KWARTIERSTAAT  VAN  SONJA  EN  JOHN  BROUWER
GENERATIE  17

66.130. Jan N.N.,
Geboren ca. 1500, mogelijk te Oudshoorn.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Neeltgen Jansdr,  zie nr. 33.065.
  Geboren ca. 1530, overleden na 1603.
  Gehuwd met Michiel Pietersz, overleden voor 7 januari 1603.
 2. Maerten Jansz,
  Vermeld als voogd van zijn zuster Neeltgen Jans, weduwe van Michiel Pietersz op 7 januari 1603.
67.968. Rut Geritsz VAN ELSWIJCK,
Zoon van Gerit van Elswijck [nr. 135.936] en N.N., geboren ca. 1510.
Gehuwd met N.N.

KIND:
 1. Willem Rut Gerritsz van Elswijck,  zie nr. 33.484.
  Geboren in 1540, van beroep bierbrouwer, overleden voor 21 februari 1607.
  Gehuwd in de kerk in 1564 met Jenneken Peters Pauwels, geboren ca. 1545, overleden voor 21 februari 1607.
[bron: genealogie Gerit van Elswijck, op internet]

67.970. Peter PAUWELS,
Geboren ca. 1515.
Gehuwd met N.N.

KIND:
 1. Jenneken Peters Pauwels,  zie nr. 33.985.
  Geboren ca. 1545, overleden voor 21 februari 1607.
  Gehuwd in de kerk in 1564 met Willem Rut Gerritsz van Elswijck, geboren in 1540, van beroep bierbrouwer, overleden voor 21 februari 1607.
[bron: genealogie Gerit van Elswijck, op internet]

72.832. Willem Ludolph Rycoltsz [VAN EIJCK],
Zoon van Ludolph Rycoltsz en N.N., geboren voor 1510, vermeld als schout van Zegveld van 1537 tot 1563.
Gehuwd met N.N.
[Willem Ludolph = Willem Lutensz = Willem Lucasz]

OPENBARE FUNCTIES:
Op 17 februari 1537 benoemd tot schout van Zegveld en Zegvelderbroek voor de periode van drie jaar door het Kapittel van Sint Marie te Utrecht als ambachtsheer.
Op 18 december 1540 idem voor 10 jaar.
[bron: Stichtse Heraut 1956, blz. 24 e.v.]

ZEGEL:
In 1537 gebruikte Willem Ludolph Rycoltszn het zegel van Dirck Gerritsz Brouwer, schout van Kamerik Mij-zijde. Deze voerde een zegel bestaande uit 3 ruiten met een meerpuntige ster in liggende houding.
Vanaf 1540 gebruikte Willem dit zegel als het zijne, maar dan in staande houding.
[bron: Sprokkelingen rond de naam Van Eijk, blz. 82 e.v.; zie ook Stamreeks van Nico van Eijk, Ter Aar]

KIND VAN WILLEM LUDOLPH RYCOLTSZ [VAN EIJCK] EN N.N.:
 1. Roeloff Willemsz van Eijck,  zie nr. 36.416.
  Geboren voor 1535, vermeld als schout van Zegveld in 1563.
73.264. Louris BRANTSZ,ook genaamd Louwerijs of Laureijs.
Zoon van Brant Louwen [nr. 146.528], geboren te Bergambacht ca. 1505, overleden na 1561.
Gehuwd met Aeffgen N.N.

73.265. Aeffgen N.N.,
Geboren ca. 1505.

KIND:
 1. Brant Louwen,  zie nr. 36.632.
  Geboren te Bergambacht ca. 1535, overleden aldaar voor 1608.
  Gehuwd met N.N. Jansdr.
75.504. Dirk Cornelisz DEN OOSTERLING,
Zoon van Cornelis Pietersz den Oosterling [nr. 151.008] en Katrijn Dircksdr. [nr. 151.009], geboren te Leiden ca. 1520, van beroep drapenier, op 1 april 1558 vermeld als voogd van de kinderen van zijn schoonzuster Aechte Fransdr., overleden te Leiden op 29 november 1574, oud ca. 54 jaar.
Gehuwd na 1538 met Jannetje FRANSDR.

WEESKAMER ARCHIEF, Leiden, Grote bewijzen B fol. 305 vo, na 11 juni 1553:
Er zijn curators aangesteld over Katrijn die geheel buiten "mercke ende zinne is".
Pieter Corneliszn. Oosterling, Dirck Corneliszn. Oosterling gebroeders, Pouwels Foeyenszn. gehuwd met Alijdt Corbelisdr., Marie Cornelisdr.
Curators zijn Quirijn Pieterszn. verwer en Pieter Claeszn. brouwer.
Katrijn:
3 morgen land gelegen tot Hasertswoude aen de buytenwech.
Een huys ende erve op Stienschuyer aen de nieuwe brugge opte hoeck van de coepoerts graft.
Een thuyn ende erve buyten die koepoert ander stede cinghel in Zoeterwoude belast met 34 stuuers tsiaers.
10 stuuers losrente de penning 16 op ter stede van Leyden.
2 gouden Philippus guldens tsiaers losrente op Margriete Jansdr. wede meester Pieter Reyerszn. als principael en Geertruyt Eewout Wilmers wede als borge.
8 pont hollants tsiaers losrente op Aerst Corneliszn.
3 Rinsche guldens losrente op Jacop Claesz. opte Vlyet opt Wedde.
1/2 van 6 Rinsche guldens op Marytgen Jan de Costers wede.
7 gulden en 5 stuuers losrente op Claes Heynrickszn. tot Hasertswoude.
4 gulden tsiaers begrepen in een brief van 11 gulden tsiaers daer van die reste competeert Frans Gerytszn. Goel cs de gehele rentebrief op (folio 306) Margriete Maertensdr. tot Nieuwecoop.
Een lijfrente van 1 gulden tsiaers opder stede van Leyden staende ten lijve van Katrijne Dircksdr. ende Meynsgen Dircksdr.
Een lijfrente van 1 gulden tsiaers op de Hoegelantsche kerck ten lijve van Frans Corneliszn. Buytewech.
1/2 van een schultbrieff op Wermbout Allertszn. uitmaeckende voir coop van een huys opte middelste graft belopende de helft van 38 gulden.
Een obligatie van 20 gulden op Trijn Huygen ende haer vader.
1/5 van een schultbrief van 73 gulden op Thomas Aelbrechtszn. schoemaecker voir coepe van een huys ende erve in de Nobelstraet.
Noch te ontvangen van Katrijne haer broeders en zusters die vierdelen van een pont vlaems telckens als een van haar kinderen hylicken.
27 gulden wegens noch onbetaelde renten.
Silwerwerck volgens inventaris.
De kinderen Pieter, Marytgen, Aeltgen, Ghijsbrecht en Gheertruyt tesamen 50 gulden en 8 stuuers wegens geleverde laecken in den cantoor van Mees Aelwijnszn., Dirck Corneliszn. haer broeder ende Cornelis Janszn. de Goede.
De opbrengst van 15 zwarte lakens gelevert in Mouweryns Claeszn. cantoor.
370 gulden ende 16 stuuers wegens geleverde goeden aan Cornelis Janszn. de Goede, Adriaen Andrieszn. ende Joest Willemszn.
51 gouden guldens voir 3 paarse lakens.
41 ongeprente zwarte lakens 920 gulden.
[bron: O.V., januari 1975, blz. 69 en 70]

WEESKAMER ARCHIEF, Leiden, Grote bewijzen B fol. 306 vo, na 11 juni 1553:
87 gulden derdalve stuuer.
De kinderen moeten de schulden groot 227 gulden en 5 stuuers betalen.
Alle kinderen ontvangen 400 karolus guldens als vaderlijk erfdeel.
Dirck Corneliszn. is reeds meerderjarig.
[bron: O.V., januari 1975, blz. 70 en 71]

WEESKAMER ARCHIEF, Leiden, Grote bewijzen B, inv. nr. 113, fol.325, 1 april 1558:
Andries, Jacop, Marie, Belye, Gooltgen en Jan, kinderen van wijlen Abraham Jacopszn. en Aechte Fransdr. met Frans Franszn. brouwer haer broeder.
Eeuwout Aerntszn., Anthonis Franszn. brouwer en Dirck Corneliszn. den Oosterling voochden.
7 morgen land in Zoeterwoude elke morgen getaxeert voor 200 gulden belegen an die oostzyde jonge Jan Corneliszn. ende an die zuytzyde die Coewech an die westzyde Lenaert Corstenszn. ende an die noortzyde meerburger wateringe.
14 hont lants in den voirs ambochte elke hont getaxxeert om 25 gulden belegen an die oostzyde Frans Corneliszn. en Aechje Willemsdr. an die zuytzyde Claes Lambrechtszn. an die westzyde ende die noortzyde Eewout Aerntszn. voirs.
1850 karolus guldens.

TIENDE PENNING, Leiden, 1561:
Naam: Dirck Cornelisz Oosterling.
Bon: Nieuweland.
Straat: Steenschuur nr. 163.
Fol.: 178.
Bedrag: 25. [25.0.0].
Beroep: [drapier].
Bezit: Eigendom.
Volgnr.: 1192.
[bron: website www.janvanhout.nl.]

WEESKAMER ARCHIEF, Leiden, Grote bewijzen B, inv. nr. 113, fol. 423 vo, (na fol. 421 dd. 10 november 1575):
Cornelis 22 jaar, en Elisabeth 24 jaar, kinderen van Dirck den Oosterling en Jannetgen Fransdr.
Geryt Dirckszn. zijn broeder en Claes Dirck van Montfoort voogden.
Inventaris van de goederen bij de voorn. Dirck ende Jannetge achtergelaten groot 39 bladen welcke goederen aen tweeen geleyt onder de letters A en B, daer van Geryt ende Cornelis voors tezamen de cavelyn A ende de voorn. Elisabeth met Ghoolte haer bejaerde suster de cavelyn B tezamen te lote gevallen zijn.
Item ende is daerna de voors. cavlijn A gesmaldeelt in tween onder de letter C ende D weder gecavelt daer van Cornelis voors de cavel C ende vermits dien de volgende goederen te lote zijn gevallen.
De helft van zes morgen 14 roe land in Coudekerck daervan Geryt de wederhelft competeert.
Een huys ende erve gecomen van Meeus apteecker in St. Barbaren stege.
3 gulden tsiaers op Ghommer Ghommerszn. spoelmaecker te lossen de penning 16 met een jaar verlopen rente.
9 gulden tsiaers op Maritgen Martijnsdr. tot Wassenaer te lossen de penning 20.
Item ten lijve van Cornelis voors opter stede van Leyden 43 st. 1 p. tsiaers met verlopen rente.
Innecomende schulden:
Jan Woutersz. Steen 2 gulden.
Moeye Aechte Fransdr. van verwen 22 gulden 4 en 1/2 st.
Geryt Louwenszn. kinderen van landthuur 14 gulden.
Eeuwout Hoflandt mr. volre van geleent gelt 4 gulden.
Joost Dirckszn. Snyder van gel. zacken 4 gulden.
1/4 van 17 gld. 7 st. die Aernt den Raidt tot Elseneur schuldich is daervan dandere 3 kinderen een gelijcke part competeert 44 gulden 7 st.
1/4 part van de oostersche kist met kerssen bij Barent Barentse van Coppenhaven van dese boedel gehouden 9 gld. 5 st.
Een recepisse van Leeninge aen de stede gedaen aen Jan Paedt van Zandthorst ende Cornelis Gerytszn. de Haes 8 gulden.
[bron: O.V., januari 1975, blz. 127 en 128]

WEESKAMER ARCHIEF, Leiden, Grote bewijzen B, inv. nr. 113, fol. 424 vo, (na fol. 421 dd. 10 november 1575 en fol 423):
Goederen int gemeen gebleven.
Zekere portie van een huys en de erve thantwerpen in de Reynerstrate genaempt twapen van Leyden gecomen van Jan Andrieszn. de Jonge.
Een obligatie op Jacob van Ezik tot Bremen rustende onder de kinderen van Adriaen Andrieszn. 166 gulden 19 st.
Zekere portie in de goederen naergelaten bij Ermgaert Paedts Pietersdr. dese cavalijnen grote moeder.
Lasten:
De helft van een rente van 42 gulden 15 st. tsiaers toecomende Geryt tweeskindt van Jan Gerytszn. van Weesp daervan Geryt Dirckszn. de wederhelft moet dragen.
Harmen van Rodenburch over 1/4 part de reste van zeeker vellen 52 gulden 1/2 st. 6 p.
Jaepgen Reyersdr 1/4 part van 6 gld. 1 1/2 stuk.
[bron: O.V., januari 1975, blz. 128]

VOLKSTELLING, Leiden, 1574:
Dirk Cornelisz den Oosterling, wonende aan de Steenschuur met 7 personen.

BELASTING COHIER, Leiden, 1575:
Betreft erfgenamen van Dirk den Oosterling.

OPENBARE FUNCTIES:
Ziekenhuismeester van de St. Anthoniskapel in 1554.
Gasthuismeester van het St. Catharinagasthuis in 1561/62.
Lid van de Leidse vroedschap in 1573/74


Catharina Gasthuis, ca. 1567.

FAMILIEWAPEN:
Azuur schild beladen met 3 gouden potten 2/1 maar ook 3 horzels/vlinders.

OPMERKING:
Erfgenamen van Dirk den Oosterling zijn eigenaars van een deel van een huis op de Oosterlingplaats.
[bron: email Peter van Son]

75.505. Jannetje Fransdr [DUSSELDORP],
Dochter van Frans Jansz [nr. 151.010] en Ermgaert Pieters Paeds [nr. 151.011], geboren ca. 1510, begraven te Leiden in de Pieterskerk op 22 november 1574, oud ca. 64 jaar.
Gehuwd (1) voor 1537 met Gerijt Claes Jansz VAN WEESP, overleden voor 4 december 1538, zoon van meester Claes van Weesp.
Gehuwd (2) na 4 december 1538 met Dirck Cornelisz DEN OOSTERLING.

WEESKAMER, Leiden, Grote Bewijzen B, inv. nr. 113, folio 66b, 27 juli 1527:
Frans, Aecht, Jannetgen, Machtelt en Marie, kinderen van wijlen Frans Janszn. en Ermgaert. Meester Claes Paeds priester, Jan Franszn., Thomas Franszn., Geryt Jan Gerytszn. en Jan Claes Corneliszn.zn. als naeste vrunden en magen.
4 pondt 10 schelling groten tsiaers losrenten den penning 16 op ter stede van Leyden geypotekeert op ter voirs stede strijkerije.
4 pondt hollants comans payments tsiaers ewyge ende erfelicke renten staende op een woninge met schuyer barge etc. ende met 14 morgen lants daer toe behoerende in Soeterwoude toebehoerende Huygh Gerytszn.
1/2 van 4 gouden Rinsche gulden ewyge ende erflicke renten staende op 14 hont lant metten huysinge in Oestgeest toebehoerende Jan Kerstantszn.
Een raem met erve in de oude hoeff opte 6e streeck van de muyer of te rekenen.

WEESKAMER ARCHIEF, Leiden, Grote bewijzen B, inv. nr. 113, fol. 184 vo, 4 december 1538:
Aelwijn Pieterszn. oom en Andries Aelwijnszn. oudt-oom.
9 karolus guldens.
4 december 1538.
Jan, kind van wijlen Geryt Claeszn. van Weesp en Jannetgen Frans Janszn.dr.
Meester Claes van Weesp oude vader, Jacop Gerytszn. vuytreder gehuwd met Ermgaert Pietersdr. oude moeder, Anthonis Franszn., Abraham Jacopszn., Dirck Meeszn. omen en Mathijs Gerytszn.
4 pondt groot vlaems tsiaers losrente te lossen met 400 gouden karolus guldens staende op 12 morgen en 3 hont lant toebehoerende meester Claes voirs. gelegen in Coude (folio 185) kerck an de kercke ende bruyct nu ter tyt Claes Dirkzn. Ket als die voirs.
Geryt voirtyts in hylick gebrocht hadde.
Borgen Jacop Gerytszn., Anthonis Franszn. en Abraham Jacopszn.
Een scepenen brief bij de welcke Jannetgen Fransdr. voirs. erkent dat zij onder zich genomen heeft 100 karolus guldens die met meer andere penningen gekomen zijn van de lossinge van de voirs. 4 pondt.
[bron: O.V., januari 1975, blz. 16 en 17]

GETUIGE:
Op 12 april 1578 te Leiden in de Geref. kerk bij het huwelijk van haar zoon Gerrit Dircxz den Oosterling met Heyltgen Ariensdr.

KIND VAN GERYT CLAESZ VAN WEESP EN JANNETJE FRANSDR.:
 1. Jan Gerytszn van Weesp,
  Overleden na 4 december 1538.
KINDEREN VAN DIRCK CORNELISZN. DEN OOSTERLING:
 1. Ghoolte Dircksdr. den Oosterling,
  Geboren voor 1550.
 2. Geryt Dirckszn. den Oosterling,
  Geboren voor 1550, vermeld als voogd van zijn broer Cornelis en zuster Elisabeth kort na 22 december 1575 voor de Weeskamer van Leiden, van beroep tapper.
  Ondertrouw te Leiden op 12 april 1578 met Heyltge Adriaans van Crimpen, geboren ca. 1555, vermeld als trouwgetuige in 1611, dochter van Adriaan van Crimpen Adriaansz, baljuw en schout van Wassenaar, en van Jaepge Dirksdr.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 12 april 1578:
  Gerrit Dircxz den Oosterling uit Leyden en Heyltgen Ariensdr.
  Getuige bruidegom: moeder.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw, folio A - 064v]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Leiden, 11 mei 1581:
  Jaapge Dirksdr, weduwe van Adriaan van Crimpen, machtigt haar "zwagers" (schoonzoons) Geryr Dirkszn. den Oosterling, Jan Maartensz van Sonnevelt en Henric Pouwels om namens haar een stuk land te Zoetermeer te verkopen.
  De akte wordt gepasseerd ten huize van Henric Pouwels "glasvercoper" op de St. Pieterskerkgracht op de hoek van de Corfsteeg.
  [bron: Kwartierstaat Jannetje Reysevoort van de hand van H.J. van der Waag in Ons Voorgeslacht, 1991, blz. 161 e.v.]

  AANKOOP GRAF:
  Op 24 februari 1597 koopt Jaepgen Dirksdr, weduwe van Adriaan van Crimpen het 4e graf in de Pieterskerk, hetwelk op 9 juli 1615 wordt overgezet op Gerrit Dirksz den Oosterling.
  [bron: Kwartierstaat Jannetje Reysevoort van de hand van H.J. van der Waag in Ons Voorgeslacht, 1991, blz. 161 e.v.]

  GETUIGE (Gerijt):
  Op 9 juni 1604 te Leiden in de Geref. kerk bij de ondertrouw van zijn zoon Jan Gerytsz den Oosterling met Maycken Jans.

  GETUIGE (Heijltge):
  Op 28 februari 1611 te Leiden bij de ondertrouw van haar dochter Jannetgen Gerytsdr de Oosterling met Ysaack Claesz van Houcke.

  KINDEREN:
  1. Dirck Gerritsz den Oosterling,
   Geboren te Leiden ca. 1580, overleden voor 18 oktober 1622.
   Ondertrouw te Leiden op 19 december 1603 met Maria (Mayken) Elseviers, geboren te Leiden ca. 1580, overleden aldaar op 19 maart 1656, oud ca. 75 jaar, dochter van Loys Elsevier en Mayken du Verdijn.
   Maria Elseviers ondertrouwt (2) te Leiden in de Geref. kerk op 18 oktober 1622 met Samuel Barentsz van der Heyde, geboren te Dordrecht, eerder weduwnaar van Margriete Jansdr de Haen.

   ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 19 december 1603:
   Dirck Gerytsz Oosterling, geboren te Leyden en Maycken Elseviers, geboren te Leyden.
   Getuigen bruidegom: Gerrit Dircxz den Oosterling, vader en Heyltgen Adriaens van Crimpen, moeder.
   Getuigen bruid: Loys Elsevier, vader en Maycken du Verdijn, moeder.
   [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw, folio E - 091]

   ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 18 oktober 1622:
   Samuel Barentsz van der Heyde, geboren te Dordrecht, weduwnaar van Margriete Jansdr de Haen, en Maria Elsevier, geboren te Leyden, weduwe van Dirck Gerritsz den Oosterling.
   [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw, folio I - 149]
  2. Adriaan den Oosterlingh,
   Geboren te Leiden ca. 1583.
   Gehuwd voor 1610 met Trijntje Chimaer.
   Uit dit huwelijk tenminste 4 kinderen:
   1. Pouwels Adriaens den Oosterling, geboren te Leiden ca. 1608, van beroep soldaat, huwt in 1628 met Susanneken Jansdr van der Graeff, beiden wonende te 's-Gravenhage.
   2. mr. Pieter Oosterling, geboren te Leiden ca. 1610, wonende Steenschuyr, notaris, huwt te Leiden in 1637 Cryntgen Daniels van der Poth, weduwe van Cornelius Bontus [getuige bruidegom Nicolaes Chimaer, neef].
   3. mr. Ariaen den Oosterling, geboren te Leiden ca. 1612, van beroep chirurgijn, wonende Maeslantsluijs, huwt te Leiden in 1638 Aeltgen Claesdr, weduwe van mr. Isaack Hauwaert, chirurgijn.
   4. Maria den Oosterlingg, geboren te Leiden ca. 1616.

    GETUIGE:
    Op 5 april 1628 te Leiden bij de ondertrouw van zijn zoon Pouwels Adriaens den Oosterling met Susanneken Jansdr van der Graeff.
  3. Jan Gerytsz den Oosterling,
   Geboren te Leiden ca. 1580, van beroep goudsmid, woont in 1604 te 's-Gravenhage.
   Ondertrouw te Leiden op 9 juni 1604 met Maycken Jans, geboren te Breda.

   ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 9 juni 1604:
   Jan Gerytsz den Oosterling, geboren te Leiden, wonende te Den Haag, van beroep goudsmid en Maycken Jans, geboren te Breda, wonende te Den Haag.
   Getuige bruidegom: Gerrit Dircxs den Oosterling, vader.
   Bruid niet gecompareerd; Henric Hondius, plaatsnijder haar vervanger.
   [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw, folio E - 120]
  4. Janneken Gerridts den Oosterlinc,
   Geboren ca. 1590.
   Ondertrouw te Leiden op 28 februari 1611 met mr. Isaac Claesz van Houcke, van beroep chirurgijn.
   Uit dit huwelijk tenminste 1 kind: Abraham, gedoopt te Leiden in de Herv. Pieterskerk op 16 mei 1625.

   ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 28 februari 1611:
   Ysaack Claesz van Houcke, geboren te Leyden, chirurgijn en Jannetgen Gerytsdr de Oosterling, geboren te Leiden.
   Getuige bruidegom: Niclaes Houcke, vader.
   Getuige bruid: Heyltgen Adriaensdr, moeder.
   [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw, folio G - 133]

   GETUIGE:
   Op 5 april 1628 te Leiden bij de ondertrouw van haar neefje Pouwels Adriaens den Oosterling met Susanneken Jansdr van der Graeff.
 3. Elisabeth (Lysbeth) Dircksdr. den Oosterling,
  Geboren in 1551.
  Ondertrouw te Leiden in het stadhuis op 16 januari 1580 met Pieter Cornelisz van Noort.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 16 januari 1580:
  Pieter Cornelisz van Noort en Lysbeth Dircsdr den Oosterling.
  Getuige bruidegom: broer.
  Getuige bruid: broer.
  Stadhuis.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw, folio A - 082v]
 4. Cornelis Dircxsz den Oosterling,  zie nr. 37.752.
  Geboren te Leiden in 1553, van beroep verver, schoenmaker, verdronken in de Steenschuur, begraven te Leiden in de Pieterskerk op 15 februari 1606, oud ca. 52 jaar.
  Ondertrouw te Leiden op 27 oktober 1576 met Aechte Pietersdr.
129.352. Anthonij Jansz DE LEPELAER,
Geboren te Ronse ca. 1525, buitenpoorter van Aalst op 3 juni 1550, overleden te Leiden in het St. Catharina Gasthuis op 16 februari 1606, oud ca. 80 jaar.
Gehuwd met Jehanne Adriaans DE PREZ.
[bron: Kwartierstaat van Arie Hollebeek op internet]

129.353. Jehanne Adriaans DE PREZ,
Geboren ca. 1535.

KINDEREN:
 1. Hermijne de Lepelaer,
  Geboren te Ronse ca. 1560.
  Gehuwd te Leiden in het Raadhuis op 3 november 1584, ondertrouw aldaar op 20 oktober 1584 met Willem Rijsele.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 20 oktober 1584:
  Willem Rijsele, geboren te Ronse en Hermeijne Lepellaers, geboren te Ronse.
  Leiden, ondertrouw op 20 oktober 1584, getrouwd op 3 november 1584.
  Getuige bruidegom: Gilles Eembleecket.
  Getuige bruid: Geleijn Tapeijn.
  Raadhuis.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio A-230].
 2. Johannes (Hans, Jan) de Lepelaer,
  Geboren te Oudenaarde, Vlaanderen ca. 1560.
  Gehuwd te Leiden in de Geref. kerk op 6 juli 1586, ondertrouw aldaar op 21 juni 1586 met Jacomijne Linden, geboren te Poperingen, Vlaanderen ca. 1565, overleden voor 25 juni 1610.
  Jacomijne huwt (2) te Leiden met Anthonis van der Haghe, geboren te Ronse, van beroep saaidrapier.
  Anthonis huwt te Leiden in de Geref. kerk op 25 juni 1610 met Betgen van der Hole.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 21 juni 1586:
  Hans de Lepelaer, geboren te Oudenaerde en Jacomijne Linden, geboren te Poperingen.
  Leiden, ondertrouw op 21 juni 1586.
  Getuigen bruidegom: Gillis Boorns en Willem van der Haegen.
  Getuigen bruid: Janneken Bossaerts en Mayken Linden, zuster.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio B-007v].

  KINDEREN:
  1. Jacob Jansz Lepelaer,
   Geboren te Leiden ca. 1590, van beroep saaiwerker.
   Gehuwd te te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 16 oktober 1615 met Janneken Biemans, geboren te Godewaersvelde, Frans-Vlaaanderen.

   ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 16 oktober 1615:
   Jacob Lepelaer, geboren te Leyden, van beroep saaiwerker en Janneken Biermans, geboren te Goodtsvelde, Vlaanderen.
   Getuige bruidegom: Anthonis van der Haghe, stiefvader.
   Getuige bruid: Lysbeth van den Hole, bekende.
   [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio H-083v].

   GODEWAERSVELDE.
   Goodtsvelde of Godtsvelde is de Vlaamse versie van Godewaersvelde.
  2. Sara de Lepelaers,
   Geboren te Leiden ca. 1590, vermeld als getuige 1632-1636.
   Ondertrouw te Leiden in de Geref. kerk op 15 juni 1612 met Pieter Henricxz, geboren te Schipluiden, wonende te Leiden, van beroep saaiwerker.

   ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 15 juni 1612:
   Pieter Henricxz, geboren te Schipluiden, wonende te Leiden, van beroep saaiwerker en Sara de Lepelaers, geboren te Leyden.
   Getuige bruidegom: Dirck Linden, bekende.
   Getuige bruid: Maycken Lindes, moeije.
   [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio ??].

   GETUIGE:
   Op 20 januari 1632 te Leiden in de Geref. kerk als ondertrouwgetuige te Leiden van Lijsbeth Lepelaers en Passchijer Fijrensz.
   Op 16 november 1636 te Leiden in de Geref. Hooglandschekerk bij de doop van Pieter, zoon van Jan van der Haghe en Stijntgen Cornelisdr.
 3. Lowys de Lepelaer,  zie nr. 64.676.
  Geboren te Ronse, Vlaanderen in 1564, begraven te Leiden op 11 juni 1617, oud 52 jaar.
  Gehuwd (1) te Ronse in de RK Sint Maartenskerk op 1 juli 1588 met Jacomijntje Wolfs, geboren ca. 1565, mogelijk te Ronse, overleden voor 27 april 1602.
  Gehuwd (2) te Leiden op 18 mei 1602, ondertrouw aldaar op 27 april 1602 met Perina van der Vondere, geboren te Hassele, mogelijk Hasselt.
 4. Sijmon de Lepelaer,
  Geboren te Ronse ca. 1565, overleden te Leiden voor 28 april 1606.
  Gehuwd (1) te Ronse op 1 juli 1588 met Petronella Huijsmans.
  Gehuwd (2) met Tonette Plengij.
  Gehuwd (3) te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 5 november 1599 met Debra Gekeer, geboren te Valenciennes, Frankrijk.
  Gehuwd (4) voor 27 april 1602 met Sijntgen Schampoorts, geboren te Steenhuize in het Land van Aalst, Vlaanderen, overleden voor 21 november 1619.
  Sijntgen huwde (2) te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 28 april 1606 met Jan de Coninck, geboren te Mesen, Vlaanderen, van beroep lakenwerker, overleden voor 28 augustus 1615, eerder weduwnaar van Christyntgen Godschalcx.
  Sijntgen huwde (3) te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 28 augustus 1615 met Pieter Wevel, geboren te Mesen, van beoep lakenwerker, eerder weduwnaar van Janneken Mormentijns.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 5 november 1599:
  Sijmon de Lepelaer, weduwnaar van Tonette Plengy, geboren te Ronse en Debra Gekeer, geboren te Valencijn.
  Leiden, ondertrouw op 5 november 1599.
  Getuigen bruidegom: Loys de Lepelaer, broeder en Jan du Bruyst, bekende.
  Getuigen bruid: Marye Druybay, stiefmoeder en Marye Gekeer, zuster.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio D-079v].

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 28 april 1606:
  Jan de Coninck, weduwnaar van Christijntgen Goodschalcx, geboren te Meessen, Vlaenderen, van beroep lakenwerker en Sijntgen Schampoorts, weduwe van Sijmon de Lepelaer, geboren in het Lant van Aelst.
  Leiden, ondertrouw op 28 april 1606.
  Getuigen bruidegom: Adriaen van Wademont, zwager en Heyndrick Gerytsz Cleynsorch, bekende.
  Getuigen bruid: Loysken Andries, bekende en Christyna de Bert, bekende.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio F-088]

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 28 augustus 1615:
  Pieter Wevel, wdeduwnaar van Janneken Mormentijns, geboren te Meessen, van beroep lakenwerker en Chijntgen Schampoort, weduwe van Jan de Coninck, geboren te Steenhuijsen, Vlaenderen.
  Leiden, ondertrouw op 28 augustus 1615.
  Getuigen bruidegom: Jan Wenes en Boudewijn Johannes, bekenden.
  Getuige bruid: Loysse Battens, bekende.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio H-076v]

  STEENHUIZE.
  Dorpje, 15 km ten zuidwesten van Aalst en 25 km ten oosten van Ronse.

  GETUIGE (Sijntgen Schampoorts):
  Op 27 april 1602 in de Geref. kerk te Leiden bij de ondertrouw van Lowijs de Lepelaer met Perine van de Vondere (Sijntgen vermeld als schoonzuster van Lowijs).
  Op 30 augustus 1606 in de Geref. kerk te Leiden bij de ondertrouw van Abraham de Beer en Lijsbeth Lepelaer (Sijntgen vermeld als moeije/tante van Lijsbeth)

  KIND:
  1. Anthonis (Thonis) Sijmonsz Lepelaer,
   Geboren te Ronse, Vlaanderen ca. 1590, van beroep fusteinwerker, fusteindrapier.
   Gehuwd (1) te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 29 april 1616 met Maycken Meys uit Leiden, overleden voor 24 augustus 1627, dochter van Janneken Meys.
   Gehuwd (2) te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 24 augustus 1627 met Livina (Vijntgen) van Overackeren, geboren te Leiden, overleden voor 2 februari 1629, dochter van Josijna van Overackeren.
   Gehuwd (3) te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 2 februari 1629 met Neeltgen Stoffelsdr, overleden voor 29 december 1640, eerder weduwe van Tobias Staes, dochter van Stoffel N.N. en Machtelt Alewijnsdr.
   Gehuwd (4) te Leiden in de Geref. kerk. ondertrouw aldaar op 29 december 1640 met Weijntgen Arckel, eerder weduwe van Joris de Wint.

   ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 29 april 1616:
   Anthonis Lepelaer, geboren te Ronssen, van beroep fusteinwerker en Maycken Meys uit Leiden.
   Getuigen bruidegom: Loys de Lepelaer, oom en Jonas de Winter, meester.
   Getuige bruid: Janneken Meys, moeder.
   [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio H-111]

   ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 24 augustus 1627:
   Anthonis Lepelaer, weduwnaar van Maeijcken Meijs, geboren te Rontsen, wonende Uijtterstegraft en Livina van Overackeren, geboren te Leyden, wonend Middelstegraft.
   Getuige bruidegom: Jaecques Geltoff, cosijn, Uijtterstegraft.
   Getuige bruid: Josijna van Overackeren, moeder, Middelstegraft.
   [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio K-056]

   BOEDELBESCHRIJVING, Inventaris van het Sint Catharinagasthuis, Leiden, 1627, nr. 156:
   Inventaris van de nalatenschap van Anthonis Symonsz Lepelaar, fusteyndrapier en Marijcken Melijs.

   ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 2 februari 1629:
   Anthonis de Lepelaer, weduwnaar van Vijntgen van Overackere, wonend Uijtterstegraft, van beroep fusteindrapier en Neeltgen Stoffelsdr, weduwe van Tobias Staes, wonend Uijtterstegraft.
   Getuige bruidegom: Jacques Geltoff, cosijn, Uijtterstegraft.
   Getuige bruid: Machtelt Alewijsdr, moeder.
   [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio K-135].

   ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 29 december 1640:
   Tonis Symonsz Lepelaer, weduwnaar van Neeltgen Stoffels, wonend Uijtterstegraft en Weijntgen Arckel, weduwe van Joris de Wint, wonend Uijtterstegraft.
   Getuige bruidegom: Jacob Calewier, neef, Uijtterstegraft.
   Getuige bruid: Appolonia Jacobs, dochter, Uijtterstegraft.
   [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio M-178].
[bronnen: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712) en kwartierstaat van Arie Hollebeek op internet]

130.048. Gerdt KICKERT [Filiatie niet bewezen],
Geboren te Soest, Westfalen (Dld) ca. 1470, raadsheer (1509-1529).
Gehuwd met N.N.

OPMERKING:
De achternaam Kikkert heeft niet te maken met een kikker.
In Soest komt de naam Kickert, die oorspronkelijk Kychardt luidt, al eeuwen voor.
De Nederlandse Kickert-tak gebruikt desalnietemin een kikker in het familiewapen.
[bron: www.genealogieonline.nl/genealogie-gomes]

RATSWAHLBUCH:
Ratsherren.
Gerdt Kickert (periode 1509 - 1529).
Hinrich Kickert (periode (1533 - 1573).
[bron: Gens Nostra, 1953, blz. 30, artikel van de hand van J.F. Daarnhouwer]

KIND:
 1. Hinrich Kickert,  zie nr. 65.024.
  Geboren te Soest, Westfalen (Dld) 1504/05, raadsheer (1533-1573), overleden te Soest 1575/76, oud 71 jaar.
  Gehuwd met N.N.
130.304. Jacob Claesz KLINKENBERG,
Zoon van Claes Jacobsz [nr. 260.608] en N.N., geboren ca. 1510.
Gehuwd met Appolonia DIRKSDR.

130.305. Appolonia DIRKSDR.,
Geboren ca. 1510.

KIND:
 1. Pieter Jacobsz Klinkenberg,  zie nr. 65.152.
  Geboren ca. 1540, mogelijk te Sassenheim.
  Gehuwd ca. 1570 met Trijntje Wouters Stevens [van der Werff].
130.306. Wouter Stevensz VAN DER WERFF,
Geboren ca. 1515.
Gehuwd met Reijmpje JACOBS.

130.307. Reijmpje JACOBS,
Geboren ca. 1515.

KIND:
 1. Trijntje Wouters Stevens [van der Werff],  zie nr. 65.153.
  Geboren ca. 1545.
130.568. Vincent Willemsz VAN DRIELENBURG,
Zoon van Willem Oelriks [nr. 261.136] en van Katrijn Dirksdr Huich [nr. 261.137], geboren ca. 1514, van beroep goudsmit, begraven te Utrecht op 16 maart 1579, oud ca. 65 jaar.
Ondertrouw op 3 juli 1537 met Johanna Anthonisdr BEIJER.

130.569. Johanna Anthonisdr BEIJER,
Dochter van Anthonis Jansz Beijer [nr. 261.138] en van Aafge [N.N.], [nr. 261.139], geboren voor 1521, begraven te Utrecht op 9 juni 1589, oud ten minste 68 jaar.

KINDEREN:
 1. Willem Vincentsz van Drielenburg,
  Geboren ca. 1539, van beroep goudsmit, burgemeester van Utrecht, begraven te Utrecht in de Geref. Buurkerk op 27 oktober 1618, oud ca. 79 jaar.
  Ondertrouw op 29 december 1576 met Alidt Jacobsdr van der Graft, geboren te Leiden ca. 1550, begraven te Utrecht in de Geref. Buurkerk op 27 juni 1598, oud ca 48 jaar, dochter van Jacob Jansz van der Graft en Aachte Gerit Jansdr.
 2. Anthonis van Drielenburg,  zie nr. 65.284.
  Geboren ca. 1549, rentmeester en schepen van Utrecht, lidmaat ca. 15 april 1587, begraven te Utrecht op 4 april 1610, oud ca. 61 jaar.
  Ondertrouw te Utrecht op 25 augustus 1580 met Josina van Dompselaer, ook Joostgen van Dompselaer.
 3. Aafje van Drielenburg,
  Overleden tussen 1592 en 1600.
  Gehuwd ca. 1569 met Wouter Willemsz Schoormont, overleden kort voor 19 oktober 1577, zoon van Willem Hendriksz van Renen, slotenmaker en van Anna Woutersdr Rijk.

130.570. Hendrick Joostensz VAN DOMPSELAER,
Mogelijk een bastaardzoon van Joost van Domseler [nr. 261.140] en Adriana Hackfort [nr. 261.141], geboren te Utrecht in 1535, van beroep muntmeester van Utrecht, overleden aldaar in februari 1587, oud ca. 52 jaar.
Gehuwd voor 1560 met Aeltgen Meijs HOLLEN.
[bron: www.wagenbuur.nl/stamboom/index.htm. en "Van Domseler, 1400-1600" door R. Wartena, Nederlandsche Leeuw, 1962, blz. 266-293]

LEVENSLOOP:
Essayeur op de Munt van Hasselt in Overijssel.
De Munt van Hasselt was in 1567 door Filips II naar Utrecht overgebracht en waarschijnlijk verhuisde Van Dompselaer mee.
Hij was al voor 1578 werkzaam als muntmeester van Utrecht, het jaar waarin hij het van de kerken geconfisqueerde kerkzilver vermuntte.
Van Koning Filips II kreeg hij op 15 juli 1578 de zeggenschap over het landgoed Stoutenburg, welk landgoed zijn kinderen in 1594 verkochtten aan Johan van Odenbarnevelt.
In 1579 ontving hij zijn instructie uit handen van de Staten van Utrecht.
Van Dompselaer werd met Kerstmis 1580 lidmaat van de Gereformeerde gemeente Utrecht.

130.571. Aeltgen Meijs HOLLEN,
Dochter van Bartholomeus Holle [nr. 261.142] en van Swanelt Floris ter Beecke [nr. 261.143], geboren in 1537, overleden op 6 december 1590, oud 53 jaar.

KINDEREN:
 1. Josina van Dompselaer,  zie nr. 65.285.
  Geboren ca. 1561, lidmaat op 26 maart 1581, begraven te Utrecht op 21 november 1610, oud ca. 59 jaar.
  Ondertrouw te Utrecht op 25 augustus 1580 met Anthonis van Drielenburg.
 2. Gerrit Henricsz. Dompselaer,
  Geboren voor 1561, meester voor 1598, "speelde banckroute" [failliet verklaard], begraven op 12 februari 1600, oud ca. 41 jaar.
  Gehuwd met Catharina Jacob Thijmansdr van Leuwen, dochter van Jacob Thijmansz van Leeuwen en N.N. Schenck.
 3. Hendrick Hendricksz Dompselaer,
  Geboren ca. 1567, muntmeester van Utrecht (1587-1615), schepen van Utrecht (1614-1616), begraven te Utrecht in de Geref. Buurkerk op 14 december 1640, oud ca. 73 jaar.
  Gehuwd te Utrecht in de Geref. kerk op 9 februari 1594 met Eva Meijsters, geboren ca. 1564, begraven te Utrecht in de Geref. Buurkerk op 24 januari 1631, oud ca. 66 jaar.
 4. Adriana Dompselaer,
  Geboren tussen 1568 en 1576.
  Gehuwd met Steven Ghijsbertsz.
 5. Bartholomeus Dompselaer,
  Geboren tussen 1569 en 1577, begraven op 11 maart 1602, oud ca. 30 jaar.
 6. Aeltgen Dompselaer,
  Geboren ca. 1578, begraven op 18 juli 1601, oud ca. 23 jaar.
 7. Bertha Dompselaer,
  Geboren ca. 1580.
 8. Swana Dompselaer,
  Geboren ca. 1582.
  Gehuwd te Emden voor de kerk met [N.N.] Hondebeeck.
 9. Anneken Dompselaer,
  Geboren ca. 1583.
  Gehuwd voor de kerk in 1613 met Jacob van de Voorn.
 10. Floris Henrick Dompselaer,
  Geboren ca. 1585, muntmeester van Utrecht (1615-1628), begraven te Utrecht op 29 oktober 1629, oud ca. 44 jaar.
  Gehuwd voor de kerk op 5 januari 1605 met Sophia Aert Gerritsz Oosterhoff, overleden na 1643, "troude tegen vrunden raet ende heeft veel kinderen verweckt".
 11. Margriete Dompselaer,
  Geboren voor 1580, overleden te Utrecht op 24 augustus 1629, begraven aldaar in de Geref. Buurkerk op 31 augustus 1629.
  Gehuwd voor 1601 met Jan Jansz van Mansvelt, overleden in 1601.




[Laatst gewijzigd op 18 februari 2016]

HOME GENERATIE  18 GENERATIE  16 KWARTIERSTAAT  BROUWER