KWARTIERSTAAT  VAN  SONJA  EN  JOHN  BROUWER
GENERATIE  10

512. Arie Pietersz BROUWER,
Zoon van Pieter Ariensz Brouwer [nr. 1024] en Marritje Leenderts van Wijngaarden [nr. 1025], geboren ca. 1655, mogelijk aan de Boterdijk onder Uithoorn, gedoopt in de Mennonietekerk te Mijdrecht op 19 april 1676, Doopsgezind, van beroep veeboer, overleden in zijn boerderij aan de Boterdijk onder Uithoorn in juni 1721, oud ca. 66 jaar.
Gehuwd (1) te Mijdrecht voor 1684 met Neeltje Dircks MAN, geboren te Thamen ca. 1660, overleden te Uithoorn tussen 1684 en 1697.
Gehuwd (2) ca. 1695, waarschijnlijk in de Mennonietenbuurt te Mijdrecht met Grietje Jans COCK, geboren ca. 1675, overleden te Uithoorn tussen 1716 en 1721.

DOOPREGISTER, Mijdrecht, Menn. Kerk, 19 april 1676:
Arij Pietersz Brouwer, gedoopt door Van Dijl.

NOTARISAKTE (M.de With), Uithoorn, 5 februari 1684:
Deze akte betreft de uitvoering van de boedelscheiding van de nalatenschap van de ouders van Neeltje Dirks Man.
Arij Pietersz Brouwer wordt daarbij vermeld als haar echtgenoot.

DOOPGETUIGE (Arie):
Op 2 januari 1684 in de Geref. kerk te Nieuwkoop van Niesjen, dochter van Pieter Jacobs Kats en Aeltje Pieters (mede getuige Geertje Cornelis).
Op 6 april 1687 in de Geref. kerk te Nieuwkoop van Niesje, dochter van Pieter Jacobsz Kats Aeltje Pieters Brouwer (mede getuige Geertje Kornelis Plemper).

NOTARISAKTE (A.van der Meer), Mijdrecht, 8 mei 1695, nr. 786:
Conditien waer van Claes Jansz van de Boterdijck onder Uijthoorn bekent vercocht, ende Arie Pietersz Brouwer, wonende mede aldaer gecocht te hebben een Campje hoij off weijland gelegen onder den gerechte van Uijthoorn groot omtrent 500 roeden, belent ten oosten en suijden des kopers, westen Arie Dircksx Man, en noorden de watering, partijen bekent, voor de somma van f 70.-

NOTARISAKTE (A.van der Meer), Mijdrecht, 6 mei 1700, nr. 1146:
Maakgescheid tussen Ariaentje Claes van Velsen, weduwe en boedelharster van Arien Dircksz Man, wonende aan de Boterdijk onder Uithoorn, geassisteerd door haar broers Jan en Aert ter eenre, en Claes Jansz Man en Arien Pietersz Brouwer als momboirs en voogden over Aeltjen Ariens Man, oud omtrent 15 en een half jaar, Jan Ariensz Man, oud ruim 6 jaren en Neeltje Ariens Man, oud omtrent 1 jaar, te samen kinderen en erfgenamen van Arien Dircksz Man, hun vader zaliger, ter andere zijde.
[OPMERKING: Claes Jansz Man en Arie Pietersz Brouwer zijn zwagers van Ariaentje Claes van Velsen]

NOTARISAKTE (A. van der Meer), Mijdrecht, 13 januari 1706, nr. 1582:
Claasz Jansz Man, Arij Pietersz Brouwer en Jan Claasen van Velsen, als voogden over de kinderen van Ariaantje Klaas van Velsen, stellen een huurcedulle op met Dammis Cornelissen Brouwer.
[Fraaie handtekening van Arij]

OPMERKINGEN:
Arie's vrouw Neeltje Dirks Man is zonder kinderen natelaten overleden, want op 10 mei 1712 blijkt haar zuster Marritje Dirks Man de enige erfgenaam van haar oom Arij Jansz Man te zijn.
Arij wordt op 3 april 1714 vermeld als voogd en momboir over Jan Ariesen Man, de zoon van zijn vrouw's broer Arie Dirks Man.
Op 11 augustus 1715 kopen Arie Brouwer en Willem Kobus een huis met een stuk weiland van Jannitje Jans Borst voor de somma van f 200.-, gelegen in de Beswaerde Kerf onder Thamen.

NOTARISAKTE (G.van Ette), Mijdrecht, 11 april 1721:
Arie Pietersz Brouwer, woonende aende Botterdijk onder Uijthoorn, zijnde hij comparant sieckelijck, agt nemende hij comparant op de vooghdije van sijn na te late kind off kinderen met name Marretje en Jan Aris Brouwer, verklaarde de selve met uijtsluijtingh van alle weesmeesteren off geregten, etc. te benoemen tot voogden Claas Jans Man en Claas Jacobs van Veen.
Hen wordt opgedragen de nalatenschap aan de erfgenamen uit te keren wanneer deze 25 jaar oud zijn, of eerder bij huwelijk.

NOTARISAKTE (G.van Ette), Mijdrecht, 22 november 1721:
Inventaris van den boedel en goederen soo als deselve bij Arie Pieters Brouwer in sijn leven weduwenaar en boedelhouder van Grietje Jans Cock sijn beseten en bij hem in Junij deses jaars 1721 mette dood ontruijmd en nagelaten gemaackt bij mij Gerard van Ette notaris des Hofs van Utrecht residerende te Meijdrecht in presentie vande naegenoemde getuijgen ten versoeke van Claas Janse Man en Claes van Veen als gestelde voogden vande voornoemde Arie Pieters Brouwer of sijne naetelate kinderen bij de voornoemde Grietje Jans Cock verweckt ende ten opgeeven van Marretje Aris Brouwer naegelaten dogter van de voornoemde Arie Pieters Brouwer, huijden deesen 22e November 1721 als, Eerstelijck een huijs, erff, berg en schuur staende ende leggende aende Botterdijck onder den geregte van den Uijthoorn belent ten zuijden Claas Verbent en noorden Leentje Barten.
Item omtrent 27 mergen 94 roeden soo hoij als weijland leggende in Steenwijck aan de Botterdijck onder den Uijthoorn belent ten zuijden Claes de Boer, westen 't Jaagpad, noorden Leentje Barten en oosten de Botterdijck.
Item omtrent een mergen landts leggende onder Aalsmeer, belent ten zuijden Willem Jacobse, westen d'Erffgenamen van Jacob Jacobse, noorden Pieter Lijsje en Oosten dijck.
Nog omtrent 2 mergen land gelegen bij de stad en onder Jurisdictie van Haerlem en Haarlemmerlieden, strekkende van Spare tot de Somerwegh.
Item nog 5 turf ackertjes grood omtrent 400 roeden leggende inde Vrije Noordveen belent ten zuijden, oosten en westen de weduwe Hendrik Schipper en Cornelis Dirks Swanenburgh.
Een obligatie groot in Capitaal vijff hondert guldens: spreeckende ten laste van Claas Smit ofte deselffs ....... te Thamen lopende tegen drie guldens ten hondert int jaar, zijnde vand' 1 Meij 1707.
Nog een obligatie groot in Capitael 600 guldens spreeckende ter laste van 't gemene Land staende ten Comptoire der Stad Lijden op den naam van de kinderen van Cornelis Leendertse jegens 4% certo sijnde vand' 31 maart 1699.
[Voorts:] 19 melck koeije, 4 melck vaerse, 2 guijsde vaerssen, 1 guijsde koe, 1 stier, 6 pincke, 11 kalveren, 7 swijne, item nog omtrent 40 koe hooij, 72 stucks kasen, 2 vierendeels boter, item nog in verschijde Specien inde Boedel in contanten bevonden f 2,339:10:8, Item nog 59 onbekende goude stucken geld wegende omtrent 3 vierendeels, Nog omtrent 50 onbekende stucken silvergeld wegende omtrent 14 en 1/2 lood.
Ongemunt goud en silver: Vier gouden ringen, een silvere tuijg, een silvere hefdmesje, een silvere vorck, een hefd van een mes.
Linne en wolle: 16 Tafellakens, 25 servette, 9 lakens, 18 hensdoecke, 17 soo mans als vrouwe hemde, 35 soo kusse als Peulue slopen, 3 Nagtmantels, 1 Luiermand met sijn toebehoren, 3 heele Nieuwe linne webbens, 9 dito stucke Nieuw linne, 4 bedde, 15 bedde kussens, vijf peuluws, dertien deeckens.
Koper en tin: 37 Nieuwe tinne lepels, 6 dito bekers, een nieuwe dito beker, een dito boter pot, 6 dito schotels, 2 kopere bes.
Panne, 9 kopere ketels, 3 metale Potte.
[Voorts:] 1 klock, een ijsere kr..a, 2 schale en gewigt.
Eijndelijck nog eenige potte, pannen en andere klijnigheden, mitsgaders alle de gereedschappen tot de Bouwerije behorende vermits sulx de voogden is bekend, werd alhier om corthijtshalve overgeslagen.
Aldus geinventariseerd ten daage en jare als boven en heeft de voorn: Marretje Aris Brouwer verklaart desen Inventaris en opgeving te weesen deugdelijck en opreght sonder haars weetens daar van iets affgehouden off ter Quades trouwe verswegen te hebben, directelijck nog indirectelijck, belovende met te min soo wanneer haar nae deese iets openbaar werd, 't zij tot voor off nadeel van deesen Boedel t'allen tijde daar meede deesen inventaris te sullen complementeren en desnoots met Eede te sullen certificeeren, dat aldus assieerde ten sterfhuijse van voornoemde Arie Pietersz Brouwer, staende aende Botterdijck onder den geregte van den Uijthoorn ter presentie van Jan Pietersz Cock en Jan Aris Man als getuijgen hiertoe versogt.
[was getekend:] Claes Janz Man, Claas van Veen, Marritje Aris Brouwer, Jan Ariese Man en Jan Pieterse Kok.

NOTARISAKTE (G.van Ette), Mijdrecht, 10 juni 1723:
Compareerde voor mij Gerard van Ette, Nots: s'Hoffs van Utrecht Resideerende te Mijdrecht in Presentie van de nae genoemde geuijgen Gerbrand Teunis Deecken en Marritje Aris Brouwer, Echteld: naegelaten dogter van Arie Pieters Brouwer, wonende aande Hondebuurt onder den Uijthoorn ter Eenre en Claas Janse Man en Claas van Veen als voogden over Jan Aris Brouwer, minderjarige naegelaten soon van voorn: Arie Pieters Brouwer volgend de acte daarvan op den 11e april 1721 voor mij nots: en seeckere getuijgen gepasseert ter andere sijde, ons nots: en getuijgen bekend.
Te kennen gevende sij comparanten met elkanderen te hebben naegesien en geexamineert de staat en gelegenthijt des naegelaten boedels vande voorn: Arie Pieters Brouwer en daar uijt nae rijp overleg overwogen te hebben waarmede elck sijn Erffportie souden kommen worden voldaen, so verklaarden sij comparanten nae alvorens den Huijsraet en Inboedel soo van kisten, kasten, linne, wolle, koper en tin, ongemunt goudt en silver, als andersints als meed:
Haeff en vee en alle t' geene tot de bouwerije was behorende onder elkanderen te hebben verdeelt en sij, tweede comparanten hare portie als meede t' geen van deselve goederen nog int gemeen was publiq hadden doen verkopen en daar van elck zijn geregtelijcke portie te hebben getrocken, omtrent de verdere goederen met den anderen in alle min en vriendtschap te sijn geschift, geschijden en verdeelt in maniere als volgt:
Eerstelijck is aende eerste comparante in voldoening van haar erffportie aanbedeelt een obligatie groot in capitaal vier hondert guldens, spreeckende ten laste van Claas Smith offte desselfs erffgenamen te Thamen, loopende tegens drie guldens ten hondert int jaar sinde van dato 1 Meij 1707.
Item voor haare geregte portie van de Contanten in den boedel bevonde f 1,169:15:0.
Eijndelijck nog tot gelijckstelling van de obligatie van f 640.- de tweede comparant aanbedeelt, een somma van f 110.- welcke voorz: somma sij Eerste comparante bij onderteeckeninge deeses bekenden ontfangen te hebben.
Waar tegens de voogden voor haar minderjarige is aanbedeelt:
Eerstelijck een obligatie groot in capitaal ses hondert en veertig guldens, spreeckende ten laste van 't gemeene land staande ten Comptoire der stadt Lijden op de naam vande kinderen van Cornelis Leenderts jegens 4% sijnda van dato 31 maart 1699 no. 6 fol: 88, numm. 3025, Reg. fol: 329.
Nog voor haare portie inde Contante Penningen een somma van f 1,059:15:12, sijnde hier affgetrocke den somma van f 110.- dewelcke de 2e Comparenten door de bovenstaande obligatie meerder als haar portie was aanbedeelt en sij aande 1e comparante hadden uijtgekeert.
Eijndelijck nog een somma van f 148.- tot voldoening van hare portie in den huijsraad en inboedel dewelcke onverkoght was gebleven en door de eerste comparante ter verz: is opgenomen.
Welcke voors: schiffting, schijding en deling nae dat sij comparanten deselve van Post tot Post een en meermalen hadden naegesien en geexaminereert, sij comparanten verklaarden te Landeeren en approbeeren en daarmeede volkomen genoegen en contement te nemen sonder dat den een tot laste van den anderen eenige actie off pretentie direct of indirect meer Reserveert off openhoud off dat eenige goederen onverdeelt sijn gebleven, als een huijs, erff, berg en schuur met omtrent seven en twintig mergen 94 roeden soo hooij als weijland leggende in Steenwijck aande Botterdijck onder den Uijthoorn, belent ten suijden Claas Verbent, westen 't Jaagpad, noorden Leentje Barten en oosten den Boterdijck.
Item omtrent een mergen landt leggende onder Aelsmeer belent ten suijden Wilm Jacobse, westen de erffgenaemen van Jacob Jacobse, noorden Pieter Lijsje en oosten den dijck.
Nog omtrent twee mergen land gelegen bij de stad en onder de Jurisdictie van Haarlem en Haarlemmerliede, streckende van Spare tot de Somerwegh.
Item nog vijff turff ackertjes groot omtrent vier hondert Roeden leggende in de Vrije Noorderveen, belent ten suijden, Noorden en oosten de weduwe Hendrick Schipper en Cornelis Dirck Swanenburgh, in welcke goederen ider van hun comparanten sijne portie reserveert.
Bekende wijders ider de beschijden tot hun aanbedeelde behorende voor soo verre die in den boedel bevonden sijn geweest nae sig genomen te hebben, quiterende den een den anderen van alles belovende daar op den een den anderens aanbedeelde rustig en vredig te sullen laeten possideeren en gebruijcken en voor alle namaning costen schadeloos ten allen tijde op ende jegens een jegelijck 't sij in en buijten regten te sullen bevrijden ten dien eijnde voor bedagtelijck renuncieerende van herschijding en Relieff en alle middelen deesen, off den .....hoven derselven contrerieerende.
Eijndelijck verklaarden sij eerste comparanten door het passeeren der voorn: schijding van al het geen 't haar van den voorn: haren vader Arie Pieters Brouwer was competeerende door den voorn: voogden ten vollen voldaan te sijn, derhalven deselve ten vollen Quiteerende bij deesen haar bedanckende voor haar gedane bewind en administratie, belovende de selve en haar nakomelingen ter sake voors: voor alle naamaninge op ende jegens een igelijck t'sij in en buijten Regten ten allen tijde cost en schadeloos te sullen bevrijden.
Tot naarcominge vant' geene verstaat verbinden sij comparenten hare Personen en goederen, so hebbende als gekrijgende, deselve subjecteerende alle Regters ende geregten en speciael den Ed: Hove van Utrecht.
Aldus gedaen en gepasseert ten huijse van den laasten comparant staande aanden Amstel onder Mijdrecht, ter presentie van Cornelis Philips de Jong en Cornelis Jacobs de Jong als getuijgen hier over versogt.
[w.g.:] Gerrebrant Teunisz Deken, Marritje Aris Brouwer, Claes Jansz Man, Claes van Veen, Cornelis Philipus de Jong en Cornelis Jacobs de Jong.

NOTARISAKTE (G.van Ette), Mijdrecht, 30 juli 1741:
Compareerde Jan Brouwer, meerderjarigh Jonghman, wonende aan de Amstel, ende verklaarde dat Claes Jansz Man en Claas van Veen als gestelde voogden van sijn vader Ari Pieterz Brouwer aan hem Compt: van haar gedane administratie hadde gedaan behoorlijcke ...... en Verantwoording, etc.

NOTARISAKTE (H.van Voorst), Thamen 29, maart 1748, Fol: 165:
Op Heede den 29e Maart 1748 compareerde voor mij Hendrik van Voorst, Nots: 's Hoove van Utrecht, resideren te Thamen aan den Amstel ter presentie van de nabeschreven Getuijgen Gerbrand Deecken, Weduwnaar en boedelhouder van Marietje Arisz: Brouwer (bij welke den zelven levende en blijkende geboorten is hebbende) wonende aan de Boterdijk onder den Edelen geregte van den Uijthoorn ter Eenre, en Jan Arisz: Brouwer wonende aan den Amstel onder Mijdregt ter andere zijde (mij Notaris bekend) tezamen Erfgenamen ab intestato van Arie Pietersz Brouwer, te kennen gevende zij Comparanten dat bij scheijding en deijling der goederen welke den voornoemde Arie Pietersz Brouwer met de Dood heeft ontruijmd en naargelaten bij de gemelde Erfgenamen nog onverdeeld zijn gebleven de navolgende vaste en onroerende goederen, bestaande:
Eerstelijken een Huijs, Erf, Berg en twee schuuren benevens seven en Twintig mergen vier en 't Negentigs Roeden zoo weij als Hoijland, staande en leggende agter en Naast den ander in de polder van Steenwijk onder den Edelen geregte van den Uijthoorn tegenwoordig bij den Eersten comparants bewoond en gebruijkt wordende.
Item nog vierhonderdvijfenveertig Roeden zo Accers als Water gelegd in de polder genaamd de Noordveen onder den Edelen geregte van Amstelveen.
Item nog eenige stukjes land leggende in des Bannes van Aalsmeer dat bij dezen onverdeeld en in het gemeen zal blijven.
Ende alzo het de Comparanten niet onconvenieerd de gemelde Goederen (buijten 't gene voors: onder Aalsmeer is leggende) langer in het gemeen te houden, zoo verklaarden de comparanten met den anderen in alle min en vriendschap dezelve te hebben geschift en gescheijden en verdeel in maniere als hier navolgd.
Eerstelijk dat de Eerste comparant voor zijn aandeel zal hebben en in eijgendom possideren het voorz: huijs en Erf, berg en schuuren met al het gene daar op en aan Hard en Nagelvast is, benevens Twee en Twintig mergen Vier en 't Negentig Roeden zo weij als Hoijland en Accers staande en leggende als voors:
onder den Edelen Geregte van den Uijthoorn, belend ten Oosten Kornelis Verbent cums., ten Westen Vreek Tijsz Cruijs offte de gene die met Regt daar naast geland en gelegen zijn, ten Zuijden de gemene weg en Noorden de Zijdelmeer.
Item is den Eersten Comparant nog voor zijn portie aangedeelt vierhondert vijf en veertig Roeden zo Accer als Water leggende in de polder genaamd de Noordveen onder Amstelveen voornoemd.
Waar en tegen de Tweede Comparant voor zijn portie en aandeel zal hebben zekere drie kampen zo Hoij als weijland groot tezamen vijf mergen leggende als vooren in de polder van Steenwijk, belent ten Oosten Cornelis Verbent cums., ten westen den Eersten Comparant, ten Zuijden den Gemene Weg en Noorden den Eersten Comparant.
Item zal den Eersten Comparant aan den Tweeden Comparant volgens gemaakte Accoord en Egalisatie deser Scheijdinge nog moeten Uijtkeren een somma van Seshonderd Guldens, die de Tweede Comparant ook bekend uijt handen van den Eersten Comparant ontfangen te hebben en daar van voldaan te zijn, hem daarvan quiterende bij dezen.
Met welke voorenstaande Schiftingen en Scheijdingen en Verdeijlingen de Comparanten verklaarden te vrede te zijn zonder dat den Een op des anders aan bedeeld ietwes meer te Reserveren hebben, belovende over zulx dezen aangaande geen anderen, van deze offte doen Eijsschen directelijk offte indirectelijk in regts off daarbuijten nemaar haar Elx met het geen voorsz: staat te houden voor gecontenteerd.
Renunciderende ten dien Eijnde van Herscheijdinge en Relief, Blijvende midlerwijl de stukjes land onder Aalsmeer tussen de Comparanten nog Gemeen en Onverdeeld.
Tot naarkominge van het geene voorz: staat verbindes de Comparanten wedersijds hare persons en Goederen dezelve subjecterende alle Heers Hoven regters en geregts en Speciaal des Edelen Hove van Utrecht.
Aldus gedaan is gepasseert aan den Amstel onder Mijdregt, ter presentie van Jacob de Jong en Jan de Hoop als getuigen hier toe versogt.
[getekend:] Gorrebrant Deken, Jan Brouwer, Jacob de Jong, Jan de hoop, en H. van Voorst, notaris.

513. Grietje Jans COCK,
Dochter van Jan Cock [nr. 1026] en N.N., geboren ca. 1675, mogelijk in Haarlemmerliede, Thamen of Woubrugge, overleden te Uithoorn tussen 1716 en 1721.

OPMERKING:
Grietje zou de dochter kunnen zijn van Jan Cock, die in 1675 wordt vermeld als schout van Aalsmeer (Kohier van de 1e 200e penning van Rijnland).

KINDEREN VAN ARIE BROUWER EN GRIETJE COCK:
 1. Marietje Brouwer,
  Geboren te Uithoorn aan de Boterdijk in 1698, Doopsgezind, vanaf 30 maart 1736 belijdend lid van de Geref. Kerk, overleden te Uithoorn tussen 1737 en 1748.
  Gehuwd te Kudelstaart in de Geref. kerk op 17 januari 1723 met Gerrebrand Deken, gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 26 december 1692, van beroep boer aan de Boterdijk in Uithoorn, Schepen van Uithoorn in 1736/37, overleden te Uithoorn op 3 juli 1750, oud 57 jaar, zoon van Teunis Gerbrands Deeken en Annetje Pieters Brack.

  ONDERTROUWREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 26 december 1722:
  De Acte ieder 6 guld: Gerrebrandt Teunisze Deken J.M. van Nieuwkoop En Merregje Arisze Brouwer J.D. wonende onder het Gerecht van Uithoorn aangetekent te Kudelstaart den 26 December 1722 hebben hunne 3 huwelijksche voorstellingen in onze Kerk gehad, waar van hun betoog is gegeven naar Kudelstaart den 10 Januari 1723.

  DOOPREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 30 maart 1736 (Goede Vrijdag):
  Mareijtie Arisdr. Brouwer van de mennonitische gesintheit, huijsvrouw van Gerbrand Deken, wonende aan de Boterdijk, na dat sij alvorens daar van afstant had gedaan, en belijdenisse van de ware Christelijke gereformeerde religie.
 2. Jan Brouwer,  zie nr. 256.
  Geboren aan de Boterdijk onder Uithoorn in 1716, gedoopt in de Mennonietenbuurt onder Mijdrecht in de Doopsgezinde kerk in oktober 1767 door Pieter van Dam, van beroep landbouwer in de Mennonietenbuurt aan de oostzijde van de Amstel, overleden te Mijdrecht op 28 maart 1789, oud 73 jaar.
  Gehuwd (1) te Mijdrecht in januari 1742 met Aegje Pieterse Mandere, geboren te Mijdrecht ca. 1695, Doopsgezind, overleden in de Mennonietenbuurt onder Mijdrecht tussen 1749 en 1764 , eerder weduwe van Willem Jansz Bregt.
  Gehuwd (2) te Mijdrecht in augustus 1764 (voor 11 september 1764) met Geertje Martens Goedhart.
514. Maarte Jansz GOEDHARD,
Zoon van Johan (Jan) Tijse Goethart [nr. 1028] en Weijntje Maertens Boshof [nr. 1029], gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 11 december 1695, overleden aldaar op 31 oktober 1766, oud 70 jaar.
Gehuwd (1) te Noorden in de Geref. kerk op 1 mei 1718 met Barber Thijsse FOKKER, geboren te Noorden, Gereformeerd, overleden te Noorden tussen 1730 en 1734, dochter van Mathijs Dircksz Fokkert en Trijntje Jans de Jonge.
Gehuwd (2) te Mijdrecht in de Geref. kerk in het 1e kwartaal van 1734 met Neeltje Chielen GOEDTKNEGT.
Gehuwd (3) te Noorden in de Geref. kerk op 15 augustus 1756 met Immetje VAN DER SCHILDEN, geboren te Zevenhoven, Gereformeerd, eerder weduwe van Dierk Bonset.

OPMERKING:
Maarte heeft waarschijnlijk zijn hele leven in Westveen gewoond.
Dit gebied ligt direct ten Z.O. van Noorden, begrensd door de Kromme Mijdrecht, Woerdense Verlaat, de Nieuwkoopse Plassen en de Noordsebuurt.

DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 11 december 1695:
Een kind gedoopt tot Noorden en genaamd Maarte, de vader Jan Teijse Goedhard, de moeder is Weijntje Maartense Boshof.

HUWELIJKSAKTE, Noorden, Geref. kerk, 1 mei 1718:
Maarte Janse Goethard, jongeman & Barbara Tijse Focker, jongedoghter, alhier getrout en trouzeel gehaalt.

HUWELIJKSAKTE, Mijdrecht, Geref. kerk, 1734 (tussen 1 januari en 28 maart):
Marten Jansz Goethert, Wr. van Barber Thijsz Focert, o. N. en Neeltje Chiele Goetknegt, o.Mijd.

ONDERTROUWREGISTER, Zevenhoven, Geref. kerk, 30 juli 1756:
Aangetekent Maarten Goedhart, Wednr: van Neeltje Goedknegt, woonachtig onder Noorden, Met Immetje van der Schilden, Wed: van Dierk Bonset, geboren te Zevenhoven en thans ook te Noorden woonagtig.
Zijnde den 15 Augustus te Noorden in den Huwelijksen staat bevestigt.

TROUWREGISTER Zevenhoven, Geref. kerk, 15 augustus 1756, inv. nr. 83, blz. 15:
Maarten Goedhart wonende te Noorden, weduwnaar van Neeltje Goedknegt, met Immetje van der Schilden, geboren te Zevenhoven, wonende te Noorden, weduwe van Dierk Bosset.
Getrouwd te Noorden.

BEGRAAFREGISTER, Noorden, 31 oktober 1766:
Maarten Goedhart, 2 diep in de kerk.

NOTARISAKTE (G.van Bork), Mijdrecht, 12 december 1766, nr. 695:
Scheijdinge tusschen de erfgenamen van Maarte Goedhart.
Compareerden Cornelis Kruijsheer, als in huwelijk hebbende Weijntje Goethart, Pieter Vink als in huwelijk hebbende Trijntje Goethart, Hendrik Kroese als gehuwt met Aartje Goethard, Pieter Blom in huwelijk hebbende Neeltje Goethard, Heijt van Dam in huwelijk hebbende Grietje Goethard, Jan Adriaans Brouwer in huwelijk hebbende Geertje Goethart, en nog denselven caverende en zig sterk maekende voor Jan en Thijs Goethart, voorts Claas Jansz Fuijk in huw. hebbende Marritje Goethart, zijnde den eerste comparant woonende onder Nieukoop, den 2e, 3e en 4e comparant wonende onder dese gerechte, de vijfde te Gerverskoop, de sesde en sevende sijn onder Mijdrecht woonagtig, te kennen gevende dat den comparanten schoonvader, wijlen Maarten Goethart in de maand oktober jongstleden dese werelt was komen te overlijden, tot zijne eenige kinderen en Erfgenaemen ab intestato heeft nagelaeten.
Dat zij comparanten in qualite voorts onder elkanderen met volkomen ze... hebben verdeelt de .........de goederen bijn den gemelten Maarte Goethart nagelaeten, uijtgezondert zeekere opstal staende op Westveen en het welk de comparanten ijder in qualite voortz:
bij dezen verclaarde aan te deelen en toe te .....en aan voorn: Hendrik Kroese als man en voogd over sijn Huijsvrouw meergemelte Aartje Goethart, mits dat hij ook tot zijn lasten zal neemen te voldaen sodanige somma van vier en sestig gulden, als waar mee de voorsegde opstal is belast.
Zoo als denselve Hendrik Kroes dan ook verclaarde aantenemen met belofte van de verdere Comparanten daar vrij te zullen ...demneren en bevrijden kost en schadeloos houden zoo in als buijten Rechten.
Met alle 't welke de gezamentlijke comparanten verclaaren de nalatenschap van haar hem schoonvader en vader geschijden en verdeelt te hebben, mitsgaders ider zijnne portie van 't beloop derselve ter zomma van sestien guldens 4 stuijvers te hebben ontfangen.

515. Neeltje Chielen GOEDTKNEGT,
Dochter van Chiel Leendertsz Goedtknegt [nr. 1030] en Grietje Willems van Zuijlen [nr. 1031], gedoopt te Zevenhoven in de Remonstrantse kerk op 5 mei 1706, overleden te Noorden tussen 1746 en 1756.

DOOPREGISTER, Zevenhoven, Remonstrantse Kerk, 5 mei 1706:
Neeltje Chielen - Chiel Leendertz Goedtknegt.

KINDEREN VAN MAARTE GOEDHART EN BARBER FOKKER:
 1. Jan Goedhard,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 24 september 1719, woont in 1767 te Schoten bij Haarlem.
  Gehuwd (1) te Noorden in de Geref. kerk op 18 augustus 1743 met Jannetje Cornelis de Lange, geboren te Achtienhoven ca. 1720, overleden tussen 1753 en 1767.
  Gehuwd (2) te Bloemendaal in de Geref. kerk op 11 oktober 1767 met Neeltje Reijniers van der Doos, geboren te Kamerik ca. 1730.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 24 september 1719:
  Jan, zoon van Maarte Janse Goedhard en Barber Tijse.
  Getuige Wijntje Maartens.

  ONDERTROUWREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 2 augustus 1743:
  Acte Pro Deo, Jan Maertensz: Goedthart J:M: van Westveen, wonende onder Nieuwkoop en Jannetje Cornelis de Lange J:D: wonende onder Aghtienhoven zijn bij ons in ondertrouw opgenomen den 2 August:, en betoog naar Noorden den 18 August.

  TROUWREGISTER, Bloemendaal, Geref. kerk, 11 oktober 1767:
  Op betoog van Schoten & Kokkengen getrouwt Jan Maarstense Goedhart, weduwenaar, wonende te Schoten & Neeltje Reijniers van der Doos, JD, geboren onder Camerik thans woonachtig te Kokkengen.
  [Als echtgenote werd eerst vermeld " Jannetje Cornelis de Lange, JD ". Dit was terecht doorgehaald, want Jannetje was Jan's eerste vrouw]

  NOTARISAKTE, Mijdrecht, 1766 (boedelscheiding): zie vader !
 2. Trijntje Goedhard,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 24 augustus 1721, overleden na 1766, mogelijk te Mijdrecht.
  Gehuwd voor 1748 met Pieter Dirksz de Vink.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 24 augustus 1721:
  Trijntje, dochter van Maarte Janse Godhard en Barber Tijse Focker.
  Getuige Neeltje Tijse Focker.

  NOTARISAKTE, Mijdrecht, 1766 (boedelscheiding): zie vader !

  KINDEREN:
  1. Barbara Pieters de Vink,
   Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 4 februari 1748.
  2. Maarten Pietersz de Vink,
   Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 18 januari 1750.
  3. Elsje Pieters de Vink,
   Geboren op Westveen onder Wilnis, gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 22 december 1752, Rentenierster (1829), overleden te Mijdrecht op 3 september 1829, oud 76 jaar.
   Gehuwd met Hendrik Eijkelhoff, geboren onder Maarsen in 1736/37, overleden te Mijdrecht op 11 september 1820, oud 83 jaar.

   OVERLIJDENSAKTE, Mijdrecht, 11 september 1820, nr. 54:
   Den Elfden September 1820 des avonds Zeven uuren, Compareerde voor ons Schout van Mijdrecht belast met den Civielen Staat,
   Willem Boijjing, oud 69 Jaer, Mr. timmerman en Hugo Klaverstijn, oud 54 Jaer, Tuijnman, beijde in deze gemeente wonende en verklarend dat heden namiddag ten drie uren Hendrik Eijkelhoff, geboren onder de gemeente Maarsen (zonder beroep) in den ouderdom van bijna 84 Jaeren, ten Zijnen Huijse in deese Gemeente was Overleden.
   En hebben de Comparanten dese acte na voorlesing desselve met en benevens ons ondertekend, verklarende Huijg Klaverstijn niet te kunnen schrijven.
   [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

   OVERLIJDENSAKTE, Mijdrecht, 4 september 1829, nr. 94.
   In het jaar 1829 den Vierden dag der maand September desvoordemiddags ten Elf ure zijn voor ons Jakob Verdam, Burgemeester en als zoodanig Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Mijdrecht verschenen:
   Jan Eijkelhoff, oud 60 jaren, van beroep Eigenaar en Veenman en Gorseling Smink, oud 56 jaren, van beroep Watermolenaar, wonende beiden te Mijdrecht.
   Zijnde de beide Declaranten Neefs van de zoo straks te noemen Overledene.
   Dewelken aan ons hebben verklaard en aangegeven dat op den derden dag der maand September dezes jaars des nachts ten twaalf ure binnen deze Gemeente in het huis staande in het dorp te Mijdrecht is overleden Elsje de Vink, oud 78 jaren, van beroep Rentenierster, geboren op Westveen onder Wilnis, gewoond hebbende te Mijdrecht; Weduwe van Hendrik Eijkelhof, alhier overleden. Dochter van Pieter de Vink en Trijntje Goedhart, beiden vóóroverleden.
   En hebben wij deze Acte van Overlijden na dezelve aan de Declaranten voorgelezen te hebben met hun beiden onderteekend.
   [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

  4. Neeltje Pieters de Vink,
   Geboren te Noorden en overleden aldaar op 24 januari 1756.

   DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 25 januari 1756:
   Neeltje; dogter van Pieter de Vink & Trijntje Goedhart;
   Getuige: Neeltje Goedhart; huisvr: van Pieter Blom; Lt. te Kamerik.
   [in de kantlijn:] den 28 Jan: kwam de vader dit kindt aengeven, wanneer het ook alhier reets aangetekent is, maer het zelve is den 24 Jan reets o&leeden & dus niet gedoopt.
  5. Jan Pietersz de Vink,
   Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 12 juni 1757.
  6. Neeltje Pieters de Vink,
   Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 15 maart 1761.
  7. Jan Pietersz de Vink,
   Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 3 maart 1765.
 3. Wijntje Goethard,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 31 januari 1723, Gereformeerd, overleden na 1786, mogelijk te Nieuwkoop.
  Gehuwd ca. 1744 met Cornelis Tunisse Cruijsheer, gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 16 februari 1721, zoon van Tunis Cruijsheer en Wijntje Gerrits Swanenburg.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 16 februari 1721:
  Een kind gedoopt en genaamd Cornelis.
  De vader Tunis Cruijsheer, de moeder Wijntje Gerrids Swanenburg.
  EDe getuijgen Grietje gerrids van Niekerx.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 31 januari 1723:
  Wijntje, dochter van Maarte Janse Goethard en Barbera Teijse Focker.
  Getuige Marritge Jans Goedhard.

  NOTARISAKTE, Mijdrecht, 1766 ( boedelscheiding): zie vader !
 4. Neeltjie Goethard,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 3 september 1724, lidmaat Geref. kerk, overleden te Mijdrecht op 21 juli 1801, oud 76 jaar.
  Gehuwd (1) te Kamerik op 17 september 1747 met Pieter Blom, geboren ca. 1720, van beroep bouwman, overleden voor 1772.
  Gehuwd (2) te Zevenhoven op 19 april 1772 met Gerrit Outshoorn,
  [zie ook nr. 570], gedoopt te Nieuwkoop op 14 augustus 1709, Gereformeerd, overleden voor 1791, weduwnaar van Annitie Arise Sampson, [zie ook nr. 571], zoon van Willem Gerritsz Outshoorn en Geertje Janse Oudenes. Gehuwd (3) te Mijdrecht in de Geref. kerk op 1 mei 1791 met Gijsbert Stofberg, geboren ca. 1725, eerder weduwnaar van Grietje Borst.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 3 september 1724:
  Neeltjie, dochter van Maarte Goethard en Barbera Teijse Focker.

  NOTARISAKTE, Mijdrecht, 1766 (boedelscheiding): zie vader !

  ONDERTROUWREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, 4 september 1772:
  Volgens betoog van Zevenhoven is hier ondertrouw opgenomen.
  Gerrit Oudshooren, weduwnaar van Annigje Arijsen Jansen, wonende onder Zevenhoven & Neeltje Goedhart, weduwe van Pieter Blom, wonende onder Meijdrecht.
  Gehuwd den 19 April.

  ONDERTROUWREGISTER, Mijdrecht, 15 april 1791:
  Gijsbert Stofberg, weduwnaar van Grietje Borst & Neeltje Goethart, weduwe van wijlen Gerrit Oudshoorn, beijde woonende alhier.
  Getrout 1 mei 1791.
 5. Aardje Goedhard,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 5 mei 1726, Gereformeerd, overleden te Nieuwkoop op 23 mei 1800, oud 74 jaar.
  Gehuwd (1) te Woerden op 2 december 1752 met Gerrit Hol.
  Gehuwd (2) voor 1769 met Jan Hendrik Christoffelsz Altekroese, geboren te Lienen, Graafschap Tecklenburg ca. 1725, overleden te Zegveld op 30 mei 1807, oud ca. 82 jaar.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 5 mei 1726:
  Aardje, dochter van Maarte Janse Goedhard en Barbara Teijse Focker.
  Getuige Geerdje Heijnderickse Schaijk.

  NOTARISAKTE, Mijdrecht, 1766 (boedelscheiding): zie vader !

  UIT HET EERSTE HUWELIJK EEN DOCHTER:
  1. Barbera Hol,
   Gedoopt te Woerden in de Geref. kerk op 20 januari 1754.

   DOOPREGISTER, Woerden, Geref. kerk, 20 januari 1754:
   Vader Gerrit Hol.
   Moeder Aartje Goethart.
   kind Barbera.

  UIT HET TWEEDE HUWELIJK EEN ZOON:
  1. Asa Altekrusen,
   Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 26 december 1768, van beroep winkelier te Zegveld, en klompenmaker, schipper op Amsterdam, overleden te Zegveld op 1 maart 1837, oud 68 jaar.
   Gehuwd te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 11 november 1791 met Heijltje Gijsberts Noordhoven, geboren te Kattenbroek onder Linschoten, gedoopt te Linschoten in de Geref. kerk op 29 april 1764, overleden na 1845.
 6. Tijs Goethard,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 27 augustus 1730, Gereformeerd, overleden na 1766.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 27 augustus 1730:
  Maarte Jans Goethard en Barbera tijse Focker.
  Getuige Neeltje Tijse Focker.

  NOTARISAKTE, Mijdrecht, 1766 (boedelscheiding): zie vader !
KINDEREN VAN MAARTE GOEDHART EN NEELTJE GOEDTKNEGT:
 1. Grietje Goedhart,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 1 mei 1735, Gereformeerd, woont in 1766 in Gerverskoop, even ten noorden van Harmelen.
  Gehuwd Harmelen in de Geref. kerk op 3 december 1758 met Neijs van Dam.
  Neijs was eerder gehuwd met Grietje Theunisse van Riet.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 1 mei 1735:
  Grietje, dochter van Maarten Janze Goedhart en Neeltje Chiele Goedknegt.
  Getuige Wijntje Maartenze Boshoff.

  TROUWREGISTER, Harmelen, Geref. kerk, 3 december 1758:
  Ondertrouw op 17 november 1758, Gehuwd op 3 december 1758.
  Nijs van Dam, wonende te Gerverskop, weduwnaar van Grietje Theunisse van Riet, met Grietje Meertensz Goedhart, geboren te Noorden, wonende te Gerverskop.

  NOTARISAKTE, Mijdrecht, 1766 (boedelscheiding): zie vader !
 2. Geertje Goedhart,  zie nr. 257.
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 17 juni 1736, vermeld als Gereformeerd lidmaat op 11 juni 1780, overleden te Mijdrecht op 29 juni 1801, oud 64 jaar.
  Gehuwd te Mijdrecht in augustus 1764 (voor 11 september 1764) met Jan Brouwer, geboren aan de Boterdijk onder Uithoorn in 1716, gedoopt in de Mennonietenbuurt onder Mijdrecht in de Doopsgezinde kerk in oktober 1767 door Pieter van Dam, van beroep landbouwer in de Mennonietenbuurt aan de oostzijde van de Amstel, overleden te Mijdrecht op 28 maart 1789, oud 73 jaar.
  Jan was eerder gehuwd te Mijdrecht in januari 1742 met Aegje Pieterse Mandere, geboren te Mijdrecht ca. 1695, Doopsgezind, overleden in de Mennonietenbuurt onder Mijdrecht tussen 1749 en 1764 , eerder weduwe van Willem Jansz Bregt.
 3. Marrietje Goedhart,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 25 augustus 1737, Gereformeerd, overleden na 1766.
  Gehuwd te Mijdrecht in de Geref. kerk op 7 december 1766 met Claas Jansz Fuijk, geboren te Langerak over Lek ca. 1745.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 25 augustus 1737:
  Marrietje, dochter van Maarte Goedthart en Neeltje Giele Goedtknegt.
  Getuige Gerritje Tijsse Fokkert.

  NOTARISAKTE, Mijdrecht, 1766 (boedelscheiding): zie vader !

  TROUWREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, 7 december 1766:
  Sijn hier getrouwt Klaas Vuijk, Mind. JM van Langerak over Lek & Marrijtje Goethart, Meerd. JD van Westveen onder Wilnis, beide hier woonachtig.
 4. Antje Goedhart,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 16 november 1738, overleden voor 1766.
 5. Margie Goedhart,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 21 mei 1740, overleden in 1740/41.
 6. Margie Goedhart,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 5 november 1741, overleden voor 1766.
 7. Giel Goedhart,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 7 juli 1743, overleden voor 1745.
 8. Giel Goedhart,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 17 januari 1745, overleden in 1745.
 9. Giel Goedhart,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 19 juni 1746, Gereformeerd, overleden te Aarlanderveen op 8 september 1778, oud 32 jaar.
516. Pieter Dircksz REIJNSBURGER,
Zoon van Dirck Sijmonsz Reijnsburger [nr. 1032] en Margje Pieters van der Hals [nr. 1033], gedoopt te Oudshoorn in de Geref. kerk op 11 mei 1692, van beroep bouwman, overleden na 1743.
Gehuwd te Woubrugge in de Geref. kerk op 6 december 1722 met Marritje Claesse VAN DER VOORN, geboren te Woubrugge, gedoopt te Ter Aar in de Geref. kerk op 13 februari 1701, overleden na 1735, dochter van Claes Leenderts van der Voorn en Jateris Gerrits van Egmont.

DOOPREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 11 mei 1692:
Is gedoopt Pieter daer vader van is Dirck Sijmensz Schenckevelt & moeder Maritje Pieters, getuijge Pietertje Pieters.
[Opmerking:
De in de doopakte vermelde naam Schenckevelt is een verschrijving.
Uit de protocollen van het Rechterlijk archief te Oudshoorn blijkt dat er in de periode 1691 - 1693 een zoon Pieter geboren moet zijn uit het huwelijk van Dirck Sijmonsz Reijnsburger Margje Pieters.
Nergens in het Oudshoornse doopboek komt er een echtpaar Dirck Sijmensz Schenckevelt en Maritje Pieters voor].

ONDERTROUWREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 1722:
Pieter Dirkze Rhijnsburger, JM in de Ridderbuurt, 1e voorstelling 22 november, trouwt op 6 december te Woubrugge met Marritje Klaes van der Voorn, JD te Woubrugge.

NOTARISAKTE (G. van Ette), Mijdrecht, 19 mei 1735:
Hendrik Verlagen, Coopman in koeijen verkoopt aan Pieter Dircksz Rijnsborger, wonende aan de Hoef onder Meijdrecht een koe voor f 37.-.
Borgen als Principaal: Cornelis van Gaijlick en Jan Arissen Hartvelt, mede wonende aldaar.
[Pieter tekent met een kruis].

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1735-1737, inv. nr. 16, blz. 59v, 1 juni 1736:
Simon en Pieter Dirksz Reijnsburger met Cornelis Davitsz van Willigen, gehuwd met Margje Dirksdr Rijnsburger, verkopen aan hun broers Klaas en Cornelis Dirsz Reijnsburger en aan Cornelis Pietersz van Heijningen de helft in een derde part, en dan nog de laatstgenoemde comparanten twee vijfde in twee derde parten van een partij land in de Grote polder, te verongelden voor 4 morgen, strekkende uit de Zegersloot tot aan Jan en Cornelis Aartsz Vermij en Cornelis Maartensz Stigter, belend ten zuiden de weduwe van Cornelis Willemsz Vermij en ten noorden de voornoemde weduwe, Cornelis Hendriksz Turkenburg en Roel Dierksz, waarvan de resterende porties reeds van de kopers zijn.
Koopsom 751 gulden en 8 stuivers.

NOTARISAKTE (G. van Ette), Mijdrecht, 13 augustus 1736:
Dirk Dirksz Kraan, wonende tot Haserswoude, dog jegenwoordig alhier en Dirk Ariensz Kraan, wonende aan de Hoeff onder Mijdrecht verhuren aan Pieter Dirksz Rijnsburger een huijs met zijn hooijhuijs, schuur en bergh met omtrent 21 mergen soo hooij als weijland staande ende leggende aende Hoeff inde Polder van Bosenhoven onder Mijdrecht, bij den huurder alberijts in het gebruijck, voor den tijt van 5 jaren voor de somma van f 242.- per jaar.
[Pieter tekent met een kruis]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1742-1748, inv. nr. 19, blz. 26, 8 april 1743:
Cornelis Davidsz van Willige en Klaas Dirksz Reijnsburger verkopen aan Pieter Dirksz Reijnsburger, ieder een gerecht zesde deel in een huis, erf, berg en schuur staande in de Ridderbuurt, strekkende van de Noordwetering tot de droogmakerij, belend ten oosten Jacob van Velse en ten westen Willem Sijmonsz Colijn.
Koopsom 300 gulden.

517. Marritje Claesse VAN DER VOORN,
Dochter van Claes Leenderts van der Voorn [nr. 1034] en Jateris Gerrits van Egmont [nr. 1035], geboren te Woubrugge, gedoopt te Ter Aar in de Geref. kerk op 13 februari 1701, overleden tussen 1735 en 1741, mogelijk te Mijdrecht.

DOOPREGISTER, Ter Aar, Geref. kerk, 13 februari 1701:
den 13 februarij 1701 is gedoopt een kint van Woubrugge, genaemt Marritje.
De vader Claes Leenderts van der Voorn.
De moeder Jateris Gerrits van Egmont wonende thans ter Woubrug.
Als getuijge neffens de vader was Elisabeth Leenders van der Voorne.

KINDEREN VAN PIETER RHIJNSBURGER EN MARRITJE VAN DER VOORN:
 1. Magdaleentje Rhijnsburger,
  Gedoopt te Oudshoorn in de Geref. kerk op 24 oktober 1723, overleden tussen 1752 en 1754.
  Gehuwd te Oudshoorn in de Geref. kerk op 5 januari 1744 met Pieter Gijzen van Vuuren, geboren te Benschop ca. 1720.

  DOOPREGISTER, Benschop Geref. kerk:
  Geen doopakte gevonden van Pieter, periode 1708-1725.

  DOOPREGISTER, Oudshoorn Geref. kerk, 24 october 1723:
  Is gedoopt Magdaleentje, de vader Pieter Dirkse Rhijsburger, de moeder Marrigje Klaas Vander Voorn, de getuige Marrigje Klaas Vander Voorn.

  TROUWREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 5 januari 1744:
  Pieter Gijsen van Vuuren, jm van Benschop, wonende in de Ridderbuurt en Magdaleentje Pieterz Rhijnsburger, jd alhier, wonende in de Ridderbuurt. 15 December 1e voorst.
 2. Dirck Rhijnsburger,
  Gedoopt te Oudhoorn in de Geref. kerk op 22 juli 1725, overleden voor 1728.

  DOOPREGISTER, Oudshoorn Geref. kerk, 22 juli 1725:
  Is gedoopt Dirck, de vader Pieter Dirks Rhijnsburger, de moeder Marrigje Klaas van der Voorn.
  De getuijgen Marrigje Prs. van der Hals.
 3. Geertje Rhijnsburger,
  Gedoopt te Oudhoorn in de Geref. kerk op 29 september 1726, overleden tussen 1760 en 1763, mogelijk te Thamen.
  Gehuwd (1) te Thamen in de Geref. kerk op 19 november 1752 met Gerred Meurs, geboren te Thamen ca. 1725, overleden voor 1760, weduwnaar van Antje de Jong, zoon van Pieter Gerritze Meurs en Ariaantje Sijmens Lopiker.
  Gehuwd (2) te Thamen in de Geref. kerk op 4 mei 1760 met Huijbert Zetof, afkomstig van Noorden.

  DOOPREGISTER, Oudshoorn Geref. kerk, 29 september 1726:
  Is gedoopt Geertje, de Vader Pieter Dirksz Rhijnsburger, de Moeder Marrigje Klaas van der Voorn, de peet Marijtje van der Voorn.

  TROUWREGISTER, Thamen, Geref. kerk, 19 november 1752:
  Door ds Rijneveld: Gerred Pieters Meurs, weduwnaar van Antje de Jong, en Geertje Pieters Rijnsburg, jd, beijde van Thamen.

  NOTARISAKTE, Thamen, 18 april 1760, nr. 382:
  Boedelscheiding:
  Geertje Pieters Rijnsburger, weduwe en boedelhoudster van wijlen Gerred Prs: Meurs, versus Sijmen Pieters Meurs, benevens Dirk Pieters Rijnsburger in qualiteit als oom en naastbloedvoogden, zo van vaders als van moeders zijde over Marretie Gerreds Meurs, oud ca. 6 ½ jaren, door de eerste comparant in huwelijk verwekt met Gerred P. Meurs.
  Marretie zal wanneer zij 25 jaar wordt, of in huwelijk treedt, 5 silvere ducaten a 15 gulden en 15 stuijvers ontvangen, plus een uitzet.
  Bovendien zal zij christelijk worden opgevoed, voeding, drinken en kleding ontvangen, ook zal zij leren lezen en schrijven, benevens een handwerk leren, linnen, wollen, naaien.

  TROUWREGISTER, Thamen, Geref. kerk, 4 mei 1760:
  Huijbert Zetoff, jm van Noorden, geboren en wonende te Thamen, en Geertje Pieters Rijnsburger, weduwe van Gerrit Pieters Meurs.

  DOOPGETUIGE:
  Op 30 augustus 1761 in de Geref. kerk te Thamen van Hendrik, zoon van Dirk Pieterzen Rijnsburger en Trijntjen Hendriksen van der Schonk (get. Geertje Pieterse Rijnsburger).
 4. Dirck Rhijnsburger,  zie nr. 258.
  Gedoopt te Oudhoorn in de Geref. kerk op 9 januari 1729, Gereformeerd (geen lidmaat), overleden te Thamen op 14 juli 1778, oud 49 jaar.
  Gehuwd (1) te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 6 maart 1757 met Trijntje Hendriks Schonk, gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 19 maart 1730, begraven te Thamen op 4 juni 1763, oud 33 jaar, dochter van Hendrik Huibertsz Schonk en Aaltje Klaas Kater.
  Gehuwd (2) te Mijdrecht in de Geref. kerk op 22 juli 1764 met Leuntje Janse Kater, gedoopt te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 4 september 1729, overleden te Mijdrecht op 10 april 1777, oud 47 jaar, eerder weduwe van Dirk Swanenburgh, dochter van Jan Cornelisz Kater en Willemijntje Jans van der Veer.
  Gehuwd (3) te Thamen in de Geref. kerk op 2 november 1777 met Maria Pakker, geboren ca. 1735, overleden na 1783, eerder weduwe van Hendrik van Vliet en Maas van Beek..
 5. Claasje Rijnsburger,
  Gedoopt te Mijdrecht in de Geref. kerk op 6 februari 1735.
  Gehuwd te Thamen in de Geref. kerk in nov./dec. 1759 met Simon Meurs, gedoopt te Thamen in de Geref. kerk op 29 augustus 1734, zoon van Pieter Gerritze Meurs en Ariaantje Sijmens Lopiker.

  DOOPREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, 29 augustus 1734:
  Simon, zoon van Pieter Gerr: Meurs en Ariaantje Sijmons Lopikker.
  Getuige Meijnsje Sijmons Lopikker.

  DOOPREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, 6 februari 1735:
  Claasje, dochter van Pieter Dirczen Reinburg.
  De peet Marritje Claas van der Voorn.

  TROUWREGISTER, Thamen, Geref. kerk, nov/dec. 1759:
  Sijmen Pietersz Meurs, jm en Claasje Pieters Rijnsburger, JD, geboren te Meijdrecht, woonachtig te Thamen.

  DOOPGETUIGE:
  Op 18 april 1765 in de Geref. kerk te Mijdrecht van Marritje, dochter van [haar broer] Dirck Rijnsburger en Leuntje Kater.
518. Jan Cornelisz KATER,
Zoon van Cornelis Jansz Kater [nr. 1036] en Aachie Gerrits Watelaer [nr. 1037], geboren te Rijnsaterwoude ca. 1700, Gereformeerd, begraven te Rijnsaterwoude op 23 februari 1752, oud ca. 52 jaar.
Gehuwd te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 22 oktober 1724 met Willemijntje Jans VAN DER VEER.

TROUWREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk, 22 oktober 1724:
Op 6 oktober in Wettige ondertrouw genomen: Jan Kornelisz Kater, Jonkman met Willemijntje Janz van der Veer, Jonge dogter, bijde alhier geboren en woonagtig.
Alhier getrouwt den 22 octob.1724.

BEGRAAFREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref kerk, 23 februari 1752:
Pro Deo den 23 dito (= februari) Jan Kater.

519. Willemijntje Jans VAN DER VEER,
Dochter van Jan Pietersz van der Veer [nr. 1038] en Annetje Daniels van Rijn [nr. 1039], gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 30 januari 1701, overleden te Rijnsaterwoude op 14 januari 1751, oud 49 jaar.

DOOPREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 30 januari 1701:
De 30 January 1701 is gedoopt Willemijntje.
Vader Pieter Jan Pieters.
M: Annetje Daniels.
getuyge Aeltje Daniels.
[letterlijke weergave]

BEGRAAFREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk, 1751:
Pro Deo den 14 Dito (= januari) Willemijntje van der Veer.

BEGRAAFREGISTER, Rijnsaterwoude, 14 januari 1751:
het lijk van d vrouw van Jan Caater - Pro Deo.

KINDEREN VAN JAN KATER EN WILLEMIJNTJE VAN DER VEER:
 1. Jan Cater,
  Gedoopt te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 25 november 1725.

  DOOPREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk, 25 november 1725:
  Een kind gedoopt geheete Jan.
  Vader Jan Cornelisse Cater.
  Moeder Willemijntje Jans van der Veer.
  Getuijge Antje Daniels van Rijn en Pieter Jansz van der Veer.
 2. Cornelis Cater,
  Gedoopt te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 16 november 1727.

  DOOPREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk, 16 november 1727:
  Een kind gedoopt geheete Cornelis.
  Vader Jan Cater.
  Moeder Willemijntje Jans van der Veer.
  Getuijge Leuntje Ceesse Cater.
 3. Leuntje Kater,  zie nr. 259.
  Gedoopt te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 4 september 1729, geen lidmaat van de Geref. kerk, overleden te Mijdrecht op 10 april 1777, oud 47 jaar.
  Gehuwd (1) te Mijdrecht in de Geref. kerk op 23 juni 1756 met Dirk Swanenburgh, geboren aan de Boterdijk onder Thamen, gedoopt te Kudelstaart, Gereformeerd, overleden tussen 1757 en 1764, zoon van Cornelis Swaanenburg en Lijsbeth Willems Hollander.
  Gehuwd (2) te Mijdrecht in de Geref. kerk op 22 juli 1764 met Dirck Pieterz Rhijnsburger.


  Ned. Herv. Kerk te Rijnsaterwoude.

520. Joannes Gerritsz RINKEL, ook Jan Gerritsz RINKEL, [520 = 536],
Zoon van Gerrit Jansz Rinkel [nr. 1040] en Lambertje Gerrits de Jong [nr. 1041], gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 19 oktober 1719, kerkmeester (1780, 1785), overleden te Hilversum op 30 september 1801, oud 81 jaar.
Gehuwd (1) te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 28 april 1740 met Sibilla (Beligje) Jans BRASSER.
Gehuwd (2) te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 2 mei 1760 met Antonia (Teuntje) Cornelis BROUWER, gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 14 maart 1720, begraven te Hilversum op 8 maart 1797, oud 76 jaar, eerder weduwe van Willem van der Heijden.

DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 19 oktober 1719:
Joannes, P: Gerrit Jansz Rinkel, M: Lambertje Gerrits de Jong, m: Marritje Hendriks.

DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 14 maart 1720:
Antonia, p.p.: Cornelis Willemsz Brouwer et Marritje Jans Cas, s: Annitje Hendriksz.

VORMLIJST, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 23 en 24 april 1730:
Infantes: Jan Gerritze Rinkel.

TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 28 april 1740:
Jan Gerrits Rinkel met Beelitie Jans Brasser, post sacrum in facie ecclesia.

NOTARISAKTE, Hilversum (J.A.Winckler), 15 maart 1741, nr. 614:
Jan Gerritse Rinkel en Sibilla Jansz Brasser, te samen egteluijden, wonende binnen deze dorpe, stellen hun testament op.

TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 2 mei 1760:
Jan Gerritz Rinkel, weduenaar met Teuntje Cornelisse Brouwer.
Testibus Lambert Brasser.

REGISTER KERKBESTUUR, Hilversum, vanaf 1781:
Regerende kerkmeesters (o.a.):
1780 - Jan Rinkel en Rijk Bikker.
1785 - Jan Rinkel en Elbert Nieuwenhuijsen.
1788 - Anx de Jong en Gerrit Jansz Rinkel.
1792 - Lambert Rinkel en Jan van der Heijden.
1799 - Lambert Jansz Rinkel en Jan Nieuwenhuijsen.
1807 - Lambert Rinkel en Cornelis Nieuwenhuijzen.
1813 - Jacob van Os en Jan Rinkel.
1816 - Cornelis T. van der Heijden en J. Rinkel.
1848 - L. Rinkel.

IMPOST op begraven, Hilversum, 8 maart 1797:
Teuntje Cornelis Brouwer, de vrouw van Jan Rinkel.

OVERLIJDENSREGISTER van Heeren pastoors ende bijsondere Weldoenders etc., Hilversum, Oud-Kath. kerk, 30 septembris 1801:
Jan Rinkel.

521. Sibilla Jans BRASSER, ook Beligje Jans BRASSER, [521 = 537],
Dochter van Jan Teunisz Brasser [nr. 1042] en Gerritje Lamberts Vlaenderen [nr. 1043], gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 19 november 1720, overleden te Hilversum op 18 augustus 1758, oud 37 jaar.

DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 19 9ber 1720:
Sibilla, P: Jan Teunisz Brasser, M: Gerritje Lambers Vlaenderen, m: Gijsje Teunis Brasser.

OVERLIJDENSREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 18 augustus 1758:
Belitje Jans Brasser.............18 Augustus.

KINDEREN VAN JAN RINKEL EN BELIGJE BRASSER:
 1. Gerretie Rinkel,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 1 april 1741, van beroep koopvrouw in granen, bezat met haar man meerdere huizen in Amersfoort, overleden aldaar op 26 september 1819, oud 78 jaar.
  Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 7 mei 1765, ondertrouw aldaar op 19 april 1765 met Richardus Poorters, ook Rijk Poort, gedoopt te Amersfoort in de Oud-Kath. kerk 't Zand in januari 1726, van beroep grutter, overleden te Amersfoort op 5 april 1789, oud 63 jaar, zoon van Bartlomeus Poorters en Maria van der Maet.

  DOOPREGISTER, Amersfoort, Oud-Kath. kerk ’t Zand, Januarij 1726:
  Richardus, FL Bartholomei Poorters et Maria Vandermaet, ss: Christina Enterost.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 1 april 1741:
  Gerretie of Gerarda,
  P: Jan Gerrits Rinkel.
  M. Beilitie Jans Brasser.
  m. Lambertie Jans Brasser G:D:

  TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 7 mei 1765:
  Rijk Poort cum Gerretje Janse Rinkel.
  Testibus R.A.D. Osij, Teunis Brasser.

  DOOPGETUIGE:
  Op 10 oktober 1768 in de Oud-Katholieke kerk Brouwersgracht te Amsterdam van Maria Margareta, dochter van Antonie Poort en Maria de Ronde; Getuigen Rijk Poort en Gerritje Rinkel.
  Op 16 maart 1794 in de Oud-Katholieke kerk De Pauw te Amsterdam van Richerus Joannes, zoon van Franciscus Gortmans en Maria Poort.
  Op 17 februari 1798 in de Oud-Katholieke kerk De Ooijevaar te Amsterdam van Gerarda Maria, dochter van Franciscus Petrus Gortmans en Maria Sijbilla Poort. [vermeld als Gerarda Rinkel, weduwe van R. Poort].

  NOTARIEEL ARCHIEF, Amersfoort, nr. 3213:
  Naam: Rinkel, Gerarda.
  Overleden: 16 september 1819, Amersfoort Iw (buiten Groote Koppelpoort nr. 86).
  Echtgenoot: (wed. van) Poort, Rijk.
  Omschrijving: Amersfoort, huis even buiten Groote Koppelpoort: Bloemendal 86 en huis er naast: Bloemendal 87; huis aan de Kampstraat: Kamp 230; Hoogland, huis en pakhuis (nr. 2); Hilversum ---.
  Akten: Boedelscheiding 28-08-1820 (J. Schijvliet), inventaris 27/28-03-1820 (J. Schijvliet), testament 17-08-1812 (E.J. van Wisselingh) en 28-03-1816 (E.J. van Wisselingh).
  [bron: Archief Eemland]

  KINDEREN:

  1. Maria Sybilla Poort,
   Gedoopt te Amersfoort in de Oud-Kath. kerk op 24 maart 1766, overleden te Amsterdam op 2 augustus 1821, oud 55 jaar, begraven aldaar op 8 augustus 1821.
   Gehuwd te Amersfoort in de Oud-Kath. kerk op 2 mei 1791, ondertrouw aldaar op 7 april 1791 met Franciscus Petrus Gortmans, gedoopt te Rotterdam op 29 juni 1769, van beroep koopman, overleden te Hilversum op 21 november 1846, oud 77 jaar, zoon van Johannes Franciscus Gortmans en Hendrina Maria Poelgeest.
  2. Bartholomeus Poort, ook Bart Poort,
   Gedoopt te Amersfoort in de Oud-Kath. kerk 't Zand op 8 oktober 1767, van beroep koopman, grutter, overleden te Amersfoort op 24 maart 1852, oud 84 jaar.
   Gehuwd te Amersfoort in de Oud-Kath. kerk op 3 februari 1801, ondertrouw aldaar op 16 januari 1810 met Alegonda Elisabeth Meho, ook Mehoo, geboren te Gootum, Belgisch Limburg op 5 juni 1770, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 7 juni 1770, overleden te Amersfoort op 2 juli 1844, oud 74 jaar, dochter van Nicolas Mayo en Marie Barbara Daniels.
  3. Johannis Poort, ook Jan Poort,
   Gedoopt te Amersfoort in de Oud-Kath. kerk op 4 januari 1769, vertrok op 14 april 1792 naar Hilversum, overleden voor 10 oktober 1834.
   Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 9 mei 1792, ondertrouw te Leiden op 20 april 1792 met Lambertje de Groot, gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 1761, overleden te Zaandam op 10 oktober 1834, oud 73 jaar, dochter van Pieter de Groot en Lammertje de Groot.
  4. Theodorus Poort,
   Gedoopt te Amersfoort in de Oud-Kath. kerk op 22 april 1770, van beroep apotheker, overleden te Enkhuizen op 15 augustus 1832, oud 62 jaar.
   Gehuwd te Enkhuizen op 12 juli 1798 met Maria Blok, gedoopt te Enkhuizen in de Rooms-Kath. kerk op 9 december 1772, overleden aldaar op 14 of 15 november 1846, oud 73 jaar, dochter van Anthonij Blok en Cornelia Vlaming.
  5. Antonij Poort,
   Gedoopt te Amersfoort in de Oud-Kath. kerk op 23 oktober 1771, van beroep grutter, overleden te Amersfoort op 30 juli 1815, oud 43 jaar.
   Gehuwd te Enkhuizen op 22 oktober 1807 met Maria Blok, geboren te Enkhuizen ca. 1777, van beroep grutteresse, winkelierster, overleden te Amersfoort op 7 juli 1858, oud ca. 81 jaar, dochter van Johannes Blok en Maria Botman.
  6. Sybilla Elizabeth Poort,
   Gedoopt te Amersfoort in de Oud-Kath. kerk op 4 maart 1773, overleden aldaar op 18 januari 1851, oud 77 jaar.
  7. Christina Maria Poort,
   Gedoopt te Amersfoort in de Oud-Kath. kerk op 30 januari 1776, overleden te Enkhuizen op 7 september 1808, oud 32 jaar.
   Gehuwd te Amersfoort in de Oud-Kath. kerk op 31 mei 1797, ondertrouw aldaar op 11 mei 1797 met Jan Botman, gedoopt te Enkhuizen in de Rooms-Kath. kerk op 11 september 1769, van beroep korenmolenaar, overleden te Enkhuizen op 4 december 1850, oud 81 jaar, zoon van Jan Botman en Maria Frix.
  8. Gerardus Poort,
   Geboren te Amersfoort op 28 maart 1777, gedoopt in de Oud-Kath. kerk aldaar op 29 maart 1777, van beroep koopman in granen, overleden te Amersfoort op 7 juli 1864, oud 87 jaar.
 2. Gerrit Rinkel,  zie nr. 260.
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 11 januari 1743, armmeester (1784), kerkmeester (1788), overleden te Hilversum op 22 maart 1794, oud 51 jaar.
  Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 3 mei 1765 met Gerretie (Gerarda) Hendriks de Jager.
 3. Marretie Rinkel,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 5 mei 1744, overleden aldaar op 11 juni 1773, oud 29 jaar.
  Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 5 februari 1765 met Willem de Groot, gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 26 juli 1726, zoon van Antonius Petersz de Groot en Lambertje Jans Heijnen, eerder weduwenaar van Rijkie Hendriks de Ram.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Katholieke kerk, 26 juli 1726:
  Guiljelmus, pp. Teunis Peters Jan Wijgersz et Lambertje Jans Heijnen, s. Gerritje Peters Jan Wijgersz.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 5 mei 1744:
  Marretie of Maria, P: Jan Gerritsz Rinkel, M: Beligie Jans Brasser, m: Geertie Gerrits G:D.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Katholieke kerk, 29 april 1757:
  Willem Teunisz de Groot en Rijkje Hendriks de Ram.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 5 februari 1765:
  Willem de Groot cum Marijtje Jansse Rinkel.
  Testibus Teunis Brasser, Jannes Brasser.

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 11 juni 1773:
  Marijtje Jans Rinkel.
 4. Theodorus Rinkel, ook Dirk Rinkel,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 28 december 1745, van beroep bakkersknecht te Amsterdam (voor 1774), te Amersfoort (1774), verkreeg burgerrecht in Amersfoort op 30 mei 1774.
  Gehuwd op 20 juni 1777 met Christina van Veerssen, eerder weduwe van Jan Nugteren.
  [bron: Aalsmeerse Stambomen, deel 2]

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Katholieke kerk, 28 december 1745:
  Theodorus of Dirk,
  P: Jan Gerrits Rinkel,
  M. Beeligie Jans Brasser.
  m: Adm. Revd. Dom. J: Theodorus Higaerts Can. Leod. ad St. Bartholomeum.

  BURGERRECHTVERLENING, Amersfoort, 30 mei 1774:
  Theodorus Rinkel.
  Beroep bakkersknecht.
  Geboortig van Hilversum, gewoond hebbende in Amsterdam.
  Op het punt te trouwen met Christina van Veerssen, weduwe van Jan Nugteren.
  [bron: Stadsarchief Amersfoort, nrs. 68 en 1848]

  TROUWREGISTER:
  Niet gevonden in Hilversum (Oud-Kath. kerk, Schepentrouwregister, Gaardersarchief).
 5. Lijsbeth Rinkel,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 2 juni 1748, overleden aldaar op 13 februari 1796, oud 47 jaar.
  Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 9 februari 1776, ondertrouw aldaar op 25 januari 1776 met Bastiaen de Jong, gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 1 oktober 1732, zoon van Lubbert Gerbertze de Jong en Gerretie Bastiaene Groen.
  Bastiaan de Jong was eerder gehuwd (1) te Hilversum in de Oud-Kath. kerk met Marretie Gijsberts de Jong, gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 3 april 1734, begraven aldaar op 7 juni 1770, oud 36 jaar.
  Bastiaan huwde (2) te Hilversum in de Oud-Kath. kerk en voor Schout en Schepenen op 25 januari 1771 met Lijsbeth Kornelis Ruijter, gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 16 september 1740, overleden voor 1776.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 1 oktober 1732:
  Bastiaen.
  P: Lubbert Gerbertze de Jong.
  M: Gerretie Bastiaene Groen.
  m: Grietie Bastiaene Groen.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 3 april 1734:
  Marretie.
  P: Gijsbert Angze de Jong.
  M: Eegie Jans Timmer.
  m: Grietie Kornelis Nieuwenhuijze.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 16 september 1740:
  Lijsbeth of Elisabetha,
  P: Kornelis Elberts Ruijter.
  M: Jannetie Rijke Fokker.
  m: Geertie Rijke Fokker.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 2 junii 1748:
  Lijsbeth,
  P: Jan Gerrit Rinkel.
  M: Beligie Jans Brasser.
  m: Anna Willem Clemens.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Hilversum, 7 juni 1770:
  De vrouw van Bastiaan de Jong, f 6.-

  GAARDERSARCHIEF, Impost op trouwen, 11 januari 1771:
  Bastiaan L: de Jong, weduwnaar van Marritje Gijsb: de Jong met Lijsbet Cornelis Ruijter, JD, bijde f 12.-

  TROUWREGISTER, Hilversum, Schout en Schepenen, 25 januari 1771:
  Bastiaen Lub: de Jong, laast weduwenaar van Marritje Gijsb: de Jongh, met Lijsbet Corn: Ruijter, bijden woonende alhier.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 25 januari 1771:
  Bastiaen Lub: de Jong, laast weduwenaar van Marritje Gijsb: de Jongh, met Lijsbet Corn: Ruijter, bijden woonende alhier.
  Testibus Adriaen Splint.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op trouwen, Hilversum, 25 januari 1776:
  Bastiaen de Jong, wed. van Lijsbet Ruijter, met Lijsbet Jans Rinkel, JD, voor beiden f 12.-

  TROUWREGISTER, Hilversum, Schout en Schepenen, 9 februari 1776:
  Bastiaen de Jong, wed: van Lijsbet Corn: Ruijter, met Lijsbet J: Rinkel, bijde wonende alhier.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 9 februari 1776:
  Bastiaen Lubbersz de Jong cum Lijsbeth Janse Rinkel.
  Testibus Grietje Rinkel G:D:

  BEGRAAFREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 13 februari 1796:
  Lijbeth Jans Rinkel.
 6. Petertie Rinkel,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 20 januari 1751.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 20 januarij 1751:
  Petertie,
  P: Jan Gerrit Rinkel.
  M: Belitie Jans Brasser.
  m: Tijmetie Rinkel G:D:
 7. Lambert Rinkel,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 22 juni 1752, armmeester (1788, 1803 en 1810), kerkmeester (1792, 1799 en 1807), van beroep koopman, erfgooier, overleden te Hilversum op 24 mei 1813, oud 60 jaar.
  Gehuwd te Amersfoort op 27 augustus 1777, ondertrouw te Hilversum op 6 augustus met Elisabeth Mehoo, geboren in Limburg 1750/51, overleden te Hilversum op 25 februari 1831, oud 80 jaar, dochter van Nicolaas Mehoo en Maria Daniels.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 22 juni 1752:
  Lambert,
  P: Jan Gerrits Rinkel.
  M: Beelitie Jans Brasser.
  m: Lambertie Brasser G:D:

  GAARDERSARCHIEF, impost op trouwen, Hilversum, 6 augustus 1777:
  Lambert Janze Rinkel, J:M: met Eliabeth Melio J:D wonend tot Amersfoort.
  f 12:-:-.

  REGISTER ARMBESTUUR.
  De registers van het armbestuur beginnen in 1783. De lijsten zijn niet compleet, omdat er stukken archief ontbreken.
  Het armbestuur bestond uit twee personen. Een daarvan had een jaar lang (van 1 februari tot 30 januari van het volgende kalenderjaar) de leiding; dan trad hij af ten gunste van een ander, aan wie dan weer een nieuwe armmeester werd toegevoegd, die het volgende jaar de leiding zou hebben.
  Regerende armmeesters (o.a.):
  1783 - Teunis Pietersz van Os.
  1784 - Gerrit Jansz Rinkel.
  1788 - Lambert Rinkel.
  1789 - Jan Cornelissen de Jong.
  1803 - Lambert J. Rinkel.
  1810 - Lambert Rinkel.
  1820 - J. Rinkel.
  1825 - J. Rinkel.
  1851 - Lambert Rinkel. [bron: Geschiedenis van (Oud)-Katholiek Hilversum 1589-1899, Martien Parmentier]

  REGISTER KERKBESTUUR.
  De registers van het kerkbestuur beginnen in 1781. De lijsten zijn niet compleet, omdat er stukken archief ontbreken.
  Het kerkbestuur bestond uit vier personen. Twee daarvan hadden een jaar lang (van 1 februari tot 30 januari van het volgende kalenderjaar) de leiding; dan traden zij af ten gunste van de twee anderen, aan wie dan weer twee nieuwe kerkmeesters werden toegevoegd, die het volgende jaar de leiding zouden hebben.
  Regerende kerkmeesters (o.a.):
  1780 - Jan Rinkel en Rijk Bikker.
  1785 - Jan Rinkel en Elbert Nieuwenhuijsen.
  1788 - Anx de Jong en Gerrit Jansz Rinkel.
  1792 - Lambert Rinkel en Jan van der Heijden.
  1799 - Lambert Jansz Rinkel en Jan Nieuwenhuijsen.
  1807 - Lambert Rinkel en Cornelis Nieuwenhuijzen.
  1813 - Jacob van Os en Jan Rinkel.
  1816 - Cornelis T. van der Heijden en J. Rinkel.
  1848 - L. Rinkel.
  [bron: Geschiedenis van (Oud)-Katholiek Hilversum 1589-1899, Martien Parmentier]

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 26 mei 1813, nr. 27:
  Lambert Rinkel, 61 ans, marchand de bled, domicilie a Hilversum, marie, est decede le 24 mai a la maison 196.
  Comp: Jean Rinkel, fils, Jean de Wit et Elie van Veerssen, voisins.

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 25 februari 1831, nr. 28:
  Elisabeth Mehoo, overleden 25 februari, oud 80 jaar, geboren in Limburg, dochter van Nicolaas Mehoo en Maria Daniels, weduwe van Lammert Rinkel.
  Aangifte: Jan Rinkel, zoon, 49 jaar, grutter en Gijsbert Bikker, winkelier, 52 jaar, bekende.

  KIND:
  1. Sibilla Rinkel,
   Geboren in 1779/80, overleden te Amersfoort op 22 oktober 1814, oud 34 jaar.
   Gehuwd voor 1804 met Antonius Franciscus van Beek, ook Antonie van Beek, van beroep koopman.
 8. Lambertje Rinkel,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 3 augustus 1754.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 3 augustus 1754:
  Lambertie, +D
  P: Jan Gerrits Rinkel.
  M: Beelithie Jans Brasser.
  m: Tijmetie Rinkel G:D:
 9. Teunis Rinkel, ook Antonius Rinkel,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 12 november 1756, verkreeg burgerrecht in Amersfoort op 5 juli 1784, overleden voor 1824.
  Gehuwd te Amersfoort in de Oud-Kath. parochie 't Zand op 14 juli 1783 met Barbara Cijnen, ook Barbara Seinen, geboren te Amersfoort in 1753, overleden aldaar op 29 februari 1824, oud 70 jaar, mogelijk dochter van Jacobus Cijnen en Hendrica van Beek.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 12 novemebr 1756:
  Teunis,
  P: Jan Gerritz Rinkel.
  M: Belitje Jans Brasser.
  m: Lambertje Jans Brasser G:D:

  TROUWBOEK, Amersfoort, Oud-Kath. parochie 't Zand, 14 juli 1783:
  Antonius Rinkel en Barbara Cijnen.
  [bron: Archief Eemland]

  AKTE VAN INDEMNITEIT, Amersfoort, 3 juli 1784:
  Teunis Janze Rinkel.
  Ondersteund door: ten laste van het R.K. armenbestuur van Hilversum.
  Ingekomen van Hilversum.
  [bron: Stadsarchief Amersfoort, inv. nr. 1961]

  BURGERRECHTVERLENING, Amersfoort, 5 juli 1784.
  Theunis Rinkel.
  Geadmitteerd voor halve leges als getrouwd met een burger dochter.
  Geboortig van Hilversum.
  [bron: Stadsarchief Amersfoort, inv. nrs. 72 en 1848]

  OVERLIJDENSAKTE, Amersfoort, 29 februari 1824, nr. 160:
  In het jaar 1824 den 29sten der maand februarij des voormiddags ten half 12 uren, zijn voor ons Johan Christiaan van Deventer Lid van den Raad gedelegeerd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Amersfoort gecompareerd
  Antonie van den Uithoorn, oud 45 Jaren, van beroep aanspreker en Jan Sas, oud 57 Jaren, van beroep aanspreker, wonende beiden alhier, dewelke ons verklaard hebben dat op den 29sten der maand februarij dezes Jaars, des morgens ten Zeven uren, in het huis staande op den Appelmarkt Wijk Bl is overleden
  Barbara Seinen, oud 70 Jaar, van beroep niets, geboren en gewoond hebbende alhier, weduwe van Teunis Rinkel, kunnende de namen harer ouders niet worden opgegeven.
  En hebben wij met de Comparanten deze Acte van overlijden na voorlezing derzelve onderteekend op dato als boven.
  [identieke weergave der oorspronkelijke akte]

  KINDEREN:
  1. Henrica Rinkel,
   Geboren te Amersfoort in 1789, overleden aldaar op 31 januari 1831, oud 41 jaar.
   Gehuwd te Amersfoort op 5 augustus 1829 met Joannes van Helmond, ook Jan van Helmond, geboren te Amsterdam, gedoopt in de Oud-Kath. kerk De Pauw op 4 oktober 1779, van beroep broodbakker te Amersfoort (1829), zoon van Joannes van Helmond en Maria van den Burg.
  2. Johannes Richardus Rinkel,
   Geboren te Amersfoort in 1794, van beroep kledermaker, overleden te Amersfoort op 29 mei 1874, oud 79 jaar.
   Gehuwd te Amersfoort op 19 september 1832 met Maria van Helmond, geboren te Amersfoort in 1806/07, overleden voor 1874, dochter van Anna Agatha van Helmond.
522. Henricus Dircksz DE JAGER, [522 = 538],
Zoon van Theodorus (Dirck) Henricksz [de Jager] [nr. 1044] en Elisabeth (Lijsbeth) Dirckse [nr. 1045], gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 31 december 1700, overleden aldaar op 4 april 1742, oud 41 jaar.
Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 4 mei 1727 met Elisabeth Peters DE WIT.

DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 31 december 1700:
Henricus, pp: Dirck Hendrickse en Lijsbeth Dirckse.
Susc: Gijsbertie Hendrickse.

TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 4 maji 1727:
Hendrik Dirksz de Jager et Lijsbeth Peters de Wit, post concionem in facie Ecclesia.

VORMLIJST (Confirmati), Hilversum, Oud-Kath. kerk, 23 en 24 april 1730:
Aetatis anno: 30, Hendrik Dirkze de Jager.

OVERLIJDENSREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 4 april 1742:
Hendrik Dirks de Jager.

523. Elisabeth Peters DE WIT, (de Jonge) [523 = 539],
Dochter van Peter Petersz de Wit [nr. 1046] en Geritje Dircks Heijn [nr. 1047], gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 30 oktober 1703, overleden aldaar op 27 augustus 1781, oud 77 jaar.
Gehuwd (2) te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 22 juni 1743 met Gerrit Adriaens SPLINT, gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 4 januari 1714, overleden te Hilversum op 20 januari 1769, oud 55 jaar, zoon van Arie Jacobsen Splint en Tijmentje Gerrids.
Gerrit was eerder gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 3 mei 1736 met Lijsbeth Cornelis VAN DEN BERG, overleden op 7 februari 1741.

DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 30 oktober 1703:
Elisabeth, PP: Peter Peterse et Gerritje Dircks.
Susc: Fijtje Gerits.

DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 4 januari 1714:
Gerrid pp: Arie Jacobsz Splint, Tijmentje Gerrids.
S. Neeltje Claes

TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 22 juni 1743:
Gerrit Adriaens Splint met Lijsbeth Peters de Wit.
Testibus Franciscus Jaret en Lambertie Brasser.

BEGRAAFREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 20 januari 1769:
Gerrit Splint - 20 januarii [1769].

IMPOST OP BEGRAVEN, Hilversum, 23 januari 1769.
23 Jan: van 't lijk van Gerrit A. Splint - f 3.-.-.
[bron: Register van de impost op het begraven, Hilversum, 1766-1820, boek 264]

KLAPPER OP HET BEGRAVEN, 1766-1820.
De wed. Gerrit Splint - 31 aug. 1781.

BEGRAAFREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 27 augustus 1781:
Lijsbeth Pieters de Wit - 27 Augusti [1781].

IMPOST OP BEGRAVEN, Hilversum, 31 augustus 1781:
1. 4: 't Lijk van d.w. Gerrit Splint - f 3.-.-.
[bron: Register van de impost op het begraven, Hilversum, 1766-1820, boek 264]

KINDEREN VAN HENRICUS DE JAGER EN ELISABETH DE WIT:
 1. Hendrikie (Henrica) de Jager,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 30 juni 1729, overleden voor 23 juli 1730.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk St. Vitus, 30 junii 1729:
  Hendrikie of Henrica.
  P: Hendrik Dirkze de Jager.
  M: Lijsbeth Peters de Wit.
  m: Annetie Dirks de Jager.
 2. Hendrikie (Henrica) de Jager,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 23 juli 1730.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk St. Vitus, 23 julii 1730:
  Hendrikie of Henrica.
  P: Hendrik Dirkze de Jager.
  M: Lijsbeth Peters de Wit.
  m: Annetie Dirks de Jager.
 3. Pieter (Petrus) de Jager, [tweeling]
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 7 april 1734, overleden in 1785, oud ca. 51 jaar.
  Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 8 mei 1761 met Gerretie Jakobs Vet, gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 15 januari 1734, dochter van Jacobus Willemsz Vet en Trijntie Rijkens Birk.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 15 januari 1734:
  Gerretie of Gerarda.
  P: Jakob Willemse Vet.
  M: Trijntie Rijken Birk.
  m: Gerretie Jakobs G:D:

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk St. Vitus, 7 april 1734:
  Petrus en Kornelis gemini.
  P: Hendrik Dirkze de Jager.
  M: Lijsbeth Peters de Wit.
  m: Hendrikie Peters de Wit en Annitie Dirks de Jager.

  VORMINGSLIJST, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 1748:
  Gerretje Jacobs Vet, vormdatum 18/19 juni 1742, gedoopt 15 januari 1734.
  Peter Hend. de Jager, vormdatum, 18/19 juni 1742, gedoopt 7 april 1734.
  [bron: Geschiedenis van (Oud)-Katholiek Hilversum 1589-1899, Martien Parmentier]

  TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 8 mei 1761:
  Pieter Hendriksz de Jager cum Gerretje Jakobs Vet.
  Testibus Angs Dirrikz de Jong, Jakob Peter van Os, cum his dispensatum est in 4to gradu consanguinit.

  OVERLIJDENSDATUM.
  Pieter sterft in 1785.
  [bron: Dorpskroniek van een Hilversumse oud-katholiek uit de 18de eeuw, blz. 7, Martien Parmentier]
 4. Kornelis de Jager, [tweeling]
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 7 april 1734, overleden voor 31 oktober 1735.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk St. Vitus, 7 april 1734:
  Petrus en Kornelis gemini.
  P: Hendrik Dirkze de Jager.
  M: Lijsbeth Peters de Wit.
  m: Hendrikie Peters de Wit en Annitie Dirks de Jager.
 5. Kornelis de Jager, [tweeling]
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 31 oktober 1735, schreef de kroniek van Hilversum (1758-1816), woonde in ieder geval tot 1817 in Hilversum.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk St. Vitus, 31 oktober 1735:
  Kornelis et Gerretie, gemini.
  P: Hendrik Dirksze de Jager.
  M: Lijsbeth Peters de Wit.
  m: Lijsbet Peters et Annetie Dirks.
 6. Gerretie de Jager, [tweeling]
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 31 oktober 1735, overleden voor 3 december 1741.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk St. Vitus, 31 oktober 1735:
  Kornelis et Gerretie, gemini.
  P: Hendrik Dirksze de Jager.
  M: Lijsbeth Peters de Wit.
  m: Lijsbet Peters et Annetie Dirks.
 7. Lijsbeth de Jager,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 20 december 1737, Geestelijke Dochter (klopje), kosteres, overleden te Hilversum op 18 maart 1817, oud 79 jaar.
  Ongehuwd.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk St. Vitus, 20 december 1737:
  Lijsbeth.
  P: Hendrik Dirks de Jager.
  M: Lijsbeth Peters de Wit.
  m: Gijsbertie Dirks de Jager.

  VORMINGSLIJST, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 1748:
  Lijsbeth Hendr. de Jager, vormdatum, 18/19 juni 1742, gedoopt 20 december 1737.
  [bron: Geschiedenis van (Oud)-Katholiek Hilversum 1589-1899, Martien Parmentier]

  KLOPJES.
  Ongetrouwde vrouwen die volgens de overlevering in de moeilijke tijd na de Hervorming de parochianen met een klop op de deur waarschuwden wanneer er ergens kerk gehouden werd.
  Het schijnt, dat de opeenvolgende Apostolische Vicarissen, die na de Hervorming in de plaats kwamen van het bisschoppencollege, de instelling van de klopjes ook bewust hebben gestimuleerd omdat het georganiseerde kloosterwezen in Nederland was afgeschaft.
  Toen het mogelijk was om in vaste schuilkerken te kerken, hadden de klopjes en hun minder talrijke mannelijke tegenhangers, de klopbroeders (soms ook 'kloppers' genoemd), inmiddels allerlei taken gekregen in de parochie.
  Zij gaven vaak catechismus en waren aktief in het praktisch apostolaat. Een conflict onder het pastoraat van pastoor Smidts, dat duurde van 1687 tot 1706, had veel te maken met de invloed van sommige klopjes, met name op het zangkoor.
  Toen in het begin van de 19e eeuw de laatste klopjes overleden waren, werden veel van die taken overgenomen door de pastoor zelf. Tot die tijd was de kerk dus in zekere zin minder clericaal dan daarna.
  [bron: Dorpskroniek van een Hilversumse oud-katholiek uit de 18de eeuw, blz. 7, Martien Parmentier]

  DOOPGETUIGE:
  Op 28 februari 1778 te Hilversum in de Oud-Kath. kerk van Dirrik, zoon van Gerrit Jansz Rinkel en haar zuster Gerritje Hendriks de Jager.

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 18 maart 1817, nr. 33:
  Elisabeth de Jager, heden overleden, ongehuwd, oud 79 jaar.
  Aangifte door Gerrit Rinkel, Cornelis Willemse van der Heijden en Antonie Corton, allen wonende alhier.

 8. Dirk (Theodorus) de Jager,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 8 september 1740, overleden te Hilversum in 1752, oud ca. 12 jaar.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk St. Vitus, 8 september 1740:
  Dirk of Theodorus,
  P: Hendrik Dirksz de Jager.
  M: Lijsbeth Peters de Wit.
  m: Marretie Dirks de Jager.

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 3 januari 1752:
  Dirk Hendriks de Jager.
 9. Gerretie de Jager,  zie nr. 261.
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 3 december 1741, overleden aldaar op 28 november 1811, oud 69 jaar.
  Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 3 mei 1765 met Gerrit Rinkel, gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 11 januari 1743, kerkmeester, overleden te Hilversum op 22 maart 1794, oud 51 jaar.
524. Hermanus SMITS,
Mogelijk een zoon van Dirk Smits [nr. 1048] en van N.N., geboren ca. 1725, overleden te Hilversum op 19 juli 1781, oud ca. 55 jaar.

TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 27 september 1750:
Hermanus Smits met Marretie Andries Lens.
Testibus Kornelis de Jong, Teunis Brasser.

OVERLIJDENSREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 19 julii 1781
Hermanus Smit.

OPMERKING:
De helaas vroeg overleden Oud-Katholieke pastoor Fred Smit heeft uitgezocht dat onze Smit voorouders eigenlijk afkomstig zijn van het Duitse Ibbenbueren, gelegen tussen Rheine en Osnabruck. Alle gegevens die hij had verzameld zijn evenwel onvindbaar.

525. Maria (Marretje) Andriesse LENS,
Dochter van Andries Martensz Lens [nr. 1050] en Eva Corsse [nr. 1051], gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 20 november 1725, overleden aldaar op 16 februari 1810, oud 84 jaar.

DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 20 9ber 1725:
Maria.
P: Andries Martensz Lens.
M: Eva Corsse.
Testes: Marritje Claes Jan Elten.

OVERLIJDENSREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 16 februarii 1810:
Marritje Andries Lens.

REGISTER der Overledenen, Hilversum, 1810, folio 22:
23. Marritje Lens, 16de [febr.], nalatenschap vrij van belasting.

KINDEREN VAN HERMANUS SMITS EN MARIA LENS:
 1. Dirk Smit,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 11 augustus 1751, van beroep wever, koopman, overleden te Hilversum op 22 maart 1821, oud 69 jaar.
  Gehuwd (1) te Hilversum in de Oud-Katholieke St.Vitus kerk op 18 juni 1773 en voor Schout en Schepenen op 21 januari 1774 met Jannetie van Os, gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 8 november 1749, overleden te Hilversum op 31 oktober 1804, oud 54 jaar, dochter van Teunis Lamberts van Os en Meijnsie Jans van den Berg.
  Gehuwd (2) te Hilversum in de Oud-Katholieke St.Vitus kerk en voor Schout en Schepenen op 15 mei 1805 met Tijmetje van Os, gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 16 januari 1775, overleden te Hilversum op 27 april 1848, oud 73 jaar, dochter van Cornelis Gijsberts van Os en Geurtje Gerrits Krint.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 8 november 1749:
  Jannetie of Johanna.
  P: Teunis Lamberts van Os.
  M: Meijnsie Jans.
  m: Lijsbeth Lamberts G:D:

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 11 augustus 1751:
  Baptizatus est Dirk,
  P: Hermanus Smit.
  M: Marretie Andries Lans.
  teste Anna Andries Lens.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 18 juni 1773:
  Matrimonio juncti sunt Dirrik Hermanusz Smit cum Jannetje Teunisse Lambers van Os.
  Testibus Gerretje Pel G:D.
  Juncti ...rant a Magistratu 21 januarie 1774.

  IMPOST op trouwen, ‘s-Graveland, 31 december 1773:
  Dirk Smit, met Jannetje Teunisz van Os, prodeo.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Schout en Schepenen, 21 januari 1774 (blz. 113):
  Dirk Hermanus Smit, J:M: met Jannetje Teuns van Os, J:D: wonende tot ’s-Graveland.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 16 januari 1775:
  Baptizata est Tijmetje.
  P. Cornelis Gijsbersz van Os.
  M. Geurtje Gerrits Krent Conjugum,
  m. Botje Gijsbers van Os a me J.B.E. Gijselinck, Pastore.

  OVERLIJDENSREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk,1804:
  (Catalogus Defunctorum in Hilversum ex communitale nimirum Euta Paroles Rom. Cathol. ad S: Vitum)
  Jantje Teunis van Os...............31 Octobris.

  TROUWREGISTER, Hilversum, 23 april 1805:
  Op heden hebben zich op consent van het Gemeente Bestuur ten Huwelijk aangegeven Dirk Hs: Smit, weduwnaar van Jannetje Tn: van Os, met Tijmetje Corn: van Os, JD, beide alhier.
  Bruidegom classis f 3.-, bruid prodeo.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 15 Maji 1805:
  Dirk Smit cum Tijmetje Cornelis van Os.
  Testibus Jan Hendriksz de Jager, Dirk de Goijer.

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 23 maart 1821, nr. 31:
  Den 23sten dag der maand Maart van 't jaar 1821 ten tien ure, voor den middag.
  Acte van Overlijden van Dirk Smit, overleden den 22sten dezer ten twee ure des namiddags, oud 70 jaren, wonende en overleden alhier, van beroep koopman, geboren te Hilversum.
  Op de verklaring van Manes Smit, neef van de overledene, oud 35 jaren, wonende alhier, van beroep wever, en van Hendrik Bollebakker, wonende alhier, schoonzoon, van beroep wever, oud 63 jaren.
  Na mijne voorlezing geteekend door de Declaranten, en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Hilversum.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 28 april 1848, nr. 93:
  Heden den 28sten April 1848, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hilversum verschenen
  Hendrik Smit, van beroep wever, oud 38 jaren, wonende alhier, Zoon van de na te noemen overledene, en Cornelis van Os, van beroep wever, oud 32 jaren, wonende alhier, neef [van] van de overledene, welke ons hebben verklaard dat op den 27 April jongstleden des middag ten zes ure, in het huis staande op den Zeedijk alhier in den ouderdom van 72 jaren is overleden Tijmetje van Os, van beroep Zonder, geboren en wonende alhier, weduwe van Dirk Smit, dochter van Cornelis van Os en Geertje Krinte, beide overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezingdoor ons en door de Comparanten is onderteekend.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

 2. Jannetie Smits,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 14 september 1753, overleden in 1753.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 14 september 1753:
  Jannetje + D.
  P: Hermanus Smits.
  M: Marretie Andries Lens.
  Teste: Hendrik Smits.
 3. Andries Smit,  zie nr. 262.
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 29 januari 1755, overleden aldaar op 21 juni 1811, oud 56 jaar.
  Gehuwd (1) te Hilversum in het Raadhuis en in de Oud-Kath. kerk op 20 november 1778 met Neeltje (Petronella) Hendriks Blonde, geboren ca. 1750, mogelijk te Utrecht, overleden te Hilversum op 4 juli 1794, oud ca. 44 jaar.
  Gehuwd (2) te Hilversum in het Raadhuis en in de Oud-Kath. kerk op 13 april 1796 met Niesje Cornelisse van Os, gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 14 augustus 1762, overleden na 1804, dochter van Cornelis Gijsbertsz van Os en Guertje Gerrits Krint.
 4. Jannetje Manus Smit,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 15 oktober 1756, overleden tussen 1796 en 1803.
  Gehuwd te Hilversum voor Schout en Schepenen en in de Oud-Kath. kerk op 10 november 1780 met Jan (Johannes) Teunisz van Os, gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 26 oktober 1744, overleden aldaar voor 1811, zoon van Teunis Lambertsz van Os en Meijnsie Jans van den Berg.
  Jan Teunisz van Os huwt (2) te Hilversum ca. 1803 met Klaasje Hendriks Kruimel, geboren ca. 1770, dochter van Hendrik Kruimer en Marretie (Maria) Lamberts Nieuwenhuijzen.
  Klaasje Hendriks Kruimel huwt (2) te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 21 november 1810 en voor Schout en Schepenen op 26 november 1810 met Tijmen Petersz Perk.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 26 oktober 1744:
  Johannes of Jan.
  P: Teunis Lamberts van Os,
  M: Meijnsie Jans,
  m: Lijsbeth Lamberts G:D:

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 15 oktober 1756:
  Jannetje.
  P: Hermanus Smit.
  M: Marretje Andries Lens.
  Teste Jannetje Gijsbertz den Ouden G.D.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Schout & Schepenen, 10 november 1780 (blz.228):
  Jan van Os, JM, met Jannitje Smit, JD.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 10 november 1780:
  Jan Teunisz van Os cum Jantje Hermanusse Smit.
  Testibus Teunis Lambertz van Os.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 21 november 1810:
  Tijmen Petersz Perk cum Klaasje Hendriks Kruimer.
  Testibus: Dirk Gerritz de Goijer, Harmanus Passevant.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Schout en Schepenen, 26 Slachtmaand [november] 1810:
  Tijmen Perk, weduwnaar van Jannetje Elberts Ebben, met Klaasje Hend: Kruimel, weduwe van Jan Teunisz van Os.
 5. Jannes (Johannes) Smit,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 8 januari 1759, van beroep winkelier, overleden te Hilversum op 19 oktober 1822, oud 63 jaar.
  Gehuwd te Hilversum vor Schout en Schepenen en in de Oud-Kath. kerk op 16 mei 1783 met Teuntie Thomasse van Os, gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk 13 maart 1753, dochter van Thomas Gijsberts van Os en Marretie Jans Mostertman.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 13 maart 1753:
  Teuntie.
  P: Thomas Gijsberts van Os.
  M: Marretie Jans Mostertman.
  m: Niesie Thomas.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 8 januarij 1759:
  Johannes.
  P: Hermanus Smit.
  M: Marretje Andriesz Lens.
  PD: Henricus Smit.

  IMPOST op trouwen, Hilversum, 1 mei 1783:
  Jo, Hermanusse Smit, JM, met Teuntje Thomas van Os, JD.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Schout en Schepenen, 16 mei 1783 (blz. 252):
  Johannes H: Smith, JM, met Teuntje van Os, JD.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 16 mei 1783:
  Johannes H: Smith, JM, met Teuntje Thomas van Os, JD.

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 21 oktober 1822, nr. 121:
  Johannes Smit, overleden op 19 october, oud 64 jaar, van beroep winkelier, geboren te Hilversum, gehuwd.
  Aangifte door Andries Smit, neef, 31 jaar, van beroep wever en Jan Floor, van beroep wever, 40 jaar, bekende, beiden wonende te Hilversum.

 6. Joanna Smit,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 28 januari 1761, overleden in 1761.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 28 januarij 1761:
  Joanna + D.
  P: Hermanus Smit.
  M: Marretje Andries Lens.
  m: Lijsbet Jakobs Brasser.
 7. Joanna Smit,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 5 mei 1764, overleden aldaar op 14 april 1816, oud 51 jaar.
  Gehuwd met Harmen Scheer, geboren ca. 1765, overleden te Hilversum op 14 april 1817, oud ca. 52 jaar.
  Uit dit huwelijk tenminste 1 kind.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 5 maji 1764:
  Baptizata est Joanna.
  P: Hermanus Smit.
  M: Marritje Lens, Conjugum.
  Teste Lijsbeth Jakobs Brasser.

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 11 Aprilis 1816:
  Anna Manus Smit.

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 14 Aprilis 1817:
  Harmen Scheer.
 8. Hendrik Smit,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 20 augustus 1766, overleden in 1766.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 20 Augusti 1766:
  Baptizatus est Hendrik + D.
  P: Hermanus Smit.
  M: Marretje Lens Conjugum.
  Teste Lambertje Teunisse Schipper.
 9. Hendrik Smit,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 5 maart 1769, overleden in 1769.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 5 Martii 1769:
  Baptizatus est Hendrik + D.
  P: Hermanus Smit.
  M: Marretje Lens.
  Teste Lambertje Teunisse Schipper.
526. Hendrik BLONDEL,
Zoon van Hendrick Jan Blonde [nr. 1052] en Peternelle Jansen [nr. 1053], geboren ca. 1728.
Gehuwd voor 27 augustus 1750 met Jannetie VET.

527. Jannetie VET,
Geboren te Hilversum ca. 1725.

OPMERKING:
Uit de huwelijks akte van Gerbert Willems Vet en Annetie Dirks de Jager van 7 mei 1730 blijkt dat deze beide personen in de 4e graad met elkaar verwant zijn; dit geeft aan dat beide families al 4 generaties in de zelfde gemeente wonen.
Jannetie Vet moet dus welhaast ook een Hilversumse zijn.
In periode 1710-1733 werd op 23 januari 1726 Joanna Vet gedoopt, dochter van Jakob Willemsz Vet en Trijntje Rijke Birk, getuige Aigie Willems Vet.
Jannetie Jakobs Vet trouwde op 3 mei 1750 in Hilversum met Jan Peters Toebak.

KINDEREN:
 1. Frans Hendriksz Blondel,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Katholieke kerk op 24 augustus 1750, in dat zelfde jaar overleden.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 24 augustus 1750:
  Frans + D:
  P: Hendrik Blondel.
  M: Jannetie Vet.
  m: Neeltie Peters Win.
 2. Neeltje Hendriks Blonde,  zie nr. 263.
  Geboren ca. 1754, woont in 1778 te Utrecht, overleden te Hilversum op 4 juli 1794, oud ca. 40 jaar.
  Gehuwd te Hilversum in het Raadhuis en in de Oud Katholieke kerk op 20 november 1778 met Andries Manusz Smit, gedoopt te Hilversum in de Oud Katholieke kerk op 29 januari 1755, van beroep fabriqueur, overleden te Hilversum op 21 juni 1811, oud 56 jaar, zoon van Hermanus Smits en Maria (Marretje) Andriesse Lens.
  Andries Manus Smit huwt (2) te Hilversum in het Raadhuis en in de Oud-Katholieke kerk op 13 april 1796 met Niesje Cornelisse van Os, gedoopt te Hilversum in de Oud-Katholieke kerk op 14 augustus 1762, van beroep spoelster, overleden na 1823, dochter van Cornelis Gijsbertsz van Os en Guertje Gerrits Krint.


De Amsteldijk te Amsterdam, ca. 1750.
Tekening door Jan Schouten (1715-1756)

528. Nicolaas DE GROOD, ook Jan Nicolaes GROOS of Johan Nicolaes GROOS,
Mogelijk een zoon van Johan Fridrich Ludwig Groos [nr. 1056] en Anthonetta Elars [nr. 1057], geboren ca. 1695, woonde te Nijmegen (1729-1736), vermeld als trouwgetuige in 1748, woonde in 1752 aan de Passeerderstraat bij de Prinsegracht, overleden te Amsterdam, begraven op de Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof aldaar op 21 januari 1752, nalatende 7 kinderen. .
Gehuwd voor 1724, mogelijk te Nijmegen met Maria DE KLEIJN.

TROUWREGISTER.
Huwelijk niet gevonden te Nijmegen GK (1721-1729), Nijmegen Lutherse kerk (1722-1729), Heteren GK 1720-1729).

BURGERLIJST 1592 - 1810, Nijmegen:
Nr. 3254 - Nicolaes le Grand - [beroep en godsdienst] g - [bedrag] 13.10.- - [Huw., Doop] 21-6-1691 - [Burger] 12-4-1699.
Nr. 3255 - Jacobus - [Huw., Doop] 17-6-1692.
Nr. 3704 - Johan Friderich Ludwigh Groos - [bedrag] gratis - [Burger] 23-11-1718.
Gecheckt: 1690 - 1746.
[bron: proefschrift J. A. Schimmel, Univ. van Nijmegen, 1966]

INGEKOMEN LIDMATEN, Amsterdam, Ned. Herv. kerk (1737-1738).
Niet ingekomen in 1737-1738 !

TROUWGETUIGE:
Op 19 januari 1748 te Amsterdam van Gloudie de Groot en Elisabet Kalverkamp (getuige Sijn vader Nicolaas de Groot).BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, 21 januari 1752:
Nicolaas de Groot, uit de Passeerderstraat bij de Princegraft; het 21.
7 kindn.

NOG NIET GEPLAATSTE GLOUDIES:
 1. Hendrik Gloudie,
  Geboren ca. 1680.
  Gehuwd voor 1709 met Fransje Franse.

  KINDEREN:
  1. Frans Henriksz Gloudie,
   Gedoopt te Ankeveen in de Geref. kerk op 31 maart 1709.

   DOOPREGISTER, Ankeveen, Geref. kerk, 31 maart 1709:
   Frans, zoon van Henrik Gloudie en Fransje Fransen.

  2. Jan Hendriksz Gloudie,
   Gedoopt te Ankeveen in de Geref. kerk op 13 april 1710.

   DOOPREGISTER, Ankeveen, Geref. kerk, 13 april 1710:
   Jan, zoon van Hendrik Gloudie en Fransje Franse.
 2. Jacob de Groot,
  Gehuwd voor 1684, mogelijk te Delft met Lijsbet Gloude.

  KIND:
  1. Gloude Jacobsz de Groot,
   Gedoopt te Delft op 4 november 1683.

   DOOPREGISTER, Delft, 4 november 1683:
   Gloude, zoon van Jacob de Groot en Lijsbet Gloude.
   Getuigen: Hendrick de Groot, Lijsbet de Groot en Grietie Jans.
   [bron: DTB Delft inv. 59 fol. 13v]
 3. Louis Gloude,
  Geboren voor 1780, mogelijk te Nijmegen.

  KIND:
  1. Jan Babtist Alecander Gloude, ook Jan Baptis Alexander Gloude,
   Begraven te Nijmegen op het Geref. kerkhof op 22 mei 1802.
 4. Christoffel Glaude,
  Geboren ca. 1685, van beroep soldaat.
  Gehuwd te Nijmegen in de Geref. kerk op 7 november 1717 met Magdalena Bouche.

  ONDERTROUWREGISTER, Nijmegen, Geref. kerk, 24 oktober 1717:
  Christoffel Glaude, jongeman, soldaat en
  Magdalena Bouche, jongedochter te Nijmegen.
  Getuigen: Peter Krops en Maria Bouche.
  Getrouwd 7 november 1717.

 5. Gloudie Mompree,
  Geboren te Nijmegen in 1705/06, woont achter Kathuijsers (1739).
  Ondertrouw te Amsterdam op 2 oktober 1739 met Anna Sophia Hendriks van Altena, eerder gehuwd met Jacob Karstens, woont in de Houttuine (1739).

  ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 2 oktober 1739, DTB 582, pag. 345:
  Compareerden als vooren Gloudie Mompree, Van Nimwegen, oud 33 Jaar, agter de Kathuijsers, ouds: doot, geass. met Jan Beeke &
  Anna Sophia Hendriks van Altena, Wede Jacob Karstens in de Houtuijne.
  [in de kantlijn:]
  Mans doot.
  goet ingebt.
  bij Weeskamer voldaan den 3 October 1739.
  [w.g.]
  twee kruisjes.
 6. Grietje Glaude,
  Geboren te Amsterdam in 1697/98.
  Ondertrouw te Amsterdam op 29 augustus 1732 met Jan de Bruijn, geboren te Amsterdam in 1695/96, zoon van Duijfie de Bruijn.

  ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 29 augustus 1732:
  Compareerden als vooren Jan de Bruijn van a., oud 36 jaar buijten de Muijderpoort, geasst. met Sijn moeder Duijfie de Bruijn &
  Grietje Glaude van a., oud 34 jaar op Wittenburg, ouders dood, geasst. met haar broeder Hendrik Glaude.
  [handtekening: grietije gloude]
  [bron: DTB 573, pag. 422]
 7. Jan Gloudy, ook Glaudi en Glaudy.
  Geboren ca. 1645, mogelijk te Gouda.
  Gehuwd, voor 11 januari 1672 met Anna.

  KINDEREN:
  1. Glaudy Jansz Glaudy,
   Gedoopt te Gouda in de Geref. St. Janskerk op 11 januari 1672 (getuige Engeltye van Rijck).
  2. Cornelis Jansz Gloudy,
   Gedoopt te Gouda in de Geref. St. Janskerk op 23 februari 1678 (getuige Jannychye Crystyaens).
  3. Engeltje Jans Glaudi,
   Gedoopt te Gouda in de Geref. St. Janskerk op 19 juli 1680 (getuige Maria Fack).
 8. Jan Glaudy,
  Gehuwd voor 15 oktober 1672 met Geertje Willems, ook Gertyen Wilmus.

  KINDEREN:
  1. Marij Jans Gloudy,
   Gedoopt te Gouda in de Geref. St. Janskerk op 15 oktober 1672 (getuigen Dirck Willems en Marij Gloudy)
  2. Claes Jansz Glaudy,
   Gedoopt te Gouda in de Geref. St. Janskerk op 10 november 1680 (getuige Geertje Claes).
 9. Aerent Gloudy,
  Geboren ca. 1655.
  Gehuwd voor 8 januari 1681, mogelijk te Gouda met Erckie Geleyene.

  KIND:
  1. Johannis Aerentsz Gloudy,
   Gedoopt te Gouda in de Geref. St. Janskerk op 8 januari 1681 (getuige Kaetie Frans).
 10. Marychyen Gloudus,
  Gehuwd voor 27 april 1672 met Dirck Cornelisz.

  KIND:
  1. Geertruyt Dircks,
   Gedoopt te Gouda in de Geref. St. Janskerk op 27 april 1672 (getuige Grytye Gloudus).
 11. Claes Glaudy,
  Gehuwd voor 23 januari 1672, mogelijk te Gouda met Marychye Jans.

  KINDEREN:
  1. Lena Claesd Glaudy,
   Gedoopt te Gouda in de Geref. St. Janskerk op 23 januari 1672 (getuige Marychyen Claes).
  2. Glaudi Claase.
   Overleden voor 22 augustus 1700.
   Gehuwd met Cornelia Dircks, geboren en wonende te Gouda.
   Cornelia huwde (2) te Gouda in de Geref. kerk op 12 september 1700, ondertrouw aldaar op 22 augustus 1700 met Jacob van Verwesel, geboren en wonende te Gouda, weduwenaar.

   ONDERTROUWREGISTER, Gouda, Geref. kerk, 22 augustus 1700:
   Jacob van Verwesel, weduwnaar, geboren en wonende te Gouda (Houtensteeg) met Cornelia Dircks, geboren en wonende te Gouda (Keizerstraat), weduwe van Claudi Claase.
   Getrouwd te Gouda op 12 september 1700.
529. Maria DE KLEIJN, ook Anna Maria DE KLEIJN of Anna ANDERISSE,
Geboren ca. 1700, vermeld als doopgetuige op 1 april 1774, overleden te Amsterdam aan de Goudsbloemgracht, begraven op het Karthuizer Kerkhof op 7 maart 1779, oud ca. 78 jaar.

DOOPGETUIGE:
Op 1 april 1774 in de Hervormde Westerkerk te Amsterdam van Anna, dochter van Nicolaas Gloudie de Grood en Aalida Walburg [getuigen: Andris de Grood en Anna Anderisse].

BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, Karthuizer Kerkhof, 7 maart 1779, DTB 1182, pag. 93v:
Anna Maria de Klijn, wede Nicolaas de Groot, Goudsbloemgracht.

KINDEREN:
 1. Gloudie de Groot, ook vermeld als Niklaas Gloudie de Groot en Claas de Groot.
  Zoon van Nicolaas de Groot, geboren te Senteren [?] in 1724, woont te Amsterdam (1748-1757), in de Sint Janstraat in Amsterdam (1748), vermeld in 1765, overleden voor 20 augustus 1790.
  Gehuwd te Amsterdam in de Ned. Herv. kerk op 4 februari 1748, ondertrouw op 19 januari 1748 met Elisabet Kalverkamp, geboren te Havelo [?] in 1725, overleden te Amsterdam, begraven op het Wester Kerkhof aldaar op 4 maart 1765, oud 39 jaar.

  DOOP ELISABETH KALVERKAMP:
  Niet te Baflo GK 1720-1729, niet te Havelte GK 1723-1728, niet te Aalten (1719-1734.)

  HAVELT:
  Gehucht tussen Erp en Veghel.

  SENTEREN:
  Mogelijk Sundern of Sondern, beiden in N.R.W. (Dl); ook Sinderen, gehucht even ten noorden van Dinxperlo, is een mogelijkheid.
  Sundern ligt ongeveer 45 km ten zuiden van Ahlen.
  Sondern ligt ongeveer 30 km ten zuiden van Sundern. Sondern is ook de naam van enkele stadswijken in N.R.W.
  Sinderen: doopaktes onder Wisch; 1719-1732 geen kind gedoopt van De Groot en De Kleijn.

  GETUIGE (Nicolaas de Groot):
  Te Amsterdam op 12 januari 1781 bij de ondertrouw van zijn dochter Eva de Groot met Baltus van de Puttelaar (getuige haar vader Nicolaas de Groot)

  GETUIGE (Elisabet Kalverkamp):
  Te Amsterdam in 1745 bij de ondertrouw van Jacob Hesseling uit Vreede met Clara Kalvercamp, uit Alen (getuige haar suster Elisabet Kalvercamp).

  AHLEN.
  Ongeveer 35 km ten zuiden van Munster. De familienaam Kalverkamp komt daar voor.

  ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 19 januari 1748:
  Compareerden als vooren Gloudie de Groot van Senteren [?], oud 23 Jaar inde Sint Janstraat, geasst met sijn vader Nicolaas de Groot,
  Elisabet Kalverkamp van Havelo [?], oud 22 jaar, woont als voore, ouds doot, geasst: met Elisabet de Groot.
  Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz, trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle.
  En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat zy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelijk mochte verhindert worden, zy hun hare geboden verwilliget.
  [w.g.:] Gloudie de Groort.
  [bron: Stadsarchief Amsterdam, register 591 folio 161; letterlijke weergave]

  TROUWREGISTER, Amsterdam, Ned. Herv. kerk, 4 februari 1748:
  Goudu de Groot & Elisabet Kalverkamp.

  BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, Wester Kerkhof, 4 maart 1765:
  Vrijdag den 4de.
  Elisabeth Kalverkamp, Huijsvrouw van Claas de Groot, op het vuijle Weespad gehaalt.

  KINDEREN:
  1. Maria Christina de Groot,
   Gedoopt te Amsterdam in de Ned. Herv. Nieuwe kerk op 7 april 1748, vermeld als trouwgetuige (1790).

   DOOPREGISTER, Amsterdam, Ned. Herv. Nieuwe Kerk, 7 april 1748.
   Maria Christina, dochter van Gloudi de Groot en Elizabeth Calverkamp.
   Getuigen Nicolaas de Groot en Anna Maria de Kleijn.
   Predikant ds Jacobus Tijken.
   [bron: 54, p. 57 (folio 29) nr. 7]

   GETUIGE:
   Te Amsterdam in de Geref. kerk op 20 augustus 1790 bij de ondertrouw van haar zuster Steijntje de Groot met Johannes Heijdings (getuige Maria de Groot).
  2. Catrina de Groot,
   Gedoopt te Amsterdam in de Ned. Herv. Nieuwe Kerk op 3 mei 1750.

   DOOPREGISTER, Amsterdam, Ned. Herv. Nieuwe Kerk, 3 mei 1750:
   Catrina, dochter van Glaudie de Groot en Elizabeth Kalverkamps.
   Getuigen Steven ter Kamp en Anna Christina Steekels.
   Predikant ds Jacobus Tijken.
   [bron: 54, p. 156 (folio 78v) nr. 12]
  3. Stijntje de Groot,
   Gedoopt te Amsterdam in de Ned. Herv. Westerkerk op 26 mei 1752, Gereformeerd, overleden te Amsterdam op het Roeters IJland, begraven op het Sint Anthonis kerkhof op 28 augustus 1794, oud 42 jaar.
   Gehuwd te Amsterdam, ondertrouw aldaar op 20 augustus 1790 met Johannes Heijdings, geboren te Amsterdam ca. 1754, Gereformeerd.
   Johannes Heijdings huwde (2) te Amsterdam, ondertrouw aldaar op 14 oktober 1796 met Catharina Elisabeth Mulder, geboren te Amsterdam, Gereformeerd.

   DOOPREGISTER, Amsterdam, Ned. Herv. Westerkerk, 26 mei 1752:
   Stijntje, dochter van Gloudi de Groot en Eliesabet Kalverskamps.
   Getuigen Hendrik Harder en Steijntje Pieters.
   Predikant ds Wilhelmus Peiffers.
   [bron: 111, p. 250 (folio 123v) nr. 4]

   ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, Geref. kerk, 20 augustus 1790:
   Compareerden als vooren Johannes Heijdings Van Amst., Greff., Oudt 36 Jaaren, op 't Varkens eijland Over de Weesperpoordt, ouders dood, geass. met Jan Hardendorff in de plantage v. de Muijderpoort &
   Steijntje de Groot van Amst., Greff., Oudt 36 Jaaren, Woondt als boven (ouders doodt) geass. met haar Suster Maria de Groot, woont als boven.

   BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, St. Anthonis kerkhof, 28 augustus 1794:
   Stijntje de Groot...........Roeters IJland.
  4. Kornelus Niklaasz de Groot,
   Gedoopt te Amsterdam in de Ned. Herv. Westerkerk op 2 april 1756.

   DOOPREGISTER, Amsterdam, Ned. Herv. Westerkerk, 2 april 1756:
   Kornelus, zoon van Niklaas Gloudie de Groot en Elisabet Kalverkamps.
   Getuigen Kornelus Kallardt en Henderina Velthuijzen.
   Predikant ds Jacobus Tijken.
   [bron: 111, p. 358 (folio 177v) nr. 15]
  5. Eva de Groot,
   Gedoopt te Amsterdam in de Ned. Herv. Nieuwe Kerk op 25 mei 1757, Rooms-Kath., woont aan de Botermarkt (1781), te Amsterdam (1814, 1820). overleden te Amsterdam op 1 juli 1821.
   Gehuwd te Amsterdam, ondertrouw aldaar op 12 januari 1781 met Baltus van de Puttelaar, afkomstig van Amsterdam, geboren in 1745/46, van beroep werkman, Rooms-Kath., woont aan de Elandsgracht (1781), te Amsterdam (1814), overleden te Amsterdam op 14 mei 1817, zoon van N.N. van de Puttelaar en van Maria Brandt.

   DOOPREGISTER, Amsterdam, Ned. Herv. Nieuwe kerk, 25 mei 1757:
   Eva, dochter van Gloudie de Groot en Elizabeth Kalverkamps.
   Getuigen Eva van Gulik en Jacobus van der Heijden.
   Predikant ds Jacobus de Jonge.
   [bron: 55, p. 66 (folio 33v) nr. 12]

   ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 12 januari 1781:
   Compareerden als vooren Baltus van de Puttelaar, van Amsd., Rooms, oud 35 jaer, op de Elansgragt geadsisd. met Sijn moeder Maria Brandt &
   Eva de Groot, van Amsd., Rooms, oud 24 jaer, op de botermark, geadsisd. met haer vader Nicolaas de Groot.


  KALVERKAMP.

  1. Jan Kalverkamp,
   Geboren te Deventer in 1683, van beroep kleermaker, overleden voor 1743.
   Ondertrouw te Amsterdam op 16 februari 1714 met Barbara Pels, geboren te Amsterdam, begraven te Amsterdam op 4 januari 1743, eerder weduwe van Hendrick Poulusz.

   ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 16 februari 1714:
   Compareerden als vooren Jan Kalverkamp, van Deventer, kleermaker, oud 30 Jare, op de Cingel, Ouders doot, geasst: met Sijn Neeff Jan Hendricksz van der Wolde &
   Barbara Pels, van Am, Wedue Hendrick Poulusz, woont als Vooren.
   Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz, trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle.
   En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat zy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelijk mochte verhindert worden, zy hun hare geboden verwilliget.
   [bron: DTB 550, p. 112; letterlijke weergave]
  2. Kiers Kalverkamp,
   Geboren ca. 1660, mogelijk te Vollenhoven.
   Gehuwd met N.N.

   KINDEREN:
   1. Jan Kierse Kalverkamp,
    Geboren te Vollenhoven in 1684, van beroep kleermaker in de Sint Jacobstraat in Amsterdam (1712), in de Lindestraat (1727).
    Gehuwd (1), ondertrouw te Amsterdam op 28 december 1712 met Rensie Dirks Outkoop, geboren te Amsterdam in 1682, overleden voor 1728.
    Gehuwd (2), ondertrouw te Amsterdam op 18 december 1727 met Trijntje Bartering, eerder weduwe van Jacobus Bosman.

    ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 28 december 1712:
    Compareerden als vooren Jan kierse Kalverkamp, van Vollenhooven, kleermaker, Oud 28 Jare, in de Sint Jacobstraet, Ouders doot, geasst: met Lijsbet Cornelis &
    Rinsjie Dirks, Van Am, Oud 30 Jare, op de braek, Ouders doot, geasst. met Hillitjie Claes.
    Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz, trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle.
    En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat zy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelijk mochte verhindert worden, zy hun hare geboden verwilliget.
    [bron: DTB 548, p. 529; letterlijke weergave]

    ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 18 december 1727:
    Compareerden als vooren Jan Kalverkamp van Vollenhoven, wede Rensie Outkoop in de Lindestraat &
    Trijntje Bartering, van a., wedue Jacobus Bosman woont als voorn.
    Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz, trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle.
    En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat zy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelijk mochte verhindert worden, zy hun hare geboden verwilliget.
    [in de kantlijn: Mans doot - goet ingebragt - hij weeskamer - voldaan den 9 december 1727 - Sij weeskamer voldaan den 9 december 1727]
    [bron: DTB 567, p. 124; letterlijke weergave]

    KIND:
    1. Jannetje Calverkamp,
     Dochter van Jan Calverkamp, geboren te Amsterdam in 1714, woont op de Lindegracht (1735, 1779), begraven te Amsterdam op 8 juni 1779, oud 65 jaar.
     Gehuwd, ondertrouw te Amsterdam op 28 oktober 1735 met Jan Dirksz, geboren te Meppelt in 1714, woont in de Louriersdwarsstraat in Amsterdam (1735), overleden voor 8 juni 1779, zoon van Dirk Tijmensz.

     ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 28 oktober 1735:
     Compareerden als vooren Jan Dirksz, van Meppelt, oud 21 Jaare, in de Louriersdwarst., Geasst. met Sijn Vader Dirk Tijmensz &
     Jannetje Calverkamp, van A:, oud 21 Jaare, op de Lindegt, Geasst. met haar vader Jan Calverkamp.
     Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz, trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle.
     En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat zy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelijk mochte verhindert worden, zy hun hare geboden verwilliget.
     [bron: DTB 577, p. 464; letterlijke weergave]
   2. Catharina Kiers Kalverkamp,
    Geboren te Vollenhoven in 1689, woont te Amsterdam op de Leliegracht (1721), begraven te Amsterdam op 22 oktober 1754, oud 65 jaar.
    Gehuwd, ondertrouw te Amsterdam op 9 oktober 1721 met Hendrik Olthoff, geboren te Amsterdam in 1696, woont op de Keizersgracht (1721), overleden voor 22 oktober 1754.

    ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 9 oktober 1721:
    Compareerden als vooren Hendrik Olthoff, van Am., oud 25 Jare, op de kijsersg, ouders doot, geasst. met Sijn halve Suster Willemijntje Andries &
    Catharina Kiers Kalverkamp, van Vollenhoven, oud 32 Jare, op de lelieg., haer Vader Kiers Kalverkamp tot Vollenhoven.
    Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz, trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle.
    En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat zy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelijk mochte verhindert worden, zy hun hare geboden verwilliget.
    [in de kantlijn: Sij Vaders consent - goed ingeb.]
    [bron: DTB 559, p. 65; letterlijke weergave]
  3. Clara Kalvercamp,
   Geboren te Ahlen (N.R.W.) in 1722/23, woont op de Nieuwedijk te Amsterdam (1745).
   Ondertrouw te Amsterdam op 3 september 1745 met Jacob Hesseling, geboren te Vreede in 1720/21, woont op de Nieuwedijk te Amsterdam (1745).

   ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 3 september 1745:
   Compareerden als vooren Jacob Hesseling van Vreede, oud 24 Jaar op den Nieuwendijk, ouds doot, geass. met Barent Poelemans &
   Clara Kalvercamp van Alen, oud 22 Jaar, woond als voorn, ouds doot, geass. met haar Suster Elisabet Kalvercamp.
   [bron: DTB 728, pag. 53]

 2. Nicolaas Gloudie de Grood, ook Nicolaas Clause de Grood,  zie nr. 264.
  Geboren ca. 1725, mogelijk omgeving Nijmegen, Gereformeerd, woonde in 1789 op de Botermarkt bij de Amstelstraat, overleden te Amsterdam op 13 februari 1789, begraven aldaar op het Heiligewegs- en Leidsche kerkhof op 16 februari, oud ca. 64 jaar.
  Gehuwd (1) 1757/1758 met Caatije van der Sijst, ook Catharina van der Sijs, Catrina van der Seijs, Van der Zijs en Van der Zeijs, gedoopt te Woerden in de Geref. kerk op 7 juni 1733, mogelijk begraven te Amsterdam op de begraafplaats bij de Westerkerk op 9 juni 1766, oud ca. 33 jaar, dochter van Cornelis van der Sijs en Aaltije Henderiks van Diemen.
  Gehuwd (2) mogelijk te Amsterdam tussen 1769 en 1772 met Alida van Walborgh, gedoopt te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 27 juli 1745, overleden aldaar op 1 januari 1808, oud 62 jaar.
 3. Dorothea Groos, ook Dorothea, Dorete, Doortea en Dorotea de Groot,
  Gedoopt te Nijmegen in de Geref. kerk op 4 september 1729, Gereformeerd, vermeld als doopgetuige 1761 - 1788, woont te Amsterdam in de Lauwerierstraat (1754), Passeerderstraat (1786), begraven te Amsterdam op het Wester Kerkhof op dinsdag 26 november 1805, oud 76 jaar.
  Ondertrouw te Amsterdam op 16 maart 1753 met Cornelis Huijsen, ook vermeld als Cornelis Huijsing, gedoopt te Amsterdam in de Hervormde Nieuwe kerk op 9 april 1732 , overleden voor 1786, zoon van Hendrik Huijsen en Johanna Wolters.
  Ondertrouw te Amsterdam op 22 juni 1786 met Jan Jansen Baptist, ook Jan Patist, geboren te Amsterdam ca. 1725, Gereformeerd, overleden voor 1805, eerder weduwnaar van Stijntje Niewenhuijse en Philippina de Pool.

  DOOPREGISTER, Nijmegen, Geref. kerk, 4 september 1729:
  [ouders] Jan Nicolaes Groos en Maria de Kleijn.
  [kind] Dorothea.

  DOOPREGISTER, Amsterdam, Hervormde Nieuwe kerk, 9 april 1732, DTB 51, pag. 150:
  Cornelis, zoon van Hendrik Huijsen en Johanna Wolters.
  Getuigen Johanna Vlagmijer en Jacobus Wolters.

  ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 16 maart 1753:
  Compareerden als vooren Cornelis Huijsing, van Am., oud 21 Jaar, in de Passeere Straat, geassist: met sijn moeder, Johanna Wolters,
  Dorethea de Groot, van Am., oud 23 Jaar, woont als voorn, geassisteert met haar moeder Anna Maria de Kleijn.
  Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz, trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle.
  En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat zy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelijk mochte verhindert worden, zy hun hare geboden verwilliget.
  [bron: DTB 596, p. 270; letterlijke weergave]

  ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 17 februari 1758:
  Compareerden als vooren Jan Patist, van Am., gereformeert, Wedr. Stijntje Niewenhuijse, in de Blindeman Steeg &
  Philippa de Pool, van Am., gereformeert, Wede Cornelis de Wit, woont als voorn.
  Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz, trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle.
  En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat zy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelijk mochte verhindert worden, zy hun hare geboden verwilliget.
  [in kantlijn:]
  Sij mans doot,
  goet ingebragt.
  hij vrouws doot,
  goet ingebragt.
  Sij Weeskamer Voldaan den 1e Maart 1758.
  hij Weeskamer voldaan den 1e Maart 1758.
  [w.g.]
  Kruisje + philippa de pool.
  [bron: DTB 601, p. 300; letterlijke weergave]

  ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 22 juni 1786:
  den 22 Junij 1786.
  Compareerden als vooren Jan Jansen Baptist van Amsterdam, Gerefor:, Wede van Philippina de Pool in de Passeerderstraat,
  Dorothea de Groot, van Nimweegen, Gerefor:, Wede van Cornelis Huijsing, in de Passeerderstraat.
  Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz, trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle.
  En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat zy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelijk mochte verhindert worden, zy hun hare geboden verwilliget.
  [In kantlijn:] hij vrous doot, goet ingebr.; Zij mans doot, goet ingebr.
  [bron: DTB 631, p. 330; letterlijke weergave]

  DOOPGETUIGE (Dorothea):
  Op 23 december 1761 in de Hervormde Noorderkerk te Amsterdam van Hendrikje Christina, dochter van Jacobus Westerhof en Maria Christina de Groot [getuigen: Andries Coenraad de Groot, Hendrikje Weltsan en Dorothea de Groot].
  Op 27 april 1766 in de Hervormde Nieuwe Kerk te Amsterdam van Doorothea, dochter van Nicolaas Gloudie de Grood en Katrina van Bemmelen [getuigen Jan Battist en Dorothea de Grood].
  Op 14 juli 1769 in de Hervormde Westerkerk te Amsterdam van Johannes en Jacobus, tweelingen van Jacobus van Overschie en Martie van Jaren (getuigen: Jan Patist en Doortea de Groot).
  Op 9 juni 1780 in de Hervormde Westerkerk te Amsterdam van Doretea Hendrika, dochter van Thomas Batist en Johanna van den Broek (getuigen: Jan Batist en Doretea de Groot).
  Op 8 juni 1788 in de Hervormde Westerkerk te Amsterdam van Dorathea, dochter van Thomas Patist en Annaatje van den Broek [getuigen Dirk Overzee en Doortje de Groot].

  BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, Wester Kerk en Kerkhof, 26 november 1805:
  Dingsdag.
  Dorothea de Groot, Weduwe van Jan Baptist, op het Vuijle Weespadt In de Schilders Steeg........Gehaaldt.
  [in de kantlijn:]
  D.A.N.
  [bron: DTB 1127, pag. 88; letterlijke weergave]

  KINDEREN:
  1. Johanna Maria Huijsen,
   Gedoopt te Amsterdam in de Hervormde Nieuwe kerk op 23 juli 1754, begraven op het Westerkerkhof op dinsdag 22 oktober 1754, oud 3 maanden.

   DOOPREGISTER, Amsterdam, Hervormde Nieuwe kerk, 23 juli 1754:
   Johanna Maria, dochter van Cornelis Huijsen en Dorathea de Groot.
   Getuigen: Jacob Vaandrik en Maria de Groot.
   Gedoopt door Ernestus Philippus G. van Essen.
   [bron: 54 p. 364 (folio 182v) nr. 13]

   BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, Wester Kerkhof:
   Dingsdag den 22 October 1754.
   't kind van Cornelis Huijsing genaamt Johanna Maria, in de Lauwerierstraat in de Kramersgang.
   [bron: DTB 1114, pagina 74v, nr. 1]
  2. Hannaa Huijsing,
   Gedoopt te Amsterdam in de Hervormde Westerkerk op 11 december 1757.

   DOOPREGISTER, Amsterdam, Hervormde Westerkerk, 11 december 1757:
   Hannaa, dochter van Cornelis Huijsing en Dorete de Groot.
   Getuigen: Henderik Flippes en Geertruij Plas.
   Gedoopt door Winoldus Budde.
   [bron: 111 p. 406 (folio 201v) nr. 1]
  3. Andries Patist,
   Gedoopt te Amsterdam in de Hervormde Nieuwe kerk op 5 juli 1767.

   DOOPREGISTER, Amsterdam, Hervormde Nieuwe kerk, 5 juli 1767:
   Andries, zoon van Jan Patist en Dorothea de Groot.
   Getuigen: Andries Coenraad d'Groot en Hendrieka Wiltsang.
   Gedoopt door Nicolaus Tetterode.
   [bron: 56 p. 335 (folio 168) nr. 4]
 4. Johan Frederik Groos,
  Gedoopt te Nijmegen in de Geref. kerk op 9 mei 1731.

  DOOPREGISTER, Nijmegen, Geref. kerk, 9 mei 1731:
  [ouders] Johan Nicolaes Groos en Maria de Kleijn.
  [kind] Johan Frederik.
  [getuige] Johanna Henne.
 5. Anna Maria Groos, ook Maria de Grood,
  Gedoopt te Nijmegen in de Geref. kerk op 17 september 1732.
  Gehuwd (1) voor 1772 met Pieter Ladoe.
  Gehuwd (2) voor 1776 met Johannes Arons.

  DOOPREGISTER, Nijmegen, Geref. kerk, 17 september 1732:
  [ouders] Johan Nicolaas Groos en Maria de Kleijn.
  [kind] Anna Maria.
  [getuige] Enneke Hendrix.

  DOOPGETUIGE:
  Op 23 juli 1754 in de Hervormde Nieuwe kerk te Amsterdam van Johanna Maria, dochter van Cornelis Huijsen en Dorathea de Groot (getuigen Jacob Vaandrik en Maria de Groot).
  Op 29 november 1772 in de Hervormde Westerkerk te Amsterdam van Hendrik, zoon van Hendrik van Ingen en Maria Kaase.
  Op 8 januari 1773 in de Hervormde Westerkerk te Amsterdam van Johannes, zoon van Gloudie de Grood en Aalieda Walburg.

  KIND VAN PIETER LADOE EN MARIA DE GROOD:
  1. Eelisabet Ladoe,
   Gedoopt te Amsterdam in de Ned. Herv. Westerkerk op 20 november 1772.

   DOOPREGISTER, Amsterdam Ned. Herv. Westerkerk, 20 november 1772:
   Vrijdag den 20de, Dom van Muijden.
   Eelisabet,
   [ouders:] Pieter Ladoe, Maria de Grood.
   [getuigen:] Nikolaas Gloudie de Grood en Eelisabet Kalverkamps.
   Predikant ds Johan Albert van Muijden.
   [bron: 112, p. 161 (folio 79) nr. 13]
  KIND VAN JOHANNES ARONS EN MARIEA DE GROOT:
  1. Johanna Arons,
   Gedoopt te Amsterdam in de Ned. Herv. Nieuwe kerk op 8 oktober 1775.

   DOOPREGISTER, Amsterdam, Ned. Herv. Nieuwe kerk, 8 oktober 1775:
   Johanna, dochter van Johannes Arons en Mariea de Groot.
   Getuigen Nicolaas de Groot en Elisabeth Kalverkamp.
   Predikant ds Rutgerus Perizonius.
   [bron: 57, p. 392 (folio 196v) nr. 7]
 6. Coenraet Groos,
  Gedoopt te Nijmegen in de Geref. kerk op 20 december 1733, overleden te Nijmegen voor 16 december 1736.

  DOOPREGISTER, Nijmegen, Geref. kerk, 20 december 1733:
  [ouders] Nicolaes Groos en Maria Kleijn.
  [kind] Coenraet.
  [getuige] Coenraat Andriesse.
 7. Derk Groos,
  Gedoopt te Nijmegen in de Geref. kerk op 13 februari 1735.

  DOOPREGISTER, Nijmegen, Geref. kerk, 13 februari 1735:
  [ouders] Nicolaes Groos en Maria de Kleijn.
  [kind] Derk.
  [getuige] Johanna Groenewoudt wed: Does.
 8. Coenraet Groos, ook Andries Coenraad de Grood,
  Gedoopt te Nijmegen in de Geref. kerk op 16 december 1736, Gereformeerd, woont te Amsterdam op de Prinsegracht (1759), vermeld als doopgetuige op 5 juli 1767 en op 1 april 1774.
  Gehuwd te Amsterdam, ondertrouw aldaar op 30 maart 1759 met Hendrikje Wilssaan, ook Wiltsang, geboren te Amsterdam in 1738/39, Gereformeerd.
  Geen dopen gevonden in Amsterdam.

  DOOPREGISTER, Nijmegen, Geref. kerk, 16 december 1736:
  [ouders] Nicolaes Groos en Maria Anna de Kleijn.
  [kind] Coenraet.
  [getuige] Coenraet Andries.

  ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 30 maart 1759:
  Compareerden als voren Andries Coenraad de Groot, van Nimwegen, oud 22 jaar, gereformt, op de Princegragt, geasstt: met Sijn Moeder Maria de Kleijn,
  Hendrikje Wilssaan, van Am, oud 20 Jaar, gereformt, woont als voorn: ouders doot, geasstrt: met Haer Moj Jannetje Wilsman. Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz, trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle.
  En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat zy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelijk mochte verhindert worden, zy hun hare geboden verwilliget.
  [bron: DTB 602, p. 363; letterlijke weergave]

  DOOPGETUIGE:
  Op 2 mei 1756 in de Hervormde Nieuwe Kerk te Amsterdam van Maria, dochter van Jan Evers Resel en Christina van den Bos (getuigen Andries Coenraad de Groot en Maria Vos).
  Op 23 december 1761 in de Hervormde Noorderkerk te Amsterdam van Hendrikje Christina, dochter van Jacobus Westerhof en Maria Christina de Groot (getuigen: Andries Coenraad de Groot, Hendrikje Weltsan en Dorothea de Groot).
  Op 5 juli 1767 in de Hervormde Nieuwe kerk te Amsterdam van Andries, zoon van Jan Patist en Dorothea de Groot [getuigen: Andries Coenraad d'Groot en Hendrieka Wiltsang]
  Op 1 april 1774 in de Hervormde Westerkerk te Amsterdam van Anna, dochter van Nicolaas Gloudie de Grood en Aalida Walburg [getuigen: Andris de Grood en Anna Anderisse].
 9. Maria Christina de Groot, ook Kristiena de Grood,
  Geboren te Amsterdam in 1738, Gereformeerd, woont aan Pieter Jacob dwarstraat (1761), vermeld als doopgetuige in 1774, mogelijk overleden te Amsterdam op het Begijnhof op 23 september 1810, begraven op het Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof op 26 september, oud 72 jaar.
  Ondertrouw (1) te Amsterdam op 27 februari 1761 met Jacobus Westerhof, gedoopt te Leeuwarden in de R.K. parochie Over de Koornmarkt op 16 december 1734, Gereformeerd, woont aan de Prinsegracht te Amsterdam (1761), overleden voor 5 september 1766, zoon van Jurjen Westerhof en Sjoukje Jakobs.
  Ondertrouw (2) te Amsterdam op 5 september 1766, met Balthasart Knop, gedoopt te Amsterdam in de Geref. Noorderkerk op 8 september 1743, woont in de Lindestraat (1766), voer als lichtmatroos voor de VOC op de Oost (1766-1767), overleden aan boord van het schip Vredenhof op 1 mei 1767, 6 dagen voor aankomst te Batavia, oud 23 jaar, zoon van Wouter Knop en Catarina den Appel.

  DOOPREGISTER, Leeuwarden, Rooms-Kath. parochie Over de Koornmarkt, 16 december 1734:
  Jacobus, zoon van Jurjen Westerhof en Ciauke Japiks.
  Getuige Lijsbet Westerhof.
  [bron: Tresoar]

  DOOPREGISTER, Amsterdam, 1737-1739:
  Doop van Maria Christina niet gevonden !

  DOOPREGISTER, Amsterdam, Geref. Noorderkerk, 8 september 1743:
  Balthasart.
  [ouders] Wouter Knop, Catarina den Appel.
  [getuigen] Andries Stuurwold, Magdelena Barbera den Appel.
  [bron: stadsarchief Amsterdam, DTB 81, pag. 706]

  DOOPGETUIGE:
  Te Amsterdam in de Hervormde Nieuwe kerk op 9 april 1760 van Jacob, zoon van Jacob Bunke en Johanna de Graaf (getuigen Jacob Westerhoff en Christina de Groot).
  Te Amsterdam in de Hervormde Nieuwe kerk op 3 juli 1763 van Christina, dochter van Nicolaas de Groot en Catrina van der Zijl (getuigen Christina de Groot en Jacobus Westerhoff).
  Te Amsterdam in de Hervormde Amstelkerk op 12 juni 1774 van Willempje, dochter van Gerrit van Lintelo en Johanna de Groot (getuigen Koert de Groot en Christina de Groot)

  ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 27 februari 1761:
  Compareerden als vooren Jacobus Westerhof van Leuwaarden Gereformeert oud 23 Jaar op de Prinse Gragt ouds: doot, Geasst. met Margrita Geertruij Vieret,
  Maria Christina de Groot van Am: Gereformeert oud 22 Jaar in de Pieter Jacobdwarstraat Geasst: met haar moeder Maria de Kleijn.
  Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz, trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle.
  En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat zy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelijk mochte verhindert worden, zy hun hare geboden verwilliget.
  [bron: DTB 604, p. 454; letterlijke weergave]

  ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 5 september 1766:
  Compareerden als vooren Balthasar Knop, van Amst., Gereform., oud 24 Jaar, in de Lindestraat, geads. met sijn moeder Catrina den Appel,
  Maria Christina de Groot, van Amst., gereform., wedw. Jacobus Westhoof inde Laurier Straat.
  Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz, trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle.
  En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat zy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelijk mochte verhindert worden, zy hun hare geboden verwilliget.
  Niet geholpen.
  [In de marge:] Sij mans doot. Weeskamer.
  [bron: DTB 611, p. 362; letterlijke weergave]

  V.O.C. OPVARENDEN:
  Balthasar Knop uit Amsterdam.
  Datum indiensttreding: 1 oktober 1766.
  Functie: Jongmatroos.
  Schip: Vredenhof.
  Maandbrief: nee.
  Schuldbrief: ja.
  Datum uit dienst: 1 mei 1767.
  Reden uit dienst: overleden.
  Waar uit dienst: Vredenhof.
  Gegevens van de vaart: Kamer Amsterdam, vertrek 1 oktober 1766, aankomst Kaap de Goede Hoop 29 december 1766, vertrek 10 januari 1767, aankomst Batavia 7 mei 1767.
  [bron: Nationaal Archief, VOC Opvarenden, reg. nr. 6485, pag. 174]

  BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, 26 september 1810:
  Christina de Groot, op't Begijnhoff....................f 4.-.-.
  Overleden 23 September.
  [bron: stadsarchief Amsterdam, DTB 1248, pag. 222]

  KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Hendrikje Christina Westerhof,
   Gedoopt te Amsterdam in de Ned. Herv. Noorderkerk op 23 december 1761.

   DOOPREGISTER, Amsterdam, Herv. Noorderkerk, 23 december 1761:
   Hendrikje Christina, dochter van Jacobus Westerhof en Maria Christina de Groot.
   Getuigen: Andries Coenraad de Groot, Hendrikje Weltsan en Dorothea de Groot.
   Gedoopt door Samuel Claver.
   [bron: 82 p. 431 (folio 215) nr. 16]
  2. Maria Westerhof,
   Gedoopt te Amsterdam in de Ned. Herv. Westerkerk op 12 februari 1764.

   DOOPREGISTER, Amsterdam, Ned. Herv. Westerkerk, 12 februari 1764:
   Maria.
   Jakobus Wessterhof.
   Christina de Groot.
   Barnardus Grootveldt.
   Maria Bos.
   [bron: DTB 111, p. 626 (folio 311v) nr. 2]

  KIND UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
  1. Petrus Knop,
   Gedoopt te Amsterdam in de Ned. Herv. Nieuwe kerk te Amsterdam op 14 juni 1767.

   DOOPREGISTER, Amsterdam, Ned. Herv. Nieuwe Kerk, 14 juni 1767:
   Petrus, zoon van Balthazar Knop en Kristiena de Grood.
   Getuigen Nicolaas Gloudie de Grood en Alida Walburg.
   Gedoopt door ds Gerardus Kulenkamp.

   GROOS: Amsterdam, ondertrouw en overlijden gecheckt !

NAAMGENOTEN, MOGELIJK VERWANT:
 1. Nicolaas de Groot, ook Claas de Groot,
  Geboren te Amsterdam in 1690/91, van beroep kuiper, woont op de Uytregse Straat (1710), Pieterjacobdwarsstraat (1714), Sint Jacobstraat (1723).
  Ondertrouw (1) te Amsterdam op 3/11 april 1710 met Jacoba Hardingh, geboren te Amsterdam in 1688/89, woont in de Nieuwe Spiegelstraat (1710), overleden voor 24 augustus 1714, dochter van Jan Hardingh, woont op Texel (1710).
  Ondertrouw (2) te Amsterdam op 24 augustus 1714 met Maria van Ackerlack, geboren te Amsterdam in 1688/89, woont in de Leidsedwarsstraat (1714), overleden voor 24 maart 1723, dochter van N.N. van Ackerlack en Geertruij Kip.
  Ondertrouw (3) te Amsterdam op 2 april 1723 met Alida Kraak, geboren te Amsterdam in 1683/84.

  ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 3 april 1710, DTB 545, pag. 318:
  Den 3 april 1710.
  Compareerden als vooren Nicolaas de Groot van A., kuijper, oud 19 jaren, op de Uytregse Straat, ouders doot, geadst. met sijn oom & vooght Huijbert van Zuijlen &
  Jacoba Hardingh, van A., oud 21 jaren, in de Nieuwe Spiegelstraat, haar vader Jan hardingh in texel.
  [in kantlijn:]
  Sij vad:rs consent.
  [onder de akte:]
  niet gecompareert.

  ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 11 april 1710, DTB 545, pag. 346:
  Den 11 april 1710.
  Compareerden als vooren Nicolaas de Groot van A: kuijper, oud 19 jaren, op de Uytregse Straat, ouders doot, geasst. met sijn oom & vooght Huijbert van Zuijlen &
  Jacoba Hardingh, van A:, oud 21 jaren, in de nieuwe spiegelstraat, haar vader jan hardingh in Texel.
  [in kantlijn:]
  Sij vaders consent.
  ge...ert door ordre de ....... Commissaris.
  [w.g.]
  Nacolaas De Groot.

  ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 24 augustus 1714, DTB 550, pag. 426:
  Den 24 Aug. 1714.
  Compareerden als vooren Nicolaas de Groot, Van Am., kuijper, Wedr: Jacoba Harding, in de Pieterjacobdwarst &
  Maria van Akkerlack, Van Am., oud 25 Jare, inde lijdsedwarst, geasst: met haer moeder Geertruij Kip.
  [In kantlijn:]
  Het Twede Gebodt opgehouden den 11 aug: 1714 op versoeck van Margrietje Kroon & en op ordre van d'Heren Muijssant, Bicker & Van Collen, Comm.
  het Twede gebodt gaet voort, den 9 Septemb. 1714 op ordere van de Heere Muijssant, Bikker & Van Collen, Commiss: Vidi huwelijx Crakeel in dato 7 Sept. 1714]
  [w.g.]
  Nacolaas De groot.

  ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 2 april 1723, DTB 713, pag. 356:
  Compareerden als vooren Claas de Groot, van Am., Wedr. Maria van Akkerlak, in de St. Jacobstraat &
  Alida Kraak, van Am., oud 39 Jare, op de brouwersgt., ouders doot, geasst. met haar nigt Maria Jakel.
  [in kantlijn:]
  hij Weeskamer voldaen den 24 Maert 1723.
  [w.g.]
  Claas De Groot, aellida kraak.
 2. Nicolaas de Groot,
  Geboren te Amsterdam in 1728/29, Rooms-Kath., woont op de Heeregracht (1755).
  Ondertrouw te Amsterdam op 2 mei 1755 met Maria ten Helle, geboren te Vreden in 1728/29, Rooms-Kath., woont op het Spui (1755).

  ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 2 mei 1755, DTB 734, pag. 125:
  Vrijdag den 2 meij 1755.
  Compareerden als voren Nicolaas de Groot van hier, Rooms, oud 26 jaren, op de heeregragt, ouders Dood, geasst met Evert Pieters &
  Maria Ten helle, van vreden, Rooms, oud 26 jaer, op t Spuy, ouders dood, geadsisteert met Jan van Haenen.
  [w.g.]
  Nijklas de groot, maria ter helle.
 3. Claas de Groot,
  Zoon van Sander de Groot en N.N., geboren te Amsterdam in 1741/42, Gereformeerd, woont op Oosterburg (1766, 1771).
  Ondertrouw (1) te Amsterdam op 2 mei 1766 met Antje Roelofs, geboren te Amsterdam in 1738/39, Gereformeerd, overleden voor 25 oktober 1771, dochter van N.N. Roelofs en Pieternella Blom.
  Ondertrouw (2) te Amsterdam op 25 oktober 1771 met Catharina Tjebkens, geboren te Amsterdam, Gereformeerd, woont op de Raapenburgergracht (1771), eerder weduwe van Joost Schouten.
  Ondertrouw (3) te Amsterdam op 5 juli 1776 met Alida van Reekom, geboren te Amsterdam, Gereformeerd, eerder weduwe van Samuel Kooningvelt.

  ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 2 mei 1766, fol. 84:
  Den 2 Meij 1766.
  Compareerden als vooren Claas de Groot, van Amst., Gereform., oud 24 jaar, op Oostenburg, geadst., met sijn vader Sander de Groot,
  Antje Roelofs, van Amst., gereform., oud 27 jaar, woont als vooren, geadst. met haar moeder Pieternella Blom.
  [w.g.] Klaas de Grood.

  ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 25 oktober 1771, fol. 73:
  Den 25 October 1771.
  Compareerden als vooren Claas de Groot, van Amst., gereformeert, wedn Antje Roelofs, op Oosterburg,
  Catharina Tjebkens, van Amsterdam, Gereformeert, weduwe Joost Schouten, op den Raapenburgergragt.
  [In kantlijn:]
  Hij vrous doot.
  goed ingebr.
  Sij mans doot.
  goet ingebragt.
  Hij Wees Camer voldaan 29 october 1771.
  Sij Wees Camer voldaan 22 october 1771.
  [w.g.:] klaas de grood, Catrina H. Tiebkes.

  IMPOST OP BEGRAVEN, Amsterdam, 23 oktober 1771:
  Claas de Groot & Catharina Tjebkens...........f 12.-.-.

  ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 5 juli 1776, DTB 621, pag. 238:
  Compareerden als vooren Claas de Groot, van Amst., gereformeert, laast wedr. Catharina Tjibbens, op de Raapenburgergragt, &
  Alida van Reekom, van Amst., gereformeert, wed. Samuel Kooningsvelt, woont als voorn.
  [in kantlijn:]
  Sij mans doot. goet.
  Hij vrouws doot. goet.
  Sij Weeskamer vold: 3 Julij 1776.
  [w.g.] Claas de groot, alieda van reekom.
 4. Nicolaas de Groot,
  Geboren te Utrecht in 1748/49, Gereformeerd, woont in de Keijserstraat (1783).
  Ondertrouw te Amsterdam op 25 september 1783 met Christina de Heldt, geboren te Utrecht in 1756/57, Gereformeerd, woont op de Prinsegracht (1783).

  ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 25 september 1783, DTB 628, pag. 342:
  Compareerden als vooren Nicolaas de Groot van Utrecht, Gereform., oud 34 Jaar, in de keyserstraat, ouders doot, Geadst. met Ernst Wemkeveld in de Leijdsedwarstraat,
  Christina de Heldt, van Utrecht, Gereform: Oud 26 Jaar, op de Prinsegragt, Ouders doot, Geadst. met Gesina Wouters, woont als boven.
  [w.g.]
  X en Chrystina de heldt.
 5. Nicolaas de Groot,
  Geboren te Utrecht in 1751/52, Gereformeerd, woont in de Raamsteeg te Amsterdam (1780).
  Gehuwd te Amsterdam in de Waalse kerk op 30 april 1780, ondertrouw te Amsterdam op 14 april 1780 met Maria Elisabeth Benoist, geboren te Amsterdam in 1759/60, Gereformeerd, woont in de Kerkstraat (1780), dochter van Pieter Anthonie Benoist.

  ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 14 april 1780, DTB 624, pag. 551:
  den 14 April 1780.
  Compareerden als voren Nicolaas de Groot van Utrecht, Gereformeert, Oud 28 Jaren, in de Raamsteeg, oud: Doot, Geadst. met Caspers Snijders, in de Leijdse Dwarstraat,
  Maria Elisabeth Benoist, van Amst., Gereformeerd, oud 20 Jaren, in de Kerkstraat, geads: met haar vader Pieter Anthonie Benoist.
  [in kantlijn:]
  Acte verleent den 30 April 1780 om alhier in de walekerk te Trouwen.
  [w.g.]
  N: De Groot, M:E. Benoist.
530. Arnoldus WALBURG, ook Arnold VAN WALBORGH en Arnoldus WALDIJCK,
Zoon van Jan Jansen Walburgh [nr. 1060] en Maria Hendriks [nr. 1061], geboren te Grave in 1703/04, voer als matroos en als lichtmatroos voor de V.O.C. op Ned. O-Indie (1725-1730), kerkte in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje in de Kalverstraat, verbleef in april 1740 te Den Bosch, van beroep meester passementwerker op de Botermarkt bij de Reguliersgracht te Amsterdam, overleden te Amsterdam, begraven op de Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof aldaar op 15 juli 1762, oud ca. 58 jaar.
Gehuwd te Amsterdam, ondertrouw aldaar op 25 oktober 1731 met Maria Pieters [VAN ELSWIJCK].

DOOPREGISTER:
Niet te Grave (Geref. kerk) 1702-1705, doopregister Grave (R.K. kerk) periode 1694-1719 ontbreekt.

V.O.C. Opvarenden, Amsterdam, reg. nr. 5846 nr. 170, boek Amsterdam, bestemming Batavia.
Opvarende: Arnoldus van Walburg.
Opstapper Kaap.
Afkomst: De Graaff.
Beroep: matroos.
Vertrok uit Nederland met het schip Ravestein in 1725.
Ging op Kaap de Goede Hoop aan boord van het schip Steenhoven.
Maandbrief: nee.
Schuldbrief: onduidelijk.
Gebeurtenis 1: Einde verbintenis op zaterdag 29 juni 1726 in Azie.
Gebeurtenis 2: Opstapper Kaap in 1725.
Gebeurtenis 3: Vertrek Kamer op woensdag 30 mei 1725.
Gebeurtenis 4: Aankomst Kaap op 18 februari 1726.
Gebeurtenis 5: Vertrek Kaap op woensdag 27 maart 1726.
Gebeurtenis 6: Aankomst Insulinde op zondag 30 juni 1726.

>

V.O.C. Opvarenden, Zeeland, reg. nr. 12848 nr. 136, boek Zeeland, bestemming onbekend.
Opvarende: Arnoldus v. Walburg.
Reden uit dienst: Gerepatrieerd.
Afkomst: Graaff.
Beroep: Jongmatroos.
Uitgevaren met schip Ravestein.
Waar uit dienst: langerode.
Maandbrief: nee.
Schuldbrief: nee.
Gebeurtenis 1: Einde verbintenis in 1730 op schip Langerode.
Gebeurtenis 2: Vertrek Kamer op zondag 27 mei 1725.
Gebeurtenis 3: Aankomst Kaap op zondag 9 december 1725.
Gebeurtenis 5: Vertrek Kaap op dinsdag 8 januari 1726.

DOOPGETUIGE:
Op 22 september 1740 in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje in Amsterdam van Petrus, zoon van Willem van den Bergh en Maria van Walburgh (get. Arnold van Walburgh en Margrita Bossenaarsveen).
Op 20 september 1758 in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje te Amsterdam van Arnoldus, zoon van Lodewijk de Bruijn en Maria Verstraaten [get. Arnoldus Swalburg en Maria Elswijk).
Op 11 augustus 1760 in de R.K kerk 't Boompje in Amsterdam van Catharina, dochter van Petrus Walburg en Maria Greve.

ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 25 oktober 1731:
Compareerden als vooren Arnoldus Walburg van de graaf, oud 27 Jaar op de reguliersbreestraat geasst. met sijn moeder Maria Hendriks &
Maria van Elstwijk van Erp, oud 19 Jaar, woond als vooren, geasst. met haar moeder Catrina Janse.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz, trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle.
En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat zy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelijk mochte verhindert worden, zy hun hare geboden verwilliget.
[w.g.] Arnoldus Walburg en een kruisje.
[bron: DTB 572, p. 364; letterlijke weergave]


BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, 15 juli 1762:
Arnoldus Walburg, Mr: passementwerker op de bootermart bij de Reguliersgragt.
Mond: kind.

PASSEMENTWERKER:
Maker van passementen: smalle weefsels tot versiering van kleding; ook boordsel van goud- of zilverdraad (o.a. op militaire uniformen).

531. Maria Pieters [VAN ELSWIJCK], ook Maria VAN ESWIJK, Maria VAN ELSTWIJK en Mitje ELSWIJK,
Dochter van Petrus Lambertsz van Elswijck [nr. 1062] en Catharina Jans van Deursen [nr. 1062], gedoopt te Dinther in de Rooms-Kath. kerk op 9 december 1712, Rooms-Katholiek, begraven te Amsterdam op het Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof op 6 april 1769, 6 dagen nadat zij in ondertrouw ging met Jan VAN VREESWIJK, oud 56 jaren.
Ondertrouw (2) te Amsterdam op 31 maart 1769 met Jan VAN VREESWIJK, geboren te Amsterdam, Rooms-Katholiek, eerder weduwnaar van Jannetie DE WOLFF.

DINTHER:
Dorp, gelegen tussen Veghel en 's-Hertogenbosch.

DOOPREGISTER, Dinther, Rooms-Kath. kerk, 9 december 1712:
9 Decemb. 1712.
Bapt. e Maria, filia Petri Lammers et Catharina, Conjugi.
Suscepere Joes Hendricx van Deursen et Maria Lammers.
[bron: Doopboek, Dinther, Rooms-Kath. kerk, 1709-1737, letterlijke weergave der oorspronkelijke doopregistratie]

DOOPGETUIGE:
Op 27 maart 1738 in de Rooms-Kath. kerk te Amsterdam, stadhuis van Hoorn, van Catharina, dochter van Sebastianus Koenders en Joanna van Esewijck (getuigen Pieter van Rijn en Maria van Esewijck).
Op 20 september 1758 in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje te Amsterdam van Arnoldus, zoon van Lodewijk de Bruijn en Maria Verstraaten (getuigen Arnoldus Swalburg en Maria Elswijk).
Op 11 augustus 1760 in de R.K kerk 't Boompje te Amsterdam van Catharina, dochter van Petrus Walburg en Maria Greve.
Op 6 mei 1764 in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje te Amsterdam van Arnoldus, zoon van Wilhelmus Kievenburgh en Maria Greven.

ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 31 maart 1769:
Den 31 Maart 1769.
Compareerden als vooren Jan van Vreeswijk van Amd., Rooms, wedn: Jannetie de Wolff op de Elantsgragt, &
Mitje Elswijk, van Shertogen bos, Rooms, wede Arnoldus Walburg, woont als boven.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz, trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle.
En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat zy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelijk mochte verhindert worden, zy hun hare geboden verwilliget.
[in kantlijn:] Sij mans dood, goet ingebr.; hij vrous dood, goet ingebr.
[w.g.:] twee kruisjes.
[bron: DTB 744, p. 443; letterlijke weergave]


BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, 6 april 1769:
Maria Elstwijk, Wed: van Arnoldus Walburg, op de Elandsgragt Zuijdzij tussen de twee dws Straaten.
Mond: kind.

KINDEREN VAN ARNOLD VAN WALBORGH EN MARIA PIETERS VAN ELSTWIJCK:
 1. Adrianus Waldijck,
  Gedoopt te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 26 december 1733.

  DOOPREGISTER, Amsterdam, Rooms-Kath. kerk 't Boompje, 26 december 1733:
  Adrianus, zoon van Arnoldus Waldijck en Maria van Elswijck.
  Getuigen Adrianus Coninghs en Catharina Coninghs.
  Pastoor Josephus de Longas.
  [bron: 320 p. 20 (folio 10v) nr. 4]
 2. Petrus van Walburg,
  Gedoopt te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 23 januari 1736, overleden voor 17 juni 1763.
  Ondertrouw te Amsterdam op 10 augustus 1759 met Maria Greven, ook Maria Grijven, geboren te Emmerik in 1731/32, Rooms-Kath., dochter van Maria Simons.
  Maria Greve huwt (2), ondertrouw te Amsterdam op 17 juni 1763 met Wilhelmus Kistenberg, geboren te Amsterdam in 1736/37, Rooms-Kath., zoon van Cornelis Kistenberg.

  DOOPREGISTER, Amsterdam, Rooms-Kath. kerk 't Boompje, 23 januari 1736:
  Petrus, zoon van Arnoldus van Walburg en Maria van Elstwijck.
  Getuigen Ari Konincks en Joanna van Walburg.
  Pastoor Josephus de Longas.

  ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 10 augustus 1759:
  Compareerden als vooren Pieter Walburg van Am., Rooms, oud 24 jaer, aan de botermark, geadsisteert met zijn vader Aarnoldus Walburg &
  Maria Greven, van Emmerik, Rooms, oud 27 jaer, op de prinsegragt, geadsisteert met haar moeder Maria Simons.
  [handtekening: Pieter Walburg]
  [bron: DTB 737, pag. 46, identieke weergave]

  ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 17 juni 1763:
  Compareerden als vooren Willem Kistenberg van Am., Rooms, oud 26 jaer, in de Lijdsedwarsstraat, geads: met zijn vader Cornelis Kistenberg &
  Maria Grijven van Emmerik, Rooms, wede Pieter Walburg op Cingel.
  Sij mans dood.
  goet ingebragt.
  [bron: DTB 739, pag. 429, identieke weergave]

  KIND:
  1. Catharina Walburg,
   Gedoopt te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 11 augustus 1760.

   DOOPREGISTER, Amsterdam, Rooms-Kath. kerk 't Boompje, 11 augustus 1760:
   Catharina, dochter van Petrus Walburg en Maria Greve.
   Getuigen Arnold Walburgh en Maria van Elswijk.
   Pastoor Jacobus van de Hoeven.
 3. Maria Waldijk,
  Gedoopt te Amsterdam in de R. K. kerk 't Boompje op 8 september 1738.

  DOOPREGISTER, Amsterdam, R.K. kerk 't Boompje, 8 september 1738:
  Maria, filia Arnoldus Waldijk et Maria Elst.
  Suscep. Arie Kemps et Judit Kemps.
  [bron: DTB 320, p. 104 (folio 52v), nr. 8]
 4. Joannes van Walborgh,
  Gedoopt te 's-Hertogenbosch in de R.K. St. Jan - St. Pieter - St. Catharina kerk op 9 april 1740, begraven te Amsterdam op het Sint Anthonis Kerkhof op 27 september 1757, oud 17 jaar.

  DOOPREGISTER, 's-Hertogenbosch, RKK St. Jan - St. Pieter - St. Catharina, 9 april 1740:
  Joannes, wettige zoon van Arnoldus van Walborgh en Maria van Elstwijck.
  Getuigen: Antonius van Valburgh en Catharina Conincks.

  BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, St. Anthonis Kerkhof, 27 september 1757:
  Kinderlijken.
  Jan Walburg, Arnoldus Walburg, O.Z. Arme stg.
 5. Maria van Walburgh,
  Gedoopt te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 31 januari 1743.

  DOOPREGISTER, Amsterdam, Rooms-Kath. kerk 't Boompje, 31 januari 1743:
  Maria, dochter van Arnoldus van Walburgh en Maria van der Elst.
  Getuigen: Antoni van Walburgh en Maria Hendrikx.
  Pastoor Josephus de Longas.
  [bron: 320, p. 179 (folio 90) nr. 13]
 6. Alida van Walborgh,  zie nr. 265.
  Gedoopt te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 27 juli 1745, Rooms-Katholiek, overleden te Amsterdam in het Werkhuis op 1 januari 1808, oud 62 jaar.
  Gehuwd (1) te Amsterdam, ondertrouw aldaar op 4 februari 1762 met Mighiel de Bruijn, geboren te Antwerpen in 1733, Rooms-Katholiek, woonde aan de Botermarkt (1762), overleden voor 1766.
  Gehuwd (2) te Amsterdam, ondertrouw aldaar op 10 januari 1766 met Hendrik Roelofs, geboren te Rees in 1729, Rooms-Katholiek, woonde aan de Elantsgragt (1766).
  Gehuwd (3) tussen 1767 en 1772, waarschijnlijk te Amsterdam met Nicolaas Gloudie (Clause) de Grood, geboren ca. 1725, Gereformeerd, overleden te Amsterdam op 13 februari 1789, begraven op het Leidsche kerkhof aldaar op 16 februari 1789.
 7. Catharina Walburgh,
  Gedoopt te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 18 maart 1748, overleden te Amsterdam in het Spin- en Werkhuis aan een borstkwaal op 23 juni 1809, oud 61 jaar.

  DOOPREGISTER, Amsterdam, Rooms-Kath. kerk 't Boompje, 18 maart 1748:
  Catharina, dochter van Arnoldus Walburgh en Maria van Elswijk.
  Getuigen: Christiaan van Rooij en Joanna van den Bergh.
  Pastoor Josephus de Longas.
  [bron: 321, p. 4 (folio 2v) nr. 7.]

  STERFREGISTER, Amsterdam, Spin- en Werhuis, 23 juni 1809:
  23 Junij - Catharina Walburg, oud 57 Jaaren aan een Borstquaal - 78.
 8. Kind van Arnoldus Waldijk,
  Begraven te Amsterdam op het Heijligewegs- en Leidsche Kerkhof op 6 augustus 1749.

  BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, Heijligewegs- en Leidsche Kerkhof, 6 augustus 1749, DTB 1261, pag. 149:
  kv: Arnoldus Waldijk in de Amstelstraat......6.


Rooms-Kath. kerk 't Boompje aan de Kalverstraat te Amsterdam,
in de 18e eeuw een Franciscaner schuilkerk.

532. Jan Stoffelsz VAN NIET, ook bekend als Jan Pietersz GELEIJN,
Zoon van Stoffel van Niet [nr. 1064] en N.N. (Agatha Maartens Kuijper ?) [nr. 1065], geboren ca. 1700, mogelijk te Aalsmeer of Amstelveen, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer op 4 maart 1771, oud ca. 71 jaar.
Gehuwd (1) te Aalsmeer voor Schout en Schepenen op 12 april 1722 met Marritje Pieters VERLAAN, geboren ca. 1690, woonde in het Oosteinde van Aalsmeer (1712), overleden te Aalsmeer op 7 november 1733, oud ca. 43 jaar, dochter van Pieter Pieters Verlaan.
Marritje was eerder gehuwd te Aalsmeer voor schout en schepenen op 24 januari 1712, ondertrouw aldaar op 1 januari met Hendrick Cornelis GELEIJN, geboren ca. 1690, overleden voor 12 april 1722, zoon van Cornelis Hendricksz Geleijn en Grietje Willems.
Gehuwd (2) te Aalsmeer voor Schout en Schepenen op 6 februari 1735 met Marritie Jacobs SCHEPPER, ook bekend als Martje Jacobs SCHIPPER.

ONDERTROUWREGISTER, Aalsmeer, Schout & Schepenen, 1 januari 1712:
Compareerden voor mij Carel Copius, Secretaris van Aelsmeer Hendrick Cornelisz Gelijn minderjarig jongman, sijnde geadsisteert met Corn: Hendricxe gelijn sijn vader, toekomende Bruijdegom, ten Eenre,
Marritje Pietersz Verlaen. minderjaarige Dogter, sijnde geadsisteert met Pieter Pietersz Verlaen haer vader, toekomende Bruijdt ter andere Zijde, allen woonende int oosteijnde,
dewelke verklaren met den anderen voorgenomen en beraamt te hebben aan te gaen een Christelijk huwelijk, en versoght derhalven dat haere Huwelijke gebooden ingesz. en op drie eerstkomende en agter een volgende sonnendagen vant regthuijze alhier voor den volke aldaer vergadert wesende behoorlijk afgekondigt en daer naer in den Huwelijken Staet bevestigt te worden.
Ende hebbende de aanstaende Bruijdegom en Bruijdt ten opsigte vant gemeenelande Trouwregt verclaerdt te gehooren onder de Classis van: onvermogende.
Actum deses 1: Jan 1712.

TROUWREGISTER, Aalsmeer, Schout & Schepenen, 24 januari 1712:
Hendrick Cornelisz Geleijn, minderjarig Jongman, Bruidegom ter Eeenre:
ende Marritje Pietersz Verlaan, minderjarige dogter, beiden woonende in't oosteinde alhier, Bruid ter andere zijde.
dat de bovenstaande persoon door enter presentie als boven dato deses op den raedhuijze wettelijk sijn getrouwt naer dat hunne Huwelijkse geboden op drie agter een volgende sonnendagen alhier onverhinderd waren getuige ik Secretaris van Aalsmeer actum den 24e Januarij 1712.
[w.g. Copius]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Weeskamer, Staatboek, nr. 807, Aalsmeer, 1 april 1722:
Marritje Pieters Verlaan, weduwe van Hendrick Cornelisz Geleijn, sijnde geadsisteert met mij onderged: secrets als haer gekoozen voogd in deese, ende Leendert Pieters Los, als aangehuwde ooi, en voogd over Dirk Hendriksz Geleijn, oud 8 en Willem Hendriksz Geleijn, oud 4 jaren, minderjarige kinderen van Hendrick Cornelisz Geleijn, gewonnen bij de eerste comparant ten andere zijde, besluiten tot uijtkoop en kennen de 2 kinderen een somma van f 3.3.- toe voor hun beijden voor hun vaders erf.

TROUWREGISTER, Aalsmeer, Schout & Schepenen, 12 april 1722:
Jan Stoffelsz van Niet, minderjarig Jongman, met schriftelijk consent van sijn Oom en Voogd Jacob Meerse Kuijper, als Bruijdegom ter Eenre, Ende Marritie Pieters Verlaan, wed: van Hendrik Cornelisz Geleijn, beijde wonende alhier op't Oosteijnde als Bruijd ter andere zijde.
De Huwelijkse geboden van de voorn: persoonen sijn door mij ondergesz: Schout van Aalsmeer op den 21e Maart 1722 ingewilligt, en ingeschreven ende hebben onverhindert van het Regthuijs alhier gehad drie sondaagse huwelijkse proclamatien, ten eijnde deselve in den Egten staat souden mogen vergaderen waarop zij door mij ondergesz Schout ten overstaan van Dirk Pietersz de Jong, en Pieter Gielen Jongman, schepenen, wettelijk inden voorsz: staat zijn bevestigt, huijden in Aalsmeer den 12e april 1722.
Hebben hun beijde in de classis van de onvermogende personen aangegeven.

WEESKAMER (Oud-Rechterlijk Achief nr. 804), Aalsmeer, 18 november 1722:
Jan Stoffelsz van Niet als in huwelijk hebbende Marritje Pieters Verlaan, die eerder weduwe was van Hendrick Corn: Geleijn, die bekende geligt en ontfangen te hebben de somma van f 70.7.- voor sijn contingent in de erffenis van sijn vrouws overledene kind gen:
Dirk Hendrickse Geleijn.
[Jan Stoffelsz van Niet tekent met een kruisje].

AANGIFTE:
Op 24 mei 1725 doet Jan Stoffels van Niet in Aalsmeer aangifte van het overlijden van zijn schoonvader Pieter Pieters Verlaan.
Op 2 april 1734 doet Jan Stoffelsz van Niet in Aalsmeer aangifte van het overlijden van Jannetje, dochter van Jan Pietersz Geleijn.

IMPOST op begraven, Aalsmeer, 7 november 1733:
Jan Stoffelsz van Niet, het lijk van sijn vrouw Marritje Pieters Verlaan.
Prodeo.

IMPOST OP TROUWEN, Aalsmeer, 15 januari 1735:
Jan Stoffelsz van Niet, weduwenaer van Marritje Prs. Verlaan, woon: int Oosteijnde en Marritje Jacobs, meerderjarige Dogter van Amsterveen........Prodeo.
[in de kantlijn:] 13 feb: 1735; door mij bij absentie van Schout T. L. opgegeven.

ONDERTROUWREGISTER, Aalsmeer, 15 januari 1735:
Jan Stoffelsz van Niet, weduwnaar van Marritje Pieters Verlaan, woonende in 't Oosteijnde, en Marritje Jacobs, minderjarige dogter van Amsterveen.

HUWELIJKSBIJLAGEN, Aalsmeer, Schout & Schepenen, 15 januari 1735:
Compareerde voor mij Isaac Blinkvliet Schout van Aalsmeer, Jan Stoffelse van Niet, wedr: van Marritje Pieters Verlaan, wonende alhier op het Oosteijnde, Ende Marritje Jacobs, meerderjarige dogter geassisteert met haar broeder Marte Jacobs, wonagtig bijde van onder de E. Geregte van Amstelveen, dewelke versogten dat hare huwelijkse gebode ingewilligt en ingeschreven etc.

HUWELIJKSBIJLAGEN, Amstelveen, 10 februari 1735:
Dat de drie Huuwlijkse Geboden van Jan Stoffelsz van Niet, Wed: Marritje Pieters Verlaan & Marritje Jacobs Schipper, geboortig van ondert gebied van Amstelveen, nu beijde uijt het Oostend van Aalsmeer, alhier van het Regthuijs ter Nieuwer Amstel, onverhinderd gegaan zijn, en voor zoo veel ons aangaat, wel in den Echten staat bevestigt mogen werden.

IMPOST OP TROUWEN, Aalsmeer, 10 februari 1735:
Jan Stoffelsz: van Niet en marritje Jacobs van Amsterveen.
10 Feb: 1735.

NOTARISAKTE, Pro Justitiea (N. Regeer), Aalsmeer, 8 april 1757, nr. 166:
Jan Stoffelse van Niet e.a. verklaren gehoord te hebben dat Klaas Gijsbertse Dik, oud omtrent 18 jaren, tijdens de brand van een schuur achter de bakkerij van Kasper Janse Mooleman, een lessenaar had opengebroken, het geld eruit had gehaald en de lessenaar had kapot gehakt.

IMPOST op begraven, Aalsmeer, 4 maart 1771:
Heeft Frans Joppe aangeving gedaan vant lijk van Jan Stoffelse van Niet. Prodeo.Gezicht op Amstelveen met rechts het in 1600 gestichte Rechthuis,
getekend door H.Schouten, ca. 1760.

533. Marritie Jacobs SCHEPPER ook bekend als Martje Jacobs SCHIPPER,
Dochter van Jacob Maartsz Schipper [nr. 1066] en Antje Heere [nr. 1067], geboren ca. 1710, overleden te Aalsmeer op 22 maart 1789, oud ca. 78 jaar.

HUWELIJKSBIJLAGE, Nieuwer-Amstel, 22 januari 1735:
Voor den Armen. Ik ondergeschreve mij sullende begeven ten huwelijken state met Jan Stoffelsz van Niet, JM ende ten opzigte van het middel op het Trouwen geemaneert, verklare niets te hebben om het voorschreve regt te kunnen voldoen.
[w.g] Mar..e Jakop Schepper.

HUWELIJKSBIJLAGEN, Amstelveen, 10 februari 1735:
Dat de drie Huuwlijkse Geboden van Jan Stoffelsz van Niet, Wed: Marritje Pieters Verlaan & Marritje Jacobs Schipper, geboortig van ondert gebied van Amstelveen, nu beijde uijt het Oostend van Aalsmeer, alhier van het Regthuijs ter Nieuwer Amstel, onverhinderd gegaan zijn, en voor zoo veel ons aangaat, wel in den Echten staat bevestigt mogen werden.

BEGRAAFREGISTER, Aalsmeer, 27 maart 1789:
Op kerkhof begraven Martje Jacobs Schippers, Prodeo.

OPMERKING:
Aanvankelijk ging ik ervan uit dat Jacob Crijnen en Echie Jans de ouders van Marritie Schepper was; mede gelet op de vernoeming van de kinderen.
Bij de doop van hun zoon Jan op 21 februari 1717 werd evenwel de achternaam Van den Bos gebruikt.
Hoewel twee dochters Marritje gedoopt werden, in 1713 en 1714, geef ik er nu de voorkeur aan Jacob Maartsz Schipper en Antje Heere als ouders te zien.
NOTARISAKTES en O.R.A. moeten deze veronderstelling nog bevestigen.

ALTERNATIEF OUDERPAAR:

Jacob Crijnen VAN DE BOS,
Geboren ca. 1680, mogelijk in Amstelveen.
Gehuwd met Achie (Echie, Aafje) Jans MUNTER.

KINDEREN VAN JACOB CRIJNEN VAN DEN BOS EN ACHIE JANS MUNTER:
 1. Marretie Jacobs Crijne,
  Gedoopt te Nieuwer-Amstel in de Geref. kerk op 16 april 1713.

  DOOPREGISTER, Nieuwer-Amstel Geref. kerk, 16 april 1713:
  Een kint gedoopt met name Marretie waar van vader Jacob Crijne, moeder Echie Jans, getuijge Marretie Jans.
 2. Marritje Jacobs Krijnen,
  Gedoopt te Nieuwer-Amstel in de Geref. kerk op 22 april 1714.

  DOOPREGISTER, Nieuwer-Amstel Geref. kerk, 22 april 1714:
  Een kint gen: Marritje.
  V: Jacob Krijnen.
  m: Aafje Jans.
  get: Merretje Jacobs.
 3. Jan Jacobsz van den Bos,
  Gedoopt te Nieuwer-Amstel in de Geref. kerk op 21 februari 1717.

  DOOPREGISTER, Nieuwer-Amstel, Geref. kerk, 21 februari 1717:
  een kind Gen: Jan.
  V: Jacob Krijnen van den Bos.
  m: Aafje Jans Munter.
  p: Trijntje Gijsen Stijnen.
 4. Neeltje Jacobs Krijnen,
  Gedoopt te Amstelveen in de Geref. kerk op 1 januari 1719.

  DOOPREGISTER, Amstelveen, Geref. kerk, 1 januari 1719:
  Een kint gen. Neeltje.
  v: Jacob Krijnen.
  m: Aagje Jans.
  p: Neeltje Gijsen.
KINDEREN VAN JAN STOFFELSZ VAN NIET EN MARRITJE VERLAAN:
 1. Grietje van Niet,
  Begraven te Aalsmeer op 25 februari 1724.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 25 februari 1724:
  Jan Stoffels van Niet, het lijk van Grietje Jans, sijn kind.
  Prodeo.
 2. Grietje van Niet,
  Begraven te Aalsmeer op 31 mei 1727.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 31 mei 1727:
  Jan Stoffelsz: het lijk van sijn kind gen: Grietje.
  Prodeo.
 3. Grietje van Niet,
  Begraven te Aalsmeer op 17 februari 1734.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 17 februari 1734:
  Jan Stoffelsz. van Niet, het lijk van sijn kindt gen: Grietje.
  Prodeo.
KINDEREN VAN JAN STOFFELSZ VAN NIET EN MARRITIE SCHEPPER:
 1. Agatha (Eghie) Gelein,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Kath. kerk op 28 mei 1735, overleden voor 31 maart 1742.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Kath. kerk, 28 mei 1735:
  Agatha,
  Pr. Jan Pietersz Gelein, vulgo Jan Stoffels.
  Mr. Maritje Jakobs Schepper,
  Sx. Aris Janse Bosman et Jannitje Schepper, conjuges, quorum nomine Trijntje Meertensz.
  [in kantlijn:] Eghie, post obijt.
 2. Jacobus (Jaep) Gelein,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Kath. kerk op 1 mei 1736, overleden voor 1 december 1740.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Kath. kerk, 1 mei 1736:
  Jacobus.
  Pr. Jan Pieters Gelein, vulgo Jan Stoffels.
  Mr. Maritje Jakobs Schepper.
  Sx. Aris Janse Bosman et Jannitje ejus uxor quorum noe Trijntje Meertens.
  [in kantlijn:] Jaep, post obijt.
 3. Petrus (Pieter) Gelein,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Kath. kerk op 7 mei 1737, overleden te Aalsmeer in 1737.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Kath. kerk, 7 mei 1737:
  Petrus.
  Pr. Jan Pietersz Gelein (vulgo Jan Stoffels).
  Mr. Martje Jakobs Schepper.
  Sx. Trijntje Meertens.
  [in kantlijn:] Pieter, post obijt.
 4. Martinus (Maarten) Geleijn, ook genaamd Maarten van Niet,  zie nr. 266.
  Gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Kath. kerk op 28 juli 1738, van beroep scheepstimmerman, overleden te Aalsmeer op 11 april 1813, oud 74 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 4 november 1762 met Maria (Maritje/Mietje) Tobijas Dol.
 5. Jacobus Gelein,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Kath. kerk op 1 december 1740, overleden te Aalsmeer op 21 september 1749, oud 8 jaar.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Kath. kerk, 1 december 1740:
  Baptizatus Jacobus.
  Pr. Jan Pieters Gelein vulgo: Jan Stoffels.
  Mr. Maritje Jakobs Schepper.
  Sx. Trijntje Meertens.
  [in kantlijn:] Jaep, obiit 21 Septemb. 1749.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 21 september 1749:
  Heeft Jan Stoffelsz van Niet aangeving gedaan vant lijk van sijn kindt gent: Jacob, onder Prodeo.
 6. Agatha (Eghie) Gelein,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Kath. kerk op 31 maart 1742, overleden te Aalsmeer op 31 mei 1743, oud 1 jaar.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Kath. kerk, 31 maart 1742:
  Baptizata Agatha.
  Pr. Jan Pieters Gelein vulgo Jan Stoffels.
  Mr. Maritje Jakobs Schepper.
  Sx. Engeltje Pieters devota.
  [in kantlijn:] Eghie, obijt 31 Maij 1743.
 7. Anna (Anje) Gelein,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Kath. kerk op 24 april 1743, overleden te Aalsmeer op 17 mei, oud ruim 3 weken.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Kath. kerk, 31 maart 1742:
  Baptizata Anna, sub condit.
  Pr. Jan Pieters Gelein vulgo Jan Stoffels.
  Mr. Maritje Jakobs Scepper.
  Sx. Trijntje Meertens.
  [in kantlijn:] Antje, obijt 17 Maij 1743.
 8. Agatha (Eghje) Gelein, ook genaamd Aagie Jans van Niet,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Kath. kerk op 23 augustus 1744, overleden te Aalsmeer op 2 juni 1781, oud 36 jaar.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Kath. kerk, 23 augustus 1744:
  Baptizata Agatha.
  Pr. Jan Pieters Gelein vulgo Jan Stoffels.
  Mr. Maritje Jakobs Scepper.
  Sx. Engeltje Pieters Devota.
  [in kantlijn:] Eghje.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 6 juni 1781:
  Maarte Jans van Niet, aangeving gedaan vant lijk van zijn zuster Aagie Jans van Niet onder Prodeo.
 9. Cornelius (Krelis) Gelein,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Kath. kerk op 29 januari 1746, overleden te Aalsmeer op 22 februari, oud ruim 3 weken.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Kath. kerk, 29 januari 1746:
  Baptizatus Cornelius.
  Pr. Jan Pieters Gelein vulgo Jan Stoffels.
  Mr. Maritje Jakobs Schipper.
  Sx. Trijntje Meertens.
  [in kantlijn:] Krelis obijt 22 Febr.
 10. Wilhelmus (Willem) Gelein,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Kath. kerk op 22 november 1747, overleden te Aalsmeer op 8 september 1748, oud ruim 9 maanden.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Kath. kerk, 22 november 1747:
  Baptizatus Wilhelmus.
  Pr. Jan Peters Gelein vulgo Jan Stoffels.
  Mr. Maretje Jakobs Schepper.
  Sx. Neeltje Cornelis Gelein.
  [in kantlijn:] Willem, obijt 8 7bris 1748.
534. Tobias Hermen RULVENHOLL ook bekend als Tobias DOLL,
Zoon van Herm Rulvenholl [nr. 1068] en Talike Segers [nr. 1069], geboren te Dinklage in het Bisdom Munster, en aldaar gedoopt op 17 oktober 1690, Rooms-Katholiek, van beroep katoenbleker in Aalsmeer, overleden in het Oosteinde van Aalsmeer op 10 november 1751, oud 61 jaar.
Gehuwd (1) te Aalsmeer op 15 januari 1719 met Aagje Jacobs DE WAERD, geboren te Aalsmeer ca. 1699, overleden aldaar op 3 augustus 1721, oud 22 jaar.
Gehuwd (2) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 3 november 1723 met Maritje Krelis BORST.

OPMERKINGEN:
Dinklage ligt tussen Damme en Cloppenburg.
Tobias kon niet schrijven.

DOOPREGISTER, Dinklage, R. K. St. Catharina Kirche, 17 oktober 1690:
Bapt. Tobias, parentes Herm Rulvenholl et Talike Segers, patrini Tebbe Linnebom, Aneke Dieckman et Hinris Sch...man.

ONDERTROUWREGISTER, Aalsmeer, Schout en Schepenen, 24 december 1718:
Compareerde voor mij Isaac Blinkvliet, schout van Aalsmeer, Tobias Arentsz Dol, meerderjarig Jongman, geboortig tot Dinklaag onder het graafschap van Munster, als Bruijdegom, ter Eenre, Ende Aagje Jacobs de Waart, minderjarige Jongedogter met schriftelijk consent van haar voogd en broeder Sijme Jacobse de Waart, beijde wonende alhier in 't Oosteijnde als Bruijt ter andere zijde.
Classis van de onvermogende persoonen. [Handtekening van beiden een kruisje].

TROUWREGISTER, Aalsmeer Raedhuijs, 15 januari 1719:
Thobias Arentsz: Dol, meerderjarig jongman, geboortig te Dinklaag uit Bisdom Munster, als Bruijdegom ter Eenre, ende Aagjen Jacobs de Waerd, minderjarige jongedogter, geboortig en beide woonende alhier als Bruijd ten andere zijde.

IMPOST op begraven, Aalsmeer, 3 augustus 1721:
Heeft Jacob Dirksz Koning aangeving gedoen van ’t lijck van Aefje Jacobs als getr: onder het classis van f 3-

TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 1723:
Ingetekent den 23 octob: 1723 en getrouwt den 3 November: Tobias Arentz Dol, wednr van Aagje Jacobs en Marrijtje Cornelis Borst JD.

WEESKAMER, Staatboek (ORA, nr. 807), Aalsmeer, 7 november 1723:
Tobias Arentsz Dol, weduwenaar van Aagje Jacobs ter eenre, ende Teunis Lourisz Stark en Cornelis Pietersz Legmeer als ter deese gestelde voogd over Trijntje Tobias, oud 4 jaaren, naergelaten kind van voorn: Aagje Jacobs verwekt bij den eersten comparant besluiten tot uijtkoop, waarbij Trijntje op haar 25e verjaardag een silveren ducaton zal ontvangen.
[Op 25 maart 1739 ontvangt Dirck Harmense, als in huwelijk hebbende Trijntje Tobias Doll, de somma van f 3.3.-]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF (ORA, nr. 793), Aalsmeer, 17 oktober1747:
In deze acte, die zijn schoonzoon Dirk Mees betreft, wordt vermeld dat Tobias verscheidene katoenbleekvelden had.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF (ORA, nr. 793), Aalsmeer, 25 februari 1748.
Tobias Arendse Dol en Marritje Cornelis Borst, echteluijden, wonende in't Oosteijnde alhier, leggen een belastende verklaring af over hun schoonzoon Dirk Mees.
[Zie uitgebreid overzicht bij dochter Trijntje d’Hol].

IMPOST op begraven, Aalsmeer, 10 november 1751:
Heeft Geertje Tobias Dol aangeving gedaan vant lijk van haar vader Tobias Arendsz Dol onder Prodeo.

PUBLIEKE VERKOPING (ORA nr. 795), Aalsmeer, 1 januari 1752:
Schout en schepenen verkopen in publiek de nagelaten en gerepudieerde boedel en goederen van wijlen Tobias Arendsz Dol en Marritje Cornelis Borst, in hun leven Egteluijden: "Een huijs en werff groot omtrent 100 roeden, en de ackers en het water daar agter, staande en gelegen int Oosteijnde alhier, binnendijks, belend ten oosten Pieter Jansz Goedhart, den westen de weduwe van Teunis Dirksz ploeg, ten zuijden de weduwe van Jan Meijnderts Dik en ten noorden den dijk, voorts nog de helft van een rietacker met eenig hout beplant groot int geheel omtrent 20 roeden, gelegen als voren, item 1/3 part van een partijtje ackers en water, waarvan de resteerende 2/3 parte Lijsbet Cornelisse Los, huijsvrouw van Willem de Ram toebehoren, gelegen in de Buijtendijkse Buijtenveldertse Polder."
Daarnaast is de koper verplicht de nog onbetaalde verpondingen en andere belastingen te betalen. [Jan Hendriksz Pijlman koopt het bovenstaande voor de somma van f 10.-]

PUBLIEKE VERKOPING (ORA nr. 795), Aalsmeer, 1 januari 1752:
Idem nagelaten en gerepudieerde boedel van Thobias Dol en Marritje Borst, met name een "partijtje ackers en water, daar onder 2 veenackers groot omtrent 200 roeden land en 900 roeden water daarbij behorende gelegen int Oosteijnde Binnendijks.
[Klaas Klaase Henst koopt het bovenstaande voor de somma van f 55.-]

OPMERKING:
Tobias en Marritje moeten heel arm geweest zijn. Eerder in hun leven hebben zij ongetwijfeld veel geleden van de wandaden van hun gewelddadige en criminele schoonzoon Dirk Mees.
Na hun dood blijkt de nalatenschap zo gering te zijn, dat de erfgenamen besluiten deze niet te aanvaarden.

535. Maritje Krelis BORST,
Dochter van Kornelis Klaasz Borst [nr. 1070] en Antje Hijndriks [nr. 1071], geboren te Aalsmeer ca. 1700, Gereformeerd, overleden in het Oosteinde van Aalsmeer op 27 oktober 1751, oud ca. 51 jaar.

IMPOST op begraven, Aalsmeer, 27 oktober 1751:
Heeft Geertje Tobijasz Dol aangeving gedaan vant lijk van haar moeder Marritje Cornelis Borst, vrouw van Tobijas Dol, onder Prodeo.

KIND VAN TOBIAS DOLL EN AAGJE DE WAERD:
 1. Trijntje d'Hol,
  Geboren te Aalsmeer in 1719, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer op 19 maart 1807, oud 88 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 15 november 1738 met Dirk Harmesse Mees, geboren te Esse, bij Kloppenburg in het Munsterland ca. 1710, van beroep blekersknecht, meermaals vermeld als dief en heler.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 807, Weeskamer, Staatboek, 7 november 1723:
  Tobias Arentsz Dol, weduwenaar van Aagje Jacobs ter eenre, ende Teunis Lourisz Stark en Cornelis Pietersz Legmeer als ter deese gestelde voogd over Trijntje Tobias, oud 4 jaaren, naergelaten kind van voorn: Aegje Jacobs verwekt bij den eersten comparant besluiten tot uijtkoop, waarbijTrijntje op haar 25e verjaardag een silveren ducaton zal ontvangen.
  [Op 25 maart 1739 ontvangt Dirck Harmense, als in huwelijk hebbende Trijntje Tobias Doll, de somma van f 3.3.-]

  ONDERTROUWREGISTER, Aalsmeer, 15 november 1738:
  Dirk Harmensz, geboortig van Esse in Munsterland, meerderjarig JM, ende Trijntje Tobias Dol, minder jarige dogter, geassisteert met haar vader Tobias Arensz Dol, wonende alhier op het Oosteijnde.
  Classis onvermogenden.
  [Geen van hen kon schrijven]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 793, Aalsmeer, 1 oktober 1747:
  Trijntje Tobijas Dol, vrouw van Dirk Harmusse Mees, verklaart dat zij al enkele jaren door haar man gedwongen werd om stukken katoen, waarvan zij de herkomst niet wist, naar Amsterdam te brengen. Daar, in het huis van haar zwager Albert Harmensz Mees, wonende buiten de Nieuwe Sluijs aan de Weesperzijde, ontving zij dan enkele guldens voor de geleverde katoen.
  Voorts verklaarde Trijntje dat zij “op gisteren den 30e september met een Meijsje genaamd Antje, zijnde een dogter van Willem Jacobsz Zelij in het agterhuijs daar zij woonde, omtrent elff uure, op de grond heeft gevonden deselve twee stukken catoen, die door Schout en Scheepenen alhier zijn gehaald. Dat zij getuijge op de aankomst van gem: Schout en Scheepenen, “als namiddags omtrent vijf uuren” die sij wanneer deselve met haar man besig waren, die met Steve Samuelsz, oud 44 jaren, int water lagen te worstelen, te krijgen en vast te binden, hebbe uijt het agterhuijs genomen, de voordeur uijtgegaan eerst aan de Noordzijde van ’t huijs, willende die door de bomen gojen, dog dat niet kunnende doen, heeft zij deselve stukken catoen aan de Zuijdweste zijde van’t woonhuijs in’t water gegooid, het welke een getuijge verklaard met eenige andere jongens gesien te hebben, waarvan zij kennis heeft gegeven aan den voorn: Steven Samuelsz en Leendert Klaasz Kater, die deselve twee stukken Catoen uijt deselve Sloot met een Klouw hebben opgehaald, hetgeen deselve Leendert Kater en Steven Samuelsz ook verklaard gedaan te hebben.
  Nog verklaard zij eerste getuijge nog, deselve stukken catoen uijt het huijs heeft gehaald en alsoo tragte te verbergen, uijt vreese voor haar man, omdat wanneer Schout en Scheepenen de twee stukken catoen daar in’t agterhuijs gevonden hadden, en haar man ontkomen was, hij haar eerste getuijge, vreesde, zekerlijk zoude vermoord hebben.
  Voorts verklaarde Trijntje dat haar man op 25 juni van het bleekveld van Steven Samuelsz stukken katoen had weggenomen, en dat zij het daarmee volstrekt oneens was.
  Andere getuigen verklaarden dat zij de eerste getuige dikwijls hadden horen klagen over “geknors en kijven” die zij van haar man moest aanhoren.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 793, Aalsmeer, 17 oktober 1747:
  Cornelis Jansz Joor, oud omtrent 65 jaren, wonende op het Oosteinde en Harmen Geert Hammoer, oud omtrent 20 jaren, geboren te Esschen, gelegen in ’t Munsterland, doch tegenwoordig wonende alhier, voetknecht bij de bleker Tobias Arensz Dol, mede op het Oosteinde, leggen een verklaring af op verzoek van de Hoofd Baljuw van Kennemerland.
  Cornelis Joor verklaart dat hij 6 weken eerder, als waakman op het bleekveld van de weduwe van Jan Meijndertsz Dick, gelegen in de Schinkelpolder in het Oosteinde, gezien heeft dat Dirk Harmes Mees bezig was viskorven van anderen te legen. Joor schoot daarop met loskruid op Mees, en beschuldigde Mees wel vaker viskorven van anderen te hebben geleegd. Mees dreigde daarop om Joor in elkaar te slaan, zijn huis te verbranden en zijn korven te vernietigen.
  Mees zei “ik gaa na ’t Moffelant toe, wat donder geef ik erom, wat kan het mijn scheelen”.
  Scheldend liep Mees weg en stapte in een bootje waarmee hij wegroeide.
  De tweede getuige, Harmen Hammoer, verklaarde die zelfde dag om 8 ’s-morgens met Dirk Mees naar naar een bleekakker van Tobias Arense Dol te zijn gevaren, waar hij er getuige van was dat Dirk Mees enkele vuiken van Cornelis Joor vernielde.
  Toen Harmen vroeg waarom hij “soo gram” was, antwoordde Mees dat hij dit deed omdat Crelis Joor in opdracht van Hilletje Crelis met kruid op hem geschoten had en herhaalde vervolgens zijn eerder geuite bedreigingen.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 793, Aalsmeer, 24 oktober 1747:
  Hilletje Jans Loef, vrouw van Willem Jacobsz Zelij, en Antje Willems Zelij, oud 14 jaren, leggen verklaringen af , over hun gesprekken met Trijntje d’Hol, de vrouw van Dirk Mees, waaruit blijkt dat Trijntje waaschijnlijk wel op de hoogte was van de criminele aktiviteiten van haar man.
  Trijntje was zelfs van plan een mes, verborgen in kledingstukken, naar Dirk te sturen, zodat hij, in geval hij op het schavot zou moeten verschijnen, voor die tijd zijn nek zou kunnen doorsnijden.
  “Dan komt hij niet tot schanden” zei Trijntje.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 793, Aalsmeer, 24 oktober 1747:
  Jan Jurrisz Winthuijs, oud omtrent 34 jaren en Jurri Jurrisz Winthuijs, oud omtrent 30 jaren, geboren te Essen in ’t Ampt Kloppenburg in ’t Munsterland, verklaren dat zij Dirk en Albert Harmensz Mees, die ook afkomstig zijn uit Essen, goed gekend hebben:
  “Dirk Mees, alsmede sijne broeders en ouders sijn seer slegt benaamt geweest in Essen”. Geen van hen heeft ooit enig eerlijk werk gedaan en zij waren altijd betrokken bij allerlei kriminele aktiviteiten.
  In Essen kon niemand iets overnacht buiten laten liggen; de Mees familie zou het dan zeker stelen. Ook waren zij betrokken bij diefstal van schapen en van een paard. Dit laatste geval vond plaats in Kloppenburg. Albert had daarvoor “eenige tijdt geseten met kettingen aan handen en voeten geslooten”.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 793, Aalsmeer, 25 februari 1748:
  Tobias Arendse Dol en Marritje Cornelis Borst, echteluijden, wonende in het Oosteijnde alhier, leggen ten versoeke van de Hoogbaljuw van Kennemerland een verklaring af.
  In 1746 en 1747 werden regelmatig stukken katoen en linnen van de droogvelden, waarvan hij Tobias Dol baas en meester was, gestolen.
  Hoewel comparanten verklaren niet te weten wie daarvoor verantwoordelijk was, merkte Tobias Dol op, dat zijn schoonzoon Dirk Harmense Mees niet toestond dat hij, Tobias Dol, op zijn eigen droogvelden verscheen of in de vaarten ernaast voer:
  “dat wanneer hij eerste getuijgen egter veele maalen wel heeft gewilt op eenige van deselven ackers te komen om eens na het Catoen te zien, dog dat hij Dirk Harmensz Mees het zelve niet heeft wille hebben onder het gebruijke van afgrijselijke vloekwoorden”.
  Tot slot veklaren getuigen, dat Dirk op de dag van zijn arrestatie even te voren naar hun huis was gekomen. Marritje vertelde aan haar man Tobias en aan haar schoonzoon Dirk Mees dat de drukker voor wie zij het bleekwerk deden, tegen haar had gezegd:
  “Marritje, je bent te goed van vertrouwen, je bent niet twee stukken kwijt, je moet er na soeken, je moet dieven hebben”, waarop Dirk Mees vloekend naar zijn huis is gegaan.

  BEGRAAFREGISTER, Aalsmeer, 19 maart, 1807:
  Trijntje Tobias Dol (bejaard) – 12.

  CRIMINELE ACHTERGROND DIRK MEES:
  Dirk en zijn in Amsterdam wonende broer Albert hadden een duidelijk criminele inslag.
  In hun geboorteplaats Esse stond de familie Mees al heel slecht bekend.
  In Amsterdam en Aalsmeer hielden zij zich vooral bezig met diefstal en heling.
KINDEREN VAN TOBIAS DOLL EN MARITJE BORST:
 1. Arend Dol,
  Geboren te Aalsmeer in 1724, overleden aldaar op 14 juli 1724.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 14 juli 1724:
  Het lijk van Arend Tobiasz: kind van Tobias Arents Dol, prodeo.
 2. Geertje d'Hol,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1730, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer op 18 oktober 1805, oud ca. 75 jaar.
  Gehuwd ca. 1760 met Petrus Los, gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Kath. kerk op 11 maart 1731, overleden te Aalsmeer op 5 februari 1783, oud 51jaar, begraven op het kerkhof aldaar op 7 februari, zoon van Leendert Pietersz Los en Neeltje Cornelis Geleijn.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Kath. kerk, 11 maart 1731:
  Petrus,
  Pr: Leenderd Pieterse,
  Mr: Neeltje Kornelis Gelein,
  Sx: Maritje Kornelis Gelein devota.
  [Vulgo] Pieter.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 5 februari 1783:
  Geertje Dol aangeving gedaan vant lijk van haar man Pieter Leendr: Los onder prodeo.

  BEGRAAFREGISTER, Aalsmeer, 7 februari 1783:
  Op kerkh: beg: Pieter Leend: Los, Prodeo.

  BEGRAAFREGISTER, Aalsmeer, 18 oktober 1805:
  Geertje Tobias Do, prodeo.
 3. Jacobus (Jakop) Dol,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Kath. kerk op 21 april 1731, overleden aldaar op 8 juni, oud 7 weken.[tweeling].

  DOOPREGISTER, Aalsmeer. Oud-Kath. kerk, 21 Aprili 1731:
  Jacobus et Anna.
  Pr: Tobijas Arendse Dol.
  Mr: Maritje Krelis Borst.
  Susc: Antje Burgers et Maritje Jans Suijker, virgo devota.
  Vulgo: Jakop en Antje; postea obierunt [na overlijden].

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 8 juni 1731:
  Tobias Arends Dol, het lijk van sijn kind gen: Jacob. Prodeo.
 4. Anna (Antje) Dol,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Kath. kerk op 21 april 1731, overleden aldaar op 26 mei, oud 5 weken. [tweeling]

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Kath. kerk, 21 Aprili 1731:
  Jacobus et Anna.
  Pr: Tobijas Arendse Dol.
  Mr: Maritje Krelis Borst.
  Susc: Antje Burgers et Maritje Jans Suijker, virgo devota.
  Vulgo: Jakop en Antje; postea obierunt [na overlijden].

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 26 mei 1731:
  Maarten Teunisz Ploeg, het lijk van Antje, kind van Tobias Arends Dol, Prodeo.
 5. Jacoba (Japje) Dol,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Kath. kerk op 8 oktober 1732 en dezelfde dag overleden.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Kath. kerk, 8 Octobris 1732:
  Jacoba.
  Pr: Thobijas Arendse Dol.
  Mr: Maritje Krelis Borst.
  Sx: Antje Gerrits Burgers.
  Vulgo: Japje; Post obijt.
 6. Maria Jakoba (Koba) Dol,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Kath. kerk op 8 december 1733, begraven te Aalsmeer op 31 augustus 1796, oud 62 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer in de Oud-Kath. kerk op 3 februari 1771 met Leonardus (Leendert) Broer, gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Kath. kerk op 2 december 1741, overleden te Aalsmeer op 31 juli 1812, oud 61 jaar, zoon van Jacobus Broer en Aagje Vennekool.
  Leonardus huwde (2) voor 1802 met Johanna (Jannetje) Gerrits Pel, gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 14 februari 1762, overleden te Aalsmeer op 27 mei 1815, oud 53 jaar, weduwe van Pieter Jansz van Leeuwen, dochter van Gerbert Pel en Gijsje (Gebje) Cornelisse Ruijter.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Kath. kerk, 8 december 1733:
  Maria Jacoba.
  Pr: Thobijas Arendsz Dol.
  Mr: Maritje Kornelis Borst.
  Sx: Antje Paulus.
  Vulgo: Maritje Japje.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Kath. kerk, 2 december 1741:
  Leonardus, zoon van Jakob Janse Broer en Eghje Kornelis Vennekool.
  Get: Lijsje Jakobs en Trijntje Arenden.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 14 februari 1762:
  Johanna.
  P: Gerbert Pel.
  M: Gebje Cornelisse Ruijter.
  m: Marritje Gerrits Pel.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Raedhuijs, 3 februari 1771:
  Leenderd Jacobs Broer met Coba Tobias Dol.

  BEGRAAFREGISTER, Aalsmeer, 31 augustus 1796:
  Jacoba Tobijas Dol.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 1 augustus 1812, nr. 37:
  Leonard Jaques Broer, overleden op 31 juli, oud 72 jaar, Oosteinde, huis nr. 30, zoon van Jaques Broer en Eegje Vennekool.
  Aangifte door Corn: van Leeuwen, schoonzoon en Hermanus van Geilwijk, buurman.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 1815 (Extract):
  Overleden op 27 mei Jannetje Pel, dochter van Gerbert Pel en Gijsje Ruiter.
 7. Maria Dol,  zie nr. 267.
  Gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Kath. kerk 8 december 1733, overleden te Aalsmeer op 12 april 1824, oud 90 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer met Johannes (Jan) Florisz Korse, gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Kath. kerk op 15 juni 1730, overleden te Aalsmeer op 5 maart 1762, oud 31 jaar, zoon van Floris Arisz Corsse en Trijntje Hendriks Geleijn.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer in de Oud-Kath. kerk op 4 november 1762 met Martinus (Maarten) Geleijn.
 8. Hermannus Dol,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Kath. kerk op 12 juni 1737.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Kath. kerk, 12 juni 1737:
  Hermannus, zoon van Tobijas Arendse Dol en Maritje Kornelis Borst.
  Getuige Rijmpje Arisse.
 9. Cornelius Doll,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Kath. kerk op 7 september 1738.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Kath. kerk, 7 september 1738:
  Cornelius, zoon van Tobijas Arendse Doll en Maritje Korn: Borst.
  Getuige Maritje Suiker en Maritje Willemsz Verlaen.
 10. Adrianus d'Holl,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Kath. kerk op 4 februari 1740, overleden te Aalsmeer op 8 juli 1754, oud 14 jaar.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Kath. kerk, 4 februari 1740:
  Adrianus, zoon van Tobyas Arendse d’Holl en Maritje Krelisse Borst.
  Getuige Trijntje Barendse d’Holl.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 8 juli 1754:
  Heeft Willem Jacobsz Verlaan aangeving gedaan vant lijk van Arend Tobijasz Dol, onder Prodeo.
 11. Anna Dol,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Kath. kerk op 9 maart 1743, overleden te Aalsmeer aan de gevolgen van hondsdolheid op 2 juli 1769, oud 26 jaar.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Kath. kerk, 9 maart 1743:
  Anna, dochter van Tobijas Arendsz Dol en Maritje Krelis Borst.
  Getuige Wijntje Kornelis Langevelt en Neeltje Barends Dol.
IMPOST op begraven, Aalsmeer, 2 juli 1769:
Heeft Maarte Janse van Niet aangeving gedaan van het lijk van Antje Tobias Dol, oud 25 jaar,
die van dolheijd door het bijte van een hond is gestorve, op Prodeo.
536. Joannes Gerritsz RINKEL, ook Jan Gerritsz RINKEL, zie nr. 520.
Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 19 oktober 1719, overleden na 1797, mogelijk te Amersfoort.
Gehuwd (1) te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 28 april 1740 met Sibilla (Beligje) Jans BRASSER.
Gehuwd (2) te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 2 mei 1760 met Antonia (Teuntje) Cornelis BROUWER, gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 14 maart 1720, begraven te Hilversum op 8 maart 1797, oud bijna 77 jaar, eerder weduwe van Willem van der Heijden.

537. Sibilla Jans BRASSER, ook Beligje Jans BRASSER, zie nr. 521.
Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 19 november 1720, overleden te Hilversum op 18 augustus 1758, oud 37 jaar.

538. Henricus Dircksz DE JAGER, zie nr. 522.
Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 31 december 1700, overleden aldaar op 4 april 1742, oud 41 jaar.
Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 4 mei 1727 met Elisabeth Peters DE WIT.

539. Elisabeth Peters DE WIT, (de Jonge) zie nr. 523.
Dochter van Peter Petersz de Wit [nr. 1046] en Geritje Dircks Heijn [nr. 1047], gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 30 oktober 1703, overleden aldaar op 27 augustus 1781, oud 77 jaar.
Gehuwd (2) te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 22 juni 1743 met Gerrit Adriaens SPLINT, gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 4 januari 1714, overleden te Hilversum op 20 januari 1769, oud 55 jaar, zoon van Arie Jacobsen Splint en Tijmentje Gerrids.
Gerrit was eerder gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 3 mei 1736 met Lijsbeth Cornelis VAN DEN BERG, overleden op 7 februari 1741.

540. Evert Hendriksz VERSCHUER,
Zoon van Hendrik Verschuer [nr. 1080], geboren ca. 1710, mogelijk rond Barneveld, Amersfoort of Utrecht, verhuisde voor 1742 naar 's-Graveland , begraven aldaar op 19 juli 1771, oud ca. 56 jaar.
Gehuwd (1) te Ankeveen in de Rooms-Kath. kerk op 14 mei 1742, ondertrouw te Kortenhoef op 27 april 1742 met Dirkje RODT, gedoopt te Ankeveen in de Rooms-Kath. kerk op 26 mei 1720, overleden te 's-Graveland op 9 april 1748 en begraven aldaar op het kerkhof van de Gereformeerde Kerk op 11 april 1748, oud 27 jaar.
Gehuwd (2) te Ankeveen op 11 november 1748 met Geertrui Jans GOEDERMAN, ook Grietje JANS, geboren ca. 1720, mogelijk te Loenen.

DOOPDATUM:
Niet gedoopt te 's Graveland in de Geref. kerk 1695-1725; evenmin in Amersfoort RKK Kromme Ellenboog, 1709-1724, in Hilversum OKK, 1700-1725.

OPMERKING:
De eerste "Verschuur" melding in 's-Graveland was op 9 april 1748 en betrof het overlijden van Dirkje, de echtgenote van Evert.
Het gezin zal zich derhalve enige tijd voor die datum in 's-Graveland hebben gevestigd.
Bij de aktes van Indemniteit te Amersfoort 15 verhuizingen naar ’s-Graveland gevonden; geen Verschuur of iemand met de voornaam Evert.
Enkele kleinkinderen van Evert Verschuur blijken schippers te zijn; mogelijk was Evert zelf ook schipper.

AKTE VAN INDEMNITEIT, ’s-Graveland, 1730-1811:
Niet vermeld.

VERPONDINGEN, ’s-Graveland, 1733:
Niet vermeld.

AKTEN OUD-RECHT (1742-1753), Kortenhoef, 27 april 1742, nr. 16:
Huwelijks aantekening.
Evert Hendrikze Verschuer met Dirkje Rodt, vergezeld van haar moeder Geertje Gijsberze Rodt.

TROUWREGISTER, Ankeveen, Rooms-kath. kerk, 14 mei 1742:
Anno 1742 die 14 Maji.
Copulati sunt Evert Hendricksen Verschuur et Dirckjen Rot,
coram frequente populo.

TROUWREGISTER, Ankeveen, schout en schepenen, 11 november 1748:
Op Huijden den 11en November 1748,
Compareerden voor mij Jan van der Meer in desen vervangende den Schout Gijsbert Egelingh mitsgaders Willem van Vliedt en Arien Leendertse Kroost, Schepenen van Anckeven,
Evert Hendrickse Verschuur, wed. van Dirkje Ros en Geertrui Janse Goederman, Meerderjarige dogter, woonende deselve soo bij acte van Krijn Hogeveen Secrets: van Loenen en Nieuwersluijs als bij acte van Gerrit van Herderwijk koster en schoolmr: alhier, dat haare drie Huwelijkse proclamatien naar behooren waren gepubliceert, sonder dat er eenige wettige verhinderinge was voorgekomen, weshalven sij versogte voorts bij ons in den Huwelijken Staat bevestigt te worden, waarom we ten dien eijnde aan haar het ordinaris formulier is voorgeleesen en daarop behoorlijk geantw: hebbende, soo sijn vervolgens deselve in den Huwelijken Staat bevestigt op dato van ..... voorn.
[identieke tekst]

TROUWREGISTER, Ankeveen, Rooms-Kath. kerk, 11 november 1748:
Anno 1748 die 11 Novembris.
Juncti sunt Evert Hendricksen Verschuur, Dirckjen Rots [?].
Coram frequente communitate.

IMPOST op begraven, ’s-Graveland, 17 augustus 1771:
Evert Verschuur, Prodeo.

BEGRAAFREGISTER, 's-Graveland, 19 julij 1771:
Begraven op het kerkhof Evert ter Schuur.

TE RAADPLEGEN BRONNEN:
Artikel " De afstamming van de daggelder Jan Geurtsz die in 1826 te Amersfoort de geslachtsnaam Verschuur aanneemt", door C.W. Delforterie, verschenen in Jaarboek CBG, 1978, blz. 272 e.v.
Betreft een vooraanstaand R.K. geslacht uit de omgeving van Stoutenburg en Duist, waarvan een verarmde tak in Amersfoort terecht kwam.
De voornaam Evert komt voornamelijk in de oudere generaties enkele malen voor.
541. Theodora TEUNISSEN, ook Dirkje RODT,
Buitenechtelijke dochter van Antonie Teunissen [nr. 1082] en van Geertje Gijsberze Rodt [nr. 1083], gedoopt te Ankeveen in de Rooms-Kath. kerk op 26 mei 1720, overleden te 's-Graveland op 9 april 1748 en begraven aldaar op het kerkhof van de Gereformeerde Kerk op 11 april 1748, oud 27 jaar.

DOOPREGISTER, Ankeveen, Rooms-Kath. kerk, 26 mei 1720, blz. 9:
Anno 1720 die 26 Maji.
Baptizata est Theodora illegitima.
Parent Antonio Teunissen dictus parens, Geertjen Gijsen.
Mat. Nijsjen Gijsen.

AKTEN OUD-RECHT (1742-1753), Kortenhoef, 27 april 1742, nr. 16:
Huwelijks aantekening.
Evert Hendrikze Verschuer met Dirkje Rodt, vergezeld van haar moeder Geertje Gijsberze Rodt.

IMPOST op begraven, 's-Graveland, 9 april 1748:
Aengegeven het lijk van Dirkijje, huijsvrou Evert Verschuer. Prodeo.

IMPOST op begraven, 's-Graveland, 9 april 1748:
Dirkje, vrouw van Evert Verschuur. Prodeo.

GRAFREGISTER, 's-Graveland, Geref. kerk, 11 april 1748, Begraven op het Kerkhoff:
Huisv.van Evert Verschuur.

KINDEREN VAN EVERT VERSCHUUR EN DIRKJE RODT:
 1. Henricus Verschuur, ook Hendrik Verschuur,
  Gedoopt te Ankeveen in de Rooms-Kath. kerk op 12 augustus 1743, van beroep arbeider, vertrekt in 1790 naar Muiden, overleden te 's-Graveland in huis nr. 34 op 19 februari 1816, oud 72 jaar.
  Gehuwd (1) te 's-Graveland op 12 mei 1776 met Elisabeth Isaaks van Doorn, geboren te Maartensdijk ca. 1740, overleden te 's-Graveland op 9 september 1783, oud ca. 43 jaar, begraven aldaar op 11 september 1783.
  Gehuwd (2) te 's-Graveland op 23 september 1785 met Jannetje Meijers, geboren in 1757/58, overleden te 's-Graveland op 22 juli 1819, oud 61 jaar.

  DOOPREGISTER, Ankeveen, Rooms-Kath. kerk, 12 augustus 1743, blz. 120:
  Baptizatus est Henricus.
  Parent Evert Hendriksen Verschuur, Dirckjen Teunissen.
  mat. Lammertjen Jans.

  AKTE VAN INDEMNITEIT, 's-Graveland (1730-1811):
  5 januari 1776: Elizabeth Isaakz Doorn, van Hilversum naar 's-Graveland (HG. Gr. nr. 38).

  IMPOST OP TROUWEN, 's-Graveland, 5 januari 1776:
  Hendrik Verschuur met Lijsje van Doorn, prodeo.

  TROUWREGISTER, 's-Graveland, 12 mei 1776:
  Hendrik Verschuur, JM, met Elisabeth van Doorn, JD.

  DOOPGETUIGE (Lijsje van Doorn):
  Op 15 mei 1780 te 's-Graveland in de Geref. kerk van Lijsje, dochter van haar zwager Jan Verschuur en Jacoba van Dijk.

  IMPOST OP BEGRAVEN, 's-Graveland, 9 september 1783:
  Lijsje van Doorn, prodeo.

  GRAFREGISTER, 's-Graveland, Geref. kerk, 11 september 1783:
  No. 6 - K: Lijsje van Doorn, 2 diep.

  TROUWREGISTER, 's-Graveland, Geref. kerk, 23 september 1785:
  Hendrik Verschuur, weduwnr. van Lijsje van Doorn, en Jannetje Meijers, JD, bijden woonagtig alhier.

  AKTE VAN INDEMNITEIT, Kortenhoef, 15 december 1790 (GA. Ko s8):
  Hendrik Verschuur, toestemming van dorpsbestuur Kortenhoef om naar Muiden te verhuizen.

  OVERLIJDENSAKTE, 's-Graveland, 20 februari 1816, nr. 1:
  In het jaar 1816 den 20ste februarij, zijn voor ons Burgemeester der Gemeente van s'Graveland, district Amsterdam, provincie Noord Holland gecompareerd Dirk Molenkamp en Barend van den Broek, beiden als gebuuren, welke ons hebben verklaard dat op den 19de februarij ten 4 uuren des morgens in het huis gequoteerd N 34 te s'Graveland is overleden, Hendrik Verschuur, oud 72 Jaren, van beroep arbeider, en hebben de declaranten deze acte na dat hun dezelve was voorgelezen nevens ons ondertekend.
  [Exacte weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, 's-Graveland, 23 juli 1819, nr. 9:
  In het Jaar 1819, den 23sten der Maand Julij, compareerden voor ons Schout des Gemeente 's Graveland kanton Loosdrecht, district Amsterdam, Provincie Noord Holland,
  Dirk Pekelharing, oud 36 Jaren, Apothecar, En David Brughman, oud 49 Jaren, Winkelier, beide wonende te 's Graveland, welke ons hebben verklaard dat op den 22sten dezer Maand in het Huis Numero 26 te 's Gravenland is overleden Jannetje Meijers, weduwe van Henderik Verschuur, oud 61 Jaren, en hebben de declaranten deze Acte na voorlezing nevens ons ondertekend.
  [Exacte weergave van de oorspronkelijke akte]
 2. Joannes Verschuur, ook Jan Verschuur,  zie nr. 270.
  Gedoopt te Ankeveen in de Rooms-Kath. kerk op 14 augustus 1744, Gereformeerd, overleden te 's-Graveland op 29 april 1800, oud 55 jaar.
  Gehuwd te 's-Graveland in de Geref. kerk op 20 april 1770 met Jacoba van Dijk.
 3. Anna Verschuur,
  Gedoopt te Ankeveen in de Rooms-Kath. kerk op 9 september 1745, overleden in de woning bij de Klapbrug, begraven te Ankeveen op 5 januari 1746, oud 4 maanden.

  DOOPREGISTER, Ankeveen, Rooms-Kath. kerk, 9 september 1745, blz. 131:
  Anno 1745 die 9 Septembris.
  Baptizata est Anna. Parent Evert Verschuur, Dirckjen Raack.
  Mat: Aaltjen Gulens.

  GAARDERSARCHIEF, Grafregister, Ankeveen, 5 januari 1746:
  Den 5 Januarij een Kind van Evert Verschuur, ten Oosten de deur.
  [in de kantlijn:] Klapbrug.
 4. Meinardus Verschuur, ook Mijndert Evertsz Verschuur,
  Gedoopt te Ankeveen in de Rooms-Kath. kerk op 15 december 1746, overleden te 's-Graveland op 30 januari 1754, oud 7 jaar.

  DOOPREGISTER, Ankeveen, Rooms-Kath. kerk, 15 december 1746, blz. 136:
  Anno 1746 die 15 Decembris.
  Baptizatus est Meinardus.
  Parent Evert Verschuur, Dirckjen de Rot.
  Mat: Aeltjen de Vaat.

  IMPOST OP BEGRAVEN, 's-Graveland, 30 januari 1754:
  Aengegeven het lijk van Mijndert, kind van Everd Verschuur, op prodeo.

  IMPOST OP BEGRAVEN, 's-Graveland, 31 januari 1754:
  Een kind van Evert Verschuur. Prodeo.
 5. 'Kind' Verschuur,
  Overleden in de woning bij de Klapbrug, begraven te Ankeveen op 15 februari 1748.

  GAARDERSARCHIEF, Grafregister, Ankeveen, 15 februari 1748:
  Een kind van Evert Verschuur, tegen de pilaar.
  [in de kantlijn:] Klapbrug.
 6. Anna Verschuur, ook Annitje Everts Verschuur,
  Gedoopt te Ankeveen in de Rooms-Kath. kerk op 26 maart 1748, begraven te 's-Graveland op 5 augustus 1748, oud 4 maanden.

  DOOPREGISTER, Ankeveen, Rooms-Kath. kerk, 26 maart 1748, blz. 142:
  Anno 1748 die 26 Martii.
  Baptizata est Anna.
  Parent Evert Verschuur, Dirckjen Rotten.
  Mat: Aaltjen den Vaelen.

  IMPOST OP BEGRAVEN, 's-Graveland, 5 augustus 1748:
  Een kint van Evert Verschuur, prodeo.

  IMPOST OP BEGRAVEN, 's-Graveland, 5 augustus 1748:
  Aengegeven het lijk van Annitje, kint van Evert Verschuur, op prodeo.
KINDEREN VAN EVERT VERSCHUUR EN GEERTRUIJ JANS GOEDERMAN:
 1. Henricus Verschuur, ook Hendrik Verschuur en Hendrik Verscheur,
  Geboren te 's-Graveland, gedoopt te Ankeveen in de Rooms-Kath. kerk op 27 oktober 1749, van beroep zandschipper, overleden te 's-Graveland op 1 april 1822, oud 72 jaar.
  Gehuwd te 's-Graveland op 12 december 1772 met Dirkje van Dalen, geboren te Eemnes in 1747/48, overleden te 's-Graveland op 10 februari 1826, oud 78 jaar.
  Uit dit huwelijk geen nageslacht.

  DOOPREGISTER, Ankeveen, Rooms-Kath. kerk, 27 oktober 1749, blz. 148:
  Anno 1749 die 27 Octobris.
  Baptizatus est Henricus.
  Parent Evert Verschuur, Grietje Jans.
  Mat: Aeltje Rietvink cujus loco levavit Grietje van Dijk.

  IMPOST OP TROUWEN, 's-Graveland, 12 december 1772:
  Hendrik Verschuur, met Dirkje van Daalen, prodeo.

  OVERLIJDENSAKTE, 's-Graveland, 1 april 1822, nr. 6:
  Op heden den 1sten dag der maand April van 't Jaar 1822, ten 6 ure des namiddags.
  Acte van Overlijden van Henderik Verscheur, overleden den 1sten April 1822, des middags ten 4 Ure, oud 74 Jaar, geboren te s'Graveland, Prov: N: Holland, wonende en overleden te s'Graveland in No: 106, gehuwd zonder Kinderen natelaten, van Beroep Zandschipper, op de verklaring van Dirk van Dalen, oud 45 Jaar, Beroep Zandschipper, in Kwaliteit als Neef, en Jan Carel Delhus, veldwagter, als Bekende, bijde woonagtig te s'Graveland, na mijne voorlezing getekend door de bovengemelde getuigen.
  Bevestigd ingevolge de Wet, door mij ondergetekende, Hendrik Coeraet Schimmel, ambtenaar van de Burgerlijke Stand der Gemeente van s'Graveland.
  [Exacte weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, 's-Graveland, 10 februari 1826, nr. 2:
  Den 10den dag der maand februarij van 't jaar 1826 ten 12 ure op den middag.
  Acte van Overlijden van Dirkie van Dalen, overleden op heden, 1826 ten 3 ure, des nagts, oud 78 jaren, wonende en overleden te 's-Graveland, van beroep zonder, geboren te Eemnes, weduwe van wijlen Hendrik Verscheur zonder Kinderen natelaten.
  Op de verklaring van Jan Cornelissen, Neef van de overledene, oud 38 jaren, wonende te 's Graveland, van beroep Zandbok Schipper en van Jan Carel Delhas te 's Graveland, van beroep veldwagter, oud 32 jaren, Bekende van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de getuige voormeld, verklarende Jan Cornelissen niet te kunnen schrijven, bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende.
  [Exacte weergave van de oorspronkelijke akte]

  KIND:
  1. Evert Verschuur,
   Gedoopt te Ankeveen in de Rooms-Kath. Statie op 17 maart 1787, overleden voor 1822.

   DOOPREGISTER, Ankeveen, R.K. statie, 17 maart 1787:
   [Vader] Hendrik Verschuur.
   Moeder Dirkje Cornelia van Daale.
   kind................Evert.
   Get.: Johanna Verschuur.
 2. 'Dochter' van Evert Verschuur,
  Overleden te 's-Graveland op 11 juni 1750.

  IMPOST OP BEGRAVEN, 's-Graveland, 11 juni 1750:
  Een kint van Evert Verschuur. Prodeo.

  GRAFREGISTER, 's-Graveland, Geref. kerk, 15 junij 1750:
  Begraven op het Kerkhoff: dogter van Evert Verschuur.
 3. Clemens Verschuur,
  Gedoopt te Ankeveen in de Rooms-Kath. kerk op 3 januari 1752.

  DOOPREGISTER, Ankeveen, Rooms-Kath. kerk, 3 januari 1752, blz. 157:
  die 3 januarii 1752,
  baptizatus est Clemens.
  Parentes Evert Verschuur, Grietje Verschuur.
  matrina Willemijntje van Dijck loco cujus levavit Lijsje Piterse Schuijt.
 4. Aleijdis Verschuur,
  Gedoopt te Ankeveen in de Rooms-kath. kerk op 16 oktober 1753.

  DOOPREGISTER, Ankeveen, Rooms-Kath. kerk, 16 oktober 1753, blz. 164:
  Anno 1753 die 16 octobris.
  Baptizata est Aleijdis.
  Parentes Evert Verschuur, Grietje Veen.
  Mat. Wilempje van Dijk cujus nomine levavit Katrijntje Jonkhert.
542. Willem VAN DIJK,[Filiatie waarschijnlijk]
Geboren ca. 1715, mogelijk te Amersfoort.
Gehuwd met Gerritje VERBRUGGE.

OPMERKING:
Op 19 december 1712 werd te Amersfoort in de Evang. Lutherse gemeente een kind gedoopt met de naam Willem van Dijk.
Zijn ouders waren Jan van Dijk en Marretje Meijnderts. Getuige was Jan Theunisze Busing.
Ook te Amersfoort wordt ene Willem van Dijk vermeld als lidmaat van de Ned. Herv. kerk (juli 1725).

JAN VAN DIJK:
Van beroep brouwer en brander, vermeld op 23 december 1704 als lidmaat van de Evang. Lutherse gemeente van Amersfoort, en in juli 1717 als president ouderling, overleden te Amersfoort voor 24 oktober 1729.
Gehuwd met Maria Meijnders Clauw, ook Claus, overleden tussen 15 mei 1732 en 8 oktober 1738.
Uit dit huwelijk 1 kind, genaamd Willem.

ARNOLDUS VAN DIJCK:
Ondertrouw te Kortenhoef/Utrecht op 12 april 1720 met Gerrigje Steenis.
Huwelijksbijlage, 's-Graveland, 12 april 1720, blz. 145:
Certificere ik onderges: Secrs van de politie der Stad Utrecht dat de Huwelijkse Proclamatie tusschen Arnoldus van Dijck J:M: wonende in Cortehoef en Gerrigje Steenis [?] J:D: wonende op de oude graft alhier opheden sijn ingewilligt en aangetekent om op de drie eerst aanstaande Merktdagen gepubliceerd te worden.
En is voorts ordre gegeven om de Geboden insgelijks tot Cortehoef te doen gaan, en voor de solemnisatie alhier daarvan betoon inte brengen.
act.: Utrecht 12en April 1720.

OVERLIJDENSDATUM:
Niet te 's-Graveland (1742-1815).

VERPONDINGEN, 's-Graveland, 1733:
Niet vermeld.

543. Gerritje VERBRUGGE, [Filiatie waarschijnlijk]
Geboren ca. 1715, mogelijk te Woudenberg, overleden na 17 augustus 1777, mogelijk te 's-Graveland.

DOOPGETUIGE:
Op 30 september 1770 in de Geref. kerk te 's-Graveland van haar kleinzoon Evert, zoon van Jan Verschuur en Jacoba van Dijk.
Op 7 februari 1773 in de Geref. kerk te 's-Graveland van haar kleinzoon Willem, zoon van Jan Verschuur en Jacoba van Dijk.
Op 2 april 1775 in de Geref. kerk te 's-Graveland van haar kleindochter Dirkje, dochter van Jan Verschuur en Jacoba van Dijk.
Op 17 augustus 1777 in de Geref. kerk te 's-Graveland van haar kleindochter Gerretje, dochter van Jan Verschuur en Jacoba van Dijk.

OVERLIJDENSDATUM:
Niet begraven te 's-Graveland (1777-1815).

KIND VAN WILLEM VAN DIJK EN GERRITJE VERBRUGGE:
 1. Jacoba van Dijk,  zie nr. 271.
  Geboren 1742/43, mogelijk te Kortenhoef, overleden te 's-Graveland op 4 augustus 1815, oud 72 jaar.
  Gehuwd te ’s-Graveland in de Geref. kerk op 20 april 1770 met Jan Verschuur.
544. Klaas Baards VREEKSZ ook bekend als Klaas Baardse BEEN en Klaas SCHEER,
Zoon van Baard Cornelis Klaas Vreeksz [nr. 1088] en Geertje Cornelis Mantjes [nr. 1089], geboren te Aalsmeer ca. 1690, Gereformeerd, van beroep visser, overleden te Aalsmeer op 8 december 1773, oud ca. 83 jaar.
Gehuwd (1) te Aalsmeer op 15 januari 1713 met Marritje GIJSSEN, geboren ca. 1690, overleden te Aalsmeer voor 20 januari 1715.
Gehuwd (2) te Aalsmeer op 20 januari 1715 met Trijntje Klaas JONGKIND.

OPMERKING:
Kort na zijn huwelijk wordt Klaas nog BEEN genoemd, maar bij zijn overlijden wordt hij weer VREEKSZ genoemd.
Op 14 april 1713 is Klaas op belijdenis in de Herv. Kerk gedoopt, maar later is hij weer "afgesneden".

TROUWDATA:
[bron: Aalsmeerse Stambomen, deel 4]

DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 14 april 1713:
Op belijdenis des geloovs gedoopt Klaas Baartsze Bien van 't W.E.

AANGIFTE VAN OVERLIJDEN:
Klaas Baards Vreeksz deedt op 2 februari 1735 aangifte van het overlijden van zijn schoonmoeder Neeltje Willems Schoutjannen.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 756, fol. 36, Aalsmeer, 9 maart 1764:
Ambagtsbewaarders van Aalsmeer verkopen aan Klaas Vreekse, wonende alhier, verscheidene stukken grond, gelegen in de omgeving van de Diaconie en bij de Calslager Poel, voor de somma van 250 guldens.

IMPOST op begraven, Aalsmeer, 8 december 1773:
Heeft de vader int Weeshuijs aangeving gedaan vant lijk van Klaas Baard Vreekse, Prodeo.

545. Trijntje Claes JONGKIND,
Dochter van Claes Cornelisz Jongkind, ook bekend als Claes Cornelisz Croon [nr. 1090] en Neeltje Willems Schoutjannen [nr. 1091], geboren te Aalsmeer ca. 1690, Gereformeerd, overleden te Aalsmeer op 18 juni 1764, oud ca. 74 jaar.

IMPOST op begraven, Aalsmeer, 18 juni 1764:
Heeft Cornelis Klaasz Heeren aangeving gedaan vant lijk van Trijntje Klaase Jongkind, vrouw van Klaas Scheer, onder Prodeo.

KIND VAN KLAAS BAARD VREEKSZ EN MARRITJE GIJSSEN:
 1. Annitje Klaas Bien,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 3 september 1713.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 3 september 1713:
  Annitje, vaad: Klaas Baartsz Bien, moeder [N.G.], woonen aant w:e.
KINDEREN VAN KLAAS BAARD VREEKSZ EN TRIJNTJE CLAES JONGKIND:
 1. Klaas Klaasz Bien,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 27 december 1716, overleden voor 11 december 1723.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 27 december 1716:
  Klaas, vaad: Klaas Baartsz Bien, moed: Trijntje Klaas Jongkind, alias Kroontje, woonende aan de Uijterweg.
 2. Marritje Klaas Vreeken,
  Overleden te Aalsmeer op 7 april 1729.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 7 april 1729:
  Klaas ........ Been, het lijk van sijn kind gent: Marritje.
  Prodeo.
 3. Baard Klaasz Vreeken,
  Geboren ca. 1719, Gereformeerd, verdronken op het Haarlemmermeer op 18 maart 1744, oud 24 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 31 juli 1740 met Trijntje Vreeks Bol, geboren te Aalsmeer ca. 1718, dochter van Vreek Dirksz Bol en Marritje Pieters Been.

  SCHOUWINGEN VAN DRENKELINGEN (nr. 794), Aalsmeer, 19 maart 1744:
  Op den 18e maart, op de Uijterweg alhier des s'morgens omtrent 12 ure, gevisiteert en geschouwen een manspersoon genaamt Baart Klaasz Vreekze, oud omtrent 24 jaren, getrouwt met eene Trijntje Vreeke, ende hebben aan het hooft, of lichaam geen de minste ongemak, soo van gequest, geslagen, of op eeniger hande wijse mishandelt te zijn gesien of gevonden, ende sijn na genome informatie berigt, dat hij door de al te harde wind in sijn schuijt in de Haarlemmermeer sijnde bij gedagh het zeijl heeft willen laten vallen, met sijn eene voet in de reebanden door het slingeren van de schuijt is vast geraakt, ende alsoo verongelukt is, voorts dat den selve met de schuijt op zeij, en het zeijl op het water in de Haarlemmermeer leggende verongelukt is gevonden.
  Prodeo.
 4. Antje KlaasVreeken,
  Geboren ca. 1721, Gereformeerd, overleden te Aalsmeer op 29 juli 1796, oud ca. 75 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 22 oktober 1752 met Gerrit Jacobsz Mors, gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 2 mei 1717, overleden aldaar op 7 maart 1796, oud 78 jaar, zoon van Jacob Cornelisz Mors en Neeltje Gerrits Broers, eerder weduwenaar van Lijsbeth Cornelis Mooij.

  NOTARIEEL ARCHIEF (N. Regeer), nr. 99, Aalsmeer, 20 januari 1748:
  Aaltje Jacobs, vroedvrouw, tesamen met Grietje Gerrits, huisvrouw van Dirk Jansz Eveleens en Trijntje Vreeke, huisvrouw van Jan Jacobsz Mooij, wonende op het Dorp en uijterweg, verklaren op verzoek van Antje Klaas Vreeken, J.D., dat zij op 12 november 1747 in het huis van Klaas Baartsz waren teneinde de nageboorte van Antje’s baby te verwijderen en dat zij Antje toen onder ede hebben horen verklaren dat “kaal oom en Leen en Kees” de vader van haar kind was.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 22 oktober 1752:
  In ondertrouw opgenomen den 7 Octob. 1752 met consent van de Bruijds vader en sijn na dat de geboden onverhindert gegaen waren ahier den 22de getrouwt.
  Gerrit Jacobsz Mors Wedr. van Lijsbeth Mooij en Antje Klaas Vreekse J:D: beijde geboortig en woonende alhier.
 5. Klaas Klaasz Vreeken,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 11 december 1723, overleden aldaar op 25 maart 1725, oud ruim 15 maanden.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, 11 december 1723:
  Vader Klaas Baardze, de moeder Trijntje Klaas, het kind Klaas.
 6. Pieter Klaasz Vreeken,  zie nr. 272.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1724, Gereformeerd, van beroep visser, overleden te Aalsmeer op 23 december 1809, oud ca. 85 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer op 4 juni 1752 met Aaltje Hendriks Bos.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer op 23 augustus 1778 met Wijntje Aris Doeven, geboren te Aalsmeer ca. 1743, Doopsgezind, overleden te Aalsmeer op 31 oktober 1812, dochter van Aris Doeven en Antje Cornelis Stijnen.
 7. Neeltje Claas Vreeke,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 25 december 1727, vermeld als doopgetuige 1766-1768.
  Gehuwd op 25 september 1746 in Aalsmeer met Cornelis Klaasz Heeren, geboren ca. 1710, Doopsgezind, overleden op 29 juli 1768, oud ca. 58 jaar, zoon van Klaas Jansz Heeren en Haasje Baards.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 25 december 1727:
  De vader Claas Beertsz Vreeke, de moeder Trijntje Claas, het kind Neeltje.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, 25 september 1746:
  Den 9 Sept. in wettige ondertrouw opgenoomen om den ...... gekondigt te worden den 25 7bris getrouwt.

  Cornelis Klaasz Heeren J.M. En Neeltie Klaas Vreekze J.D. bijde gebooren en woonende alhier.

  DOOPGETUIGE:
  Op 15 januari 1766 in de Geref. kerk te Aalsmeer van Klaas, zoon van Pieter Klaasz Vreeke en Aaltje Hend: Bos.
  Op 28 mei 1767 in de Geref. kerk te Aalsmeer van Baart, zoon van Pieter Klaasz Vreekze en Aaltje Hend: Bos.
  Op 30 november 1768 in de Geref. kerk te Aalsmeer van Baart, zoon van Pieter Klaasz Vreekze en Aaltje Hendriksz Bos.
 8. Klaas Klaasz Vreeken,
  Geboren ca. 1729, verdronken te Aalsmeer op 9 augustus 1734, oud 5 jaar.

  SCHOUWINGEN VAN DRENKELINGEN (nr. 794), Aalsmeer, 9 augustus 1734:
  Gevisiteert ende geschouwen, Een kind, zijnde een jongetje oud omtrent vijf jaren, genaamt Klaas Klaas Vreeksz, waarvan moeder is Trijntje Klaas Jongkint, ende vader Klaas Baart Vreeksz, wonagtig op de Uijtterweg alhier; soo als na genomene informatie zijn berigt, heeft hetselve kind eenige peere van de aarde opgeraapt, en aan het hoofde, of bij de draaijplank willen afspoelen, en alsoo verongelukt of verdroncken gevonden.
 9. Jannetje Claas Beerdsz [Vreeken],
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 5 februari 1730, overleden aldaar op 29 oktober 1734, oud ruim 4 jaar.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 5 februari 1730:
  De vader Claas Beerdsz, moeder [verder niets ingevuld].
 10. Jannetjen Klaasse Scheer [Vreeken],
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 12 juli 1739, overleden aldaar op 9 april 1758, oud bijna 19 jaar.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 12 juli 1739:
  Vader Klaas Baardsz Scheer, Moeder [N.G.], het kind Jannetjen.


Gereformeerde Kerk in Nieuwer-Amstel, herbouwd in 1594.
Gewassen tekening van Hendrik Tavenier (1734-1807)

546. Hindrik Cornelisz BOS,
Zoon van Cornelis Pietersz Bosch [nr. 1092] en Aaltje Paulus van Zwartsluis [nr. 1093], geboren in de Legmeer en gedoopt te Nieuwer-Amstel in de Geref. kerk op 7 november 1706, overleden te Aalsmeer op 23 december 1783, oud 77 jaar.
Gehuwd te Aalsmeer in de Geref. kerk op 20 september 1730 met Aagje Gerrits PROOK.

DOOPREGISTER, Nieuwer-Amstel, Geref. kerk, 7 november 1706:
Een kintje van Cornelis Pieterse Bos, woont op de Legmeer, moeder Aaltje Pouwel, is getuijge Aaltje Gijsen, is genaemt Hindrik.

WEESKAMER, Staatboek (ORA nr. 807), Aalsmeer, 8 januari 1721:
Cornelis Pietersz Bos, wed: van Aaltje Poulis ter eenre, ende Jan Jansz de Vries als aangehuwde oom en voogdin deesen over Pieter, oud omtrent 19, Poulus oud omtrent 17 en Hendrick Cornelisz Bos, oud 14 jaaren, naargelaten kinderen van de voorn: Aaltje Poulis, in huwelijk verwekt bij den eersten comparant ten anderen zijde, te kennen gevende dat zij besloten hebben tot uijtkoop met betrekking tot de nalatenschap van Aaltje Poulis, waarbij de 3 zoons op hun 25e verjaardag een somma van f 20.- zullen ontvangen.
Wonende aan de Uijterweg.

WEESKAMER, Staatboek (ORA nr. 807), Aalsmeer, 4 februari 1722:
Cornelis Pietersz Bos, dewelke verklaarde mits sijn soon Pieter Cornelisz overleden is, van de helft van de f 20.- hem in de nevenstaande vertigting beweesen voldaan te sijn, en dat niet jegenstaand: de somma van f 60.- aan sijne drie kinderen beweese, in’t geheel schuldig te sijn aan sijn twee andere kinderen, alsoo hij f 20.- voor overgenomene klederen aandeselven schuldig was ende huijden tot voldoening van dien naar f 10.- ten weeskamer heeft gebragt.

ONDERTROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 9 september 1730:
Hendrik Corn: Bos, JM, en Aagjen Gerritz Prook, JD. Op hun tijd getrout.

AANGIFTE:
In Aalsmeer op 12 juni 1767 van het lijk van Baard Pieter Vreekse [kleinkind van Hendrik Bos]

IMPOST op begraven, Aalsmeer, 23 december 1783:
Cornelis Corste de Jong als diacon aangeving gedaan vant lijk van Hendrik Cornelis Bos voor den armen, prodeo.

547. Aagje Gerrits PROOK,
Dochter van Gerrit Willemsz Prook [nr. 1094] en Anna Jans Peetoom [nr. 1095], geboren te Aalsmeer aan de Uijterweg, gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 16 december 1708, overleden te Aalsmeer op 29 oktober 1761, oud 52 jaar.

DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 16 december 1708:
Aagje, vaad: Gerrit Willems Prook, moed: Anna Jans Peetoom, woonen aan de Uijterweg.

IMPOST op begraven, Aalsmeer, 29 oktober 1761:
Heeft Hendr: Cornelisz Bos aangeving gedaan vant lijk van zijn vrouw genaamt Aagtje Prook onder Prodeo.

KINDEREN VAN HINDRIK BOS EN AAGJE PROOK:
 1. Aaltje Bos,  zie nr. 273.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1730, overleden aldaar op 15 juli 1774, oud ca. 44 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 4 juni 1752 met Pieter Klaasz Vreeken.
 2. Gerritje Bos,
  Geboren ca. 1735, overleden te Aalsmeer op 27 september 1776, oud ca. 40 jaar.
 3. Cornelis Bos,
  Begraven te Aalsmeer op 21 oktober 1799.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 21 oktober 1799:
  Heeft Jacob Joppe aangeving gedaan van Cornelis Hendriksz Bos onder ...... Prodeo.
548. Hendrik Samuelsz PESELMAN, ook bekend als Hendrik Samuelsz PIJLMAN,
Zoon van Samuel Peselmann [nr. 1096], en Anna Alheidt Brorman, ook genaamd Aaltje Harmensdr. [nr. 1097], gedoopt te Bersenbrück (Dld) op 5 juni 1691, verhuisde naar Aalsmeer, sinds 1720 Gereformeerd lidmaat, overleden te Aalsmeer op 30 april 1761, oud 69 jaar.
Gehuwd (1) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 13 januari 1719 met Jannetje JACOBS, geboren ca. 1695, overleden te Aalsmeer tussen 1719 en 1723.
Gehuwd (2) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 14 februari 1723 met Aagje Cornelis VAN DER BLOEM, geboren ca. 1695, overleden te Aalsmeer op 25 december 1726, oud ca. 31 jaar.
Gehuwd (3) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 16 maart 1727 met Trijntje Maartens TROMP, ook bekend als Trijntje Maartens BOL.

DOOPDATUM:
Henricus Peselman, gedoopt te Bersenbrück op 5 juni 1691.
[bron: website www.hermans.de/broermann/index.html.]

TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 13 januari 1719:
Hendrik Zamuels, JM, woonende in het O:E: met Jannetje Jacobz, JD, woonende in de Vrije Noordveen.

LIDMATEN, Aalsmeer, Geref. kerk, 1720:
Tegen de uitdeeling des H: Avontmaels op den 25sten December 1720, op hunne belijdenis: Hendrik Samuels.

OPMERKING:
Geen overlijdens aangifte gevonden van Jannetje Jacobs (1719-1723).

TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 14 februari 1723:
Hendrik Samuelsen, Wed: van Jannetjen Japiks en Aagtjen Kornelis Blom, JD, beijde tot Aelsmeer.
Ingetekent den 29 januarij 1723. Getrouwt den 14 feb: 1723.

IMPOST OP BEGRAVEN, Aalsmeer, den 25 December 1726:
Hend: Samuels, het lijk van sijn huijsvrouwe Aagjen van der Bloem.
Prodeo.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Weeskamer, Staatboek, Aalsmeer, nr. 807, 19 februari 1727:
Hendrick Samuelsz, weduwenaar van Aagje Cornelis Bloem, ter eenre, ende Gerrit Cornelis Blom, als oom en voogd over Cornelis, oud 3 jaaren en Jan Hendriksz, oud 21 weken, naargelaten kinderen van de voorn: Aagje Cornelis Blom, verwekt bij de eerste comparant ter andere zijde, besluiten tot uijtkoop, waarbij Hendrick zijn kinderen een zilveren ducaton zal uitbetalen op hun 25e verjaardag.

TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 16 maart 1727:
Hendrik Samuels, weduwe, en Trijntjen Maartens Bol, JD.
Ingetekent 28 februari 1727.

OPMERKING:
De kinderen uit Hendrik's huwelijk met Aagje Blom noemen zich Pijlman. Hendrik's zoon Maarten, uit het huwelijk met Trijntje Maartens Bol, noemt zich naar zijn grootvader van moeders zijde, Tromp.

LIDMATENBOEK, Aalsmeer, Geref. kerk:
1752: Hendrik Pesselman.
1761: Hendrik Samuelsz Pijlman.

GAARDERSARCHIEF, Aalsmeer, 30 april 1761:
Heeft Cornelis Aardsz Schouten diaconen aengeving gedaan van 't lijk van Hendr: Samuelsz onder Prodeo.

549. Trijntje Maartens TROMP ook bekend als Trijntje Maartens BOL.
Dochter van Maerten Pietersz Tromp, ook bekend als Maerten Pietersz Bol [nr. 1098] en Marritje Cornelis [nr. 1099], geboren ca. 1695, vermeld als Geref. lidmaat in 1720, overleden te Aalsmeer op 21 mei 1763, oud ca. 68 jaar.

GAARDERSARCHIEF, Aalsmeer, 21 mei 1763:
Heeft Maarten Pieterse Jongkind als Diaken aangeving gedaan van 't lijk van Trijntje Maartens Bol onder Prodeo.

KIND VAN HENDRIK PESELMAN EN JANNETJE JACOBS:
 1. Aaltje Hendricx,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1719, overleden aldaar op 28 januari 1725.

  IMPOST OP BEGRAVEN, Aalsmeer, 28 januari 1725:
  Hend: Samuels het lijk van sijn kind gen: Aaltje Hendricx.
  Prodeo.
KINDEREN VAN HENDRIK PESELMAN EN AAGJE VAN DER BLOEM:
 1. Cornelis Pijlman, ook genoemd Cornelis Bleeker,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1723, overleden na 1765.
  Gehuwd te Aalsmeer in de Geref. kerk op 30 juli 1747 met Neeltje Blankensteijn, dochter van Sijmen Pietersz Blankesteijn en Trijntje Jacobs Kok.
  Uit dit huwelijk 10 kinderen.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 30 juli 1747:
  Kornelis Hendriksz Bleeker, JM en Neeltie Sijmens Blankensteijn, JD, beijde geboren en wonende alhier.
  Den 14 Juli aangetekent om den HB gekondigt te werden; den 30 getrouwt.
 2. Jan Pijlman,
  Gedoopt te Aalsmeer op 29 september 1726, Gereformeerd, van beroep veenman, overleden te Aalsmeer op 5 juli 1802, oud 75 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 21 februari 1756 met Marritje Dik, geboren te Aalsmeer ca. 1703, overleden op 8 oktober 1757, laatst weduwe van Arij Klaasz Schouten, dochter van Jan Jansz Dik en Marritje Jans Kluifof.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 15 april 1758 met Martje Dirks Bruijne, geboren ca. 1730, lidmaat Geref. kerk.
  Gehuwd (3) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 3 maart 1776 met Aagjen Hofman, gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 1 augustus 1728, overleden te Aalsmeer op 30 mei 1786, oud 57 jaar, eerder weduwe van Pieter Harmensz Segstro, dochter van Jacob Veltensz Hofman en Marritje Jans Pauw.
  Gehuwd (4) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 6 april 1787 met Aaltje Cornelis Boomkamp, geboren te Amsterdam ca. 1720, overleden te Aalsmeer op 30 juli 1792, oud ca. 72 jaar, eerder weduwe van Klaas Cornelisz Heeren.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 29 september 1726:
  Vader Harme [!] Samuelsz, Moeder Aagje Blom, het kind Jantjen [!].

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 1 augustus 1728:
  Aagjen, de vader Jacob Veltensz Hofman, de moeder Martjen Jans Pau.
  De peet Trijntje Velteze Hofman.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 795, Publieke verkoping, Aalsmeer, 1 januari 1752:
  Jan Hendriksz Pijlman koopt de nagelaten boedel van Tobias Arendsz Dol voor 10 gulden.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 21 februari 1756, nr. 39:
  Jan Hendrikse Pijlman J:M: En Marritje Jans Dik, wed: van Arij Schoutten, beijde woonende alhier.
  Sijn met consent van des Bruijdegoms Vader in ondertrouw aangetekent den 21 Feb. 1756 en op sijn tijd getrouwt.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 8 oktober 1757:
  Heeft Jan Hendr: Pijlman aangevinge gedaan vant lijk van sijn vrouw genaamt Marritje Jans Dik onder het classis van en betaald 3 gulden.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 808, Staatboek, Aalsmeer, 23 februari 1758:
  Jan Hendriksz Pijlman, weduwnaar van Marritje Jans Dik ter eenre, en Jacob Willemsz Eijgenhuijs en Cornelis Alders Vreeksz zijnde oomen en voogden over Marritje Janse Pijlman, ouwd omtrent ½ jaar in huwelijk verwekt bij de Voorn: Marritje Jans Dk, ter andere zijde, besluiten dat Marritje Pijlman bij het bereiken van de 25-jarige leeftijd voor haar moeders erfdeel zal ontvangen 1/5 deel in een stukje veenland, groot 175 roeden, als meede enige sieraden, contant geld (f 24.4.-) en een kerckbijbel.
  TOEVOEGING, Aalsmeer, 8 januari 1767:
  Compareerde Jan Hendriksz Pijlman zijnde vader geweest van de hiervoren gemelden onlangs overledenen kint genaamt Martje Jans Pijlman.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 15 april 1758, nr. 65:
  Jan Hendriksz Peijlman Wed: van Marritje Jan Dikke, En Marritje Dirks Bruijne J:D: beijde woonende alhier.
  Sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen den 15 April 1758 en sijn na onverhinderd hunne drie voorstellingen gehadt te hebben alhier getrouwt.

  NOTARISAKTE (N. Regeer), nr. 237, Acte van Beraad, Aalsmeer, 10 oktober 1761:
  Cornelis Jacobsz Hofman, Jan Jacobsz Hofman, Jacob Aldertse Henst als in huwelijk hebbende Eva Jacobs Hofman, Paulus Jansz Noonen als in huwelijk hebbende Marritje Jacobs Hofman, Pieter Harmensz Segstro als in huwelijk hebbende Aagtje Jacobs Hofman en Maarten Tromp als in huwelijk hebbende Neeltje Jacobs Hofman, zijnde eenigste kinderen van wijlen Jacob Veltensz Hofman, en dus beneevens haare oom Willem Veltensz Hofman, woonende te Amsterdam de naast bestaande vant lijk van haar meuije Antje Veltense Hofman op den 5e october 1761 alhier overleden.
  Dog zoo verklaaren de gesamentlijken comparanten dat alhet geene zij comparenten met en beneevens haare oom verrigten en int werk stellen off nog sullen verrigten en int werk stellen verklaaren zij maar te doen om het lijk onder de aarde te bestellen sonder ijtwes meerder te doen off voor eerst aan te voeren en dierhalve voor de schulden die er zijn off nog op mogte koomen verklaaren zij comparanten niet in te staan nog aanspreekelijk voor te willen worden, tot voldoening der selven onder expresse protestatie gelijk zij doen bij deezen.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 808, Staatboek, Aalsmeer, 8 februari 1776:
  Jan Pijlman, weduwnaar van Martje Dr: Bruijne ter eenre, en Cornelis Dr: Bruijne als oom en voogd over Agie Jans Pijlman, oud 17 jaar, Dirk Jansz Pijlman, oud omtrent 15 jaar, Hendrik Janse Pijlman, oud ruijm 11 jaar en Martje Jans Pijlman, oud omtrent 10 jaren, in huwelijk verwekt bij de voorn: Martje Dr: Bruijne ter andere zijde, besluiten tot een uitkoop wegens het moederlijke erf waarbij de vader zijn kinderen op hun 25e jaar moet overhandigen een kerkbijbel met silveren slootje en beslag, gewaardeerd op 4 gulden en een silver oorijser met gouden tooken en voorts een uitzet.
  TOEVOEGING, Aalsmeer, 7 augustus 1794:
  Dirk Pijlman als mede erfgenaam van Jan Pijlman met ende benevens voor Aagje, Hendrik en Matje Jans Pijlman heeft ter weeskamer geligd ter somma van 17 gulden voor sijn moeders erf.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 808, Staatboek, Aalsmeer, 8 februari 1776:
  Aagie Jacobs Hofman, weduwe van Pieter Zegstro ter eenre en Dirk Harmens Zegstro als oom en voogd over Jacob Pieters Zegstro, oud omtrent 18 jaar en Leentje Pieters Zegstro, oud omtrent 14 jaaren in huwelijk verwekt bij de voornoemde Pieter Zegstro, besluiten tot uitkoop waarbij elk kind op 25 jarige leeftijd een somma van 3 gulden zal ontvangen.
  TOEVOEGING, Aalsmeer, 5 augustus 1784:
  Sijmen Jansz Jongkind, als in huwelijk hebbende Leentje P: Zegstro, heeft ter weeskamer 3 gulden geligt.
  TOEVOEGING, Aalsmeer, 3 mei [?]:
  Jacob Pietersz Zegstro heeft ter weeskamer 3 gulden geligt.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 8 februari 1776:
  Jan Hendrikze Pijlman, weduwnaar van Martje Dirkze Bruijn, met Aagje Jacobze Hofman, weduwe van Pieter Harmenze Segstro, beide geboore en woonende alhier.
  Getrouwd d’3 maart.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 30 mei 1786:
  Ik ondergeschreven verklaaren bij deese aangeving te doen vant lijk van Aagie Jacobsz Hofman, als gehoorende onder de classis van drie guldens.
  IDEM:
  Jan Pijlman aangeving gedaan vant lijk van zijn vrouw Aagie Jacobs Hofman onder het classis van 3 gulden.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 6 april 1787:
  Jan Pijlman, wed: van Aagje Jacobs Hofman, geboren en woonende alhier, met Aaltje Boomkamp, wed: van Claas Heere, geb: te Amsterdam en woonende alhier.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 30 juli 1792:
  Jan Pijlman aangeving gedaan vant lijk van zijn vrouwAaltje Boomkamp onder 3 gulden.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 5 juli 1802:
  Heeft Cornelis Aarts Schouten aangeeving gedaan van het lijk van Jan Pijlman, onder Prodeo.
KIND VAN HENDRIK PESELMAN EN TRIJNTJE MAARTENS TROMP:
 1. Meerten Hendriksz Tromp,  zie nr. 274.
  Geboren ca. 1727, Gereformeerd, overleden te Aalsmeer op 1 december 1772, oud ca. 45 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 21 december 1748 met Neeltjen Jacobs Hofman, gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 13 augustus 1730, van beroep naaister, overleden te Aalsmeer op 19 augustus 1807, oud 77 jaar.
550. Jacob Veltensz HOFMAN,
Zoon van Valentijn (Velten) Willemsz Hofman [nr. 1100] en Marritje Jacobsdr Broeder [nr. 1101], geboren te Aalsmeer ca. 1695, Gereformeerd lidmaat, Schepen van Aalsmeer tussen 1724 en 1741, van beroep timmerman, winkelier, overleden te Aalsmeer op 24 april 1743, oud ca. 48 jaar.
Gehuwd te Aalsmeer in de Geref. kerk op 22 mei 1717 met Marritje Jans PAUW.

BESTUURLIJKE FUNCTIES:
Jacob Veltensz Hofman was schepen van Aalsmeer in 1724-1725, 1728, 1732, 1737 en 1741.

TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 22 mei 1717:
Den 22 Meij aangeteekent, Jakob Velten Hofman, JM, op de Zijdweg, en Marritje Jans Pauw, JD, woond opt dorp.

LIDMATEN, Aalsmeer, Geref. kerk, 25 december 1722:
Hunne belijdenis tot lidmaten: Japik Veltensen Hofman.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 800, Weeskamer, Aalsmeer, 16 januari 1743:
Jacob Veltensz Hofman wordt vermeld als aangehuwde oom en voogd over Sijmen, oud omtrent 18 jaren, Antje, oud omtrent 15 jaren en Marritje Dircks Mantjens, oud omtrent 6 jaren, allen nagelaten kinderen van Ariaantje Gerrits van der Kamp, en van Dirck Sijmonsz Mantjens.

IMPOST op begraven, Aalsmeer, 24 april 1743:
Jan Kok, het lijk van Jacob Veltensz Hofman, onder het Classis van en betaald 3 gulden.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 800, Weeskamer, Aalsmeer, 22 mei 1743:
Marritje Jans Pauw, weduwe van Jacob Veltensz Hofman ter eenre, en Willem Veltensz Hofman, oom van 's vaders zijde, en Cornelis van Swieten aangehuwde oom, beijden voogden over Cornelis, oud 20, IJfje, oud 18, Marritje, oud 16, Aagje, oud 14, Neeltje, oud 12 en Jan Jacobsz Hofman, oud 8 jaren, alle nog minderjarige nagelaten kinderen van de voorn: Jacob Veltensz Hofman, in huwelijk verwekt bij de eerste comparante, besluiten dat Marritje Jans Pauw haar kinderen voor wat betreft hun vader's erfdeel zal uitkopen met een bedrag van 3 gulden per kind, uit te betalen op hun 25e verjaardag.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 800, Aalsmeer, 8 september 1754 [of later jaar]:
Op huijden den 8e September Compareerde ter Weeskamer van Aalsmeer Cornelis Jacobsz Hofman, Jacob Aldertsz Henst als in Huwelijk hebbende Eva Jacobs Hofman, en Nog deselven Jacob Aldertsz Henst als sig sterk makende en de Rato Casseerende voor Pieter Harmensz Segstroo als in Huwelijk hebbende Aagtje Jacobs Hofman, Maarten Hendriksz Tromp als in Huwelijk hebbende Neeltje Jacobs Hofman en nog deselve Maarten Hend: Tromp als sig sterk makende en de Rato Caseerende voor Pauwlis Jansz Noonen als in Huwelijk hebbende Marritje Jacobs Hofman en Jan Jacobsz Hofman de welke bekenden ijder zoo voor sig selven als in haar opgemelde qualiteijt uijt handen van Weesmeesteren ontfangen te hebben hunne Uijtset off vaders bewijs ter somme van 18 gulden en 18 Stuijvers, dus voor ijder kind een Ducaton.
Volgens de hier vooren en boven staande verclaringe bekennende hier meeden niet alleen voldaan te zijn maar beloven de Weesmeesteren en Voogden voor alle verdere aanmaaninge te be....... en hun heede voor hunne moeijten te danken bij deezen dus met onse handteekening bevestigt op huijden datum als boven.
[w.g.]
Dit is het merk X van Cornelis Jacobs Hoffman.
Jacob Aldertz Hengst.
Maerten hendriksz Tromp.
Jan Jakobs Hofman.
[letterlijke weergave van het oorspronkelijke document]
OPMERKING:
In bovenstaand document ontbrak een jaaraanduiding. Hoewel de documenten ervoor en erna allen betrekking hadden op het jaar 1743, moet dit document in 1754 of later gecreeerd zijn; in ieder geval na het laatste huwelijk van een der vrouwen, te weten dat van Eva met Jacob Aldertsz Henst in 1754]

551. Marritje Jans PAUW,
Dochter van Jan Klaasz Pauw [nr. 1102] en Eva (IJfje) Pieters van der Zijden [nr. 1102], geboren ca. 1695, Gereformeerd lidmaat, overleden te Aalsmeer op 11 januari 1762, oud ca. 66 jaar.

IMPOST op begraven, Aalsmeer, 11 januari 1762:
Heeft Cornelis Jacobsz Hofman aangeving gedaan vant lijk van zijn Moeder genaamt Martje Janse Pauw ondert Classis van 3 gulden.

KINDEREN VAN JACOB VELTENSZ HOFMAN EN MARRITJE JANS PAUW:
 1. Velte Jacobsz Hofman,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 3 april 1718, overleden aldaar op 23 oktober 1758, oud 40 jaar.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, den 3 April 1718:
  Velte, vaad: Jaob Veltensze Hofman, moed: Marritje Jans Pau woonende t’Amsterdam.
  De peet Antje Velteze Hofman.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 23 oktober 1758:
  Heeft Jacob Alderten Henst aangeving gedaan vant lijk van Velten Jacobsz Hofman onder het classis van en betaald f 3.-
 2. Jan Jacobsz Hofman,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 13 april 1721, overleden op 12 april 1727, oud 6 jaar.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 13 april 1721:
  De vader Jacob Velten, de moeder Maardtjen Pauwen, het kind Jan.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 12 april 1727:
  Jacob Veltensz Hofman, het lijk van sijn kindt Jan.
  Prodeo.
 3. Korneelis Jacobsz Hofman,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 18 april 1723, overleden aldaar op 23 april 1764, oud 41 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 11 april 1745 met Marritje Cornelis van Boven, geboren te Aalsmeer op 4 februari 1724, Gereformeerd, overleden te Haarlem op 25 februari 1788, oud 64 jaar, dochter van Cornelis Klaasz van Boven en Antje Klaasdr.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 18 april 1723:
  Vader Jacob Velteze Hofman, moeder Maartjen Jansz Pau, Korneelis het kind.
  De peet Antje Velteze Hofman.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 11 april 1745.
  In ondertrouw opgen: den 11 april om den 12 proclameert te worden, bevestigt in den huw. staet op hun Tijd.
  Cornelis Jacobsz Hofman, JM & Marritie Cornelis van Boven, JD, beijde geboren en wonende alhier.

  NOTARISAKTE (N. Regeer), Acte van Beraad, Aalsmeer, 10 oktober 1761 (nr. 237):
  Cornelis Jacobsz Hofman, Jan Jacobsz Hofman, Jacob Aldertse Henst als in huwelijk hebbende Eva Jacobs Hofman, Paulus Jansz Noonen als in huwelijk hebbende Marritje Jacobs Hofman, Pieter Harmensz Segstro als in huwelijk hebbende Aagtje Jacobs Hofman en Maarten Tromp als in huwelijk hebbende Neeltje Jacobs Hofman, zijnde de eenigste kinderen van wijlen Jacob Veltensz Hofman, en dus beneevens haare oom Willem Veltensz Hofman, woonende te Amsterdam de naast bestaande vant lijk van haare meuije Antje Veltense Hofman op den 5e oktober 1761 alhier overleden.
  Dog zoo verklaaren de gesamentlijken comparanten dat alhet geene zij comparanten met en beneevens haare oom verrigten en int werk stellen off nog sullen verrigten en int werk stellen verklaaren zij maar te doen om het lijk onder de aarde te bestellen sonder ijtwes meerder te doen off voor eerst aan te voeren en dierhalve voor de schulden die er sijn off nog op mogte koomen verklaaren zij comparanten niet in te staan nog aanspreekelijk voor te willen worden, tot voldoening der selven onder expresse protestatie gelijk zij doen bij deezen.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 23 april 1764:
  Heeft Jan Jacobse Hofman aangeving gedaan vant lijk van sijn broeder genaamt Cornelis Jacobse Hofman onder Prodeo.
 4. IJfjen (Eva) Jacobs Hofman,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 3 december 1724, overleden te Aalsmeer op 18 september 1803, begraven aldaar op 21 september, oud 78 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 30 maart 1754 met Jacob van der Henst, gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 14 december 1727, overleden te Aalsmeer op 20 september 1762, begraven aldaar op 23 september, oud 34 jaar, zoon van Aldert Claasz van der Henst en van Neeltje Jacobs Kershof.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 25 september 1763 met Jan Gijze Heeren, gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 20 december 1739, van beroep teelman, overleden te Aalsmeer op 22 december 1812, oud 73 jaar, zoon van Gijsbert Lourisz Heeren en Aafje Jans van Dijk.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 3 december 1724:
  De vader Jacob Veltensz Hofman, de moeder Martjen Jansz Pau, de peet Antje Jansz Pau, het kind IJfjen.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 14 december 1727:
  Vader Aldert Claasz v.d. Henst, de moeder Neeltje Jacobsz Kershof, het kind Jacob.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 20 december 1739:
  (Jan), vader Gijs Louwrisz Heeren, moeder Aagjen van Dijk.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 30 maart 1754, nr. 15:
  Jacob Aldertsz Hengst, J.M. en Eva Jacob Hofman, J.D., beijde woonende alhier.
  Ondertroud opgenomen den 15e Maart 1754 met consent van des bruijdegoms vader en des bruijds moeder.
  Sijn naa onverhindert hun 3 Huwelijkse geboden gekend te hebben op den 30e alhier getrouwt.

  NOTARISAKTE (N. Regeer), Acte van Beraad, Aalsmeer, 10 oktober 1761, nr. 237:
  Cornelis Jacobsz Hofman, Jan Jacobsz Hofman, Jacob Aldertse Henst als in huwelijk hebbende Eva Jacobs Hofman, Paulus Jansz Noonen als in huwelijk hebbende Marritje Jacobs Hofman, Pieter Harmensz Segstro als in huwelijk hebbende Aagtje Jacobs Hofman en Maarten Tromp als in huwelijk hebbende Neeltje Jacobs Hofman, zijnde de eenigste kinderen van wijlen Jacob Veltensz Hofman, en dus beneevens haare oom Willem Veltensz Hofman, woonende te Amsterdam de naast bestaande vant lijk van haare meuije Antje Veltense Hofman op den 5e oktober 1761 alhier overleden.
  Dog zoo verklaaren de gesamentlijken comparanten dat alhet geene zij comparanten met en beneevens haare oom verrigten en int werk stellen off nog sullen verrigten en int werk stellen verklaaren zij maar te doen om het lijk onder de aarde te bestellen sonder ijtwes meerder te doen off voor eerst aan te voeren en dierhalve voor de schulden die er sijn off nog op mogte koomen verklaaren zij comparanten niet in te staan nog aanspreekelijk voor te willen worden, tot voldoening der selven onder expresse protestatie gelijk zij doen bij deezen.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 23 september 1762.
  Heeft Cornelis Jacobs Hofman aangeving gedaan vant lijk van sijn susters man genaamt Jacob Aldertsz Henst onder het classis van en betaald f 3.-.

  NOTARISAKTE (N. Regeer), Boedelscheiding, Aalsmeer, 20 december 1762, nr. 258:
  Eva Jacobs Hofman, weduwe van Jacob Aldertsz Henst ter eenre zijde en Aldert Klaasz Henst en Willem Klaasz van den Berg als in huwelijk hebbende Trijntje Alderts Henst ter andere zijde, wonende de gesamentlijke comparanten op de Lange Zeijdweg alhier, zijnde Aldert Klaasz Henst, de vader en Trijntje Alderts Henst de eenigste nagelaten suster van wijlen Jacob Aldertsz Henst, die op den 20e september laastleden buijten eenige testamentaire dispositie deezen werreld alhier is overleeden zonder kinderen na te laten.
  Comparanten besluiten tot uitkoop:
  * Eva Jacobs Hofman behoudt alle roerende en onroerende goederen en blijft verantwoordelijk voor alle schulden.
  * Aldert Klaasz Henst ontvangt alle “wolle en linde kleederen, als tot het lijf en hooft van sijn zoon heeft toebehoort”.
  * Willem Klaasz van den Berg en zijn vrouw Trijntje Alderts Henst ontvangen “een silveren Sak Tabaksdoos met een Ris sulveren hemteroks knoopen, genaamt Schulpiesknoopen”.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 25 september 1763:
  d’9de zijn bij ons in wettige ondertrouw aangetekent Jan Gijze Heere, JM en Eva Jacobze Hofman, weduwe van Japik Aldertze van der Hengst, beide geboortig en wonende alhier.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 20 september 1803:
  Heeft Jan Gijse Heere aangeving gedaan van het lijk van sijne Huijsvrouw Eva Jacobs Hofman in de classis van f 3.-.

  BEGRAAFREGISTER, Aalsmeer, 21 september 1803:
  Eva Hofman, f 3.-.
 5. Martjen Jacobs Hofman,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 15 september 1726, overleden aldaar op 18 januari 1764, oud 37 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer in de Geref. kerk op 8 november 1746 met Poulis Noonen, geboren te Aalsmeer ca. 1720, overleden aldaar op 22 februari 1794, oud ca. 74 jaar, zoon van Jan Willemsz Noonen en Martje Poulis de Wilde.
  Poulis huwt (2) in 1764 met Marijtje Louris Peselman, dochter van Louris Harmensz en Antje Dirks Karz.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 15 september 1726:
  Martjen, de vader Jacob Velteze Hofman, de moeder Martjen Jans Pau, de peet Antje velteze Hofman.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 8 november 1746:
  den 22 8ber om den 23 gekondigt te worden, ondertrouwt na vertoog van ouders Consent en aengeeven onder ’t classis van prodeo.
  Getrout den 8 Novembr: Paulis Jansz Noonen, JM & Martie Jacobs Hofman, JD, bijde gebooren en woonende alhier.

  NOTARISAKTE (N. Regeer), Acte van Beraad, Aalsmeer, 10 oktober 1761, nr. 237:
  Cornelis Jacobsz Hofman, Jan Jacobsz Hofman, Jacob Aldertse Henst als in huwelijk hebbende Eva Jacobs Hofman, Paulus Jansz Noonen als in huwelijk hebbende Marritje Jacobs Hofman, Pieter Harmensz Segstro als in huwelijk hebbende Aagtje Jacobs Hofman en Maarten Tromp als in huwelijk hebbende Neeltje Jacobs Hofman, zijnde de eenigste kinderen van wijlen Jacob Veltensz Hofman, en dus beneevens haare oom Willem Veltensz Hofman, woonende te Amsterdam de naast bestaande vant lijk van haare meuije Antje Veltense Hofman op den 5e oktober 1761 alhier overleden.
  Dog zoo verklaaren de gesamentlijken comparanten dat alhet geene zij comparanten met en beneevens haare oom verrigten en int werk stellen off nog sullen verrigten en int werk stellen verklaaren zij maar te doen om het lijk onder de aarde te bestellen sonder ijtwes meerder te doen off voor eerst aan te voeren en dierhalve voor de schulden die er sijn off nog op mogte koomen verklaaren zij comparanten niet in te staan nog aanspreekelijk voor te willen worden, tot voldoening der selven onder expresse protestatie gelijk zij doen bij deezen.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF nr. 808, Weeskamer, Staatboek, Aalsmeer, 7 maart 1764:
  Pauwelus Jansz Noonen, weduwnaar van Marritje Jacobse Hofman ter eenre, en Cornelis Jacobsz Hofman en Jan Jacobsz Hofman als voogden over Marritje, ouwd 13 en ½ jaar en Trijntje ommenebij 3 jaren, in huwelijk verwekt bij de voornoemde Marritje Jacobse Hofman ter andere zijde, besluiten tot uijtkoop, waarbij de kinderen op hun 25e jaar zullen ontvangen een somme van f 3.3.- en enige sieraden.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 18 januari 1764:
  Heeft Paulis Noonen aangeving gedaan vant lijk van Martje Jacobs Hofman onder Prodeo.

  BEGRAAFREGISTER, Aalsmeer, 22 februari 1794:
  Begraven Poulus None.
 6. Aagjen Jacobs Hofman,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 1 augustus 1728, overleden aldaar op 30 mei 1786, oud 57 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 5 oktober 1749 met Pieter Segstro, geboren te Aalsmeer ca. 1725, Schepen van Aalsmeer 1760-1762, overleden te Aalsmeer op 18 juli 1774, oud ca. 50 jaar, zoon van Herm Dirksz Sextro en Neeltje Cornelis Been.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 3 maart 1776 met Jan Pijlman, gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 29 september 1726, van beroep veenman, overleden te Aalsmeer op 5 juli 1802, oud 75 jaar, laatst weduwenaar van Martje Dirks Bruijne, zoon van Hendrik Samuelsz Peselman en Aagje Cornelis van der Bloem [zie nr. 549].
  Jan Pijlman huwt (4) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 6 april 1787 met Aaltje Cornelis Boomkamp, geboren te Amsterdam ca. 1720, overleden te Aalsmeer op 30 juli 1792, oud ca. 72 jaar, eerder weduwe van Klaas Cornelisz Heeren.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 29 september 1726:
  Vader Harme [!] Samuelsz, Moeder Aagje Blom, het kind Jantjen [!].

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 1 augustus 1728:
  Aagjen, de vader Jacob Veltensz Hofman, de moeder Martjen Jansz Pau.
  De peet Trijntje Velteze Hofman.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 795, Publieke verkoping, Aalsmeer, 1 januari 1752:
  Jan Hendriksz Pijlman koopt de nagelaten boedel van Tobias Arendsz Dol voor 10 gulden.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 21 februari 1756, nr. 39:
  Jan Hendrikse Pijlman J:M: En Marritje Jans Dik, wed: van Arij Schoutten, beijde woonende alhier.
  Sijn met consent van des Bruijdegoms Vader in ondertrouw aangetekent den 21 Feb. 1756 en op sijn tijd getrouwt.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 8 oktober 1757:
  Heeft Jan Hendr: Pijlman aangevinge gedaan vant lijk van sijn vrouw genaamt Marritje Jans Dik onder het classis van en betaald 3 gulden.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 808, Staatboek, Aalsmeer, 23 februari 1758:
  Jan Hendriksz Pijlman, weduwnaar van Marritje Jans Dik ter eenre, en Jacob Willemsz Eijgenhuijs en Cornelis Alders Vreeksz zijnde oomen en voogden over Marritje Janse Pijlman, ouwd omtrent ½ jaar in huwelijk verwekt bij de Voorn: Marritje Jans Dk, ter andere zijde, besluiten dat Marritje Pijlman bij het bereiken van de 25-jarige leeftijd voor haar moeders erfdeel zal ontvangen 1/5 deel in een stukje veenland, groot 175 roeden, als meede enige sieraden, contant geld (f 24.4.-) en een kerckbijbel.
  TOEVOEGING, Aalsmeer, 8 januari 1767:
  Compareerde Jan Hendriksz Pijlman zijnde vader geweest van de hiervoren gemelden onlangs overledenen kint genaamt Martje Jans Pijlman.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 15 april 1758, nr. 65:
  Jan Hendriksz Peijlman Wed: van Marritje Jan Dikke, En Marritje Dirks Bruijne J:D: beijde woonende alhier.
  Sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen den 15 April 1758 en sijn na onverhinderd hunne drie voorstellingen gehadt te hebben alhier getrouwt.

  NOTARISAKTE (N. Regeer), Acte van Beraad, Aalsmeer, 10 oktober 1761, nr. 237:
  Cornelis Jacobsz Hofman, Jan Jacobsz Hofman, Jacob Aldertse Henst als in huwelijk hebbende Eva Jacobs Hofman, Paulus Jansz Noonen als in huwelijk hebbende Marritje Jacobs Hofman, Pieter Harmensz Segstro als in huwelijk hebbende Aagtje Jacobs Hofman en Maarten Tromp als in huwelijk hebbende Neeltje Jacobs Hofman, zijnde de eenigste kinderen van wijlen Jacob Veltensz Hofman, en dus beneevens haare oom Willem Veltensz Hofman, woonende te Amsterdam de naast bestaande vant lijk van haare meuije Antje Veltense Hofman op den 5e oktober 1761 alhier overleden.
  Dog zoo verklaaren de gesamentlijken comparanten dat alhet geene zij comparanten met en beneevens haare oom verrigten en int werk stellen off nog sullen verrigten en int werk stellen verklaaren zij maar te doen om het lijk onder de aarde te bestellen sonder ijtwes meerder te doen off voor eerst aan te voeren en dierhalve voor de schulden die er sijn off nog op mogte koomen verklaaren zij comparanten niet in te staan nog aanspreekelijk voor te willen worden, tot voldoening der selven onder expresse protestatie gelijk zij doen bij deezen.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 808, Staatboek, Aalsmeer, 8 februari 1776:
  Jan Pijlman, weduwnaar van Martje Dr: Bruijne ter eenre, en Cornelis Dr: Bruijne als oom en voogd over Agie Jans Pijlman, oud 17 jaar, Dirk Jansz Pijlman, oud omtrent 15 jaar, Hendrik Janse Pijlman, oud ruijm 11 jaar en Martje Jans Pijlman, oud omtrent 10 jaren, in huwelijk verwekt bij de voorn: Martje Dr: Bruijne ter andere zijde, besluiten tot een uitkoop wegens het moederlijke erf waarbij de vader zijn kinderen op hun 25e jaar moet overhandigen een kerkbijbel met silveren slootje en beslag, gewaardeerd op 4 gulden en een silver oorijser met gouden tooken en voorts een uitzet.
  TOEVOEGING, Aalsmeer, 7 augustus 1794:
  Dirk Pijlman als mede erfgenaam van Jan Pijlman met ende benevens voor Aagje, Hendrik en Matje Jans Pijlman heeft ter weeskamer geligd ter somma van 17 gulden voor sijn moeders erf.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 808, Weeskamer, Staatboek, Aalsmeer, 8 februari 1776:
  Aagje Jacobs Hofman, weduwe van Pieter Zegstro ter eenre en Dirk Harmens Zegstro als oom en voogd over Jacob Pieters Zegstro, oud omtrent 18 jaar en Leentje Pieters Zegstro, oud omtrent 14 jaaren, in huwelijk verwekt bij de voornoemde Pieter Zegstro, besluiten tot uitkoop, waarbij elk kind op 25 jarige leeftijd een sooma van f 3.- zal ontvangen.
  TOEVOEGING, Aalsmeer, 5 augustus 1784:
  Sijmen Jansz Jongkind, als in huwelijk hebbende Leentje P: Zegstro heeft ter weeskamer f 3.- geligt.
  TOEVOEGING, Aalsmeer, 3 mei [?]:
  Jacob Pietersz Zegstro heeft ter weeskamer f 3.- geligt.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 8 februari 1776:
  Jan Hendrikze Pijlman, weduwnaar van Martje Dirkze Bruijn, met Aagje Jacobze Hofman, weduwe van Pieter Harmenze Segstro, beide geboore en woonende alhier.
  Getrouwd d’3 maart.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 30 mei 1786:
  Ik ondergeschreven verklaaren bij deese aangeving te doen vant lijk van Aagie Jacobsz Hofman, als gehoorende onder de classis van drie guldens.
  IDEM:
  Jan Pijlman aangeving gedaan vant lijk van zijn vrouw Aagie Jacobs Hofman onder het classis van f 3.-.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 6 april 1787:
  Jan Pijlman, wed: van Aagje Jacobs Hofman, geboren en woonende alhier, met Aaltje Boomkamp, wed: van Claas Heere, geb: te Amsterdam en woonende alhier.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 30 juli 1792:
  Jan Pijlman aangeving gedaan vant lijk van zijn vrouwAaltje Boomkamp onder 3 gulden.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 5 juli 1802:
  Heeft Cornelis Aarts Schouten aangeeving gedaan van het lijk van Jan Pijlman, onder Prodeo.
 7. Neeltje Jacobs Hofman,  zie nr. 275.
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 13 augustus 1730, van beroep naaister, overleden te Aalsmeer op 19 augustus 1807, oud 77 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 21 december 1748 met Meerten Hendriksz Tromp, geboren ca. 1727, Gereformeerd, overleden te Aalsmeer op 1 december 1772, oud ca. 45 jaar.
 8. Jan Jacobsz Hofman,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 23 november 1732, overleden aldaar op 30 december 1732, oud 5 weken.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 23 november 1732:
  Jan, de vader Jacob Veltensz Hofman, de moeder Martje Jansz Pauw.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 30 december 1732:
  Jacob Veltensz Hofman, het lijk van sijn kind gen: Jan.
  Prodeo.
 9. Jan Jacobsz Hofman,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 18 juli 1734, overleden aldaar op 22 oktober 1789, oud 55 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer in de Geref. kerk op 30 juli 1757 met Cornelia van Leeuwen, gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 29 oktober 1733, dochter van Jacob Gerritsz van Leeuwen en Trijntje Heeren Henst.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 18 juli 1734:
  Jan, de vader Jacob Veltensz Hofman, de moeder Martje Jans Pauw, de peet Antje Jans Pauw.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 30 juli 1757:
  Sijn in wettige ondertrouw met consent van beijde moeders in wettigen ondertrouw opgenomen den 30 Julij 1757 en op sijn tijdt getrouwt,
  Jan Jacobs: Hofman J:M: en Cornelia Jakobsz van Leeuwen J:D: beijde geboortig en woonende alhier.

  NOTARISAKTE (N. Regeer), Acte van Beraad, Aalsmeer, 10 oktober 1761, nr. 237:
  Cornelis Jacobsz Hofman, Jan Jacobsz Hofman, Jacob Aldertse Henst als in huwelijk hebbende Eva Jacobs Hofman, Paulus Jansz Noonen als in huwelijk hebbende Marritje Jacobs Hofman, Pieter Harmensz Segstro als in huwelijk hebbende Aagtje Jacobs Hofman en Maarten Tromp als in huwelijk hebbende Neeltje Jacobs Hofman, zijnde de eenigste kinderen van wijlen Jacob Veltensz Hofman, en dus beneevens haare oom Willem Veltensz Hofman, woonende te Amsterdam de naast bestaande vant lijk van haare meuije Antje Veltense Hofman op den 5e oktober 1761 alhier overleden.
  Dog zoo verklaaren de gesamentlijken comparanten dat alhet geene zij comparanten met en beneevens haare oom verrigten en int werk stellen off nog sullen verrigten en int werk stellen verklaaren zij maar te doen om het lijk onder de aarde te bestellen sonder ijtwes meerder te doen off voor eerst aan te voeren en dierhalve voor de schulden die er sijn off nog op mogte koomen verklaaren zij comparanten niet in te staan nog aanspreekelijk voor te willen worden, tot voldoening der selven onder expresse protestatie gelijk zij doen bij deezen.

  IMPOST OP BEGRAVEN, Aalsmeer, 22 oktober 1789:
  Heeft Cornelis Franse Meijer aangeving gedaan vant lijk van Jan Jacobs Hofman onder Prodeo.

  BEGRAAFREGISTER, Aalsmeer, 23 oktober 1789:
  Jan Jacobs Hofman, Prodeo; voor het kerkregt f 3.-.
 10. Annetje Jacobs Hofman,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 10 maart 1737, overleden voor 1743.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 10 maart 1737:
  Annitje, de vader Jacob Veltensz Hofman, de moeder Martje Jans Pauw.


  Gezicht op de, uit de 16e eeuw daterende, kerk van Kudelstaart.
  Anonieme tekening uit 1731.

552. Jan VAN DER PAAUW,
Geboren ca. 1700, van beroep molenaar in Kudelstaart, Ambagtsbewaarder van de Beswooren Kerf in 1739 en 1744, Schepen van de Uithoorn van 1742 tot 1745, overleden tussen 1755 en 1774.
Gehuwd voor 1737 met Grietie Joppen VAN DEN BROEK.

VOORGESLACHT:
Wie Jan's ouders zijn is vooralsnog onbekend.
Jan heeft evenwel een zoon met de weinig voorkomende voornaam Wijnand. In 1688 werd te Nieuwkoop ook een Winand Pauw gedoopt.
[Doopboek, Nieuwkoop, Geref. kerk, 16 mei 1688:
't kindt van Mr. Rijck Pauw en Pieternelletje Verijserenburgh sijn h:v: met name Winand, de getuigen Jan Eeuwoutz Heemskerck en Jannetje Pauw]
Rijck van der Pauw overleed voor 11 december 1695; op die datum hertrouwde in de Gereformeerde kerk te Nieuwkoop zijn weduwe Petronella Verijserenburgh met Gerrit Willemsz Kortens uit Aarlanderveen.

HUWELIJK:
Niet te Aalsmeer, GK, 1733-1738, niet Impost op trouwen 1734-1737, niet schout en schepenen (1732-1737.
Niet te Aarlanderveen S&S, 1730-1737.
Niet te Alphen, GK, 1725-1740.
Niet te Amstelveen, GK, 1730-1737.
Niet te Amsterdam.
Niet te Baambrugge, GK, 1728-1737.
Niet te Bodegraven, GK, 1729-1737.
Niet te Kalslagen, Impost op trouwen, 1728-1740.
Niet te Kudelstaart, Geref. kerk 1724-1737, Impost op trouwen, 1723, Huwelijksbijlagen, 1692-1740.
Niet te Leimuiden, GK, 1732-1738.
Niet te Leimuiden en Vriesekoop S&S, 1730-1737.
Niet te Nieuwkoop, GK, 1733-1737.
Niet te Nieuwveen, GK, 1734-1738.
Niet te Oudshoorn, GK, 1730-1737.
Niet te Rietwijk, Impost, 1729-1737.
Niet te Ter Aar, GK, 1730-1738, RK, 1730-1737 en S&S, 1730-1737.
Niet te Thamen, GK, 1731-1740.
Niet te Uithoorn, schout en schepenen, 1733-1738.

LIDMATEN:
Niet vermeld in Baambrugge GK, 1732-1738 en 1750-1774.

UTRECHTS ARCHIEF, 1650-1770:
Gecheckt op Van der Pauw en op Van der Paauw.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 875, Kudelstaart, 28 december 1739:
Reekeninge van Soodanige Ontfang en Uijtgaaf, die Pieter Willemsz Kroon als oom en voogd over het volgende heeft gehad: Uijtgaaf: Den 23 Decemb: 1739 Betaald aan Jan van der Paauw, Ambagtsbewaarder van den Beswooren Kerf, voor de tweede en laatste Paij van de bij Hendrik Willemsz: Kroon gekogte Ambagtsackers verschenen den 20e maart 1738.
Volgens den brief daarvan sijnde voor Schout en Schepenen van den Uijthoorn gepasseert op den 24e Maij 1736, de somme van f 37.10.-

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 875, Kudelstaart, 18 februari 1744:
Rekeninge en bewijs van de op 18 feb. 1744 door schout en weesmannen van Cudelstaart, mitsgaders de voogden over de 3 nagelaten minderjarige kinderen van Hendrik Willemsz Kroon, op wier naam sijn aangekogt voor 1200 gulden, etc.
Ontfang: van Jan van der Pauw de kooppenningen van de bij hem op den 18e februarij 1744 in het openbaar gekogte drie kampjens veenland, vier veenackers met het kroftje aan den dijk, en een kampje veenland met een thuijn ende een partijtje ackers en water, alles gelegen in den Beswooren Kerf onder den geregte van den Uijthoorn, gestaan hebbende op de naamen van Willem, Cornelia en Neeltje Hendriks Kroon, alle in 't hoofd deses gemeente, de somme van f 1.230.-
Uijtgaaf: Betaald door den Schout aan Augustijn Keijzer en Jan van der Pauw, Ambagtsbewaarders van den Beswooren Kerf voor het Schot & Damgeld van de jaren 1740-42 de somme van f 33.6.12

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 874, Kudelstaart, 22 november 1746:
[Jan van der Paauw stelt zich borg voor Pieter Willemsz Kroon bij een openbare verkoping]

TEXT OP DE KERKKLOK VAN KUDELSTAART.
In 't Jubeljaar der Vryheid 1748,
Als de Vreedemaker G. A. Hasselaar Heer wierd,
En D. Slob Schout van Cudelstaart
En F. Prince Schout van de Besworen Kerf waren,
Ben ik, door J. van de Pauwert,
Ad,. Burg. bezorgt te maken.
[bron: Amstelodamum, 1974, blz. 11-35]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 873, Schepenakte, Kudelstaart, 3 juni 1751:
Compareerden Pieter van der Hengst en Zijmon van Heijningen, scheepenen alhier, item Jan Barensen, Jan van der Paauw en Arij Hein..es, wonende alhier aan de Stigter-zijde, e.a. verklaren dat zij op 18 feb. 1750 ten huize van Hendrik Lelijveld en desselfs huijsvrouw Antje Groot hebben hooren en zien zeggen dat zij Egteluijden begeerden dat de langstlevende van hun beijden de gesamenlijke bezittingen zal blijven bezitten.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 867, Kudelstaart, 14 maart 1755:
Jan van der Paauw, als lasthebbende van Huijbertje Corn: Lelijveld, zuster en Erfgenaame van Hendrik Lelijveld, en bovendien bij desen Geregte tot reddinge des Boedel gequalificeert mitsgaders Ariaantje Gouderok, weduwe van de voorn: Hendrik Lelijveld, dewelke bekende verkogt te hebben aen Huijbert Klaas Veer, een huijs en erve aan de Heereweg, met de somme van f 127.-

NOTARISAKTE, Kudelstaart, 13 mei 1755:
[Jan van der Paauw wordt vermeld als uitvoerder van het testament van wijlen Hendrik Lelijveld]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 874, Kudelstaart, 13 mei 1755:
[Bij openbare verkoping koopt Jan van der Paauw 2 voorwerpen voor f 1.9.0]
MOGELIJKE RELATIE MET JAN VAN DER PAAUW NOG TE ONDERZOEKEN.
 1. Jan van der Paauw,
  Geboren te Bodegraven in 1706.
  Gehuwd met N.N.

  KIND:
  1. Jan Jansz van der Paauw,
   Geboren te Bodegraven in 1733.
 2. Klaas Pietersz Pau, alias Goedkoop.
  Gehuwd met Annitje Jans.

  KIND:
  1. Jan Klaasz Pau,
   Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 2 februari 1701.
 3. Johannes Pauw,
  Geboren te Groningen, wonende te Bodegraven (1733).
  Gehuwd te Bodegraven in de Geref. kerk op 1 maart 1733, ondertrouw aldaar op 23 januari 1733 met Hendrikje Conelisse Verwoerd, wonende te Bodegraven (1733), eerder weduwe van Claes Gijsbertse Plemper.

  ONDERTROUWREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 23 januari 1733:
  Ondertrouwd den 23 Jan. 1733,
  Johannes Pauw, J:M: van Groninge, wonende te Bodegrave, en
  Hendrikje Cornelisse Verwoerd, weduwe van Claes Gijsbertse Plemper, wonende tot Bodegrave,
  sijn den 1 Maert alhier getrouwt.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke tekst]

EERSTE GENERATIE
I. Dirck Pauw,
Geboren ca. 1580, mogelijk te Arnhem.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Wijnant Dircksz Pauw, zie nr. II-a.
  Geboren ca. 1610, mogelijk te Arnhem, vermeld als doopgetuige in Nieuwkoop (1671).
  Gehuwd voor 1638 met Haesje Rijcke.
 2. Egbert Dircxz Pauw, zie nr. II-b.
  Geboren te Arnhem, van beroep slotenmaker, woont te Leiden in de Ketelboetersteech (1638), vermeld als doopgetuige (1649).
  Gehuwd te Leiden, ondertrouw aldaar in de Geref. kerk op 12 maart 1638 met Geertgen Jorisdr van der Maersche, geboren te Leiden, wonende aldaar in de Ketelboetersteech (1638), dochter van Joris van der Maersche en van Brechgen Gerritsdr.
TWEEDE GENERATIE
II-a. Wijnant Dircksz Pauw,
Geboren ca. 1610, mogelijk te Leiden, vermeld als doopgetuige in Nieuwkoop (1671).
Gehuwd voor 1638 met Haesje Rijcken, geboren ca. 1615.

DOOPGETUIGE:
Te Nieuwkoop in de Geref. kerk van Jacobus, zoon van Rijck Wijnants Pauw en Petronella Verijsers (getuige Wijnant Pauw).

KINDEREN:
 1. Dirck Winandtsz Pauw,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk, 23 januari 1638:

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 23 januari 1638.
  [kind] Dirck.
  [vader] Winandt Pauw.
  [getuigen] Dirck Jacobsz, Willem Jans, Marytgen Schulenburgh.
 2. Willem Wijnantsz Pauw,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 4 oktober 1639.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 4 oktober 1639:
  [kind] Willem.
  [vader] Wijnant Pauw.
  [getuigen] Hans Hendrickx en Aefken Cornelis.
 3. Rijck Wijnantsz Pauw, zie nr. III-a.
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 14 april 1641, overleden voor 11 december 1695.
  Gehuwd voor 1670 met Pieternella Verijserenburg, ook Petronella Verijsers.
  Pieternella huwde (2) te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 11 december 1695 met Gerrit Willemsz Kortens uit Aarlanderveen.
 4. Henrick Wijnantsz Pauw,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 6 september 1643.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 6 september 1643:
  [kind] Henrick.
  [vader] Wijnant Dircksz Pauw.
  [moeder] Haesje Rijcken.
  [getuigen] Dirck Jacobsz en Aeltjen Rijcken.
 5. Abraham Wijnantsz Pauw,
  Gedoopt te Leiden in de Geref, Hooglandsche kerk op 27 juni 1649.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 27 juni 1649:
  [kind] Abraham.
  [vader] Wijnant Pauw.
  [moeder] Haesje Rijcke.
  [getuigen] Willem Evertsz en Maertje Joris.
 6. Isaac Wijnantsz Pauw,
  Gedoopt te Leiden in de Geref, Hooglandsche kerk op 13 november 1650.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 13 november 1650:
  [kind] Isaac.
  [vader] Wijnant Pauw.
  [moeder] Haesje Rijcke.
  [getuigen] Ariaentje Pieters en Maria Joris.
 7. Marijtje Wijnants Pauw,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Pieterskerk op 24 oktober 1657.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Pieterskerk, 24 oktober 1657:
  [kind] Marijtje.
  [vader] Wijnant Pauw.
  [moeder] Haesje Rijcken.
  [getuige] Aechje Rijcken.
 8. Jannitje Winands Pauw,
  Vermeld als doopgetuige (1685, 1688).

  DOOPGETUIGE.
  Te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 22 april 1685 van Winand, zoon van Mr. Rijck Pauw en van Pieternelletje Vijserenburg (getuigen Jannitje Winands Pauw en Jan Eeuwoutz Heemskerck).
  Te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 16 mei 1688 van Winand, zoon van Mr. Rijck Pauw en Pieternelletje Vijserenburgh (getuigen Jan Eeuwoutz Heemskerck en Jannetje Pauw).
II-b. Egbert Dircxz Pauw,
Geboren te Arnhem, van beroep slotenmaker, woont te Leiden in de Ketelboetersteech (1638), vermeld als doopgetuige (1649, 1652, 1654, 1659).
Gehuwd te Leiden, ondertrouw aldaar in de Geref. kerk op 12 maart 1638 met Geertgen Jorisdr van der Maersche, geboren te Leiden, wonende aldaar in de Ketelboetersteech (1638), dochter van Joris van der Maersche en van Brechgen Gerritsdr.

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 12 maart 1638:
Egbert Dircxz Pauw, slotenmaker, geboren te Aernhem, woont in de Ketelboetersteech, geass. met Dirck Jansz, sijn bekende, bij de Burch, met
Geertgen Jorisdr van der Maersche, Jongedochter, ...................., geasst. met Brechgen Gerritsdr, haar moeder ende Belijtchen Gerritsdr, roekscmr.

DOOPGETUGE:
Te Leiden in de Geref. Pieterskerk op 26 mei 1649 van Thrijntien van Berchem, dochter van Cornelis Hendricksz van Berchem en van Jannetien Daniels (getuigen: Egbert Dircksz Pauw, Jannetien Hendricks en Elsien Abrahams van Brugge).
Te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 24 maart 1652 van Geertruijt van Riel, dochter van Leendert van Riel en van Sara van der Wegen (getuigen: Geertien Joris en Egbert Dirksz Pauw).
Te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 11 mei 1653 van Geertruijd, dochter van Leenaert Anthonisz en van Sara van der Wegen (getuigen: Egbert Dircksz Pauw en Geertruyd Joorisz van der Merse)
Te Leiden in de Geref. Pieterskerk op 21 mei 1659 van Maria de Clauw, dochter van Jaques de Clauw en van Maria van Goijen (getuigen Egbert Pauw en de vrouw van Egbert Pauw).

BORG:
Poorterboeken register;
Poorter: Roeloff Harmensz (kleermaker), afkomstig van Arnhem.
Borgen: Dirck Woutersz van den Hoff (kleermaker) en Egbert Dircxz Pauw (slotenmaker).

KINDEREN:
 1. Gerrit Egbertsz Pauw, zie nr. III-b.
  Geboren ca. 1640, geregistreerd in Notarieel Register in Leiden (1661) Gehuwd voor 1661 met N.N.
 2. Catharina Egberts Pauw,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Pieterskerk op 19 januari 1650.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Pieterskerk, 19 januari 1650:
  [kind] Catharina.
  [vader] Egbert Dirckxsz Pauw.
  [moeder] Geertgen Jansdr.
  [getuigen] Jannetgen Danielsdr, Susanna van der Marssche en Dirck Woutersz.
DERDE GENERATIE
III-a. Rijck Wijnantsz Pauw, ook Rijck van der Pauw.
Gedoopt te Leiden in de Geref, Hooglandsche kerk op 14 april 1641, overleden voor 11 december 1695.
Gehuwd voor 1670 met Pieternella Verijserenburg, ook Petronella Verijsers, vermeld als doopgetuige in 1705.
Pieternella huwde (2) te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 11 december 1695 met Gerrit Willemsz Kortens uit Aarlanderveen.

DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 14 april 1641:
[kind] Rijck.
[vader] Wijnant Pauw.
[getuigen] Jan Matheussen, Aeltien Rijcke.

TROUWDATUM:
Niet gehuwd te Nieuwkoop voor schout en schepenen, evenmin in de Geref. kerk (1664-1670).

DOOPGETUIGE:
Te Aarlanderveen in de Geref. kerk op 24 juli 1705 van Gerrit, zoon van Willem Gerritsz Corting en van Maria van der Paauw (getuige Petronella Verijserenburg).

KINDEREN:
 1. N.N. Rijcken Paeuw,
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 10 november 1669.

  DOOPREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 10 November 1669:
  Mr. Rijck Paeuw,
  Petronella Verijsers.
  Kint -------, geboren den ...... Nov.
  Getuijgen -------.
 2. mr. Jacobus Rijcken Paauw, zie nr. IV-a.
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 21 juni 1671, van beroep chirurgijn, overleden na 1711.
  Gehuwd (1) te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 24 april 1695 met Lijsbet Loendersloot, geboren te Aarlanderveen, overleden voor 1712.
  Gehuwd (2) te Alphen aan de Rijn voor 1712 met Marrigje van Cats.
 3. Maria Rijcken Pauw,
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 31 december 1673, overleden voor 21 april 1675.

  DOOPREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 31 december 1673.
  Mr. Rijck Pauw.
  Petronella Verijsers.
  kint Maria.
  Getuijgen Jan Eeuwius Heemskerk, Neeltje Jans van Staveren, Neeltje Jans Haseboom.
 4. Maria Richarts Paauw,
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 21 april 1675, overleden voor 7 juli 1677.

  DOOPREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 21 april 1675.
  Mr. Richart Paauw.
  Petronella Verijsers.
  kint Maria.
  Getuijgen Jan Eeuwoutsz Heemskerck, Neeltje Jans Haseboom.
 5. Maria Rijcken Pauw, zie nr. IV-b.
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 7 juli 1677.
  Gehuwd voor 1701 met Willem Gerritsz Corting, ook Cortens.

  DOOPREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 7 juli 1677.
  Mr. Rijck Pauw.
  Peternelletje Verijsers.
  kint Maria.
  Getuijgen Gerrit van Duren, Aaltje Pieters ..oillinie [?].
 6. Catarina Rijcken Pauw,
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 24 december 1679, overleden voor 3 november 1682.

  DOOPREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 24 december 1679:
  Mr. Rijck Pauw.
  Peternellitjen Verijsers.
  kint Catarina.
  Getuijgen Jan Evertsen nevens de Vader.
 7. Catarina Rijcken Pauw,
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 3 november 1682.

  DOOPREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 3 november 1682.:
  Mr. Rijck Pauw.
  Petronella Verijsers.
  kint Catarina.
  Getuijgen Pr. Klaesz Regeer, Maria Pieters.
 8. Winand Rijcken Pauw,
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 22 april 1685, overleden voor 16 mei 1688.

  DOOPREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 22 april 1685:
  Het kint van Mr. Rijck Pauw en Pieternelletje Vijserenburg sijn H: V: met name Winand, getuigen Jan Eeuwoutz Heemsk: en Jannetje Winands Pauw.
 9. Winand Rijcken Pauw,
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 16 mei 1688.

  DOOPREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 16 mei 1688:
  't kindt van Mr. Rijck Pauw en Pieternelletje Vijserenburgh sijn h:v: met name Winand, de getuigen Jan Eeuwoutz Heemskerck en Jannetje Pauw.
III-b. Gerrit Egbertsz Pauw,
Geboren ca. 1640, geregistreerd in Notarieel Register in Leiden (1661)
Gehuwd voor 1661 met N.N.

KIND:
 1. Egbertus Gerritsz Pauw,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 10 juli 1661.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 10 juli 1661:
  [kind] Egbertus Pauw.
  [vader] Gerardus Pauw.
  [getuigen] Dirck Abrahamsz van Berckel en Geertruijt Jorisz van Mersche.
VIERDE GENERATIE
IV-a. mr. Jacobus Rijcken Paauw,
Zoon van mr. Rijck Wijnantsz Paauw en Pieternella Verijserenburg [zie nr. III-a], gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 21 juni 1671, van beroep chirurgijn, overleden na 1711.
Gehuwd (1) te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 24 april 1695 met Lijsbet Jacobs Loendersloot, geboren te Aarlanderveen ca. 1675, overleden voor 1712.
Gehuwd (2) te Alphen aan de Rijn voor 1712 met Marrigje van Kats.

DOOPREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 21 juni 1671:
mr. Rijck Pauw,
Petronella Verijsers.
kint Jacobus, Gedoopt Junij.
getuijge Wijnant Pauw.

TROUWBOEK, Nieuwkoop, 24 april 1695:
Mr. Jacobus van der Paauw, j.m. van Nieuwkoop met Elisabeth Jacobs Loendersloot, j.d. van Aarlanderveen.
[bron: Index dopen Aarlanderveen, 1692-1812]

KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Annetje Jacobs Paauw,
  Gedoopt te Alphen aan de Rijn op 5 februari 1696, vermeld als peterse (1727).

  PETER:
  Te Aarlanderveen in de Geref. kerk op 7 september 1727 als peterse van Lijsbet, dochter van Jan Cornelisze van Velsen en van Ariaantje Jacobs Paauw.
 2. Ariaantje Jacobs Paauw, zie nr. V-a Gedoopt te Alphen aan de Rijn op 30 maart 1698.
  Gehuwd te Aarlanderveen in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 11 oktober 1726 met Jan Cornelisze van Velsen, afkomstig van Nieuwveen.
 3. Trijntje,
  Gedoopt te Alphen aan de Rijn op 6 september 1699.
  Getuigen: Willem Gerritsz Corting en Trijntje Gerrits Corting.
 4. Rijk,
  Gedoopt te Alphen aan de Rijn op 17 oktober 1700, overleden voor 28 mei 1702.
  Getuigen: Gerrit Willemsz Corting en Petronella Verijserenburg.
 5. Rijk,
  Gedoopt te Alphen aan de Rijn op 28 mei 1702, overleden voor 19 december 1706.
 6. Maritje,
  Gedoopt te Alphen aan de Rijn op 21 december 1704.
 7. Rijk Pauw,
  Gedoopt te Alphen aa de Rijn op 19 december 1706, overleden voor 14 februari 1712.
  Getuige Juffr. Margaritha Pool, huijsvrouw van de Borge Mr Jan Bonk.
KIND UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Rijk van der Paauw,
  Gedoopt te Alphen aan de Rijn op 14 februari 1712.

  [bron: CD Families of South Holland, district 12]
IV-b.Maria Rijcken Pauw,
Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 7 juli 1677.
Gehuwd voor 1701 met Willem Gerritsz Corting, ook Cortens.

DOOPREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 7 juli 1677.
Mr. Rijck Pauw.
Peternelletje Verijsers.
kint Maria.
Getuijgen Gerrit van Duren, Aaltje Pieters ..oillinie [?].

KINDEREN:
 1. Trijntje Corting,
  Gedoopt te Aarlanderveen in de Geref. kerk op Maandag van Pinksteren, 16 mei 1701.
 2. Ariaantje Cortens,
  Gedoopt te Aarlanderveen in de Geref. kerk op 30 april 1702.
 3. Gerrighje Kortingh,
  Gedoopt te Aarlanderveen in de Geref. kerk op 10 augustus 1704.
 4. Rijk Corting,
  Gedoopt te Aarlanderveen in de Geref. kerk op 27 november 1705.
 5. Gerrit Corting,
  Gedoopt te Aarlanderveen in de Geref. kerk op 24 juli 1707.
  Getuige Petronella Verijserenburg.
 6. Wijnand Kortens,
  Gedoopt te Aarlanderveen in de Geref. kerk op 4 september 1708.
 7. Pieternelletje Kortens,
  Gedoopt te Aarlanderveen in de Geref. kerk op 23 februari 1810.
 8. Jan Kortens,
  Gedoopt te Aarlanderveen in de Geref. kerk op 8 november 1711.
 9. Lijsbet Kortens,
  Gedoopt te Aarlanderveen in de Geref. kerk op 8 april 1714.
 10. Grietje Kortens,
  Gedoopt te Aarlanderveen in de Geref. kerk op 8 maart 1716, overleden voor 19 september 1717.
 11. Grietje Cortens,
  Gedoopt te Aarlanderveen in de Geref. kerk op 19 september 1717, overleden voor 18 januari 1720.
 12. Grietje Kortens,
  Gedoopt te Aarlanderveen in de Geref. kerk op 28 januari 1720.

VIJFDE GENERATIE
V-a. Ariaantje Jacobs Paauw,
Gedoopt te Alphen aan de Rijn op 30 maart 1698.
Gehuwd te Aarlanderveen in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 11 oktober 1726 met Jan Cornelisze van Velsen, afkomstig van Nieuwveen.

TROUWBOEK, Aarlanderveen, Geref. kerk, 11 oktober 1726
Jan Cornelisze van Velsen, j.m. van Nieuwveen, ondertrouw te Aarlanderveen op 11 oktober 1726, afgeroepen 13, 20 en 27 october met Ariaantje Jacobs Paauw, j.d. van Aarlanderveen.
[De trouwakte is bij vergissing in het doopboek ingeschreven en doorgehaald]

KIND:
 1. Lijsbet van Velsen,
  Gedoopt te Aarlanderveen in de Geref. kerk op 7 september 1727,
  Peterse: Annetje Jacobs Paauw.
553. Grietie Joppen VAN DEN BROEK, overleden voor 1774.
Geboren ca. 1715, overleden te Aalsmeer op 10 april 1804, oud ca. 89 jaar.

DOOPREGISTER:
Niet gedoopt te Leimuiden (1700-1717) en Nieuwveen (1686-1716).

DOOPHEFSTER:
Te Kudelstaart in de Geref. kerk op 16 augustus 1744 van Jan, zoon van Christiaen Boekelman, walvisvaarder en Alida Cornelia Brummers.
Te Kudelstaart in de Geref. kerk op 16 februari 1757 van Catharina, dochter van Arnoldus van Hoeven en Helena Hen.

OPMERKING:
In de overlijdens akte van haar zoon Gerrit, wordt Grietje vermeld als Grietje Jopmen,
Jop is synoniem met Jacob.


MOGELIJK VERWANT:
A.
Dirk Jansz van den Broek,
Geboren voor 1687, woont in 1712 te Haarlem.
Gehuwd te Aalsmeer voor schout en schepenen op 14 februari 1712 met Hillegonda Paulis Goedhart, geboren voor 1687, woont in 1712 op het Westeinde van Aalsmeer.

TROUWREGISTER, Aalsmeer, Schout en schepenen, 14 februari 1712:
Dirk Jansz van den Broek, meerderjarig Jongman, woonende tot Haerlem, Bruidegom ter Eenre,
ende Hillegonda Paulis Goedhart, meeerderjarige dogter, Bruid ter andere sijde, woonende alhier op't Westeinde.

B.
Pieter Willemsz van den Broek,
Geboren voor 1680.
Gehuwd (1) met Aagje Willems van Dijk, overleden voor 13 juni 1701.
Gehuwd (2) te Kudelstaart in de Geref. kerk op 27 juni 1701, ondertrouw aldaar op 13 juni 1701 met Marretje Dirks de Lange.

TROUWREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 13 juni 1701:
Zijn in ondertrouw opgenoomen Pieter Willemz van den Broek, weduwnaar laatst van Aagje Willems van Dijk, en Marretje Dirks de Lange, en zijn met betoog van Kudelstaart in den houwelijken staat ingezegend den 27e dito.
C.
Adriana van den Broek,
Geboren ca. 1710, mogelijk te Thamen aan den Amstel.
Ondertrouw te Thamen in de Geref. kerk op 10 februari 1732 met Jan Suijderhuijs, eerder weduwnaar van Trijntje Han, wonende onder Ankeveen (1732).

TROUWREGISTER, Thamen, Geref. kerk, 10 februari 1732:
Den 10 Febr: zijn alhier in den Houwelijken staat Bevestigt Jan Suijderhuijs, Weduenaar van Trijntje Han, wonende onder Ankeveen, en
Adriana van den Broek, jonge Dogter tot Thamen aan den Amstel.
KINDEREN VAN JAN VAN DER PAAUW EN GRIETIE VAN DEN BROEK:
 1. Ari [van der] Pauw,
  Geboren te Kudelstaart, gedoopt te Kalslagen in de Geref. kerk op 18 oktober 1736.

  DOOPREGISTER, Kalslagen, Geref. kerk, 18 oktober 1736:
  Den 18 October.
  Is gedoopt tot Calslagen, bij onse absentie, het kint van Jan Pauw, Molenaer alhier en sijn huijsvrouw Grietje van den Broek en is genaemt Ari.
 2. Gerrit [van der] Pauw,  zie nr. 276.
  Gedoopt te Kudelstaart op 4 september 1738, Gereformeerd lidmaat, van beroep visser, tapper, verhuisde op 16 februari 1765 met attestatie van Kudelstaart naar Aalsmeer, overleden aldaar op 20 september 1820, oud 82 jaar.
  Gehuwd (1) te Kudelstaart in de Geref. kerk op 9 november 1760 met Guurtje Reijers van der Zwet.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer op 3 juli 1796 met Gerritje Jonk, gedoopt te Aalsmeer op 6 september 1761, Ned. Hervormd lidmaat, overleden te Aalsmeer op 31 augustus 1811, oud 49 jaar, dochter van Trijntje Pieters Jonk.
 3. Sara van der Pauw,
  Gedoopt te Kudelstaart op 6 november 1740, Gereformeerd, overleden op 4 september 1757, oud bijna 17 jaar.

  DOOPREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, den 6den november 1740:
  Is gedoopt het kint van Jan Pauw, molenaer alhier en sijn huijsvrouw Grietie van den Broek en is genaamt Sara.
  [in kantlijn:] Gestorven op den 4 Sept: 1757.
 4. Elsje van der Pauw,
  Gedoopt te Kudelstaart op 19 mei 1743, Gereformeerd, vermeld als doopgetuige 1771-1797.

  DOOPREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, den 19den Maij 1743:
  Is gedoopt het kint van Jan van der Pauw, vader en molenaer alhier, en sijn huijsvrouw Grietie van den Broek, moeder en is genaemt Elsje.

  DOOPGETUIGE:
  Te Aalsmeer in de Geref. kerk op 3 november 1771 van Zaartje, dochter van Gerrit Jansze van der Pauw en Guurtje Reijers van der Zwet.
  Te Aalsmeer in de Geref. kerk op 10 januari 1773 van Jan, zoon van Gerrit Jansze van der Pauw en Guurtje Reijers van der Zwet.
  Te Aalsmeer in de Geref. kerk op 13 maart 1774 van Zaartje, dochter van Gerrit van der Pauw en Guurtje Reijers van der Zwet.
  Te Aalsmeer in de Geref. kerk op 28 februari 1779 van Jan, zoon van Gerrit van der Paauw en Guurtje van der Zwet.
  Te Aalsmeer in de Geref. kerk op 9 juli 1797 van Elsje, dochter van Gerrit van der Pauw en Gerritje Jonk.
 5. Wijnant van der Pauw,
  Gedoopt te Kudelstaart op 26 september 1745, Gereformeerd, woonde te Baambrugge (voor 1774) en te Amsterdam (voor en na 1774), mr. schilder (1786), overleden te Amsterdam in het werkhuis op 31 januari 1819, oud 73 jaren.
  Gehuwd te Amsterdam op 8 mei 1774, ondertrouw aldaar op 22 april 1774 met Maria Margaretha Lies, geboren te Kreuznach in 1747/48, Gereformeerd, overleden na 31 januari 1819, dochter van Georg Lies.

  DOOPREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, den 26 Sepemb: 1745:
  Is gedoopt het kint van Jan van der Pauw, vader, en molenaer alher en sijn hiijsvrouw Grietie van der Broek, moeder, en is genaemt Wijnant.
  [In kantlijn:] Doopcedul gegeven den 27 dec: 1808 om te dienen te Amsterdam.

  LIDMATEN:
  Niet vemeld te Baambrugge, GK, 1750-1774.

  ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 22 april 1774:
  Compareerden als voorenWijnand van der Pauw van Cudelsteert, Geref., oud 28 Jaar, in de Nieustraat, ouders dood, geadstr. met Daniel van Steenbeek &
  Maria Lies van Cruijtsnag, Geref., oud 26 Jaar, op de Buijtenkant, haer Vader Georg Lies, woont te Cruijsnag.
  In de kantlijn: Baambrug; Sij Vaders consent; mooie regelmatige handtekening van Wijnand.
  [bron: DTB 619, p. 235]

  ATTESTATIE OM TE TROUWEN, Baambrugge, Geref. kerk, 1774, pagina 41:
  Wijnand van der Paauw, J.M., wonende te Amsteldam, laatst gewoond hebbende te Baambrugge en Maria Lies, J.D., wonende te Amsteldam, hebbende haare drie Huwelijkse Voorstellingen in onze Kerke onverhinderd gehad en is aandezelve betoon gegeven den 8 Maij 1774 omme te Amsteldam (daar zij in ondertrouw zijn aangetekend) in den Huwelijken staat bevestigd te worden.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke aantekening]

  DOOPGETUIGE:
  Te Amsterdam in de Hervormde Nieuwe Kerk op 4 juni 1780 van Wijnand, zoon van Fredrik Lies en Margaretha Ellens (getuigen: Wijnand van der Pauw en Margareta Lies).

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 2 februari 1819, reg. 1, blz. 91v:
  Den tweden februarij 1891 ten twaalf ure, op den middag , is ingeschreven, het afsterven van Wijnand van der Paauw.
  Overleden den 31sten Jan. ten 7 ure, des avonds, oud 73 Jaren, wonende werkhuis en aldaar overleden,
  Geboren te Kudelstaart, gehuwd met Maria Margaretha Lies, ingevolgen procesverbaal in dato heden van gemeld werkhuis.
  Deze Acte is, na voorlezing, geteekend door de [niet ingevuld] Getuige, en bevestigd ingevolge de Wet, door mij, Lid van de Kommissie tot den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam.
 6. Jan van der Pauw,
  Gedoopt te Kudelstaart op 10 maart 1748, overleden aldaar in maart 1748.

  DOOPREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, den 10 maert 1748:
  Is gedoopt het kint van Jan van der Pauw, molenaer alhier, vader en sijn huijsvrouw Grietie van den Broek, moeder en is genaemt Jan.
  [In kantlijn:] dood.
554. Raier (Reijer) Doeve VAN DER ZWET,
Zoon van Doef Raiersz van der Zwet [nr. 1108] en Trijntje Cornelis de Rijck [nr. 1109], geboren te Aalsmeer aan de Uiterweg, gedoopt te Aalsmeer op 29 april 1703, lidmaat van de Gereformeerde kerk, vermeld als Schepen van Aalsmeer in 1737 en 1739, eigenaar van een taanderij aan de Zwet bij de Uijtterwegsen draaij alhier, overleden te Aalsmeer op 4 juli 1771, oud 68 jaar.
Gehuwd te Aalsmeer in de Geref. kerk op 23 februari 1727 met Aplonij (Pleuntje) Cornelis MOOIJ.


DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 29 april 1703:
Nog een kind van Doev Raierce als vaad: en Trijntje Korce de Rijk als moed: en is genaamd Raier, woonen op de Uijterweg bij de Wipbrug.

TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 1727:
Ingetekend op 8 feb: 1727, getrouwt de 23 dito: reijer Doeve van der Swet, JM en Pleuntje Korn: Mooij, JD.

IMPOST OP TROUWEN, Aalsmeer, 8 februari 1727:
Reijer Doeve van der Swet en Pleuntjen Corns: Mooij, beijde ............. Prodeo.

OPMERKING:
De doorvaart van Aalsmeer naar de Haarlemmermeer werd "de Zwet" genoemd. Deze bevond zich in het Westeinde, ongeveer waar nu Rijsenhout ligt.

LIDMATEN, Aalsmeer, Geref. kerk, 1731:
Aangenomen: Reijer Douve van der Swet.

AANGIFTE:
Te Aalsmeer op 11 april 1732 van het overlijden van zijn moeder Trijntje Corn: de Rijck.

NOTARISAKTE (Salomon Dorper), Amsterdam, 27 oktober 1756:
Testament van Reijer Doeven van der Zwet en Pleuntje Cornelis Mooij.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 800, Weeskamer, Aalsmeer 19 oktober 1752, 16 februari 1763 en 6 december 1770:
Reijer Doeve van der Swet treedt op als voogd over de minderjarige nagelaten kinderen van zijn schoonzuster Lijsbet Cornelisse Mooij.


Fragment van het testament van Reijer Doeven van der Zwet, 28 juni 1771.

NOTARISAKTE (N. Regeer), Aalsmeer, 28 juni 1771, nr. 482:
Testament beneden 2,000 gulden.
Compareerde Reijer doeven van den Zwet, zijnde een taander woonende aan de Zwet bij den Uijtterwegsen draaij alhier hebbende zijn volkoomen verstand en onverwarden Uijtspraak te kennen geevende geneegen te zijn om te disponeeren over sijne natelaatene goederen mitsdien Verklaard hij Testateur alvorens te Revoceeren alle zijne voorgaande Testamenten en Codicillen.
Alvoorens koomende ter finaale dispositie Zoo verklaard hij Testateur te prelegateren of vooruijt te maaken aan zijn dogter Guurtje Reijers Van der Zwet een somme van vijftig guldens zijnde zoodanige somme als in zijn Testateurs voorige dispositie die hij met zijn overleedene huijsvrouw Pleuntje Cornelis Mooij op den 27 oktober 1756 voor de Notaris Salomon Dorper en getuijgen te Amsterdam heeft opgerigt en gepasseerd is gesteld het welk zij als nog niet heeft genooten en daar omme in deesen werd herhaald.
Nog verklaard hij Testateur te prelegateeren of vooruijt te maaken aan de voors: Guurtje Reijerse van der Zwet en Gerrit Janse paauw Egtelieden of de Langstleevende van hun bijden het huijs en werf daarden Testateur in woonagtig is met al het geene dat aard en nagelvast is mitsgaders de taanderij met al hetgeene dat daartoe is behoorende voor de somme van Zes honderd guldens mits zijn voornoemde dogter en aanbehuwde Zoon gehouden Zullen Zijn binnende tijd van veertiendagen na het overlijden van hem Testateur te verklaaren of sij het voors: geprelegateerden voor de voors: somme van zeshonderd guldens accepteeren of aanneemen ende voors: penningen in den gemeene boedel zullen inbrengen om volgende de hier ondergestelde Erfenisse onder zijn drie kinderen respectivelijk te werde verdeeld dan de voors: Voorricht koomen te verwerpen.
Koomende ter finaale dispositie Zoo verklaardt Testateur tot Zijn eenige en Universeelen Erfgenamen te nomineeren en te institueren Zijn respective drie kinderen als met naame Neeltje, Trijntje en Guurtje Reijers van der Zwet in een even gelijken portie en bij voor overlijden van een derselven als dan hunne wettigen descendenten bij Representatie in alle zijne goederen die hij met de dood ontruijmt en nalaaten zal.
Al het geene voorschreeven staat den Testateur duijdelijk voorgeleesen Zijnde en Zo hij seijden het selven wel verstaan te hebben, Verklaare ook alzo Zijn uijtterste of Laasten Willen te Zijn begeerende derhalven dat dit instrument Zijn Volkoomen kragt zal hebben het zij als testament of Codicil en in die voegen als het selve na regten best zal kunnen en mogen bestaan.
Aldus gedaan ende gepasseerd ter presentie van Willem Willemze buijs en Teunis Franze Meijer als getuijgen hiertoe versogt.
[was getekend]
Reijer doeve van der Swet
Willem Willemsz Buijs
Teunis Frans Meijer
Quod Attestor N. Regeer, notis, 1771.

IMPOST op begraven, Aalsmeer, 4 juli 1771:
Heeft Gerrit Paauw aangeving gedaan vant lijk van Reijer Doeve van der Zwet onder het classis van f 3.-

555. Aplonij (Pleuntje) Cornelis MOOIJ,
Dochter van Cornelis Jansz Mooij [nr. 1110] en Neeltje Claas [nr. 1111], gedoopt te Leimuiden op 22 januari 1702, Gereformeerd lidmaat, overleden te Aalsmeer op 30 oktober 1760, oud 58 jaar.

DOOPREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 22 januaria 1702:
Aplonij, vader Cornelis Jansz Mooij, moeder Neeltje Jans [!!], getuijgen Neeltje Claas [!!]

LIDMATEN, Aalsmeer, Geref. kerk, 1731:
Aangenomen Pleuntje Corn: Mooij.

IMPOST op begraven, Aalsmeer, 30 oktober 1760:
Heeft Reijer Doeven van der Swet aangeving gedaan vant lijk van sijn vrouw Pleuntje Cornelis Mooij onder het classis van en betaald f 3.-

KINDEREN VAN RAIER DOEVE VAN DER ZWET EN PLEUNTJE MOOIJ:
 1. Neeltje Reijers [van der Zwet],
  Gedoopt te Aalsmeer op 10 november 1727, Gereformeerd, overleden te Aalsmeer op 24 november 1802, begraven aldaar op 25 november 1802, oud 75 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer in de Geref. kerk op 24 april 1755 met Jan Heeren, geboren te Aalsmeer ca. 1715, wonende te Amsterdam, Doopsgezind, zoon van Klaas Jansz Heeren en Haasje Baards.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 10 november 1727:
  Vader Reijer Doeven, moeder Pleuntjen Mooij, het kind Neeltje.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 24 april 1755, nr. 31:
  Jan Klaasz Heeren, J.M., geboortig van Aalsmeer en woonende te Amsterdam, en Neeltje Reijers van der Swet, J.D., geboortig en woonende alhier.
  Zij met consent van des bruijdegoms moeder en Bruijds vader op den 24 April 1755 in ondertrouw opgenomen.
  Sijn op sijn tijdt getrouwt.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 24 november 1802:
  Heeft Cornelis Aards Schouten aangeeving gedaan van het lijk van Neeltje Reijers van der Zwet, wed: Jan Heere onder Prodeo.

  BEGRAAFREGISTER, Aalsmeer, 25 november 1802:
  In de kerk TE No. 7 Neeltje R: v.d. Zwet, Prodeo, het kerkregt f 3.-.

 2. Guurtje Reijers [van der Zwet], (tweeling),
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 18 december 1729, overleden voor 1738.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 18 december 1729:
  Vader Reijer Doeve, moeder Pleuntjen Mooij, het eene kind Guurtje, enit ander Maartjen.

 3. Maartjen Reijers [van der Zwet], (tweeling),
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 18 december 1729, overleden aldaar op 29 december, oud 11 dagen.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 18 december 1729:
  Vader Reijer Doeve, moeder Pleuntjen Mooij, het eene kind Guurtje, enit ander Maartjen.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 29 december 1729:
  Reijer Doeve, het lijk van sijn kind gen: Marritje. Prodeo.

 4. Trijntjen Reijers [van der Zwet],
  Gedoopt te Aalsmeer op 6 juli 1732, Gereformeerd, overleden te Aalsmeer door verdrinking, begraven in de Geref. kerk op 24 januari 1794, oud 61 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer in de Geref. kerk op 17 oktober 1751 met Jan Reurinks, geboren te Aalsmeer ca. 1727, overleden tussen 1767 en 1775, zoon van Jan Jansz Reuriks en Helena Adriaansse van den Haar.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk:
  Geen doop gevonden van Jan Reurinks, of Reuriks in 1725-1730.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 6 juli 1732:
  Reijer Doeven, moeder Pleuntje Mooij, het kind Trijntjen.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 2 oktober 1751:
  Den 2 October 1751 hebben Jan Jansz Reurikx , J:M: geboren alhier te Aalsmeer doch woonende te Woubrugge, en Trijntje Reijers van der Swet, J:D: gebooren en woonende alhier, na vertoog van wederzijds aan ’s lands voldaan te hebben, en te Woubrugge in ondertrouw te zijn opgenoomen, verzocht hunne 3 kerkelijke proclamatien alhier inde kerk te mogen hebben, en zijn tendien eijnde aangeteekend en na onverhinderden afloop daarvan zo alhier als te Woubrugge op den 17 October alhier getrout.

  DOOPGETUIGE:
  Te Aalsmeer in de Geref. kerk op 9 mei 1762 van Grietje, dochter van Gerrit Paauw en Guurtje Reijers van der Zwet.

  BEGRAAFREGISTER, Aalsmeer, 24 januari 1794:
  In de kerk GK No. 67 - de - f 3.-
  Trijntje Reij: vd Zwet (drinkeling), kerkRegt f 3.-.

 5. Guurtje van der Zwet,  zie nr. 277.
  Gedoopt in Aalsmeer op 9 februari 1738, Gereformeerd lidmaat, verhuisd met attestatie van Kudelstaart naar Aalsmeer op 16 februari 1765, overleden aldaar op 13 februari 1795, oud 57 jaar.
  Gehuwd te Kudelstaart in de Geref. kerk op 9 november 1760 met Gerrit [van der] Pauw, gedoopt te Kudelstaart op 4 september 1738, Gereformeerd lidmaat, van beroep visser, tapper, overleden te Aalsmeer op 20 september 1820, oud 82 jaar.
  Gerrit huwde (2) te Aalsmeer op 3 juli 1796 met Gerritje Jonk, gedoopt te Aalsmeer op 6 september 1761, Ned. Hervormd lidmaat, overleden te Aalsmeer op 31 augustus 1811, oud 49 jaar, dochter van Trijntje Pieters Jonk.
556. Cornelis (Krelis) Jansz HEEREN, ook genaamd Cornelis Jansz DE JONG,
Zoon van Jan Heertgensz, ook bekend als Jan Heeren de Jong [nr. 1112] en Marijtgen Joores Scheepmaker [nr. 1113], geboren te Aalsmeer ca. 1695, Gereformeerd, van beroep visser, winkelier, overleden te Aalsmeer op 19 januari 1764, oud ca. 68 jaar.
Gehuwd (1) te Aalsmeer voor Schout en Schepenen op 21 februari 1717 met Guurtje Klaas JORISSE, geboren ca. 1690, begraven te Aalsmeer op 27 april 1733, oud ca. 42 jaar.
Gehuwd (2) te Aalsmeer voor Schout en Schepenen op 1 januari 1736 met Neeltje Gerrits VINK.

HUWELIJKS BIJLAGEN, Aalsmeer, Schout en Schepenen, 6 februari 1717:
Compareerde voor mij Isaac Blinkvliet Schout van Aalsmeer Cornelis Jansz de Jong minderjarig Jongman geassisteert met sijn vader Jan Heeren de Jong als Bruijdegom ter Eenre, Ende Guurtje Klaas meerderjarige Jonge dogter geassisteert met haar vader Klaas Kornelis Jorisz beijde wonende alhier op het westeijnde, als Bruijd ter andere zijde, dewelke versogten dat hare huwelijkse geboden ingeschreven, ende vervolgens op drie eerstkomende agter een volgende Sondage van den Raadhuijse alhier behoorlijk afgekondigt, endevoorts inden huwelijken staat bevestigt te mogen werden, welke voorsz: drie Sondaagse huwelijkse proclamatien bij mij Schout voorn: ingewilligt sijnde, ende, ten opsigte wegens het regt van het gemeene Land op het Trouwe geëmaneert, volgens de vertoonde biljetten haar beijde hebben aangegeven in de Classis van de onvermogende persoonen.
Actum Aalsmeer den 6e Februarij 1717.
[w.g.] krelis Jansen de Jongh, Jan Heer, I. Blinkvliet
[dit merk + gestelt bij Guurtje Klaas]

SCHEPENTROUWREGISTER [1710-1811, de jaren 1713-1732 in duplo], Aalsmeer, 21 februari 1717:
Cornelis Jansz: de Jong, minderjarig jongman als Bruijdegom ter Eenre en Guurtje Klaes, meerderjarige dogter (beijden woonende op't westeijnde alhier) als Bruijd ter andere zijde.
Dat de bovenstaande persoonen door Isaac Blinkvliet, Schout ter presentie van Schepenen van Aalsmeer huijden dato deses op't Regthuijs alhier (naardat alvoorens hunnen huwelijkse proclamatien op drie naarvolgende sondagen onverhindert waren gegaan) inden huwelijken staat sijn bevestigt, sulx getuijge ik ondergest: Secrets van Aalsmeer, actus den 21 Febr: 1717.

SCHEPENTROUWREGISTER [1713-1732, deel 1], Aalsmeer, 21 februari 1717:
Inde Classis vande onvermogende persoonen aangegeven.
Kornelis Jansz de Jong minderjarig Jongman, geass. met sijn vader Jan Heeren de Jong, als Bruijdegom ter Eenre, Ende Guurtje Klaas meerderjarige Jongedogter geass. met haar vader Klaas Kornelis Jorisz, beijde wonende alhier op't Westeijnde, als Bruijd ter andere Zijde, de huwelijkse geboden van de voorn: persoonen sijn door mij ondergesz: Schout van Aalsmeer op de 6: Feb: 1717 ingewilligt, ende hebben onverhindert van het Regthuijs alhier gehad drie Sondaagse huwelijkse proclamaties ten eijnde deselve inden Egten staat souden mogen vergaderen; waarop zij door mij ondergesz: Schout ten overstaen van Cornelis Klaasz Boven, ende Klaas Dirksz Schipper, Schepenen wettelijk inde voorsz. staat sijn bevestigt, huijden den 21: Februarij 1717.

GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 27 april 1733:
Klaas Dircksz: het lijk van Guurtje Klaes huijsv: van Cornelis Jan Heeren...........Prodeo

REKENING VAN DE GOEDEREN van Jan Heeren de Oude, Aalsmeer, 1735/1736:
[Ontvangen 23-10 van Jacob Jansz Heeren ook genaamt Jaap Rommel een half jaar huishuur f 7:0:-.
Het gaat hier om een soort afrekening en Jan Heeren de Oude, zoals de vader van Jacob Jansz Heeren hier genoemd wordt, is blijkbaar pas overleden.
Op 9 december zijn van Cornelis Jansz Heeren en Heertje Jansz Heeren de kooppenningen ontvangen van "het verkogte huijs, erf, schuur en zegenhuijsje alsmede de ackers land ende waters ter somma van f 225:0:-]
[bron: Aalsmeerse Stambomen, deel V, blz. 65]

HUWELIJKS BIJLAGEN, Aalsmeer, Schout en Schepenen, 17 december 1735:
Compareerde voor mij Isaac Blinkvliet Schout van Aalsmeer Cornelis Jan Heeren wednr: van Guurtje Klaas Jorisz als Bruijdegom te Eenre, Ende Neeltje Gerrits Vink wed: van Baart Brande beijde wonende alhier op het Westeijnde als Bruijd ter andere zijde, dewelke versogten dat hare huwelijkse geboden ingewilligt, ende ingeschreven ende op drie eerstkomende Sondagen van den raadhuijse alhier behoorlijk afgekondigt ende voorts in de huwelijken Staat bevestigt te mogen werden, welke voorsz: drie huwelijkse proclamatien bij mij Schout voorsz: ingewilligt en ingeschreven zijnde, hebben deselve volgens vertoonde biljetten hun aangegeven wegens het gemenelands Trouwregt in de Classis vande onvermogende personen, actum Aalsmeer den 17e decb: 1735.
[w.g.] crelis Jan heeren,
dit merk is + gestelt bij Neeltje Gerrits Vink.

GAARDERSARCHIEF, impost op trouwen. Aalsmeer, 17 december 1735:
Getr.: 1 Jan: 1736.
T.c. uijtgeg.
Corn: Jan Heeren wedr: van Guurtje Klaas Jorisz: en Neeltje gerrits Vinck, wed: van Baard Brande, beijden Prodeo.

OPMERKING:
T.c. = Trouw ceel.

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF, Kudelstaart, nr. 867, 15 december 1746:
Cornelis Jan Heeren en Jan Veraar kopen uit de nalatenschap Carel Copius, in leven schout van Kudelstaart, enkele partijen ackeren en wateren in Kudelstaart voor f 23.-

GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 19 januari 1764:
heeft Klaas Corn: Heeren aangeving gedaan vant lijk van sijn vader Cornelis Jan Heeren onder het Classis van en betaald .........6.0.0.

557. Neeltje Gerrits VINK,
Dochter van Gerrit Jacobsz Vink [nr. 1114] en Antje Janse Zeijp [nr. 1115], geboren te Aalsmeer ca. 1699, Doopsgezind, overleden te Aalsmeer op 4 mei 1789, begraven aldaar op 7 mei 1789, oud ca. 90 jaar.
Neeltje was eerder gehuwd (1) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 25 februari 1720 met Baert BRANDT, geboren ca. 1695, Gereformeerd, overleden te Aalsmeer op 7 mei 1731, oud ca. 36 jaar.

TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 25 februari 1720:
Ingetekent den 25sten Febr: 1720.
Alhier getrout.
Baert Brandt J.M. alhier, met Neeltje Gerrijts J.D: alhier.

GAARDERSARCHIEF, impost op begraven, Aalsmeer, 7 mei 1731:
Gerrit Jacobs, het lijk van Baard Brande..........Prodeo.

NOTARISAKTE (N. Regeer), vol. 100, Aalsmeer, 30 oktober en 5 november 1760:
Compareerden Jacob Gerritsz Vink, Klaas Gerritsz Vink, Maarten Gerritsz Vink, Cornelis Jan Heeren als in huwelijk hebbende Neeltje Gerritse Vink, Jan Dirksz Koom als in huwelijk hebbende Leentje Gerritse Vink, alle woonende op het Westeijnde alhier, verklaarden dat, zijnde Eenigste Nagelaatenen kinderen van wijlen Gerrit Jacobsz Vink in sijn eerste huwelijk verwekt bij Antje Janse Zeijp, en dat van gemelden Antje Janse Zeijp geen meerder kinderen off kindskinderen in leeven gevonden werden.
Item Cornelis Klaasz Zeijp woonende meede op het Westeijnde, Grietje Klaase Zeijp, weduwe van Dirk Maartense Bol, woonende op de Zeijdweg bijden alhier, Leendert Jansz Zeijp zijn de Jegenswoordig de Eenigste in Leeven sijnde kind van de gemelden Cornelis en Grietje Klaase Zeijp haare overleedene Broeder Jan Klaasz Zeijp, woonende op de Nieuwwetering en zijnde jegenswoordig meeden binnen deezen Banne.
Willem Jansz Brande, woonende meeden op het Westeijnde en Dirk Kerklaan, als in huwelijk hebbende Trijntje Janse Branden, woonende op den Horn, meeden bijden alhier en welken Willem en Trijntje Janse Branden verklaaren te zijn de eenigste van de nog in leeven zijnde kinderen van wijlen Jan Brande, in huwelijk verwekt bij wijlen Neeltje Klaase Zeijp, die een volle Suster is geweest van de voorgemelden comparanten Cornelis en Grietje Klaasz Zeijp en van voorgemelden overleedenen Jan Klaasz Zeijp en zoo de vijff laasten comparanten verklaaren zoo zijnde voorgemelden Cornelis, Grietje ende gemelden overleedenen Jan en Neeltje Klaase Zeijp geweest de Eenigste kinderen van wijlen eenen Klaas Jansz Zeijp, jegenswoordig geen meerder kinderen off kindskinderen int Leven zijn als de hier vooren gemelden Cornelis en Grietje Klaase Zeijp, Leendert Jansz Zeijp en Trijntje Jans Branden.
Item Jan Jacobsz Zeijp, die zoo hij verklaart is de Eenigste in Weesen sijnde kind van van [!] wijlen Jacob Jansz Zeijp en dat van Gemelden Jacob Jansz Zeijp jegenswoordig geen meerder kind off kindskinderen int leeven zijn als de zo even gemelden Jan Jacobsz Zeijp.
Wijders verklaaren nog alle gesamentlijken comparanten dat de hier vooren gemelden Antje Janse Zeijp, Klaas Jansz Zeijp en Jacob Jansz Zeijp, beneevens eene Cornelis Janse Zeijp die sonder Eenigen Decendenten in vroeger tijt alhier meeden is overleeden, in hunne leeven zijn geweest de Eenigste Broeders en Suster van heelen Bedden, van, op den 27 september laastleeden alhier overleedenen Pieter Jansz Zeijp, zijnde dus de gesamentlijken comparanten de Eenigste Broeders en Susters kinderen off kindskinderen, en dus binnen off met de vierde graat de Eenigste en Naastbestaande Erfgenamen Ap intestato van de opgemelden onlangs alhier overleedenen Pieter Jansz Zeijp, hun Oom en Oudoom Respectieff dewelken alsnog gesamentlijk verklaarden hunne voorgemelden overleedenen oom en oudtoom Pieter Jansz Zeijp Zijn Testamentaire Dispositie, die hij beneevens zijn Huijsvrouw en nu nagelaten wed: Marritje Crelis Broerse tesamen op den 26e Maij 1746 hebben op geregten gepasseert voor den Heer en Mr. Johanne Beukelaar Notaris en getuijgen binnende Stadt Amsterdam hebben ingesien, geleezen off hooren leesen en daaruijt klaarlijk verstaan dat de Testateuren (zijnde de hier voren gemelden Pieter Jansz Zeijp en Marritje Crelis Broerse) over en Weeder de Eerststervende de Langst Leevende van hun bijden hadden gesteld tot Universeele Erfgenaam off Erfgename.
Alsmeeden dat bij aldien hij Testateur de Eerst Stervende was van hun bijden (zoo als blijk dat in deezen is geschiet) hij Testateur aan sijnen naaste vrienden en erfsgenamen abintestato heeft gelegateert een somme van 300 gulden als meeden alle zijne kleederen, item gouwe en sullever als tot zijn lijff behoort en gedient heeft.
Bekennen de gesamentlijken comparanten uijt handen van gemelden Marritje Crelis Broerse wed: van Pieter Janse Zeijp, ontvangen te hebben, en volgens de opgemelden Testamente zonder eenige voorbehoudinge daar meede te zijn voldaan, en onder hun Comparanten ingevolgen het 12de articul vant Placaat van Successie off Erffenisse vande Staaten van Holland ende Westvriesland van dato den 18 December 1599 is verdeeld geworden.

NOTARISAKTE (N. Regeer), Aalsmeer, 19 mei 1764, nr. 295:
Boedelscheijding van beneeden de 25000 guldens.
Staat en Begrooting mitsgaders schifting, scheijding en verdeeling der goederen die Cornelis Jan Heeren op den 16e Januarij 1764 alhier overleeden met zijne nagelaatene wed: genaamt Neeltje Gerritse Vink int gemeen besaten en hij die met de dood ontruijmt en dus Voor de Eene helfte van dien ten behoeven van zijn kinderen ab intestato nagelaaten heeft, als met naamen Klaas, Jan en Trijntje Cornelis Heeren, in eerder huwelijk verwekt bij Guurtje Klaas Jorisse, en Klaas en Jacob Cornelisse Heeren in huwelijk verwekt bij bovengenoemde wed: Neeltje Gerritse Vink, zijnde tesaamen de vijf Eenigste Nagelaatene kinderen van wijlen de voorn: overleedene Cornelis Jan Heeren En dus tesamen voor vijf Egaale Portien in de Eene helfte ende bovengenoemde Wed: Neeltje Gerritsz Vink in de Wederhelfte van deezen navolgende gemeene boedel.
Zijnde de staat en begrooting van de Gemeene Boedel als volgt [samenvatting]:
1. Contant geld7.393:17:12.
2. Huijs en werf daar de weduwe en de overleedene in gewoont hebben700:00:00.
3. Diverse onroerende goederen548:00:00.
4. Land, ackers en water gelegen onder Cudelstaart300:00:00.
5. Stuckje land gelegen onder den Uijthoorn150:00:00.
6. Drie hypotheekbrieven1.900:00:00.
7. Klaas Cornelis Heeren de Jong is aande gemeene boedel schuldig162:10:00.
8. Jacob Cornelis Heeren is aande gemeene boedel schuldig282:18:8.
9. Kwaade schulden aan de gemeene boedel van Kees de Valk te Woubrugge, Jan Olijvier en Klaas Doeve te Leijmuijden, tesamen 356:12:0,Memorie.
10. Roerende goederen (Huijs sieraaden, meubilaire goederen, imboedel, koebeesten, turf en hout, mitsgaders het boere en tuijn gereedschap). Is door de weduwe en kinderen reets verdeeld en hier niet vermeldMemorie.
11. Diversen (schuijten, enz.)417:00:00.
Totaal bezit11.854:6:4.
Kosten89:2:0.
Te verdelen11.765:4:4.
[Volgt verdeling tussen erfgenamen]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 756, Aalsmeer, 20 december 1764, fol. 76:
Jacob Cornelis Spaargaren, woonende op den Uijtterweg, verklaart schuldig te wesen aan Neeltje Gerritse Vink, weduwe van Cornelis Jan Heeren, wonende op het Westeijnde alhier een somme van 400 guldens. [afbetaling in 10 jaarlijkse termijnen van 40 gulden, plus 3 1/2 % rente; onderpand is een huis, schuur en werf met een Zegen ackertje en het water daar bij behoorende, groot omtrent 125 roeden, gelegen aan de Uiterweg; en voorts nog een huis en werf gelegen aan de Uiterweg].

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 869, Kudelstaart, 18 augustus 1778:
[In deze memorie betreffende de nalatenschap van Zijmon van Heijningen wordt de locatie van zijn bezit omschreven als: 'belend ten oosten de Heereweg, ten zuijden Jacob Klaas de Boer en ten westen en noorden de wed: Cornelis Jan Heeren.']

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 870, Kudelstaart, 16 april 1787:
[In deze acte betreffende Cornelis Klaasz Baas wordt de lokatie van diens scheepmakerij omschreven als: 'belend ten oosten de Heereweg, ten westen de Bruggevaart en de Wed: Corn: Heeren en ten Noorden de Sluis van Bruggevaart.']

GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 6 mei 1789:
heeft Klaas Heere de Jong aangeving gedaan van 't lijk van zijn moeder Neeltje Gerrits Vink wed. van Cornelis Jan Heere onder het Classis van 6.-.-.

BEGRAAFREGISTER, Aalsmeer, 7 mei 1789:
Op kerkh: beg: Neeltje Gts Vink, 6 gl.

NOTARISAKTE (N. Regeer), Aalsmeer, 2 september 1790, nr. 877:
Scheijding en verdeeling van Eene Nalaten Schap bedragende beneeden de 5.000 gulden.
Staat en begrooting mitsgaders schifting, scheiding en verdeeling der goederen die Neeltje Gerrits Vink laast wed: van Cornelis Jan Heeren op den 4 Meij 1789 met de dood ontruijmt en nagelaaten heeft, ingevolge haare testamentaire Dispositie voor mijn Notaris en getuijgen alhier op den 27 April 1779 opgezegt ende gepasseerd en die zij volgens verklaaringe van haare nagelaatene kinderen met de dood heeft geconformeerd ten behoeven van haare nagelaaten kinderen en kindskinderen hier onder int slot nader genoemd nagelaten heeft.
Haar nalatenschap van f 4301.- zal worden verdeeld onder haar 5 overlevende kinderen, elk goed voor f 860.4.0.
a. Jan Baardse Branden.
b. Antje Baardse Branden.
c. Klaas Cornelis Heeren.
d. de gesamenlijke kinderen van wijlen Jacob Cornelis Heeren.
e. de gesamenlijke kinderen van wijlen haar dochter Martje Baardse Branden.
[Volgt preciese omschrijving van de te verdelen roerende en onroerende goederen].

KINDEREN VAN CORNELIS HEEREN EN GUURTJE JORISSE:
 1. Klaas Cornelisz Heeren,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1718, Gereformeerd, overleden te Aalsmeer op 16 maart 1785, begraven aldaar op 19 maart, oud ca. 67 jaar.
  Ondertrouw te Aalsmeer in het Raadhuijs op 20 september 1738, gehuwd te Aalsmeer op 5 oktober 1738 met Aaltje Boomkamp, geboren te Amsterdam ca. 1715, overleden te Aalsmeer op 30 juli 1792, oud ca. 77 jaar, dochter van Cornelis Boomkamp.

  DOOPREGISTERS, Amsterdam, 1700-1720:
  Doop Aaltje Boomkamp niet gevonden.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 1715-1720:
  Doop Klaas Cornelisz Heeren niet gevonden.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk.
  TROUWREGISTER niet gevonden 1736-1743.

  HUWELIJKS BJLAGEN, Aalsmeer, Raadhuijs, 20 september 1738:
  Compareerde voor mij Isaac Blinkvliet, Schout van Aalsmeer, Klaas Cornelisz Heeren, minderjarig Jongman als bruijdegom ter Eenre, Ende Aaltje Boomkamp, meerderjarige dogter bijde wonende alhier op het Westeijnde als bruijd ter andere zijde, dewelke versogten dat haare huwelijkse geboden ingewilligt ende op drie eerstkomende Sondagenvan den raadhuijse alhier behoorlijk afgekondingt, ende endevoortsin den huwelijken staat bevestigt te mogen werden, welke voorsz: huwelijkse Proclamatien bij mij Schout voorw. ingewilligt, en ingeschreven sijnde, hebben deselve volgens de vertoonde billijtse hun aangegeven in de Classis vande Onvermogende personen, actum Aalsmeer, den 20e Septb: 1738.
  [dit merk is + gesteld bij Klaas Cornelis Heere,
  w.g. Aaltij Cornelis Boomkamp]

  GAARDERSARCHIEF, Impost op trouwen, Aalsmeer, 20 september 1738:
  Klaas Cornelis Heeren, minderj: Jongeman, en Aaltje Cornelis Boomkamp, meerderj: dogter, beijden Prodeo.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 16 maart 1785:
  Is aangeving gedaan vant lijk van Klaas Cornelis Heeren.........3.-.-.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 30 juli 1792:
  Jan Pijlman aangeving gedaan van 't lijk van zijn vrouw Aaltje Boomkamp onder 3.-.-.
 2. Jan Cornelisz Heeren,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 21 oktober 1724, overleden te Aalsmeer op 14 oktober 1790, oud bijna 66 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer in april 1749 met Marritje Zijp, geboren te Aalsmeer ca. 1724, overleden aldaar op 1 september 1794, oud ca. 70 jaar, dochter van Cornelis Klaas Zijp en Aagje Brande.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 21 oktober 1724:
  Vader Kornelis Heeren, de moeder Guurtjen n:n:, het kind Jan.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op trouwen, Aalsmeer, 21 maart 1749:
  Den 21e Maart 1749 hebben Jan Cornelisz Heeren, minderjarig Jongman & Marritje Cornelis Zijp meerderjarige Dogter beijden wonende aan’t Westeijnde hun aangegeven te gehoren ijder ondert Classis van f 3:0:p- dus bet: f 6:0:-

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, april 1749:
  Jan Korneelis Heere J.M. en Marrittie Korneelis Sijp, Jonge D, Bijde woonende alhier.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 14 oktober 1790:
  Jan Korn: Heere - de - f 6.-

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 1 september 1794:
  Martjen Cornelis Zijp - de - f 6.-
 3. Trijntje Cornelis Heeren,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1728, overleden aldaar op 4 augustus 1786, begraven op het Menno kerkhof op 5 augustus 1786, oud ca. 58 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer op 27 november 1751 met Cornelis Jansz Bij, geboren te Aalsmeer ca. 1705, lidmaat Doopsgezinde Vermaning der Oude Friezen, overleden te Aalsmeer op 12 april 1763, oud ca. 58 jaar, zoon van Jan Cornelisz Bij en Grietje Jans Hansen, eerder weduwnaar van achtereenvolgens Antje Alderts, Geertje Davids van Willegen en Grietje Pieters Jorisse.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer op 2 maart 1764 met Jacob Klaasz Bij, geboren te Aalsmeer ca. 1706, lidmaat Doopsgezinde Vermaning der Oude Friezen, overleden te Aalsmeer op 24 oktober 1780, oud ca. 74 jaar, begraven op het Menno kerkhof op 25 oktober 1780, zoon van Klaas Cornelisz Bij en Grietje Baards Blootshoofd, eerder weduwenaar van Lijsbet Klaas.
  Gehuwd (3) te Aalsmeer op 31 januari 1783 met Cornelis Eveleens, geboren te Aalsmeer ca. 1730, overleden aldaar op 8 september 1783, oud ca. 53 jaar, begraven op het Menno kerkhof op 9 september 1783, zoon van Willem Dirksz Eveleens en Leentje Willems Piet, eerder weduwenaar van Antje Maartens Been.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op trouwen, Aalsmeer, 27 november 1751:
  Den 27e Dito [november] heeft Cornelis Janse Bij laast wedr: van Grietje Pieter Jorise sullende trouwen met Trijntje Cornelis Heeren, minderjarige Dogter geadsisteert met haar vader Cornelis Jan Heeren woonende de Eerste op de Zeijdweg en de anderen aan het Westeijnde bijden alhier haar aangegeven te gehooren bijden Onder het Classis van ses guldens dus betaald f 12-0-0.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 12 april 1763:
  Den 12e April heeft Jan Gerrits van der Swaart aangeeving gedaan vant lijk van Cornelis Jansz Bij onder het Classis van en bet: f 6.-

  GAARDERSARCHIEF, Impost op trouwen, Aalsmeer, 2 maart 1764:
  Heeft Jacob Klaase Bij Wedr: van Lijsbet Klaasedogter als bruijdegom ter Eenre en Trijntje Cornelis Heeren Wed: van Cornelis Jansz Bij als bruijd ter anderen Zijden hun aangegeven te sulle trouwen En te gehooren onder het Classis van 15 Guldens, dus voor bijden betaald 30 [guldens].

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 25 oktober 1780:
  Op Menno kerkh: beg: - de - f 15.-
  Jacob Kls Beije, het regt f 3.10.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op trouwen, Aalsmeer, 31 januari 1783:
  Cornelis Willems Eveleens wedr. van Antje Maartens Been als bruijdegom hem aangegeven te zulle trouwen met Trijntje Cornelis Heere, wed. van Jacob Klaasz Bij onder het Classis van 15, dus 30.-.-.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 9 september 1783:
  Op Menno kerkh: beg: - de - f 15.-
  Kornelis Wms Eveleens, het regt f 3.10.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 5 augustus 1786:
  Den 5 Augs: op Menno kerkh: beg: - de - f 6.-.
  1 dood Trijntje Corns: Heere, het regt f 3.10.
KINDEREN VAN BAARD BRANDE EN NEELTJE VINK:
 1. Marritjen Baardse Brande,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 27 april 1721, overleden na 1763.
  Gehuwd te Aalsmeer in de Geref. kerk op 21 april 1743 met Klaas Doeven, gedoopt te Aalsmeer op 18 oktober 1716, overleden na 1762, zoon van Doef Jansz Doeven en Oude Marritje Prook.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 18 oktober 1716:
  Klaas vaad: doef Jansze, moed: Marritje Jakobs woonen aant w. end.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 27 april 1721:
  De vader Baard Brande, De moeder Neeltjen Jansz: het kind Marritjen.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op trouwen, Aalsmeer, 29 maart 1743:
  Klaas Doeven, meerderjarig Jongeman & Marritje Baarts, minderjarige dogter, beijden woonende aan het Westeijnde.
  Prodeo.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 29 maart 1743:
  In ondertrouw opgenoomen den 29 Maart, getrouwt den 21 April Klaas Doeven, JM en Marritje Baarten, JD, beijde gebooren en woonende alhier.
 2. Jan Baardsz Brande,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 2 april 1725, overleden aldaar op 6 januari 1794, oud 68 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer op 3 mei 1750 met Geertje Cornelis Spaargaren, geboren ca. 1727, overleden te Aalsmeer op 15 september 1762, oud ca. 35 jaar, dochter van Cornelis Jansz Spaargaren en Antje Jacobs Buijzer.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 13 maart 1763 met Dirkje van der Kamp, gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 17 november 1732, dochter van Otto Theunis van der Kamp en Lijsbet Dirks Kerklaan.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 2 april 1725:
  de Vader Baart Brandsze, de moeder Neeltje Gerrits, het kind Jan.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 17 november 1732:
  Vader Otto Teunisz, de moeder [N.G.], het kind Dirkje.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op trouwen, Aalsmeer, 17 april 1750:
  De 17e dito hebben Jan Baardsz Brande meerderjarig Jongman & Geertje Corn: Spaargaren meerderjarige dogter beijde wonende aan’t Westeijnde hun aangegeven ijder te gehooren ondert Classis van f 3: 0.- en dus betaald f 6:0:-.

  HUW. BIJLAGEN, Aalsmeer, Raadhuijs, 17 april 1750:
  Ik onderschreve mij sullende begeven ter Huwelijken Staatt met Jan Baardsz: Brande ende ter opsigte van het middel op het Trouwen geemaneert, Volgens den inhoude van de Ordonnantie daavan, sijnde gehoorende onder het Classis van drie guldens, verklaare mij dien conform aan te geven, om vervolgens het voorschreve regt te voldoen.
  Actum Aalsmeer den 17e April 1750.
  dit merk + gesteld bij Geertje Cornelis Spaargaren.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 15 september 1762:
  Heeft Jan Baardse Brandenaangevinge gedaan vant lijk van zijn vrouw genaamt Geertje Cornelis Spaargaren onder .............. Prodeo.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op trouwen, Aalsmeer, 25 februari 1763:
  Heeft Jan Baardze Branden wedr van Geertje Cornelis Spaargaren als bruijdegom ter eenre en Dirkie Otte van der Kamp meerderjaarige dogter als bruijd ter andere zijde hun aangegeven te zullen trouwen en .............. [onleesbaar].

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 25 februari 1763:
  Zijn bij ons in wettigen ondertrouw aangetekend Jan Baardze Brande, wednr. van Geertje Cornelisze Spaargaren en Dirkje Otte van der Kamp, JD, beijde geboren en wonende alhier, in onze kerk getrouwd 13 maart.
 3. Antjen Baardse Brande,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 8 augustus 1728, begraven te Aalsmeer op 30 oktober 1802, oud 74 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer op 28 maart 1761 met Cornelis Joppen, geboren te Aalsmeer ca. 1730, woont aan de Uijterweg, Doopsgezind, overleden tussen 1774 en 1778, zoon van Jacob Jacobsz Joppen en Neeltje Pieters Spaargaren [zie nr. 559-a].
  Gehuwd (2) te Aalsmeer op 20 maart 1778 met Cornelis Hendriks Bos.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 8 augustus 1728:
  Vader Baard branden, moeder Neeltjen Gerritsz: het kind: Antjen.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op trouwen, Aalsmeer, 28 maart 1761:
  Den 28e Maart 1761 heeft Cornelis Jacob Joppen, minderjarige Jongman woonende op den Uijtterweg, geassisteert met zijn vader Jacob Jacob Joppen en Antje Baart Branden meerderjarige dogter woonende op het westeijnde alhier hun aangegeven te zullen trouwen ente gehooren onder het Classis van en ijder ook betaald drie gul: dus te samen f 6:0:0.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op trouwen, Aalsmeer, 20 maart 1778:
  Cornelis Hend: Bos hem aangegeven te zulle trouwen met Antje Baardse Brande, wed: Cornelis Joppe onder prodeo.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 30 oktober 1802:
  Antje Baartse Brande - de - Prodeo.
KINDEREN VAN CORNELIS HEEREN EN NEELTJE VINK:
 1. Klaas Cornelisz Heeren de Jonge,  zie nr. 278.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1736, Doopsgezind, van beroep schipper, overleden te Aalsmeer op 28 juni 1803, begraven aldaar op 30 juni, oud ca. 65 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 28 november 1755 met Marritje Jacobs Joppen.
 2. Jacob Cornelisz Heeren,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1738, begraven op het kerkhof aldaar op 23 maart 1787, oud ca. 49 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer in de Geref. kerk op 23 november 1759 met Krijntje van der Kamp, gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 15 juli 1731, overleden op 5 juli 1784, begraven te Aalsmeer op het kerkhof op 6 juli 1784, oud 52 jaar, dochter van Otto Theunisz van der Kamp en Lijsbet Dirks Kerklaan.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 15 juli 1731:
  Den 15en dito [juli], Otto de vader, moeder ............, het kind trijntje.
  [Deze onvolledige aantekening slaat waarschijnlijk op Krijntje, te meer daar er geen andere doopmeldingen gevonden werden]

  GAARDERSARCHIEF, Impost op trouwen, Aalsmeer, 23 november 1759:
  Den 23 dito [November] heeft Jacob Cornelis Heeren minderjarige Jongman en Trijntje Otte van der Kamp meerderjarige dogter hun aangegeven onder het Classis van en betaald ijder 3 dus 6:0.-

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 6 juli 1784:
  Op kerkh: beg: - de - Prodeo.
  Krijntje Otto van der Kamp.

  BEGRAAFREGISTER, Aalsmeer, 6 juli 1784:
  Op kerkh: beg: Krijntje Ottes van der Kamp.
  Prodeo.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 23 maart 1787:
  Op kerkh: beg: - de - f 3.-.
  Jacob Korn: Heere.
558. Jacob Jacobsz JOPPEN,
Jacob Cornelisz Joppen [nr. 1116] en Marritje Jacobs Kreuk [nr. 1117], geboren ca. 1707, Doopsgezind, van beroep turfschipper, begraven te Aalsmeer op 11 november 1777, oud ca. 70 jaar.
Gehuwd te Aalsmeer op 27 december 1733 met Neeltje Pieters SPAARGAREN.

GAARDERSARCHIEF, Impost op trouwen, Aalsmeer, 27 december 1733:
Jacob Jacobsz: Joppen meerderj: Jongman & Neeltje Prs: Spaargaaren, meerderj: Dr: beijden onder het Classis van f 3:-:-. dus f 6:-:-.

GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 11 november 1777:
Heeft Klaas Hu... de Jonge aangeving gedaan vant lijk van Jacob Joppe onder f 6.-.-.

559. Neeltje Pieters SPAARGAREN,
Dochter van Pieter Jansz Spaargaren (de jonge) [nr. 1118] en Antje Gijse Been [nr. 1119], geboren ca. 1710, begraven te Aalsmeer op 13 september 1771, oud ca. 61 jaar.

GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 13 september 1771:
Heeft Jacob Joppen aangeving gedaan vant lijk van zijn vrouw Neeltje Pr: Spaagaren onder ................. 3.-.-.

KINDEREN VAN JACOB JOPPEN EN NEELTJE SPAARGAREN:
 1. Cornelis Jacobsz Joppen,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1735, Doopsgezind, overleden voor 20 maart 1778. (1773/74)
  Gehuwd te Aalsmeer op 28 maart 1761 met Antjen Baardse Brande, gedoopt te Aalsmeer op 8 augustus 1728, Gereformeerd, begraven op 28 oktober 1802, oud 74 jaar, dochter van Baard Brande en Neeltje Gerrits Vink [zie nr. 557-f].
  Antje huwt (2) te Aalsmeer op 20 maart 1778 met Cornelis Hendriks Bos.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 8 augustus 1728:
  Vader Baard branden, moeder Neeltjen Gerritsz: het kind: Antjen.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op trouwen, Aalsmeer, 28 maart 1761:
  Den 28e Maart 1761 heeft Cornelis Jacob Joppen, minderjarige Jongman woonende op den Uijtterweg, geassisteert met zijn vader Jacob Jacob Joppen en Antje Baart Branden meerderjarige dogter woonende op het westeijnde alhier hun aangegeven te zullen trouwen ente gehooren onder het Classis van en ijder ook betaald drie gul: dus te samen f 6:0:0.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op trouwen, Aalsmeer, 20 maart 1778:
  Cornelis Hend: Bos hem aangegeven te zulle trouwen met Antje Baardse Brande, wed: Cornelis Joppe onder prodeo.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 30 oktober 1802:
  Antje Baartse Brande - de - Prodeo.
 2. Marritje Jacobs Joppen,  zie nr. 279.
  Geboren te Aalsmeer op 19 augustus 1737, Doopsgezind, overleden te Aalsmeer in huis 275 op 27 februari 1819, oud 81 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 28 november 1755 met Klaas Cornelisz Heeren de Jonge.
 3. Guurtje Jacobs Joppen,
  Overleden te Aalsmeer, begraven aldaar op 3 augustus 1750.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 3 augustus 1750:
  Den derde Aug: heeft Jacob Jacobsz Joppen aangevinge gedaan vant lijk van sijn kind genaamt Guurtje onder het Classis van en betaald f 3-0-:
 4. Aagje Jacobs Joppen,
  Overleden te Aalsmeer, begraven aldaar op 21 augustus 1750.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 21 augustus 1750:
  Den 21e dito [Aug.] heeft Jacob Jacobsz: Joppen Aangevinge gedaan van ‘t lijk van sijn kind gent: Aagje, onder ‘t Classis van en betaald f 3-0-:
 5. Lijsbet Jacobs Joppen,
  Overleden te Aalsmeer, begraven aldaar op 24 januari 1751.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 24 januari 1751:
  Den 24e dito [Jan.] heeft Pieter Albertsz Bol aangeving gedaan van ‘t lijk van het kind van Jacob Jacobsz Joppen genaamt Lijsbet, onder het Classis van en betaald f 3-0-:

560. IJsack Cornelisz SWANEVELD,
Zoon van Cornelis Jansz Swaneveld [nr. 1120] en Annitje Ariens van Sijverden [nr. 1121], gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 2 mei 1700, overleden te Oudshoorn op 29 mei 1741, oud 41 jaar.
Gehuwd te Hillegersberg in de Geref. kerk op 6 april 1732 met Cornelia Willems BLEISWIJK.

DOOPREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 1700:
Den 2 Meij is gedoopt Ysack, V: Cornelis Janssen, G: Annetje Ariens, G: Martje Ysacks.

ONDERTROUWREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 2 april 1732:
Isaak Cornelisz Swaneveld, JM, wonende alhier, met Cornelia Willems Bleijswijk, JD van Hilgersberg. Betoog gegeven naar Hilgersberg, 2 april.

TROUWREGISTER, Hillegersberg, Geref. kerk, 1732:
Izaak Cornelisz Zwaneveld, JM van Leijmuijden met Cornelia Willems Bleiswijk, JD, wonende alhier.
Alhier getrouwt den 6 April 1732.

BEGRAAFREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 29 mei 1741:
Isaack Swanevelt.

561. Cornelia Willems BLEIJSWIJCK,
Dochter van Willem Leendersen Bleijswijck [nr. 1122] en Ingetje Gijsberts van Arlen [nr. 1123], gedoopt te Bleiswijk in de Geref. kerk op 30 augustus 1699, overleden na 29 mei 1741, mogelijk te Oudshoorn.

DOOPREGISTER, Bleiswijk, Geref. kerk, 30 augustus 1699:
Cornelia, vader Willem Leendersse Bleijswijck, getuige Annetje Cornelis.

DOOPDATUM:
Cornelia, gedoopt te Bleijswijk op 30 augustus 1699, dochter van Willem Leendersen van Bleijswijk en Ingetje Gijsberts van Arlen.
[bron: FamilySearch.org.]

DOOPGETUIGE:
Op 27 augustus 1726 te Rotterdam in de Geref. kerk van Gerritie, dochter van Meelijs Gertse van Leeuwe en Arijaentie Willems Blijsweyck.
Op 3 oktober 1730 te Rotterdam in de Geref. kerk van Ingetie, dochter van Meelis van Leeuwen en Arejaantie Blieswijck.

KINDEREN VAN IJSACK SWANEVELD EN CORNELIA VAN BLEIJSWIJK:
 1. Arij Isaacksz Swaneveld,
  Geboren tussen 1732 en 1738, overleden te Oudshoorn op 9 augustus 1738.
 2. Kornelis Izaaksz Zwaneveld,  zie nr. 280.
  Gedoopt te Reeuwijk in de Geref. kerk op 16 september 1736, overleden na 10 oktober 1767.
  Gehuwd ca. 1763 met Martje Dirks Edelman, gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 26 oktober 1738, overleden te Aalsmeer op 10 oktober 1767, oud 28 jaar.
 3. Annetje IJsaaks Zwaneveld,
  Gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 11 mei 1738.

  DOOPREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 11 mei 1738:
  Is gedoopt Annetje, Vader IJsaak Zwaneveld, Moeder Cornelia Bleijswijk, peetoom Ary Zwaneveld, peet Martje Gijse.
 4. Arij Isaaksz Swaneveld,
  Gedoopt te Oudshoorn in de Geref. kerk op 24 juli 1740, overleden aldaar op 17 juli, oud 3 weken.

  DOOPREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 24 juli 1740:
  Is gedoopt Arij, de vader Isaak Swaneveld, de moeder Kornelia Bleijswijk, de getuijge Marijtje Gijse.


  Gezicht op de buurtschap bij de Bilderdam, nabij Leimuiden.
  Gewassen tekening, anoniem, 18e eeuw.

562. Dirk Jansz EDELMAN,
Zoon van Jan Edelman [nr. 1124] en N.N., geboren ca. 1705, mogelijk te Leimuiden, overleden te Leimuiden op 14 mei 1746, oud ca. 41 jaar.
Gehuwd te Leimuiden in de Geref. kerk op 22 april 1731 met Martje Jacobs SNIP.

TROUWREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 1731:
Dirk Jansz Edelman, JM, met Martje Jacobs Snip, JD alhier.
Alhier bevestigt 22 april.

BEGRAAFREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 14 mei 1746:
Dirk Edelman.
't Luije 6 st. en 't doodkleed 10 st.

563. Martje Jacobs SNIP,
Dochter van Jacob Pietersz Snip [nr. 1126] en Martje Jans Mooij [nr. 1127], gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 14 februari 1706, overleden aldaar op 25 november 1749, oud 43 jaar.

DOOPREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 14 februari 1706:
Martje, vader Jacob Prs Snip, M: Martje Jans Mooij, G: Aefje Jans Mooij.

BEGRAAFREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 25 november 1749:
Martje Snip, Wed.van D:J:Edelman.
't luije 6 stuivers en 't gem.doodkleed 6 stuivers.

KINDEREN VAN DIRK EDELMAN EN MARTJE SNIP:
 1. Martje Edelman,  zie nr. 281.
  Gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 26 oktober 1738, overleden te Aalsmeer op 10 oktober 1767, oud 28 jaar.
  Gehuwd ca. 1763 met Kornelis Izaaksz Zwaneveld, gedoopt te Reeuwijk in de Geref. kerk op 16 september 1736, overleden na 10 oktober 1767.
 2. Jakob Edelman,
  Gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 31 juli 1740, overleden voor 21 oktober 1742.

  DOOPREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 31 julij 1740:
  Jakob, vader Dirk Jansz Edelman, moeder Martje Snip.
 3. Jakob Edelman,
  Geboren te Leimuiden, gedoopt te Rijnsaterwouder in de Geref. kerk op 21 oktober 1742.

  DOOPREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 21 oktober 1742:
  Is tot Rijnsaterwoude gedoopt omdat alhier niet gepredikt wierd, Jakob; vader Dirk Edelman, moeder Martje Snip.
 4. Jan Edelman,
  Gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 1 januari 1745.

  DOOPREGISTER, Leimuiden Geref. kerk, 1 januari 1745:
  Jan; vader Dirk Jansz Edelman, moeder Martje Snip.
 5. Kind van Dirk Edelman,
  Overleden te Leimuiden op 26 april 1746.

  BEGRAAFREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 26 april 1746:
  Een kind van Dirk Edelman; 3 st.
564. Velten Jansz HOFMAN,
Zoon van Jan (Johannes) Willemsz Hofman [nr. 1128] en Marritje Jans [nr. 1129], geboren en getogen aan de (Lange) Zijdweg te Aalsmeer en aldaar gedoopt op 22 juni 1710, van beroep scheepstimmerman, Gereformeerd, vermeld als Armmeester van de Geref. Kerk te Aalsmeer in 1759, overleden op 21 december 1767, eveneens te Aalsmeer, oud 57 jaar.
Gehuwd (1) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 3 oktober 1733 met Geertie Jacobs RUTTE SPOREMAKER.
Gehuwd (2) te Aalsmeer in de Geref. kerk in april 1749, ondertrouw op 21 maart 1749 met Trijntje Cornelis DE VRIES, gedoopt te Aalsmeer op 14 maart 1728, overleden aldaar op 21 juli 1780, oud 52 jaar, dochter van Cornelis Jansz de Vries en Neeltje Cornelis van Boven.

DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 22 juni 1710:
Velten, vaad: Jan Wilmse Hofman, moed: Marritje Jans, woonen aan de Zijdweg.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Weeskamer, nr. 804, Aalsmeer, 6 mei 1733:
Velten Jansz Hofman, gaande in sijn 25e jaar, sijnde geadsissteert met Jacob Veltensz Hofman, als te dese sijn gekoozen voogd, die bekende uijt handen van weesmeesteren geligt en ontfangen te hebben de somma van f 50.- vanwege de erffenis van Trijntje Harms Hofman, sijn vaders nigt omme daar mede sijn moeder te assisteeren.

GAARDERSARCHIEF, Impost op trouwen, Aalsmeer, den 3e october 1733:
Velten Jansz: Hofman & Geertje Jacobs Spooremaker, beijden Prodeo.

ONDERTROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 3 oktober 1733:
Velten Janz Hofman, JM en Geertje Jacobs Sporemaker, JD.
Op hun tijd getrout.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Weeskamer, nr. 804, Aalsmeer, 3 februari 1734:
Velten Jansz Hofman, die bekende uijt handen van weesmeesteren geligt en ontfangen te hebben de somma van f 81.12.- vanwege de erfenis van Trijntje Jans Hofman, sijn vaders nigt.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Weeskamer, nr. 800, Aalsmeer, 26 maart 1749:
Velten Jansz Hofman, weduwnaar van Geertje Jacobs Spooremaker ter eenre, ende Dirk Jansz Engele met overleg en goedvinden van Jan Cornelisz Kok, beijden voogden over sijn eerste comparants 4 kinderen met name Neeltje, oud 14, Marritje oud 13, Jan, oud 6 en Jacob Veltensz Hofman, oud 3 jaren in sijn eerste huwelijck verwekt bij de voorn: Geertje Jacobs Spooremaker, ter andere zijde, besluiten tot uitkoop met betrekking tot de nagelaten boedel van voorn: Geertje Spooremaker; op hun 25e levensjaar zullen de vier kinderen elk een sieraad ontvangen.

GAARDERSARCHIEF, Impost op trouwen, Aalsmeer, den 21e Maart 1749:
Hebben Velten Jansz: Hofman wednr: van Geertje Jacobs Sporemaker en Trijntje Korn: de Vries, Meerderjarige dogter beijde wonende aan den Uijtterweg alhier hun aangegeven onder Prodeo.

TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, april 1749:
Zijn getrouwt Velte Janses Hofman weeduwenaar van Geertie Jakobs Spooremaaker en Trijntie Korneelis de Vries J.D.
Beijde geboore en woonende alhier.

NOTARISAKTE (N. Regeer), Aalsmeer, 9 december 1767, nr. 394:
Testateuren hebben verklaard beneeden de 2000 guldens begoed te zijn.
Compareerden Velten Jansz Hofman zijnde een scheepstimmerman en Trijntje Cornelis de Vries bejaarden egtelieden woonende op de Lange Zeijdweg alhier.
[Indien Velten als eerste overlijdt, nomineert hij tot zijn enige en universele erfgenamen zijn tegenwoordige huisvrouw Trijntje Cornelis de Vries en zijn vier voorkinderen met naam Martje, Neeltje, Jan en Jacob Veltensz Hofman in eerder huwelijk verwekt bij Geertje Jacobs Spooremaker, allen in gelijke porties; als Trijntje als eerste overlijdt vermaakt zij de nalatenschap aan haar man Velten Jansz Hofman met legaten (kleding) aan haar broer Jan Cornelisz de Vries en haar zuster Guurtje Cornelis de Vries].

GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 21 december 1767:
Heeft Jan Veltens Hofman aangeving gedaan vant lijk van sijn vader genaamt Velten Janse Hofman onder het classis van f 3.-

NOTARISAKTE (N. Regeer), Aalsmeer, 19 januari 1768, nr. 400:
Inventaris van eene Boedel van verre beneeden de 2000 guldens, nagelaten door Velten Jansz Hofman, op den 15 December 1767 alhier in Aalsmeer overleden, met zijn huijsvrouw Trijntje Cornelis de Vries int gemeen beseten. Getuigen Jan Veltense Hofman, Cornelis van Heijningen als in huwelijk hebbende Neeltje Veltens Hofman, Jan van Heijningen als in huwelijk hebbende Martje Veltens Hofman, alsmede Jan Kok en Dirk Janse Engelen als testamentaire voogden over Jacob Veltens Hofman die tesamen met hun aanbehuwde moeder de eenige erfgenamen zijn.
a. Een huijs en werf zijnde een scheepmakerij staande ende geleegen op de lange Zeijdweg.
b. Een rietakker met zijn water in het Oosteinde.
c. Keukengerei en kledingstukken.
d. Contant geld: 64 guldens en 8 stuivers.
e. Int voorhuijs, zijnde de winkel: div. kledingstoffen, garen, spelden, kruidenierswaren.
f. Meubilair en div, huishoudelijke voorwerpen.
g. Een zeijlschuijt en een roeijschuijtje.

NOTARISAKTE (N. Regeer), Aalsmeer, 10 maart 1768, nr. 408:
Boedelscheijding van beneeden 1,000 guldens, zijnde de nagelaten boedel van wijlen Velten Janse Hofman.

565. Geertie Jacobs RUTTE SPOREMAKER,
Dochter van Jacob Rutte [nr. 1130] en Neeltje Borrits [nr. 1131], gedoopt te Kudelstaart in de Geref. kerk op 12 februari 1708, overleden tussen 1746 en 26 maart 1749.

DOOPREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 12 februari 1708:
Is gedoopt het kint van Jacob Rutte en Neeltje Borrits en is genaemt Geertie.

GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer:
[Periode 1735-1748 ontbreekt]

KINDEREN VAN VELTEN JANSZ HOFMAN EN GEERTJE SPOREMAKER:
 1. Neeltje Veltens Hofman,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1735, Gereformeerd, overleden aan de Uiterweg op 16 december 1786, oud ca. 51 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer in de Geref. kerk op 10 november 1765, ondertrouw te Kudelstaart op 25 oktober 1765 met Cornelis van Heiningen, gedoopt te Kudelstaart in de Geref. kerk op 20 februari 1735, overleden te Aalsmeer op 9 januari 1800, oud 64 jaar, zoon van Sijmon Jansz van Heiningen en Neeltje Cornelis Ficke.
  Cornelis was eerder weduwenaar van Aaltje Maartens van der Jagt.

  DOOPREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 20 februari 1735:
  Is gedoopt het kint van Sijmon Jansse van Heiningen, vader en Neeltie Cornelis Fik, moeder, en is genaemt Cornelis.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op trouwen, Aalsmeer, 25 oktober 1765:
  Den 25 october heeft Cornelis van Hijninge wonende onder Stigt van Uijtrecht als bruijdegom ter Eenre en Neeltje Veltes Hofman, meerderjaarige jongedogter woonende alhier hun aangegeven te zullen trouwen en te gehooren onder de Classis van en voor de bruijd betaald 3 gulden, alsoo de bruijdegom onder Stigt woond en meede de Classis schuldig is ook 3 gulden.

  ONDERTROUWREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 25 oktober 1765:
  Zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Cornelis van Heiningen, weduwenaer van Aeltje Maartensze van der Jagt, gebooren en woonende alhier, en Neeltje Veltensd Hofman, M. Dogter, gebooren en woonende te Aelsmeer, en hebben hunne drie houwelijksche voorstellingen onverhindert gehad te hebben te Aelsmeer in den H. Echt ingezeegent.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 25 oktober 1765:
  Zijn bij ons in wettigen ondertrouw aangetekent Cornelis van Hijningen, wednaar van Aaltje Maartenze van der Jagt, wonende te Cudelsteert, en Neeltje Veltenze Hofman, J.D., geboortig en woonende alhier.
  Getrouwt d: 10 Novbr.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Weeskamer, nr. 804, Aalsmeer, 16 mei 1771:
  Jacob Veltensz Hofman, meerderjarige jongeman, geassisteerd met zijn ooms en voogden ontvangt 1/4 part van sijn moeders erf inde verligting gemeld die zijn vader den 26 maart 1749 heeft gedaan en waarvan zijn verdere broeders en susters op den 7 april 1768 haar portie hebben genoten, dus voor hem daar van overbleef een somma van f 6.1.-

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 16 december 1786:
  Willem Dirk Lubberde aangeving gedaan vant lijk van zijn vrouws moeder Neeltje Veltens Hofman, vrouw van Cornelis van Heijningen, die bij hem op den Uijtterweg is overleede onder Prodeo.
 2. Marritje Veltens Hofman,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1736.
  Gehuwd te Kudelstaart in de Geref. kerk op 31 mei 1767, ondertrouw te Kudelstaart op 7 mei 1767 met Jan van Heiningen, gedoopt te Kudelstaart in de Geref. kerk op 27 mei 1742, van beroep teelman, zoon van Sijmen Jansz van Heiningen en Neeltje Cornelis Ficke.

  DOOPREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 27 mei 1742:
  Notabene:
  Is gedoopt het kint van Sijme Jansse van Heiningen, vader, en moeder Neeltie Cornelis Ficke, moeder en is genaemt Jan.
  [akte geplaatst in de kantlijn, naast andere aktes]

  ONDERTROUWREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 7 mei 1767:
  Zijn in Wettigen Ondertrouw Opgenoomen.
  Jan Sijmonsz van Heiningen, J.M. Gebooren te Cudelstaert en woonende te Aelsmeer,
  En,
  Marretje Veltens Hofman, J.D., Gebooren te Aelsmeer en woonende aldaer; en na hunne gewoone Houwelijkse voorstellingen so hier als te Aelsmeer volgens betoog vandaer onverhindert gehad te hebben, alhier den 31 deeser in de H. Echt ingezeegent.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op trouwen, Aalsmeer, 8 mei 1767:
  Heeft Jan Sijmens van Hijningen, minderjarige Jongman wonende te Cudelstaart Hollands-Zijde als bruijdegom hem aangegeven te zulle trouwen met Martje Veltens Hofman wonende alhier onder Prodeo.

  ONDERTROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 8 mei 1767:
  Zijn bij ons in wettigen ondertrouw aangetekent Jan Sijmenze van Heijningen, J.M. van Kudelsteert, en Martje Veltenze Hofman, j.d. van Aalsmeer.
  Attestatie gegeven na Cudelsteert.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Weeskamer, nr. 804, Aalsmeer, 16 mei 1771:
  Jacob Veltensz Hofman, meerderjarige jongeman, geassisteerd met zijn ooms en voogden ontvangt 1/4 part van sijn moeders erf inde verligting gemeld die zijn vader den 26 maart 1749 heeft gedaan en waarvan zijn verdere broeders en susters op den 7 april 1768 haar portie hebben genoten, dus voor hem daar van overbleef een somma van f 6.1.-
 3. Antjen Veltens Hofman,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 24 november 1737, overleden voor 12 februari 1741.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 24 november 1737:
  Vader Velten Hofman, Moeder Geertje Jacobsz, het kind Antjen.
 4. Jan Veltensz Hofman,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 12 november 1738, overleden voor 13 januari 1740.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 12 november 1738:
  Vader Velten Hofman, Moeder Geertje Jacobsz, het kind Jan.
 5. Jan Veltensz Hofman,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 13 januari 1740, overleden voor 11 november 1742.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 13 januari 1740:
  Jan, vader Velte Hofman, moeder Geertje Jacobsz.
 6. Antjen Veltens Hofman,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 12 februari 1741.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 12 februari 1741:
  Vader Velten Hofman, Moeder Geertje Jacop, het kind Antjen.
 7. Jan Veltensz Hofman,  zie nr. 282.
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 11 november 1742, vermeld als Schepen van Aalsmeer in 1793 en 1794 tot aan zijn overlijden op 17 oktober, oud 51 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 25 augustus 1765 met Elizabeth Hannis van Zijverden.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 19 november 1780 met Gerritje Jonk, gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 6 september 1761, vermeld als Gereformeerd lidmaat, overleden te Aalsmeer op 31 augustus 1811, oud 49 jaar, dochter van Trijntje Pieters Jonk.
 8. Jacob Veltensz Hofman,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 20 maart 1746, van beroep teelman, daggelder, overleden te Aalsmeer op 1 april 1817, oud 71 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 23 september 1785 met Antje Gijse Heeren, gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 29 oktober 1747, overleden aldaar op 28 mei 1817, oud 69 jaar, eerder weduwe van Jan Esemsz de Vries, dochter van Gijs Jansz Heeren en Trijntje Jacobs Heeren.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 20 maart 1746:
  Jacob, vader Velten Hofman, moeder Geertje Jacobsz.
  Peet Marritje Jans Pauw.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 29 oktober 1747:
  Antje, vader Gijs Jansz: Heeren, moeder ....................., peet Guurtje Jacobsz Heeren.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Weeskamer, nr. 804, Aalsmeer, 16 mei 1771:
  Jacob Veltensz Hofman, meerderjarige jongeman, geassisteerd met zijn ooms en voogden ontvangt 1/4 part van sijn moeders erf inde verligting gemeld die zijn vader den 26 maart 1749 heeft gedaan en waarvan zijn verdere broeders en susters op den 7 april 1768 haar portie hebben genoten, dus voor hem daar van overbleef een somma van f 6.1.-.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op trouwen, Aalsmeer, 23 september 1785:
  Heeft Jacob Veltens Hofman, meerderjaarige Johgman hem aangegeven te zullen trouwen met Antje Gijse Heeren, wed: Jan Esems de Vries onder prodeo.

  REGISTRE CIVIQUE, Aalsmeer, 1811:
  Nr. 180, Jacob Velts Hofman, geb. 30 maart 1746, daggelder

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 3 april 1817, nr. 18:
  Jacob Hofman, overleden op 1 april, oud 70 jr, zonder beroep, Huis 175, zoon van Veltus Hofman, en van Geertje Jacobs.
  Aangifte: Jacob Bosch als armmeester en Dirk van Leeuwen, buurman.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 30 mei 1817, nr. 32:
  Antje Heeren, overleden op 28 mei, oud 69 jaar, Huis 175, dochter van Gijs Heeren en Teuntje Vink.
  Aangifte door Jacob Bosch, armmeester en Cornelis Gortzak, buurman.
566. Joannes (Hannes) Arisz BEDDEMAN, ook genaamd Joannes (Hannes) Arisz VAN ZIJVERDEN,
Zoon van Adriaen (Arij) Jansz Beddeman, ook bekend als van Zijverden [nr. 1132] en Susanna Janse van Leeuwen [nr. 1133], geboren aan de Zijdweg te Aalsmeer, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 26 januari 1707, van beroep schipper, overleden 1744-1750, waarschijnlijk voor 27 december 1745, oud 38 jaar.
Ondertrouw te Aalsmeer in de Geref. kerk op 3 november 1730 met Ariaantje Hendriks DE HAAS.

DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 26 januari 1707:
Joannes, de vaad: Ari Jansz Beddeman, de moed: Zannetje van Leeuwen, woonen aan de Zijdweg.

ONDERTROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 3 november 1730:
Ingetekend 3 novemb. Johannis Arijse van Sijverden J:M: en Ariaantje Hendriks de Haas J:D: Op hun tijd getrout.

HUW. BIJLAGEN, Aalsmeer, 1730:
[niet vermeld]

ONDERTROUWREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, 1730:
[niet vermeld]

GAARDERSARCHIEF, Impost op trouwen, Aalsmeer, 3 november 1730:
Johannis Arisz: van Zijverden, met Ariaantje Hendricx de Haas geboortig van Mijdregt......................Prodeo.

OUD-NOTARIEEL ARCHIEF, nr. 97, Aalsmeer, 24 oktober 1741:
Johannes Arijsz van Zijverden erft uit zijn vaders nalatenschap een pontschip met “luijken, lang over steven 55 ½, wijt 12 ½ en hol 5 voeten, drie duijmen ende alles desselfs zeijl, treijl ende verdere toebehoren”.
Verder erft hij zijn vaders kleding, “uijtbesondert de hembtrocken met silveren knoopen”.
[bron: Aalsmeerse Stambomen, deel 1, blz. 305]

OUD-NOTARIEEL ARCHIEF, Aalsmeer, 17 augustus 1742:
Johannes Arijsz van Zijverden erft een obligatie ter waarde van 800 gulden, afkomstig van zijn oudtante Rachtel de Keer, echtgenote van Jan Cornelis Kloppenburg.
[bron: Aalsmeerse Stambomen, deel 1, blz. 306]

OUD-NOTARIEEL ARCHIEF, Aalsmeer, 24 mei 1743:
Cornelia van Leeuwen (tante van Johannes) vermaakt hem in haar testament gedurende 10 jaar vijftig manden turf (Aalsmeerse maat), een half varken, en winkelwaren tezamen voor f 50,- jaarlijks.
[bron: Aalsmeerse Stambomen, deel 1, blz. 306]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Publieke verkopingen, nr. 795, Aalsmeer, 27 december 1745:
Schout, Ambagtsbewaarders en Schepenen van Aalsmeer verkopen in het openbaar een huis, werf en schuurtje, gelegen aan de Zijdweg, afkomstig van Johannes Arisz van Zijverden.
[Verkocht aan Willem Leendertsz Scheepmaker voor de somma van f 300.-]

GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 24 november 1750:
[Op 24 november 1750 wordt Ariaantje Hendriks de Haas vermeld als weduwe van Johannis Arisz van Zijverden wanneer zij het lijk van haar zoon Arij aangeeft; doordat in het Gaardersarchief de periode 1735-1748 ontbreekt, kan niet precies worden vastgesteld wanneer Joannes overleed]

567. Ariaantje Hendriks DE HAAS,
Dochter van Hendrick Dircksz Spijcker, ook genaamd De Haas [nr. 1134] en Aeltje Everts van der Sluijs [nr. 1135], gedoopt te Mijdrecht in de Geref. kerk op 18 maart 1708, overleden te Aalsmeer op 26 oktober 1773, oud 65 jaar.

DOOPREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, 18 maart 1708:
Van mijzelf 't kind van Henderik Dirks en is genaamt Ariaantje.

NOTARISAKTE (A.v.d. Meer), nr. 4015, Mijdrecht, 18 april 1715:
Aeltje Everts van der Sluijs, weduwe en boedelharster van Hendrick Dircksz de Haes, wonende aende Crommeijert onder Mijdrecht, ter eenre, ende Dirck Heijndricksz de Haes, bejaert Jongeman voor hemselve, Maerte Claesz van der Mol en Geertje Hendricks de Haes, Echtelieden mede voor haer selve, mitsgaders Gerrit Reijersz, wonend te Proostdije onder Abcoude als peet ende momboir en voocht over Willem Hendr: de Haes en Ariaentje Hendr: de Haes, t'samen kinderen en erfgenamen abj. vande voornoemde Hendrick Dircksz de Haes, haer vader zaliger, ter andere zijde.
[Besloten wordt dat de gehele boedel in bezit zal blijven van Aeltje Everts van der Sluijs, en dat bij wijze van uitkoop elk der kinderen f 10.- zal ontvangen.]

GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 26 oktober 1773:
Heeft Jan Groen aangeving gedaan vant lijk van zijn vrouws moeder Arijaantje de Haas onder Prodeo.

KINDEREN VAN JOANNES BEDDEMAN EN ARIAANTJE DE HAAS:
 1. Arij van Zijverden,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 16 maart 1732, overleden aldaar op 24 november 1750, oud 18 jaar.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 16 maart 1732:
  Hannes van Leeuwen, Moeder Ariaantje, het kind Arij.
  [opmerking: Van Leeuwen is naam van Joannes’ moeder]

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 24 november 1750:
  Heeft Ariaantje Hendriks de Haas, wed: van Johannis Aris van Zijverden uijt ordre van Dirk Hend: Smit, Armmeester, Aangeving gedaan vant lijk van haar soon gent: Arij Johannis van Zijverden onder Prodeo.
 2. Jan van Zijverden,
  Geboren te Aalsmeer op 6 april 1734, Gereformeerd, van beroep zandschipper en koopman, schepen van Aalsmeer (1793-1795), overleden te Aalsmeer op 11 mei 1814, oud 82 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 19 september 1762 met Guurtje de Vries, gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 26 mei 1737, overleden te Aalsmeer op 17 mei 1796, oud 58 jaar, begraven aldaar op “het Choor” nr. 80 op 20 mei 1796, dochter van Klaas Jacobsz de Vries en Marretje Jacobs Mors.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 6 april 1734:
  [Doopakte van Jan niet vermeld]

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 26 mei 1737:
  Vader Claas de Vries, moeder Martje Mors, de peet Neeltje Gerritsz.
  Het kind Guurtje.

  ONDERTROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 3 september 1762:
  Zijn bij ons in wettigen ondertrouw aangetekent Jan Hannisze van Sijverden J.M. en Guurtje Klaasze de Vries, J.D. beide geboortig en wonende alhier.
  In onze kerk getrouwt d’ 19 Septb.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op trouwen, Aalsmeer, 3 september 1762:
  Heeft Jan Hannis van Zijverden meerderjarige Jongman als Bruijdegom ter Eenre en Guurtje Klaase de Vries meerderjarige Dogter als bruijd ter anderen Zijden hun aengegeven te zullen trouwen ondert Classis van en betaald ijder 3 dus 6:0.

  OUD-NOTARIEEL ARCHIEF, Aalsmeer, 15 maart 1767:
  Jan Hannisze van Zijverden leent van zijn schoonvader Klaas Jacobsz de Vries een bedrag van f 800.- tegen 4%; hiervan betaalde hij een door hem in Spaarnedam gekocht schip ter waarde van f 625.-, plus f 175.- aan de scheepstimmerman voor reparaties.
  [bron: Aalsmeerse Stambomen, deel 1, blz. 306]

  PUBLIEKE FUNCTIE:
  Schepen van Aalsmeer van 1793 tot 1795.
  [bron: Aalsmeerse Stambomen, deel 1, blz. 306]

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 20 mei 1796:
  in de k. Choor No. 80 Guurtje de Vries Clas f 3.-.
  het kerkeregt..............3.-.-.

  REGISTRE CIVIQUE, Aalsmeer, 1811:
  Jan van Zijverden, geboren te Aalsmeer op 6 april 1734.
 3. Aaltje van Zijverden,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1736, Gereformeerd, overleden aldaar op 24 augustus 1808, oud ca. 72 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 12 februari 1757 met Kornelis van der Henst, gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 16 oktober 1735, overleden aldaar op 15 juni 1759, oud 23 jaar, zoon van Martje Cornelis van der Henst.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 5 maart 1780, ondertrouw aldaar op 19 februari met Cornelis Klaasz van Leeuwen, geboren te Aalsmeer ca. 1732, van beroep visser, overleden te Aalsmeer op 20 februari 1810, oud ca. 78 jaar, zoon van Klaas Cornelisz van Leeuwen en Lijsbeth Dirks Outshoorn, eerder weduwenaar van Martje Pieters Jongkind.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 16 oktober 1735:
  Moeder Martjen Cornelis van der Henst, vader onbekend, ’t kind Kornelis, de getuijgen Cornelis van der Henst en Trijntje Cornelis van der Henst.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 1732-1736:
  [Doopaktes van Cornelis Klaasz van Leeuwen en Aaltje van Zijverden niet vermeld]

  ONDERTROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 12 februari 1757, nr. 55:
  Sijn met consent van beijder moeders alhier in ondertrouw opgnomen den 12 Feb: 1757, op sijn tijdt getrouwt, Cornelis Cornelisz van der Hengst En Aaltje Hannisse van Sijverden beijdegeboortig en wonende alhier.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op trouwen, Aalsmeer, 12 maart 1757:
  Den 12 Maart 1757 heeft Cornelis Cornelise van der Henst minderjarige Jongman geassisteert met sijn moeder Martje Cornelis van der Henst als Bruijdegom ter Eenre en Aaltje Hannis van Zijverden minderjarige dogter geassisteert met haar moeder Ariaantje Hendr: de Haas als Bruijd ter andere Zijden hun aangegeven te sullen trouwen bijden woonen in de Stommeer alhier onder Prodeo.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 15 juni 1759:
  Den 15de heeft Jan Gerritse van Leeuwen aangeving gedaan vant lijk van Corn: Corn: van der Henst. Prodeo.

  ONDERTROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 19 februari 1780:
  Cornelis Klaasse van Leeuwen, wedr: van Martje Pr: Jongkind en Aaltje van Zijverden, wed: van Cornelis van der Hengst, beide geb. en woonende alhier, zijn in wettigen ondertrouw opgenomen op den 19 febr. 1780 en getrouwt den 5 maart 1780.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op trouwen, Aalsmeer, 19 februari 1780:
  Kornelis van Leeuwe wedr. van Martje P. Jongkind hem aangegeve te zulle trouwe met Aaltje van Zijverden wed. Cornelis van der Hengst. Prodeo.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 24 augustus 1808:
  Aanteekening der lijken die in Aalsmeer zijn begraaven van den 1 Januarij 1806 af, zoo in de kerk als opt k: hof.
  Aaltje van Zijverde (bejaard), N. 42. [Prodeo].

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 20 februari 1810:
  Aanteekening der lijken die in Aalsmeer zijn begraaven van den 1 Januarij 1806 af, zoo in de kerk als opt k: hof.
  Kornelis Kls v. Leeuwen (bejaard), N. 8. [Prodeo].
 4. Zusanna (Sannetje) van Zijverden,
  Geboren ca. 1738, overleden te Aalsmeer op 28 december 1779, oud ca. 41 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 22 september 1758 met Jan Groen, gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 26 juni 1740, zoon van Pieter Jansz Groen en Martje Jacobs Mooij.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 1737-1739:
  [Doopakte van Zusanna van Zijverden niet vermeld]

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 26 juni 1740:
  Jan, vader Pieter Groen, Moeder Mantje Mooy.

  ONDERTROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 22 september 1758, nr. 73:
  Sijn bij ons in Wettige ondertrouw opgenomen op den 22 Septb: 1758 en hebben haar drie Huwelijkse voorstellingen op sijn tijd gehadt en alhier getrouwt.
  Jan Pietersz Groen J:M: en Sannetje Hannisz van Zijverden j:d: beijden woonende alhier.

  GAARDERSARCHIEF,Impost op trouwen, Aalsmeer, 22 september 1758:
  Den 22de heeft Jan Pieterse Groen minderjarige Jogman geassisteerd met sijn vader Pieter Jansz Groen aangegeven te sullen trouwen met Sannetje Hannisse van Zijverden minderjarige dogter geassisteerd met haar moeder Arijaantje Hendr: de Haas onder Prodeo.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 28 december 1779:
  Jan van Zijverde aangeving gedaan vant lijk van zijn zuster genaamt Zusanna van Zijverde, vrouw van Jan Groen, onder Prodeo.
 5. Elizabeth van Zijverden,  zie nr. 283.
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 15 mei 1740, overleden aldaar op 31 juli 1779, begraven op 2 augustus, oud 39 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer in de Geref. kerk op 25 augustus 1765 met Jan Veltensz Hofman, gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 11 november 1742, vermeld als Schepen van Aalsmeer in 1793 en 1794 tot aan zijn overlijden op 17 oktober, oud 51 jaar.
 6. Willem van Zijverden,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 23 augustus 1744, van beroep schipper, overleden te Aalsmeer op 27 oktober 1825, oud 81 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 1 september 1771, ondertrouw aldaar op 13 augustus 1771 met Marretjen Jongkind, gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 10 maart 1748, overleden op 1 juni 1797, oud 49 jaar, dochter van Klaas Pietersz Jongkind en Jannetje Baardse van der Stam.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 30 september 1798, ondertrouw aldaar op 14 september 1798 met Cornelia (Neeltje) Borst, gedoopt te Aalsmeer in de Oud-Kath. kerk op 15 maart 1740, overleden te Aalsmeer op 13 januari 1820, oud 79 jaar, dochter van Klaas Cornelisz Borst en Immetje Jochems, eerder weduwe van Abraham Maartensz van der Jagt.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Kath. kerk, 15 maart 1740:
  Cornelia, dochter van Klaes Krelisse Borst, Acath. en van Immitje Jochums.
  Getuige Neeltje Franse.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 23 augustus 1744:
  Willem, Vader Hannes van Zijverden, Moeder Ariaantjen de Haas, peet Krijntjen.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 10 maart 1748:
  Marretjen, vader Claas Jongkind, moeder Jannetje ................ Piet.
  Krelisje Jongkind.

  ONDERTROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 13 augustus 1771:
  d’ 13 August: de navolgende aangetekend en na 3. voorstellingen getrouwt
  Willem Hannisze van Sijverden j.m. en Martje Klaasze Jongkind j.d., beide gebooren en woonende alhier.
  getrouwt d’ 1 Sept.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op trouwen, Aalsmeer, 13 augustus 1771:
  Heeft Willem Hannisse van Sijverde, meerderjaarige Jongman hem aangegeve te zulle trouwe met Martje Klaas Jongkind onder het Classis van 3 dus betaald 6.-.-.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 1 juni 1797:
  op ... Martje Klaasze Jongkind ------ de -------Prodeo.

  ONDERTROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 14 september 1798:
  In Wettigen ondertrouw openomen den 14 Sept. 1798 en op zijn tijd getrouwt:
  Willem van Zijverden, wed. van Maartje Claasz Jongkind, en Neeltje Claasze Borst, wed: van Abraham van der Jagt, beijden geboren en woonende alhier.

  REGISTRE CIVIQUE, Aalsmeer, 1811:
  Willem van Zijverden, geboren te Aalsmeer op 23 augustus 1744.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 13 januari 1820, nr. 3:
  Neeltje Borst, overleden op 13 januari, oud 80 jaar, Huis 235, echtgenote van Willem van Zijverden, oud 76 jaar, van beroep schipper, dochter van Klaes Borst en Immetjen Jochems.
568. Geleuw (Gelof) Willemsz VAN DER HAAK,
Zoon van Willem Gerlofsen van den Haak [nr. 1136] en Claesje Cornelisse de Jongh [nr. 1137], geboren te Zegveld ca. 1721, Gereformeerd, van beroep hooischipper, vermeld in testament van zijn oom Huijbert Cornelisz de Jongh (1753), overleden te Noorden (gem. Zevenhoven) op 6 juni 1779, oud ca. 58 jaar.
Ondertrouw te Zegveld in de Geref. kerk op 19 juni 1745 met Annighje (Antje) Roelofs VAN EIJK.

GEBOORTEPLAATS:
In de doopakte van kleinzoon Gelof Verdam wordt als geboorteplaats van Geleuw en zijn vrouw Antje het dorp Zegveld vermeld.
De doopakte van Geluw werd daar evenwel niet gevonden (Zegveld, Geref. 1719-1725), en evenmin te Nieuwkoop ( Geref. 1721-1723, Rooms-Kath. 1715-1725), Noorden (Geref. 1718-1725) en Woerden (Geref. 1720-1724).

RELIGIE:
Geleuw groeide op in een gemengd religieuze familie. Zijn vader was Gereformeerd, zijn moeder Rooms-Katholiek.
Waar Geleuw gedoopt werd is vooralsnog onbekend. Dit kan zowel in een Gereformeerde als in een Katholieke kerk geweest zijn.
Zelf trouwde hij een protestantse vrouw, zoals ook zijn zuster Cornelia een protestantse partner had.
Van zijn jongere broer en zusters werden er tenminste twee gedoopt in de Rooms-Kath. kerk te Nieuwkoop.

ONDERTROUWREGISTER, Zegveld, Geref. kerk, 1745:
Den 19 Junij sijn bij ons in wettig ondertrouw opgenomen: Geleuw Willemse van der Haak, JM, geboortig van Segvelt En Antje Roelofs van Eijk, mede geboortig van Segvelt.

NOTARISAKTE, 1753:
Testament.
Huijbert Cornelisz de Jongh vermaakt zijn bezittingen aan de drie kinderen van zijn overleden zuster Claesje Cornelis de Jongh, gehuwd met Willem Geerlofsz van den Haak, met name Geerlof, Hendrik en Hendrijntje.
[bron: email Erwin van den Haak, 2008]

GAARDERSARCHIEF, Zevenhoven, inv. nr. 1, blz. 197, 6 juni 1779:
Geelof van den Haak, aangifte door Jan Griffeljoen, Prodeo.

BEGRAAFREGISTER, Noorden, 9 juni 1779:
Gelof van den Haak, Hooischipper, Kerk.
Kreeg maandag van Pinxten schielijk een overval, had zondags van Pinxten nog te kerk geweest.
Ruijm 8 Dage gelegen.

569. Annighje (Antje) Roelofs VAN EIJK,
Dochter van Rudolph Gerardsz Tijs Roelen van Eijk [nr. 1138] en Merrighje Hendriks van Leeuwen [nr. 1139], geboren te Segvelder Meije, gedoopt te Zegveld in de Geref. kerk op 18 december 1718, overleden te Noorden op 7 mei 1789, begraven aldaar in de kerk op 9 mei 1789, oud 70 jaar.

DOOPREGISTER, Zegveld, Geref. kerk, 18 december 1718:
Annighje, dochter van Roelof Gerritsz van Eijk, wonende aan de Meije, en van Merrighje Hendriks van Leeuwen.
Getuige Caatje Doudens.

DOOPGETUIGE:
In juli 1751 was Antje doopgetuige in Mijdrecht !

GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Zevenhoven, inv. nr. 1, blz. 230, 7 mei 1789:
Roelof van den Haak van Noorden geeft aan 't Lijk van Zijn Moeder genaamd Antjen van Eijk, en verzocht Wegens des selfs onverm. acten..............Prodeo.
Dit merk + is gesteld door Roelof van den Haak.

GRAFBOEK, Noorden, Geref. kerk:
Tweede Regel.
2 graf.
9 May 1789 Antje van Eijk.

KIND VAN ANNIGHJE ROELOFS VAN EIJK:
 1. Gerrit Haak,  zie nr. 284.
  Geboren in onecht, gedoopt te Zegveld in de Geref. kerk op 19 januari 1744, overleden te Buitenveldert op 23 november 1798 en begraven te Nieuwer-Amstel op 25 oktober 1798, oud 54 jaar.
  Gehuwd (1), ondertrouw te Zevenhoven in de Geref. kerk op 16 april 1772 met Cornelia Gerrits Outshoorn.
  Gehuwd (2) te Nieuwer-Amstel in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 4 augustus 1782 met Lijsje Burggraaf, geboren te Noord-Waddinxveen, gedoopt te Koudekerk in de Geref. kerk op 19 december 1756, Gereformeerd, overleden te De Schinkel (Nieuwer-Amstel) op 1 mei 1809, begraven aldaar op 4 mei 1809, oud 52 jaar, dochter van Arij Cornelissen Burggraaf en Anna Jansdr Ramp.
KINDEREN VAN GELEUW VAN DER HAAK EN ANNIGHJE VAN EIJK:
 1. Willem van der Haak,
  Gedoopt te Zegveld in de Geref. kerk op 25 september 1746, van beroep werkman, koopman, overleden te Nieuwkoop op 3 januari 1831, oud 84 jaar.
  Gehuwd (1) te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 14 april 1775 met Neeltje Ram, geboren in de Ridderbuurt en gedoopt te Oudshoorn in de Geref. kerk op 19 mei 1746, Geref. lidmaat, overleden te Nieuwkoop op 23 maart 1794, oud 46 jaar, dochter van Jan Evertsz Ram en Kniertje Pieters Lelijveld.
  Gehuwd (2) te Ter Aar in de Geref. kerk op 3 juli 1794 met Jacoba de Rooij, gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 24 mei 1767, overleden op 6 augustus 1832, oud 65 jaar, dochter van Roelof Teunisz de Rooij en Jaapje Wouterse Verdam, eerder weduwe van Klaas Capiteijn.

  DOOPREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 19 mei 1746:
  Gedoopt Neeltje, de vader Jan Evertze Ram, de moeder Kniertje Pieters Lelijveld, de getuijge Grietje Dirkz Rhijnsburger.

  DOOPREGISTER, Zegveld, Geref. kerk, 25 september 1746:
  Den 25 dito [september] een Zoontje van Geleuw Willemze van der Haak en Antje Roelofs van Eijk.
  Genaamt Willem.
  Getuijge Cunira Schoenmaker in plaats van Marigje van Leuwen.
  [Deze akte is gedeeltelijk geschrapt]

  GAARDERSARCHIEF, Impost op trouwen, Nieuwkoop, 14 april 1775:
  Neeltje Jans Ram, J. Dogt.
  Gebooren onder Oudshoorn, woonende te Noorden onder Nieukoop; zullende trouwen met Willem van den Haak, J. Man Gebooren te Zegveld, woonende te Noorden onder Zevenhoven, gehoorende onder de 4 Cl, dus voor de bruid en ontf. 3.0.0.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Nieuwkoop, 27 maart 1794:
  Wilm van den Haak aangevende het lijk van zijn vrouw Neeltje Ram, overleden, 23 dito gehoorende onder de 4 Classe dus..................f 3.-.-.

  TROUWREGISTER, Ter Aar, Geref. kerk, 3 julij 1794:
  Willem van den Haak, wedr: van Neeltje Ram, woonende te Nieukoop, met Jacoba de Rooij, wed: van Klaas Capiteijn, laast gewoond hebbende te Langeraar, getroud alhier op 't derde gebod.

  OVERLIJDENSAKTE, Nieuwkoop, 3 januari 1831, nr. 1:
  In den Jare 1831, den derden dag der maand Januarij, des avonds ten zes uren, compareerde voor Jacob Willem Bosch, Burgemeester, Officier van den Burgerlijken Stand der gemeente van Nieuwkoop, kanton Woerden, Arrondissement Leijden, Provincie Zuidholland:
  Sijmen van Wingarden, rietdekker, oud 43 jaren, en Joannes Arnoldus Swillens, kantoorbediende, oud 34 jaren, beide woonende onder Nieuwkoop, dewelken verklaarden,
  dat Willem van den Haak, zonder beroep, oud 85 jaren, geboren te Zegveld, laatst weduwenaar van wijlen Jacoba de Rooij, ten zijnen huize onder Nieuwkoop voornoemd is overleden: op heden den derden Januarij dezes Jaars, des nagts ten half twee Uren;
  Zijnde de eerste comparant de aanbehuwde zoon en de tweede comparant de nabuur van den overledenen; en is deze acte, na gedane voorleezing door de Comparanten en ons Burgemeester behoorlijk onderteekend.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]
 2. Roelof van der Haak,
  Gedoopt te Zegveld in de Geref. kerk op 27 oktober 1748, overleden voor 3 juni 1759, mogelijk te Wilnis.

  DOOPREGISTER, Zegveld, Geref. kerk, 27 oktober 1748:
  Den 27 dito [oktober] een Zoontge van Geleuw Willemsz van der Haak, En Antje Roelofs van Eijk genaamd Roelof.
  Getuijge Jannitje Maartens van Rossen.
 3. Cornelis Haak,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 23 augustus 1750, overleden voor 22 augustus 1762, mogelijk te Wilnis.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 23 augustus 1750:
  Cornelis, zoon van Geerlof Haak en Antje Roelofs van Eijk.
  Getuige Marritje van Spengen.
 4. Claartje Haak,
  Geboren te Wilnis, gedoopt te Mijdrecht in de Geref. kerk op 30 juli 1752, Gereformeerd lidmaat, overleden te Zevenhoven op 30 juni 1819, oud 66 jaar.
  Gehuwd (1) te Zevenhoven in de Geref. kerk op 17 september 1773 met David Verdam, gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 20 november 1746, overleden te Zevenhoven op 16 juli 1784, oud 37 jaar, zoon van Wouter Pietersz Verdam en Marijtje Davids Vermeij.
  Gehuwd (2) te Noorden, ondertrouw te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 15 december 1786 met Jan Visser, gedoopt te Ridderkerk in de Geref. kerk op 7 oktober 1753, van beroep schipper, zoon van Boudewijk de Visser en Grietje van der Stoel.

  DOOPREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 20 november 1746:
  Is gedoopt het kindt van Wouter Verdam en Marritje Davids Vermeij, getuige was Arriaentje Anthonies van Bemmel, de naam van het kindt was David.

  DOOPREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, 30 juli 1752:
  Van mijself gedoopt het kind van Wilmeinsje Haak gen.t Claartje, d’Mt Antje Roelofz v. aakt; d’vad Jelisz Wilmz Haak.
  d’peet Stijntje Jansz Nap.

  DOOPREGISTER, Ridderkerk, Geref. kerk, 7 oktober 1753:
  Jan Visser, zoon van Boudewijn Visser en Grietje van der Stoel.
  [bron: CD-rom Families of South Holland, nr. 4]

  DOOPGETUIGE (David):
  Te Koudekerk in de Geref. kerk op 19 maart 1769 van Wouter, zoon van Arij Arentsz Verhagen en Marrigje Wouterse Verdam.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op trouwen, Zevenhoven, 17 september 1773:
  David Woutersen Verdam J:M: zullende zig begeven ten Huwelijken State met Klaartje Geelofze Haak J:Dr beijde woonagtig te Noorden onder Zevenhoven geven hun beijde aan onder de Classis van Prodeo.

  GAARDERSARCHIEF, Zevenhoven, 16 juli 1784, inv. nr. 1, blz. 216:
  David Verdam, aangifte door Roelof van den Haak, Prodeo.
  [bron: Groenehart Archieven].

  ONDERTROUWREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 15 december 1786:
  Jan Visser, J:Man geboren te Ridderkerk en wonende te Nieuwkoop, en Klaartje van der Haak, weduwe van David Verdam, wonende te Noorden onder Zevenhoven zijn bij ons in ondertrouw opgenomen 15 December, en op ons betoog te Noorden getrouwt.
  Prodeo.
 5. Marretje van den Haak,
  Geboren onder Mijdrecht, gedoopt te Thamen in de Geref. kerk op 25 december 1754.

  DOOPREGISTER, Thamen, Geref. kerk, 25 december 1754, zijnde Kerstdag:
  Marretje, geboren onder Meijdregt.
  De vader Geerlof van den Haak, de moeder Antje van Eijk.
  De getuijgen Grietje van Eijk, gepresenteerd door Trijntje van Rooijen.
 6. Neeltje Haak,
  Gedoopt te Wilnis in de Geref. kerk op 24 oktober 1756, overleden voor 22 januari 1758.

  DOOPREGISTER, Wilnis, Geref. kerk, 24 oktober 1756:
  Neeltje, dochter van Gerlof Haak en Annetje van Eijk, wonende te Wilnis.
  Getuijge Neeltje van Eijk, huijsvrouw van Jacob van der Doose, woonende te Breukelen.
 7. Neeltje Haak,
  Geboren te Wilnis, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 22 januari 1758.
  Gehuwd te Wilnis met P. Hogenhout.

  DOOPREGISTER, Wilnis, Geref. kerk, 22 januari 1758:
  Neeltje, dochter van Gerlof Haak en Annetje van Eijk, wonende te Wilnis.
  Getuige Neeltje van Eijk, huijsvrouw van Jacob van der Doose wonende te Breukelen.
 8. Roelof Haak,
  Geboren te Wilnis, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 3 juni 1759, Gereformeerd, van beroep schippersknecht, turfschipper, veenman, karreman, overleden te Noorden onder Zevenhoven op 5 april 1818, oud 58 jaar.
  Gehuwd te Zevenhoven op 6 juni 1783 met Jannigje Koos, gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 9 juni 1765, Geref. lidmaat, overleden te Noorden (gem. Zevenhoven) op 23 mei 1833, oud 67 jaar, dochter van Jan Jansz Koos en Hendrina Teunis de Rooij.

  DOOPREGISTER, Wilnis, Geref. kerk, 3 juni 1759:
  Roelof, zoon van Gerlif Haak en Annetje van Eijk.
  Getuijge Neeltje van Eijk, huisvrouw van Jakob van der Doose, wonende te Breukelen.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 9 juni 1765:
  Den 9 Junij Jannigje dogter van Jan Koos (geboren te Nieukoop) en Hendrina Teunisdr de Rooij (geboren te Ingen).
  Getuige Geertje Huijge Boot: Lt te Amsterdam gerepresenteert door Jaap Verdam, huisvr. van Roelof Teunisz de Rooij.

  HUWELIJKSDATUM:
  [bron: website familysearch

  DOOPGETUIGE (Roelof):
  Te Amstelveen in de Geref. kerk in 1783 van Geerlof Gerrits Haak.

  DOOPREGISTER, Zevenhoven, Geref. kerk, 14 maart 1815;
  Roelof Haak vermeld als schippersknecht.

  DOOPREGISTER, Zevenhoven, Geref. kerk, 1816:
  Roelof Haak vermeld als turfschipper.
 9. Kornelius Haak,
  Geboren te Wilnis, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 22 augustus 1762.

  DOOPREGISTER, Wilnis, Geref. kerk, 22 augustus 1762:
  Kornelius, zoon van Geerlof Haak en Antje van Eik, beiden wonende te Wilnis.
  Getuige Trijntje van Eik, huisvrouw van Jan van den Broek te Waverveen.
570. Gerrit Willemsz OUTSHOORN,
Zoon van Willem Gerritsz Outshoorn [nr. 1140] en Geertje Jans Oudenes [nr. 1141], gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 14 augustus 1709, lidmaat Geref. kerk, vertrok op 21 juni 1770 met attestatie van Noorden naar Zevenhoven, overleden aldaar op 10 januari 1783, oud 73 jaren.
Gehuwd (1) te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 14 november 1734 met Annitie Arise SAMPSON.
Gehuwd (2) te Zevenhoven op 19 april 1772 met Neeltjie Maartense GOETHARD, [zie nr. 515-d], gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 3 september 1724, lidmaat Geref. kerk, overleden te Mijdrecht op 21 juli 1801, oud 76 jaren, eerder weduwe van Pieter BLOM, dochter van Maarte Jansz Goedhard en Barber Thijsse Fokker.
Neeltje huwde (3) te Mijdrecht in de Geref. kerk op 1 mei 1791 met Gijsbert STOFBERG, eerder weduwnaar van Grietje Borst.


Reghthuijs in Nieuwkoop, gebouwd in 1628.
Tot 1933 in gebruik als gemeentehuis.
De kelder deed in vroegere tijden dienst
als gijzelkamer en gevangenis.

DOOPREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 14 augustus 1709:
't kind van Willem Gerritsz Outshoorn en Geertje Jans Oudenes (thans zijnde ondertrout en haar houwelijks geboden wort afgeroepen) met name Gerrit, getuigen Gijsbert en Marretje Jans Oudenes.

DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 3 september 1724:
Neeltjie, dochter van Maarte Goethard en Barbera Teijse Focker.

TROUWREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 14 november 1734:
Gerrit Willemsz Outshoorn JM en Annetje Aries Sampson JD, beide van Nieuwkoop zijn bij ons in O.T. opgenomen den 22 oktober en in onze kerk getrouwt den 14 november.

NOTARISAKTE (G.van Bork), Mijdrecht, 12 december 1766, nr. 695:
Scheijdinge tusschen de erfgenamen van Maarte Goedhart.
Compareerden Cornelis Kruijsheer, als in huwelijk hebbende Weijntje Goethart, Pieter Vink als in huwelijk hebbende Trijntje Goethart, Hendrik Kroese als gehuwt met Aartje Goethard, Pieter Blom in huwelijk hebbende Neeltje Goethard, Heijt van Dam in huwelijk hebbende Grietje Goethard, Jan Adriaans Brouwer in huwelijk hebbende Geertje Goethart, en nog denselven caverende en zig sterk maekende voor Jan en Thijs Goethart, voorts Claas Jansz Fuijk in huw. hebbende Marritje Goethart, zijnde den eerste comparant woonende onder Nieukoop, den 2e, 3e en 4e comparant wonende onder dese gerechte, de vijfde te Gerverskoop, de sesde en sevende sijn onder Mijdrecht woonagtig, te kennen gevende dat den comparanten schoonvader, wijlen Maarten Goethart in de maand oktober jongstleden dese werelt was komen te overlijden, tot zijne eenige kinderen en Erfgenaemen ab intestato heeft nagelaeten.
Dat zij comparanten in qualite voorts onder elkanderen met volkomen ze... hebben verdeelt de .........de goederen bijn den gemelten Maarte Goethart nagelaeten, uijtgezondert zeekere opstal staende op Westveen en het welk de comparanten ijder in qualite voortz:
bij dezen verclaarde aan te deelen en toe te .....en aan voorn: Hendrik Kroese als man en voogd over sijn Huijsvrouw meergemelte Aartje Goethart, mits dat hij ook tot zijn lasten zal neemen te voldaen sodanige somma van vier en sestig gulden, als waar mee de voorsegde opstal is belast.
Zoo als denselve Hendrik Kroes dan ook verclaarde aantenemen met belofte van de verdere Comparanten daar vrij te zullen ...demneren en bevrijden kost en schadeloos houden zoo in als buijten Rechten.
Met alle 't welke de gezamentlijke comparanten verclaaren de nalatenschap van haar hem schoonvader en vader geschijden en verdeelt te hebben, mitsgaders ider zijnne portie van 't beloop derselve ter zomma van sestien guldens 4 stuijvers te hebben ontfangen.

ONDERTROUWREGISTER, Zevenhoven, Geref. kerk, 31 maart 1772, inv. 83, blz. 31:
31 Maart Angetekend.
Gerrit van Oudtshoorn Weduwnaar van Annetje Arendsen Sansom,
Met
Neeltje Meertensen Goedhart Weduwe van Pieter Blom.

ONDERTROUWREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, 4 september 1772:
Volgens betoog van Zevenhoven is hier ondertrouw opgenomen.
Gerrit Oudshooren, weduwnaar van Annigje Arijsen Jansen, wonende onder Zevenhoven & Neeltje Goedhart, weduwe van Pieter Blom, wonende onder Meijdrecht.
Gehuwd den 19 April.

ONDERTROUWREGISTER, Mijdrecht, 15 april 1791:
Gijsbert Stofberg, weduwnaar van Grietje Borst & Neeltje Goethart, weduwe van wijlen Gerrit Oudshoorn, beijde woonende alhier.
Getrout 1 mei 1791.

REGISTER INHOUDENDE 'S LANDS REGT OP HET BEGRAVEN, over Zevenhoven & Noorden, 10 januari 1783:
Joost Oudshoorn geeft aan 't Lijk van zijn Vader gen: Gerrit Oudshoorn onder den Classes van ses gulden..................6:-:-.
[w.g.] Joost Oudshoorn.

571. Annitie Arise SAMPSON,
Dochter van Arij Joosten Sampson [nr. 1142] en Marrigje Abrams van Breemen [nr. 1143], gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 29 maart 1715, overleden te Noorden op 22 februari 1768, begraven in de kerk op 24 februari, oud 52 jaren.

DOOPREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 29 maart 1715:
Een kind Ari Joosten Sampson en Marretie Abrahams sijne h.v. met naeme Annitie.
Getuijge Marretie Joosten Sampson.

IMPOST OP BEGRAVEN, Zevenhoven, 22 februari 1768:
Gerrit Outshoorn a Noorden geeft aan 't Lijk van zijn Vrou Annigje Arisz: Sansom onder de Classes van drie gl.: f 3-:-:

BEGRAAFREGISTER, Noorden, 24 februari, 1768:
Antje Ariense Samsom, huijsvrouw van Gerrit Oudshoorn. In de kerk.

KINDEREN VAN GERRIT OUTSHOORN EN ANNITIE SAMPSON:
 1. Willem Outshoorn,
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 18 februari 1735, overleden voor 18 november 1736.

  DOOPREGISTER, Nieuwoop, Geref. kerk, 18 februari 1735:
  Het kindt van Gerrit Willemsz: Outshoorn en Annetje Ariesz: Sampson, getuijge was Annetje Willems Outshoorn, de naem van 't kindt was Willem.

 2. Willem Outshoorn,
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 18 november 1736, overleden na 1796.
  Gehuwd te Mijdrecht in de Geref. kerk op 25 april 1773 met Elsje Nap, gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 18 december 1735, overleden te Uithoorn aan de Boterdijk, begraven te Kudelstaart op 31 augustus 1796, oud 59 jaar, dochter van Jan Pietersz Nap en Bastiaantje Theunisse Stout, eerder weduwe van Jacobus Meertensz van der Greft, waarschijnlijk een zoon van Marten Klaasz van der Gragt en Wijntje Jacobs Munnik.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 18 december 1735:
  Elsje, dochter van Jan Pieterze Nap en Bastiaantje Theunisse Stout.
  Getuige Lijsbet Willemse de Vlieg.

  DOOPREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 18 november 1736:
  Het kindt van Gerrit Willemsz: Outshoorn en Annetje Aries Sampson, getuige Annetje Willems Outshoorn, de naam van 't kindt was Willem.

  ONDERTROUWREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, 24 augustus 1755:
  Eerste Voorstel: Jacob Meertze van der Grefft, Meerderjarige Jongman, met Elsie Jansz Nap, Jongedogter.
  Beijde woonend onder Mijdreght. Getuijge Jan Nap.

  ONDERTROUWREGISTER, Zevenhoven, Geref. kerk, 9 april 1773, inv. 83, blz. 32:
  9 April Aangetekend.
  Willem Gerritz Oudshoorn, J.M. gebooren van Nieuwkoop en wonende onder Zevenhoven,
  met
  Elsje Nap, wede van Jacob van der Greft, gebooren onder Noorden, woonagtig onder Mijdrecht.

  ONDERTROUWREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, 9 april 1773:
  Willem Gerritsze Oudshoorn, geboren van Nieuwkoop en wonende onder Zevenhoven & Elsje Nap, laatst weduwe van Jacob van der Greft.
  Getrouwd 25 april.

  BEGRAAFREGISTER, Kudelstaart, 31 augustus 1796:
  Elsje Nap, huijsvrouw van Willem Oudshoorn, aan de Boterdijk.

  OPMERKING:
  Mogelijk is dit de Willem Outshoorn die in 1807 in Aarlanderveen overleed.
  Dirk Corn: van Leeuwen, die een graf liet maken, is de echtgenoot van Annigje Oudshoorn, die zijn nichtje zou kunnen zijn !

  KIND UIT HET HUWELIJK VAN JACOBUS MEERTENSZ VAN DER GREFT EN ELSJE NAP:
  1. Maarten Jacobsz van der Greft, zie nr. 257-a.
   Gedoopt te Mijdrecht in de Geref. kerk op 23 november 1755, overleden aldaar op 5 september 1789, oud 33 jaar.
   Gehuwd te Mijdrecht in de Geref. kerk op 24 november 1786 met Grietje Brouwer, geboren te Mijdrecht ca. 1764, aanvankelijk doopsgezind, op 5 mei 1793 gedoopt in de Herv. kerk te Mijdrecht, overleden aldaar op 13 september 1796, oud ca. 32 jaar, dochter van Jan Ariensz Brouwer en Geertje Martens Goedhart.
   Grietje huwde (2) te Mijdrecht in de Hervormde kerk op 14 november 1790 met Jan Schipper, geboren te Oudhuizen, gedoopt te Wilnis op 25 december 1757, Ned. Hervormd, overleden na 3 januari 1841, zoon van Gerrit Hendriksz Schipper en Cornelia Janse van der Vecht.
 3. Arie Outshoorn,
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 2 augustus 1739, Ned. Hervormd, woont in 1766 te Bodegraven en in 1767 te Nieuwkoop, overleden na 1789, mogelijk in Zwammerdam of Nieuwkoop.
  Gehuwd te Bodegraven op 2 november 1766, ondertrouw aldaar op 29 juni 1766 met Neeltjen Vermeij, gedoopt te Noorden in de Rooms-Kath. kerk op 19 mei 1734, Rooms-Katholiek, dochter van Jan Vermeij en Marrigje Willems de Jong.

  DOOPREGISTER, Noorden, Rooms-Kath. kerk, 19 mei 1734:
  Neeltjen dogter van Jan Vermeij en Marrigje Willems de Jong.
  De peter is Willem Vermeij, de petije Emmigje Vermij. 19 Meij.

  DOOPREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 2 augustus 1737:
  Het kindt van Gerrit Willemsz Outshoorn en Annetje Sampson, getuige was Elsje Sampson, de naam van 't kindt was Arie.

  TROUWREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 29 juni 1766:
  Aangeteekent 29 dito (Junij) 1766.
  Arie Gerritsz Oudshoorn, J.M. gebooren te Nieuwkoop, en wonende alhier (zijnde van de Gereformeerden Religie) en Neeltje Jansd Vermij, J.D. gebooren te Noorden onder Nieuwkoop Zijnde van de Roomsche Religie.
  Hebbende hun geboden van Zes tot Ze... weeken gegehad volgens Placcaet.
  Alhier getrouwt 2 November.

 4. Elsje Outshoorn,
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 22 januari 1741.

  DOOPREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 22 januari 1741:
  Het kindt van Gerrit Willemsz: Outshoorn en Annetje Aries Sampson, getuijge was Marretje Abrahams van Breemen, de naam van 't kindt was Elsje.

 5. Cors Outshoorn,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 15 juli 1742, begraven te Thamen op 13 augustus 1787, oud 45 jaar.
  Ondertrouw te Zevenhoven in de Geref. kerk op 26 maart 1773 met Aaltje Nap, geboren bij de Kromme Meijert onder Uithoorn, gedoopt te Thamen in de Geref. kerk op 31 december 1747, vermeld als lidmaat van de Geref. kerk te Zevenhoven op 27 september 1790, overleden te Mijdrecht op 4 november 1820, oud 72 jaren, dochter van Willem Pietersz Nap en Cornelia Aris Vlot.
  Aaltje huwde (2) te Thamen op 11 mei 1788, ondertrouw te Zevenhoven met Martinus van den Berg, geboren te Woerden, vermeld als Geref. lidmaat te Zevenhoven op 27 september 1790.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 15 juli 1742:
  Cors, zoon van Gerrit Outshoorn en Annitje Sampson.
  Getuige Geertje Janse Oudenes, huijsvrouw van Willem Outshoorn.

  DOOPREGISTER, Thamen, Geref. kerk, 31 december 1747:
  Geboren aan de Kromme Meijert onder den Uijthoorn, Aaltje, dochter van Willem Nap en Kornelia Aris Vlot.

  ONDERTROUWREGISTER, Zevenhoven, Geref. kerk, 26 maart 1773, inv. 83, blz. 32:
  26 Maart Aangetekend.
  Kors Gerritsen Oudshoorn, J.M. gebooren onder Noorden en woonende onder't Blokland, onder Zevenhooven,
  met
  Aaltje Willemsen Nap, J.D. gebooren onder't Blokland en woonende aldaar, behoorende onder Zevenhoven.

  BEGRAAFREGISTER, Thamen, Geref. kerk, 13 augustus 1787:
  Begraven in de kerk, Kors Outshoorn.

  ONDERTROUWREGISTER, Zevenhoven, 26 april 1788, inv. 83, blz. 41:
  26 van April Aangetekend.
  Martinus van den Berg J.M. gebooren te Woerden en woonagtig te Amstelveen,
  Met
  Aaltje Nap Weduwe van Kors Oudshoorn, gebooren en woonende onder 't Stichtse gedeelte van onse gemeente Zevenhoven, &
  hebben hunne voorstellingen gehad 27 van April en 11 van Maij 1788.
  En zijn te Thamen aan den Uithoorn getrouwt 11 van Maij.

 6. Cornelia Outshoorn,  zie nr. 285.
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 2 november 1744, overleden te Nieuwer-Amstel in het kraambed, begraven aldaar op 28 april 1781, oud 36 jaar.
  Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 16 april 1772 met Gerrit Haak, geboren in onecht, gedoopt te Zegveld in de Geref. kerk op 19 januari 1744, overleden te Buitenveldert op 23 november 1798, begraven te Nieuwer-Amstel op 25 oktober 1798, oud 54 jaar.
  Gerrit Haak huwde (2) te Nieuwer-Amstel in de Geref. kerk op 4 augustus 1782 met Lijsje Burggraaf, geboren te Noord-Waddinxveen, gedoopt in de Geref. kerk te Koudekerk op 19 oktober 1756, Gereformeerd, overleden te De Schinkel (Nieuwer-Amstel) op 1 mei 1809 en aldaar begraven op 4 mei 1809, oud 52 jaar, dochter van Arij Cornelissen Burggraaf en Anna Jansdr Ramp.
 7. Jan Gerritsz Outshoorn,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 16 april 1747, overleden te Oudhuizen-Wilnis op 20 mei 1808, oud 61 jaar.
  Gehuwd (1) te Oudhuizen-Wilnis in de Geref. kerk op 24 september 1775 met Aaltje Zaal, gedoopt te Kamerijk in de Geref. kerk op 27 maart 1740, begraven te Oudhuizen op 1 november 1782, oud 42 jaar, dochter van Leendert Zaal en Marrigjen Groenenveld, eerder weduwe van Leendert van Creuningen.
  Gehuwd (2) te Vinkeveen in de Geref. kerk op 2 november 1783 met Neeltje Plomp, geboren te Kockengen ca. 1750, eerder weduwe van Jan Gijsen.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 16 april 1747:
  Jan, zoon van Gerrit Outshoorn en Annetje Arentz Samson.
  Getuijge Annetje Willems Oudshoorn.

  ONDERTROUWREGISTER, Zevenhoven, Geref. kerk, 9 september 1775, inv. 83, blz. 33:
  9 Sept Aangetekend.
  Jan Gerritsz Oudshoorn, M.J.M. geboortig van Noorden & wonende aan de Hoef onder Zevenhoven,
  Met
  Aaltje Leendertz Zaal weduwe van Leendert van Creuningen, geboortig van Camerik en wonende in Outhuizen.

  ONDERTROUWREGISTER, Wilnis, Geref. kerk, 8 september 1775:
  Jan Gerritsz Outshoorn, meerderjarige JM afkomstig van Noorden en wonende aan de Hoef onder Zevenhoven en Aaltje Leenderts Zaal, weduwe van Leendert van Creuningen, geboren van Camerik en wonende te Oudhuizen.
  Getrouwd 24 september.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Transport Acten, vol. nr. 102, Nieuwkoop en Noorden, 30 november 1776:
  Lammert de Rooij en Jan Gerritse Outshoorn verkopen aan Dirk de Rooij "Een Erfje, off teeltuijntje groot omtrent 70 a 80 Roeden, leggende te Noorden onder Nieukoop" voor de somma van 100 gulden.

  BEGRAAFREGISTER, Oudhuizen, 1782:
  Aaltje Leenderts Zaal, begraven 1 november 1782.

  ONDERTROUWREGISTER, Oudhuizen, Geref. kerk, 18 oktober 1783.
  Huwelijkse Geboden.
  Jan Outshoorn, weduwnaar van Aaltje Zaal, geboren te Noorden en wonende onder Oudhuizen & Neeltje Plomp, weduwe van Jan Gijsen, geboren te Kockengen en wonende te Vinkeveen.
  Getrouwd te Vinkeveen 2 november 1783.

  TROUWREGISTER, Vinkeveen, Geref. kerk, 2 november 1783.

  BEGRAAFREGISTER, Oudhuizen, 20 mei 1808:
  Jan Oudshoorn, 64 jaren, gehuwd, nalatende 2 kinderen.
  Aangifte 20 mei, begraven 21 mei 1808.

 8. Joost Oudshoorn,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 9 maart 1749, vermeld als Geref. ouderling te Zevenhoven in 1793 en 1803, van beroep bouwman, overleden na 1824.
  Gehuwd te Mijdrecht in de Geref. kerk op 7 april 1775 met Marrijtje van Vliet,
  geboren te Zegveld ca. 1755.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 9 maart 1749:
  Joost, zoon van Gerrit Oudshoorn en Annetje Ariens Sampson.
  Getuijge Marritje Abrahams van Breemen.

  ONDERTROUWREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, 7 april 1775:
  Joost Oudshoren, jongm., geboren van Noorden en wonende aan den Hoef & Marretie van Vliet, jonge D. geboortig van Zegveld en wonende aan den Hoef.
  Getrouwd.

  GETUIGE:
  Joost was tot op hoge leeftijd getuige bij geboorten van zijn kleinkinderen.

 9. Geertje (Geertruij) Outshoorn,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 14 november 1751, Geref. lidmaat, begraven the Thamen op 9 mei 1780, oud 28 jaar.
  Gehuwd te Thamen in de Geref. kerk op 25 oktober 1772 met Pieter Nap, geboren in 't Blokland onder Zevenhove, gedoopt te Mijdrecht in de Geref. kerk op 1 december 1737, lidmaat Geref. kerk, Schepen van Uithoorn in 1769 en 1777, overleden te Thamen op 29 mei 1815, oud 77 jaar, zoon van Willem Pietersz Nap en Cornelia Aris Vlot.
  Pieter Nap huwde (2) te Thamen in de Geref. kerk op 3 april 1785 met Maria Janse in 't Veld, geboren te Wilnis in 1754, overleden te Uithoorn op 5 februari 1827, oud 73 jaar, eerder weduwe van Dirk van der Burg, dochter van Jan in 't Veld en Alida van Dam.

  DOOPREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, 1 december 1737:
  ........................................ Moeder Cornelia, de peet Willemina, naam kind Pieter.
  [door waterschade vrijwel onleesbare akte]

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 14 november 1751:
  Geertje, dochter van Gerrit Outshoorn en Anitje Sampson.
  Getuijge Aaltje Outshoorn.

  TROUWREGISTER, Thamen, Geref. kerk, 25 oktober 1772:
  Na betoog van Zevenhoven, Pieter Nap, meerderjarige JM, geboren en wonende in 't Blokland onder Zevenhoven & Geertje Oudtshoorn minderj. JD, geboren te Noorden en wonende onder Zevenhoven.

  BEGRAAFREGISTER, Thamen, Geref. kerk, 9 mei 1780:
  Geertje Oudshoorn, huijsvrouw van Pieter Nap.

  TROUWREGISTER, Thamen, Geref. kerk, 3 april 1785:
  Op betoog van Zevenhoven hier getrouwd: Pieter Nap, weduwnaar van Grietje Oudshoorn, geboren en wonende onder Zevenhoven & Maria in 't Veld, weduwe van Dirk van der Burg, geboren te Wilnis en wonende onder Zevenhoven.

  NOTARISAKTE, Mijdrecht (Gijsbert van Bork), 24 november 1789, nr. 38, blz. 195:
  Voogdijstelling:
  Na het overlijden van zijn vrouw Geertruij Gerritze Oudshoorn, zijn verscheidene toeziend voogden, zowel van de kant van de moeder als van de kant van de vader overleden; bovendien is ook nog een der minderjarige kinderen van Pieter Nap en Geertruij komen te overlijden.
  Nap stelt derhalve voor 5 voogden van beider kanten te benoemen, die bovendien elkaar kunnen opvolgen. Beginnende met zijn zoon Gerrit, benoemt hij van vaderszijde Arij Deeken [zwager], Martinus van den Berg [zwager], Cornelis Gerritze van Veen [zwager], Cornelis van der Schelling en Aart Muijlwijk en van moederszijde haar 5 broers Willem, Arij, Jan , Joost en David Oudshoorn.

  BEGRAAFREGISTER, Thamen, Geref. kerk, 29 mei 1815:
  Pieter Nap, Nr. 83 in de kerk.

  OVERLIJDENSAKTE, Uithoorn, 6 februari 1827, nr. 8:
  Maria in 't Veld, overleden op 5 februari, oud 72 jaar, wonende en overleden te Uithoorn, geboren te Wilnis, dochter van Jan in 't Veld en Alida van Dam, beiden overleden, zijnde de overledene weduwe van Pieter Nap.

 10. David Outshoorn,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 17 oktober 1756, Gereformeerd lidmaat in Zevenhoven op 1 april 1779, overleden te Zevenhoven ca. 1796, oud ca. 40 jaar.
  Gehuwd te Zevenhoven in de Geref. kerk op 24 januari 1790 met Ariaantje Bongenaar, geboren te Kamerijk ca. 1760, overleden ca. 1803, waarschijnlijk te Zevenhoven, oud ca. 43 jaar, dochter van Arie Cornelisz Bongenaar en Neeltje Hendriks Blad, ook Van Bladeren genoemd.
  Ariaantje Bongenaar huwde (2) te Kamerik in december 1797 met Arie Versloot, geboren te Ter A ca. 1765, overleden te Zevenhoven op 3 maart 1806, oud ruim 40 jaar.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 17 oktober 1756:
  David, zoon van Gerrit Outshoorn en Annigje Sampson.
  Getuijge Marijje Outshoorn, huijsvrouw van Abram Samson, wonende onder Nieuwkoop.

  ONDERTROUWREGISTER, Zevenhoven, Geref. kerk, 8 januari 1790, inv. 83, blz. 42:
  8 van Jan: aangetekend.
  En zijn door mij alhier getrouwt den 24 van Jan: 90.
  David Oudshoorn J.M. gebooren te Noorden en wonende onder Zevenhov.
  Met
  Ariaantje Bongenaar J.D. gebooren onder Kamerik en woonende te Zevenhoven.
  Voorst: 10 Jan: 17 dito 1790.

  ONDERTROUWREGISTER, Zevenhoven, 19 november 1797:
  Huwelijksbetoog gegeven aan Arie Versloot, meerderjarige JM, geboren van der A en woonachtig te Kamerik om aldaar te mogen trouwen met Ariaantje Bongenaar, weduwe van David Oudshoorn, geboren van Kamerik en wonende alhier aan de Jonker onder Zevenhoven.

  LIJKREGISTER, Zevenhoven, 7 maart 1806:
  Arie Versloot, overleden 3 maart, ruijm 40 jaar, wonende aan de Jonker onder Zevenhoven, gehuwd met Jannitje van der Ham, bevoren met Ariaantje Bongenaar, 2 kinderen uijt zijn voorige Huwelijk verwekt.

572. Gijsbert STUURMAN,
Zoon van Cornelis Jansz Stuurman [nr. 1144] en Marigje Roele [nr. 1145], geboren te Nederblokland, gedoopt in de Geref. kerk te Ottoland op 11 januari 1722, woont in 1787 in een boerenwoning in de Hornmeer tussen Aalsmeer en Kudelstaart, overleden te Aalsmeer op 6 januari 1795, oud 72 jaar.
Gehuwd te Bodegraven in de Geref. kerk op 25 februari 1759 met Cornelia (Neeltje) BOSMAN.

OPMERKING:
Zie ook: Genealogieen uit de Alblasserwaard in de 16e en 17e eeuw, afd. H. 70 (Stierman).
[inventaris Bibliotheek Ons Voorgeslacht, 205]

DOOPREGISTER, Ottoland, Geref. kerk, 11 januari 1722:
Getuige Sijchje Roelen.

TROUWREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, den 10 Februarij 1759:
In ondertrouw opgenomen Gijsbert Stierman, J:M: Geboren te Nederblokland, thans woonagtig alhier, met Cornelia Bosman, J:D: Geboren en wonende ook alhier.
Dese haare 3 huwel: voorstellingen onverhind: gehad hebbende, sijn alhier Getrouwt den 25 Februarij.

NOTARISAKTE (N. Regeer), Aalsmeer, 5 december 1787, nr. 823:
Notariaale Verklaaring:
Op Huijden den 5 December 1787 compareerde voor mij Nicolaas Regeer, openbaar Notaris bij de Edele Hove van Holland geadmitteerd int dorp van Aalsmeer residerende ter presentie van de hiernagenoemde getuijgen Gijsbert Stuurman, oud 64 Jaaren en Pieter van Eijk, oud 50 Jaaren, bijde woonende inde polder genaamt de Hornmeer geleege onder deese banne dewelke verklaarde ten versoeke van de Heer Pieter van der Sprang als gestelde opsigter van de Voorse polder hoe waar is dat Maarte Boot meede woonende in de Voorse polder van dit najaar heeft gehad een zes roede Barg met Hooij bij hun geschat op Honder en vijftig duijzend pond hooij.
Item van de Heer van der Sprang de versoeker in dese vijftig duijzend pond hooij meede staande in de gemelde polder.
Item van Gijs Groeneveld insgelijks woonende inde Voorse polder tienduijzend pond hooij, al het welke bij de inrukking en doorlukking van de Militie van Zijne Majesteijt den Koning van Pruijssen onder Commando van Zijne Hoogheijd den Hertog van Brunswijk Lunenburg te Cudelstaart het selve hooij van de twee Eerste gemelde persoonen, Maarte Boot en Pieter van der Sprang int geheel en al uijt de Bargen is gehaald en vervoerd en van Gijs Groeneveld ten deelen geschat op zoo veel hooij als hier boven is gemeld.
Gevende voor Redenen van Wetenschap dat al het vorenstaande bij hun Comparanten als bewoonders van de naaste bijgelege boerenwooningen het selve genoegsaam dagelijks hebbe gesien en wel terdeege hebben gereflekteerd, zijnde over zulx bereijd als het opgegevene de regte waarheijd sijnde in die zij Comparanten het voorenstaande met solemneele Eeden te bevestigen.
Aldus gedaan ende gepasseerd ter presentie van Jan Zegstro en Teunis Meijer als getuijgen hiertoe versogt.
[w.g. Gijsbert Stuurman, Pieter van Eijk, Jan Segstroo, Teunis Meijer, quod Attestor N. Regeer.]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Zwammerdam 1792-1797, inv. nr. 31, blz. 124, 7 mei 1794:
Landtransactie.
[Gijsbert Stuurman vermeld als belendend landeigenaar, wonende aan de zuidkant van het Broekveld in Zwammerdam]

BEGRAAFREGISTER, Aalsmeer, 6 januari 1795:
Kerk GK N.28, Gijs Stuurman, onder de classis f 6.-, het kerkeregt f 3.-

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Zwammerdam 1798-1801, inv. nr. 32, blz. 57v, 5 september 1799:
Landtransactie tussen twee inwoners van Sluipwijk.
[Gijsbert Stuurman vermeld als belendend landeigenaar]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Zwammerdam, inv. nr. 34, blz. 44v, 23 augustus 1805:
Leendert Stierman, enige nagelaten zoon van Gijsbert Stierman, wonende te Aalsmeer, verkoopt aan Adrianus Zuiderveld, koopman onder Aarlanderveen, twee percelen land in het Broekveld buiten de veenderij, groot 2 morgen 2 hond, srekkend van de Oud Bodegraafsedijk tot in Oud Reeuwijk, belend ten oosten A. Staats en ten westen Maarten Hofland; nog 8 morgen 50 roeden, gelegen als het vorige, strekkend van de Oud Bodegraafsedijk tot de Wonnewetering, belend ten oosten de kinderen van K. Van der Neut ten ten westen Dirk Tuil.
Laatste eigendomsbrief van 7 mei 1788.
Koopsom 500 gulden.

573. Cornelia (Neeltje) BOSMAN,
Dochter van Leendert Jillisze Bosman [nr. 1146] en Beatrix Japikse Verboom [nr. 1147], geboren in de Waarlandsche polder, gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 20 december 1722, overleden na 1787.

DOOPREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 20 december 1722:
Is gedoopt een kindt van Leendert Jillisz Bosman en Beatrix Jacobsdr Verboom woonende in de Waarlandsche polder, en is het kindt gent. Cornelia.

DOOPGETUIGE:
Op 28 januari 1787 in de Geref. kerk te Aalsmeer van Gijsbert, zoon van Leendert Stierman en Willempje Ramp (peet Cornelia Bosman).


Gedeelte van de kaart van Rijnland van Floris Balthasarsz van Berckenrode uit 1615.

KINDEREN VAN GIJSBERT STUURMAN EN NEELTJE BOSCHMAN:
 1. Cornelis Stierman,
  Gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 2 december 1759, overleden voor 1795.

  DOOPREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 2 december 1759:
  Den 2 Decemb: Cornelis............Ouders...........Gijsbert Stierman, Cornelia Bosman.
 2. Marrigje Stierman,
  Gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 28 juni 1761.

  DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 28 juni 1761:
  Marrigje, dochter van Gijsbert Stierman en Cornelia Bosman.
  Getuige Lijsje de Lange.
 3. Cornelis Stuurman,
  Gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 21 november 1762, overleden voor 1795.

  DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 21 november 1762:
  Cornelis, zoon van Gijsbert Stuurman en Cornelia Bosman.
  Getuige Maria Bosman.
 4. Leendert Stuurman,  zie nr. 286.
  Gedoopt te Zwammerdam in de Herv. kerk op 7 oktober 1764, van beroep bouwman, veeboer, overleden te Aalsmeer op 15 mei 1821, oud 56 jaar.
  Ondertrouw te Sluipwijk in de Geref. kerk op 26 februari 1786 met Willemtje Ramp, gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 30 september 1764.
574. Willem Jansz RAMP,
Zoon van Jan Pietersz Ramp [nr. 1148] en Marrigje Willems de Wit [nr. 1149], gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 16 augustus 1736, van beroep daggelder, overleden te Aalsmeer op 19 februari 1814, oud 77 jaar, van de Armen begraven.
Gehuwd te Waarder in de Geref. kerk op 13 juni 1762, ondertrouw te Waarder en te Oudewater in de Geref. kerk op 28 mei, met Annigje Gijsen VERHOEK.

DOOPREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 16 augustus 1736:
Willem, zoon van Jan Pieterz Ramp en Marrigje Willemsz de Wit.

NOTARISAKTE, Woerden, inv. 8646, blz. 22, 15 mei 1749:
Willem Jansz Ramp, erfgenaam bloedverwant.

NOTARISAKTE, Woerden, inv. 8647, blz. 26 en 27, 22 mei 1750:
Willem Jansz Ramp, erfgenaam bloedverwant.

ONDERTROUWREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 28 mei 1762:
Willem Janse Ramp, JM, woonachtig onder Oudewater & Annigje Gijsen Verhoek, JD, wonende in de Ruige Weide.
Gehuwd den 13 juni.

ONDERTROUWREGISTER, Oudewater, Geref. kerk, 28 mei 1762:
Op 28 Meij 1762 zijn te Waarder ondertrouwt en zijn, ook hier, onverhindert, voorgestelt
Willem Jansse Ramp, J:M: en Anniggie Gijse Verhoek, J:D:
[in kantlijn: zijn met acte van verlof van 13 Junij 1762 te Waarder getrouwt]

PROTOCOLLEN, Zwammerdam, inv. 30, blz. 58, 23 september 1783:
Willem Ramp, zoon van Marretje de Wit, eerder weduwe van Jan Pietersz Ramp en Arij Jansz Boer, wonend onder de Lange Weide, met procuratie van zijn moeder, procuratie voor Arien Vermeij, schout van de Lange Weide dd 19 september 1783, verkoopt aan Dirk Tuijl, wonend te Sluipwijk, 4 morgen 450 roeden land in het Broekveld, strekkend van de Oud Bodegraafsedijk tot aan de Weldijk, belend ten oosten [niet vermeld} en ten westen Johannis van Weijmen.
Koopsom 300 gulden.

REGISTRE CIVIQUE, Aalsmeer, 1811:
Nr. 449, Willem Ramp, geboren op 26 juli 1736.

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 19 februari 1814, nr. 10:
In het jaar 1814 den negentienden der maand Februarij Compareerde voor ons Burgemeester te Aalsmeer Departement Zuiderzee, Gijs Visser, armvader & Jan Poeleman, Buurman, welken mij verklaarden dat den negentienden dezer des morgens vijf uren in het Huis N. 187 Wijk Dorp is overleden Willem Ramp, oud 78 jaren, geboren te Bodegraven, Daggelder, Weduwenaar van wijlen Antje Verhoek, Zoon van wijle Pieter Ramp en van wijle Pietertje Pieterse en hebben de Declaranten deze acte nadat hun deszelve was voorgelezen nevend ons onderteekend.

575. Annigje Gijsen VERHOEK,
Dochter van Gijsbert Sijmensz Verhoek [nr. 1150] en Crijntje Cornelisse Verheul [nr. 1151], gedoopt te Ouderkerk aan de IJssel in de Geref. kerk op 22 oktober 1741, overleden te Aalsmeer op 14 juni 1806, oud 64 jaar.

DOOPREGISTER, Ouderkerk aan de IJssel, 22 oktober 1741:
Annigje, dochter van Gijsbert Sijmensze Verhoek en Crijntje Cornelisse Verheul.

BEGRAAFREGISTER, Aalsmeer, 14 juni 1806:
Antje Verhoek (bejaard).

KINDEREN VAN WILLEM RAMP EN ANNIGJE VERHOEK:
 1. Jan Willemsz Ramp,
  Geboren te Papekop, gedoopt te Oudewater in de Geref. kerk op 17 april 1763.

  DOOPREGISTER, Oudewater, Geref. kerk, 17 april 1763, blz. 284:
  Ouders Willem Jansse Ramp, Anniggien Gijsbertze Verhoek, uijt Papekop.
  Kind Jan.
 2. Willemtje Ramp,  zie nr. 287.
  Gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 30 september 1764, overleden te Kudelstaart op 29 juli 1842, oud 77 jaar.
  Ondertrouw te Sluipwijk in de Geref. kerk op 26 februari 1786 met Leendert Stuurman, gedoopt te Zwammerdam in de Herv. kerk op 7 oktober 1764, van beroep bouwman, veeboer, overleden te Aalsmeer op 15 mei 1821, oud 56 jaar.
 3. Crijntje Ramp,
  Gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 25 januari 1767, begraven aldaar op 22 februari 1768, oud 13 maanden.

  DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 25 januari 1767:
  Crijntje, dochter van Willem Ramp en Annigje Verhoek.
  Getuige Crijntje Verheul.

  BEGRAAFREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 22 februari 1768:
  Begraven Krijntje Ramp, een kind van Wllem Ramp.
576. Mathias Jansz GEERLINGS,
Zoon van Joannis Geerlings [nr. 1152] en Joanna Jansens [nr. 1153], geboren te Heel (Limburg), gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 19 maart 1731, verdronken in de Maas bij Horn op 14 oktober 1765, oud 34 jaar, begraven op het Rooms-Kath. kerkhof van Heel op 16 oktober 1765.
Gehuwd te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 13 februari 1760 met Maria RAENDERAETS.

DOOPREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 19 martii 1731:
Mathias, filius Joannis Geerlingks et Joanna Jansens.
Susc. Lucas Rodrigo et Helena Nisen.

TROUWREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 13 februarij 1760:
Matthias Geerlings et Maria van den Raet.
Testes Piter Geenen et Josina Geerlings.

OVERLIJDENSREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 1765:
Die 14 octobris submersus est in jurisdictione Hornensi Matthias Geerlings et 16 hic in co (e) meterio sepultus.

577. Maria RAENDERAETS,
Dochter van Petrus Adolfsz Randeraet [nr. 1154] en Agnes Reulkens [nr. 1155], gedoopt te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 21 augustus 1733, begraven te Heel op de Rooms-Kath. begraafplaats op 1 juli 1781, oud 47 jaar.
Gehuwd (2) te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 9 april 1766 met Michael SMEETS, ook Michiel SMEETS, gedoopt te Echt in de Rooms-Kath. kerk op 3 oktober 1742, overleden te Heel, begraven aldaar op 25 april 1801, oud 58 jaar, zoon van Jacobus Smeets en van Helena Meuwissen.
Michiel huwde (2) te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 29 april 1783 met Margarheta SCHEPERS, ook Margaritha PETERS, gedoopt te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 14 september 1742, vermeld als landbouwster (1807), overleden te Heel op 18 juni 1833, oud 90 jaar.

DOOPREGISTER, Horn, Rooms-Kath. kerk, 21 augustus 1733:
Baptizata est Maria filia Petri Raenderaets et Agnetis Rulkens coniagum, susceperunt Henricus Raenderats et Maria u.. etc.

DOOPREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 14 september 1742:
Baptizata est Margarheta filia Henrici Schepers et Catharina Peters coniugum,
Susceptores Stephanus Peters et Gertrudis van Vlodrop noe Maria Meufels.

DOOPREGISTER, Echt, Rooms-Kath. kerk, 3 oktober 1742:
Michael, zoon van Jacobus Smeets en Helena Meuwissen.
Getuigen: Bartholomeus Meuwissen en Joanna van Kempen.

TROUWREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 9 april 1766:
Michael Smeets et Maria Randenraet, testes Leonardus Smeets et Hendrina Geerlings.

BEGRAAFREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 1 juli 1781:
Obiit Maria van der Raet, omnibus Ecclesia Sacramentis munita.

TROUWREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 29 aprilis 1783:
Contraxerunt matrimonium in facie Ecclesie praevijs tribus proclamationibus Michael Smeets baptisatus in parochia de Echt diocensis ruremondensis provincia Hollandaise et Margaritha Peters baptisata in hic parochia presentibus et testibus Jacobo Smeets et Cornelia Peters.

DOOPGETUIGE (Maria):
Te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 22 oktober 1764 van Anna Elisabeth, dochter van Henricus Geerlings en Helena van de Raet.
Te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 17 november 1765 van Maria Elisabetha, dochter van Henricus Geerlings en Helena van den Raet.
Te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 12 juli 1771 van Petrus, zoon van Henricus Geerlings en Helena van den Raet.

HUWELIJKSGETUIGE (Maria):
Te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 17 oktober 1759 van Henricus Geerlinghs en Helena van den Raet.

DOOPGETUIGE (Michiel):
Te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 4 augustus 1795 van zijn kleindochter Maria, dochter van Matthias Smeets en Maria Josepha Weilmotte (mede getuige Joanna Nelissen).

OVERLIJDENSREGISTER (index), Heel, Rooms-Kath. Parochie H. Stephanus, 25 april 1801:
Smeets, Michael, echtgenoot van Peters, Margarita.

OVERLIJDENSAKTE, Heel, 18 juni 1833. nr. 22:
Akte van Sterfte in het jaar 1833 den 18den der maand junij ten zes uren namiddag voor ons Peter Mathijs Haegeraets, Burgemeester, ambtenaar van den burgerlijken Stand der gemeente Heel, Provincie Limburg, District Roermond, Zijn verscheenen
Jan Delhoven, oud 46 jaren, Winkelier en Jan Adams, oud 73 jaren, Landbouwer, beiden wonende te Heel, naburen van de overledene, dewelke ons hebben verklaard
dat heden den 18den junij ten twee uren na middag Margarieta Peeters, oud 90 jaren, weduwe van wijlen Michiel Smeets is overleden in haar woonhuis binnen deze gemeente Heel, en hebben de Komparanten met ons na gedane voorlezing dese tegenwoordige Akte geteekend.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

KINDEREN VAN MATHIAS JANSZ GEERLINGS EN MARIA RAENDERAETS:
 1. Joanna Geerlings,
  Geboren te Heel, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 5 april 1760, van beroep dagloonster, overleden te Heel op 4 augustus 1840, oud 80 jaar.
  Gehuwd te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 2 augustus 1785 met Joannis Jacobsz Vissers, geboren en gedoopt te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 19 december 1764, van beroep daggelder, overleden te Heel op 21 juni 1836, oud 71 jaar, zoon van Jacobus Vissers en Helena Geraets.

  DOOPREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 5 aprilis 1760:
  Die 5 aprilis baptizata est Joanna filia legitma Matthia Geerlings et Maria Randenraet conjugum,
  Susceptores Joannes Geerlings et Hendrina Geerlings nomine Agnetis Rulkens.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke doopaantekening]

  DOOPREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 19 december 1764:
  Die 19 decembris baptisatus est Joannes filius legitimus Jacobi Vissers et Helena Geraets conjugum,
  Susceptores Anthonius Vechteling nomine Joannis Geraets et Maria Waeijen.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke doopaantekening]

  TROUWREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 2 augustus 1785:
  Joannes Vissers et Joanna Geerlings, beide alhier gedoopt.
  Susc: Joanna Vissers et Catharina Geerlings.

  VOLKSTELLING, Heel en Panheel, 1 januari 1830:
  Huis 36:
  Jan Vissers, 66 jaar, geboren te Heel, dagloner, RK, getrouwd met Joanna Geerlings, 71 jaar, geboren te Heel, RK.
  Inwonend is hun dochter Helena Vissers, oud 23 jaar, JD, RK.
  [Helena is in verwachting en trouwt op 3 februari 1830 met Peter Schreur, 33 jaar, geboren te Beegden; hun dochter Maria Petronella wordt op 6 mei 1830 geboren]

  OVERLIJDENSAKTE, Heel, 22 juni 1836, nr. 21:
  Akte van Sterfte in het jaar 1836 den 22sten der maand junij ten negen Uren voormiddag voor ons Peter Mathijs Haegeraets Burgemeester, ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Heel, Provincie Limburg district Roermond zijn verscheenen,
  Christiaan Cuijpers, Landbouwer van beroep, oud 69 jaren, en Peter Joannes Daniels, oud 30 jaren, doekwever van beroep, beide wonende te Heel, naburen van den overledenen, dewelke ons hebben verklaard
  dat op den 21sten dezer maand junij ten elf Uren namiddag Joannes Vissers, oud 72 jaren, dagloner van beroep, geboren te Heel, Zoon van Jacobus en van Maria Helena Geraets, echtgenoot van Joanna Geerlings is overleden in zijn woonhuis gelegen binnen deze Heel [!] en hebben de Comparanten met ons na gedane voorlezing deze tegenwoordige akte geteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Heel, 5 augustus 1840, nr. 32:
  Akt van Sterfte in het jaar 1840 den 5den dag der maand augustus om elf uren Voormiddag voor ons Joosten Servaes, Schepen der gemeente Heel en Panheel, Canton en arrondissement Ruremond provincie Limburg gedelegeert door het Collegie van Burgemeester en Schepen bij besluit van den 19de november 1836, ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemelde gemeente is verscheenen
  Wijnen Wijnand, oud 50 jaren, ackerman en Daniels Peter Joannes, oud 33 jaren, Lijnenweever, beijde woonende in onse gemeente Heel, naburen van den overleedenen, de welken ons hebben verklaart
  dat den 4den dag der maand augustus om negen uren namiddag is overleeden Geerlings, Joanna, oud 80 jaren, Sysinderse, woonende te Heel en gebooren aldaar den 5den april 1760, dogter van Mathijs en van Maria Randenraet, Weduwe van Vissers, Joannes in haar woonhuis gelegen in het dorp Heel en hebben de comparanten met ons geteekent na dat deselve aan hen alle door ons was voorgeleesen.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  KINDEREN:
  1. Petrus Matthias Vissers,
   Gedoopt te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 3 november 1785.
  2. Maria Vissers,
   Gedoopt te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 23 september 1787, overleden aldaar op 12 mei 1807, oud 19 jaar.
   Ongehuwd.
  3. Willemina Vissers,
   Gedoopt te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 2 oktober 1789, overleden aldaar op 21 december 1790, oud ruim 1 jaar.
  4. Joannes Vissers,
   Gedoopt te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 10 oktober 1791, mogelijk begraven aldaar op 18 mei 1805.
  5. Leonardus Vissers,
   Gedoopt te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 5 januari 1794, overleden aldaar op 27 februari 1794, begraven op het Rooms-Kath. kerkhof, oud 7 weken.
  6. Helena Vissers,
   Gedoopt te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 6 april 1795, overleden aldaar op 16 december 1795, 's-avonds begraven op het Rooms-Kath. kerkhof, oud 8 maanden.
  7. Jacobus Vissers,
   Gedoopt te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 20 januari 1797.
  8. Petrus Vissers,
   Gedoopt te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 3 december 1801, overleden aldaar op 10 januari 1804, oud 2 jaar.
  9. Heleene Vissers,
   Geboren te Heel op 27 november 1806, Rooms-Katholiek, overleden te Heel op 17 augustus 1889, oud 82 jaar.
   Gehuwd te Heel op 3 februari 1830 met Peter Schreurs, geboren te Beegden op 14 september 1796, Rooms-Katholiek, van beroep dagloner, dienstknecht, overleden te Panheel op 30 april 1870, oud 73 jaar, zoon van Arnoldus Schreurs en Petronilla Clerkx.
   Uit dit huwelijk negen kinderen: Maria Petronella, Arnold, Joannes, Peter Mathijs, 'een doodgeboren dochter', Jacobus Hubertus, Lambertus, Anna Maria en Jan Hubertus Schreurs.
 2. Petrus Geerlings, ook Pieter Geerlings,  zie nr. 288.
  Geboren te Heel, Limburg, gedoopt in de Rooms-Katholieke kerk aldaar op 8 augustus 1762, "migreerde" rond 1785 vanuit Limburg naar het meer welvarende Holland, van beroep tuinder, warmoezier, groenteboer, overleden te Bloemendaal op 25 februari 1830, oud 67 jaar.
  Gehuwd te Overveen in de Rooms-Katholieke kerk op 3 mei 1789 met Femmetje Wiegmans.
 3. Joannes Geerlings, ook Hannes Geerlings,
  Gedoopt te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 1 september 1764, verhuisde voor 1797 naar Overveen, van beroep warmoezier, begraven te Tettero (Overveen) op 7 juni 1803, oud 38 jaar.
  Gehuwd te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 1 oktober 1797 met Grietje Tuneman, geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 27 december 1770, van beroep tapster, overleden te Overveen (gem. Bloemendaal) op 14 november 1856, oud 85 jaar, dochter van Hendrik Tuneman en Regina Sloot.

  DOOPREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 1 september 1764:
  Die prima septembris baptisatus est Joannes filius legitimus Matthia Geerlings et Maria Randenraets conjugum,
  Susceptores Gerardus Geerlings et Helena Randenraets.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke doopaantekening]

  DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 27 Xbris 1770:
  Grietje.
  Parentes Hendrik Tuneman et Regina Sloot.
  Susc: Lucas Sloot et Geesje Tuneman.
  Overveen.

  TROUWREGISTER, Overveen, Schout en Schepenen, 14 september 1797:
  Hannis Geerlings, woonende te Tetterode zich in den Huwelijken Staat zulen begeeven met Margaretha Tuneman meede te Tetterode woonachtig heeft zich aangegeven in de Vierde Classis...............f 3.-
  Voor de Bruid............f 3.-

  TROUWREGISTER van Tetterode, Aalbertsberg en de Vogelezang:
  Op den 15e Septb 1797 is aangeteekend Johannes Geerlings, JM, gebooren uit het land van Luijk en woond te Tetterode en Margaretha Teuneman, JDr, gebooren en woond te Tetterode.
  Het 1e gebod den 17e Septb 1797, het 2e dito den 24e en het 3e den 1e Octb.
  Nadat ons gebleeken is dat hunne drie Huwelijksgeboden onverhinderd zijn gedaan zijn deselve door ons Ondergesz: Schout en Scheepenen van Tetterode, Aalbertsberg en de Vogelzang inden Huwelijken Staat bevestigd den 1e Octb. 1797.
  [Getekend] J: Dewaal Malefijt (schout), Joost Hulsebosch en Pieter van Geenen.

  TROUWREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 1 oktober 1797:
  Joannes Geerlings cum Margareta Teunemans in Facie Ecclesia.

  BEGRAAFREGISTER, Overveen, 1803:
  7 junij - Hannes Geerlings. Tettero, Grafbaar en Roef f 3:14:-.
  45 minuten luiden f 1:16:-.

  OVERLIJDENSAKTE, Bloemendaal, 15 november 1856, blz. 19:
  Heden den 15den November 1856, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Bloemendaal verschenen
  Jan Rijnierse, van beroep zonder, oud 61 jaren, wonende in deze Gemeente, bekende van de na te noemen overledene, en Jan Knijp, van beroep veldwachter, oud 48 jaren, wonende mede in deze Gemeente, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 14den dezer maand des namiddags ten vier ure, in het huis staande te Overveen B N. 34 in den ouderdom van 87 jaren is overleden Margaretha Tueneman, van beroep zonder, geboren en wonende in deze Gemeente, weduwe van Joannes Geerlings, dochter van Hendrik Tueneman en Gesina Sloot, beide overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  KINDEREN:
  1. Matthijs Geerling, tweeling,
   Gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 8 juni 1798, van beroep werkman, overleden te Haarlem op 17 januari 1847, oud 48 jaar.
   Ongehuwd.
  2. Francisca Geerling, tweeling,
   Gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 8 juni 1798, overleden aldaar op 9 februari 1873, oud 74 jaar.
   Gehuwd voor 1828 met Theodorus Eijsen, ook Theodorus Eijssen, geboren te Voorschoten ca. 1786, van beroep pletsmolenaar in Zoeterwoude (1828-1832), timmerman, woont in 1837 te Overveen, overleden aldaar in buurt B nr. 34 op 13 augustus 1850, oud 67 jaar.
   Uit dit huwelijk ten minste 3 kinderen: Jacoba Gesina, geboren te Zoeterwoude op 12 oktober 1828, Gesina Hendrica, geboren te Zoeterwoude op 21 januari 1832 en Margaretha Johanna Eijsen, geboren te Bloemendaal op 3 juni 1837.

   OPMERKNG:
   Huwelijksvoltrekking vond niet plaats in Haarlem, Leiden, Overveen, Rijswijk, Voorschoten, Zoetermeer of Zoeterwoude.
  3. Heijntje Geerlings, ook Hendrik Geerlings,
   Gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 22 juni 1800, overleden aldaar, begraven op 19 januari 1801, oud 7 maanden.
  4. Gesina Hendrica Geerlink,
   Gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 1 april 1802.
KINDEREN VAN MICHIEL SMEETS EN MARIA RAENDERAETS:
 1. Jacobus Smeets, ook Jacob Smit,
  Gedoopt te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 10 juli 1767, van beroep jager (1816), tuinder in De Zilk (gem. Noordwijkerhout), overleden aldaar op 23 mei 1837, oud 69 jaar.
  Gehuwd (1) ca. 1795 [niet te Bloemendaal, Heemstede of Heel] met Marijtje de Louwere, geboren ca. 1770, overleden te Heemstede op 7 april 1798.
  Gehuwd (2) te Haarlem op 1 augustus 1799 met Hendrijntje van Bourgonje, ook van Bourgondien, geboren in De Zilk (gem. Noordwijkerhout), gedoopt te Vogelenzang in de Rooms-Kath. statie op 2 november 1777, overleden te Noordwijkerhout op 2 november 1834, oud 57 jaar, dochter van Carel van Bourgonje en van Pieternelletje Jansze Medenblik.

  DOOPREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 10 julij 1767:
  Die 10 julij baptisatus est Jacobus filius legitimus Michaelis Smeets et Maria Randenraet Conjugum,
  Susceptores Jacobus Smeets et Petronella Randenraet.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke doopaantekening]

  DOOPREGISTER, Vogelenzang, Rooms-Kath. statie, 2 november 1777, blz. 272:
  Die 2 novemb: baptizata est Hendrijntje...........Zilk.
  Par: Carel van Bourgonje et Pieternelletje Jansze Medenblik.
  Susc: Evert Handgraaf et Marijtje Jansze Medenblik.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke doopaantekening]

  OVERLIJDENSAKTE, Noordwijkerhout, 4 november 1834, nr. 14:
  In het jaar 1834 den 4den der maand November des namiddags te 3 ure, is voor ons Assessor gedelegeerd, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Noordwijkerhout, de Zilk en de Hooge Boekhorst, Kanton Noordwijk, Provincie Zuid-Holland, gecompareerd
  Maggiel Smit, van beroep Tuinder, oud 29 jaren, wonende te Noordwijkerhout, en Antoni Sprengers, oud 36 jaren, van beroep Smid, wonende te Noordwijkerhout, welke ons verklaard hebben,
  dat op den 2den der maand November des morgens ten 11 uren, in het Huis No. 110 overleden is Henderika van Bourgondien, oud 56 Jaren, geboren te Noordwijkerhout, den 1sten der maand November des Jaars 1778, gewoond hebbende te Noordwijkerhout in de Zilk, zonder beroep, gehuwd geweest met Jacob Smit, nalatende zes meerderjarige en twee minderjarige kinderen.
  En is deze Acte van Overlijden na gedane voorlezing door de Comparanten nevens ons onderteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Noordwijkerhout, 25 mei 1837, nr. 12:
  In het jaar 1837 den 25sten der maand Mei des Voormiddags te 11 ure, zijn voor ons Assessor gedelegeerd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Noordwijkerhout, de Zilk en de Hooge Boekhorst, Kanton Noordwijk, Provincie Zuid-Holland, gecompareerd
  Petrus Smit, van beroep Tuinder, oud 30 jaren, wonende te Noordwijkerhout, en Pieter Claasz van Schie, oud 44 jaren, van beroep Veldwachter, wonende te Noordwijkerhout, welke ons verklaard hebben, dat op den 23ste der maand Mei des morgens ten 6 ure, in het Huis No. 110 overleden is Jacob Smit, oud 67 Jaren, geboren te Heel, Provincie Zuid Braband den 25sten der maand Julij des Jaars 1769, gewoond hebbende te Noordwijkerhout in de Zilk, van beroep Tuinder, Weduwenaar van Hendrika van Bourgondien, nalatende zes meerderjarige en twee minderjarige kinderen.
  En is deze Acte van Overlijden na gedane voorlezing door de Comparanten nevens ons onderteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  UIT HET TWEEDE HUWELIJK ACHT KINDEREN, WAARONDER:
  1. Carolus Smit, ook Carel en Karel Smit,
   Geboren te Haarlem, gedoopt in de Rooms-Kath. statie De Vier Heemskinderen aldaar op 28 juni 1800, niet opgeroepen voor dienst in de Nationale Militie , van beroep tuinder, arbeider, woont in De Zilk (1823), overleden te Voorhout op 22 mei 1877, oud 76 jaar.
   Gehuwd te Noordwijkerhout op 21 september 1823 met Maria van Zonneveldt, ook Marijtje van Zonneveld, gedoopt te Oegstgeest en Poelgeest in de Rooms-Kath. kerk op 17 september 1799, van beroep dienstbaar, overleden te Hillegom op 13 juni 1862, oud 62 jaar, dochter van Cors van Zonneveld en Petronella Trouwman.
  2. Joannes Smit,
   Geboren te Haarlem, gedoopt in de Rooms-Kath. statie De Vier Heemskinderen aldaar op 17 september 1802, van beroep bouwman te Hillegom (1843), overleden aldaar op 25 september 1863, oud 61 jaar.
   Ongehuwd.
  3. Michael Smit, ook Maggiel of Machiel Smit,
   Geboren te Haarlem, gedoopt in de Rooms-Kath. statie De Vier Heemskinderen aldaar op 22 september 1804, niet opgeroepen voor dienst in de Nationale Militie, van beroep tuinder, woont te Noordwijkerhout (1834), overleden te Haarlem op 11 januari 1864, oud 59 jaar.
   Gehuwd te Noordwijkerhout op 11 januari 1829 met Maria van Moorsel, geboren te Haarlem, gedoopt in de Rooms-Kath. statie St. Bavo aldaar op 10 november 1806, overleden te Noordwijk op 28 december 1871, oud 65 jaar, dochter van Joseph van Moorsel, ook Joost van Moorsel en van Gerritje Schrama, ook Gerritje Smit.
  4. Petrus Smit,
   Gedoopt te Haarlem in de Rooms-Kath. statie De Vier Heemskinderen op 21 januari 1807, van beroep tuinder, woont te Noordwijkerhout (1837), overleden aldaar op 29 juli 1889, oud 82 jaar.
   Gehuwd te Noordwijkerhout op 9 april 1837 met Aaltje Schramma, ook Schrama, gedoopt te Heemstede in de Rooms-Kath. kerk op 4 mei 1811, overleden te Noordwijkerhout op 9 april 1883, oud 71 jaar, dochter van Cornelis Schramma en Bartje van Maris.
  5. Hendricus Smit, ook Hendrik Smit,
   Geboren te Noordwijkerhout, gedoopt te Haarlem in de Rooms-Kath. statie De Vier Heemskinderen op 18 juni 1809, van beroep tuinier, schulper, arbeider, overleden te Noordwijk binnen in huis nr. 174 op 19 december 1844, oud 35 jaar.
   Gehuwd te Noordwijk op 16 augustus 1834 met Margriet Manier, geboren te Hillegom op 21 juni 1812, overleden te Noordwijk aan Zee in huis nr. 84 op 6 augustus 1876, oud 64 jaar, dochter van Charles Francois Manier en Adriana Willemsd Rietmeijer.
   Margriet huwde (2) te Noordwijk op 15 februari 1849 met Hendrik van der Holst, geboren te Noordwijk op 7 augustus 1818, van beroep landbouwer, overleden te Noordwijk op 4 juni 1869, oud 50 jaar, zoon van Leendert van der Holst en Catharina Steenvoorden.
  6. Petronella Smit,
   Geboren te Haarlem op 15 februari 1816, overleden aldaar op 14 december 1847, oud 31 jaar.
   Gehuwd te Haarlem op 18 november 1840 met Pierre Mathieu Engelen, geboren te Linne (Lb) op 15 juli 1802, van beroep werkman, overleden te Haarlem op 7 mei 1855, oud 52 jaar, zoon van Henri Francois Engelen en Catarina Nijssen.
  7. Gerrit Smit,
   Geboren te Hillegom op 27 maart 1818, overleden te Bloemendaal op 21 december 1908, oud 90 jaar.
   Gehuwd (1) te Bloemendaal op 14 juni 1843 met Margaretha Zonneveld, geboren te Bloemendaal op 18 augustus 1819, overleden aldaar op 19 november 1856, oud 37 jaar, dochter van Jan Zonneveld en Engeltje Jansje den Hollander.
   Gehuwd (2) te Bloemendaal op 10 mei 1857 met Johanna Vink, geboren te Noordwijk op 13 oktober 1834, overleden te Bloemendaal op 3 december 1880, oud 46 jaar, dochter van Hendrik Vink en Elisabeth.
 2. Mathijs Smeets,
  Geboren te Heel, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 26 augustus 1770, van beroep dagloner, akkerman, landbouwer te Pol onder Wessem, overleden aldaar op 25 maart 1856, oud 85 jaar.
  Gehuwd (1) te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 14 april 1795 met Maria Jozephin Wilmoet, ook genoemd Weilmotte, geboren te Rammee [mogelijk Ramet] in het bisdom Luik in 1758/59, van beroep akkervrouw, overleden te Pol (gem. Wessem) op 30 januari 1831, oud 72 jaar.
  Gehuwd (2) te Heel en Panheel op 12 oktober 1835 met Joanna Adams, geboren te Heel op 14 november 1807, Rooms-Katholiek, van beroep dienstmeid, overleden te Heel op 9 december 1880, oud 73 jaar, dochter van Joannes Adams en Christina Veugelers.
  Joanna huwde (2) te Heel en Panheel op 21 februari 1857 met Willem Mans, geboren te Heel op 31 januari 1809, van beroep schaaphoeder, overleden te Heel op 29 september 1861, oud 52 jaar, zoon van Henricus Mans en Joanna Joosten.

  DOOPREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 26 augusti 1770:
  Baptisatus est Matthias filius legitimus Michaelis Smeets et Maria Randenraet: qui matrimonium contraxerunt in hac parochia de Heil.
  Suscepteruntibus Henrico Geerlings et Catharina Peters nomine Helena Meuwissen.

  RAMET.
  Dorpje, enkele kilometers ten ZW van Seraing.

  TROUWREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, die 14ta aprilis 1795:
  Matrimonium contraxerunt in facie Ecclesia /: pravus tribus proclamationibus :/ Mathias Smeets hic Baptizatus et Maria Josepha Weilmotte in Rammee Baptizata Diocesis Leodiensis: praesentibus testibus Petro Linssen et Cecilia Hendrikx etc.

  GEBOORTEAKTE, Heel, 16 november 1807, nr. 32:
  L'an 1807 le saise du mois novembre a 10 heure du matin par devant nous maire officier de l'état civil de la Commune de Heel Canton de Ruremonde departement de la meuse inferieure ets [!] comparu Jean Adams age de 46 an, Cultivateur domicilie a Heel lequelle nous a présénté un enfent du sexe femulin née le 14 novembre a dix heure du soir de lui et de Cristina Veugeleers son epousse et auquelle ils a déclaré vouloir donné les prenoms de Joanna;
  Les dites declaration et presentation faite en presence de Mathieu Nelissen age de 50 an, cultivateur, domicilie a Heel et de Ignas Schram, age de 42 an, Cordonnier domicilie a Heel secont temoin et onts le peere et temoin signé avec nous le present acte de naissance apres quils leur en a étté faite lecture.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte; deze akte is opgesteld door iemand die de Franse grammatica niet beheerste]

  OVERLIJDENSAKTE, Wessem, 30 januari 1831, nr. 2:
  Akte van Sterfte van Maria Josephina Wulmoet.
  In het Jaar 1831 den 30ste der maand Januarij ten een uur na de middag voor ons Josephus Bidlot Burgemeester ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wessem District van Roermond Provincie Limburg, Zijn verschenen
  Willem Veggeleers, oud 56 Jaaren, Landbouwer en Theodorus Geenen, oud 53 Jaaren, herbergier, Beide gebooren te Heel, woonende te Pol Gemeente Wessem en Beiden Gebueren van de overledene, de welke ons verklaart hebben;
  dat op heden den 30ste der maand Januarij ten tien ure voor den middag Maria Josephina Wulmoet, oud 72 Jaaren, Zonder Beroep, echtgenoot van Mathus Smeets, dagloner, Woonachtig op het gehugt Pol Gemeente Wessem van het vrouwelijk geslacht is overleden in haar huis gelegen in het voormelde gehucht Pol, en hebben de comparanten met ons deze akte na voorlezing geteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Heel en Panheel, 12 oktober 1835, nr. 32:
  Akte van Huwelijk in het jaar 1835 den 12de der maand October ten acht uren voormiddag, ons Peter Mathijs Haegeraets, burgemeester, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Heel Provincie Limburg, district van Roermond zijn gecompareerd
  Mathijs Smeets, oud 65 jaar, dagloner, wonende te Pol gemeente Wessem, geboren te Heel den 26sten augustus 1770, meerderjarige zoon van wijlen Michiel Smeets en van Maria van den Raet, beide in deze gemeente overleden, weduwnaar van wijlen Maria Josephin Wulmoet, overleden te Wessem den 30sten Januarij 1831, en
  Joanna Adams, dienstmeid van beroep, wonende te Heel, oud 28 jaren, geboren in deze gemeente, dochter van Joannes Adams, overleden in deze gemeente den 30sten november des jaars 1833 en van Cristina Veugelaers, Landbouwersche, wonende te Heel, hier tegenwoordig toestemmende.
  Getuigen:
  Peter Brouns, oud 69 jaren, Landbouwer, wonende te Panheel, en
  Fransch Scheepers, oud 26 jaren, hoefsmid wonende te Heel, en
  Jan Brouns, oud 25 jaren, werkman, en
  Peter Schreurs, oud 32 jaren, dagloner, beide wonende te Panheel,
  en hebben de drie eerstgenoemde getuigen en de moeder van de bruid met ons nagedane voorlezing deze tegenwoordige akte geteekend en de bruidegom, de bruid en den Laastgenoemde getuige verklaren niet te konnen schrijven.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Wessem, 25 maart 1856, nr. 6:
  In het jaar 1856, den 25sten Maart, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Wessem, Hertogdom Limburg, verschenen Theodorus Hubertus Geenen, van beroep landbouwer, wonende te Pol Wessem, oud 32 jare, die zich heeft opgegeven te zijn kleinzoon van de overledene; en Lambert Schreurs, van beroep landbouwer, wonende te Pol Wessem, oud 46 jaren, die zich heeft opgegeven te zijn nabuur van de overledene;
  dewelke ons hebben verklaard, dat Mathijs Smeets, van beroep dagloner, Echtgenoot van Joanna Adams, zoon van wijlen Michael Smeets en van wijlen Maria Handermans, oud 86 jaren, geboren te Heel, laatstelijk gewoond hebbende te Pol Wessem, is overleden den 25sten maart 1856 te Pol Wessem des morgens om zeven ure.
  Waarna deze tegenwoordige Dood-Akte is voorgelezen aan de declaranten, die dezelve met ons hebben geteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Heel en Panheel, 10 december 1880, nr. 16:
  In het jaar 1880, den 10den der maand December, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Heel en Panheel, Hertogdom Limburg, verschenen
  Hendrik Snijders, van beroep landbouwer, wonende te Heel, oud 34 jaren, die zich heeft opgegeven te zijn nabuur van de overledene, en Martinus Strouse, van beroep koster, wonende te Heel, oud 44 jaren, die zich heeft opgegeven te zijn nabuur van de overledene;
  dewelke ons hebben verklaard, dat Adams Joanna, zonder beroep, weduwe uit eerste huwelijk van Matthijs Smeets, uit tweede huwelijk van Willem Mans, dochter van wijlen Adams Joannes en van Veugelaers Christina, mede overleden, oud 73 jaren, geboren te Heel, laatstelijk gewoond hebbende te Heel, is overleden den 9de December 1880 te Heel des namiddags om 8 ure.
  Waarna deze tegenwoordige Dood-Akte is voorgelezen aan de declaranten, die dezelve daarna met ons hebben geteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Maria Smeets,
   Gedoopt te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 4 augustus 1795.

   DOOPREGISTER, Heel, Rooms Katholieke kerk, Die quarta mensis augustusti 1795:
   Baptizata est Maria filia legitima Mathia Smeets et Maria Josepha Weilmotte /: qui in hac Parochia matrimonium contraxerunt /:
   Suscipientibus Michaele Smeets et Joanna Nelissen.
  2. Joannes Matthias Smeets,
   Gedoopt te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 26 januari 1799, uit hoofde van "eenigen zoon te zijn", finaal vrijgesteld van dienst in de Nationale Militie, van beroep bouwknecht, daghuurder, herbergier, overleden te Heel aan de Nuwe wegh op 26 maart 1840, oud 41 jaar.
   Gehuwd (1) te Heel op 5 juni 1821 met Joanna Gertrudis Sniers, ook genaamd Snijers, geboren te Boshoven (gem. Weert) op 10 juni 1789, gedoopt te Weert in de Rooms-Kath. kerk op 11 juni 1789, van beroep dienstmeid, overleden te Panheel op 11 december 1825, oud 37 jaar, dochter van Joannes Sniers en Petronella Boegers.
   Gehuwd (2) te Heel op 15 mei 1827 met Anna Catharina Hendriks, geboren te Baexem, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 2 oktober 1798, van beroep dagloonster, dienstmeid, overleden te Heel ca. 11 december 1847, oud 49 jaar, dochter van Gerardus Hendriks en van Gertruid Venner.
  3. Helena Smeets,
   Gedoopt te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 12 september 1801.
 3. Leonardus Jansz Vissers,
  Gedoopt te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 30 december 1773, van beroep daggelder, overleden te Heel op 9 maart 1820, oud 46 jaar.
  Gehuwd te Hunsel op 23 januari 1803 met Maria Catharina Philipsen, gedoopt te Grathem in de Rooms-Kath. kerk op 21 december 1775, van beroep dagloonster, overleden te Heel op 5 september 1844, oud 68 jaar, dochter van Winand Flipsen en Maria Theunis.

  DOOPREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 30 decembris 1773:
  Baptisatus fuit Leonardus filius legitimus Michailis Smeets et Maria Randenraet qui matrimonium contraxerunt in hac parochia.
  Suscipientibus Egidio Gelissen nomine Henrici Smeets et Hendrina Geerlings.

  OVERLIJDENSAKTE, Heel, 10 maart 1820, nr. 7:
  Franciscus Gubbels, oud 46 jaar, van beroep cuiper, geboren in Keukenbosch, woonachtig binnen Heel en Antonius Knoops, oud 35 jaar, van beroep metselaar, te Heel geboren en woonachtig, beijden naburen van den overledenen dewelken ons hebben verklaard
  dat op den 9e meert ten 7 uren namiddags Leonardus Smeets, oud 50 jaren, wettigen man van Anna Maria Philippus, dagloonster te Heel, geboren te Grathem, is overleden in sijn woonhuijs geleegen binnen deze gemeente Heel.

  MEMORIE VAN SUCCESSIE, Heel en Panheel, 1820:
  Betreft Leonard Smeets, overleden 9 maart 1820, gehuwd met Philipsen, Anne Maria.
  De ondergetekende Anne Maria Philipsen, dagloonster te Heel, verklaart dat mijn man Leonard Smeets is overleden te Heel op 9 maart 1820.
  Hij laat geen roerende en onroerende goederen na.

  MEMORIE VAN SUCCESSIE, Heel, 26 november 1844, nr. 3985:
  Negatieve aangifte der Nalatenschap van Maria Philipssen overleden te Heel den 5 September 1844.
  De ondergeteekende:
  1. Michiel Smeets, akkerman wonende te Hymstie bij Haarlem.
  2. Petronella Smeets, dagloonerse woonende te gezegd Hymstie.
  3. Joannes Smeets, daglooner, woonende te Wessem.
  4. Maria Smeets, dienstmeid, wonende te Heel.
  5. Hendrik Smeets, akkerjonge,
  Alle meerderjarige kinderen der overledene.
  Kiezende domicilium ten woonhuize van Renier Severijns, landbouwer wonende te Heel.
  Verklaren dat Maria Philipsen hunne moeder te gezegd Heel in hare laaste woning abintestato is overleden den 5 September 1800vierenveertig.
  Dat die nalatenschap geene onroerende goederen bevat, en dat ingeval de nalatenschap zoude bestaan hebben, dat als dan gemelde kinderen in deze nalatenschap elk voor een Vijft gedeelte zouden beregtigd geweest hebben.
  [w.g. met kruisjes]

  KINDEREN:
  1. Michiel Smeets,
   Geboren te Hunsel (Limburg) op 17 juni 1803, van beroep dagloner, heeft zich vrijwillig aangemeld voor de Nationale Militie, in 1844 vermeld als akkerman te Heemstede, woont in 1864 in Haarlem.
   Gehuwd te Heemstede op 1 februari 1826 met Geertruida Bakhuis, ook genaamd Bachous, geboren te Grathem op 29 april 1803 (9 Florial jaar 11), overleden voor 1864, dochter van Mathijs Bakkes, ook genaamd Bachous, en Elisabeth Hendrickx.
  2. Winandus Smeets,
   Geboren 1806/07, overleden te Heel op 14 maart 1820, oud 13 jaar.
  3. Eleonore Marie Petronella Smeets,
   Geboren te Heel op 8 december 1808, kleerblekersdienstbode (1831), in 1844 vermeld als dagloonster te Heemstede, overleden te Heemstede op 6 mei 1889, oud 80 jaar.
   Gehuwd te Heemstede op 12 oktober 1831 met Gerrit Hendriks, geboren te Heemstede in 1802/03, van beroep knecht, woont te Vogelenzang (1831), zoon van Arnoldus Hendriks en Grietje van Maris.
  4. Joannes (Jean) Smeets,
   Geboren te Heel op 22 april 1811, van beroep dienstknecht, dagloner te Wessem, meldde zich vrijwillig aan voor de Nationale Militie, in 1844 vermeld als dagloner te Wessem.
   Gehuwd te Wessem op 5 april 1837 Wessem met Anna Maria Spee, geboren te Beegden op 6 september 1797, van beroep akkermeid, dienstmeid, overleden te Wessem op 23 april 1864, oud 66 jaar, dochter van Pieter Spee en Margaretha Hawinkels.
   Anna Maria Spee was eerder gehuwd te Wessem op 17 november 1823 met Hermanus Valkenborg, geboren te Wessem op 10 april 1796, van beroep dagloner, overleden te Wessem op 30 september 1827, oud 31 jaar.
  5. Henri Smeets, ook Henricus Smeets,
   Geboren te Heel op 10 december 1813, overleden aldaar op 13 december, oud 3 dagen.
  6. Marie Smeets,
   Geboren te Heel op 25 december 1814, in 1844 vermeld als dienstmeid te Heel.
  7. Henricus (Henri) Smeets,
   Geboren te Heel op 27 september 1817, Rooms-Katholiek, van beroep akkerjongen, knecht, molenaar, vrijgesteld voor de Nationale militie vanwege broederdienst, overleden te Roermond op 4 juni 1865, oud 47 jaar.
   Gehuwd te Roermond op 18 september 1851 met Sophia Hubertina Beckers, geboren te Maasniel op 27 september 1817, overleden te Roermond op 27 mei 1874, oud 56 jaar, dochter van Theodorus Beckers en Gertrudis Coenen.
  8. Johanna Maria Smeets,
   Geboren te Heel.
   Gehuwd te Heel en Panheel op 4 april 1845 met Johannes Janssen, geboren te Helden op 17 september 1811, zoon van Peter Janssen en Aldegonda Petters.
 4. Godefridus Smeets, ook Geurt of Gerrit Smits,
  Gedoopt te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 24 juli 1778, woont in 1839 te Amsterdam, overleden te Heemstede op 5 april 1844, oud 65 jaar.
  Gehuwd voor 1811 [niet te Heemstede] met Anna Maria Muijters, geboren te Geldrop ca. 1788, overleden te Heemstede op 8 november 1839, oud 51 jaar, dochter van Hendrik Muijters.

  DOOPREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 24 julij 1778:
  Baptisatus fuit Godefridus filius legitimus Michaelis Smeets et Maria Randeraet qui matrimonium contraxerunt in hac parochia.
  Suscipientibus Jacobo Clout nomine Leonardi Smeets et Catharina Elisabetha de Ivora.

  KINDEREN:
  1. Anna Maria Smits,
   Geboren te Heemstede in de Zandvaartbuurt, gedoopt te Heemstede in de Rooms-Kath. kerk op 13 april 1811, overleden aldaar op 12 april 1889, oud 77 jaar.
   Gehuwd te Heemstede op 2 oktober 1838 met Maarte de Swart, te Heemstede in Craijnest, gedoopt te Heemstede in de Rooms-Kath. kerk op 1 januari 1811, overleden aldaar op 6 november 1868, oud 57 jaar, zoon van Pieter de Swart en Jacomijntje Schelings.

   DOOPREGISTER, Heemstede, Rooms-Kath. kerk, 1 januari 1811:
   Maarte, Craij Nest.
   Par: Pieter de Swart et Jacomijntje Schelings.
   Susc: Jan Tobbe et Geertrui Rook.
   [letterlijke weergave van de oorspronkelijke doopaantekening]

   DOOPREGISTER, Heemstede, Rooms-Kath. kerk, 13 april 1811:
   Anna, Maria, Z. V. Buurt. [Zandvaart]
   par: Gerrit Smits et Anna Maria Muijters.
   susc: Willem Muijters et Hendrica van Bourgunje.
   [letterlijke weergave van de oorspronkelijke doopaantekening]
  2. Hendrik Smeets,
   Geboren te Heemstede op 24 september 1813, overleden te Alkmaar op 29 mei 1832, oud 18 jaar.
  3. Magchiel Smeets,
   Geboren te Heemstede op 1 december 1815, overleden aldaar op 2 december 1815, oud 1 dag.
KINDEREN VAN MICHIEL SMEETS EN MARGARITHA PETERS:
 1. Stephanus Smeets,
  Gedoopt te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 16 september 1783, overleden voor 1839.

  DOOPREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 16 september 1783:
  Baptisatus fuit Stephanus filius legitimus Michaelis Smeets et Margarita Peters qui matrimonium contraxerunt in hac parochia.
  Suscipientibus Matthia Coomans nomine Wilhelmi Geerlings et Maria Vissers.
 2. Maria Magdalena Smeets,
  Gedoopt te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 10 september 1784, van beroep spinster, overleden te Heel op 21 juni 1839, oud 54 jaar.
  Gehuwd (1) te Heel op 15 juli 1807 Matthieu Kessels, geboren te Swalmen op 18 augustus 1775, van beroep landbouwersknecht, zoon van Henrij Kessels en Hendrina Deders.
  Gehuwd (2) met Hendricus Creemers, van beroep landbouwer te Heel, overleden na 1839.
  Maria Magdalena had geen nageslacht.

  DOOPREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 10 september 1784:
  Baptisata fuit Maria Magdalena filia legitima Michaelis Smeets et Margarita Peters qui matrimonium contraxerunt in hac parochia.
  Suscipientibus Arnolde Homs et Cornelia Peters.

  OVERLIJDENSAKTE, Heel en Panheel, 21 juni 1839, nr. 19:
  Akt van Sterfte in het jaar 1839, den 21ste dag der maand juni om 4 uren namiddag voor ons Joosten Servaas, Schepen der gemeente Heel en Panheel Canton en Arrondissement Ruremond provincie Limburg gedelegeert door het Collegie van Burgemeester en Schepen bij besluit van den 19de november 1836, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemelde gemeente, is verschenen
  Schepers Franciscus, oud 28 jaren, hoefsmid en Geerlings Peter, oud 36 jaren, ackerman, beijde woonende in onze gemeente Heel, naburen van den overleedenen de welke ons hebben verklaart
  dat den 21ste dag der maand juni om negen uren voormiddag is overleeden Smeets Maria Heleene, oud 54 jare negen maanden, dogter van Michiel en Stevens Margareta, Weduwe van Kessels Mathijs, egtgenoot van Cremers Hendrycus in haar woonhuis geleegen in onse gemeente Heel en hebben de comparanten met ons geteekent na dat de selve aan hen alle door ons was voorgeleesen.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  MEMORIE VAN SUCCESSIE, Heel, 13 augustus 1839:
  Memorie van aangifte der nalatenschap van Maria Helena Smeets, overleden te Heel den 21 Junij 1839.
  De ondergetekende Hendricus Creemers landbouwer wonende te Heel, huisvesting kiesende binnen zijne woninge aldaar, verklaard dat op den een en twintigsten Junij achtien honderd negen en dertig binnen de gemeente Heel is overleden zijne huisvrouw Maria Helena Smeets.
  Dat zij te Heel hare laatste woonplaats heeft gehad.
  Dat bij haar testament verleden voor Mr. Van Eijll notaris te Horne den negentienden Mei 1837, den tienden Julij 1839 te Roermond geregistreerd, zij aan haren man, den verklaarder, vermaakt heeft alle hare goederen.
  Dat bij aldien zij geen testament had gemaakt, hare wettige erfgenamen ieder voor een derde deel zoude erven hare drie broeders Mathijs Smeets, landbouwer, wonende te Pol onder Wessem, Geurt Smeets, zonder beroep te Amsterdam en Leonard Smeets, werkman te Heel woonachtig.
  Baten bedragen 1180 gld.
  Lasten bedragen 847 gld.
  Saldo 333 gld.
 3. Maria Smeets,
  Gedoopt te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 3 maart 1787, overleden voor 1839.

  DOOPREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 3 maart 1787:
  Baptisata est Maria filia legitima Michalis Smeets et Margarita Peters qui matrimonium contraxerunt in hac parochia.
  Suscipientibus Joanna Geerlings et Gertrude Schepers.
 4. Maria Helena Smeets,
  Overleden te Heel op 31 januari 1792.
578. Harmen (Manis) Juriaensz [WIEGMANS],
Zoon van Juriaen Harmse [nr. 1156] en Femmetje Harms [nr. 1157], gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 14 juni 1745, van beroep warmoezier, begraven te Overveen op 13 februari 1783, oud 37 jaar.
Gehuwd (1) te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 21 april 1765 met Niesje Janse WOLFS.
Gehuwd (2) te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 16 december 1770 met Trijntje JANS.

DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 14 juni 1745:
Overv. 14 junij.
Harmen, zoon van Juriaen Harmse en Femmitje Harms.
Getuigen Heertje Cornelis en Maritje.

IMPOST op Trouwen, Tetterode, 6 april 1765:
Den 6 April, Manis Jurriaanse met Niesje Jans de Wolf, bijde onder Tetterode, ijder onder de vierde Classis ...... f 6:-:-.

TROUWREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 21 Aprilij 1765:
Hermanus Jurriaans et Niesje Jans de Wolf.
R:D: Henricus Schellens et Elisabeth van Waard.

TROUWREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 16 december 1770:
Overv. 1770 16 10bris.
Manus Jurriaans Wiegman et Trijntje Jans.
Sibi in vice testes [Jillis Rooze et Antje Gerrits]

BEGRAAFREGISTER, Overveen, 13 februari 1783:
Hermanus Juriaans Wiegmans. 4/4 uur geluid f 2:8.- en B: R: en Leegerstee f 3:18.- Totaal f 6:6.-.

MOGELIJK VERWANTE WIEGMAN IN KENNEMERLAND:
 1. Jurriaan Ernst Wiegman,
  Geboren in 1784, wonende te Haarlem, overleden te Spaarndam op 11 december 1815, oud 31 jaar.
  Gehuwd met Hendrika Catharina Schoo.

  OVERLIJDENSAKTE, Spaarndam, 1815, nr. 6r:
  Jurriaan Ernst Wiegman, wonende te Haarlem, overleden te Spaarndam op 11 december 1815, oud 31 jaar.
  [bron: Digitale Stamboom Kennemerland]

  KIND:
  1. Elizabeth Margaretha Wiegman,
   Geboren te Haarlem in 1812.
   Gehuwd te Haarlem op 11 januari 1843 met Dirk Cornelisz van Stuijvenberg, geboren te Buren in 1816, van beroep broodbakker, zoon van Gerardus van Stuijvenberg en Maria van Beusekom.

   HUWELIJKSAKTE, Haarlem, 11 januari 1843, nr. 5:
   Dirk Cornelis van Stuijvenberg Jongman, oud 26 jaren, broodbakker, geboren te Buren (Gld), woont in de Smedestraat, meerderjarige Zoon van Gerardus van Stuijvenberg, landman en van Maria van Beusekom, Echtelieden, wonende te Buren, En Elizabeth Margaretha Wiegman, Jongedochter, oud 30 jaren, zonder beroep, geboren alhier, woont in de Smedestraat, meerderjarige dochter van Jurriaan Ernst Wiegman, overleden en van Hendrika Catharina Schoo, zonder beroep, wonende in de korte Baggijnestraat.
   Getuigen:
   Dirk Cornelis Bos, oud 28 jaren, Timmerman, wonende in de St. Jansstraat, neef.
   Jan Siebold Meijer, oud 27 jaren, Broodbakker, wonende in de Koningstraat, bekende van den Bruidegom.
   Anthon Friedrich Hartmann, oud 36 jaren, Broodbakker, wonende in de korte baggijnestraat, behuwdvader.
   Joost Slingerland, oud 47 jaren, kuiper, woont aan de kleine krocht, Neef van de bruid.
   [ingekorte trancriptie van het origineel]

WAARSCHIJNLIJK NIET VERWANT:
 1. Hermanus Wiegman,
  Zoon van Albertus Wiegman en Aaltje Kolting, geboren te Herslaken in Munsterland in 1760/61 of 1769/70, van beroep dagloner, overleden te Velsen op 15 juli 1822, oud 52 jaar.
  Gehuwd te Castricum op 20 juli 1815 met Antje Kramer., geboren te Castricum 1792/93, dochter van Jan Kramer en Antje Witsenburg.

  HUWELIJKSAKTE, Castricum, 20 juli 1815, nr. 11 [Genlias]:
  Hermanis Wiegman, oud 54 jaar, geboren te Herslaken (Munsterland), dagloner, zoon van Albertus Wiegman en Aaltje Kolting met Antje Kramer, oud 22 jaar, geboren te Castricum, dochter van Jan Kramer en Antje Witsenburg.

  OVERLIJDENSAKTE, Velsen, 1822, nr. 28:
  Hermanus Wiegman, overleden te Velsen op 15 juli 1822, oud 52 jaar, geboren te Herslaken in Munsterland, zoon van Albertus Wiegman en Aaltje Kolting, weduwnaar van Antje Kramer.
  [bron: Digitale Stamboom Kennemerland]

  KINDEREN:
  1. Antje Wigman,
   Geboren te Velsen op 16 september 1815, overleden te Velsen op 8 december 1815, oud 12 weken.
  2. Aaltje Wiegman,
   Geboren te Velsen op 21 januari 1817.
   Gehuwd te Wijk aan Zee en Duin op 28 juli 1844 met Jan Snijders, geboren te Wijk aan Zee en Duin in 1820/21, van beroep dagloner, zoon van Crijn Harmse Snijders, dagloner en Aagje van den Berg.
  3. Albert Wiegman,
   Geboren te Velsen op 26 maart 1819, van beroep dagloner.
   Gehuwd (1) te Wijk aan Zee en Duin op 5 november 1848 met Agie Schipper, geboren te Wijk aan Zee en Duin in 1820, overleden voor 10 mei 1866, dochter van Gerrit Schipper en Geertje Jacobs van Os, van beroep visventster.
   Gehuwd (2) te Wijk aan Zee en Duin op 10 mei 1866 met Trijntje Kuil, geboren te Assendelft in 1835/36, dochter van Jacob Kuil en Neeltje Abbekerk.
  4. Jan Wiegman,
   Geboren te Velsen op 25 december 1820, van beroep arbeider.
   Gehuwd te Wijk aan Zee en Duin op 20 mei 1855 met Sophia Jasperse, geboren te Wijk aan Zee in 1825/30, dochter van Gerrit Jasperse, stoelenmatter en Dina van Bragt.
[bron: Digitale Stamboom Kennemerland en Genlias]
579. Niesje Janse WOLFS,
Dochter van Jan Janse Wolfs [nr. 1158] en Gritje Willems [nr. 1159], gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 24 april 1747, overleden te Overveen voor 16 december 1770.

DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 24 april 1747:
Niesje, dochter van Jan Janse Wolfs en Gritje Willems.
Getuigen Jacob Willems en Femmitje Harms.

KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK
 1. Femmetje Manus Jurriaans Wiegmans,  zie nr. 289.
  Geboren en gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 2 april 1766, van beroep warmoessierster, overleden te Overveen (gem. Bloemendaal) op 8 november 1841, oud 75 jaar.
  Gehuwd te Overveen in de Rooms-Katholieke kerk op 3 mei 1789 met Petrus (Pieter) Matthijsz Geerlings, geboren te Heel (Limburg), gedoopt in de Rooms-Katholieke kerk aldaar op 8 augustus 1762, "migreerde" rond 1785 vanuit Limburg naar het meer welvarende Holland, van beroep tuinder, warmoezier, groenteboer, overleden te Bloemendaal op 25 februari 1830, oud 67 jaar, zoon van Mathias Jansz Geerlings en Maria Raenderaets.
 2. Jan Manusz Wiegman,
  Gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 28 april 1767, overleden aldaar op 5 juli 1786, oud 19 jaar.

  DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 28 aprilis 1767:
  Jan, zoon van Manus Jurriaans Wiegman en Niesje Jans de Wolf.
  Getuigen Willem Jansse Leuving en Grietje Pieters Damiaans.

  BEGRAAFREGISTER, Overveen, 5 juli 1786:
  Jan Hermanus Wigmans: Tetterode - Graf: Baar & Roeff.....Luijden f 6:6.-.
584. Dirk Woutersz DUIJN,
Zoon van Wouter Engelsz Duijn [nr. 1168] en Maartje Cornelis Hogewater [nr. 1169], geboren te Velsen ca. 1725, Rooms Katholiek, van beroep landman, boer, overleden te Velsen op 12 januari 1774, begraven aldaar op 17 januari 1774, oud ca. 48 jaar.
Gehuwd te Velsen voor schout en schepenen op 26 april 1750 met Elisabeth Hendriks THIELENS.

NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 10 februari 1734:
Voogdij.
Wouter Engelsz Duijn, weduwnaar en boedelhouder van Maartie Corneliz Hogewater benoemt tot voogden over zijn drie minderjarige kinderen, met name Jan, Cornelis en Dirk Wouterz Duijn, bij zijn overleden huisvrouw verwekt, Pieter Duijn, des comparants broeder, wonende te Beverwijk en Cornelis Knaap, wonende alhier.

TROUWREGISTER, Velsen, Schout en Schepenen, 26 april 1750:
Dirk Woutersz Duijn, JM, geboore te Velsen, met Elisabeth Hendriks Tulens, JD, geboore te Leenderstrijp in de Meijerei van 's-Hertogenbos en beide woonende alhier in de Breesaap.
Beide onder 't classis van prodeo.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 4 juli 1753:
Wouter Engelsz Duijn, wonende te Heemskerk, transporteert aan zijn zoon Dirk Woutersz Duijn, wonende alhier de opstal van een huismanswoning nr. 9 met de verdere opstal, gelegen in de Breesaap, op de grond van de heer G. Corver, waarvoor Dirk de jaarlijkse pacht a f 75.- voor de nog resterende 6 jaren van het lopende pachtcontract dient te betalen. Dit transport aan zijn zoon Dirk Woutersz Duijn is gedaan ter voldoening van de somma van f 400.- die hem, Dirk, nog toekwam als zijnde de nog resterende helft van het hem mondeling beloofde erfdeel van zijn moeder.Boerenwoning in de Breesaap in 1853
(aquarel van J. Striening, 1827-1903)

NOTARISAKTE (Jan van der Cocq), Beverwijk, 24 januari 1762:
[Mutueel testament]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 945, Schepenrol, Velsen, 6 oktober 1762, folio 62:
Regtdagh: Jan van Eck, als in huwelijk hebbende Johanna Schouten, Dorps Vroedvrouw te Velsen, contra Dirk Woutersz Duijn, woonende in de Breesaap onder Velsen.
Omme voldoening te hebben van f 2.10.- aan des Eijsschers Huijsvrouw, deugdelijk van den gedaagde toekomende, om dat de Gedaagde des Eijsschers Huijsvrouw, als Vroedvrouw 't Huijs en in Staat geweest zijnde, wanneer zijner Gedaagdes Huijsvrouw den eersten of tweeden april 1764 in Baarensnood sat, heeft voorbijgegaan, en haar van een andere Vroedvrouw buiten dese Ambagts Heerlijkheid heeft laaten bedienen en verlossen van Kinde, zijnde geweest een Dogter, volgens het 13de Articul van d'ordre, het Reglement en instructie waar op des Eijsschers Huijsvrouw alhier als Vroedvrouw is beroepen ende aangesteld, de dato 6 october 1762, met de kosten.
Den gedaagde in Juditio present, segd tot zijn defensie, heeft de vroedvrouw een acte van Menheeren de Staaten, ik wil seven getuigen leveren, als het Geregt die wille hebben, dewelke het nog spijt, dat sij de Vroedvrouw de kop niet hebben ingeslagen, over de quaade behandeling aan de vrouw van Jan Burgersz gedaan.
IDEM, 29 augustus 1764, folio 63:
Dirk Woutersz Duijn presenteert 5 getuigen, die verklaringen afleggen over de kwaliteit van het werk van Johanna Schouten, vroedvrouw.
1) Trijntje Gerrits, weduwe van Jan Burgersz: "Ik ben van mijn laatste kind door de vroedvrouw niet behandeld, als de eerste keer, en so als het behoord, daarom als ik se meer nodig had, soude haar niet gebruiken, het Nawerk heeft zij niet wel afgehaald, en dat weeten de vrouwen beter als ik, ja hoe dat zij mijn heeft misdaan."
2) Jannetje Jans Lingerak, huijsvrouw van Klaas Engelsz: "Het nawerk heeft de vroedvrouw onordentelijk en aan stukken gemaakt, ik sou se niet bij mijn paard of een ander beest hebben willen, en hebbe aan Marijtje Prins en anderen vrouwen gesegd, dat zij haar niet gebruiken moeten."
3) Geertruijd Maartens van Munnik, huijsvrouw van Harmanus Dirksz: "Ik hebbe de vroedvrouw ook gehad, en sij heeft mijn groote penetentie aangedaan in het Nawerk, en na de getuijgenissen van de Buuren, handelde zij mij als een Beest, want mijn kind dat ter wereld quam, was soo swart als roet, en daarom hebbe ik die tijd gesijd, dat ik se nooijt meer zal haalen, al kreeg ik nog tien kinderen."
4) Bartje Maartens van Munnik, huijsvrouw van Cornelis Havik: "Ik hebbe bij veel Menschen geweest en nooijt gesien soo een behandeling als van dese vroedvrouw, sij heeft Trijntje soo diep in haar lijf geweest, dat sij het hart wel heeft gevoeld. Sij hadde aan de vroedvrouw gesegd dat sij het kind moest afbinden, omdat wij dat gewend waaren en dan zien dat zij op een ordentelijke wijs het Nawerk kreeg, etc."
5) Lena Burgers Hugtenburg, huijsvrouw van Pieter Jacobsz van Beek: "Het is order om het kind in de vuijligheid te laten leggen, maar dat het dienstbaar is om een kind aan de vrouwen over te geven, en dat de Vroedvrouw verpligt is om den een vrouw door Gods segen verder te helpen."
IDEM, 19 september 1764, folio 69:
De vroedvrouw verlangt een copie van de tegen haar afgelegde getuigenissen.
IDEM, 10 oktober 1764, folio 70:
Johanna Schouten, vroedvrouw te Velsen, verdedigt haar werkwijze, en meent dat de eerdergenoemde vrouwen er ouderwetse ideen op na houden. Zij wijst erop dat de Breesaaper gemeenschap een kliekje vormt dat zich laat beinvloeden door de opvattingen van de R.K.Kerk. Zij getuigt dat verscheidene van de echtgenoten van bovengenoemde vrouwen haar hadden gecomplimenteerd met haar werk.
IDEM, 31 oktober 1764, folio 72:
Dirk Woutersz Duijn biedt aan nog meer getuigen naar voren te brengen.
IDEM, 21 november 1764, folio 73:
Eedsaflegging door getuigen.
IDEM, 20 maart 1765, folio 73:
Scheepenen, na ingenomen advijs van twee neutrale Regtsgeleerden, doende Recht, ontseggen de Eijsscher sijne respective Eijsschen en conclusien, op ende jegens de voorschreven gedaagdens gedaan en genomen, met compensatie van kosten.

IMPOST op begraven, Velsen, 12 januari 1774:
't Lijk van Dirk Woutersz Duijn, alhier overleden, classis f 3.-

BEGRAAFENIS REGISTER, Velsen, 17 januari 1774:
Dirk Woutersz Duijn.

585. Elisabeth Hendriks THIELENS,
Dochter van Henricus Thielens [nr. 1170] en Joanna Wilms [nr. 1171], geboren te Leenderstrijp (NB), gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 19 augustus 1725, overleden op 18 februari 1800, begraven te Velsen op 22 februari 1800, oud 74 jaar.

DOOPREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 19 augustus 1725:
Bapta est Elisabetha, filia legitima Henrici Maes et Joanna Wilms.
Suscep: Henricus Bril et Catharina Dilis.

OPMERKING:
De doop van Elisabeth Tielens kon aanvankelijk niet worden gevonden. Uitgaande van de geboortedata van haar kinderen zou zij omstreeks 1725 moeten zijn geboren in Leenderstrijp als dochter van een Hendrik Tielens.
Uitgerekend rond die tijd treedt er een hiaat op in de rij kinderen van de enige Hendrik Tielens die als vader in aanmerking komt.
Bij het doorzien van alle doopregisters van 1724 tot 1732 blijkt dat er in 1732 twee "Elisabeth"s werden gedoopt met vaders die Hendrik heetten; op 10 januari van Henricus Clerx en Catharina de Jong, en op 30 april Joanna Elisabeth, dochter van Henricus van Lierop en Joanna Neleman.
Daarnaast blijkt dat op 19 augustus 1725 de doop van een Elizabeth als dochter van Henricus Maes en Joanna Wilms is ingeschreven.
Aangezien een dergelijk echtpaar verder niet voorkomt en de naam van de moeder correct is, kan worden aangenomen dat de vader hier abusievelijk als Maes i.p.v. Tielens is genoteerd.
Kennelijk is hier teruggegrepen op de familienaam van de grootmoeder van Hendrik.

DOOPGETUIGE:
Te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 19 februari 1746 van Henricus, zoon van Martinus Heesterbeeck en Helena Hendrik Thielens.
Te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 22 december 1747 van Guilielma, dochter van Martinus Heesterbeeck en Helena Hendrik Thielens.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen 24 februari 1774, nr. 202:
Acte waarbij Executeurs, Voogden en Administrateurs werden aangesteld.
Compareerde Leijsje Hendriks Thielens, wonende in de Breesaap, als weduwe en boedelhoudster van wijlen Dirk Woutersz Duijn, stelt in geval van haar dood Jan Woutersz Duijn uit Heemskerk en Jacob Stut uit Wijk op Zee, aan tot executeurs over de nalatenschap en tot voogden over haar nog onmondige acht kinderen Wouter, Hendrik, Cornelis, Willem, Marijtje, Jannetje, Leijsje en Willemijntje Dirks Duijn.
[W.G.] Leijsje hendriks Tielens

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 26 februari 1782, nr. 311:
Acte van Voogdij.
Leijsje Hendriks Thielens, wonende in de Breesaap, weduwe en boedelhoudster van wijlen Dirk Woutersz Duijn, benoemt als voogden en executeurs in geval van haar overlijden, Jan Woutersz Duijn, wonende te Heemskerk, en haar twee zoons Hendrik Duijn, wonende te Uijtgeest en Cornelis Duijn, wonende onder Velsen.

OUD-NOTARIEEL ARCHIEF (Gerrit van der Jagt), Beverwijk, Inv. Nr. 306, 19 juni 1783, Akte 25:
Testament van een persoon, waarin geen making van fidei commis is: hebbende de testatrice, voor 't passeren, mij notaris verklaartn beneden de vierduizend gulden gegoed te zijn, en geen ampt of bediening getaxeert in 't amptgeld te bezitten.
Den 19 Juni des jaars 1783 compareerde voor mij Gerrit van der Jagt, openbaar notaris, geadmitteert bij den Hove van Holland, Zeeland en Westvriesland, residerende in de Stede Beverwijk, Lijsje Hendriks Tilens, weduwe van Dirk Wouterse Duijn, woonende in Breezaap, onder de jurisdictie van Velsen, en teniet doende de acten van uiterste wil die zij zoude mogen hebben gemaakt, verklaarde geen geheugen te hebben der clausul deragotoir of begeeste van onwederroepelijkheid, stellende tot hare erfgenamen hare kinderen en derselver wettige afkomelingen bij plaatsvulling bij zaken in gelijke gedeelten.
Voorts begeerde de testatrice dat het in het vermogen van haren zoon Willem Dirks Duijn zal zijn om het huis waarin zij woont, met den opstal, hekken en dammen daaronder begrepen, aan en over te nemen, volgens taxatie van neutrale personen.
Sluitende zij uit haren boedel 't gerecht en de weeskamer, op alle plaatsen, speciaal te Velsen.
En stelde zij tot executeurs, voogden en administrateurs hare zoonen Hendrik en Cornelis Dirksz Duijn, mitsgaders haar overleden mans broeder Jan Wouters Duijn, met alle wettige magt, bijzonder die van assumptie en surrogatie of nevens - en in plaatsstelling, en die van publieke verkooping der goederen.
Gepasseert, praesent Jacob Huber en Renger Elberts, als getuigen.
Leijse Hendrik Tilens.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 1 augustus 1784, nr. 366:
Testament onder f 2.000.-,
Compareerde Leijsje Hendriks Tielens, weduwe en boedelhoudster van wijlen Dirk Woutersz Duijn, wonende in de Breesaap, nomineert tot haar enige en universele erfgenamen hunne acht kinderen, met name Wouter, Hendrik, Cornelis, Willem, Marijtje, Jannetje, Lijsje en Willemijntje Duijn, of bij vooroverlijden hun descendenten.
Voorts verklaarde de testatrice dat direct na haar overlijden haar zoon Willem de gehele opstal van de Huijsmanswoning in de Breesaap zal mogen overnemen voor de somma van f 900.- vrijgeld.
Tot executeurs en voogden benoemt zij Jan Woutersz Duijn, wonende onder Heemskerk, en haar twee zonen Hendrik Duijn, mede wonende onder Heemskerk en Cornelis Duijn, wonende in de Breesaap.

IMPOST op begraven, Velsen, 18 februari 1800:
't lijk van Elisabeth Hendr: Tilens, weduwe van Dirk Duijn.
Classis f 3.-

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Schepen Akten, Beverwijk, 27 mei 1805, nr. 166:
Speciaale Procuratie voor diverse personen:
Hendrik Dirkse Duijn, wonende te Heemskerk; Willem Dirkse Duijn, wonende te Velsen; Jan Flore Twisk als in huwelijk hebbende Marrijtje Dirkse Duijn, wonende te Bakkum; Jannetje Dirkse Duijn, wonende te Velsen en Jacob Graman, als in huwelijk hebbende Elisabeth Dirkse Duijn, wonende te Wijk aan Duin; benevens Cornelis Dirkse Duijn, wonende in Beverwijk, doch afwezig door een zwaare ongesteldheid, de testamentaire erfgenaamen van wijle Marrijtje Hendrik Tielen, weduwe van Pieter Joost Wijnders, gewoond hebbende en te Leendertstrijp overleden zijnde.
En verklaren zij comparanten om Hendrik Hendrikse Dielens, wonende te Leendertstrijp te machtigen om in hun plaats de opbrengst van de nagelaten boedel te innen.


De tegenwoordige Deutzstraat in Heemskerk, 1740
(prent door H. Spilman naar een tekening van C. Pronk)

KINDEREN VAN DIRK WOUTERSZ DUIJN EN ELISABETH HENDRIKS THIELENS:
 1. Wouter Dircksz Duijn,
  Geboren te Velserduijn (gem.Velsen) in 1750/51, Rooms-Katholiek, van beroep veeboer, overleden te Heemskerk op 3 maart 1802, begraven aldaar op 6 maart 1802, oud 51 jaar.
  Buitenechtelijke relatie (1) met Cornelia de Winter, geboren ca. 1745, Rooms-Katholiek, overleden te Beverwijk op 28 juni 1799, oud ca. 54 jaar, mogelijkerwijs een dochter van Jan de Winter en Maria Valkenburg, die op 27 september 1752 met borgtocht van Velsen naar Haarlem verhuisden, met hun 3 kinderen Jannetie, Andries en Cornelia.
  Gehuwd (2) te Driehuis (gem. Velsen) in de R.K. Engelmunduskerk en voor schout en schepenen op 28 november 1790 met Hendrica (Heijntje) Andriesse Hijstek, geboren te Velsen ca. 1765, overleden te Heemskerk op 26 februari 1802, begraven aldaar op 27 februari 1802, oud ca. 36 jaar, dochter van Andries Cornelisz Heijstek en Aagje Sijmens Roos.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 945, Schepenrol, Velsen, 22 december 1772, fol. 96:
  Compareren Grietje Pieters, vroedvrouw, Helena Willems, huijsvrouw van Gerrit Gouwenberg, Steijntje Bijlderman, huijsvrouw van Klaas van Beek en Antje Kool, huijsvrouw van Hermanus Nijberge, wonende alle alhier, en verklaren dat toen Cornelia de Winter op zaterdag den 19e dezer maand december des 's namiddags hebben gevonden Cornelia de Winter, zittende of zig bevindende in Barensnoods, dat zij telkens heeft gezegd dat niemand anders dan Wouter Dirksz Duijn de vader was van het kind waarvan zij stond te verlossen.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 945, Schepenrol, Velsen, 1773, folio 95:
  Cornelia de Winter, ongehuwde dochter, alhier woonagtig, verklaart dat zij het ongeluk heeft gehad van geloof geevende en al te veel vertrouwende op en aan d'aanzoekingen, vleiende reedenen en beloften van zeekeren Wouter Duijn, zoon van Dirk Woutersz Duijn en woonende inde Breesaap, haar zooverre te laten verleiden, dat zij haar in vleeschelijke conversatie met denzelve Wouter Duijn heeft overgegeven, welk ten gevolge heeft gehad, dat zij suppliante door den selve is beswangerd geworden en op den 19e december des voorleeden jaars 1772 is verlost van een zoon, waar van zij in baarensnood heeft verklaard den zo eeven genoemde Wouter Duijn te zijn de vader, zonder ooit met iemand anders eenige vleeschelijke conversatie te hebben gehad.
  Dat sij daaromme ook billijk meergemelde Wouter Duijn hadde aangesprooken en in der minne getragt hem te beweegen tot de prestatie van alimentatie en kraamkosten van en voor het kind aan haar verwekt, mitsgaders de beetering haarer geschondene Eere, waar toe hij na regten gehouden en verpligt is, dan het welke hij absolutelijk is declinerende. En dewijl zij suppliante, als gealimenteerd werdende bij Armmeesteren van de gemeene Roomsen Schaal Armen deezer dorpe buiten staat is Proces kosten te supporteren, versoekt sij te moogen werden bediend Prodeo.
  [w.g. Nicolaas Galle, 1773]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 2 maart 1773, nr. 185:
  Procuratie ad lites (= aanklacht):
  Cornelia de Winter, meerderjarig en ongehuwd, wonende in Beverwijk stelt Nicolaas van Leijden, Procureur voor de Vierschaar der stad Haarlem aan, om haar belangen te behartigen in de "Cas Matrimonieel" tegen Dirk Woutersz Duijn, vader en voogd over zijn nog minderjarige zoon Wouter Duijn, en tegen Wouter Duijn zelf, beiden woonachtig in de Breesaap.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 945, Schepenrol, Velsen, 5 maart 1773, folio 97:
  Rechtdag: Cornelia de Winter, meerderjarige ongehuwde dogter, woonende in de Steede Beverwijk, op ende jeegens Dirk Woutersz Duijn, als vader en voogd over zijne nog minderjaarige zoon Wouter Duijn, en denselve Wouter Duijn, beiden alhier woonagtig.
  [Nicolaas van Leijden, procureur, optredend voor Cornelia de Winter, schetst nogmaals de hele situatie, zoals omschreven in de eerder vermelde verklaring voor notaris Jan van der Cocq en eist dat Wouter alsnog met Cornelia in het huwelijk zal treden.
  Indien Wouter besluit daaraan niet te voldoen, eist Van Leijden schadevergoeding ad f 200.- voor "haare defloratie", f 50.- voor kraamkosten en f 2.- per week voor het onderhoud van het kind.]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 21 maart 1773, nr. 187:
  Procuratie ad lites:
  Dirk Woutersz Duijn als vader en voogd over zijn zoon Wouter Dirksz Duijn, minderjarige jongeman, en dezelver Wouter Dirksz Duijn, wonende in de Breesaap, benoemen Wernerus Kohne, Procureur voor de Vierschaar der Stad Haarlem, om voor hen op te treden in de “Cas Matrimonieel" tegen Cornelia de Winter.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 945, Schepenrol, Velsen, 24 maart 1773, folio 99:
  Regtdag: Cornelia de Winter op ende jeegens Dirk Woutersz Duijn en zijn minderjarige zoon Wouter Duijn.
  Wernerus Kuhne, procureur, optredende voor vader en zoon Duijn verklaart dat den tweede gedaagde berijd is onder solemneele eede te verklaaren dat hij nooijt ofte nooijt aan de Eijsschersse eenige Trouwbeloften heeft gedaan ofte gegeven, als mede dat hij nooijt ofte nooijt met de Eijsschersse eenige vleeschelijke conversatie heeft gehad ofte gehouden.
  IDEM, 21 april 1773, folio 100:
  Jan Caspersz Alders, Aagje Klaase Hugtenburg, Gerrit Velserman, Klaas de Boer en Teunis Kool worden opgeroepen te verschijnen als getuigen van de Eijsscheres.
  IDEM, 12 mei 1773, folio 100:
  Scheepenen besluiten dat de pleidooien op 2 juli zullen plaats vinden.
  IDEM, 2 juli 1773, folio 101:
  Scheepenen, houden de dispositie van desen zaak in advijs; ordonneren partijen hinc inde te fourneren ieder de sommen van f 15.-, binne den tijd van twee weeken; omme op het different in questie met Regtsgeleerden te consulteren en hun Advis in te neemen.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 948, Bijlagen tot de Schepenrol (vier bijlagen), Velsen, 3 augustus 1773:
  [De rechtskundig adviseurs van Schout en Schepenen van Velsen, de heren Meijnsma en Bond uit Amsterdam, adviseren ten gunste van de gedaagde; uit hun adviesen blijkt evenwel dat zij grote twijfel hebben over het waarheidsgehalte van de verklaringen van Wouter Duijn; ook menen zij dat de vader van Wouter mogelijk zijn zoon beinvloedt; zij adviseren "alvorens hem den eed afteneemen hem dan in het particulier en buiten tegenwoordigheid van zijnen vader, die men zoude kunnen ordonnereeren buiten te staan zo wel als de verdere gemeente, serieuslijk onderhielden over het gewigt van den eed; en de straffe des meineeds".]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 945, Schepenrol, Velsen, 17 augustus 1773, folio 102:
  Scheepenen, na ingenoomen advijs van twee neutrale Regtsgeleerden, ontzeggen de Eijsschersse haaren Eijsch, met de kosten; mits de tweede gedaagde onder solemneele Eede verklaare dat hij nimmer ofte ooijt met de Eijsschersse eenige vleeschelijke conversatie heeft gehad en gehouden.
  En bij refuus van gemelden Eed, condemneren Scheepenen den tweede gedaagden aan de Eijsschersse voor defloratie te betaalen een somme van f 200.- en voor kraamkosten een somme van f 50.-, mitsgaders weekelijks tot onderhout van 't kind een somme van f 2.-, te reekenen van den 19 December 1772 af, tot dat het zelve kind den ouderdom van 18 jaaren zal hebben bereikt.
  IDEM, 8 september 1773, folio 107:
  Wouter Duijn verklaart bereid te zijn de eed af te leggen.
  IDEM, 29 september 1773, folio 107:
  Wouter Duijn legt de eed af.

  IMPOST op trouwen, Velsen 12 november 1790:
  Wouter Dirksz Duijn, wonende alhier, Cl: f15.- met Hendrica Andriesse Hijstek, mede woonende alhier, Cl: f15.-

  TROUWREGISTER, Velsen, Rooms-Kath. kerk, 28 november 1790:
  Wouter Dirksz Duijn, Jongman met Hendrica Andriesse Hijstek, Jongedogter, beiden gebooren en woonende onder Velsen.

  TROUWREGISTER, Velsen, Schout en Schepenen:
  [Identiek !]

  IMPOST op begraven, Beverwijk, 28 juni 1799:
  Cornelia de Winter, weduwe Goose Lammens, alhier overleden, in de Classe van Prodeo.

  IMPOST op begraven, Heemskerk, 26 februaria 1802:
  Wouter Janse Duin geeft aan het lijk van Hendrica Andriesdr: Heijstek, alhier overleeden in de 4e cl....f 3.-

  BEGRAAFREGISTER, Heemskerk, 27 februari 1802:
  Hendrica Heijstek.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Div. Schepen Acten, Inv. Nr. 305, Heemskerk, 26 februari 1802, nr. 14:
  Wouter Dirkse Duijn, weduwnaar en geinstitueerde Erfgenaam van wijlen Hendrica Andriesdr. Heijstek, ingevolge de Mutuele Testamente in dato den Tweeden februarij 1794 gepasseerd voor den Notaris Gerrit van der Jagt en getuigen in de Beeverwijk resideerende.
  [Benoemt tot executeur van zijn nalatenschap en voogd van zijn kinderen, Jacob Graman te Wijk aan Duin, Jan Graver, wonende onder Velsen en Jan Jansz Duin, wonende alhier.]

  IMPOST op begraven, Heemskerk, 5 maart 1802:
  Jacob Graman geeft aan het lijk van Wouter Dirkse Duijn, alhier overleeden, in de 4de classe.......f 3.-

  BEGRAAFREGISTER, Heemskerk, 6 maart 1802:
  Wouter Dirks: Duijn.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Div. Schepen Actes, Inv. Nr. 305, Heemskerk, 10 maart 1802, nr. 15:
  Inventaris van den Boedel en Nalatenschap van wijlen Wouter Dirkse Duin, op den derde maart 1802 te Heemskerk overleden:
  - Een stuk land genaamd de Kemp aan Breetweer, legende binnen deze Banne, groot 1 morgen 626 roeden.
  - In zilver f 231.-, in goud f 42.-, diverse gouden en zilveren sierraden en snuisterijen.
  - Vier paarden, 13 koeien, 4 vaarsen, div. boeren gereedschappen.
  - Huisraad en kleding.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Div. Schepen Actes, Inv. Nr. 305, Heemskerk, 15 maart 1803, nr. 34:
  Acte van Assumptie, Voogdij.
  Jacob Graman, woonende te Wijk aan Duin en Jan Graver, woonende te Velsen, te kennen geevende, dat zij Comparanten met en benevens Jan Jansz Duijn, door wijlen Wouter Dirkse Duijn, als weduwenaar en Boedelhouder van wijlen Hendrica Andriesdr.
  Heijstek, te samen waren aangesteld tot voogden over deszelfs Agt minderjaarige kinderen bij gemelde zijne Huisvrouw verwekt, met macht van Assumptie en Surrogatie tot het einde toe, alles ingevolge Acte van Voogdij in dato den 26 februarij 1802 gepasseerd,
  En vermits hunne mede voogd Jan Jansz Duijn onlangs alhier is overleeden, zo verklaarden zij comparanten in zijn plaats aan te stellen Jan Beekman senior.

  KIND UIT DE RELATIE VAN WOUTER DIRCKSZ DUIJN EN CORNELIA DE WINTER:
  1. Dirk Duijn,
   Geboren te Beverwijk op 19 december 1772, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 20 december.

   DOOPREGISTER, Beverwijk, Rooms-Kath. kerk, 20 december 1772:
   Dirk, Spurius [= onecht].
   Pater: Dirk Wouters Duijn. Mater Cornelia de Winter. Susc: [NG].

  KINDEREN VAN WOUTER DIRCKSZ DUIJN EN HENDRICA ANDRIESSE HIJSTEK:
  1. Dirk Woutersz Duin,
   Gedoopt te Heemskerk in de Rooms-Kath. kerk op 29 januari 1792, overleden aldaar op 30 maart 1824, oud 32 jaar, van beroep arbeider.
  2. Aagje Wouters Duin,
   Gedoopt te Heemskerk in de Rooms-Kath. kerk op 22 januari 1793, overleden aldaar op 30 juni 1818, oud 25 jaar.
   Gehuwd te Heemskerk op 25 maart 1812 met Nicolaas Jansz van der Sluis, geboren te Heemskerk op 6 december 1786, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 10 december 1786, van beroep dagloner, werkman, in 1830 vermeld als jachtopziener, overleden na 1844, zoon van Jan Dirksz van der Sluis en Hilletje Roelofs.
  3. Wouter Woutersz Duin,
   Geboren te Heemskerk, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 16 februari 1794, van beroep dagloner, boerenknecht, werkman, vrijgesteld van militaire dienstplicht wegens "ligchaamsgebreeken", overleden te Velsen op 22 maart 1866, oud 72 jaar.
   Gehuwd te Velsen op 30 januari 1820 met Klaasje Hendriks Duijn, geboren te Wijk aan Duin op 26 oktober 1796, gedoopt eveneens op 26 oktober 1796 in de Rooms-Kath. kerk aldaar, van beroep boerendienstmaagd, overleden te Velsen op 9 mei 1858, oud 61 jaar, dochter van Hendrik Klaasz Duijn en Lucia Henrica Benning.
  4. Andries Woutersz Duin,
   Gedoopt te Heemskerk in de Rooms-Kath. kerk op 19 mei 1795, overleden te Heemskerk en begraven op het kerkhof aldaar op 8 april 1798, oud bijna 3 jaar.
  5. Willempje Wouters Duin,
   Gedoopt te Heemskerk in de Rooms-Kath. kerk op 8 november 1796, overleden na 1821, mogelijk te Bergen NH.
  6. Cornelis Woutersz Duin,
   Gedoopt te Heemskerk in de Rooms-Kath. kerk op 27 februari 1798, overleden voor 12 oktober 1799.
  7. Cornelius Woutersz Duijn,
   Geboren in de Breesaap onder Velsen, gedoopt te Driehuis (Velsen) in de R.K. Engelmunduskerk op 12 oktober 1799, van beroep boerenknecht, landbouwer, bouwman, werkman, overleden te Wijk aan Zee en Duin op 3 april 1859, oud 59 jaar.
   Gehuwd te Wijk aan Zee op 5 april 1837 met Henrietta Hendriks Endebroek, geboren te Beverwijk op 11 mei 1811, gedoopt in de Lutherse kerk aldaar op 15 mei 1811, van beroep bouwvrouw, overleden na 1876, dochter van Hendrik Endebroek en Carolina Fijgener.
  8. Lijsje (Elisabeth) Wouters Duin,
   Geboren te Heemskerk op 4 maart 1801, gedoopt aldaar in de Rooms-Kath. kerk op 4 maart 1801, van beroep boeremeid, dienstmaagd, overleden te Beverwijk op 15 juni 1846, oud 45 jaar.
   Buitenechtelijke relatie (1) met N.N. waaruit op 20 augustus 1819 in Velsen een dochtertje, Jansje de Wit, geboren werd.
   Gehuwd (2) te Beverwijk op 23 juni 1822 met Johannes (Jan) Sijmensz van der Kolk, geboren te Beverwijk, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 2 december 1801, van beroep tuinder, tapper, boerenknecht, winkelier, slagter en vleeschhouwer, overleden te Beverwijk op 9 februari 1858, oud 56 jaar, zoon van Simon Barendsz van der Kolk en Jannetie Hendriks Beurgers.
  9. Caatje Wouters Duin,
   Gedoopt te Heemskerk in de Rooms-Kath. kerk op 19 februari 1802, overleden na 1821, mogelijk te Heemskerk.


   PICTURE:

 2. Hendrik Dirksz Duijn,  zie nr. 292.
  Geboren te Velsen (Breesaap) in 1752, Rooms Katholiek, van beroep dagloner, bouwman, overleden te Beverwijk op 22 september 1814, oud 62 jaar.
  Gehuwd te Driehuis in de Rooms-Katholieke kerk en te Velsen voor Schout en Schepenen op 26 april 1778 met Aagje Aries van der Moeren.
 3. Cornelis (Cees) Dirksz Duijn,
  Geboren te Velsen in 1755, van beroep veeboer, landman, rijtuigverhuurder (o.a. voor het vervoer van gevangenen) en vanaf 1803 herbergier van De Oude Zwaan, overleden te Beverwijk op 24 februari 1811, begraven aldaar op 25 februari, oud ca. 55 jaar.
  Gehuwd (1) te Driehuis (Velsen) in de R.K. Engelmunduskerk en voor schout en schepenen van Velsen op 29 april 1781 met Cornelia (Ceetje) Andries Heijstek, geboren te Velsen ca. 1760, overleden aldaar op 4 februari 1797, begraven aldaar op 8 februari, oud ca. 36 jaar, dochter van Andries Cornelisz Heijstek en Aagje Sijmens Roos.
  Gehuwd (2) te Beverwijk voor schout en schepenen op 25 februari 1798 met Geertje Janse Reijke, geboren te Wijk aan Duin op 22 januari 1772, gedoopt te Heemskerk in de Rooms-Kath. kerk op 22 januari 1772, van beroep bouwvrouw, overleden te Beverwijk op 10 juli 1820, oud 48 jaar, dochter van Jan Jansz Reijke en Lijsbeth Crelis Smit.

  IMPOST op trouwen, Velsen, 14 april 1781:
  Cornelis Dirksz Duijn, woonende alhier, Cl: f15.- met Cornelia Andries Hijstek, mede woonende alhier, Cl: f15.-

  TROUWREGISTER, Velsen, Rooms-Kath. kerk, 29 april 1781:
  Cornelis Dirksz Duijn, Jongman, met Cornelia Andries Hijstek, Jongedogter, beiden gebooren en woonende onder Velsen.

  TROUWREGISTER, Velsen, schout en schepenen, 1781:
  [identiek]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 6 februari 1782:
  Andries Cornelisz Heijstek, wonende aan Velserduijn verkoopt aan zijn schoonzoon Cornelis Dirkse Duijn, wonende in de Breesaap de opstal van een huismanswoning en de timmeragie met de verdere opstal in de Breesaap op de grond van de heer Mr. Henrik Hoeufft, voor de somma van f 400.-

  BEGRAAFREGISTER, Velsen: Anno 1797 den 8ste Febr:
  Is Begraven Cornelia Andriesz: Hijstek.

  IMPOST op begraven, Velsen, 4 februari 1797:
  't lijk van Cornelia Anderiesse Hijstek, Huijsvrouw van Cornelis Duijn, alhier overleden, classis f 6.-.

  IMPOST op trouwen, Beverwijk, 11 februari 1798:
  Cornelis Duijn, weduwnaar van Cornelia Andriese Heijstek, geboortig van Velsen en wonende alhier, zullende trouwen met Geertje Janse Reijke, JD, geb: van Wijk aan Duijn en wonende mede alhier, in de classe van f 6.- .........f 12.-

  HUW. AFKONDIGING, Beverwijk, Schout en Schepenen, 1798:
  Heeden den 11 Februarij 1798 zijn de Huwelijks Geboden ingewilligt aan Cornelis Duijn, weduwnaar van Cornelia Andriese Heijstek, geboortig van Velsen en wonende alhier, met Geertje Janse Reijke, Jonge Dochter geboortig van Wijk aan duin en wonende mede alhier. Op 25 februarij 1798 alhier in de burgerlijke staat bevestigd.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Transport Akte, blz. 238, Beverwijk, 14 januari 1803:
  Gerrit Gerritse Blad verkoopt aan Cornelis Dirkse Duijn een huis, erve en stalling in de Kerkbuurt, zijnde een Herberg genaamd de Oude Zwaan, voor de somma van f 800.-.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Beverwijk, 1803:
  Volgens verklaring van Cornelis Duijn kwam hij 's-avonds na het koeien-melken met zijn paard en wagen in Beverwijk terug, alwaar hij in de Bloksteeg de doorgang versperd zag door een bierwagen. Een woordenwisseling brak uit met de broers Pieter en Jacob Huig, schippersknechten, die uiteindelijk leidde tot ernstige mishandeling van Cornelis Duijn. Hoewel de broers ontkenden dat zij de vechtpartij waren begonnen, getuigden omstanders dat Cornelis' lezing de juiste was.
  Pieter Huig werd uiteindelijk schuldig bevonden en veroordeeld tot 3x24 uur in besloten hechtenis op het Raedhuijs dezer stede te water en te brood.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Schepenakten, Beverwijk, 20 april 1805, nr. 165:
  Testament beneden de f 8.000.-:
  Cornelis Dirkse Duin en Geertje Janse Rijke, echtelieden, woonende alhier ter Stede, zijnde de testateur ziek te bedde leggende, dog de testatrice gezond; verklaart de testateur dat bij zijn overlijden de nalatenschap in gelijke delen dient te worden verdeeld tussen zijn 6 voorkinderen, verwekt bij zijn overleeden vrouw Cornelia Andriesse Heijstek, te weten Elisabeth, Andries, Dirk, Cornelis, Wouter en Jan Duin, voorts zijn huidige vrouw Geertje Jans Rijke en het kind of de kinderen die uit dit huwelijk geboren worden.
  In geval de 6 voorkinderen overleden zijn voor het overlijden van de testateur, dan wordt Geertje Janse Rijke benoemd tot enige en universele erfgename.
  De testatrice, Geertje Jans Rijke, benoemt haar man Cornelis tot enige en universele erfgenaam.
  De beide testateurs benoemen Jan Thooren uit Bakkum en Willem Duin uit Velsen tot toeziende voogden.

  HYPOTHEEK (Schuldbrief), Beverwijk, folio 74, 3 meij 1805:
  Jan Oldenberg, woonende binnen deeze Stede, leent van Cornelis Dirkse Duijn, woonende binnen deeze Stede de somma van f 600.- tegen 6 persent per jaar.

  HYPOTHEEK (Schuldbrief), Beverwijk, folio 212, 16 januari 1808:
  Hendrik Koks leent van Cornelis Dirkse Duijn de somma van f 400.- tegen 6 persent per jaar.
  [Geroyeerd op 18 februari 1811]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Transport Akte, blz. 375, Beverwijk, 18 oktober 1805:
  Jan Oldenburg verkoopt aan Cornelis Duijn een huis en erve, zijnde een boerderij, aan de Heemskerkerweg, strekkende voor van de weg tot achter aan het erf van Barend Hulst, belend ten noorden het Nieuwewegje en ten zuiden Jan Zon voor de somma van f 425.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Acte van Voogdij en Executeurschap, Beverwijk, 15 februari 1811, nr. 368:
  Enkele dagen voor zijn dood benoemt Cornelis tot executeurs en voogden over zijn 5 nog minderjarige voorkinderen [Andries, Theodorus, Cornelius, Wolterus en Jan; Elisabeth, de oudste was al meerderjarig, en gehuwd met Pieter Roskam], Andries Duijn te Beverwijk, Pieter Roskam te Alkmaar en Pieter Stelt te Beverwijk.
  [Door zwakte kon Cornelis niet meer tekenen en plaatste hij een kruisje]

  BEGRAAFREGISTER, Beverwijk, 1811, nr. 14:
  Cornelis Dirksz Duijn, overleden 24 februari, oud 55 jr, gehuwd, nalatende 9 kinderen in 2 huwelijken. Aangifte: Weduwe Cornelis Dirksz Duijn.

  DOODGRAVERSVERKLARING ter gelegenheid van het huwelijk van Cornelis' zoon Andreas op 8 december 1811:
  Dat op den 28 Februarij deses Jaars 1811 in de Gereformeerde Kerk binnen deeze Steede in het Graft op de letter K. No.3 Begraven is het lijk van Cornelis Dirksz Duijn.

  KINDEREN VAN CONELIS DIRKSZ DUIJN EN CORNELIA ANDRIESSE HEIJSTEK:
  1. Elijsabeth Cornelisse Duijn,
   Geboren te Brezaap (gem.Velsen), gedoopt te Driehuis (Velsen) in de R.K. Engelmunduskerk op 10 augustus 1784, overleden te Alkmaar op 21 september 1849, oud 65 jaar.
   Gehuwd (1) te Beverwijk voor schout en schepenen op 22 januari 1809 met Pieter Roskam, geboren te Heemskerk ca. 1770, overleden tussen 1811 en 1825, mogelijk te Alkmaar.
   Gehuwd (2) te Alkmaar op 7 mei 1825 met Floris Jansz Schermer, gedoopt te Heemskerk in de Rooms-Kath. kerk op 28 mei 1782, van beroep boer, bouwman, overleden aan de Kalkovenseweg in de Egmondermeer onder Alkmaar op 18 augustus 1840, zoon van Jan Florusz Schermer en Hillegonda Janse Knaap.
  2. "Levenloos" Duijn,
   Doodgeboren te Velsen op 3 november 1785.
  3. Andreas (Andries) Cornelisz Duijn,
   Geboren in de Breesaap onder Velsen, gedoopt te Driehuis (Velsen) in de R.K. Engelmunduskerk op 12 januari 1787, van beroep bouwman, boer, overleden te Akersloot op 13 juli 1853, oud 66 jaar.
   Gehuwd te Beverwijk op 8 december 1811 met Maartje Simons de Ruijter, geboren te Heemskerk, gedoopt te Heemskerk in de Rooms-Kath. kerk op 29 juli 1787, overleden te Akersloot na 1819, dochter van Zijmen (Simon) Krelisz de Ruijter en Aagje Floris Schermer.
  4. Theodorus Cornelisz Duijn,
   Geboren in de Breesaap onder Velsen, gedoopt te Driehuis (Velsen) in de R.K. Engelmunduskerk op 16 april 1788, overleden aldaar op 8 juli 1788, oud 3 maanden.
  5. Theodorus (Dirk) Ceesse Duijn,
   Geboren in de Breesaap onder Velsen, gedoopt te Driehuis (Velsen) in de R.K. Engelmunduskerk op 29 mei 1789, van beroep dagloner, arbeider, bouwman, overleden te Velsen op 21 februari 1858, oud 68 jaar.
   Buitenechtelijke relatie (1) met Hijntje de Ruijter, waaruit een dochter, Dirkkie Duijn, gedoopt op 27 februari 1810 in de Rooms-Kath. kerk van Beverwijk.
   Gehuwd (2) te Beverwijk op 8 december 1811 met Antje Teunis de Ruiter, gedoopt te Heemskerk in de Rooms-Kath. kerk op 25 februari 1785, overleden te Wijk aan Zee en Duin op 26 januari 1823, oud 37 jaar, dochter van Theunis Crelisz de Ruijter en Guurtje Floris Schermer.
   Gehuwd (3) te Velsen op 3 mei 1829 met Elizabeth Matthijse van Amersfoort, geboren te Velsen op 3 mei 1808, gedoopt in de Hervormde kerk aldaar op 8 mei 1808, dochter van Matthijs Gerritsz Tonen [van Amersfoort] en Immetje Schouten.
  6. Cornelius (Cees) Cornelisz Duijn,
   Geboren in de Breesaap onder Velsen, gedoopt te Driehuis (Velsen) in de R.K. Engelmunduskerk op 10 december 1790, van beroep landbouwer, jachtopziener, overleden te Heemskerk op 11 juli 1883, oud 92 jaar.
   Gehuwd te Heemskerk op 14 december 1814 met Ariaantje Sijmens de Ruiter, gedoopt te Heemskerk in de Rooms-Kath. kerk op 16 juli 1793, overleden na 1856, dochter van Zijmen (Simon) Krelisz de Ruijter en Aagje Floris Schermer.
  7. Wouter Cornelisz Duijn,
   Geboren in de Breesaap onder Velsen, gedoopt te Driehuis (Velsen) in de R.K. Engelmunduskerk op 19 mei 1792, overleden te Velsen op 26 mei 1792, begraven aldaar op 30 mei 1792, oud 1 week.
  8. Wilhelmina Cornelis Duijn,
   Geboren in de Breesaap onder Velsen, gedoopt te Driehuis (Velsen) in de R.K. Engelmunduskerk op 30 october 1793, begraven te Velsen op 14 januari 1794, oud ruim 2 maanden.
  9. Wolterus Corneliusz Duijn,
   Geboren in de Breesaap onder Velsen, gedoopt te Driehuis (Velsen) in de R.K. Engelmunduskerk op 16 maart 1795, van beroep boereknecht, overleden aldaar op 15 februari 1814, oud 18 jaar.
  10. Jan Cornelisz Duijn,
   Geboren in de Breesaap onder Velsen op 3 februari 1797, gedoopt te Driehuis (Velsen) in de R.K. Engelmunduskerk op 3 februari 1797, van beroep boerenknecht, bouwman, overleden te Schooten bij Amsterdam op 22 juni 1856, oud 59 jaar.
   Gehuwd te Velsen op 8 april 1822 met Lamberdina Maria van den Raadt, geboren te Schooten, gedoopt op 11 februari 1800 in de Rooms-Kath. kerk aldaar, van beroep boerendienstmaagd, overleden na 1826, mogelijk te Bloemendaal, dochter van Cornelis van den Raadt en Maria Prince

  KINDEREN VAN CORNELIS DIRKSZ DUIJN EN GEERTJE JANS REIJKE:
  1. Elizabeth (Leijsje) Cornelis Duijn,
   Geboren te Beverwijk op 11 december 1799, gedoopt eveneens op 11 december in de Rooms-Kath. kerk aldaar, overleden te Velsen op 19 juni 1858, oud 58 jaar.
   Gehuwd te Beverwijk op 22 november 1818 met Bernardus (Barend) Sijmensz van der Kolk, geboren te Beverwijk op 25 juni 1793, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 25 juni 1793, van beroep dagloner, boerenknecht, bouwman, overleden te Velsen op 16 december 1869, oud 76 jaar, zoon van Simon Barendsz van der Kolk en Jannetie Hendriks Beurgers.
  2. Wilhelmina Cornelisse Duijn,
   Gedoopt te Beverwijk in de Rooms-Kath. kerk op 30 november 1801, overleden aldaar op 30 september 1807, oud 5 jaar.
  3. Jansie Cornelisse Duijn,
   Geboren te Beverwijk op 6 mei 1805, gedoopt op 6 mei 1805 in de Rooms-Kath. kerk aldaar, overleden te Beverwijk op 5 januari 1875 in Beverwijk, oud 69 jaar.
   Gehuwd te Beverwijk op 21 oktober 1821 met Simon van Son, geboren te Beverwijk op 17 juni 1801, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 17 juni 1801, van beroep dagloner, boereknecht, tuinder, schulper, arbeider, woont in 1877 te Velsen, overleden voor 1879, zoon van Thomas van Zon en Marijtje Sijmens Bruijns.
  4. Willem Cornelisz Duijn,
   Geboren te Beverwijk, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 30 november 1808, van beroep venter, vrachtrijder, bouwman, tapper, timmermansknecht, arbeider, schulper, winkelier, overleden te Beverwijk op 18 december 1864, oud 56 jaar.
   Gehuwd (1) te Beverwijk op 12 november 1826 met Helena (Engeltje) Breek, geboren te Heemskerk, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 6 december 1804, overleden te Beverwijk op 23 december 1858, oud 54 jaar, dochter van Coert (Coenraad) Breek en Cornelia (Keetje) Cornelisse Heemskerk.
   Gehuwd (2) te Beverwijk op 13 februari 1861 met Klaasje (Klazina) van den Berg, geboren te Velsen op 16 februari 1813, overleden te Beverwijk op 12 december 1864, oud 51 jaar, dochter van Albertus van den Berg en Maaretje Pieters Groot.
 4. Maartje Dirks Duijn,
  Begraven te Velsen op 8 mei 1759.

  IMPOST op begraven, Velsen, 8 mei 1759:
  Maartje Dirks Duijn; prodeo.
 5. Willem Dirksz Duijn,
  Geboren te Velsen ca. 1760, overleden aldaar op 26 oktober 1805, oud ca. 45 jaar.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF,Velsen, 1784:
  [Testament moeder]: zie moeder.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 1800:
  [Testament]: zie zuster Joanna .

  DOOPGETUIGE:
  Op 20 augustus 1801 was Willem doopgetuige van Elisabeth Jacobs Graman.

  VOOGDIJ:
  In het testament van zijn broer Cornelis, werd Willem genoemd als voogd over Cornelis' 6 kinderen.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Beverwijk, 1805:
  [Procuratie]: zie moeder.

  IMPOST op begraven, Velsen, 26 oktober 1805:
  't lijk van Willem Duijn, classis f 3.-
 6. Marijtje Dirkse Duijn,
  Geboren te Velsen in 1761/62, overleden te Beverwijk op 17 augustus 1817, oud 55 jaar.
  Gehuwd met Jan Flore Twisk, geboren ca. 1745, woont in 1805 te Bakkum.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Beverwijk, 1805:
  [Procuratie]: zie moeder.

  OVERL.AKTE, Beverwijk, 17 augustus 1817:
  Marijtje Duijn, oud 55 jaar.
  Aangifte door Lourens Eeking, tuinder, 60 jaar en Jan Eijking, schoenmaker, 30 jaren.
 7. Jan Dirksz Duijn,
  Begraven te Velsen op 7 juli 1763.

  IMPOST op begraven, Velsen, 7 juli 1763:
  't lijk van Jan Dirksz Duijn, alhier overleden, classis f 3.-.
 8. Joanna (Jannetje) Dirks Duijn,
  Geboren in de Breesaap onder Velsen op 2 april 1764, gedoopt te Driehuis (Velsen) in de R.K. Engelmunduskerk op 2 april 1764, van beroep landbouwster, overleden te Velsen op 23 maart 1823, oud 58 jaar.
  Gehuwd te Driehuis (Velsen) in de R.K. Engelmunduskerk en voor schout en schepenen aldaar op 2 februari 1806 met Barend Koolhoff, geboren te Kloppenburg (Dld) ca. 1764, Rooms-Katholiek, van beroep landbouwer, overleden te Velsen 1812-1823.

  DOOPREGISTER, Velsen, Rooms-Kath. kerk, 2 Aprilis 1764:
  Joanna, kind van Dirk Woutersz Duijn, vader.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 945, Schepenrol, Velsen, 8 augustus 1764, folio 62:
  Betreft haar vader's weigering de Dorps Vroedvrouw te betalen. [zie haar vader].

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 998, Schepenakten, Velsen, 14 november 1800, fol. 145:
  Testament beneden f 4.000.- :
  Willem Duijn en Jannetje Duijn, sijnde een Broeder en Zuster van heelen bedde, woonagtig in de Breesaap, stellen een mutueel testament op, dat in zijn geheel zal komen te vervallen wanneer een der comparanten in het huwelijk treedt !

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Beverwijk, 1805:
  [Procuratie]: zie Moeder !

  IMPOST op trouwen, Velsen, 17 januari 1806:
  Barend Koolhof, weduwenaar van Jannetje Hijsterbeek, gebooren te Kloppenburg en woonende te Noorddorp onder den Banne van Heemskerk met Jannetje Duijn, JD, gebooren en woonende onder Velsen.

  TROUWREGISTER, Velsen, Schout en Schepenen, 2 februari 1806:
  Barend Koolhof, weduwenaar van Jannetje Hijsterbeek, gebooren te Kloppenburg en woonende te Noordorp onder Heemskerk [aan de huidige Rijksweg tussen Beverwijk en Castricum], met Jannetje Duijn Jonge Dogter gebooren en woonende onder Velsen.

  OVERLIJDENS AKTE, Velsen, 24 maart 1823, nr. 11:
  Jannetje Duijn, overleden 23 maart, oud 58 jaren, Landbouwster, geboren te Velsen, weduwe van Barend Koolhof, dochter van Dirk Duijn.
  Aangifte door Gerrit Schouten, buurman en Pieter de Groot, buurman.
 9. Elisabeth (Leijsje) Dirks Duijn,
  Geboren te Velsen in 1765/66, van beroep boerin, overleden te Velsen op 2 mei 1812, oud 46 jaar.
  Gehuwd te Velsen in de R.K. Engelmunduskerk en voor schout en schepenen aldaar op 7 februari 1790 met Japik Jansz Grama, gedoopt te Heemskerk in de Rooms-Kath. kerk op 4 maart 1756, overleden te Velsen op 19 december 1810, begraven aldaar op 24 december 1810, oud 54 jaar, zoon van Jan Grama en Neeltje Japiks.

  DOOPREGISTER, Heemskerk, Rooms-Kath. kerk, 4 maart 1756:
  Japik, filius Jan Grama et Neeltje Japiks.
  Testes Japik Pietersz et Maartje Japiks.

  IMPOST op trouwen, Heemskerk, 24 april 1784:
  Ontfangen wegens 't regt van Trouwen van Maartje Louris, wonende alhier, met Jacob Jansz Graman, wonende onder Wijk aan Duijn, voor de Bruijd in de vierde classe...........f 3.-

  TROUWREGISTER, Velsen, Rooms-Kath. kerk en S&S, 7 februari 1790:
  Jacob Graaman, weduwenaar van Maartje Louris Diemeer, met Elisabeth Dirksz Duijn, Jongedogter. En beiden woonende onder Velsen.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 9 november 1792, nr. 41:
  Mutueel Testament onder f 2.000.-,
  Jacob Graaman en Elisabeth Dirks Duijn, echtelieden, wonende alhier, stellen een mutueel testament op.
  Ingeval van overlijden van een der comparanten, zonder dat er kinderen geborene zijn, komen de beide moeders der comparanten, Neeltje Jacobs Capitein wonende onder Wijk aan Duin en Leijsje Hendriks Tielens, wonende in de Breesaap, in aanmerking voor hun legitieme portie.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 947, Scheepenrol, Velsen, 5 mei 1802:
  Regtdag: Francois Jacob Prince, schout en secretaris alhier, op ende jeegens Jacob Graman.
  Scheepenen concluderen dat Jacob Graman de door hem op openbare veiling gekochte zaden etc zal moeten betalen, en wel met een somme van f 43.10.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Schepen Akten, Beverwijk, 27 mei 1805, nr. 166:
  Speciaale Procuratie voor diverse personen:
  Hendrik Dirkse Duijn, wonende te Heemskerk; Willem Dirkse Duijn, wonende te Velsen; Jan Flore Twisk als in huwelijk hebbende Marrijtje Dirkse Duijn, wonende te Bakkum; Jannetje Dirkse Duijn, wonende te Velsen en Jacob Graman, als in huwelijk hebbende Elisabeth Dirkse Duijn, wonende te Wijk aan Duin; benevens Cornelis Dirkse Duijn, wonende in Beverwijk, doch afwezig door een zwaare ongesteldheid, de testamentaire erfgenaamen van wijle Marrijtje Hendrik Tielen, weduwe van Pieter Joost Wijnders, gewoond hebbende en te Leendertstrijp overleden zijnde.
  En verklaren zij comparanten om Hendrik Hendrikse Dielens, wonende te Leendertstrijp te machtigen om in hun plaats de opbrengst van de nagelaten boedel te innen.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 1004, Schepenakten, Velsen, 10 november 1808, fol. 97:
  Gereraale Procuratie ad lites van een op een persoon; Jacob Graman, woonagtig alhier, magtigt de Heer A.C. van Peltenburg, schout en secretaris van Spaarendam, woonende te Haarlem omme al des comparants zaken waar te nemen, etc.

  OVERLIJDENSAKTE, Velsen, 19 december 1810:
  Jacob Graman, oud 56 jr, woonende onder Velsen, overleden 19 december, 5 kinderen.
  Aangifte door Elisabeth Duijn, weduwe van Jacob Graman.

  BEGRAAFREGISTER, Velsen, 24 december 1810:
  Jacob Graman.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 1007, Schepenakten, Velsen, 16 Louwmaand 1811, fol. 8, nr. 41:
  Acte van Voogdij en Executeurschap.
  Elisabeth Dirkse Duijn, weduwe van Jacob Graman, mitsgaders moeder en voogdesse over haare minderjarige kinderen bij haar voornoemde man verwekt, met naame Dirk, Jan, Neeltje, Jacobus en Engel Graman, resp. oud 17, 16, 15, 13 en 12 jaren stelt tot voogden en executeurs Cornelis Dirkse Duijn uit Beverwijk en Wouter Maas, wonende onder Velsen.

  OVERLIJDENSAKTE, Velsen, 4 mei 1812, fol. 5:
  In het Jaar 1812 den Vierde der maand Meij zijn voor ons Maire als ambtenaar van de burgerlijken Staat der Gemeente van Velsen Canton Bloemendaal arrondissement Haarlem departement van de Zuiderzee gecompareerd
  Hendrik Duijn, oud 60 Jaren, van beroep Bouwman, woonende in de Beverwijk en Barend Koolhof, oud 47 Jaren, van beroep Bouwman, woonende alhier, de Eerste Broeder en de tweede Behuwd broeder van de na te meldene Overleedene welke aan Ons terkenne hebben, dat op Steede den Tweede Meij is overleeden Elisabeth Dirkse Duijn, Wed. van Jacob Graman oud 46 Jaren, van beroep Boerrin, woonende alhier en hebben de declaranten deeze acte nadat hum dezelve was voorgeleezen neevens Ons onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KINDEREN VAN JACOB GRAMAN EN ELISABETH DIRKS DUIJN:
  1. Theodorus (Dirk) Jacobsz Graman,
   Geboren te Velsen, gedoopt op 26 februari 1793 in de Rooms-Kath. kerk aldaar, van beroep boereknecht, bouwman, landbouwer, overleden na 1828.
   Gehuwd in 1821 met Leijsbeth Teunisse Kos, geboren te Slingermuer, gedoopt te Velsen in de Rooms-Kath. kerk op 8 januari 1790. dochter van Antonie (Teunis) Klaasz Kos en Ariaantje Zijberts Schuit.
  2. Jan Jacobsz Graman,
   Geboren te Velsen, gedoopt op 13 juni 1794 in de Rooms-Kath. kerk aldaar, van beroep werkman, boerenknecht, landbouwer, bouwman, overleden te Velsen op 12 augustus 1830, oud 36 jaar.
   Gehuwd (1) te Velsen op 6 januari 1822 met Agatha Jans Nieuwpoort, geboren te Velsen, gedoopt op 5 maart 1797 in de Rooms-Kath. kerk aldaar, van beroep boerendienstmaagd, overleden te Velsen op 25 maart 1827, oud 30 jaar, dochter van Jan Nieuwpoort en Catharina (Kaatje) van Schinkel.
   Gehuwd (2) te Velsen op 20 april 1828 met Maria Gerrits Pruijm, geboren te Wijk aan Zee of Velsen, gedoopt op 10 mei 1803 in de Rooms-Kath. kerk te Velsen, overleden te Hofgeest onder Velsen op 13 december 1842, oud 39 jaar, dochter van Gerrit Pruijm en Trijntje Jans Nones.
  3. Neeltje Jacobs Graman,
   Geboren te Velsen, gedoopt op 20 oktober 1795 in de Rooms-Kath. kerk aldaar, van beroep boerendienstmaagd, boerin, overleden te Velsen op 17 juni 1825, oud 29 jaar.
   Gehuwd te Velsen op 17 oktober 1819 met Sijberth Teunisz Kos, geboren te Velsen op 14 januari 1785, gedoopt op 14 januari 1785 in de Rooms-Kath. kerk aldaar, van beroep landbouwer, overleden te Velsen op 27 april 1850, oud 65 jaar, zoon van Antonie (Teunis) Klaasz Kos en Ariaantje Zijberts Schuit.
  4. Jacobus Jacobsz Grama,
   Geboren te Velsen, gedoopt te Driehuis in de Rooms-Kath. kerk op 6 december 1797, van beroep boereknecht, bouwman, landman, overleden in zijn woning op de Hofgeest te Velsen op 5 juni 1851, oud 54 jaar.
   Gehuwd te Velsen op 3 september 1820 met Jansje Penning, geboren op de Hofgeest te Velsen, gedoopt te Driehuis in de Rooms-Kath. kerk op 17 maart 1803, van beroep landbouwster, overleden in haar woning op de Hofgeest te Velsen op 22 januari 1875, oud 71 jaar, dochter van Johannes (Jan/Hannes) Willemsz Penning en Stijntje Claasz Tromp.
  5. Engelmundus (Engel) Jacobsz Graman,
   Geboren te Velsen, gedoopt op 20 januari 1799 in de Rooms-Kath. kerk aldaar, van beroep boereknecht, bouwman, overleden na 1848.
   Gehuwd te Wijk aan Zee en Duin op 16 september 1821 met Agatha Teunisse de Ruijter, geboren te Wijk aan Duin op 10 november 1800, gedoopt te Heemskerk in de Rooms-Kath. kerk op 10 november 1800, overleden na 1848, dochter van Theunis Crelisz de Ruijter en Trijntje Willemse Schoorl.
  6. Elisabeth Jacobs Grama,
   Geboren te Velsen, gedoopt op 20 augustus 1801 in de R.K. Engelmunduskerk te Driehuis onder Velsen, overleden aldaar op 6 januari 1802, oud ruim 4 maanden.
 10. Jan Dirksz Duijn,
  Geboren in de Breesaap onder Velsen, gedoopt op 17 juni 1772 in de R.K. Engelmunduskerk te Driehuis (Velsen), overleden te Velsen op 28 december 1772, oud 6 maanden.

  DOOPREGISTER, Velsen, Rooms-Kath. kerk, 17 juni 1772:
  Jan, zoon van Dirk Wouters Duijn en Lijsje Hendrik. D:B: Jan Wouterse Duijn en Grietje Kos. Bresaap.

  IMPOST op begraven, Velsen, 28 december 1772:
  't lijk van Jan Dirksze Duijn, alhier overleden, classis f 3.-.
 11. Willemijntje Dirks Duijn,
  Overleden te Velsen op 8 maart 1788.

  IMPOST op begraven, Velsen, 8 maart 1788:
  't lijk van Willemijntje Dirks Duijn, alhier overleden, classis f 3.-.
586. Arie Hendriksz VAN DER MOEREN,
Zoon van Hendrik Ariensz van der Moere, ook genaamd van der Moire [nr. 1172] en N.N., geboren ca. 1710, Rooms Katholiek, van beroep landbouwer, vermeld als schepen van Heemskerk van 1751 tot 1772, begraven aldaar op 6 februari 1774, oud ca. 64 jaar.
Gehuwd te Heemskerk in de Rooms-Kath. kerk op 27 april 1749 met Neeltje Klaasse DREGER.

NOTARISAKTE (Aalst de Bruijn), Haarlem, 27 oktober 1747:
Testament.
[Nog opzoeken]

IMPOST op trouwen, Heemskerk, 12 april 1749:
Ontfangen wegens het regt van trouwen van Arie van der Moere Met Neeltie Dreeger wonende beijde alhier, ieder a f 3.-, is f 6.-

TROUWREGISTER, Heemskerk Schout & Scheepenen, 27 april 1749:
Arie van der Moere, Jongeman, Met Neeltie Dreeger, Jongedogter, wonende beijde alhier.

TROUWREGISTER, Heemskerk, Rooms-Kath. kerk, 27 april 1749:
Arie Hendrikse van der Moere en Neeltje Claas Dreger.
Testes Pieter Kaasenbrood en Geertruij van Til.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 6 mei 1750:
Arie verkoopt het aandeel van zijn vrouw in de nalatenschap van haar vader, voor f 350.- aan Stijntje Harms [zie Stijntje Harms].

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Schepenrol, nr. 268, Heemskerk, 1 februari 1752:
De volgende Honden (?) geringt den 1sten February 1752:
[volgt een lange lijst met namen, waaronder:]
- Jan de Wit, een swart bont.
- Claas Limmen een geel bont.
- Cornelis Schoorl een swart bont.
- Cornelis Engelz een Snoek graanw:
- Pieter van der Moere twee swart bonte.
- Arie van der Moere een swarte bles, en een swart bont.
- Pieter Kaasenbroot een Bruijn.
- Arie Schoorl een Snoek graanw:

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Div. Schepenaktes, Inv. Nr. 304, Heemskerk, 1 februari 1774:
Acte van Voogdij:
Compareerde Arie van der Moere, wonende alhier, dewelke zo in zijn eijge prive, als door wijlen zijn overleeden vrouw Neeltje Claas Dreger benoemd tot voogd over sijnen gemeene nagelatene kind of kinderen, mitsgaders administrateur derzelver goederen en zulx met magt van assumptie en surrogatie, mitsgaders uijtsluijtinge van alle anderen, na luijd van de Testamente door haar te samen op den 27 october 1749 voor de Notaris Aalst de Bruijn en zeekere getuijgen tot Haarlem gepasseert, verklaarde voor zo verre hij voor de meerderjarigheijd van zijne dogter Aagje van der Moere, mogt aflijvig werden, als dan tot voogden over gemelde zijne dogter & administrateurs van haare goederen te committeeren, verzoeken en aan te stellen, de E.E. Cornelis Dreger, Pieter Kaasenbrood en Claas Tromp, alle drie wonende tot Velsen, geevende aan deselve te samen of ieder van hun in't bijzonder zodanige speciaale en generaale magt en gesag als aan hun voogden en administrateurs eenigsints kan of mag worden gegeeven.
Sluijtende vervolgens met alle Eerbiedighijt zijn Boedel van de Voogdij der E. Weeskamer of geregte van Heemskerk en alle andere ampts of bloedshalven gesag hebbende persoonen.
Etc., etc.
[Als schepen van Heemskerk had Arie een mooie regelmatige handtekening; nu, 5 dagen voor zijn dood, is zijn handtekening bibberig gezet]

BEGRAAFREGISTER, Heemskerk, R.K. Statie, 6 februari 1774:
Arie van der Moere.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Div. Schepenaktes, Inv. Nr. 304, Heemskerk, 11 februari 1774:
Acte van Deliberatie:
Uit hoofde van de "onzekere" staat van de boedel van de inmiddels overleden Arie van de Moere, besluiten de 3 bovengenoemde voogden de nalatenschap op dit moment nog niet te aanvaarden.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Div. Schepenaktes, Inv. Nr. 304, Heemskerk, 11 februari 1774:
Inventaris beneden f 300.-:
Staat en inventaris van den Boedel en goederen, nagelaten, en metter dood ontruijmt bij wijlen Arie van der Moere op den 6e februarij 1774, gemaakt en beschreven door mij Adriaan van Coevenhoven, als Secretaris van Heemskerk voornoemt op den 11e Februarij en den 1774 ten versoeken en opgeeven van Cornelis Dreger, Pieter Kaasenbroot en Claas Tromp, alle drie wonende onder de Heerlijkheijd Velsen als aangestelde voogden over Aagje van der Moere:
In de Stal: een swartbonte kalfkoe, een varken en gereedschappen;
Op 't Speelhuijs: twee errete zeeven, een haspel, een karn, een half aggelen, een waa, een aardappele planter, twee kromstokken, een brantijser, twee kraanen, een ijsere blaaser, vijf sweepe staalen, twee slijpborden, een warf, twee vaatjes, twee bakjes met erreten,
een driestalen kussen, veertien booren, zes haamers, drie hakmessen, een dissel, een bijl, twee avegaats booren, vier nijptangen, vier spansaagen, twee handsaagen, twaalf bijtels, drie vijlen, vier schaaren, twee hakmessen, een parthij bakjes met spijkers en oud ijser,
een schaafbank met een ijsere schroef, een schoolbord met elssen, eenige ellen, eenige messen, twee wortel ijsers, drie slaaijen, een schop, een spakbak, vier takke beesems, eenige brillen, een parthij touw, enige stokken en staalen, een waage wip, vijf schaaren,
een passer, een schaafbank, twee ijsere lampen, een tafel, een smeervaatje, eenige vaatjes, een kasje en doosen met zaad, neegen zakken en eenige dito kleijne, een ijsere koevoet, een vleeschblok, een dito met pooten, een parthij witte stamboonen, voorts een parthij rommeling;
In't Tuijn Huijsje: twee melkstukken, zeeven harken, vier schoffels, een gieter, drie palm schaaren, een haspel en lijn en wat rommeling;
In de Tuijn: een parthij reijsen, een parthij droog hout en takken;
In de Huijsinge: een klok, tien schilderijen, lessenaar, twee boeken met silver, voorts een ruime sortering aan keukengerei, bestek, borden, glasen, delfsblauw, kleding, meubilair, etc.
De lasten van de boedel bedragen ongeveer f 730.- en bestaan uit:
1) Huur van 't land genaamd de groote Zeevenhoven, aan Cornelis Wittebrood............f 60.-
2) De Regenten van 't Hofje van Spoorwater tot Haarlem voor 5 jaren huur vanaf 1769 tot 1773, incluijs van een stuk land genaamd de Kleijne Sevenhoef a 18 gulden int jaar: ..........f 90.-
3) De erve van wijlen de Heer Hendrik van Halmael voor 6 jaren huur van 1768 tot 1773 incluijs van het land genaamt 't Vrijland a 12 gulden int jaar, minus belastingen enz.:...........f 37.-
4) Aan Bancris Kaasenbrood voor 2 jaare huur van de huijsinge door de overledene bewoond & geleverd hoij:...........f 58.-
5) Aan Jan de Wit voor geleverd brood: .............f 42.-
6) Aan de weduwe Brieloftsbergh voor geleverd vlas: ...........f184.-
7) Aan Claas Ariematen voor geleend geld: ...............f150.-
8) Nog diverse kleinere bedragen, als voor geleverde erreten, ploegen vant land, geleverd brood, zoutgeld, belastingen, de kerkmeesteren tot Heemskerk voor landhuur, aan Dieuwertje Edel tot Alkmaar voor winkelwaaren............ong. f107.-
9) Begrafeniskosten

OPMERKING:
Na de dood van zijn vrouw in 1753, blijft Arie in Heemskerk wonen. Hij hertrouwt niet.
Van 1750 tot 1772 is hij bijna elk jaar schepen van Heemskerk.


Gezicht op Heemskerk vanaf de Wijkerweg
(tekening door E. van Drielst, 1746-1818)

587. Neeltje Klaasse DREGER,
Dochter van Klaas Ariensz Dreger [nr. 1174] en Aegje Cornelisse Lans [nr. 1175], geboren te Velsen voor 1722, Rooms-Katholiek, begraven te Heemskerk op 5 november 1753, oud ca. 33 jaar.

NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 16 juni 1746:
[Uit deze akte blijkt dat Neeltje op dat moment meerderjarig was (25 jr), en dus geboren moet zijn in 1721 of eerder.]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF (Schout J. van Kalkar), Velsen, 6 mei 1750:
Cornelis Dreger, wonende alhier, voor zich zelf en als speciale procuratie hebbende van zijn behuwdmoeder Stijntie Harms, weduwe van Klaas Dreger en voogdesse over de twee bij hem in huwelijk verwekte onmondige kinderen [Aagje en Trijntje], tevens Pieter Kaasenbrood wonende aan de Heemskerkerduin, als in huwelijk hebbende Antje Dreeger, tevens Arij Hendericks van der Moere, wonende te Heemskerk, als in huwelijk hebbende Neeltje Dreeger en tenslotte Guurtie Dreeger, meerderjarige jongedochter, wonende alhier, ieder voor een twaalfde en de nagelaten weduwe voor de helft, verkopen aan de heer Gerrit Blaauw, koopman te Amsterdam, een half stuk hooiland, gelegen in de Westbroek, groot 900 Roeden, genaamd de Halve Sluijskamp, waarvan de andere helft de heer Blaauw al toebehoort, voor de somma van f 350.-
IDEM:
Arij Hendriksz van der Moere, verkoopt aan Stijntje Harms voor f 350.- zijn twaalfde deel in de eerder genoemde nalatenschap van Klaas Dreger, bestaande uit een huijsmanswoning en aangehorige landerijen, groot volgens het verpondingsboek, 17 morgen en 117 Roeden, gelegen aan de Hofgeest en in de West & Oostbroek, en bestaande uit:
1) Een huijsmanswoning, schuur, karnhuis, erf, boomgaarden met het stuk land daarachter, groot ruim 3 morgen, gelegen van de Hofgeesterweg tot de Heereweg, ten oosten mevr. Bernard en ten westen de heer Jan Trip.b 2) Een stuk weiland van ruim 3 morgen bij het huis, belend ten zuiden de Waatering, ten westen de heer Jan Trip, ten noorden de Hofgeesterweg en ten oosten mevrouw Bernard.
3) Een stuk hooiland, gelegen over de Langesloot, groot 1 morge 2 hond, of 2 maden, belend ten zuiden het Elisabeth gasthuis te Haarlem, ten westen mevrouw Bernard, ten noorden de Nieuwe Waatering en ten oosten het na te noemen perceel, genaamd het Backersmorge.
4) Een stuk hooiland, genaamd de Langeven, groot 2 morgen, 4 hond, of 4 maaden belend ten zuiden de heer Burgemeester Harme Henrick van de Pols, ten westen de Nieuwe Watering, ten noorden de heer Cousebant en ten oosten het Weeshuijs te Haarlem.
5) Een stuk hooiland, genaamd de halve Verwer, groot 1 morg 4 hond, of twee en een half maaden, belend ten oosten Catharina Bie, ten westen de Roomsche Armen, ten zuiden de Westlaan en ten noorden de Meer.
6) Een stuk hooiland, genaamd het Backersmorgen, groot 1 morgen, belend ten oosten Mevr: Bernard, ten zuiden 't Elisabetsgasthuijs te Haarlem, ten westen het voornoemde perceel en ten noorden de Nieuwe Watering.
7) Een stuk hooiland op de Vroomaar, groot 1 mad, gaande in omwerf met een mad dito land van de heer Oom en met een mad dito land van Hendrick van der Hulst, zijde de gehele 3 maden belend ten zuiden de princes van Rupembre, ten westen de Westlaan, ten noorden het weeshuijs der Stad Haarlem en ten oosten de Watering.
8) Een stuk hooiland op de Vroomaad, groot 1 mad, gaande in omwerf met een mad dito land van Abraham Duijvensz en met een mad dito land van de weduwe Pieter Baakels, zijnde de geheele 3 maaden belend ten westen de Westlaan, ten noorden de princes van Rupembre, ten oosten de Nieuwe Watering en ten zuiden Antje Kruijer.
9) Een stuk hooiland, gelegen in de Oostbroek, groot 1 morge 4 hond, belend ten zuiden het Weeshuijs der Stad Amsterdam, ten westen de Diaconie alhier, ten noorden het Kinderhuijs der stad Haarlem en ten oosten de dijk.

BEGRAAFREGISTER, Heemskerk, 5 november 1753:
Neeltje Klaas Dreger.

IMPOST op begraven, Heemskerk, 7 november 1753:
Ontfangen het lijk van Neeltie Dreeger alhier overleden in de vierde classe.........f 3.-.

KINDEREN:
 1. Hendrik Ariensz [van der Moeren],
  Gedoopt te Heemskerk in de Rooms-Kath. kerk op 12 september 1750, begraven aldaar op 16 december 1750, oud 3 maanden.

  DOOPREGISTER, Heemskerk, Rooms-Kath. kerk, 12 september 1750:
  Hendrik, zoon van Arie Hendriksz en Neeltje Claas.
  Peter en meter: Hendrik Crijne en Ariaantje Hendriks.

  IMPOST op begraven, Heemskerk, 16 december 1750:
  Ontfangen wegens het regt van begraven van ’t lijk van Hendrik van der Moere alhier overleden........f 3.-.
 2. Aagje Aries van der Moeren,  zie nr. 293.
  Geboren te Heemskerk, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 5 augustus 1752, Rooms Katholiek, overleden te Castricum op 3 maart 1832, oud 79 jaar.
  Gehuwd te Driehuis in de Rooms-Katholieke kerk en te Velsen voor Schout en Schepenen op 26 april 1778 met Hendrik Dirksz Duijn, geboren te Velsen (Breesaap) in 1752, Rooms Katholiek, van beroep dagloner, bouwman, overleden te Beverwijk op 22 september 1814, oud 62 jaar.
588. Johannes Andries VAN SON,
Zoon van Johannes Andries van Son [nr. 1176] en Sofia Kool [nr. 1177], gedoopt te 's-Gravenhage in de Lutherse kerk op 8 juli 1742, woonde vanaf ca. 1772 in Rotterdam, van beroep kok in De Doelen aan het Haagscheveer bij de Delftsche Poort, overleden te Rotterdam op 28 november 1805, oud 63 jaar.
Gehuwd te Leiden in de Ned. Herv. Kerk op 13 augustus 1770, ondertrouw aldaar op 27 juli 1770 met Stijntje (Christina) ZEEVELT.

DOOPREGISTER, 's-Gravenhage, Luthersche Gemeente, 8 juli 1742, vol. 317, blz. 179.
Johannes Andries.
gedoopt den 8 Julij,
Vader Johannes Andries van Son,
moeder Sofija Kool.

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 27 juli 1770:
Johannes Andries van Son, kok, Jongman van 's Hage, wonende aldaar fgt met Jan van Engelen Junior, zijn goede bekende, moet att. van ’s Hage overbrengen, wonende op den Ouden Rhijn bij het Weeshuijs, met Christina Zeevelt, Jonged. van Leijden, wonende op de Langebrugge, fgt met Hester van Klaveren, haar moeder, wonende als vooren.
Den bruijdegom moet behoorlijk consent van zijn Vader vertoonen en overleveren ende zulx voor 't gaan van het tweede gebod.
Op den 3 Aug. 1770 is Johannes Andries van Son, vader van den bruidegom, wonende in s'Hage in Persoon voor H:H: Commissarissen gecompareerd en heeft verklaart te consentieeren in het Huwelijk van zijn voorn: Zoon.


ONDERTROUWREGISTER, Den Haag, 29 juli 1770, 138v.:
Son, Johannes Andries van:
den 29 juli 1770 ondertrouwden Johannes Andries van Son, jm, van en won. alhier, en Christina Zeevelt, jd, van en won. te Leijden.

DE DOELEN.
Vanaf de Middeleeuwen hield het gilde van de voetboogschutters haar boogschietoefeningen in de Sint Joris Doele aan het Haagscheveer bij de Delftsche Poort. Naast het boogschieten gaf men zich daar vooral ook over aan de geneugten van drank en muziek van rondtrekkende muzikanten.
In 1622 werd de Sint Joris Doele vervangen door een nieuw gebouw, De Doelen. Vanaf ca. 1680 werden daar ook openbare concerten gegeven door een orkest van stadsmuzikanten.
De Groote Doelenzaal aan de Coolsingel werd in 1840 geopend ter vervanging van de nu te kleine Doelen. Na een kleine 100 jaar intensief gebruik als concertgebouw, maar net als de huidige Doelen ook als zaal voor feesten en partijen, moest deze zaak wegens bouwvalligheid in 1930 worden gesloten. De nieuwe Doelenzaal die in 1934 in gebruik werd genomen, werd in mei 1940 bij het bombardement van Rotterdam verwoest.
[bron: website Geschiedenis van de Doelen].

BEGRAAFREGISTER, Rotterdam, Ned. Hervormd, vol. 118:
Salemon de Riemer van 24 met 30 November 1805
4 md iom p - Za - Johannis Andries van Son, 28, de vrouw Christina Zeevelt, haagseveer.

589. Stijntje ZEEVELT, ook Christina ZEEVELT, Christina SEVELT.
Dochter van Cornelis Seeveld [nr. 1178] en Hester van Klaveren [nr. 1179], gedoopt te Leiden in de Hervormde Marekerk op 12 maart 1747, woonde te Amsterdam (1765/66), te 's-Gravenhage (1819), van beroep baker (1819), particuliere, overleden te Rotterdam in haar woning aan de Leuvehaven op 11 februari 1829, oud 81 jaar.
Al dan niet vrijwillige relatie [zie Notarieel register], ca. 1765 met Salomon VAN DER HOEVEN, geboren te Leiden, gedoopt in de Ned. Herv. Hooglandse kerk op 29 oktober 1739, van beroep ijzerkoper, jongmatroos VOC, overleden op het schip De Westerveld op de route Batavia-Amsterdam op 18 mei 1776, oud 36 jaar, zoon van Kornelis van der Hoeven en van Hester van Rooken.
Salomon was gehuwd te Leiden, ondertrouw aldaar op 1 mei 1761 met Geertje RIETVELT, geboren te Oude Wetering, Gereformeerd, begraven te Amsterdam op het Karthuizer kerkhof op 3 januari 1788, dochter van Cornelis Rietvelt en Marijtje de Vogel.

DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Marekerk, 12 maart 1747:
Stijntje, vader Cornelis Zeevelt, moeder Hester van Klaveren.
Getuige Lijsje Katoor.
[bron: DTB Leiden, Dopen NH Marekerk]

NOTARIEEL REGISTER (notaris Albertus Isaacsz Kleynenbergh), Leiden, 26 april 1766, inv. nr. 2055, folio 66:
Op Huijden den 26en April 1766, Compareerden voor mij, Albertus Kleijnenbergh Notaris Publ: bij den Ed: Hove van Holland geadmitteert binnen de stad Leijden Resideerend ende voor de naargenoemde Getuigen,
Christina Sevelt minderjarige ongehuwde Persoone, en uit dien hoofde geadsisteert met haar aanbehuwde Vader Claas de Rijk als in huwelijk hebbende Hester van Klaveren bevorens Wedue van Cornelis Sevelt mitsgaders nog dezelve hare Moeder Hester van Klaveren met de voornoemde hare jeegenswoordige Man Claas de Rijk geadsisteert ter eenre,
Ende Salomon van der Hoeven ter andere Zijde,
Te kennen geevende zij Comparante ter eenre, dat zij, op den 9e februarij deezes Jaars 1766 binnen de Stad Amsterdam bevallen zijnde van een Zoon als Vader van het zelve kind heeft benoemt den Comparant ter andere Zijde, Dat zij eerste Comparante vervolgens het zelve kind in de Noorder Kerk te Amsterdam ten doop hebbende laten presenteren, aldaar haar Comparantes Naam als Moeder en de Naam van den comparant ter andere zijde als Vader van 't zelve kind heeft laten te boek stellen en dus het zelve kind op den 12 februarij 1766 met de Naam Salomon is gedoopt geworden, Dat vervolgens van weegen de Comparante ter eenre van den Comparant ter andere zijde is verzogt en geeischt geworden zeekere Somme van Penningen zoo voor haare defloratie en kraamkosten als voor alimentatie van het voorschreeve kind zij Comparanten respective elkanderen daar omtrent niet wel hebbende kunnen verstaan, egter door tusschenspreeken van anderen tot voorkooming van moejelijkheeden en om Proceskosten te eviteeren en ontgaan met elkanderen waren geaccordeert en overeengekoomen, gelijk zij Comparanten respective dan ook verklaaren met elkander over en weeder het vriendelijke geaccordeert, geconvenieert en verdraagen te zijn in deezer voegen, Namentlijk.
Dat de Comparante ter eenre aan den Comparant ter andere Zijde zal overgeeven het voorengemelde kind met al het kindergoed en toebehooren, het welke zij Comparante ter eenre van den Comparant ter andere zijde op eenigerhand heeft gekreegen en dus nietwes daar van uijtgezondert, het welk na genoegen van den Comparant ter andere zijde geschied zijnde, den Comparant ter andere zijde als dan 't zelve kind geheel en al zal na zig neemen, opvoeden en onderhouden, zoo in Spijs en drank, kleeding en Reeding, ende mitsdien geheel en al na zijn genoegen opbrengt en zonder eenige bemoejenisse van haar Comparante ter eenre nogte bij haar vooroverlijden van haare voornoemde Moeder, hoe ook genaamt, als het zelve voor zijn eige Reekening aanneemende alleen te onderhouden, en dus ook die Last zo als voorschreeve is geheel en al op zig te neemen, Dat hij Comparant ter andere zijde boven dien aan de Comparante ter eenre geadsisteert als boven voor haare Defloratie en kraamkosten, boven het geene zij reeds te vooren van hem heeft genooten, in eens zal voldoen ende betaalen een Somma van Vijffenveertigh Guldens, gelijk zij Comparante ter eenre geadsisteert als boven bij 't passeeren deezes bekende tot haar volkoomen genoegen ontfangen te hebben, en diesweegen daar van voldaan te zijn, neemende mitsdien daar meede volkoomen genoegen en contentement, beloovende zij Comparante ter eenre den Comparant ter andere zijde noijt ofte oijt weegens de voorschreeve defloratie en kraamkosten, mitsgaders opvoeding en onderhoud van 't voorschreeve kind zal aanspreeken, moejelijk off lastig vallen, nogte gedoogen dat zulks geschiede 't zij in Regten off daar buijten in geenderleij manieren, alles zonder eenige reserve onder verband van haar Comparantes Persoon en goederen ten bedwang en Executie als na regten. Compareerde nog meede voor mij Notaris ende naargenoemde Getuijgen, de voornoemde Claas de Rijk als in huwelijk hebbende Hester van Klaveren bevoorens Wedue van Cornelis Sevelt, mitsgaders dezelve Hester van Klaveren als Moeder van de Comparante ter eenre ten deezen geadsisteert met haare jeegenwoordige Man Claas de Rijk en tot het teekenen en passeeren deezes gequalificeert.
Dewelke verklaarden met de voorschreeve uijtkeeringe en Conditien voorengemeld, voor zooveel haar aangaat te neemen volkomen genoegen en Contentement, verbindende zij beijde Comparanten zig zelven om zoo wanneer het mogt koomen te gebeuren, dat hun voornoemde dogter Christina Sevelt voor het voorschreeve kind kwam te overlijden, als dan de voornoemde Comparant ter andere zijde weegens het opvoeden en onderhouden van 't voorschreeve kind, welkers Last hij alleen op zig is neemende te zullen aanspreeken, maar dezelve met de reeds bepaalde en betaalde Somma van vijf en Veertig Guldens voor alle namaaninge ten dien opzigte voor altoos te indemneeren en volkoomen te bevrijden meede onder verband en bedwang als na Regten.
Verklaarende wijders zij gezamentlijke Comparanten nietwes verder op elkanderen te pretendeeren te hebben nogte ook eenige actie hoe genaamt op elkander te reserveeren overgeevende zij Comparanten respective omme zig in den innehouden ende nakoomen deeses vrijwilliglijk voor De Edel Agtb: Heeren Scheepenen deeser Stad te doen en laten condemneeren, ten dien eijnde onweederroepelijk constitueerende en magtig maakende bij deezen de twee jongste Procureurs in den tijd voor 't Collegie van welgemelde Heeren Scheepenen postuleerende te saamen en ieder van hun in 't bijzonder zoo omme de voorschreeve Condemnatie te versoeken als daar inne te consenteeren respective, belovende te zullen approbeeren alle 't geene bij dezelve Procureurs in kragte deezes zal werden gedaan, en verrigt, onder gelijk verband en bedwang als vooren.
Ende op dat hier van ten allen tijden zoude kunnen blijken zoo verzogten zij Comparanten hier van gemaakt en geleevert te werden deeze Acte.
Aldus Gedaan Verleeden ende gepasseert binnen de Stad Leijden ter presentie van Albertus Kleijnenbergh Jansz en Jacobus de Fremerij als getuijgen ten deezen verzogt.
[Christina Seveld en Hester van Claveren tekenen met een kruis]
[identieke weergave van het oorspronkelijke document]

DEFLORATIE.
Dit woord betekent zowel ontmaagding, onteering als ook verkrachting.

OPMERKING:
Ten tijde van haar huwelijk woont Christina op de Langebrugge. Deze straat loopt parallel aan de Breestraat in de binnenstad van Leiden.

DOOPGETUIGE:
Op 25 februari 1802 in de Lutherse kerk in Rotterdam van Johannes Andries, zoon van Georg Leonhard Schleussinger en Sara van Son.
Op 5 juni 1803 in de Lutherse kerk in Rotterdam van Christiaan Georg, zoon van Georg Leonhard Schleussinger en Sara van Son.
Op 14 juli 1805 in de Lutherse kerk in Rotterdam van Sara Maria, dochter van Georg Leonhard Schleuzinger en Sara van Son.
Op 27 januari 1807 in de Lutherse kerk in Rotterdam van Johan Simon, zoon van Georg Leonhard Schleussinger en Sara van Son.
Op 29 januari 1809 in de Geref. kerk in Rotterdam van Christieaan, zoon van Hendrik Heijna en Maria Sophia van Son.
Op 11 mei 1809 in de Lutherse kerk in Rotterdam van Georg Leonhard, zoon van Georg Leonhard Schleuszinger en Sara van Son.

OVERLIJDENSAKTE, Rotterdam, 13 februari 1829, fol. 56v, akte nr. 329 [Gemeentearchief Rotterdam]:
In het jaar 1829 den 13den Februarij des middags Compareerden voor ons wethouder der Stad Rotterdam ambtenaar van den burgerlijken stand
Christiaan Godfried van Son, oud 47 jaar, Koster, wonende Posthoornsteeg B144 en Johan Simon Schleuzinger, oud 23 jaar, hebbende geen beroep, wonende Posthoornsteeg B144, de eerste Zoon en de tweede Kleinzoon van nagenoemde Christina Zeeveld, dewelken ons verklaarden dat op den Elfden dezer des voormiddags te half tien uur, in het huis staande aan de Leuvehaven is overleden
Christina Zeeveld, oud 81 jaar, 11 maanden en 2 dagen, weduwe van Johannes Andries van Son, Particuliere, geboren te Leijden en gedomicilieerd alhier. Zijnde de namen van wijle hare ouders, de vader overleden te Leijden en de moeder alhier, den declaranten onbekend, dewelken deze acte van overlijden na voorlezing nevens ons hebben getekend.
[identieke weergave van de oorspronklijke akte]

KIND VAN SALOMON VAN DER HOEVEN EN CHRISTINA ZEEVELD:
 1. Salomon van der Hoeve,
  Geboren te Amsterdam op 9 februari 1766, gedoopt in de Noorderkerk aldaar op 12 februari 1766.

  DOOPREGISTER, Amsterdam, Geref. Noorderkerk, 12 februari 1766, DTB 8, pag. 81, folio 41, nr. 18:
  Gedoopt 12 Febr. 1766:
  Salomon.
  Salomon van der Hoeve,
  Christina Seveld,
  Cornelis Seveld,
  Hester van Klaveren.

KINDEREN VAN JOHANNES ANDRIES VAN SON EN CHRISTINA ZEEVELD:
 1. Thomas van Zon,  zie nr. 294.
  Gedoopt thuis in Leiden door de Lutherse Predikant op 27 september 1770, verhuisde ca. 1772 met zijn ouders naar Rotterdam, woonde in 1800 te Beverwijk, in 1813 vermeld als sergeant bij de 133ste Comp. Kustkanonniers te Huisduinen, van beroep kastelein in het Logement Nieuw Romen in Wijk aan Duin, bouwman, herbergier, tapper, slaapstedehouder, overleden te Beverwijk op 5 februari 1847, oud 76 jaar.
  Gehuwd te Beverwijk op 13 april 1800 met Marijtje Sijmens Bruijns.
 2. Sara van Son,
  Geboren te Rotterdam, gedoopt in de Lutherse Kerk aldaar op 25 december 1773, overleden te Rotterdam op 13 mei 1828, oud 54 jaar.
  Gehuwd te Rotterdam op 3 augustus 1800, ondertrouw aldaar op 19 juli 1800 met George Leonhard Schleussinger, geboren te Oberhochstadt in 't Ampachse (Dld) in 1769, van beroep kantoorbediende, overleden te Rotterdam op 10 november 1824, oud 55 jaar, 8 maanden en 19 dagen, zoon van Johan Simon Schleussinger.

  DOOPREGISTER, Rotterdam, Lutherse Kerk, 25 december 1773:
  Sara, dochter van Johannes Andries van Zon, van beroep kok in de Doelen en Christina Zeveldt. Geen ledematen.
  Getuige: Sara Zeveldt.

  TROUWREGISTER, Rotterdam, 3 augustus 1800:
  George Leonard Schleusinger, jongeman, afkomstig van 't Ampachse, gehuwd met Sara van Son, jongedochter, afkomstig van Rotterdam, wonende Wijnhaven. Prodeo.
  Ondertrouw op 19 juli 1800.

  OVERLIJDENSAKTE, Rotterdam, 12 november 1824, nr. 1666:
  In het jaar 1824 den 12den November des middags compareerden voor ons wethouder der Stad Rotterdam, Ambtenaar van den burgerlijken stand
  Christiaan Godfried van Son, oud 43 jaren, koster, wonende aan de Glashaven A324 en Hendrik Adolf Niete, oud 39 jaren, Suikerbakkersknegt, wonende Binnenweg S120, de eerste schoonbroeder en de tweede goede bekende van nagenoemde George Leonard Schleussinger, dewelken ons verklaarden dat op den tienden dezer des voormiddags ten 8 uur in zeker huis staande aan de Leuvehaven C384 is overleden
  George Leonard Schleussinger, oud 55 jaren, 8 maanden en 19 dagen, echtgenoot van Sara van Son, zijnde geweest Kantoorbediende, geboren te Oberhochstadt en gedomiliceerd alhier, zoon van wijlen Johan Simon Schleussinger, en zijnde de naam van wijlen zijne moeder aan de declaranten onbekend, beiden te Oberhochstadt overleden en hebben de declaranten deze acte van overlijden na voorlezing nevens ons getekend.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Rotterdam, 16 mei 1828, nr. 851:
  In het jaar 1828 den 16den dag der maand Meij compareerden voor ons wethouder der Stad Rotterdam, ambtenaar van den burgerlijken stand
  Johan Simon Schleussinger, oud ruim 20 jaar, schrijnwerker, wonende ............ 440 en Christiaan Godfried van Son, oud 47 jaar, Koster, wonende Posthoornsteeg B144, de eerste zoon en de tweede broeder van nagenoemde Sara van Son, dewelken ons verklaarden dat op den 13den dezer des middags in zeker huis staande aan de ....veer ..40 is overleden Sara van Son, oud 54 jaar, 4 maanden en 20 dagen, weduwe van Georg Leonard Schleuszinger, Particuliere, geboren en gedomiliceerd alhier, dochter van wijlen Johannes Andries van Son, zijnde geweest Kok, alhier overleden en van Christina Zeeveld, wonende binnen deze stad.
  En hebben de declaranten deze acte van overlijden na voorlezing nevens ons getekend.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

  KINDEREN:
  1. Anna Margaretha Schleussinger,
   Geboren te Rotterdam op 5 januari 1801, gedoopt aldaar op 8 januari 1801 in de Lutherse Kerk.
  2. Johannes Andries Schleussinger,
   Geboren te Rotterdam op 19 februari 1802, gedoopt aldaar op 25 februari 1802 in de Lutherse Kerk.
  3. Christiaan Georg Schleussinger,
   Geboren te Rotterdam op 30 mei 1803, gedoopt aldaar op 5 juni 1803 in de Lutherse Kerk, overleden te Rotterdam op 27 september 1823, oud 20 jaar en 4 maanden.
  4. Sara Maria Schleuzinger,
   Geboren te Rotterdam op 7 juli 1805, gedoopt aldaar op 14 juli 1805 in de Lutherse Kerk.
  5. Johan Simon Schleussinger,
   Geboren te Rotterdam op 22 januari 1807, gedoopt aldaar op 27 januari 1807 in de Lutherse Kerk, overleden voor 8 mei 1808.
  6. Johan Simon Schleuszinger,
   Geboren te Rotterdam op 8 mei 1808, gedoopt in de Lutherse kerk aldaar op 15 mei 1808, van beroep schrijnwerker (1828), overleden te Rotterdam op 28 april 1842, oud 33 jaar, 11 maanden en 20 dagen.
   Gehuwd (1) te Rotterdam op 8 juni 1836 met Clazina Aaaldijk, geboren te Streefkerk in 1806/07, overleden voor 1839, dochter van Jurrien Aaldijk en Aagje Krom.
   Gehuwd (2) te Rotterdam op 27 maart 1839 met Anna Jonker, geboren te Rotterdam in 1808/09, dochter van Johannes Jonker en Engeltje van Breukelen.
  7. Georg Leonhard Schleuszinger,
   Geboren te Rotterdam op 1 mei 1809, gedoopt aldaar op 11 mei 1809 in de Lutherse Kerk, overleden voor 1 april 1818.
  8. Maria Christina Schleuszinger,
   Geboren te Rotterdam op 22 juni 1810, gedoopt aldaar op 24 juni 1810 in de Lutherse Kerk, naaister, overleden te Rotterdam op 12 december 1847, oud 37 jaar.
   Gehuwd te Rotterdam op 19 april 1837 met Jacobus Sterck, geboren te Zaandam op 14 november 1801, winkelbediende, overleden op 14 maart 1874, oud 72 jaar, zoon van Jan Sterck en Helena Maria van de Casteele.
   Jacobus was eerder gehuwd te Rotterdam op 19 oktober 1825 met Elizabeth van Adrichem, geboren te Vlaanderen op 30 juli 1799, overleden voor 19 april 1837.
  9. Sara Schleuszinger,
   Geboren te Rotterdam op 10 december 1811, overleden aldaar op 25 december 1811, oud 15 dagen.
  10. Sara Schleuszinger,
   Geboren te Rotterdam op 7 juni 1813, naaister, overleden te Delfshaven op 19 november 1884, oud 71 jaar.
   Gehuwd te Rotterdam op 22 november 1837 met George Hendrik Wieneke, geboren te Amsterdam op 23 februari 1815, van beroep schrijnwerker, overleden te Rotterdam op 13 januari 1892, oud 76 jaar, zoon van Johannes Frederikus Herman Wieneke en Maria Kopijn.
  11. Willem Schleusinger,
   Geboren te Rotterdam op 25 mei 1815, diende bij de Nationale Militie.
  12. Georg Leonhard Schleuszinger,
   Geboren te Rotterdam op 1 april 1818.
 3. Johan Lodewijk van Zon,
  Gedoopt te Rotterdam in de Lutherse kerk op 28 oktober 1776, begraven te Rotterdam op 8 november 1777, oud 1 jaar.

  DOOPREGISTER, Rotterdam, Lutherse Kerk, 28 oktober 1776:
  Johan Lodewijk, zoon van Johannes Andreas van Zon en Elizabeth Zeeveld.
  Getuige Elizabeth Waeters Geb. van Zon.

  BEGRAAFREGISTER, Rotterdam, 8 november 1777, inv. nr. 44:
  Johan Lodewijk, begraven te Rotterdam op 8 november 1777, oud 1 jaar, kind van Johannes Andries van Son, bove Rijsende Son, Schied. Veer bij poort.
 4. Maria Sophia van Son,
  Gedoopt te Rotterdam in de Evangelisch Lutherse Kerk op 28 juni 1778, overleden te Rotterdam op 23 juni 1849, oud 70 jaar.
  Gehuwd te Rotterdam op 16 mei 1802 met Hendrik Heijna, geboren te Rotterdam op 16 februari 1779, mogelijk overleden tussen 1812 en 1816.

  DOOPREGISTER, Rotterdam, Evang. Lutherse Kerk, 28 juni 1778:
  Maria Sophia, dochter van Johannes Andries van Son en Christina Zeeveld.
  Getuige Maria Elie N.N.

  DOOPGETUIGE:
  Op 8 januari 1801 te Rotterdam in de Lutherse kerk van Anna Margaretha George Schleussingen, dochter van George Leonhard Schleussinger en Sara van Son (mede getuige Johannes Andries van Son)

  TROUWREGISTER, Rotterdam, 16 mei 1802:
  Hendrik Hijna, jongeman, afkomstig van Rotterdam, getrouwd met Sophia van Son, jongedochter, afkomstig van Rotterdam, classis f 3.-.
  Ondertrouw op 1 mei 1802.

  UIT DIT HUWELIJK 5 KINDEREN:
  1. Hendrik Heijna,
   Geboren te Rotterdam in de Kleijne Kipstraat op 11 oktober 1802, gedoopt op 17 oktober in de Geref. kerk aldaar, getuige Pieternella de Jong.
  2. Johannes Andries Heijna,
   Geboren te Rotterdam in de Schrijnwerkersteeg op 7 maart 1804, gedoopt op 25 maart in de Geref. Oosterkerk aldaar (getuige Stijntje Zeeveld), overleden te Rotterdam op 6 november 1873, oud 69 jaar en 8 maanden.
   Gehuwd te Rotterdam in de Oosterkerk op 15 juni 1836 met Geertrui Adams, gedoopt op 16 februari 1801 in de Rooms-Kath. kerk de Steiger te Rotterdam, dochter van Joannes Adams en Johanna Adriana Molentijn.
  3. Pieternella Wilhelmina Heijna,
   Geboren te Rotterdam in de Kleijne Kipstraat op 20 augustus 1806, gedoopt op 7 september in de Geref. kerk aldaar, getuige Wilhelmina Heijna.
  4. Christieaan Heijna,
   Geboren te Rotterdam in de Kleijne Kipstraet K90 op 19 januari 1809, gedoopt op 29 januari in de Geref. kerk aldaar (getuige Christiena van Son), overleden te Rotterdam op 4 februari 1882, oud 72 jaar.
   Gehuwd te Rotterdam op 5 december 1832 met Josina van Aken, geboren te Rotterdam op 1 juni 1814, dochter van Hubert van Aken en Antje Verduijn.
  5. Pieter Heijna,
   Geboren te Rotterdam op 9 april 1812, overleden aldaar op 3 februari 1813, oud bijna 10 maanden.
  KINDEREN VAN MARIA SOPHIA VAN SON, VADER ONBEKEND:
  1. Maria Sophia van Son,
   Geboren te Rotterdam aan de Schiedamsedijk C op 20 september 1816, overleden te Rotterdam aan de Hoogstraat 11 385 op 10 september 1849, oud 32 jaar.
   Ondertrouw op 5 maart 1843, gehuwd te Rotterdam op 15 maart 1843 met Johannes Albregt, geboren te Rotterdam op 9 januari 1806, gedoopt op 5 februari 1806 in de Waalse kerk aldaar, onwettig, van beroep timmerman, overleden te Rotterdam aan de Coolsingel 15 32B op 21 februari 1863, oud 57 jaar, zoon van Johannes Albregt en Jannetje Berk.
  2. Magdalena van Son,
   Geboren te Rotterdam aan de Oppert 118 op 12 oktober 1819, overleden te Rotterdam aan de Oppert 194 op 18 januari 1821, oud ruim een jaar.

   [bron: website Gemeentearchief Rotterdam, met dank voor aanvullingen door Peter van Son]
 5. Christian Gotfried van Son,
  Gedoopt te Rotterdam in de Lutherse kerk op 25 juli 1781, van beroep koster (1829), overleden te Rotterdam op 12 december 1855, oud 74 jaar.
  Gehuwd (1) te Rotterdam (stadstrouw) op 6 mei 1810 met Elizabeth Schoemaker, geboren te Kampen in 1776, overleden te Rotterdam in het kraambed op 11 april 1812, oud 35 jaar en 9 maanden, dochter van Hendrik Schoemaker en Geertrui van Es.
  Gehuwd (2) te Rotterdam op 25 november 1812 met Klara Specht, geboren te Oudenbosch (Breda) op 27 december 1778, overleden te Rotterdam op 9 januari 1844, oud 65 jaar en 13 dagen, dochter van Johannes Specht en Anna Dorothea Sprenger.

  DOOPREGISTER, Rotterdam Lutherse Kerk, 25 juli 1781:
  Christian Gotfried, zoon van Johannes Andreas van Son en Christina Zeevelt.
  Getuige Elisabeth Waters, geboren van Zon.

  HUW.AKTE, Rotterdam, 6 mei 1810:
  Christiaan Gotfried van Son, jongeman, afkomstig van Rotterdam, wonende Den Haag, Gehuwd met Elizabeth Schoenmaker, jongedochter afkomstig van Kampen.
  Ondertrouw op 14 april 1810.
  Certificaet aen den Haag.

  OVERLIJDENSAKTE, Rotterdam, 1812, a360 [Gemeentearchief Rotterdam]:
  Elizabeth Schoemaker, overleden te Rotterdam op 11 april 1812, oud 35 jaar, 9 maanden, geboren te Campen, dochter van Hendrik Schoemaker en Geertruij van Es, echtgenote van Christiaen Godfried van Son.

  HUWELIJKSAKTE, Rotterdam, 25 november 1812 [Gemeentearchief Rotterdam]:
  Christian Gotfried van Son, geboren te Rotterdam, oud 31 jaar, zoon van Johannes Andreas van Son en Christina Zeevelt, met Klara Specht, geboren te Breda, oud 33 jaar, dochter van Johannes Specht en Dorothea Anna Sprenger.

  OVERLIJDENSAKTE, Rotterdam, 1844, nr. 112 [Gemeentearchief Rotterdam]:
  Clara Specht, overleden te Rotterdam op 9 januari 1844, oud 65 jaar en 13 dagen, geboren te Oudenbosch, dochter van Johannes Specht en Anna Dorothea Sprenger, echtgenote van Christiaan Godfried van Son.

  OVERLIJDENSAKTE, Rotterdam, december 1855, nr. 3853:

  KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Geertruij Hendrina van Son, drieling,
   Geboren te Rotterdam op 9 april 1812, overleden aldaar op 12 april 1812, oud 3 dagen.
  2. Christina Sara van Son, drieling,
   Geboren te Rotterdam op 9 april 1812, overleden aldaar op 12 april 1812, oud 3 dagen.
  3. Johannes Andries van Son, drieling,
   Geboren te Rotterdam op 9 april 1812, overleden aldaar op 7 juli 1812, oud 2 maanden en 28 dagen.
  KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
  1. Doodgeboren kind (m),
   Doodgeboren te Rotterdam op 9 april 1814.
  2. Christina Anna Dorothea van Son,
   Geboren te Rotterdam op 6 september 1816, overleden aldaar in 1891, oud 75 jaar.
   Gehuwd te Rotterdam op 15 december 1847 met Karel Frederik Eberhardi, geboren te Rotterdam in 1815, zoon van Johann Karel Eberhardi en Johanna Simons.
  3. Johannes Andries van Son,
   Geboren te Rotterdam op 4 september 1818, overleden aldaar op 15 maart 1906, oud 87 jaar.

   OVERLIJDENSAKTE, Rotterdam, 1906, nr. 1343:
 6. Johannes Andries van Son,
  Gedoopt te Rotterdam in de Lutherse Kerk op 23 februari 1785, van beroep [boek]drukker (1814 - 1819), overleden te 's-Gravenhage op 18 maart 1819, oud 34 jaar.
  Gehuwd voor 1809 met Johanna Christina Bucheler, ook Christina Buchler, geboren in 1781/82, overleden te 's-Gravenhage op 25 februari 1821, oud 39 jaar, dochter van Johan George Christoffel Bucheler en van Maria de Hartog.

  DOOPREGISTER, Rotterdam, Lutherse Kerk, 23 februari 1785:
  Johannes Andries, zoon van Johannes Andries van Son en Christina Zeeveld.
  Getuige Sara Zeeveld.

  OVERLIJDENSAKTE, 's-Gravenhage, 20 maart 1819, nr. 326:
  In het jaar 1819, den 20sten Maart des voormiddags ten elf ure, compareerden voor ons Mr. Adriaan Bachman, Burgemeester der Stad 's Gravenhage, Provincie Zuid-Holland, gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Staat Hendericus Jacobus van Voorden, oud 56 jaren, pompmaker en Johannes Haverman, oud 35 jaren, Schilder, beiden wonende alhier.
  Dewelken ons verklaard hebben, dat Johannes Andries van Son, van beroep drukker, gewoond hebbende alhier wijk P 317 is overleden op den 18den dezer des morgens ten elf ure, in den ouderdom van 34 jaren, geboren te Rotterdam, getrouwd met Johanna Christina Bucheler, zoon van Johannes Andries van Son, overleden en van Christina Zeeveld, Baker, wonende alhier.
  En is deze Acte, na gedane voorlezing, onderteekend door ons met de Comparanten.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, 's-Gravenhage, 1 maart 1821, nr. 258:

  KINDEREN:
  1. Johannes Andries van Son,
   Geboren te Amsterdam op 22 april 1809, gedoopt aan huis door de Hersteld Evangelisch-Luthersche predikant ds Scholten op 22 april 1809, overleden te Amsterdam op Oostenburg, in de Grootestraat No. 67 op 24 april 1809, oud 2 dagen, begraven op op het Sint Anthonis Kerkhof.

   DOOPREGISTER, Amsterdam, Hersteld Evangelisch-Lutherse kerk, Kerk aan huis, 22 april 1809:
   Do. Scholten.
   Johannes Andries, geb. in Amsterdam, Zaturdag 22 dito.
   Vad. Johannes Andries van Son,
   Moed. Christina Buchler.
   Get. de Vader en Maria Cathrarina Bick.
   [bron: DTB 296, pagina 9 (oud 584), nr. 4]

   BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, Sint Anthonis Kerkhof, 1809.
   Overleden 24 April, vader Johannes Andries, [overledene] Johannes Andries van Son, op Oostenburg in de groote Straat No. 67.
  2. Johannes Andries van Son,
   Geboren te Amsterdam op 18 augustus 1811, na het overlijden van zijn vader (1819) en zijn moeder (1821) door de Haagse Weeskamer overgedragen aan de Maatschappij van weldadigheid in Veenhuizen (gem. Norg), overleden aldaar op 27 september 1826, oud 15 jaar.

   OVERLIJDENSAKTE, Norg, 27 september 1826, nr. 150:
   Op heden den 27sten September 1826 des avonds te vijf uren zijn voor mij Mr. Johannes Tonckens, Burgemeester ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Norg, Canton Assen, Provincie Drenthe verschenen Hendrik Arends Bolman, oud 28 jaren en Jan Emmelot, oud 37 jaren, beide Zaalopzieners, wonende aan het derde Etablissement der Maatschappij van weldadigheid te Veenhuizen in de Gemeente Norg, bekenden van het natemeldene overledene, welke ons verklaard hebben dat Johannes Andries van Son, oud om de veertien jaren, zonder beroep, aan het genoemde Etablissement woonachtig heden voormiddag te negen uren aan het gezegde Etablissement is overleden, verder verklaarden de declaranten dat zij de Juiste geboortedag of plaats van de overledene alsmede de namen van zijne ouders niet konden opgeven uit hoofde van zulks onbekend was, en het overledene als wees van 's Gravenhage alhier bij de Maatschappij was aangevaerd; En hebben de Declaranten de acte na dat hun dezelve was voorgelezen nevens ons Burgemeester onderteekend.
   [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]
  3. Maria Christina van Son,
   Geboren te 's-Gravenhage op 23 juni 1814, overleden aldaar op 25 augustus 1814, oud 2 maanden.

   OVERLIJDENSAKTE, 'S-Gravenhage, 25 augustus 1814:
   In het jaar 1814 den 25sten Augustus , des nademiddags ten een uur, acte van het overlijden van een kind genaamd Maria Christina van Son, overleden den 25sten Augustus 1814 des morgens een uur, oud twee maanden, geboren alhier, dochter van Johannes Andries van Son, drukker, wonende alhier Wijk P...., en van Johanna Christina Buchler.
   Ingevolge de verklaring van Johannes Andries van Son, oud 30 jaren, drukker, en van Jan Christoffel Buchler, oud 31 jaren, chirurgien, beiden wonende alhier, dewelken na gedane voorlezing hebben onderteekend.
   [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]
  4. Maria Christina van Son,
   Geboren 1816/1817, overleden te 's-Gravenhage op 31 maart 1818, oud 1 jaar.

   OVERLIJDENSAKTE, 's-Gravenhage, 2 april 1818, nr. 309:
 7. Christina van Son,
  Gedoopt te Rotterdam in de Lutherse kerk op 8 juli 1787, overleden te Rotterdam op 28 augustus 1787, oud 7 weken.

  DOOPREGISTER, Rotterdam, Lutherse Kerk, 8 juli 1787:
  Christina, dochter van Johannes Andries van Son en Christina Zeeveldt.
  Getuige Martijntje de Seeuw.
590. Sijmen Hendriksz BRUIJNS,
Zoon van Hendrik Bruijns [nr. 1180] en Cornelia Franse van de Graaf [nr. 1181], gedoopt te Beverwijk in de Rooms-Kath. kerk op 22 oktober 1751, van beroep landbouwer, boer, vermeld als bestuurder der Roomsche Armen in 1806, overleden te Beverwijk op 18 november 1809, oud 58 jaar.
Gehuwd te Beverwijk op 7 februari 1778 met Geertje Lammerts NIJMAN.

DOOPREGISTER, Beverwijk, Rooms-Kath. kerk, 22 oktober 1751:
Sijmen, zoon van Hendrik Bruijns en Cornelia van der Graaf.
Susc: Thijs Bruijnse en Grietie Thomas.

IMPOST op trouwen, Beverwijk, 7 februari 1778:
Sijmen Hendrikse Bruin, JM, geboren en wonende te Beverwijk, en Geertje Lammertse Nijman, JD, geboren en wonende te Castricum. Classis Prodeo.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Beverwijk, 1788:
Sijmen Bruijns verklaarde dat hij op zondagavond, 18 mei, met zijn vrouw en kinderen, en met de wachtmeester Gidon en zijn vrouw, en met zijn knechten Hendrik Bruijns [waarschijnlijk de zoon van Sijmen's broer Pieter] en Jan Lo zat te eten, toen zij zagen dat Hendrik Blijendaal [een neef van Sijmen] door een aantal dragonders werd nagezeten. Sijmen ging naar buiten om bij de corporaal te informeren wat er aan de hand was; deze gaf hem aanstonds met de pallas een slag op de schouder. De dragonders hadden inmiddels Hendrik Blijendaal te pakken gekregen en namen hem mee naar de Hoofdwacht. Sijmen ging toen naar huis, maar werd korte tijd later door de dragonders opgehaald en ook naar de Hoofdwacht gebracht. Naar zijn zeggen werd hij daar de hele nacht "gespot en geschimpt".
[Hoewel uit deze bijlagen niet geheel duidelijk wordt wat de oorzaak van de aanhoudingen is, lijkt het erop dat enkele Catholieke Beverwijkers, waarvan een met een witte lelie op z'n pet, denigrerende opmerkingen maakten tegen protestantse Beverwijkers.
Uit correspondentie van de plaatselijke vroedschap met landelijke autoriteiten, blijkt dat er grote ontevredenheid bestaat over het gedrag van de in Beverwijk gelegerde dragonders en dat "niemand zijn lijf zeeker is"].

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF (Schepenrol), Beverwijk, 24 maart 1789:
Sijmen Bruijns wordt gemaand voor de schepenen te verschijnen ivm een uit 1787 daterende schuld van f77:17:0 met kosten.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF (Hypotheek, fol. 314), Beverwijk, 15 april 1794:
Sijmen Bruijns, wonende alhier, leent van Geertje van den Berg, weduwe van Coenraad Daniel Pruijser de somma van f1200.- met als borg alle zijne goederen, daaronder speciaal begrepen zijn comparants huis, stallinge en erve staande en gelegen alhier ter Steede aan de Breestraat, strekkende voor van de straat tot achter aan de Koningsweg, belend ten zuidwesten C:J:Venlet en ten noordoosten Cornelis ....alsz Aalsmeer.
[Deze geroyeerd nadat bij quitt: gebleeken was dat dezelve is voldaan, Beverwijk 30 september 1805]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF (Transport Akte, blz. 12), Beverwijk, 20 september 1796:
Sijmen Bruijns koopt van Cornelis van Zuilen, de zaakwaarnemer van Hendrik Bleijendaal, die inmiddels in Zijpe woont, diens huis, erf, schuur, koeie- en paardestallen, hooivak en dorsvloer, gelegen aan de Arendsweg, belend ten Noorden de pastoor, ten oosten Jan Rutten en ten westen de Heereweg, voor de somma van f 200.-.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF (Transport Akte, blz. 26), Beverwijk, 24 november 1796:
In deze akte wordt Sijmen Bruijns' perceel beschreven als liggende tussen de Peperstraat, Achterweg of Koningsstraat, en Hobbesteeg.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Beverwijk, 1799:
Op 11 november 1799 gingen Coenraad Graman en Cornelis van der Peet, beiden afkomstig uit Beverwijk, voor rekening van Sijmen Bruijns dorsen op diens boerderij, bewoond en in huur bij Gerrit Duijnhoven.
Tijdens een "toeback" pauze werden zij benaderd door een zekere Bruijn Brinkman, in de kost bij Gerrit Duijnhoven, die hen wees op een gedeeltelijk uitgebrande hooischuur. Het bevreemdde de 2 getuigen dat Bruijn dit van grote afstand had kunnen zien, terwijl zij, die daar al 4 dagen hadden gedorst en verscheidene malen in die hooischuur waren geweest, daarvan niets hadden bemerkt. Toen zij dit meldden aan hun opdrachtgever Sijmen Bruijns, besloot deze het voorval aan de schout te melden.
Na Brinkman's ondervraging werd besloten een nooit opgeloste moordzaak uit 1795 opnieuw te onderzoeken.
Op 24 maart van dat jaar had Arend Munnik uit Assendelft verklaard dat zijn broer Gerrit, die van beroep zeilmaker was, diens huisvrouw Aaltje Brinkman en hun 8-jarige dochter Maartje met bijlslagen om het leven waren gebracht.
Na diverse ondervragingen bekende Bruijn Brinkman uiteindelijk de moordenaar te zijn van zijn zuster, nichtje en zwager. Hebzucht was het motief. Hij vermoedde dat zij een aanzienlijk geldsbedrag verstopt hadden.
Op de desbetreffende dag, zo tegen 6 uur 's avonds, vermoordde hij zijn zwager, die buiten stond te urineren, met enkele harde bijlslagen. Daarna ging hij naar hun huis. Hij wachtte tot de buurvrouw die daar nog op de koffie was, vertrokken was. Toen zijn zuster, die aan het koken was, met haar rug naar hem toestond, sloeg hij ook haar de hersenen in. Zijn 8-jarig nichtje Maartje lag nog te slapen. Terwijl hij onder haar bedstee naar geld zocht, ontwaakte zij. Om niet herkend te worden bracht hij Maartje ook om het leven.
Twee jongere kinderen liet hij ongemoeid.
[Uit de Rekeningen van het Schout Ambt blijkt dat Bruin Brinkman schuldig bevonden was aan moord en bestraft werd met geseling, radbraken en het afhakken van het hoofd met een bijl, gevolgd door tentoonstelling van het hoofd, gestoken op een pen, en van het lichaam.
De executie werd uitgevoerd door de Haarlemse scherprechter Jacobus van Aanhout, die daarvoor f 49:12:- in rekening bracht, dwz.: Radbraaken f 6.-, 't afslaan van het hoofd f 6.-, 't blinden f 3.-. 't hangen van een bijl en turf boven 't hoofd f 6.-, ’t binden f 3.-, 't hoofd op een pen te zetten f f 3.-, 't afnemen van 't ligchaam f 3.-, 't kisten f 3.-, Adsistentiegeld f 10.- en dag en mijl geld f 6:12:-

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Beverwijk, 14 december 1799:
Zie zwager Lammert Nijman; betreft Sijmen's getuigenis inzake diefstal van Lammert's paardje.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF (Schepenrol), Beverwijk, 20 februari 1807:
Simon Bruijns en Jan Rutten hadden zich borg gesteld voor Jacobus Heizenberg, toen die in juni 1806 een partij Grasgewas had gekocht aan het Assumer Hek.
Jacob kon niet betalen en de schuldeiser Fredrik Bohltink probeerde nu de schuld te verhalen op Simon en Jan.

BEGRAAFREGISTER, Beverwijk, schout en schepenen, 1809, nr. 79:
Sijme Bruins, overleden 18 november, oud 59 jaren, gehuwd, nalatende 2 kinderen in 1 huwelijk. Aangifte door Geertje Nijman.

SUCCESSIE RECHTEN:
Nalatenschap vrij van belasting.

591. Geertje Lammerts NIJMAN,
Dochter van Lambertus (Lammert) Lammersz Nijman [nr. 1182] en Maria (Marijtje) Marius Abels [nr. 1183], geboren te Castricum op 24 maart 1755, Rooms-Katholiek, overleden te Beverwijk op 24 juni 1838, oud 83 jaar.

DOOPREGISTER, Castricum, Rooms-Kath. kerk:
Periode 1745-1799 ontbreekt.
Geboortedatum van Geertje werd evenwel in haar overlijdensakte vermeld.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Beverwijk, 3 februari 1811, nr. 366:
Testament beneden de f 5.000.-.
Geertje Lammertz Nijman, weduwe, en ingevolge de mutuele Testamente tusschen haar en haar overleden man Sijme Bruins op den 7 Januarij 1792 voor de Notaris Gerard van Rhijn en getuigen binnen deze Stede resideerende, gepasseerd; herroept zij alle vroegere testamenten en verklaart te legeteren aan:
1) haar zoon Hendrik Bruijns haar gouden horlogie;
2) Marijtje Bruins, huisvrouw van Thomas van Zon, de testatrices dochter, wonende te Egmond op de Hoef haar Gouden Kap en Haarnaalden;
3) Maartje Nijman, huisvrouw van Jacob Schrama wonende te Wijk aan Duin haar testatrices zuster, een smalle gouden ring, dezelfde die zij Testatrice van haar moeder heeft geerft;
4) Grietje Wagemeester, dienstmaagd van haar Testatrice en bij dezelve inwonende een bruine ketting met een goud slootje.
En nu komende tot haare verdere Disposities zoo verklaarde zij Testatrice aan haare voormelde zoon Hendrik Bruins de keuze overtelaten om het Huis en Erve door haar Testatrice bewoond wordende aan en overteneemen tegens een Somma van Aghtien hondert Guldens en alzo wijder bij deze te Nomineeren ende te institueren tot haar Eenige en universeele Erfgenaamen haar beide kinderen Hendrik Bruins en Marrijtje Bruins, huisvrouw van Thomas van Zon, de Eerstgenoemde alhier en de tweede te Egmond aan den Hoef woonachtig.
Tot Executeurs en zo nodig voogden over haar minderjarige erfgenamen benoemt zij Testatrice haar meergenoemde zoon Hendrik Bruins en behuwdzoon Thomas van Zon, benevens nog haar Testatrice's beide broeders Lammert Nijman en Jan Nijman en tot toeziend voogd Jan Sluis, de eerste en laatste alhier en de tweede te Castricum woonachtig.

OVERL.AKTE, Beverwijk, 1838:
Geertje Nijman, weduwe Simon Bruins, overleden den 24 Junij ten 7 ure des morgens, oud 83 jaren, wonende en overleden binnen deze gemeente, van beroep zonder, geboren te Castricum den 24 Maart 1755, dochter van Lammert Nijman en Maria Marius, beide overleden.

KINDEREN:
 1. Marijtje Sijmens Bruijns,  zie nr. 295.
  Gedoopt te Beverwijk in de Rooms Katholieke kerk op 8 juli 1778, overleden aldaar op 21 mei 1848, oud 69 jaar.
  Gehuwd te Beverwijk op 13 april 1800 met Thomas van Zon, gedoopt thuis in Leiden door de Lutherse Predikant op 27 september 1770, verhuisd ca. 1772 naar Rotterdam, woonde in 1800 te Beverwijk, in 1813 vermeld als sergeant bij de 133ste Comp. Kustkanonniers te Huisduinen, van beroep kastelein in het Logement Nieuw Romen in Wijk aan Duin, bouwman, herbergier, tapper, slaapstedehouder, overleden te Beverwijk op 5 februari 1847, oud 76 jaar.
 2. Cornelia Sijmens Bruijns,
  Gedoopt te Beverwijk in de Rooms-Kath. kerk op 14 december 1779, overleden aldaar op 26 november 1798, oud 18 jaar.

  DOOPREGISTER, Beverwijk, Rooms-Kath. kerk, 14 december 1779:
  Cornelia, dochter van Sijmen Bruijns en Grietje Neijmans.

  BEGRAAFREGISTER, Beverwijk, 26 november 1798:
  Het lijk van de dogter van Sijme Bruins gen: Cornelia Bruins alhier overleeden in de Cl: van f 3.-
 3. Hendericka Sijmens Bruijns,
  Gedoopt te Beverwijk in de Rooms-Kath. kerk op 31 december 1781, overleden aldaar op 12 januari 1782, oud 2 weken.

  DOOPREGISTER, Beverwijk, Rooms-Kath. kerk, 31 december 1781:
  Hendericka, dochter van Sijmen Bruins en Grietje Numaal.

  BEGRAAFREGISTER, Beverwijk, 12 januari 1782:
  Sijmen Bruijns geeft aan het lijk van Hendrikkie Bruijns in de Classis Prodeo.
 4. Hendrik (Hein) Simonsz Bruijns,
  Gedoopt te Beverwijk in de Rooms-Kath. kerk op 31 december 1782, van beroep bouwman, stalhouder, kasteleijn, logementhouder, overleden na 1851.
  Gehuwd te Beverwijk voor schout en schepenen op 25 november 1804 met Antonia Thijsse van ’t Rood, gedoopt te Beverwijk in de Rooms-Kath. kerk op 24 november 1778, overleden aldaar op 19 februari 1845, oud 66 jaar, dochter van Matthijs Crelisz en Marijtje Teunisse Krentebol.

  DOOPREGISTER, Beverwijk, Rooms-Kath. kerk, 24 november 1778:
  Antonia, dochter van Thijs van ’t Root en Marijtje Krentebol.

  DOOPREGISTER, Heemskerk, Rooms-Kath. kerk, 24 november 1778:
  Antonia, uit de Beverwijk, dochter van Thijs van Trood en Marijtje Krentebol.
  Getuigen Dirk Krentebol en Keetje van Trood.

  DOOPREGISTER, Beverwijk, Rooms-Kath. kerk, 31 december 1782:
  Hendrik, zoon van Sijmen Bruijns en Geertje Numans.

  TROUWREGISTER, Beverwijk, Schout en Schepenen, 25 november 1804:
  Hendrik Bruijns, JM, met Anthonia van ’t Root, JD, beide geboren en wonende te Beverwijk.
  Huwelijks geboden ingewilligt op 9 november 1804.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Beverwijk, 11 december 1804, folio 70:
  Hypotheek.
  Hendrik Bruins, woonende binnen deze Stede, leent van Piet Stelt, woonende binnen deeze Stede de somma van f 225.- tegen 4 persent per jaar met als onderpand een huis, stalling of schuur en erve in de Bagijnesteeg op de hoek van de Agterweg, strekkende voor van de straat tot achter aan de Gemeene Gang, belend ten oosten Gerrit Schoehuizen en ten westen de Agterweg.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Beverwijk, 3 februari 1811, nr. 366:
  Testament beneden de f 5.000.-.
  Geertje Lammertz Nijman, weduwe, en ingevolge de mutuele Testamente tusschen haar en haar overleden man Sijme Bruins op den 7 Januarij 1792 voor de Notaris Gerard van Rhijn en getuigen binnen deze Stede resideerende, gepasseerd; herroept zij alle vroegere testamenten en verklaart te legeteren aan:
  1) haar zoon Hendrik Bruijns haar gouden horlogie;
  2) Marijtje Bruins, huisvrouw van Thomas van Zon, de testatrices dochter, wonende te Egmond op de Hoef haar Gouden Kap en Haarnaalden;
  3) Maartje Nijman, huisvrouw van Jacob Schrama wonende te Wijk aan Duin haar testatrices zuster, een smalle gouden ring, dezelfde die zij Testatrice van haar moeder heeft geerft;
  4) Grietje Wagemeester, dienstmaagd van haar Testatrice en bij dezelve inwonende een bruine ketting met een goud slootje.
  En nu komende tot haare verdere Disposities zoo verklaarde zij Testatrice aan haare voormelde zoon Hendrik Bruins de keuze overtelaten om het Huis en Erve door haar Testatrice bewoond wordende aan en overteneemen tegens een Somma van Aghtien hondert Guldens en alzo wijder bij deze te Nomineeren ende te institueren tot haar Eenige en universeele Erfgenaamen haar beide kinderen Hendrik Bruins en Marrijtje Bruins, huisvrouw van Thomas van Zon, de Eerstgenoemde alhier en de tweede te Egmond aan den Hoef woonachtig.
  Tot Executeurs en zo nodig voogden over haar minderjarige erfgenamen benoemt zij Testatrice haar meergenoemde zoon Hendrik Bruins en behuwdzoon Thomas van Zon, benevens nog haar Testatrice's beide broeders Lammert Nijman en Jan Nijman en tot toeziend voogd Jan Sluis, de eerste en laatste alhier en de tweede te Castricum woonachtig.

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 1845:
  Op 19 februari aan de Breedstraat 142, oud 66 jaar, Anthonia van ’t Rood, zonder beroep, geboren te Beverwijk op 24 november 1778, huisvrouw van Hendrick Bruijns, logementhouder en dochter van Matthijs van ’t Rood en van Maria Krentebol, beide overleden.
592. Cornelis Klaasz TROMP,
Zoon van Claas Dirksz Tromp [nr. 1184] en Cornelia Cornelis de Jongh [nr. 1185], geboren te Velsen ca. 1710, Rooms-Katholiek, van beroep veeboer, landbouwer, taxateur, overleden te Velsen op 1 januari 1765, begraven aldaar op 3 januari 1765, oud ca. 55 jaar.
Gehuwd te Velsen voor schout en schepenen op 10 februari 1732 met Duijfje Jans DE WIT.

NOTARISAKTE (J. Barrevelt), Beverwijk, nr. 261, 28 december 1718:
Cornelis Huijberts de Jong stelt zijn testament op en legateert ondermeer aan [zijn kleinkinderen] Grietje, Marijtje, Cornelis en Neeltje Claes het huis waarin hij nu woont met de inboedel; voorts de helft van de losse gelden.
De opbrenst van 2 huizen in Velserduin en Santpoort is ten bate van de gemene middelen.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 1008, Velsen, 28 februari 1729:
Publieke verkopingen.
Voorwaarden waar naar Jan Cornelisz Borst, in huwelijk hebbende Grietje Klaas Tromp, Jacob Brama, in huwelijk hebbende Marijtie Klaas Tromp, Jan Cornelis Lans als aangestelde, en Klaas Ariz Dreger, gesurrogeerde voogden over Cornelis en Neeltie Klaas Tromp, mede Erfgenamen van Cornelis Huijbertz de Jongh zullen laaten opveijlen en verkopen:
1) Huijsmanswoningh met erf en werf, gelegen in de Claterbuurt, belend ten oosten de Laagewegh. [gekocht door Sijmon Roos voor f 395.-]
2) Stuck weijland, genaamt het Crommeland, groot 2 morgen, 2 en 1/2 hond, belend ten oosten de Heerewegh, ten suijden Cornelis Roos, ten westen de Schouwbeek en ten noorden de hofstede Bekestijn.
[gekocht door burg.Trip voor f 1.630.-]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 18 mei 1729:
Zie grootvader Cornelis Huibertsz de Jongh !!

TROUWREGISTER, Velsen Gerecht, 10 februari 1732:
Cornelis Klaze Tromp, JM, met Duijfje Janz de Witt, JD, beijde geboren te Velsen.
Beijde onder 't classis van prodeo.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 1 mei 1736:
Borgtocht.
Borgtogt naar Heemskerk voor Corn: Tromp met zijn vrouw en 2 kinderen.

OPMERKING:
Na 1738 geen dopen meer gevonden in de Rooms-Kath. kerk te Heemskerk.

NOTARISAKTE (A.v. Kalker), Velsen, 4 april 1749, nr. 224
Insinuatie:
Betreft onenigheid tussen de heer Lucas Trip, wonende op de Hofstede Tolsduijn en de heer Cornelis Graafland Elbertz, wonende te Velsen, betreffende de koop en verkoop van de Hofstede Schoonenberg.
Cornelis Tromp en Barent Kromhout worden hierin vermeld als de taxateurs die optraden namens de heer Trip.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 18 juli 1749:
Cornelis Tromp koopt 4 partijen "wassende Rog" te veld staande op 't land bij 't Magazijn in Driehuis vor de somma van f 93.- met als borgen Gijsbert Prins en Gerrit de Jong.
Deze somma dient te worden betaald voor of op 1 februari 1750.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 17 december 1764:
De Eersame Cornelis Tromp, wonende onder deze ambacht, als weduwenaar en boedelhouder van wijlen Duijfje de Widt, en dus in zijn prive en al voogd over zijn na te melden minderjarig kind, bij zijn vermelde overleden huisvrouw verwekt, volgens mutueel testament op 2 juli 1733 voor notaris Abraham van Kalker alhier verleden, benoemt zijn zoon Klaas Tromp, wonende alhier en Sijmen Sierke uit Heemskerk tot Executeuren van zijn nalatenschap en voogden over Jan Tromp, zijn nog minderjarig kind en mede erfgenaam ab intestato, met benevens zijn mondige zoon Klaas Tromp voornoemd.

IMPOST op begraven, Velsen, 3 januari 1765:
't Lijk van Cornelis Tromp, alhier overleden.
Classis f 3.-

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 9 januari 1765, nr. 1044, blz. 10v:
Weeskamer.
Op den 9 januarij 1765 is aan Scout en Schepenen der Ambagts Heerlijkheid Velsen, als Weesmeestere, vertoont een acte van Voogdije van Cornelis Tromp, gepasseert op den 17 December 1764 voor Jacobus van Kalkar, secretaris alhier, en Scheepenen als getuigen:
Waaruit blijkt, dat deselve Cornelis Tromp, die alhier is kome te overlijden, heeft gesteld tot executeuren van zijn Nalatenschap, voogden over zijn nagelate minderjaarig kind Jan Tromp, en administrateuren van deszelfs goederen, zijn mondige soon Klaas Tromp en Sijmen Sierke, met magt van adsumptie en subrogatie, respectievelijk en successivelijk, en met uijtsluijtingen van desen Geregte, als Weesmeesteren, in kennisse van mij secretaris Kalker.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 15 januari 1765, nr. 75:
Staat en inventaris.
Staat en Inventaris van de boedel, roerende en onroerende goederen, effecten, gelden, actien, crediten en geregtigheden van wijlen Cornelis Tromp, weduwenaar en boedelhouder van Duijfje de Widt, zijn overleden huisvrouw, gewoond hebbende op de Bouwerij van en annex de Hofstede Auspicuis et Felis, onder Velsen, overleden intestatis op 1 januari 1765, gedaan op verzoek van Klaas Tromp en de voogden van Jan Tromp, de enige nagelaten kinderen van Cornelis Tromp.
"Papiere van Consideratie in dese Boedel bevonden":
Ten eerste een mutueel testament van Cornelis Tromp en Duijfje de Wit, egteluijden, de vader en moeder van vorenstaande twee kinderen Klaas Tromp en Jan Tromp, gepasseert op 2 juli 1733 voor notaris Abraham van Kalker te Velsen, en laatstelijk een Acte van Cornelis Tromp, dd 17 december 1764, gepasseert voor Jacobus van Kalker als Secretaris van Velsen.
1) Contante gelden: ...............................................f 551:19:8
2) Ongemunt goud en zilver: vnl. sieraden.
3) Inboedel: uitgebreid meubilair, kleding en huishoudelijke voorwerpen; gereedschappen, 27 koeien en kalveren, 2 paarden, landbouwwerktuigen, etc.
4) Voor geleverde goederen (rogge, gerst, etc) moet nog ontvangen worden: f 440:15:4
Tot de lasten van de boedel behoren ondermeer een jaar huis- en landhuur van de boereplaats aan mr. Cornelis Oem ter somma van f 500.-, voor een totaal van f 943:8:4.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 15 januari 1765:
Assumptie Voogdij.
Klaas Tromp, wonende alhier en Sijmen Sierke, wonende onder Heemskerk, executeurs over de nalatenschap van Cornelis Tromp, overleden alhier op 1 januari 1765, en voogden over diens minderjarige zoon Jan, benoemen tot mede executeur en voogd Pieter Jacobsz de Vries, wonende mede onder Heemskerk.

593. Duijfje Jans DE WIT,
Dochter van Jan de With [nr. 1186] en Grietje (Magreeta) Gerrits Jongh [nr. 1187], geboren te Velsen ca. 1705, overleden te Velsen, begraven aldaar op 25 maart 1756.

IMPOST op begraven, Velsen, 25 maart 1756:
Duijfie Jans de Widt, alhier overleden, als gehoorende onder 't classis van Prodeo.

KINDEREN:
 1. Klaas Cornelisz Tromp,
  Geboren te Velsen in 1732, begraven aldaar op 24 september 1732.

  IMPOST op begraven, Velsen, 24 september 1732:
  Klaas Cornelis Tromp.
  Prodeo.
 2. Klaas Cornelisz Tromp,  zie nr. 296.
  Geboren te Velsen ca. 1735, Rooms-Katholiek, van beroep huisman, landbouwer, in 1795 vermeld als R.K. aalmoesmeester, overleden te Velsen, begraven aldaar op 14 juni 1810, oud ca. 75 jaar.
  Gehuwd te Velsen voor Schout en Schepenen op 5 mei 1765 met Trijntje Klaasse Dreger, geboren te Velsen ca. 1737, overleden aldaar, begraven op 19 juni 1810, oud ca. 73 jaar.
 3. Cornelia Crelisse Tromp, tweeling.
  Gedoopt te Heemskerk in de Rooms-Kath. kerk op 23 februari 1738, overleden te Velsen, begraven aldaar op 1 december 1762, oud 24 jaar.

  DOOPREGISTER, Heemskerk, Rooms-Kath. kerk, 23 februari 1738:
  Cornelia en Marijtje, gemini;
  V: Crelis Claesse Tromp, M: Duijfje Jans.
  Get.: Japik Claesse Brama en Marijtje Claes.

  IMPOST op begraven, Velsen, 1 december 1762:
  ’t Lijk van Cornelia Cornelisse Tromp, alhier overleden onder ’t classis van Prodeo.
 4. Marijtje Crelisse Tromp, tweeling.
  Gedoopt te Heemskerk in de Rooms-Kath. kerk op 23 februari 1738, overleden voor 1765.

  DOOPREGISTER, Heemskerk, Rooms-Kath. kerk, 23 februari 1738:
  Cornelia en Marijtje, gemini;
  V: Crelis Claesse Tromp, M: Duijfje Jans.
  Get.: Japik Claesse Brama en Marijtje Claes.
 5. Cornelis Tromp, [Filiatie onzeker]
  Begraven te Velsen op 10 mei 1740.

  IMPOST op begraven, Velsen, 10 mei 1740:
  Aangevinge gedaan van ’t lijk van Cornelis Tromp, alhier overleden, als gehorende onder’t classis van Prodeo.
 6. Johannes (Jan) Cornelisz Tromp,
  Geboren te Velsen na 1740, Rooms-Katholiek, van beroep huisman, veel gevraagd als voogd en executeur, overleden te Velsen, begraven aldaar op 10 augustus 1789, oud hooguit 49 jaar.
  Gehuwd te Velsen in de Rooms-Kath. kerk en voor schout en schepenen op 25 januari 1778 met Cornelia Dirks Havick, geboren te Velsen ca. 1755, overleden na 1802, mogelijk te Castricum, dochter van Dirk Dirksz Havick en Aagje Jacobs Hoogeduijn.
  Cornelia huwt (2) te Velsen in de Rooms-Kath. kerk op 28 augustus 1791 met Arie Cornelisz Stet, geboren ca. 1758, van beroep schulpenvisser, overleden te Castricum op 13 juli 1813, oud 54 jaar.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 9 januari 1765, nr. 1044, blz. 10v:
  Weeskamer.
  Op den 9 januarij 1765 is aan Scout en Schepenen der Ambagts Heerlijkheid Velsen, als Weesmeestere, vertoont een acte van Voogdije van Cornelis Tromp, gepasseert op den 17 December 1764 voor Jacobus van Kalkar, secretaris alhier, en Scheepenen als getuigen:
  Waaruit blijkt, dat deselve Cornelis Tromp, die alhier is kome te overlijden, heeft gesteld tot executeuren van zijn Nalatenschap, voogden over zijn nagelate minderjaarig kind Jan Tromp, en administrateuren van deszelfs goederen, zijn mondige soon Klaas Tromp en Sijmen Sierke, met magt van adsumptie en subrogatie, respectievelijk en successivelijk, en met uijtsluijtingen van desen Geregte, als Weesmeesteren, in kennisse van mij secretaris Kalker.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 15 januari 1765, nr. 75:
  Staat en inventaris.
  Staat en Inventaris van de boedel, roerende en onroerende goederen, effecten, gelden, actien, crediten en geregtigheden van wijlen Cornelis Tromp, weduwenaar en boedelhouder van Duijfje de Widt, zijn overleden huisvrouw, gewoond hebbende op de Bouwerij van en annex de Hofstede Auspicuis et Felis, onder Velsen, overleden intestatis op 1 januari 1765, gedaan op verzoek van Klaas Tromp en de voogden van Jan Tromp, de enige nagelaten kinderen van Cornelis Tromp.
  "Papiere van Consideratie in dese Boedel bevonden":
  Ten eerste een mutueel testament van Cornelis Tromp en Duijfje de Wit, egteluijden, de vader en moeder van vorenstaande twee kinderen Klaas Tromp en Jan Tromp, gepasseert op 2 juli 1733 voor notaris Abraham van Kalker te Velsen, en laatstelijk een Acte van Cornelis Tromp, dd 17 december 1764, gepasseert voor Jacobus van Kalker als Secretaris van Velsen.
  1) Contante gelden: ...............................................f 551:19:8
  2) Ongemunt goud en zilver: vnl. sieraden.
  3) Inboedel: uitgebreid meubilair, kleding en huishoudelijke voorwerpen; gereedschappen, 27 koeien en kalveren, 2 paarden, landbouwwerktuigen, etc.
  4) Voor geleverde goederen (rogge, gerst, etc) moet nog ontvangen worden: f 440:15:4
  Tot de lasten van de boedel behoren ondermeer een jaar huis- en landhuur van de boereplaats aan mr. Cornelis Oem ter somma van f 500.-, voor een totaal van f 943:8:4.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 15 januari 1765:
  Assumptie Voogdij.
  Klaas Tromp, wonende alhier en Sijmen Sierke, wonende onder Heemskerk, executeurs over de nalatenschap van Cornelis Tromp, overleden alhier op 1 januari 1765, en voogden over diens minderjarige zoon Jan, benoemen tot mede executeur en voogd Pieter Jacobsz de Vries, wonende mede onder Heemskerk.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 25 januari 1776, nr. 227:
  Inventaris onder f 5.000.-.
  Staat en inventaris van de nalatenschap van Dirk Havik, overleden op 5 januari 1776, weduwnaar en boedelhouder van Aagje Jacobs Hogeduijn, in leven Huisman, gewoond hebbende in de Klaaterbuurt aan de Hofgeest, opgesteld door Cornelis Dreger en Klaas Tromp als gestelde voogden over Dirk Havik’s nagelaten onmondig kind Cornelia Havik.
  De nalatenschap betreft een huismanswoning in de Klaaterbuurt, en voorts diverse stukken land, koeien en uitgebreide boedel.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 21 juli 1776, nr. 234:
  Voogdij:
  Klaas Tromp, wonende op de Hofgeest, benoemt vanwege het overlijdenvan de twee medevoogden Cornelis Dreger en Cornelis Hugtenburg, Jan Sijmonsz Roos, wonende in het dorp Velsen, tot medevoogd over Cornelia Havik, nagelaten minderjarig kind van wijlen Dirk Havik.

  TROUWREGISTER, Velsen, Rooms-Kath. kerk en schout en schepenen, 25 januari 1778:
  Jan Tromp, JM, met Cornelia Havik, JD, beide geb. en won.te Velzen.
  Get: Hendrik Dirkse Duijn en Aagje Arendse van der Moere.

  IMPOST op trouwen, Velsen 9 januari 1778:
  Jan Tromp, wonende te Velsen, classis f 3.- met Cornelia Havik, wonende te Velsen, classis f 3.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Testament van f 8.000.- tot f 20.000.-, Velsen 25 november 1778, nr. 261:
  Jan Tromp, huisman en Cornelia Havik, echtelieden, wonende op de Hofgeest, stellen een langstlevende testament op.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen 5 mei 1779:
  Jan Cornelisz Tromp, wonende op de Hofgeest, leent van Henderijntje Jaspers, weduwe van Govert Lammertsz Veldhoven, wonende aan de Jan Gijzenvaart de somma van f 1.000.- tegen 3% interest met als onderpand een huismanswoning met het land daaromheen in de Klaaterbuurt, groot 7 morgen 100 roeden, belend ten zuiden voor een gedeelte over de weg ter halve Hofgeester Schouwbeek en 't andere gedeelte 't Hillegondswegje, ten noorden mr. Jacobus van de Poll, ten oosten de Hoogeweg, ten westen mr. Jan van de Pol, voor een gedeelte verder strekkende over de Heerenweg tot de Halve Schouwbeek.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Conditien en voorwaarden, Velsen 15 mei 1784:
  Uit de nalatenschap van Mr. Jean Deutz, geveild ten huize van Pieter de Jong, casteleijn in de Prins te Velsen, koopt Jan Tromp twee percelen schoon weiland en teelland, groot bijna 4 morgen, gelegen bij de Hofstede Roosenbeek, voor de somma van f 1.600.-

  IMPOST op begraven, Velsen 10 augustus 1789:
  't Lijk van Jan Tromp, alhier overleden, classis f 3.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Acte van Voogdij, Velsen 28 augustus 1791, nr. 15:
  Cornelia Dierkz Havick, wonende op de Hofgeest, weduwe en boedelhoudster van wijlen Jan Tromp, tevens testamentair aangestelde voogdesse over haar minderjarig kind Duifje Tromp, oud omtrent 10 jaren, benoemt, ingeval van haar overlijden, tot voogden over voornoemde Duifje Tromp, de heren Klaes Tromp, wonende op de Hofgeest, en bij meerderjarigheid van Cornelis Tromp, zoon van Klaas Tromp, in diens plaats als vervanger, voorts Willem Verzijlberg, wonende in de Sandpoort en Jan Jansz Duijn, wonende onder Heemskerk.
  En omdat Comparante voornemens is opnieuw in het huwelijk te treden, verklaart zij haar dochter f 1.000.- toe te kennen, zijnde haar vader's erfdeel, maar zodanig dat de comparante dat kapitaal zal beheren en daarvan de vruchten zal plukken ten behoeve van haar dochter's opvoeding, en dat de dochter dit bedrag niet eerder zal worden overhandigd dan op haar 25e verjaardag, of op de dag dat zij in het huwelijk treedt.

  IMPOST op trouwen, Velsen 1791:
  Cornelia Havik, weduwe van Jan Tromp, wonende alhier, Cl: f 6.- met Arie Cornelisz Stet, wonende te Castricum, Cl: f 6.-.

  TROUWREGISTER, Velsen, schout en schepenen, 28 augustus 1791:
  Arie Cornelisz Stet, JM, woonachtig te Castricum, met Cornelia Dirks Havick, weduwe van Jan Tromp, woonende onder Velsen.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen 3 december 1801:
  Boedelveiling.
  Arie Cornelisz Stet, als in huwelijk hebbende Cornelia Havick, woonachtig te Castricum, verkopen in publieke veiling aan Jan Kok voor de somma van f 3625.- een "capitaale, hegte, sterke en weldoortimmerde Huismans- of Boerenwooninge, voorzien van diverse beneedenvertrekken, hooihuis, dorsvloer, karnhuis, combos, stallinge voor ruim 20 koeijen en 4 paarden, kelder en verdere getimmertens, erve, werve en tuin, als mede een stuk extra goed weiland, agter en annex het zelve, genaamd de Lange Akkers en 't Oude Nes, groot 7 morgen en 100 roeden, belend ten oosten de Hofgeesterweg.
  [Weder herveijld en gemeijnd door J.H. Schimmmelpenninck voor f 3.300.-]", voorts enkele stukken teelland aan J.G.Michael voor f 1.140.- en f 850.-, een stuk wei- of hooiland en een stuk hooiland aan J.H.Schimmelpenninck voor f 1.545.- en f 775.-
  en tenslotte nog een stuk hooiland, eveneens aan J.H.Schimmelpenninck voor f 740.-.
  In totaal dus f 8.350.-

  OVERLIJDENSAKTE, Castricum, 15 juli 1813, nr. 13:
  Arie Stet, overleden op 13 juli, oud 54 jaar, van beroep schulpenvisscher.
  Aangifte door Willem Witsenburg en Cornelis Schrama.
 7. Jannetje Tromp. [Filiatie niet bewezen]
  Begraven te Velsen op 30 maart 1743.

  IMPOST op begraven, Velsen, 30 maart 1743:
  Aangevinge gedaan vant lijk van Jannetie Tromp, alhier overleden, als gehorende onder classis van Prodeo.
 8. Cornelis Cornelisz Tromp,
  Begraven te Velsen op 1 december 1749.

  IMPOST op begraven, Velsen, 1 december 1749:
  Aangevinge gedaan van het lijk van Cornelis Cornelisz Tromp, alhier overleden.
  Classis Prodeo.
 9. Grietje Cornelis Tromp,
  Begraven te Velsen op 31 maart 1757.

  IMPOST op begraven, Velsen, 31 maart 1757:
  Aangevinge gedaan van ‘t lijk van Grietje Cornelis Tromp, alhier overleden.
  Classis van Prodeo.
594. Klaas Ariensz DREGER, [594 = 1174]
Zoon van Aris Claesz Dreger [nr. 1188] en Duiffie Aalberts Stoutenburg [nr. 1189], geboren te Velsen ca. 1680, Rooms-Katholiek, van beroep landbouwer, veeboer, vermeld als Schepen van Velsen van 1716 tot 1721 en in 1725, overleden op de hofstede De Hofgeest onder Velsen op 14 juli 1739, begraven te Velsen op 17 juli 1739, oud ca. 59 jaar.
Gehuwd (1) ca. 1715 met Aegje Cornelisse LANS, geboren ca. 1680, overleden te Velsen, begraven aldaar op 17 februari 1733, oud ca. 52 jaar.
Gehuwd (2) te Velsen voor Schout en Schepenen op 5 juli 1733 met Stijntie HARMZ, geboren te Velsen ca. 1705, begraven aldaar op 9 december 1762, oud ca. 57 jaar.

NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 23 oktober 1721:
Testament.
Compareerde Aris Claze Dreger, siekelijk te bedde leggende, dogh zijn verstand memorie en uijtspraek volcomen maghtigh, verklaart te prelegateren aan Klaas Ariz Dreger een huis, met schuren en erf, gelegen op de Hofgeest. Alle overige goederen vermaakt hij aan de gezamelijke kinderen, nagelaten door Geurtie Arisz Dreger, verwekt door Heert Teuwisz Roobeek, en aan voornoemde Klaas Ariz Dreger.
Tot voogd en administrateur over de erfportie der kleinkinderen benoemt hij hun vader Heert Roobeek en Klaas Aris Dreger.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Transportacte, Schotervlieland, 11 mei 1722:
Jan Cornelis Lans, Claes Dreger en Claes Gerrits de Jongh, executeurs en voogden over de kinderen van Cornelis Huijberts de Jongh, verkopen een stuk land, groot 2 morgen, 200 roeden, gelegen aan het Spaarndammer voetpad, voor de somma van f 175.-

OUD-RECHTERLIJKE ARCHIEF, Transportacte, Schotervlieland, 29 januari 1725:
Grietje Jans, zustersdochter van wijlen Jan Janse en Hillegond Janse (die erfden van Marijtje Cornelis Kool, weduwe Gijsbert Sijmonse Lans), verkoopt aan Sijmon, Huijbert en Jan Cornelisse Lans, en aan Claes Arisse Dreger en Cornelis Janse Roos een huijsmanswoning met ca. 4 morgen land, ten westen de Vergierdeweg, ten zuiden het Binnewegje, ten oosten de weduwe Arij Thewisse en ten noorden de erven Cousebant. Verder een stuk land, groot 1 morgen en 3 hond, genaamd Het Veentje en een stuk land, groot 7 hond, genaamd de Bollemaet; voor de soma van f 900.-

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, #942, Schepenrol, Velsen, 30 mei 1725:
Jan Klaaze, woonende inde Sandpoort, contra Klaas Dreger in qualiteijt als voogt over de naargelaten boedel en goederen van Maartie Tijsse, overleden in de Sandpoort.
[In kantlijn: Dese saak is aff]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 11 december, 1726:
Klaas Dreger, voor 2/3 eigenaar en Sijmon Lans als voogd van de nagelaten kinderen van Huijg Lans en Hillegond Jans, voor 1/3 eigenaar, verkopen grond bij Driehuis voor f 500.-

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 942, Schepenrol, Velsen, 28 mei 1727:
Claas Arisz Dreger, wonende in de Banne van Velsen, in qualiteijt als aangestelde voogd over Cornelia Jacobs Sterkman, eenige naargelaten dogter van wijlen Jannetie Dirks geprocreert bij wijle Jacob Janz Sterkman, contra Samuel van der Swaert als aangestelde, ende Jan van den Berg, mede voogd over Cornelia Jacobs Sterkman en voogden over de verdere minderjarige kinderen van Jacob Janz Sterkman.

NOTARISAKTE (Abraham van Kalker, testament), Velsen, 2 juni 1728:
Klaas Dreger en Aegje Lans, egteluijden, benoemen elkander tot enig erfgenaam van hun nalatenschap. Tot medevoogden benoemen zij Heert Tewis Roobeek, wonende te Castricum en Jan Corneliz Lans en Cornelis Roos, wonende alhier.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Transportacte, Schotervlieland, 4 april 1729:
Jan Cornelisse Lans, Claes Arisse Dreger (gehuwd met Aagje Cornelis Lans), Hillegont Jans (weduwe Huijbert Cornelis Lans), Marijtje Cornelis Lans (gehuwd met Cornelis Roos) en de erfgenamen van Sijmon Cornelisse Lans, ieder voor 1/5 eigenaar van een huis in Schotervlieland met enkele percelen land, ten westen de Vergierdeweg, ten oosten de weduwe Arij Thewisse, ten zuiden het Vlielanderwegje en ten noorden de erven Cousebant, verkopen dit onroerend goed aan Cornelis Roos voor de somma van f 1.740.-

NOTARISAKTE (Jan van Dijk), Haarlem, 4 april 1729:
Jan Cornelisz Lans, Marijtje Cornelis Lans (gehuwd met Cornelis Roos), Aagje Cornelis Lans (gehuwd met Claes Dreger) en Hillegond Jans Schuijt (weduwe Huijbert Cornelisz Lans) verdelen de boedel van Cornelis Willemsz Lans, overleden in 1690 en van Neeltje Huiberts de Jongh, overleden in 1712, bestaande uit een huis op de Hofgeest, een huis op Schotervlieland en ca.31 percelen land in Velsen, Wijk aan Duin, Limmen en Schoten.

NOTARISAKTE (F.J. Galle), Haarlem, 25 april 1729:
Jan Cornelisz Lans, Claas Arisz Dreger (gehuwd met Aagje Cornelis Lans), Cornelis Roos (gehuwd met Marijtje Cornelis Lans) en Claas Arisz Dreger, Cornelis Roos en Cornelis Janse als voogden over de door Huijbert Cornelis Lans nagelaten kinderen; allen erfgenamen van hun overleden broer en oom Sijmon Cornelisz Lans (testament A.v. Kalkar, Velsen 19 maart 1728), allen wonend in Velsen, machtigen A.v. Kalkar om aan Jan Cornelisz Lans, de oudste broer van Sijmon, te transporteren 2 stukken land in Wijk aan Duin en Zee, groot 1569 roeden.

NOTARISAKTE (A.v. Kalker), Velsen, 7 februari 1730:
Annie Willems Rover, weduwe en boedelhoudster van Jan Jacobz de Wilde, benoemt Klaas Dreger en Dirk Havicq, beide woonende alhier, tot voogden over haar minderjarige kinderen.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen 3 mei 1730:
Compareerde Jan Corneliz Lans, K: Dreger in huwelijk hebbende Aegie Cornelis Lans, Cornelis Roos in huwelijk hebbende Marijtie Cornelis Lans, welke Jan, Aegie & Marijtie Corn: Lans, benevens de kinderen van Huijb: Corn: Lans te samen geinstitueerde Erfgenamen zijn van Sijmon Corneliz Lans, alhier overleden.
Item nog gemelde Klaas Dreger, Cornelis Jansz en Cornelis Roos, als gestelde voogden over de voorn: kinderen van Huijb: Corn: Lans, etc. verkopen aan H.v.d.Poel, scheepen en Raad der stad Amsterdam een stuk hooijland gelegen in de Westbroek voor de Hofgeest, genaamt de Cruijse Ven voor de somma van f 800.-

IMPOST op trouwen, Velsen, 19 juni 1733:
Klaas Dreger met Stijntie Harmze, beiden wonende te Velsen.
Beiden f 6.-, dus totaal f 12.-

TROUWREGISTER, Velsen Gerecht, 5 juli 1733:
Klaas Dreeger, weduwenaar van Aegje Lans, met Stijntie Harmz, JD, beijde geboore te Velsen.
Ider int Classis van f 6.-

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Schotervlieland, 6 april 1734:
Transport akte.
Claes Dreger koopt van de stad Haarlem "7 maeden weijlant" in Schotervlieland bij het Spaarndammervoetpad, ten zuiden de koper zelf, ten noorden Sijmon Dreger, voor f 90.-

NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 12 april 1734:
Testament.
Klaas Dreger en Stijntie Harmze, eghteluijden wonende alhier, maken een testament en verklaren tesamen geen f 4.000.- gegoed te zijn.
Klaas legateert aan zijn vrouw Stijntje Harmze "alle de zijde, linde ende wolle klederen, mitsgaders alle 't goud, silver en verdere kleijnodien dat tot haar lijff heeft behoord".
Tot zijn enige en algehele erfgenamen benoemt hij zijn 4 voorkinderen Cornelis, Antje, Neeltie en Guertie Dreger, in eerder huwelijk verwekt bij Aagje Lans, elk voor een kindsgedeelte, en voorts de kinderen die de testateur bij zijn huidige vrouw Stijntie Harmze verwekt, eveneens voor een kindsgedeelte.
Stijntje nomineert haar man als haar enige erfgenaam; doch indien zij komt te overlijden na haar man, en zonder zelf kinderen na te laten, dan benoemt zij haar man's 4 voorkinderen als erfgenaam voor de helft der nalatenschap, en voor de andere helft komen diegenen in aanmerking die volgens het versterfrecht daartoe gerechtigd zijn.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 923, Velsen, 10 juni 1739:
Jan Cornelis Lans, Klaas Dreger (weduwenaar van Aagje Cornelis Lans), Cornelis Roos (weduwenaar van Marijtje Cornelis Lans) en de kinderen van wijlen Huijbert Cornelis Lans, te weten Cornelis, Neeltje (gehuwd met Hendrik Klok) en Trijntje, tesamen erfgenamen van Sijmon Cornelis Lans (testament dd 19 maart 1728 bij notaris A. van Kalker), verkopen diverse stukken grond.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen 20 juni 1739:
Jan Cornelisz Lans, Klaas Dreger, weduwenaar en universeel erfgenaam van wijlen Aagje Cornelis Lans, Cornelis Roos, weduwenaar en universeel erfgenaam van wijlen Marijtje Cornelis Lans, Cornelis Huijbertsz Lans, Hendrik Cok in huwelijk hebbende Neeltje Huijbers Lans en voorts Klaas Dreger, Cornelis Jansz en Cornelis Roos in qualiteit als voogden over Trijntje Huijbers Lans en welke Cornelis, Neeltje en Trijntje de enige nagelaten kinderen zijn van Huijbert Cornelisz Lans, en derhalve met hun drieen, benevens Jan, Aegie en Marijtie Cornelis Lans voor een vierde part erfgenamen zijn van wijlen Sijmon Cornelisz Lans, alhier overleden, en besluiten aan Sijmon Roos een stuk land te verkopen zijnde een Meerweijd, groot 5 morgen voor de somma van f 3.950.-
IDEM, verkopen aan Sijmen Roos een stuk weiland genaamt de blaauwe of kort lage, groot 350 roeden voor de somma van f 95.-
IDEM, verkopen aan Klaas Dreger, oud schepen alhier, een stuk hooijland gelegen in de Velserwestbroek op de Vromaad, groot 400 roeden of een mad voor de somma van f 220.-
IDEM, verkopen aan Jan Croonen, een stuk hooiland, gelegen in de Velser Oostbroek, groot 300 roeden voor de somma van f 100.-

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 20 juni 1739:
Klaas Dreger, oud schepen, koopt van de bovengenoemde nalatenschap, een stuk hooiland, gelegen in de Velserwestbroek op de Vromaad, groot 400 roeden of een mad, gaande in omwerff met A: Duijvensz en de Wed: Pieter Bakels, belend ten westen de Westlaan, ten noorden de Princes van Ruipenbr., ten oosten de Nieuwe Watering en ten suijden Klaas Kruijer, voorts vrijland en dat voor de somma van f 220.- contantgeld.

VOOGDIJ:
In diverse actes uit het Oud-Rechterlijk Archief (1715-1739) wordt Klaas Dreger vermeld als voogd of nog vaker als aangesteld voogd over ouderloze kinderen; ondermeer op 30 mei 1725 over de kinderen van Huijbert Cornelisz de Jongh en op 18 mei 1729 over de kinderen van Cornelis Huijberts de Jongh.

IMPOST op begraven, Velsen, 17 juli 1739:
Klaas Dreger, alhier overleden, classis f 6.-

NOTARISAKTE (A.v. Kalker), Velsen, 20 augustus 1739, nr. 65:
Inventaris benede f 5.000.-:
Staat en inventaris van de boedel en goerderen, nagelaten door Klaas Dreger, zoals door hem in gemeenschap is bezeten met zijn huisvrouw Steijntie Harms, en welke Klaas Dreger op 14 juli van dit jaar op de Hofgeest onder Velsen is overleden, welke staat en inventaris is gemaakt op verzoek van Cornelis Roos en Jan de Wildt, gestelde voogden over zijn nagelaten 4 onmondige kinderen en erfgenamen, door hem in een eerder huwelijk met Aagje Cornelis Lans verwekt.
De onroerende goederen bestaan uit een huismanswoning, schuur, karnhuis, erf en twee boomgaarden op de Hofgeest, alwaar Klaas Dreger is overleden, belend ten zuiden de Hofgeesterweg, ten westen achter Jan Trip, ten oosten mevr.Barnard.
Voorts verscheidene stukken hooi en weiland rond de Hofgeest, ter grootte van ruim 15 morgen, enkele stukken land in Schootervlieland en Limmen, ter grootte van ruim 3 morgen.
Nog te innen schulden f 495.-
Contant geld f 1.393.-
Gouden en zilveren sierraden, uitgebreide huisraad, kleding, etc.
Gereedschappen en landbouwwerktuigen, gereedschappen voor de boomgaard, 24 koeien en pinken, en 2 paarden.
De uitstaande schulden en verplichtingen bedragen f 911.-

NOTARISAKTE (A.v. Kalker), Velsen, 10 augustus 1741, nr. 91:
Surrogatie voogdije:
Cornelis Knaap, wonende alhier, te kennen gevende dat hij door wijlen Klaas Dreger, weduwenaar van Aagje Lans, alhier hebbende gewoont en overleden, op den 6 Junij 1733 bij acte gepasseert voor mij Notaris, in plaats van Heert Teunisz Roobeek, die benevens Jan Cornelisz Lans en Cornelis Roos door gemelde Klaas Dreger en Aagje Lans, bij hunne testamentaire dispositie den 2 Junij 1728 voor mij Notaris gepasseert, waren gestelt tot voogden over derselver natelate onmondige kinderen. Ende alsoo gemelde Klaas Dreger en Cornelis Roos overleden zijn, soo verclaarde den comparant te assumeren en surrogeren als mede voogd over de nog onmondige kinderen van gemelde Klaas Dreger en Aagje Lans, den eersamen Dirck Havick.

NOTARISAKTE (A.v. Kalker), Velsen, 1 september 1741, nr. 94:
Surrogatie voogdije:
Jan de Wildt, wonende in de Sandpoort, tekenne gevende dat hij benevens Cornelis Roos door wijlen Klaas Dreger tot voogden waren gestelt over zijne natelate onmondige kinderen, in eerder huwelijk verweckt bij Aagje Lans, verclaarde te surrogeren en assumeren den eersamen Frans Aalbertsz, wonende alhier.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Transport Akte, Schotervlieland, 6 juli 1760:
De 7 maden weiland, die Klaas Dreger in 1734 kocht voor f 90.- , worden door zijn erfgenamen verkocht aan Jan Louwerisse voor f 175.-
Dit stuk land is gelegen aan de Havendijk op het einde van het Spaarndammer voetpad. Ten zuiden en westen Cornelis Dreger en Cornelis de Wolf; ten oosten en noorden de koper en Simon Dreger.
De verkopers zijn Stijntie Harms, wed.Klaas Dreger en voogdes over haar 2 onmondige kinderen; voorts Cornelis Dreger; Arij Hendriksz van der Moere, weduwenaar van Neeltie Dreger; Pieter Kaasenbrood, echtgenoot van Antje Dreger en Cornelis Havik, weduwenaar van Guurtje Dreger.

595. Stijntie HARMZ,
Geboren te Velsen ca. 1705, begraven aldaar op 9 december 1762, oud ca. 57 jaar.
Gehuwd (2) te Velsen op 14 april 1747 met Pieter Jansz BRA, geboren te Velsen ca. 1705, overleden aldaar op 7 mei 1748, oud ca. 43 jaar, eerder weduwnaar van Catharina de Nijs en Grietje Huijge, zoon van Jan Pietersz Braa en Trijntje Ariaans Ouweneel.

STIJNTIE’S VADER:
Harmen Gerritsen/Harmen Pietersen/Harmen Corsse ?

NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 12 april 1734:
Testament.
Klaas Dreger en Stijntie Harmze, eghteluijden wonende alhier, maken een testament en verklaren tesamen geen f 4.000.- gegoed te zijn.
Klaas legateert aan zijn vrouw Stijntje Harmze "alle de zijde, linde ende wolle klederen, mitsgaders alle 't goud, silver en verdere kleijnodien dat tot haar lijff heeft behoord".
Tot zijn enige en algehele erfgenamen benoemt hij zijn 4 voorkinderen Cornelis, Antje, Neeltie en Guertie Dreger, in eerder huwelijk verwekt bij Aagje Lans, elk voor een kindsgedeelte, en voorts de kinderen die de testateur bij zijn huidige vrouw Stijntie Harmze verwekt, eveneens voor een kindsgedeelte.
Stijntje nomineert haar man als haar enige erfgenaam; doch indien zij komt te overlijden na haar man, en zonder zelf kinderen na te laten, dan benoemt zij haar man's 4 voorkinderen als erfgenaam voor de helft der nalatenschap, en voor de andere helft komen diegenen in aanmerking die volgens het versterfrecht daartoe gerechtigd zijn.

IMPOST op trouwen, Velsen, 14 april 1747:
Steijntie Harmens, Weduwe van Klaas Dreger, wonende alhier, cl: f 3:- met Pieter Bra, Weduwenaar van Grietje Huijgen, wonende onder Spaarnwoude, cl: Prodeo.

NOTARISAKTE (A.v. Kalker), Velsen, 22 april 1747, nr. 186:
Steijntie Harmse, weduwe van Klaas Dreger, wonende alhier, verklaart dat de aangestelde voogden over haar minderjarige kinderen, te weten Cornelis Roos en Jan de Wildt, overleden, resp. insolvent geworden is, en "derhalve buiten staat om een ander zijn boedel te administreren", en zij benoemt nu Cornelis Knaap, Jan de Widt en Cornelis Dreger in voorgenoemde functie.

NOTARISAKTE (A.v. Kalker), Velsen, 2 mei 1747, nr. 187:
Scheiding en deling tussen f 2.000.- en f 5.000.- van de roerende goederen, nagelaten door Klaas Dreger, in der tijd man van Steijntie Harmse, op 14 juli 1739 onder Velsen overleden, en door Steijntie Harmse, haar 2 kinderen en de 4 voorkinderen van Klaas Dreger tot 30 april 1747 in gemeenschap bezeten:
De waarde der roerende goederen, minus notariskosten, bedraagt f 2.470:10, waarvan de helft naar Steijntie gaat, en de andere helft in 6 gelijke porties wordt verdeeld tussen de 2 kinderen van Steijntie, met name Aagje en Trijntie Dreger, en voorts de 4 voorkinderen van Klaas Dreger, verwekt bij Aagje Lans, met name Cornelis, Antje, Neeltie en Guurtie Dreger.

NOTARISAKTE (A.v. Kalker), Velsen, 19 april 1748, nr. 200:
Testament onder f 4.000.-:
Pieter Jansz Braa en Steijntie Harmse, echtelieden, wonende alhier, maken hun testament. Pieter verklaart zijn vrouw Steijntie te nomineren als zijn enige en algehele erfgename. Steijntie nomineert haar 2 voorkinderen, verwekt in huwelijk met wijlen Klaas Dreger, en de kinderen die geboren worden uit haar huwelijk met Pieter Braa als haar enige en echte erfgenamen.

NOTARISAKTE (A.v. Kalker), Velsen, 3 & 4 mei 1750, nr. 251:
Procuratie ad Negot.:
Steijntie Harms, W.v.Klaas Dreeger, en andere erfgenamen van Klaas Dreger, machtigen Cornelis Dreger een zeker stuk land te verkopen aan Gerrit Blaauw, koopman te Amsterdam.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF (Schout J.van Kalkar), Velsen, 6 mei 1750:
Cornelis Dreger, wonende alhier, voor zich zelf en als speciale procuratie hebbende van zijn behuwdmoeder Stijntie Harms, weduwe van Klaas Dreger en voogdesse over de twee bij hem in huwelijk verwekte onmondige kinderen [Aagje en Trijntje], tevens Pieter Kaasenbrood wonende aan de Heemskerkerduin, als in huwelijk hebbende Antje Dreeger, tevens Arij Hendericks van der Moere, wonende te Heemskerk, als in huwelijk hebbende Neeltje Dreeger en tenslotte Guurtie Dreeger, meerderjarige jongedochter, wonende alhier, ieder voor een twaalfde en de nagelaten weduwe voor de helft, verkopen aan de heer Gerrit Blaauw, koopman te Amsterdam, een half stuk hooiland, gelegen in de Westbroek, groot 900 Roeden, genaamd de Halve Sluijskamp, waarvan de andere helft de heer Blaauw al toebehoort, voor de somma van f 350.-
IDEM: Arij Hendriksz van der Moere, verkoopt aan Stijntje Harms voor f 350.- zijn twaalfde deel in de eerder genoemde nalatenschap van Klaas Dreger, bestaande uit een huijsmanswoning en aangehorige landerijen, groot volgens het verpondingsboek, 17 morgen en 117 Roeden, gelegen aan de Hofgeest en in de West & Oostbroek, en bestaande uit:
1) Een huijsmanswoning, schuur, karnhuis, erf, boomgaarden met het stuk land daarachter, groot ruim 3 morgen, gelegen van de Hofgeesterweg tot de Heereweg, ten oosten mevr. Bernard en ten westen de heer Jan Trip.
2) Een stuk weiland van ruim 3 morgen bij het huis, belend ten zuiden de Waatering, ten westen de heer Jan Trip, ten noorden de Hofgeesterweg en ten oosten mevrouw Bernard.
3) Een stuk hooiland, gelegen over de Langesloot, groot 1 morge 2 hond, of 2 maden, belend ten zuiden het Elisabeth gasthuis te Haarlem, ten westen mevrouw Bernard, ten noorden de Nieuwe Waatering en ten oosten het na te noemen perceel, genaamd het Backersmorge.
4) Een stuk hooiland, genaamd de Langeven, groot 2 morgen, 4 hond, of 4 maaden belend ten zuiden de heer Burgemeester Harme Henrick van de Pols, ten westen de Nieuwe Watering, ten noorden de heer Cousebant en ten oosten het Weeshuijs te Haarlem.
5) Een stuk hooiland, genaamd de halve Verwer, groot 1 morg 4 hond, of twee en een half maaden, belend ten oosten Catharina Bie, ten westen de Roomsche Armen, ten zuiden de Westlaan en ten noorden de Meer.
6) Een stuk hooiland, genaamd het Backersmorgen, groot 1 morgen, belend ten oosten Mevr: Bernard, ten zuiden 't Elisabetsgasthuijs te Haarlem, ten westen het voornoemde perceel en ten noorden de Nieuwe Watering.
7) Een stuk hooiland op de Vroomaar, groot 1 mad, gaande in omwerf met een mad dito land van de heer Oom en met een mad dito land van Hendrick van der Hulst, zijde de gehele 3 maden belend ten zuiden de princes van Rupembre, ten westen de Westlaan, ten noorden het weeshuijs der Stad Haarlem en ten oosten de Watering.
8) Een stuk hooiland op de Vroomaad, groot 1 mad, gaande in omwerf met een mad dito land van Abraham Duijvensz en met een mad dito land van de weduwe Pieter Baakels, zijnde de geheele 3 maaden belend ten westen de Westlaan, ten noorden de princes van Rupembre, ten oosten de Nieuwe Watering en ten zuiden Antje Kruijer.
9) Een stuk hooiland, gelegen in de Oostbroek, groot 1 morge 4 hond, beled ten zuiden het Weeshuijs der Stad Amsterdam, ten westen de Diaconie alhier, ten noorden het Kinderhuijs der stad Haarlem en ten oosten de dijk.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 13 december 1753:
Cornelis Havick verkoopt aan Stijntie Harmens [de stiefmoeder van zijn vrouw], laatst weduwe van Pieter Jansz Bra, een twaalfde deel van een huijsmanswoning en aangehorige landerijen, groot ruim 17 morgen, gelegen aan de Hofgeest, zowel als in de West- en Oostbroek, voor de somma van f 375.-

IDEM:
Pieter Kaasenbrood, wonende te Heemskerk, verkoopt aan Stijntie Harmens [de stiefmoeder van zijn vrouw], IDEM:
Cornelis Dreger, wonende alhier, verkoopt aan Steijntje Harmens [zijn stiefmoeder], idem, voor de somma van f 450.- en 3 ducaten voor zijn kinderen, dd 6 februari 1760.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Schotervlieland, 6 juli 1760:
Transport akte:
Verkoop van 7 maden weiland door de erfgenamen van Claas Dreger aan Jan Louwerisse voor de somma van f 175.- [zie onder Claas Dreger] !

IMPOST op begraven, Velsen, 9 december 1762:
Aangevinge gedaan van 't lijk van Steijntje Harmensz, alhier overleden, als gehorende onder 't classis van f 6.0:-

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 10 augustus 1763:
Steijntje Harms overlijdt op 9 december 1762 intestato, dwz zonder een testament achter te laten. Op het moment van haar dood bezit zij, in gemeenschap van goederen getrouwd geweest met Klaas Dreger, de helft van eerder genoemde 17 morgen aan de Hofgeest, plus vier door haar aangekochte kindsdelen, voor een totaal van tien twaalfde. Dit bezit wordt gelijkelijk verdeeld onder haar twee dochters Aagje en Trijntje, die dan elk vijf twaalfde bezitten, plus hun oorspronkelijk kindsdeel van een twaalfde, voor een totaal van zes twaalfde voor elk der beide dochters.
Wanneer Steijntje's dochter Aagje in 1763 intestato overlijdt, wordt haar helft in bovenstaand bezit in vieren verdeeld onder haar zuster Trijntje, haar halfbroer Cornelis, haar halfzuster Antje en de enige nagelaten dochter van haar halfzuster Neeltje, Agie van der Moer. Hierdoor bezit Trijntje nu vijf achtste van bovengenoemd bezit. Op deze 10e augustus 1763 koopt Trijntje de nog ontbrekende drie achtsten van Cornelis, Antje en Agie voor f 473:2:4 p.p.

KINDEREN UIT HET HUWELIJK VAN KLAAS ARIENSZ DREGER EN AEGJE CORNELISSE LANS:
 1. Cornelis Klaasz Dreger,
  Geboren te Velsen ca. 1715, van beroep veeboer, overleden te Velsen, begraven aldaar op 22 mei 1776, oud ca. 60 jaar.
  Gehuwd (1) te Velsen op 14 april 1747 met Aaltje Jans Kroonen, overleden te Velsen, begraven aldaar op 4 maart 1752, dochter van Jan Cornelisz Kroonen en Dievertie Jans van der Mors.
  Gehuwd (2) te Velsen voor schout en schepenen op 9 februari 1755 met Marijtje Engels Prins, geboren te Velsen ca. 1725, overleden aldaar op 9 mei 1782, oud ca. 56 jaar, begraven te Velsen op 14 mei 1782, dochter van Engel Jansz Prins en Cornelia Gerrits Egmond.

  IMPOST op trouwen, Velsen, 14 april 1747:
  Cornelis Dreger, met Aaltje Kroonen, beiden woonende alhier, en gehoorende als bruijdegom en bruijd, ieder onder 't classis van f 3.-, dus voor haar beide f 6.-

  NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 2 januari 1748, nr. 198:
  Testament.
  Cornelis Dreeger en Aaltie Kroonen, echtelieden, wonende alhier aan de Hofgeest maken een langstlevende testament van minder dan f 4.000.-

  OPMERKING:
  Voor en na 1750 zien we Cornelis' naam vele malen vermeld op veilingen waar hij nog op het veld staande partijen granen van de landeigenaren koopt.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 6 mei 1750:
  Cornelis Vreeburg, wonende te Haarlem, verkoopt aan Cornelis Dreger, wonende alhier, "omme uit de revenuen van dien (na aftrek der lasten), zoo verre die zullen strecken, te adsisteeren, de geenen die in tijde en wijlen zullen mogte nodig hebben en afkomstig zijn uit de familie van Aris Dreeger, de grootvader van gem: Cornelis Dreeger", een stuk hooiland, gelegen in de Westbroek, genaamd de Lockerskamp, groot 1 morge 4 hond, belend ten oosten het Barber gasthuijs der Stad Haarlem, ten westen de heer Christoffel Jan van Dam, ten zuiden de weduwe Huijbert Lans en ten noorden de Nieuwe Watering, voor de somma van f 230.-

  IMPOST op begraven, Velsen, 4 maart 1752:
  ’t Lijk van Aaltje Kroonen, alhier overleden oner ’t classis van f 3.-

  IMPOST op trouwen, Velsen, 24 januari 1755:
  Cornelis Dreger, Weduwenaar van Aaltje Kroonen, woonende alhier, onder 't classis van f 6.- met Marijtje Engels Prins, mede woonende alhier, mede onder 't classis van f 6.-

  NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen 30 januari 1755, nr. 370:
  Voogdij benede f 1.000.-:
  Cornelis Dreger, weduwenaar en boedelhouder van wijlen Aaltje Kroonen, tevens vader en voogd over zijn enig en nog minderjarig kind, inhuwelijk verwekt bij Aaltje Kroonen, genaamd Dievertie Dreger, wonende alhier in de Ruijgenhoek, benoemt tot medevoogden Cornelis en Dirk Havick, die niet alleen de goederen zal administreren die het kind van haar moeder zal erven, maar ook de goederen die zij van Cornelis Hugtenburg zal erven.
  Omdat Cornelis Dreger eerdaags weer in het huwelijk zal treden, kent hij zijn dochter als haar moederlijk erfdeel aan, een stuk hooiland in de Oostbroek, een obligatie ter waarde van f 200.- en enige sieraden.

  TROUWREGISTER, Velsen, Schout en Scheepenen, 9 februari 1755:
  Cornelis Dreger, weduwnaar van Aaltje Kroonen, geboore en woonende onder Velsen, Met Marijtje Engels Prins, JD, mede geboore en woonende onder Velsen.
  Beijde onder 't Classis van ses gulden.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 5 november 1755:
  Uit de nalatenschap van Pieter Bijl, kopen Sijmen Roos en Cornelis Klaasz Dreger een stuk land, "omme uijt de Revenuen van dien, na aftrek der lasten, soo verre die zullen strekken, te assisteren de geenen die intijden en wijlen zulks mogte nodig hebben, en afkomstig zijn uijt de familie van Cornelis Willemsz Lans en Cornelis Klaasz Dreger".
  Dit stuk hooiland, gelegen in de Velser Oostbroek, groot 2 morgen, kochten zij voor de somma van f 505.-

  NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 14 januari 1756, nr. 386:
  Testament tussen f 2.000.- en f 4.000.-:
  Cornelis Dreger en Marijtie Prins, echtelieden, stellen hun testament op.
  Testateur nomineert tot universeel erfgenaam zijn dochter Divertie Dreger, in huwelijk verwekt bij Aaltie Kroonen voor een kindsgedeelte, en tevens zijn huidige vrouw Marijtie Prins, eveneens voor een kindsgedeelte, en daarnaast de kinderen die hij heeft verwekt en zal verwekken bij Marijtie Prins, elk ook voor een kindsgedeelte.
  De testatrice nomineert haar man Cornelis Dreger tot haar enige en universele erfgenaam. Komt de testatrice te overlijden zonder kinderen na te laten, dan is haar moeder Cornelia Gerris van Egmond gerechtigd tot een kindsgedeelte.
  Testateurs benoemen tot voogden over de onmondige kinderen, Pieter Kaasenbroot, Arij van der Moere, beide wonende te Heemskerk en Dirk Havick, wonende onder Velsen.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 6 februari 1760:
  Cornelis Dreger, wonende alhier, verkoopt aan zijn stiefmoeder Steijntje Harmens zijn een twaalfde deel in de nalatenschap van zijn vader Klaas Dreger voor de somma van f 450.- en 3 ducaten voor zijn kinderen.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen 10 augustus 1763:
  Cornelis Dreger verkoopt aan zijn halfzuster Trijntje Dreger het een achtste deel in de 17 morgen land en ander onroerend goed, gelegen in de Hofgeest, die hij heeft geerfd van zijn onlangs overleden halfzuster Aagje Dreger, voor de somma van f 473.-
  (Zie ook Steijntje Harms).

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 8 september 1765:
  Scheijding:
  De nalatenschap van wijlen Cornelia Gerrits Egmond, overleden op 29 augustus 1764, in haar leven weduwe van Engel Prins, wordt verdeeld tussen haar 2 dochters, Marijtje, gehuwd met Cornelis Dreger en Leijsje, die ongehuwd is.
  Aan Leijsje was geprelegateerd een stuk land, genaamd de Hader, groot twee en een half mad, gelegen in de Velserbroek, voorts een somme van f 200.- en voorts al het goud en zilver dat haar moeder als sierraad gedragen had.
  Rekening houdend met het voornoemde prelegaat, hebben de zusjes de hele nalatenschap onderling verdeeld, met uitzondering van een stuk land, genaamd de Sanden, groot 2 morgen 200 roeden.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 31 december 1766:
  Marijtje Engels Prins, echtgenote van Cornelis Dreger, nagelaten kind van wijlen Cornelia Gerrits Egmond die in haar leven weduwe en boedelhoudster van Engel Jansz Prins was, erft de helft van haar moeders nalatenschap, zijnde een stuk land, groot 2 morgen 200 roeden en verkoopt dit aan Arie van Toorn, de echtgenoot van haar zuster Leijsje Engels Prins, die zelf erfgename is van de andere helft van de nalatenschap voor de somma van f 250.-, in de vorm van een kustingsbrief a 3% interest.

  IMPOST op begraven, Velsen, 22 mei 1776:
  't Lijk van Cornelis Dreger, alhier overleden, classis f 6.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 21 november 1776, nr. 238:
  Voogdij:
  Compareerde Marijtje Prins, weduwe, boedelhoudster en erfgenaam van Cornelis Dreger, haar overleden man, en gestelde voogdesse over haar vier minderjarige kinderen en mede-erfgenamen, genaamd Antje, Aagje, Guurtje en Kornelia, en wijst aan, ingeval van haar eigen overlijden, als voogd over voorgenoemde kinderen, Klaas Tromp, Arie van Toorn en Jacobus de Wit, allen wonende alhier.

  IMPOST op begraven, Velsen, 14 mei 1782:
  Marijtje Prins; Classis f 6.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 31 mei 1782, nr. 319:
  Inventaris boven f 5.000
  Staat en inventaris van de nalatenschap van wijlen Marijtje Prins, gewoond hebbende onder Velsen, zoals zij die bezeten heeft met haar overleden man Cornelis Dreger, en op 9 mei 1782 overleden is, gemaakt en beschreven door Cornelis van Diepen, secretaris, op verzoek van Klaas Tromp en Jacobus de Wit (zijnde Arie van Toorn inmiddels overleden), allen wonende onder Velsen, voogden over de vier nog minderjarige kinderen van Marijtje Prins, genaamd Antje, Aagje, Guurtje en Cornelia Dreger:
  1) Papieren van Consideratie: Mutueel testament van Cornelis Dreger en Aaltje Kroonen, echtelieden, gepasseerd op 2 jan.1748; Een mutueel testament van Cornelis Dreger en Marijtje Prins, echtelieden, gepasseerd op 14 jan.1756; Een onderhandse obligatie groot f 2.500.-, ten laste van Christiaan de Ridder, broodbakker te Velsen, waarvan f 1.500.- is afgelost; en tenslotte nog een acte van voogdij.
  2) Drie stukken hooiland in de Velser West- en Oostbroek, groot 5 morgen 400 roeden.
  3) Uitgebreide inboedel, waaronder een dambord, een hangklok, een koffiemolen, boeken, behorende aan de vier kinderen, vrij veel Delfts Blauw, enz.
  4) 26 Koeien en Kalveren, en 3 paarden. Vele boeregereedschappen, voorraden, enz.
  5) Nog te innen schulden: bijna f 2.100.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 7 december 1782, nr. 950:
  Gerechtelijke Boedelvereffeningen:
  Uit Reekening ende Verantwoording van den boedel, nagelaaten bij David en Jan van Dam, van de goederen den 23 october 1781 ten huijse van Johannes van den Boom publicq verkogt, blijkt dat de weduwe C: Dreger een concurrente schuld competeerd van een somma van f 2:19:-; zij ontvangt de somma van f 1:-:4; Jacobus de Wit tekent voor de boedel van Corn: Dreger.]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen 12 en 13 december 1782:
  "Conditien en verkoopinge van runderbeesten en andere roerende goederen" uit de nalatenschap van wijlen Cornelis Dreger en Marijtje Prins, echtelieden, gewoond hebbende onder Velsen en aldaar overleden, ten behoeve van Antje Cornelis Dreger, meerderjarig en van Klaas Tromp em Jacobus de Wit, gestelde voogden over Aagje, Guurtje, Cornelia Cornelis Dreger, de drie minderjarige kinderen en erfgenamen van voornoemde Cornelis Dreger en Marijtje Prins.
 2. Antje Klaasse Dreger,
  Geboren te Velsen ca. 1720, overleden aldaar op 23 januari 1802, oud ca. 81 jaar.
  Gehuwd te Heemskerk voor schout en schepenen op 10 januari 1745 met Pieter Pietersz Kaasenbrood, geboren te Heemskerk ca. 1715, schepen van Heemskerk (1749-1754), overleden te Velsen op 20 maart 1780, oud ca. 64 jaar, zoon van Pieter Pietersz en Antje Jans.
  Uit dit huwelijk geen nageslacht.

  IMPOST op trouwen, Heemskerk, 25 december 1744:
  Ontfangen wegens het regt van trouwen van Pieter Kaassenbroot, wonende alhier, met Antie Claas Dreger van Velsen, voor de bruijdegom f 3.-

  IMPOST op trouwen, Velsen, 26 december 1744:
  Antje Klaas Dreeger, wonende alhier, Cl: f 3.- met Pieter Kaasenbrood, wonende te Heemskerk, mede onder Cl: f 3.-

  TROUWREGISTER, Heemskerk, S&S, 10 januari 1745:
  Pieter Kaassenbrood, JM, van Heemskerk met Antie Claas Dreeger, JD, van Velsen.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 6 mei 1750:
  [Landverkoop]
  Zie Steijntje Harms !

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 13 december 1753:
  Pieter Kaasenbrood, wonende te Heemskerk, verkoopt aan Steijntie Harmens [de stiefmoeder van zijn vrouw], laatst weduwe van Pieter Jansz Bra, een twaalfde deel van een huismanswoning en aangehorige landerijen, groot ruim 17 morgen, gelegen aan de Hofgeest, als in de West- en Oostbroek, voor de somma van f 375.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Register van Transporten, Inv. Nr. 292, Heemskerk, 5 februari 1754:
  Dirk Gerritz Kos en Maartie Jacobs, echtelieden, wonende alhier aan Duijn, verkopen aan Pieter Kaasenbrood, "regerent Schepen deses Dorps", een stuk weiland, liggende binnen deze Banne aan Duijn, genaamd de Ven, groot 1725 roeden, belend ten westen de koper, ten noorden Willem Grasbos, ten oosten de groot cie en ten zuiden Jop Post voor de somma van f 500.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Register van Transporten, Inv. Nr. 292, Heemskerk, 22 maart 1755:
  Jan Baijsen, wonende tot Wijk aan Duijn, verkoopt aan Pieter Kaasenbrood, wonende aan Heemskerkerduijn een stuk weiland, genaamd Tussencien, groot 1 morgen, belend ten noorden Pieter Reijke Groen, ten zuiden Willem Jacobz, ten oosten de Luttik Cie en ten westen de Groot Cie; tevens een stuk hooiland, liggende als voren, genaamd de Grote Bremade, groot 655 roeden, belend ten oosten Jacob Olofz, ten zuiden de noort Maatwegh en ten noorden de Maardijk, voor de somma van f 114.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Register van Transporten, Inv. Nr. 292, Heemskerk, 1 mei 1756:
  Dirk Gerritz Kos, als in huwelijk hebbende Maartie Jacobs, wonende aan Heemskerkerduijn, verkoopt aan Pieter Kaasenbroot, wonende meede aan Heemskerkerduijn, een stuk Teelland, leggende binnen desen banne, genaamt 't Kaakje, groot 924 roeden, belend ten westen de Luttik cie, ten Noorden Jacob Henneman, ten Oosten Jacob Pieterz en ten Zuijden de koper, mette somme van f 22.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Register van Transporten, Inv. Nr. 292, Heemskerk, 3 oktober 1758:
  Tauxatie van de goederen, nagelaaten door wijlen Cornelis Schoorl, overleeden den 30e augustus 1758, tot Heemskerk, en welke goederen voor de eene helft moeten geërft werden bij des overleedens vrouws eenige suster Antje Jans, en mitsdien het regt van den 20ste penning, weegens het middel op de collaterale Successien subject zijn, terwijl de nalatenschap van Schoorl is gemaakt voor 2/4de aan Luijden, die ab intestato geef Erffgenaamen zijn, en dus den Xde penning subject, en voor de twee andere vierde aan twee halve broeders van Schoorl, welke den 20e penning subject zijn, in zoverre zij niet meer genieten als hun ab intestato zoude competeeren, dan gemerkt er nog een heele broeders Dogter is, en vier halve broeders en susters, en dat de voornoemde heele broeders dogter voor de eene helft, als Erfgenaam ab intestato van Cornelis Schoorl, ende overige ses halve broeders en susters voor voor de andere helft zouden gesuccedeert hebben, zoo zullen voornoemde twee halve broeders, den 20e penning moeten voldoen van twee twaalfde portien in de Erffenis, welke zij ab intestato zouden hebben genooten, en den 10de penning van de overige tien portien, welke zij boven de andere Vrienden ca Testaments genieten, opgegeeven door Jan de Wit en Cornelis Knaap, in qualiteijt als Executeurs van den Testamente van Voornoemde Cornelis Schoorl, den 24ste April 1758 voor de Notaris Abraham Henrij Casteleijn gepasseert, en bij Pieter Kaasenbroot, als last en procuratie hebbende voor zijn moeder Antje Jans, de eenige suster en Erfgenaam van wijlen Jannitje Jans, de voor-overleedene vrouw van gezegde Cornelis Schoorl, na luijd de prosuratie, in dato, den 14de September 1758, die daar op den Eed hebben afgelegt den 3den October 1758.
  [De totale waarde van het nagelaten onroerend goed bedraagt f 3,625.-; zie akte voor details]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Register van Transporten, Inv. Nr. 292, Heemskerk, 14 februari 1759:
  Jan de Wit en Cornelis Knaap, wonende alhier, in qualiteijt als Executeurs van den Testamente van Cornelis Schoorl, Redders van zijn boedel en Sterfhuijs en Voogden over zijn minderjaarige en toezigt behoevende Erfgenaamen, gepasseert voor de Notaris Abraham Henrij Casteleijn, en getuijgen, in dato den 24e april 1758 voor de eene helft.
  Mitsgaders Pieter Kaasenbroot, wonende meede alhier, als last en procuratie hebbende van zijn moeder Antje Jans, de eenige suster en erfgenaam van wijlen Jannitje Jans, de voor overleedene vrouw van gezegde Cornelis Schoorl.
  [verkopen diverse percelen grond]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Register van Transporten, Inv. Nr. 292, Heemskerk, 3 maart 1761:
  Albert Wagenaar, weduwenaar en erffgenaam van Neeltje Ariens de Vink, wonende tot Wijk op Zee, verkoopt aan Pieter Kaasenbroot, wonende aan Heemskerkerduijn, een stuk Hooijland, leggende binnen deezen banne, op den Hem, groot 701 roeden, mette somme van f 25.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 10 augustus 1763:
  Antje Dreger verkoopt aan haar halfzuster Trijntje Dreger het een achtste deel in de 17 morgen land en ander onroerend goed, gelegen in de Hofgeest, die zij heeft geerfd van haar onlangs overleden halfzuster Aagje Dreger, voor de somma van f 473.-.
  (Zie ook Steijntje Harms).

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 19 juli 1772, nr. 173:
  Compareerde Huijgje Cornelisse Henneman, ongehuwde dochter, wonende alhier, nominerende tot haar enige en universele erfgenamen Pieter Kaasenbrood en Antje Dreger, echtelieden, mede wonende alhier.
  De nalatenschap zou minder dan f 2.000.- bedragen.

  IMPOST op begraven, Velsen, 20 maart 1780:
  Pieter Kaasenbrood; classis f 3.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Conditien en Voorwaarden, Velsen 4 maart 1784:
  Conditien en voorwaarden, opgesteld door Antje Klaas Dreger, weduwe van Pieter Kaasenbrood met betrekking tot de verkoop van koeien, vaarsen, pinken, paarden, varkens, schapen, rijtuigen, hooi, boeren- en bouwgereedschappen, huisraad en inboedel en andere roerende goederen.
  De plaats van verkoop is in de huismanswoning van Antje, gelegen aan de Corverslaan, ten zuiden van de hofstede Watervliet.

  NOTARISAKTE (F.A. de Genestet), Aalbertsberg, 18 januari 1787, nr. 616:
  Testament van een Perzoon, gedeclareerd hebbende beneeden de f 4.000.- gegoed te zijn: Antje Claasd. Dreger, weduwe Pieter Kaasenbrood, wonende onder Velzen doghaar tegenwoordig bevindende alhier te Aalbertsberg.
  Zij legateert aan:
  1) Stijntje Tromp, dogter van Klaas Tromp, een zilveren beker.
  2) Cornelis Tromp, zoon van Klaas Tromp, een brandewijnkom en dito lepel.
  3) Aagje van der Moere, dogter van Arie van der Moere, een Goude kopleser met goude ballen.
  4) Antje Bankeres Kaasenbrood, dogter van Bankeres Kaasenbrood een gouden halsstreng met een dito kruijs daaraan vast.
  5) Guurtje Sonneveld, dogter van Jan Sonneveld, een goude haarnaald met een bloedcoraale ketting met het Goudslot daar aanvast.
  6) Marijtje Konijn, dogter van Cornelis Konijn, twee goude ringen, zijnde een met steentjes en d'andere glad.
  7) Guurtje Dreger, dogter van Cornelis Dreger, haar Testatrices beste Bed en Peuluw, mitsgaders twee kussens en drie deekens en haar beste damaste rok.
  8) Jan Bankeras Kaasenbrood, een mes en vork met zilvere ......, met de scheede met zilverbeslag.
  9) Aan de 5 kinderen van Cornelis Dreger, item aan de dogter van Arie van der Moere en dus aan hun sessen al haar Testatrices overige kleederen, zoo van zijde, wolle, linnen als andere stoffen, tot haare kleeding en lijfgebruik behoorende.
  Wijders nog aan gemelde 5 kinderen van Cornelis Dreger, aan de dogter van Arie van der Moere, mitsgaders aan Guurtje Sonneveld voornoemd, en dus aan hun sevene, de helfte van alle haar Testatrices overige linnen.
  10) Roomsche Kerk onder Driehuis onder Velsen f 100.- tot onderhoud van dezelve kerk.
  11) Voorts verklaarde de testatrice tot haare eenige en algeheele Erfgename te noemen ende te stellen Klaas Tromp en Trijntje Klaasd. Dreger, egtelieden, te zaamen en bij vooroverlijden ven dezelve, de langstlevende van hun beide, en bij gebreeke van dien hunnes natelaten kinderen, tezamen hoofd voor hoofd in egieale porties.
  Benoemd tot executeurs Klaas en Jan Tromp, onder Velsen en Cornelis Aardenburg onder Wijk aan Duin.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen 17 maart 1789, Publieke veiling:
  Beschrijft "de conditien en verkopinge van runderbeesten, paarden en andere roerende goederen" ten huize van Antje Klaas Dreger, weduwe van wijlen Pieter Kaasenbrood, wonende op de Hofgeest onder Velsen.

  NOTARISAKTE (Jan Schouten), Haarlem, 1 juni 1789:
  Antje Claasse Dreger, weduwe van Pieter Caasenbrood, wonend op de Hofgeest, benoemt tot haar enige erfgenamen Claas Tromp en haar zuster Trijntje Claasse Dreger, echtelieden.

  LIJKENREGISTER, Velsen, 23 januari 1802:
  Antje Dreger, prodeo.
 3. Neeltje Klaasse Dreger,  zie nr. 587.
  Geboren te Velsen voor 1722, Rooms-Katholiek, begraven te Heemskerk op 5 november 1753, oud ca. 33 jaar.
  Gehuwd te Heemskerk in de Rooms-Kath. kerk op 27 april 1749 met Arie Hendriksz van der Moeren, geboren ca. 1710, Rooms Katholiek, van beroep landbouwer, vermeld als schepen van Heemskerk van 1751 tot 1772, begraven aldaar op 6 februari 1774, oud ca. 64 jaar, zoon van Hendrik Ariensz van der Moere, ook genaamd van der Moire.
 4. Guurtje Klaasse Dreger,
  Geboren te Velsen ca. 1725, overleden te Velsen en begraven aldaar op 12 december 1752, oud ca. 27 jaar.
  Gehuwd te Velsen in de Rooms-Kath. kerk en voor schout en schepenen op 25 april 1751 met Cornelis Jansz Havick, geboren te Velsen voor 1726, overleden na 1776, mogelijk te Beverwijk.
  Cornelis huwde (2) te Velsen voor schout en schepenen op 19 mei 1754 met Barbera Maartens van Munnik, overleden na 1765, dochter van Maarte van Munnik en Jannetie Jans van der Heijde.

  NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 24 juli 1748, nr. 207:
  Testament onder f 2.000.-:
  Louris Cornelisz van Veen en Niesje Aalbers Loos, eghtelieden woonende alhier, revoceren alle voorgaande testamenten en codicillen.
  De eerste comparant nomineert zijn vrouw Niesje Aalbers Loos tot zijn eenige en universele erfgenaam.
  De tweede comparante nomineert tot haar universele erfgenamen haar drie voorkinderen als Antie, Cornelis en Willemijntie Havicq, in huwelijk verweckt bij Jan Cornelisz Havicq ieder voor een portie of kindsgedeelte, dan nog haar jegenwoordige man Louris Cornelisz van Veen mede voor een portie, mitsgaders de kind of kinderen die zij comparante bij dese haar man heeft verweckt.
  Tot voogden worden benoemd Jacob Aalbertz Loos, wonende alhier en Arij Cornelisz van Veen, wonende onder Wijck aan Duijn.

  NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 17 januari 1751, nr. 267:
  Staat en inventaris f 2.000 - f 5.000
  Staat en inventaris van de boedel en goederen van wijlen Niesje Aalbertz Loos, laatst weduwe van Louris Cornelisz van Veen, en eerder van Jan Cornelisz Havik, overleden op de Hofgeest onder Velsen op 20 october 1750, beschreven op verzoek van Jacob Aalbertsz Loos, wonende onder Velsen en Arij Cornelisz van Veen, wonende onder Wijk aan Duijn, aangestelde voogden over de twee nog onmondige kinderen van Niesje, verwekt door Louris Cornelisz van Veen en door Jan Cornelisz Havik, en voorts namens Antie Jans Havik en Cornelis Jansz Havik, meerderjarige nagelaten kinderen en erfgenamen van gemelde Niesje Aalbers Loos:
  1) Contante gelden in goud en zilver ter waarde van f 2.034.-
  2) Huisraad, met ondermeer 14 boeken
  3) In de Koestal ondermeer 3 koeien [terwijl de overledene bove aarde stond is een koe gestorve anders waarender vier koejen], 2 pinken, 2 paarden, 1 varken en 3 hennen.
  4) Vele landbouwwerktuigen en gereedschappen.
  5) Op het land onder meer 5 biggen, 2 schapen en 1 paard.
  6) Nog te innen schulden, totaal f 539.-
  De lasten van de boedel bedragen f 762.- en omvatten ondermeer huishuur aan Vrouwe Isabella Bernard, de erfportie van haar 3 voorkinderen die zij tegoed hebben van Niesje's oom Engel Havick, begraafkosten en de kosten van de koster en de priester.

  IMPOST op trouwen, Velsen 9 april 1751:
  Cornelis Jansz Havick, prodeo en Guurtje Klaas Dreger, classis f 3.-, beide alhier.

  TROUWREGISTER, Velsen, Rooms-Kath. kerk, 25 april 1751, blz. 26:
  Cornelis Jansz Havick, JM, met Guurtje Klaas Dreger, JD, beide geboren onder Velsen en wonende op de Hofgeest onder Velsen.
  De bruijdegom Prodeo en de bruijd 3 gulden.

  NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 24 juni 1752, nr. 308:
  Testament onder f 2.000.-:
  Cornelis Havick en Guertie Klaas Dreger, echtelieden, wonende op de Hofgeest, laten een langstlevende testament opmaken.

  IMPOST op begraven, Velsen, 12 december 1752:
  Guurtje Klaas Dreger alhier overl. f 3.-.

  OPMERKING:
  Guurtje’s enige nagelaten kind, Jan, overleed al in 1753.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF (Schout Abraham van Kalker), Velsen, 13 december 1753:
  Cornelis Havick verkoopt aan Stijntie Harmens [de stiefmoeder van zijn vrouw], laatst weduwe van Pieter Jansz Bra, een twaalfde deel van een huijsmanswoning en aangehorige landerijen, groot ruim 17 morgen, gelegen aan de Hofgeest, zowel als in de West- en Oostbroek, voor de somma van f 375.-.

  TROUWREGISTER, Velsen, schout en schepenen, 19 mei 1754:
  Cornelis Jansz Havick, Weduwenaar van Guurtje Klaas Dreger, geboore en woonende onder Velsen, met Barbera van Munnik J:D: geboore te Bennebroek, en woonende in de Sandpoort onder Velsen.
  Den bruijdegom 3 gulden, de bruijd pro deo.

  NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 24 januari 1755, nr. 368:
  Testament onder f 2.000.-.
  Cornelis Havick en Barbera van Munnik, echtelieden, wonende op de Hofgeest maken een " langstlevende" testament.
  Echter, indien de testatrice komt te overlijden zonder kinderen na te laten, dan nomineert zij haar ouders Maarte van Munnik en Jannetie Jans van der Heijde tot haar mede erfgenamen in de legitieme portie.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 7 november 1759:
  Cornelis Havick, wonende alhier, leent van Jacob Gaijkema, regerend schepen en timmermansbaas alhier de somma van f 600.- tegen een interest van 3 guldens en 15 stuivers per f 100.- per jaar met als onderpand de opstal van een huijsmanswoning en timmeragie in de Bresaap op de grond van de heer Nicolaas Geelvinck.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 29 augustus 1764, nr. 945:
  Schepenrol.
  Bartje Maartens van Munnik, huijsvrouw van Cornelis Havik legt een belastende verklaring af over de vroedvrouw.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 9 januari 1765:
  Cornelis Havik, wonende in de Breesaap onder Velsen, verkoopt aan Klaas Engelsz Hugtenburg, wonende aan Velserduijn de opstal van een Huijsmanswoning en de timmeragie, gelegen in de Breesaap op de grond van de Weledele Geboore Vrouwe Maria Margaretha Corver, laatst weduwe van Mr. Nicolaas Geelvinck; waarbij de koper zich verplicht de resterende 5 jaren van de pachtsom a f 130.- per jaar voor zijn rekeninge te nemen, tegen de somma van f 350.-
  [OPMERKING: Al op dezelfde dag verkocht Klaas Hugtenburg deze opstal aan Andries Hijstaak voor f 420.-, die het zelf weer doorverkocht aan Sievert Harbo voor f 465.-]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 31 juli 1765:
  (Acte van Borgtogt):
  Na Beverwijk ofte anderen plaatsen voor Cornelis Havik, zijn vrouw Bartje van Munnik en derselver vier kinderen, genaamt Niesje, Jannetje, Jan en Cornelis, oud omtrent 10 en een half jaar, 9, 7 en een half jaar, ingegaan met den 25 deser.
KINDEREN UIT HET HUWELIJK VAN KLAAS ARIENSZ DREGER EN STIJNTIE HARMZ:
 1. Aagje Klaase Dreger,
  Geboren te Velsen ca. 1735, begraven aldaar op 5 februari 1763, oud ca. 27 jaar.

  IMPOST op begraven, Velsen, 5 februari 1763:
  't Lijk van Aagje Klaase Dreger, alhier overleden, classis f 3.- en vermits ongetrouwt overleden is, en desselvs goederen 't Regt van de Collateraale Successie subject zijn, nog gelijke f 3:-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 10 augustus 1763:
  Na het overlijden van haar moeder Steijntje Harms in 1762, erven Aagje en Trijntje Dreger elk de helft van hun moeders tien twaalfde bezit in landgoederen in de Hofgeest. Aangezien Aagje en Trijntje elk reeds een twaalfde, hun kindsdeel, bezitten, zijn zij elk voor de helft eigenaar van de eerder genoemde bezittingen, die uitvoerig beschreven worden bij hun moeder Steijntje Harms.
  Wanneer Aagje op 5 februari 1763 ongehuwd en intestato (dwz zonder testament) overlijdt, wordt haar helft in bovengenoemd bezit gelijkelijk verdeeld onder haar zuster Trijntje, haar halfbroer Cornelis, haar halfzuster Antje en de dochter van haar halfzuster Neeltje, Agie van der Moer.
  De drie laatstgenoemden verkopen hun aandeel vervolgens aan Trijntje voor de totaal som van f 1.419.-, dus elk f 473.-
 2. Trijntje Klaasse Dreger,  zie nr. 297.
  Geboren te Velsen ca. 1737, overleden aldaar, begraven op 19 juni 1810, oud ca. 73 jaar.
  Gehuwd te Velsen voor Schout en Schepenen op 5 mei 1765 met Klaas Cornelisz Tromp, geboren te Velsen ca. 1735, Rooms-Katholiek, van beroep huisman, landbouwer, in 1795 vermeld als R.K. aalmoesmeester, overleden te Velsen, begraven aldaar op 14 juni 1810, oud ca. 75 jaar.
596. Jacobus Jansz VERZEIJLBERG,
Zoon van Joannes Jacobsz van den Seijlberg [nr. 1192] en Lucia Dircs [nr. 1193], geboren te Geldrop, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 18 maart 1705, van beroep winkelier, spekslager, vermeld als aangestelde voogd in 1749, overleden te Velsen, begraven aldaar op 12 januari 1762, oud 56 jaar.
Gehuwd te Velsen voor Schout en Schepenen op 15 oktober 1730 met Maria (Marijtje) Willems VAN DEN BERG.

DOOPREGISTER, Geldrop, Rooms-Kath. kerk, 18 martij 1705:
Baptizata est Jacobus, filius Joannis Jacobi, et Lucia Dircs conig.
Pat: Joes Jansse suis loco [?] Jan Jansse de Bru..huijs et Maria Jacoba.

TROUWREGISTER, Velsen Gerecht, 15 oktober 1730:
Jacobus Verzeijlberg, JM, van Geldorp met Maria Willemz, JD, geb.te Bergeijk.
Beijde onder 't classis van prodeo.

NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 21 oktober 1735:
Testament onder f 4.000.-,
Jacob Verseijlberg en Marija Willemz van den Bergh, echtelieden, wonende in de Sandpoort maken een langstlevende testament.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 1008, Publ.Verkopen, Velsen, 10 december 1738:
Jacob Verzijlberg koopt in publieke veiling een huijs, erf en thuijntie inde Sandpoort, belend ten oosten de Heereweg, ten suijden Abraham Duijvensz, ten westen Jan Post en Aagt Jansz en ten noorden de weg, met een somme van f 665.-
Als borgen treden op Jacob Borst en Jacob Brama.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 7 januari 1739:
Jan Lokerman, wonende in de Sandpoort, verkoopt in publieke veiling aan Jacob Verzeijlberg, eveneens wonende in de Sandpoort een huijs, erf en thuijntje, staande en gelegen in de Sandpoort, belend ten oosten de Heereweg, ten suijden Abraham Duijvensz, ten westen Jan Post en Aegt Jansz en ten noorden gemelde weg, voor de somma van f 665.-

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, Akte van Borgtogt:
Acte van Borgtogt verleend op 14 maart 1748 om naar Rinnegum te vetrekken aan Jacob Verzijlberg, sijn vrouw Marijtie Willems van den Berg, met haar vijf kinderen als Johanna, Sijtje, Johannes, Wilhelmus en Pieter.

NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 2 januari 1749, nr. 217:
Surrogatie Voogdije:
Frans Aalbertz Koog, mede voogd over de nagelaten onmondige kinderen van Dirk de Ruijter en Antje Aalbers, beide overleden, surrogeert tot mede voogd, in plaats van wijlen Jan Lingerak, den eersamen Jacob Verzeijlberg, wonende in Sandpoort.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 5 november 1752:
Compareerde ter Secretarije van Velsen, Jacob Verzijlberg woonend alhier, dewelke aangaf dat hij had gecogt van Cornelis Dashorst mede woonende alhier, een huijs en erf in de Sandpoort, bezuijden de herberg de Weijman voor de somma van f 800.- contant geld; de kooper zal moeten presteren de huur aan dit perceel zijnde, mits genietende de huurpenningen van 1 November 1752 af.

NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 17 november 1752, Rekening bewijs:
Ten behoeve van Gijsje Leenman werd door de Armmeesteren van Velsen onder meer van Jacobus Verzijlberg gekocht: Linden en Wolle, en 8 ellen Sargie.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 4 april 1753:
Compareerde voor Schout en Scheepenen, Monsieur Cornelis Dashorst, oud Schepen alhier, die verkoopt aan Jacob Verzijlberg, wonende in de Sandpoort, een huijs en erf, staande en gelegen in de Sandpoort, belend ten oosten de Heereweg, ten westen de Wed: en kinderen van Dirk van Schuijlenburg, met de tuijn die bevoren van dit perceel is afgetrocken, ten zuijden Barent van der Wens en ten noorden de gemelde Wed: en kinderen van Dirk van Schuijlenburg, belast met een jaarlijkse Erfpacht van 28 stuijvers, te betalen aan het Elisabeth Gasthuijs der Stad Haarlem, etc., voor de somma van f 800.-

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, Acte van Admissie:
Toestemming verleend op 28 maart 1754 aan Jacob Verzijlberg om droge coffij, thee en chocolade te mogen verkopen.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 1 maart 1756, Acte van Admissie:
Toestemming verleend op 1 maart 1756 aan Jacob Verzijlberg om als speckslaager, speckverkooper en vettewarier hetselve te mogen exerceren en verkopen.

IMPOST op begraven, Velsen, 12 januari 1761:
't Lijk van Jacob Verzijlberg, alhier overleden onder 't classis van f 3.-

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 10 februari 1768:
Maria Willems van den Berg, wonende in de Sandpoort, voor zich zelf en als weduwe, erfgename en boedelhoudster wijlen Jacob Verzijlberg, overleden in de Sandpoort verkoopt aan Cornelis Koeleveld [haar schoonzoon], mede wonende in de Sandpoort een huis, erf en tuintje, gelegen eveneens in de Sandpoort, belend ten oosten de Heereweg, ten zuiden de heer Gerrit Banten, ten westen de kinderen van Frans Aalbertsz Koog en ten noorden gemelde weg, voor de somma van f 400.-.

597. Maria (Marijtje) Willems VAN DEN BERG,
Dochter van Willem Adriaensz van den Berg [nr. 1194] en Joanna Jacobs van der Heijde [nr. 1195], geboren te Bergeijk, gedoopt op 12 oktober 1710 in de Rooms-Kath. St. Petrus kerk aldaar, van beroep winkelierster, kramer, overleden te Velsen op 10 oktober 1777, oud 67 jaar.

DOOPREGISTER, Bergeijk, Rooms-Kath. kerk St.Petrus, 12 8bris 1710:
Maria, filia Wilhelmi Adriaens et Joanna Jacobs van der Heijde.
Susc: Joes Dirksz et Lamberti W.olkz

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 26 januari 1763, nr. 39:
Acte van Acquit.
Compareerde Maria Willems van den Berg, weduwe van Jacob Verzijlberg en in die qualiteit als voor de legitieme portie Erfgename van wijlen haar dochter Johanna Verzijlberg, ingevolge haar testament van dato 21 december 1760 voor Notaris Jan Beuns te Haarlem gepasseerd, die van haar schoonzoon Coenraad van Rooije, erfgenaam en boedelhouder, een bedrag van f 100.- accepteert en elke aanspraak op de rest van de nalatenschap van de hand wijst.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 10 februari 1768:
Maria van den Berg verkoopt huis in Sandpoort aan haar schoonzoon Cornelis Coeleveld voor f 400.- [zie Jacob Verzijlberg].

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 14 september 1768, Akte van Admissie:
Verleend op 14 september 1768 aan Maria van den Berg, weduwe Jacob Verzijlberg om als kleine kraamer, zout en zeep te moogen verkoopen.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 948, Bijlagen tot de Schepenrol, Velsen, 6 januari 1773:
In deze Liquidatie van het bezit van Antje Kruijsweg, wordt vermeld dat zij van de weduwe Jacob Verzijlberg nog f 21.- te goed heeft, "wijloon van twee Koeijen".

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 3 november 1773:
Maria Willemse van den Berg, weduwe van Jacob Verzijlberg, wonende in de Sandpoort, koopt van haar schoonzoon Cornelis Koeleveld een huis, erf en tuintje in de Sandpoort, belend ten oosten de Heerenweg, ten zuiden de heer Gerrit Bante, ten westen Jacob Fransz Koog en ten noorden gemelde weg, voor de somma van f 400.-

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 7 mei 1777:
Maria Willemse van den Berg, wonende in de Sandpoort, voor zich zelf en als weduwe, erfgename en boedelhoudster van Jacob Versijlberg, in de Sandpoort gewoond hebbende en overleden, verkoopt aan Hendrik Wijdeman, tuinmansbaas op de Hofstede Velserhooft, een huis, erf en tuintje, belend ten oosten de Heereweg, ten zuiden de heer Gerrit Bante, ten westen Jan Caspersz Aalders en ten noorden gemelde weg, voor de somma van f 700.-
Bovendien is bedongen dat de koper gedurende de tijd dat de verkoopster nog in leven is, in het voornoemde huis geen winkel of nering zal mogen doen in de zelfde goederen als die waarin de verkoopster handel drijft, op verbeurdverklaring van f 1.000.- ten behoeve van de Armen van Velsen.

LIJKENREGISTER, Velsen, 10 oktober 1777:
't Lijk van Maria Willems van den Bergh, alhier overleden in de classis f 6.-.

KINDEREN:
 1. Johanna Jacobse Verzijlberg,
  Geboren te Sandpoort (gem. Velsen) ca. 1735, overleden te Velsen op 19 november 1762, oud ca. 27 jaar.
  Gehuwd te Velsen voor schout en schepenen op 4 mei 1760 met Coenraad van Rooije, geboren te Bergharen ca. 1730.
  Coenraad van Rooije huwt (2) te Velsen voor schout en schepenen op 5 mei 1765 met Antje Jacobs Deen.

  IMPOST op trouwen, Velsen, 19 april 1760:
  Coenraad van Rooije, wonende alhier, Cl: f 6.- met Johanna Verzijlberg, mede wonende alhier, Cl: f 6.-

  TROUWREGISTER, Velsen (Schepenen), 4 mei 1760:
  Coenraad van Rooije, Jongman gebore te Burghaaren in Gelderland en woonende in de Sandpoort onder Velsen, met Johanna Verzijlberg, Jongedogter, gebore en woonende in de Sandpoort, onder Velsen.
  Ieder onder 't classis van ses gulden.

  BERGHAREN.
  Dit dorp maakt sinds 1984 deel uit van de gemeente Wijchen en is gelegen op enkele kilometers ten westen van Nijmegen.
  Er wonen ca. 2000 mensen en er is naast de katholieke kerk ook een protestantse kerk. Vanwege een kapel met daarin een beeltenis van Onze Lieve-Vrouw ter Nood Gods is Bergharen een bedevaartsoord.

  IMPOST op begraven, Velsen, 19 november 1762:
  't lijk van Johanna Verzijlberg, alhier overleden onder 't classis van f 6.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 26 januari 1763, nr. 39 (Acte van Acquit):
  Compareerde Maria Willems van den Berg, weduwe van Jacob Verzijlberg en in die qualiteit als voor de legitieme portie Erfgename van wijlen haar dochter Johanna Verzijlberg, ingevolge haar testament van dato 21 december 1760 voor Notaris Jan Beuns te Haarlem gepasseerd, die van haar schoonzoon Coenraad van Rooije, erfgenaam en boedelhouder, een bedrag van f 100.- accepteert en elke aanspraak op de rest van de nalatenschap van de hand wijst.

  TROUWREGISTER, Velsen (Schepenen), 5 mei 1765:
  Koenraad van Rooije, weduwenaar van Johanna Verseijlberg, geboore te Burghaare in Gelderland, en woonende in de Sandpoort onder Velsen, met Antje Jacobsz Deen, Jongedogter geboore onder Velsen en mede woonende in de Sandpoort.
 2. Sijtje Jacobse Verzijlberg,
  Geboren te Sandpoort (gem. Velsen) ca. 1737, overleden te Beverwijk, begraven aldaar op 3 december 1794, oud ca. 57 jaar.
  Gehuwd (1) te Velsen voor schout en schepenen op 26 januari 1766 met Crelis Crelisz Koelevelt, gedoopt te Beverwijk in de Rooms-Kath. kerk op 27 januari 1736, overleden aldaar op 4 mei 1790, oud 54 jaar, zoon van Crelis Jansz Koelevelt en Guurtje Jans Hoogeduijn.
  Gehuwd (2) te Velsen op 1 januari 1791 met Hendrik Kox.
  Hendrik Kox huwt (2) te Beverwijk op 12 juli 1798 met Maria Berteling, geboren te Lingen (Dld).

  DOOPREGISTER, Beverwijk, Rooms-Kath. kerk, 27 januari 1736:
  Crelis, zoon van Crelis Jansse Koelevelt en Guurtje Jans Hoogeduijn.
  Get: Trijntje Jans Hoogeduijn.

  TROUWREGISTER, Velsen (Schepenen), 26 januari 1766:
  Cornelis Cornelisz Koeleveld, JM, geb.in de Beverwijk en wonende in de Sandpoort onder Velsen, met Sijtje Verzijlberg, JD, geboren en wonende in de Sandpoort voornoemt.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 10 februari 1768:
  Cornelis Coeleveld koopt van Maria Willems van den Berg [zijn schoonmoeder] een huis, erf en tuintje, gelegen in de Sandpoort voor f 400.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 3 november 1773:
  Cornelis Koeleveld, wonende in de Sandpoort, verkoopt aan zijn schoonmoeder Maria Willems van den Berg een huis, erf en tuintje voor de somma van f 400.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 1 april 1778:
  Cornelis Koeleveld, wonende in Sandpoort, verkoopt aan Gerrit Grabendaal een huis, schuur en verder getimmerte, erf en werf, genaamd Nooitgedagt, gelegen in de Sandpoort, groot 50 roeden voor de somma van f 1.300.-

  BEGRAAFREGISTER, Beverwijk, 1790:
  Den vierde Meij 1790 is in deze Gemeente begraven: Cornelis Coeleveld.

  IMPOST op begraven, Beverwijk, 4 mei 1790:
  Hannes de Vries geeft aan het lijk van Cornelis Coeleveld in de classis Prodeo.

  IMPOST op trouwen, Beverwijk, 12 juli 1798:
  Hendrik Kox, weduwnaar van Sijtje Verzijlbergen, zullende trouwen met Maria Berteling, jongedochter, geboren van Lingen, wonende beide alhier.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Transport Akte, Beverwijk, blz. 82, 3 mei 1799:
  Albert Pieterse, wonende te Amsterdam, verkoopt aan Hendrik Chochs een huis en erve, benevens een stalling voor 8 paarden en een zogenaamd vatenhok, staande en gelegen op de hoek van de Agterweg en de Peperstraat voor de somma van f 750.-, betaald eerstelijk met een Kustingbrief, groot in Capitaal f 350,- tegens den interest van 6 percente in 't jaar, en dan nog met een somma van f 400.- contantgeld.
 3. Johannes (Jan) Jacobsz Verzijlberg,
  Geboren te Sandpoort (gem. Velsen) ca. 1740, overleden te Velsen, begraven aldaar op 21 augustus 1799, oud ca. 59 jaar.
  Gehuwd te Velsen in de Rooms-Kath. kerk en voor schout en schepenen op 12 mei 1765 met Trijntje Jans van Bourgonje, geboren te De Glip (gem. Heemstede), gedoopt in de Rooms-Kath. kerk te Heemstede op 21 april 1741, overleden te Hillegom op 22 februari 1817, oud 75 jaar, dochter van Jan Pietersz van Bourgonje en Klaartje Carelsdr de Vliger.

  DOOPREGISTER, Heemstede, Rooms-Kath. kerk, 21 april 1741:
  Trijntje fil: Jan van Bourgonje et Klaartje de Vliger.
  Suscept: Sijmen de Vliger et Antje de Vliger. Glip.

  IMPOST op trouwen, Velsen, 27 april 1765:
  Jan Verzijlberg, alhier, Cl: f 3.- met Trijntje Jans van Bourgonje, alhier, Cl: Prodeo.

  TROUWREGISTER, Velsen, Rooms-Kath. kerk en Schout en Schepenen, 12 mei 1765:
  Jan Verseijlberg, Jongman, geboore en woonende in de Sandpoort, met Trijntje Jans van Bourgonje, Jongedogter gebore op de Glip onder Heemstede, en woonende onder Velsen.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 995, Schepenakten, Velsen, 27-29 mei 1796, nr. 29-32:
  In verklaringen van zijn vrouw Trijntje van Bourgonje, zijn zoon Jacob, zijn dochter Clara (gehuwd met Wouter Spanjaard), zijn broer Willem, en een aantal niet-familieleden, waaronder de chirurgijn, wordt naar voren gebracht dat Jan Verzijlberg al enkele jaren geestelijk niet meer in orde is en "niet langer vertrouwd is op vrije voeten".

  IMPOST op begraven, Velsen, 21 augustus 1799:
  Jan Versijlberg. Prodeo.
 4. Willem Jacobsz Verzijlberg,  zie nr. 298.
  Geboren te Sandpoort (gem. Velsen) ca. 1745, Rooms Katholiek, van beroep kleine kramer, spekslager, winkelier, vermeld als R.K. aalmoesmeester in 1795, overleden te Velsen op 12 april 1808, begraven aldaar op 20 april, oud ca. 63 jaar.
  Gehuwd (1) te Velsen in de Rooms-Kath. kerk op 23 november 1777 met Catharina Jurriaans Kock.
  Gehuwd (2) te Velsen in juni 1789 met Wijna (Wijntje) Droog, gedoopt te Moordrecht op 12 april 1752, overleden te Velsen op 19 mei 1825, oud 73 jaar, dochter van Aart J. Droog en Lijsje Bouwe Ham.
 5. Pieter Jacobsz Verzijlberg,
  Geboren ca. 1745, overleden te Spaarnwoude, begraven te Velsen op 12 juni 1765, oud ca. 20 jaar.

  IMPOST op begraven, Velsen, 12 juni 1765:
  ’t Lijk van Pieter Jacobsz Verzijlberg onder Spaarwoude overleden en om alhier begraven te worden, classis f 3.-
598. Jurgen KOCK, ook Juriaan KOCK,
Geboren te Steinhagen, Brandenburg (Dld) ca. 1715, van beroep meestersmit, smitsbaas, begraven te Sandpoort op 14 november 1781, oud ca. 66 jaar.
Gehuwd te Velsen voor Schout en Schepenen op 5 november 1752 met Bernardina (Dina) VAN DIJCK.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Publieke veiling, Velsen, 2 maart 1752:
Jurgen Kock, met als borgen de heer mr.Cornelis Oem, Frans Aalbertsz en Cornelis de Wildt, voor de somma van f 3.325.- een huis, zijnde een smederij, met een schuur, erf en tuin, staande en gelegen in de Sandpoort, nagelaten door Neeltje Welbooren, laatst weduwe van Willem Schuls en eerder van Dirk van Tongeren.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen 3 mei, 1752:
Jurgen Kock, Mr. Smit, wonende in Sandpoort leent van Mr. Cornelis Oem wonende in de Stad Haarlem de somma van f 3.000.- tegen 4% interest met als onderpand " een huijs, zijnde een Smederije met een schuur, erf en thuijn, met een vrije eijge weg tusschen de huijsen en erven van Jacob Brama en de Weduwe Cornelis van Es, staande ende gelegen in de Sandpoort, belend ten oosten de Heereweg, Jacob Brama en de erfgenamen van wijle Pieter Wittebrood, ten zuiden gemelde erfgenamen en Francois Nijland en met de eijge vrije weg Jacob Brama, ten westen Cornelis de Wildt, en ten noorden met het huis Jacob Brama, en met de thuijn en eijge vrije weg de Wed. Cornelis van Nes, mitsgaders nog alle de gereedschappen, het opgemaakte en opopgemaakte eijserwerk, zoo wel het nieuwe als het oude de koolen, slijpsteen en alle het geene tot de Smederije is behoorende, en nog specialijk sodanige gereedschappen en materialen als in tijde en wijlen in de verbruijkten plaatsen zal of zullen bevonden worden.
[W.G.] Yeurgen Kock

IMPOST op trouwen, Velsen, 11 oktober 1752:
Jurgen Kok, woonende alhier, onder 't Classis van f 3.-, met Bernardina van Dijk, woonende te Haarlem, onder 't classis van Prodeo.

TROUWREGISTER, Velsen, schout en schepenen, 5 november 1752:
Jurgen Kok, J:M:, geboore te Steenhagen, in 't brandenburgse, en woonende in de Sandpoort, onder Velsen, met Bernardina van Dijk, JD, geboore te Duijven, bij Gelderland en woonende in de stad Haarlem.
De bruijdegom drie gulden, en de bruijd prodeo.

STEINHAGEN:
Er bestaan in Duitsland 3 plaatsen met de naam Steinhagen:
a. bij Bielefeld.
b. in Mecklenburg, 15 km. ten zuiden van Stralsund.
c. in Mecklenburg, tussen Schwerin en Rostock (in 1229 duikt de naam Stenouen in een oorkonde op; het dorpje telt in 2006 846 inwoners en maakt deel uit van de nabijgelegen gemeente Butzow).
Vermoedelijk wordt een de twee laatsten bedoeld als geboorteplaats van Jurriaan Kok.


Santpoort in de 18e eeuw, met op de achtergrond de molen De Santhaes
(aquarel W.Hendriks, 1744-1831)

NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 28 juni 1753, nr. 336:
Testament onder f 2.000.-
Compareerden Jurijaan Kock en Bernardina van Dijk, echtelieden, wonende in Sandpoort om een langstlevende testament te maken.
Mocht evenwel de testatrice komen te overlijden zonder kinderen na te laten, dan zal uit de nalatenschap een somma van f 30.- in plaats van de legitieme portie worden uitgekeerd aan testatrices' moeder, Anna Vissers.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 945, Schepenrol, Velsen, 18 november 1767, folio 81:
Uit de insolvente boedel van Lubertus Grotekamp en Jannetje Dirks ontvangt den Smit Juriaan Kok, wegens in de jaare 1766 verdiend en geleverd, met f 57.2.- en werd bij concurrentie toegewesen de somme van f 24.0.2

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 2 juni 1771, nr. 161:
Testament onder f 2.000.-:
Compareerde den eerbare Anne Margriet Meijer, bejaarde ongehuwde dochter, wonende in de Sandpoort verklaarde te nomineren tot haar enige en universele erfgenaam Monsieur Juriaan Kok, smitsbaas, wonende in de Sandpoort.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 12 mei 1773:
Juriaan Kok, smitsbaas, wonende in de Sandpoort, verkoopt aan Pieter Alberti, Mr.Chirurgijn een hoekje land en tuin, zijnde een klein gedeelte van de tuin en grond behorende aan het huis van de verkoper en gelegen aan en achter het huis en erf van de koper, voor de somma van f 500.-, waarbij de koper gehouden is tot het plaatsen van een behoorlijke schutting.

LIJKENREGISTER, Velsen, 14 november 1781:
Juriaan Kok, classis f 6.-

IMPOST op begraven, Velsen, 14 november 1781:
't Lijk van Juriaan Kok, alhier overleden, Classis f 6.-.

599. Bernardina VAN DIJCK, ook Dina VAN DIJCK,
Dochter van Theodorus Bartholomeusz van Dijck [nr. 1198] en Anna Maria Vissers [nr. 1199], geboren te Duijven (Gld), gedoopt aldaar op 16 juni 1717, Rooms Katholiek, begraven te Velsen op 27 juni 1788, oud 71 jaar.

DOOPREGISTER, Duijven, Rooms-Kath. kerk, 16 junij 1717:
Baptizata e Bernardina, filia Theodori van Dijck et Anna Maria Vissers coniugum.
Patrinis Huberto Hubers et Anna van Dijck.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 23 december 1781, nr. 307:
Testament van f 4.000.- tot f 8.000.-,
Compareerde Bernardina van Dijk, weduwe wijlen Jurijaan Kok, wonende in de Sandpoort, die verklaarde in geval van haar dood "van haar natelatenen goederen te disponeren" op de navolgende wijze:
1) Aan haar oudste dochter Johanna Kok een stukje weiland, gelegen onder Schooten, en dan nog de gouden ketting met de fijne juwelen.
2) Het huis, schuur, tuin, erf en werf, waar de smitswinkel thans wordt geexerceerd", met alle gereedschappen, ijzervoorraden, etc. bij testatrices dood zal worden overgegeven aan haar zoon Jan Kok voor de somma van f 3.000.-
3) Ten aanzien van al haar andere bezittingen, verklaart zij tot haar enige en algemene erfgenamen te benoemen haar drie kinderen, met name Johanna, Catharina en Jan Kok, bij haar overleden man in huwelijk verwekt.
4) Tot executeurs van haar testament benoemt zij Klaas Tromp en Jan Rademaker, beide wonende onder Velsen.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 950, Gerechtelijke Boedelvereffeningen, Velsen, 6 december 1782:
[Uit de Rekening weegens Staat des boedels, nagelaten bij wijlen Gerrit Steen, blijkt een concurrente schuld aan de wed: Juriaan Kok, van een somma van f 9:7:8; Zij ontvangt evenwel slechts f 3:12:12; haar dochter Johanna Kok tekent voor ontvangst "per order mijn moeder".]

IMPOST op begraven, Velsen, 27 juni 1788:
't Lijk van Bernardina van Dijk, alhier overleden, classis f 6.-.

KINDEREN:
 1. Alida Kok,
  Overleden te Velsen, begraven aldaar op 21 september 1754.

  IMPOST op begraven, Velsen, 21 september 1754:
  Alida Kok, alhier overleden; Cl. f 3.-.
 2. Alida Juriaans Kok,
  Overleden te Velsen, begraven aldaar op 16 juli 1763.

  IMPOST op begraven, Velsen, 16 juli 1763:
  ‘t Lijk van Alida Juriaansz Kok, alhier overleden, classis f 3.-.
 3. Johanna (Anna) Jurriaans Kok,
  Geboren ca. 1755, overleden te Velsen op 27 december 1786, oud ca. 31 jaar.
  Gehuwd te Velsen in de Rooms-Kath. kerk en voor schout en schepenen op 12 februari 1786 met Sijmon Reijersz Koog, geboren te Sandpoort, van beroep winkelier, broodbakker, overleden na 1793, zoon van Reijer Sijmonsz Koog en Aafje Klaasdr Lingerak.
  Sijmon was eerder gehuwd met Catharina Stijgers, overleden te Velsen in 1785.
  Sijmon huwde (3) te Velsen voor schout en schepenen op 23 september 1787 met Dorothea Hoogerbos, geboren te Haarlem ca. 1760.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 23 december 1781, nr. 307:
  Testament van f 4.000.- tot f 8.000.-,
  Compareerde Bernardina van Dijk, weduwe wijlen Jurijaan Kok, wonende in de Sandpoort, die verklaarde in geval van haar dood "van haar natelatenen goederen te disponeren" op de navolgende wijze:
  1) Aan haar oudste dochter Johanna Kok een stukje weiland, gelegen onder Schooten, en dan nog de gouden ketting met de fijne juwelen.
  2) Het huis, schuur, tuin, erf en werf, waar de smitswinkel thans wordt geexerceerd", met alle gereedschappen, ijzervoorraden, etc. bij testatrices dood zal worden overgegeven aan haar zoon Jan Kok voor de somma van f 3.000.-
  3) Ten aanzien van al haar andere bezittingen, verklaart zij tot haar enige en algemene erfgenamen te benoemen haar drie kinderen, met name Johanna, Catharina en Jan Kok, bij haar overleden man in huwelijk verwekt.
  4) Tot executeurs van haar testament benoemt zij Klaas Tromp en Jan Rademaker, beide wonende onder Velsen.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 950, Gerechtelijke Boedelvereffeningen, Velsen, 6 december 1782:
  [Uit de Rekening weegens Staat des boedels, nagelaten bij wijlen Gerrit Steen, blijkt een concurrente schuld aan de wed: Juriaan Kok, van een somma van f 9:7:8; Zij ontvangt evenwel slechts f 3:12:12; haar dochter Johanna Kok tekent voor ontvangst "per order mijn moeder".]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Conditien, Velsen, 22 juni 1785:
  Sijmon Reijers Koog verkoop winkelgoederen vanuit zijn huis in Sandpoort.

  IMPOST op trouwen, Velsen 27 januari 1786:
  Sijmon Koog, weduwenaar van Catharina Stijgers, woonende alhier, Cl: f 15.- met Johanna Kok, woonende mede alhier, mede onder 't classis van f 15.-

  TROUWREGISTER, Velsen, Rooms-Kath. kerk en S&S, 12 februari 1786:
  Sijmon Koog, Weduwenaar van Catharina Stijgers, met Johanna Kok, beijden woonende in de Sandpoort onder Velsen.
  [In RKK Akte: Getuigen Antonius van Rossum en Dirk van Deursen].

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 8 december 1786, nr. 384:
  Mutueel Testament van f 2.000.- tot f 4.000.-.
  Sijmon Koog en Johanna Kok, zijnde de testateur gezond en de testatrice "ziek te bed leggende", besluiten tot het maken van een mutueel testament.
  Echter ingeval de testatrice eerst zou komen te overlijden, zonder kind of kinderen na te laten, dan legateert zij haar moeder Bernardina van Dijk, weduwe Juriaan Kok, in plaats van de legitieme portie, de somma van f 100.-

  IMPOST op begraven, Velsen 27 december 1786:
  't Lijk van Johanna Kok, alhier overleden, classis f 3.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 30 januari 1794, Conditien en Voorwaarden.
  Sijmon Reijersz Koog, broodbakker, wonende te Sandpoort, zet condities en voorwaarden mbt de verkoop van runderbeesten, paarden, rijtuigen, tuigen, hooi, mest, meubilair em andere roerende goederen, alles "staande en leggende" in zijn huis in Sandpoort en aan hem toebehorende.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 946, Schepenrol, Velsen, 1 maart 1797, folio 91:
  Regtdag: Simon Reijersz Koog, woonagtig te Haarlem, contra Jan Wubbe, alhier woonagtig.
  Simon Koog eist betaling voor in 1793 geleverd brood. Gedaagde is bereid te betalen, met aftrek van hetgeen hij van de eiser te vorderen heeft.
  Schepenen veroordelen de gedaagte tot betaling van f 170.12.- onder aftrek van het bedrag dat hij bewijsbaar te goed heeft van de eiser.
  IDEM, folio 91:
  Simon Reijersz Koog, contra Klaas Dekker, wonende alhier.
  Uitstel verleend.
  IDEM, folio 91:
  Simon Reijersz Koog contra Dirk van Deursen, wonende alhier.
  Uitstel verleend.
  IDEM, folio 92:
  Simon Reijersz Koog contra Hendrik Keetelaar, wonende alhier.
  Uitstel verleend.
 4. Catharina Jurriaans Kock,  zie nr. 299.
  Geboren te Sandpoort (gem. Velsen) ca. 1758, overleden te Velsen in het kraambed op 21 januari 1787, 12 dagen na een miskraam, in Velsen begraven op 22 januari, oud ca. 28 jaar.
  Gehuwd te Velsen in de Rooms-Kath. kerk op 23 november 1777 met Willem Jacobsz Verzijlberg, geboren te Sandpoort (gem. Velsen) ca. 1745, Rooms Katholiek, van beroep kleine kramer, spekslager, winkelier, vermeld als R.K. aalmoesmeester in 1795, overleden te Velsen op 12 april 1808, begraven aldaar op 20 april, oud ca. 63 jaar.
 5. Jan Jurriaansz Kok,
  Geboren te Sandpoort (gem. Velsen) ca. 1760, van beroep meester smit, vermeld als scheepen van Velsen (1805), overleden te Velsen, begraven aldaar op 5 december 1805, oud ca. 45 jaar.
  Gehuwd te Velsen voor schout en schepenen op 3 augustus 1800 met Allegonda Verhoeven, geboren te Kapellen (Dld) in 1767/68, overleden te Velsen op 31 augustus 1836, oud 68 jaar.
  Allegonda huwt (2) te Velsen voor schout en schepenen op 10 mei 1807 met Jan van Zutphen, geboren te Noordwijkerhout.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 23 december 1781, nr. 307:
  Testament van f 4.000.- tot f 8.000.-,
  Compareerde Bernardina van Dijk, weduwe wijlen Jurijaan Kok, wonende in de Sandpoort, die verklaarde in geval van haar dood "van haar natelatenen goederen te disponeren" op de navolgende wijze:
  1) Aan haar oudste dochter Johanna Kok een stukje weiland, gelegen onder Schooten, en dan nog de gouden ketting met de fijne juwelen.
  2) Het huis, schuur, tuin, erf en werf, waar de smitswinkel thans wordt geexerceerd", met alle gereedschappen, ijzervoorraden, etc. bij testatrices dood zal worden overgegeven aan haar zoon Jan Kok voor de somma van f 3.000.-
  3) Ten aanzien van al haar andere bezittingen, verklaart zij tot haar enige en algemene erfgenamen te benoemen haar drie kinderen, met name Johanna, Catharina en Jan Kok, bij haar overleden man in huwelijk verwekt.
  4) Tot executeurs van haar testament benoemt zij Klaas Tromp en Jan Rademaker, beide wonende onder Velsen.

  DOOPGETUIGE:
  Op 10 december 1786 was Jan doopgetuige van Dijna Koog. Hij moet toen toch wel tenminste rond de 20 jaar geweest zijn.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 946, Scheepenrol, Velsen, 5 december 1798:
  Betreft preferente en concurrerende penningen uit de insolvente boedel van
  Abraham van Hulsen en Gesina Dumpel.
  Aan Jan Kok, Mr.Smit: f 9.2.-

  IMPOST op trouwen, Velsen, 18 juli 1800:
  Jan Kok, JM, gebooren en woonende onder Velsen, Classis f 6.- met Allegonda Verhoeven, JD, gebooren te Capelle Canton Gelder en woonende onder Velsen, classis f 6.-

  TROUWREGISTER,Velsen, Scheepenen, 3 augustus 1800:
  Jan Kok, JM, woonagtig alhier met Allegonda Verhoeven, JD, meede woonagtig alhier.

  KAPELLEN:
  Klein dorpje, 9 km ten oosten van Kevelaer in het Land van Kleef.

  NOTARISAKTE (Johannes Petrus Kuenen), Haarlem, 7 oktober 1800:
  Testament.

  IMPOST op begraven, Velsen, 5 december 1805:
  't Lijk van Jan Kok, classis f 6.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 1003, Schepenakten, Velsen, 25 april 1807, fol. 50:
  Acte van voogdije en bewijs, niet boven f 2.000.-;
  Allegonda Verhoeven, woonagtig in de Sandpoort onder Velsen, weduwe van Jan Kok, mitsgaders moeder en voogdesse over haar minderjarig kind, te kennen gevende dat zij comparante voorneemens was zich eerstdaags ten tweede Huwelijk te begeeven met Jan van Zutphen, en nu bewijs wil doen aan haar kind Jurriaan Kok van zijn vaderlijke goederen.
  Tot voogden over haar driejarig kind stelt zij Willem Verzijlberg uit Sandpoort, Jacobus Verzijlberg uit Haarlem en Cornelis Tromp, eveneens uit Sandpoort.
  Het bewijs aan Jurriaan wordt gesteld op f 1.500.-

  TROUWREGISTER, Velsen, schout en schepenen, 10 mei 1807:
  Jan van Zutphen, jongeman, geboren te Noordwijkerhout en woonende onder Velsen, met Allegonda Verhoeven, weduwe van Jan Kok, geboortig van Gelder en mede woonende onder Velsen.

  OVERLIJDENSAKTE, Velsen, 1836, nr. 37 (Dig. Stamboom Kennemerland):
  Allegonda Verhoeven, overleden te Velsen op 31 augustus 1836, oud 68 jaar, geboren te Gelder in Kleef, weduwe van Jan van Zutphen.
600. Machiel RUTTE,
Zoon van Rutgerus Vestiens [nr. 1200] en Gertruda Coppen [nr. 1201], gedoopt te Neeritter (Limburg) op 3 september 1701, Rooms-Katholiek, overleden te Overveen op 17 januari 1759, oud 57 jaar.
Gehuwd (1) te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 19 juni 1735 met Maritje Jans KROT.
Gehuwd (2) te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 26 april 1744 met Elizabeth THIJSSE, overleden te Overveen op 13 juli 1779.
Elisabeth Thijsse trouwt (2) te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 29 maart 1761 met Mathijs DIRKS.

DOOPREGISTER, Neeritter, Rooms-Kath. kerk, 3 september 1701, 269/106:
Michael, zoon van Rutgerus Vestiens en Gertruda Coppen.
Getuigen: Mathias Coppen en Maria Catharina Vestiens.

OPMERKING:
De naam Vestjens komt, behalve in Neeritter, ook in het nabijgelegen Grathem voor.

TROUWREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 19 juni 1735:
Michiel Rutte, Maritje Jans Krot.
Testes idem.

DOOPGETUIGE:
Op 23 januari 1744 te Overveen van Jannitje, dochter van Joost Rutte en Maritje Jans.

TROUWREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 26 april 1744:
Michiel Rutte, Elisabeth Thijsse.
Divertje van Daele, Jannitje Coetsier.

TROUWREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 29 maart 1761:
Mathijs Dirks et Elisabeth Thijsse.
Testes sponsi: sequentes.

601. Maritje Jans KROT,
Geboren ca. 1710, overleden te Overveen op 27 september 1743, oud ca. 33 jaar.

KINDEREN VAN MACHIEL RUTTE EN MARITJE JANS KROT:
 1. Jan Michiels [Vesjes],  zie nr. 300.
  Geboren te Overveen, gedoopt aldaar in de Rooms-Kath. kerk op 1 mei 1736, van beroep tuinman op het landgoed 'Schoonoord', begraven te Overveen (Tetterode) op 14 augustus 1803, oud 67 jaar.
  Gehuwd (1) te Heemstede in de Rooms-Kath. kerk op 17 augustus 1766 met Marijtje Klaasse Ridderikxhof.
  Gehuwd (2) te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 30 november 1777 met Thijsje Rutte, gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 31 mei 1747, overleden te Overveen op 10 april 1808, en begraven aldaar op 13 april, oud 60 jaar.
 2. Rut Michiels [Vesjes],
  Geboren te Overveen, gedoopt aldaar in de Rooms-Kath. kerk op 9 april 1738, overleden te Overveen op 5 juli 1776, oud 38 jaar.

  DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 9 april 2007:
  Rut.
  Michiel Rutte, Maritje Jans Krot, Overv. 9 april.
  Joost Rutte, Lijsje Tijsse.
 3. Maritje Michiels [Vesjes],
  Geboren te Overveen, gedoopt aldaar in de Rooms-Kath. kerk op 8 september 1740, begraven aldaar op 27 augustus 1806, oud 65 jaar.
  Gehuwd te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 27 april 1765 met Jeroen Aelberse [van der Veldt], gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 25 november 1720, begraven te Bloemendaal op 10 maart 1795, oud 74 jaar, zoon van Aelbert Jeroense van der Velt en Pleuntje Hendrix.
  Jeroen was eerder gehuwd te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 23 oktober 1746 met Aaltje Jans, en op 31 oktober 1761 met Marijtje Hulsbos.

  DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 25 november 1720:
  Jeroen.
  Jeroen Aelberse [MOET zijn Aelbert Jeroense], Pleuntje Hendrix, Overv 25 novemb. 1720.
  Kees Aelberse, Annitje Casperse.

  DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 8 september 1740:
  Maritje.
  Michiel Rutte, Maritje Jans Krot, Overv. 8 sept.
  Jan Hendrixe, Gritje Rutte.

  TROUWREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 23 oktober 1746:
  Jeroen Aelberse et Aaltje Jans.
  In Facie Ecclesia.

  IMPOST op trouwen, Tetterode, 31 oktober 1761:
  Jeroen Aelbertse met Marijtje Hulsbos, wonende bijden tot Tetterode, ider onder de vierde classis..............f.6.-

  TROUWREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 15 9bris 1761:
  Jeroen Alberts van der Veld et Marijtje Pieters Hulzebosch.
  In Facie Ecclesia.

  IMPOST op trouwen, Tetterode, 1765:
  Den 12 April Jeroen Aalberse met Marijtje Mighiels, beijde tot Tetterode.

  TROUWREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 27 april 1765:
  Jeroen Alberts van der Velde et Marijtje Michiels.
  Getuigen: Elisabeth Helmes et Alida van Daalen.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Tetterode, Aalbertsberg en Vogelenzang, nr. 1101, 7 mei 1766:
  Boedelpapieren.
  Korte Staat en Verdeeling van den gemeenen Boedel van Jeroen Aalbertse van der Veld en desselfs overleeden Huisvrouw Marijtje Pieters Hulsbos, waarvan de voornoemde Jeroen Aalbertse van der Veld de eene helft, en de twee minderjarige kinderen bij dezelve zijne huisvrouw verwekt, genaamd Pleuntje en Pieter Jeroense van der Veld de wederhelft zijn competeerende.
  1. Warmoesthuin aan de Houtvaart in Tetterodef 1.100.-
  2. Stuk land, groot 1050 roeden, aan de Houtvaartf 650.-
  3. Twee schuiten en Thuindersgereedschapf 110.10.
  4. De meubilen, huisraad en Imboelf 394.3.
  5. Goud en zilverf 290.3.
  6. Diversenf. 187,-
  Totaalf 2. 683.-
  De lasten bedragenf 543.3.
  De netto waarde van de nalatenschap bedraagtf 2.140.-

  BEGAAFREGISTER, Bloemendaal, 10 maart 1796:
  Begraven Jeroen Albertse van der Veldt.

  BEGRAAFREGISTER, Overveen, 27 augustus 1806:
  Marijtje Vesjes, weduwe van Jeroen Alberts van der Velde. Tettero.
  Grafbaar en roef f 3: 18. en 5/4 uur luiden f 3.- en nw. graf f 5.-.
KINDEREN VAN MACHIEL RUTTE EN ELIZABETH (LIJSJE) THIJSSE:
 1. Geertruij Michiels,
  Geboren te Overveen, gedoopt aldaar in de Rooms-Kath. kerk op 28 februari 1745.

  DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 28 februari 1745:
  Geertruij.
  Michiel Rutte, Lijsje Thijsse, Overv. 28 febr.
  Joost Rutte, Gritje Jans.
 2. Engel Michiels,
  Geboren te Overveen, gedoopt aldaar in de Rooms-Kath. kerk op 7 december 1746.

  DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 7 december 1746:
  Engel.
  Michiel Rutte, Elisabeth Thijsse, Overv. 7 decemb.
  Thijs Janse, Maritje.
 3. Eijtje Michiels,
  Geboren te Overveen, gedoopt aldaar in de Rooms-Kath. kerk op 9 januari 1749.

  DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 9 januari 1749:
  Eijtje.
  Michiel Rutte, Lijsje Thijsse, Overv. 9 januarij 1749.
  Willem Jacobsen, Maritje Thijsse.
 4. Ruth Michiels,
  Geboren te Overveen, gedoopt aldaar in de Rooms-Kath. kerk op 9 augustus 1750.

  DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 9 augustus 1750:
  Ruth.
  Michiel Rutte, Lijbe Thijsse, Overv. 9 aug. 1750.
  Dirck Hendrixe, Maria Thijsse.
 5. Jan Michiels Vesjes,
  Geboren te Overveen, gedoopt aldaar in de Rooms-Kath. kerk op 24 december 1752, overleden te Overveen op 6 december 1814, oud 61 jaar.
  Gehuwd (1) te Overveen op 29 januari 1786 met Apollonia (Pleuntje) van Huijsen, gedoopt te Overveen op 3 februari 1748, overleden aldaar op 8 april 1801, oud 53 jaar.
  Gehuwd (2) te Overveen op 12 juli 1801 met Engelina (Engeltje) Dijkman, geboren te Freren (Dld), gedoopt te Schwaijsdorf, Furstenau op 16 juli 1769, overleden te Haarlem op 27 september 1827, oud 58 jaar.

  DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 24 december 1752:
  Jan.
  Michiel Rutte, Lijbe Thijsse, Ovev: 24 Xbris 1752.
  Jannitje Hendriks et Jannitje Thijsse.

  HUWELIJKAFKONDIGING, Aalbertsberg, 12 juli 1801:
  Compareerden voor mij ondergez: Secretaris van Tetterode, Aalbertsberg en de Vogelezang.
  Jan Machielse Vesjes, wed: geboren te Tetterode en woonende aldaar, en
  Engelina Dijkmans J:D: geboren tot Freeren woond te Velsen, en
  versogten daar zij voorneemens verklaarden te zijn zich in den H: Echten Staat met Elkanderen te begeeven hun 1e gebod den 28e Junij 1801, het 2 gebod den 5 Julij daaraan volgende en het 3e en laaste gebod den 12 Julij 1801 om vervolgens te Tetterode te trouwen.
  Aalbertsberg den 27 Junij 1801.
  [w.g.] dit is het merk van J:M: Vesjes....X.
  Engel Dijkmans, Jan Vos, Fras Snoeks.

  KIND UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Michael Vesjes,
   Gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 19 april 1791.
  KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
  1. Maria Elisabeth Vesjes,
   Gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 7 augustus 1802, overleden aldaar op 20 september 1803, oud 1 jaar.
  2. Maria Vesjes,
   Gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 25 december 1804, overleden aldaar op 7 februari 1834, oud 29 jaar.
   Gehuwd te Schoten op 27 april 1823 met Arie Jansen, gedoopt te Spaarnwoude op 30 december 1792.
   Arie Jansen huwde (2) te Overveen op 29 april 1835 met Elisabeth Vesjes.
  3. Elisabeth Vesjes,
   Gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 11 april 1806, overleden te Overveen op 22 april 1869, oud 63 jaar.
   Gehuwd te Overveen op 29 april 1835 met Arie Jansen, gedoopt te Spaarnwoude op 30 december 1792.
  4. Jan Michielse Vesjes,
   Gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 24 maart 1809, overleden aldaar op 4 juli 1810, oud 1 jaar.
  5. Jannetje Vesjes,
   Gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 22 september 1810, overleden aldaar op 8 april 1811, oud 6 maanden.
 6. Thijs Michiels,
  Geboren te Overveen, gedoopt aldaar in de Rooms-Kath. kerk op 20 oktober 1755.

  DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 20 oktober 1755:
  Thijs.
  Michiel Rutte, Lijbe Thijsse, Overv. 20 8bris.
  Thijs Jansse et Grietje Rutten.
 7. Engeltje Michiels,
  Geboren te Overveen, gedoopt aldaar in de Rooms-Kath. kerk op 25 januari 1757.

  DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 25 januari 1757:
  Engeltje.
  Michiel Rutten, Lijbe Thijssen, Overv. 5 jan. 1757.
  Pieter Thijssen et Marijtje Rutten.
602. Nicolaus Jansz VAN RIDDERINKHOF,
Zoon van Jan Gerritsz Ridderinkxhof [nr. 1204] en Marijtie Pieters [nr. 1205], geboren te Heemstede (Craijenest), gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 2 oktober 1710, overleden na 1752.
Gehuwd te Noordwijkerhout voor schout en schepenen op 26 november 1730 met Crijntje Jeroenze DUIJNDAM.

DOOPREGISTER, Heemstede, Rooms-Kath. kerk, 2 Octobris 1710:
Nicolaus, F: Jan Gerritse & Marijtie Pieters.
Susc: Willemijntie Gerrits & Salomon Gerrits.
Crayenest.

IMPOST op trouwen, Noordwijkerhout, 11 november 1730:
Claas van Ridderinkhof, JM, met Crijntie Jeroense Duijndam, JD, behorende onder Prodeo.

TROUWREGISTER, Noordwijkerhout, S&S, 26 november 1730:
Betoog gegeven aan Claas van Ridderinkhof, JM, geboren en wonende te Heemstede met Crijntje Jeroens Duijndam, geboren en wonende te Noordwijkerhout.

DOOPGETUIGE:
In de Rooms-Kath. kerk te Sassenheim (Voorhout) op 9 april 1752 van Jeron, zoon van Pieter Jeroens Duijndam en Marijtje Hoefstede.

603. Crijntje Jeroenze DUIJNDAM,
Dochter van Jeroen Cornelisz Duijndam [nr. 1206] en Maartje Dirks [nr. 1207], geboren te Noordwijkerhout ca. 1705, vermeld als doopgetuige te Sassenheim in 1752.

DOOPGETUIGE:
In de Rooms-Kath. kerk te Oegstgeest op 11 mei 1730 van Gerarda, dochter van Jan Bouwe van Oosten en Pieternel Gerrits Duijndam [get.: Pieter Gerritsz Duijndam en Neeltje Cornelis Schraevendijck loco Crijntje Jeroen Duijndam].
In de Rooms-Kath. kerk te Sassenheim in 1752 van Jeron Pietersz Duijndam.

KINDEREN:
 1. Jan Klaesz van Ridderixhof,
  Geboren in Craijenest (gem. Heemstede), gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 19 augustus 1731, overleden voor 7 december 1734.

  DOOPREGISTER, Heemstede, Rooms-Kath. kerk, 19 augustus 1731:
  Jan fil: Klaes van Ridderixhof et Crijntje Jeroenze Duijndam.
  Suscept: Gerrit van Ridderixhof et Immetje Jeroenze Duijndam.
  Craijenest.
 2. Marijtje Claesse Ridderikshof,
  Geboren in Craijenest (gem. Heemstede), gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 3 februari 1733, overleden voor 13 februari 1736.

  DOOPREGISTER, Heemstede, Rooms-Kath. kerk, 3 februari 1733:
  Marijtje fil: Claes Ridderikshof et Crijntje Jeroense Duijndam.
  Suscept: Gerrit Ridderixhof et Imme Jeroense Duijndam.
  Craijenest.
 3. Jan Klaesz van Ridderixhof,
  Geboren in Craijenest (gem. Heemstede), gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 7 december 1734, overleden voor 27 februari 1741.

  DOOPREGISTER, Heemstede, Rooms-Kath. kerk, 7 december 1734:
  Jan fil: Klaes van Ridderixhof et Crijntje Jeroense Duijndam.
  Suscept: IJmmetje Jeroense Duijndam et Jan Klaesze van Kampen.
  Craijenest.
 4. Marijtje Klaasse Ridderikxhof,  zie nr. 301.
  Geboren in Craijenest (gem. Heemstede), gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 13 februari 1736, overleden te Overveen in het kraambed, begraven te Overveen op 1 juni 1777, oud 41 jaar.
  Gehuwd te Heemstede in de Rooms-Kath. kerk op 17 augustus 1766 met Jan Michiels [Vesjes], geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 1 mei 1736, van beroep tuinman op het landgoed 'Schoonoord', begraven te Overveen (Tetterode) op 14 augustus 1803, oud 67 jaar.
  Jan huwde (2) te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 30 november 1777 met Thijsje Rutte, gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 31 mei 1747, overleden te Overveen op 10 april 1808, en begraven aldaar op 13 april, oud 60 jaar.
 5. Gerritje Klaasse Ridderikxhof,
  Geboren in Craijenest (gem. Heemstede), gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 25 september 1738.
  Gehuwd te Tetterode op 17 augustus 1768 met Maerten Hendriksz Scheerlings.

  DOOPREGISTER, Heemstede, Rooms-Kath. kerk, 25 september 1738:
  Gerritje fil: Klaas Ridderikxhof et Crijntje Duijndam.
  Suscept: Gerrit Ridderixhof et Trijntje Korse.
  Craijenest.

  IMPOST op trouwen, Tetterode, 1768:
  Den 20 aug. Maerten Scheerlings woont tot Tetterode met Gerritje Ridderingxhof woont tot Heemstede, onder prodeo.
 6. Jan Klaasz van Ridderingshof,
  Geboren in Craijenest (gem. Heemstede), gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 27 februari 1741.

  DOOPREGISTER, Heemstede, Rooms-Kath. kerk, 27 februari 1741:
  Jan fil: Klaes van Ridderingshof et Krijntje Duijndam.
  Suscept: Kors Korse et Grietje Korse.
  Craijenest.
 7. Joanna Klaasse Ridderingshof,
  Geboren in Craijenest (gem. Heemstede), gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 13 mei 1742.

  DOOPREGISTER, Heemstede, Rooms-Kath. kerk, 13 mei 1742:
  Joanna fil: Klaas Ridderingshof et Krijntje Jeroense.
  Suscept: Kors Korsse et Grietje Korsse.
  Craijenest.
 8. Willemijntje Klaasse van Ridderingshof,
  Geboren in Craijenest (gem. Heemstede), gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 28 februari 1745.

  DOOPREGISTER, Heemstede, Rooms-Kath. kerk, 28 februari 1745:
  Willemijntje fil: Klaas van Ridderingshof et Krijntje Jeroenze Duijndam.
  Suscept: Kornelis Gerritze et Trijntje Korsse.
  Craijenest.
604. Johan Henrich BÖRGER,
Zoon van Arendt Henrich Börger [nr. 1208] en Anna Catharina Margaretha Schmitz [nr. 1209], gedoopt te Damme (Dld) in de R.K. St. Viktor Kirche op 16 juni 1715, overleden aldaar op 12 april 1773, oud 57 jaar.
Gehuwd te Damme (Dld) in de R.K. St. Viktor Kirche op 5 oktober 1733 met Catharina Maria MÄHLER.

DOOPREGISTER, Damme, R.K. St. Viktor Kirche, 16 Junius 1715, blz. 127, nr. 6:
Parentes Arend Borger et Anna Cathar: Schmitz,
Johan Henrich,
Patrini Henrich Borger, Johan Krulstrup [?] et Anna ...rehors [?].

TROUWREGISTER, Damme, R.K. St. Viktor Kirche, 5 8bris 1733, blz. 48, nr. 1:
Johan Henricus Börger, Cath. Maria ..uiking [zeer moeilijk leesbaar].
[Getuigen:] Johan ..uiking, Johan Henricus Lud......

HUW. GETUIGE:
In de R.K.kerk te Damme op 25 januari 1740 bij het huwelijk van Johan Herm Borger en Anna Maria Nienaber.

OVERLIJDENSREGISTER, Damme, 12 April 1773 (blz. 290):
Joan Henrich Börger ex ...drup prov: 55 anni.

605. Catharina Maria MÄHLER,
Dochter van Hans Jacob Mähler [nr. 1210] en Elijsabeth Escherhues [nr. 1211], gedoopt te Damme (Dld) in de Rooms-Kath. kerk op 4 november 1711.

DOOPREGISTER, Damme R.K., 4 november 1711, (blz. 90, nr. 13):
Parentes Hans Jacob Mähler, Elijsabeth Escherhues,
Catharina Maria.
Getuigen Henrick Mähler, Maria Morell en Catharina Elisab. Northoff.

KINDEREN:
 1. Margaretha Elisabeth Börger,
  Gedoopt te Damme in de R.K. St. Viktor Kirche op 30 september 1736.

  DOOPREGISTER, Damme, R.K. St. Viktor Kirche, 30 7bris 1736, blz. 421-8:
  Marg. Elis., parentes Johan Henrici Börger, Cath. Marg. Mähler.
  Testes Cath. ................., Johan Ortman, Cath. Elis. Mähler, Mary Mu.....king.

 2. Margaretha Ahlheid Börger, tweeling,
  Gedoopt te Damme in de R.K. St. Viktor Kirche op 28 november 1738.

  DOOPREGISTER, Damme, R.K. St. Viktor Kirche, 28 9bris 1738, blz. 464-1.:
  Marg. Ahlheid, Anna Mar. Eng, parentes Johan Henrici Börger, Cath. Marg. Mähler.
  Suscepit Anna Ahlheid Mähler sive Meijer.
  Suscepit Anna Ahlheid Kra…. Biedenhaven.
  Marg. Börger.
  Engel Mähler et Johan Haeckman.

 3. Anna Maria Engelina Börger, tweeling,
  Gedoopt te Damme in de R.K. St. Viktor Kirche op 28 november 1738.

  DOOPREGISTER, Damme, R.K. St. Viktor Kirche, 28 9bris 1738, blz. 464-1.:
  Marg. Ahlheid, Anna Mar. Eng, parentes Johan Henrici Börger, Cath. Marg. Mähler.
  Suscepit Anna Ahlheid Mähler sive Meijer.
  Suscepit Anna Ahlheid Kra…. Biedenhaven.
  Marg. Börger.
  Engel Mähler et Johan Haeckman.

 4. Johannes Georg Börger,
  Gedoopt te Damme (Dld) in de R.K. St. Viktor Kirche op 20 juni 1740, van beroep vatenmaker, overleden te Damme op 9 april 1806, oud 65 jaar.
  Gehuwd te Damme in de R.K. St. Viktor Kirche op 16 mei 1773 met Maria Anna Steineman, gedoopt te Damme op 14 december 1748, overleden aldaar op 9 november 1800, oud 51 jaar, dochter van Johan Herman Steineman en Anna Maria Wieners.
  Uit dit huwelijk twee kinderen die zich beiden permanent in Hoogezand vestigden.

  DOOPREGISTER, Damme, R.K. St. Viktor Kirche, 20 junij 1740 (blz. 489-2):
  Joes Georgius, parentes Johan Henrici Börger, Cath. Marg. Mähler.
  Testes Jurgen Börger, Anna Mary Meyer.

  DOOPREGISTER, Damme, R.K. St. Viktor Kirche, 14 December 1748 (blz. 645-6):
  Maria Adelheidis. parentes Johan Herm Steineman, Anna Maria Wieners,
  Testes Anna Maria Schmising, Joanna Margaretha Wieners, Gerdt [?] Herm Steineman.

  TROUWREGISTER, Damme, R.K. St. Viktor Kirche, 16 Majus 1773 (blz. 221):
  Copulati Joan Georg Börger et Maria Anna Steineman.
  Testes Frans Nouelheze [?] et Caspar Börger.

  TROUWGETUIGE:
  Op 4 juli 1773 in de R.K. St. Viktorkerk te Damme van Johan Caspar Börger met Anna Maria Garre.

  KIND:
  1. Norbertus Johannes Antonius Börger,
   Gedoopt te Damme op 5 juni 1795, overleden te Onstwedde (Stadskanaal) op 30 oktober 1894, oud 99 jaar.
   Gehuwd te Hoogezand op 13 januari 1820 met Jantje Jacobs Kajans, geboren te Hoogezand op 15 juli 1804, overleden te Onstwedde (Stadskanaal) op 2 november 1875, oud 71 jaar.
   [bron: website www.fischer-sandker.nl.]
 5. Johan Caspar Börger,
  Geboren ca. 1742.
  Gehuwd te Damme in de R.K. St. Viktor Kirche op 4 juli 1773 met Anna Maria Garre.

  TROUWREGISTER, Damme, R.K. St. Viktor Kirche, 4 Julius 1773 (blz. 221):
  Copulati Joan Caspar Börger et Anna Maria Garre.
  Testes Joan Henrik Garre et Joan Georg Börger.

  TROUWGETUIGE:
  Op 16 mei 1773 in de R.K. St. Viktorkerk te Damme van Joan Georg Börger met Maria Anna Steineman.

 6. Joannes Antonius Börger, ook genaamd Burger,  zie nr. 304.
  Geboren te Damme in het Osnabrugse (Dld), gedoopt in de R.K. St. Viktor Kirche aldaar op 5 maart 1743, Rooms Katholiek, aanvankelijk knecht van de "medicine docter" Jan van Rossen, naderhand groente- en fruitkweker, overleden te Beverwijk op 12 januari 1810, begraven aldaar op 15 januari, oud 66 jaar.
  Gehuwd (1) te Beverwijk in de Rooms-Kath. kerk op 5 februari 1769 met Marijtje Bogaers, geboren te Beverwijk of Heemskerk ca. 1745, Rooms Katholiek, overleden te Beverwijk op 23 februari 1774, oud ca. 28 jaar.
  Gehuwd (2) te Beverwijk in de Rooms-Kath. kerk op 13 november 1774 met Catharina Vaegts, ook genaamd Faets.
 7. Frans Jacob Philip Börger,
  Gedoopt te Damme in de R.K. St. Viktor Kirche op 7 september 1745.

  DOOPREGISTER, Damme, R.K. St. Viktor Kirche, 7 September 1745 (blz. 569-7):
  Frans Jacob Philip, parentes Johan Henrici Börger, Margaretha Mahler.
  Testes Frans Jacob Mahler, Anna Margaretha Eilcking, Philip Niemeijer.

606. Theodor VOGHS,
Geboren ca. 1732, mogelijk in Goch (Dld).
Gehuwd (1) te Goch in de R.K. Kirche op 23 april 1752 met Maria KERSJENS.
Gehuwd (2) te Goch in de R.K. Kirche op 28 mei 1780 met Sibilla WOLTERS.

TROUWREGISTER, Goch (Dld), Rooms-Kath. kerk, 23 april 1752 (blz.128):
Theodor Voghs et Maria Kersjens.

TROUWREGISTER, Goch (Dld), Rooms-Kath. kerk, 28 mei 1780:
Theodorus Voghs, oud 48 jaar, met Sibilla Wolters.
[bron: Familysearch]

607. Maria KERSJENS,
Geboren te Goch (Dld) in 1726/27, overleden te Goch op 10 november 1779 aan dysenterie, oud 52 jaar.

OVERLIJDENSAKTE, Goch, Rooms-Kath. kerk, 10 oktober 1779:
Maria Kersjes uxor Theodori Vaags. Dijsenteria; 52 jaar.

KIND:
 1. Catharina Vaegts, ook genaamd Faets,  zie nr. 304. [FILIATIE NIET BEWEZEN]
  Geboren te Goch in ’t Cleefsland 1752-1755, Rooms Katholiek, overleden te Beverwijk op 18 februari 1802, begraven aldaar op 21 februari, oud ca. 48 jaar.
  Gehuwd te Beverwijk in de Rooms-Kath. kerk op 13 november 1774 met Joannes Antonius Börger, ook genaamd Burger, geboren te Damme in het Osnabrugse, gedoopt in de R.K. St. Viktor Kirche aldaar op 5 maart 1743, Rooms Katholiek, aanvankelijk knecht van de "medicine docter" Jan van Rossen, naderhand groente- en fruitkweker, overleden te Beverwijk op 12 januari 1810, begraven aldaar op 15 januari, oud 66 jaar, zoon van Joannes Henricus Borger en Anna Maria Masler.
  Joannes Antonius Börger was eerder gehuwd te Beverwijk in de Rooms-Kath. kerk op 5 februari 1769 met Marijtje Bogaers, geboren te Beverwijk of Heemskerk ca. 1745, Rooms Katholiek, overleden te Beverwijk op 23 februari 1774, oud ca. 28 jaar.
608. Joannes HOOGHFELT,
Zoon van Teunis Hooghfelt [nr. 1216] en Lisbeth Janse [nr. 1217], gedoopt te Groessen in de Rooms-Kath. kerk op 4 juni 1690, overleden na 1743, mogelijk te Elst.
Gehuwd te Elst in de Rooms-Kath. kerk op 20 mei 1717 met Aaltje Beernds VAN BRUMMEN.

DOOPREGISTER, Groessen, Rooms-Kath. kerk, 4 junij 1690:
Baptizatus Joes, parentes Thönis Hooghfelt & Lisbeth Janse.
[get:] Klaes Hooghfelt, Jan Huigen, Hendrin Wichmans.

DOOPGETUIGE:
Op 17 februari 1716 in de Rooms-Kath. kerk te Elst van Maria, dochter van Joris en Lijsebeth Peters (P: Jan Hoogveld filius Jois Hoogveld).
Op 21 juli 1717 in de Rooms-Kath. kerk te Elst van Joes Wilhelmus, zoon van Jan Janse en Lijsbeth Peters (P: Jan Hoogveld Junior en Joanna Hoogveld).
Op 12 januari 1734 in de Rooms-Kath. kerk te Elst van Anna Klaasse Hoogveld.
Op 30 november 1743 in de Rooms-Kath. kerk te Elst van Maria Elisabeth Barten Bathisen.

TROUWREGISTER, Elst, Rooms-Kath. kerk, 20 maij 1717:
Jan Hoogveld met Aaltje Beernds.

609. Aaltje Beernds VAN BRUMMEN,
Geboren ca. 1691, overleden na 1727.

KINDEREN:
 1. Claas Jansz Hoogveld,
  Gedoopt te Elst in de Rooms-Kath. kerk op 6 juni 1717.

  DOOPREGISTER, Elst, Rooms-Kath. kerk, 6 junij 1717:
  Claas van Jan Hoogveld en Aaltje van Breume.
  Theunis Hoogveld en Gertruij Thomas P: 6 junij.
 2. Gertrude Jans Hoogvelt,
  Geboren te Rijkerswoert, gedoopt op 21 augustus 1719 in de Rooms-Kath. kerk van Elst.
  Buitenechtelijke relatie (1) met Jan Hendrix, geboren ca. 1715.
  Gehuwd (2) te Elst in de Rooms-Kath. kerk op 26 juli 1754 met Arent (Arnoldus) van Berkel, geboren ca. 1715.

  DOOPREGISTER, Elst, Rooms-Kath. kerk, 21 augustus 1719:
  Gertrudem filiam Jois Hoogvelt et Aeletie van Brumen conjugum.
  Suscept: Everardo Joris van Duijven et Joa Hoogvelt; te Rijkeswoert.

  TROUWREGISTER, Elst, Rooms-Kath. kerk, 26 juli 1754:
  Arent van Berkel et Gertrudis Hooghvelt. Contraxerunt coram testibus, 26 julij 1754.

  DOOPGETUIGE:
  In Elst Rooms-Kath. kerk op 16 september 1773 van Joannes, buitenechtelijke zoon van Antonius Gosens Sanders en Joanna van Borkel.
 3. Antonius (Toon) Jansz Hooghveld,  zie nr. 304.
  Geboren te Elst, gedoopt te Eimeren in de Rooms-Kath. kerk op 22 november 1722, overleden te Elst op 15 oktober 1788, begraven aldaar op 21 oktober, oud 65 jaar.
  Gehuwd (1) te Elst op 21 januari 1752 met Getrudis IJsvelt, geboren te Gendt ca. 1725, overleden tussen 1763 en 1767.
  Gehuwd (2) te Eimeren in de Rooms-Kath. kerk op 18 mei 1767 met Elisabeth Janssen van de Velde. .
 4. Joannes Jansz Hooghveld,
  Gedoopt te Elst in de Rooms-Kath. kerk op 24 november 1725.

  DOOPREGISTER, Elst, Rooms-Kath. kerk, 24 november 1725:
  Joannem filium Jois Hooghveld et Aeletie Bernse.
  Suscept: Arnoldus Hooghveld et Aeletien Hooghveld.
 5. Bernardina Jans Hooghveld,
  Gedoopt te Elst in de Rooms-Kath. kerk op 31 januari 1727.
  DOOPREGISTER, Elst, Rooms-Kath. kerk, 31 januari 1727:
  Bernardinam filiam Jois Hooghveld et Aeletie Bernse conj.
  Suscept: Arnoldus Hooghveld et Aeletie Hooghveld.

610. Joannes (Jan) Janssen [VAN DE VELDE],
Geboren ca. 1700.
Gehuwd voor 1731, mogelijk te Ewijk met Hendrina PETERS.

DOOPREGISTER:
NIET gedoopt in de Rooms-Kath. kerk van Duiven.

611. Hendrina PETERS,
Geboren ca. 1700.

KIND:
 1. Elisabeth (Aleida) Janssen [van de Velde],  zie nr. 305.
  Geboren te Winssen (Beuningen) in januari 1731, gedoopt te Ewijk [?], overleden te Valburg op 11 maart 1829, oud 98 jaar en 2 maanden.
  Gehuwd (1) te Eimeren in de Rooms-Kath. kerk op 18 mei 1767 met Antonius (Toon) Jansz Hooghveld.
  Gehuwd (2) te Elden in de Rooms-Kath. kerk op 10 mei 1789 met Hendrik van Putten, geboren in 1753, van beroep arbeider, overleden te Hollanderbroek (gem. Elst) op 18 januari 1816, oud 62 jaar, zoon van Jan van Putten, van beroep tabaksplanter en van Hanna Doeleman, van beroep tabaksplantster.
612. Theodorus SCHRIJVER, ook Derck SCHRIJVER,
Zoon van Geurt Schrijvers [nr. 1224] en Geertruijd Kloppenburgh [nr. 1225], geboren in 1701, mogelijk te Lent, overleden te Huissen op 29 november 1788, oud 87 jaar.
Gehuwd te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 25 mei 1736 met Helena BEERNS.

GEBOORTEPLAATS:
Mogelijk te Keeken (Dld).
Daar werd op 3 mei 1700 in de Rooms-Kath. kerk Theodorus Schrijver gedoopt, zoon van Georgius Schrijver en Gertrudis Fierckens.

TROUWREGISTER, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 25 Maji 1736:
Spon: Derck Schrijver, Helena Beerns.
Test: Anna Maria Leysjes, Roeloff Evers.

DOOPGETUIGE:
Te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 7 september 1747 van Theodorus, zoon van Bernardus Berns en Maria Rutjens (mede getuige Cornelia Rutjens).

DODENBOEK, Huissen, 1788:
Den 29 nov. is overleden Derk Schrijver, oud 87 jr.

613. Helena BEERNS,
Dochter van Jacob Beerns [nr. 1226] en Anna van Munster [nr. 1227], gedoopt te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 1 februari 1713.

DOOPREGISTER, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 1 februarii 1713:
Puella Helena.
Parent Jacob Beerns et Anna van Munster.
Patrin Hend.van Munster et Catarina Kosters.

KINDEREN:
 1. Gertrudis Schrijver,
  Gedoopt te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 4 december 1737, overleden aldaar op 25 februari 1769, oud 31 jaar.
  Gehuwd te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 5 mei 1768 met Hendrik Vermeulen.

  DOOPREGISTER, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 4 Decembris 1737:
  Puella Gertrudis.
  Paren: Derk Schrijver, Helena Beerns.
  Patr: Willem Schrijver, Johanna Beerns.

  TROUWREGISTER, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 5 mei 1768:
  Hendrik Vermeulen, J:M: van Angeren en Gertruij Schrijver, J:D: in het Ambt.

  DODENBOEK, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 1769:
  Den 25 february is overleden Gertruij Schrijver, vrouw van Hend: Vermeulen, oud 32 jaar.
 2. Maria Schrijver,
  Gedoopt te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 2 maart 1740, overleden aldaar op 2 maart 1801, oud 61 jaar.
  Gehuwd te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 19 januari 1785 met Peter van Steen, overleden voor 1801.

  DOOPREGISTER, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 2 Martij 1740:
  Puella Maria.
  Paren: Derk Schrijver, Helena Beerns.
  Patr: Aarnt Schrijver, Theodora Beerns.

  TROUWREGISTER, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 19 januari 1785:
  Peter van Steen, wed. en Maria Schrijver, J:D.

  DODENBOEK, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 2 maart 1801:
  Maria Schriver, weduwe van Peter van Steen, 60 jaar.
 3. Helena Schrijver,
  Gedoopt te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 6 maart 1742:

  DOOPREGISTER, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 6 martii 1742, blz. 168:
  Baptizata est Helena.
  Parent Derk Schrijver et Helena Beerns.
  Patrin Beernt Beernts et Anna Catharina Evers.
 4. Judith Schrievers,
  Gedoopt te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 11 oktober 1743, overleden voor 28 december 1744.

  DOOPREGISTER, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 11 octobris 1743, blz. 177:
  Puella Judith.
  Parent Derk Schrievers et Helena Berns.
  Patrin Derk Kloppenborgh et Aaltjen Huibers.
 5. Judith Schriever,
  Gedoopt te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 28 decembris 1744.

  DOOPREGISTER, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 28 december 1744, blz. 182:
  Puella Judith.
  Parent Derck Schriever et Helena Berns.
  Patrin Joan Schriever et Maria Gerritsen.
 6. Geurt Schrijver,
  Gedoopt te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 10 januari 1747, overleden voor 23 november 1752.

  DOOPREGISTER, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 10 januari 1747, blz. 192:
  Puer Geurt.
  Parent Derck Schrijver et Helena Berns.
  Patrin Derck Rutjes et Maria Rutjes.
 7. Anna Schrijver,
  Gedoopt te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 21 januari 1749.

  DOOPREGISTER, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 21 januari 1749, blz. 201:
  Puella Anna.
  Parent Theodorus Schrijvers et Helena Berns.
  Patrin Theodorus Rutgers et Maria Rutgers.
 8. Elisabeth Schrijver,
  Gedoopt te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 25 november 1750, overleden aldaar op 4 januari 1805, begraven op het Rooms-Kath. kerkhof op 8 januari 1805, oud 54 jaar.
  Gehuwd te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 5 mei 1785 met Hendrik Jansen, overleden na 1805.

  DOOPREGISTER, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 25 novembris 1750, blz. 211:
  Puella Elisabeth.
  Parent Theodorus Schrijver et Helena Berns.
  Patrin Henricus Jorissen et Anna Catharina Evers.

  TROUWREGISTER, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 5 majii 1785:
  Hendrik Jansen, JM, en Elisabeth Schrijver, JD.

  DODENREGISTER, Huissen Rooms-Kath. kerk, 4 januari 1805:
  Elisabeth Schrijver, vrouw van Hendrik Jansen, nalatende 4 onmondige kinderen en is op ons kerkhof door mijzelfs begraave op 8 jan.

  DODENBOEK, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 4 januari 1805:
  Elisabeth Schrijver, vrouw van Hend: Jansen, oud 50 jaar.
 9. Geurt Schrijver,  zie nr. 306.
  Geboren en gedoopt te Huissen op 23 november 1752, Rooms-Katholiek, overleden te Huissen op 7 september 1831, begraven op het Rooms-Kath. kerkhof aldaar op 10 september, oud 78 jaar.
  Gehuwd te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 15 mei 1782 met Philiberta Berens.
614. Henrick BERENS, ook Hendrick BERNDS.
Geboren 1716/17, overleden te Huissen op 2 juni 1777, oud 60 jaar.
Gehuwd te Huissen in de R. K. kerk ca. 1744 met Josina STEENDERS.

DODENBOEK, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 2 junij 1777:
Hendrik Berends, getrouwd, 60 jr.

TROUWREGISTER, Huissen, R. K. kerk, 1736-17:
Ontbreekt.

615. Josina STEENDERS, ook genaamd Josina VAN STEEN,
Dochter van Gerrit Steenders [nr. 1230] en Philiberta (Bartjen) Arents [nr. 1231], gedoopt te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 26 april 1721, overleden aldaar op 16 april 1795, oud 73 jaar.

DOOPREGISTER, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 26 april 1721:
Puella Josina,
Par: Gerrit Steenders, Philiberta Arens.
Patr: Jacob Wilmsen, Catrijn Wilmsen.

DOOPGETUIGE:
Te Huissen in de R. K. kerk op 26 december 1738 van Johanna, dochter van Christoffel Mans en Johanna Ovincks (getuigen Bernt Berns en Josin van Steen).
Te Huissen in de R. K. kerk op 9 december 1739 van Johanna, dochter van Willem Gertgen en Johanna Dercksen (getuigen Beernt Benssen en Josijn van Steen).
Te Huissen in de R. K. kerk op 7 augustus 1746 van Petrus Peters, zoon van Willem Peters en Jenneken Henderickx (getuigen Guert Gertzen en Josin van Steen).
Te Huissen in de R. K. kerk op 19 mei 1749 van Cornelius, zoon van Evert van Steen en Elisabeth Scheerders (getuigen Cornelis Aarns en Josina van Steen).
Te Huissen in de R. K. kerk op 16 juli 1756 van Bart van Steen, zoon van Peter van Steen en Joanna van der Burgh (getuigen Jorje Berns en Josina van Steen).

DODENBOEK, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 1795:
Den 16 April, Josina van Steen, wed: van Hend: Bernds, 70 jr.

KINDEREN:
 1. Petrus Berns,
  Gedoopt te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 1 september 1745.

  DOOPREGISTER, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 1 september 1745, blz. 185:
  Puer Petrus.
  Parent Henrick Berns et Josin van Steen.
  Patrin: Peter van Steen et Agnes Henricks.
 2. Elisabeth Berns,
  Gedoopt te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 8 maart 1747.

  DOOPREGISTER, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 8 martii 1747, blz. 193:
  Puella Elisabeth.
  Parent Henrick Berns et Josina van Steen.
  Patrin Joan van Steen et Philiberta Arens.
 3. Joanna Berns,
  Gedoopt te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 7 september 1752, overleden aldaar in 1812, oud 60 jaar.
  Gehuwd voor 1778 met Steven Gertsen.

  DOOPREGISTER, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 7 septembris 1752, blz. 219:
  Puella Joanna.
  Parent Henricus Berns et Josina van Steen.
  Patrin Everardus van Steen et Wilhelm Peters.
 4. Philiberta Berens,  zie nr. 307.
  Gedoopt te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 26 augustus 1761, van beroep tabaksplantster, overleden te Huissen op 31 december 1847, oud 86 jaar.
  Gehuwd te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 15 mei 1782 met Geurt Schrijver, geboren en gedoopt te Huissen op 23 november 1752, Rooms-Katholiek, overleden te Huissen op 7 september 1831, begraven op het Rooms-Kath. kerkhof aldaar op 10 september, oud 78 jaar.
616. Hermen BASTIAEN, (filiatie niet bewezen),
Geboren ca. 1705, begraven te Wehl op het Rooms-Kath. kerkhof op 10 maart 1757.
Gehuwd te Doesburg in de Rooms-Kath. kerk op 21 februari 1735 met Jenneken VAN DEN BOOM.

FAMILIENAAM BASTIAENS:
Gecheckt in Angerlo (Lathum), Baak (Steenderen), Didam, Doesburg, Hengelo, Hummelo en Keppel, Olburgen/Drempt, Wehl.

DOOPGETUIGE (Hermen):
Te Doesburg in de Rooms-Kath. kerk op 30 augustus 1731 van Margareta, dochter van Jan Wander en van Hendrica Bastiaens (mede getuige Tontje Dackenhorst).

TROUWREGISTER, Doesburg, Rooms-Kath. kerk, 21 februarij 1735:
contraxerunt matrium Hermen Bastiaen sponsus et Johanna van d. Boom sponsa.
testes Fenna Holstein et Maria Haeks.

BEGRAAFREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 10 Martii 1757:
Sepultus est Hermanus Bastiaans.

617. Jenneken VAN DEN BOOM, ook Joanna VAN DEN BOOM, (filiatie niet bewezen)
Geboren ca. 1705, begraven te Wehl op het Rooms-Kath. kerkhof op 12 december 1765, oud ca. 60 jaar.

BEGRAAFREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 12 Decembris 1765:
Sepulta Vidua Bastiaens - 60.

KINDEREN:
 1. Joanna,
  Gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 28 april 1735.

  DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 28 april 1735:
  Bapt: e Joanna Conj: Hermani Bastians et Joanna van den Boom pasturiens vis hic casu de ...ero habitantis in angelder.
  Suscep: Petri van den Boom et Joanna Bastians.
 2. Hendricus,
  Gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 6 april 1737, overleden voor november 1781.
  Gehuwd (1) te Doesburg in de Rooms-Kath. kerk op 10 augustus 1776, ondertrouw te Angerlo in de Geref. kerk op 4 augustus 1776 met Anna Wendelina Garretsen, ook Jansen, dochter van Jan Garretsen en Anna Mechteld ter Steeg.
  Gehuwd (2) te Doesburg in de Rooms-Kath. kerk op 5 juli 1777, ondertrouw te Angerlo in de Geref. kerk op 29 juni 1777 met Geertrui Frederiks, geboren te Didam.
  Geertrui Frederiks huwde (2) te Didam in november 1781 met Hendrik Beudel.

  DOOPREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 6 april 1737:
  Hendricus, zoon van Hermen Bastiaens en Jenneken van den Boom.
  Getuigen Gerrit Gosling en Maria Knisten.

  DOOPGETUIGE:
  Te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 24 november 1770 van Hermanus en Anna, tweelingen van Jan Hermsen en Anna Bos.
  Te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 4 mei 1774 van Frerick, zoon van Jois Hermsen en Juditha Holtes.
  Te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 11 mei 1775 van Mechtildis, dochter van Ott Hermsen en Bendrin Liftings.

  TROUWREGISTER, Doesburg, Rooms-Kath. kerk, 10 augustus 1776:
  Henricus Bastiaens cum Anna Wendelina Garretsen.
  Testes Maria Metman et R.Dnus de Koker.

  TROUWREGISTER, Doesburg, Rooms-Kath. kerk, 5 julii 1777:
  Henricus Bastiaens cum Gertrude Frerikse.
  Testes Domitella C. Gerritsen et Maria Metman.

 3. Bartruidis,
  Gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 27 december 1739.

  DOOPREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 27 december 1739:
  Bartruidis, dochter van Hermannus Bastiaens en Jenneken van den Boom.
  Getuigen Jan van den Boom en Elsken Bastiaens.
 4. Catharina,
  Gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 24 juni 1742.

  DOOPREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 24 juni 1742:
  Catharina. dochter van Hermen Bastiaen en Jenneken van den Boom.
  Getuigen Peter van den Boom en Maria Bastiaen.

  DOOPGETUIGE:
  Te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 24 november 1770 van Hermanus en Anna, tweelingen van Joannes Hermsen en Anna Bos.
  Te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 12 februari 1772 van Hendricus, zoon van Joannes Hermsen en Judith Holtes.
 5. Joannes,  zie nr. 308.
  Gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 16 januari 1747, van beroep dagloner, akkerman, overleden te Wehl op 29 april 1826, oud 82 jaar.
  Gehuwd (1) te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 16 november 1769 met Anna Bos, geboren in 1743, overleden te Wehl en begraven aldaar op 10 december 1770, oud 27 jaar.
  Gehuwd (2) te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 18 februari 1771 met Judith Holtus.
 6. Gerarda,
  Gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 4 januari 1751.

  DOOPREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 4 januari 1751:
  Gerarda, dochter van Hermen Bastiaen en Joanna van den Boom.
  Getuigen Hendrick Lendering en Maria Gosling.
 7. Theodora,
  Gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 25 mei 1755.

  DOOPREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 25 mei 1755:
  Theodora, dochter van Hermannus Bastiaen en Joa van den Boom.
  Getuigen Jan Arntsen en Gertruid Gosseling.
 8. Dochter,
  Begraven te Wehl op Rooms-Kath. kerkhof op 7 juni 1755.
 9. Dochter,
  Begraven te Wehl op Rooms-Kath. kerkhof op 6 juni 1763.
KINDEREN, MOGELIJK ELDERS GEDOOPT:
 1. Margarita Hermsen,
  Geboren in 1743, overleden aan de tering (tuberculose), begraven te Wehl op 10 december 1786, oud 43 jaar.
  Gehuwd (1) te Wehl in de Rooms-Kath. kerk in november/december 1776 met Wilhelmus Daamen, geboren in 1720, mogelijk te Didam, begraven te Wehl op 10 juni 1781, oud 62 jaar.
  Gehuwd (2) te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 1 mei 1782 met Henricus Hageman, gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 7 mei 1753, zoon van Joannes Hageman en Anna Catharina Antink.
  Wilhelmus Daamen was mogelijk eerder gehuwd te Didam op 10 november 1743 met Elisabeth Wolters, begraven te Wehl op 25 oktober 1760, eerder weduwe van Evert Daemen.
  Wilhelmus Daamen was daarna gehuwd te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 28 december 1760 met Joanna Lukassen, gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 24 april 1739, overleden voor 11 december 1776, dochter van Joannes Lukassen en Maria Kösters.

  DOOPREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 7 mei 1753:
  Baptizatus Joannes Henricus filius Joannis Hageman et Catharina Antinck.
  Patrini Jacob Hageman, Peternella Michiels uxor Henrici van Klein.

  TROUWREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 28 december 1760:
  Matrimonio juncti sunt Wilhelmus Daemen et Joanna Lukassen,
  testibus Joanne Janssen Cuglode ejuges filio Joanne Janssen.

  TROUWREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, november/december 1776:
  In praesentia Jois Jansen et Annie Tak [?],
  contraxerunt Wilhelmus Daamen, viduus, 56 et Margarita Hermsen, 33.

  BEGRAAFREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 10 juni 1781:
  Willem Daamen.
  sexus: m.
  morbus (ziekte): incognito morbo.
  aetas (leeftijd): 62.

  TROUWREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 1 mei 1782:
  In facie ecclesia contraxerunt Hendricus Hageman, 28 et vidua Wilhelmi Daamen, 35.

  DOOPGETUIGE (Margarita):
  Te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 9 juli 1772 van Elisabeta, dochter van Hendricus Lap en Bendinsa Hendriksen (getuigen Jan Lap en Margarita Hermsen).
  Te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 6 juni 1778 van Hendrina, dochter van Joannis Hermsen et Judithæ Holters (getuigen Willem Daamen en Margarita Hermsen).
  Te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 9 november 1782 van Wilhelmina, dochter van Peter Lucassen en Joanna Lourissen [?] (getuigen Jan Lourissen [?] en Margarita Hermsen).
  Te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 2 januari 1786 van Albertus, zoon van Everhardus Jois Tonis et Wilhelmina Harmsen (getuigen Jan Tonis en Margarita Hermsen).
  Te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 11 mei 1790 van Joannes, zoon van Joannis Spall en Juditha Straatman (getuigen Willem Westhof en Margarita Hermsen).

  BEGRAAFREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 10 december 1786:
  Margariet Hermsen,
  sexus: v.,
  morbus (ziekte): thijsis (tering),
  aetas (leeftijd): 50.

  KINDEREN VAN WILHELMUS DAEMEN EN JOANNA LUKASSEN:
  1. Wilhelmus Christianus Daemen,
   Gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 25 december 1761.
  2. Bernardus Daemen,
   Gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 3 december 1763.
  3. Joannes Daemen,
   Gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 20 maart 1766.
  4. Maria Daemen,
   Gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 11 januari 1769.
  KIND VAN WILHELMUS DAAMEN EN MARGARITA HERMSEN:
  1. Joanna Daamen,
   Gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 18 februari 1778.

   DOOPREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 18 februari 1778:
   Doop op 18 februari 1778 van Joanna, dochter van Wilhelmus Daamen en Margarita Hermsen (getuigen Rudt Hermsen en Joanna Daamen).
 2. Rudt Hermsen, ook Rut Harmsen,
  Vermeld als doopgetuige in 1778.
  Mogelijk gehuwd met Alijda Bolders, Rooms-Kath., begraven te Doetinchem en Wijnbergen op 28 juni 1795.
  Gehuwd voor 20 juni 1796 met Elisabet Bolders.
  Gehuwd voor 29 maart 1806 met Johanna Hendrixsen.

  DOOPGETUIGE:
  Te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 18 februari 1778 van Joanna, dochter van Wilhelmus Daamen en Margarita Hermsen (getuigen Rudt Hermsen en Joanna Daamen).

  OVERLIJDEN:
  Op 27 januari 1815 overleed te Arnhem Rut Hermsen, oud 3 dagen, zoon van Maria Hermsen.

  KIND UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
  1. Johanna Harmsen,
   Gedoopt te Doetinchem/Wijnbergen in de Rooms-Kath. kerk op 20 juni 1796.
   Getuigen: Gerardus Egging en Wilhelmina Hermsen.
  KIND UIT HET DERDE HUWELIJK:
  1. Theodora Hermsen,
   Gedoopt te Doetinchem/Wijnbergen in de Rooms-Kath. kerk op 29 maart 1806.
   Getuigen: Catharina Remmen en Jan Hendrixsen.
618. Floris HOLTUS,
Zoon van Hendricus Holtus [nr. 1236] en Aeltien (Eultien, Aldegondis) Buckers [nr. 1237], geboren ca. 1700, mogelijk te Didam, overleden te Didam op 30 december 1757, begraven aldaar op 4 januari 1758, oud ca. 57 jaar.
Gehuwd (1) te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 13 februari 1735 met Hendrin (Henrina/Henrica) STEINTJES.
Gehuwd (2) te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 26 mei 1749 met Alida VAN HAAREN, gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 10 september 1716, overleden te Didam op 9 oktober 1756, begraven aldaar op 14 oktober 1756, oud 40 jaar.

DOOPREGISTER:
Doop niet gevonden in Wehl RKK 1697-1703, Didam RKK 1703-1715.

OUDERSCHAP:
Tot nu toe geen direct bewijs gevonden dat Hendricus Holtus en Aeltien Buckers de ouders zijn van Floris.
Wel is zeker dat Aleidis een dochter is van bovengenoemd ouderpaar. Deze Aleidis trad in 1734 op als getuige bij het huwelijk van Floris met Hendrin Steintjes.

OPMERKING:
Het is heel goed mogelijk dat er twee Florissen waren; dit wordt bevestigd door het voorkomen van de 2 dopen in 1746 met twee maanden tussentijd.
Zie ook Herman Holtus.

TROUWREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 13 februari 1735:
Coram me contraxerunt Florus Holtus et Henrina Steinties, test: Gerrit Derxen et Aleidis Holtus.

RECHTERLIJK ARCHIEF, PROTOCOL VAN BEZWAAR, Didam, 6 mei 1749:
Compareerde Florus Holtes, weduwenaar van Hendrina Steijntjes, Bruijdegom en Aleijda van Haeren Bruid, voorts Geurt Steijntjes en Gerrit Berentsen, bloedmomboirs van de minderjarige kinderen van Florus Holtes en Hendrina Steijntjes, gewesene Eheluiden ende bekenden bij forme van mogelijkheid ge...onditeneerd te hebben ende overeen gecomen te zijn ......................... den boedel van den eersten comparanten zijne overledene Ehevrouw met veelen schulden beswaart is, sodanig dat sijne minderjarige kinderen seer weijnig weegens moeders versterf souden competeren en kinderen soo Florus Holtes bij sijnen overleedene Ehevrouw voornoemt geprocreeert heeft ende die kinderen soo hij bij sijne toekomstige Ehevrouw Aleijda van Haaren procreeeren sal in allen ...elen egalen kinderen zijn sullen, en egalijk soo van den tegenwoordige als van den toekomstigen boedel profiteren:
Renuntierende den Compten: van alle exceptien, privilegien en beneficieen regtens actens inhoud eenigsints obsterende waarop de compten: sij vrouwspersoon met Florus geadsisteert hebben, gestipuleert en versogt protocollatien en registraties deses alles pro ut juris ac stylis.

TROUWREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 26 mei 1749:
Contr: Florimund Holthis et Aleidis van Haren. Test: Herm Meulder et Peternella Gudden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocol van bezwaar, Didam, 17 maart 1750:
Flores Holtus en desselfs huisvrou Aleida van Haaren, en anderen, verklaren "volkoomen betaalt en voldaan te zijn van den geheelen cooppenning van een stuk bouland, den kruisakkers genaamt, mitsgaders een weijde het bosslag" etc.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocol van bezwaar, Didam, 7 januari 1751:
Compareerde Florus Holtes als bloedmomboir over 't onmondige kind Maria Lucassen, genoemt door Lucas Lucassen bij Gosjen [?] van Haaren ehelijk verwekt ter eenre ende Lucas Lucassen en sijn bruid Dora Berentsen ter anderen zijde, etc.

OVERLIJDENSREGISTER, Didam, Geref. kerk, 9 oktober 1756:
Overleeden de huijsvrouw van Florus Holthuis; begraven den 14. dito.

OVERLIJDENSREGISTER, Didam, Geref. kerk, 30 december 1757:
Overlede Floris Holthus, begr: 4 Jan: 1758.

HUW. GETUIGE:
Te Didam in de R.K.in de Rooms-Kath. kerk op 13 februari 1735 [zelfde dag als zijn eigen huwelijk] van Joes Nieuwenhuis en Anna Bernsen.

DOOPGETUIGE:
Te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 1 januari 1726 van Everarda, dochter van Martinus Rodenborgh en Margaretha Beuderman (getuigen Joes Flores Holtus en Gerarda Beuderman).
Te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 22 april 1742 van Theodora, dochter van Gerardus Bernsen en Wilhelmina Steinties (getuigen Florentius Holtus en Henr: Bernsen).

619. Hendrin (Henrina/Henrica) STEINTJES,
Dochter van Guert Steinties [nr. 1238] en Arnolda (Neuleken) Dijkerts [nr. 1239], gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 1 december 1707, overleden aldaar op 2 januari 1749, oud 41 jaar.
Gehuwd te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 13 februari 1734 met Floris HOLTUS.

DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 1 december 1707:
Hendrin Steinties, parent: Geurt Steinties et Neuleken Dijkers.
Patrin Jan Steinties et Maria Bourboom.

OVERLIJDENSREGISTER, Didam, Geref. kerk, 2 januari 1749:
Den 2. Januarij overleeden de vrou van Floris Holthuis en begraven den 7. dito.

HUW. GETUIGE:
Te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 14 april 1727 van Henricus Berensen en Maria van Sabel.

DOOPGETUIGE:
Te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 22 maart 1729 van Theodora, dochter van Gerardus Berensen en Wilhelmina Steijnties.
Te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 29 augustus 1734 van Lambert, illeg. zoon van Wilhelmus Lauman en Gertrudis Steinties.
Te Lathum in de Rooms-Kath. kerk op 31 januari 1747 van ......dris, kind van Jan Beerens en Lutje Stijntjes.

KINDEREN VAN FLORIS HOLTUS EN HENDRIK STEINTJES:
 1. Aleijdis Holtus,
  Gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 19 februari 1736.
  Gehuwd voor 1765 met Everhardus Hegman.

  DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 19 februari 1736:
  Bapt. é Aleijdis, Conj: Florentii Holtus et Henrinæ Steinties.
  Suscep: Stephan de Montet et Bartrudis Steinties.

  DOOPGETUIGE:
  Te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 24 februari 1774 van Theodorus Hendricus, zoon van Gerardus Hendriksen en Juditha Jolings (mede getuige Theodorus Joling).
  Te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 29 oktober 1775 van Joannes, zoon van Petrus Holthus en Anna van Hal (mede getuige Theodorus van Hal).

  KINDEREN:
  1. Theodora Helena Hegman,
   Gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 30 mei 1759.

   DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 30 Maij 1759, blz. 109b:
   Baptizata Theodora Helena filia legit Everhardi Hegman et Aleida Holtes Conjugum.
   Susceptores Petrus Holtes et Gerrarda Hegmans.

  2. Elisabeth Heegman, tweeling,
   Gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 8 oktober 1769.

   DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 8 octobris 1769, blz. 122:
   Elisabetha + Aleijda filia Everhardi Heegman et Aleijda Holthus conj.
   Sus: Alijda Holthus.

  3. Aleijda Heegman, tweeling,
   Gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 8 oktober 1769.

   DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 8 octobris 1769, blz. 122:
   Elisabetha + Aleijda filia Everhardi Heegman et Aleijda Holthus conj.
   Sus: Alijda Holthus.
 2. Henrina Holtus,
  Gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 6 juli 1738.
  Gehuwd te Wehl op 24 april 1765 met Bernardus Berntsen.

  DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 6 juli 1738:
  Bapt. é Henrina, conj: Florenti Holtis et Henrinæ Steinties.
  Suscep: Theod: Wereltman et Henr: Steinties.

  DOOPGETUIGE:
  Te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 4 mei 1774 van Frerick, zoon van Jan Hermsen en Judith Holtus.

  KINDEREN:
  1. Henricus Evers,
   Gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 16 januari 1766.
  2. Henderina Berends,
   Geboren te Wehl in 1776.
   Gehuwd te Dieren op 20 januari 1812 met Arend Elisen, geboren te Olburgen in 1764, van beroep daghuurder, weduwnaar van Willemina van den Berg, zoon van Harmen Elizen en Maria Witjens.

   HUWELIJKSAKTE, Dieren, 20 januari 1812, nr. 2 [Genlias]:
   Arend Elisen, geboren te Olburgen, oud 47 jaar, van beroep daghuurder, weduwnaar van Willemina van den Berg, zoon van Harmen Elizen en Maria Witjens, met Henderina Berends, geboren te Wehl, oud 35 jaar, dochter van Berend Berends en Hendrina Holtes.

 3. Petrus (Peter) Holtus,
  Gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 3 december 1740, overleden na 1792.
  Gehuwd te Didam op 8 mei 1774 met Anna van Hal.

  DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 3 december 1740:
  Petri, conj.: Florentii Holtus et Henrina Steinties.
  Suscep: Gerard Bernsen et Lutgardis Steinties.

  DOOPGETUIGE (Petrus):
  Te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 30 mei 1765 van Theodora Helena, dochter van Everhardus Hegman en Aleida Holtes (mede getuige Gerrarda Hegmans).
  Te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 12 februari 1772 van Hendricus, zoon van Joannes Hermsen en Judith Holtes.
  Te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 2 augustus 1784 van Joannes, zoon van Theodorus van Hal en Berdina van Goelen (mede getuige Wendelina Tunnissen).
  Te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 22 februari 1810 van Wilhelmus, zoon van Joannes Reijntjes en Ida Holtes (mede getuige Elisabeth Berentsen).

  KINDEREN:
  1. Joannes Holthus,
   Gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 29 oktober 1775.

   DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 29 octobris 1775:
   Bap. Joannes, parentes Petrus Holthus en Anna van Hal conjuges.
   Sus: Theodorus van Hal et Aleida Holthus.
  2. Ida Holthus,
   Gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 2 oktober 1777, overleden aldaar op 5 december 1851, oud 74 jaar.
   Gehuwd met Joannes (Jan) Reijntjes, overleden voor 1852.

   DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 2 octobris 1777:
   Ida ex legitimis choro parentes Petrus Holthus et Anna van Hal.
   Suscep Wilm van Hal et Geertruij van Hal.

   OVERLIJDENSAKTE, Didam, 5 december 1851, nr. 55 [Genlias]:
   Ida Holtus, overleden te Didam op 5 december 1851, oud 74 jaar, gedoopt te Didam, dochter van Petrus Holtus en Anna van Hal, weduwe van Jan Reintjes.
  3. Petrus Holthus,
   Gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 7 oktober 1780, van beroep dagloner, overleden te Didam op 3 juli 1855, oud 74 jaar.
   Gehuwd (1) met Theodora Piepers.
   Gehuwd (2) met Hendrina Tiemes, overleden na 1855.

   DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 7 octobris 1780:
   Petrus Petri Holthus en Anna van Hal conjug.
   Suscep: Lambertus Trib.... et Elisabetha Holthus.

   OVERLIJDENSAKTE, Didam, 3 juli 1855, nr. 47 [Genlias]:
   Peter Holtus, overleden te Didam op 3 juli 1855, oud 74 jaar, van beroep dagloner, gedoopt te Didam, echtgenoot van Hendrina Tiemes, eerder weduwnaar van Theodora Piepers.
  4. Hendrina Holthus,
   Gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 10 juli 1783.

   DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 10 Julii 1783:
   Bap. Hendrina filia legitima Petri Holthus et Anna van Hal conjugum.
   Sus. Joannes van Haaren et Catharina Bodden.
  5. Everdina Holthus,
   Gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 19 december 1785.

   DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 19 decem. 1785:
   Everdina filia Petri Holthus et Anna van Hal conjugum.
   Sus: Bernardus Trilsbeek.
  6. Geertruij (Gertrudis) Holthus,
   Gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 20 mei 1789.

   DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 20 Maji 1789:
   Baptizata Gertrudis filia Petri Holthus et Anna van Hal conjugum.
   Susc. Bernardus Trilsbeek et Aleida Ebbers.
  7. Theodora Holthus,
   Gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk 26 januari 1792.

   DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 26 Januari 1792:
   K. Theodora.
   V. Peter Holthus.
   M. Anna van Hal.
   p. Derk Zegers en Derriske Boerboom.
 4. Florand Petrus Holtus,
  Gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 1 februari 1742.

  DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 1 februari 1742:
  Bapt. é Florand Petrus, conj: Florentii Holtus et Henrina Steintjes.
  Suscep: Henr: Steintjes et Gerarda Wemme.
 5. Judith Holtus,  zie nr. 309.
  Geboren te Wehl, gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 12 december 1743, van beroep dagloonster, akkervrouw, overleden te Wehl op 20 april 1823, oud 79 jaar.
  Gehuwd te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 18 februari 1771 met Jan Hermsen, geboren te Wehl 1743-46, Rooms-Katholiek, van beroep dagloner, akkerman, overleden te Wehl op 29 april 1826, oud 82 jaar.
 6. Gertrudis Holtus,
  Gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 24 oktober 1746.
  Gehuwd te Wehl op 27 mei 1767 met Theodorus (Derck) van Uum, gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 31 juli 1747, zoon van Joannes Wilhelmus van Uum en Elisabeth Buderman.

  DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 24 october 1746, blz. 53:
  Bapt. Gertrudis, conj: Florentii Holtus et Henrinæ Steintjes.
  Suscep: Antonius Staring et Berti Holtis.
 7. Hendrica Holthusen,
  Gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 28 augustus [1748 ?].

  DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 28 augustus [1748 ?]:
  Hendrica filia Floris Holthusen.
  [blz. ontbreekt op microfilm van doopboek 1722-1790]
KINDEREN VAN FLORIS HOLTUS EN ALIDA VAN HAAREN:
 1. Hendrina Holtis,
  Gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 7 februari 1750.

  DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 7 februari 1750:
  Hendrina, conjug. Floris Holtis et Aleida van Haaren, patrin Gertjen van Haren, Henrickje Utte.
 2. Joannes (Jan) Reinerus Holtus,
  Gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 5 december 1751, overleden te Didam op 15 december 1751, begraven aldaar op 16 december 1751.

  DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 5 december 1751:
  Baptizatus Joes Reinerus filius Florentii Holtus et Aleida van Haeren conj.
  Susc: Ernestus Hendricksen et Joanna Gertrudis van Schueren.

  OVERLIJDENSREGISTER, Didam, Geref. kerk, 15 december 1751:
  Overleden een kind van Florus Holthuis, gen: Jan, begraven den 16. Xber.
 3. Elisabeth (Elsken) Holtus,
  Gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 26 november 1752, overleden te Didam op 11 februari 1816, oud 63 jaar.
  Gehuwd te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 12 mei 1782 met Johannes Nijenhuis, ook genaamd Jan Nieuwenhuijs, gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 26 april 1749.

  DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 26 november 1752, blz. 65:
  Baptizata Elisabetha filia Florentii Holtus et Aleida van Haren conj.
  Susc: Ernestus Hendricksen et Hendrina Hagemans.

  DOOPGETUIGE:
  Te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 7 oktober 1780 van Petrus, zoon van Petrus Holthus en Anna van Hal (mede getuige Lambertus Trib.....).

  OVERLIJDENSAKTE, Didam, 12 februari 1816, nr. 4 [Genlias]:
  Elsken Holtus, overleden te Didam op 11 februari 1816, oud 61 jaar, echtgenote van Jan Nieuwenhuijs.

  KIND:
  1. Willem Nieuenhuijs,
   Gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 14 mei 1793.

   DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 14 Maij 1793:
   K. Willem.
   V. Jan Nieuenhuijs.
   M. Elsken Holthus.
   P. Jan Kuppen en Catrien Hegmans.
620. Albertus LENTING,
Zoon van Henricus Lenting [nr. 1240] en Elisabeth Dercksen [nr. 1241], gedoopt te Beek in de Rooms-Kath. kerk op 22 mei 1717, overleden te Wehl, begraven aldaar op 6 juli 1757, oud 40 jaar.
Gehuwd (1) te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 10 augustus 1740 met Hermina SCHOLTEN, geboren ca. 1715, begraven te Wehl op 28 februari 1754. oud ca. 39 jaar.
Gehuwd (2) te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 31 mei 1754, ondertrouw te Steenderen in de Geref. kerk op 12 mei 1754 met Engelberta VAN GROL.
[bron: email Gerard van Grol, Leidschendam]

DOOPREGISTER, Beek, Rooms-Kath. kerk, 22 mai 1717:
Baptizatus e Albertus Lenting, parentes Henricus Lenting et Elisabetha Dercksen, patr: Everhardus Verstegen, Alexander Zanders et Christina Loeven.

TROUWREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 10 augustus 1740:
Albert Lenting et Hermina Scholten, testibus ....

BEGRAAFREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 28 februari 1754:
Sepulta Hermina Scholten uxor Alberti Lenting.

TROUWREGISTER (1692-1758), Steenderen, Geref. kerk, 12 mei 1754:
Albert Lentink, weduw van Harmina Scholten van Whel en Engelina Garritz van Grol j.d. uit den Toldijk alhier.

TROUWREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 31 Maji 1754:
Copulati sunt Albert Lenting et Engel van Groll.

BEGRAAFREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 6 juli 1757:
Sepultus Albertus Lenting.

621. Engelberta VAN GROL,
Dochter van Gerardus van Grol [nr. 1242] en Margareta Reinsen [nr. 1243], geboren te Toldijk (Steenderen), gedoopt te Baak in de Rooms-Kath. kerk op 24 augustus 1726, overleden aan de tering (tuberculose), begraven te Wehl op 30 april 1770, oud 43 jaar.
Gehuwd (2) te Wehl in de R.K. kerk op 2 december 1757, ondertrouw te Hengelo (Gld) op 12 november 1757 met Joannes (Jan) WILLEMSEN, gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 20 oktober 1726, begraven aldaar op 18 februari 1762, oud 35 jaar, zoon van Hermanus Willemsen en Antonia Wilting.
Gehuwd (3) te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 24 juni 1762 met Arnoldus (Aernd) SCHWEDEN, ook genaamd SWEEDE, gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 27 april 1733, zoon van Joannis Schweden en Wendelina Lap.
Aernd SWEEDE hertrouwt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 9 november 1770 met Jenneken TEVENHORST, gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 19 november 1729, dochter van Wilhelmus Tevenhorst en Hermina Gerritse.

DOOPREGISTER, Baak, R.K. statie, 24 augustus 1726:
In Tolduk Engelbirta filia Gerardi van Grol et Margareta Reinssen.
Levantibus Joanne van Grol et uxore Antonii van Grol.

DOOPREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 20 oktober 1726:
Baptizatus Joannes filius Hermanus Willemsen et Antonia Wilting, susceptores Petrus Oeling et Joanna Hermse.

DOOPREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 27 april 1733:
Baptizatus Arnoldus filius Joannis Schweden et Wendelina Lap, susceptores Antonius Schweden et Margaretha Lap.

TROUWREGISTER, Hengelo (Gld), Geref. kerk, 12 november 1757:
Jan Willemsen, J.M.S. uit Hengelo, en Engele van Grol, Weduwe Wijlen Aelbert Lenting van Wehl.
Met attestatie van Wehl.
Met attestatie na Wehl.
[in de kantlijn:] De trouwhoenderen voldaen.

TROUWREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 2 december 1757:
Copulati sunt in facie Ecclesia Jan Willemsen et Engel van Groll.

BEGRAAFREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 18 februari 1762:
Sepultus Joannes Willemsen.

TROUWREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 24 juni 1762:
Matrimonis juncti sunt in facie Ecclesiae Aernd Sweede et Engel Vangroll.

BEGRAAFREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 30 april 1770:
Sepulta uxor Arnoldi Zweeden.
Thisi. 50.

TROUWREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 9 november 1770:
In facie ecclesiae contraxerunt Arnt Swede viduus, 39, cum Jenneken Tevenhorst vidua ....... 40.

KINDEREN VAN ALBERTUS LENTING EN HERMINA SCHOLTEN:
 1. Henricus Lenting,
  Gehuwd voor 1783 met Catharina Helminckx.

  DOOPREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 19 junii 1741:
  Baptizatus est Henricus filius Albert Lenting et Hermina Scholten, patrini Jan Spal et Petronilla Michiels.

  DOOPGETUIGE;
  Te Lathum in de Rooms-Kath. statie op 12 juni 1784 van Eultien, dochter van Hermannus Lentinck en Joanna van Loonen (getuigen Henricus Lentinck en Antonia Wentinck).
  Te Lathum in de Rooms-Kath. statie op 25 april 1786 van Reijnira, dochter van Hermannus Lentinck en Joanna van Loon (getuigen Joannes Evers en Chatarina Helmers).

  KIND:
  1. Eultien Lentinck,
   Gedoopt te Lathum in de Rooms-Kath. statie op 16 oktober 1782.
 2. Helena Lenting,
  Gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 3 september 1744, begraven aldaar op 14 december 1751, oud 7 jaar.

  DOOPREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 3 7bris (september) 1744:
  Baptizata Helena filia Alberti Lenting et Hermina Scholten, patrini Jan Bouman et Hermin Lenting.

  BEGRAAFREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 14 december 1751:
  Sepulta filia Alberti Lenting.
  [deze akte kan zowel Margaretha als Helena betreffen]

 3. Margareth Elisabeth Lenting,
  Gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 2 februari 1747, begraven op 25 maart 1754 in Wehl, oud 7 jaar.

  DOOPREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 2 febr. 1747:
  Baptizata Margareth Elisabeth filia Alberti Lenting et Hermina Scholten, patrini Hendrick Lenting et Jenneken Boumans.

  BEGRAAFREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 25 maart 1754:
  Sepulta filia Alberti Lenting.
  [deze akte kan zowel Margaretha als Helena betreffen]

 4. Joannes Lenting,
  Gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 24 maart 1748.

  DOOPREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 24 martii 1748:
  Baptizatus Joannes filius Alberti Lenting et Hermina Scholten, patrini Hermen Bolck et Joanna Boumans.
KINDEREN VAN ALBERTUS LENTING EN ENGELBERTA VAN GROL:
 1. Hermannus Lenting,  zie nr. 310.
  Geboren te Wehl, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 20 juli 1755, van beroep dagloner, arbeider, bouwman, overleden te Giesbeek (gem. Angerlo) op 12 oktober 1828, oud 73 jaar.
  Gehuwd te Lathum in de Rooms-Kath. kerk op 6 mei 1783 met Joanna van Loon.
 2. Margaretha Lenting,
  Gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 13 februari 1757, waarschijnlijk overleden in 1761, vermeld als dochter van Joannis Willemsen.

  DOOPREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 13 februari 1757:
  Baptizata Margaretha filia Alberti Lenting et Engelberta Gerretzen, patrini Joannes Menting et Hermina Lentings.

  BEGRAAFREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 12 december 1761:
  Sepulta filia Joannis Willemsen.
  [deze akte kan zowel Margaretha Lenting, Alberdina Willemsen als Hendrina Willemsen betreffen]
KINDEREN VAN JAN WILLEMSEN EN ENGELBERTA VAN GROL:
 1. Alberdina Willemsen,
  Gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 27 maart 1759, begraven aldaar op 26 januari of 5 april 1761.

  DOOPREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, Martii 27ma 1759:
  Baptizata Alberdina filia Jan Willemsen et Engel van Groll. Susceptores Hendrik Lenting et Joanna Winkel.

  BEGRAAFREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 26 januari 1761:
  Sepulta filia Joannis Willemsen.
  [deze akte kan zowel Margaretha Lenting, Alberdina Willemsen als Hendrina Willemsen betreffen]
 2. Hendrina Willemsen,
  Gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 27 maart 1759, begraven aldaar op 26 januari of 5 april 1761.

  DOOPREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, Martii 27ma 1759:
  Baptizata Hendrina Gemella prioris.
  Susceptores Jan Vosse et Hendrina Hermsen.

  BEGRAAFREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 5 april 1761:
  Sepulta filia Joannis Willemsen.
  [deze akte kan zowel Margaretha Lenting, Alberdina Willemsen als Hendrina Willemsen betreffen]
 3. Wilhelmus Willemsen,
  Gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 14 februari 1761, begraven aldaar op 17 augustus 1761, oud 7 maanden.

  DOOPREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, Februarii 14ta 1761:
  Baptizatus Wilhelmus filius Joannis Willemsen et Engel van Groll.
  Susceptores Antonius Steintjes et Maria de Greef.

  BEGRAAFREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 17 augustus 1761:
  Sepultus Parvulus [= klein kind] Joannis Willemsen.
KINDEREN VAN AERND SWEEDE EN ENGELBARTA VAN GROL:
 1. Wendelina Sweede,
  Gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 4 mei 1763, vermeld als doopgetuige in 1788

  DOOPREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, Maji 4ta 1763:
  Baptizata Wendelina filia Arnoldi Sweede et Angela van Groll.
  Susceptores Wilhelmus Sweede et Catharina Sweede.

  DOOPGETUIGE:
  Te Lathum in de Rooms-Kath. statie op 10 augustus 1788 van Joannes Engelbertus, zoon van haar halfbroer Hermannus Lentinck en Joanna van Loon (getuigen Gerardus Sweeden en Wendelina Sweeden).
 2. Gerardus Sweede,
  Gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 20 maart 1765, vermeld als doopgetuige in 1788

  DOOPREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, Martia 20ma 1765:
  Baptizatus Gerardus filius Arnoldi Sweede et Angela van Groll.
  Susceptores Hermanus Sweede et Joanna Sweede.

  DOOPGETUIGE:
  Te Lathum in de Rooms-Kath. statie op 10 augustus 1788 van Joannes Engelbertus, zoon van zijn halfbroer Hermannus Lentinck en Joanna van Loon (getuigen Gerardus Sweeden en Wendelina Sweeden).
622. Reinerus VAN LOON,
Geboren ca. 1685.
Gehuwd te Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 8 juli 1749 met Joanna DICKMANS.

TROUWREGISTER, Zevenaar, Rooms-Kath. kerk, 8 julii 1749:
Matrimonio juncti sunt Reinerus van Loon et Joanna Dickmans.
Testerant Joannes Borgers et Anna Roggen.

OPMERKING:
Joannes Borgers was de koster van de kerk.

DOOPGETUIGE:
Te Loo in de Rooms-Kath. statie op 3 mei 1705 van Joanna, dochter van Jan Gillman en Geritje Arnse (getuigen Reijnder van Loon en Geritjen Henrix).

623. Joanna DICKMANS,
Waarschijnlijk een dochter van Otto Dijckman [nr. 1246] en van Wendelina Teppriaen [nr. 1247], geboren ca. 1712.

DOOPGETUIGE:
Te Groessen in de Rooms-Kath. kerk op 26 januari 1738 van Joannes Henricus, zoon van Gerlingh Daniels en Anna Spronck (getuigen Geerlingh Daniels en Joanna Dijckmans).
Te Groessen in de Rooms-Kath. kerk op 15 mei 1775 van Theodora, dochter van Hermannus Mutter en Margarita Dijckman (getuigen Theodorus Dercksen et Joanna Dijckman et in loco ejus absentia Ida Otten).

KIND:
 1. Joanna van Loon, ook genoemd Joanna van Loonen,  zie nr. 311.
  Gedoopt te Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 10 april 1750 overleden te Giesbeek (gem. Angerlo) op 23 augustus 1814, oud 64 jaar.
  Gehuwd te Lathum in de Rooms-Kath. kerk op 6 mei 1783 met Hermannus Lenting, geboren te Wehl, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 20 juli 1755, van beroep dagloner, arbeider, bouwman, overleden te Giesbeek (gem. Angerlo) op 12 oktober 1828, oud 73 jaar.
628. Gerardus Pietersz CRUIJS,
Zoon van Petrus Cruijss [nr. 1256] en Gerritje Gijlingh [nr. 1257], geboren te Oud Zevenaar ca. 1709, overleden na 25 maart 1782, mogelijk te Didam.
Gehuwd (1) te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 8 Januari 1730, ondertrouw op 25 december 1729, met Anna Lubbertse JANSEN.
Gehuwd (2) te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 3 mei 1739 met Henrica PENNEKAMP, geboren ca. 1710 overleden te Didam op 24 september 1742, oud ca. 32 jaar.
Gehuwd (3) te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 3 juli 1743 met Anna SPRINKELDERS, geboren ca. 1710, overleden te Didam op 22 maart 1782, begraven aldaar op 25 maart, oud ca. 72 jaar.

DOOPREGISTER:
Niet gevonden in Didam en Oud Zevenaar Rooms-Kath. kerk.

TROUWREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 8 januari 1730:
Coram me contraxerunt Garardus Cruijs et Anna Jansen.
Testes Margarita Garitsen et Bertrudis Steijnties.

OVERLIJDENSREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 1 januari 1739:
Obiit Anna Jansen ux Gerardi Cruijs oibg Sacramentis munita.

TROUWREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 3 Maji 1739:
Coram me contraxerunt Gerardi Cruijs et Henrica Pennekamp.
Test: Arn: Gruneveld et Fredericus Jansen.

OVERLIJDENSREGISTER, Didam Rooms-Kath. kerk, 24 7bris 1742:
Henrica Pennekamp ux Gerardi Cruijs oibg Sacrmtis munita.

TROUWREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 3 juli 1743:
Coram me contr: Gerardi Cruijs et Anna Sprinkelders.
Test: Joes Schut et Joes Koenen.

OVERLIJDENSREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 22 maart 1782:
Is overleeden Anna Sprenkelder Huijsvrouw van Gerrit Kruijs.
Begraven den 26 Maart 1782.

DOOPGETUIGE:
Op 12 augustus 1737 te Didam in de Rooms-Kath. kerk van [zijn nichtje] Gerarda, dochter van Joannes Cruijs en Helena Bourboom.
In december 1743 te Didam in de Rooms-Kath. kerk van Gerarda, dochter van Joannes Gieling en Joanna Jansen; mede getuige Joanna Tiegelovens.
Op 20 augustus 1747 te Didam in de Rooms-Kath. kerk van Anna, dochter van Joannes Gieling en Joanna Jansen; mede getuige Adalbert Gieling.
Op 16 oktober 1754 te Didam in de Rooms-Kath. kerk van [zijn neefje] Richardus, zoon van Joannis Cruijs en Hendrina Aernsen.

629. Anna LUBBERTS, ook genoemd Anna JANSEN
Dochter van Jan Lubberts [nr. 1258] en Beerntie Beernsen Rijswicks [nr. 1259], gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 15 december 1703, overleden te Didam op 1 januari 1739, oud 35 jaar.

DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 15 december 1703:
Anna Lubberts, den 15 dito.
Parentes Jan Lubberts et Beerntie Beernsen.
Patrini: Jan van Rijswijck et Elisabeth Beernsen.

DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 18 december 1703:
Ana Jansen.
Parent: Jan Lubberts et Beerntien Beerntsen.
Patrin: Jannes van Rijswick, Elsken Beerntsen.

OPMERKING:
Er is kennelijk tweemaal een aantekening gemaakt van de doop van Anna, op 15 en op 18 december 1703.

OVERLIJDENSREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 1 januari 1739:
Obiit Anna Jansen ux Gerardi Cruijs oibg Sacramentis munita.

KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Bernardina Cruijs,
  Gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 1 september 1730.

  DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 1 september 1730:
  Baptizata est Bernardina, [filia] Gerardus Cruijs et Anna Jansen coniugum.
  Suscept: Petrus Cruijs et Aleijda Jansen.
 2. Joannes Cruijs,
  Gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 29 oktober 1731, overleden aldaar op 23 januari 1773, oud 41 jaar, begraven op 27 januari.
  Gehuwd voor 1758 met Hendrina Berntzen.

  DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 29 oktober 1731:
  Baptizatus est Joes [filius] Gerardi Cruijs et Anna Jansen coniugum.
  Suscept: Joes Jansen et Gertrudis Beuderman.

  OVERLIJDENSREGISTER, Didam, Geref. kerk, 23 januari 1773:
  Overlede Jan Hendrik Kruis, zoon van Gerrit Kruis; begrav: 27 dito.
 3. Wilhelmus Cruijs,
  Gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 28 juni 1733, overleden na 1785.
  Gehuwd (1) met Francina ter Laak, overleden te Didam op 8 mei 1783.
  Gehuwd (2) ca. 1784 met Hendrina Berntzen.

  DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 28 juni 1733:
  Baptizat e Wilhelm. Conj. Gerardi Cruijs et Anna Jansen.
  Susc: Hend: Peters et Hendrina Duijs.

  OVERLIJDENSREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 8 mei 1783:
  Is overleeden Francina Ter Laak, Huijsvrouw van Willem Kruijs.

  DOOPGETUIGE (Wilhelmus Cruijs):
  Op 13 februari 1776 te Didam in de Rooms-Kath. kerk van Hendrica, dochter van [zijn broer] Gerardus Kruijs en Aleida Berntzen; mede getuige Aleida Berntzen.
  Op 8 december 1777 te Didam in de Rooms-Kath. kerk van Hendricus, zoon van Joannes Lukessen en Joanna Gieling; mede getuige Berndina Gielings.
  Op 10 juli 1782 te Didam in de Rooms-Kath. kerk van Joannes Hendricus, zoon van Martinus Gomers en Margerita Peters; mede getuige Getrudis Hartjes.

  KINDEREN:
  1. Johanna Krus,
   Gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 2 april 1785.

   DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 2 aprilis 1785:
   Joanna, baptizata filia Wilhelmi Krus et Hendrine Berntzen Conj.
   Sus: Gerardus Krus et Maria Scholten.
  2. Gerarda Krus,
   Gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 16 juli 1789.

   DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 16 Julii 1789:
   Baptizata Gerarda filia Wilhelmi Krus et Hendrina Berntzen conjugum.
   Susc. Reinerus Berntzen et Gosina Krus.
 4. Gerardus (Gerrit) Kruijs,  zie nr. 314.
  Geboren te Didam, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 1 januari 1735, van beroep akkerman, overleden te Didam op 24 november 1792, oud 57 jaar.
  Gehuwd te Oud-Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 23 juni 1773 met Aleida (Elsken) Berntsen.
 5. Reinerus Cruijs,
  Gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 28 september 1736.

  DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 28 september 1736:
  Bapt. e Reinerus, conj: Gerardi Cruijs et Annae Jansen.
  Suscep: Joes Claesen et Cuna van Selm.

KIND UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Petrus Cruijs,
  Gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 10 augustus 1740, vermeld als doopgetuige op 19 januari 1782.

  DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 10 augustus 1740:
  Bapt. e Petrus conj. Gerardi Cruijs et Henricae Pennekamp.
  Suscep: Joes Cruijs et Theodora Pennekamp.

  DOOPGETUIGE:
  Op 19 januari 1782 te Didam in de Rooms-Kath. kerk van Antonius, zoon van Geradus Kruijs en Aleida Berntsen; mede getuige was Aleida Bergervoort.

KINDEREN UIT HET DERDE HUWELIJK:
 1. Joannes Henricus Cruijs,
  Gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 25 juni 1744.

  DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 25 Junius 1744:
  Bapt. e Joes Henricus Conj. Gerardi Cruijs et Anna Sprinkelders.
  Suscep: Bern: Sprinkelders et Aleida Jansen.
 2. Anna Catharina Cruijs,
  Gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 10 september 1745, overleden te Didam op 17 mei 1771, oud 25 jaar.

  DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 10 september 1745:
  Bapt. e Catharina conj: Gerardi Cruijs et Anna Sprinkelders.
  Suscep: Joes Peters et Judith van Egeren.

  BEGRAAFREGISTER, Didam, Geref. kerk, 17 mei 1771:
  Overl. Anna Catharina Kruis, dogter van G: Kruis, begraven 22 okto [!].
 3. Antonius Cruijs,
  Gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 12 mei 1747.

  DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 12 mei 1747:
  Bapt. e Antonius Conj: Gerardi Cruijs et Anna Sprinkelders.
  Suscep: Gerard Sprinkelders et Aleidis Gieling.
630. Bernardus BERNSEN,
Gedoopt te Loo in de Rooms-Kath. kerk op 8 maart 1719, overleden “aan een benauwde borst” te Westervoort op 20 februari 1782, oud 62 jaar.
Gehuwd te Duiven in de Rooms-Kath. kerk op 2 mei 1743 met Gerarda ALBERTS.

TROUWREGISTER, Duiven, Rooms-Kath. kerk, 2 maji 1743:
Contraxerunt Matrimonium Bernardus Berntsen et Gerrarda Alberts in facie Efice.
Testibus: Custode, Jacobo van Hammel, Hendrina Huegen. ex Westervoort.

DOOP GETUIGE:
Op 13 juni 1744 te Lathum in de Rooms-Kath. kerk van Jenneke, dochter van Henrick Beerens en Henderchen Bosman.
Op 14 decemebr 1744 te Duiven in de Rooms-Kath. kerk van Arnoldus, zoon van Joanna Berntse en Hermannus Alberts.

OVERLIJDENSAKTE, Duiven, Rooms-Kath. kerk, 20 februari 1782:
Obiit Bernardus Beerndse aetatis 65, aan een Benauwde Borst.
Westervoort 20 febr.

631. Gerarda ALBERTS,
Dochter van Joannes Henricus Alberts [nr. 1262] en Adelheidis Willemsen [nr. 1263], geboren te Duiven, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 19 juli 1716, overleden “zijnde uijtgeleeft” te Westervoort op 21 augustus 1807, oud 91 jaar.

DOOPREGISTER, Duiven, Rooms-Kath. kerk, 19 julij 1716:
Baptizata est Gerarda filia Joes Albers et Aleidis Willemsen coningum, patr: Wilhelmo Spaens et Gertruit Kaeltiens.

OVERLIJDENSAKTE, Duiven, Rooms-Kath. kerk, 21 augustus 1807:
Obiit Gerritje Albers vidua Bernardi Bernds, uijtgeleeft, Extremis munita.
Westervoort, 21 Augusti, aetatis 87.

KINDEREN:
 1. Menulpha Berntsen,
  Geboren te Westervoort, gedoopt te Duiven in de Rooms-Kath. kerk op 15 maart 1745.

  DOOPREGISTER, Duiven, Rooms-Kath. kerk, 15 maart 1745:
  Baptisata Menulpha, filia Bernardi Berntsen et Gerarda Alberts conjugum.
  Patrinis Joanne Berntsen et Aleijda Alberts.
  Westervoort.
 2. Joanna Berntsen,
  Geboren te Westervoort, gedoopt te Duiven in de Rooms-Kath. kerk op 7 december 1747.

  DOOPREGISTER, Duiven, Rooms-Kath. kerk, 7 december 1747:
  Baptizata Joanna, filia Bernardi Berntsen et Gerrarda Alberts Conjugum.
  Patrinis Joe Jansen noe Arnoldi Alberts et Joa Wiggers.
  ex Westervoort.
 3. Arnoldus Berntsen,
  Geboren te Westervoort, gedoopt te Duiven in de Rooms-Kath. kerk op 13 augustus 1751, overleden aldaar op 7 maart 1758, oud 6 jaar.

  DOOPREGISTER, Duiven, Rooms-Kath. kerk, 13 August 1751:
  Baptizatus Arnoldus filius Bernardi Berntsen et Gerrardae Alberts conjugum.
  Patrinis: Joe Spalboom et Reijnera de Kamp.
  ex Westervoort.
 4. Aleijda (Elsken) Berntsen,  zie nr. 315.
  Geboren te Westervoort, gedoopt te Duiven in de Rooms-Kath. kerk op 9 october 1755, van beroep akkervrouw, overleden te Didam op 19 october 1796, oud 41 jaar.
  Gehuwd te Oud Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 23 juni 1773 met Gerardus (Gerrit) Kruijs.
632. Antonius (Anton) LELIJVELD,
Geboren te Didam ca. 1705, van beroep landbouwer op de Lipperhofstede, schoenmaker, overleden te Didam op 21 maart 1775, begraven op het kerkhof aldaar op 24 maart 1775, oud ca. 70 jaar.
Gehuwd (1) te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 11 mei 1726 met Henrinæ DE VRUCHT.
Gehuwd (2) ca. 1767 met N.N., overleden te Didam op 9 maart 1773, begraven aldaar op 13 maart 1773.

HUWELIJKSAKTE, Didam, Rooms-Kath. kerk, 11 maij 1726:
Coram me contraxerunt Antonius Lelievelt et Hendrijn de Vrucht.
Testes Johanna Mulders et Johanna Baltesen.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocol van Bezwaar, Didam, 26 februari 1729:
Compareerde Antonij Lelijvelt en Hendrina de Vrugt, de voorn: in desen geassisteert met Antonij Lelijvelt als haeren gekosen en toegelaeten momboiren, bekenden van opgenomene en wel ontfangen penningen deugdelik schuldig te wesen aen Johan Frederick
Ca...ing Haak een capitaeltjen van vijftig guldens hollants ad 20 derselver sts [stuivers] het stuck, belovende desselves jaerliks te verrenten met vijftigh sts. Hollants, en indien het langer kwaeme te staen als een jaer, soo vervolgens tot de aflope toe, welke alle-jaer vrijstaet, etc.
[Onderpand is een stukje land, Lipperhofstede genoemd, groot omtrent een halve morgen, onder Didam boerschap Greffelkamp gelegen]

OVERLIJDENSREGISTER, Didam, Geref. kerk, 21 maart 1775:
Overleeden Antoni Leliveld, begr: 24 dito.

HUW. GETUIGE:
In de periode 1754-1763 trad Antonie Lelieveld ruim 20x op als getuige bij huwelijksvoltrekkingen.

DOOP GETUIGE:
In Didam RKK op 10 januari 1727 van Nicolaus, zoon van Bernardus Sloot en Jacomijna Verheij.
In Didam RKK op 8 november 1759 van Everhardus, zoon van Everhardus Rademaeker en Harmina Harmsen.

OVERLIJDENSREGISTER, Didam, Geref. kerk, 9 maart 1773:
Overleede de huijsvrouw van Antoni Leliveldt, begr.: 13 dito.

633. Henrinæ DE VRUCHT,
Geboren te Didam ca. 1708, overleden aldaar op 27 januari 1767, oud ca. 58 jaar.

OVERLIJDENSREGISTER, Didam, Geref. kerk, 27 januari 1767:
Overleden Hendrina de Vrugt, Huisvrouw van Antoni Leliveld.

KINDEREN:
 1. Aleijdis Lelievelt,
  Gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 9 april 1727, overleden voor 31 augustus 1774, mogelijk te Arnhem.
  Gehuwd te Arnhem op 1 mei 1748 met Derk Hendriks, geboren ca. 1725, mogelijk te Zelhem, begraven te Arnhem op 16 maart 1784 of 16 februari 1786.
  Derk huwde (2) te Arnhem op 31 augustus 1774 met Margaretha Spies.

  DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 9 april 1727:
  Baptizata est Aleijdis Antonij Lelievelt et Henrinæ de Vrucht coniugum.
  Suscept Henricus Mulder et Aldegondis Slooten.
 2. Christina Lelivelt,
  Gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 6 december 1728, overleden aldaar voor 19 mei 1730.

  DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 6 december 1728:
  Baptizata est Christina Antonij Lelivelt et Hendricæ de Vrucht coniugum.
  Suscept Albertus Lummerlingh et Johanna Mulders.
 3. Christina Lelivelt,
  Gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 19 mei 1730, overleden na 1766.
  Gehuwd voor 1761 met Adolphus Dolphsz Bollick.

  DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 19 mei 1730:
  Baptizata est Christina Antonij Lelivelt et Hendrijn de Vrucht coniugum.
  Suscept Gerardus Hendrixsen et Bernardina Mulders.
 4. Everardus (Evert) Lelivelt,
  Gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 3 mei 1733, overleden aldaar op 24 augustus 1759, begraven op 27 augustus 1759, oud 26 jaar.

  DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 3 mei 1733:
  Baptizat e Everardus conj. Antonii Lelivelt et Henderina de Vrugt.
  Suscep: Joes Spal et Gerarda Stockmans.

  OVERLIJDENSREGISTER, Didam, Geref. kerk, 24 augustus 1759:
  Overlede een zoon van Antoni Lelijvelt genaamt Evert, begraven den 27. dito.
 5. Gertrudis Lelievelt,
  Gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 1 april 1736, vermeld als doopgetuige in 1761.

  DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 1 april 1736:
  Bapt. e Gertrudis, Conj. Antonii Lelievelt et Henrinæ de Vrught.
  Suscept: Theod: Hendricksen et Antonetta Spill.

  DOOPGETUIGE:
  Op 24 februari 1761 te Didam in de Rooms-Kath. kerk van Harmina, dochter van Adolph Bollick en Christina Lelievelt.
 6. Jacobus Lelievelt,
  Gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 23 september 1738, overleden na 1802.
  Gehuwd voor 1776 met Hendrina Wilmsen, geboren ca. 1740, overleden te Didam op 6 december 1802, oud ca. 62 jaar.

  DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 23 september 1738:
  Bapt e Jacobus, Conj. Antonii Lelievelt et Henrina de Vreugt.
  Suscep: Peter Peters et Gerarda Ahuijs.

  DOOPGETUIGE:
  Op 9 september 1764 te Didam in de Rooms-Kath. kerk van Henricus, zoon van Rudolphus Bolk en Christina Lelievelt.

  OVERLIJDENSREGISTER, Didam, Geref. kerk, 6 december 1802:
  Overleden Hendrien Willemsen, vrouw van Jacob Lelivelt.
 7. Maria Lelieveldt,
  Gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 27 mei 1742.
  Gehuwd te Beek (Bergh) in de Rooms-Kath. kerk op 8 mei 1764 met Theodorus Vossen.

  DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 27 mei 1742:
  Bapt: é Maria, conj: Antonii Lelieveldt et Henrinæ de Vreugt.
  Suscep: Lamb: Horsting et Aleida Bernsen.

  TROUWREGISTER, Beek (Bergh), Rooms-Kath. kerk, 8 maji 1764:
  Copulati sunt Theodorus Vossen et Maria Lelievelts.
  Testes Gerardus Muers et Henricus Hebericks.
 8. Maria Margaret Lelievelt,
  Gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 12 december 1744, vermeld als doopgetuige in 1776.

  DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 12 december 1744:
  Bapt e Maria Margaret, Conj. Antonii Lelievelt et Henrina de Waagt.
  Suscept: Adelbert Rosmaelder et Jacoba Menting.

  DOOPGETUIGE:
  Op 15 april 1776 te Didam in de Rooms-Kath. kerk van Bernardus, zoon van Jacobus Lelivelt en Hendrina Wilmzen.
 9. Joannes Lelijveld, ook genaamd Lilienfeld,  zie nr. 316.
  Geboren ca. 1747, waarschijnlijk te Didam, van beroep dagloner, overleden te Oud Zevenaar op 15 februari 1807, oud ca. 60 jaar.
  Gehuwd te Oud-Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 5 november 1771 met Gudula Staering, geboren ca. 1745, mogelijk te Oud-Zevenaar of Didam.
 10. Joanna Margareta Lelijvelt,
  Gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 16 december 1751, overleden te Oud-Zevenaar op 10 maart 1828, oud 76 jaar.
  Gehuwd te Oud-Zevenaar op 8 mei 1787 met Gerardus Menting, gedoopt te Oud-Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 28 augustus 1756, van beroep dagloner, overleden te Oud-Zevenaar op 12 januari 1828, oud 71 jaar.

  DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 16 december 1751, fol. 63:
  Baptizata Joanna Margareta filia Antoni Lelijvelt et Hendrina de Vrugt conj.
  Susc: Henricus Menting et Cornelia Sneijers.

  TROUWREGISTER, Oud-Zevenaar, Rooms-Kath. kerk, 8 maji 1787:
  Matrio juncti sunt Gerardus Menting et Margareta Leliveld in facie ecclesia cum dispensatione in tertio consanguinitatis gradu.

  OVERLIJDENSAKTE, Zevenaar, 14 januari 1828, nr. 1:
  Gerardus Menting, overleden op 12 januari, daglooner, geboren te Oud-Zevenaar den 28 augustus 1756 en wonende te Oud-Zevenaar, man van Margaretha Lelieveld en zoon van wijle Joannes Menting en Anna Dorp te Oud-Zevenaar No. 188.
  Aangifte door Jan Menting, zoon, 38 jr, daglooner en Hermanus Teunissen, buurman, 55 jr, voerman, beide wonende te Oudzevenaar.

  OVERLIJDENSAKTE, Zevenaar, 11 februari 1828, nr. 11:
  Margretha Lelieveld, overleden op 10 maart, weduwe van Gerardus Menting, geboren te Didam en gewoond hebbende te Oudzevenaar, dochter van wijlen Anton Lelieveld en van wijlen Hendrina de Vrugt, zijnde de juiste dag van geboorte aan de comparanten onbekend in den ouderdom van 72 jaren ten haren huize te Oud-Zevenaar No. 188.
  Aangifte door Jan Menting, zoon, 40 jr, dagloner en Hermanus Teunissen, buurman, 55 jr, voerman.
 11. Wolterus Lelievelt,
  Gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 7 augustus 1754.

  DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 7 augustus 1754, fol. 70:
  Baptizatus Wolterus filius Antonii Lelievelt et Hendrina de Vrugt conj.
  Suscept: Alexander Sneijers et Naeleken Ahuijs.
634. Ludovicus (Louis) STARINCK,
Zoon van Hendrick Starinck [nr. 1268]] en Derske Engelen [nr. 1269], gedoopt te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 15 maart 1711, overleden na 1752, mogelijk te Oud-Zevenaar.
Gehuwd te Oud-Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 7 augustus 1735 met Judith HARTMAN.

DOOPREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 15 maert 1711:
Ludovicus Starinck, p: Hendrick et Derske Engelen.
Testes Ignatius Hoen et Geertruij Starinck.

TROUWREGISTER, Oud-Zevenaar, Rooms-Kath. kerk, 7 Augusti 1735:
Juncti Matrimonio Ludovicus Staering et Judith Hartman, testes fuere Jacobus Wamsteeker et Joanna Hartman.

DOOPGETUIGE:
Te Oud Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 31 december 1749 van Christianus, zoon van Hermannus Gaerts en Ida de Greeff.
Te Oud Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 25 februari 1752 van Henricus, zoon van Wilhelmus Staering en Helena Janssen.
Te Oud Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 18 november 1752 van Theodora, onwettige dochter van Reinerus Staering en Gerarda van Ommeren.

TROUWGETUIGE:
Te Wijnbergen in de Rooms-Kath. kerk op 10 februari 1743 van Joannes Keurntjes en Hermina Bijvinck.

635. Judith HARTMAN,
Geboren ca. 1712, mogelijk te Oud-Zevenaar of Zevenaar, overleden na 1748.

DOOPREGISTER,
Niet in Didam RKK of Duiven RKK.

OPMERKING:
Er wonen 'Hartmannen' in Arnhem !

DOOPGETUIGE:
Op 26 december 1732 in de Rooms-Kath. kerk van Oud-Zevenaar van Reinerus Massop.

KINDEREN:
 1. Henricus Franciscus Staring,
  Gedoopt te Oud Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 3 december 1735, overleden te Giesbeek (gem. Lathum) op 30 mei 1787, oud 51 jaar.

  DOOPREGISTER, Oud Zevenaar, Rooms-Kath. kerk, 3 december 1735:
  Henricus Franciscus, parentes Ludovicus Staring et Judith Hartman.
  Matrina Cornelia Vermeer.

  OVERLIJDENSREGISTER, Lathum, Geref. kerk, 30 mei 1787:
  Is Hendrik Starring tot Giesbeek gestorven.
 2. Gerardus Staering,
  Gedoopt te Oud Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 22 december 1738.

  DOOPREGISTER, Oud Zevenaar, Rooms-Kath. kerk, 22 december 1738:
  Gerardus, parentes Ludovicus Staering et Judith Hartman.
  Patrini Joes Massop et Aldegundis Staering.
 3. Catharina Staering,
  Gedoopt te Oud Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 9 juni 1742.

  DOOPREGISTER, Oud Zevenaar, Rooms-Kath. kerk, 9 juni 1742:
  Baptizata Catharina, parentes Ludovicus Staering et Judith Hartman, patrini et matrina Wilhelmus Staering et Aleijdis van Schaijck pro Maria Louisa Osterman.
 4. Gudula Staering,  zie nr. 317.
  Geboren ca. 1745, mogelijk te Oud-Zevenaar of Didam.
  Gehuwd te Oud-Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 5 november 1771 met Joannes Lelijveld, ook genaamd Lilienfeld, geboren ca. 1747, waarschijnlijk te Didam, van beroep dagloner, overleden te Oud Zevenaar op 15 februari 1807, oud ca. 60 jaar.
 5. Petrus Wilhelmus (Willem) Staering,
  Gedoopt te Oud Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 4 juni 1748, van beroep arbeider, overleden te Lathum op 16 juli 1784, oud 36 jaar.
  Gehuwd te Lathum in de Rooms-Kath. kerk op 4 mei 1774 met Jacoba Berendts, geboren ca. 1750, overleden te Lathum op 8 februari 1798, begraven aldaar op 14 februari, oud ca. 47 jaar, dochter van Johannes Berndsen en Lutgardis (Lutje) Steinties.
  Jacoba huwde (2) te Lathum in de Rooms-Kath. kerk op 23 januari 1785 met Petrus Hamminck.

  DOOPREGISTER, Oud Zevenaar, Rooms-Kath. kerk, 4 juni 1748:
  Petrus Wilhelmus, parentes Ludovicus Staering et Judith Hartman.
  Patrini Harmannus Eickholt et Domicella Theresia Becker.

  TROUWREGISTER, Lathum, Rooms-Kath. kerk, 4 mei 1774:
  Wilhelmus Starinck et Jacoba Berendts.
  Testes Wilhelmus Kreijvenger et Jones Petrus Boomhouwer.

  DOOPGETUIGE:
  Te Duiven in de Rooms-Kath. kerk op 17 juni 1777 van Henricus, zoon van Henricus van Geijn en Lamberdina Berendts.

  DOODBOEK, Bahr en Lathum, 16 juli 1784:
  Is Willem Staring gestorven.

  OVERLIJDENSREGISTER, Lathum, Geref. kerk, 16 juli 1784:
  Is Willem Sterring overleden.
636. Antonij STEIJNTJES, ook Thoon STEIJNTJES, STEINTJES of STEENTJES,
Zoon van Johan Steijnties [nr. 1272] en Anna Maria (Anneken) Roedinxs [nr. 1273], gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 20 mei 1708, overleden aldaar op 12 februari 1780, oud 71 jaar.
Gehuwd (1) te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 3 maart 1737 met Margaretha (Margriet) BODDE.
Gehuwd (2) te Spankeren (gem. Rheden) in de Geref. kerk op 20 augustus 1776 met Gerritje VARSCHEVELD, ook Grietje VAN SEVELD, afkomstig van Doesburg.
Gerritje was eerder gehuwd met Henderik SCHMIT, overleden voor 4 augustus 1776.

DOOPREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 20 maijus 1708:
Baptisatus Antonij filius Johan Steijnties et Anneken Roerings, susceptores Henderick Steijnties et Aerndt Roeringh et Garritien Roeringh et Grijetien Roeringhs.

RECHTERLIJK ARCHIEF, vol. 3200, Wehl, 9 december 1735:
Opdragt van Wijer Tomassen aen Thoon en Joh: Steintjes van een flink land Kloppenschink gnt.

TROUWREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 3 martii 1737:
Juncti sunt Anton Steintjes et Margaretha Bodde, testes Jan Jansen et Gerrit Jansen.

TROUWREGISTER, Zeddam, Geref. kerk, 3 maart 1737:
Attestatie van hare onverhinderde Houwelijks Proclamatien gegeven aan Antonis Steijntjes, S: van Jan Steijntjes uijt Wehl, met Margriet Bodde, D: van Laemert Bodde uit Beek.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Wehl, 20 maart, No. 33.

TROUWREGISTER, Wehl, Geref. kerk, 4, 11 en 18 augustus 1776:
Gecopuleerde Persoonen.
Geproclameert Antoni Steintjes weduwnaar van wijlen Margaritha Bodden uit Weel met Gerritje Varscheveld weduwe wijlen Henderik Schmit in Doesborg, waarvan 28 Aug. attest geg. en te Spankeren gehuwd.
[bron: transcriptie, ontdekt in een antiquariaat (1908) van de Oude kerkregisters van Wehl, Nederduits-Gereformeerde Gemeente, 1724-1779]

TROUWREGISTER, Spankeren, Geref. kerk, 20 augustus 1776:
Namen der personen soo haer proclamatien hebben gehadt om haer in de Echten staet te begeven tot Spanckeren.
Antonij Steintjes, wed. van Margaretha Bodden van Wehl & Grietje van Seveld, wed. van Hendrik Smit uit Doesburg.
Sij alhier met attestatie van Doesburg en Weehl getrout na drij voorgaande proclamatien.

BEGRAAFREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 12 februari 1780:
Antonius Steentjes, 1, - , putoroli [?] morbo, aetis 72.

637. Margarita BODDE, ook Margriet en Margaretha BODDEN,
Dochter van Lambertus (Laemert) Bodde [nr. 1274] en Theodora Tervoert [nr. 1275], gedoopt te Beek in de Rooms-Kath. kerk op 6 oktober 1715, vermeld als doopgetuige in 1753, overleden voor 4 augustus 1776, mogelijk te Wehl.

DOOPREGISTER, Beek, Rooms-Kath. kerk, 6 oktober 1715:
Baptizata e Margarita Bodde, parentes Lambertus Bodde et Theodora Tervoert.
Patr: Theodorus Tervoort et Elisabetha Bodde.

DOOPGETUIGE:
Op 19 april 1753 in de Rooms-Kath. kerk te Beek van Arnoldus Osewaldus, zoon van Joannes Steentjes en Gertrudis Rosendael.

KINDEREN:
 1. Helena Steintjes,
  Gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 2 mei 1741.
  Gehuwd te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 4 oktober 1760 met Cornelius Becker.

  DOOPREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 2 mei 1741:
  Baptizata est Helena filia Antonii Steintjes et Margaretha Bodde, susc. Theodorus Bodde et Gertrudis Rosendael.
 2. “Dochter” Steintjes,
  Gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 4 maart 1743.

  DOOPREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 4 maart 1743:
  Baptizate est ........... [niets ingevuld] filia Antonii Steintjes et Margaretha Bodde, patrini Derck Keteler et Leinaert Bodde et Maria Elisabeth Bodde.
 3. Joannes Steintjes,
  Gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk in februari 1744, overleden voor 1 april 1746.

  DOOPREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, februari 1744:
  Baptizatus Joannes filius Antonii Steintjes et Margaretha Bodde, patrini Adam R.D. Gerardus Hesselins pastor et Bartje Jansen.
 4. Joanna Steintjes,
  Gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 5 maart 1745, vermeld als doopgetuige te Oud Zevenaar in 1814.

  DOOPREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 5 maart 1745:
  Baptizata Joanna Filia Antonii Steintjes et Marg: Bodde, patrini Jan Duijs et Theodora Bodde.

  DOOPGETUIGE:
  Op 18 juli 1814 in de Rooms-Kath. kerk te Oud Zevenaar van Antonius, zoon van Ludovicus Leliveld et Gerarda Steintjes (getuigen Joannes Eilsing et Joanna Steintjes).
 5. Joannes Steintjes,
  Gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 1 april 1746, overleden voor 26 mei 1747.

  DOOPREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 1 april 1746:
  Baptizatus Joannes filius Antonii Steintjes et Margaretha Bodde.
  Susc: Jan Steintjes noe Pastoris et Bartje Jansen.
 6. Joannes Steintjes,
  Gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 26 mei 1747.
  Gehuwd voor 1779 met Luthetie (Charlotte) Havers.

  DOOPREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 26 mei 1747:
  Baptizatus Joannes filius Antonii Steintjes et Margareta Bodde.
  Susc: Gerrit Steintjes et Leentje Bodde.

  DOOPGETUIGE (Luthetie):
  Op 19 october 1780 in de Rooms-Kath. kerk te Wehl van Margarita, dochter van Theodorus Steentjes et Maria Timmers (mede getuige Hendricus Timmers).

  KINDEREN:
  1. Joannes Jacobus Steentjes,
   Gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 12 november 1778.

   DOOPREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 12 november 1778:
   Baptizatus Joannes Jacobus , parentes Joannes Steentjes et Luthasia Hav….
   Susc: Derck Steentjes et Catrin van Essen.
  2. Antonius Steentjes,
   Gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 28 januari 1780.

   DOOPREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 28 januari 1780:
   Baptizatus Antonius, parentes Joannis Steentjes et Luthasia Havers.
   Susc: Jan Spall et Hermen Haevers.
  3. Anna Steentjes,
   Gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 22 september 1782.

   DOOPREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 22 Sept. 1782:
   Baptizata Anna.
   Parentes Joannis Steentjes et Luthetie Havers.
   Susc. Doris Steentjes et Dora Spall.
  4. Hendricus Steentjes,
   Gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 10 december 1785.

   DOOPREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 10 Xbris, 1785:
   Baptizatus Hendricus, parentes Joannis Steentjes et ....ta Havers.
   Susc: Toon Bosman et Anna Catrina Wm: Holdts.
  5. Aleijdis Steentjes,
   Gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 30 april 1787.

   DOOPREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 30 april 1787:
   Baptizata Aleijdis.
   Parentes Joannis Steentjes et Carolotta Havers.
   Susc: Gerrit van Bree et Maria Timmers.
 7. Theodorus (Dores) Steintjes,  zie nr. 318.
  Gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 25 december 1748, overleden te Wehl ca. 22 oktober 1811, oud 62 jaar.
  Gehuwd te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 25 februari 1775 met Anna Maria Timmermans, ook genaamd Timmers.
 8. Antonius Christophorus Daniel Steintjes,
  Gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 7 januari 1750:

  DOOPREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 7 januari 1750:
  Baptizatus Antonius Christophorus Daniel Steintjes.
  Parentes Antonius Steintjes et Margaretha Bodde.
  Susc: Joannes Christophorus Bohne et Joannes Broekhuijsen.
 9. Antonius Steintjes,
  Gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 29 maart 1752.

  DOOPREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 29 maart 1752:
  Baptizatus Antonius.
  Parentes Antonius Steintjes et Margaretha Bodde.
  Susc: Lamert Bodde et Petronila Michiels.
 10. Derck Steintjes,
  Gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 23 juli 1754, vermeld als doopgetuige in 1778.

  DOOPREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 23 juli 1754:
  Baptizatus Derck filius Antonii Steintjes et Margaretha Bodde conjugum.
  Patrini Gerardus Hessling pastor cujus loco Jan Jansen et Willemina Wilmsen, ex Beek.

  DOOPGETUIGE:
  Op 12 november 1778 in de Rooms-Kath. kerk te Wehl van Joannes Jacobus, zoon van Joannes Steentjes en Luthetie Havers (mede getuige Catrin van Essen).

638. Henricus (Hendrik) Hendriksz TIMMERMAN,
Geboren te Toldijk ca. 1729, overleden te Toldijk op 30 september 1799, begraven aldaar op 4 oktober 1799, oud ca. 70 jaar.
Gehuwd te Steenderen in de Geref. kerk op 2 december 1752 met Aleijdis (Aaltjen) Berntsen DONDERWINCKEL.

TROUWREGISTER, Steenderen, Geref. kerk, 2 december 1752:
Hendrik Hendriks Timmerman j.m. van Hend. Timmermans in d’Toldijk en Aaltjen Donderwinkel j.d. van Berend Donderwinkel in d’Toldijk.

LIJST WEERBARE MANNEN, Toldijk, 24 november 1784:
Rot Toldijk.
Hendrijck Timmerman, out 55 jaer, een soon out 25 jaer.

OPMERKING:
Op 20 november 1749 wordt te Dieren geboren en te Olburgen in de R.K. statie gedoopt:
Nata et sequentie die Baptizata est Hermanna, filia Henrici Timmers Acatholici et Bernardine Hermsen conjugum, quam suscepit Elisabeth Albers.

639. Aaltje Berntsen DONDERWINKEL,
Dochter van Berend Jansen Donderwinckel [nr. 1278] en Jenneken Everts Wullink [nr. 1279], geboren te Toldijk, gedoopt te Steenderen in de Geref. kerk op 23 augustus 1733, overleden te Toldijk op 4 augustus 1778, begraven aldaar op 11 augustus 1778, oud 44 jaar.

DOOPREGISTER, Steenderen, Geref. kerk, 23 augustus 1733:
Aaltje, kind van Berend Donderwinken en Jenneken Wullink in den Toldijk.

OPMERKING:
Geen dopen van haar kinderen gevonden in Baak RKK (1754-1773).

KINDEREN:
 1. Anna Maria Timmerman,  zie nr. 319.
  Geboren te Steenderen in de Lamstraat, gedoopt in de R.K. Statie Olburgen op 4 oktober 1754.
  Gehuwd te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 25 februari 1775 met Theodorus (Dores) Steintjes, gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 25 december 1748, overleden te Wehl ca. 22 oktober 1811, oud 62 jaar.
 2. Hendrik Timmerman,
  Geboren in 1761.
  Gehuwd in 1802 met Willemina Bonekamp.

  KIND:
  1. Johannes Timmerman,
   Geboren te Steenderen op 7 maart 1806, van beroep kleermaker.
   Gehuwd te Steenderen op 3 mei 1839 met Elisabeth Wanders, geboren te Elten (Dld) in 1800/01, van beroep dienstmeid, dochter van Arnoldus Wanders en Helena Tenholter.

   HUWELIJKSAKTE, Steenderen, 3 mei 1839, nr. 8 [Genlias]:
   Johannes Timmerman, geboren te Steeneren op 7 maart 1806, van beroep kleermaker, zoon van Hendrik Timmerman en Mientje Bonekamps, met Elisabeth Wanders, geboren te Elten (Dld), oud 38 jaar, van beroep dienstmeid, dochter van Arnoldus Wanders en Helena Tenholter.
 3. Bernardus Timmerman,
  Ondertrouw (1) te Hengelo op 7 september 1787 met attest van Steenderen, gehuwd te Steenderen op 29 oktober 1787 met Elisabeth Garritzen, overleden te Toldijk op 17 april 1797, begraven aldaar op 22 april 1797, dochter van Garrit Barentzen, wonende onder Hengelo.
  Ondertrouw (2) te Hengelo op 16 juni 1797, gehuwd te Keijenborg op 5 juli 1797 met Willemken Mentink, geboren en wonende onder Hengelo, dochter van Bernardus Mentink.

  KINDEREN:
  1. Henricus Timmerman,
   Gedoopt te Toldijk in de Rooms-Kath. kerk op 19 december 1790.
  2. Garretje Timmerman,
   Gedoopt te Toldijk in de Rooms-Kath. kerk op 1 december 1792.
  3. Gradus Timmerman,