KWARTIERSTAAT  VAN  SONJA  EN  JOHN  BROUWER
GENERATIE  6

32. Arie BROUWER,
Zoon van Jan Brouwer [nr. 64] en Gerrarda (Gerritje) Rinkel [nr. 65], geboren te Aalsmeer op 6 maart 1832, Oud-Katholiek, vrijgeloot voor de Nationale Militie, van beroep werkman, overleden te Aalsmeer op 21 augustus 1904, oud 72 jaar.
Gehuwd te Aalsmeer op 29 juni 1859 met Elisabeth DE GROOT.

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 6 maart 1832, nr. 19:
Den 6den dag der maand Maart van 't jaar1832 ten twaalf ure, op den middag.
Acte van Geboorte van Arie, geboren te Aalsmeer, den 6den dezer des morgens ten vier ure, zoon van Jan Brouwer, oud 27 jaren, van beroep werkman en van Gerritje Rinkel, oud 24 jaren, geen beroep, wonende alhier.
Het kind erkend te zijn van het mannelijk geslacht.
Getuigen: Pieter Brouwer, oud 62 jaren, van beroep werkman, wonende alhier en Hendrik Bergman, oud 60 jaren, van beroep schoenmaker, wonende mede alhier.
Op het verzoek aan ons gedaan door den vader voornoemd.
Zijnde deze acte na mijne voorlezing geteekend door de comparanten en bevestigd, ingevolge de wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
De vader verklaard niet te kunnen schrijven.
[handtekening P. Brouwer zeer hakkelig]
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]


NATIONALE MILITIE, Haarlem, 16 Junij 1859:
De Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland verklaart, dat Arie Brouwer, geboren te Aalsmeer den 6 Maart 1832, van beroep werkman, zoon van Jan en van Gerritje Rinkel, van beroep werkman, wonende te Aalsmeer, binnen de gemeente van Aalsmeer voor de Nationale Militie is ingeschreven, dat aan hem vervolgens bij loting is ten deele gevallen het nummer 32, hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.

HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 29 juni 1859, nr. 16:
Heden den negenentwintigsten Juni 1859, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan Arie Brouwer, van beroep werkman, oud zevenentwintig jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van Jan Brouwer, werkman, wonende te Aalsmeer en van wijlen Gerritje Rinkel.
En Elisabeth de Groot, zonder beroep, oud negentien jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, minderjarige dochter van wijlen Jan de Groot en van Magteltje Rinkel, zonder beroep, wonende te Aalsmeer, zijnde de vader des bruidegoms en de moeder der bruid tegenwoordig, hunne toestemming gevende tot het huwelijk.
En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd, vooreerst: de akten waaruit blijkt, dat de afkondigingen onverhinderd te Aalsmeer hebben plaats gehad;
Voorts de geboorteacten der verloofden; Overlijdens acten van de moeder des bruidegoms en van de vader des bruids, en Certificaat van Voldoening aan de Wet op de Nationale milities.
Waarna wij hun hebben afgevraagd of zij elkander aannamen tot echtgenooten, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn: hetwelk door hen, uitdrukkelijk met Ja beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk zijn vereenigd.
In tegenwoordigheid van:
Pieter Edelman, werkman, oud drieendertig jaren.
Christiaan Lindenaar, gemeentebode, oud drieenvijftig jaren.
Arie de Blom, beambte ter secretarie, oud vierendertig jaren.
Jan Lindenaar, klompenmaker, oud vierendertig jaren, allen wonende te Aalsmeer.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons de partijen en getuige is getekend, hebben de overigen verklaard niet te kunnen schrijven.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

GETUIGE:
Op 15 maart 1872 deed Arie Brouwer, werkman, 41 jr als behuwdbroeder aangifte van het overlijden van Cornelia de Groot, de zuster van zijn vrouw Elisabeth.

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 22 augustus 1904, nr. 39:
Heden den 22sten Augustus 1904 verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer
Johannes Brouwer, van beroep werkman, oud 45 jaren, wonende te Aalsmeer, zoon van den overledene en Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 29 jaren, wonende te Aalsmeer, zoon van den overledene die verklaarden dat op den 21sten Augustus dezes jaars des morgens ten half een ure, binnen deze gemeente, in het huis staande alhier in het Oosteinde nummer 146, in den ouderdom van 72 jaren is overleden Arie Brouwer, van beroep werkman, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van Jan Brouwer en Gerritje Rinkel, beiden overledene, echtgenoot van Elisabeth de Groot, zonder beroep, wonende alhier.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons is onderteekend met de beide aangevers.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

33. Elisabeth DE GROOT ,
Dochter van Johannes (Jan) Jansz de Groot [nr. 66] en Magtilda (Magcheltje) Rinkel [nr. 67], geboren te Aalsmeer op 16 februari 1840, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer op 14 maart 1916, oud 76 jaar.

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 17 februari 1840, nr. 17:
Op heden den 17den der maand Februarij 1840, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer verschenen:
Jan de Groot, werkman, oud 34 jaren, wonende te Aalsmeer in No. 60, welke ons heeft verklaard dat op den 16den dezer des namiddags ten 3 ure, in het huis staande in het oosteinde is geboren een Kind van het vrouwelijk geslacht uit Machteldje Rinkel, van beroep geen, wonende als voren, zijnen huisvrouw, welk Kind zal genaamd worden Elisabeth.
Van welke Verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Andries Rinkel, van beroep Tapper, oud 35 jaren, wonende te Aalsmeer en van Cornelis Clauset, van beroep Gerechtsdienaar, oud 53 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze Akte door ons, benevens den vader en de Getuigen, na voorlezing onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

OVERLEVERING:
Na de dood van haar man in 1904 "logeerde" Elisabeth afwisselend bij verscheidene van haar kinderen.
Volgens sommige van haar kleinkinderen kon zij knap lastig zijn. Zij hield het dan ook vaak niet lang uit op het zelfde adres.

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 15 maart 1916, nr. 15:
Johannes Brouwer, 56 jr, werkman, wonende te Aalsmeer, zoon van de overledene en Adrianus Brouwer, 41 jr, werkman, wonende te Aalsmeer, zoon van de overledene, verklaarden dat op 14 maart des namiddags ten half elf, Oosteinde nr. 99 is overleden: Elizabeth de Groot, oud 76 jaren, weduwe van Arie Brouwer, zonder beroep, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van Jan de Groot en van Machteldje Rinkel, beiden overleden.

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 15 maart 1916, nr. 15:
Heden den 15den Maart 1916, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer,
Johannes Brouwer, oud 56 jaren, van beroep werkman, wonende te Aalsmeer, zoon van de overledene en Adrianus Brouwer, oud 41 jaren, van beroep werkman, wonende te Aalsmeer, zoon van de overledene, die verklaarden, dat op den 14den Maart dezes jaars des namiddags ten half elf ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier in het Oosteinde, nummer 99 in den ouderdom van 76 jaren, is overleden Elizabeth de Groot, weduwe van Arie Brouwer, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van Jan de Groot en van Machteldje Rinkel, beiden overleden.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons is onderteekend met de beide aangevers.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN VAN ARIE BROUWER EN ELISABETH DE GROOT:
 1. Johannes Brouwer, zie nr. 16.
  Geboren te Aalsmeer op 22 augustus 1859, Oud-Katholiek, van beroep werkman, turfsteker, landarbeider, warmoezier (1922), groentekweker (1925), bloemist (1927), overleden te Aalsmeer op 21 januari 1938, begraven aldaar op de Oud-Katholieke begraafplaats op 24 januari, oud 77 jaren.
  Gehuwd te Aalsmeer op 28 juli 1881 met Margaretha (Grietje) Vreeken.
 2. Theodorus Hendricus Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 19 januari 1862, overleden aldaar op 30 december 1862, oud ruim 11 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 20 januari 1862, nr. 6:
  Verschenen Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 29 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 19den dezer maand des morgens ten 8 ure, in het huis staande te Aalsmeer in het Oosteinde is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Elisabeth de Groot, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer welk kind zal genaamd worden Theodorus Hendricus.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 36 jaren en van Christiaan Lindenaar, van beroep Gemeentebode, oud 56 jaren, wonende te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen geteekend.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 30 december 1862, nr. 107:
  Verschenen Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 30 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 37 jaren, wonende te Aalsmeer, geen bloed- of aanverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den dertigsten dezer maand des morgens ten acht ure, in het huis staande te Aalsmeer in het Oosteinde, in den ouderdom van elf maanden is overleden Theodorus Hendricus Brouwer, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van den eersten Comparant en van Elisabeth de Groot, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is geteekend.
 3. Gerarda Machtilda Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 28 januari 1864, Oud-Katholiek, na haar huwelijk Rooms-Katholiek, overleden te Uithoorn op 30 juli 1954, oud 90 jaar.
  Gehuwd te Nieuwer-Amstel op 30 juni 1886 met Gerardus Johannes Kraan, geboren te Sluipwijk op 15 december 1860, Rooms-Katholiek, vrijgesteld van militaire dienst uit hoofde van te klein te zijn, van beroep werkman, postbode, bouwvakarbeider, overleden te Nieuwer-Amstel op 15 mei 1925, oud 64 jaar, zoon van Johannes Kraan, van beroep werkman en van Geertruida Driehuis.

  GEBOORTEAKTE, Sluipwijk, 17 december 1860, nr. 41:
  In het jaar 1860, den 17den der maand December is voor ons ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sluipwijk, verschenen:
  Johannes Kraan, oud 30 jaren, van beroep arbeider, wonende in deze gemeente, in het Huis Nommer 73b, welke ons heeft verklaard, dat op den 15den der maand December van het jaar 1860, des namiddags ten vier ure, ten zijnen huize is geboren een Kind van het mannelijk geslacht uit Geertrui Driehuis, van beroep zonder, wonende te Sluipwijk, huisvrouw van den declarant, welk Kind zal genaamd worden Gerardus Johannes.
  De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Kornelis van Hemert, oud 30 jaren, van beroep arbeider, wonende in deze gemeente in het Huis Nommer 74a, en van Johan Mattijs Jager, oud 60 jaren, van beroep veldwachter, wonende in deze gemeente in het Huis Nommer 7.
  En is deze Akte, na gedane voorlezing door de Declarant, de getuigen en ons onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 29 januari 1864, nr. 10:
  Verschenen Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 31 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 28sten dezer maand des middags ten 12 ure, in het huis staande te Aalsmeer in het Oosteinde is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Elisabeth de Groot, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer welk kind zal genaamd worden Gerarda Machtilda.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Christiaan Lindenaar, van beroep Bode, oud 59 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 38 jaren, wonende te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen geteekend.

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 9 juni 1886 (Huwelijksbijlagen):
  De Commissaris des Konings in de Provincie Noordholland
  verklaart, dat Gerardus Johannes Kraan, geboren te Reeuwijk den 15 December 1860, wonende te Nieuweramstel, van beroep werkman, zoon van Johannis en van Geertrui Driehuis wonende te Nieuweramstel in het inschrijvings-register van de gemeente Nieuweramstel van het jaar 1879 voor de ligting van het jaar 1880 is ingeschreven;
  dat hem bij loting is ten deel gevallen No. 14, en dat hij vervolgens door den militieraad uithoofde van te klein te zijn van de dienst is vrijgesteld.
  [bron: website Familysearch]

  HUWELIJKSAFKONDIGING, Aalsmeer, 13 en 20 juni 1886, nrs. 46 en 48:
  Gerardus Johannes Kraan, postbode, 25 jaren, wonende te Nieuwer-Amstel, zoon van Johannes Kraan, werkman en van Geertruida Driehuizen, zonder beroep, en Gerarda Machtilda Brouwer, zonder beroep, 22 jaren, wonende te Aalsmeer, dochter van Arie Brouwer, werkman, en Elisabeth de Groot, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer.

  HUWELIJKSAKTE, Nieuwer-Amstel, 30 juni 1886, nr. 75:
  Heden den 30sten Juni 1886, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nieuwer-Amstel, in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan, Gerardus Johannes Kraan, oud 25 jaren, postbode, geboren te Reeuwijk, wonende alhier, meerderjarige zoon van Johannes Kraan, werkman en van Geertrui Driehuis, zonder beroep, wonende beiden alhier en
  Gerarda Machtilda Brouwer, oud 22 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Aalsmeer, minderjarige dochter van Arie Brouwer, werkman en van Elisabeth de Groot, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer.
  De ouders van bruidegom en bruid bij dit huwelijk tegenwoordig verklaren toetestemmen tot deszelfs voltrekking.
  Getuigen:
  Willebrordus Zaal, oud 46 jaren, werkman.
  Jan Mastenbroek, oud 64 jaren, gemeentebode.
  Jan Hollebroek, oud 39 jaren, politieagent.
  Willebrordus Vermist, oud 31 jaren, werkman, wonende allen alhier.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door ons, de comparanten, hunne vaders en de drie eerstgenoemde getuigen is onderteekend, verklarende de moeders der comparanten en de laatste getuige niet te kunnen schrijven, hebbende zulks niet geleerd.
  [bron: website Familysearch]

  GETUIGE:
  Gerardus Kraan was een der getuigen bij de huwelijken van zijn zwagers Theodorus en Lambertus Brouwer.

  OVERLIJDENSAKTE, Nieuwer-Amstel, 16 mei 1925, nr. 49:
  Heden den zestienden Mei 1925, verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nieuwer-Amstel,
  Adrianus Kraan, van beroep chauffeur, oud 28 jaren, wonende te Aalsmeer, zoon van na te noemen overledene en Wilhelmus Henderikus Johannes Vilsterman, van beroep gemeenteambtenaar, oud 32 jaren, wonende alhier die verklaarden, dat alhier op den vijftienden Mei dezes jaars, des namiddags ten half drie ure, in den ouderdom van 64 jaren is overleden Gerardus Johannes Kraan, van beroep bouwvakarbeider, geboren te Reeuwijk en wonende alhier, echtgenoot van Gerarda Machtilda Brouwer, zonder beroep, wonende alhier, zoon van Johannes Kraan en van Geertrui Driehuis, beiden overleden.
  En heb ik hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing, is onderteekend door mij en de aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Uithoorn, 31 juli 1954, nr. 25:
  Heden, 31 Juli 1954, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Uithoorn:
  van der Jagt, Petrus Martinus, oud 65 jaar, van beroep kweker, wonende te Uithoorn, die verklaarde, dat op 30 Juli 1954 te elf uur, nul minuten, in de gemeente Uithoorn is overleden Brouwer, Gerarda Machtilda, oud negentig jaar, zonder beroep, geboren te Aalsmeer en wonende te Uithoorn, gehuwd geweest met: Kraan, Gerardus Johannes, dochter van: Brouwer, Arie, en: de Groot, Elisabeth, beiden overleden.
  De aangever verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]


 4. Mathilda Gerarda Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 12 december 1865, overleden aldaar op 28 april 1866, oud ruim 4 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 13 december 1865, nr. 150:
  Verschenen Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 33 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 12den dezer maand des avonds ten 11 ure, in het huis staande te Aalsmeer in het Oosteinde is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Elisabeth de Groot, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer welk kind zal genaamd worden Mathilda Gerarda.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Christiaan Lindenaar, van beroep gemeentebode, oud 60 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 40 jaren, wonende te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen geteekend.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 30 april, 1866, nr. 52:
  Verschenen Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 34 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Jacobus de Groot, van beroep bouwman, oud 25 jaren, wonende te Aalsmeer, geen bloed- of aanverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 28sten dezer maand des morgens ten negen ure, in het huis staande in het Oosteinde, in den ouderdom van vier maanden is overleden Mathilda Gerarda Brouwer, van beroep Geen, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van den eersten Comparant en van Elisabeth de Groot, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
 5. Magtilda Gerarda Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 7 juni 1867, overleden aldaar op 29 augustus 1867, oud bijna 3 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 8 juni 1867, nr. 66:
  Verschenen Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 35 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 7den dezer maand des avonds ten 10 ure, in het huis staande te Aalsmeer in het Oosteinde is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Elisabeth de Groot, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer welk kind zal genaamd worden Magtilda Gerarda.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Jongkind, van beroep werkman, oud 26 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 41 jaren, wonende te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen geteekend.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 29 augustus 1867, nr. 83:
  Verschenen Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 35 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 42 jaren, wonende mede te Aalsmeer, geen bloed- of aanverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 29sten dezer maand des nachts ten half vier ure, in het huis staande in het Oosteinde, in den ouderdom van twee maanden is overleden Magtilda Gerarda Brouwer, van beroep Geen, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van den eersten Comparant en van Elisabeth de Groot, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
 6. Magtilda Cornelia Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 11 november 1868, overleden aldaar op 29 mei 1869, oud ruim 6 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 11 november 1868, nr. 108:
  Verschenen Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 36 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 11den dezer maand des nachts ten half een ure, in het huis staande te Aalsmeer in het Oosteinde is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Elisabeth de Groot, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer welk kind zal genaamd worden Magtilda Cornelia.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Christiaan Cornelis Lindenaar, van beroep gemeentebode, oud 63 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 43 jaren, wonende te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen onderteekend.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 29 mei 1869, nr. 58:
  Verschenen Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 37 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 43 jaren, wonende mede te Aalsmeer, geen aan- of bloedverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 29sten dezer maand des morgens ten half zes ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 57, in den ouderdom van zes maanden is overleden Magtilda Cornelia Brouwer, van beroep geen, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van den eersten Comparant en van Elisabeth de Groot, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
 7. Jacoba Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 17 januari 1870, overleden aldaar op 24 maart 1872, oud ruim 2 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 17 januari 1870, nr. 8:
  Verschenen Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 37 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 17den dezer maand des morgens ten zeven ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 77 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Elisabeth de Groot, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer welk kind zal genaamd worden Jacoba.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Franciscus Roth, van beroep Rijksambtenaar, oud 51 jaren, wonende te Haarlemmermeer en van Christiaan Cornelis Lindenaar, van beroep gemeentebode, oud 64 jaren, wonende te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen onderteekend.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 25 maart 1872, nr. 48:
  Verschenen Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 40 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 46 jaren, wonende mede te Aalsmeer, geen bloed- of aanverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 24sten dezer maand des morgens ten negen ure, in het huis staande in de Schinkelpolder nummer 77, in den ouderdom van twee jaren is overleden Jacoba Brouwer, van beroep geen, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van den eersten Comparant en van Elisabeth de Groot, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
 8. Jacoba Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 25 september 1873, overleden aldaar op 8 oktober 1873, oud bijna 2 weken.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 25 september 1873, nr. 104:
  Verschenen Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 41 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 25sten dezer maand des morgens ten half acht ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 91a is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Elisabeth de Groot, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer welk kind zal genaamd worden Jacoba.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Klaas Schouten, van beroep barbier, oud 40 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 48 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen onderteekend.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 9 oktober 1873, nr. 81:
  Verschenen Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 41 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 48 jaren, wonende mede te Aalsmeer, geen bloed- of aanverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 8sten dezer maand des avonds ten acht ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 91a, in den ouderdom van dertien dagen is overleden Jacoba Brouwer, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van den eersten Comparant en van Elisabeth de Groot, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
 9. Adrianus Brouwer, ook Arie Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 31 oktober 1874, van beroep werkman, overleden te Aalsmeer op 2 juni 1942, oud 67 jaar.
  Ongehuwd.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 31 oktober 1874, nr. 136:
  Verschenen Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 42 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 31sten dezer maand des nachts ten drie ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 91a is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Elisabeth de Groot, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer welk kind zal genaamd worden Adrianus.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 49 jaren, wonende te Aalsmeer en van Dirk de Vries, van beroep Rijksveldwachter, oud 47 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen onderteekend.

  OPMERKING:
  In 1904 woonde Arie in Aalsmeer en deed hij ondermeer aangifte van het overlijden van zijn vader.
  In 1907 trad hij op als getuige bij het huwelijk van zijn broer Theodorus.
  In 1908 verhuisde hij naar Amstelveen waar hij inwoonde bij zijn nichtje Leentje Brouwer aan de Hornweg.
  Op 15 maart 1916 deed Adrianus Brouwer, 41 jr, werkman, wonende te Aalsmeer, samen met zijn oudste broer Jan aangifte van het overlijden van hun moeder Elizabeth de Groot.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 2 juni 1942, nr. 43:
  Heden 2 juni 1942 verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer:
  Brouwer, Lambertus, oud 64 jaren, los werkman, wonende te Aalsmeer, die verklaarde daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op 2 juni dezes jaars, des voormiddags ten 6 ure in deze gemeente is overleden Brouwer, Adrianus, ongehuwd, oud 67 jaren, zonder beroep. geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van Brouwer, Arie en de Groot, Elisabeth, beiden overleden.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]
 10. Berthus Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 20 mei 1876, overleden aldaar op 9 juli 1876, oud ruim 7 weken.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 20 mei 1876, nr. 82:
  Verschenen Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 44 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 20sten dezer maand des voormiddags ten half twaalf ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 91a is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Elisabeth de Groot, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer welk kind zal genaamd worden Berthus.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 50 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Zwaag, van beroep gemeente Veldwachter, oud 26 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen onderteekend.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 10 juli 1876, nr. 68:
  Verschenen Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 44 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Johannis Brouwer, van beroep werkman, oud 34 jaren, wonende mede te Aalsmeer, Oom van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den negenden Juli des morgens ten zeven ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 91a, in den ouderdom van zeven weken is overleden Berthus Brouwer, van beroep Zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van den eersten Comparant en van Elisabeth de Groot, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
 11. Lambertus Brouwer, ook Berthus Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 28 juni 1877, Oud-Katholiek, vrijgesteld van militaire dienst, van beroep werkman, bloemist (1932, 1940), overleden te Amsterdam op 11 september 1950, oud 73 jaar.
  Gehuwd te Nieuwer-Amstel op 18 november 1908 met Matje Wegman, geboren te Aalsmeer op 13 juni 1885, overleden aldaar op 5 september 1951, oud 66 jaar, dochter van Pieter Wegman, van beroep werkman en van Jenneke van Rijswijk, van beroep tuinierster.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 29 juni 1877, nr. 80:
  Verschenen Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 45 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 28sten dezer maand des namiddags ten half vijf ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 91a is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Elisabeth de Groot, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer welk kind zal genaamd worden Lambertus.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Klaas Schouten, van beroep barbier, oud 43 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 52 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen onderteekend.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 15 juni 1885, nr. 85:
  Verschenen Pieter Wegman, van beroep werkman, oud 37 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 13den dezer maand des namiddags ten vijf ure, in het huis staande in den Oosteinderpoelpolder nummer 167 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Jenneke van Rijswijk, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer welk kind zal genaamd worden Matje.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Barend Wegman, van beroep nachtwacht, oud 69 jaren, wonende te Aalsmeer en van Peter Vermeer, van beroep gemeente veldwachter, oud 34 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen onderteekend.

  HUWELIJKSAFKONDIGING, Aalsmeer, 4 en 11 oktober 1908, nrs. 93 en 94:
  Lambertus Brouwer, werkman, 31 jaar, wonende te Nieuwer-Amstel, laatst te Aalsmeer, zoon van Arie Brouwer, overleden, en Elisabeth de Groot, zonder beroep, wonende te Nieuwer-Amstel & Matje Wegman, zonder beroep, oud 23 jaar, wonende te Aalsmeer, dochter van Pieter Wegman, overleden, en Janneke van Rijswijk, tuinierster, wonende te Aalsmeer.

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 22 september 1908 (Huwelijkbijlage):
  Provincie Noordholland.
  De Commissaris der Koningin in de Provincie Noordholland verklaart, dat aan Lambertus Brouwer, geboren te Aalsmeer op 28 Juni 1877, zoon van Arie, en van Elisabeth de Groot, bij de loting voor de lichting der nationale militie van het jaar 1897 voor de gemeente Aalsmeer is ten deel gevallen No. 50, dat, buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verplicht.
  [bron: website Familysearch]

  AKTE TUSSENKOMST ART. 99 E.V. BURGERLIJK WETBOEK (Huwelijksbijlage):
  Heden den 22sten October 1908.
  Compareerde voor ons Meester Frederik Reinhard Crommelin Kantonrechter te Haarlemmermeer bijgestaan door den Griffier Meester Willem de Sitter in een der lokalen van het Raadhuis te Haarlemmermeer:
  Matje Wegman, zonder beroep, te Aalsmeer, meerderjarige dochter van wijlen Pieter Wegman en diens weduwe Janneke van Rijswijk aldaar. Tekennengevende dat ingevolge ons bevelschrift van den 7den October 1908 haar moeder voornoemd, is opgeroepen om heden met de Comparante voor ons te verschijnen ten einde gehoord te worden omtrent een door de comparante aan ons ingediend verzoekschrift tot tusschenkomst van ons Kantonrechte bij haar voorgenomen huwelijk met Lambertus Brouwer, werkman te Nieuwer-Amstel, waarbij zij de toestemming van haar moeder behoeft, daar zij, hoewel meerderjarig, den 30-jarigen leeftijd niet heeft bereikt - en welke toestemming aan comparante is geweigerd.
  Bedoelde Jenneke van Rijswijk is, hoewel behoorlijk ter rolle afgeroepen, niet verschenen, weshalve wij aan Comparante van deze non-comparatie akte hebben verleend.
  En is hiervan opgemaakt dit procesverbaal hetwelk door ons met den Griffier is geteekend ten tijde en plaats bovengenoemd.
  [bron: website Familysearch]

  HUWELIJKSAKTE, Nieuwer-Amstel, 18 november 1908, nr. 49:
  Heden den 18den November 1908 verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nieuwer-Amstel in het huis derzelve gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
  Lambertus Brouwer, oud 31 jaren, van beroep werkman, geboren te Aalsmeer en wonende alhier, laatst te Aalsmeer, meerderjarige zoon van Arie Brouwer, overleden en van Elisabeth de Groot, zonder beroep, wonende alhier, en
  Matje Wegman, oud 23 jaren, van beroep zonder, geboren te Aalsmeer en wonende te Aalsmeer, meerderjarige dochter van Pieter Wegman, overleden en van Jenneke van Rijswijk, tuinierster, wonende te Aalsmeer, van welk huwelijk de vereischte afkondigingen zonder stuiting hebben plaats gehad op Zondagen den 4den en 11den October dezes jaars binnen deze gemeente en te Aalsmeer.
  Door de aanstaande echtgenooten zijn ons overgelegd:
  a. hunnen geboorte-akten, b. overlijdens-acte van den vader der bruid, c. bewijs dat de bruidegom aan zijne militie plichten heeft voldaan, d. bewijs van gedane afkondigingen te Aalsmeer, e. geregistreerd proces-verbaal, opgemaakt door den rechter in het kanton Haarlemmermeer, waaruit van de niet-verschijning van de moeder der bruid blijkt.
  Getuigen:
  Gerardus Johannes Kraan, 47 jaren, werkman,
  Peter Vermeer, 43 jaren, agent van politie,
  Pieter Klaver, 57 jaren, concierge,
  Lambert Boer, 39 jaren, ambtenaar ter secretarie, wonende allen alhier.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door ons, de partijen en de getuigen onderteekend is.
  [bron: website Familysearch]


  ADRESBOEK, Aalsmeer, 1925:
  Brouwer, L., Arbeider, Oosteinde 111.

  ADRESBOEK, Aalsmeer, 1932:
  Brouwer, L., Bloemist, Oosteinderweg 483 (O.).

  ADRESBOEK, Aalsmeer, 1940:
  Brouwer, L., Bloemist, Oosteinderweg 189.
  Brouwer, L., Bloemist, Machineweg 97.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 13 september 1950, nr. 49:
  Heden 13 September 1950 heb ik, Ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Aalsmeer:
  ter inschrijving ontvangen een uittreksel uit het register van overlijden der gemeente Amsterdam, waaruit blijkt dat op elf September 1950 te acht uur nul minuten aldaar is overleden:
  Brouwer, Lambertus, oud 73 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Aalsmeer, echtgenoot van: Wegman, Matje, Zoon van Brouwer, Arie en: de Groot, Elisabeth, beiden overleden.
  Waarvan akte.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 5 september 1951, nr. 72:
  Heden 5 September 1951, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van Aalsmeer:
  Wegman, Jan Willem, oud 54 jaar, aanspreker, wonende te Aalsmeer, die verklaarde dat op 5 September 1951, te drie uur, dertig minuten, in de gemeente Aalsmeer is overleden:
  Wegman, Matje, oud 66 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Aalsmeer, weduwe van: Brouwer, Lambertus, dochter van: Wegman, Pieter en van: van Rijswijk, Jenneke, beiden overleden.
  De aangever verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]
 12. Theodorus Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer 4 augustus 1878, vervulde vanaf 1898 zijn militaire dienstplicht tot na 1906, van beroep veldarbeider, werkman (1907, 1925), kolenlosser (1932, 1940, 1946), wonende te Aalsmeer, overleden te Haarlem op 21 april 1955, oud 76 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 11 juli 1907 met Niesje Duijzers, geboren te Aalsmeer 30 juli 1884, overleden te Amsterdam op 24 maart 1962, oud 77 jaar, dochter van Marinus Duijzers en Jannetje Hansen.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 5 augustus 1878, nr. 102:
  Verschenen Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 46 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den vierden Augustus jongstleden des avonds ten acht ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 91a is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Elisabeth de Groot, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer welk kind zal genaamd worden Theodorus.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Christiaan Cornelis Lindenaar, van beroep gemeentebode, oud 73 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 53 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen onderteekend.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 31 juli 1884, nr. 102:
  Verschenen Marinus Duijzers, van beroep werkman, oud 36 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 30sten dezer maand des namiddags ten een ure, in het huis staande in den Oosteinderpoelpolder nummer 185 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Jannetje Hansen, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer welk kind zal genaamd worden Niesje.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Evert Kriebel, van beroep winkelier, oud 55 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 59 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen onderteekend.

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 5 juli 1907:
  De Commissaris der Koningin in de Provincie Noordholland
  verklaart, dat Theodorus Brouwer, geboren te Aalsmeer op 4 Augustus 1878, zoon van Arie en van Elisabeth de Groot,
  bij de loting voor de lichting der nationale militie van het jaar 1898 voor de gemeente Aalsmeer is ten deel gevallen No. 9, en dat hij op 11 Maart 1898 is ingelijfd en nog is dienende en op 1 Augustus 1906 ingevolge art. 3 der wet van 24 Juni 1901 (Staatsblad nr. 159) bestemd is geworden tot het bij de Landweer volbrengen van den in dat artikel vermelden verlengden militiediensttijd.
  [identieke weergave der oorspronkelijke bijlage bij de huwelijksakte]

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 11 juli 1907, nr. 32:
  Heden den 11den Juli 1907, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente ten einde een huwelijk aan te gaan:
  Theodorus Brouwer, oud 28 jaren, van beroep werkman, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van Arie Brouwer, overleden en van Elisabeth de Groot, oud 67 jaren, zonder beroep, wonende te Aalsmeer,
  en Niesje Duijzers, oud 22 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige dochter van Marinus Duijzers, overleden en van Jannetje Hansen, oud 51 jaren, zonder beroep, wonende te Aalsmeer,
  van welk huwelijk de vereischte afkondigingen zonder stuiting hebben plaats gehad op Zondagen den 30sten Juni en 7den Juli dezes jaars binnen dese gemeente.
  Door de aanstaande echtgenooten zijn ons overgelegd:
  a. hunne geboorte-akten, b. de overlijdens-akten van de vaders van comparanten; c. een bewijs van voldoening aan de Nationale Militie.
  De moeders van comparanten alhier tegenwoordig geven hunne toestemming tot dit huwelijk.
  Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn; hetwelk door hen toestemmend beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet verklaard dat zij door het huwelijk zijn vereenigd.
  In tegenwoordigheid van:
  Gerardus Johannes Kraan, oud 47 jaren, werkman, zwager van den bruidegom, wonende te Nieuwer-Amstel;
  Johannes Brouwer, oud 47 jaren, werkman, broeder van den bruidegom;
  Adrianus Brouwer, oud 32 jaren, werkman, broeder van den bruidegom en
  Berthus Brouwer, oud 29 jaren, werkman, broeder van den bruidegom, allen wonende te Aalsmeer.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door ons, de comparanten, de moeder van comparant en de getuigen is onderteekend, verklarende de moeder van comparante de schrijfkunst niet te verstaan.
  [w.g.] Th. Brouwer, Niesje Duiszer, elizabet de groot, G. J. Kraan, J. Brouwer, A. Brouwer, B. Brouwer.
  [identieke weergave der oorspronkelijke akte]

  ADRESBOEK, Aalsmeer, 1925:
  Brouwer, Th., Werkman, Aalsmeerderweg 284.

  ADRESBOEK, Aalsmeer, 1932:
  Brouwer, Th., Kolenlosser, Machineweg 49 (O.).

  ADRESBOEK, Aalsmeer, 1940:
  Brouwer, Th., Kolenlosser, Machineweg 49.

  ADRESBOEK, Aalsmeer, 1946:
  Brouwer, Th., Kolenlosser, Machineweg 49.
  Brouwer, A., tuinder, Machineweg 49.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 26 april 1955, nr. 36:
  Heden, 26 April 1955, heb ik, ambtenaar van de burgerlijke stand van Aalsmeer:
  ter inschrijving ontvangen een uittreksel uit het overlijdensregister der gemeente Haarlem, waaruit blijkt, dat aldaar op 21 April 1955, te tien uur, vijftien minuten is overleden:
  Brouwer, Theodorus, oud 76 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Aalsmeer, echtgenoot van: Duijzers, Niesje, Zoon van: Brouwer, Arie en: de Groot, Elisabeth, beiden overleden.
  Waarvan akte.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]


34. Jan VREEKEN,
Zoon van Gerrit Klaasz Vreeke [nr. 68] en Grietje van der Paauw [nr. 69], geboren te Aalsmeer op 4 maart 1837, Ned.-Hervormd, van beroep visser, overleden te Nieuwer-Amstel op 22 mei 1863, oud 26 jaar.
Gehuwd te Aalsmeer op 23 juni 1861 met Leentje ZWANEVELD.

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 4 maart 1837, nr. 21:
Den vierden dag der maand Maart van 't jaar 1837 ten 12 ure, op den middag.
Acte van Geboorte van Jan, geboren te Aalsmeer den vierden dezer des morgens ten 9 ure, zoon van Gerrit Vreeken, oud 27 jaren, van beroep Visser en Grietje van der Paauw, oud 25 jaren, zonder beroep, wonende alhier.
Het Kind is erkend te zijn van het Mannelijk geslacht.
Getuigen Jacob van Leeuwen, oud 39 jaren, van beroep schoenmaker, wonende alhier en Jan Vreeken, oud 28 jaren, van beroep Visser, wonende mede alhier.
Op het verzoek aan ons gedaan door den vader voornoemd.
Zijnde deze Acte na mijne voorlezin geteekend door de Comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]


NATIONALE MILITIE, Haarlem, 23 mei 1861:
Jan Vreeken, geboren te Aalsmeer den 4 Maart 1837, van beroep visscher, zoon van Gerrit en van Grietje van der Paauw, van beroep werkman, wonende te Aalsmeer binnen de gemeente van Aalsmeer voor de Nationale Militie ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nummer 37, hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.
Signalement:
Lengte 1 El 6 Palm 6 Duim.
Aangezigt ovaal.
Voorhoofd rond.
Oogen blaauw.
Neus spits.
Mond gewoon.
Kin rond.
Haar blond.
Wenkbraauwen idem.
Merkbare Teekenen ------.

HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 23 juni 1861, nr. 23:
Heden den 23sten Junij 1861, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
Jan Vreeken, van beroep visscher, oud 24 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van Gerrit Vreeken, visscher, woonende te Aalsmeer en van Grietje van der Paauw, overleden, en
Leentje Zwaneveld, zonder beroep, oud 21 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, minderjarige dochter van Johannes Zwaneveld, timmerman en van Cornelia Haak, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer.
En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd, vooreerst: de akten waaruit blijkt, dat de afkondigingen onverhinderd te Aalsmeer hebben plaats gehad, ten tweede hunne geboorte acten, ten derde de overlijdens acte van de moeder des bruidegoms en ten vierde een Certificaat van voldoening aan de Wet op de Nationale Militie, zijnde de vader van den bruidegom en de ouders der bruid tegenwoordig, hunne toestemming gevende tot dit huwelijk.
Getuigen:
Jan Koomen, Schippersknecht, oud 25 jaren, behuwdbroeder van den bruidegom, woonende te Aalsmeer.
Klaas Vreeken, besteller van goederen, oud 27 jaren, broeder van den bruidegom, wonende te Uithoorn.
Christiaan Lindenaar, gemeentebode, oud 55 jaren, en
Coert Gaveel, klerk ter Gemeente Secretarie, oud 30 jaren, de beide laatsten wonende te Aalsmeer.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is geteekend, uitgenomen de bruid en de ouders der bruid, die verklaarden niet te kunnen schrijven.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Nieuwer-Amstel, 23 mei 1863, nr. 82:
Heden den 23sten Mei 1863, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nieuwer-Amstel, verschenen Gerrit Vreeken, van beroep Visscher, oud 26 jaren [!], wonende alhier, vader van de na te noemen overledene, en Rijer Gerrit Vreeken, van beroep werkman, oud 23 jaren, wonende te Aalsmeer, broeder van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 22sten dezer maand des Voormiddags ten 11 ure, in het huis staande alhier in wijk B nr. 59a in den ouderdom van 27 jaren is overleden Jan Vreeken, van beroep Visscher te Aalsmeer en wonende alhier, man van Leentje Zwaneveld.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

35. Leentje ZWANEVELD,
Dochter van Johannes Izaaksz Zwaneveld [nr. 70] en Cornelia Haak [nr. 71], geboren te Kudelstaart (gem. Aalsmeer) op 15 juni 1840, Ned. Hervormd, verklaarde tijdens de huwelijkssluiting niet te kunnen schrijven, overleden te Aalsmeer, Dorpsstraat 159 op 27 januari 1922, oud 81 jaar.
Gehuwd (2) te Aalsmeer op 6 november 1864 met Willem DOEVE, geboren te Aalsmeer op 28 november 1829, Oud-Katholiek, van beroep werkman, tuinder, teelman, overleden te Leiden op 8 december 1906, oud 77 jaar, eerder weduwnaar van Anna Maria Topsvoort, zoon van Jan Doeve, van beroep visser, en van Geertje Jongkind.

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 30 november 1829, nr. 67:
Acte van Geboorte van Willem te Aalsmeer, geboren den 28sten dezes des avonds ten tien ure, zoon van Jan Doeve, oud 27 jaren, van beroep visser en van Geertje Jongkind, oud 23 jaren, zonder beroep, Echtelieden, wonende in deze gemeente.
Het kind is erkend te zijn van het Mannelijk geslacht.
Getuigen Arie Doeve, oud 48 jaren, van beroep visser, wonende te Aalsmeer en Jan Lindenaar, oud 44 jaren, van beroep Bode, wonende mede te Aalsmeer.
Op het verzoek aan ons gedaan door den vader voornoemd.
Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende.
De vader en eerste getuigen verklaren niet te kunnen schrijven.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 15 juni 1840, nr. 46:
Op heden den 15den der maand Junij 1840, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer verschenen: Johannis Zwaneveld, van beroep Timmerman, oud 30 jaren, wonende te Aalsmeer in No. 359, welke ons heeft verklaard dat op den 15den dezer des voormiddags ten 11 ure, in het huis staande te Kudelstaart is geboren een Kind van het vrouwelijk geslacht uit Cornelia Haak, van beroep geen, wonende alsvoren, zijne huisvrouw welk Kind zal genaamd worden Leentje.
Van welke Verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Spaargaren, van beroep ijzersmit, oud 35 jaren, wonende mede te Aalsmeer en van Christiaan Lindenaar, van beroep veldwachter, oud 35 jaren, wonende als voren en is deze Akte, benevens de Getuigen, na voorlezing onderteekend. Verklarende de vader en eerste getuige niet te kunnen schrijven.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 6 november 1864, nr. 26:
Heden den 6den November 1864 zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan Willem Doeve, van beroep Werkman, oud 34 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van Jan Doeve, van beroep Visscher, en van Geertje Jongkind, zonder beroep, wonende beiden te Aalsmeer, en weduwnaar van Anna Maria Topsvoort, En
Leentje Zwaneveld, zonder beroep, oud 24 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige dochter van Johannis Zwaneveld, van beroep timmerman, en van Cornelia Haak, zonder beroep, wonende beiden te Aalsmeer, weduwe van Jan Vreeken.
En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd, vooreerst: de akten waaruit blijkt, dat de Afkondigingen onverhinderd te Aalsmeer hebben plaats gehad, voorts de Geboorten Actens der verloofden, de overlijdens Actens van des Bruidegoms en des Bruids vorige Echtgenoten en bewijs van voldoening aan de Wet op de Nationale Militie, zijnde de ouders der Bruid hier zelve tegenwoordig hunnen toestemming tot dit Huwelijk gevende.
Getuigen:
Frans Been, van beroep werkman, oud 37 jaren, behuwdbroeder van de Bruidegom.
Gerardus Henderikus Veldman, van beroep ijzersmid, oud 28 jaren.
Christiaan Lindeaar, van beroep Bode, oud 59 jaren.
Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 39 jaren, allen wonende te Aalsmeer.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is geteekend, met uitzondering der Bruids moeder, die verklaarde geen schrijven geleerd te hebben.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

ANALFABEET.
Leentje Zwaneveld verklaarde bij de huwelijken van haar dochter Geertruida en van haar zoon Jan Johannes Doeve "de schrijfkunst niet te verstaan".

OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 1906, nr. 950.
[zie onder]

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 13 december 1906, nr. 76:
Heden den dertienden December 1906 is door ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer ontvangen het volgende Uittreksel uit het register van overlijdensakten der gemeente Leiden.
In het jaar 1906 den achtsten december is overleden: Willem Doeve, oud 78 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, werkman, gehuwd met Leentje Zwaneveld, zoon van Jan Doeve, overleden. De moeder is eveneens overleden, doch hare namen den aangevers niet bekend.
Voor eensluidend uittreksel, Leiden, den 10 December 1906.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Driest.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke, door ons is onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 28 januari 1922, nr. 14:
Heden den 28sten Januari 1922, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer,
Harmen Frijlink, oud 64 jaren, van beroep weesvader wonende te Aalsmeer en Gerardus Stuijvenberg, oud 69 jaren, van beroep zonder wonende te Aalsmeer die verklaarden,
dat op den 27sten Januari dezes jaars des namiddags ten één ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier Dorpsstraat nummer 159 in den ouderdom van 81 jaren is overleden Leentje Zwaneveld, weduwe van Willem Doeve, eerder weduwe van Jan Vreeken, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van Johannis Zwaneveld en van Cornelia Haak, beiden overleden.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing, door ons is onderteekend met de beide aangevers.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]KINDEREN VAN JAN VREEKEN EN LEENTJE ZWANEVELD:
 1. Grietje Vreeken, zie nr. 17.
  Geboren te Nieuwer-Amstel op 10 februari 1862, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer op 7 mei 1938, oud 76 jaar; begraven op de Oud-Katholieke begraafplaats aan de Kerkweg te Aalsmeer-Oost op 10 mei 1938.
  Gehuwd te Aalsmeer op 28 juli 1881 met Johannes Brouwer, geboren te Aalsmeer op 22 augustus 1859, Oud-Katholiek, van beroep werkman, turfsteker, landarbeider, overleden te Aalsmeer op 21 januari 1938, begraven aldaar op de Oud-Katholieke begraafplaats op 24 januari, oud 77 jr.
 2. Jansje Vreeken,
  Geboren te Kudelstaart (gem. Aalsmeer) op 30 augustus 1863, overleden te Aalsmeer in het Oosteinde op 25 december 1865, oud 2 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 1 september 1863, nr. 91:
  Verschenen Cornelis de Vlaming, van beroep verloskundige, oud 38 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat in zijne tegenwoordigheid op den 30sten Augustus laatstleden des namiddags ten twee ure, in het huis staande te Aalsmeer in de buurt Kudelstaart is geboren een Kind van het vrouwelijk geslacht, uit Leentje Zwaneveld, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer, weduwe van Jan Vreeken, welk kind zal genaamd worden Jansje.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den verloskundige.
  Van welke verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Christiaan Lindenaar, van beroep gemeentebode, oud 58 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 38 jaren, wonende te Aalsmeer en is deze door ons, den aangever en de getuigen geteekend.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 27 december 1865, nr. 114:
  Verschenen Willem Doeve, van beroep werkman, oud 36 jaren, wonende te Aalsmeer, behuwd Vader van de na te noemen overledene, en Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 40 jaren, wonende te Aalsmeer, geen aan- of bloedverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 25sten dezer maand des avonds ten 10 ure, in het huis staande in het oosteinde, in den ouderdom van twee jaren is overleden Jansje Vreeken, van beroep geen, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van Jan Vreeken, overleden en van Leentje Zwaneveld, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de comparanten is geteekend.
KINDEREN VAN WILLEM DOEVE EN LEENTJE ZWANEVELD:
 1. Jan Johannes Doeve,
  Geboren te Aalsmeer in het Oosteinde op 9 september 1865, overleden aldaar op 24 februari 1867, oud 17 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 9 september 1865, nr. 115:
  Verschenen Willem Doeve, van beroep werkman, oud 36 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den negenden dezer maand des nachts ten twee ure, in het huis staande in het Oosteinde is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne Huisvrouw Leentje Zwaneveld, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Jan Johannes.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 40 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jacob Sierts Huizinga, van beroep beambte ter Secretarie, oud 31 jaren, wonende te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen geteekend.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 25 februari 1867, nr. 20:
  Verschenen Willem Doeve, van beroep werkman, oud 37 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Jacob Bol, van beroep werkman, oud 24 jaren, wonende te Aalsmeer, Oom van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 24sten dezer maand des nachts ten half een ure, in het huis staande in het Oosteinde, in den ouderdom van 17 maanden is overleden Jan Johannes Doeve, van beroep geen, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van den eersten Comparant en van Leentje Zwaneveld, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is geteekend.
 2. Cornelia Doeve,
  Geboren te Aalsmeer in het Oosteinde op 28 december 1867, overleden aldaar op 26 september 1868, oud 9 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 30 december 1867, nr. 141:
  Verschenen Willem Doeve, van beroep werkman, oud 38 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 28sten dezer maand des avonds ten tien ure, in het huis staande in het Oosteinde is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne Huisvrouw Leentje Zwaneveld, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Cornelia.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Doeve, van beroep visscher, oud 65 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 42 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en den tweede getuige geteekend, verklarende de eerste getuigen geen Schrijven geleerd te hebben.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 26 september 1868, nr. 77:
  Verschenen Gerrit Vreke, van beroep visscher, oud 58 jaren, wonende te Aalsmeer, geen aan of bloedverwant van de na te noemen overledene, en Cornelis Vreken, van beroep Schipper, oud 42 jaren, wonende mede te Aalsmeer, geen aan of bloedverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 26sten dezer maand des morgens ten vier ure, in het huis staande in het Oosteinde, in den ouderdom van 9 maanden is overleden Cornelia Doeve, van beroep geen, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van Willem Doeve, van beroep werkman en van Leentje Zwaneveld, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is geteekend.
 3. Cornelia Doeve,
  Geboren te Aalsmeer in het Oosteinde op 6 april 1869, overleden aldaar op 23 maart 1870, oud 11 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 6 april 1869, nr. 33:
  Verschenen Willem Doeve, van beroep werkman, oud 39 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den zesden dezer maand des morgens ten tien ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 70 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne Huisvrouw Leentje Zwaneveld, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Cornelia.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Christiaan Cornelis Lindenaar, van beroep Gemeentebode, oud 63 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 43 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen geteekend.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 24 maart 1870, nr. 22:
  Verschenen Willem Doeve, van beroep werkman, oud 40 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Gerrit Vreeken, van beroep visscher, oud 59 jaren, wonende te Aalsmeer, geen aan of bloedverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 23sten dezer maand des nachts ten half twaalf ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 90, in den ouderdom van 11 maanden is overleden Cornelia Doeve, van beroep geen, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van den eersten Comparant en van Leentje Zwaneveld, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is geteekend.
 4. Jan Johannes Doeve,
  Geboren te Aalsmeer in het Oosteinde op 18 oktober 1870, overleden aldaar op 7 januari 1871, oud 11 weken.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 18 oktober 1870, nr. 115:
  Verschenen Willem Doeve, van beroep werkman, oud 41 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 18den dezer maand des nachts ten drie ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 90 is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Zijne huisvrouw Leentje Zwaneveld, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Jan Johannes.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Stefanus van Veen, van beroep landbouwer, oud 46 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 45 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen geteekend.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 9 januari 1871, nr. 2:
  Verschenen Johannes Zwaneveld, van beroep timmerman, oud 60 jaren, wonende te Aalsmeer, grootvader van de na te noemen overledene, en Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 45 jaren, wonende mede te Aalsmeer, geen aan of bloedverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 7den dezer maand des avonds ten acht ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 90, in den ouderdom van 11 weken is overleden Jan Johannes Doeve, van beroep geen, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van Willem Doeve, van beroep werkman en van Leentje Zwaneveld, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is geteekend.
 5. Geertruida Doeve,
  Geboren te Aalsmeer in het Oosteinde op 31 december 1871, Oud-Katholiek, overleden te 's-Gravenhage op 6 augustus 1964, oud 92 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 27 juni 1895 met Thomas Pimmelaar, geboren te Serooskerke (Schouwen) op 1 oktober 1865, van beroep schilder in Den Haag, overleden aldaar op 29 november 1951, oud 86 jaar, zoon van Tona Pimmelaar, van beroep arbeidster.
  Thomas was eerder gehuwd met Maria Buijn, overleden voor 27 juni 1895.

  GEBOORTEAKTE, Serooskerke (Schouwen), 2 oktober 1865, nr. 10:
  Verscheen Jan Jacob van de Repe, oud 49 jaren, van beroep verloskundige, wonende te Noordwelle, dewelke mij heeft verklaard, dat op den eersten van de maand October des jaars 1865, des morgens te vier ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk A nommer vijf, is geboren een kind van de mannelijke kunne van Tona Pimmelaar, van beroep arbeidster, wonende te Serooskerke, welk kind in zijne tegenwoordigheid is geboren, aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam van Thomas, welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Bastiaan van Driel, oud 43 jaren, van beroep onderwijzer, wonende te Serooskerke en van Klaas Tibout, oud 44 jaren, van beroep hoefsmid, wonende te Serooskerke, als getuigen daartoe door den aangever gekozen.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 1 januari 1872, nr. 1:
  Verschenen Willem Doeve, van beroep werkman, oud 42 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 31sten December des verleden jaars des avonds ten acht ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 90 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Zijne huisvrouw Leentje Zwaneveld, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Geertruida.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 46 jaren, wonende te Aalsmeer en en van Willem van Oorde, van beroep werkman, zijnde gehued, oud 22 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.

  OPMERKING:
  Geertruida kreeg een "onwettige" dochter, Helena, op 20 januari 1893.
  Deze werd bij de huwelijksvoltrekking erkend.

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 27 juni 1895, nr. 14:
  Heden den 27sten Juni 1899, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
  Thomas Pimmelaar, weduwnaar van Maria Buijn, oud 29 jaren, van beroep schilder, geboren te Serooskerke en wonende te Aalsmeer, onlangs te Haarlemmermeer, meerderjarig natuurlijk niet erkende zoon van Tona Pimmelaar, overleden en Geertruida Doeve, oud 23 jaren, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, en onlangs te Amsterdam, meerderjarige dochter van Willem Doeve, tuinman en van Leentje Zwaneveld, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer.
  Nog verklaren comparanten bruidengom en bruid bij deze wettig als het hunne te erkennen, een kind van het vrouwelijk geslacht genaamd Truitje, geboren uit comparante bruid te Aalsmeer den vierden Mei 1895, melding daarvan vorderende op de kant der geboorte akte.
  Getuigen:
  Klaas Schouten, oud 62 jaren, barbier.
  Gerardus Wouter Verwey Mejan, oud 40 jaren, ambtenaar ter secretarie.
  Jan Lindenaar, oud 70 jaren, klompenmaker.
  Peter Vermeer, oud 44 jaren, veldwachter, allen wonende te Aalsmeer.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door ons, de comparanten, de vader van comparant en de getuigen is onderteekend, verklarende de moeder van comparant de schrijfkunst niet te verstaan.

  OVERLIJDENSAKTE, 's-Gravenhage, 30 november 1951, nr. A2235:
  Verscheen voor mij ambtenaar etc.:
  Gotzsch, Adriaan Christiaan, oud 45 jaren, bedienaar, wonende te 's-Gravenhage, die verklaarde dat op 29 november te nul uur vijf minuten in de gemeente 's-Gravenhage is overleden:
  Pimmelaar, Thomas, oud 86 jaren, zonder beroep, geboren te Serooskerke op het eiland Schouwen, wonende te 's-Gravenhage, echtgenoot van:
  Doeve, Geertruida, zoon van : Pimmelaar, Tona, overleden
 6. Cornelia Doeve,
  Geboren te Aalsmeer in het Oosteinde op 8 juni 1873, overleden aldaar 29 januari 1874, oud 7 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 9 juni 1873, nr. 62:
  Verschenen Willem Doeve, van beroep werkman, oud 43 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 8sten dezer maand des namiddags ten vijf ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 90 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Zijne huisvrouw Leentje Zwaneveld, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Cornelia.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacob Jongkind, van beroep werkman, oud 25 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 47 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 30 januari 1874, nr. 14:
  Verschenen Willem Doeve, van beroep werkman, oud 44 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Christiaan Cornelis Lindenaar, van beroep gemeentebode, oud 68 jaren, wonende te Aalsmeer, geen bloed- of aanverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 29sten dezer maand des avonds ten half vijf ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 90, in den ouderdom van 7 maanden is overleden Cornelia Doeve, van beroep geen, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van den eersten Comparant en van Leentje Zwaneveld, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is geteekend.
 7. Jan Doeve,
  Geboren te Aalsmeer op 9 december 1874, overleden aldaar op 14 juli 1875, oud ruim 7 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 9 december 1874, nr. 151:
  Verschenen Willem Doeve, van beroep tuinman, oud 45 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 9den dezer maand des middags ten twaalf ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 90 is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Zijne huisvrouw Leentje Zwaneveld, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Jan.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan van Roekel, van beroep werkman, oud 30 jaren, wonende te Aalsmeer en van Christiaan Cornelis Lindenaar, van beroep gemeentebode, oud 69 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en tweede getuigen onderteekend, verklarende de eerste getuigen geen schrijven geleerd te hebben.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 14 juli 1875, nr. 58:
  Verschenen Willem Doeve, van beroep tuinman, oud 45 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 50 jaren, wonende te Aalsmeer, geen bloed- of aanverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 14den dezer maand des morgens ten half negen ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 90, in den ouderdom van 7 maanden is overleden Jan Doeve, van beroep geen, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van den eersten Comparant en van Leentje Zwaneveld, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is geteekend.
 8. Jan Doeve,
  Geboren te Aalsmeer in het Oosteinde op 13 april 1876, overleden aldaar op 27 juni 1876, oud ruim 3 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 13 april 1876, nr. 57:
  Verschenen Willem Doeve, van beroep tuinman, oud 46 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 13den dezer maand des morgens ten tien ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 90 is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Zijne huisvrouw Leentje Zwaneveld, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Jan.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Christiaan Cornelis Lindenaar, van beroep gemeentebode, oud 70 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 50 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 28 juni 1876, nr. 66:
  Verschenen Willem Doeve, van beroep tuinman, oud 46 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 51 jaren, wonende te Aalsmeer, geen bloed- of aanverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 27sten dezer maand des avonds ten half elf ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 90, in den ouderdom van 2 maanden is overleden Jan Doeve, van beroep geen, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van den eersten Comparant en van Leentje Zwaneveld, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is geteekend.
 9. Jan Johannes Doeve,
  Geboren te Aalsmeer in het Oosteinde op 24 januari 1878, Oud-Katholiek, van beroep werkman, landarbeider, overleden te Haarlemmermeer op 18 januari 1931, oud 52 jaren.
  Gehuwd te Aalsmeer op 8 juni 1899 met Maria van Leeuwen, geboren te Aalsmeer in het Oosteinde op 30 april 1878, Oud-Katholiek, dochter van Pieter van Leeuwen, van beroep werkman en Agnes (Niesje) van Leeuwen.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 25 januari 1878, nr. 12:
  Verschenen Willem Doeve, van beroep tuinman, oud 48 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 24sten dezer maand des avonds ten tien ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 90 is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Zijne huisvrouw Leentje Zwaneveld, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Jan Johannes.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 52 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Zwaag, van beroep gemeenteveldwachter, oud 28 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 30 april 1878, nr. 59:
  Verschenen Pieter van Leeuwen, van beroep werkman, oud 52 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 30sten dezer maand des nachts ten twee ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 66 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Zijne huisvrouw Agnes van Leeuwen, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Maria.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Pieter van der Laarse, van beroep zonder, oud 59 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 52 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 31 mei 1899 (Huwelijksbijlagen):
  De Commissaris der Koningin in de Provincie Noordholland
  verklaart, dat Jan Johannes Doeve, geboren te Aalsmeer den 24 Januari 1878, wonende te Aalsmeer, van beroep werkman, zoon van Willem en van Leentje Zwaneveld, wonende te Aalsmeer in het inschrijvings-register van de gemeente Aalsmeer van het jaar 1897 voor de lichting van het jaar 1898 is ingeschreven, dat hem bij loting is ten deel gevallen No. 53, en dat hij vervolgens door den militieraad uithoofde van te zijn eenige wettige zoon van den dienst is vrijgesteld.
  [bron: website Familysearch]

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 8 juni 1899, nr. 22:
  Heden den 8sten Juni 1899, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
  Jan Johannes Doeve, oud 21 jaren, van beroep werkman, geboren en wonende te Aalsmeer, minderjarige zoon van Willem Doeve, tuinman, en van Leentje Zwaneveld, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer,
  en Maria van Leeuwen, oud 21 jaren, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, minderjarige dochter van Pieter van Leeuwen, overleden en van Agnes van Leeuwen, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  Getuigen:
  Johannis Brouwer, oud 39 jaren, werkman, zwager van den bruidegom, wonende te Aalsmeer.
  Thomas Pimmelaar, oud 34 jaren, schilder, zwager van den bruidegom, wonende te 's-Gravenhage.
  Wijnand Olij, oud 30 jaren, werkman.
  Jacob Konst, oud 36 jaren, landbouwer, beiden wonende te Aalsmeer.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door ons, de comparanten, de vader van comparant, de moeder van comparante en de getuigen is onderteekend, verklarende de moeder van comparant de schrijfkunst niet te verstaan.
 10. Johannes Doeve,
  Geboren te Aalsmeer in het Oosteinde op 23 oktober 1886, overleden aldaar op 30 oktober 1886, oud 1 week.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 23 oktober 1886, nr. 149:
  Verschenen Willem Doeve, van beroep tuinman, oud 56 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 23sten dezer maand des voormiddags ten half acht ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 137 is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Leentje Zwaneveld, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Johannes.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Vreeken, van beroep kastelein, oud 76 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 61 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 30 oktober 1886, nr. 53:
  Verschenen Willem Doeve, van beroep tuinman, oud 56 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Gerrit Vreeken, van beroep kastelein, oud 76 jaren, wonende mede te Aalsmeer, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 30sten dezer maand des voormiddags ten half een ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 137, in den ouderdom van 7 dagen is overleden Johannes Doeve, van beroep geen, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van den eersten Comparant en van Leentje Zwaneveld, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is geteekend.
36. Mathias GEERLINGS,
Zoon van Johannes (Jan) Bernardus Geerlings [nr. 72] en Antonia Wouters Duijn [nr. 73], geboren te Beverwijk op 30 juli 1851, Rooms Katholiek, van beroep timmerman, aannemer van bouwwerken (1914), overleden te Amsterdam op 10 september 1916, en aldaar begraven op het R.K. Kerkhof Buitenveldert op 13 september, oud 65 jaar.
Gehuwd te Velsen op 24 september 1873 met Anna Maria TROMP.

GEBOORTEAKTE, Beverwijk, 31 juli 1851 [geen aktenummer]:
Heden den 31sten Julij 1851, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beverwijk, verschenen Johannes Bernardus Geerlings, van beroep wagenmaker, oud 21 jaren, wonende binnen deze Gemeente welke ons heeft verklaard, dat op den 30sten dezer Maand des morgens ten 2 ure, in het huis staande alhier in de Peperstraat is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Antonia Duin, van beroep zonder, wonende in hetzelfde huis, welk kind zal genaamd worden Mathias.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Cornelis de Boer, van beroep smid, oud 32 jaren, wonende binnen deze gemeente en van Hendrik Kühne, van beroep wagenmaker, oud 41 jaren, wonende alhier en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

BEVOLKINGSREGISTER, Beverwijk, 1850-1862:
Peperstraat huisnr. 273 [deel 2 fol: 95]:
1. Duin, Wouter, geb. Velsen 1798, geh., RK, Werkman.
2. Son van, Geertruijda, geb. Wijk aan Duin 1804, geh., RK.
3. Duin, Simon, geb. Beverwijk 1837, ongeh., RK.
4. Duin, Jan, geb. Beverwijk 1844, ongeh. RK.
5. Duin, Antonia, geb. Beverwijk 1832, geh. 02-02-1851, RK, doorgehaald.
6. Kukulus, Adam, Amsterdam 1767, geh., RK, overl. 09-05-1850.
1. Geerlings, Johannes, geb. Haarlem 1819 [!], geh., RK, Arbeider.
2. Duin, Antonia, geb. Beverwijk 1832, geh., RK.
3. Geerlings, Mathias, geb. Beverwijk 30-07-1851, ongeh., RK.
4. Geerlings, Geertruida Maria, geb. Beverwijk 11-10-1853, ongeh., RK.

NATIONALE MILITIE, Haarlem, 4 september 1873:
Mathias Geerlings, geboren te Beverwijk den 30 Julij 1851, wonende te Beverwijk, van beroep timmerman. zoon van Johannes Bernardus, en van Antonia Duin, wonende te Beverwijk is ingeschreven voor de ligting van het jaar 1871; dat hem vervolgens bij de loting is ten deel gevallen No.30 dat, buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verpligt.

HUWELIJKSAKTE, Velsen, 24 september 1873, nr. 25:
In het jaar 1873, den 24sten September, verschenen voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Velsen, in het openbaar in het huis der Gemeente:
Matthias Geerlings, oud 22 jaren, Timmerman, geboren en wonende te Beverwijk, minderjarige zoon van Johannes Bernardus Geerlings, timmerman en van Antonia Duin, zonder beroep, echtelieden, wonende te Beverwijk, alhier tegenwoordig, en
Anna Maria Tromp, oud 23 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Velsen, meerderjarige dochter van Willem Tromp en Anna Catharina Vessies, beiden overleden;
onder overlegging der navolgende stukken, als 1. de geboorte-akten van partijen; 2. de overlijdens-acten van de ouders der contractante; 3. het bewijs dat de contractant heeft voldaan aan de pligten der Nationale Militie.
Getuigen:
Petrus Hermanus Geerlings, oud 46 jaren, scheepstimmerman, wonende te Haarlem, oom van de contractant.
Gerrit Graaman, oud 35 jaren, landbouwer, wonende te Velsen, zwager der contractante.
Wilhelmus Tromp, oud 21 jaren, arbeider, wonende te Velsen, broer der contractante, (zijnde deze getuige meerderjarig verklaard bij brieven van meerderjarigverklaring van den ........ Raad, van 18 Julij dezes jaars),
Jacobus Tromp, oud 53 jaren, landbouwer, wonende te Velsen, oom der contractante.
En is deze akte na voorlezing geteekend door ons met de contractanten, de ouders van den contractant en de getuigen.
[bron: website Familysearch]OVERLEVERING:
Hans Geerlings, de kleinzoon van Cornelis Geerlings, vertelde dat Matthijs Geerlings rond 1872 als emigrant op weg naar Amerika was.
Omdat de boot pas de volgende dag vertrok, overnachtte hij in een herberg in Velsen. In die herberg zou hij verliefd geworden zijn op de dochter van de herbergier, onze Anna Maria Tromp die met haar zuster (Dina of Anna) de herberg dreef. De emigratieplannen werden afgezegd en in 1873 trouwden Matthijs en Anna Maria in Velsen voor de Burgerlijke Stand.
In 1878/79 verhuisde de timmerman Matthias Geerlings met zijn gezin naar Overijssel (Hellendoorn, Heino en Diepenveen).
Mogelijk is de familie op 26 mei 1892 naar Utrecht verhuisd, voordat zij zich in Amsterdam vestigden.
In ieder geval woonden zij ten tijde van de huwelijkssluiting in 1907 van hun dochter Maria Wilhelmina te Utrecht.

WOONPLAATSEN EN -ADRESSEN:
Sandpoort19 juni 1874- 27 april 1878.
Hellendoorn16 oktober 1879.
Lenthe (gem. Heino)25 februari 1881.
Sneek17 mei 1882.
Roozenburg (Voorne-Putten)17 maart 1885.
Diepenveen bij Deventermei 1888 - 19 november 1889.
Amsterdam, Tweede Spaarndammerstraat 882 juni 1892.
Utrecht3 januari 1901.
Utrecht11 januari 1905-20 juni 1907.

OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 12 september 1916, nr. 6075:
Heden 12 September 1916 verschenen voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand van Amsterdam:
Gerrit Johannes Andriesse, van beroep aanspreker, oud 59 jaren, wonende alhier en Geert Bolmeijer, van beroep aanspreker, oud 54 jaren, wonende alhier, die verklaarden, dat op den tienden dezer des namiddags ten halfzes ure in de gemeente Amsterdam is overleden Matthias Geerlings, van beroep timmerman, wonende alhier, oud 65 jaren, geboren te Beverwijk, echtgenoot van Anna Maria Tromp, zoon van Johannes Bernardus Geerlings en Antonia Duin, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

37. Anna Maria TROMP,
Dochter van Willem Cornelisz Tromp [nr. 74] en Anna Catharina Janse Vessies [nr. 75], geboren te Santpoort (gem. Velsen) op 7 juli 1850, Rooms Katholiek, van beroep herbergierster, overleden te Amsterdam op 14 maart 1940, oud 89 jaar.
Gehuwd te Velsen op 24 september 1873 met Mathias GEERLINGS.

GEBOORTEAKTE, Velsen, 8 juli 1850, nr. 37:
Heden den 8sten Julij 1850, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Velsen verschenen Willem Tromp, van beroep tapper, oud 43 jaren, wonende alhier welke ons heeft verklaard, dat op den 7den Julij des middags ten 3 ure in het huis staande te Sandpoort is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Anna Catharina Vessies, van beroep zonder, wonende alhier, zijne Echtgenoote, welk kind zal genaamd worden Anna Maria.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den Vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacob Graskamp, van beroep veldwachter, oud 32 jaren, wonende alhier en van Pieter Hendriks, van beroep schoenmaker, oud 29 jaren, wonende alhier en is deze akte na voorlezing door ons met de Comparanten onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

PERSOONSKAART:
Anna Maria Tromp, geboren op 7 juli 1850 te Velsen NH, nationaliteit Nederlands, zonder beroep, dochter van Willem en van Anna Catharina Vessies, gehuwd met Matthias Geerlings, geboren op 28 juli 1851 te Beverwijk.
Huwelijk gesloten op 24 september 1973 te Velsen en ontbonden door overlijden op 10 september 1916 te Amsterdam.
Overleden te Amsterdam op 14 maart 1940.
[Op achterkant de namen van 7 van haar kinderen vermeld, met geboorteplaats en -datum, en met de data waarop de kinderen uit het register werden geschreven]

OPMERKING:
Haar laatste jaren bracht Anna Tromp door bij haar dochter Catho, die met haar man aan de Borgerstraat in Amsterdam-West woonde.
Haar kleinkinderen, zoals tante Gonda bezochten haar daar.
[De Borgerstraat ligt evenwijdig aan de Kinkerstraat in West]

OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 14 maart 1940, nr. 398:
Op 14 Maart 1940, veertien uur dertig minuten, is in de gemeente Amsterdam overleden:
Tromp, Anna Maria, oud 89 jaren, zonder beroep, geboren te Velsen en wonende alhier, weduwe van: Geerlings, Matthias, dochter van: Tromp, Willem en: Vessies, Anna Catharina, beiden overleden.
De aangifte van dit overlijden is gedaan door: Schot, Jan Hendrik, van beroep begrafenisondernemer, oud 38 jaar, wonende alhier, die verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Waarvan akte, welke door mij, ambtenaar van den burgerlijken stand van Amsterdam, overeenkomstig de wet is opgemaakt en voorgelezen op 15 maart 1940.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]


Velsen, rechts het vroegere gemeentehuis en achter de Engelmunduskerk,
ca. 1880.

KINDEREN VAN MATHIAS GEERLINGS EN ANNA MARIA TROMP:
 1. Johannes Bernardus Wilhelmus Geerlings, ook Jan Geerlings,
  Geboren te Santpoort (gem. Velsen) op 18 juni 1874, Rooms-Katholiek, vrijgesteld van militaire dienst wegens lichaamsgebreken, van beroep stoker, timmerman, uitvoerder, overleden te Utrecht op 23 juli 1945, oud 71 jaar.
  Gehuwd te Schiebroek op 23 oktober 1895 met Cornelia Margaretha Bank, geboren te Haarlem op 15 november 1873, overleden te Utrecht op 11 maart 1956, oud 82 jaar, begraven op 15 maart 1956 op het R.K. Kerkhof te Utrecht, dochter van Johannes Bank, van beroep landbouwer, melkverkoper en van Margaretha Poldervaart.
  Uit dit huwelijk 8 kinderen.


  GEBOORTEAKTE, Haarlem, 17 november 1873, nr. 1042:
  Op heden, den 17de November 1873, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, verschenen:
  Johannes Bank, oud 39 jaren, van beroep landbouwer, wonende in deze gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op den 15den dezer des voormiddags ten 1 ure in het huis staande in de Nieuwe Spaarnwouderhand Wijk 1, No. 298, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit: Margaretha Poldervaart, zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende alhier, aan welk kind hij comparant de voornamen geeft van: Cornelia Margaretha.
  Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van Hendrik van Bourgonje, oud 39 jaren, van beroep landbouwer en van Cornelis van der Aar, oud 31 jaren, van beroep Arbeider, wonende beide te Haarlemmerliede en Spaarndam.
  En is hiervan terstond opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, door den aangever en de getuigen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Velsen, 19 juni 1874, nr. 98:
  Heden, den 19de Junij 1874, is voor mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Velsen, verschenen:
  Matthias Geerlings, oud 22 jaren, van beroep timmerman, wonende te Velsen, welke mij heeft verklaard, dat op den 18de Junij des namiddags ten 8 ure in het huis staande te Sandpoort is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Anna Maria Tromp, van beroep zonder, wonende te Velsen, zijne echtgenoote, welk kind zal genaamd worden Johannes Bernardus Wilhelmus.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring deze acte is opgemaakt in tegenwoordigheid van Derk Slebos, oud 55 jaren, van beroep veldwachter, wonende te Velsen en van Jacob Grauenkamp, oud 56 jaren, van beroep veldwachter, en is deze acte na voorlezing door ons geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  MILITIEREGISTERS:
  nr. 2090.
  Naam en voornamen: Geerlings, Johannes Bernardus Wilhelmus.
  Geboren te Velsen, N. Holland.
  Geboortedatum 18 Juni 1874.
  Woonplaats: Amsterdam.
  Namen der ouders: Matthias en Tromp Anna Maria.
  Beroep van den loteling: Stoker.
  Maat en signalement van den loteling: 1723 mm, aangezigt ovaal, voorhoofd gewoon, oogen bruin, neus lang, mond gewoon, kin spits, haar bruin, wenkbrauwen bruin.
  Redenen van vrijstelling bij den militie-commissie opgegeven: Lich. gebr.
  Uitspraak op 18 december 1893: vrijgesteld wegens lichaamsgebrek.
  Ziekelijke gesteldheid: nr. 272.
  [bron: www.militieregisters.nl.]

  HUWELIJKSAKTE, Haarlem, 23 oktober 1895, nr. 348:
  Op heden den 23sten October 1895, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem verschenen, tot het aangaan van een huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen hier hebben plaats gehad op den 6den en den 13den dezer maand :
  Johannes Bernardus Wilhelmus Geerlings, oud 21 jaren, geboren te Velsen, timmerman, wonende te Amsterdam, minderjarige zoon van Matthias Geerlings, timmerman en van Anna Maria Tromp, zonder beroep, wonende beiden te Amsterdam, bruidegom, en
  Cornelia Margaretha Bank, oud 21 jaren, geboren alhier, zonder beroep, wonende alhier, minderjarige dochter van Johannes Bank, melkverkooper en van Margaretha Poldervaart, zonder beroep, wonende beiden alhier, bruid.
  Nog zijn voor ons verschenen de ouders van den bruidegom en de ouders van de bruid, die verklaarden toestemming tot het aangaan van dit huwelijk te verleenen.
  Door de aanstaande echtelieden zijn aan ons overgelegd:
  1. hunne geboorte-akten.
  2. Een Certificaat van den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Amsterdam, houdende dat ook aldaar de beide afkondigingen zonder stuiting hebben plaats gehad.
  Getuigen:
  Hubertus Bank, oud 34 jaren, Smid, broeder van de bruid,
  Theodorus van der Wiel, oud 34 jaren, landbouwer, wonende te Hillegom, behuwdbroeder van de bruid,
  Jacobus Kornelis van Daalen, oud 59 jaren, zonder beroep, en
  Lambertus Hubertus Cornelis Jansen, oud 30 jaren, werkman, bekenden van bruidegom en bruid, wonende evenals eerstgemelde getuige beiden in deze gemeente.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, die na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en ons is onderteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OPMERKING:
  Volgens de Persoonskaart van zijn moeder vertrok Jan op 14 december 1895 naar Oldenzaal.

  PERSOONSKAART:
  Johannes Bernardus Wilhelmus Geerlings, geboren op 18 juni 1874 te Velsen. Nationaliteit Ned.
  Zoon van Matthias en van Tromp, Anna Maria.
  Gehuwd met Cornelia Margaretha Bank, geboren op 15 Nov. 73 te Haarlem. Huwelijk gesloten op 23 Oct. 95 te Schiebroek.
  Beroep: uitvoerder.
  Woonadressen:
  voor 18 Juni 1936 in Doorn,
  per 18 Juni 1936 in IJsselstein, Benschopperweg 18,
  per 14 Sep. 1936 in Utrecht, Rijnlaan 37Abis,
  per 19 Feb. 1937 in Sneek, Priorstraat 31,
  per 24 Nov. 1938 in Utrecht, Westerkade 26bis,
  per 9 Dec. 1938 in Utrecht, Javastr.14,
  per 14 Juni 1945 in Utrecht, Westerkade 26bis.
  Overleden te Utrecht op 23 juli 1945.

  OVERLIJDENSAKTE, Utrecht, 26 juli 1945, nr. 2601:
  Johannes Bernardus Wilhelmus Geerlings, overleden te Utrecht op 23 juli 1945, oud 71 jaren, echtgenoot van Cornelia Margreta Bank, zoon van Matthias Geerlings en van Anna Maria Tromp.
  [bron: Genlias]


  Familieportret, Utrecht, ca. 1932.
  Achter, staande v.l.n.r. Henk of Kees Geerlings, Jan Geerlings, Wout Geerlings,
  Adri Visser, Annie Geerlings, Bertha Augusta Haan en haar man Wim Geerlings,
  Kees of Henk Geerlings en tenslotte Thijs Geerlings.
  Midden, zittend v.l.n.r.: Roelie Bonder, Johannes Bernardus Wilhelmus (Jan) Geerlings,
  Cornelia Margaretha Bank, en Froukje, de echtgenote van Wout.
  Voor v.l.n.r. de kleinkinderen: Hans van Wim en Bertha, Jan van Jan en Roelie,
  Annie van Wim en Bertha, en vervolgens twee kinderen van Wout en Froukje.

 2. Catharina Maria Geerlings,
  Geboren te Santpoort (gem. Velsen) op 7 juli 1875, overleden aldaar op 22 augustus 1875, oud 6 weken.

  GEBOORTEAKTE, Velsen, 7 juli 1875, nr. 102:
  Heden, den 7den Julij 1875, is voor mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Velsen, verschenen:
  Matthias Geerlings, oud 23 jaren, van beroep timmerman, wonende te Velsen, welke mij heeft verklaard, dat op den 7den Julij des voormiddags ten 4 ure in het huis staande te Sandpoort is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Anna Maria Tromp, van beroep zonder, wonende te Velsen, zijne echtgenoote, welk kind zal genaamd worden Catharina Maria.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring deze acte is opgemaakt in tegenwoordigheid van Derk Slebos, oud 56 jaren, van beroep veldwachter, wonende te Velsen en van Jacob Grauenkamp, oud 57 jaren, van beroep veldwachter, wonende te Velsen en is deze akte, na voorlezing, door ons geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Velsen, 23 augustus 1875, nr. 84:
  Heden, den 23sten Augustus 1875, zijn voor mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Velsen, verschenen:
  Matthias Geerlings, oud 23 jaren, van beroep timmerman, wonende te Velsen, vader van de na te noemen overledene en Willem Steen, oud 36 jaren, van beroep ambtenaar ter secretarie, wonende te Velsden, bekende van de overledene, welke mij hebben verklaard, dat op den 22sten Augustus des voormiddags ten zeven ure, in het huis staande te Sandpoort, in den ouderdom van ruim zes weken is overleden Catharina Maria Geerlings, van beroep zonder, geboren en wonende te Velsen, dochtertje van Matthias Geerlings voornoemd en van Anna Maria Tromp, zonder beroep, echtelieden, wonende te Velsen.
  En is hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing, door ons is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 3. Wilhelmus Geerlings, zie nr. 18.
  Geboren te Santpoort (gem. Velsen) op 5 maart 1877, Rooms-Katholiek, ingelijfd bij het 2e Regiment Vesting Artillerie (1897), van beroep timmerman, uitvoerder, overleden aan maagkanker te Amsterdam op 27 april 1936, oud 59 jaar, begraven op 1 mei op de RK Begraafplaats Buitenveldert.
  Gehuwd te Westervoort op 3 januari 1901 met Maria Johanna Hoogveldt, geboren te Westervoort op 12 december 1883, Rooms- Katholiek, overleden door uithongering en ziektes te Amsterdam op 29 april 1945, oud 61 jaar, dochter van Johannes Hoogveldt en Gerarda Jansen.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 3 juni 1927.


  v.l.n.r. Marie, Cor, Gonda, Nelis Scargo,
  Jopie en Willem Geerlings,
  Amsterdam, Sumatrastraat, 1928.

 4. Catharina Antonia Geerlings, ook Cato Geerlings,
  Geboren te Santpoort (gem. Velsen) op 27 april 1878, Rooms-Katholiek, overleden te Amsterdam op 7 februari 1963, oud 84 jaar.
  Gehuwd te Amsterdam op 28 augustus 1919 met Johannes Gerardus van Wijk, geboren te Amsterdam aan de Regulierstraat op 12 september 1889, van beroep likeurstoker, ober, overleden te Amsterdam op 26 september 1968, oud 79 jaar, zoon van Cornelis van Wijk, van beroep gaswerker en van Sophia Telman.
  Uit dit huwelijk 1 zoon.

  GEBOORTEAKTE, Velsen, 29 april 1878, nr. 94:
  Heden, den 29sten April 1878, is voor mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Velsen, verschenen:
  Matthijs Geerlings, oud 27 jaren, van beroep timmerman, wonende te Velsen, welke mij heeft verklaard, dat op den 27sten April des namiddags ten 2 ure in het huis staande te Sandpoort is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Anna Maria Tromp, van beroep zonder, wonende te Velsen, zijne echtgenoote, welk kind zal genaamd worden Catharina Antonia.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring deze acte is opgemaakt in tegenwoordigheid van Antoine Daniel Charles Clarion, oud 33 jaren, van beroep Gemeente-Secretaris, wonende te Velsen en van Willem Steen, oud 38 jaren, van beroep ambtenaar ter Secretarie, wonende te Velsen en is deze akte, na voorlezing, door ons geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Amsterdam, 13 september 1889, nr. 9632:
  Op heden 13 September 1889 is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Amsterdam, verschenen: Cornelis van Wijk, van beroep gaswerker, oud 39 jaren, wonende Regulierstraat No. 55, welke ons heeft verklaard, dat op twaalf dezer des voormiddags ten een ure in het huis staande als boven, is geboren een Kind van het mannelijk geslacht, uit Sophia Telman, van beroep geen, wonende als boven, zijne echtgenoote, welk Kind zal genaamd worden Johannes Gerardus.
  Van welke Verklaring deze acte is opgemaakt in tegenwoordigheid van Mattheus Meijer, van beroep werkman, oud 54 jaren, wonende Lindengracht 210 en van Pieter Jacobus Bomert, van beroep werkman, oud 60 jaren, wonende Koningstraat 36 en is deze Akte door ons, benevens den vader en de Getuigen, na voorlezing onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OPMERKING:
  Tante Catho en haar man woonden aan de Borgerstraat in Amsterdam. Zij hadden een zoon.
  Tante Catho's moeder, Anna Tromp woonde haar laatste jaren bij hun in. Haar kleinkinderen, zoals tante Gonda, bezochten haar daar.
  [De Borgerstraat ligt evenwijdig aan de Kinkerstraat in Amsterdam-West].

  HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 28 augustus 1919, nr. 764:
  Heden 28 Augustus 1919 zijn voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand van Amsterdam verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
  Johannes Gerardus van Wijk, likeurstoker, geboren en wonende alhier, oud 29 jaren, meerderjarige zoon van Cornelis van Wijk, overleden, en Sophia Telman, oud 67 jaren, zonder beroep, wonende alhier, en
  Catharina Antonia Geerlings, zonder beroep, geboren in de gemeente Velsen, wonende alhier, oud 41 jaren, meerderjarige dochter van Matthijs Geerlings, overleden en Anna Maria Tromp, zonder beroep, wonende alhier.
  De moeder des bruidegoms verklaarde, voor mij tegenwoordig, toe te stemmen in dezen echt.
  De afkondiging tot dit huwelijk is onverhinderd geschied, alhier den 9den dezer maand.
  Getuigen:
  Mathias Geerlings, broeder der echtgenoote, kellner, oud 37 jaren, en
  Cornelis van Wijk, broeder des echtgenoots, loopknecht, oud 39 jaren, beiden wonende alhier.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  [bron: website Familysearch]
 5. Maria Wilhelmina Geerlings, ook Marie Geerlings,
  Geboren te Hellendoorn op 16 oktober 1879, Rooms-Katholiek, overleden te Rotterdam op 28 februari 1956, oud 76 jaar.
  Gehuwd te Amsterdam op 20 juni 1907 met Hendrikus Josephus Bakker, geboren te Hoorn op 23 december 1878, Rooms-Katholiek, van beroep concierge in Nijmegen (1896-1907), concierge, koopman (1907), handlanger in Amsterdam (1907-1934), gemeentebeambte in Rotterdam (vanaf 1935), overleden aldaar op 26 april 1945, oud 66 jaar, zoon van Maarten Bakker, van beroep tuinman en van Gesina van Kleef.
  Uit dit huwelijk geen nageslacht.

  GEBOORTEAKTE, Hoorn, 25 december 1878, nr. 377:
  Den 25sten december 1878 op den middag ten 12 ure, is opgemaakt Acte van Geboorte van Hendrikus Josephus, geboren den 23sten december dezes jaars, des avonds ten 8 ure op de Venelaan alhier, zoon van Maarten Bakker, oud 39 jaren, van beroep tuinman en van Gesina van Kleef, zonder beroep en beide alhier woonachtig.
  Het kind is erkend te zijn van het mannelijk geslacht.
  Getuigen Johannes van Berkum, oud 49 jaren, van beroep melkverkooper en Simon van Berkum, oud 43 jaren, van beroep melkverkooper beide alhier woonachtig. Op de aangifte gedaan door den vader voornoemd.
  Zijnde deze Acte, na voorlezing geteekend door den vader en de beide voornoemde getuigen en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hoorn.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Hellendoorn, 18 oktober 1879, nr. 163:
  Op heden den 18den October 1879, verscheen voor ons Adrianus Johannes Ninaber Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hellendoorn:
  Matthias Geerlings, oud 29 jaren, timmerman, wonende te Hellendoorn geadsisteerd met twee getuigen, de eerste genaamd Frederik de Heer, oud 54 jaren, klerk, wonende te Hellendoorn en de tweede Hendrikus Phijffer, oud 53 jaren, Gemeente bode, wonende te Hellendoorn, de welke ons heeft verklaard, dat zijne echtgenoot Anna Maria Tromo, zonder beroep, aldaar wonende op den 16den dezer maand des avonds ten 11 ure, ten zijnen huize C178 is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht aan hetwelk de voornamen zijn gegeven van Maria Wilhelmina.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt, die na gedane voorlezing is geteekend door ons, den aangever en de beide getuigen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEZINSKAART, Amsterdam.
  Bakker, Hendrikus Josephus, Schoolstraat I.
  1. Bakker, Hendrikus Josephus, m., geb. 23-12-1878 te Hoorn, RK, concierge, ingekomen 1-5-1896 uit N-Amstel, vertrokken 11-5-1896 naar Nijmegen, zie kaart Johanna Maria Bakker, Wageker...... [hele item doorgehaald].
  2. Bakker, Hendrikus Josephus, m., gezinshoofd, geb. 23-12-1878 te Hoorn, R.K., gehuwd op 20-6-1907, handlanger, ingekomen 20-6-1907 van Johanna Maria Bakker, vertrokken 12-8-1933 naar Haarlem, Tempeliersstraat 16.
  3. Geerlings, Maria Wilhelmina, v., echtgenote, geb. 16-10-1879 te Hellendoorn, R.K., gehuwd, ingekomen 20-6-1907 van Eigen Kaart, vertrokken 18-2-1935 naar Den Haag.
  4. Bakker, Hendrikus Josephus, m., gezinshoofd, geb. 23-12-1878 te Hoorn, R.K., gehuwd, nat. Ned., Gepens. concierge, ingekomen 27-10-1933 uit Haarlem, vertrokken 17-1-1934 naar Den Haag, Paviljoensgracht 40.
  5. Bakker, Hendrikus Josephus, m., gezinshoofd, geb. 23-12-1878 te Hoorn, R.K., gehuwd, nat. Ned., beroep [-], ingekomen 12-7-1934 uit Den Haag, vertrokken 17-8-1934 naar Den Haag, Paviljoensgracht 38 t/h van Eikenhout.
  6. Bakker, Hendrikus Josephus, m., gezinshoofd, geb. 23-12-1878 te Hoorn, R.K., gehuwd, nat. Ned., gepens. G.E., ingekomen 9-1-1935 uit ’s-Hage, vertrokken 18-2-1935 naar Den Haag.  PERSOONSKAART.
  Bakker, Hendrikus Josephus, geboren op 23 December 1878 te Hoorn NH, nat. Ned., beroep zonder, gepensioneerd.
  Zoon van Maarten en van van Kleef, Gesina.
  Gehuwd met Geerlings, Maria Wilhelmina, geboren 16 Oct. 79 te Hellendoorn, huwelijk gesloten 20 Juni 07 te Amsterdam.
  Overleden te Rotterdam op 26 augustus 1945.
  Adressen:
  GKDen Haag.
  20 sep. 35Rotterdam.
  13 oct. 38Goudschestraat 103a.
  27 april 40Goudschestraat 103b.
  17 sept. 41PB 348655mg.

  HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 20 juni 1907, nr. 427:
  Verschenen Hendrikus Josephus Bakker, koopman, geboren te Hoorn, wonende alhier, oud 28 jaren, meerderjarige zoon van Maarten Bakker en Gesina van Kleef, beiden overleden, en Maria Wilhelmina Geerlings, zonder beroep, geboren te Hellendoorn, wonende alhier, oud 27 jaren, meerderjarige dochter van Matthias Geerlings, timmerman en Anna Maria Tromp, wonende te Utrecht.
  De ouders van de bruid verklaarden voor mij tegenwoordig toe te stemmen in deze echt.
  Getuigen:
  Mattheus Geerlings, broeder der echtgenoote, kellner, oud 26 jaren.
  Wilhelmus Pieter Cornelis Broerse, hovenier, oud 37 jaren.
  Sjoerd Bakker, broeder des echtgenoots, kok, oud 33 jaren.
  Jacobus Vennerloo, werkman, oud 65 jaren, allen wonende alhier.
 6. Mathias Geerlings, ook Tijs Geerlings,
  Geboren te Lenthe (gem. Heino) op 25 februari 1881, Rooms-Katholiek, vrijgesteld van militaire dienst (1900), van beroep timmerman, oberkelner in het Paleis van Cultuur en Volksvlijt op het Weteringsplein te Amsterdam, overleden aldaar op 17 augustus 1941, oud 60 jaar.
  Gehuwd te Amsterdam op 11 januari 1905 met Martha van der Land, geboren te Groningen op 7 oktober 1878, overleden na 1950, dochter van Lucas van der land, van beroep timmerman en van Martje Kremer.
  Uit dit huwelijk 1 kind.

  GEBOORTEAKTE, Groningen, 8 oktober 1878, nr. 1300:
  In het jaar 1878, den 8sten october is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen verschenen:
  Lucas van der Land, oud 30 jaren, van beroep timmerman, alhier wonende, dewelke heeft verklaard dat op den 7den der maand october dezes jaars, des voormiddags te half twaalf uur, binnen deze Gemeente een kind is geboren van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam van Martha gegeven zal worden, van welk kind ouders zijn hij comparant en zijne echtgenoote Martje Kremer, zonder beroep, wonende alhier.
  En is deze aangifte en verklaring geschied in tegenwoordigheid van Hinderikus Hemmes Friese, oud 49 jaren, van beroep adjunct commies en van Henderikus Sjobbema, oud 34 jaren, van beroep klerk, beide wonende te Groningen, als hiertoe door de belanghebbende verzochte getuigen.
  En is deze akte na voorlezing, geteekend door ons en de getuigen, benevens den Comparant.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Heino (Ov.), 26 februari 1881, nr. 11:
  In het jaar 1881 den 26sten februari verscheen voor mij Gerrit Rakhorst wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Heino:
  Mathias Geerlings, oud 29 jaren, timmerman, wonende te Heino, bijgestaan door twee getuigen, genaamd Bernardus Alferink, oud 40 jaren, kleermaker en Jan Hendrik van Langen, oud 50 jaren, daglooner, beide wonende te Heino, die mij heeft verklaard dat Anna Maria Tromp, zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende te Heino, op den 25sten dezer maand des nachts te half een ure, ten zijnen huize wijk Lenthe is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk de voornaam is gegeven van Mathias.
  Waarvan akte, die na voorlezing is geteekend door mij en den aangever benevens de getuigen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  MILITIEREGISTERS:
  Lotingsnummer: 2510.
  Naam en voornamen: Geerlings, Mathias.
  Geboren te Heino, Overijssel.
  Geboortedatum 25 Febr. 1881.
  Woonplaats: Utrecht.
  Namen der ouders: Mathias en Tromp Anna Maria.
  Beroep van den loteling: timmerman.
  Maat en signalement van den loteling: 1715 mm, aangezigt ovaal, voorhoofd gewoon, oogen bruin, neus gewoon, mond idem, kin rond, haar bruin, wenkbrauwen idem.
  Redenen van vrijstelling bij den militie-commissie opgegeven: Lich: gebr:
  Uitspraak op 19 December 1900: vrijgesteld wegens lich. gebr.
  Ziekelijke gesteldheid: nr. 156.
  [bron: www.militieregisters.nl.]  HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 11 januari 1905, nr. 13:
  Verschenen Mathias Geerlings, kellner, geboren te Heino, wonende alhier, laatst gewoond hebbende te Utrecht, oud 23 jaren, meerderjarige zoon van Mathias Geerlings, timmerman en Anna Maria Tromp, wonende te Utrecht, ter eenre, en Martha van der Land, zonder beroep, geboren te Groningen, wonende alhier, oud 26 jaren, meerderjarige dochter van Lucas van der Land, timmerman en Martje Kremer, wonende alhier, ter andere zijde.
  En verklaarden de ouders der bruid voor ons tegenwoordig, toe te stemmen in deze echt.
  De beide afkondigingen tot dit huwelijk zijn onverhinderd geschied, alhier en te Utrecht, den eersten en achtsten dezer. En is bij akte tevens overlegd een procesverbaal van non-comparitie van den vader des bruidegoms voor den kantonrechter te Utrecht.
  Getuigen:
  Theodorus Antonius Wilhelmus van Gijzeler, kellner, oud 36 jaren.
  Franciscus Josephus Greselt, kellner, oud 26 jaren.
  Johan Hendrik Kolmar, werkman, oud 58 jaren.
  Roelof Jacobus Kempff, werkman, oud 56 jaren, wonende allen alhier.

  ADRESSEN:
  Utrechtvoor 1905.
  Amsterdam1905.
  Watergraafsmeervoor 1913.
  Amsterdam, diverse adressen8 mei 1913.
  Amsterdam, 2e Weteringdwarsstraat 62 h9 oktober 1933.
 7. Hendrik Geerlings,
  Geboren te Sneek op 17 mei 1882, overleden aldaar op 19 juli 1882, oud 2 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Sneek, 18 mei 1882, nr. A149:
  In het jaar 1882, den 18den dag der maand Mei is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sneek, Provincie Friesland, gecompareerd:
  Martina Elsing, oud 61 jaren, Vroedvrouw, wonende te Sneek, welke ons heeft verklaard dat op den 17den Mei jongstleden, des namiddags ten 5 ure, te Sneek een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit Anna Maria Tromp, zonder beroep, huisvrouw van Mathias Geerlings, werkman, beide wonende te Sneek, de laatste thans om zijn beroepsbezigheden buiten de gemeente, en dat zij comparante bij deze geboorte tegenwoordig is geweest, aan welk kind zij verklaarde de voornaam te geven van: Hendrik.
  De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Bernardus de Jongh, oud 69 jaren, Commies en Johannes van Akkeren, oud 32 jaren, Stadsbode en Klerk, beide wonende te Sneek.
  Waarvan wij deze akte hebben opgemaak, welke, nadat dezelve was voorgelezen, door ons, de comparante en de getuigen is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Sneek, 20 juli 1882, nr. A151:
  In het jaar 1882, den 20sten dag der maand Juli zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Sneek, gecompareerd:
  Bernardus de Jongh, oud 69 jaren, Commies en Johannes van Akkeren, oud 32 jaren, Stadsbode en Klerk beide wonende te Sneek, welke ons verklaard hebben, dat Hendrik Geerlings, oud 2 maanden, zonder beroep, woonachtig en geboren te Sneek, zoon van Mathias Geerlings, timmerman en van Anna Maria Tromp, zonder beroep, beiden wonende te Sneek, op den 19den dag der maand Juli jongstleden des namiddags ten 4 ure, in het huis nummer 731, alhier is overleden, en hebben wij deze acte aan de aangevers voorgelezen, welke dezelve na zulks met ons hebben onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 8. Margaretha Elizabeth Geerling,
  Geboren te Rozenburg op 15 januari 1885, overleden aldaar op 17 maart 1885, oud 2 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Rozenburg, 17 januari 1885, nr. 5:
  Heden den 17den der maand Januarij 1885, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Rozenburg verschenen:
  Matthias Geerlings, van beroep timmerman, oud 33 jaren, wonende te Rozenburg Wijk D nummero 97 die ons heeft verklaard, dat zijne echtgenoote Anna Maria Tromp, zonder beroep, wonende te Rozenburg op den 15den Januarij dezes jaars, des namiddags ten acht ure, aldaar ten zijnen huize is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Margaretha Elizabeth.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Cornelis Smits, oud 23 jaren, van beroep arbeider, woende te Rozenburg en Hendrik de Lamaar, oud 34 jaren, van beroep zonder, wonende te Rozenburg.
  En is deze akte, na voorlezing, geteekend door ons, den comparant en de beide getuigen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Rozenburg, 19 maart 1885, nr. 13:
  Heden den 19den der maand Maart 1885, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Rozenburg, verschenen
  Matthias Geerlings, van beroep timmerman, oud 33 jaren, wonende te Rozenburg, vader van de na te noemen overledene,
  en Krijn Groenewegen, van beroep verwer, oud 36 jaren, wonende te Rozenburg, bekende van de overledene, die ons hebben verklaard,
  dat op den 17den der maand Maart dezes jaars des namiddags ten half acht ure, in het huis staande te Rozenburg, Wijk D nummero 97 is overleden Margaretha Elizabeth Geerlings, in den ouderdom van twee maanden, wonende in voormeld huis, van beroep zonder, geboren te Rozenburg, dochter van Matthias Geerlings, bovengenoemd en van Anna Maria Tromp, zonder beroep, wonende te Rozenburg.
  En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke, na voorlezing, is geteekend door ons en de beide aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 9. Cornelis Geerlings,
  Geboren te Weteringen (gem. Diepenveen) bij Deventer op 2 mei 1888, overleden aldaar op 30 december 1888, oud 7 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Diepenveen, 5 mei 1888, nr. 53:
  Op heden den 5den Mei 1888, verscheen voor ons, Reijnt. Johan Smijters, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Diepenveen:
  Matthias Geerlings, oud 36 jaren, timmerman, wonende te Diepenveen, geadsisteerd met twee getuigen, de eerste genaamd Hendrik Wittenberg, oud 25 jaren, daglooner, wonende te Diepenveen en de tweede Jan Arend van Linschoten, oud 25 jaren, timmerman, wonende te Deventer, dewelke ons heeft verklaard, dat Anna Maria Tromp, zijne echtgenoote, zonder beroep, ten zijnen huize in de buurtschap Weteringen nummer 10 op den 2den dezer maand des voormiddags te 3 ure, te Diepenveen is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk de voornaam is gegeven van Cornelis.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt, die na gedane voorlezing is geteekend door ons, den comparant en de getuigen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Diepenveen, 31 december 1888, nr. 106:
  Op heden den 31sten December 1888 verschenen voor ons Reijnt Johan Smijker, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Diepenveen,
  Bernardus Teunissen, oud 61 jaren, schoenmaker en Steven Rouwendal, oud 30 jaren, timmerman, beide wonende te Diepenveen, dewelke ons hebben aangegeven dat Cornelis Geerlings, oud ruim 7 maanden, gebeoren en wonende te Diepenveen, zoon van Matthias Geerlings, timmerman en van Anna Maria Tromp, zonder beroep, beide wonende te Diepenveen, op den 30sten dezer maand des voormiddags te 3 ure, in het huis staande in de gemeente Diepenveen buurtschap Weteringen, nummer 65, overleden is.
  Van welke aangave wij deze akte hebben opgemaakt, die, na gedane voorlezing is geteekend door ons en de comparanten.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 10. Margaretha Elisabeth Geerlings, ook Gre Geerlings,
  Geboren te Weteringen (gem. Diepenveen) bij Deventer op 19 november 1889, Rooms-Katholiek, van beroep Liefdezuster, onderwijzeres, overleden te Tilburg op 6 mei 1976, oud 86 jaar.
  Tante Gre woonde bijna haar hele leven in een klooster bij Nijmegen.

  GEBOORTEAKTE, Diepenveen, 20 november 1889, nr. 99:
  Op heden den 20sten November 1889, verscheen voor ons, Reijnt. Johan Smijters, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Diepenveen:
  Matthias Geerlings, oud 38 jaren, timmerman, wonende te Diepenveen, geadsisteerd met twee getuigen, de eerste genaamd Jannes Doppengieter, oud 51 jaren, daglooner, wonende te Diepenveen en de tweede Hendrik Denkers, oud 31 jaren, schilder, wonende te Deventer, dewelke ons heeft verklaard, dat Anna Maria Tromp, zijne echtgenoote, zonder beroep, ten zijnen huize in de buurtschap Weteringen nummer 65 op den 19den dezer maand des namiddags te 1 ure, te Diepenveen is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk de voornamen zijn gegeven van Margaretha Elisabeth.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt, die na gedane voorlezing is geteekend door ons, den comparant en de getuigen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]


 11. Cornelis Geerlings, ook Cor Geerlings,
  Geboren te Amsterdam aan de Tweede Spaarndammerstraat op 1 juni 1892, Rooms-Katholiek, van beroep letterzetter, typograaf, boekdrukker, overleden te Amsterdam op 25 oktober 1954, oud 62 jaar, begraven aldaar op 28 oktober daaropvolgend op het R.K. Kerkhof Buitenveldert.
  Gehuwd te Amsterdam op 13 mei 1914 met Maria Brinkhuis, ook Mies Brinkhuis, geboren te Utrecht aan de Zuilensteeg op 28 februari 1891, overleden te Amsterdam op 21 augustus 1968, oud 77 jaar, dochter van Hendrik Jacob Brinkhuis, van beroep werkman en van Gerarda Steenveld.


  Cornelis en Maria Geerlings-Brinkhuis in hun tuinhuis aan het einde
  van de Jan Evertsenstraat in Amsterdam, ca. 1927

  GEBOORTEAKTE, Utrecht, 2 maart 1891, nr. 570:
  Op heden den tweeden Maart 1891, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, in het huis der Gemeente, verschenen:
  Hendrik Jacob Brinkhuis, werkman, oud 42 jaren, wonende alhier in Wijk C, Zuilensteeg 939, welke ons verklaard heeft, dat op 28sten der vorige maand des nachts te 3 uur zijnen wettige vrouw Gerarda Steenveld, zonder beroep, ten zijnen huize bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan men geven zal den voornaam Maria.
  Deze verklaring gedaan in tegenwoordigheid van Arnoldus Cornelis den Iseger, werkman, oud 46 jaren Jan Tjabring, bode, oud 51 jaren, wonende beiden alhier, waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en voorgelezen aan den aangever en de getuigen, die met ons geteekend hebben.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Amsterdam, 2 juni 1892, nr. 6441:
  Op heden twee Juni 1892, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Amsterdam, verschenen:
  Matthias Geerlings, van beroep timmerman, oud 40 jaren, wonende tweede Spaarndammerstraat No. 88, welke ons heeft verklaard, dat op een dezer des voormiddags ten half elf ure in het huis staande als boven, is geboren een Kind van het mannelijk geslacht, uit Anna Maria Tromp, van beroep geen, wonende als boven, zijne echtgenoote, welk Kind zal genaamd worden Cornelis.
  Van welke Verklaring deze acte is opgemaakt in tegenwoordigheid van Frederik Teesseling, van beroep muzikant, oud 41 jaren, wonende Egelantiesstraat 100 en van Jan Theodorus Hölscher, van beroep slager, oud 52 jaren, wonende Daniel Stalpertstraat 34 en is deze Akte door ons, benevens den vader en de Getuigen, na voorlezing onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 13 mei 1914, nr. 315:
  Heden 13 Mei 1914 zijn voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand van Amsterdam verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
  Cornelis Geerlings, letterzetter, geboren en wonende alhier, oud 21 jaren, meerderjarige zoon van Matthias Geerlings, oud 62 jaren, aannemer van bouwwerken, en Anna Maria Tromp, oud 63 jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier, en
  Maria Brinkhuis, zonder beroep, geboren in de gemeente Utrecht, wonende alhier, oud 23 jaren, meerderjarige dochter van Hendrik Jacob Brinkhuis en Gerarda Steenveld, beiden zonder beroep, en wonende in de gemeente Utrecht.
  De ouders des bruidegoms verklaarden voor mij tegenwoordig toe te stemmen in deze echt. De ouders der bruid hebben blijkens hierbij overgelegde authentieke akte in deze echt toegestemd.
  De afkondiging tot dit huwelijk is onverhinderd geschied, alhier en in de gemeente Utrecht den tweeden dezer.
  Getuigen:
  Mathias Geerlings, broeder des echtgenoots, kellner, oud 33 jaren, en
  Jacobus Venverloo, zonder beroep, oud 72 jaren, beiden wonende alhier.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  [bron: website Familysearch]

  ADRESSEN:
  Amsterdam, Beemsterstraat 66voor 1931
  Landsmeer, Thorbeckestraat 73 april 1931
  Landsmeer, Zuideinde 25815 maart 1932......Drukkerij
  Landsmeer, Thorbeckestraat 7april 1932
  Amsterdam, Oude Waal 8 hs24 juli 1934
  Amsterdam, Geelvickstraat 11 2hv29 april 1940
  Amsterdam, Noorderstraat 92 hs6 dec.1941
  Amsterdam, Zwanenburgstraat 21 1hg5 nov.1942
  Amsterdam, Amstel 131 hs (naast Carre)21 aug.1943
  (Tot 2000 woonde hun dochter Trees (Thea) nog in dit huis.)


38. Johannes HOOGVELDT, ook Jan HOOGVELDT,
Zoon van Peter Hoogveld [nr. 76] en Reintjen Harmsen [nr. 77], geboren te Westervoort op 5 augustus 1848, Rooms-Katholiek, vrijgesteld van militaire dienst uit hoofde van "te zijn eenig wettige zoon", van beroep sein-, spoorweg-, brugwachter, overleden te Arnhem nabij het Velperviaduct in het Broek na overreden te zijn door een trein op 27 december 1899, oud 51 jaar.
Gehuwd te Duiven (Gld) op 4 mei 1870 met Gerarda (Grada) JANSEN.

GEBOORTEAKTE, Westervoort, 8 augustus 1848, nr. 14:
Op heden den 8sten Augustus des jaars 1848, is voor Ons Evert ten Bosch, waarnemend Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Westervoort, Provincie Gelderland, verschenen:
Peter Hoogveldt, oud 28 jaren, van beroep Arbeider, wonende te Westervoort, welke Ons heeft verklaard, dat Reinira Harmsen, oud 36 jaren, zijne Echtgenoote op Zaturdag den 5den Augustus dezes jaars des morgens ten 7 ure, ten zijnen huize binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft dat door hem de voornaam van Johannes is gegeven.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Theodorus Jansen, oud 36 jaren, van beroep Arbeider en Johannis Eggenhuizen, oud 27 jaren, van beroep Arbeider, wonende te Westervoort, opzettelijk daartoe medegebragte getuigen:
en is daarvan opgemaakt deze acte die na voorlezing door den eersten getuige en ons waarnemend Burgemeester is geteekend, verklarende de aangever en de tweede getuige niet te kunnen schrijven.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

NATIONALE MILITIE, Arnhem, 29 april 1870:
De Staatsraad, Commissaris des Konings in de Provincie Gelderland verklaart, dat:
Johannes Hoogveldt, geboren te Westervoort den 5 augustus 1848, wonende te Duiven, van beroep seinwachter, zoon van Peter, de vader overleden te Westervoort den 2 December 1861, en van Reinira Harmsen, wonende te Duiven;
in het inschrijvings-register van de Gemeente Westervoort van het jaar 1867, voor de ligting van het jaar 1868, is ingeschreven;
dat hem bij loting is ten deel gevallen No.twee, en dat hij vervolgens door den militieraad, uit hoofde van tezijn eenig wettige zoon van de dienst is vrijgesteld.

HUWELIJKSBIJLAGE.
Extract uit het register der overledenen in de gemeente Westervoort, januari 1866:
Den 2den December des jaars 1866 is binnen de gemeente Westervoort Overleden Peter Hoogveldt, oud 47 jaren, gebooren te Elst, echtgenoot van Reintje Harmsen, zoon van Johannes Hoogveldt en van Hendrika Schrijver.
Westervoort, den 9den Januarij 1870.

HUWELIJKSAKTE, Duiven, 4 mei 1870, nr. 6:
Huwelijks-Acte van Johannes Hoogveldt en Gerarda Jansen.
Op heden den Vierden Mei des jaars 1870, compareerden voor Ons Hubertus Johannes Blaisse, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Duiven, Provincie Gelderland,
Johannes Hoogveldt, jongman, oud 21 jaren, van beroep Seinwachter, geboren te Westervoort en wonende te Duiven, minderjarige Zoon van Peter Hoogveldt, overleden te Westervoort en van diens echtgenoote Reinira Harmsen, oud 57 jaren, zonder beroep, wonende te Duiven; en
Gerarda Jansen, jonge dochter, oud 29 jaren, van beroep dienstmeid, geboren te Zevenaar en wonende te Duiven, meerderjarige dochter van Hendricus Jansen, overleden te Zevenaar en van diens echtgenoote Allegunda Judith Lelieveld, oud 58 jaren, van beroep arbeidster, wonende te Zevenaar.
Getuigen:
Louis Jansen, oud 26 jaren, arbeider, wonende te Zevenaar, broeder der bruid,
Johannes Mauritius Daams, oud 53 jaren, Kuiper,
Gerardus Antonius Gall, oud 47 jaren, timmerman,
Bernardus Geurtsen, oud 28 jaren, tapper, de drie laatstgenoemden binnen deze gemeente woonachtig en aan partijen niet verwant,
uitdrukkelijk verzochte getuigen, welke, na voorlezing, door den bruidegom, de moeder des bruidegoms, de getuigen en ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand is geteekend, hebbende de bruid en de moeder der bruid verklaard in het schrijven onkundig te zijn.
[bron: website Familysearch]

ADRESSEN EN BEROEPEN:
1870DuivenSeinwachter
1888Westervoort, IJsseloord 12Brugwachter.
TREINONGEVAL.
Bij het Seinhuis der Velperaansluiting te Arnhem, is een wegwachter door den trein overreden en gedood. De man had zich omstreeks 8 uur van uit Westervoort, waar hij woonde, naar zijn post begeven, is door den trein gegrepen en vermoedelijk over een afstand van 50 meter medegesleurd.
[bron: Middelburgsche courant, 30 december 1899, blz. 2]


[bron: artikel in De Tilburgsche courant, 31 december 1899]


OVERLIJDENSAKTE, Arnhem, 28 december 1899, nr. 1091:
Op heden den 28sten December des jaars 1899, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Arnhem, Provincie Gelderland, verschenen:
Petrus Hendrikus Hoogveldt, oud 28 jaren, van beroep spoorwegbeambte en Cornelis Springvloed, oud 49 jaren, van beroep spoorwegbeambte, alhier wonende, de eerste wonende te Westervoort en zoon van den overledene, die ons hebben verklaard, dat op Woensdag,
den 27sten dezer maand, des avonds ten 8 ure Johannes Hoogveldt, geboren te Westervoort en wonende te Westervoort, spoorwegbeambte, echtgenoot van Grada Jansen, zoon van wijlen Peter Hoogveldt, spoorwegbeambte en van Reiniera Harmsen, echtelieden,
beiden overleden, laatst wonende de eerste te Westervoort, de tweede te Duiven, in den ouderdom van 51 jaren op de spoorlijn in het Arnhemschen Velpsche Broek binnen deze Gemeente is overleden.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt, die na voorlezing, door de beide comparanten, benevens ons is geteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

39. Gerarda JANSEN, ook Grada JANSEN,
Dochter van Henricus Jansen [nr. 78] en Allegonda Judith Lelieveld [nr. 79], geboren te Zevenaar op 27 november 1840, Rooms-Katholiek, van beroep dienstmeid, overleden te Arnhem, Utrechtscheweg op 26 juni 1900, oud 59 jaar.
Gehuwd te Duiven op 4 mei 1870 met Johannes HOOGVELDT.

GEBOORTEAKTE, Zevenaar, 30 november 1840, nr. 112:
Op heden den 30sten November des jaars 1840, is voor Ons Leonard Frank Vermeer, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Zevenaar, Provincie Gelderland, verschenen
Hendricus Jansen, oud 35 jaren, van beroep daghuurder, wonende te Zevenaar Wijk b Nr. 22, welke ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Allegunda Judith Lelieveld, oud 28 jaren, op Vrijdag den 27sten November dezes jaars des avonds ten 7 ure, ten zijnen huize
binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het Vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft de voornaam van Gerarda te willen geven. Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Henricus Gepkens, oud 25 jaren, van beroep winkelier, en Jan Antoon Koldus, oud 52 jaren, van beroep bode, wonende beiden te Zevenaar, opzettelijk daartoe medegebragte getuigen:
en is daarvan opgemaakt deze Acte die na voorlezing door ons en de getuigen is geteekend verklarende de Comparant niet te kunnen schrijven als hebbende zulks niet geleerd.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Arnhem, 27 juni 1900, nr. 625:
Op heden den 27sten Juni des jaars 1900, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Arnhem, Provincie Gelderland, verschenen:
Petrus Hendrikus Hoogveldt, oud 29 jaren, van beroep spoorwegbeambte en Martinus Johannes Allegondus Hoogveldt, oud 26 jaren, van beroep spoorwegbeambte, de eerste te Westervoort wonende, de tweede te Arnhem, beiden zonen der overledene, die ons hebben verklaard, dat op Dinsdag, den 26sten dezer maand, des avonds ten 7 ure Grada Jansen, geboren te Zevenaar, wonende te Westervoort, zonder beroep, weduwe van Johannes Hoogveldt, dochter van wijlen Hendrikus Jansen, arbeider en Allegunda Judith Lelieveld, echtelieden, laatst wonende te Zevenaar, in den ouderdom van 60 jaren aan den Utrechtsenweg binnen deze Gemeente is overleden.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt, die na voorlezing, door de beide comparanten, benevens ons is geteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN:
 1. Petrus Hendrikus Hoogveldt,
  Geboren te Groessen (gem. Duiven) op 17 maart 1871, van beroep spoorbrugwachter (1894), spoorwegarbeider, seinhuiswachter, overleden te Arnhem op 4 juli 1947, oud 76 jaar.
  Gehuwd te Westervoort op 27 april 1893 met Maria Roelofs, geboren te Duiven op 18 februari 1865, overleden te Arnhem op 14 maart 1942, oud 77 jaar, dochter van Antonius Roelofs, van beroep seinwachter en van Jenneke Menting.

  GEBOORTEAKTE, Duiven, 20 februari 1865, nr. 10:
  Op heden den 20sten Februarij des jaars 1865, is voor Ons Augustus Everhardus Danielis Fredericus Baron Van Voorst tot Voorst, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Duiven, Provincie Gelderland, verschenen:
  Antonius Roelofs, oud 41 jaren, van beroep Seinwachter, wonende te Duiven welke ons heeft verklaard, dat Jenneke Menting, zonder beroep, oud 41 jaren, zijne echtgenoote, op Zaterdag den 18den Februarij dezes jaars des namiddags ten drie ure, ten zijnen huize te Duiven binnen deze Gemeente is bevallen van een Kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft dat door hem de voornaam van Maria is gegeven.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Franciscus Courtois, oud 40 jaren, van beroep Smid en Christiaan Rademaker, oud 52 jaren, van beroep slagter, wonende beide binnen deze gemeente, opzettelijk daartoe medegebragte getuigen: en is daarvan opgemaakt deze Acte die na voorlezing door den aangever, de getuigen en ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Duiven, 18 maart 1871, nr. 17:
  Op heden den 18den Maart des jaars 1871, is voor Ons Hubertus Johannes Blaisse, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Duiven, Provincie Gelderland, verschenen:
  Johannes Hoogveldt, oud 22 jaren, van beroep Seinwachter, wonende te Groessen, gemeente Duiven, welke ons heeft verklaard, dat Gerarda Jansen, zonder beroep, oud 30 jaren, zijne echtgenoote, op Vrijdag den 17den Maart dezes jaars des namiddags ten twee ure, ten zijnen huize te Groessen binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft dat door hem de voornamen van Petrus Hendrikus zijn gegeven.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Cornelis van Stevendaal, oud 45 jaren, van beroep gepensioneerd militair, en Hendrik Geurts, oud 72 jaren, van beroep arbeider, wonende beide binnen deze gemeente, opzettelijk daartoe medegebragte getuigen: en is daarvan opgemaakt deze Acte die na voorlezing door den aangever en ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand is geteekend, hebbende de getuigen verklaard in het schrijven onkundig te zijn.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE, Arnhem, 13 april 1893:
  De Commissaris der Koningin in de Provincie Gelderland verklaart, dat
  Petrus Hendrikus Hoogveldt, geboren te Duiven, den 17de Maart 1871, wonende te Westervoort, van beroep spoorwegarbeider,
  zoon van Johannes en van Gerarda Jansen, beiden wonende te Westervoort,
  in het inschrijvings-register van de gemeente Westervoort van het jaar 1890, voor de lichting van het jaar 1891, is ingeschreven;
  en dat hem vervolgens bij de loting is ten deel gevallen No. 10, dat, buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verplicht.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte, huwelijksbijlage]

  HUWELIJKSAKTE, Westervoort, 27 april 1893, nr. 5:
  Op heden den 27sten der maand April des jaars 1893, zijn voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Westervoort, Provincie Gelderland, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
  Petrus Hendrikus Hoogveldt, oud 22 jaren, van beroep spoorbrugwachter, geboren te Duiven, wonende te Westervoort, minderjarige zoon van Johannes Hoogveldt, van beroep spoorwegwachter en van Gerarda Jansen, zonder beroep, wonende beiden te Westervoort, en
  Maria Roelofs, oud 28 jaren, zonder beroep, geboren te Duiven, wonende te Westervoort, meerderjarige dochter van Antonius Roelofs en van Jenneke Menting, beiden zonder beroep en wonende te Westervoort.
  Getuigen:
  Hendrikus Roelofs, oud 36 jaren, van beroep spoorbrugwachter, broeder der bruid,
  Gerardus Roelofs, oud 34 jaren, van beroep spoorbrugwachter, broeder der bruid,
  Coenraad Rutjes, oud 55 jaren, van beroep winkelier, en
  Arie Spruijt, oud 45 jaren, van beroep spoorbrugwachter, wonende alle vier te Westervoort.
  En is hiervan opgemaakt deze Akte, welke na gedane voorlezing is onderteekend door ons, de comparanten en de getuigen, verklarende de bruid, de moeder van den bruidegom en de moeder der bruid niet te kunnen schrijven, hebbende zij dit niet geleerd.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Arnhem, 16 maart 1942, nr. 275:
  Heden 16 Maart 1942 verscheen voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Arnhem:
  Broens, Henricus Reginus Theodorus, oud 18 jaren, kantoorbediende, wonende alhier, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op den 14den dezer maand des voormiddags half vier uur, in de gemeente Arnhem is overleden:
  Roelofs, Maria, oud 77 jaren, geboren te Duiven, wonende te Arnhem, zonder beroep, echtgenoote van Hoogveldt, Petrus Hendrikus, dochter van Roelofs, Antonius en van: Menting, Jenneke, beiden overleden.
  Waarvan akte, welke is voorgelezen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Arnhem, 5 juli 1947, nr. 619:
  Heden 5 Juli 1947 verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Arnhem:
  van der Aa, Johannes, oud 33 jaren, bediende, wonende alhier, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op 4 Juli dezes jaars, elf uur, dertig minuten, in de gemeente Arnhem is overleden:
  Hoogveldt, Petrus Hendrikus, oud 76 jaren, geboren te Duiven, zonder beroep, wonende te Arnhem, weduwnaar van Roelofs, Maria, zoon van Hoogveldt, Johannes en van: Jansen, Gerarda, beiden overleden.
  Waarvan akte, welke is voorgelezen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  PERSOONSKAART:
  Hoogveldt, Petrus Hendrikus, geboren op 17 Maart 1871 te Duiven Gld.
  Nationaliteit: Ned.
  Zoon van Johannes en van Gerarda Jansen.
  Gehuwd met Roelofs, Maria, geboren op 18 Feb. 65 te Duiven.b Huwelijk gesloten op 27 Apr. 93 te Westervoort.
  Huwelijk ontbonden op 14 Mrt 42 door Overlijden te Arnhem.
  Beroep: seinhuiswachter.
  Gemeente en adres:
  Westervoort.
  11 Dec. 23 Arnhem, H1312v.
  3e Musschenstraat 12.
  1 Sep. 41 PPB A48/27727.
  7 Mei 42 Rosend. str 323.
  Overleden te Arnhem op 4 juli 1947.

  PERSOONSKAART:
  Roelofs, Maria, geboren op 18 Februari 1865 te Duiven Gld.
  Nationaliteit: Ned.
  Dochter van Antonius en van Menting, Jenneke.
  Gehuwd met Hoogveldt, Petrus Hendrikus, geboren op 17 Mrt 71 te Duiven.
  Huwelijk gesloten op 27 Apr 93 te Westervoort.
  Beroep: zonder.
  Overleden te Arnhem op 14 mrt 1942.

  KINDEREN:
  1. Jenneke Gerarda Hoogveldt,
   Geboren te Westervoort in huis nr. 75 op 6 juni 1894, overleden te Zevenaar op 20 maart 1970, oud 75 jaar
   Gehuwd te Westervoort op 25 november 1914 met Gerardus Antonius Uffing, geboren te Zevenaar op 30 maart 1893, van beroep handelsreiziger, zoon van Theodorus Franciscus Uffing, van beroep arbeider en van Maria Berendsen.
  2. Johannes Antonius Hoogveldt,
   Geboren te Westervoort in huis nr. 75 op 23 september 1895, overleden aldaar op 5 oktober 1895, oud 12 dagen.
  3. Johannes Antonius Hoogveldt,
   Geboren te Westervoort in huis nr. 75 op 20 januari 1897, overleden aldaar op 28 maart 1898, oud 14 maanden.
  4. Antonius Johannes Hoogveldt,
   Geboren te Westervoort in huis nr. 75 op 12 oktober 1898, van beroep melkslijter, landbouwer, overleden te Arnhem op 25 oktober 1980, oud 82 jaar, begraven te Arnhem op de begraafplaats Moscowa.
   Gehuwd te Arnhem op 24 augustus 1927 met Antonia Maria van der Straten, geboren te 's-Heerenberg, gem. Bergh op 14 december 1900, overleden te Arnhem op 7 december 1986, oud 85 jaar, begraven te Arnhem op de begraafplaats Moscowa, dochter van Hendrik van der Straten, van beroep mandenmaker, en van Magdalena Arendsen.


   bron: www.Graftombe.nl.

  5. Johannes Antonius Hoogveldt,
   Geboren te Westervoort in huis nr. 73 op 16 december 1899, werkzaam bij de Ned. Spoorwegen, spoorwegarbeider, wegwerker, overleden na een bombardement te Westervoort op 17 september 1944, oud 44 jaar.
   Gehuwd te Westervoort op 14 juni 1923 met Maria Hendrika Anthonia Stegers, geboren te Westervoort op 14 november 1899, dochter van Gerardus Everhardus Stegers, van beroep kleermaker en van Elisabeth Milder.


   J. A. Hoogveldt, omgekomen als
   gevolg van een bombardement bij Arnhem   Gedenkplaquette op het station van Arnhem ter nagedachtenis
   aan veertien personeelsleden van de Nederlandse Spoorwegen,
   die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

  6. Petrus Hendrikus Hoogveldt,
   Geboren te Westervoort in huis nr. 72 op 16 september 1902, van beroep schipper, stroomwachter, kantonnier, overleden te Nijmegen op 26 juni 1960, oud 57 jaar.
   Gehuwd te Westervoort op 22 september 1926 met Aleida Antonia Wolters, geboren te Westervoort op 19 juni 1900, overleden te Arnhem op 22 februari 1984, oud 83 jaar, dochter van Peter Wolters en Maria Hendrika Boekhorst.
  7. Derk Bernardus Hoogveldt,
   Geboren te Westervoort op 27 november 1904, van beroep timmerman, electricien, werkman I PTT, kantonnier rijkswaterstaat, CFM PTT monteur, overleden te Rheden op 18 april 1986, oud 81 jaar.
   Gehuwd te Duiven op 4 september 1930 met Dora Johanna Andriessen, geboren te Duisburg op 11 juni 1909, overleden te Arnhem op 25 juni 1969, oud 60 jaar.
 2. Marthinus Johannes Alugondus Hoogveldt, ook Tinus Hoogveldt,
  Geboren te Westervoort op 30 april 1874, Rooms-Katholiek, verhuisde rond 1902 van Westervoort naar Tilburg, van beroep seinwachter S.S. en N.S. aan de lijn Tilburg-Breda, overleden te Tilburg op 7 juli 1954, oud 80 jaar.
  Gehuwd te Westervoort op 10 mei 1900 met Anna Maria Lutjeveld, geboren te Amsterdam op 24 augustus 1874, Rooms-Katholiek, overleden te Tilburg op 10 maart 1955, oud 80 jaar, dochter van Anthonius Lutjeveld, van beroep smid, bankwerker en van Dina Johanna Lusterum.
  Uit dit huwelijk 9 kinderen.

  GEBOORTEAKTE, Westervoort, 2 mei 1874, nr. 22.
  Op heden den Tweeden Mei des jaars 1874 is verschenen:
  Johannes Hoogveldt, oud 25 Jaren, arbeider, wonende te Westervoort, welke Ons heeft verklaard dat Gerarda Janssen, zonder beroep, oud 33 jaren, zijne echtgenoote op donderdag den Dertigsten April dezes jaars des namiddags ten vijf ure, ten zijnen huize binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft dat door hem de voornamen van Marthinus, Johannes, Alugondus gegeven.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Dirk Willemsen, oud 43 jaren en Bernardus Roelofs, oud 23 jaren, beide arbeiders, beide wonende te Westervoort, opzettelijk daartoe medegebragte getuigen.

  GEBOORTEAKTE, Amsterdam, 24 augustus 1874, blz. 53 [geen aktenummer vermeld]:
  Op heden 24 augustus 1874, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Amsterdam, verschenen:
  Anthonius Lutjeveld, van beroep smid, oud 29 jaren, wonende Vinkenstraat Buurt UU No. 535, welke heeft verklaard, dat op Heden des voormiddags ten half een ure in het huis staande als boven, is geboren een Kind van het vrouwelijk geslacht, uit Dina Johanna Lusterum, van beroep geen, wonende als boven, zijne echtgenoote, welk Kind zal genaamd worden Anna Maria.
  Van welke Verklaring deze acte is opgemaakt in tegenwoordigheid van Nicolaas Lutjeveld, van beroep leerlooier, oud 31 jaren, wonende Kuipersdwarspad en van Daniel Passet, van beroep zeeman, oud 36 jaren, wonende Vinkenstraat UU 424 en is deze Akte door ons, benevens den vader en de Getuigen, na voorlezing onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE, Arnhem, 5 april 1900 [huwelijksbijlage]:
  De Commissaris der Koningin in de provincie Gelderland
  verklaart, dat Marthinus Johannes Alugondus Hoogveldt, geboren te Westervoort, den 30 April 1874, wonende te Westervoort, van beroep spoorwegarbeider, zoon van Johannes en van Gerarda Janssen, beiden wonende te Westervoort, in het inschrijvings-register van de gemeente Westervoort van het jaar 1893, voor de lichting van het jaar 1894, is ingeschreven;
  en dat hem vervolgens bij de loting is ten deel gevallen No. 12, dat, buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verplicht.
  [bron: website Familysearch]

  HUWELIJKSAKTE, Westervoort, 10 mei 1900, nr. 8:
  Heden den 10den Mei 1900, zijn voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Westervoort, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
  Marthinus Johannes Alugondus Hoogveldt, oud 26 jaren, van beroep spoorwegbeambte, geboren en wonende te Westervoort, meerderjarige zoon van Johannes Hoogveldt, in leven van beroep spoorwegbeambte, overleden te Arnhem, en van Gerarda Janssen, zonder beroep, wonende te Westervoort,
  en Anna Maria Lutjeveld, oud 25 jaren, zonder beroep, geboren te Amsterdam en wonende te Westervoort, voor minder dan 6 maanden te Arnhem, meerderjarige dochter van Anthonius Lutjeveld, bankwerker, wonende te Amsterdam en van Dina Johanna Lusterum, overleden te Amsterdam.
  Getuigen:
  Petrus Hendrikus Hoogveldt, oud 29 jaren, spoorwegbeambte, broeder van de bruidegom,
  Aloisius Antonius Geurds, oud 56 jaren, gemeente bode,
  Johannes Grades Wegh, oud 26 jaren, schipper,
  Wilhelmus Geerlings, oud 23 jaren, timmerman, wonende de eerste, tweede en derde getuige te Westervoort en de vierde getuige te Utrecht,
  en na voorlezing door ons de comparanten en de getuigen is geteekend verklarende de moeder van de bruidegom niet te kunnen schrijven, hebbende zij dit niet geleerd.
  [bron: website Familysearch]

  ADRESBOEK TILBURG:
  1900: Geen vermelding.
  1911: M.J.A. Hoogveldt, seinwachter SS, Spoorlijn Tilb.-Breda 4.
  1919: M.J.A. Hoogveldt, seinwachter SS, Spoorlijn Tilb.-Breda 4.
  1922: M.J.A. Hoogveldt, seinwachter NS, Spoorlijn Tilburg-Breda 4.
  1928: M.J.A. Hoogveldt, seinwachter NS, Spoorlijn Tilburg-Breda 4.
  1931: M.J.A. Hoogveldt, seinwachter NS, Spoorlijn Tilburg-Breda 4.
  1931: M.A. Hoogveldt, schoenmaker, Spoorlijn Tilburg-Breda 4.
  1934: M.J.A. Hoogveldt, gepens. NS, Alleenhouderstraat 16.
  1934: M.A. Hoogveldt, schoenmaker, Alleenhouderstraat 16.
  1937: M.J.A. Hoogveldt, gepens. NS, Lieven de Keijstraat 17.
  1943: M.J.A. Hoogveldt, gepens. NS, Lieven de Keijstraat 16.
  1953: M.J.A. Hoogveldt, gepens. NS, Lieven de Keijstraat 16.

  PERSOONSKAART:
  Marthinus Johannes Alugondus Hoogveldt, geb. 30 april 1874 te Westervoort Gld. Nationaliteit Nederlands.
  Beroep zonder. Zoon van Johannes en van Gerarda Janssen.
  Gehuwd met Anna Maria Lutjeveld, geb. op 24 aug.1874 te Amsterdam.
  Huwelijk gesloten op 10 mei 1900 te Westervoort.
  Overleden te Tilburg op 7 juli 1954.
  Adres in 1943: L de Keijstraat 17 te Tilburg.
  Eigen en stiefkinderen:
  1) Hoogveldt, Gerardus Martinus Johannes, geb. 9 maart '01 te Arnhem. A: 9 aug.1927, 11/97.
  2) Johannes Antonius, geb. 10 dec. '03 te Tilburg. A: 25 april 1928, 49/181.
  3) Martinus Maria, geb.6 mei 1905 te Tilburg.
  4) Dina Johanna, geb. 14 juni 1906 te Tilburg. A: 2 sept.1936, 63/550.
  5) Petrus Hendrikus, geb. 10 juli 1908 te Tilburg. A: 21 nov.1928, Weert.
  6) Allegonda Elisabeth Dina Grada, geb. 4 feb.1910 te Tilburg. A: 24 juni 1930, 69/725.
  7) Hendrik Lodewijk Martinus, geb. 11 feb.1912 te Tilburg. H: 5 jan.1940 te Alphen Nb met J.L. Kniknie.
  8) Gijsbertus Cornelis Gerardus, geb. 9 maart 1915 te Tilburg. H: 15 jan.1945 met G.J. Schellekens te Helvoirt.
  9) Antonius Theodorus Nicolaas, geb. 29 aug.1902 te Tilburg. A: 10 nov.1926, 42/232.

  PERSOONSKAART:
  Anna Maria Lutjeveld.
  Geboren op 24 Augustus 1874 te Amsterdam.
  Nat. Ned.
  Beroep: zonder.
  Dochter van Anthonius en van Dina Johanna Lusterum.
  Gehuwd met Hoogveldt, Marthinus Johannes Alugondus, geboren op 30 April 74 te Westervoort.
  Huwelijk gesloten op 10 Mei 00 te Westervoort.
  Huwelijk ontbonden op 7 Jul 54 door O[verlijden] te Tb.
  Overleden te Tilburg op 10 mrt 1955.
  Adressen:
  oud 43/4.
  Tilburg, L de Keijstr. 17.
  2 Aug. 41: PB 26309.

  OPMERKING:
  Toen Ome Tinus nog in Westervoort leefde kweekte hij ook fruit. Elk jaar kwam hij met zijn kleine vrachtauto vers fruit brengen bij zijn zusters Maria Johanna en Allegonda en hun gezinnen in Amsterdam.
  In 1901 verhuisde hij naar Tilburg.
  Hij en zijn vrouw hadden een groot gezin.

  BIDPRENT:
  In Tilburg Archief bevinden zich bidprentjes van Marthinus en Anna!

  NIEUWE TILBURGSCHE COURANT, 12 mei 1950:
  Artikel over Gouden Bruiloft van het echtpaar M. Hoogveld en A. Lutjeveld.

  KINDEREN:
  1. Gerardus Martinus Johannes Hoogveldt, ook Gerard Hoogveldt,
   Geboren te Arnhem op 9 maart 1901, van beroep magazijnknecht, concierge, rijksambtenaar, overleden te 's-Gravenhage op 10 januari 1972, oud 70 jaar.
   Gehuwd te Tilburg op 9 augustus 1927 met Philomena Marcelis, geboren te Lonneker, Belgie op 14 april 1900, overleden op 27 februari 1989, oud 88 jaar, dochter van Jan Baptist Marcelis en Hendrika Maritha Putman.


   Trouwfoto van Geradus Martinus Johannes Hoogveldt en Philomena Marcelis, Tilburg, 9 augustus 1927.
   Tweede rij v.l.n.r.: Gonda Broenland-Hoogveldt, Tinus Hoogveldt, Anna Maria Lutjeveld, Jan Marcelis, Hendrika Putman, N.N.
   Derde rij v.l.n.r.: N.N., Jan Broenland, 5 onbekenden, bruidegom en bruid, overigen onbekend.

  2. Antonius Theodorus Nicolaas Hoogveldt, ook Toon Hoogveldt,
   Geboren te Tilburg op 29 augustus 1902, van beroep fabrieksarbeider, draadmaker, molenboener, opperman, overleden te Tilburg op 20 maart 1973, oud 70 jaar, begraven aldaar op 23 maart 1973.
   Gehuwd te Tilburg op 10 november 1926 met Jacoba Joanna Maria Haans, geboren te Tilburg op 10 februari 1900, van beroep spoelster, fabriekwerkster, overleden te Tilburg op 6 juli 1995, oud 95 jaar, begraven aldaar op 10 juli 1995, dochter van Adrianus Maria Haans en Anna Christina Robben. .
  3. Johannes Antonius Hoogveldt, ook Jan Hoogveldt,
   Geboren te Tilburg op 10 december 1903, van beroep smid, kettinglijmer, nachtwaker, overleden te Tilburg op 12 april 1970, oud 66 jaar.
   Gehuwd te Tilburg op 25 april 1928 met Maria Adriana Smeulders, geboren te Tilburg op 9 juni 1905, overleden aldaar op 2 december 1983, oud 78 jaar, dochter van Joannes Franciscus Smeulders en van Joanna Francisca Sebregts.
  4. Martinus Maria Alugondus Hoogveldt, ook Tinus Hoogveldt,
   Geboren te Tilburg op 6 mei 1905, woont van 1936 tot 1939 te Vught, van beroep landbouwer, schoenmaker, houthakker, grondwerker, opperman, tuinmansknecht, overleden te Tilburg op 10 februari 1979, oud 73 jaar.
   Gehuwd te Tilburg op 2 januari 1957 met Goverdina Adriana Gommers, ook Diny Gommers, geboren te Hilvarenbeek op 8 juni 1927, R.K., dienstbode, dochter van Johannes Gommers, van beroep arbeider en van Johanna Cornelia Poppelaars.
  5. Dina Johanna Hoogveldt,
   Geboren te Tilburg op 14 juni 1906, overleden aldaar op 14 juni 1981, oud 75 jaar.
   Gehuwd te Tilburg op 2 september 1936 met Franciscus Keijsers, geboren te Goirle op 27 december 1903, overleden te Tilburg op 16 maart 1973, oud 69 jaar, zoon van Petrus Keijsers, arbeider en van Joanna Moeskops.
  6. Petrus Hendrikus Hoogveldt, ook Piet Hoogveldt,
   Geboren Tilburg op 10 juli 1908, van beroep steendrukker, offsetdrukker, overleden te Haarlem op 17 mei 1961, oud 52 jaar.
   Gehuwd te Amsterdam op 9 september 1936 met Apollonia Cornelia Hendrika Vermeij, geboren te Amsterdam op 12 februari 1914, van beroep coupeuze, overleden te Haarlem op 2 december 2002, oud 88 jaar, crematie in het Crematorium te Haarlem op 6 december 2002, dochter van Cornelis Vermeij en Lena Krak.
  7. Aldegonda Elisabeth Dina Grada Hoogveldt, ook Gonda Hoogveldt,
   Geboren te Tilburg op 4 februari 1910, van beroep buffetjuffrouw in hotel, linnenjuffrouw, overleden te Rotterdam op 26 maart 1985, oud 75 jaar.
   Gehuwd te Tilburg op 24 juni 1930 met Josephus Johannes Sneijders, , geboren te Tilburg op 20 februari 1906, van beroep wever, overleden te Tilburg op 7 september 1987, oud 81 jaar, zoon van Petrus Sneijders en van Maria Bernadina Ansems.
  8. Hendrik Lodewijk Martinus Hoogveldt, ook Henk Hoogveldt,
   Geboren te Tilburg op 11 februari 1912, van beroep schoenfabriekarbeider, overleden te Tilburg op 8 mei 1968, oud 56 jaar.
   Gehuwd te Alphen en Riel, NB op 5 januari 1940 met Johanna Louisa Kniknie, geboren te Alphen en Riel, NB op 27 oktober 1912, overleden na 1968, dochter van Cornelis Kniknie en van Anna Maria Joanna Haneveer.
  9. Gijsbertus Cornelis Gerardus Hoogveldt, ook Bert Hoogveldt,
   Geboren te Tilburg op 9 maart 1915, van beroep chauffeur-monteur, arbeider op een scheepswerf, overleden te Tilburg op 23 april 1980, oud 65 jaar.
   Gehuwd te Helvoirt op 15 januari 1945 met Gijsbertha Johanna Schellekens, ook Bep Schellekens, geboren te Ravenstein op 12 oktober 1917, overleden te Tilburg op 31 maart 1995, oud 77 jaar.
 3. Allegonda Elisabeth Hoogveldt, ook Gonda Hoogveldt,
  Geboren te Westervoort op 17 september 1876, Rooms-Katholiek, van beroep dienstbode, overleden te Amsterdam op 29 november 1941, oud 65 jaar.
  Gehuwd te Westervoort op 13 februari 1896 met Johannes Everhardus Broenland, ook Jan Broenland, geboren te Rheden (Gld) op 17 juli 1871, Rooms-Katholiek, diende vanaf 11 mei 1891 als milicien bij het 2e Regiment Vesting Artillerie, van beroep smid, machinist N.S., overleden te Amsterdam op 17 augustus 1947, oud 76 jaar, zoon van Johannes Everhardus Broenland, arbeider en van Theodora Cornelia van Dam.
  Uit dit huwelijk tenminste 9 kinderen.

  GEBOORTEAKTE, Rheden,18 juli 1871, nr. 165:
  Op heden den 18den Julij des jaars 1871, is voor Ons meester Jacob Pieter Johan Theodore Brantsen, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Rheden, Provincie Gelderland, verschenen:
  Johannes Everhardus Broenland, oud 38 jaren, van beroep arbeider, wonende te Rheden, welke Ons heeft verklaard, dat Theodora Cornelia van Dam, zonder beroep, oud 32 jaren, zijne echtgenoote, op Maandag den 17den Julij dezes jaars des avonds ten elf ure, ten zijnen huize binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft dat door hem de voornamen van Johannes Everhardus worden gegeven.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Roelof Broenland, oud 65 jaren, van beroep arbeider en Willem George Frederik Koppe, oud 50 jaren, van beroep chefveldwachter, wonende beide te Middachtersteeg, gemeente Rheden, opzettelijk daartoe mede gebragte getuigen:
  en is daarvan opgemaakt deze Acte die na voorlezing door den aangever, den tweeden getuige en Ons is geteekend, verklarende de eerste getuige niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Westervoort, 18 september 1876, nr. 48:
  Op heden den 18den September des jaars 1876, is voor Ons Ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Westervoort, Provincie Gelderland, verschenen:
  Johannes Hoogveldt, oud 28 jaar, van beroep wegwachter, wonende te Westervoort, welke Ons heeft verklaard dat Gerarda Janssen, zonder beroep, oud 34 jaren, zijne echtgenoote op zondag den 17den September dezes jaars des namiddags ten vijf ure, ten zijne huize binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft dat door hem de voornamen van Allegonda Elisabeth zijn gegeven.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Koenraad Rutjes, oud 39 jaar, winkelier en Hendrik Jan Spies, oud 46 jaar, wisselwachter, beide wonende te Westervoort, opzettelijk daartoe medegebragte getuigen:
  en is daarvan opgemaakt deze Acte, die na voorlezing door ons Ambtenaar voornoemd, de getuigen en den comparant is geteekend.
  [Jan tekende met de achternaam Hoogveld en dus niet Hoogveldt]
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE, Arnhem, 28 januari 1896 [huwelijkbijlage]:
  De Commissaris der Koningin in de Provincie Gelderland
  verklaart dat Johannes Everhardus Broenland, geboren te Rheden, den 17 Juli 1871, wonende te Amsterdam, van beroep smid, zoon van Johannes Everhardus en van Theodora Cornelia van Dam, beiden wonende te Rheden, in het inschrijvings-register van de gemeente heden van het jaar 1890, voor de lichting van het jaar 1891, is ingeschreven;
  dat hem bij loting is ten deel gevallen No. 60, dat hij op den 11 Mei 1891 is ingelijfd en nog is dienende.
  [bron: website Familysearch]

  TOESTEMMING TOT HET AANGAAN VAN EEN HUWELIJK [huwelijksbijlage]:
  2e Regiment Vesting Artillerie.
  Op grond der beschikking van de Minister van Oorlog, dd 11 April 1892, VIIe Afd. No. 72, verleent de commandeerende officier van opgemeld korps, namens den Minister van Oorlog bij deze toestemming tot het aangaan van een huwelijk aan den milicien Broenland, Johannes Everardus der lichting van 1891, uit de gemeente Rheden, provincie Gelderland.
  De verlofganger wordt er aan herinnerd, dat hij, door het aangaan van een huwelijk, in geen geval wordt ontheven van het volbrengen der verplichtingen, welke hij krachtens de Militiewet heeft te vervullen, zoodat hij deswege ook niet zal worden vrijgesteld van den werkelijken dienst waartoe hij, voor herhalingsoefeningen of uit anderen hoofde, mocht worden opgeroepen.
  Amsterdam, den 27 Januari 1896.
  [bron: website Familysearch]

  HUWELIJKSAFKONDIGING, Amsterdam, 12 februari 1896:
  De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Amsterdam verklaart, dat de huwelijks-afkondigingen van
  Johannes Everhardus Broenland, oud 24 jaren, van beroep smid, wonende alhier, doch onlangs te Westervoort, zoon van Johannes Everhardus Broenland, arbeider en Theodora Cornelia van Dam, zonder beroep, beiden wonende te Rheden, en
  Alegonda Elisabeth Hoogveldt, oud 19 jaren, van beroep dienstbode, wonende te Westervoort, dochter van Johannes Hoogveldt, spoorwegwachter en Gerarda Janssen, zonder beroep, beiden wonende te Westervoort, alhier behoorlijk zijn geschied op zondagen den 2den en 9den dezer, zonder dat daartegen eenige verhindering is ingekomen.
  [bron: website Familysearch]

  HUWELIJKSAKTE, Westervoort, 13 februari 1896, nr. 3:
  Op heden den 13den der maand Februari des jaars 1896, zijn voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Westervoort, Provincie Gelderland, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
  Johannes Everhardus Broenland, oud 24 jaren, smid, geboren te Rheden, wonende te Amsterdam, doch voor minder dan zes maanden te Westervoort, meerderjarige zoon van Johannes Everhardus Broenland en Theodora Cornelia van Dam, zonder beroep, wonende beiden te Rheden,
  en Allegonda Elisabeth Hoogveldt, oud 19 jaren, dienstbode, geboren en wonende te Westervoort, minderjarige dochter van Johannes Hoogveldt, spoorwegwachter en van Gerarda Janssen, zonder beroep, wonende beiden te Westervoort.
  En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd:
  [o.a.] 3e. de toestemming van den Kolonel Commandant van het tweede Regiment Vesting Artillerie, aan den bruidegom tot het aangaan van een huwelijk.
  Getuigen:
  Johannes Hermanus Broeland, oud 27 jaren, arbeider, broeder van den bruidegom,
  Petrus Hendrikus Hoogveldt, oud 24 jaren, spoorwegwachter, broeder der bruid,
  Rudolfus Broenland, oud 29 jaren, arbeider, broeder van den bruidegom,
  Reinirus Hermanus Alink, oud 41 jaren, gemeente bode, wonende de eerste en derde getuige te Rheden, de tweede en vierde te Westervoort.
  En is hiervan opgemaakt deze Akte, welke na gedane voorlezing is onderteekend door ons comparanten en de getuigen, verklarende de moeder van den bruidegom en die der bruid niet te kunnen schrijven, hebbende zij dit niet geleerd.
  [bron: website Familysearch]

  OPMERKINGEN:
  Jan Broeland en zijn vrouw Gonda Hoogveldt woonden aan de Madurastraat in Amsterdam.
  Als machinist bij de NS werkte Jan veel in de Rietlanden.  Allegonda (Gonda) Elisabeth
  Broenland-Hoogveldt, ca. 1935.

  PERSOONSKAART:
  Broenland, Johannes Everhardus, geboren op 17 Juli 1871 te Rheden Gld.
  Nationaliteit: Ned.
  Zoon van Johannes Everhardus, geboren op 5 Mrt 34 te Rheden Gld en van Dam, Theodora Cornelia.
  Gehuwd met Hoogveldt, Allegonda Elisabeth op 17 Sep 76 te Westervoort.
  Huwelijk gesloten op 13 Feb 96 te Westervoort.
  Huwelijk ontbonden op 29 Nov 41 door overlijden te Amsterdam.
  Overleden te Amsterdam op 17 aug 1947.
  Gemeente en adres:
  Bennebroek.
  11 Mei 37 Amsterdam, IJselstraat 7 Ihg.
  9 Juni 41 PB 84917.

  PERSOONSKAART:
  Hoogveldt, Allegonda Elisabeth, geboren op 17 September 1876 te Westervoort Gld, zonder beroep.
  Nationaliteit: Ned.
  Dochter van Johannes en van Janssen, Gerarda.
  Gehuwd met Broenland, Johannes Everhardus, geboren op 17 Jul 71 te Rheden Gld.
  Huwelijk gesloten op 13 Feb 96 te Westervoort.
  Overleden te Amsterdam op 29 nov. 1941.
  Gemeente en adres:
  Bennebroek.
  11 Mei 37 Amsterdam, IJselstraat 7 I.
  11 Nov 41 PB 210097.

  BURGERLIJKE STAND, Amsterdam.
  Overledenen aangegeven op Dinsdag 2 Dec. 1941:
  Allegonda Elisabeth Hoogveldt, geh. met J. E. Broenland, v., 65 j.
  [bron: De Tijd, 3 december 1941]

  KINDEREN:
  1. Gerarda Theodora Broenland,
   Geboren te Amsterdam op 22 juni 1896, Rooms-Katholiek, woont te Amsterdam (1958).
   Gehuwd te Amsterdam op 13 januari 1921 met Franciscus Eduardus Hendrikus Kok, geboren te Beesd op 7 maart 1882, Rooms-Katholiek, van beroep machinist (1905), kraandrijver (1921), overleden te Amsterdam op 21 mei 1963, oud 81 jaar, zoon van Pieter Jacobus Kok en van Rosalia Kalle.
   Franciscus was eerder gehuwd te Amsterdam op 6 april 1905 met Gerritje Duijn, geboren te Beverwijk op 30 juli 1868, Rooms-Katholiek, overleden op 18 mei 1918, oud 49 jaar, dochter van Willem Hendriksz Duijn en Aaltje Jansdr Bonekamp.
   Gerritje Duijn was eerder gehuwd te Wijk aan Zee op 14 november 1888 met Hendrik Hartel, geboren te Haarlem op 12 augustus 1868, Evang. Luthers, van beroep slachter, zoon van Pieter Hendrik Hartel, slagter en van Geertruida van Roon.
   Dit laatste huwelijk ontbonden door echtscheiding te Haarlem op 16 april 1901, wegens overspel van een der partners.
   Bij het huwelijk van Gerarda met Frans werden twee kinderen erkend: Grada Broenland, geboren te Amsterdam op 29 juni 1919 en Frans Broenland, geboren te Amsterdam op 3 november 1920.
   Het huwelijk van Gerarda en Frans had volgens een gerechterlijk proces-verbaal niet de goedkeuring van Gerarda's ouders.

   BRONNEN:
   Huw. akte, Amsterdam, 13 januari 1921, nr. Reg. 6, fol. 15.

  2. Everhardus Johannes Broenland,
   Geboren te Amsterdam op 30 augustus 1897, Rooms-Katholiek, diende in het 7e Regiment Infanterie (1917-1919), van beroep kapper, overleden voor 1980.
   Gehuwd te Amsterdam op 7 april 1920 met Geertruida Jacoba Soest, geboren te Amsterdam op 29 mei 1902, Rooms-Katholiek, woont te Amsterdam (1980), dochter van Johannes Hendricus Theodorus Soest, sjouwerman en van Geertruida Telling.

   LOTINGSREGISTER:
   nr. 916: Broenland, Everhardus Johannes, Kapper, Lager Onderwijs genoten, keuring op 24 mei 1916, Lengte 1.74 m., geschikt verklaard, verklaarde voorkeur te hebben voor Infanterie of Vesting Artillerie, beiden te Amsterdam, 1 Oct. 1937 ontslag diensteindiging.

   MILITAIR STAMBOEK, 7de Regiment Infanterie, Onderofficieren en minderen, 1916-1917:
   Namen en voornamen:
   Broenland, Everhardus Johannes,
   Namen der ouders, geboorteplaats, datum van geboorte, laatste woonplaats, lengte en merkbare teekenen:
   Vader Johannes Everhardus, Moeder Allegonda Elisabeth Hoogveldt, Geboren te Amsterdam den 30 Augustus 1897, Laatst gewoond te Amsterdam, Bij zijne aankomst bij het korps lang 1.740 Meter.
   Wanneer en op welke wijze bij het korps gekomen en omschrijving van het aangegaan akkoord:
   Den 4 Januari 1917 ingelijfd als dienstplichtige van de lichting van 1917 uit de gem: Amsterdam.
   Ingeschreven onder No. 916.
   Den 20 Juni 1918 gedetacheerd bij de Tuchtklasse.
   Bij Sententie van het Hoog-Militair Gerechtshof in appel d.d. 8 October 1918 veroordeeld tot zes weken militaire gevangenisstraf terzake van: "Dienstweigering".
   De straf moet worden ondergaan, op een nader te bepalen datum.
   Den 6 Maart 1919 in de gevangenis tot het ondergaan van de hem op 8 October 1918 opgelegde straf.
   17 april 1919 terug.
   Van te voren gediend, waar en hoe lang, op welke wijze daarvan afgegaan:
   Den 1 Octr. 1919 met groot verlof. (Demobilisatie).
   [identieke weergave van dit document]

   BRONNEN:
   Huw. akte., Amsterdam, 7 april 1920, nr. Reg. 4B, fol. 42v.
  3. Johannes Everhardus Broenland,
   Geboren te Amersfoort op 5 december 1899, Rooms-Katholiek, vermeld als leerling-machinist NS (1915, 1932), smid (1919), vrijstelling militaire dienst wegens broederdienst, overleden te Amersfoort op 19 juli 1964, oud 64 jaar.
   Gehuwd te Amersfoort op 15 september 1932 met Anna Sophia Beckers, geboren te Hilversum op 7 juli 1904, Rooms-Katholiek, overleden op 29 juni 1992, oud 87 jaar, dochter van Camille Aimé Beckers en Johanna Jacoba Vermeulen.
   Uit dit huwelijk tenminste twee kinderen: Allegonda Elisabeth Broenland, ook Gonnie Broenland (geb. te Amersfoort op 6 februari 1934, Rooms-Katholiek, overleden aldaar op 3 juni 1951, oud 17 jaar) en Johanna Jacoba Broenland (geb. te Amersfoort op 10 juni 1936, Rooms-Katholiek).

   LOTINGSREGISTER:
   nr. 843: Broenland, Johannes Everhardus , Smid, Vrijgesteld wegens broederdienst, keuring op 14 mei 1918, Lengte 1.765 m., geschikt verklaard, verklaarde voorkeur te hebben voor Vesting Artillerie te Amsterdam, 20 Maart 1919 met bewijs van ontslag zijnde de verleende vrijstelling ingegaan 2 Juni 1919.

   BRONNEN:
   Geb. akte, Amersfoort, 5 december 1899, nr. 599.
   Huw. akte, Amersfoort, 15 september 1932, nr. 241.
   Bevolkingsregister, Amersfoort (1915-1938).  4. Theodorus Cornelis Broenland,
   Geboren te Amersfoort op 25 januari 1901, overleden aldaar op 19 augustus 1901, oud 7 maanden.

   BRONNEN:
   Geb. akte, Amersfoort, 25 januari 1901, nr. 43.
   Overl. akte, Amersfoort, 20 augustus 1901, nr. 275.

  5. Theodorus Cornelis Broenland,
   Geboren te Amersfoort op 24 augustus 1903, van beroep barbier (1931), kapper in Amersfoort (1936), wonende en overleden te Amsterdam op 13 januari 1936, oud 32 jaar.

   BRONNEN:
   Geb. akte, Amersfoort, 24 augustus 1903, nr. 495.
   Overl. akte, Amsterdam, 14 januari 1936, nr. 277.

  6. Allegonda Elisabeth Broenland,
   Geboren te Utrecht op 2 juni 1905, Rooms-Katholiek, overleden te Amsterdam ca. 15 september 1929, oud 24 jaar.
   Gehuwd (1) te Amsterdam op 4 februari 1925 met Christianus Albertus Vonk, geboren te Amsterdam op 11 januari 1898, Rooms-Katholiek, van beroep los werkman te Amsterdam, overleden door verdrinking aan het strand van Zandvoort op 11 juni 1925, oud 27 jaar, zoon van Johannes Christiaan Vonk en Elisabeth Schrameijer.
   Gehuwd (2) te Amsterdam op 20 april 1927 met Jan de Boer, geboren te Rotterdam, op 2 mei 1903, van beroep courantendrukker, zoon van Andries de Boer en van Anna Johanna Mulder.
   Jan de Boer huwde (2) te Amsterdam op 15 oktober 1931 met Maria Gerdina Abdala, geboren te Amsterdam, dochter van Johannes Hendrik Abdala en van Femmetje Maria Voogel.

   BRONNEN:
   Geb. akte, Utrecht, 3 juni 1905, nr. 1487.
   Huw. akte, Amsterdam, 4 februari 1925, nr. Reg. 3, fol. 27v   [bron: Voorwaarts, sociaal-democratisch dagblad, 12 juni 1925]

  7. Rudolf Broenland,
   Geboren te Utrecht op 29 september 1906, Rooms-Katholiek, van beroep vrachtwagenchauffeur, overleden na 1933.
   Gehuwd te Amsterdam op 8 april 1931 met Hendrika van Wel, geboren te Amsterdam op 21 januari 1914, Rooms-Katholiek, dochter van Hendrik van Wel, werkman en van Wilhelmina Kaasbergen.

   BRONNEN:
   Geb. akte, Utrecht, 29 september 1906, nr. 2525.
   Huw. akte, Amsterdam, 8 april 1931, nr. 8A, fol. 34.

  8. Martinus Johannes Allegonda Broenland,
   Geboren te Utrecht op 3 februari 1911, van beroep zilversmid, overleden te Zevenaar op 17 oktober 1933, oud 22 jaar.
   Ongehuwd.

   BRONNEN:
   Geb. akte, Utrecht, 4 februari 1911, nr. 304.

  9. Johanna Francisca Broenland,
   Geboren te Amsterdam op 28 mei 1914, van beroep winkeljuffrouw, kruidenier, woont Bennebroek (1937-1983), te Alphen aan de Rijn (1983).
   Gehuwd te Amsterdam op 27 december 1944 met Gerardus Hendricus de Groot, geboren te Amsterdam op 3 januari 1921.
 4. Johanna Gerarda Hoogveldt,
  Geboren te Westervoort op 8 juli 1878, overleden aldaar op 28 oktober 1917, oud 39 jaar.
  Gehuwd te Westervoort op 17 mei 1900 met Johannes Grades Wegh, geboren te Gendt op 13 juni 1873, uitgeloot van dienstneming in de Nationale Militie, van beroep schipper, arbeider, overleden na 1911, mogelijk te Duisburg (Dld), zoon van Theodorus Wegh, van beroep schipper en van Anna Maria Geertruida Milder.


  UITTREKSEL GEBOORTEREGISTER, Gendt, 28 december 1899 (Huwelijksbijlage):
  Gemeente Gendt.
  Uit het Geboorteregister van voormelde Gemeente blijkt, dat aldaar op den 13den der maand Juni van het jaar 1873 is geboren:
  Johannes Grades, zoon van de echtelieden Theodorus Wegh en van Anna Maria Geertruida Milder.
  Het bovenstaande Uittreksel verklaar ik ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendt, overeenkomstig aan voormeld Register te zijn.
  [bron: website Familysearch]

  GEBOORTEAKTE, Westervoort, 9 juli 1878, nr. 23:
  Op heden den negenden Juli des jaars 1878, is voor Ons Ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Westervoort, Provincie Gelderland, verschenen:
  Johannes Hoogveldt, oud 29 jaar, wegwachter, wonende te Westervoort, welke Ons heeft verklaard, dat Gerarda Janssen, zonder beroep, oud 36 jaren, zijne echtgenoote op Maandag den achtsten Juli dezes jaars, des middags ten twaalf ure, ten zijne huize binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft dat door hem de voornamen van Johanna Gerarda zijn gegeven.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Derk Willemsen, oud 47 jaar, spoorwegwerker wonende te Duiven en Bernardus Roelofsen, oud 27 jaar, spoorwegwerker wonende te Westervoort, opzettelijk daartoe medegebragte getuigen: en is daarvan opgemaakt deze Acte die na voorlezing door ons Ambtenaar voornoemd, de comparant en de getuigen is geteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  UITTREKSEL GEBOORTEREGISTER, Westervoort, 2 mei 1900 (Huwelijksbijlage):
  Gemeente Westervoort.
  Uit het geboorteregister der gemeente Westervoort blijkt, dat op den 8sten Juli 1878 is geboren:
  Johanna Gerarda, dochter van Johannes Hoogveldt en van Gerarda Janssen.
  De ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Westervoort verklaart, dat het bovengemeld Extract is overeenkomstig het gemeld Register.
  [bron: website Familysearch]

  NATIONALE MILITIE, Arnhem, 11 mei 1900 [huwelijksbijlage]:
  De Commissaris der Koningin in de Provincie Gelderland verklaart,
  dat Johannes Grades Wegh, geboren te Gent, den 13 Juni 1873, wonende te Westervoort, van beroep schipper, zoon van Theodorus en van Anna Maria Geertruida Milder, beiden wonende te Arnhem, in het inschrijvings-register van de gemeente Arnhem van het jaar 1892, voor de lichting van het jaar 1893, is ingeschreven;
  en dat hem vervolgens bij de loting is ten deel gevallen No. 451, dat, buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verplicht.
  [bron: website Familysearch]

  HUWELIJKSAKTE, Westervoort, 17 mei 1900, nr. 11:
  Heden den 17den Mei 1900, zijn voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Westervoort, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
  Johannes Grades Wegh, oud 26 jaren, van beroep schipper, geboren te Gendt en wonende te Westervoort, meerderjarige zoon van Theodorus Wegh, schipper en van Anna Maria Geertruida Milder, zonder beroep, beiden wonende te Arnhem,
  en Johanna Gerarda Hoogveldt, oud 21 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Westervoort, minderjarige dochter van Johannes Hoogveldt, in leven van beroep spoorwegbeambte, overleden te Arnhem en van Gerarda Janssen, zonder beroep, wonende te Westervoort.
  Getuigen:
  Petrus Hendrikus Hoogveldt, oud 29 jaren, spoorwegbeambte, broeder der bruid,
  Aloisius Antonius Geurds, oud 56 jaren, gemeentebode,
  Hendrik Daniel Lether, oud 26 jaren, spoorwegbeambte; en
  Wilhelmus Geerlings, oud 23 jaren, timmerman, wonende de eerste, tweede en derde getuige te Westervoort en de vierde getuige te Utrecht,
  en na voorlezing door ons de comparanten en de getuigen is geteekend verklarende de moeder der bruid niet te kunnen schrijven, hebbende dit niet geleerd.
  [bron: website Familysearch]

  KINDEREN:
  1. Johanna Gerarda Wegh, ook Anne Wegh,
   Geboren te Westervoort op 23 februari 1901.
   Gehuwd met Albert van Arkel.
  2. Gerarda Maria Wegh,
   Geboren te Westervoort op 12 augustus 1903, overleden te Duisburg, Dld op 26 mei 1904, oud ruim 9 maanden.
  3. Maria Geertruida Wegh,
   Geboren te Westervoort op 12 augustus 1903, overleden te Duisburg, Dld op 26 mei 1904, oud ruim 9 maanden.
  4. Gerarda Maria Wegh,
   Geboren te Duisburg, Dld op 11 september 1905, overleden aldaar op 23 mei 190?, oud ruim 19 maanden.
  5. Maria Allegonda Wegh,
   Geboren te Duisburg, Dld op 6 september 1908.
   Gehuwd te Duisburg, Dld op 12 mei 1928 met Petrus Johannes Dirk Jan Muijen, ook Piet Muijen, geboren te Wadenoijen op 19 december 1905, overleden te Hoensbroek op 24 augustus 1958, oud 52 jaar, zoon van Josephus Muijen en Anna Termeer.
  6. Johannes Gradus Wegh, ook Gerrit Wegh,
   Geboren te Duisburg, Dld op 4 april 1911, overleden in 1891, oud 70 jaar.
   Gehuwd te Weststellingwerf op 16 december 1939 met Jantina Mulder, geboren te Noordwolde op 10 september 1912, dienstmeisje, dochter van Marten Mulder en Geertje Bos.
   [bron: ondermeer Egon Wegh, website www.geocities.com/Athens/Parthenon/4081/]
 5. Johannes Lodewicus Hoogveldt,
  Geboren te Westervoort op 26 april 1880, overleden aldaar op 19 april 1882, oud bijna twee jaar.

  GEBOORTEAKTE, Westervoort, 26 april 1880, nr. 23:
  Op heden den 26sten April des jaars 1880, is voor Ons Ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Westervoort, Provincie Gelderland, verschenen:
  Johannes Hoogveldt, oud 31 jaren, spoorwegwachter, wonende te Westervoort, welke Ons heeft verklaard, dat Gerarda Janssen, zonder beroep, zijne echtgenoote op Maandag den 26sten April dezes jaars des middags ten 12 ure, ten zijnen huize binnen deze gemeente is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft dat door hem de voornamen van Johannes Lodewicus zijn gegeven.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan Dirk Arntz, oud 56 jaren, spoorwegwachter, en Koenraad Rutjes, oud 43 jaren, winkelier, beide wonende te Westervoort, opzettelijk daartoe medegebragte getuigen; en is daarvan opgemaakt deze Acte, die na voorlezing door Ons Ambtenaar voornoemd, den comparant en de getuigen is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Westervoort, 20 april 1882, nr. 9:
  Op heden den 20sten der maand April des jaars 1882, zijn voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Westervoort, Provincie Gelderland, verschenen
  Johannes Hoogveldt, oud 32 jaren, van beroep spoorwegbeambte, wonende te Westervoort, en Johannes Hendrikus Kass, oud 54 jaren, van beroep winkelier wonende te Westervoort, zijnde de eerste aangever vader van den overledene, welke Ons verklaard hebben, dat op den 19den der maand April dezes jaars, des namiddags ten 9 ure, in het huis nummer 12 van IJsseloord binnen deze gemeente in den ouderdom van twee jaren is overleden Johannes Lodewicus Hoogveldt, zonder beroep, geboren en wonende te Westervoort,
  zoon van Johannes Hoogveldt voornoemd en van Gerarda Jansen, zonder beroep, wonende te Westervoort.
  En is hiervan opgemaakt deze akte, welke na gedane voorlezing is onderteekend door Ons en de beide aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

 6. Maria Johanna Hoogveldt, zie nr. 19.
  Geboren te Westervoort op 12 december 1883, Rooms-Katholiek, enkele dagen voor het einde van de Tweede Wereldoorlog, 29 april 1945, te Amsterdam overleden aan de gevolgen van verhongering, oud 61 jaar.
  Gehuwd te Westervoort op 3 januari 1901 met Wilhelmus Geerlings, geboren te Santpoort (gem. Velsen) op 5 maart 1877, Rooms-Katholiek, van beroep timmerman, uitvoerder, overleden aan maagkanker te Amsterdam op 27 april 1936, begraven aldaar op de RK begraafplaats Buitenveldert op 1 mei 1936, oud 59 jaar.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Westervoort op 17 september 1927.
40. Anastasie Borisowitz KRISCHKO,
Zoon van Boris Krischko [nr. 80], geboren ca. 1840, landbouwer in Seredyne, Oekraine, overleden tussen 1910 en 1919.
Gehuwd (1) met Nastia N.N., overleden na 1865.
Gehuwd (2) met Maroesja N.N., overleden na 1919.

41. Nastia N.N.,
Geboren ca. 1840, overleden na 1865.

KIND:
 1. Ostap Anastasiowitsch Krischko, zie nr. 20.
  Geboren te Seredyne, Oekraine ca. 1865, van beroep akkerbouwer, lidmaat van de Orthodoxe kerk, overleden in 1946, begraven in Bakoemiwka, Oekraine, oud ca. 81 jaar.
  Gehuwd ca. 1889 met Oljana Semeniuwna, geboren ca. 1870, overleden te Archangelsk, N-Rusland ca. 1932, oud ca. 62 jaar.
44. Mikola HRISCHENKO,
Geboren ca. 1840, mogelijk te Bakoemiwka, Oekraine.
Gehuwd met N.N.

KIND:
 1. Serhie Mikolownej Hrischenko, zie nr. 22.
  Geboren ca. 1870, van honger omgekomen ca. 1933 in Bakoemiwka, Oekraine, oud ca. 63 jaar.
  Gehuwd ca. 1895 met Oleta Fanazowna Hannitz, geboren ca. 1870, overleden te Bakoemiwka, Oekraine in 1951, oud ca. 81 jaar, dochter van Fanazon Hannitz.
46. Fanazon HANNITZ,
Geboren ca. 1840, mogelijk te Bakoemiwka, Oekraine.
Gehuwd met N.N.

KIND:
 1. Oleta Fanazowna Hannitz, zie nr. 23.
  Geboren ca. 1870, overleden te Bakoemiwka, Oekraine in 1951, oud ca. 81 jaar.
  Gehuwd ca. 1895 met Serhie Mikolownej Hrischenko, geboren ca. 1870, van honger omgekomen ca. 1933 in Bakoemiwka, Oekraine, oud ca. 63 jaar.
48. Sultan Panglima Oesman Perkasa ALAM SHAH, Sultan van Deli,
Zoon van Sultan Panglima Amaloeddin I Mangedar Alam Shah, Sultan van Deli [nr. 96] en N.N., een dochter van Raja Hitam [nr. 97], geboren te Laboehan in 1809, voor 1823 benoemd als rechtmatige troonopvolger en als plaatsvervangend bestuurder met de titel van Sultan Moeda Panglima Perkasa Alam, volgde zijn vader op bij diens overlijden op 18 maart 1824, overleden te Laboehan, Deli, Sumatra op 22 october 1857, oud 48 jaar, begraven bij de Masdjid Raja (= Grote Moskee).
Gehuwd (1) met N.N.
Gehuwd (2) in 1852 met Raja Siti ASMAH, dochter van Raja Mohammed Ali Shah en Tengkoe Ampoean.
Gehuwd (3) met Sri KAMALAH, oudere dochter van Banoe Ashim en diens vrouw, de oudere zuster van Datoek Amar Laoet, Datoek van Soenggal.

[bron: familie archief, aangevuld met website royalark/Indonesia van Christopher Buyers]

49. Raja Siti ASMAH,
Dochter van Raja Mohammed Ali Shah, Sultan van Asahan [nr. 98] en Tengkoe Ampoean [nr. 99], geboren ca. 1820.

KINDEREN:
 1. Sultan Amaloeddin Mahmoed Perkasa Alam Shah, Sultan van Deli,
  Geboren te Laboehan, Deli in 1831 als Tengkoe Mahmoed, volgde zijn vader bij diens dood in 1857 op als Sultan van Deli, werd op 21 augustus 1862 door het Nederlands koloniaal gezag erkend als zijnde onafhankelijk van de Sultanaten van Atjeh en Siak, vergrootte zijn politiek gezag en persoonlijke rijkdom door het uitgeven van landconcessies aan diverse Nederlandse en andere Europese ondernemingen, overleden te Laboehan, Deli, op 24 oktober 1873, oud 42 jaar, begraven bij de Kota Masjid.
  Sultan Amaloeddin Mahmoed Perkasa Alam Shah was meerdere malen gehuwd, waaronder:
  Gehuwd (1) met Tengkoe Zaleha, dochter van Tengkoe Zainal Abidin.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
  Gehuwd (2) met Intjik Mariam.
  Gehuwd (3) met Intjik N.N.
 2. Tengkoe Soelaiman,
  Benoemd tot Regent bij de dood van zijn oudere broer Sultan Amaloeddin Mahmoed Perkasa Alam Shah in 1873, overleden te Laboehan, Deli in 1895, oud ca. 60 jaar.
  Gehuwd met N.N.
 3. Tengkoe Hadji Ismail, zie nr. 24.
  Geboren in Asahan, Sumatra, Ned. Oost-Indie op 14 mei 1851, overleden te Istana Bedagai in 1914, oud 63 jaar.
  Gehuwd (1) voor januari 1868 met Tengkoe Kechil Ajis [Malika], dochter van Sultan Mohammed Hoesain Rahmad Shah I en zijn eerste vrouw Tengkoe Soeloeng, de oudste dochter van Tengkoe Soetan Toea van Panai.
  Gehuwd (2) met Intjik Siti Adat, dochter van de Datoek van Kampoeng Baroe.
  Gehuwd (3) met Intjik Maimoena, geboren ca. 1875, dochter van Awang Abdoel Rahman uit Penang.
[bron: familie archief, aangevuld met website royalark/Indonesia van Christopher Buyers]

50. Awang Abdoel RAHMAN,
Geboren te Penang, Malakka ca. 1840.
Gehuwd met N.N.

KIND:
 1. Intjik Maimoena, zie nr. 25.
  Geboren ca. 1875, mogelijk te Penang, Malakka.
  Gehuwd met Tengkoe Hadji Ismail.
[bron: familie archief, aangevuld met website royalark/Indonesia van Christopher Buyers]

56. Mohammed Hoesain Rahmat SJAH I, Sultan van Asahan,
Zoon van Raja Mohammed Ali Sjah, Sultan van Asahan [nr. 112] en Tengkoe Ampoean [nr. 113], geboren ca. 1800, Sultan van Asahan van 1813 tot 11 februari 1859.
Gehuwd (1) met Tengkoe Soeloeng TOEA.
Gehuwd (2) met Toean TELAHA, alias Toean Teroes, een dochter van de Batakvorst van Boentoe Panai.

OPMERKING:
Bij zijn vrouw Tengkoe Soeloeng Toea had hij 7 zoons, en bij zijn bijzit nog eens 2 zonen.

[bron: familie archief, aangevuld met website royalark/Indonesia van Christopher Buyers]

57. Tengkoe Soeloeng TOEA,
Dochter van Tengkoe Soetan van het Koninklijk huis van Atjeh [nr. 114] en N.N., geboren ca. 1815.

KINDEREN VAN SULTAN MOHAMMED HOESIN SJAH I EN TENGKOE SOELOENG TOEA:
 1. Sultan Ahmad Sjah,
  Geboren ca. 1830, Moslim, Sultan van Asahan, overleden te Tandjong Balei op 27 juni 1888, begraven aldaar in de moskee, oud ca. 58 jaar.

  Beknopte levensbeschrijving:
  Omdat Sultan Ahmad, Tengkoe Adil en Tengkoe Pengeran Besar Moeda zich verzetten tegen de Nederlandse heerschappij werden zij op 11 februari 1859 door de Ned. Indische Gouverneur-Generaal verbannen. De eerste twee naar de Riouw eilanden, en Tengkoe Pengeran Besar Moeda naar Ambon.
  Tengkoe Adil belandde uiteindelijk in Buitenzorg (Bogor) waar hij Sariah ontmoette, zijn toekomstige 4e vrouw. In 1886 werd de verbanning opgeheven en keerden allen weer terug naar Asahan.
  Ahmad Shah had geen mannelijke of vrouwelijke nakomelingen, daarom werd Adil's oudste zoon Tengkoe Ngah Tandjong (alias Hoesin Shah) de volgende sultan.

 2. Tengkoe Pengeran Besar Moeda,
  Geboren ca. 1840.
  Gehuwd met N.N.
 3. Tengkoe Baboel (Bolon) alias Mohammed Adil, zie nr. 28.
  Geboren te Tandjong Balei, Asahan, Ned. Oost-Indie, ca. 1840, Moslim, regionale aristocratie, overleden in 1908, oud ca. 68 jaar.
  Gehuwd (1) 1861/62 met Intjek Sri Boelan, geboren te Batoe Bara, Sumatra's Oostkust ca. 1840, dochter van de Panglima van Perang.
  Gehuwd (2) met N.N.
  Gehuwd (3) met Intjek Chadariah, geboren te Palembang.
  Gehuwd (4) ca. 1893, mogelijk te Tjiandjoer, Java, met Raden Ajoe Sariah, afkomstig van Soenda.
  Gehuwd (5) met Daeng IJok, een Boegineze afkomstig van Makassar in Zuid-Celebes.
 4. Tengkoe Kechil Ajis,
  Geboren ca. 1850, overleden na 1930 in Medan.
  Gehuwd voor januari 1868 met Tengkoe Hadji Ismail, geboren te Asahan, Sumatra, Ned. Oost-Indie op 14 mei 1851, verkreeg Badagai als apanage [ = toelage uit de staatskas aan niet-regerende leden van het vorstelijk huis], overleden te Istana Bedagai in 1914, oud 63 jaar, zoon van Sultan Panglima Oesman Perkasa Alam Shah, Sultan van Deli.
  Tengkoe Hadji Ismail was ook gehuwd (2) met Intjik Siti Adat en (3) met Intjik Maimoena.
KINDEREN VAN SULTAN MOHAMMED HOESIN SJAH I EN TOEAN TELAHA:
 1. Tengkoe Mohammed Sjarif, ook wel genoemd Tengkoe Setia Maharadja.
  Geboren ca. 1850.
 2. Tengkoe Mohammed Bakir,
  Geboren ca. 1850.
[bron: familie archief, aangevuld met website royalark/Indonesia van Christopher Buyers]

60. Anton Diedrich WEMPE,
Zoon van Johann Heinrich Wempe [nr. 120] en Maria Catharina Wilken [nr. 121], geboren te Oberlethe, Oldenburg (Dld) op 19 oktober 1829, gedoopt te Wardenburg in de Evang. Lutherse kerk op 1 november 1829, woont in 1862 te Leiden, van beroep stukadoor aldaar, overleden te Leiden op 19 augustus 1893, begraven op de begraafplaats Rhijnhof aldaar.
Gehuwd te Leiden op 3 september 1862 met Amalia Gezina ROSZBERGER.

DATA:
Anton Diedrich,
Geboren 19 Okt 1829 in Oberlethe,
Getauft 1 Nov 1829 in Wardenburg,
Beruf Stuckateur,
Religion Lutherisch,
Gestorben 19 Aug 1893 in Leiden, Nl,
Eltern Johann Hinrich Wempe und Maria Catharine Wilken.
[bron: website Oldenburgische Gesellschaft fur Familienkunde e.V.]

BURGERLIJKE STAND.
Ondertrouwd:
A.D. Wempe, jm, 32 j. en A.G. Roszberger, jd, 30 j.
[bron: Leydse Courant, 27 augustus 1862]

HUWELIJKSAKTE, Leiden, 3 september 1862, nr. 197:
In het jaar 1862, den 3den September des namiddags ten een ure, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leijden, op het Raadhuis verschenen
Anton Diedrich Wempe, Jongman, oud 32 jaren, stukadoor, geboren te Oberlethe, groothertogdom Oldenburg, wonende op de Haarlemstraat, meerderjarige zoon van Johann Hinrich Wempe en van Anna Maria Wilkens, beide overleden, overleggende zijne geboorteacte en eene verklaring afgegeven door den Commissaris des Koning in de Provincie Zuid Holland waaruit blijkt dat op den Comparant geene verpligtingen tenaanzien der wet op de Nationale [Militie] berusten, en
Amalia Gezina Roszberger, jongedochter, oud 30 jaren, zonder beroep, geboren te Amsterdam, wonende op de Botermarkt, meerderjarige dochter van Ernst Friederich August Roszberger, binnenvader in het Luthersche Weeshuis en van Johanna Meijer, echtelieden, wonende aanden Middelweg.
Getuigen:
Ernst Friederich August Roszberger, oud 71 jaren, binnenvader in het Luthersche Weeshuis, wonende aan den Middelweg, vader van de bruid.
Menzo Roos, oud 32 jaren, beambte bij de posterijen, wonende in de Zonneveldsteeg, aanbehuwd broeder der bruid.
Jan Teunis Hendrik Paling, oud 50 jaren, broodbakker, wonende op de Haarlemstraat,
Frederik Wilhelm August Matthau, oud 30 jaren, geagieëerd klerk ten kantore der Registratie te Leijden, wonende te Oegstgeest, goede bekenden.
[bron: website Familysearch]

HUWELIJKSADVERTENTIE.
Getrouwd:
A.D. Wempe en A.G. Roszberger.
Leyden, 3 September 1862.
[bron: Leidsch Dagblad, 6 september 1862]

JUBILEUMADVERTENTIE.
De ondergeteekenden betuigen hun hartelijken dank voor de vele bewijzen van belangstelling bij hun 25 jarig huwelijksfeest ontvangen.
A. D. Wempe.
A. G. Wempe - Roszberger.
5 September 1887.
[bron: Leidsch Dagblad, 6 september 1887]

GEZINSKAART, Leiden:
Anton Diedrich Wempe, geboren te Oberlethe, groothertogdom Oldenburg op 22 oktober 1829, oud 32 jaar, van beroep stucadoor, huwt te Leiden op 3 september 1862 met Amalia Gezina Roszberger, geboren te Amsterdam op 5 augustus 1832.

OVERLIJDENSADVERTENTIE.
Heden overleed, in den ouderdom van 63 jaren, onze geliefde Vader en Behuwdvader, de Heer Anton Dietrich Wempe, Weduwnaar van Amalia Gesina Roszberger.
Landsmeer: A.M.C. Jansen-Wempe en T.Th. Jansen.
Alkmaar: A.D. Wempe en J. Wempe-de Greeff.
Leiden: F.A. Wempe en J. Wempe-Roodenburg.
Leiden: W.N. Wempe, H.E. Wempe, A.G.M. Wempe.
Leiden, 19 Aug. 1893.
[bron: Het Nieuws van den dag: kleine courant, 22 augustus 1893]

OBERLETHE.
Overlethe ligt 10 km t. Z.W. van Oldenburg.

61. Amalia Gezina ROSZBERGER,
Dochter van Ernst Friederich Roszberger [nr. 122] en Johanna Meijer [nr. 123], geboren te Amsterdam op 5 augustus 1832, winkelierster in borstelwerk aan de Nieuwstraat 12 in Leiden (1874), overleden te Leiden op 13 april 1891, oud 58 jaar, begraven op de begraafplaats Rhijnhof aldaar.

GEBOORTEAKTE, Amsterdam, 7 augustus 1832 [ongenummerd, tweede boek]:
Den zevenden Augustus Ao. 1800 Twee-en-Dertig, ten Elf ure, voor den middag, is ingeschreven, de geboorte van Amalia Gezina.
Geboren den Vijfden dezer des morgens ten negen ure, dochter van Ernst Friederich August Roszberger, oud 42 jaren, Beroep kleermaker en Johanna Meijer, oud 37 jaren, wonende Hommerstraat [?] No. 17, Kanton 4, zijnde dit Kind aldaar geboren, en erkend van het vrouwelijk geslacht.
Eerste getuige Jan Hendrik Eberhardt, oud dertig jaren, wonende St. Annastraat 13, Beroep smid.
Tweede getuige Johan Michael Wiegandt, oud negenendertig jaren, wonende St. Jansstraat No. 20, Beroep kleermaker.
Volgens verzoek aan ons gedaan, door den vader.
Deze Acte is na voorlezing, geteekend door vader en getuigen.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

BEVOLKING VAN AMSTERDAM, 1852-1853:
Woonadres: Singel.
Ernst Friedrich August Roszberger, geboren te Dresden op 9 juli 1790, gehuwd, Evang. Luthers, ingekomen in 1814, vertrokken 21 december 1852.
Johanna Meijer, geboren te Loenen op 29 mei 1795, gehuwd, Evang. Luthers, ingekomen in 1814, vertrokken 21 december 1852.
Heinrich Eduard Roszberger, geboren te Amsterdam op 4 juni 1820, ongehuwd, Evang. Luthers, kleermaker, vertrokken 21 december 1852.
Hendrika Roszberger, geboren te Amsterdam op 4 mei 1825, ongehuwd, Evang. Luthers, ingekomen 6 augustus 1852, vertrokken 16 november 1852.
Ernst Friederich Anton Roszberger, geboren te Amsterdam op 5 mei 1828, ongehuwd, Evang. Luthers, vertrokken 21 december 1852.
Johanna Annetta Roszberger, geboren te Amsterdam op 29 mei 1830, ongehuwd, Evang Luthers, vertrokken 2 juni 1851.
Amalia Gesina Roszberger, geboren te Amsterdam op 5 augustus 1832, ongehuwd, Evang. Luthers, vertrokken 21 december 1852.
Jan Hendrik Roszberger, geboren te Amsterdam op 6 juli 1836, ongehuwd, Evang. Luthers, vertrokken 14 september 1852.
[bron: website Dave Verdooner]

BEVOLKING VAN AMSTERDAM, 1852-1853:
Woonadres: Herenmarkt.
Ernst Friedrich August Roszberger, geboren te Dresden op 9 september 1790, gehuwd, Evang. Luthers, ingekomen in december 1852, vertrokken in oktober 1853.
Johanna Meijer, geboren te Loenen op 29 mei 1795, gehuwd, Evang. Luthers, ingekomen in 1december 1852, vertrokken in oktober 1853.
Heinrich Eduard Roszberger, geboren te Amsterdam op 4 juni 1820, gehuwd, Evang. Luthers, kleermaker, ingekomen in december 1852, vertrokken 30 april 1855.
Johanna Hendrika Roszberger, geboren te Amsterdam op 4 mei 1825, ongehuwd, Evang. Luthers, dienstbode, ingekomen in mei 1853, vertrokken in juli 1853.
Ernst Friederich Anton Roszberger, geboren te Amsterdam op 5 mei 1828, ongehuwd, Evang. Luthers, zeevarend, ingekomen in december 1852, vertrokken in september 1854.
Johanna Annetta Roszberger, geboren te Amsterdam op 29 mei 1830, ongehuwd, Evang Luthers, dienstbode, ingekomen in oktober 1853, vertrokken in november 1853.
Amalia Gesina Roszberger, geboren te Amsterdam op 5 augustus 1832, ongehuwd, Evang. Luthers, ingekomen in december 1852, vertrokken in september 1854.
Jan Hendrik Roszberger, geboren te Amsterdam op 6 juli 1835, ongehuwd, Evang. Luthers, ingekomen in januari 1854, vertrokken in mei 1854.
[bron: website Dave Verdooner]

BORSTELWERK.
Mej. Wempe, geb. Rosbergen,
beveelt zich weder bij hare geeerde Stadgenooten aan tot het leveren van alle soorten van Borstelwerk, en wat verder tot het schoonmaken benoodigd is, belovende eene accurate en civiele bediening.
Nieuwsteeg No. 12.
[bron: Leidsch Dagblad, 25 maart 1874]

OVERLIJDENSADVERTENTIE.
Heden overleed, tot diepe droefheid van mij en mijne Kinderen, na eene kortstondige ziekte, mijne hartelijk geliefde Echtgenoote, en de trouwe moeder mijner Kinderen, Amalia Gesina Roszberger, in den ouderdom van 58 jaren.
Mede uit naam mijner Kinderen,
A. D. Wempe.
Leiden, 13 April 1891 (Nieuwsteeg 12).
Verzoeke beleefd van rouwbeklag verschoond te blijven.
[bron: Leidsch Dagblad, 16 april 1891]

OVERLIJDENSADVERTENTIE.
Heden overleed, tot diepe droefheid van mij en mijne Kinderen, na eene kortstondige ziekte, in den ouderdom van 59 jaren, mijne hartelijk geliefde Echtgenoot, Amalia Gesina Roszberger.
Mede uit naam mijner Kinderen,
A. D. Wempe.
Leiden, 13 April 1891.
[bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 15 april 1891]

KINDEREN VAN ANTON DIEDRICH WEMPE EN AMALIA GEZINA ROSZBERGER:
 1. Anna Maria Catharina Wempe,
  Geboren te Leiden aan de Nieuwsteeg op 22 juni 1863, overleden te Haarlem op 21 mei 1942, oud 78 jaar, teraardebestelling op 26 mei op de Algemeene Begraafplaats te Haarlem aan de Kleverlaan.
  Gehuwd te Leiden op 11 mei 1892 met Paulus Theodorus Jansen, geboren te IJsselmuiden op 20 oktober 1866, hoofd der school te Landsmeer (1892), schoolhoofd te Haarlem (1908), overleden aldaar op 21 juni 1949, oud 82 jaar, ter aardebestelling op 24 juni op de Algemene Begraafplaats te Haarlem aan de Kleverlaan, zoon van Johannes Frederik Coenraad Jansen, van beroep spoorwegwachter en van Antje Baden, beambte in het huis van bewaring te 's-Hertogenbosch (1892).
  Uit dit huwelijk geen nageslacht.

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 23 juni 1863, nr. 747:
  In het jaar 1863, den 23ste der maand Junij des voormiddags ten half elf ure, is voor ons Ambtenaar der Burgelijken Stand der gemeente Leijden, verschenen Anton Diedrich Wempe, oud 33 jaren, stukadoor, wonende in de Nieuwsteeg, welke ons heeft verklaard dat Amalia Gezina Roszberger, zijne huisvrouw op den 22ste Junij 1863, des morgens ten elf ure, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Anna Maria Catharina.
  Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Menzo Roos, wonende in de Zonneveldsteeg, oud 33 jaren, beambte bij de posterijen en van Cornelis Johannes la Riviere, wonende op de Breedestraat, oud 47 jaren, gemeentebode.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, IJsselmuiden, 20 oktober 1866, nr. 54:
  Op heden den 20sten October 1866, verscheen voor ons Christianus Hendrikus Adolf Engelenberg, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente IJsselmuiden:
  Johannes Frederik Coenraad Jansen, oud 40 jaren, spoorwegwachter, wonende te IJsselmuiden, geadsisteerd met twee getuigen, de eerste genaamd Henderik Frederik Waltz, oud 28 jaren, spoorwegwachter, wonende te IJsselmuiden en de tweede Gerhardus Heijerman, oud 36 jaren, goederen besteller, wonende te Kampen, dewelke ons heeft verklaard, dat zijne echtgenoot Antje Baden, zonder beroep, wonende te IJsselmuiden op den dag van heden, des voormiddags te twee ure, te IJsselmuiden, wijk 1, nommer 89 is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk de voornamen zijn gegeven van Paulus Theodorus.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt, die, na gedane voorlezing, is geteekend door ons en den komparant, benevens de beide getuigen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  BURGERLIJKE STAND.
  Van den 18 tot en met den 24 Junij 1863.
  Bevallen:
  A.G. Wempe, geb. Roszberger, D.
  [bron: Leydse Courant, 26 juni 1863]

  ONDERTROUW ADVERTENTIE.
  Ondertrouwd:
  P.Th. Jansen,
  Hoofd der school te Landsmeer,
  en A.M.C. Wempe.
  Landsmeer / Leiden, 21 April 1892.
  Geen Receptie.
  [bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 23 april 1892]

  HUWELIJKSAKTE, Leiden, 11 mei 1892, nr. 53:
  Paulus Theodorus Jansen, oud 25 jaren, hoofd eener school, geboren te IJsselmuiden, wonende te Landsmeer, onlangs te Leiden, meerderjarige zoon van Johannes Frederik Coenraad Jansen, overleden en van Antje Baden, beambte in het huis van bewaring te 's-Hertogenbosch, wonende te 's-Hertogenbosch, die hare toestemming tot dit huwelijk verleent, en Anna Maria Catharina Wempe, oud 28 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige dochter van Anton Diedrich Wempe, stucadoor, wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende en van Amalia Gezina Roszberger, overleden.
  Getuigen:
  Willem Johannes Jong, 27 jaren, onderwijzer, wonende te Leiden.
  Abraham Johannes Jacobus Verbrugge, 24 jaren, onderwijzer, wonende te Leiden.
  Anton Diedrich Wempe, 26 jaren, predikant, wonende te Monnickendam.
  Fredrik August Wempe, 24 jaren, stucadoor, wonende te Leiden.
  [bron: website Regionaal Archief Leiden]

  HUWELIJKSADVERTENTIE.
  Getrouwd:
  P.Th. Jansen,
  Hoofd der school te Landsmeer,
  en A.M.C. Wempe,
  die ook namens wederzijdsche Familie hun dank betuigen voor de vele bewijzen van belangstelling, bij hun Huwelijk ondervonden.
  Leiden, 11 Mei 1892.
  [bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 12 mei 1892]

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 22 mei 1942, nr. 808:
  Heden 22 Mei 1942 verscheen voor mij, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Haarlem,
  van Mourik, Hendrik, oud 59 jaren, begrafenisondernemer, wonende alhier, die verklaarde, dat op 21 dezer, namiddags zes uur, in deze gemeente is overleden
  Wempe, Anna Maria Catharina, oud 78 jaar, zonder beroep, geboren te Leiden, wonende alhier, echtgenoote van: Jansen, Paulus Theodorus; dochter van: Wempe, Anton Diedrich, en van: Roszberger, Amalia Gezina, beiden overleden.
  Waarvan akte, welke is voorgelezen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]


  [bron: CBG]

  [bron: www.online-begraafplaatsen.nl.]

  [bron: CBG]

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 22 juni 1949, nr. A812:
  Heden 22 Juni 1949 verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Haarlem,
  van Mourik, Hendrik, oud 66 jaren, begrafenisondernemer, wonende alhier, die verklaarde, dat op 21 dezer, negen uur, in deze gemeente is overleden
  Jansen, Paulus Theodorus, oud 82 jaren, zonder beroep, geboren te IJsselmuiden, wonende alhier, weduwnaar van: Wempe, Anna Maria Catharina;
  zoon van: Jansen, Johannes Frederik Coenraad en van: Baden, Antje, beiden overleden.
  Waarvan akte, welke is voorgelezen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

 2. ds Anton Diedrich Wempe,
  Geboren te Leiden aan de Nieuwsteeg op 30 juni 1865, Evangelisch Luthers predikant te Monnikendam, Alkmaar, Haarlem, Den Haag en Amsterdam, voorzitter Evang. Lutherse Synode, medewerker van het halfmaandelijks blad De Tempel (vrijzinnige godsdienst e.a. bizondere religieuze opvattingen), bestuurslid en voorman van de vrijzinnige richting in de Lutherse kerk, ging op 31 maart 1931 met emeritaat, officier in de Orde van Oranje Nassau, overleden te 's-Gravenhage op 9 juni 1932, oud bijna 67 jaar, begraven op 13 juni op de begraafplaats Rhijnhof te Leiden.
  Gehuwd te 's-Gravenhage op 8 februari 1893 met Johanna de Greef, geboren te 's-Gravenhage op 22 december 1866, overleden na 1932, mogelijk te 's-Gravenhage, begraven op de begraafplaats Rhijnhof te Leiden, dochter van Johannes de Greef, van beroep stalhouder en van Anna Elisabeth Wegman.
  Uit dit huwelijk vier zoons.  ds Anton Wempe

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 1 juli 1865, nr. 783:
  In het jaar 1865, den 1sten der maand Julij des voormiddags ten elf ure, is voor ons Ambtenaar der Burgelijken Stand der gemeente Leijden, verschenen Anton Diedrich Wempe, oud 35 jaren, stucadoor, wonende in de Nieuwsteeg, welke ons heeft verklaard dat Amalia Gezina Roszberger, zijne huisvrouw ten zijnen huize op den 30sten Junij 1865, des morgens ten half elf ure, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Anton Diedrich.
  Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Hendrick Roszberger, oud 29 jaren, reisiger, wonende te Amsterdam en van Ernst Heinrich Martinus Schlette, oud 23 jaren, beambte ter Secretarie, wonende op de Beestenmarkt.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, 's-Gravenhage, 24 december 1866, nr. 2992:
  Compareerde voor ons etc.:
  Johannes de Greef, oud dertig jaren, stalhouder, wonende alhier.
  Dewelke ons heeft verklaard, dat van hem Comparant en zijne huisvrouw Anna Elisabeth Wegman, op den tweeentwintigsten dezer, des avonds ten half twaalf uur is geboren alhier een kind van het vrouwelijke geslacht, aan hetwelk hij verklaarde de naam te geven van Johanna, deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Wegman, oud zesenvijftig jaren, melkverkoper en Jacobus Cornelis de Greef, oud negen en dertig jaren, ....., beiden wonende alhier.


  GEBOORTEADVERTENTIE.
  Heden beviel zeer voorspoedig van een Zoon A.G. Roszberger, geliefde Echtgenoot van A.D. Wempe.
  Leyden, 30 Junij 1865.
  [bron: Leydse Courant, 3 juli 1865]

  LOOPBAAN:
  Leerling Leids Gymnasium eindexamen 1886.
  Studeerde in Leiden en Amsterdam.
  Luthersch Seminarium, proponentsexamen1890.
  Monnikendam30 november 1890.
  Alkmaar1894.
  Haarlem1897.
  Den Haag1902.
  Amsterdam27 juni 1915.
  Emeritaat..(Bentveld, Den Haag)31 maart 1931.

  ONDERTROUWADVERTENTIE.
  Ondertrouwd:
  A.D. Wempe Jr., Evang. Luth. Predikant, en
  Johanna de Greef.
  Monnikendam / ’s-Gravenhage, 26 Januarij 1893.
  [bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 27 januari 1893]

  HUWELIJKSAKTE, 's-Gravenhage, 8 februari 1893, nr. 94 [Fiche 925, nr. 19]:
  Anton Diedrich Wempe, oud 27 jaren, predikant, geboren te Leiden, wonende te Monnikendam, meerderjarige zoon van Anton Diedrich Wempe, zonder beroep, wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en consenteerende en van Amalia Gezina Roszberger, overleden.
  En Johanna de Greef, oud 26 jaren, zonder beroep, geboren wonende alhier, meerderjarige dochter van Johannes de Greef en Anna Elisabeth Wegman, beiden overleden.
  Die ons verzocht hebben over te gaan tot de voltrekking van hun huwelijk, wsaarvan de afkondigingen zonder verhindering alhier hebben plaats gehad, alsmede te Monnikendam op den 29sten Januari en den 5den Februari dezes jaars.
  De comparanten hebben overgelegd hunne geboorte akten, de doodakte zijnes moeder, en die van hare ouders, het certificaat van des comparants voldoening aan de Nationale Militie, benevens het bewijs der gedane afkondigingen te Monnikendam.
  Getuigen:
  Frederik August Wempe, oud 24 jaren, stukadoor, wonende te Leiden, broeder van den bruidegom. Hendrik Deutekom, oud 27 jaren, aannemer, wonende te Amsterdam.
  Johannes Wegman, oud 83 jaren, wonende alhier, grootvader der bruid.
  Johannes de Greef, oud 24 jaren, wonende te Amsterdam, broeder der bruid, beiden zonder beroep.

  HUWELIJKSADVERTENTIE.
  Getrouwd:
  A.D. Wempe Jr., Ev. Luth. Pred., en
  Johanna de Greef.
  ’s-Gravenhage, 8 Febr. 1893.
  De Heer en Mevrouw Wempe-De Greef betuigen, mede namens wederzijdsche Familie, hun hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling, bij hun Huwelijk ontvangen.
  [bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 9 februari 1893]

  ADRES ALKMAAR:
  Nieuwesloot 94, huis: A.D. Wempe, 2 tonnen.
  [Bron: Arch. Reinigingsdienst 26, Tonnenregister p. 88]

  NOTARISAKTE (Alphonse Jacobus Bernardus Rijke), 's-Gravenhage, 1 december 1903., inv. 2994, nr. 886:
  Volgnummer: 886.
  Datum der akte: 1 Dec. 1903.
  Aard en soort der akten in originali: 604.
  Aard en soort der akten in minuut: Transport.
  Namen, voornamen en woonplaatsen der partijen, en aanwijzing, ligging en prijs der goederen: door Guillaume Jean Jacques Roel aan Anton Dietrich Wempe, beide te 's-Gravenhage van onroerend goed aldaar Z. 1094 voor f 14.200 met overname hypotheek f 10.000 ten behoeve van Frederik Bernard Kuhnel aldaar.
  Vermelding der registratie, Datum: 2 Dec. 1903.
  Vermelding der registratie, Recht: 91.50.
  [bron: Notarieel Archief Den Haag, 1843-1925]

  KERKNIEUWS:
  Evangelisch Luthersche Kerk.
  Aangenomen het beroep te Amsterdam ds. A.D. Wempe te 's-Gravenhage.
  [Bron: NRC, 16 maart 1915]  Artikel in NRC, 5 juni 1917.

  ALGEMEENE VEREENIGING VAN VRIJZINNIG LUTHERSCHEN:
  Algemeene vergadering in Haarlem, op 7 november 1925, waarbij ds A.D. Wempe, predikant te Amsterdam, wordt herkozen als bestuurslid.
  [Bron: NRC, 8 nov. 1925]


  Krantenartikel, Het Vaderland,
  29 nov. 1930.

  KERKNIEUWS:
  Ds. A.D. Wempe.
  Men meldt ons uit Amsterdam:
  Ds. A.D. Wempe, predikant der Evang. Luth. gemeente te Amsterdam, vroeger predikant in de Residentie, wien op zijn verzoek emeritaat is verleend, heeft Zondagochtend in de Oude Luth. kerk aan het Spui afscheid genomen van zijn gemeente met een predicatie over Openb. 3:20.
  Aan het einde der predicatie hield ds. Wempe de gebruikelijke toespraken, waarbij hij zich richtte tot zijn ambtgenooten, de leeden van den kerkeraad en de verschillende kerkelijke colleges en besturen en speciaal tot de leden der Ver. van Vrijzinnig Lutherschen.
  Aan het einde van den dienst zong de gemeente ds. Wempe toe de zegenbede uit Ps. 134:3.
  [Bron: Het Vaderland, 24 maart 1931]

  KERKNIEUWS:
  Evang. Luthersche Gemeente.
  In de Evangelisch Luthersche Gemeente is in de vacature - ds. A.D. Wempe beroepen: ds mr. D.G. Hoevers, te Harlingen, zoodat in de gemeente Amsterdam de eenige vrijzinnige predikantsplaats is behouden.
  [Bron: Het Vaderland, 26 april 1932]

  GEZINSKAART, Amsterdam.
  Wempe, Anton Dietrich, van Baerlestraat 26 boven.
  Adressen binnen de gemeente, 26-9-1932: Overtoom No. 64, bovenhuis.
  1. Wempe, Anton Dietrich, M, hoofd van het gezin, geb. 30-6-65 te Leiden, Evang. Luth., gehuwd, nationaliteit Ned., predikant, ingekomen 10-9-15 uit ’s-Gravenhage, vertrokken 20-4-30 naar Bentveld (Zandvoort), Langelaan 3.
  2. Greef, de, Johanna, V, echtgenote, geb. 22-12-66 te ’s-Gravenhage, Evang. Luth., gehuwd, Ned., ingekomen 10-9-15 uit ’s-Gravenhage, vertrokken 20-4-30 naar Bentveld (Zandvoort), Langelaan 3.
  3. Wempe, Anton Dietrich, M, zoon, geb. 17-12-93 te Alkmaar, Evang. Luth., klerk gem. adm., ingekomen 10-9-15 uit ’s-Gravenhage, 23/6/1928 Eigen krt.
  4. Wempe, Johannes Willem Nicolaas, M, zoon, geb. 15/4-96 te Alkmaar, Evang. Luth., ingekomen 24-1-16 uit ’s-Hage, 13/12/1917 Eigen kaart, K 20/220.
  5. Wempe, Johannes Willem Nicolaas, M, zoon, geb. 15/4-96 te Alkmaar, Evang. Luth., ass. arts 9-7-15, 3/12/18 Eigen kaart C8/105, op 9/7/25 vertrokken naar Rotterdam, Gem. Ziekenhuis Bergweg.
  6. Greef, de, Johanna, V, echtgenote, geb. 22-12-66 te ’s-Gravenhage, Evang. Luth., Weduwe, Ned., beroep geen, ingekomen 26-1-1932 uit ’s-Gravenhage.
  7. Wempe, Anton Dietrich, M, zoon, geb. 17-12-93 te Alkmaar, Evang. Luth., adj. commies gemeente A........., 10/6/1932 Eig. kaart.


  Overlijdens Advertentie,
  Het Vaderland, 10 juni 1932

  KRANTENARTIKEL IN HET VADERLAND, 14 juni 1932:
  Begrafenis ds. A.D. Wempe.
  Onder zeer grote belangstelling heeft gistermiddag op de begraafplaats Rhijnhof de begrafenis plaats gehad van wijlen ds. A.D. Wempe, in leven emeritus predikant bij de Ev. Luthersche Gemeente te Amsterdam.
  Onder de aanwezigen waren onder meer: prof. H.A. van Bakel, hoogleeraar te Amsterdam, ds. L. Schutte, president van de Evangelisch-Luthersche Synode te Amsterdam, mr. H.L. Loman, lid van de Synode, lid van den Kerkeraad te Amsterdam, bestuurslid van de alg. ver.v. vrijz. Lutherschen en wnd. voorzitter van Onzen Kring, de heer Aug. L. Reimeringer, Leiden, lid van de Synode, D. Drijver, Haarlem, mr. H. Rahder, Den Haag, leden van de Synode, de heer H. Willemsen, 1ste secretaris van Onzen Kring, de heeren D.C. Schuurman, H.A. Staderman, A.G. van Kuik, C.F. Hund jr., W.E. Furnee, allen leden van den Kerkeraad van Den Haag, ds G.Ch.F.H. Voges, voorzitter van den Kerkeraad van Amsterdam, mej. J. Manssen namens het bestuur van de alg. ver. v. Vrijzinnig Lutherschen, van collega's van den overledene o.m.: ds J.Ph. Makking en C. de Meyere van Leiden, ds H.C. Zwahler en ds. Junod uit Den Haag, verder mr. J.P. de Meyere uit Den Haag, de heer Van Dobben van de Algemeene Vereniging, de heer H.J.A. Everhard uit Den Haag, secretaris van het college van collectanten, de heer Kempers uit Amsterdam, ds Garschagen uit Amsterdam, benevens een groot aantal vrienden en bekenden, gemeenteleden uit Den Haag, Leiden, Amsterdam en elders. Met den stoet kwamen behalve de weduwe, den zoon en familieleden mede ds. Ch.A. Besanger, lid van de Synode uit Den Haag, de heer Happel, notaris Heynen en ds. Vlaanderen.
  Nadat de kist, die met bloemen was bedekt in de geopende groeve was neergelaten trad als eerste spreker ds L. Schutte naar voren, die namens de Synodale Commissie, namens predikanten, ouderlingen en diakenen een woord van afscheid sprak. Ds. Wempe, aldus spr. onder meer, heeft een mooien staat van dienst in onze kerk gehad. Een grooten kring van trouwe vrienden heeft hij zich in de verschillende steden, waar de overledene heeft gestaan, verworven.
  Allen roemden zijn groote gaven van hoofd en hart en zijn groote vriendelijkheid. Hij bezat in hooge mate de gave van het woord. Hij zelf was ook zeer gevoelig voor vriendschap van anderen: Hij was gevoelig, zeer gevoelig zelfs en hij heeft zich, vooral in het drukke zakelijke leven van Amsterdam vaak te veel dingen aangetrokken. Hij had een groot Godsvertrouwen. Spr. richtte ten slotte eenige woorden van troost tot de weduwe en den zoon en gaf de verzekering, dat ds Wempe bij zeer velen in dankbare herinnering zal blijven voortleven.
  Hierna nam mr. H.L. Loman het woord, die namens het Vrijzinnig deel der Ev. Luth. Gemeente en namens de Alg. Ver. v. Vrijz. Lutherschen en namens den Jongeren Kring ds Wempe herdacht als voorganger en als leider. Spr. bracht vooral naar voren de bezielende kracht die van hem als spreker, als profeet, is uitgegaan. Naast dit verzekerde en welbewuste bezat hij soms ook het onzekere en 't ontmoedigende over de vele zaken, het dagelijksche leven rakende, waardoor hij ook zware en moeilijke tijden heeft doorgemaakt. Dit laatste verdwijnt en in de herinnering zal blijven voortleven de vriend, de prediker en de profeet. De onrustige heeft thans de rust gevonden.
  Ds Zwahler uit den Haag had opdracht van den Kerkeraad aldaar hier woorden van afscheid te spreken, maar ook zonder deze opdracht, zou spr. behoefte hebben gevoeld hier te spreken. Ds Wempe bezat een hart van goud. Spr. bracht de oprechte vriendschap en de vriendelijke oprechtheid van den overledene in herinnering. Hij stelde zich ten doel tot de harten der menschen te spreken en hij was teleurgesteld, indien het hem niet gelukte tot de harten door te dringen. Men was verheugd dat ds Wempe weer naar Den Haag was teruggekeerd, waar men had gehoopt, dat hij na zijn emiritaat nog vele jaren met zijn gemeenteleden in aanraking zou kunnen komen en zijn trouwe vrienden weer te kunnen ontmoeten. Maar even plotseling als de natuur is omgeslagen, even plotseling is aan het leven van ds Wempe een einde gekomen. Ook hier is het geweest: de mensch wikt, maar God beschikt.
  Evenals ds. Wempe bij het graf van ds. de Meyere de woorden gesproken heeft: God hebbe zijn ziel, wil spr. aan dit graf besluiten met de woorden: God hebbe ook zijn ziel.
  Nadat vijf kransen op de groeve waren gelegd, bedankte de zoon, de heer A.D. Wempe voor de betoonde belangstelling.
 3. Fredrik August Wempe, zie nr. 30.
  Geboren te Leiden op 7 mei 1868, Evangelisch Luthers, van beroep meester-stucadoor, ruim 40 jaar secretaris van de Vereeniging tot Bevordering der Bouwkunst te Leiden, bestuurslid van het Leidsch Drankweercomitee, ontvangt in 1935 de Gouden medaille verbonden aan de Huisorde van Oranje-Nassau, overleden te Leiden op 7 december 1936, oud 68 jaar.
  Gehuwd (1) te Leiden op 31 augustus 1892 met Ingetje Roodenburg, geboren te Leiden op 27 oktober 1870, overleden aan de Verdamstraat nr. 30 aldaar op 25 maart 1945, oud 74 jaar.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Leiden op 12 juli 1933.
  Gehuwd (2) te Leiden op 14 februari 1934 met Gerritje Walen, geboren te Wageningen op 19 september 1878, overleden te Leiden op 19 januari 1966, oud 87 jaar, begraven te Oegstgeest op de begraafplaats Rhijnhof op zaterdag 22 januari, dochter van Marcus Leonardus Walen en van Matthijsje Berendina Utenweerde.
  Gerritje was eerder gehuwd (1) te Nigtevegt op 24 mei 1901 met Johannes Hendrik Sweris, geboren te Leiderdorp op 10 november 1879, van beroep scheepmaker (1901, 1918), wonende Jaagpad 3 te Leiderdorp, overleden aldaar op 21 november 1918, oud 39 jaar, zoon van Cornelis Sweris, van beroep koetsier (1879), tuinman (1901) en van Sara van der Hoogt.
  Zij huwde (3) na 1936 Adam Montfoort, geboren te Leiden op het Levendaal op 10 juni 1872, overleden te Leiden op 10 april 1950, oud 77 jaar, zoon van Jacobus Montfoort, van beroep schoenmaker (1872) en van Susanna Elisabeth Kelderman.
 4. Johan Heinrich Wempe,
  Geboren te Leiden op 27 november 1869, overleden aldaar op 6 augustus 1873, oud 3 jaren.

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 27 november 1869, nr. 1357:
  In het jaar 1869 den 27sten der maand November des middags te twaalf uren, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen: Anton Diedrich Wempe, oud 40 jaren, Stucadoor, wonende in de Nieuwesteeg, welke ons heeft verklaard, dat Amalia Gezina Roszberger, zijne huisvrouw, te zijnen huize op den 27sten November 1869 des nachts te vier uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Johan Heinrich.
  Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Ernst Fredrich August Roszberger, oud 79 jaren, binnenvader, wonende op de Middelweg en van Jan Dobbe, oud 23 jaren, beambte ter secretarie, wonende op de Langebrug.
  En is deze acte na gedane voorlezing door ons, den declarant en de getuigen geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEADVERTENTIE.
  Bevallen van een Zoon A.G. Wempe – Roszberger.
  Leyden, 27 November 1869.
  [bron: Leydse Courant, 30 november 1869]

  BURGERLIJKE STAND.
  Van 25 November tot en met 1 December 1869.
  A.G. Wempe, geb. Roszberger, Z.
  [bron: Leydse Courant, 2 december 1869]

  OVERLIJDENSAKTE, Leiden. 7 augustus 1873, nr. 811:
  Verschenen Johannes Gerardus Meijer, bekende van den overledene, oud 55 jaren, aanspreker, wonende aan de Stadskerk alhier en Adrianus Michot, bekende van den overledene, oud 44 jaren, sjouwer, wonende in de Bakkersteeg alhier, welke ons verklaard hebben, dat op den zesden Augustus 1873 des morgens te drie uren, in het huis in de Nieuwsteeg binnen deze gemeente overleden is: Johan Heinrich Wempe, oud 3 jaren, geboren te Leiden in het jaar 1869, gewoond hebbende in voornoemd huis, kind van Anton Diedrich Wempe, Stukadoor en van Amalia Gezina Roszberger, echtelieden, wonende alhier in de Nieuwsteeg.
  En is deze akte na gedane voorlezing door ons en de declaranten geteekend.

 5. Willem Nicolaas Wempe.
  Geboren te Leiden op 5 december 1871, woont in 1893 te Leiden, reisde in januari 1894 met het ss Prins Hendrik naar Batavia, overleden op de terugreis uit Ned. Oost-Indie op 9 maart 1895, oud 23 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 5 december 1871, nr. 1444:
  In het jaar 1871 den 5den der maand December des voormiddags te half twaalf uren, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen: Anton Diedrich Wempe, oud 42 jaren, Stucadoor, wonende in de Nieuwesteeg, welke ons heeft verklaard, dat Amalia Gezina Roszberger, zijne huisvrouw, te zijnen huize op den 5den December 1871 des nachts te twee uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Willem Nicolaas.
  Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Abraham de Wringer, oud 53 jaren, timmerman, wonende in de Raamsteeg alhier en van Willem van Zanen, oud 75 jaren, sjouwer, wonende in de Vestestraat alhier.
  En is deze acte na gedane voorlezing door ons den declarant en den eersten getuige geteekend. De tweede getuige verklaarde niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEADVERTENTIE.
  Bevallen van een zoon A.G. Wempe – Roszberger.
  Leiden, 5 December 1871.
  [bron: Leydse Courant, 6 december 1871]

  PASSAGIERSLIJST.
  Passagiers aan boord van het ss Prins Hendrik, bestemd te vertrekken van Amsterdam naar Batavia den 13en Januarij [1894]:
  W.N. Wempe, [e.a., waaronder een detachement militairen: 14 onderofficieren en 50 minderen]
  [bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 15 januari 1894]

  OVERLIJDENS ADVERTENTIE.
  Heden ontvingen wij de treurige tijding, dat onze geliefde Broeder, Willem Nicolaas, den 9den Maart j.l. op de terugreis uit Indië in den leeftijd van 23 jaren is overleden.
  A.D. Wempe, J. Wempe-de Greef, Alkmaar.
  A.M.C. Jansen-Wempe, P.Th. Jansen, Landsmeer.
  F.A. Wempe, J. Wempe-Roodenburg, Leiden.
  H.E. Wempe, Kampen.
  A.G.M. Wempe, Leiden.
  2 April 1895.
  Eenige en algemeene kennisgeving.
  [bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 5 april 1895]

 6. Hendrik Eduard Wempe,
  Geboren te Leiden op 21 november 1873, Evang. Luthers, van beroep legerofficier in Ned.-Indie, drager Militaire Willemsorde 4de klasse (1907), militair commandant Tapanoeli (1913), in 1923 eervol ontslag verleend wegens volbrachte diensttijd in de rang van luit.-kolonel der infanterie, op 7 juli van dat jaar met zijn gezin naar Nederland teruggekeerd, benoeming tot burgemeester van Westzaan op 25 november 1925, eervol ontslag op 1 juli 1938, lid van de gewestelijke landstormcommissie (1929), overleden te ’s-Gravenhage op 17 juni 1946, oud 72 jaar.
  Gehuwd te Amsterdam op 29 augustus 1908 met Etty Frederika van Eelders, geboren te Sipirok, Bataklanden, Sumatra op 10 december 1884, Remonstrants, plotseling overleden te Westzaan op 8 oktober 1937, oud 52 jaar, begraven op 12 oktober op de Algemene Begraafplaats te Westerveld, dochter van Ernest Frederik Lodewijk Jan Hendrik van Eelders, bestuursambtenaar op Sumatra’s Westkust, en Kim Kiok Nio Poa.
  Uit dit huwelijk drie dochters.

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 22 november 1873, nr. 1426:
  In het jaar 1873 den 22sten der maand November des voormiddags te half twaalf uren, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen:
  Anton Diedrich Wempe, oud 44 jaren, Stukadoor, wonende in de Nieuwsteeg alhier, welke ons heeft verklaard, dat Amalia Gezina Roszbergen, zijne huisvrouw, te zijnen huize op den 21sten November 1873 des namiddags te vier uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Hendrik Eduard.
  Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigeheid van Jurre Eisma, oud 71 jaren, boekhouder, wonende op den Middelweg alhier en van Derki Sophidus Bredenburg, oud 38 jaren, kalkbrander, wonende te Warmond.
  En is deze akte na gedane voorlezing door ons den declarant en de getuigen geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEADVERTENTIE.
  Voorspoedig bevallen van een Zoon A. G. Wempe – Roszberger.
  Leiden, 22 November 1873.
  [bron: Leydse Courant, 24 november 1873]

  BURGERLIJKE STAND TE LEIDEN.
  Van 20 tot en met 26 November 1873.
  Bevallen:
  A.G. Wempe, geb. Roszbergen, Z.
  [bron: Leydse Courant, 27 november 1873]

  GEBOORTEDATUM:
  Etty's geboorteplaats en -datum weten we dankzij de gezinskaart die in Amsterdam werd opgemaakt.
  Toen Etty op 10 december 1884 in Spirok geboren werd, was haar vader daar juist geplaatst als Controleur der 2de klasse. Uit de overlijdensakte van Etty blijkt dat haar moeder Kim Kiok Nio Poa heette. Etty's ouders waren waarschijnlijk niet getrouwd.
  Een huwelijks akte heb ik niet kunnen vinden; Ernest trouwde in 1909 als vijftigjarige in Den Haag met de toen 36 jarige Johanna Petronella van Dijk. Nergens in die trouwakte wordt vermeld dat Ernest eerder gehuwd zou zijn geweest.
  Dit huwelijk strandde overigens al na 8 maanden. Enige tijd later trouwde Ernest nog eens, ditmaal met Catharina Herberdina Maria Heufke Kantelaar.

  SIPIROK.
  De geboorteplaats van Etty Frederika van Eelders is een wat oudere plaats met een redelijk koel klimaat, ongeveer 100 km ten zuiden van het Tobameer, gelegen aan de hoofdweg van Medan naar Bukittinggi.
  In de onmiddelijke omgeving ligt de nog altijd actieve vulkanische Sibualbualiberg, ruim 1800 m hoog.
  Sipirok, of ook wel Siporok genoemd, staat bekend om z’n keramiek en weefprodukten.

  REGEERINGSALMANAK VOOR NEDERLANDSCH-INDIE, 1898:
  Leger, Infanterie.
  nr. 40 - H.E. Wempe, tweede luitenant, 4 oct. 1895.

  REGEERINGSALMANAK VOOR NEDERLANDSCH-INDIE, 1899-1900:
  Leger, Infanterie.
  nrs. 369/382 - H.E. Wempe, eerste luitenant, 20 aug. 1898.

  MILITAIR GARNIZOEN TE PARÉ-PARÉ OP CELEBES.
  Batavia 4 Mei [1905]. Fransche Mail.
  In de Makassaar van 25 April leest men:
  Heden is van hier naar Paré-Paré vertrokken een compagnie infanterie van het 6s bataljon, onder commando van den kapitein Jhr. Goldman, die bestemd is om, zoodra de nieuwe post als opgericht kan worden beschouwd, aldaar op te treden als civiel en militair gezaghebber. Bij den troep zijn verder ingedeeld de luitenants Wempe, Meijer van Helsdingen en de officier van gezondheid Ligtenstein.
  Voorlopig bestaat de post slechts uit een bivak, zooals in Atjeh, omgeven door een verticale ijzerdraad versperring.
  Het stelsel, dat de Regeering thans in het algemeen tegenover Celebes staat te volgen, is het in eigen beheer nemen der in- en uitvoerrechten, waarvan de heffing nu nog gelaten is aan de inlandsche zelfbesturen, een omstandigheid, die als vanzelf de meest positieve aanleiding geeft tot bezetting van een plaats, die steeds als een der deuren tot Midden-Celebes is beschouwd geworden, daarom is het ons wachtende stelsel van in- en uitvoerrechten niet onbezet mag blijven, doch belooft een der belangrijkste douane-posten te zullen worden.
  In elk geval getuigt de bezetting van Paré-Paré, nu op een wijze, waarbij den Radja van Sidenreng een groot deel van het voor hem zoo kostbare bezit gelaten is en het gouvernement slechts het voor zichzelf en voor een Europeesche en een Chineesche wijk noodige terrein verlangd heeft, dat de tijd voor Celebes heeft opgehouden.
  [bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 1 juni 1905]

  MILITAIRE WILLEMSORDE 4DE KLASSE:
  De minister van Kolonien noodigt alle op Dinsdag 28 Mei e.k. te ’s-Gravenhage aanwezige ridders der Militaire Willemsorde uit, tot bijwoning van de plechtige uitreiking op dien dag, des middags te 12 uren in het Malieveld, van de Militaire Willemsorde 4de klasse aan de eerste-luitenants der infanterie H.E. Wempe en C.B. Dutry van Haeften van het leger in Nederlandsch-Indie thans met verlof hier te lande.
  [bron: Leeuwarder Courant, 18 mei 1907]

  HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 9 augustus 1908, reg. 5E; fol. 43, nr. 567:
  Heden 29 Augustus 1908 zijn voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand van Amsterdam verschenen, teneinde een huwelijk aan te gaan:
  Andries Willem Bos, directeur der Publieke Werken der gemeente Amsterdam, oud 48 jaren, wonende alhier, ingevolge overgelegde authentieke akte optredende als bijzonder gevolmachtigde van:
  Hendrik Eduard Wempe, eerste luitenant der Infanterie bij het Nederlandsch Indische leger, geboren te Leiden, wonende te Tjimahi in Nederlandsch Indie, oud 34 jaren, meerderjarige zoon van Anton Diedrich Wempe en Amalia Gezina Roszberger, beiden overleden en
  Etty Frederika van Eelders, zonder beroep, geboren te Sipirok in Nederlandsch Indie, wonende alhier, oud 23 jaren, meerderjarige dochter van Ernest Frederik Lodewijk Jan Hendrik van Eelders, assistent resident met verlof, wonende alhier en de Chineesche vrouw Poa Kim Kiok Nio, overleden. De vader der bruid verklaarde, voor mij tegenwoordig, toe te stemmen in dezen echt.
  Getuigen:
  Anton Dietrich Wempe, broeder des echtgenoots, predikant, oud 43 jaren, wonende te 's-Gravenhage.
  Bernard Hugo van Gorcum, zonder beroep, oud 52 jaren.
  Wilhelm Alders, landmeter van het kadaster, oud 50 jaren, beiden wonende alhier, en
  Paul Theodoor Jansen, zwager des echtgenoots, hoofd eener school, oud 41 jaren, wonende te Haarlem.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

  FAMILIEBERICHTEN.
  Gehuwd:
  Wempe, H.E. en E.F. v. Eelders, Tjimahi / Amsterdam.
  [bron: Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indie, 29 september 1908]

  MILITARIA.
  Overgeplaatst:
  Te Sigli de kapitein H.E. Wempe van het 2e garnizoen bataljon van Atjeh te Kota Radja.
  [bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 29 september 1911]

  MILITAIR DEPARTEMENT.
  Benoemd tot Militairen Commandant van Tapanoeli, de Kapitein der Infanterie H.E. Wempe.
  [bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie, 22 mei 1913]

  ONRUST IN TANDJOENG OOST:
  De heer Berretty, redacteur van de Java Bode schrijft in dat blad van 11 April [1916] over het optreden der politie en militaire macht onder leiding van kapitein Wempe, tegen de onruststokers van Tandjoeng Oost.
  [Zie volledig artikel in NRC, 3 juni 1916]

  GEZINSKAART, Amsterdam:
  Wempe, Hendrik Eduard, Valeriusstraat 110 t.h. van Bencka.
  1. Wempe, Hendrik Eduard, m, gezinshoofd, geb. 21/11/73 te Leiden, Evang. Luth., gehuwd, Luit.kol. Inf. O.I. leger, ingekomen 16/11/20 uit Voorburg, vertrokken 27/11/21 ambtshalve N.O. Indie.
  2. Eelders van, Etty Frederica, v, echtgenote, geb. 10/12/84 te Sipirok, Sumatra, Rem., gehuwd, ingekomen 16/11/20 uit Voorburg, vertrokken 27/11/21 ambtshalve N.O. Indie.
  3. Wempe, Etty Marie, v, dochter, geb. 11/8/09 te Tjimahi, Java, Evang. Luth., ingekomen 16/11/20 uit Voorburg, vertrokken 27/11/21 ambtshalve N.O. Indie.
  4. Wempe, Frederika Alexandrina, v., dochter, geb. 9/6/12 te Sigli, Atjeh, Evang. Luth., ingekomen 16/11/20 uit Voorburg, vertrokken 27/11/21 ambtshalve N.O. Indie.


  Groepsfoto, vermoedelijk te Taroetoeng op Sumatra, ca. 1920.
  Achter v.l.n.r. controleur A.V. van der Velden, eerste luitenant
  J. J. Pesman, tweede luitenant S. Tulp, de heer Zinck van de
  firma Guntzel & Schumacher, mevrouw Zinck en ir, L. V. Joekes.
  Voor v.l.n.r. mevrouw van der Velden, mevrouw Pesman,
  Etty Wempe-van Eelders, Hendrik Eduard Wempe, en mevrouw en
  meneer Mauthe, eveneens van Guntzel & Schumacher.

  MARINE EN LEGER:
  H.E. Wempe, Luitenant-kolonel inf. O.-I. leger zal 25 Juni per s.s. Prinses Juliana naar de kolonien terugkeeren.
  [Bron: NRC, 25 mei 1921]

  PASSAGIERSLIJST:
  Van het stoomschip Prinses Juliana, dat [onleesbaar] van Amsterdam naar Batavia vertrekt.
  Onder de passagiers H.E. Wempe, mevrouw Wempe en 2 kinderen.
  [Bron: NRC, 24 juni 1921]

  PERSONALIA:
  Departement van Oorlog.
  Ontslagen op verzoek, wegens volbrachten diensttijd, eervol uit Hms. mil. dienst de luit.-kol. der inf. H.E. Wempe.
  [Bron: NRC, 13 feb. 1923]

  PASSAGIERSLIJST:
  Van het st. Rembrandt 7 Juli [1923] van Batavia naar Amsterdam, 1 Augustus van Genua vertrokken.
  o.a. H.E. Wempe, mevr. Wempe en 3 kind.
  [Bron: NRC, 3 augustus 1923]

  BURGEMEESTERSBENOEMING:
  Bij Kon. besluit van 25 november 1925 is benoemd tot burgemeester der gemeente Westzaan H.E. Wempe.
  [bron: Leidsche Courant, 28 november 1925, p. 2/16.]

  WATERSPORTTENTOONSTELLING:
  Op 1 april werd er te Koog aan de Zaan een watersporttentoonstelling gehouden. Een der sprekers was burgemeester Wempe van Westzaan.
  [Bron: Het Vaderland, 2 april 1926]

  LANDSTORMKORPS STELLING VAN AMSTERDAM:
  In een druk bezochte vergadering te Amsterdam van leden van de Gewestelijke Landstorm Commissie en leiders en vertrouwensmannen, werden tot leden van de Gewestelijke Landstorm Commissie geinstalleerd de heeren:
  A. Colijn, burgemeester van Nieuwer-Amstel.
  J.A. Bakhuizen, burgemeester van Leimuiden en Rijnsaterwoude.
  W.F.G.L. Driessen, burgemeester van Koog aan de Zaan.
  H.E. Wempe, gep. luit.-kolonel O.-I. leger, burgemeester van Westzaan.
  G.J.B. van Hove, districtscommissaris vrijwillig motorkorps.
  De plannen, tot het houden van een nationalen landstormdag in 1928, werden uitvoerig besproken.
  Aangenomen werd het aanbod van den heer G.J.B. van Hove, om een afdeelingsfanion te ontwerpen voor de afdeelingen in het Landstormkorps Stelling van Amsterdam.
  [Bron: Het Vaderland, 21 september 1927]


  Artikel in NRC, 19 maart 1929.

  VRIJWILLLIGE BRANDWEER TE ZAANDAM:
  Bij het 30-jarig bestaan van de vrijwillige brandweer in Zaandam in 1929 was onder de sprekers de heer Wempe, burgemeester van Westzaan.
  [Bron: NRC, 15 juni 1929]

  BURGEMEESTERSBENOEMINGEN.
  Herbenoemd tot burgemeester van Westzaan H.E. Wempe.
  [Artikel Officieele berichten, Nieuwe Leidsch Courant, 23 oktober 1931, p. 1/12]

  PROV. ELECTR.BEDRIJF:
  Op 10 augustus 1934 ging de NV Stroomverkoop Mij Zaanland op in het Prov. Electr. Bedrijf. Ter gegelegenheid van die officieele gebeurtenis, was H.A. Wempe, burgemeester van Westzaan een der sprekers.
  [Bron: Het Vaderland, 13 sept. 1934]


  Overlijdens Advertentie
  in Het Vaderland, 9 oktober 1937.

  OVERLIJDENSAKTE, Westzaan, 9 oktober 1937, nr. 31:
  Verscheen Tanger, Klaas, oud 63 jaar, koopman, wonende alhier, die verklaarde dat op 8 October dezes jaars des voormiddags ten twee ure, in deze gemeente is overleden van Eelders, Etty Frederika, oud twee en vijftig jaren, zonder beroep, geboren te Sipirok op Sumatra en wonende alhier, echtgenoote van Wempe, Hendrik Eduard, dochter van van Eelders, Willem Frederik, en van de Chineesche vrouw Poa, Kim Kiok Nio, beiden overleden.

  BURGEMEESTERS.
  Opnieuw zijn benoemd tot burgemeester van de gem. Westzaan H.E. Wempe.
  [bron: Nieuwe Leidsche Courant, 22 oktober 1937, p. 5/10]

  ONTSLAG BURGEMEESTER:
  Bij K.B. van 22 Maart is aan H.E. Wempe, op zijn verzoek met ingang van I Juli 1938, eervol ontslag verleend als burgemeester der gemeente Westzaan.
  [bron: Nieuwe Leidsche Courant, 24 maart 1938, p. 5/10]

  TERAARDEBESTELLING:
  Bij de teraardebestelling op Eik en Duinen van de heer J.L.L.M. Wittich, gepens. officier van het N.O.I.L., ridder der M.W.O., was aanwezig luit.- kolonel H.E. Wempe.
  [Bron: Het Vaderland, 19 jan. 1941]

  OVERLIJDENSAKTE, ’s-Gravenhage, 20 juni 1946, nr. A1299:
  Verscheen Casteelen, Jan, oud 39 jaren, bedienaar, wonende alhier die verklaarde dat op zeventien dezer ten zeventien ure, tien minuten in deze gemeente is overleden Wempe, Hendrik Eduard, oud twee en zeventig jaren, zonder beroep, geboren te Leiden, wonende alhier, weduwnaar van Eelders, Etty Frederika, zoon van Wempe, Anton Diedrich en en van Roszbergen, Maria, beiden overleden.

  WIST U,
  Dat te Den Haag is overleden de oud-burgemeester van Westzaan H.E. Wempe.
  [bron: Nieuwe Leidsche Courant, 20 juni 1946, p. 1/4]

  NOTARISAKTE, Zaandijk, 12 oktober 1950.
  Verklaring van toedeling.
  Ondergetekende mr. Cornelis Walig, notaris te Zaandijk, verklaart als betrokken bij na te melden boedelscheiding: dat op 17 Juni 1946 te ’s-Gravenhage is overleden de heer Hendrik Eduard Wempe. in leven laatst zonder beroep, weduwnaar van mevrouw Etty Frederika van Eelders, zonder bij testament te hebben beschikt, als zijn enige erfgenamen achterlatende, ieder voor een derde gedeelte, zijn kinderen:
  1. Etty Maria Wempe, zonder beroep, wonende te Breukelen, huize Groenevecht, weduwe van de heer Johannes Anthonie Paulus, geboren te Tjimahi (Java) 11 augustus 1909.
  2. Frederike Alexandrina Wempe, geboren te Sigli (Sumatra) 9 juni 1912, in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met Ir. William Alexander Christiaan Johannes Wiebenga, mijningenieur, wonende te Dandenong bij Melbourne, Scott Street 40 (Australie), geboren 5 december 1910 te Benkoelen, Sumatra.
  3. Francoise Wilhelmina Wempe, geboren te Tjimahi (Java) 31 augustus 1921, Nederlandse gebleven en volgens het duitsche huwelijksgoederenrecht de beschikking gehouden hebbende over het door haar geerfde bij haar huwelijk met Rolf Karl Herman Dieter Werther, vroeger duitser, geboren te Kassel, 30 augustus 1919, wonende te Gouda, Westhaven 43 [doorgehaald], Rotterdam, Brigantijnstraat 17a, welke laatste de Nederlandse nationaliteit heeft verkregen.
 7. Amalia Gezina Mathilda Wempe,
  Geboren te Leiden op 21 oktober 1875, van beroep winkeljuffrouw (1894-1902).
  Gehuwd te Rotterdam op 15 oktober 1903 met Abraham Willem van Walraven, geboren te Rotterdam op 6 juni 1877, van beroep banketbakker (1903), kantoorbediende, zoon van Albertus van Walraven, van beroep koek- en banketbakker en Anna Cornelia Diderika Roukens.
  Uit dit huwelijk twee kinderen.

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 21 oktober 1875, nr. 1266:
  In het jaar 1875 den 21sten der maand October des middags te half drie uren, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen:
  Anton Diedrich Wempe, oud 46 jaren, Stucadoor, wonende in de Nieuwsteeg alhier, welke ons heeft verklaard, dat Amalia Gezina Roszbergen, zijne huisvrouw, te zijnen huize op den 21sten October 1875, des nachts te twee uren, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Amalia Gezina Mathilda.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem Hendrik Smits, oud 24 jaren, metselaar, wonende te Oegstgeest en van Petrus Johannes Vreeburg, oud 25 jaren, huisverver, wonende op den Ouden Singel alhier.
  En is deze akte na gedane voorlezing door ons, den declarant en de getuigen geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  BURGERLIJKE STAND VAN LEIDEN.
  Van 21 tot en met 27 October 1875.
  Bevallen:
  A.G. Wempe, geb. Roszbergen, D.
  [bron: Leidsch Dagblad, 28 oktober 1875]

  GEBOORTEAKTE, Rotterdam, 7 juni 1877, nr. 2512:
  Verschenen: Mina Agnes Maria Snappenburg, geboren van der Bent, oud 48 jaren, van beroep vroedvrouw wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat op den zesden dezer des namiddags ten twee ure, in een huis in het Hang alhier, is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit: Anna Cornelia Diderika Rouken, zonder beroep, Huisvrouw van Albertus van Walraven, koekbakker, beide wonende alhier aan welk kind zij de voornamen geeft van: Abraham Willem.
  Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van: Martinus Brinkman, oud 33 jaren, van beroep klerk, wonende alhier en van Arianus Marinus de Sel, oud 60 jaren, van beroep klerk, wonende mede alhier.
  En is hiervan terstond opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, de aangeefster en de getuigen.

  BEVOLKINGSREGISTER, Leiden, 1902:
  Amalia Gezina Mathilda Wempe, geboren te Leiden op 21 oktober 1875, van beroep winkeljuffrouw, wonende Breestraat 11, wijk 4.
  Datum aankomst 30 november 1894 uit Alkmaar.
  Datum vertrek 7 november 1902 naar Rotterdam.
  [bron: Regionaal Archief Leiden]

  NATIONALE MILITIE, 's-Gravenhage, 18 september 1903 (huwelijksbijlagen):
  De Commissaris der Koningin in de Provincie Zuid-Holland,
  verklaart, dat aan Abraham Willem van Walraven, geboren te Rotterdam op 6 Juni 1877, zoon van Albertus en van Anna Cornelia Diderika Roukens, bij de loting voor de lichting der Nationale Militie van het jaar 1897 voor de Gemeente Rotterdam is ten deel gevallen No. 1800, en buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verplicht.
  [bron: website Familysearch]

  HUWELIJKSAKTE, Rotterdam, 15 oktober 1903, nr. 2114:
  Op heden den 15den October 1903 zijn voor ons, Amtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Rotterdam, verschenen tot het aangaan van een huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen alhier hebben plaats gehad op den 4den en 11den dezer maand:
  Abraham Willem van Walraven, oud 26 jaren, banketbakker, geboren en wonende alhier, doch binnen de laatste zes maanden te 's-Gravenhage gewoond hebbende, meerderjarige zoon van Albertus van Walraven, overleden en Anna Cornelia Diderika Roukens, zonder beroep, wonende alhier, en
  Amalia Gezina Mathilda Wempe, oud 27 jaren, zonder beroep, geboren te Leiden, wonende alhier, meerderjarige dochter van Anton Diedrich Wempe en Amalia Gezina Roszbergen, beiden overleden.
  En hebben zij aan ons overgelegd: hunne geboorteakten, de overlijdensakten van den vader des bruidegoms en van de ouders der bruid, en een bewijs van gedane huwelijksafkondigingen te 's-Gravenhage.
  De moeder van den bruidegom, alhier tegenwoordig, verklaarde tot dit huwelijk hare toestemming te geven.
  Getuigen:
  Albertus van Walraven, oud 40 jaren,
  Leendert Andries van Walraven, oud 28 jaren, koekfabrikanten, beiden wonende alhier, broeders van den bruidegom,
  Anton Dietrich Wempe, oud 38 jaren, predikant, wonende te 's-Gravenhage, en
  Frederik August Wempe, oud 35 jaren, stukadoor, wonende te Leiden, broeders van de bruid.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte , welke na voorlezing is onderteekend door ons, de comparanten en de getuigen.
  [bron: website Familysearch]

  FAMILIEBERICHTEN.
  Getrouwd:
  15 October. A.W. van Walraven en A.G.M. Wempe, Rotterdam.
  [bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 17 oktober 1903]
62. Jan RODENBURG,
Zoon van Cornelis Willemsz Rodenburg, bouwman, landbouwer, melkslijter [nr. 124] en Ingetje Pieters Kroon [nr. 125], geboren te Leiden op 12 juni 1840, van beroep winkelier in vleeswaren, overleden te Leiden op 7 oktober 1917, begraven aldaar op de begraafplaats Groenesteeg op 10 oktober 1917, oud 77 jaar.
Gehuwd te Leiden op 25 april 1866 met Johanna Christina VERHOOG.

GEBOORTEAKTE, Leiden, 13 juni 1840, nr. 679:
In het jaar 1840 den 13den der maand Junij des middags ten twaalf ure, is voor ons Wethouder der Stad Leijden, gedelegueerd Ambtenaar tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen Cornelis Rodenburg, oud 29 jaren, Melkslijter, wonende in de Diefsteeg, welke ons heeft verklaard, dat Ingetje Kroon, zijne huisvrouw op den 12den Junij 1840 des morgens ten vijf ure, bevallen is van een kind, van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Jan.
Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Pieter Kroon, wonende te Woubrugge, oud 63 jaren, Bouwman en van Gijsbert Spaanderman, wonende op de Zijdgracht, oud 38 jaren, agent van justitie.
En is deze acte na gedane voorlezing door ons, de declarant en de getuigen geteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte][bron: Leidsch Dagblad, 17 april 1866]

HUWELIJKSBIJLAGEN:
Leiden, 1843 e.v. [in de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan]

HUWELIJKSAKTE, Leiden, 25 april 1866, nr. 70:
In het jaar 1866, den 25sten April des voormiddags te half twaalf uren, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leijden, op het Raadhuis verschenen
Jan Roodenburg, jongman, oud 25 jaren, winkelier, geboren te Leijden, wonende in de Diefsteeg alhier, meerderjarige zoon van Cornelis Roodenburg, melkverkooper, en van Ingetje Kroon, Echtelieden mede woonende in de Diefsteeg, beide alhier tegenwoordig en toestemmende, Overleggende zijne geboorte acte en het Certificaat van voldoening aan de wet op de Nationale Militie, en
Johanna Christina Verhoog, jongedochter, oud 24 jaren, zonder beroep, geboren te Leijden, wonende aan den Nieuwen Rijn alhier, meerderjarige dochter van Adrianus Verhoog, metselaar en van Catharina Kikkert, echtelieden, mede wonende aan den Nieuwen Rijn, beide alhier tegenwoordig en toestemmende, overleggende hare geboorte acte.
Getuigen:
Willem Rodenburg, oud 30 jaren, spekslager, wonende te 's Gravenhage, broeder van den bruidegom.
Cornelis Johannes Leigh, oud 26 jaren, spekslager, aanbehuwd broeder van den bruidegom.
Abraham Johannes Verhoog, oud 51 jaren, beambte ten kantore van den Gemeenteontvanger, oom van de bruid.
Pieter van den Kamp, oud 37 jaren, timmerman, goede bekende, alle wonende te Leijden.
[in kantlijn: de geboortedata van het bruidspaar, te weten 12 Junij 1840 en 30 Maart 1842]
[bron: Regionaal Archief Leiden]

BEVOLKINGSREGISTER, Leiden, periode 1890-1923, nr. 1312, fol. 3102:
Jan Roodenburg.
Geboren op 12 juni 1840.
Winkelier in vleeswaren.
Wijknr. 6, Haarlemmerstraat 22 en 24.
[bron: Regionaal Archief Leiden]

TROUWGETUIGE:
Te Leiden op 2 augustus 1865 van Cornelis Johannes Leijh met Agatha Cornelia Roodenburg (getuige Jan Rodenburg, oud 25 jaren, zonder beroep, broeder van de bruid).
Te Leiden op 20 augustus 1873 van het huwelijk van Pieter Johannes Wilhelm Knaap en Antje Rodenburg (getuige Jan Roodenburg, oud 33 jaren, winkelier, broeders van de bruid).
Te Leiden op 7 april 1875 van Pieter Cornelis Roodenburg en Maria Christina Broekveldt (getuige Jan Roodenburg, oud 38 jaren, kruidenier, broeder van den bruidegom).
Te Leiden op 30 augustus 1899 van Jacob Engels (zoon van zuster Cornelia) met Antje Fokkes de Vries (getuige Jan Roodenburg, oud 59 jaren, winkelier, oom van den bruidegom, e.a.)

GEBOORTEGETUIGE:
Te Leiden op 31 mei 1895 van Adrianus Jan, zoon van Adriaan Pijl en Catharina Geertruida Roodenburg (getuige Jan Roodenburg, oud 54 jaren, winkelier, wonende te Leiden).
Te Leiden op 2 maart 1897 van Fredrik August, zoon van Fredrik August Wempe en Ingetje Roodenburg (getuige Jan Roodenburg, oud 56 jaren, winkelier, wonende te Leiden).

OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 9 oktober 1917, nr. 831:
In het jaar 1917 den negenden October zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen:
Hermanus Pieter Hendrik Keereweer, oud 35 jaren, begrafenisondernemer, wonende te Leiden en Abraham Korenhof, oud 60 jaren, barbier, wonende te Leiden, welke ons verklaard hebben dat op den zevenden October 1917, des namiddags drie uren binnen deze gemeente overleden is:
Jan Rodenburg, oud 77 jaren, winkelier, geboren te Leiden, wonende te Leiden, Weduwnaar van Johanna Christina Verhoog, zoon van Cornelis Rodenburg en van Ingetje Kroon, beiden overleden.
En is deze akte na gedane voorlezing door ons en de declaranten geteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

BEGRAAFPLAATS GROENESTEEG TE LEIDEN:
Grafnummer 736, zandgraf, Roodenburg, Jan, oud 77 jaar, begraven op 10 oktober 1917.

63. Johanna Christina VERHOOG,
Dochter van Adrianus Abrahamsz Verhoog, [nr. 126] en Catharina Kikkert [nr. 127], geboren te Leiden op 30 maart 1842, overleden aldaar op 18 november 1907, begraven op de begraafplaats Groenesteeg op 22 november 1907, oud 65 jaar.

GEBOORTEAKTE, Leiden, 31 maart 1842, nr. 377:
In het jaar 1842, den 31sten der maand Maart des middags ten twaalf ure, is voor ons Wethouder der Stad Leijden, gedelegueerd Ambtenaar tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen Adrianus Verhoog, oud 19 jaren, Metzelaar, wonende op de Heerengracht, welke ons heeft verklaard, dat Catharina Kikkert, zijne huisvrouw op den 30sten Maart 1842, des nachts ten twee ure, bevallen is van een kind, van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen Johanna Christina.
Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Rijgersveer, wonende op de Volmolengracht, oud 50 jaren, sjouwer en van Frans de Zergger, wonende op de Zijdgracht, oud 48 jaren, Opperman.
En is deze acte na gedane voorlezing door ons, en de declarant geteekend, de getuigen verklarend niet te kunnen schrijven.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

BEVOLKINGSREGISTER, Leiden, 1890-1923, Arch. nr. 0516, Inv. nr. 1312, folio 3101:
Johanna Christian Verhoog, geboren te Leiden op 30 maart 1842, woont Haarlemmerstraat 22 Wijk 6, datum aankomst 1890-01-01.
[bron: Regionaal Archief Leiden]

OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 19 november 1907, nr. 874:
In het jaar 1907, den negentienden November zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen:
Johannes Jacobus de Haan, oud 59 jaren, aanspreker, wonende te Leiden en Johannes de Pon, oud 46 jaren, aanspreker, wonende te Leiden, welke ons verklaard hebben dat op den achttienden November 1907 namiddags te half twee ure, binnen deze gemeente overleden is:
Johanna Christina Verhoog, oud 65 jaren, geboren te Leiden, wonende te Leiden, zonder beroep, gehuwd met Jan Rodenburg, dochter van Adrianus Verhoog en van Catharina Kikkert, beiden overleden.
En is deze akte na gedane voorlezing door ons en de declaranten geteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

BEGRAAFPLAATS GROENESTEEG TE LEIDEN:
Grafnummer 640, zandgraf, Verhoog, Johanna Christina, oud 65 jaar, begraven op 22 november 1907.

OVERLIJDENSADVERTENTIE.
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na een ongesteldheid van enkele dagen, onze zorgzame Echtgenoote en trouwe Moeder, Behuwd- en Grootmoeder Johanna Christina Roodenburg, Geb. Verhoog,
in den ouderdom van ruim 65 jaren.
J. Roodenburg.
C. Roodenburg Jzn, en Kinderen.
C.G. Bikbergen, Roodenburg,
W.J. Bikbergen, en Kinderen.
I. Wempe-Roodenburg,
Fred. A. Wempe en Kinderen.
A. Roodenburg.
Leiden, 18 November 1907 (Haarlemmerstraat 24).
Bezoeken kunnen niet worden afgewacht.
De begrafenis zal plaats hebben Vrijdag a.s. aan de begraafplaats Groenesteeg, 11 uur.
[bron: Leidsch Dagblad, 20 november 1907]

KINDEREN VAN JAN CORNELISZ ROODENBURG EN JOHANNA CHRISTINA VERHOOG:
 1. Cornelis Roodenburg,
  Geboren te Leiden op 21 mei 1867, van beroep kruidenier en slijter aan de Haarlemmerstraat 22, verhuisde op 27 juli 1920 naar Rotterdam, woont te Beverwijk (1947, 1951).
  Gehuwd (1) te Zoeterwoude op 1 juni 1893, ondertrouw te Leiden op 18 mei 1893 met Hendrika Boekee, geboren te Zoeterwoude op 3 januari 1872, overleden te Leiden op 24 mei 1904, oud 32 jaar, dochter van Teunis Boekee, van beroep warmoezier en van Rixje van Dorssen.
  Gehuwd (2) te Rotterdam op 3 juni 1909 met zijn achternicht Elise Jacoba Schürmann, geboren te Rotterdam op 12 september 1874, overleden in 1959, oud ca. 85 jaar, dochter van Rudolph Schürmann, van beroep banketbakker en van Margaretha Verhoog, ook Margo Verhoog [zie nr. 253-b].

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 22 mei 1867, nr. 583:
  In het jaar 1867 den 22sten der maand Mei des middags te twaalf uren, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leijden verschenen:
  Jan Roodenburg, oud 27 jaren, Winkelier, wonende op de Haarlemmerstraat, welke ons heeft verklaard, dat Johanna Christina Verhoog, zijne huisvrouw, ten zijnen huize op den 21sten in 1867, des namiddags te twee uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Cornelis.
  Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Adrianus Verhoog, oud 45 jaren, Metselaar, wonende op de Nieuwe Rijn en van Cornelis Roodenburg, oud 56 jaren, Melkverkooper, wonende in de Lange Diefsteeg.
  En is deze acte na voorlezing door ons, den declarant en de getuigen geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Zoeterwoude, 3 januari 1872, nr. 1:
  Hendrika Boekee, geboren te Zoeterwoude op 3 januari 1872, dochter van Teunis Boekee en Rextje van Dorssen.
  [bron: Regionaal Archief Leiden]

  GEBOORTEAKTE, Zoeterwoude, 5 januari 1872, nr. 1:
  In het jaar 1872, den vijfden Januarij is voor ons, benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zoeterwoude, verschenen Teunis Boekee, warmoezier, oud 47 jaren, wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat deszelfs huisvrouw Rextje van Dorssen op den derden Januarij 1872, des middags ten twaalf ure, in het huis Nommer 35, Wijk F bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk bij deze wordt gegeven de voornaam van Hendrika.
  De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan de la Rie, veldwachter, oud 42 jaren, en van Melchior Coenraad Westerbach, postbode, oud 45 jaren, wonende beiden te Zoeterwoude.
  En hebben wij hiervan deze Akte opgemaakt, welke na voorlezing door den vader met de getuigen en ons is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Rotterdam, 14 september 1874, nr. 3711:
  Op heden den veertienden September 1874, is voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Rotterdam, in het huis der Gemeente, verschenen:
  Johannes Vierhout, van beroep heelenvroedmeester, oud 35 jaren, wonende Korte Hoogstraat, welke mij heeft verklaard dat op den twaalfden dezer des namiddags ten tien ure, in de Vr........... is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Margaretha Verhoog, van beroep zonder, wonende aldaar, Huisvrouw van Rudolph Schürmann, Banketbakker, mede wonende aldaar, welk kind zal genaamd worden Elise Jacoba.
  De genoemde verklaring is geschied in tegenwoordgheid van Martinus Brinkman, van beroep Klerk, oud 30 jaren, wonende Wagenstraat en van Adrianus Marinus de Sel, van beroep Klerk, oud 57 jaren, wonende Turfmarkt.
  En heb ik hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door de aangever, de getuigen en mij is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  BEVOLKINGSREGISTER, Leiden, periode 1890-1923, nr. 1312, fol. 3101:
  Cornelis Roodenburg.
  Geboren op 21 mei 1867.
  Kruidenier en slijter.
  Wijknr. 6, Haarlemmerstraat 22.
  Vertrekplaats: Rotterdam.
  [bron: Regionaal Archief Leiden]

  HUWELIJKSAKTE, Zoeterwoude, 1 juni 1893, nr. 14:
  In het jaar 1893, den eersten der maand Juni zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zoeterwoude, in het Huis der Gemeente verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan:
  Cornelis Roodenburg, oud 26 jaren, van beroep Winkelier, geboren te Leiden en wonende aldaar, meerderjarige Zoon van Jan Roodenburg, Winkelier en van Johanna Christina Verhoog, Zonder beroep, beiden wonende te Leiden en hierbij tegenwoordig, hunne toestemming tot dit huwelijk gevende, en
  Hendrika Boekee, oud 21 jaren, van beroep Zonder, geboren te Zoeterwoude en wonende aldaar, minderjarige dochter van Teunis Boekee, overleden en van Rextje van Dorssen, Zonder beroep, wonende alhier en hierbij tegenwoordig, hare toestemming tot dit huwelijk gevende.
  Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
  Frederik August Wempe, oud 25 jaren, van beroep stucadoor, wonende te Leiden;
  Cornelis Boekee, oud 24 jaren, van beroep bloembollenkweeker, wonende alhier;
  Jacon Heinrich Abeling, oud 28 jaren, van beroep stucadoor, wonende te Utrecht;
  Adrianus Pijl, oud 23 jaren, van beroep banketbakker, wonende te Alblasserdam;
  zijnde de eerste behuwdbroeder van de bruidegom, de tweede broeder en de derde behuwdbroeder van de bruid en de vierde geen familie van partijen.
  Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend met de comparanten en de getuigen.
  [bron: Regionaal Archief Leiden]

  NOTARIEELE AKTE, Woerden, 14 februari 1901, inv. nr. 16, akte nr. 4407:
  Testament.
  Margaretha Loeber, verpleegster te Delft, maakt haar testament.
  Ze legateert:
  1) 250 gulden aan haar tante Margaretha Schurmann-Verhoog of aan haar nakomelingen, met uitzondering van haar oudste dochter, Eliza Jacoba Schurmann.
  2) 250 gulden aan haar nicht Eliza Jacoba Schurmann voornoemd.
  3) elk 500 gulden aan haar vader Pieter Loeber en haar stiefmoeder Ariaantje van Rijn onder beheer van een bewindvoerder, en
  4) het levenslang vruchtgebruik van haar nalatenschap aan haar genoemde vader en stiefmoeder.
  Ze benoemt haar broer Pieter Jacobus Loeber tot erfgenaam en haar oom Rudolf Schurmann, banketbakker te Rotterdam tot executeur-testamentair.
  [bron: website Rijnstreek en Lopikerwaard]

  HUWELIJKSAKTE, Zoeterwoude, 1 juni 1893, nr. 14:
  Cornelis Roodenburg, geboren te Leiden met Hendrika Boekee, geboren te Zoeterwoude.
  [bron: Regionaal Archief Leiden]

  GEBOORTEGETUIGE:
  Te Leiden op 2 maart 1897 van Fredrik August, zoon van Fredrik August Wempe en Ingetje Roodenburg (mede getuige Jan Roodenburg, oud 56 jaren, winkelier, wonende te Leiden).
  Te Leiden op 4 augustus 1903 van Adrianus, zoon van Frederik August Wempe en Ingetje Roodenburg (mede getuige Adrianus Roodenburg, oud 33 jaren, winkelier, wonende te Leiden).

  HUWELIJKSGETUIGE:
  Te Leiden op 31 augustus 1892 van zijn zuster Ingetje Roodenburge met Fredrik August Wempe.

  OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 26 mei 1904, nr. 416:
  In het jaar 1904, den zesentwintigsten der maand Mei zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen:
  Willem Looman, oud 65 jaren, bediende, wonende te Leiden en Johannes Aalbersberg, oud 30 jaren, buurtcommissaris, wonende te Leiden, welke ons verklaard hebben dat op den vierentwintigsten Mei 1904 des namiddags te elf uren, binnen deze gemeente overleden is:
  Hendrika Boekee, oud 32 jaren, zonder beroep, geboren te Zoeterwoude, wonende te Leiden, gehuwd met Cornelis Roodenburg, dochter van Teunis Boekee, overleden en van Rixje van Dorssen, zonder beroep, wonende te Leiden.
  En is deze akte na gedane voorlezing door ons en de declaranten geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Rotterdam, 3 juni 1909, nr. 1163:
  Heden drie Juni 1909 zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand van Rotterdam, verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan:
  Cornelis Roodenburg, oud 42 jaren, kruidenier, geboren en wonende te Leiden, weduwnaar van Hendrika Boekee, meerderjarige zoon van Jan Roodenburg, winkelier, wonende te Leiden en Johanna Christina Verhoog, overleden, en
  Elise Jacoba Schürmann, oud 34 jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Rudolph Schürmann, banketbakker en Margaretha Verhoog, zonder beroep, beiden wonende alhier.
  Getuigen:
  Henri Schürmann, oud 28 jaren, medisch candidaat, wonende te Amsterdam, broeder van de echtgenoote;
  Louis Eduard Delgeur, oud 34 jaren, fabrikant van boekdrukkersbenoodigdheden, wonende alhier;
  Cornelis Boekee, oud 40 jaren, bloembollenkweeker, wonende te Leiden en
  Rudolf Schürmann, oud 30 jaren, banketbakker, wonende alhier, broeder van de echtgenoote.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  [bron: website Family Search]

  BEVOLKINGSREGISTER, Leiden, 1816-1929:
  Cornelis Roodenburg, geboren te Leiden op 21 mei 1867, van beroep kruidenier en slijter, woont Haarlemmerstraat 22, Wijknummer 6,
  Datum van aankomst 7 juni 1893.
  Datum van vertrek 27 juli 1920 naar Rotterdam.
  [bron: website Erfgoed Leiden en Omstreken]

  VERMELDING IN BEVERWIJK:
  In de overlijdensakte van zijn zoon Jan (dd 19 maart 1947) en in die van dochter Rixje (19 april 1951) wordt vermeld dat Cornelis Roodenburg in dat jaar in Beverwijk woont.

  KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Jan Roodenburg,
   Geboren te Leiden op 17 maart 1894, van beroep chef vertegenwoordiger van de handelskamer (1921), koopman (1947), woonachtig in Rotterdam (1947), overleden te Arnhem op 18 maart 1947, oud 53 jaar.
   Gehuwd te Leiden op 4 augustus 1921 met Jenneke Adriana Maria van Romburgh, geboren te Leiden op 5 november 1898, dochter van Francois van Romburgh, van beroep collecteur staatsloterij en van Neeltje Langeveld.
  2. Rixje Roodenburg,
   Geboren te Leiden op 5 december 1896, overleden te Amstelveen op 17 april 1951, oud 54 jaar.
   Gehuwd te Rotterdam op 8 september 1921, ondertrouw te Katwijk aan Zee op 25 augustus 1921 met Daniel Hugo Lammens, ook Daan Lammens, geboren te Katwijk aan den Rijn op 23 juli 1893, overleden te Lochem op 25 februari 1961, oud 67 jaar, begrafenis te Noordwijk op de Algemene Begraafplaats op 2 maart 1961, zoon van Huibert Gerard Lammens en Jannetje Hogewoning.
   Daniel huwde (2) te Amstelveen op 19 juni 1952 met Antoinette Meijer, geboren te Amsterdam op 8 maart 1913, woont te Lochem (1961).
  3. Johan Christiaan Roodenburg, ook Joop Roodenburg,
   Geboren te Leiden op 30 november 1899, van beroep handelsvertegenwoordiger, woont te Schiedam (1947).
   Gehuwd te Rotterdam op 5 augustus 1925 met Alwine Luise Elli Brennecke, geboren te Osnabruck (Pruissen) in 1898/99, bij huwelijk Duits onderdaan, dochter van Hermann Friedrich Karl Heinrich Brennecke en Luise Elise Finke.
  KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
  1. Johanna Christina Roodenburg,
   Geboren te Leiden op 2 maart 1912.
  2. Cornelis Roodenburg,
   Geboren te Leiden op 3 juli 1914.

 2. Catharina Geertruida Roodenburg,
  Geboren te Leiden op 14 december 1868, Remonstrants, woont te 's-Gravenhage (1934), overleden te Scheveningen op 30 april 1937, oud 68 jaar, begrafenis op Nieuw Eykenduynen op dinsdag 4 mei.
  Gehuwd (1) te Leiden op 29 augustus 1894 met Adrianus Pijl, geboren te Alblasserdam op 17 november 1869, van beroep banketbakker en kok, vestigde zich op 28 juni 1894 vanuit Den Haag in Leiden, overleden voor 24 mei 1904, zoon van Adrianus Cornelis Pietersz Pijl en Neeltje van Holst.
  Gehuwd (2) te Leiden op 24 augustus 1905 met Willem Johannes Bikbergen, geboren te 's-Gravenhage op 26 april 1866, Ned. Hervormd, practizijn (zaakwaarnemer) te 's-Gravenhage (1896), houtzager te Delft (1896), deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te 's-Gravenhage (1900-1914), directeur Naamlooze Vennootschap "Maatschappij 's-Gravenhage ter verzekering tegen huurschade" (1904), benoemd tot deurwaarder bij het gerechtshof te 's-Gravenhage (1914), overleden te 's-Gravenhage op 30 oktober 1932, oud 66 jaar, begrafenis op Nieuw Eykenduynen op woensdag 2 november, zoon van Johan Hendrik Bikbergen en Anna Maria Schippers.

  GEBOORTEAKTE, 's-Gravenhage, 28 april 1866, nr. 1053:
  Heden den 28sten April 1866, compareerde voor ons etc. Johannes Hendrik Bikbergen, oud 46 jaren, Kleermaker, wonende alhier.
  Dewelke ons heeft verklaard, dat van hem comparant en zijne huisvrouw Anna Maria Schippers op den 26sten dezer, des namiddags ten half vier uren is geboren alhier een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaarde de naamen te geven van Willem Johannes, deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Adrianus van Zanten, oud 40 jaren, metselaar en Bartholomeus Serverus, oud 52 jaren, schoenmaker, beiden wonende alhier.
  Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 15 december 1868, nr. 1434:
  In het jaar 1868, den 15den der maand December des namiddags te half drie uren, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leijden verschenen:
  Jan Roodenburg, oud 28 jaren, winkelier, wonende op de Haarlemstraat, welke ons heeft verklaard, dat Johanna Christina Verhoog, zijne huisvrouw, te zijnen huize op den 14den December 1868, des avonds te 6 uren, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Catharina Geertruida.
  Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Adrianus Verhoog, oud 66 jaren, metselaar, wonende op den Nieuwen Rijn, en van Cornelis Roodenburg, oud 57 jaren, melkverkooper, wonende in de Diefsteeg.
  En is deze acte na gedane voorlezing door ons den declarant en de getuigen geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Alblasserdam, 19 november 1869, nr. 136 [bron Genlias]:
  Adrianus, geboren te Alblassserdam op 17 november 1869, zoon van Adrianus Cornelis Pietersz Pijl en Neeltje van Holst.

  HUWELIJKSAKTE, Leiden, 29 augustus 1894, nr. 236:
  Adrianus Pijl, oud 24 jaren, banketbakker, geboren te Alblasserdam, wonende te Leiden, onlangs gewoond hebbende te 's-Gravenhage, meerderjarige zoon van Adrianus Cornelis Pijl Pz, zonder beroep, wonende te Alblasserdam en van Aaltje van Holst, overleden, en Catharina Geertruida Roodenburg, oud 25 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige dochter van Jan Roodenburg, winkelier en van Johanna Christina Verhoog, zonder beroep, beide wonende te Leiden, beide alhier tegenwoordig en toestemmende.
  Getuigen:
  Cornelis Roodenburg, oud 27 jaren, winkelier.
  Adrianus Roodenburg, oud 23 jaren, zonder beroep, beide broeders van de bruid, wonende te Leiden.
  Cornelis Daniel van der Valk, oud 38 jaren, bloemist, wonende te Rotterdam, zwager vanden bruidegom.
  Hylke Age Zoethout, oud 31 jaren, kok, wonende te Leiden.
  [bron: Regionaal Archief Leiden]

  HUWELIJKSAKTE, Leiden, 24 augustus 1905, nr. 283:
  Willem Johannes Bikbergen, oud 39 jaren, eerste deurwaarder bij de Arrondisements Rechtbank en wonende te 's-Gravenhage, geboren te 's-Gravenhage, meerderjarige zoon van Johannes Hendrik Bikbergen, overleden en van Anna Maria Schippers, zonder beroep, wonende te 's-Gravenhage, en
  Catharina Geertruida Roodenburg, oud 36 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, weduwe van Adrianus Pijl, meerderjarige dochter van Jan Roodenburg, winkelier en van Johanna Christina Verhoog, zonder beroep, beide wonende te Leiden.
  Getuigen:
  Cornelis Roodenburg, oud 38 jaren, winkelier.
  Adriaan Roodenburg, oud 35 jaren, winkelier, beide wonende te Leiden, broeders van de bruid.
  Johannes Hendrikus Bikbergen, oud 40 jaren, musicus, broeder van den bruidegom.
  Frederik Vosveld, oud 39 jaren, architect, beide wonende te 's-Gravenhage.
  [bron: Regionaal Archief Leiden]

  BEVOLKINGSREGISTER, Leiden, periode 1890-1923, nr. 1312, fol. 3101:
  Catharina Geertruida Roodenburg.
  Geboren op 14 december 1868.
  Wijknr. 6, Haarlemmerstraat 22.
  [bron: Regionaal Archief Leiden]

  BEVOLKINGSREGISTER, Leiden, periode 1890-1923, nr. 1308, fol. 1156:
  Catharina Geertruida Roodenburg.
  Geboren op 14 december 1868.
  Wijknr. 4, Breestraat 11.
  [bron: Regionaal Archief Leiden]

  BEVOLKINGREGISTER, Leiden, 1890-1923, nr. 1308, fol. 1156:
  Adrianus Pijl.
  Geboren te Alblasserdam op 17 december 1869.
  Beroep: banketbakker en kok.
  Breestraat 11, wijk 4.
  Datum aankomst vanuit Den Haag: 28 juni 1894.
  [bron: Regionaal Archief Leiden]

  BEVOLKINGSREGISTER, Den Haag, 1913.
  Bikbergen W.J.
  1. Bikbergen, Willem Johannes, m., hfd. van het gezin, geb. 26-4-'66 te den Haag, Gehuwd, 24-8-'05 te Leiden, N.H.
  2. Roodenburg, Catharina Geertruida, v., vr., geb. 14-12-'68 te Leiden, Weduwe, Rem.
  3. Pijl, Adrianus Jan, m., beh. zn., geb. 30-5-95 te Leiden, verandering burgerlijke staat 10-12-'20, Rem.
  4. Bikbergen, Willem Johannes, m., zn., geb. 1-6-'06 te den Haag, kerkgenootschap: geen.
  5. Bikbergen, Willem Johannes, m., zn., geb. 1-6-'06 te den Haag, gehuwd, 16/5 34, Rem.
  [bron: Haags Gemeentearchief, Bevolkingsregister, 1913, blz. 821379]

  VOORDRACHT VOOR DEURWAARDER:
  Voordracht voor deurwaarder bij de rechtbank te 's Gravenhage (standplaats Delft) de heeren: H. A. Witscheij, klerk ter griffie van de rechtbank te 's Gravenhage; W. J. Bikbergen, practizijn te 's Gravenhage en Houtzager, te Delft.
  [bron: Rotterdamsch Nieuwsblad, 14 november 1896]

  PRACTIZIJN:
  Oude naam voor advocaat of procureur, thans zaakwaarnemer.
  [bron: Koenen-Endepols Handwoordenboek der Nederlandse Taal (1969)]

  VOORDRACHT VOOR DEURWAARDER:
  Naar men verneemt, zijn ter benoeming van een deurwaarder bij de rechtbank te 's Gravenhage voorgedragen de heeren: W. J. Bikbergen, zaakwaarnemer; W. J. Bodenz, klerk, en G. van der Willik, leeraar in boekhouden en handelsrekenen, allen te 's Gravenhage.
  [bron: De Volksvriend, 8 februari 1900]

  NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP "MAATSCHAPPIJ 'S-GRAVENHAGE TER VERZEKERING TEGEN HUURSCHADE".
  Te 's-Gravenhage is opgericht de Naamlooze Vennootschap "Maatschappij 's-Gravenhage ter verzekering tegen huurschade".
  Tot directeur is benoemd de Heer W. J. Bikbergen, en commissarissen de heeren L. van der Snoek, J. de Roo en P. van Es, allen aldaar.
  [bron: Het nieuws van den dag, 21 december 1904]

  DEURWAARDER:
  Bij Kon. besluit van 8 dezer is benoemd tot deurwaarder bij het gerechtshof te 's-Gravenhage, W. J. Bikbergen, thans deurwaarder bij de arrondissements-rechtbank aldaar.
  [bron: Nieuwe Tilburgsche Courant, 9 oktober 1914]

  HERDENKING:
  Zondag 11 dezer zal de heer W. J. Bikbergen alhier den dag herdenken, waarop hij voor 25 jaar tot deurwaarder werd benoemd.
  Na achtereenvolgens werkzaam te zijn geweest bij kantongerecht en rechtbank, is de heer Bikbergen thans sedert eenige jaren deurwaarder bij het Gerechtshof.
  [bron: Het Vaderland, 5 januari 1925]

  JUBILEUM:
  Onder talrijke blijken van vriendschap en waardeering herdacht gisteren de heer W. J. Bikbergen, 1e deurwaarder bij het Gerechtshof alhier, den dag, waarop hij voor 25 jaar zijn loopbaan als deurwaarder aanving.
  Van vele zijden mocht de heer Bikbergen fraaie cadeaux in ontvangst nemen, terwijl zijn huis met tal van mooie bloemstukken was versierd.
  Gistermiddag heeft de heer Bikbergen ten zijnen huize ontvangen. Velen kwamen hem gelukwenschen en boden hem hun geschenken aan. Onder hen waren enkele autoriteiten en verscheidene advocaten.
  [bron: Het Vaderland, 12 januari 1925]  [bron: Het Vaderland, 31 oktober 1932]

  [bron: Het Vaderland, 1 mei 1937]

  IN MEMORIAM.
  Op 61-jarigen [!] leeftijd is gisteren hier ter stede overleden de heer W. J. Bikbergen, laatstelijk deurwaarder bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage.
  De heer Bikbergen, die op 26 April 1866 te Den Haag is geboren, werd na eerst werkzaam te zijn geweest op advocatenkantoren, o.a. te Amsterdam en Rotterdam, in 1914 benoemd tot deurwaarder bij de Haagsche rechtbank, bij welk college hij in 1904 werd bevorderd tot eersten deurwaarder.
  In 1914 werd de thans ontslapene eervol uit deze functie ontslagen in verband met zijn benoeming op 8 October van dat jaar tot deurwaarder bij het Haagsche Gerechtshof, welke betrekking hij tot zijn overlijden steeds met opgewektheid en ambitie heeft vervuld.
  De heer Bikbergen was een zeer bekende persoonlijkheid en genoot de achting van ieder, die met hem in aanraking kwam.
  De begrafenis heeft plaats op Woensdag a.s. op Nieuw Eik en Duinen; vertrek van het sterfhuis te 2 uur nm.
  [bron: Het Vaderland, 31 oktober 1932]

  KIND UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Adrianus Jan Pijl,
   Geboren te Leiden op 30 mei 1895, gedoopt in de Remonstrantse kerk aldaar op 7 juli 1895, van beroep kantoorbediende (1934).
   Gehuwd te 's-Gravenhage op 10 december 1920 met A. M. van Beijnum, dochter van Bernardus van Beijnum en van Adriana Magdalena Fokkens.

   GEBOORTEAKTE, Leiden, 31 mei 1895, nr. 669:
   In het jaar 1895 den 31sten der maand Mei is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen:
   Adrianus Pijl, oud 25 jaren, Koek- en banketbakker, wonende te Leiden, welke ons heeft verklaard dat Catharina Geertruida Roodenburg, zonder beroep, wonende te Leiden, zijne huisvrouw, te zijnen huize, op den 30sten Mei 1895, des namiddags te 5 uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Adrianus Jan.
   Getuigen:
   Jan Roodenburg, oud 54 jaren, winkelier, wonende te Leiden.
   Frederik August Wempe, oud 27 jaren, stucadoor, wonende te Leiden.
   [bron: Regionaal Archief Leiden]

   DOOPREGISTER, Leiden, Remonstrantse kerk, 7 juli 1895:
   Adrianus Jan Pijl, geboren te Leiden op 30 mei 1895, gedoopt op 7 juli 1895, zoon van Adrianus Pijl en Catharina Geertruida Roodenburg.
   [bron: Regionaal Archief Leiden]


   [bron: Het Vaderland, 10 december 1920]

   GETUIGE:
   Te 's-Gravenhage op 18 mei 1934 bij het huwelijk van zijn halfbroer Willem Johannes Bikbergen met Johanna Susanna Schenk.

  KIND UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
  1. Willem Johannes Bikbergen,
   Geboren te 's-Gravenhage op 1 juni 1906, buitenkerkelijk, naderhand Remonstrants (1934), geslaagd voor het examen gerechtsdeurwaarder (1932), vermeld als waarnemend deurwaarder (1932), benoemd tot deurwaarder bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage (1933), vermeld in 1956 toen hij beslag legde op het luchtschip De Zeppelin, Ridder in de Orde van Oranje Nassau (1973).
   Gehuwd te 's-Gravenhage op 18 mei 1934, kerkelijke inzegening in de Remonstrantse kerk met Johanna Susanna Schenk, geboren te 's-Gravenhage in 1911/12, van beroep kantoorbediende, dochter van Wouter Cornelis Schenk, opzichter bij een gemeentebedrijf en Antje Looije.


   [bron: De Telegraaf, 12 maart 1973]

   MULO-EXAMENS.
   's-Gravenhage, 24 en 25 Juli [1922].
   Geslaagd voor diploma B: W. J. Bikbergen [e.a.]
   [bron: Het Vaderland, 25 juli 1922]

   EXAMEN:
   Den Haag (Afd. Handelsschool der H. B. S. met 5-jar. cursus aan de Raamstraat).
   Geslaagd: W. J. Bikbergen [e.a.]
   [bron: Algemeen Handelsblad, 30 juni 1926]

   VOETBALVEREENIGING P. D. K.
   Op 13 Mei 1930 is door de leden van de afd. 's-Gravenhage van den Bond van Procureurs- en Deurwaardersklerken en Candidaat-Deurwaarders, gevestigd te Amsterdam, opgericht de voetbalvereeniging P(rocureurs) en D(eurwaarders) K(lerken).
   Als leden kunnen worden aangenomen alleen diegenen, die lid zijn van voornoemden Bond.
   Het bestuur der nieuw opgerichte vereeniging is samengesteld als volgt:
   Voorzitter: G. G. M. Verhagen; penningmeester: W. J. Bikbergen Jr., en secretaris: W. G. J. Janssen, Ribesstraat 55 te 's-Gravenhage.
   [bron: Het Vaderland, 19 mei 1930]

   EXAMENS GERECHTSDEURWAARDER:
   's-Gravenhage.
   Gesl. W. J. Bikbergen, 's-Gravenhage, [e.a.]
   [bron: Algemeen Handelsblad, 1 januari 1932]

   NATIONAAL JONGEREN VERBOND.
   Het secretariaat der afdeeling Den Haag van het Nationaal Jongeren Verbond, dat thans gevestigd is van Imhoffstraat 19, wordt 1 Aug. overgenomen door den heer W. J. Bikbergen, Prinsegracht 19.
   [bron: Het Vaderland, 30 juli 1932]

   BENOEMING:
   Bij beschikking van den minister van Justitie is benoemd tot deurwaarder bij het Haagsche Gerechtshof de heer W. J. Bikbergen, zoon van den overleden deurwaarder bij dit Hof.
   [bron: Het Vaderland, 2 maart 1933]
 3. Ingetje Roodenburg, tweeling,  zie nr. 31.
  Geboren te Leiden op 27 oktober 1870, Luthers, overleden aan de Verdamstraat nr. 30 in Leiden op 25 maart 1945, oud 74 jaar.
  Gehuwd te Leiden op 31 augustus 1892 met Fredrik (Fred) August Wempe, geboren te Leiden op 7 mei 1868, lidmaat Evang. Lutherse kerk, van beroep stucadoor, ruim veertig jaar secretaris van de Vereeniging tot Bevordering der Bouwkunst te Leiden, ontvangt in 1935 de Gouden Medaille verbonden aan de Huisorde van Oranje-Nassau, overleden te Leiden op 7 december 1936, oud 68 jaar, zoon van Anton Diedrich Wempe en Amalia Gezina Roszberger, zonder beroep.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding op 12 juli 1933.
 4. Adrianus Roodenburg, tweeling,
  Geboren te Leiden op 27 oktober 1870, van beroep winkelbediende in Leiden, overleden aldaar op 2 december 1916, oud 46 jaren.
  Ongehuwd.

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 27 oktober 1870, nr. 1255:
  In het jaar 1870 den 27sten der maand October des namiddags te half vier ure, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen:
  Jan Roodenburg, oud 30 jaren, Winkelier, wonende op de Haarlemstraat, welke ons heeft verklaard, dat Johanna Christina Verhoog, zijne huisvrouw te zijnen huize op den 27sten October 1870, des voormiddags te tien uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Adrianus, Jongste van tweelingen.
  Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Adrianus Verhoog, oud 48 jaren, metselaar, wonende op den Nieuwerreijn en van Cornelis Roodenburg, oud 59 jaren, melkverkooper, wonende in de Diefsteeg.
  En is deze acte na gedane voorlezing door ons den declarant en de getuigen geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  BEVOLKINGSREGISTER, Leiden, periode 1890-1923, nr. 1312, fol. 3101:
  Adrianus Roodenburg.
  Geboren op 27 oktober 1870.
  Winkelbediende.
  Wijknr. 6, Haarlemmerstraat 22.
  [bron: Regionaal Archief Leiden]

  GEBOORTEGETUIGE:
  Te Leiden op 4 augustus 1903 van Adrianus, zoon van Frederik August Wempe en Ingetje Roodenburg (mede getuige Cornelis Roodenburg, oud 36 jaren, winkelier, wonende te Leiden).

  OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 4 december 1916, nr. 874:
  In het jaar 1916 den vierden December zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen:
  Jacobus Dirkse, oud 59 jaren, begrafenisondernemer, wonende te Leiden en Johannes Jonk, oud 83 jaren, zonder beroep, wonende te Leiden, welke ons verklaard hebben dat op den tweeden December 1916 des voormiddags kwart voor vijf uren, binnen deze gemeente overleden is:
  Adrianus Roodenburg, oud 46 jaren, winkelier, geboren te Leiden, wonende te Leiden, zoon van Jan Roodenburg, winkelier, wonende te Leiden en van Johanna Christina Verhoog, overleden.
  En is deze akte na gedane voorlezing door ons en de declaranten geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

[Laatst gewijzigd op 17 maart 2019]

HOME GENERATIE  5 GENERATIE  7 KWARTIERSTAAT  BROUWER