KWARTIERSTAAT  VAN  SONJA  EN  JOHN  BROUWER
GENERATIE  18

135.936. Gerit VAN ELSWIJCK,
Geboren ca. 1480, mogelijk te Weeze (Dld.).
Gehuwd met N.N.

KIND:
 1. Rut Geritsz van Elswijck,  zie nr. 67.968.
  Geboren ca. 1510.
  Gehuwd met N.N.
[bron: genealogie Gerit van Elswijck, op internet]

146.528. Brant LOUWEN.
Geboren te Bergambacht ca. 1480, overleden voor 2 november 1540.
Gehuwd met N.N.

KIND:
 1. Louris Brantsz,  zie nr. 73.264.
  Geboren te Bergambacht ca. 1505, overleden na 1561.
  Gehuwd met Aeffgen N.N.
151.008. Cornelis Pietersz DEN OOSTERLING,
Zoon van Pieter den Oosterling [nr. 302.016] en N.N., geboren ca. 1495, van beroep drapier, overleden te Leiden voor 11 juni 1553.
Gehuwd met Katrijn DIRCKSDR.

OPMERKING:
Cornelis Pietersz den Oosterling handelde in 1523 al in wol.

WEESKAMER, Leiden, Grote Bewijzen B, inv. nr. 113, folio 137 vo, 26 maart 1532:
Cornelis, Dirck, Pieter, Alijdt en Grietgen, kinderen van Ghijsbrecht Corneliszn Int staeck goutsmit en wijlen Luytgen Dirckxdr.
Jannetgen Dirck Aerntswede oude moeder, Frans gerytszn. Goel, Rippert Gerytszn. en Cornelis Pieterszn. den Oisterling omen.
150 gouden karolus guldens.
Onderpand:
Een huys ende erve op te nuwen ryn daer Ghijsbrecht Corneliszn. nu ter tyt woent belegen an die zijde coman Cornelis Ziericxzn. ende an die ander zyde Claes Pieterszn. jolierder.
[bron: O.V., december 1974, blz. 317]

WEESKAMER ARCHIEF, Leiden, Grote bewijzen B fol. 305, 11 juni 1553:
Ghijsbrecht en Geertruyt, kinderen van wijlen Cornelis Pieterszn. den Oesterling en Katrijn Dircksdr.
[bron: O.V., janusri 1975, blz. 69]

151.009. Katrijn DIRCKSDR,
Dochter van Dirck Aernts [nr. 302.018] en Jannetgen N.N. [nr. 302.019], geboren ca. 1495, op 11 juni 1553 door haar kinderen onder curatele gesteld, overleden mogelijk te Leiden.

CURATELE:
Na de dood van haar man neemt Katrijn de zaken over. Officieel voert haar zoon Pieter het woord voor haar.
Op 11 juni 1553 wordt zij door haar kinderen onder curatele geplaatst omdat ze geheel buiten "mercke ende zinne " is.
Haar kinderen Ghijsbrecht en Geertruijt zijn nog thuis en haar dochters Alijdt en Marie zijn gehuwd.

WEESKAMER ARCHIEF, Leiden, Grote bewijzen B fol. 305 vo, na 11 juni 1553:
Er zijn curators aangesteld over Katrijn die geheel buiten "mercke ende zinne is".
Pieter Corneliszn Oosterling, Dirck Corneliszn Oosterling gebroeders, Pouwels Foeyenszn gehuwd met Alijdt Cornelisdr, Marie Cornelisdr.
Curators zijn Quirijn Pieterszn verwer en Pieter Claeszn brouwer.
Katrijn:
3 morgen land gelegen tot Hasertswoude aen de buytenwech.
Een huys ende erve op Stienschuyer aen de nieuwe brugge opte hoeck van de coepoerts graft.
Een thuyn ende erve buyten die koepoert ander stede cinghel in Zoeterwoude belast met 34 stuuers tsiaers.
10 stuuers losrente de penning 16 op ter stede van Leyden.
2 gouden Philippus guldens tsiaers losrente op Margriete Jansdr. wede meester Pieter Reyerszn. als principael en Geertruyt Eewout Wilmers wede als borge.
8 pont hollants tsiaers losrente op Aerst Corneliszn.
3 Rinsche guldens losrente op Jacop Claesz. opte Vlyet opt Wedde.
1/2 van 6 Rinsche guldens op Marytgen Jan de Costers wede.
7 gulden en 5 stuuers losrente op Claes Heynrickszn. tot Hasertswoude.
4 gulden tsiaers begrepen in een brief van 11 gulden tsiaers daer van die reste competeert Frans Gerytszn. Goel cs de gehele rentebrief op (folio 306) Margriete Maertensdr. tot Nieuwecoop.
Een lijfrente van 1 gulden tsiaers opder stede van Leyden staende ten lijve van Katrijne Dircksdr. ende Meynsgen Dircksdr.
Een lijfrente van 1 gulden tsiaers op de Hoegelantsche kerck ten lijve van Frans Corneliszn. Buytewech.
1/2 van een schultbrieff op Wermbout Allertszn. uitmaeckende voir coop van een huys opte middelste graft belopende de helft van 38 gulden.
Een obligatie van 20 gulden op Trijn Huygen ende haer vader.
1/5 van een schultbrief van 73 gulden op Thomas Aelbrechtszn. schoemaecker voir coepe van een huys ende erve in de Nobelstraet.
Noch te ontvangen van Katrijne haer broeders en zusters die vierdelen van een pont vlaems telckens als een van haar kinderen hylicken.
27 gulden wegens noch onbetaelde renten.
Silwerwerck volgens inventaris.
De kinderen Pieter, Marytgen, Aeltgen, Ghijsbrecht en Gheertruyt tesamen 50 gulden en 8 stuuers wegens geleverde laecken in den cantoor van Mees Aelwijnszn, Dirck Corneliszn haer broeder ende Cornelis Janszn de Goede.
De opbrengst van 15 zwarte lakens gelevert in Mouweryns Claeszn cantoor.
370 gulden ende 16 stuuers wegens geleverde goeden aan Cornelis Janszn de Goede, Adriaen Andrieszn ende Joest Willemszn.
51 gouden guldens voir 3 paarse lakens.
41 ongeprente zwarte lakens 920 gulden.
[bron: O.V., jan. 1975, blz. 69 en 70]

WEESKAMER ARCHIEF, Leiden, Grote bewijzen B fol. 306 vo, na 11 juni 1553:
87 gulden derdalve stuuer.
De kinderen moeten de schulden groot 227 gulden en 5 stuuers betalen.
Alle kinderen ontvangen 400 karolus guldens als vaderlijk erfdeel.
Dirck Corneliszn. is reeds meerderjarig.
[bron: O.V., jan. 1975, blz. 70 en 71]

KINDEREN VAN CORNELIS PIETERSZ DEN OOSTERLING EN KATRIJN DIRCKSDR:
 1. Dirk Cornelisz Den Oosterling,  zie nr. 75.504.
  Geboren te Leiden ca. 1520, van beroep drapenier, overleden te Leiden op 29 november 1574, oud ca. 54 jaar.
  Gehuwd na 1538 met Jannetje Fransdr [Dusseldorp], geboren ca. 1515, begraven op 22 november 1574 in de Pieterskerk te Leiden, oud ca. 59 jaar.
 2. Pieter Cornelisz Den Oosterling,
  Geboren ca. 1525, overleden na 1561.

  TIENDE PENNING, Leiden, 1561:
  Naam: Pieter Cornelisz Oosterling.
  Bon: Nieuweland.
  Straat: Steenschuur nr. 149.
  Fol. 176.
  Bedrag: 18.
  L-s-p: 18-0-0.
  Bezit: eigendom.
  Volgnummer: 1178.
  [bron: website www.janvanhout.nl.]
 3. Alijdt Cornelis Den Oosterling,
  Geboren voor 1532, overleden na 11 juni 1553.
  Gehuwd voor 11 juni 1553 met Pouwels Foeyenszn.

  TIENDE PENNING, Leiden, 1561:
  Naam: Pouwels Foyensz.
  Bon: Over 't Hof.
  Straat: Rapenburch 123.
  Fol. 78.
  Bedrag: 12.
  L-s-p: 12-0-0.
  Bezit: huur.
  Eigenaar: Dirk Mast.
  Volgnummer: 510.
  [bron: website www.janvanhout.nl.]

  TIENDE PENNING, Leiden, 1561:
  Naam: Pouwels Foyensz.
  Bon: Over 't Hof.
  Straat: Kerksteeg nr. 15.
  Fol. 62.
  Bedrag: 9.
  L-s-p: 9-0-0.
  Bezit: huur.
  Eigenaar: Cornelis Jacobsz, van beroep schoenmaker.
  Volgnummer: 402.
  [bron: website www.janvanhout.nl.]
 4. Marie Cornelis Den Oosterling,
  Geboren voor 1532, overleden na 11 juni 1553.
  Gehuwd na 11 juni 1553 met N.N.
 5. Ghijsbrecht Cornelisz Den Oosterling,
  Geboren na 1532, overleden na 1561.

  TIENDE PENNING, Leiden, 1561:
  Naam: Gysbert Cornelisz Oosterling.
  Bon: Nieuweland.
  Straat: Sint Jacobsgraft, andere zijde, nr. 40.
  Fol. 160.
  Bedrag: 17.
  L-s-p: 17-0-0.
  Bezit: huur.
  Eigenaar: Garbrant Meesz, oude.
  Volgnummer: 1069.
  [bron: website www.janvanhout.nl.]
 6. Geertruijt Cornelis Den Oosterling,
  Geboren na 1532, overleden na 11 juni 1553.
151.010. Frans JANSZ,
Zoon van Jan Jansz [nr. 302.020] en Goelte Dirksdr. [nr. 302.021], geboren ca. 1480, van beroep wever, verver in Leiden, overleden voor 27 juli 1527.
Gehuwd (1) voor 1507 met Aechte Jans MUIJS, overleden voor 1507.
Gehuwd (2) voor 1517 met Ermgaert Pieters PAEDS.

WEESKAMER, Leiden, Grote Bewijzen B, inv. nr. 113, folio 66b, 27 juli 1527:
Frans, Aecht, Jannetgen, Machtelt en Marie, kinderen van wijlen Frans Janszn. en Ermgaert.
Meester Claes Paeds priester, Jan Franszn., Thomas Franszn., Geryt Jan Gerytszn. en Jan Claes Corneliszn.zn. als naeste vrunden en magen.
4 pondt 10 schelling groten tsiaers losrenten den penning 16 op ter stede van Leyden geypotekeert op ter voirs stede strijkerije.
4 pondt hollants comans payments tsiaers ewyge ende erfelicke renten staende op een woninge met schuyer barge etc. ende met 14 morgen lants daer toe behoerende in Soeterwoude toebehoerende Huygh Gerytszn.
1/2 van 4 gouden Rinsche gulden ewyge ende erflicke renten staende op 14 hont lant metten huysinge in Oestgeest toebehoerende Jan Kerstantszn.
Een raem met erve in de oude hoeff opte 6e streeck van de muyer of te rekenen.
[bron: O.V., dec. 1974, blz. 281]

151.011. Ermgaert Pieters PAEDS,
Dochter van Pieter Claesz Paedze [nr. 302.022] en Maria Pieter Jan Martijnsdr. [nr. 302.023], geboren ca. 1485, woont in 1551 aan de Sint Jacobsgracht te Leiden, overleden voor 1558.
Gehuwd (1) voor 1517 met Frans JANSZ.
Gehuwd (2) voor 4 december 1538 met Jacop Gerytszn. KOEL, vermeld als borg op 4 december 1538, overleden te Leiden voor 25 mei 1551.

WEESKAMER ARCHIEF, Leiden, Grote bewijzen B, inv. nr. 113, fol. 184 vo, 4 december 1538:
Aelwijn Pieterszn. oom en Andries Aelwijnszn. oudt-oom.
9 karolus guldens.
4 december 1538.
Jan, kind van wijlen Geryt Claeszn. van Weesp en Jannetgen Frans Janszn.dr.
Meester Claes van Weesp oude vader, Jacop Gerytszn vuytreder gehuwd met Ermgaert Pietersdr oude moeder, Anthonis Franszn, Abraham Jacopszn, Dirck Meeszn omen en Mathijs Gerytszn.
4 pondt groot vlaems tsiaers losrente te lossen met 400 gouden karolus guldens staende op 12 morgen en 3 hont lant toebehoerende meester Claes voirs. gelegen in Coude (folio 185) kerck an de kercke ende bruyct nu ter tyt Claes Dirkzn Ket als die voirs.
Geryt voirtyts in hylick gebrocht hadde.
Borgen Jacop Gerytszn, Anthonis Franszn en Abraham Jacopszn.
Een scepenen brief bij de welcke Jannetgen Fransdr voirs. erkent dat zij onder zich genomen heeft 100 karolus guldens die met meer andere penningen gekomen zijn van de lossinge van de voirs. 4 pondt.
[bron: O.V., jan. 1975, blz. 16 en 17]

WEESKAMER ARCHIEF, Leiden, Grote bewijzen B, inv. nr. 113, fol. 290, 25 mei 1551:
Vermeld Sint Jacobsgracht in Leiden als huis adres van "Ermgaert Pietersdr Jacop Gerytszn vuytreders wede".
[bron: O.V., januari 1975, blz. 66 en 67]

WEESKAMER ARCHIEF, Leiden, Grote bewijzen B, inv. nr. 113, fol. 424 vo, (na fol. 421 dd. 10 nov. 1575 en fol 423):
Goederen int gemeen gebleven.
Zekere portie van een huys en de erve thantwerpen in de Reynerstrate genaempt twapen van Leyden gecomen van Jan Andrieszn de Jonge.
Een obligatie op Jacob van Ezik tot Bremen rustende onder de kinderen van Adriaen Andrieszn 166 gulden 19 st.
Zekere portie in de goederen naergelaten bij Ermgaert Paedts Pietersdr dese cavalijnen grote moeder.
Lasten:
De helft van een rente van 42 gulden 15 st. tsiaers toecomende Geryt tweeskindt van Jan Gerytszn van Weesp daervan Geryt Dirckszn de wederhelft moet dragen.
Harmen van Rodenburch over 1/4 part de reste van zeeker vellen 52 gulden 1/2 st. 6 p.
Jaepgen Reyersdr 1/4 part van 6 gld. 1 1/2 stuk.
[bron: O.V., jan. 1975, blz. 128]

KINDEREN VAN FRANS JANSZ EN AECHTE JANS MUIJS:
 1. Jan Fransz van Dusseldorp,
  Geboren ca. 1504, overleden in 1532.
  Ondertrouw te Leiden op 20 januari 1524 met Fijtgen Reijersdr, dochter van Reijer Claesz, van beroep verver, overleden in 1517 en van Margrite Reijersdr.

  KINDEREN:
  1. Mary Jansdr.
   Geboren ca. 1529.
   Gehuwd te Leiden, ondertrouw op 25 april 1558 met Claes Dircksz van Montfoort, geboren ca. 1534, verdediger van Leiden tijdens het beleg, burgemeester in 1574.
   Uit dit huwelijk een dochter Beatrix, gehuwd te Leiden op 22 februari 1596, ondertrouw op 3 februari met Ysbrant Pietersz de Bije, later schepen en burgemeester van Leiden.
  2. mr. Frans van Dusseldorp,
   Geboren 1531/32, veertigraad van Leiden (23 juli 1562), overleden te Leiden in augustus 1567, oud 36 jaar.
   Gehuwd te Leiden , ondertrouw op 20 januari 1567 met Marij Houtkoper, geboren te Leiden in 1540, kreeg beroerte in 1576, overleden te Utrecht op 9 september 1606, oud 66 jaar, dochter van Jacob Claesz, houtkoper, veertigraad van Leiden, burgemeester (1534), overleden in 1550 en van Alijt Hendricksdr, geboren 1523/24, overleden in 1579.
   Uit dit huwelijk een zoon, mr. Frans van Dusseldorp, geboren te Leiden op 23 oktober 1567, rechtsgeleerde, en R.K. priester, overleden te Keulen op 31 maart 1630, oud 62 jaar.
 2. Marie Fransdr,
  Geboren ca. 1506, overleden na 27 juli 1527.
  Gehuwd met Jan Adriaansz de Wilde, die in 1578 "oud" is en voogd over Jacob Abrahamsz.
 3. Anthonis Franszn [van Dusseldorp],
  Van beroep brouwer op 't Nieulandt, drapenier, vermeld als voogd van de kinderen van Aechte Frans op 1 april 1558, woont Steenschuur 158 te Leiden (1561).
  Ondertrouw te Leiden op 12 mei 1526 met Hillegont Heijnrikszdr.

  OPMERKING:
  Anthonis werd niet vermeld als een van de kinderen in "WEESKAMER, Leiden, Grote Bewijzen B, inv. nr. 113, folio 66b, 27 juli 1527" na het overlijden van Frans Janszn, maar wel bij de "naeste vrunden en magen".

  WEESKAMER ARCHIEF, Leiden, Grote bewijzen B, inv. nr. 113, fol.325, 1 april 1558:
  Andries, Jacop, Marie, Belye, Gooltgen en Jan, kinderen van wijlen Abraham Jacopszn en Aechte Fransdr met Frans Franszn brouwer haer broeder.
  Eeuwout Aerntszn, Anthonis Franszn brouwer en Dirck Corneliszn den Oosterling voochden. 7 morgen land in Zoeterwoude elke morgen getaxeert voor 200 gulden belegen an die oostzyde jonge Jan Corneliszn ende an die zuytzyde die Coewech an die westzyde Lenaert Corstenszn ende an die noortzyde meerburger wateringe.
  14 hont lants in den voirs ambochte elke hont getaxxeert om 25 gulden belegen an die oostzyde Frans Corneliszn en Aechje Willemsdr an die zuytzyde Claes Lambrechtszn an die westzyde ende die noortzyde Eewout Aerntszn voirs. 1850 karolus guldens.

  TIENDE PENNING, Leiden, 1561:
  Naam: Anthonis Fransz [van Dusseldorp].
  Bon: Nieuweland.
  Straat: Steenschuur nr. 158.
  Fol. 177.
  Bedrag: 50.
  L-s-p: 50-0-0.
  Beroep: brouwer, (drapenier).
  Bezit: eigendom.
  Volgnummer: 1187.
  [bron: website www.janvanhout.nl.]

  KIND:
  1. Katrijn Teunisdr.
   Gehuwd met Dirck Claesz.
KINDEREN VAN FRANS JANSZ EN ERMGAERT PIETERS PAEDS:
 1. Frans Franszn van Dusseldorp,
  Geboren ca. 1510, van beroep brouwer, wonende te Leiden Oude Rijn, overleden te Leiden op 7 oktober 1593, begraven in de Vrouwekerk op 11 oktober.
  Gehuwd te Leiden, ondertrouw op 8 februari 1549 met Marij Quirijn Albertsdr., overleden na 1581.

  WEESKAMER ARCHIEF, Leiden, Grote bewijzen B, inv. nr. 113, fol.325, 1 april 1558:
  Andries, Jacop, Marie, Belye, Gooltgen en Jan, kinderen van wijlen Abraham Jacopszn en Aechte Fransdr met Frans Franszn brouwer haer broeder.
  Eeuwout Aerntszn, Anthonis Franszn brouwer en Dirck Corneliszn den Oosterling voochden.
  7 morgen land in Zoeterwoude elke morgen getaxeert voor 200 gulden belegen an die oostzyde jonge Jan Corneliszn ende an die zuytzyde die Coewech an die westzyde Lenaert Corstenszn ende an die noortzyde meerburger wateringe.
  14 hont lants in den voirs ambochte elke hont getaxxeert om 25 gulden belegen an die oostzyde Frans Corneliszn en Aechje Willemsdr an die zuytzyde Claes Lambrechtszn an die westzyde ende die noortzyde Eewout Aerntszn voirs. 1850 karolus guldens.

  KINDEREN:
  1. Quirijn Fransz van Dusseldorp,
   Geboren ca. 1555, overleden voor 18 maart 1625 wanneer erfgenamen voor notaris Paedts te Leiden compareren.
   Gehuwd te Leiden voor schepenen, ondertrouw op 22 mei 1615 met Neeltge Cornelisdr, geboren te Wassenaar in 1563, vroedvrouw, overleden ca. 1624, oud 61 jaar, eerder weduwe van Hendrik Adriaensz.
  2. Frans Fransz van Dusseldorp,
   Overleden na 1629.
   Gehuwd te Leiden voor schepenen op 15 april 1605 met Claertgen Wiggerts.
  3. Jan Fransz van Dusseldorp,
   Overleden voor 1625.
   Gehuwd met N.N.
   Hieruit nageslacht.
  4. Cornelis Fransz van Dusseldorp,
   Overleden voor 1647.
   Gehuwd met Maritgen Claesdr, overleden voor 7 september 1649, eerder weduwe Lambert N.N.
  5. Jan Lijsbeth van Dusseldorp,
   Gehuwd te leiden in 1601 met [N.N.] Christoffelsz.
  6. Gooltgen Fransdr,
   Leeft in 1581.
  7. Aecht Fransdr,
   Leeft in 1581.
 2. Aecht Fransdr [Dusseldorp],
  Geboren ca. 1510, bezit woning Steenschuur nr. 156 te Leiden (1561), overleden na 1561.
  Gehuwd voor 1540 met Abraham Jacopszn [van Velde], overleden voor 1 april 1558.

  WEESKAMER ARCHIEF, Leiden, Grote bewijzen B, inv. nr. 113, fol.325, 1 april 1558:
  Andries, Jacop, Marie, Belye, Gooltgen en Jan, kinderen van wijlen Abraham Jacopszn en Aechte Fransdr met Frans Franszn brouwer haer broeder.
  Eeuwout Aerntszn, Anthonis Franszn brouwer en Dirck Corneliszn den Oosterling voochden.
  7 morgen land in Zoeterwoude elke morgen getaxeert voor 200 gulden belegen an die oostzyde jonge Jan Corneliszn ende an die zuytzyde die Coewech an die westzyde Lenaert Corstenszn ende an die noortzyde meerburger wateringe.
  14 hont lants in den voirs ambochte elke hont getaxxeert om 25 gulden belegen an die oostzyde Frans Corneliszn en Aechje Willemsdr an die zuytzyde Claes Lambrechtszn an die westzyde ende die noortzyde Eewout Aerntszn voirs. 1850 karolus guldens.

  TIENDE PENNING, Leiden, 1561: Naam: Aechte [Fransdr] [Dusseldorp]. Bon: Nieuweland. Straat: Steenschuur nr. 156. Fol. 177. Bedrag: 20. L-s-p: 20-0-0. Staat en naam relatie: weduwe van Abraham Jacobsz [van Velde]. Bezit: eigendom. Volgnummer: 1185. [bron: website www.janvanhout.nl.]

  KINDEREN:
  1. Andries Abrahamszn van de Velde,
   Overleden na 1 april 1558.
  2. Jacop Abrahamszn van de Velde,
   Geboren in 1540, "innocent" (1578), overleden na 1590.
  3. Marie Abrahamsdr,
   Overleden na 1 april 1558.
  4. Belye Abrahamsdr,
   Overleden na 1 april 1558.
  5. Gooltgen Abrahamsdr,
   Overleden na 1 april 1558.
  6. Jan Lijsbeth Abrahamszn,
   Overleden na 1 april 1558.
 3. Jannetje Fransdr [Dusseldorp],  zie nr. 75.505.
  Geboren ca. 1515, begraven op 22 november 1574 in de Pieterskerk in Leiden, oud ca. 59 jaar.
  Gehuwd (1) voor 1537 met Gerijt Claes Jansz van Weesp, overleden voor 4 december 1538, zoon van meester Claes van Weesp.
  Gehuwd (2) na 1538 met Dirk Cornelisz Den Oosterling, geboren te Leiden ca. 1520, van beroep drapenier, overleden te Leiden op 29 november 1574, oud ca. 54 jaar.
 4. Machtelt Fransdr,
  Geboren ca. 1520.
  Gehuwd te Leiden, ondertrouw op 15 mei 1553 met Allart Quirijn Albertsz.
[bronnen: oorspr. dokumenten, artikel "Van Dusseldorp Leiden" door J.H. van Linden van den Heuvell (Geslacht- en wapenkunde, ca. 1925) en diverse emails Peter van Son]

261.136. Willem OELRIKS,
Zoon van Oelrik Tymansz [nr. 522.272], geboren voor 1449, goudsmit, lid van het smedengilde te Utrecht (1492), ouderman uit dit gilde (1508), begraven te Utrecht in de Buurkerk in 1520.
Gehuwd voor de kerk ca. 1506 met Katrijn Dirkszdr HUICH, overleden in 1544.

261.137. Katrijn Dirkszdr HUICH,
Overleden in 1544.

KINDEREN:
 1. Margriet Willemsdr, ook Mergen Willemsdr.,
  Geboren voor 1509, overleden in 1551.
  Gehuwd voor 1526 met Henrik Splintersz, geboren voor 1504, van beroep spiegelmaker, overleden in 1575.
 2. Antonis Willemsz,
  Geboren voor 1510, overleden in 1517.
 3. Vincent Willemsz van Drielenburg,  zie nr. 130.568.
  Geboren ca. 1514, van beroep goudsmit, begraven te Utrecht op 16 maart 1579, oud ca. 65 jaar.
  Ondertrouw op 3 juli 1537 met Johanna Anthonisdr Beijer.

261.138. Anthonis Jansz BEIJER,
Geboren ca. 1485, van beroep schoenmaker.
Gehuwd met Aafge Joostdr JANS.

261.139. Aafge Joostdr JANS,
Dochter van Joost Jansz [nr. 522.278], geboren ca. 1485.

KIND:
 1. Johanna Anthonisdr Beijer,  zie nr. 130.569.
  Geboren voor 1521, begraven te Utrecht op 9 juni 1589, oud ten minste 68 jaar.
  Ondertrouw op 3 juli 1537 met Vincent Willemsz van Drielenburg.

261.140. Mor Gerritsz VAN DOMSELER, [Moet waarschijnlijk Joost van Domseler zijn !!, zie blz 283, Ned. Leeuw]
Zoon van Gerrit van Domseler [nr. 522.280] en van Geertruid Both [nr. 522.281], geboren ca. 1505, overleden voor 26 februari 1569.
Gehuwd met Adriana HACKFORT.

261.141. Adriana HACKFORT,
Dochter van Olivier Hackfort [nr. 522.282] en van Christina Ridder [nr. 522.283], geboren ca. 1510.

KIND:
 1. Hendrick Joostensz van Dompselaer,  zie nr. 130.570.
  Geboren te Utrecht in 1535, van beroep muntmeester van Utrecht, overleden aldaar in februari 1587, oud ca. 52 jaar.
  Gehuwd voor 1560 met Aeltgen Meijs Hollen.

261.142. Bartholomeus HOLLE,
Geboren ca. 1510.
Gehuwd voor 1537 met Swanelt Floris TER BEECKE.

261.143. Swanelt Floris TER BEECKE,
Geboren ca. 1510.

KIND:
 1. Aeltgen Meijs Hollen,  zie nr. 130.571.
  Geboren in 1537, overleden op 6 december 1590, oud 53 jaar.
  Gehuwd voor 1560 met Hendrick Joostensz van Dompselaer.
[Laatst gewijzigd op 18 februari 2016]

HOME GENERATIE  19 GENERATIE  17 KWARTIERSTAAT  BROUWER