PARENTEEL VAN JACOB BROUWER


Elfde Generatie
XI-a.
Adrianus ROODVOETS,
Zoon van Adrianus Roodvoets en Marritje van Leeuwen [nr. X-a], geboren te De Bilt op 5 oktober 1866, stelde voor de Nationale Militie een plaatsvervanger die vanaf 11 mei 1886 bij het 1e Regiment Veld Artillerie diende, van beroep landbouwer (1885), veehouder (1889), veehandelaar (1899), grondeigenaar (1899), grondspeculant (1907), failliet verklaard (1907), faillissement geeindigd (1910), vermeld als makelaar (1922), overleden te Maartensdijk op 24 oktober 1929, oud 63 jaar.
Gehuwd te Zeist op 9 mei 1889 met Reijertje VAN DIJK, geboren te Zeist op 10 december 1864, overleden te Maartensdijk op 9 maart 1953, oud 88 jaar, begraven op de tweede algemene begraafplaats te Utrecht op 12 maart 1953, dochter van Teunis van Dijk, van beroep landbouwer en van Cornelia van Ooijen.

GEBOORTEAKTE, Zeist, 12 december 1864, nr. 156:
In het jaar 1864, den 12den dag der maand December verscheen voor ons Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zeist, Provincie Utrecht,
Teunis van Dijk, oud 32 jaren, van beroep landbouwer, wonende te Zeist.
Dewelke ons verklaarde, dat op den 10den dag der maand December dezes jaars, des avonds ten acht ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk C No. 96 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit hem aangever en Cornelia van Ooijen, zijne huisvrouw, zonder beroep, met hem wonende te Zeist, aan welk kind de Comparant verklaart dat gegeven wordt de voornaam van Reijertje.
Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Fredrik Jan Beeftink, oud 29 jaren, van beroep Secretaris, wonende te Zeist en Daniel van Toll, oud 30 jaren, van beroep bode, wonende te Zeist, als getuigen.
Hebbende wij de tegenwoordige Acte, na voorlezing, onderteekend met den comparant en de getuigen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, De Bilt, 6 oktober 1866, nr. 63:
In het jaar 1866, den 6den dag der maand October verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente de Bilt, Provincie Utrecht,
Adrianus Roodvoets, oud 20 jaren, van beroep Landbouwer, wonende te de Bilt.
Dewelke ons verklaarde, dat op den 5den dag der maand October dezes jaars, des avonds ten Negen ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk --, No. 3 is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit hem aangever en zijne huisvrouw Marritje van Leeuwen, zonder beroep, alhier, aan welk kind de Comparant verklaart dat gegeven wordt de voornaam van Adrianus.
Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Gerrit van Santen, oud 38 jaren, van beroep gemeente bode, wonende te de Bilt en Hendrik Meijer, oud 23 jaren, van beroep Tuinman, wonende te de Bilt als getuigen.
Hebbende wij de tegenwoordige Acte, na voorlezing, onderteekend met de Comparanten.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

NATIONALE MILITIE, Utrecht, 16 april 1889:
De Commissaris des Konings in de Provincie Utrecht, verklaart,
dat Adrianus Roodvoets, geboren te de Bilt, den 5 October 1866, wonende te de Bilt, van beroep landbouwer,
zoon van Adrianus en van Marretje van Leeuwen, wonende te de Bilt,
in het inschrijvings-register van de gemeente de Bilt, van het jaar 1885 voor de ligting van het jaar 1886 is ingeschreven; dat hem bij de loting is ten deel gevallen No. 3; en dat hij eenen plaatsvervanger heeft gesteld, die op den 11 Mei 1886 is ingelijfd bij het 1e Regiment Veld Artillerie en nog is dienende.
[huwelijksbijlage; letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

HUWELIJKSAKTE, Zeist, 9 mei 1889, nr. 15:
Op heden den 9den Mei 1889, ziijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zeist, aan het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan
Adrianus Roodvoets, oud 22 jaren, veehouder, geboren en wonende te de Bilt, minderjarige zoon van Adrianus Roodvoets, veehouder, en van Marritje van Leeuwen, zonder beroep, beiden wonende te de Bilt, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming gevende,
En Reijertje van Dijk, oud 24 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Zeist, meerderjarige dochter van Teunis van Dijk, landbouwer, en van Cornelia van Ooijen, zonder beroep, beiden wonende te Zeist, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming gevende.
Getuigen:
Wouter Spinhoven, oud 58 jaren, landbouwer, wonende te Jutphaas, oom van den echtgenoot,
Willem van Dijk, oud 26 jaren, landbouwer, wonende te Jutphaas, broeder der echtgenoote,
Gerrit van Ooijen, oud 43 jaren, landbouwer, wonende te de Bilt, oom der echtgenoote, en
Willem Westphal, oud 36 jaren, gemeentebode, wonende te Zeist, niet verwant.
Van welke voltrekking, die in het openbaar heeft plaats gehad, wij deze Acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de echtgenooten, hunne ouders, en de getuigen ten dage en jare voormeld.
[bron: website FamilySearch]

GETUIGE (Adrianus Roodvoets):
Te Utrecht op 5 oktober 1899 bij het huwelijk van zijn zuster Maria Roodvoets met Antoine Francois Vlug.

VERZOEK OM SURSEANCE VAN BETALING:
Bij de rechtbank te Utrecht is door A. Roodvoets Jr., te Utrecht, Abstederdijk No. 327, ingediend een verzoekschrift om surseance van betaling.
De bijeenkomst der schuldeischers is bepaald op Vrijdag 30 November a.s.. half twee, in het gebouw der rechtbank.
[bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 21 november 1906]

SURSEANCE VAN BETALING:
De Griffier der Arrondissements-Rechtbank te Utrecht maakt bekend dat bij beschikking dier Rechtbank van 11 December 1906 aan Adrianus Roodvoets Jr., wonende te Utrecht, is verleend voorloopige surseance van betaling tot 11 Februari 1907, met benoeming van Mr. Dr. W. A. van Zijst, Advocaat en Procureur te Utrecht tot Bewindvoerder en Mr. P.G.H. Dop, Advocaat en procureur en Accountant te Utrecht als deskundige.
[bron: Algemeen Handelsblad, 15 december 1906]

FAILLISEMENT:
Uitgesproken:
Utrecht, 10 April [1907].
A. Roodvoets Jr., grondspeculant te Maartensdijk.
Rechter-commissaris: jhr. mr. Schuurbeque Boeije; curator: mr. H.P. van Heyst.
[bron: Nieuwe Tilburgsche Courant, 16 april 1907]

GEEINDIGD FAILLISSEMENT:
Door het verbindend worden der eenige uitdeelingslijst:
Adrianus Roodvoets, te Maartensdijk.
Curator H.P. van Heyst.
[bron; De Telegraaf, 3 juli 1910]

OVERLIJDENSAKTE, Maartensdijk, 25 oktober 1929, nr. 34:
Heden 25 October 1929, verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Maartensdijk:
Gerardus Johannes van Uitert, oud 41 jaren, van beroep aanspreker, wonende te Utrecht en Hendrik Duiker, oud 24 jaren, van beroep ambtenaar ter secretarie, wonende te Hilversum, die verklaarden,
dat op 24 October dezes jaars, des voormiddags ten negen ure, in deze gemeente is overleden: Adrianus Roodvoets, oud 63 jaren, zonder beroep, geboren te de Bilt en wonende alhier, gehuwd met Reijertje van Dijk, Zoon van Adrianus Roodvoets en van Marretje van Leeuwen, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Maartensdijk, 10 maart 1953, nr. 25:
Heden, 10 Maart 1953, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van Maartensdijk:
van Lommel, Jacobus Jan,
oud 58 jaar, aanspreker, wonende te Maartensdijk, die verklaarde dat op 9 maart 1953 te zeven uur 45 minuten, in de gemeente Maartensdijk is overleden:
van Dijk, Reijertje, oud 88 jaren, zonder beroep, geboren te Zeist, wonende te Maartensdijk, weduwe van: Roodvoets, Adrianus, dochter van: van Dijk, Teunis en van: van Ooijen, Cornelia, beiden overleden.
De aangever verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

BURGERLIJKE STAND:
Overleden:
Mevr. R. Roodvoets-v. Dijk, 88 jaar, Steinenburg 2, Maartensdijk.
[bron: De Telegraaf, 12 maart 1953]


[bron: Utrechts Nieuwsblad,
10 maart 1953, pag. 8]

KINDEREN:
 1. Marretje Roodvoets,
  Geboren te De Bilt op 23 januari 1890, overleden aldaar op 19 februari 1890, oud 4 weken.

  GEBOORTEAKTE, De Bilt, 23 januari 1890, nr. 6:
  In het jaar 1890 den 23sten der maand Januari verscheen voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente De Bilt:
  Adrianus Roodvoets, oud 23 jaren, van beroep landbouwer, wonende te de Bilt, die verklaarde, dat op den 23sten der maand Januari dezes jaars, des morgens ten zes ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk A Nommer 1 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Reijertje van Dijk, zonder beroep, welk kind zal genaamd worden: Marretje.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit van Santen, oud 62 jaren, van beroep gemeentebode, en van Hendrik Hermanus van 't Wout, oud 26 jaren, van beroep gemeenteveldwachter, wonende beiden te de Bilt.
  Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend met den aangever en de getuigen.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, De Bilt, 20 februari 1890, nr. 14:
  In het jaar 1890, den 20sten der maand Februarij verscheen voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente de Bilt:
  Gerrit van Santen, oud 62 jaren, van beroep gemeentebode, wonende te de Bilt en Hendrik Hermanus van 't Wout, oud 26 jaren, van beroep veldwachter, wonende te de Bilt, beiden onverwant, die verklaarden,
  dat op den 19den der maand Februarij dezes jaars, des morgens ten vier ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk A Nommer 1 is overleden Marretje Roodvoets, oud drie weken, geboren en wonende te de Bilt, dochter van Adrianus Roodvoets,, landbouwer en Reijertje van Dijk, zonder beroep, wonende te de Bilt.
  Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend met de aangevers.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]
 2. Cornelia Roodvoets, zie nr. XII-a.
  Geboren te De Bilt op 14 maart 1891, woonde in 1964 te Zeist, overleden te Driebergen op 16 oktober 1979, oud 88 jaar.
  Gehuwd te Zeist op 25 juni 1918 met Gottfried Johannes Glöckler, geboren te Paramaribo (Suriname) op 29 december 1886, van beroep koopman, woonde in 1964 te Zeist, overleden op 14 april 1967, oud 80 jaar, zoon van Emil Samuel Glöckler, van beroep zendeling, en van Elisabeth Lang.
 3. mr. dr. Adrianus Roodvoets, zie nr. XII-b.
  Geboren te De Bilt op 28 maart 1892, gepromoveerd tot doctor in de rechtswetenschap te Utrecht (1920), van beroep gemeenteambtenaar, commies op de afdeling algemene zaken en waarnemend gemeente-sekretaris van Emmen, secretaris van het Centraal Algemeen Comite van Steun voor noodlijdende arbeidersgezinnen in de veenstreken van Drenthe (1921), lid van een comite dat zich beijvert voor nauwere samenwerking van CSP, CVP en CDB, drie christelijke partijen (1924), kandidaat voor het Tweede Kamerlidmaatschap namens de Christelijk Democratische Bond (1925), sekretaris Groene Kruis (1926), benoemd tot commies-redacteur ter secretarie te Hilligersberg (1927), vermeld als hoofdcommies (1930), waarnemend sekretaris (1938), referendaris bij de Gemeentelijke Technische Dienst, afdeling stadsuitbreiding te Rotterdam (1942), sloot zich na de oorlog aan bij de Partij van de Arbeid, gepensioneerd (1957), woonde in 1964 te Rotterdam, overleden op 10 juli 1981, oud 89 jaar.
  Gehuwd te Hilversum op 26 juli 1922 met Geertruida van Doorn, ook Truus van Doorn, geboren te Amsterdam, Nassaukade 117c op 15 maart 1898, van beroep onderwijzeres, woonde in 1964 te Rotterdam, overleden te 's-Gravenhage op 8 september 1981, oud 83 jaar, dochter van Johannes Mattheus van Doorn, van beroep kantoorbediende en van Martha Olivia Elward.
 4. Teunis Cornelis Roodvoets, zie nr. XII-c.
  Geboren te De Bilt op 19 april 1893, reisde in 1912 naar New York, woonde in 1917 te Medan, N.O.I., keerde in 1921 terug naar Nederland, eigenaar Woningbureau T. C. Roodvoets te Utrecht (1935), overleden te Utrecht op 20 mei 1964, oud 71 jaar, crematie te Velsen.
  Gehuwd te Maartensdijk op 27 januari 1926 met Gladys Cecilia Bracey Cooke, geboren te East Battersea, GB in 1897, woont in 1964/1974 te Utrecht, dochter van James Clemson Cooke en van Sarah Ann Bracey.
 5. Jan Matthijs Roodvoets,
  Geboren te De Bilt op 9 januari 1895, Ned. Hervormd, slaagde voor eindexamen H.B.S. (1913), studeerde in Amsterdam (1920-1921), slaagde voor het 2e deel van het Notarieel Staatsexamen (1920), slaagde voor het 3e schriftelijke gedeelte (1921), candidaat-notaris te Nijmegen, bij K.B. (1937) benoemd tot notaris te Nijmegen in de vacature J. Klaassen, bestuurslid van de Nijmeegse huishoudschool, secretaris van de VVV en president-commissaris van de Deester Pannenfabriek, overleden te Nijmegen op 4 juni 1961, oud 66 jaar, begrafenis op begraafplaats Rustoord te Nijmegen op 7 juni 1961.
  Gehuwd te Nijmegen op 23 juni 1936 met Durkje Hoeneveld, ook Dé Hoeneveld, geboren te Hatert (Nijmegen) op 24 april 1897, overleden te Nijmegen op 3 mei 1974, oud 77 jaar, begrafenis op begraafplaats Rustoord te Nijmegen op 7 mei 1974, dochter van Taeke Hoeneveld, commies-griffier en van Hendrica Adriana Maria Both.
  Uit dit huwelijk geen nageslacht.

  GEBOORTEAKTE, De Bilt, 11 januari 1895, nr. 3:
  In het jaar 1895 den 11den der maand Januari verscheen voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente De Bilt:
  Adrianus Roodvoets, oud 28 jaren, van beroep landbouwer, wonende te de Bilt, die verklaarde, dat op den 9den der maand Januari dezes jaars, des voormiddags ten zeven ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk A Nommer 1 is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Reijertje van Dijk, zonder beroep, welk kind zal genaamd worden: Jan Matthijs.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit van Santen, oud 67 jaren, van beroep gemeentebode, en van Hendrik van Grevengoed, oud 33 jaren, van beroep gemeenteveldwachter, wonende beiden te de Bilt.
  Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend met den aangever en de getuigen.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Nijmegen, 24 april 1897, nr. 376:
  In het jaar 1897, den 24sten April is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Nijmegen, provincie Gelderland, verschenen:
  Taeke Hoeneveld, oud 30 jaren, van beroep commies-griffier, wonende te Hatert, die ons heeft verklaard dat op den 24sten der maand April 1897 ten halfzeven uur des morgens te Hatert is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht van Taeke Hoeneveld voornoemd en van Hendrica Adriana Maria Both, zonder beroep, echtelieden, te Hatert en aan welk kind de deklarant den voornaam heeft gegeven van Durkje.
  Deze verklaring is gedaan in tegenwoordigheid van Hendrik Leendert Craaijo, oud 49 jaren, van beroep commies ter Secretarie, wonende te Nijmegen, en van Wilhelmus Franciscus Risierk [?], oud 44 jaren, van beroep ambtenaar ter Secretarie, wonende te Nijmegen.
  Na gedane voorlezing van de tegenwoordige geboorte-akte aan den deklarant en aan de getuigen, hebben zij met ons geteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  EINDEXAMENS H.B.S. 5-J. CURSUS.
  Utrecht, 26 Juli [1913].
  Van de bijz. H.B.S. te Utrecht:
  J.M. Roodvoets, e.a..
  [bron: Het nieuws van den dag:kleine courant, 28 juli 1913]

  ERFGOEDCENTRUM DIEP 6, inv. nr. 6768.2 suppletoir kohier der inkomstenbelasting, 1919:
  1368. Steegoversloot 50, D. Hoeneveld, Klasse-18.
  [bron: www.geneaservice.nl.]


  [bron: Stadsarchief Amsterdam]

  NOTARIEEL STAATSEXAMENS.
  's-Gravenhage, 12 Juli [1920]. Geslaagd: tweede gedeelte J. K. Eblé, te Rotterdam en J. M. Roodvoets, te De Bilt.
  [bron: Het Vaderland, 13 juli 1920]

  NOTARIEEL STAATSEXAMENS.
  's-Gravenhage, [31 october 1921].
  Geslaagd voor het derde (schriftelijke) gedeelte: J. M. Roodvoets, te Amsterdam, e.a.
  [bron: Het Vaderland, 31 oktober 1921]

  FAMILIEBERICHTEN:
  Gehuwd:
  23 juni 1936 - J. M. Roodvoets en D. Hoeneveld, Nijmegen.
  [bron: Het Vaderland, 24 juni 1936]

  NOTARIAAT:
  Bij K.B. is benoemd tot notaris te Nijmegen (vacature J. Klaassen) J. M. Roodvoets, candidaat-notaris aldaar.
  [bron: Nieuwsblad van het Noorden, 1 juni 1937]


  [bron: De Telegraaf, 6 juni 1961]

  [bron: De Telegraaf, 6 juni 1961]

  [bron: De Telegraaf, 6 mei 1974]

 6. Marretje Marie Roodvoets, ook Miep Roodvoets,
  Geboren te Utrecht op 1 oktober 1896, woont te Maartensdijk (1953), te Oosterhout (1964, 1974), overleden aldaar op 26 oktober 1975, oud 79 jaar, begraven op begraafplaats Rustoord.
  Ongehuwd.

  GEBOORTEAKTE, Utrecht, 2 oktober 1896, nr. 2457:
  Op heden den tweeden October 1896, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, in het Huis der Gemeente, verschenen:
  Adrianus Roodvoets, veehouder, oud 29 jaren, wonende alhier in de zesde afdeeling Abstederdijk 74 die ons verklaard heeft, dat op den eersten dezer maand des middags te half zes uur zijne wettige vrouw, Reijertje van Dijk, zonder beroep, ten zijnen huize bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan men geven zal de Voornamen Marretje Marie.
  Deze verklaring gedaan in tegenwoordigheid van Johannes Veldhuizen, oud 61 jaren en Jan Tjabring, oud 56 jaren, boden, wonende beiden alhier, waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en voorgelezen aan den aangever en getuigen, die met ons geteekend hebben.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]


  [bron: CBG]

 7. N.N. Roodvoets, (v.)
  Doodgeboren te Utrecht op 27 maart 1899.

  OVERLIJDENSAKTE, Utrecht, 29 maart 1899, nr. 466:
  Op heden den 29sten Maart 1899, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, in het Huis der Gemeente, verschenen:
  Johannes Swagers, aanspreker, oud 51 jaren, en Johannes Veldhuizen, bode, oud 64 jaren, wonende beiden alhier, die ons als Levenloos hebben aangegeven een kind van het vrouwelijk geslacht, waarvan Reijertje van Dijk, zonder beroep, gehuwd met Adrianus Roodvoets, veehandelaar, wonende beiden alhier aan den Abstederdijk 74, op den 27sten dezer maand des morgens te vier uur is bevallen.
  En hebben wij daarvan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door ons is ondeteekend met de comparanten.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]
 8. Reijertje Adriana Roodvoets, ook Zus of Adri Roodvoets.
  Geboren te Utrecht op 22 juni 1901, slaagde voor eindexamen 6-jarige HBS van meisjes te Utrecht (1921), slaagde voor het examen theoretische tandheelkunde 1e gedeelte aan de universteit van Utrecht (1922), voor het 2e gedeelte (1923), bevorderd tot tandarts (1926), tandartspraktijk met mevr. T. Kimm-Brouwer in Groningen (1927), woont te Nijmegen (1943, 1964, 1974), overleden op 24 juli 1984, oud 83 jaar.
  Gehuwd op 4 oktober 1938 met Frederik de Vries, ook Fred de Vries, geboren in 1895/96, overleden te Nijmegen op 28 april 1958, oud 62 jaar, teraardebestelling op de begraafplaats "Rustoord" op 1 mei.
  Uit dit huwelijk geen nageslacht.

  GEBOORTEAKTE, Utrecht, 24 juni 1901, nr. 1618:
  Op heden den 24sten Juni 1901, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, in het Huis der Gemeente, verschenen:
  Adrianus Roodvoets, veehouder, oud 34 jaren, wonende alhier, Abstederdijk 218, die ons verklaard heeft, dat op den 22sten dezer maand des middags te een uur zijne wettige vrouw Reijertje van Dijk, zonder beroep, ten zijnen huize bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan men geven zal de Voornamen Reijertje Adriana.
  Deze verklaring gedaan in tegenwoordigheid van Willem Jan Noteboom, bakker, oud 43 jaren en Evert Jan van den Berg, zonder beroep, oud 46 jaren, wonende beiden alhier, waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en voorgelezen aan den aangever en de de getuigen, die met ons geteekend hebben.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  EXAMENS:
  Utrecht, H.B.S. van meisjes met 6 j. c.
  Geslaagd alle candidaten, nl. de dames R.A. Roodvoets, e.a..
  [bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 2 juli 1921].

  ACADEMISCHE EXAMENS.
  Utrecht.
  Gesl. theor. tandheelk. 1e ged.: mej. J.R.A. Roodvoets.
  [bron: Algemeen Handelsblad, 16 juni 1922]

  ACADEMISCHE EXAMENS.
  Utrecht.
  Gesl. theor. tandheelk. ex. 2e ged.: mej. A. Roodvoets.
  [bron: Algemeen Handelsblad, 10 november 1923]

  UNIVERSITAIRE EXAMENS:
  Utrecht.
  Bevorderd tot tandarts: mej. R. A. Roodvoets.
  [bron: het Vaderland, 27 maart 1926]


  OVERLIJDENSDATA EN HUWELIJKSDATUM:
  [bron: www.geni.com.]
XI-b.
Jan ROODVOETS,
Zoon van Adrianus Roodvoets en Marritje van Leeuwen [nr. X-a], geboren te De Bilt op 23 september 1867, uit hoofde van broederdienst vrijgesteld van militaire dienst, van beroep boerenknecht, landbouwer, veehouder, overleden te Bunnik op 13 september 1929, oud 61 jaar.
Gehuwd te Jutphaas op 13 augustus 1891 met Adriana Francisca VAN DIJK, geboren te Wijk bij Duurstede op 6 oktober 1869, overleden te Houten op 1 januari 1928, oud 58 jaar, dochter van Gerrit Jan van Dijk en Gijsberta van Dijk.

GEBOORTEAKTE, De Bilt, 24 september 1867, nr. 51:
In het jaar 1867, den 24sten dag der maand September verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente de Bilt, Provincie Utrecht
Adrianus Roodvoets, oud 21 jaren, van beroep Landbouwer, wonende te de Bilt.
Dewelke ons verklaarde , dat op den 23sten dag der maand September dezes jaars, des avonds ten acht ure, binnen deze gemeente in het huis Wijk --- No. 3 is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit hem aangever en zijne huisvrouw Marretje van Leeuwen, zonder beroep, alhier, aan welk kind de Comparant verklaart dat gegeven wordt de voornaam van Jan.
Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Charles Albert van Teijlingen, oud 35 jaren, van beroep Secretaris, wonende te de Bilt en Gerrit van Santen, oud 39 jaren, van beroep gemeentebode, wonende te de Bilt als getuigen.
Hebbende wij de tegenwoordige Acte, na voorlezing, onderteekend met de Comparanten.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Wijk bij Duurstede, 6 oktober 1869, nr. 80:
Heden den 6den der maand October 1869, is voor ons Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wijk bij Duurstede, Provincie Utrecht, verschenen
Gerrit Jan van Dijk, oud 28 jaren, van beroep landbouwer, wonende alhier, wijk B, numero 9, welke ons heeft verklaard, dat op den 6den dezer maand October des morgens ten acht ure ten zijnen huize uit zijne huisvrouw Cornelia Gijsberta van Dijk, zonder beroep, wonende in deze Gemeente, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, hetwelk zal genaamd worden Adriana Francisca.
Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendricus Jacobus Kuijer, oud 44 jaren, landbouwer en Thomas Bijdebeeke, oud 41 jaren, Gemeente Veldwachter, beiden alhier woonachtig.
Na voorlezing heben wij deze acte met den Comparant en de getuigen geteekend.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

NATIONALE MILITIE, Utrecht, 6 augustus 1891:
De Commissaris des Konings in de Provincie Utrecht, verklaart,
dat Jan Roodvoets, geboren te de Bilt, den 23 September 1867, wonende te Jutphaas, van beroep boerenknecht,
zoon van Adrianus en van Marretje van Leeuwen, wonende te de Bilt,
in het inschrijvings-register van de gemeente de Bilt, van het jaar 1886 voor de lichting van het jaar 1887 is ingeschreven; dat hem bij loting is ten deel gevallen No. 5; en dat hij vervolgens door den Militie-raad, uit hoofde van broederdienst, van den dienst is vrijgesteld.
[huwelijksbijlage; letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

HUWELIJKSAKTE, Jutphaas, 13 augustus 1891, nr. 11:
Op heden den 13den Augustus 1891, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Jutphaas, Provincie Utrecht, aan het Huis der Gemeente verschenen ten einde een Huwelijk aan te gaan
Jan Roodvoets, oud 23 jaren, van beroep landbouwer, geboren te de Bilt, en wonende te Jutphaas, meerderjarige zoon van Adrianus Roodvoets, landbouwer en van Marretje van Leeuwen, zonder beroep, echtelieden, wonende te de Bilt, en
Adriana Francisca van Dijk, oud 21 jaren, zonder beroep, geboren te Wijk bij Duurstede, en wonende te Jutphaas, minderjarige dochter van Gerrit Jan van Dijk, landbouwer in carrborne [?] en Gijsberta van Dijk, zonder beroep, echtelieden, wonende te Jutphaas.
De ouders der beide comparanten allen hier tegenwoordig verklaren hunne toestemming tot dit huwelijk te verleenen.
Getuigen:
Wouter Spinhoven, oud 61 jaren, landbouwer, oom van den eersten comparant,
Nicolaas Adrianus van Dijk, oud 46 jaren, landbouwer, oom van de tweede comparant, beiden wonende te Jutphaas,
Adrianus Roodvoets, oud 24 jaren, landbouwer, broeder van den eersten comparant, wonende te de Bilt en
Gijsbertus van der Louw, oud 26 jaren, landbouwer, zwager van den tweeden comparant, woonende te Tull en 't Waal.
Van welke voltrekking, die in het openbaar heeft plaats gehad, wij deze Acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten, hunne ouders en de getuigen.
[bron: website FamilySearch]

OVERLIJDENSAKTE, Houten, 2 januari 1928, nr. 1:
Heden den 2den Januari 1928, verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Houten:
Franciscus Adrianus Roodvoets, zoon van de na te melden overledene, oud 22 jaren, van beroep bakker, wonende te Houten en Rutger de Graaf, oud 26 jaren, van beroep gemeenteveldwachter, wonende te Houten, die verklaarden,
dat op den 1sten Januari dezes jaars, des voormiddags ten een ure, in deze gemeente is overleden: Adriana Francisca van Dijk, oud 58 jaren, geboren te Wijk bij Duurstede, van beroep zonder, wonende te Houten, echtgenoote van Jan Roodvoets, dochter van Gerrit Jan van Dijk en Cornelia Gijberta van Dijk, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Bunnik, 13 september 1929, nr. 15:
In het jaar 1929, den 13den September verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Bunnik:
Jan Barlo, oud 60 jaren, van beroep timmerman, wonende te Bunnik en Adriaan Donze, oud 56 jaren, van beroep veldwachter, wonende te Bunnik, die verklaarden,
dat op den 13den September dezes jaars, des voormiddags ten half een ure, binnen deze gemeente in het huis Achterdijk 31 is overleden Jan Roodvoets, oud 61 jaren, van beroep veehouder, geboren te de Bilt en wonende te Bunnik, weduwnaar van Adriana Francisca van Dijk, zoon van Adrianus Roodvoets en Marretje van Leeuwen, beiden overleden.
Waarvan akte, welke ingevolge de wet is voorgelezen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

KINDEREN:
 1. Marretje Agatha Roodvoets, zie nr. XII-d.
  Geboren te Jutphaas op 8 september 1891.
  Gehuwd te Waardenburg op 19 april 1928 met Adrianus van Haaften, geboren te Neerijnen (Waardenburg) op 18 juli 1894, van beroep koopman in gist, overleden te Waardenburg op 30 augustus 1970, oud 76 jaar, zoon van Adrianus van Haaften en van Geesje van Hees.
 2. Gerrit Jan Roodvoets, zie nr. XII-e.
  Geboren te Jutphaas op 9 januari 1893, tot 1972 als beroepsmolenaar en als vrijwillige molenaar van de molen Rijn en Lek in Wijk bij Duurstede werkzaam geweest, overleden te Geldrop op 11 juni 1986, oud 93 jaar.
  Gehuwd te Houten op 30 oktober 1924 met Lijntje van Leeuwen, geboren te Houten op 13 september 1896, overleden te Mierlo op 12 oktober 1977, oud 81 jaar, dochter van Marinus van Leeuwen en van Teska van Bemmel.
 3. Adrianus Cornelis Roodvoets,
  Geboren te Jutphaas op 7 april 1894, overleden aldaar op 17 mei 1894, oud 6 weken.

  GEBOORTEAKTE, Jutphaas, 7 april 1894, nr. 19:
  In het jaar 1894, den 7den April verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Jutphaas, Provincie Utrecht,
  Jan Roodvoets, oud 26 jaren, van beroep landbouwer, wonende te Jutphaas.
  Dewelke ons verklaarde , dat op den 7den April dezes jaars, des nachts ten een ure, binnen deze gemeente ten zijnen huize (Wijk B Numero 48 a) is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Adriana Francisca van Dijk, zijne echtgenoote, zonder beroep, mede wonende ten zijnen huize aan welk kind gegeven worden de voornamen van Adrianus Cornelis.
  Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Nicolaas Adrianus van Dijk, oud 49 jaren, van beroep landbouwer, wonende te Jutphaas en Adriaan Hoffmann, oud 59 jaren, van beroep gemeentesecretaris, wonende te Jutphaas als getuigen.
  En hebben wij deze Acte na voorlezing onderteekend met den aangever en getuigen.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Jutphaas, 18 mei 1894, nr. 25:
  In het jaar 1894, den 18den Mei verschenen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Jutphaas, Provincie Utrecht,
  Gerrit Snoek, oud 49 jaren, van beroep schoenmaker, wonende te Jutphaas en Adriaan Hoffmann, oud 59 jaren, van beroep gemeentesecretaris, wonende te Jutphaas.
  Dewelken ons verklaarden, dat op den 17den Mei dezes jaars, des morgens ten vijf ure, binnen deze gemeente is overleden: Adrianus Cornelis Roodvoedt, oud een maand, geboren te Jutphaas en wonende aldaar, zoon van Jan Roodvoets, landbouwer, en van Adriana Francisca van Dijk, zonder beroep, echtelieden wonende te Jutphaas.
  En hebben wij deze Acte na voorlezing onderteekend met de comparanten.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]
 4. Adrianus Cornelis Roodvoets, zie nr. XII-f.
  Geboren te Jutphaas op 14 april 1895, Ned. Hervormd, van beroep melkslijter, verhuisde in 1938 van Weesperkarspel naar Rotterdam, overleden te Amsterdam op 29 juni 1968, oud 73 jaar.
  Gehuwd te Weesperkarspel op 2 februari 1938 met Cornelia Bakker, geboren te Haarlemmermeer op 14 maart 1903, Gereformeerd, overleden in 1998, oud ca. 95 jaar, begraven te Hoofddorp op Wilgenhof.
 5. Cornelis Gijsbertus Roodvoets,
  Geboren te Jutphaas op 26 juli 1896, van beroep banketbakker in Bilthoven, overleden aldaar op 23 oktober 1961, oud 65 jaar, begraven op begraafplaats Den-en-Rust.
  Gehuwd (1) te Utrecht op 3 november 1932 met Jannetje Willemina den Daas, ook Lijntje den Daas, geboren te Utrecht 28 april 1896, overleden te De Bilt op 30 december 1943, oud 47 jaar, dochter van Adrianus den Daas, van beroep slijter en van Willemina van Leeuwen.
  Gehuwd (2) te Bilthoven ca. 24 januari 1946 met C. van Spankeren, geboren te Wageningen op 20 juni 1903, overleden te Bilthoven op 6 juni 1981, oud 77 jaar, dochter van Johan van Spankeren en A. G. van Westrhenen. Uit geen der huwelijken nageslacht.

  GEBOORTEAKTE, Utrecht, 30 april 1896, nr. 1151:
  Op heden den 30sten April 1896, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, in het Huis der Gemeente, verschenen:
  Adrianus den Daas, slijter, oud 33 jaren, wonende alhier in de vierde afdeeling, Zeedijk 1, die ons verklaard heeft, dat op den 28sten dezer maand des middags te half vier uur zijne wettige vrouw Willemina van Leeuwen, zonder beroep, ten zijnen huize bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan men geven zal de Voornamen Jannetje Willemina.
  Deze verklaring gedaan in tegenwoordigheid van Johannes van Engelenburg, oud 47 jaren, en Jan Tjabring, oud 56 jaren, boden, wonende beiden alhier, waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en voorgelezen aan den aangever en de getuigen, die met ons geteekend hebben.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Jutphaas, 27 juli 1896. nr. 54:
  In het jaar 1896, den 27sten Juli verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Jutphaas, Provincie Utrecht,
  Jan Roodvoets, oud 28 jaren, van beroep landbouwer, wonende te Jutphaas.
  Dewelke ons verklaarde , dat op den 26sten Juli dezes jaars, des morgens ten vijf ure, binnen deze gemeente ten zijnen huize (Wijk B Numero 48 a) is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Adriana Francisca van Dijk, zijne echtgenoote, zonder beroep, mede wonende ten zijnen huize aan welk kind gegeven worden de voornamen van Cornelis Gijsbertus.
  Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Adriaan Hoffmann, oud 61 jaren, van beroep gemeentesecretaris, wonende te Jutphaas, en Johannes Marinus Kubes, oud 46 jaren, van beroep veldwachter, wonende te Jutphaas als getuigen.
  En hebben wij deze Acte na voorlezing onderteekend met den aangever en getuigen.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, De Bilt, 3 januari 1944.

  HUWELIJKSADVERTENTIE, Bilthoven, 24 januari 1946.

  BAKKERIJ C. G. ROODVOETS,
  Prins Hendriklaan 44,
  Bilthoven.

  OVERIGE DATA:
  [bron: www.geni.com.]
 6. Cornelia Gijsberta Roodvoets,
  Geboren te Jutphaas op 21 juni 1897, overleden te Wijk bij Duurstede op 28 juni 1963, oud 66 jaar, begraven aldaar op de Algemene Begraafplaats op 2 juli 1963.
  Ongehuwd.

  GEBOORTEAKTE, Jutphaas, 22 juni 1897, nr. 53:
  In het jaar 1897, den 22sten Juni verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Jutphaas, Provincie Utrecht,
  Jan Roodvoets, oud 29 jaren, van beroep landbouwer, wonende te Jutphaas.
  Dewelke ons verklaarde , dat op den 21sten Juni dezes jaars, des morgens ten acht ure, binnen deze gemeente ten zijnen huize (Wijk B Numero 48 a) is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Adriana Francisca van Dijk, zijne echtgenoote, zonder beroep, mede wonende ten zijnen huize aan welk kind gegeven worden de voornamen van Cornelia Gijsberta.
  Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Adriaan Hoffmann, oud 62 jaren, van beroep gemeentesecretaris, wonende te Jutphaas, en Johannes Marinus Kubes, oud 46 jaren, van beroep veldwachter, wonende te Jutphaas als getuigen.
  En hebben wij deze Acte na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSADVERTENTIE:
  God nam van ons weg, na een geduldig gedragen lijden, onze lieve zuster, schonzuster, tante en oud-tante
  Cornelia Gijsberta Roodvoets,
  op de leeftijd van 66 jaar,
  Uit aller naam:
  G. J. Roodvoets,
  L. Roodvoets - van Leeuwen.
  Wijk bij Duurstede, 28 juni 1963.
  Dijkstraat 27.
  De teraardebestelling heeft plaats gehad dinsdag 2 juli op de Algemene Begraafplaats te Wijk bij Duurstede
  .
 7. Adriana Francisca Janna Roodvoets,
  Geboren te Jutphaas op 17 november 1901, overleden te Utrecht op 9 december 1983, oud 82 jaar.
  Gehuwd te Bunnik op 16 maart 1933 met Nicolaas Hendrik Spoormaker, geboren te Waddinxveen op 27 juni 1880, van beroep rijwielhersteller in Bunnik, overleden aldaar op 12 december 1956, oud 76 jaar, zoon van Hendrik Spoormaker, van beroep machinist en van Nela Cornelia Verweij.
  Uit dit huwelijk geen nageslacht.
  Nicolaas was eerder gehuwd te Stolwijk op 26 juni 1903 met Neeltje Diderica Cornelia Kruijt, geboren te Stolwijk op 2 december 1874, overleden te Bunnik op 12 juni 1931, oud 56 jaar, dochter van Cornelis Kruijt, van beroep koopman en van Neeltje Jacoba Kroon.

  GEBOORTEAKTE, Stolwijk, 2 december 1874, nr. 77:
  In het jaar 1874 den 2den der maand December is voor ons ondergeteekende, Jan Cornelis Kroon Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Stolwijk, verschenen:
  Cornelis Kruijt, oud 39 jaren, van beroep Koopman, wonende in deze Gemeente nommer 166, welke ons heeft verklaard, dat op Woensdag, den 2den der maand December van het jaar 1874 des nachts ten drie ure, ten huize van hem Comparant is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Neeltje Jacoba Kroon, welk kind zal genaamd worden Neeltje Diderica Cornelia.
  De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Teunis Johannes Kroon, oud 71 jaren, van beroep winkelier en van Pieter Kroon, oud 30 jaren, van beroep koopman, allen in deze Gemeente woonachtig.
  En is deze akte, na gedane voorlezing, door de comparanten nevens ons onderteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Waddinxveen, 28 juni 1880, nr. 95:
  Op heden den 28sten Junij 1880, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Waddinxveen, verschenen:
  Hendrik Spoormaker, van beroep machinist, oud 37 jaren, wonende alhier Wijk E.
  Welke ons heeft verklaard, dat op den 27sten Junij dezes jaars, des namiddags ten vijf ure, in het huis nommer 54, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Nela Cornelia Verweij, zonder beroep, zijne echtgenoote, welk kind zal genaamd worden Nicolaas Hendrik.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Arie van Vliet, van beroep verwer, oud 38 jaren, en van Pieter van der Zwaard, van beroep verwer, oud 30 jaren, wonende beiden alhier.
  En is deze akte, na voorlezing, geteekend door ons, den comparant en de getuigen.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Jutphaas, 18 november 1901, nr. 86:
  In het jaar 1901, den 18den November verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Jutphaas, Provincie Utrecht,
  Jan Roodvoets, oud 34 jaren, van beroep landbouwer, wonende te Jutphaas.
  Dewelke ons verklaarde , dat op den 17den November dezes jaars, des namiddags ten vier ure, binnen deze gemeente ten zijnen huize (Wijk B Numero 49) is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Adriana Francisca van Dijk, zijne echtgenoote, zonder beroep, mede wonende ten zijnen huize aan welk kind gegeven worden de voornamen van Adriana Francisca Janna.
  Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Adriaan Hoffmann, oud 67 jaren, van beroep gemeentesecretaris, wonende te Jutphaas, en Johannes Marinus Kubes, oud 51 jaren, van beroep veldwachter, wonende te Jutphaas als getuigen. En hebben wij deze Acte na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Stolwijk, 26 juni 1903, nr. 13.
  Nicolaas Hendrik Spoormaker, geboren te Waddinxveen, oud 22 jaren, zoon van Hendrik Spoormaker en van Nela Cornelia Verweij, en
  Neeltje Diderica Cornelia Kruijt, geboren te Stolwijk, oud 28 jaren, dochter van Cornelis Kruijt en van Neeltje Jacoba Kroon.
  [bron: www.wiewaswie.nl.]

  OVERLIJDENSAKTE, Bunnik, 12 juni 1931, nr. 12.
  In het jaar 1931, den 12den Juni verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Bunnik:
  Jan Barlo, oud 62 jaren, van beroep timmerman, wonende te Bunnik en Cornelis Hugo van Fulpen, oud 22 jaren, van beroep ambtenaar, wonende te Bunnik,
  die verklaarden, dat op den 12den Juni dezes jaars, des voormiddags ten zes ure, binnen deze gemeente in het huis Dorpsstraat 19 is overleden Neeltje Diderica Cornelia Kruijt, oud 56 jaren, van beroep zonder, geboren te Stolwijk en wonende te Bunnik, gehuwd met Nicolaas Hendrik Spoormaker, dochter van Cornelis Kruijt en Jacoba Kroon, beiden overleden.
  Waarvan akte, welke ingevolge de wet is voorgelezen.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Bunnik, 13 december 1956, nr. 18:
  Heden, 13 December 1956, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van Bunnik:
  Barlo, Jan, oud 49 jaar, begrafenisondernemer, wonende te Bunnik, die verklaarde dat op 12 December 1956, te drie uur dertig minuten, in de gemeente Bunnik is overleden Spoormaker, Nicolaas Hendrik, oud 76 jaren, rijwielhersteller, geboren te Waddinxveen, wonende te Bunnik, echtgenoot van Roodvoets, Adriana Francisca Janna, zoon van Spoormaker, Hendrik en van Verweij, Nela Cornelia, beiden overleden, eerder weduwnaar van Kruijt, Neeltje Diderica Cornelia.
  De aangever verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSDATUM:
  Adriana Francisca Janna Roodvoets, overleden te Utrecht op 9 december 1983, oud 82 jaar.
  [bron: www.geni.com.]
 8. Janna Gerdina Roodvoets, ook Gerdien Roodvoets, zie nr. XII-g.
  Geboren te Jutphaas op 23 december 1903, overleden op 1 augustus 1981, oud 73 jaar, begraven te Bilthoven op Den en Rust.
  Gehuwd te Bilthoven (De Bilt) op 9 juni 1936 met Andries Dijkstra, geboren te Baambrugge op 15 juni 1904, overleden op 14 oktober 1981, oud 77 jaar, begraven te Bilthoven op Den en Rust, zoon van Jacob Klazes Dijkstra en van Klaasje van Voorthuijsen.
 9. Franciscus Adriaan Roodvoets, ook Frans A. Roodvoets,zie nr. XII-h.
  Geboren te Jutphaas op 28 april 1905, van beroep bakker (1928) te Houten, woont te Badhoevedorp (1945), vermeld als Lidmaat Geref. kerk Badhoevedorp (1962-1965).
  Gehuwd ca. 1940 met Elisabeth Eeltjes, geboren op 4 november 1912, overleden op 3 januari 2006, oud 93 jaar, begraven te Zwaanshoek (Haarlemmermeer) op de Algemene Begraafplaats De Meerterpen.
 10. Jan Roodvoets, zie nr. XII-i.
  Geboren te Jutphaas op 13 juni 1906, overleden te Badhoevedorp op 5 juni 1975, oud 68 jaar, begraven te Hoofddorp op 10 juni 1975.
  Gehuwd te Hoofddorp op 13 december 1939 met Gerritje van Elswijk, ook Gerrie van Elswijk, geboren te Mijdrecht op 12 oktober 1905, overleden op 22 mei 1999, oud 93 jaar, begraven te Hoofddorp op Wilgenhof, dochter van Pieter van Elswijk en Niesje van Vliet.
  Gerritje was eerder gehuwd te Mijdrecht op 27 juni 1929 met Nicolaas Plooy, geboren te Mijdrecht op 22 februari 1905, van beroep schillenman, overleden te Haarlemmermeer op 11 december 1936, oud 31 jaar, zoon van Cornelis Plooy en Niesje van Veen.
  Uit haar eerste huwelijk met Nicolaas Plooy had Gerritje 4 kinderen en uit haar tweede huwelijk met Jan Roodvoets 1 kind.
 11. Jannigje Wilhelmina Roodvoets, zie nr. XII-j.
  Geboren te Jutphaas op 27 juni 1907, overleden te 's-Gravenhage op 15 september 1973, oud 66 jaar.
  Gehuwd te Haarlem op 8 oktober 1936 met ds Hendrik Jacobus van Heerden, geboren te Haarlem op 26 januari 1910, Ned. Hervormd predikant te Eindhoven, Dedemsvaart (1936), Feijenoord (1945) en Scheveningen (1950-1975), voorzitter van het Chr. Jongerenverbond, lid van het Executive Committee World Alliance YMCA, bestuurslid hospitaal-kerkschip De Hoop en scriba van de classis Den Haag, met emeritaat op 26 januari 1975.
XI-c.
Engelbertus Wilhelmus ROODVOETS, ook Edward Wilhelmus ROODVOETS,
Zoon van Adrianus Roodvoets en Marritje van Leeuwen [nr. X-a], geboren te De Bilt op 27 januari 1870, vrijgeloot voor de Nationale Militie, van beroep slagersknecht, slager, vleeshouwer, erft in 1903, emigreerde in 1905 naar de USA, overleden te Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA op 4 mei 1913, oud 43 jaar, begraven op Fairplains Cemetery aldaar.
Gehuwd te Oudenrijn op 2 oktober 1890 met Maagje VAN DIJK, ook Margaret VAN DIJK, geboren te Oudenrijn op 5 november 1865, overleden te Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA op 10 april 1934, oud 68 jaar, begraven op Fairplains Cemetery aldaar, dochter van Jochem van Dijk, van beroep bouwman, veehouder en van Magdalena van Bemmel.

GEBOORTEAKTE, Oudenrijn, 6 november 1865, nr. 15:
Op heden den 6den November 1865, is voor ons ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Oudenrhijn, Arrondissement en Provincie Utrecht, verschenen:
Jochem van Dijk, Bouman, oud 29 Jaren, wonende in 't huis nummero 74 binnen dese gemeente, welke aan ons verklaarde dat op den 5den dezer maand des namiddags ten zeven ure, ten zijne huize is bevallen zijne Echtgenoot Magdalena van Bemmel, Zonder beroep, wonende alhier, van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan welk kind men de voornaam geven zal van Maagje.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Willem Verbiest, oud 40 jaren, van beroep Kastelein, wonende in deze gemeente en Jacobus Johannis Mulder, oud 75 jaren, van beroep Bode, in deze gemeente woonachtig.
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons, de comparant en de getuigen is [!] onderteekend.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, De Bilt, 28 januari 1870, nr. 6:
In het jaar 1870, den 28sten dag der maand Januarij verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente de Bilt, Provincie Utrecht,
Adrianus Roodvoets, oud 44 jaren, van beroep landbouwer, wonende te de Bilt.
Dewelke ons verklaarde, dat op den 27sten dag der maand Januarij dezes jaars, des voormiddags ten half twaalf ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk A No. 13 is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit hem aangever en zijne huisvrouw Marretje van Leeuwen, zonder beroep, alhier, aan welk kind de Comparant verklaart dat gegeven wordt de voornamen van Engelbertus Wilhelmus.
Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Gerrit van Santen, oud 42 jaren, van beroep gemeentebode, wonende te de Bilt en Hendrik Span, oud 62 jaren, vasn beroep veldwachter, wonende te de Bilt als getuigen.
Hebbende wij de tegenwoordige Acte, na voorlezing, onderteekend met de Comparanten.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

NATIONALE MILITIE, Utrecht, 13 september 1890:
De Commissaris des Konings in de Provincie Utrecht, verklaart,
dat Engelbertus Wilhelmus Roodvoets, geboren te de Bilt, den 27 Januari 1870, wonende te de Bilt, van beroep slagersknecht,
zoon van Adrianus en van Marretje van Leeuwen,
in het inschrijvings-register van de gemeente de Bilt, van het jaar 1889 voor de lichting van het jaar 1890 is ingeschreven; dat hem vervolgens bij de loting is ten deel gevallen No. 12; dat, buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verplicht.
[huwelijksbijlage; letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]


HUWELIJKSAKTE, Oudenrijn, 2 oktober 1890, nr. 3:
Op heden den 2den October 1890, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Oudenrhijn, in het openbaar in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Engelbertus Wilhelmus Roodvoets, oud 20 jaren, slager, geboren en wonende te de Bilt, minderjarige zoon van Adrianus Roodvoets, veehouder, en van Marretje van Leeuwen, zonder beroep, beiden wonende te de Bilt, En Maagje van Dijk, oud 24 jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Jochem van Dijk, veehouder, wonende te Oudenrhijn en van Magdalena van Bemmel, overleden.
Getuigen:
Adrianus Roodvoets, oud 23 jaren, landbouwer, wonende te de Bilt,
Reijer Jacobus van Dijk, oud 26 jaren, landbouwer, wonende te Oudenrhijn,
Jan Roodvoets, oud 23 jaren, landbouwer, wonende te Jutphaas, en
Floor Ernst Oskam, oud 40 jaren, landbouwer, wonende te Houten,
zijnde de eerste en derde getuige broeders - en de vierde neef van den eersten comparant, en de tweede getuige broeder der tweede comparante.
En is deze akte na voorlezing door ons Ambtenaar geteekend met de comparanten, de ouders van den eersten comparant en de getuigen.
[bron: website FamilySearch]

GETUIGE (Engelbertus Wilhelmus Roodvoets):
Te Utrecht op 20 april 1899 bij het huwelijk van zijn broer Aart Janzen Roodvoets met Maria Baars.
Te Utrecht op 5 oktober 1899 bij het huwelijk van zijn zuster Maria Roodvoets met Antoine Francois Vlug.
Te Utrecht op 5 april 1900 bij het huwelijk van zijn zuster Cornelis Roodvoets met Gijsbert van Dieren.

NOTARISAKTE, Woerden,10 juni 1903, inv. 14, nr. 95:
Boedelscheiding nalatenschap Aafje Oskam.
Scheiding en verdeling van de nalatenschap van Aafje Oskam, overleden op 8 januari 1903 te Rietveld.
De volgende erfgenamen zijn aanwezig of vertegenwoordigd:
nr. 13 [uit 61] Engelbertus Wilhelmus Roodvoets, gehuwd met Maagje van Dijk, zonder beroep, te 's-Gravenhage.
[bron: www.rhcrijnstreek.nl.]

UNITED STATES FEDERAL CENSUS, 1910:
Michigan, Kent, Grand Rapids Ward 3, District 0063:
Roodvoets, E. Wilhelmus, Head of family, Male, White, 40 years, Married 19 years, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Naturalization Status A., Speaks Dutch, Laborer, Stone Mason,
Employment Type W.
Roodvoets, Maagje, Wife, Female, White, 44 years, Married 19 years, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks Dutch, Occupation none, can read and write.
Roodvoets, E. Wilhelmus, Son, Male, White, 16 Years, Single, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks English, Delivery Boy, meat market, Employment Type W, can read and write.
Roodvoets, Maretje, Daughter, Female, White, 14 Vears, Single, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks English, attended school.
Roodvoets, Adrian, Son, Male, White, 12 Vears, Single, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks English, attended school.
Roodvoets, Agatha, Daughter, Female, White, 11 Vears, Single, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks English, attended school.
Roodvoets, Jan, Son, Male, White, 9 Vears, Single, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks English, attended school.
Roodvoets, Johan, Son, Male, White, 7 Vears, Single, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks English, attended school.
Meijer, Hendrik, Boarder, Male, White, 34 Vears, Widower, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1909, Nat. Status A, Speaks Dutch, Butcher, Market, Employment Type OA, can read and write.

OVERLIJDEN / BEGRAVEN:
Engelbertus W. "Edward" Roodvoets.
Birth: 1870.
Death: May 4, 1913, Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA.
Spouse: Margaret Roodvoets.
Children: Magdalene Roodvoets (1892-1906) and Agatha M. Roodvoets Joldersma (1900-1986).
Burial: Fairplains Cemetery, Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA.
Plot: Block R, Lot 158, Space 4.
[bron: www.findagrave.com.]

OVERLIJDEN / BEGRAVEN:
Margaret Roodvoets.
Birth: 1865.
Death: Apr. 10, 1934, Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA.
Spouse: Engelbertus W. Roodvoets.
Children: Magdalene Roodvoets (1892-1906) and Agatha M. Roodvoets Joldersma (1900-1986).
Burial: Fairplains Cemetery, Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA.
Plot: Block R, Lot 158, Space 3.
[bron: www.findagrave.com.]

DEATH CERTIFICATE.
Name: Margaret Roodvoets.
Event Type: Death.
Event Date: 27 Sep 1934.
Event Place: Grand Rapids, Kent, Michigan, United States.
Gender: Female.
Age: 68.
Marital Status: Widowed.
Birth Date: 05 Nov 1865.
Birthplace: Netherlands.
Birth Year (Estimated): 1966.
Father's Name: Jochem van Dyke.
Mother's Name: Magdalene Bemmel.
[bron: Michigan, Death Certificates, 1921-1952, index]


KINDEREN:
 1. Adrianus Jochem Roodvoets,
  Geboren te Utrecht, Elisabethstraat D 244 op 8 januari 1891, overleden te Utrecht, Oudegracht Weerdzijde 146 op 31 oktober 1897, oud 6 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Utrecht, 9 januari 1891, nr. 67:
  Op heden den 9den Januari 1891, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, in het Huis der Gemeente, verschenen:
  Doctor Karel Ferdinand Gustaaf van Woerden, geneesheer, oud 49 jaren, wonende alhier in Wijk B, Biltstraat 4, welke ons verklaard heeft, dat op den 8sten dezer maand des morgens te tien uur Maagje van Dijk, zonder beroep, huisvrouw van Engelbertus Wilhelmus Roodvoets, slager, wonende beiden alhier in de Elisabethstraat D 244, aldaar bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan men geven zal de Voornamen Adrianus Jochem, hebbende de aangever bij de bevalling geassisteerd en zijnde de vader verhinderd de aangifte zelf te doen.
  Deze verklaring gedaan in tegenwoordigheid van Lammert Kruiswijk, oud 42 jaren en Jan Tjabring, oud 50 jaren, boden, wonende beiden alhier, waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en voorgelezen aan den aangever en de getuigen, die met ons geteekend hebben.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Utrecht, 2 november 1897, nr. 1625:
  Op heden den 2den November 1897, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, in het Huis der Gemeente, verschenen:
  Willem Johannes Oudegeest, groefbidder, oud 58 jaren, en Cornelis van den Wijngaard, bode, oud 58 jaren, wonende beiden alhier, die ons verklaard hebben, dat op den 31sten der vorige maand, des middags te drie uur, in den ouderdom van zes jaren binnen deze stad is overleden Adrianus Jochem Roodvoets, geboren te Utrecht, zoon van Engelbertus Wilhelmus Roodvoets, slager en van Maagje van Dijk, zonder beroep, wonende beiden alhier aan de Oudegracht, Weerdzijde 146.
  En hebben wij daarvan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door ons is onderteekend met de comparanten.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]
 2. Magdalena Marretje Cornelia Roodvoets, ook Lena Roodvoets.
  Geboren te Utrecht, Elisabethstraat 38 op 23 april 1892, emigreerde in 1905 met haar ouders naar de USA, overleden te Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA op 24 oktober 1906, oud 14 jaar, begraven op Fairplains Cemetery aldaar.

  GEBOORTEAKTE, Utrecht, 25 april 1892, nr. 1053:
  Op heden den 25sten April 1892, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, in het Huis der Gemeente, verschenen:
  Engelbertus Wilhelmus Roodvoets, slager, oud 22 jaren, wonende alhier in de tweede afdeeling, Elisabethstraat 38, welke ons verklaard heeft, dat op den 23sten dezer maand des middags te half een uur zijne wettige vrouw Maagje van Dijk, zonder beroep, ten zijnen huize bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan men geven zal de Voornamen Magdalena Marretje Cornelia.
  Deze verklaring gedaan in tegenwoordigheid van Karel Arnoldus Hagemans, smid, oud 26 jaren en Johannes Jacobus Schwartz, zonder beroep, oud 62 jaren, wonende beiden alhier, waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en voorgelezen aan den aangever en de getuigen, die met ons geteekend hebben.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  BEGRAAFPLAATS:
  Magdalene Roodvoets.
  Birth: 1892.
  Death: Oct. 24, 1906.
  Parents: Engelbertus W. Roodvoets and Margaret Roodvoets.
  Fairplains Cemetery, Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA.
  [bron: www.Findagrave.com.]
 3. Engelbertus Wilhelmus Roodvoets, ook Edward William Roodvoets, zie nr. XII-k.
  Geboren te Utrecht, Oudegracht Weerdzijde 146 op 15 februari 1894, emigreerde in 1905 met zijn ouders naar de USA, genaturaliseerd Amerikaans staatsburger (1914), veteraan 1e wereldoorlog, van beroep, arbeider bij Grand Rapids Brick Co (1917), inspecteur fineerbedrijf (1920), machinist in fabriek (1930), oprichter E & R Sales Company (1930), verkoper van geluidsapparatuur en "coin-operated machines", woonde te Jacksonville, Florida (1935), te Grand Rapids (1937, 1940), reisde in 1953 per KLM van Prestwick naar New York, overleden na een langdurige ziekte in Butterworth Hospital in Grand Rapids op 14 november 1967, oud 73 jaar, begraven op Rosedale Memorial Park.
  Gehuwd te Grand Rapids, Kent County, MI, op 21 augustus 1919 met Elisabeth Vandermale, geboren te Grand Rapids in 1892, overleden op 29 juli 1969, oud ca. 77 jaar, dochter van William Vandermale en [N.N.] van Duren. Edward liet bij zijn overlijden vijf kleinkinderen na.
 4. Marritje Maagje Cornelia Roodvoets, ook Margaret Roodvoets, zie nr. XII-l.
  Geboren te Utrecht, Oudegracht Weerdzijde 146 op 1 maart 1896, emigreerde in 1905 met haar ouders naar de USA, overleden te Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA op 1 oktober 1973, oud 77 jaar.
  Gehuwd te Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA op 26 augustus 1924 met Walter Harley Scamehorn, geboren op 1 mei 1896, overleden te Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA op 1 maart 1976, oud 79 jaar.
 5. Adrianus Jochem Roodvoets, ook Adrian Roodvoets en Edward Adrian Roodvoets,
  Geboren te Utrecht, Oudegracht Weerdzijde 146 op 10 januari 1898, emigreerde in 1905 met zijn ouders naar de USA, sergeant van de Machine Gunners Company van het 126 Regiment Infantry, gesneuveld in Frankrijk voor 3 september 1918, oud 20 jaar.
  Ongehuwd.

  GEBOORTEAKTE, Utrecht, 11 januari 1898, nr. 75:
  Op heden den 11den Januari 1898, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, in het Huis der Gemeente, verschenen:
  Engelbertus Wilhelmus Roodvoets, slager, oud 27 jaren, wonende alhier, Oudegracht Weerdzijde 146, die ons verklaard heeft, dat op den 10den dezer maand des avonds te tien uur zijne wettige vrouw Maagje van Dijk, zonder beroep, ten zijnen huize bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan men geven zal de Voornamen Adrianus Jochem.
  Deze verklaring gedaan in tegenwoordigheid van Jacob Valk, oud 47 jaren en Jan Tjabring, oud 57 jaren, boden, wonende beiden alhier, waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en voorgelezen aan den aangever en de getuigen, die met ons geteekend hebben.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte].

  UNITED STATES FEDERAL CENSUS, 1910:
  Michigan, Kent, Grand Rapids Ward 3, District 0063:
  Roodvoets, E. Wilhelmus, Head of family, Male, White, 40 years, Married 19 years, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Naturalization Status A., Speaks Dutch, Laborer, Stone Mason, Employment Type W.
  Roodvoets, Maagje, Wife, Female, White, 44 years, Married 19 years, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks Dutch, Occupation none, can read and write.
  Roodvoets, E. Wilhelmus, Son, Male, White, 16 Years, Single, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks English, Delivery Boy, meat market, Employment Type W, can read and write.
  Roodvoets, Maretje, Daughter, Female, White, 14 Vears, Single, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks English, attended school.
  Roodvoets, Adrian, Son, Male, White, 12 Vears, Single, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks English, attended school.
  Roodvoets, Agatha, Daughter, Female, White, 11 Vears, Single, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks English, attended school.
  Roodvoets, Jan, Son, Male, White, 9 Vears, Single, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks English, attended school.
  Roodvoets, Johan, Son, Male, White, 7 Vears, Single, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks English, attended school.
  Meijer, Hendrik, Boarder, Male, White, 34 Vears, Widower, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1909, Nat. Status A, Speaks Dutch, Butcher, Market, Employment Type OA, can read and write.

  WAR MEMORIAL.
  Grand Rapids was quick to honor its war dead, but slow to decide upon a permanent cenotaph. A temporary war memorial was erected at Fulton Street park in September 1918, bearing the names of those who had died in the struggle for world freedom, with this tribute:
  "They Gave Their Lives That We Might Live". As this history goes to press a new and fitting memorial in granite is being completed in the center of the same park. It consists of two massive pillars after the Egyptian school of architecture. The names to be engraved upon this memorial schedule include all those from Grand Rapids who gave their lives in the world war. They are the following and some others, the list not being complete as this history is compiled.
  238 names follow; amongst them 52 with Dutch family names:
  William John Berghuis,
  Burg Blonk,
  Kryn Breen,
  William Charles Brinkman,
  Charles Burggraff,
  Arthur David DeVries,
  Cornelius DeYoung,
  Harry E. Fonger,
  Neal Ernest Fonger,
  John Hiemstra,
  Abe Hoeksema,
  Leonard Horrevoets,
  Nickolas Jonker.
  Harry Kapteyn,
  James Kooistra,
  Herman Korringa,
  Warner Kramer,
  Richard Masereeuw,
  John Henry Mouw,
  Johannes Overmars,
  Albert Pekelder,
  Johannes Post,
  Peter Prins,
  Christopher Richard Reinsma,
  Edward Adrian Roodvoets,
  Elmer Roos,
  Eli H. Schoonmaker,
  William Alden Schulte,
  Adrian Slootmaker,
  Edward Smallegange,
  Gerrit John Smeelink,
  Gerrit Smith,
  Orra L. Snyder,
  Harry G. Spoelstra,
  John Stellema,
  Harry Joseph Vanden Berg,
  Cornelius Vander Heide,
  Leonard Van Der Hooning,
  Jacob J. Vander Leest,
  John A. Van Donger,
  Wynerd Van Dyke,
  Louis Van Kuiken,
  Bernard Van 't Hof,
  Leon Van 't Hof,
  William Carl Van Wingen,
  Ralph Van Zanten,
  John Volkers,
  John Vink,
  George Weertman,
  William Edward Welmerink,
  John Westerhof,
  Carl Edward Wilmes.
  [bron: www.kent.migenweb.net/etten1926/wwone.html]


 6. Agatha Maria Roodvoets, zie nr. XII-m.
  Geboren te Utrecht, Oudegracht Weerdzijde 146 op 16 maart 1899, emigreerde in 1905 met haar ouders naar de USA, overleden in 1986, oud 87 jaar.
  Gehuwd te Grand Rapids, Kent County, Michigan op 21 februari 1924 met Alfred Henry Joldersma, geboren te Grand Rapids in 1897, overleden in 1956, oud ca. 59 jaar, zoon van Jacob H. Joldersma en Dora Dirkje van Zoeren.
 7. Jan Cornelis Roodvoets, ook John C. Roodvoets,zie nr. XII-n.
  Geboren te Utrecht, Oudegracht Weerdzijde 146 op 12 januari 1901, emigreerde in 1905 met zijn ouders naar de USA, overleden te Midland, Midland County, Michigan, USA op 18 oktober 1971, oud 70 jaar.
  Gehuwd te Grand Rapids op 25 september 1924 met Sarah Sue van Dijke, geboren te Grand Rapids, Michigan, USA op 11 november 1902, dochter van Adriaan van Dijke, van beroep schipper, landbouwer, lid van de Christelijk Afgescheiden Gemeente, emigreerde met zijn vrouw en een kind vanuit St. Philipsland naar Grand Rapids, en van Maria de Blaaij.
 8. Johan Cornelis Anton Roodvoets, ook Joseph C. Roodvoets en Joe Roodvoets, zie nr. XII-o.
  Geboren te 's-Gravenhage op 6 mei 1903, emigreerde in 1905 met zijn ouders naar de USA, overleden te Barry, Michigan, USA op 2 juni 1998, oud 95 jaar.
  Gehuwd (1) te Grand Rapids, Kent County, Michigan op 6 februari 1923 met Bonnie Stamp, geboren te Grand Rapids, Michigan, USA op 30 september 1904, overleden in september 1980, oud ca. 76 jaar, dochter van Frank Stamp en Bonnie Voss.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
  Gehuwd (2) met Betty DeVries, geboren op 6 mei 1914, overleden op 18 maart 2008, oud 93 jaar, dochter van Sietse DeVries en Trijntje N.N.
  Bonnie Stamp huwde (2) N.N. Philips.
XI-d.
Marienus ROODVOETS,
Zoon van Adrianus Roodvoets en Marritje van Leeuwen [nr. X-a], geboren te De Bilt op 26 februari 1871, vrijgesteld van militaire dienst, reisde mogelijk in 1912 naar New York, van beroep handelsagent (1907), veehouder (1915, 1916), landarbeider (1934), verkocht in 1917 publiekelijk zijn woning en enig land te Den Ham, overleden te Apeldoorn op 19 januari 1959, oud 87 jaar, begraven te Uggelen op Begraafplaats Heidehof.
Gehuwd (1) te Groningen op 31 mei 1906 met Catharina Antonia DE MOL MONCOURT, geboren te Garijp, gem. Tietjerksteradeel op 8 oktober 1876, overleden te Groningen in het Academisch Ziekenhuis op 15 augustus 1916, oud 39 jaar, dochter van Pieter de Mol Moncourt, van beroep hoofdonderwijzer en van Teuniske Rinsma.
Catharina Antonia DE MOL MONCOURT was eerder gehuwd te Ruinen op 28 september 1898 met Johannes Burgardus MOORREES, geboren te Maasland op 26 april 1870, van beroep predikant, overleden te Poederoijen (Zaltbommel) op 27 juli 1899, oud 29 jaar, zoon van Jan Gerrit Gabriel Moorrees, predikant en van Christina Elizabeth Plaat.
Gehuwd (2) te Aduard op 29 november 1916 met Margje NIEBORG, geboren te De Groeve (Zuidlaren) op 1 november 1889, van beroep dienstbode, overleden te Warffum op 7 december 1920, oud 31 jaar, dochter van Tie Nieborg, van beroep winkelier (1889), landbouwer (1916) en van Roelfje Klok.

GEBOORTEAKTE, Maasland, 27 april 1870, nr. 44:
In het jaar 1870, den 27sten der maand April is voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Maasland, ter Secretarie verschenen Jan Gerrit Gabriel Moorrees, oud 35 jaren, predikant, wonende in deze Gemeente, welke Ons heeft verklaard, dat op den 26sten der maand April dezes jaars, des voormiddags ten half twee ure, in zijn woonhuis staande op het Kerkplein wijk A nommer 44 binnen deze Gemeente is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Christina Elizabeth Plaat, van beroep zonder, mede wonende in deze Gemeente, gevende aan het zelve bij deze de voornamen van Johannes Burgardus.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johan Hendrik Kropff, oud 43 jaren, geneesheer en van Pieter Bergwerf, oud 43 jaren, gemeente Secretaris, wonende beiden alhier.
En is hiervan opgemaakt deze Acte, welke de Comparant en de getuigen na gedane voorlezing, nevens Ons, hebben onderteekend.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, De Bilt, 27 februari 1871, nr. 12:
In het jaar 1871, den 27sten dag der maand Februarij verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente de Bilt Provincie Utrecht,
Adrianus Roodvoets, oud 25 jaren, van beroep landbouwer, wonende te de Bilt.
Dewelke ons verklaarde, dat op den 26sten dag der maand Februarij dezes jaars, des nachts ten drie ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk A No. 13 is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit hem aangever en zijne huisvrouw Marretje van Leeuwen, zonder beroep alhier, aan welk kind de Comparant verklaart dat gegeven wordt de voornaam van Marienus.
Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Charles Albert van Teijlingen, oud 39 jaren, van beroep Secretaris, wonende te de Bilt en Gerrit van Santen, oud 43 jaren, van beroep gemeentebode, wonende te de Bilt als getuigen.
Hebbende wij de tegenwoordige Acte, na voorlezing, onderteekend, met den comparant en de getuigen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Tietjerksteradeel, 9 oktober 1876, nr. 330:
In het jaar 1876, den 9den dag der maand Octoberis voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Tietjerksteradeel, Provincie Friesland, gecompareerd:
Pieter de Mol Moncourt, oud 35 jaren, van beroep Hoofonderwijzer, wonende te Garijp welke ons verklaarde, dat op den 8sten dag der maand October des avonds ten half elf ure, te Garijp een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit zijne echtgenoot Teuniske Rinsma, zonder beroep wonende aldaar aan welk kind hij verklaarde de voornamen te geven van Catharina Antonia.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Klaas Boersma, oud 60 jaren, van beroep rentenier, wonende te Garijp en van Andries Jager, oud 40 jaren, van beroep klerk, wonende te Bergum.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt, welke, na gedane voorlezing, door ons, den vader en de getuigen is onderteekend.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Zuidlaren, 2 november 1889, nr. 61:
Op heden den 2den November 1889, verscheen voor mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Zuidlaren provincie Drenthe,
Tie Nieborg, oud 28 jaar, van beroep winkelier, wonende te Groeve, in de gemeente Zuidlaren die verklaarde, dat Roelfje Klok, deszelfs echtgenoote, zonder beroep den 1sten November dezes jaars, des namiddags te tien uren, ten huize van hem comparant bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij de voornaam gaf van Margje.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Geert Steffens, oud 31 jaar, van beroep wever, wonende te Groeve en van Johannes van Klaveren, oud 48 jaar, van beroep veldwachter, wonende te Zuidlaren.
En hebben comparant en getuigen deze akte, na voorlezing, nevens mij onderteekend.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]


HUWELIJKSAKTE, Ruinen, 28 september 1898, nr. 22:
Johannes Burgardus Moorrees, geboren te Maasland, oud 28 jaren, van beroep predikant, zoon van Jan Gerrit Gabriel Moorrees, predikant en van Christina Elisabeth Plaat, zonder beroep, en
Catharina Antonia de Mol Moncourt, geboren te Garijp, oud 22 jaren, wonende te Jutrijp (Wijmbritseradeel), zonder beroep, dochter van Pieter de Mol Moncourt, hoofd der school en van Teuniske Rinsma, zonder beroep.
[bron: www.wiewaswie.nl.]

OVERLIJDENSAKTE, Poederoijen, 28 juli 1899, nr. 20:
Op heden, den 28sten Julij 1899, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Poederoijen, Provincie Gelderland, verschenen:
Jan Gerrit Gabriel Moorrees, 66 jaren oud, van beroep predikant, en Johannes van Os, 43 jaren oud, van beroep landbouwer, beide wonende te Aalst, eerstgemelde vader van en laatst genoemde niet verwant aan na te melden overledene, die Ons hebben verklaard, dat op den 27sten Julij dezes jaars, des voormiddags ten elf ure, alhier in den ouderdom van 29 jaren is overleden: Johannes Burgardus Moorrees, van beroep predikant, echtgenoot van Catharina Antonia de Mol Moncourt, zonder beroep wonende te Pesse, Zoon van den eersten declarant en van zijne echtgenoot Christina Elizabeth Plaat, zonder beroep, wonende te Aalst, zijnde de overledene geboren te Maasland in het jaar 1870 en laatst gewoond hebbende te Pesse.
Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, die, na voorlezing aan de declaranten, is onderteekend door Ons en hen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

NATIONALE MILITIE, Utrecht, 9 mei 1905:
Provincie Utrecht.
De Commissaris der Koningin in de Provincie Utrecht verklaart,
dat aan Marinus Roodvoets, geboren te de Bilt op 26 Februarij 1871,
zoon van Adrianus en van Marritje van Leeuwen, bij de loting voor de lichting der nationale militie van het jaar 1891 voor de gemeente de Bilt is ten deel gevallen No. 12, dat, buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verplicht.
[huwelijksbijlage; letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

HUWELIJKSAKTE, Groningen, 31 mei 1906, nr. 224:
Heden den 31sten Mei 1906, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, in het openbaar, in het huis der gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Marienus Roodvoets, geboren te de Bilt, oud 35 jaren, zonder beroep, wonende te Oudenrijn, meerderjarige zoon van Adrianus Roodvoets en van Marretje van Leeuwen, beide zonder beroep, wonende te de Bilt; als bruidegom ter eene;
en Catharina Antonia de Mol Moncourt, geboren te Garijp, gemeente Tietjerksteradeel, oud 29 jaren, zonder beroep, wonende te Groningen, Weduwe van Johannes Burgardus Moorrees, meerderjarige dochter van Pieter de Mol Moncourt en van Teuniske Rinsma, beide zonder beroep, wonende te Groningen; hier mede verschenen en hunne toestemming tot de voltrekking van dit huwelijk gevende; als bruid ter andere zijde.
Als getuigen waren tegenwoordig:
1. Jakob Loffelt de Mol Moncourt, oud 33 jaren, predikant, wonende te Drogeham, broeder van de echtgenoote;
2. Domus Martinus Vermet, oud 24 jaren;
3. Jan Erens, oud 58 jaren; en
4. Ate Zuithoff, oud 68 jaren; laatstgenoemde drie zonder beroep, alle wonende te Groningen.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, die, na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en ons is ondeteekend.
[bron: website FamilySearch]

PASSAGIERSLIJST:
S.S. Noordam, gezagvoerder W. Krol, vertrokken 27 April [1912] van Rotterdam naar New York.
M. Roodvoets, e.a.
[bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 30 april 1912]

OVERLIJDENSAKTE, Groningen, 15 augustus 1916, nr. 961:
Heden, den 15den Augustus 1916, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, Arrondissement en Provincie Groningen, verschenen:
Willem Lagro, oud 69 jaren, van beroep Administrateur van het Academisch Ziekenhuis en Taecke Henstra, oud 36 jaren, van beroep klerk, beide alhier wonende, die ons hebben verklaard, dat op den 15den der maand Aaugustus dezes jaars, des voormiddags te acht uur, binnen deze gemeente is overleden: Catharina Antonia de Mol Moncoert, oud 39 jaren, zonder beroep, geboren te Garijp, gemeente Tietjerksteradeel, wonende te den Ham, gemeente Aduard, eerst weduwe van Bernardus Moorees, laatst vrouw van Marienus Roodvoets, dochter van Pieter de Mol Moncoert en van Teuniske Rinsma, beide overleden.
Van welke aangifte en verklaring deze akte is opgemaakt, die na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]


[bron: Nieuwsblad van het Noorden, 17 augustus 1916]

HUWELIJKSAKTE, Aduard, 29 november 1916, nr. 6:
De 29sten November 1916 verschenen in het Gemeentehuis voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Aduard, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Marienus Roodvoets, oud 45 jaren, veehouder, geboren te de Bilt, en wonende te Den Ham, gemeente Aduard, weduwnaar van Catharina Antonia de Mol Moncoert, meerderjarige zoon van Adrianus Roodvoets, zonder beroep, wonende te de Bilt en van Marretje van Leeuwen, overleden, en
Margje Nieborg, oud 27 jaren, dienstbode, geboren te Zuidlaren, en wonende te Den Ham, gemeente Aduard, meerderjarige dochter van Tie Nieborg, oud 53 jaren, landbouwer en van Roelfje Klok, oud 48 jaren, zonder beroep, beiden wonende te Zuidlaren, die hierbij tegenwoordig hunne toestemming tot dit huwelijk geven.
In tegenwoordigheid van Mello Holsheimer, oud 61 jaren, veldwachter en Gerhardus Bakker, oud 45 jaren, schoenmaker, beiden wonende te Aduard.
Waarvan, akte, welke is voorgelezen.
[bron: website FamilySearch]

OVERLIJDENSAKTE, Warffum, 8 december 1920, nr. 34:
Heden, den 8sten December 1920, zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Warffum, verschenen:
Jan Slump, oud 65 jaren, van beroep koopman, wonende te Warffum en Hendrikus Bogema, oud 38 jaren, van beroep schoenmaker, wonende te Warffum, welke mij verklaard hebben, dat op den 7den der maand December dezes jaars, des voormiddags ten half vijf ure, te Warffum binnen deze gemeente, is overleden Margje Nieborg, oud 31 jaren, zonder beroep, geboren te Zuidlaren, wonende te Warffum, echtgenoote van Marienus Roodvoets, dochter van Tie Nieborg, landbouwer en van Roelfje Klok, zonder beroep, beiden wonende te Gasselte.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSDATA:
Marienus Roodvoets, geboren te Bilt op 26 februari 1871, overleden te Apeldoorn op 19 januari 1959, begraven op Heidehof te Uggelen.
[bron: www.geni-com/people.]

KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Pieter Jacobus Marinus Roodvoets,
  Geboren te Groningen op 11 juni 1907, overleden te Assen op 16 maart 1975, oud 67 jaar.
  Waarschijnlijk ongehuwd.

  GEBOORTEAKTE, Groningen, 12 juni 1907, nr. 895:
  Heden den 12den Juni 1907, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, Arrondissement en Provincie Groningen, verschenen:
  Marienus Roodvoets, oud 36 jaren, van beroep handelsagent, alhier wonende, die ons heeft verklaard, dat op den 11den der maand Juni dezes jaars, des namiddags te tien uur, in het perceel gemerkt nummer 21 in de Tweede Willemstraat in deze Gemeente, een kind is geboren van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen van Pieter Jacobus Marinus gegeven zullen worden, van welk kind ouders zijn hij comparant en zijne echtgenoote Catharina Antonia de Mol Moncourt, zonder beroep, wonende alhier.
  En is deze aangifte en verklaring geschied in tegenwoordigheid van Taeke Henstra, oud 27 jaren, van beroep Schrijver en van Wessel Deelman, oud 43 jaren, van beroep Schrijver, beide wonende te Groningen, als hiertoe door den belanghebbende verzochte getuigen.
  En is deze akte na voorlezing geteekend door ons, den comparant en de getuigen.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSDATA:
  Pieter Jacobus Marinus Roodvoets, geboren te Groningen op 11 juni 1907, overleden te Assen op 16 maart 1975. [bron: www.geni-com/people, Jack Moormann]
 2. Adriaan Antoon Cornelis Roodvoets, zie nr. XII-p.
  Geboren te De Groeve (Zuidlaren) op 21 november 1908, studeerde aan de Rijkskweekschool te Drachten voor het onderwijzersdiploma (1924-1928), benoemd tot tijdelijk onderwijzer aan de openbare lagere school No. III te Drachten, Noorderdwarsstraat (1928), tot tijdelijk onderwijzer aan de openbare lagere school te Houtigehage (1929), tot tijdelijk onderwijzer aan de openbare lagere school te Drachten no. I (1929), tot tijdelijk onderwijzer aan de openbare lagere school No. III te Drachten, Noorderdwarsstraat (1930), benoemd tot onderwijzer aan de openbare lagere school te Opende (Zuid) (1930), benoemd tot onderwijzer aan gemeenteschool no. 7b te Leeuwarden op 12 december a.s. [1932], wegens opheffing van de betrekking eervol ontslagen (1934), benoemd tot onderwijzer aan gemeenteschool no. 16 (1935), overleden te Groningen op 29 december 1967, oud 59 jaar, begraven op Selwerderhof.
  Ondertrouw te Leeuwarden op 16 juli 1936 met Willemina Verf, ook Willy Verf, geboren te Huizum in 1915/16.
 3. Maria Antoinette Catharina Roodvoets, zie nr. XII-q.
  Geboren te De Groeve (Zuidlaren) op 1 februari 1910, van beroep dienstbode, emigreerde in 1948 met haar man en zoon naar de USA, overleden te Elant bij Arden Hill in Goshen, NY, USA op 7 november 2003, oud 93 jaar.
  Gehuwd te Usquert op 12 mei 1934 met Remmert Riepma, geboren te Usquert op 4 november 1902, van beroep landarbeider, emigreerde in 1948 met zijn gezin naar de USA, overleden te Goshen, NY, USA in september 1984, oud 81 jaar, zoon van Jan Riepma, daggelder, landarbeider en van Rika Kooima.
 4. Jacob Marienus Roodvoets,
  Geboren te De Groeve (Zuidlaren) op 30 december 1910, Ned. Hervormd, van beroep veldarbeider, verhuisde in 1938 van Zutphen naar Amsterdam, begraven te Zutphen op Vorsterallee.

  GEBOORTEAKTE, Zuidlaren, 31 december 1910, nr. 74:
  Op heden, den 31sten December 1910, verscheen voor mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Zuidlaren, provincie Drenthe,
  Marienus Roodvoets, oud 39 jaar, van beroep zonder, wonende te de Groeve, in de gemeente Zuidlaren, die verklaarde, dat Catharina Antonia de Mol Moncourt, zijne echtgenoote, zonder beroep, den 30sten December dezes jaars, des voormiddags te half twaalf uren, ten huize van hem comparant bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij de voornamen gaf van Jacob Marienus.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrik Hamminga, oud 69 jaar, van beroep zonder, wonende te Zuidlaren en van Eltjo Jan Scheltens, oud 22 jaar, van beroep ambtenaar ter secretarie , wonende te Zuidlaren.
  En hebben comparant en getuigen deze akte, na voorlezing, nevens mij onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEZINSKAART, Amsterdam.
  1. Roodvoets, Jacob Marienus, man, geb. 30-12-1910 te Zuidlaren, Ned. Herv., nat. Ned., veldarbeider, vanwaar 5/7 1938 van Zutphen, Vliegendijk, woont Kruislaan 120 t.h.v. Koopmans.

  BEGRAAFPLAATS.
  Zutphen, Voorsterallee.
  J. M. Roodvoets - Fotonr. 0269.
 5. Margaretha Cornelia Agata Maria Roodvoets, ook Gré Roodvoets,
  Geboren te Midlaren (Zuidlaren) op 8 oktober 1912, Ned. Hervormd, van beroep rijksambtenaar, verhuisde op 27 december 1923 vanuit Zeist naar 's-Gravenhage, overleden aldaar op 13 september 1995, oud 82 jaar.
  Gehuwd te 's-Gravenhage op 9 december 1942, ondertrouw aldaar op 24 november 1942, met Jacob Martinus Kerkhof, ook Koos Kerkhof, geboren te Middelburg op 29 maart 1916, Ned. Hervormd, overleden te 's-Gravenhage op 9 augustus 1992, oud 76 jaar, zoon van Jacobus Martinus Kerkhof en van Christina Maria Mulder.
  Mogelijk geen nageslacht.

  GEBOORTEAKTE, Zuidlaren, 8 oktober 1912, nr. 74:
  Op heden den 8sten October 1912, verscheen voor mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Zuidlaren, provincie Drenthe,
  Marienus Roodvoets, oud 41 jaar, van beroep zonder, wonende te Midlaren, in de gemeente Zuidlaren, die verklaarde, dat Catharina Antonia de Mol Moncourt, zijne echtgenoote, zonder beroep, den 8sten October dezes jaars, des voormiddags te half drie uren, ten huize van hem comparant bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij de voornamen gaf van Margaretha Cornelia Agata Maria.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Remmert Groenewold, oud 36 jaar, van beroep kastelein, wonende te Zuidlaren en van Pieter Stuveling, oud 37 jaar, van beroep veldwachter, wonende te Zuidlaren.
  En hebben comparant en getuigen deze akte, na voorlezing, nevens mij onderteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  BEVOLKINGSREGISTER, 's-GRAVENHAGE, 1913-1939:
  1. Roodvoets, Margaretha Cornelia Agatha Maria, v., geb. 8-10-'12 te Zuidlaren, N.H., ryksambtenaar, verhuisd vanuit Zeist naar 's-Gravenhage op 27-12-'23.
  [bron: Digitale Stamboom Den Haag]  [bron: Haagsche Courant, 23 december 1941]

  [bron: Haagsche Courant, 25 november 1942]

  GEBOORTE-, HUWELIJKS- EN OVERLIJDENSDATA:
  [bron: www.geni.com.]
 6. Catharina Antonia Roodvoets,
  Geboren te Den Ham (gem. Aduard) op 12 december 1914, overleden aldaar op 15 februari 1915, oud 2 maanden.

  OVERLIJDENSAKTE, Aduard, 16 februari 1915, nr. 5:
  Den 16den februari 1915 verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Aduard Kornelis van der Veer, 47 jaren, arbeider, wonende te Den Ham gemeente Aduard en Berend Roede, 27 jaren, schoenmaker, wonende te Aduard, die aangifte deden dat Catharina Antonia Roodvoets, oud 2 maanden, zonder beroep, geboren en wonende te Den Ham, gemeente Aduard, dochter van Marinus Roodvoets, veehouder en Antonia de Mol Moncourt, zonder beroep, beiden wonende te Den Ham, voormeld op den 15den februari dezes jaars des voormiddags te vier ure, te Den Ham voormeld is overleden.
  Waarvan akte, welke is voorgelezen.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]
 7. Marienus Adriaan Roodvoets, zie nr. XII-r.
  Geboren te Aduard op 27 maart 1916, van beroep bankwerker, verhuisde in 1941 van Baflo naar Leeuwarden, Jozef Israelsstraat 73a, woonde te Weststellingwerf (1949, 1953) te Tjerkwerd (1959, 1962), was zonder vaste woon- of verblijfplaats (1979), overleden te Groningen op 2 december 1981, oud 65 jaar.
  Gehuwd ca. 1937 met Everdina Langenkamp, geboren te Warnsveld op 26 november 1915, overleden te Witmarsum op 5 april 2001, oud 85 jaar.
KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Theo Roelof Roodvoets,
  Geboren te Aduard op 24 maart 1917, van beroep schilder, gearresteerd, gedeporteerd en ter dood gebracht te Neuenkirchen (Dld) op 23 februari 1944, oud 26 jaar, begraven te Bremen-Aumund, herbegraven te Loenen (Gld) op de Centrale Begraafplaats op 4 maart 1952.
  Ongehuwd.


  [bron: CBG

  [bron: CBG]

  OVERLIJDENSAKTE, Groningen, 19 mei 1947,nr. 894:
  Heden den 19den Mei 1947 is door mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen: ingeschreven een uittreksel uit een register van overlijden van Neuenkirchen in Duitschland van 8 Mei 1946, waaruit blijkt, dat op den 23sten Februari 1944 te negentien uur, nul minuten, in Neuenkirchen voormeld, is overleden: Roodvoets, Teo, geboren te Aduard op 24 Maart 1917, arbeider, wonende te Groningen.
  Op grond van mij ten dienste staandegegevens, kan worden aangenomen, dat hiermede bedoeld wordt: Roodvoets, Teo Roelof, oud 26 jaren, Schilder, geboren te Aduard, wonende te Groningen, zoon van: Roodvoets, Marienus en van: Nieborg, Margje, zijnde verdere gegevens niet bekend.
  Waarvan akte.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]


  [bron: Nieuwsblad van het Noorden,
  1 maart 1952]

  COMMISSIE VOOR DE VERZOEKSCHRIFTEN.
  Zitting 1962-1963 - 6910.
  Lijst van verzoekschriften met de ter zake uit te brengen verslagen.
  (Nedergelegd 10 april 1963)
  Lijst nr. 7.
  Nr. 7.
  In handen van de Commissie voor de Verzoekschriften zijn gesteld de volgende adressen, ten aanzien waarvan de commissie, op de daarbij vermelde gronden, de navolgende voorstellen doet:
  23.
  een, van A. Roodvoets, te Groningen, houdende verzoek te willen bevorderen, dat hem een verhoogd invaliditeitspensioen wordt toegekend en houdende verzoek om inlichtingen omtrent deportatie en terdoodbrenging van zijn broer Theo R. Roodvoets.
  De commissie, gezien de ter zake door de Ministers van Justitie en van Maatschappelijk Werk, alsmede de Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen verstrekte inlichtingen - welke adressant in afschrift zullen worden toegezonden, inhoudende, dat er geen gronden zijn, waarom aan adressant invaliditeits- dan wel buitengewoon pensioen kan worden toegekend - en dat niet is komen vast te staan, dat een of meer Nederlanders schuldig zijn aan de arrestatie van Th. R. Roodvoets terwijl over diens terdoodbrenging geen inlichtingen konden worden verkregen, stelt aan de Kamer voor ten aanzien van dit adres over te gaan tot de orde van de dag;
 2. Jeichina Roodvoets, zie nr. XII-s.
  Geboren te Warffum op 9 januari 1919, overleden te 's-Hertogenbosch op 11 juni 2009, oud 90 jaar.
  Gehuwd te Eindhoven op 27 september 1941 met Magchiel Dierckx, geboren te Oude Tonge op 11 maart 1916, van beroep adjudant van Rijks- en Gemeentepolitie, Rooms-Katholiek, overleden te Uden op 1 januari 1978, oud 61 jaar, begraven op de centrale begraafplaats te Uden op 4 januari 1978, zoon van Martinus Dierckx en van Pieternella Wagemans.
KINDEREN VAN MARGJE NIEBORG:
 1. Catharina Antonia Nieborg, ook Catrien Roodvoets,
  Geboren op 31 augustus 1914, overleden te Vineland, Ontario, Canada op 20 december 2007, oud 93 jaar.
  Gehuwd te Middelstum (Loppersum) op 9 maart 1935 met Jan van de Beek, geboren te Middelstum (Loppersum), Groningen in 1915, overleden in Canada, zoon van Johannes van de Beek en van Janna van der Leest.

  CATHARINA ANTONIA NIEBORG.
  Werd op 3 september 1914 ingeschreven in de gemeente Aduard en op 24 november 1914 weer uitgeschreven toen zij vertrok naar Zuidlaren.
  Zij verblijft daar tot 1 juli 1915 bij haar grootouders Tie Nieborg en Roelfje Klok.
  [bron: www.geni.com.]

  OVERLIJDEN:
  Overleden in Canada op 20 december 2007, Catrien Roodvoets, oud 93 jaar, weduwe van Jan van de Beek.
  [bron: Ommelander Courant, 27 december 2007]
 2. Antoon Nieborg,
  Geboren te Aduard op 19 maart 1916, overleden op 11 mei 1983, oud 67 jaar.

  DATA:
  [bron: www.geni.com.]
XI-e.
Aart Janzen ROODVOETS, ook Arthur ROODVOETS, oudste van een tweeling,
Zoon van Adrianus Roodvoets en Marritje van Leeuwen [nr. X-a], geboren te De Bilt op 10 maart 1872, stelde voor de Nationale Militie een nummerverwisselaar, die op den 12 Mei 1892 is ingelijfd bij het 2e Regiment Huzaren, van beroep landbouwer (1899), emigreerde met zijn gezin op 23 november 1912 op de s.s. Nieuw Amsterdam vanuit Rotterdam naar Amerika en vestigde zich in Grand Rapids, MI, woonde in 1952 in Cascade, overleden op 11 januari 1958, oud 85 jaar, begraven op Rosedale Memorial Park.
Gehuwd te Utrecht op 20 april 1899 met Maria BAARS, geboren te Utrecht op 13 mei 1877, emigreerde met haar man en kinderen naar de USA, overleden in Grand Rapids, MI op 22 september 1952, oud 75 jaar, begraven op Rosedale Memorial Park, dochter van Jacob Baars, van beroep melkverkoper en van Cuintje Hartman.

GEBOORTEAKTE, De Bilt, 11 maart 1872, nr. 19:
In het jaar 1872, den 11den dag der maand Maart verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente de Bilt, Provincie Utrecht.
Adrianus Roodvoets, oud 26 jaren, van beroep Landbouwer, wonende te de Bilt.
Dewelke ons verklaarde, dat op den 10den dag der maand Maart dezes jaars, des namiddags ten half drie ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk A No. 13 is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit hem aangever en zijne huisvrouw Marretje van Leeuwen, zonder beroep, alhier, aan welk kind de Comparant verklaart dat gegeven wordt de voornaam van Aart Janzen.
Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Gerrit van Santen, oud 44 jaren, van beroep gemeentebode, wonende te de Bilt en Hendrik Span, oud 64 jaren, van beroep veldwachter, wonende te de Bilt als getuigen.
Hebbende wij de tegenwoordige Acte, na voorlezing, onderteekend, met den comparant en de getuigen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Utrecht, 14 mei 1877, nr. 963:
Op heden den 14den Mei 1877, is voor ons ondergeteekende Amstenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, in het Huis der Gemeente, verschenen:
Jacob Baars, melkverkooper, oud 37 jaren, wonende alhier aan de Nieuwe Gracht A 915, welke ons verklaard heeft, dat op den 13den dezer maand des nachts ten twaalf ure Zijne wettige vrouw Cuintje Hartman, zonder beroep, ten Zijnen huize bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan men geven zal den Voornaam Maria.
Deze verklaring gedaan in tegenwoordigheid van Jacobus Antonius van den Bosch, vischhandelaar, oud 31 jaren, en Matthijs Koenders, timmerman, oud 27 jaren, wonende beide alhier, waarvan wij deze hebben opgemaakt en voorgelezen aan den aangever en de getuigen, die met ons geteekend hebben.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

NATIONALE MILITIE, Utrecht, 5 april 1899:
De Commissaris der Koningin in de Provincie Utrecht, verklaart,
dat Aart Janzen Roodvoets, geboren te de Bilt, den 10 Maart 1872, wonende te de Bilt, van beroep landbouwer,
zoon van Adrianus, en van Marretje van Leeuwen, wonende te de Bilt,
in het inschrijvings-register van de gemeente de Bilt, van het jaar 1891 voor de lichting van het jaar 1892 is ingeschreven; dat hem bij loting is ten deel gevallen No. 7; en dat hij eenen nummerverwisselaar heeft gesteld, die op den 12 Mei 1892 is ingelijfd bij het 2e Regiment Huzaren en vervolgens op den 7 Juli 1894 met eene vrijwillige verbintenis is overgegaan bij het Koloniaal Werfdepot.
[huwelijksbijlage; letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

HUWELIJKSAKTE, Utrecht, 20 april 1899, nr. 162:
Op heden den 20sten April 1899, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, aan het Huis der Gemeente verschenen, teneinde een huwelijk aan te gaan
Aart Janzen Roodvoets, landbouwer, geboren te de Bilt, wonende te Jutphaas, oud 27 jaren, meerderjarige zoon van Adrianus Roodvoets, landbouwer en van Marretje van Leeuwen, zonder beroep, wonende beiden alhier, En Maria Baars, zonder beroep, geboren en wonende alhier, oud 21 jaren, minderjarige dochter van Jacob Baars, melkverkooper en Cuintje Hartman, zonder beroep, wonende beiden alhier.
Getuigen:
Arie Baars, oud 32 jaren,
Dirk Baars, oud 25 jaren, melkverkoopers, broeders der bruid,
Johannes Vlug, gemeenteambtenaar, oud 27 jaren, zwager des bruidegoms, en
Engelbertus Wilhelmus Roodvoets, slager, oud 29 jaren, broeder des bruidegoms, wonende allen alhier.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en voorgelezen aan de comparanten, die met ons geteekenend hebben.
[bron: website FamilySearch]

NEW YORK PASSAGIERSLIJST 1820-1957:
List or manifest of alien passengers for the United States.
s.s. Nieuw Amsterdam, sailing from Rotterdam, November 23rd, 1912:
Jansen Roodvoets, Aart, age 40, male, married, farmer, Nationality Holland, Race or People: Dutch, Last permanent residence: Holland, Jutfaas, Nearest relative: Blauwkapelscheweg, Maartensdijk, grandfather, destination: Michigan, Grand Rapids.
Jansen Roodvoets, Maria, age 35, female, married, housewife, Nationality Holland, Race or People: Dutch, Last permanent residence: Holland, Jutfaas, Nearest relative: Blauwkapelscheweg, Maartensdijk, grandfather, destination: Michigan, Grand Rapids.
Jansen Roodvoets, Adrian J., age 12, male, single, none, Nationality Holland, Race or People: Dutch, Last permanent residence: Holland, Jutfaas, Nearest relative: Blauwkapelscheweg, Maartensdijk, grandfather, destination: Michigan, Grand Rapids.
Jansen Roodvoets, Marietje C. A., age 10, female, single, none, Nationality Holland, Race or People: Dutch, Last permanent residence: Holland, Jutfaas, Nearest relative: Blauwkapelscheweg, Maartensdijk, grandfather, destination: Michigan, Grand Rapids.
Jansen Roodvoets, Jacob, age 8, male, single, none, Nationality Holland, Race or People: Dutch, Last permanent residence: Holland, Jutfaas, Nearest relative: Blauwkapelscheweg, Maartensdijk, grandfather, destination: Michigan, Grand Rapids.
Jansen Roodvoets, Arie, age 6, male, single, none, Nationality Holland, Race or People: Dutch, Last permanent residence: Holland, Jutfaas, Nearest relative: Blauwkapelscheweg, Maartensdijk, grandfather, destination: Michigan, Grand Rapids.
[bron: www.ancestry.com.]

NEW YORK PASSAGIERSLIJST 1820-1957:
List of United States Citizens.
s.s. Rotterdam, sailing from Rotterdam, September 2nd, 1925:
Roodvoets, Mary, age 48, female, married, Naturalized by marriage, Address in U.S.: Kalamazoo Ave, R.R. 10. Grand Rapids, Michigan.
[bron: www.ancestry.com.]

CENSUS 1940:
Michigan, County Kent, Cascade Township.
Roodvoets, Arthur, Head of Family, male, white, 68 years, married, born in the Netherlands, does not live on farm.
Roodvoets, Marie, Wife, female, white, 67 years, married, born in the Netherlands, does not live on farm.
[bron: website Familysearch.org.]

OBITUARY.
Mrs. Maria Roodvoets, aged 75, passed away early Monday morning at her home, 4581 Kraft av., SE.
Surviving are her husband, Aart; three sons, Adrian, Jack and Arthur Roodvoets; one son-in-law, William Wierenga; twelve grandchildren; one great-grandchild, and one sister in The Netherlands.
Funeral services will be held Wednesday afternoon at 2 o'clock at the Joldersma & Son Funeral Home, 832 Grandville av., SW. Rev. A. Van Zante officiating.
Burial in Rosedale Memorial Park. Mrs. Roodvoets reposes at the chapel where relatives and friends may meet the family Monday evening from 7 to 9 and Tuesday from 3 to 5 and 7 to 9.
[bron: website Familysearch.org.]

OBITUARY.
Funeral Services for Arthur (Aart) Roodvoets, aged 85, of 4575 Kraft, SE, will be held Monday afternoon at 2 o'clock at the Joldersma and Son Funeral Home, 832 Grandville Ave., SW. Rev. Gordon VanOostenburg officiating.
Interment Rosedale Memorial Park.
Mr. Roodvoets reposes at the chapel where relatives and friends may meet Saturday from 7 to 9 and Sunday from 3 to 5 and 7 to 9.
[bron: website Familysearch.org.]

KINDEREN:
 1. Adrianus Jacob Jansen Roodvoets, ook Adrian J. Roodvoets, zie nr. XII-t.
  Geboren te Jutphaas op 5 februari 1900, emigreerde met zijn ouders in 1912 naar Grand Rapids, Michigan, USA, van beroep vrachtwagenchauffeur voor een bloemenbedrijf (1930), woont in Caledonia (1964), overleden te Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA op 31 mei 1985, oud 85 jaar.
  Gehuwd ca. 1930 met Jacomina Johanna Glerum, ook Minnie Johanna Glerum, geboren te Yerseke, Zeeland op 1 augustus 1906, Ned. Hervormd, emigreerde op of voor 31 december 1910 met haar ouders naar de USA, woont in Caledonia (1964), overleden te Grand Rapids, Michigan op 25 juni 2002, oud 95 jaar, dochter van Marinus Glerum, schippersknecht (1906), werkman (1910), werknemer bij VanKeulen-Winchester Lumber Co (tot 1952), en van Jacomina Evertse, ook Minnie Evertse.
 2. Kunera Marretje Maria Roodvoets,
  Geboren te Jutphaas op 1 maart 1901, overleden aldaar op 11 augustus 1903, oud 2 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Jutphaas, 2 maart 1901, nr. 25:
  In het jaar 1901, den tweeden Maart verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Jutphaas, Provincie Utrecht,
  Aart Janzen Roodvoets, oud 28 jaren, van beroep landbouwer, wonende te Jutphaas.
  Dewelke ons verklaarde, dat op den eersten Maart dezes jaars, des nachts ten vier ure, binnen deze gemeente ten zijnen huize (Wijk D, Numero 108) is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Maria Baars, zijne echtgenoote, zonder beroep, mede wonende ten zijnen huize aan welk kind gegeven worden de voornamen van Kunera Marretje Maria.
  Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Adriaan Hoffman, oud 66 jaren, van beroep gemeentesecretaris wonende te Jutphaas en Johannes Marinus Kubes, oud 50 jaren, van beroep veldwachter wonende te Jutphaas als getuigen.
  En hebben wij deze Acte na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Jutphaas, 12 augustus 1903, nr. 37:
  In het jaar 1903, den 12den Augustus verschenen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Jutphaas, Provincie Utrecht,
  Aart Janzen Roodvoets, vader van na te noemen overledene, oud 31 jaren, van beroep landbouwer, wonende te Jutphaas en Adriaan Hoffman, oud 68 jaren, van beroep gemeentesecretaris wonende te Jutphaas.
  Dewelken ons verklaarden dat op den 11den Augustus dezes jaars, des namiddags ten vier ure, binnen deze gemeente is overleden: Kunera Marretje Maria Roodvoets, oud twee jaren, geboren te Jutphaas en wonende aldaar, dochter van den eersten comparant en van zijne echtgenoote Maria Baars, zonder beroep, mede wonende ten zijnen huize.
  En hebben wij deze Acte na voorlezing onderteekend met de comparanten.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]
 3. Marretje Cornelia Agatha Roodvoets, ook Margaret Roodvoets, zie nr. XII-u.
  Geboren te Jutphaas op 20 mei 1902, overleden te Ann Arbor in het University Hospital op dinsdag 20 september 1949, oud 47 jaar, begraven in Woodlawn Cemetery.
  Gehuwd te Seneca County, Ohio op 21 november 1929 met William Nicholas Wierenga, geboren in 1902, overleden na 22 september 1952, zoon van Nicholas Wierenga en Nellie Newhouse.
 4. Jacob Jansen Roodvoets, ook Jack Roodvoets, zie nr. XII-v.
  Geboren in Nederland op 21 juni 1904, emigreerde met zijn ouders in 1912 naar Grand Rapids, MI, van beroep melkbezorger (1940), overleden in Michigan op 29 april 1965, oud 60 jaar. Gehuwd voor 23 juli 1931 met Jane Rosendall, geboren in Michigan op 29 juli 1908, overleden te Grand Rapids, Kent County, Michigan op 5 oktober 2000, oud 92 jaar.
 5. Arie Jansen Roodvoets, ook Arthur J. Roodvoets, zie nr. XII-w.
  Geboren te Utrecht op 29 mei 1906, emigreerde in 1912 met zijn ouders naar Grand Rapids, MI, USA, van beroep landbouwer in Kent County, overleden te Grand Rapids, Kent County, MI op 22 december 2002, oud 96 jaar.
  Gehuwd ca. 1932 met Marian B. Walden, geboren in Michigan ca. 1906, overleden aldaar in 1959, oud ca. 53 jaar, begraven op Cascade Cemetery, Grand Rapids, dochter van Guy D. Walden en Maria Brandt.
  Bij zijn overlijden in 2002 had Arthur Roodvoets 16 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen.
XI-f.
Marretje ROODVOETS,
Dochter van Adrianus Roodvoets en Marritje van Leeuwen [nr. X-a], geboren te De Bilt op 21 augustus 1874, overleden te Oudenrijn op 3 februari 1939, oud 64 jaar.
Gehuwd te De Bilt op 20 oktober 1893 met Evert VAN DIJK, geboren te Zeist op 13 februari 1870, stelde plaatsvervanger voor de Nationale Militie, van beroep landbouwer, veehouder, overleden te Oudenrijn op 9 november 1946, oud 76 jaar, zoon van Teunis van Dijk, van beroep landbouwer en van Cornelia van Ooijen.

GEBOORTEAKTE, Zeist, 15 februari 1870, nr. 34:
In het jaar 1870, den 15den dag der maand Februarij verscheen voor ons Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zeist, Provincie Utrecht,
Teunis van Dijk, oud 37 jaren, van beroep landbouwer, wonende te Zeist.
Dewelke ons verklaarde, dat op den 13den dag der maand Februarij dezes jaars, des nachts ten een ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk C No. 106 is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit hem aangever en Cornelia van Ooijen, zijne huisvrouw, zonder beroep, met hem wonende te Zeist, aan welk kind de Comparant verklaart dat gegeven wordt de voornaam van Evert.
Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Fredrik Jan Beeftink, oud 34 jaren, van beroep Secretaris, wonende te Zeist, en Gijsbert Cornelis van Sprang, oud 39 jaren, van beroep klerk, wonende te Zeist, als getuigen.
Hebbende wij de tegenwoordige Acte, na voorlezing, onderteekend met den comparant en de getuigen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, De Bilt, 21 augustus 1874, nr. 57:
In het jaar 1874, den 21sten dag der maand Augustus verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente de Bilt, Provincie Utrecht.
Adrianus Roodvoets, oud 27 jaren, van beroep Landbouwer, wonende te de Bilt.
Dewelke ons verklaarde, dat op den 21sten dag der maand Augustus dezes jaars, des nachts ten half een ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk A No. 13 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit hem aangever en zijne huisvrouw Marretje van Leeuwen, zonder beroep, alhier woonachtig, aan welk kind gegeven wordt de voornaam van Marretje.
Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Gerrit van Santen, oud 46 jaren, van beroep gemeentebode, wonende te de Bilt en Hendrik Span, oud 66 jaren, van beroep veldwachter, wonende te de Bilt als getuigen.
Hebbende wij de tegenwoordige Acte, na voorlezing, onderteekend, met de Comparant en de getuigen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

NATIONALE MILITIE, Utrecht, 28 seotember 1893:
De Commissaris der Koningin in de Provincie Utrecht, verklaart,
dat Evert van Dijk, geboren te Zeist, den 13 Februari 1870, wonende te Zeist, van beroep landbouwer,
zoon van Teunis en van Cornelia van Ooijen, wonende te Zeist,
in het inschrijvingsregister van de gemeente Zeist, van het jaar 1889 voor de lichting van het jaar 1890 is ingeschreven; dat hem bij de loting is ten deel gevallen No. 20; en dat hij eenen plaatsvervanger heeft gesteld, die op den 7 Mei 1890 is ingelijfd bij het 5e Regiment Infanterie en nog is dienende.
[huwelijksbijlage; letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

HUWELIJKSAKTE, De Bilt, 20 oktober 1893, nr. 15:
In het jaar 1893, den 20sten der maand October zijn voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente De Bilt, in het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Evert van Dijk, oud 23 jaren, van beroep landbouwer, geboren te Zeist en wonende aldaar, meerderjarige zoon van Teunis van Dijk, landbouwer en Cornelia van Ooijen, zonder beroep, beiden wonende te Zeist,
en Marretje Roodvoets, oud 19 jaren, van beroep zonder, geboren te de Bilt en wonende aldaar, minderjarige dochter van Adrianus Roodvoets, veehouder en Marretje van Leeuwen, zonder beroep, beiden wonende te de Bilt.
Zijnde de Ouders der Comparanten alhier tegenwoordig hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Willem van Dijk, oud 29 jaren, van beroep landbouwer, wonende te IJsselstein.
Cornelis van Dijk, oud 28 jaren, van beroep landbouwer, wonende te Zeist.
Adrianus Roodvoets, oud 25 jaren, van beroep veehouder, wonende te de Bilt.
Jan Roodvoets, oud 24 jaren, van beroep landbouwer, wonende te Jutphaas,
zijnde de twee eerstgenoemden broeders des echtgenoots en de laatsten broeders der echtgenoote.
Na voorlezing is deze door Ons onderteekend met de Comparanten en de getuigen.
[bron: website FamilySearch]

OVERLIJDENSAKTE, Oudenrijn, 4 februari 1939, nr. 4:
Heden vier Februari 1939, verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Oudenrijn: van Rooijen, Cornelis, oud 57 jaren, aannemer, wonende te Jutphaas, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende,
dat op drie Februari dezes jaars, des voormiddags te twee uur, in deze gemeente is overleden Roodvoets, Marretje, oud 64 jaren, zonder beroep, geboren te de Bilt, wonende te Oudenrijn, echtgenoote van van Dijk, Evert, dochter van Roodvoets, Adrianus en van van Leeuwen, Marretje, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Oudenrijn, 11 november 1946, nr. 33:
Evert van Dijk, overleden te Oudenrijn op 9 november 1946, oud 76 jaar, weduwnaar van Marretje Roodvoets, zoon van Teunis van Dijk en van Cornelia van Ooijen.
[bron: website www.wiewaswie.nl.]


KINDEREN:
 1. Cornelia van Dijk, zie nr. XII-x.
  Geboren te De Bilt op 30 januari 1894, overleden te Oudenrijn op 5 september 1982, oud 88 jaar, begraven op de begraafplaats De Meern.
  Gehuwd te Oudenrijn op 3 mei 1923 met Rijk Adrianus Steenbeek, geboren te Willeskop bij Oudewater op 30 september 1892, overleden te Utrecht op 29 september 1981, oud 88 jaar, begraven op de begraafplaats De Meern, zoon van Cornelis Steenbeek, van beroep landbouwer en van Cornelia Mandersloot.
 2. Adrianus van Dijk,
  Geboren te Oudenrijn op 15 januari 1895, overleden aldaar op 1 februari 1895, oud 2 weken.

  GEBOORTEAKTE, Oudenrijn, 16 januari 1895, nr. 1:
  Op heden den 16den Januari des jaars 1895, verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Oudenrijn provincie Utrecht,
  Evert van Dijk, oud 24 jaren, van beroep veehouder, wonende te Oudenrijn, die ons heeft verklaard, dat zijne echtgenoote Marretje Roodvoets, zonder beroep, op Dinsdag den 15den Januarij dezes jaars, des morgens ten half acht ure, ten zijne huize binnen deze gemeente is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft dat de voornaam is gegeven van: Adrianus.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Maarten van Dixhoorn, oud 32 jaren, van beroep veldwachter en Jochem Floor, oud 44 jaren, van beroep veehouder, beiden wonende te Oudenrijn.
  En is daarvan opgemaakt deze akte, die na voorlezing door ons Ambtenaar is geteekend met den comparant en de getuigen.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Oudenrijn, 2 februari 1895, nr. 1:
  Op heden den 2den Februari des jaars 1895, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Oudenrijn, provincie Utrecht, verschenen:
  Evert van Dijk, oud 24 jaren, van beroep veehouder, den overledene als vader verwant, wonende te Oudenrijn en Maarten van Dixhoorn, oud 32 jaren, van beroep veldwachter, wonende te Oudenrijn, die ons verklaard hebben,
  dat Adrianus van Dijk, geboren en wonende alhier, zoon van Evert van Dijk voornoemd en van Marrigje Roodvoets, zonder beroep, wonende te Oudenrijn op den 1sten Februari dezes jaars, des voormiddags ten 10 ure, in den ouderdom van zestien dagen binnen deze gemeente is overleden.
  Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Ambtenaar is geteekend met de comparanten.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]
 3. Marretje van Dijk, zie nr. XII-y.
  Geboren te Oudenrijn op 11 december 1895, overleden aldaar op 5 november 1925, oud 29 jaar.
  Gehuwd te Oudenrijn op 3 mei 1923 met Adriaan Cornelis Steenbeek, geboren te Willeskop op 23 december 1894, overleden na 1925, zoon van Cornelis Steenbeek, landbouwer en van Cornelia Mandersloot.
 4. Teuntje Adriana van Dijk, zie nr. XII-z.
  Geboren te Oudenrijn op 1 maart 1897, overleden te Cothen op 8 juli 1960, oud 63 jaar.
  Gehuwd te Oudenrijn op 3 mei 1923 met Rijk Merkens, geboren te Cothen op 4 april 1894, overleden te Cothen op 1 maart 1971, oud 76 jaar, zoon van Jacobus Merkens en van Wijnanda van Woudenbergh.
 5. Adriana Agatha van Dijk, zie nr. XII-aa.
  Geboren te Oudenrijn op 23 juni 1898, wonende te Linschoten, overleden te Utrecht op 19 oktober 1959, oud 61 jaar.
  Gehuwd te Oudenrijn op 15 mei 1930 met Willem Hendrikus Lekkerkerker, geboren te IJsselstein op 20 augustus 1893, zoon van Johannes Lekkerkerker en van Aaltje Doornenbal.
 6. Everdina Geertruida van Dijk, zie nr. XII-ab.
  Geboren te Oudenrijn op 22 februari 1900, overleden op 21 mei 1976, oud 76 jaar, begraven te IJsselstein.
  Gehuwd te Oudenrijn op 2 mei 1928 met Cornelis van de Water, geboren te Hagestein op 16 februari 1896, overleden te Utrecht op 30 juli 1956, begraven te IJsselstein, zoon van Johannes van de Water en van Willempje de Vor.
 7. Teunis van Dijk, zie nr. XII-ac.
  Geboren te Oudenrijn op 26 december 1902, overleden te Willeskop op 30 juni 1986, oud 83 jaar, begraven op begraafplaats De Meern.
  Gehuwd te Vleuten op 8 mei 1929 met Wijntje Lam, geboren te Vleuten op 8 mei 1906, overleden te Vinkeveen op 27 juli 1990, oud 84 jaar, begraven te Montfoort op de algemene begraafplaats, dochter van Cornelis Lam en van Aaltje Davelaars.
XI-g.
Agatha ROODVOETS.
Dochter van Adrianus Roodvoets en Marritje van Leeuwen [nr. X-a], geboren te De Bilt op 24 november 1876, Ned. Hervormd, verhuisde op 27 december 1923 met haar man van Zeist naar 's-Gravenhage en op 1 september 1936, weduwe zijnde, naar Amsterdam.
Gehuwd te Utrecht op 19 januari 1899 met Johannes VLUG, geboren te Emmen op 3 maart 1872, Ned. Hervormd, stelde voor de Nationale Militie een plaatsvervanger, van beroep ambtenaar ter Secretarie te Utrecht (1899, 1920), verhuisde op 27 december 1923 van Zeist naar 's-Gravenhage, overleden aldaar op 13 december 1934, oud 62 jaar, zoon van Jan Adam Vlug, rijksontvanger en van Elizabeth Antje Lokker.

GEBOORTEAKTE, Emmen, 4 maart 1872, nr. 35:
Op heden, den 4den Maart 1872, verscheen voor mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Emmen, provincie Drenthe,
Jan Adam Vlug, oud 45 jaar, van beroep rijksontvanger, wonende te Emmen, in de gemeente Emmen, die verklaarde,
dat zijne vrouw Elizabeth Antje Lekker zonder beroep den 3den Maart van dit jaar, des morgens te vier uren, ten huize van comparant bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij de voornaam gaf van Johannes.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Harm Vriend, oud 36 jaren, van beroep Commies, wonende te Emmen en van Wilhelmus Joannes den Boer, oud 30 jaren, van beroep Commies, wonende te Emmen.
En hebben comparant en getuigen deze acte, na voorlezing, nevens mij ondeteekend.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, De Bilt, 25 november 1876, nr. 82:
In het jaar 1876, den 25sten dag der maand November verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente de Bilt, Provincie Utrecht,
Adrianus Roodvoets, oud 30 jaren, van beroep landbouwer, wonende te de Bilt.
Dewelke ons verklaarde, dat op den 24sten dag der maand November dezes jaars, des middags ten half een ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk A No. 13 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit hem aangever en zijne huisvrouw Marretje van Leeuwen, zonder beroep, alhier woonachtig, aan welk kind gegeven wordt de voornaam van Agatha.
Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Gerrit van Santen, oud 49 jaren, van beroep gemeentebode, wonende te de Bilt en Hendrik Span, oud 69 jaren, van beroep veldwachter, wonende te de Bilt als getuigen.
Hebbende wij de tegenwoordige Acte, na voorlezing, onderteekend, met de comparant en de getuigen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

NATIONALE MILITIE, Utrecht, 2 januari 1899:
De Commissaris der Koningin in de Provincie Utrecht, verklaart,
dat Johannes Vlug, geboren te Emmen, den 3 Maart 1872, wonende te Abcoude-Baambrugge, van beroep zonder,
zoon van Jan Adam en van Elizabeth Antje Lokker, wonende te Abcoude-Baambrugge,
in het inschrijvings-register van de gemeente Abcoude-Baambrugge van het jaar 1891 voor de lichting van het jaar 1892 is ingeschreven; dat hem bij de loting is ten deel gevallen No. 16; en dat hij eenen plaatsvervanger heeft gesteld, die op den 9 Mei 1892 is ingelijfd bij het 1 Regiment Veld-Artillerie en nog is dienende.
[huwelijksbijlage; bron website FamilySearch]

HUWELIJKSAKTE, Utrecht, 19 januari 1899, nr. 21:
Op heden den 19den Januari 1899, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, aan het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Johannes Vlug, ambtenaar ter Secretarie, geboren te Emmen, wonende alhier, oud 26 jaren, meerderjarige zoon van Jan Adam Vlug en van Elizabeth Antje Lokker, beiden zonder beroep, en wonende alhier,
En, Agatha Roodvoets, zonder beroep, geboren te de Bilt, wonende alhier, oud 22 jaren, minderjarige dochter van Adrianus Roodvoets, landbouwer en van Marretje van Leeuwen, zonder beroep, wonende beiden alhier.
De wederzijdsche ouders alhier tegenwoordig verklaarden hunne toestemming te geven tot dit huwelijk.
Getuigen:
Johannes Lokker, zonder beroep, oud 79 jaren, grootvader des bruidegoms,
Adrianus Roodvoets, veehouder, oud 32 jaren, broeder der bruid, wonende beiden alhier.
Eben Haezer van Schoonderloo, keurmeester van vee, oud 40 jaren, wonende te Amsterdam, zwager des bruidegoms, en
Engelbert Willem Roodvoets, slager, oud 28 jaren, wonende alhier, broeder der bruid.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en voorgelezen aan de comparanten, die met ons geteekend hebben.
[bron: website FamilySearch]

GETUIGE (Johannes Vlug):
Te Utrecht op 20 april 1899 bij het huwelijk van zijn zwager Aart Janzen Roodvoets met Maria Baars.

BEVOLKINGSREGISTER, 'S-GRAVENHAGE, 1913-1939:
1. Vlug, Johannes, m., hfd., geb. 3/3-'72 te Emmen, gehuwd, N.H., inschr. 27/12-'23 vanuit Zeist, overl. 13/12.34, nat. Ned.
2. Roodvoets, Agatha, v., vrw., geb. 24/11-'76 te de Bilt, gehuwd, weduwe, N.H., inschr. 27/12-'23 vanuit Zeist, afschr. 1/9.36 naar Amsterdam, nat. Ned.
[bron: Digitale Stamboom Den Haag]

KIND:
 1. Elizabeth Antje Neellina Vlug, zie nr. XII-ad.
  Geboren te Utrecht op 2 augustus 1899, overleden op 19 oktober 1994, oud 95 jaar, begraven te Amsterdam op 24 oktober 1994.
  Gehuwd te Utrecht op 20 januari 1920 met Albertus Ascanius Hendrik van Heusden, geboren te Haarlem op 30 januari 1891, van beroep ambtenaar bij de Raad van Arbeid te Arnhem (1920), overleden te Amsterdam op 29 januari 1944, oud 52 jaar, begraven te Amsterdam op 2 februari 1944, zoon van Albert Adriaan Hendrik van Heusden, 1e luitenant-ingenieur te Haarlem, en van Sebastiana Elisabeth van Gogh.
XI-h.
Gerardus ROODVOETS.
Zoon van Adrianus Roodvoets en Marritje van Leeuwen [nr. X-a], geboren te De Bilt op 31 januari 1878, stelde nummerverwisselaar voor de Nationale Militie, van beroep gemeenteambtenaar (1909), gemeentearbeider, baas gemeentereiniging van Baarn (1931), lid van het Kiescollege der Hervormde kerk in Baarn (1922), woont in 1936 te 's-Gravenhage, overleden te Utrecht op 2 november 1950, oud 72 jaar.
Gehuwd (1) te Hilversum op 7 oktober 1909 met Wilhelmina Johanna TAAT, geboren te Hilversum op 16 mei 1887, overleden te Baarn op 2 september 1919, oud 32 jaar, begraven te Hilversum op de Nieuwe Algemene Begraafplaats op zaterdag 6 september 1919, dochter van Willem Taat, van beroep koopman, winkelier en van Alida Johanna Korndorffer.
Gehuwd (2) te Utrecht op 9 juli 1925 met Elisabeth DE GROOT, geboren te Utrecht op 24 oktober 1890, woont in 1936 te 's-Gravenhage, overleden te Laren in 1977, oud 86 jaar, dochter van Cornelis Bernardus de Groot, van beroep metselaar en van Elisabeth Spithout, van beroep winkelierster.

GEBOORTEAKTE, De Bilt, 1 februari 1878, nr. 7:
In het jaar 1878, den Eersten dag der maand Februarij verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente de Bilt, Provincie Utrecht,
Adrianus Roodvoets, oud 32 jaren, van beroep landbouwer, wonende te de Bilt.
Dewelke ons verklaarde, dat op den 31sten dag der maand Januarij dezes jaars, des morgens ten vijf ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk A No. 13 is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit hem aangever en zijne huisvrouw Marretje van Leeuwen, zonder beroep, alhier woonachtig aan welk kind gegeven word de voornaam van Gerardus.
Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Gerrit van Santen, oud 50 jaren, van beroep gemeentebode, wonende te de Bilt en Jurrien Willem Tekenburg, oud 30 jaren, van beroep veldwachter, wonende te de Bilt, als getuigen.
Hebbende wij de tegenwoordige Acte, na voorlezing, onderteekend, met de comparant en de getuigen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Hilversum, 17 mei 1887, nr. 201:
Heden den 17den Mei 1887, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hilversum verschenen
Willem Taat, van beroep winkelier, oud 42 jaren, wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat alhier op den 16den Mei jongstleden des namiddags ten twee ure, in het huis staande aan de Kerkstraat nummer 59 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne Echtgenoote Alida Johanna Korndorffer, van beroep zonder, wonende alhier in bovengenoemd huis, welk kind zal genaamd worden Wilhelmina Johanna.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Heek, van beroep boekhandelaar, oud 44 jaren, wonende alhier en van Derk Gerrits, van beroep broodbakker, oud 31 jaren, wonende alhier en is deze akte na voorlezing door ons, den comparant en de beide getuigen onderteekend.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Utrecht, 25 oktober 1890, nr. 2409:
Op heden den 25sten October 1890, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, in het Huis der Gemeente, verschenen:
Cornelis Bernardus de Groot, metselaar, oud 28 jaren, wonende alhier in Wijk C, Kroonstraat 516c, welke ons verklaard heeft, dat op den 24sten dezer maand des nachts te drie uur zijne wettige vrouw Elisabeth Spithoven, winkelierster, ten zijnen huize bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan men geven zal den Voornaam Elisabeth.
Deze verklaring gedaan in tegenwoordigheid van Cornelis Bernardus de Groot, metselaar, oud 68 jaren, en Christiaan van der Hoeven, arbeider, oud 35 jaren, wonende beiden alhier, waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en voorgelezen aan den aangever en de getuigen, die door ons geteekend is met den aangever en tweeden getuige, verklarende de eerste getuige niet te kunnen schrijven.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

NATIONALE MILITIE, Utrecht, 17 september 1909:
De Commissaris der Koningin in de Provincie Utrecht verklaart,
dat Gerardus Roodvoets, geboren te de Bilt op 31 Januari 1878,
zoon van Adrianus en van Marretje van Leeuwen,
bij de loting voor de lichting der nationale militie van het jaar 1898 voor de gemeente Utrecht is ten deel gevallen No. 28 en dat hij een nummerverwisselaar heeft gesteld, die op den 8 Maart 1898 is ingelijfd bij het 1e Regiment Veld Artillerie en op den 1 Augustus 1906 uit den dienst is ontslagen uit hoofde van volbrachte dienst.
[huwelijksbijlage; bron website FamilySearch]

HUWELIJKSAKTE, Hilversum, 7 oktober 1909, nr. 155:
In het jaar 1909, den 7den der maand October zijn voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hilversum, in het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Gerardus Roodvoets, oud 31 jaren, van beroep gemeente ambtenaar, geboren te de Bilt en wonende te Baarn, meerderjarige zoon van Adrianus Roodvoets en van Marretje van Leeuwen, beiden zonder beroep, en wonende te Utrecht,
en Wilhelmina Johanna Taat, oud 22 jaren, van beroep zonder, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Willem Taat, koopman en van Alida Johanna Korndorffer, zonder beroep, wonende beiden alhier.
De ouders der bruid zijn tegenwoordig en verklaren hunne toestemming tot dit huwelijk te geven.
Getuigen:
Adrianus Roodvoets, oud 63 jaren, zonder beroep, vader van den bruidegom, wonende te Utrecht;
Cornelis Roodvoets, oud 27 jaren, gemeente-opzichter, broeder van den bruidegom, wonende alhier;
Nicolaas Gijsbertus Fraaij, oud 25 jaren, slager, wonende alhier; en
Barend van den Broeck, oud 24 jaren, winkelbediende, zwager der bruid, wonende alhier.
Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend met den bruidegom, de bruid, de ouders der bruid en de getuigen.
[bron: website FamilySearch]

GEMEENTESTUKKEN.
Baarn, 25 november 1910.
Gemeenteraad.
Ingekomen stukken:
Punt 1: Dankbetuigingen van de heeren De Boois en Roodvoets voor hunne salarisverhooging.
Wordt voor kennisgeving aangenomen.
[bron: De Gooi- en Eemlander, 26 november 1910]

KIESCOLLEGE.
Bij de op gisteren te Baarn gehouden stemming voor 4 gemachtigden in het Kiescollege der Herv. gemeente werden uitgebracht 215 stemmen, waaronder 2 van onwaarde.
Gekozen werden de heeren T. Haarman met 191, J. de Jong Sr met 131, G. Roodvoets met 131 en L. van Zanten met 116 stemmen.
Verder werden uitgebracht op T. Steenstra 75, H. Strietman 80 en N. Vink 84 stemmen.
[bron: De Gooi- en Eemlander, 23 november 1922]

OVERLIJDENSAKTE, Baarn, 3 september 1919, nr. 82:
In het jaar 1919, den derden der maand September zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Baarn, Provincie Utrecht, verschenen:
Johannes Hartog, oud 61 jaren, van beroep Aannemer, wonende te Baarn en Arie Stijn, oud 55 jaren, van beroep Concierge, wonende te Baarn, die ons verklaard hebben, dat op den tweeden der maand September dezes jaars, des namiddags ten half vijf ure, te Baarn is overleden:
Wilhelmina Johanna Taat, gehuwd met Gerardus Roodvoets, oud 32 jaren, zonder beroep, geboren te Hilversum en wonende te Baarn, dochter van Willem Taat, ijzerhandelaar en Alida Johanna Korndorffer, zonder beroep, beiden wonende te Hilversum.
En hebben wij deze Acte, na gedane voorlezing, geteekend met de beide Comparanten.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]


[bron: De Gooi- en Eemlander,
3 september 1919]

[bron: De Gooi- en Eemlander,
5 september 1919]

HUWELIJKSAKTE, Utrecht, 9 juli 1925, nr. 570:
Gerardus Roodvoets, geboren te De Bilt, oud 47 jaren, eerder weduwnaar van Wilhelmina Johanna Taat, zoon van Adrianus Roodvoets en van Marretje van Leeuwen, en
Elisabeth de Groot, geboren te Utrecht, oud 34 jaren, dochter van Cornelis Bernardus de Groot en van Elisabeth Spithout.
[bron: www.wiewaswie.nl.]

JUBILEUM:
Baarn.
Ter gelegenheid van zijn 25-jarigen dienst bij de gemeentereiniging werd de heer G. Roodvoets als baas van dien tak van dienst in het gebouw voor Christelijke Belangen in tegenwoordigheid van het personeel van de diensten van Reiniging en Publieke Werken toegesproken door den heer F.F. deBoois, directeur van gemeentebedrijven. Daarbij werd hem namens dat personeel een gouden horloge overhandigd.
[bron: De Gooi- en Eemlander, 6 januari 1931]

OVERLIJDENSAKTE, Utrecht, 3 november 1950, nr. 2237:
Heden drie November 1950 verscheen voor mij, ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Utrecht, van Lommel, Jacobus Jan, aanspreker, oud 56 jaar, wonende alhier, die op grond van eigen wetenschap verklaarde, dat op den tweeden dezer maand, te negentien en een half uur in den ouderdom van 72 jaar alhier is overleden:
Roodvoets, Gerardus, zonder beroep, geboren te de Bilt, wonende alhier, gehuwd met de Groot, Elisabeth, eerder weduwnaar van Taat, Wilhelmina Johanna, zoon van Roodvoets, Adrianus en van van Leeuwen, Marretje, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Alida Johanna Roodvoets,
  Geboren te Baarn op 27 augustus 1910, overleden te Utrecht op 13 november 1981, oud 71 jaar.

  BURGERLIJKE STAND.
  Gemeente Baarn.
  Geboren: Alida Johanna, d. v. G. Roodvoets en W. J. Taat.
  [bron: De Gooi- en Eemlander, 3 september 1910]

  OVERLIJDEN:
  Te Utrecht op 13 november 1981.
  [bron: www.geni.com.]
UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Gerardus Roodvoets, zie nr. XII-ae.
  Geboren te Baarn op 15 mei 1926, overleden te Nieuwegein op 9 september 2006, oud 80 jaar.
  Gehuwd te Utrecht op 18 mei 1954 met Janny van Herwijnen.
  Uit dit huwelijk vier kinderen.
XI-i.
Maria ROODVOETS.
Dochter van Adrianus Roodvoets en Marritje van Leeuwen [nr. X-a], geboren te De Bilt op 2 april 1879, overleden te Utrecht ca. 19 februari 1965, oud 85 jaar.
Gehuwd te Utrecht op 5 oktober 1899 met Antoine Francois VLUG, geboren te Dirksland op 15 februari 1874, enthousiast wedstrijdwielrenner (1891-1897), van beroep spoorwegambtenaar (vanaf 1892), verkozen tot lid van de groepsvertegenwoordiging bij de Nederlandsche Centraal Spoorweg-Maatschappij (1905), overleden te Utrecht in zijn woning aan de Willem Barentzstraat op 30 juni 1932, oud 58 jaar, zoon van Jan Adam Vlug, van beroep rijksontvanger en van Elizabeth Antje Lokker.

GEBOORTEAKTE, De Bilt, 4 april 1879, nr. 26:
In het jaar 1879, den vierden dag der maand April verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente de Bilt, Provincie Utrecht,
Adrianus Roodvoets, oud 33 jaren, van beroep landbouwer, wonende te de Bilt.
Dewelke ons verklaarde, dat op den 2den dag der maand April dezes jaars, des namiddags ten vijf ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk A No. 13 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit hem aangever en zijne huisvrouw Marretje van Leeuwen, zonder beroep, alhier woonachtig aan welk kind gegeven word de voornaam van Maria.
Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Gerrit van Santen, oud 51 jaren, van beroep gemeentebode, wonende te de Bilt en Jurrien Willem Tekenburg, oud 31 jaren, van beroep veldwachter, wonende te de Bilt, als getuigen.
Hebbende wij de tegenwoordige Acte, na voorlezing, onderteekend, met den comparant en de getuigen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Dirksland, 16 februari 1874, nr. 10:
Akte van Geboorte van Antoine Francois Vlug.
In het jaar 1874, den 16den der maand februari is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Dirksland, Provincie Zuidholland verschenen:
Jan Adam Vlug, oud 47 jaren, van beroep Rijksontvanger wonende te Dirksland, die ons heeft verklaard dat een kind van het mannelijk geslacht is geboren op den 15den der maand februari 1874, te vier uren des nachts in het huis numero 112 staande binnen deze gemeente, uit Elizabeth Antje Lokker, van beroep zonder, wonende te Dirksland, zijne echtgenoote, welk kind zal genaamd worden Antoine Francois.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannis van der Schenk, oud 53 jaren, van beroep broodbakker en van Johannis Zaaijer, oud 38 jaren, van beroep Candidaat Notaris, beiden wonende in deze gemeente, en is deze akte, na voorlezing onderteekend door ons met den vader en de getuigen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

WIELERWEDSTRIJD.
De nationale wielerwedstrijden, die Zondag 22 dezer te Arnhem op de wreldberoemde baan werden gehouden, zijn door een talrijk publiek bijgewoond.
Het weder was frisch, maar zonnig, droog en dus bevredigend. Er werd slechts éen record geslagen, nam. door Adler. De wielrijders zijn niet goed getraineerd en de records worden trouwens al moeilijker en moeilijker te overwinnen.
Hooge tweewielers. 2000 M. Record 3 min. 23 2/5 seconden.
[Deelnemers] A. F. Vlug, Utrecht; W. Theissing, Amsterdam; T. D. W. Filz, Arnhem; J. J. Ott. Bultman, Haarlemmermeer.
Bultman was van den beginne af flink voor; Filz gaf het voor de laatste ronde op.
Uitslag: 1e pr. Bultman, 3 m. 24 4/5 s., 2e pr. Vlug, 3 m. 35 1/5 s.
[bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 24 mei 1892]

HUWELIJKSAKTE, Utrecht, 5 oktober 1899, nr. 612:
Op heden den 5den October 1899, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, aan het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Antoine Francois Vlug, spoorwegambtenaar, geboren te Dirksland, wonende alhier, oud 25 jaren, meerderjarige zoon van Jan Adam Vlug en van Elizabeth Antje Lokker, beiden zonder beroep en wonende alhier,
En Maria Roodvoets, zonder beroep, geboren te de Bilt, wonende alhier, oud 20 jaren, minderjarige dochter van Adrianus Roodvoets, landbouwer en van Marretje van Leeuwen, zonder beroep, wonende beiden alhier.
De wederzijdsche ouders alhier tegenwoordig verklaarden hunne toestemming te geven tot dit huwelijk.
Getuigen:
Johannes Lokker, zonder beroep, oud 81 jaren, wonende alhier, grootvader des bruidegoms,
Herbert Herbertse Lokker, spoorwegambtenaar, oud 53 jaren, wonende te Winterswijk, oom des bruidegoms,
Adrianus Roodvoets, grondeigenaar, oud 34 jaren en
Engelbertus Wilhelmus Roodvoets, vleeschhouwer, oud 29 jaren, broeders der bruid, wonende beiden alhier.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en voorgelezen aan de comparanten, die met ons geteekend hebben.
[bron: website FamilySearch]


[bron: Algemeen Handelsblad, 14 september 1905]

[bron: Het Centrum, 30 november 1917]

OVERLIJDENSAKTE, Utrecht, 1 juli 1932, nr. 1077:
Op heden den 1sten Juli 1932 zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Utrecht, in het huis der gemeente verschenen:
Marinus Johannes Helmond, aanspreker, oud 49 jaren en Gerard Blankerts, bode, oud 35 jaren, wonende beiden alhier, die ons verklaard hebben,
dat op den 30sten der vorige maand des middags te twaalf uur, in den ouderdom van 58 jaren alhier is overleden: Antoine Francois Vlug, zonder beroep, geboren te Dirksland, wonende alhier, Willem Barentzstraat, gehuwd met Maria Roodvoets, zoon van Jan Adam Vlug en van Elizabeth Antje Lokker, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

FAMILIEBERICHTEN.
Uit verschillende dagbladen.
Overleden.
Juni 30 - A. F. Vlug, m.g., 58 j., Utrecht.
[bron: Het Vaderland, 3 juli 1932]

BURGERLIJKE STAND.
Utrecht.
Overleden: Maria Roodvoets, wed. v. A. F. Vlug, 85 j., Barentszstraat 17.
[bron: Utrechts nieuwsblad, 23 februari 1965]

KIND:
 1. Elisabeth Antje Marretje Vlug,
  Geboren te Utrecht in de ouderlijke woning aan de F. C. Dondersstraat 39 op 12 september 1900.

  GEBOORTEAKTE, Utrecht, 13 september 1900, nr. 2394:
  Op heden den 13den September 1900, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, in het Huis der Gemeente, verschenen:
  Antoine Francois Vlug, spoorwegambtenaar, oud 26 jaren, wonende alhier, F. C. Dondersstraat 39, die ons verklaard heeft, dat op den 12den dezer maand des nachts te drie uur zijne wettige vrouw Maria Roodvoets, zonder beroep, ten zijnen huize bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan men geven zal de Voornamen Elisabeth Antje Marretje.
  Deze verklaring gedaan in tegenwoordigheid van Karel Martinus de Wolf, oud 26 jaren, en Cornelis Hendrikus van Ingen, oud 24 jaren, spoorwegambtenaren, wonende beiden alhier, waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en voorgelezen aan den aangever en de getuigen, die met ons geteekend hebben.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

XI-j.
Cornelis ROODVOETS,
Zoon van Adrianus Roodvoets en Marritje van Leeuwen [nr. X-a], geboren te De Bilt op 25 mei 1882, van beroep opzichter gemeente-reiniging te Hilversum (1905), uitvinder van het z.g. snelverband-hoefijzer (1906), benoemd tot buitengewoon veldwachter (1906), benoemd tot onderbrandmeester tegen een vergoeding van 300 gulden (1907), opzichter 1e klas (1910) met jaarwedde van 1.100 gulden, hoofdopzichter (1910), geschorst als hoofdopzichter en brandmeester na corruptieonderzoek (1913), schorsing twee maanden later opgeheven (1914), ontwikkelde een veelgeprezen systeem van droge vuilnisverwerking, wederom geschorst als hoofdopzichter (1924), ontslag per 29 oktober 1924, door de gemeenteraad van Hilversum met 14 tegen 11 stemmen omgezet in oneervol ontslag, door de Raad van State op 9 juni 1926 dit raadsbesluit tot niet eervol ontslag ter vernietiging aan de Kroon voorgedragen, assuradeur, overleden te Hilversum op 15 december 1967, oud 85 jaar, begraven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats aldaar.
Gehuwd te Rotterdam op 26 juli 1906 met Helena SCHEEPBOUWER, geboren te Rotterdam op 17 april 1882, overleden te Hilversum op 15 oktober 1955, oud 73 jaar, begrafenis op de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Bosdrift te Hilversum op 19 oktober, dochter van Arie Scheepbouwer, van beroep tapper en van Jannetje Gouswaard.

GEBOORTEAKTE, Rotterdam, 18 april 1882, nr. 1900, b-119-v:
Op heden den 18den April 1882, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Rotterdam, verschenen:
Cornelia Visser, oud 50 jaren, van beroep vroedvrouw wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat op den 17den dezer des namiddags ten zes ure, in een huis aan de eerste Lombardstraat alhier, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit:
Jannetje Gouswaard, zonder beroep, huisvrouw van Arie Scheepbouwer, tapper, beide wonende alhier, welk kind zal genaamd worden Helena.
Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van: Gerardus Lureman, oud 34 jaren, van beroep klerk, wonende alhier en van Johannes Cornelis Crollins, oud 30 jaren, van beroep klerk wonende alhier.
En is hiervan opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, de aangeefster en de getuigen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, De Bilt, 26 mei 1882, nr. 42:
In het jaar 1882, den 27sten dag der maand Mei verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente de Bilt
Adrianus Roodvoets, oud 36 jaren, van beroep veehouder wonende te de Bilt.
Dewelke ons verklaarde, dat op den 25sten dag der maand Mei dezes jaars, des morgens ten vier ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk a Numero zestien is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit zijne huisvrouw Marritje van Leeuwen, zonder beroep en alhier woonachtig aan welk kind gegeven wordt de voornaam van Cornelis.
Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Gerrit van Santen, oud 54 jaren, van beroep gemeente bode wonende te de Bilt en Willem Lodewijk Willems, oud 31 jaren, van beroep veldwachter wonende te de Bilt als getuigen.
Hebbende wij de tegenwoordige Acte, na voorlezing, onderteekend met den aangever en de getuigen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

BENOEMING:
Hilversum, 22 December 1905.
Tot opzichter bij de gemeente-reiniging alhier werd benoemd de heer C. Roodvoets te Utrecht.
[bron: Algemeen Handelsblad, 23 december 1905]

BUITENGEWOON VELDWACHTER.
Hilversum, 3 Maart 1906:
Gemeenteraad.
Missive van den Commissaris der Koningin, houdende benoeming van Corn. Roodvoets tot buitengewoon veldwachter dezer gemeente.
[bron: De Gooi- en Eemlander, 3 maart 1906]

HUWELIJKSAKTE, Rotterdam, 26 juli 1906, nr. 1639:
Heden den 26sten Juli 1906 verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Rotterdam, tot het aangaan van een huwelijk, waarvan de afkondigingen alhier, te Hilversum en te Utrecht zonder stuiting hebben plaats gehad op den 15den en 22sten Juli dezes jaars:
Cornelis Roodvoets, oud 24 jaren, opzichter bij de gemeentereiniging, geboren te de Bilt, wonende te Hilversum, doch binnen de laatste zes maanden te Utrecht, meerderjarige zoon van Adrianus Roodvoets en Marretje van Leeuwen, beiden zonder beroep, wonende te de Bilt, en
Helena Scheepbouwer, oud 24 jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Arie Scheepbouwer, overleden en Jannetje Gouswaard, zonder beroep, wonende alhier.
De ouders van den bruidegom en de moeder der bruid alhier tegenwoordig verklaarden tot dit huwelijk hunne toestemming te geven.
Getuigen:
Gijsbert van Dieren, oud 43 jaren, landbouwer, wonende te de Bilt, Zwager des bruidegoms;
Cornelis Bongers, oud 32 jaren, aannemer van het lossen en laden van schepen, zwager der bruid;
Cornelis Scheepbouwer, oud 25 jaren, paardenhandelaar, broeder der bruid en
Johannes Rosier, oud 35 jaren, stadssergeant, allen wonende alhier.
Waarvan ik deze akte heb opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten en de getuigen.
[bron: www.familysearch.org.]

ONDERBRANDMEESTER:
Hilversum, 11 mei 1907.
Gemeenteraad.
[plannen betreffende de organisatie van de gemeentelijke brandweer; daarbij wordt besloten dat de opzichter van de gemeente-reiniging de taak van onderbrandmeester op zich zal nemen tegen een vergoeding van 300 gulden].
[bron: De Gooi- en Eemlander, 11 mei 1907]

BEVORDERING:
Hilversum, 1 september 1909.
Gemeenteraad.
Voorgesteld wordt, de opzichters der Gemeentereiniging te verdeelen in opzichters 1e en 2e klasse ende jaarwedde van den 1e klas opzichter te bepalen op f 1000, opklimmende met jaarlijksche verhoogingen van f 100 tot f 1300, terwijl de jaarwedde van den opzichter 2e klas blijft geregeld volgens de bestaande verordening.
De eerste verhooging van jaarwedde voor den opzichter 1e klas zou dan ingaan met 1 Januarij 1910.
Het is dan het voornemen van B. en W., den opzichter C. Roodvoets tot opzichter der 1e klasse en den nieuw-benoemden opzichter F. Behnken, tot opzichter der 2e klasse aan te stellen.
[bron: De Gooi- en Eemlander, 1 september 1909]

GEMEENTESTUKKEN.
Hilversum, 24 november 1909.
Gemeenteraad.
Ingekomen stukken:
H. Een schrijven van C. Roodvoets, houdende dankbetuiging voor zijne verhooging van salaris en de wijziging van zijne titulatuur in hoofdopzichter der gemeentereiniging en brandmeester, alsmede voor de tegemoetkoming in de schade aan kleeding en schoeisel, bij brand bekomen.
[bron: De Gooi- en Eemlander, 24 november 1909]

SOLLICITATIES:
Hoewel nr. 1 op beide voordrachten, solliciteerde Cornelis Roodvoets tevergeefs naar de functie van adjunct-directeur der gemeentelijke reinigingsdienst in Leiden en die van directeur van die dienst in Breda (1912-1913).

PICTURE: De zaak Maas 01.jpg. [bron: De Gooi- en Eemlander, 6 december 1913] PICTURE: De zaak Maas 02a.jpg. [bron: De Gooi- en Eemlander, 10 december 1913] PICTURE: De zaak Maas 02b.jpg. [bron: De Gooi- en Eemlander, 10 december 1913] PICTURE: De zaak Maas 02c.jpg. [bron: De Gooi- en Eemlander, 10 december 1913] PICTURE: De zaak Maas 03.jpg. [bron: De Gooi- en Eemlander, 20 december 1913] PICTURE: De zaak Maas 04a, 04b, 04c, 04d, 04e and 04f. (Can you make 1 article out of this ?) [bron: Algemeen Handelsblad, 20 februari 1914]

GEMEENTERAAD.
Hilversum, 8 november 1921:
Punt 13:
Advies van B. en W. op een adres van den heer C. Roodvoets, hoofdopzichter der gemeentereiniging, houdende verzoek zijn jaarwedde te bepalen op f 3700 tot f 4500, welke thans f 2800 tot f 3600 bedraagt.
Ter motiveering van zijn verzoek wijst adressant er op, dat niet alleen de gewone werkzaamheden van den reinigingsdienst zijn vermeerderd, doch bovendien de gemeentelijke landbouw onder dien tak van dienst is gebracht, waardoor zijne verantwoordelijkheid grooter is geworden.
[De commissie van Openbare werken, als ook het college van B. en W., wijzen het verzoek af, doch verklaren zich bereid een gratificatie te overwegen]
[bron: De Gooi- en Eemlander, 9 november 1921]


[bron: De Gooi- en Eemlander, 9 oktober 1924]

[bron: Het Vaderland, 10 oktober 1924]
[bron: De Gooi- en Eemlander,
25 oktober 1924]
[bron: Algemeen Handelsblad,
29 oktober 1924][bron: Nieuwe Tilbursche Courant, 31 oktober 1924]

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN.
Mij. "Mijvo".
In de op Maandag j.l. te 's-Gravenhage gehouden vergadering van oprichters-aandeelhouders der "Maatschappij voor ontginning van woeste gronden met toepassing van stedelijke afvalstoffen "Mijvo", gevestigd te Amsterdam, zijn benoemd tot commissarissen dezer Maatschappij de heeren H.N.A. Swart, oud vice-president van den Raad van Ned.-Indie, te 's-Gravenhage, A. Colijn, burgemeester van Nieuwer-Amstel en jhr. mr. C.H.J.I.M. van Nispen tot Sevenaer te Amsterdam, en tot directeuren de heeren G.J. Bosch te Hilversum en K. Dilling te Zutphen.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 1 millioen gulden, waarvan geplaatst f 200.000.-
De schitterende resultaten van het gemeentelijk landbouwbedrijf te Hilversum onder leiding van den hoofdopzichter, den heer C. Roodvoets, hebben tot de oprichting dezer maatschappij den stoot gegeven.
Bovenstaand is tegelijk de Maatschappij, welke aan de beruchte Commissie van Ongerusten zooveel nachtmerries heeft berokkend.
[bron: De Gooi- en Eemlander, 7 april 1926]


[bron: De Gooi- en Eemlander, 9 juni 1926]

DE ZAAK ROODVOETS.
Naar wij vernemen, zal minister Kan het raadsbesluit van Hilversum, waarbij de heer Roodvoets oneervol werd ontslagen uit den gemeentedienst, ter vernietiging aan de Kroon voordragen.
Wij verheugen ons hierin van harte, omdat een uitvoerig en ter plaatse ingesteld onderzoek ook ons overtuigde, dat een schromelijk onrecht is gepleegd en de goede naam van een verdienstelijk ambtenaar is prijsgegeven aan politieke overwegingen van de onaangenaamste soort.
[bron: Het Vaderland, 14 juli 1926]

STAATSBLAD.
No. 279.
Besluit van den 31sten Juli, tot vernietiging van de bepaling "niet-eervol", in het besluit van den raad der gemeente Hilversum, van 30 October1924, tot verleening van niet-eervol ontslag aan den hoofdopzichter bij de gemeente-reiniging C. Roodvoets.
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 24 augustus 1926]

PENSIOEN:
De Pensioenraad kende Cornelis Roodvoets bij diens ontslag een pensioen wegens ziekte toe van f 2040.- p.j.
[bron: De Gooi- en Eemlander, 8 september 1926]

OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 17 oktober 1955, nr. 705:
Heden, 17 October 1955, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van Hilversum:
Schoonhoven, Hendrika, oud 37 jaar, zonder beroep, wonende te Hilversum, die verklaarde dat op 15 October 1955, te zeventien uur dertig minuten, in de gemeente Hilversum is overleden:
Scheepbouwer, Helena, oud 73 jaar, zonder beroep, geboren te Rotterdam, wonende te Hilversum, gehuwd met: Roodvoets, Cornelis, dochter van: Scheepbouwer, Arie en van: Gouswaard, Jannetje, beiden overleden.
De aangever verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

BURGERLIJKE STAND.
Overleden:
H. Roodvoets, vr., 73 jr., Hilversum.
[bron: De Tijd, 18 oktober 1955]


[bron: CBG]

[bron: De Telegraaf, 20 december 1967]

KINDEREN:
 1. Marretje Jannetje Helena Roodvoets, ook Martha Roodvoets, zie nr. XII-af.
  Geboren te Hilversum op 19 maart 1907, slaagde voor het examen Handelsdiploma Schoonschrijven (1922), slaagde voor het einddiploma van de Gemeentelijke Handelsdagschool (1923), amateurtoneelspeelster, woont in 1937 te Vleuten, overleden te Hilversum op 21 juli 1991, oud 84 jaar, begraven op de Noorderbegraafplaats te Hilversum.
  Gehuwd te Hilversum op 18 december 1929, ondertrouw op 4 december, huwelijksinzegening Diep. Kerk op 18 december met Willem Frederik de Vos, geboren te Amsterdam in 1904, van beroep kweker, kantoorbediende (1953), woonde in 1937 te Vleuten, overleden te Hilversum op 24 juni 1953, oud 49 jaar, zoon van Pieter de Vos en van Arnoldina Johanna Duker.
 2. mr. Arie Adrianus Cornelis Roodvoets, zie nr. XII-ag.
  Geboren te Hilversum op 29 maart 1909, slaagde voor het eindexamen Gymnasium A in het Christelijk Lyceum te Hilversum (1931), slaagde voor het kandidaatsexamen rechten in Utrecht (1934), slaagde voor het doctoraal examen rechtswetenschappen te Utrecht (1938), assuradeur, overleden te Hilversum, Lijsterbeslaan 23 op 15 november 1942, oud 33 jaar, begraven op Bosdrift.
  Gehuwd te Hilversum op 27 april 1939 met Gerre Christina Doodeheefver, geboren ca. 1915, overleden te Zandvoort op 14 juni 1969, oud ca. 55 jaar, dochter van H. P. Doodeheefver en M. C. Schwartz.
  Gerre Christina Doodeheefver huwde (2) met Johan Hendrik Mooij, geboren in 1909, overleden te Zandvoort op 20 december 1984, oud 75 jaar, zoon van J. Mooij en van Eugenie Henriette Sophie Vermeulen.
 3. Helena Jannetje Alida Roodvoets, ook Lenie Roodvoets, zie nr. XII-ah.
  Geboren te Hilversum op 10 oktober 1911, overleden te Hilversum op 5 maart 1977, oud 65 jaar.
  Gehuwd te Hilversum op 27 januari 1934, ondertrouw aldaar ca. 11 januari 1934 met Frans Offergelt, geboren te Amsterdam op 15 mei 1904, van beroep werktuigkundige, vermeld in 1968, zoon van Frans Offergelt, van beroep kleermaker en van Margaretha Maria Sophia Knebel.
 4. Adrianus Cornelis Roodvoets,
  Geboren te Hilversum in 1914, overleden aldaar op 9 maart 1919, oud 4 jaar, begraven op de Nieuwe Algemeene Begraafplaats op 13 maart 1919.


  [bron: De Gooi- en Eemlander,
  12 maart 1919]

 5. Cornelis Jan Roodvoets, zie nr. XII-ai.
  Geboren te Hilversum op 25 april 1917, slaagde voor het toelatingsexamen van het Christelijk Lyceum te Hilversum (1931), overleden te Hilversum op 7 september 2008, oud 91 jaar.
  Verloofd te Hilversum met Pinksteren 1942, ondertrouw te Hilversum ca. 25 februari 1943 met Klazina Paulina Vonk.
 6. Jeanette Adriana Roodvoets, zie nr. XII-aj.
  Geboren te Hilversum op 25 april 1925, wonen te Hilversum (1992).
  Gehuwd voor 1952 met A. C. Snuif.
XI-k.
Maria VAN LEEUWEN.
Dochter van Matthijs van Leeuwen en van Gerrigje van Woudenbergh [nr. X-b], geboren te Utrecht op 8 maart 1885, overleden te Houten op 8 november 1949, oud 64 jaar, begraven op de Algemene Begraafplaats aldaar.
Gehuwd te Utrecht op 22 april 1909 met Evert FLOOR, geboren te Westbroek op 19 maart 1882, van beroep veehouder te Houten (1933), overleden aldaar op 28 augustus 1976, oud 94 jaar, begraven te Houten op de Algemene Begraafplaats aldaar, zoon van Evert Floor en Sophia Antoinetta van der Lee.

GEBOORTEAKTE, Westbroek, 20 maart 1882, nr. 9:
In het jaar 1882, den 20sten dag der maand Maart, verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Westbroek
Evert Floor, oud 54 jaren, van beroep veehouder, wonende te Westbroek.
Dewelke ons verklaarde, dat op den 19den dag der maand Maart dezes jaars. des namiddags ten half zes ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk ....[niet ingevuld] Numero 104 is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit hem Declarant en Sophia Antoinetta van der Lee, zijne Huisvrouw, veehoudster, alhier wonende, aan welk kind gegeven wordt de voornaam van Evert.
Zijnde deze verklaring gesched in tegenwoordigheid van Arie Heemsbergen, oud 45 jaren, van beroep veldwachter, wonende te Achttienhoven en Hendrik van Oostrum, oud 45 jaren, van beroep Kastelein, wonende te Westbroek, als getuigen.
Hebbende wij de tegenwoordige Acte, na voorlezing, onderteekend, met den vader en de getuigen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Utrecht, 9 maart 1885, nr. 562:
Op heden den 9den Maart 1885, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, in het Huis der Gemeente, verschenen:
Mathijs van Leeuwen, landbouwer, oud 32 jaren, wonende alhier aan den Horstdijk, welke ons verklaard heeft, dat op den 8sten dezer maand des avonds ten half twaalf ure zijne wettige vrouw Gerrigje van Woudenbergh, zonder beroep, ten zijnen huize bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan men geven zal den Voornaam Maria.
Deze verklaring gedaan in tegenwoordigheid van Gerrit Eijkelenbos, bediende, oud 23 jaren, en Jan Tjabring, bode, oud 45 jaren, wonende beide alhier, waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en voorgelezen aan den aangever en de getuigen, die met ons geteekend hebben.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

HUWELIJKSAKTE, Utrecht, 22 april 1909, nr. 165:
Op heden den 22sten April 1909, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Utrecht, in het Huis der Gemeente verschenen, teneinde een huwelijk aan te gaan:
Evert Floor, veehouder, geboren en wonende te Westbroek, oud 27 jaren, meerderjarige zoon van Evert Floor, overleden en van Sophia Antoinetta van der Lee, zonder beroep, wonende te Westbroek, En
Maria van Leeuwen, zonder beroep, geboren en wonende alhier, oud 24 jaren, meerderjarige dochter van Mathijs van Leeuwen, veehouder en van Gerrigje van Woudenbergh, zonder beroep, wonende beiden alhier.
Getuigen:
Cornelis Floor, veehouder, oud 29 jaren wonende te Westbroek,
Jochem Floor, landbouwer, oud 31 jaren, wonende te Houten, broeders des bruidegoms,
Hendrik Schoenmaker, veehouder, oud 32 jaren, wonende te Loosdrecht en
Jan van Schaik, landbouwer, oud 26 jaren, wonende te Houten, zwagers der bruid.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en voorgelezen aan de comparanten, die met ons geteekend hebben.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Houten, 9 november 1949, nr. 26:
Heden negen november 1949 verscheen voor mij, Ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Houten:
van Dijk, Johannes, oud 74 jaren, van beroep los werkman, wonende te Houten, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende,
dat op 8 november dezes jaars, te nul uur vijf minuten in deze gemeente is overleden van Leeuwen, Maria, oud 64 jaren, van beroep zonder, geboren te Utrecht en wonende te Houten, echtgenote van: Floor, Evert, dochter van: van Leeuwen, Mathijs en van: van Woudenbergh, Gerrigje, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]


[bron: www.Graftombe.nl.]

KINDEREN:
 1. Sophia Antoinetta Floor,
  Geboren te Driebergen op 18 september 1910, overleden te Houten op 9 februari 1999, oud 88 jaar, begraven op de Algemene Begraafplaats te Houten.
  Gehuwd te Houten op 26 april 1934 met Bart Kemp, geboren te Houten op 25 juli 1906, van beroep veehouder, overleden te Houten op 7 januari 2002, oud 95 jaar, begraven op de Algemene Begraafplaats te Houten, zoon van Bart Kemp en Lambertje de Leeuw.

  GEBOORTEAKTE, Houten, 25 juli 1906, nr. 35.
  GEBOORTEAKTE, Driebergen, 19 september 1910, nr. 79.
  HUWELIJKSAKTE, Houten, 26 april 1934, nr. 4.


  [bron: www.Graftombe.nl.]

 2. Matthijs Floor,
  Geboren te Driebergen op 19 augustus 1913
 3. Evert Floor,
  Geboren te Houten op 28 augustus 1916.
  Gehuwd te Amerongen op 2 mei 1951 met G. G. van Laar.
 4. Gerrit Floor,
  Geboren te Houten op 22 juni 1924.
XI-l.
Janna VAN LEEUWEN.
Dochter van Matthijs van Leeuwen en van Gerrigje van Woudenbergh [nr. X-b], geboren te Utrecht op 27 april 1886, woont te Houten (1957).
Gehuwd te Utrecht op 19 december 1906 met Jan VAN SCHAIK, geboren te Houten op 11 januari 1883, van beroep landbouwer te Odijk (1925), veehouder te Odijk (1933), woonde te Houten (1957), overleden te Utrecht op 10 januari 1957, oud 73 jaar, zoon van Cornelis van Schaik en Woutrijntje van Woudenberg.

HUWELIJKSAKTE, Utrecht, 19 december 1906, nr. 796 [GenLias]:
Jan van Schaik, geboren in te Houten, oud 23 jaar, zoon van Cornelis van Schaik en Woutrijntje van Woudenberg, met Janna van Leeuwen, geboren in 1886 te Utrecht, dochter van Mathijs van Leeuwen en Gerrigje van Woudenbergh.

OVERLIJDENSAKTE, Utrecht, 11 januari 1957, nr. 80:
Heden elf januari 1957 verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van Utrecht:
van Dijk, Adriaan, timmerman, oud 53 jaar, wonende te Houten,
die verklaarde, dat op tien januari 1957 te twintig uur, dertig minuten, alhier is overleden, in de ouderdom van 73 jaar: van Schaik, Jan, zonder beroep, geboren en wonende te Houten, gehuwd met: van Leeuwen, Janna, zoon van: van Schaik, Cornelis en van van Woudenberg, Woutrijntje, beiden overleden.
De aangever verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

KINDEREN:
 1. Woutrijntje van Schaik,
  Geboren te Utrecht op 15 mei 1907, overleden te Maartensdijk op 12 december 1977, oud 70 jaar, begraven op de Algemene Begraafplaats te Maartensdijk.
  Gehuwd te Odijk op 30 april 1931 met Willem Jan van Ginkel, geboren te Maartensdijk op 21 mei 1907, van beroep veehouder in Maartensdijk (1931), overleden te Maartendijk op 26 februari 1995, oud 87 jaar, begraven op de Algemene Begraafplaats te Maartensdijk, zoon van Jan van Ginkel en van Willemijntje van der Linden.

  GEBOORTEAKTE, Utrecht, 16 mei 1907, nr. 1258.
  GEBOORTEAKTE, Maartensdijk, 21 mei 1907, nr. 36.
  HUWELIJKSAKTE, Odijk, 30 april 1931, nr. 3. 2. Matthijs van Schaik,
  Geboren te Houten op 1 juni 1908, overleden aldaar op 10 juni 1908, oud 9 dagen.

  GEBOORTEAKTE, Houten, 2 juni 1908, nr. 23.
 3. Gerritje van Schaik,
  Geboren te Houten op 29 juli 1909.
  Gehuwd te Odijk op 9 augustus 1938 met Anne Gerrit Jacobse, geboren te Nijkerk in 1910/11, zoon van Hendrik Jan Jacobse en van Adriaantje van Ramshorst.

  GEBOORTEAKTE, Houten, 29 juli 1909, nr. 39.
  HUWELIJKSAKTE, Odijk, 9 augustus 1938, nr. 3.
 4. Cornelia van Schaik,
  Geboren te Houten op 22 oktober 1910.
  Gehuwd te Odijk op 1 april 1937 met Willem Veen, geboren te Vianen in 1906/07, van beroep landbouwer in Houten (1937), zoon van Cornelis Veen en van Cornelia de Vor.

  GEBOORTEAKTE, Houten, 23 oktober 1910, nr. 45.
  HUWELIJKSAKTE, Odijk, 1 april 1937, nr. 2.
 5. Janna van Schaik,
  Geboren te Houten op 23 januari 1912.
  Gehuwd te Odijk op 28 april 1932 met Lambertus Cornelis van Woudenberg, geboren te Bemmel in 1910, van beroep veehouder in IJsselstein (1937) zoon van Lambertus van Woudenberg en Cornelia van de Grift.

  GEBOORTEAKTE, Houten, 23 januari 1912, nr. 4.
XI-m.
Gerrit VAN LEEUWEN,
Zoon van Matthijs van Leeuwen en van Gerrigje van Woudenbergh [nr. X-b], geboren te Utrecht op 30 juli 1890.
Gehuwd te Nieuwkoop op 20 september 1917 met Margaretha Antonia VAN WOUDENBERG, geboren te Vleuten in 1890/91, dochter van Dirk van Woudenberg en Margaretha Antonia Verweij.

GEBOORTEAKTE, Utrecht, 31 juli 1890, nr. 1732:
Gerrit, geboren te Utrecht op 30 juli 1890, zoon van Mathijs van Leeuwen en Gerrigje van Woudenbergh.

HUWELIJKSAKTE, Nieuwkoop, 20 september 1917, nr. 17 [GenLias]:
Gerrit van Leeuwen, geboren te Utrecht, oud 27 jaar, zoon van Mathijs van Leeuwen en Gerrigje van Woudenbergh, met Margaretha Antonia van Woudenberg, geboren te Vleuten, oud 26 jaar, dochter van Dirk van Woudenberg en Margaretha Antonia Verweij.

XI-n.
Jan VAN LEEUWEN.
Zoon van Matthijs van Leeuwen en van Gerrigje van Woudenbergh [nr. X-b], geboren te Utrecht in 1892/93.
Gehuwd te Houten op 16 maart 1921 met Maria Willemina VAN ECK, geboren te Houten in 1892/93, dochter van Jan Gijsberts van Eck en Aaltje van der Louw.

HUWELIJKSAKTE, Houten, 16 maart 1921, nr. 4 [GenLias]:
Jan van Leeuwen, geboren te Utrecht, oud 28 jaar, zoon van Mathijs van Leeuwen en Gerrigje van Woudenbergh, met Maria Willemina van Eck, geboren te Houten, oud 28 jaar, dochter van Jan Gijsberts van Eck en Aaltje van der Louw.

XI-o.
Gerrigje VAN LEEUWEN.
Dochter van Matthijs van Leeuwen en van Gerrigje van Woudenbergh [nr. X-b], geboren te Utrecht in 1893/94.
Gehuwd te Utrecht op 21 maart 1918 met Anthonie SPELT, geboren te Maarssen in 1892/93, zoon van Jacob Spelt en Jannigje Verkerk.

HUWELIJKSAKTE, Utrecht, 21 maart 1918, nr. 151 [GenLias]:
Anthonie Spelt, geboren te Maarssen, oud 25 jaar, zoon van Jacob Spelt en Jannigje Verkerk, met Gerrigje van Leeuwen, geboren te Utrecht, oud 24 jaar, dochter van Mathijs van Leeuwen en Gerrigje van Woudenbergh.

XI-p.
Agatha VAN LEEUWEN.
Dochter van Matthijs van Leeuwen en van Gerrigje van Woudenbergh [nr. X-b], geboren te Utrecht in 1894/95.
Gehuwd te Utrecht op 30 januari 1919 met Adriaan Jan SPELT, geboren te Maarssen in 1897/98, zoon van Jacob Spelt en Jannigje Verkerk.

HUWELIJKSAKTE, Utrecht, 30 januari 1919, nr. 64 [GenLias]:
Adriaan Jan Spelt, geboren te Maarssen, oud 21 jaar, zoon van Jacob Spelt en Jannigje Verkerk, met Agatha van Leeuwen, geboren te Utrecht, oud 24 jaar, dochter van Mathijs van Leeuwen en Gerrigje van Woudenbergh.

XI-q.
Engeltje VAN LEEUWEN,
Dochter van Gerrit van Leeuwen en Maria van Woudenbergh [nr. X-c], geboren te Jutphaas op 2 april 1882, overleden te Hien (Gld) op 1 maart 1962, oud 79 jaar, begraven op de Algemene begraafplaats aldaar.
Gehuwd te Valburg op 4 mei 1916 met Jacobus DE HAAS, geboren te Echteld op 7 februari 1879, van beroep landbouwer, overleden te Hien (Gld) op 27 maart 1963, oud 84 jaar, begraven op de Algemene begraafplaats aldaar, zoon van Nicolaas de Haas, van beroep landbouwer en Cornelia Dirkje den Hartog.

GEBOORTEAKTE, Jutphaas, 3 april 1882, nr. 24 [GenLias]:
Engeltje van Leeuwen, geboren op 2 april 1882 te Jutphaas, dochter van Gerrit van Leeuwen en Maria van Woudenbergh.

HUWELIJKSAKTE, Valburg, 4 mei 1916, nr. 10 [GenLias]:
Jacobus de Haas, geboren te Echteld, oud 37 jaar, van beroep landbouwer, zoon van Nicolaas de Haas, van beroep landbouwer en Cornelia Dirkje den Hartog, met Engeltje van Leeuwen, geboren te Jutphaas, oud 34 jaar, dochter van Gerrit van Leeuwen, van beroep landbouwer en van Maria van Woudenbergh.

HIEN:
Tussen Dodewaard en Herveld-Noord gelegen in de provincie Gelderland.

GRAFZERK, Hien, Algemene Begraafplaats:
Hier rust
Mijn lieve man
Jacobus de Haas
Geb. - 7 Februarij 1879
Overl. - 27 Maart 1963
En
Engeltje van Leeuwen
Geb. - 2 April 1882
Overl. - 1 Maart 1962

XI-r.
Janna VAN LEEUWEN.
Dochter van Gerrit van Leeuwen en Maria van Woudenbergh [nr. X-c], geboren te Jutphaas op 18 december 1884, overleden te Oosterhout op 28 december 1951, oud 67 jaar, begraven te Oosterhout op de Ned. Hervormde Begraafplaats.
Gehuwd te Valburg op 15 februari 1912 met Wilhelmus Cornelis BREUNISSE, geboren te Oosterhout op 13 augustus 1885, van beroep fruitteler, landbouwer, overleden te Nijmegen op 23 april 1951, oud 65 jaar, begraven te Oosterhout op de Ned. Hervormde Begraafplaats, zoon van Jacobus Jan Breunisse, van beroep landbouwer en van Catharina Dirkje Roeleven.

GEBOORTEAKTE, Jutphaas, 18 december 1884, nr. 104 [GenLias]:
Janna van Leeuwen, geboren op 18 december 1884 te Jutphaas, dochter van Gerrit van Leeuwen en Maria van Woudenbergh.

HUWELIJKSAKTE, Valburg, 15 februari 1912, nr. 4 [GenLias]:
Wilhelmus Cornelis Breunisse, geboren te Valburg, oud 26 jaar, van beroep fruitteler, zoon van Jacobus Jan Breunisse, van beroep landbouwer en van Catharina Dirkje Roeleven, met Janna van Leeuwen, geboren te Jutphaas, oud 27 jaar, dochter van Gerrit van Leeuwen, van beroep landbouwer en van Maria van Woudenbergh.

GRAFZERK, Oosterhout, Ned. Hervormde Begraafplaats:
Hier ruste
Wilhelmus Cornelis
Breunisse
Geb. te Oosterhout 13 Augustus 1885
Overl. te Nijmegen 23 April 1951
Janna Breunisse
van Leeuwen
Geb. te Jutphaas 18 December 1884
Overl. te Oosterhout 28 December 1951

KINDEREN:
 1. N.N. Breunisse,
  Doodgeboren te Valburg op 19 maart 1915.
 2. Gerrie Breunisse,
  Geboren te Oosterhout op 7 juli 1918, overleden te Vaassen op 7 augustus 2009, oud 91 jaar.
  Gehuwd te Zoelen op 19 februari 1944 met Hendrik Otto Helmut Crommelin, geboren te Deventer op 5 mei 1918, van beroep luitenant-kolonel bij de Intendance, overleden te Vaassen op 6 april 2007, oud 88 jaar, crematie te Ugchelen op 11 april 2007, zoon van Armand Crommelin en Friederike Helene Elisabeth Bokemeyer.
  Uit dit huwelijk twee kinderen.
  [bron: genealogie online - Familieverzameling Henderson]

XI-s.
Aart Jansen VAN LEEUWEN, ook Art Jansen VAN LEEUWEN,
Zoon van Gerrit van Leeuwen en Maria van Woudenbergh [nr. X-c], geboren te Jutphaas op 27 oktober 1887, van beroep landbouwer, emigreerde in 1913 naar de U.S.A., woonde in 1930 in een gehuurde boerderij in Lippert Township, Stutsman County, North Dakota.
Gehuwd te Beuningen op 1 juni 1920 met Janna Christina Stoffelina VAN DE POL, geboren te Echteld 1897/98, emigreerde in 1920 naar de U.S.A., dochter van Stoffel Gerrit van de Pol, van beroep landbouwer en Klasina Koedam.

GEBOORTEAKTE, Jutphaas, 29 oktober 1887, nr. 86 [GenLias]:
Aart Jansen van Leeuwen, geboren op 27 october 1887 te Jutphaas, zoon van Gerrit van Leeuwen en Maria van Woudenbergh.

HUWELIJKSAKTE, Beuningen, 1 juni 1920, nr. 16 [GenLias]:
Aart Jansen van Leeuwen, geboren te Jutphaas, oud 32 jaar, van beroep landbouwer, zoon van Gerrit van Leeuwen en Maria van Woudenbergh, met
Janna Christina Stoffelina van de Pol, geboren te Echteld, oud 22 jaar, dochter van Stoffel Gerrit van de Pol, van beroep landbouwer en Klasina Koedam.

CENSUS, USA, 1930:
Dwelling nr. 10.
Name: Art J. Van Leeuwen.
Age in 1930: 42.
Gender: Male.
Birth Year: 1888.
Birthplace: Holland.
Race: White.
Home in 1930: Lippert, Stutsman, North Dakota.
Radio Set: R.
Able to read and write: Yes.
Occupation: Farmer.
Marital Status: Married.
Immigration Year: 1913.
Relation to Head of House: Head.
Spouse's Name: Janna C. Van Leeuwen.
Father's Birthplace: Holland.
Mother's Birthplace: Holland.
Household Members (Name and age): Art J. Van Leeuwen - 42; Janna C. Van Leeuwen - 32; George Van Leeuwen - 9; Christopher G. Van Leeuwen - 7; Marion Van Leeuwen - 5; Arthur W. Van Leeuwen - 3 and Eugene G. Van Leeuwen - 1.

KINDEREN:
 1. George Van Leeuwen,
  Geboren in North Dakota in 1920/21, woont in 1930 te Lippert, Stutsman, Dakota.
 2. Christopher G. Van Leeuwen,
  Geboren in North Dakota in 1922/23, woont in 1930 te Lippert, Stutsman, Dakota.
 3. Marion Van Leeuwen, (m.)
  Geboren in North Dakota in 1924/25, woont in 1930 te Lippert, Stutsman, Dakota.
 4. Arthur W. Van Leeuwen,
  Geboren in North Dakota in 1926/27, woont in 1930 te Lippert, Stutsman, Dakota.
 5. Eugene G. Van Leeuwen,
  Geboren in North Dakota in 1928/29, woont in 1930 te Lippert, Stutsman, Dakota.
XI-t.
Wouter VAN LEEUWEN,
Zoon van Gerrit van Leeuwen en Maria van Woudenbergh [nr. X-c], geboren te Jutphaas op 28 december 1888, van beroep landbouwer te Slijk-Ewijk, overleden aldaar op 18 februari 1969, oud 80 jaar, begraven op de begraafplaats aan Dorpsstraat.
Gehuwd met J. P. BACKER, woont te Slijk-Ewijk (1969).

GEBOORTEAKTE, Jutphaas, 31 december 1888, nr. 107 [GenLias]:
Wouter van Leeuwen, geboren op 28 december 1888 te Jutphaas, zoon van Gerrit van Leeuwen en Maria van Woudenberg.

GRAFZERK, Slijk-Ewijk, Dorpsstraat 6677:
Wouter van Leeuwen.
Geb. 28-12-1888.
Overl. 18-2-1969.


KINDEREN:
 1. M. E. van Leeuwen, [v.]
  Geboren ca. 1930, woont te Herveld (1969).
  Gehuwd met A. J. N. den Hartog Jager.
 2. Johannes G. van Leeuwen, ook Hans van Leeuwen, zie nr. XII-ak.
  Geboren ca. 1935, woont te Slijk-Ewijk (1969), voormalig dijkgraaf in de Betuwe.
  Gehuwd voor 1963 met J. A. Hupkes.
 3. W. J. van Leeuwen,
  Woont te Slijk-Ewijk (1969).
 4. N. N. van Leeuwen,
  Overleden voor 1969.
  Gehuwd met E. Koelman, woont te Amsterdam (1969).
XI-u.
Jan Willem Hendrikus VAN LEEUWEN.
Zoon van Gerrit van Leeuwen en Maria van Woudenbergh [nr. X-c], geboren te Jutphaas op 7 juli 1892.
Gehuwd te Alkemade op 11 juni 1920 met Johanna DE REN, geboren te Alkemade op 7 maart 1891, dochter van Johannes Franciskus de Ren en Hendrina Jakobs van den Hof.

GEBOORTEAKTE, Jutphaas, 7 juli 1892, nr. 53 [GenLias]:
Jan Willem Hendrikus van Leeuwen, geboren op 7 juli 1892 te Jutphaas, zoon van Gerrit van Leeuwen en Maria van Woudenbergh.

HUWELIJKSAKTE, Alkemade, 11 juni 1920, nr. 15:
Jan Willem Hendrikus van Leeuwen, geboren te Jutphaas, oud 27 jaren, zoon van Gerrit van Leeuwen en van Maria van Woudenbergh, en
Johanna de Ren, geboren te Alkemade, oud 29 jaren, dochter van Johannes Franciskus de Ren en van Hendrina Jakobs van den Hof.[Laatst gewijzigd op 29 maart 2016]
TIENDE GENERATIE TWAALFDE GENERATIE