KWARTIERSTAAT  VAN  SONJA  EN  JOHN  BROUWER
GENERATIE  7

64. Jan BROUWER,
Zoon van Pieter Jansz Brouwer [nr. 128] en Marrijtje Dirks Rijnsburger [nr. 129], gedoopt in de Zuiderkerk aldaar op 20 november 1805, Ned. Hervormd, niet opgeroepen voor militaire dienst, van beroep werkman, overleden te Aalsmeer op 18 augustus 1896, oud 90 jaar.
Gehuwd te Aalsmeer op 22 februari 1829 met Gerrarda (Gerritje) RINKEL.

DOOPREGISTER, Amsterdam, Hervormde Zuiderkerk, 20 november 1805:
Jan, geboren op 7 november 1805, zoon van Pieter Brouwer en Marretje Rhijnsburg.
Predikant Fredericus Baarslag.
[Bron: 104, p. 8 (folio 4v) nr. 10]

OPMERKING::
Hoewel Jan van huis uit Ned. Hervormd was, trouwde hij met de Oud-Katholieke Gerritje Rinkel. Vanaf dit moment werd deze tak van de Brouwers Oud- Katholiek.
Gedurende zijn lange leven heeft Jan Brouwer zijn vrouw, en 10 van zijn 13 kinderen ten grave gedragen.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN, Aalsmeer, 8 en 15 februari 1829, nrs. 9 en 10:
Trouwbelofte tussche Jan Brouwer oud 23 jaren, van beroep werkman, zoon van Pieter, oud 62 jaren, van beroep werkman en Marretje Rhijnsburg, oud 63 jaren, zonder beroep, en Gerretje Rinkel, oud 20 jaren, geen beroep, dochter van wijlen Dirk en van Gerretje Smit, oud 47 jaren, van beroep tapster, allen wonende in deze gemeente.

HUWELIJKSBIJLAGEN, Aalsmeer, 1829, nr. 5:
1) Certificaat Nationale Militie.
2) Huwelijks Consent.
3) Extract OVERLIJDENSREGISTER betr. Dirk Rinkel.
4) Extract Doop Register betr. Gerrarda Rinkel.
5) Extract Doop Register betr. Jan Brouwer.


NATIONALE MILITIE, Haarlem, 31 januari 1829:
Jan Brouwer, geboren te Amsterdam den 17 November 1805, werkman, zoon van Pieter en van Maretje Rijnsberg, van beroep werkman, wonende te Aalsmeer, dat aan hem vervolgens bij loting is ten deele gevallen het nummer 27, hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde hem tot genen dienst heeft verpligt.
[Geen handtekening van Jan Brouwer]

OPMERKING:
Jan kon niet schrijven.
In de geboorte- en overlijdensaktes van zijn kinderen staan teksten vermeld als: "verklarende den vader niet te kunnen schrijven, daar hij zulks nimmer heeft geleerd".

HUWELIJKSCONSENT, Aalsmeer, 18 februari 1829:
Mejuffrouw Gerritje Smit, weduwe van Dirk Rinkel, van beroep winkelierster, wonende te Aalsmeer Nr. 76, verklaarde te consenteren en volledig toetestemmen in het huwelijk, het welk hare dochter Gerritje Rinkel zonder werkdadig beroep, wonende ten huize van de comparante van voornemens is aantegaan met Jan Brouwer, van beroep werkman en wonende mede te Aalsmeer.
[getekend in bibberig handschrift "Gerritje Smit weduwe Rinkel"]

HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 22 februari 1829, nr. 5:
Op heden den 22sten Februarij des Jaars 1829 des middags ten 12 uren, zijn voor ons Cornelis Zoet, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer verschenen, teneinde een Huwelijk aan te gaan,
Jan Brouwer, oud 23 jaren, van beroep werkman, geboren te Amsterdam en wonende alhier, zoon van Pieter Brouwer en van Marretje Rhijnsburg, oud 63 jaren, zonder beroep, en
Gerretje Rinkel, oud 20 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van wijlen Dirk Rinkel en van Gerritje Smit, oud 47 jaren, van beroep tapster, zijnde den Bruidegoms ouders hier tegenwoordig hunne toestemming tot dit huwelijk gevende, terwijl die der bruids Moeders mede toestemt blijkens Acten hier nevens gevoegd gepasseerd alhier voor den Notaris Willem Noorderhout.
Getuigen:
Pieter Brouwer, oud 62 jaren, van beroep Werkman, Vader van den Bruidegom.
Andries Rinkel, oud 24 jaren, van beroep Timmerman, Broeder van de Bruid.
Casper Moleman, oud 26 jaren, van beroep Werkman, Behuwd broeder van de Bruid.
Jacob van der Graft, oud 35 jaren, van beroep Daggelder, Neef van de bruidegom, allen wonende alhier.
Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelzen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend. De bruidegom verklaard niet te kunnen schrijven.
[bron: website Familysearch]

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 18 augustus 1896, nr. 53:
Heden den 18den Augustus 1896, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer Jacobus Ceelie, van beroep werkman, oud 55 jaren, wonende te Aalsmeer, behuwdzoon van den overledene en Theodorus Schuit, van beroep werkman, oud 32 jaren, wonende te Aalsmeer, die verklaarden, dat op den 18den Augustus dezes jaars, des morgens ten elf ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier in den Schinkelpolder, nummer 114 in den ouderdom van 92 jaren is overleden Jan Brouwer, van beroep zonder, geboren te Amsterdam en wonende te Aalsmeer, zoon van Pieter Brouwer en van Marretje Rhijnsburg, beiden overleden, weduwnaar van Gerritje Rinkel.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing, door ons is onderteekend met de aangevers.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

GETUIGE:
In Aalsmeer op 17 februari 1833 bij het huwelijk van Andries Rinkel (zwager) en Niesje Gelein.
In Aalsmeer op 11 november 1868 deed Jan Brouwer, werkman, 65 jr, wonende te Aalsmeer, aangifte van het overlijden van zijn schoonzoon Barend van Straten.

65. Gerrarda RINKEL, ook Gerritje RINKEL,
Dochter van Dirrik (Dirk) Gerritsz Rinkel [nr. 130] en Gerretje Andriesse Smit [nr. 131], geboren te Aalsmeer op 11 augustus 1808, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer op 19 oktober 1848, oud 40 jaar.

DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Katholieke kerk, 16 augustus 1808:
Gerrarda.
Pr. Dirk Rinkel.
Mr. Gerritje Smit.
Suscipiente Machtilde Pieters Kater pro Gerarda de Jager ex Hilversum.

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 20 oktober 1848, nr. 47:
Heden den 20sten October 1848, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen Jan Brouwer, van beroep werkman, oud 42 jaren, wonende te Aalsmeer, Echtgenoot van de na te noemen overledene, en Jan Jongkind, van beroep geen, oud 78 jaren, wonende te Aalsmeer, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard dat op den 19den October des Avonds ten half zeven ure, in het huis staande in het Oosteind in den ouderdom van 40 jaren is overleden Gerarda Rinkel, van beroep geen, geboren te Aalsmeer, dochter van Dirk Rinkel en van Gerritje Smit, beiden overleden en Echtgenoote van den Eersten declarant.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de tweede getuige is geteekend, hebbende de Eerste getuige verklaard niet te kunnen schrijven.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN VAN JAN BROUWER EN GERRITJE RINKEL:
 1. Matje Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 22 december 1829, Oud-Katholiek, overleden te Sloten (NH) op 24 maart 1872, oud 42 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer op 4 mei 1856 met Theodorus Hendricus Edelman, geboren te Aalsmeer op 22 mei 1831, Oud-Katholiek, was 5 jaren ingelijfd bij het 8e Regiment Infanterie, van beroep oppasser, werkman, overleden te Aalsmeer op 14 augustus 1857, oud 26 jaar, zoon van Jacobus Pietersz Edelman en Catharina Zegstroo.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer op 27 april 1866 met Barend van Straten, geboren te Woubrugge op 13 september 1826, vrijgeloot voor de Nationale Militie, van beroep bouwman, werkman, overleden te Aalsmeer op 10 november 1868, oud 42 jaar, zoon van Pieter van Straaten, van beroep arbeider en van Neeltje Tromp.
  Gehuwd (3) te Haarlemmermeer op 28 juli 1870 met Cornelis Oosterhout, geboren te Goudriaan op 30 november 1841, vrijgeloot voor de Nationale Militie, van beroep werkman, overleden te Aalsmeer op 30 april 1875, oud 33 jaar, zoon van Pieter Oosterhout en Cornelia Rietveld, bouwlieden.

  GEBOORTEAKTE Woubrugge, 13 september 1826, pag. 8:
  In het jaar 1826, den 14den der maand September des Voormiddags ten negen ure, is voor ons Burgemeester van Woubrugge, Officier van den Burgerlijken Stand verschenen Pieter van Straaten, oud 25 jaren, van beroep Arbeider, wonende in deze Gemeente, welke ons heeft verklaard dat Neeltje Tromp Zijne huisvrouw op den 13den September 1826 des Avonds ten Agt uren bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Barend.
  De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerbrand Swart, oud 37 jaren, van beroep Heel en Vroed Meester en van Abraham Mulder, oud 38 jaren, van beroep Veldwagter, wonende beiden alhier, en hebben de Comparante getuigen deze na voorlezing met ons geteekend except den Comparant Pieter van Straaten, dewelke verklaarde niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 22 december 1829, nr. 103:
  Den 22sten dag der maand December van 't jaar 1829 ten 4 ure, na den middag.
  Acte van Geboorte van Matje te Aalsmeer, geboren den 22sten dezer des voormiddags ten 11 ure, dochter van Jan Brouwer, oud 24 jaren, van beroep werkman en van Gerritje Rinkel, oud 21 jaren, zonder beroep, Echtelieden, wonende in deze gemeente.
  Het Kind is erkend te zijn van het vrouwelijk geslacht.
  Getuigen Pieter Brouwer, oud 61 jaren, van beroep Werkman, wonende te Aalsmeer en Christiaan Cornelis Lindenaar, oud 24 jaren, van beroep Timmerman, wonende te Aalsmeer, Op het verzoek aan ons gedaan door den vader voornoemd.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
  Jan Brouwer verklaard niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 24 mei 1831, nr. 35:
  Den 24sten dag der maand Mei van 't jaar 1831 ten 12 ure, op den middag.
  Acte van Geboorte van Theodorus Hendricus, geboren te Aalsmeer den 22sten dezer des avonds ten 6 ure, zoon van Jacobus Edelman, oud 33 jaren, van beroep daggelder en van Catharina Zegstro, oud 29 jaren, geen beroep, wonende alhier.
  Het Kind is erkend te zijn van het mannelijk geslacht.
  Getuigen Andries Rinkel, oud 26 jaren, van beroep timmerman, wonende alhier en Jan Lindenaar, oud 47 jaren, van beroep Bode, wonende mede alhier, Op het verzoek aan ons gedaan door den vader voornoemd.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door den comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Goudriaan, 2 december 1841, nr. 18:
  In het jaar 1841, den tweeden der maand December, is voor ons Rogier Diderik van Slijke, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Goudriaan, Provincie Zuid-Holland, verschenen:
  Peter Oosterhout, oud 40 jaren, van beroep bouwman, wonende te Goudriaan, dewelke ons heeft verklaard, dat op Dingsdag, den dertigsten der maand November dezes jaars, des middags ten Een ure, te Goudriaan is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit hem comparant en Cornelia Rietveld, deszelfs echtgenoote, bouwvrouw en dat aan dat kind zal worden gegeven de voornaam van Cornelis.
  Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Teunis Terlouw, oud 69 jaren, van beroep bouwman, wonende te Goudriaan en van Cornelis van der Wolf, oud 68 jaren, van beroep werkman, wonende te Goudriaan, als getuigen.
  En hebben wij deze akte, na gedane voorlezing, geteekend met den comparant en de beide getuigen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 16 april 1856:
  De Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland verklaart,
  dat Theodorus Henricus Edelman, geboren te Aalsmeer den 22 Mei 1831, van beroep oppasser,
  Zoon van Jacobus (overleden) en van Catharina Zegstroo, van beroep ----, wonende te Aalsmeer,
  binnen de gemeente van Aalsmeer voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nummer 12 op hetwelk hij is ingelijfd geworden bij het 8e Regiment Infanterie en den tijd van vijf jaren hebbende gediend, behoorlijk uit de dienst ontslagen is.
  Signalement:
  Lengte 1 El, 6 Pm, 5 Dm, 5 St.
  Aangezigt en voorhoofd rond, Oogen grijs, Neus, mond en kin gewoon, Haar en wenkbraauwen bruin.
  Merkbare teekenen geene.
  [huwelijksbijlage; letterlijke weergave van het oorspronkelijke dokument]

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 4 mei 1856, nr. 7:
  Heden den vierden Mei 1856, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
  Theodorus Henricus Edelman, van beroep werkman, oud 24 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van wijlen Jacob Edelman en van Catharina Segstro, zonder beroep, wonende te Aalsmeer, en
  Matje Brouwer, zonder beroep, oud 26 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige dochter van Jan Brouwer, van beroep werkman, wonende te Aalsmeer en van wijlen Gerritje Rinkel,
  zijnde des Bruidegoms moeder en des Bruids vader hier tegenwoordig hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
  Getuigen:
  Pieter Edelman, oud 30 jaren, van beroep Werkman, broeder van de bruidegom,
  Casper Moleman, oud 54 jaren, van beroep Werkman, Oom van de bruid,
  Jan de Groot, oud 31 jaren, van beroep Werkman, Neef van de bruid,
  Willem Segstro, oud 53 jaren, van beroep Werkman, Oom van de bruidegom, wonende allen te Aalsmeer.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, de Comparanten en Getuigen is geteekend, hebbende den bruid en derzelver vader verklaard niet te kunnen schrijven.
  [bron: website Family Search]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 15 augustus 1857, nr. 61:
  Heden den 15den Augustus 1857, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer, verschenen
  Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 25 jaren, wonende te Aalsmeer, behuwdbroeder van de na te noemen overledene, en Arie de Blom, van beroep klerk ter Secretarie, oud 32 jaren, wonende te Aalsmeer, geen bloed of aanverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 14den dezer maand des namiddags ten 4 ure, in het huis staande in het Oosteinde in den ouderdom van 26 jaren is overleden Theodorus Henricus Edelman, van beroep werkman, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van wijlen Jacob Edelman en
  van Catharina Segstro, zonder beroep, wonende te Aalsmeer en echtgenoot van Matje Brouwer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze acte, welke na voorlezing door ons en de comparanten is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE, 's-Gravenhage, 4 april 1865:
  De Commissaris des Konings in de Provincie Zuid-Holland, verklaart dat:
  Barend van Straten, geboren te Woubrugge den 13 September 1826, wonende te Aalsmeer, van beroep ------,
  Zoon van Pieter en van Neeltje Tromp,
  in het inschrijvings-register van de Gemeente Woubrugge van het jaar 1845, voor de ligting van het jaar 1845, is ingeschreven;
  en dat hem vervolgens bij de loting is ten deel gevallen No. 20, dat, buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verpligt.
  [huwelijksbijlage; letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 27 april 1866, nr. 7:
  Heden den 27sten April 1866, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan
  Barend van Straten, van beroep bouwman, oud 39 jaren, geboren te Woubrugge en wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van Pieter van Straten en van Neeltje Tromp, beiden overleden; en
  Matje Brouwer, Zonder beroep, oud 36 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige dochter van Jan Brouwer, van beroerp Werkman, wonende te Aalsmeer, en van Gerrarda Rinkel, overleden, en Weduwe van Theodorus Henricus Edelman.
  Getuigen:
  Jan Schouten, van beroep barbier, oud 65 jaren;
  Jacob Wilhelm Lieneke, van beroep Klompenmaker, oud 31 jaren,
  Klaas van Leeuwen, van beroep Klompenmaker, oud 22 jaren (gehuwd) en
  Mattheus van den Berg, van beroep beambtem, oud 48 jaren, allen wonende te Aalsmeer.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend, met uitzondering der bruid welke verklaard heeft geen schrijven geleerd te hebben.
  [bron: website Family Search]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 11 november 1868, nr. 91:
  Heden den 11den November 1868, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Jan Brouwer, van beroep werkman, oud 65 jaren, wonende te Aalsmeer, Schoonvader van de na te noemen overledene, en Christiaan Cornelis Lindenaar, van beroep gemeentebode, oud 63 jaren, wonende mede te Aalsmeer, geen aan of bloedverwant van de overledene,
  welke ons hebben verklaard, dat op den 10den dezer maand, des Avonds ten Zes ure, in het huis staande in het Oosteinde in den ouderdom van 42 jaren is overleden Barend van Straten, van beroep werkman, geboren te Woubrugge en wonende te Aalsmeer, zoon van Pieter van Straten en van Neeltje Tromp, beiden overleden en echtgenoot van Matje Brouwer, Zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de tweede Comparant is onderteekend, verklarende den eersten Comparant geen schrijven geleerd te hebben.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE, 's-Gravenhage, 17 juni 1870:
  De Commissaris des Konings in de Provincie Zuid-Holland, verklaart dat:
  Cornelis Oosterhout, geboren te Goudriaan den 30 November 1841, wonende te Aalsmeer, van beroep ------,
  Zoon van Peter en van Cornelia Rietveld,
  in het inschrijvings-register van de Gemeente Moordrecht van het jaar 1860, voor de ligting van het jaar 1860, is ingeschreven;
  en dat hem vervolgens bij de loting is ten deel gevallen No. 17, dat, buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verpligt.
  [huwelijksbijlage; letterlijke weergave van het oorspronkelijke dokument]

  HUWELIJKSAKTE, Haarlemmermeer, 28 juli 1870, nr. 62:
  Heden den 28sten Julij 1870, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Haarlemmermeer, in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
  Cornelis Oosterhout, arbeider, oud 28 jaar, geboren te Goudriaan, wonende alhier, meerderjarige zoon van Peter Oosterhout, overleden en van Cornelia Rietveld, zonder beroep, wonende alhier, ter eenen, En Matje Brouwer, laats weduwe van Barend van Straten, zonder beroep, oud 40 jaren, geboren te Aalsmeer, wonende alhier, meerderjarige dochter van Jan Brouwer, werkman, wonende te Aalsmeer en van Gerritje Rinkel, overleden, ter andere zijde.
  Getuigen:
  Dirk Eggink, Secretaris, oud 37 jaren.
  Jan Eggink, Gemeente Ambtenaar, oud 27 jaren.
  Johannes Godfried Legel, concierge, oud 48 jaren.
  Andries Franke, veldwachter, oud 32 jaren, allen wonende alhier.
  [bron: website Family Search]

  OVERLIJDENSAKTE, Sloten (NH), 26 maart 1872, nr. 50:
  Heden den 26sten Maart 1872, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Sloten, verschenen
  Cornelis Oosterhout, van beroep arbeider, oud 31 jaren, wonende in deze gemeente, echtgenoot van de na te noemen overledene, en Es van Steenwijk, van beroep veehouder, oud 43 jaren, wonende mede in deze gemeente, zwager van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 24sten dezer maand des avonds ten 9 ure, in het huis staande in deze gemeente wijk A Nummer 55 in den ouderdom van 41 jaren is overleden Matje Brouwer, van beroep zonder, geboren te Aalsmeer en wonende te Sloten, gehuwd met den comparant Cornelis Oosterhout, eerder gehuwd geweest met Barend van Straten en Dirk Edelman, dochter van Jan Brouwer, arbeider, wonende te Aalsmeer en van Gerritje Rinkel, overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GETUIGE:
  In 1873 trad Cornelis Oosterhout, wonende in Haarlemmermeer, in Krommenie op als huwelijksgetuige van zijn zwager Johannis Brouwer.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 1 mei 1875, nr. 45:
  Heden den 1sten Mei 1875, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Maarten Oosterhout, van beroep werkman, oud 51 jaren, wonende te Aalsmeer, broeder van de na te noemen overledene, en Christiaan Cornelis Lindenaar, van beroep gemeentebode, oud 69 jaren, wonende mede te Aalsmeer, geen bloed of aanverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 30sten April jongstleden des namiddags ten half twee ure, in het huis staande inden Schinkelpolder, nummer 51 in den ouderdom van 33 jaren is overleden Cornelis Oosterhout, van beroep werkman, geboren te Goudriaan en wonende te Haarlemmermeer,
  Zoon van Peter Oosterhout, overleden en van Cornelia Rietveld, zonder beroep, wonende te Aalsmeer, weduwnaar van Matje Brouwer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KIND VAN THEODORUS HENDRICUS EDELMAN EN MATJE BROUWER:
  1. Theodorus Jacobus Edelman,
   Geboren in het Oosteinde van Aalsmeer op 21 augustus 1857, overleden aldaar op 18 september 1857, oud 4 weken.

   GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 22 augustus 1857, nr. 61:
   Heden den 22sten Augustus 1857, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer, verschenen
   Jan Brouwer, van beroep werkman, oud 53 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard,
   dat op den 21sten dezer maand des avonds ten tien ure, in het huis staande in het Oosteinde, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Matje Brouwer, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer, weduwe van Theodorus Henricus Edelman, welk kind zal genaamd worden Theodorus Jacobus, zijnde de aangever bij de verlossing tegenwoordig geweest.
   Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van grootvader.
   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Pieter Edelman, van beroep werkman, oud 31 jaren, wonende te Aalsmeer en van Arie de Blom, van beroep Klerk ter Secretarie, oud 32 jaren, wonende te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons en de twee laatste getuigen geteekend, hebbende de eerste verklaard niet te kunnen schrijven.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

   OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 18 september 1857, nr. 73: Heden den 18den September 1857, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
   Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 25 jaren, wonende te Aalsmeer, oom van de na te noemen overledene, en Arie de Blom, van beroep Klerk ter Secretarie, oud 32 jaren, wonende te Aalsmeer, geen bloed of aanverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard,
   dat op den 18den dezer maand des morgens ten zes ure, in het huis staande in het Oosteinde in den ouderdom van vier weken is overleden Theodorus Jacobus Edelman, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van wijlen Theodorus Henricus Edelman en van Matje Brouwer, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
   En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de comparanten is geteekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte].
 2. Dirk Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 19 januari 1831, overleden aldaar op 8 april 1831, oud bijna 3 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 19 januari 1831 nr. 4:
  Den 19den dag der maand Januarij van 't jaar 1831 ten 12 ure op den middag.
  Acte van Geboorte van Dirk, geboren te Aalsmeer den 19den dezer, des morgens ten 8 ure, zoon van Jan Brouwer, oud 26 jaren, van beroep Werkman en van Gerritje Rinkel, oud 22 jaren, geen beroep, wonende alhier.
  Het Kind is erkend te zijn van het mannelijk geslacht.
  Getuigen Pieter Brouwer, oud 62 jaren, van beroep Werkman, wonende alhier en Cornelis Gortzak, oud 55 jaren, van beroep Tapper, wonende mede alhier.
  Op het verzoek aan ons gedaan door den vader voornoemd.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
  Jan Brouwer verklaard niet te kunnen schrijven.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 8 april 1831, nr. 11:
  Acte van overlijden van Dirk Brouwer, overleden den 8sten dezer ten 1 ure des nachts, oud 3/4 jaren, wonende en overleden alhier, van beroep geen, geboren te Aalsmeer den 8sten Januarij dezes jaars, zoon van Jan Brouwer en Gerritje Rinkel, oud 22 jaren, geen beroep, wonende alhier.
  Op de verklaring van Jan Brouwer, vader van de overledene, oud 26 jaren, wonende alhier, van beroep Werkman en van Pieter Brouwer, wonende mede alhier, van beroep Werkman, oud 63 jaren, gebuur van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
  Jan Brouwer verklaard niet te kunnen schrijven.
 3. Arie Brouwer, zie nr. 32.
  Geboren te Aalsmeer op 6 maart 1832, Oud-Katholiek, vrijgeloot voor de Nationale Militie, van beroep werkman, overleden te Aalsmeer op 21 augustus 1904, oud 72 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 29 juni 1859 met Elisabeth de Groot, geboren te Aalsmeer op 16 februari 1840, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer op 14 maart 1916, oud 76 jaar.
  Uit dit huwelijk 12 kinderen.
 4. Dirk Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 6 oktober 1833, Oud-Katholiek, van beroep werkman, overleden in het Oosteinde van Aalsmeer op 2 februari 1853, oud 19 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 7 oktober 1833, nr. 80:
  Acte van Geboorte van Dirk, geboren te Aalsmeer den 6den dezer, des avonds ten 10 ure, zoon van Jan Brouwer, oud 29 jaren, van beroep Werkman en van Gerritje Rinkel, oud 25 jaren, geen beroep, wonende alhier.
  Het Kind is erkend te zijn van het mannelijk geslacht.
  Getuigen Pieter Brouwer, oud 63 jaren, van beroep Werkman, wonende alhier en Gerrid Topsvoort, oud 43 jaren, van beroep Visser, wonende mede alhier.
  Op het verzoek aan ons gedaan door den vader voornoemd.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
  Jan Brouwer verklaard niet te kunnen schrijven.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 3 februari 1853, nr. 10:
  Heden den derden Februarij 1853, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen:
  Jan Brouwer, van beroep werkman, oud 49 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Hendrik Lodewijk Robart, van beroep Geregtsdienaar, oud 43 jaren, wonende te Aalsmeer, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den Tweeden Februarij dezes jaars des middags ten twaalf ure, in het huis staande in het oosteind in den ouderdom van 19 jaren is overleden Dirk Brouwer, van beroep werkman, geboren te Aalsmeer, zoon van den Eersten declarant en van Gerritje Rinkel, overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de tweede getuige is geteekend, hebbende de Eerste getuige verklaard niet te kunnen schrijven.
 5. Pieter Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 30 september 1834, Oud-Katholiek, van beroep werkman, overleden in het Oosteinde van Aalsmeer op 28 oktober 1855, oud 21 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 30 september 1834, nr. 75:
  Acte van Geboorte van Pieter, geboren te Aalsmeer den 30sten dezer, des nachts ten 1 ure, zoon van Jan Brouwer, oud 29 jaren, van beroep Werkman en van Gerritje Rinkel, oud 26 jaren, geen beroep, wonende alhier.
  Het Kind is erkend te zijn van het mannelijk geslacht.
  Getuigen Pieter Brouwer, oud 66 jaren, van beroep Werkman, wonende alhier en Christiaan Lindenaar, oud 29 jaren, van beroep Bode, wonende mede alhier.
  Op het verzoek aan ons gedaan door den vader voornoemd.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
  Jan Brouwer verklaard niet te kunnen schrijven.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 29 oktober 1855, nr. 134:
  Heden den 29sten October 1855, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen:
  Jan Brouwer, van beroep werkman, oud 52 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Bernardus van der Putten, van beroep Geregtsdienaar, oud 37 jaren, wonende te Aalsmeer, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 28sten dezer des avonds ten half twaalf ure, in het huis staande in het Oosteind in den ouderdom van 21 jaren is overleden Pieter Brouwer, van beroep werkman, geboren te Aalsmeer, zoon van den Eersten declarant en van Gerritje Rinkel, overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de getuige is geteekend, hebbende de eerste declarant verklaard niet te kunnen schrijven.
 6. Gerrit Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 4 december 1835, overleden aldaar op 1 maart 1836, oud bijna 3 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 4 december 1835, nr. 88:
  Acte van Geboorte van Gerrit, geboren te Aalsmeer den 4den dezer, des nachts ten 1 ure, zoon van Jan Brouwer, oud 30 jaren, van beroep Werkman en van Gerritje Rinkel, oud 28 jaren, geen beroep, wonende alhier.
  Het Kind is erkend te zijn van het mannelijk geslacht.
  Getuigen Hendrik Bergman, oud 63 jaren, van beroep werkman, wonende alhier en Cornelis Gortzak, oud 62 jaren, van beroep Tapper, wonende mede alhier.
  Op het verzoek aan ons gedaan door den vader voornoemd.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
  Jan Brouwer verklaard niet te kunnen schrijven.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 2 maart 1836, nr. 11:
  Den tweeden dag der maand Maart van 't jaar 1836 ten twaalf ure, op den middag.
  Acte van Overlijden van Gerrit Brouwer, overleden den Eerste dezer ten tien ure, des avonds, oud Een Vierde jaren, wonende en overleden alhier, van beroep geen, geboren te Aalsmeer den Vierden December des voorleden Jaars, Zoon van Jan Brouwer & Gerritje Rinkel, oud 28 jaren, geen beroep, wonende alhier.
  Op de verklaring van Jan Brouwer, vader van de overledene, oud 30 jaren, wonende alhier, van beroep werkman en van Gerrit Topsvoort, wonende mede alhier, van beroep visser, oud 44 jaren, gebuur van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten, Except de vader welke geen Schrijven geleerd heeft.
 7. Gerritje Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 11 juni 1837, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer op 1 september 1867, oud 30 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 16 oktober 1864 met Pieter van Leeuwen, geboren te Aalsmeer op 23 juli 1825, Oud-Katholiek, vrijgeloot voor Nationale Militie, van beroep werkman, landbouwer, overleden te Aalsmeer op 13 februari 1897, oud 71 jaar, zoon van Kornelius Arisz Van Leeuwen en Marijtje Been.
  Pieter van Leeuwen was (1) eerder gehuwd met Gerarda Moleman, geboren te Aalsmeer op 31 januari 1828, overleden aldaar op 22 januari 1861, oud 32 jaar, dochter van Casper Moleman en Petronella Rinkel.
  Pieter huwde (3) te Aalsmeer op 30 januari 1868 met Agnes (Niesje) van Leeuwen, geboren te Aalsmeer op 17 april 1842, overleden aldaar op 18 mei 1914, oud 72 jaar, dochter van Johannes van Leeuwen en Maria de Groot.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 23 juli 1825, nr. 55:
  Den 23ste dag der maand Julij van 't jaar 1825 ten twaalf ure, op den middag.
  Acte van Geboorte van Pieter te Aalsmeer, geboren den 23sten dezer, des morgen ten 7 ure, Zoon van Cornelis van Leeuwen, oud 40 jaren, van beroep daggelder en van Marijtje Been, oud 32 jaren, zonder beroep, wonende in deze gemeent.
  Het Kind is erkend te zijn van het Mannelijk geslacht.
  Getuigen Hendrik Bergman, oud 53 jaren, van beroep schoenmaker, wonende te Aalsmeer en Vreek Reijer Vreken, oud 38 jaren, van beroep visscher, wonende mede te Aalsmeer.
  Op het verzoek aan ons gedaan door den vader voornoemd.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 12 juni 1837, nr. 44:
  Den 12den dag der maand Junij van 't jaar 1837 ten twaalf ure, op den middag.
  Acte van Geboorte van Gerritje, geboren te Aalsmeer den 11den dezer, des morgens ten 8 ure, dochter van Jan Brouwer, oud 32 jaren, van beroep Werkman en van Gerritje Rinkel, oud 30 jaren, geen beroep, wonende alhier.
  Het Kind is erkend te zijn van het vrouwelijk geslacht.
  Getuigen Jan Jongkind, oud 68 jaren, van beroep visser, wonende alhier en Cornelis Clauset, oud 51 jaren, van beroep gerechtsdienaar, wonende mede alhier.
  Op het verzoek aan ons gedaan door den vader voornoemd, welke verklaarde niet te kunnen schrijven.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 5 oktober 1864 (huwelijksbijlage):
  Provincie Noordholland.
  De Commissaris des Konings in de provincie Noordholland verklaart, dat Pieter van Leeuwen, geboren te Aalsmeer den 23e Julij 1825, wonende te Aalsmeer, van beroep landbouwer,
  zoon van Cornelis en van Marijtje Been, wonende te Aalsmeer,
  in het inschrijvings-register van de gemeente Aalsmeer van het jaar 1844 voor de ligting van het jaar 1844 is ingeschreven, en dat hem vervolgens bij de loting is ten deel gevallen No. 51, dat, buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.
  Gegeven te Haarlem den 5e October 1864.
  [letterlijke weergave van het oorspronkelijke dokument akte]

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 16 oktober 1864, nr. 24:
  Heden de 16den October 1864, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
  Pieter van Leeuwen, van beroep werkman, oud 39 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van Cornelis van Leeuwen en van Marijtje Been, beiden overleden, weduwenaar van Gerarda Moleman, En
  Gerritje Brouwer, zonder beroep, oud 27 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige dochter van Jan brouwer, van beroep werkman, wonende te Aalsmeer en van Gerritje Rinkel, overleden.
  Getuigen:
  Casper Moleman, van beroep werkman, oud 62 jaren, behuwdvader van de bruidegom;
  Jan Been, van beroep werkman, oud 54 jaren;
  Pieter Spaargaren, van beroep werkman, oud 44 jaren, behuwdbroeder van den bruidegom.
  Christiaan Lindenaar, van beroep Gemeentebode, oud 59 jaren, eonende allen te Aalsmeer.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en den comparanten is geteekend met uitzondering der Bruid en der bruids vader, die verklaarden geen Schrijven geleerd te hebben.
  [bron: website Family Search]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 2 september 1867, nr. 85:
  Heden den 2den September 1867, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen:
  Pieter van Leeuwen, van beroep werkman, oud 42 jaren, wonende te Aalsmeer, echtgenoot van de na te noemen overledene, en Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 42 jaren, wonende te Aalsmeer, geen aan- of bloedverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 1sten dezer maand des nachts ten half een ure, in het huis staande in het Oosteinde in den ouderdom van 30 jaren is overleden Gerritje Brouwer, van beroep Geen, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van Jan Brouwer, van beroep werkman, wonende te Aalsmeer en van Gerritje Rinkel, overleden, en echtgenoot van den eersten comparant.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 13 februari 1897, nr. 11:
  Heden den 13den Februarij 1897, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer:
  Jacobus Met, van beroep logementhouder, oud 47 jaren, wonende te Aalsmeer en Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 71 jaren, wonende mede te Aalsmeer, die verklaarden, dat op den 13den Februarij dezes jaars, des voormiddags ten acht ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier in het Oosteinde nummer 88 in den ouderdom van 71 jaren is overleden Pieter van Leeuwen, van beroep werkman, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van Cornelis van Leeuwen en van Marrijtje Been, beiden overleden, echtgenoot van Agnes van Leeuwen, zonder beroep, wonende alhier.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons is onderteekend met de beide.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KINDEREN:
  1. Cornelis Adrianus van Leeuwen.
   Geboren te Aalsmeer in het Oosteinde op 3 januari 1866, overleden aldaar op 11 juli 1866, oud 6 maanden.

   GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 4 januari 1866, nr. 3:
   Heden den 4den Januarij 1866, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
   Pieter van Leeuwen, van beroep Werkman, oud 40 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard,
   dat op den derden dezer Maand des Morgens ten drie ure, in het huis staande in het Oosteinde is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Zijne huisvrouw Gerritje Brouwer, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Cornelis Adrianus.
   Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Christiaan Lindenaar, van beroep gemeentebode, oud 60 jaren, wonende te Aalsmeer, en van Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 40 jaren, wonende te Aalsmeer, en is deze akte na voorlezing door ons, den Vader en de getuigen geteekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

   OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 11 juli 1866, nr. 100:
   Heden den elfden Julij 1866, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
   Pieter van Leeuwen, van beroep Werkman, oud 40 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 31 jaren, wonende te Aalsmeer, geen aan of bloedverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard,
   dat op den elfden dezer maand des nachts ten half drie ure, in het huis staande in het Oosteinde in den ouderdom van Zes maanden is overleden Cornelis Adrianus van Leeuwen, van beroep geen, geboren en wonende te Aalsmeer, Zoon van den eersten Comparant en van Gerritje Brouwer, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
   En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  2. Cornelis Adrianus van Leeuwen,
   Geboren te Aalsmeer in het Oosteinde op 4 januari 1867, overleden aldaar op 26 juni 1867, oud ruim 5 maanden.

   GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 5 januari 1867, nr. 4:
   Heden den 5den Januarij 1867, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
   Pieter van Leeuwen, van beroep Werkman, oud 41 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard,
   dat op den vierden dezer maand des avonds ten half tien ure, in het huis staande in het Oosteinde is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijnen huisvrouw Gerritje Brouwer, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Cornelis Adrianus.
   Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Christiaan Lindenaar, van beroep gemeentebode, oud 61 jaren, wonende te Aalsmeer, en van Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 41 jaren, wonende mede te Aalsmeer, en is deze akte na voorlezing door ons, den Vader en de getuigen geteekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

   OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 26 juni 1867, nr. 62:
   Heden den 26sten Junij 1867, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
   Pieter van Leeuwen, van beroep Werkman, oud 41 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Christiaan Lindenaar, van beroep gemeentebode, oud 61 jaren, wonende te Aalsmeer, geen aan- of bloedverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard,
   dat op den 26sten dezer maand des nachts ten half twee ure, in het huis staande in het Oosteinde in den ouderdom van Vijf maanden is overleden Cornelis Adrianus van Leeuwen, van beroep geen, geboren en wonende te Aalsmeer, Zoon van den eersten Comparant en van Gerritje Brouwer, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
   En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

 8. Anthonia Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 28 juli 1838, Oud-Katholiek, na haar huwelijk Rooms-Katholiek, overleden te Aalsmeer op 10 november 1918, oud 80 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 11 februari 1866 met Jacobus Ceelie, geboren te Aalsmeer in het Oosteinde op 4 januari 1841, Rooms-Katholiek, vrijgeloot voor de Nationale Militie, van beroep werkman, veldarbeider, overleden te Aalsmeer in zijn woning aan de Oosteinderweg 122 op 14 november 1910, oud 69 jaar, zoon van Arie Ceelie, van beroep veenman en van Maria Janse Gelein.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 28 juli 1838, nr. 61:
  Den 28sten dag der maand Julij van 't jaar 1838 ten twaalf ure, op den middag.
  Acte van Geboorte van Anthonia, geboren te Aalsmeer den 28sten dezer, des morgens ten 8 ure, dochter van Jan Brouwer, oud 34 jaren, van beroep Werkman en Gerritje Rinkel, oud 31 jaren, zonder beroep, wonende alhier.
  Het Kind is erkend te zijn van het vrouwelijk geslacht.
  Getuigen Gerrit van Dam, oud 35 jaren, van beroep werkman, wonende alhier en Jan Kleinzoon, oud 40 jaren, van beroep Water Molenaar, wonende mede alhier.
  Op het verzoek aan ons gedaan door den vader voornoemd, welke verklaarde niet te kunnen schrijven.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 6 januari 1841, nr. 3:
  Op heden den 6den der maand Januarij 1841, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen:
  Arie Ceelie, van beroep veenman, oud 38 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den vierden dezer des namiddags ten vier ure, in het huis staande in het Oosteinde is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Maria Gelein, zijnen huisvrouw, van beroep zonder, wonende als voren, welk kind zal genaamd worden Jacobus.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Evert Gerritszoon Koome, van beroep onderwijzer, oud 44 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jacob van Zijverden, van beroep zaakwaarnemer, oud 27 jaren, wonende als voren en is deze akte door ons, benevens den vader en de getuigen, na voorlezing onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 29 januari 1866 (huwelijksbijlage):
  Provincie Noordholland.
  De Commissaris des Konings in de provincie Noordholland verklaart, dat Jacobus Ceelie, geboren te Aalsmeer den 4e Januarij 1841, wonende te Aalsmeer, van beroep werkman,
  zoon van Arie en van Maria Gelein, wonende te Aalsmeer,
  in het inschrijvings-register van de gemeente Aalsmeer van het jaar 1860 voor de ligting van het jaar 1860 is ingeschreven, en dat hem vervolgens bij de loting is ten deel gevallen No. 40, dat, buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.
  Gegeven te Haarlem den 29e Januarij 1866.
  [letterlijke weergave van het oorspronkelijke document]

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 11 februari 1866, nr. 1:
  Heden den 11den Februarij 1866, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
  Jacobus Ceelie, werkman, oud 25 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van Arie Ceelie en van Maria Gelein, beide overleden; en
  Anthonia Brouwer, zonder beroep, oud 27 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige dochter van Jan Brouwer, van beroep werkman en van Gerarda Rinkel, overleden.
  Getuigen:
  Lambertus Ceelie, werkman, 27 jr., broeder der bruidegom.
  Casper Moleman, werkman, 63 jr., oom der bruid.
  Pieter van Leeuwen, werkman, 40 jr., behuwdbroeder der bruid.
  Christiaan Lindenaar, gemeentebode, 60 jr.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend met uitzondering van de bruid en haren vader welke beiden hebben verklaard geen schrijven geleerd te hebben.
  [bron: website Family Search]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 14 november 1910, nr. 60:
  Heden den 14den November 1910, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer:
  Nicolaas Ceelie, van beroep werkman, oud 29 jaren, wonende te Aalsmeer, zoon van de na te noemen overledene, en Jan Visser, van beroep metselaar, oud 63 jaren, wonende te Aalsmeer die verklaarden , dat op den 14den November dezes jaars des voormiddags ten half twaalf ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier aan den Oosteinderweg, nummer 122 in den ouderdom van 69 jaren is overleden Jacobus Ceelie, van beroep veldarbeider, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van Arie Ceelie en van Maria Gelein, beiden overleden, echtgenoot van Anthonia Brouwer, zonder beroep, wonende alhier.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing, door ons is onderteekend met de beide aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 11 november 1918, nr. 81:
  Heden den 11den November 1918, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer,
  Nicolaas Ceelie, oud 37 jaren, van beroep veldarbeider wonende te Aalsmeer, zoon van de overledene en Jacobus van Boven, oud 42 jaren, van beroep gemeenteveldwachter wonende te Aalsmeer die verklaarden, dat op den tienden November dezes jaars des voormiddags ten elf ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier Oosteinde nummer 123 in den ouderdom van tachtig jaren is overleden Anthonia Brouwer, weduwe van Jacobus Ceelie, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van Jan Brouwer en Gerritje Rinkel, beiden overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing, door ons is onderteekend met de beide aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KINDEREN:
  1. Gerarda Ceelie,
   Geboren te Aalsmeer in de ouderlijke woning in het Oosteinde op 3 december 1866, overleden aldaar op 16 oktober 1867, oud ruim 10 maanden.

   GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 4 december 1866, nr. 144:
   Heden den 4den December 1866 is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
   Jacobus Ceelie, van beroep Werkman, oud 25 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat op den 3den dezer maand des namiddags ten een ure, in het huis staande in het Oosteinde is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijnen huisvrouw Anthonia Brouwer, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Gerarda.
   Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Christiaan Lindenaar, van beroep gemeentebode, oud 61 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 41 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen onderteekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

   OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 17 oktober 1867, nr. 99:
   Heden den 17den October 1867, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
   Jacobus Ceelie, van beroep werkman, oud 26 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 42 jaren, wonende mede te Aalsmeer, geen aan- of bloedverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard,
   dat op den 16den dezer maand des avonds ten Zeven ure, in het huis staande in het Oosteinde in den ouderdom van 10 maanden is overleden Gerarda Ceelie, van beroep geen, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van den eersten Comparant en van Anthonia Brouwer, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
   En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  2. Maria Ceelie,
   Geboren te Aalsmeer in de ouderlijke woning in de Schinkelpolder op 18 september 1868, overleden te Voorhout op 25 april 1955, oud 86 jaar.
   Gehuwd te Aalsmeer op 9 april 1891 met Theodorus Schuit, geboren te Heiloo in de ouderlijke woning op Bollendorp nummer 154 op 29 augustus 1863, woonde te Wijk aan Zee en Duin (1882), vrijgesteld van militaire dienst vanwege te klein te zijn, van beroep landbouwer te Haarlemmermeer, werkman te Nieuwer-Amstel en Aalsmeer, overleden te Amsterdam op 25 maart 1937, oud 73 jaar, zoon van Willem Theodorus Schuit, van beroep dagloner, werkman te Leimuiden (1891) en van Maartje Stet.
   Uit dit huwelijk waarschijnlijk geen nageslacht.

   GEBOORTEAKTE, Heiloo, 29 augustus 1863, nr. 22:
   Heden den 29sten Augustus 1863, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Heilo verschenen
   Willem Theodorus Schuit, van beroep daglooner, oud 29 jaren, wonende te Heilo, welke ons heeft verklaard, dat op den 29sten dezer maand, des morgens ten tien ure, in het huis staande op Bollendorp, Nummer 154, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Maartje Stet, van beroep zonder, wonende te Heilo, Zijne huisvrouw, welk kind zal genaamd worden Theodorus.
   Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den Vader.
   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Broers, van beroep heel- en verloskundige, oud 66 jaren, wonende te Heilo en van Pieter Schipper, van beroep veldwachter, oud 49 jaren, wonende mede te Heilo en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen onderteekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

   GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 19 september 1868, nr. 88:
   Heden den 19den September 1868 is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
   Jacobus Ceelie, van beroep Werkman, oud 27 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat op den 18den dezer maand des namiddags ten vijf ure, in het huis staande in de Schinkelpolder is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijnen huisvrouw Anthonia Brouwer, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Maria.
   Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den Vader.
   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 43 jaren, wonende te Aalsmeer en van Klaas van Leeuwen, van beroep Klompenmaker, oud 25 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen onderteekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

   NATIONALE MILITIE, Haarlem, 17 maart 1891:
   De Commissaris des Konings in de Provincie Noordholland verklaart,
   dat Theodorus Schuit, geboren te Heilo den 29 Augustus 1863, wonende te Haarlemmermeer, van beroep landbouwer,
   zoon van Willem Theodorus en van Maartje Stet, wonende te Wijk aan Zee en Duin (de laatste overleden),
   in het inschrijvings-register van de gemeente Wijk aan Zee en Duin van het jaar 1882 voor de lichting van het jaar 1883 is ingeschreven; dat hem bij loting is ten deel gevallen No. 3, en dat hij vervolgens door den militieraad uithoofde van te klein te zijn van de dienst is vrijgesteld.
   [huwelijksbijlage; letterlijke weergave]

   HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 9 april 1891, nr. 3:
   Heden den 9den April 1891, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
   Theodorus Schuit, oud 27 jaren, van beroep werkman, geboren te Heiloo en wonende te Aalsmeer, voor minder dan zes maanden te Nieuwer-Amstel, meerderjarige zoon van Willem Theodorus Schuit, werkman te Leimuiden en van Maartje Stet, overleden,
   en Maria Ceelie, oud 22 jaren, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, minderjarige dochter van Jacobus Ceelie, werkman en van Anthonia Brouwer, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer.
   Getuigen:
   Jan Lindenaar, oud 65 jaren, klompenmaker te Aalsmeer,
   Gijsbert Lagerweij, oud 45 jaren, broodbakker te Aalsmeer,
   Jan Bloemink, oud 44 jaren, kastelein te Haarlemmermeer en
   Nicolaas Johannes Rinkel, oud 25 jaren, ambtenaar te Aalsmeer.
   En is hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door ons, de comparanten, vaders van comparanten en de getuigen is onderteekend, verklarende de moeder van comparante de schrijfkunst niet te verstaan.
   [bron: website Family Search]

   OPMERKING:
   Geen kinderen geboren in Aalsmeer, Haarlemmermeer of Nieuwer-Amstel 1891-1902.

   OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 26 maart 1937, nr. 2126, reg. 4, fol. 79:
   Op 25 Maart 1937 des voormiddags half elf uur, is in de gemeente Amsterdam overleden:
   Schuit, Theodorus, oud 73 jaar, zonder beroep, geboren te Heiloo en wonende te Aalsmeer, echtgenoot van: Ceelie, Maria, zoon van: Schuit, Willem Theodorus en: Stet, Maartje, beiden overleden.
   De aangifte van dit overlijden is gedaan door: Winter, Andreas Hendricus, van beroep winkelier, oud 54 jaar, wonende te Nieuwer-Amstel, die verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
   Deze akte is door mij, ambtenaar van den burgerlijken stand van Amsterdam, opgemaakt en voorgelezen op 26 Maart 1937.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

   OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 30 maart 1937, nr. 31:
   Heden 30 maart 1937, voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer:
   ontvangen het navolgende uittreksel uit het overlijdensregister:
   Op 25 Maart 1937 is in de gemeente Amsterdam overleden; des voormiddags ten half elf ure, Schuit, Theodorus, oud 73 jaren, zonder beroep, geboren te Heiloo en wonende te Aalsmeer, echtgenoot van: Ceelie, Maria, zoon van: Schuit, Willem Theodorus en: Stet, Maartje, beiden overleden.
   Voor gelijkluidend uittreksel, Vrij van zegel, op grond van art. 32, n. 6 der Zegelwet 1917, afgegeven ter voldoening aan art. 50 al. 3 van het Burgerlijk Wetboek.
   Amsterdam, 26 Maart 1937. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand (geteekend) M. A. Lezer.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

   OVERLIJDENSAKTE, Voorhout, ca. 25 april 1955:
   [akte nog niet beschikbaar]

  3. Johannes Ceelie,
   Geboren te Aalsmeer in de ouderlijke woning in het Oosteinde nr. 48 op 26 juni 1870, overleden aldaar op het adres Schinkelpolder nr. 77 op 30 december 1871, oud 18 maanden.

   GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 27 juni 1870, nr. 69:
   Heden den 27sten Juni 1870 is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
   Jacobus Ceelie, van beroep Werkman, oud 29 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat op den 26sten dezer maand des morgens ten vier ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 48 is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Zijne huisvrouw Anthonia Brouwer, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Johannes.
   Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 45 jaren, wonende te Aalsmeer en van Klaas Schouten, van beroep barbier, oud 35 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

   OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 31 december 1871, nr. 134:
   Heden den 31sten december 1871, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
   Jacobus Ceelie, van beroep werkman, oud 30 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Mattheus van den Berg, van beroep beambte ter Secretarie, oud 54 jaren, wonende mede te Aalsmeer, geen bloed- of aanverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard,
   dat op den 30sten dezer maand des avonds ten tien ure, in het huis staande in de Schinkelpolder Nummer 77 in den ouderdom van 18 maanden is overleden Johannes Ceelie, van beroep geen, geboren en wonende te Aalsmeer, Zoon van den eersten Comparant en van Anthonia Brouwer, Zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
   En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  4. Gerarda Ceelie,
   Geboren te Aalsmeer in de ouderlijke woning in de Schinkelpolder nr. 77 op 6 maart 1873, van beroep dienstbode, overleden te Nieuwer-Amstel op 18 februari 1939, oud 65 jaar.
   Gehuwd te Aalsmeer op 4 juli 1901 met Jan Schuit, geboren te Heiloo in de ouderlijke woning op Bollendorp nummer 154 op 20 december 1864, woonde te Wijk aan Zee en Duin (1883), vrijgesteld van militaire dienst vanwege te klein te zijn, van beroep werkman, landarbeider (1932), overleden te Amsterdam op 5 maart 1953, oud 88 jaar, zoon van Willem Theodorus Schuit, van beroep dagloner en van Maartje Stet.

   GEBOORTEAKTE, Heiloo, 20 december 1864, nr. 29:
   Heden den 20sten December 1864, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Heilo verschenen
   Willem Theodorus Schuit, van beroep daglooner, oud 30 jaren, wonende te Heilo, welke ons heeft verklaard, dat op den 20sten dezer maand, des morgens ten half vier ure, in het huis staande op Bollendorp te Heilo, Nummer 154, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Maartje Stet, van beroep zonder, wonende te Heilo, zijne huisvrouw, welk kind zal genaamd worden Jan.
   Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Broers, van beroep heel- en verloskundige, oud 67 jaren, wonende te Heilo en van Pieter Schipper, van beroep veldwachter, oud 50 jaren, wonende mede te Heilo en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen onderteekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

   GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 6 maart 1873, nr. 28:
   Heden den 6den Maart 1873 is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
   Jacobus Ceelie, van beroep Werkman, oud 32 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat op den 6den dezer maand des morgens ten acht ure, in het huis staande in de Schinkelpolder nummer 77 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Zijne huisvrouw Anthonia Brouwer, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Gerarda.
   Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Nicolaas Bartholomeus van Hesse, van beroep Koopman, oud 45 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 47 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

   NATIONALE MILITIE, Haarlem, 24 juni 1901:
   De Commissaris der Koningin in de Provincie Noordholland verklaart,
   dat Jan Schuit, geboren te Heiloo den 20 December 1864, wonende te Haarlemmermeer, van beroep boerenknecht,
   zoon van Willem Theodorus en van Maartje Stet, wonende te Wijk aan Zee en Duin,
   in het inschrijvings-register van de gemeente Wijk aan Zee en Duin van het jaar 1883 voor de lichting van het jaar 1884 is ingeschreven, dat hem bij de loting is ten deel gevallen No. 7, en dat hij vervolgens door den militieraad uithoofde van te klein te zijn van den dienst is vrijgesteld.
   [huwelijksbijlage; letterlijke weergave]

   HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 4 juli 1901, nr. 18:
   Heden den 4den Juli 1901, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
   Jan Schuit, oud 36 jaren, van beroep werkman, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van Willem Theodorus Schuit en Maartje Stet, beiden overleden, en
   Gerarda Ceelie, oud 28 jaren, van beroep dienstbode, geboren te Aalsmeer en wonende te Nieuwer-Amstel, meerderjarige dochter van Jacobus Ceelie, werkman en van Anthonia Brouwer, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer.
   Getuigen:
   Dirk Schaak, oud 35 jaren, vrachtrijder,
   Jacobus Met, oud 51 jaren, logementhouder, en
   Pieter Kaptein, oud 26 jaren, ambtenaar ter secretarie, allen wonende te Aalsmeer, en
   Pieter Lanser, oud 30 jaren, letterzetter, wonende te Haarlemmermeer.
   En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door ons, de comparanten, de vader van comparante en de getuigen is onderteekend, verklarende de moeder van comparante de schrijfkunst niet te verstaan.
   [bron: website Familysearch]

   OVERLIJDENSAKTE, Nieuwer-Amstel, 20 februari 1939, nr. 29:
   Heden 20 Februari 1939 verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nieuwer-Amstel:
   Winter, Andreas Hendricus, oud 56 jaren, winkelier, wonende alhier, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op 18 Februari dezes jaars, des voormiddags ten kwart na een ure, in deze gemeente is overleden Ceelie, Gerarda, oud 65 jaren, zonder beroep, geboren te Aalsmeer en wonende alhier, echtgenoote van: Schuit, Jan, dochter van: Ceelie, Jacobus, en: Brouwer, Anthonia, beiden overleden.
   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

   OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, ca. 5 maart 1953:
   [akte nog niet beschikbaar]

  5. Adrianus Ceelie,
   Geboren te Aalsmeer in de ouderlijke woning in het Oosteinde nummer 66 op 1 mei 1876, Rooms-Katholiek, van beroep veldarbeider, overleden te Aalsmeer in het Oosteinde nr. 122 op 30 januari 1919, oud 42 jaar.
   Ongehuwd.

   GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 1 mei 1876, nr. 73:
   Heden den 1sten Mei 1876 is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
   Jacobus Ceelie, van beroep Werkman, oud 35 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat op den 1sten dezer maand des nachts ten drie ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 66 is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Zijne huisvrouw Anthonia Brouwer, van beroep Zonder, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Adrianus.
   Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader. Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Julius Meijer, van beroep Slagter, oud 24 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 50 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

   OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 31 januari 1919, nr. 10:
   Heden den 32sten Januari 1919, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer,
   Nicolaas Ceelie, oud 37 jaren, van beroep veldarbeider, wonende te Aalsmeer, broeder vader van den overledene, en Jacobus van Boven,oud 43 jaren, van beroep gemeenteveldwachter, wonende te Aalsmeer, die verklaarden,
   dat op den 30sten Januari dezes jaars des namiddags ten hald vier ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier, Oosteinde, nummer 122 in den ouderdom van 42 jaren is overleden Adrianus Ceelie, van beroep veldarbeider, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van Jacobus Ceelie en Anthonia Brouwer, beiden overleden.
   En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing door ons is onderteekend met de beide aangevers.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  6. Petronella Ceelie,
   Geboren te Aalsmeer in de ouderlijke woning in de Schinkelpolder nummer 77 op 9 mei 1879, overleden aldaar op nummer 119 op 17 november 1879, oud 6 maanden.

   GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 10 mei 1879, nr. 81:
   Heden den 10den Mei 1879 is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
   Jacobus Ceelie, van beroep Werkman, oud 38 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat op den 9den dezer maand des namiddags ten drie ure, in het huis staande in de Schinkelpolder nummer 77 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Zijne huisvrouw Anthonia Brouwer, van beroep Zonder, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Petronella.
   Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 53 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Zwaag, van beroep gemeente Bode, oud 29 jaren, wonende mede te Aalsmeer, en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

   OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 18 november 1879, nr. 90:
   Heden den 18den November 1879, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
   Jacobus Ceelie, van beroep werkman, oud 38 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 54 jaren, wonende mede te Aalsmeer, geen bloed- of aanverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard,
   dat op den 17den dezer maand des namiddags ten vijf ure, in het huis staande in de Schinkelpolder Nummer 119 in den ouderdom van 6 maanden is overleden Petronella Ceelie, van beroep Zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van den eersten Comparant en van Anthonia Brouwer, Zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
   En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  7. Johannes Ceelie,
   Geboren te Aalsmeer in de ouderlijke woning in de Schinkelpolder nummer 119 op 17 augustus 1880, overleden aldaar op 29 augustus 1880, oud 12 dagen.

   GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 17 augustus 1880, nr. 108:
   Heden den 17den Augustus 1880, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
   Jacobus Ceelie, van beroep werkman, oud 39 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat op den 17den dezer maand des voormiddags ten elf ure, in het huis staande in den Schinkelpolder nummer 119 is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Zijne huisvrouw Anthonia Brouwer, van beroep Zonder, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Johannes.
   Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Arie van Puffelen, van beroep Schoenmaker, oud 33 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 55 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

   OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 30 augustus 1880, nr. 77:
   Heden den 30sten Augustus 1880, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
   Jacobus Ceelie, van beroep werkman, oud 39 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 55 jaren, wonende mede te Aalsmeer, geen bloed- of aanverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard,
   dat op den 29sten dezer maand des morgens ten Zes ure, in het huis staande in den Schinkelpolder nummer 119 in den ouderdom van twaalf dagen is overleden Johannes Ceelie, van beroep geen, geboren en wonende te Aalsmeer, Zoon van den eersten Comparant
   en van Zijne huisvrouw Anthonia Brouwer, Zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
   En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  8. Nicolaas Ceelie,
   Geboren te Aalsmeer in de ouderlijke woning in de Schinkelpolder nummer 119 op 22 september 1881, Rooms-Katholiek, van beroep los werkman, veldarbeider, bloemist, overleden te Aalsmeer op 24 augustus 1945, oud 63 jaar.
   Gehuwd te Nieuwer-Amstel op 31 januari 1906 met Maria Sophia Klooster, geboren te Nieuwer-Amstel op 1 oktober 1884, overleden te Amsterdam op 17 april 1961, oud 76 jaar, dochter van Cornelis Klooster, van beroep landbouwer, groentenventer en van Alida Maria van der Enden.

   GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 23 september 1881, nr. 116:
   Heden den 23sten September 1881, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
   Jacobus Ceelie, van beroep werkman, oud 40 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat op den 22sten dezer maand des avonds ten tien ure, in het huis staande in den Schinkelpolder nummer 119 is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Zijne huisvrouw Anthonia Brouwer, van beroep Zonder, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Nicolaas.
   Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Zwaag, van beroep gemeenteveldwachter, oud 32 jaren, wonende te Aalsmeer en van Klaas Schouten, van beroep barbier, oud 48 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

   GEBOORTEAKTE, Nieuwer Amstel, 3 oktober 1884, nr. 731:
   Heden den 3den October 1884 is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nieuwer Amstel verschenen
   Cornelis Klooster, van beroep landbouwer, oud 29 jaren, wonende alhier, wijk A, nommer 47, welke ons heeft verklaard, dat alhier op den eersten dag dezer maand des namiddags ten vier ure, in het huis staande alhier wijk en nommer als boven is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Alida Maria van der Enden, van beroep zonder, wonende alhier als boven, gehuwd met voornoemden: Cornelis Klooster, welk kind zal genaamd worden Maria Sophia.
   Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Buijs, van beroep werkman, oud 50 jaren, wonende alhier en van Jacobus Keijmolen, van beroep schipper, oud 60 jaren, wonende alhier en is deze akte na voorlezing door ons, den vader, en den eersten getuig onderteekend, verklarende de tweede niet te kunnen schrijven, hebbende zulks niet geleerd.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

   NATIONALE MILITIE, Haarlem, 12 januari 1906:
   De Commissaris der Koningin in de Provincie Noordholland verklaart,
   dat aan Nicolaas Ceelie, geboren te Aalsmeer op 22 September1881,
   zoon van Jacobus en van Anthonia Brouwer
   bij de loting voor de lichting der nationale militie van het jaar 1901 voor de gemeente Aalsmeer is ten deel gevallen No. 37, dat, buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verplicht.
   [bron: website FamilySearch; letterlijke weergave]

   HUWELIJKSAKTE, Nieuwer Amstel, 31 januari 1906, nr. 2:
   Heden den 31sten Januari 1906, verschenen voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Nieuwer-Amstel, in het huis der Gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
   Nicolaas Ceelie, oud 24 jaren, van beroep werkman, geboren te Aalsmeer en wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van Jacobus Ceelie, werkman en van Anthonia Brouwer, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer, en
   Maria Sophia Klooster, oud 21 jaren, zonder beroep, geboren alhier en wonende alhier, meerderjarige dochter van Cornelis Klooster, groenteventer, wonende alhier, en van Alida Maria van der Enden, overleden.
   De ouders van den bruidegom en de vader der bruid, alhier tegenwoordig, verklaren hunne toestemming te geven tot dit huwelijk.
   Getuigen:
   Willem Touw, 44 jaren, manufacturier,
   Johannes Gerardus Warning, 38 jaren, schoenmaker,
   Pieter Klaver, 54 jaren, concierge, en
   Lambert Buer, 37 jaren, ambtenaar, wonende allen alhier.
   En is hiervan door ons opgemaakt deze acte, welke na voorlezing, door ons, de partijen, hunne vaders en de getuigen is onderteekend, verklarende de moeder van den bruidegom niet te kunnen schrijven, hebbende zulks niet geleerd.
   [bron: website FamilySearch]

   OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 27 augustus 1945, nr. 106:
   Heden 27 Augustus 1945 verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer:
   Ceelie, Cornelis Leonardus, oud 35 jaren, bloemist, wonende te Aalsmeer, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op 24 Augustus dezes jaars, te 18 uur in deze gemeente is overleden Ceelie, Nicolaas, echtgenoot van Klooster, Maria Sophia, oud 63 jaren, bloemist, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van Ceelie, Jacobus en van Brouwer, Anthonia, beiden overleden.
   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]


   Het gezin van Nicolaas Ceelie (1881-1945) en Maria Sophia Klooster (1884-1961).
   Achter v.l.n.r. Anthonius, Alida, Sophia, Jacobus, Maria, Nicolaas, Cornelis en Gerarda.
   Voor v.l.n.r. vader, Joannes, Anthonia, Margaretha en moeder.
   [bron: Aalsmeerse Stambomen, deel 6, blz.164].

 9. Johannis Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 14 november 1841, Oud-Katholiek, niet opgeroepen voor de Nationale Militie,van beroep tuinder, arbeider, overleden te Aalsmeer op 22 maart 1928, oud 86 jaar.
  Gehuwd te Krommenie op 16 februari 1873 met zijn achternicht Geertruida Smit, geboren te Krommenie op 11 maart 1849, Oud-Katholiek, overleden te Amsterdam op 29 september 1930, oud 81 jaar, dochter van Andries Smit [zie 263-b], van beroep wever en van Willempje van der Laan.
  Uit dit huwelijk 3 kinderen.


  Johannis Brouwer en zijn vrouw Geertruida Smit,
  Aalsmeer, ca. 1920.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 15 november 1841, nr. 85:
  Op heden den 15den der maand November 1841, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer, verschenen
  Jan Brouwer, van beroep werkman, oud 37 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 14den dezer des avonds ten 8 ure, in het huis staande in het oosteinde is geboren een kind van het Mannelijk geslacht, uit Gerritje Rinkel, Zijnen huisvrouw, van beroep geen, wonende als voren, verklarende de vader niet te kunnen schrijven, welk kind zal genaamd worden Johannis.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Pieter Piet, van beroep Barbier, oud 62 jaren, wonende te Aalsmeer en van Christiaan Lindenaar, van beroep Bode, oud 36 jaren, wonende mede aldaar en is deze akte door ons en de getuigen, na voorlezing onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Krommenie, 12 maart 1849, nr. 24:
  Heden den 12den dag der maand Maart van het jaar 1849, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Krommenie verschenen
  Andries Smit, van beroep wever, oud 35 jaren, wonende te Krommenie in numero 262, welke ons heeft verklaard dat hem Comparant op den 11den Maart dezes jaars des avonds ten half twaalf ure, in het huis staande in het Noord End alhier numero 262 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne Echtgenoote Willempje van der Laan, van beroep zonder, wonende te Krommenie, welk kind zal genaamd worden Geertruida.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van gemelde Andries Smit.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Klaas Kuijper, van beroep veehouder, oud 49 jaren, wonende te Krommenie en van Pieter Heijmering, van beroep schipper, oud 31 jaren, wonende te Krommenie, als getuigen, en is deze akte na voorlezing door ons mitgaders door de getuigen behoorlijk onderteekend, verklarende de vader niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 9 januari 1873:
  De Commissaris des Konings in de Provincie Noordholland verklaart,
  dat Johannes Brouwer, geboren te Aalsmeer den 14 November 1841, wonende te Aalsmeer, van beroep werkman,
  zoon van Jan en van Gerritje Rinkel, wonende te Aalsmeer.
  in het inschrijvings-register van de gemeente Aalsmeer van het jaar 1860 voor de ligting van het jaar 1860 is ingeschreven; dat hem vervolgens bij de loting is ten deel gevallen No. 32 dat, buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verpligt.
  [huwelijksbijlage; bron website FamilySearch; letterlijke weergave]

  HUWELIJKS AKTE, Krommenie, 16 februari 1873, nr. 1:
  Heden den 16den Februarij 1873, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Krommenie in persoon in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
  Johannis Brouwer, oud 31 jaren, geboren te Aalsmeer, van beroep arbeider, wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van Jan Brouwer, van beroep arbeider, wonende te Aalsmeer en van Gerritje Rinkel, overleden, ten Eener, en
  Geertruida Smit, oud 24 jaren, geboren te Krommenie, zonder beroep, wonende te Krommenie, meerderjarige dochter van Andries Smit, oud 59 jaren, van beroep wever en van Willempje van der Laan, oud 55 jaren, zonder beroep, beiden wonende te Krommenie, hierbij tegenwoordig, en aan ons verklarende hunne toestemming tot dit huwelijk te geven, ter andere zijde.
  Getuigen:
  Cornelis Oosterhout, oud 30 jaren, van beroep arbeider, wonende te Haarlemmermeer, Zwager van den bruidegom,
  Gerrit Groen, oud 24 jaren, van beroep fabriekarbeider, wonende te Krommenie, bekende van den bruidegom,
  Johannis Willem van der Laan, oud 26 jaren, van beroep fabrieksarbeider, wonende te Krommenie, broeder van de bruid,
  Jasper van Vliet, oud 46 jaren, van beroep arbeider, wonende te Krommenie, bekende van de bruid.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, de comparanten en de getuigen is onderteekend, met uitzondering van de vader van de bruid, die verklaarde niet te kunnen schrijven, als zulks nimmer te hebben geleerd.
  [bron: website FamilySearch]

  FAMILIEVERWANTSCHAP:
  Johannis en Geertruida waren beiden achterkleinkinderen van Andries Smit en Neeltje Hendriks Blondé.
  Johannis via hun dochter Gerritje Smit, gehuwd met Dirrik Rinkel en vervolgens die hun dochter Gerritje Rinkel, gehuwd met Jan Brouwer.
  Geertruida via hun zoon Hermanus Smit, gehuwd met Geertje Dirks Kas en vervolgens die hun zoon Andries Smit, gehuwd met Willemijntje van der Laan.

  GETUIGE:
  Op 10 juli 1876 deed Johannis Brouwer mede aangifte van het overlijden van Berthus Brouwer, het kind van zijn broer Arie.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 22 maart 1928, nr. 16:
  Heden den 22sten Maart 1928, verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer:
  Jan Rinkel, oud 64 jaren, van beroep brievenbesteller, wonende te Aalsmeer en Nicolaas Johannes Rinkel, oud 44 jaren, van beroep handelsagent, wonende te Aalsmeer, die verklaarden, dat op den 22sten Maart dezes jaars des voormiddags ten 8 ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier Oosteinderweg 389 in den ouderdom van 86 jaren is overleden Johannis Brouwer, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van Jan Brouwer en van Gerritje Rinkel, beiden overleden, echtgenoot van Geertruida Smit.
  En is hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing, door mij is onderteekend met de beide aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 12 september 1930, nr. 52:
  Heden den 12den September 1930, door mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer:
  ontvangen het navolgende uittreksel uit het overlijdensregister der gemeente Amsterdam.
  Op 9 September 1930 is in de gemeente Amsterdam overleden, des namiddags ten zes ure: Geertruida Smit, zonder beroep, wonende te Aalsmeer, oud 81 jaren, geboren te Krommenie, weduwe van Jan Brouwer, dochter van Andries Smit en Wilhelmina van der Laan, beiden overleden.
  Voor gelijkluidend uittreksel. Vrij van zegel op grond van art. 34 N. 6 der Zegelwet 1927, afgegeven ter voldoening aan art. 50 al. 2 van het Burgerlijk Wetboek.
  Amsterdam, 10 September 1930. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand (geteekend) A. J. Leemans.
  En is hiervan opgemaakt deze akte, welke door mij is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]  KINDEREN:
  1. Gerritje Brouwer,
   Geboren te Aalsmeer op 2 februari 1874, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer op 5 december 1955, oud 81 jaar.
   Gehuwd te Aalsmeer op 28 april 1898 met haar achterneef Hendricus Moleman, geboren te Aalsmeer op 10 februari 1872, Oud-Katholiek, uit hoofde van broederdienst vrijgesteld van dienst in de Nationale Militie, van beroep tuinier (1891), glazenwasser (1898), opende na een val van de ladder een melkhandel in Amsterdam, overleden aldaar op 5 juni 1957, oud 85 jaar, zoon van Theodorus (Dirk) Moleman en Dirkje Rinkel.
   Uit dit huwelijk drie kinderen.


   Gerritje Brouwer en Hendrikus Moleman, Aalsmeer, ca. 1896 - 1900.

   GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 12 februari 1872, nr. 19:
   Heden den twaalfden Februari 1872, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
   Theodorus Moleman, van beroep werkman, oud 40 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat op den tienden dezer maand des avonds ten half acht ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 88a is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Zijne huisvrouw Dirkje Rinkel, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Hendricus.
   Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacob Schouten, van beroep tapper, oud 74 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 46 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

   GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 2 februari 1874, nr. 18:
   Heden den tweeden Februari 1874, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
   Johannis Brouwer, van beroep werkman, oud 32 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat op den tweeden dezer maand des voormiddags ten elf ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 93a is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Zijne huisvrouw Geertruida Smit, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Gerritje.
   Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Christiaan Cornelis Lindenaar, van beroep gemeentebode, oud 68 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 48 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

   HUWELIJKSAFKONDIGINGEN, Aalsmeer, 17 en 24 april 1898, nrs. 25 en 26:
   Hendricus Moleman, van beroep glazenwasscher, oud 26 jaren, wonende te Aalsmeer, zoon van Theodorus Moleman, overleden en Dirkje Rinkel, zonder beroep, wonende te Aalsmeer & Gerritje Brouwer, zonder beroep, oud 24 jaren, wonende te Aalsmeer, dochter van Johannis Brouwer, werkman en van Geertruida Smit, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer.

   NATIONALE MILITIE, Haarlem, 19 april 1898:
   De Commissaris der Koningin in de Provincie Noordholland verklaart,
   dat Hendricus Moleman, geboren te Aalsmeer den 10 Februari 1872, wonende te Aalsmeer, van beroep tuinier,
   zoon van Theodorus en van Dirkje Rinkel, wonende te Aalsmeer, (de eerste overleden),
   in het inschrijvings-register van de gemeente Aalsmeer van het jaar 1891 voor de lichting van het jaar 1892 is ingeschreven, dat hem bij de loting is ten deel gevallen No. 12, en dat hij vervolgens door den militieraad uit hoofde van broederdienst van den dienst is vrijgesteld.
   [bron: website FamilySearch; huwelijksbijlage]

   HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 28 april 1898, nr. 9:
   Heden den 28sten April 1898, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
   Hendricus Moleman, oud 26 jaren, van beroep glazenwasscher, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van Theodorus Moleman, overleden en van diens echtgenoote Dirkje Rinkel, zonder beroep, wonende te Aalsmeer, en
   Gerritje Brouwer, oud 24 jaren, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige dochter van Johannis Brouwer, werkman, en van diens echtgenoote Geertruida Smit, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer, van welk huwelijk de vereischte afkondigingen zonder stuiting hebben plaats gehad op Zondagen den 17den en 24sten April dezes jaars binnen deze gemeente.
   Getuigen:
   Cornelis Jacobus van Mechelen, oud 26 jaren, onderwijzer;
   Johannis Nicolaas Rinkel, oud 30 jaren, veenarbeider;
   Johannis Gerardus Rinkel, oud 34 jaren, veenarbeider, allen wonende te Aalsmeer, en
   Petrus Smit, oud 47 jaren, manufacturier, oom van de bruid, wonende te Uithoorn.
   En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door ons, de comparanten, de ouders van comparante en de getuigen is onderteekend, verklarende de moeder van comparant de schrijfkunst niet te verstaan.
   [bron: website Family Search]

   GEZINSKAART:
   Moleman, Hendricus.
   Per 24/11 '98: 1e Oosterpark......, Nr. 74, 2 hoog.
   Per 12/4 '01: Govert Flinckstraat, Nr. 15.
   1. Moleman, Hendricus, m., Hfd., geb. 10/2 '72 te Aalsmeer, O.C., Ned., glazenwasscher, melkslijter.
   2. Brouwer, Gerritje, v., vr., geb. 2/2 '74 te Aalsmeer, O.C., Ned., melkslijter.
   3. Moleman, Theodorus, m, Z., geb. 1/7/ '99 te Amsterdam, O.C., Ned.
   4. Moleman, Geertruida Theodora, v., d., 10/3 '03 te Amsterdam, O.C., Ned.
   5. Moleman, Theodora, v., d., 23/11 '07 te Amsterdam, O.C., Ned.,
   [moeilijk leesbaar]

   OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 6 december 1955, nr. 68:
   Heden Zes december 1955, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van Aalsmeer:
   Wegman, Jan Willem, oud 59 jaar, aanspreker, wonende te Aalsmeer, die verklaarde dat op vijf december 1955, te Zes uur, dertig minuten, in de gemeente Aalsmeer is overleden:
   Brouwer, Gerritje, oud 81 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Aalsmeer, echtgenote van: Moleman, Hendricus, dochter van: Brouwer, Johannis en van: Smit, Geertruida, beiden overleden.
   De aangever verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]


   Hendricus Moleman en Gerritje Brouwer voor hun melkslijterij in Amsterdam, ca. 1918,
   met links Theodora en rechts Geertruida Moleman.
   [Foto: Aalsmeerse Stambomen deel V, blz. 245]

  2. Wilhelmina Brouwer,
   Geboren te Aalsmeer, Oosteinde nr. 85 op 9 juli 1876, Oud-Katholiek, verhuisde begin 1960 van Aalsmeer naar Abcoude, overleden te 's-Graveland op 27 december 1965, oud 89 jaar.
   Gehuwd te Aalsmeer op 28 september 1899 met Jan Rinkel, geboren te Aalsmeer, Oosteinde op 24 september 1863, Oud-Katholiek, opgeroepen voor dienst in Nationale Militie, doch vond plaatsvervanger (1883), van beroep veenarbeider (1899), postbode, brievenbesteller, overleden te Abcoude op 3 juli 1960, oud 96 jaar, zoon van Gerardus Johannes Rinkel, ook Gerrit Rinkel, van beroep bouwman en van Geertruida Gelein.
   Dit huwelijk bleef waarschijnlijk kinderloos.


   Wilhelmina Brouwer, Aalsmeer, ca. 1896.

   GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 25 september 1863, nr. 98:
   Heden den 25sten September 1863, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
   Gerrit Rinkel, van beroep Bouwman ......, oud 31 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat op den 24sten dezer maand des Middags ten twaalf ure, in het huis staande in het Oosteinde, is geboren een kind van het Mannelijke geslacht, uit Zijne huisvrouw Geertruida Gelein, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Jan. Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den Vader.
   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Christiaan Lindenaar, van beroep Bode, oud 58 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 38 jaren, wonende te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader ende getuigen geteekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

   GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 10 juli 1876, nr. 99:
   Heden den 10den Juli 1876, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
   Johannis Brouwer, van beroep Werkman, oud 34 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat op den 9den dezer maand des avonds ten negen ure, in het huis staande in het Oosteinde, nummer 85 is geboren een kind van het Vrouwelijk geslacht, uit Zijne huisvrouw Geertruida Smit, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Wilhelmina.
   Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 44 jaren, wonende te Aalsmeer en van Klaas Schouten, van beroep barbier, oud 42 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

   NATIONALE MILITIE, Haarlem, 6 september 1899:
   De Commissaris der Koningin in de Provincie Noordholland verklaart,
   dat Jan Rinkel, geboren te Aalsmeer den 24 September 1863, wonende te Aalsmeer, van beroep brievenbesteller,
   zoon van Gerrit en van Geertruida Gelein, wonende te Aalsmeer,
   in het inschrijvings-register van de gemeente Aalsmeer van het jaar 1882 voor de lichting van het jaar 1883 is ingeschreven, dat hem bij de loting is ten deel gevallen No. 22, en dat hij eenen plaatsvervanger heeft gesteld, die op den 7 Mei 1883 is ingelijfd bij het 7e regiment infanterie en uithoofde van diensteindiging op den 30 April 1889 uit den dienst is ontslagen.
   [bron: website FamilySearch; huwelijksbijlage]

   HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 28 september 1899, nr. 35:
   Heden den 28sten September 1899, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
   Jan Rinkel, oud 36 jaren, van beroep veenarbeider, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van Gerrit Rinkel, werkman, en van Geertruida Gelein, zonder beroep, wonende beiden te Aalsmeer, en
   Wilhelmina Brouwer, oud 23 jaren, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige dochter van Johannis Brouwer, werkman, en van Geertruida Smit, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer.
   Getuigen:
   Gerrit Rinkel, oud 67 jaren, werkman, vader van den bruidegom, wonende te Aalsmeer,
   Nicolaas Johannes Rinkel, oud 33 jaren, beambte ter secretarie, broer van den bruidegom, wonende te Haarlemmermeer,
   Petrus Smit, oud 48 jaren, manufacturier, oom van de bruid, wonende te Uithoorn, en
   Johannes Nicolaas Lambertus Rinkel, oud 32 jaren, werkman, neef van den bruidegom, wonende alhier.
   En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door ons, de comparanten, de ouders van comparante en de getuigen is onderteekend.
   [bron: website FamilySearch]

   PERSOONSKAART:
   Wilhelmina Brouwer, geboren op 9 juli 1876 in Aalsmeer, zonder beroep, dochter van Johannis, geb. op 14 nov. 1841 te Aalsmeer en van Geertruida Smit, geb. op 11 maart 1849 te Krommenie, gehuwd met Jan Rinkel, geb. op 24 sept.1863 te Aalsmeer.
   Huwelijk gesloten op 28 sept.1899 te Aalsmeer.
   Huwelijk ontbonden op 3 juli 1960 door overlijden te Abcoude.
   Overleden te 's-Graveland op 27 dec. 1965.
   Woonplaats:
   voor 23 juli 1941 te Aalsmeer, O.E.weg 390.
   23 juli 1941 PB001135
   17 feb. 1960 te Abcoude, Hoogstraat 15
   8 oct. 1965 te 's-Graveland, Leeuwenlaan 304.


   NAGESLACHT:
   In periode 1899-1912 geen kinderen van dit echtpaar geboren in Aalsmeer.

   OVERLIJDENSAKTE, Abcoude, 5 juli 1960, nr. 11:
   Heden, vijf juli 1960, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van Abcoude:
   Visser, Lambertus Simon, oud 58 jaar, aanspreker, wonende te Aalsmeer, die verklaarde dat op drie juli 1960, te negentien uur, veertig minuten, in de gemeente Abcoude is overleden:
   Rinkel, Jan, oud 96 jaar, zonder beroep, geboren te Aalsmeer, wonende te Abcoude, gehuwd met: Brouwer, Wilhelmina, zoon van: Rinkel, Gerrit en van: Gelein, Geertruides, beiden overleden.
   De aangever verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  3. Petronella Brouwer,
   Geboren te Aalsmeer, Oosteinde nr. 128 op 3 maart 1885, Oud-Katholiek, van beroep winkelierster tegenover de Oud-Katholieke kerk op de hoek van de Oosteinderweg en de Kerkweg, overleden te Amsterdam op 17 november 1956, oud 71 jaar.
   Gehuwd (1) te Aalsmeer op 3 augustus 1911 met haar achterneef Johannes Jacobus Gul, geboren te Aalsmeer, Oosteinde nr. 54 op 4 april 1872, Oud-Katholiek, vrijgesteld van dienst in de Nationale Militie uit hoofde van te zijn "eenige wettige zoon", van beroep tuinder, landbouwer, winkelier, overleden te Aalsmeer op 26 november 1919, oud 47 jaar, zoon van Rong Gul en Aaltje Moleman.
   Gehuwd (2) te Aalsmeer op 18 mei 1922 met Nicolaas Johannes Rinkel, geboren te Aalsmeer, Oosteinde nr. 112 op 21 februari 1884, Oud-Katholiek, van beroep handelsagent, verzekeringsagent, wonende te Aalsmeer, doch overleden te Amsterdam op 5 mei 1933, oud 49 jaar, zoon van Cornelis Rinkel,van beroep tuinman en Petronella van Leeuwen.
   Uit het eerste huwelijk 1 kind.


   Petronella Brouwer, Aalsmeer, ca. 1905.

   Petronella Brouwer met haar tweede man, Klaas Rinkel,
   voor haar winkeltje aan de Oosteinderweg nr. 387 te Aalsmeer, ca. 1930.
   GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 5 april 1872, nr. 46:
   Heden den vijfden April 1872, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
   Rong Gul, van beroep landbouwer, oud 37 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat op den vierden dezer maand des morgens ten half zes ure, in het huis staande in het Oosteinde, nummer 54 is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Zijne huisvrouw Aaltje Moleman, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Johannes Jacobus.
   Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacob Schouten, van beroep tapper, oud 74 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Schouten, van beroep barbier, oud 70 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

   GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 22 februari 1884, nr. 31:
   Heden den 22sten Februari 1884, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
   Cornelis Rinkel, van beroep werkman, oud 26 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat op den 21sten dezer maand des avonds ten acht ure, in het huis staande in het Oosteinde, nummer 112 is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Zijne huisvrouw Petronella van Leeuwen, van beroep Zonder, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Nicolaas Johannes.
   Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Noene, van beroep werkman, oud 30 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 58 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

   GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 3 maart 1885, nr. 28:
   Heden den Derden Maart 1885, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
   Johannis Brouwer, van beroep Werkman, oud 43 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat op den Derden dezer maand des morgens ten acht ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 128 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Zijne huisvrouw Geertruida Smit, van beroep Zonder, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Petronella.
   Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Lindeman, van beroep klompenmaker, oud 59 jaren, wonende te Aalsmeer en van Peter Vermeer, van beroep Gemeenteveldwachter, oud 34 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

   NATIONALE MILITIE, Provincie Noordholland, 15 juli 1911:
   De Commissaris der Koningin in de Provincie Noordholland verklaart,
   dat aan Johannes Jacobus Gul, geboren te Aalsmeer op 4 April 1872,
   zoon van Rong en van Aaltje Moleman,
   bij de loting voor de lichting der nationale militie van het jaar 1892 voor de gemeente Haarlemmermeer is ten deel gevallen No. 122, en dat hij vervolgens bij onherroepelijk geworden uitspraak van den militieraad, uit hoofde van te zijn eenige wettige zoon, van den dienst is vrijgesteld.
   [bron: website FamilySearch; huwelijksbijlage]

   HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 3 augustus 1911, nr. 24:
   Heden den derden Augustus 1911, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
   Johannes Jacobus Gul, oud 39 jaren, van beroep tuinder, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van Rong Gul en van Aaltje Moleman, beiden zonder beroep, en wonende te Aalsmeer
   en Petronella Brouwer, oud 26 jaren, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige dochter van Johannis Brouwer, van beroep tuinder en van Geertruida Smit, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer.
   Getuigen:
   Johannis Moleman, oud 24 jaren, boomkweeker, neef van den bruidegom, wonende te Aalsmeer;
   Frederik Smit, oud 30 jaren, kleermaker, neef van de bruid;
   Petrus Smit, oud 60 jaren, manufacturier, oom van de bruid, beiden wonende te Uithoorn;
   Jan Rinkel, oud 48 jaren, postbode, zwager van de bruid, wonende te Aalsmeer.
   En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door ons, de comparanten, de ouders van comparante, en de getuigen is onderteekend.
   [bron: website Family Search]

   OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 27 november 1919, nr. 79:
   Heden den 27sten November 1919, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer,
   Jan Rinkel, oud 54 jaren, van beroep postbode, wonende te Aalsmeer en Maarten Eveleens, oud 41 jaren, van beroep brievenbesteller, wonende te Aalsmeer, die verklaarden
   dat op den 26sten November dezes jaars, des namiddags ten zeven ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier Oosteinde nummer 140 in den ouderdom van 47 jaren is overleden Johannes Jacobus Gul, echtgenoot van Petronella Brouwer, van beroep winkelier, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van Rong Gul en Aaltje Moleman, beiden overleden.
   En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing, door ons is onderteekend met de beide aangevers.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]


   HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 18 mei 1922, nr. 34:
   Heden den 18den Mei 1922, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
   Nicolaas Johannes Rinkel, oud 38 jaren, van beroep handelsagent, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van Cornelis Rinkel, tuinman en van Petronella van Leeuwen, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer
   en Petronella Brouwer, weduwe van Johannes Jacobus Gul, oud 37 jaren, van beroep winkelierster, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige dochter van Johannis Brouwer en van Geertruida Smit, beiden zonder beroep en wonende te Aalsmeer.
   Getuigen:
   Hendrikus Moleman, oud 50 jaren, melkslijter, wonende te Amsterdam, zwager der bruid en van
   Johannes Hendrikus Rinkel, oud 67 jaren, bloemist, wonende te Aalsmeer, oom des bruidegoms.
   En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door ons met de comparanten en de getuigen is onderteekend.
   [bron: website Family Search]

   OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 8 mei 1933, nr. 13:
   Heden den achtsten Mei 1933 voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer:
   ontvangen het navolgende uittreksel uit het overlijdensregister.
   Op vijf Mei 1933 is in de gemeente Amsterdam overleden; des voormiddags ten vier ure: Nicolaas Johannes Rinkel, van beroep handelsagent, oud 49 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, echtgenoot van Petronella Brouwer, zoon van Cornelis Rinkel, overleden en Petronella van Leeuwen, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
   Voor gelijkluidend uittreksel. Vrij van zegel op grond van art. 32, no. 6 der Zegelwet 1917, afgegeven ter voldoening aan art. 50 al. 2 van het Burgerlijk Wetboek.
   Amsterdam, 5 Mei 1933. de Ambtenaar van den Burgerlijken Stand. [geteekend] A. J. Leemans.
   En is hiervan opgemaakt deze akte, welke, door mij is onderteekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

   OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, ca. 17 november 1956.
   Petronella Brouwer, overleden te Amsterdam op 17 november 1956, oud 71 jaar.


 10. Machteldje Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 20 maart 1843, overleden aldaar op 13 januari 1845, oud bijna 2 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 21 maart 1843, nr. 38:
  Verschenen Jan Brouwer, van beroep werkman, oud 39 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 20sten Maart des morgens ten 6 ure, in het huis staande in het oosteinde is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Gerritje Rinkel, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Machteldje.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit van Veen, van beroep Veenman, oud 57 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jacob van Zijverden, van beroep Zaakwaarnemer, oud 29 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons en de getuigen geteekend, vermits de vader verklaard niet te kunnen schrijven.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 13 januari 1845, nr. 1:
  Heden den 13den Januarij 1845, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen:
  Jan Brouwer, van beroep werkman, oud 40 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Jan Buis, van beroep werkman, oud 42 jaren, wonende te Aalsmeer, [niet ingevuld] van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 13den Januarij des morgens ten half zeven ure, in het huis staande in het Oosteind in den ouderdom van 2 jaren is overleden Machteldje Brouwer, van beroep geen, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van den Eersten declarant en van Gerritje Rinkel, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de tweede declarant is geteekend, verklarende den vader niet te kunnen schrijven, daar hij zulks nimmer heeft geleerd.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 11. Gerrit Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 14 maart 1844, overleden aldaar op 23 juni 1844, oud ruim 3 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 14 maart 1844, nr. 28:
  Verschenen Jan Brouwer, van beroep werkman, oud 39 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 14den Maart des avonds ten half 12 ure, in het huis staande in het oosteinde is geboren een kind van het manelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Gerritje Rinkel, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Gerrit.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit van Dam, van beroep werkman, oud 48 jaren, wonende te Aalsmeer en van Christiaan Lindenaar, van beroep Bode, oud 38 jaren, wonende te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons en de getuigen geteekend, vermits de vader verklaard niet te kunnen schrijven.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 24 juni 1844, nr. 54:
  Heden den 24sten Junij 1844, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen:
  Jan Brouwer, van beroep werkman, oud 40 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Cornelis Droog, van beroep werkman, oud 25 jaren, wonende te Aalsmeer, [niet ingevuld] van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 23sten Junij des middags ten twaalf ure, in het huis staande in het Oosteinde No. 55, in den ouderdom van 14 weken is overleden Gerrit Brouwer, van beroep geen, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van den Eersten declarant en van Gerritje Rinkel, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de tweede getuige is geteekend, daar de Eerste getuige verklaard niet te kunnen schrijven, als zulks niet geleerd hebbende.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 12. Pieternella Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 27 mei 1846, overleden aldaar op 19 september 1846, oud bijna 4 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 27 mei 1846, nr. 40:
  Verschenen Jan Brouwer, van beroep werkman, oud 41 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 27sten Mei des morgens ten 10 ure, in het huis staande in het Oosteind is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Gerritje Rinkel, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Pieternella.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Maarse, van beroep Teelman, oud 47 jaren, wonende te Aalsmeer en van Christiaan Lindenaar, van beroep Bode, oud 40 jaren, wonende te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons en de getuigen geteekend, hebbende de vader verklaard niet te kunnen schrijven.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 21 september 1846, nr. 56:
  Heden den 21sten September 1846, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen:
  Jan Brouwer, van beroep werkman, oud 42 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Christiaan Lindenaar, van beroep Bode, oud 41 jaren, wonende te Aalsmeer, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 19den September des avonds ten elf ure, in het huis staande in het Oosteind, in den ouderdom van vier maanden is overleden Pieternella Brouwer, van beroep geen, geboren te Aalsmeer en wonende te Aalsmeer, dochter van den Eersten declarant en van Gerritje Rinkel, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de getuige is geteekend, hebbende de vader verklaard niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 13. Petronella Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 30 mei 1848, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer 2 dagen nadat zij bevallen was van haar dochtertje Johanna. op 1 juni 1870, oud 22 jaar.
  Ongehuwd.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 30 mei 1848, nr. 33:
  Verschenen Jan Brouwer, van beroep werkman, oud 42 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 30sten Mei des morgens ten 8 ure, in het huis staande in het Oosteind is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Gerritje Rinkel, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Petronella.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Nicolaas Johannis Rinkel, van beroep Timmerman, oud 24 jaren, wonende te Aalsmeer en van Christiaan Lindenaar, van beroep Bode, oud 42 jaren, wonende te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons en de getuigen geteekend, hebbende de vader verklaard niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 2 juni 1870, nr. 43:
  Heden den 2e Junij 1870, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen:
  Jan Brouwer, van beroep werkman, oud 66 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene en Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 44 jaren, wonende mede te Aalsmeer, geen aan- of bloedverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard dat op den 1en dezer maand des nachts ten half twaalf ure, in het huis staande in het Oosteinde Nr. 85 in de ouderdom van 22 jaren is overleden Petronella Brouwer, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, dochter van den eersten comparant en van Gerarda Rinkel, overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de tweede comaparant is onderteekend, verklarende de Eerste comparant geen schrijven geleerd te hebben.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OPMERKING:
  Petronella overleed 2 dagen nadat zij bevallen was van haar dochtertje Johanna.
  Johanna overleed 1 maand later.

  KIND:
  1. Johanna Brouwer,
   Geboren te Aalsmeer op 30 mei 1870, overleden aldaar op 28 juni 1870, oud 1 maand.

   GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 30 mei 1870, nr. 60:
   Heden den 30sten Mei 1870, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer, verschenen
   Cornelis de Vlaming, van beroep genees-, heel- en verloskundige, oud 44 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat in Zijne tegenwoordigheid op den 28sten dezer maand des namiddags ten vier ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 85 is geboren een kind van het Vrouwelijk geslacht uit Petronella Brouwer, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, zijnde ongehuwd, welk kind zal genaamd worden Johanna.
   Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den verloskundige.
   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Mattheus van den Berg, van beroep beambte ter Secretarie, oud 53 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 44 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den aangever en getuigen onderteekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

   OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 29 juni 1870, nr. 59:
   Heden den 29sten Junij 1870 zijn voor ons, ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen,
   Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 38 jaren, wonende te Aalsmeer, Oom van de na te noemen overledene, en Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 45 jaren, wonende mede te Aalsmeer, geen aan- of bloedverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard,
   dat op den 28sten dezer maand des nachts ten half twaalf ure, in het huis staande in het Oosteinde Nummer 74 in den ouderdom van eene maand is overleden Johanna Brouwer, van beroep geen, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van Petronella Brouwer, overleden.
   En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
66. Johannes DE GROOT, ook Jan DE GROOT,
Zoon van Johannes (Jan) de Grood [nr. 132] en Kornelia Martens Geleijn [nr. 133], gedoopt in de Oud-Katholieke kerk te Aalsmeer-Oost op 15 september 1805, Oud-Katholiek, hoewel uitgeloot voor militaire dienst, diende hij als schutter bij de het 2e Bataljon der 3e Afdeeling Mobiele Schutterij, van beroep veender, werkman, overleden te Aalsmeer op 11 augustus 1849, oud 43 jaar.
Gehuwd te Aalsmeer op 27 april 1834 met Magtilda (Magcheltje) RINKEL.

DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Katholieke kerk, 15 september 1805:
Johannes.
Pr. Jan de Groot.
Mr. Cornelia Martens Gelein.
Suscipiente Machtilde Pieters Kater nomine Ecclesia.

NATIONALE MILITIE, Haarlem, 14 maart 1834 (huwelijksbijlage):
Certificaat.
De Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland, verklaart, dat
Jan de Groot, geboren te Aalsmeer den 15 September 1805, van beroep werkman, zoon van Jan en van Cornelia Gelein, van beroep veender, wonende te Aalsmeer voor de Nationale Militie is ingeschreven;
dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nummer 25 hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geenen dienst heeft verpligt.
[bron: website Familysearch]

HUWELIJKSTOESTEMMING (huwelijksbijlage).
Ontvangen hebbende een verzoek voor den schutter de Groot, Jan, van de gemeente Aalsmeer tot het aangaan van een Huwelijk.
Zoo is deze dienende dat overeenkomstig de aanschrijving van het Departement van Oorlog dd 19 Januarij 1831 N. 65 bij mij geene bedenkingen bestaan van hieromtrent mijne toestemming te geven.
En dit tot bewijs verstrekt van zien vrijelijk in den echt te mogen begeven, alleen aanmerkende dat wanneer hunne vrouwen, kind of kinderen hebben of krijgen, zij daardoor geene aanspraak zullen hebben op ontslag uit den dienst, noch dat hunne vrouwen het korps mogen volgen.
Opgemaakt te Drunen, den 12 Maart 1834.
De Majoor kommanderende het 2 Bataillon der 3e Afd. Mb. Mb. Schutterij.

HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 27 april 1834, nr. 5:
Op heden den 27sten April des Jaars 1834 des middags ten 12 uren, zijn voor ons Jacob van Zijverden, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
Jan de Groot, oud 28 Jaren, van beroep veenman, geboren en wonende alhier, Meerderjarige zoon van Jan de Groot en van wijlen Cornelia Gelein, en
Machgteltje Rinkel, oud 25 Jaren, zonder beroep, geboren te Hilversum, wonende alhier, Meerderjarige dochter van Gerrit Rinkel en van Lijsje Verschuur, oud 53 Jaren, zonder beroep, wonende te Hilversum, zijnde de beide vaders hier tegenwoordig hunne toestemming tot dit Huwelijk gevende, zijnde de moeder van de Bruid wegens verre afstand en ongesteldheid niet in staat hier bij te kunnen asisteeren.
De voorafgaande Acten, welke, nevens het zesde Hoofdstuk van het Huwelijk, volgens de Wet van 26 Ventose XIe Jaar, voorgelezen zijn, bestaan: in een Extract uit het Register der Afkondigingen, behoorlijk afgekondigd zonder eenigen oppositie.
Een Geboorte Acte van den Bruidegom.
Een dito van den Bruid.
Een Acte van Overlijden van des Bruidegoms moeder.
Een certificaat van voldoening aan de Nationale Militie.
Een toestemming tot het Huwelijk van den Majoor Kommandeerende het Ve Batt. der Ve Afd Mobiele ..............
Getuigen:
Jan de Groot, oud 64 jaren, van beroep Veender, wonende alhier, vader van den Bruidegom.
Gerrit Rinkel, oud 62 jaren, van beroep Schoenmaker, wonende te Hilversum, vader van de Bruid.
Teunis Rinkel, oud 52 jaren, van beroep Broodbakker, Oome van de Bruid.
Casper Moleman, oud 46 jaren, van beroep Veender, wonende beide alhier.
Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend.
[bron: website Familysearch]

GETUIGE:
Te Aalsmeer op 11 februari 1838 bij het huwelijk van Johannes Zegstroo en Wijmpje Smit.

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 11 augustus 1849, nr. 91:
Heden den 11den Augustus 1849, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen Klaas de Groot, van beroep Veenman, oud 52 jaren, wonende te Aalsmeer, broeder van de na te noemen overledene, en Christiaan Lindenaar, van beroep Bode, oud 44 jaren, wonende te Aalsmeer, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard dat op den 11den Augustus des morgens ten 10 ure, in het huis staande in het Oosteind in den ouderdom van 43 jaren is overleden Jan de Groot, van beroep Werkman, geboren te Aalsmeer en wonende te Aalsmeer, zoon van wijlen Jan de Groot en van wijlen Cornelia Gelein, en Echtgenoot van Magcheltje Rinkel, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de getuigen is geteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

67. Magtilda RINKEL, ook Magcheltje RINKEL,
Dochter van Gerrit Gerritsz Rinkel [nr. 134] en Lijsje Jans Verschuur [nr. 135], geboren te Hilversum op 15 november 1808, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer op 24 januari 1893, oud 84 jaar.

DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Katholieke Kerk, 16 november 1808:
Baptizata est Machgteltje, P. Gerrit Gerritz Rinkel, M. Lijsje Verschuur conjugum, m. Gerritje Hendriks de Jager a me F.J.Guddee Pastore.

OPMERKING:
Magtilda kon niet schrijven.

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 25 januari 1893, nr. 3.
Heden den 25sten januari 1893, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer:
Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 60 jaren, wonende te Aalsmeer, schoonzoon van de na te noemen overledene en Nicolaas Johannes Rinkel, van beroep ambtenaar ter secretarie, oud 27 jaren, wonende mede te Aalsmeer, bekende van die overledene, die verklaarden, dat op den 24sten januari dezes jaars, des namiddags ten acht ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier in het Oosteinde nummer 146 in den ouderdom van 85 jaren is overleden Magtilda Rinkel, van beroep zonder, geboren te Hilversum en wonende te Aalsmeer, dochter van Gerrit Rinkel en van Lijsje Verschuur, beiden overleden, weduwe van Jan de Groot.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing, door ons is onderteekend met de aangevers.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN VAN JAN DE GROOT EN MAGTILDA RINKEL:
 1. Elisabeth de Groot, zie nr. 33.
  Geboren te Aalsmeer op 16 februari 1840, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer op 14 maart 1916, oud 76 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 29 juni 1859 met Arie Brouwer, geboren te Aalsmeer op 6 maart 1832, Oud-Katholiek, vrijgeloot voor de Nationale Militie, van beroep werkman, overleden te Aalsmeer op 21 augustus 1904, oud 72 jaar.
  Uit dit huwelijk 12 kinderen.
 2. Johannis de Groot,
  Geboren te Aalsmeer op 2 maart 1841, overleden aldaar op 3 maart, oud 1 dag.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 2 maart 1841, nr. 17:
  Verschenen Jan de Groot, van beroep werkman, oud 35 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 2den dezer des morgens ten 2 ure, in het huis staande in het Oosteinde is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Machteldje Rinkel zijne huisvrouw, van beroep geen, wonende als voren, welk kind zal genaamd worden Johannis.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Andries Rinkel, van beroep Tapper, oud 36 jaren, wonende te Aalsmeer en van Christiaan Lindenaar, van beroep Bode, oud 35 jaren, wonende te Aalsmeer en is deze akte door ons, benevens den vader en de getuigen, na voorlezing onderteekend.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 3 maart 1841, nr. 13:
  Op heden den 3den der maand Maart 1841, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen Jacob de Groot, van beroep Veenman, oud 31 jaren, wonende te Aalsmeer, Oom van de na te noemen overledene, en Christiaan Lindenaar, van beroep Bode, oud 35 jaren, wonende te Aalsmeer, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard dat op den 3den dezer des morgens ten Een ure, in het huis staande in het Oosteind No. 63 in den ouderdom van 1 dag is overleden Johannis de Groot, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van Jan de Groot en van Machteldje Rinkel, zonder beroep, wonende als voren.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de tweede getuige is onderteekend, als verklarende de Eerste niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 3. "levenloze" dochter,
  Doodgeboren te Aalsmeer op 21 april 1842.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 23 april 1842, nr. 18:
  Op heden den 23sten der maand April 1842, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen Hendrik Haksteen, van beroep genees heel en Vroedmeester, oud 32 jaren, wonende te Aalsmeer, en Christiaan Lindenaar, van beroep Bode, oud 36 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons hebben verklaard dat op den 21sten dezer des namiddags ten drie ure, in het huis staande in het Oosteind No. 63 geboren als Levenloos een Kind van het vrouwelijk geslacht, geboren te Aalsmeer uit Jan de Groot en van Machteldje Rinkel, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de getuigen geteekend is.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 4. "levenloze" dochter,
  Doodgeboren te Aalsmeer op 15 oktober 1843.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 16 oktober 1843, nr. 76:
  Op heden den 16den der maand October 1843, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen Hendrik Haksteen, van beroep Genees Heel en Vroedmeester, oud 33 jaren, wonende te Aalsmeer, en Christiaan Lindenaar, van beroep Bode, oud 38 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons op den 15den October des middags ten twaalf ure, in het huis staande in het Oosteind No. 63 als levenloos hebben aangegeven een Kind van het Vrouwelijk geslacht, geboren uit Jan de Groot, oud 38 jaren, van beroep werkman en van Machteldje Rinkel, zonder beroep, wonende beide te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de getuigen geteekend is.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 5. Cornelia de Groot,
  Geboren te Aalsmeer in het Oosteinde op 14 mei 1849, overleden aldaar op 15 maart 1872, oud bijna 23 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 15 mei 1849, nr. 39:
  Verschenen Jan de Groot, van beroep werkman, oud 43 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 14den Mei des nachts ten 11 ure, in het huis staande in het Oosteind is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Magcheltje Rinkel, van beroep geen, wonende als voren, welk kind zal genaamd worden Cornelia.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den Vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrik Lodewijk Robart, van beroep Geregtsdienaar, oud 39 jaren, wonende te Aalsmeer en van Christiaan Lindenaar, van beroep Bode, oud 43 jaren, wonende te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen geteekend.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 15 maart 1872, nr. 45: Op heden den 15den Maart 1872, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 41 jaren, wonende te Aalsmeer, behuwdbroeder van de na te noemen overledene, en Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 46 jaren, wonende mede te Aalsmeer, geen bloed of aanverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard dat op den 15den dezer maand des middags ten Twaalf ure, in het huis staande in het Oosteind No. 75 in den ouderdom van 22 jaren is overleden Cornelia de Groot, van beroep geen, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van Jan de Groot, overleden en van Magtilda Rinkel, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparante is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
68. Gerrit VREEKE,
Zoon van Klaas Pieters Vreeke [nr. 136] en Martje (Matje) Maartens Tromp [nr. 137], ggeboren te Aalsmeer op 22 augustus 1810, gedoopt in de Ned. Hervormde kerk aldaar op 9 september 1810, voldeed aan de verplichting tot dienst in de Nationale Militie door het stellen van een plaatsvervanger, van beroep visser, later kastelein, overleden te Aalsmeer op 24 augustus 1895, oud 85 jaar.
Gehuwd (1) te Aalsmeer op 28 juli 1833 met Grietje VAN DER PAAUW, geboren te Aalsmeer op 7 april 1811, Ned. Hervormd, overleden te Aalsmeer op 8 januari 1861, oud 49 jaar.
Gehuwd (2) te Aalsmeer op 11 november 1866 met Jansje DE JONG, geboren te Aalsmeer op 2 augustus 1809, gedoopt in de Ned. Hervormde kerk aldaar op 6 augustus 1809, van beroep tapster, overleden op 14 september 1906, oud 97 jaar, eerder weduwe van Jan Willemsz MAARSSEN, dochter van Klaas Ariesz de Jong en Guurtje Jans Segstroo.

DOOPREGISTER, Aalsmeer, Ned. Hervormde kerk, 6 augustus 1809:
den 6 August een Kind gedoopt, genaamt Jansje.
de Vader Klaas de Jong.
de Moeder Guurtje Segstroo, L.
de Getuigen Sara van Stavere L.
dit Kind is gebooren den 2e August 1809.

DOOPREGISTER, Aalsmeer, Ned. Hervormde ker, 9 september 1810:
den 9 Septemb: Een Kind gedoopt genaamt Gerrit.
de Vader Klaas Prs Vreke.
de Moeder Matje Maartens Tromp, L.
door de moeder zelve het kind ten doop gehouden, het kind is geboren den 22 Augustus 1810.

NATIONALE MILITIE, Haarlem, 23 mei 1833 (Huwelijksbijlage):
Certificaat.
De Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland, verklaart, dat
Gerrit Vreken, geboren te Aalsmeer den 22 Augustus 1810, van beroep Visser, Zoon van Klaas en van Matje Tromp, van beroep Visser, wonende te Aalsmeer binnen de gemeente van Aalsmeer voor de Nationale Militie is ingeschreven;
dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nummer 8 hetwelk hem tot den dienst verpligtte, hij daaraan heeft voldaan door het in dienst stellen van eenen Plaatsvervanger.
Signalement:
Lengte 1 El, 7 Palm, 4 Duim, 5 Streep.
Aangezigt en voorhoofd rond.
Oog blaauw.
Neus en mond ordinair.
Kin rond.
Haar en Wenkbraauwen blond.

HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 28 juli 1833, nr. 9:
Op heden den 28sten Julij des Jaars 1833 des middags ten 12 uren, zijn voor ons Cornelis Zoet, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
Gerrit Vreken, oud 22 jaren, van beroep Visscher, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Klaas Vreken en van Matje Tromp, oud 67 jaren, zonder beroep, en
Grietje van der Paauw, oud 21 jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van wijlen Reijer van der Paauw en van Neeltje Heeren, oud 60 jaren, zonder beroep, wonende alhier, zijnde des Bruidegoms ouders en der Bruids moeder hier tegenwoordig, hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
De voorafgaande Acten, welke, nevens het zesde Hoofdstuk van het Huwelijk, volgens de Wet van 26 Ventose XIe Jaar, voorgelezen zijn, bestaan: in een Extract uit het Register der Afkondigingen, behoorlijk afgekondigd zonder eenigen opposaties.
Een Geboorte Acte van den Bruidegom.
Een dito van den Bruid.
Een Acte van Overlijden van derzelver vader.
Een certificaat van voldoening aan de Nationale Militie.
Getuigen:
Klaas Vreken, oud 67 Jaren, van beroep Visscher, vader van den Bruidegom.
Maarten Willeme, oud 58 Jaren, van beroep Visscher, behuwdvader van den Bruid.
Jan Jongkind, oud 63 Jaren, van beroep Visscher.
Christiaan Lindenaar, oud 28 Jaren, van beroep Bode, allen wonende alhier.
Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en vorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend.
[bron: website Familysearch]

HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 11 november 1866, nr. 31:
Heden den 11den November 1866, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
Gerrit Vreke, van beroep visscher, oud 56 jaren, geboren te Aalsmeer, en wonende te NieuwerAmstel, meerderjarige zoon van Klaas Vreke en van Matje Tromp, beiden overleden en weduwnaar van Grietje van der Paauw; en
Jansje de Jong, van beroep tapster, oud 57 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige dochter van Klaas de Jong, overleden en van Guurtje Segstroo, van beroep tapster, wonende te Aalsmeer, en weduwe van Jan Maarse.
En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd, vooreerst: de akten waaruit blijkt, dat de afkondigingen onverhinderd te Aalsmeer en te Nieuwer-Amstel hebben plaats gehad. Voorts de geboorte acte der verloofden en de Overlijdens acte van beider vorige echtgenooten.
Getuigen:
Klaas Maarse, van beroep werkman, oud 30 jaren, Zoon der bruid, wonende te Aalsmeer.
Reijer Vreeken, van beroep werkman, oud 27 jaren, Zoon des bruidegoms, wonende te Haarlemmermeer.
Jan Koomen, van beroep werkman, oud 31 jaren, Schoonzoon des bruidegoms, wonende te Haarlemmermeer.
Arnoldus Venema, van beroep winkelier, oud 50 jaren, Neef des bruidegoms, wonende te Aalsmeer.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door osn en de Comparanten is onderteekend.
[bron: website Familysearch]

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 24 augustus 1895, nr. 60:
Heden den 24sten augustus 1895, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer:
Reier Vreke, van beroep visscher, oud 55 jaren, wonende te Haarlemmermeer, zoon van die overledene en Jan Maarse, van beroep koopman, oud 47 jaren, wonende te Aalsmeer, die verklaarden, dat op den 24sten Augustus dezes jaars, des morgens ten half vijf ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier aan de Dorpsstraat nummer 47 in den ouderdom van 85 jaren is overleden Gerrit Vreke, van beroep visscher, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van Klaas Vreke en van Matje Tromp, beiden overleden, echtgenoot van Jansje de Jong, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing, door ons is onderteekend met de beide aangevers.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

GETUIGE (in Aalsmeer):
Op 19 februari 1832 bij het huwelijk van Hendrik Vreeken (broer) en Hillegonda van Staveren.
Op 26 september 1868 was Gerrit Vreke, visscher, 58 jr, mede aangever van het overlijden van Cornelia Doeve, de dochter van zijn vroegere schoondochter Leentje Zwaneveld [zie handtekening].
Op 24 maart 1870 was Gerrit Vreeken, visscher, 59 jr, mede aangever van het overlijden van Cornelia Doeve, de dochter van zijn vroegere schoondochter Leentje Zwaneveld.
Op 9 juli 1880 was Gerrit Vreke, visscher, 69 jr, mede aangever van de geboorte van Casparis Moleman.

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 15 september 1906, nr. 52:
Heden den 15den September 1906, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer:
Jan Maarse, van beroep koopman, oud 57 jaren, wonende te Aalsmeer, zoon van de na te noemen overledene en Klaas van der Meer, van beroep bloemist, oud 31 jaren, wonende te Aalsmeer, die verklaarden, dat op den 14den September dezes jaars des namiddags ten 8 ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier aan de verlengde Dorpsstraat nummer 44 in den ouderdom van 97 jaren is overleden Jansje de Jong, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van Klaas de Jong en van Guurtje Segstroo, beiden overleden, eerste weduwe van jan Maarssen, later weduwe van Gerrit Vreke.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing, door ons is onderteekend met de beide aangevers.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

69. Grietje VAN DER PAAUW,
Dochter van Reijer Gerritsz. van der Pauw [nr. 138] en Neeltje Klaas Heeren [nr. 139], geboren te Aalsmeer aan de Uiterweg op 7 april 1811, gedoopt in de Ned. Hervormde kerk op 21 april 1811, overleden te Aalsmeer op 8 januari 1861, oud 49 jaar.

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 8 april 1811, blz. 3:
Op heden den agsten van den maand April ten tien ure voor demiddag compareerde voor mij Dirk Jansz Segstro, Maire in de gemeente van Aalsmeer, arrondissement Amsterdam departement van de Zuiderzee, waarnemende de werkzaamheeden van publieke amptenaar des burgerlijke stands Hylkje Evers Foeksma, vroedvrouw binne desen gemeente geadsisteerd door twee getuigen zijnden Vreek Jansz Vreeken, Visser, oud 46 Jaaren en Willem Pieters Bol, oud 23 Jaaren, zijnde Viskooper, bijde op de Uiterweg binne dese gemeente woonagtig, de welke mij verklaard heeft dat Neeltje Klaas Heeren, huisvrouw van Rijjer van der Pauw mede op de Uiterweg voornoemd woonagtig op den zevenden van den tegenwoordige maand April des nagts ten half twaalf uuren bevalle is van een dogter hetwelke de naam ontfange heeft van Grietje tengevolge van desen verklaring en op aanvraag daartoe bij mij gedaan door den gemelde vroedvrouw Hylkje Everts Foeksma heb ik dese tegenwoordige acte opgemaakt de welke door den voornoemde vroedvrouw en de hier boven genoemde getuigen benevens mij is ondertekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

DOOPREGISTER, Aalsmeer, Ned. Hervormde kerk, 21 april 1811:
den 21 April een kind gedoopt, genaamt Grietje.
de Vader Reijer van der Paauw,
de Moeder Neeltje Klaasdr: Heere,
de getuige Gerritje Jonk [L],
ten doop gehouden door Matje Hofman [L],
dit kind is geboren den 7 April 1811.

OPMERKING:
Bij het huwelijk van haar zoon Klaas verklaarde Grietje geen schrijven geleerd te hebben.

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 9 januari 1861, nr. 4:
Heden den negenden Januarij 1861, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen Cornelis Vreeken, van beroep visscher, oud 56 jaren, wonende te Aalsmeer, behuwdbroeder van de na te noemen overledene, en Willem Prook, van beroep teelman, oud 51 jaren, wonende te Aalsmeer, geen bloed of aanverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den achtsten dezer maand des middags ten halftwee ure, in het huis staande te Aalsmeer aan den Uiterweg in den ouderdom van 49 jaren is overleden Grietje van der Paauw, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van Reijer van der Paauw en van Neeltje Heeren, beiden overleden, en echtgenoote van Gerrit Vreeken, visscher, wonende te Aalsmeer.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is geteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN VAN GERRIT VREEKE EN GRIETJE VAN DER PAAUW:
 1. Klaas Vreeken,
  Geboren te Aalsmeer op 12 november 1833, Ned. Hervormd, van beroep schipper, goederen besteller, boodschappenloper te Uithoorn (1866), arbeider, woonde in 1868 te Stompwijk, overleden te Warmond op 23 april 1870, oud 36 jaar.
  Gehuwd te Uithoorn op 8 mei 1859 met Baaltje Lagerman, geboren te Achttienhoven op 29 juni 1825, van beroep dienstbode, overleden te Westzaan op 30 maart 1903, oud 77 jaar, dochter van Jacob Lagerman, van beroep klompenmaker en Grietje van Wingerden.

  GEBOORTEAKTE, Achttienhoven, 30 juni 1825, nr. 3:
  In den Jare 1825 den 30ste Junij 's morgens 10 Uuren zijn voor ons Schout officier van de Burgerlijken stand Gemeente Achtienhoven kanton Noorden provincie Zuid Holland gecompareerd Jacob Lagerman, oud 29 jaren, klompemaker, wonende te Achtienhoven, dewelke vertoond heeft een kind het welke bevonden is een Dochter te zijn, verklarende dat Zijne Huisvrouw Grietje van Wingerden oud 32 Jaren, ten Zijnen Woonhuize in den Jare 1825 den 29ste Junij 's avonds tien Uur verlost is van dit kind aan hetwelke hij verklaart de Voornaam van Baaltje te geven.
  De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Cornelis Zwaan, oud 22 jaren, Koopman en Jan van Vlijmen, oud 71 jaren, wonende beide in voornoemde gemeenten.
  Na dat deze Acte behoorlijk is voorgelezen is dezelve door de comparant, de getuigen nevens ons Schout getekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 12 november 1833, nr. 89:
  Acte van Geboorte van Klaas, geboren te Aalsmeer den Twaalfden dezer des morgens ten zes ure, zoon van Gerrit Vreeken, oud 23 jaren, van beroep visscher en van Grietje van der Paauw, oud 22 jaren, geen beroep, wonende alhier.
  Het kind is erkend te zijn van het mannelijk geslacht.
  Getuigen Dirk van der Horn, oud 23 jaren, van beroep Timmerman, wonende alhier en Jan Holm, oud 24 jaren, van beroep Koopman, wonende mede alhier.
  Op het verzoek aan ons gedaan door den vader voornoemd.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 5 april 1859 [Huwelijksbijlagen]:
  Certificaat.
  De Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland,
  verklaart, dat Klaas Vreeken, geboren te Aalsmeer den 12e November 1833, van beroep visscher, wonende te Aalsmeer binnen de gemeente van Aalsmeer voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem bij de loting is ten deele gevallen het nummer 25, hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.
  Signalement:
  Lengte 1 El, 5 Palm, 7 Duim.
  Aangezigt en Voorhoofd: breed.
  Oogen: grijs.
  Neus, mond en kind: gewoon.
  Haar en wenkbraauwen: bruin.
  Merkbare Teekenen: geene.
  [bron: website Familysearch]

  HUWELIJKSAKTE, Uithoorn, 8 mei 1859, nr. 5:
  Heden den achtsten Mei 1859, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Uithoorn in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
  Klaas Vreeken, schipper, oud 25 jaren, geboren te Aalsmeer en wonende te Uithoorn, meerderjarig, zoon van Gerrit Vreeken, visscher, en van Grietje van den Paauw, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer;
  en Baaltje Lagerman, dienstbode, oud 33 jaren, geboren te Nieuwkoop en wonende te Uithoorn, meerderjarig, dochter van Jacob Lagerman, klompenmaker en van Grietje van Wingerden, zonder beroep, beiden wonende te Nieuwkoop.
  Getuigen:
  Jacob Lagerman, klompenmaker, oud 61 jaren, wonende te Nieuwkoop, vader van den bruid;
  Maarten Vink, werkman, oud 29 jaren, behuwdbroeder der bruid, wonende te Uithoorn,
  Leendert van Vliet, schoenmaker, oud 30 jaren, wonende te Uithoorn, en
  Roelof Konijn, schoenmaker, oud 32 jaren, wonende te Reeuwijk.
  En is hiervan door ons opgemaaktdeze akte, welke na voorlezing door ons, de partijen en de getuigen is onderteekend met uitzondering van de bruid en de moeder des bruidegoms, die verklaarden geen schrijven geleerd te hebben.

  GETUIGE (Klaas):
  Te Nieuwer-Amstel op 24 oktober 1866 van het huwelijk van zijn broer Hein Vreken met Anna Maria Neus (getuige Nicolaas Vreken, oud 32 Jaar, van beroep boodschappenlooper, broeder van den bruidegom, wonende te Uithoorn).
  Te Aalsmeer op 8 februari 1872 van de geboorte van Franciscus Dokters (getuige Klaas Vreeken, schippersknecht, wonende te Aalsmeer).

  OVERLIJDENSAKTE, Warmond, 23 april 1870, nr. 14:
  In het jaar 1870 den 23sten April zijn voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Warmond verschenen:
  Johannes van Bladel, oud 42 jaren, timmerman, wonende te Warmond en Willem Karel Mounier, oud 33 jaren, veldwachter, wonende te Warmond, zijnde beide goede bekenden van de overledene, welke verklaarden dat op den 23sten April 1870 des morgens ten half acht ure, in het huis geteekend met Numero 166, binnen deze Gemeente is overleden Klaas Vreeken, gehuwd met Baaltje Lagerman, oud 36 jaren, arbeider, geboren te Aalsmeer en wonende te Warmond, zijnde de namen van zijne ouders den declaranten onbekend.
  En hebben de declaranten deze akte van overlijden na voorlesing met ons geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Westzaan, 31 maart 1903, nr 14:
  In het jaar 1903, den 31sten der maand Maart verschenen voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Westzaan:
  Adriaan de Goede, oud 62 jaren, van beroep timmerman, wonende te Westzaan en Klaas Tanger, oud 28 jaren, van beroep koopman, wonende te Westzaan, beiden geen bloedverwanten van de na te noemen overledene, die verklaarden, dat op den dertigsten der maand Maart dezes jaars, des namiddags ten half elf ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk H Nommer 31 is overleden Baaltje Lagerman, oud 77 jaren, van beroep zonder, geboren te Nieuwkoop en wonende te Westzaan, weduwe van Klaas Vreeken, dochter van Jacob Lagerman en van Grietje Winkgeren [!] beiden overleden.
  Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend met de aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KINDEREN:
  1. Gerrit Vreeken,
   Geboren te Uithoorn op 5 maart 1861, verdronken in de Amstel in Uithoorn op 5 september 1865, oud 4 jaar.
  2. Grietje Klazina Vreeken,
   Geboren te Uithoorn op 14 september 1862, overleden te Leiden op 25 december 1933, oud 71 jaar.
   Gehuwd te Leiden op 1 augustus 1894 met Cornelis Roos, geboren te Leimuiden op 13 juni 1861, van beroep scheepmaker, overleden te Leiden op 18 januari 1940, oud 78 jaar, eerder weduwnaar van Petronella Gijsberdina Berkhuijzen, zoon van Anthonie Roos en van Jozina de Hartog.
  3. Jacobus Vreeken,
   Geboren te Uithoorn op 22 april 1864, overleden aldaar op 5 mei 1864, oud 2 weken.
  4. Jacobus Vreeken,
   Geboren te Uithoorn op 8 april 1865, van beroep brievengaarder (1898), overleden te Heemstede op 17 januari 1944, oud 78 jaar.
   Gehuwd te Haarlem op 27 oktober 1898 met Huiberdina van Kooten, geboren te Hillegom op 24 juli 1854, overleden te Velsen op 19 september 1939, oud 85 jaar, dochter van Anthonie van Kooten en Helena Pillekaan.
  5. Gerrit Vreeken,
   Geboren te Uithoorn op 20 november 1866, overleden te Zoeterwoude op 3 februari 1868, oud 1 jaar.
  6. Gerrit Vreeken,
   Geboren te Zoeterwoude op 13 maart 1868, overleden te Stompwijk op 12 juni 1868, oud 3 maanden.
 2. Neeltje Vreeken,
  Geboren te Aalsmeer op 11 oktober 1834, Ned. Hervormd, overleden te Haarlemmermeer op 6 augustus 1905, oud bijna 71 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 14 juni 1857 met haar neef Jan Koomen, ook Jan Koome, geboren te Aalsmeer op 12 maart 1836, van beroep werkman, schippersknecht, overleden te Haarlemmermeer op 13 juli 1880, oud 44 jaar, zoon van Maarten Koomen en Neeltje Klaasse Vreeken.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 13 oktober 1834, nr. 81:
  Acte van Geboorte van Neeltje, geboren te Aalsmeer den Elfden dezer des avonds ten elf ure, dochter van Gerrit Vreeken, oud 24 jaren, van beroep visser en van Grietje van der Paauw, oud 23 jaren, geen beroep, wonende alhier.
  Het kind is erkend te zijn van het vrouwelijk geslacht.
  Getuigen Jan Groot, oud 43 jaren, van beroep Tapper, wonende alhier en Hendrik Bergman, oud 62 jaren, van beroep Schoenmaker, wonende mede alhier.
  Op het verzoek aan ons gedaan door den vader voornoemd.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten, bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 15 maart 1836, nr. 26:
  Acte van Geboorte van Jan, geboren te Aalsmeer den Twaalfden dezer des avonds ten zeven ure, zoon van Maarten Koomen, oud 38 jaren, van beroep Vischkooper en van Neeltje Vreeken, oud 39 jaren, zonder beroep, wonende alhier.
  Het kind is erkend te zijn van het mannelijk geslacht.
  Getuigen Jacob van Leeuwen, oud 38 jaren, van beroep Schoenmaker, wonende alhier en Christiaan Lindenaar, oud 30 jaren, van beroep Bode, wonende mede alhier.
  Op het verzoek aan ons gedaan door den vader voornoemd.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten, bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 14 mei 1857 (Huwelijksbijlage):
  Certificaat.
  De Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland,
  verklaart, dat Jan Koomen, geboren te Aalsmeer den 12den Maart 1836, van beroep werkman, wonende te Aalsmeer binnen de gemeente van Aalsmeer voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem bij de loting is ten deele gevallen het nummer 22, en dat hij vervolgens door den Militie-Raad, zitting gehouden hebbende te Haarlem, uit hoofde van broederdienst volbragt, finaal is vrijgesteld.
  Signalement:
  Lengte 1 El, 7 Palm, 1 Duim.
  Aangezigt en Voorhoofd: rond.
  Oogen: grijs.
  Neus, mond en kind: gewoon.
  Haar en wenkbraauwen: bruin.
  Merkbare Teekenen: pokdalig.
  [bron: website Familysearch]

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 14 juni 1857, nr. 14:
  Heden den 14den Junij 1857, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, verschenen, teneinde een huwelijk aan te gaan, Jan Koomen, van beroep schippersknecht, oud 21 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, minderjarigen zoon van Maarten Koomen, visscher, en van Neeltje Vreeken, zonder beroep, wonende beiden te Aalsmeer.
  En Neeltje Vreeken, zonder beroep, oud 22 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, minderjarige dochter van Gerrit Vreeken, visscher en van Grietje van der Paauw, zonder beroep, wonende beiden te Aalsmeer;
  zijnde de ouders des Bruidegoms en de ouders der Bruid tegenwoordig, hunne toestemming gevende tot het huwelijk.
  Getuigen:
  Christiaan Lindenaar, gemeentebode, oud 51 jaren.
  Arie de Blom, klerk ter Secretarie, oud 31 jaren.
  Bernardus van der Putten, geregtsdienaar, oud 39 jaren.
  Jan Lindenaar, klompenmaker, oud 31 jaren, allen bekenden van den Bruidegom en wonende te Aalsmeer.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, den Bruidegom, de Bruid en de getuigen is geteekend, hebbende de moeder van de Bruid verklaard niet te kunnen schrijven.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlemmermeer, 14 juli 1880, nr. 210:
  Heden den 14den Juli 1880, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Haarlemmermeer, verschenen:
  Cornelis Spaargaren, van beroep Schipper, oud 46 jaren, wonende te Aalsmeer, bekende van de na te noemen overledene, en Jan Eggink, van beroep Ambtenaar, oud 37 jaren, wonende alhier, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den dertienden dezer des middags ten half drie ure, in het huis staande alhier, nommer 88 LL in den ouderdom van 44 jaren is overleden Jan Koomen, van beroep schippersknecht, geboren te Aalsmeer en wonende in voormeld huis, gehuwd met Neeltje Vreeken, wonende alhier, zoon van Maarten Koomen, wonende te Aalsmeer, en van Neeltje Vreeken, overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlemmermeer, 7 augustus 1905, nr. 193:
  Heden den 7den Augustus 1905, zijn voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Haarlemmermeer, verschenen:
  Maarten Koomen, van beroep koopman, oud 48 jaren, wonende te Aalsmeer, zoon van de na te noemen overledene, en Dirk Langereis, van beroep kantoorbediende, oud 46 jaren, wonende te Haarlemmermeer, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 6den dezer des voormiddags ten half tien uur, in het huis staande alhier, nummer 85 LL in den ouderdom van 70 jaren is overleden Neeltje Vreeken, van beroep zonder, geboren te Aalsmeer en wonende te Haarlemmermeer, weduwe van Jan Koomen, dochter van Gerrit Vreeken en van Grietje van der Pauw, beiden overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door ons en de comparanten is ondergeteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KINDEREN:
  1. Maarten Koome.
   Geboren te Aalsmeer op 21 september 1857, van beroep koopman, schipper, vlettenverhuurder, overleden te Aalsmeer op 1 mei 1951, oud 93 jaar.
   Gehuwd te Haarlemmermeer op 4 juni 1879 met Elisabeth Barten, geboren te Maurik op 16 september 1858, overleden te Haarlemmermeer op 8 augustus 1942, oud 83 jaar, dochter van Sander Barten en van Sibilla Wilhelmina Knijf.

   SERINGENVLETTEN.
   Maarten Koome en zijn vrouw woonden in een ark achter Uiterweg 88. Hij verhuurde vletten aan kwekers voor het zogenaamde seringenvletten. De seringen werden in het najaar van de akkers naar de kassen vervoerd en in het voorjaar weer terug naar de akkers.
   Vletten zijn kleine vaartuigen, die meestal gemaakt zijn van ijzer of staal. Zij hebben een ronde kop met daarop een ster en een platte spiegel. De voor- en achterplecht zijn overdekt, met voorop een luik en een brug om te kruien. Achterop is een kleine roef en in de vlet bevindt zich een houten vloer.
   Maarten Koome verhuurde vletten tot in de jaren 30; daarna hebben veel kwekers een vlet gekocht. De meeste waren gemaakt door de firma Akerboom aan de Oude Wetering.
   [bron: Aalsmeerse Stambomen, deel VI, blz. 407 ]
  2. Gerrit Koomen,
   Geboren te Aalsmeer op 4 december 1860, van beroep werkman, schipper, overleden te Aalsmeer op 13 december 1931, oud 71 jaar.
   Gehuwd te Haarlemmermeer op 10 mei 1888 met Francina van Elk, geboren te Haarlemmermeer op 30 januari 1866, overleden aldaar op 22 mei 1929, oud 63 jaar, dochter van Bastiaan Willem van Elk en van Alida Niewerf.
  3. Neeltje Koome,
   Geboren te Aalsmeer op 18 oktober 1863, overleden te Amsterdam op 24 april 1939, oud 75 jaar.
   Gehuwd te Haarlemmermeer op 28 augustus 1885 met Arie van Muijden, geboren te Aarlanderveen op 7 oktober 1851, van beroep machinist, overleden te Amsterdam op 25 april 1935, oud 83 jaar, zoon van Hendrik van Muijden en van Gijsje Koen.
  4. Grietje Koome, ook Grietje Koomen,
   Geboren te Haarlemmermeer op 16 januari 1866, overleden te Leiden op 3 februari 1934, oud 68 jaar.
   Gehuwd te Aalsmeer op 15 november 1888 met Cornelis Jan Hogendijk, ook Hoogendijk, geboren te Oudshoorn op 4 februari 1865, van beroep koopman, sleepbootkapitein, overleden te Leiden op 13 juni 1922, oud 57 jaar, zoon van Wouter Willem Hogendijk en van Klaasje de Jong.
  5. Klaas Koomen,
   Geboren te Haarlemmermeer op 10 september 1869, van beroep arbeider, stoombootkapitein, overleden te Amsterdam op 5 oktober 1933, oud 64 jaar.
   Gehuwd te Sloten (NH) op 19 juli 1900 met Alida Visser, geboren te Amsterdam op 22 januari 1877, overleden te Aalsmeer op 22 maart 1954, oud 77 jaar, dochter van Pieter Jacobus Visser en van Alida Gorree. Alida Visser huwde (2) met Siverinus Everhardus de Groot, overleden voor 1954.
  6. Matje Koome,
   Geboren te Haarlemmermeer op 19 oktober 1871, overleden aldaar op 16 mei 1872, oud 7 maanden.
  7. Matje Koome, ook Matje Koomen,
   Geboren te Haarlemmermeer op 19 juni 1873, overleden te Voorhout in huis III-94 op 4 oktober 1896, oud 23 jaar.
   Gehuwd te Haarlemmermeer op 30 augustus 1893 met Dirk Cornelis van Egmond, geboren te Rijnsburg op 20 januari 1866, van beroep arbeider, overleden te Hillergom op 26 december 1930, oud 64 jaar, eerder weduwnaar van Doortje van der Kwaak, zoon van Dirk van Egmond en van Apolonia Bos.
   Dirk Cornelis van Egmond huwde (3) te Voorhout op 18 augustus 1898 met Jitske Nicola, geboren te Steenwijkerwold op 22 april 1871, overleden te Hillegom op 5 februari 1945, oud 73 jaar, dochter van Gabriel Nicola en van Jeltje Kaastra.
  8. Geertruida Jantina Koome,
   Geboren te Haarlemmermeer op 19 mei 1876, overleden te Aalsmeer op 3 december 1951, oud 75 jaar.
   Gehuwd te Haarlemmermeer op 4 november 1896 met Barend Verbeek, geboren te Haarlemmermeer op 3 februari 1872, van beroep bloemist, overleden te Aalsmeer op 2 mei 1942, oud 70 jaar, overleden op 2 mei 1942, oud 70 jaar, zoon van Maarten Verbeek en van Antje Wegman.

   [bron: Aalsmeerse Stambomen, deel VI, blz. 407 en 414-415 en www.WieWasWie.]
 3. Jan Vreeken, zie nr. 34.
  Geboren te Aalsmeer op 4 maart 1837, Ned. Hervormd, van beroep visser, overleden te Nieuwer-Amstel op 22 mei 1863, oud 26 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 23 juni 1861 met Leentje Zwaneveld, geboren te Kudelstaart (gem. Aalsmeer) op 15 juni 1840, Ned. Hervormd, verklaarde tijdens de huwelijkssluiting niet te kunnen schrijven, overleden te Aalsmeer, Dorpsstraat 159 op 27 januari 1922, oud 81 jaar, dochter van Johannes Izaaksz Zwaneveld en van Cornelia Haak.
  Leentje Zwaneveld huwde (2) te Aalsmeer op 6 november 1864 met Willem Doeve, geboren te Aalsmeer op 28 november 1829, Oud-Katholiek, van beroep werkman, tuinder, teelman, overleden te Leiden op 8 december 1906, oud 77 jaar, eerder weduwnaar van Anna Maria Topsvoort, zoon van Jan Doeve, van beroep visser, en van Geertje Jongkind.
 4. Reijer Vreken,
  Geboren te Aalsmeer aan de Uiterweg op 14 oktober 1839, Ned. Hervormd, van beroep visser, werkman, overleden te Haarlemmermeer op 9 januari 1919, oud 79 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 27 oktober 1861 met Lijpje Maartens Vreeken, geboren te Aalsmeer op 10 september 1838, overleden te Haarlemmermeer op 31 december 1926, oud 88 jaar, dochter van Maarten Klaasz Vreeken, van beroep visser en Elisabeth (Lijpje) Eveleens.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 11 september 1838, nr. 76:
  Acte van Geboorte van Lijpje, geboren te Aalsmeer den tienden dezer des avonds ten zeven ure, dochter van Maarten Vreeken, oud 50 jaren, van beroep Visser en Lijpje Eveleens, oud 34 jaren, zonder beroep, wonende alhier.
  Het kind is erkend te zijn van het Vrouwelijk geslacht.
  Getuigen Jacob van Leeuwen, oud 40 jaren, van beroep Schoenmaker, wonende alhier en Christiaan Lindenaar, oud 33 jaren, van beroep Bode, wonende mede alhier.
  Op het verzoek aan ons gedaan door den vader voornoemd.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 14 oktober 1839, nr. 78:
  Verschenen Gerrit Vreken, van beroep visser, oud 29 jaren, wonende te Aalsmeer in No. 283, welke ons heeft verklaard dat op den 14den dezer des voormiddags ten 1 ure, in het huis staande op den Uiterweg is geboren een Kind van het mannelijk geslacht, uit Grietje van der Paauw, van beroep geen, wonende al boven, zijne huisvrouw, welk kind zal genaamd worden Reijer.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacob Spaargaren, van beroep Visser, oud 23 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jacob van Leeuwen, van beroep Schoenmaker, oud 41 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze Akte door ons, benevens den vader en de Getuigen, na voorlezing onderteekend.

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 7 oktober 1861 [huwelijksbijlagen]:
  Certificaat.
  De Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland
  verklaart, dat Reijer Vreeken, geboren te Aalsmeer den 14 October 1839, van beroep werkman, zoon van Gerrit en van Grietje van der Paauw, van beroep visscher, wonende te Aalsmeer binnen de gemeente van Aalsmeer voor de Nationale Militie is ingeschreven;
  dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nummer 39, hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.
  Signalement:
  Lengte 1 El, 8 Palm, 7 Duim.
  Aangezigt ovaal.
  Voorhoofd rond.
  Oogen blaauw.
  Neus, mond en kin gewoon.
  Haar en wenkbraauwen blond.
  Merkbare Teekenen geene.
  [bron: website Familysearch]

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 27 oktober 1861, nr. 42:
  Heden den 27sten October 1861, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, verschenen, teneinde een huwelijk aan te gaan,
  Reijer Vreken, van beroep werkman, oud 22 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, minderjarige zoon van Gerrit Vreken, visscher, wonende te Aalsmeer en van Grietje van der Paauw, overleden, en
  Lijpje Vreeken, zonder beroep, oud 23 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige dochter van Maarten Vreeken, visscher en van Lijpje Eveleens, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer;
  zijnde de vader van de Bruidegoms en de ouders van de Bruid tegenwoordig, hunne toestemming gevende tot dit huwelijk.
  Getuigen:
  Jan Koome, schippersknecht, oud 25 jaren, behuwdbroeder van den bruidegom.
  Christiaan Lindenaar, gemeentebode, oud 57 jaren.
  Jan Lindenaar, klompenmaker, oud 36 jaren.
  Coert Gaveel, beambte ter Secretarie, oud 31 jaren, allen wonende te Aalsmeer.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de comparanten is geteekend, met uitzondering van de moeder der Bruid en de Eerste getuige, die verklaarden niet te kunnen schrijven.

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlemmermeer, 10 januari 1919, nr. 13:
  Heden 10 Januari 1919, verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Haarlemmermeer:
  Willem Wegman, oud 53 jaren, koster, wonende te Aalsmeer en Dirk Langereis, oud 60 jaren, portier, wonende te Haarlemmermeer, die verklaarden,
  dat op 9 Januari dezes jaars, des namiddags ten drie ure, in deze gemeente is overledene: Reijer Vreken, oud 79 jaren, visscher, geboren te Aalsmeer en wonende te Haarlemmermeer, gehuwd met Lijpje Vreeken, zoon van Gerrit Vreken en van Grietje van der Pouw, beiden overleden.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlemmermeer, 3 januari 1927, nr. 5:
  Heden drie Januari 1927, verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Haarlemmermeer:
  Adriaan Biesheuvel, oud 65 jaren, wissellooper, wonende te Aalsmeer en Teunis Boll, oud 30 jaren, ambtenaar ter secretarie, wonende te Haarlemmermeer, die verklaarden,
  dat op 31 December des vorigen jaars, des namiddags ten zeven ure, in deze gemeente is overleden:
  Lijpje Vreeken, oud 88 jaren, zonder beroep, geboren te Aalsmeer en wonende te Haarlemmermeer, weduwe van Reijer Vreken, dochter van Maarten Vreeken en van Lijpje Eveleens, beiden overleden. Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KIND:
  1. Grietje Vreken,
   Geboren te Aalsmeer op 9 februari 1862, overleden te Haarlemmermeer op 6 december 1891, oud 29 jaar, vijf dagen na de verdrinkingsdood van haar man.
   Gehuwd te Haarlemmermeer op 14 maart 1883 met Cornelis Filius, geboren te Wissekerke op 13 juli 1858, van beroep werkman, overleden te Haarlemmermeer door verdrinking in de Ringvaart op 1 december 1891, oud 33 jaar, zoon van Cornelis Filius en van Everdina Anna van Tilburg.
 5. Hein Vreken,
  Geboren te Aalsmeer aan de Uiterweg op 28 februari 1842, overleden aldaar op 9 maart 1842, oud 9 dagen.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 1 maart 1842, nr. 21:
  Verschenen Gerrit Vreken, van beroep Visser, oud 31 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 28sten februarij laatstleden des avonds ten 11 ure, in het huis staande op den Uiterweg is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Grietje van der Paauw, van beroep geen, wonende als boven, welk kind zal genaamd worden Hein.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Dirk Eveleens, van beroep werkman, oud 30 jaren, wonende te Aalsmeer en van Christiaan Lindenaar, van beroep Bode, oud 36 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen geteekend.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 10 maart 1842, nr. 12:
  Op heden den 10den der maand Maart 1842, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen Jacob van Leeuwen, van beroep Schoenmaker, oud 44 jaren, wonende te Aalsmeer, Oome van de na te noemen overledene, en Christiaan Lindenaar, van beroep Veldwachter, oud 36 jaren, wonende te Aalsmeer, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard dat op den 9den dezer des middags ten 12 ure, in het huis staande op den Uiterweg No. 283 in den ouderdom 9 dagen is overleden Hein Vreken, van beroep geen, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van Gerrit Vreken, oud 31 jaren, van beroep visser en van Grietje van der Paauw, zonder beroep, wonende als voren.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de getuigen geteekend is.
 6. Hein Vreken,
  Geboren te Aalsmeer aan de Uiterweg op 27 maart 1843, Ned. Hervormd, van beroep visser, later kastelein (1890), cafehouder (1903-1916), overleden te Aalsmeer op 8 juni 1920, oud 77 jaar.
  Gehuwd te Nieuwer-Amstel op 24 oktober 1866 met Anna Maria Neus, geboren te Aalsmeer in het Oosteinde op 21 december 1847, overleden aldaar op 19 november 1928, oud bijna 81 jaar, dochter van Jan Neus, van beroep werkman en Jansje Spaargaren.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 28 maart 1843, nr. 43:
  Verschenen Gerrit Vreken, van beroep Visser, oud 33 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 27sten Maart des avonds ten 8 ure, in het huis staande op den Uiterweg is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijnen huisvrouw Grietje van der Paauw, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Hein.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem Buis, van beroep teelman, oud 33 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jacob Spaargaren, van beroep Werkman, oud 27 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen geteekend.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 22 december 1847, nr. 67:
  Verschenen Jan Neus, van beroep Visser, oud 31 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 21sten December des avonds ten 8 ure, in het huis staande in het Oosteind is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijn huisvrouw Jansje Spaargaren, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Anna Maria.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den Vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Klaas Neus, van beroep visser, oud 23 jaren, wonende te Aalsmeer en van Christiaan Lindenaar, van beroep Bode, oud 42 jaren, wonende te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen geteekend.

  HUWELIJKSAKTE, Nieuwer-Amstel, 24 oktober 1866, nr. 51:
  Heden den 14sten October 1866, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nieuwer-Amstel in het huis derzelve gemeente, verschenen, teneinde een huwelijk aan te gaan,
  Hein Vreken, van beroep visscher, oud 23 jaar, geboren te Aalsmeer, wonende alhier, vroeger te Aalsmeer, minderjarige zoon van Gerrit Vreken, visscher, wonende alhier en Grietje van der Paauw, overleden.
  En Anna Maria Neus, zonder beroep, oud 19 jaren, geboren te Aalsmeer, wonende alhier, minderjarige dochter van Jan Neus, van beroep wekman en Jansje Spaargaren, wonende alhier.
  De Ouders van de bruid en de Vader des bruidegoms alhier Consenteeren in dit huwelijk.
  Getuigen:
  Jan Spaargaren, oud 77 jaren, timmerman, wonende te Aalsmeer, grootvader der bruid.
  Jan Komen, oud 30 jaren, Schipper, wonende te Aalsmeer, Zwager des bruidegoms.
  Nicolaas Vreken, oud 32 Jaar, van beroep boodschappenlooper, broeder van den bruidegom, wonende te Uithoorn.
  Rijk Lambert Stam, oud 59 jaar, Veldwachter, wonende alhier.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, de bruidegom, diens vader, de ouders der bruid en de getuigen is onderteekend, verklarende de bruid niet te kunnen schrijven.

  OVERLIJDINGSAKTE, Aalsmeer, 8 juni 1920, nr. 34:
  Heden den 8sten Juni 1820, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer,
  Cornelis Harting, oud 29 jaren, van beroep bloemist, wonende te Aalsmeer en Johannes Lobach, oud 77 jaren, van beroep cafehouder, wonende te Aalsmeer, die verklaarden,
  dat op den 8sten Juni dezes jaars, des voormiddags ten half zes ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier Helling nummer 100 in den ouderdom van 77 jaren is overleden Hein Vreken, echtgenoot van Anna Maria Neus, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van Gerrit Vreken en Grietje van der Paauw, beiden overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing, door ons is onderteekend met de beide aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 19 november 1928, nr. 73:
  Heden den 19den november 1928, verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer,
  Jan Hendrik Vreken, oud 60 jaren, van beroep schilder, wonende te Aalsmeer, zoon van de na te noemen overledene en Cornelis Harting, oud 38 jaren, van beroep bloemist, wonende te Aalsmeer, die verklaarden,
  dat op den 19den November dezes jaars, des voormiddags ten half twaalf ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier Stommeerdijkje nummer 21 in den ouderdom van 80 jaren is overleden Anna Maria Neus, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van Jan Neus en van Jansje Spaargaren, beiden overleden, weduwe van Hein Vreken.
  En is hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing, door ons is onderteekend met de beide aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KINDEREN:
  1. Jan Hendrik Vreken,
   Geboren te Nieuwer-Amstel op 20 april 1868, van beroep schilder, overleden te Aalsmeer op 1 februari 1941, oud 72 jaar.
   Gehuwd te Aalsmeer op 6 november 1890 met Guurtje Kaars, geboren te Aalsmeer op 16 januari 1867, overleden aldaar op 1 februari 1941, oud 74 jaar, dochter van Gerrit Kaars en Trijntje Vreeken.
  2. Gerrit Vreken,
   Geboren te Nieuwer-Amstel op 10 juli 1870, van beroep bakker, overleden te Loosduinen op 4 maart 1933, oud 62 jaar.
   Gehuwd te Nieuwer-Amstel op 11 oktober 1893 met Trijntje Bol, geboren te Aalsmeer op 5 januari 1871, dienstbode, overleden te 's-Gravenhage op 24 juli 1950, oud 79 jaar, dochter van Jacob Bol en van Geertje Zwaneveld.
  3. Jansje Vreken,
   Geboren te Nieuwer-Amstel op 6 maart 1873, overleden op 2 juni 1935, oud 62 jaar.
   Gehuwd te Haarlemmermeer op 9 oktober 1903 met Martinus van Wieringen, geboren te Haarlemmermeer op 13 juni 1874, arbeider, overleden op 6 september 1935, oud 61 jaar, zoon van Jacob van Wieringen en van Johanna Buis.
   Martinus was eerder gehuwd met Arentje Moelaart, overleden voor 9 oktober 1903.
  4. Klaas Vreken,
   Geboren te Nieuwer-Amstel op 23 oktober 1875, bakkersknecht, wonende te 's-Gravenhage, overleden te Leiden op 7 april 1898, oud 22 jaar.
  5. Jacob Vreken,
   Geboren te Nieuwer-Amstel op 13 februari 1878, van beroep schilder, overleden te Aalsmeer op 29 december 1916, oud 38 jaar.
   Gehuwd te Aalsmeer op 22 juli 1905 met Elisabeth Rinkel, geboren te Aalsmeer op 1 mei 1880, overleden aldaar 27 november 1946, oud 76 jaar, dochter van Nicolaas Rinkel en van Gerritje Aalbersberg.
  6. Grietje Vreken,
   Geboren te Nieuwer-Amstel op 6 november 1879, overleden te Zeist op 22 augustus 1958, oud 78 jaar.
   Gehiuwd te Nieuwer-Amstel op 20 april 1904 met Jan Franciscus Hartman, geboren te Zaandam op 5 februari 1876, van beroep bakker, overleden te 's-Gravenhage in 1913, oud 37 jaar, zoon van Abraham Hartman en van Elisabeth Straakenbroek..
  7. Hein Vreken,
   Geboren te Nieuwer-Amstel op 30 september 1881, oliehandelaar, overleden te Aalsmeer op 19 april 1964, oud 82 jaar.
   Gehuwd te Nieuwer-Amstel op 29 april 1914 met IJda van Soest, geboren te Nieuwer-Amstel op 30 augustus 1892, overleden te Aalsmeer op 4 april 1955, oud 62 jaar, dochter van Arie van Soest en van Niesje van Kreuningen.
  8. Neeltje Vreken,
   Geboren te Nieuwer-Amstel op 10 juni 1884, overleden te Heemstede op 19 augustus 1959, oud 75 jaar.
   Gehuwd te Aalsmeer op 28 augustus 1924 met Krijn Arendse, geboren te Aalsmeer op 6 augustus 1887, bloemist, overleden te Aalsmeer op 5 februari 1957, oud 69 jaar, zoon van Arie Arendse en van Grietje Kniep.
  9. Anna Maria Vreken,
   Geboren te Nieuwer-Amstel op 8 februari 1886, overleden aldaar op 21 maart 1890, oud 4 jaar.
  10. Alida Vreken,
   Geboren te Nieuwer-Amstel op 7 augustus 1888, overleden te Vinkeveen op 26 november 1970, oud 82 jaar.
   Gehuwd te Aalsmeer op 3 november 1916 met Cornelis Harting, geboren te Aalsmeer op 2 september 1890, bloemist, overleden te Amsterdam op 7 april 1959, oud 68 jaar, zoon van Willem Harting en Matje Maarse.
 7. Matje Vreeken,
  Geboren te Aalsmeer aan de Uiterweg op 23 maart 1846, overleden aldaar op 14 februari 1847, oud 10 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 23 maart 1846, nr. 22:
  Verschenen Gerrit Vreken, van beroep Visser, oud 35 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 23sten Maart des morgens ten 9 ure, in het huis staande op den Uiterweg is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Grietje van der Paauw, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Matje.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den Vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacob van Leeuwen, van beroep schoenmaker, oud 48 jaren, wonende te Aalsmeer en van Christiaan Lindenaar, van beroep Bode, oud 40 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen geteekend.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 15 februari 1847, nr. 13:
  Heden den 15den Februarij 1847, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen Gerrit Vreeken, van beroep Visser, oud 37 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Arnoldus Venema, van beroep Schipper, oud 30 jaren, wonende te Aalsmeer, Neef van de overledene, welke ons hebben verklaard dat op den 14den Februarij des morgens ten acht ure, in het huis staande op den Uiterweg in den ouderdom van 11 maanden is overleden Matje Vreeken, van beroep geen, geboren te Aalsmeer en wonende te Aalsmeer, dochter van den Eersten declarant en van Grietje van den Paauw, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de getuigen is geteekend.
 8. Levenloos kind,
  Doodgeboren te Aalsmeer aan de Uiterweg op 18 juni 1850.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 19 juni 1850, nr. 29:
  Heden den 19den Junij 1850, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen Gerrit Vreken, van beroep Visser, oud 39 jaren, wonende te Aalsmeer en Hendrik Lodewijk Robart, van beroep Geregtsdienaar, oud 40 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons als levenloos hebben aangegeven een kind van het vrouwelijk geslacht op den 18den Junij des avonds ten tien ure, in het huis staande op den Uiterweg, geboren uit Grietje van der Paauw, zonder beroep, wonende te Aalsmeer, huisvrouw van den Eersten declarant.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de getuigen is geteekend.
70. Johannes ZWANEVELD,
Zoon van Izaak Zwaneveld [nr. 140] en Geertje Jans Hofman [nr. 141], geboren te Bodegraven op 6 mei 1810, gedoopt in Ned. Hervormd kerk aldaar op 13 mei, van beroep timmerman, overleden te Aalsmeer, Oosteinde 138 op 27 februari 1885, oud 74 jaar.
Gehuwd te Aalsmeer op 6 november 1831 met Cornelia HAAK.

DOOPREGISTER, Bodegraven, Ned. Herv. kerk, 13 mei 1810:
Een kind: Johannes.
V. Isak Zwaneveld.
M. Geertje Hofman.
Get. Annegje de Vos.
geb. den 6 Meij.

NATIONALE MILITIE, Haarlem, 15 oktober 1831 (Huwelijksbijlage):
Certificaat.
De Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland verklaart,
dat Johannes Zwaneveld, geboren te Bodegraven den 6 Mei 1810, van beroep Timmerman, zoon van Isak en van Geertje Hofman, van beroep Timmerman, wonende te Aalsmeer binnen de gemeente van Aalsmeer voor de Nationale Militie is ingeschreven;
dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nummer 11, hij vervolgens door den Militie-Raad, zitting gehouden hebbende te Haarlem uit hoofde van Broeder in Dienst voor 1 Jaar is vrijgesteld.

HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 6 november 1831, nr. 7:
Op heden den zesden November 1831 zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen, teneinde een huwelijk aan te gaan,
Johannes Zwaneveld, oud 22 jaren, van beroep timmermansknecht, geboren te Bodengraven en wonende alhier, meerderjarige zoon van Izaak Zwaneveld en van Geertgen Hofmans, oud 59 jr, zonder beroep,
En Cornelia Haak, oud 19 jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, minderjarige dochter van Gerrid Haak en van Lena Stierman, oud 46 jaren, zonder beroep, zijnde de wederzijdsche ouders hier tegenwoordig, hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Getuigen:
Izaak Zwaneveld, oud 66 jaren, van beroep timmerman, vader van den Bruidegom.
Gerrit Haak, oud 56 jaren, van beroep daggelder.
Jan van Vliet, oud 48 jaren, van beroep daggelder, behuwdbroeder van de Bruidegom.
Mees Hak, oud 39 jaren, van beroep daggelder, behuwd broeder van de Bruid, allen wonende alhier.
Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend.

GETUIGE:
Op 20 mei 1867 doet Johannes Zwaneveld, 54 jr, timmerman, wonende te Aalsmeer, mede aangifte van het overlijden van Johanna Elisabeth Doeve, dochter van Willem Doeve en wijlen Maria Topsvoort. [Uit deze akte blijkt dat Johannes niet kan schrijven].
Op 9 januari 1871 doet Jan Zwaneveld, 60 jr, timmerman aangifte van het overlijden van zijn kleinzoon Jan Johannes Doeve.

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 28 februari 1885, nr. 17:
Heden den 28sten Februari 1885, zijn voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer, verschenen:
Willem Doeve, van beroep tuinman, oud 54 jaren, wonende te Aalsmeer, Schoonzoon van de na te noemen overledene en Jan Bol, van beroep werkman, oud 38 jaren, wonende mede te Aalsmeer, Schoonzoon van de Overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 27sten dezer maand des namiddags ten drie ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 138 in den ouderdom van 74 jaren is overleden Johannes Zwaneveld, van beroep zonder, geboren te Bodegraven en wonende te Aalsmeer, zoon van Izaac Zwaneveld en van Geertje Hofman, beiden overleden en echtgenoot van Cornelia Haak, zonder beroep, wonende alhier.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing, door ons en de Comparanten is onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

71. Cornelia HAAK,
Dochter van Gerrit Haak [nr. 142] en Lena Stierman [nr. 143], geboren te Aalsmeer op 12 maart 1813, Ned. Hervormd, van beroep naaister (1855), overleden te Aalsmeer, Oosteinde 138 op 9 oktober 1886, oud 73 jaar.

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 13 maart 1813:
Est comparu Haak Gerard, age 38 ans, profession Journalier, domicile d'Aalsmeer, lequel nous a presente un enfant de sexe feminine le 12 mars a 3 heure de l'apresmidi, delui declarant et de Lena Stierman, son epous et auquel il a declare vouloir donner les prenoms de Catarina. Les dites declarations faits en presence de Frementjoix Antoine, age de 69 ans profession Horloger domicile d'Aalsmeer et de Boon, Corn. van der, age de 28 ans, profession de chirurgien, domicile d'Uithoorn.

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 9 september 1886, nr. 46:
Heden den negende September 1886, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer, verschenen:
Willem Doeve, van beroep tuinman, oud 56 jaren, wonende te Aalsmeer, Schoonzoon van de na te noemen overledene en Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 61 jaren, wonende te Aalsmeer, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den negenden dezer maand des voormiddags ten half een ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 138 in den ouderdom van 73 jaren is overleden Cornelia Haak, geboren en wonende te Aalsmeer, weduwe van Johannes Zwaneveld, dochter van Gerard Haak en van Lena Stierman, beiden overleden.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing, door ons en de aangevers is onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN VAN JOHANNES ZWANEVELD EN CORNELIA HAAK:
 1. Izaac Zwaneveld,
  Geboren te Aalsmeer op 26 januari 1832, van beroep koopman (1870), melkboer in Oudshoorn (1870) en in Aarlanderveen (1871-1882), Ned. Hervormd, verhuisde in 1882 naar Zwammerdam, overleden aldaar op 17 april 1889, oud 57 jaar.
  Gehuwd te Aarlanderveen op 29 juli 1870 met Hendrika Hulscher, geboren te Alphen en Rietveld, Goudsche sluis nr. 101 op 16 augustus 1845, van beroep dienstmeisje, Ned. Hervormd, overleden te Ter Aar op 24 april 1918, oud 72 jaar, dochter van Bernardus Hulscher, klompenmaker en van Neeltje Romijn.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 26 januari 1832, nr. 4:
  Den 26sten dag der maand Januarij van 't jaar 1832 ten twaalf ure, op den middag.
  Acte van Geboorte van Izaac, geboren te Aalsmeer den 26sten dezer des nachts ten een ure, zoon van Johannis Zwaneveld, oud 22 Jaren, van beroep Timmerman en van Cornelia Haak, oud 18 Jaren, geen beroep, wonende alhier.
  Het Kind is erkend te zijn van het Mannelijk geslacht.
  Getuigen Huibert Hoogervorst, oud 32 jaren, van beroep Werkman, wonende alhier en Jan Lindenaar, oud 46 jaren, van beroep Bode, wonende mede alhier.
  Op het verzoek aan ons gedaan door den vader voornoemd.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GBOORTEAKTE, Alphen en Rietveld, 18 augustus 1845, nr. 64:
  Akte van Geboorte van Hendrika Hulscher.
  In het jaar 1845, den 18den der maand augustus is voor Ons, Antoni Lemzon Pijnaker, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Alphen en Rietveld, Provincie Zuidholland, gecompareerd:
  Bernardus Hulscher, oud 37 jaren, van beroep Klompmaker, wonende binnen deze Gemeente wijk Gouesluis nummer 101, welke ons heeft verklaard, dat op den 16den der maand augustus des jaars 1845, des avonds ten zes ure, ten zijnen huize is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Neeltje Romijn, van beroep zonder, wonende te Alphen, zijne Echtgenote, aan hetwelk hij de voornaam van Hendrika geeft.
  Van welke verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Cornelis van den Haak, van beroep Schipper, oud 28 jaren, wonende te Alphen en van Pieter Humme, van beroep Klompmaker, oud 29 jaren, wonende te Alphen.
  En heeft na gedane voorlezing de comparant deze Akte nevens ons onderteekend, verklarende de getuigen niet te kunnen schrijven noch teekenen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSBIJLAGEN:
  [niet beschikbaar op internet]

  HUWELIJKSAKTE, Aarlanderveen, 29 juli 1870, nr. 10:
  In het jaar 1870, den 29sten der maand Julij, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aarlanderveen, Provincie Zuid-Holland, Arrondissement Leyden, in het huis der Gemeente verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan:
  Izaac Zwaneveld, oud 38 jaren, zonder beroep, geboren te Aalsmeer, wonende alhier, meerderjarige zoon van Johannes Zwaneveld, Timmerman en Cornelia Haak, zonder beroep, wonende te Aalsmeer;
  en Hendrika Hulscher, oud 24 jaren, zonder beroep, geboren te Alphen en wonende alhier, meerderjarige dochter van Bernardus Hulscher en Neeltje Romijn, beide overleden.
  Getuigen:
  Adrianus Vroegenstijn, oud 67 jaren, Arbeider;
  Jan vander Sluis, oud 51 jaren, Schuitenjager;
  Jacob Turkenburg, oud 28 jaren, zonder beroep en
  Petrus Martinus van der Voort, oud 35 jaren, Veldwachter, wonende allen alhier en goede bekenden der Comparanten.
  En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt welke na gedane voorlezing door de beide Comparanten en de vier getuigen benevens ons is onderteekend.
  [bron: website Family Search]

  BEVOLKINGSREGISTER, Aarlanderveen, 1869-1880, deel 4, blz. 7:
  naam: Isaac Zwaneveld.
  partner: Hendrika Hulscher.
  geboren: 26 januari 1832 te Aalsmeer.
  gezindte: N.H.
  beroep: melkboer.
  adres: wijk 4, nr. 4.
  ingekomen op 22 mei 1871 van Alphen.

  BEVOLKINGSREGISTER, Aarlanderveen, 1869-1880, deel 4, blz. 7 en deel 6, blz. H/10:
  naam: Hendrika Hulscher.
  partner: Isaac Zwaneveld.
  geboren: 17 augustus 1845 te Alphen.
  gezindte: N.H.
  beroep: dienstmeisje.
  adres: wijk 3, nr. 87 en wijk 4, nr. 4.
  vertrokken naar Oudshoorn op 5 augustus 1870.
  ingekomen op 22 mei 1871 van Alphen.

  BEVOLKINGSREGISTER, Aarlanderveen, 1880-1890, deel 3, blz. 459:
  naam: Isaac Zwaneveld.
  partner: Hendrika Hulscher.
  geboren: 26 januari 1832 te Aalsmeer.
  gezindte: N.H.
  beroep: melkboer.
  adres: wijk 4, nr. 4.
  vertrokken naar Zwammerdam op 4 augustus 1882.

  BEVOLKINGSREGISTER, Aarlanderveen, 1880-1890, deel 3, blz. 459:
  naam: Hendrika Hulscher.
  partner: Isaac Zwaneveld.
  geboren: 17 augustus 1845 te Alphen.
  gezindte: N.H.
  adres: wijk 4, nr. 4.
  vertrokken naar Zwammerdam op 4 augustus 1882.

  BEVOLKINGSREGISTER, Zwammerdam, 1870-1885, deel 1, blad 53:
  Inschrijving op 15 Aug. 1882. Aankomst vanuit Aarlanderveen in Aug. 1882.
  1. Zwaneveld, Isaac, m., hoofd, geb. 26 Jan. '32 te Aalsmeer, gehuwd, Ned. Hervormd.
  2. Hulscher, Hendrika, v., vrouw, geb. 17 Aug. '45 te Alphen, gehuwd, Ned. Hervormd.
  3. Zwaneveld, Cornelia, v., dochter, geb. 28 Nov. '71 te Aarlanderveen, ongehuwd, Ned. Hervormd. Vertrokken op 20 Juni '85 naar Bodegraven.
  4. Zwaneveld, Neeltje, v., dochter, geb. 10 Dec. '74 te Aarlanderveen, ongehuwd, Ned. Hervormd.
  5. Zwaneveld, Johannes Bernardus, m., zoon, geb. 6 Aug. '79 te Aarlanderveen, ongehuwd, Ned. Hervormd.
  6. Zwaneveld, Pietertje, v., dochter, geb. 22 Feb. '81 te Aarlanderveen, ongehuwd, Ned. Hervormd.
  7. Zwaneveld, Cornelis, m., zoon, geb. 7 Nov. '84 te Zwammerdam, ongehuwd.

  OVERLIJDENSAKTE, Zwammerdam, 17 april 1889, nr. 19 [Genlias]:
  Isaac Zwaneveld, overleden te Zwammerdam op 17 april 1889, oud 57 jaar, geboren te Aalsmeer, zoon van Johannes Zwaneveld en Cornelia Haak, echtgenoot van Hendrika Hulscher.

  OVERLIJDENSAKTE, Alphen aan de Rijn, 26 april 1918, nr. 73 [Genlias]:
  Hendrika Hulscher, overleden te Ter Aar op 24 april 1918, oud 72 jaar, dochter van Bernardus Hulscher en Neeltje Romijn, weduwe van Izaak Zwaneveld.

  KINDEREN:
  1. Neeltje Zwaneveld,
   Geboren te Oudshoorn, huis nr. 349 op 31 oktober 1870, overleden te Oudshoorn op 5 januari 1871, oud 2 maanden.
  2. Cornelia Zwaneveld,
   Geboren te Aarlanderveen op 28 november 1871, Ned. Hervormd, verhuisde in 1882 naar Zwammerdam en vandaar in 1885 naar Bodegraven, overleden te Loosduinen op 4 mei 1933, oud 61 jaar. Gehuwd te Naaldwijk op 17 februari 1894 met Gerrit Brederoo, geboren te Naaldwijk op 20 oktober 1869, tuinier, overleden te Monster op 15 februari 1953, oud 83 jaar, zoon van Adrianus Brederoo, arbeider en van Klazina Middendorp.
  3. Bernardus Zwaneveld,
   Geboren te Aarlanderveen op 1 februari 1873, overleden aldaar op 8 december 1874, oud 1 jaar en 10 maanden.
  4. Neeltje Zwaneveld,
   Geboren te Aarlanderveen op 10 december 1874, Ned. Hervormd, verhuisde in 1882 naar Zwammerdam, dienstbode.
   Gehuwd te Alphen (ZH) op 15 mei 1901 met Jan Vonk, geboren te Zevenhoven op 27 januari 1863, landbouwer, zoon van Pieter Vonk en Maria Qualm.
  5. Lena Zwaneveld, ook Helena Zwaneveld,
   Geboren te Aarlanderveen op 2 juli 1876, overleden aldaar op 26 november 1877, oud 1 jaar en 5 maanden.
  6. Bernardus Johannes Zwaneveld,
   Geboren te Aarlanderveen op 3 februari 1878, overleden aldaar op 10 augustus 1878, oud 6 maanden.
  7. Johannes Bernardus Zwaneveld,
   Geboren te Aarlanderveen op 6 augustus 1879, Ned. Hervormd, verhuisde in 1882 naar Zwammerdam, overleden te Loosduinen op 10 december 1911, oud 32 jaar.
   Gehuwd te Alphen (ZH) op 15 september 1904 met Margje Uithol, geboren te Alphen op 20 januari 1881, dochter van Willem Uithol, klompmaker en van Elsje Kranenburg.
  8. Pietertje Zwaneveld,
   Geboren te Aarlanderveen op 22 februari 1881, Ned. Hervormd, verhuisde in 1882 naar Zwammerdam, dienstbode.
   Gehuwd te Alphen (ZH) op 10 mei 1906 met Johannes Bolle, geboren te Mijdrecht op 31 december 1880, brood- en banketbakker, zoon van Frederik Bolle, timmerman en van Marrigje de Haan.
  9. Cornelis Zwaneveld,
   Geboren te Zwammerdam op 6 november 1884, Ned. Hervormd, schilder.
 2. Leentje Zwaneveld,
  Geboren te Aalsmeer op 20 januari 1834, overleden op 19 mei 1836, oud ruim 2 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 20 januari 1834, nr. 3:
  Acte van Geboorte van Leentje, geboren te Aalsmeer den 20sten dezer des morgens ten drie ure, dochter van Johannis Zwaneveld, oud 23 Jaren, van beroep Timmerman en van Cornelia Haak, oud 21 Jaren, geen beroep, wonende alhier.
  Het Kind is erkend te zijn van het Vrouwelijk geslacht.
  Getuigen Hendrik Bergman, oud 61 jaren, van beroep Schoenmaker, wonende alhier en Jan van Vliet, oud 50 jaren, van beroep Werkman, wonende mede alhier.
  Op het verzoek aan ons gedaan door den vader voornoemd.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 20 mei 1836, nr. 26: Acte van Overlijden van Leentje Zwaneveld, overleden den 19den dezer ten vijf ure des avonds, oud Twee jaren, wonende en overleden alhier, van beroep geen, geboren te Aalsmeer den 20sten Januarij 1834, dochter van Johannis Zwaneveld en van Cornelia Haak, oud 23 jaren, geen beroep, wonende alhier.
  Op de verklaring van Johannis Zwaneveld, vader van de overledene, oud 26 jaren, wonende alhier, van beroep Timmerman, en van Christiaan Lindenaar, wonende mede alhier, van beroep Bode, oud 30 jaren, gebuur van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten & bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijke Standder Gemeente Aalsmeer.
 3. Gerrit Zwaneveld,
  Geboren te Aalsmeer op 26 november 1835, overleden op 4 januari 1838, oud ruim 2 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 27 november 1835, nr. 84:
  Acte van Geboorte van Gerrit, geboren te Aalsmeer den 26sten dezer des namiddags ten twee ure, zoon van Johannis Zwaneveld, oud 25 Jaren, van beroep Timmerman en van Cornelia Haak, oud 22 Jaren, geen beroep, wonende alhier.
  Het Kind is erkend te zijn van het Mannelijk geslacht.
  Getuigen Gerrit Haak, oud 60 jaren, van beroep werkman, wonende alhier en Cornelis Zwaneveld, oud 26 jaren, van beroep Schoenmaker, wonende mede alhier.
  Op het verzoek aan ons gedaan door den vader voornoemd.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 5 januari 1838, nr. 4:
  Acte van Overlijden van Gerrit Zwaneveld, overleden den 4den dezer ten negen ure des avonds, oud twee jaren, wonende en overleden alhier, van beroep geen, geboren te Aalsmeer den 20sten October 1835, zoon van Johannis Zwaneveld en van Cornelia Haak, oud 24 jaren, geen beroep, wonende alhier.
  Op de verklaring van Johannis Zwaneveld, vader van de overledene, oud 27 jaren, wonende alhier, van beroep Timmerman, en van Gerrit Haak, wonende mede alhier, van beroep daggelder, oud 60 jaren, grootvader van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten & bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijke Standder Gemeente Aalsmeer.
 4. Gerrit Zwaneveld,
  Geboren te Kudelstaart (gem. Aalsmeer) op 28 juli 1838, Ned. Hervormd, van beroep schippersknecht, overleden te Haarlem op 25 januari 1855, oud ruim 16 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 28 juli 1838, nr. 60:
  Acte van Geboorte van Gerrit, geboren te Aalsmeer den 28sten dezer des morgens ten drie ure, zoon van Johannis Zwaneveld, oud 29 Jaren, van beroep Timmerman en van Cornelia Haak, oud 25 Jaren, zonder beroep, wonende alhier.
  Het Kind is erkend te zijn van het Mannelijk geslacht.
  Getuigen Gerrit Haak, oud 62 jaren, van beroep daggelder, wonende alhier en Baltus van Dam, oud 42 jaren, van beroep Kleermaker, wonende mede alhier.
  Op het verzoek aan ons gedaan door den vader voornoemd.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 5 februari 1855, nr. 12:
  Heden den 5den Februarij 1855 is door ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer ingeschreven het navolgende Extract:
  uit het Register der overledenen binnen de Stad Haarlem is geextraheerd dat Gerrit Zwaneveld in den ouderdom van zestien jaren, geboren en gewoond hebbende te Kudelstaart, van beroep schippersknecht, zoon van Johannis Zwaneveld, timmerman en Kornelia Haak, zonder beroep, Echtelieden, wonende als voren, op den 25sten Januarij 1855 is overleden.
  Het vorenstaande Extract verklare ik ondergeteekenden, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Haarlem, overeenkomstig aan gemeld register te zijn.
 5. Leentje Zwaneveld, zie nr. 35.
  Geboren te Kudelstaart (gem. Aalsmeer) op 15 juni 1840, Ned. Hervormd, overleden te Aalsmeer op 27 januari 1922, oud 81 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer op 23 juni 1861 met Jan Gerritsz Vreeken, geboren te Aalsmeer op 4 maart 1837, Ned. Hervormd, van beroep visser, overleden te Nieuwer-Amstel op 22 mei 1863, oud 26 jaar, zoon van Gerrit Klaasz Vreeke en Grietje van der Paauw.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer op 6 november 1864 met Willem Doeve, geboren te Aalsmeer op 28 november 1829, Oud-Katholiek, van beroep werkman, tuinder, teelman, overleden te Leiden op 8 december 1906, oud 77 jaar, zoon van Jan Doeve en Geertje Jongkind.
 6. Geertje Zwaneveld,
  Geboren te Kudelstaart (gem. Aalsmeer) op 14 september 1842, Ned. Hervormd, verhuisde in 1904 vanuit Nieuwer-Amstel naar 's-Gravenhage, overleden aldaar op 11 mei 1926, oud 83 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer op 20 mei 1866 met Jacob Bol, geboren te Aalsmeer in het Oosteinde op 15 april 1842, van beroep werkman, overleden te Aalsmeer op 2 februari 1873, oud 30 jaren, zoon van Jacob Bol en Trijntje Piet.
  Gehuwd (2) te Nieuwer-Amstel op 17 maart 1880 met Klaas Been, geboren te Aalsmeer op 25 juli 1835, van beroep veenwerker (1880), veender, koopman (1887), koffiehuishouder, overleden te Nieuwer-Amstel op 19 januari 1887, oud 51 jaren, eerder weduwenaar van Neeltje Jans Geleijn, zoon van Klaas Been en Arijaantje van Wirdum.
  Gehuwd (3) te Nieuwer-Amstel op 14 november 1888 met Willem van der Mik, geboren te Nieuwer-Amstel op 26 oktober 1864, van beroep scheepstimmerman, overleden te Nieuwer-Amstel op 9 november 1932, zoon van Abraham van der Mik en Teuntje van den Boom, van beroep baker.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 27 juli 1835, nr. 47:
  Acte van Geboorte van Klaas, geboren te Aalsmeer den 25sten dezer des namiddags ten drie ure, zoon van Klaas Been, oud 38, van beroep werkman en van Arijaantje van Wirdum, oud 34 Jaren, geen beroep, wonende alhier.
  Het Kind is erkend te zijn van het Mannelijk geslacht.
  Getuigen Cornelis Gortzak, oud 61 jaren, van beroep Tapper, wonende alhier en Willem van Wirdum, oud 31 jaren, van beroep Visser, wonende mede alhier.
  Op het verzoek aan ons gedaan door den vader voornoemd.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 15 april 1842, nr. 34:
  Verschenen Jacob Bol, van beroep teelman, oud 38 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 15den dezer des morgens ten drie ure, in het huis staande in het Oosteinde is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijnen huisvrouw Trijntje Piet, van beroep geen, wonende als voren, welk kind zal genaamd worden Jacob.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Wegman, van beroep tapper, oud 52 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jacob van Zijverden, van beroep Zaakwaarnemer, oud 28 jaren, wonende mede aldaar en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen geteekend.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 14 september 1842, nr. 73:
  Verschenen Johannis Zwaneveld, van beroep Timmerman, oud 32 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 14den dezer des morgens ten vier ure, in het huis staande te Kudelstaart is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijnen Huisvrouw Cornelia Haak, van beroep geen, wonende als voren, welk kind zal genaamd worden Geertje.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Arie Lok, van beroep Metselaar, oud 31 jaren, wonende te Aalsmeer en van Cornelis Clauset, van beroep Gerechtsdienaar, oud 53 jaren, wonende te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen geteekend.

  GEBOORTEAKTE, Nieuwer-Amstel, 26 oktober 1864, nr. 231:
  Verschenen Abraham van der Mik, van beroep timmermansknecht, oud 41 jaren, wonende alhier, welke ons heeft verklaard dat alhier op den 26sten dezer maand des voormiddags ten vijf ure, in het huis staande alhier in wijk C n.63 is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Teuntje van den Boom, van beroep zonder, wonende alhier, gehuwd met gemelden Abraham van der Mik, welk kind zal genaamd worden Willem.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Rijk Lambert Stam, van beroep veldwachter, oud 57 jaren, wonende alhier en van Pieter Huttmeijer, van beroep beambte, oud 47 jaren, wonende alhier en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 20 mei 1866, nr. 12:
  Heden den 20sten Mei 1866, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer, in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
  Jacob Bol, van beroep werkman, oud 24 jr, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van Jacob Bol, van beroep teelman, wonende te Aalsmeer, en van Trijntje Piet, overleden;
  en Geertje Zwaneveld, zonder beroep, oud 23 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige dochter van Johannis Zwaneveld, timmerman en van Cornelia Haak, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer.
  Getuigen:
  Willem Doeve, van beroep werkman, oud 36 jaren, Zwager der bruid.
  Klaas Bol, van beroep werkman, oud 33 jaren, Broer des bruidegoms.
  Pieter Bol, van beroep teelman, oud 37 jaren, Broer des bruidegoms.
  Jacob Stolp, van beroep werkman, oud 36 jaren, alle wonende te Aalsmeer.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, de Comparanten is onderteekend, met uitzondering van de ouders der Bruid welke hebben verklaard Zij geen schrijven geleerd hadden.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 3 februari 1873, nr. 8:
  Heden den derden Februarij 1873, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer, verschenen:
  Jacob Bol, van beroep teelman, oud 68 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene en Pieter Bol, van beroep teelman, oud 45 jaren, wonende te Aalsmeer, broeder van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den tweeden dezer maand des avonds ten acht ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 120 in den ouderdom van 30 jaren is overleden Jacob Bol, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van den eersten Comparant en van Trijntje Piet, overleden en echtgenoot van Geertje Zwaneveld, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing, door ons en de Comparanten is onderteekend.

  HUWELIJKSAKTE, Nieuwer-Amstel, 17 maart 1880, nr. 25:
  Heden den 17den Maart 1880, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nieuwer-Amstel, in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
  Klaas Been, weduwenaar van Neeltje Gelijn, van beroep veenwerker, oud 44 jaren, geboren te Aalsmeer en wonende alhier, meerderjarige zoon van Klaas Been en Arejaantje van Wirdum, beiden overleden;
  en Geertje Zwaneveld, weduwe van Jacob Bol, zonder beroep, oud 37 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige dochter van Johannes Zwaneveld, van beroep timmerman en van Cornelia Haak, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer.
  Getuigen:
  Johannes Zwaneveld, timmerman, oud 69 jaren, vader van de bruid.
  Willem Doeve, tuinman, oud 50 jaren, zwager van de bruid.
  Willem Groeneveld, werkman, oud 31 jaren, zwager van de bruid, allen wonende te Aalsmeer.
  Jan Martenbroek, gemeentebode, oud 58 jaren, wonende alhier.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, de comparanten, de tweede en vierde getuige is geteekend.
  Verklarende de eerste en derde getuige niet te kunnen schrijven.

  OVERLIJDENSAKTE, Nieuwer-Amstel, 20 januari 1887, nr. 8 (2e boek):
  Heden den 20sten Januari 1887, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nieuwer-Amstel, verschenen:
  Jacob Been, van beroep arbeider, oud 54 jaren, wonende te Aalsmeer, Broeder van de na te noemen overledene en Frans Been, van beroep Koopman, oud 56 jaren, wonende te Aalsmeer, Broeder van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 19den dezer maand des Voormiddags ten tien ure, in het huis staande alhier wijk B nummer 85 in den ouderdom van 51 jaren is overleden Klaas Been, van beroep koopman, geboren te Aalsmeer en wonende alhier, laatst echtgenoot van Geertje Zwanenveld, zonder beroep, wonende alhier, zoon van Klaas Been en Jaantje Werdon, beiden overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing, door ons en de aangevers is onderteekend. Verklarende de eerste aangever geen schrijven te hebben geleerd.

  HUWELIJKSAKTE, Nieuwer-Amstel, 14 november 1888, nr. 166:
  Heden den 14den November 1888, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nieuwer-Amstel, in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
  Willem van der Mik, oud 24 jaren, scheepstimmerman, geboren alhier, wonende te Ouder Amstel, meerderjarige zoon van Abraham van der Mik, overleden en van Teuntje van den Boom, baker, wonende te Ouder Amstel,
  en Geertje Zwaneveld, oud 46 jaren, zonder beroep, geboren te Aalsmeer, wonende alhier, weduwe van Klaas Been, meerderjarige dochter van Johannis Zwaneveld en Cornelia Haak, beiden overleden.
  Getuigen:
  Gerrit Colijn, oud 51 jaren, werkman.
  Jan Ottes, oud 64 jaren, werkman.
  Jacob Terpstra, oud 34 jaren, ambtenaar.
  Jasper Fokke, oud 35 jaren, gemeentebode, wonende allen alhier.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, de comparanten, de moeder des bruidegoms en de getuigen is onderteekend.

  BEVOLKINGSREGISTER, 's- Gravenhage, 1913-1939:
  1. Mik, van der, Willem, geb. 26.10.64.
  2. 22/12 '04, Zwaneveld, Geertje, v., 14.9.42, Aalsmeer, H., Ned. Herv., 17/12 '04, N. Amstel, 11.5.26, Ned., O.R. No. 83345.

  OVERLIJDENSAKTE, 's-Gravenhage, 14 mei 1926, nr. 1507:
  Heden den 14den mei 1926 verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 's-Gravenhage, Gerardus Hoefnagel, oud 54 jaren en Jan Timp, oud 59 jaren, boden, wonende alhier, die verklaarden dat op den elfden dezer, des namiddags ten half een ure, in deze gemeente is overleden:
  Geertje Zwaneveld, oud 83 jaren, zonder beroep, geboren te Aalsmeer en wonende alhier, echtgenoote van Willem van der Mik, dochter van Johannes Zwaneveld en Cornelia Haak, beiden overleden.
  Hiervan is deze akte opgemaakt, die overeenkomstig de Wet is voorgelezen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Nieuwer-Amstel, 12 november 1932, nr. 112:
  Heden den 12den November 1932, verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nieuwer-Amstel, Nicolaas van Vegten, van beroep aanspreker, oud 44 jaren, wonende alhier en Wilhelmus Henderikus Johannes Filsterman, van beroep gemeente ambtenaar, oud 39 jaren, wonende alhier, die verklaarden, dat alhier op den 9den November dezes jaars, des namiddags ten twee ure, in den ouderdom van 68 jaren is overleden Willem van der Mik, zonder beroep, geboren en wonende alhier, weduwnaar van Geertje Zwaneveld, zoon van Abraham van der Mik en Teuntje van den Boom, beiden overleden.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Trijntje Bol,
   Geboren te Aalsmeer op 15 mei 1867, overleden aldaar op 24 augustus 1867, oud 3 maanden.
  2. Jan Johannes Bol,
   Geboren te Aalsmeer op 11 augustus 1868, militaire loteling te Watergraafsmeer (1888), broodbakker, vermeld in Haags Bevolkingsregister (1913).
   Gehuwd te Alphen aan de Rijn op 18 februari 1897 met Gerarda Cornelia Hogendoorn, geboren te Alphen op 8 april 1877, dochter van Adrianus Hogendoorn en van Neeltje Jongeleen.
  3. Trijntje Bol,
   Geboren te Aalsmeer op 5 januari 1871, van beroep dienstbode, overleden te 's-Gravenhage op 24 juli 1950, oud 79 jaar.
   Gehuwd te Nieuwer-Amstel op 11 oktober 1893 met Gerrit Vreken, geboren te Nieuwer-Amstel op 10 juli 1870, van beroep bakker, overleden te Loodsuinen op 4 maart 1933, oud 62 jaar, zoon van Hein Vreken en van Anna Maria Neus.
  4. Jaapje Bol,
   Geboren te Aalsmeer op 4 februari 1873, Ned. Hervormd, overleden te 's-Gravenhage op 26 augustus 1948, oud 75 jaar.
   Gehuwd voor 1902 (mogelijk te Loosduinen) met Dirk Verkerk, geboren te Alphen aan de Rijn op 11 september 1872, Ned-Hervormd, broodbezorger, fouragehandel, woonde te Loosduinen, 's-Gravenhage, overleden te 's-Gravenhage op 1 juli 1939, oud 66 jaar.

   EMIGRATIE:
   Oudste zoon Gerrit Jacobus Verkerk, van beroep broodbakker, koetsier (fouragehandel) emigreerde in 1925 naar Toronto, Canada.
  KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
  1. Cornelia Been,
   Geboren te Nieuwer-Amstel op 2 november 1880.
  2. Willem Been,
   Geboren te Nieuwer-Amstel op 8 april 1882, overleden aldaar op 12 april 1882, oud 4 dagen.
  3. Willem Been,
   Geboren te Nieuwer-Amstel op 15 september 1883, overleden aldaar op 11 maart 1884, oud 6 maanden.
  4. Lena Been,
   Geboren te Nieuwer-Amstel op 2 juni 1885.
   Gehuwd te 's-Gravenhage op 18 mei 1910 met Johannes Zacharias Lubach, geboren te Leeuwarden op 3 februari 1884, van beroep filiaalhouder, overleden te 's-Gravenhage op 2 maart 1934, oud 50 jaar.
 7. Heintje Zwaneveld,
  Geboren te Kudelstaart (gem. Aalsmeer) op 9 oktober 1844, overleden aldaar op 2 maart 1846, oud ruim 1 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 10 oktober 1844, nr. 85:
  Verschenen Johannis Zwaneveld, van beroep Timmerman, oud 33 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 9den October des avonds ten vijf ure, in het huis staande te Kudelstaart is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijnen Huisvrouw Cornelia Haak, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Heintje.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den Vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Abraham Elskamp, van beroep Schoenmaker, oud 49 jaren, wonende te Aalsmeer en van Thomas van der Meer, van beroep ijzersmit, oud 23 jaren, wonende te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen geteekend.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 2 maart 1846, nr. 14:
  Verschenen Johannis Zwaneveld, van beroep Timmerman, oud 36 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Cornelis Zwaneveld, van beroep Schoenmaker, oud 38 jaren, wonende te Aalsmeer, Oom van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den Tweeden Maart des morgens ten 8 ure, in het huis staande te Kudelstaart in den ouderdom van 18 maanden is overleden Heintje Zwaneveld, van beroep geen, geboren te Aalsmeer, dochter van den Eersten declarant en van Cornelia Haak, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de getuigen is geteekend.
 8. Jan Johannis Zwaneveld,
  Geboren te Kudelstaart (gem. Aalsmeer) op 1 maart 1846, Ned. Hervormd, in 1900 vermeld als zijnde Gereformeerd, van beroep werkman, arbeider, boerenarbeider, los werkman (1926), overleden te Alphen aan de Rijn op 9 mei 1926, oud 80 jaren.
  Gehuwd te Aarlanderveen op 15 mei 1874 met Teuna van Eijk, geboren te Ter Aar op 18 februari 1851, Ned. Hervormd, in 1900 vermeld als zijnde Gereformeerd, overleden te Alphen aan de Rijn op 18 januari 1919, oud 68 jaren, dochter van Nicolaas van Eijk en Maria Bouwman.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 2 maart 1846, nr. 18:
  Verschenen Johannis Zwaneveld, van beroep Timmerman, oud 36 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den Eersten Maart des avonds ten tien ure, in het huis staande te Kudelstaart is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Cornelia Haak, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Jan Johannis.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den Vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Cornelis Zwaneveld, van beroep Schoenmaker, oud 38 jaren, wonende te Aalsmeer en van Willem Broers, van beroep Werkman, oud 27 jaren, wonende te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen geteekend.

  GEBOORTEAKTE, Ter Aar, 18 februari 1851, nr. 8:
  Op heden den 18den der maand Februarij 1851, is voor Ons ondergeteekende Adriaan Eliza van Dam, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Ter Aar en Vrijhoeven in het Huis der Gemeente verschenen:
  Nicolaas van Eijk, van beroep werkman, oud 27 jaren, wonende binnen deze gemeente, welke Ons heeft verklaard, dat op den 18den dezer maand des morgens ten acht ure, in deze Gemeenter Wijk C, nommer 56 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Maria Bouwman, huisvrouw van den aangever, van beroep zonder, wonende binnen deze gemeente, welk kind zal genaamd worden Teuna Van welke verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Cornelis van Veen, wzo, van beroep werkman, oud 36 jaren, wonende binnen deze gemeente en van Christiaan van Veen, van beroep werkman, oud 31 jaren, wonende binnen deze gemeente en is dezelve door Ons na voorlezing onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Aarlanderveen, 15 mei 1874, nr. 13:
  In het jaar 1874 den 15den der maand Mei zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aarlanderveen, Provincie Zuid-Holland, Arrondissement Leiden, in het huis der Gemeente verschenen. ten einde een Huwelijk aan te gaan:
  Jan Johannis Zwaneveld, oud 28 jaren, Arbeider, geboren te Aalsmeer, wonende alhier, meerderjarige zoon van Johannis Zwaneveld, Timmerman en van Kornelia Haak, Zonder beroep, wonende te Aalsmeer, en,
  Teuna van Eijk, oud 23 jaren, Zonder beroep, geboren te Ter Aar, wonende alhier, meerderjarige dochter van Nicolaas van Eijk en Maria Bouwman, Arbeidslieden, wonende te Ter Aar.
  Getuigen:
  Huig Vergeer, oud 50 jaren, Arbeider,
  Gerrit Vergeer, oud 24 jaren, Arbeider,
  Jan de Grijs, oud 28 jaren, Schipper en
  Arie van der Wolf, oud 62 jaren, Watermolenaar, allen goede bekenden der Comparanten,
  de twee eerstgenoemden wonende te Ter Aar en de twee laatstgenoemden alhier.
  En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt welke na gedane voorlezing door den Comparanten, de drie eerstgenoemde getuigen benevens ons is onderteekend, hebbende de Comparante, de ouders der Comparanten en de laatstgenoemde getuige verklaard niet te kunnen schrijven, noch hunne namen teekenen, als hebbende sulks niet geleerd.
  [bron: website Familysearch]

  BEVOLKINGSREGISTER, Aarlanderveen, 1880-1890, deel 3, blz. 459:
  naam: Jan Johannes Zwaneveld.
  partner: Teuna van Eijk.
  geboren: 1 maart 1846 te Aalsmeer.
  gezindte: NH.
  beroep: arbeider.
  adres: wijk 1, nr. 77.

  BEVOLKINGSREGISTER, Aarlanderveen, 1880-1890, deel 3, blz. 459:
  naam: Teuna van Eijk.
  partner: Jan Johannes Zwaneveld.
  geboren: 18 februari 1851 te Ter Aar.
  gezindte: NH.
  adres: wijk 1, nr. 77.

  BEVOLKINGSREGISTER, Aarlanderveen, 1900-1912, deel 8, blz. 102:
  naam: Jan Johannis Zwaneveld.
  partner: Teuna van Eijk.
  geboren: 1 maart 1846 te Aalsmeer.
  gezindte: Ger.K.
  beroep: boerenarbeider.
  adres: wijk 2, nr. 24.

  BEVOLKINGSREGISTER, Aarlanderveen, 1900-1912, deel 8, blz. 102:
  naam: Teuna van Eijk.
  partner: Jan Johannis Zwaneveld.
  geboren: 18 februari 1851 te Ter Aar.
  gezindte: Ger.K.
  adres: wijk 2, nr. 24.

  OVERLIJDENSAKTE, Alphen aan de Rijn, 20 januari 1919, nr. 33:
  Teuna van Eijk, overleden te Alphen aan de Rijn op 18 januari 1919, oud 67 jaar, dochter van Nicolaas van Eijk en Maria Bouwman, echtgenote van Jan Johannes Zwaneveld.
  Aangifte door IJzaak Zwaneveld en Nicolaas Zwaneveld.
  [bron: Genlias]

  OVERLIJDENSAKTE, Alphen aan de Rijn, 10 mei 1926, nr. 80:
  Jan Johannes Zwaneveld, overleden te Alphen aan de Rijn op 9 mei 1926, oud 80 jaren, zoon van Johannis Zwaneveld en Cornelia Haak, weduwenaar van Teuna van Eijk.
  Aangifte door Izaac Zwaneveld en Antoon van Hoorn.
  [bron: Genlias]

  KINDEREN:
  1. Johannes Zwaneveld,
   Geboren te Aarlanderveen op 31 december 1874, boerenarbeider.
   Gehuwd te Nieuwkoop op 17 mei 1901 met Aaltje Kaptein, geboren te Nieuwkoop op 25 december 1877, overleden te Zwammerdam op 17 februari 1953, oud 75 jaar, dochter van Dirk Kaptein en Aagje Klein.
  2. Maria Zwaneveld,
   Geboren te Aarlanderveen op 16 september 1876, dienstbode, vertrokken naar Koudekerk (1902).
  3. Cornelia Zwaneveld,
   Geboren te Aarlanderveen op 3 maart 1878, dienstbode, vertrokken naar Oudshoorn (1902).
  4. Elisabeth Zwaneveld,
   Geboren te Aarlanderveen op 17 oktober 1879, vertrokken naar Zwammerdam (1899).
   Gehuwd te De Bilt op 16 september 1904 met Teunis van Kooten, geboren te Alphen aan de Rijn ca. 1882, zoon van Hermanus van Kooten en van Gijsje Zwart.
  5. Nicolaas Zwaneveld,
   Geboren te Aarlanderveen op 26 september 1881, brievenbesteller.
   Gehuwd met Jansje Lit, geboren te Zwammerdam op 17 juni 1888.
  6. Lena Zwaneveld,
   Geboren te Aarlanderveen op 20 augustus 1883, dienstbode, overleden op 4 juni 1907, oud 23 jaar.
  7. Jan Zwaneveld,
   Geboren te Aarlanderveen 5 maart 1886, kuipersknecht te Rietveld (1908).
   Gehuwd te Alphen op 3 december 1908 met Evertje Kaptein. geboren te Nieuwkoop in 1884, woonde te Alphen (1908), dochter van Dirk Kaptein en Aagje Klein.
  8. Dirkje Zwaneveld,
   Geboren te Aarlanderveen op 21 november 1889, woont te Aarlanderveen (1912).
  9. Izaac Zwaneveld,
   Geboren te Aarlanderveen op 1 april 1892, houtdraaier te Alphen aan de Rijn (1926), houthandelaar.
 9. Hendrik Zwaneveld,
  Geboren te Kudelstaart (gem. Aalsmeer) op 23 juni 1848, overleden aldaar op 27 februari 1861, oud ruim 12 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 24 juni 1848, nr. 34:
  Verschenen Johannis Zwaneveld, van beroep Timmerman, oud 37 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 23sten Junij des avonds ten elf ure, in het huis staande te Kudelstaart is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Cornelia Haak, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Hendrik.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den Vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannis Jacobus van Berkel, van beroep Schipper, oud 36 jaren, wonende te Aalsmeer en van Christiaan Lindenaar, van beroep Bode, oud 42 jaren, wonende te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen geteekend.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 28 februari 1861, nr. 35:
  Verschenen Johannis Zwaneveld, van beroep Timmerman, oud 49 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Gerrit Vink, van beroep Visscher, oud 73 jaren, wonende te Aalsmeer, geen bloed of aanverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 27sten dezer maand des middags ten 4 ure, in het huis staande te Aalsmeer in de buurt Kudelstaart in den ouderdom van 12 jaren is overleden Hendrik Zwaneveld, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van den eersten Comparant en van Cornelia Haak, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en den tweeden comparant is onderteekend, verklarende de eerste niet te kunnen schrijven.
 10. Gerritje Zwaneveld,
  Geboren te Kudelstaart (gem. Aalsmeer) op 25 december 1850, Ned. Hervormd, overleden te Aalsmeer op 22 februari 1929, oud ruim 78 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 3 april 1873 met Jan Bol, geboren te Aalsmeer op 4 november 1845, van beroep werkman, overleden te Aalsmeer op 14 december 1902, oud 57 jaar, zoon van Klaas Bol en Immetje Jongkind.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 5 november 1845, nr. 94:
  Verschenen Klaas Bol, van beroep Teelman, oud 34 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 4den November des namiddags ten vier ure, in het huis staande in het Oosteind, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Immetje Jongkind, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Jan.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den Vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrik Lodewijk Robart, van beroep geregtsdienaar, oud 35 jaren, wonende te Aalsmeer en van Christiaan Lindenaar, van beroep Bode, oud 40 jaren, wonende te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen geteekend.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 26 december 1850, nr. 100:
  Verschenen Johannis Zwaneveld, van beroep Timmerman, oud 39 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 25sten December dezes jaars des namiddags ten vijf ure, in het huis staande te Kudelstaart is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Cornelia Haak, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Gerritje.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den Vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Dirk Eveleens, van beroep schuitenmaker, oud 58 jaren, wonende te Aalsmeer en van Christiaan Lindenaar, van beroep Bode, oud 45 jaren, wonende te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen geteekend.

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 17 maart 1873 (Huwelijksbijlage):
  De Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland verklaart,
  dat Jan Bol, geboren te Aalsmeer den 4 November 1845, van beroep werkman, zoon van Klaas en van Immetje Jongkind, wonende te Aalsmeer in het inschrijvings-register van de gemeente Aalsmeer van het jaar 1864 voor de ligting van het jaar 1865 is ingeschreven;
  dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deel gevallen No. 35 dat, buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verpligt.
  [bron: website Familysearch]

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 3 april 1873, nr. 8:
  Heden den 3den April 1873, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nieuwer-Amstel, in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
  Jan Bol, van beroep werkman, oud 27 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarig, Zoon van Klaas Bol en van Immetje Jongkind, beiden overleden;
  en Gerritje Zwaneveld, zonder beroep, oud 22 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, minderjarig, dochter van Johannis Zwaneveld, van beroep timmerman en van Cornelia Haak, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer.
  Getuigen:
  Jacob Stolp, van beroep werkman, oud 44 jaren, Stiefvader van den bruidegom.
  Maarten Been, van beroep werkman, oud 38 jaren, Zwager van den bruidegom.
  Christiaan Cornelis Lindenaar, van beroep gemeentebode, oud 67 jaren.
  Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 47 jaren, allen wonende te Aalsmeer.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, de comparanten, eerste en beide laatste getuigen is onderteekend; hebbende de ouders der bruid en tweede getuigen verklaard geen schrijven geleerd te hebben.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 15 december 1902, nr. 66:
  Heden den 15den December 1902, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer
  Klaas Bol, bloemist, oud 28 jaren, wonende te Aalsmeer, zoon van de na te noemen overledene en Hugo Visser, van beroep bloemist, oud 22 jaren, wonende te Aalsmeer, schoonzoon van de na te noemen overledene, die verklaarden,
  dat op den 14den December dezes jaars des namiddags ten drie ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier in het Oosteinde, nummer 269, in den ouderdom van 57 jaren is overleden Jan Bol,van beroep werkman, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van Klaas Bol en van Immetje Jongkind, beiden overleden, echtgenoot van Gerritje Zwaneveld, zonder beroep, alhier.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing, door ons is onderteekend met de beide aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 22 februari 1929, nr. 19.
  Heden den 22sten Februari 1929, verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer:
  Willem Wegman, oud 63 jaren, van beroep aanspreker, wonende te Aalsmeer en Cornelis Jacobus Braber, oud 33 jaren, van beroep ambtenaar ter secretarie, wonende te Aalsmeer, die verklaarden dat op den 22sten Februari dezes jaars, des voormiddags ten een ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier Oosteinderweg nummer 78 in den ouderdom van 78 jaren is overleden Gerritje Zwaneveld, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van Johannis Zwaneveld en van Cornelia Haak, beiden overleden, weduwe van Jan Bol.
  En is hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing, door mij is onderteekend met de beide aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KINDEREN:
  1. Klaas Bol,
   Geboren te Aalsmeer op 21 februari 1874, bloemist, bloemenhandelaar, overleden te Aalsmeer op 17 juli 1946, oud 72 jaar.
   Gehuwd te Aalsmeer op 31 oktober 1895 met Wijntje Maarse, geboren te Aalsmeer op 3 januari 1875, overleden aldaar op 25 december 1951, oud 76 jaar, dochter van Klaas Maarse en Antje Maarse.
  2. Cornelia Bol,
   Geboren te Aalsmeer op 14 januari 1876, overleden aldaar op 31 maart 1881, oud 5 jaar.
  3. Immetje Bol,
   Geboren te Aalsmeer op 5 november 1877, overleden aldaar op 27 april 1884, oud 6 jaar.
  4. Leentje Bol,
   Geboren te Aalsmeer op 28 september 1879, overleden aldaar op 6 januari 1907, oud 27 jaar.
   Gehuwd te Aalsmeer op 25 mei 1899 met Hugo Visser, geboren te Aalsmeer op 30 juli 1880, bloemist, overleden te Aalsmeer op 15 juni 1950, oud 69 jaar, zoon van Klaas Visser en van Petronella Batelaan.
  5. Cornelia Bol,
   Geboren te Aalsmeer op 27 januari 1882, overleden aldaar op 17 december 1889, oud 7 jaar.

   [bron: Aalsmeerse Stambomen, deel V, blz. 439, 448 en 449]
 11. Cornelis Zwaneveld,
  Geboren te Kudelstaart (gem. Aalsmeer) op 13 december 1852, Ned. Hervormd, van beroep werkman, brievenbesteller, postbode te Alphen in 1882-1898, overleden te Alphen aan de Rijn op 7 april 1921, oud 68 jaren.
  Gehuwd te Aalsmeer op 26 december 1878 met Heintje van Oostenrijk, geboren te Amsterdam op 16 juli 1849, van beroep dienstbode, Ned. Hervormd, overleden te Alphen an de Rijn op 26 maart 1921, oud 71 jaren, dochter van Antonie van Oostenrijk, van beroep winkelier en van Hermijnna van den Berg.
  Van dit huwelijk geen nageslacht gevonden.

  GEBOORTEAKTE, Amsterdam, 18 juli 1849, ongenummerd, blz. 130:
  Verschenen Antonie van Oostenrijk, van beroep winkelier, oud 36 jaren, wonende Haarlemmerdijk No. 35, welke ons heeft verklaard dat op den 16den dezer des voormiddags ten tien ure, in het huis staande alhier is geboren een Kind van het vrouwelijk geslacht, uit Hermynna van den Berg, van beroep geen, wonende als boven, zijn echtgenoote, welk kind zal genaamd worden Heintje.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem Lindeman, van beroep Winkelier, oud 32 jaren, wonende Wieringerstraat 21 en van Reinier van der Kolk, van beroep tonneman, oud 33 jaren, wonende Haarlemmerdijk n. 85 en is deze Akte door ons, benevens de Getuigen, na voorlezing onderteekend.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 14 december 1852, nr. 101:
  Verschenen Johannis Zwaneveld, van beroep Timmerman, oud 42 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 13den December dezes jaars des avonds ten zes ure, in het huis staande te Kudelstaart is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Cornelia Haak, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Cornelis.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den Vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Vink, van beroep visser, oud 65 jaren, wonende te Aalsmeer en van Hendrik Lodewijk Robart, van beroep Geregtdienaar, oud 42 jaren, wonende te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen geteekend.

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 4 december 1878:
  De Commissaris des Konings in de Provincie Noordholland verklaart,
  dat Kornelis Zwaneveld, geboren te Aalsmeer den 13 December 1852, wonende te Aalsmeer, van beroep arbeider, zoon van Johannis en van Cornelia Haak, wonende te Aalsmeer in het inschrijvings-register van de gemeente Aalsmeer van het jaar 1871 voor de ligting van het jaar 1872 is ingeschreven;
  dat hem bij de loting is ten deel gevallen No. 30, en dat hij vervolgens door den militieraad uithoofde van broederdienst van de dienst is vrijgesteld.
  [bron: website Familysearch]

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 26 december 1878, nr. 39:
  Heden den 26sten December 1878 zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
  Kornelis Zwaneveld, van beroep werkman, oud 26 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarig, Zoon van Johannis Zwaneveld, van beroep timmerman en van Cornelia Haak, beiden wonende te Aalsmeer,
  en Heintje van Oostenrijk, van beroep dienstbode, oud 29 jaren, geboren te Amsterdam en wonende te Aalsmeer, meerderjarig dochter van Antonie van Oostenrijk, overleden en van Hermijnna van den Berg, zonder beroep, wonende te Nijkerk.
  Getuigen:
  Cornelis van Oostenrijk, van beroep Kruideniersbediende, oud 34 jaren, broeder der bruid, wonende te Utrecht.
  Jan Bol, van beroep werkman, oud 32 jaren,
  Willem Groeneveld, van beroep werkman, oud 30 jaren, beiden Zwagers van de bruidegom.
  Christiaan Cornelis Lindenaar, van beroep gemeentebode, oud 73 jaren, de drie laatst genoemde wonende te Aalsmeer.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, de comparanten en getuigen is onderteekend, met uitzondering van de ouders van den bruidegom en derde getuige, die verklaren geen schrijven geleerd te hebben.

  GETUIGE:
  Op 12 oktober 1882 te Alphen (oud 31 jaar, postbode, wonende te Alphen) bij het huwelijk van Gijsbert Verkerk en Jannigje van Muijen.
  Op 17 april 1884 te Alphen (oud 31 jaar, brievenbesteller, wonende te Alphen) bij het huwelijk van Theodorus Rodenburg en Cornelia Hoogduin.
  Op 17 april 1884 te Alphen (oud 31 jaar, brievenbesteller, wonende te Alphen) bij het huwelijk van Willem van der Mik en Grietje Horsman.
  Op 16 oktober 1890 te Alphen (oud 38 jaar, postbode, wonende te Alphen) bij het huwelijk van Witese Cornelis Bauer en Pieternella van Rijn.
  Op 15 september 1898 te Alphen (oud 46 jaar, brievenbesteller, wonende te Alphen) bij het huwelijk van Willem van der Mik, weduwnaar van Grietje Horsman, met Johanna Horsman.

  BEVOLKINGSREGISTER, Aarlanderveen, 1900-1912, deel 8, blz. 103:
  naam: Kornelis Zwaneveld.
  partner: Heintje van Oostenrijk.
  geboren: 13 december 1852 te Aalsmeer.
  gezindte: NH.
  beroep: brievenbesteller.
  adres: wijk 4, nr. 256.

  BEVOLKINGSREGISTER, Aarlanderveen, 1900-1912, deel 8, blz. 102:
  naam: Heintje van Oostenrijk.
  partner: Kornelis Zwaneveld.
  geboren: 16 juli 1849 te Amsterdam.
  gezindte: NH.
  adres: wijk 4, nr. 256.

  OVERLIJDENSAKTE, Alphen aan de Rijn, 29 maart 1921, nr. 70:
  Heintje van Oostenrijk, overleden te Alphen aan de Rijn op 26 maart 1921, oud 71 jaren, dochter van Antoon van Oostenrijk en Hermijna van den Berg, echtgenote van Kornelis Zwaneveld.
  [bron: Genlias]

  OVERLIJDENSAKTE, Alphen aan de Rijn, 8 april 1921, nr. 77:
  Kornelis Zwaneveld, overleden te Alphen aan de Rijn op 7 april 1921, oud 68 jaren, zoon van Johannis Zwaneveld en Cornelia Haak, weduwnaar van Heintje van Oostenrijk.
  [bron: Genlias]
 12. Antje Zwaneveld,
  Geboren te Aalsmeer op 27 augustus 1855, Ned. Hervormd, overleden te Aalsmeer op 22 februari 1937, oud 81 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 6 mei 1877 met Willem Groeneveld, geboren te Nieuwveen op 4 oktober 1848, van beroep werkman, overleden te Kudelstaart (gem. Aalsmeer) op 15 juni 1907, oud 58 jaar, zoon van Willem Groeneveld en Mijntje Kaasbergen.

  GEBOORTEAKTE, Nieuwveen, 4 oktober 1848, nr. 20:
  In het jaar 1848, den vierde October is voor Ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Nieuweveen met de Uiterbuurt, verschenen Willem Groeneveld, arbeider, oud ...... jaren, wonende binnen deze Gemeente, welke ons verklaard heeft dat zijn huisvrouw Mijntje Kaasbergen, oud 37 jaren op den vierden [onleesbaar] des voormiddags te zes ure, ten huize van hem Comparant binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het Mannelijk geslacht, aan hetwelk hij de voornaam van Willem gaf.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van [onleesbaar].
  En hebben wij deze akte voorgelezen en met den Vader en getuigen onderteekend.
  [bron: website Familysearch]

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 28 augustus 1855, nr. 100:
  Verschenen Johannis Zwaneveld, van beroep timmerman, oud 44 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 27stendezer des avonds ten vijf ure, in het huis staande onder Aalsmeer is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Cornelia Haak, van beroep naaister, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Antje.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den Vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Christiaan Lindenaar, van beroep bode, oud 50 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 30 jaren, wonende te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen geteekend, hebbende de eerste declarant verklaart niet te kunnen schrijven.

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 6 mei 1877, nr. 10:
  Heden den 6den Mei 1877, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
  Willem Groeneveld, van beroep werkman, oud 28 jaren, geboren te Nieuwveen en wonende te Leimuiden, meerderjarige zoon van Willem Groeneveld, overleden en van Mijntje Kaasbergen, zonder beroep, wonende te Nieuwveen, en
  Antje Zwaneveld, zonder beroep, oud 21 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, minderjarige dochter van Johannes Zwaneveld, van beroep timmerman en van Cornelia Haak, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer.
  En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd, vooreerst: de akten waaruit blijkt, dat de afkondigingen onverhinderd te Aalsmeer en Leimuiden hebben plaats gehad, ten tweede de geboorte extracten der verloofden, en derde een overlijdens extract van den vader des bruidegoms en ten vierde bewijs van voldoening aan de wet op de nationale militie, zijnde de moeder van den bruidegom en de ouders der bruid hier tegenwoordig, hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
  Getuigen:
  Gijsbertus Groeneveld, van beroep werkman, oud 33 jaren, broeder van den bruidegom.
  Jan Johannes Zwaneveld, van beroep werkman, oud 31 jaren, broeder der bruid, beide wonende te Aarlanderveen.
  Willem Doeve, van beroep teelman, oud 48 jaren.
  Jan Bol, van beroep werkman, oud 30 jaren, beide zwagers der bruid en wonende te Aalsmeer.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, de bruid en getuigen is onderteekend, verklarende de moeder van den bruidegom en de ouders der bruid geen schrijven geleerd te hebben, alsmede wordt zulks door den bruidegom verklaard.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 17 juni 1907, nr. 44:
  Heden den 17de Juni 1907, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer:
  Jacob Kroon, van beroep arbeider, oud 30 jaren, wonende te Leimuiden, schoonzoon van den overledene en Klaas Hansen, van beroep werkman, oud 52 jaren, wonende te Aalsmeer, die verklaarden, dat op den 15den Juni dezes jaars des namiddags ten 11 ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier te Kudelstaart, nummer 20 in den ouderdom van 58 jaren, is overleden Willem Groeneveld, van beroep werkman, geboren te Nieuwveen en wonende te Aalsmeer, zoon van Willem Groeneveld en van Mijntje Kaasbergen, beiden overleden, echtgenoot van Antje Zwaneveld, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing, door ons is onderteekend met de beide aangevers.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 22 februari 1937, nr. 21:
  Heden 22 Februari 1937 verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer:
  Wegman, Willem, oud 71 jaren, aanspreker, wonende te Aalsmeer die verklaarde , daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op 22 Februari dezes jaars, des voormiddags ten half vier ure, in deze gemeente is overleden Zwaneveld, Antje, oud 81 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van: Zwaneveld, Johannes en van: Haak, Cornelia, beiden overleden, weduwe van: Groeneveld, Willem.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

  KINDEREN:
  1. Mijntje Groeneveld,
   Geboren te Aalsmeer op 2 oktober 1883, overleden te Leimuiden op 31 januari 1909, oud 25 jaar.
   Gehuwd te Aalsmeer op 29 mei 1902 met Jacob Kroon, geboren te Akemade op 23 juli 1875, van beroep arbeider, overleden te Alphen aan de Rijn op 28 maart 1926, oud 50 jaar, zoon van Jan Kroon en van Geertje Plomp.
  2. Cornelia Groeneveld,
   Geboren te Aalsmeer op 16 december 1884, overleden te Ede op 27 september 1950, oud 65 jaar, begraven te Lunteren op de Gemeentelijke Begraafplaats.
   Gehuwd (1) te Aalsmeer op 17 maart 1910 met Willem Hartkamp, geboren te Apeldoorn op 16 september 1876, van beroep veldarbeider, overleden te Aalsmeer op 25 april 1929, oud ca. 51 jaar, zoon van Antonie Hartkamp, dagloner en van Johanna Bulder.
   Gehuwd (2) te Lunteren op 6 juni 1932 met Adrianus Meijer, geboren te Rhenen op 11 november 1869, van beroep broodbakker (1899), overleden te Lunteren op 24 augustus 1957, oud 87 jaar, zoon van Johannes Marinus Meijer en van Hendrica Gijsberta van Beijnum.
  3. Wilhelmina Groeneveld,
   Geboren te Aalsmeer op 4 februari 1886, overleden aldaar op 20 mei 1887, oud ruim 1 jaar.
  4. Johanna Groeneveld,
   Geboren te Aalsmeer op 10 maart 1887, overleden te Leimuiden op 2 augustus 1965, oud 78 jaar.
   Gehuwd te Leimuiden op 20 april 1916 met Jan de Vos, geboren te Leimuiden op 4 april 1888, overleden te Nieuwkoop op 21 juni 1973, oud 85 jaar, zoon van Aart de Vos en van Pleuntje Edel.
  5. Willem Groeneveld,
   Geboren te Aalsmeer op 21 juni 1888, overleden aldaar op 1 juli 1889, oud 1 jaar.
  6. Wilhelmina Groeneveld,
   Geboren te Aalsmeer op 12 april 1890, overleden te Moerkapelle op 14 januari 1984, oud 93 jaar.
   Gehuwd te Aalsmeer op 7 oktober 1909 met Gerardus Knop, geboren te Hoofddorp op 1 juni 1888, van beroep arbeider, overleden te Gouda op 6 november 1963, oud 75 jaar, zoon van Mattheus Knop en Grietje Visser.
  7. Willem Groeneveld,
   Geboren te Aalsmeer op 2 maart 1892, overleden aldaar op 4 mei 1892, oud 2 maanden.
  8. Willem Groeneveld,
   Geboren te Aalsmeer op 28 mei 1893, van beroep tuinier, overleden te Hengelo op 22 november 1961, oud 68 jaar.
   Gehuwd te Aalsmeer op 4 oktober 1917 met Hendrika Heijnis, geboren te Muiden op 1 maart 1893, overleden aldaar op 3 mei 1980, oud 87 jaar, dochter van Pieter Heijnis en van Antje Hartog.
  9. Johannis Groeneveld, ook Jan Groeneveld,
   Geboren te Aalsmeer op 21 december 1896, van beroep bloemist, overleden te Amsterdam op 1 september 1952, oud 55 jaar.
   Gehuwd te Amsterdam op 1 oktober 1919 met Mijntje den Turk, geboren te Amsterdam op 30 juni 1899, overleden aldaar op 26 september 1973, oud 74 jaar, dochter van Govert den Turk en van Aaltje Alderhout.
72. Johannes Bernardus GEERLINGS, ook Jan GEERLINGS,
Zoon van Matthijs Geerlings [nr. 144] en Maria Wilhelmina Neuhausen [nr. 145], geboren te Haarlem op 20 augustus 1829, Rooms Katholiek, van beroep arbeider, timmerman, wagenmaker, overleden te Beverwijk, "na een smartelijk lijden van eenige uren", op 10 juli 1896, begraven de 13de daaraanvolgend op het Rooms-Kath. kerkhof aldaar, oud 66 jaar.
Gehuwd te Beverwijk op 2 februari 1851 met Antonia Wouters DUIJN.

GEBOORTEAKTE, Haarlem, 22 augustus 1829, blz. 127:
Den 22sten dag der maand Augustus van 't jaar 1829, ten 12 uren op den middag.
Acte van geboorte van Johannes Bernardus, geboren den 20sten dezer des middags ten ½ Een uren, Zoon van Matthijs Geerlings, oud 39 jaren, Bloemistknegt en Maria Wilhelmina Neuhausen, echtelieden wonende in de Korte Poellaan, huis 109.
Het kind is erkend te zijn van het mannelijk geslacht.
Getuigen Hermanus Schoo, oud 35 jaren, van beroep Aardwerker, wonende in de Korte Poellaan en Frans Buijs, oud 29 jaren, van beroep Bloemistknegt, wonende aan de .........steitscingel.
Op het verzoek aan ons gedaan door den Vader.
Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door den vader en de beide getuigen, bevestigd ingevolge de wet, door mij ondergeteekende Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Haarlem.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

BEVOLKINGSREGISTER, Beverwijk, deel 2, fol. 48, 1850-1862:
Kerkbuurt, huis 448:
1. Kuenen, Hendrik, geb. te Beverwijk in 1810, gehuwd, RK, wagemaker.
2. Scheepers, Cornelia, geb. te Heemstede in 1809, gehuwd, RK.
3. Kuenen, Hendrik, geb. te Beverwijk in 1838, ongehuwd, RK.
4. Kuenen, Maria, geb. te Beverwijk in 1840, ongehuwd, RK.
5. Geerlings, Johannes, geb. te Haarlem, 1819 [?], gehuwd 02-02-1851, RK, Doorgehaald.
6. Kabel, Jan, geb. te Uitgeest in 1830, ongehuwd, NH, Wagemakersknecht.
7. Machielse, Johannes Jacobus, geb. te Haarlem in 1833, ongehuwd, Luthers, Wagemakersknecht, ingek. Haarlem 02-05-1853, vertr. Heemstede 08-06- 1854.

CERTIFICAAT VAN ONVERMOGEN, Beverwijk, dd 18 januari 1851:
De Burgemeester van Beverwijk certificeerd bij dezen op het getuigenis van Johannes Wilhelmus Blom, Smid, en Hendrik Kuenen Junior, Wagemaker, beide ter goede naam en faam staande Ingezetenen dezer Gemeente, dat Bernardus Johannes Geerlings, Wagemakersknegt, en Antonia Duijn, zonder beroep, beide wonende binnen deze Gemeente, onvermogend zijn tot betaling der benodigde stukken, tot voltrekking van hun voorgenomen huwelijk.

NATIONALE MILITIE, Haarlem, 9 januari 1851:
Johannes Bernardus Geerlings, geb.te Haarlem den 20 augustus 1829, van beroep wagemaker, zoon van Matthijs, overleden en van Maria Wilhelmina Neuhausen, wonende te Haarlem, zonder beroep; Ingeschreven voor de Nationale Militie onder nummer 409, hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.
Signalement: Lengte 1 El, 7 Palm, 7 Duim; Aangezigt ovaal, Voorhoofd rond, Oogen grijs, Neus ordinair,Mond idem, Kin rond, Haar bruin, Wenkbraauwen idem.
Handteekening: [w.g.] Jan Geerlings.

HUWELIJKSAFKONDIGING, Beverwijk:
Heden den 19 Januarij 1851: Johannes Bernardus Geerlings, jongman, wagenmakersknecht, 21 jaar, wonende te Haarlem, zoon van Matthijs Geerlings, overleden en van Maria Wilhelmina Neuhausen, zonder beroep, wonende te Haarlem (Schimphuis) ?? en Antonia Duijn, jongedochter, zonder beroep, 18 jaar, wonende alhier, dochter van Wouter Duijn, arbeider, wonende alhier en van Geertruida Cornelia van Son, zonder beroep, wonende alhier.

HUWELIJKSAKTE, Beverwijk, 2 februarij 1851, nr. 2:
Johannes Bernardus Geerlings, jongman, van beroep wagenmakersknecht, oud eenentwintig jaren, geboren en wonende te Haarlem, minderjarige zoon van Matthijs Geerlings overleden, en van Maria Wilhelmina Neuhausen zonder beroep wonende te Haarlem, en Antonia Duijn, jongedochter, zonder beroep, oud achttien jaren, geboren en wonende alhier, minderjarige dochter van Wouter Duijn arbeider, en van Geertruida Cornelia van Son, zonder beroep, beiden wonende alhier.
Overlegde documenten: o.a. Certificaat van Onvermogen van den bruidegom en bruid. en een Certificaat van Voldoening aan de Nationale Militie.
Getuigen:
Petrus GeerlingsScheepstimmerman23 jarenBroeder des bruidegoms, te Haarlem
Hendrik BruijnsZonder beroep69 jarenOom der bruid
Hendrik KuenenWagenmaker40 jarenBekende
Jan CornelisseKledermaker29 jarenBekende.

BEVOLKINGSREGISTER, Beverwijk, 1850-1862:
Peperstraat huisnr. 273 [deel 2 fol: 95]:
1. Duin, Wouter, geb. Velsen 1798, geh., RK, Werkman.
2. Son van, Geertruijda, geb. Wijk aan Duin 1804, geh., RK.
3. Duin, Simon, geb. Beverwijk 1837, ongeh., RK.
4. Duin, Jan, geb. Beverwijk 1844, ongeh. RK.
5. Duin, Antonia, geb. Beverwijk 1832, geh. 02-02-1851, RK, doorgehaald.
6. Kukulus, Adam, Amsterdam 1767, geh., RK, overl. 09-05-1850.
1. Geerlings, Johannes, geb. Haarlem 1819 [!], geh., RK, Arbeider.
2. Duin, Antonia, geb. Beverwijk 1832, geh., RK.
3. Geerlings, Mathias, geb. Beverwijk 30-07-1851, ongeh., RK.
4. Geerlings, Geertruida Maria, geb. Beverwijk 11-10-1853, ongeh., RK.

 
[beschikbaar gesteld door Pauke Kersten-Schoonebeek, 2011]

ADRESSEN EN BEROEPEN VAN JOHANNES BERNARDUS GEERLINGS:
HaarlemKorte PoellaanGeboorteadres1829
BeverwijkPeperstraatWagenmaker1851
BeverwijkPeperstraatTimmerman1853
Beverwijk Wagenmaker1854
BeverwijkPeperstraatWagenmaker1856
BeverwijkPeperstraatWagenmaker1858
Heemskerk   1862
BeverwijkTorenstraatTimmerman1867
BeverwijkTorenstraatTimmerman1870
BeverwijkTorenstraatTimmerman1873
BeverwijkJan Alleswegje 573Timmerman1878
Beverwijk Timmerman1882
Beverwijk Timmerman1891
Beverwijk Timmerman1893
BeverwijkJan Alsweg 103, wijk CWagenmaker1896

VONNIS ARRONDISSEMENTSRECHTBANK, Haarlem, 1877, 16/186 van de rol:
Vonnis van de Arrondissements-Regtbank te Haarlem, regtdoende in de strafzaak, bij dezelve aanhangig gemaakt door de dagvaarding van wege den Officier van Justitie bij de genoemde Regtbank.
tegen Johannes Bernardus Geerlings, 56 jaar, timmerman te Beverwijk.
In naam des Konings.
De Arrondissements-Regtbank te Haarlem, regtdoende in strafzaken;
De voorschriften der wet in acht genomen, en in raadkamer beraadslaagd hebbende;
Gezien het exploit van dagvaarding van de beklaagde;
Gehoord de verklaringen der getuigen en de opgaven van de beklaagde:
Gelet op het requisitoir van den Officier van Justitie, hiertoe strekkende, dat de beklaagde zal worden;
vrijgesproken van het hem te laste gelegde feit; ingevolge artikelen zes 234 Wetboek van Strafvordering met bevel om de stukken van overweging aan den eigenaar of rechthebbende zullen worden teruggegeven, de Kosten te dragen door den Staat;
Overwegende dat de beklaagde bij dagvaarding is ten laste gelegd, dat hij op 8 april 1877 des namiddags te Beverwijk een aantal aan de Gemeente Beverwijk toebehorende straatkeijen arglistig door zijn tienjarig zoontje Waltherus Geerlings heeft doen wegnemen en zich die Keijen daarna ten nadeele der gemeente toegeeigend heeft;
Overwegende dat de arglistige argneming [?] van gemelde straatkeijen - en alzoo het feit bij dagvaarding te laet gelijd - niet rechtens is bewezen;
Gezien de artikelen 234 en 210 Wetboek van strafvordering;
Rechtdoende in Naam des Konings !
Spreekt den beklaagde Johannes Bernardus Geerlings, 56 jaar, geboren te Haarlem, wonende te Beverwijk, Timmerman, vrij van de voorschreven aanklacht, de kosten der vervolging te dragen door den Staat;
Beveelt dat de Stukken van overtuiging Zullen worden teruggegeven aan den eigenaar of rechthebbende.
[letterlijke weergaven van het oorspronkelijke document]

OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 11 juli 1896, nr. 47:
Heden den 11den Juli 1896, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk,
Johannes Petrus Tervoort, van beroep aanspreker, oud 47 jaren, wonende alhier en Arnoldus Los, van beroep Schipper, oud 69 jaren, wonende alhier, die verklaarden, dat op den 10den Juli dezes jaars des namiddags ten 5 ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier aan den Jan Alsweg wijk H 103 in den ouderdom van 66 jaar 10 maanden is overleden Johannes Bernardus Geerlings, van beroep wagenmaker, geboren te Haarlem en wonende alhier, weduwnaar van Antonia Duijn, zoon van Matthijs Geerlings en van Maria Wilhelmina Neuhausen, beiden overleden.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing, door ons is onderteekend met de aangevers.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]


73. Antonia DUIJN,
Dochter van Wouter Duijn [nr. 146] en Geertruida Cornelia van Son [nr. 147], geboren te Beverwijk aan de Kloosterstraat op 6 februari 1832, Rooms-Katholiek, overleden te Beverwijk op 12 oktober 1895, oud 63 jaar.

GEBOORTEAKTE, Beverwijk, 7 februari 1832, nr. 4:
Den zevenden dag der maand februarij van 't jaar 1832 ten twaalf ure, op den middag.
Acte van Geboorte van Antonia, geboren te Beverwijk den zesden dezer maand des middags ten twaalf ure, dochter van Wouter Duijn, werkman van beroep en van Geertruida Cornelia van Son, echtelieden, wonende aan de Kloosterstraat binnen deze gemeente.
Het Kind is erkend te zijn van het vrouwelijke geslacht.
Getuigen Hendrik Bruijns, oud 49 jaren, van beroep logementhouder, wonende aan de Breedstraat en Sijmen van Son, oud 31 jaren, van beroep bouwman, wonende aan den Koningsweg.
Op het verzoek aan ons gedaan door Wouter Duijn.
Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de beide getuigen, verklarende de vader niet te kunnen schrijven, bevestigd ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Burgemeester der gemeente Beverwijk.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 12 oktober 1895, nr. 72:
Heden den 12den October 1895, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk,
Johannes Petrus Tervoort, van beroep aanspreker, oud 46 jaren, wonende alhier en Gerardus Theodorus Bakker, van beroep arbeider, oud 23 jaren, wonende alhier, die verklaarden, dat op den 12den October dezes jaars des voormiddags ten 2 ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier aan den Jan Alsweg wijk H 103 in den ouderdom van 63 jaar 8 maanden is overleden Antonia Duijn, van beroep zonder, geboren en wonende alhier, echtgenote van Johannes Bernardus Geerlings, timmerman, wonende alhier, dochter van Wouter Duijn en van Geertruida Cornelia van Son, beiden overleden.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing, door ons is onderteekend met de aangevers.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN VAN JOHANNES BERNARDUS GEERLINGS EN ANTONIA DUIJN:
 1. Mathias Geerlings, zie nr. 36.
  Geboren te Beverwijk op 30 juli 1851, Rooms Katholiek, van beroep timmerman, overleden te Amsterdam op 10 september 1916, begraven aldaar op het Rooms-Kath. kerkhof Buitenveldert op 13 september, oud 65 jaar.
  Gehuwd te Velsen op 24 september 1873 met Anna Maria Tromp, geboren te Santpoort (gem. Velsen) op 7 juli 1850, Rooms- Katholiek, van beroep herbergierster, overleden te Amsterdam op 14 maart 1940, oud 89 jaar, dochter van Willem Cornelisz Tromp en Anna Catharina Janse Vessies.
 2. Geertruida Maria Geerlings,
  Geboren te Beverwijk aan de Peperstraat op 11 oktober 1853, Rooms-Katholiek, van beroep dienstbode, overleden te Haarlem op 14 augustus 1918, begraven aldaar op 17 augustus op het RK Kerkhof St Barbara, oud 64 jaar.
  Gehuwd (1) te Beverwijk op 27 mei 1875 met Gerrit Gerritsz Nieman, geboren te Beverwijk aan de Torenstraat op 16 november 1846, ingelijfd bij de Nationale Militie van 1866 tot 1871, van beroep bouwman, landbouwer, tuinder, overleden te Beverwijk aan de Torenstraat op 15 juli 1881, oud 34 jaar, zoon van Gerrit Gerritsz Nieman, van beroep vrachtrijder, bouwman en Guurtje Abrahams Bregte.
  Gehuwd (2) te Beverwijk op 19 oktober 1882 met Jan Jansz Vermeulen, geboren te Heemskerk aan de kerkbuurt op 7 september 1856, vrijgesteld voor de Nationale Militie uit hoofde van broederdienst, van beroep landbouwer, wagenmaker, overleden te Haarlem op 11 november 1927, oud 71 jaar, zoon van Johannes Cornelis Vermeulen, van beroep wagenmaker en van Marijtje Gooijer.  GEBOORTEAKTE, Beverwijk, 17 november 1846, blz. 23:
  Heden den 17den van November 1846, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk verschenen Gerrit Nieman, van beroep vrachtrijder, oud 33 jaren, wonende aan de Torenstraat alhier, welke ons heeft verklaard dat in zijne tegenwoordigheid op den 16den dag dezer maand des avonds ten 7 ure, in het huis staande aan de Torenstraat voornoemd is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Guurtje Brechten, van beroep zonder, wonende met den Comparant in het zelfde huis, als zijnde zijne wettige vrouw, oud 30 jaar, welk kind zal genaamd worden Gerrit.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Arie Nieman, van beroep werkman, oud 30 jaren, wonende aan de ......weg en van Willem Vlek, van beroep winkelier, oud 40 jaren, wonende aan de Torenstraat alhier, en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de beide getuigen geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Beverwijk, 12 oktober 1853, blz. 21v:
  Heden den 12den October 1853 is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk verschenen Johannes Bernardus Geerlings, van beroep Timmerman, oud 25 jaren, wonende binnen deze Gemeente, welke ons heeft verklaard dat op den 11den dezer maand des namiddags ten 3 ure, in het huis staande alhier in de Peperstraat is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Antonia Duin, van beroep zonder, wonende in het zelfde huis, welk kind zal genaamd worden Geertruida Maria.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Do... Nieuwkerk, van beroep tuinder, oud 40 jaren, wonende binnen deze gemeente en van Hendrik Kuenen, van beroep wagenmaker, oud 42 jaren, wonende alhier, en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en tweede getuige onderteekend, verklarende de eerste niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Heemskerk, 8 september 1856, nr. 26:
  Heden den 8sten September 1856 is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Heemskerk verschenen Johannes Cornelis Vermeulen, van beroep Wagenmaker, oud 31 jaren, wonende in de Kerkbuurt alhier, welke ons heeft verklaard dat op den 7den dezer maand des avonds ten 10 ure, in het huis staande aldaar Nummer 182 is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Maria Gooijer, van beroep zonder, wonende in het zelfde huis, welk kind zal genaamd worden Jan. Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Machiel Gooijer, van beroep Smid, oud 48 jaren, wonende in dezelfde buurt en van Cornelis Gooijer, van beroep Smid, oud 37 jaren, wonende in dezelfde buurt, en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  BEVOLKINGSREGISTER, Beverwijk, 1850-1862:
  Peperstraat huisnr. 273 [deel 2 fol: 95]:
  1. Duin, Wouter, geb. Velsen 1798, geh., RK, Werkman.
  2. Son van, Geertruijda, geb. Wijk aan Duin 1804, geh., RK.
  3. Duin, Simon, geb. Beverwijk 1837, ongeh., RK.
  4. Duin, Jan, geb. Beverwijk 1844, ongeh. RK.
  5. Duin, Antonia, geb. Beverwijk 1832, geh. 02-02-1851, RK, doorgehaald.
  6. Kukulus, Adam, Amsterdam 1767, geh., RK, overl. 09-05-1850.
  1. Geerlings, Johannes, geb. Haarlem 1819 [!], geh., RK, Arbeider.
  2. Duin, Antonia, geb. Beverwijk 1832, geh., RK.
  3. Geerlings, Mathias, geb. Beverwijk 30-07-1851, ongeh., RK.
  4. Geerlings, Geertruida Maria, geb. Beverwijk 11-10-1853, ongeh., RK.

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 24 april 1875:
  Om te trouwen.
  De Commissaris des Konings in de Provincie Noordholland verklaart dat Gerrit Nieman, geboren te Beverwijk den 16 November 1846 wonende te Beverwijk, van beroep bouwman, zoon van Gerrit en van Guurtje Brechter, wonende te Beverwijk in het inschrijvings-register van de gemeente Beverwijk van het jaar 1865 voor de ligting van het jaar 1866 is ingeschreven; dat hem bij loting is ten deel gevallen No. 8, dat hij op den 9 Mei 1866 is ingelijfd en, uithoofde van diensteindiging op den 8 Mei 1871 uit de dienst is ontslagen.
  Gegeven te Haarlem den 26 April 1875.
  [Huwelijksbijlage bij Akte No. 11 dd 27 mei 1875]

  HUWELIJKSAFKONDIGING, Beverwijk, 9/16 mei 1875, nrs 38 en 40:
  Gerrit Nieman, JM, bouwman, 28 jaar, wonende alhier, zoon van Gerrit Nieman, bouwman en Guurtje Brechter, zonder beroep, beiden wonende alhier, En Geertruida Maria Geerlings, Jonge dochter, dienstbode, 21 jaar, wonende alhier, dochter van Johannes Bernardus Geerlings, timmerman en van Antonia Duin, zonder beroep, beide wonende alhier.

  HUWELIJKSAKTE, Beverwijk, 27 mei 1875, nr. 16:
  Heden den 27sten Mei 1875, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan, Gerrit Nieman, Jongman, van beroep Bouwman, oud 28 jaren, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Gerrit Nieman, bouwman en van Guurtje Brechter, zonder beroep, beide wonende alhier, en Geertruida Maria Geerlings, Jongedochter, van beroep dienstbode, oud 21 jaren, geboren wonende alhier, minderjarige dochter van Johannes Bernardus Geerlings, Timmerman en van Antonia Duin, zonder beroep, beide wonende alhier.
  Getuigen:
  Arie Nieman, Tuinder, oud 59 jaren, Oom des bruidegoms, wonende te Wijk aan Zee en duin.
  Willem Nieman, Tuinder, oud 50 jaren, Oom des bruidegoms, wonende te Velsen.
  Petrus Bernardus Geerlings, Scheepstimmerman, oud 48 jaren, Oom der bruid, wonende te Haarlem.
  Simon Duin, Arbeider, oud 37 jaren, Oom der bruid, wonende te Wijk aan Zee en duin.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, de Comparanten en de getuigen is onderteekend, met uitzondering van de moedes des bruidegoms, welke verklaarden geen schrijven geleerd te hebben.

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 16 juli 1881, nr. 51:
  Heden den 16den Julij 1881, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk verschenen Gerrit Nieman, van beroep Bouwman, oud 68 jaren, wonende alhier, vader van de na te noemen overledene, en Abraham Petrus Hockx, van beroep winkelier, oud 51 jaren, wonende mede alhier, in geene betrekking van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 15den dezer maand des namiddags ten 6 ure, in het huis staande alhier aan de Torenstraat nummer 853 in den ouderdom van 34 jaren, 7 maanden is overleden Gerrit Nieman, van beroep tuinder, geboren en wonende alhier, echtgenoot van Geertruida Maria Geerligs, zonder beroep, wonende mede alhier, zoon van Gerrit Nieman, van beroep bouwman, en van Guurtje Brechter, zonder beroep, wonende beiden mede alhier.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons en de beide aangevers is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 1882:
  Jan Vermeulen, vrijgesteld uit hoofde van broederdienst.

  HUWELIJKSAFKONDIGING, Beverwijk, 1/8 oktober 1882, nrs. 71 en 72:
  Jan Vermeulen, wagenmaker, 26 jaar, wonende alhier, zoon van Johannes Cornelis Vermeulen, overleden en van Maria Gooijer, zonder beroep, wonende te Heemskerk En Geertruide Maria Geerlings, weduwe van Gerrit Nieman, zonder beroep, 28 jaar, wonende alhier, dochter van Johannis Bernardus Geerlings, timmerman en van Antonia Duin, zonder beroep, beide wonende te Beverwijk.

  HUWELIJKSAKTE, Beverwijk, 19 oktober 1882, nr. 23:
  Heden den 19den October 1882, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan, Jan Vermeulen, jongman, van beroep wagenmaker, oud 26 jaren, geboren te Heemskerk, wonende alhier, meerderjarige zoon van Johannes Cornelis Vermeulen, overleden en van Maria Gooijer, zonder beroep, wonende te Heemskerk, en Geertruida Maria Geerlings, weduwe van Gerrit Nieman, zonder beroep, oud 29 jaren, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Johannes Bernardus Geerlings, van beroep timmerman en van Antonia Duin, zonder beroep, beiden wonende mede alhier.
  Getuigen:
  Willem Benning, van beroep tuinder, oud 39 jaren, wonende te Heemskerk, Stiefbroeder des Bruidegoms.
  Gerrit Nieman, van beroep bouwman, oud 69 jaren, wonende alhier, geen bloed- of aanverwant van de Verloofden.
  Cornelis Wilhelmus Molenaars, van beroep tuinder, oud 29 jaren, wonende te Wijk aan Zee en Duin, Zwager der bruid.
  Petrus van Buuren, van beroep metselaar, oud 33 jaren, wonende te Haarlem, geen bloed- of aanverwant van de Verloofden.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, de Comparanten en de getuigen is onderteekend.

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 15 augustus 1918, nr. 878:
  Op heden den 15den Augustus 1918, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, verschenen Ferdinand Braak, oud 55 jaren, tuinknecht, en Johannes Franciscus Kroonenburg, oud 59 jaren, gemeentebode, wonende beiden alhier, die ons hebben verklaard, dat op den 14den dezer des voormiddags ten zes uur, in het huis staande aan de Kamperlaan nummer vier, is overleden Geertruida Maria Geerlings, oud 64 jaren, geboren te Beverwijk, van beroep zonder, wonende alhier aan de Lange Margarethastraat nummer 28, echtgenoote van Jan Vermeulen, dochter van Johannis Bernardus Geerlings en van Antonia Duin, beiden overleden.
  Hiervan is deze akte opgemaakt, en na voorlezing door de beide aangevers en ons onderteekend.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

  NOTARISAKTE, testamenten, alphabetische index, 1890-1916, nr. 828:
  Geerlings, Geertruida Maria, zonder beroep, wonende te Haarlem, overleden aldaar op 14 Augustus 1918.
  (eerder wed. Gerrit Nieman, laatst gehuwd met Jan Vermeulen).
  Aard der akte: testament.
  Datum der akte: 10 December 1913.
  Nummer van het repertum: 3994.
  Verleden ten overstaan van of ter hand gesteld aan: Johannes Ratelband, notaris te Haarlem.
  Datum der regie: 17 September 1918.
  [bron: FamilySearch, (Gartner-Geertse), image 2380/1]

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 12 november 1927, nr. 1191:
  Heden 12 November 1927 verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, Ferdinand Braak, oud 64 jaren, tuinknecht en Gerhardus Antonius van Maanen, oud 55 jaren, aanspreker, wonende beiden alhier, die verklaarden dat op den 11den dezer des namiddags ten half een uur, in het huis staande aan de Kamperlaan nummer vier, is overleden Jan Vermeulen, oud 71 jaren, geboren te Heemskerk, zonder beroep, wonende alhier aan de Nassaulaan nummer 29, weduwnaar van Geertruida Maria Geerlings, zoon van Johannes Cornelis Vermeulen en van Maria Gooijer, beiden overleden.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

  NAGESLACHT.
  Na 1883 geen kinderen meer aangegeven te Haarlem.

  KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Wessel Nieman,
   Geboren te Beverwijk op 29 februari 1876, overleden aldaar op 14 maart 1879, oud 3 jaar.

   GEBOORTEAKTE, Beverwijk, 1 maart 1876, nr. 43:
   Wessel, geboren op 29 februari, Torenstraat, zoon van Gerrit Nieman, landbouwer, 29 jr en van Geertruida Maria Geerlings.
   Getuigen: Hendrikus van der Kolk, arbeider, 42 jr en Adrianus Six, schoenmaker, 33 jr.

   OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 14 maart 1879, nr. 29:
   Wessel Nieman, overleden op 14 maart, oud 3 jaren, Torenstraat 591, geboren te Beverwijk, zoon van Gerrit, landbouwer, 32 jr en van Geertruida Maria Geerlings.
   Getuige Cornelis Tromp, zonder beroep, 57 jr, bekende.
  2. Anthonia Nieman,
   Geboren te Beverwijk op 14 augustus 1877, overleden aldaar op 21 februari 1879, oud 18 maanden.

   GEBOORTEAKTE, Beverwijk, 15 augustus 1877, nr. 89:
   Anthonia, geboren op 14 augustus, Torenstraat, dochter van Gerrit Nieman, landbouwer, 30 jr en van Geertruida Maria Geerlings.
   Getuigen: Willem Vessies, landbouwer, 36 jr en Jan Rooijmans, landbouwer, 36 jr.

   OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 21 februari 1879, nr. 22:
   Anthonia Nieman, overleden op 21 februari, oud 18 maanden, Torenstraat 591, geboren alhier, dochter van Gerrit, landbouwer, 32 jr en van Geertruida Maria Geerlings.
   Getuige: Pieter Langendijk, tapper, 32 jr, bekende.
  3. Gertruda Antonia Nieman,
   Geboren te Beverwijk op 17 juni 1879, overleden te Heemstede op 17 augustus 1955, oud 76 jaar.
   Gehuwd te Haarlem op 28 mei 1903 met Petrus Antonius Mascini, geboren te Amsterdam op 14 mei 1879, van beroep zincograaf, mede-directeur van de N.V. Chemigraphische Kunstinrichting, v/h Dirk Schnabel, clichefabriek in Amsterdam, ridder in de Orde van Oranje Nassau (1951), overleden te Haarlem op 4 maart 1952, oud 72 jaar, teraardebestelling op de R.K. begraafplaats Valkenburg te Heemstede op zaterdag 8 maart 1952, zoon van Johannes Franciscus Mascini, van beroep timmerman en Alida Wedewer.

   GEBOORTEAKTE, Amsterdam, 15 mei 1879, nr. 4359:
   Op heden 15 Mei 1879 is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Amsterdam, verschenen:
   Johannes Franciscus Mascini, van beroep timmerman, oud 28 jaren, wonende Spuistraat No. 75, welke heeft verklaard dat op 14 dezer des namddags ten twee ure, in het huis, staande als boven is geboren een Kind van het mannelijk geslacht, uit Alida Wedewer, van beroep geen, wonende als boven, zijne echtgenoot, welk Kind zal genaamd worden Petrus Antonius, van welke Verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Petrus Wedewer, van beroep smid, oud 61 jaren, wonende Laagte Kadijk 20 en van Johannes Theodorus Wedewer, van beroep smid, oud 32 jaren, wonende Koningstraat No. 115 en is deze Akte door ons, benevens den vader en de Getuigen, na voorlezing onderteekend.

   GEBOORTEAKTE, Beverwijk, 17 juni 1879, nr. 87:
   Gertruda Antonia, geboren op 17 juni, Kerkbuurt, dochter van Gerrit Nieman, landbouwer, 32 jr, en van Geertruida Maria Geerlings.
   Getuigen: Hendrik Kuenen, wagenmaker, 41 jr en Hartog Davidson, koopman, 25 jr.

   HUWELIJKSAKTE, Haarlem, 28 mei 1903, nr. 205:
   Op heden den 28sten Mei 1903, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, in het huis der Gemeente verschenen tot het aangaan van een huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen alhier hebben plaats gehad op den 10den en den 17den dezer maand:
   Petrus Antonius Mascini, oud 24 jaren, geboren te Amsterdam, zincograaf, wonende te Amsterdam, meerderjarige zoon van Johannes Franciscus Mascini, timmerman en van Alida Wedewer, zonder beroep, wonende beiden te Amsterdam, Bruidegom, En:
   Gertruda Antonia Nieman, oud 23 jaren, geboren te Beverwijk, zonder beroep, wonende alhier, meerderjarige dochter van Gerrit Nieman, overleden en van Geertruida Maria Geerlings, zonder beroep, wonende alhier, Bruid.
   Nog zijn voor ons verschenen de vader van de Bruidegom en de moeder van de Bruid, die verklaarden toestemming tot het aangaan van dit huwelijk te verleenen.
   Getuigen:
   Antonius Franciscus Mascini, oud 59 jaren, spiegelmaker, wonende te Amsterdam, Oom van den Bruidegom.
   Ferdinand Franciscus Wedewer, oud 41 jaren, koffiehuishouder, Oom des bruidegoms, aangehuwde Oom van de Bruid.
   Petrus van Buuren, oud 54 jaren, Metselaar, aangehuwde Oom van de Bruid, wonende beiden alhier, en
   Johannes Hendrikus Jacobus Veldhuis, oud 23 jaren, koopman, wonende te Amsterdam, bekende van Bruidegom en Bruid.
   En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, die, na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en ons, is onderteekend.
   [Digitale Stamboom Kennemerland]

   ZINCOGRAAF.
   Een zincograaf is een zinketser of zinkgraveerder


   [bron: Algemeen Handelsblad, 5 maart 1952]


   [bron: Algemeen Handelsblad, 5 maart 1952]


  KIND UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
  1. Johannes Wilhelmus Vermeulen,
   Geboren te Haarlem op 6 oktober 1883, van beroep wagenmaker, directeur van Vermeulen-Hollandia N.V., Rooms-Katholiek, Erekruis pro Ecclesia et Pontifice, overleden te Heemstede op 23 juni 1962, oud 78 jaar, begraven te Heemstede in het familiegraf op de r.-k. begraafplaats Valkenburg op 27 juni 1962.
   Gehuwd te Haarlem op 2 augustus 1906 met Anna Elisabeth Broekhuijzen, geboren te Haarlem op 2 april 1885, overleden op 13 oktober 1958, oud 73 jaar, begraven te Heemstede, dochter van Theodorus Hendricus Broekhuijzen en Anna Cornelia Kamp.

   GEBOORTEAKTE, Haarlem, 8 oktober 1883, nr. 1229:
   Op heden den 8sten October 1883, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem, verschenen:
   Jan Vermeulen, oud 27 jaren, van beroep Wagenmaker, wonende in deze gemeente, die ons heeft verklaard, dat op den zesden dezer des voormiddags ten 11 ure, in het huis staande aan de Jan Steenstraat No. 29, is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Geertruida Maria Geerlings, zijne Echtgenoote, zonder beroep, wonende alhier, aan welk kind hij comparant de voornamen geeft van Johannes Wilhelmus.
   Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van Antonie van Rooien, oud 59 jaren, van beroep Wagenmaker, wonende alhier en van David van Damme, oud 51 jaren, van beroep Wagenmaker, wonende alhier.
   En is hiervan terstond opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, den aangever en de getuigen.
   [bron: website Familysearch]

   GEBOORTEAKTE, Haarlem, 3 april 1885, nr. 446:
   Op heden den 3den April 1885, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem, verschenen:
   Theodorus Hendricus Broekhuijzen, oud 26 jaren, van beroep Letterzetter, wonende in deze gemeente, die ons heeft verklaard, dat op den tweeden dezer des namiddags ten half 8 uren, in het huis staande aan de Po......vest No. 60, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Anna Cornelia Kamp, zijne Echtgenoote, zonder beroep, wonende alhier, aan welk kind hij comparant de voornamen geeft van Anna Elisabeth.
   Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van Jacobus Kamp, oud 48 jaren, van beroep Steenhouwer, wonende alhier en van Petrus Jacobus Verputten, oud 23 jaren, van beroep Goudsmid, wonende alhier.
   En is hiervan terstond opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, den aangever en de getuigen.
   [bron: website Familysearch]

   HUWELIJKSAKTE, Haarlem, 2 augustus 1906, nr. 342:
   Op heden den tweeden Augustus 1906, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, in het huis der Gemeente verschenen tot het aangaan van een huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen alhier hebben plaats gehad op den 22sten en den 29sten der vorige maand:
   Johannes Wilhelmus Vermeulen, oud 22 jaren, geboren alhier, wagenmaker, wonende alhier, meerderjarige zoon van Jan Vermeulen, wagenmaker, en van Geertruida Maria Geerlings, zonder beroep, wonende beiden alhier, Bruidegom, En:
   Anna Elisabeth Broekhuijzen, oud 21 jaren, geboren alhier, zonder beroep, wonende alhier, meerderjarige dochter van Theodorus Hendricus Broekhuijzen, letterzetter, en van Anna Cornelia Kamp, zonder beroep, wonende beiden alhier, Bruid.
   Nog zijn voor ons verschenen de ouders van den Bruidegom en de ouders van de Bruid die verklaarden toestemming tot het aangaan van dit huwelijk te verleenen.
   Getuigen:
   Ferdinand Franciscus Wedewer, oud 44 jaren, koffiehuishouder, wonende alhier, aangehuwde ooms des Bruidegoms.
   Petrus Antonius Mascini, oud 27 jaren, Zincograaf, wonende te Amsterdam, behuwdbroeder des Bruidegoms.
   Johannes Gosewienus Broekhuijzen, oud 39 jaren, sigarenhandelaar, wonende alhier, oom der Bruid, en
   Gerardus Roelof Antonius Kalman, oud 38 jaren, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, aangehuwde oom der Bruid.
   En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, die, na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en ons, is onderteekend.
   [bron: Digitale Stamboom Kennemerland]   [bron: De Telegraaf, 26 juni 1962]

 3. Wilhelmina Geerlings,
  Geboren te Beverwijk aan de Peperstraat op 10 maart 1856 , Rooms-Katholiek, overleden te Beverwijk op 10 juni 1940, oud 84 jaar.
  Gehuwd te Beverwijk op 9 oktober 1879 met Cornelis Wilhelmus Molenaars, geboren te Wijk aan Zee en duin op 28 mei 1852, van beroep tuinier, overleden te Wijk aan Zee en duin op 15 december 1915, oud 63 jaar, zoon van Martinus Cornelisz Molenaars en Catharina Vermeulen.


  GEBOORTEAKTE, Wijk aan Zee en Duin, 29 mei 1852, blz. 3v:
  Heden den 29sten Mei 1852 is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Wijk aan Zee en Wijk aan Duin verschenen Martinus Molenaars, van beroep tuinder, oud 35 jaren, wonende binnen deze gemeente welke ons heeft verklaard, dat op den 28sten dezer maand des voormiddags ten 10 ure, in het huis staande alhier aan de Schulpweg is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Catharina Vermeulen, van beroep zonder, wonende in hetzelfde huis, welk kind zal genaamd worden Cornelis Wilhelmus.
  Zijnde deze verklaring gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrik Houtwipper, van beroep Tuinder, oud 36 jaren, wonende binnen deze Gemeente en van Willem Aardenburg, van beroep Werkman, oud 38 jaren, wonende binnen deze Gemeente en is deze akte na voorlezing door ons, de vader en de tweede getuigen onderteekend, verklarende de eerste geen schrijven geleerd te hebben.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Beverwijk, 11 maart 1856, nr. 26:
  Heden den 11den Maart 1856 is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk verschenen Johannes Bernardus Geerlings, van beroep wagenmaker, oud 26 jaren, wonende binnen deze Gemeente, welke ons heeft verklaard dat op den 10den dezer maand des nachts ten 1 ure, in het huis staande alhier aan de Peperstraat is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Antonia Duin, van beroep zonder, wonende in het zelfde huis, welk kind zal genaamd worden Wilhelmina.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Cornelis de Boer, van beroep Smid, oud 34 jaren, wonende binnen deze gemeente en van Lourens Geldermans, van beroep Bakker, oud 38 jaren, wonende alhier, en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAFKONDIGING, Beverwijk, 21/28 september 1879, nrs. 67 en 71:
  Cornelis Wilhelmus Molenaar, tuinier, 27 jaar, wonende te Wijk aan Zee en Duin, zoon van Martinus Molenaar en van Catharina Vermeulen, beide overleden En Wilhelmina Geerlings, zonder beroep, 23 jaar, wonende alhier, onlangs te Haarlem, dochter van Johannes Bernardus Geerlings, timmerman en Antonia Duin, zonder beroep, beide wonende alhier.

  HUWELIJKSAKTE, Beverwijk, 9 oktober 1879, nr. 24:
  Heden den negenden October 1879, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan Cornelis Wilhelmus Molenaars, jongman, van beroep tuinier, oud 27 jaren, geboren en wonende te Wijk aan Zee en Duin, meerderjarige zoon van Martinus Molenaars en van Catharina Vermeulen, beiden overleden, En
  Wilhelmina Geerlings, jongedochter, zonder beroep, oud 23 jaren, geboren en wonende alhier, doch onlangs ook gewoond hebbende te Haarlem, meerderjarige dochter van Johannes Bernardus Geerlings, van beroep timmerman en van Antonia Duin, zonder beroep, beiden wonende alhier.
  Getuigen:
  Simon Springveld, van beroep loodgieter, oud 57 jaren, Oom van de bruidegom.
  Anthonius Moolenaars, van beroep Smid, oud 56 jaren, wonende te Haarlem, Oom van de bruidegom.
  Gerrit Nieman, van beroep landbouwer, oud 32 jaren, Zwager der bruid.
  Simon Duin, van beroep arbeider, oud 41 jaren, wonende te Wijk aan Zee en duin, Oom der bruid.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, die, na voorlezing door ons, de comparanten en de getuigen is geteekend.

  OVERLIJDENSAKTE, Wijk aan Zee en Duin, 16 december 1915, nr. 47:
  Heden den 16den December 1915 verschenen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wijk aan Zee en Duin:
  Wilhelmus Hilbers, van beroep tuinder, oud 48 jaren, wonende alhier en Christiaan Duijn, van beroep koopman in groenten, oud 44 jaren, wonende te Beverwijk, die verklaarden, dat op den 15den December dezes jaars, des namiddags ten elf ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier in de Westertuinen wijk C 12 in den ouderdom van 63 jaar is overleden Cornelis Wilhelmus Molenaars, van beroep tuinder, geboren en wonende alhier, echtgenoot van Wilhelmina Geerlings, zonder beroep, wonende alhier, zoon van Martinus Molenaars en van Catharina Vermeulen, beiden overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing, door ons is onderteekend met de aangevers.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 11 juni 1940, nr. 104:
  Heden 11 Juni 1940 verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk:
  Eijking, Hendrikus Lucas, oud 42 jaren, aanspreker, wonende alhier, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op 10 Juni dezes jaars, des voormiddags ten elf ure, in deze gemeente is overleden Geerlings, Wilhelmina, oud 84 jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, weduwe van: Molenaars, Cornelis Wilhelmus, dochter van: Geerlings, Johannes Bernardus en van: Duin, Antonia, beiden overleden.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

  KINDEREN:
  1. Martinus Johannes Molenaars,
   Geboren te Wijk aan Zee en duin op 29 januari 1894, van beroep bloembollenkweker, tuinder, hovenier, doodgraver, overleden te Beverwijk op 28 oktober 1975, oud 81 jaar.
   Gehuwd te Wijk aan Zee en duin op 10 oktober 1923 met Maria Duin, geboren te Wijk aan Zee en duin op 2 juli 1894, overleden te Beverwijk op 13 november 1974, oud 80 jaar, dochter van Jacob Jacobsz Duijn en Catharina Cana.
   Uit dit huwelijk zeven kinderen: Wilhelmina Catharina, Jacobus Cornelis, Catharina, Cornelis, Maria Theresia, Mattheus Johannes en Johannes Martinus.
  2. Johannes Bernardus Molenaars,
   Geboren te Wijk aan Zee en duin op 6 januari 1896, van beroep bloembollenkweker, tuinder, overleden te Helden op 7 november 1947, oud 51 jaar.
   Johannes was niet gehuwd.
  3. Matthijs Moolenaars,
   Geboren te Wijk aan Zee en duin op 27 juli 1897, van beroep bloembollenkweker, overleden te Beverwijk op 28 februari 1957, oud 59 jaar.
   Gehuwd (1) te Wijk aan Zee en duin op 2 januari 1930 met Agnes van Steijnen, geboren te Haarlem op 1 oktober 1902, overleden te Wijk aan Zee en Duin op 28 november 1931, oud 29 jaar, dochter van Cornelis van Steijnen en van Geertje Daan.
   Gehuwd (2) ca. 1933 met Anna van der Gulik, geboren te Venhuizen op 8 juni 1909, overleden te Beverwijk op 4 november 1960, oud 51 jaar, dochter van Jacobus van der Gulik en van Meijnouwtje Deken.
  4. Anthonia Catharina Molenaars,
   Geboren te Wijk aan Zee en duin op 29 maart 1900, overleden te Beverwijk op 12 oktober 1985, oud 85 jaar.
   Gehuwd te Wijk aan Zee en duin op 28 augustus 1923 met Nicolaas Petrus Boots, geboren te Haarlem op 18 januari 1899, van beroep timmerman, overleden te Beverwijk op 3 december 1993, oud 94 jaar, begraven te Beverwijk, zoon van Elbert Boots en van Theodora Cornelia Kuipers.
 4. Wouter Geerlings,
  Geboren te Beverwijk aan de Peperstraat op 6 maart 1858, overleden te Wijk aan Zee en Wijk aan Duin in het huis staande aan den Straatweg op 13 juli 1859, oud 1 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Beverwijk, 7 maart 1858, nr. 22:
  Heden den zevenden Maart 1858, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk verschenen: Johannes Bernardus Geerlings, van beroep wagenmaker, oud 28 jaren, wonende alhier, welke ons heeft verklaard dat op den zesden dezer maand des avonds ten vijf ure, in het huis staande alhier in de Peperstraat, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne Huisvrouw Antonia Duin, van beroep zonder, wonende in het zelfde Huis, welk Kind zal genaamd worden Wouter. Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den Vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Peter Schweitzer, van beroep veldwachter, oud 40 jaren, wonende binnen deze gemeente en van Willem Heijdekker, van beroep venter, oud 39 jaren, wonende alhier en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en eerste getuige onderteekend, verklarende de tweede niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Wijk aan Zee en Wijk aan Duin, 14 juli 1859, nr. 20:
  Heden den 14den Julij 1859, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Wijk aan Zee en Wijk aan Duin verschenen Jan Geerlings, van beroep timmerman, oud 30 jaren, wonende alhier en vader van de na te noemen overledene, en Bart Bruijns, van beroep tuinder, oud 32 jaren, wonende alhier en gebuur van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 13den dezer maand des nachts ten twee ure, in het huis staande alhier aan den Straatweg ongenommerd in den ouderdom van 16 maanden is overleden Wouter Geerlings, van beroep zonder, geboren ------- en wonende alhier, ongehuwde zoon van Jan Geerlings, timmerman en van Antonia Duin, zonder beroep, beide wonende alhier.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 5. Hendrika Maria Geerlings,
  Geboren te Wijk aan Zee en Wijk aan Duin op 28 april 1860, Rooms-Katholiek, overleden te Haarlem op 11 mei 1937, begraven aldaar op 15 mei op het RK Kerkhof St. Barbara, oud 77 jaar.
  Gehuwd te Haarlem op 23 mei 1883 met Petrus van Buuren, geboren te Beesd (Gld) op 24 december 1848, diende van 1868 tot 1873 bij de Nationale Militie, van beroep metselaar, overleden te Bloemendaal op 7 juli 1905, oud 56 jaren, zoon van Daniel van Buuren, van beroep arbeider en van Anna Kielestijn.

  GEBOORTEAKTE, Beesd, 25 december 1848, nr. 54:
  Heden den 25sten December 1848, is voor mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Beest, Provincie Gelderland, verschenen
  Daniel van Buuren, van beroep arbeider, oud 39 jaren, wonende te Beest, welke aangifte heeft gedaan dat deszelfs huisvrouwAnna Kielestijn, zonder beroep, te Beest woonachtig, te Beest op den 24sten December dezes jaars, des avonds om elf ure, is bevallen van een Zoon aan welke de voornaam is gegeven van Petrus.
  Van welke verklaring deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van Dirk de Zeeuw, van beroep landbouwer, oud 48 jaren, en Jan de Haas, van beroep Schoenmaker, oud 31 jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, welke deze akte, na voorlezing, met ons hebben geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Wijk aan Zee en Wijk aan Duin, 29 april 1860, nr. 15:
  Heden den 29sten April 1860 is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Wijk aan Zee en Wijk aan Duin verschenen
  Jan Bernardus Geerlings, van beroep timmerman, oud 30 jaren, wonende alhier welke ons heeft verklaard, dat op den 28sten dezer Maand des morgens ten 10 ure, in het huis staande alhier aan den Straatweg is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne Huisvrouw Antonia Duin, van beroep zonder, wonende in hetzelfde huis, welk kind zal genaamd worden Hendrika Maria.
  Zijnde deze verklaring gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Albert Vosse, van beroep veldwachter, oud 47 jaren, wonende binnen deze Gemeente en van Dirk van den Oudenaar, van beroep arbeider, oud 43 jaren, wonende binnen deze Gemeente en is deze akte na voorlezing door ons, de vader en eerste getuige onderteekend, verklarende de tweede niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 7 mei 1883 (Huwelijksbijlage):
  De Commissaris des Konings in de Provincie Noordholland
  verklaart, dat Petrus van Buuren, geboren te Beest den 24 December 1848, wonende te Haarlem, van beroep metselaar, zoon van Daniel en van Anna Kielestijn, wonende te Haarlem, de eerste overleden, in het inschrijvings-register van de gemeente Haarlem van het jaar 1867 voor de ligting van het jaar 1868 is ingelijfd;
  dat hem bij de loting is ten deel gevallen No. 222, dat hij op den 13 Mei 1868 is ingelijfd, en uithoofde van diensteindiging op den 12 Mei 1873 uirt de dienst is ontslagen.
  [bron: website Familysearch]

  HUWELIJKSAKTE, Haarlem, 23 mei 1883, nr. 126:
  Op heden den 23sten Mei 1883, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem, verschenen, tot het aangaan van een Huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen hier hebben plaats gehad op den 13den en den 20sten dezer maand:
  Petrus van Buuren, oud 34 jaren, geboren te Beest (Gelderland), Metselaar, wonende alhier, meerderjarige zoon van Daniel van Buuren, overleden en van Anna Kielestijn, zonder beroep, wonende alhier, Bruidegom, En
  Hendrica Maria Geerlings, oud 23 jaren, geboren te Wijk aan Zee en Duin, zonder beroep, wonende alhier, laatst te Beverwijk, meerderjarige dochter van Jan Bernardus Geerlings, Timmerman en van Antonia Duin, zonder beroep, wonende beiden te Beverwijk,
  Bruid.
  Nog zijn voor ons verschenen de ouders van de Bruid, die verklaarden toestemming tot het aangaan van dit huwelijk te verleenen.
  Getuigen:
  Gerardus van Buuren, oud 40 jaren, Metselaar, Brieder des Bruidegoms.
  Johannes Joseph van Hasebroek, oud 32 jaren, Timmerman, behuwdbroeder des Bruidegoms, wonende beide alhier.
  Cornelis Moolenaars, oud 30 jaren, Tuinman, wonende te Wijk aan Zee en Duin, en
  Johannes Vermeulen, oud 26 jaren, Wagenmaker, wonende alhier, behuwdbroeders van de Bruid.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, die na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en ons is onderteekend.

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 9 augustus 1905, nr. 698:
  Op heden den 9den augustus 1905, is bij ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem ter inschrijving ontvangen een uittreksel uit het register van Overlijden der gemeente Bloemendaal waar uit blijkt dat op den zevenden der vorigen maand in die gemeente is overleden Petrus van Buuren, in den ouderdom van 56 jaren, van beroep metselaar, geboren te Beesd en wonende te Haarlem, gehuwd met Hendrica Maria Geerlings, zoon van wijlen de echtelieden Daniel van Buuren en Anna Nielestijn.
  Hiervan is deze akte opgemaakt door ons en onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 14 mei 1937, nr. 651:
  Heden 14 Mei 1937 verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, van Maanen, Gerhardus Antonius, oud 65 jaren, aanspreker, wonende alhier, die, bevoegd tot het doen dezer aangifte des namiddags half twaalf in deze gemeente, Kampervest 31 A is overleden Geerlings, Hendrica Maria, oud 77 jaren, geboren te Wijk aan Zee en Duin, thans Beverwijk, zonder beroep, wonende alhier, weduwe van: van Buuren, Petrus, dochter van: Geerlings, Jan Bernardus en van: Duin, Antonia, beiden overleden.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]


  KINDEREN:
  1. Anna van Buuren,
   Geboren te Haarlem, Twijnderslaan 29 op 14 december 1884, overleden te Heemstede op 22 oktober 1971, oud 86 jaar.
   Gehuwd te Haarlem op 9 augustus 1906 met Bernardus Josephus Andreas Maria Schoonebeek, geboren te Amsterdam, Rozenstraat 142 op 12 maart 1875, van beroep zincograaf, overleden te Haarlem op 11 augustus 1963, oud 88 jaar, zoon van Andreas Schoonebeek, van beroep lijstenmaker en van Margaretha Maria Gezina Hoff.

   HUWELIJKSAKTE, Haarlem, 9 augustus 1906, nr. 355.
   Bernardus Josephus Andreas Maria Schoonebeek, geboren te Amsterdam, oud 31 jaar, van beroep zincograaf, zoon van Andreas Schoonebeek en Margaretha Maria Gezina Hoff, met Anna van Buuren, geboren te Haarlem, oud 21 jaar, zonder beroep, dochter van Petrus van Buuren en Hendrica Maria Geerlings.
   [bron: Digitale Stamboom Kennemerland]

   FAMILIEBERICHTEN.
   Overleden: B. J. A. M. Schoonebeek, m., 88 j., Haarlem.
   [bron: Algemeen Handelsblad, 13 augustus 1963 ]
  2. Johannes Bernardus van Buuren,
   Geboren te Haarlem op 11 oktober 1886, overleden te 's-Gravenhage op 15 januari 1893, oud 6 jaar.
  3. Daniel Jozef van Buuren,
   Geboren te Haarlem, Meester Joostenlaan 2F op 16 oktober 1888, van beroep timmerman, aannemer te Bloemendaal (1930), kreeg opdracht een uitbreiding van het bisschoppelijk museum aan de Jansstraat te Haarlem te bouwen (1930), verkocht in 1933 overcomplete aannemersmaterialen, overleden te Bloemendaal op 16 juli 1964, oud 75 jaar.
   Gehuwd te Haarlem op 3 februari 1915 met Adriana Rodenburg, geboren te Hazerswoude op 28 februari 1887, overleden na 1964, mogelijk te Bloemendaal, dochter van Jacobus Rodenburg en Helena Heemskerk.  4. Antonius van Buuren,
   Geboren te Haarlem, Meester Joostenlaan 2F op 25 januari 1891, van beroep wagenmaker.
   Gehuwd te Haarlem op 17 mei 1922 met Cornelia Kuijper, geboren te Haarlem op 22 november 1897, dochter van Cornelis Bernardus Kuijper, van beroep werkman en van Hendrika Dernison.
  5. Johannes Bernardus van Buuren, tweeling,
   Geboren te Haarlem in april 1893, overleden aldaar op 23 juni 1893, oud 2 maanden.
  6. Maria Catharina Wilhelmina van Buuren, tweeling,
   Geboren te Haarlem in april 1893, overleden aldaar op 27 juni 1893, oud 2 maanden.
  7. Johannes Bernardus van Buuren,
   Geboren te Haarlem, Meester Joostenlaan 2F op 19 oktober 1894, van beroep timmerman, winkelier, handelsreiziger (1938).
   Gehuwd (1) te Haarlem op 23 januari 1918 met Hendrika Johanna de Graaf, geboren te Leiden op 14 december 1895, overleden te Haarlem op 25 september 1920, oud 24 jaren, dochter van Cornelis Petrus de Graaf en Hendrika Johanna Barendse.
   Gehuwd (2) te Haarlem op 2 februari 1921 met Elisabeth Johanna de Kaper, geboren te Delft op 3 augustus 1887, dochter van Paulus de Kaper, van beroep kleermaker en van Magdalena Wilhelmina van der Vaart.
   Gescheiden van tafel en bed, Amsterdam, 17 maart 1938.

   SCHEIDING VAN TAFEL EN BED.
   Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam dd. 17 Maart 1938, bij verstek gewezen, is tusschen Johannes Bernardus van Buuren, handelsreiziger, en Elisabeth Johanna de Kaper, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, wier huwelijk op 2 Februari 1922 te Haarlem is voltrokken, scheiding van tafel en bed uitgesproken. (Kostenloos).
   De Procureur van Eischeres, Mr. J. Engelsman.
   [bron: Nederlandsche Staatscourant, 26 Maart 1938]

   OPMERKING.
   Het in de scheidingsakte vermelde huwelijksjaar (1922) is incorrect. Het huwelijk heeft plaats gevonden in 1921.
  8. Petrus Wilhelmus Van Buuren,
   Geboren te Haarlem, Meester Joostenlaan 2 op 20 februari 1897, Rooms-Katholiek, van beroep onderwijzer, overleden te Heemstede op 29 november 1966, oud 69 jaar, begraven op 3 december 1966.
   Gehuwd te Heemstede op 2 augustus 1922 met Grietje Konst, geboren te Harich (gem. Gaasterland) op 14 februari 1894, overleden na 1966, dochter van Anne Konst, van beroep timmerman en van Stijntje Negenman.
 6. Margaretha Elisabeth Geerlings,
  Geboren te Wijk aan Zee en Duin op 10 december 1864, Rooms-Katholiek, woonde van 1900 tot 1940 te Haarlem, overleden in het Psychiatrisch Ziekenhuis "Coudewater" te Rosmalen op 18 maart 1944, begraven aldaar op 21 maart op het Rooms-Kath. kerkhof, oud 79 jaar.
  Gehuwd te Haarlem op 20 september 1900 met Ferdinand Franciscus Wedewer, geboren te Amsterdam op 6 augustus 1861, uit hoofde van broederdienst vrijgesteld van militaire dienst, van beroep smid te Amsterdam (1880), winkelier, koffiehuishouder te Haarlem (1900), overleden te Beverwijk op 12 mei 1940, oud 78 jaar, zoon van Petrus Wedewer, van beroep smid en Hendriena Hendriks.
  Uit dit huwelijk geen nageslacht.

  GEBOORTEAKTE, Amsterdam, 7 augustus 1861, blz. 122:
  Op heden 7 Augustus 1861 is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, verschenen:
  Petrus Wedewer, van beroep Smid, oud 43 jaren, wonende Kadijk, Buurt U, Nr. 659, welke ons heeft verklaard, dat op 6 dezer des voormiddags ten 11 ure, in het huis, staande als boven is geboren een Kind van het mannelijk geslacht, uit Hendriena Hendriks, van beroep geen, wonende als boven, Zijne echtgenoot, welk Kind zal genaamd worden Ferdinand Franciscus, van welke Verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Stefanus van der Wiele, van beroep smid, oud 38 Jaren, wonende Kadijk U en van Johan Herman Diercke, van beroep Smid, oud 26 Jaren, wonende Brandewijnsteeg O 358, en is deze akte na voorlezing door ons, benevens den Vader en de Getuigen, na voorlezing onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Wijk aan Zee en Duin, 11 december 1864, nr. 32:
  Heden den 11den December 1864 is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Wijk aan Zee en Duin verschenen Johannes Bernardus Geerlings, van beroep Timmermansknecht, oud 34 jaren, wonende alhier welke ons heeft verklaard, dat op den 10den dezer Maand des avonds ten 6 ure, in het huis staande alhier aan de Straatweg is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Antonia Duin, van beroep zonder, wonende in hetzelfde Huis, welk kind zal genaamd worden Margaretha Elisabeth.
  Zijnde deze verklaring gedaan op aangifte van den Vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Pieter Langendijk, van beroep Timmermansknecht, oud 52 jaren, wonende te Beverwijk en van Johannes Nieuwland, van beroep Timmermansknecht, oud 51 jaren, wonende te Beverwijk en is deze akte na voorlezing door ons, de vader en de beide getuigen onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE.
  De Commissaris der Koningin in de provincie Noordholland verklaart,
  dat Ferdinand Franciscus Wedewer, geboren te Amsterdam den 6 Augustus 1861, wonende te Amsterdam, van beroep smid,
  zoon van Petrus en van Hendrina Hendriks, wonende te Amsterdam,
  in het inschrijvings-register van de gemeente Amsterdam van het jaar 1880 voor de lichting van het jaar 1881 is ingeschreven, dat hem bij de loting is ten deel gevallen No. 1069, en dat hij vervolgens door den militieraad uit hoofde van broederdienst van den dienst is vrijgesteld.
  Gegeven te Haarlem, den 28 Augustus 1900.
  [letterlijke weergave van dit document]

  HUWELIJKSAKTE, Haarlem, 20 september 1900, nr. 353:
  Op heden den 20sten September 1900 zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, in het huis der Gemeente verschenen tot het aangaan van een huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen alhier hebben plaats gehad op den 9de en de 16den dezer maand:
  Ferdinand Franciscus Wedewer, oud 39 Jaren, geboren te Amsterdam, koffiehuishouder, wonende alhier, meerderjarige zoon van Petrus Wedewer en van Hendriena Hendriks, beiden overleden, Bruidegom, En
  Margaretha Elisabeth Geerlings, oud 35 Jaren, geboren te Wijk aan Zee en Duin, zonder beroep, wonende alhier, meerderjarige dochter van Johannes Bernardus Geerlings en van Antonia Duin, beiden overleden, Bruid.
  Getuigen:
  Johannes Franciscus Mascini, oud 49 jaren, Timmerman, wonende te Amsterdam, behuwdbroeder des Bruidegoms,
  Walterus Geerlings, oud 33 jaren, Timmerman, wonende te Beverwijk, Broeder van de Bruid,
  Petrus van Buuren, oud 51 jaren, Metselaar, en
  Johannes Vermeulen, oud 44 jaren, Wagenmaker, wonende beide alhier, behuwdbroeders van de Bruid,
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, die, na voorlezing door de comparanten, de getuigen en ons is onderteekend.

  NOTARISAKTE, testamenten, alphabetische index, 1890-1916, nr. 767:
  Geerlings, Margaretha Elisabeth, zonder beroep, wonende te Haarlem.
  (gehuwd met Ferdinand Franciscus Wedewer).
  Aard der akte: Testament.
  Datum der akte: 27 Juni 1902.
  Nummer van het repertum: 1785.
  Verleden ten overstaan van of ter hand gesteld aan: notaris A.J.C. Daamen te Haarlem.
  [bron: FamilySearch, (Gartner-Geertse), image 2428/9]

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 15 mei 1940, nr. 79:
  Heden 15 Mei 1940 verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk: Braun, Christiaan, oud 62 jaren, aanspreker, wonende alhier, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op 12 Mei dezes jaars, des voormiddags ten half vier ure, in deze gemeente is overleden
  Wedewer, Ferdinand Franciscus, oud 79 jaren, zonder beroep, geboren te Amsterdam en wonende alhier, gehuwd met: Geerlings, Margaretha Elisabeth, zoon van: Wedewer, Petrus en van: Hendriks, Hendrina, beiden overleden.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 11 april 1944, nr. 104:
  Heden 11 April 1944 is door mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk:
  ingeschreven een ingevolge de tweede alinea van artikel 50 van het Burgerlijk Wetboek ontvangen uittreksel uit het register van overlijden der gemeente Rosmalen, waaruit blijkt, dat aldaar op 18 Maart dezes jaars, ten kwart over vijf uur is overleden Geerlings, Margaretha Elisabeth, oud 79 jaren, zonder beroep, geboren te Wijk aan Zee en Duin, en wonende te Beverwijk;
  weduwe van: Wedewer, Ferdinand Franciscus; dochter van: Geerlings, Johannes Bernardus en Duin, Antonia, beiden overleden.
  Waarvan akte.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSADVERTENTIE:
  Eenige kennisgeving,
  Op 18 Maart j.l. overleed op bijna 80-jarigen leeftijd, in de Stichting "Coudewater" te Rosmalen, tijdig voorzien van de laatste H.H. Sacramenten, onze geliefde behuwdzuster en tante, mevrouw Margaretha Elisabeth Geerlings, weduwe van den heer Ferdinand Franciscus Weduwer.
  De H.H. Uitvaartdiensten en de begrafenis hebben inmiddels plssts gehad.
  Namens de familie, W. Hilbers, Beverwijk.
  [bron: De Tijd, 24 maart 1944]


 7. Walterus Geerlings,
  Geboren te Beverwijk aan de Torenstraat op 27 mei 1867, Rooms-Katholiek, vrijgeloot voor de Nationale Militie, van beroep timmerman, overleden te Haarlem op 19 oktober 1935, oud 68 jaar.
  Gehuwd te Beverwijk op 4 juni 1891 met Maria Johanna Damen, geboren te 's-Hertogenbosch op 28 april 1866, Rooms-Katholiek, overleden te Haarlem op 8 april 1950, oud 83 jaar, dochter van Jacobus Damen, van beroep orgelmakersknecht en van Elisabeth Verbruggen.

  GEBOORTEAKTE, 's-Hertogenbosch, 28 april 1866, nr. 271:
  In het jaar 1866, den 28sten dag der maand April, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 's-Hertogenbosch, verschenen Jacobus Damen, Orgelmakersknecht, oud 41 jaren, wonende alhier, welke in tegenwoordigheid van twee getuigen, als van Franciscus Ludovicus van Coenen, Schoenmaker, oud 55 jaren, en Lucas van de Winkel, Borstelmaker, oud 47 jaren, beide wonende binnen deze Gemeente, ons heeft verklaard dat zijne huisvrouw Elisabeth Verbruggen, zonder beroep, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, geboren heden om half twaalf ure des morgens, in hunne woning staande op den Uilenberg wijk N 126, welk kind zal genaamd worden Maria Johanna, van welke verklaring wij de tegenwoordige Akte hebben opgemaakt, die, na voorlezing, is geteekend door ons, den Comparant en de getuigen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Beverwijk, 28 mei 1867, nr. 58:
  Heden den 28sten mei 1867, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk verschenen Johannes Bernardus Geerlings, van beroep Timmerman, oud 38 jaren, wonende alhier, welke ons heeft verklaard dat op den 27sten dezer maand des nachts ten twee ure, in het huis staande alhier in de Torenstraat, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Antonia Duin, van beroep zonder, wonende in het zelfde huis, welk kind zal genaamd worden Walterus.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Nieman, van beroep Bouwman, oud 54 jaren, wonende alhier en van Klaas Hoogland, van beroep Tuinder, oud 44 jaren, wonende alhier en is deze akte na voorlezing door ons, de vader en de beide getuigen onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE, Haarlem:
  De Commissaris der Koningin in de provincie Noordholland verklaart,
  dat Walterus Geerlings, geboren te Beverwijk den 27 Mei 1867, wonende te Beverwijk, van beroep timmerman,
  zoon van Johannes Bernardus en van Antonia Duin, wonende te Beverwijk,
  in het inschrijvings-register van de gemeente Beverwijk van het jaar 1886 voor de ligting van het jaar 1887 is ingeschreven, dat hem bij de loting is ten deel gevallen No. 30, dat, buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verpligt.
  Gegeven te Haarlem, den 11 Mei 1891.
  [letterlijke weergave van dit document]


  De Torenstraat in Beverwijk, ca. 1890.

  HUWELIJKSAFKONDIGING, Beverwijk, nr. 47 en nr. 49, dd 24/31 mei 1891:
  Walterus Geerlings, timmerman, oud 23 jaar, wonende alhier, zoon van Johannes Bernardus Geerlings, timmerman, en van Antonia Duin, zonder beroep, beiden wonende alhier, met Maria Johanna Damen, zonder beroep, oud 25 jaren, wonende alhier, onlangs te 's-Hertogenbosch, dochter van Jacobus Damen, overleden en Elisabeth Verbruggen, zonder beroep, wonende te 's-Hertogenbosch.

  HUWELIJKSAKTE, Beverwijk, 4 juni 1891, nr. 18:
  Walterus Geerlings, timmerman, oud 24 jr, geboren en wonende te Beverwijk, meerderjarige zoon van Johannes Bernardus Geerlings, timmerman en van Antonia Duin, zonder beroep, beide wonende alhier, met Maria Johanna Damen, zonder beroep, oud 25 jr, geboren te 's Hertogenbosch, wonende alhier, onlangs te 's Hertogenbosch, meerderjarige dochter van Jacobus Damen, overleden en van Elisabeth Verbruggen, zonder beroep, wonende te 's-Hertogenbosch.
  Getuigen:
  Cornelis Wilhelmus MolenaarsTuinder39 jrZwager van de bruidegom te Wijk a/Z/D.
  Johannes VermeulenWagenmaker34 jrZwager van de bruidegom te Haarlem.
  Hendrik NumanTuinder32 jr
  Hendrik VendelBroodbakker31 jr.

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 21 oktober 1935, nr. 1126:
  Heden 21 October 1935 verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, Zwaneveld, Leonardus Johannes, oud 48 jaren, aanspreker, wonende alhier, die, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, verklaarde dat op den 19den dezer, des namiddags ten drie uur, in deze gemeente, Teslastraat, nummer twintig, is overleden Geerlings, Walterus, oud 68 jaren, geboren te Beverwijk, van beroep timmerman, wonende alhier, echtgenoot van: Damen, Maria Johanna, zoon van: Geerlings, Johannes Bernardus en van Duin, Antonia, beiden overleden.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  [identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 11 april 1950, A Nr. 415:
  Heden elf april 1950 verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Haarlem, Zwaneveld, Leonardus Johannes, oud 62 jaren, begrafenisondernemer, wonende alhier, die verklaarde, dat op acht dezer, 22 uur, in deze gemeente is overleden Damen, Maria Johanna, oud 83 jaren, zonder beroep, geboren te 's-Hertogenbosch, wonende alhier, weduwe van: Geerlings, Walterus; dochter van: Damen, Jacobus en van: Verbruggen, Elisabeth, beiden overleden.
  Waarvan akte, welke is voorgelezen.
  [identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

  KINDEREN:
  1. Elisabeth Maria Geerlings,
   Geboren te Beverwijk aan de Achterweg op 5 maart 1892, overleden te Alkmaar op 26 januari 1971, oud 78 jaar.
   Gehuwd te Haarlem op 20 februari 1917 met Johannes Regardus Popma, geboren te Bolsward op 31 januari 1888, van beroep kleermaker, overleden te Alkmaar op 4 januari 1986, oud 97 jaar, zoon van Jan Popma en Grietje Kampman.
   Uit dit huwelijk vijf kinderen, allen te Alkmaar geboren: Jan, Maria Johanna, Margaretha Maria, Walterus Jozef en Johannes Regardus.
  2. Antonia Geerlings,
   Geboren te Wijk aan Zee en Duin op 21 december 1893, overleden te Beverwijk in de Kloosterstraat 11 op 9 augustus 1907, oud 13 jaar.
  3. Anna Maria Geertrude Geerlings,
   Geboren te Wijk aan Zee en duin op 2 augustus 1895, overleden te Haarlem op 28 augustus 1992, oud 97 jaar.
   Anna was ongehuwd.
  4. Jacobus Johannes Geerlings,
   Geboren te Beverwijk aan de Jan Alsweg op 7 augustus 1897, van beroep timmerman, overleden te Noordwijkerhout in de St. Bavo-stichting op 12 augustus 1938, oud 41 jaar.
   Gehuwd te Monnikendam op 11 februari 1926 met Catharina Bos, geboren te Monnikendam op 16 februari 1898, overleden aldaar op 12 april 1961, oud 63 jaar, dochter van Jacob Bos en Johanna Butter.
   Uit dit huwelijk 3 kinderen: Walterus Jacobus, Johanna Maria en Arnoldus.
  5. Johannes Bernardus Geerlings,
   Geboren te Beverwijk op 7 juni 1899, Rooms-Katholiek, van beroep lederbereider, meterfitter, cafehouder, magazijnmeester, woonde ca. 1921 in Alkmaar (Grensstraat 8) bij zijn zuster Elisabeth Popma-Geerlings, vanaf 1922 in Haarlem, Medemblik en Alkemade en sinds 1942 weer in Haarlem, overleden aldaar op 24 augustus 1966, oud 67 jaar.
   Gehuwd te Medemblik op 3 mei 1928 met Anna Helena Walch, geboren te Medemblik op 17 september 1905, overleden na 1949, dochter van Jan Walch, cafehouder en van Johanna Theresia Renckens.
   Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Alkmaar dd 10 september 1942.
   Anna Helena Walch huwde (2) te Medemblik op 3 augustus 1943 met Tom Franse, van beroep koopman.
   Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Amsterdam op 20 oktober 1949.  6. Mattheus Geerlings,
   Geboren te Beverwijk aan de Jan Alsweg op 7 september 1901, van beroep schoenmaker, overleden te Haarlem op 31 januari 1960, oud 58 jaar.
   Gehuwd te Haarlem op 26 november 1930 met Alida Cornelia Snoeks, geboren te Haarlem op 17 juni 1901, overleden na 1960, dochter van Hendrik Snoeks, timmerman en van Maria Kuijs.
   Uit dit huwelijk tenminste een kind: Walterus Hendrik Geerlings.
  7. Ferdinand Franciscus Geerlings,
   Geboren te Beverwijk op 25 april 1904, van beroep gas- en waterfitter te Haarlem (1930), te Velsen (1930), emigreerde na de oorlog met zijn vrouw en vier van hun vijf kinderen naar Australie.
   Gehuwd te Heemstede op 31 mei 1930 met Elisabeth Arink, geboren te Amsterdam op 12 april 1903, dochter van Godefridus Arink, van beroep zadelmaker te Heemstede (1930) en van Johanna van Groningen.
   Uit dit huwelijk vijf kinderen: Godefriedus Walterus, Ferdinand Franciscus, Henk, Anna Maria Geertruida en Walterus Antonius Geerlings.

   OPMERKING:
   Isaac Piller, geboren op 23 december 1932 in Amsterdam, was tijdens de oorlog ondergedoken bij de Geerlings' en ging door het leven als Henk Geerlings. Na de oorlog werd hij door hen geadopteerd.
  8. Arnoldus Geerlings,
   Geboren te Beverwijk op 2 november 1905, Rooms-Katholiek, van beroep timmerman, overleden te Amstelveen op 28 april 1976, oud 70 jaar.
   Gehuwd (1) te Ouder-Amstel op 27 september 1934 met Johanna Antonia Elisabeth van de Vall, geboren te Ouder-Amstel op 18 juni 1911, Rooms-Katholiek, overleden te Haarlem op 11 december 1941, oud 30 jaar, dochter van Jacobus Hendrikus van de Vall en Martina Johanna van Wijck.
   Uit dit huwelijk vijf kinderen: Maria Martina, Martina Johanna, Elisabeth, Jacobus Walterus en Walterus Maria Geerlings.
   Gehuwd (2) te Ouder-Amstel op 13 mei 1944 met Martha Maria van Warmerdam, geboren te Sloten op 12 november 1908, Rooms-Katholiek, overleden te Ouder-Amstel op 4 april 1999, oud 90 jaar, dochter van Pieter van Warmerdam en Maria Elisabeth Tijssen.
   Uit dit huwelijk vier kinderen: Piet, Johanna Antonia Elisabeth, Nol en Martha Maria Geerlings.
  9. Petrus Geerlings,
   Geboren Beverwijk op 7 augustus 1907, van beroep opperwachtmeester van politie, overleden te Zaanstad op 25 mei 1988, oud 80 jaar.
   Gehuwd te Haarlem op 5 september 1934 met Maria Elisabeth van Kessel, geboren te Haarlem op 22 maart 1907.
   Uit dit huwelijk zeven kinderen: Bernardus Johannes Maria, Walterus Aloijsius Maria, Maria Johanna, Elisabeth Maria, Anna Maria Geertruida, Catharina Maria en Petrus Bernardus Maria Geerlings.

  [bron: website www.atem.nl/HOME/Geer001.HTM.]

 8. Petronella Geerlings,
  Geboren te Beverwijk op 23 januari 1870, Rooms-Katholiek, overleden te Beverwijk op 26 juni 1938, oud 68 jaar.
  Gehuwd te Wijk aan Zee en Duin op 20 mei 1895 met Wilhelmus Hilbers, geboren te Wijk aan Zee en Duin op 16 juli 1867, Rooms-Katholiek, van beroep tuinder, uit hoofde van broederdienst vrijgesteld van militaire dienst, overleden te Beverwijk op 25 maart 1953, oud 85 jaar, zoon van Bernardus Hilbers, ook Barend Hilbers, van beroep tolgaarder, landbouwer en van Euphemia Hulscher.

  GEBOORTEAKTE, Wijk aan Zee en Duin, 17 juli 1867, nr. 34:
  Heden den 17den Julij 1867, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Wijk aan Zee en Duin verschenen:
  Barend Hilbers, van beroep Tolgaarder, oud 34 jaren, wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat op den 16den dezer maand des morgens ten 5 ure, in het huis staande alhier aan den Schulpweg is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Eufemia Hulscher, van beroep zonder, wonende in het zelfde huis, welk kind zal genaamd worden Wilhelmus.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den Vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Cornelis van der Does, van beroep Koopman, oud 33 jaren, wonende te Beverwijk en van Frans Adolph Gertenbach, van beroep Winkelier, oud 59 jaren, wonende te Beverwijk en is deze akte na voorlezing door ons, de vader en de beide getuigen onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Beverwijk, 24 januari 1870, nr. 6:
  Heden den 24sten Januarij 1870, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk verschenen Johannes Bernardus Geerlings, van beroep Timmerman, oud 40 jaren, wonende alhier, welke ons heeft verklaard dat op den 23sten dezer maand des namiddags ten 3 ure, in het huis staande alhier in de Torenstraat, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Anthonia Duijn, van beroep zonder, wonende in het zelfde huis, welk kind zal genaamd worden Petronella.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hartog Abraham Davidson, van beroep Koopman, oud 23 jaren, wonende alhier en van Cornelis Hermanus Tresoor, van beroep Broodbakker, oud 60 jaren, wonende alhier, en is deze akte na voorlezing, door ons, de vader en de beide getuigen onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 10 april 1895:
  De Commissaris der Koningin in de provincie Noordholland
  verklaart, dat Wilhelmus Hilbers, geboren te Wijk aan zee en duin den 16 Juli 1867, wonende te Wijk aan Zee en Duin, van beroep tuinder,
  zoon van Barend en van Eufemia Hulscher, wonende te Wijk aan Zee en Duin,
  in het inschrijvings-register van de gemeente Wijk aan Zee en Duin van het jaar 1886 voor de lichting van het jaar 1887 is ingeschreven, dat hem bij de loting is ten deel gevallen No. 10, en dat hij vervolgens door den militieraad uithoofde van broederdienst van den dienst is vrijgesteld.
  Gegeven te Haarlem, den 10 April 1895.
  [bron: Huwelijksbijlagen]

  HUWELIJKSAKTE, Wijk aan Zee en Duin, 20 mei 1895, nr. 7:
  Heden den 20sten Mei 1895, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Wijk aan Zee en Duin, in het huis derzelve gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
  Wilhelmus Hilbers, oud 27 jaar, van beroep tuinder, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Barend Hilbers, landbouwer en van Eufemia Hulscher, zonder beroep, beide alhier wonende,
  Petronella Geerlings, oud 25 jaar, zonder beroep, geboren te Beverwijk, wonende alhier, onlangs te Beverwijk, meerderjarige dochter van Johannes Bernardus Geerlings, van beroep timmerman en van Anthonia Duijn, zonder beroep, beiden te Beverwijk wonende.
  Getuigen:
  Cornelis Wilhelmus Molenaars, oud 42 jaar, tuinder, zwager der comparante,
  Walter Geerlings, oud 27 jaar, timmerman, broeder der comparante,
  Theodorus Hilbers, oud 23 jaar, tuinder, broeder van den comparant, en
  Hendrik Hilbers, oud 25 jaar, tuinder, broeder van den comparant, wonende allen alhier.
  En is hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door ons, etc.
  [bron: www.wiewaswie.nl.]

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 27 juni 1938, nr. 112:
  Heden 27 Juni 1938 verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk:
  van Baar, Cornelis Gerardus, oud 46 jaren, aanspreker, wonende alhier, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op 26 Juni dezes jaars, des namiddags ten twee ure, in deze gemeente is overleden
  Petronella Geerlings, oud 68 jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, gehuwd met: Hilbers, Wilhelmus; dochter van: Geerlings, Johannes Bernardus en van: Duijn, Anthonia Duijn, beiden overleden.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KINDEREN:
  1. Bernardus Johannes Hilbers, ook Barend Hilbers,
   Geboren te Wijk aan Zee en duin op 20 maart 1897, van beroep groentekweker, benoemd als deskundige in het ambtsgebied van den Rijkstuinbouwconsulent ir. J. G. Hazeloop, Alkmaar (1935), lid van het bestuur van de Vereeniging voor een goede waterregeling in Kennemerland, namens de Bloemkweekersvereeniging "Flora" te Beverwijk (1938), voorzitter van de veiling, overleden te Beverwijk op 27 september 1985, oud 88 jaar.
   Gehuwd met Catharina Diemeer.
   Barend en Catharina hadden twee kinderen.

   INSCHRIJVING VOOR DE MILITIE:
   Wijk aan Zee en Duin, 1917, archief 23, reg. nr. 348.
   Hilbers, Bernardus Johannes.
   Tuinder, Lager Onderwijs.
   Lengte 1 meter 378 mm.
   19 mei 1918,
   Bevinding van de geneeskundige: Ongeschikt,
   Aard der uitspraak: Ongeschikt,
   Nummer van het keuringsreglement: nr. 232.

   CRISIS-BLOEMKWEEKERS-CREDIET-BESCHIKKING 1935.
   De Minister van Economische Zaken heeft ingetrokken zijn beschikking van 23 Februari 1935 en benoemd als deskundigen, bedoeld in de Crisis-Bloemkweekers-Crediet-Beschikking '35 I, F:
   in het ambtsgebied van den Rijkstuinbouwconsulent ir. J. G. Hazeloop, Alkmaar: C. Thim, Amsterdam-Zuid; B. J. Hilners, Wijk aan Duin.
   etc., etc.
   [bron: De Tijd, 5 juni 1935,]

   BEVOLKING:
   Bern. Hilbers en echtg., zonder beroep, van M. v. Heemskerckstraat 86 naar Castricum.
   [bron: IJmuider Courant, 30 januari 1937, pagina 6]
  2. Johannes Bernardus Hilbers, ook Jan Hilbers,
   Geboren te Wijk aan Zee en duin op 28 mei 1899, van beroep groentekweker, koopman, groentehandelaar, tuinder, overleden te Beverwijk op 15 augustus 1970, oud 71 jaar.
   Gehuwd te Wijk aan Zee en duin op 4 februari 1925 met Alida Maria Bart, geboren te Wormer op 11 september 1895, overleden te Beverwijk op 26 november 1966, oud 71 jaar, dochter van Engelbertus Bart en van Maria Nooij.
  3. Euphemia A. Hilbers,, ook Fem Hilbers,
   Geboren te Wijk aan Zee en duin op 19 augustus 1901, overleden te Beverwijk op 8 mei 1992, oud 90 jaar.
   Gehuwd te Wijk aan Zee en duin op 18 mei 1927 met Cornelis Rozemeijer, ook Cor Rozemeijer, geboren te Velsen op 22 september 1899, van beroep boekhouder, procuratiehouder bij Sihi Sterling Pompenfabriek BV (fluid systems) in Beverwijk, overleden te Beverwijk op 9 oktober 1961, oud 62 jaar, zoon van Jan Hendrik Rozemeijer, fabrieksarbeider en van Catharina Luttikhuizen.
   Fem en Cor hadden drie kinderen.
  4. Anthonia Euphemia Hilbers,
   Geboren te Wijk aan Zee en duin op 13 april 1903, overleden aldaar op 2 december 1904, oud 1 jaar. .
  5. Maria Quirina Hilbers, ook Rien Hilbers,
   Geboren te Wijk aan Zee en duin op 27 oktober 1904, overleden te Beverwijk op 22 september 1988, oud 83 jaar.
   Gehuwd te Wijk aan Zee en duin op 24 augustus 1932 met Adrianus Johannes Winkelhuijzen, geboren in Terheijden (even ten noorden van Breda) op 6 maart 1907, van beroep bloemistknecht, overleden te Beverwijk op 5 juli 1976, oud 69 jaar, zoon van Johannes Adriaan Winkelhuijzen, grondwerker en van Cornelia Maria Joosen.
   Rien en Adriaan hadden zes kinderen.
  6. Johannes Gerardus Hilbers,
   Geboren te Wijk aan Zee en duin in de woning in de Westertuinen op 15 juli 1906, Rooms-Katholiek, eigenaar van een groentewinkel, emigreerde in 1952 met zijn vrouw en 11 van hun 12 kinderen naar Australië, van beroep tuinman, overleden in het ziekenhuis van Fremantle, West-Australië op 19 augustus 1981, oud 75 jaar.
   Gehuwd te Heemskerk op 4 februari 1932 met Cornelia Catharina Schuurman, geboren te Heemskerk op 13 november 1910, overleden te Fremantle, West-Australië op 20 februari 1974, oud 63 jaar, dochter van Johannes Schuurman, tuinarbeider en van Petronella Zonneveld.

   OPMERKING:
   Na de opheffing van de gemeente Wijk aan Zee en duin, liggen de Westertuinen zowel op het grondgebied van Beverwijk als op dat van Heemskerk.

   HUWELIJKSAKTE, Heemskerk, 4 februari 1932, nr. 3:
   In het jaar 1932, den vierden der maand Februari zijn voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Heemskerk, in het huis der gemeente verschenen, teneinde een huwelijk aan te gaan:
   Johannes Gerardus Hilbers, oud 25 jaren, van beroep groentehandelaar, geboren te Wijk aan Zee en Duin, en wonende te Haarlem, onlangs te Wijk aan Zee en Duin, meerderjarige zoon van Wilhelmus Hilbers, tuinder, oud 63 jaren, en van Petronella Geerlings, zonder beroep, oud 62 jaren, beiden wonende te Wijk aan Zee en Duin,
   en Cornelia Catharina Schuurman, oud 21 jaren, van beroep zonder, geboren en wonende te Heemskerk, meerderjarige dochter van Johannes Schuurman, tuinarbeider, oud 62 jaren en van Petronella Zonneveld, zonder beroep, oud 53 jaren, beiden wonende te Heemskerk.
   De ouders van het bruidspaar, voor mij tegenwoordig, verklaarden mij toe te stemmen in dezen echt.
   Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
   Cornelis Walterus Hilbers, oud 21 jaren, van beroep tuinder, wonende te Wijk aan Zee en Duin;
   Hendrikus Johannes Schuurman, oud 27 jaren, van beroep tuinarbeider, wonende te Heemskerk.
   Zijnde de eerste getuige broeder des bruidegoms, de tweede is broeder der bruid.
   [bron: website Family Search]


   Trouwfoto van
   Johannes Hilbers en Cornelia Schuurman,
   4 februari 1932.

  7. Petrus Johannes Hilbers, ook Piet Hilbers.
   Geboren te Wijk aan Zee en duin op 10 juni 1908, van beroep bollenkweker.
   Gehuwd te Wijk aan Zee en duin op 4 juni 1936 met Petronella van Wetering, ook Nel van Wetering, geboren te IJmuiden op 8 november 1911, overleden te Beverwijk op 28 oktober 1984, oud 72 jaar.
   Piet en Nel hadden vijf kinderen.
  8. Cornelis Wouterus Hilbers, ook Kees Hilbers.
   Geboren te Wijk aan Zee en duin op 3 augustus 1910, van beroep tuinder, later bouwvakker, overleden te Beverwijk op 8 april 1992, oud 81 jaar.
   Gehuwd met Johanna Susanna Geerlings, ook Jo Geerlings.
   Kees en Jo hadden vijf kinderen.
  9. Antonia Margaretha Hilbers, ook To Hilbers,
   Geboren te Wijk aan Zee en duin op 17 november 1913.
   Gehuwd te Beverwijk op 21 januari 1937 met Johannes Theodorus Doesburg, ook Jan Doesburg, geboren te Wijk aan Zee en duin in de woning in Kanaän op 3 februari 1911, vermeld als coiffeur te Leimuiden (1931), vrijgesteld van militaire dienst vanwege broederdienst, overleden te Baar op 3 december 1962, oud 51 jaar, zoon van Doris Doesburg, van beroep tuinder en van Catharina Agatha de Winter.
   To en Jan hadden zes kinderen.
 9. Antonia Geerlings,
  Geboren te Beverwijk aan de Torenstraat op 9 februari 1873, Rooms-Katholiek, overleden te Beverwijk op 11 april 1929, begraven aldaar op 15 april op het RK Kerkhof St. Agatha, oud 56 jaar.
  Gehuwd te Beverwijk op 28 mei 1896 met Christiaan Duijn, geboren te Sloten (NH) op 4 december 1871, Rooms-Katholiek, ingelijfd als milicien bij het 4e Regiment Infanterie (1891-1896), van beroep arbeider, tuinder, koopman, overleden te Beverwijk op 19 mei 1929, begraven aldaar op 22 mei op het RK Kerkhof St. Agatha, oud 57 jaar, zoon van Jacobus Jansz Duijn, van beroep koopman en van Maartje Jacobs de Lange.

  GEBOORTEAKTE, Sloten (NH), 4 december 1871, nr. 134:
  Heden den vierden December des jaars 1871, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Sloten, verschenen Jacobus Duijn, van beroep koopman, oud 38 jaren, wonende in deze gemeente welke ons heeft verklaard, dat op den vierden dezer maand des nachts ten twee ure in het huis staande in deze gemeente, wijk B, nummer 121 is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne echtgenoote Maartje de Lange, van beroep zonder, wonende mede te Sloten, welk kind zal genaamd worden Christiaan.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem Stijger, van beroep kleermaker, oud 58 jaren, wonende in deze gemeente en van Hendrik Joan Calkoen, van beroep klerk ter secretarie, oud 23 jaren, wonende mede in deze gemeente en is deze akte na voorlezing door ons, den comparant en de getuigen onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Beverwijk, 10 februari 1873, nr. 17:
  Heden den Tienden Februarij 1873, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk, verschenen Johannes Bernardus Geerlings, van beroep Timmerman, oud 43 jaren, wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat op den negende dezer maand des avonds ten Elf ure, in het huis staande alhier in de Torenstraat is geboren een kind van het Vrouwelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Antonia Duin, van beroep zonder, wonende in het zelfde huis, welk kind zal genaamd worden Antonia.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Nieman, van beroep Bouwman, oud 60 jaren, wonende alhier en van Adrianus Six, van beroep Schoenmaker, oud 30 jaren, wonende alhier en is deze akte na voorlezing door ons, de vader en beide getuigen onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE:
  De Commissaris der Koningin in de Provincie Noordholland verklaart,
  dat Christiaan Duijn, geboren te Sloten, den 4 December 1871, wonende te Heemskerk, van beroep tuinder,
  zoon van Jacobus en van Maartje de Lange, wonende te Heemskerk,
  in het inschrijvings-register van de gemeente Heemskerk van het jaar 1890 voor de lichting van het jaar 1891 is ingeschreven, dat hem bij de loting is ten deel gevallen No. 7, dat hij op op den 14 Mei 1891 is ingelijfd, en nog is dienende.
  Gegeven te Haarlem, den 12 Mei 1896.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  4e REGIMENT INFANTERIE.
  Krachtens machtigng van het M. v. O. dd. 11 April 1892, VIIe Afdeeling No. 72, verleent de ondergeteekende Commandeerende Officier van opgemeld Korps, bij deze toestemming tot het aangaan van een Huwelijk aan den milicien der lichting 1891 Duijn, Christiaan.
  Het bestuur der gemeente waar het huwelijk wordt voltrokken, wordt verzocht daarvan kennis te geven aan de Hoofdadministratie des Regiments te Leiden.
  Leiden , den 18 Mei 1896.
  [letterlijke weergave van het oorspronkelijke document]

  HUWELIJKSAKTE, Beverwijk, 28 mei 1896, nr. 20:
  Heden den 28sten Mei 1896, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk, in het huis derzelve gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
  Christiaan Duijn, oud 24 jaar, van beroep tuinder, geboren te Sloten, wonende alhier, meerderjarige zoon van Jacobus Duijn, van beroep tuinder en van Maartje de Lange, zonder beroep, beiden wonende alhier, en Antonia Geerlings, oud 23 jaar, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Johannes Bernardus Geerlings, van beroep timmerman, wonende alhier, en van Antonia Duin, overleden.
  Getuigen:
  Jacob Duijn, oud 29 jaar, van beroep arbeider, wonende alhier, broeder des comparants.
  Johannes Duijn, oud 28 jaar, van beroep tuinder, wonende alhier, broeder des comparants.
  Cornelis Wilhelmus Molenaars, oud 44 jaar, van beroep tuinder, wonende te Wijk aan Zee en Duin, zwager der comparante, en
  Willem Hilbers, oud 28 jaar, van beroep tuinder, wonende te Wijk aan Zee en Duin, zwager der comparante.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, de comparanten, den vader des comparants, den vader der comparante en de getuigen is geteekend, verklarende de moeder des comparants geen schrijven geleerd te hebben.

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 12 april 1929, nr. 61:
  Heden den 12den April 1929 verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk:
  Cornelis Jozef Alles, van beroep aanspreker, oud 44 jaren, wonende alhier en Wilhelmus Jongejans, van beroep arbeider, oud 52 jaren, wonende alhier, die verklaarden,
  dat op den 11den April dezes jaars, des voormiddags ten kwart na negen ure in den ouderdom van 56 jaren is overleden Antonia Geerlings, van beroep zonder, geboren en wonende alhier, gehuwd met Christiaan Duijn, koopman, alhier, dochter van Johannes Bernardus Geerlings en van Antonia Duin, beiden overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing, door ons is onderteekend met de aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 21 mei 1929, nr. 74:
  Heden den 21sten Mei 1929 verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk:
  Cornelis Jozef Alles, van beroep aanspreker, oud 44 jaren, wonende alhier en Hendrik Berend Heldoorn, van beroep zonder, oud 82 jaren, wonende alhier, die verklaarden,
  dat op den 19den Mei dezes jaars, des voormiddags ten half vijf ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier Meerstraat 76 in den ouderdom van 57 jaren is overleden Christiaan Duijn, van beroep koopman, geboren te Sloten en wonende alhier, weduwnaar van Antonia Geerlings, zoon van Jacobus Duijn en van Maartje de Lange, beiden overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing, door ons is onderteekend met de aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  FAMILIEBERICHTEN:
  Overleden:
  A. Duijn-Geerlings, 56 jr., Beverwijk.
  [bron: Tilburgsche courant, 12 april 1929]
  KINDEREN, o.a.:
  1. Jacobus Johannes Duijn,
   Geboren te Amsterdam, Tweede Spaarendammerstraat 44 op 25 mei 1897, van beroep koopman.
   Gehuwd te Beverwijk op 11 januari 1922 met Marie Elodie de Sutter, geboren te Stekene (België) in 1897, dochter van Carolus Ludovicus de Sutter en van Emma Francisca Selis.
  2. Johannes Bernardus Duijn,
   Geboren te Amsterdam, Tweede Spaarndammerstraat 44 op 17 februari 1901, van beroep koopman.
   Gehuwd te Beverwijk op 10 oktober 1922 met Johanna Timmer, geboren te Beverwijk op 20 augustus 1901, dochter van Nicolaas Timmer, van beroep broodbakker en van Geertruida Josephina Broekkamp.
  3. Antonius Jacobus Duijn,
   Geboren te Amsterdam, Tweede Spaarndammerstraat 44 op 20 juli 1902, van beroep koopman.
   Gehuwd te Beverwijk op 16 februari 1927 met Maria Margaretha Adrichem, geboren te Beverwijk op 27 november 1904, dochter van Engelbertus Adrichem, van beroep kastelein en van Maria Catharina Elisabeth van Stijn.
  4. Antonia Maria Duijn,
   Geboren te Amsterdam op 20 september 1904.
   Gehuwd te Beverwijk op 10 mei 1927 met Jacobus Hendricus de Vilder, geboren te Amsterdam op 29 december 1902, van beroep bouwkundig opzichter, woont te Velsen (1924), zoon van Franciscus de Vilder, uitvoerder bij de Ballast-Mij en van Immerentia Maria Beuker.
  5. Maria Antonia Duijn,
   Geboren te Beverwijk op 22 december 1906, overleden aldaar op 6 januari 1908, oud 1 jaar.
  6. Christiaan Antonius Duijn,
   Geboren te Beverwijk op 18 april 1908, van beroep veilingmeester.
   Gehuwd te Limmen op 22 januari 1930 met Margaretha Anna Mooij, geboren te Limmen op 15 april 1907, dochter van Pieter Mooij, tuinder en van Aagje Kraakman.
  7. Maria Antonia Duijn,
   Geboren te Beverwijk op 19 oktober 1909, overleden op 7 juni 2003, oud 93 jaar.
   Gehuwd met Joannus Jacobus Godefridus Keunen, overleden voor 2003.
  8. Geertruida Maria Duijn,
   Geboren te Beverwijk op 1 december 1910.
  9. Wilhelmina Maria Duijn,
   Geboren te Beverwijk op 1 september 1912.
  10. Wilhelmina Maria Duijn,
   Geboren op 23 augustus 1913, overleden te Beverwijk op 23 juni 2001, oud 87 jaar.
  11. Geertrudis Maria Duijn.
   Geboren te Castricum op 21 april 1915, overleden te Dordrecht op 31 oktober 2007, oud 92 jaar, begraven op de R.K. begraafplaats aldaar.
   Gehuwd met Freek Vonk, geboren op 11 februari 1915, overleden op 18 juni 1995, oud 80 jaar.
   Nageslacht: 4 kinderen (Ria, Ans, Trudie en Jan).
   Zie advertentie.
 10. Johannes Bernardus Geerlings,
  Geboren te Beverwijk aan de Achterweg op 11 november 1875, overleden te Beverwijk aan het Jan Alleswegje 573a op 15 oktober 1878, oud 2 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Beverwijk, 11 november 1875, nr. 141:
  Heden den Elfden November 1875, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk, verschenen Johannes Bernardus Geerlings, van beroep Timmerman, oud 46 jaren, wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat op den dag van heden des nachts ten drie ure, in het huis staande alhier aan den Achterweg is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Antonia Duijn, van beroep zonder, wonende in het zelfde huis, welk kind zal genaamd worden Johannes Bernardus.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Nieman, van beroep bouwman, oud 62 jaren, wonende alhier en van Johannes Hermelinck, van beroep Zeeman, oud 36 jaren, wonende alhier en is deze akte na voorlezing door ons, de vader en beide getuigen onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 15 oktober 1878, nr. 106:
  Heden den 15den October 1878, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk verschenen: Johannes Bernardus Geerlings, van beroep timmerman, oud 48 jaren, wonende alhier, vader van de na te noemen overledene, en Christiaan Braun, van beroep timmerman, oud 52 jaren, wonende alhier, bekende van de overledene welke, ons heben verklaard dat op den dag van heden des morgens ten 9 ure, in het huis staande alhier aan het Jan Alleswegje numero 573a, in den ouderdom van 2 jaren is overleden Johannes Bernardus Geerlings, van beroep zonder, geboren en wonende alhier, ongehuwd, zoon van gemelde Johannes Bernardus Geerlings en van Anthonia Duijn, zonder beroep, beiden wonende alhier.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons en de beide comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

74. Willem TROMP,
Zoon van Cornelis Klaasz Tromp [nr. 148] en Dijna Willems Verzijlberg [nr. 149], geboren te Santpoort (gem. Velsen) op 1 februari 1807, gedoopt te Driehuis in de Rooms-Katholieke Engelmunduskerk, ingelijfd bij de 10de Afdeling Infanterie voor een periode van 10 jaar (1825-1835), van beroep werkman (1835), arbeider (1838), tapper (1850), herbergier (1864, 1873), overleden te Santpoort (gem. Velsen) op 2 april 1873, oud 66 jaar.
Gehuwd te Beverwijk op 17 januari 1836 met Anna Catharina Janse VESSIES.

DOOPREGISTER, Velsen, Rooms-Kath. kerk, 1 februari 1807:
Willem, zoon van Cornelis Tromp en Dina VerZijlbergen.
Getuigen: Hendrik van den Berg en Maria Ver Zijlbergen.
Zandpoort.

NATIONALE MILITIE, Haarlem 30 december 1835:
Certificaat.
De Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland,
verklaart, dat Willem Tromp, geboren te Velsen den 1 Februarij 1807, van beroep Werkman, Zoon van Cornelis, overleden en van Dina Verzijlberg, van beroep landbouwster, wonende te Velsen, binnen de gemeente van Velsen voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nummer 6, op het welk hij is ingelijfd geworden bij de 10 Afd. Infanterie en den tijd van Circa 10 jaren hebbende gediend. behoorlijk uit de dienst ontslagen is.
Signalement:
Lengte 1 el, 6 palm, 2 duim, 5 streep.
Aangezicht ovaal, voorhoofd rond, oogen grijs, neus groot, mond ont...., kin rond, haar bruin en wenkbrauwen idem.

HUWELIJKSAKTE, Beverwijk, 17 januari 1836, nr. 1:
Op heden den 17den Januarij des jaars 1836 des middags ten 12 uren, zijn voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Beverwijk verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
Willem Tromp, jongman, oud bijna 29 jaar, werkman van beroep, geboren en wonende onder de gemeente Velsen, meerderjarige zoon van Cornelis Tromp, overleden en van Dina Verzijlberg, zonder beroep, geboren en wonende onder de gemeente Velsen, en
Anna Catharina Vessies, jongedochter, oud 26 jaren, geboren en wonende alhier, zonder beroep, meerderjarige dochter van Jan Vessies, tuinman van beroep en van Maria Burger, wonende ninnen deze Gemeente.
Getuigen:
Johannes Antonius Vessies, oud 30 Jaar, tuinman van beroep, wonende alhier, broeder van de bruid.
Nicolaas Tervoort, oud 36 Jaar, werkman van beroep, neef van de bruid, wonende alhier.
Johannes Tromp, oud 25 Jaar, landbouwer van beroep, wonende te Schoten, broeder van den bruidegom.
Hermanus Handgraaf, oud 31 Jaar, werkman van beroep, wonende te Velsen.
Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend.

OVERLIJDENSAKTE, Velsen, 3 april 1873, nr. 28:
In het jaar 1873, den derden april, verschenen voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Velsen, Willem Vermeulen, oud 41 jaren, Kleermaker, en Karel de Wit, oud 35 jaren, agent, beide wonende te Velsen, en niet verwant aan den na te melden overledene;
dewelke ons hebben aangegeven dat Willem Tromp, oud 66 jaren, herbergier, geboren en wonende te Velsen, weduwnaar van Anna Catharina Vessies, zoon van Cornelis Tromp en Dina Verzijlbergen, beiden overleden;
op den tweeden april des namiddags ten 5 ure, in het huis staande te Sandpoort, is overleden.
Waarvan akte, die na voorlezing is geteekend door ons met de aangevers.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]


75. Anna Catharina VESSIES,
Dochter van Machiel Jansz Vesjes [nr. 150] en Anna Maria (Mietje) Burger [nr. 151], geboren en gedoopt te Beverwijk op 5 maart 1809, Rooms-Katholiek, overleden te Santpoort (gem. Velsen) op 27 november 1858, oud 49 jaar.

DOOPREGISTER, Beverwijk, Rooms-Kath. kerk, 5 maart 1809:
Anna Catharina, wettige dogter van Jan Vessies en Maria Burger.
P: Pieter Vos en M: Catharina Vessies.

OVERLIJDENSAKTE, Velsen, 29 november 1858, nr. 96:
Heden den negenentwintigsten November 1858, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Velsen verschenen:
Willem Tromp, van beroep herbergier, oud 51 jaren, wonende te Velsen, echtgenoot van de na te noemen overledene, en Hermanus Handgraaf Hermanuszoon, van beroep arbeider, oud 53 jaren, wonende te Velsen, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 27sten November des namiddags ten twee ure, in het huis staande te Sandpoort in den ouderdom van 49 jaren is overleden Anna Catharina Vessies, van beroep zonder, geboren te Beverwijk en wonende te Velsen, Echtgenoote van Willem Tromp voornoemd, Dochter van Johannes Vessies en Maria Burger, beide overleden.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons met de comparanten is onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN VAN WILLEM TROMP EN ANNA CATHARINA VESSIES:
 1. Johannes Hendricus Tromp,
  Geboren te Beverwijk in de Kerkbuurt op 17 juli 1836, overleden te Velsen op 17 september 1836, oud 2 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Beverwijk, 18 juli 1836, blz. 16:
  Den 18den dag der maand Julij van 't jaar 1836 ten 9 ure, voor den middag.
  Acte van Geboorte van Johannes Hendricus, geboren te Beverwijk den 17den dezer maand des morgens ten half acht ure, Zoon van Willem Tromp, van beroep Werkman, oud 29 jaren, en van Anna Catharina Vessies, oud 27 jaren, Echtelieden, wonende binnen deze gemeente inde Kerkbuurt.
  Het kind is erkend te zijn van het Mannelijk geslacht.
  Getuigen Jan Cornelissen, oud 48 jaren, van beroep Kledermaker, wonende in de Kerkbuurt en Jan Schoone, oud 33 jaren, van beroep Werkman, wonende in de Kerkbuurt.
  Op het verzoek aan ons gedaan door Willem Tromp.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de vader en beide getuigen bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Beverwijk.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Velsen, 19 september 1836, nr. 39:
  Den 19den dag der maand September van 't jaar 1836 ten 11 ure, voor den middag.
  Acte van Overlijden van Johannes Hendrikus Tromp, overleden den 17den September ten 4 ure, des morgens, oud 9 weken, wonende en overleden te Velsen, van beroep zonder, geboren te Beverwijk, Zoon van Willem Tromp en Anna Catharina Vessies.
  Op de verklaring van Willem Tromp, vader van de overledene, oud 29 jaren, wonende te Velsen, van beroep arbeider, en van Jurriaan Haver, wonende te Velsen, van beroep veldwachter, oud 45 jaren, goede bekende van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de declaranten, bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Coenraad Schreuder, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Velsen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 2. Maria Tromp,
  Geboren te Santpoort (gem. Velsen) op 29 september 1838, overleden aldaar op 16 oktober 1838, oud ruim 2 weken.

  GEBOORTEAKTE, Velsen, 1 oktober 1838, nr. 53:
  Den 1sten dag der maand october van 't jaar 1838 ten 4 ure, na den middag.
  Acte van Geboorte van Maria Tromp, geboren te Velsen den 29sten september des morgens ten vijf ure, dochter van Willem Tromp en van Anna Catharina Vessies, echtelieden in de Sandpoort onder de gemeente Velsen.
  Het kind is erkend te zijn van het Vrouwelijk geslacht.
  Getuigen Arie van Vuuren, oud 34 jaren, van beroep tapper, wonende te Velsen en Gijsbert van der Lijn, oud 27 jaren, van beroep klompenmaker, wonende mede te Velsen.
  Op het verzoek aan ons gedaan door Willem Tromp, arbeider, oud 31 jaren.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door den vader en de getuigen bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Velsen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Velsen, 17 oktober 1838, nr. 34:
  Den 17den dag der maand October van 't jaar 1838 ten 5 ure, na den middag.
  Acte van Overlijden van Maria Tromp, overleden den 16den October ten half 9 ure, des morgens, oud 17 dagen, wonende en overleden te Velsen, van beroep zonder, geboren te Velsen, dochter van Willem Tromp en Anna Catharina Vessies.
  Op de verklaring van Willem Tromp, vader van de overledene, oud 31 jaren, wonende te Velsen, van beroep werkman, en van Jan Kaasenbrood, wonende te Velsen, van beroep werkman, oud 25 jaren, buurman van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de declaranten, bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Coenraad Schreuder, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Velsen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 3. Dina Tromp,
  Geboren te Santpoort (gem. Velsen) op 31 december 1839, van beroep landbouwster (1904, 1916), overleden te Velsen op 17 januari 1930, oud 90 jaren.
  Gehuwd te Velsen op 27 april 1864 met Gerrit Graman, geboren te Velsen op 9 december 1836, van beroep landbouwer (1865, 1895), overleden te Velsen op 26 oktober 1895, oud 58 jaren, zoon van Jacobus Graman, van beroep bouwman en van Jansje Penning, van beroep landbouwster.

  GEBOORTEAKTE, Velsen, 9 december 1836, nr. 52:
  Den 10den dag der maand December van 't jaar 1836 ten 3 ure, na den middag.
  Acte van Geboorte van Gerrit Graman, geboren te Velsen den 9den December des nachts ten 1 ure, zoon van Jacobus Graman en Jansje Penning, echtelieden, wonende onder Velsen.
  Het Kind is erkend te zijn van het Mannelijk geslacht.
  Getuigen Lucas Alders, oud 49 jaren, van beroep werkman, wonende te Velsen en Jurriaan Haver, oud 45 jaren, van beroep veldwachter, wonende te Velsen.
  Op het verzoek aan ons gedaan door Jacobus Graman, oud 39 jaren, bouwman.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door den vader en de getuigen bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Velsen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Velsen, 2 januari 1840, nr. 2:
  Op heden den Tweeden der maand Januarij 1840, is voor ons ondergeteekende Coenraad Schreuder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Velsen verschenen:
  Willem Tromp, van beroep arbeider, oud 33 jaren, wonende te Velsen No. 85, welke ons heeft verklaard dat ten zijne huize op den 31sten der vorige maand des nachts ten twaalf ure, in het huis staande in de Sandpoort, is geboren een Kind van het Vrouwelijk geslacht, uit Anna Catharina Vessies, van beroep zonder, wonende mede te Velsen, zijnde zijne echtgenote, welk Kind zal genaamd worden Dina.
  Van welke Verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Pieter Hendriks, van beroep Schoenmaker, oud 38 jaren, wonende onder Velsen en van Johannis Kaasenbrood, van beroep arbeider, oud 26 jaren, wonende mede te Velsen en is deze Akte door ons, benevens den vader en de Getuigen, na voorlezing onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Velsen, 27 april 1864, nr. 10:
  Heden den 27sten april 1864, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Velsen, in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
  Gerrit Graman, landbouwer, oud 27 jaren, geboren en wonende te Velsen, meerderjarige zoon van Jacobus Graman, overleden, en vsn Jansje Penning, landbouwster te Velsen, alhier tegenwoordig en toestemmende, en: Dina Tromp, zonder beroep, oud 24 jaren, geboren en wonende te Velsen, meerderjarige dochter van Willem Tromp, herbergier te Velsen, alhier tegenwoordig en toestemmende tot het huwelijk, en van Anna Catharina Vessies, overleden.
  Getuigen:
  Nicolaas Graman, landbouwer, oud 31 jaren, broeder van den comparant, wonende te Velsen,
  Jacob Graman, landbouwer, oud 41 jaren, broeder van den comparant, wonende te Velsen,
  Jacob Tromp, landbouwer, oud 45 jaren, oom van de comparante, wonende te Velsen, en
  Jan Tromp, landbouwer, oud 53 jaren, oom van de comparante, wonende te Schoten.
  En is hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons met de comparanten is onderteekend.

  OVERLIJDENSAKTE, Velsen, 28 oktober 1895, nr. 167:
  Heden, den 28sten October 1895, zijn voor mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Velsen, verschenen:
  Willem Graman, oud 28 jaren, van beroep tuinder, wonende te Velsen, zoon van de na te noemen overledene, en Paulus Johannes Lubbers, oud 25 jaren, van beroep manufacturier, wonende te Haarlem, bekende van de overledene, welke mij hebben verklaard, dat op den 26sten October, des namiddags, ten half 4 ure, in het huis staande nabij de Hofgeest, in den ouderdom van 58 jaren is overleden Gerrit Graman, van beroep landbouwer, geboren en wonende te Velsen, echtgenoot van Dina Tromp, zonder beroep, wonende te Velsen, zoon van Jacobus Graman en van Jansje Penning, beiden overleden.
  En is hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing door ons is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Velsen, 18 januari 1930, nr. 22:
  Heden 18 Januari 1930, verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Velsen:
  Jacob de Ruijter, oud 41 jaren, van beroep aanspreker, wonende te Velsen, en Auke Hendrik Jansen, oud 34 jaren, van beroep gemeentebode, wonende te Velsen,
  die verklaarden dat op den 17den der maand Januari dezes jaars des voormiddags ten half twaalf ure, binnen deze gemeente is overleden Dina Tromp, oud 90 jaren, van beroep zonder, geboren en wonende te Velsen, weduwe van Gerardus Graman, dochter van Willem Tromp en Catharina Vessies, beiden overleden.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

  KINDEREN:
  1. Jacobus Graman,
   Geboren te Velsen bij Roosenbeek op 11 september 1865, van beroep veehouder, overleden te Velsen op 23 oktober 1946, oud 81 jaren.
   Ongehuwd.

   BRONNEN:
   Geboorteakte, Velsen, 11 september 1865, nr. 91.
   Overlijdensakte, Velsen, 1946, nr. 295.

  2. Willem Graman,
   Geboren te Velsen bij Roosenbeek op 3 maart 1867, van beroep tuinder (1895), landbouwer (1901), overleden te Velsen, Rijksstraatweg op 2 maart 1901, oud 33 jaren.
   Ongehuwd.

   BRONNEN:
   Geboorteakte, Velsen, 4 maart 1867, nr. 41.
   Overlijdensakte, Velsen, 1901, nr. 33.

  3. Catharina Graman,
   Geboren te Velsen op 31 januari 1871, overleden aldaar op 14 december 1945, oud 74 jaren.
   Gehuwd te Velsen op 5 juli 1916 met Johannes Boon, geboren te Velsen op 27 september 1864, van beroep landbouwer (1889), stalhouder (1916), overleden te Velsen op 16 december 1950, oud 86 jaar, zoon van Hendrik Boon, van beroep vrachtrijder en van Johanna Molenaar.
   Johannes was eerder gehuwd te Velsen op 29 mei 1889 met Dieuwertje Nan, geboren te Westwoud op 1 april 1867, overleden te Velsen in het huis aan de Verlengde Kanaalstraat nr. 6 op 28 april 1914, oud 47 jaar, dochter van Jacobus Nan, van beroep landbouwer en van Anna Appelman.

   BRONNEN:
   Geboorteakte, Velsen, 28 september 1864, nr. 73,
   Geboorteakte, Westwoud, 2 april 1867, nr. 6,
   Geborteakte, Velsen, 1 februari 1871, nr. 15,
   Huwelijksakte Velsen, 29 mei 1889, nr. 14,
   Huwelijksakte, Velsen, 5 juli 1916, nr. 89,
   Overlijdensakte, Velsen, 29 april 1914, nr. 92,
   Overlijdensakte, Velsen, 17 december 1945, nr. 400,
   Overlijdensakte, Velsen, 16 december 1950, nr. 330.
  4. Johanna Helena Graman,
   Geboren te Velsen bij Roos en Beek op 27 augustus 1872, overleden te Zandvoort in woning aan de Tramstraat op 4 november 1924, oud 52 jaren.
   Gehuwd te Zandvoort op 5 december 1905 met Hendrik Meijer, geboren te Amsterdam op 13 augustus 1879, van beroep werktuigkundige (1905), overleden te Zandvoort op 26 januari 1930, oud 50 jaren, zoon van Wernardus Meijer, timmerman, architect, bouwkundige en van Pietertje Euwes.

   BRONNEN:
   Geboorteakte, Velsen, 27 augustus 1872, nr. 139,
   Geborteakte, Amsterdam, 15 augustus 1879, nr. 7196,
   Huwelijksakte, Zandvoort, 5 december 1905, nr. 21,
   Overlijdensakte, Zandvoort, 6 november 1924, nr. 42,
   Overlijdensakte, Zandvoort, 27 januari 1930, nr. 5.]
  5. Maria Graman,
   Geboren te Velsen bij Roos en Beek op 31 mei 1874, overleden te Haarlem, Zomervaart 24 op 7 februari 1908, oud 33 jaar.
   Gehuwd te Velsen op 30 mei 1895 met Petrus Hendrikus van Brugge, geboren te Haarlem op 12 maart 1868, van beroep arbeider, overleden te Haarlem op 26 februari 1949, oud 80 jaar, zoon van Johannes van Brugge, landbouwer en Johanna Agatha Henneman.

   BRONNEN:
   Geboorteakte, Haarlem, 13 maart 1868, nr. 261,
   Geboorteakte, Velsen, 1 juni 1874, nr. 86,
   Huwelijksakte, Velsen, 30 mei 1895, nr. 24,
   Overlijdensakte Haarlem, 8 februari 1908, nr. 127,
   Overlijdensakte, Haarlem, 28 februari 1949, nr. A347.
  6. Agatha Cornelia Graman,
   Geboren te Velsen bij Roos en Beek op 23 oktober 1877, overleden te Haarlem op 7 december 1947, oud 70 jaren.
   Gehuwd te Velsen op 7 juli 1904 met Jan van Roode, geboren te Haarlem op 5 januari 1871, van beroep koetsier, vrachtrijder, verdronken in het Noordzeekanaal bij Assendelft op 14 februari 1927, oud 56 jaar, zoon van Jan van Roode, stalhouder, landbouwer en van Marijtje Tetterode.

   BRONNEN:
   Geboorteakte, Velsen, 23 oktober 1877, nr. 191,
   Geboorteakte, Haarlem, 6 januari 1871, nr. 14,
   Huwelijksakte, Velsen, 7 juli 1904, nr. 66,
   Overlijdensakte, Assendelft, 15 februari 1927, nr. 4,
   Overlijdensakte, Haarlem, 9 december 1947, nr. A1485.
  7. Nicolaas Graaman,
   Geboren te Velsen nabij Roosenbeek op 9 februari 1881, vrijgesteld van militaire dienst wegens broederdienst, landbouwer.

   BRON:
   Geboorteakte, Velsen, 10 februari 1881, nr. 18.
 4. "Levenloze zoon",
  Doodgeboren te Santpoort (gem. Velsen) op 1 juli 1842.

  OVERLIJDENSAKTE, Velsen, 2 juli 1842, nr. 16:
  Op heden den tweeden der maand Julij 1842, zijn voor ons ondergeteekende Coenraad Schreuder, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Velsen verschenen Willem Tromp, van beroep arbeider, oud 35 jaren, wonende onder Velsen, en Petrus Hendriks, van beroep schoenmaker, oud 40 jaren, wonende te Velsen, welke ons hebben verklaard, dat op den eersten Julij des morgens ten tien ure, in het huis staande te Sandpoort No. Zeven is ter wereld gebragt een levenloos kind, Zoon van bovengenoemden Willem Tromp en van Catharina Vessies, Echtelieden, wonende onder Velsen.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons met de getuigen is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 5. Johannes Tromp,
  Geboren te Santpoort (gem. Velsen) op 5 augustus 1843, overleden aldaar op 22 september 1843, oud 7 weken.

  GEBOORTEAKTE, Velsen, 7 augustus 1843, nr. 47:
  Op heden den Zevenden der maand Augustus 1843, is voor ons ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Velsen verschenen:
  Willem Tromp, van beroep arbeider, oud 36 jaren, wonende onder Velsen, welke ons heeft verklaard dat ten zijne huize op den 5den Augustus des morgens ten zeven ure, in het huis staande in de Sandpoort, is geboren een kind van het Mannelijk geslacht, uit Anna Catharina Vessies, van beroep zonder, wonende onder Velsen, zijnde zijne Echtgenote, welk kind zal genaamd worden Johannes.
  Van welke Verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Joannes Kaasenbrood, van beroep arbeider, oud 30 jaren, wonende onder Velsen en van Gerrit Bonekamp, van beroep arbeider, oud 27 jaren, wonende te Velsen en is deze akte na voorlezing door ons met den vader en de getuigen onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Velsen, 23 september 1843, nr. 30:
  Op heden den 23sten der maand September 1843, zijn voor ons ondegeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Velsen verschenen:
  Willem Tromp, van beroep arbeider, oud 36 jaren, wonende onder Velsen, vader van de na te noemen overledene, en Johan Coert Hendrik Meijer, van beroep veldwachter, oud 44 jaren, wonende te Velsen, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 22sten September des avonds ten 6 ure, in het huis staande te Sandpoort No. 109a in den ouderdom van 7 weken is overleden Johannes Tromp, van beroep zonder, geboren en wonende onder Velsen, Zoon van bovengenoemden Willem Tromp en Anna Catharina Vessies, Echtelieden, wonende onder Velsen.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons met de getuigen is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 6. Cornelis Tromp,
  Geboren te Santpoort (gem. Velsen) op 6 oktober 1844, overleden aldaar op 10 januari 1845, oud 3 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Velsen, 7 oktober 1844, nr. 51:
  Op heden den Zevenden October 1844, is voor ons ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Velsen verschenen:
  Willem Tromp, van beroep arbeider, oud 37 jaren, wonende onder Velsen, welke ons heeft verklaard dat ten zijnen huize op den 6den October des middags ten 12 ure, in het huis staande in de Sandpoort, is geboren een kind van het Mannelijk geslacht, uit Anna Catharina Vessies, van beroep zonder, wonende onder Velsen, zijnde zijne Echtgenoote, welk kind zal genaamd worden Cornelis.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den Vader.
  Van welke Verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Bonekamp, van beroep arbeider, oud 27 jaren, wonende te Velsen en van Johan Coert Hendrik Meijer, van beroep veldwachter, oud 45 jaren, wonende te Velsen en is deze akte na voorlezing door ons met de comparanten onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Velsen, 10 januari 1845, nr. 4:
  Heden den 10den Januarij 1845, zijn voor ons ondegeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Velsen verschenen:
  Willem Tromp, van beroep arbeider, oud 37 jaren, wonende te Sandpoort, vader van de na te noemen overledene, en Johannes Bohm, van beroep Schilder, oud 34 jaren, wonende te Sandpoort, buurman van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 10den Januarij des morgens ten 8 ure, in het huis staande te Sandpoort in den ouderdom van 12 weken is overleden Cornelis Tromp, van beroep zonder, geboren en wonende te Sandpoort, Zoon van bovengenoemden Willem Tromp en Anna Catharina Vessies, Echtelieden, wonende te Sandpoort.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons met de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 7. Maria Tromp,
  Geboren te Santpoort (gem. Velsen) op 9 augustus 1847, Rooms Katholiek, lid van de derde Orde van de Heilige Franciscus, overleden te Hillegom, Meerstraat 7 op 22 augustus 1930, begraven aldaar op het RK Kerkhof St. Martinus op 26 augustus, oud 83 jaar.
  Gehuwd (1) te Velsen op 29 januari 1873 met Johannis Franciscus van Beek, geboren te Kudelstaart (gem. Aalsmeer) op 18 mei 1843, van beroep aannemer te Lisse (1873), timmerman te Hillegom (1873, 1881), tuinman te Hillegom (1881), overleden te Hillegom, Wijk B, nr. 254 op 17 april 1881, oud 37 jaar, zoon van Johannis van Beek en van Maria Theresia Duikersloot.
  Gehuwd (2) te Hillegom op 15 februari 1882 met Johannes van den Bosch, geboren te Noordwijkerhout op 25 februari 1848, van beroep timmerman (1882), overleden te Hillegom, Meerstraat 7 op 7 september 1923, oud 75 jaar, zoon van Jan van den Bosch, timmerman en van Klasina van der Slot.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 19 mei 1843, nr. 62:
  Op heden den 19den der maand Mei 1843, is voor ons ondergeteteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen Johannis van Beek, van beroep Timmerman, oud 34 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 18den Mei des morgens ten 1 ure, in het huis staande te Kudelstaart is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Maria Theresia Duikersloot, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Johannis Franciscus.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Christiaan Lindenaar, van beroep Bode, oud 37 jaren, wonende te Aalsmeer, en van Jacob van Zijverden, van beroep Zaakwaarnemer, oud 29 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Velsen, 10 augustus 1847, nr. 46:
  Heden den tienden Augustus 1847, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Velsen verschenen:
  Willem Tromp, van beroep arbeider, oud 40 jaren, wonende alhier, welke ons heeft verklaard dat op den 9den Augustus des morgens ten 3 ure, in het huis staande te Sandpoort, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Anna Catharina Vessies, van beroep zonder, wonende alhier, zijne Echtgenoote, welk kind zal genaamd worden Maria.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den Vader.
  Van welke Verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Petrus Hendriks, van beroep schoenmaker, oud 45 jaren, wonende alhier en van Frans Heijligers, van beroep Schilder, oud 36 jaren, wonende alhier en is deze akte na voorlezing door ons met de comparanten onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Noordwijkerhout, 26 februari 1848, nr. 10:
  Op heden den 26sten der maand Februsrij 1848, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Noordwijkerhout, de Zilk en de Hooge Boekhorst verschenen Jan van den Bosch, van beroep Timmerman, oud 34 jaren, wonende alhier in numero 12, welke ons heeft verklaard, dat Zijne Vrouw Klasina van der Slot, zonder beroep, wonende met hem in voormeld woonhuis, op den 25sten Februarij dezes jaars, des Voormiddags ten tien ure, alhier ten zijnen huize is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Johannes.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Leendert Mens, van beroep Vormer, oud 35 jaren, en van Gerardus Mens, van beroep Vormer, oud 24 jaren, beiden wonende te Noordwijkerhout; en is deze akte door ons benevens den Comparant en de getuigen na voorlezing onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Velsen, 29 januari 1873, nr. 2:
  In het jaar 1873, den 29sten Januarij, verschenen voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Velsen, in het openbaar in het huis der Gemeente:
  Johannis Franciscus van Beek, oud 29 jaren, aannemer, geboren te Aalsmeer en wonende te Lisse, meerderjarige zoon van Johannis van Beek en Maria Theresia Duikersloot, beide overleden, en:
  Maria Tromp, oud 25 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Velsen, meerderjarige dochter van Willem Tromp, herbergier, wonende te Velsen, alhier tegenwoordig, verklarende zijne toestemming te geven tot dit huwelijk en Anna Catharina Vessies, overleden.
  Getuigen:
  Adrianus van Beek, oud 36 jaren, timmerman, wonende te Hillegom,
  Franciscus Johannes van Beek, oud 26 jaren, landbouwer, wonende te Spaarnewoude, broeders van den contractant,
  Gerrit Graaman, oud 34 jaren, landbouwer, wonende te Velsen, zwager der contractante,
  Jacobus Tromp, oud 54 jaren, landbouwer, wonende te Velsen, oom der contractante.
  En is deze akte na voorlezing geteekend door ons met de contractanten, den vader der contractante en de getuigen.

  HUWELIJKSAKTE, Hillegom, 15 februari 1882, nr. 2:
  In het jaar 1882, den 15den der maand Februarij zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Hillegom, in het huis der Gemeente verschenen, ten einde hun voorgenomen Huwelijk voltrokken te zien:
  Johannes van den Bosch, timmerman, oud 33 jaren, geboren te Noordwijkerhout en wonende te Hillegom, meerderjarige zoon van Jan van den Bosch, timmerman, wonende te Noordwijkerhout en van Klasina van der Slot, overleden; en
  Maria Tromp, weduwe van Johannes Franciscus van Beek, zonder beroep, oud 34 jaren, geboren te Velsen en wonende te Hillegom, meerderjarige dochter van Willem Tromp en van Anna Catharina Vessies, beiden overleden.
  Door bruidegom en bruid zijn aan ons overgelegd:
  Vooreerst de geboorteakte van elk hunner / 25 Februarij 1848 en 9 Augustus 1847/.
  Ten tweede de overlijdensakte van den vorigen echtgenoot der bruid.
  Ten derde het bewijs van voldoening aan de Nationale Militie door den bruidegom.
  Getuigen:
  Jacobus van den Bosch, timmerman, oud 30 jaren,
  Petrus van den Bosch, timmerman, oud 26 jaren, beiden broeders van den bruidegom, wonende te Noordwijkerhout,
  Gerardus Graamans, landbouwer, oud 44 jaren, behuwdbroeder van de bruid, wonende te Velsen, en
  Hendrick Sloof, gemeentebode, oud 47 jaren, goede bekende van partijen, wonende te Hillegom;
  zoals getuigen na gedane voorlezing met de comparanten naast ons hebben onderteekend.

  GETUIGE (Johannes van den Bosch):
  Te Hillegom op 5 november 1920 van het overlijden van Johannes Klinkenberg (Johannes van den Bosch, oud 73 jaar, zonder beroep, wonende te Hillegom).

  OVERLIJDENSAKTE, Hillegom, 17 april 1881, nr. 29:
  In het jaar 1881, den 19de der maand April zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hillegom, verschenen
  Johannes Wilhelmus van Beek, oud 31 jaren, van beroep timmerman, wonende te Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Jacobus Cornelis Kroone, oud 41 jaren, van beroep Smid, wonende alhier, welke ons verklaard hebben, dat op den 17den van de maand April dezes jaars, des voormiddags ten negen ure, in het huis Wijk B, No. 254 binnen deze Gemeente overleden is: Johannes Franciscus van Beek, oud 38 jaren, timmerman, geboren te Kudelstaart, echtgenoot van Maria Tromp, zoon van Johannes van Beek, en van Maria Theresia Duikersloot, beiden overleden, broeder van den eersten aangever, gewoond hebbende in voornoemd huis.
  En is deze akte van overlijden, na gedane voorlezing, door de aangevers met ons ondergeteekend.

  OVERLIJDENSAKTE, Hillegom, 7 september 1923, nr. 85:
  In het jaar 1923 den 8sten der maand September verschenen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand in de Gemeente Hillegom,
  Johannes Wilhelmus Martinus van den Bosch, oud 39 jaren, van beroep aannemer, wonende te Hillegom, zoon van den na te noemen overledene en Casparus van der Linden, oud 61 jaren, van beroep Kastelein, wonende te Hillegom,
  die verklaarden, dat op den 7den der maand September dezes jaars des namiddags, ten zeven ure, binnen deze Gemeente in het huis aan de Meerstraat Nommer 7 is overleden Johannes van den Bosch, oud 75 jaren, van beroep zonder, geboren te Noordwijkerhout en wonende te Hillegom, echtgenoot van Maria Tromp, zoon van Jan van den Bosch en van Klasina van der Slot, beiden overleden.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

  OVERLIJDENSAKTE, Hillegom, 23 augustus 1930, nr. 66:
  In het jaar 1930 den 23sten der maand Augustus verschenen voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand in de gemeente Hillegom:
  Johannes Rusman, oud 51 jaren, van beroep aanspreker, wonende te Hillegom en Johannes Roode, oud 40 jaren, van beroep concierge, wonende te Hillegom, die verklaarden,
  dat op den 22sten der maand Augustus dezes jaars, des voormiddags ten tien ure, binnen deze gemeente in het huis aan de Meerstraat nommer 7 is overleden
  Maria Tromp, oud 83 jaren, van beroep zonder, geboren te Velsen en wonende te Hillegom, weduwe van Johannes van den Bosch, eerder weduwe van Johannes Franciscus van Beek, dochter van Willem Tromp en van Anna Catharina Vessies, beiden overleden.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.


  KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Levenloos geboren dochter,
   Levenloos geboren te Hillegom op 27 november 1873.
  2. Johannes Wilhelmus van Beek,
   Geboren te Hillegom op 23 december 1874, overleden aldaar op 1 maart 1875, oud 2 maanden.
  3. Anna Catharina van Beek,
   Geboren te Hillegom op 1 februari 1876, overleden aldaar op 27 november 1876, oud 10 maanden.
  4. Anna Catharina Maria van Beek,
   Geboren te Hillegom op 30 maart 1877, woont te Mierlo (1933).
   Gehuwd (1) te Hillegom op 30 juni 1904 met Antonius Joannus Josephus Leonardus Spoelder, geboren te Utrecht op 30 mei 1865, van beroep slager, overleden voor 5 november 1913, mogelijk te Amsterdam, eerder weduwnaar van Cornelia Catharina Nieuwendijk, zoon van Johannes Antonius Spoelder en van Anna Margaretha Beumer.
   Gehuwd (2) te Amsterdam op 5 november 1913 met Hendrikus Johannes van Neerven, geboren te Mierlo op 6 augustus 1870, van beroep slager, overleden te Mierlo op 3 september 1933, oud 63 jaar, eerder weduwnaar van Catharina Maria de Vries, zoon van Francis van Neerven, van beroep koopman en van Hendrica Lammers.
  5. Wilhelmus Johannes van Beek,
   Geboren te Hillegom op 26 februari 1878, overleden aldaar op 18 september 1878, oud 6 maanden.
  6. Wilhelmus Johannes van Beek,
   Geboren te Hillegom op 2 februari 1879, overleden aldaar op 14 april 1880, oud 1 jaar.
  7. Johannes Franciscus van Beek,
   Geboren te Hillegom op 24 januari 1880, overleden aldaar op 23 april 1880, oud 3 maanden.
  8. Maria Theresia van Beek,
   Geboren te Hillegom op 2 februari 1881, overleden aldaar op 12 september 1887, oud 6 jaar.

  KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
  1. Clazina Petronella van den Bosch,
   Geboren te Hillegom op 7 november 1882, overleden aldaar op 10 januari 1883, oud 2 maanden.
  2. Johannes Wilhelmus Martinus van den Bosch,
   Geboren te Hillegom op 11 november 1883, van beroep aannemer te Hillegom (1923, 1924), met broer Wilhelmus Johannes mede eigenaar van Firma J. van den Bosch en Zonen te Hillegom (1912-1917), vanaf 1917 alleenrecht voor Johannes Wilhelmus Marinus om de zaken der ontbonden vennootschap onder dezelfde firma alleen of met anderen voort te zetten.
  3. Clasina Maria van den Bosch,
   Geboren te Hillegom op 10 november 1884, overleden aldaar op 17 maart 1935, oud 50 jaar.
   Gehuwd te Hillegom op 24 mei 1924 met Petrus Wilhelmus Lommerse, geboren te Hillegom op 13 januari 1884, van beroep bloembollenkweker, zoon van Johannes Franciscus Lommerse, bloembollenkweker en van Maria Staats.
  4. Maria Petronella van den Bosch,
   Geboren te Hillegom op 14 april 1886, overleden aldaar op 1 augustus 1886, oud 4 maanden.
  5. Wilhelmus Johannes van den Bosch,
   Geboren te Hillegom op 16 februari 1888, van beroep timmerman, met broer Johannes Wilhelmus Marinus mede eigenaar van Firma J. van den Bosch en Zonen te Hillegom (1912-1917), vanaf 1917 alleenrecht voor Johannes Wilhelmus Marinus om de zaken der ontbonden vennootschap onder dezelfde firma alleen of met anderen voort te zetten.
   Gehuwd te Amsterdam op 21 juli 1927 met Johanna Maria Catharina Pietersen, geboren te Amsterdam, Palmdwarsstraat 21 op 4 december 1897, dochter van Gerardus Hendricus Pietersen, bediende (1897), veemarbeider en van Maria Wilhelmina Zwart.
   Johanna was eerder gehuwd met Gerrit Hal, welk huwelijk was ontbonden door echtscheiding.
   [bron: Genlias]
  6. Gerardus Johannes Wilhelmus van den Bosch,
   Geboren te Hillegom op 30 oktober 1891, van beroep timmerman (1924).
   Gehuwd te Hillegom op 14 oktober 1924 met Wilhelmina Johanna Maria Borst, geboren te Hengelo (Ov) op 7 april 1898, Rooms-Katholiek, dochter van Petrus Borst, brigadier marechaussee (1897), kantoorbediende (1924) en van Maria Agatha Savenije.
 8. Anna Maria Tromp, zie nr. 37.
  Geboren te Santpoort (gem. Velsen) op 7 juli 1850, Rooms Katholiek, van beroep herbergierster, overleden te Amsterdam op 14 maart 1940, oud 89 jaar.
  Gehuwd te Velsen op 24 september 1873 met Mathias Geerlings, geboren te Beverwijk op 30 juli 1851, Rooms Katholiek, van beroep timmerman, overleden te Amsterdam op 10 september 1916, begraven aldaar op het Rooms-Kath. kerkhof Buitenveldert op 13 september, oud 65 jaar.
 9. Wilhelmus Tromp, ook Willem Tromp,
  Geboren te Santpoort (gem. Velsen) op 18 december 1851, Rooms Katholiek, van beroep boerenarbeider, getuige bij het huwelijk van zijn zuster Anna Maria in 1873, overleden te Haarlem op 19 december 1874, oud 23 jaren.
  Ongehuwd.

  GEBOORTEAKTE, Velsen, 18 december 1851, nr. 84:
  Heden den 18den December 1851, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Velsen verschenen:
  Willem Tromp, tapper, oud 44 jaren, wonende alhier, welke ons heeft verklaard dat op den 18den December des nachts ten 2 ure, in het huis staande te Sandpoort, is geboren een kind van het Mannelijk geslacht, uit Anna Catharina Vessies, zonder beroep, wonende alhier, zijne Echtgenoote, welk kind zal genaamd worden Wlhelmus.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den Vader.
  Van welke Verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacob Tromp, landman, oud 32 jaren en Hendrik Op der Weijde, kantoorbediende, oud 34 jaren, wonende beiden te Velsen.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze acte welke na voorlezing door ons met de comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Velsen, 23 december 1874, nr. 88:
  Heden, den 23sten December 1874, is door mij ondegeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Velsen ontvangen een uittreksel uit het register van overlijdensacten der gemeente Haarlem, waaruit blijkt dat op den 19den December 1874 is overleden: Willem Tromp, in den ouderdom van 23 jaren, geboren te Sandpoort, gemeente Velsen, van beroep boerenarbeider, gewoond hebbende te Sandpoort, gemeente Velsen, ongehuwd, zoon van Willem Tromp en van Catharina Vesjes, beide overleden.
  En is hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
76. Peter HOOGVELD,
Zoon van Joannes Hooghvelt [nr. 152] en Hendrina Schrijver [nr. 153], geboren te Hollanderbroek (gem. Elst) op 3 oktober 1819, Rooms-Katholiek, was analfabeet, vrijgeloot van de Nationale Militie, van beroep arbeider (1845), dienstknecht (1847), baanwachter, woonde te Westervoort (1848-1866), overleden aldaar op 2 december 1866, oud 47 jaar.
Gehuwd te Elst op 3 juni 1847 met Reintjen HARMSEN.

GEBOORTEAKTE, Elst, 4 oktober 1819, nr. 79:
Op heden den 4den October 1819, Svoormiddags ten 11 uren Compareerden voor mij Schout van Elst, Ambtenaar van den burgerlijken Staat
Johannes Hoogveld, arbeider in Hollanderbroek onder Elst woonachtig, aangifte doende dat Zijnen vrouw Hendrika Schriever op gisteren 's avonds ten tien uuren was bevallen van een soon, Zullende genaamd worden Peter.
Aldus deeze verklaring gedaan in tegenwoordigheid van Jacobus van Deelen, arbeider, oud 25 jaaren en Klaas Verplak, schoenmaker, oud 34 jaaren, onder Elst woonachtig, en heeft de tweede getuige (de eerste beneffens de Declarant verklaard hebbende niet te kunnen schrijven of tekenen) deeze Acte van geboorte na duidelijke voorlezinge aan allen, met mij alhier betekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

NATIONALE MILITIE, Arnhem, 10 oktober 1845:
Provincie Gelderland.
Certificaat.
De Staatsraad, Gouverneur der provincie Gelderland,
verklaart, dat Peter Hoogveld, geboren te Elst, den 1 October 1819, van beroep arbeider, zoon van Johannes en van Hendrika Schriever, overleden, binnen de gemeente van Elst voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nommer 74, hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.
[bron: website Family Search, huwelijksbijlage]

HUWELIJKSAANGIFTE, Elst, 8 mei 1847, nr. 12:
Op heden den 8sten der maand Mei 1847 zijn voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Elst, Provincie Gelderland, verschenen:
Peter Hoogveld, oud 27 jaren, dienstknecht, wonende te Elden, en
Reintje Harmsen, oud 35 jaren, dienstmeid, wonende te Arnhem.
Welke ons hebben te kennen gegeven, voornemens te zijn, om met elkaander in den echt te treden en verzocht om daarvan de vereischte afkondigingen te doen, door tweede comparante geteekend, verklarende eerste comparant niet te kunnen schrijven.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte, huwelijksbijlage]

HUWELIJKSAFKONDIGING, Elst, 16 mei 1847, nr. 44:
Op heden Zondag den 16den der maand Mei 1847 des middags ten 12 ure is door ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Elst Provincie Gelderland voor het huis der Gemeente alhier, voor de eerste maal afgekondigd het voorgenomen huwelijk tusschen:
Peter Hoogveld, jongman, oud 27 jaren, dienstknecht, geboren te Elst, wonende te Elden, meerderjarige Zoon van Johannes Hoogveld, overleden en Hendrika Schriever, zonder beroep, wonende te Elst, en
Reintjen Harmsen, jongedochter, oud 35 jaren, dienstmeid, geboren te Angerlo, wonende te Arnhem, meerderjarige dochter van Jan Harmsen, arbeider en Eultjen Lentink, echtelieden, wonende te Latum.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en geteekend op voormelde datum.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte, huwelijksbijlage]

HUWELIJKSAKTE, Elst, 3 juni 1847, nr. 16:
Op heden den derden Junij des jaars 1847 compareerden voor ons Burgemeester der Gemeente Elst, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
Peter Hoogveld, Jongman, oud 27 jaren, dienstknecht, geboren te Elst en wonende te Elden, meerderjarige zoon van Johannes Hoogveld, overleden en van Hendrika Schriever, zonder beroep, wonende te Elst, en
Reintjen Harmsen, Jongedochter, oud 35 jaren, dienstmeid, geboren te Angerlo en wonende te Arnhem, meerderjarige dochter van Jan Harmsen, arbeider en Eultjen Lentink, echtelieden wonende te Latum.
Getuigen:
Jan Tijssen, oud 69 jaren, arbeider,
Johannes Hoogveld, oud 37 jaren, voorman,
Bernardus Wessels, oud 37 jaren, schoenmaker,
Willem van Vorselen, oud 34 jaren, boerenknecht,
allen wonende te Elst, geen hunner bloed of aanverwant der comparanten.
En is dezelve na voorlezing door comparante bruid, benevens de drie laatstgenoemde getuigen en ons geteekend, verklarende comparant bruidegom en deszelfs moeder, alsook eerste getuige niet te kunnen schrijven.
[bron: website Family Search]

OPMERKING:
Peter's zoon Johannes werd van militaire dienst vrijgesteld, uit hoofde van "te zijn eenig wettige zoon".

BEVOLKINGSREGISTER, Westervoort, 1850-1860, blad 182:
Wijk B, IJsseloord, Huis 66a, voorheen 129.
1. Hoogveldt, Peter, geb. 3 Oct. 1819 te Elst, Gehuwd, R.C., arbeider, wonende te Westervoort.
2. Harmsen, Reintje, geb. 4 Mei 1813 te Lathum, Gehuwd, R.C., Echtgenoot, wonende te Westervoort.
3. Hoogveldt, Johannes, geb. 5 Aug. 1848 te Westerv:, Ongehuwd, R.C., Zoon, wonende te Westervoort.
4. Hoogveldt, Hendrika, geb. 10 Aug. 1850 te Westerv:, Ongehuwd, R.C., dochter, wonende te Westervoort.
5. Hoogveldt, Johanna, geb. 16 Mei 1854 te Westerv:, Ongehuwd, R.C., dochter, wonende te Westervoort.

BEVOLKINGSREGISTER, Westervoort, 1860-1870, blad 250:
1. inschr. 1 Dec. 1861, Hoogveldt, Peter, m., Hoofd, geb. 3 Oct. 1819 te Elst, gehuwd, R.C., Seinwachter, Huizing B. No. 95, overleden 2 dec. 1866.
2. idem, Harmsen, Reintje, v., Vrouw, geb. 4 Mei 1813 te Lathum, gehuwd, R.C., geen beroep, Huizing IJsseloord Nr. 195, NZ, vertrokken op 5 Jan. 1867 naar Duiven.
3. idem, Hoogveldt, Johannes, m., Zoon, geb. 5 Aug. 1848 te Westervoort, ongehuwd, R.C., geen beroep, overige idem.
4. idem, Hoogveldt, Hendrika, v., dochter, geb. 10 Aug. 1850 te Westervoort, overige idem.
5. idem, Hoogveldt, Johanna, v., dochter, geb. 16 Mei 1854 te Westervoort, overige idem.

OVERLIJDENSAKTE, Westervoort, 3 december 1866, nr. 20:
Op heden den 3den December des jaars 1866, zijn voor Ons, Constantijn Willem Graaf van Limburg Stirum, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Westervoort, Provincie Gelderland, verschenen:
Johannes Wiggers, oud 44 jaren, van beroep baanwachter en Dirk de Booij, oud 30 jaren, zonder beroep, beide wonende te Westervoort welke Ons hebben verklaard, dat op zondag den tweeden december dezes jaars, des avonds ten 10 ure, Peter Hoogveldt, geboren te Elst in deze provincie, en wonende alhier, van beroep baanwachter, echtgenoot van Reintje Harmsen, zonder beroep, wonende alhier, zijnde zoon van Johannes Hoogveldt en van Hendrika Schrijver, beide overleden, in den ouderdom van 47 jaren, ten zijne huize binnen deze Gemeente is overleden
Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de getuigen en ons Ambtenaar voornoemd is geteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

77. Reintjen HARMSEN,
Dochter van Jan Hermsen [nr. 154] en Eultien Lentinck [nr. 155], geboren in de buurtschap Bahr onder Lathum (gem. Angerlo) op 4 mei 1812, Rooms-Katholiek, van beroep dienstmeid in Arnhem (1847), woonde te Westervoort (1848-1867), overleden te Duiven op 14 april 1872, oud 59 jaren.

GEBOORTEAKTE, Angerlo, 5 mei 1812, nr. 13:
Op heden den vijfden Mei 1812 compareerde voor mij Jurjen Jansen, Maire van Angerlo Jan Harmsen dagloner wonende alhier geadsisteerd met twee getuigen te weten Willem Bartels Dagloner oud 47 jaren en Hendrik Keultjes dagloner oud 45 jaren beiden wonende alhier dewelke verklaarden dat des eersten Comparants wettige Huisvrouw Eultjen Lentink gistermorgen om Elf uuren bevallen is van een dochter die de voornaam ontvangen heeft van Reintjen.
Ingevolge van deze verklaring heb ik deze Acte vervaardigd welke door de Comparanten en getuigen benevens mij is getekend.
Na voorlezing van bovenstaande Acte heeft Hendrik Keultjes aan mij verklaard niet te kunnen schrijven.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

VOLKSTELLING, Angerlo, 1826-1836:
Huis 49:
1) Jan Harmsen, geb. 1781, arbeider.
2) Eultjen Lenting, geb. 1781.
3) Reiniera Harmsen, geb. 1812.
4) Jan Harmsen, geb. 1814.
5) Engelbart Harmsen, geb. 1816.
6) Johanna Harmsen, geb. 1819, overleden 1826.
7) Hendrika Harmsen, geb. 1821.
8) Bernardus Harmsen, geb. 1823.
9) Harmen Lenting, geb. 1755.
Johanna Harmsen, geb. 1827.

BEVOLKINGSREGISTER, Lathum, 1830/40:
Huis 51:
1) Jan Harmsen, Timmerman, geb.25 dec.1783 te Whel, gehuwd, Roomsch.
2) Aleida Lenting, huisvrouw, geb. 14 oct.1784 te Lathum, gehuwd, Roomsch.
3) Jan Harmsen, zoon, geb. 1814 te Lathum, ongehuwd, Roomsch, overleden.
4) Engelbart Harmsen, zoon, geb. 20 juli 1816 te Lathum, ongehuwd, Roomsch.
5) Bernadus Harmsen, zoon, geb. 14 nov.1823 te Lathum, ongehuwd, Roomsch.
6) Reinira Harmsen, dochter, geb. 4 mei 1812 te Lathum, ongehuwd, Roomsch, vertrokken naar Doesborg.
7) Hendrika Harmsen, dochter, geb. 20 dec.1820 te Lathum, ongehuwd, Roomsch.
8) Johanna Harmsen, dochter, geb. 1818 te Lathum, ongehuwd, Roomsch, overleden.
9) Johanna Harmsen, dochter, geb. 7 jan.1827 te Lathum, ongehuwd, Roomsch.
10) Catharina Lenting, nicht, geb. 1834 te Angerlo, ongehuwd, Roomsch.

OVERLIJDENSAKTE, Duiven, 15 april 1872, nr. 29:
Op heden den 15den April des jaars 1872, zijn voor Ons Hubertus Johannes Blaisse, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Duiven, Provincie Gelderland, verschenen:
Wilhelmus Driessen, oud 54 jaren, van beroep veldwachter en Johannes Mauritius Daams, oud 54 jaren, van beroep kuiper, beide wonende binnen deze gemeente, welke Ons hebben verklaard, dat op Zondag den 14den April dezes jaars, des morgens ten 9 ure, Reinira Harmsen, zonder beroep, geboren te Angerlo, wonende te Duiven, zijnde de namen der ouders van de overledene aan de Comparanten onbekend, weduwe van Peter Hoogveldt, in den ouderdom van 58 jaren, ten haren huize te Duiven binnen deze Gemeente is overleden.
Waarvan wij deze Acte heben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand is geteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN VAN PETER HOOGVELD EN REINTJEN HARMSEN:
 1. Johannes Hoogveldt, zie nr. 38.
  Geboren te Westervoort op 5 augustus 1848, Rooms-Katholiek, van beroep sein-, spoorwegwachter, brugwachter, vrijgesteld van militaire dienst uit hoofde van "te zijn eenig wettige zoon", overleden te Arnhem, na te zijn aangereden door een trein op 27 december 1899, oud 51 jaar.
  Gehuwd te Duiven (Gld) op 4 mei 1870 met Gerarda Jansen, ook Grada Jansen, geboren te Zevenaar op 27 november 1840, Rooms-Katholiek, van beroep dienstmeid, overleden te Arnhem, Utrechtscheweg op 26 juni 1900, oud 59 jaar, dochter van Henricus Jansen, van beroep daghuurder, arbeider en van Allegonda Judith Lelieveld.
 2. Hendrika Hoogveldt,
  Geboren te Westervoort op 10 augustus 1850, overleden te Arnhem op 24 oktober 1930, oud 80 jaar.
  Gehuwd te Duiven op 6 september 1873 met Bernardus Roelofs, geboren te Arnhem op 16 december 1850, door de militieraad uit hoofde van broederdienst van de dienst vrijgesteld, van beroep spoorwegarbeider, overleden te Westervoort op 17 januari 1915, oud 64 jaar, zoon van Antonius Roelofs, van beroep seinwachter en van Jenneke Menting.

  GEBOORTEAKTE, Westervoort, 12 augustus 1850, nr. 23:
  Op heden den twaalfden Augustus des jaars 1850, is voor Ons Mr. Edwin Frederik Johannes Weerts, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Westervoort, Provincie Gelderland, verschenen:
  Peter Hoogveldt, oud 31 jaren, van beroep arbeider, wonende te Westervoort, welke ons heeft verklaard, dat Reintje Harmsen, oud 37 jaren, zijne Echtgenoot op Zaturdag den tienden Augustus dezes jaars des voormiddags ten elf ure, ten Zijnen huize binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft dat door hem de voornaam van Hendrika is gegeven.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Evert Heijmen, oud 33 jaren, van beroep smid en Johannes Eggenhuis, oud 29 jaren, van beroep arbeider, wonende beide binnen deze Gemeente, opzettelijk daartoe medegebragte getuigen:
  en is daarvan opgemaakt deze acte die na voorlezing door den eersten getuige en Ons Burgemeester is geteekend, verklaren de aangever en tweede Getuige niet te kunnen schrijven.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Arnhem, 17 december 1850, nr. 666:
  Op heden den 17den December des jaars 1850 is voor ons Mr. Jan Willem Schiff, Wethouder en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Arnhem, Provincie Gelderland, verschenen:
  Antonius Roelofs, oud 29 jaren, van beroep Arbeider, wonende aan den Hommelschen weg alhier, welke ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Jenneke Menting op Maandag, den 16den December dezes jaars des avonds ten zes ure, ten zijnen huize aan den Hommelschen weg binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het Mannelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft, dat door hem de voornaam is gegeven van Bernardus.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johan Henrich Mohring, oud 44 jaren, van beroep Arbeider en Hendrik Leigraaf, oud 49 jaren, van beroep Arbeider, beide wonende in de Helsteeg alhier, opzettelijk daartoe medegebragte getuigen.
  En is daarvan opgemaakt deze Akte, die na voorlezing door de getuigen benevens ons is geteekend; hebbende de comparant verklaard niet te kunnen schrijven.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE, Arnhem, 19 augustus 1873:
  De Staatsraad, Commissaris des Konings in de Provincie Gelderland verklaart, dat Bernadus Roelofs, geboren te Arnhem den 16 December 1850, wonende te Duiven, van beroep arbeider, zoon van Antonius, en van Jenneke Menting, beide wonende te Duiven in het inschrijvings-register van de gemeente Duiven van het haar 1869, voor de ligting van het jaar 1870 is ingeschreven;
  dat hem bij de loting is ten deel gevallen No. Vijf, en dat hij vervolgens door den militieraad uit hoofde van broederdienst van de dienst is vrijgesteld.
  [bron: Huwelijksbijlagen dd 1873]

  HUWELIJKSAFKONDIGINGEN, Angerlo, 3 september 1873:
  De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Angerlo verklaart dat alhier op Zondagen den 24sten en 31sten Augustus 1873 hebben plaats gehad en zonder stuiting zijn afgeloopen de afkondigingen van het voorgenomen Huwelijk van:
  Bernadus Roelofs, oud 22 jaren, van beroep spoorwegarbeider, wonende te Duiven, zoon van Antonius Roelofs, seinwachter, en van Jenneke Menting, zonder beroep, beide wonende te Duiven, en Hendrika Hoogveldt, oud 23 jaren, zonder beroep, wonende te Angerlo, dochter van Peter Hoogveldt en van Reintje Harmsen, beide overleden.
  [bron: Huwelijksbijlagen dd 1873]

  HUWELIJKSAKTE, Duiven, 6 september 1873, nr. 22:
  Op heden den Zesden September des jaars 1873, compareerden voor Ons Hubertus Johannes Blaisse, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Duiven, Provincie Gelderland,
  Bernadus Roelofs, jongman, oud 22 jaren, van beroep Spoorwegarbeider, geboren te Arnhem, wonende te Duiven, minderjarige Zoon van Antonius Roelofs, oud 49 jaren, van beroep Seinwachter en van diens echtgenoote Jenneke Menting, oud 50 jaren, zonder beroep, beide wonende te Duiven, en
  Hendrika Hoogveldt, jonge dochter, oud 23 jaren, zonder beroep, geboren te Westervoort en wonende te Angerlo, meerderjarige dochter van Peter Hoogveldt, overleden te Westervoort en diens echtgenoote Reintje Harmsen, overleden te Duiven.
  Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van:
  Johannes van der Ven, oud 54 jaren, Stationsklerk,
  Antonius Polman, oud 69 jaren, arbeider,
  Wilhelmus Albertus Sloot, oud 45 jaren, arbeider,
  Bernardus Geurtsen, oud 31 jaren, tapper,
  alle vier binnen deze gemeente woonachtig en aan partijen niet verwant, uitdrukkelijk verzochte getuigen, welke, na voorlezing, door partijen, de ouders des bruidegoms, getuigen en ons Ambtenaar voornoemd is geteekend.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

  VOOGD:
  Bernardus Roelofs was toeziend voogd van Maria Johanna Hoogveldt ten tijde van de huwelijkssluiting met Wilhelmus Geerlings.

  OVERLIJDENSAKTE, Westervoort, 18 januari 1915, nr. 4:
  Heden den 18den Januari 1915, zijn voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Westervoort, verschenen:
  Aloisius Antonius Geurts, oud 70 jaren, van beroep kleermaker; en Remigius Hendrikus Thuis, oud 45 jaren, van beroep gemeente-veldwachter, beiden wonende in deze Gemeente, die ons hebben verklaard,
  dat op den 17den Januari dezes jaars, des voormiddags ten vijf ure in deze Gemeente is overleden, in den ouderdom van 64 jaren,
  Bernardus Roelofs, arbeider, geboren te Arnhem en wonede alhier, echtgenoot van Hendrika Hoogveldt, zonder beroep, wonende alhier, zoon van Antonius Roelofs en van Jenneke Menting, beiden overleden.
  Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt, en na voorlezing, is geteekend door Ons en de beide aangevers.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Arnhem, 24 oktober 1930, nr. 752:
  Heden 24 October 1930 verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Arnhem:
  Johannes Hermanus Hessink, oud 65 jaren, zonder beroep en Johannes Hesseling, oud 85 jaren, zonder beroep, beiden alhier wonende, die verklaarden,
  dat op den 24sten dezer maand des voormiddags ten tien ure, in de gemeente Arnhem is overleden
  Hendrika Hoogveldt,oud 80 jaren, geboren te Westervoort, wonende te Arnhem, zonder beroep, weduwe van Bernardus Roelofs, dochter van Petrus Hoogveldt en Reinira Hermsen, beiden overleden.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

  KINDEREN:
  1. Johanna Roelofs,
   Geboren te Westervoort op 3 oktober 1874, Rooms Kath., van beroep dienstbode, overleden te Oosterhout op 14 september 1949, oud 74 jaar.
   Gehuwd te Westervoort op 18 mei 1899 met Johannes Volman, geboren te Westervoort op 23 december 1876, Rooms Kath., van beroep arbeider, veerman in Dussen, woonde te Raamsdonk, Dussen, Oosterhout, overleden te Waalwijk op 3 februari 1962, oud 85 jaar, zoon van Hendrikus Petrus Volman, van beroep arbeider en van Johanna Theodora Jansen.

   BRONNEN:
   Geboorteakte, Westervoort, 5 oktober 1874, nr. 45.
   Geboorteakte, Westervoort, 23 december 1876, nr. 64.
   Huwelijksakte, Westervoort, 18 mei 1899, nr. 9.
   Bevolkingsregister, Dussen, 1910-1920.
   Overlijdensakte, Oosterhout, 14 september 1949, nr. 120.
   Bidprent, Waalwijk, 7 februari 1962.
  2. Maria Johanna Roelofs,
   Geboren te Westervoort op 27 maart 1876, overleden te Horst op 13 september 1959, oud 83 jaar.
   Gehuwd na 1923 met Joannes Augustinus Kurvers, geboren te Sevenum op 20 april 1874, spoorwegwachter (1899), spoorwegbeambte (1909), woonde te Rotterdam (1900-1908), te Arnhem (1909-1923), overleden te Horst op 30 maart 1950, oud 75 jaar, zoon van Sebastiaan Kurvers, landbouwer en van Joanna van Eersel.
   Joannes Augustinus Kurvers was eerder gehuwd te Duiven op 7 juni 1899 met Aleida Derkzen, geboren te Duiven op 3 november 1870, overleden te Arnhem op 17 februari 1923, oud 52 jaar, dochter van Johannes Derkzen, landbouwer en van Geertruida Bolder.

   BRONNEN:
   Geboorteakte, Duiven, 4 november 1870, nr. 61
   Geboorteakte, Sevenum, 20 april 1874, nr. 4.
   Geboorteakte, Westervoort, 28 maart 1876, nr. 22.
   Huwelijksakte, Duiven, 7 juni 1899, nr. 16.
   Overlijdensakte, Arnhem, 19 februari 1923, nr. 135.
   Overlijdensakte, Horst, 30 maart 1950, nr. 35.
   Overlijdensakte, Horst, 14 september 1959, nr. 102.
  3. Aleida Roelofs,
   Geboren te Westervoort op 15 november 1878, van beroep dienstbode (1906), overleden na 1947.
   Gehuwd te Westervoort op 3 mei 1906 met Wilhelmus van Dijk, geboren te Westervoort op 11 maart 1876, van beroep arbeider, tuinder, overleden te Westervoort op 10 oktober 1947, oud 71 jaar, zoon van Alexander van Dijk, arbeider en van Elisabeth Beerntsen.

   BRONNEN:
   Geboorteakte, Westevoort, 13 maart 1876, nr. 17.
   Geboorteakte, Westervoort, 15 november 1878, nr. 49.
   Huwelijksakte, Westervoort, 3 mei 1906, nr. 5.
   Overlijdensakte, Westervoort, 11 oktober 1947.
  4. Bernardus Petrus Roelofs,
   Geboren te Westervoort op 26 augustus 1880, overleden aldaar op 30 augustus 1880, oud 4 dagen.

   BRONNEN:
   Geboorteakte, Westervoort, 26 augustus 1880, nr. 39.
   Overlijdensakte, Westervoort, 31 augustus 1880, nr. 22.
  5. Hendrika Petronella Roelofs,
   Geboren te Westervoort op 12 december 1881, wonende te Utrecht (1953), overleden te Arnhem op 10 juni 1953, oud 71 jaar.
   Gehuwd te Arnhem op 5 februari 1908 met Willem Vogelpoel, geboren te Willige Langerak op 11 januari 1883, van beroep spoorwegarbeider, overleden te Utrecht op 20 november 1959, oud 76 jaar, zoon van Cornelis Vogelpoel, van beroep arbeider en van Hendrika van Rijswijk.

   BRONNEN:
   Geboorteakte, Westervoort, 13 december 1881, nr. 52.
   Geboorteakte, Willige Langerak, 11 januari 1883, nr. 2.
   Huwelijksakte, Arnhem, 5 februari 1908, nr. 34.
   Overlijdensakte, Utrecht, 13 juni 1953, nr. 1129.
   Overlijdensakte, Utrecht, 21 november 1959, nr. 2355.
  6. Reintje Roelofs,
   Geboren te Westervoort op 2 mei 1884, overleden te Westervoort op 1 maart 1892, oud 7 jaar.

   BRONNEN:
   Geboorteakte, Westervoort, 3 mei 1884, nr. 16.
   Overlijdensakte, Westervoort, 1 maart 1892, nr. 15.
  7. Petrus Bernardus Roelofs,
   Geboren te Westervoort op 13 juni 1886, van beroep arbeider, fabrieksbaas, wonende te Ubbergen, overleden te Nijmegen op 14 maart 1943, oud 56 jaar.
   Gehuwd te Westervoort op 22 mei 1913 met Johanna Gerarda Greven, geboren te Westervoort op 29 juni 1884, overleden na 1943, dochter van Antonius Greven, arbeider en van Hendrika Putman.

   BRONNEN:
   Geboorteakte, Westervoort, 30 juni 1884, nr. 25.
   Geboorteakte, Westervoort, 15 juni 1886, nr. 20.
   Huwelijksakte, Westervoort, 22 mei 1913, nr. 12.
   Overlijdensakte, Ubbergen, 17 maart 1943, nr. 23.
  8. Bernardus Roelofs,
   Geboren te Westervoort op 25 februari 1895, van beroep arbeider, overleden te Westervoort op 12 maart 1917, oud 22 jaar.
   Ongehuwd.

   BRONNEN:
   Geboorteakte, Westervoort, 26 februari 1895, nr. 7.
   Overlijdensakte, Westervoort, 13 maart 1917, nr. 10.
 3. Johanna Hoogveldt,
  Geboren te Westervoort op 16 mei 1854, overleden te Duiven op 4 augustus 1929, oud 75 jaar.
  Gehuwd te Angerlo op 1 juli 1876 met Jacobus Worm, geboren te Angerlo op 28 december 1849, van beroep schipper (1876, 1877), arbeider (1878-1906), landbouwer (1913), overleden te Angerlo op 18 mei 1913, oud 63 jaar, zoon van Theodorus Worm, van beroep schoenmaker en van Willemiena Wolf.

  GEBOORTEAKTE, Angerlo, 29 december 1849, nr. 40:
  Heden den 29sten December des jaars 1849, is voor ons Willem Baron van Heeckeren tot Kell, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Angerlo, verschenen
  Theodorus Worm, van beroep schoenmaker, oud 48 jaren, wonende in deze Gemeente welke ons heeft verklaard dat op den 28sten December dezes jaars ten half twaalf uren des namiddags Zijne Echtgenoot Willemina Wolf is bevallen van een zoon aan welke zal worden gegeven de voornaam van Jacobus.
  Van welke aangifte, geschied in tegenwoordigheid van Jan Hendrik Spronk, van beroep Schoenmaker, oud 58 jaren, wonende in deze Gemeente, en van Willem Weelink, van beroep kleermaker, oud 37 jaren, wonende in deze Gemeente, wij deze acte hebben opgemaakt, welke na voorlezing is onderteekend geworden door ons, den Comparant en de getuigen.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Westervoort, 17 mei 1854, nr. 10:
  Op heden den 17den Mei des jaars 1854, is voor Ons Hendrik ten Bosch, Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Westervoort, Provincie Gelderland, verschenen:
  Peter Hoogveldt, oud 34 jaren, van beroep arbeider, wonende te Westervoort welke Ons heeft verklaard, dat Reintje Harmsen, oud 41 jaren, Zijne echtgenoote op dingsdag den 16den Mei dezes jaars des avonds ten tien ure, ten Zijnen huize binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft dat door hem de voornaam van Johanna is gegeven.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Adriaan Verheijen, oud 42 jaren, van beroep arbeider, en Toon Evers, oud 28 jaren, van beroep arbeider, wonende de eerste te Prinsenhage en de laatste te Huijssen, opzettelijk daartoe medegebragte getuigen:
  en is daarvan opgemaakt deze acte die na voorlezing door beide getuigen, en ons ambtenaar voornoemd is geteekend, verklarende de aangever niet te kunnen schrijven.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE, Arnhem, 2 juni 1876:
  De Staatsraad, Commissaris des Konings in de Provincie Gelderland verklaart, dat
  Jacobus Worm, geboren te Angerlo den 28 December 1849 wonende te Angerlo, van beroep Schipper, zoon van Theodorus, overleden den 19 November 1860 en van Willemiena Wolf, overleden den 20 December 1869, beide te Angerlo in het inschrijvings-register van de gemeente Angerlo van het jaar 1868, voor de ligting van het jaar 1869, is ingeschreven;
  Dat hem bij de loting is ten deel gevallen No. 24; dat hij op den 11 Mei 1869 is ingelijfd en; uithoofde van expiratie van dienst, op den 10 Mei 1874 uit de dienst is ontslagen.
  [bron: Huwelijksbijlagen dd 1876]

  HUWELIJKSAKTE, Angerlo, 1 juli 1876, nr. 11:
  Heden den eersten Julij 1876, zijn voor ons Jonkheer Carel Marie Brantsen, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Angerlo, verschenen in het gemeente-huis in het openbaar
  Jacobus Worm, oud 26 jaren, schipper, geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarige zoon van Theodorus Worm en van Willemiena Wolf, beide overleden; en
  Johanna Hoogveldt, oud 22 jaren, zonder beroep, geboren te Westervoort, wonende in deze gemeente, minderjarige dochter van Peter Hoogveldt en van Reintje Harmsen, beide overleden.
  Voorts is de toestemming tot dit huwelijk gegeven door Engelbart Harmsen, oud 59 jaren, timmerman, wonende in deze gemeente, als voogd, en door Johannes Hoogveldt, oud 46 jaren, arbeider, wonende te Elst, als toeziende voogd van de tweede comparante.
  Getuigen:
  Gradus Worm, oud 37 jaren, broodbakker, broeder van den eersten comparant.
  Wilhelmus Spaan, oud 26 jaren, schipper, wonende in deze gemeente.
  Franciscus Albertus Braam, oud 42 jaren, landbouwer, en
  Wouter Jansen, oud 35 jaren, landbouwer, allen wonende in deze gemeente.

  OVERLIJDENSAKTE, Angerlo, 19 mei 1913, nr. 11:
  Heden 19 Mei 1913, verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Angerlo:
  Petrus Johannes Worm, zoon van na te melden overledene, oud 34 jaren, van beroep arbeider, wonende in deze gemeente, en
  Johannes Worm, zoon van na te melden overledene, oud 24 jaren, van beroep arbeider, wonende in deze gemeente,
  die verklaarden, dat op 18 Mei dezes jaars des voormiddags 6 uur, alhier is overleden:
  Jacobus Worm, oud 63 jaren, van beroep landbouwer, geboren en wonende in deze gemeente, zoon van Theodorus Worm en van Willemiena Wolf, beiden overleden en echtgenoot van Johanna Hoogveld.
  Waarvan akte, welke ingevolge de wet is voorgelezen.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Duiven, 5 augustus 1929, nr. 38:
  Heden, den vijfden Augustus 1929, verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Duiven,
  Hendrikus Arnoldus Wieleman, oud 47 jaren, arbeider, wonende te Duiven en Gradus Johannes Tiedink, oud 54 jaren, arbeider, wonende te Duiven, die verklaarden,
  dat op den vierden Augustus dezes jaars, des namiddags ten acht ure, in deze gemeente is overleden: Johanna Hoogveldt, weduwe van Jacobus Worm, oud 75 jaren, zonder beroep, geboren te Westervoort en wonende te Duiven, dochter van Peter Hoogveldt en Reinira Harmsen, overleden.
  Waarvan akte, welke ingevolge de wet is voorgelezen.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

  KINDEREN:
  1. Willemina Worm,
   Geboren te Angerlo op 10 september 1877, overleden aldaar op 23 september 1906, oud 29 jaren.
   Gehuwd te Angerlo op 3 juni 1905 met Hendrikus Witjes, geboren te Angerlo op 18 maart 1876, van beroep schipper (1905), fabrieksarbeider (1923), zoon van Johannes Witjes, schipper en van Arnolda Berendts.
   Hendrikus Witjes huwde (2) te Angerlo op 11 januari 1908 met Johanna Hendrika Hachmang, geboren te Bronkhorst (Steenderen) op 21 augustus 1885, dochter van Johan Heinrich Hubertus Hachmang, dagloner, schipper en van Grada Johanna Beernink.

   BRONNEN:
   Geboorteakte, Angerlo (Zevenaar), 20 maart 1876, nr. 16.
   Geboorteakte, Angerlo (Zevenaar), 10 september 1877, nr. 50.
   Geboorteakte, Steenderen, 21 augustus 1885, nr. 59.
   Huwelijksakte, Angerlo, 3 juni 1905, nr. 8.
   Overlijdensakte, Angerlo (Zevenaar), 24 september 1906, nr. 25.
   Huwelijksakte, Angerlo, 11 januari 1908, nr. 1.
  2. Petrus Johannes Worm,
   Geboren te Angerlo (Zevenaar) op 17 november 1878, van beroep arbeider, fabrieksarbeider, woont te Angerlo (1913), overleden na 1932.
   Gehuwd te Angerlo op 23 mei 1908 met Maria Margaretha Berendsen, geboren te Angerlo op 4 april 1884, overleden aldaar op 28 september 1932, oud 48 jaar, dochter van Arnoldus Berendsen, metselaar en van Margaretha Span.

   BRONNEN:
   Geboorteakte, Angerlo (Zevenaar), 18 november 1878, nr. 54.
   Geboorteakte, Angerlo (Zevenaar), 4 april 1884, nr. 16.
   Huwelijksakte, Angerlo, 23 mei 1908, nr. 10.
   Overlijdensakte, Angerlo (Zevenaar), 29 september 1932, nr. 14.
  3. Theodorus Bernardus Worm,
   Geboren te Angerlo (Zevenaar) op 16 april 1881, van beroep steenfabrieksarbeider, overleden te Angerlo op 27 januari 1927, oud 45 jaar.
   Gehuwd te Angerlo op 16 november 1907 met Everdina Witjes, geboren te Angerlo op 10 november 1880, overleden na 1927, dochter van Theodorus Witjes en Maria Catharina Ipskamp.

   BRONNEN:
   Geboorteakte, Angerlo (Zevenaar), 11 november 1880, nr. 51.
   Geboorteakte, Angerlo (Zevenaar), 16 april 1881, nr. 20.
   Huwelijksakte, Angerlo, 16 november 1907, nr. 18.
   Overlijdensakte, Angerlo (Zevenaar), 28 januari 1927, nr. 3.
  4. Johanna Reiniera Worm,
   Geboren te Angerlo (Zevenaar) op 9 juli 1883, overleden te Zevenaar op 29 november 1961, oud 78 jaar, begraven te Duiven op de R.K. begraafplaats.
   Gehuwd te Angerlo op 11 juli 1908 met Hendrikus Arnoldus Wieleman, geboren te Duiven op 28 augustus 1881, van beroep fabrieksarbeider, overleden te Zevenaar op 8 augustus 1961, oud 79 jaar, begraven te Duiven op de R.K. begraafplaats, zoon van Gerardus Wieleman, dagloner, arbeider en van Gerarda Berens.

   BRONNEN:
   Geboorteakte, Duiven, 29 augustus 1881, nr. 55.
   Geboorteakte, Angerlo (Zevenaar), 12 juli 1883, nr. 41.
   Huwelijksakte, Angerlo, 11 juli 1908, nr. 14.
   Overlijdensdata: Stamboom Hoogveld, G. A. Telkamp.
  5. Hendrik Jan Worm,
   Geboren te Angerlo (Zevenaar) op 27 maart 1886, van beroep fabrieksarbeider, overleden te Velp op 20 juli 1950, oud 64 jaar.
   Gehuwd te Angerlo op 16 november 1912 met Johanna Engelina Grutters, geboren te Didam op 12 mei 1890, van beroep dienstbode (1912), overleden na 1950, dochter van Bernardus Grutters, arbeider en van Geertruida Gerbrands.

   BRONNEN:
   Geboorteakte, Angerlo (Zevenaar), 29 maart, 1886, nr. 12.
   Geboorteakte, Didam, 13 mei 1890, nr. 47.
   Huwelijksakte, Angerlo, 16 november 1912, nr. 14.
   Overlijdensakte, Velp (Rheden), 22 juli 1950, nr. 182.
  6. Johannes Worm,
   Geboren te Angerlo (Zevenaar) op 7 augustus 1888, van beroep arbeider, steenfabriekarbeider, woont te Angerlo (1913, 1925), overleden in 1965.
   Gehuwd (1) te Doesburg op 12 augustus 1913 met Wilhelmina Johanna Joosten, geboren te Gendt op 6 februari 1891, overleden te Angerlo op 5 februari 1925 aan de gevolgen van een miskraam, oud 33 jaar, dochter van Johannes Wilhelmus Joosten, stoker en van Aleida Willemsen.
   Gehuwd (2) te Angerlo op 17 januari 1931 met Maria Johanna van Haren, geboren te Didam op 30 september 1900, overleden te Arnhem op 16 januari 1963, oud 62 jaar, dochter van Hendrikus van Haren en van Hendrina Petronella Janssen.

   BRONNEN:
   Geboorteakte, Angerlo (Zevenaar), 9 augustus 1888, nr. 26.
   Geboorteakte, Gendt (Lingewaard), 6 februari 1891, nr. 11.
   Huwelijksakte, Doesburg, 12 augustus 1913 , nr. 22.
   Overlijdensakte, Angerlo (Zevenaar), 5 februari 1925, nr. 3.
   Huwelijksakte, Angerlo, 17 januari 1931, nr. 3.
  7. Cornelia Worm,
   Geboren te Angerlo (Zevenaar) op 23 januari 1891, Rooms-Kath., woont te Eindhoven (1924).
   Gehuwd te Rheden op 4 juli 1917 met Heinrich Hendriks, geboren te Alstaden (Dld) op 18 oktober 1886, Rooms-Kath., arbeider, fabrieksarbeider, woont te Eindhoven (1921), zoon van Friedrich Hendriks en Johanna Maria Gerzen.

   BRONNEN:
   Geboortakte, Angerlo (Zevenaar), 23 januari 1891, nr. 11.
   Huwelijksakte, Rheden, 4 juli 1917, nr. 78.
   Bevolkingsregister, Eindhoven, 1924-1938.
  8. Jacoba Worm,
   Geboren te Giesbeek (Zevenaar) op 21 december 1893, overleden aldaar op 30 december 1953, oud 60 jaar.
   Gehuwd te Angerlo op 27 mei 1922 met Adolf Meurkes, geboren te Angerlo (Zevenaar) op 29 augustus 1890, steenfabrieksarbeider, zoon van Willem Meurkes en van Harmina van Huut.

   BRONNEN:
   Gebroorteakte, Angerlo (Zevenaar), 30 augustus 1890, nr. 23.
   Geboorteakte, Giesbeek (Zevenaar), 23 december 1893, nr. 58.
   Huwelijksakte, Angerlo, 27 mei 1922, nr. 11.
  9. Jacobus Worm,
   Geboren te Angerlo (Zevenaar) op 13 oktober 1896, overleden aldaar op 2 september 1915, oud 18 jaar.
   Ongehuwd.

   BRONNEN:
   Geboorteakte, Angerlo (Zevenaar), 15oktober 1896, nr. 48.
   Overlijdensakte, Angerlo (Zevenaar), 2 september 1915, nr. 34.
78. Henricus JANSEN, ook genaamd Joannes JANSEN,
Zoon van Henricus Joannes Jansen [nr. 156] en Hendrica Kruijs [nr. 157], gedoopt te Oud-Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 29 maart 1804, Rooms-Katholiek,analfabeet, diende 5 jaar bij de 13e Afdeeling Infanterie, van beroep daghuurder (1831-1844), arbeider (1844-1864), overleden te Zevenaar op 12 november 1864, oud 60 jaar.
Gehuwd te Zevenaar op 27 mei 1831 met Allegonda Judith LELIEVELD.

DOOPREGISTER, Oud Zevenaar, Rooms-Kath. kerk, 29na martii 1804:
Baptizatus Henricus.
Parentes Henricus Jansen et Henrica Kruis.
Patrini et Matrina: Custos P: Gerardo Kruis et Gerarda Jansen.


HUWELIJKSAFKONDIGING, Zevenaar, 15 mei 1831, nr. 16:
Op heden Zondag den 15den der maand Mei des jaars 1831, des voormiddags ten Twaalf ure, is door Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zevenaar Provincie Gelderland, voor het Huis der Gemeente alhier, voor de eerste maal afgekondigd het voorgenomen Huwelijk tusschen Henricus Jansen, Jongeman, oud 27 jaren, van beroep dagloner, geboren te Zevenaar en wonende te Zevenaar, meerderjarige Zoon van wijlen Henricus Jansen en van Henrica Kruis, dagloonster, wonende in deze Gemeente, En
Allegonda Judith Lelieveld, jongedochter, oud 19 jaren, zonder beroep, geboren te Zevenaar en wonende te Zevenaar, minderjarige dochter van wijlen Louis Lelieveld en van Gerritje Steintjes, zonder beroep, wonende te Babberik in deze Gemeente.
Waarvan Wij deze Acte hebben opgemaakt en geteekend, en extract van dezelve voor het Huis der Gemeente doen aanplakken op voormelden datum.

HUWELIJKSAKTE, Zevenaar, 27 mei 1831, nr. 6:
Op heden den 27sten der maand Mei des jaars 1831, des voordemiddags ten half 12 ure, compareerde voor Ons Jacob Lambert Willem Carel van Wieler Jungerend, Burgemeester der gemeente Zevenaar Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat Henricus Jansen, jongman, oud 27 jaren, van beroep daghuurder, geboren te Zevenaar en wonende te Zevenaar in die Gemeente, Meerderjarige Zoon van wijlen Joannes Jansen en van Henrica Kruis, dagloonster wonende in deze Gemeente, hier tegenwoordig en hare toestemming tot dit Huwelijk gevende, en tevens verklaarde dat des Bruidegoms vader genaamd is geweest Joannes Jansen, zoo als hiervoren is opgegeven, en het dezelfde Persoon is welke in de acte van geboorte des bruidegoms voorkomt onder den naam van Henricus Jansen, ter eenre, En
Allegonda Judith Lelieveld, Jongedochter, oud 19 Jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Zevenaar binnen die gemeente, Minderjarige Dochter van wijlen Louis Lelieveld en van Gerritje Steintjes, zonder beroep wonende te Babberik binnen deze Gemeente, mede hier tegenwoordig en hare toestemming tot dit huwelijk gevende ter andere zijde.
En hebben de in Echt verbondene Comparanten dadelijk verklaard dat van hen een kind geboren is op den 11den der maand februarij dezes Jaars, onder de namen van Johanna Louisa in het register van Geboorte dezer Gemeente ingeschreven Sub. Nr. 16 welk kind zij bij deze voor het hunne erkennen en alzoo wettigen, en voortaan de namen van Johanna Louisa Jansen zal voeren, verzoekende zij daar van aantekening op den kant der Geboorte acten.
Waarvan Wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
1: Jan Kunning, timmerman, oud 51 Jaren,
2: Hendrik Lelieveld, daghuurder, oud 58 Jaren, oom der bruid,
3: Jan Spijers, zonder beroep, oud 58 Jaren, en
4: Gradus van Oopen, Smid, oud 56 Jaren, alle vier wonende in deze Gemeente,
verklarende den eersten, derden en vierden Getuigen in geenen graad van verwantschap met Partijen te bestaan, uitdrukkelijk verzochte getuigen, welke, na voorlezing, hebben geteekend met Ons Ambtenaar voornoemd, verklaarende de partijen allen niet te kunnen schrijven als hebbende zulks niet geleerd.
[bron: website Family Search]

BEVOLKINGSREGISTER, Zevenaar, Wijk B en C, 1840-1850.
Lijst van de Ingezetenen woonachtig binnen de Gemeente:
Nummer der huizing B-22.
1. Jansen, Hendricus, geb. te Oud-Zevenaar op 29 Maart 1804, dagloner, Roomsch, Mei 1845 van Nr. 17; Mei 1847 naar Nr. 17.
2. Lelieveldt, Allegonda Judith, geb. te Zevenaar op 7 Sept. 1811, Vrouw.
3. Jansen, Maria, geb. te Zevenaar op 9 Sept. 1835, dochter.
4. Jansen, Theodora, geb. te Zevenaar op 5 Mei 1838, dochter.
5. Jansen, Gerarda, geb. te Zevenaar op 27 Novbr. 1840, dochter.
6. Jansen, Lodewijk Johannes, geb. te Zevenaar op 15 April 1844, Zoon.

BEVOLKINGSREGISTER, Zevenaar, Wijk B en C, 1840-1850.
Lijst van de Ingezetenen woonachtig binnen de Gemeente:
Nummer der huizing B-17.
1. Jansen, Henricus, geb. te Zevenaar op 29 Maart 1804, arbeider, 11 Mei 1847 van Nr. 22.
2. Lelieveld, Allegonda Judith, geb. te Zevenaar op 7 Septbr. 1811, Vrouw.
3. Jansen, Johanna, geb. te Zevenaar op 11 Febr. 1831, Jongedochter.
4. Jansen, Maria, geb. te Zevenaar op 9 Sept. 1835, dochter.
5. Jansen, Theodora, geb. te Zevenaar op 5 Mei 1838, dochter.
6. Jansen, Gerarda, geb. te Zevenaar op 27 Novbr. 1840, dochter.
7. Jansen, Lodewijk Johannes, geb. te Zevenaar op 15 April 1844, Zoon.
8. Jansen, Johannes Theodorus, geb. te Zevenaar op 11 Junij 1847, Zoon.

GETUIGE:
Te Groesbeek op 29 oktober 1834 bij het huwelijk van Theodorus Lelieveld met Guilmette Spanjaars (3e getuige: Hendrik Janssen, arbeider, oud 30 jaren, wonende te Oud Zevenaar, die gezegd heeft te zijn Zwager des Bruidegoms)

OPMERKING:
Henricus kon niet schrijven !

OVERLIJDENSAKTE, Zevenaar, 14 november 1864, nr. 67:
Op heden den 14den November des jaars 1864, zijn voor Ons, Meester Carel Everard Joseph Frans van Nispen en Pannerden, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Zevenaar, Provincie Gelderland, verschenen
Jan Welling, oud 70 jaren, van beroep arbeider en Hermanus Bernardus Bos, oud 47 jaren, van beroep metselaar, beiden wonende in deze gemeente, welke Ons hebben verklaard, dat op Zaturdag den 12den November dezes jaars, des morgens ten 5 ure, Henricus Jansen, man van Allegonda Judith Lelieveld, van beroep arbeider, geboren en wonende in deze gemeente, zoon van Joannes Jansen en Henrica Kruis, echtelieden, beiden overleden, in den ouderdom van 60 Jaren, ten zijnen huize wijk B nummer 10b binnen deze Gemeente is overleden.
Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de beide aangevers met ons is geteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

79. Allegonda Judith LELIENFELD, ook genaamd LELIEVELD,
Dochter van Ludovicus (Louis) Jansz Lelivelt [nr. 158] en Gertrudis (Gerritje) Steijntjes [nr. 159], geboren te Babberich op 11 september 1811, gedoopt te Oud-Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 12 september 1811, analfabeet, van beroep dienstmeid (1831), arbeidster, overleden te Zevenaar op 29 juni 1874, oud 62 jaar.

GEBOORTEAKTE, Zevenaar, 12 september 1811, nr. 38:
Op Heeden den 12den Dag der maand September 1811, S'morgens ten Neegen uuren, compareerde voor mij Gotthold Friederich Ludewich Bötticher, Maire van Zevenaer, Gemeente Arrondissement van Arnhem, Departement van den boven IJssel, waarneemende de Werkzaamheeden van publijken Ambtenaar des burgerlijken Staats Louis Lelienfeld van Beroep Tapper en jaager, oud 36 jaaren, woonende in Babberik onder oud Zevenaer, Mairie van Zevenaer, geadsisteerd door twee getuijgen,
Eerstens Hendrik Lelienfeld, van Beroep Dagloonder, oud 39 Jaaren, zijnde Broeder en Buurman van bovengemelden Louis Lelienfeld.
Tweedens Willem Holtus, van Beroep Bakkersbaas, oud 29 Jaaren, woonende binnen deze Stad Zevenaer,
denwelken mij verklaard heeft, dat Gerretje Steintjes, oud 24 Jaaren, zijne wettige Vrouwe Echtgenoote op gisteren den 11den dag der maand September 1811 S'avonds ten 11 Uuren, bevallen is, van een Dochter, dewelke de Naamen ontvangen heefd van Allegonda Judith.
Ten gevolge van deeze Verklaaring en op de aanvraege daartoe aan mij gedaan, door den Vaader van het Kind Louis Lelienfeld, heb ik de teegenswoordige acte opgemaakt, dewelke door bijde getuigen benevens mij is geteekend, verklaarende den comparant Vaader, Louis Lelienfeld niet te kunnen schrijven.
[Hendrik Lelienfeld tekende met Hendrijk Lelijvelt]
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]


DOOPREGISTER, Oud-Zevenaar, Rooms-Kath. kerk, 12 Septembris 1811:
Baptizata Aldegunda Juditha.
Parentes Ludovicus Leliveld & Gerarda Meijer [!].
Patrini Gijsbertus Meijer et Juditha Leliveld.

OVERLIJDENSAKTE, Zevenaar, 30 juni 1874, nr. 47:
Op heden den 30sten Junij des jaars 1874, zijn voor ons Frederik Joseph Henri baron van Voorst tot Voorst, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zevenaar, Provincie Gelderland, verschenen:
Johannes Theodorus Jansen, zoon van de overledene, oud 27 jaren, van beroep klompenmaker en Wilhelmus Hendriksen, oud 48 jaren, van beroep timmerman, beiden wonende in deze gemeente welke Ons hebben verklaard, dat op Maandag den 29sten Junij dezes jaars, des middags ten 12 ure, Allegonda Judith Lelieveld, weduwe van Henricus Jansen, zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente, dochter van de echtelieden Louis Lelieveld en Gerritje Steintjes, beiden overleden in den ouderdom van 62 jaren en 9 maanden 1811 binnen deze Gemeente is overleden.
Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de beide aangevers met ons is geteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

OPMERKING:
Allegonda kon niet schrijven !

KINDEREN VAN HENDRICUS JANSEN EN ALLEGONDA JUDITH LELIEVELD:
 1. Johanna Louisa Lelieveld, na erkenning en wettiging Johanna Louisa Jansen,
  Geboren te Babberich (gem. Zevenaar) op 11 februari 1831, van beroep dienstmeid (1854), emigreerde naar de Verenigde Staten (1854).
  Gehuwd te Zevenaar op 27 april 1854 met Wilhelmus Wijnholts, ook Wilhelmus Wienholts, geboren te Didam op 27 november 1816, diende van 1835 tot 1840 bij de 13de Afdeeling Infanterie, van beroep boerenknecht, emigreerde, zijn enige kind achterlatende, onder valse identiteit met zijn echtgenote Johanna Louisa Jansen naar de Verenigde Staten (1854), woonplaats onbekend (1870, 1904), zoon van Gerardus Wijnholts, landbouwer en van Theodora van Hal.
  Wilhelmus Wijnholts was eerder gehuwd te Bergh op 6 september 1844 met Mechtildes Bouwman, geboren te Vethuizen (gem. Bergh) op 6 oktober 1821, overleden aldaar in huis nr. 105 op 21 april 1846, oud 24 jaren, dochter van Dorus Bouwman, van beroep daghuurder en van Agnes Giezen.

  GEBOORTEAKTE, Didam, 6 april 1854 [Extract]:
  Uit het Register der akten van Geboorten ter Secretarie dezer Gemeente berustende blijkt, dat op den 27sten November 1816 te Didam is geboren Wilhelmus, zoon van Gerardus Wijnholts en diens huisvrouw Theodora van Hal.
  [bron: Huwelijksbijlagen, Zevenaar, 1854]

  GEBOORTEAKTE, Didam, 28 november 1816, nr. 88:
  Wilhelmus, geboren op 27 november 1816, zoon van Gradus Wienholts en van Theodora van Hal.
  [Akte niet verfilmd]

  GEBOORTEAKTE, 's-Heerenberg, 6 oktober 1821, nr, 92.
  Heden den zesden der maand October 1821, des nade middags om drie uren, is voor ons Arnold Rietveld, Schout en Ambtenaar van den Burgerlijke Staat van het Schoutambt Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Dorus Bouwman, daghuurder, oud 36 jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een dochter welke zijne huisvrouw Aggenes Giezen, oud 40 jaren, op Zaterdag den Zesden der maand october dezes jaars des Nachts ten een uren ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Machtildis.
  Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Hindrik Banning, Landbouwer, oud 53 jaren, en van Johannes Hermanus Boeseken, Eigen Werk doende, oud 28 jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den Comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke wij na in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met de beiden getuigen,verklarende den declarant niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Zevenaar, 14 februari 1831, nr. 16:
  Op heden den 14den der maand Februarij des jaars 1831 des voor den middags ten tien ure, is voor Ons Jacob Lambert Willem Carel van Weiler, fungeerend Burgemeester der Gemeente Zevenaar Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat verschenen
  Elisabeth Hendriksen, oud 36 jaren, van beroep vroedvrouw, wonende te Zevenaar, welke ons een kind heeft voorgesteld van het vrouwelijk geslacht, van het welk Allegonda Lelieveld, ongehuwd, Dienstmeid, oud 19 jaren, wonende in deze Gemeente op Vrijdag den Elfden der maand Februarij dezes jaars des namiddags ten Een ure ten huize van Hendrik Wolters te Babberich binnen deze Gemeente is bevallen, en aan het welk zij verklaard heeft de voornaamen van Johanna Louisa te willen geven.
  Dez verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Hendrik Wolters, oud 46 jaren, tapper en Johannes Lusing, oud 50 jaren, wever, wonende beide in deze Gemeente, opzettelijk daartoe medegebragte getuigen: en is daarvan opgemaakt deze Acte die na voorlezing door ons met de Comparante en den eerstgemelde getuige is geteekend, verklarende den laatstegenoemde Getuige geen schrijven te hebben geleerd en daarom niet te kunnen teekenen.
  (In de marge der akte staat:)
  Ter requisitie van Henricus Jansen, daghuurder en Allegonda Judith Lelieveld, zonder beroep, beide wonende in de gemeente Zevenaar, wordt alhier vermeld, dat bij de acte van voltrekking van hun huwelijk door den ambtenaar van den burgerlijken stand van Zevenaar, opgemaakt den 27sten Mei 1831 het kind in tegenstaande acte voorkomende, door hun is erkend en gewettigd.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAANGIFTE, Bergh, 1844:
  [Periode juli-augustus 1844 nummers 27 - 32 niet verfilmd]

  HUWELIJKSAANKONDIGING, Bergh, 18 augustus 1844, nr. 75:
  Heden Zondag den 18den der maand Augustus 1844, des voormiddags ten Twaalf uren, is door ons Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, voor het Huis der Gemeente alhier voor de Eerste maal afgekondigd het voorgenomen Huwelijk tusschen Wilhelmus Wijnholts, dagloner, oud 27 jaren, Jongman, woonachtig te Elten, Koningrijk Pruissen, meerderjarige zoon van de Ehelieden Gerardus Wijnholts, Landbouwer en Theodora van Hal, woonachtig in de Gemeente Didam ter eenre, en
  Mechtildis Bouwman, zonder beroep, oud 22 jaren, Jongedochter, woonachtig in deze Gemeente, minderjarige dochter van de Ehelieden Dorus Bouwman, dagloner en Aggnes Giezen, woonachtig in deze Gemeente, ter andere zijde, zoo hebben wij daarvan deze Acte opgemaakt, van welke, ingevolge de Wet, een uittreksel is aangeplakt geworden.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Bergh, 6 september 1844, nr. 35:
  [akte niet verfilmd]

  OVERLIJDENSAKTE, Bergh, 23 april 1846, nr. 27:
  Heden den 23sten der maand April 1846, zijn voor ons Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen:
  Antoon Banning, Landbouwer, oud 47 jaren, en Gradus Hongerkamp, arbeider, oud 38 jaren, beide wonende te Vethuizen, in deze Gemeente, dewelke ons hebben verklaard, dat op den 21sten der maand April dezes jaars, des voormiddags ten elf uren, in het huis Nr. 105 te Vethuizen, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van 24 jaren is overleden Mechgild Bouwman, zonder beroep, geboren en Woonachtig geweest te Vethuizen voornoemd, dochter van de Ehelieden Theodorus Bouwman, arbeider, en Agnes Giezen, woonachtig te Vethuizen, nalatende haren Eheman Wilhelmus Wijnholts, arbeider, woonachtig te Vethuizen in deze Gemeente.
  Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij deze Acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, terwijl beide Comparanten verklaarden niet te kunnen Schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAFKONDIGINGEN, Westervoort, 16 en 23 april 1854:
  De Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Westervoort brengt ter kennis van den Heer Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zevenaar dat op de Zondagen van den 16den en 23sten April dezes jaars binnen deze Gemeente is afgekondigd het voorgenomen huwelijk van Wilhelmus Wijnholts, weduwnaar van Megcheld Bouwman, oud 37 jaren, van beroep boerenknecht, geboren te Didam, en wonende te Westervoort, meerderjarige zoon van Gerardus Wijnholts, overleden en van deszelfs huisvrouw Theodora van Hal, zonder beroep, wonende te Didam, en
  Johanna Louisa Jansen, jongedochter, oud 23 jaren, van beroep dienstmeid, geboren en wonende te Zevenaar, meerderjarige dochter van Henricus Jansen, van beroep arbeider, en van Allegonda Judith Lelieveld, echtelieden, wonende te Zevenaar, zonder dat eenige stuiting ter onzer kennisse is gekomen.
  Westervoort, den 26 April 1854.
  [bron: Huwelijksbijlagen, Zevenaar, 1854]

  NATIONALE MILITIE, Arnhem, 7 april 1854:
  Ligting van den jare 1835.
  De Commissaris der Konings in de Provincie Gelderland,
  verklaart, dat Wijnholts, Wilhelmus, geboren te Didam den 27 November 1816, van beroep boerenknecht, zoon van Gerardus en van Van Hal, Theodora, van beroep dagloner, wonende te Didam, binnen de Gemeente van die naam voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat hij op het trekkings-no. 80 is ingelijfd geworden bij de 13de afdeeling infanterie den tijd van 5 jaren hebbende gediend, behoorlijk uit de dienst ontslagen is.
  Signalement.
  Lengte 1 El 640 Strepen.
  Aangezigt Klein.
  Voorhoofd gewoon.
  Oogen blaauw.
  Neus plat.
  Mond klein.
  Kin gewoon.
  Haar blond.
  Wenkbraauwen id.
  Merkbare teekenen -.
  [bron: Huwelijksbijlagen, Zevenaar, 1854]

  HUWELIJKSAKTE, Zevenaar, 27 april 1854, nr. 9:
  Op heden den 27sten April des jaars 1854, compareerden voor Ons Jan Gerbrand Wijers, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zevenaar, Provincie Gelderland,
  Wilhelmus Wijnholts, weduwenaar van Megcheld Bouwman, oud 37 jaren, van beroep boerenknecht, geboren te Didam en wonende te Westervoort, meerderjarige Zoon van Gerardus Wijnholts, overleden en deszelfs huisvrouw Theodora van Hal, zonder beroep, wonende te Didam, en
  Johanna Louisa Jansen, oud 23 Jaren, van beroep dienstmeid, geboren en wonende onder Oud Zevenaar in deze Gemeente, meerderjarige dochter van Henricus Jansen, van beroep arbeider en van Allegonda Judith Lelieveld, echtelieden, wonende onder Oud-Zevenaar voormeld, die, hier tegenwoordig, toestemming tot dit huwelijk geven.
  Getuigen:
  Gerardus Hoffman, oud 67 Jaren, van beroep Kleermaker,
  Peter Hermsen, oud 46 Jaren, van beroep timmerman,
  Jacob Schuurman, oud 36 Jaren, zonder beroep, en
  Carel Lieven, oud 42 Jaren, van beroep bode;
  allen wonende te Zevenaar en in geen verwantschap tot partijen staande, uitdrukkelijk verzochte getuigen, welke, na voorlezing, met den bruidegom en Ons hebben geteekend, verklarende de bruid en de ouders der bruid in het schrijven onkundig te zijn.
  [bron: website Familysearch]


  Passagierslijst van de William Rathbone met emigranten naar de USA, 1854

  NEW YORK PASSENGER LIST, 1820-1891.
  141 - 12 June 1854-30 June 1854.
  Wilhelm Wijnholts.....age 37.....male........born Solomon Island.......ship name William Rathbone.
  Johann Jansen…..........age 23.....male........born Solomon Island.......ship name William Rathbone.

  VERMELDINGEN NA 1854:
  In 1870 in de huwelijksakte van zijn zoon Grades en in 1904 in diens overlijdensakte (Didam, 24 februari 1870 en Didam, 1 oktober 1904, nr. 66), wordt Willem Wijnholts woonplaats vermeld als zijnde Onbekend.

  KIND UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Grades Wijnholts,
   Geboren te Vethuizen (Montferland) op 1 november 1844, van beroep boerenarbeider, overleden te Didam in wijk D op 1 oktober 1904, oud 59 jaar.
   Gehuwd te Didam op 24 februari 1870 met Berendina Johanna Bosch, geboren te Didam op 13 oktober 1851, boerenarbeiddoende, overleden te Didam op 23 oktober 1931, oud 80 jaar, dochter van Cornelis Bosch, dagloner en van Hendrina Peters.

   BRONNEN:
   Geboorteakte, Bergh, 2 november 1844, nr. 124.
   Geboorteakte, Didam, 14 oktober 1851, nr. 80.
   Huwelijksakte, Didam, 24 februari 1870, nr. 5.
   Overlijdensakte, Didam, 1 oktober 1904, nr. 66.
   Overlijdensakte, Didam, 23 oktober 1931, nr. 73.
 2. Louis Johannes Jansen,
  Geboren te Oud Zevenaar, Wijk C op 26 augustus 1833, overleden aldaar op 12 februari 1844, oud 10 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Zevenaar, 27 augustus 1833, nr. 64:
  Louis Johannes, geboren op 26 augustus 1833, zoon van Hendricus Jansen, 29 jr., daghuurder, wonende te Oud Zevenaar, Wijk C en Allegonda Judith Lelieveld, 21 jaren, zijne huisvrouw.
  [samengevat]

  OVERLIJDENSAKTE, Zevenaar, 14 februari 1844, nr. 19:
  Louis Johannes Jansen, overleden op 12 februari 1844 in Zevenaar, Wijk B, Nr. 17, geboren op 26 augustus 1833 in Zevenaar, zoon van Hendrik Jansen, van beroep arbeider, en Allegonda Judith Lelieveld.
  [samengevat]
 3. Maria Jansen,
  Geboren te Oud Zevenaar, Wijk C, nr. 21 op 9 september 1835, analfabeet, overleden aldaar op 24 december 1900, oud 65 jaar.
  Gehuwd te Zevenaar op 19 juli 1873 met Hendricus Sweers, geboren te Holthuizen onder Oud Zevenaar op 16 oktober 1819, analfabeet, vervulde zijn militaire dienstplicht bij het 9de Regiment infanterie voor de duur van zes jaren, van beroep boerenknecht (1851), arbeider (1873), overleden te Zevenaar op 10 juni 1894, oud 74 jaar, zoon van Bernardus Sweers, van beroep timmerman en van Christina Stammen.
  Hendricus was eerder gehuwd te Zevenaar op 21 juni 1851 met Johanna Leiting, geboren te Elten (Pruissen) op 23 juli 1824, dienstmeid (1851), overleden te Zevenaar op 6 mei 1873, oud 48 jaar, dochter van Peter Leiting, molenaar en van Maria Lucassen.

  GEBOORTEAKTE, Zevenaar, 18 oktober 1819, nr. 90:
  Op heden den 18den Octobr 1819 des voormidags om elf uren compareerde voor ons etc.
  Bernardus Sweers, oud 40 jaar, timmerman, wonende in Holthuizen onder Oud Zevenaar en verklaarde in tegenwoordigheid van Jacobus Kruitwagen, dagloner, oud 39 jaar en Bernd Berndsen, voerman, oud 63 jaar, beide in Holthuizen woonachtig dat eergisteren den 16den dezer maand des morgens om drie uren deszelfs huisvrouw Christina Stammen, oud 30 jaar ten zijnen huize is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht aan welke hij de voornaam geeft van Hendricus.
  Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt die na voorlezing door de comparanten en ons is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  DOOPAKTE, Elten (Pruissen), 1824 (extract):
  /:1824:/ den 23ten Juli geboren und getauft Johanna, ............ Tochter der Peter Leiting und der Maria Lucassen.
  [huwelijksbijlage]

  GEBOORTEAKTE, Zevenaar, 11 september 1835, nr. 71:
  Op heden den 11den der maand September des jaars 1835, des voordemiddags ten tien ure, is voor Ons, Jacob Lambert Willem Carel van Weiler, Burgemeester der Gemeente Zevenaar, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat verschenen
  Hendricus Jansen, oud 31 jaren, van beroep daghuurder, wonende te Oud Zevenaar, Wijk C, No. 21 binnen deze Gemeente, welke ons een kind heeft voorgesteld van het vrouwelijk geslacht, van het welk Allegonda Judith Lelieveld, oud 23 jaren, zijne huisvrouw op woensdag den negenden September dezes jaars des morgens ten Een ure ten zijnen huize binnen deze Gemeente is bevallen, en aan het welk hij verklaard heeft den voornaam van Maria te willen geven.
  Deze verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Hindrik Harmsen, oud 66 jaren, dagloner en Willem Holtus, oud 56 jaren, bakker, wonende beide binnen onze Gemeente, opzettelijk daatoe medegebragte getuigen: en is daarvan opgemaakt deze Acte die na voorlezing door ons met den laatstgenoemde getuige is geteekend nadat den comparant en den eerst genoemde getuige verklaard hebben niet te kunnen schrijven als hebbende zulks niet geleerd.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]  HUWELIJKSAKTE, Zevenaar, 21 juni 1851, nr. 12:
  Op heden den 21sten Junij 1851, compareerden voor ons, etc.
  Hendricus Sweers, oud 31 jaren, van beroep boerenknecht, geboren te Oud Zevenaar en wonende te Oud Zevenaar in deze Gemeente, meerderjarige Zoon van Bernardus Sweers en Christina Stammen, echtelieden, beiden overleden; en
  Johanna Leiting, oud 26 jaren, van beroep dienstmeid, geboren en wonende te Elten in Pruissen, doch voor minder dan zes maanden woonachtig te Wezel in Pruissen, meerderjarige dochter van Peter Leiting, van beroep molenaar, en Maria Lucassen, echtelieden, wonende te Elten voormeld, die hier tegenwoordig, tot dit huwelijk toestemming geven.
  Getuigen:
  Richard Reinier Teunissen, oud 59 jaren, van beroep smid,
  Johannes Wilhelmus Jansen, oud 44 jaren, van beroep arbeider,
  Gradus Evers, oud 35 jaren, van beroep arbeider,
  Jan Antoon Noldus, oud 63 jaren, van beroep bode,
  allen wonende in deze gemeente, en in geen verwantschap tot partijen staande, uitdrukkelijk verzochte getuigen, welke, na voorlezing, met de bruid, den vader der bruid en Ons hebben geteekend, verklarende de bruidegom en moeder van de bruid in het schrijven onkundig te zijn.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Zevenaar, 7 mei 1873, nr. 47.
  Op heden den 7den Mei des jaars 1873, zijn voor Ons, etc., verschenen
  Hendricus Sweers, man van de overledene, oud 53 jaren, van beroep arbeider en Theodorus Lukassen, oud 60 jaren, van beroep arbeider, beiden wonende in deze gemeente welke Ons hebben verklaard, dat op dingsdag den zesden Mei dezes jaars, des voormiddags ten twee ure, Johanna Leiting, huisvrouw van Hendricus Sweers voornoemd, zonder beroep, geboren te Elten in Pruissen en wonende in deze gemeente, dochter van de echtelieden Peter Leiting en Maria Lucassen, beiden overleden, in den ouderdom van 48 jaren en 9 maanden binnen deze gemeente is overleden.
  Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door den tweeden aangever met ons is geteekend, verklarende de eerste aangever in het schrijven onkundig te zijn.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Zevenaar, 19 juli 1873, nr. 17:
  Op heden den 19den Julij des jaars 1873, compareerden voor ons, etc.
  Hendricus Sweers, weduwenaar van Johanna Leiting, oud 53 jaren, van beroep arbeider, geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarige zoon van Bernardus Sweers en Christina Stammen, beiden overleden, en
  Maria Jansen, oud 37 jaren, van beroep arbeidster. geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarige dochter van de echtelieden Hendricus Jansen, overleden en Allegonda Judith Lelieveld, zonder beroep, wonende in deze gemeente.
  Getuigen:
  1. Peter Hermsen, oud 65 jaren, van beroep winkelier,
  2. Hermanus van Engelen, oud 63 jaren, zonder beroep,
  3. Johann Heinrich Vorell, oud 56 jaren, van beroep schoenmaker,
  4. Johannes Theodorus van Alen, oud 37 jaren, van beroep schoenmaker,
  allen wonende in deze gemeente, en in geen verwantschap tot partijen staande, uitdrukkelijk verzochte getuigen, welke, na voorlezing, met ons hebben geteekend, verklarende de bruidegom en de bruid in het schrijven onkundig te zijn.
  [bron: website Familysearch

  ] OVERLIJDENSAKTE, Zevenaar, 11 juni 1894, nr. 30:
  Op heden den elfden Junij 1894 zijn voor Ons, etc., verschenen:
  Hendricus Sweers, zoon van den overledene, oud 33 jaren, van beroep spoorwegarbeider en Willem de Bruin, oud 51 jaren, van beroep spoorwegarbeider, beiden wonende in deze Gemeente, welke ons hebben verklaard,
  dat op Zondag, den tienden Junij dezes jaars, des avonds ten elf ure Hendricus Sweers, man van Maria Jansen, vroeger weduwenaar van Johanna Leiting, van beroep arbeider, geboren en wonende in deze gemeente, zoon van wijlen de echtelieden Bernardus Sweers en Christina Stammen, beiden in leven van beroep arbeidslieden, wonende in deze gemeente in den ouderdom van 74 jaren en 7 maanden binnen deze gemeente is overleden. Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, en na voorlezing geteekend met de aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Zevenaar, 24 december 1900, nr. 72:
  Op heden den 24sten December 1900, zijn voor ons, etc., verschenen:
  Peter van Schaik, oud 61 jaren, van beroep arbeider en Johannes Bernardus Pijnappel, oud 24 jaren, zonder beroep, beiden wonende in deze Gemeente, welke ons hebben verklaard,
  dat op Maandag, den 24sten December dezes jaars, des nachts ten een ure, Maria Jansen, weduwe van Hendricus Sweers, zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente, dochter van wijlen de echtelieden Hendricus Jansen en Allegonda Judith Lelieveld, beiden in leven van beroep arbeidslieden, wonende in deze gemeente, in den ouderdom van 65 jaren en 3 maanden binnen deze gemeente is overleden.
  Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt en na voorlezing geteekend met den tweeden aangever, verklarende de eerste aangever in het schrijven onkundig te zijn.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Bernardus Sweers,
   Geboren te Zevenaar op 6 augustus 1851, van beroep arbeider, overleden te Zevenaar op 11 oktober 1932, oud 81 jaar.
   Gehuwd te Zevenaar op 20 januari 1882 met Maria Johanna Hendriks, geboren te Pannerden op 12 september 1856, overleden te Zevenaar op 16 november 1929, oud 73 jaar, dochter van Joannes Hendriks, arbeider en van Johanna Albers.

   BRONNEN:
   Geboorteakte, Zevenaar, 6 augustus 1851, nr. 80.
   Geboorteakte, Pannerden, 12 september 1856, nr. 16.
   Huwelijksakte, Zevenaar, 20 januari 1882, nr. 3.
   Overlijdensakte, Zevenaar, 16 november 1929, nr. 80.
   Overlijdensakte, Zevenaar, 12 oktober 1932, nr. 66.
  2. Johanna Maria Sweers,
   Geboren te Zevenaar op 6 december 1853, van beroep dienstbode (1882).
   Gehuwd te Arnhem op 15 november 1882 met Johannis Cornelis Jansen, geboren te Driel op 3 oktober 1854, van beroep voerman, arbeider, overleden na 1890, zoon van Frans Jansen, arbeider, tabaksplanter en van Maria Lamers.

   BRONNEN:
   Geboorteakte, Zevenaar, 6 december 1853, nr. 95.
   Geboorteakte, Driel, 4 oktober 1854, nr. 74.
   Huwelijksakte, Arnhem, 15 november 1882, nr. 298.
  3. Christina Sweers,
   Geboren te Zevenaar op 29 december 1855, dienstmeid (1883), overleden te Zevenaar op 26 januari 1941, oud 85 jaar.
   Gehuwd te Zevenaar op 4 mei 1883 met Bernardus Johannes Berendsen, geboren te Zevenaar op 7 februari 1852, van beroep arbeider, overleden te Zevenaar op 18 augustus 1899, oud 47 jaar, zoon van Hendrik Berendsen, arbeider en van Jacoba Boekhorst, arbeidster.

   BRONNEN:
   Geboorteakte, Zevenaar, 7 februari 1852, nr. 9.
   Geboorteakte, Zevenaar, 29 december 1855, nr. 85.
   Huwelijksakte, Zevenaar, 4 mei 1883, nr. 10.
   Overlijdensakte, Zevenaar, 18 augustus 1899, nr. 56.
   Overlijdensakte, Zevenaar, 27 januari 1941, nr. 14.

  4. Petrus Sweers, ook Peter Sweers,
   Geboren te Zevenaar op 9 juni 1858, woonde in Kansas (1900, 1935, 1940), overleden te Atchison, Kansas, USA op 12 september 1945, begraven aldaar, op Mount Calvary Cemetery, oud 87 jaar.
   Gehuwd met Bettie N.N., ca. 1883.
   Uit dit huwelijk vier kinderen, Anna en Henry en 2 anderen.

   BRONNEN:
   Geboorteakte, Zevenaar, 9 juni 1858, nr. 53.
   Website MyHeritage.
   Website Find A Grave.
  5. Hendricus Sweers,
   Geboren te Zevenaar op 16 oktober 1860, van beroep arbeider (1895), spoorwegarbeider (1896, 1911, 1921), overleden te Zevanaar op 8 juli 1943, oud 82 jaar.
   Gehuwd te Zevenaar op 31 mei 1895 met Hermnina Theodora Hugen, geboren te Zevenaar op 10 mei 1862, overleden te Huissen op 4 juni 1937, oud 75 jaar, dochter van Johannes Hugen, arbeider en van Johanna Margaretha van Onna.

   BRONNEN:
   Geboorteakte, Zevenaar, 16 oktober 1860, nr. 87.
   Geboorteakte, Zevenaar, 10 mei 1862, nr. 47.
   Huwelijksakte, Zevenaar, 31 mei 1895, nr. 13.
   Overlijdensakte, Huissen, 5 juni 1937, nr. 29.
   Overlijdensakte, Zevenaar, 9 juli 1943, nr. 61.
  6. Theodorus Sweers,
   Geboren te Zevenaar op 9 februari 1864,

   BRON:
   Geboorteakte, Zevenaar, 9 februari 1864, nr. 13.

  KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
  1. Johanna Sweers,
   Geboren te Zevenaar op 11 mei 1874.

   BRON:
   Geboorteakte, Zevenaar, 11 mei 1874, nr. 57.
  2. Allegonda Judith Sweers,
   Geboren te Zevenaar op 28 oktober 1875, overleden aldaar op 9 april 1876, oud 5 maanden.

   BRONNEN:
   Geboorteakte, Zevenaar, 28 oktober 1875, nr. 109.
   Overlijdensakte, Zevenaar, 10 april 1876, nr. 32.
  3. Levenloos geboren dochter,
   Te Zevenaar op 18 februari 1877.

   BRON:
   Overlijdensakte, Zevenaar, 19 februari 1877, nr. 5.
  4. Levenloos geboren zoon,
   Te Zevenaar op 25 maart 1878.

   BRON:
   Overlijdensakte, Zevenaar, 26 maart 1878, nr. 20.
 4. Theodora Jansen,
  Geboren te Babberich, Zevenaar op 5 mei 1838, van beroep dienstmeid (1865), woonde te Lent, gemeente Elst (1865), overleden te Hatert (Nijmegen) op 9 april 1900, oud 61 jaar.
  Gehuwd te Bemmel op 3 mei 1865 met Hendrikus Kersten, geboren te Bemmel op 10 april 1839, vervulde dienstplicht in de Nationale Militie (1858-1863), van beroep arbeider, overleden te Nijmegen op 23 mei 1908, oud 69 jaar, zoon van Albertus Kersten, van beroep arbeider, kleermaker en van Hermina Holtus.

  GEBOORTEAKTE, Zevenaar, 7 mei 1838, nr. 47:
  Op heden den zevenden der maand Mei des jaars 1838, des voordemiddags ten tien ure, is voor Ons Leonard Frederik Vermeer, Burgemeester der Gemeente Zevenaar Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat verschenen
  Hendricus Jansen, oud 33 jaren, van beroep daghuurder, wonende onder Babberich, wijk B, Nr. 21a binnen deze Gemeente, welke ons een kind heeft voorgesteld van het vrouwelijk geslacht, van het welk Allegunda Judith Lelieveld, oud 26 jaren, zijne huisvrouw op Zaturdag den vijfden der maand Mei dezes jaars des avonds ten zeven ure ten zijnen huize binnen deze Gemeente is bevallen, en aan het welk hij verklaard heeft den voornaam van Theodora te willen geven.
  Deze verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Johan Antoon Noldus, oud 50 jaren, Tapper en Richard Reinier Teunissen, oud 45 jaren, Smid, beide wonende te Zevenaar, opzettelijk daartoe medegebragte getuigen: en is daarvan opgemaakt deze Acte die na voorlezing door ons met de getuigen is geteekend, nadat den comparant verklaard had niet te kunnen schrijven als hebbende zulks niet geleerd.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Bemmel, 15 april 1839, nr. 48:
  Het jaar 1839, den 15den April is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Bemmel, Provincie Gelderland, verschenen Albertus Kersten, Kleermaker, oud 40 jaren, wonende te Bemmel;
  dewelke ons heeft verklaard, dat op den tienden April jongstleden, ten drie ure des nademiddags te Bemmel is geboren een Kind van het mannelijk geslacht van hem deklarant en van Hermina Holtus deszelfs huisvrouw, mede bij hem woonachtig, en aan welk Kind heeft verklaard de voornaam te geven van Hendrikus.
  De gezegde verklaring geschiedt in tegenwoordigheid van Willem Roelofs, tabaksplanter, wonende te Ressen, oud 33 jaren, en van Antonij Goris, kribbaas, wonende te Lent, oud 52 jaren.
  Na gedane voorlezing van de tegenwoordige Geboorte-Akte aan de deklarant en aan de getuigen, hebben dezelven nevens ons geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE,
  De Staatsraad, Commissaris des Konings in de Provincie Gelderland, verklaart dat:
  Kersten, Hendrikus, geboren te Bemmel, den 13 April 1839, wonende te Bemmel, van beroep arbeider,
  zoon van Albertus en van Holtus, Hermina, wonende te Bemmel,
  in het inschrijvings-register van de Gemeente Bemmel van het jaar 1858, voor de ligting van het jaar 1858, is ingeschreven;
  dat hem bij de loting is ten deel gevallen Nr. 42, dat hij op den 30 April 1858 is ingelijfd, en uithoofde van geeindigde dienst, op den 30 April 1863 uit de dienst is ontslagen.
  Gegeven te Arnhem, den 15 Maart 1865.
  [letterlijke weergave van deze huwelijksbijlage]

  HUWELIJKSAKTE, Bemmel, 3 mei 1865, nr. 16:
  Het jaar 1865, den derden Mei zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bemmel, Provincie Gelderland, in het Gemeentehuis, in tegenwoordigheid van:
  1. Evert Razing, karman, oud 58 jaren, wonende te Bemmel, bekende des bruidegoms,
  2. Willem Alofs, arbeider, oud 62 jaren, wonende te Bemmel, bekende der bruid,
  3. Joannes Alofs, arbeider, 27 jaren, wonende te Bemmel, bekende des bruidegoms,
  4. Theodorus Terwege, polder secretaris, oud 42 jaren, wonende te Bemmel, bekende der bruid.
  verschenen: ter eenre Hendrikus Kersten, jongman, van beroep arbeider, oud 26 jaren, wonende te Bemmel, meerderjarige zoon van Albertus Kersten, arbeider en van Hermina Holtus, echtelieden, wonende te Bemmel, beiden hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende,
  en ter andere zijde: Theodora Jansen, jonge dochter, van beroep dienstmeid, oud 26 jaren, wonende te Lent, gemeente Elst, meerderjarige dochter van Hendricus Jansen, overleden te Zevenaar den 12den November 1864 en van Allegonda Judith Lelieveld, buiten beroep te Zevenaar, hierbij tegenwoordig en hare toestemming tot dit huwelijk gevende.
  Van al hetwelk wij deze akte hebben opgemaakt, welke wij, na gedane voorlezing, met den bruidegom, de vader van den bruidegom, eerste, tweede en vierde genoemde getuigen geteekend, verklarende de moeder van den bruidegom en bruid en derde genoemde getuigen niet te kunnen schrijven.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Nijmegen, 10 april 1900, nr. 287, blz. 73:
  In het jaar 1900, den tienden April, zijn voor ons Ambtenaar, etc., verschenen
  Hendrikus Kersten, arbeider, wonende te Hatert, oud 60 jaren, echtgenoot van de overledene: en Antonie Manuel Oosterdijk, assistent-wijkmeester, wonende te Hatert, oud 27 jaren, die ons hebben verklaard, dat Theodora Jansen, zonder beroep, echtgenoote van Hendrikus Kersten voornoemd, dochter van wijlen Hendrikus Jansen en van wijlen (onbekend), oud 61 jaar, geboren te Oud-Zevenaar, laatstelijk gewoond hebbende te Hatert is overleden den negenden April 1900, des voormiddags om tien uur, te Hatert.
  Na voorlezing van de tegenwoordige Overlijdens-akte aan de deklaranten, hebben zij met ons geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Nijmegen, 25 mei 1908, nr. 462:
  In het jaar 1908, den 25sten mei, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Nijmegen, provincie Gelderland, verschenen:
  [aangevers], die ons hebben verklaard, dat Hendrik Kersten, zonder beroep, weduwnaar van Theodora Jansen, zoon van wijlen Albertus Kersten en van wijlen Hermina Holters, oud 70 jaar, geboren te Bemmel, laatstelijk gewoond hebbende te Nijmegen is overleden den 23sten mei 1908 des namiddags om zeven uur, te Nijmegen.
  Na voorlezing van deze Overlijdens-Akte aan de deklaranten, hebben zij met ons geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  KINDEREN:
  1. Albertus Bernardus Kersten,
   Geboren te Bemmel op 13 november 1867, van beroep schoenmaker te Nijmegen (1899), te Arnhem (1917), overleden te Arnhem op 6 december 1947, oud 80 jaar.
   Gehuwd (1) te Nijmegen op 10 mei 1899 met Theodora Versteeg, geboren te Arnhem op 10 augustus 1872, overleden te Arnhem op 14 januari 1917, oud 44 jaar, dochter van Matthijs Versteeg, van beroep verver en van Theodora Koordeman.
   Gehuwd (2) te Arnhem op 18 juli 1917 met Cornelia Hendrina Jansen, geboren te Valburg (Andelst) op 18 november 1884, woont te Elst (1917), overleden na 1947, dochter van Herbertus Jansen, landbouwer en van Janna Catharina Gijsbers.

   BRONNEN:
   Geboorteakte, Bemmel, 13 november 1867, nr. 133.
   Geboorteakte, Arnhem, 12 augustus 1872, nr. 749.
   Geboorteakte, Andelst, 20 november 1884, nr. 151.
   Huwelijksakte, Nijmegen, 10 mei 1899, nr. 97.
   Overlijdensakte, Arnhem, 15 januari 1917, nr. 55.
   Huwelijksakte, Arnhem, 18 juli 1917, nr. 243.
   Overlijdensakte, Arnhem, 8 december 1947, nr. 1073.
  2. Johannes Hendrikus Kersten,
   Geboren te Bemmel op 23 mei 1872, overleden aldaar op 19 januari 1874, oud 1 jaar en 8 maanden.

   BRONNEN:
   Geboorteakte, Bemmel, 24 mei 1872, nr. 72.
   Overlijdensakte, Bemmel, 20 januari 1874, nr. 7.
  3. Maria Allegonda Kersten,
   Geboren te Bemmel op 9 juni 1875, overleden te Nijmegen op 2 januari 1932, oud 56 jaar.
   Gehuwd te Nijmegen op 18 september 1902, met wettiging van twee kinderen, met Pieter Adrianus Thomas, geboren te Breda op 5 februari 1877, van beroep meubelmaker, los werkman, overleden te Nijmegen op 23 oktober 1939, oud 62 jaar, zoon van Pieter Laurens Anthonie Abraham Thomas, van beroep tapper en van Adriana Sterrenburg.

   BRONNEN:
   Geboorteakte, Bemmel, 9 juni 1875, nr. 83.
   Geboorteakte, Breda, 5 februari 1877, nr. 52.
   Huwelijksakte, Nijmegen, 18 september 1902, nr. 235 (niet op film aanwezig)
   Overlijdensakte, Nijmegen, 4 januari 1932, nr. 8.
   Overlijdensakte, Nijmegen, 23 oktober 1939, nr. 795.
  4. Hendrikus Johannes Kersten,
   Geboren te Bemmel op 27 maart 1880.

   BRON:
   Geboorteakte, Bemmel, 30 maart 1880, nr. 49.
 5. Gerarda Jansen, zie nr. 39.
  Geboren te Zevenaar op 27 november 1840, van beroep dienstmeid, overleden te Arnhem op 26 juni 1900, oud 59 jaar.
  Gehuwd te Duiven (Gld) op 4 mei 1870 met Johannes Hoogveldt, geboren te Westervoort op 5 augustus 1848, Rooms-Katholiek, vrijgesteld van militaire dienst uit hoofde van "te zijn eenig wettige zoon", van beroep sein-, spoorweg-, brugwachter, overleden te Arnhem nabij het Velperviaduct in het Broek na overreden te zijn door een trein op 27 december 1899, oud 51 jaar.
 6. Lodewijk Johannes Jansen,
  Geboren te Zevenaar op 15 april 1844, vrijgeloot voor de Nationale Militie, lichting 1864, van beroep arbeider, spoorwegarbeider (1880), woonde te Zevenaar (1873, 1878), te Groessen (1882, 1886), in 1886 met zijn gezin naar Elten (Pruissen) verhuisd.
  Gehuwd te Zevenaar op 7 februari 1873 met Elisabeth Gudden, geboren te Oud-Zevenaar op 17 september 1836, analfabeet, overleden na 1882, dochter van Arnoldus Gudden, daghuurder en van Wilhelmina Overdonk.

  GEBOORTEAKTE, Zevenaar, 17 september 1836, nr. 78:
  Op heden den 19den September des jaars 1836, des voordemiddags ten Elf ure, is voor Ons Jacob Lambert Willem Carel van Weiler, Burgemeester der Gemeente Zevenaar, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat verschenen
  Arnoldus Gudden, oud 35 jaren, van beroep daghuurder, wonende te Oud-Zevenaar, wijk C Nr. 14 binnen deze Gemeente, welke ons een kind heeft voorgesteld van het vrouwelijk geslacht, van het welk Wilhelmina Overdonk, oud 30 jaren, zijne huisvrouw op Zaturdag den 17den September dezes jaars des voormiddags ten elf ure ten zijnen huize binnen deze Gemeente is bevallen en aan het welk hij verklaard heeft den voornaam van Elisabeth te willen geven.
  Deze verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Hermanus Overdonk, oud 58 jaren, dagloner en Hendrik Beudel, oud 55 jaren, dagloner, wonende beide binnen deze Gemeente: en is daarvan opgemaakt deze Acte die na voorlezing door ons met den Comparant en den eerstgenoemden Getuige is geteekend, nadat den laatstgenoemden Getuige verklaard had niet te kunnen schrijven als hebbende zulks niet geleerd.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Zevenaar, 17 april 1844, nr. 39:
  Op heden den 17den April des jaars 1844, is voor Ons Meester Carel Leonard Joseph Frans van Nispen van Pannerden, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Zevenaar, Provincie Gelderland, verschenen:
  Hendricus Jansen, oud 39 jaren, van beroep dagloner, wonende te Zevenaar Wijk B, N. 17, welke ons heeft verklaard, dat zijne vrouw Allegunda Judith Lelieveld, oud 33 jaren, op maandag den 15den April dezes jaars des avonds ten elf ure, ten zijnen huize binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft dat door hem de voornamen van Lodewijk Johannes zijn gegeven.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Franciscus Wijnbeld, oud 35 jaren, van beroep geregtsdienaar en Jan Anton Volders, oud 55 jaren, van beroep bode, wonende beiden te Zevenaar, opzettelijk daartoe medegebragte getuigen: en is daarvan opgemaakt deze acte die na voorlezing door ons en de getuigen is geteekend, verklarende de Comparant niet te kunnen schrijven, als hebbende Zulks niet geleerd.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE:
  De Staatsraad, Commissaris des Konings in de Provincie Gelderland, verklaart, dat Lodewijk Johannes Jansen, geboren te Zevenaar, den 15 April 1844, wonende te Zevenaar, van beroep arbeider,
  zoon van Hendricus, overleden te Zevenaar den 12 November 1864 en van Allegonda Judith Lelieveld, wonende te Zevenaar,
  in het inschrijvings-register van de Gemeente Zevenaar van het jaar 1863, voor de ligting van het jaar 1864, is ingeschreven, en dat hem vervolgens bij de loting is ten deel gevallen Nr. 26, dat, buiten oproeping gebleven, hem tot geen dienst heeft verpligt.
  Gegeven te Arnhem, den 18 Januarij 1873.
  [letterlijke weergave van dit document]

  HUWELIJKSAKTE, Zevenaar, 7 februari 1873, nr. 4:
  Op heden den zevenden Februarij des jaars 1873, compareerden voor Ons Frederik Joseph Henri Barend van Voorst tot Voorst, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zevenaar, Provincie Gelderland, Lodewijk Johannes Jansen, oud 28 jaren, van beroep arbeider, geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarige zoon van de echtelieden Hendricus Jansen, overleden en Allegunda Judith Lelieveld, oud 61 jaren, van beroep arbeidster, wonende in deze gemeente, en die hier tegenwoordig toestemming tot dit huwelijk geeft, en
  Elisabeth Gudden, oud 36 jaren, zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarige dochter van de echtelieden Arnoldus Gudden enWilhelmina Overdonk, beiden overleden.
  Getuigen:
  1. Carel Lieven, oud 61 jaren, van beroep bode,
  2, Jacobus Hegeman, oud 58 jaren, van beroep arbeider,
  3. Gerhardus Gudden, oud 42 jaren, van beroep bakker,
  4. Johannes Hendrikus Wentholt, oud 31 jaren, van beroep zadelmaker,
  allen wonende in deze gemeente, en in geen verwantschap tot partijen staande, uitgezonderd de derde getuige, welke is broeder van de bruid, uitdrukkelijk verzochte getuigen, welke, na voorlezing, met den bruidegom en ons hebben geteekend, verklarende de bruid en de moeder van de bruidegom in het schrijven onkundig te zijn.
  [bron: website Familysearch]

  BEVOLKINGSREGISTER, Groessen, 1880-1890, blz. 17:
  1. Jansen, Lodewijk Johannes, M., hoofd, geb. 15 April 1844 te Zevenaar, gehuwd, R. Cath., Spoorwegarbeider, Huizing 14 n.k., vertrokken naar Elten, Pruissen op 1 Maart 1886.
  2. Gudden, Elisabeth, V., vrouw, geb. 17 Sept. 1836 te Zevenaar, gehuwd, R. Cath., zonder beroep, overige idem.
  3. Jansen, Allegonda Maria, V, dochter, geb. 27 Jan. 1875 te Zevenaar, ongehuwd, overige idem.
  4. Jansen, Hendrikus Arnoldus, M., zoon, geb. 16 Jan. 1877 te Zevenaar, overige idem.
  5. Jansen, Lodovicus Johannes, M., zoon, geb. 30 Sept. 1878 te Zevenaar, overige idem.
  6. Jansen, Johannes Arnoldus, M., zoon, geb. 22 Febr. 1882 te Zevenaar, overige idem.

  KINDEREN:
  1. N. N. Janssen,
   Doodgeboren te Zevenaar op 20 februari 1874.

   BRON:
   Overlijdensakte, Zevenaar, 21 februari 1874, nr. 18.
  2. Allegonda Maria Jansen, tweeling.
   Geboren te Zevenaar op 27 januari 1875.

   BRON:
   Geboorteakte, Zevenaar, 27 januari 1875, nr. 10.
  3. Hermina Johanna Jansen, tweeling.
   Geboren te Zevenaar op 28 januari 1875, overleden aldaar op 1 februari 1875, oud 4 dagen.

   BRONNEN:
   Geboorteakte, Zevenaar, 28 januari 1875, nr. 11.
   Overlijdensakte, Zevenaar, 3 februari 1875, nr. 9.
  4. Hendricus Arnoldus Jansen,
   Geboren te Zevenaar op 16 januari 1877.

   BRON:
   Geboorteakte, Zevenaar, 16 januari 1877, nr. 5.
  5. Lodewicus Johannes Jansen, ook Lodewijk Johannes Jansen,
   Geboren te Zevenaar op 30 september 1878.

   BRON:
   Geboorteakte, Zevenaar, 30 september 1878, nr. 92.
  6. Johannes Arnoldus Janssen,
   Geboren te Groessen (Duiven) op 22 februari 1882.

   BRON:
   Geboorteakte, Groessen (Duiven), 22 februari 1882, nr. 13.
 7. Johannes Theodorus Jansen,
  Geboren te Zevenaar op 11 juni 1847, analfabeet, vrijgeloot voor de lichting 1867 van de Nationale Militie, Rooms-Katholiek, van beroep arbeider, klompenmaker, verhuisde in 1883 met zijn gezin naar Beek bij Ruhrort (Pruissen).
  Gehuwd te Wehl op 27 november 1879 met Bendina Verhij, geboren te Wehl op 11 augustus 1858, dochter van Gerhardus Verhij, arbeider, eigenwerkdoende en van Hendrika Harfkens, eigenwerkdoende.

  GEBOORTEAKTE, Zevenaar, 11 juni 1847, nr. 46:
  Op heden den elfden Juni des jaars 1847, is voor Ons, Meester Carel Leonard Joseph Frans van Nispen van Pannerden, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Zevenaar, Provincie Gelderland, verschenen
  Hendricus Jansen, oud 42 jaren, van beroep arbeider, wonende in deze gemeente, welke ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Allegonda Judith Lelieveld, oud 35 jaren op Vrijdag den elfden Juni dezes jaars des nachts ten twee ure, ten zijnen huize wijk B nummer 17 binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het Mannelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft dat door hem de voornamen van Johannes Theodorus zijn gegeven.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Bernardus Berndsen, oud 41 jaren, van beroep arbeider, en Gradus Westerhuis, oud 29 jaren, van beroep Kleermaker, wonende beide in deze gemeente, opzettelijk daartoe medegebragte getuigen: en is daarvan opgemaakt deze acte die na voorlezing door den tweede getuige met ons is geteekend, verklarende de aangever en de eerste getuige in het schrijven onkundig te zijn.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Wehl, 13 augustus 1858, nr. 32:
  Heden den dertienden der maand Augustus 1858, is voor ons Henricus, Baron van Lamsweerde, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wehl, Provincie Gelderland, verschenen
  Gerhardus Verhij, van beroep arbeider, oud 41 jaren, woonachtig in deze Gemeente, in Achterwehl [?], dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van een dochter welke zijne ehevrouw Hendrika Harfkens op Woensdag den elfden Augustus dezes jaars des voormiddags ten tien uren, ten zijnen huize ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft dat zal worden gegeven de voornaam van Bendina.
  Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Franciscus Hageman, winkelier, oud 50 jaren, en van Stephanus Nijenhuis, arbeider, oud 26 jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, door de comparant als getuigen ten deze gekozen, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met den eersten getuige, terwijl de declarant en de tweede getuige hebben verklaard niet te kunnen schrijven, als zulks niet hebbende geleerd.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]


  HUWELIJKSAKTE, Wehl, 27 november 1879, nr. 14:
  Heden den 27sten der maand November 1879, zijn voor ons Henricus Baron van Lamsweerde, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wehl, Provincie Gelderland, in het Gemeentehuis, in het openbaar verschenen, ten einde zich in den huwelijken staat te doen bevestigen:
  Johannes Theodorus Jansen, klompenmaker, oud 32 jaren, geboren en woonachtig te Zevenaar, meerderjarige Zoon van de echtelieden Hendricus Jansen en Allegonda Judith Lelieveld, beiden in leven arbeiders te Zevenaar en aldaar overleden, ten eenre; en
  Bendina Verhij, zonder bepaald beroep, oud 21 jaren, geboren en woonachtig in deze gemeente, minderjarige Dochter van de echtelieden Gerhardus Verhij en Hendrika Harfkens, beiden in leven eigenwerkdoende in deze gemeente en aldaar overleden.
  [Volgt vemelding van de namen der grootouders, de voogd van de bruid Wilhelmus Theodorus Verhij en de toeziend voogd Willem Menting, alsook de getuigen].
  [bron: website Familysearch]

  BEVOLKINGSREGISTER, Zevenaar, 1880-1890, blz. 130.
  1. inschr. 1 Januarij 1880, Jansen, Johannes Theodorus, M., Hoofd, geb. 11 Junij 1847 te Zevenaar, gehuwd, R. Cath., Klompenmaker, Huis B 117, vertrek 27 Januarij 1883 naar Beek bij Ruhrort in Pruissen.
  2. inschr. 1 Januarij 1880, Verhij, Bendina, V., vrouw, geb. 11 Aug. 1858 te Wehl, gehuwd, , R. Cath., zonder beroep, Huis B 117, rest idem.
  3. inschr. 25 August. 1880, Jansen, Hendricus Johannes, M., Zoon, geb. 24 August 1880 te Zevenaar, R. Cath., rest idem.
  4. inschr. 4 August. 1881, Jansen, Allegonda Benardina, V., dochter, geb. 3 August 1881 te Zevenaar, R. Cath., rest idem.
  5. inschr. 30 October 1882, Jansen, Theodora Maria, V., dochter, geb. 29 October 1882 te Zevenaar, R. Cath., rest idem.

  BEEK.
  Er bestaat in Duitsland slechts een gemeente met de naam Beek. Die plaats ligt ongeveer 7 km ten Z.W. van Monchen Gladbach.
  Op iets grotere afstand ligt Ruhrort, dat tegenwoordig deel uitmaakt van Duisburg.

  KINDEREN:
  1. Hendricus Johannes Jansen,
   Geboren te Zevenaar op 24 juli 1880.

   BRON:
   Geboorteakte, Zevenaar, 24 juli 1880, nr. 79.
  2. Allegonda Bernardina Jansen,
   Geboren te Zevenaar op 3 augustus 1881.

   BRON:
   Geboorteakte, Zevenaar, 3 augustus 1881, nr. 75.
  3. Theodora Maria Jansen,
   Geboren te Zevenaar op 29 oktober 1882.

   BRON:
   Geboorteakte, Zevenaar, 29 oktober 1882, nr. 102.
 8. Johannes Franciscus Jansen,
  Geboren te Zevenaar op 27 januari 1851, overleden aldaar op 15 april 1854, oud 3 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Zevenaar, 29 januari 1851, nr. 10:
  Johannes Franciscus, zoon van Hendricus Jansen, 45 jaren, arbeider, wonende alhier, Wijk B, No. 80, en Allegonda Judith Lelieveld, 39 jaren.
  [samengevat]

  OVERLIJDENSAKTE, Zevenaar, 18 april 1854, nr. 25:
  Johannes Franciscus Jansen, overleden op 15 april 1854 in Zevenaar, oud 3 jaar, geboren in Zevenaar, zoon van Hendricus Jansen, van beroep arbeider, en van Allegonda Judith Lelieveld.
  [samengevat]
80. Boris KRISCHKO,
Geboren ca. 1810, mogelijk landbouwer in Seredyne, Oekraine.
Gehuwd met N.N.
81. N.N.,
Geboren ca. 1815, mogelijk te Seredyne, Oekraine.
Gehuwd met Boris KRISCHKO.

KIND:
 1. Anastasie Borisowitz Krischko,  zie nr. 40.
  Geboren ca. 1840, landbouwer in Seredyne, Oekraine, overleden tussen 1910 en 1919.
  Gehuwd (1) met Nastia N.N., geboren ca. 1840, overleden na 1865.
  Gehuwd (2) met Maroesja N.N., overleden na 1919.
96. Sultan Panglima MANGEDAR ALAM SHAH, Sultan van Deli,
Zoon van Tengkoe Panglima Gandar Wahid, Sultan van Deli [nr. 192] en N.N., afkomstig van Perak [nr. 193], geboren voor 1761, volgde zijn vader op als Sultan van Deli in 1761, overleden te Laboehan, Deli, Sumatra op 18 maart 1824, begraven aldaar bij de Masdjid Raja.
Gehuwd (1) voor 1809 met N.N., een dochter van Raja Hitam.
Gehuwd (2) met N.N.

[bron: familie archief, aangevuld met website royalark/Indonesia van Christopher Buyers]

97. N.N.,
Dochter van Raja Hitam [nr. 194], geboren ca. 1780.

ZOON UIT HET HUWELIJK VAN SULTAN PANGLIMA MANGEDAR ALAM, SULTAN VAN DELI EN N.N., DOCHTER VAN RAJA HITAM:
 1. Sultan Panglima Oesman Perkasa Alam Shah, Sultan van Deli, zie nr. 48.
  Geboren te Laboehan in 1809, voor 1823 benoemd als rechtmatige troopopvolger en als plaatsvervangend bestuurder met de titel van Sultan Moeda Panglima Perkasa Alam, volgde zijn vader op bij diens dood op 18 maart 1824, overleden te Laboehan, Deli, Sumatra op 22 october 1857, oud 48 jaar, begraven bij de Masdjid Raja.
  Gehuwd (1) met N.N.
  Gehuwd (2) in 1852 met Raja Siti Asmah.
  Gehuwd (3) met Sri Kamalah, oudere dochter van Banoe Ashim en zijn vrouw, de oudere zuster van Datoek Amar Laoet, Datoek van Soenggal.
DOCHTER UIT HET HUWELIJK VAN SULTAN PANGLIMA MANGEDAR ALAM, SULTAN VAN DELI EN N.N., EEN JONGERE BIJVROUW:
 1. Raja Wan Perak,
  Gehuwd met Tengkoe Wan Johor, zoon van Raja Indra Bongsoe van Kota Dalam en een jongere bijvrouw.
[bron: website royalark/Indonesia van Christopher Buyers]

98. Raja Mohammed ALI SHAH, [98 = 112],
Zoon van Raja Dewa Sjah, Sultan van Asahan van 1765-1805 [nr. 196] en een Chinese vrouw afkomstig van Malakka, dochter van Tiong Hoa [nr. 197], Sultan van Asahan, 1808-1813, overleden in 1813 in Sirantau.
Gehuwd met Tengkoe AMPOEAN.

[bron: familie archief, aangevuld met website royalark/Indonesia van Christopher Buyers]

99. Tengkoe AMPOEAN, [99 = 113],
Dochter van Tengkoe Soetan van het Koninklijk huis van Atjeh [nr. 198], geboren ca. 1785.

KINDEREN VAN SULTAN MOHAMMED ALI SJAH EN TENGKOE AMPOEAN:
 1. Sultan Mohammad Hoesin Sjah I, zie nr. 56.
  Geboren ca. 1800, Sultan van Assahan van 1813 tot 11 februari 1859.
  Gehuwd (1) met Tengkoe Soeloeng Toea.
  Gehuwd (2) met tweede vrouw.
 2. Tengkoe Radja Siti, zie nr. 49.
  Geboren ca. 1820.
  Gehuwd ca. 1852 met Sultan Panglima Oesman Perkasa Alam Shah, Sultan van Deli, geboren te Laboehan in 1809, voor 1823 benoemd als rechtmatige troopopvolger en als plaatsvervangend bestuurder met de titel van Sultan Moeda Panglima Perkasa Alam, volgde zijn vader op bij diens dood op 18 maart 1824, overleden te Laboehan, Deli, Sumatra op 22 oktober 1857, oud 48 jaar, begraven aldaar bij de Masdjid Raja.
[bron: familie archief, aangevuld met website royalark/Indonesia van Christopher Buyers]

112. Raja Mohammed ALI SHAH, zie nr. 98.

113. Tengkoe AMPOEAN, zie nr. 99.

114. Tengkoe SOETAN,[114 = 198 = 226],
Zoon van Soetan Moeda [nr. 228], geboren ca. 1760.
Van het Koninklijk huis van Atjeh.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN VAN TENGKOE SOETAN:
 1. Tengkoe Ampoean, zie nr. 99.
  Geboren ca. 1785.
 2. Tengkoe Soeloeng Toea, zie nr. 57.
  Geboren ca. 1815.
[bron: familie archief, aangevuld met website royalark/Indonesia van Christopher Buyers]

120. Johann Hinrich WEMPE,
Zoon van Johann Hinrich Wempe [nr. 240] en Anna Margarete Bolling [nr. 241], geboren te Oberlethe, gedoopt te Wardenburg in de Lutherse kerk op 27 juli 1777, van beroep Brinksitzer (landbouwer), overleden te Oberlethe op 8 juli 1857, begraven te Wardenburg op 11 juli, oud 79 jaar.
Gehuwd (1) te Wardenburg in de Evang. Lutherische kirche op 7 oktober 1803 met Anna Margaretha BRUNS, geboren te Tungeln in april 1779, gedoopt te Wardenburg in de Lutherse kerk op 30 april 1779, overleden te Oberlethe op 21 november 1819, begraven te Wardenburg op 24 november 1819, oud 40 jaar.
Gehuwd (2) te Wardenburg in de Evang. Lutherische kirche in 1820 met Maria Catharina WILKEN, geboren te Achternholt op 29 december 1793, gedoopt te Wardenburg in de Lutherse kerk op 1 januari 1794, overleden te Oberlethe op 23 oktober 1845, begraven te Wardenburg op 28 oktober 1845, oud 51 jaar, waarschijnlijk een dochter van Friedrich Wilken.

FAMILIENBLATT WEMPE/BRUNS/WILKEN:
Vater Wempe Johann Hinrich,
Geboren Juli 1777 in Oberlethe,
Getauft 27 Jul 1777 in Wardenburg,
Beruf Brinksitzer,
Religion Lutherisch,
Gestorben 8 Jul 1857 in Oberlethe,
Beerdigt 11 Jul 1857 in Wardenburg,
Verheiraret (1) 7 Okt 1803 in Wardenburg,
Mutter Bruns Anna Margaretha,
Geboren Apr 1779 in Tungeln,
Getauft 30 Apr 1779 in Wardenburg,
Gestorben 21 Nov 1819 in Oberlethe,
Beerdigt 24 Nov 1819 in Wardenburg,
Verheiratet (2) 6 Nov 1820 in Wardenburg,
Mutter Wilken Maria Catherine,
Geboren 29 Dez 1793 in Achternholt,
Getauft 1 Jan 1794 in Wardenburg,
Religion Lutherisch,B Gestorben 23 Okt 1845 in Oberlethe,
Beerdigt 28 Okt 1845 in Wardenburg.
[uit eerste huwelijk 8 kinderen:]
Anna Margareta, geb. 9 februari 1804,
Doodgeboren dochter, geb. op 17 maart 1807,
Catharina Margaretha, geb. 24 december 1808,
Catharina Sophia, geb. 13 maart 1811,
Maria Catharina, geb. 13 april 1813,
Johann Hinrich, geb. 27 april 1816,
Sophia, geb. 24 maart 1819,
Doodgeboren dochter, 24 maart 1819.
[uit tweede huwelijk 5 kinderen:]
Gerhard, geb. 5 april 1821,
Anna Maria, geb. 12 juni 1823,
Catharina Margaretha, geb. 14 januari 1826,
Anton Diedrich, geb. 19 oktober 1829,
Johann Friedrich, geb. 27 april 1836.
[bron: website Oldenburgische Gesellschaft fur Familienkunde e.V.]

WILKEN:
In het doopregister van Wardenberg worden meerdere Maria Catrinas genoemd.
In 1795 een dochter van Friedrich Wilken uit Westerburg.
Ook in 1795 een dochter van Johann Dirk Wilken uit Littel.
In 1797 een dochter van Johann Harm Wilken uit Westerburg.

DOOPREGISTER, Wardenburg Evang. Lutherische kirche, 1777:
Johann Hinrich Wempe, zoon van Johann Hinrich Wempe te Oberlethe.

HUWELIJKSAKTE, Wardenburg Evang. Lutherische kirche, 1803:
Johann Henrich Wempe, Oberlethe, und Anna Margareta Bruns, Tungeln.

OVERLIJDENSAKTE, Wardenburg Evang. Lutherische kirche, 1819:
Anna Margarethe Wempe, geborene Bruns, Ehefrau J.H. Wempe, Oberlethe.

HUWELIJKSAKTE, Wardenburg Evang. Lutherische kirche, 1820:
Johann Hinrich Wempe, Witwer, Oberlethe, und Maria Wilken, Oberlethe.


Käthe en Marie Wempe, staande bij de boerderij van Johann Heinrich Wempe
in Oberlethe, die in 1934 nog steeds in Wempe bezit is.

121. Maria Catharina WILKEN,
Waarschijnlijk een dochter van Friedrich Wilken en N.N., geboren te Achternholt op 29 december 1793, gedoopt te Wardenburg in de Lutherse kerk op 1 januari 1794, overleden te Oberlethe op 23 oktober 1845, begraven te Wardenburg op 28 oktober 1845, oud 51 jaar.

OPMERKING:
Tot op de dag van vandaag wonen er nog steeds mensen met de familienamen Wempe, Wilken en Otten in Wardenburg.
Zie website www.achternholt.de/blick_zurueck.html.

KINDEREN UIT HET HUWELIJK VAN JOHANN HINRICH WEMPE EN ANNA MARGARETHA BRUNS:
 1. Anna Margareta Wempe,
  Geboren te Oberlethe op 9 februari 1804, gedoopt te Wardenburg in de Lutherse kerk op 12 februari 1804, overleden te Oberlethe op 31 augustus 1884, begraven te Wardenburg op 4 september 1884, oud 80 jaar.
  Gehuwd te Wardenburg op 17 augustus 1832 met Johann Hermann Bodemann, geboren te Oberlethe in juli 1774, gedoopt te Wardenburg in de Lutherse kerk op 30 juli 1774, van beroep Brinksitzer, dakdekker, metselaar, overleden te Oberlethe op 22 januari 1843, oud 68 jaar, begraven te Wardenburg op 25 januari 1843.

  GEBOORTEAKTE, Wardenburg, 1804:
  Anna Margareta Wempe, dochter van Johann Henrich Wempe in Oberlethe.

  DOOPGETUIGE (Anna Margaretha Wempe):
  Te Wardenburg in de Evang. Lutherse kerk op 10 maart 1850 van Johann Hinrich Gerhard Meiners, zoon van Johann Heinrich Meiners en Anna Maria Wempe (getuigen Johann Hinrich Meiners, Johann Hinrich Gerhard Döbken en Johann Harm Bodemann's Ehefrau).
  FAMILIENBLATT:

  ELTERN:

  Johann Hermann Bodemann,
  Geboren Jul 1774, Oberlethe.
  Getauft 30 Jul 1774, Wardenburg.
  Gestorben 22 Jan 1843, Oberlethe.
  Verheiratet 17 Aug 1832 Wardenburg.

  Anna Margaretha Wempe,
  Geboren 9 Feb 1804, Oberlethe.
  Getauft 12 Feb 1804, Wardenburg.
  Gestorben 31 Aug 1884, Oberlethe.
  Beerdigt 4 Sep 1884, Wardenburg.

  KINDER:

  Catharina Margareta Bodemann,
  Geboren 30 Sep 1832, Oberlethe.
  Getauft 21 Okt 1832, Wardenburg.
  Gestorben 25 Jan 1907.
  Ehepartner Johann Diedrich Logemann.
  Verheiratet 30 Jan 1857, Wardenburg.

  Hinrich Bodemann,
  Geboren 29 Okt 1834, Oberlethe.
  Getauft 16 Nov 1834, Wardenburg.

  Anna Margaretha Bodemann.
  Geboren 25 Apr 1837, Oberlethe.
  Getauft 14 Mai 1837, Wardenburg.

  Marie Sophie Bodemann,
  Geboren 29 Aug 1839, Oberlethe.
  Getauft 15 Sep 1839, Wardenburg.

  Anna Marie Bodemann,
  Geboren 3 Dez 1842, Oberlethe.
  Getauft 25 Dez 1842, Wardenburg.

  Anna Margarete Bodemann,
  Geboren 18 Apr 1846, Oberlethe.
  Getauft 10 Mai 1846, Wardenburg.

  [bron: website Oldenburgische Gesellschaft fur Familienkunde e.V.]
 2. Doodgeboren dochter,
  Doodgeboren te Oberlethe op 17 maart 1807, begraven te Wardenburg op 19 maart 1807.

  DATA:
  Totgeboren Tochter,
  Geboren 17 Mrz 1807 in Oberlethe,B Beerdigt 19 Mrz 1807 in Wardenburg.
  Eltern Johann Hinrich Wempe und Anna Margaretha Bruns.
  [bron: website Oldenburgische Gesellschaft fur Familienkunde e.V.]
 3. Catharina Margareta Wempe,
  Geboren te Oberlethe op 24 december 1808, gedoopt te Wardenburg in de Lutherse kerk op 27 december 1808, overleden te Oberlethe op 20 februari 1811, begraven te Wardenburg op 23 februari 1811, oud 2 jaar.

  DATA:
  Catharina Margaretha,
  Geboren 24 Dez 1808 in Oberlethe,
  Getauft 27 Dez 1808 in Wardenburg,
  Gestorben 20 Feb 1811 in Oberlethe,
  Beerdigt 23 Feb 1811 in Wardenburg.
  Eltern Johann Hinrich Wempe und Anna Margaretha Bruns.
  [bron: website Oldenburgische Gesellschaft fur Familienkunde e.V.]
 4. Catharina Sophia Wempe,
  Geboren te Oberlethe op 13 maart 1811, gedoopt te Wardenburg in de Lutherse kerk op 24 maart 1811, overleden te Oberlethe op 5 oktober 1811, begraven te Wardenburg op 6 oktober 1811, oud 6 maanden.

  DATA:
  Catharina Sophia,
  Geboren 13 Mrz 1811 in Oberlethe,
  Getauft 24 Mrz 1811 in Wardenburg,
  Gestorben 5 Okt 1811 in Oberlethe,
  Beerdigt 6 Okt 1811 in Wardenburg.
  Eltern Johann Hinrich Wempe und Anna Margaretha Bruns.
  [bron: website Oldenburgische Gesellschaft fur Familienkunde e.V.]
 5. Maria Catharina Wempe,
  Geboren te Oberlethe op 13 april 1813, gedoopt te Wardenburg in de Lutherse kerk op 25 april 1813, overleden te Littel op 16 januari 1882, begraven te Wardenburg op 20 januari 1882, oud 68 jaar.

  DATA:
  Maria Catharina,
  Geboren 13 Apr 1813 in Oberlethe,
  Getauft 25 Apr 1813 in Wardenburg,
  Gestorben 16 Jan 1882 in Littel,
  Beerdigt 20 Jan 1882 in Wardenburg.
  Eltern Johann Hinrich Wempe und Anna Margaretha Bruns.
  [bron: website Oldenburgische Gesellschaft fur Familienkunde e.V.]
 6. Johann Hinrich Wempe,
  Geboren te Oberlethe op 27 april 1816, gedoopt te Wardenburg in de Lutherse kerk op 19 mei 1816, van beroep Brinksitzer (landbouwer) te Oberlethe, overleden te Wehnen, Oldenburg in een inrichting voor geestelijk gestoorden [aantekening kw.st.] op 4 augustus 1860, oud 44 jaar.
  Gehuwd te Wardenburg in de Evang. Lutherse kerk op 20 februari 1852 met Anna Catharina Otten, geboren te Littel op 20 augustus 1828, gedoopt te Wardenburg in de Lutherse kerk op 7 september 1828, overleden op 12 januari 1907, oud 78 jaar.

  AHNENLISTE in bezit van Christel Vogel (internet):
  Anna Catharina Otten, geb. 20-08-1828 in Littel, geh. am 20-02-1852 Johann Hinrich Wempe, geb. 27-04-1816 Oberlethe, gest. 04-08-1860 Wehnen, Oldenburg (Irrenhaus).

  HUWELIJKSDATUM:
  Vermeld op website www.familienkunde-oldenburg.de van Oldenburgische Familienkunde onder Oldenburgische Auswanderer.
  FAMILIENBLATT WEMPE:

  ELTERN:

  Wempe, Johann Hinrich.
  Geboren 27 April 1816 Oberlethe.
  Getauft 19 Mai 1816 Wardenburg.
  Gestorben 4 Aug 1860 Wehnen in Irrenanstalt.
  Religion Lutherisch.
  Verheiratet 20 Feb 1852 Wardenburg.

  Otten, Anna Catharina.
  Geboren 20 Aug 1828 Littel.
  Getauft 7 Sep 1828 Wardenburg.
  Gestorben 12 Jan 1907.

  KINDER:

  Wempe Johann Hinrich,
  Geboren 10 Okt 1852 Oberlethe.
  Getauft 6 Nov 1852 Wardenburg.
  Gestorben 2 Sep 1935 Elberfeld.

  Wempe, Johann Diedrich Anton.
  Geboren 20 Aug 1855 Oberlethe.
  Getauft 31 Aug 1855 Wardenburg.
  Gestorben 19 Aug 1915 Groningen, NL.

  Wempe, Hermann Anton.
  Geboren 27 Nov 1857 Oberlethe.
  Getauft 27 Dez 1857 Wardenburg.
  Gestorben 13 April 1859 Oberlethe.
  Beerdigt 16 April 1859 Wardenburg.

  [bron: website Oldenburgische Gesellschaft fur Familienkunde e.V.]
 7. Sophia Wempe,
  Geboren te Oberlethe op 24 maart 1819, gedoopt te Wardenburg in de Lutherse kerk op 27 maart 1819, overleden te Oberlethe op 1 april 1819, begraven te Wardenburg op 4 april 1819, oud 1 week.

  DATA:
  Sophia,
  Geboren 24 Mrz 1819 in Oberlethe,
  Getauft 27 Mrz 1819 in Wardenburg,
  Gestorben 1 Apr 1819 in Oberlethe,
  Beerdigt 4 Apr 1819 in Wardenburg.
  Eltern Johann Hinrich Wempe und Anna Margaretha Bruns.
  [bron: website Oldenburgische Gesellschaft fur Familienkunde e.V.]
 8. Doodgeboren dochter,
  Doodgeboren te Oberlethe op 24 maart 1819, begraven te Wardenburg op 29 maart 1819.

  DATA:
  Totgeboren Tochter,
  Geboren 24 Mrz 1819 in Oberlethe,
  Beerdigt 29 Mrz 1819 in Wardenburg.
  Eltern Johann Hinrich Wempe und Anna Margaretha Bruns.
  [bron: website Oldenburgische Gesellschaft fur Familienkunde e.V.]
KINDEREN UIT HET HUWELIJK VAN JOHANN HINRICH WEMPE EN MARIA CATHARINE WILKEN:
 1. Gerhard Wempe,
  Geboren te Oberlethe op 5 april 1821, gedoopt te Wardenburg in de Lutherse kerk op 22 april 1821, van beroep keuterboer, overleden te Oldenburg op 22 februari 1866, oud 44 jaar, begraven te Wardenburg op 28 februari 1866.

  DATA:
  Gerhard,
  Geboren 5 Apr 1821 in Oberlethe,
  Getauft 22 Apr 1821 in Wardenburg,
  Beruf Häusling,
  Religion Lutherisch,
  Gestorben 22 Feb 1866 in Oldenburg,
  Beerdigt 28 Feb 1866 in Wardenburg.
  Eltern Johann Hinrich Wempe und Maria Catharine Wilken.
  [bron: website Oldenburgische Gesellschaft fur Familienkunde e.V.]
 2. Anna Maria Wempe,
  Geboren te Oberlethe (Dld) op 12 juni 1823, gedoopt te Wardenburg in de Lutherse kerk op 22 juni 1823, overleden te Wardenburg op 10 mei 1878, begraven aldaar op 14 mei 1878, oud 54 jaar.
  Gehuwd te Wardenburg op 29 december 1849 met Johann Heinrich Meiners, geboren te Leiden op 15 december 1822, van beroep landbouwer, in 1885 vermeld als zijnde verdwenen, mogelijk naar Amerika.

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 17 december 1822, nr. 1153:
  In het jaar 1822 den 17den der maand December des voormiddags ten Elf uren, is voor ons Burgemeester der Stad Leyden, als gecommitteerd tot het werk van dn Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen:
  Johan Heinrich Meiners, oud 33 jaren, Stucadoor, wonende op het Pieterskerkplein Wijk 4 No. 63, welke ons heeft verklaard, dat Johanna Elisabeth Trintz, oud 26 jaren, ongehuwd, dienstbode, op den 15den December 1822 des namiddags ten half vijf uren, bevallen is van een kind, van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Johan Heinrich, erkennende vader van dit kind te zijn.
  De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Herman Anton Labohm, wonende op de Haarlemstraat Wijk 6 No. 328, oud 38 jaren, stucadoor en van Roelof van Zonnenberg, wonende op het Pieterskerkplein Wijk 4 No. 631, oud 29 jaren, metzelaar.
  En hebbende declaranten en de getuigen na gedane voorlezing deze met ons geteekend.
  [bron: website Familysearch]

  DATA:
  Anna Maria,
  Geboren 12 Jun 1823 in Oberlethe,
  Getauft 22 Jun 1823 in Wardenburg,
  Religion Lutherisch,
  Gestorben 10 Mai 1878 in Wardenburg,
  Beerdigt 14 Mai 1878 in Wardenburg.
  Eltern Johann Hinrich Wempe und Maria Catharine Wilken.
  [bron: website Oldenburgische Gesellschaft fur Familienkunde e.V.]

  FAMILIENBLATT.

  ELTERN:

  Johann Heinrich Meiners.
  Geboren 15 Dez 1822, Leiden NL.
  Verheiratet 29 Dez 1849, Wardenburg.

  Anna Maria Wempe.
  Geboren 12 Jun 1823, Oberlethe.
  Getauft 22 Jun 1823, Wardenburg.
  Gestorben 10 Mai 1878, Wardenburg.
  Beerdigt 14 Mai 1878, Wardenburg.

  KINDER:

  Johann Hinrich Gerhard Meiners.
  Geboren 6 Feb 1850, Wardenburg.
  Getauft 10 Mrz 1850, Wardenburg.

  Johann Gerhard Meiners.
  Geboren 23 Nov 1851, Wardenburg,
  Getauft 12 Dez 1851, Wardenburg.

  Johann Diedrich Meiners.
  Geboren 25 Nov 1853, Wardenburg,
  Getauft 26 Dez 1853, Wardenburg.
  Gestorben 14 Mai 1855, Wardenburg.
  Beerdigt 18 Mai 1855, Wardenburg.

  Friedrich Wilhelm Meiners.
  Geboren 5 Mrz 1856, Wardenburg,
  Getauft 19 Mrz 1856, Wardenburg.

  Diedrich Anton Meiners.
  Geboren 6 Jan 1858, Wardenburg,
  Getauft 14 Feb 1858, Wardenburg.

  Heinrich Gerhard Meiners.
  Geboren 21 Jan 1860, Wardenburg,
  Getauft 19 Feb 1860, Wardenburg.

  Anton Hermann Meiners.
  Geboren 9 Dez 1862, Wardenburg,
  Getauft 11 Jan 1863, Wardenburg.

  [bron: website Oldenburgische Gesellschaft fur Familienkunde e.V.]
  OPMERKING:
  Op 12 april 1886 werd de meubelmaker Heinrich Meiners, die zich in 1880 in New York vestigde, tot Amerikaans staatsburger genaturaliseerd.


 3. Catharina Margaretha Wempe,
  Geboren te Oberlethe op 14 januari 1826, gedoopt te Wardenburg in de Lutherse kerk op 12 februari 1826.

  DATA:
  Catharina Margaretha,
  14 Jan 1826 in Oberlethe,
  Getauft 12 Feb 1826 in Wardenburg,
  Eltern Johann Hinrich Wempe und Maria Catharine Wilken.
  [bron: website Oldenburgische Gesellschaft fur Familienkunde e.V.]
 4. Anton Diedrich Wempe, zie nr. 60.
  Geboren te Oberlethe, Oldenburg (Dld) op 22 oktober 1829, gedoopt in de Evang. Lutherse kerk, van beroep stukadoor, overleden te Leiden op 19 augustus 1893, begraven op de begraafplaats Rhijnhof aldaar.
  Gehuwd te Leiden op 3 september 1862 met Amalia Gezina Roszberger, geboren op 5 augustus 1832 in Amsterdam, winkelierster in borstelwerk (1874) aan de Nieuwstraat 12, overleden te Leiden op 13 april 1891, oud 58 jaar, dochter van Ernst Friederich Roszberger en Johanna Meijer.
 5. Johann Friedrich Wempe,
  Geboren te Oberlethe (Dld) op 27 april 1836, gedoopt te Wardenburg in de Evang. Lutherse kerk op 22 mei 1836, van beroep meester-stukadoor, overleden te Leeuwarden op 9 augustus 1917, oud 81 jaar.
  Gehuwd te Wymbritseradeel op 27 mei 1871 met Maike Hoekstra, geboren te Nijland (Wymbritseradeel) op 11 november 1842, Ned. Hervormd, dienstmeid, overleden te Leeuwarden in het Diakonessenhuis op 16 mei 1938, oud 95 jaar, dochter van Ulbe Gosses Hoekstra en Fokjen Lieuwes Ypma.


  Zittend: Maike Hoekstra en Johann Friedrich Wempe sr.
  Staand: Johann Friedrich Wempe jr en
  Idskia en Jetske van der Wal, ca. 1915.
  [foto beschikbaar gesteld door Klaas Hoekstra, 2009]

  DATA:
  Johann Friedrich,
  Geboren 27 Apr 1836 in Oberlethe,
  Getauft 22 Mai 1836 in Wardenburg,
  Beruf Stuckateur,
  Religion Lutherisch,
  Gestorben 9 Aug 1917 in Leeuwarden, Nl,
  Beerdigt in Leeuwarden, Nl,
  Eltern Johann Hinrich Wempe und Maria Catharine Wilken.
  [bron: website Oldenburgische Gesellschaft fur Familienkunde e.V.]

  GEBOORTEAKTE, Wymbritseradeel, 12 november 1842, nr. A216:
  In het jaar 1842, den 12den dag der maand November is voor gecompareerd:
  Ulbe Gossen Hoekstra, oud 47 jaren, Boer, wonende te Nijland, welke mij verklaarde, dat op den 11den dag dezer maand November, des avonds ten zeven uren, een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit hem declarant en zijne huisvrouwe Fokjen Lieuwes IJpma, Boerin, wonendende te Nijland, aan welk kind hij verklaarde de vornaam te geven van Maike.
  De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:
  Hinze Jans Wijman, 51 jaren, Bode, wonende te IJsbrechtum.
  Feike Boschma, 32 jaren, Klerk, wonende te Sneek.
  [bron: www.allefriezen.nl]

  HUWELIJKSAKTE, Wymbritseradeel, 27 mei 1871, nr. 78:
  In het jaar 1871, den 27sten der maand Mei zijn voor ons ondergeteekende, Amstenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Wijmbritseradeel, Provincie Friesland, gecompareerd:
  Johann Friedrich Wempe, oud 35 jaren, geboren te Overlethe in Oldenburg van bedrijf stucadoor wonende te Leeuwarden, meerderjarige zoon van Johann Heinrich Wempe en Marie Catharine Wilken, beide overleden, en Maike Hoekstra, oud 28 jaren, geboren te Nijland, van bedrijf dienstmeid, meerderjarige dochter van Ulbe Gosses Hoekstra, overleden en van Fokjen Lieuwes Ypma, zonder berdijf, wonende te Nijland, hierbij tegenwoordig en hare toestemming tot het hierna vermelde huwelijk gevende.
  Welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen op Zondagen den 14den en 21sten dezer maand Mei in deze gemeente en in de gemeente Leeuwarden zonder stuiting hebben plaats gehad.
  En hebben de comparanten tot dat einde aan ons overgelegd:
  Ten eersten: de geboorte-acte van den Bruidengom.
  Ten tweeden: de geboorte-acte van de Bruid.
  Ten derden: de overlijdensacte van der bruids vader En
  Ten vierden: het certificaat van den afloop der afkondigingen in de gemeente Leeuwarden.
  Getuigen:
  Sijbe Weersma, 40 jaren, veldwachter, wonende te IJsbrichtum.
  Gabe Elzer, 30 jaren, klerk, wonende te Sneek.
  Wijger van der Meulen, 40 jaren, klerk, wonende te Sneek.
  Marten Reidsma, oud 50 jaren, klerk, wonende te Sneek.
  [bron: www.allefriezen.nl]

  BEVOLKINGSREGISTER, Leeuwarden, 1848-1859:
  Wijk C, Heerestraat 44a [met tenminste 50 bewoners; bijna allemaal stukadoors uit Oberlethe, Westerholt, Achternholt, Westerburg etc.]
  42. Wempe, Heinrich Bernard, geb. Decbr 1838 te Westerholt (Amt Oldenburg), ongehuwd, Evang. Luthers, Stucadoor, deze gemeente verlaten 12 Decbr 1860, tijdelijk verblijf sedert 29 Febr. 1860, laatste woonplaats Westerholt, zal terugkeren naar Westerholt.
  49. Wempe, Friedrich, geb. 27 April 1835 te Oberlethe Amt Oldenburg, ongehuwd, Ev. Luth, Stucadoor, tijdelijk verblijf sedert 21 Febr. 1861, laatste woonplaats Jol.
  [bron: website Historisch Centrum Leeuwarden]

  BEVOLKINGSREGISTER, Leeuwarden, 1848-1859:
  Wijk K, Achter de Groote kerk, huis 41.
  3. Wempe, Friedrich, geb. 27 April 1835 te Oberlethe Amt Oldenburg, ongehuwd, Ev. Luth, Stucadoor, deze gemeente verlaten 1 Dec. 1861, tijdelijk verblijf sedert 21 Febr. 1861, laatste woonplaats Oberlethe, zal terugkeren naar Oberlethe.
  [bron: website Historisch Centrum Leeuwarden]

  BEVOLKINGSREGISTER, Leeuwarden, 1859-1876:
  1. Wempe, Johann Friedrich, hoofd van het gezin, geboren 27 Apr 36 te Oberlethe, gehuwd, religie EL, Stucadoor, gevestigd te Leeuwarden op 20 Dec 70 vanuit Oberlethe (Oldenburg).
  2. Hoekstra, Maaike, vrouw, geboren 1 Nov 42 te Nijland, gehuwd, religie NH, gevestigd te Leeuwarden op 6 Junij 71 vanuit Nijland.
  3. Wempe, Catharina Margaretha, Dochter, geboren 30 Sept 71, religie EL.
  4. Hartmann, Johann Bernhard, geen relatie tot 1), geboren 4 Mei 37 te Wardenburg (groothertogdom Oldenburg), gehuwd 6 Junij 74 met Ieke Sjoerds Neuerling, religie EL, Stucadoor, gevestigd te Leeuwarden op 10 Mrt 74 vanuit Wardenburg.
  [bron: website Historisch Centrum Leeuwarden]

  BEVOLKINGSREGISTER, Leeuwarden, 1876-1904:
  1. Wempe, Johann Friedrich (m), Hoofd van het gezin, geb. 27 Apr 1836 te Oberlethe (Oldenburg), gehuwd, religie E.L., Stukadoor, Steeg O.Z. G. 1, gevestigd te Leeuwarden op 20 Dec 70 vanuit Oberlethe (Oldenburg).
  2. Hoekstra, Maaike (v), Vrouw, geb. 1 Nov 1842 te Nijland, Wijmbritseradeel, gehuwd, religie N.H., gevestigd te Leeuwarden op 6 Junij 71 vanuit Nijland.
  3. Wempe, Catharina Margaretha (v), dochter, Vrouw v. Nr. 9, geb. 30 Sep 1871 te Leeuwarden, gehuwd 10 Apr 1895 met No 9, religie E.L. [doorgehaald], N.H.,
  4. Wempe, Ulbe (m), Zoon, geb. 4 Aug 1878 te Leeuwarden, religie E.L., overleden 30 Julij 1879.
  5. Wempe, Lieuwe (m), Zoon, geb. 4 Aug 1878 te Leeuwarden, religie E.L., overleden 3 Jan 1880.
  6. Hoekstra, Klaas (m), Zoon van No.2, geb. 26 Nov 1867 te Nijland, Wijmbritseradeel, religie N.H. [doorgehaald] ongenoemd, Stucadoorsknecht, gevestigd te Leeuwarden op 20 Sept 1879 vanuit Nijland, vertrokken op 19 Jan 1893 naar Huizum, Aanmerking: Werkel vestiging 13 Sept 1879.
  7. Wempe, Johann Friedrich (m), Zoon, geb. 26 [doorgehaald] 27 Apr 1881 te Leeuwarden, religie E.L.
  8. Zietsma, Klaas (m), Neef, geb. 28 Mei 1868 te Nijland, Wijmbritseradeel, religie N.H., Timmerknecht, gevestigd te Leeuwarden op 1 Mei 1886 vanuit Nijland, vertrokken 13 Aug 1886 naar Nijland, Wijmbritseradeel, wettige Domicilie te Nijland (Wijmbr).
  9. Gaastra, Sjoerd Gerrits (m), Man v. No.3, geb. 24 Mrt 1872 te Heerenveen, Engwirden, gehuwd, religie N.H., Boekhandelaarsbediende, gevestigd te Leeuwarden op 6 Mei 1892 vanuit Heerenveen, Schoterland
  10. Gaastra, Gerrit (m), Zoon v. 9 en 3, geb. 22 Apr 1895 te Leeuwarden, religie N.H.,
  11. Gaastra, Johan Frederik (m), Zoon v. 9 en 3, geb. 25 Juni 1896 te Leeuwarden, religie N.H., overleden 16 Mei 1897.
    [bron: website Historisch Centrum Leeuwarden]

  ADVERTENTIE:
  Stucadoor.
  De ondergeteekende beveelt zich bij deze beleefdelijk aan tot het verrigten van alle in zijn vak voorkomende werkzaamheden; voor eene vlugge en zindelijke bediening, benevens voor billiike prijzen, zal steeds zorg worden gedragen.
  Leeuwarden, Maart 1877.
  J.F. Wempe,
  Haniasteeg, aan de Nieuwestad.
  [bron: Leeuwarder Courant, 27 maart 1777].


  Advertentie in de Leeuwarder Courant van 27 mei 1911.  Advertentie in de Leeuwarder Courant van 10 augustus 1917.

  OVERLIJDENSAKTE, Leeuwarden, 10 augustus 1917, nr. 473.
  Heden 10 Augustus 1917 verschenen:
  Poppe Biesma, oud 38 jaren en Adam Feddes, oud 50 jaren, aansprekers, beiden wonende te Leeuwarden die verklaarden, dat alhier op den 9den dezer maand des namiddags ten 1 ure, is overleden Johann Friedrich Wempe, oud 81 jaren, stucadoor, geboren te Oberlethe in Oldenburg, Duitschland, wonende te Leeuwarden, man van Maike Hoekstra, zoon van Johann Heinrich Wempe en van Marie Catharine Wilken, beiden overleden.
  [bron: www.allefriezen.nl]  [bron: website www.Graftombe.nl.].

  VEILING TE LEEUWARDEN.
  Notaris Wachter te Leeuwarden zal op Donderdag 6 December a.s. des avonds om 7 uur in het hotel "Amacitia", prov. publiek verkoopen:
  Burgerwoning - Haniasteeg.
  De zeer soliede BURGERWONING, aan de Haniasteeg, no. 1, met massale plaats, groot 37 c.A., in eigen gebruik bij de wed. Wempe.
  Aanv. 2 Jan. a.s., Bet. 12 Febr.
  Bezichtiging verk. dag 1- 4 uur.
  Boekjes volg. week.
  [bron: Leeuwarder Courant, 3 december 1917]

  VEILING TE LEEUWARDEN.
  De zelfde notaris zal, op tijd en plaats voormeld, nog verkoopen:
  De zeer soliede BURGERWONING, aan de Haniasteeg, no. 1, met massale plaats, groot 37 c.A., in eigen gebruik bij de wed. Wempe.
  Bod f 1509.-
  Aanv. en bet. op 12 Mei en niet op den vroeger vermelden datum.
  Bezichtiging verk. dag 1- 4 uur.
  [bron: Leeuwarder Courant, 8 december 1917]

  NOTARISAKTE (W. Wachter), Leeuwarden, 1917:
  Inv. nr. 075121 repertoire nr. 251 en 261 dd. 6 december 1917.
  Provisionele en finale toewijzing.
  o.a.
  Maaike Hoekstra te Leeuwarden, weduwe van Johan Frederik Wempe.
  Sjoerd Gerrits Gaastra te Leeuwarden.
  Johan Friedrich Wempe te Leeuwarden.

  VEILING TE LEEUWARDEN.
  Huis - Haniasteeg.
  Notaris Wachter te Leeuwarden zal op Donderdag 16 Mei 1918, des avonds 7 ½ uur, bij Scholten in het "Anjumer Veerhuis" in één zitting publiek verkoopen:
  De zeer soliede BURGERWONING, aan de Haniasteeg G. 1 met kwoteel aandeel in eene plaats, afkomstig van de fam. Wempe.
  Bet. 12 Aug. met 5 pct. sedert aanv.
  Aanv. dadelijk. Lasten van 1 Jan. '18.
  Bezichtiging op den verkoopdag van 1- 4 uur.
  [bron: Leeuwarder Courant, 11 mei 1918]

  ADRESBOEK, Friesland, 1928:
  Wempe, wed. J.F., W. de Geeststraat 42 te Leeuwarden.

  OVERLIJDENSAKTE, Leeuwarden, 17 mei 1938, nr. A324:
  Heden 17 mei 1938 verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand van Leeuwarden:
  van der Geest, Johannes, oud 48 jaren, aanspreker, wonende te Leeuwarden, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat alhier op den 16den dezer maand des voormiddags ten 8 ure is overleden:
  Hoekstra, Maike, oud 95 jaren, zonder beroep, geboren te Nijland, wonende te Leeuwarden, weduwe van Wempe, Johann Friedrich, dochter van Hoekstra, Ulbe en van Ijpma, Fokjen, beiden overleden.
  [bron: www.allefriezen.nl]

  FAMILIEBERICHTEN:
  Heden overleed, in het Diakonessenhuis, na een kortstondige ziekte, zacht en kalm, onze lieve moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder
  MAAIKE HOEKSTRA,
  wed. van Johann Friedrich Wempe, in den ouderdom van 95 jaar en 6 maanden.
  Leeuwarden, 16 Mei 1938.
  K. Hoekstra.
  C.M. Gaastra-Wempe.
  S.G. Gaastra.
  J.F. Wempe.
  I.J. Wempe-v.d.Wal.
  Klein- en achterkleinkinderen.
  [bron: Leeuwarder Courant, 16 mei 1938]  Foto ter beschikking gesteld door K. Hoekstra, 2008.

122. Ernst Friederich August ROSZBERGER, ook Ernst Friedrich August ROßBERGER,
Zoon van David Gotthelff Roszberger [nr. 244] en Christina Erdmutha Finck [nr. 245], geboren te Neustadt bij Dresden (Dld) op 9 september 1790, gedoopt op 14 september daaropvolgende, vestigde zich in 1814 te Amsterdam, van beroep kleermaker, verhuisde in oktober 1853 naar Leiden en was daar ruim twintig jaar werkzaam als suppoost, hoofdsuppoost en binnenvader van het Evang. Luthers wees- en oudeliedenhuis (1853-1873), overleden te Leiden op 15 april 1874, oud 83 jaar, begraven op de begraafplaats aan de Groenesteeg op 21 april 1874.
Gehuwd te Amsterdam op 29 april 1818 met Johanna MEIJERS, geboren te Loenen op 29 mei 1795, Evang. Luthers, ruim twintig jaar werkzaam geweest als binnenmoeder van het Evang. Luthers wees- en oudeliedenhuis te Leiden, overleden te Amsterdam in het huis van haar dochter op 4 juni 1888, oud 93 jaar.
[met dank aan Richard Keijzer voor toezending van diverse documenten, juni / juli 2010]

ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 16 April 1818.
Ondertrouw ter Burgerlijken Stand.
De ondergemelde Personen zijn in Ondertrouw aangeteekend te Amsterdam, blijkens No. 24 van het Register der Ondertrouwden op Donderdag den 16 April Jaars 1818.
Bruidegoms-Naam Ernst Friedrich August Roszberger,
oud 27 Jaren, Kleermaker,
geboren den 9 September des Jaars 1790 te Neustadt bij Dresden,
woonplaats bij de Tanensteeg [?] op de Agterburgwal.
Naam der Vader David Gertholtt Roszberger.
Naam der Moeder Christiana Erdmentia Rinck.
De bewijzen aan bruidegoms zijde ingelevert, bestaan in: Doopceel {........... ............. belovende geen zijnen ouders en ......zeijdsche grootouders}
Bruids-naam Johanna Meijers,
oud 22 Jaren.
geboren den 29 Meij des jaars 1795 te Loenen provintie noordholland,
woonplaats op de Keizersgragt bij de Leliegragt.
beroep dienstbaar.
Naam der Vader Hendrik Meijers, woonplaats te Haarlem.
Naam der Moeder Machteltje Huiskamp, dienstbaar.
De bewijzen aan bruids zijde ingelevert, bestaan in: Doopceel .... ..... slaadceel. {Moeders .................... ................. bestaan}.

HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 29 april 1818, blz. 112:
Op heden den 29sten April 1818 des namiddags ten een ure, zijn voor ons A. van Meurs, Raad en Lid van de Kommissie tot den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan:
Ernst Friedrich August Roszberger, van Nieustadt bij Dresden, kleermaker, oud zevenentwintig jaren, wonende Alhier, Meerderjarige zoon van David Gertholt Roszberger en Christina Erdmentia Rinck, beide overleden, ter eenre zijde en Johanna Meijers van Loenen, District Amsterdam, Dienstbaar, oud twee en twintig jaren, wonende Alhier, Meerderjarige dogter van Hendrik Meijers, overleden en van Machteltje Huiskampen, dienstbaar, wonende te Haarlem ter andere zijde.
En betuigde ons de Moeder van de Bruid, thans alhier tegenwoordig hare toestemming te geven tot het voorgenomen Huwelijk.
Getuigen:
Willem Urban, broekemaker, oud 40 jaren.
Johan Wiegand, kleermaker, oud 40 jaren.
Jan Pieter Schmidt, kleermaker, oud 37 jaren.
Lodewig Schroder, kleermaker, oud 30 jaren, allen wonende alhier.
Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten welke met ons hebben geteekend.
[bron: website Familysearch, Huwelijken, 1818, image 118]

BIJLAGE HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 29 april 1818.
Translaat uit ’t Hoogduitsch.
Dat de Heer David Gotthelff Roszberger, Keurvorstelijk gepensioneerd Wachtmeester, met zijne Huisvrouw Jufvrouwe Christiana Erdmutha geboren Finck, een Zoon verwekt heeft, welke den negenden September 1790 alhier geboren; ook den veertienden daaraanvolgende gedoopt is en Ernst Friedrich August genaamd wierd.
Waarbij de Peten geweest zijn:
Johann Nicolaus Schwarze Jun[g] Burger en Mr. Tarwe Broodbakker alhier.
Juffer Christiana Dorothea, dochter van Johann Christoph Opperman, Keurvorstelijke Meester Vestings Smit. s: Graber Burger en Meester Tarwen broodbakker alhier.
Zulks wordt uit het doopregister van de Kerk alhier, onder mijn hand en ’t voorgedrukt Kerk Zegel hierdoor geattesteerd.
Gedaan Neustadt bij Dresden, den twaalfden August in het Jaar1805.
Getekend: Johann August Warner.

BIJLAGE HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 29 april 1818.
Provincie Noordholland gemeente Loenen.
Uit het doopregister der gereformeerden alhier, is geëxtraheerd dat op den negen en twintigsten Mei van het Jaar Zeventienhonderd vijf en negentig geboren is Johanna, van wien als ouders te boek staan Hendrik Meijers en Machteltje Huiskamp.
Voor extract conform afgegeven den vierentwintigsten Maart des Jaars achttienhonderd achttien, door mij ondergetekenden Schout van Loenen voornoemd.
Gezien bij ons President der rechtbank van Eersten aanleg, zitting hebbende te Amsterdam voorlegalisatie der handtekening van Joh: Sanderson, Schout van Loenen.
Amsterdam, 2 april 1818.

BIJLAGE HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 29 april 1818.
Provincie Noordholland gemeente Loenen.
Uit het begrafenisregister alhier, is geëxtraheerd dat op den zevenden September van het jaar achttien honderd acht, begraven is Hendrik Meijer.
Voor extract Conform afgegeven den vierentwintigsten Maart des Jaars achttienhonderd achttien, door mij ondergetekenden Schout van Loenen voornoemd.
Gezien bij ons President der rechtbank van Eersten aanleg, zittende te Amsterdam voorlegalisatie der handtekening van Joh: Sanderson, Schout van Loenen.
Amsterdam, den 2e April 1818.

BEVOLKING VAN AMSTERDAM, 1852-1853:
Woonadres: Singel.
Ernst Friedrich August Roszberger, geboren te Dresden op 9 juli 1790, gehuwd, Evang. Luthers, ingekomen in 1814, vertrokken 21 december 1852.
Johanna Meijer, geboren te Loenen op 29 mei 1795, gehuwd, Evang. Luthers, ingekomen in 1814, vertrokken 21 december 1852.
Heinrich Eduard Roszberger, geboren te Amsterdam op 4 juni 1820, ongehuwd, Evang. Luthers, kleermaker, vertrokken 21 december 1852.
Hendrika Roszberger, geboren te Amsterdam op 4 mei 1825, ongehuwd, Evang. Luthers, ingekomen 6 augustus 1852, vertrokken 16 november 1852.
Ernst Friederich Anton Roszberger, geboren te Amsterdam op 5 mei 1828, ongehuwd, Evang. Luthers, vertrokken 21 december 1852.
Johanna Annetta Roszberger, geboren te Amsterdam op 29 mei 1830, ongehuwd, Evang Luthers, vertrokken 2 juni 1851.
Amalia Gesina Roszberger, geboren te Amsterdam op 5 augustus 1832, ongehuwd, Evang. Luthers, vertrokken 21 december 1852.
Jan Hendrik Roszberger, geboren te Amsterdam op 6 juli 1836, ongehuwd, Evang. Luthers, vertrokken 14 september 1852.
[bron: website Dave Verdooner]

BEVOLKING VAN AMSTERDAM, 1852-1853:
Woonadres: Herenmarkt.
Ernst Friedrich August Roszberger, geboren te Dresden op 9 september 1790, gehuwd, Evang. Luthers, ingekomen in december 1852, vertrokken in oktober 1853.
Johanna Meijer, geboren te Loenen op 29 mei 1795, gehuwd, Evang. Luthers, ingekomen in 1december 1852, vertrokken in oktober 1853.
Heinrich Eduard Roszberger, geboren te Amsterdam op 4 juni 1820, gehuwd, Evang. Luthers, kleermaker, ingekomen in december 1852, vertrokken 30 april 1855.
Johanna Hendrika Roszberger, geboren te Amsterdam op 4 mei 1825, ongehuwd, Evang. Luthers, dienstbode, ingekomen in mei 1853, vertrokken in juli 1853.
Ernst Friederich Anton Roszberger, geboren te Amsterdam op 5 mei 1828, ongehuwd, Evang. Luthers, zeevarend, ingekomen in december 1852, vertrokken in september 1854.
Johanna Annetta Roszberger, geboren te Amsterdam op 29 mei 1830, ongehuwd, Evang Luthers, dienstbode, ingekomen in oktober 1853, vertrokken in november 1853.
Amalia Gesina Roszberger, geboren te Amsterdam op 5 augustus 1832, ongehuwd, Evang. Luthers, ingekomen in december 1852, vertrokken in september 1854.
Jan Hendrik Roszberger, geboren te Amsterdam op 6 juli 1835, ongehuwd, Evang. Luthers, ingekomen in januari 1854, vertrokken in mei 1854.
[bron: website Dave Verdooner]

BINNENLANDSCHE BERIGTEN.
Leyden, 18 April.
Aan het volgende verleenen wij hier volgaarne eene plaats:
In deze dagen heerscht er te regt vreugde in het wees- en oudeliedenhuis der Evang. Luthersche gemeente alhier. Vader en moeder Roszberger genieten het voorregt te mogen gedenken de dagen, waarop zij voor 50 jaren als bruidegom en bruid begroet werden.
Weezen en ouden van dagen, diep gevoelende, wat zij in deze brave menschen van God hebben ontvangen, hebben hun een bewijs hunner dankbaarheid doen toekomen. Regenten en regentessen in vereeniging met bijna al de leden des kerkeraads hebben hun een geschenk doen geworden, en zeker meerdere bewijzen van allen, die nog oog en hart hebben voor ware burgerdeugd, zullen de vreugde der feestvierenden verhoogen.
God spare hen nog vele jaren voor de weezen en ouden van dagen, en vervulle hen met de streelende gedachte, dat nog na hunnen dood hunne namen bij velen in dankbare nagedachtenis blijven zullen.
[bron: Leydse Courant, 20 april 1868]

JUBILEUMADVERTENTIE.
Vijftig-jarig huweljks-vereeniging.
van E.F.A. Roszberger en J.A. Meijer.
Vader en Moeder in het Evangelisch-Lutherschen Wees- en Oudeliedenhuis alhier.
Leyden, 19 April 1868.
Hunne dankbare Kinderen.
[bron: Leydse Courant, 20 april 1868]

JUBILEUMADVERTENTIE.
Voor de vele blijken van belangstelling, ondervonden bij het vieren van ons vijftigjarig Huwelijksfeest, betuigen wij, ook namens onze kinderen, onzen hartelijken dank.
E.F.A. Roszberger.
J.A. Roszberger, geb. Meijer.
Leiden, 10 Mei 1868.
[bron: Leydse Courant, 11 mei 1868]

JUBILEUMADVERTENTIE,
Heden mogten wij het groote voorregt genieten de 55-jarige Echtvereeniging te herdenken van onze zeer geliefde brave Ouders E.F.A. Roszberger en J.A. Meijer, nog altijd met lust werkzaam als Vader en Moeder in het Evang. Luthersch Wees- en Oudeliedenhuis alhier.
Uit naam hunner dankbare Kinderen en Kleinkinderen,
M. Roos,
J.A. Roszbergen,
A.D. Wempe,
A.G. Roszbergen.
Leiden, 3 Mei 1873.
[bron: Leydse Courant, 3 mei 1873]


OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 16 april 1874, nr. 340:
In het jaar 1874 den zestienden der maand April des voormiddags te elf uren, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen Johannes Gerardus Meijer, bekende van den overledene, oud vijf en vijftig jaren, aanspreker, wonende aan de Pieterskerk alhier en Bernardus van Doosten, bekende van den overledene, oud zeven en vijftig jaren, aanspreker, wonende in de Kloksteeg alhier, welke ons verklaard hebben, dat op den vijftiende April 1874 des middags te half vier uren, in het huis op den Middelweg binnen deze gemeente overleden is:
Ernst Friederich August Roszberger, Binnenvader in het Luthersche Weeshuis, oud drie en tachtig jaren, geboren te Dresden in het jaar 1790, gewoond hebbende in voornoemd huis, gehuwd met Johanna Meijer, zijnde de namen der ouders van den overledene den aangevers onbekend.
En is deze akte na gedane voorlezing door ons en de declaranten geteekend.
[identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSADVERTENTIE.
Heden overleed, tot bittere droefheid van mij, mijne kinderen, behuwd- en kleinkinderen, mijne geliefde Echtgenoot, Ernst Friedrich August Roszberger, in den ouderdom van ruim 83 jaren. Bijna 56 jaren mochten wij door den gelukkigsten huwelijksband vereenigd zijn, waarvan wij ruim 20 jaren als Binnenvader en Moeder in het Evang. Luth. Wees- en Oudeliedenhuis alhier werkzaam waren.
Leiden, 15 April 1874.
Wed. E.F.A. Roszberger, geb. Meijer.
[bron: Leydse Courant, 17 april 1874]

BURGERLIJKE STAND TE LEIDEN.
Van 16 tot en met 22 April 1874.
Overleden:
E.F.A. Roszbergen, 83 jr.
[bron: Leydse Courant, 23 april 1874]

BEGRAFENISPLECHTIGHEID.
Heden morgen had op de begraafplaats aan de Groenesteeg eene even eenvoudige als roerende plegtigheid plaats. Het stoffelijk overschot van den waardigen vader van het Evang. Luth. wees- en oudeliedenhuis, E.F.A. Roszberger, werd door de oud-wezen naar zijne laatste rustplaats gebragt.
Rondom de groeve hadden zich, behalve de beide predikanten en twee der regenten, verschillende leden van den kerkeraad en de gemeente met andere belangstellenden geschaard. Aan het geopend graf schetste ds Inckel de verdiensten van den overledene in zijne betrekking tot het liefdegesticht, aan welks hoofd hij gedurende ruim 20 jaren gestaan had. In waarheid mogt hij een vader genoemd worden voor de aan zijne zorgen toevertrouwde weezen, wier tranen aan het graf geschreid de beste tolken hunner dankbaarheid waren. In het weeshuis teruggekeerd, sprak ds Rümke een woord van troost tot de bedroefde weduwe en de kinderen van den overledene.
Ook in den kring van zijn eigen gezin was hij een voorbeeld van stille deugd en naauwgezette pligtsbetrachting.
[bron: Leydse Courant, 21 april 1874]

DANKBETUIGING.
Voor de menigvuldige bewijzen van deelneming, ontvangen bij het overlijden van mijn hartelijk geliefden Echtgenoot, betuig ik, ook namens mijne kinderen en behuwdkinderen, mijn hartelijken dank.
Leiden, 12 Mei 1874.
Wed. Roszberger, Meijer.
[bron: Leydse Courant, 13 mei 1874]
123. Johanna MEIJERS,
Dochter van Hendrik Meijers [nr. 246] en Machteltje Huiskamp [nr. 247], gedoopt te Loenen (Utr.) in de Geref. kerk op 29 mei 1795, ruim twintig jaar werkzaam geweest als binnenmoeder van het Evang. Luthers wees- en oudeliedenhuis te Leiden, overleden te Amsterdam in het huis van haar dochter aan de Frans Halsstraat op 4 juni 1888, oud 93 jaar.

DOOPREGISTER, Loenen, Geref. kerk, 29 mei 1795:
Johanna, [dochter van] Hendrik Meijers en Machteltje Huiskamp.

BIJLAGE HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 29 april 1818.
Provincie Noordholland gemeente Loenen.
Uit het doopregister der gereformeerden alhier, is geëxtraheerd dat op den negen en twintigsten Mei van het Jaar Zeventienhonderd vijf en negentig geboren is Johanna, van wien als ouders te boek staan Hendrik Meijers en Machteltje Huiskamp.
Voor extract conform afgegeven den vierentwintigsten Maart des Jaars achttienhonderd achttien, door mij ondergetekenden Schout van Loenen voornoemd.
Gezien bij ons President der rechtbank van Eersten aanleg, zitting hebbende te Amsterdam voorlegalisatie der handtekening van Joh: Sanderson, Schout van Loenen.
Amsterdam, 2 april 1818.

ZUSTER VAN JOHANNA MEIJER.
Rond 1851 woont in Amsterdam aan de Lauriergracht Maria Willemina Meijer, geboren te Loenen op 17 november 1799, gehuwd, Ned. Herv., vertrokken op 4 maart 1851.
Dit zou, gelet op het feit dat Johanna een dochter met dezelfde voornamen heeft, een zuster kunnen zijn.

OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 6 juni 1888, nr. 4585:
Op heden 6 Juni 1888 zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Amsterdam, verschenen:
[aansprekers] welke hebben verklaard, dat op 4 dezer des Voormiddags ten half negen ure, in het huis staande Frans Halsstraat Kanton 2, No. 32, is overleden Johanna Meijer, van beroep geen, wonende als boven, in den ouderdom van 93 jaren, geboren te Loenen (Utrecht), Weduwe van Ernst Friederich August Roszberger.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.

OVERLIJDENSADVERTENTIE.
Heden overleed, te Amsterdam, ten huize onzer Zuster, in den ouderdom van 93 jaren, onze innig geliefde Moeder en Behuwdmoeder Mejuffrouw de Wed. Roszberger, geboren Meyer.
A. G. Wempe – Roszberger.
A.D. Wempe.
[bron: Leidsch Dagblad, 6 juni 1888]

OVERLIJDENSADVERTENTIE.
Heden overleed, zacht en kalm, in den ouderdom van 93 jaren, onze hartelijk geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder, Johanna Meijer, Weduwe van E.F.A. Roszberger.
Uit aller naam,
H.E. Roszberger.
Amsterdam, 4 Juni 1888.
[bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 7 juni 1888]

KINDEREN VAN ERNST FRIEDRICH AUGUST ROSZBERGER EN JOHANNA MEIJER:
 1. Levenloos geboren zoon Rosberger,
  Levenloos geboren te Amsterdam, Binnenbrouwerstraat op 16 februari 1819.

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 18 februari 1819, blz. 123:
  Den 18den februarij 1819 ten Elf ure, voor den middag, is ingeschreven, het afsterven van een levenloos vertoonde Zoon.
  Geboren den 16den dezer ten vier uren des middags van Fredrik Rosberger - Johanna Meijer.
  Op de verklaring van bovengemelde vader, oud 28 Jaren, wonende binnen brouwersstraat No. 17, Beroep Klerenmaker en van Cornelis de Haas, oud 62 Jaren, wonende Warmoesstraat N. 12, Beroep Winkelier.
  Deze Acte is, na voorlezing, geteekend door de beide Getuige, en bevestigd ingevolge de Wet, door mij, Lid van de Kommissie tot den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam.
 2. Heinrich Eduard Rosberger,
  Geboren te Amsterdam aan de Binnenbrouwersstraat op 4 juni 1820, Evang. Luthers, van beroep kleermaker (1852), vermeld als aanspreker (1879, 1881), overleden te Amsterdam aan de Weteringschans 159, op 5 april 1899, oud 78 jaar.
  Gehuwd te Amsterdam op 7 september 1854 met Elisabeth Catharina van Dragt, geboren te Amsterdam aan de Zeedijk op 19 december 1824, Ned. Hervormd, naaister (1854), handelaarster in manufacturen aan de Haarlemmerdijk nr. 9 te Amsterdam, faillissement in 1877, overleden te Amsterdam, Van Oldenbarneveldtstraat 78 op 29 september 1891, oud 66 jaar, dochter van Pieter Coenraad van Dragt, van beroep kantoorbediende en van Mettje Koelman.

  GEBOORTEAKTE, Amsterdam, 6 juni 1820, boek 2, blz. 196:
  Den zesden Junij Ao. 1820, ten elf ure, voor den middag, is ingeschreven, de geboorte van Heinrich Eduard Rosberger.
  Geboren den vierden dezer des morgens, ten drie ure, Zoon van Ernst Friedrich August Rosberger, Beroep Kleermaker en van Johanna Meijers, Echtelieden, wonende binnen Brouwersstraat N. 17 kk, zijnde dit Kind aldaar geboren, en erkend van het mannelijk geslacht.
  Eerste Getuige Lodewijk Schröder, oud 33 jaren, wonende Korte Pieter Jacobstraat N. 222, Beroep dec....s.
  Tweede Getuige Cornelis de Haas, oud 63 jaren, wonende Warmoesstraat N. 2, Beroep ko..... winkelier, volgens verzoek aan ons gedaan door den Vader.
  En is, na voorlezing, deze Acte door Vader en Getuige geteekend, en wordt ingevolge de Wet bevestigd, door mij, Lid van de Kommissie tot den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam.

  GEBOORTEAKTE, Amsterdam, 21 december 1824, boek 2, blz. 154:
  Den 21sten December Ao. 1824, ten Een ure, na den middag, is ingeschreven, de geboorte van Elisabeth Catharina van Dragt.
  Geboren den 19den dezer des middags, ten Elf ure, dochter van Pieter Coenraad van Dragt, Beroep kantoorbediende en van Mettje Koelman, Echtelieden, wonende Zeedijk N. 67 Kanton 2, zijnde dit Kind aldaar geboren, en erkend van het vrouwelijk geslacht.
  Eerste Getuige Jan Dreijer, oud 53 jaren, wonende O.Z. .....steeg N.21, Beroep Schuitenvoerder.
  Tweede Getuige Gerardus Zilver, oud 27 jaren, wonende N.Z.........wal, N. 163, Beroep Kelderknecht, volgens verzoek aan ons gedaan door den Vader.
  Na voorlezing is deze Acte door Vader en Getuigen geteekend, en wordt ingevolge de Wet bevestigd, door mij, als Lid van den Raad dezer Stad.

  MILITIEREGISTERS:
  Volgnommer: 1307.
  Nommer op het inschrijvingsregister: 1376.
  Naam en voornamen: Rosberger, Heinrich Eduard.
  Geboren te Amst., N.H., Militie-Kanton Amst.
  Geboortedag 4 Junij 1820.
  Maat: 1711 [mm].
  Personeel verblijf van den ingeschrevene: Amst.
  Opgave of hij bij deszelfs ouders woont: Ja.
  Namen en adres der ouders: Ernst Friedrich August en Meijers, Johanna, binnen vrouwenstraat W. 52, No. 40.
  Beroep van den ingeschrevene: Kleeremaker.
  Beroep van den vader: idem.
  Of zij zich zelve ter inschrijving hebben aangegeven: Zelfs.
  Nommer bij de loting aan de ingeschrevene ten deel gevallen: 4317.
  Uitspraak van den Militieraad ten aanzien van elken ingeschrevenen: Gedesigneerd.
  Bepaalde bestemming der ingeschrevenen, met opgave der korpsen tot welke zij behooren: door Grdep: [?].
  [bron: www.militieregisters.nl.]

  BEVOLKING VAN AMSTERDAM, 1852-1853.
  Straat: Nes.
  Elisabeth Catharina van Dragt, geboren op 19 december 1824 te Amsterdam, ongehuwd, Ned. Hervormd, vertrokken 1 oktober 1853.
  [bron: website Dave Verdooner]

  BEVOLKING VAN AMSTERDAM, 1852-1853.
  Straat: Molensteeg.
  Elisabeth Catharina van Dragt, geboren op 19 december 1824 te Amsterdam, ongehuwd, Ned. Hervormd, ingekomen 8 oktober 1853.
  [bron: website Dave Verdooner]

  BEVOLKING VAN AMSTERDAM, 1852-1853.
  Straat: Herenmarkt.
  Elisabeth Catharina van Dragt, geboren op 19 december 1824 te Amsterdam, gehuwd, Ned. Hervormd, ingekomen september 1854, vertrokken april 1855.
  [bron: website Dave Verdooner]

  BEVOLKING VAN AMSTERDAM, 1852-1853.
  Straat: Warmoesstraat.
  Elisabeth Catharina van Dragt, geboren op 19 december 1824 te Amsterdam, gehuwd, Ned. Hervormd, ingekomen juni 1862.
  [bron: website Dave Verdooner]

  HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 7 september 1854, Reg. 7, Fol. 99:
  Verschenen Heinrich Eduard Rosberger, kleeremaker, geboren en wonende alhier, oud 34 jaren, meerderjarige zoon van Ernst Friedrich August Rosberger, Binnenvader in het Luthersche Weeshuis te Leiden, en Johanna Meijers, wonende te Leiden ten Eenre,
  Elisabeth Catharina van Dragt, naaister, geboren en wonende alhier, oud 29 jaren, meerderjarige dochter van Pieter Coenraad van Dragt en Mettje Koelman, beide overleden ten andere zijde.
  Getuigen:
  Den vader des Echtgenoots, oud 64.
  Jan Hendrik Eberhardt, oom van denselven, zonder beroep, oud 52.
  Johannes Jacobus Schut, zwager van den zelven, hoedemaker, oud 36.
  Jan Jacob Schatens, kleeremaker, oud 28 jaren, wonende allen alhier.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing, door de Komparanten, de Getuigen en ons is onderteekend.

  FAILLISSEMENT.
  2de Verificatie.
  De Tweede Vergadering van Schuldeischers in het Faillissement van Elisabeth Catharina van Dragt, Huisvrouw van Heinrich Eduard Rosberger, Handelaarster in Manufacturen, wonende te Amsterdam aan de Haarlemmerdijk No. 9, zal plaats hebben op Vrijdag den zes-en-twintigsten October eerstkomende, des Voormiddags te half twaalf uren, in het lokaal der Eerste Kamer van de Arrondissementsrechtbank in het Paleid van Justitie te Amsterdam, wordende de Schuldeischers verzocht, voor zoverre dit nog niet geschiede, de opgave hunner vorderingen met de bewijzen daarvan nog ten spoedigste bij den Curator, wonende alhier, Singel nabij het Klooster No. 451, in te zenden.
  [bron: Digitale studiezaal C.B.G.]

  FAILLISSEMENT.
  Homologatie-accoord.
  Bij Vonnis der Arrondissementsrechtbank te Amsterdam dd 5 December 1877, is het Accoord door E.C. van Dragt, Handelaarster in Manufacturen, Huisvrouw van H.E. Rosberger, wonende te Amsterdam, aan hare schuldeischers voorgesteld, gehomologeerd.
  [bron: Digitale studiezaal C.B.G.]

  AANSPREKER:
  Op 24 januari 1879 deed Heinrich Eduard Rosberger als aanspreker aangifte van het overlijden van zijn tante Maria Wilhelmina Meijer.

  JUBILEUMADVERENTIE.
  25-jarige Echtvereeniging,
  van onze Geliefde Ouders H.E. Rosberger en E.C. van Dragt.
  Hunne dankbare kinderen.
  Amsterdam, 7 September 1879.
  [bron: Digitale studiezaal C.B.G.]

  GEZINSKAART, Amsterdam:
  [1e adres slecht leesbaar: .........plantsoen nr. 7], Rosberger, Ernst Frederik August; verhuisd 9/8/98 Weteringschans 159, verhuisd 31/1/01 Sarphatipark 63.
  1. Rosberger, Ernst Frederik August; m; hoofdbewoner; geb, 22 juni 1855 te Amsterdam; Evang. Luth.; gehuwd 15/12/81; hoofdonderwijzer; 30/4/91 op huidig adres; 28/10/1922 vertrek naar Oostvoorne; kolom 17: Stati......
  2. Rock, Jacoba Frederika Carolina; v; vrouw; geb. 21 maart 1851 te Amsterdam; Evang. Luthers; gehuwd 15/12/81;
  3. Rosberger, Ernst Frederik August; m; zoon; geb. 9 maart 1886 te Amsterdam; Evang. Luthers; 26/09/01 Gest. 5, folio 5b.
  4. Rosberger, Johannes Christiaan Adolf; m; zoon; geb. 19 jan. 1889 te Amsterdam, Evang. Luthers; 19/08/1904 vertrek naar Kampen.
  5. Rosberger, Heinrich Eduard; m; zoon; geb. 20 maart 1890 te Amsterdam, Evang. Luthers; arts; 25/4/21 vertrek naar Brielle; kolom 17: Maarlant 70.
  6. Rosberger, Cornelis; m; zoon; geb. 2 april 1893 te Amsterdam, Evang. Luthers; 22/7/08 Gest. 5/234, No. 373.
  7. Rosberger, Heinrich Eduard; m; Vader; geb. 4 juni 1820 te Amsterdam; Evang. Luthers; Weduwnaar; Aanspreker; 30/12//90 Eigenkaart; overleden 5/4/99.
  8. Rosberger, Ernst Frederik August; m; zoon; geb. 9/3/86 te Amsterdam; Evang. Luthers; Officier Kon. Paketv. Mij; 18/7/07 Gest. 5/56; 2/4/08 vertrek naar N.O. Indie.
  9. Taalingen, Hendrik van; m; neef; geb. 19/8/1886 te N-Amstel; kerkgen. geen; ongehuwd; 8/2/1911 aankomst uit N.O. Indie; 22/6/12 vertrek naar Erykaart [?] H 2/4/23.
  10. Rosberger, Cornelis; m; zoon; geb. 2/4/1893 te Amsterdam; Evang. Luthers; gehuwd 19/12/1918 met Anna Maria van Warmels; 2e Officier Kon. Pak. Mij; 20/9/1918 aankomst uit O-Indie; 20/12/18 vertrek naar Zandvoort.
  11. Rosberger, Cornelis; m; zoon; geb. 2/4/1893 te Amsterdam; Evang. Luthers; gehuwd; 2e Officier Kon. Pak. Mij; 5/4/19 aankomst uit Zandvoort; 28/8/19 vertrek naar Batavia.
  12. Warmelo, Anna Maria van; v; bd dochter; geb. 30/1/93 te Noordwijk, Remonstrants;
  VERVOLG GEZINSKAART II:
  1. Rosberger, Cornelis; m; zoon; geb. 2/4/1893 te Amsterdam, Evang. Luthers; gehuwd 19/12/1918; 20/1/1920 aankomst uit N.O. Indie; 11/9/20 vertrek naar Blaricum, overleden te Tozenling de Box [?].

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 1 oktober 1891, nr. 8039:
  Op heden Een October 1891 zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Amsterdam, verschenen:
  Cornelis van der Waal, van beroep Aanspreker, oud 38 jaren, wonende Overtoomscheweg 38, bekende van de Overledene en August Anton Geerts, van beroep Schoenmaker, oud 42 jaren, wonende Lange Leidschedwarsstraat 78, bekende van de Overledene, welke hebben verklaard , dat op 29 September laatstleden, des voormiddags ten zeven ure in het huis, staande Van Oldembarneveldtstraat Kanton 4, No. 95 is overleden Elisabeth Catharina van Dragt, van beroep geen, wonende als boven, in den ouderdom van 66 jaren, geboren alhier, Echtgenoote van Heinrich Eduard Rosberger.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 7 april 1899, nr. 2423:
  Op heden zeven April 1899 zijn voor ons Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Amsterdam, verschenen:
  Albert Gerardus Helmsing, van beroep aanspreker, oud 69 jaren, wonende alhier en Johan Groen, van beroep aanspreker, oud 60 jaren, wonende alhier, die ons hebben verklaard, dat op den vijfden dezer, des voormiddags ten half tien ure in het huis Weteringschans 159, is overleden Heinrich Eduard Rosberger, zonder beroep, wonende alhier, oud 78 jaren, geboren alhier, weduwnaar van Elisabeth Catharina van Dragt, zoon van Ernst Friedrich August Rosberger en Johanna Meijers, beiden overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.

 3. Matje Roszberger,
  Geboren te Amsterdam op 25 augustus 1822, van beroep naaister, overleden te Amsterdam op 5 mei 1917, oud 94 jaar, begraven te Amsterdam op de begraafplaats De Nieuwe Ooster op 9 mei 1917.
  Gehuwd te Amsterdam op 8 mei 1844 met Johannes Jacobus Schut, geboren te Amsterdam op 21 november 1816, Ned. Hervormd, van beroep hoedenmaker, overleden te Amsterdam op 11 november 1869, oud 52 jaar, zoon van Johan Matthias Schut, van beroep schuitenvoerder en Antje Berkhout.

  GEBOORTEAKTE, Amsterdam, 22 november 1816, boek 1, blz. 138:
  Den 22sten November van het jaar 1816, ten twaalf ure, op den middag.
  Acte van Geboorte van Johannes Jacobus Schut, geboren den 21sten dezer des middags, ten twee ure, zoon van Johan Matthias Schut, van beroep schuitenvoerder, en van Antje Berkhout, zonder beroep, Echtelieden, wonende Haarlemmerhouttuinen Walvischbeengang 1, K. 6, zijnde dit kind aldaar geboren, het Kind is erkend te zijn van het mannelijk geslacht.
  Getuigen Fredrik Schut, oud 59 jaren, van beroep sjouwerman, wonende Haarlemmerdijk N. 6 en Lourens Franssen, oud 47 jaren, van beroep ............., wonende Nieuwendijk N. 59.
  Zijnde deze Acte, na mijne voorlezing, geteekend door den Vader en een Getuige, verklarende de tweede getuige niet te kunnen schrijven.

  GEBOORTEAKTE, Amsterdam, 27 augustus 1822, boek 2, blz. 25:
  Den 27sten Augustus Ao. 1822, ten tien ure, voor den middag, is ingeschreven, de geboorte van Matje Roszberger.
  Geboren den 25sten dezer des morgens, ten vier ure, dochter van Ernst Friedrich August Roszberger, Beroep Kleermaker en van Johanna Meijers, Echtelieden, wonende Binnenbrouwersstraat N. 17 Kanton 4, zijnde dit Kind aldaar geboren, en erkend van het vrouwelijk geslacht.
  Eerste Getuige Cornelis de Haas, oud 66 jaren, wonende Warmoesstraat N. 112, Beroep Winkelier, Tweede Getuige Ludewig Schröder, oud 34 jaren, wonende NZ Achterburgwal N. 142, Beroep Kleermaker, volgens verzoek aan ons gedaan door den Vader.
  En is, na voorlezing, deze Acte door Vader en Getuige geteekend, en wordt ingevolge de Wet bevestigd, door mij, Lid van de Kommissie tot den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam.

  HUWELIJKSAANGIFTE, Amsterdam, 25 april 1844:
  Op heden den 25sten April 1844, is door ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, ingeschreven de Huwelijks-Aangifte van Johannes Jacobus Schut, van beroep hoedenmaker, oud 27 jaren, wonende alhier en van Matje Roszberger, van beroep naaister, oud 21 jaren, wonende alhier welke zich tot dat einde tot ons gewend hebben, hun voornemen te kennen gevende om met elkander een Huwelijk aan te gaan.
  En hebben wij daarvan deze Akte opgemaakt, welke door ons en de komparanten is onderteekend.

  HUWELIJKSAFKONDIGING, Amsterdam, 5 mei 1844:
  Op heden den 5den Mei 1844, des middags ten twaalf ure, is door ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, voor de deur van het huis der Gemeente, de tweede Afkondiging gedaan van het Huwelijk, hetwelk zal plaats hebben tusschen:
  Johannes Jacobus Schut, van beroep hoedenmaker, oud 27 jaren, wonende alhier, Zoon van Johan Matthias Schut en van Antje Berkhout, beide overleden, en
  Matje Roszberger, van beroep naaister, oud 21 jaren, wonende alhier, Dochter van Ernst Friederich August Roszberger, kleermaker en van Johanna Meijer, alhier, welke afkondiging volgens de Wet is aangeplakt geworden.

  HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 8 mei 1844, reg. 2, blz. 83:
  Op heden den 8sten Mei 1844, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, in het huis der Gemeente, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan:
  Johannes Jacobus Schut, hoedenmaker, geboren en wonende alhier, oud 27 jaren, meerderjarige Zoon van Johan Matthias Schut en Antje Berkhout, beide overleden, ter Eenre,
  Matje Roszberger, naaister, geboren en wonende alhier, oud 21 jaren, minderjarige dochter van Ernst Friederich August Roszberger, kleermaker en Johanna Meijer, wonende alhier, ter andere Zijde.
  En consenteerden de Ouders der bruid persoonl. in dezen Echt.
  Getuigen:
  Louris Tan, hoedenmaker, oud 30.
  Peter IJpsen, als voren, oud 20.
  Wilhelmus Jacobus van Dijk, als voren, oud 46, en
  Pieter Joseph van Dijk, als voren, oud 24 jaren, wonende allen alhier.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing, door de Komparanten, de Getuigen en ons is onderteekend.

  BEVOLKING VAN AMSTERDAM, 1852-1853:
  Herenstraat.
  Johannes Jacobus Schut, geboren te Amsterdam op 22 november 1816, gehuwd, Ned. Hervormd, hoedenmaker, ingekomen 10 mei 1854.
  Johanna Anetta Schut, geboren te Amsterdam op 22 maart 1846, ongehuwd, Evang. Luthers, ingekomen 10 mei 1854.
  Emma Maria L. Schut, geboren te Amsterdam op 19 februari 1848, ongehuwd, Evang. Luthers, ingekomen 10 mei 1854.
  Johannes Jacobus Schut, geboren te Amsterdam op 23 december 1850, ongehuwd, Evang. Luthers, ingekomen 10 mei 1854.
  Christiaan Frederik August Schut, geboren te Leiden op 1 mei 1853, ongehuwd, Evang. Luthers, ingekomen 10 mei 1854.
  [bron: website Dave Verdooner]

  GEZINSKAART, Leiden.
  Johannes Jacbus Schut, gehuwd met Matje Roszberger,
  Kind:
  Ernst Frederik August, geboren te Leiden op 1 mei 1853.

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 12 november 1869, nr. 6533:
  Op heden 12 November 1869, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, verschenen:
  [aansprekers], welke hebben verklaard dat op Elf dezer des voormiddags ten half vijf ure, in het huis staande Oranjestraat Kanton 4, No. 625, is overleden Johannes Jacobus Schut, van beroep Hoedenmaker, wonende als boven in den ouderdom van 52 jaren, geboren alhier, Echtgenoot van: Matje Roszberger.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze Acte, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.

  OVERLIJDENSADVERTENTIE ANTJE SCHUT.
  Heden overleed onze geliefde Zuster en Behuwdzuster, mejuffrouw Antje Schut, in den ouderdom van ruim 57 jaren.
  M.A. Schut.
  F. Schut.
  M.W. Schut-Roszbergen.
  Wed. J.J. Schut-Roszbergen.
  Amsterdam, 21 Febr. 1881.
  [bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 25 februari 1881]

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 7 mei 1917, nr. 3850:
  Heden zeven Mei 1917 verschenen voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand van Amsterdam:
  Jacobus van den Broeke, van beroep aanspreker, oud 53 jaren, wonende alhier en Dirk van den Broeke, van beroep aanspreker, oud 48 jaren, wonende alhier,
  die verklaarden, dat op 5den dezer, des voormiddags ten een ure in de gemeente Amsterdam is overleden Matje Roszberger, zonder beroep, wonende alhier, oud 94 jaren, geboren alhier, weduwe van Johannes Jacobus Schut. dochter van Ernst Friederich August Roszberger en Johanna Meijer, beiden overleden.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

  BEGRAAFREGISTER DE NIEUWE OOSTER TE AMSTERDAM.
  Overledene: Matje Roszberger.
  Grafnummer: 07-2-0043.
  Datum begrafenis: 9 mei 1917.
  [bron: website Stadsarchief Amsterdam]

  FAMILIEBERICHTEN.
  Overleden:
  Schut, wed. M. Roszberger, 94 j., Amsterdam.
  [bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 3 augustus 1917]
 4. Maria Willemina Roszberger,
  Geboren te Amsterdam op 10 juni 1824, van beroep dienstbode (1856), overleden te Amsterdam op 19 mei 1908, oud 83 jaar.
  Gehuwd te Amsterdam op 23 april 1856 met Fredrik Schut, geboren te Amsterdam op 28 maart 1825, Ned. Hervormd, van beroep zeeman (1853), schuitevoerder (1856), sluiswachter (1881), rijksambtenaar (1888), overleden te Amsterdam aan de Wijttenbachtstraat nr. 85 op 23 april 1888, oud 63 jaar, zoon van Johan Matthias Schut, van beroep schuitenvoerder en van Antje Berkhout.

  GEBOORTEAKTE, Amsterdam, 12 juni 1824, boek 1, blz. 74:
  Den 12den Junij Ao. 1824, ten twaalf ure, op den middag, is ingeschreven, de geboorte van Maria Willemina Roszberger.
  Geboren den 10den dezer des morgens, ten vijf ure, dochter van Ernst Friedrich August Roszberger, Beroep Klerenmaker en van Johanna Meijers, Echtelieden, wonende binnenbrouwersstraat N. 17 Kanton 4, zijnde dit Kind aldaar geboren, en erkend van het vrouwelijk geslacht.
  Eerste Getuige Petrus Servaas, oud 33 jaren, wonende Haarl. dijk N. 300, Beroep winkelier,
  Tweede Getuige Ludewech Schröder, oud 36 jaren, wonende NZ Achterburgwal N. 142, Beroep Kledermaker, volgens verzoek aan ons gedaan door den Vader.
  En is, na voorlezing, deze Acte door den Vader en Getuigen geteekend, en wordt ingevolge de Wet bevestigd, door mij, Lid van de Kommissie tot den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam.

  GEBOORTEAKTE, Amsterdam, 30 maart 1825, boek 1, blz. 47:
  Den 30sten Maart Ao. 1825, ten tien ure, voor den middag, is ingeschreven, de geboorte van Fredrik Schut.
  Geboren den 28sten dezer des avonds, ten tien ure, zoon van Johan Matthias Schut, oud 32 jaren, Beroep Schuitenvoerder en van Antje Berkhoud, oud 27 jaren, Echtelieden, wonende Brouwergrachtgang No. 3, Kanton 4, zijnde dit Kind aldaar geboren, en erkend van het mannelijk geslacht.
  Eerste Getuige Jan Eversen, oud 35 jaren, wonende N.Z. A.....steeg N. 8, Beroep sjouwer.
  Tweede Getuige Hermanus Blokhuijs, oud 41 jaren, wonende K. Prinsengracht N. 51, Beroep Schuitenvoerder, volgens verzoek aan ons gedaan door den Vader.
  En is, na voorlezing, deze Acte door Vader en Getuigen geteekend, en wordt ingevolge de Wet bevestigd, door mij, Lid van den Raad dezer Stad.

  BEVOLKING VAN AMSTERDAM, 1852-1853:
  Brouwersgracht, Fredrik Schut, geboren te Amsterdam op 28 mei 1824, ongehuwd, Ned. Hervormd, zeeman, ingekomen in februari 1853.
  Wieringerstraat-Buiten, Fredrik Schut, geboren te Amsterdam op 28 mei 1824, ongehuwd, Ned. Hervormd, zeeman, vertrokken in februari 1853.
  [bron: website Dave Verdooner]

  HUWELIJKSAANGIFTE, Amsterdam, 10 april 1856:
  Op heden den Tienden April 1856 is door ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam ingeschreven de Huwelijks-Aangifte van Fredrik Schut, van beroep schuitevoerder, oud 31 jaren, wonende alhier en van Maria Willemina Roszberger, van beroep dienstbode, oud 31 jaren, wonende alhier, welke zich tot dat einde in persoon tot ons gewend hebben, hun voornemen te kennen gevende om met elkander een Huwelijk aan te gaan.
  En hebben wij daarvan deze Akte opgemaakt, welke door ons en de comparanten is onderteekend.

  HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 23 april 1856, blz. 23v:
  Op heden den 23sten April 1856, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, in het huis der Gemeente, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan:
  Fredrik Schut, schuitenvoerder, geboren en wonende alhier, oud 31 jaren, meerderjarige Zoon van Johan Matthias Schut en Antje Berkhoud, beide overleden, ter eene,
  Maria Willemina Roszberger, dienstbode, geboren en wonende alhier, oud 31 jaren, meerderjarige dochter van Ernst Friederich Roszberger, suppoost in het Luthersch Weeshuis, en Johanna Meijer, wonende te Leijden, ter eene.
  Getuigen:
  Ernst Frederik August Roszberger, vader der Echtgenoote, oud 65.
  Heinrich Eduard Roszberger, broeder derzelve, kleeremaker, oud 35.
  Johannes Jacobus Schut, broeder des Echtgenoots, hoedemaker, oud 39, en
  Harmen Post, groenteverkooper, oud 32 jaren, wonende allen alhier.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing, door de Komparanten, de Getuigen en ons is onderteekend.

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 25 april 1888, nr. 3512:
  Op heden 25 April 1888 zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Amsterdam verschenen:
  [aansprekers] welke hebben verklaard dat op 23 dezer des middags ten 12 ure, in het huis staande Wijttenbachstraat Kanton 1 No. 85 is overleden Fredrik Schut, van beroep rijks Ambtenaar, wonende als boven in deen ouderdom van 63 jaren, geboren alhier,
  Echtgenoot van Maria Willemina Roszberger, Zoon van Johan Matthias Schut en Antje Berkhoud, beiden overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 21 mei 1908, nr. 3702:
  Heden 21 Mei 1908 verschenen voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand van Amsterdam:
  [aangevers] die verklaarden, dat op den 19den dezer des voormiddags ten 9 ure in de gemeente Amsterdam is overleden Maria Willemina Roszberger, zonder beroep, wonende alhier, oud 83 jaren, geboren alhier, weduwe van Fredrik Schut, dochter van Ernst Fredrich August Roszberger en Johanna Meijer, beiden overleden.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

 5. Johanna Hendrika Roszberger,
  Geboren te Amsterdam aan de Binnen Brouwerstraat op 11 mei 1826, van beroep dienstbode (1855), werkster (1884) overleden te Amsterdam, Muidergracht 13 op 12 mei 1900, oud 74 jaar.
  Gehuwd (1) te Watergraafsmeer op 8 augustus 1855 met Johannes (Jan) Hazelaar, geboren te Rotterdam 1810/11, van beroep loodgieter (1838), timmermansknecht (1855), timmerman (1860), overleden te Nieuwer-Amstel, Oetewalerweg 87 op 14 juni 1860, oud 49 jaren, zoon van Cornelia Hazelaar.
  Johannes Hazelaar was eerder gehuwd te Nieuwer-Amstel op 15 september 1838 met Henrica van Rosmaalen, geboren te Amsterdam, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk De Posthoorn aldaar op 25 november 1797, overleden te Watergraafsmeer op 28 januari 1855, oud 57 jaar, dochter van Jacobus van Rosmaalen en van Alida Temminck.
  Gehuwd (2) te Amsterdam op 5 augustus 1863 met Pierre Frédéric Maas, geboren te Hamburg (Dld) op 16 december 1816, Evang. Luthers, in 1838 naar Amsterdam verhuisd, van beroep kleermaker, overleden te Amsterdam, Overtoom 126 op 14 december 1868, oud 51 jaar, zoon van Pierre Maas en Catherine Meijer.
  Pierre Frédéric Maas was eerder gehuwd met Johanna Geziena van der Paards, overleden voor 5 augustus 1863.
  Gehuwd (3) te Amsterdam op 1 oktober 1884 met Jan Jacobus Tol, geboren te Amsterdam op 14 november 1824, van beroep opperman (1884), metselaar (1890), overleden te Amsterdam in het Binnengasthuis op 4 juni 1890, oud 65 jaar, zoon van Dirk Hendrik Tol, van beroep winkelknecht en Wilhelmina Lourentia Schepers.
  Jan Jacobus Tol was eerder gehuwd met Nelletje van Veldhuizen, overleden voor 1 oktober 1884.

  DOOPREGISTER, Amsterdam, Rooms-Kath. kerk De Posthoorn, 25 november 1797, bron 348 p. 410 (folio 205v), nr. 25:
  Henrica, dochter van Jacobus van Rosmaalen en Alida Temminck.
  Getuigen Jacobus Temminck en Maria van Rosmaalen.
  [bron: gemeente archief Amsterdam]

  GEBOORTEAKTE, Amsterdam, 17 november 1824, blz. 66v:
  Den 17den November Ao. 1824, ten Elf ure, voor den middag, is ingeschreven, de geboorte van Jan Jacobus Tol.
  Geboren den 14den dezer des avonds, ten Elf ure, zoon van Dirk Hendrik Tol, Beroep winkelknecht en van Wilhelmina Lourentia Schepers, Echtelieden, wonende N.Z. Armsteeg No. 24 Kanton 1, zijnde dit Kind aldaar geboren, en erkend van het mannelijk geslacht.
  Eerste Getuige Jan Willem Aldekamp, oud 40 jaren, wonende Nieuwendijk N. 11, Beroep Kaarsenmaker,
  Tweede Getuige Pieter Engelenberg, oud 31 jaren, Beroep winkelier, volgens verzoek aan ons gedaan door den Vader.
  Na voorlezing is deze Acte door Vader en Getuigen geteekend, en wordt ingevolge de Wet bevestigd, door mij, Lid van de Kommissie tot den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam.

  GEBOORTEAKTE, Amsterdam, 16 mei 1826, blz. 176:
  Den 16den Mei Ao. 1826, ten twaalf ure, op den middag, is ingeschreven, de geboorte van Johanna Hendrika Roszberger.
  Geboren den 11den dezer des nachts, ten twee ure, dochter van Ernst Friederich August Roszberger, oud 36 jaren, Beroep Kleermaker en van Johanna Meijer, oud 30 jaren, wonende binnen Brouwersstraat N. 17 Kanton 4, zijnde dit Kind aldaar geboren, en erkend van het vrouwelijk geslacht.
  Eerste Getuige Petrus Servaas, oud 33 jaren, wonende Haarlemmerdijk N. 200, Beroep winkelier,
  Tweede Getuige Roelof Witsen, oud 38 jaren, wonende ........ N. 6, Beroep Zeeman, volgens verzoek aan ons gedaan door den Vader.
  En is, na voorlezing, deze Acte door den Vader en Getuigen geteekend, en wordt ingevolge de Wet bevestigd, door mij, Lid van de Kommissie tot den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam.

  HUWELIJKSAKTE, Nieuwer-Amstel, 15 september 1838, nr. 34:
  Op heden den 15den September des Jaars 1838 des voormiddags ten half twaalf uren, zijn voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Nieuwer-Amstel verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
  Johannes Hazelaar, oud 27 jaren, geboren te Rotterdam, loodgieter, wonende alhier wijk 6, meerderjarige Zoon van Cornelia Hazelaar, dienstbaar, wonende te Rotterdam, en alhier tegenwoordig, en in dit huwelijk consenteerende, en
  Hendrika van Rosmaalen, oud 42 jaar, geboren te Amsterdam, zonder beroep, meerderjarige dochter van Jacobus van Rosmaalen en Alida Temminck, beiden overleden.
  [Overlegde actes: o.a. Vrijstelling van de Militie, en Permissie biljet van de kolonel der 13 afdeeling Infanterie].
  Getuigen:
  Johannes Temmink, oud 70 jaren, zonder beroep, wonende te Amsterdam, oom van de bruid.
  Harmanus Berkhout, zonder beroep, oud 66 jaren, wonende alhier wijk 6.
  Jan Godlieb Oswald, oud 42 jaren, broodbakker, wonende alhier, wijk 6.
  Cornelis Mante, oud 55 jaar, werman, allen goede bekenden.
  Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend, met uitzondering van de bruid, en de moeder van den bruidegom, welke verklaarde hunnen naam niet te kunnen teekenen.

  OVERLIJDENSAKTE, Watergraafsmeer, 29 januari 1855, nr. 2:
  Heden den 29sten der maand Januarij 1855, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Watergraafsmeer verschenen Jan Hazelaar, van beroep timmermansknecht, oud 43 jaren, wonende in de Watergraafsmeer, Echtgenoot van de na te noemen overledene, en Frans Hendrik Kloostermeijer, van beroep timmerman, oud 50 jaren, wonende in de Watergraafsmeer, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 28sten Januarij dezes Jaars des nachts ten zes ure, in het huis staande aan de Middelweg in deze gemeente, in den ouderdom van 53 jaren is overleden Hendrica van Rosmalen, van beroep zonder, geboren te Amsterdam en wonende in de Watergraafsmeer, Echtgenoot van den Eersten Comparant, dochter van Hendrik van Rosmalen en van Alida Temmink, beiden overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [In kantlijn: Ingevolge machtiging verleend door de Arrondissements Rechtbank te Amsterdam den 10 September 1862 worden de in nevensstaande acte voorkomende namen van Jan Hazelaar en Hendrica van Rosmalen verbeterd in dien van Johannes Hazelaar en Hendrika van Rosmalen]

  HUWELIJKSAKTE, Watergraafsmeer, 8 augustus 1855, nr. 11:
  Heden den 8sten der maand Augustus 1855, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Watergraafsmeer in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
  Johannes Hazelaar, van beroep timmermansknecht, oud 44 jaren, geboren te Rotterdam en wonende in de Watergraafsmeer, weduwnaar van Hendrica van Rosmalen, meerderjarige zoon van Cornelia Hazelaar, overleden, ter eenre zijde, en
  Johanna Hendrika Roszberger, van beroep dienstbode, oud 29 jaren, geboren en wonende te Amsterdam, meerderjarige dochter van Ernst Friederich August Roszberger en van Johanna Meijer, beiden geemploijeerd in een weeshuis te Leiden, ter andere zijde.
  Getuigen:
  Hendrik Schutte, timmerman, oud 45 jaren.
  Frans Hendrik Kloostermeijer, timmerman, oud 50 jaren.
  Francois Roodenburg, veldwachter, oud 38 jaren, en
  Matthijs Elsman, tapper, oud 32 jaren, zijnde allen goede bekenden van de Comparanten en in deze Gemeente woonachtig.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons de Comparanten, de ouders der bruid en de getuigen is onderteekend.

  OVERLIJDENSAKTE, Nieuwer-Amstel, 14 juni 1860, nr. 118:
  Heden den 14den Junij 1860, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nieuwer-Amstel, verschenen Cornelis Slinger, van beroep arbeider, oud 35 jaren, wonende te Watergraafsmeer, behuwdbroeder van de na te noemen overledene, en Pieter Huffmeijer, van beroep beambte, oud 43 jaren, wonende alhier, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 14den dezer maand des voormiddags ten 4 ure, in het huis staande alhier in wijk E No. 87 Oetewalerweg in den ouderdom van 49 jaren is overleden Jan Haaselaar, van beroep timmerman, geboren te Rotterdam en wonende alhier, gehuwd met Johanna Hendrica van Rosbergen. Verder niets bekend.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de beide aangevers is onderteekend.

  BEVOLKING AMSTERDAM, 1852-1853.
  Haarlemmerstraat, Pieter Frederik Maas, geboren 16 december 1816 te Hamburg, gehuwd, Ned. Herv., kleermaker, ingekomen 1838.
  Haarlemmerstraat, Pieter Frederik Maas, geboren 16 december 1816 te Hamburg, gehuwd, Evang. Luth., kleermaker, ingekomen november 1852.
  Nieuwendijk, Pieter Frederik Maas, geboren 16 december 1816 te Hamburg, gehuwd, Ned. Herv., kleermaker, ingekomen 3 februari 1853.
  Haarlemmerdijk, Pieter Frederik Maas, geboren 16 december 1816 te Hamburg, gehuwd, Ned. Herv., kleermaker, ingekomen augustus 1855.
  [bron: website Dave Verdooner]

  HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 5 augustus 1863, blz. 71v:
  Op heden den 5den Augustus 1863 zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, in het huis der Gemeente, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan:
  Pierre Frédéric Maas, kleeremaker, geboren te Hamburg, wonende alhier, oud 49 Jaren, Weduwnaar van Johanna Geziena van der Paards, meerderjarige zoon van Pierre Maas en Catherine Meijer, beide overleden, ter Ene, En
  Johanna Hendrika Roszberger, dienstbaar, geboren en wonende alhier, oud 37 jaren, Weduwe van Johannes Hazelaar, meerderjarige dochter van Ernst Friederich August Roszberger, Suppoost en Johanna Meijer, wonende te Leijden, ter andere zijde.
  Getuigen:
  Theodorus de Ruiter, schoenmaker, oud 52.
  H....... Francois Kroese, kleeremaker, oud 39.
  Johannes Kock, als voren, oud 24.
  Hermanis Christoffel Distelbrink, kleeremaker, oud 60 Jaren, wonende allen alhier.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing, door de Komparanten, de Getuigen en ons is onderteekend.

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 16 december 1868, blz. 27:
  Op heden 16 december 1868 zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, verschenen:
  Jan Spijkerman, van beroep Beambte, oud 31 Jaren, wonende Lasthuis, bekende van de Overledene, en Pieter Kooiman, van beroep als boven, oud 38 Jaren, wonende als boven, bekende van de Overledene, welke hebben verklaard, dat op 14 dezer des namiddags ten 7 ure, in het huis staande Overtoom Kanton 4, Buurt KK, No. 126, is overleden Pierre Frederic Maas, van beroep kleermaker, wonende Karthuizerstraat 173 in den ouderdom van 53 jaren, geboren te Hamburg, Echtgenoot van Johanna Hendrika Roszberger.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.

  HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 1 oktober 1884, nr. 2207:
  Op heden den een October 1884, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Amsterdam, in het huis der Gemeente, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan:
  Jan Jacobus Tol, opperman, geboren en wonende alhier, oud 59 jaren, weduwenaar van Nelletje van Veldhuizern, meerderjarige zoon van Dirk Hendrik Tol en Wilhelmina Lourentia Schepers, beiden overleden, ter eenre en,
  Johanna Hendrika Roszberger, werkster, geboren en wonende alhier, oud 58 jaren, weduwe van Pierre Frederic Maas, meerderjarige dochter van Ernst Friederich August Roszberger en Johanna Meijer, beiden overleden, ter andere zijde.
  Getuigen:
  Conrad Claasers Doornekamp, stucadoor, oud 51.
  Karel Albertus Sanou, werkman, oud 51.
  Nicolaas Huijsing, tuinier, oud 58 en
  Gerardus Johannes Geestman, schilder, oud 58 jaren, allen wonen alhier.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing, door de Komparanten, de Getuigen en ons is onderteekend.

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 5 juni 1890, nr. 4943:
  Op heden 5 Juni 1890 zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Amsterdam verschenen:
  Johannes Maas, van beroep opzichter, oud 60 jaren, wonende Binnengasthuis, bekende van de Overledene, en Albertus Krouwel, van beroep opzichter, oud 62 jaren, wonende als boven, bekende van de Overledene, welke hebben verklaard, dat op vier dezer des voormiddags ten 5 ure, in het Binnengasthuis Kanton 2 No. 10 is overleden Jan Jacobus Tol, van beroep metselaar, wonende Blindemansteeg 5 in den ouderdom van 65 jaren, geboren alhier.
  Echtgenoot van Johanna Hendrika Roszberger.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 15 mei 1900, nr. 4126:
  Op heden 15 Mei 1900 zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Amsterdam verschenen:
  [aansprekers] welke hebben verklaard dat op den 12den dezer des namiddags ten 3 ure, in het huis Muidergracht 13 is overleden Johanna Hendrika Roszberger, van beroep zonder, wonende alhier, oud 74 jaren, geboren alhier, Weduwe eerst van Pierre Frédéric Maas, daarna van Jan Jacobus Tol, Dochter van Ernst Friederich August Roszberger en Johanna Meijer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.

 6. Ernst Frederik August Roszberger,
  Geboren te Amsterdam op 5 mei 1828, van beroep gezagvoerder op het gekoperd Nederlandse barkschip de Juno (1856-1861), vervolgens op het gekoperd Nederlandse brikschip Suriname Packet dat een regelmatige dienst onderhield tussen Amsterdam en Suriname (1862–1865), overleden in Suriname op 16 januari 1865, oud 36 jaar.
  Gehuwd te Amsterdam op 31 mei 1855, ondertrouw aldaar op 18 mei 1855 met Johanna Jacoba Neidlinger, geboren te Amsterdam op 10 september 1830, overleden te Haarlem in april 1878, oud 47 jaar, dochter van Pieter Neidlinger, van beroep waagdrager en van Maria Catarina Gijselaar.

  GEBOORTEAKTE, Amsterdam, 6 mei 1828, blz. 140:
  Den 6den Mei Ao. 1828, ten elf ure, voor den middag, is ingeschreven, de geboorte van Ernst Frederik August Roszberger.
  Geboren den 5den dezer des morgens, ten negen ure, Zoon van Ernst Friederich August Roszberger, oud 38 jaren, Beroep Kleermaker en Johanna Meijer, oud 33 jaren, wonende binnen brouwersstraat N. 17 Kanton 4, zijnde dit Kind aldaar geboren, en erkend van het mannelijk geslacht.
  Eerste Getuige Hendrik Scheepmaker, oud 36 jaren, wonende Gasthuishof N. 13, Beroep Kantoorbediende,
  Tweede Getuige Johan Michael Wiegandt, oud 36 jaren, wonende St. Jansstraat N. 20, Beroep Kleermaker, volgens verzoek aan ons gedaan door den Vader.
  Na voorlezing is deze Acte door Vader en Getuigen geteekend, en wordt ingevolge de Wet bevestigd, door mij, Lid van de Kommissie tot den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam.

  GEBOORTEAKTE, Amsterdam, 13 september 1830, blz. 54v:
  Den 13den September Ao. 1830, ten tien ure, voor den middag, is ingeschreven, de geboorte van Johanna Jacoba.
  Geboren den tienden dezer des morgens, ten negen ure, dochter van Pieter Neidlinger, oud 26 jaren, Beroep broodbakker en Maria Catarina Gijselaar, oud 23 jaren, wonende hoek Nieuweleliestraat N. 531 Kanton 5, zijnde dit Kind aldaar geboren, en erkend van het vrouwelijk geslacht.
  Eerste Getuige Jacobus Gijzelaar, oud 54 jaren, wonende Kl. ......straat 14, Beroep metselaar.
  Tweede Getuige Jacobus van Leeuwen, oud 43 jaren, wonende .............., Beroep loodgieter, volgens verzoek aan ons gedaan door den Vader.
  Na voorlezing is deze Acte door Vader en Getuigen geteekend, en wordt ingevolge de Wet bevestigd, door mij, Lid van de Kommissie tot den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam.

  MILITIEREGISTERS:
  Volgnummer: 1482.
  Naam en voornamen: Roszberger, Ernst Frederik August.
  Geboren te Amst., prov. N.H., Militie-Kanton Amst.
  Tijd van geboorte 5 Mei 1828.
  Personeel verblijf van den ingeschrevene: Op Zee.
  Namen en adres der ouders: Ernst Friedrich August en Meijer Johanna, Stroomarkt No. 18.
  Beroep van den ingeschrevene: Buitenl: Zeevar:.
  Beroep van den vader: Kleerenmaker.
  Of zij zich zelve ter inschrijving hebben aangegeven, dan of dat door iemand voor hen is gedaan: de broeder.
  Uitspraak van den Militieraad in 1848: buitenl. Ze..., 1 Jaar nog.
  [bron: www.militieregisters.nl.]

  BEVOLKING VAN AMSTERDAM, 1852-1853.
  Herenmarkt, Johanna Jacoba Neidlinger, geboren op 10 september 1830 te Amsterdam, ongehuwd, Ned. Hervormd, vertrokken 29 april 1852.
  Prinsengracht, Johanna Jacoba Neidlinger, geboren op 13 september 1830 te Amsterdam, ongehuwd, Ned. Hervormd, ingekomen 1852.
  Haarlemmerdijk, Johanna Jacoba Neidlinger, geboren op 10 september 1830 te Amsterdam, ongehuwd, Ned. Hervormd, ingekomen 11 mei 1855, vertrokken 31 mei 1855.
  Haarlemmerstraat, Johanna Jacoba Neidlinger, geboren op 10 september 1830 te Amsterdam, gehuwd, Ned. Hervormd, ingekomen 1 juni 1855.
  [bron: website Dave Verdooner]

  BEVOLKING VAN AMSTERDAM, 1852-1853.
  Herenmarkt, Pieter Neidlinger, geboren op 16 juni 1804 te Amsterdam, gehuwd, Ned. Hervormd, vertrokken 29 april 1852.
  Prinsengracht, Pieter Neidlinger, geboren op 16 juni 1804 te Amsterdam, gehuwd, Ned. Hervormd, waagdrager, ingekomen 1852.
  Haarlemmerdijk, Pieter Neidlinger, geboren op 16 januari 1804 te Amsterdam, gehuwd, Ned. Hervormd, waagdrager, ingekomen 11 mei 1855.
  [bron: website Dave Verdooner]

  FAMILIEBERICHTEN.
  Ondertrouwd:
  E.F.A. Roszberger met J.J. Neidlinger.
  Amsterdam, 18 Mei 1855.
  [bron: Algemeen Handelsblad, 19 mei 1855]

  TROUWADVERTENTIE.
  Getrouwd:
  E.F.A. Roszberger met J.J. Neidlinger.
  Amsterdam, 31 Mei 1855.
  [bron: digitale studiezaal C.B.G.]

  HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 31 mei 1855, blz. 78:
  Op heden den 31sten Mei 1855, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, in het huis der Gemeente, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan:
  Ernst Frederik August Roszberger, zeeman, geboren en wonende alhier, oud 27 jaren, meerderjarige zoon van Ernst Friederich August Roszberger, Hoofd Suppoost in het Weeshuis en Johanna Meijer, wonende te Leijden, ter Eene, En
  Johanna Jacoba Neidlinger, zonder beroep, geboren en wonende alhier, oud 24 jaren, meerderjarige dochter van Pieter Neidlinger, waagdrager en Maria Catarina Gijselaar, wonende alhier ter ander zijde.
  En verklaarden wederzijdsche ouders voor ons tegenwoordig toetestemmen in dezen Echt.
  Getuigen:
  Heinrich Eduard Roszberger, kleeremaker, oud 35, broeder des Echtgenoots.
  Johannes Jacobus Schut, hoedenmaker, oud 38, Zwager van den zelven.
  Dirk Vermij, timmerman, oud 46, Oom der Echtgenoote, en
  Frederik Schut, Schuitenvoerder, oud 30 Jaren en wonende allen alhier.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing, door de Komparanten, de Getuigen en ons is onderteekend.

  ZEETIJDINGEN.
  Texel, aangekomen:
  25 Mei, Juno, Roszberger – Suriname.
  [bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 26 mei 1857]

  CARGALIJSTEN.
  Amsterdam.
  Suriname, Juno, E.F.A. Roszberger.
  [Lading vnl. suiker]
  [bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 februari 1861]

  GELDTRANSPORT.
  Uit Paramaribo meldt men dd 1 April [1863]:
  Heden zijn vijf en twintig vaatjes zilveren muntspeciën, te zamen f 250.000, door het Ministerie van Koloniën voor ons gouvernement afgezonden per schip Suriname Packet, kapitein Roszberger, gelost.
  [bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 1 mei 1863]

  ADVERTENTIE.
  Naar Suriname,
  Ligt te Amsterdam in lading voor Goederen en Passagiers, om ten spoedigsten Geëxpedieerd te worden het snelzeilend Gekoperd Schooner-Brikschip Suriname Packet, Kapt. E.F.A. Roszberger,
  hebbende uitmuntende Inrigting tot den Overvoer van Passagiers.
  Voor Vracht of Passage gelieve men zich te adresseren bij de Cargadoors B.D. Bosscher & Zoon.
  [bron: Algemeen Handelsblad, 20 juli 1863]

  SCHEEPSTIJDINGEN.
  (Per Telegraaf), Texel, 9 Nov. [1864].
  Vertrokken: Suriname Packet, Rosberger, Suriname.
  [bron: Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage, 10 november 1864]

  OVERLIJDENSADVERTENTIE.
  Op heden ontving ik het hartverscheurend berigt, dat mijn geliefde Echtgenoot, de Heer Ernst Friederich Roszberger, in leven gezagvoerder op het koopvaardijschip Suriname Packet, op den 16den Januarij jl. in den ouderdom van ruim 36 jaren, waarvan ik bijna 10 Jaren met hem in eenen gelukkigen Echt was vereenigd, te Suriname is overleden. Wat ik met mijne drie jeugdige Kinderen en onze wederzijdsche Ouders in hem verliezen, zal ieder kunnen beseffen, die hem van nabij gekend hebben.
  Amsterdam, 14 Februarij 1865.
  Wed. E.F.A. Roszberger, Geb. Neidlinger.
  [bron: Algemeen Handelsblad, 20 februari 1865]

  OVERLIJDENSADVERTENTIE.
  Heden ontvingen wij van Suriname de voor ons en zijn gezin zoo treurige tijding van het overlijden aldaar, op den 16den Januarij jl., van onzen veel geliefden Zoon E.F.A. Roszberger, in den leeftijd van 36 jaren, in leven Gezagvoerder van het Ned. Brikschip Suriname Packet.
  Smartelijk treft ons dit verlies, doch de hope op een zalig wederzien doet ons in ’s Heeren wil berusten.
  Leiden, 16 Februarij 1865.
  E.F.A. Roszberger.
  J.A. Roszberger, Meijer.
  Mede uit naam der Broeders en Zusters.
  [bron: Leydse Courant, 20 februari 1865]

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 25 oktober 1865, blz. 190v:
  Op heden 25 October 1865, is door ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, ingeschreven ingevolge een Extract uit het Register van Overlijden der Kolonie Suriname in dato 1 augustus 1865, en volgens missive van den Minister van Marine 's Hage 12 october 1865 L. en E. No. 25, dat op zestien Januarij dezes Jaars in de kolonie Suriname is overleden Ernst Fredrich August Roszberger, van beroep kapitein van het Nederlandse Schip Suriname Packet, Echtgenoot van J. J. Neidlinger.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke door ons is onderteekend.

  FAMILIEBERICHTEN.
  Overleden:
  Wed. J.J. Roszberger, geb. Neidlinger, 47 j., Haarlem.
  [bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 9 april 1878]

 7. Johanna Annetta Roszberger,
  Geboren te Amsterdam, Binnen Brouwerstraat 17 op 29 mei 1830, Evang. Luthers, dienstbode, overleden te Amsterdam, Spuistraat 142 op 19 januari 1894, oud 63 jaar.
  Gehuwd te Amsterdam op 4 mei 1859 met Menso Roos, geboren te Deventer op 4 juli 1830, Ned. Herv., van beroep brievenbesteller (1859), ambtenaar bij de Posterijen te Leiden (1862), concierge (1895, 1897), zoon van Mathias Nicolaas Roos, van beroep wachtmeester en Hendrika Wilmink.
  Menso Roos huwde (2) te Amsterdam op 28 maart 1895 met Lucresia Sterken, geboren te Zwolle op 8 april 1840, woonde in 1895 te Haarlem, dochter van Jan Sterken, van beroep onderwijzer en van Hendrikjen de Munnink.

  GEBOORTEAKTE, Amsterdam, 2 juni 1830, blz. 15:
  Den Tweeden Junij Ao. 1830, ten elf ure, voor den middag, is ingeschreven, de geboorte van Johanna Annetta.
  Geboren den 29sten Mei des middags, ten vijf ure, dochter van Ernst Friederich August Roszberger, oud 39 jaren, Beroep Kleermaker en Johanna Meijer, oud 35 jaren, wonende binnen Brouwersstraat N. 17 Kanton 4, zijnde dit Kind aldaar geboren, en erkend van het vrouwelijk geslacht.
  Eerste Getuige Johan Michael Wiegandt, oud 37 jaren, wonende St. Jansstraat N. 20, Beroep als boven.
  Tweede Getuige Johannes Pieter Peinning, oud 36 jaren, wonende O.Z. ....... No. 28, Beroep metselaar, volgens verzoek aan ons gedaan, door den vader.
  Deze Acte is na voorlezing, geteekend door Vader en Getuigen, en wordt ingevolge de Wet bevestigd, door mij, Lid van de Kommissie tot den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam.

  GEBOORTEAKTE, Deventer, 5 juli 1830, nr. 260:
  Op heden den vijfden der Maand Julij des jaar 1830, des middags te twaalf uren, compareerde voor ons Wethouder der Stad Deventer, Provincie Overijssel, waarnemende de functien van Officier van den Burgerlijken Staat:
  Matthias Nicolaas Roos, oud 31 jaren, van beroep wachtmeester, wonende te Deventer, geadsisteerd met twee getuigen,
  de eerste Jan Richhols, wachtmeester, oud 44 jaren, wonende te Deventer,
  de tweede Jan Harttels, wachtmeester, oud 37 jaren, wonende te Deventer,
  dewelke ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Hendrika Wilmink op den vierden dezer maand des morgens te tien uren te Deventer is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk de voornaam is gegeven van Menso.
  Volgens deze verklaring en ingevolge rekwisitie van voornoemden Comparant, hebben wij deze Akte geformeerd, dewelke na gedane voorlezing is geteekend door ons en de vader en de beide getuigen.

  GEBOORTEAKTE, Zwolle, 9 april 1840, nr. 166:
  Op heden den negenden der Maand April des jaar 1840, des morgens te twaalf uren, compareerde voor ons Wethouder der Stad Zwolle, Provincie Overijssel, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand:
  Jan Sterken, oud 32 jaren, van beroep onderwijzer, wonende te Zwolle, geassisteerd met twee getuigen,
  de eerste genaamd Gerrit Jan Vos, oud 42 jaren, van beroep schlder, wonende te Zwolle,
  en de tweede Jan Evert Voogt, oud 50 jaren, van beroep kleermaker, wonende te Zwolle,
  dewelke ons heeft verklaard dat zijne vrouw Hendrikjen de Munnink, zonder beroep, wonende te Zwolle op den achtsten dezer, des morgens te twee ure, te Zwolle is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht aan hetwelk de voornaam is gegeven van Lucresia.
  Volgens deze verklaring en ingevolge rekwisitie van voornoemden Comparant, hebben wij deze Akte opgemaakt, dewelke na gedane voorlezing is geteekend door ons en de Comparanten.

  BEVOLKING VAN AMSTERDAM, 1852-1853:
  Woonadres: Singel.
  Ernst Friedrich August Roszberger, geboren te Dresden op 9 juli 1790, gehuwd, Evang. Luthers, ingekomen in 1814, vertrokken 21 december 1852.
  Johanna Meijer, geboren te Loenen op 29 mei 1795, gehuwd, Evang. Luthers, ingekomen in 1814, vertrokken 21 december 1852.
  Heinrich Eduard Roszberger, geboren te Amsterdam op 4 juni 1820, ongehuwd, Evang. Luthers, kleermaker, vertrokken 21 december 1852.
  Hendrika Roszberger, geboren te Amsterdam op 4 mei 1825, ongehuwd, Evang. Luthers, ingekomen 6 augustus 1852, vertrokken 16 november 1852.
  Ernst Friederich Anton Roszberger, geboren te Amsterdam op 5 mei 1828, ongehuwd, Evang. Luthers, vertrokken 21 december 1852.
  Johanna Annetta Roszberger, geboren te Amsterdam op 29 mei 1830, ongehuwd, Evang Luthers, vertrokken 2 juni 1851.
  Amalia Gesina Roszberger, geboren te Amsterdam op 5 augustus 1832, ongehuwd, Evang. Luthers, vertrokken 21 december 1852.
  Jan Hendrik Roszberger, geboren te Amsterdam op 6 juli 1836, ongehuwd, Evang. Luthers, vertrokken 14 september 1852.
  [bron: website Dave Verdooner]

  BEVOLKING VAN AMSTERDAM, 1852-1853:
  Woonadres: Herenmarkt.
  Ernst Friedrich August Roszberger, geboren te Dresden op 9 september 1790, gehuwd, Evang. Luthers, ingekomen in december 1852, vertrokken in oktober 1853.
  Johanna Meijer, geboren te Loenen op 29 mei 1795, gehuwd, Evang. Luthers, ingekomen in 1december 1852, vertrokken in oktober 1853.
  Heinrich Eduard Roszberger, geboren te Amsterdam op 4 juni 1820, gehuwd, Evang. Luthers, kleermaker, ingekomen in december 1852, vertrokken 30 april 1855.
  Johanna Hendrika Roszberger, geboren te Amsterdam op 4 mei 1825, ongehuwd, Evang. Luthers, dienstbode, ingekomen in mei 1853, vertrokken in juli 1853.
  Ernst Friederich Anton Roszberger, geboren te Amsterdam op 5 mei 1828, ongehuwd, Evang. Luthers, zeevarend, ingekomen in december 1852, vertrokken in september 1854.
  Johanna Annetta Roszberger, geboren te Amsterdam op 29 mei 1830, ongehuwd, Evang Luthers, dienstbode, ingekomen in oktober 1853, vertrokken in november 1853.
  Amalia Gesina Roszberger, geboren te Amsterdam op 5 augustus 1832, ongehuwd, Evang. Luthers, ingekomen in december 1852, vertrokken in september 1854.
  Jan Hendrik Roszberger, geboren te Amsterdam op 6 juli 1835, ongehuwd, Evang. Luthers, ingekomen in januari 1854, vertrokken in mei 1854.
  [bron: website Dave Verdooner]

  HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 4 mei 1859, blz. 86:
  Op heden den 4den Mei 1859, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, in het huis der Gemeente, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan:
  Menso Roos, brievebesteller, geboren te Deventer en wonende alhier, oud 28 jaren, meerderjarige Zoon van Matthias Nicolaas Roos, overleden en Hendrika Wilmink, naaister, wonende alhier, ter Een, En
  Johanna Annetta Roszberger, dienstbode, geboren en wonende alhier, oud 28 jaren, meerderjarige dochter van Ernst Friederich August Roszberger, binnevader in het Luthersch Weeshuis te Leijden, en Johanna Meijer, wonende aldaar ter andere zijde.
  En verklaarden de moeder des Bruidegoms en de ouders der Bruid voor ons tegenwoordig toetestemmen in dezen Echt.
  Getuigen:
  Heinrich Eduard Roszberger, broeder der Echtgenoote, kleeremaker, oud 38.
  Gijsbert Lasthuis, oom des Echtgenoots, als voren, oud 39.
  Pieter Machiel Pauls, zeeman, oud 28, en
  Johannes Leonardus van Zijl, bediende, oud 28 jaren, wonende allen alhier.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing, door de Komparanten, de Getuigen en ons is onderteekend.

  BEVOLKINGSREGISTER, Leiden, 1854-1861, Arch. nr. 0516, Inv. nr. 1144, folio 69/81:
  Menso Roos, geboren te Deventer op 4 juli 1830, ambtenaar, Zonneveldsteeg 435, wijk 4, Ned. Herv., datum aankomst 1861-06-04.
  [bron: website Regionaal Archief Leiden]

  GEZINSKAART, Leiden:
  Menso Roos, van beroep ambtenaar bij de Posterijen, gehuwd met Johanna Anetta Roszberger.
  Kinderen:
  Annetta Hendrika, geboren te Leiden op 7 april 1860, overleden aldaar op 29 juli 1861.
  Annetta Hendrika, geboren te Leiden op 15 juli 1862.

  HUWELIJKSGETUIGE (Menzo Roos):
  Te Leiden op 3 september 1862 van Anton Diedrich Wempe met Amalia Gezina Roszberger (Menzo Roos, 32 jaren, beambte bij de posterijen, wonende in de Zonneveldsteeg, aanbehuwdbroeder der bruid).

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 20 januari 1894, nr. 786, blz. 66:
  Op heden 20 Januarij 1894 zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Amsterdam verschenen:
  [bekenden] welke hebben verklaard dat op den 19 dezer des voormiddags ten 7 ure, in het huis staande Spuistraat Kanton 4 No. 142 is overleden Johanna Annetta Roszberger, van beroep geen, wonende als boven, in den ouderdom van 63 jaren, geboren alhier,
  Echtgenoote van Menso Roos, Dochter van Ernst Friederich August Roszberger en Johanna Meijer, beiden overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.

  HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 28 maart 1895, nr. reg. 8, fol. 23, nr. 656:
  Op heden 28 Maart 1895, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Amsterdam, in het huis der Gemeente, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan:
  Menso Roos, concierge, geboren te Deventer, wonende alhier, oud 64 jaren, weduwnaar van Johanna Annetta Roszberger, meerderjarige Zoon van Matthias Nicolaas Roos en Hendrika Wilmink, beiden overleden, ter eenre, en
  Lucresia Sterken, zonder beroep, geboren te Zwolle, wonende te Haarlem, oud 54 jaren, meerderjarige dochter van Jan Sterken en Hendrikjen de Munnink, beiden overleden, ter andere zijde.
  Getuigen:
  Mathias Nicolaas Roos, kantoorbediende, oud 30 jaren,
  Ernst Frederik August Roos, onderwijzer, oud 26 jaren, beide zoons des echtgenoots,
  Johannes Kroon, koopman, oud 50 jaren, en
  Constant Albert Lantzendorffer, kantoorbediende, oud 31 jaren, allen wonende alhier.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing, door de Comparanten, de Getuigen en ons is onderteekend.

 8. Amalia Gezina Roszberger, zie nr. 61.
  Geboren te Amsterdam op 5 augustus 1832, winkelierster in borstelwerk (1874) aan de Nieuwstraat 12, overleden te Leiden op 13 april 1891, oud 58 jaar.
  Gehuwd te Leiden op 3 september 1862 met Anton Diedrich Wempe, geboren te Oberlethe, Oldenburg (Dld) op 22 oktober 1829, gedoopt in de Evang. Lutherse kerk, van beroep stukadoor, overleden te Leiden op 19 augustus 1893, oud 63 jaar, begraven op de begraafplaats Rhijnhof aldaar.
 9. Jan Hendrik Roszberger,
  Geboren te Amsterdam op 6 juli 1835, Evang. Luthers, verliet het ouderlijk huis aan de Singel op 14 september 1852 en dat aan de Heerenmarkt in mei 1854, van beroep reiziger (1863, 1865).

  GEBOORTEAKTE, Amsterdam, 8 juli 1835, 1e boek, blz. 16:
  Den 8sten Julij 1835 ten 10 ure, voor den middag, is ingeschreven, de Geboorte van Jan Hendrik,
  Geboren den zesden dezer des middags ten zes ure, zoon van Ernst Friederich August Roszberger, oud 45 jaren, Beroep kleermaker en Johanna Meijer, oud 40 jaren, wonende binnen Brouwersstraat No. 40, Kanton ..., zijnde dit Kind aldaar geboren, en erkend van het mannelijk geslacht.
  Eerste Getuige Jan Hendrik Eberhardt, oud 33 jaren, wonende Lauriergracht N.65, Beroep Smid.
  Tweede Getuige Hendrik Nerierman, oud 50 jaren, wonende aan den .......,
  volgens verzoek aan ons gedaan door den vader.
  Deze Acte is na voorlezing, geteekend door Vader en Getuigen, en bevestigd ingevolge de Wet.

  BEVOLKING VAN AMSTERDAM, 1852-1853:
  Woonadres: Singel.
  Ernst Friedrich August Roszberger, geboren te Dresden op 9 juli 1790, gehuwd, Evang. Luthers, ingekomen in 1814, vertrokken 21 december 1852.
  Johanna Meijer, geboren te Loenen op 29 mei 1795, gehuwd, Evang. Luthers, ingekomen in 1814, vertrokken 21 december 1852.
  Heinrich Eduard Roszberger, geboren te Amsterdam op 4 juni 1820, ongehuwd, Evang. Luthers, kleermaker, vertrokken 21 december 1852.
  Hendrika Roszberger, geboren te Amsterdam op 4 mei 1825, ongehuwd, Evang. Luthers, ingekomen 6 augustus 1852, vertrokken 16 november 1852.
  Ernst Friederich Anton Roszberger, geboren te Amsterdam op 5 mei 1828, ongehuwd, Evang. Luthers, vertrokken 21 december 1852.
  Johanna Annetta Roszberger, geboren te Amsterdam op 29 mei 1830, ongehuwd, Evang Luthers, vertrokken 2 juni 1851.
  Amalia Gesina Roszberger, geboren te Amsterdam op 5 augustus 1832, ongehuwd, Evang. Luthers, vertrokken 21 december 1852.
  Jan Hendrik Roszberger, geboren te Amsterdam op 6 juli 1836, ongehuwd, Evang. Luthers, vertrokken 14 september 1852.
  [bron: website Dave Verdooner]

  BEVOLKING VAN AMSTERDAM, 1852-1853:
  Woonadres: Herenmarkt.
  Ernst Friedrich August Roszberger, geboren te Dresden op 9 september 1790, gehuwd, Evang. Luthers, ingekomen in december 1852, vertrokken in oktober 1853.
  Johanna Meijer, geboren te Loenen op 29 mei 1795, gehuwd, Evang. Luthers, ingekomen in 1december 1852, vertrokken in oktober 1853.
  Heinrich Eduard Roszberger, geboren te Amsterdam op 4 juni 1820, gehuwd, Evang. Luthers, kleermaker, ingekomen in december 1852, vertrokken 30 april 1855.
  Johanna Hendrika Roszberger, geboren te Amsterdam op 4 mei 1825, ongehuwd, Evang. Luthers, dienstbode, ingekomen in mei 1853, vertrokken in juli 1853.
  Ernst Friederich Anton Roszberger, geboren te Amsterdam op 5 mei 1828, ongehuwd, Evang. Luthers, zeevarend, ingekomen in december 1852, vertrokken in september 1854.
  Johanna Annetta Roszberger, geboren te Amsterdam op 29 mei 1830, ongehuwd, Evang Luthers, dienstbode, ingekomen in oktober 1853, vertrokken in november 1853.
  Amalia Gesina Roszberger, geboren te Amsterdam op 5 augustus 1832, ongehuwd, Evang. Luthers, ingekomen in december 1852, vertrokken in september 1854.
  Jan Hendrik Roszberger, geboren te Amsterdam op 6 juli 1835, ongehuwd, Evang. Luthers, ingekomen in januari 1854, vertrokken in mei 1854.
  [bron: website Dave Verdooner]

  GETUIGE:
  Op 13 april 1863 te Amsterdam van de geboorte van Jan Hendrik, zoon van Heinrich Eduard Rosberger en Elisabeth Catharina van Dragt (getuige Jan Hendrik Roszberger, van beroep Reiziger, oud 27 jaren, woont Warmoesstraat 396).
  Op 28 januari 1865 te Amsterdam van de geboorte van Floris Wilhelmus, zoon van Heinrich Eduard Rosberger en Elisabeth Catharina van Dragt (getuige Jan Hendrik Roszberger, van beroep Reiziger, oud 29 jaren, woont Nieuwendijk).
124. Cornelis RODENBURG,
Zoon van Willem Claesz Rodenburg [nr. 248] en Cornelia Cornelis Verduijn [nr. 249], geboren te Hazerswoude op 20 mei 1811, gedoopt aldaar op 26 mei 1811, diende van 1830 tot 1832 als milicien bij de 9de afdeeling Infanterie bij gelegenheid van de opstand in Belgie, krijgsgevangen genomen in Antwerpen in oktober 1830, uitgewisseld in september 1831, gepasporteerd in 1832, diende vervolgens tot 1835 bij 4 kompagnie van het Reserve Bataillon te Oostburg, van beroep bouwman (1835), landbouwer, boer, melkslijter (1844, 1850), melkverkoper (1865, 1872), woonde in de Diefsteeg (1844-1872), overleden te Leiden op 26 juli 1876, oud 65 jaar.
Gehuwd te Leiden op 29 mei 1835 met Ingetje KROON.

UITTREKSEL DOOPREGISTER, Hazerswoude, Hervormde gemeente, 27 april 1835 [Huwelijksbijlage]:
In den Jare 1811, den 20sten der maand Meij is geboren en den 26sten daaraan volgende gedoopt, Cornelis, Ouders: Willem Roodenburg en Cornelia Verduijn.
Voor Extract conform afgegeven door ons Burgemeester, ambtenaar van den Burgerlijken stand van Hazerswoude.
[bron: website Familysearch]

STAMBOEK VAN DE ONDER-OFFICIEREN EN MANSCHAPPEN VAN MINDERE GRADEN VAN:
de 9e Afdeeling Infanterie,
Van No. 17903 tot 19035.
Doorloopende nummers:
18183.
Namen en Voornamen:
Rodenburg, Cornelis.
Namen der ouders, datum van geboorte, geboorteplaats en laatste woonplaats:
Vader Willem, moeder Cornelia Verduijn, geboren te Hazerswoude den 20 Meij 1811, laatst gewoond te Hazerswoude.
Bij zijne aankomst bij het korps, lang 1 ellen, 6 palmen, 9 duimen, 5 strepen.
Signalement:
Aangezigt ovaal, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus klein, mond klein, kin rond, haar blond, wenkbraauwen idem, merkbare teekenen geene. Gehuwd.
Wanneer en op welke wijze bij het korps gekomen en omschrijving van zijn aangegaan akkoord:
Op den 7 Mei 1830, ingedeeld als militien voor den tijd van drie jaren, zijnde loteling van de ligting 1830, als vervangende Anthonij Robertus van der Kadde van de ligting 1828 onder Nr. 15645 op het Stamboek voorkomende, uit de provincie Zuid Holland gemeente Hazerswoude onder No. 28.
Van te voren gediend, waar en hoe lang, op welke wijze daarvan afgegaan:
[---]
Bevordering bij het Korps, tot de graad van officier:
[---]
Gedane veldtogten, bekomen wonden, uitstekende daden:
Bij het mobiele Leger bij gelegenheid van den Opstand in Belgie in 1830 [De 26 October 1830 te Antwerpen Krijgsgevangen genomen. Uitgewisseld Sept. 1831] en in 1831 op de Citadel bij Antwerpen.
Wanneer en op welke wijze afgegaan:
21 Julij 1832 met paspoort als hebbende regt verkregen op Vrijstelling ingevolge ministeriele aut. dd 16 te voren No. 84.
[letterlijke weergave van het oorspronkelijke document]

NATIONALE MILITIE, 's-Gravenhage, 8 mei 1835 [Huwelijksbijlage]:
Certificaat.
De Staatsraad, Gouverneur van Zuidholland,
verklaart, dat Cornelis Rodenburg, geboren te Hazerswoude, den 20 mei 1811, van beroep bouwmanszoon, zoon van Willem en van Cornelia Verduijn binnen de gemeente Hazerswoude 19 kanton voor de Nationale Militie is ingeschreven;
dat aan hem vervolgens, bij de loting, is ten deel gevallen het nommer 28, hetwelk hem tot de dienst verpligtende, hij daaraan heeft voldaan door personele optreding bij de 9 afd: inf:.
Gegeven te 's-Gravenhage, den 8 mei 1835.
Signalement:
Lengte 1 el, 7 palm, 1 duim, 0 streep.
Aangezigt ovaal.
Voorhoofd rond.
Oogen grijs.
Neus puntig.
Mond klein.
Kin rond.
Haar en wenkbraauwen blond.
[bron: website Familysearch]

HUWELIJKSPERMISSIE [Huwelijksbijlage]:
9 Afdeeling Infanterie, No. 483.
De ondergeteekende kolonel kommandeerend bovengemelde Afdeeling, verleent bij deze permissie aan den fuselier Rodenburg, Cornelis dienende bij de 4 kompagnie van het Reserve Bataillon ...iet Afdeeling, zijnde loteling van de Ligting 1830, met Ingetje Kroon, een wettig Huwelijk aantegaan, mits laatstgenoemde zich verbindt om haare Man, genoemde fuselier noch in het Leger, kamp of kantonnement te zullen volgen.
Oostburg, den 10e Mei 1835.
[bron: website Familysearch]

HUWELIJKSAKTE, Leiden, 29 mei 1835, nr. 126:
Cornelis Rodenburg, jongman, oud 24 jaren, geboren te Hazerswoude den 20sten Mei 1811, Bouwman, wonende te Woubrugge, meerderjarige zoon van Willem Roodenburg (Rodenburg), Bouwman, wonende te Woubrugge, alhier tegenwoordig en toestemmende en van Cornelia Verduijn, overleden te Hazerswoude den 8sten februarij 1817, Hebbende hij mede overgelegd een certificaat van z.E. den Staatsraad Gouverneur van Zuid Holland in dato den 8sten Mei 1835, waaruit blijkt dat hij aan de wet voor de Nationale Militie heeft voldaan, gelijk ook eene permissie van den Kolonel der Negende afdeeling infanterie, waarin hij als nog is dienende, in dato Oostburg den 10den Mei 1835,
en Ingetje Kroon, jongedochter, oud 25 jaren, geboren te Woubrugge den 30sten van lentemaand 1810, zonder beroep, wonende in de Diefsteeg, wijk 4, No. 500, meerderjarige dochter van Pieter Kroon, Bouwman wonende te Woubrugge, alhier tegenwoordig en toestemmende en van Aagje van Teijlingen, overleden te Woubrugge den 30 April 1810.
Getuigen:
Jan Kroon, oud 27 jaren, Bouwman, wonende te Woubrugge, broeder der echtgenoote.
Arij van Tol, oud 50 jaren, Bouwman, wonende te Oudshoorn.
Matthijs Baaten, oud 30 jaren, timmerman, wonende op het Steenschuur.
Hendrik van Borselen, oud 44 jaren, Timmerman, wonende op de Mare, allen goede bekenden der comparante.
[bron: website Regionaal Archief Leiden]

GEZINSKAART, Leiden:
Cornelis Rodenburg, van beroep boer, geboren te Hazerswoude op 20 mei 1811, oud 24 jaar, huwt te Leiden op 29 mei 1835 met Ingetje Kroon, geboren te Woubrugge op 30 maart 1810.
Kinderen (10):
Willem, geboren 10-02-1836 te Leiden.
Pieter, geboren 13-10-1837 te Leiden, overleden aldaar 14-10-1840.
Agatha Cornelia, geboren 14-01-1839 te Leiden, overleden adaar 14-04-1840.
Jan, geboren 12-06-1840 te Leiden.
Aagje Cornelia, geboren 17-06-1842 te Leiden, overleden aldaar 08-05-1843.
Agatha Cornelia, geboren 12-02-1844 te Leiden.
Cornelia, geboren 14-03-1845 te Leiden.
Pieter Cornelis, geboren 16-05-1847 te Leiden, overleden aldaar op 27-11-1847.
Pieter Cornelis, geboren 15-10-1848 te Leiden.
Antje, geboren 31-05-1850 te Leiden.<

OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 28 juli 1876, nr. 739:
Verschenen [aansprekers] welke ons verklaard hebben, dat op den 26sten Juli 1876 des middags te 7 uren, in het huis in de Pieterskerkstraat binnen deze gemeente overleden is: Cornelis Roodenburg, oud 65 jaren, zonder beroep, geboren te Hazerswoude in het jaar 1811, gewoond hebbende in voornoemd huis, gehuwd met Ingetje Kroon, zoon van Willem Roodenburg en Cornelia Verduin, beiden overleden.
[bron: website Familysearch]

125. Ingetje KROON,
Dochter van Pieter Jacobsz Kroon [nr. 250] en Aagje Jans van Teijlingen [nr. 251], geboren te Woubrugge op 30 maart 1810, gedoopt in de Ned. Hervormde kerk aldaar op 8 april 1810, overleden te Leiden op 11 december 1899, oud 89 jaar.

DOOPREGISTER, Woubrugge, Geref. kerk, 8 Grasmaand, 1810:
Ingetje, waarvan V: Pieter Kroon; M: Aagje van Teijlingen.
G: Neeltje Herrewijn. Geb. 30 Lentemaand 1810.

BEVOLKINGSREGISTER, Leiden, 1890-1923, Arch. nr. 0516, inv. nr. 1310, fol. 2127:
Ingetje Kroon, geboren te Woubrugge op 30 maart 1810, woont Eva van Hoogeveenhof (Doelensteeg), nr. 7, wijk 1.
Datum aankomst 1890-01-01.
Weduwe van C. Roodenburg.
[bron: website Regionaal Archief Leiden]

OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 13 december 1899, nr. 936:
In het jaar 1899 den 13den der maand December zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen:
[aansprekers] welke ons verklaard hebben dat op den 11den december 1899, des namiddags ten half twaalf ure, binnen deze gemeente overleden is:
Ingetje Kroon, oud 89 jaren, zonder beroep, geboren te Woubrugge, wonende te Leiden, weduwe van Cornelis Rodenburg, dochter van Pieter Kroon en van Aagje van Teijlingen, beide overleden.
En is deze akte na gedane voorlezing door ons en declaranten geteekend.
[bron: www.leidenarchief.nl.]

KINDEREN VAN CORNELIS WILLEMSZ RODENBURG EN INGETJE PIETERS KROON:
 1. Willem Rodenburg, later Willem Roodenburg,
  Geboren te Leiden, Diefsteeg 500 op 10 februari 1836, van beroep spekslager (1861), vleeschhouwer te 's-Gravenhage (1865-1892), overleden te 's-Gravenhage op 4 juli 1896, oud 60 jaren.
  Gehuwd te 's-Gravenhage op 30 januari 1861 met Anna Maria Alida Wegman, geboren te 's-Gravenhage op 30 mei 1838, overleden aldaar op 1 mei 1921, oud 82 jaar, dochter van Johannes Wegman, van beroep melkverkoper, winkelier en van Maartje Hoogstraten.

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 11 februari 1836, nr. 151:
  Verschenen Cornelis Rodenburg, oud 24 jaren, melkslijter, wonende in de Diefsteeg, Wijk 4, No. 500, welke ons heeft verklaard, dat Ingetje Kroon zijne huisvrouw op den 10den Februarij 1836, des middags ten 1 ure, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Willem.
  De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gijsbertus Langezaal, wonende in de Diefsteeg, oud 50 jaren, Warmoezier en van Jan Kroon, wonende in de Diefsteeg, oud 28 jaren, zonder beroep.
  En hebben de declarant en de getuigen, na gedane voorlezing, met ons getekend.

  GEBOORTEAKTE, 's-Gravenhage, 31 mei 1838, nr. 917:
  Heden den 31sten Mei 1838 compareerde voor ons:
  Johannes Wegman, Melkverkooper, dewelke ons heeft verklaard, dat een kind van het vrouwelijk geslacht geboren is op den 30sten dezer des namiddags ten drie uur Van hem Comparant en uit Maartje Hoogstraten, zijne huisvrouw, beiden wonende alhier, aan hetwelk hij verklaarde de naamen te geven van Anna Maria Alida.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Franciscus Reinier Tethoff, oud 25 jaren en Pieter Johannes van den Bergh, oud 32 jaren, Kommiesen ter recherche, beiden wonende alhier.
  Wij hebben hiervan deze acte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de Comparanten.

  HUWELIJKSAKTE, 's-Gravenhage, 30 januari 1861, nr. 50:
  Heden den 30sten Januarij 1861 compareerden in het Raadhuis voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 's Gravenhage:
  Willem Roodenburg, oud 24 jaren, Spekslager, geboren te Leiden, wonende alhier, meerderjarige zoon van Cornelis Roodeburg, Winkelier en Ingetje Kroon, beiden wonende te Leiden, de vader thans alhier tegenwoordig, en Consenterende, verklarende dat ook aan de moeder de toestemming is gevraagd geworden,
  met Anna Maria Alida Wegman, oud 22 jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, minderjarige dochter van Johannes Wegman, Winkelier en Maartje Hoogstraten, beiden wonende alhier, de vader mede alhier tegenwoordig en Consenterende, ook verklarende dat aan de moeder de toestemming is gevraagd geworden.
  Hebbende de vader van den bruidegom ons verklaard, dat in geboorte acte van zijnen Zoon, de familienaam foutief geschreven is Rodenburg.
  Getuigen:
  Johannes Wegman Junior, oud 25 jaren, Koopman in brandstoffen, broeder van de bruid,
  Johannes de Greef, oud 25 jaren, postillon [koetsier van een postwagen],
  Pieter Jacobus van Duijne, oud 23 jaren, Zeilenmaker, en
  Willem de Greef, oud 32 jaren, postillon, wonende de derde te Scheveningen en de overigen alhier.
  Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing geteekend met de Comparanten, de beide vaders en de getuigen.
  [bron: website Haags Gemeentearchief]

  HUWELIJKSGETUIGE:
  Te Leiden op 2 augustus 1865 van Cornelis Johannes Leijh met Agatha Cornelia Roodenburg (getuige Willem Rodenburg, oud 29 jaren, spekslager, wonende te 's Gravenhage, broeder van de bruid).
  Te Leiden op 25 april 1866 van zijn broer Jan Roodenburg met Johanna Christina Verhoog (getuige Willem Rodenburg, oud 30 jaren, spekslager, wonende te 's Gravenhage, broeder van den bruidegom).
  Te Leiden op 20 augustus 1873 van Pieter Johannes Wilhelm Knaap met Willem's zuster Antje Rodenburg (getuige Willem Roodenburg, oud 37 jaren, vleeschhouwer, wonende te 's-Gravenhage)
  Te Leiden op 31 augustus 1892 van zijn broer's dochter Ingetje Roodenburg met Fredrik August Wempe (getuige Willem Rodenburg, woont te 's-Gravenhage, van beroep spekslager).

  GEBOORTEAANGIFTE:
  Te 's-Gravenhage op 15 december 1877 van Theodora Martina, dochter van Hendrik Johannes Franciscus Hazebroek en Maria Cornelia van der Velde (aangifte Willem Roodenburg, oud 41 jaren, spekslager, wonende alhier).

  OVERLIJDENSAKTE, 's-Gravenhage, 6 juli 1896, nr. 1670:
  Heden den 6den Juli 1896, compareerden voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 's-Gravenhage, [aangevers]:
  Verklarende, dat Willem Roodenburg, spekslager, wonende alhier, op den vierden dezer, des morgens te twee uren is overleden, oud 60 jaren, geboren te Leiden, echtgenoot van Anna Maria Alida Wegman, zoon van Cornelis Roodenburg en Ingetje Kroon, beiden overleden.
  Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de Comparanten.

  OVERLIJDENSAKTE, 's-Gravenhage, 2 mei 1921, nr. 1393:
  Heden den 2den Mei 1921, compareerden voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 's-Gravenhage, [aangevers]:
  die verklaarden, dat op den eersten dezer des voormiddags ten drie ure is overleden:B Anna Maria Aleida Wegman, oud 82 jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, weduwe van Willem Roodenburg, dochter van Johannes Wegman en Maartje Hoogstraten, beiden overleden.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

  KINDEREN:
  1. Cornelis Willem Roodenburg,
   Geboren te 's-Gravenhage op 23 maart 1861, van beroep spekslager, woont te Leiden (1891), overleden te Leiden op 11 september 1958, oud 97 jaar.
   Gehuwd te Leiden op 27 mei 1891 met Grietje Nuis, geboren te Smilde op 24 mei 1866, overleden te Leiden op 12 juli 1932, oud 66 jaar, dochter van Wijtse Nuis, landbouwer (1866), brugwachter en Henderkien Barkhuis.

   KIND:
   1. Albert Roodenburg,
    Geboren te Leiden op 22 oktober 1901, van beroep surnumerair en adjunct-inspecteur der belastingen, te Pekalongan (1929), Cheribon, Palembang (1932) en te Soerabaja (1933, inspecteur van belastingen, overleden te Leiderdorp op 30 april 1971, oud 69 jaar.
    Gehuwd bij volmacht te Pekalongan / Amsterdam op 15 augustus 1929 met Margaretha Helena Vooijs, geboren te Amsterdam op 11 juni 1902, van beroep onderwijzeres, verlaat de sector onderwijs als onderwijzeres aan de Holl. Chin. Zendingsschool te Cheribon met ingang van 1 juli 1931, overleden te Semarang op 6 juli 1945, oud 43 jaar, dochter van Leendert Vooijs, aannemer en van Maartje Oosterlee.
    Uit dit huwelijk vier kinderen.

  2. Maartje Roodenburg,
   Geboren te 's-Gravenhage op 2 april 1862, Ned. Hervormd, woont te Rijswijk (1941).
   Gehuwd te 's-Gravenhage op 31 januari 1900 met Wilhelm Johan Heel, geboren te 's-Gravenhage op 10 mei 1860, Ned. Hervormd, van beroep schoenmaker, 25 jaar lang lid van college van commissarissen der NV Mij "Onderling Belang", overleden te Rijswijk op 25 september 1941, oud 81 jaar, zoon van Wilhelm Daniel Heel en Johanna Wilhelmina Christina Muezer.
   Wilhelm Johan Heel was eerder gehuwd te 's-Gravenhage op 4 januari 1882 met Margaretha Koersen, geboren te 's-Gravenhage op 9 juli 1854, overleden aldaar op 10 juli 1897, oud 43 jaar, dochter van Barend Koersen, van beroep bediende, lakei en van Anna Elsje de Bruijn.
  3. Johannes Roodenburg,
   Geboren te 's-Gravenhage op 12 juli 1863.
  4. Pieter Jan Roodenburg,
   Geboren te 's-Gravenhage op 26 juli 1864, overleden aldaar op 8 november 1864, oud 3 maanden.
  5. Willem Pieter Roodenburg,
   Geboren te 's-Gravenhage op 18 augustus 1865, ingelijfd bij de Natonale Militie (1885-1892), van beroep opzichter der bouwpolitie te 's-Gravenhage (1900), inspecteur bij het bouw-en woningtoezicht te 's-Gravenhage (1906), overleden te 's-Gravenhage op 16 maart 1955, oud 89 jaar.
   Gehuwd te Dordrecht op 26 november 1896 met Susanna Blank, geboren te Zaltbommel op 6 augustus 1862, overleden voor 1955, dochter van Mathias Blank en Katharina Elisabeth Hauser.
   Susanna Blank was eerder gehuwd te Dordrecht op 5 juli 1888 met Johannes Wilhelmus van Bakel, overleden te Dordrecht op 24 mei 1893.
  6. Ingetje Roodenburg,
   Geboren te 's-Gravenhage op 5 december 1866, kamerverhuurster op het Spui in Den Haag (1913).
  7. Pieter Roodenburg,
   Geboren te 's-Gravenhage op 13 januari 1868, van beroep spekslager (1900, 1906), slager (1929), overleden te 's-Gravenhage op 16 mei 1929, oud 61 jaar.
   Gehuwd te 's-Gravenhage op 14 november 1906 met Jannetje Cornelia van Putten, geboren te Rotterdam op 11 mei 1877, overleden na 16 mei 1929, dochter van Roelof Adrianus van Putten en Dirkje van 't Wout.
  8. Antje Roodenburg,
   Geboren te 's-Gravenhage op 10 februari 1869, overleden aldaar op 7 juni 1869, oud 4 maanden.
  9. Marinus Cornelis Johannes Roodenburg,
   Geboren te 's-Gravenhage op 30 mei 1871.
  10. Antje Roodenburg,
   Geboren te 's-Gravenhage op 11 juli 1872.
  11. Johannes Cornelis Marinus Roodenburg,
   Geboren te 's-Gravenhage op 15 juli 1873, overleden aldaar op 28 mei 1891, oud 17 jaar.
  12. Lubertus Jacobus Roodenburg,
   Geboren te 's-Gravenhage op 10 december 1874, van beroep kapper.
   Gehuwd te Amsterdam op 31 augustus 1899 met Catharina Margaretha de Vries, geboren te Amsterdam, Kleine Kattenburgerstraat 16 op 24 juni 1875, dochter van Jan de Vries, bediende, werkman en Catharina Margaretha Klaufus.
  13. Cornelis Johannes Roodenburg,
   Geboren te 's-Gravenhage op 9 februari 1876, overleden aldaar op 3 augustus 1876, oud 6 maanden.
  14. Cornelis Johannes Roodenburg,
   Geboren te 's-Gravenhage op 2 mei 1879, overleden aldaar op 13 januari 1880, oud 8 maanden.
  15. Cornelis Johannes Roodenburg,
   Geboren te 's-Gravenhage op 19 februari 1881, overleden aldaar op 18 november 1881, oud 9 maanden.
  [bronnen: websites Gemeentearchief 's-Gravenhage, Familysearch, Leiden digitaal]
 2. Pieter Rodenburg,
  Geboren te Leiden, Diefsteeg 500 op 13 oktober 1837, overleden aldaar op 14 oktober 1840, oud 3 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 14 oktober 1837, nr. 1137:
  Verschenen Cornelis Roodenburg, oud 26 jaren, Melkslijter, wonende in de Diefsteeg, Wijk 4, No. 500, welke ons heeft verklaard, dat Ingetje Kroon zijne huisvrouw op den 13den October 1837, des avonds ten 6 ure, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Pieter.
  De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Pieter Kroon, wonende te Woubrugge, oud 60 jaren, Bouwman en van Petrus Johannes Kuijpers, wonende in de Diefsteeg, Wijk 4, No. 509, oud 22 jaren, Kledermaker.
  En hebben de declarant en de getuigen, na gedane voorlezing, met ons geteekend.

  OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 15 oktober 1840, nr. 924:
  In het jaar 1840, den 15den der maand October des voormiddags ten 11 ure, is voor ons Wethouder, gedelegueerd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Leijden, verschenen:
  Cornelis Rodenburg, vader van de na te noemen overledene, oud 29 jaren, Melkverkooper, wonende in de Diefsteeg en Abraham van Hooidonk, Goede bekende, oud 31 jaren, boekdrukkersknecht, wonende in de S.....inderstraat, welke ons verklaard hebben, dat op den 14den October 1840, des middags ten 12 ure, in het huis in de Diefsteeg overleden is Pieter Rodenburg, geboren te Leijden, oud 3 jaren, gewoond hebbende in voornoemd huis, kind van Cornelis Rodenburg voornoemd, en van Ingetje Kroon, echtelieden, wonende beiden binnen deze Stad.
  En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, welke na voorlezing door de beide declaranten en ons is onderteekend.
 3. Agatha Cornelia Rodenburg,
  Geboren te Leiden, Diefsteeg op 14 januari 1839, overleden aldaar op 14 april 1840, oud ruim 1 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 15 januari 1839, nr. 65:
  Verschenen Cornelis Rodenburg, oud 27 jaren, Melkslijter, wonende in de Diefsteeg, welke ons heeft verklaard, dat Ingetje Kroon zijne huisvrouw op den 14den Januarij 1839, des morgens ten 10 ure, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Agatha Cornelia.
  Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Frederik Jacob de Jong, wonende op de Middelstegracht, oud 34 jaren, Wolwerker, en van Pieter Kroon, wonende te Woubrugge, oud 61 jaren, Particulier.
  En is deze acte na gedane voorlezing door ons, de declarant en de getuigen geteekend.

  OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 15 april 1840, nr. 347:
  In het jaar 1840, den 15den der maand April des namiddags ten half 1 ure, is voor ons Wethouder, gedelegueerd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Leijden, verschenen:
  Cornelis Rodenburg, vader van de na te noemen overledene, oud 29 jaren, Melkverkooper, wonende in de Diefsteeg en Hendrik Scheen, bekende der overledene, oud 45 jaren, Wolscheijer, wonende op de Marendorpachtergracht, welke ons verklaard hebben, dat op den 14den April 1840, namiddags ten half 5 ure, in het huis in de Diefsteeg overleden is Agatha Cornelia Rodenburg, geboren te Leijden, oud 1 jaar en 3 maanden, gewoond hebbende in voornoemd huis, kind van Cornelis Rodenburg voornoemd, en van Ingetje Kroon, echtelieden, wonende beiden binnen deze Stad.
  En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, welke na voorlezing door de beide declaranten en ons is onderteekend.
 4. Jan Roodenburg, zie nr. 62.
  Geboren te Leiden, Diefsteeg op 12 juni 1840, van beroep winkelier in vleeswaren, begraven te Leiden op de begraafplaats Groenesteeg op 10 oktober 1917, oud 77 jaar.
  Gehuwd te Leiden op 25 april 1866 met Johanna Christina Verhoog, geboren te Leiden op 30 maart 1842, overleden aldaar op 18 november 1907, begraven op de begraafplaats Groenesteeg op 22 november 1907, oud 65 jaar.
 5. Aagje Cornelia Roodenburg,
  Geboren te Leiden, Diefsteeg op 17 juni 1842, overleden aldaar op 8 mei 1843 oud 11 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 18 juni 1842, nr. 668:
  Verschenen Cornelis Roodenburg, oud 31 jaren, Melkslijter, wonende in de Diefsteeg, welke ons heeft verklaard, dat Ingetje Kroon zijne huisvrouw op den 17den Junij 1842, des namiddags ten 3 ure, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Aagje Cornelia.
  Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Klaas van der Blom, wonende op het Levendaal, oud 48 jaren, agent van justitie en van Izaak Veefkind, wonende op het Rapenburg, oud 32 jaren, Stads Bode.
  En is deze acte na gedane voorlezing door ons, de declarant en de getuigen geteekend.

  OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 9 mei 1843, nr. 359:
  In het jaar 1843, den 9den der maand Mei des namiddags ten half 1 ure, is voor ons Wethouder, gedelegueerd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Leijden, verschenen:
  Cornelis Roodenburg, vader van de na te noemen overledene, oud 31 jaren, Melkverkooper, wonende in de Diefsteeg en Jan van Schavendijk, Goede bekende, oud 29 jaren, Grutter, wonende op de Mare, welke ons verklaard hebben, dat op den 8sten Mei 1843, namiddags ten 5 ure, in het huis in de Diefsteeg overleden is Aagje Cornelia Roodenburg, geboren te Leijden, oud 10 maanden, gewoond hebbende in voornoemd huis, kind van Cornelis Roodenburg voornoemd, en van Ingetje Kroon, echtelieden, wonende beiden binnen deze Stad.
  En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, welke na voorlezing door de beide declaranten en ons is onderteekend.
 6. Agatha Cornelia Roodenburg,
  Geboren te Leiden, Diefsteeg op 12 februari 1844, overleden te 's-Gravenhage op 25 maart 1921, oud 77 jaar.
  Gehuwd te Leiden op 2 augustus 1865 met Cornelis Johannes Leijh, geboren te 's-Gravenhage op 18 december 1839, Gereformeerd, van beroep spekslager in Leiden, overleden te Leiden op 11 juli 1908, oud 68 jaar, zoon van Willem George Johannes Leijh, van beroep schoenmaker en Maria Catrina Woest.

  GEBOORTEAKTE, 's Gravenhage, 21 december 1839, nr. 2072:
  Heden den 21sten December 1839 compareerde voor ons, Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad 's Gravenhage: Willem George Johannes Leijh, oud 42 jaren, Schoenmaker, wonende alhier.
  Dewelke ons heeft verklaard, dat van hem comparant en zijne huisvrouw Maria Catrina Woest, op den 18den dezer des avonds ten 10 uur is geboren een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaarde de naamen te geven van Cornelis Johannes, deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Bernardus Cornelis Groosjohan, oud 31 jaren, en Hendrik Cras, oud 27 jaren, schoenmakers, beiden wonende alhier.
  Wij hebben hiervan deze acte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten.

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 12 februari 1844, nr. 180:
  Verschenen Cornelis Roodenburg, oud 32 jaren, melkslijter, wonende in de Diefsteeg, welke ons heeft verklaard dat Ingetje Kroon zijne huisvrouw op den 12den februarij 1844, des morgens ten 8 ure, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen Agatha Cornelia.
  Getuigen:
  Philippe Greener wonende in de Diefsteeg, oud 24 jaren, Boekverkooper.
  Cornelis van der Voort, wonende op de Zijdgracht, oud 40 jaren, agent van Justitie.
  [bron: Regionaal Archief Leiden]

  HUWELIJKSAKTE, Leiden, 2 augustus 1865, nr. 229:
  Cornelis Johannes Leijh, jongman, oud 25 jaren, spekslager, geboren te 's Gravenhage, wonende aldaar, meerderjarige zoon van Willem George Johannes Leijh, leerkooper, wonende te 's Gravenhage, zijne toestemming gevende en van Maria Catrina Wuest, overleden, en
  Agatha Cornelia Roodenburg, Jongedochter, oud 21 jaren, zonder beroep, geboren te Leijden, wonende in de Diefsteeg alhier, minderjarige dochter van Cornelis Roodenburg, melkverkooper en van Ingetje Kroon, echtelieden, wonende mede in de Diefsteeg, beide alhier tegenwoordig en toestemmende.
  Getuigen:
  Willem Martinus Leijh, oud 40 jaren, horelogemaker, wonende te 's Gravenhage, broeder van den bruidegom.
  Willem Rodenburg, oud 29 jaren, spekslager, wonende te 's Gravenhage, broeder van de bruid.
  Jan Rodenburg, oud 25 jaren, zonder beroep, broeder van de bruid.
  Johannes Philippus Langeveld, oud 49 jaren, broodbakker, goede bekende, beide wonende te Leijden.
  [bron: Regionaal Archief Leiden]

  HUWELIJKSGETUIGE (Cornelis Johannes Leigh):
  Te Leiden op 25 april 1866 van Jan Roodenburg en Johanna Christina Verhoog (getuige Cornelis Johannes Leigh, oud 26 jaren, spekslager, aanbehuwdbroeder van de bruidegom, wonende te Leiden).

  DEPUTATENVERGADERING.
  Voor de Deputatenvergadering van a.s. Donderdag zijn afgevaardigd:
  door de kiesv. Nederland en Oranje te Leiden de heeren B. den Houter, L. E. Nieuwenhuizen, F. Los, C. J. Leijh, F. Uittenbroek (stemg.)
  [bron: de Standaard, 11 mei 1886]

  SPEKSLAGERSKNECHT.
  Gevraagd, Geref., bekwaam in het vak, daar mijn oudste knecht voor zichzelven begint, die twaalf jaar bij mij geweest is, om zoo spoedig mogelijk in dienst te treden, bij C. J. Leijh, te Leiden, in persoon of franco brieven.
  [bron: advertentie in De Standaard, 31 oktober 1887]

  HOFBERICHTEN.
  H. M. de Koningin heeft:
  vergunning verleend het Koninklijk wapen te voeren aan:
  C. J. Leijh, spekslagerij, Leiden; e.a.
  [bron: De Tijd, 31 augustus 1906]

  OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 13 juli 1908, nr. 507:
  In het jaar 1908, den dertienden Julij zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen:
  Johannes Jacobus de Haan, oud 60 jaren, aanspreker, wonende te Leiden en Nicolaas Korenhoff, oud 51 jaren, aanspreker, wonende te Leiden, welke ons verklaard hebben dat op den elfden Juli 1908 Namiddags te half een ure, binnen deze gemeente overleden is:
  Cornelis Johannes Leijh, oud 68 jaren, geboren te Sgravenhage, wonende te Leiden, zonder beroep, gehuwd met Agatha Cornelia Roodenburg, Zoon van Willem George Johannes Leijh en van Maria Catrina Woest, beiden overleden.
  En is deze akte na gedane voorlezing door ons en de declaranten geteekend.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]


  KINDEREN:
  1. Ingetje Agatha Leijh,
   Geboren te Leiden, Pieterkerkchoorsteeg op 22 april 1866, overleden te Leiden na een kortstondige ziekte op 15 november 1882, oud 16 jaar.

   BRONNEN:
   Geboorteakte, Leiden, 22 april 1866, nr. 522.
   Overlijdensakte, Leiden, 15 november 1882, nr. 1031.

   OVERLIJDENSADVERTENTIE:
   Voor de vele bewijzen van deelneming, zoo van hier als elders ons betoond bij het overlijden van onze geliefde Dochter Ingetje Agatha betuigen wij, ook namens de verdere betrekkingen, onzen hartelijken dank.
   C. J. Leijh.
   A. C. Leijh-Roodenburg.
   Leiden, 2 December 1882.
   [bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 4 december 1882]

  2. Maria Catharina Leijh,
   Geboren te Leiden, Pieterskerkchoorsteeg op 18 februari 1868, overleden te Utrecht op 24 mei 1950, oud 82 jaren.
   Gehuwd te Leiden op 9 januari 1890 met dr. Thomas Geert den Houter, geboren te Leiden op 29 maart 1864, van beroep arts, geneesheer, inspekteur van de Volksgezondheid (1912), woonde te Maassluis (1891-1896), te Leiden (1899- ....), te 's-Gravenhage (1912-1927), overleden te Zeist op 2 juli 1927, oud 63 jaar, zoon van Barend den Houter, van beroep schipper en van Geertje Verloop.

   BRONNEN:
   Geboorteakte, Leiden, 29 maart 1864, nr. 424.
   Geboorteakte, Leiden, 18 februari 1868, nr. 189.
   Huwelijksakte, Leiden, 9 januari 1890, nr. 5.
   Overlijdensakte, Zeist, 4 juli 1927, nr. 124.
   Overlijdensakte, Utrecht, 26 mei 1950, nr. 1077.

  3. Agatha Cornelia Leijh,
   Geboren te Leiden, Pieterskerkchoorsteeg op 21 december 1876, overleden aldaar op 8 september 1877, oud 8 maanden.

   BRONNEN:
   Geboorteakte, Leiden, 21 december 1876, nr. 1576.
   Overlijdensakte, Leiden, 8 september 1877, nr. 917.
 7. Cornelia Roodenburg,
  Geboren te Leiden, Diefsteeg op 14 maart 1845, winkelierster, overleden te Leiden op 29 augustus 1920, oud 75 jaar.
  Gehuwd te Leiden op 7 augustus 1872 met Lubertus Jacob Engels, geboren te Leiden, Pieterskerkgracht op 15 september 1844, van beroep rijtuigschilder (1864), tekenonderwijzer (1873, 1875), overleden te Leiden op 31 januari 1875, oud 30 jaar, zoon van Jacob Engels, van beroep huisverwer en van Elizabeth van Engelenburg.

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 16 september 1844, nr. 1050:
  Verschenen Jacob Engels, oud 28 jaren, Huisverwer, wonende op de Pieterskerkgracht, welke ons heeft verklaard, dat Elizabeth van Engelenburg, zijne huisvrouw op den 15den September 1844, des namiddags ten 1 ure, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Lubertus Jacob.
  Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacob Engels, wonende in het Sionshof, oud 59 jaren, zonder beroep, en van Albertus Leendert Engels, wonende op de Steenstraat, oud 28 jaren, Huisverwer.
  En is deze acte na gedane voorlezing door ons, de declarant en de getuigen geteekend.

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 15 maart 1845, nr. 329:
  Verschenen Cornelis Roodenburg, oud 34 jaren, Melkslijter, wonende in de Diefsteeg, welke ons heeft verklaard, dat Ingetje Kroon zijne huisvrouw op den 14den maart 1845, des nachts ten 1 ure, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Cornelia.
  Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Goedhart, wonende onder Leijderdorp, oud 28 jaren, Bouwman, en van Willem Bos, wonende onder Leijderdorp, oud 25 jaren, Bouwman.
  En is deze acte na gedane voorlezing door ons, de declarant en de getuigen geteekend.

  HUWELIJKSAKTE, Leiden, 7 augustus 1872, nr. 210:
  Lubertus Jacob Engels, jongman, oud 27 jaren, teekenonderwijzer, geboren te Leiden, wonende op de Pieterskerkgracht alhier, meerderjarige zoon van Jacob Engels, huisverwer en van Elizabeth van Eergelenburg, echtelieden, wonende mede op de Pieterskerkgracht, beide alhier tegenwoordig en toestemmende, en
  Cornelia Roodenburg, jongedochter, oud 27 jaren, zonder beroep, geboren te Leiden, wonende in de Diefsteeg alhier, meerderjarige dochter van Cornelis Roodenburg, melkverkooper, en van Ingetje Kroon, , echtelieden, wonende mede inde Diefsteeg, beide alhier tegenwoordig en toestemmende.
  Getuigen:
  Willem Roodenburg, oud 37 jaren, spekslager, wonende te 's Gravenhage.
  Jan Roodenburg, 32 jaren, kruidenier, broeders van de bruid.
  Cornelis Johanes Leijh, oud 32 jaren, spekslager, aanbehuwdbroeder van de bruid.
  Simon Petrus Perdijk, 29 jaren, oude.....n, goede bekende, allen wonende te Leiden.
  [in kantlijn de geboortedata van bruidegom en bruid: 15 september 1844, 14 maart 1845]
  [bron: Regionaal Archief Leiden]

  OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 31 januari 1875, nr. 140.
  In het jaar 1875 den tweeden der maand Februari des namiddags te een uren, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen:
  [aansprekers], welke ons verklaard hebben, dat op den 31sten Januari 1875 des nachts te drie uren, in het huis op de Pieterskerkgracht binnen deze gemeente overleden is:
  Lubertus Jacob Engels, oud 30 jaren, teekenonderwijzer, geboren te Leiden in het jaar 1844, gewoond hebbende in voornoemd huis, gehuwd met Cornelia Roodenburg, zoon van Jacob Engels, huisverwer en van Elizabeth van Engelenburg, echtelieden, wonende op de Pieterskerkgracht alhier.
  En is deze akte na gedane voorlezing door ons en de declaranten geteekend.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 30 augustus 1920, nr. 641:
  In het jaar 1920 den dertigsten Augustus zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen:
  Petrus Jacobus Develing, oud 54 jaren, begrafenisondernemer, wonende te Leiden en Frans van der Reijden, oud 54 jaren, los werkman, wonende te Leiden, welke ons verklaard hebben dat op den 29sten Augustus 1920, voormiddags half twee uren binnen deze gemeente overleden is:
  Cornelia Roodenburg, oud 75 jaren, Zonder beroep, geboren te Leiden, wonende te Leiden, Weduwe van Lubertus Jacob Engels, dochter van Cornelis Roodenburg en van Ingetje Kroon, beiden overleden.
  En is deze akte na gedane voorlezing, door ons en de declaranten geteekend.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

  KINDEREN:
  1. Jacob Engels,
   Geboren te Leiden op 22 juni 1873, Ned. Herv., huisschilder, overleden te Leiden op 4 augustus 1938, oud 65 jaar.
   Gehuwd te Leiden op 30 augustus 1899 met Antje Fokkes de Vries, geboren te Leiden op 10 juli 1877, overleden na 1938, dochter van Fokke Oeds de Vries, koopman en van Jacoba Maria Platteel.

   BRONNEN:
   Geboorteakte, Leiden, 22 juni 1873, nr. 817.
   Geboorteakte, Leiden, 10 juli 1877, nr. 860.
   Huwelijksakte, Leiden, 30 augustus 1899, nr. 299:
   Overlijdensakte, Leiden, 4 augustus 1938, nr. 576.
  2. Lubertus Jacob Engels,
   Geboren te Leiden, Pieterskerkgracht op 18 mei 1875, vrijgesteld voor de Nationale Militie op grond van broederdienst, overleden te Oegstgeest op 23 maart 1900, oud 24 jaar.

   BRONNEN:
   Geboorteakte, Leiden, 18 mei 1875, nr. 605.
   Nationale Militie, Leiden, 1895, nr. 98.
   Overlijdensakte, Leiden, 23 maart 1900, nr. 314.
 8. Pieter Cornelis Roodenburg,
  Geboren te Leiden, Diefsteeg op 16 mei 1847, overleden aldaar op 27 november 1847, oud 6 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 17 mei 1847, nr. 553:
  Verschenen Cornelis Roodenburg, oud 36 jaren, Melkslijter, wonende in de Diefsteeg, welke ons heeft verklaard, dat Ingetje Kroon zijne huisvrouw op den 16den Mei 1847, des morgens ten 11 ure, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Pieter Cornelis.
  Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Kok, wonende in de Lokhorststraat, oud 43 jaren, Schoenmaker, en van Cornelis van der Voort, wonende op de Zijdgracht, oud 44 jaren, agent van justitie.
  En is deze acte na gedane voorlezing door ons, de declarant en de getuigen geteekend.

  OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 29 november 1847, nr. 1462:
  In het jaar 1847, den 29sten der maand November des namiddags ten half een ure, is voor ons Wethouder, gedelegeerd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Leyden, verschenen Cornelis Roodenburg, Vader van den overledene, oud 36 jaren, Melkverkoper, wonende in de Diefsteeg en Klaas van der Blom, bekende, oud 34 jaren, agent van justitie, wonende op de Heeregracht, welke ons verklaard hebben, dat op den 27sten November 1847, desavonds ten zes ure, in het huis in de Diefsteeg binnen deze Stad overleden is : Pieter Cornelis Roodenburg, geboren te Leiden, oud zes maanden, gewoond hebbende in voornoemd huis, kind van Cornelis Roodenburg voornoemd en Ingetje Kroon, echtelieden, wonende alhier.
  En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, welke na voorlezing door de beide declaranten en ons is onderteekend.
  [bron: website Familysearch]
 9. Pieter Cornelis Roodenburg,
  Geboren te Leiden, Diefsteeg op 15 oktober 1848, van beroep huisverver te Leiden (1877), huis- en rijtuigschilder, overleden te Haarlem, Gasthuisvest 47, wonende in de Schermerstraat 19 op 20 januari 1921, oud 72 jaar.
  Gehuwd te Leiden op 7 april 1875, ondertrouw aldaar op 25 maart 1875 met Maria Christina Broekveldt, geboren te Leiden, Hoogewoerdt op 30 maart 1842, van beroep modemaakster, overleden te Haarlem, Gasthuisvest 17 op 3 september 1910, oud 68 jaar, dochter van Simon Broekveldt en Maria Elisabeth Poppe.

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 31 maart 1842, nr. 378:
  Verschenen Simon Broekveldt, oud 34 jaren, Kledermaker, wonende op de Hoogewoerdt, welke ons heeft verklaard, dat Maria Elisabeth Poppe, zijne huisvrouw op den 30sten Maart 1842, des avonds ten 10 ure, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Maria Christina.
  Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Jacobus Broekveldt, wonende op de Langebrug, oud 32 jaren, schoenmaker en van Karel Broekveldt, wonende in de Pieterskerkgracht, oud 29 jaren, schoenmaker.
  En is deze acte na gedane voorlezing door ons, de declarant en de getuigen geteekend.

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 16 oktober 1848, nr. 926:
  Verschenen Cornelis Roodenburg, oud 37 jaren, melkslijter, wonende in de Diefsteeg, welke ons heeft verklaard, dat Ingetje Kroon zijne huisvrouw op den 15den October 1848, des middags ten 2 ure, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Pieter Cornelis.
  Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Klaas van der Blom, wonende op de Geeregracht, oud 55 jaren, agent van justitie en van Cornelis van der Voort, wonende op de Zijdgracht, oud 45 jaren, agent van justitie.
  En is deze acte na gedane voorlezing door ons, de declarant en de getuigen geteekend.

  ONDERTROUWADVERTENTIE.
  Ondertrouwd:
  P.C. Roodenburg en M.C. Broekveldt.
  Leiden, 25 Maart 1875.
  [bron: Leydse Courant, 26 maart 1875]

  HUWELIJKSAKTE, Leiden, 7 april 1875, nr. 58:
  Verschenen Pieter Cornelis Roodenburg, jongman, oud 26 jaren, huis en rijtuigschilder, geboren te Leiden, wonende aan de Vliet alhier, meerderjarige zoon van Cornelis Roodenburg, zonder beroep en van Ingetje Kroon, echtelieden, mede wonende aan de Vliet, beide alhier tegenwoordig en toestemmende, en
  Maria Christina Broekveldt, jongedochter, oud 33 jaren, modemaakster, geboren te Leiden, wonende op de Hoogewoerd alhier, meerderjarige dochter van Simon Broekveldt en van Maria Elisabeth Poppe, beide overleden.
  Getuigen:
  Johannes Fredrik Broekveldt, oud 40 jaren, zonder beroep, broeder van de bruid, wonende te 's Gravenhage.
  Jan Willem Broekhuizen, oud 41 jaren, kantoorbediende, aanbehuwd broeder van de bruid.
  Jan Roodenburg, oud 38 jaren, kruidenier, broeder van den bruidegom.
  Pieter Johannes Wilhelm Knaap, oud 23 jaren, kapper, aanbehuwd broeder van den bruidegom, allen wonende te Leiden.
  [in kantlijn: geboortedata 15 October 1848 en 30 Maart 1842].
  [bron: Regionaal Archief Leiden]

  TROUWADVERTENTIE.
  Getrouwd:
  P.C. Roodenburg en M.C. Broekveldt,
  die tevens hun dank betuigen voor de hartelijke deelneming bij hun huwelijk ondervonden.
  Leiden, 7 April 1875.
  [bron: Leydse Courant, 8 april 1875]

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 5 september 1910, nr. 696:
  Op heden den 5den September 1910, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, verschenen [aansprekers], die ons hebben verklaard, dat op den 3den dezer des namiddags te 4 uren, in het huis staande aan de Gasthuisvest nummer 17, is overleden Maria Christina Broekveldt in den ouderdom van 68 jaren, geboren te Leiden, van beroep zonder, gewoond hebbende alhier echtgenoote van Pieter Cornelis Roodenburg.
  De namen der ouders van de overledene zijn den aangevers onbekend.
  Hiervan is deze akte opgemaakt, en na voorlezing door de beide aangevers en ons onderteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 21 januari 1921, nr. 68:
  Op heden den 21sten Januari 1921, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, verschenen [aangevers], die ons hebben verklaard, dat op den 20sten dezer des namiddags ten half vijf uur, in het huis staande aan de Gasthuisvest nummer 47, is overleden ingebracht: Pieter Cornelis Roodenburg, oud 72 jaren, geboren te Leiden, van beoep zonder, wonende alhier aan de Schermerstraat nummer 19, echtgenoot van Maria Christina Broekveldt, zoon van Cornelis Pieter Roodenburg en van Ingetje Kroon, beiden overleden.
  Hiervan is deze akte opgemaakt, en na voorlezing door de beide aangevers en ons onderteekend.
  [bron: website Familysearch]

  KINDEREN:
  1. Maria Elisabeth Roodenburg,
   Geboren te Leiden op 30 januari 1876.
  2. Cornelis Roodenburg,
   Geboren te Leiden op 19 augustus 1877, overleden aldaar op 17 november 1879, oud 2 jaar.
  3. Cornelis Pieter Roodenburg,
   Geboren te Leiden op 6 maart 1881, overleden aldaar op 16 maart 1882, oud 1 jaar.
  4. Pieter Cornelis Roodenburg,
   Geboren te Leiden op 24 juli 1883, gedoopt aldaar in de Evang. Luth.Kerk op 14 oktober 1883, van beroep hoofdcommies Gemeentelijke Incasso in Haarlem, overleden aldaar op 26 januari 1938, oud 54 jaar.
   Gehuwd te Epe op 4 juli 1918 met Lucia Lucretia Regina van Zelm, geboren te Arnhem op 18 maart 1887, van beroep wijkverpleegster in Heerhugowaard en Leiden, overleden te Haarlem op 27 februari 1950, oud 62 jaar, dochter van Nicolaas van Zelm en van Jannetjen Janssen Pot.
 10. Antje Rodenburg,
  Geboren te Leiden, Diefsteeg op 31 mei 1850.
  Gehuwd te Leiden op 20 augustus 1873 met Pieter Johannes Wilhelm Knaap, geboren te Leiden op 13 augustus 1851, van beroep kapper aan de Breestraat 118-120 te Leiden, verhuisde met zijn vrouw op 27 april 1903 naar Amsterdam, zoon van Pieter Johannes Knaap, kapper en van Maria Bartha Groen.

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 1 juni 1850, nr. 530:
  Verschenen Corrnelis Rodenburg, oud 39 jaren, melkslijter, wonende in de Diefsteeg, welke ons heeft verklaard, dat Ingetje Kroon, zijne huisvrouw, op den 31sten Mei 1850, des nachts ten Een ure, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Antje.
  Getuigen:
  Cornelis van der Hout, wonende op de Zijdgracht, oud 47 jaren, agent van Justitie.
  Klaas van der Blom, wonende op het Levendaal, oud 57 jaren, agent van Justitie.
  [bron: website Regionaal Archief Leiden]

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 14 augustus 1851, nr. 892:
  In het jaar 1851 den 14den der maand Augustus des voormiddags ten 11 ure, is voor ons, gedelegeerd Ambtenaar tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen Pierre Jean Knaap, oud 33 jaren, kapper, wonende op de Breedestraat, welke ons heeft verklaard, dat Maria Bartha Groen, zijne huisvrouw op den 13den Augustus 1851, des morgens ten half 5 ure, bevallen is van een kind, van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Pieter Johannes Wilhelm.
  Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Dirk Knaap, wonende in het Noordeinde, oud 67 jaren, zonder beroep, en van Cornelis Hazersloot, wonende op den Nieuwen Rijn, oud 33 jaren, koffiehuishouder.
  En is deze acte na gedane voorlezing door ons, de declarant en de getuigen geteekend.
  [bron: website Familysearch]

  HUWELIJKSAKTE, Leiden, 20 augustus 1873, nr. 229:
  Pieter Johannes Wilhelm Knaap, jongman, oud 22 jaren, kapper, geboren te Leiden, wonende op de Breedestraat alhier, minderjarige zoon van Pierre Jean Knaap, overleden, en van Maria Bartha Groen, zonder beroep, wonende mede op de Breedestraat, alhier tegenwoordig en toestemmende, en
  Antje Rodenburg, jongedochter, oud 23 jaren, zonder beroep, geboren te Leiden, wonende aan de Vliet alhier, meerderjarige dochter van Cornelis Rodenburg, zonder beroep en van Ingetje Kroon, echtelieden, wonende mede aan de Vliet, beide alhier tegenwoordig en toestemmende.
  Getuigen:
  Willem Roodenburg, oud 37 jaren, vleeschhouwer, wonende te 's-Gravenhage.
  Jan Roodenburg, oud 33 jaren, winkelier, broeders van de bruid.
  Jacobus la Riviere, oud 61 jaren, boekhouder in het Gereformeerde weeshuis, oudoom van den bruidegom.
  Cornelis Christiaanse, oud 40 jaren, vleeschhouwer, oudoom des bruidegoms.
  [in kantlijn: geboortedata der bruidslieden: 13 Augustus 1851 en 31 Mei 1850]
  [bron: website Regionaal Archief Leiden]

  HUWELIJKSGETUIGE (Pieter Johannes Wilhelm Knaap):
  Te Leiden op 7 april 1875 van Pieter Cornelis Roodenburg en Maria Christina Broekveldt (getuige Pieter Johannes Wilhelm Knaap, oud 23 jaren, kapper, aanbehuwd broeder van den bruidegom, allen wonende te Leiden).

  BEVOLKINGSREGISTER, Leiden.
  Antje Rodenburg, geboren 31-5-1850 te Leiden.
  Vertrek naar Amsterdam 27-04-1903.
  Leiden, Breestraat 118.

  ARTIKEL OVER DE COIFFEUR PIETER JOHANNES WILLEM KNAAP.
  [Zie: Leidsch Dagblad, 6 februari 1989]

  KINDEREN:
  1. Maria Bartha Knaap,
   Geboren te Leiden, Breestraat op 26 mei 1874, overleden aldaar, Breestraat op 28 januari 1875, oud 8 maanden.
  2. Maria Bartha Knaap,
   Geboren te Leiden op 5 oktober 1875, overleden te Amsterdam op 22 februari 1951, oud 75 jaar, teraardebestelling op dinsdag 27 februari op de Nieuwe Oosterbegraafplaats aan de Kruislaan.
   Gehuwd te Leiden op 16 augustus 1901 met Johan Christiaan Herbschleb, geboren te Amsterdam op 3 april 1875, van beroep toonkunstenaar, violist, concertmeester van het Concertgebouworkest, ridder in de orde van Oranje Nassau, overleden te Amsterdam op zaterdag 17 augustus 1935, oud 60 jaar, zoon van Johan Frederik Herbschleb en van Clasina Margaretha Jacoba van Ollefen.
   Uit dit huwelijk geen nageslacht.
   Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Leiden op 18 maart 1924.
   Johan Christiaan Herbschleb huwde (2) te Amsterdam op 7 augustus 1924 met Erna Irene Caro, geboren te Amsterdam op 20 juni 1902, overleden aldaar op 3 september 1987, oud 85 jaar, dochter van Nicolaas Martinus Caro, hoofdboekhouder van het Burger Weeshuis en van Maria Martha Meijnink.
   Uit dit huwelijk nageslacht: Tom Herbschleb, geboren te Amsterdam op 14 juli 1925, overleden aldaar op 31 maart 2010, oud 84 jaar.


   [bron: Leeuwarder courant, 19 augustus 1935]

  3. Jacoba Maria Knaap,
   Geboren te Leiden op 25 maart 1877, overleden te Leiden, Breestraat op 25 augustus 1878, oud 17 maanden.
  4. Pieter Cornelis Knaap,
   Geboren te Leiden, Breestraat op 12 april 1878, vrijgesteld van militaire dienst vanwege te zijn "enige wettige zoon", van beroep kapper, overleden te Amsterdam op 19 april 1967, oud 89 jaar, crematie.
   Gehuwd (1) te Amsterdam op 24 juli 1902 met Christina Johanna Henriette Margadant, geboren te Amsterdam in 1879, overleden in 1959, oud 79 jaar, dochter van Frederik Jan Margadant, tandarts en van Christina Johanna Henrietta Heitmeier.
   Huwelijk ontbonden dor echtscheiding te Amsterdam op 28 juli 1913.
   Gehuwd (2) te Amsterdam op 28 oktober 1915 met Christina Constance Greve, geboren te Amsterdam in 1881/82, vermeld in 1967, dochter van van Wilhelmus Johannes Greve, houthandelaar en van Anne Hendrika Lind.
   Uit dit huwelijk geen nageslacht.
   Christina Johanna Henriette Margadant huwde (2) te Amsterdam op 11 juni 1914 met Johannes Jacobus Schiltkamp, van beroep accountant, zoon van Johannes Jacobus Schiltkamp en van Margaretha Johanna Fiske Zevenboom.
  5. Antje Ingetje Agatha Knaap,
   Geboren te Leiden op 2 september 1881, vermeld in 1951.
   Gehuwd te Amsterdam op 3 augustus 1905 met Gijsbertus Margadant, geboren te Amsterdam in 1874/75, van beroep handelsagent, overleden voor 1951, zoon van Dirk Nicolaas Margadant en van Elisabeth Wilhelmina Dorothea Schroeder.
  6. Wilhelmina Louisa Knaap,
   Geboren te Leiden op 2 april 1884, overleden aldaar op 5 mei 1884, oud 1 maand.
  7. Wilhelmina Louisa Knaap,
   Geboren te Leiden op 28 september 1889, overleden aldaar op 27 juli 1893, oud 3 jaar.
126. Adrianus VERHOOG,
Zoon van Abram Verhoog [nr. 252] en Gertrudis van den Wollenbergh [nr. 253], geboren te Leiden, Levendaal 567 op 26 april 1822, van beroep metselaar, nam in 1858 de "Metselaars-Affaire" van zijn vader over, benoemd tot opperbrandmeester (1871), metselde in 1874 de Rooms-Kath. kerk te Rijpwetering, adjunct-directeur van het Brandwezen (1877), directeur van het Brandwezen (1881), vermeld als buurtheer van buurt 31 (1887), herbenoemd tot directeur der brandweer (1889), overleden te Leiden, Nieuwen Rijn 98 op 6 januari 1890, oud 67 jaar.
Gehuwd te Leiden op 9 december 1841 met Catharina KIKKERT.

GEBOORTEAKTE, Leiden, 26 april 1822, nr. 410:
In het jaar 1822, den 26sten der maand April des middags ten 12 uren, is voor ons Burgemeester der Stad Leyden, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen:
Abraham Verhoog, oud 34 jaren, metzelaar, wonende op het Levendaal, Wijk 3, No. 567, welke ons heeft verklaard, dat Geertruij Wollenberg, deszelfs huisvrouw, op den 26sten April 1823 des nachts ten 1 uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Adrianus.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Nicolaas van laveren, wonende op het Levendaal Wijk 3 No. 569, oud 26 jaren, hoedenmaker en van Hubrecht van Rumpt, wonende op het Levendaal, Wijk 3, No. 568, oud 28 jaren, metzelaar.
En hebben de declarant en de getuigen na gedane voorlezing deze met ons geteekend, de tweede getuige verklaarde niet te kunnen schrijven.
[bron: website Familysearch]

VOLKSTELLING, Leiden, Wijk 3, 1829:
Levendaal nr. 567.
Huisgezinnen per huis: 1.
Inwoners per huis: 5.
Verhoog, Abraham, oud 42 jaren, geboren te Leijden, getrouwd, Metselaar, protestants (g).
Wollenbergh, Geertruida, oud 52 jaren, geboren te Maas Bommel, getrouwd, protestants (g).
Verhoog, Abraham Johannes, oud 15 jaren, geboren te Leijden, Jongeman, protestants (g).
Verhoog, Adrianus, oud 7 jaren, geboren te Leijden, Jongeman, protestants (g).
Verhoog, Geertruida, oud 11 jaren, geboren te Leijden, Jongedochter, protestants (g).
[identieke weergave van de oorspronkelijk aantekening; website Familysearch]

HUWELIJKSAKTE, Leiden, 9 december 1841, nr. 231:
In het jaar 1841, den negenden December's voormiddags ten Elf ure zijn voor ons gecompareerd
Adrianus Verhoog, Jongman, oud 19 jaren, Metselaar, geboren te Leijden op den 26sten April 1822, wonende aan de Nieuwen rhijn, zoon van Abraham Verhoog, Metselaar en van Geertruij Wollenberg, echtelieden, wonende mede aan den Nieuwen rhijn, alhier tegenwoordig en toestemmende, hebbende voldaan aan de wet op de Nationale Militie, en
Catharina Kikkert, Jongedochter, oud 21 jaren, zonder beroep, geboren te Leijden op den 10den April 1820, wonende op de Heerengracht, dochter van Feije Kikkert, Vachtenbloter en Josina Christina Brevee, Inbrengster in de Stadsleenbank, wonende mede op de Heerengracht, alhier tegenwoordig en toestemmende.
Getuigen:
Abraham Johannes Verhoog, oud 27 jaren, Stedelijk Ambtenaar, wonende op het Utrechtsche veer, broeder der Comparant.
Willem Kikkert, oud 26 jaren, timmerman, wonende op de Heerengracht, broeder der Comparante.
Johann Christoph Zeiler, oud 38 jaren, Muziekmeester, wonende te 's Gravenhage, zwager der Comparante.
Anthonie Nicolaas Visser, oud 39 jaren, stadsbode, wonende op de Papengracht, goede bekende.
[bron: website Regionaal Archief Leiden]


Advertentie in de Leydse Courant dd 4 januari 1858.

GEZINSKAART, Leiden:
Verhoog, Adrianus.
Beroep: metselaar. Geboren: 26-04-1822, Leiden.
Leeftijd: 19.
Met Kikkert, Catharina.
Huwelijk: 09-12-1841, Leiden.
Geboren: 10-04-1820, Leiden.
Kinderen (7):
Johanna Christina, 30-03-1842, Leiden.
Geertruida Catharina, 09-03-1844, Leiden, overl. 24-11-1845, Leiden.
Geertruida Catharina, 02-11-1846, Leiden.
N.N., 10-03-1850, Leiden, overl. 10-03-1850, Leiden.
Abraham Adrianus Reinier, 15-06-1851, Leiden.
Catharina Adriana, 03-11-1858, Leiden.
Adrianus Feije, 28-01-1862, Leiden.


STADS-BERIGTEN.
Burgemeester en Wethouders van Leiden doen te weten dat door hen, naar aanleiding van art. 1, in verband met art. 66, der Verordering op het Brandwezen, van den 15den Junij / 24sten Augustus 1871 (Gemeenteblad No. 14), op voordragt van den Wethouder,
Voorzitter der Commissie van Fabricage, zijn benoemd voor den tijd van 3 jaren, ingaande op heden, de volgende ambtenaren, als:
tot directeur van het brandwezen: de heer Pieter George Houthuysen;
tot adjunct-directeur van het brandwezen: de heer Jan van Lith;
en voorts [aan de 8 stadsspuiten]:
aan de stads-spuit no. 4:
tot opperbrandmeester: de heer Adrianus Verhoog.
Leiden, 23 October 1871.
[bron: Leydse Courant, 24 oktober 1871]

ROOMS-KATHOLIEKE KERK TE RIJPWETERING.
Ten aanzien der nieuw gebouwde R. Cath. Kerk aan de Rijpwetering moet het vroeger berigt worden verbeterd door de mededeeling, dat het bouwen is aangenomen door den Metselaar Adrianus Verhoog en het hoofdopzigt over de stichting onafgebroken werd uitgeoefend door den heer J. Zwanenburg, bouwkundige te Leiden.
[bron: Leidsch Dagblad, 9 oktober 1860]

STADS-BERIGTEN.
Burgemeester en Wethouders van Leiden doen te weten dat door hen, naar aanleiding van art. 1, in verband met art. 66, der Verordering op het Brandwezen, van den 15den Junij / 24sten Augustus 1871 (Gemeenteblad No. 14), op voordragt van den Wethouder,
Voorzitter der Commissie van Fabricage,
is benoemd tot Adjunct-Directeur van het Brandwezen de heer Adrianus Verhoog, thans Opperbrandmeester aan de stadsspuit no. 4.
Leiden, 28 December 1877.
[bron: Leydse Courant, 29 december 1877]

STADS-BERIGTEN.
Burgemeester en Wethouders van Leiden doen te weten dat door hen, naar aanleiding van art. 1, in verband met art. 66, der Verordering op het Brandwezen, van den 15den Junij / 24sten Augustus 1871 (Gemeenteblad No. 14):
Brengen ter algemeene kennis dat door hen is benoemd tot Directeur van het Brandwezen de Heer Adrianus Verhoog, in de plaats van den Heer H.J. Giezen, overleden, en tot Adjunct-Directeur de Heer Willem Anthonie van Lith, in de plaats van den Heer Adrianus Verhoog, voornoemd.
[bron: Leydse Courant, 13 oktober 1881]

BUURTHEREN, Leiden vanaf 1796:
Verhoog, Adrianus, Buurt 31, Benoeming in 1887, ontslag vanwege afschaffing gebuurten in 1888.
[bron: www.janvanhout.nl.]

STADS-BERIGTEN.
Burgemeester en Wethouders van Leiden doen te weten dat door hen, naar aanleiding van art. 1, in verband met art. 66, der Verordering op het Brandwezen, van den 15den Junij / 24sten Augustus 1871 (Gemeenteblad No. 14), op voordragt van den Wethouder,
Voorzitter der Commissie van Fabricage, wederom voor den tijd van 3 jaren het personeel bij de verschillende stadsspuiten is benoemd.
Boven dien zijn herbenoemd tot directeur van de brandweer de heer Adrianus Verhoog en tot adjunct-directeur de heer Willem Anthonie van Lith.
[bron: Leidsch Dagblad, 15 november 1889]

OVERLIJDENSADVERTENTIE.
Heden overleed, na eene kortstondige ongesteldheid, tot diep droefheid van mij, mijne Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen, de Heer Adrianus Verhoog, in leven Directeur der Brandweer, in den ouderdom van 67 jaren.
Leiden, 6 Januarij 1890 (Nieuwe Rijn 100).
Uit aller naam,
Wed. A. Verhoog, C.G. Kikert.
[bron: Leidsch Dagblad, 8 januari 1890]

BOEDELVORDERING.
Allen, die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan den boedel van wijlen den Heer Adrianus Verhoog, in leven Directeur der Brandweer, gewoond hebbende te Leiden, aan den Nieuwen Rijn No. 98, en aldaar overleden den 6den Januari 1890, worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen ten kantore van Mr. C.H.P. Klaverwijden, Notaris te Leiden, Plantsoen No. 45, voor of op den 1sten Februari a.s.
[bron: Leidsch Dagblad, 14 januari 1890]

127. Catharina KIKKERT,
Dochter van Feije Kikkert [nr. 254] en Josina Christina Brevée [nr. 255], geboren te Leiden op 10 april 1820, overleden aldaar op 17 oktober 1897, oud 77 jaar.

GEBOORTEAKTE, Leiden, 11 april 1820, nr. 349:
Verschenen Feije Kikkert, oud 34 jaren, Vagtbloter, wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat in het huis op de heerengracht wijk 8 N. 815 Josina Christina Brevée, deszelfs huisvrouw op den tienden april 1820 des voormiddags ten Elf uren, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij, bij deze geeft de voornaam van Catharina.
De gemelde verklaring is geschied, in tegenwoordigheid van Wouter van Steenbergen, wonende in de Kerkstraat Wijk 7 No, 183 oud 32 jaren, wolscheider en van Hendrik Onderwater wonende op de binnenvestgracht Wijk 2 No. 592, oud 64 jaren, vagtbloter.
[bron: website Regionaal Archief Leiden]

OVERLIJDENSADVERTENTIE.
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder, Mejuffrouw de Wed. Adr. Verhoog, geboren Kikkert, in den ouderdom van 76 jaren.
Mede namens verdere Familie,
A.A.R. Verhoog,
Leiden, 17 October 1897.
(Stevenshof 1, Haarlemmerstraat).
[bron: Leidsch Dagblad, 19 oktober 1897]

KINDEREN VAN ADRIANUS ABRAHAMSZ VERHOOG EN CATHARINA KIKKERT:
 1. Johanna Christina Verhoog, zie nr. 63.
  Geboren te Leiden op 30 maart 1842, overleden aldaar op 18 november 1907, begraven op de begraafplaats Groenesteeg op 22 november 1907, oud 65 jaar.
  Gehuwd te Leiden op 25 april 1866 met Jan Cornelisz Roodenburg, geboren te Leiden op 12 juni 1840, van beroep winkelier.
 2. Geertruida Catharina Verhoog,
  Geboren te Leiden op 9 maart 1844, overleden aldaar op 24 november 1845, oud 1 jaar en 8 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 11 maart 1844, nr. 291:
  Verschenen Adrianus Verhoog, oud 22 jaren, Metselaarsknecht, wonende op de Heerengracht, welke ons heeft verklaard, dat Catharina Kikkert zijne huisvrouw op den 9den Maart 1844, des namiddags ten 3 ure, bevallen is van een kind, van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Geertruida Catharina.
  Getuigen:
  Dirk van Wijk, wonende op het Rapenburg, oud 31 jaren, Stads Bode.
  Izaak Veefkind, wonende op het Rapenburg, oud 34 jaren, Stads Bode.
  [bron: website Regionaal Archief Leiden]

  OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 24 november 1845, nr. 1048:
  In het jaar 1845 den 24sten der maand November des namiddags ten 1 ure, is voor ons Wethouder, gedelegeerd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Leyden, verschenen:
  Adrianus Verhoog, Vader van de overledene, oud 23 jaren, Metselaar, wonende op de Heeregracht en Paulus Kikkert, Oom der overledene, oud 23 jaren, vachtbloter, wonende op de Herengracht, welke ons verklaard hebben, dat op den 24sten November 1845 des voormiddags ten 10 ure, in het huis op de Heeregracht overleden is Geertruida Catharina Verhoog, geboren te Leijden, oud 1 jaar en 8 maanden, gewoond hebbende in voornoemd huis, kind van Adrianus Verhoog voornoemd en Caharina Kikkert, echtelieden, wonende beide binnen deze Stad.
  En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, welke na voorlezing door de beide declaranten en ons is onderteekend.
  [bron: website Familysearch]
 3. Geertruida Catharina Verhoog,
  Geboren te Leiden op de Hogewoerd op 2 november 1846.
  Gehuwd te Leiden op 6 oktober 1869 met Johannes den Holder, geboren te Leiden op 7 mei 1835, van beroep schipper, zoon van Lodewijk den Holder, van beroep schipper en van Johanna Catharina Lasschuijt.

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 7 mei 1835, nr. 504:
  In het jaar 1835, den 7den der maand Mei des voormiddags ten halftwaalf ure, is voor ons Wethouder der Stad Leyden, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen:
  Lodewijk den Holder, oud 35 jaren, Schipper, wonende aan het Galgewater, Wijk 5, , No. 295, welke ons heeft verklaard, dat Johanna Catharina Lasschuijt, zijne huisvrouw op den 7den Mei 1835 des morgens ten half 4 ure, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Johannes.
  De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Ari Dolkemade, wonende in de Kraaijerstraat, Wijk 3, No. 866, oud 27 jaren, Schipper en van Jacob Buijteweg, wonende in de Galgstraat, Wijk 5, oud 40 jaren, agent van politie.
  En hebben de declarant en de getuigen, na gedane voorlezing, met ons geteekend.
  [bron: website Familysearch]

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 2 november 1846, nr. 1065:
  In het jaar 1846, den 2den der maand November des middags ten twaalf ure, is voor ons Wethouder der Stad Leyden, gedelegeerd Ambtenaar tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen:
  Adrianus Verhoog, oud 24 jaren, Metzelaar, wonende op de Hogewoerd, welke ons heeft verklaard dat Catharina Kikkert, zijne huisvrouw op den 2den November 1846 des morgens ten 6 ure, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Geertruida Catharina.
  Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Martinus Wagemans, wonende op de Vliet, oud 28 jaren, timmerman en van Willem van der Reijden, wonende op de Midddelstegracht, oud 25 jaren, Metzelaarsknecht.
  En is deze acte na gedane voorlezing door ons, de declarant en de getuigen geteekend.
  [bron: website Familysearch]

  HUWELIJKSAKTE, Leiden, 6 oktober 1869, nr. 244:
  Verschenen Johannes den Holder, jongman, oud 34 jaren, schipper, geboren te Leijden, wonende op de Apothekersdijk alhier, meerderjarige zoon van Lodewijk den Holder en van Johanna Catharina Lasschuijt, beiden overleden, en
  Geertruida Catharina Verhoog, jongedochter, oud 22 jaren, zonder beroep, geboren te Leijden, wonende aan den Nieuwen Rijn alhier, minderjarige dochter van Adrianus Verhoog, metselaar en van Catharina Kikkert, echtelieden, mede wonende aan den Nieuwen Rijn, beide alhier tegenwoordig en toestemmende.
  Getuigen:
  Abraham Daniel den Older, oud 39 jaren, bloemist, wonende te Soeterwoude, broeder van den bruidegom.
  Jacobus Johannes Bommezijn, oud 36 jaren, magazijnmeester, aanbehuwdbroeder van den bruidegom.
  Abraham Johannes Verhoog, oud 58 jaren, deurwaarder bij de plaatselijke belastingen, oom van de bruid.
  Jan Roodenburg, oud 29 jaren, kruidenier, aanbehuwdbroeder van de bruid, allen wonende te Leijden.
  [in kantlijn de geboortedata der bruidslieden: 7 mei 1835 en 2 november 1846]
  [bron: website Regionaal Archief Leiden]
 4. N.N.,
  Doodgeboren te Leiden op 10 maart 1850.

  OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 11 maart 1850, nr. 179:
  In het jaar 1850 den 11den der maand Maart des voormiddags ten 11 ure, is voor ons Wethouder, gedelegeerd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Leyden, verschenen Adrianus Verhoog, Vader van het te melden kind, oud 27 jaren, Metselaar, wonende aan den Nieuwen Rijn en Pieter Brijnen, bekende, oud 37 jaren, Opperman, wonende in .......dersteeg, welke ons verklaard hebben , dat op den 10den Maart 1850, des morgens ten 5 ure, in het huis aan den Nieuwen Rijn binnen deze stad uit Catharina Kikkert, huisvrouw van Adrianus Verhoog voornoemd, geboren is een kind van het vrouwelijk geslacht hetwelk de comparanten als levenloos aangeven.
  En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, welke na voorlezing, door de beide declaranten en ons is onderteekend.
  [bron: website Familysearch]
 5. Abraham Adrianus Reinier Verhoog,
  Geboren te Leiden op 15 juni 1851, van beroep metselaar, overleden te Oegstgeest op 14 maart 1929, oud 77 jaar.
  Gehuwd te Leiden op 30 juli 1873 met Elisabeth Broekveldt, geboren te Leiden op 8 september 1850, dochter van Herman Johan Broekveldt, van beroep kleermaker en van Cornelia Wilhelmina Broekhuizen.

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 10 september 1850, nr. 920:
  In het jaar 1850, den 10den der maand September des middags ten twaalf ure, is voor ons Burgemeester der Stad Leyden, gedelegeerd Ambtenaar tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen:
  Herman Johan Broekveldt, oud 22 jaren, Kledermaker, wonende in de Wintersteeg, welke ons heeft verklaard dat Cornelia Wilhelmina Broekhuizen, zijne huisvrouw op den 8sten September 1850, des namiddags ten 4 ure, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Elisabeth.
  Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacobus de Vos, wonende op de Cellebuertsgracht, oud 34 jaren, zonder beroep en van Pieter van der Worm, wonende op de Nieuwstraat, oud 25 jaren, Boekdrukker.
  En is deze acte na gedane voorlezing door ons, de declarant en de tweede getuige geteekend, de eerste getuige verklaarde niet te kunnen schrijven.
  [bron: website Familysearch]

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 16 juni 1851, nr. 705:
  In het jaar 1851, den 16den der maand Junij des middags ten twaalf ure, is voor ons gedelegeerd Ambtenaar tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen:
  Adrianus Verhoog, oud 30 jaren, Metselaar, wonende op den Nieuwen Rijn, welke ons heeft verklaard dat Catharina Kikkert, zijne huisvrouw op den 15den Junij 1851 des namiddags ten 2 ure, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Abraham Adrianus Reinier.
  Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit van Hartrop, wonende op den Ouden Rijn, oud 28 jaren, Metselaar en van Nicolaas van Klaveren, wonende in de Spilsteeg, oud 52 jaren, Opperman.
  En is deze acte na gedane voorlezing door ons, de declarant en de getuigen geteekend.
  [bron: website Familysearch]

  HUWELIJKSAKTE, Leiden, 30 juli 1873, nr. 204:
  VerschenenAbraham Adrianus Reinier Verhoog, Jongman, oud 22 jaren, metselaar, geboren te Leiden, wonende aan den Nieuwen Rijn alhier, minderjarige zoon van Adrianus Verhoog, metselaar en Catharina Kikkert, echtelieden, mede wonende aan den Nieuwen Rijn, beide alhier tegenwoordig en toestemmende, en
  Elisabeth Broekveldt, jongedochter, oud 22 jaren, zonder beroep, geboren te Leiden, wonende op de Breedestraat alhier, minderjarige dochter van Johan Broekveldt, kleedermaker en van Wilhelmina Broekhuizen, echtelieden, mede wonende op de Breedestraat, beide alhier tegenwoordig en toestemmende.
  Getuigen:
  Johannes Rodenburg, oud 33 jaren, winkelier,
  Johannes den Holder, oud 37 jaren, winkelier, aanbehuwdbroeder van den bruidegom,
  Hendrik Broekveldt, oud 24 jaren, kantoorbediende, broeder van de bruid,
  Johannes Willem Broekhuizen, oud 39 jaren, kantoorbediende, oom van de bruid, allen wonende te Leiden.
  [in kantlijn de geboortedata der bruidslieden: 15 juni 1851 en 8 september 1850]
  [bron: website Regionaal Archief Leiden]

  OVERLIJDENSAKTE, Oegstgeest, 16 maart 1929, nr. 36:
  Abraham Adrianus Reinier Verhoog, overleden te Oegstgeest op 14 maart 1929, oud 77 jaar, echtgenoot van Elisabeth Broekveldt, zoon van Adrianus Verhoog en Catharina Kikkert.
  [bron: Genlias]


  Overlijdensadvertentie
  in Leidsch Dagblad,
  16 maart 1929.

  KINDEREN:
  1. Adrianus Verhoog,
   Geboren te Leiden op 15 november 1875, van beroep kantoorbediende, boekhouder, verhuisde in 1922 naar 's-Gravenhage.
   Gehuwd te Arnhem op 29 augustus 1900 met Aleida Hermina Scheidler, geboren te Armhem in 1879/80, dochter van Lambertus Scheidler, van beroep behanger en Wilhelmina Hendrika Bloemink.
  2. Cornelia Wilhelmina Verhoog,
   Geboren te Leiden op 27 november 1878, overleden aldaar op 14 november 1954, oud 75 jaar.
   Gehuwd met Jan Segaar, geboren te Leiden op 27 juni 1864, van beroep timmerman, overleden te Leiden op 25 september 1927, oud 63 jaar, zoon van Pieter Johannes Segaar en Maria Johanna van der Kroon.
 6. Catharina Adriana Verhoog,
  Geboren te Leiden op 3 november 1858.
  Gehuwd te Leiden op 30 november 1892 met Johannes Hendrik Welsenaar, geboren te Haarlem op 29 oktober 1854, van beroep architect, overleden na 1913, zoon van Johannes Welsenaar, van beroep timmerman en van Maria Christina Engelmann.

  GEBOORTEAKTE, Haarlem, 31 oktober 1854, blz. 200:
  Op heden den 31sten October 1854, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Haarlem, verschenen:
  Johannes Welsenaar, oud 27 jaren, van beroep Timmerman, wonende in de Kleine Houtstraat Wijk 3, No. 109, welke ons heeft verklaard, dat op den 29sten dezer des namiddags ten 2 ure, in voornoemd huis is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Maria Christina Engelmann, zijne Echtgenoote, zonder beroep, wonende als voren, welk kind zal genaamd worden Johannes Hendrik, zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van eerstgemelde als Vader, van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrik Welsenaar, oud 64 jaren, van beroep Huisschilder, wonende in de Hagestraat en van Johannes Kraamer, oud 39 jaren, van beroep Huisschilder, wonende in de Lange Molenstraat en is deze akte na voorlezing onderteekend door ons, den aangever en de beide getuigen.
  [bron: website Familysearch]

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 4 november 1858, nr. 1122:
  In het jaar 1858, den 4den der maand November des middags ten twaalf ure, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leyden, verschenen:
  Adrianus Verhoog, oud 36 jaren, Metselaar, wonende op den Nieuwen Rijn, welke ons heeft verklaard dat Catharina Kikkert, zijne huisvrouw op den 3den November 1858, des morgens ten 10 ure, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Catharina Adriana.
  Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Marcus Stephanus Sanders, wonende op de Haarlemstraat, oud 33 jaren, timmerman en van Johannes Willem Knippenberg, wonende op de Breedestraat, oud 46 jaren, Gemeentebode.
  En is deze acte na gedane voorlezing door ons, den declarant en de getuigen geteekend.
  [bron: website Familysearch]

  BEVOLKINGSREGISTER, Leiden, 1890-1923, Arch. nr. 0516, Inv. nr. 1312, fol. 3102:
  Catharina Adriana Verhoog, geboren te Leiden op 3 november 1858, Haarlemmerstraat 24, wijk 6.
  Datum aankomst 1892-10-20 uit Haarlem.
  Datum vertrek 1892-12-21 naar Haarlem.
  [bron: website Regionaal Archief Leiden]

  HUWELIJKSAKTE, Leiden, 30 november 1892, nr. 319:
  Johannes Hendrik Welsenaar, oud 38 jaren, architect, geboren en wonende te Haarlem, meerderjarige zoon van Johannes Welsenaar, overleden en van Maria Christina Engelmann, zonder beroep, wonende te Haarlem, en
  Catharina Adriana Verhoog, oud 34 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, onlangs gewoond hebbende te Haarlem, meerderjarige dochter van Adrianus Verhoog, overleden en van Catharina Kikkert, zonder beroep, wonende te Leiden.
  Getuigen:
  Jan Roodenburg, oud 52 jaren, winkelier, zwager van de bruid.
  Abraham Adrianus Reinier Verhoog, oud 41 jaren, metselaar, broeder van de bruid, beiden wonende te Leiden.
  Johan Joseph Thoolen, oud 30 jaren, ambtenaar bij den Rijks Waterstaat, wonende te 's Gravenhage.
  Hendrik Jan Volkers, oud 36 jaren, schilder, wonende te Sneek.
  [bron: website Regionaal Archief Leiden]

  ARCHITECTUUR:
  De architect J.H. Welsenaar was nauw verbonden met de exploitatiemij "Arbeid Adelt". Hij ontwierp in 1913 ondermeer het herenhuizenblok aan de Kleverparkweg 118-130. Het blok werd vormgegeven in de Engelse landhuisstijl.
  Eerder ontwierp hij een villawijk in De Bildt (1900).
 7. Adrianus Feije Verhoog,
  Geboren te Leiden op 28 januari 1862, van beroep winkelier, overleden te Leiden op 8 februari 1942, oud 80 jaar.
  Gehuwd te Leiden op 18 mei 1887 met Sophia Christina Roozendaal, geboren te Leiden op 21 juli 1862, overleden voor 1942, dochter van Zacharias Antonius Roozendaal, van beroep smid en van Johanna Catharina Brummelkamp.

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 29 januari 1862, nr. 116:
  In het jaar 1862, den 29sten der maand Januarij, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leyden, verschenen:
  Adrianus Verhoog, oud 39 jaren, metselaar, wonende aan den Nieuwenrijn, welke ons heeft verklaard, dat Catharina Kikkert zijne huisvrouw op den 28sten Januarij 1862, des avonds ten 11 ure, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Adrianus Feije.
  Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Abraham Verhoog, wonende op de Koepoortsgracht, oud 74 jaren, zonder beroep en Nicolaas Planjer, wonende op het Levendaal, oud 69 jaren, koopman.
  En is deze acte na gedane voorlezing door ons, den declarant en de getuigen geteekend.
  [bron: website Familysearch]

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 22 juli 1862, nr. 834:
  In het jaar 1862, den 22sten der maand Julij, des namiddags ten half een ure, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leyden, verschenen:
  Zacharias Antonius Roozendaal, oud 28 jaren, Smid, wonende op het Rapenburg, welke ons heeft verklaard, dat Johanna Catharina Brummelkamp, Zijne huisvrouw op den 21sten Juli 1862, des avonds ten half 10 ure, bevallen is van een kind, van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Sophia Christina.
  Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Nicolaas Brummelkamp, wonende op de Haarlemstraat, oud 53 jaren, broodbaker, en van Johan Peter Jacob van Wijk, wonende op het Rapenburg, oud 35 jaren, kamerbehanger.
  En is deze acte na gedane voorlezing door ons, den declarant en de getuigen geteekend.
  [bron: website Familysearch]


  Advertentie Leidsch Dagblad,
  6 mei 1887.

  HUWELIJKSAKTE, Leiden, 18 mei 1887, nr. 103:
  Adrianus Feije Verhoog, jongeman, oud 25 jaren, winkelier, geboren en wonende te Leiden, minderjarige zoon van Adrianus Verhoog, metselaar en van Catharina Kikkert ........... ............... beiden wonende te Leiden, beiden alhier tegenwoordig en toestemmende, en
  Sophia Christina Roozendaal, jongedochter, oud 24 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, minderjarige dochter van Zacharias Antonius Roozendaal, overleden en van Johanna Catharina Brummelkamp, zonder beroep, wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende.
  Getuigen:
  Abraham Adrianus Reinier Verhoog.
  Johannes den Holder.
  N.M. Roozendaal.
  N. Brummelkamp.
  [bron: website Regionaal Archief Leiden]

  GEBOORTEGETUIGE:
  Te Leiden op 14 oktober 1898 van Johan Christiaan, zoon van Fredrik August Wempe en Ingetje Roodenburg (getuige Adrianus Feije Verhoog, oud 36 jaren, winkelier, wonende te Leiden).

  OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 11 februari 1942, nr. 144:
  Verschenen Lambooij, Hendrik, oud 34 jaren, begrafenisondernemer, wonende te Leiden die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op 8 Februari dezes jaars, des voormiddags ten half 12 ure, binnen deze gemeente is overleden:
  Verhoog, Adrianus Feije, oud 80 jaar, zonder beroep, geboren te Leiden, wonende te Leiden, weduwnaar van Roozendaal, Sophia Christina, zoon van Verhoog, Adrianus en van Kikkert, Catharina Kikkert, beiden overleden.
  [bron: website Regionaal Archief Leiden]

  KINDEREN:
  1. Adrianus Antonius Verhoog,
   Geboren te Leiden op 7 februari 1888, Remonstrants, van beroep kantoorboekhandelaar, overleden te Leiden op 18 juli 1955, oud 67 jaar.
   Gehuwd met Christina Zirkzee.
  2. Nicolaas Zacharias Verhoog,
   Geboren te Leiden op 4 september 1889.
  3. Johan Karel Verhoog,
   Geboren te Leiden op 23 maart 1898.
   Gehuwd met E.M. Muhlau.

[Laatst gewijzigd op 17 maart 2019]

HOME GENERATIE  6 GENERATIE  8 KWARTIERSTAAT  BROUWER