KWARTIERSTAAT  VAN  SONJA  EN  JOHN  BROUWER
GENERATIE  19

302.016. Pieter DEN OOSTERLING,
Geboren ca. 1465.
Gehuwd met N.N.

VERMOGENSBELASTING, Leiden, 1498:
Clais den Oesterlinck, bon Overmare landzijde, bonnr. 5, folio 95v, bedrag 0,133, -s-p: 0-2-8, Vor. bedr. 0,4, volgnr. 2866.
Cornelis Claisz Oesterlinck, bon Hogewoerd, bonnr. 10, folio 33v, bedrag 0, -s-p: 0-0-0, Vor. bedr. 0,75, met zijn wijfsmoeder, volgnr. 233.
Cornelis Claisz de Oesterlinck, bon Hogewoerd, bonnr. 33, folio 34v, bedrag 1,5, -s-p: 1-10-0, volgnr. 256.
[bron: Reg. Archief Leiden, SA I 578]

VERMOGENSBELASTING, Leiden, 1502:
Fol. 33r, Nr. 31, bon Hogewoerd, Cornelis Claesz Oosterling, bedrag in 1,00.
[bron: website www.janvanhout.nl.]

KIND:
 1. Cornelis Pietersz den Oosterling,  zie nr. 151.008.
  Geboren ca. 1495, van beroep drapier, overleden te Leiden voor 11 juni 1553.
  Gehuwd met Katrijn Dircksdr.
302.018. Dirck AERNTS,
Geboren ca. 1465, mogelijk te Leiden, van beroep drapenier, overleden 1498-1502.
Gehuwd met Jannetgen N.N.

VERMOGENSBELASTING, Leiden, 1498:
Dirck Aerntsz, bon Wanthuis, bonnr. 56, folio 32r, bedrag 32, -s-p: 32-0-0, beroep drapenier, volgnr. 177.
[bron: Reg. Archief Leiden, SA I 578]

VERMOGENSBELASTING, Leiden, 1502:
Fol. 32r, Nr. 47, bon Wanthuis, Jannetgen Dirck Aerntsz weduwe, bedrag in 27,00.
[bron: website www.janvanhout.nl.]

GEDWONGEN LENING BELEG POEDEROIJEN, Leiden, 1508:
Fol. 23r, Nr. 15, bon Wanthuis, Jannetgen Dirck Aerntsdr, 3-0-0, in 1502: 27,00, Wanthuis (47) en Bon 1515: Wanthuis (53).
[bron: website www.janvanhout.nl.]

WEESKAMER, Leiden, Grote Bewijzen B, inv. nr. 113, folio 137 vo, 26 maart 1532:
Cornelis, Dirck, Pieter, Alijdt en Grietgen, kinderen van Ghijsbrecht Corneliszn. Int staeck goutsmit en wijlen Luytgen Dirckxdr. Jannetgen Dirck Aerntswede oude moeder, Frans Gerytszn. Goel, Rippert Gerytszn. en Cornelis Pieterszn. den Oisterling omen.
150 gouden karolus guldens.
Onderpand:
Een huys ende erve op te nuwen ryn daer Ghijsbrecht Corneliszn. nu ter tyt woent belegen an die zijde coman Cornelis Ziericxzn. ende an die ander zyde Claes Pieterszn. jolierder.
[bron: O.V., december 1974, blz. 317]

302.019. Jannetgen N.N.,
Geboren ca. 1465, vermeld als vermogensbelastingplichtige in 1502, woont in de Nobelstraat te Leiden op 8 oktober 1534.

WEESKAMER, Leiden, Grote Bewijzen B, inv. nr. 113, folio 156, 8 oktober 1534:
Moeyses, kind van Claes Harmanszn. schoemaker en wijlen Marie Jansdr.
Marytgen Jansdr. meester Jan de Kock van Lymburch wede oude moeder.
80 gouden karolus guldens.
Onderpand:
Een huys ende erve in de Nobelstraet belegen an die een zijde Jannetje Dirck Aerts wede ende an de ander zijde Meynsgen Heynrick Paedsdr. streckende voir van de straet after an Jannetgen voirs huys ende erve.
[bron: O.V., december 1974, blz. 328]

KINDEREN:
 1. Katrijn Dircksdr,  zie nr. 151.009.
  Geboren ca. 1495, overleden na 11 juni 1553, mogelijk te Leiden.
  Gehuwd met Cornelis Pietersz den Oosterling, geboren ca. 1495, overleden te Leiden voor 11 juni 1553, van beroep drapier.
 2. Meynsgen Dircksdr.
 3. Luytgen Dirckxdr,
  Overleden voor 26 maart 1532.
  Gehuwd met Ghijsbrecht Corneliszn Int staeck, woont op 26 maart 1532 in een huis "op te nuwen ryn", van beroep goudsmit.

  WEESKAMER, Leiden, Grote Bewijzen B, inv. nr. 113, folio 137 vo, 26 maart 1532:
  Cornelis, Dirck, Pieter, Alijdt en Grietgen, kinderen van Ghijsbrecht Corneliszn Int staeck goutsmit en wijlen Luytgen Dirckxdr Jannetgen Dirck Aerntswede oude moeder, Frans Gerytszn Goel, Rippert Gerytszn en Cornelis Pieterszn den Oisterling omen.
  150 gouden karolus guldens.
  Onderpand:
  Een huys ende erve op te nuwen ryn daer Ghijsbrecht Corneliszn nu ter tyt woent belegen an die zijde coman Cornelis Ziericxzn ende an die ander zyde Claes Pieterszn jolierder.
  [bron: O.V., december 1974, blz. 317]

  KINDEREN:
  1. Cornelis Ghijsbrechtszn,
   Overleden na 26 maart 1532.
  2. Dirck Ghijsbrechtszn,
   Overleden na 26 maart 1532.
  3. Pieter Ghijsbrechtszn,
   Overleden na 26 maart 1532.
  4. Alijdt Ghijsbrechtsdr,
   Overleden na 26 maart 1532.
  5. Grietgen Ghijsbrechtsdr,
   Overleden na 26 maart 1532.
 4. "Zoon 1"
 5. "Zoon 2"
302.020. Jan JANSZ,
Geboren ca. 1450, overleden voor 8 juni 1518, van beroep rootzier, bezit huis met ververij aan de Nieuwe Rijn, behoort tot de rijkste burgers van Leiden.
Gehuwd met Goelte DIRKSDR.

VERMOGENS VERGELIJKING van Prof. Posthumus:
1487............3.600 ponden van 40 groten.
1498..........10.000 ponden van 40 groten.
1508........... 9.600 ponden van 40 groten.

OPMERKING:
In februari 1496 werd Jan opgenomen in de St. Aechte broederschap van Blauwzieders.

VERMOGENSBELASTING, Leiden, 1498:
Naam: Jan Jansz.
Bon: Sint Nicolaasgracht.
Bonnr.: 185.
Folio: 80 v.
Bedrag: 100.
-s-p: 100-0-0.b Beroep: verwer [roodzieder].
Volgnummer: 2224.
[bron: Reg. Arch. Leiden, SA I 578, auteur Dirk Jaap Noordam]

CORRECTIEBOEK, Leiden, 23 mei 1509, F fol.22:
Correctie van de blauw- en roodververs wegens het niet uitbrengen van het spel tijdens de Ommegang.
Boete 4000 stenen.

REGESTEN St. Catharina Gasthuis, Nr. 472/904:
15 juli 1497: Overdracht van een rente van 1 gouden Engelse nobel aan Jan Jansz Rootzieder door Mees Wouterssz, verzekerd op een huis Hoogwoerd noordzijde.
19 mei 1512: Overdracht naar de gasthuismeesters.

REGESTEN St. Catharina Gasthuis, Nr. 970, 19 mei 1512:
Jan Janz rootzieder en Ghoelt Claesdr [?] geven aan de Sint Katrijnengastmeesters voor de armen een rente van 1 gulden nobel verzekerd op een huis en op een schuur door Willem Stoop getimmerd aan de Rijn achter Jan Jansz huis.

[bron: o.a. Peter van Son]

302.021. Goelte DIRKSDR.,
Geboren ca. 1450, overleden na 8 juni 1518, mogelijk te Leiden.
[bron: email Peter van Son]

KIND:
 1. Frans Jansz,  zie nr. 151.010.
  Geboren ca. 1480, overleden voor 27 juli 1527, van beroep wever, verver in Leiden, overleden voor 27 juli 1527.
  Gehuwd (1) voor 1507 met Aechte Jans Muijs, overleden voor 1507.
  Gehuwd (2) voor 1517 met Ermgaert Pieters Paeds.
302.022. Pieter Claesz PAEDZE,
Zoon van Claes Jansz Paedze [604.044] en Machteld van Leijden [604.045], geboren ca. 1455, van beroep drapenier, vermeld als veertigraad (1481), raad van Leiden (1493), Tresorier van Leiden (1504-1507).
Gehuwd met Maria Pieter Jan MARTIJNSDR.
[bron: Peter van Son, Paedze2 file, soc_nederlandse_adel]

WEESKAMER, Leiden, Grote Bewijzen B, inv. nr. 113, folio 8 vo, 15 december 1514:
Borgen Volpert Roelofszn. en Jan Paedze Pieterszn.
Een scepenen schultbrief van 408 Rinsche gulden ende 3 stuyvers toebehoerende Pieter Jan Paedze Claeszn. voirsz. 15 dec. 1514:
Geryt, Pieter, Jan, Willem en Katrijn, kinderen van wijlen Claes Gerytsz Emons en Lijsbet Jansdr.
Willem Bertelmeeszn en Agniese Geryt Claesz Emons wede als naeste magen.
1000 pont payments.
Borg Claes die man.
[bron: O.V., december 1974, blz. 253]

302.023. Maria Pieter Jan MARTIJNSDR,
Dochter van Pieter Jan Martijnsz [604.046] en Grietje Pieter Jorisdr [604.047], geboren ca. 1455, mogelijk te Leiden, overleden na 1499.
[bron: De Nederlandsche Leeuw, april-mei 1964, blz. 120-121, De voorouders van Pieter van Vollenhoven door mr. W.W. van Valkenburg]

KINDEREN:
 1. Ermgaert Pieters Paeds,  zie nr. 151.011.
  Geboren ca. 1485, overleden voor 1558, mogelijk te Leiden.
  Gehuwd (1) voor 1517 met Frans Jansz.
  Gehuwd (2) voor 4 december 1538 met Jacop Gerytszn Koel, vermeld als borg op 4 december 1538, overleden te Leiden voor 25 mei 1551.
 2. Marie Pieter Paedzendr,
  Overleden na 20 augustus 1528.
  Gehuwd met Willem Jacopszn Ouwelant, overleden voor 20 augustus 1528, zoon van Jacob Willemsz Ouwelant en Geertruyt.

  WEESKAMER, Leiden, Grote Bewijzen B, inv. nr. 113, folio 80 (sic, wrschl. 79) vo, 20 aug. 1528:
  Jacop, Pieter, Cornelis, Marie en Griete, kinderen van wijlen Willem Jacopszn. Ouwelant en Marie Pieter Paedzendr. met Pieter Paeds hoere broeder.
  Geertruyt Jacob Willemsz. Ouwelants wede als oude moeder, meester Claes Paeds priester als oom en Daniel Aerntsz. van Arckel als oudtoem.
  200 gouden karolus guldens.
  Borg Frans Paeds haer broeder.
  [bron: O.V., december 1974, blz. 289]

  KINDEREN:
  1. Jacop Willemszn Ouwelant,
   Overleden na 20 augustus 1528.
  2. Pieter Willemszn Ouwelant,
   Overleden na 20 augustus 1528.
  3. Cornelis Willemszn Ouwelant,
   Overleden na 20 augustus 1528.
  4. Marie Willemsdr Ouwelant,
   Overleden na 20 augustus 1528.
  5. Griete Willemsdr Ouwelant,
   Overleden na 20 augustus 1528.
 3. Pieter Pieterszn Paeds,
  Overleden na 8 oktober 1541.
  Gehuwd met Aege Willem Bouwenszoendr, overleden voor 8 oktober 1541, dochter van Willem Bouwenszn en Baertgen Jacopsdr.

  WEESKAMER, Leiden, Grote Bewijzen B, inv. nr. 113, folio 172 vo, 18 juli 1536:
  Onderpand:
  Een huys ende erve opten Rijn daer Claesgen nu ter tyt in woent belegen an die een zijde Jan Nannenszn. Lock scipper ende an die ander zijde Allert Basesliszn. cuyper.
  Deze twee naevolgende brieven mette renten daerinne begrepen zijn bij heer Pieter van Aken priester gemaeckt ende besproecken Cornelis zoon van Aerntgen Aerntsdr.
  Brief dd. 18 juli 1536:
  Frans Pieterszn. Paeds, meester Claes Paeds, Adriaen Paeds priester, Pieter Pieterszn. Paeds, Jan Claes Corneliszn.zn. en Jacop Gerytszn. wtreder verklaren schuldich te zijn Pieter Harmanszn. van Aecken 6 gouden karolus guldens per jaer te lossen met 96 gouden karolus guldens.
  [bron: O.V., jan. 1975, blz. 10]

  WEESKAMER, Leiden, Grote Bewijzen B, inv. nr. 113, folio 210, 8 oktober 1541:
  Cornelis, Pieter en Jacop, kinderen van Pieter Paeds Pieterszn. en wijlen Aege Willem Bouwenszn.
  Baertgen Jacopsdr. Willem Bouwenszn. wede oude moeder, Willem Willem Bouwenszn. zoen oom en Claes Corneliszn. de Wilde gehuwd met Haesgen Willem Bouwenszn. dr. moeye.
  738 karolus guldens.
  6 morgen land gelegen in de Alphenhorn ende hebben belegen an die oestzijde onser liever vrouwen gasthuys binnen Leyden ende an die westzijde die erfgenamen van Alijdt Pouwels Pieters wede streckende voir vuyter Rijn after in de Pas weteringe.
  428 karolus gulden. [bron: O.V., januari 1975, blz. 28]

  KINDEREN:
  1. Cornelis Pieterszn Paeds,
   Vermeld op 6 april 1559 als voogd over de kinderen van Anthonis Jacopszn houtcoper en wijlen Cunera Govertsdr.
   (Weeskamer, Leiden, Grote Bewijzen B, inv. nr. 113, folio 327, zie O.V. 1975, blz. 78)
  2. Pieter Pieterszn Paeds,
   Overleden na 8 oktober 1541.
  3. Jacop Pieterszn Paeds,
   Overleden na 8 oktober 1541.
 4. Frans Pieterszn Paeds,
  Woont op 5 december 1527 in de Raamsteeg in Leiden en op 21 oktober 1531 aan de Koepoortgracht aldaar, overleden na 18 juli 1536.
  [bron: Weeskamer, Leiden, Grote Bewijzen B, inv. nr. 113, folio 70 vo en 132 vo, dd 5 december 1527 en 21 oktober 1531]


  WEESKAMER, Leiden, Grote Bewijzen B, inv. nr. 113, folio 80 (sic, wrschl. 79) vo, 20 augustus 1528:
  Jacop, Pieter, Cornelis, Marie en Griete, kinderen van wijlen Willem Jacopszn. Ouwelant en Marie Pieter Paedzendr. met Pieter Paeds hoere broeder.
  Geertruyt Jacob Willemsz. Ouwelants wede als oude moeder, meester Claes Paeds priester als oom en Daniel Aerntsz. van Arckel als oudtoem.
  200 gouden karolus guldens.
  Borg Frans Paeds haer broeder.
  [bron: O.V., december 1974, blz. 289]

  WEESKAMER, Leiden, Grote Bewijzen B, inv. nr. 113, folio 172 vo, 18 juli 1536:
  Onderpand:
  Een huys ende erve opten Rijn daer Claesgen nu ter tyt in woent belegen an die een zijde Jan Nannenszn. Lock scipper ende an die ander zijde Allert Basesliszn. cuyper.
  Deze twee naevolgende brieven mette renten daerinne begrepen zijn bij heer Pieter van Aken priester gemaeckt ende besproecken Cornelis zoon van Aerntgen Aerntsdr.
  Brief dd. 18 juli 1536:
  Frans Pieterszn. Paeds, meester Claes Paeds, Adriaen Paeds priester, Pieter Pieterszn. Paeds, Jan Claes Corneliszn.zn. en Jacop Gerytszn. wtreder verklaren schuldich te zijn Pieter Harmanszn. van Aecken 6 gouden karolus guldens per jaer te lossen met 96 gouden karolus guldens.
  [bron: O.V., januari 1975, blz. 10]
 5. Heijle Pieter Paedzendr,
  Overleden voor 27 november 1531.
  Gehuwd met Jan Claesz Corneliszn, overleden na 18 juli 1536, zoon van Claes Corneliszn en Ermgaert.

  WEESKAMER, Leiden, Grote Bewijzen B, inv. nr. 113, folio 134 vo, 27 november 1531:
  Martijn, Cornelis, Claes en Marie, kinderen van Jan Claes Corneliszn. en wijlen Heyle Pieter Paedzendr.
  Meester Claes Paedz. priester als oom, Dirck Franszn. Goel gehuwd met Neele, zuster en Dirck Jacopszn. gehuwd met Belie eveneens zuster.
  2800 gouden karolus guldens.
  Onderpand:
  Vier raemen met erven buyten in de nieuwe ramen bezijden malcander ende zijn de vuysterste raemen an de weyde.
  Een huys ende erve op tstienschuyer hem aengekomen van Ermgaert Claes Cornelisz. wede zijn moeder daer in nu ter tyt woent Dirck Zyburch.
  Een huys ende erve als voren op ten hoeck van de comenduyersstege daer Jan Janszn. snyer nu ter tyt woent met achte cameren ende erve daer after an staende vuytgaende in de voirs stege.
  16 morgen lants tot Alphen ende bruyct nu ter tyt Govert Willemszn. om 24 gouden karolus guldens tsiaers.
  9 morgen lants after Waronde opt Zweylant ende bruyct nu ter tyt Willem Reyerszn. ende jonge Huygh zijn zwager om 16 gouden karolus guldens.
  van een woning met huysinge etc. met zekere lant tot Voirschoeten ende bruyct nu ter tyt Martijn Snijder om 9 gulden.
  [bron: O.V., december 1974, blz. 316]

  WEESKAMER, Leiden, Grote Bewijzen B, inv. nr. 113, folio 172 vo, 18 juli 1536:
  Onderpand:
  Een huys ende erve opten Rijn daer Claesgen nu ter tyt in woent belegen an die een zijde Jan Nannenszn. Lock scipper ende an die ander zijde Allert Basesliszn. cuyper.
  Deze twee naevolgende brieven mette renten daerinne begrepen zijn bij heer Pieter van Aken priester gemaeckt ende besproecken Cornelis zoon van Aerntgen Aerntsdr.
  Brief dd. 18 juli 1536:
  Frans Pieterszn. Paeds, meester Claes Paeds, Adriaen Paeds priester, Pieter Pieterszn. Paeds, Jan Claes Corneliszn.zn. en Jacop Gerytszn. wtreder verklaren schuldich te zijn Pieter Harmanszn. van Aecken 6 gouden karolus guldens per jaer te lossen met 96 gouden karolus guldens.
  [bron: O.V., januari 1975, blz. 10]

  KINDEREN:
  1. Neele Jans Claesdr,
   Woont op 7 oktober 1551 in de brouwerij aan de Nieuwe Rijn in Leiden.
   Gehuwd voor 27 november 1531 met Dirck Franszn Goel, woont in 1546 aan de Sint Jacobsgracht in Leiden, bierbrouwer, overleden voor 7 oktober 1551, zoon van Frans Gerytszn Goel.

   WEESKAMER, Leiden, Grote Bewijzen B, inv. nr. 113, folio 134 vo, 27 november 1531:
   Martijn, Cornelis, Claes en Marie, kinderen van Jan Claes Corneliszn. en wijlen Heyle Pieter Paedzendr.
   Meester Claes Paedz. priester als oom, Dirck Franszn. Goel gehuwd met Neele, zuster en Dirck Jacopszn. gehuwd met Belie eveneens zuster.
   2800 gouden karolus guldens.
   Onderpand:
   Vier raemen met erven buyten in de nieuwe ramen bezijden malcander ende zijn de vuysterste raemen an de weyde.
   Een huys ende erve op tstienschuyer hem aengekomen van Ermgaert Claes Cornelisz. wede zijn moeder daer in nu ter tyt woent Dirck Zyburch.
   Een huys ende erve als voren op ten hoeck van de comenduyersstege daer Jan Janszn. snyer nu ter tyt woent met achte cameren ende erve daer after an staende vuytgaende in de voirs stege.
   16 morgen lants tot Alphen ende bruyct nu ter tyt Govert Willemszn. om 24 gouden karolus guldens tsiaers.
   9 morgen lants after Waronde opt Zweylant ende bruyct nu ter tyt Willem Reyerszn. ende jonge Huygh zijn zwager om 16 gouden karolus guldens.
   van een woning met huysinge etc. met zekere lant tot Voirschoeten ende bruyct nu ter tyt Martijn Snijder om 9 gulden.
   [bron: O.V., december 1974, blz. 316]

   WEESKAMER, Leiden, Grote Bewijzen B, inv. nr. 113, folio 254, 1546:
   Vermeld de Sint Jacobs gracht als het huisadres van Dirck Franszn Ghoel.
   [bron: O.V., januari 1975, blz. 50]

   WEESKAMER, Leiden, Grote Bewijzen B, inv. nr. 113, folio 300 vo, 7 oktober 1551:
   Pieter, Cornelis, Adriaen, Claes, Dirck Frans, Ghijsbrecht, oude Griete en jonge Griete, kinderen van wijlen Dirck Franszn Goel en Nelle Jansdr.
   Frans gerytszn Goel oude vader, Maertyn Janszn verwer oom, Pieter Claeszn brouwer gehuwd met Marie Fransdr moeye.
   4500 karolus guldens.
   Onderpand:
   Een huys ende erve opte nyeuwen Rijn metten brouwerye ende hoere gereschepe zulcks die voors. Nelle Jansdr deselve nu besittende bewoent ende gebruyckende is belegen an die een zyde voer Daniel Willemszn scrienwercker ende after die stege ende an die ander zijde doergaende Claes Geryt Floryszn.zn cum socys streckende voer vuyte Rijn after an Sinte Pancraes kerckhof.
   van een huys met hoere erve gelegen opt Stienschuyer opte hoeck van Sint Jacopsgraft mette halve verwerye ende hoeren gereschepe belegen an die ander zyde Hillegont Willemsdr Jan Claes Roetsieders wede streckende voer van Stienschuyer after an Jacop Jans van der Graften erve, gange ende poerte.
   [bron: O.V., januari 1975, blz. 67]
  2. Belie Jans Claasdr,
   Overleden na 27 november 1531.
   Gehuwd met Dirck Jacopszn.

   WEESKAMER, Leiden, Grote Bewijzen B, inv. nr. 113, folio 134 vo, 27 november 1531:
   Martijn, Cornelis, Claes en Marie, kinderen van Jan Claes Corneliszn. en wijlen Heyle Pieter Paedzendr.
   Meester Claes Paedz. priester als oom, Dirck Franszn. Goel gehuwd met Neele, zuster en Dirck Jacopszn. gehuwd met Belie eveneens zuster.
   2800 gouden karolus guldens.
   Onderpand:
   Vier raemen met erven buyten in de nieuwe ramen bezijden malcander ende zijn de vuysterste raemen an de weyde.
   Een huys ende erve op tstienschuyer hem aengekomen van Ermgaert Claes Cornelisz. wede zijn moeder daer in nu ter tyt woent Dirck Zyburch.
   Een huys ende erve als voren op ten hoeck van de comenduyersstege daer Jan Janszn. snyer nu ter tyt woent met achte cameren ende erve daer after an staende vuytgaende in de voirs stege.
   16 morgen lants tot Alphen ende bruyct nu ter tyt Govert Willemszn. om 24 gouden karolus guldens tsiaers.
   9 morgen lants after Waronde opt Zweylant ende bruyct nu ter tyt Willem Reyerszn. ende jonge Huygh zijn zwager om 16 gouden karolus guldens.
   van een woning met huysinge etc. met zekere lant tot Voirschoeten ende bruyct nu ter tyt Martijn Snijder om 9 gulden.
   [bron: O.V., december 1974, blz. 316]
  3. Martijn Jansz Claeszn,
   Overleden na 27 november 1531.
  4. Cornelis Jansz Claeszn,
   Overleden na 27 november 1531.
  5. Claes Jansz Claeszn,
   Overleden na 27 november 1531.
  6. Marie Jans Claesdr,
   Overleden na 27 november 1531.
 6. Margrieta Pieters Paets,
  Gehuwd met Jacob Joosten de Bye, raad, vroedschap en havenmeester te Delft, poorter te Leiden (1501).
  [bron: mededeling op website soc_nederlandse_adel dd 30 juli 2003, Ernst Roscam Abbing]
522.272. Oelrik TYMANSZ,
Geboren ca. 1410, van beroep goudsmit, werd burger van Utrecht in 1433, lid van het smedengilde aldaar in 1454, overleden te Utrecht kort voor 28 augustus 1469, oud ca. 59 jaar.
Gehuwd met N.N.

KIND:
 1. Willem Oelriksz,  zie nr. 261.136.
  Geboren voor 1449, goudsmit, lid van het smedengilde te Utrecht (1492), ouderman uit dit gilde (1508), begraven te Utrecht in de Buurkerk in 1520.
  Gehuwd voor de kerk ca. 1506 met Katrijn Dirkszdr Huich, overleden in 1544.

522.278. Joost JANSZ,
Geboren ca. 1455, van beroep schoenmaker.
Gehuwd met N.N.

KIND:
 1. Aafge Joostdr. Jans,  zie nr. 261.139.
  Geboren ca. 1485.
  Gehuwd met Anthonis Jansz Beijer, geboren ca. 1485, van beroep schoenmaker.

522.280. Gerrit VAN DOMSELER,
Zoon van Gerrit Mor Jansz van Domseler [nr. 1.044.560] en van Geertruid van Nieuwkerck [nr. 1.044.561] , geboren ca. 1475, overleden voor 1548.
Gehuwd met Geertruid BOTH.

522.281. Geertruid BOTH,
Geboren ca. 1475.

KIND:
 1. Mor Gerritsz van Domseler,  zie nr. 261.140.
  Geboren ca. 1505, overleden voor 1570.
  Gehuwd met Adriana Hackfort.

522.282. Olivier HACKFORT,
Geboren ca. 1480.
Gehuwd met Christina RIDDER.

522.283. Christina RIDDER,
Geboren ca. 1480.

KIND:
 1. Adriana Hackfort,  zie nr. 261.141.
  Geboren ca. 1510.
  Gehuwd met Mor Gerritsz van Domseler.
[Laatst gewijzigd op 18 februari 2016]

HOME GENERATIE  20 GENERATIE  18 KWARTIERSTAAT  BROUWER