te noemen overledene, en Bernardus Henricus Krabbe, oud 39 jaren, van beroep timmerman, wonende te Velsen, bekende van de overledene, welke mij hebben verklaard, dat op den 2den April, des voormiddags, ten 6 ure, in het huis staande op de Hofgeest in den ouderdom van 55 jaren is overleden Anna Tromp, van beroep zonder, geboren en wonende te Velsen; ongehuwde dochter van Cornelis Tromp en van Dina Verzijlberg, beide overleden.
  En is hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing, door ons is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]


Gezicht op Beverwijk vanuit het zuiden, 1804
(prent door F.A.Milatz, 1764-1808)

150. Machiel VESJES,
Zoon van Jan Michiels Vesjes [nr. 300] en Marijtje Klaasse Ridderikxhof [nr. 301], geboren te Heemstede aan de Zandvaart, gedoopt te Heemstede in de Rooms-Kath. kerk op 3 september 1771, van beroep tuinman, bouwman, vrachtrijder, overleden te Beverwijk op 27 juni 1840, oud 68 jaar.
Gehuwd (1) te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 23 februari 1800 met Gezina (Clasina) KLOES, geboren te Freren, Duitsland (15 km ten oosten van Lingen) ca. 1775, begraven te Overveen (Tetterode) op 31 oktober 1800, oud ca. 25 jaar.
Gehuwd (2) te Beverwijk voor Schout en Schepenen op 14 juli 1805 met Anna Maria (Mietje) BURGER.

DOOPREGISTER, Heemstede, Rooms-Kath. kerk, 3 september 1771:
Machiel fil: Jan Machielze Fesjes et Marijtje van Ridderingshof.
Susceptores: Pieter Jeroenze Duijndam et Lijsje v.d.Velden.

HUWELIJKSAFKONDIGING, Aalbertsberg, Schout en schepenen, 8 februari 1800:
Compareerden voor mij ondergez: Secretaris van Tetterode, Aalbertsberg en de Vogelezang.
Michiel Vesjes J:M: geboren onder Heemstede en
Clasina Kloes J:D: geboren tot Freeren in Pruissen en beijden alhier woonagtig en versogte daar zij voorneemens verklaarden te zijn zich in den H: Echten Staat met Elkandere te begeeven hun 1 gebod den 9 Februarij 1800, het 2 gebod de 16 dito en t 3e en laaste Gebod den 23 derzelven maand om vervolgens op 23 februarij te Tetterode te trouwen.
Aalbertsberg 8 februarij 1800.
[w.g.] Michiel Vessies, Gesina Klues, Jan Vessies, Jan Kuesper Klues.

TROUWREGISTER, Tetterode, Schout en Schepenen, 23 februari 1800:
Michiel Vesjes, JM. geboren te Heemstede en Klasina Kloes, JD, geboren tot Freren in Pruissen, beide alhier woonachtig.
Alhier in huwelijken staat op 23 februari 1800.
Getekend Aalbertsberg 1 februari 1800: Michiel Vessies, Gesina Klues, Jan Vessies en Jan Kuisper Klues (blz.51).

TROUWREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 23 februari 1800:
Michiel Vesjes cum Clasina Kloos. In facie Ecclesia.

BEGRAAFREGISTER, Overveen, 31 oktober 1800:
Gezina Kloes Huisvrouw van M: Vesjes: Tetterode.
¾ uur luiden f 1:16.-; grafbaar en roef f 3:18:-.

OPMERKING:
Gezina overleed in het kraambed, enkele dagen na het overlijden van haar eerstgeborene.

GAARDERSARCHIEF, Beverwijk, 28 juni 1805, Impost op trouwen:
Jan Michielse Vessies, weduwnaar van Gesina Kloets, geboren van Zandvaart onder Heemstede en woonende te Velsen, zullende trouwen met Anna Maria Burger, Jonge Dochter, geboren en woonende alhier.
De bruid in de Classe f 3.- /: de bruidegom heeft acte prodeo.

GAARDERSARCHIEF, Beverwijk, 29 juni 1805, Impost op trouwen:
Jan Michielsz Vessies, Weduwenaar van Gezina Kloets, Gebooren aan de Zandvaart onder Heemstede en woonende onder Velsen, classis Prodeo met Anna Maria Burger, JD, Gebooren en woonende in de Steede Beverwijk, classis f 3.-

HUWELIJKSAFKONDIGING, Beverwijk, 14 juli 1805:
Heeden den 28 Junij 1805 zijn de Huwelijks geboden ingewiligt aan: Jan Michielse Vessies, weduwnaar van Gesina Kloets, geboren van Zandvaart onder Heemstede en woonende te Velsen, met Anna Maria Burger Jongedochter geboren en woonende binnen deze Stede.
Nadat de bovenstaande Persoonen hunne drie huwlijks Proclamatien van de Puije dezer Stede, gelijk mede te Velsen. Zonder Eenige Verhindering hebben gehad. Waarvan het laaste is geweest op Zondag den 14 julij 1805. Zoo zijn dezelve voor de ondergeteekende Leeden van het College van Scheepenen dezer Stede in den Huwelijken Staat bevestigd geworden.
Beverwijk 14 julij 1805.

OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 29 juni 1840, fol 7v:
Op heden den 29sten der maand Junij 1840, zijn voor ons ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Beverwijk in het huis der Gemeente verschenen:
Johannes Eijking, van beroep bedienaar ter begrafenis, oud 49 jaren, wonende aan den Achterweg, bekende van de na te noemen Overledene, en Jan Schipper, van beroep timmerman, oud 27 jaren, wonende aan de Kerkstraat, gebuur van de Overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 27sten dezer des morgens ten 5 ure, in het huis staande als boven, Kerkstraat No. 258, is overleden Jan Michiel Vessies, van beroep tuinier, wonende aan de Kerkstraat als boven in den ouderdom van 67 jaren, weduwnaar van Maria Burger, en zoon van Michiel Vessies en van Thijsje Rutte, beide overleden, de overledene is geboren den 16den van october 1773, zijnde geboren te Bloemendaal.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door ons is onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

OPMERKING MET BETREKKING TOT BOVENSTAANDE OVERLIJDENSAKTE:
Jan Michiel Vessies [MOET zijn: Michiel Jansz Vessies], van beroep tuinier etc.
Zoon van Michiel Vessies [MOET zijn: Jan Vessies] en van Thijsje Rutte [MOET zijn: Marijtje Ridderikxhoff], etc.
Geboren op 16 october 1773 te Bloemendaal [MOET zijn 1771].

OPMERKING NAAMGEVING:
Alleen bij zijn eigen doop, zijn 1e huwelijk en bij de doop en overlijden van zijn 1e en zijn beide laatste kinderen wordt Michiel op de correcte wijze vermeld.
In alle andere aktes wordt hij ten onrechte Jan genoemd.
Mogelijk speelde het feit dat Michiel's vader Jan Michielsz een jongere halfbroer had die ook Jan Michielsz heette een rol bij de naamsverwarring.

151. Anna Maria BURGER, ook Mietje BURGER,
Dochter van Joannes Antonius Börger, ook genaamd Burger [nr. 302] en Catharina Vaegts, ook genaamd Faets [nr. 303], geboren te Beverwijk op 12 oktober 1784, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 18 oktober 1784, overleden te Beverwijk op 8 september 1838, oud 53 jaar.

DOOPREGISTER, Beverwijk, Rooms-Kath. kerk, 18 oktober 1784:
Anna Maria, dochter van Antoni Burger en Catharina Vaags.

OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 9 september 1838, fol. 14:
Den 9den dag der maand September van 't jaar 1838 ten 12 ure, op den middag.
Acte van Overlijden van Maria Burger, Vrouw van Jan Vesjes, overleden den 8sten dezer maand ten 11 ure, des morgens, oud 53 jaren, wonende en overleden buinnen deze gemeente, van beroep zonder, geboren te Beverwijk den 12den October 1785, dochter van Antonie Burger en Catharina Faaks, echtelieden, beiden overleden.
Op de verklaring van Johannes Eijking, bekende van de overledene, oud 47 jaren, wonende aan den Achterweg, van beroep bedienaar ter begrafenis en van Jacob Berghuis, wonende aan de Kerkbuurt, van beroep kastelein, oud 54 jaren, bekende van de overledene.
Na mijne voorlezing geteekend door de beide getuigen, bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Beverwijk.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KIND UIT HET HUWELIJK VAN MACHIEL JANSZ VESJES MET GEZINA KLOES:
 1. Joannes Vesjes,
  Gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 22 oktober 1800, begraven aldaar op 26 oktober 1800, oud 4 dagen.

  DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 22 oktober 1800:
  Joannes.
  P: Michiel Vesjes et Gesina Cloes.
  S: Jan Cloes et Maria Cloes.

  BEGRAAFREGISTER, Overveen, 26 oktober 1800:
  Kind van Michiel Vesjes, Tetterode.
  Voor ’t graf f 1:-.

KINDEREN VAN MACHIEL JANSZ VESJES EN ANNA MARIA (MIETJE) BURGER:
 1. Joannes Antonius Vessies,
  Geboren te Beverwijk op 12 mei 1806, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 15 mei 1806, van beroep tuinder, boer, bouwman, vrachtrijder, overleden te Beverwijk, Kerkbuurt 271 op 24 april 1864, oud 57 jaar.
  Gehuwd te Beverwijk op 20 november 1836 met Klaasje Boerze, ook genaamd Klazina de Boer, geboren te Beverwijk op 17 juli 1815, van beroep bouwvrouw, landbouwster, overleden te Beverwijk op 16 februari 1895, oud 79 jaar, dochter van Willem Boerze, ook genaamd Willem de Boer, van beroep bouwman en van Jannetje Schramaij, ook genaamd Jannetje Schrama.

  DOOPREGISTER, Beverwijk, Rooms-Kath. kerk, 5 mei 1806:
  Is gedoopt Joannes Antonius, wettige zoon van Jan Vessies en Maria Burger, wiens peter is geweest Antonie Burger en meter Tijssie Rutte.

  GEBOORTEAKTE, Beverwijk, 18 juli 1815, fol. 16:
  In het jaar 1815, den 18de der maand Julij des Voormiddags ten 10 uuren is voor ons Burgemeester als Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der gemeente van Beverwijk, canton Beverwijk in de Provintie van Holland Noordelijk gedeelte gecompareerd,
  Willem Boerze, Bouwman, oud 28 Jaren, wonende alhier, welke ons een kind van het vrouwelijk geslagt heeft voorgesteld den 17de dezer maand des avonds ten 9 Uuren uit hem Declarant en Jannetje Schramaij desselfs huisvrouw geboren en aan het welk hij verklaard heeft de voornaam van Klaasje te willen geven.
  De gemelde Verklaring en Voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Dirk van Bugnum, Dagloner, oud 28 Jaren, wonende alhier en van Dirk Maalman, Dagloner, oud 25 Jaren, mede wonende alhier en hebben de vader en de beide getuigen deze acte van geboorte na dat hun dezelve was voorgelezen nevens ons ondertekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 17 november 1836:
  De Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland verklaart, dat
  Johannes Antonius Vessies, geboren te Beverwijk den 12 Mei 1806, van beroep Tuindersknecht,
  Zoon van Jan en van Maria Burger, van beroep Tuinder, wonende te Beverwijk,
  voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nummer 27 hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.
  Signalement:
  Lengte 1 El, 6 Palm, 1 Duim, 5 Streep.
  Aangezigt rond, Voorhoofd indent, Oogen bruin, Neus klein, Mond [slecht leesbaar], Kind rond, Haar d. bruin, Wenkbraauwen idem.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke verklaring]

  HUWELIJKSAKTE, Beverwijk, 20 november 1836:
  Op heden den 20sten November des Jaars 1836 des middags ten 12 uren, zijn voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Beverwijk verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Joannis Antonius Vessies, jongman, oud 30 jaar, geboren en wonende alhier, Tuinier van beroep, meerderjarige zoon van Jan Vessies, Tuinier, en van Maria Burger, beide wonende alhier, en
  Klaasje Boerze, jongedochter, oud 21 jaar, geboren te Beverwijk, doch wonende onder Wijk aan Duin, zonder beroep, minderjarige dochter van Willem Boerze, ook genaamd De Boer, bouwman, wonende onder Wijk aan Duin en van Jannetje Schraijman, ook wel genaamt Antje Schrama, overleden.
  Getuigen:
  Klaas Tervoort, 36 jaar, werkman, neef van de bruidegom.
  Willem Tromp, 29 jaar, dagloner, behuwdbroeder van de bruidegom.
  Klaas Aardenburg, 21 jaar, werkman, neef van de bruid, wonende onder Wijk aan Duin.
  Matthijs Burger, 69 jaar, tuinier.
  Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend.
  [bron: website Family Search]

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 25 april 1864, nr. 27:
  Heden den 25sten April 1864, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk verschenen
  Jacobus Heijdekker, van beroep Schoenmaker, oud 55 jaren, wonende alhier, bekende van de na te noemen overledene, en Willem Heijdekker, van beroep Tuinder, oud 46 jaren, wonende alhier, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 24sten dezer maand des avonds ten 10 ure, in het huis staande alhier in de Kerkbuurt, Numero 271 in den ouderdom van 58 jaren is overleden Johannes Antonius Vessies, van beroep bouwman, geboren en wonende alhier, echtgenoot van Klazina de Boer, zoon van Johannes Machiel Vessies, en van Maria Burger, beide overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de eerste comparant is onderteekend, verklarende de tweede comparant geen schrijven geleerd te hebben.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 18 februari 1895, nr. 11:
  Heden den 18den Februari 1895, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk,
  Jacob Veldt, landbouwer, oud 55 jaren, wonende alhier, geen familiebetrekking van de overledene en Jacobus Vessies, van beroep landbouwer, oud 37 jaren, wonende alhier, zoon van de na te noemen overledene, die verklaarden,
  dat op den 16den Februari dezes jaars, des middags ten 12 ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier aan de Kerkstraat wijk E 33 in den ouderdom van 79 jaar en 7 maanden is overleden Klaasje Broerze, van beroep zonder, geboren en wonende alhier, weduwe van Johannes Anthonius Vessies, dochter van wijlen de echtelieden Willem Broerze en Jannetje Schraijwaij.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing door ons is onderteekend met de aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 2. Antonius Vessies,
  Gedoopt te Beverwijk in de Rooms-Kath. kerk op 16 september 1807, van beroep militair, overleden te Beverwijk op 1 mei 1834, oud 26 jaar.
  Ongehuwd.

  DOOPREGISTER, Beverwijk, Rooms-Kath. kerk, 16 september 1807:
  Antonius, wettige zoon van Jan Vessies en Maria Burger.
  P: Antonius Eekhof en M: Maria Vessies.

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 2 mei 1834, fol. 5v:
  Den tweeden dag der maand Mei van 't jaar 1834 ten 12 ure, op den middag.
  Acte van Overlijden van Antonius Vessies, overleden den eersten dezer maand ten 9 ure, des avonds, oud 26 jaren, wonende en overleden binnen deze Gemeente, van beroep Militair, geboren te Beverwijk den 16den van September 1807, Zoon van Jan Vessies en van Maria Burger, echtelieden, wonende binnen deze gemeente.
  Op verklaring van Jan Vessies, vader van de overledene, oud 65 jaren, wonende aan de Torenstraat, van beroep tuinnier, en van Jan Vessies, wonende aan de Torenstraat, van beroep tuinnier, oud 28 jaren, Broeder van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de beide getuigen, bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Beverwijk.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 3. Anna Catharina Janse Vessies, zie nr. 75.
  Geboren en gedoopt te Beverwijk op 5 maart 1809, Rooms-Katholiek, overleden te Velsen op 27 november 1858, oud 49 jaar.
  Gehuwd te Beverwijk op 17 januari 1836 met Willem Cornelisz Tromp, geboren te Santpoort (gem. Velsen) op 1 februari 1807, gedoopt te Driehuis in de Rooms-Katholieke Engelmunduskerk, ingelijfd bij de 10de Afdeling Infanterie voor een periode van 10 jaar, van beroep infanterist, werkman, timmerman, tapper, overleden te Velsen op 2 april 1873, oud 66 jaar, zoon van Cornelis Klaasz Tromp en Dijna Willems Verzijlberg.
 4. Marijtje Vessies,
  Gedoopt te Beverwijk in de Rooms-Kath. kerk op 24 januari 1811, overleden aldaar op 15 februari 1859, oud 48 jaar.
  Gehuwd te Beverwijk op 23 april 1837 met Cornelis Tesselaar, gedoopt te Alkmaar in de Rooms-Kath. kerk op 29 januari 1808, van beroep smid, grofsmid, ijzersmid, hoefsmid, overleden te Beverwijk op 21 september 1876, oud 68 jaar, zoon van Johannes Tesselaar, van beroep schoorsteenveger en van Catharina van den Burg.

  DOOPREGISTER, Alkmaar, Rooms-Kath. kerk, 29 januari 1808:
  Cornelis, zoon van Johannes Tesselaar en van Catharina van den Burg.

  DOOPREGISTER, Beverwijk, Rooms-Kath. kerk, 24 januari 1811:
  Marijtje, wettige dochter van Jan Vessies en Mietje Burger.
  P: Rut Vessies en M: Johanna Vessies.

  MILITAIRE STAAT VAN DIENST:
  Fuselier Tesselaar, Cornelis, zoon van Jan en van Catharina van der Burg, geboren te Alkmaar op den 29 Januarij 1808;
  Lang 1 El, 6 Palmen, 8 duim, 9 strepen. Oogen blaauw, haar bruin.
  Fuselier sinds 1 mei 1827 bij 5e Afd. Infanterie.
  Mobile leger in Belgie 1830-1834.
  Metalen kruis 28 maart 1832.

  HUWELIJKSAKTE, Beverwijk, 23 april 1837:
  Cornelis Tesselaar, 29 jaar, smid, geboren te Alkmaar, wonende alhier, meerderjarige zoon van Johannes Tesselaar, schoorsteenveger en van Catharina van den Burg, beiden wonende te Alkmaar, & Marijtje Vessies, jongedochter, 26 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Beverwijk, meerderjarige dochter van Jan Vessies, tuinier en Mietje Burger, beiden wonende te Beverwijk.
  Getuigen:
  Jan Tesselaar, schoenmaker, 31 jaar, broeder van de bruidegom, wonende te Alkmaar.
  Jacobus Tesselaar, schoenmaker, 25 jaar, broeder van de bruidegom, wonende te Alkmaar.
  Jan Vessies, tuinier, 30 jaar, broeder van de bruid, wonende te Beverwijk.
  Wilem Tromp, werkman, 30 jaar, behuwdbroeder van de bruid, wonende te Velsen.

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 16 februari 1859, nr. 9:
  Heden den 16den Februarij 1859, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk verschenen
  Jacobus Heijdekker, van beroep schoenmaker, oud 50 jaren, wonende alhier en bekende van de na te noemen overledene, en Martinus Bruijns, van beroep arbeider, oud 65 jaren, wonende alhier en bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 15den dezer Maand des morgens ten 5 ure, in het huis staande alhier aan den achterweg numero 323, in den ouderdom van 48 jaren is overleden Marijtje Vessies, van beroep zonder, geboren en wonende alhier, huisvrouw van Cornelis Tesselaar, dochter van Jan Vessies en van Maria Burger, beide overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Eerste Comparant is onderteekend, verklarende de tweede niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 21 september 1876, nr. 76:
  Heden den 21sten September 1876, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk verschenen
  Jan Tesselaar, van beroep arbeider, oud 35 jaren, wonende te Heemskerk, zoon van de na te noemen overledene en Jacob Veldt, van beroep landbouwer, oud 36 jaren, wonende alhier, neef van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den dag van heden des morgens ten 4 ure, in het huis staande alhier aan de Zeeweg numero 460 in den ouderdom van 68 jaren is overleden Cornelis Tesselaar, van beroep zonder, geboren te Alkmaar en wonende alhier, weduwnaar van Maria Vessies, zoon van Jan Tesselaar en van Catharina Vredenburg, beiden overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de beide Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 5. Maria Elisabet Vessies,
  Geboren te Beverwijk op 1 juni 1812, overleden te Wijk aan Zee en Duin op 20 januari 1890, oud 77 jaar.
  Gehuwd te Beverwijk op 24 februari 1839 met Jacob de Lange, geboren te Beverwijk op 12 augustus 1815, van beroep tuinknecht, tuinier, overleden te Beverwijk, Baanstraat 113 op 2 februari 1895, oud 79 jaar, zoon van Christiaan de Lange, van beroep bouwman en van Maartje Schie.

  DOOPREGISTER, Beverwijk, Rooms-Kath. kerk, 1 juni 1812:
  Maria Elisabet, dochter van Jan Machielse Vessies, tuinder, 41 jaar, wonende alhier, en van Anna Maria Burger.
  Getuigen: Barend Slatman, 53 jaar, koopman en Pieter Verheul, 47 jaar, tapper.

  GEBOORTEAKTE, Beverwijk, 13 augustus 1815, fol. 17v:
  In het jaar 1815 den 13de der Maand Augustus des voormiddags ten 10 uuren, is voor ons, Burgemeester als Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Beverwijk, Canton Beverwijk in de Provintie van Holland, noordelijk gedeelte, gecompareerd
  Christiaan de Lange, Bouwman, oud 50 Jaaren, wonende alhier, welke ons een Kind van het mannelijk geslagt heeft voorgesteld den 12den dezer maand des avonds ten half tien Uuren uit hem Declarant en Maartje Schie desselfs huisvrouw geboren, aan het welk hij verklaard heeft de voornaam van Jacob te willen geven.
  De gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Dirk Cornelisz Duijn, Dagloner, oud 23 Jaaren, wonende alhier en Hendrik Duijndam, Tuinder, oud 28 Jaren meede wonende alhier en hebben de Vader en de beide getuigen deze acte van geboorte nadat hun dezelve was voorgelezen nevens ons ondertekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE, Alkmaar, 14 augustus 1834:
  Krachtens authorisatie van het Departement van Oorlog in dato 6 Augustus 1834 no. 104 verleent de ondergeteekende J.C.J. Kerst Luitenantkolonel, kommanderende het Depot der 2e Afdeeling Infanterie mits deze paspoort aan den Soldaat de Lange, Jacob.
  Zoon van Christiaan en van Maartje Schie, geboren te Beverwijk op den 12 augustus 1812, lang 1 El, 7 palmen, 3 duimen, geene strepen, aangezigt lang, voorhoofd plat, oogen blaauw, neus ordinair, mond ordinair, kin ordinair, haar blond, wenkbraauwen blond, hebbende de volgende merkbare teekenen: geene.
  Stamboek no. 23880 en zulks uithoofde van, regter waterbreuk met vergrooting van den regter bal, langzamerhand zonder bekende oorzaak ontstaan sedert 1831.
  De gemelde persoon heeft bij genoemde afdeeling laatstelijk gediend als milicien voor den tijd van vijf jaren, zijnde loteling van de ligting 1834 uit de Provincie Noord Holland gemeente Beverwijk onder no. 24.
  Zijnde derzelfs vorige diensten bekomen wonden, gedane veldtogten en bijzondere daden hieronder breeder vermeld.
  Staat van vorige dienst:
  Soldaat/Loteling bij de 2e Afdeeling Infanterie.................................1 Mei 1834.
  Getekend te Alkmaar den 14 augustus 1834.
  [w.g.] Kerst.

  HUWELIJKSAKTE, Beverwijk, 24 februari 1838:
  Jacob de Lange, 24 jaar, geboren en wonende te Beverwijk, tuinier, meerderjarige zoon van Christiaan de Lange, overleden en van Maartje Schie, zonder beroep, wonende alhier, en
  Maria Elisabeth Vessies, jongedochter, 27 jaar, geboren en wonende alhier, meerderjarige jongedochter van Jan Machielse Vessies, bouwman, wonende alhier en van Anna Maria Burger, overleden.
  Zij verklaren tevens dat het kind, voor het huwelijk door hen beiden verwekt, is genaamd Maria, en dat zij geboren is de 13 januari van dit jaar.
  Getuigen:
  Johannes Vessies, 33 jaar, werkman, broeder van de bruid.
  Willem Tromp, 32 jaar, werkman, wonende onder Velsen.
  Cornelis Tesselaar, 31 jaar, behuwdbroeder van de bruid.
  Hendrik Hulscher, 33 jaar, tuinier, behuwdbroeder van de bruid.
  [bron: website Family Search]

  OVERLIJDENSAKTE, Wijk aan Zee en Duin, januari 1890, nr. 4:
  Elisabeth Vessies, overleden te Wijk aan Zee en Duin op 20 januari 1890, oud 77 jaren, echtgenote van Jacob de Lange, dochter van Jan Machielse Vessies en van Anna Maria Burger.
  [bron: Digitale Stamboom Kennemerland]

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 4 februari 1895, nr. 8:
  Heden den 4den Februari 1895, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk,
  Johannes Petrus Tervoort, van beroep aanspreker, oud 45 jaren, wonende alhier, geen familiebetrekking van de overledene en Pieter Tervoort, geen familiebetrekking, van beroep arbeider, oud 26 jaren, wonende te Egmond binnen, die verklaarden, dat op den 2den Februari dezes jaars, des namiddags ten 5 ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier aan de Baanstraat, Wijk F 113, in den ouderdom van 79 jaren en 4 maanden is overleden Jacob de Lange, van beroep tuinder, geboren en wonende alhier, weduwnaar van Maria Elisabeth Vesjes, zoon van wijlen de echtelieden Christiaan de Lange en Maartje Schie.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing, door ons is onderteekend met de aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 6. Hendrik Vessies,
  Geboren te Beverwijk op 24 november 1813, overleden aldaar op 31 januari 1814, oud 2 maanden.

  GEBOORTEAKTE (Suppletoir Register der Geborenen), Beverwijk, 25 november 1813, fol. 2v:
  In het jaar 1813 den 25sten der maand November des voormiddags ten 10 uure is voor ons maire als Ambtenaar van den burgerlijke Staat der Gemeente van Beverwijk, Canton Beverwijk, Arrondissement Haarlem, Departement van de Zuiderzee, gecompareerd
  Jan Vessies, oud 43 jaren, Tuinder, wonende alhier welke ons een kind van het mannelijk geslagt heeft voorgesteld den 24ste dezer maand des avonds te 10 ure uit hem declarant en Anna Maria Burger deszelfs huisvrouw geboren en aan het welk hij verklaard heeft de Voornaam van Hendrik te willen geven.
  De gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Barend Slatman, oud 54 jaren, koopman, wonende alhier en van Hendrik Duindam, oud 26 jaren, Tuinder, mede wonende alhier en hebben de vader en eerste getuige deze acte van geboorte nadat hun dezelve was voorgelezen nevens ons ondertekend terwijl de tweede getuige verklaarde niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 1 februari 1814, fol. 3v:
  In het jaar 1814 den Eerste der maand Februarij zijn voor ons Burgemeester als Ambtenaar van den burgerlijke staat der Gemeente van Beverwijk Canton Beverwijk Arrondissement Haarlem Departement van de Zuiderzee gecompareerd
  Jan Vessies, oud 42 jaren, tuinder, wonende alhier, geadsisteerd met deszelfs naaste gebuur Barend Slatman, oud 54 jaren, koopman, mede wonende alhier, welke aan ons verklaard hebben dat op den 31ste der maand Januarij des nademiddags te 3 uuren alhier is overleden Hendrikus Vessies, zoon van den eersten Comparant in den ouderdom van Negen maande en hebben de declarante deze acte nadat hun dezelve was voorgelezen nevens ons ondertekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OPMERKING:
  Uit bovenstaande overlijdensakte zou men kunnen opmaken dat deze en mogelijk andere aktes in werkelijkheid helemaal niet werden voorgelezen.
  Het zou Michiel Vessies, de vader van Hendrik, toch opgevallen moeten zijn dat hij zelf in deze akte met de naam Jan werd vermeld, terwijl bovendien het overleden kind niet 9 maanden, doch 9 weken oud was.
 7. Hendrik Vessies,
  Geboren te Beverwijk op 1 maart 1815, overleden aldaar op 27 december 1830, oud 15 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Beverwijk, 2 maart 1815, fol. 5v:
  In het jaar 1815 den 2den der maand Maart des voormiddags ten 10 uure is voor ons Burgemeester als Ambtenaar van den Burgerlijke Staat der gemeente van Beverwijk, Canton Beverwijk, in de Provintie van Holland Noordelijk gedeelte, gecompareerd
  Jan Machielse Vessies, Tuinder, oud 43 jaren, wonende alhier welke ons een kind van het mannelijk geslagt heeft voorgesteld den 1ste dezer maand des avonds ten 7 Uuren uit hem declarant en Anna Maria Burger deszelfs huisvrouw geboren en aan het welk hij verklaard heeft de voornaam van Hendrik te willen geven.
  De gemelde Verklaring en Voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Pieter Verheul, Tapper, oud 50 jaren, wonende alhier en van Barend Slatman, winkelier, oud 54 jaren, meede wonende alhier en hebben de vader en de beide getuigen deze acte van geboorte nadat hun dezelve was voorgelezen nevens ons ondertekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 28 december 1830, fol. 15:
  Den 28ste dag der maand december van 't jaar 1830 ten Twaalf ure, op den middag.
  Acte van Overlijden van Jan [doorgehaald] Vesjes (Hendrik), overleden den 27sten dezer maand ten Tien ure des Avonds, oud 15 jaren, wonende en overleden binnen deze gemeente, van beroep zonder, geboren te Beverwijk den 1sten van maart des Jaars 1815, Zoon van Jan Vesjes en van Anna Maria Burger, echtelieden, wonende aan de Torenstraat binnen deze gemeente.
  Op de verklaring van Anthonij van Amersfoort, gebuur van de overledene, oud 30 jaren, wonende aan de Torenstraat, van beroep straatmaker en van Jan Cornelissen, wonende aan de Torenstraat, van beroep kleedermaker, oud 42 jaren, gebuur van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de beide getuigen, welke nevens ons het hier boven doorgehaalde woord approuveren, bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Beverwijk.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 8. Anna Catharina Vessies,
  Geboren te Beverwijk op 24 oktober 1816, overleden aldaar op 2 maart 1817, oud 4 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Beverwijk, 25 oktober 1816, fol. 24:
  In het jaar 1816 den 25ste der maand October des Voormiddags ten 10 Uuren is voor ons Burgemeester als Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente van Beverwijk, Canton Beverwijk, in de Provintie Noordholland, gecompareerd
  Jan Machielse Vessies, Tuinder, oud 44 Jaaren, wonende alhier welke ons een Kind van het vrouwelijk geslagt heeft voorgesteld den 24ste dezer maand des Nagts ten 11 Uuren uit hem Declarant en Anna Maria Burger deszelfs huisvrouw geboren en aan het welk hij verklaard heeft de voornamen van Anna Catharina te willen geven.
  De gemelde Verklaring en Voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Jacob Berghuis, Tuindeer, oud 32 Jaaren, wonende alhier en van Pieter Freling, zonder beroep, oud 70 Jaaren, meede wonende alhier en hebben de vader en de beide getuigen deze acte van geboorte nadat hun dezelve was voorgelezen nevens ons ondertekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 3 maart 1817, fol. 2v:
  In het jaar 1817 den derde der maand maart zijn voor ons Burgemeester als Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente van Beverwijk, Canton Beverwijk, in de Provintie Noordholland gecompareerd
  Jan Maghielse Vessies, Tuinder, oud 44 Jaaren, wonende alhier, geadsisteerd met Anthonij van Deurse, Tuinder, oud 28 Jaaren, mede wonende alhier, welke aan ons verklaard hebben dat op den Tweede dezer maand des morgens ten Drie Uuren alhier is overleden Anna Catharina Vessies, dogter van den eersten Declarant in den ouderdom van 18 Weeken en hebben de Declaranten deze acte nadat hun dezelve was voorgelezen nevens ons ondertekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 9. Anna Catharina Vessies,
  Geboren te Beverwijk op 16 januari 1819, overleden in de Kerkbuurt aldaar op 28 april 1822, oud 3 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Beverwijk, 18 januari 1819, fol. 1v:
  In het jaar 1819 den 18de der maand Januarij des voormiddags ten 10 Uuren is voor ons Schout als Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Beverwijk, Canton Beverwijk, in de Provintie Noordholland, gecompareerd
  Machiel Johannes Vessies, Tuinder, oud 46 Jaaren, wonende alhier welke ons een kind van het Vrouwelijk geslagt heeft voorgesteld den 16de deezer maand des Nagts ten half Twaalf Uuren uit hem Declarant en Anna Maria Burger deszelfs huisvrouw geboren en aan het welk hij verklaard heeft de voornamen van Anna Catharina te zullen geven.
  De gemelde Verklaring en Voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Barend Slatman, winkelier, oud 52 Jaren, wonende alhier en van Jacob Broens, Schoenmaker, oud 52 Jaren, meede wonende alhier en hebben de vader en de beide getuigen deze acte van geboorte nadat hun dezelve was voorgelezen nevens ons ondertekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 29 april 1822, fol. 7:
  Den 29ste dag der maand April van 't jaar 1822 ten Tien ure, voor den middag.
  Acte van Overlijden van Catharina Vesjes, overleden den 28ste April ten Tien ure des Morgens, oud Drie jaren, wonende en overleden in de Kerkbuurt, van beroep - , geboren te Beverwijk, Dochter van Magchiel Jansz Vesjes en Anna Maria Burger.
  Op de verklaring van Magchiel Jansz: Vesjes, vader van de overledene, oud 50 jaren, wonende in de Kerkbuurt, van beroep Tuinder, en van Lucas Tiedeman, wonende aan de Breestraat, van beroep kantoorbediende, oud 52 jaren, bekende van de overleden.
  Na mijne voorlezing geteekend door de beide bovengemelde Declaranten, bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Beverwijk.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 10. Petrus Johannes Vessies,
  Geboren te Beverwijk op 27 januari 1822, overleden aldaar, Kerkbuurt 236 op 19 september 1828, oud 6 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Beverwijk, 28 januari 1822, fol. 1v:
  Den 28ste dag der maand Januarijvan 't jaar 1822 ten 10 Ure, voor den middag.
  Acte van Geboorte van Petrus Johannes, geboren den 27ste Januarij des Morgens ten 9 Ure, Zoon van Magchiel Jansz: Vessies, Tuinder, wonende binnen deze Gemeente in de Kerkbuurt in het Huis No. 236 en Anna Maria Burger, Echtelieden.
  Het kind is erkend te zijn van het mannelijk geslacht.
  Getuigen Hendrik Jan van der Kolk, oud 42 jaren, van beroep Tuinder, wonende in de Kerkbuurt en Adrianus Halder Hkz, oud 35 jaren, van beroep Vroedmeester, wonende aan de Breestraat.
  Op het versoek aan ons gedaan door Magchiel Jansz: Vessies.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door den Vader en de beide bovengemelde getuigen, bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Beverwijk.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 20 september 1828, fol. 11:
  Den 20ste dag der maand September van 't jaar 1828 ten Twaalf ure, op den middag.
  Acte van Overlijden van Petrus Johannes Vessies, overleden den 19den dezer maand ten Negen ure des morgens, oud Zeven jaren, wonende en overleden in de Kerkbuurt No. 236, van beroep zonder, geboren te Beverwijk den 28sten Januarij 1821, zoon van Machhiel Janse Vessies en van Anna Maria Burger, echtelieden.
  Op de verklaring van Johann Wasel Frederik Moorman, bekende van de overledene, oud 29 jaren, wonende aan de Kerkbuurt, van beroep tuinman en van Jacob Berghuis, wonende aan de Kerkbuurt, van beroep herbergier, oud 44 jaren, Gebuur van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door den vader en de beide getuigen, bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Beverwijk.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
152. Joannes HOOGHVELT,
Zoon van Antonius Hooghvelt [nr. 304] en Elizabeth Janssen van de Velde [nr. 305], geboren te Snoijenhoek, gedoopt te Elst in de Rooms-Kath. kerk op 12 oktober 1780, van beroep arbeider, overleden te Elst op 16 mei 1844, oud 63 jaar.
Gehuwd te Elst op 13 januari 1809 met Hendrina SCHRIJVER, geboren te Huissen, gedoopt aldaar op 4 september 1782, Rooms-Katholiek, overleden te Elst op 22 december 1863, oud 81 jaar, dochter van Geurt Schrijver en Philiberta Berens.

DOOPREGISTER, Elst, Rooms-Kath. kerk, 12 octobris 1780:
Baptizatus est Joannes Hooghvelt, parentes Antonius Hooghvelt et Elizabeth Janssen, patrini Jacobus Hooghvelt et Joanna Schrijver. Sneujenhoek.

TROUWREGISTER, Elst, Commissarissen, 13 januari 1809:
Johannes Hoogveld, JM, oud 28 jr, geboren en wonende onder Elst, met Hendrina Schrijvers, JD, oud 27 jr, geboren onder Huissen en woont onder Elst.
Getuigen: H. van Gutten voor den bruidegom, G. Schrijver voor de bruid.
Solemnisatie: Den 12 febr: zijn voorn: voor den Pastor G. Obbenkaart alhier Gehuwd, blijkens certificaat dezes vertoond.
Commissarissen: G: Hoogveld en Dk: Luimers.

OVERLIJDENSAKTE, Elst, 18 mei 1844, nr. 32:
Op heden den 18den Mei des jaars 1844, compareerde voor ons Burgemeester der gemeente Elst Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
Antoon Hoogveld, Zoon van den overledene, oud 35 jaren, zonder beroep en Piet van der Croft, bekende van den overledene, oud 36 jaren, tapper, beiden wonende te Elst,
welke ons hebben verklaard, dat Johannes Hoogveld, arbeider, geboren en wonende te Elst, gehuwd met Hendrika Schrijver en zoon van Antoon Hoogveld en van Elisabeth van de Velde, beiden overleden; op den 16den dezer maand, des namiddags ten half twee ure, in den ouderdom van 64 jaren te Elst is overleden.
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door tweeden comparant en ons is geteekend, verclarende eerste comparant niet te kunnen schrijven.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

OPMERKING:
Uit diverse aktes blijkt, dat Joannes Hooghvelt niet kon schrijven.

153. Hendrina SCHRIJVER,
Dochter van Geurt Schrijver [nr. 306] en Philiberta Berens [nr. 307], geboren te Huissen, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 4 september 1782, overleden te Elst op 22 december 1863, oud 81 jaar.
Gehuwd te Elst op 13 januari 1809 met Joannes HOOGHVELT.

DOOPREGISTER, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 4 september 1782, Amt:
Hendrina Schrijver, parent Geurt Schrijver et Bartje Berends, patrin Peter Berends et Maria Schrijver.

CONFIRMATIE, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 1795:
Op Sint Gangulphus aangenoomen tot de Eerst Hijlege Communie de navolgende kinderen:
[Onder Jonge Dogters]: Hendrina Schrijver [In kantlijnt]: Bidden van 3 tot 4.

OVERLIJDENSAKTE, Elst, 22 december 1863, nr. 92:
Op heden den 22sten December des jaars 1863, zijn voor Ons burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Elst, Provincie Gelderland, verschenen:
Bernardus Joosten, schoonzoon der overledene, oud 37 jaren, van beroep arbeider en Hendrikus van Deelen, oud 41 jaren, van beroep arbeider, beide wonende te Elst, welke ons hebben verklaard, dat op dingsdag den 22sten December dezes jaars, des morgens ten 7 ure Hendrika Schrijvers, weduwe van Johannes Hoogveld, zonder beroep, geboren te Huissen en wonende te Elst, dochter van Lambertus Schrijver, arbeider en van Hendrika Berends, echtelieden, beide overleden, in den ouderdom van 81 jaren, ten haren huize te Elst, binnen deze Gemeente is overleden.
Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons en den tweeden comparant is geteekend, hebbende de eerste comparant verklaard niet te kunnen schrijven.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

INCORRECTE INFORMATIE OVERLIJDENSAKTE:
Volgens de overlijdens akte van Hendrina Schrijvers zouden Lambertus Schrijvers en Hendrika Berends haar ouders zijn.
Dit is onjuist. Uit de huwelijksakte blijkt dat Hendrina in 1782 in Huissen geboren moet zijn. De doopakte gedateerd 4 september geeft aan dat haar ouders Geurt en Bartje heten.
Twee van haar kinderen zijn naar Geurt en Bartje vernoemd. Geen van de kinderen is vernoemd naar Lambertus of Hendrina.

KINDEREN:
 1. Antonius Hoogvelt,
  Geboren te Snoienhoek, gedoopt op 22 mei 1809 in de Rooms-Kath. kerk van Elst, Rooms-Katholiek, van beroep gegageerd militair, overleden te Elst op 9 januari 1863, oud 53 jaar.
  Ongehuwd.

  DOOPREGISTER, Elst, Rooms-Kath. kerk, 22 Maij 1809:
  Bapt.est Antonius, parentes Joannes Hoogvelt et Hendrina Schrijver.
  Patrini Henricus van Putten et Elisabetha van de Velden. Snoienhoek.

  OVERLIJDENSAKTE, Elst, 10 januari 1863, nr. 5:
  Op heden den 10den Januarij des jaars 1863, zijn voor Ons burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Elst, Provincie Gelderland, verschenen:B Bernardus Joosten, zwager van den overledene, oud 34 jaren, van beroep arbeider, en Hendrikus van Deelen, oud 40 jaren, van beroep arbeider, beide wonende te Elst, welke Ons hebben verklaard, dat op vrijdag den 9den Januarij dezes jaars, des morgens ten 11 ure, Antonius Hoogvelt, ongehuwd, van beroep gegageerd militair, geboren en wonende te Elst, zoon van Johannes Hoogvelt, arbeider, overleden, en van zijne huisvrouw Hendrika Schreiver, zonder beroep, wonende te Elst, in den ouderdom van 53 jaren, ten huize zijner moeder te Elst, binnen deze Gemeente is overleden.
  Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons en den tweeden comparant is geteekend, hebbende de eerste Comparant verklaard niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 2. Bartje Hoogvelt, ook Gijsberta Hoogvelt,
  Geboren te Snoijenhoek, gedoopt op 25 januari 1811 in de Rooms-Kath. kerk van Elst, van beroep dienstmeid, verhuisde ca. 1845 met haar gezin naar Amsterdam, overleden aldaar, Oostenburgervoorstraat 20 op 23 september 1890, oud 79 jaar.
  Buitenechtelijke relatie (1) voor 1832 met N.N.
  Gehuwd (2) te Renkum op 25 januari 1840 met Joannes Lustrum, geboren te Brielle, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 26 augustus 1807, van beroep smidsknecht, smid te Oosterbeek (1840), Arnhem (1842), Amsterdam (1845), overleden te Amsterdam, Vinkenstraat 535 op 6 augustus 1868, oud 60 jaar, zoon van Joannes Josephus Lustrum en van Dina Helena Wijntjes.

  DOOPREGISTER, Brielle, Rooms-Kath. kerk, 26 augustus 1807 (Extract bij de huwelijks bijlagen):
  Uit het Doop Register van de Roomsch Cath.: Kerk der Stad Brielle, is geëxtraheerd, dat in het Jaar 1807 op den 26sten Augustus is gedoopt:
  Joannes,
  Zoon van Joannes Josephus Lustrum en Dina Helena Wijntjes.
  Accordeert met voorschreven Register,
  Brielle, den 15 November 1839.
  [letterlijke weergave van het oorspronkelijke extract]

  DOOPREGISTER, Elst, Rooms-Kath. kerk, 25 januari 1811:
  Bap. est Bartje, Parentes Johannes Hoogvelt et Hendrina Schrijver,
  Patrini Joannes Schrijver et Leonarda Schrijver.
  Snoijenhoek.

  NATIONALE MILITIE, Arnhem, 7 november 1839:
  De Staatsraad, Gouverneur der Provincie Gelderland, verklaart, dat
  Jan Lustrum, geboren te Brielle den 26 Aug 1807, van beroep smidsknecht,
  Zoon van Jan Joseph (overl.) en van Dina Helena Wijntjes, van beroep - , wonende te - ,
  binnen de Gemeente van Renkum voor de Nationale Militie is ingeschreven, dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nommer 100, hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verplicht.
  Signalement:
  Lengte 1 El, 591 Strepen.
  Aangezigt ovaal, Voorhoofd rond, Oogen blaauw, Neus groot, Mond id., Kin lang, Haar en Wenkbraauwen blond.
  [letterlijke weergave, huwelijksbijlagen]

  HUWELIJKSAKTE, Renkum, 25 januari 1840, nr. 2:
  Huwelyks-Acte van Johannes Lustrum en Bartje Hoogvelt.
  Op heden den 25sten Januarij des jaars 1840, compareerde voor Ons Johannes Backer, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der GemeenteRenkum, Provincie Gelderland,
  Johannes Lustrum, Jongman, oud 32 jaren, van beroep smid, geboren te Brielle, en wonende te Oosterbeek in deze Gemeente; meerderjarige zoon van wijle de ehelieden Johannes Josephus Lustrum en Dina Helena Wijntjes.
  En Bartje Hoogvelt, jonge dochter, oud 28 jaren, van beroep dienstmeid, geboren te Elst, en wonende aldaart; meerderjarige dochter van Joannes Hoogvelt, arbeider en van Hendrina Schrijver, ehelieden, wonende te Elst, beide alhier tegenwoordig, mondeling hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
  Getuigen:
  Bernardus Kemper, wever, oud 65 jaren.
  Theodorus Bartels, Smid, oud 37 jaren.
  Evert Jurriaan van Rheden, arbeider, oud 48 jaren.
  Goust van Koten, arbeider, oud 48 jaren,
  alle woonachtig te Oosterbeek, de eerste oom van den Comparant, de drie laatste geen bloedverwanten van Comparanten, noch aan dezelve vermaagschapt, uitdrukkelijk verzochte getuigen, welke, na voorlezing, hebben geteekend met Ons en den Comparant;
  hebbende de Comparante, alsmede haar vader en hare moeder verklaard, niet te kunnen schrijven.
  [bron: website Family Search]

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 7 augustus 1868, fol. 164:
  Op heden 7 Augustus 1868 zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, verschenen:
  Johannes Luster, van beroep smid, oud 23 Jaren, wonende Sterfhuis, Zoon van de Overledene, en Gerrit Slot, aanspreker, oud 48 Jaren, wonende Heerestraat MM 142, bekende van de Overledene, welke hebben verklaard, dat op den 6 dezer des namiddags ten 1 ure, in het huis, staande Vinkenstraat Kanton 4, Buurt UU, No. 535, is overleden Johannes Lustrum, van beroep Smid, wonende als boven, in den ouderdom van 60 jaren, geboren te Brielle, Echtgenoot van Bartje Hoogvelt.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 26 september 1890, nr. 7512:
  Op heden 26 September 1890, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Amsterdam, verschenen:
  Gerrit Slot, aanspreker, oud 35 Jaren, wonende Marcusstraat 325, bekende van de Overledene, en Franciscus Johannes Kluijt, van beroep aanspreker, oud 37 Jaren, wonende Tweede Egelantiersdwarsstraat 20, bekende van de Overledene, welke hebben verklaard, dat op den 23 dezer des namiddags ten half 11 ure, in het huis, staande Oostenburgervoorstraat Kanton 1, No. 20, is overleden Bartje Hoogvelt, van beroep geen, wonende als boven, in den ouderdom van 78 jaren, geboren alhier, Weduwe van Johannes Lustrum.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KIND UIT BUITENECHTELIJKE RELATIE:
  1. Hendrik Hoogveld,
   Geboren te Elst op 13 augustus 1832.
  KINDEREN VAN JOANNES LUSTRUM EN BARTJE HOOGVELT:
  1. Hendricus Luster,
   Geboren te Arnhem op 22 juli 1842, overleden aldaar op 13 april 1843, oud 9 maanden.
  2. Johannes Luster,
   Geboren te Arnhem op 2 juni 1844, van beroep smid (1868), ketelmaker (1868).
   Gehuwd te Amsterdam op 26 februari 1868 met Anna Maria Tactor, geboren te Amsterdam in 1846, dochter van Henricus Tactor en Elisabeth Flemming.
  3. Dina Johanna Lusterum,
   Geboren te Amsterdam op 2 juni 1847, van beroep naaister, overleden voor 1899, mogelijk te Amsterdam.
   Gehuwd te Amsterdam op 16 augustus 1871 met Anthonius Lutjeveld, geboren te Nieuwer-Amstel op 27 juni 1845, van beroep smidsknecht, zoon van Hendricus Lutjeveld, van beroep werkman en van Gesina Joanna de Haas.
   Anthonius huwde (2) te Amsterdam op 16 maart 1899 met Anna Maria Geertruida Broekhuijsen, geboren te Amsterdam in 1856, dochter van Petrus Broekhuijsen en Anna Maria Fredrika van de Kamp.
  4. Bernardus Lusterum,
   Geboren te Amsterdam in 1850, van beroep arbeider, overleden te Nijmegen op 20 november 1935, oud 85 jaar.
   Gehuwd te Elst op 13 mei 1886 met Jacoba Catharina Baltus, geboren te Nijmegen op 2 januari 1855, overleden te Venraij op 7 januari 1931, oud 76 jaar, dochter van Johannes Baltus en Anna Geertruida Houtingh.
 3. Geurt Hoogveld, ook Gerrit Hoogveld,
  Geboren te Elst op 6 maart 1813, niet opgeroepen voor de Nationale Militie, van beroep boerenknecht, boerenarbeider, arbeider, overleden te Elst op 24 juni 1888, oud 75 jaar.
  Gehuwd te Heteren op 22 februari 1838 met Theodora Bons, geboren te Driel, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 13 juni 1805, van beroep arbeidster, overleden te Driel (gem. Heteren) op 29 januari 1850, oud 44 jaar, dochter van Rheijnerus Bons en van Getrudis Lippets, van beroep arbeidster.

  DOOREGISTER, Driel, Rooms-Kath. kerk, 13 juni 1805:
  Extract uit het doopboek der Roomsch Catholijke Gemeente van Driel, berustende ter Secretarie der Gemeente Heteren.
  13 Junii - Bapt. est Theodora, parentes Rheijnerus Bons et Getrudis Lippits.
  Pat. Theodorus Lippits et Petronella Jansen.
  [bron: website Family Search, huwelijks bijlagen]

  GEBOORTEAKTE, Elst, 7 maart 1813, nr. 11:
  In het jaar 1813 den 7de der maand Maart, zijn voor ons Maire van Elst, officier van den Burgerlijken Staat der gemeente en Canton van Elst, Departement van den Boven IJssel gecompareerd
  Johannes Hoogveld, oud 32 Jaar, arbeider, wonende in deze gemeente, dewelke ons een kind van het mannelijk geslacht heeft voorgesteld den 6den maart des nagts circa 12 Uuren uit hem Declarant en Hendrika Schrijver deszelfs huisvrouw geboren, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam van Geurt te willen geven, de gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Andries ter Logt, oud 51 Jaar, arbeider en van Hendrik van Putten, oud 57 Jaar, arbeider, wonende beide in deze gemeente, en is deze Acte van geboorte na duidelijke voorlezing alleen door ons getekend, hebbende de vader en beide getuigen verklaard niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE, Arnhem, 10 januari 1838:
  Ligting van den Jare 1832.
  Certificaat om te trouwen.
  De Staatsraad, Gouverneur der Provincie Gelderland, verklaart,
  dat Geurt Hoogveld, geboren te Elst den 6 Maart 1813, van beroep boerenknecht,
  Zoon van Johannes en van Hendrica Schrijver, van beroep arbeider, wonende te Elst,
  binnen de Gemeente van Elst voor de Nationale Militie is ingeschreven, dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nommer 113, hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.
  Signalement:
  Lengte 1 El 641 Strepen.
  Aangezigt ovaal, Voorhoofd gewoon, Oogen blaauw, Neus ordinair, Mond idem, Kin rond, Haar bruin, Wenkbraauwen idem.
  Heeft verklaard niet te kunnen Schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Heteren, 22 februari 1838, nr. 3:
  In het Jaar 1838, den 22sten februarij, des voormiddags ten 9 ure, zijn voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Heteren, gecompareerd,
  Geurth Hoogveld, oud bijna 25 Jaren, van beroep boerenknecht, geboren te Elst en wonende te Driel, meerderjarige en wettige zoon van Johannes Hoogveld, arbeider en Hendrika Schrijver, Ehelieden wonende te Elst, Bruidegom ter eenre,
  En Theodora Bons, oud ruim 33 Jaren, van beroep arbeidster, geboren en wonende te Driel, meerderjarige en wettige dochter van Rheijnerus Bons, overleden te Driel den 1sten April 1832 en Getrudis Lippets, arbeidster wonende te Driel, Bruid ter andere zijde.
  En hebben Bruidegom en Bruid ons verzocht te willen overgaan tot het voltrekken van hun Huwelijk.
  Voorts zijn gecompareerd, Johannes Hoogveld en Hendrika Schrijver, ouders des Bruidegoms,benevens Getrudis Lippits, moeder der Bruid, welke, elk voor zoo verre het hen betrof, verklaarden het Huwelijk tusschen Bruidegom en Bruid toetestemmen en goed te keuren.
  Getuigen:
  Jan Bons, Broeder der Bruid, oud 26 Jaren, dekker,
  Jan Erdkamp, oud 31 Jaren, zonder beroep, beide wonende te Driel,
  Derk Vermeer, oud 33 Jaren, tapper, en
  Sander Sanders, oud 33 Jaren, tabakplanter, beide wonende te Heteren, getuigen hiertoe verzocht,
  welke na gedane voorlezing deze Acte met ons Burgemeester alhier hebben geteekend, verklarende de Bruidegom, de bruid, de ouders des Bruidegoms, de moeder der Bruid, benevens de getuigen Jan Bons zulks niet te kunnen.
  [bron: website Family Search]

  OVERLIJDENSAKTE, Heteren, 30 januari 1850, nr. 3:
  Het jaar 1850, den 30sten Januarij, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Heteren, Provincie Gelderland, verschenen, Geurt Hoogveld, wonende te Driel, oud 37 jaren, die zich heeft opgegeven te zijn de Echtgenoot van de overledene; en Jacob Lamers, tabaksplanter, wonende te Driel, oud 60 jaren;
  die ons hebben verklaard, dat Theodora Bons, in leven arbeidster van beroep, Echtgenoot van voornoemden Geurt Hoogveld, dochter van Rijn Bons, laatst gewoond hebbende en overleden te Driel en van Johanna Lippits, atbeidster, wonende te Driel, oud 44 Jaren, geboren te Driel, laatstelijk gewoond hebbende te Driel, is overleden den 29sten Januarij 1850 te Driel, des morgens ten 7 ure.
  Na gedane voorlezing van de tegenwoordige Dood-akte aan de deklaranten, is de zelve door Lamers en ons Ambtenaar voornoemd alhier geteekend, verklarende Hoogveld zulks niet te kunnen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Elst, 25 juni 1888, nr. 50:
  Op heden den 25sten Juni des jaars 1888, zijn voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Elst, provincie Gelderland, verschenen:
  Gerrit Veulings, schoonzoon van den overledene, oud 37 jaren, van beroep arbeider en Hendrik Jansen, oud 40 jaren, van beroep gemeentebode, beiden wonende te Elst, welke ons hebben verklaard, dat op Zondag den 24sten Juni dezes jaars, des avonds ten 10 ure, Geurt Hoogveld, arbeider, geboren en wonende te Elst, weduwenaar van Theodora Bons, zoon van wijlen Johannes Hoogveld en Hendrika Schrijver, in den ouderdom van 75 jaren te Elst in wijk D Nr. 18 binnen deze gemeente is overleden.
  Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons met den tweeden Comparant is geteekend, verklarende de eerste niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KINDEREN:
  1. Anna Catharina Hoogveld,
   Geboren te Driel op 4 januari 1839, van beroep dienstmeid.
   Gehuwd te Nijmegen op 2 november 1865 met Cornelius van den Heuvel, geboren te Winssen (Ewijk) op 12 juli 1823, van beroep boerenarbeider, arbeider, overleden te Ewijk op 24 oktober 1880, oud 57 jaar, zoon van Jan van den Heuvel, en van Wilhelmina de Haardt, van beroep naaister.
  2. Hendrika Hoogveld,
   Geboren te Heteren op 23 maart 1840, overleden te Ewijk op 8 maart 1908, oud 67 jaar.
  3. Reintje Hoogveld,
   Geboren te Driel (Heteren) op 3 november 1842, van beroep dienstbode, overleden te Valburg op 21 januari 1922, oud 79 jaar.
   Gehuwd te Elst op 20 februari 1867 met Gerrit Veulings, geboren te Malden in 1839, van beroep dienstbode (1867), arbeider (1888), overleden voor 1922, zoon van Derk Veulings, van beroep arbeider en van Mechteld Hax.
 4. Elisabeth Hoogveld,
  Geboren te Hollanderbroek (gem. Elst) op 18 februari 1815, "eigenwerk doende", overleden te Elst op 16 juli 1899, oud 84 jaar.
  Gehuwd te Elst op 15 november 1851 met Bernardus Joosten, geboren te Elst op 26 november 1827, diende vanaf 1846 gedurende 5 jaren bij het 1e Regiment Infanterie, van beroep arbeider, overleden te Elst op 17 oktober 1892, oud 64 jaar, zoon van Manus Joosten en Cornelia Bloem.

  GEBOORTEAKTE, Elst, 18 februari 1815, nr. 8:
  In het jaar 1815 den 18de der maand februarij des voormiddags ten 8 Uuren, compareerde voor mij Burgemeester van Elst, officier van den Burgerlijken Staat der gemeente van Elst, Canton van Elst, Provincie Gelderland,
  Johannes Hoogveld, oud 32 Jaar, arbeider, wonende in het Hollanderbroek in deze gemeente, dewelke aan mij een kind van het vrouwelijk geslacht heeft voorgesteld op heden in den morgenstond ten half een Uuren uit hem declarant en Hendrika Schrijvers deszelfs huisvrouw geboren, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam van Elisabeth te willen geven, de gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Andries ter Logt, oud 54 Jaar, en van Hendrik van Putten, oud 60 Jaar, beide arbeiders, wonende in deze gemeente, en is deze Acte na duidelijke voorlezing alleen door mij getekend, hebbende de vader en getuigen verklaard niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Elst, 27 november 1827, nr. 105:
  Het jaar 1827, den 27sten November ten half 12 ure des voormiddags, is voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van de Gemeente Elst, Provincie Gelderland, verschenen
  Manus Joosten, arbeider, oud 40 jaren, wonende te Elst, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het mannelijk geslacht, geboren den 26sten dezer maand ten 6 ure des morgens van hem declarant en van Zijne huisvrouw Cornelia Bloem en aan welk Kind heeft verklaard de voornaam te willen geven van Bernardus.
  De gezegde verklaring en vertooning geschiedt in tegenwoordigheid van Johannes Hermsen, Veldwagter, wonende te Elst, oud 34 jaren, en van Rudolph Aalbers, Herbergier, wonende te Elst, oud 56 jaren.
  Na gedane voorlezing van de tegenwoordige Geboorte-Akte aan de deklarant en aan de getuigen, hebben de laatsten dezelven met mij alhier betekend, de declarant verklaard hebbende niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE, Arnhem, 24 oktober 1851:
  Ligting van den jare 1846.
  Certificaat.
  De Minister van Staat, Commissaris des Koning inde Provincie Gelderland,
  verklaart, dat Joosten Bernardus, geboren te Elst den 26 November 1827, van beroep Arbeider,
  zoon van Manus en van Cornelia Bloem, van beroep Arbeider,
  wonende te Elst binnen de Gemeente van Elst voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat hij op de trekkings-no. 67 is ingelijfd geworden bij het 1 Regiment Infanterie den tijd van 5 jaren hebbende gediend, behoorlijk uit de dienst ontslagen is.
  Signalement:
  Lengte 1 El 600 Strepen.
  Aangezigt rond, Voorhoofd gewoon, Oogen bruin, Neus gewipt, Mond gewoon, Kin rond, Haar bruin, Wenkbraauwen idem.
  [bron: website Family Search, huwelijksbijlagen]

  HUWELIJKSAKTE, Elst, 15 november 1851, nr. 20:
  Op heden den 15den November des jaars 1851 compareerden voor ons Burgemeester der Gemeente Elst, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
  Bernardus Joosten, Jongman, oud 24 Jaren, arbeider, geboren en wonende te Elst, meederjarige Zoon van Manus Joosten, arbeider, en Cornelia Bloem, Echtelieden wonende te Elst, en
  Elisabeth Hoogveld, Jongedochter, oud ruim 36 Jaren, doende eigenwerk, geboren en wonende te Elst, meerderjarige dochter van Johannes Hoogveld, overleden en Hendrika Schrijvers, arbeidster, wonende te Elst.
  Getuigen:
  Arnoldus Brand, oud 36 Jaren, Kastelein.
  Hendrikus Hartman, oud 32 Jaren, Kleedermaker.
  Arnoldus Berendsen, oud 28 Jaren, knecht, en
  Hendrikus Westerveld, oud 37 Jaren, Schoenmaker, allen te Elst woonachtig, geen hunner bloed of aanverwanten der comparanten.
  En is dezelve na voorlezing door getuigen en ons geteekend, verklarende comparanten, benevens bruidegoms ouders niet te kunnen schrijven.
  [bron: website Family Search]

  OVERLIJDENSAKTE, Elst, 17 oktober 1892, nr. 152:
  Heden den 17den October 1892, verschenen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Elst:
  Gerardus Weerts, oud 40 jaar, van beroep arbeider, wonende te Elst, en Petrus Theodorus Vos, oud 27 jaar, van beroep Gemeente Secretaris, wonende te Elst, verklarende dat op Maandag den 17den dezer des voormiddags te 3 uur, Bernardus Joosten, echtgenoot van Elisabeth Hoogveld, van beroep arbeider, geboren te Elst, wonende te Elst, zoon van wijlen de echtelieden Manus Joosten en Cornelia Bloem in den ouderdom van 65 jaar alhier is overleden Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en na voorlezing, onderteekend met de aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Elst, 17 juli 1899, nr. 64:
  Heden den 17den Juli 1899, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Elst:
  Gerardus Weerts, oud 47 jaar, van beroep arbeider, wonende te Elst, en Johan Jacob de Kempenaer, oud 28 jaar, van beroep Zonder, wonende te Arnhem, verklarende, dat op Zondag, den 16den dezer des namiddags te 7 uur, Elisabeth Hoogveld, zonder beroep, geboren te Elst, wonende te Elst, weduwe van Bernardus Joosten, dochter van wijlen Johannis Hoogveld en Hendrika Schrijvers in den ouderdom van 84 jaar alhier is overleden Waarvan door mij deze akte is opgemaakt en aan de aangevers voorgelezen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KINDEREN:
  1. "Levenloos" kind,
   Levenloos geboren te Elst op 10 september 1852.
  2. Johannes Joosten,
   Geboren te Elst op 10 juli 1854, van beroep kleermaker, overleden te Elst op 14 augustus 1880, oud 26 jaar.
 5. Hendrik Hoogveld,
  Geboren te Hollanderbroek (gem. Elst) op 15 april 1817, overleden aldaar op 1 november 1831, oud 14 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Elst, 16 april 1817, nr. 32:
  In het jaar 1817 den 16de der maand April, Compareerde voor ons Burgemeester van Elst, officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Elst, Canton van Elst, Provincie van Gelderland,
  Johannes Hoogveld, oud 36 jaar, Arbeider, wonende in het Hollanderbroek in deze gemeente, dewelke mij een kind van het mannelijk geslacht heeft voorgesteld den 15de April des Avonds ten 7 Uren uit hem declarant en Hendrika Schrijver, deszelfs huisvrouw geboren en aan welke hij verklaard heeft de voornaam van Hendrik te willen geven, de gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Toon Jansen, oud 40 jaar en van Hendrik Witjes, oud 32 jaar, tabaksplanters, wonende in deze gemeente, en hebben de vader en eerste getuigen den Acte van geboorte na voorlezing nevens mij niet getekend, hebbende verklaard niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Elst, 1 november 1831, nr. 93:
  Het jaar 1831, den 1sten November ten 11 ure des voormiddags, zijn voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van de Gemeente Elst, Provincie Gelderland, verschenen
  Andries de Logt, arbeider, woende te Elst, oud 70 jaren, die zich heeft opgegeven te zijn nabuur van de overledene; en Hendricus Eling, arbeider, wonende te Elst, oud 40 jaren, die zich heeft opgegeven te zijn bekende van de overledene;
  dewelke ons hebben verklaard, dat Hendrik Hoogveld, Zoon van Johannes Hoogveld en van Hendrica Schrijvers, oud negen Jaren, geboren te Elst, laatst gewoond hebbende te Elst, is overleden den 1sten November 1813, te Elst in N.164 des morgens om Een ure.
  Waarna deze tegenwoordige Dood-Akte is voorgelezen aan de deklaranten, die verklaard hebben niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OPMERKING:
  Joannes Hooghvelt en Hendrina Schrijver hadden twee kinderen elk met de naam Hendrik. Dit verschijnsel dubbelvernoeming kwam vaker voor. Soms omdat men twee grootvaders of grootmoeders met identieke voornamen elk apart vernoemd wilde hebben. Ook kwam dit voor als het eerst vernoemde kind een geestelijke of ernstige lichamelijke afwijking bleek te hebben.
  In bovengenoemde Overlijdensakte lijkt bovendien een vergissing gemaakt te zijn. De aangevers, buren van het overleden kind, geven het dode kind de leeftijd van 9 jaar. Dat is evenwel de leeftijd van de tweede Hendrik.
  We mogen aannemen dat de overlijdensakte desondanks de oudste der beide Hendrikken betreft. Te meer daar de overlijdensakte van de tweede Hendrik wel de correcte situatie lijkt aan te geven.
 6. Peter Hoogveld, zie nr. 76.
  Geboren te Hollanderbroek (gem. Elst) op 3 oktober 1819, Rooms-Katholiek, van beroep dienstknecht, arbeider, baanwachter, overleden te Westervoort op 2 december 1866, oud 47 jaar.
  Gehuwd te Elst op 3 juni 1847 met Reintjen Harmsen, geboren te Lathum op 4 mei 1812, Rooms-Katholiek, van beroep dienstmeid, overleden te Duiven op 14 april 1872, oud 59 jaar, dochter van Jan Hermsen, van beroep arbeider en Eultien Lentinck.
 7. Hendrik Hoogveld,
  Geboren te Hollanderbroek (gem. Elst) op 21 september 1822, van beroep arbeider, overleden aldaar op 16 april 1847, oud 24 jaar.
  Ongehuwd.

  GEBOORTEAKTE, Elst, 23 september 1822, nr. 83:
  Op heden den 23sten September 1822, 'S voormiddags ten 10 ure, Compareerde voor mij Schout van Elst, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
  Johannes Hoogveld, arbeider te Hollanderbroek onder Elst, aangifte doende, dat zijne vrouw Hendrika Schriever, op den 21sten dezer ten 4 uren in den morgenstond, was bevallen van een zoon, genaamd Hendrik.
  Aldus deze verklaring gedaan in tegenwoordigheid van Evert van de Kamp, oud 30 jaren en Dries Driesen, oud 30 jaren, beiden arbeiders, te Hollanderbroek voorn: woonachtig.
  En heb ik Schout deze acte van geboorte met den eersten getuigen (den Declarant en 2den getuigen verklaard hebbende niet te kunnen schrijven of teekenen) na duidelijke voorlezinge aan allen, alhier beteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Elst, 17 april 1847, nr. 39:
  Op heden den 17den April des jaars 1847 compareerde voor ons Burgemeester der Gemeente Elst Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
  Antoon Hoogveld, broeder van den overledene, oud 38 jaren, zonder beroep en Jan Tijssen, bekende van den overledene, oud 59 jaren, arbeider, beiden wonende te Elst, welke ons hebben verklaard, dat
  Hendrikus Hoogveld, arbeider, geboren en gewoond hebbende te Elst, ongehuwde Zoon van Johannes Hoogveld en van Hendrika Schrijvers, eerstgemelde overleden en laatstgenaamde arbeidster, wonende te Elst, op den 16den April dezes jaars, des avonds om half elf uren in den ouderdom van 25 jaren te Elst is overleden.
  Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt die na voorlezing door ons is getekend verklarende comparanten niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 8. Johannes Hoogveld,
  Geboren te Elst op 3 oktober 1829, van beroep arbeider, overleden te Elst op 22 september 1896, oud 66 jaar.
  Gehuwd te Elst op 14 januari 1854 met Maria Stephania Janssen, geboren te Elst in het buurtschap Rijkerswoerd op 10 april 1818, van beroep arbeidster, overleden te Elst op 15 december 1894, oud 76 jaar, dochter van Gradus Janssen, van beroep arbeider en van Gesina Eling.

  GEBOORTEAKTE, Elst, 12 april 1818, nr. 20:
  Op heden den 12den April 1818 'S voormiddags om 11 uuren, Compareerden voor mij Schout des Schoutambts Elst Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
  Gradus Janssen, arbeider te Rijkerswoerd, buurtschap van Elst, aangifte doende, dat Zijne Huisvrouw Gosina Eling op Vrijdag den 10den dezer, 'S avonds ten 5 uuren, is bevallen van een meisje, aan het welk hij Zoude doen geven den naam van Maria Stephania.
  Aldus deeze verklaring gedaan in tegenwoordigheid van Jan Klein, Tabaksplanter, wonende te Aam, Buurtschap Elst, oud 44 jaren en Hendrikus Eling, arbeider te Elst, oud 29 jaren.
  En heeft de eerste Comparant (de beide getuigen verklaard hebbende niet te kunnen Schrijven of teekenen), dezelve, na duidelijke voorlezinge aan allen, met mij Schout beteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Elst, 5 oktober 1829, nr. 82:
  Het jaar 1829, den 5den October ten Elf ure des Voormiddags, is voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van de Gemeente van Elst Provincie Gelderland, verschenen
  Johannes Hoogveld, arbeider, oud 49 jaren, wonende te Elst No. 164, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het mannelijk geslacht, geboren den 3den dezer maand ten 5 ure des namiddags van hem declarant en van zijne huisvrouw Hendrika Schrijvers en aan welk Kind heeft verklaard de voornaam te willen geven van Johannes.
  De gezegde verklaring en vertoning geschiedt in tegenwoordigheid van Albertus Burgers, arbeider, wonende te Elst, oud 33 jaren, en van Hendrik van den Heuvel, arbeider, wonende te Elst, oud 64 jaren.
  Na gedane voorlezing van de tegenwoordige Geboorte-Akte aan de deklarant en aan de getuigen, hebben deeze verklaard niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE, Arnhem, 28 december 1853:
  Ligting van den jare 1848.
  Certificaat.
  De Staatsraad, Commissaris des Konings in de Provincie Gelderland, verklaart, dat
  Hoogveld, Johannes, geboren te Elst den 3e October 1829, van beroep arbeider,
  zoon van Johannes Hoogveld, overleden en van Hendrika Schrijvers, van beroep [-] , wonende [-] ,
  binnen de Gemeente van Elst voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nommer 149 hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.
  Signalement:
  Lengte 1 El 660 strepen.
  Aangezigt langwerpig, Voorhoofd gewoon, Oogen blaauw, Neus gewoon, Mond idem, Kin rond, Haar bruin, Wenkbraauwen idem.
  [bron: website Family Search, huwelijksbijlagen]

  HUWELIJKSAKTE, Elst, 14 januari 1854, nr. 2:
  Huwelijks-Acte van Johannes Hoogveld en Maria Stephania Janssen.
  Op heden den 14den Januarij des jaars 1854, compareerden voor Ons burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Elst Provincie Gelderland,
  Johannes Hoogveld, jongman, oud 24 jaren, van beroep arbeider, geboren te Elst en wonende aldaar, meerderjarige Zoon van Johannes Hoogveld, arbeider, overleden en van zijne huisvrouw Hendrika Schrijvers, zonder beroep wonende te Elst, hierbij tegenwoordig, mondeling hare toestemming tot dit huwelijk gevende, en:
  Maria Stephania Janssen, jonge dochter, oud 35 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Elst, meerderjarige dochter van Gradus Janssen, arbeider, overleden en van zijne huisvrouw Gesina Eling, zonder beroep, wonende te Elst.
  Getuigen:
  Peter van der Kist, kastelein, oud 46 jaren,
  Evert van Eimeren, tabaksplanter, oud 42 jaren,
  Hendrik Hendriks, arbeider, oud 35 jaren,
  Hendrik van Delen, arbeider, oud 31 jaren,
  alle vier wonende te Elst, geen bloedverwanten van comparanten, noch aan dezelve vermaagschapt, uitdrukkelijk verzochte getuigen, welke, na voorlezing met ons hebben geteekend, hebbende de beide comparanten en de moeder van den comparant verklaard niet te kunnen schrijven.
  [bron: website Family Search]

  OVERLIJDENSAKTE, Elst, 17 december 1894, nr. 102:
  Heden, den 17den December 1894, verschenen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Elst:
  Cornelis Cornelissen, oud 33 jaar, van beroep arbeider, wonende te Elst, en Johan Jacob de Kempenaer, oud 23 jaar, van beroep zonder, wonende te Arnhem, verklarende dat op Zaterdag den 15den dezer des namiddags te half acht uur, Maria Stephania Janssen, echtgenoote van Johannes Hoogveld, zonder beroep, geboren te Elst, wonende te Elst, dochter van wijlen de echtelieden Gradus Janssen en Gosina Eling in den ouderdom van 76 jaar alhier is overleden.
  Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en aan de aangevers voorgelezen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Elst, 22 september 1896, nr. 84:
  Heden, den 22den September 1896, verschenen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Elst:
  Johannes Baltus, oud 46 jaar, van beroep arbeider, wonende te Elst, en Johan Jacob de Kempenaer, oud 25 jaar, van beroep zonder, wonende te Elst, verklarende, dat op Dinsdag den 22sten dezer des voormiddags te 6 uur, Johannes Hoogveld, van beroep Arbeider, geboren te Elst, wonende te Elst, weduwnaar van Maria Stephania Janssen, zoon van wijlen de echtelieden Johannes Hoogveld en Hendrika Schrijvers, in den ouderdom van 66 jaar alhier is overleden.
  Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en aan de aangevers voorgelezen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KINDEREN:
  1. Johannes Antoon Hoogveld,
   Geboren te Elst op 14 februari 1855, van beroep arbeider, overleden aldaar op 10 augustus 1878, oud 23 jaar.
   Ongehuwd.
  2. Grada Hendrika Jacoba Hoogvelt,
   Geboren te Elst op 28 april 1857.
   Gehuwd te Elst op 13 november 1879 met Gerardus (Gradus) Weerts, geboren te Venraij op 7 februari 1852, van beroep arbeider, zoon van Johannes Weerts, van beroep landbouwer, arbeider en van Hendrina Willemsen.
  3. Hendrica Clasina Hoogveld,
   Geboren te Elst op 27 mei 1859, overleden aldaar op 5 maart 1879, oud 19 jaar.
   Ongehuwd.
  4. Clasina Willemina Hoogveld,
   Geboren te Elst op 28 november 1862.
   Gehuwd te Elst op 17 juni 1882 met Johannes Baltus, geboren te Elst op 5 september 1850, van beroep arbeider, zoon van Johannes Baltus, van beroep arbeider en Anna Geertruida Houtingh.
154. Jan HERMSEN,
Zoon van Jan Hermsen [nr. 308] en Judith Holtus [nr. 309], geboren en gedoopt te Wehl op 18 december 1783, Rooms-Katholiek, van beroep dagloner (1812, 1820), timmerman (1814-1853), overleden te Angerlo op 1 december 1853, oud 69 jaren.
Gehuwd te Angerlo op 28 januari 1812 met Eultien LENTINCK.

OPMERKINGEN:B In 1847, ten tijde van hun dochter Reinira's huwelijk woonden Jan en Eultjen in Lathum.
In het bevolkings register 1830/40 worden de geboortedata van de kinderen vermeld.
Deze stemmen goeddeels niet samen met de data in de geboorte aktes.

DOOPVERKLARING, Wehl, 6 januari 1812:
Verklaaren wij ondergez: mits deezen dat Joan Hermsen, Zoon van Jan Hermsen en Judith Holtes Echtlieden alhier, gebooren en gedoopt is in het jaar duizend zeven hondert drie en tachentig, den achtienden december en zulks ten allen tijde met eenen Eed ........................ 's noods zulks vereijscht wordende, wijl .............. Hermsen hier in het roomsch Catholijke doopregister niet geplaatst is.
Bij gebrek van schrijven zet ik die Vaders en Moeders Naam.
Jan Harmsen: +
Judith Holtes: +
[zelf getekend:] Geurt Folmer, Anton Weijers, Bernadus Hageman, G. Rodink, Hendrik Weis, Vredrik Visser, Hendrik Harmsen.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke verklaring, huwelijksbijlage]

HUWELIJKSTOESTEMMING, Wehl, 6 januari 1812:
Verklaarde Jan Hermsen en Judith Holtes, echtlieden in mijne teegenwoordigheid dat zij als ouders volkomen toestemden in het huwlijk van haaren ..................... Hermsen met Aleida Lenting, woonachtig .................
Aldus gedaan te Wehl, 6 januari 1812 [w.g.] A. Zimmerman, R.C pastor.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke verklaring, huwelijksbijlage]

HUWELIJKSTOESTEMMING, Giesbeek, ... januarij 1812:
Ik ondergetekende verklare, dat in mijn preesentie verklaart hebben Hermen Lenting en Joanna van Loon, Egtelieden volkomen in te stemmen in het huwelijk van haar Dochter Eultie Lenting met Jan Hermsen g.......... te Weel.
[w.g.] W. Dibbits, pastoor.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke verklaring, huwelijksbijlage]

HUWELIJKSAKTE, Angerlo, 28 januari 1812, nr. 1:
Op heden den 28sten Januarij 1812 Compareerde voor mij Jurjen Jansen Maire van Angerlo
Jan Harmsen, dagloner, alhier woonachtig, geboren te Wehl, oud 29 Jaren, Zoon van Jan Harmsen en Judith Holtes, Bruidegom ter eenre, En
Eultien Lentink, oud 28 Jaren, geboren en woonachtig te Lathum, dochter van Hermanus Lentink en Joanna van Loonen, Bruid ter anderen Zijde.
Verklaarden Zij Comparanten voornemens te zijn met elkander een wettig Huwelijk aan te gaan en zijnde dezelve bij deze plegtigheid geadsisteerd met Jan Jansen, Jacobus Jansen, Harmen Donkers en Gerrit Bruil.
Na volgens den inhoud der wet gelezen te hebben
1. Het Doopattest van genoemden Jan Harmsen waaruit blijkt dat hij te Wehl gedoopt is den 18den December 1783, en gesproten uit het wettig Huwelijk van Jan Harmsen en Judith Holtes.
2. Het Doopattest van genoemde Eultien Lentink, waaruit blijkt dat zij te Lathum gedoopt is den 12den Junij 1784 gesproten uit het wettig Huwelijk van Hermanus Lentink en Joanna van Loonen.
3. De Acte van toestemming tot dit Huwelijk van Jan Harmsen en Judit Holtes.
4. De Acte van toestemming van dit Huwelijk van Hermanus Lentink en Joan van Loonen.
Na gelet te hebben op de Acte van ondertrouw door mij Maire op den 11den dezer lopende maand Januarij vervaardigd, waarvan het Extract op den 12den en den 19den dezer zoo te Lathum als hier aan het Huis der Gemeente is afgekondigd en aangeplakt, zonder dat er oppositie geschied is.
Zo heb ik Maire voornoemd, nadat de Bruidegom, en Bruid met luider stemme verklaard hadden, elkander wederzijdsch tot echtgenoten te nemen en na voorlezing van het zesde kapittel Titel vijf van het Code Napoleon in naam der wet verklaard en uitgesproken dat Jan Harmsen en Eultien Lentink door het Huwelijk verbonden zijn, en voorts de tegenwoordige Acte opgemaakt, welke door de Comparanten en getuigen benevens mij is getekend.
Aldus gedaan op het Huis der Gemeente, op datum als boven.
Na voorlezing van bovenstaande Acte heeft Eultien Lentink verklaard niet te kunnen Schrijven.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]VOLKSTELLING, Angerlo, 1826-1836:
Huis 49:
1) Jan Harmsen, geb. 1781, arbeider.
2) Eultjen Lenting, geb. 1781.
3) Reiniera Harmsen, geb. 1812.
4) Jan Harmsen, geb. 1814.
5) Engelbart Harmsen, geb. 1816.
6) Johanna Harmsen, geb. 1819, overleden 1826.
7) Hendrika Harmsen, geb. 1821.
8) Bernardus Harmsen, geb. 1823.
9) Harmen Lenting, geb. 1755.
   Johanna Harmsen, geb. 1827.

BEVOLKINGSREGISTER, Lathum, 1830/40:
Huis 51:
1) Jan Harmsen, Timmerman, geboren 25 december 1783 te Whel, gehuwd, Roomsch.
2) Aleida Lenting, huisvrouw, geboren 14 october 1784 te Lathum, gehuwd, Roomsch.
3) Jan Harmsen, zoon, geboren 1814 te Lathum, ongehuwd, Roomsch, overleden.
4) Engelbart Harmsen, zoon, geboren 20 juli 1816 te Lathum, ongehuwd, Roomsch.
5) Bernadus Harmsen, zoon, geboren 14 november 1823 te Lathum, ongehuwd, Roomsch.
6) Reinira Harmsen, dochter, geboren 4 mei 1812 te Lathum, ongehuwd, Roomsch, vertrokken naar Doesborg.
7) Hendrika Harmsen, dochter, geboren 20 december 1820 te Lathum, ongehuwd, Roomsch.
8) Johanna Harmsen, dochter, geboren 1818 te Lathum, ongehuwd, Roomsch, overleden.
9) Johanna Harmsen, dochter, geboren 7 januari 1827 te Lathum, ongehuwd, Roomsch.
10) Catharina Lenting, nicht, geboren 1834 te Angerlo, ongehuwd, Roomsch.

BEVOLKINGSREGISTER, Lathum, 1840/45:
Huis 49, Lathum, Buurtschap Bahr:
1) Johannes Harmsen, Timmerman, geboren december 1783, Roomsch, inschrijving 1 december 1839.
2) Aleida Lenting, geboren juni 1784, Roomsch.
3) Engelbart Harmsen, geboren 19 april 1816, Roomsch.
4) Bernardus Harmsen, geboren 2 december 1823, Roomsch.
5) Hendrika Harmsen, Roomsch, vertrekt op 1 november 1841 naar Arnhem.
6) Johanna Harmsen, geboren 14 december 1727, Roomsch.
7) Catharina Lenting, Roomsch, vertrekt 1 mei 1845 naar Rheden.
8) Hendrika Harmsen, Roomsch, inschrijving 1 mei 1843, van Arnhem gekomen 1 mei 1843, overleden 4 october 1844.

BEVOLKINGSREGISTER, Lathum, 1846/50:
Bahr, huis 49:
1) Johannes Harmsen, timmerman, RC, geboren 25 december 1783 te Wehl.
2) Aleida Lenting, vrouw, RC, geboren 17 maart 1784 te Lathum.
3) Engelbart Harmsen, zoon, RC, geboren 19 april 1816 te Lathum.
4) Bernardus Harmsen, zoon, RC, geboren 2 december 1823 te Lathum.
5) Johanna Harmsen, dochter, RC, geboren 14 december 1827 te Lathum.

OVERLIJDENSAKTE, Angerlo, 3 december 1853, nr. 24:
Heden den 3den December des jaars 1853, zijn voor ons Willem Baron van Heeckeren tot Kell, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Angerlo, verschenen
Engelbart Harmsen, oud 36 jaren, van beroep Timmerman, wonende in deze Gemeente en Johannes Fransiscus Spronk, oud 32 jaren, van beroep Schoenmaker, wonende in deze Gemeente, welke ons hebben verklaard dat op den 1sten December dezes jaars des namiddags ten 8 uren, in deze Gemeente is overleden Jan Harmsen, oud ruim 69 jaren, van beroep Timmerman, geboren te Wehl en wonende in deze Gemeente, zoon van Jan Harmsen en van Judith Holtes, beiden overleden, echtgenoot van Eultien Lentink en vader van den eersten comparant, van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons is onderteekend beneevens door de Comparanten.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

GETUIGE:
Op 16 september 1814 in Angerlo bij de geboorteaangifte van Klara Rooding, dochter van Dirk en van Grada Berendsen (Jan Harmsen wordt vermeld als timmerman, oud 34 jaren).

155. Eultien LENTINCK, ook Eultje LENTING,
Dochter van Hermannus (Harmen) Lentinck [nr. 310] en Joanna van Loon [nr. 311], gedoopt te Lathum in de Rooms-Kath. statie op 12 juni 1784, overleden te Lathum (Angerlo) op 12 april 1857, oud 72 jaren.

DOOPREGISTER, Lathum, Rooms-Kath. kerk, 12 juni 1784:
Baptizata est Eultien, pater Hermannus Lentinck, mater Joanna van Loonen; patrinus Henricus Lentinck, matrina Antonia Wentinck.

OVERLIJDENSAKTE, Angerlo, 14 april 1857, nr. 10:
Heden den 14den April des jaars 1857, zijn voor ons Willem Baron van Heeckeren tot Kell, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Angerlo, verschenen
Engelbart Harmsen, oud 40 jaren, van beroep Timmerman, wonende in deze gemeente en Teunis Ockerse, oud 40 jaren, van beroep Landbouwer, wonende in deze gemeente, welke ons hebben verklaard dat op den 12den April dezes jaars des voormiddags ten 6 uren, in deze Gemeente is overleden Eultien Lentink, oud 72 jaren, zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente, dochter van Harmanus Lentink en van Johanna van Loonen, in leven van beroep Arbeiders, beide alhier overleden, weduwe van Jan Harmsen en moeder van den eersten comparant, van welke verklaring wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons is onderteekend benevens door de Comparanten.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN:
 1. Reintjen Harmsen, zie nr. 77.
  Geboren in de buurtschap Bahr onder Lathum (gem. Angerlo) op 4 mei 1812, Rooms-Katholiek, van beroep dienstmeid, overleden te Duiven op 14 april 1872, oud 59 jaren.
  Gehuwd te te Elst op 3 juni 1847 met Peter Hoogveld, geboren te Hollanderbroek (gem. Elst) op 3 oktober 1819, Rooms-Katholiek, van beroep dienstknecht, arbeider, baanwachter, overleden te Westervoort op 2 december 1866, oud 47 jaren.
 2. Jan Harmsen,
  Geboren in de buurtschap Bahr onder Lathum (gem. Angerlo) op 20 februari 1814, Rooms-Katholiek, overleden te Bahr, huis No. 48 op 2 september 1830, oud 16 jaren.
  Ongehuwd.

  GEBOORTEAKTE, Angerlo, 20 februari 1814, nr. 4:
  Op heden den 20sten Februarij 1814, Compareerde voor mij Jurjen Jansen, Burgemeester van Angerlo
  Jan Harmsen, Timmerman, wonende alhier, geadsisteerd met twee getuigen te weeten Derk Rooding, dagloner, oud 38 jaren en Hendrik Jansen, dagloner, oud 45 jaren, beiden wonende alhier, dewelke verklaarde dat des eersten Comparants wettige Huisvrouw Eultje Lenting hedenavond om 10 Uuren is bevallen van een Zoon die de voornaam ontvangen heeft van Jan.
  Ingevolge van deze verklaring heb ik deze Acte vervaardigd welke door de Comparant en getuigen benevens mij is getekend.
  Na voorlezing van bovenstaande acte heeft Derk Rooding en Hendrik Jansen aan mij verklaard niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Angerlo, 3 september 1830, nr. 21:
  Heden den 3den der maand September 1830, des voormiddags om 11 uren, zijn voor ons Jurjen Jansen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen
  Jan Harmsen, oud 47 jaren, van beroep Timmerman en Jan Peter Boomhouwer, oud 35 jaren, van beroep arbeider, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den 2den der maand September des jaars 1830, des voormiddags ten 10 uren, in het huis No. 48 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van 16 jaren, 6 maanden en 11 dagen is overleden Jan Harmsen, geboren en woonachtig in deze Gemeente, zonder beroep, ongehuwd, Zoon van den eersten Comparant en deszelfs Huisvrouw Eultje Lenting.
  Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend benevens de Comparanten.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 3. Engelbart Harmsen,
  Geboren in de buurtschap Bahr onder Lathum (gem. Angerlo) op 19 april 1816, Rooms-Katholiek, van beroep timmerman, overleden te Angerlo op 3 februari 1891, oud 74 jaren.
  Gehuwd te Angerlo op 31 augustus 1860 met Berendina Maat, geboren te Didam op 12 juni 1818, van beroep dienstmeid, overleden te Didam op 10 maart 1892, oud 73 jaren, dochter van Jan Hendrik Maat, kleermaker en van Wilhelmina Abbing.

  GEBOORTEAKTE, Angerlo, 20 april 1816, nr. 9:
  Heden den 20sten der maand April 1816, des namiddags om 3 uren, is voor ons Jurjen Jansen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Angerlo, Provintie Gelderland, verschenen
  Jan Harmsen, van beroep Timmerman, oud 36 jaren, woonachtig in deze Gemeente, welke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Eultjen Lenting, oud 31 jaren, op vrijdag den 19den der maand April, des morgens ten 5 uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Engelbart,
  waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Willem Willemsen, dagloner, oud 61 jaren, en van Hendrik de Roos, dagloner, oud 45 jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, benevens den comparant en getuigen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Didam, 13 juni 1818, nr. 44:
  Heden den 13den der maand Junij 1818, des voormiddags om 11 uren, is voor ons Jan van Embden, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Didam, Provincie Gelderland, verschenen
  Hendrik Maat, Kledermaker, oud 40 jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een meisje welke zijne huisvrouw Wilhelmina Abbing, oud 32 jaren, op vrijdag den 12den der maand Junij, des Smiddags ten 4 uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Berendina,
  waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Gerrit Rasing, bouwman, oud 37 jaren, en van Hendrik Wassing, bouwman, oud 30 jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend; de vader heeft verklaard niet te kunnen tekenen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Angerlo, 31 augustus 1860, nr. 8:
  Heden den 31sten Augustus 1860 zijn voor ons Jan Gerbrands, Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Angerlo, verschenen in het Gemeentehuis in het openbaar
  Engelbart Harmsen, oud 44 jaren, van beroep Timmerman, geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarige zoon van Jan Harmsen in leven van beroep Timmerman en van Eultjen Lenting, beide in deze gemeente overleden, en
  Berendina Maat, oud 42 jaren, van beroep dienstmeid, geboren te Didam en wonende te Doesborgh, meerderjarige dochter van Hendrik Maat in leven van beroep Kleermaker en van Wilhelmina Abbing, beide te Didam overleden.
  Getuigen:
  Henricus Brandts, oud 34 jaren, van beroep landbouwer;
  Geert Vriese, oud 55 jaren, van beroep veldwachter;
  Esse Schut, oud 31 jaren, van beroep veldwachter; en
  Arend Heijting, oud 36 jaren, van beroep Gemeente Ontvanger, allen wonende in deez gemeente.
  Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, welke in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven, na voorlezing is onderteekend geworden door ons, benevens door de comparanten en de getuigen.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Angerlo, 4 februari 1891, nr. 2:
  Engelbart Harmsen, overleden te Angerlo op 3 februari 1891, oud 74 jaren, van beroep timmerman, echtgenoot van Berendina Maat, zoon van Jan Harmsen en Eultjen Lenting.
  [bron: Genlias]

  OVERLIJDENSAKTE, Didam, 11 maart 1892, nr. 24:
  Op heden den 11den Maart 1892, zijn voor ons Bernardus Johannes Hulshof, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Didam, verschenen:
  Hendrikus Overmaat, oud 54 jaren, van beroep klompenmaker en Willem van Raaij, oud 32 jaren, van beroep arbeider, beiden wonende te Didam, die ons hebben verklaard, dat op Donderdag den 10den Maart dezes jaars, des avonds, ten 6 ure, in wijk D no. 94 ten huize van Jan Hendrik Maat binnen deze gemeente, in den ouderdom van 73 jaren, geboren in het jaar 1818 is overleden:
  Berendina Maat, geboren en wonende te Didam, zonder beroep, echtgenoote van wijlen Engelbert Harmsen, in leven van beroep timmerman, overleden te Angerlo, dochter van wijlen Hendrik Maat in leven kleermaker en Wilhelmina Abbing.
  Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt, en na voorlezing, onderteekend met den eersten Comparant, de tweede Comparant verklaart in het schrijven onkundig te zijn.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 4. Johanna Harmsen,
  Geboren in de buurtschap Bahr onder Lathum (gem. Angerlo) op 21 maart 1818, overleden aldaar op 18 juni 1826, oud 8 jaren.

  GEBOORTEAKTE, Angerlo, 23 maart 1818, nr. 8:
  Heden den 23sten der maand Maart 1818, des voormiddags om 11 uren, is voor ons Jurjen Jansen, Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen
  Jan Harmsen, van beroep Timmerman, oud 38 jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van Geboorte van een Dochter, welke zijne Huisvrouw Eultjen Lenting, oud 33 jaren, op Zaturdag den 21sten dezer maand Maart, des namidags om 4 uren, heeft ter wereld gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Johanna.
  Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Antonie Aalbers, dagloner, oud 65 jaren, en Hendrik de Roos, dagloner, oud 47 jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den Comparant als getuigen ten dezen mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, benevens den Comparant en getuigen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Angerlo, 19 juni 1826, nr. 18:
  Heden den 19den der maand Junij 1826, des voormiddags om 11 uren, zijn voor ons Jurjen Jansen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Jan Harmsen, oud 44 jaren, van beroep Timmerman en Jan Geurts, oud 70 jaren, van beroep Schoenmaker, beide in deze Gemeente woonachtig;
  dewelke ons hebben verklaard, dat op den 18den der maand Junij des jaars 1826, des namiddags ten 2 uren, in het huis No. 49 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van 8 jaren 3 maanden is overleden Johanna Harmsen, gebooren en woonachtig in deze Gemeente, zonder beroep, Dochter van den eersten Comparant, en deszelfs Huisvrouw Eultjen Lenting.
  Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend benevens den eersten Comparant, hebbende den tweeden Comparant verklaard niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 5. Hendrikka Harmsen,
  Geboren in de buurtschap Bahr onder Lathum (gem. Angerlo) op 19 juli 1820, Rooms-Katholiek, vertrekt op 1 november 1841 naar Arnhem, keert terug naar Lathum op 1 mei 1843, overleden aldaar op 4 oktober 1844, oud 24 jaren.
  Ongehuwd.

  GEBOORTEAKTE, Angerlo, 20 juli 1820, nr. 22:
  Heden den 20sten der maand Julij 1820, des voormiddags om 11 uren, is voor ons Jurjen Jansen, Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van het Schoutambt Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen
  Jan Harmsen, van beroep dagloner, oud 38 jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Dochter, welke zijne Huisvrouw Eultjen Lenting, oud 35 jaren, op Woensdag den 19den der maand Julij, des morgens ten 2 uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Hendrikka.
  Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Bloem, dagloner van beroep, oud 63 jaren, en van Wander Vinkenburg, kledermaker, oud 36 jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke acte wij na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, benevens den Comparant en getuigen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  BEVOLKINGS REGISTER, Lathum, 1830/40 en 1840/45: zie vader !
  Van 1 november 1841 tot 1 mei 1843 verbleef Hendrikka in Arnhem.

  OVERLIJDENSAKTE, Angerlo, 5 oktober 1844, nr. 30:
  Op heden den 5den October des jaars 1844, zijn voor ons Menso Alting Valckeniers, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen:
  Engelbart Harmsen, oud 28 jaren, van beroep Timmerman en Everhardus Brandts, oud 51 jaren, van beroep Pannebakkersbaas, wonende beide binnen deze Gemeente welke ons hebben verklaard dat op Vrijdag den 4de October dezes jaars, des namiddags ten een ure;
  Hendrika Harmsen, van beroep dienstmeid, geboren en wonende te Lathum onder deze Gemeente, ongehuwd Dochter van Jan Harmsen, Timmerman en Eultgen Lenting Ehelieden mede te Lathum onder deze Gemeente woonachtig en zuster van den eersten declarant, in den ouderdom van ruim 24 jaren, ten huize van Jan Harmsen, wijk B No. 49 binnen deze Gemeente is overleden.
  Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, die na voorlezing is onderteekend door ons en de declaranten.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 6. Bernardus Harmsen,
  Geboren in de buurtschap Bahr onder Lathum (gem. Angerlo) op 2 december 1823, Rooms-Katholiek, van beroep timmerman, overleden te Angerlo op 24 mei 1895, oud 71 jaren.
  Gehuwd te Angerlo op 7 augustus 1875 met Aleijda Giling, geboren te Beek (gem. Bergh) op 9 december 1841, van beroep dienstmeid, overleden te Angerlo op 16 oktober 1912, oud 70 jaren, dochter van Theodorus Giling, dagloner en van Everdina Gerritsen.

  GEBOORTEAKTE, Angerlo, 3 december 1823, nr. 43:
  Heden den 3den der maand December 1823, des voormiddags om 11 Uren, is voor ons Jurjen Jansen, Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen
  Jan Harmsen, van beroep Timmerman, oud 41 jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van Geboorte van een Zoon, welke Zijne Huisvrouw Eultjen Lenting, oud 38 jaren, op Dingsdag den 2den der maand December, des morgens ten 3 uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Bernardus.
  Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Gerrit Senors, van beroep dagloner, oud 77 Jaren, en van Jan Geurts, van beroep Schoenmaker, oud 67 jaren, beiden woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den Comparant als getuigen ten dezen mede gebragt; welke acte wij na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, benevens den Comparant, hebbende de genoemde getuigen verklaard niet te kunnen schrijven..
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Bergh, 10 december 1841, nr. 141:
  Heden den 10den der maand December 1841, is voor ons Engelbertus van Grotenhuis, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen:
  Theodorus Gieling, Daglooner, oud 28 jaren, wonende te Beek in deze Gemeente, No. 266a, dewelke ons verzocht heeft op te maken Acte van geboorte van een Kind van het vrouwelijk geslacht, hetwelk zijne Ehevrouw Everdina Gerritsen op Donderdag den 9den der maand December dezes jaars, des morgens ten 2 uren, ter wereld heeft gebracht, en aan het welk hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Aleijda.
  Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Helmes, Daglooner, oud 35 jaren, en Theodorus van Embden, Daglooner, oud 30 jaren, beide mede in deze Gemeente woonachtig, door Comparant als getuigen medegebragt; welke Acte wij, na in de twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, met de declarant en tweede getuige, terwijl de eerste getuige verklaard heeft niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Angerlo, 7 augustus 1875, nr. 13:
  Heden den 7den Augustus 1875, zijn voor ons Jonkheer Carel Marie Brantsen, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Angerlo, verschenen in het gemeente-huis in het openbaar
  Bernardus Harmsen, oud 51 jaren, van beroep timmerman, geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarige zoon van Jan Harmsen en Eultjen Lenting, beide overleden; en
  Aleijda Giling, oud 33 jaren, van beroep dienstmeid, geboren te Bergh, wonende in deze gemeente, meerderjarige dochter van Theodorus Giling, daglooner en van Everdina Gerritsen, zonder beroep, beide wonende te Didam.
  Getuigen:
  Jan Brouwer, oud 28 jaren, landbouwer, en
  Derk Brouwer, oud 23 jaren, landbouwer;
  Willem van Zadelhoff, oud 23 jaren, landbouwer, en
  Jan Willem Harbers, oud 30 jaren, kantoorbediende, allen wonende in deze gemeente.
  Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, welke in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven, na voorlezing is onderteekend geworden door ons, benevens door den eersten comparant en de getuigen, hebbende de tweede comparante verklaard de kunst van schrijven niet te verstaan.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Angerlo, 25 mei 1895, nr. 17:
  Heden den 25sten Mei des jaars 1895, zijn voor ons Ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Angerlo, verschenen
  Hendrikus Jansen, oud 75 jaren, van beroep arbeider, wonende in deze gemeente, en Hendrik Elijzen, oud 55 jaren, van beroep gemeente veldwachter, wonende in deze gemeente welke ons hebben verklaard dat op den 24sten Mei dezes jaars des namiddags ten een ure, in deze gemeente is overleden
  Bernardus Harmsen, oud 71 jaren, timmerman, geboren en wonende in deze gemeente, zoon van wijlen Jan Harmsen, in leven timmerman en van Eultjen Lenting, in leven zonder beroep, beiden laatst wonende in deze gemeente en Echtgenoot van Aleijda Giling, van welke verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt, die in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven, na voorlezing is onderteekend geworden door ons beneevens door de Comparanten.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Angerlo, 17 oktober 1912, nr. 21:
  Aleijda Giling, overleden te Angerlo op 16 oktober 1912, oud 70 jaren, zonder beroep, geboren te Angerlo, dochter van Theodorus Gieling en Everdina Gerritsen, weduwe van Bernardus Harmsen.
  [bron: Genlias]

  KIND:
  1. Johannes Harmsen,
   Geboren te Angerlo in 1876, van beroep arbeider, overleden te Velp op 23 december 1946, oud 70 jaren.
   Gehuwd te Rheden op 30 november 1907 met Geertje Kip, geboren te Worth (gem. Rheden) in 1886, dochter van Marinus Kip en Gerritje Lansink.
 7. Johanna Harmsen,
  Geboren in de buurtschap Bahr onder Lathum (gem. Angerlo) op 14 december 1827, van beroep naaister, overleden te Angerlo op 23 oktober 1858, oud 30 jaren.
  Ongehuwd.

  GEBOORTEAKTE, Angerlo, 15 dececember 1827, nr. 43:
  Heden den 15den der maand December 1827, des voormiddags om 11 uren, is voor ons Jurjen Jansen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen
  Jan Harmsen, van beroep Timmerman, oud 46 jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Dochter, welke zijne huisvrouw Eultjen Lenting, oud 44 jaren, op Vrijdag den 14den der maand December, des avonds ten 9 uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Johanna.
  Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Wieggers, van beroep arbeider, oud 49 jaren, en van Berend Otten, van beroep arbeider, oud 50 jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den Comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, benevens den comparant, hebbende de genoemde getuigen verklaard niet te kunnen schrijven..
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Angerlo, 25 oktober 1858, nr. 30:
  Heden den 25sten October des jaars 1858 zijn voor ons Willem Baron van Heekeren tot Kell, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Angerlo, verschenen
  Engelbart Harmsen, oud 42 jaren, van beroep Timmerman, wonende in deze gemeente en Abraham Jan Martinus van Vossen, oud 49 jaren, van beroep Broodbakker, wonende in deze gemeente,
  welke ons hebben verklaard dat op den 23sten October dezes jaars des voormiddags ten een uren, in deze Gemeente is overleden
  Johanna Harmsen, oud 30 jaren, van beroep Naaister, geboren en wonende in deze gemeente, dochter van Johannes Harmsen in leven van beroep Timmerman en van Eultien Lentink, beide in deze gemeente overleden, van welke verklaring wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons is onderteekend benevens door de Comparanten.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
156. Joannes JANSEN, ook Jan JANSSEN,
Mogelijk een zoon van Jan Jansen [nr. 312] en Hendrina Tiggelers [nr. 313], gedoopt te Loo in de Rooms-Kath. kerk op 23 november 1767, Rooms-Katholiek, van beroep dagloner, landbouwer, overleden te Holthuisen aan de gevolgen van de tering op 1 maart 1816, oud 48 jaren.
Gehuwd te Duiven in de Rooms-Kath. kerk op 31 juli 1798 met Hendrica KRUIJS.

DOOPREGISTER, Loo, Rooms-Kath. kerk, 23 november 1767:
Dem Bauer Jan Jansen, wohnhaft ins Loo alhier ist von seiner Ehefrauen Hendrina Tiggelers am 23 November 1767 morgens um 6 uhren ein söhnlein gebohren, und der selbe den 23 desselben monats in der Kirchen getauft, und genent worden Joannes Jansen;
die Taufzeugen waaren Wenceslaus Engelen, jungesel auf dem Hoesselarij und Petronella van Doesseborg auch auf der Hosselarij auf dem Vierspel Groessen.

OPMERKING:
Hoesselarij, ook Hosselarij werd in 1868 op de kaart van Duiven vermeld als Huslerij, halverwege 't Loo en Groessen.

TROUWREGISTER, Duiven, Rooms-Kath. kerk, 31 juli 1798:
Contraxerunt Matrimonium in facie ecclesia coram me et testibus Johannes Janssen ex Loo et Henrica Kruis ex Diedam, ambo liberi.
ita attestor Thomas Stein, Bisschop.

VOLKSTELLING, Oud Zevenaar, 1807:
Altsevenaer.
[o.a.:]
9M. Jansen.
11L: Lelienfeld.
21 ¼J. Jansen Sen.
21 ½J. Jansen jun.
26Jan Janssen.
35 ½ Casper Jansen.
40M. Tigler.
55K. Janssen.
61/62Herm Janssen.
70Hr Janssen.
92 ½ / 93Hr Janssen.
107L. Jansen.
134P. Jansen.
141 1/5G. Jansen.
145J. Jansen.
182D. Janssen.

DOOPGETUIGE:
Te Oud Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 20 november 1806 van Joannes, zoon van Caspar Jansen en Hendrina de Haer (getuigen: Custos p. Joanne Jansen et Joanna Albers).
Te Oud Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 18 februari 1811 van Gerardus, zoon van Casparus Jansen en Hendrina de Haar (getuigen Joannes Jansen et Gertrudis Ansen pro Anna Welling.
Te Oud Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 23 juli 1811 van Wilhelmina, dochter van Joannes van de Camp en Joanna Hermsen (getuigen Joannes Jansen et Catharina Wolters).

DODENBOEK, Oud-Zevenaar, Rooms-Kath. kerk, 1 maart 1816, nr. 7:
Overleden op 1 maart, Joannes Janssen, oud 51 Jaren, wonende in Holthuizen, Echtgenoot van Henrica Kruis, nalatende 9 kinderen, overleden aan de Teering.

EXTRACT DODENBOEK, Oud-Zevenaar, Rooms-Kath. kerk, 1816:
Extract uit het Doodenboek der Roomsch Catholijke Gemeente van Oud Zevenaar, Gedeponeerd bij de Archieven van het Gemeente Bestuur van Zevenaar, waarin Gevonden wordt:
Dat op den eersten Maart 1816 te Holthuisen is overleden Joannes Jansen, echtgenoot van Henrica Kruis.
Voor extract conform afgegeven te Zevenaar de 14 Mei 1800 en dertig.
[bron: Huwelijksbijlagen van zoon Henricus Jansen, 1831]

OPMERKINGEN:
Overlijdensakte geeft misschien aan wie zijn ouders zijn !
Helaas ontbreekt het overlijdensarchief van Zevenaar voor het jaar 1816 van 1 januari tot 30 juni !!
Joannes trad op als getuige bij de doop van twee kinderen van Casparus Jansen. Omgekeerd trad deze een keer op bij een doop van een kind van Joannes.
Casparus en Johannes zouden broers kunnen zijn.
Van Casparus is bekend dat hij uit Lobith afkomstig is.
Van Joannes weten we uit het trouwregister dat hij uit Loo komt, maar misschien werd hier eigenlijk Lobith bedoeld.

WOONADRESSEN:
't Grieth onder Oud-Zevenaar (dagloner)    1811.

157. Hendrica KRUIJS,
Dochter van Gerardus (Gerrit) Kruijs [nr. 314] en Aleida (Elsken) Berntsen [nr. 315], geboren te Didam, gedoopt aldaar op 13 februari 1776, Rooms-Katholiek, dagloonster, arbeidster (1835), overleden te Zevenaar op 10 september 1848, oud 72 jaren.
Gehuwd (2) te Zevenaar op 20 januari 1817 met Wesselus VAN HAEREN, ook Wessel VAN HAREN, geboren te Oud-Zevenaar op 5 april 1782, van beroep daghuurder te Holthuizen (1817), arbeider (1848), overleden te Zevenaar op 8 april 1853, oud 71 jaren, zoon van Hendricus van Haeren, van beroep daghuurder te Holthuizen en van Helena Gertsen.

DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 13 februari 1776:
Hendrica. Parentes Gerardus Kruijs et Aleida Berntzen Conjuges.
Sus: Wilhelmus Krus et Aleida Berntzen.

DOOPBOEK, Oud-Zevenaar, R.K. Matthiaskerk, 5 april 1782 (extract, huwelijksbijlagen):
1782, 5e aprilis.
Baptizatus est Wesselus.
Parentes Henricus van Haeren, Helena Gertsen.
Voor Extract Conform,
Zevenaar, 4 Januarij 1817,
De Burgemeester, officier van den Burgerlijken Stand.

HUWELIJKSAKTE, Zevenaar, 20 januari 1817, nr. 2:
Huwelyks-Acte van Meerderjarigen, welkers Ouders hunne toestemming geven of overleden zijn.
Op heden den 20sten Januarij 1817 des Namiddags ten 4 uuren compareerden voor Ons Gotthold Frederik Lodewijk Böllicker, Burgemeester van Zevenaar Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat,
Wesselus van Haeren, oud omtrent 35 Jaren, daghuurder, wonende in Holthuizen onder Oud Zevenaar, en geboren te Oud Zevenaar den 5den April 1782, meerderjarigen Zoon van Henricus van Haeren, daghuurder in genoemd Holthuizen onder Oud Zevenaar wonende, hierbij tegenwoordig en deszelfs toestemming gevende en van Helena Gertsen den 6den Julij 1789 te Oud Zevenaar overleden blijkens de doodcedul door ons op den 4den dezer maand Januarij afgegeven, en
Hendrica Kruijs, oud 41 Jaren, daghuurster, mede aldaar wonende, geboren te Didam den 13den februarij 1796 [!], weduwe van wijlen den, op den 1sten maart des vorigen Jaars te Oud Zevenaar overledenen Johannes Janssen, meerderjarige dochter van Gerhardus Kruijs, den 14den april 1795 en van Aleida Berndsen, den 17den November 1792 te Didam overleden blijkens de doodceduls van den Burgemeester van Didam op den 30sten der vorige maand December afgegeven.
Getuigen:
Hannes Janssen, daghuurder, oud 52 Jaren,
Jan Stokman, Landbouwer, oud 44 Jaren,
Matheus Padoski, verwer, oud 62 Jaren, en
Willem Rosendaal, Bakker, oud 52 Jaren,
de twee eerste in Holthuizen onder Oud Zevenaar en de twee laatstgemelde binnen deze Stad Zevenaar wonende, waarvan de twee eerst gemelde getuigen van de Contractanten, doch geene derzelven Familie daarvan zijnde, welke dezelve na voorlezing en nadat de Contractanten onder eede verklaard hadden, dat de plaatsen van overlijden en die der laatste woning der Grootouders van bruid en Contractantin Henrica Kruijs hun volstrekt onbekend zijn en mitsdien in de onmogelijkheid zijn van doodceduls daarvan te produceeren, en deze verklaring door de vier getuigen bekrachtigd wierd, bevestigende dat hoewel zij bruidegom en bruid kennen, aan hun de plaats van overlijden en die der laatste woning van genoemde Grootouders onbekend zijn, benevens ons hebben ondertekend, verklarende de beide contractanten en de tegenwoordig zijnde vader van bruidegom niet te kunnen schrijven.
[bron: website Family Search]

OVERLIJDENSAKTE, Zevenaar, 11 september 1848, nr. 60:
Op heden den 11den September des jaars 1848, zijn voor Ons Meester Carel Everard Joseph Frans van Nispen van Pannerden, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Zevenaar, Provincie Gelderland, verschenen:
Wesel van Haren, man van de overledene, oud 66 jaren, van beroep arbeider, en Christiaan Hermsen, oud 42 jaren, van beroep arbeider, beiden wonende in deze gemeente, welke Ons hebben verklaard, dat op Zondag den 10den September dezes jaars, des morgens ten 7 ure, Hendrica Kruis, huisvrouw van Wessel van Haren voornoemd, vroeger weduwe van Joannes Jansen, geboren en wonende in deze gemeente, dochter van Gerhardus Kruis en Aleida Berndsen, echtelieden, beiden overleden, in den ouderdom van ruim 74 Jaren, ten huize van haren man wijk B nummer 16 binnen deze Gemeente is overleden.
Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons alleen is geteekend, verklarende de aangevers in het schrijven onkundig te zijn.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Zevenaar, 11 april 1853, nr. 31:
Op heden den 11den April des jaars 1853, zijn voor Ons Meester Carel Everard Joseph Frans van Nispen van Pannerden, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Zevenaar, Provincie Gelderland, verschenen:
Henricus Jansen, schoonzoon van den overledene, oud 42 jaren, van beroep arbeider en Johann Heinrich Vorell, oud 36 jaren, van beroep schoenmaker, beiden wonende in deze gemeente, welke Ons hebben verklaard, dat op Vrijdag den 8sten April dezes jaars, des namiddags ten 4 ure, Wessel van Haren, weduwenaar van Hendrica Kruis, van beroep arbeider, geboren en wonende in deze gemeente, zoon van Henricus van Haren en Helena Gertsen, echtelieden, beiden overleden,
in den ouderdom van 71 Jaren, ten huize van den eersten aangever, wijk B nummer 15 binnen deze Gemeente is overleden.
Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de beide aangevers met ons is geteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Henricus Janssen,
  Gedoopt te Westervoort in de Rooms-Kath. kerk op 27 september 1798, overleden voor 1804.

  DOOPREGISTER, Westervoort, Rooms-Kath. kerk, 27 september 1798:
  Henricus filius Joannis Janssen et Henrica Cruijs.
  Test: Emert Graen et Wilhelmina Janssen.
 2. Gerardus Jansen,
  Gedoopt te Oud Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 30 december 1799, woonde voor zijn huwelijk te Elten, uit hoofde van "te zijn onder de maat" finaal vrijgesteld van de Nationale Militie, van beroep boerenknecht, daghuurder, arbeider, overleden te Zevenaar op 7 maart 1858, oud 58 jaren.
  Gehuwd te Zevenaar op 7 mei 1832 met Christina van Haeren, gedoopt te Oud Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 30 mei 1806, overleden aldaar op 26 augustus 1848, oud 42 jaren, dochter van Johannes van Haeren, daghuurder en van Bernardina Kocks.

  DOOPREGISTER, Oud Zevenaar, Rooms-Kath. kerk, 30 december 1799:
  Gerardus.
  Parentes Joes Jansen et Henrica Kruis.
  Patrini et Matrinae Petrus Hemmers et Joa Massop pro Maria Jansen.

  DOOPREGISTER, Oud Zevenaar, Rooms-Kath. kerk, 30 mei 1806:
  30 Maji, Baptizata Christina.
  Parentes Joannes van Haeren et Bernardina Kocks.
  Patrini Henricus Hermsen et Aleidis Neimans.

  NATIONALE MILITIE, Arnhem, 16 april 1832:
  Ligting van den Jare 1818.
  De Gouverneur der Provincie Gelderland, verklaart,
  dat Gerardus Jansen, geboren te Oud Zevenaar den 30 December 1799, van beroep boereknegt,
  Zoon van Johannes en Hendrika Kruis, van beroep daghuurder,
  wonende te Oud Zevenaar binnen de Gemeente van Zevenaar voor de Nationale Militie is ingeschreven, dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nommer 5, hij vervolgens door den Militie-Raad, zitting gehouden hebbende te Arnhem, uit hoofde van te zijn onder de maat, over 1818, 1819 & 1820 telkens voor een jaar en in 1821 finaal is vrijgesteld.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte; huwelijksbijlage]

  HUWELIJKSAKTE, Zevenaar, 7 mei 1832, nr. 8:
  Huwelyks-Acten van Gerardus Jansen en Christina van Haeren.
  Op heden den 7den der maand Mei des jaars 1832, des voor de middags ten 11 ure, compareerde voor Ons, Jacob Lambert Willem Carel van Keiler, Burgemeester der Gemeente Zevenaar Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat Gerardus Jansen, Jongman, oud 32 jaren, van beroep daghuurder, geboren te Oud Zevenaar Gemeente Zevenaar en wonende thans in deze Gemeente doch gewoond hebbende te Elten, Pruissen, meerderjarige Zoon van wijlen Joannes Jansen en van diens nagelatene weduwe Henrica Kruis, dagloonster, wonende in deze Gemeente, alhier tegenwoordig en hare toestemming tot dit huwelijk gevende, ter eenre; En
  Christina van Haeren, Jongedochter, oud 25 Jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Oud Zevenaar voormeld, Meerderjarige dochter van Joannes van Haeren, daghuurder, wonende in deze Gemeente en van wijlen deszelfs huisvrouw Bernardina Kocks, mede alhier tegenwoordig en zijne toestemming tot dit Huwelijk gevende, en tevens verzekerde dat des bruids moeder genaamd is geweest Bernardina Kocks zooals hier voren is opgegeven en het dezelfde persoon is welke in de overgelegde acte van overlijden voorkomt onder den naam van Bernardina Kock en aldaar abusievelijk alzoo opgegeeven, ter andere zijde,
  welke comparante Ons, in tegenwoordigheid van de vier nagenoemde getuigen, hebben verzocht, om overtegaan tot de voltrekking van het door hen voorgenomen Huwelijk. En hebben Wij, voornoemde Ambtenaar, aan dit verzoek voldoende, vooraf voorgelezen de navolgende stukken:
  1. Het Certificaat van voldoening aan den dienst der nationale Militie door den Bruidegom.
  2. Het doopextract van den Bruidegom.
  3. Het Doodextract van den vader des Bruidegoms.
  4. Het doopextract van de Bruid.
  5. Het doodextract van de moeder der Bruid.
  Waarvan Wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van:
  1. Gradus van Oopen, oud 57 Jaren, Smid,
  2. Jan Spijers, oud 59 Jaren, zonder beroep,
  3. Jan Welling, oud 38 Jaren, daghuurder en
  4. Willem van Alst, oud 41 Jaren, daghuurder, alle vier wonende in deze Gemeente, dewelken verklaarden in geene graad van verwantschap met partijen te bestaand,
  uitdrukkelijk verzochte getuigen, welke, na voorlezing, hebben geteekend met Ons Ambtenaar voornoemd, verklaarden de partijen allen met uitzondering van den Bruidegom niet te kunnen schrijven als hebbende zulks niet geleerd.
  [de bruidegom blijkt overigens wel getekend te hebben, waarschijnlijk is de moeder van de bruidegom bedoeld]
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Zevenaar, 28 augustus 1848, nr. 59:
  Op heden den 28sten Augustus des jaars 1848, zijn voor Ons, Derk Janssen, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Zevenaar, Provincie Gelderland, verschenen:
  Gerardus Jansen, man van den overledene, oud 49 jaren, van beroep arbeider en Hendrik Bruins, oud 52 jaren, van beroep arbeider, beiden wonende in deze gemeente, welke Ons hebben verklaard, dat op Zaturdag den 26sten Augustus dezes jaars, des avonds ten 10 ure, Christina van Haren, huisvrouw van Gerardus Jansen voornoemd, geboren en wonende in deze gemeente, dochter van Joannes van Haren en Bernardina Kocks, echtelieden, beiden overleden, in den ouderdom van ruim 42 jaren, ten huize van heren man, wijk B nummer 8 binnen deze Gemeente is overleden.
  Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de beide aangevers met ons is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Zevenaar, 8 maart 1858, nr. 19:
  Op heden den 8sten Maart des jaars 1858, zijn voor Ons Meester Carel Everard Joseph Frans van Nispen van Pannerden, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Zevenaar, Provincie Gelderland, verschenen:
  Henricus Jansen, Zwager van den overledene, oud 47 jaren, van beroep arbeider en Andreas Bruins, oud 24 jaren, van beroep Klompenmaker, beiden wonende in deze gemeente, welke Ons hebben verklaard, dat op Zondag den 7den Maart dezes jaars, des nachts ten 3 ure, Gerardus Jansen, weduwenaar van Christina van Haren, van beroep arbeider, geboren en wonende in deze gemeente, zoon van Joannes Jansen en Henrica Kruis, echtelieden, beiden overleden, in den ouderdom van ruim 58 jaren, ten zijnen huize wijk B nummer 10 binnen deze Gemeente is overleden.
  Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de beide aangevers met ons is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 3. Hendrina Jansen,
  Gedoopt te Oud Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 28 september 1801.

  DOOPREGISTER, Oud Zevenaar, Rooms-Kath. kerk, 28 september 1801:
  Hendrina.
  Parentes Joes Jansen et Henrica Kruis.
  Patrini et Matrina Otto Kruis et Theod. Berndsen.
 4. Elisabeth Jansen,
  Gedoopt te Oud Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 13 januari 1803, van beroep dienstmeid (1833), overleden te Zevenaar op 16 februari 1845, oud 42 jaar.
  Gehuwd te Zevenaar op 20 juni 1833 met Henricus Jansen, geboren te Oud Zevenaar, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 16 oktober 1810, van beroep arbeider, dienstknecht (1833), strodekker (1887), overleden te Zevenaar op 20 februari 1887, oud 76 jaren, zoon van Hermanus Jansen, daghuurder en van Aleida Rompers.
  Henricus huwde (2) te Zevenaar op 23 februari 1846 met Elisabeth's halfzuster Helena van Haren, geboren te Oud Zevenaar op 23 april 1820, van beroep arbeidster, overleden te Zevenaar op 13 januari 1864, oud 43 jaren.

  DOOPREGISTER, Oud Zevenaar, Rooms-Kath. kerk, 13 januarii 1803:
  Baptizata Elisabeth.
  Parentes Henricus Jansen et Henrica Kruis.
  Patrini et Matrinae: Custos pro Casparus Jansen et Anna Kruis.

  DOOPREGISTER, Oud Zevenaar, Rooms-Kath. kerk, 16 oktober 1810:
  Baptizatus Henricus.
  Parentes Hermannus Jansen et Aleidis Rompers.
  Patrini Henricus van de Camp pro Petro Rutjes et Hermina van Egeren.

  NATIONALE MILITIE, Arnhem, 23 mei 1833:
  Ligting van den Jare 1829.
  De Staatsraad, Gouverneur der Provincie Gelderland, verklaart, dat
  Henricus Jansen, geboren te Oud Zevenaar den 16 October 1810, van beroep Knecht,
  Zoon van Hermanus en van Aleida Rompen, van beroep daghuurder,
  wonende te Oud Zevenaar binnen de Gemeente van Zevenaar voor de Nationale Militie is geschreven, dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nommer 120, hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.
  Signalement:
  Lengte 1 El 570 Strepen.
  Aangezigt rond, Voorhoofd kort, Oogen blaauw, Neus plat, Mond ordinair, Kind rond, Haar blond, Wenkbraauwen idem.
  [bron: website Familysearch, huwelijksbijlagen]

  HUWELIJKSAKTE, Zevenaar, 20 juni 1833, nr. 12:
  Huwelyks-Acten van Henricus Jansen en Elisabeth Jansen.
  Op heden den 20sten der maand Juni des jaars 1833, des voor de middags ten 11 ure, compareerde voor Ons, Jacob Lambert Willem Carel van Keiler, Burgemeester der Gemeente Zevenaar Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat Henricus Jansen, Jongman, oud 22 jaren, van beroep dienstknecht, geboren te Zevenaar en wonende te Zevenaar, Meerderjarige Zoon van Hermanus Jansen, daghuurder en van Aleida Rompers, echtelieden, wonende in deze Gemeente, beide alhier tegenwoordig en hunne toestemming tot dit Huwelijk gevende, ter eenre; En
  Elisabeth Jansen, Jongedochter, oud 30 Jaren, dienstmeid, geboren en wonende te Oud Zevenaar Gemeente Zevenaar, meerderjarige dochter van wijlen Joannes Jansen en van Henrica Kruis, arbeidster, wonende in deze Gemeente, mede alhier tegenwoordig en hare toestemming tot dit Huwelijk gevende, en tevens verzekerende, dat, hoewel den vader der bruid in hare geboorte acte voorkomt als Henricus Jansen, deszelfs ware naam echter is Joannes Jansen en aldaar abusivelijk alzoo opgegeven, ter andere zijde, welke comparante Ons, in tegenwoordigheid van de vier nagenoemde getuigen, hebben verzocht, om overtegaan tot de voltrekking van het door hen voorgenomen Huwelijk. En hebben Wij, voornoemde Ambtenaar, aan dit verzoek voldoende, vooraf voorgelezen de navolgende stukken:
  1. Het Certificaat van voldoening aan den dienst der nationale militie door den Bruidegom.
  2. Het doop Extract van den Bruidegom.
  3. Het doop Extract van de Bruid.
  4. Het dood Extract van den vader der Bruid.
  5. De Akten der Huwelijk-afkondigingen, gedaan te Zevenaar op de Zondagen van den 9den en 16den Jinij dezes Jaars.
  Waarvan Wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van:
  1. Vrans Jansen, oud 55 Jaren, Schoenmaker, oom van den Bruidegom.
  2. Antoon Hendriksen, oud 34 Jaren, winkelier,
  3. Gerardus Godefriedus Le Heeq, oud 26 Jaren, Kuiper en
  4. Gradus Elferink, oud 44 Jaren, daghuurder, alle wonende te Zevenaar, verklarende de drie laatste getuigen in geene graad van verwantschap met partijen te bestaan,
  uitdrukkelijk verzochte getuigen, welke, na voorlezing, hebben geteekend met Ons Ambtenaar voornoemd, en alle de partijen met uitzondering van de moeder des bruidegoms, de bruid en de moeder der bruid, dewelke verklaarden niet te kunnen schrijven als hebbende zulks niet geleerd.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Zevenaar, 18 februari 1845, nr. 16:
  Op heden den 18den februarij des jaars 1845, zijn voor Ons Meester Carel Everard Joseph Frans van Nispen van Pannerden, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Zevenaar, Provincie Gelderland, verschenen
  Hendricus Janssen, man van de overledene, oud 34 jaren, van beroep arbeider en Jan Aernds, oud 70 jaren, van beroep arbeider, beiden wonende in deze gemeente, welke Ons hebben verklaard, dat op Zondag den 16den februarij dezes jaars, des avonds ten 7 ure, Elizabeth Jansen, huisvrouw van den eersten aangever, wonende alhier, dochter van Henricus Jansen en Henrica Kruis, geboren in deze gemeente den 13den Januarij 1803, in den ouderdom van 42 jaren, ten woonhuize van den eersten aangever Wijk B, No, 75 binnen deze Gemeente is overleden.
  Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door den tweeden aangever met Ons is geteekend, verklarende de eerste in het schrijven onkundig te zijn.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Zevenaar, 21 februari 1887, nr. 13:
  Op heden den 21sten Februarij des jaars 1887, zijn voor Ons, Frederik Joseph Henri baron van Voorst tot Voorst, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zevenaar, Provincie Gelderland, verschenen:
  Hendrik Aaldering, schoonzoon van den overledene, oud 39 jaren, van beroep arbeider en Johannes Bartholomeus Seebus, oud 31 jaren, van beroep klompenmaker, beiden wonende in deze gemeente welke Ons hebben verklaard, dat op Zondag den 20sten Februarij dezes jaars, des voormiddags ten 11 ure, Henricus Jansen, weduwenaar laatst van Helena van Haren, vroeger van Elizabeth Jansen, van beroep stroodekker, geboren en wonende in dze gemeente, zoon van wijlen de echtelieden Hermanus Jansen en Aleidis Rompers, beiden in leven van beroep arbeidslieden, wonende in deze gemeente,
  in den ouderdom van 76 jaren en 4 maanden binnen deze Gemeente is overleden.
  Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, en na voorlezing geteekend met de aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 5. Henricus Jansen, zie nr. 78.
  Gedoopt te Oud-Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 29 maart 1804, van beroep daghuurder, arbeider, diende 5 jaar bij de 13e Afdeeling Infanterie, overleden te Zevenaar op 12 november 1864, oud 60 jaar.
  Gehuwd te Zevenaar op 27 mei 1831 met Allegonda Judith Lelieveld, geboren te Babberich op 11 september 1811, van beroep arbeidster, overleden te Zevenaar op 29 juni 1874, oud 62 jaar.
 6. Joanna Jansen,
  Gedoopt te Oud Zevenaar op 5 februari 1806, overleden aldaar op 2 augustus 1807, oud 18 maanden.

  DOOPREGISTER, Oud Zevenaar, Rooms-Kath. kerk, 5ta febr. 1806:
  Baptizata Joa.
  Parentes Joes Jansen et Henrica Kruis.
  Patrini et Matrina: Theod: Berndsen et Joa Christ. Massop.

  DODENREGISTER, Oud Zevenaar, Rooms-Kath. kerk:
  Zedert den 2den Junij 1807/: den dag dat G: Mulder als Pastor van Oud Zevenaar geinstalleerd is :/ zijn aldaar overleden:
  1807, August. 2.
  Joanna Jansen dogtertje van Jan Jansen, oud 1½ jaar.
 7. Johanna Maria Jansen,
  Gedoopt te Oud Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 5 juli 1807, overleden te Westervoort op 22 februari 1865, oud 57 jaren.
  Gehuwd (1) te Westervoort op 20 september 1828 met Willem Beerntsen, geboren te Westervoort, gedoopt te Duiven in de Rooms-Kath. kerk op 6 maart 1804, van beroep kleermaker, overleden te Westervoort op 29 oktober 1890, oud 86 jaren, zoon van Willem Beerntsen, kleermaker en Theodora van Gein.
  Gehuwd (2) te Wehl op 25 april 1870 met Johanna Visser, geboren te Wijnbergen (gem. Bergh) op 9 januari 1826, van beroep dienstmeid (1870), overleden te Westervoort op 13 januari 1891, oud 65 jaren, dochter van Willem Visser en Reinira Hendriksen.

  DOOPREGISTER, Duiven, Rooms-Kath. kerk, 6 maart 1804:
  Extract uit het Doopboek van het Kerspel Duiven, (ex Westervoort), berustende ter Secretarie der Gemeente Duiven.
  Baptizatus est Wilhelmus, filius legitimus Wilhelmi Beerntsen et Theodora van Gein conj.,
  Susc. Theodorus Beerntsen et Wesselina Janssen.
  [bron: website Familysearch, huwelijksbijlagen]

  DOOPREGISTER, Oud Zevenaar, Rooms-Kath. kerk, 5 Julii 1807:
  Baptizata Johanna Maria.
  Parentes Joannes Jansen et Henrica Kruis.
  Patrini et Matrinae: Joannes Henricus Kruis et Maria Cornelissen.

  GEBOORTEAKTE, Bergh, 11 januari 1826, nr. 5:
  Op heden den 11den der maand Januarij 1826, des voormiddags om 11 uur, is voor ons Arnold Rietveld, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Berg, Provincie Gelderland, verschenen
  Willem Visser, van beroep dagloner, oud 43 jaren, woonachtig te Wijnbergen in deze Gemeente, dewelke aan ons verzocht heeft optemaken eene acte van geboorte van een Dochter, welke zijne ehevrouw Reinira Hendriksen, oud 23 jaren, op den 9den der maand Januarij dezes jaars, des avonds om 9 uur, ter wereld heeft gebragt, en aan welk kind hij verklaard heeft de vornamen te willen geven van Johanna.
  Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Kuster, oud 54 jaren, van beroep Eigen werk doende, en van Willem Visser, oud 37 jaren, van beroep Veldwachter beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt.
  Welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met de beide getuigen, hebbende de Declarant verklaard, niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Westervoort, 20 september 1828, nr. 6:
  Op heden den 20sten September des jaars 1828, des namiddags ten 4 ure, compareerde voor Ons Louis van Santbergen, Assessor, gedelegeerd door den Burgemeester der Gemeente Westervoort, Provincie Gelderland, tijd. Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
  Willem Beerntsen, Jonkman, oud 24 jaren, van beroep kleedermaker, geboren en wonende te Westervoort, meerderjarige Zoon van Willem Beerntsen, kleedermaker, en van Theadora van Gein, ehelieden, wonende te Westervoort, alhier tegenwoordig en in dit huwelijk toestemmende; en
  Johanna Maria Jansen, Jongedochter, oud 21 jaren, zonder beroep, geboren te Oud Zevenaar en wonende te Westervoort, meerderjarige dochter van Joannes Jansen, overleden en van Henrica Kruis, Arbeidster, wonende te Oud Zevenaar, alhier tegenwoordig en in dit huwelijk toestemmende.
  Waarvan Wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid vanb
  Willem Ebben, Arbeider, oud 42 jaren,
  Willem Daniels, Arbeider, oud 33 jaren, wonende beide te Loo,
  Albert Hiepner, Hoefsmid, oud 40 jaren, en
  Jan Kuijpers, Smidsknecht, oud 29 jaren, wonende beide te Westervoort, dewelke met de beide eerstgenoemden in geene familiebetrekking staan tot de jonggehuwden,
  uitdrukkelijk verzochte getuigen, welke, na voorlezing, hebben geteekend met Ons en de Jonggehuwden, verklarende Willem Daniels, Johanna Maria Janssen, Theodora van Gein en Hendrica Kruis niet te kunnen schrijven.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Westervoort, 22 februari 1865, nr. 9:
  Op heden den 22sten Februarij des jaars 1865, zijn voor ons Constantijn Willem Graaf van Limburg Stirum, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Westervoort, Provincie Gelderland, verschenen:
  Willem Beerntsen, oud 60 jaren, van beroep kleermaker, en Gradus Jansen, oud 60 jaren, van beroep planter, beide wonende te Westervoort welke Ons hebben verklaard, dat op woensdag den 22sten februari dezes jaars, des morgens ten 6 ure, Johanna Maria Janssen, zonder beroep, geboren te Oud Zevenaar en wonende te Westervoort, Echtgenoote van Willem Beerntsen, voornoemd; zijnde dochter van Jan Janssen en van Hendrika Kruis, beide overleden, in den ouderdom van 58 jaren, ten huize van haren echtgenoot binnen deze Gemeente is overleden.
  Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door den eersten getuige en ons Ambtenaar voornoemd is geteekend, verklarende de tweede getuige niet kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Wehl, 25 april 1870, nr. 8:
  Heden den 25sten der maand April 1870, zijn voor ons Henricus Baron van Lamsweerde, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wehl, Provincie Gelderland, in het Gemeentehuis, in het openbaar verschenen, ten einde zich in den huwelijken staat te doen bevestigen:
  Wilhelmus Beerntsen, Kleermaker, oud 66 jaren, geboren en woonachtig te Westervoort, meerderjarige zoon van wijlen de echtelieden Wilhelmus Beerntsen en Theodora van Gein, weduwenaar van Johanna Maria Janssen, ter eenre; en
  Johanna Visser, dienstmeid, oud 44 jaren, geboren te Bergh en woonachtig in deze Gemeente, meerderjarige dochter van de echtelieden Willem Visser, overleden en Reinira Hendriksen, zonder beroep, wonende in deze Gemeente, ter andere zijde;
  dewelke in tegenwoordigheid van
  Theodorus Hendriksen, landbouwer, oud 40 jaren, neef van de Bruid;
  Willem Hendriksen, landbouwer, oud 31 jaren, neef van de Bruid;
  Hendrikus Visser, arbeider, oud 35 jaren, broeder van de Bruid en
  Gerhardus Veltkamp, arbeider, oud 44 jaren, Zwager van de Bruid, allen in deze Ggemeente wonende.
  Van al hetwelk wij deze acte opgemaakt, en in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend met den Bruidegom en drie der getuigen, terwijl de Bruid en de getuige Hendrikus Visser hebben verklaard niet te kunnen schrijven, als zulks niet hebbende geleerd.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Westervoort, 29 oktober 1890, nr. 27:
  Op heden den 29sten der maand October des jaars 1890, zijn voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Westervoort, Provincie Gelderland, verschenen:
  Reinirus Beerntsen, oud 40 jaren, van beroep arbeider, wonende te Westervoort en Gradus Jansen, oud 36 jaren, van beroep metselaar, wonende te Westervoort, zijnde de eerste aangever zoon van den overledene, welke Ons verklaard hebben, dat op den 29sten der maand October dezes jaars, des voormiddags ten half zeven ure, in het huis nummer 49 in de Klapstraat binnen deze gemeente in den ouderdom van 86 jaren is overleden
  Willem Beerntsen, van beroep Kleermaker, geboren en wonende te Westervoort, echtgegenoot van Johanna Visser, zonder beroep, wonende te Westervoort, eerder weduwnaar van Johanna Maria Jansen, zoon van Willem Beerntsen en van Theodora van Gein, beiden overleden te Westervoort.
  En is hiervan opgemaakt deze Akte, welke na gedane voorlezing is onderteekend door Ons en de beide aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Westervoort, 13 januari 1891, nr. 2:
  Op heden den 13den der maand Januari des jaars 1891, zijn voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Westervoort, Provincie Gelderland, verschenen:
  Reinirus Beerntsen, oud 40 jaren, van beroep arbeider, wonende te Westervoort en Gradus Jansen, oud 36 jaren, van beroep metselaar, wonende te Westervoort, zijnde de eerste aangever stiefzoon van den overledene, welke Ons verklaard hebben, dat op den 13den der maand Januari dezes jaars, des voormiddags ten acht ure, in het huis nummer 49 in de Klapstraat binnen deze gemeente in den ouderdom van 65 jaren is overleden
  Johanna Visser, zonder beroep, geboren te Bergh en wonende te Westervoort, weduwe van Willem Beerntsen overleden te Westervoort, dochter van Willem Visser en Reinira Hendriksen, beiden overleden te Wehl.
  En is hiervan opgemaakt deze Akte, welke na gedane voorlezing is onderteekend door Ons en de beide aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 8. Joanna Christina Jansen,
  Gedoopt te Oud Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 13 september 1808.

  DOOPREGISTER, Oud Zevenaar, Rooms-Kath. kerk, 13 Septembris 1808:
  Baptizata Joanna Christina.
  Parentes Joannes Jansen et Henrica Kruis.
  Patrini et Matrinae: Custos P: Bernardo Zweers et Jaonna Massop.
 9. Gerarda Jansen,
  Gedoopt te Oud Zevenaar in de RK. kerk op 29 juli 1810, woonde enige tijd voor haar huwelijk te Rotterdam, overleden na 1873, mogelijk te Westervoort (niet 1864-1902).
  Gehuwd te Westervoort op 10 juni 1835 met Antonius Beerntsen, geboren te Westervoort, gedoopt te Duiven in de Rooms-Kath. kerk op 13 januari 1807, van beroep arbeider, overleden te Westervoort op 23 mei 1864, oud 57 jaren, zoon van Willem Beerntsen, van beroep kleermaker en van Theodora van Gein.

  DOOPREGISTER, Duiven, Rooms-Kath. kerk, (extract dd 12 mei 1835):
  Uit het Doopboek van het Kerspel Duiven, berustende ter secretarie aldaar.
  1807: 13 Januarij.
  Baptizatus est Antonius filius Legitimus Wilhelmi Beerntsen et Theodora van Gein.
  Conj: Susceperunt Martinus Koenen et Catharina Beerntsen.
  [bron: website Familysearch, huwelijksbijlagen]

  DOOPREGISTER, Oud Zevenaar, Rooms-Kath. kerk, 29 Julii 1810:
  Baptizata Gerarda.
  Parentes Joannes Jansen et Henrica Kruis.
  Patrini et Matrinae: Gerardus Joannes Hageman et Hendrina van Raaij.

  NATIONALE MILITIE, Arnhem, 2 mei 1835:
  Ligting van den Jare 1826.
  De Staatsraad, Gouverneur der Provincie Gelderland, verklaart, dat
  Antoon Berendsen, geboren te Westervoort den 13 Januarij 1807, van beroep arbeider,
  Zoon van Willem en van Theodora van Gein, van beroep Kledermaker,
  wonende te Westervoort binnen de Gemeente van Westervoort voor de Nationale Militie is ingeschreven, dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nommer 132, hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.
  Signalement:
  Lengte 1 El 720 Strepen.
  Aangezigt ovaal, Voorhoofd bedekt, Oogen blaauw, Neus gewoon, Mond idem, Kin rond, Haar bruin, Wenkbraauwen idem.
  [bron: website Familysearch, huwelijksbijlagen]

  HUWELIJKSAKTE, Westervoort, 10 juni 1835, nr. 5:
  Op heden den 10den Junij des jaars 1835, des namiddags ten 8 ure, compareerden voor Ons Louis van Santbergen, Burgemeester der Gemeente Westervoort, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
  Antonius Beerntsen, Jonkman, oud 28 jaren, van beroep Arbeider, geboren en wonende te Westervoort, meerderjarige Zoon van Willem Beerntsen, Kleedermaker en van deszelfs echtgenoote Theodora van Gein, beide alhier woonachtig, tegenwoordig en in dit huwelijk toestemmende; en
  Gerarda Jansen, Jonge dochter, oud 24 jaren, zonder beroep, geboren te Oud-Zevenaar en wonende alhier, vroeger te Rotterdam, meerderjarige dochter van wijlen Joannes Jansen en van deszelfs echtgenoote Henrica Kruis, Arbeidster, wonende te Oud-Zevenaar, alhier tegenwoordig, en in dit huwelijk toestemmende,
  welke comparanten Ons, in tegenwoordigeheid van de vier hiernagenoemde getuigen, hebben verzocht, om overtegaan tot de voltrekking van het door hen voorgenomen Huwelijk. En hebben Wij, voornoemde Ambtenaar, aan dit verzoek voldoende, vooraf voorgelezen de navolgende Stukken:
  1. Het geboorte extract van den bruidegom.
  2. Het Certificaat van deszelfs voldoening aan de dienst der Nationale Militie.
  3. Het geboorte extract der bruid.
  4. De acte van overlijden van deszelver vader.
  5. De Akten der Huwelijks-afkondigingen, gedaan te Westervoort op de Zondagen van den 24sten en 31sten Mei dezes jaars.
  6. Een bewijs der onverhinderde afkondigingen te Rotterdam.
  Waarvan Wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
  Willem Beerntsen, Kleedermaker, oud 31 jaren, broeder van Anthonius Beerntsen,
  Jan Jansen, Schoenmaker, oud 47 jaren,
  Willem Koenen, Schoenmaker, oud 27 jaren, en
  Jan Derk Rubenkamp, Timmerman, oud 50 jaren, wonende allen te Westervoort, de drie laatstgenoemde in geene familiebetrekking tot de jonggetrouwden staande, uitdrukkelijk verzochte getuigen, welke, na voorlezing, hebben geteekend met Ons en de Jonggetrouwden, verklarende derzelver moeders niet te kunnen schrijven.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Westervoort, 24 mei 1864. nr. 15:
  Op heden den 24sten Mei des jaars 1864, zijn voor Ons Constantijn Willem Gaaf van Limburg Stirum, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Westervoort, Provincie Gelderland, verschenen:
  Theodorus Hendrikus Beerntsen, oud 26 jaren, van beroep uurwerkmaker en Willem Koenen, oud 56 jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende te Westervoort, welke Ons hebben verklaard, dat op maandag den 23sten Mei dezes jaars, des namiddags ten vijf ure,
  Antoon Beerntsen, arbeider, geboren en wonende te Westervoort, echtgenoot van Gerharda Jansen, zonder beroep, wonende te Westervoort; zijnde zoon van Willem Beerntsen en van Theodora van Gijn, beide overleden, in den ouderdom van 57 jaren, ten zijnen huize binnen deze Gemeente is overleden.
  Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door beide getuigen en ons Ambtenaar voornoemd is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 10. Theodorus Janssen, ook Dirk Janssen,
  Gedoopt te Oud Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 26 maart 1812, overleden te Holthuizen onder Oud Zevenaar op 10 april 1821, oud 9 jaren.

  GEBOORTEAKTE, Zevenaar, 27 maart 1812, nr. 21:
  L'an 1812 le 27 du mois de Mars a neuf heures du matin par devant nous Maire de Zevenaar, Officier de l'état cicil de la Commune de Zevenaar Canton de Zevenaar departement de l'Isle Supérieur, est comparu
  Jan Janssen, agé de 45 ans, Journalier, demeurant a Holthuizen nommé Slorn, dans la Commune de Vieux Zevenaar, lequel nous a presenté un enfant du Sexe masculine né le 16 de la mois a midi, de lui Déclarant et de Hendrika Kruis, son épouse, et auquel il a declaré vouloir donner le Prénom de Theodorus.
  Les dite Declaration et présentation faites en présence de Gerrit Jan Hageman, Rentier, demeurant a Holthuizen commune de Vieux Zevenaar et Johannes Janssen, agé de 36 ans, demeurant a Holthuizen, commune de Vieux Zevenaar et ont les Pere et témoins signé avec nous le present acte de naissance apres qu'il leur en a été fait lecture.
  [w.g. jan jansen, G.J. Hageman, joannes janssen]
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  DOOPREGISTER, Oud Zevenaar, Rooms-Kath. kerk, 26 Martii 1812:
  Baptizatus Theodorus.
  Parentes Joannes Jansen et Henrica Kruis.
  Patrini et Matrinae: Albertus Scholten et Hendrina Stokman.

  OVERLIJDENSAKTE, Zevenaar, 11 april 1821, nr. 18: Op heden den 11den April 1821, des voormiddags ten 10 uren, compareerde voor Ons Lodewijk Franzen, Schout des Ambts Zevenaar, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
  Wessel van Haren, daghuurder, oud 38 Jaren, Stiefvader van de overledene en Jan Stokman, bouwman, oud 48 Jaren, buurman van de overledene, beide wonende in Holthuizen onder Oud Zevenaar, welke ons hebben verklaard dat gisteren den 10den dezer maand April des namiddags om 7 uuren Dirk Janssen, zonder beroep, minderjarig kind van wijlen Jan Janssen en van Hendrica Kruis, getrouwd met de eerstgenoemde getuige, geboren en gewoond hebbende bij zijne ouders voormeld in de Oud Zevenaar onder No. 55 in den ouderdom van 9 Jaren ten gemelden huize is overleden.
  Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door Jan Stokman en ons is geteekend, terwijl Wessel van Haren verklaarde niet te kunnen schrijven als hebbende zulks niet geleerd.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 11. Gertrudis Jansen, ook Geertruida Jansen, [tweeling]
  Gedoopt te Oud Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 29 juni 1814, van beroep dienstbode (1842), overleden te Arnhem in de Bagijnestraat op 4 juni 1882, oud 66 jaren.
  Gehuwd te Arnhem op 1 juni 1842 met Theodorus van Essen, geboren te Westervoort op 14 mei 1821, van beroep arbeider (1842), pakhuisknecht (1882), overleden te Culemborg op 8 februari 1908, oud 86 jaren, zoon van Hendrik van Essen, daghuurder, arbeider en van Mechteld Arends.

  DOOPREGISTER, Oud Zevenaar, Rooms-Kath. kerk, 29 Junii 1814:
  Baptizati Gertrudis et Theodora.
  Parentes Joannes Jansen et Henrica Kruis.
  Patrini et Matrinae: Joannes Holman et Hendrina Brunings, Petrus Kruis et Odilia Berntsen.

  GEBOORTEAKTE, Westervoort, 15 mei 1821, nr. 12:
  Op heden den 15den Mei 1821 des nademiddags ten 8 uren, compareerde voor Ons Louis van Santbergen, Gemeenteraad des Ambts Westervoort, Provincie Gelderland, , Ambtenaar van den Burgerlijken Staat,
  Hendrik van Essen, Arbeider, oud 28 Jaren, te Westervoort wonende, en verklaarde in tegenwoordigheid van Gerhard van Sandbergen Oud Burgemeester, oud 67 Jaren en Sander van Dijk, Landbouwer, oud 40 Jaren, beide te Westervoort wonende, dat Mechteld Arends, Comparants echtgenoote, oud 23 jaren, op den 14den dezer maand ten 11 uren des voordemiddags is bevallen van een Zoon aan welke hij de Voornaam geeft van Theodorus.
  Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door Comparant en getuigen, benevens ons is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Arnhem, 1 juni 1842, nr. 67:
  Huwelijks-Acte van Theodorus van Essen en Gertruda Jansen. Op heden den 1sten Junij des jaars 1842, Compareerde voor Ons, Theodorus Coenradus Casparus Veeren; Wethouder der Stad Arnhem, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
  Theodorus van Essen, oud 21 jaren, geboren en wonende te Westervoort, Arbeider, minderjarige Zoon van Hendrik van Essen, Daghuurder en Mechtelt Arends, ehelieden, wonende te Westervoort, alhier tegenwoordig; en
  Gertruda Jansen, oud ruim 27 jaren, geboren te Zevenaar en wonende alhier, Dienstbode, meerderjarige dochter van wijlen Joannes Jansen, in leven Landbouwer, en van Hendriena Kruis, Landbouwster, wonende te Zevenaar, alhier tegenwoordig.
  Getuigen:
  Antonius Terburg, oud 23 jaren, Timmermansknecht,
  Jan Willem Bruns, oud 29 jaren, Schoenmakersknecht,
  Gerrit Meertens, oud 51 jaren, Kleidermaker, en
  Johannes Sebastianus Imhof, oud 33 jaren, Slager,
  allen alhier wonende en goede bekenden der contractanten.
  En is dezelve na voorlezing door den Vader van den Contractant, de genoemde getuigen benevens ons geteekend; hebbende de contractanten en derzelver Moeders verklaard niet te kunnen schrijven.
  [bron: website Family Search]

  OVERLIJDENSAKTE, Arnhem, 5 juni 1882, nr. 383:
  Op heden den 5den Junij des jaars 1882 zijn voor ons meester Henri Jean Kronenberg, wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Arnhem, Provincie Gelderland, verschenen
  Theodorus van Essen, oud 60 jaren, van beroep pakhuisknecht en Hendrikus van Essen, zoon der overledene, oud 38 jaren, van beroep timmerman, beide alhier wonende, welke ons hebben verklaard,
  dat op Zondag den 4den dezer maand des avonds te 10 ure, Gertruda Jansen, geboren te Zevenaar, wonende alhier, zonder beroep, huisvrouw van de eerste comparant, dochter van wijle de echtelieden Jannes Jansen, in leven landbouwer en Hendrica Kruis, beide te Zevenaar overleden, in den ouderdom van 66 jaren in de Bagijnestraat binnen deze Gemeente is Overleden.
  Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de beide comparanten, benevens ons is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Culemborg, 10 februari 1908, nr. 37:
  Heden den 10den der maand Februari 1908, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Culemborg, Provincie Gelderland, verschenen:
  Aloijsius Hendrikus van Dam, oud 56 jaren, van beroep aanspreker, en Leonardus Hendrikus van Emden, oud 36 jaren, van beroep stoelenmaker, beiden in deze Gemeente woonachtig;
  welke ons hebben verklaard, dat op den 8sten der maand Februari des jaars 1908, des namiddags ten 8 ure, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van 86 jaren, zijnde geboren in 1821, is overleden Theodorus van Essen, zonder beroep, geboren te Westervoort, wonende te Culemborg, weduwnaar van Gertruda Jansen, zoon van Hendrik van Essen en van Mechteld Arends, beiden overleden.
  En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, welke na voorlezing door ons is onderteekend met de aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 12. Theodora Jansen, [tweeling]
  Geboren te Oud Zevenaar op 29 juni 1814, gedoopt aldaar in de Rooms-Kath. kerk op 29 juni 1814, overleden te Zevenaar op 6 oktober 1839, oud 25 jaren.

  GEBOORTEAKTE, Zevenaar, 29 juni 1814, nr. 47 [oorspronkelijk akte in moeilijk leesbaar duits]:
  Theodora Jansen, geboren te Oud Zevenaar op 29 juni 1814, dochter van Johannes Jansen, oud 50 jaren, wonende te Holthuizen, van beroep dagloner en van Hendrina Kruis, zonder beroep, in Didam geboortig.
  [bron: Genlias]

  DOOPREGISTER, Oud Zevenaar, Rooms-Kath. kerk, 29 Junii 1814:
  Baptizati Gertrudis et Theodora.
  Parentes Joannes Jansen et Henrica Kruis.
  Patrini et Matrinae: Joannes Holman et Hendrina Brunings, Petrus Kruis et Odilia Berntsen.

  OVERLIJDENSAKTE, Zevenaar, 7 oktober 1839, nr. 37:
  Op heden den 7den October des jaars 1839, zijn voor Ons Leonard Frederik Vermeer, Burgemeester der gemeente Zevenaar, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, verschenen
  Wessel van Haren, Stiefvader van de overledene, oud 56 jaren, van beroep dagloner en Jan Theodorus Stokman, oud 37 jaren, van beroep dagloner, wonende beide in deze gemeente, welke ons hebben verklaard,
  dat op Zondag den 6de October dezes jaars, des middags ten 2 ure, Theodora Jansen, dochter van Johannes Jansen en Hendrina Kruis, zonder beroep, geboren te Oud Zevenaar den 29ste Junij 1814 in den ouderdom van 25 jaren, ten zijnen huize Wijk B, No. 10 binnen deze Gemeente is overleden.
  Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons en de tweede comparant is geteekend, nadat de eerste verklaard had niet te kunnen schrijven als hebbende zulks niet geleerd.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Johannes van Haaren,
  Geboren te Holthuizen op 29 augustus 1817.

  GEBOORTEAKTE, Zevenaar, 31 augustus 1817, nr. 58:
  Op heden den 31sten der maand Augustus 1817 des voordemiddags ten 9 Uren, compareerden voor Ons Gotthold Frederik Lodewijk Bötticher, Burgemeester van Zevenaar, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
  Wessel van Haaren, Daghuurder, oud 35 Jaren, in Holthuijsen onder Oud Zevenaar wonende en verklaarde in tegenwoordigheid van Jan Stokmann, Landbouwer, oud 45 Jaren, ook in voornoemd Buurtschap Holthuijsen wonende en Johannes Janssen, Daghuurder, oud 51 Jaren, insgelijks in Holthuijsen voornoemd in het Huis den Holtkamp wonende, Buurlieden van eerstgenoemde Wessel van Haaren, dat op voorgisteren, den 29sten dezer maand Augustus des morgens ten 8 uuren, deszelfs Huis-Vrouw Hendrika Kruis is bevallen van een zoon aan welke hij de voornaam geeft van Johannes.
  Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de bijden Getuijgen benevens ons is geteekend, verklarende de Vaader Wessel van Haaren niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 2. Helena van Haaren,
  Geboren te Oud Zevenaar op 23 april 1820, van beroep arbeidster, overleden te Zevenaar op 13 januari 1864, oud 43 jaren.
  Gehuwd te Zevenaar op 23 februari 1846 met Henricus Jansen, geboren te Oud Zevenaar, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 16 oktober 1810, van beroep arbeider, dienstknecht (1833), strodekker (1887), overleden te Zevenaar op 20 februari 1887, oud 76 jaren, zoon van Hermanus Jansen, daghuurder en van Aleida Rompers.
  Henricus Jansen was eerder gehuwd met Helena's halfzuster Elizabeth Jansen, gedoopt te Oud Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 13 januari 1803, overleden te Zevenaar op 17 februari 1845, oud 42 jaar.

  DOOPREGISTER, Oud Zevenaar, Rooms-Kath. kerk, 16 oktober 1810:
  Baptizatus Henricus.
  Parentes Hermannus Jansen et Aleidis Rompers.
  Patrini Henricus van de Camp pro Petro Rutjes et Hermina van Egeren.

  GEBOORTEAKTE, Zevenaar, 24 april 1820, nr. 30:
  Op heden den 24sten April 1820 des voormidags ten 10 uren, compareerde voor Ons Lodewijk Frowein, Schout des Ambts Zevenaar, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat,
  Wessel van Haaren, oud 37 Jaren, daghuurder, wonende te Oud Zevenaar en verklaarde in tegenwoordigheid van Hermanus Gelderman, kleermaker, oud 45 Jaren, wonende te Zevenaar en Peter Jozeph Lochtman, winkelier, oud 32 Jaren, te Zevenaar wonende, dat gisteren den 23sten dezer des morgens om 9 uur, deszelfs huisvrouw Henderica Kruis, oud 44 jaren ten zijnen huize is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht aan welke hij de Voornaam geeft van Helena.
  Waarvan Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de getuigen en ons is geteekend, terwijl de vader verklaarde niet te kunnen schrijven als hebbende zulks niet geleerd.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  VERLENING HUWELIJKSVERLOF, 's- Gravenhage, 23 december 1845, no. 91:
  Wij Willem II, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.
  Op enz.
  Gelet op No. 1 en de Slotbepaling van art. 88 van het Burgerlijk Wetboek.
  Hebben goedgevonden en verstaan, aan de de natenoemene personen, met vrijstelling der aldaar voorkomende bepalingen, te vergunnen het aangaan van een huwelijk, als aan:
  1: Henricus of Hendricus Jansen, wonende te Oud-Zevenaar, Provincie Gelderland, weduwenaar van Elisabeth Jansen, met Helena van Haren, halve zuster zijner overledene vrouw.
  2: enz.
  Wordende de bevoegde ambtenaren van den Burgerlijken stand gelast, om van deze Onze vrijstellingen op derzelver registers aanteekening te houden.
  Onzen Minister van Justitie, is belast met de uitvoering dezes, waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State tot informatie.
  /get:/ Willem.
  [letterlijke weergave van het oorspronkelijke dokument, huwelijksbijlagen]

  NATIONALE MILITIE, Arnhem, 6 februari 1846:
  Ligting van den jare 1829.
  De Staatsraad, Gouverneur der Provincie Gelderland.
  verklaart, dat Jansen Henricus, geboren te Zevenaar, 16 October 1810, van beroep Daghuurder,
  zoon van Hermanus en van Rompers Aleida,
  wonende te Zevenaar binnen de gemeente van Zevenaar voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nommer 120, hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.
  [bron: website Family Search, huwelijksbijlage]

  HUWELIJKSAKTE, Zevenaar, 23 februari 1846, nr. 1:
  Op heden den 23sten Februarij des jaars 1846, compareerde voor Ons Meester Carel Everard Joseph Frans van Nispen van Pannerden, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Zevenaar, Provincie Gelderland,
  Henricus Jansen, weduwenaar van Elizabeth Jansen, oud 35 jaren, van beroep arbeider, geboren te Oud Zevenaar en wonende te Oud Zevenaar in deze gemeente, meerderjarige Zoon van Hermanus Jansen, arbeider, wonende in deze gemeente en deszelfs overledene Huisvrouw Aleidis Rompers; en
  Helena van Haren, oud 25 jaren, van beroep arbeidster, geboren en wonende te Oud Zevenaar in deze gemeente, meerderjarige dochter van Wessel van Haren, arbeider en Hendrica Kruis, echtelieden, wonende in deze gemeente.
  De voormelde ouders der bruid, bij deze akte tegenwoordig verklaren tot de voltrekking van dit huwelijk hunne toestemming te geven.
  Bijlagen [o.a.]:
  5. Extract uit een besluit van Zijne Majesteit den Koning van den 23sten December 1845, waarbij aan den bruidegom verlof verleend wordt om met Helena van Haren, halve zuster zijner overledene vrouw een huwelijk aan te gaan.
  Waarvan Wij deze Acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van
  Richard Reinier Teunissen, oud 53 Jaren, van beroep meester smid,
  Jan Willem Jansen, oud 38 Jaren, van beroep arbeider,
  Jacobus Sebus, oud 29 Jaren, van beroep arbeider en
  Johannes Hendricus Geurts, oud 30 Jaren, van beroep nachtwaker, allen wonende te Zevenaar en in geen verwantschap tot partijen staande,
  uitdrukkelijk verzochte getuigen, welke, na voorlezing, met den bruidegom en ons hebben geteekend, verklarende de bruid en de ouders der bruid in het schrijven onkundig te zijn.
  [bron: website Family Search]

  OVERLIJDENSAKTE, Zevenaar, 13 januari 1864, nr. 3:
  Op heden den 13den Januarij des jaars 1864, zijn voor Ons, Meester Carel Everard Joseph Frans van Nispen van Pannerden, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Zevenaar, Provincie Gelderland, verschenen:
  Henricus Jansen, man van den overledene, oud 53 jaren, van beroep arbeider en Albertus Kruitwagen, oud 43 jaren, van beroep arbeider, beiden wonende in deze gemeente welke Ons hebben verklaard,
  dat op Woensdag den 13den Januarij dezes jaars, des morgens ten 6 ure, Helena van Haren, zonder beroep, huisvrouw van Henricus Jansen voornoemd, geboren en wonende in deze gemeente, dochter van Wessel van Haren en Hendrica Kruis, echtelieden, beiden overleden, in den ouderdom van 43 Jaren, ten huize van haren man, wijk B, nummer 15 binnen deze gemeente is overleden.
  Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de beide aangevers met ons is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Zevenaar, 21 februari 1887, nr. 13:
  Op heden den 21sten Februarij des jaars 1887, zijn voor Ons, Frederik Joseph Henri baron van Voorst tot Voorst, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zevenaar, Provincie Gelderland, verschenen:
  Hendrik Aaldering, schoonzoon van den overledene, oud 39 jaren, van beroep arbeider en Johannes Bartholomeus Seebus, oud 31 jaren, van beroep klompenmaker, beiden wonende in deze gemeente welke Ons hebben verklaard, dat op Zondag den 20sten Februarij dezes jaars, des voormiddags ten 11 ure, Henricus Jansen, weduwenaar laatst van Helena van Haren, vroeger van Elizabeth Jansen, van beroep stroodekker, geboren en wonende in dze gemeente, zoon van wijlen de echtelieden Hermanus Jansen en Aleidis Rompers, beiden in leven van beroep arbeidslieden, wonende in deze gemeente,
  in den ouderdom van 76 jaren en 4 maanden binnen deze Gemeente is overleden.
  Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, en na voorlezing geteekend met de aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

158. Ludovicus Jansz LELIVELT, ook Louis LELIVELT of Louis LELIENFELD,
Zoon van Joannes Lelijveld [nr. 316] en Gudula Staering [nr. 317], geboren te Oud Zevenaar (gem. Zevenaar), gedoopt aldaar op 27 april 1777, Rooms-Katholiek, van beroep daghuurder, tapper, jager, overleden te Oud Zevenaar op 26 september 1818, oud 41 jaar.
Gehuwd met Gerharda (Gerritje) STEENTJES, waarschijnlijk te Oud Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk begin 1806.

DOOPREGISTER, Oud-Zevenaar,Rooms-Kath. kerk, 27 martii 1777:
Ludovicus, parentes Joannes Lelivelt et Gudula Starings, Patrini Wilhelmus Staring et Sophia Staring.

TROUWREGISTER, Oud Zevenaar, Rooms-Kath. kerk:
Periode 1805-1806 niet bijgehouden door de pastoor.
Overigens evenmin gevonden in de periode 1801-1807 te Didam RKK, te Duiven RKK, te Herwen en Aerdt RKK, te Wehl RKK en te Zevenaar RKK).

VOLKSTELLING, Oud Zevenaar, 1807:
Altsevenaer.
[o.a.:]
9M. Jansen.
11L: Lelienfeld.
21 ¼J. Jansen Sen.
21 ½J. Jansen jun.
26Jan Janssen.
35 ½ Casper Jansen.
40 M. Tigler.
55K. Janssen.
61/62Herm Janssen.
70Hr Janssen.
92 ½ / 93Hr Janssen.
107L. Jansen.
134P. Jansen.
141 1/5G. Jansen.
145.J. Jansen.
182D. Janssen.

OVERLIJDENSREGISTER, Zevenaar, 27 september 1818, nr. 57:
Op heden den 27sten September 1818 compareerde:
Hendrik Lelieveld, daghuurder, wonende onder Babberik onder Oud Zevenaar, gemeente Zevenaar, oud 44 jaren, broeder van de overledene, en Willem Rosendaal, bouwman, oud 48 jaren, buurman van de overledene, wonende te Babberik onder Oud Zevenaar, welke ons hebben verklaard, dat gisteren den 27sten [?] dezer maand September des nademiddags om 4 uren Louis Lelieveld, in leven daghuurder, Eheman van Gerritje Steentjes, geboren en gewoond hebbende onder Oud Zevenaar onder No. 25, in den ouderdom van 47 jaar ten gemelde huize is overleden.

159. Gerharda STEENTJES, ook Gerritje STEENTJES, Gerarda STEENTJENS of Gerarda STEINTJES,
Dochter van Theodorus Steintjes [nr. 318] en Anna Maria Timmers, ook genaamd Timmermans [nr. 319], gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 25 mei 1785, van beroep daghuurster, tapster (1853, 1855), overleden te Zevenaar op 6 januari 1861, oud 75 jaren.
Gehuwd (2) te Zevenaar op 24 juni 1820 met Hendricus (Hendrik) WOLTERS, gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 28 mei 1784, van beroep jager, daghuurder, arbeider, overleden te Zevenaar op 30 mei 1847, oud 63 jaren, zoon van Joannis Wolters, van beroep daghuurder en van Johanna Peters, van beroep daghuurster.

DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 28 mei 1784, blz. 178v:
Baptizatus Hendricus filius Joannis Wolters et Joanna Peters Conj:
Sus: Gerardus Peters et Hendrina Valmans.

DOOPREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 25 maj 1785:
Baptizata Gerharda [filia] Theodorici Steentjes et Maria Timmers.
Sus. Gerrit Steentjes et Joanna Gudden.

HUWELIJKSAKTE, Zevenaar, 24 juni 1820, nr. 9:
Huwelyks-Acte van Hendrik Wolters en Gerharda Steentjes.
Op heden den 24sten Junij 1820 des namiddags te 7 uren compareerde voor Ons Lodewijk Frowein, Schout des Ambts Zevenaar, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
Hendricus Wolters, oud 36 jaren, Jager, wonende te Vorden, geboren te Didam den 28sten Mei 1784, meerderjarige zoon van Joannis Wolters en Johanna Peters, echtelieden, van beroep daghuurder, wonende te Duiven, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende, En
Gerharda Stientjes, oud 35 jaar, dagloonster, wonnede te Oud Zevenaar, geboren te Wehl den 25sten Mei 1785, weduwe van wijlen Louis Lelieveld, overleden onder Oud Zevenaar den 26sten September 1818 blijkens ..... attest ........ ...... ...., meerderjarige dochter van wijlen Theodorus Steentjes en Maria Timmers, in leven echtelieden, beide te Wehl in het jaar 1804 overleden, te weten de laatstgenoemde den 30sten Junij en de eerstgenoemde den 28ste Julij van dat jaar blijkens de extracten daarvan afgegeven door den Heer Schout van Wehl.
Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van
1. Hendrik Lelieveld, daghuurder, oud 38 jaar, wonende onder Oud Zevenaar, zwager van de bruid,
2. Jan Luting, wever, oud 37 jaar, wonende te Zevenaar, zwager van de bruid,
3. Lamert Weijkamp, schoenmaker, oud 50 jaar, wonende te Zevenaar,
4. Jan Hendrik Massop, metzelaar, oud 58 jaar, wonende te Zevenaar, zijnde de twee laatstgenoemden geen familie noch van bruidegom noch van bruid, welke dezelve na voorlezing en nadat de bruid onder eede verklaard had dat de plaats van overlijden ...... ....... ...... ...... van haar grootouders van vaders en moederszijde haar onbekend zijn.
[bron: website Familysearch]

OVERLIJDENSAKTE, Zevenaar, 31 mei 1847, nr. 31:
Op heden den 31sten Mei des jaars 1847, zijn voor Ons Meester Carel Everard Joseph Frans van Nispen van Pannerden, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Zevenaar, Provincie Gelderland, verschenen:
Jan Lelieveld, schoonzoon van den overledene, oud 40 jaren, van beroep arbeider en Theodorus Clemens, oud 29 jaren, van beroep zadelmaker, beiden wonende in deze gemeente, welke Ons hebben verklaard, dat op Zondag den 30sten Mei dezes jaars, des namiddags ten 1 ure, Hendrik Wolters, man van Gerarda Steintjes, van beroep arbeider, wonende in deze gemeente, geboren te Didam, zoon van Jan Wolters en Johanna Peters, echtelieden, beiden overleden, in den ouderdom van 63 jaren, ten zijnen huize wijk B nummer 57 binnen deze Gemeente is overleden.
Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de beide aangevers met ons is geteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Zevenaar, 7 januari 1861, nr. 2:
Op heden den 7den Januarij des jaars 1861, zijn voor Ons Meester Carel Everard Joseph Frans van Nispen van Pannerden, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Zevenaar, Provincie Gelderland, verschenen:
Johannes Lelieveld, zoon van de overledene, oud 55 jaren, van beroep arbeider en Arnoldus Koning, oud 29 jaren, van beroep arbeider, beiden wonende in deze gemeente, welke Ons hebben verklaard, dat op Zondag den 6den Januarij dezes jaars, des nachts ten 3 ure, Gerharda Steintjes, weduwe: laatst van Hendrik Wolters, vroeger van Louis Lelieveld, zonder beroep, wonende in deze gemeente, geboren te Wehl, dochter van Theodorus Steintjes en Maria Timmers, echtelieden, in den ouderdom van bijna 76 jaren, ten haren huize wijk B nummer 64 binnen deze Gemeente is overleden.
Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de beide aangevers met ons is geteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Joannes Leliveld, ook genaamd Jan Lelieveld,
  Gedoopt te Oud-Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 3 oktober 1806, van beroep arbeider (1861), overleden te Zevenaar op 28 december 1874, oud 68 jaren.
  Ongehuwd.

  DOOPREGISTER, Oud-Zevenaar, Rooms-Kath. kerk, 3a. octob. 1806:
  Baptizatus Joannes.
  Parentes Ludovicus Leliveld et Gerarda Steentjens.
  Patrini Hendricus Leliveld et Clara van Wetten pro Antonia Steentjens.

  OVERLIJDENSAKTE, Zevenaar, 29 december 1874, nr. 76:
  Op heden den 29sten December des jaars 1874, zijn voor Frederik Joseph Henri baron van Voorst tot Voorst, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Zevenaar, Provincie Gelderland, verschenen:
  Lodewijk Wolters, neef van den overledene, oud 29 jaren, van beroep arbeider en Reinder Duits, oud 41 jaren, van beroep arbeider, beiden wonende in deze gemeente, welke Ons hebben verklaard, dat op Maandag den 28sten December dezes jaars, des avonds ten 8 ure, Joannes Leliveld, ongehuwd, van beroep arbeider, geboren en wonende in deze gemeente, zoon van de echtelieden Ludowicus Leliveld en Gerarda Steentjens, beiden overleden, in den ouderdom van 68 jaren en 2 maanden, binnen deze Gemeente is overleden.
  Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de beide aangevers met ons is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 2. Theodorus Leliveld,
  Gedoopt te Oud Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 1 juni 1809, van beroep dienstknecht, arbeider, jager, overleden te Ubbergen op 6 april 1865, oud 55 jaren.
  Gehuwd te Groesbeek op 29 oktober 1834 met Guillemette Spanjaars, ook Willemina Spanjaars, geboren te Overasselt op 23 september 1812, overleden te Groesbeek op 31 augustus 1859, oud 46 jaren, dochter van Hendrik (Henri) Spanjaars, van beroep arbeider, landbouwer en Henriette Roukes.

  DOOPREGISTER, Oud-Zevenaar, Rooms-Kath. kerk, 1 Junii 1809:
  Baptizatus Theodorus.
  Parentes Ludovicus Leliveld et Gerarda Steintjens.
  Patrini Henricus van de Kamp loco Antonii Lelieveld et Wilhelmina Eskens.

  GEBOORTEAKTE, Overasselt, 23 september 1812, nr. 33:
  Du 23me jour du mois de Septembre 1812 a 5 heures apres midi.
  Acte de Naissance de Guillemette Spanjaars, nee a Over-Asselt le 23me jour du mois de Septembre 1812 a 5 heures apres midi, fille de Henri Spanjaars, age de 45 ans, Profession de laboureur, domicilie a Over-Asselt, et de Henriette Roukes, agee de 41 ans, domiciliee a Over-Asselt, Maries.
  Le Sexe de l'Enfant a ete reconnu etre Feminin.
  Premier Temoin Arnaud Poulussen, age de 50 ans, Profession de journalier, Domicilie a Neer-Asselt.
  Second Temoin Arnaud Alffen, age de 60 ans, Profession de journalier, Domicilie a Neer-Asselt.
  Sur la requisition a nous faite par le pere de l'Enfant Sous-dit nous avons dresse le present acte, qui a ete transcrit sur le double registre, et ont signe avec nous les 2 temoins; etc.
  [bron: website Familysearch]


  OVERLIJDENSAKTE, Groesbeek, 1 september 1859, nr. 58:
  Het jaar 1859, den eersten September, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Groesbeek, Provincie Gelderland, verschenen Theodorus Lelieveld, arbeider, oud 50 Jaren, wonende te Groesbeek, die zich heeft opgegeven te zijn echtgenoot van de overledene; en Joannes Jacobus Heiming, zonder beroep, oud 26 jaren, wonende te Groesbeek, die zich heeft opgegeven te zijn getuigen van den dood van de overledene;
  die ons hebben verklaard, dat Willemina Spanjaars, zonder beroep, echtgenoot van Theodorus Lelieveld, voornoemd, dochter van wijlen Hendrik Spanjaars en van onbekend, oud 47 Jaren, geboren te Overasselt, laatstelijk gewoond hebbende te Groesbeek, is overleden den 31sten Augustus 1859, te Groesbeek des avonds ten 10 ure.
  Na gedane voorlezing van de tegenwoordige Dood-Akte aan de deklaranten, hebben wij dezelve met hen geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Ubbergen, 7 april 1865, nr. 19:
  Het jaar 1865, den 7den April, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Ubbergen, Provincie Gelderland, verschenen
  Louis Leijliveld, van beroep Koetzier, oud 26 jaren, wonende te Ubbergen, die zich heeft opgegeven te zijn de zoone van de overledene; en Theodorus van de Meulegraaf, Velowachter, oud 54 jaren, wonende te Ubbergen, die zich heeft opgegeven te zijn de bekende van de overledene; die ons hebben verklaard dat Johannes Leijliveld, weduwenaar van Wilhelmina Spanjaard, zonder beroep, zoon van Theodorus Leijliveld en van Louise Wolters, oud 56 jaren, geboren te Zevenaar, laatstelijk gewoond hebbende te Ubbergen, is overleden den 6den April 1865 te Ubbergen in N 81 des avonds ten ruim 10 ure.
  Na gedane voorlezing van de tegenwoordige Dood-Akte aan de deklaranten, hebben zij met ons geteekend.
  [In kantlijn:]
  Krachtens een achter dit register gevoegd ....bindend afschrift van een vonnis der arrondissements Rechtbank te Nijmegen van Woensdag den 29ste April 1868 is ge...art dat dezen nevenstaande acte bij vergissing voorkomende namen van: Johannes Leijliveld weduwnaar van Wilhelmina Spanjaard worden veranderd in die van: Theodorus Lelieveld weduwnaar van Willemina Spanjaars.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KINDEREN:
  1. Gerritje Leliveld,
   Geboren te Hatert bij Nijmegen op 9 april 1835, dienstmeid (1856), overleden te Arnhem op 22 juli 1868, oud 33 jaren.
   Gehuwd te Arnhem op 30 april 1856 met Petrus van Maastrigt, geboren te Arnhem in 1827, van beroep expediteursknecht, zoon van Gerrit van Maastrigt en Maria Verburgt.
   Petrus was eerder gehuwd te Arnhem op 29 januari 1851 met Gerdina Adriana van de Sandt, geboren te Rozendaal in 1827, overleden te Arnhem op 12 januari 1856, oud 28 jaren, dochter van Jan van de Sandt en Geereke van Reekum.
  2. Hendrina Lelieveld,
   Geboren te Groesbeek op 20 oktober 1836, overleden te Riele bij Diepenveen op 22 juni 1860, oud 23 jaren.
  3. Lodewijk Lelieveld,
   Geboren te Groesbeek op 26 september 1838, van beroep koetsier, tuinman, overleden te Ubbergen op 10 februari 1906, oud 67 jaren.
   Gehuwd te Ubbergen op 21 februari 1866 met Maria Johanna van den Dungen, geboren te Nijmegen op 25 maart 1840, dienstbode (1866), overleden te Ubbergen op 13 maart 1919, oud 78 jaren, dochter van Nicolaas van den Dungen en Anna Maria Hendromse.
  4. Hendrikus Lelieveld,
   Geboren te Groesbeek op 1 april 1840.
  5. Antonius Lelieveld,
   Geboren te Groesbeek op 28 februari 1842, van beroep arbeider, landbouwer, overleden te Nederasselt op 27 juli 1907, oud 65 jaren.
   Gehuwd (1) te Overasselt op 6 mei 1868 met Ardina Kersten, geboren te Overasselt op 15 november 1838, dienstmeid (1868), overleden te Overasselt op 17 juli 1871, oud 32 jaren, dochter van Martinus Kersten en Johanna Martens.
   Gehuwd (2) te Overasselt op 25 juli 1872 met Petronella Bergmans, geboren te Mil op 22 augustus 1840, dienstmeid (1872), overleden te Nederasselt op 6 augustus 1907, oud 58 jaren, dochter van Lindert Bergmans en Megchelina Willems.
  6. Johannes Leliveld,
   Geboren te Groesbeek op 27 april 1844.
  7. Theodorus Lelieveld,
   Geboren te Groesbeek op 3 november 1845.
  8. Franciscus Leliveld, ook Frans Lelieveld,
   Geboren te Groesbeek op 19 augustus 1847, van beroep schipper, verdronken in de Lek bij Wijk bij Duurstede op 17 april 1869, oud 21 jaren.
  9. Jacoba Leliveld,
   Geboren te Groesbeek op 17 augustus 1850, dienstbode (1877), woont in 1879 te Beek en in 1881 te Ubbergen.
   Gehuwd te Ubbergen op 7 februari 1877 met Segerius Johannes Weijers, van beroep bleker, boerenarbeider (1906), zoon van Willem Weijers en Anna Peters.
  10. Maria Lelieveld,
   Geboren te Groesbeek op 14 maart 1852.
  11. Theodora Lelieveld,
   Geboren te Groesbeek op 29 juli 1856.
   Gehuwd te Amsterdam op 10 juli 1895 met Johannes Geradus van Rossum, ook Jan van Rossum genaamd, geboren te Zwolle op 1 oktober 1858, van beroep meubelmaker, weduwnaar van Johanna Fakkert, zoon van Jan van Rossum, van beroep kuiper en Hendrika Veldwillems.

   OPMERKING:
   Jan's broer Wilhelmus Marinus van Rossum, geboren te Zwolle in 1854,werd in 1911 door paus Pius X benoemd tot kardinaal-diaken. Van Rossum overleed te Maastricht in 1932.
 3. Allegonda Judith Lelienfeld, ook genaamd Lelieveld, zie nr. 79.
  Geboren te Babberich op 11 september 1811, gedoopt te Oud-Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 12 september 1811, van beroep arbeidster, overleden te Zevenaar op 29 juni 1874, oud 62 jaar.
  Gehuwd te Zevenaar op 27 mei 1831 met Henricus Jansen, gedoopt te Oud-Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 29 maart 1804, Rooms-Katholiek, van beroep daghuurder, arbeider, diende 5 jaar bij de 13e Afdeeling Infanterie, overleden te Zevenaar op 12 november 1864, oud 60 jaar, zoon van Henricus Joannes Jansen en Hendrica Kruijs.
 4. Anthonius Lelieveld,
  Geboren te Oud Zevenaar op 18 juli 1814, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 18 juli 1814, overleden te Kwartier, Babberich op 12 november 1814, oud bijna 4 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Zevenaar, 19 juli 1814, nr. 57:
  Anthonius Lelieveld, geboren te Babberick onder Alt Sevenaar op 18 juli 1814, zoon van Louis Lelieveld, oud 41 jaren, van beroep dagloner en van Gerharda Steintjes.
  [samenvatting van moeilijk leesbare duitstalige akte]

  DOOPREGISTER, Oud Zevenaar, Rooms-Kath. kerk, 18 Julii 1814:
  Baptizatus Antonius, obiit 12 Novembris 1814.
  Parentes Ludovicus Lelieveld et Gerarda Steintjes.
  Patrini Joannes Eilsing et Joanna Steintjes.

  OVERLIJDENSREGISTER, Oud Zevenaar, Rooms-Kath. kerk, 13 november 1814, nr. 183:
  Antonius Lelieveld, oud 1/4 jaar, wonende in Kwartier, zoon van Ludovicus Leliveld, overleden 12 november aan Reisen.
 5. Antonius Lelievelt,
  Geboren te Oud Zevenaar in september 1815, overleden te Babberich onder Oud Zevenaar op 30 november 1815, oud 2 maanden.

  DOOPREGISTER, Oud Zevenaar, Rooms-Kath. kerk, 1815:
  [Geen dopen vermeld van 23 augustus tot 16 oktober]

  OVERLIJDENSAKTE, Zevenaar, 30 november 1815, nr. 60:
  Anthonius Leliefeld, alt 2 Monaten, von Babberich unter Alt Sevenaer geburtig, sohn von Louis Leliefeld und Gerharde Steinties.
  Zeuge: Henrich Leliefeld.
  [samenvatting van moeilijk leesbare duitstalige akte]
 6. Antonius Lelieveld,
  Geboren te Babberich, gedoopt te Oud-Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 9 april 1816, overleden te Babberich op 17 september 1818, oud 2 jaren.

  GEBOORTEREGISTER, Zevenaar, 1816:
  In de periode 1 januari t/m 30 juni zijn geen aktes opgemaakt.

  DOOPREGISTER, Oud Zevenaar, Rooms-Kath. kerk, 9 april 1816:
  Baptizatus Antonius.
  Parentes Ludovicus Lelieveld et Gerarda Steintjes.
  Patrini Bernardus Lelieveld et Wilhelmina Lelieveld.

  OVERLIJDENSREGISTER, Zevenaar, 18 september 1818, nr. 55:
  Op heden den 18den September 1818 compareerde:
  Hendrik Lelieveld, daghuurder, wonende onder Babberik onder Oud Zevenaar, gemeente Zevenaar, oud 44 jaren, Oom van de overledene, en Gerrit van Bingsbergen, daghuurder, oud 39 jaren, buurman van de overledene, wonende onder Babberik, welke ons hebben verklaard, dat gisteren den 17den dezer maand September des nademiddags om 7 uren Anthoon Lelieveld, minderjarige zoon van Louis Lelieveld en Gerritje Steentjes, daghuurder, geboren en gewoond hebbende te Babberik bij zijn ouders No. 25, in den ouderdom van ruim 2 Jaar ten gemelden huize is overleden.
KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Louise Wolters,
  Geboren te Oud-Zevenaar op 24 november 1820, van beroep arbeidster, overleden te Zevenaar op 11 juli 1868, oud 47 jaren.
  Ongehuwd.

  GEBOORTEAKTE, Oud-Zevenaar, 25 november 1820, nr. 72:
  Op heden den 25sten November 1820 des voormiddags ten 11 uren, compareerde voor Ons Lodewijk Frowein, Schout des Ambts Zevenaar, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat,
  Hendrik Wolters, oud 36 Jaren, daghuurder, wonende onder Oud Zevenaar en verklaarde in tegenwoordigheid van Hendrik Lelieveld, daghuurder, oud 48 Jaren, wonende onder Oud Zevenaar en Hermanus Gelderman, kleermaker, oud 46 Jaren, te Zevenaar wonende,
  dat gisteren den 24sten dezer maand des morgens om 8 uren deszelfs huisvrouw Gerritje Steentjes, oud 35 Jaren ten zijnen huize is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslagt aan welke hij de Voornaam geeft van Louise.
  Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de getuigen en ons is geteekend, terwijl de vader verklaarde niet te kunnen schrijven als hebbende zulks niet geleerd.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Zevenaar, 13 juli 1868, nr. 45:
  Op heden den 13den Julij des jaars 1868, zijn voor Ons, Meester Carel Everard Joseph Frans van Nispen van Pannerden, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Zevenaar, Provincie Gelderland, verschenen:
  Johannes Lelieveld, halve broeder van de overledene, oud 62 jaren, van beroep arbeider en Johannes Hendrikus Wilhelmus Rosendaal, oud 54 jaren, van beroep landbouwer, beiden wonende in deze gemeente welke Ons hebben verklaard, dat op Zaterdagden 11den Julij dezes jaars, des namiddags ten 5 ure, Louise Wolters, van beroep arbeidster, geboren en wonende in deze gemeente, dochter van Hendrik Wolters en Gerritje Steentjes, echtelieden, beiden overleden, in den ouderdom van 48 Jaren en 7 maanden ten haren huize binnen deze Gemeente is overleden.
  Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de beide aangevers met ons is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 2. Theodora Wolters,
  Geboren te Oud Zevenaar op 24 november 1823, overleden te Zevenaar op 1 januari 1855, oud 31 jaren.
  Gehuwd te Zevenaar op 10 juni 1853 met Roelof van Kempen, geboren te Babberich onder Oud Zevenaar op 1 december 1826, van beroep arbeider, overleden te Zevenaar op 29 oktober 1887, oud 60 jaren, zoon van Willem van Kempen, van beroep arbeider en van Judith Eskens.

  GEBOORTEAKTE, Zevenaar, 25 november 1823, nr. 84:
  Op heden den 25sten November des jaars 1823, des voormiddags ten 11 ure, compareerde voor Ons Lodewijk Frowein, Schout des Ambts Zevenaar, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
  Hendrik Wolters, Jager, oud 39 Jaren, wonende onder Oud Zevenaar, Gemeente Zevenaar en verklaarde in tegenwoordigheid van Hendrik Lelijveld, dagloner, oud 50 Jaren, en Jan Kunning, timmerman, oud 42 Jaren, beide wonende ook onder Oud Zevenaar voornoemd, dat zijne huisvrouw Gerritje Steintjes, oud 38 jaren op gisteren den 24sten dezer, des nachts tusschen een en twee ure ten zijnen woonhuize onder Oud Zevenaar is bevallen van eene dochter aan welke hij de Voornaam geeft van Theodora.
  Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de beide voormelde getuigen met ons is geteekend, nadat den comparant Wolters, als daartoe aangezocht, verklaard had niet te kunnen schrijven, als zulks niet hebbende geleerd.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Zevenaar, 2 december 1826, nr. 94:
  Op heden den 2den December des jaars 1826, des nademiddags ten 3 ure is voor Ons Lodewijk Frowein Burgemeester der Gemeente Zevenaar, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat verschenen
  Willem van Kempen, oud 33 jaren, van beroep daghuurder, wonende onder Babberik in deze Gemeente, welke ons een kind heeft voorgesteld van het mannelijk geslacht, van hetwelk Judith Eskens, oud 34 jaren, zijne huisvrouw op Vrijdag den 1sten December dezes jaars des middags ten 6 ure ten zijnen huize onder Babberik binnen deze Gemeente is bevallen, en aan het welk hij verklaard heeft de voornaam van Roelof te willen geven.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrik Beeks, oud 25 jaren, daglooner en Hendrik Lelieveld, oud 55 jaren, daglooner, wonende beide in deze Gemeente, opzettelijk daar toe medegebragte getuigen: en is daar van opgemaakt deze Acte die na voorlezing door den comparant en de getuige Lelieveld met ons is geteekend nadat de getuige Beeks ter onderteekening aangezocht zijnde, verklaard had niet te kunnen schrijven, als zulks niet hebbende geleerd.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Zevenaar, 10 juni 1853, nr. 17:
  Op heden den 10den Junij des jaars 1853, compareerden voor Ons Jacobus van der Grinten, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zevenaar, Provincie Gelderland,
  Roelof van Kempen, oud 26 jaren, van beroep arbeider, geboren te Oud-Zevenaar en wonende te Oud-Zevenaar in deze gemeente, meerderjarige Zoon van Willem van Kempen, van beroep arbeider en Judith Eskens, echtelieden wonende onder Oud-Zevenaar voormeld, die hier tegenwoordig, toestemming tot dit huwelijk geven; en
  Theodora Wolters, oud 29 Jaren, zonder beroep, geboren en wonende onder Oud-Zevenaar in dez gemeente, meerderjarige dochter van Hendrik Wolters, overleden en deszelfs huisvrouw Gerritje Steintjes, van beroep tapster, wonende onder Oud-Zevenaar voormeld, die hier tegenwoordig, toestemming tot dit huwelijk geeft.
  Getuigen:
  Willem Wels, oud 46 Jaren, van beroep schoenmaker,
  Willem Versteeg, oud 74 Jaren, zonder beroep,
  Jacob Schuurman, oud 35 Jaren, zonder beroep, en
  Carel Lieven, oud 42 Jaren, van beroep bode; allen wonende te Zevenaar en in geen verwantschap tot partijen staande,
  uitdrukkelijk verzochte getuigen, welke, na voorlezing, met de bruid, den vader van den bruidegom en Ons hebben geteekend, verklarende de bruidegom, de moeder van den bruidegom en de moeder der bruid in het schrijven onkundig te zijn.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Zevenaar, 2 januari 1855, nr. 1:
  Op heden den 2den Januarij des jaars 1855, zijn voor Ons Jan Gerbrand Wijers, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zevenaar, Provincie Gelderland, verschenen:
  Roelof van Kempen, man van de overledene, oud 28 jaren, van beroep arbeider en Hendricus van Hees, oud 48 jaren, van beroep arbeider, beiden wonende in deze gemeente, welke Ons hebben verklaard, dat op Maandag den 1sten Januarij dezes jaars, des voormiddags ten 9 ure, Theodora Wolters, huisvrouw van Roelof van Kempen voornoemd, geboren in deze gemeente, dochter van Hendrik Wolters, overleden en deszelfs huisvrouw Maria Steintjes, van beroep tapster wonende in deze gemeente, in den ouderdom van ruim 31 Jaren, ten huize van haren man wijk B nummer 22 binnen deze Gemeente is overleden.
  Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door den tweeden aangever met ons is geteekend, verklarende de eerste aangever in het schrijven onkundig te zijn.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Zevenaar, 29 oktober 1887, nr. 51:
  Op heden den 29sten October des jaars 1887, zijn voor Ons Frederik Joseph Henri baron van Voorst tot Voorst, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zevenaar, Provincie Gelderland, verschenen:
  Wilhelmus van Kempen, zoon van den overledene, oud 33 jaren, van beroep arbeider en Hendrik Gerritsen, oud 65 jaren, van beroep arbeider, beiden wonende in deze gemeente welke Ons hebben verklaard, dat op Zaturdag den 29sten October dezes jaars, des nachts ten 2 ure, Roelof van Kempen, weduwenaar van Theodora Wolters, van beroep arbeider, geboren en wonende in deze gemeente, Zoon van wijlen de echtelieden Willem van Kempen en Judith Eskens, beiden in leven van beroep arbeidslieden, wonende in deze gemeente in den ouderdom van 60 jaren en 11 maanden binnen deze Gemeente is overleden.
  Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, en na voorlezing geteekend met den eersten aangever, verklarende de tweede aangever in het schrijven onkundig te zijn.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KIND:
  1. Wilhelmus van Kempen,
   Geboren te Zevenaar op 28 mei 1854, van beroep arbeider, overleden te Zevenaar op 29 augustus 1894, oud 40 jaren.
   Gehuwd te Zevenaar op 18 augustus 1883 met Maria Helena Vis, geboren te Groessen (gem. Duiven) op 23 april 1861, dienstmeid, overleden te Zevenaar op 25 januari 1906, oud 44 jaren, dochter van Derk Vis, arbeider en van Maria Schlaman, arbeidster.
   Maria Helena Vis huwde (2) met Theodorus Wilting.
192. Tengkoe Panglima Gandar WAHID, Sultan van Deli,
Zoon van Tuankoe Panglima Paderap, Emir van Deli [nr. 384] en N.N, geboren ca. 1705, greep de troon na het overlijden van zijn vader, de Emir van Deli in 1728 en verbande zijn jongere broers, overleden te Laboean, Deli, Sumatra in 1761, begraven aldaar bij de Masjid Raya.
Tengkoe Panglima Gandar Wahid was gehuwd met meerdere vrouwen, waaronder:
Gehuwd (1) met N.N., een vrouw afkomstig van XII Koeta Hamparan Perak.

[bron: familie archief, aangevuld met website royalark/Indonesia van Christopher Buyers]

193. N.N.,
Afkomstig van XII Koeta Hamparan Perak.

KINDEREN:
 1. Wan Ka,
  Zoon van een jongere vrouw van zijn vader, overleden in 1823. Gehuwd met N.N.
 2. Sultan Panglima Mangedar Alam, Sultan van Deli, zie nr. 96.
  Geboren voor 1761, volgde zijn vader op als Sultan van Deli in 1761, overleden te Laboehan, Deli, Sumatra op 18 maart 1824, begraven aldaar bij de Masjid Raya.
  Gehuwd (1) voor 1809 met N.N., een dochter van Raja Hitam.
  Gehuwd (2) met N.N.
 3. Wan Koembang,
  Zoon van een jongere vrouw van zijn vader, overleden in 1823
 4. Wan Ayat,
  Zoon van een jongere vrouw van zijn vader.
 5. Wan Mende,
  Dochter van een jongere vrouw van haar vader.
  Gehuwd voor 1823 met Pocoet Oedin, zoon van Raja Toenkoe van Atjeh.
[bron: familie archief, aangevuld met website royalark/Indonesia van Christopher Buyers]

194. Raja HITAM, Raja van Langkat,
Zoon van Soetan Bendahara Raja Badi uz-Zaman, Raja van Langkat [nr. 388], geboren ca. 1740, volgde zijn vader op bij diens overlijden, werd in 1818 afgezet na de verovering van Langkat door de Sultan van Siak, vluchtte naar Deli met het doel een leger samen te stellen teneinde Langkat te heroveren, overleden in 1822 als gevolg van een ontploffing.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Raja Nobat Sjah,
  Onder bescherming van de Sultan van Siak nam Nobat Shah het bestuur van Langkat over, naar slaagde er niet in een levensvatbare staat te creeeren.
  Gehuwd (1) met Raja Wan Chandradevi, dochter van Nobat's oom Raja Indra Bongsoe, de Wakil van Kota Dalam.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
  Gehuwd (2) met Tengkoe Fatima van Siak.
 2. Raja Badr ud-din Shah.
 3. Raja Deo Sedan.
 4. N.N., zie nr. 97.
  Geboren ca. 1780.
  Gehuwd voor 1809 met Sultan Panglima Mangedar Alam, Sultan van Deli, geboren voor 1761, volgde zijn vader op als Sultan van Deli in 1761, overleden te Laboehan, Deli, Sumatra op 18 maart 1824, begraven bij de Masjid Raya.
[bron: familie archief, aangevuld met website royalark/Indonesia van Christopher Buyers]

196. Raja DEWA SJAH, Sultan van Asahan, [196 = 224]
Zoon van Sultan Abdoel Djalil II [nr. 392] en Intjek Salmah [nr. 393], Sultan van Asahan (1765-1805), overleden te Pasit Poetih in 1805.
Gehuwd (1) met N.N., een dochter van de Bendahara.
Uit dit huwelijk geen kinderen.
Gehuwd (2) met N.N., een dochter van de RADJA VAN TANAH JAVA.
Gehuwd (3) met N.N., een dochter van TIONG HOA
Gehuwd (4) met INTJEK JAHOE
Gehuwd (5) met SAYYIDA.

OPMERKING:
De Bendahara is een door de Sultan benoemde adviseur, die grote invloed uitoefent op het beleid van die zelfde Sultan.

[bron: familie archief, aangevuld met website royalark/Indonesia van Christopher Buyers]

197. Dochter van Tiong Hoa, [197 = 225],
Dochter van Tiong Hoa [nr. 394], Chinese vrouw, geboren in Malakka ca. 1750.

KINDEREN UIT HET HUWELIJK VAN SULTAN DEWA SJAH EN EEN DOCHTER VAN TIONG HOA:
 1. Radja Moesa,
  Gehuwd met Intjek Fatimah.

  Uit dit huwelijk een zoon:
  1. Raja Ishaq,
   Gehuwd met een dochter van Tionghoa Tjek Ka Ti.
 2. Sultan Mohammad Ali Sjah, zie nr. 98.
  Sultan van Asahan, 1808-1813, overleden te Sirantau in 1813.
  Gehuwd met Tengkoe Ampoean.
KIND UIT HET HUWELIJK VAN SULTAN DEWA SJAH EN INTJEK JAHOE:
 1. Radja Laoet.
[bron: familie archief, aangevuld met website royalark/Indonesia van Christopher Buyers]

198. Tengkoe SOETAN, [198 = 114 = 226]
Van het Koninklijk huis van Atjeh.
Geboren ca. 1760.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN VAN TENGKOE SOETAN EN N.N.:
 1. Tengkoe Ampoean, zie nr. 99.
  Geboren ca. 1785.
 2. Tengkoe Soeloeng Toea, zie nr. 57.
  Geboren ca. 1815.
[bron: familie archief, aangevuld met website royalark/Indonesia van Christopher Buyers]

224. Raja DEWA SJAH, Sultan van Asahan, zie nr. 196.

225. Dochter van Tiong Hoa, zie nr. 197.

226. Tengkoe SOETAN, zie nr. 198.

228. SOETAN MOEDA,
Zoon van Raja Abdoel Jalil SHAH II [nr. 456] en Intjek Salama [nr. 457].
Gehuwd met N.N.

KIND:
 1. Tengkoe Soetan, zie nr. 114.
  Geboren ca. 1760.
  Van het Koninklijk huis van Atjeh.
  Gehuwd met N.N.
[bron: familie archief, aangevuld met website royalark/Indonesia van Christopher Buyers]

240. Johann Hinrich WEMPE,
Onechte zoon van Johann Hinrich Wempe [nr. 480] en Elisabeth Köhne [nr. 481], geboren te Oberlethe in oktober 1743, overleden aldaar op 10 augustus 1803, oud 59 jaar.
Gehuwd te Wardenburg in de Evang. Lutherische kirche op 3 december 1776 met Anna Margarete BOLLING.

DATA:
The father of Diedrich Hinrich Wempe was Johann Hinrich Wempe, born October 1743 in Oberlethe, died 10 August 1803 in Oberlethe, married 3 December 1776 in Wardenburg tot Anna Margarethe Bolling, born 3 November 1747 in Westerburg, died 9 November 1811 in Oberlethe.
[bron: Frank Speckman in Monatsdigest 2010-11]
The parents of Anna Margarete Bolling were Johann Hinrich Bulgen (Bolling), born 2-9-1710 in Groszenkneten, died March 1755 in Westerburg, married 2-10-1733 in Wardenburg to Anna Margareta Flehmer, born May 1706 in Astrup, died December 1786 in Westerburg.
[bron: Ernst Heinje in Monatsdigest, 13 februari 2011]

TROUWREGISTER, Wardenburg, Evang. Lutherische kirche, 3 december 1776:
Johann Hinrich Wempe, Oberlethe, und Anna Margr. Bolling, Westerburg.

OVERLIJDENSAKTE, Wardenburg Evang. Lutherische kirche, 1803:
Johann Henrich Wempe, Oberlethe.INWONERSAANTALLEN IN DE GEMEENTE WARDENBURG, 1895:

a. Wardenburg: 128 woonhuizen, 140 huishoudingen, 642 inwoners. Dorpen: Wardenburg, 307 inwoners, Patenberg, 41 inwoners en Sande 76 inwoners.
b. Tungeln: 115 woonhuizen, 134 huishoudingen, 673 inwoners. Dorpen: Tungeln, 222 inwoners, Sud-Moslesfehn, 231 inwoners (in 1880 23 inwoners).
c. Oberlehte: 74 woonhuizen, 81 huishoudingen, 416 inwoners (in 1821 287 inwoners).
d. Achternholt (in 1895 incl. Westerholt): 50 woonhuizen, 51 huishoudingen, 216 inwoners.
e. Westerholt (behoorde tot 1895 to Achternholt): 72 woonhuizen, 80 huishoudingen, 400 inwoners.
Dorpen: Glum, 90 inwoners, Westerholt, 181 inwoners en Achternmeer 9 inwoners.
f. Littel: 75 woonhuizen, 78 huishoudingen, 457 inwoners.
Dorp: Littel, 308 inwoners.
g. Astrup, 23 woonhuizen, 24 huishoudingen, 115 inwoners.
Dorp: Astrup, 91 inwoners (in 1821 115 inwoners).
h. Hoven: 16 woonhuizen, 16 huishoudingen, 81 inwoners.
i. Westerburg: 47 woonhuizen, 47 huishoudingen, 269 inwoners.
Dorp: Westerburg, 199 inwoners.

VROEGERE INWONERTALLEN VAN WARDENBURG:

17021157.
17691621.
17932048.
18052097.
Toename van kolonisten bij het Hunte-Emskanaal uit het Ambt.

[bron: Statistische Beschreibungen der Gemeinden des Herzogthums Oldenburg door dr. Paul Kollman, 1897, www.mariusricker.de/indexwesterburg.htm.]
241. Anna Margarete BOLLING,
Dochter van Johann Hinrich Bolling (Bulgen) [nr. 482] en Anna Margaretha Flehmer [nr. 483], geboren te Westerburg op 3 november 1747, overleden te Oberlethe op 9 november 1811, oud 64 jaar.

OVERLIJDENSAKTE, Wardenburg, Evang. Lutherische kirche, 9 november 1811:
Anna Margarethe Wempe, geborene Bolling, Witwe J.H. Wempe, Oberlethe.

DATA:
The parents of Anna Margarete Bolling were Johann Hinrich Bulgen (Bolling), born 2-9-1710 in Groszenkneten, died March 1755 in Westerburg, married 2-10-1733 in Wardenburg to Anna Margareta Flehmer, born May 1706 in Astrup, died December 1786 in Westerburg.
[bron: Ernst Heinje in Monatsdigest, 13 februari 2011]

KINDEREN VAN JOHANN HINRICH WEMPE EN ANNA MARGARETE BOLLING:
 1. Johann Hinrich Wempe, zie nr. 120.
  Geboren te Oberlethe (gem. Wardenburg), gedoopt te Wardenburg in de Lutherse kerk op 24 oktober 1777, van beroep landbouwer, overleden te Oberlethe op 8 juli 1857, begraven te Wardenburg op 11 juli 1857, oud 79 jaar.
  Gehuwd (1) te Wardenburg in de Evang. Lutherische kirche in 1803 met Anna Margareta Bruns, afkomstig van Tungeln, geboren ca. 1780, overleden te Oberlethe in 1819, oud ca. 39 jaar.
  Gehuwd (2) te Wardenburg in de Evang. Lutherische kirche in 1820 met Maria Catharine Wilken, geboren te Achternholt op 29 december 1793, gedoopt te Wardenburg in de Lutherse kerk op 1 januari 1794, overleden te Oberlethe op 23 oktober 1845, begraven te Wardenburg op 28 oktober 1845, oud 51 jaar, waarschijnlijk een dochter van Friedrich Wilken.
 2. Diederich Hinrich Wempe,
  Geboren te Oberlethe, gedoopt te Wardenburg in de Lutherse kerk op 3 januari 1779, overleden te Oberlethe op 3 juli 1861, begraven te Wardenburg op 11 juli 1861, oud 82 jaar.
  Gehuwd te Wardenburg op 6 juli 1804 met Maria Drees, geboren te Oberlethe in juni 1782, overleden aldaar op 18 oktober 1852, oud 70 jaar, dochter van Johann Dierk Drees, geboren te Oberlethe op 11 april 1748, overleden aldaar op 23 juni 1818, oud 70 jaar, gehuwd te Wardenburg op 3 december 1776 met Anna Marike Willers, geboren te Oberlethe in oktober 1757, overleden aldaar op 27 februari 1835, oud 77 jaar.

  DOOPREGISTER, Wardenburg Evang. Lutherische kirche, 3 Januar 1779:
  Diederich Hinrich Wempe, zoon van Johann Hinrich Wempe te Oberlethe.

  HUWELIJKSINFORMATIE:
  Wempe, Dieterich Henrich (Oberlethe) X Drees, Maria (Oberlethe), 6 Juli 1804.
  [bron: Oldenburg website, Hans-H. Busselmann, 2005]

  OUDERSCHAP:
  Johann Hinrich Wempes father was Diedrich Hinrich Wempe, born January 1779 in Oberlethe, died 6 July 1861 in Oberlethe, married on 6 July 1804 in Wardenburg to Maria Drees, born June 1782 in Oberlethe, died 18 October 1852 in Oberlethe.
  Johann Hinrich had six brothers and sisters.
  [bron: internet, Frank Speckman, Monatsdigest 2010-11]

  MEDEDELING VAN TANIA TAYLOR:
  Trying to trace the ancestors of my gg grandmother Marie Wempe, who was born in Oberlethe on 8 Aug 1856 and christened 7 Sept 1856 in Wardenburg.
  Her parents names were Johann Hinrich Wempe and Maria Catharine Gerdes from Oberlethe. Maria Catharine was born in 1815 to Berend Gerdes and Catharine Margarethe Brünings.
  Johann Hinrich Wempe was born in 1807 in Oberlethe to Dierk Henrich Wempe and Maria Drees.
  [bron: website Monatsdigest, Oldenburg, 3 november 2010]

  DREES:
  Parents of Anna Maria Drees are Johann Dierk Drees, born 11 April 1748 in Oberlethe, died 23 June 1818 in Oberlethe, married 3 December 1776 in Wardenburg to Anna Marike Willers, born October 1757 in Oberlethe, died 27 February 1835 in Oberlethe.
  Five children: beside Maria there were Johann Diedrich, Catharina Margareta, Gesche Margarete and Johann Gerhard.
  [bron: internet, Frank Speckman, Monatsdigest 2010-11]
 3. Johann Wempe,
  Geboren te Oberlethe, gedoopt te Wardenburg in de Lutherse kerk op 1 januari 1781, overleden te Tungeln op 4 april 1855, begraven te Wardenburg op 12 april 1855, oud 74 jaar.
  Gehuwd te Oberlethe in 1813 met Gesche Helene Oeltjen.
  Mogelijk gehuwd (2) voor 1839 met Helena Gorrath.

  DOOPREGISTER, Wardenburg, Evang. Lutherische kirche, 1 Januar 1781:
  Johann Wempe, zoon van Johann Hinrich Wempe te Oberlethe.

  HUWELIJKSINFORMATIE:
  Wempe, Johann (Oberlethe) X Oeltjen, Gesche Helene, 1813.
  [bron: Oldenburg website, Hans-H. Busselmann, 2005]
 4. Diedrich Anton Wempe,
  Geboren te Oberlethe, gedoopt te Wardenburg in de Lutherse kerk op 25 december 1783, overleden te Wardenburg op 24 februari 1853, begraven aldaar op 2 maart 1853, oud 69 jaar.
  Gehuwd te Wardenburg in de Evang. Lutherische kirche in 1810 met Gesche Margarete Roszkamp, geboren te Oberlethe.

  TROUWREGISTER, Wardenburg, Evang. Lutherische kirche, 1810:
  Dieterich Anton Wempe, Oberlethe, und Gesche Margarete Roszkamp, Oberlethe.

  DOOP- EN OVERLIJDENSDATA:
  [bron: Ernst Heinje , Monatsdigest Oldenburg, 9 februari 2011]
 5. Catharina Margarete Wempe,
  Geboren te Oberlethe, gedoopt te Wardenburg in de Lutherse kerk op 10 oktober 1788, overleden te Höfen op 28 januari 1826, begraven te Westerburg op 2 februari 1826, oud 37 jaar.
  Gehuwd te Oberlethe in 1817 met Johann Hinrich Sparenberg, geboren te Höfen.

  HUWELIJKSINFORMATIE:
  Wempe, Catharina Margarete (Oberlethe) X Sparenberg, Johan Hinrich (Höfen).
  [bron: Oldenburg website, Hans-H. Busselmann, 2005]
244. David Gotthelff ROSZBERGER,
Geboren ca. 1755, keurvorstelijk wachtmeester, vermeld als zijnde gepensioneerd in 1805, overleden voor 29 april 1818.
Gehuwd voor 1790, mogelijk te Dresden (Dld) met Christiana Erdmutha FINCK.

BIJLAGE HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 29 april 1818 [betreft zoon Ernst Friedrich August]
Translaat uit ’t Hoogduitsch.
Dat de Heer David Gotthelff Roszberger, Keurvorstelijk gepensioneerd Wachtmeester, met zijne Huisvrouw Jufvrouwe Christiana Erdmutha geboren Finck, een Zoon verwekt heeft, welke den negenden September 1790 alhier geboren; ook den veertienden daaraanvolgende gedoopt is en Ernst Friedrich August genaamd wierd.
Waarbij de Peten geweest zijn:
Johann Nicolaus Schwarze Jun[g] Burger en Mr. Tarwe Broodbakker alhier.
Juffer Christiana Dorothea, dochter van Johann Christoph Opperman, Keurvorstelijke Meester Vestings Smit. s: Graber Burger en Meester Tarwen broodbakker alhier.
Zulks wordt uit het doopregister van de Kerk alhier, onder mijn hand en ’t voorgedrukt Kerk Zegel hierdoor geattesteerd.
Gedaan Neustadt bij Dresden, den twaalfden August in het Jaar1805.
Getekend: Johann August Warner.

245. Christina Erdmutha FINCK,
Geboren ca. 1760, overleden voor 29 april 1818.
Gehuwd voor 1790 met David Gotthelff ROSZBERGER.

KIND:
 1. Ernst Friedrich August Roszberger, zie nr. 122.
  Geboren te Neustadt bij Dresden (Dld) op 9 september 1790, vestigde zich in 1814 te Amsterdam, van beroep kleermaker, verhuisde in oktober 1853 naar Leiden en was daar ruim twintig jaar werkzaam als binnenvader van het Evang. Luthers wees- en oudeliedenhuis (1853-1873), overleden te Leiden op 15 april 1874, oud 83 jaar, begraven op de begraafplaats aan de Groenesteeg op 21 april 1874.
  Gehuwd te Amsterdam op 29 april 1818 met Johanna Meijers.
246. Hendrik MEIJERS, ook genaamd Hendrik MEIJER en Joost Hendrik MEIJERSE,
Mogelijk een zoon van Hendrik Meijer [nr. 492] en van Engeltje Middelkoop [nr. 493], geboren ca. 1760, niet vermeld als lidmaat van de Geref. kerk, woont in 1795 te Haarlem, begraven te Loenen op 7 september 1808.
Ondertrouw te Amsterdam op 2 november 1792 met Magteltje HUIJSKAMP.

DOOPREGISTER, Loenen, Geref. kerk, 24 augustus 1755:
Henrich, [zoon van] Henrich Meyr en Engeltje Middelkoop.

ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 2 november 1792:
[in kantlijn] Loenen.
Joost Hendrik Meijer te Loenen & Machteltje Huijskamp op de Keijzersgragt.
Zijn Alhier op Acte van J: Kleijnenbrenger, koster te Loenen. Ingeteekend.
Versoekende hare drie Sondaagse uitroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle, zijn hun hare geboden verwilliget.
Deeze Gebooden gaan Voort.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijk huwelijksintekening]

TROUWREGISTER, november 1792:
Geen vermelding van het huwelijk van Hendrik Meijers met Magteltje Huijskamp in Loenen (GK, RK), Vreeland of Loosdrecht.

REGISTER VAN BEGRAVENEN DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE LOENEN, MIJNDEN, OUDOVER EN LOENERSLOOT, 7 september 1808:
begr. Hendrik Meijer.

BIJLAGE HUWELIJKSAKTE VAN DOCHTER JOHANNA, Amsterdam, 29 april 1818.
Provincie Noordholland gemeente Loenen.
Uit het begrafenisregister alhier, is geëxtraheerd dat op den zevenden September van het jaar achttien honderd acht, begraven is Hendrik Meijer.
Voor extract Conform afgegeven den vierentwintigsten Maart des Jaars achttienhonderd achttien, door mij ondergetekenden Schout van Loenen voornoemd.
Gezien bij ons President der rechtbank van Eersten aanleg, zittende te Amsterdam voorlegalisatie der handtekening van Joh: Sanderson, Schout van Loenen.
Amsterdam, den 2e April 1818.

247. Magteltje HUIJSKAMP,
Dochter van Hendrik Gerritsz Huijskamp [nr. 494] en Janna Hagedoorn [nr. 495], gedoopt te Epe (Gld) in de Geref. kerk op 1 december 1760, woonde te Amsterdam (1792), trok na haar huwelijk met Joost Hendrik Meijerse naar diens woonplaats Loenen (1792), vermeld als lidmaat Geref. kerk aldaar, met attestatie naar Haarlem (1812), werkt daar als dienstbode (1818-1830), overleden in de Grote Houtstraat aldaar op 18 april 1830, oud 69 jaar.
Ondertrouw te Amsterdam op 2 november 1792 met Joost Hendrik MEIJER.

DOOPREGISTER, Epe, Geref. kerk, 1 december 1760:
Magteltje, dochter van Hendrik Huijskamp en Janna Hagedoorn.
[bron: website gemeente Hattem]

LIDMATEN, Loenen, Geref. kerk, 1 februari 1793:
Magteld Huijskamp, met att. van Amst. get. 8 Nov. 1792.
door Ds. N. Wesly Viervant (bij Ds. Robert).

LIDMATEN, Loenen, Geref. kerk, 1807:
1793, 1 Febr. Magteld Huijkamp..........Amsterdam & met att. naar Haarlem, 1812.

OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 19 april 1830, fol. 54v:
Den 19den dag der maand April van 't jaar 1830, ten 12 uren op den middag.
Acte van overlijden van Magteltje Huijskamp, overleden den 18den dezer, des morgens ten 6 uren, oud 69 jaren, wonende en overleden in de Grote Houtstraat wijk 4 no. 94, van beroep Dienstbode, geboren den 4den December 1760 te Faasen, Provincie Gelderland, weduwe van Joost Hendrik Meijersik, nalatende kinderen, doch geene vaste goederen.
Op de verklaring van Peeter Uurbanus, bekende van de overledene, oud 56 jaren, wonende in de Schaggelstraat, van beroep venter en Pieter de Boer, bekende van de overledene, oud 59 jaren, wonende in de Gierstraat, van beroep venter.
Na mijne voorlezing geteekend door de beide getuigen, bevestigd ingevolge de wet, door mij ondergeteekende Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Haarlem.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN:
 1. Jan Samuel Meijer,
  Gedoopt te Loenen in de Geref, kerk op 19 augustus 1793.

  DOOPREGISTER, Loenen, Geref. kerk, 19 augustus 1793:
  Jan Samuel, [zoon van] Joost Hendrik Meijer & Machteltje Huiskamp.
 2. Johanna Meijers, zie nr. 123.
  Gedoopt te Loenen in de Geref. kerk op 29 mei 1795, ruim twintig jaar werkzaam geweest als binnenmoeder van het Evang. Luthers wees- en oudeliedenhuis te Leiden, overleden te Amsterdam in het huis van haar dochter op 4 juni 1888, oud 93 jaar.
  Gehuwd te Amsterdam op 29 april 1818 met Ernst Friedrich August Roszberger.
 3. Maria Wilmine Meijerse, ook Maria Willemina Meijer,
  Geboren te Loenen op 17 november 1798, Ned. Herv., verlaat met haar gezin het huis aan de Lauriergracht te Amsterdam op 4 maart 1851, overleden te Amsterdam in haar woning aan de Bloemgracht nr. 21 op 22 januari 1879, oud 80 jaar.
  Gehuwd ca. 1831/32 (niet te Amsterdam) met Johan Henderik Eberhart, ook Jan Hendrik Eberhardt, geboren te Amsterdam op 2 februari 1802, gedoopt in de Ned. Hervormde Westerkerk op vrijdag 5 februari 1802 door ds van Binnevest, van beroep smid, overleden te Amsterdam "na een langdurig lijden" op 9 juni 1859, oud 57 jaar, zoon van Johan Wilhelm Eberhart en Marria van Borne.

  DOOPREGISTER, Loenen, Geref. kerk, 17 november 1798:
  Maria Wilmine, [dochter van] Hendrik Meijerse & Machteltje Huijskamp.

  DOOPREGISTER, Amsterdam, Ned. Herv. Westerkerk, 5 februari 1802, nr. 78:
  Johan Henderik, geboren 2 Februarij.
  [Zoon van] Johan Wilhelm Eberhart, Marria van Borne.
  Getuijgen Christiaan van Greeven, Christina Margaretha van Greeven.
  [bron: website Stadsarchief Amsterdam, DTB 113, pag. 599]

  GETUIGE:
  Te Amsterdam op 7 augustus 1832 bij de geboorte van Amalia Gezina, dochter van Ernst Friederich Roszberger en Johanna Meijer (getuige: Jan Hendrik Eberhardt, oud 30 jaren, smid).
  Te Amsterdam op 7 september 1854 bij het huwelijk van Heinrich Eduard Rosberger, zoon van Ernst Friedrich August Roszberger en Johanna Meijers, met Elisabeth Catharina van Dragt (getuige Jan Hendrik Eberhardt, oom van de bruidegom, zonder beroep, oud 52 jaar).

  BEVOLKINGSREGISTER, Amsterdam, 1851-1853:
  Lauriergracht 136.
  Eberhardt, Jan Hendrik, geb. 2 feb: 1812 te Amsterdam, N: Herv:, beroep geen, vertrek 4 Maart 1851, KK Afd. 3.
  Meijer, Maria Willemina. geb. 17 Nov. 1799 te Loenen, N: Herv:, beroep geen, vertrek 4 Maart 1851, KK Afd. 3.
  Eberhardt, Henriette Maria, geb. 2 Junij 1832 te Amsterdam, N: Herv:, beroep geen, vertrek 4 Maart 1851, KK Afd. 3.
  Eberhardt, Maria Willemina, geb. 8 Oct. 1836 te Amsterdam,, N: Herv:, beroep geen, vertrek 4 Maart 1851, KK Afd. 3.
  [bron: website Stadsarchief, Amsterdam]

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 11 juni 1859, pag. 29:
  Op heden 11 Juni 1859, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, verschenen:
  Cornelis Bronkhorst, van beroep Aanspreker, oud 55 Jaren, wonende Boomstraat 612, bekende van de Overledene en Geert Andries Bronkhorst, van beroep Schilder, oud 26 Jaren, wonende Hermitensteeg ..... , bekende van de Overledene, welke hebben verklaard, dat op 9 dezer des namiddags ten 2 ure, in het huis staande buiten Singel Kanton 4 Buurt XX No. 603, is overleden Johan Henderik Eberhardt, van beroep geen, wonende als boven, in den ouderdom van 57 Jaren, geboren Alhier, Echtgenoot van Maria Wilmina Meijer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSADVERTENTIE:
  Heden overleed na een langdurig lijden, in den ouderdom van 57 jaren, mijn waarde Echtgenoot Jan Hendrik Eberhardt.
  Amsterdam, 9 Junij 1859.
  M.W. Meijer, Wed. J.H. Eberhardt.
  [bron: Algemeen Handelsblad, 14 juni 1859, blz. 2]

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 24 januari 1879, nr. 514:
  Op heden 24 Januari 1879, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Amsterdam, verschenen:
  Heinrich Eduard Rosberger, van beroep aanspreker, oud 58 Jaren, wonende Haarlemmerdijk 9, neef van de Overledene, en Pieter Birhuis, van beroep aanspreker, oud 37 Jaren, wonende Boomstraat 18, bekende van de Overledene, welke hebben verklaard, dat op 22 dezer des namiddags ten 8 ure, in het huis, staande Bloemgracht Kanton 4, No. 21, is overleden Maria Wilhelmina Meijer, van beroep Geen, wonende als boven in den ouderdom van 79 Jaren, geboren te Loenen, Weduwe van Jan Hendrik Eberhardt, dochter van Hendrik Meijer en Machteldje Huiskamp, beiden overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze Acte, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KINDEREN:
  1. Henriette Maria Eberhardt,
   Geboren te Amsterdam op 2 juni 1832, Ned. Hervormd.
   Gehuwd te Amsterdam op 28 juni 1855 met Willem Fredrik Karel Hendrikszoon Bekker, geboren te Amsterdam op 11 juni 1824, van beroep fabrikant (1855), koopman (1860), zoon van Hendrik Bekker en Belia van Domselaar.
  2. Maria Willemina Eberhardt,
   Geboren te Amsterdam op 8 oktober 1836, Ned. Hervormd.
   Gehuwd te Amsterdam op 21 juni 1860 met Pieter van der Bijl, geboren te Amsterdam op 20 april 1829, van beroep houtkoper, molenaar, zoon van Gerrit van der Bijl en Gerarde Mathieu.
   Pieter was eerder gehuwd met Folkjen Bakker, overleden te Amsterdam op 10 juli 1859.
248. Willem RODENBURG,
Zoon van Claes Willemsz Rodenburg, landbouwer [nr. 496] en Annetje Pieters Verduijn [nr. 497], geboren en gedoopt te Zoetermeer in de Ned. Herv. kerk op 14 mei 1769, van beroep landbouwer, bouwman in Hazerswoude, overleden te Woubrugge in huis A8 op 19 mei 1849, oud 80 jaren.
Gehuwd (1) te Hazerswoude op 1 januari 1804 met Pieternella KOOIJMAN, gedoopt te Lekkerkerk op in de Geref. kerk op 22 oktober 1768, overleden te Hazerswoude op 24 september 1806, oud 37 jaren, dochter van Paulus Kooijman en Maria Ariens den Ouden.
Pieternella was eerder gehuwd te Hazerswoude op 31 oktober 1790 met Pieter Jansz BAKKER, overleden te Hazerswoude op 21 februari 1803.
Gehuwd (2) te Aarlanderveen in de Geref. kerk op 26 november 1808, ondertrouw voor schout en schepen op 11 november 1808 met Cornelia Cornelis VERDUIJN.
Gehuwd (3) te Woubrugge op 8 februari 1818 met Haasje VELTHUIJSE, ook Haasje VELDHUIJZEN, gedoopt te Oude Nieuwewetering in de Ned. Hervormde kerk op 25 december 1787, boerendochter, overleden te Woubrugge op 1 juli 1849, oud 61 jaren, dochter van Martinus Velthuijse, bouwman te Woubrugge en Marijtje Visser.

DOOPDATUM:
Pieternella Kooijman, gedoopt te Lekkerkerk in de Geref. kerk op 22 oktober 1768, dochter van Paulus Kooijman en Maria Ariens den Ouden.
[bron: Doopindex Zuid-Holland, 1695-1812 op CD-rom]

DOOPREGISTER (Extract), Zoetermeer en Zegwaart, Hervormde gemeente, 14 mei 1769:
Op den 14den Meij 1769 is gedoopt Willem, Zoon van Claas Rodenburg en van Annetje Verduijn in Soetermeer.
[bron: huwelijksbijlagen dd 8 februari 1818]

DOOPREGISTER (Extract), Oude Nieuwewetering, Hervormde gemeente, 25 december 1787:
Waar in is aangeteekend:
25 december 1787 is gedoopt Haasje, ouders Martinus Velthuijse en Marijtje Visser.
[bron: huwelijksbijlagen dd 8 februari 1818]

DOOPDATUM:
Haasje Veldhuijzen, gedoopt te Alkemade in de Geref. kerk op 25 december 1787, dochter van Martinus Veldhuijzen en Marijtje Visser.
[bron: Doopindex Zuid-Holland, 1695-1812 op CD-rom]

TROUWREGISTER, Hazerswoude, Geref. kerk, 31 oktober 1790:
Pieter Jansz Bakker en Pieteronella Paulusse Kooijman.
Uit dit huwelijk 4 kinderen: Maria, geboren op 15 september 1797; Marijtje, geboren op 5 augustus 1800 en de tweeling Paulus en Neeltje op 19 mei 1802.
[bron: Doop- en Trouwindex Zuid-Holland, 1695-1812 op CD-rom]

OVERLIJDENSDATA:
Petronella Kooijman, overleden te Hazerswoude op 24 september 1806, weduwe van Pieter Jansz Bakker, overleden te Hazerswoude op 12 februari 1803.
[bron: huwelijksakte van hun dochter Marijtje Bakker, Hazerswoude, 1 mei 1819, nr. 9]

ONDERTROUWREGISTER, impost civiel trouwen, Aarlanderveen, 11 november 1808:
Willem Roodenburg Wed. van Petronella Kooijmans, geboren te Zoetermeer en Wonende te Hasarswoude, en Cornelia Verduijn, JD, geboren te Stolwijk en Wonende alhier, Zullen te Zamen Trouwen.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke aantekening]


OVERLIJDENSAKTE, Woubrugge, 19 mei 1849, nr. 20:
Op heden den 19den der maand Mei 1849, zijn voor ons, ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Woubrugge, verschenen:
Cornelis Roodenburg, van beroep melkboer, oud 38 jaren, wonende te Leijden, zoon van de natenoemen overledene, en Pieter Kroon, van beroep zonder, oud 71 jaren, wonende alhier, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard,
dat op den 19den dezer maand, des morgens ten 9 ure, in het huis, staande wijk A nummer 8 is overleden Willem Roodenburg, van beroep zonder, wonende alhier, in den ouderdom van 79 jaren, echtgenoot van Haasje Veldhuizen, zoon van Klaas Roodenburg en van Antje Verduijn, beiden overleden, zijnde geboren te Soetermeer.
En is deze Akte door ons benevens de aangevers, na voorlezing, onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Woubrugge, 2 juli 1849, nr. 33:
Op heden den 2den der maand Julij 1849, zijn voor ons, ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Woubrugge, verschenen:
Pieter Kroon, van beroep zonder, oud 71 jaren, wonende alhier, bekende van de natenoemen overledene, en Cornelis Roodenburg, van beroep melkverkooper, oud 38 jaren, wonende te Leijden, stiefzoon van de overledene, welke ons hebben verklaard,
dat op den 1sten dezer maand, des voormiddags ten half 12 ure, in het huis, staande wijk C nummer 13 is overleden Haasje Veldhuizen, van beroep zonder, wonende alhier, in den ouderdom van 61 jaren, weduwe van Willem Roodenburg, dochter van Martinus Veldhuizen en Marijtje Visser, beiden overleden, zijnde geboren te Alkemade.
En is deze Akte door ons benevens de aangevers, na voorlezing, onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

249. Cornelia VERDUIJN,
Dochter van Cornelis Willemsz Verduijn, landbouwer op de hofstede Duijnlust [nr. 498] en Annigje van der Neut [nr. 499], gedoopt te Stolwijk in de Geref. kerk op 17 februari 1771, overleden te Hazerswoude in huis nr. 304 op 18 februari 1817, oud 46 jaren.

DOOPDATUM:
Cornelia Verduijn, gedoopt te Stolwijk in de Geref. kerk op 17 februari 1771, dochter van Cornelis Willemsz Verduijn en Annigje van der Neut.
[bron: Doopindex Zuid-Holland, 1695-1812 op CD-rom]


GENS NOSTRA:
Zie ook Gens Nostra, 1965, blz. 207-215 (Stamreeks Verduijn).
Zie voorts Gens Nostra 1986, blz. 431-447 en vervolg in 1986 (kwartierstaat Van Nood).

KINDEREN VAN WILLEM CLAESZ RODENBURG EN CORNELIA CORNELIS VERDUIJN:
 1. Antje Rodenburg,
  Geboren te Hazerswoude op 10 november 1809, gedoopt op 19 november in de Hervormde kerk aldaar, overleden te Hazerswoude op 2 december 1812, oud 3 jaar.

  OVERLIJDENSAKTE, Hazerswoude, 4 december 1812:
  In het Jaar 1812 den 4den der maand December zijn voor ons Maire, officier van den burgerlijken staat der gemeente van Hazerswoude, Canton van Alphen, Departement der monden van de Maas gecompareerd:
  Arij Maatje en Louwris van Gelder, geburen, welke ons verklaard hebben dat Antje Rodenburg oud 3 Jaren, wonende in deeze Gemeente, dochter van Willem Rodenburg en van Cornelia Verduin, wonende beide in deeze Gemeente, is overleeden op den 2den der maand December van het jaar 1812 des avonds ten half agt uuren in het Huis Numero 304.
  En hebben de declaranten deeze acte na dat hun dezelve was voorgelezen neevens ons onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

 2. Cornelis Rodenburg, zie nr. 124.
  Geboren te Hazerswoude op 20 mei 1811, gedoopt aldaar op 26 mei, diende van 1830 tot 1832 als milicien bij de 9de afdeeling Infanterie bij gelegenheid van de opstand in Belgie, krijgsgevangen genomen in Antwerpen in oktober 1830, uitgewisseld in september 1831, gepasporteerd in 1832, diende vervolgens tot 1835 bij 4 kompagnie van het Reserve Bataillon te Oostburg,, van beroep bouwman (1835), landbouwer, boer, melkslijter (1844, 1850), melkverkoper (1865, 1872), woonde in de Diefsteeg (1844-1872), overleden te Leiden op 26 juli 1876, oud 65 jaren.
  Gehuwd te Leiden op 29 mei 1835 met Ingetje Kroon, geboren te Woubrugge op 30 maart 1810, gedoopt aldaar op 8 april, Ned. Hervormd, overleden te Leiden op 11 december 1899, oud 89 jaar.
 3. Klaas Rodenburg,
  Geboren te Hazerswoude op 25 september 1812, overleden aldaar op 18 augustus 1813, oud 11 maanden.

  GEBOORTEAKTE, , Hazerswoude, 28 september 1812:
  In het jaar 1812 den 28sten der maand september des namiddags ten vier uuren, is voor ons Maire, officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Hazerswoude, Canton van Alphen, Departement der monden van de maas, gecompareerd:
  Clara Roelofs, vroedvrouw, woonende in deeze Gemeente welke ons heeft verklaard, dat op den 25sten der maand September van het Jaar 1812 des avonds ten 11 uuren, een kind van het mannelijk geslagt geboren is ten huize van Willem Rodenburg, welk kind zij ons voorstelde, verklarende aan hetzelve de voornaam van Klaas te willen geven, en welk kind is geboren uit Cornelia Verduin, wonende in deze gemeente, huisvrouw van Willem Rodenburg, Bouwman in deze gemeente.
  De gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Arij Maatje, oud 62 Jaren en van Louwris van Gelder, oud 39 Jaren, Bouwlieden, woonende beide in deeze Gemeente en hebben de declaranten en getuigen deeze acte van geboorte na dat hun dezelve was voorgeleezen, neevens ons onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte].

  OVERLIJDENSAKTE, Hazerswoude, 19 augustus 1813:
  In het Jaar 1813 den 19den der maand Augustus zijn voor ons Maire, officier van den burgerlijken staat der gemeente van Hazerswoude, Canton van Alphen, Departement der monden van de Maas gecompareerd:
  Arij Maatje en Louwris van Gelder, geburen, welke ons verklaard hebben dat Klaas Rodenburg oud 11 maanden, gewoond hebbende in deze Gemeente, zoon van Willem Rodenburg en van Cornelia Verduijn, wonende beide in deze Gemeente, is overleden op den 18den augustus van het Jaar 1813 des 's namiddags ten half twee uren in het huis Numero 304.
  En hebben de declaranten deeze acte na dat hun dezelve was voorgelezen nevens ons onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte].

 4. Klaas Rodenburg,
  Geboren te Hazerswoude op 1 oktober 1813, van beroep bouwmansknecht, landbouwer in Woubrugge, overleden te Haarlemmermeer op 12 december 1881, oud 68 jaren.
  Gehuwd te Hazerswoude op 8 mei 1836 met Lijsje Otting, geboren te Berkel op 12 juli 1815, overleden te Haarlemmermeer op 21 maart 1893, oud 77 jaren, dochter van Roelof Otting, koopman en van Maria van der Veen.

  GEBOORTEAKTE, Hazerswoude, 2 oktober 1813:
  In het jaar 1813 den 2den der maand October des namiddags ten half vijf uuren, is voor ons Maire, officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Hazerswoude, Canton van Alphen, Departement der monden van de maas, gecompareerd:
  Willem Rodenburg, oud 43 Jaren, Bouwman, woonende in deeze Gemeente, welken ons een kind van het mannelijk geslagt heeft voorgesteld, den 1sten der maand October van het jaar 1813 des avonds ten 7 Uren, uit hem declarant en Cornelia Verduin, deszelfs Huisvrouw geboren en aan het welk hij verklaard heeft den Voornaam van Klaas te willen geven.
  De gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Arij Maatje, oud 62 Jaren, Bouwman en van Louwris van Gelder, oud 41 Jaren, Koopman, wonende beide in deeze Gemeente en hebben de vader en getuigen deeze acte van Geboorte, na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte].

  GEBOORTEAKTE, Berkel en Rodenrijs, 14 juli 1815, nr. 25:
  In den Jare 1815, vrijdag den 14de Julij des namiddags ten 5 Uren is voor ons Petrus Egbertus van Aalst, president van de Gemeente Berkel en Rodenrijs, Canton Hillegersberg, provintie Zuidholland verschenen:
  Roelof Otting, Koopman, oud 35 Jaren, wonende binnen deze Gemeente in wijk B No. 40, dewelke ons heeft aangegeven dat zijne Huisvrouw Maria van der Veen op woensdag den 12den Julij dezes jaars des morgens om half 10 uren, is verlost van een kind van 't vrouwelijk geslacht, aan welk kind hij verklaard heeft gegeven te hebben de voornaam van Lijsje.
  Deze voors: Aangeving is gedaan in tegenwoordigheid van Maarten van den Toorn, School-onderwijzer, oud 25 Jaren, en Hermanus Terhorst, tuinder, oud 45 Jaren, beide wonende binnen deze Gemeente in Wijk B. No. 1 en 2 en heeft de Comparant, nadat hen de acte was voorgelezen, benevens ons onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE, 's Gravenhage, 19 april 1836:
  Ligting van den jare 1836.
  De Staatsraad, Gouverneur van Zuidholland, verklaart, dat
  Klaas Rodenburg, geboren te Hazerswoude den 1 October 1813, van beroep bouwmansknecht,
  zoon van Willem en van Cornelia Verduijn,
  binnen de gemeente van Hazerswoude 19 Kanton voor de Nationale Militie is ingeschreven, dat aan hem, bij de loting, ten deele gevallen zijnde het nommer 2, hij vervolgens door den Militie-Raad, zitting gehouden hebbende te Dordrecht uit hoofde van een broeder in dienst te hebben is vrijgesteld voor een Jaar.
  Signalement:
  Lengte 1 el, 7 palm, 1 duim.
  Aangezigt ovaal, voorhoofd laag, oogen blaauw, neus smal, mond ord., kin spits, haar en wenkbraauwen blond.
  [bron: website Familysearch]

  HUWELIJKSAKTE, Hazerswoude, 8 mei 1836, nr. 10:
  In het jaar 1836, den 8sten der maand Mei des middags ten 12 ure, zijn voor ons Leendert Goldberg, assessor ten deze vervangende Egbert Hendrik Geraerds Thesingh Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Hazerswoude, gecompareerd in het Gemeentehuis:
  Klaas Rodenburg, oud 22 jaren, van beroep bouwmansknecht, geboren te Hazerswoude en wonende te Woubrugge, meerderjarigen zoon van Willem Rodenburg, van beroep bouwman, wonende te Woubrugge, hierbij tegenwoordig en zijne toestemming gevende, en van Cornelia Verduin, overleden te Hazerswoude den 18den Februarij 1817, blijkens doodacte aldaar afgegeven op den 6den dezer maand, hebbende de Bruidegom nog overgelegd Certificaat van aan de Nationale Militie te hebben voldaan.
  En Lijsje Otting, oud 20 jaren, van beroep zonder, geboren te Berkel en wonende te Hazerswoude, minderjarige Dochter van Roelof Otting, overleden te Berkel den 30sten September 1827, blijkens doodacte aldaar afgegeven op den 15den April dezes jaars, en van Maria van der Veen, hierbij tegenwoordig en hare toestemming gevende, zijnde thans gehuwd met Johannes Noordhoek, bouwman alhier, die genoemde zijne huisvrouw bij deze is adsisterende en haar, voor zoo veel noodig, tot het onderteekenen dezer geauthoriseerd.
  Getuigen:
  Cornelis Rodenburg, van beroep melkverkooper, oud 24 jaren,
  Matthijs Goldberg, Winkelier, oud 30 jaren,
  Arie Noordhoek, Bouwman, oud 48 jaren, en
  Arie van Diggele, Schoolhouder, oud 59 jaren,
  wonende de eerste te Leijden, broeder des Bruidegoms, de tweede alhier, aanbehuwd broeder der Bruid, de derde te Bleiswijk en de vierde alhier, goede bekenden van Bruidegom en Bruid.
  Na gedane voorlezing hebben de declaranten en getuigen deze acte met ons onderteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlemmermeer, 12 december 1881, nr. 296:
  Heden den 12den December 1881, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Haarlemmermeer, verschenen
  Willem Roodenburg, van beroep landbouwer, oud 45 jaren, wonende alhier, zoon van de na te noemen overledene, en Cornelis Roodenburg, van beroep landbouwer, oud 42 jaren, wonende alhier, zoon van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 12den dezer des morgens ten half 9 ure, in het huis staande alhier, nommer 179 A, in den ouderdom van 68 jaren is overleden Klaas Roodenburg, van beroep landbouwer, geboren te Hazerswoude en wonende in voormeld huis, gehuwd met Lijsje Otting, wonende alhier, zoon van Willem Roodenburg, zijnde de naam der moeder de aangevers onbekend.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlemmermeer, 22 maart 1893, nr. 71:
  Heden den 22sten Maart 1893, zijn voor ons Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Haarlemmermeer, verschenen
  Willem Roodenburg, van beroep landbouwer, oud 57 jaren, wonende te Haarlemmermeer, zoon van de na te noemen overledene, en Dirk Roodenburg, van beroep landbouwer, oud 47 jaren, wonende te Haarlemmermeer, zoon van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 21sten dezer des namiddags ten 2 uur, in het huis staande alhier, nommer 10 Q, in den ouderdom van 77 jaren is overleden Lijsje Otting, van beroep zonder, geboren te Berkel en wonende te Haarlemmermeer, weduwe van Klaas Rodenburg, dochter van Roelof Otting en van Maria van der Veer, beiden overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  Kinderen:
  1. Willem Rodenburg,
   Geboren te Woubrugge op 29 oktober 1836, van beroep landbouwer, overleden te Haarlemmermeer op 17 november 1915, oud 79 jaren.
   Gehuwd te Haarlemmermeer op 11 augustus 1864 met Hendrika Lelieveld, geboren te Alkemade op 8 april 1843, overleden te Haarlemmermeer op 22 februari 1918, oud 74 jaren, dochter van Willem Lelieveld, van beroep timmerman en van Cornelia Sopjes.
  2. Roelof Rodenburg,
   Geboren te Woubrugge op 8 maart 1838, van beroep landbouwer, overleden te Haarlemmermeer op 20 februari 1914, oud 75 jaren.
   Gehuwd (1) te Noordwijkerhout op 2 april 1863 met Geertje Bouwmeester, geboren te Noordwijkerhout op 30 december 1840, overleden te Haarlemmermeer op 15 september 1887, oud 46 jaren, dochter van Lambertus Bouwmeester, van beroep werkman en van Antje Kromhout.
   Gehuwd (2) te Haarlemmermeer op 17 oktober 1890 met Aaltje van der Boon, geboren te Alphen aan de Rijn op 21 december 1846, overleden te Tienhoven op 31 augustus 1922, oud 75 jaren, dochter van Pieter van der Boon, van beroep veerman en van Aartje Oliemans.
   Aaltje was eerder gehuwd met Hendrik van 't Woud.
  3. Cornelis Roodenburg,
   Geboren te Woubrugge op 22 september 1839, van beroep landbouwer, overleden te Leimuiden op 22 maart 1911, oud 71 jaren.
   Gehuwd te Alkemade op 7 april 1864 met Veronika Lelieveld, geboren te Oude Wetering (Alkemade) op 1 november 1839, overleden aldaar op 27 januari 1910, oud 70 jaren, dochter van Willem Lelieveld, timmerman en van Cornelia Sopjes.
  4. Kornelia Rodenburg,
   Geboren te Woubrugge op 24 oktober 1841, overleden aldaar op 6 september 1848, oud 6 jaren.
  5. Maria Roodenburg,
   Geboren te Woubrugge op 31 juli 1843, overleden te Haarlemmermeer op 4 maart 1925, oud 81 jaren.
   Gehuwd te Haarlemmermeer op 28 april 1870 met Jakob Tensen, geboren te Andijk op 6 november 1745, van beroep landbouwer, overleden te Haarlemmermeer op 10 mei 1909, oud 63 jaren, zoon van Jan Tensen, landbouwer en van Aaltje Kik.
  6. Antje Roodenburg,
   Overleden te Woubrugge op 20 september 1844, oud 0 jaar.
  7. Dirk Rodenburg,
   Geboren te Woubrugge op 25 januari 1846, van beroep landbouwer te Haarlemmermeer (1893), overleden te Uithoorn op 21 december 1922, oud 76 jaren.
   Gehuwd te Leimuiden op 10 september 1868 met Christina Treur, geboren te Hazerswoude op 14 maart 1846, overleden te Haarlemmermeer op 14 januari 1937, oud 90 jaren, dochter van Jacob Treur en Cornelia Oppelaar.
  8. Antje Roodenburg,
   Geboren te Woubrugge op 23 januari 1848.
   Gehuwd te Haarlemmermeer op 4 september 1872 met Joannes Koning, geboren te Noordwijkerhout op 22 april 1848, van beroep bouwman, vermeld als boerenarbeider op 19 februari 1913, zoon van Joannes Koning, landbouwer en van Antje Kromhout.
  9. Elisabeth Roodenburg,
   Geboren te Woubrugge op 11 februari 1852.
   Gehuwd te Haarlemmermeer op 1 mei 1878 met Adrianus Jansen, geboren te Oegstgeest op 30 mei 1853, van beroep bloemist, zoon van Jan Jansen, van beroep bouwman en van Anna Maria Le Clerq.
  10. Kornelia Roodenburg,
   Geboren te Woubrugge op 21 april 1854.
   Gehuwd (1) te Haarlemmermeer op 6 april 1881 met Johannes Jansen, geboren te Oegstgeest op 7 april 1855, van beroep bouwman, overleden te Haarlemmermeer op 1 december 1892, oud 37 jaren, zoon van Jan Jansen, van beroep bouwman en van Anna Maria Le Clerq.
   Gehuwd (2) te Haarlemmermeer op 3 november 1893 met Johannes Gijsbertus Hoogstraten, geboren te Voorhout op 10 maart 1862, van beroep landbouwer, zoon van Johannes Hoogstraten, van beroep landbouwer en van Mathilda Maria Kruit.

 5. Antje Rodenburg,
  Geboren te Hazerswoude op 20 mei 1815, overleden aldaar op 4 juni 1815, oud 2 weken.

  GEBOORTEAKTE, Hazerswoude, 22 mei 1815:
  In het jaar 1815 den 22sten der maand Meij des avonds ten zeven uuren, is voor ons President van het plaatselijk Bestuur, Ambtenaar van den burgerlijken staat der Gemeente van Hazerswoude, Provincie van Zuidholland, gecompareerd:
  Willem Rodenburg, oud 45 Jaren, Landbouwer, wonende in deeze gemeente, welken ons een kind van het vrouwelijk geslacht heeft voorgesteld, den 20sten der maand Meij van het tegenwoordige Jaar des morgens ten half 5 uuren uit hem declarant en Cornelia Verduin, deszelfs Huisvrouw geboren en aan het welk hij verklaard heeft de voornaam van Antje te willen geeven.
  De gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Louwris van Gelder, oud 43 Jaren, Bouwman en van Jan van Zomeren, oud 30 Jaren, Herbergier, wonende beide in deeze Gemeente en hebben de vader en getuigen deeze acte van Geboorte, na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte].

  OVERLIJDENSAKTE, Hazerswoude, 5 juni 1815, fol. 11v:
  In het Jaar 1815 den 5den der maand Junij zijn voor ons President van het plaatselijk Bestuur, Ambtenaar van den burgerlijken Saat der gemeente van Hazerswoude, Provincie van Zuidholland, gecompareerd:
  Arij Maatje en Louwris van Gelder, geburen, welke ons verklaard hebben dat Antje Rodenburg oud 14 dagen, woonende in deeze Gemeente, Dochter van Willem Rodenburg en van Cornelia Verduijn, woonende in deeze Gemeente, is overleeden op den 4den der maand Junij van het tegenwoordige Jaar, des morgens te zes uuren in het Huis No. 304; en hebben de declaranten deeze acte na dat hun dezelve was voorgelezen neevens ons onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
250. Pieter KROON,
Zoon van Jacob Kroon [nr. 500] en Pieternel Breveld [nr. 501], geboren te Woubrugge, gedoopt in de Ned. Hervormde kerk aldaar op 10 mei 1778, van beroep bouwman, overleden te Leiden op 24 maart 1866, oud 87 jaren.
Gehuwd (1) te Woubrugge voor Schout en Schepenen op 6 december 1807 met Aagje VAN TEIJLINGEN.
Gehuwd (2) te Woubrugge op 25 november 1812 met Jaapje BLOEMHOF, ook genaamd BLOMHOF, geboren te Waddinxveen op 24 maart 1785, gedoopt aldaar op 27 maart 1785, van beroep boerin, overleden te Woubrugge op 14 augustus 1847, oud 62 jaren, dochter van Cornelis Bloemhof en Leena Treur.

DOOPREGISTER, Woubrugge, Geref. kerk, 10 mei 1778:
Pieter. V: Jacob Kroon; M: Pieternel Breveld. G: Neeltje Beusekom.

DOOPREGISTER, Waddinxveen, Geref. kerk, 27 maart 1785:
Jaapje en Claasje , dochters van Cornelis Bloemhof en Lena Treur.
[bron: www.gahetna.nl.]

Bij de HUWELIJKSBIJLAGEN:
Ik ondergetekende Pieter Kroon, meerderjarig Jongman, Gebooren en Woonende binnen dezen Ambachte verklaare bij dezen ingevolge het 38 art. van de Ordonnantie op het recht van Klein Zegel mij in Ondertrouw aantegeven met Aagje van Teijlingen minderjarige Jongedogter doch hebbende consent van haar voogden.
Gebooren en Woonende meede binnen dezen Ambachte, Verzoekende hier om dat de gewoone proclamatien mogen geschieden daar en zoo het behoord.
Actum Woubrugge binnen Esselijkerwoude den 20 Novemb: 1807
[was getekend: Pieter Kroon]

TROUWREGISTER, Woubrugge, Schout en Schepenen, 6 december 1807:
Pieter Kroon, JM, geboren en wonende te Woubrugge & Aagje van Teijlingen, JD, geboren en wonende te Woubrugge.

HUWELIJKSAKTE, Woubrugge, 25 november 1812, fol. 8v.:
L'an 1812 le 25 du mois de Novembre par devant nous Maire officier de l'Etat Civil de la Commune de Woubrugge, Canton et Municipalité de Woubrugge, Departement des Bouches de la Meuse sont comparus:
Pieter Kroon, age de 34 ans, natif de Woubrugge, Veuf de Aagje van Teijlingen, Cultivateur a Woubrugge, fils majeur de Jacob Kroon, Cultivateur a Woubrugge ici present et consentant et de Pieternella Breeveld, Paisane a Woubrugge et Jaapje Blomhof, agée de 27 ans, native de Waddingsveen, Paisane a Woubrugge, fille majeure de Cornelis Blomhof, décédé a Waddingsveen et enterré le 26 Octobre 1801, comme il est constaté par l'acte de déces delivré a Waddingsveen le 19 Aout 1812 et de Lena Treur, décédée a Waddingsveen et enterré le 28 Fevrier 1801, ainsi qu'il constate de l'acte de déces délivre a Waddingsveen le 19 Aout 1812.
En presence de:
Jacob Kroon, age de 68 ans, Cultivateur a Woubrugge, Pere de l'Epoux,
Cornelis Kroon, age de 38 ans, Meunier a lau [l'eau] a Woubrugge, frere de l'Epoux,
Adrianus Swart, age de 23 ans, Marchand a Waddingsveen, Beaufrere de l'Epouse et de
Jan Blomhof, age de 40 ans, Marchand a Waddingsveen, frere de l'Epouse,
lesquels apres qu'il leur en a été aussi donné lecture ont signés avec nous et les parties contractantes.
[bron: website Familysearch]

RECHTBANK van EERSTE AANLEG, Leiden, 18 juni 1813:
Pieter Kroon, geboren en wonende te Woubrugge, 34 jr, bouwman.
Delict omschrijving: Belediging van een ambtenaar in functie.
Gevonniste boete 25 francs, plus 19,06 francs proceskosten.

OVERLIJDENSAKTE, Woubrugge, 16 augustus 1847, nr. 33:
Op heden den 16den der maand Augustus 1847, zijn voor ons ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Woubrugge, verschenen:
Pieter Kroon, van beroep zonder, oud 61 jaren, wonende alhier, echtgenoot van de natenoemen overledene, en Willem Veenswijk, van beroep arbeider, oud 28 jaren, wonende mede alhier, buurman van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 14den dezer maand des namiddags ten drie ure, in het huis, staande wijk D, nummer 26, is overleden Jaapje Bloemhoff, van beroep zonder, wonende alhier, in den ouderdom van 62 jaren, echtgenoot van den eersten aangever, dochter van Kornelis Bloemhoff en van Lena Treur, beide overleden; zijnde geboren te Waddinxveen.
En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 26 maart 1866, nr. 219:
In het jaar 1866 den 26sten der maand Maart des voormiddags ten 11 ure, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leijden verschenen:
[aansprekers] welke ons verklaard hebben dat op den 24sten Maart 1866 smorgens ten half tien ure, in het huis in de Diefsteeg binnen deze gemeente overleden is: Pieter Kroon, geboren te Woubrugge, oud 87 jaren, zonder beroep, gewoond hebbende in voornoemd huis, weduwenaar van Japie Blomhof, zoon van Jacob Kroon en van Pieternella Breetveldt, beide overleden.
En is deze acte na gedane voorlezing door ons en de declaranten geteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

251. Aagje VAN TEIJLINGEN,
Dochter van Jan Dirksz van Teijlingen [nr. 502] en Ingetje Diriks van Egmond [nr. 503], geboren te Woubrugge, gedoopt in de Ned. Hervormde kerk aldaar op 8 december 1785, overleden te Woubrugge op 30 april 1810, oud 24 jaren.

DOOPREGISTER, Woubrugge, Ned. Herv. kerk, 8 december 1785:
Aagje. V: Jan van Teijlingen; M: Ingetje van Egmond; G: Lijsbet van Teijlingen.
[letterlijke weergave der doopvermelding]

Bij de HUWELIJKSBIJLAGEN, Woubrugge, 1807:
Ik ondergetekende Aagje van Teijlingen, minderjarige Jongedogter, doch hebbende consent van haar voogden, Gebooren en Woonende meede binnen dezen Ambachte, verklare bij dezen ingevolge het 38 art. van de Ordonnantie op het recht van Klein Zegel mij in ondertrouw aantegeeven met Pieter Kroon, meerderjarig Jongman Gebooren en Woonende meede binnen deezen Ambachte, Verzoekende hier omdat de gewoone Proclamatien mogen geschieden daar en zoo het behoord.
Actum Woubrugge binnen Esselijkerwoude den 20 Novemb: 1807.
[was getekend: Aagje van Teijlingen].

UITTREKSEL OVERLIJDENSREGISTER, Woubrugge, 29 april 1835 [Huwelijksbijlage dochter Ingetje]:
Extract uit het register van overlijden binnen de gemeente Woubrugge.
Uit bovengemeld register blijkt dat op den 30sten van Grasmaand/April des jaars 1810 is overleden Aagje van Teijlingen, gehuwd met Pieter Kroon.
[bron: website Familysearch]

KINDEREN VAN PIETER KROON EN AAGJE VAN TEIJLINGEN:
 1. Jan Kroon,
  Geboren te Woubrugge op 23 april 1808, gedoopt in de Ned. Hervormde kerk aldaar op 1 mei 1808, van beroep bouwman, overleden te Woubrugge op 1 november 1838, oud 30 jaren.
  Ongehuwd.

  DOOPREGISTER, Woubrugge, Ned. Herv. kerk, 1 mei 1808:
  Jan, waar van V: Pieter Kroon, M: Aagje van Teijlingen, G: Neeltje Herwijn.
  Geb. 23 april.
  [letterlijke weergave der doopvermelding]

  OVERLIJDENSAKTE, Woubrugge, 3 november 1838, nr. 44:
  In het jaar 1838, den derden der maand November, des voordenmiddags ten 11 ure, zijn voor ons Burgemeester van Woubrugge, Officier van den Burgerlijken Stand, verschenen
  Pieter Kroon, vader des overledenen, oud 60 jaren, van beroep zonder en Abraham Mulder, Neef van den overledenen, oud 50 jaren, van beroep veldwachter wonende beide te Woubrugge, welke ons verklaard hebben dat op den eersten November 1838 des avonds ten 6 ure, is overleden in het huis no. 26 Wijk D, Jan Kroon, ongehuwd, ruim oud 30 jaren, van beroep zonder, wonende te Woubrugge, geboren mede aldaar, zoon van voornoemden Pieter Kroon, zonder beroep, te Woubrugge en van Aagje van Teijlingen, overleden en hebben de comparanten deze na voorlezing met ons geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

 2. Ingetje Kroon, zie nr. 125.
  Geboren te Woubrugge op 30 maart 1810, gedoopt aldaar op 8 april, Ned. Hervormd, overleden te Leiden op 11 december 1899, oud 89 jaren.
  Gehuwd te Leiden op 29 mei 1835 met Cornelis Rodenburg, geboren te Hazerswoude op 20 mei 1811, gedoopt aldaar op 26 mei, diende van 1830 tot 1832 als milicien bij de 9de afdeeling Infanterie bij gelegenheid van de opstand in Belgie, krijgsgevangen genomen in Antwerpen in oktober 1830, uitgewisseld in september 1831, gepasporteerd in 1832, diende vervolgens tot 1835 bij 4 kompagnie van het Reserve Bataillon te Oostburg,, van beroep bouwman (1835), landbouwer, boer, melkslijter (1844, 1850), melkverkoper (1865, 1872), woonde in de Diefsteeg (1844-1872), overleden te Leiden op 26 juli 1876, oud 65 jaren.
KINDEREN VAN PIETER KROON EN JAAPJE BLOEMHOF:
 1. Cornelis Kroon,
  Geboren te Woubrugge op 10 juli 1813, van beroep verver, overleden te Woubrugge op 18 september 1846, oud 33 jaren.
  Gehuwd te Woubrugge op 5 juli 1840 met Maria Hoogwerff, geboren te Woubrugge op 15 juni 1818, overleden aldaar op 27 november 1847, oud 29 jaren, dochter van Cornelis Hoogwerff, van beroep bouwman en van Magdalena van Aalst.

  GEBOORTEAKTE, Woubrugge, 12 juli 1813, fol. 8:
  L'an 1813 le douze du mois de Juillet à onze heures du matin par devant nous Adjoint par déces de Monsieur le Maire, officier de l'Etat Civil de la Commune de Woubrugge, Canton Woubrugge, Departement des Bouches de la Meuse est comparu Pieter Kroon, agé de 35 ans, Cultivateur a Woubrugge le quel nous a présenté un enfant du sexe masculin né le dix juillet 1813 à huit heures du soir de lui Déclarant et de Jaapje Bloemhoff, son Epouse et auquel il a declaré vouloir donner le prénom de Cornelis;
  les dites déclaration et présentation faites en présence de Jacob Kroon, agé de 69 ans, Cultivateur à Woubrugge et de Gerrit de Jeu fils de Gerrit, agé de 55 ans, Pontonnier à Woubrugge, et ont les Pere et Témoins signés avec nous le présent acte de Naissance, apres que lecture en a été faites.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Woubrugge, 16 juni 1818, fol. 6v:
  In het jaar 1818, den 16de der maand Junij des nademiddags ten 4 uren, is voor ons Schout gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand van Woubrugge verschenen:
  Cornelis Hoogwerff, oud 33 jaren, Bouwman, wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat Magdalena van Aalst zijne huisvrouw op den 15de Junij 1818 des savonds ten 9 uren bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Maria;
  De gemelde verklaring is geschiedt in tegenwoordigheid van Gerbrand Swart, oud 29 jaren, Chirurgijn en van Hendrik van Dorth, oud 27 jaren, onderwijzer der jeugd, wonende beiden alhier. En hebben de declarant en de getuigen deze acte, na dat hun dezelve was voorgelezen, met ons onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE, 's-Gravenhage, 17 juni 1840:
  Ligting van den Jare 1832.
  De Staatsraad, Gouverneur van Zuidholland,
  verklaart dat Cornelis Kroon, geboren te Woubrugge den 10den Julij 1813, van beroep verwer,
  zoon van Pieter en van Jaapje Bloemhoff,
  binnen de gemeente van Woubrugge 20: Kanton voor de Nationale Militie is ingeschreven; en dat hem vervolgens, bij de loting, is ten deel gevallen het nommer 20, hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.
  Signalement:
  Lengte 1 el, 7 palm, 7 duim, 5 streep.
  Aangezigt ovaal, voorhoofd rond, oogen grijs, neus ordinair, mond idem, kin spits, haar en wenkbraauwen blond.
  [bron: website Familysearch, huwelijksbijlage]

  HUWELIJKSAKTE, Woubrugge, 5 juli 1840, nr. 9:
  Op heden den 5den der maand Julij 1840, zijn voor ons ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Woubrugge, in het huis der Gemeente verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan:
  Cornelis Kroon, van beroep verwer, oud ruim 26 jaren, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Pieter Kroon, zonder beroep, en van en Jaapje Bloemhoff, echtelieden, alhier, ter eene zijde, en
  Maria Hoogwerff, van beroep zonder, oud 22 jaren, geboren en wonende mede alhier, minderjarige dochter van Cornelis Hoogwerff, bouwman en van Magdalena van Aalst, echtelieden, alhier, ter andere zijde.
  Getuigen:
  Abraham van Griethuizen, van beroep bode, oud 29 jaren,
  Abraham Mulder, van beroep veldwachter, oud 51 jaren,
  Arie van der Boon, van beroep kastelein, oud 54 jaren, en
  Lucas Jacob de Wit, van beroep bouwman, oud 27 jaren;
  de drie eerstgenoemden woonachtig te Woubrugge, en de laatstgenoemde te Aarlanderveen.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de Comparanten, de Getuigen en ons is onderteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Woubrugge, 19 september 1846, fol. 7:
  Op heden den 19den der maand September 1846, zijn voor ons ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Woubrugge, verschenen:
  Frederik Booij, van beroep Kantonregter, oud 29 jaren, wonende alhier, buurman van de natenoemen overledene, en Matthijs Cornelis Kopje, van beroep landbouwer, oud 41 jaren, wonende mede te Woubrugge, buurman van den overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 18den dezer maand des namiddags ten 1 ure, in het huis, staande wijk D, nummer 26 is overleden Kornelis Kroon, van beroep verwer, wonende alhier, in den ouderdom van 33 jaren, echtgenoot van Maria Hoogwerff, zoon van Pieter Kroon, zonder beroep en van Jaapje Bloemhoff, beide wonende te Woubrugge; zijnde geboren te Woubrugge.
  En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Woubrugge, 29 november 1847, nr. 48:
  Op heden den 29sten der maand November 1847, zijn voor ons ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Woubrugge, verschenen:
  Pieter Kroon, van beroep zonder, oud 71 jaren, wonende alhier, behuwd vader van de natenoemen overledene, en Abraham Mulder, van beroep veldwachter, oud 59 jaren, wonende mede alhier, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 27sten dezer maand des avonds ten 6 ure, in het huis, staande wijk D, nummer 26 is overleden Maria Hoogwerff, van beroep de verwersaffaire, wonende alhier, in den ouderdom van 29 jaren, weduwe van Kornelis Kroon; dochter van Cornelis Hoogwerff, bouwman te Woubrugge en van Magdalena van Aalst, overleden; zijnde geboren te Woubrugge.
  En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 2. Lena Kroon,
  Geboren te Woubrugge op 1 november 1814, overleden te Leiden op 13 februari 1861, oud 46 jaren.
  Ongehuwd.

  GEBOORTEAKTE, Woubrugge, 1 november 1814, fol. 16:
  In den Jare 1814, den eersten november des 's avonds ten 6 ure is voor ons President van het plaatselijk Bestuur, officier van den burgerlijken staat der Gemeente van Woubrugge, Kanton Woubrugge in Zuidholland gecompareerd:
  Pieter Kroon, oud 36 Jaren, bouwman te Woubrugge, welke ons een kind van het vrouwelijk geslagt heeft voorgesteld den eersten November 1814 des morgens ten half 5 ure uit hem declarant en Jaapje Blomhof zijne huisvrouw geboren aan het welke hij verklaard heeft de voornaam van Lena te willen geven;
  de gemelde verklaring en vertoning is geschied in tegenwoordigheid van Jan Veenswijk, oud 29 jaren, daggelder te Woubrugge en Dirk Kroon, mede Arbeider, oud 25 Jaren en hebben vader en getuigen deze acte van geboorte, nadat hun dezelve was voorgelezen nevens ons ondertekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 15 februari 1861, nr. 186:
  In het jaar 1861 den 15den der maand Februarij des voormiddags ten halfelf ure, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leijden, verschenen
  Diederik George Otte, bekende van de overledene, oud 63 jaren, aanspreker, wonende in de heerensteeg en Zacheus Smit, bekende van de overledene, oud 42 jaren, aanspreker, wonende in de Choorsteeg, welke ons verklaard hebben, dat op den 13den Februarij 1861 's namiddags ten half zes ure, in het huis in de Choorsteeg binnen deze Gemeente overleden is Lena Kroon, geboren te Woubrugge, oud 46 jaren, zonder beroep, gewoond hebbende in voornoemd huis, ongehuwde dochter van Pieter Kroon, zonder beroep, wonende alhier en van Japie Bloemhof, overleden.
  En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, welke na voorlezing door de beide declaranten en ons is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 3. Petronella Kroon,
  Geboren te Woubrugge op 5 december 1815, overleden aldaar op 12 december 1815, oud 1 week.

  GEBOORTEAKTE, Woubrugge, 6 december 1815, fol. 17:
  In den Jare 1815, den zesden der maand December des morgens ten 11 ure is voor ons President van het Plaatselijk Bestuur, officier van den Burgerlijken Staat der gemeente van Woubrugge, Canton Woubrugge, District Leijden, Provintie Zuid Holland gecompareerd:
  Pieter Kroon, oud 37 Jaren, Bouwman te Woubrugge, welke ons een kind van het vrouwelijk geslagt heeft voorgesteld den vijfden December 1815 des morgens ten 4 ure uit hem Declarant en Jaapje Blomhoff zijne huisvrouw geboren en aan het welk hij verklaard heeft de voornaam van Petronella geeven;
  de gemelde Verklaring en Vertoning is geschied in tegenwoordigheid van Arij Gudde, oud 40 Jaren, Daggelder te Woubrugge en Jan van Griethuizen, oud 45 Jaren, Deurwaarder te Woubrugge en hebben de Vader en laatste getuigen deze acte van geboorte, nadat hun dezelve was voorgelezen nevens ons ondertekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Woubrugge, 12 december 1815, fol. 11:
  In den Jare 1815 den twaalfden der maand 1815 des morgens ten 10 ure zijn voor ons President van het plaatselijk Bestuur, officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Woubrugge Kanton Woubrugge District Leijden in Zuidholland gecompareerd:
  Pieter Kroon, oud 37 jaren, Bouwman en Arij Gudde, oud 40 Jaren, Daggelder, beide woonende te Woubrugge, welke ons verklaard hebben dat op den twaalfden December 1815 des morgens ten 2 ure overleden is: Petronella Kroon, oud 7 dagen, dochter van den eersten Declarant en Jaapje Blomhof zijne huisvrouw en heeft de eerste Declarant deeze acte na gedane voorlezing nevens ons onderteekend, daar de laatste declarant verklaart niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
252. Abram VERHOOFT, ook Abram VERHOOG,
Zoon van Adrianus Verhoog [nr. 504] en Sara Dreef [nr. 505], geboren te Leiden op 26 november 1787, gedoopt op 28 november, van beroep metselaar, Ned. Hervormd, woont van 1854 tot 1862 aan de Koepoortsgracht, overleden te Leiden op 3 december 1865, oud 78 jaren.
Gehuwd (1) te Leiden op 29 januari 1812 met Gertrudis VAN DEN WOLLENBERGH, geboren te Maasbommel (Gld.), gedoopt te Appeltern in de Rooms-Kath. kerk op 9 februari 1777, van beroep dienstbode (1812), overleden te Leiden op 12 april 1847, oud 70 jaren.
Gehuwd (2) te Leiden op 8 december 1847, ondertrouw op 26 november 1847 met Jacoba VAN NIEUWENHOVEN, gedoopt te Leiden in de Ned. Hervormde kerk op 7 mei 1797, overleden te Leiden op 9 september 1848, oud 50 jaren, dochter van Jacobus van Nieuwenhoven, baardscheerder en van Maartje Meulenaar.
Jacoba was eerder gehuwd te Leiden op 24 september 1817 met Nicolaas SEGON, gedoopt te Leiden op 24 februari 1788, van beroep vachtenbloter, broodbakkersknecht, overleden te Leiden op 10 februari 1847, oud 58 jaren, zoon van Nicolaas Segon, broodbakkersknecht en van Maria Chrispijn.
Gehuwd (3) te Leiden op 15 mei 1850 met Margaretha VAN LEEUWEN, ook genaamd Grietje van LEEUWEN, geboren te Leiden op 19 november 1806, van beroep naaister, overleden na 1865, dochter van Hendrik van Leeuwen en Johanna Erkelbout.
Margaretha was eerder gehuwd te Leiden op 1 september 1825 met Johannes MARTIJN, geboren te Leiden op 15 november 1801, van beroep koopman, overleden te Leiden op 18 juli 1849, oud 47 jaren, zoon van Jillis Martijn en Maria de Vreede.

DOOPREGISTER, Leiden, Ned. Hervormde kerk, 28 november 1787:
[Kind] Abram.
[Ouders] Adrianus Verhooft, Sara Dreef.
[Getuigen] Abram Verhooft, Cathina van den Graaf.

BEVOLKINGSREGISTER, Leiden, 26 november 1787:
Abraham Verhoog, geboren op 26 november 1787, van beroep metselaar, wonende Koepoortsgracht w, nr. 76, Ned. Hervormd / Gereformeerd.
[bron: website Regionaal Archief Leiden]

DOOPREGISTER, Leiden, Ned. Hervormde kerk, 24 februari 1788:
Nicolaas Segon.
Vader Nicolaas Segon.
Moeder Maria Crispijn.
[bron: www.mijnstambomen.nl/dopen/htm]

DOOPREGISTER, Leiden, Ned. Hervormde kerk, 7 mei 1797:
Jacoba van Nieuwenhoven.
Vader Jacobus van Nieuwenhoven.
Moeder Maartje Meulenaar.
[bron: www.mijnstambomen.nl/dopen/htm]

HUWELIJKSAKTE, Leiden, 29 januari 1812, nr. 16 [akte in het frans]:
Abraham Verhoog, oud 24 jaren, geboren te Leiden, metselaarsknecht, wonende te Leiden in de Kijfhoek, meerderjarige zoon van Adrianus Verhoog, porteur de Tourbes, wonende te Leiden in de Kijfhoek, hier aanwezig en toestemming verlenende en Sara Dreef, met Gertrude Wollenbergh, oud 34 jaar, geboren te Maas-Bommel, dienstbode, wonende te Leiden aan de Breedstraat, meerderjarige dochter van Jean Wollenbergh, wonende te Bergharen, schoenmaker, toestemming verleend bij akte te Burghaven en Guillemette Kistemaker, begraven te Bergharen op 5 februari 1805.
Getuigen:
Willem Verhoog, 35 jaar, wijndragersknecht, wonende te Leiden in de Maarmansteeg,
Wouter Francois van Ewijck, 41 jaar, apothekersknecht, wonende te Leiden aan de Oude Rhijn.
Hendrik Questro, 55 jaar, Tesserand, wonende te Leiden aan de Oudegracht,
Hans Hendrik Gazzer, 52 jaar, expert de foin, wonende te Leiden aan de Ellebroersgracht.
[bron: website Regionaal Archief Leiden]

VOLKSTELLING, Leiden, Wijk 3, 1829:
Levendaal nr. 567.
Huisgezinnen per huis: 1.
Inwoners per huis: 5.
Verhoog, Abraham, oud 42 jaren, geboren te Leijden, getrouwd, Metselaar, protestants (g).
Wollenbergh, Geertruida, oud 52 jaren, geboren te Maas Bommel, getrouwd, protestants (g).
Verhoog, Abraham Johannes, oud 15 jaren, geboren te Leijden, Jongeman, protestants (g).
Verhoog, Adrianus, oud 7 jaren, geboren te Leijden, Jongeman, protestants (g).
Verhoog, Geertruida, oud 11 jaren, geboren te Leijden, Jongedochter, protestants (g).
[identieke weergave van de oorspronkelijk aantekening; website Familysearch]

HUWELIJKSAKTE, Leiden, 8 december 1847, nr. 214:
Gecompareerd Abram Verhooft, zich schrijvende Verhoog, oud 60 jaren, Metzelaar, geboren en gedoopt te Leijden op den 28sten November 1787 blijkens doopacte, wonende aan den Nieuwen Rijn, weduwenaar van Geertruida Wollenbergh, overleden te Leijden op den 12den April 1847 blijkens doodacte, meerderjarige zoon van Adrianus Verhooft en Sara Dreef, beide overleden, ter eenre, En
Jakoba Nieuwenhoven, oud 50 jaren, zonder beroep, geboren en gedoopt te Leijden op den 7den Mei 1797 blijkens de doopacte, wonende over de Haven, weduwe van Nicolaas Segon, overleden te Leijden op den 10den Februarij 1847 blijkens doodacte, meerderjarige dochter van Jacobus van Nieuwenhoven en Maartje Meulenaar, beide overleden ter andere zijde.
Getuigen:
Abraham Johannes Verhoog, oud 33 jaren, Beambte, wonende op de Hooigracht.
Adrianus Verhoog, oud 25 jaren, Metzelaar, wonende op de Nieuwen Rhijn, beide zoons van de Comparant.
Isaac Berg, oud 26 jaren, Beambte, wonende over de Haven,
Jan Verbree, oud 50 jaren, Molenaar, wonende op de Vestgracht, goede bekende.
[bron: website Regionaal Archief Leiden]

OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 9 september 1848, nr. 874:
In het jaar 1848, den Negenden der maand September des voormiddags ten Elf ure, is voor ons Wethouder, gedelegeerd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Leijden, verschenen
Hendrik van Ewijk, bekende van de overledene, oud 55 jaren, Aanspreker, wonende op de Hogewoerd en Pieter Blommendaal, bekende, oud 51 jaren, Aanspreker, wonende op de Oude Vest, welke ons verklaard hebben, dat op den Negenden September 1848, des nachts ten half Een ure, in het huis aan den Nieuwen Rhijn binnen deze Stad overleden is Jacoba van Nieuwenhoven, geboren te Leijden, oud 51 jaren, zonder beroep, gewoond hebbende in voornoemd huis, Gehuwd met Abraham Verhoog, eerder weduwe Nicolaas Segon, dochter van Jacobus van Nieuwenhoven en Maartje Meulenaar, beide overleden.
En heben wij hiervan deze acte opgemaakt, welke na voorlezing door de beide declaranten en osn is onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

HUWELIJKSAKTE, Leiden, 15 mei 1850, nr. 135:
Gecompareerd Abraham Verhooft, zich schrijvende Verhoog, oud 62 jaren, Metzelaar, geboren en gedoopt te Leijden op den 28sten November 1787 blijkens doopacte, wonende aan den Nieuwen Rhijn, weduwenaar van Jakoba van Nieuwenhoven, overleden te Leijden op den 9den September 1848, meerderjarige zoon van Adrianus Verhooft en Sara Dreef, beide overleden, ter eenre, En
Grietje van Leeuwen, oud 43 jaren, zonder beroep, geboren te Leijden op den 19den November 1806, blijkens doopacte, wonende op de Uiterstegracht, weduwe van Johannes Martijn, overleden te Leijden op den 18den Julij 1849 blijkens doodacte, meerderjarige dochter van Hendrik van Leeuwen en Johanna Erkelbout, beiden overleden, ter andere zijde.
Getuigen:
Abraham Johannes Verhoog, oud 35 jaren, Stedelijk Ambtenaar, wonende op de Hooigracht.
Adrianus Verhoog, oud 38 jaren, Metzelaar, wonende aan den Rhijn.
Hendrik Planjer, oud 38 jaren, Schipper, wonende op de Ouden Rhijn, zoons en aanbehuwd zoon van de Comparant en
Johannes Verhoog, oud 44 jaren, Metzelaar, wonende op de Volmolengracht, broeder van de Comparant.
[bron: website Regionaal Archief Leiden]

GEZINSKAART, Leiden
Abraham Verhoog, van beroep metselaarsknecht, geboren te Leiden op 28 november 1787, oud 24 jaar.
Huwelijk 1:
Gehuwd te Leiden op 29 januari 1812 met Geertruida Wollenbergh, van beroep dienstbode, analfabeet, geboren te Maasbommel, overleden te Leiden op 12 april 1847.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
a. Adrianus Verhoog, geboren te Leiden op 12 mei 1812, overleden aldaar op 9 januari 1815, oud 2 jaar.
b. Abraham Johannes Verhoog, geboren te Leiden op 14 augustus 1814.
c. Sara Catharina Verhoog, geboren te Leiden op 6 juli 1816, overleden aldaar op 21 maart 1819, oud 2 jaar.
d. Geertruida Catharina Verhoog, geboren te Leiden op 10 februari 1818.
e. Adrianus Verhoog, geboren te Leiden op 7 oktober 1819, overleden aldaar op 20 december 1821, oud 2 jaar.
f. Adrianus Verhoog, geboren te Leiden op 26 april 1822.
Huwelijk 2:
Gehuwd te Leiden op 8 december 1847 met Jacoba Nieuwenhoven, geboren te Leiden op 7 mei 1797, overleden aldaar op 9 september 1848, oud 50 jaar, wed. Nic. Segon.
Huwelijk 3:
Gehuwd te Leiden op 15 mei 1850 met Margaretha van Leeuwen, geboren te Leiden op 19 november 1806, wed J. Martijn.
[bron: Regionaal Archief Leiden]

BEVOLKINGSREGISTER, Leiden, 1854-1861, fol. 84:
Abraham Verhoog, geboren te Leiden op 26 november 1787, metselaar, woont aan de Koepoortsgracht nr. 76, wijknr. 2, Ned. Herv.
[bron: website Regionaal Archief Leiden]

GEBOORTEAANGIFTE:
Te Leiden op 29 januari 1862 van Adrianus Feije, zoon van Adrianus Verhoog en Catharina Kikkert (getuige Abraham Verhoog, wonende op de Koepoortsgracht, oud 74 jaren, zonder beroep).

OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 5 december 1865, nr. 1155:
In het jaar 1865 den vijfden der maand December des voormiddags ten half twaalf ure, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leijden verschenen:
Hendrik van Ewijk, bekende van den Overledene, oud 72 jaren, Aanspreker, wonende op de Hoogewoerd en Pieter Blommendaal, bekende van den Overledene, ou 68 jaren, Aanspreker, wonende op de Heerengracht, welke ons verklaard hebben dat op den 3den December 1865 's nachts ten 2 ure, in het huis op de Haarlemstraat binnen deze gemeente overleden is: Abraham Verhoog, geboren te Leijden, oud 78 jaren, zonder beroep, gewoond hebbende in voornoemd huis; gehuwd met Grietje van Leeuwen, eerder weduwenaar van Geertruida Wollenbergh, later weduwenaar van Jacob van Nieuwenhoven, Zoon van Adrianus Verhoog en Sara Dreeft, beide overleden.
En is deze acte na gedane voorlezing door ons en de declaranten geteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

253. Gertrudis VAN DEN WOLLENBERGH, ook Geertruij WOLLENBERGH,
Dochter van Joannis van den Wollenbergh [nr. 506] en Willemina Kistemakers [nr. 507], geboren te Maasbommel (Gld.), gedoopt te Appeltern in de Rooms-Kath. kerk op 9 februari 1777, van beroep dienstbode (1812), overleden te Leiden op 12 april 1847, oud 70 jaren.

DOOPREGISTER, Appeltern, Rooms-Kath. kerk, 9 februari 1777:
Gertrudis, gedoopt te Appeltern op 9 februari 1777, dochter van Joannis van den Wollenbergh en Wilmina Kistemakers.
Getuigen: Agnes van den Wollenbergh en Theodorus van den Wollenbergh.
[bron: website Gelders Archief]

MAASBOMMEL,
Stadje gelegen aan de Maas in de provincie Gelderland, 7 km ten noorden van Oss.
Aantal inwoners 1320 (census 2001).
Maasbommel kreeg stadsrechten in 1328.
Het stadje was een zelfstandige gemeente tot 1818 en werd toen samengevoegd met Appeltern.
Tegenwoordig maakt het deel uit van de gemeente West Maas en Waal.

OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 13 april 1847, nr. 555:
In het jaar 1847, den dertienden der maand April des voormiddags ten Elf ure, is voor ons Wethouder, gedelegeerd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Leijden, verschenen
Hendrik van Ewijk, bekende van de overledene, oud 54 jaren, aanspreker, wonende op de Hogewoerd en Pieter Blommendaal, bekende, oud 50 jaren, aanspreker, wonende op de Oude Vest, welke ons verklaard hebben dat op den 12den April 1847, des nachts ten 4 ure, in het huis aan den Nieuwen Rijn binnen deze Stad overleden is Geertruida Wollenbergh, geboren te Maasbommel, oud 70 jaren, zonder beroep, gewoond hebbende in voornoemd huis, Gehuwd met Abraham Verhoog, dochter van Jan Wollenbergh en Wilhelmina Kistemaker, beide overleden.
En heben wij hiervan deze acte opgemaakt, welke na voorlezing door de beide declaranten en osn is onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN VAN ABRAM VERHOOG EN GERTRUDIS VAN DEN WOLLENBERGH:
 1. Adrianus Verhoog,
  Geboren te Leiden op het Levendaal op 12 mei 1812, overleden aldaar op 9 januari 1815, oud 2 jaren.

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 12 mei 1812, blz. 155v:
  L'an 1812, le douzième jour du mois de Mai par devant nous Maire, Officier de l'Etat civil de la commune de Leide, arrondissement de Leide, Département des bouches de la Meuse, est comparu
  Abraham Verhoog, agé de 24 ans, compagnon maçon, domicilié dans le Kijfhoek, canton de Leide N. 1, Section 2, N. 280, lequel nous a presenté un Enfant du sexe masculin, né le douzième mai 1812 a trois heures du matin, de lui déclarant et de Geertrui Wollenberg son Epouse, auquel Enfant il a declaré vouloir donner le Prénom de Adrianus.
  Les dites déclaration et présentation faites en présence de Warnaar den Ouden, agé de 30 ans, garçon loueur de voitures, domicilié dans le Kijfhoek canton de Leide N. 1 Section 2 N. 282 et de Cornelis van der Schilp, agé de 85 ans, Particulier, domicilié aux Jacobsgracht, canton de Leide N. 1 Section 2 N. 351.
  Et ont les Père et premier témoin signé avec nous le présent acte de naissance après lecture faite le second témoin ayant declaré ne savoir signer.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 1815, nr. 27:
  In het jaar 1815, den tienden Januarij zijn voor ons President van de provisionele Regering der Stad Leijden, Provintie van Zuid-Holland, gecompareerd
  Abraham Verhoog, oud 28 jaren, wonende op 't Levendaal Wijk 3 N. 565, Vader van den overledene en Pieter Klaassen, oud 39 jaren, wonende in de Koenesteeg Wijk 5 N. 597 welke ons verklaard hebben, dat op den negenden der maand Januarij 1815 op 't Levendaal Wijk 3 N. 565 is overleden Adrianus verhoog, geboren te Leijden, oud 2 ½ jaar, Zoon van Abraham Verhoog en Geertrui Wollenberg, wonende te Leijden.
  En hebben wij deze na gedane voorlezing ondertekend, de Getuigen verklaarden niet te kunnen Schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

 2. Abraham Johannes Verhoog,
  Geboren te Leiden op het Levendaal op 14 augustus 1814, uit hoofde van lichaamsgebreken vrijgesteld voor de Nationale Militie, van beroep onderwijzer (1834), stedelijk ambtenaar te Leiden (1841, 1850, 1866), deurwaarder bij de plaatselijke belastingen (1869), werkzaam bij de fa. Gebrs. van Wijck & Co (1866-1888), overleden te Leiden op 16 mei 1888, oud 73 jaren.
  Gehuwd te Leiden op 11 september 1834 met Jacoba Margaretha Marks, geboren te Leiden op 8 december 1814, van beroep naaister, overleden te Leiden op 13 februari 1886, oud 71 jaren, dochter van Abraham Marks, schoenmaker en Jacoba Veefkind, turftonster.

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 15 augustus 1814, blz. 314:
  In het jaar 1814, den Vijftienden Augustus is voor ons President van de Provisionele Regering der Stad Leijden, Departement der Monden van de Maas, gecompareerd Abraham Verhoog, oud 27 jaren, wonende op het Levendaal wijk 3 No. 567, Welke verklaart heeft dat den 14 Augustus 1814 des namiddags ten 3 Uuren geboren is een kind van het mannelijk geslacht, van hem Comparant en van Geertrui Wollenberg, deszelfs huisvrouw, en welk kind genaamd zal worden Abraham Johannes.
  De gemelde verklaring is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus Rietkerken, oud 26 jaren, wonende op 't Levendaal Wijk 3 No. 559, en van Simon de Haan, 40 jaren, wonende op het Levendaal Wijk 3.
  En heeft de Vader deeze met ons na gedane voorlezing ondertekend, de Getuigen verklaarden niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 9 december 1814, blz. 477:
  In het jaar 1814, den Negenden December is voor ons President van de Provisionele Regering der Stad Leijden, Departement der Monden van de Maas, gecompareerd Abraham Marks, Schoenmaker, oud 26 jaren, wonende over de Haven Wijk 8 N. 154, Welke verklaard heeft dat den 8e December 1814, des middags ten twaalf Uuren, geboren is een kind van het vrouwelijk geslacht, van hem comparant, en van Jacoba Veefkind, deszelfs huisvrouw, en welk kind genaamd zal worden Jacoba Margaretha, de gemelde verklaring is gedaan in tegenwoordigheid van Arij Berg, Bouwman, oud 39 jaren, wonende over de Haven Wijk 8 N. 157, en van Jan Westdijk, oud 52 jaren, wonende over de Haven Wijk 8 N. 156.
  En heeft de Vader deze met ons na gedane voorlezing ondertekend, de Getuigen verklaarden niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE, 's-Gravenhage, 18 augustus 1834:
  Ligting van den jare 1833-1834.
  De Staatsraad, Gouverneur van Zuidholland, verklaart, dat
  Abraham Johannes Verhoog, geboren te Leijden, den 14 augustus 1814, van beroep onderwijzer,
  zoon van Abraham en van Geertrui Wollenberg,
  binnen de gemeente van Leijden 15 Kanton voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem, bij de loting, ten deele gevallen zijnde het nommer 343, ij vervolgens door den Militie-Raad, zitting gehouden hebbende te Gouda uit hoofde van ligchaamsgebreken voor een jaar is vrijgesteld.
  Signalement:
  Lengte 1 el, 7 palm, 2 duim, 0 streep.
  Aangezigt ovaal, voorhoofd hoog, oogen blaauw, neus ord., mond id., kind breed, haar bruin, wenkbraauwen id.
  Merkbare teekenen: -
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Leiden, 11 september 1834, nr. 223:
  Gecompareerd Abraham Johannes Verhoog, Jongman, oud 20 jaren, geboren te Leijden den 14den augustus 1814, blijkens geboorte-extract, onderwijzer, wonende aan den nieuwen rijn, wijk 7, No. 101, minderjarige zoon van Abraham Verhoog, Metselaar en van Geertrui Wollenberg, echtelieden, wonende aan den rijn, beiden alhier tegenwoordig en toestemmende, voldaan hebbende aan de wet op de Nationale Mlitie, En
  Jacoba Margaretha Marks, Jongedochter, oud 19 jaren, geboren te Leijden den 8sten December 1814, naaister, wonende op de Minnebroersgracht wijk 8 No. 279, minderjarige dochter van Abraham Marks, schoenmaker en van Jacoba Veefkind, turftonster, echtelieden, wonende op de Minnebroersgracht, beiden alhier tegenwoordig en toestemmende.
  Getuigen:
  Paulus Planjer, oud 41 jaren, schipper op Amsterdam, wonende aan den oudenrijn, behuwdbroeder der bruid.
  Galeinus Stephanus, oud 44 jaren, tapper, wonende aan den rijn.
  Paulus van Hooijdonk, oud 32 jaren, knecht op het Raadhuis, wonende aldaar.
  Dirk van Wijk, oud 24 jaren, Staas bode, wonende op de Haarlemstraat, allen goede bekenden der comparanten.
  [bron: website Regionaal Archief Leiden]


     
  Abraham Johannes Verhoog en Jacoba Margaretha Marks, ca. 1880.
  [fotos beschikbaar gesteld door mev. J.L. Wijma]

  GEZINSKAART, Leiden:
  Verhoog, Abraham Johannes.
  Beroep: onderwijzer.
  Geboren: 14-08-1814, Leiden.
  Leeftijd: 20.
  Gehuwd met: Marks, Jacoba Margaretha.
  Huwelijk: 11-09-1834, Leiden.
  Geboren: 08-12-1814.
  Kinderen (10):
  Abraham Johannes Jacobus, 13-11-1834, Leiden, overl. 23-05-1846, Leiden.
  Jacoba Geertruida, 11-10-1836, Leiden.
  Geertruida Jacoba, 06-03-1839, Leiden.
  Debora Jacoba, 27-07-1841, Leiden, overl. 12-10-1842, Leiden.
  Debora Sara, 14-08-1843, Leiden, overl. 15-10-1843, Leiden.
  Debora Geertruida, 14-08-1844, Leiden.
  Catharina Abrahamina, 04-12-1846, Leiden.
  Adriana Jacoba, 02-12-1848, Leiden.
  Margaretha, 26-05-1851, Leiden.
  Sara Clasina, 09-11-1853, Leiden.

  HUWELIJKSGETUIGE:
  Te Leiden op 25 april 1866 van Jan Roodenburg en Johanna Christina Verhoog (getuige Abraham Johannes Verhoog, oud 51 jaren, beambte ten kantore van den Gemeenteontvanger, oom van de bruid).
  Te Leiden op 6 oktober 1869 van Johannes den Holder en Geertruida Catharina Verhoog (getuige Abraham Johannes Verhoog, oud 55 jaren, deurwaarder bij de plaatselijke belastingen, oom van de bruid).

  OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 15 februari 1886, nr. 138:
  Compareerden Jan Willem Schwenk, oud 66 jaren, Fondsbode en Pieter Goedeljee, oud 55 jaren, Boekbinder, welke verklaarden dat op 13 februari 1886 om 13 uur is overleden Jacoba Margaretha Marks, oud 71 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, gehuwd met Abraham Johannes Verhoog, dochter van Abraham Marks en Johanna Veefkind.
  [bron: email J.L. Wijma, maart 2012]

  OVERLIJDENSADVERTENTIE:
  Heden overleed, na een langdurig en smartelijk doch geduldig lijden, tot diepe droefheid van mij, mijne Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen, mijne geliefde Echtgenoote Jacoba Margaretha Marks, in den ouderdom van 71 jaren.
  Uit aller naam: A.J. Verhoog.
  Leiden, 13 februari 1886.
  [bron: Leidsch Dagblad, 16 februari 1886, blz. 4/6]

  DANKBETUIGING:
  Voor de vele bewijzen van hartelijke deelneming, ondervonden bij het overlijden van mijne geliefde Echtgenoote Jacoba Margaretha Marks, betuig ik, ook namens mijne kinderen, behuwd- en kleinkinderen, mijnen innigen dank.
  A.J. Verhoog.
  Leiden, 20 Maart 1886.
  [bronnen: Algemeen Handelsblad en Leidsch Dagblad, 22 maart 1886]

  OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 17 mei 1888, nr. 444:
  Compareerden Jan Willem Schwenk, oud 63 jaren, Fondsbode en Pieter Goedeljee, oud 58 jaren, boekbinder, welke verklaarden dat
  op 16 mei 1888 om 7 uur is overleden Abraham Johannes Verhoog, oud 73 jaren, van beroep deurwaarder, geboren en wonende te Leiden, weduwnaar van Jacoba Margaretha Marks, zoon van Abraham Verhoog en Geertrui Wollenberg.
  [bron: email J.L. Wijma, maart 2012]

  FAMILIEBERICHTEN:
  Overleden.
  16 Mei: A.J. Verhoog, 73 j., Leiden.
  [bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 19 mei 1888]

  KINDEREN:
  1. Abraham Johannes Jacobus Verhoog,
   Geboren te Leiden op 13 november 1834, overleden aldaar op 23 mei 1846, oud 11 jaren.
  2. Jacoba Geertruida Verhoog,
   Geboren te Leiden op 11 oktober 1836, overleden te Leiden op 13 oktober 1874, oud 38 jaren.
   Gehuwd te Leiden op 20 mei 1863 met Pieter Loeber, geboren te Leiden op 17 juni 1838, Ned. Hervormd, van beroep schrijnwerker, meubelmaker, woont in 1877 te Amersfoort, in 1888 te Woerden, zoon van Mozes Loeber, schrijnwerker, kastenmaker en van Margaretha van Nierop, dienstbode.
   Pieter Loeber huwde (2) te Arnhem op 4 mei 1876 met IJda Dorothea Louisa Terlaak, geboren te 's-Gravenhage op 25 maart 1845, overleden te Amersfoort op 22 september 1877, oud 32 jaren, dochter van Johannes Terlaak en Petronella Johanna Theodora Schotel.
   Pieter Loeber huwde (3) te Woerden op 20 september 1888 met Ariaantje van Rijn, geboren te Den Helder op 19 januari 1846, dochter van Pieter van Rijn, timmerman en van Nelletje Kok, dienstbode.
  3. Geertruida Jacoba Verhoog,
   Geboren te Leiden op 6 maart 1839, overleden aldaar op 21 augustus 1926, oud 87 jaren.
   Gehuwd te Leiden op 23 augustus 1865 met Jacobus Dirk Verbrugge, geboren te Leiden op 21 november 1837, van beroep kantoorbediende, overleden te Leiden op 1 september 1884, oud 46 jaren, zoon van Johannes Verbrugge en Catharina Margaretha van Wijk.
  4. Debora Jacoba Verhoog,
   Geboren te Leiden op 27 juli 1841, overleden aldaar op 12 oktober 1842, oud 1 jaar.
  5. Debora Sara Verhoog,
   Geboren te Leiden op 14 augustus 1843, overleden aldaar op 15 oktober 1843, oud 2 maanden.
  6. Debora Geertruida Verhoog,
   Geboren te Leiden op 14 augustus 1844, woonde vanaf 1866 in Ned. Oost-Indie, keerde in 1885 na de dood van haar man naar Nederland terug, overleden te Leiden op 7 september 1897, begraven aldaar op de begraafplaats Groenesteeg op 11 september 1897, oud 53 jaren.
   Gehuwd te Leiden op 7 november 1866 met Jan Hendrik Thomas Dijkman, geboren te 's-Gravenhage op 15 november 1835, ontving in 1861 de militaire Willems-Orde als 2e Bootsmansmaat van de Koninklijke Marine voor zijn optreden tegen zeerovers op het eiland Sailoos (1860-1861), keerde na de huwelijksvoltrekking te Leiden in 1866 met zijn vrouw terug naar Ned. Oost-Indie, van beroep opzichter bij Waterstaat (1866), architect 2e kl (1879, 1884), tweejarig verlof naar Europa wegens ziekte (1879), eervol ontslag (1882), overleden te Semarang op 21 maart 1884, oud 48 jaren, zoon van Jan Dijkman en Maria Louise Weber.


   Debora Geertruida Dijkman-Verhoog met haar kinderen Wim,
   Jeanne, Borah, Maria Louisa, Hendrik en Bram, ca. 1893.
   [foto beschikbaar gesteld door families Wijma en Van Staalen]

  7. Catharina Abrahamina Verhoog,
   Geboren te Leiden op 4 december 1846, overleden te Enkhuizen op 11 april 1931, oud 84 jaren.
   Gehuwd te Leiden op 6 september 1883 met Evert Lastdrager, geboren te Enkhuizen op 18 september 1847, van beroep scheepstimmerman, overleden te Enkhuizen op 22 oktober 1902, oud 55 jaren, zoon van Jan Lastdrager, scheepstimmerman, scheepmaker en van Aagje van Heerde.
   Evert was eerder gehuwd met Adriana Jacoba Verhoog.
  8. Adriana Jacoba Verhoog,
   Geboren te Leiden op 2 december 1848, overleden te Enkhuizen op 17 augustus 1882, oud 33 jaren.
   Gehuwd te Leiden op 25 augustus 1875 met Evert Lastdrager, geboren te Enkhuizen op 18 september 1847, van beroep scheepstimmerman, overleden te Enkhuizen op 22 oktober 1902, oud 55 jaren, zoon van Jan Lastdrager, scheepstimmerman, scheepmaker en van Aagje van Heerde.
   Evert huwde (2) met Catharina Abrahamina Verhoog.
  9. Margaretha Verhoog,
   Geboren te Leiden op 26 mei 1851, overleden te Rotterdam op 28 februari 1934, oud 82 jaar.
   Gehuwd te Rotterdam op 29 mei 1873 met Rudolph Schürmann, geboren te Emmerich (Dld) op 19 maart 1847, van beroep banketbakker te Rotterdam, genaturaliseerd tot Nederlander na 1892, overleden te Rotterdam op 3 februari 1934, oud 86 jaar.

   NATURALISATIE:
   (82. 8).
   Ontwerp van wet tot naturalisatie van R. Schürmann, te Rotterdam.
   Wij Wilhelmina, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, ENZ., ENZ., ENZ.
   Allen,die deze zullen zien of hooren lezen, saluut ! doen te weten:
   Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Rudolph Schürmann een verzoek om naturalisatie heeft ingediend, met overlegging van bewijsstukken bedoeld in art. 3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad nr. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap;
   Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
   Eenig artikel.
   De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan Rudolph Schürmann, banketbakker, geboren te Emmerik (Pruissen), den 19den Maart 1847, wonende te Rotterdam, provincie Zuid-holland.
   Lasten en bevelen, enz.
   De Minister van Justitie,
   (82. 9).
   Memorie van toelichting.
   De ambtsberichten door de Regeering ingewonnen ten aanzien van het verzoek om naturalisatie van Rudolph Schürmann geven haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wetsvoordracht aan te bevelen.
   Onder de bijlagen bevindt zich eene Entlassungs-Urkunde.
   De Minister van Justitie,
   Cort v. d. Linden.
   [letterlijke weergave van het originele document]

   VOOGDIJ.
   Rudolph Schürmann werd benoemd tot voogd van de minderjarige kinderen van zijn schoonzuster Debora Geertruida Verhoog (1897).

  10. Sara Clasina Verhoog,
   Geboren te Leiden op 9 november 1853, verhuisde naar 's-Gravenhage op 30 april 1914.
   Gehuwd te Leiden op 1 mei 1879 met Frederik van Bolhuis, geboren te Groningen op 26 september 1844, van beroep banketbakker, overleden te Groningen op 4 maart 1894, oud 49 jaren, zoon van Jan van Bolhuis, van beroep stoffenverver, en van Johanna Huitsing.
 3. Sara Catharina Verhoog,
  Geboren te Leiden op het Levendaal op 6 juli 1816, overleden aldaar op 21 maart 1819, oud 2 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 8 juli 1816, nr. 527:
  In het jaar 1816, den 8ste der maand Julij des voormiddags ten half twaalf uren, is voor ons Burgemeester der Stad, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand der Stad Leyden, verschenen
  Abraham Verhoog, oud 28 jaren, metzelaarsknecht wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat in het huis gelegen op het Levendaal Wijk 3 N 581, Geertrui Wollenberg, deszelfs huisvrouw op den 6 Julij 1816 des avonds ten 10 uren bevallen is, van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Sara Catharina.
  De gemelde verklaring is geschied, in tegenwoordigheid van Daniel van der Lelij, oud 45 jaren, opperman en van Frans Stikkelorum, oud 39 jaren, vleeschhouwersknecht, wonende beiden alhier.
  En hebben de declarant en de getuigen verklaard niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 22 maart 1819, nr. 240:
  In het jaar 1819 den 22sten der maand Maart des middags ten 12 uren, is voor ons Burgemeester dezer Stad, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand der Stad Leijden, verschenen
  Abraham Verhoog, oud 32 jaren, Metzelaar, wonende op het Levendaal, Wijk 3 No. 567 en Johannes van Eijk, oud 49 jaren, turfdrager, wonende als voren, Wijk 3 No. 560, welke ons verklaard hebben, dat op den 21ste der maand Maart des middags ten 5 uren, in het huis op het Levendaal Wijk 3 No. 567 overleden is Sara Verhoog, geboren te Leijden, oud 2½ jaren, gewoond hebbende in voornoemd huis, dochter van Abraham Verhoog voorn. en Geertruy Wollenberg, wonende binnen deze Stad.
  En heeft de declarant deze geteekend, de 2e verklaarde niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 4. Geertruij Catharina Verhoog,
  Geboren te Leiden op het Levendaal op 10 februari 1818, Ned. Hervormd, overleden na 1856 [niet te Leiden 1856-1882].
  Gehuwd te Leiden op 9 maart 1837 met Hendrik Planjer, geboren te Leiden op 14 september 1812, van beroep schipper, tabakswerker (1856), overleden te Leiden op 1 januari 1857, oud 44 jaar, zoon van Johannes Planjer, daggelder en van Catharina de Raam.

  GEBOORTAKTE, Leiden. 16 september 1812, nr. 473:
  L'an 1812, le seizième jour du mois de Septembre, par devant nous maire, officier de l'Etat Civil de la Commune de Leide, arrondissemnet de Leide, Departement des Bouches de la Meuse, est comparu Johannes Panjer, agé de 56 ans, journalier, domicilié quai Haven, Canton de Leide N. 3 Section huit N. 114, lequel nous a presenté un Enfant du sexe masculin, né le quatorzième Septembre 1812, à minuit et demie, de lui déclarant et de Catharina de Raam, son Epouse, auquel Enfant il a declaré vouloir donner le Prénom de Hendrik.
  Les dites déclaration et présentation faites en présence de Abraham van Maastricht, agé de 50 ans, Journalier, domicilié rue Verwerstraat, Canton de Leide N. 3 Section huit N. 17 et de Isaak Alderse, agé de 23 ans, garcon passementier, domicilié quai Haven, Canton de Leide N. 3 Section huit N. 114.
  Et a le second temoin signé avec nous le présent acte de naissance après lecture faite, les Père et premier témoin ayant declaré ne savoir signer.b [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 10 februari 1818, nr. 82:
  In het jaar 1818, den tienden der maand februarij, des voormiddags ten 10 uren, is voor ons Burgemeester dezer Stad, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand der Stad Leyden, verschenen:
  Abraham Verhoog, oud 30 jaren, metzelaarsknecht, wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat in het huis gelegen op 't Levendaal Wijk 3 N 567, Geertruij Wollenberg, deszelfs huisvrouw op den 10 februarij 1818 des middags ten half een uren, bevallen is, van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Geertruij Catharina.
  De gemelde verklaring is geschied, in tegenwoordigheid van Daniel van der Lelie, wonende op 't Levendaal Wijk 3 No. 536 oud 47 jaren, opperman en van Johannes van Rijk, wonende op 't Levendaal Wijk 3 No. 560 oud 49 jaren, turfdrager.
  En heeft de declarant deze acte met ons getekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Leiden, 9 maart 1837, nr. 45:
  Gecompareerd Hendrik Planjer, jongman, oud 24 jaren, geboren te Leijden den 14den September 1812, schipper, wonende op de Havenwijk 8 No. 114, ten dezen minderjarige zoon van Johannes Planjer, overleden te Leijden den 20sten julij 1830 en van Catharina de Raam, zonder beroep, wonende op de Haven, alhier tegenwoordig en toestemmende, voldaan hebbende aan de wet voor de Nationale Militie,
  en Geertruij Catharina Verhoog, jongedochter, oud 19 jaren, geboren te Leijden den tienden februarij 1818, zonder beroep, wonende aan den nieuwenrijn wijk 7 No. 101, minderjarige dochter van Abraham Verhoog, Metzelaar en van Geertrui Wollenberg, echtelieden, wonende aan den nieuwen rijn, beiden alhier tegenwoordig en toestemmende.
  Getuigen:
  Jacobus de Nie, 31 jaren, koopman, wonende in de groenesteeg, zwager des echtgenoots.
  Paulus Planjer, 44 jaren, schipper, wonende aan den oudenrijn, neef des echtgenoots.
  Isaac Planjer, 38 jaren, schipper, wonende op den haven, broeder des Echtgenoots.
  Paulus van Hooidonk, 35 jaren, Knecht op het Raadhuis, wonende aldaar, goede bekende.
  [bron: website Regionaal Archief Leiden]

  GEZINSKAART, Leiden:
  Planjer, Hendrik.
  Beroep: schipper.
  Geboren: 14-09-1812, Leiden.
  Overleden: 01-01-1857, Leiden.
  Leeftijd: 24.
  Gehuwd met: Verhoog, Geertrui Catharina.
  Huwelijk: 09-03-1837, Leiden.
  Geboren: 10-02-1818, Leiden.
  Kinderen (2):
  Johannes Isaac, 29-01-1838, Leiden.
  Abraham Paulus, 16-02-1840, Leiden.

  OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 2 januari 1857, nr. 2:
  In het jaar 1857, den 2den der maand Januarij des namiddags ten 1 ure, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leijden, verschenen
  Isaac van der Horst, bekende van den Overledene, oud 34 jaren, Aanspreker, wonende op de Hooijgracht, en Hermanus van As, bekende van den Overledene, oud 81 jaren, zonder beroep, wonende in de .....kelsteeg, welke ons verklaard hebben,
  dat op den 1sten Januarij 1857, Smorgens ten 8 ure, in het huis op de Oranjegracht, binnen deze Gemeente overleden is Hendrik Planjer, geboren te Leijden, oud 44 Jaren, Tabakswerker, gewoond hebbende in voornoemd huis, gehuwd met Geertruij Catharina Verhoog; Zoon van Johannes Planjer en van Catharian de Raam, beiden overleden.
  En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, welke na voorlezing door de beide declaranten en ons is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 5. Adrianus Verhoog,
  Geboren te Leiden op het Levendaal op 7 oktober 1819, overleden aldaar op 20 december 1821, oud 2 jaren.

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 8 oktober 1819, nr. 885:
  In het jaar 1819, den achtsten der maand october, des middags ten 12 uren, is voor ons Burgemeester dezer Stad, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand der Stad Leyden, verschenen:
  Abraham Verhoog, oud 31 jaren, Metzelaars-knecht, wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat in het huis op 't Levendaal Wijk 3 N 567, Geertruij Wollenberg, deszelfs huisvrouw op den zevenden october 1819 des avonds ten tien uren, bevallen is, van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Adrianus.
  De gemelde verklaring is geschied, in tegenwoordigheid van Willem Bosman, wonende op de Bloemmarkt Wijk 4 No. 150 oud 33 jaren, metzelaars-knecht en van Johannes van Werkhoven, wonende op 't Levendaal Wijk 3 No. 597 oud 27 jaren, metzelaars-knecht.
  En hebben de declarant en de 1 getuigen deze acte met ons getekend, de tweede Getuige verklaarde niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 21 december 1821, nr. 754:
  In het jaar 1821 den 21sten der maand December des voormiddags ten half 12 uren, is voor ons Burgemeester der Stad Leyden, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen
  Abraham Verhoog, oud 34 jaren, Metzelaar, wonende op het Levendaal, Wijk 3 No. 567 en Johannes van Eijk, oud 54 jaren, Turfdrager, wonende op het Levendaal, Wijk 3 No. 563, welke ons verklaard hebben, dat op den 20sten der maand December des namiddags ten 3 uren, in het huis op het Levendaal Wijk 3 No. 567 overleden is Adrianus Verhoog, geboren te Leijden, oud ruim 2 Jaren, gewoond hebbende in voornoemd huis, zoon van bovengenoemden Abraham Verhoog en Geertruij Wollenberg, wonende binnen deze Stad.
  En heeft de declarant deze acte benevens ons getekend, de tweede declarant verklaarde niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 6. Adrianus Verhoog, zie nr. 126.
  Geboren te Leiden op het Levendaal op 26 april 1822, van beroep metselaar, nam in 1858 de "Metselaars-Affaire" van zijn vader over, benoemd tot opperbrandmeester (1871), metselde in 1874 de Rooms-Kath. kerk te Rijpwetering, adjunct-directeur van het Brandwezen (1877), directeur van het Brandwezen (1881), vermeld als buurtheer van buurt 31 (1887), herbenoemd tot directeur der brandweer (1889), overleden te Leiden, Nieuwen Rijn 98 op 6 januari 1890, oud 67 jaren.
  Gehuwd te Leiden op 9 december 1841 met Catharina Kikkert.
254. Feije KIKKERT,
Zoon van Hendrik Kikkert [nr. 508] en Catharina Klinkenberg [nr. 509], geboren te Leiden op 30 juni 1783, gedoopt aldaar op 10 juli 1783, kocht op 28 april 1808 voor 1100 gulden een woning aan de Herengracht te Leiden, van beroep vachtenbloter (1806, 1839), leerlooier (1813), etser, overleden te Leiden op 18 januari 1847, oud 63 jaren.
Gehuwd te Leiden voor schout en schepenen op 30 augustus 1806 met Josina Christina BREVÉE.

DOOPREGISTER, Leiden, Ned. Herv. Hooglandsche kerk, 13 juli 1783:
Getuigen Feije Swart en Meijnoutje Kikkert.

TROUWREGISTER, Leiden, Schout en Schepenen, 30 augustus 1806:
Feije Kikkert, Vagtebloter, Jongman van Leijden, wonende opt Rapenburg, Vgt. met Catharina Klinkenberg haar [?] moeder wonende aan de Hooglandsche kerk, met Jusina Christina Brevee, Jonged. van Arnhem, wonende in de Lockhorstraat Vgt. met Jacobus Johannes Brevee, haar vader, wonende als voren.
1e gebod den 16 Aug. 1806.
2e gebod den 23 Aug. 1806.
3e gebod den 30 Aug. 1806.
[bron: website Regionaal Archief Leiden]

VACHTBLOTER:
Ploten, ook bloten is schapenhuiden ontdoen van wol door de huid in te smeren met zuur, te laten rotten of met kalk te bewerken zodat de wol loslaat.
Het scheren van levende schapen is de bekendste methode om wol te winnen maar er zijn ook manieren om wol te winnen van huiden van geslachte schapen. Een manier is het ophangen of samenpersen van de vochtige huid in een matig verwarmde ruimte.
Aan de worteleinden beginnen de vezels dan te rotten, zodat ze van de huid afgeschraapt kunnen worden.
De vezels laten ook gemakkelijk los door de huid aan de vleeszijde met zwavelnatrium in te wrijven.
Met stompe messen schraapten de ploters of "vellenbloters" de wol van de strak gespannen huid.
In beide gevallen spreekt men van ploten of bloten. De zo verkregen wol heet blootwol.
Ploters waren zelfstandige handwerkmeesters die de huiden inkochten en bewerkten. Zij sorteerden ook de wol naar kwaliteit. Zij hadden het vooral druk van februari tot september, in de andere maanden lag de aanvoer van huiden stil.
[bron: Els Baan, Goed garen, uitg. Goossens, Rijswijk en de Lakenhal, Leiden]

BONBOEK, Leiden, 1808, Arch. nr. 501A, Inv. 6633, fol. 89v:
Noortrijnevest.
Abraham van Hove Coopman, Heregraft Oost DD50m.
Datum 9:6:1663.
[Volgt reeks van eigenaren]
is met nog een huis hier naar fol. 133v. bij haar verkogt aan Mr. Pieter van Poot, vrij om XIX gl. gereed geld 19.9.1776.
dit en de 2 volgende nu op Joost van Poot als int 10 Reg. B. Molens 2a fol. 34v.
op den 21 Junij 1798 is alhier of ........... Extract Testament van Joost van Poot en Johanna digna Sandra Egteluiden gepasseert voor de Nots Johannes van Klinkenberg en get. binnen deze stad in dato 20 julij 1769 waar bij de Eerst stervende de langstlevende tot Erfg. stelt 't welk is Johanna Digna Sandra.
Is met hier na fol. 133v bij haar verkogt aan Feye Kikkert vrij om 1100 gl gereed geld, 28.4.1808.
[bron: website Regionaal Archief Leiden]

BONBOEK, Leiden, 1808, Arch. nr. 501A, Inv. 6633, fol. 133v:
Noortrijnevest.
Abraham van Hove, Coopman, Langestraat west DD50m.
Datum 9:6:1663.
[volgt reeks van eigenaren]
Nu op Feye Kikkert als op fol. 89v.
[bron: website Regionaal Archief Leiden]

VOLKSTELLING, Leiden, wijk 8, 1829, blz. 114:
Heerengracht 815.
Huisgezinnen per huis: 1.
Inwoners per huis: 8.
Kikkert, Feije, oud 46 jaren, geboren te Leijden, getrouwd, Vagtblooter, Kantoorbediende, protestants (g).
Brevee, Josina Christina, oud 41 jaren, geboren te Arnhem, getrouwd, Inbrengster, protestants (g).
Kikkert, Hendrik, oud 16 jaren, geboren te Leijden, Jongman, Inbrenger, protestants (g).
Kikkert, Willem, oud 14 jaren, geboren te Leijden, Jongman, Inbrenger, protestants (g).
Kikkert, Paulus, oud 7 jaren, geboren te Leijden, Jongman, protestants (g).
Kikkert, Reinier, oud 5 jaren, geboren te Leijden, Jongman, protestants (g).
Kikkert, Josina Christina, oud 12 jaren, geboren te Leijden, Jonge dochter, protestants (g).
Kikkert, Catharina, oud 9 jaren, geboren te Leijden, Jonge dochter, protestants (g).
[letterlijke weergave der oorspronkelijke aantekening]

GEZINSKAART, Leiden:
Kikkert, Feije.
Geboren te Leiden.
Overleden op 18 januari 1847 te Leiden.
Brevee, Josina Christina.
Geboren te Arnhem.
Overleden op 24 oktober 1856 te Leiden.
Kinderen (7):
Feije, 1811 Leiden, overleden 26 november 1839 Leiden.
Hendrik, 5 september 1813 Leiden, overleden 18 juni 1835 Leiden.
Willem, 19 mei 1815, Leiden.
Josina Christina, 26 mei 1817 Leiden,
Catharina, 10 april 1820, Leiden.
Paulus, 26 juni 1822, Leiden.
Reinier, 2 augustus 1824, Leiden.
[bron: website Regionaal Archief Leiden]

OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 20 januari 1847, nr. 99:
In het jaar 1847, den 20sten der maand Januarij des namiddags ten Een ure, is voor ons Wethouder, gedelegeerd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Leyden, verschenen
Hendrik van Ewijk, bekende van den overledene, oud 53 jaren, aanspreker, wonende op de Hogewoerd en Govert van Driel, bekende, oud 55 jaren, aanspreker, wonende in de Houtstraat, welke ons verklaard hebben, dat op den 18den Januarij 1847 des avonds ten 11 ure, in het huis op de Heeregracht binnen deze Stad overleden is Feije Kikkert, geboren te Leijden, oud 63 jaren, Vachtbloter, gewoond hebbende in voornoemd huis, Gehuwd met Josina Christina Brevee, Zoon vasn Hendrik Kikkert en Catharina Klinkenberg, beide overleden.
En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, welke na voorlezing door de beide declaranten en ons is onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

255. Josina Christina BREVÉE,
Dochter van Jacobus Johannes Brevee [nr. 510] en Hendrika ten Hoet [nr. 511], gedoopt te Arnhem in de Ned. Herv. kerk op 28 december 1788, inbrengster in de Stadsbeleenbank te Leiden (1839-1853), overleden te Leiden op 24 oktober 1856, oud 67 jaren.

DOOPINFORMATIE:
Josina Christina Breve, gedoopt op 28 december 1788 in de Ned. Herv. kerk te Arnhem.
Ouders Jakobus Johannis Breve en Hendrika ten Hoed, beiden wonende te Arnhem.
[bron: Family Search - Record Search]

INBRENGSTER.
Inleg, wat men op de spaarbank of op de bank van lening brengt of in het huwelijk meebrengt.
[bron: Koenen-Endepols, handwoordenboek der Nederlandse taal]

OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 27 oktober 1856, nr. 800:
In het jaar 1856, den 27sten der maand October des voormiddags en 11 ure, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leijden, verschenen Johannes Capteijn, bekende van de overledene, oud 44 jaren, Aanspreker, wonende op het Rapenburg en Hendrik van Ewijk, bekende van de overledene, oud 63 jaren, Aanspreker, wonende op de Hogewoerd, welke ons verklaard hebben, dat op den 24sten October 1856, smorgens ten half negen ure, in het huis op de Heerengracht binnen deze Gemeente overleden is Josina Christina Brevé, geboren te Arnhem, oud 68 Jaar, Inbrengster, gewoond hebbende in voornoemd huis, weduwe van Feije Kikkert, Dochter van Jacobus Hendrik Breveen van Hendrika den Hoed, beide overleden.
En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, welke na voorlezing door de beide declaranten en ons is onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN VAN FEIJE KIKKERT EN JOSINA BREVÉE:
 1. Jacobus Hendrik Kikkert,
  Geboren te Leiden op 27 mei 1808, gedoopt in de Ned. Herv. Lootskerk aldaar op 5 juni 1808, Ned. Hervormd, van beroep vachtenbloter in Leiden (1835), in Sneek (1841), keerde tussen 1841 en 1844 naar Leiden terug, overleden aldaar op 19 juni 1846, oud 38 jaren.
  Gehuwd te Sneek op 26 september 1841, ondertrouw te Leiden op 10 september 1841 met Catharina Rietbergen, geboren te Leiden op 26 mei 1821, overleden na 1870, dochter van Evert Rietbergen, van beroep wever, meter bij de grijnhal en Catharina Batteljé.
  Catharina had in 1853 mogelijk een buitenechtelijke relatie met N.N., waaruit in 1854 een kind geboren werd.

  DOOPREGISTER, Leiden, Ned. Herv. Lootskerk, 5 juni 1808, blz. 21:
  Den 5 Junij 1808.
  Jacobus Hendrik, Geb: 27 Meij.
  [Ouders] Feije Kikkert, Jusina Cristina Brevéé.
  [Getuigen] Jacobus Johannes Brevéé, Hendrika ten Hoed.
  [bron: website Regionaal Archief Leiden]

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 28 mei 1821, nr. 503:
  In het jaar 1821, den 28sten der maand Meij des middags ten 12 uren, is voor ons Burgemeester der Stad Leyden, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen
  Evert Rietbergen, oud 49 jaren, Wever, wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat in het huis op de Heeregracht Wijk 2 N. 436, Catharina Batteljé, deszelfs huisvrouw op den 26sten Meij 1821 des avonds ten Zeven uren, bevallen is van een kind, van het Vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Catharina.
  De gemelde verklaring is geschied, in tegenwoordigheid van Johannes Cleuters wonende op de Heeregracht Wijk 2 No. 439, oud 33 jaren, Wolkammer en van Jan Robberse, wonende in de Vrouwenkamp Wijk 6 No. 1267, oud 29 jaren, Wolkammer.
  En hebben de declaranten en de getuigen deze met ons geteekend, de tweede Getuige verklaarde niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Sneek, 26 september 1841, nr. 49:
  In het jaar 1841, den 26sten der maand September zijn voor ons ondergeteekende, ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Sneek gecompareerd ten einde een huwelijk aantegaan:
  Jacobus Hendrik Kikkert, oud 33 jaren, vellebloter onlangs te Leijden doch thans te Sneek woonachtig, geboren te Leijden, meerderjarig zoon van Feye Kikkert, vellebloter, woonachtig te Leijden en van Jusina Cristina Brevée, overleden, en
  Catharina Rietbergen, oud 20 jaren, zonder bedrijf, verblijf houdende te Sneek, woonachtig en geboren te Leijden, minderjarige dochter van Evert Rietbergen, greinmeter, woonachtig te Leijden en van Catharina Batteljé, overleden.
  Van welk voorgenomen huwelijk, waartoe de vader van de kontractante bij eene notarieele acte zijne toestemming heeft te kennen gegeven, de afkondigingen alhier en in de Stad Leijden hebben plaats gehad op den twaalfden en negentienden dezer maand.
  [Lokale getuigen] welke deze [acte] benevens ons en de comparant, na gedane voorlezing hebben onderteekend, terwijl de comparante verklaarde niet te kunnen schrijven.
  [bron: website Tresoar]

  GEZINSKAART, Leiden:
  Kikkert, Jacobus Hendrik, wonende te Sneek.
  Geboren te Leiden.
  Overleden op 19 juni 1846 Leiden, oud 33 jaar.
  Rietbergen, Catharina, verblijf houdende te Sneek, doch wonende te Leiden (1841).
  Ondertrouw 10 september 1841 Leiden.
  Kinderen (2):
  Willem, 2 april 1844, Leiden.
  Catharina, 17 februari 1846, Leiden.
  [bron: website Regionaal Archief Leiden]

  OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 20 juni 1846, nr. 676:
  In het jaar 1846, den 20sten der maand Junij des voormidags ten 11 ure, is voor ons Wethouder, gedelegeerd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Leijden, verschenen
  Willem Kikkert, broeder van den overledene, oud 31 jaren, timmerman, wonende op de Heeregracht en Johannes Altera, bekende, oud 31 jaren, vachtbloter, wonende op de Oranjegracht welke ons verklaard hebben, dat op den 19den Junij 1846 des morgens ten 7 ure, in het huis op de Uiterstegracht binnen deze stad overleden is Jacobus Hendrik Kikkert, geboren te Leijden, oud 38 jaren, Vachtbloter, gewoond hebbende in voornoemd huis, Gehuwd met Catharina Rietbergen, Zoon van Feije Kikkert, Vachtbloter en Josina Christina Brevée, Inbrengster in de Stads Leenbank, echtelieden wonende op de Heeregracht alhier.
  En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, welke na voorlezing door de Eents declarant en ons is onderteekend, de tweede declarant verklaarde niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDEN CATHARINA RIETBERGEN:
  Niet te Leiden 1870-1882.

  UIT DIT HUWELIJK DRIE KINDEREN:
  1. Feye Kikkert,
   Geboren te Sneek op 28 december 1841, van beroep steenhouwer te Leiden (1869).
   Gehuwd te Leiden op 8 mei 1867 met Christina Allegonda Marks, geboren te Leiden op 13 augustus 1843, dochter van Lambertus Marks en Alagonda Christina Gerlach.
  2. Willem Kikkert,
   Geboren te Leiden op 2 april 1844, van beroep beeldhouwer (1870, 1878).
   Gehuwd (1) te Leiden op 25 mei 1870 met Anna Catharina Schiek, geboren te Leiden op 23 februari 1840, dochter van Johan Fredrik Schiek en Catharina Rogge.
   Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Leiden op 11 november 1873.
   Gehuwd (2) te Leiden op 14 augustus 1878 met Johanna Maria Aniba, geboren te Leiden op 3 november 1849, dochter van Helena Aniba.
  3. Catharina Kikkert,
   Geboren te Leiden op 18 februari 1846, overleden voor 5 maart 1912.
   Gehuwd te Leiden op 21 augustus 1867 met Franciscus Adrianus Noordeloos, geboren te Leiden op 23 augustus 1843, van beroep schoenmaker, overleden te Oegstgeest op 5 maart 1912, oud 68 jaren, zoon van Franciscus Noordeloos en Johanna Elisabeth van den Berg.

  KIND VAN CATHARINA RIETBERGEN [niet zeker dat deze Catharina de dochter van Evert Rietbergen en Catharina Batteljé is]:
  1. Franciscus Rietbergen, [onecht]
   Geboren te Leiden op 17 februari 1854.
 2. Jusina Christina Kikkert,
  Geboren te Leiden op 6 mei 1810, gedoopt in de Ned. Herv. Lootskerk aldaar op 13 mei 1810, overleden voor 1813.

  DOOPREGISTER, Leiden, Ned. Herv. Lootskerk, 13 mei 1810, blz. 26:
  Den 13 Meij 1810.
  Jusina Christina, Geb: 5 Maij.
  [Ouders] Feije Kikkert, Jusina Christina Brevéé.
  [Getuige] Hendrika ten Hoed.
  [bron: website Regionaal Archief Leiden]

  OVERLIJDENSAKTE:
  Niet te Leiden 1813-1817.
 3. Feije Kikkert,
  Geboren te Leiden op 2 oktober 1811, gedoopt in de Ned. Herv. Lootskerk aldaar op 13 oktober 1811, Ned. Hervormd, overleden te Leiden in het huis van zijn ouders aan de Heerengracht op 26 november 1839, oud 28 jaren.
  Ongehuwd.

  DOOPBOEK, Leiden, Ned. Herv. Lootskerk, 13 oktober 1811:
  Den 13 October 1811.
  Feije, Geb. 2 Octob:
  [Ouders] Feije Kikkert, Jusina Christina Brevéé.
  [Getuige] Hendrika ten Hoed, Huijsvrouw van Jacobus Brevéé.

  OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 27 november 1839, nr. 931:
  In het jaar 1839, den 27sten der maand November des voormiddags ten 10 ure, is voor ons Wethouder, gedelegueerd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Leijden, verschenen
  Hendrik van Ewijk, bekende van de na te noemen overledene, oud 46 jaren, Aanspreker, wonende op de Haarlemstraat en Govert van Driel, bekende van de overledene, oud 48 jaren, Aanspreker, wonende in de Houtstraat, welke ons verklaard hebben, dat op den 26sten November 1839, voormiddags ten half 12 ure, in het huis op de Heerengracht overleden is, Feije Kikkert, geboren te Leijden, oud 28 jaren (zonder beroep), gewoond hebbende in voornoemd huis, ongehuwd, zoon van Feije Kikkert, Vagtblooter, en van Jusina Christina Brevee, Inbrengster in de Stadsbeleenbank, wonende beiden op de Heerengracht binnen deze Stad.
  En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, welke na voorlezing door de beiden declaranten en ons is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 4. Hindrik Kikkert,
  Geboren te Leiden op 5 september 1813, Ned. Hervormd, van beroep schilder, overleden te Leiden in het huis van zijn ouders aan de Heerengracht op 18 juni 1835, oud 21 jaren.
  Ongehuwd.

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 7 september 1813, nr. 374 [vertaald uit het Frans]:
  Verschenen Feije Kikkert, oud 30 jaren, leerlooier, wonende aan de Heerengracht, kanton 3, wijk 8, nr. 75, welke ons een kind heeft gepresenteerd van het mannelijk geslacht, geboren op 5 september 1813 des middags om 1 uur van hem comparant en van Justine Christina Brevéé zijn huisvrouw, aan welk kind hij heeft verklaard de voornaam te geven van Hendrik.
  Getuigen:
  Hendrik Onderwater, oud 55 jaren, leerlooiersknecht, wonende aan de Binnenvestgracht.
  Hendrik Webber, oud 49 jaren, sjouwer, wonende aan de Uiterstegragt.
  [bron: website Regionaal Archief Leiden]

  OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 19 juni 1835, nr. 425:
  In het jaar 1835, den 19den der maand Junij des middags ten 12 ure, is voor ons Wethouder der Stad Leijden, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen
  Hendrik van Ewijk, oud 42 jaren, Aanspreker, wonende op de Breedestraat, Wijk 4, No. 245 en Govert van Driel, oud 43 jaren, Aanspreker, wonende in de Houtstraat, Wijk 4, No. 640, welke ons verklaard hebben, dat op den 18den Junij 1835, 's middags ten 2 ure, in het huis op de Heerengracht, Wijk 8, No. 815 overleden is, Hendrik Kikkert, geboren te Leijden, oud 22 Jaren, Schilder, gewoond hebbende in voornoemd huis, Ongehuwd, zoon van Feije Kikkert en Jusina Christina Brevee, wonende alhier.
  En hebben de declaranten, na gedane voorlezing, met ons geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 5. Willem Kikkert,
  Geboren te Leiden op 19 mei 1815, Ned. Hervormd, timmermansknecht (1840), timmerman (1846), grondeigenaar (1849), overleden te Leiden op 16 juni 1855, oud 40 jaar.
  Gehuwd te Leiden op 19 maart 1840 met Sara Schoondergang, geboren te Leiden op 21 augustus 1817, van beroep inbrengster in de Stadsbeleenbank, woont op 2 maart 1868 "aan het Geregt", overleden te Leiden in het ziekenhuis op 16 januari 1882, oud 64 jaren, dochter van Salomon Schoondergang en Lena Wijting.

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 20 mei 1815, nr. 446:
  In het jaar 1815, den 20sten Meij is voor ons President van de provisionele Regering der Stad Leijden, Provintie van Zuid-Holland, gecompareerd
  Feije Kikkert, Vagtebloter, oud 33 jaren, wonende op de Heerengracht Wijk 8 No. 815,
  welke verklaard heeft dat den 19den Meij 1815 des namiddags ten 4 Uuren geboren is een kind van het mannelijk geslacht van hem comparant en van Jusina Christina Brevee, deszelfs huisvrouw, en welk kind genaamd zal worden Willem, de gemelde verklaring is gedaan in tegenwoordigheid van Gerrit Jan Hennink, Tuinman, oud 60 jaren, wonende in de Raamsteeg, Wijk 2, N. 148, en van Cornelis Westdijk, daggelder, oud 28 jaren, wonende in de Raamsteeg, Wijk 2, N. 147.
  En hebben de Vader en Getuigen deze met ons na gedane voorlezing ondertekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 22 augustus 1817, nr. 633:
  In het jaar 1817, den 22ste der maand Augustus des middags ten 12 uren, is voor ons Burgemeester dezer Stad, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand der Stad Leijden, verschenen,
  Salomon Schoondergang, oud 41 jaren, tuinman, wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat in het huis gelegen op de Kalvermarkt Wijk 8 N. 179, Lena Wijting, deszelfs huisvrouw, op den 21 augustus 1817 des morgens ten 7 uren bevallen is, van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Sara.
  De gemelde verklaring is geschied, in tegenwoordigheid van Dirk Schoondergang, oud 31 jaren, Schoenmaker en van Jacobus Verhoeven, oud 41 jaren, tabakskerver, wonende beiden alhier. En hebben de declarant en de getuigen deze acte met ons ondertekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE, 's-Gravenhage, 10 augustus 1835:
  Ligting van den jare 1835.
  Certificaat.
  De Staatsraad, Gouverneur van Zuidholland, verklaart,
  dat Willem Kikkert, geboren te Leijden, den 19 Mei 1815, van beroep timmerman,
  zoon van Feije en van Justina Christina Brevé,
  binnen de gemeente van Leijden 15 Kanton voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens, bij de loting, is ten deele gevallen het nommer 519, hetwelk, hem tot de dienst verpligtende, hij daaraan voldaan heeft dooe personeele optreding bij de 5e afdeeling infanterie finaal afgekeurd ingevolge art. 161 der wet.
  Signalement.
  Lengte 1 el, 6 palm.
  Aangezigt ovaal, voorhoofd rond, oogen blaauw, neus spits, mond ord., kind rond, haar en wenkbraauwen blond.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Leiden, 19 maart 1840, nr. 38:
  In het jaar 1840, den 19den Maart 's middags ten half Een ure, zijn voor ons Dr. Paulus Godfried van Hoorn, Wethouder der Stad Leijden, gedelegueerd Ambtenaar tot het werk van den Burgerlijken Stand, gecompareerd
  Willem Kikkert, Jongman, oud 24 jaren, Timmermansknecht, geboren te Leijden op den 19den Mei 1815, wonende op de Heerengracht, meerderjarige zoon van Feije Kikkert, Vellenbloter en van Jusina Christina Brevee, Echtelieden, wonende op de Heerengracht, alhier tegenwoordig en toestemmende, Hebbende voldaan aan de wet op de Nationale Militie, blijkens Certificaat afgegeven door den Heer Staatsraad Gouverneur van Zuid Holland, dedato den 10den Augustus 1835, ter eenre, en Sara Schoondergang, Jongedochter, oud 22 jaren, Inbrengster in de Stadsbeleenbank, geboren te Leijden op den 21sten Augustus 1817, blijkens geboorte Acte, wonende op de Heeregracht, meerderjarige dochter van Salomon Schoondergang, overleden te Leijden, op den 5den Junij 1828, blijkens doodacte, en van Lena Wijting, zonder beroep, wonende op de Heeregracht, alhier tegenwoordig en toestemmende, ter andere zijde.
  Getuigen:
  Pierre Salomon Schoondergang, Tuinman, oud 30 jaren, wonende op den Nieuwen Rijn, broeder der Comparante.
  Johannes Karel Schuller, oud 23 jaren, kledermaker, wonende op de Heerengracht.
  Hendrik Bonte, oud 42 jaren, vellenbloter, wonende op de Hoogewoerd.
  Hendrik Bonte, oud 23 jaren, Timmerman, wonende in de Sint Jorissteeg, goede bekenden.
  Hebbende de comparanten , de ouders en de getuigen na gedane voorlezing deze acte met ons geteekend.
  [bron: website Regionaal Archief Leiden]

  HUWELIJKSGETUIGE:
  Te Leiden op 9 december 1841 van Adrianus Verhoog met Catharina Kikkert (Willem Kikkert, oud 26 jaren, timmerman, wonende op de Heerengracht, broeder der Comparante).

  GEZINSKAART, Leiden:
  Kikkert, Willem.
  Beroep: timmermansknecht.
  Geboren 19 mei 1815 Leiden.
  Overleden 16 juni 1855 Leiden.
  Leeftijd 24.
  Schoondergang, Sara.
  Huwelijk 19 maart 1840 Leiden.
  Beroep: inbrengster.
  Geboren 21 augustus 1817 Leiden.
  Kinderen (5):
  Josina Christina, 20 januari 1841 Leiden.
  Willem Christoffel, 16 juli 1845 Leiden.
  Sara Helena, 17 september 1846, overleden 3 november 1846 Leiden.
  Helena Sara Johanna, 29 november 1848 Leiden, overleden 2 december 1848 Leiden.
  Helena Sara, 7 juni 1852 Leiden.
  [bron: website Regionaal Archief Leiden]

  BEVOLKINGSREGISTER, Leiden, nr. 1126, periode 1849, folio 982, volgnr. 141:
  W. Kikkert, oud 35 jaar, grondeigenaar, Ned. Hervormd, Wijk 7, Herengracht 148.

  OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 18 juni 1855, nr. 749:
  In het jaar 1855, den 18den der maand Junij des voormiddags ten half twaalf ure, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leijden, verschenen
  Johannes Capteijn, bekende van den overledene, oud 43 jaren, Aanspreker, wonende op het Rapenburg, en Hendrik van Ewijk, bekende van den overledene, oud 62 jaren, Aanspreker, wonende op de Hoogewoerd, welke ons verklaard hebben, dat op den 16den Junij 1855 's nachts ten twee ure, in het huis op de Heeregracht binnen deze gemeente overleden is Willem Kikkert, geboren te Leijden, oud 40 jaar, Zonder beroep, gewoond hebbende in voornoemd huis, gehuwd met Sara Schoondergang, Zoon van Feije Kikkert, overleden en van Justina Christina Brevee, zonder beroep, wonende alhier op de Heeregracht.
  En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, welke na voorlezing door de beide declaranten en ons is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 16 januari 1882, nr. 58:
  In het jaar 1882 den 16den der maand Januari des namiddags te half 3 uren zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen:
  Johannes Jacobus Loncq, bekende van den overledene, oud 58 jaren, directeur van het Ziekenhuis, wonende te Leiden en Johannes Franciscus Feeken, bekende van den overledene, oud 72 jaren, Wieldraaier, wonende te Leiden, welke ons verklaard hebben, dat op den 16den Januarij 1882, des nachts te half twee uren, binnen deze gemeente overleden is:
  Sara Schoondergang, oud 64 jaren, zonder beroep, geboren te Leiden in het jaar 1817, gewoond hebbende te Leiden, weduwe van Willem Kikkert, dochter van Salomon Schoondergang en Lena Wijting, beide overleden.
  En is deze akte na gedane voorlezing door ons en de beide Declaranten geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  UIT DIT HUWELIJK VIJF KINDEREN:
  1. Josina Christina Kikkert,
   Geboren te Leiden op 20 januari 1841, overleden aldaar op 2 maart 1868, oud 27 jaren.
   Gehuwd te Leiden op 10 augustus 1864 met Jacobus Johannes Holtz, geboren te Leiden op 4 oktober 1842, van beroep boekdrukker, zoon van Anthonij Holtz en Magdalena Carré, van beroep kosteres.
   Jacobus Johannes Holtz huwde (2) te 's-Gravenhage op 10 februari 1869 met Helena Johanna Catharina Schuller, geboren te Leiden in 1843, dochter van Johannes Karel Schuler, kleermaker en van Helena Johanna Catharina Schoondergang.
  2. Willem Christoffel Kikkert,
   Geboren te Leiden op 16 juli 1845, van beroep marinier, overleden te Den Helder in het Marine Hospitaal op 6 oktober 1872, oud 27 jaar.
   Ongehuwd.
  3. Sara Helena Kikkert,
   Geboren te Leiden op 17 september 1846, overleden aldaar op 3 november 1846, oud 7 weken.
  4. Helena Sara Johanna Kikkert,
   Geboren te Leiden op 29 november 1848, overleden aldaar op 2 december 1848, oud 3 dagen.
  5. Helena Sara Kikkert,
   Geboren te Leiden op 7 juni 1852, overleden te Delft op 27 juli 1886, oud 34 jaren.
   Gehuwd te Leiden op 11 mei 1881 met Wilhelmus Vink, geboren te Delft op 27 maart 1856, van beroep kunstdraaier, zoon van Anthonius Vink, van beroep kunstdraaier en van Wilhelmina Rijks.
 6. Jusina Schristina Kikkert,
  Geboren te Leiden, Heeregracht 815 op 26 mei 1817, Ned. Hervormd, overleden na 1871.
  Gehuwd te Leiden op 11 juni 1835 met Johann Christoph Zeidler, geboren te Reichenbach (Dld) op 24 januari 1803, gedoopt op 26 januari 1803, evangelisch-luthers, diende tot 14 november 1829 ruim 6 ½ jaar, laatstelijk als hoboist 1e klasse bij het Koninklijk Sachsisch Artillerie Corps, vermeld als fagottist bij de Koninklijke Hofkapel te 's-Gravenhage (1835), muziekmeester aldaar (1841-1871), overleden te 's-Gravenhage op 11 april 1871, oud 68 jaren, zoon van Johann Christoph Zeidler, kleine tuinier en heerschappelijke dorser en van Anna Rosina Kühne.

  REICHENBACH:
  Dorpje, 25 km ten N.O. van Dresden gelegen.

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 28 mei 1817, nr. 443:
  In het jaar 1817, den 28sten der maand Meij des voormiddags ten 10 uren, is voor ons Burgemeester dezer Stad, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand der Stad Leyden, verschenen,
  Feije Kikkert, oud ----- jaren, vagtenbloter, wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat in het huis gelegen op de Heeregracht Wijk 8 N 815, Jusina Schristina Brevee, deszelfs huisvrouw op den 26 Meij des avonds ten 11 uren bevallen is, van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Jusina Schristina.
  De gemelde verklaring is geschied, in tegenwoordigheid van Hendrik Onderwater, oud 60 jaren, vagtenblotersknecht en van Gerrit van der Star, oud 35 jaren, vagtenblotersknegt, wonende beiden alhier.
  En heeft de declarant deze acte met ons ondertekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  VERKLARING TEN BEHOEVE VAN HUWELIJKSVOLTREKKING OP 11 JUNI 1835:
  In den jare 1803 ik zegge een duizend achthonderd en drie, den 24 Octobr. werd aan Johann Christoph Zeidler, kleine tuinier en heerschappelijke Dorscher alhier aan den Kant van Meissen bij zijne huisvrouw Anna Rosina, geboren Kühne van hier aan den Kant van Meissen, een Zoon geboren (het eerste kind en de eerste Zoon) die bij zijnen op den 26sten d.m. ontvangen doop de namen Johann Christoph heeft ontvangen en tot doopgetuigen gehad:
  1. den ongehuwden jongman Johann Gottlob Gogsdorf, den oudsten wettigen Zoon van den tweeden wede [?] van Johann Gossdorf, ouden boer en Kerkvoogd, alsmede gewezen boerrigter alhier aan den Kant van Oberlaussitz;
  2. de jongedochter Johanne Sophie Kühne, wettige tweede en jongste dochter van Johann Gottlob Kühne, rentmeester op de heerschappelijke hofstede in Koitzsch; en eindelijk
  3. Johann Gottlob Grotscheln, huisman en heerschappelijk Dorscher alhier aan den Kant van Oberlaussitz.
  Vervolgens wordt op begeerte uit het Kerkenboek alhier getuigd, dat de Vader van Johann Christoph Zeidler, die in bovenstaande geboorte- en doopacte genoemd is, Johann Christoph Zeidler, Kleine tuinier en heerschappelijke dorscher alhier aan den Kant van Meissen den 11 October 1809, ik Zegge eenduizend achthonderd en negen in den ouderdom van 44 jaren 5 maanden en 2 weken aan eene smorende Zinking en beroerte overleden is, nalatende 1 Zoon en 1 dochter.
  Dit onderstaande geboorte en doopacten, als mede de daarop volgende doodacte naar behooren zijn opgemaakt, zulks wordt op uitdrukkelijke begeerte uit de Kerkenboeken alhier overeenkomstig de waarheid en met bijdrukking van het Zegel der Kerk alhier verklaard.
  Reichenbach bij Konigsbruck of aan de Pulsnitz den 15 April 1835, ik Zegge eenduizend achthonderd vijfendertig.
  (was get:) Johann Gottlob Klotzsch, Predikant.
  Bij wijze van naschrift zie ik mij verpligt om ter naarkoming op te merken, dat, indien de Koninklijk Nederlandsche Kamermusicus de Heer Johann Christoph Zeidler zich Zeiler. alzoo zonder d, noemt en schrijft, zoo als ik mij herinner gehoord en gelezen te hebben, zulks eene dwaling is.
  In het Kerkenboek alhier vind ik den naam van zijnen te Frankenthal geboren vader altoos Zeidler, alzoo met eene d geschreven; want zoo werd dezelve in den door den Pastor Janicand aldaar den 2den Nov. 1802 afgegeven doopbrief aangeduid en zoo is ook de Zoon altoos geschreven.
  Reichenbach bij Konigsbruck of aan de Pulsnitz den 15 April 1835, ik Zegge eenduizend achthonderd vijfendertig.
  (was get:) Johann Gottlob Klotzsch, Predikant.
  [beëdigde en letterlijke vertaling van de oorspronkelijke verklaring; huwelijksbijlage]

  OUDERLIJKE HUWELIJKVOLMACHT:
  Op den dag van heden den 16 April 1835 is voor mij den ondergeteekenden Directeur van het Geregt in het Koninkl. Saksisch Regeringsdistrict van Meissen gecompareerd vrouw Johanna Rosina weduwe Zeiler thans gehuwde Kühne van Reichenbach bij Konigsbrück die in tegenwoordigheid van de ondergeteekende getuigen verklaard heeft, dat zij hare toestemming geeft aan haren eenigen zoon Johann Christoph Zeiler, Koninkl. Nederlandsche Kamermusicus in den Haag tot het aangaan van een huwelijk met mejuffrouw Josina Schristina Kikkert, minderjarige dochter van den Burger en Fabrikeur Feije Kikkert en zijne huisvrouw Josina Schristina Brevee te Leiden.
  Tot meerdere bevestiging heb ik deze volmagt met de Comparante en getuigen eigenhandig onderteekend.
  Reichenbach, in het aandeel van Meissen, den 16 April 1835.
  L.S. [w.g.] C.E. Ruger G. den Notaris, Johann Gottfried Frankendorff, Gottfried Bergman, Johann Gottfried Lan geregtsch als getuigen.
  Johanna Rosina weduwe Zeiler, thans gehuwde Kuhne als moeder.
  [beëdigde en letterlijke vertaling van de oorspronkelijke verklaring; huwelijksbijlage]

  VERKLARING KONINKLIJK SAKSISCH ARTILLERIE CORPS:
  Toonder dezes Johann Christoph Zeiler, geboortig van Reichenbach bij Königsbrück, 26 jaren oud, ongehuwd, Musicus van beroep, van evangelische godsdienst, heeft in het Regiment Artillerie te voet in het geheel zes jaren 7 1/6 maand, en wel: laatstelijk als Hauboist 1e Classe gediend. Om eene andere gelegenheid te bekomen is hem zijn ontslag zonder nadeel van de Invaliden Kas, ingevolge hooge generaal Commando order van den 13den dezer maand toegestaan.
  Zijn tegenwoordig afscheid echter ter zijner verantwoording afgegeven.
  Alle resp. Militaire en civile overheden worden bij dezen verzocht, om bovengemelden Hauboist Zeiler, om zijn lofwaardig gedrag met welwillendheid te ontvangen en tot zijn verder bestaan behulpzaam te zijn.
  Te oirkonde dezes is dit Afscheid voltrokken en met Zegel bekrachtigd.
  Aldus gedaan te Dresden den 14den November 1829.
  [beëdigde en letterlijke vertaling van de oorspronkelijke verklaring; huwelijksbijlage]

  HUWELIJKSAKTE, Leiden, 11 juni 1835, nr. 141:
  In het jaar 1835, den 11den Junij 's namiddags ten een ure, zijn voor ons Dr. Paulus Godfried van Hoorn, Wethouder der Stad Leijden, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand, gecompareerd
  Johann Christoph Zeidler, jongman, oud 31 jaren, geboren te Reichenbach bij Koningsbruck of aan de Pulsnitz in het koningrijk Saxen, den 24sten October 1803, blijkens doopextract indato den 15den april 1835, eerste fagotist bij de Koninklijke Hofkapel wonende te 's Gravenhage, meerderjarige zoon van Johann Christoph Zeidler zich ook geschreven hebbende Zeiler, overleden te Reichenbach den 11den October 1809, blijkens doodsextract in dato den 15den april 1835, en van Anna (Johanna) Rosina Kuhne, zonder beroep, wonende te Reichenbach, consenterende, blijkens hare acte, op den 16den april 1835 te Reichenbach gepasseerd, zijnde er uit een door hem voorgelegd paspoort uit den Koninklijke Saxischen dienst, in dato den 14den november 1829, gebleken, dat hij zich in de Nederlanden niet heeft kunnen vestigen toen de wet voor de Nationale Militie nog op hem van applicatie was, alle welke voorgelegde bewijsstukken behoorlijk voor zegel zijn geviseerd en geregistreerd, en
  Jusina Schristina Kikkert, jongedochter, oud 18 jaren, geboren te Leijden, den 26sten meij 1817, blijkens geboorte extract, indato den 21sten mei 1835, zonder beroep, wonende op de Heerengracht wijk 8 No. 813, minderjarige dochter van Feije Kikkert, Vagtblooter en van Jusina Christina Brevee, Inbrengster in stads Leenbank, echtelieden, wonende op de Heerengracht, beiden alhier tegenwoordig en toestemmende.
  Getuigen:
  Martinus Pieter Oudshoorn, oud 27 jaren, Broodbakker, wonende aan den rijn,
  Hermanus Antohn [!] Labohm, oud 51 jaren, Stucadoor, wonende op de Haarlemstraat,
  Anthonij Bosman, oud 42 jaren, Blikslager, woonende op de Hoogelandsche kerkgracht, goede bekenden, en
  Jacobus Hendrik Kikkert, oud 25 jaren, Vagtblooter, wonende op de Heeregracht, broeder der echtgenoote,
  welke na gedane voorlezing, deze acte, met ons en de Contracterende partijen hebben onderteekend.
  [bron: website Regionaal Archief Leiden]

  HUWELIJKSGETUIGE:
  Te Leiden op 9 december 1841 van Adrianus Verhoog met Catharina Kikkert (Johann Christoph Zeiler, oud 38 jaren, Muziekmeester, wonende te 's Gravenhage, zwager der Comparante).

  GEZINSKAART, Leiden:
  Zeidler, Johann Christoph.
  Beroep: fagottist bij de Koninklijke Hofkapel te Den Haag.
  Geboren 24 januari 1803 te Reichenbach.
  Leeftijd 31.
  Kikkert, Justina Christina.
  Huwelijk 11 juni 1835 Leiden.
  Geboren 26 mei 1817 Leiden.
  [bron: website Regionaal Archief Leiden]

  OVERLIJDENSAKTE, 's-Gravenhage, 12 april 1871, nr. 1815:
  Heden den Twaalfden April 1871 compareerden voor ons Everardus Bonifacius Barend Vittert van Hoogland, Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 's Gravenhage,
  Jacob Elsener, oud 63 jaren, bidder en Dirk Johannes Springveld, oud 48 jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier.
  Dewelke verklaard hebben, dat Johan Christopf Zeiler, Muzijkmeester gewoond hebbende alhier op den elfden dezer des avonds ten zeven ure is overleden, oud 67 jaren, geboren te Reigenbach in Saxen, getrouwd met Josina Christina Kikkert, zijnde de namen der ouders niet bekend beiden overleden.
  Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

 7. Catharina Kikkert, zie nr. 127.
  Geboren te Leiden op 10 april 1820, Ned. Hervormd, overleden aldaar op 17 oktober 1897, oud 77 jaar.
  Gehuwd te Leiden op 9 december 1841 met Adrianus Abrahamsz Verhoog, geboren te Leiden, Levendaal 567 op 26 april 1822, van beroep metselaar, nam in 1858 de "Metselaars-Affaire" van zijn vader over, benoemd tot opperbrandmeester (1871), metselde in 1874 de Rooms-Kath. kerk te Rijpwetering, adjunct-directeur van het Brandwezen (1877), directeur van het Brandwezen (1881), vermeld als buurtheer van buurt 31 (1887), herbenoemd tot directeur der brandweer (1889), overleden te Leiden, Nieuwen Rijn 98 op 6 januari 1890, oud 67 jaar.
 8. Paulus Kikkert,
  Geboren te Leiden, Heerengracht 815 op 26 juni 1822, Ned. Hervormd, van beroep kantoorbediende (1849), koopman (1853, 1866), vleeshouwer (1878), overleden te Leiden op 2 juni 1901, oud 78 jaren.
  Gehuwd te Leiden op 12 september 1849 met Jannetje Neuteboom, geboren te Leiden, Langegracht 995 op 22 januari 1828, van beroep pensverkoopster, dochter van Hendrik Neuteboom, van beroep lakenwever (1828), sjouwer (1849) en van Maria Catharina Sloos.

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 28 juni 1822, nr. 615:
  In het jaar 1822, den 28sten der maand Junij des voormiddags ten 11 uren, is voor ons Burgemeester der Stad Leyden, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen
  Feije Kikkert, oud 38 jaren, vagtbloter, wonende opde heerengracht Wijk 8 No. 815, welke ons heeft verklaard, dat Josina Christina Brevee, deszelfs huisvrouw op den 26sten Junij 1822 des avonds ten 8 uren, bevallen is van een kind, van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Paulus.
  De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrik Onderwater, wonende op de binnevestgracht Wijk 2 No. 592, oud 66 jaren, Vagtbloter en van Gerrit Star, wonende op het Levendaal, Wijk 2 No. 496, oud 41 jaren, Vagtbloter.
  En hebben de getuigen na gedane voorlezing verklaard niet te kunnen schrijven, de declarant heeft deze met ons geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 22 januari 1828, nr. 91:
  In het jaar 1828, den 22ste der maand Januarij des Voormiddags ten half elf ure, is voor ons Burgemeester der Stad Leyden, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen
  Hendrik Neuteboom, oud 32 jaren, Lakenwever, wonende aan de Langegracht Wijk 5 No. 995, welke ons heeft verklaard, dat Maria Sloots, zijne huisvrouw op den 22sten Januarij des nachts ten 2 ure, bevallen is van een kind, van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Jannetje.
  De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannis Sloots, wonende in de Klaresteeg Wijk 6 No. 830, oud 30 jaren, Sjouwer en van Jacobus Molenaar, wonende aan de Langegracht Wijk 5 No. 993, oud 44 jaren, Sjouwer.
  En hebben de declaranten en de getuigen, na gedane voorlezing, verklaard niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Leiden, 12 september 1849, nr. 222:
  In het jaar 1849, den 12den September des voormiddags ten half 12 ure, zijn voor ons wethouder der Stad Leijden, gedelegeerd Ambtenaar tot het werk van den Burgerlijken Stand, op het Raadhuis gecompareerd
  Paulus Kikkert, oud 27 Jaren, Kantoorbediende, geboren te Leijden op den 26sten Junij 1822 blijkens geboorteacte, wonende in de Kraijerstraat, meerderjarige zoon van Feije Kikkert, overleden te Leijden op den 18 Januarij 1847, blijkens doodacte en Josina Christina Brevee, Inbrengster in de Beleenbank, wonende in de Langestraat alhier tegenwoordig en toestemmende. Hebbende voldaan aan de Wet op de Nationale Militie blijkens Certificaat afgegeven door de Heer Gouverneur dezer Provincie in dato den 25sten Augustus 1849 ter eenre, en
  Jannetje Neuteboom, oud 21 Jaren, Pensverkoopster, geboren te Leijden op den 22sten Januarij 1828, blijkens geboorteacte, wonende inde Kraijerstraat, meerderjarige dochter van Hendrik Neuteboom, Sjouwer en Maria Sloos, Echtelieden wonende op de Langegracht, alhier tegenwoordig en toestemmende ter andere zijde.
  Getuigen:
  Daniel Sloos, oud 50 Jaren, Wever, wonende op de Koolgracht.
  Johannes Sloos, oud 30 Jaren, Wever, wonende op de Langegracht, ooms van de Comparante.
  Lambertus van Ees, oud 39 Jaren, Sjouwer, wonende in de Kalverstraat.
  Hendrik van Iterson, oud 39 Jaren, Melkverkoper, wonende op het Levendaal, goede bekende.
  Hebbende de Comparant , deszelfs moeder en de vierde getuigen na gedane voorlezing deze acte met ons geteekend, de overige verklaarde niet te kunnen schrijven.
  [bron: website Regionaal Archief Leiden]

  GEZINSKAART, Leiden:
  Kikkert, Paulus.
  Beroep: kantoorbediende.
  Geboren 26 februari 1822, Leiden.
  Leeftijd 27.
  Neuteboom, Jannetje.b Huwelijk 12 september 1849 Leiden.
  Beroep pensverkoopster, is analfabeet.
  Geboren 22 januari 1828 Leiden.
  Kinderen (9):
  Josina, 12 oktober 1849 Leiden.
  Hendrik, 1 april 1851 Leiden.
  Maria, 11 juli 1852 Leiden, overleden 25 december 1852 Leiden.
  Sara Maria, 7 augustus 1853 Leiden.
  Jannetje, 15 maart 1855 Leiden, overleden 29 december 1855 Leiden.
  Catharina, 21 september 1856 Leiden.
  Paulus, 6 oktober 1858 Leiden, overleden 25 november 1858 Leiden.
  Jannetje, 24 januari 1860 Leiden.
  Paulus, 21 januari 1862 Leiden.
  [bron: website Regionaal Archief Leiden]

  BEVOLKINGSREGISTER, Leiden, nr. 1120, 1849, folio 264, volgnr. 263:
  P. Kikkert, oud 27 jaar, koopman, Ned. Herv., wijk 3, Kraaijerstraat 276.

  UIT DIT HUWELIJK TWAALF KINDEREN:
  1. Josina Kikkert,
   Geboren te Leiden op 12 oktober 1849, overleden aldaar ca. 23 juli 1890, oud 40 jaren.
   Gehuwd te Leiden op 26 april 1871 met Gerrit Tegelaar, geboren te Leiden op 26 december 1849, van beroep sigarenmaker, koopman, overleden te Leiden op 8 augustus 1933, oud 83 jaren, zoon van Gerrit Tegelaar en Jannetje Benning.
   Gerrit huwde (2) te Leiden op 10 september 1890 met Cornelia Hanselaar, geboren te Leiden op 17 oktober 1843, overleden aldaar op 3 juni 1916, oud 72 jaren.
  2. Hendrik Kikkert,
   Geboren te Leiden op 1 april 1851, van beroep kastelein, tapper, barbier (1890) te Rijnsburg, overleden in 1921.
   Gehuwd (1) te Rijnsburg op 1 oktober 1879 met Martina van der Vijver, geboren te Rijnsburg op 11 februari 1850, overleden aldaar op 26 april 1886, oud 36 jaren, dochter van Gerrit van der Vijver en Janna van den Haak.
   Gehuwd (2) te Leiden op 15 juni 1886 met Geertje Ligtvoet, geboren te Leiden op 18 juli 1865, van beroep dienstbode, dochter van Hermanus Ligtvoet, stoelenmaker te Leiden en van Bartha Ouwerkerk.
   Uit dit tweede huwelijk tenminste een kind: Sientje.
  3. Maria Kikkert,
   Geboren te Leiden op 11 juli 1852, overleden aldaar op 25 december 1852, oud ruim 5 maanden.
  4. Sara Maria Kikkert,
   Geboren te Leiden op 7 augustus 1853, van beroep dienstbode (1880).
   Gehuwd te Leiden op 16 juni 1880, ondertrouw aldaar op 4 juni 1880 met Johannes Guleij, geboren te Leiden op 6 januari 1858, van beroep behanger, zoon van Johannes Guleij, van beroep spinner en van Jannetje Trouwee.
  5. Jannetje Kikkert,
   Geboren te Leiden op 15 maart 1855, overleden aldaar op 29 december 1855, oud 9 maanden.
  6. Catharina Kikkert,
   Geboren te Leiden op 21 september 1856.
   Gehuwd te Amsterdam op 11 december 1878 met Pieter van der Kolk, geboren te Leiden, Levendaal 361 op 24 oktober 1855, van beroep kleermaker milicien (1878), kleermaker (1892), faillissement uitgesproken in 1896, daarna vertrokken naar Amsterdam, zoon van Jacobus van der Kolk, van beroep barbier en van Christina Elisabeth de Groot.
  7. Paulus Kikkert,
   Geboren te Leiden op 6 oktober 1858, overleden aldaar op 25 november 1858, oud 7 weken.
  8. Jannetje Kikkert,
   Geboren te Leiden op 24 januari 1860.
   Gehuwd te Leiden op 2 juli 1879 met Nicolaas Crama, geboren te Leiden, Waardgracht op 1 februari 1858, van beroep manufactuurverver, werkman, zoon van Nicolaas Crama, bouwman, sjouwer en van Jannetje Zaalberg.
  9. Paulus Kikkert,
   Geboren te Leiden op 21 januari 1862, van beroep sigarenmaker.
   Gehuwd te Rijnsburg op 21 augustus 1884 met Marijtje Haasnoot, geboren te Rijnsburg op 20 augustus 1864, overleden aldaar op 20 oktober 1942, oud 78 jaar, dochter van Dirk Haasnoot en Louiza Cornelia van der Vijver.
  10. Leendert Kikkert,
   Geboren te Leiden op 5 oktober 1864, van beroep sigarenmaker.
   Gehuwd te Leiden op 6 februari 1889 met Jannetje Verbeek, geboren te Leiden op 21 april 1858.
   Uit dit huwelijk tenminste twee kinderen: Paulus en Leendert.
  11. Geertrui Kikkert,
   Geboren te Leiden op 6 november 1866, overleden aldaar op 27 november 1866, oud 3 weken.
  12. Geerardus Kikkert,
   Geboren te Leiden op 12 april 1871, overleden te Utrecht op 1 april 1955, oud 83 jaren.
   Gehuwd te Leiden op 28 augustus 1895 met Maria Catharina Diemel, geboren te Leiden op 5 september 1874, overleden aldaar op 28 augustus 1932, oud 57 jaren, dochter van Petrus Franciscus Diemel en Jacoba Kooreman.
 9. Reijnier Kikkert,
  Geboren te Leiden op 2 augustus 1824, van beroep fabrikeur, ontvanger in de stadsbank van Leening (1869-1874), houder van een bank van lening (1870), overleden te Leiden op 29 mei 1874, oud 49 jaar.
  Gehuwd (1) te Leiden op 23 november 1853 met Johanna Maria Vogelenzang, geboren te Leiden op 17 juni 1825, overleden aldaar in het kraambed op 26 november 1868, oud 43 jaar, dochter van Martinus jr. Vogelenzang, van beroep rokjesfabrikeur en van Johanna van Vianen.
  Gehuwd (2) te Leiden op 23 juni 1869 met Maartje Schouten, geboren te Alkemade op 30 november 1827, overleden na 1874, eerder weduwe van Frans Los Jillisz, dochter van Dirk Schouten, van beroep bouwman en van Antje van Amerongen.

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 5 augustus 1824, [nr. 709]:
  Verschenen Feije Kikkert, oud 36 jaren, Vachtenblooter, wonende op de Heeregracht, Wijk 8, No. 815, welke ons heeft verklaard, dat Josina Christina Brevee zijne huisvrouw op den 2den Augustus 1824 des Avonds ten tien uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Reijnier.
  Getuigen:
  Theodorus Dozij, wonende aan het Utrechtsche Veer, oud 35 jaren, Vachtenblootersknecht.
  Gerrit van der Starre, wonende op het Levendaal, oud 42 jaren Vachtenblootersknecht.
  [bron: website Regionaal Archief Leiden]

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 18 juni 1825, nr. 627:
  Verschenen Martinus Vogelenzang Junior, oud 33 jaren, Rokjes Fabrikeur, wonende op de Heeregracht Wijk 7 No. 146 welke ons heeft verklaard, dat Johanna van Vianen, zijne huisvrouw, op den 17den Junij 1825 des namiddags ten 4 uren, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Johanna Maria.
  Getuigen:
  Jan Mark, wonende in de Vestestraat, oud 50 jaren, gepensioneerd militair.
  Gerrit de Ridder, wonende op het Beestemarktje, oud 53 jaren, Bouwer.
  [bron: website Familysearch]

  GEBOORTEAKTE, Alkemade, 1 december 1827, blz. 19:
  In het jaar 1827, den eersten der maand December des namiddags ten 5 ure, is voor ons Burgemeester van Alkemade b.a. Officier van den Burgerlijken Stand verschenen
  Dirk Schouten, oud 32 jaren, van beroep Bouwman, wonende in deze Gemeente, welke ons heeft verklaard dat zijne huisvrouw Antje van Amerongen op den 30sten der maand November 1827 des morgens ten 8 ure bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Maartje.
  De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Cornelis van Egmond, oud 35 jaren, van beroep Arbeider en van Dirk van Greuningen, oud 47 jaren, van beroep Kantoorbediende, wonende beiden alhier, en hebben de Vader en de getuigen deze na voorlezing met ons geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEZINSKAART, Leiden:
  Kikkert Reinier.
  Beroep: fabrikeur.
  Geboren 2 augustus 1824 Leiden.
  Leeftijd 29.
  Vogelenzang, Johanna Maria.
  Huwelijk 23 november 1853 Leiden.
  Geboren 17 juni 1825 Leiden.
  Kinderen:
  Feije Reinier, 25 juni 1854 Leiden.
  Martinus, 20 november 1855, Leiden.
  Reijnier, 2 november 1856 Leiden, overleden 18 juni 1857 Leiden.
  Reijnier Hendrik, 2 juni 1858 Leiden, overleden 19 juni 1860 Leiden.
  Jacob, 30 april 1860 Leiden.
  Reijnier, 9 juni 1861 Leiden, overleden 31 augustus 1861 Leiden.
  Lambertus Johan Christoph, 25 juni 1862 Leiden.
  [bron: website Regionaal Archief Leiden]

  HUWELIJKSAKTE, Leiden, 23 november 1853, nr. 248:
  Reijnier Kikkert, jongman, oud 29 jaren, fabrikeur, geboren te Leijden den tweeden Augustus 1824, wonende aan de Heerengracht alhier, meerderjarige zoon van Feije Kikkert, overleden te Leijden den 18den Januarij 1847 en van Josina Christina Brevee, inbrengster in Stadsbank van leening, wonende aan de Heerengracht alhier tegenwoordig en toestemmende, en
  Johanna Maria Vogelezang, jongedochter, oud 28 jaren, zonder beroep, geboren te Leijdenden 17den Junij 1825, wonende aan den Ouden Rijn alhier, meerderjarige dochter van Martinus Vogelezang Junior, overleden te Leijden den 7den Junij 1850, en van Johanna van Vianen, zonder beroep, wonende aan den Ouden Rijn alhier tegenwoordig en toestemmende.
  Getuigen:
  Paulus Kikkert, oud 31 jaren, koopman, wonende in de Kraaijerstraat, broeder des bruidegoms.
  Adrianus verhoog, oud 31 jaren, metselaar, wonende aan den Nieuwen Rijn, behuwdbroeder van den bruidegom.
  Johannes Vogelezang, oud 29 jaren, fabrikeur, wonende aan den Ouden Rijn, broeder van de bruid.
  Anthonie Nicolaas Visser, oud 51 jaren, gemeentebode, wonende op de Breedestraat, goede bekende.
  [bron: website Regionaal Archief Leiden]

  OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 28 november 1868, nr. 1002:
  Verschenen [aansprekers] welke ons verklaard hebben dat op den 26sten November 1868 des middags te 3 uren, in het huis op de Heerengracht binnen deze gemeente overleden is: Johanna Maria Vogelezang, geboren te Leijden, oud 43 jaren, zonder beroep, gewoond hebbende in voornoemd huis; gehuwd met Reijnier Kikkert, dochter van Martinus Vogelezang en van Johanna van Vianen, beide overleden.
  [bron: website FamilySearch]

  HUWELIJKSAKTE, Leiden, 23 juni 1869, nr. 156:
  Reijnier Kikkert, oud 44 jaren, ontvanger in stadsbank van leening, geboren te Leijden, wonende aan de Heerengracht alhier, weduwnaar van Johanna Maria Vogelezang, meerderjarige zoon van Feije Kikkert en van Josina Christina Brevee, beiden overleden, en
  Maartje Schouten, oud 41 jaren, zonder beroep, geboren te Alkemade, wonende aan de Heerengracht alhier, vermoedelijk weduwe van Frans Los Jilleszoon, zijnde bij vonnis van de arrondissementsregtbank te Leijden indato den 25sten Junij 1867 uitsprekend dat er regtsvermoeden bestaat dat genoemde hare man is overleden, bij welk vonnis tevens aan de Comparante verlof is verleend om een ander huwelijk aantegaan, meerderjarige dochter van Dirk Schouten en van Antje van Amerongen, beide overleden.
  Getuigen:
  Adrianus Verhoog, oud 47 jaren, metselaar.
  Johannes Vogelezang, oud 45 jaren, fabriekant, aanbehuwdbroeders van den bruidegom.
  Frans Los, oud 62 jaren, schipper, goede bekende.
  Evert Los, oud 28 jaren, schipper, aanbehuwdbroeder van de bruid, allen wonende te Leijden.
  [bron: website Regionaal Archief Leiden]

  OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 1 juni 1874, nr. 513:
  Verschenen [aansprekers] welke ons verklaard hebben dat op den 29sten Mei 1874 des middags te 4 uren, in het huis op de Heerengracht binnen deze gemeente overleden is: Reijnier Kikkert, Inbrenger in de Stadsbank van leening, oud 49 jaren, geboren te Leiden in het jaar 1824, gewoond hebbende in voornoemd huis, gehuwd met Maartje Schouten, eerder weduwenaar van Johanna Maria Vogelezang, zoon van Feije Kikkert en van Josina Christina Brevee, beide overleden.
  [bron: website Familysearch]

  UIT HET EERSTE HUWELIJK NEGEN KINDEREN:

  1. Feije Reinier Kikkert,
   Geboren te Leiden op 25 juni 1854, van beroep reiziger (1887).
   Gehuwd te Amsterdam op 2 januari 1879 met Johanna Haverkamp, geboren te Amsterdam op 2 maart 1850.
  2. Martinus Kikkert,
   Geboren te Leiden op 20 november 1855.
  3. Reijnier Kikkert,
   Geboren te Leiden op 2 november 1856, overleden aldaar op 18 juni 1857, oud ruim 7 maanden.
  4. Reijnier Hendrik Kikkert,
   Geboren te Leiden op 2 juni 1858, overleden aldaar op 19 juni 1860, oud 2 jaar.
  5. Jacob Kikkert,
   Geboren te Leiden op 30 april 1860.
  6. Reijnier Kikkert,
   Geboren te Leiden op 9 juni 1861, overleden aldaar op 31 augustus 1861, oud bijna 3 maanden.
  7. Lamberthus Johan Christof Kikkert,
   Geboren te Leiden op 25 juni 1862.
  8. Reijnier Kikkert,
   Geboren te Leiden op 4 januari 1864, overleden aldaar op 5 maart 1867, oud 3 jaar.
  9. Willem Kikkert,
   Geboren te Leiden op 19 februari 1867, overleden aldaar op 30 maart 1870, oud 3 jaar.
  10. Josina Johanna Maria Kikkert,
   Geboren te Leiden, Heerengracht op 12 april 1868.
   Gehuwd te Amsterdam op 4 augustus 1887 met Klaas de Vries, geboren te Ferweradeel op 25 februari 1861, van beroep timmerman, eerder weduwnaar van Grietje Lettinga, zoon van Wijbe Sijtzes de Vries, van beroep timmerman en van Hiltje Gerrits Buursma.

[Laatst gewijzigd op 17 maart 2019]

HOME GENERATIE  7 GENERATIE  9 KWARTIERSTAAT  BROUWER