KWARTIERSTAAT  VAN  SONJA  EN  JOHN  BROUWER
GENERATIE  5

16. Johannes BROUWER, ook Jan BROUWER, FOTOS.
Zoon van Arie Brouwer [nr. 32] en Elisabeth de Groot [nr. 33], geboren te Aalsmeer op 22 augustus 1859, Oud- Katholiek, van beroep werkman, turfsteker, landarbeider, warmoezier (1922), groentekweker (1925), bloemist (1927), overleden te Aalsmeer op 21 januari 1938, oud 77 jaar, begraven op 24 januari op de Oud-Katholieke begraafplaats aan de Kerkweg te Aalsmeer-Oost.
Gehuwd te Aalsmeer op 28 juli 1881 met Grietje VREEKEN.


FAMILIE OVERLEVERING:
Geboren in 1859 in Aalsmeer-Oost als oudste van 12 kinderen, waarvan 5 het tot volwassenheid brachten.
Militaire diensttijd duurde in de 19e eeuw 5 jaar en Jan bracht die door bij de Marine.
Omdat het militaire gezag het aangaan van huwelijken van dienstplichtige militairen ontmoedigde, konden Jan en Griet pas in 1881 met elkaar trouwen. De op 8 augustus 1880 in Leiden geboren Cornelia (Kee) werd bij die gelegenheid erkend als hun wettige dochter. Jan deed allerlei soorten werk: als landarbeider, bloemist, haringverkoper, turfsteker, etc. Mogelijk bouwde hij zijn huis aan de Oosteinderweg 376 zelf.
Volgens sommige van zijn kleinkinderen was Jan bijzonder strict, vooral als het 't bijwonen van de zondagse kerkdiensten in de Oud-Katholieke kerk betrof.
Na zijn dood gingen evenwel nog maar weinig Brouwers naar de kerk.

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 22 augustus 1859, nr. 65:
Heden den 22sten Augustus 1859, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 27 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 22sten dezer maand des morgens ten tien ure, in het huis staande in het Oosteinde is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Elizabeth de Groot, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Johannes.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Christiaan Lindenaar, van beroep gemeentebode, oud 54 jaren, wonende te Aalsmeer en van Arij de Blom, van beroep beambte ter Secretarie, oud 34 jaren, wonende te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons den vader en de getuigen geteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]


NATIONALE MILITIE, Haarlem, 14 juni 1881:
Johannes Brouwer, geboren te Aalsmeer den 22 augustus 1859, wonende te Aalsmeer, van beroep schipper, zoon van Arie en van Elisabeth de Groot, wonende te Aalsmeer.
Ingeschreven voor de ligting 1879; dat hem bij loting is ten deel gevallen No.10, dat hij op den 12 Mei 1879 is ingelijfd, en nog is dienende.

EXTRAEN VAN DEN MINISTER VAN MARINE, Den Haag, 16 juni 1881:
De Minister van Marine verleent aan Johannes Brouwer, zeemilicien der ligting van 1879, de vergunning tot het aangaan van een huwelijk.

HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 28 juli 1881, nr. 23:
Heden den 28sten Juli 1881, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
Johannes Brouwer, van beroep werkman, oud 21 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, minderjarige Zoon van Arie Brouwer, van beroep werkman en van Elisabeth de Groot, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer; en
Grietje Vreeken, zonder beroep, oud 19 jaren, geboren te Nieuwer Amstel en wonende te Aalsmeer, minderjarige dochter van Jan Vreeken, overleden en van Leentje Zwaneveld, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
Voorts verklaarden de comparanten bruidegom en bruid bij deze, wettig als hun kind te erkennen een kind van het vrouwelijk geslacht genaamd Cornelia, geboren uit de comparante bruid te Leiden den 8sten augustus 1880.
Getuigen:
Gerrit Vreke, van beroep Visscher, oud 70 jaren, Grootvader der bruid;
Willem Doeve, van beroep Tuinman, oud 51 jaren, Stiefvader der bruid;
Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 56 jaren; en
Jan Zwaag, van beroep gemeenteveldwachter, oud 32 jaren, beide laatste bekenden van het bruidspaar, allen wonende te Aalsmeer.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, de Comparanten, ouders der Comparant, moeder der Comparante en getuigen is onderteekend.
[bron: website Family Search]

WOONADRESSEN:
Aalsmeer, Oosteinde 1431884-1888.
Aalsmeer, Oosteinde 144 1890.
Aalsmeer, Oosteinde 100 (werkman)1893-1898.
Aalsmeer, Oosteinde 150(werkman)1901.

GETUIGE:
In Aalsmeer op 8 juni 1899 bij het huwelijk van zijn zwager Jan Johannes Doeve (halfbroer van zijn vrouw Grietje) met Maria van Leeuwen.

ADRESBOEK, Aalsmeer, 1925:
Brouwer, J., Groentenkweeker, Oosteinde 170.

ADRESBOEK, Aalsmeer, 1932:
Brouwer, J., zonder beroep, Oosteinderweg 376 (O.).

TEKST VAN TOESPRAAKJE OP DE 70STE VERJAARDAG VAN JAN BROUWER OP 22 AUGUSTUS 1929 DOOR ZIJN DOCHTER KEE:
Lieve vader !
als oudste dochter van u huis, heb ik de eer, namens mijne moeder en al U kinderen en verdere huisgenooten, deze enveloppe aanbieden, de stoffelijkheid zal Uw een waardering mogen zijn van verknochtheid uwer persoon: als vader.

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 22 januari1938, nr. 8:
Heden 22 Januari 1938 verscheen voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer:
Brouwer, Willebrordus, oud 53 jaren, grondwerker, wonende te Aalsmeer die verklaarde daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op 21 Januari dezes jaars, des voormiddags ten negen ure, in deze gemeente is overleden Brouwer, Johannes, echtgenoot van:
Vreeken, Grietje, oud 78 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van Brouwer, Arie en: de Groot, Elizabeth, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]


17. Grietje VREEKEN,
Dochter van Jan Gerritsz Vreeken [nr. 34] en Leentje Zwaneveld [nr. 35], geboren te Nieuwer-Amstel op 10 februari 1862, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer op 7 mei 1938, oud 76 jaar, begraven op de Oud- Katholieke Begraafplaats aan de Kerkweg te Aalsmeer-Oost op 10 mei 1938.

OPMERKING:
Grietje Vreeken was Ned. Hervormd gedoopt. Na de dood van haar vader, hertrouwde haar moeder met de Oud-Katholiek Willem Doeve. Grietje werd vanaf dat moment Oud-Katholiek opgevoed.

GEBOORTEAKTE, Nieuwer-Amstel, 11 februari 1862, nr. 33:
Heden den 11den Februarij 1862, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nieuwer-Amstel verschenen Jan Vreeken, van beroep Visscher, oud 24 jaren, wonende alhier, welke ons heeft verklaard dat alhier op den 10den dezer maand des Voormiddags ten twee ure, in het huis staande alhier in wijk B No. 59a is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Leentje Zwaneveld, van beroep zonder, wonende alhier, gehuwd met gemelden Jan Vreeken, welk kind zal genaamd worden Grietje.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Vreeken, van beroep werkman, oud 51 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Neus, van beroep werkman, oud 45 jaren, wonende alhier en is deze akte na voorlezing door ons den vader en de beide getuigen onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 9 mei 1938, nr. 35:
Heden negen Mei 1938 verscheen voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer:
Brouwer, Willebrordus, oud 53 jaren, grondwerker, wonende te Aalsmeer die verklaarde daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op zeven Mei dezes jaars, des voormiddags ten zeven ure, in deze gemeente is overleden Vreeken, Grietje, weduwe van: Brouwer, Johannes, oud 76 jaren, zonder beroep, geboren te Nieuwer-Amstel en wonende te Aalsmeer, dochter van Vreeken, Jan en Zwaneveld, Leentje, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN:
 1. Cornelia Vreeken,
  Geboren te Aalsmeer op 27 januari 1879, overleden aldaar op 12 juli 1879, oud ruim 5 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 28 januari 1879, nr. 15:
  Verschenen Willem Doeve, van beroep tuinman, oud 49 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat in zijne tegenwoordigheid op den 27sten dezer maand des avonds ten 6 ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 90 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Grietje Vreeken, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer, zijnde ongehuwd, welk kind zal genaamd worden Cornelia.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van Willem Doeve.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 46 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 53 jaren, wonende mede te Aalsmeer.
  En is deze akte na gedane voorlezing door ons, den aangever en getuigen onderteekend.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 12 juli 1879, nr. 68:
  Verschenen Willem Doeve, van beroep tuinman, oud 49 jaren, wonende te Aalsmeer, geen bloed- of aanverwant van de na te noemen overledene, en Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 54 jaren, wonende mede te Aalsmeer, geen bloed- of aanverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 12den dezer maand des nachts ten half drie ure, in het huis staande in het Oosteinde Nummer 90 in den ouderdom van vijf maanden is overleden Cornelia Vreeken, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van Grietje Vreeken, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgenaakt deze akte welke na voorlezing door ons en de comparanten is onderteekend.
 2. Cornelia Brouwer, ook Kee Brouwer,
  Geboren te Leiden op 8 augustus 1880, Oud-Katholiek, overleden te Amsterdam op 16 september 1932, oud 52 jaar, begraven op 20 september op de Oud-Katholieke begraafplaats te Aalsmeer-Oost.
  Gehuwd te Aalsmeer op 23 mei 1901 met Hendricus Moleman, geboren te Sloten op 16 september 1879, Oud-Katholiek, van beroep steenkolenhandelaar, overleden te Ouder-Amstel op 12 maart 1959, oud 79 jaar, zoon van Andreas Moleman en Elisabeth Zegstroo.
  Hendrik was een achterneef van Cornelia's vader Jan Brouwer. Hun gemeenschappelijke voorouders waren Dirk Rinkel en Gerretje Smit.

  GEBOORTEAKTE, Sloten (NH), 18 september 1879, nr. 178:
  Heden den 18den September 1879, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Sloten, verschenen Andreas Moleman, van beroep werkman, oud 38 jaren, wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat op den 16den dezer maand des avonds ten tien ure, in het huis staande te Raasdorp wijk C Numero 109 is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne echtgenoote Elisabeth Zegstroo, van beroep zonder, wonende mede alhier, welk kind zal genaamd worden Hendricus.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Corstiaan Rijsdijk, van beroep veldwachter, oud 37 jaren, wonende alhier en van Matthijs Adrianus van der Rijst, van beroep gemeentebode, oud 42 jaren, wonende mede alhier en is deze akte na voorlezing door ons, den comparant en den getuigen onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 9 augustus 1880, nr. 1007:
  In het jaar 1880 den negenden der maand augustus des voormiddags te halftwaalf uren, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen:
  Johannes Jacobus Soncq, oud 57 jaren, Directeur van het Ziekenhuis, welke ons heeft verklaard, dat Grietje Freeke, ongehuwd, dienstbode, wonende te Aalsmeer alhier op den achtsten augustus 1880, des avonds te kwart voor twaalf uren, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk [hij] bij deze geeft de voornaam van Cornelia.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Franciscus Peeken, oud 71 jaren, wieldraaier, wonende te Leiden en van Abraham Verbeek, oud 36 jaren, Instrumentmaker, wonende te Leiden.
  En is deze akte na gedane voorlezing door den declarant en de getuigen geteekend.
  [in kantlijn:]
  Bij de voltrekking des huwelijks tusschen Johannes Brouwer en Grietje Vreeken op den 28 Julij 1881 te Aalsmeer plaats gehad hebbende, is het in nevenstaande acte vermelde kind door hen erkend en gewettigd.
  Aangeteekend 30 Juli 1881.
  De Griffier der Regtbank.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAFKONDIGING, Aalsmeer, 12 en 19 mei 1901, nrs. 22 en 25:
  Hendricus Moleman, arbeider, 21 jaren, wonende te Haarlemmermeer, zoon van Andreas Moleman, arbeider en van Elisabeth Zegstroo, zonder beroep, beiden wonende te Haarlemmermeer & Cornelia Brouwer, zonder beroep, 20 jaren, wonende te Aalsmeer, dochter van Johannes Brouwer, werkman en van Grietje Vreeken, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer.

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 23 mei 1901, nr. 11:
  Heden den 23sten Mei 1901 verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
  Hendricus Moleman, oud 21 jaren, van beroep arbeider, geboren te Sloten, wonende te Haarlemmermeer, minderjarige zoon van Andreas Moleman, arbeider en van Elisabeth Zegstroo, zonder beroep, beiden wonende te Haarlemmermeer, en Cornelia Brouwer, oud 20 jaren, zonder beroep, geboren te Leiden en wonende te Aalsmeer, minderjarige natuurlijk erkende dochter van Johannes Brouwer, werkman, en van Grietje Freeken, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer
  Toestemming verleend door de Commanderend officier van het 4e Regiment Infanterie te Leiden.
  Getuigen:
  Dirk Schaak, oud 35 jaren, vrachtrijder.
  Willem Doeve, oud 71 jaren, tuinman, grootvader van de bruid.
  Peter Vermeer, oud 50 jaren, veldwachter.
  Pieter Kaptein, oud 26 jaren, ambtenaar ter secretarie, allen wonende te Aalsmeer.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door ons, de comparanten, de ouders van comparanten en de getuigen is onderteekend.

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 17 september 1932, nr. 4657, boek 7, blz. 91:
  Heden 17 September 1932 verschenen voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand van Amsterdam:
  Hendrik Jansen, van beroep aanspreker, oud 36 jaren, wonende te Haarlemmermeer en August Reiss, van beroep aanspreker, oud 57 jaren, wonende alhier, die verklaarden, dat op 16 dezer des namiddags ten half 5 ure, in de gemeente Amsterdam is overleden Cornelia Brouwer, zonder beroep, wonende te Haarlemmermeer, oud 52 jaren, geboren te Leiden, echtgenoote van Hendricus Moleman, dochter van Johannes Brouwer en Grietje Freeke, beiden zonder beroep, en wonende te Aalsmeer.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]


  OPMERKING:
  Hendrik was een achterneef van Cornelia's vader Jan Brouwer.
  Hun gemeenschappelijke voorouders waren Dirk Rinkel en Gerretje Smit.

 3. Machdalena Elisabeth Brouwer, ook Leentje Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 9 augustus 1882, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer op 16 september 1955, oud 73 jaar, begraven op de Oud-Katholieke begraafplaats te Aalsmeer-Oost.
  Gehuwd te Aalsmeer op 17 november 1904 met Aart Groeneweg, geboren te Oud-Beijerland op 18 februari 1877, Ned. Hervormd, vervulde zijn dienstplicht van 1897 tot 1907, van beroep bloemist, overleden te Aalsmeer op 12 maart 1963, oud 86 jaar, begraven op de Oud-Katholieke begraafplaats te Aalsmeer-Oost, zoon van Willem Groeneweg, van beroep winkelier en van Cornelia van Dijk.


  GEBOORTEAKTE, Oud-Beijerland, 19 februari 1877, nr. 39:
  Op heden den 19den der maand Februari 1877, is voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Oud-Beijerland, verschenen:
  Willem Groeneweg, van beroep winkelier, oud 34 jaren, wonende alhier die Ons heeft verklaard, dat op den 18den dezer des nachts ten half een ure, in deze gemeente is geboren een kind van het Mannelijk geslacht uit zijne huisvrouw Cornelia van Dijk, van beroep zonder, wonende in deze gemeente, welk kind zal genaamd worden Aart,
  van welke verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Maarten Meinster, van beroep Tuinman, oud 23 jaren, wonende alhier en van Johan Frederik Lodewijk Schröder, van beroep zonder, oud 32 jaren, wonende alhier en is deze Akte door Ons, benevens den vader en de getuigen, na voorlezing onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 9 augustus 1882, nr. 112:
  Verschenen Johannes Brouwer, van beroep werkman, oud 22 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat op den 9den dezer maand des morgens ten 6 ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 143 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijnen huisvrouw Grietje Vreeken, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Machdalena Elisabeth. Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 57 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Zwaag, van beroep gemeenteveldwachter, oud 33 jaren, wonende mede te Aalsmeer, en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.

  HUWELIJKSAFKONDIGING, Aalsmeer, 6 en 13 november 1904:
  Aart Groeneweg, arbeider, oud 27 jaren, wonende te Aalsmeer, zoon van Willem Groeneweg, arbeider en van Cornelia van Dijk, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer,
  En: Machdalena Elisabeth Brouwer, van beroep zonder, oud 22 jaren, wonende te Aalsmeer, dochter van Johannes Brouwer, arbeider en van Grietje Vreeken, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer.

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 5 november 1904 [Huwelijksbijlagen]:
  De Commissaris der Koninginin de Provincie Noordholland
  verklaart, dat aan Aart Groeneweg, geboren te Oud-Beijerland op 18 Februari 1877, zoon van Willem en van Cornelia van Dijk bij de loting voor de lichting der nationale militie van het jaar 1897 voor de gemeente Nieuwer-Amstel is ten deel gevallen No. 13, en dat hij op 12 maart 1897 is ingelijfd en nog is dienende.
  [bron: website Familysearch]

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 17 november 1904, nr. 46:
  Heden den 17den November 1904 verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
  Aart Groeneweg, oud 27 jaren, van beroep arbeider, geboren te Oud Beijerland en wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van Willem Groeneweg, arbeider en van Cornelia van Dijk, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer, en Machdalena Elisabeth Brouwer, oud 22 jaren, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, minderjarige dochter van Johannes Brouwer, arbeider en van Grietje Vreeken, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer.
  Van welk huwelijk de vereischte afkondigingen zonder stuiting hebben plaats gehad, op Zondagen, den 6den en 13den November dezes jaars binnen deze gemeente.
  Door de aanstaande echtgenooten zijn ons overgelegd:
  a. hunne geboorte-akten, b. een bewijs van voldoening aan de Nationale Militie.
  De ouders van comparanten alhier tegenwoordig geven hunne toestemming tot dit huwelijk.
  Getuigen:
  Roelof de Raad, oud 23 jaren, landbouwer,
  Dirk Schaak, oud 39 jaren, vrachtrijder,
  Gerrit Roelof de Raad, oud 25 jaren, landbouwer en
  Pieter Kaptein, oud 29 jaren, schrijver ter secretarie, allen wonende te Aalsmeer.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door ons, de comparanten, de ouders van comparanten en de getuigen is onderteekend.
  [bron: website Familysearch]


 4. Willebrordus Brouwer, ook Willem Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 1 september 1884, Oud-Katholiek, vervulde zijn dienstplicht van 1904 tot 1909, van beroep metselaar, grondwerker (1925, 1932, 1940), bloemist, overleden te Aalsmeer op 26 oktober 1960, oud 76 jaar, begraven op 29 oktober op de Nieuwe Algemene begraafplaats in Aalsmeer.
  Gehuwd te Aalsmeer op 10 januari 1907 met Willemijntje Cornelia Hoogendoorn, ook Mijntje Hoogendoorn, geboren te Nieuwer-Amstel op 13 september 1885, Ned. Hervormd, overleden te Aalsmeer in haar woning aan de Oosteinderweg 412 op 30 september 1950, oud 65 jaar, begraven te Aalsmeer op 4 oktober op de Nieuwe Algemene begraafplaats, dochter van Hendrik Hoogendoorn en Cornelia de Bruin.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 2 september 1884, nr. 114:
  Heden den 2den September 1884, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen:
  Johannes Brouwer, van beroep werkman, oud 25 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat op den eersten dezer maand des middags ten twaalf ure in het huis staande in het Oosteinde nummer 143 is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Grietje Vreeken, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Willebrordus.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Vreke, van beroep visscher, oud 74 jaren, wonende te Aalsmeer en Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 59 jaren, wonende mede te Aalsmeer, en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Nieuwer-Amstel, 15 september 1885, nr. A91:
  Heden den 15den September 1885, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Nieuwer-Amstel, verschenen:
  Wilhelmina Frederika de Best, van beroep verloskundige, oud 32 jaren, wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat alhier op den 13den dag dezer maand, des Voormiddags ten 5 ure, in het huis staande alhier Wijk L nummer 39 in hare tegenwoordigheid is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Cornelia de Bruin, van beroep zonder, wonende alhier als boven, sedert den 9den Augustus van het jaar 1885, weduwe van Hendrik Hoogendoorn, welk kind zal genaamd worden Willemijntje Cornelia.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van de verloskundige.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Arend Groen, van beroep zonder, oud 41 jaren, wonende alhier en van Pieter den Ouden, van beroep zonder, oud 70 jaren, wonende alhier en is deze akte na voorlezing door ons, de verloskundige en de getuigen onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 22 december 1906:
  De Commissaris der Koningin in de Provincie Noordholland
  verklaart, dat aan Willebrordus Brouwer, geboren te Aalsmeer op 1 september 1884, zoon van Johannes en van Grietje Vreeken bij de loting voor de lichting der nationale militie van het jaar 1904 voor de gemeente Aalsmeer is ten deel gevallen No. 1, en dat hij op 8 Maart 1904 is ingelijfd en nog dienende.
  [bron: website Familysearch, huwelijksbijlage]

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 10 januari 1907, nr. 3:
  Heden den 10den Januari 1907, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
  Willebrordus Brouwer, oud 22 jaren, van beroep werkman, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van Johannes Brouwer, werkman en van Grietje Vreeken, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer, en
  Willemijntje Cornelia Hoogendoorn, oud 21 jaren, van beroep zonder, geboren te Nieuwer-Amstel en wonende te Aalsmeer, meerderjarige dochter van Hendrik Hoogendoorn, overleden en van Cornelia de Bruin, zonder beroep, wonende te Aalsmeer, van welk huwelijk de vereischte afkondigingen zonder stuiting hebben plaats gehad op Zondagen den 30sten December des vorigen jaars en 6den Januari dezes jaars binnen deze gemeente.
  Door de aanstaande echtgenooten zijn ons overgelegd:
  a. hunne geboorte-akten, b. een overlijdens-akte van den vader der bruid; een bewijs van voldoening aan de Nationale Militie.
  De ouders van den bruidegom en de moeder der bruid, alhier tegenwoordig, geven hunne toestemming tot dit huwelijk.
  Getuigen:
  Aart Groeneweg, oud 29 jaren, werkman, zwager van den bruidegom, wonende te Nieuwer-Amstel.
  Pieter van Leeuwen, oud 21 jaren, volontair ter secretarie, wonende te Aalsmeer.
  Jan Frederik Dodenhuis, oud 30 jaren, koetsier, wonende te Haarlem, en
  Pieter Kaptein, oud 32 jaren, beambte ter secretarie, wonende te Aalsmeer.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, de comparanten, de ouders van comparant, de moeder van comparante en de getuigen is onderteekend.
  [bron: website Familysearch]

  ADRESBOEK, Aalsmeer, 1925:
  Brouwer, W., Grondwerker, Oosteinde 132.

  ADRESBOEK, Aalsmeer, 1932:
  Brouwer, W., Grondwerker, Oosteinderweg 412.

  ADRESBOEK, Aalsmeer, 1940:
  Brouwer, W., Grondwerker, Oosteinderweg 412.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 3 oktober 1950, nr. 51:
  Heden 3 October 1950 verscheen voor mij, Ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Aalsmeer:
  Cazemier, Theodorus, oud 46 jaren, aanspreker, wonende te Aalsmeer, die verklaarde daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende,
  dat op 30 September dezes jaars, te negentien uur 45 minuten in deze gemeente is overleden Hoogendoorn, Willemijntje Cornelia, oud 65 jaren, zonder beroep, geboren te Nieuwer-Amstel en wonende te Aalsmeer, Echtgenote van: Brouwer. Willebrordus, dochter van: Hoogendoorn, Hendrik en van: de Bruin, Cornelia, beide overleden.
  Waarvan Akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSKAART:
  Na een langdurig en smartelijk lijden is in vrede ontslapen mijn lieve Vrouw, onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder
  Willemijntje Cornelia Brouwer, geb. Hoogendoorn
  in de leeftijd van 65 jaar.
  Uit aller naam:
  W. Brouwer,
  Aalsmeer, 30 September 1950.
  Oosteinderweg 412.
  De teraardebestelling zal plaats hebben op Woensdag 4 October a.s. te 2.30 uur op de Nieuwe Algemene Begraafplaats te Aalsmeer.
  Vertrek van huis p.l.m. 2 uur.


 5. Lambertus Johannes Brouwer, ook Bertus Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer in het Oosteinde nummer 143a op 22 juni 1886, gedoopt in de Oud-Katholieke kerk, buitenkerkelijk, vrijgesteld van dienstplicht uit hoofde van broederdienst, van beroep voorman Plantsoenendienst te 's-Gravenhage, overleden te Rotterdam op 5 maart 1968, oud 81 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 15 februari 1912 met Maria Prins, ook Marie Prins, geboren te Egmond aan Zee aan de Voorstraat op 17 juni 1889, gedoopt in de Oud-Katholiek kerk, buitenkerkelijk, overleden te 's-Gravenhage op 19 oktober 1962, oud 73 jaar, dochter van Engel Prins, van beroep arbeider en van Marijtje Wijker.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 24 juni 1886, nr. 88:
  Heden den 24sten Juni 1886, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Johannes Brouwer, van beroep werkman, oud 26 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat op den 22sten dezer maand des namiddags ten zes ure in het huis staande in het Oosteinde nummer 143a is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Grietje Vreeken, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Lambertus. Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacob Bol, van beroep werkman, oud 24 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 61 jaren, wonende mede te Aalsmeer, en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Egmond aan Zee, 18 juni 1889, nr. 38:
  Heden den 18den Juni 1889, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Egmond aan Zee, verschenen
  Engel Prins, van beroep arbeider, oud 46 jaren, wonende te Egmond aan Zee die ons heeft verklaard, dat in zijn bijzijn op den zeventienden dezer maand des namiddags ten 3 ure, in het huis staande alhier, aan de Voorstraat is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Marijtje Wijker, van beroep zonder, wonende te Egmond aan Zee, welk kind zal genaamd worden Maria.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Klaas Dekker, van beroep arbeider, oud 41 jaren, wonende te Egmond aan Zee en van Kos Wijker, van beroep visscher, oud 28 jaren, wonende te Egmond aan Zee, welke na voorlezing door ons en de vader met de getuigen is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAANKONDIGING, Aalsmeer, 4 en 11 februari 1912, nrs. 8 en 11:
  Lambertus Brouwer, van beroep bloemistknecht, oud 25 jaren, wonende te Aalsmeer, zoon van Johannes Brouwer, werkman en Grietje Vreeken, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer, en Maria Prins, zonder beroep, 22 jaren, wonende te Aalsmeer, dochter van Engel Prins en van Marijtje Wijker, beiden overleden.

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 6 februari 1912 [Huwelijksbijlage]:
  De Commissaris der Koningin in de Provincie Noordholland
  verklaart, dat aan Lambertus Brouwer, geboren te Aalsmeer op 22 Juni 1886, zoon van Johannes en van Grietje Vreeken bij de loting voor de lichting der nationale militie van het jaar 1906 voor de gemeente Aalsmeer is ten deel gevallen No. 40, en dat hij vervolgens bij onherroepelijk geworden uitspraak van den militieraad uit hoofde van broederdienst van den dienst is vrijgesteld.
  [bron: website Familysearch]

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 15 februari 1912, nr. 3:
  Heden den 15den Februari 1912, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
  Lambertus Brouwer, oud 25 jaren, van beroep bloemistknecht, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van Johannes Brouwer, van beroep werkman en van Grietje Vreeken, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer, en
  Maria Prins, oud 22 jaren, van beroep zonder, geboren te Egmond aan Zee en wonende te Aalsmeer, meerderjarige dochter van Engel Prins en van Marijtje Wijker, beiden overleden, van welk huwelijk de vereischte afkondigingen zonder stuiting hebben plaats gehad op Zondagen den 4den en 11den Februari dezes jaars binnen deze gemeente.
  Door de aanstaande echtgenooten zijn ons overgelegd:
  a. hunne geboorte-akten, b. een overlijdens-akten van de ouders van de bruid, c. een bewijs van voldoening aan de Nationale Militie.
  De ouders van comparant alhier tegenwoordig, geven hunne toestemming tot dit huwelijk.
  Getuigen:
  Johannes Cornelis Rinkel, oud 25 jaren, hulppostbode;
  Willebrordus Brouwer, oud 27 jaren, werkman, broeder van den bruidegom, beiden wonende te Aalsmeer;
  Aart Groeneweg, oud 34 jaren, werkman, zwager van den bruidegom, wonende te Nieuwer-Amstel.
  Hendrikus Langereis, oud 29 jaren, ambtenaar ter secretarie, wonende te Haarlemmermeer.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, de comparanten, de ouders van comparant, en de getuigen is onderteekend.
  [bron: website Familysearch]

  WOONPLAATS:
  Vanaf 21 februari 1966 woonde Lambertus in Rotterdam aan de De Bazelstraat 6.


 6. Adrianus Johannes Brouwer, ook Arie Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 20 juli 1888, gedoopt in de Oud-Katholieke kerk, buitenkerkelijk, van beroep bloemist (1925), transportarbeider (1932), kolenboer, overleden te Aalsmeer op 27 augustus 1959, oud 71 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 23 april 1914 met Johanna Maria Alderden, ook Annemie Alderden, geboren te Aalsmeer op 12 juni 1889, Doopsgezind, overleden te Vinkeveen op 12 september 1970, oud 81 jaar, dochter van Jan Alderden, bloemist en van Niesje Kniep.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 20 juli 1888, nr. 102:
  Verschenen Johannes Brouwer, van beroep werkman, oud 28 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat op den 20sten dezer maand des middags ten twaalf ure in het huis staande in het Oosteinde nummer 144 is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Grietje Vreeken, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Adrianus Johannes.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Vreeken, van beroep kastelein, oud 77 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 63 jaren, wonende mede te Aalsmeer, en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 13 juni 1889, nr. 85:
  Verschenen Jan Alderden, van beroep teelman, oud 40 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat op den 12den dezer maand des namiddags ten vijf ure in het huis staande in het Oosteinde nummer 285 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Niesje Kniep, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Johanna Maria.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Cornelis Alderden, van beroep bloemkweeker, oud 36 jaren, wonende te Aalsmeer en van Klaas Pannekoek, van beroep winkelier, oud 44 jaren, wonende mede te Aalsmeer, en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 23 april 1914, nr. 10:
  Heden den 23sten April 1914, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
  Adrianus Johannes Brouwer, oud 25 jaren, van beroep bloemist, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van Johannes Brouwer, oud 54 jaren, tuinman en Grietje Vreeken, oud 59 jaren, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer, en
  Johanna Maria Alderden, oud 24 jaren, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige dochter van Jan Alderden, oud 65 jaren, bloemist en Niesje Kniep, oud 58 jaren, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer, van welk huwelijk de vereischte afkondigingen zonder stuiting hebben plaats gehad op Zaterdag den 11den April dezes jaars binnen deze gemeente.
  Door de aanstaande echtgenooten zijn ons overgelegd:
  a. hunne geboorte-akten,
  De ouders der comparanten, alhier tegenwoordig, geven hunne toestemming tot dit huwelijk.
  Getuigen:
  Hendrik Stuiver, oud 38 jaren, bloemist, wonende te Aalsmeer.
  Cornelis Eijckhoff, oud 33 jaren, mineraalwaterfabrikant, wonende te Haarlemmermeer, zwager van de bruid.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, de comparanten, de ouders der comparanten, en de getuigen is onderteekend.
  [bron: website Familysearch]

  ADRESBOEK, Aalsmeer, 1925:
  Brouwer, A.J., Bloemist, Oosteinde 386.

  ADRESBOEK, Aalsmeer, 1932:
  Brouwer, A.J., Transportarbeider, Aalsmeerderweg 429 (O.).


 7. Geertruida Brouwer, ook Geertrui Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 31 juli 1890, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer op 30 juli 1969, oud 80 jaar minus 1 dag.
  Gehuwd te Aalsmeer op 5 juni 1913 met Johannes Cornelis Rinkel, ook Jan Rinkel, geboren te Aalsmeer op 1 april 1886, Oud-Katholiek, van beroep hulppostbode, PTT-beambte, overleden te Amsterdam op 16 december 1952, oud 66 jaar, zoon van Cornelis Rinkel en Petronella van Leeuwen.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 2 april 1886, nr. 53:
  Verschenen Cornelis Rinkel, van beroep werkman, oud 28 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat op den 1sten dezer maand des avonds ten half tien ure in het huis staande in het Oosteinde nummer 112 is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Petronella van Leeuwen, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Johannes Cornelis.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit van der Laarse, van beroep postbode, oud 36 jaren, wonende te Aalsmeer en van Andreas Willebrordus Rinkel, van beroep postbode, oud 35 jaren, wonende mede te Aalsmeer, en is deze akte na voorlezing door ons, den comparant en getuigen onderteekend.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 31 juli 1890, nr. 92:
  Verschenen Johannes Brouwer, van beroep werkman, oud 30 jaren, wonende te Aalsmeer, die verklaarde, dat op den 31sten dezer maand des voormiddags ten tien ure in het huis staande alhier in het Oosteinde nummer 144 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Grietje Vreeken, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Geertruida.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Vreeken, van beroep kastelein, oud 79 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 65 jaren, wonende mede te Aalsmeer, en is deze akte na voorlezing, door ons onderteekend met den vader en de getuigen.

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 5 juni 1913, nr. 23 (GenLias):
  Johannes Cornelis Rinkel, oud 27 jaar, geboren te Aalsmeer, van beroep hulppostbode, zoon van Cornelis Rinkel, van beroep tuinder en van Petronella van Leeuwen, met Geertruida Brouwer, oud 22 jaar, geboren te Aalsmeer, dochter van Johannes Brouwer, van beroep werkman en van Grietje Vreeken.

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 5 juni 1913, nr. 23:
  Heden den 5den Juni 1913, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
  Johannes Cornelis Rinkel, oud 27 jaren, van beroep hulppostbode, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van Cornelis Rinkel, van beroep tuinder, en van Petronella van Leeuwen, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer, en
  Geertruida Brouwer, oud 22 jaren, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige dochter van Johannes Brouwer, van beroep werkman en van Grietje Vreeken, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer, van welk huwelijk de vereischte afkondigingen zonder stuiting hebben plaats gehad op Zondagen den 25sten Mei en 1sten Juni dezes jaars binnen deze gemeente.
  Door de aanstaande echtgenooten zijn ons overgelegd:
  a. hunne geboorte-akten,
  De ouders van comparanten, alhier tegenwoordig, geven hunne toestemming tot dit huwelijk.
  Getuigen:
  Jacobus van Boven, oud 37 jaren, gemeente-veldwachter,
  Johannes Henricus Rinkel, oud 58 jaren, tuinder, oom van den bruidegom, beiden wonende te Aalsmeer,
  Aart Groeneweg, oud 36 jaren, werkman, zwager van de bruid, wonende te Nieuwer-Amstel,
  Petrus Andreas Rinkel, oud 23 jaren, tuinder, broeder van den bruidegom, wonende te Aalsmeer.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, de comparanten, de ouders der comparanten, en de getuigen is onderteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OPMERKING:
  Tante Geertrui en ome Jan woonden naast haar broer, ome Willem Brouwer, op ongeveer 250 meter van de Oud-Kath. Kerk.


  Jan Rinkel,
  bijgenaamd Jan de Post,
  Aalsmeer, ca. 1950.

  v.l.n.r. Annie, Geertruij, Willem, Griet, Bep en
  Dirk Brouwer, Aalsmeer, ca. 1958.

 8. Mathilda Brouwer, ook Mat of Matje Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 27 juni 1893, gedoopt in de Oud-Katholieke kerk te Aalsmeer-Oost, overleden te Aalsmeer, Uiterweg 174 op 1 maart 1921, oud 27 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 19 december 1918 met Jacob Tas, geboren te Haarlemmermeer op 17 januari 1893, van beroep bloemist, overleden te Haarlemmermeer op 24 december 1946, oud 53 jaar, zoon van Gerrit Tas en Jaatje Vreeken.
  Jacob Tas huwde (2) te Aalsmeer op 11 mei 1927 met Antje Ravesloot, geboren te Leimuiden op 27 november 1886, overleden te Haarlemmermeer op 28 april 1932, oud 45 jaar, dochter van Nicolaas Ravesloot en Antje Rijsdijk.
  Antje Ravesloot was eerder gehuwd te Aalsmeer op 25 oktober 1906 met Gerrit Eveleens, geboren te Aalsmeer op 14 juni 1885, van beroep visser, overleden te Haarlemmermeer op 6 juli 1961, oud 76 jaar, zoon van Pieter Eveleens en van Matje Spaargaren. Dit huwelijk bleef kinderloos en werd ontbonden door echtscheiding in 1926.

  GEBOORTEAKTE, Haarlemmermeer, 7 januari 1893, nr. 28:
  Heden den 7den Januari 1893, is voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Haarlemmermeer, verschenen Gerrit Tas, van beroep bloemist, oud 42 jaren, wonende te Haarlemmermeer, welke ons heeft verklaard, dat op den 17den dezer des voormiddags ten drie uur, in het huis staande alhier nummer 78 LL is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Jaatje Vreeken, zonder beroep, wonende in voormeld huis, welk kind zal genaamd worden Jacob.
  Van welke verklaring wij deze akte heben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Eggink, van beroep ambtenaar, oud 49 jaren, wonende te Haarlemmermeer en van Johannes Godfried Legel, van beroep concierge, oud 24 jaren, wonende te Haarlemmermeer, en is deze akte na voorlezing, door ons, den vader en de getuigen ondertekeend.
  [bron: website Familysearch]

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 28 juni 1893, nr. 98:
  Heden den 28sten Juni 1893, verscheen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer:
  Johannes Brouwer, van beroep werkman, oud 33 jaren, wonende te Aalsmeer, die verklaarde, dat op den 27sten dezer maand des namiddags ten een ure in het huis staande alhier in het Oosteinde nummer 100 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Grietje Vreeken, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Mathilda.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Vreeken, van beroep kastelein, oud 82 jaren, wonende te Aalsmeer en van Nicolaas Johannes Rinkel, van beroep ambtenaar ter Secretarie, oud 27 jaren, wonende mede te Aalsmeer, en is deze akte na voorlezing, door ons onderteekend met den vader en de getuigen.
  [bron: website Familysearch]

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 19 december 1918, nr. 46:
  Heden den 19den December 1918, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
  Jacob Tas, oud 25 jaren, van beroep bloemist, geboren te Haarlemmermeer en wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van Gerrit Tas, overleden, en van Jaatje Vreeken, oud 68 jaren, zonder beroep, wonende te Aalsmeer, en
  Mathilda Brouwer, oud 25 jaren, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, onlangs te Haarlemmermeer, meerderjarige dochter van Johannes Brouwer, oud 59 jaren, tuinman en van Grietje Vreeken, oud 56 jaren, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer,
  van welk huwelijk de vereischte afkondigingen zonder stuiting hebben plaats gehad op Zaterdag den 7den december dezes jaars binnen deze gemeente en te Haarlemmermeer.
  Door de aanstaande echtgenooten zijn ons overgelegd:
  a. hunne geboorte-akten, b. de overlijdensakte van den vader des bruidegoms, c. een bewijs van ongehinderden afloop der huwelijks-afkondiging in de gemeente Haarlemmermeer, d. een uittrekseluit het register van toestemmingen tot het huwelijk, afgegeven door den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Aalsmeer, waaruit blijkt dat de moeder des bruidegoms hare toestemming geeft tot dit huwelijk.
  De ouders der bruid, beiden hier tegenwoordig, verklaren hunne toestemming tot dit huwelijk te geven.
  Getuigen:
  Albert Tas, oud 45 jaren, bloemist, wonende te Aalsmeer, broeder des bruidegoms,
  Willebrordus Brouwer, oud 34 jaren, arbeider, wonende te Aalsmeer, broeder der bruid.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, met de comparanten, de ouders der bruid, en de getuigen is onderteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 2 maart 1921, nr. 18:
  Heden den tweeden Maart 1921, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer,
  Willem Wegman, oud 55 jaren, van beroep koster, wonende te Aalsmeer en Maarten Piet, oud 48 jaren, van beroep mandenmaker, wonende te Aalsmeer, die verklaarden, dat op den eersten Maart dezes jaars, des namiddags ten acht ure, binnen deze gemeente is het huis staande alhier Uiterweg nummer 174 in de ouderdom van 27 jaren is overleden Mathilda Brouwer, echtgenoote van Jacob Tas, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van Johannes Brouwer, werkman en van Grietje Vreeken, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing, door ons iis onderteekendmet de beide aangevers.
  [identieke weergave van de oorspronkelijk akte] 9. Johannes Brouwer, ook Jan Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 1 september 1895, gedoopt in de Oud-Katholieke kerk aldaar, buitenkerkelijk, van beroep politie-agent, na echtscheiding in 1927 ontslagen, vervolgens melkboer, overleden te 's-Gravenhage op 30 januari 1973, oud 77 jaar.
  Gehuwd (1) te 's-Gravenhage op 10 mei 1922 met Johanna Broeder, ook Jo Broeder, geboren te Rotterdam op 3 november 1897, Oud-Katholiek, van beroep cassiere bij Diergaarde, hulp in de huishouding, telefoniste PTT, overleden te Sittard op 12 juni 1984, oud 86 jaar, dochter van Simon Broeder, van beroep handelsreiziger en van Johanna Charlotta Wilhelmina Weijdert.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding in 1927.
  Gehuwd (2) te 's-Gravenhage op 19 oktober 1927 met Jannetje Willmes, ook Jannie Willmes, geboren te Oostvoorne op 4 oktober 1906, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk te Brielle, Rooms-Katholiek, overleden te 's-Gravenhage op 5 december 1984, oud 78 jaar, dochter van Willem Willmes en Arendje Blok.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 2 september 1895, nr. 94:
  Heden den 2den September 1895, verscheen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer:
  Johannes Brouwer, van beroep werkman, oud 36 jaren, wonende te Aalsmeer, die verklaarde, dat op den 1sten September des avonds ten acht ure in het huis staande alhier in het Oosteinde nummer 100 is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Grietje Vreeken, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Johannes.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Rinkel, van beroep postbode, oud 41 jaren, wonende te Aalsmeer en van Willem Mur, van beroep postbode, oud 30 jaren, wonende mede te Aalsmeer, en is deze akte na voorlezing, door ons onderteekend met den vader en de getuigen.
  [bron: website Familysearch]

  GEBOORTEAKTE, Rotterdam, 3 november 1897, nr. 8768:
  Op heden den 3den November 1897 is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Rotterdam, verschenen:
  Simon Broeder, oud 27 jaren, van beroep handelsreiziger, wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat op den derden dezer, des voormiddags te 4 uur, ten zijnen huize aan de Jonker Fransstraat alhier is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Johanna Charlotta Wilhelmina Weijdert, zonder beroep, mede wonende alhier, zijne huisvrouw, welk kind zal genaamd worden Johanna.
  Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van Willem Laurens Buijs, oud 25 jaren, van beroep kantoorbediende, wonende alhier en van Jacobus Hendrik Cornelis Kagenaar, oud 23 jaren, van beroep kantoorbediende, wonende alhier.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing is onderteekend door ons, den vader en de getuigen.
  [bron: website Familysearch]

  HUWELIJKSAKTE, 's Gravenhage, 10 mei 1922, nr. 659:
  Heden den 10den Mei 1922 verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's-Gravenhage, in het openbaar in het Huis der Gemeente ten einde een huwelijk aan te gaan:
  Johannes Brouwer, oud 26 jaren, agent van politie, geboren te Aalsmeer, wonende alhier, meerderjarige zoon van Johannes Brouwer, warmoezier en van Grietje Vreeken, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer, toestemmende bij authentieke akte,
  En Johanna Broeder, oud 24 jaren, telefoniste bij den Gemeentelijken Telefoondienst, geboren en wonende te Rotterdam, meerderjarige dochter van Simon Broeder, oud 51 jaren, handelsreiziger en van Johanna Charlotta Wilhelmina Weijdert, oud 50 jaren, zonder beroep, beiden wonende te Rotterdam, alhier tegenwoordig en toestemmende.
  De afkondiging van dit huwelijk had zonder stuiting alhier plaats, alsmede te Rotterdam op den 22sten April dezes jaars.
  Getuigen:
  Lambertus Brouwer, oud 35 jaren, tuinman, wonende alhier.
  Theodorus Brouwer, oud 24 jaren, spoorwegarbeider, wonende te Amsterdam, broeders van den bruidengom.
  Hiervan is deze akte opgemaakt, die overeenkomstig de Wet is voorgelezen.
  [In kantlijn: Dit huwelijk is door echtscheiding ontbonden verklaard bij vonnis der Arrondisements Rechtbank alhier, van den vierden Januari 1927 ingeschreven in den registers van den Burgerlijken Stand dezer gemeente den zestiende Maart daaropvolgende.]
  [bron: website Virtuele Studiezaal gemeente Den Haag]

  HUWELIJKSAKTE, 's Gravenhage, 19 oktober 1927, nr. 1206:
  Heden den 19den October 1927 zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's-Gravenhage, in het openbaar in het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
  Johannes Brouwer, oud 32 jaren, agent van politie, geboren te Aalsmeer, wonende alhier, gescheiden echtgenoot van Johanna Broeder, meerderjarige zoon van Johannes Brouwer, bloemist, en van Grietje Vreeken, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer,
  En Jannetje Willmes, oud 21 jaren, zonder beroep, geboren te Oostvoorne, thans alhier, laatst aldaar woonachtig, meerderjarige dochter van Willem Willmes, tuinder en van Arendje Blok, zonder beroep, beiden woonende te Oostvoorne, toestemmende bij authentieke akte.
  De afkondiging van dit huwelijk had zonder stuiting alhier plaats, alsmede te Oostvoorne op den eersten dezer.
  Getuigen:
  Pieter Hendricus Jansen, oud 38 jaren, trambestuurder.
  Petronella Johanna Walburg, oud 46 jaren, zonder beroep, beiden woonende alhier.
  Hiervan is deze akte opgemaakt, die overeenkomstig de Wet is voorgelezen.
  [bron: website Virtuele Studiezaal gemeente Den Haag]


 10. Theodorus Brouwer, ook Dirk Brouwer, zie nr. 8.
  Geboren te Aalsmeer op 14 augustus 1898, gedoopt in de Oud-Katholieke kerk aldaar, buitenkerkelijk, van beroep rangeerder, seinhuiswachter NS, overleden te Alkmaar op 15 december 1977, oud 79 jaar, crematie op 19 december te Driehuis-Westerveld.
  Gehuwd te Amsterdam op 4 januari 1923 met Gerarda Anna Maria Geerlings, ook Greet Geerlings, geboren te Scheveningen op 19 januari 1903, gedoopt in de Rooms-Katholieke kerk aldaar, buitenkerkelijk, overleden te Heerhugowaard op 22 november 1983, oud 80 jaar, crematie op 25 november te Schagen, dochter van Wilhelmus Geerlings en Maria Johanna Hoogveldt.

 11. Elisabeth Magdalena Brouwer, ook Bep Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 24 juli 1901, gedoopt in de Oud-Katholiek kerk aldaar, op oudere leeftijd Jehova Getuige, overleden te Amstelveen op 10 juli 1986, oud 84 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 18 maart 1926 met Lambertus Offerman, ook Bart Offerman, geboren te Haarlemmermeer op 11 december 1899, gedoopt in de Ned. Hervormde kerk, op latere leeftijd Jehova Getuige, eigenaar transportonderneming, na de oorlog bloemenkweker aan de Aalsmeerderweg, overleden te Aalsmeer op 3 augustus 1964, oud 64 jaar, zoon van Daniel Offerman, van beroep scheepsjager (1899), vrachtrijder (1926) en van Elisabeth van der Stroom.

  GEBOORTEAKTE, Haarlemmermeer, 12 december 1899, nr. 581:
  Heden den 12den december 1899, is voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Haarlemmermeer, verschenen:
  Daniel Offerman, van beroep scheepsjager, oud 40 jaren, wonende te Haarlemmermeer welke ons heeft verklaard, dat op den elfden dezer des voormiddags ten acht uur, in het huis staande alhier nummer 69 FF is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Elisabeth van der Stroom, zonder beroep, wonende in voormeld huis, welk kind zal genaamd worden Lambertus.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Nicolaas Johannes Rinkel, van beroep ambtenaar, oud 33 jaren, wonende te Haarlemmermeer en van Johannes Godfried Legel, van beroep concierge, oud 31 jaren, wonende te Haarlemmermeer, en is deze akte na voorlezing, door ons, den vader en de getuigen onderteekend.
  [bron: website Familysearch]

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 24 juli 1901, nr. 92:
  Heden den 24sten Juli 1901, verscheen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer:
  Johannes Brouwer, van beroep werkman, oud 41 jaren, wonende te Aalsmeer, die verklaarde, dat op den 24sten Juli dezes jaars des namiddags ten een ure binnen deze gemeente in het huis staande alhier in het Oosteinde nummer 150 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne echtgenoote Grietje Vreeken, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Elisabeth Magdalena.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Pieter Kaptein, van beroep ambtenaar ter secretarie, oud 26 jaren, wonende te Aalsmeer en van Peter Vermeer, van beroep veldwachter, oud 50 jaren, wonende te Aalsmeer, en is deze akte na voorlezing, door ons onderteekend met den vader en de getuigen.
  [bron: website Familysearch]

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 18 maart 1926, nr. 12:
  Heden den 18den Maart 1926, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer, in het huis derzelve gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
  Lambertus Offerman, oud 26 jaren, van beroep bloemist, geboren en wonende te Haarlemmermeer, meerderjarige zoon van Daniel Offerman, oud 67 jaren, vrachtrijder en van Elisabeth van der Stroom, oud 58 jaren, zonder beroep, beiden wonende te Haarlemmermeer, en
  Elisabeth Magdalena Brouwer, oud 24 jaren, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige dochter van Johannes Brouwer, oud 66 jaren, tuinman en van Grietje Vreeken, oud 64 jaren, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer, van welk huwelijk de vereischte afkondiging zonder stuiting heeft plaats gehad op Zaterdag den 6den Maart dezes jaars binnen deze gemeente en te Haarlemmermeer.
  Door de aanstaande echtgenooten zijn ons overgelegd:
  a. hunne geboorte-akten, b. een bewijs van ongehinderden afloop der huwelijksafkondiging in de gemeente Haarlemmermeer.
  De ouders des bruidegoms, alsmede de ouders der bruid, allen hier tegenwoordig, verklaren hunne toestemming tot dit huwelijk te geven.
  Getuigen:
  Lambertus Rinkel, oud 25 jaren, bloemist, wonende te Aalsmeer, en
  Jacob van Utrecht, oud 32 jaren, vliegtuigmonteur, wonende te Soesterberg, zwager des bruidegoms.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door ons met de comparanten en de getuigen is onderteekend, verklarende de moeder des bruidegoms niet te kunnen teekenen, als hebbende dit nimmer geleerd.
  [bron: website Familysearch]

  VAKANTIEADRES:
  Tante Bep en ome Bart woonden zeer lange tijd op het adres Aalsmeerderweg 317, waar zij hun kasbedrijf runden.
  Ettelijke neefjes en achterneefjes, vooral uit Alkmaar brachten daar hun zomervakanties door.
  Later verhuisde tante Bep met haar zoon Jan naar de Julianalaan 88.

  OORLOGSTIJD:
  Ome Bart had eerst een transportonderneming. Toen dat bedrijf ten onder ging, begon hij een kasbedrijf aan de Aalsmeerderweg 317, ons allen bekend.
  Tijdens de oorlog zat mijn vader, Jan Brouwer, verstopt in een grote stookketel van ome Bart's kasbedrijf. Tijdens een razzia moest hij zich overgeven.

  Achter v.l.n.r. Bart Offerman, Henk Brouwer en
  Jany Offerman-van Oostrum.
  Voor v.l.n.r. Jan Brouwer, Rietje Brouwer-Krischko, Theo Brouwer,
  Bep Offerman-Brouwer en Jan Offerman, Aalsmeer,
  Aalsmeerderweg 317, zomer 1947.


 12. Margaretha Brouwer, ook Griet Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 16 juli 1903, gedoopt in de Oud-Katholiek kerk aldaar, buitenkerkelijk, overleden te De Ronde Venen op 14 juni 1992, oud 88 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer op 21 april 1926 met Lambertus Rinkel, ook Bertus Rinkel, geboren te Aalsmeer op 12 oktober 1900, Oud-Katholiek, bloemist (1926), wisselloper Ziekenfonds, overleden te Heemstede op 13 oktober 1976, oud 76 jaar, zoon van Casparis Johannes Rinkel, postbode, later werkzaam op veiling Bloemenlust en van Maria Johanna Weijdert.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer op 26 oktober 1977 met Gerhardus Johannes Vermeer, geboren te Deventer op 18 juni 1901, van beroep tuinman, overleden te Aalsmeer op 28 januari 1986, oud 84 jaar, zoon van Willem George Frederik Vermeer, van beroep broodbakker en van Johanna Dubois.
  Gerhardus was eerder gehuwd te Aalsmeer op 2 juni 1921 met Haasje Man, geboren te Aalsmeer op 8 december 1900, dochter van Jan Man, van beroep bloemist en van Geertje Eveleens.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 13 oktober 1900, nr. 115:
  Heden den 13den October 1900, verscheen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer:
  Casparus Johannes Rinkel, van beroep brievengaarder, oud 34 jaren, wonende te Aalsmeer die verklaarde dat op den twaalfden October dezes jaars des voormiddags ten 3 ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier in den Schinkelpolder, nummer 114, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne echtgenoote Maria Johanna Weijdert, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Lambertus.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Rinkel, van beroep postbode, oud 46 jaren, wonende te Aalsmeer en van Nicolaas Johannes Rinkel, van beroep ambtenaar ter secretarie, oud 34 jaren, wonende te Haarlemmermeer en is deze akte, na voorlezing, door ons onderteekend met den vader en de getuigen.
  [bron: website Familysearch]

  GEBOORTEAKTE, Deventer, 18 juni 1901, nr. 404:
  Op heden den 18den Juni 1901, verscheen voor ons ondergeteekende, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Deventer,
  Willem George Frederik Vermeer, oud 28 jaren, bakker, wonende te Deventer die ons verklaarde, dat zijne echtgenoote Johanna Dubois, zonder beroep, wonende te Deventer op den 18den dezer maand, des voormiddags te 2 uur te Deventer te zijnen huize is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen zijn gegeven van: Gerhardus Johannes.
  Deze verklaring gedaan in tegenwoordigheid van Jurrien Pluim, oud 26 jaren, bakker en Albertus Stegeman, oud 46 jaren, schipper, wonende beiden alhier.
  Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt, welke na voorlezing aan den comparant en de getuigen, door dezen met ons is geteekend.
  [bron: website Familysearch]

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 21 april 1926, nr. 16:
  Heden den 21sten April 1926, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer, in het huis derzelve gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
  Lambertus Rinkel, oud 25 jaren, van beroep bloemist, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van Casparus Johannes Rinkel, oud 60 jaren en van Maria Johanna Weijdert, oud 55 jaren, beiden zonder beroep en wonende te Aalsmeer, en
  Margaretha Brouwer, oud 22 jaren, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige dochter van Johannes Brouwer, oud 66 jaren, tuinman en van Grietje Vreeken, oud 64 jaren, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer, van welk huwelijk de vereischte afkondiging zonder stuiting heeft plaats gehad op Zaterdag den 10den April dezes jaars binnen deze gemeente.
  Door de aanstaande echtgenooten zijn ons overgelegd:
  a. hunne geboorte-akten.
  De ouders des bruidegoms, alsmede de ouders der bruid, allen hier tegenwoordig, verklaren hunne toestemming tot dit huwelijk te geven.
  Getuigen:
  Willem Rinkel, oud 29 jaren, rijksambtenaar, wonende te Leiden, broeder der bruid [!] en van
  Lambertus Brouwer, oud 39 jaren, gemeentebeambte, wonende te 's Gravenhage, broeder der bruid.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door ons met de comparanten en de getuigen is onderteekend.
  [bron: website Familysearch]


  Griet Rinkel-Brouwer met dochter Beppie,
  ca. 1936.

 13. Johanna Brouwer, ook Annie Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 2 april 1906, gedoopt in de Oud-Katholiek kerk, buitenkerkelijk, overleden te Amsterdam op 30 juli 1988, oud 82 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 22 februari 1928 met Eduard Pisuisse, ook Eef Pisuisse, geboren te Nieuwer-Amstel op 19 oktober 1903, buitenkerkelijk, van beroep slager, overleden te Amsterdam op 26 mei 1989, oud 85 jaar, crematie op 31 mei in crematorium Westgaarde, zoon van Cornelis Wilhelmus Pisuisse en Johanna de Wit.
  [tante Annie en ome Eef hebben tot aan hun dood in de Marco Polostraat te Amsterdam-West gewoond]

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 22 februari 1928, nr. 3:
  Heden den 22sten Februari 1928, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer, in het huis derzelve gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
  Eduard Pisuisse, oud 24 jaren, van beroep slager, geboren en wonende te Nieuwer-Amstel, meerderjarige zoon van Cornelis Wilhelmus Pisuisse, overleden en van Johanna de Wit, zonder beroep, wonende te Nieuwer-Amstel, en
  Johanna Brouwer, oud 21 jaren, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige dochter van Johannes Brouwer, oud 68 jaren, bloemist en van Grietje Vreeken, oud 66 jaren, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer, van welk huwelijk de vereischte afkondiging zonder stuiting heeft plaats gehad op Zaterdag den 11den Februari dezes jaars binnen deze gemeente en te Nieuwer-Amstel.
  Door de aanstaande echtgenooten zijn ons overgelegd:
  a. hunne geboorte-akten, b. de overlijdensakte van den vader des bruidegoms, c. een bewijs van ongehinderden afloop der huwelijksafkondiging in de gemeente Nieuwer-Amstel, d. een uittreksel uit het register van huwelijkstoestemmingen, afgegeven door den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Nieuwer-Amstel, waaruit blijkt dat de moeder des bruidegoms hare toestemming tot dit huwelijk geeft.
  De ouders der bruid hier tegenwoordig, verklaren hunne toestemming tot dit huwelijk te geven.
  Getuigen:
  Willebrordus Brouwer, oud 43 jaren, grondwerker, wonende te Aalsmeer, broeder der bruid, en
  Jan Donkelaar, oud 30 jaren, agent van politie, wonende te Amsterdam, zwager des bruidegoms.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door ons met de comparanten en de getuigen is onderteekend.
  [bron: website Familysearch]18. Wilhelmus GEERLINGS,
Zoon van Mathias Geerlings [nr. 36] en Anna Maria Tromp [nr. 37], geboren te Santpoort (gem. Velsen) op 5 maart 1877, Rooms-Katholiek, milicien bij het 2e Regiment Vesting Artillerie (1897-1902), van beroep arbeider (1903), timmerman, uitvoerder, werkte aan de bouw van de pier van Scheveningen (1901-1905), was betrokken bij de aanleg van diergaarde Blijdorp in Rotterdam (1906-1909), verhuisde rond 1910 naar Nieuwer-Amstel en rond 1920 naar Amsterdam, overleden aan maagkanker in het Wilhelmina Gasthuis aldaar op 27 april 1936, oud 59 jaar, begraven te Amsterdam op de Rooms-Kath. Begraafplaats Buitenveldert op 1 mei 1936.
Gehuwd te Westervoort op 3 januari 1901 met Maria Johanna HOOGVELDT.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 3 juni 1927.

GEBOORTEAKTE, Velsen, 6 maart 1877, nr. 46:
Heden, den 6den Maart, 1877, is voor mij ondergetekeende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Velsen, verschenen Matthijs Geerlings, oud 26 jaren, van beroep Timmerman, wonende te Velsen, welke mij heeft verklaard, dat op den 5den Maart des namiddags ten zeven ure, in het huis staande te Sandpoort, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Anna Maria Tromp, van beroep zonder, wonende te Velsen, zijne echtgenoote, welk kind zal genaamd worden Wilhelmus.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van Antoine Daniel Charles Clarion, oud 32 jaren, van beroep gemeente-secretaris, wonende te Velsen en van Willem Steen, oud 37 jaren, van beroep ambtenaar ter secretarie, wonende te Velsen is is deze akte, na voorlezing, door ons geteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

MILITIEREGISTERS:
Lotingsnummer: 569.
Naam en voornaam: Geerlings, Wilhelmus.
Geboorteplaats: Velsen.
Geboortedatum: 5 Maart 1877.
Woonplaats: Amsterdam.
Ouders: Matthijs en Tromp, Anna Maria.
Beroep van den loteling: timmerman.
Maat en signalement van den loteling: 1709 millimeters, aangezigt ovaal, voorhoofd gewoon, oogen bruin, neus gewoon, mond idem, kind rond, haar bruin, wenkbrauwen idem.
Nadere bij den militieraad opgegeven redene van vrijstelling: lich. gebr.
Uitspraak van den militieraad op 15 December 1896: aangewezen.
Aanwijzing of de loteling zelf dient, of wel een plaatsvervanger of nummerverwisselaar heeft gesteld: Zelf.
Dag der inlijving: 8 Maart 1897.
Korps waarbij ingelijfd: 2e regiment Vesting Artillerie.
Aantekening: 31 Juli 1912 ontslagen.
[bron: www.militieregisters.nl.]


TOESTEMMING TOT HET AANGAAN VAN EEN HUWELIJK:
No. 184.
2e Regiment Vesting Artillerie.
Op grond der beschikking van den Minister van Oorlog, dd 25 October 1898, VIIe Afd. No. 74, verleent de commandeerende officier van gemeld korps, namens den Minister van Oorlog bij deze toestemming tot het aangaan van een huwelijk aan den milicien Geerlings, Wilhelmus der lichting van 1897, uit de gemeente Amsterdam provincie Noord Holland.
De verlofganger wordt er aan herinnerd, dat hij, door het aangaan van een huwelijk in geen geval wordt ontheven van het volbrengen der verplichtingen, welke hij krachtens de Militiewet heeft te vervullen, zoodat hij deswege ook niet zal worden vrijgesteld van den werkelijken dienst waartoe hij, voor herhalingsoefeningen of uit anderen hoofde, mocht worden opgeroepen.
Amsterdam, den 27 December 1900.
De Commandeerende Officier voormeld,
De Kolonel, N. Barnard.
N.B. De heer Burgemeester wordt beleefdelijk verzocht van het voltrekken van dit huwelijk te zijner tijd aan het korps kennis te geven teneinde daarvan de vereischte aanteekening in het Stamboek te kunnen doen.

NATIONALE MILITIE, Haarlem, 27 december 1900:
Provincie Noordholland.
De Commissaris der Koningin in de Procincie Noordholland verklaart, dat Wilhelmus Geerlings, geboren te Velsen 5 Maart 1877, wonende te Amsterdam, van beroep timmerman. zoon van Matthijs en van Anna Maria Tromp, wonende te Amsterdam in het inschrijvings-register van de gemeente Amsterdam van het jaar 1896 voor de lichting van het jaar 1897 is ingeschreven, dat hem bij loting is ten deel gevallen No. 569, dat hij op den 8 Maart 1897 is ingelijfd, en nog is dienende.
Gegeven te Haarlem, den 27 December 1900.
De Commissaris der Koningin in de provincie Noordholland.

HUWELIJKSBIJLAGE:
Burgerlijke Stand, Gemeente Zevenaar.
Uittreksel.
Uit het Overlijdensregister van voormelde Gemeente blijkt, dat aldaar op den 29sten der maand Juni van het jaar 1874 is overleden:
Allegonda Judith Lelieveld, weduwe van Henricus Jansen.
Zevenaar, den 28 December 1900.

HUWELIJKSBIJLAGE:
Burgerlijke Stand, Gemeente Zevenaar.
Uittreksel.
Uit het Overlijdensregister van voormelde Gemeente blijkt, dat aldaar op den 12den der maand November van het jaar 1864 is overleden:
Henricus Jansen, man van Allegonda Judith Lelieveld.
Zevenaar, den 28 December 1900.

HUWELIJKSBIJLAGE:
Burgerlijke Stand, Gemeente Duiven.
Extract.
Uit het Overlijdensregister van voormelde Gemeente blijkt, dat aldaar op den 14den der maand April van het jaar 1872 is overleden Reinira Harmsen, weduwe van Peter Hoogveldt.
Duiven, den 2 Jan. 1901.

HUWELIJKSBIJLAGE:
Burgerlijke Stand, Gemeente Westervoort.
Extract.
Uit het Overlijdensregister van voormelde Gemeente blijkt, dat aldaar op den 2den der maand December van het jaar 1866 is overleden Peter Hoogveldt, echtgenoot van Reintje Harmsen.
Westervoort, den 12 December 1900.

HUWELIJKSBIJLAGE:
Burgerlijke Stand, Gemeente Westervoort.
Uit het overlijdensregister van voormelde Gemeente blijkt, dat op den 27sten der maand December van het jaar 1899 is overleden:
Johannes Hoogveldt, echtgenoot van Grada Jansen.
Westervoort, den 12 December 1900.

HUWELIJKSBIJLAGE:
Burgerlijke Stand, Gemeente Westervoort.
Uit het overlijdensregister van voormelde Gemeente blijkt, dat op den 26sten der maand Juni van het jaar 1900 is overleden:
Grada Jansen, weduwe van Johannes Hoogveldt.
Westervoort, den 12 December 1900.

HUWELIJKAANGIFTE, Westervoort, 13 december 1900, nr. 25:
Heden den 13den December 1900, zijn voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Westervoort, verschenen:
Wilhelmus Geerlings, oud 23 jaren, van beroep timmerman, wonende te Westervoort; en
Maria Johanna Hoogveldt, oud 17 jaren, zonder beroep, wonende te Westervoort.
Welke aan ons aangifte hebben gedaan van hun voornemen om met elkander een huwelijk aan te gaan.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt, en na voorlezing is geteekend door Ons en comparanten.

HUWELIJKSAKTE, Westervoort, 3 januari 1901, nr. 1.
Heden den 3den Januari 1901, zijn voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Westervoort, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Wilhelmus Geerlings, oud 23 jaren, van beroep timmerman, geboren te Velsen en wonende te Westervoort, meerderjarige zoon van Matthijs Geerlings, timmerman en van Anna Maria Tromp, zonder beroep, beiden wonende te Utrecht;
en Maria Johanna Hoogveldt, oud 17 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Westervoort, minderjarige dochter van Johannes Hoogveldt, in leven van beroep spoorwegwachter en van Gerarda Jansen, beiden overleden te Arnhem.
En hebben zij tot dat einde aan Ons overgelegd:
Het bewijs houdende dat de bruidegom aan zijne verplichting betreffende de Nationale Militie heeft voldaan;
Het geboorte-extract van elk der aanstaande echtgenooten;
Het bewijs van den commandeerenden officier van het tweede Regiment Vesting-Artillerie, houdende toestemming tot het aangaan van een huwelijk.
De overlijdensextracten der ouders, grootouders van vaderszijde, en de grootouders van moederszijde van de bruid.
Voorts zijn mede voor ons verschenen de ouders van den bruidegom, Petrus Hendrikus Hoogveldt, spoorbrugwachter, en Bernardus Roelofs, arbeider, wonende beiden te Westervoort, de eerste in hoedanigheid van voogd, de tweede van toeziend voogd over de bruid, die ons verklaarden, in dit huwelijk toe te stemmen.
Aangezien in het geboorteextract der bruid de naam der moeder van de bruid voorkomt als Gerarda Jansen, en in de overlijdensextracten der ouders der bruid als Grada Jansen, zoo is door den voogd en den toezienden voogd alsmede door de getuigen de beëedigde verklaring afgelegd, dat niettegenstaande dit verschil in namen, een en dezelfde persoon wordt bedoeld, namelijk de moeder der bruid.
Bovendien hebben de voogd, de toeziende voogd en de getuigen onder eede verklaard, dat met Reintje Harmsen, genoemd in het overlijdensextract van den grootvader van vaders zijde der bruid, en met Reinira Harmsen, genoemd in het overlijdensextract der grootmoeder van vaders zijde der bruid, een en dezelfde persoon wordt bedoeld, namelijk de grootmoeder van vaderszijde der bruid.
De huwelijks-afkondigingen hebben alhier zonder stuiting plaatsgehad op Zondagen den 16den en den 23sten December 1900.
Geen beletsel tegen de voltrekking van dit huwelijk Ons bekend zijnde, hebben wij aan bruidegom en bruid afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en of zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen beiden uitdrukkelijk toestemmend is beantwoord, zoo is door Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in naam der wet verklaard, dat
Wilhelmus Geerlings en Maria Johanna Hoogveldt,
door het huwelijk zijn verbonden.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Adolf Lubbers, oud 33 jaren, timmerman;
Johannes Bernardus de Bruin, oud 30 jaren, timmerman;
Cornelis Molhoek, oud 23 jaren, arbeider; en
Aloisius Antonius Geurds, oud 56 jaren, gemeentebode,
wonende de eerste, derde en vierde getuige te Westervoort, de tweede getuige te Arnhem en na voorlezing door ons, de comparanten en de getuigen is geteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]


2e van links, Willem Geerlings, ca. 1900.

LEVENSBESCHRIJVING:
Willem Geerlings werd in 1877 in Sandpoort geboren als 3e van 8 kinderen. Toen hij 2 jaar oud was, trokken zijn ouders naar Overijssel.
Daar woonde het gezin ruim 10 jaar in Hellendoorn, Heino en Diepenveen. Rond 1890 keerden zij weer terug naar het westen van het land, en vestigden zich in Amsterdam. Net als zijn vader en grootvader, was ook Willem timmerman geworden.
In 1901 trouwde hij met de toen nog maar 17-jarige Maria Hoogveldt uit Westervoort in Gelderland. Haar moeder was juist overleden, en ze was waarschijnlijk nog veel te jong om nu al in het huwelijksbootje te stappen.
Willem werkte waar werk te vinden was. Rond 1901 was dat in Scheveningen, waar hij meewerkte aan de bouw van de 1e pier. Mijn oma, Willem's oudste dochter werd daar geboren.
Van 1906 tot 1910 woonde het gezin in Schiebroek, waar 3 dochters geboren werden. Willem werkte in die tijd in Rotterdam, samen met zijn broer Jan, aan de bouw van de diergaarde Blijdorp.
Rond 1910 verhuisde het gezin naar Nieuwer-Amstel. Zij woonden daar ruim 10 jaar aan de Kalfjeslaan.
In 1920/21 verhuisden de Geerlings naar Amsterdam, eerst naar de Sumatrastraat (ca. 8 jaar) en daarna naar de Insulindeweg. In die tijd werkte Willem onder meer aan de bouw van De Bijenkorf.


v.l.n.r. Marie, Cor, Gonda, Nelis Scargo,
Jopie en Willem Geerlings,
Amsterdam, Sumatrastraat, 1928.

Hoewel er in Nieuwer-Amstel en Amsterdam nog 4 dochters geboren werden, liep het huwelijk van Willem en Maria stuk. Maria ging graag uit en zocht nauwere contacten met mensen buiten haar gezin. Haar dochters beschouwden hun moeder als hard en afstandelijk. Zij had weinig tijd voor hen en de kinderen werden dan ook nooit door hun moeder geknuffeld. De meisjes voelden zich veel meer aangetrokken tot hun vader. Hij besteedde zo veel tijd als mogelijk was aan zijn dochters; hij maakte speelgoed voor ze, en nam ze vaak mee naar de voetbalwedstrijden van Ajax en Zeeburgia.
Na 1921 besloot Maria werk aan te nemen als baker. Via dit werk raakte zij verliefd op de echtgenoot van een van haar patienten.
In 1927 werd de echtscheiding uitgesproken.
Maria verhuisde naar een kamertje in de Marnixstraat, waar zij ongeveer 6 jaar woonde. Ook heeft ze enige tijd aan de Zocherstraat in Alkmaar gewoond.
De rest van haar leven woonde ze in bij haar vriend en diens vrouw.
Met Willem ging het intussen niet goed. Hij had maagkanker gekregen, waaraan hij in 1936 in het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam overleed.
Voor zijn overlijden probeerde Maria nog met hem in contact te komen, maar hij had zijn ex-vrouw niets meer te zeggen.
Het laatste contact van Maria met een van haar dochters vond plaats in 1938, toen dochter Gonda haar moeder benaderde om de vereiste wettelijke toestemming te krijgen voor haar huwelijk met Coen de Vries. Haar moeder verscheen vervolgens onuitgenodigd op de bruiloft.
Op het eind van de oorlog is Maria Hoogveld in Amsterdam van honger en uitputting omgekomen.


[bron: Nederlandsche staatscourant, 11 juni 1927]

OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 29 april 1936, nr. 2420:
Op 27 April 1936 des namiddags half acht uur, is in de gemeente Amsterdam overleden:
Geerlings, Wilhelmus, oud 59 jaar, van beroep timmerman, te Velsen geboren en wonende alhier, van echt gescheiden echtgenoot van Hoogveldt, Maria Johanna, zoon van Geerlings, Matthijs, overleden en Tromp, Anna Maria, zonder beroep, wonende alhier.
De aangifte van dit overlijden is gedaan door: Bleekemolen, Johannes, van beroep begrafenisondernemer, oud 37 jaar, wonende alhier, die verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Deze akte is door mij, ambtenaar van den burgerlijken stand van Amsterdam, opgemaakt en voorgelezen op 29 April 1936.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

 

19. Maria Johanna HOOGVELDT,
Dochter van Johannes Hoogveldt [nr. 38] en Gerarda Jansen [nr. 39], geboren te Westervoort op 12 december 1883, Rooms-Katholiek, overleden te Amsterdam aan de gevolgen van honger en uitputting op 29 april 1945, oud 61 jaar.
Gehuwd te Westervoort op 3 januari 1901 met Wilhelmus GEERLINGS.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 3 juni 1927.


GEBOORTEAKTE, Westervoort, 13 december 1883, nr. 42:
Op heden den dertienden der maand December des jaars 1883, is voor ons verschenen:
Johannes Hoogveldt, oud 35 jaren, van beroep Seinwachter wonende te Westervoort, welke Ons heeft verklaard dat op den twaalfden der maand December dezes jaars, des namiddags ten half tien ure, alhier in het huis nummer twaalf in IJsseloord is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne echtgenoote Gerarda Jansen, zonder beroep, mede wonende te Westervoort gevende hij aan hetzelve bij deze de voornamen van Maria Johanna.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Paulus Rutjes, oud 87 jaren, van beroep zonder, en van Johannes Hendrikus Nass, oud 55 jaren, van beroep winkelier, wonende beide te Westervoort.

OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 1 mei 1945, boek 9, blz. 85, nr. 502:
Op negen en twintig april 1945, tien uur vijf en veertig minuten, is in de gemeente Amsterdam overleden:
Hoogveldt, Maria Johanna, oud een en zestig jaar, zonder beroep, geboren te Westervoort en wonende alhier,
van echt gescheiden echtgenoote van: Geerlings, Wilhelmus,
dochter van: Hoogveldt, Johannes, en: Jansen, Gerarda, beiden overleden.
De aangifte van dit overlijden is gedaan door: Pronk, Maria, zonder beroep, oud twintig jaar, wonende alhier, die verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Waarvan akte, welke door mij, ambtenaar van den burgerlijken stand van Amsterdam, overeenkomstig de wet is opgemaakt en voorgelezen op een Mei 1945.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijk akte]

KINDEREN:
 1. Levenloos geboren zoon,
  Zoon, levenloos geboren te Scheveningen (gem. 's-Gravenhage) op 16 december 1901.

  GEBOORTAKTE, 's-Gravenhage, 17 december 1901, nr. 3482:
  Heden den 17den December 1901, compareerden voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's-Gravenhage,
  Albert Ros, oud 59 jaren, barbier, wonende te Scheveningen, en Engelbertus Heilbron, oud 58 jaren, zonder beroep, wonende alhier, verklarende,
  dat Maria Johanna Hoogveldt, zonder beroep, echtgenoote van Wilhelmus Geerlings, timmerman, beiden wonende te Scheveningen, op den zestienden dezer des morgens te tien uren is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht den declaranten levenloos voorgesteld.
  Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijk akte]

 2. Gerarda Anna Maria Geerlings, ook Greet Geerlings, zie nr. 9.
  Geboren te Scheveningen (gem. 's-Gravenhage) op 19 januari 1903, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar, buitenkerkelijk, overleden te Heerhugowaard op 22 november 1983, crematie in het Crematorium te Schagen op 25 november, oud 80 jaar.
  Gehuwd te Amsterdam op 4 januari 1923 met Theodorus Brouwer, ook Dirk Brouwer, geboren te Aalsmeer op 14 augustus 1898, gedoopt in de Oud-Kath. kerk van Aalsmeer-Oost, buitenkerkelijk, van beroep rangeerder, seinhuiswachter bij de NS in Amsterdam, Hoofddorp en Alkmaar, overleden te Alkmaar op 15 december 1977, crematie op 19 december in Driehuis-Westerveld, oud 79 jaar, zoon van Johannes (Jan) Brouwer en Margaretha (Grietje) Vreeken.
  Uit dit huwelijk 4 zoons.


 3. Anna Maria Gerarda Geerlings,
  Geboren te Scheveningen (gem. 's-Gravenhage) op 6 juli 1904, overleden aldaar op 9 juli 1905, oud 1 jaar.

  GEBOORTEAKTE, 's-Gravenhage, 8 juli 1904, nr. 3336:
  Heden den achtsten Juli 1904, compareerde voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's-Gravenhage,
  Eva Maria Bronkhorst, echtgenoote van Johannes van der Burg, oud 56 jaren, vroedvrouw, wonende te Scheveningen, bij de geboorte tegenwoordig geweest, verklarende, dat van Maria Johanna Hoogveldt, zonder beroep, echtgenoote van Wilhelmus Geerlings,
  arbeider, beiden wonende aldaar ten zijnen huize op den zesden dezer des avonds ten elf ure is geboren aldaar een kind van het vrouwelijke geslacht, waaraan zij verklaarde de voornamen te geven van Anna Maria Gerarda.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Franciscus van der Burg, oud 50 jaren, en Engelbertus Heilbron, oud 60 jaren, beiden zonder beroep, en woonende alhier.
  Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparante en de getuigen.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, 's-Gravenhage, 11 juli 1905, nr. 1955:
  Heden den elfden Juli 1905, compareerden voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's-Gravenhage,
  Willem Scheps, oud 38 jaren, bidder, en Engelbertus Heilbron, oud 61 jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier, verklarende, dat Anna Maria Gerarda Geerlings, wonende alhier, op den negenden dezer, des avonds te acht uren is overleden, oud een jaar, geboren alhier, dochter van Wilhelmus Geerlings, timmerman en van Maria Johanna Hoogveldt, zonder beroep, beiden wonende alhier.
  Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

 4. Cornelia Maria Geerlings, ook Cor Geerlings,
  Geboren te Schiebroek op 16 juni 1906, gedoopt in de RK kerk aldaar, buitenkerkelijk, overleden te Amsterdam op 4 oktober 1953 aan kanker, crematie op 8 oktober in Driehuis-Westerveld, oud 47 jaar.
  Gehuwd te Amsterdam op 10 februari 1937 met Jan Bierman, geboren te Wervershoof op 6 februari 1907, gedoopt in de Ned. Herv. kerk, buitenkerkelijk, van beroep machinebankwerker, chefmonteur, overleden te Opmeer op 2 maart 1982, oud 75 jaar, zoon van Dirk Bierman en Suzanna Maij.
  Uit dit huwelijk 1 dochter.
  Jan Bierman trouwde (2) te Amsterdam op 5 februari 1955 met Anna Maria Geerlings, ook Annie Geerlings, geboren te Nieuwer-Amstel op 10 augustus 1914, gedoopt in de RK kerk aldaar, enige tijd kloosterlinge in Bergen, naderhand buitenkerkelijk, overleden te Amsterdam op 6 december 1994, oud 80 jaar, dochter van Wilhelmus Geerlings en Maria Johanna Hoogveldt.

  GEZINSKAART, Amsterdam.
  Bierman Jan, Nachtegaalstraat 55hs t/h van Reurch; Adressen binnen deze gemeente: Haviklaan 38 t/h van bor. Pruis.
  1. Bierman, Jan, m, hoofd van het gezin, geb. 6-2-1907 te Wervershoof, gehuwd 10-2-1937 te Amsterdam, Ned. Herv., nat. Ned., .....houds bankwerker, binnengekomen 20-10-1926 uit Twisk.
  2. Geerlings, Cornelia Maria, v., echtgenote, geb. 16-6-1906 te Schiebroek gehuwd 10-2-1937 te Amsterdam, kerkgenootschap geen, nat. Ned., binnengekomen 4-2-1935 uit Den Haag.
  Achterkant kaart.
  Adressen:
  11-2-1937: Bonistraat 17.
  25-11-1937: Sumatrastraat 129.

  LIJST VAN AMBTELIJKE STAKERS DIE ZIJN BESTRAFT MET SALARISKORTING VANWEGE FEBRUARISTAKING 1944:
  Naam: Bierman, J.
  Functie: monteur-bankwerker.
  Hoedanigheid: werklieden.
  Dienst: Stadsreiniging.
  [bron: Archief van de dienst Arbeidszaken (5174), inventarisnummer 1096]


  Cor Bierman-Geerlings.

  KIND UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Suzanna Bierman, ook Suze Bierman,
   Geboren te Amsterdam op 10 april 1942, buitenkerkelijk, van beroep kapster, overleden te Amsterdam op 21 februari 1995, oud 52 jaar.
   Gehuwd te Amsterdam op 6 december 1962 met Peter G. Deden, geboren te Amsterdam op 11 november 1939, overleden op 28 juli 2000, oud 60 jaar.
   Suze en Peter hadden geen kinderen.

   OVERLIJDENSADVERTENTIE:
   Overleden Peter G. Deden, oud 60 jaren, weduwnaar van Suzanne Bierman.
   11 november 1939 - 28 juli 2000.
   [bron: dagblad De Telegraaf, 5 augustus 2000]
 5. Johanna Mathilda Geerlings,
  Geboren te Schiebroek op 28 november 1907, overleden aldaar op 26 februari 1908, oud 3 maanden.

  OVERLIJDENSAKTE, Schiebroek, 28 februari 1908, nr. 4:
  In het jaar 1908, den 28sten der maand Februari verschenen voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Schiebroek:
  Johan Koning, oud 31 jaren, van beroep levensverzekeringsagent, wonende te Rotterdam en Willem Naaijen, oud 47 jaren, van beroep gemeenteveldwachter, wonende te Schiebroek, die verklaarden, dat op den 26sten der maand Februari dezes jaars, des namiddags ten 11 ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk ---, Nommer 46 is overleden Johanna Mathilda Geerlings, oud twee maanden, van beroep zonder, geboren en wonende te Schiebroek, dochter van Wilhelmus Geerlings, timmerman en Maria Johanna Hoogveldt, zonder beroep, beiden wonende te Schiebroek.
  Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend met de aangevers.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijk akte]
 6. Maria Johanna Geerlings, ook Marie Geerlings,
  Geboren te Schiebroek op 4 april 1909, gedoopt in de RK kerk aldaar, buitenkerkelijk, overleden te Amsterdam op 1 april 1986, oud bijna 77 jaar, begraven op 5 april op de Nieuwe Oosterbegraafplaats.
  Gehuwd te Amsterdam op 4 maart 1931 met Cornelis Reijndert Simon Scargo, ook Nelis Scargo, geboren te Amsterdam op 3 oktober 1905, buitenkerkelijk, van beroep huisschilder, overleden te Amsterdam op 17 oktober 1988, oud 83 jaar, zoon van Reijndert Simon Scargo en Sijtske van der Velde.
  Uit dit huwelijk 2 dochters.


  KINDEREN:
  1. Rietje Scargo,
   Geboren te Amsterdam op 6 september 1931, buitenkerkelijk.
   Gehuwd te Amsterdam op 14 december 1957 met Henk ter Lingen, geboren te Amsterdam op 30 maart 1931, buitenkerkelijk, van beroep applicatie technicus, overleden te Sassenheim op 11 augustus 1996, crematie op 14 augustus in Crematorium Rhijnhof te Leiden, oud 65 jaar, zoon van Hendricus Cornelis ter Lingen en Mathilda Wilhelmina Spiering.
   Rietje woont in Sassenheim.
   Uit dit huwelijk 2 kinderen:
   - Eric ter Lingen.
   - Dorien ter Lingen.


   Rietje en Henk ter Lingen-Scargo

  2. Corrie Scargo,
   Geboren te Amsterdam op 8 maart 1936.
   Gehuwd.
   [Op verzoek geen verdere informatie beschikbaar]
 7. Algonda Elizabeth Geerlings, ook Gonda Geerlings,
  Geboren te Nieuwer-Amstel op 12 november 1911, gedoopt in de RK kerk aldaar, buitenkerkelijk, van beroep verkoopster, overleden te Rijswijk op 26 october 2000, oud bijna 89 jaar, crematie op 2 november 2000 in Crematorium Eikelenburg te Rijswijk.
  [Gonda werd vernoemd naar haar moeder's zuster Gonda Broeland-Hoogveldt die in de Madurastraat in Amsterdam-Oost woonde].
  Gehuwd te Rotterdam op 10 augustus 1938 met Coenraad Hendrik de Vries, ook Coen de Vries, geboren te Rotterdam op 10 juli 1913, buitenkerkelijk, van beroep Adjudant van Politie te 's-Gravenhage, overleden te Rijswijk op 7 januari 1989, oud 75 jaar, zoon van Coenraad Hendrik de Vries en Janna Hendrika Jalink.
  Uit dit huwelijk 2 zoons.


  Huwelijk van
  Coen en Gonda de Vries-Geerlings,
  Rotterdam, 10 augustus 1938.

  KINDEREN:
  1. Coen de Vries,
   Geboren te ’s-Gravenhage op 30 november 1939, van beroep algemeen directeur Perry Sport.
   Gehuwd op 22 januari 1965 met Ine Vlaming, geboren te Rotterdam op 9 februari 1944.
   Uit dit huwelijk 1 zoon:
   - Edwin Ronald de Vries.
  2. Wim de Vries,
   Geboren te ’s-Gravenhage op 13 mei 1946, van beroep inkoper, directeur van een bedrijf dat personeel aantrekt voor Albert Heijn. Woont in Heerhugowaard.
   Gehuwd te ’s-Gravenhage op 7 september 1970 met Jozefa Kemper, geboren te ’s-Gravenhage op 21 februari 1949.
   Huwelijk ontbonden door echtscheiding in 1984.
 8. Anna Maria Geerlings, ook Annie Geerlings,
  Geboren te Nieuwer-Amstel op 10 augustus 1914, gedoopt in de R.K.kerk, woonde in 1936 enige tijd bij haar oudste zuster in Alkmaar (Ingelandstraat), werkt als dienstbode in Heiloo (Blinkenlaan 66), verbleef geruime tijd in het klooster aan de Loudelsweg in Bergen, liet zich later uit de Rooms-Kath. kerk uitschrijven, overleden te Amsterdam op 6 december 1994, oud 80 jaar, crematie op 12 december, asverstrooing op zee zonder bericht.
  Gehuwd te Amsterdam op 5 februari 1955 met Jan Bierman, geboren te Wervershoof op 6 februari 1907, buitenkerkelijk, van beroep machinebankwerker, chef-monteur, overleden te Opmeer op 2 maart 1982, oud 75 jaar, eerder weduwnaar van Annie's oudere zuster Cornelia Maria Geerlings, zoon van Dirk Bierman en Suzanna Maij.

  BEKNOPTE LEVENSBESCHRIJVING:
  Toen haar oudere zuster Cor in Amsterdam ernstig ziek werd, nam tante Annie daar haar intrek en verzorgde haar zuster, zwager Jan en nichtje Suze.
  Na het overlijden van haar zus bleef zij in Amsterdam en trouwde anderhalf jaar later met haar zwager Jan Bierman.
  Ikzelf heb bijzonder goede herinneringen aan tante Annie en ome Jan. Als kind kwam ik bijna elke zomer een weekje bij hun logeren; eerst aan de Sumatrastraat en later aan het Ambonplein. Op de draadomroep beluisterden we de Tour de France, we deden boodschappen in de Javastraat en brachten veel tijd door in de volkstuin van ome Jan. Diens 2-persoons Fiat was een hele bezienswaardigheid in het toen nog grotendeels autoloze Nederland.


  Tante Annie, onderste rij, tweede van rechts.  INGEKOMEN PERSONEN.
  Alkmaar, 13 juli 1936:
  A.M. Geerling, R.K., dagmeisje, van Amsterdam naar Ingelandstraat 7.
  [bron: Alkmaarsche Courant, 13 juli 1936]

  VERTROKKEN PERSONEN.
  Alkmaar, 24 september 1936:
  A.M. Geerlings, R.K., dienstbode, van Ingelandstraat 7 naar Heiloo.
  [bron: Alkmaarsche Courant, 24 september 1936]

  BEGRAAFREGISTER DE NIEUWE OOSTER TE AMSTERDAM:
  Overledene: Geerlings, Anna Maria.
  Partner: Bierman, J.
  Geboortedatum: 10-08-1914.
  Datum overlijden: 06-12-1994.
  Datum crematie: 12-12-1994.
  Asbestemming: Verstrooing op zee zonder bericht.
  Geboorteplaats: Nieuwer-Amstel.
  Woonplaats: Amsterdam.

 9. Johanna Catharina Geerlings, ook Jopie Geerlings,
  Geboren te Nieuwer-Amstel op 21 december 1917, gedoopt in de RK kerk aldaar, in haar jonge jaren van beroep dienstbode, overleden te Hoorn op 17 mei 1991, oud 73 jaar.
  Gehuwd te Amsterdam op 24 juli 1940 met Franciscus Dorshorst, ook Frans Dorshorst, geboren te Amsterdam op 22 mei 1917, buitenkerkelijk, van beroep steenhouwer, later taxichauffeur, overleden te Alkmaar op 25 december 1972, oud 55 jaar, zoon van Gijsbertus Dorshorst en Maria Catharina Koevoet.
  Uit dit huwelijk 3 kinderen.

  Ome Frans was afkomstig uit een groot Amsterdams RK gezin. Hij vestigde zich in 1956 als steenhouwer aan de Zaadmarkt in Alkmaar.
  Om gezondheidsredenen moest hij dat stoffige werk later opgeven. Hij werkte daarna nog een aantal jaren als taxichauffeur.  KINDEREN:
  1. Frans Dorshorst,
   Geboren te Amsterdam op 15 januari 1941, aldaar gedoopt in de RK kerk, buitenkerkelijk, van beroep camp manager.
   Gehuwd te Alkmaar op 16 november 1962 met Adriana Anemie Tielrooij, geboren te Bergen NH op 14 maart 1942, buitenkerkelijk, van beroep schoonheidsspecialiste.
   Uit dit huwelijk 2 kinderen:
   - Marianne Dorshorst.
   - Michael Dorshorst.
  2. Bert Dorshorst,
   Geboren te Amsterdam op 29 mei 1945, buitenkerkelijk, geemigreerd naar Nw-Zeeland, van beroep verkoper.
   Gehuwd te Sprang-Capelle op 14 maart 1974 met Maria Catharina van Oversteeg, geboren te Sprang-Capelle op 10 oktober 1952, Ned-Hervormd.
   Uit dit huwelijk 3 dochters:
   - Esther Dorshorst.
   - Irma Dorshorst.
   - Jolanda Dorshorst.
  3. Marjan Dorshorst,
   Geboren te Alkmaar op 2 juni 1961, overleden aldaar op 12 december 1961, oud ruim 6 maanden.
 10. Wilhelmina Geerlings,
  Geboren te Amsterdam op 4 mei 1921, overleden aldaar op 18 november 1921, oud ruim een half jaar.

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 19 november 1921, nr. 6434:
  Heden 19 November 1921 verschenen voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand van Amsterdam:
  Wilhelmus Geerlings, timmerman, oud 44 jaren, wonende alhier, vader van den overledene en Franciscus Johannes Huijsmans, van beroep aanspreker, oud 58 jaren, wonende alhier, die verklaarden, dat op den 18den dezer des namiddags ten een ure, in de gemeente Amsterdam is overleden Wilhelmina Geerlings, zonder beroep, wonende alhier, oud zes maanden, geboren alhier, dochter van Wilhelmus Geerlings, timmerman en Maria Johanna Hoogveldt, zonder beroep, beiden wonende alhier.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijk akte]
20. Ewstaphie Anastasiowitz KRISCHKO, ook Ostap Anastasiowitz KRISCHKO,
Zoon van Anastasie Borisowitz Krischko [nr. 40] en Nastia N.N. [nr. 41], geboren te Seredyne, Oekraine ca. 1865, van beroep akkerbouwer, lidmaat van de Orthodoxe kerk, overleden in 1946, begraven te Bakoemiwka, Oekraine, oud ca. 81 jaar.
Gehuwd ca. 1889 met Oljana SEMENIUWNA.Ostap was een welgestelde boer. Hij verbouwde granen en fruit, en bezat ook een aanzienlijke veestapel.
Het was bekend dat hij van een goeie borrel hield.
In tegenstelling tot zijn zoon Pylyp was hij een diep gelovig man. Hij maakte lopend een pelgrimstocht naar Kiev.
Rond 1930 werd hij door het communistisch regime met vrouw en kinderen naar Siberie verbannen. In 1942 keerde hij weer terug in de Oekraine, waar hij enkele jaren later overleed.
Zijn vrouw Oljana, die heel veel heimwee had naar haar geboortedorp, was in 1932 in Archangelsk, N-Rusland door ziekte en andere ontberingen al overleden.


Boven v.l.n.r. Mikhailo Bohdan, zijn ouders Iwan Bohdan en Maria Krischko,
voorts Palasjka Krischko en Nastja Krischko.
Onder v.l.n.r.: Pavlo Bohdan en zijn vrouw Nadja, Hanna Krischko,
Nina (dochtertje van Pavlo), Ira, verder onbekend.
(Saitzinsi, ca. 1960)

21. Oljana SEMENIUWNA,
Geboren ca. 1870, overleden te Archangelsk, N-Rusland ca. 1932, oud ca. 62 jaar.


KINDEREN:
 1. Hanna Krischko,
  Geboren in 1890.
  Gehuwd ca. 1913 met Yuchim Dzuban.
  Verbannen naar de Oeral, maar kwamen later weer terug naar de Oekraine.


  Hanna Krischko,
  Saitzinzi, Oekraine, ca. 1960.

 2. Sauka (Sawa) Krischko,
  Geboren in 1893, werkte in het boerenbedrijf van zijn ouders, met hen verbannen naar Siberie, kort daarna gevlucht naar Moskou, werkzaam als melkbezorger, overleden aldaar ca. 1980, oud ca. 87 jaar.
  Gehuwd (1) met Lusya [N.N.], afkomstig van Jarosji, dochter van welgestelde ouders.
  Gehuwd (2) te Moskou met Polyanka (Polya). 3. Pylyp Krischko, zie nr. 10.
  Geboren in 1897, waarschijnlijk in Seredyne, overtuigd atheist, van beroep akkerbouwer, door het communistisch bewind om het leven gebracht in Kremencug, Oekraine, ca. 1936, oud ca. 39 jaar.
  Gehuwd in 1922 met Oljana Hrischenko, geboren te Bakoemiwka, Oekraine ca. 1901, Grieks-Orthodox, overleden te Seredyne in maart 1937 door verhongering en ziektes, oud ca. 36 jaar, dochter van Serhie Mikolownej Hrischenko en Oleta Fanazowna Hannitz


 4. Maria Krischko,
  Geboren op 15 oktober 1900, overleden op 11 februari 1993, oud 92 jaar.
  Gehuwd in 1918 met Iwan Lowenowitz Bohdan, geboren te Seredyne op 6 mei 1902, overleden op 30 november 1992, oud 90 jaar.

 5. Nastja Krischko,
  Geboren op 14 september 1905, begraven in Koweli.
  Gehuwd met Pavlo Stepanowitz Derkatsz, geboren te Seredyne.


  Nastja Krischko, ca. 1973.  Achter Maroesja, de vrouw van Soera, en tante Nastja Krischko;
  voor Soera en Nicolai Krischko met Boris.

 6. Palasjka Krischko,
  Geboren op 7 oktober 1907, woonde eerst in Bakoemiewka, later in Krementsjoeg.
  Gehuwd met Temofie Prosenko, geboren te Bakoemiwka.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding.


  v.l.n.r. Pavlo en zijn vrouw Nadia, tante Maria met onbekend kind,
  Tanja en Sasja, oom Iwan, Mikhailo, tante Hanna, tante Nastja en Nina.

 7. Priesjka Krischko,
  Geboren in 1912 overleden in 1972, oud 60 jaar.
  Gehuwd (1) in 1933 met Suworow.
  Gehuwd (2) met Korolow.
22. Serhie Mikolownej HRISCHENKO,
Zoon van Mikola Hrischenko [nr. 44], geboren ca. 1870, van honger en ontbering omgekomen te Bakoemiwka, Oekraine, ca. 1933, oud ca. 63 jaar.
Gehuwd ca. 1895 met Oleta Fanazowna HANNITZ.

23. Oleta Fanazowna HANNITZ,
Dochter van Fanazon Hannitz [nr. 46], geboren ca. 1870, overleden te Bakoemiwka, Oekraine in 1951, oud ca. 81 jaar.

Volgens overlevering zou Oleta van zigeunerafkomst zijn.

KINDEREN:
 1. Lavijon Hrischenko,
  Geboren ca. 1895, van honger omgekomen in 1933 in Bakoemiwka, Oekraine, oud ca. 38 jaar.
  Gehuwd met N.N.
 2. Serhie Hrischenko,
  Geboren ca. 1898, van honger omgekomen in 1933, oud ca. 35 jaar.
  Gehuwd met N.N.

  OPMERKING:
  Serhie trouwde met een vrouw, die al een dochter had.
  Zelf had hij geen kinderen.
  Zijn stiefdochter heet Odarka.
 3. Oljana Hrischenko, zie nr. 11.
  Geboren te Bakoemiwka, Oekraine, ca. 1901, Grieks-Orthodox, overleden te Seredyne in maart 1937 door verhongering en ziektes, oud ca. 36 jaar.
  Gehuwd in 1922 met Pylyp Krischko, geboren in 1897, waarschijnlijk in Seredyne, overtuigd atheist, van beroep akkerbouwer, ca. 1936 door het communistisch bewind om het leven gebracht in Kremenciug, Oekraine, oud ca. 39 jaar, zoon van Ostap Anastasiowitsch Krischko en Oljana Semeniuwna.
 4. Mikola Hrischenko,
  Geboren ca. 1903, van beroep postbode, werkte voor het Collectief, overleden na 1960.
  Gehuwd met Gristia [N.N.], geboren ca. 1905, overleden na 1960.
 5. Filimon Hrischenko,
  Geboren ca. 1905, overleden ca. 1910, oud ca. 5 jaar.
24. Tengkoe Hadji ISMAIL SOELOENG LAOET,
Zoon van Panglima Oesman Perkasa Alam Shah, Sultan van Deli [nr. 48] en Raja Siti Asmah [nr. 49], geboren te Asahan, Sumatra, Ned. Oost-Indie op 14 mei 1851, overleden in het paleis in Tandjoeng Beringin, de hoofdstad van Bedagai in 1914, oud 63 jaar.
Gehuwd (1) voor januari 1868 met Tengkoe KECHIL AJIS [Malika], dochter van Sultan Mohammad Hoesain Rahmad Shah I en zijn eerste vrouw Tengkoe Soeloeng, de oudste dochter van Tengkoe Soetan Toea van Panai.
Gehuwd (2) met Intjik SITI ADAT, dochter van de Datoek van Kampoeng Baroe.
Gehuwd (3) met Intjik MAIMOENA , dochter van Awang Abdoel Rahman uit Penang.

[bron: familie archief, aangevuld met website royalark/Indonesia van Christopher Buyers]

25. Intjik MAIMOENA,
Dochter van Awang Abdoel Rahman [nr. 50], geboren ca. 1875, mogelijk te Penang, Malakka.

DOCHTER VAN TENGKOE HADJI ISMAIL EN INTJIK SITI ADAT:
 1. Tengkoe Elok,
  Geboren ca. 1885.
  Gehuwd met Tengkoe Moesa, geboren te Tandjong Balei ca. 1893, Moslim, Voorzitter van de Landraad, maart 1946 tijdens de sociale revolutie vermoord door ongeregelde benden in Tandjong Balei, zoon van Tengkoe Mohammed Adil en Raden Ajoe Sariah.

  Tengkoe Moesa en zijn vrouw hadden zelf geen kinderen; zij waren de pleegouders van Tengkoe Aswani Hafas, de eerste echtgenoot van Tengkoe Sariah Mansoer, en van Tengkoe Achmat Drahil.


KINDEREN VAN TENGKOE HADJI ISMAIL EN INTJIK MAIMOENA:
 1. Tengkoe Bendahara Poetra Rahmad,
  Geboren te Bedagai.
  Gehuwd met Tengkoe Tisah Moelki, [zie nr. 29d], overleden tussen 1922 en 1929, dochter van Tengkoe Baboel (Bolon), alias Mohammed Adil.
 2. Tengkoe Moekhtar,
  Gehuwd met N.N.
  Uit dit huwelijk een zoon en en een dochter.
 3. Tengkoe Hafas (opa Tiktak), zie nr. 12.
  Geboren te Tanjoeng Beringin, Bedagai, Ned. Oost-Indie op 24 maart 1895, Wakil van Bedagai (1932-1943), Pangeran van Langkat Hilir (1943-1945), bestuursmedewerker van het Kabinet van de Wali Negara van Oost-Sumatra (1949-1950), overleden na 1961, mogelijk te Medan, Indonesie.
  Gehuwd ca. 1915 met Tengkoe Oean Mahanoem.
 4. Tengkoe Agoes Maimoen.
 5. Tengkoe Idham Laut,
  Geboren in 1900, overleden in 1963, oud 63 jaar.
  Gehuwd voor 1950 met Raja Noyah, dochter van Sultan Abdoellah Mohammed Shah II Habiboellah, Sultan van Perak en diens - mogelijk - chinese vrouw.
[bron: familie archief, aangevuld met website royalark/Indonesia van Christopher Buyers]

26. Soetan Bidar Alam SHAH III, Raja van BILAH,
Waarschijnlijk geboren in Boven-Mandailing op Sumatra, Ned. Oost-Indie ca. 1834, vestigde zich in 1875 in Papan, Maleisie, ging op 71 jarige leeftijd op pelgrimstocht naar Mekka (1905), overleden in Perak, Maleisie ca. 1910, oud 76 jaar.
Gehuwd voor 1877 met intjik Naimas (Hajjah Zubaidah).

27. Intjik Naimas,
Geboren ca. 1855, overleden op 18 december 1912

UIT DIT HUWELIJK VIJF KINDEREN:
 1. Raja Muhammad Ya'cub,
  Geboren te Pangkalan Kacha, Perak, Maleisie op 18 juli 1877.
 2. Tengkoe Oean Mahanoem, zie nr. 13.
  Geboren te Bilah, Maleisie in 1891, overleden te Medan, Indonesie op 29 juni 1961, oud 70 jaar.
  Gehuwd ca. 1915 met Tengkoe Hafas (opa Tiktak).
28. Tengkoe BABOEL (Bolon) alias Mohammed ADIL,
Zoon van Sultan Mohammad Hoesin Sjah I [nr. 56] en Tengkoe Soeloeng Toea [nr. 57], geboren te Tandjong Balei, Asahan, Ned. Oost-Indie ca. 1840, Moslim, regionale aristocratie, overleden in 1908, oud ca. 68 jaar.
Gehuwd (1) 1861/62 met Intjek Sri BOELAN, geboren te Batoe Bara, Sumatra's Oostkust ca. 1840, dochter van de Panglima van Perang.
Gehuwd (2) met N.N.
Gehuwd (3) met Intjek CHADARIAH, geboren te Palembang.
Gehuwd (4) ca. 1893, mogelijk te Tjiandjoer, Java, met Raden Ajoe SARIAH, afkomstig van Soenda.
Gehuwd (5) met Daeng IJOK, een Boegineze afkomstig van Makassar in Zuid-Celebes.

Omdat Sultan Ahmad, Tengkoe Adil en Tengkoe Pengiran Besar Moeda zich verzetten tegen de Nederlandse heerschappij werden zij op 11 februari 1859 door de Ned.Indische Gouverneur-Generaal verbannen. De eerste twee naar de Riouw eilanden, en Tengkoe Pengiran Besar Moeda naar Ambon.
Tengkoe Adil belandde uiteindelijk in Buitenzorg (Bogor) waar hij Sariah ontmoette, zijn toekomstige 4e vrouw.
In 1886 werd de verbanning opgeheven en kwamen allen weer terug naar Asahan.
Sultan Ahmad Shah had geen mannelijke of vrouwelijke nakomelingen, daarom werd Adil's oudste zoon Tengkoe Ngah Tandjong (alias Hoesin Shah) de volgende sultan.29. Raden Ajoe SARIAH,
Geboren te Tjiandjoer, Soendalanden, West-Java, ca. 1870, Moslim, overleden op 24 januari 1925, oud ca. 55 jaar.
[De Soendalanden zijn ten N.W. van Bandung gelegen.]


Raden Ajoe Sariah

KINDEREN UIT HET HUWELIJK VAN TENGKOE MOHAMMED ADIL EN TENGKOE SRI BOELAN:
 1. Tengkoe Ngah Tandjoeng, naderhand Sultan Mohammed Hoesin Sjah II,
  Geboren in 1862, Moslim, op 6 october 1888 onder de naam Mohammad Hoesin Sjah II als sultan van Asahan geinstalleerd, overleden op 7 juli 1915, oud 52 jaar.
  Gehuwd (1) met Radja Oeteh.
  Gehuwd (2) met intjek Siti Zainab, geboren in Arabie.
  Gehuwd (3) met intjek Itam, geboren in Pulau Pinang.
  Gehuwd (4) met intjek Ongah, geboren in Tandjong Balei,
  Gehuwd (5) met Tengkoe Zaharah, geboren in Singapore, overleden in 1964, dochter van Tengkoe Joesoef, sultan van Singapore.
  Gehuwd (6) met Tengkoe Madariah, geboren in Nembeh, Deli, overleden in 1966.

  OPVOLGING:
  Tengkoe Ngah Tandjoeng werd in het testament van zijn oom Sultan Ahmad Shah aangewezen als diens opvolger.


 2. Tengkoe Oewok Ibrahim,
  Geboren ca. 1880, Moslim, overleden in 1928, oud ca. 48 jaar.
  Gehuwd met N.N.
 3. Tengkoe Itam.
  Overleden in 1946.
 4. Tengkoe Tisah Moelki.
  Overleden tussen 1922 en 1929.
  Gehuwd met Tengkoe Bendahara Putra Rahmad, [zie nr. 25b], geboren te Bedagai, zoon van Tengkoe Hadji Ismail en Intjik Maimoena.
KIND UIT HET HUWELIJK VAN TENGKOE MOHAMMED ADIL EN INTJEK CHADARIAH:
 1. Tengkoe Alang Jahja,
  Geboren ca. 1880 in Tandjong Balei, Moslim, Regent van Asahan, overleden in 1940 in Tandjong Balei, oud ca. 60 jaar.


  Zittend, v.l.n.r. Tengkoe Alang Jahja (Regent), Sultan Saiboen
  (zoon van Sultan Mohammed Hoesain Sjah II) en Tengkoe Moesa.
  Staande v.l.n.r. Tengkoe Madjid, onbekend, Tengkoe dr. Mansjoer,
  Tengkoe Mohammed Noor (zoon van Tengkoe Ibrahim Oewok) en onbekend.

KINDEREN UIT HET HUWELIJK VAN TENGKOE MOHAMMED ADIL EN RADEN AJOE SARIAH:
 1. Tengkoe Moesa,
  Geboren ca. 1893 in Tandjong Balei, Moslim, Voorzitter van de Landraad, eind 1945 vermoord door ongeregelde benden in Tandjong Balei.
  Gehuwd met Tengkoe Elok, een halfzuster van Tengkoe Hafas.

  Tengkoe Moesa en zijn vrouw hadden zelf geen kinderen; zij waren de pleegouders van Tengkoe Aswani Hafas, de eerste echtgenoot van Tengkoe Sariah Mansoer, en van Tengkoe Rahil, Tengkoe Achmat Drahil en Tengkoe Babul.

  OPMERKING:
  De aanspreektitel Oewak werd gebruikt om aan te geven dat de betrokken oom ouder was dan de eigen vader, dus bv. Oewak Moesa en Oewak Bahari.
  Als de betrokken oom jonger was, werd de term Ajah gebruikt, dus bv. Ajah Nazar.


  V.l.n.r. Amalia Gesina Wempe, Tengkoe Dr. Mansjoer, Tengkoe Bahari,
  Tengkoe Moesa en Tengkoe Elok, ca. 1928.

 2. Tengkoe Bahari,
  Geboren te Tandjong Balei, Asahan, ca. 1895, Moslim, in maart 1946 in Tandjong Balei vermoord tijdens de sociale revolutie, tegelijk met 40 andere familieleden.
  Gehuwd met N.N.
  Tengkoe Bahari en zijn vrouw hadden 2 dochtertjes, beiden jong gestorven. Geen andere kinderen.
 3. Tengkoe Chaliza.
 4. Tengkoe Kasimah.
  Overleden in 1965.
 5. Tengkoe Hafsah.
  Overleden in 1972.
 6. Tengkoe Dr. Mansoer, zie nr. 14.
  Geboren te Tandjoeng Balei, Ned. Oost-Indie op 17 januari 1897, Moslim, van beroep chirurg, geneesheer-directeur van het Elisabeth Ziekenhuis in Medan, politicus, Wali Negara (1948-1950), overleden te Medan aan suikerziekte op 6 oktober 1953, begraven aldaar op 7 oktober, oud 56 jaar.
  Gehuwd te Leiden op 7 mei 1924 met Amalia Gezina Wempe, geboren te Leiden op 9 augustus 1893, Luthers, overleden te Schiedam op 19 januari 1967, oud 73 jaar, crematie te 's-Gravenhage in het Crematorium Kijkduin.
  Amalia Gezina Wempe was eerder gehuwd (huwelijk ontbonden door echtscheiding voor 1923) met mr. Leendert Pieter Johannes (Leo) de Vos, geboren te Middelburg op 4 april 1888, van beroep advocaat, lid van de Raad van Justitie te Makassar, voorzitter van de Landraad in Bonthain (Bantaeng), Zuid-Celebes, overleden te Samaden, Zwitserland in december 1929, oud 41 jaar, crematie in het crematorium te Driehuis-Westerveld.
KINDEREN UIT HET HUWELIJK VAN TENGKOE MOHAMMED ADIL EN INTJEK DAENG IJUK:
 1. Tengkoe Oelong,
  Geboren ca. 1900.
 2. Tengkoe Kasimah,
  Geboren ca. 1905.
 3. Tengkoe Nazar,
  Geboren ca. 1910, in maart 1946 in Tandjong Balei vermoord tijdens de sociale revolutie, oud ca. 35 jaar.
30. Fredrik August WEMPE, ook Fred WEMPE,
Zoon van Anton Diedrich Wempe [nr. 60] en Amalia Gezina Roszberger [nr. 61], geboren te Leiden op 7 mei 1868, Evangelisch Luthers, van beroep meester-stucadoor, ruim 40 jaar secretaris van de Vereeniging tot Bevordering der Bouwkunst te Leiden, bestuurslid van het Leidsch Drankweercomitee, ontvangt in 1935 de Gouden medaille verbonden aan de Huisorde van Oranje-Nassau, overleden te Leiden op 7 december 1936, oud 68 jaar.
Gehuwd (1) te Leiden op 31 augustus 1892 met Ingetje ROODENBURG, geboren te Leiden op 27 oktober 1870, overleden aan de Verdamstraat nr. 30 aldaar op 25 maart 1945, oud 74 jaar, dochter van Jan Roodenburg en Johanna Christina Verhoog.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Leiden op 12 juli 1933.
Gehuwd (2) te Leiden op 14 februari 1934 met Gerritje WALEN, geboren te Wageningen op 19 september 1878, overleden te Leiden op 19 januari 1966, oud 87 jaar, begraven te Oegstgeest op de begraafplaats Rhijnhof op zaterdag 22 januari, dochter van Marcus Leonardus Walen en Matthijsje Berendina Utenweerde.
Gerritje was eerder gehuwd (1) te Nigtevegt op 24 mei 1901 met Johannes Hendrik SWERIS, geboren te Leiderdorp op 10 november 1879, van beroep scheepmaker (1901, 1918), wonende Jaagpad 3 te Leiderdorp, overleden aldaar op 21 november 1918, oud 39 jaar, zoon van Cornelis Sweris, van beroep koetsier (1879), tuinman (1901) en van Sara van der Hoogt.
Zij huwde (3) na 1936 met Adam MONTFOORT, geboren te Leiden op het Levendaal op 10 juni 1872, overleden te Leiden op 10 april 1950, oud 77 jaar, zoon van Jacobus Montfoort, van beroep schoenmaker (1872) en van Susanna Elisabeth Kelderman.GEBOORTEAKTE, Leiden, 8 mei 1868, nr. 546:
In het jaar 1868 den 8sten der maand Mei des voormiddags te half elf uren, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leijden verschenen:
Anton Diedrich Wempe, oud 38 jaren, stucadoor, wonende in de Nieuwsteeg, welke ons heeft verklaard, dat Amalia Gezina Roszberger, zijne huisvrouw te zijnen huize op den 7den Mei 1868, des namiddags te half 8 uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Fredrik August.
Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacobus Bremdhoffisselman, oud 71 jaren, zonder beroep, wonende in de Nieuwesteeg en van Ernst Friedrich August Roszberger, oud 77 jaren, binnenvader, wonende op den Middelweg.
En is deze acte na gedane voorlezing door ons en declarant en de getuigen geteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

BURGERLIJKE STAND,
Van 7 tot en met 13 Mei 1868.
Bevallen: A.G. Wempe, geb. Roszberger, Z.
[bron: Leydse Courant, 15 mei 1868]

ONDERTROUWADVERTENTIE:
Ondertrouwd:
Frederik August Wempe en Ingetje Roodenburg.
Leiden, 18 Augustus 1892.
[bron: Leidsch Dagblad, 19 augustus 1892]

HUWELIJKSAKTE, Leiden, 31 augustus 1892, nr. 240:
Fredrik August Wempe, oud 24 jaren, stucadoor, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige zoon van Anton Diedrich Wempe, stucadoor, wonende te Leiden en van Amalia Gezina Roszberger, overleden, zijnde de vader alhier tegenwoordig en toestemmende en Ingetje Roodenburg, oud 21 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, minderjarige dochter van Jan Roodenburg, winkelier en van Johanna Christina Verhoog, zonder beroep, beiden wonende te Leiden, beiden alhier tegenwoordig en toestemmende.
Getuigen:
Willem Roodenburg, oud 56 jaren, spe.....ger, wonende te 's-Gravenhage, oom van de bruid.
Cornelis Roodenburg, oud 25 jaren, zonder beroep, wonende te Leiden, broeder van de bruid.
Anton Diderik Wempe, oud 27 jaren, predikant, wonende te Monnikendam, broeder van den bruidengom.
Matthias Nicolaas Roos, oud 26 jaren, beambte aan de Nederlandsche Bank, wonende te Amsterdam, neef van den bruidegom.
[bron: website Regionaal Archief Leiden]

HUWELIJKSADVERTENTIE:
Getrouwd:
Frederik August Wempe en Ingetje Roodenburg,
die mede namens wederzijdsche familien hunnen dank
betuigen voor de vele bewijzen van belangsteling,
bij hun huwelijk ontvangen.
Leiden, 31 Augustus 1892.
[bron: Leidsch Dagblad, 1 september 1892]

TELEFOONBOEK, Leiden, 1915:
nr. 503........Wempe, F.A., Hugo de Grootstraat.

OPMERKING:
Fredrik en Ingetje hadden 7 kinderen, waarvan 2 als zuigelingen overleden.

ECHTSCHEIDING:
Het huwelijk tussen Ingetje en Fredrik was al meerdere jaren niet bijzonder goed; mede op aanraden van hun schoonzoon dr. Mansoer, besloten ze in 1933 tot echtscheiding.
Fredrik hertrouwde snel daarna met zijn vriendin Gerritje Walen en heeft met haar nog enkele heel goede jaren beleefd.
Ingetje ging later bij haar zoon Fredrik inwonen. In dat huis, aan de Verdamstraat nr. 30, overleed zij op 25 maart 1945.

STADSNIEUWS.
Van het stadhuis.
Hinderwet:
Burgemeester en Wethouders van Leiden brengen ter algemeene kennis, dat door hen vergunning is verleend aan:
Fred. A. Wempe en rechtverkrijgenden, tot het oprichten van een kalkblusscherij in het perceel Nieuwe Mare No. 23a, Sectie B. No. 2738.
Leiden, 23 November 1931.
A. van de Sande Bakhuyzen, Burgemeester.
Van Strijen, Secretaris.

SCHEIDINGSAKTE, Leiden, 12 juli 1933, nr. 288:
Heden 12 Juli 1933 is door mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden ten verzoeke van eischeres ingeschreven het vonnis der arrondissements rechtbank te 's Gravenhage, uitgesproken 16 Mei 1933 waarbij het huwelijk tusschen Fredrik August Wempe, stukadoor en Ingetje Roodenburg, zonder beroep, beiden wonende te Leiden door echtscheiding is ontbonden verklaard.
Mede is overgelegd een verklaring van den griffier van genoemde rechtbank afgegeven, zeven dagen houdende, dat in daartoe bestemde, ter griffie van genoemde rechtbank berustende register geen verzet is aangeteekend tegen het vonnis, hebbende de gedaagde daarin berust.
[bron: website Regionaal Archief Leiden]

BURGERLIJKE STAND.
Ondertrouwd:
F.A. Wempe, gesch. 65 jr en G. Walen, wed.
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 2 februari 1934, p. 6/10]

HUWELIJKSAKTE, Leiden, 14 februari 1934, nr. 66:
Heden 14 Februari 1934 zijn voor mij, Ambtenaar der Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Fredrik August Wempe, oud 65 jaren, stucadoor, geboren en wonende te Leiden, gescheiden echtgenoot van: Ingetje Roodenburg, meerderjarige zoon van Anton Diedrich Wempe en van Amalia Gezina Roszberger, beiden overleden, en
Gerritje Walen, oud 55 jaren, zonder beroep, geboren te Wageningen, wonende te Leiden, weduwe van: Johannes Hendrik Sweris, meerderjarige dochter van Marcus Leonardus Walen, overleden en van Matthijsje Berendina Utenweerde, zonder beroep, wonende te Hilversum.
Getuigen:
Cornelis Sweris, oud 31 jaren, directeur eener naamlooze vennootschap, wonende te Oegstgeest, en Marcus Leonardus Sweris, oud 30 jaren, koopman, wonende te Leiden, zoons der bruid.
[bron: website Regionaal Archief Leiden]

NATIONALE CHRISTEN GEHEEL ONTHOUDERS VEREENIGING:
Jaarvergadering afdeling Leiden.
De heer Frd. A. Wempe en de dames A.C. en B. van Nes, verleenden voor dezen eenigszins feestelijken avond hun medewerking (declamatie, orgel en viool), terwijl mevr. van der Zanden enkele liederen heeft gezongen.

DE HEER FRED A. WEMPE OVERLEDEN.
Hedenmorgen te omstreeks elf uur is op de Haarlemmerstraat plotseling overleden de heer Fred. A. Wemoe, een bekend figuur in onze stad, die zich vooral verdienstelijk heeft gemaakt door zijn ruim 40-jarig secretarisschap van de Vereeniging tot Bevordering der Bouwkunst alhier. Zijn 40-jarig jubileum als zoodanig heeft hij nog niet lang geleden onder groote belangstelling mogen vieren, waarbij hem de gouden medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau werd verleend. Het plotseling verscheiden van den zoo krassen ouden heer zal ongetwijfeld door velen met ontroering worden vernomen.
[Artikel: Nieuwe Leidsche Courant, 7 december 1936, p. 6/10]

BEGRAFENIS F.A. WEMPE SR.
Gistermiddag heeft onder groote belangstelling op de begraafplaats Rhijnhof de teraardebestelling plaats gehad van het stoffelijk overschot van wijlen den heer Fred. A. Wempe Sr.
Onder de talrijke aanwezigen merkte we o.m. op verschillende afgevaardigden van de Vereen. tot Bevordering der Bouwkunst, van de afd. Leiden van den Ned. Stucadoorsbond, van het Leidsch Drankweercomitee en van de Luthersche Gemeente.
Toen de kist boven de groeve was geplaatst sprak de oudste zoon van den overledene, de heer F.A. Wempe, een woord van afscheid tot zijn vader alsmede de heer Sweris tot zijn stiefvader.
Namens de Ver. tot Bevordering der ouwkunst sprak de voorz., de heer C. Ponsen een laatst vaarwel tot den man die meer dan veertig jaar Bouwkunst had gediend. Bouwkunst was zijn leven, zijn leven was bouwkunst.
Maandag ging Wempe nog op om een oud-voorzitter, de heer Verhoog, de laatste eer te bewijzen, doch hij kon dezen tocht niet volbrengen en stierf plotseling.
Spr. geeft de verzekering dat de vriendschapsband met Wempe zal blijven en dat men hem ten allen tijde dankbaar zal gedenken.
De eere-voorzitter van Bouwkunst, de heer Jan de Quack, herinnerde er aan hoe hij 41 jaar lang met Wempe heeft samengewerkt voor Bouwkunst, spr. in Den Haag, Wempe in Leiden. Hieraan gaf de overledene zijn beste krachten van geest en hart.
Namens het personeel sprak vervolgens de heer W. Ranselaar, terwijl Ds Makkink in een uitvoerige rede schetste wat de overledene heeft gedaan voor de Lutherssche Gemeente en namens het college van regent-diakenen bracht spr. den overledene daarvoor dank.
Wempe was een man van krachtige overtuiging, een man met een eerlijk en gouden hart, die een leegte zal achterlaten, welke wel moeilijk zal worden aangevuld.
Spr. bad daarna het Onze Vader.
Nadat bloemen in het graf waren gestrooid, dankte een broer van den overledene, de heer A. Wempe, voor de eer den overledene bewezen.
[Artikel Nieuwe Leidsche Courant, 12 december 1936, p. 6/16]In memoriam in Het Vaderland, 8 dec. 1936.

OVERLIJDENSADVERTENTIE:
In haar Heer en Heiland is heden ontslapen, onze
lieve moeder,behuwd-, groot- en overgrootmoeder,
GERRITJE WALEN,
weduwe van Adam Montfoort,
eerder weduwe van Fred. A. Wempe en J.H. Sweris,
in de gezegende ouderdom van ruim 87 jaar.
Leiden, 19 januari 1966,
Herenstraat 112.
De teraardebestelling zal plaats vinden op zaterdag
22 januari a.s. om 11 uur op de begraafplaats
“Rhijnhof” te Oegstgeest.
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 20 januari 1966, p. 12/16]


Wempe familie diner.

Zittend v.l.n.r.
1. Onbekend, mogelijk de zuster van Ingetje Roodenburg.
2. Tengkoe Dr. Mansoer. 3. Amalia Gesina Wempe.
4. waarschijnlijk Fredrik August Wempe, de vader van Amalia.
5. Gerda (Taat) de Vos, dochter uit het eerste huwelijk van Amalia.
6. mr. Kusomo, Javaans student in Leiden, woonde ook in Medan,
    kamergenoot van Tengkoe Dr. Mansoer.
7. Onbekend. 8. Onbekend. 9. Ingetje Roodenburg. 10. Onbekend.
Staande v.l.n.r.
1. Fredrik August Wempe, broer van Amalia. 2. Onbekend. 3. Onbekend. 4. Onbekend.
5. Hennie de Cler, echtgenoot van Inge Wempe. 6. Inge Wempe, zuster van Amalia.
7. Aad Wempe, broer van Amalia. 8. Rie Eijsvogel, echtgenote van Aad Wempe.31. Ingetje ROODENBURG,
Dochter van Jan Cornelisz Roodenburg [nr. 62] en Johanna Christina Verhoog [nr. 63], geboren te Leiden op 27 oktober 1870, Luthers, overleden aldaar aan de Verdamstraat nr. 30 op 25 maart 1945, oud 74 jaar.
Gehuwd te Leiden op 31 augustus 1892 met Fredrik (Fred) August WEMPE.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding op 12 juli 1933.

GEBOORTEAKTE, Leiden, 27 oktober 1870, nr. 1254:
In het jaar 1870 den 27sten der maand October des namiddags te half vier ure, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen:
Jan Roodenburg, oud 30 jaren, Winkelier, wonende op de Haarlemstraat, welke ons heeft verklaard, dat Johanna Christina Verhoog, zijne huisvrouw te zijnen huize op den 27sten October 1870, des morgens te half negen uren, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Ingetje, Oudste van tweelingen.
Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Adrianus Verhoog, oud 48 jaren, metselaar, wonende op den Nieuwerreijn en van Cornelis Roodenburg, oud 59 jaren, melkverkooper, wonende in de Diefsteeg.
En is deze acte na gedane voorlezing door ons den declarant en de getuigen geteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]


BEVOLKINGSREGISTER, Leiden, periode 1890-1923, nr. 1312, fol. 3101:
Ingetje Roodenburg.
Geboren op 27 oktober 1870.
Wijknr. 6, Haarlemmerstraat 22.
[bron: Regionaal Archief Leiden]

PERSOONSKAART:
Ingetje Roodenburg, geboren op 27 october 1870 te Leiden. Nationaliteit: Nederlands.
Dochter van Jan en van Johanna Christina Verhoog.
Gehuwd met Fredrik August Wempe, geboren op 7 mei 68 te Leiden.
Huwelijk gesloten op 31 Aug.92 te Leiden. Huwelijk ontbonden op 12 Juli 33 te Leiden door Echtscheiding.
Overleden te Leiden op 25 mrt 1945.
Gemeente en adres:
LeidenHugo de Grootstraat 5voor 1929
LeidenGarenmarkt 42 mei 1929
LeidenLammerschansweg22 dec.1933
LeidenH.Rijndijk 26/3613 juli 1934
LeidenNoordeinde 221 feb.1935
LeidenW. Singel 57a6 aug.1935
LeidenPlantsoen 718 sept.1936
LeidenVerdamstraat 304 sept.1940.

OPMERKING:
Het huwelijk van Ingetje en Fredrik was al meerdere jaren niet bijzonder goed; mede op aanraden van hun schoonzoon dr. Mansoer, besloten ze in 1933 tot echtscheiding.
Fredrik hertrouwde snel daarna met zijn vriendin Gerritje Walen en heeft met haar nog enkele heel goede jaren beleefd.
Ingetje ging later bij haar zoon Fredrik inwonen.In dat huis, aan de Verdamstraat nr. 30, overleed zij op 25 maart 1945.

OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 27 maart 1945, nr. 639:
Heden 27 Maart 1945 verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Leiden:
Keereweer, Hermanus Pieter Hendrik, oud 63 jaren, begrafenisondernemer wonende te Leiden die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op 25 Maart dezes jaars te 15 uur 15 binnen deze gemeente is overleden: Roodenburg, Ingetje, oud 74 jaren, zonder beroep, geboren te Leiden, wonende te Leiden, gescheiden van: Wempe, Fredrik August, dochter van: Roodenburg, Jan en van: Verhoog, Johanna Christina, beiden overleden.
Waarvan akte, welke is voorgelezen.
[in kantlijn: 27.10.70, L (Luthers), Verdamstr. 30, d. ja.]
[bron: website Regionaal Archief Leiden]


voor Amalia en Freek, achter Inge Wempe,
Leiden, 1898.

KINDEREN VAN FREDRIK AUGUST WEMPE EN INGETJE ROODENBURG:
 1. Amalia Gezina (Sini) Wempe, zie nr. 15.
  Geboren te Leiden op 9 augustus 1893, Evang. Luthers, overleden te Schiedam op 19 januari 1967, oud 73 jaar, crematie te 's- Gravenhage in het Crematorium Kijkduin.
  Gehuwd (1) te Zeist op 7 juni 1913 met mr. Leendert Pieter Johannes (Leo) de Vos, geboren te Middelburg op 4 april 1888, van beroep advocaat, lid van de Raad van Justitie te Makassar, voorzitter van de Landraad in Bonthain (Bantaeng), Zuid-Celebes, overleden te Samaden, Zwitserland in december 1929, oud 41 jaar, crematie in het crematorium te Driehuis-Westerveld.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding voor 1923.
  Gehuwd (2) te Leiden op 7 mei 1924 met Tengkoe Dr. Mansoer, geboren te Tandjoeng Balei, Ned. O-Indie op 17 januari 1897, Moslim, studeerde medicijnen aan de Universiteit van Leiden, artsexamen (1926), gepromoveerd op proefschrift "De lachgasnarcose in de heelkunde" (1928), van beroep chirurg, geneesheer-directeur van het Elisabeth Ziekenhuis in Medan, politicus, Wali Negara (1948-1950), overleden te Medan, Sumatra, Indonesie aan suikerziekte op 6 oktober 1953, begraven te Medan op 7 oktober, oud 56 jaar.
 2. Ingetje Maria Adriana Wempe,
  Geboren te Leiden op 5 oktober 1895, overleden aldaar op 14 maart 1963, begraven te Oegstgeest op de begraafplaats Rhijnhof op dinsdag 19 maart om 1 uur, oud 67 jaar.
  Gehuwd (1) te Leiden op 28 november 1921 met Johannes Philippus Riedel, ook Jo Riedel, geboren te Leiden op 9 april 1891, gedoopt in de Remonstrantse kerk aldaar op 21 juni 1891, van beroep bedrijfsleider, fabrikant, (Riedel N.V. Limonadefabriek), zoon van Johannes Philippus Riedel, fabrikant en van Agatha Gesina Swiers.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Leiden op 6 juli 1927.
  Johannes Philippus Riedel huwde (2) te Leiden op 14 mei 1928 met Betsy de Tombe, geboren te Leiden op 26 februari 1906, dochter van Jacobus William de Tombe en van Elisabeth de Graaf.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Leiden op 22 februari 1940.
  Gehuwd (2) ca. 1930 met Hendrik Pieter Gerardus de Cler, ook Hennie de Cler, geboren te Leiden op 9 mei 1906, gedoopt in de Remonstrantse kerk aldaar op 17 juni 1906, van beroep bloembollenhandelaar in Lisse, overleden te Leiden op 24 januari 1971, oud 64 jaar, crematie in Ockenburg, Den Haag op 28 januari, zoon van Jacobus Johannes (Koos) de Cler en Geertruida Antonia (Truus) Evers.
  Uit het huwelijk van Ingetje en Hennie de Cler twee kinderen, waaronder Jack de Cler, wonende te Stillwater, Minnesota (2007).

  DOOPREGISTER, Leiden, Remonstrantse kerk, 21 juni 1891:
  Johannes Philippus Riedel, geboren te Leiden op 9 april 1891, gedoopt op 21 juni 1891, zoon van Johannes Philippus Riedel en Agatha Gesina Swiers.
  [bron: Regionaal Archief Leiden]

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 7 oktober 1895, nr. 1172:
  In het jaar 1895, den 7den der maand October, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen:
  Fredrik August Wempe, oud 27 jaren, stucadoor, wonende te Leiden, welke ons heeft verklaard dat Ingetje Roodenburg, zonder beroep, wonende te Leiden, zijne huisvrouw, te zijnen huize, op den 5den October 1895 des namiddags te een uren, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Ingetje Maria Adriana.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Roodenburg, oud 55 jaren, winkelier, wonende te Leiden en van Pieter Johannes Wilhelm Knaap, oud 44 jaren, kapper, wonende te Leiden.
  En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons, den declarant en de getuigen geteekend.
  [bron: website Regionaal Archief Leiden]

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 10 mei 1906, nr. 692:
  In het jaar 1906, den tienden Mei is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen:
  Johannes Jacobus de Cler, oud 48 jaren, assuradeur, wonende te Leiden, welke ons heeft verklaard dat Geertruida Antonia Evers, zonder beroep, wonende te Leiden, zijne huisvrouw, te zijnen huize op den negenden Mei 1906 des namiddags te half twaalf uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk [hij] bij deze geeft de voornamen van Hendrikus Pieter Gerardus.
  Getuigen:
  Jan de Cler, oud 50 jaren, metselaar, wonende te Leiden en van Jacob Splinter, oud 53 jaren, assuradeur, wonende te Leiden.
  [bron: website Regionaal Archief Leiden]

  DOOPREGISTER, Leiden, Remonstrantse kerk, 17 juni 1906:
  Hendrikus Pieter Gerardus, geboren te Leiden op 9 mei 1906, gedoopt op 17 juni 1906, zoon van Jacobus Johannes de Cler en Geertruida Antonia Evers.
  [bron: website Regionaal Archief Leiden]

  VERLOVINGSADVERTENTIE.
  In plaats van kaarten.
  Verloofd:
  Ingetje Wempe en Jo Riedel.
  Leiden, 6 Januari 1920.
  Geen ontvangdag.
  [bron: Leidsch Dagblad, 6 januari 1920]

  HUWELIJKSAKTE, Leiden, 28 november 1921, nr. 565:
  In het jaar 1921 den 28sten november zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden in het Raadhuis verschenen
  Johannes Philippus Riedel, oud 30 jaren, fabriekschef, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige zoon van Johannes Philippus Riedel, overleden, en van Agatha Gesina Swiers, zonder beroep, wonende te Leiden, Overleggende zijne geboorte-acte, en Ingetje Maria Adriana Wempe, oud 26 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige dochter van Fredrik August Wempe, oud 53 jaren, stucadoor en van Ingetje Roodenburg, oud 51 jaren, zonder beroep, beiden wonende te Leiden, beiden alhier tegenwoordig en toestemmende, overleggende hare geboorte-acte.
  Getuigen:
  Fredrik August Wempe, oud 24 jaren, ambtenaar ter secretarie, broeder van de bruid, en
  Joachim Adolf Riedel, oud 36 jaren, fabrieksdirecteur, broeder van den bruidegom, beiden wonende te Leiden.
  En is deze acte na voorlezing, door ons, de bruidegom, de bruid, de ouders van de bruid en de getuigen geteekend.
  [bron: www.openarch.nl.]

  ECHTSCHEIDINGSAKTE, Leiden, 6 juli 1927, no. 305:
  Heden zes Juli 1927 zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden ten verzoeke van den gedaagde ingeschreven het vonnis des arrondissementsrechtbank te 's Gravenhage, uitgesproken 21 Juni 1927, waarbij het huwelijk tusschen Johannes Philippus Riedel, bedrijfsleider en Ingetje Maria Adriane Wempe, zonder beroep, beiden wonende te Leiden, door echtscheiding is ontbonden verklaard.
  Mede is overgelegd een verklaring van den griffier bij genoemde rechtbank, afgegeven 29 Juni dezes, houdende, dat in de daartoe bestemde, ter griffie van genoemde rechtbank gehouden wordende registers geen verzet is aangetekend tegen het vonnis.
  [bron: Regionaal Archief Leiden]

  HUWELIJKSAKTE, Leiden, 14 mei 1928, inv. 183:
  Johannes Philippus Riedel, geboren te Leiden, oud 37 jaar, van beroep bedrijfsleider, eerder gescheiden van Ingetje Maria Adriana Wempe, zoon van Johannes Philippus Riedel en Agatha Gesina Swiers, met Betsy de Tombe, geboren te Leiden, oud 22 jaar, zonder beroep, dochter van Jacobus William de Tombe en Elisabeth de Graaf.
  [bron: Regionaal Archief Leiden]

  PRINSES MARIJKE-KLEUTERSCHOOL.
  Bazarcomite, opgericht om de opheffing van deze school tegen te gaan.
  Onder de leden:
  I. de Cler-Wempe, Houtlaan 1 (Leiden).
  [bron: Nieuwe Leidsche Courant, 7 oktober 1950, p. 2/6]

  OVERLIJDENSADVERTENTIE, Nieuwe Leidse Courant, 15 maart 1963::
  Heden overleed plotseling tot onze diepe bedroefdheid,
  mijn lieve onvergetelijke vrouw, onze zorgzame
  moeder, behuwd- en grootmoeder, behuwddochter,
  zuster, behuwdzuster en tante:
  INGETJE MARIA ADRIANA DE CLER, geboren Wempe.
  Leiden: H.P.G. de Cler.
  Oegstgeest: J.J.F. de Cler.
  C.M. de Cler-Czizek.
  Corientje.
  Zoeterwoude: G.I.E. Roosen-de Cler.
  S.C.F.J. Roosen.
  Monique,
  en verdere familie.
  Leiden, 14 maart 1963.
  Houtlaan 1.
  Liever geen bezoek.
  De begrafenis is bepaald op dinsdag 19 maart a.s.
  om 1 uur op de begraafplaats “Rhijnhof” te Oegstgeest.

  JAN DE CLER.
  De bekende KRO artiest en huisarts Jan Cler is een zoon van Adriaan de Cler. Deze Adriaan is een broer van Hennie's vader Koos.
  [bron: bijdrage aan Voy Forums van Jack de Cler, zoon van Hennie de Cler, 14 maart 2007]
 3. Fredrik August Wempe,
  Geboren te Leiden in het huis aan de Nieuwsteeg op 1 maart 1897, regent-diaken en voorzitter van de diaconie der Evang. Lutherse Gemeente, secundus-lid van de Evang. Lutherse Synode in Nederland, van beroep gemeente-ambtenaar (hoofdcommies) bij de afd. openbare werken in Leiden, penningmeester (1923-1938) en erelid van de sportvereniging ASC, afd. voetbal te Oegstgeest, commissaris van nutsspaarbank, hoofdadministrateur van de gemeentelijke woningstichting, overleden te Leiden op 3 september 1976, oud 79 jaar, rouwdienst in de Evang. Luth. Kerk aan de Hooglandsekerkgracht te Leiden op 8 september, aansluitend crematie in het Crematorium te Velsen.
  Gehuwd te Leiden op 29 januari 1940 met Allarda Tine Maria Swierstra, geboren te Leiden op 20 augustus 1913, lidmaat Evang. Lutherse kerk, overleden te Leiden op 22 januari 2003, oud 89 jaar, eredienst in de Evangelisch- Lutherse kerk te Leiden op 28 januari, aansluitend crematie in het crematorium Rhijnhof te Leiden, dochter van Nanne Johannes Swierstra, van beroep onderwijzer van bijstand en Diderika Dina Johanna van de Beek.
  Uit dit huwelijk twee zoons.


  Ingetje Roodenburg met haar
  oudste zoon Freek aan
  de Hugo de Grootstraat
  in Leiden, ca. 1928.

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 2 maart 1897, nr. 300:
  In het jaar 1897, den 2den der maand Maart is voor ons Ambtenaar der Burgelijken Stand der gemeente Leijden, verschenen Fredrik August Wempe, oud 28 jaren, stucadoor, wonende te Leiden, welke ons heeft verklaard dat Ingetje Roodenburg, zonder beroep, wonende te Leiden, zijne huisvrouw ten zijnen huize op den 1sten Maart 1897, des namiddags te half zeven uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Fredrik August.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Roodenburg, oud 56 jaren, winkelier, wonende te Leiden en van Cornelis Roodenburg, oud 29 jaren, winkelier, wonende te Leiden.
  [bron: website Regionaal Archief Leiden]

  SPORT:
  Voetbal.
  A.S.C.
  Het bestuur van A.S.C. is als volgt samen gesteld:
  W. Eigeman, voorzitter; G. ten Hoften, secr. penningmeester; F. Boom, F.C. Driessen, J.W. Henny, F. v.d. Mey, H. Wamsteeker, F.A. Wempe Jr., P.H. Steenhauer.
  [Bron: Het Vaderland, 5 september 1925]

  SPORT:
  Voetbal.
  In de gisteravond gehouden algemeene vergadering van A.S.C. te Leiden is het bestuur als volgt samengesteld:
  W. Eigeman, voorzitter; J.G.A. Janssen, secretaris; F.A. Wempe, penningmeester; A.J. Bronkhorst, J. Brouwer, F. Boem, I.C. Dozy, T.C. Driessen en H. Van Gelder, leden.
  [Bron: NRC, 3 augustus 1927]

  GEMEENTERAAD VAN LEIDEN.
  Agenda:
  nr. 5. Voorstel tot verhuring van de bovenwoning Garenmarkt No. 4, aan F.A. Wempe Jr.
  Aangenomen zonder hoofdelijke stemming.
  [bron: Nieuwe Leidsche Courant, 26 maart 1929, p. 6/8]

  VERTROUWENSRAAD DER ILLIGALITEIT.
  [Brief van de Vertrouwensraad aan de heer A.M.G. Bernhard:]
  Leiden, 9 Juli 1945.
  Aan den Heer A.M.G. Bernhard,
  Zijldijk 16,
  Leiderdorp.
  In antwoord op Uw schrijven d.d. 6 Juli j.l. betreffende de benoeming van een vijfde lid in de Plaatselijke Advies Commissie, deelen wij u mede, dat op de door U aangehaalde vergadering van den Vertrouwensraad van 2 Juli j.l. besloten is aan de genoemde Commissie toe te voegen den Heer Wempe. Het is ons dan ook niet duidelijk dat U een week na dit besluit met een voordracht komt voor een plaats die reeds bezet is.
  Namens den Vertrouwensraad, etc.
  [bron: website Regionaal Archief Leiden]

  EVANG. LUTHERSE GEMEENTE.
  De heer P. Spaaanderman is in Januari 25 jaar collectant in de Evang. Lutherse Gemeente te Leiden, zo lezen we in het Maandblad van deze Gemeente.
  Vele jaren vervulde hij het voorzitterschap.
  Tot ouderling werd herkozen de heer H. v.d. Werf, tot kerkrentmeester de heer M. v.d. Kaay en tot regent-diaken de heer F.A. Wempe. Tot collectant werden herkozen de heren N. Meurs en J. van Went.
  [bron: Nieuwe Leidsche Courant, 4 januari 1949, p. 2/4]

  BUREAU VOOR MEDISCHE SPORTKEURING.
  Het dagelijks bestuur bestaat uit de heren dokter S.A. de Graaff, voorzitter, dokter A.J. Kors, secretaris en F.A. Wempe, penningmeester. Mej. M.J. Verhoog fungeert als administratrice.
  [bron: Nieuwe Leidsche Courant, 1 april 1950, p. 7/8]

  F.A. WEMPE GAAT JUBILEREN.
  Dinsdag herdenkt een in brede kring bekend stadgenoot, de heer F.A Wempe, commies A ter gemeentesecretarie afdeling openbare werken, zijn 40-jarige arbeid in gemeentedienst.
  De heer Wempe trad reeds op jeugdige leeftijd in dienst der gemeente en werd als volontair geplaatst bij de afdeling financien. Eind 1947 ging hij als gevolg van een interne reorganisatie over naar de afd. openbare werken.
  Naast zijn ambtelijke activiteiten bekleedde de heer Wempe nog verscheidene bestuursfuncties. Zo is hij regent-diaken en voorzitter van de diaconie der Evang. Luth. Gemeente, secundus-lid van de Evang. Luth. Synode in Nederland, commissaris van de nutsspaarbank en oud-penningmeester en erelid van de Leidse cricket- en voetbalver. A.S.C. Bovendien voert hij reeds vele jaren de hoofdadministratie van de gemeentelijke woningstichting.
  Voor belangstellenden bestaat in de middaguren gelegenheid ten huize van de jubilaris, Verdamstraat 30, gelukwensen aan te bieden.
  [Artikel in Nieuwe Leidsche Courant, 22 januari 1953, pag. 3/8]

  NIEUWE LUTH. KERKORDE IN LEIDEN BEKRACHTIGD.
  Heren Mussert sr en Trippenzee namen afscheid als ambtsdrager.
  In de kerkdienst van de Leidse Evangelisch Lutherse Gemeente , die gistermorgen in de kerk aan de Hooglandse Kerkgracht werd gehouden, werden overeenkomstig de bepalingen van de nieuwe Lutherse kerkorde, die op 1 januari 1956 reeds is ingevoerd, de aftredende ambtsdragers, de heren Moeilijker, Wempe, Borgerding en Mussert jr, herbevestigd in hun ambt. Hoewel de nieuwe Kerkorde dus op 1 januari van kracht werd, had de Leidse kerkeraad daar nog niet op gereageerd, maar in september van het afgelopen jaar moest hij op aandrang van de synode de voorschriften opvolgen.
  Dat betekent onder meer dat in de raad van de Lutherse Gemeente geen bloedverwanten zitting mogen hebben. Dit strekt zich uit tot in de derde graad van de verwantschap. Zo moest de heer Mussert sr, die de Lutherse Gemeente van Leiden achttien jaar heeft gediend, eerst als kerkmeester en daarna als ouderling, ten behoeve van zijn zoon, de heer Mussert jr, aftreden. Dit gold ook voor de heer Trippenzee als diaken, die zijn zwager, de heer Moeilijker, die nu het kerkelijke bureau en het scribaat gaat beheren, niet in de weg wilde staan.
  [bron: Nieuwe Leidsche Courant, 14 januari 1957, p. 3/8]

  DHR. F.A. WEMPE NEEMT AFSCHEID ALS AMBTENAAR.
  Een verdienstelijk ambtenaar, die er prat op kan gaan , dat hij iedere thans in dienst zijnde collega – van gemeente-secretaris tot jongste klerk – bij de gemeente heeft zien komen, zal woensdag na vijftig dienstjaren de Leidse gemeentedienst met pensioen verlaten. Het is de heer F.A. Wempe, hoofdcommies van de afdeling Openbare Werken. Vijftig jaar geleden als volontairschrijver op de toenmalige rekenkamer begonnen – het was nog onder burgemeester Gijselaar – heeft de heer Wempe tal van rangen dooplopen om in 1946 te worden overgeplaatst naar de in het leven geroepen afdeling Openbare Werken.
  Hij werd hier speciaal belast met de administratie van alle eigendommen van de gemeente en met de financiele administratie van het Grondbedrijf. Zowel aan zijn eerste afdelingschef, de heer E. Bouma Nieuwenhuis, als aan zijn tegenwoordige, mr. H. Hins –
  beiden zeer humaan en uiterst deskundig – zal hij steeds de beste herinneringen bewaren.
  Buiten de ambtelijke sfeer bekleedde of bekleedt de heer Wempe nog tal van functies. Zo was hij dertig jaar administrateur van de Stichting tot beheer en exploitatie van gemeentewoningen en jarenlang – tot aan de opheffing in 1945 – commissaris van de afdeling Spaarkas van het Nut.
  Ambtsdrager.
  In de Evang. Lutherse Kerk is hij een bekende figuur. Ruim dertig jaar maakt hij reeds deel uit van de kerkeraad der Leidse Lutherse Gemeente, waarvan ca. 20 jaar als voorzitter van het college van diakenen, tevens voorzitter van het college van regenten van het Evang. Luth. wees- en oudeliedenhuis.
  In landelijk verband is hij secundus-lid van de synode van de Evang. Luth. Kerk in Nederland.
  Sportief is de heer Wempe, die ook een trouw commissielid van de 3 Octobervereeniging (koraalmuziek) is, in dubbele zin. Sportief niet alleen in ambtelijke zin, doch ook op het voetbal- en cricketveld. Zijn belangstelling ging uit naar de Leidse voetbal- en cricketvereniging A.S.C., welke vereniging hij niet alleen als eerste-klasser, doch vooral als secretaris-penningmeester (tot 1939) trouw heeft gediend. Zijn verdiensten voor deze vereniging werden in 1939 gehonoreerd met de aanbieding van het erelidmaatschap.
  Woensdag zet de heer Wempe als ambtenaar de laatste voet in het stadhuis. Om 11 uur heeft in intieme kring het afscheid plaats. De heer Wempe is het college van B. en W. dankbaar, dat hij deze vijftig jaar mocht volmaken.
  “Mocht volmaken”, want op 1 oktober j.l. was voor hem de pensioengerechtigde leeftijd reeds aangebroken. Er zijn nog vier maanden bij gekomen. Na dit officiele afscheid is er om 11.45 uur voor de ambtenaren gelegenheid de heer Wempe de hand te drukken. Een zelfde gelegenheid krijgen de vrienden en bekenden die middag van 3.30 tot 5 uur in zijn woning Verdamstraat 30.
  [Artikel in Nieuwe Leidsche Courant, 25 januari 1963, p. 4/12]

  GOUD VOOR DE SCHEIDENDE AMBTENAAR F.A. WEMPE.
  Bij zijn afscheid als ambtenaar is de heer F.A. Wempe vanmorgen in het Leidse stadhuis onderscheiden met de aan de Orde van Oranje-Nassau verbonden gouden ere-medaille. Van vele zijden werd de heer Wempe, die er vijftig dienstjaren op heeft zitten en het bracht tot hoofdcommies van de afdeling Openbare Werken, lof toegezwaaid voor de voortreffelijke manier waarop hij zijn taak steeds heeft vervuld. Als volontairschrijver op de toenmalige rekenkamer begonnen, doorliep hij tal van rangen om in 1946 te worden overgeplaatst naar de in leven geroepen afdeling Openbare Werken.
  Op deze afdeling was de heer Wempe in het bijzonder belast met de administratie van alle eigendommen van de gemeente en met de financiele administratie van het Grondbedrijf. Buiten de ambtelijke sfeer bekleedt hij nog tal van van functies, onder meer is hij in de Lutherse Kerk een bekende figuur. In de krant van jongstleden vrijdag gingen wij daarop reeds uitvoerig in.
  De Koninklijke onderscheiding werd de heer Wempe uitgereikt door burgemeester van Kinschot, die de ambtelijke kennis van de jubilaris in alle opzichten voortreffelijk noemde. De burgemeester vond het prettig, dat de heer Wempe zich niet alleen voor honderd procent een plichtsgetrouw ambtenaar heeft getoond, maar dat hij ook in het openbare leven een belangrijke plaats inneemt.
  Ter herinnering aan de prettige persoonlijke verstandhouding overhandigde de heer van Kinschot de heer Wempe een zilveren asbak met een afbeelding van het Leidse stadhuis.
  Gemeente secretaris J. Bol citeerde de scheidende jubilaris als een rustig werker, betrouwbaar en degelijk, aangenaam in de omgang. Uit dankbaarheid voor al hetgeen de heer Wempe voor de gemeente heeft gedaan, schonk de secretaris hem een oorkonde en een enveloppe met inhoud, waarvan als persoonlijk geschenk werd toegevoegd een draagmedaille.
  Mr. C. Hins, chef van de afdeling Openbare werken zei, dat de heer Wempe een doorgewinterde specialist op zijn afdeling was en uitblinkend door trouw en volharding. De heer Hins gaf een grammofoonplaat en een boek.
  [Artikel in Nieuwe Leidsche Courant, 30 januari 1963, p, 3 en 13]

  DRUKKE RECEPTIE BIJ AFSCHEID VAN DE HEER F.A. WEMPE.
  Na de huldiging in intieme kring in het stadhuis, waarover wij gisteren berichtten, was er een bijeenkomst waarop de collega’s amtenaren de gelegenheid kregen de scheidende hoofdcommies F.A. Wempe de hand te drukken. Ten slotte werd ’s middags ten zijnen huize een geanimeerde en drukbezochte receptie gehouden voor vrienden en bekenden.
  Ds. H.J.A. Haan bood hier namens de kerkeraad van de Leidse Lutherse Gemeente een fraaie ets aan van het stadhuis voordat het door brand werd verwoest. Voorts gaven onder meer blijk van hun belangstelling het college van diakenen en regenten van het Evangelisch-Lutherse wees- en oudeliedenhuis, voorzitter, secretaris en erelid van ASC, respectievelijk de heren A. Wempe, L. van Duuren en prof. dr. J. Goslings, de heer J. Brouwer namens de Drie-Octobervereeniging, Herman Stenz, dirigent van de koraalmuziek, en een deputatie van de subcommissie koraalmuziek.
  Er werden tal van geschenken overhandigd, onder meer manden fruit en bloemstukken.
  ’s Morgens.
  In de ochtendbijeenkomst in het stadhuis was op wethouder Menken na het voltallige college van B. en W. aanwezig, terwijl ook de oud-wethouders Jongeleen en Van Schaik de heer Wempe kwamen complimenteren.
  Namens de personeelsvereniging schonk de heer J.A. van Krieken een grammofoonplaat en een boek. De heer Van Ogterop schonk een plaat namens een Amsterdamse assurantiemaatschappij.
  De heer Wempe zei in antwoord op de van grote waardering getuigende toespraken, dat dankbaarheid hem vervult. Hij meende niet meer dan zijn plicht te hebben gedaan.
  Naar wij vernemen, is de heer Wempe inmiddels benoemd tot administrateur van het bejaardencentrum Rijn en Vliet. Hij zal aan dit werk een halve dagtaak hebben.
  [Artikel in Nieuwe Leidsche Courant, 31 januari 1963, p. 3/14]


  [bron: Leidsch Dagblad, 6 sptember 1976]

 4. Johan (Jo) Christiaan Wempe,
  Geboren te Leiden op 14 oktober 1898, overleden door verdrinking in de Molensloot te Warmond (gem. Alkemade) op 8 juli 1923, oud 24 jaar.
  Verloofd met To van Dorsten.

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 14 oktober 1898, nr. 1394:
  In het jaar 1898, den veertienden der maand October is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen:
  Fredrik August Wempe, oud 30 jaren, stucadoor, wonende te Leiden, welke ons heeft verklaard dat Ingetje Roodenburg, zonder beroep, wonende te Leiden, zijne huisvrouw te zijnen huize op den veertienden october 1898, des voormiddags te half acht uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Johan Christiaan.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Cornelis Johannes Leijk, oud 58 jaren, spekslager, wonende te Leiden en van Adrianus Feije Verhoog, oud 36 jaren, winkelier, wonende te Leiden.
  [bron: website Regionaal Archief Leiden]

  OVERLIJDENSAKTE, Alkemade, 10 juli 1923, nr. 46 [GenLias]:
  Johan Christiaan Wempe, overleden te Warmond op 8 juli 1923, oud 24 jaar, zoon van Frederik August Wempe en Ingetje Roodenburg.


  Artikel in Het Vaderland, 9 juli 1923.

 5. drs. Adrianus (Aad) Wempe,
  Geboren te Leiden op 3 augustus 1903, in 1926 geslaagd voor het doctoraal examen Economische Indologie, in 1927 naar Ned.- Indie vertrokken, Controlleur B.B., Assistent Resident, Directeur Reuma bestrijding, Resident Djambi en Lampongs, in 1947 resident van Bandoeng, directie-secretaris, overleden te Leiden op 5 juli 1983, oud 79 jaar.
  Gehuwd te Leiden op 28 maart 1927 met Maria (Rie) Hendrika Eijsvogel, geboren te Rotterdam op 28 januari 1906, overleden te Noordwijk op 26 juli 1980, oud 74 jaar, dochter van Hubertus Gerardus Wilhelmus Eijsvogel en Sophia Langkruis.
  Uit dit huwelijk 7 kinderen.


  Aad Wempe en zijn vrouw Rie Eijsvogel,
  Indie, ca. 1947.

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 1903, nr. 1084, blz. 273:
  In het jaar 1903, den vierden der maand Augustus is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen:
  Fredrik August Wempe, oud 35 jaren, stucadoor, wonende te Leiden, welke ons heeft verklaard dat Ingetje Roodenburg, zonder beroep, wonende te Leiden, zijne huisvrouw te zijnen huize op den derden Augustus 1903, des voormiddags te elf uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Adrianus.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Cornelis Roodenburg, oud 36 jaren, winkelier, wonende te Leiden en van Adrianus Roodenburg, oud 33 jaren, winkelier, wonende te Leiden.
  [bron: website Regionaal Archief Leiden]

  LEVENSLOOP:
  Geboren te Leiden3 augustus 1903.
  HBS voor jongens te Leiden geslaagd 1922.
  Speelde cricket bij het Leidse Ajax1920-1927 en 1933-1934.
  Doctoraal examen Econ. Indologie te Leidenseptember 1926.
  Trouwt te Leiden met Rie Eijsvogel28 maart 1927.
  Vertrekt naar Indie23 maart 1927.
  Bestuurlijke carriere in Indie (Controleur)1927-1933.
  Vier kinderen in Indie geboren.  
  Terugkeer naar Nederland1933.
  Vertrek naar Suriname14 april 1934.
  Twee kinderen geboren in Paramaribo. 
  Terugkeer naar Nederland21 juli 1939.
  Doorgereisd naar N.O.I4 september 1939.
  Bestuurlijke carriere in N.O.I.1939 - .
  Resident van Bandoeng1947.

  CRICKET:
  Aad Wempe speelde tussen 1920 en 1926 bij het Leidse Ajax en werd beschouwd als een van de betere spelers. Ook speelde hij enkele malen in vertegenwoordigende teams.
  In 1927 verliet hij de club om zich in Ned-Indie te vestigen. In 1933 kwam hij nog even terug, om vervolgens naar Suriname af te reizen.

  ONDERWIJS:
  Universiteit van Leiden.
  Taalkundig candidaats-examen Indologie de heer A. Wempe.
  [Bron: NRC, 25 september 1924]

  ACADEMIE-NIEUWS:
  Leiden. – Geslaagd voor het:
  Taalkundig candidaatsexamen Indologie de heer A. Wempe (Amsterdam).
  [bron: Leidsche Courant, 25 september 1924, blz. 7/8]

  WEDSTRIJDVERSLAG:
  De cricket wedstrijd tussen het Haagse HCC en het nog jonge Leidse Ajax, werd verdiend gewonnen door kampioenskandidaat HCC.
  A. Wempe wordt vermeld als een bowler die nog veel voor Ajax zal kunnen doen.
  [Bron: Het Vaderland en NRC, 13 juli 1925]

  ACADEMIE-NIEUWS:
  Leiden.
  Oeconomisch doctoraal Indologie de heer A. Wempe (Leiden).
  [bron: Leidsche Courant, 30 september 1926, p. 7/8]

  ONDERWIJS:
  Universiteit van Leiden.
  Economisch doctoraal examen Indologie de heeren A. Wempe en F.W.G. Linck.
  [Bron: Het Centrum, Het Vaderland en NRC, 1 oktober 1926]

  INDISCHE DIENST:
  Voor den dienst in Nederlandsch-Indie zijn bestemd:
  A. Wempe, adm. ambt. bij het Binn. Best. Leiden.
  [Bron: NRC, 29 december 1926]

  PASSAGIERSLIJST:
  Van het Mailschip "TJERIMAI" gezagvoerder E.P. Ross, 23 Maart [1927] van Rotterdam naar Ned.-Indie vertrokken.
  O.a. fam. A. Wempe.
  [Bron: NRC en Het Vaderland, 24 maart 1927]

  BURGERLIJKE STAND,
  Ondertrouwd: A. Wempe, jm, 23 j. en M.H. Eijsvogel, jd, 21 j.
  [Nieuwe Leidsche Courant, 14 maart 1927, p. 1/6]

  BURGERLIJKE STAND,
  Gehuwd: A. Wempe, jm en M.H. Eijsvogel, jd.
  [Nieuwe Leidsche Courant, 30 maart 1927, p. 3/8]


  Artikel in Het Vaderland, 1 april 1927.

  Artikel in Het Vaderland, 11 mei 1933.

  PERSONALIA:
  Departement van Binnenlandsch Bestuur.
  Geplaatst: in het gouvernement Soerakarta, de ambt. bij den algemeenen bestuursdienst, A. Wempe, thans geplaatst in de provincie Oost-Java.
  [Bron: Het Vaderland, 17 februari 1931]

  PERSONALIA:
  Departement van Binnenlandsch Bestuur.
  Verleend: wegens zesjarigen dienst acht maanden verlof naar Europa, aan den controleur bij het B.B. in de provincie Oost-Java A. Wempe, met bepaling, dat hij zijne betrekking zal nederleggen op een door den gouverneur van Oost-Java nader te bepalen datum in de maand Juni 1933.
  [Bron: Het Vaderland, 6 december 1932]

  PASSAGIERSLIJST:
  Van het m.s. Christiaan Huygens, van Batavia naar Amsterdam. 10 Mei [1933]:
  Aan boord o.a. fam. A. Wempe.
  [Bron: Het Vaderland, 20 mei 1933]

  INDISCHE DIENST:
  Aneta-Holand meldt:
  In Europa aangekomen Oost-Indische ambtenaren met verlof:
  A. Wempe, controleur bij het Binnenl: bestuur, Katwijk a/Zee, Duinoord 29.
  [Bron: Het Vaderland, 27 juni 1933]

  PASSAGIERSLIJST:
  Met het st. Cotties op 17 April [1934] van Amsterdam zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar Madeira en West-Indie vertrekken:
  O.a. fam. A. Wempe.
  [Bron: Het Vaderland, 14 april 1934]


  Aad Wempe en en zijn vrouw Rie Eijsvogel verwelkomen gouverneur Brummen,
  Suriname, ca. 1937.

  PASSAGIERSLIJST:
  Met het stoomschip Van Rensselaer, 21 dezer [juli 1939] te Amsterdam verwacht, hebben de volgende reizigers de reis van West-Indie meegemaakt:
  O.a. fam. A. Wempe.
  [Bron: Het Vaderland, 21 juli 1939]

  PASSAGIERSLIJST:
  Van het m.s. Oranje, 4 September [1939] van Amsterdam naar Ned. Oost-Indie.
  O.a. fam. A. Wempe.
  [Bron: Het Vaderland, 7 sept. 1939]

  JUBILEUMFEEST ASC.
  ’s Avonds was er feest voor de jeugdleden in het Antoniusclubhuis. De heer A.J. Wempe, voorzitter van de jubileumcommissie sprak een welkomswoord.
  Hierna vertelde de bekende radioverslaggever Jan de Troje over zijn belevenissen op het gebied van de sport. Ge Heynen trad op als conferencier, Anverdi als goochelende clown.
  [bron: Nieuwe Leidsche Courant, 14 mei 1962, p. 9/12]

  70-JARIG BESTAAN A.S.C.
  Tijdens de receptie ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van A.S.C. richtte voorzitter G.J. Prevo zich in het bijzonder tot de heren C.A. Burggraaf, C.H. Hulst, A.J.F. Eichorn en A. Wempe.
  Nadat hij de verdiensten van dit viertal had opgesomd, maakte hij bekend, dat zij tot erelid van ASC waren benoemd. Mede namens zijn mede-ereleden dankte de heer Wempe het bestuur voor deze onderscheiding.
  De dames van de nieuwe ASC-ereleden mochten met een fraai boeket in de hulde delen.
  [bron: Nieuwe Leidsche Courant, 26 mei 1962, p. 14/22]

  BURGERLIJKE STAND.
  Overleden: A. Wempe, geb. 3-8-1903, man.
  [bron: Leidsche Courant, 14 juli 1983, p. 5/14]

[Laatst gewijzigd op 3 mei 2018]

HOME GENERATIE  4 GENERATIE  6 KWARTIERSTAAT  BROUWER