KWARTIERSTAAT  VAN  SONJA  EN  JOHN  BROUWER
GENERATIE  4

8. Theodorus BROUWER, ook Dirk BROUWER, [FOTOS]
Zoon van Johannes Brouwer [nr. 16] en Grietje Vreeken [nr. 17], geboren te Aalsmeer op 14 augustus 1898, gedoopt in de Oud-Katholieke kerk aldaar, buitenkerkelijk, overleefde tijdens zijn militaire diensttijd ter nauwer nood de Spaanse griep (1918), van beroep rangeerder, seinhuiswachter NS, overleden te Alkmaar op 15 december 1977, oud 79 jaar, crematie op 19 december te Driehuis-Westerveld.
Gehuwd te Amsterdam op 4 januari 1923, ondertrouw op 12 december 1922 met Gerarda Anna Maria GEERLINGS.


GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 15 augustus 1898, nr. 77:
Heden den 15den Augustus 1898, verscheen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer
Johannes Brouwer, van beroep werkman, oud 38 jaren, wonende te Aalsmeer, die verklaarde, dat op den 14den Augustus, dezes jaars des namiddags ten 8 ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier in het Oosteinde, nummer 100 is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne echtgenoote Grietje Vreeken, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Theodorus.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 66 jaren, wonende te Aalsmeer en van Peter Vermeer, van beroep veldwachter, oud 47 jaren, wonende te Aalsmeer en is deze akte, na voorlezing door ons onderteekend met den vader en de getuigen.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

MILITAIR STAMBOEK, 7de Regiment Infanterie, Onderofficieren en minderen, 1916-1917:
Doorloopende Nummers:
16874.
Namen en voornamen:
Brouwer, Theodorus,
Namen der ouders, geboorteplaats, datum van geboorte, laatste woonplaats, lengte en merkbare teekenen:
Vader Johannes, Moeder Grietje Vreeken, Geboren te Aalsmeer den 14 Augustus 1898, Laatst gewoond te Aalsmeer, Bij zijne aankomst bij het korps lang 1,635 Meter.
Wanneer en op welke wijze bij het korps gekomen en omschrijving van het aangegaan akkoord:
Den 16 Juli 1917 ingelijfd als dienstplichtige van de lichting van 1918 uit de gem: Aalsmeer.
Ingeschreven onder No. 12.
Bij besluit van den Militieraad van 4 September 1917 vrijstelling voorgoed verleend van den dienst bij de Militie.
De vrijstelling gaat in op een nader te bepalen tijdstip.
Bijgewoonde veldtochten, bekomen wonden en uitstekende daden:
7 / 4 '19.
B. K. V.
Wanneer en op welke wijze afgegaan:
20 Maart 1919 met bewijs van ontslag, zijnde de in kolom 4 bedoelde vrijstelling ingegaan.
Blijft als landstormplichtige in werkelijken dienst.
Den 30 Novb. 1920 de wrkelijke dienst ten gevolge van demobilisatie een einde genomen.
[identieke weergave van dit document]

HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 4 januari 1923, register 4, fol.4, nr. 6:
Heden vier Januari 1923 zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand van Amsterdam verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Theodorus Brouwer, spoorwegarbeider. geboren en wonende in de gemeente Aalsmeer, oud 24 jaren, meerderjarige zoon van Johannes Brouwer, oud 63 jaren, tuinier en Grietje Vreeken, oud 60 jaren, zonder beroep, beiden wonende in de gemeente Aalsmeer en Gerarda Anna Maria Geerlings, zonder beroep, geboren te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, wonende alhier, oud 19 jaren, minderjarige dochter van Wilhelmus Geerlings, oud 45 jaren, werkman en Maria Johanna Hoogveldt, oud 39 jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier. Beider ouders verklaarden, voor mij tegenwoordig, toe te stemmen in dezen echt.
De afkondiging tot dit huwelijk is onverhinderd geschied, alhier en in de gemeente Aalsmeer, den 16den December laatstleden.
Als getuigen waren tegenwoordig:
Aart Groeneweg, zwager des echtgenoots, werkman, oud 45 jaren, wonende in de gemeente Nieuwer-Amstel en Mattheus Hoogveldt, oom der echtgenoote, seinhuiswachter, oud 48 jaren, wonende in de gemeente Tilburg.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

INGEKOMEN PERSONEN.
Alkmaar.
T. Brouwer, O.C., arbeider N.S., en echtgen., R.K., en kinderen, geen, Snaarmanslaan 109, van Haarlemmermeer.
[bron: Alkmaarsche Courant, 18 maart 1936]

PERSOONSKAART:
Theodorus Brouwer, geboren op 14 augustus 1898 te Aalsmeer NH, Nat. Nederlands, beroep arbeider NS, rangeerder NS, seinhuiswachter NS.
Zoon van Johannes en van Vreeken, Grietje.
Gehuwd met Geerlings, Gerarda Anna Maria, geboren op 19 januari 1903 te 's-Gravenhage.
Huwelijk gesloten op 4 jan. 1923 te Amsterdam.
Overleden te Alkmaar op 15 dec.1977.

GEZINSKAART, Amsterdam.
Brouwer, Theodorus, Rijnstraat 54 t/h van H. de Ling (3h).
1. Brouwer, Theodorus, m., hoofd van het gezin, geb. 14-8-1898 te Aalsmeer, gehuwd 4-1-23 te Amsterdam, Oud-Kath., nat. Ned., arbeider Ned. Spoorw., ingekomen 5-1-1923 uit Aalsmeer, vertrokken 25-4-28 naar Haarl.meer, Beetslaan 113.
2. Geerlings, Gerarda Anna Maria, v., echtgenote, geb. 19-1-1903 te Scheveningen, gehuwd 4-1-1923 te Amsterdam, R.C., nat. Ned., ingekomen 6-1-1923 van Wilhelmus Geerlings, vertrokken 25-4-28 naar Haarl.meer, Beetslaan 113.
3. Brouwer, Johannes Wilhelmus, m, zoon, geb. 17-3-1924 te Amsterdam, kerkgenootschap geen, vertrokken 25-4-28 naar Haarl.meer, Beetslaan 113.
4. Brouwer, Wilhelmus, m, zoon, geb. 30-9-1925 te Amsterdam, kerkgenootschap geen, vertrokken 25-4-28 naar Haarl.meer, Beetslaan 113.
5. Brouwer, Theodorus, m, zoon, geb. 21-1-1928 te Amsterdam, kerkgenootschap geen, vertrokken 25-4-28 naar Haarl.meer, Beetslaan 113.
Adressen binnen de gemeente:
7-8-1923..........Amstelveenscheweg F 131 t/h van beh. vader W. Geerlings.
12-9-1923........1e Oosterparkstraat 15 t/h van heer Diellen.
27-11-1924......Molukkenstraat 136 t/h van III.
19-3-1925........v. Zesenstraat 9 t/h van 1 h. a.
19-8-1925........v. Zesenstraat 1 L t/h van I.
25-7-1927........Ambonplein 7t/h van III.Kinheimstraat te Alkmaar.

KORTE LEVENSBESCHRIJVING:
Rond 1910 verliet opa de openbare lagere school in het Oosteinde van Aalsmeer. Hij was toen 12 jaar oud. Zoals de meeste leeftijdgenoten ging hij op het land en in de kassen werken. Opa kon zowel de accordeon als de mondharmonica bespelen. Hij speelde dan ook dikwijls op feesten in de kassen van Aalsmeer.
Met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd ook hij opgeroepen. Als dienstplichtig milicien-soldaat was hij gestationeerd in Noord-Brabant.
Hij diende daar bij het 7e Regiment Infanterie.
In die periode is hij enige tijd ernstig ziek geweest en overleefde hij ter nauwer nood de Spaanse griep (1918). Op 20 maart 1919, met de beeindiging van de oorlog, werd hij vrijgesteld van verdere dienst.
Hij vond daarna werk bij de Spoorwegen en werkte als rangeerder in de Rietlanden in Amsterdam.
Daar, in Amsterdam ontmoette hij zijn vrouw Greet Geerlings met wie hij in 1923 in het huwelijk trad.
In de daarop volgende jaren werden hun zoons Jan, Wim en Theo geboren.
Het gemis aan een eigen tuin, deed hem besluiten overplaatsing aan te vragen, en in 1929 verhuisde het gezin naar Hoofddorp.
Tot ca. 1931 woonden zij daar aan de Beetslaan 113. Oma kreeg daar een miskraam van een jongetje. Later verhuisden zij naar de Beetslaan 49. Hun jongste zoon Gerard werd daar geboren.
In februari 1936 verhuisden zij definitief naar Alkmaar. Opa was ook hier rangeerder en later seinhuiswachter. Op de oude spoordijk van Alkmaar naar Egmond kon hij zijn tuindershobby botvieren en produceerde hij prima kwaliteit groenten, aardappelen en aardbeien.
In dat eerste jaar in Alkmaar verhuisde het gezin Brouwer driemaal. Na 2 maanden Snaarmanslaan, ongeveer 10 maanden Ingelandstraat (Rooie Dorp) en nog eens 3 maanden in de Kinheimstraat, vertrokken ze op 18 februari 1937 naar de Anjelierstraat 11. Hier bleven ze ruim 21 jaar wonen. Mijn vader (Jan) ging toen naar het 7e en 8e leerjaar op de Laat (waar nu C&A staat), Wim zat nog op de Nicolaas Beetsschool en later op de Vondelschool en de twee jongsten, Theo en Geer gingen naar de Lindeschool.
Op 2 september 1957 verhuisden opa en oma naar de Bergerweg 77, boven de woning van mevr. Keizer.
Veertien jaar later, op 14 october 1971, verhuisden zij naar een flatwoning aan de Amalia van Solmsstraat 308.
In deze flat overleed opa op 15 december 1977, oud 79 jaar.

ADRESSEN:
Aalsmeer, Oosteinderweg1898-1923
Amsterdam, Amstelveenscheweg F 131 (rangeerder)1923
Amsterdam, 1e Oosterparkstraat 151923-1924.
Amsterdam, Molukkenstraat 1361924-1925.
Amsterdam, Von Zesenstraat 91925.
Amsterdam, Von Zesenstraat 11925-1927.
Amsterdam, Ambonplein 71927-1928.
Hoofddorp, Beetslaan 1131928-1931
Hoofddorp, Beetslaan 491932-1936
Alkmaar, Snaarmanslaan 1091936
Alkmaar, Ingelandstraat1936-1937
Alkmaar, Kinheimstraat1937
Alkmaar, Anjelierstraat 111937-1958
Alkmaar, Bergerweg 771958-1972
Alkmaar, Amalia v.Solmsstr.3081972-1977.

9. Gerarda Anna Maria GEERLINGS, ook Greet GEERLINGS,
Dochter van Wilhelmus Geerlings [nr. 18] en Maria Johanna Hoogveldt [nr. 19], geboren te Scheveningen (gem. 's Gravenhage) op 19 januari 1903, gedoopt in de Rooms-Katholieke kerk aldaar, buitenkerkelijk, groeide op in Schiebroek, Nieuwer-Amstel en Amsterdam, woonde na haar huwelijk vanaf 1929 in Hoofddorp, en vanaf 1936 in Alkmaar, overleden te Heerhugowaard op 22 november 1983, oud 80 jaar, crematie te Schagen op 25 november.

GEBOORTEAKTE, 's-Gravenhage, 20 januari 1903, nr. 330:
Heden den twintigsten Januari 1903, compareerde voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's-Gravenhage,
Eva Maria Bronkhorst, echtgenoote van Johannes van der Burg, oud 55 jaren, vroedvrouw wonende te Scheveningen, bij de geboorte tegenwoordig geweest, verklarende, dat van Maria Johanna Hoogveldt, zonder beroep, echtgenoote van Wilhelmus Geerlings, arbeider, beiden wonende aldaar, ten zijnen huize op den negentienden dezer des avonds ten negen ure is geboren aldaar een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan zij verklaarde de voornamen te geven van Gerarda Anna Maria.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Franciscus van der Burg, oud 50 jaren, en Engelbertus Heilbron, oud 59 jaren, beiden zonder beroep en wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparante en de getuigen.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN VAN THEODORUS BROUWER EN GERARDA ANNA MARIA GEERLINGS:
 1. Johannes Wilhelmus Brouwer, zie nr. 4.
  Geboren te Amsterdam op 17 maart 1924, buitenkerkelijk, vrijdenker, van beroep machinist kustvaart, machinist NS (Bello, stoom- en electrische tractie), vanaf 1965 hotelier in zelf-gebouwd hotel Eldorado in Bergen NH, geemigreerd naar Canada in 1991, overleden te Oliver, BC, Canada op 13 april 1994, oud 70 jaar.
  Gehuwd te Neumunster, Duitsland op 5 juni 1945 met Maroesja (Rita) Krischko, geboren te Saitzinzi, Oekraine op 26 mei 1925, buitenkerkelijk, dochter van Pylyp Krischko en Oljana Hrischenko.
  Rita woont op Saltspring Island, BC, Canada.
  Uit dit huwelijk 2 kinderen.
 2. Wilhelmus Brouwer, ook Wim Brouwer,
  Geboren te Amsterdam op 30 september 1925, buitenkerkelijk, van beroep machinist NS, naderhand leraar en adj. directeur van een scholengemeenschap in Amstelveen, overleden te Nieuwkoop op 18 juli 2011, oud 85 jaar, crematie in crematorium Alphen aan den Rijn op 22 juli 2011.
  Gehuwd te Alkmaar op 12 september 1953 met Trijntje Catharina (Tinie) Bloothoofd, geboren te Alkmaar op 25 november 1929, buitenkerkelijk, overleden te Alphen aan de Rijn op 14 december 2016, oud 87 jaar, dochter van Simon Bloothoofd en Anna Frederika Cevat.


  Achter Tino en Wilma, voor Tinie, Ruuth, Wim en Simone; Nieuwer-Amstel, 1966

  KINDEREN:
  1. Tino Brouwer,
   Geboren te Middelharnis op 11 augustus 1955, buitenkerkelijk, van beroep techn. bedrijfsleider in onderneming die computeronderdelen maakt, leraar.
   Gehuwd (1) te Nieuwkoop op 18 februari 1977 met Glenys Delwyn Spresser, geboren te Brisbane, Australie op 29 maart 1956.
   Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
   Gehuwd (2) te Nieuwkoop op 24 mei 1989 met Annemarie van den Haselkamp, geboren te Bodegraven op 11 juni 1967, gedoopt in de Rooms-Katholieke kerk aldaar, buitenkerkelijk, van beroep administratief medewerkster.
   Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
   Samenlevingsverband met Rita.
  2. Ruuth Brouwer,
   Geboren te Middelharnis op 18 maart 1957, buitenkerkelijk, van beroep onderwijzer.
   Ruuth woont in Capelle aan de IJssel.
  3. Wilma Brouwer,
   Geboren te Nieuwer-Amstel op 8 december 1961, buitenkerkelijk, van beroep onderwijzeres.
   Gehuwd te Nieuwkoop op 12 juli 1985 met Jan van der Noll, geboren te Vlaardingen op 31 mei 1964, gedoopt in de Remonstrantse Kerk te Hoek van Holland, Remonstrants, van beroep systeem specialist.
   Wilma en Jan wonen in Zeist.
  4. Simone Brouwer,
   Geboren te Nieuwer-Amstel op 29 juni 1966, buitenkerkelijk, van beroep verpleegkundige.
   Gehuwd te Nieuwkoop op 22 juni 1995 met Johannes (John) Marinus Josephus Kwakkenbos, geboren te Woerden op 14 januari 1966, gedoopt in het Opus Dei Ziekenhuis aldaar op 14 januari 1966, Rooms-Katholiek, van beroep technisch medewerker, voorheen bij Fokker, zoon van Johannes Marinus Kwakkenbos en Hendrika Johanna Hoogerwerf.
   Simone en John wonen in Nieuwkoop.
 3. Theodorus Brouwer, ook Theo Brouwer,
  Geboren te Amsterdam op 21 januari 1928, buitenkerkelijk, van beroep chef ziektewet bij het G.A.K. in Alkmaar, actief sportman en trainer, ondermeer bij Alcmaria Victrix (voetbal) en Catapult en Octopus (volleybal), overleed plotseling op 10 september 1978 tijdens vacantie op het eiland Ibiza, Spanje, oud 50 jaar.
  Gehuwd te Alkmaar op 9 maart 1956 met Henderika Jitske Nijdam, ook Riet Nijdam, geboren te Eindhoven op 29 juni 1936, buitenkerkelijk, van beroep administratief medewerkster, overleden te Alkmaar op 14 maart 2011, crematie, oud 74 jaar, dochter van Wijtze Nijdam en Geertje Huberta Barendse.
  Riet was verbonden (2) met Ger Erwteman, geboren op 2 november 1929, overleden te Alkmaar op 30 april 1993, oud 63 jaren.

  KINDEREN:
  1. Erno Brouwer,
   Geboren te Alkmaar op 23 augustus 1956, buitenkerkelijk, van beroep documentalist, rij-instructeur.
   Verbonden met Marion.
   Erno en Marion hebben geen kinderen.
   Zij wonen in Alkmaar.
  2. dr. Frank Brouwer,
   Geboren te Alkmaar op 3 januari 1959, buitenkerkelijk, van beroep econoom bij de ING bank, docent.
   Verbonden met Mia.
   Frank en Mia hebben geen kinderen.
   Zij wonen in Amersfoort.
 4. Levenloos geboren (m),
  Levenloos geboren te Hoofddorp op 15 oktober 1929.

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlemmermeer, 15 oktober 1929, nr. 212:
  Heden 15 October 1929, verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Haarlemmermeer:
  Theodorus Brouwer, oud 31 jaren, rangeerder bij de Nederlandsche Spoorwegen, wonende te Haarlemmermeer,
  en Frederik Jan Koopman, oud 47 jaren, portier, wonende te Haarlemmermeer,
  die verklaarden, dat op 15 October dezes jaars, des voormiddags ten halfvijf ure, in deze gemeente door Gerarda Anna Maria Geerlings, zonder beroep, wonende te Haarlemmermeer, echtgenoote van den eersten comparant, is ter wereld gebracht een levenloos kind van het mannelijk geslacht.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

 5. Gerardus Brouwer, ook Geer Brouwer,
  Geboren te Hoofddorp op 25 december 1934, buitenkerkelijk, van beroep gemeenteambtenaar, later bedrijfschef bij de Hoogovens, overleden te Den Helder op 23 september 2007, begraven te Schagen op de gemeentelijke begraafplaats op 26 september 2007, oud 72 jaar.
  Actief als voetballer bij Alcmaria Victrix en Noord-Hollands Elftal, later voetbaltrainer, ondermeer bij KFC, VVW en CSV.
  Gehuwd te Middelharnis op 18 juli 1960 met Klazina Arendje Bakelaar, geboren te Middelharnis op 21 juli 1939, buitenkerkelijk, van beroep bejaardenverzorgster, administratief medewerkster, dochter van Willem Bakelaar en Jannetje Cornelia de Vos.

  KINDEREN:
  1. Sylvia Brouwer,
   Geboren te Beverwijk op 20 december 1960, buitenkerkelijk, van beroep administratief werkneemster.
   Gehuwd (1) te Heerhugowaard op 28 juli 1988 met Paulus Maria Snoek, geboren te Heerhugowaard op 8 mei 1956, van beroep graafmachine-operateur, zoon van Niek Snoek en Ursula Oudeman.
   Huwelijk ontbonden door echtscheiding, ca. 1989.
   Gehuwd (2) te ís-Gravenhage op 17 december 1993 met Henry J. R. van de Wetering, geboren te ís-Gravenhage op 8 maart 1948, van beroep verkoper, vertaler.
   Sylvia en Henry wonen in Callantsoog.
  2. Eric Brouwer,
   Geboren te Beverwijk op 4 april 1962, buitenkerkelijk, van beroep typograaf.
   Gehuwd te Heerhugowaard op 23 april 1990 met Saskia Gerritdina Suzanna Andriessen, geboren te Alkmaar op 29 juni 1967, buitenkerkelijk, van beroep inkoopster, dochter van Theodorus Johannes Andriessen en Elisabeth Gerritdina Maria Vos.
   Huwelijk ontbonden door echtscheiding.


10. Pylyp KRISCHKO,
Zoon van Ewstaphie Anastasiowitsch Krischko [nr. 20] en Oljana Semeniuwka [nr. 21], geboren in 1897, waarschijnlijk in Seredyne, Oekraine, overtuigd atheist, van beroep akkerbouwer, ca. 1936 door het communistisch bewind om het leven gebracht in Kremencug, Oekraine, oud ca. 39 jaar.
Gehuwd ca. 1922 met Oljana HRISCHENKO.

Pylyp diende tijdens de Eerste Wereldoorlog in het Oekrainse leger. Zijn oorlogservaringen hebben bijgedragen aan zijn sterke afkeer van religie.
Voordat Pylyp trouwde bezat hij al eigen land waarop hij granen en aardappelen verbouwde. Ook plantte hij fruitbomen.
Voor eigen melkgebruik bezat hij een koe, en bovendien enkele andere dieren.
Het huis waarin hij woonde had hij zelf gebouwd.
Omdat hij niet vrijwillig meewerkte aan het Kolchoz-systeem werd hij rond 1933 door het Communisties bewind gearresteerd en zonder rechtzaak tot 3 jaar dwangarbeid veroordeeld.
Op het einde van die drie-jaar periode, in 1936, is hij bij Kremencug om het leven gebracht. Hij werd levend begraven in een door hem zelf gegraven kuil.
[bron: Ooggetuige verslag van een nicht van Oljana die in Kremencug woonde]
Miljoenen Oekrainers werden in die periode door de Stalinisten om het leven gebracht.


Pylyp Ostapowitsch Krischko, gefotografeerd
in het jaar 1915 met kort geknipt haar,
bij het in dienst gaan van het leger.

OPMERKING:
De naam Pylyp is de Oekrainse vorm van Philip.
Komt van het Grieks en betekent "paardenvriend".
[bron: Etymology and history of first names by Mike Campbell]

11. Oljana HRISCHENKO,
Dochter van Serhie Mikolownej Hrischenko [nr. 22] en Oleta Fanazowna Hannitz [nr. 23], geboren te Bakoemiwka, Oekraine, ca. 1901, Grieks-Orthodox, werkte voor haar huwelijk als tomatenplukker en -wasser op de Krim, overleden te Seredyne in maart 1937 door uithongering en ziektes, oud ca. 36 jaar.


Oljana Hrischenko, ca. 1920.

Oljana was lid van het kerkkoor van de Orthodoxe kerk in Saitzinzi. In tegenstelling tot haar man was zij een trouwe kerkbezoekster. Pylyp bracht haar en hun beide kinderen elke zondag met paard en wagen naar de plaatselijke kerk, maar weigerde zelf ook maar een voet over de drempel te zetten.
Na de dood van Pylyp ging het ook met Oljana snel bergafwaarts. Het land werd uitgehongerd door de communistische machthebbers. Haar zwakke gezondheid en gebrek aan voedsel leidden ertoe dat zij in maart 1937 overleed.


Tante Asja bij het graf van haar schoonmoeder Oljana Hrischenko.

KINDEREN:
 1. Mikola Krischko, ook Nicolai Krischko,
  Geboren te Seredyne, Oekraine op 22 juni 1923, van beroep fotograaf, electricien, overleden aan longkanker te Baskumziak, Rusland op 13 januari 1987, oud 63 jaar.
  Gehuwd in 1947 met Asja Nitsjajewa, geboren te Pirokowka, Astrachanskaja oblast, Rusland op 15 oktober 1925, overleden te Baskumziak, Rusland op 4 november 1995, oud 70 jaar, dochter van Gregory en Natasha Nitsjajewa.  Uit dit huwelijk drie kinderen:
  1. Wowa Krischko,
   Geboren te Baskoemziak, Rusland op 24 october 1948, van beroep chauffeur, overleden aan darmkanker begin augustus 2005, oud 56 jaar
   Gehuwd (1) ca. 1971 met Olga N.N.
   Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
   Gehuwd (2) ca. 1982 met Luba N.N., geboren op 11 juni 1946.


   Wowa, Kolja en Ljuba, 27 april 1997.

  2. Nina Krischko,
   Geboren te Baskoemziak, Rusland op 29 november 1949, van beroep administratief medewerkster in Moskou, overleden aan hartstilstand te Moskou op vrijdag 5 november 2010, oud 60 jaar.
   Gehuwd ca. 1982 met Viktor Krasinski.
   Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
  3. Marina Krischko,
   Geboren te Baskoemziak, Rusland op 22 november 1957.
   Gehuwd (1) ca. 1980 met Viktor Timogin.
   Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
   Gehuwd (2) ca. 1984 met Aleksei Supukarew, geboren ca. 1960, van beroep chauffeur van alcoholische dranken.
 2. Maroesja Krischko, zie nr. 5.
  Geboren te Seredyne, Oekraine op 26 mei 1925, buitenkerkelijk, emigreerde in 1991 met haar man Jan Brouwer naar Canada.
  Gehuwd te Neumunster, Duitsland op 5 juni 1945 met Johannes Wilhelmus Brouwer, geboren te Amsterdam op 17 maart 1924, overleden te Oliver, BC, Canada op 13 april 1994, oud 70 jaar.
  Rita woont op Saltspring Island.
12. Tengkoe HAFAS (opa Tiktak),
Zoon van Tengkoe Hadji Ismail Soeloeng Laoet [nr. 24] en Intjik Maimoena [nr. 25], geboren te Tanjoeng Beringin, Bedagai, Ned. Oost-Indie op 24 maart 1895, Wakil van Bedagai (1932-1943), Pangeran van Langkat Hilir (1943-1945), bestuursmedewerker van het Kabinet van de Wali Negara van Oost-Sumatra (1949-1950), overleden te Medan na 1961.
Gehuwd ca. 1915 met Tengkoe (Oean) MAHANOEM.


Tengkoe Hafas inspecteert de troepen.

13. Tengkoe (Oean) MAHANOEM,
Dochter van Soetan Bidar Alam Shah III, Raja van Bilah [nr. 26] en N.N. [nr. 27], geboren te Bilah, Maleisie in 1891, overleden te Medan, Indonesie op 29 juni 1961, oud 70 jaar.

Volgens de kleinkinderen van Oean, was zij meestal ziek. Zij ontving haar kleinkinderen altijd vanaf haar ziekbed.

KINDEREN:
 1. Tengkoe Nomel Badroel Boehaja (Wak Meh).
  Geboren ca. 1916, overleden te Medan ca. 1996, oud ca. 80 jaar.
  Gehuwd met Tengkoe Maimoen Aziz, overleden ca. 1960, zoon van Sultan Abdoel Aziz Abdoel Jalil Rahmad Shah, Sultan van Langkat en diens vrouw Tengkoe Fatimah Sham.
 2. Tengkoe Johan (Jahpin) Arifin.
  Geboren ca. 1918, overleden ca. 1961, oud ca. 43 jaar.
  Gehuwd (1) met N.N., van Ned.-Indische afkomst, overleden aan tuberculosis.
  Gehuwd (2) met Wak Anis, een volle nicht van Johan Arifin, dochter van Tengkoe Moehktar.
 3. Tengkoe Aswani (Swan) Hafas, zie nr. 6.
  Geboren te Tjina Kassih, Sumatra, Ned. Oost-Indie op 29 mei 1920, moslim (sekulair), zakenman, overleden te Medan, Sumatra op 15 april 1994, oud 73 jaar, begraven aldaar op 16 april 1994.
  Gehuwd te Tandjoeng Balai, Sumatra, Ned. Oost-Indie op 2 mei 1944 met Tengkoe Sariah (Ietje) Mansoer, dochter van Tengkoe Dr. Mansoer en Amalia Gezina Wempe.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding op 8 augustus 1950.
  Gehuwd (2) met Iboe Wati.
 4. Tengkoe Harris.
  Geboren ca. 1922, van beroep CEO Hagemeyer (Malaysia), overleden te Kuala Lumpur, Maleisie in november 2005.
  Gehuwd met Tengkoe Mariam, dochter van Sultan Abdoel Aziz Abdoel Jalil Rahmad Shah, Sultan van Langkat en diens zevende vrouw Tengkoe Poeteri Zahara.
 5. Tengkoe Razali (Djali).
  Geboren ca. 1925, werkzaam bij een bank, zakenman, rentenier, overleden te Medan ca. 1997.
  Gehuwd met Tengkoe Latifah (wah Pipa) Hanoem, overleden aan leverkanker te Medan ca. 1995, dochter van Sultan Mahmoed Abdoel Jalil Rahmad Shah en diens eerste vrouw Tengkoe Raudah.
 6. Tengkoe Zulkifli (Djuul).
  Geboren ca. 1927, van beroep journalist, enkele malen gevangen gezet tijdens het Soekarno bewind, overleden te Jakarta ca. 1965.
  Gehuwd met dr. Mieke N.N., van beroep kinderarts.
 7. Tengkoe Fatimah Nabariah (Imah).
  Geboren ca. 1928.
  Gehuwd met Tengkoe N.N., broer van Wak Anis.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
  Imah woont in 2009 nog steeds in Medan.
14. Tengkoe Dr. MANSOER,
Zoon van Tengkoe Babul (Bolon), ook genaamd Tengkoe Mohammed Adil [nr. 28] en Raden Ajoe Sariah [nr. 29], geboren te Tandjoeng Balai, Ned. Oost-Indie op 17 januari 1897, moslim, studeerde medicijnen aan de Stovia te Batavia, geplaatst als gouvernementsarts in Bonthain, Zuid-Celebes, waar hij ondermeer huisarts was van zijn latere vrouw Amalia Gezina Wempe en haar eerste echtgenoot Leo de Vos, vervolgde zijn studie na beeindiging van zijn gouvernementscontract aan de Universiteit van Leiden, artsexamen (1926), gepromoveerd op proefschrift "De lachgasnarcose in de heelkunde" (1928), van beroep chirurg, geneesheer-directeur van het Elisabeth Ziekenhuis in Medan, gemeenteraadslid Tandjoeng Balai (1932), Wali Negara (1948-1950), overleden aan suikerziekte te Medan, Sumatra, Indonesie op 6 oktober 1953, oud 56 jaar, begraven aldaar op 7 oktober.
Gehuwd te Leiden op 7 mei 1924 met Amalia Gezina WEMPE.

HUWELIJKSAKTE, Leiden, 7 mei 1924, nr. 168:
Heden zeven Mei 1924 zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden in het Raadhuis verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Tengkoe Mansoer, oud 27 jaren, Indisch Arts, Javaansch onderdaan, geboren te Tandjong Balei en wonende te Weltevreden, meerderjarige zoon van de Inlandsche echtelieden Tengkoe Adil en Intji Sariah en
Amalia Gezina Wempe, oud 30 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, gescheiden echtgenoote van Leendert Pieter Johannes de Vos, meerderjarige dochter van Fredrik August Wempe, Stucadoor en van Ingetje Roodenburg, zonder beroep, beiden wonende te Leiden.
De bruidegom heeft mede overgelegd een akte van bekendheid zijner geboorte.
Als getuigen waren tegenwoordig:
Johannes Philippus Riedel, oud 33 jaren, zwager der bruid; bedrijfsleider;
Jacobus Nicolaas Wassenaar, oud 27 jaren, gemeenteambtenaar,
Fredrik August Wempe, oud 27 jaren, gemeenteambtenaar, broeder der bruid, en
Asikin, oud 32 jaren, Indisch Arts, allen wonende te Leiden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[bron: website Regionaal Archief Leiden]

ONDERWIJS:
Universiteit te Leiden:
Artsexamen eerste gedeelte de heer A. Mansoer.
[Bron: NRC, 6 februari 1925 en Het Centrum, 7 februari 1925]

ONDERWIJS:
Universiteit te Leiden.
Bevorderd tot arts de heeren L. van Dort, T. Mansoer, J. Mulder en H. van der Pawich.
[Bron: Het Centrum en NRC, 2 juli 1926]


Artikel NRC, 11 mei 1928.

PROEFSCHRIFT:
De lachgasnarcose in de heelkunde.
Leiden, Patria, 1928, 85 paginas.
Op keerzijde van de titelpagina: Dit proefschrift is een vervolg op dat van Dr. Meiss.

GEMEENTERAAD VAN TANDJOENGBALAI.
Ingesteld bij Stbl. 1917 No. 284.
Aantal leden 9. 5 O.N., 3 I.O.n.N, 1 U.O.n.N.
Voorzitter. Het Hoofd van plaatselijk bestuur der afdeeling Asahan.
Leden. O.L. Fanggidaey; - J. de Graaf; - J. Looman; - Tengkoe Dr. Mansoer; - M.H. Niemeijer; - J. Postmus; - F.J. Ruijter; - Tan Phe Joo; - Mr. Raden Wirjono Koesomo.
Secretaris. J. Schut.
Directeur Gemeentewerken. J.H. Bokhorst.
Beheerder Electriciteits- en Waterleidingbedrijf. A. Wachter.
Gemeente veearts. J.A. Coenraad.
Gemeente kashouder. Mohamad Ali Nafiah.
[bron: Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, Kalender en Personalia, 1932, blz. 782-783]


LEVENSBESCHRIJVING:
Zie diverse geschriften over het leven en werk van Dr. Mansoer.15. Amalia Gezina WEMPE, ook Sini WEMPE,
Dochter van Fredrik August Wempe [nr. 30] en Ingetje Roodenburg [nr. 31], geboren te Leiden op 9 augustus 1893, Evang.-Luthers, vertrok in 1916 naar Ned. O-Indie, woonde met haar eerste man, mr. Leendert Pieter de Vos in Bonthain, Zuid-Celebes, reisde in 1923 na haar echtscheiding met het schip Tjerimai van Batavia terug naar Rotterdam, vestigde zich rond 1928 met haar tweede echtgenoot, Tengkoe Dr. Mansoer, in Medan, N.O.I., keerde in 1962 terug naar Nederland en woonde nog enkele jaren bij haar dochter Sariah in Sint Pancras bij Alkmaar, overleden te Schiedam op 19 januari 1967, oud 73 jaar, crematie te 's-Gravenhage in het crematorium Kijkduin.
Gehuwd (1) te Zeist op 7 juni 1913 met mr. Leendert Pieter Johannes DE VOS, ook Leo DE VOS, geboren te Middelburg op 4 april 1888, van beroep advocaat, lid van de Raad van Justitie te Makassar, voorzitter van de Landraad in Bonthain (Bantaeng), Zuid-Celebes, overleden te Samaden, Zwitserland in december 1929, oud 41 jaar, crematie in het crematorium te Driehuis-Westerveld, zoon van Jan de Vos en Suzanna Maria Cornelia de Wijs.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding voor 1923.
Gehuwd (2) te Leiden op 7 mei 1924 met Tengkoe Dr. MANSOER.

GEBOORTEAKTE, Middelburg, 6 april 1888, nr. 131:
Heden den 6den April 1888, verscheen voor mij Wethouder, ambtenaar van den burgerlijken stand van Middelburg, provincie Zeeland,
Jan de Vos, oud 34 jaren, van beroep notaris, wonende te Middelburg, welke mij heeft verklaard, dat op den 4den April 1888, des voormiddags ten 9 ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk A, nommer 99, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, van hem aangever en van Suzanna Maria Cornelia de Wijs, zonder beroep, wonende alhier, zijne echtgenote en aan welk kind hij verklaart te geven de voornamen van Leendert Pieter Johannes.
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Meester Michiel Jacobus de Witt Hainer, oud 45 jaren, van beroep advocaat en procureur, wonende te Middelburg en van Eduardus Baptista Ronca, oud 28 jaren, van beroep bediende, wonende te Middelburg, als getuigen daartoe door de aangever gekozen.
Hiervan is opgemaakt deze akte, die, na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Leiden, 9 augustus 1893, nr. 960:
In het jaar 1893 den 10den der maand Augustus is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen:
Fredrik August Wempe, oud 25 jaren, Stucadoor, wonende te Leiden, welke ons heeft verklaard dat Ingetje Roodenburg, zonder beroep, wonende te Leiden, Zijne huisvrouw te zijnen huize, op den 9den Augustus 1893, des namiddags te half 6 uren, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Amalia Gezina.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Roodenburg, oud 53 jaren, winkelier, wonende te Leiden en van Anton Dietrich Wempe, oud 28 jaren, predikant, wonende te Alkmaar.
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons, den declarant en de getuigen geteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

GEBOORTEADVERTENTIE:
Geboren:
Amalia Gezina,
Dochter van: Frederik A. Wempe en I. Wempe-Roodenburg.
Leiden, 9 Augustus 1893.
(Nieuwsteeg 12).
[bron: Leidsch Dagblad, 10 augustus 1893, pag. 8]


Ondertrouw advertentie in NRC, 21 mei 1913.

ONDERTROUWADVERTENTIE.
Ondertrouwd:
Leo de Vos en Sientje Wempe.
Zeist, 21 Mei.
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 mei 1913]

HUWELIJKSTOESTEMMING:
Heden den een en dertigsten Mei 1913, verschenen voor mij Louis Johan Christiaan Arnold Gordon notaris te Leiden, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:
De heer Frederik August Wempe, stukadoor en Mevrouw Ingetje Roodenburg, particuliere, echtgenoote van genoemden heer Wempe, beiden wonende te Leiden.
De comparanten verklaarden hunnen toestemming te geven tot het huwelijk, hetwelk hunne minderjarige dochter Mejuffrouw Amalia Gesina Wempe voornemens is aan te gaan met den heer Leendert Pieter Johannes de Vos, particulier, wonende te Zeist.
Waarvan acte in originali uit te geven, is verleden te Leiden ten dage bovengemeld in tegenwoordigheid van den heer Jan Emmeloth, notaris Klerk en Jan Boluijt, Kantoorlooper, beiden wonende te Leiden als getuigen.
De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.
Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij Notaris deze acte getekend.
[huwelijksbijlage, letterlijke weergave van dit document]

HUWELIJKSAKTE, Zeist, 7 juni 1913, nr. 53:
Heden 7 Juni 1913, zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Zeist, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Leendert Pieter Johannes de Vos, oud 25 jaren, zonder beroep, geboren te Middelburg, wonende alhier, onlangs te Leiden, meerderjarige zoon van Jan de Vos en Suzanna Maria Cornelia de Wijs, beiden overleden, en
Amalia Gezina Wempe, oud 19 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, minderjarige dochter van Fredrik August Wempe, stucadoor en Ingetje Roodenburg, zonder beroep, beiden wonende te Leiden.
De beide afkondigingen tot dit huwelijk zijn onverhinderd geschied, alhier en te Leiden op 25 Mei en 1 Juni dezes jaars.
De ouders der bruid hebben, blijkens hierbij overgelegde notariŽele akte, toestemming tot dit huwelijk verleend.
Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd of zij elkander nemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander verbonden zijn.
Als getuigen waren tegenwoordig:
Jacobus van Vollenhoven. en Willem Frederik Karel Versteeg, beiden oud 23 jaren, zonder beroep en wonende te Leiden,
Jacobus van Vollenhoven, oud 58 jaren, koopman, wonende te Rotterdam, en
Meester Marius Steenhuis, oud 22 jaren, bank-ambtenaar, wonende te Amsterdam, allen niet verwant.
Waarvan akte, welke ingevolge de wet is voorgelezen.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

FAMILIEBERICHTEN.
Gehuwd:
Vos, L. de en S. Wempe, Zeist.
[bron: Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indie, 7 juli 1913]

BEVOLKINGSREGISTER, Leiden, 1890-1923, folio 1447:
Amalia Gezina Wempe, geboren te Leiden op 9 augustus 1893, Breestraat 122, wijknr. 4.
Datum van aankomst vanuit Oegstgeest op 9 november 1914.
Vertrokken naar Ned.-Indie op 30 september 1916.
[bron: Regionaal Archief Leiden]

ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE:
Vos, Mr. L.P.J. de - Grif. Landr. - Banjoemas, 1915-1916.
Vos, Mr. L.P.J. de - Voorzit. Landr. - Kediri, 1917-1918.
Vos, Mr. L.P.J. de - Voorzit. Landr. - Sindjai, 1919.
Vos, Mr. L.P.J. de - Voorzit. Landr. - Bonthain, 1920-1922.
Vos, Mr. L.P.J. de - Voorzit. Landr. - Tegal, 1923.
Vos, Mr. L.P.J. de - Lid R. v. Just. - Makassar (J. Mahieu), 1924-1927.

[bron: Nieuw Adresboek van geheel Nederlandsch-Indie, Batavia, Landsdrukkerij]

SCHEEPSBERICHTEN, NRC, 14 september 1923:
Tjerimai, van Batavia naar Rotterdam, gezagvoerder A. van Leeuwen.
Op 11 augustus van Batavia naar Rotterdam vertrokken via Singapore, Belawan, Sabang, Suez en Marseille, des middags 12 uur.
Aan boord 171 passagiers met kinderen.
o.a. mev. A. G. Wempe met bestemming Rotterdam

PERSOONSKAART:
Indon.nat. verworven souvereiniteitsoverdracht 27 dec.49 + Ned. miv 23 nov.1965 door kenisg.vlgs Overg.bep.V. wet 14 nov.63 S467 aan burg Schiedam op 23 nov.65 gew. 23 nov.65+.


DOCHTER UIT HET HUWELIJK VAN MR. LEENDERT PIETER JOHANNES DE VOS EN AMALIA GEZINA WEMPE:
 1. Gerda (Dicky, Taat) de Vos,
  Geboren te Leiden op 10 december 1914, lid van het Humanistisch Verbond, van beroep secretaresse, studeerde op oudere leeftijd kunstgeschiedenis, overleden te Zeist op 6 november 1997, oud bijna 83 jaar, crematie te Bilthoven op 11 november.
  Gehuwd (1) te Medan, Sumatra, Ned. Oost-Indie op 15 augustus 1933 met Gerard Jan Herwig, geboren op 24 januari 1907, geinterneerd in Japans kamp, zoon van Reinhart Herman Herwig, van beroep onderwijzer en van Wubbina Catharina Beuker.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding in 1939.
  Gehuwd (2) te Medan, Sumatra, Ned. Oost-Indie op 1 oktober 1941 met Jacob van der Jagt, ook Jim van der Jagt, geboren te Bovenkarspel op 8 juli 1919, buitenkerkelijk, kwam als 2-jarige naar Indie (Batavia), verhuisde daarna naar Surabaja en woonde vanaf 1936 in Medan, werkte voor Banda Rubber in Assahan en voor Hollands Amerikaanse Plantage Mij, eveneens te Assahan, werd twee maanden na de bruiloft weggevoerd en te werk gesteld aan de Birmaspoorweg 1942 - 15 augustus 1945, na de oorlog werkzaam voor Gunzel en Schumacher Handelsmaatschappij te Medan, later te Sibolga, vanaf 1958 werkzaam als adminstratief medewerker bij Hoogovens Staalfabrieken te IJmuiden, overleden aan longkanker te Alkmaar op 25 augustus 1975, oud 56 jaar, zoon van Petrus Johannes van der Jagt en Catharien Rooker.
  Uit geen der beide huwelijken nageslacht.
  Gerard J. Herwig huwde (2) te Medan in de Protestantsche Kerk aan de Manggalaan op 9 januari 1940 met J. J. van Schevichaven.
  Gerard J. Herwig huwde (3) in juli 1952 met E. Ch. van Doorn.


Adil Mansoer, Gerda de Vos en Ietje Mansoer,
Medan, 1943.

TUINBOUWWINTERCURSUS.
De leerlingen van den tuinbouwwintercursus maakten Dinsdag een excursie naar 't Gooi, ter aanvulling van het onderwijs op de winteravondlessen.
Achtereenvolgens werden bezichtigd het landgoed "Gooilust" te 's-Graveland en daarna te Bussum de kweekerijen der heeren Jac. Jurrissen en Zonen, G. J. Herwig en G. A. van Rossem.
[bron: Haarlem's dagblad, 12 augustus 1926]

RESERVEPERSONEEL DER LANDMACHT.
Benoemd:
A. tot Reserve 2e luit.,
1e met ingang van 1 Juli:
a. bij het Wapen der Inf. bij het 22e reg. de vaandrigs G. J. Herwig [e.a.], allen van het koros.
[bron: Het Vaderland, 10 juli 1928]

PASSAGIERS.
van het s.s. Jan Pz Coen, dd 10 September [1929] van Amsterdam naar Batavia vertrokken.
Gezagvoerder D. J. Botje.
G. J. Herwig, e.a.
[bron: Het Vaderland, 10 september 1929]

PASSAGIERS VOOR DELI.
De volgende passagiers van de "J. P. Coen", 10 Sept. van Amsterdam vertrokken en 9 Oct. hier verwacht, zullen te Belawan debarkeren:
G. J. Herwig, e.a.
[bron: De Sumatra post, 27 september 1929]

RESERVE-OFFICIEREN.
Benoemd zijn, gerekend van 31 Mei 1928, tot reserve-2e-luitenant der infanterie:
G. J. Herwig, e.a.
[bron: De Indische courant, 30 juli 1930]

NIEUWE TELEFOONAANSLUITINGEN:
Medan, Nr. 1644 G.J. Herwig, Kartinilaan 15.
[bron: De Sumatra post, 10 februari 1932][bron: De Sumatra post, 6 mei 1933]

[bron: De Sumatra post, 3 augustus 1933]

DE KAMPIOEN:
Leden-voor-het-leven:
G. J. Herwig, Medan, e.a.
[bron: De Kampioen, 30 oktober 1937]

PASSAGIERSLIJST.
van het m.s. Johan van Oldenbarnevelt, van Batavia naar Amsterdam, 15 December 1937.
Gezagvoerder: M. F. Morzer Bruyns.
Naar Genua, Villefranche Algiers, Southampton en Amsterdam:
G. J. Herwig, e.a..
[bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie, 13 december 1937]

PASSAGIERS:
van het dubbelschroef mailmotorschip Dempo, dat 27 April [1938] van Rotterdam naar Batavia vertrekt:
Naar Ned.-Indie: G. J. Herwig, e.a.
[bron: Het Vaderland, 29 april 1938]

PASSAGIERS VOOR DELI:
Onderstaande passagiers van het m/s. "Dempo" d.d. 27 April 1938 van Rotterdam vertrokken zullen op 23 Mei te Belawan debarkeren:
G. W. Herwig, e.a.
[bron: De Sumatra post, 3 mei 1938]

OFFICIERENVEREENIGING SUMATRA's OOSTKUST:
Bestuursverkiezing:
De heer K. ten Velde blijft bestuurslid, terwijl tot nieuw lid in het bestuur werd gekoezn de heer G. J. Herwig.
[bron: De Sumatra post, 17 februari 1939]

VERLOOFD:
Hans van Schevichaven en G. J. Herwig.
Rumpihuslaan 8A,
Padang Boelanweg 447.
28 Oct. '39.
[bron: De Sumatra post, 28 oktober 1939][bron: De Sumatra post, 20 december 1939]


OFFICIERENVEREENIGING.
Algemeene vergadering:
Penningmeester H. J. Herwig.
[bron: De Sumatra post, 17 februari 1940]

KINDEREN UIT HET HUWELIJK VAN TENGKOE DR. MANSOER EN AMALIA GEZINA WEMPE:
 1. Tengkoe Sariah Mansoer, zie nr. 7.
  Tijdens de studie van haar vader in Leiden geboren op 14 januari 1925, buitenkerkelijk, verhuisde in 1928 met haar ouders naar Medan, Ned. Oost-Indie, keerde in 1961 met haar man en kinderen terug naar Nederland (Beverwijk, Sint Pancras), emigreerde in 1992 naar Canada (Gallagher Lake en Penticton), in haar slaap overleden in Penticton, B.C. op 24 juli 2018, oud 93 jaar, crematie te Penticton.
  Gehuwd (1) te Tandjung Balai, Sumatra, N.O.I. op 2 mei 1944, met Tengkoe Aswani Hafas, geboren te Tjina Kassih, Sumatra, N.O.I. op 29 mei 1920, Moslim, van beroep zakenman, overleden te Medan, Sumatra op 15 april 1994, begraven aldaar op 16 april, oud 73 jaar.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding op 8 augustus 1950.
  Gehuwd (2) te Medan, Sumatra op 26 januari 1955 met Jan Harm Velsink, geboren te Emlichheim, Duitsland op 15 oktober 1927, gedoopt in de Alt-Reformierte Kirche aldaar, buitenkerkelijk, van beroep beambte bij de Deli Spoorwegmaatschappij, de Societe Financiere des Caoutchouc in Medan en vanaf 1962 bij de Hoogovens Staalfabrieken in IJmuiden als hoofdplanner bij de transportafdeling, overleden te Penticton, B.C. op 23 maart 2016, oud 88 jaar, crematie te Penticton op 26 maart, asverstrooing een week daarna in de Noordzee vanaf het strand bij Callantsoog.
 2. Tengkoe Dr. Adil Mansoer,
  Geboren te Leiden op 24 april 1927, buitenkerkelijk, van beroep chirurg, overleden te Schiedam op 30 november 1979, oud 52 jaar, crematie te 's-Gravenhage in het crematorium Kijkduin.
  Gehuwd te Amsterdam op 10 januari 1953 met Rita Leontine Haye, geboren te Medan op 10 juli 1928, overleden op 28 september 2011, oud 83 jaar, crematie.


  KINDEREN UIT HET HUWELIJK VAN TENGKOE DR. ADIL MANSOER EN RITA LEONTINE HAYE:
  1. Dr. John Risto (Jonto) Mansoer,
   Geboren te Leiden op 8 mei 1954, buitenkerkelijk, van beroep arts, betrokken bij het Nationale Tuberculose en Lepra Programma.
   Gehuwd in 1989 met Astrid, van beroep begeleidster gehandicapte kinderen.
  2. Dr. Adil-Willem Mansoer,
   Geboren te Leiden op 25 maart 1956, buitenkerkelijk, van beroep arts, leraar.
   Gehuwd te Schiedam op 5 juni 1987 met Linda van der Laan, geboren te Schiedam op 19 april 1962 , van beroep verpleegster.
   Huwelijk ontbonden door echtscheiding in december 2003.
   Partnerschap afgesloten te Vlaardingen op 31 oktober 2005 met Jacqueline van Dijk.
  3. Marina Bernardina Gezina Mansoer,
   Geboren te Schiedam op 25 mei 1957, buitenkerkelijk, van beroep gymnastieklerares.
   Gehuwd te Vlaardingen op 9 januari 1987 met Henry Zegers.
  4. Alexandra (Sandra) Nannette Mansoer,
   Geboren te Schiedam op 2 oktober 1958, buitenkerkelijk, van beroep fysio-therapeute.
   Gehuwd te Schiedam op 4 augustus 1989 met Mark Pennock, van beroep fysio-therapeut.
  5. Leonard Hendrik Mansoer,
   Geboren te Schiedam op 14 mei 1965, buitenkerkelijk, van beroep loodgieter, medewerker bewakingsdienst.
   Gehuwd in Kasteel Haarzuilen bij Utrecht in 1987 met Jane van Kuik, van beroep administratief medewerkster.


   Trouwdag van Tengkoe Dr. Adil Mansoer en Rita Leontine Haye,
   Amsterdam, 1953.

  [Laatst gewijzigd op 17 maart 2019]

HOME GENERATIE  3 GENERATIE  5 KWARTIERSTAAT  BROUWER