PARENTEEL VAN JACOB BROUWER


Tiende Generatie
X-a.
Marritje VAN LEEUWEN,
Dochter van Jan van Leeuwen en Engeltje Keetel [nr. IX-a], geboren te Jutphaas op 23 februari 1847, overleden te Maartensdijk op 2 april 1916, oud 69 jaar.
Gehuwd te Houten op 6 april 1866 met Adrianus ROOTVOETS, geboren te De Bilt op 19 januari 1846, van beroep landbouwer, veehouder, failliet verklaard (maart 1907), faillissement opgeheven (oktober 1907), overleden te Utrecht in zijn woning aan de Willem Barentzstraat op 5 oktober 1917, oud 71 jaar, zoon van Adrianus Rootvoets, ook Adrianus Roodvoets, van beroep landbouwer en van Maria de Kruif.

GEBOORTEAKTE, De Bilt, 20 januari 1846, nr. 3:
Op heden den 20sten Januarij 1846, is voor ons ondergeteekende Assessor Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente de Bilt, Arrondissement en Provincie Utrecht, verschenen:
Adrianus Rootvoets, Landbouwer, oud 36 jaren, alhier, welke ons verklaard heeft, dat op den 19den dezer maand, des nachts ten Een Ure, binnen deze Gemeente in de huizinge Numero 3, is geboren een kind van het Mannelijk geslacht, uit zijne huisvrouwe Maria de Kruif, zonder beroep, oud 42 jaren, alhier, hetwelk zal genaamd worden Adrianus.
De gemelde verklaring is gedaan en akte daarvan opgemaakt, in tegenwoordigheid van Melchert Geerts Nestje, oud 52 jaren, van beroep geregtsdienaar, wonende in deze gemeente, en Hendrik Span, oud 38 jaren, van beroep Veldwachter mede in deze gemeente woonachtig als getuigen.
En is deze akte, na gedane voorlezing, door den Aangever, de Getuigen en Ons onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Jutphaas, 24 februari 1847, nr. 11:
Op heden den 24sten der Maand Februarij 1847, is voor ons ondergeteekende, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Jutphaas, Arrondissement en Provincie Utrecht, verschenen:
Jan van Leeuwen, van beroep bouwman, oud 39 jaren, wonende alhier, welke ons heeft aangegeven, dat op den 23sten der maand Februarij dezes Jaars, des morgens ten vier Uren, binnen deze Gemeente is geboren een kind van het vrouwelijk Geslacht uit Engeltje Ketel zijne Echtgenoote, en dat aan hetzelve zal gegeven worden de voornaam van Marritje.
Van welke verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Willem van Dijk, oud 51 jaren, van beroep Werkman wonende in deze gemeente en Dirk van Maanen, oud 51 jaren, van beroep Schoenmaker, in deze gemeente woonachtig.
En is deze Akte, na gedane voorlezing, door ons, de Comparant ende beide Getuigen onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

NATIONALE MILITIE, Utrecht, 28 februari 1866:
De Burgemeester der gemeente de Bilt verklaart,
dat Adrianus Roodvoets, geboren te de Bilt den 19 Januarij1846, van beroep landbouwer,
zoon van Adrianus Roodvoets en van Maria de Kruijf
binnen deze gemeente voor de Nationale Militie is ingeschreven en voorkomt op het inschrijvingsregister van het jaar 1865 voor de ligting van het jaar 1866 onder no. 3 en dat hij tot dusverre tot geene dienst bij de militie verpligt is geweest.
[huwelijksbijlage; letterlijke weergave]

HUWELIJKSAKTE, Houten, 6 april 1866, nr. 1:
Op heden den 6den dag der maand April 1866, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Houten Provincie Utrecht, aan het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan
Adrianus Roodvoets, oud 20 jaren, zonder beroep, geboren en wonende in de gemeente de Bilt, Minderjarige zoon van Adrianus Roodvoets, van beroep veehouder en van Maria de Kruif, zonder beroep, beide in de gemeente de Bilt woonachtig, En
Marritje van Leeuwen, oud 19 jaren, zonde beroep, geboren te Jutphaas en wonende in deze gemeente, Minderjarige dochter van Jan van Leeuwen, van beroep veehouder en van Engeltje Ketel, overleden.
Wijders verschenen voor ons de hier boven genoemde ouders van den Bruidegom, de Vader oud 57 jaren en de Moeder oud 64 jaren, alsmede de hierboven genoemde Vader van de Bruid, oud 59 jaren, de welke ons verklaarde in dit Huwelijk toe te stemmen.
Getuigen:
Gerrit van Leeuwen, oom der Bruid, zonder beroep, oud 54 jaren,
Barend van Leeuwen, oom der Bruid, veehouder, oud 41 jaren,
Marinus van Leeuwen, oom der Bruid, veehouder, oud 38 jaren en
Johannes Jacobus van der Valk, veldwachter, oud 35 jaren, de twee eerstgenoemde getuigen wonende te Jutphaas en de twee laatstgenoemde wonende in deze gemeente.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en na voorlezing door de Comparanten met de getuigen en ons onderteekend.
[bron: website FamilySearch]

FAILLISSEMENT:
Failliet verklaard:
A. Roodvoets Sr., Landbouwer te Baarn,
Rechter-comm. mr. dr. C.J.H. Schepel, curator mr. J. Hamburger A.Dzn. te Utrecht.
[bron: De Tijd, 23 maart 1907]

OPHEFFING FAILISSEMENT:
Opgeheven:
A. Roodvoets Sr., landbouwer te Baarn.
[bron: Nieuwe Tilburgsche Courant, 23 oktober 1907]

OVERLIJDENSAKTE, Maartensdijk, 4 april 1916, nr. 14:
In het jaar 1916, den 4den dag der maand April verschenen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Maartensdijk
Gerardus van der Veer, de overledene niet verwant, oud 57 jaren, van beroep lijkbezorger, wonende te Utrecht en Jacobus Tewijn, de overledene niet verwant, oud 56 jaren, van beroep veldwachter, wonende alhier.
Dewelken ons verklaarden, dat op den 2den dag der maand April dezes jaars, den namiddags ten half een ure, binnen deze gemeente is overleden
Marretje van Leeuwen, oud 69 jaren, zonder beroep, geboren te Jutphaas en wonende alhier, gehuwd met Adrianus Roodvoets, dochter van Jan van Leeuwen en Engeltje Ketel, beiden overleden.
En hebben wij deze Acte na voorlezing onderteekend met de aangevers.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]


[bron: De Gooi- en Eemlander, 5 april 1916]

[bron: De Gooi- en Eemlander, 6 oktober 1917]

OVERLIJDENSAKTE, Utrecht, 6 oktober 1917, nr. 1586:
Op heden den 6den October 1917, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Utrecht, in het huis der gemeente verschenen:
Joseph Leeuwendaal, aanspreker, oud 46 jaren, en Johannes Albertus Harderwijk, bode, oud 32 jaren, wonende beiden alhier, die ons verklaard hebben,
dat op den 5den dezer maand, des voormiddags te half twaalf ure, in den ouderdom van 71 jaren alhier is overleden:
Adrianus Roodvoets, zonder beroep, geboren te de Bilt, wonende alhier, Willem Barentzstraat, weduwnaar van Marretje van Leeuwen, zoon van Adrianus Roodvoets en van Maria de Kruiff, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN:
 1. Adrianus Roodvoets, zie nr. XI-a.
  Geboren te De Bilt op 5 oktober 1866, stelde voor de Nationale Militie een plaatsvervanger die vanaf 11 mei 1886 bij het 1e Regiment Veld Artillerie diende, van beroep landbouwer (1885), veehouder (1889), veehandelaar (1899), grondeigenaar (1899), grondspeculant (1907), failliet verklaard (1907), faillissement geeindigd (1910), vermeld als makelaar (1922), overleden te Maartensdijk op 24 oktober 1929, oud 63 jaar.
  Gehuwd te Zeist op 9 mei 1889 met Reijertje van Dijk, geboren te Zeist op 10 december 1864, overleden te Maartensdijk op 9 maart 1953, oud 88 jaar, dochter van Teunis van Dijk, van beroep landbouwer en van Cornelia van Ooijen.
 2. Jan Roodvoets, zie nr. XI-b.
  Geboren te De Bilt op 23 september 1867, uit hoofde van broederdienst vrijgesteld van militaire dienst, van beroep boerenknecht, landbouwer, veehouder, overleden te Bunnik op 13 september 1929, oud 61 jaar.
  Gehuwd te Jutphaas op 13 augustus 1891 met Adriana Francisca van Dijk, geboren te Wijk bij Duurstede op 6 oktober 1869, overleden te Houten op 1 januari 1928, oud 58 jaar, dochter van Gerrit Jan van Dijk en Gijsberta van Dijk.
 3. Marienus Roodvoets,
  Geboren te De Bilt op 20 oktober 1868, overleden aldaar op 8 november 1868, oud 19 dagen.

  GEBOORTEAKTE, De Bilt, 20 oktober 1868, nr. 52:
  In het jaar 1868, den 20sten dag der maand October verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente de Bilt, Provincie Utrecht
  Adrianus Roodvoets, oud 22 jaren, van beroep landbouwer, wonende te de Bilt.
  Dewelke ons verklaarde , dat op den 20sten dag der maand October dezes jaars, des morgens ten half tien ure, binnen deze gemeente in het huis Wijk --- No. 3 is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit hem aangever en zijne huisvrouw Marretje van Leeuwen, zonder beroep, alhier, aan welk kind de Comparant verklaart dat gegeven wordt de voornaam van Marienus.
  Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Charles Albert van Teijlingen, oud 36 jaren, van beroep Secretaris, wonende te de Bilt en Gerrit van Santen, oud 40 jaren, van beroep gemeentebode, wonende te de Bilt als getuigen.
  Hebbende wij de tegenwoordige Acte, na voorlezing, onderteekend met de Comparanten.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, De Bilt, 9 november 1868, nr. 39:
  In het jaar 1868, den 9den dag der maand November verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente de Bilt Provincie Utrecht,
  Gerrit van Santen, onverwant, oud 41 jaren, van beroep gemeentebode en Charles Albert van Teijlingen, oud 36 jaren, van beroep secretaris, beiden alhier.
  Dewelke ons verklaarden, dat op den 8sten dag der maand November dezes jaars, des morgens ten tien ure, binnen deze gemeente No. 3 overleden is Marienus Roodvoets, oud 19 dagen, geboren en wonende alhier, Zoon van Adrianus Roodvoets en zijne huisvrouw Marretje van Leeuwen, landbouwers, beiden alhier woonachtig.
  En hebben wij deze Acte na voorlezing onderteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]
 4. Engelbertus Wilhelmus Roodvoets, ook Edward W. Roodvoets, zie nr. XI-c.
  Geboren te De Bilt op 27 januari 1870, vrijgeloot voor de Nationale Militie, van beroep slagersknecht, slager, beenhouwer, emigreerde in 1905 naar de USA, overleden te Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA op 4 mei 1913, oud 43 jaar, begraven op Fairplains Cemetery aldaar.
  Gehuwd te Oudenrijn op 2 oktober 1890 met Maagje van Dijk, geboren te Oudenrijn op 5 november 1865, overleden te Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA op 10 april 1934, oud 68 jaar, begraven op Fairplains Cemetery aldaar, dochter van Jochem van Dijk, veehouder en van Magdalena van Bemmel.
 5. Marienus Roodvoets, zie nr. XI-d.
  Geboren te De Bilt op 26 februari 1871, vrijgesteld van militaire dienst, reisde mogelijk in 1912 naar New York, van beroep handelsagent (1907), veehouder (1915, 1916), landarbeider (1934), verkocht in 1917 publiekelijk zijn woning en enig land te Den Ham, overleden te Apeldoorn op 19 januari 1959, oud 87 jaar, begraven te Uggelen op Begraafplaats Heidehof.
  Gehuwd (1) te Groningen op 31 mei 1906 met Catharina Antonia de Mol Moncourt, geboren te Garijp, gem. Tietjerksteradeel op 8 oktober 1876, overleden te Groningen in het Academisch Ziekenhuis op 15 augustus 1916, oud 39 jaar, dochter van Pieter de Mol Moncourt, van beroep hoofdonderwijzer en van Teuniske Rinsma.
  Catharina Antonia de Mol Moncourt was eerder gehuwd te Ruinen op 28 september 1898 met Johannes Burgardus Moorrees, geboren te Maasland op 26 april 1870, van beroep predikant, overleden te Poederoijen (Zaltbommel) op 27 juli 1899, oud 29 jaar, zoon van Jan Gerrit Gabriel Moorrees, predikant en van Christina Elisabeth Plaat.
  Gehuwd (2) te Aduard op 29 november 1916 met Margje Nieborg, geboren te De Groeve (Zuidlaren) op 1 november 1889, van beroep dienstbode, overleden te Warffum op 7 december 1920, oud 31 jaar, dochter van Tie Nieborg, van beroep winkelier (1889), landbouwer (1916) en van Roelfje Klok.
 6. Aart Janzen Roodvoets, ook Arthur Roodvoets, oudste van een tweeling, zie nr. XI-e.
  Geboren te De Bilt op 10 maart 1872, stelde voor de Nationale Militie een nummerverwisselaar, die op 12 mei 1892 is ingelijfd bij het 2e Regiment Huzaren, van beroep landbouwer (1899), emigreerde met zijn gezin op 23 november 1912 op de s.s. Nieuw Amsterdam vanuit Rotterdam naar Amerika en vestigde zich in Grand Rapids, MI, woonde in 1952 in Cascade, overleden op 11 januari 1958, oud 85 jaar, begraven op Rosedale Memorial Park.
  Gehuwd te Utrecht op 20 april 1899 met Maria Baars, geboren te Utrecht op 13 mei 1877, emigreerde met haar man en kinderen naar de USA, overleden in Grand Rapids, MI op 22 september 1952, oud 75 jaar, begraven op Rosedale Memorial Park, dochter van Jacob Baars, van beroep melkverkoper en van Cuintje Hartman.
 7. Wouter Roodvoets, tweeling,
  Geboren te De Bilt op 10 maart 1872, overleden aldaar op 5 januari 1874, oud 1 jaar en 10 maanden.

  GEBOORTEAKTE, De Bilt, 11 maart 1872, nr. 20:
  In het jaar 1872, den 11den dag der maand Maart verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente de Bilt, Provincie Utrecht.
  Adrianus Roodvoets, oud 26 jaren, van beroep Landbouwer, wonende te de Bilt.
  Dewelke ons verklaarde, dat op den 10den dag der maand Maart dezes jaars, des namiddags ten half drie ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk A No. 13 is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit hem aangever en zijne huisvrouw Marretje van Leeuwen, zonder beroep, alhier, aan welk kind de Comparant verklaart dat gegeven wordt de voornaam van Wouter.
  Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Gerrit van Santen, oud 44 jaren, van beroep gemeentebode, wonende te de Bilt en Hendrik Span, oud 64 jaren, van beroep veldwachter, wonende te de Bilt als getuigen.
  Hebbende wij de tegenwoordige Acte, na voorlezing, onderteekend, met den comparant en de getuigen.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, De Bilt, 7 januari 1874, nr. 1:
  In het jaar 1874, den 7den dag der maand Januari verschenen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente de Bilt, Provincie Utrecht,
  Gerrit van Santen, onverwant, oud 46 jaren, van beroep gemeentebode en Hendrik Span, oud 66 jaren, van beroep veldwachter, beiden alhier woonachtig.
  Dewelke ons verklaarden, dat op den 5den dag der maand Januari dezes jaars, des smiddags ten twaalf ure, binnen deze gemeente wijk A, No. 13 overleden is
  Wouter Roodvoets, oud ruim een en een half jaar, geboren en wonende alhier, zoon van Adrianus Roodvoets, landbouwer en zijne huisvrouw Marretje van Leeuwen, zonder beroep, beiden alhier woonachtig.
  En hebben wij deze Acte na voorlezing onderteekend, met de Comparanten.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]
 8. Marretje Roodvoets,
  Geboren te de Bilt op 2 juni 1873, overleden aldaar op 29 september 1873, oud bijna 4 maanden.

  GEBOORTEAKTE, De Bilt, 3 juni 1873, nr. 36:
  In het jaar 1873, den 3den dag der maand Junij verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente de Bilt, Provincie Utrecht.
  Adrianus Roodvoets, oud 26 jaren, van beroep Landbouwer, wonende te de Bilt.
  Dewelke ons verklaarde, dat op den 2den dag der maand Junij dezes jaars, des morgens ten Zeven ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk A No. 13 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit hem aangever en zijne huisvrouw Marretje van Leeuwen, zonder beroep, alhier, aan welk kind gegeven wordt de voornaam van Marretje.
  Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Gerrit van Santen, oud 45 jaren, van beroep gemeentebode, wonende te de Bilt en Hendrik Span, oud 65 jaren, van beroep veldwachter, wonende te de Bilt als getuigen.
  Hebbende wij de tegenwoordige Acte, na voorlezing, onderteekend, met den comparant en de getuigen.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, De Bilt, 29 september 1873, nr. 46:
  In het jaar 1873, den 29sten dag der maand September verschenen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente de Bilt, Provincie Utrecht,
  Adrianus Roodvoets, vader, oud 27 jaren, van beroep Landbouwer en Hendrik Span, oud 65 jaren, van beroep veldwachter, beiden alhier.
  Dewelke ons verklaarden, dat op den 29sten dag der maand September dezes jaars, des nachts ten twee ure, binnen deze gemeente wijk A, No. 13 overleden is
  Marretje Roodvoets, oud bijna vier maanden, geboren en wonende alhier, dochter van Adrianus Roodvoets, bovengenoemd en van Marretje van Leeuwen, zonder beroep, alhier woonachtig.
  En hebben wij deze Acte na voorlezing, onderteekend, met de Comparant en de getuigen.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]
 9. Marretje Roodvoets, zie nr. XI-f.
  Geboren te De Bilt op 21 augustus 1874, overleden te Oudenrijn op 3 februari 1939, oud 64 jaar.
  Gehuwd te De Bilt op 20 oktober 1893 met Evert van Dijk, geboren te Zeist op 13 februari 1870, stelde plaatsvervanger voor de Nationale Militie, van beroep landbouwer, overleden te Oudenrijn op 9 november 1946, oud 76 jaar, zoon van Teunis van Dijk, van beroep landbouwer en van Cornelia van Ooijen.
 10. Cornelia Roodvoets,
  Geboren te De Bilt op 29 augustus 1875, woonde te Utrecht (1900), overleden te Utrecht op 12 maart 1943, oud 67 jaar.
  Gehuwd te Utrecht op 5 april 1900 met Gijsbert van Dieren, geboren te Schalkwijk op 24 april 1863, uit hoofde van broederdienst vrijgesteld van militaire dienst, van beroep landbouwer, woonde te Houten (voor 1900), te De Bilt (1900), te Jutphaas (1930), overleden te Utrecht op 18 mei 1930, oud 67 jaar, zoon van Jan van Dieren en Annigje van Dijk.
  Uit dit huwelijk geen nageslacht.

  GEBOORTEAKTE, Schalkwijk, 25 april 1863, nr. 13:
  Heden den 25sten April 1863, is voor ons Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Schalkwijk, Provincie Utrecht, verschenen:
  Jan van Dieren, oud 25 jaren, van beroep Landbouwer, wonende alhier, wijk C numero 24 welke ons heeft verklaard, dat op den 24sten dezer maand des namiddags ten half vier ure, ten zijnen huize uit zijne echtgenoote Annigje van Dijk, zonder beroep, wonende in deze Gemeente is geboren een kind van het mannelijk geslacht, hetwelk zal genaamd worden Gijsbert.
  Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Alexander de Goeij, oud 64 jaren, Landbouwer en Cornelis Krol, oud 41 jaren, Veldwachter, beide alhier woonachtig.
  Na voorlezing hebben wij deze acte met den Comparant en de getuigen ondertekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, De Bilt, 30 augustus 1875, nr. 52:
  In het jaar 1875, den 30sten dag der maand Augustus verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente de Bilt, Provincie Utrecht.
  Adrianus Roodvoets, oud 29 jaren, van beroep landbouwer, wonende te de Bilt.
  Dewelke ons verklaarde, dat op den 29sten dag der maand Augustus dezes jaars, des morgens ten drie ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk A No. 13 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit hem aangever en zijne huisvrouw Marretje van Leeuwen, zonder beroep, alhier woonachtig, aan welk kind gegeven wordt de voornaam van Cornelia.
  Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Gerrit van Santen, oud 47 jaren, van beroep gemeentebode, wonende te de Bilt en Frank Frederik Elias Borger, oud 27 jaren, van beroep onderwijzer, wonende te de Bilt als getuigen.
  Hebbende wij de tegenwoordige Acte, na voorlezing, onderteekend, met den comparant en de getuigen.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE, Utrecht, 17 maart 1900:
  Provincie Utrecht.
  De Commissaris der Koningin in de Provincie Utrecht, verklaart,
  dat Gijsbert van Dieren, geboren te Schalkwijk, den 24 April 1863, wonende te Houten, van beroep landbouwer,
  zoon van Jan en van Annigje van Dijk, wonende te Houten,
  in het inschrijvings-register van de gemeente Houten, van het jaar 1882 voor de lichting van het jaar 1883 is ingeschreven; dat hem bij loting is ten deel gevallen No. 1; en dat hij vervolgens door den Militie-raad, uit hoofde van broederdienst, van den dienst is vrijgesteld.
  [huwelijksbijlage; letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Utrecht, 5 april 1900, nr. 125:
  Op heden den 5den April 1900, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, aan het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan
  Gijsbert van Dieren, landbouwer,geboren te Schalkwijk, wonende te de Bilt, oud 36 jaren, meerderjarige zoon van Jan van Dieren, landbouwer en van Annigje van Dijk, zonder beroep, wonende beiden te de Bilt,
  En Cornelia Roodvoets, zonder beroep, geboren te de Bilt, wonende alhier, oud 24 jaren, meerderjarige dochter van Adrianus Roodvoets, landbouwer en van Marretje van Leeuwen, zonder beroep, wonende beiden alhier.
  Getuigen:
  Adrianus Roodvoets, zonder beroep, oud 33 jaren.
  Engelbertus Wilhelmus Roodvoets, vleeschhouwer, oud 30 jaren, broeders der bruid.
  Petrus Franciscus van der Meijden, concierge, oud 43 jaren en
  Johannes van Engelenburg, stadsbode, oud 51 jaren, wonende allen alhier.
  Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en voorgelezen aan de comparanten, die met ons geteekend hebben.
  [bron: website FamilySearch]

  GETUIGE:
  Gijsbert van Dieren, landbouwer te de Bilt, trad op 26 juli 1906 in Rotterdam op als getuige bij het huwelijk van zijn zwager Cornelis Roodvoets met Helena Scheepbouwer.

  OVERLIJDENSAKTE, Utrecht, 19 mei 1930, nr. 752:
  Op heden den 19den Mei 1930 zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Utrecht, in het huis der gemeente verschenen:
  Arnoldus Imhof, bediende, oud 42 jaren, en Gerard Blankert, bode, oud 33 jaren, wonende beiden alhier, die ons verklaard hebben,
  dat op den 18den dezer maand, des namiddags te half een uur, in den ouderdom van 66 jaren alhier is overleden:
  Gijsbert van Dieren, zonder beroep, geboren te Schalkwijk, wonende te Jutphaas, gehuwd met Cornelia Roodvoets, zoon van Jan van Dieren en van Annigje van Dijk, beiden overleden.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Utrecht, 13 maart 1943, nr. 542:
  Heden den 13den Maart 1943 verscheen voor mij, ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Utrecht, de Jager, Gerrit, aanspreker, oud 75 jaar, wonende alhier, die op grond van eigen wetenschap verklaarde, dat op den 12den dezer maand, te negen uur in den ouderdom van 67 jaar alhier is overleden:
  Roodvoets, Cornelia, zonder beroep, geboren te de Bilt, hier wonende, weduwe van van Dieren, Gijsbert, dochter van Roodvoets, Adrianus en van van Leeuwen, Marretje, beiden overleden.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]
 11. Wouter Roodvoets,
  Geboren te De Bilt op 24 november 1876, overleden aldaar op 12 januari 1877, oud 7 weken.

  GEBOORTEAKTE, De Bilt, 25 november 1876, nr. 81:
  In het jaar 1876, den 25sten dag der maand November verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente de Bilt, Provincie Utrecht.
  Adrianus Roodvoets, oud 30 jaren, van beroep landbouwer, wonende te de Bilt.
  Dewelke ons verklaarde, dat op den 24sten dag der maand November dezes jaars, des middags ten twaalf ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk A No. 13 is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit hem aangever en zijne huisvrouw Marretje van Leeuwen, zonder beroep, alhier woonachtig, aan welk kind gegeven wordt de voornaam van Wouter.
  Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Gerrit van Santen, oud 49 jaren, van beroep gemeentebode, wonende te de Bilt en Hendrik Span, oud 69 jaren, van beroep veldwachter, wonende te de Bilt als getuigen.
  Hebbende wij de tegenwoordige Acte, na voorlezing, onderteekend, met de Comparant en de getuigen.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, De Bilt, 12 januari 1877, nr. 2:
  In het jaar 1877, den 12den dag der maand Januarij verschenen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente de Bilt, Provincie Utrecht,
  Adrianus Roodvoets, vader, oud 30 jaren, van beroep landbouwer en Gerrit van Santen, oud 49 jaren, van beroep gemeentebode, beiden alhier woonachtig.
  Dewelke ons verklaarden, dat op den 12den dag der maand Januarij dezes jaars, des morgens ten zeven ure, binnen deze gemeente wijk A, No. 13 overleden is
  Wouter Roodvoets, oud zeven weken, geboren en wonende alhier, zoon van Adrianus Roodvoets, bovengenoemd en van Marretje van Leeuwen, zonder beroep, mede alhier woonachtig zijnde de overledene zonder beroep.
  En hebben wij deze Acte na voorlezing onderteekend, met de Comparanten.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]
 12. Agatha Roodvoets, zie nr. XI-g.
  Geboren te De Bilt op 24 november 1876, Ned. Hervormd, verhuisde op 27 december 1923 met haar man van Zeist naar 's-Gravenhage en op 1 september 1936, weduwe zijnde, naar Amsterdam.
  Gehuwd te Utrecht op 19 januari 1899 met Johannes Vlug, geboren te Emmen op 3 maart 1872, Ned. Hervormd, stelde voor de Nationale Militie een plaatsvervanger, van beroep ambtenaar ter Secretarie te Utrecht (1899, 1920), verhuisde op 27 december 1923 van Zeist naar 's-Gravenhage, overleden aldaar op 13 december 1934, oud 62 jaar, zoon van Jan Adam Vlug, rijksontvanger en van Elizabeth Antje Lokker.
 13. Gerardus Roodvoets, zie nr. XI-h.
  Geboren te De Bilt op 31 januari 1878, stelde nummerverwisselaar voor de Nationale Militie, van beroep gemeenteambtenaar (1909), gemeentearbeider, baas gemeentereiniging van Baarn (1931), lid van het Kiescollege der Hervormde kerk in Baarn (1922), woont in 1936 te 's-Gravenhage, overleden te Utrecht op 2 november 1950, oud 72 jaar.
  Gehuwd (1) te Hilversum op 7 oktober 1909 met Wilhelmina Johanna Taat, geboren te Hilversum op 16 mei 1887, overleden te Baarn op 2 september 1919, oud 32 jaar, begraven te Hilversum op de Nieuwe Algemene Begraafplaats op zaterdag 6 september 1919, dochter van Willem Taat, van beroep koopman, winkelier en van Alida Johanna Korndorffer.
  Gehuwd (2) te Utrecht op 9 juli 1925 met Elisabeth de Groot, geboren te Utrecht op 24 oktober 1890, woont in 1936 te 's-Gravenhage, overleden na 2 november 1950, dochter van Cornelis Bernardus de Groot, van beroep metselaar en van Elisabeth Spithout, van beroep winkelierster.
 14. Maria Roodvoets, zie nr. XI-i.
  Geboren te De Bilt op 2 april 1879, overleden na 30 juni 1932.
  Gehuwd te Utrecht op 5 oktober 1899 met Antoine Francois Vlug, geboren te Dirksland op 15 februari 1874, van beroep spoorwegambtenaar (vanaf 1892), overleden te Utrecht in zijn woning aan de Willem Barentzstraat op 30 juni 1932, oud 58 jaar, zoon van Jan Adam Vlug, van beroep rijksontvanger en van Elizabeth Antje Lokker.
 15. Matthijs Roodvoets, ook Martin Roodvoets en Mart Roodvoets,
  Geboren te De Bilt op 31 augustus 1880, emigreerde in 1912 op ss Noordam naar de USA, aankomst in New York op 7 mei, van beroep landbouwer in Fennville, MI (1917), overleden in Douglas Community Hospital, Douglas, MI op 30 december 1952, oud 72 jaar, begraven te Pearl, Clyde Township, MI.
  Gehuwd te Allegan, MI op 10 juli 1917 met Anna K. Jorgenson, ook Anna Jergesen, geboren in Denemarken op 25 augustus 1866, lidmaat Lutheran Church, emigreerde in 1883 naar de USA, woonde in Duluth, Minnesota voor zij zich in Michigan vestigde, hield een pension/kosthuis in Fennville, MI (1917), overleden te Ganges, Allegan County, MI op 26 november 1939, oud 73 jaar, begraven te Pearl, Clyde Township, MI op 28 november 1939, dochter van Nels Jorgenson en Anne Katherine Christiansdatter.
  Anna was eerder gehuwd met N. H. Nelson, geboren op 6 maart 1866, overleden op 9 maart 1909, oud 43 jaar.
  Uit het huwelijk van N. H. Nelson met Anna K. Jorgenson vier kinderen: Ralph L. Nelson (1895-1940), Alice C. Nelson (1898-1900), Agnes Katherine Nelson (1901-1980) en George H. Nelson (1904-1970).
  Uit het huwelijk van Matthijs Roodvoets met Anna K. Jorgenson geen nageslacht.

  GEBOORTEAKTE, De Bilt, 1 september 1880, nr. 54:
  In het jaar 1880, den 1sten dag der maand September verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente de Bilt Provincie Utrecht,
  Adrianus Roodvoets, oud 34 jaren, van beroep veehouder, wonende te de Bilt.
  Dewelke ons verklaarde, dat op den 31sten dag der maand Augustus dezes jaars, des avonds ten elf ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk A Numero 16 is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit zijne huisvrouw Marretje van Leeuwen, zonder beroep, en mede aldaar woonachtig aan welk kind gegeven wordt de voornaam van Matthijs.
  Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Gerrit van Santen, oud 52 jaren, van beroep gemeente bode, wonende te de Bilt en Willem Lodewijk Willems, oud 29 jaren, van beroep veldwachter, wonende te de Bilt als getuigen.
  Hebbende wij de tegenwoordige Acte, na voorlezing, onderteekend, met den comparant en getuigen.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  PASSAGIERSLIJST.
  Noordam:
  Aankomst 7 mei 1912:
  Nr. 735, Roodvoek, Mathys, Labrecht, Holland, 31y.

  PASSENGER RECORD:
  First Name: Mathys.
  Last Name: Roodvoek.
  Ethnicity: Holland, Dutch.
  Last Place of Residence: Labrecht, Holland.
  Date of Arrival: May 07, 1912.
  Age at Arrival: 31y, Gender: M, Marital Status: S.
  Ship of Travel: Nordam.
  Port of Departure: Rotterdam.
  Manifest Line Number: 0027.
  [bron: www.ellisisland.org.]

  MANIFEST:
  No. on List. 27.
  Whether having a ticket to such final destination: no / S.
  By whom was passage paid: self.
  Whether in possession of $50 and if less, how much: 130.
  Whether ever before in the USA: no.
  If Yes, Year or period of years: -
  Where? -
  Whether going to join or friend: brother, E.W. Roodvoets, Fultonstr. 1033, Grand Rapids.
  Height: 5, 10.
  Complexion: fair.
  Color of Hair / Eyes: blond / blue.
  Place of Birth: Holland, de Bildt.
  [bron: www.ellisisland.org.]

  RECORD OF MARRIAGE,
  State of Michigan, County of Allegan.
  Record Number: 840.
  Date of License: July 10 1917. Full Name of Bridegroom and Bride, and Maiden Name of Bride if a Widow: Mathys Roodvoets and Anna Nelson Jergesen.
  Age of Each in Years: 37 and 50.
  White, Black, Mulatto, etc.: w. and w.
  Residence of Each: Fennville, Mich. and Fennville, Mich.
  Occupation of Each: Farmer and Conducting Boarding House.
  Name of Father of Each: Adrian Roodvoets and Nels Jergesen.
  Maiden Name of Mother of Each: Marret van Leeuwen and Anna Criston.
  Times Previously Married: no and one.
  Date of Marriage: July 10 1917.
  Place of Marriage: Allegan, Mich.
  Name and Official Station of Person by Whom Married: J. Ford Stratton, Probate Judge.
  Witnesses to Marriage: Edna L. Davis and Clarice Johnson, both living in Allegan, Mich.
  [letterlijke weergave van het oorspronkelijk document, bron: website familysearch.org.]


  [bron: www.findagrave.com.,
  added by Nancy (Zeise) Cloutier, 2012]

  DEATH AND BURIALS, Michigan, 1800-1995:
  Name: Anna Roodvoets.
  Gender: Female.
  Burial Date: 28 Nov 1939.
  Burial Place: Pearl.
  Death Date: 26 Nov 1939.
  Death Place: Ganges, Allegan, Michigan.
  Age: 73.
  Birth Date: 25 Aug 1866.
  Birthplace: Denmark.
  Occupation: Housewife.
  Race: White.
  Marital Status: Married.
  Spouse's Name: Martin Roodvoets.
  Father's Name: Nels Jorgenson.
  Father's Birthplace: Denmark.
  Mother's Birthplace: Denmark.
  [bron: Michigan, Deaths and Burials, 1800-1995]

  OBITUARY.
  Mrs. Anna Roodvoets, 73, died at her home near Pearl Sunday.
  The funeral services were conducted by Rev. Dykema Tuesday afternoon at the Pearl Methodist Church and burial was in Pearl Cemetery.
  Mrs. Roodvoets was born in Denmark and had lived in the United States for 56 years, having resided in Duluth, Minnesota before coming to Michigan.
  She was a member of the Lutheran Church and was a member of the Ladies Aid Society of the Pearl Methodist Church.
  Surviving are the husband Martin Roodvoets; two sons, George Nelson of Chicago, Ralph Nelson of Big Rapids, Michigan and a daughter Agnes Herring of Bravo, Michigan.
  She was held in high esteem by her friends and neighbors and the funeral was largely attended.
  [bron: www.findagrave.com.]


  DEATH AND BURIALS, Michigan, 1800-1995:
  Martin Roodvoets.
  Gender: Male.
  Death Date: 30 Dec. 1952.
  Age: 73.
  Birth Date: 1879.
  Marital Status: Married.
  Spouse's Name: Anna Roodvoets.
  Father's Name: Adrian Roodvoets.
  Mothers Name: Marret van Leeuwen.

  DEATH CERTIFICATES, Michigan, 1921-1952:
  Name: Martin Roodvoets.
  Event Type: Death.
  Event Date: 30 Dec 1952.
  Event Place: Douglas, Allegan, Michigan, United States
  Gender: Male.
  Age: 73.
  Marital Status: Widowed.
  Birth Date: 31 Aug 1879.
  Birth Place: Netherlands.
  Birth Year (Estimated): 1879.
  Father's Name: Adrian Roodvoets.
  Mother's Name: Marret van Leeuwen.
  [bron: Michigan, Death Certificates, 1921-1952, Index]

  OBITUARY.
  Fennville.
  Martin Roodvoets, 73, died Tuesday at Douglas Community hospital.
  He is survived by one stepdaughter, Mrs. Leslie Herring; a brother Arthur, of Cascade and one brother in the Netherlands.
  Funeral services will be held at the Chappell Funeral home Friday at 1 p.m. with burial in the Pearl cemetery.
  [bron: Holland Evening Sentinel, 31 december 1952, blz. 14]

  MARTIN ROODVOETS DIES IN DOUGLAS HOSPITAL.
  Fennville.
  Martin Roodvoets, 73, died Tuesday at Douglas Community hospital.
  He is survived by one stepdaughter, Mrs. Leslie Herring; a brother Arthur, of Cascade and one brother in the Netherlands.
  Funeral services will be held at the Chappell Funeral home Friday at 1 p.m. with burial in the Pearl cemetery.
  [bron: Holland Evening Sentinel, 31 december 1952, blz. 14]


  [bron: www.findagrave.com., added by Curt, 2014]

 16. Cornelis Roodvoets, zie nr. XI-j.
  Geboren te De Bilt op 25 mei 1882, van beroep opzichter gemeente-reiniging te Hilversum (1905), uitvinder van het z.g. snelverband-hoefijzer (1906), benoemd tot buitengewoon veldwachter (1906), benoemd tot onderbrandmeester tegen een vergoeding van 300 gulden (1907), opzichter 1e klas (1910) met jaarwedde van 1.100 gulden, hoofdopzichter (1910), geschorst als hoofdopzichter en brandmeester na corruptieonderzoek (1913), schorsing twee maanden later opgeheven (1914), ontwikkelde een veelgeprezen systeem van droge vuilnisverwerking, wederom geschorst als hoofdopzichter (1924), ontslag per 29 oktober 1924, door de gemeenteraad van Hilversum met 14 tegen 11 stemmen omgezet in oneervol ontslag, door de Raad van State op 9 juni 1926 dit raadsbesluit tot niet eervol ontslag ter vernietiging aan de Kroon voorgedragen, assuradeur, overleden te Hilversum op 15 december 1967, oud 85 jaar, begraven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats aldaar.
  Gehuwd te Rotterdam op 26 juli 1906 met Helena Scheepbouwer, geboren te Rotterdam op 17 april 1882, overleden te Hilversum op 15 oktober 1955, oud 73 jaar, dochter van Arie Scheepbouwer en van Jannetje Gouswaard.
X-b.
Matthijs VAN LEEUWEN,
Zoon van Jan van Leeuwen en Engeltje Keetel [nr. IX-a], geboren te Jutphaas op 20 november 1852, stelde voor de Nationale Militie een nummerwisselaar die 5 jaar diende bij het 8e Regiment Infanterie, van beroep landbouwer in De Bilt (1883), overleden te Odijk op 18 januari 1925, oud 72 jaar.
Gehuwd te Houten op 19 april 1883 met Gerrigje VAN WOUDENBERGH, geboren te Oud-Wulven op 18 januari 1854, overleden te Odijk op 2 januari 1933, oud 78 jaar, dochter van Gerrit van Woudenbergh, van beroep landbouwer en van Maria van Eck.

GEBOORTEAKTE, Jutphaas, 22 november 1852, nr. 58:
Op heden den 22sten der Maand November 1852, is voor ons ondergeteekende Lid van den Raad, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Jutphaas, Arrondissement en Provincie Utrecht, verschenen:
Jan van Leeuwen, van beroep bouwman, oud 45 Jaren, wonende in den Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op den 20sten dezes, des avonds ten half elf Uren, ten zijnen huize is geboren een kind van het Mannelijk geslacht uit Engeltje Ketel, zijne Echtgenoote, wonende ten zijnen huize, welk kind zal genaamd worden Matthijs.
Van welke verklaring wij deze akte heben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Henricus van Dorsen, oud 27 jaren, van beroep koopman, wonende in deze gemeente en Peter Benschop, oud 26 jaren, van beroep Winkelier in deze gemeente woonachtig.
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons, de Comparant en de beide Getuigen onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Oud-Wulven, 19 januari 1854, nr. 1:
Op heden den 19den der maand Januarij 1854, is voor ons ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Oudwulven, Arrondissement Amersfoort, Provincie Utrecht, verschenen:
Gerrit van Woudenbergh, bouwman, oud 28 jaren, wonende in deze Gemeente, buurtschap Oud-Wulven, denwelke verklaarde dat zijne Echtgenoot Maria van Ek, zonder beroep, den 18de dezer maand des middags ten half twaalf ure ten zijnen huize is bevallen van een kind van het Vrouwelijk geslacht, hetwelk zal genaamd worden Gerrigje.
De gemelde verklaring is gedaan en akte daarvan opgemaakt, in tegenwoordigheid van Hendrik de With, oud 40 jaren, van beroep bouwman wonende in deze gemeente, en Arie Oudshoorn, oud 42 jaren, van beroep bouwman, mede in deze gemeente woonachtig als getuigen.
En is deze akte, na gedane voorlezing, door den aangever, de getuigen en ons geteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

HUWELIJKSAFKONDIGING, De Bilt, 8 en 15 april, 1883:
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente De Bilt verklaart, dat alhier op Zondagen den 8sten en 15den April dezes jaars hebben plaats gehad, en zonder stuiting zijn afgeloopen de afkondigingen van het voorgenomen Huwelijk van
Mathijs van Leeuwen, van beroep Landbouwer, oud 30 jaar, wonende te de Bilt, zoon van Jan van Leeuwen, landbouwer, wonende te Utrecht en van Engeltje Ketel, overleden, en
Gerrigje van Woudenbergh, van beroep zonder, oud 29 jaar, wonende te Houten, dochter van Gerrit van Woudenbergh, landbouwer en van Maria van Ek, zonder beroep, wonnede beiden te Houten.
[huwelijksbijlage; letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

NATIONALE MILITIE, Utrecht, 31 maart 1883:
De Commissaris des Konings in de Provincie Utrecht verklaart,
dat Mathijs van Leeuwen, geboren te Jutphaas den 20 November 1852, wonende te Utrecht, van beroep Landbouwer,
zoon van Jan en van Engelje Ketel, wonende te Utrecht (de laatste overleden),
in het inschrijvings-register van de gemeente Utrecht van het jaar 1871 voor de ligting van het jaar 1872 is ingeschreven; dat hem bij loting is ten deel gevallen No. 301; en dat hij eenen nummerwisselaar heeft gesteld, die op den 6 Mei 1872 is ingelijfd bij het 8e Regiment Infanterie en uit hoofde van volbragte dienst op den 5 Mei 1877 uit de dienst is ontslagen.
[huwelijksbijlage; letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

HUWELIJKSAKTE, Houten, 19 april 1883, nr. 3:
Op heden den 19den der maand April 1883, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Houten aan het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan
Mathijs van Leeuwen, oud 30 jaren, van beroep landbouwer, geboren te Jutphaas en wonende te de Bilt, meerderjarige zoon van Jan van Leeuwen, van beroep landbouwer, wonende te Utrecht en van Engeltje Ketel, overleden,
En Gerrigje van Woudenbergh, oud 29 jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Gerrit van Woudenbergh, van beroep landbouwer en van Maria van Ek, zonder beroep, beiden alhier woonachtig.
Wijders verschenen voor ons de ouders van de Bruid de welke ons verklaarde in dit Huwelijk toe te stemmen.
Getuigen.
Jacobus Merkens, bouwman, oud 34 jaren, wonende te Cothen, behuwdbroeder der Bruid.
Nicolaas Willem van Woudenbergh, oud 47 jaren, landbouwer te Driebergen,oom der Bruid.
Johannes Lekkerkerker, oud 45 jaren, landbouwer te Lindschoten, Neef der Bruid.
Willem Hendrik van Woudenbergh, oud 30 jaren, landbouwer alhier, behuwdbroeder Bruid.
Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de Comparanten.
[bron: Het Utrechts Archief]

OVERLIJDENSAKTE, Odijk, 20 januari 1925, nr. 1:
In het jaar 1925, den 20sten Januari verschenen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Odijk:
Jan van Schaik, als schoonzoon der overledene verwant, oud 42 jaren, van beroep landbouwer, wonende te Odijk, en Adriaan Donze, oud 51 jaren, van beroep gemeente veldwachter, wonende te Bunnik, die verklaarden,
dat op den 18den Januari dezes jaars, des voormiddags ten half een ure, binnen deze gemeente in het huis wijk B, nummer 36 is overleden Mathijs van Leeuwen, oud 72 jaren, van beroep zonder, geboren te Jutphaas en wonende te Odijk, gehuwd met Gerrigje van Woudenbergh, zonder beroep, wonende te Odijk, zoon van Jan van Leeuwen en van Engeltje Ketel, beiden overleden.
Waarvan akte, welke ingevolge de wet is voorgelezen.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Odijk, 3 januari 1933, nr. 1:
In het jaar 1933, den 3den Januari verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Odijk:
Jan van Schaik, oud 49 jaren, van beroep veehouder, wonende te Odijk, en Evert Floor, oud 50 jaren, van beroep veehouder, wonende te Houten, die verklaarden,
dat op den 2den Januari dezes jaars, des namiddags ten half twaalf ure, binnen deze gemeente in het huis wijk B 43 is overleden Gerrigje van Woudenbergh, oud 78 jaren, van beroep zonder, geboren te Houten en wonende te Odijk, weduwe van Matthijs van Leeuwen, dochter van Gerrit van Woudenbergh en Maria van Ek, beiden overleden.
Waarvan akte, welke ingevolge de wet is voorgelezen.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN:
 1. Maria van Leeuwen, zie nr. XI-k.
  Geboren te Utrecht op 8 maart 1885, overleden te Houten op 8 november 1949, oud 64 jaar.
  Gehuwd te Utrecht op 22 april 1909 met Evert Floor, geboren te Westbroek op 19 maart 1882, van beroep veehouder te Houten (1933), overleden aldaar op 28 augustus 1976, oud 94 jaar, zoon van Evert Floor en Sophia Antoinetta van der Lee.
 2. Janna van Leeuwen, zie nr. XI-l.
  Geboren te Utrecht op 27 april 1886, woont te Houten (1957).
  Gehuwd te Utrecht op 19 december 1906 met Jan van Schaik, geboren te Houten op 11 januari 1883, van beroep landbouwer te Odijk (1925), veehouder te Odijk (1933), woonde te Houten (1957), overleden te Utrecht op 10 januari 1957, oud 73 jaar, zoon van Cornelis van Schaik en Woutrijntje van Woudenberg.
 3. "Levenloos" geboren,
  Te Utrecht op 17 augustus 1888.
 4. Gerrit van Leeuwen, zie nr. XI-m.
  Geboren te Utrecht op 30 juli 1890.
  Gehuwd te Nieuwkoop op 20 september 1917 met Margaretha Antonia van Woudenberg, geboren te Vleuten 1890/91, dochter van Dirk van Woudenberg en Margaretha Antonia Verweij.
 5. Jan van Leeuwen, zie nr. XI-n.
  Geboren te Utrecht op 30 april 1892.
  Gehuwd te Houten op 16 maart 1921 met Maria Willemina van Eck, geboren te Houten 1892/93, dochter van Jan Gijsberts van Eck en Aaltje van der Louw.
 6. Gerrigje van Leeuwen, zie nr. XI-o.
  Geboren te Utrecht op 11 juni 1893.
  Gehuwd te Utrecht op 21 maart 1918 met Anthonie Spelt, geboren te Maarssen 1892/93, zoon van Jacob Spelt en Jannigje Verkerk.
 7. Agatha van Leeuwen, zie nr. XI-p.
  Geboren te Utrecht op 17 oktober 1894.
  Gehuwd te Utrecht op 30 januari 1919 met Adriaan Jan Spelt, geboren te Maarssen 1897/98, zoon van Jacob Spelt en Jannigje Verkerk.
 8. Mathijs van Leeuwen, tweeling,
  Geboren te Utrecht op 26 februari 1896.
  Gehuwd te Oudenrijn op 9 oktober 1924 met Gerda Helena van Dijk, geboren te Oudenrijn op 12 januari 1897, overleden te Ophemert op 11 juli 1953, oud 56 jaar, begrafenis op 15 juli, dochter van Marcellis van Dijk en van Jannetje Meijers.  UIT DIT HUWELIJK VIER KINDEREN:
  1. Matthijs van Leeuwen,
  2. Marcelis van Leeuwen,
  3. Gerritje van Leeuwen,
  4. Jannetje Gerda van Leeuwen.
 9. Willem Hendrikus van Leeuwen, tweeling,
  Geboren te Utrecht op 26 februari 1896, overleden aldaar op 20 augustus 1896, oud bijna 6 maanden.
X-c.
Gerrit VAN LEEUWEN,
Zoon van Jan van Leeuwen en Engeltje Keetel [nr. IX-a], geboren te Jutphaas op 28 augustus 1855, stelde voor de Nationale Militie een plaatsvervanger die naderhand als vrijwilliger diende bij het Regiment rijdende artillerie, van beroep landbouwer, veehouder, verhuisde in 1896 met zijn gezin van 7 kinderen. huisraad, paarden en runderen van Jutphaas naar Slijk-Ewijk, overleden te Valburg (Overbetuwe) op 8 mei 1929, oud 73 jaar.
Gehuwd te Houten op 27 mei 1881 met Maria VAN WOUDENBERGH, geboren te Houten op 29 augustus 1861, overleden te Valburg (Overbetuwe) op 17 december 1921, oud 60 jaar, dochter van Gerrit van Woudenbergh en Maria van Eck.

GEBOORTEAKTE, Jutphaas, 28 augustus 1855, nr. 46:
In het jaar 1855, den 28sten dag der maand Augustus verscheen voor ons Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Jutphaas, Provincie Utrecht,
Jan van Leeuwen, oud 48 jaren, van beroep landbouwer, wonende te Jutphaas.
Dewelke ons verklaarde, dat op den 28sten dag der maand Augustus dezes jaars, der morgens ten tien ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk A No. 98 is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Engeltje Ketel, zijne Echtgenoote, zonder beroep, wonende ten zijnen huize aan welk kind de Comparant verklaart dat gegeven wordt de voornaam van Gerrit.
Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Peter Benschop, oud 29 jaren, van beroep koopman, en Huibert Benschop, oud 60 jaren, van beroep arbeider, wonende beide te Jutphaas als getuigen.
Hebbende wij de tegenwoordige Akte, na voorlezing, onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Houten, 30 augustus 1861, nr. 27:
In het jaar 1861, den 30sten dag der maand Augustus verscheen voor ons Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Houten, Provincie Utrecht,
Gerrit van Woudenbergh, oud 37 jaren, van beroep bouwman, wonende te Houten.
Dewelke ons verklaarde, dat op den 29sten dag der maand Augustus dezes jaars, des avonds ten negen ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk O No. 7 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Zijne Echtgenote Maria van Eck, zonder beroep, aan welk kind de Comparant verklaart dat gegeven wordt de voornaam van Maria.
Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Hendrik Lagerweij, oud 53 jaren, van beroep gemeentebode, wonende te Houten en Antonie Melsen, oud 46 jaren, van beroep bouwman, wonende te Houten als getuigen.
Hebbende wij de tegenwoordige Acte, na voorlezing, onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

NATIONALE MILITIE, Utrecht, 11 mei 1881:
De Commissaris des Konings in de Provincie Utrecht verklaart,
dat Gerrit van Leeuwen, geboren te Jutphaas, den 28 Augustus 1855, wonende te Utrecht, van beroep landbouwer,
zoon van Jan en van Engeltje Ketel, wonende te Utrecht (de laatste overleden),
in het inschrijvings-register van de gemeente Utrecht, van het jaar 1874 voor de ligting van het jaar 1875 is ingeschreven; dat hem bij de loting is ten deel gevallen No. 57, en dat hij eenen plaatsvervanger heeft gesteld, die op den 10 Mei 1875 is ingelijfd bij het regiment rijdende artillerie en vervolgens op den 11 November 1875 met een vrijwillige verbintenis is overgegaan bij hetzelfde Regiment.
[huwelijksbijlage; letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

HUWELIJKSAKTE, Houten, 27 mei 1881, nr. 4:
Op heden den 27sten Mei 1881, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Houten aan het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan
Gerrit van Leeuwen, oud 25 jaren, van beroep landbouwer, geboren en wonende te Jutphaas, nog onlangs te Utrecht, meerderjarige zoon van Jan van Leeuwen, van beroep landbouwer, wonende te Utrecht en van Engeltje Ketel, overleden,
En Maria van Woudenbergh, oud 19 jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, minderjarige dochter van Gerrit van Woudenbergh, van beroep landbouwer en van Maria van Eck, zonder beroep, beiden alhier woonachtig.
Wijders verschenen voor ons de vader van den Bruidegom en de Ouders van de Bruid, de welke ons verklaarden in dit Huwelijk toe te stemmen.
Getuigen:
Jan van Woudenbergh, landbouwer, oud 29 jaren, broeder van de bruid,
Willem Hendrik van Woudenbergh, landbouwer, oud 29 jaren, behuwdbroeder van de bruid, wonende beiden alhier,
Jacobus Merkens, landbouwer, oud 32 jaren, behuwdbroeder van de bruid en
Marcus van Arkel, veldwachter, oud 29 jaren, niet verwant aan de Echtgenoten, wonende alhier, de derde genoemde getuige woonachtig te Cothern.
Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de Comparanten.
[bron: website FamilySearch]


Gezin van Gerrit en Maria van Leeuwen-van Woudenbergh.

EMIGRATIE:
Gerrit en Maria hadden 9 kinderen; zeven werden geboren voor 1896 te Jutphaas. Nog twee dochters werden te Slijk-Ewijk geboren.
In de jaren 1912-25 emigreerden 3 zoons en en een dochter naar de USA. De dochter trouwde met een tapijtfabrikant uit Chemnitz, Duitsland.
De emigranten vestigden zich aanvankelijk in N-Dakota, maar trokken later door naar Washington en Oregon.
[bron: website www.verhaalachterdeboerderij.nl/fam__van_leeuwen.htm]

OVERLIJDENSAKTE, Valburg (Overbetuwe), 19 december 1921, nr. 85:
Heden 19 december 1921, verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Valburg:
Johan Theodoor van Drumpt, oud 41 jaren, veldarbeider, wonende alhier en Ferdinand Josephus van Alphen, oud 29 jaren, commies ter secretarie, wonende alhier, die verklaarden, dat op 17 December dezes jaars, des namiddags ten vier ure, in deze gemeente is overleden: Maria van Woudenbergh, echtgenoote van Gerrit van Leeuwen, oud 60 jaren, zonder beroep, geboren te Houten en wonende alhier, dochter van Gerrit van Woudenbergh en Maria van Eck, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Valburg (Overbetuwe), 10 mei 1929, nr. 43:
Heden 10 Mei 1929, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Valburg:
Johan Theodoor van Drumpt, oud 49 jaren, veldarbeider, wonende alhier en Wilhelmus Hendrikus van Megen, oud 36 jaren, kantoorbediende, wonende alhier, die verklaarden, dat op 8 Mei dezes jaars, des namiddags ten vijf ure, in deze gemeente is overleden:
Gerrit van Leeuwen, weduwnaar van Maria van Woudenbergh, oud 73 jaren, zonder beroep, geboren te Jutphaas en wonende alhier, dochter van Jan van Leeuwen en Engeltje Ketel, beiden overleden.
Waarvan akte, welke is voorgelezen.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

GRAFZERK, Slijk-Ewijk, Dorpsstraat:
Hier rust onze zeer geliefde vader
Gerrit van Leeuwen.
Geb. te Jutphaas 28 august. 55.
Overl. te Slijk-Ewijk op 8 mei 1929.

KINDEREN:
 1. Engeltje van Leeuwen, zie nr. XI-q.
  Geboren te Jutphaas op 2 april 1882, overleden te Hien (Gld) op 1 maart 1962, oud 79 jaar, begraven op de Algemene begraafplaats aldaar.
  Gehuwd te Valburg op 4 mei 1916 met Jacobus de Haas, geboren te Echteld op 7 februari 1879, van beroep landbouwer, overleden te Hien (Gld) op 27 maart 1963, oud 84 jaar, begraven op de Algemene begraafplaats aldaar, zoon van Nicolaas de Haas, van beroep landbouwer en Cornelia Dirkje den Hartog.
 2. Gerrit van Leeuwen, ook George Van Leeuwen,
  Geboren te Jutphaas op 6 september 1883, emigreerde in 1912 naar de U.S.A., van beroep landbouwer, woonde in 1930 in een gehuurde boerderij in Lippert, Stutsman, North Dakota met de Duitse huishoudster Lydia Quaschnick.
  Gehuwd ca. 1938 met Margaret N.N., geboren in North Dakota ca. 1915.

  GEBOORTEAKTE, Jutphaas, 8 september 1883, nr. 79 [GenLias]:
  Gerrit van Leeuwen, geboren op 6 september 1883 te Jutphaas, zoon van Gerrit van Leeuwen en Maria van Woudenbergh.

  CENSUS, USA, 1930:
  Dwelling nr. 13.
  Name: George Van Leeuwen.
  Age in 1930: 46.
  Gender: Male.
  Birth Year: 1884.
  Birthplace: Holland.
  Race: White.
  Language: Dutch.
  Home in 1930: Lippert, Stutsman, North Dakota.
  Radio Set: -.
  Able to read and write: Yes.
  Occupation: Farmer.
  Marital Status: Single.
  Immigration Year: 1912.
  Relation to Head of House: Head.
  Father's Birthplace: Holland.
  Mother's Birthplace: Holland.
  Household: Quaschnick, Lydia, Servant, age 35, first marriage at age 21, unable to read, born in Germany, language German, immigration year 1908, occupation housekeeper.

  CENSUS, USA, 1940:
  Rental Farmhouse.
  Name: Van Leeuwen, George; Head of house; Male;
  Race: white.
  Age: 54; highest grade completed: Elementary School, 8th grade, Birthplace: Netherlands, citizenship: alien; employed for pay: yes; occupation: farmer on grain farm.
  Married to Margaret, age 24, highest grade completed: Elementary School, 6th grade, born in North Dakota; unpaid family worker.
 3. Janna van Leeuwen, zie nr. XI-r.
  Geboren te Jutphaas op 18 december 1884, overleden te Oosterhout op 28 december 1951, oud 67 jaar, begraven te Oosterhout op de Ned. Hervormde Begraafplaats.
  Gehuwd te Valburg op 15 februari 1912 met Wilhelmus Cornelis Breunisse, geboren te Oosterhout op 13 augustus 1885, van beroep fruitteler, landbouwer, overleden te Nijmegen op 23 april 1951, oud 65 jaar, begraven te Oosterhout op de Ned. Hervormde Begraafplaats, zoon van Jacobus Jan Breunisse, van beroep landbouwer en van Catharina Dirkje Roeleven.
 4. Marinus van Leeuwen,
  Geboren te Jutphaas op 24 juli 1886, vermeld ca. 1907.
  Emigreerde zeer waarschijnlijk naar de USA.

  GEBOORTEAKTE, Jutphaas, 26 juli 1886, nr. 52:
 5. Aart Jansen van Leeuwen, ook Art J. Van Leeuwen, zie nr. XI-s.
  Geboren te Jutphaas op 27 oktober 1887, van beroep landbouwer, emigreerde in 1913 naar de U.S.A., woonde in 1930 in een gehuurde boerderij in Lippert, Stutsman, North Dakota.
  Gehuwd te Beuningen op 1 juni 1920 met Janna Christina Stoffelina van de Pol, geboren te Echteld 1897/98, emigreerde in 1920 naar de U.S.A., dochter van Stoffel Gerrit van de Pol, van beroep landbouwer en Klasina Koedam.
 6. Wouter van Leeuwen, zie nr. XI-t.
  Geboren te Jutphaas op 28 december 1888, van beroep landbouwer te Slijk-Ewijk, overleden aldaar op 18 februari 1969, oud 80 jaar, begraven op de begraafplaats aan Dorpsstraat.
  Gehuwd met J. P. Backer, woont te Slijk-Ewijk (1969).
 7. Jan Willem Hendrikus van Leeuwen, zie nr. XI-u.
  Geboren te Jutphaas op 7 juli 1892.
  Gehuwd te Alkemade op 11 juni 1920 met Johanna de Ren, geboren te Alkemade op 7 maart 1891, dochter van Johannes Franciskus de Ren en Hendrina Jakobs van den Hof.
 8. N.N. van Leeuwen, (v.)
  Levenloos geboren dochter te Jutphaas op 28 februari 1895.

  OVERLIJDENSAKTE, Jutphaas, 1 maart 1895, nr. 8 [GenLias]:
  Levenloos kind, overleden op 28 februari 1895 te Jutphaas, dochter van Gerrit van Leeuwen en Maria van Woudenbergh.
 9. Maria Hendrika van Leeuwen,
  Geboren te Slijk-Ewijk (gem. Valburg) op 17 november 1897, vermeld ca. 1907.

  GEBOORTEAKTE, Valburg, 18 november 1897, nr. 172:
  Op heden den 18den November des jaars 1897, is voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Valburg, Provincie Gelderland, verschenen:
  Gerrit van Leeuwen, oud 42 jaren, van beroep landbouwer, wonende te Slijk-Ewijk binnen deze Gemeente, welke Ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Maria van Woudenbergh, zonder beroep, wonende te Slijk-Ewijk op woensdag, den 17den November dezes jaars, des namiddags ten drie ure, ten zijnen huize C. Nr. 41 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft, dat door hem de voornamen van Maria Hendrika zijn gegeven.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Josef van der Velden, oud 42 jaren, van beroep koopman en Bernard Coeleman, oud 50 jaren, van beroep veldwachter, wonende beiden in deze gemeente, daartoe medegebrachte getuigen;
  en is daarvan opgemaakt deze Akte die na voorlezing door ons, den declarant en de getuigen is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

 10. Agatha Maria Margaretha van Leeuwen,
  Geboren te Slijk-Ewijk (gem. Valburg) op 25 september 1899, vermeld ca. 1907

  GEBOORTEAKTE, Valburg, 28 september 1899, nr. 128:
  Op heden den 28sten September des jaars 1899, is voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Valburg, Provincie Gelderland, verschenen:
  Gerrit van Leeuwen, oud 44 jaren, van beroep landbouwer, wonende te Slijk-Ewijk binnen deze Gemeente, welke Ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Maria van Woudenbergh, zonder beroep, te Slijk-Ewijk op maandag, den 25sten September dezes jaars, des avonds ten tien ure, ten zijnen huize wijk C. binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft, dat door hem de voornamen van Agatha Maria Margaretha zijn gegeven.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Josef van der Velden, oud 45 jaren, van beroep kastelein en Bernard Coeleman, oud 51 jaren, van beroep veldwachter, wonende beiden in deze gemeente, daartoe medegebrachte getuigen;
  en is daarvan opgemaakt deze Akte die na voorlezing door ons, den declarant en de getuigen is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
X-d.
Hendrik SCHOENMAKER,
Zoon van Hendrik Schoenmaker en Jannetje Ketel [nr. IX-b], geboren te Abcoude-Baambrugge op 12 mei 1847, Ned. Hervormd, van beroep veehouder, overleden te Abcoude-Baambrugge op 4 december 1906, oud 59 jaar.
Gehuwd te Westbroek op 1 mei 1873 met Aletta VAN DOORN, geboren te Westbroek op 10 november 1849, overleden te Abcoude-Baambrugge op 10 december 1909, oud 60 jaar, dochter van Joost van Doorn en Dirkje Grootendorst.

GEBOORTEAKTE, Abcoude-Baambrugge, 14 mei 1847, nr. 28 [GenLias]:
Hendrik Schoenmaker, geboren op 12 mei 1847 te Abcoude-Baambrugge, zoon van Hendrik Schoenmaker en Jannetje Ketel.

GEBOORTEAKTE, Westbroek, 12 november 1849, nr. 28:
Aletta van Doorn.

HUWELIJKSAKTE, Westbroek, 1 mei 1873, nr. 2 [GenLias]:
Hendrik Schoenmaker, geboren te Abcoude-Baambrugge, oud 25 jaar, zoon van Hendrik Schoenmaker en Jannetje Ketel, met Aletta van Doorn, geboren te Westbroek, oud 23 jaar, dochter van Joost van Doorn en Dirkje Grootendorst.

BEVOLKINGSREGISTER, Abcoude-Baambrugge, 1890-1900, blad 8:
1. Schoenmaker, Hendrik, man, Hoofd, geb. 12 Mei 1847 te Abcoude B, gehuwd, N. Herv., veehouder, Gein A 8, BK.
2. Doorn, van, Aletta, vrouw, Vrouw, geb. 10 Nov. 1849 te Westbroek, Utrecht, gehuwd, N. Herv.
3. Schoenmaker, Dirkje, vrouw, dochter, geb. 21 Mei 1874 te Abcoude B, N. Herv.
4. Schoenmaker, Hendrik, man, zoon, geb. 9 Sept. 1876 te Abcoude B, N. Herv.
5. Schoenmaker, Jannetje, vrouw, dochter, geb. 28 Oct. 1885 te Abcoude B, N. Herv.
[bron: website Family Search]

OVERLIJDENSAKTE, Abcoude-Baambrugge, 4 december 1906, nr. 26 [GenLias]:
Hendrik Schoenmaker, overleden op 4 december 1906 te Abcoude-Baambrugge, oud 59 jaar, echtgenoot Aletta van Doorn, zoon van Hendrik Schoenmaker en Jannetje Ketel.

OVERLIJDENSAKTE, Abcoude-Baambrugge, 11 december 1909, nr. 24 [GenLias]:
Alette van Doorn, overleden op 10 december 1909 te Abcoude-Baambrugge, oud 60 jaar, weduwe van Hendrik Schoenmaker, dochter van Joost van Doorn en Dirkje Grootendorst.

KINDEREN:
 1. Dirkje Schoenmaker,
  Geboren op 21 mei 1874 te Abcoude-Baambrugge, vermeld in Bevolkingsregister 1890-1900.

  GEBOORTEAKTE, Abcoude-Baambrugge, 22 mei 1874, nr. 22 [GenLias]:
  Dirkje Schoenmaker, geboren op 21 mei 1874 te Abcoude-Baambrugge, dochter van Hendrik Schoenmaker en Aletta van Doorn.

  BEVOLKINGSREGISTER, Abcoude-Baambrugge, 1890-1900, blad 8:
  1. Schoenmaker, Hendrik, man, Hoofd, geb. 12 Mei 1847 te Abcoude B, gehuwd, N. Herv., veehouder, Gein A 8, BK.
  2. Doorn, van, Aletta, vrouw, Vrouw, geb. 10 Nov. 1849 te Westbroek, Utrecht, gehuwd, N. Herv.
  3. Schoenmaker, Dirkje, vrouw, dochter, geb. 21 Mei 1874 te Abcoude B, N. Herv.
  4. Schoenmaker, Hendrik, man, zoon, geb. 9 Sept. 1876 te Abcoude B, N. Herv.
  5. Schoenmaker, Jannetje, vrouw, dochter, geb. 28 Oct. 1885 te Abcoude B, N. Herv.
  [bron: website Family Search]
 2. Hendrik Schoenmaker,
  Geboren te Abcoude-Baambrugge op 9 september 1876, Ned. Hervormd, van beroep veehouder, overleden te Abcoude-Baambrugge op 6 juni 1926, oud 49 jaar.
  Gehuwd te Weesperkarspel op 25 mei 1916 met Bartha Sophia de Graaf, geboren te Weesperkarspel in 1879/80, dochter van Cornelis de Graaf en Jannetje Hogenhout.

  GEBOORTEAKTE, Abcoude-Baambrugge, 11 september 1876, nr. 20 [GenLias]:
  Hendrik Schoenmaker, geboren op 9 september 1876 te Abcoude-Baambrugge, zoon van Hendrik Schoenmaker en Aletta van Doorn.

  BEVOLKINGSREGISTER, Abcoude-Baambrugge, 1890-1900, blad 8:
  1. Schoenmaker, Hendrik, man, Hoofd, geb. 12 Mei 1847 te Abcoude B, gehuwd, N. Herv., veehouder, Gein A 8, BK.
  2. Doorn, van, Aletta, vrouw, Vrouw, geb. 10 Nov. 1849 te Westbroek, Utrecht, gehuwd, N. Herv.
  3. Schoenmaker, Dirkje, vrouw, dochter, geb. 21 Mei 1874 te Abcoude B, N. Herv.
  4. Schoenmaker, Hendrik, man, zoon, geb. 9 Sept. 1876 te Abcoude B, N. Herv.
  5. Schoenmaker, Jannetje, vrouw, dochter, geb. 28 Oct. 1885 te Abcoude B, N. Herv.
  [bron: website Family Search]

  HUWELIJKSAKTE, Weesperkarspel, 25 mei 1916, nr. 9 [GenLias]:
  Hendrik Schoenmaker, geboren te Abcoude-Baambrugge, oud 39 jaar, van beroep veehouder, zoon van Hendrik Schoenmaker en Aletta van Doorn,
  met Bartha Sophia de Graaf, geboren te Weesperkarspel, oud 36 jaar, dochter van Cornelis de Graaf en Jannetje Hogenhout.

  OVERLIJDENSAKTE, Abcoude-Baambrugge, 8 juni 1926, nr. 10 [GenLias]:
  Hendrik Schoenmaker, overleden op 6 juni 1926 te Abcoude-Baambrugge, oud 49 jaar, echtgenoot van Bartha Sophia de Graaf, zoon van Hendrik
  Schoenmaker en Aletta van Doorn.
 3. Joost Schoenmaker,
  Geboren op 19 december 1881 te Abcoude-Baambrugge, overleden aldaar op 25 juni 1882, oud 6 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Abcoude-Baambrugge, 21 december 1881, nr. 42 [GenLias]:
  Joost Schoenmaker, geboren op 19 december 1881 te Abcoude-Baambrugge, zoon van Hendrik Schoenmaker en Aletta van Doorn.

  OVERLIJDENSAKTE, Abcoude-Baambrugge, 26 juni 1882, nr. 14 [GenLias]:
  Joost Schoenmaker, overleden op 25 juni 1882 te Abcoude-Baambrugge, zoon van Hendrik Schoenmaker en Alette van Doorn.
 4. Jannetje Schoenmaker,
  Geboren op 28 october 1885 te Abcoude-Baambrugge.

  GEBOORTEAKTE, Abcoude-Baambrugge, 29 october 1885, nr. 28 [GenLias]:
  Jannetje Schoenmaker, geboren op 28 october 1885 te Abcoude-Baambrugge, dochter van Hendrik Schoenmaker en Aletta van Doorn.

  BEVOLKINGSREGISTER, Abcoude-Baambrugge, 1890-1900, blad 8:
  1. Schoenmaker, Hendrik, man, Hoofd, geb. 12 Mei 1847 te Abcoude B, gehuwd, N. Herv., veehouder, Gein A 8, BK.
  2. Doorn, van, Aletta, vrouw, Vrouw, geb. 10 Nov. 1849 te Westbroek, Utrecht, gehuwd, N. Herv.
  3. Schoenmaker, Dirkje, vrouw, dochter, geb. 21 Mei 1874 te Abcoude B, N. Herv.
  4. Schoenmaker, Hendrik, man, zoon, geb. 9 Sept. 1876 te Abcoude B, N. Herv.
  5. Schoenmaker, Jannetje, vrouw, dochter, geb. 28 Oct. 1885 te Abcoude B, N. Herv.
  [bron: website Family Search]
X-e.
Aart Janse SCHOENMAKER,
Zoon van Hendrik Schoenmaker en Jannetje Ketel [nr. IX-b], geboren te Abcoude-Baambrugge op 11 januari 1849, van beroep veehouder, overleden aldaar op 17 januari 1910, oud 61 jaar, begraven op de Algemene en R.K. Begraafplaats Abcoude aan de Bijdorplaan 4.
Gehuwd op 3 mei 1906 te Weesperkarspel met Dirkje VAN DEN BROEK, geboren te Weesperkarspel op 28 januari 1873, overleden te Abcoude op 8 oktober 1957, oud 84 jaar, dochter van Hendrik van den Broek en Dirkje Wismeijer, van beroep veehoudster, begraven op de Algemene en R.K. Begraafplaats Abcoude aan de Bijdorplaan 4.

GEBOORTEAKTE, Abcoude-Baambrugge, 13 januari 1849, nr. 2:
Op heden den 13den Januarij des Jaars 1849, is voor ons ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Abcoude Baambrugge Arrondissement en Provincie Utrecht, verschenen:
Hendrik Schoenmaker, oud dertig Jaren, veehouder alhier wonende, ons verklarende dat op den Elfden Januarij dezes Jaars des morgens drie ure, alhier is geboren een Kind van het Mannelijk geslacht, uit hem en Zijne vrouw Jansje Ketel, oud 29 Jaren, mede alhier wonende, en aan welk Kind hij verklaart te zullen geven den voornaam van Aart Janse.
De gemelde verklaring is gedaan en akte daarvan opgemaakt, in tegenwoordigheid van Laurens Aaftink, oud 33 jaren, van beroep Smid, wonende in deze gemeente, en Jan Post, oud 30 jaren, van beroep timmerman, mede in deze gemeente woonachtig als getuigen.
En is deze akte, na gedane voorlezing door den declarant en getuigen benevens ons onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Weesperkarspel, 28 januari 1873, nr. 5:
Heden den 28sten Januarij 1873, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Weesper-carspel verschenen
Hendrik van den Broek, van beroep veehouder, oud 32 jaren, wonende te Weesper-carspel, welke ons heeft verklaard, dat ten zijnen huize op den 28sten Januarij dezes jaars des nachts ten drie ure, in het huis staande in den Oostbijlmerpolder is geboren een kind van het Vrouwelijk geslacht, uit Dirkje Wismeijer, van beroep zonder, wonende te Weesper-carspel, zijne echtgenoote, welk kind zal genaamd worden Dirkje.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den Vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Bart Jekel, van beroep veldwachter, oud 65 jaren, wonende te Weesp, en van Hermanus Bernardus Weber, van beroep koopman, oud 28 jaren, wonende mede te Weesp en is deze akte na voorlezing door ons benevens den aangever en de getuigen onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

BEVOLKINGSREGISTER, Abcoude-Baambrugge, 1890-1900, blad 22:
1. Schoenmaker, Hendrik, man, Hoofd, geb. 20 Feb. 1819 te Maarsseveen, Utrecht, weduwnaar, N. Herv., veehouder, Stationsweg A 23.
2. Schoenmaker, Aart Janse, man, zoon, geb. 11 Jan. 1849 te Abcoude B, N. Herv.
3. Schoenmaker, Annetje, vrouw, dochter, geb. 3 mei 1850 te Abcoude B, N. Herv., vertrokken Juni 1895 naar Westbroek.
4. Schoenmaker, Arie Gerrebrand, man, zoon, geb. 16 Aug. 1851 te Abcoude B, N. Herv.
5. Schoenmaker, Dirk, man, zoon, geb. 10 Nov. 1854 te Abcoude B, N. Herv., vertrokken 25 Oct. 1898 naar Abcoude-Proostdij.
6. Schoenmaker, Jacob, man, zoon, geb. 4 Oct. 1859 te Abcoude B, N. Herv.
[bron: website Family Search]

HUWELIJKSAKTE, Weesperkarspel, 3 mei 1906, nr. 8 [GenLias]:
Aart Janse Schoenmaker, geboren te Abcoude-Baambrugge, oud 57 jaar, van beroep veehouder, zoon van Hendrik Schoenmaker en Jansje Ketel, met Dirkje van den Broek, geboren te Weesperkarspel, oud 33 jaar, dochter van Hendrik van den Broek en Dirkje Wismeijer, van beroep veehoudster.

OVERLIJDENSAKTE, Abcoude-Baambrugge, 17 januari 1910, nr. 1 [GenLias]:
Aart Janse Schoenmaker, overleden op 17 januari 1910 te Abcoude-Baambrugge, oud 61 jaar, echtgenoot van Dirkje van den Broek, zoon van Hendrik Schoenmaker en Jansje Ketel.

OVERLIJDENSAKTE, Abcoude, 10 oktober 1957, nr. 7:
Dirkje van den Broek, overleden te Abcoude op 8 oktober 1857, oud 84 jaar, weduwe van Aart Janse Schoenmaker, dochter van Hendrik van den Broek en van Dirkje Wismeijer.


[bron: www.online-begraafplaatsen.nl.]

KIND:
 1. Hendrik Schoenmaker,
  Geboren te Abcoude-Baambrugge op 6 februari 1907, overleden op 29 september 1997, oud 90 jaar, begraven op de Algemene en R.K. Begraafplaats Abcoude aan de Bijdorplaan 4.

  GEBOORTEAKTE, Abcoude-Baambrugge, 6 februari 1907, nr. 3.
X-f.
Annetje SCHOENMAKER,
Dochter van Hendrik Schoenmaker en Jannetje Ketel [nr. IX-b], geboren te Abcoude-Baambrugge op 3 mei 1850, overleden aldaar op 6 maart 1915, oud 64 jaar.
Gehuwd te Abcoude-Baambrugge op 13 juni 1895 met Cornelis VAN DOORN, geboren te Westbroek op 21 februari 1842, overleden aldaar op 29 maart 1902, oud 60 jaar, zoon van Joost van Doorn en Dirkje Grotendorst.

GEBOORTEAKTE, Westbroek, 22 februari 1842, nr. 3:
Cornelis van Doorn.

GEBOORTEAKTE, Abcoude-Baambrugge, 4 mei 1850, nr. 25 [GenLias]:
Annetje Schoenmaker, geboren op 3 mei 1850 te Abcoude-Baambrugge, dochter van Hendrik Schoenmaker en Jannetje Ketel.

BEVOLKINGSREGISTER, Abcoude-Baambrugge, 1890-1900, blad 22:
1. Schoenmaker, Hendrik, man, Hoofd, geb. 20 Feb. 1819 te Maarsseveen, Utrecht, weduwnaar, N. Herv., veehouder, Stationsweg A 23.
2. Schoenmaker, Aart Janse, man, zoon, geb. 11 Jan. 1849 te Abcoude B, N. Herv.
3. Schoenmaker, Annetje, vrouw, dochter, geb. 3 mei 1850 te Abcoude B, N. Herv., vertrokken Juni 1895 naar Westbroek.
4. Schoenmaker, Arie Gerrebrand, man, zoon, geb. 16 Aug. 1851 te Abcoude B, N. Herv.
5. Schoenmaker, Dirk, man, zoon, geb. 10 Nov. 1854 te Abcoude B, N. Herv., vertrokken 25 Oct. 1898 naar Abcoude-Proostdij.
6. Schoenmaker, Jacob, man, zoon, geb. 4 Oct. 1859 te Abcoude B, N. Herv.
[bron: website Family Search]

HUWELIJKSAKTE, Abcoude-Baambrugge, 13 juni 1895, nr. 8 [GenLias]:
Cornelis van Doorn, geboren te Westbroek, oud 53 jaar, zoon van Joost van Doorn en Dirkje Grotendorst met Annetje Schoenmaker, geboren te Abcoude-Baambrugge, oud 45 jaar, dochter van Hendrik Schoenmaker en Jannetje Ketel.

OVERLIJDENSAKTE, Westbroek, 31 maart 1902. nr. 8:
Cornelis van Doorn.

OVERLIJDENSAKTE, Abcoude-Baambrugge, 8 maart 1915, nr. 6 [GenLias]:
Annetje Schoenmaker, overleden op 6 maart 1915 te Abcoude-Baambrugge, oud 64 jaar, weduwe van Cornelis van Doorn, dochter van Hendrik Schoenmaker en Jannetje Ketel.

X-g.
Dirk SCHOENMAKER,
Zoon van Hendrik Schoenmaker en Jannetje Ketel [nr. IX-b], geboren te Abcoude-Baambrugge op 10 november 1854, overleden aldaar op 3 februari 1928, oud 73 jaar.
Gehuwd te Abcoude-Baambrugge op 13 oktober 1898 met Jannetje JURRIEN, geboren te Abcoude-Baambrugge op 14 maart 1860, overleden aldaar op 30 april 1931, oud 71 jaar, dochter van Baltus Jurrien en Jacoba van Mijdregt.

GEBOORTEAKTE, Abcoude-Baambrugge, 11 november 1854, nr. 55 [GenLias]:
Dirk Schoenmaker, geboren op 10 november 1854 te Abcoude-Baambrugge, zoon van Hendrik Schoenmaker en Jannetje Ketel.

GEBOORTEAKTE, Abcoude-Baambrugge, 15 maart 1860, nr. 13:
Jannetje Jurrien.

BEVOLKINGSREGISTER, Abcoude-Baambrugge, 1890-1900, blad 22:
1. Schoenmaker, Hendrik, man, Hoofd, geb. 20 Feb. 1819 te Maarsseveen, Utrecht, weduwnaar, N. Herv., veehouder, Stationsweg A 23.
2. Schoenmaker, Aart Janse, man, zoon, geb. 11 Jan. 1849 te Abcoude B, N. Herv.
3. Schoenmaker, Annetje, vrouw, dochter, geb. 3 mei 1850 te Abcoude B, N. Herv., vertrokken Juni 1895 naar Westbroek.
4. Schoenmaker, Arie Gerrebrand, man, zoon, geb. 16 Aug. 1851 te Abcoude B, N. Herv.
5. Schoenmaker, Dirk, man, zoon, geb. 10 Nov. 1854 te Abcoude B, N. Herv., vertrokken 25 Oct. 1898 naar Abcoude-Proostdij.
6. Schoenmaker, Jacob, man, zoon, geb. 4 Oct. 1859 te Abcoude B, N. Herv.
[bron: website Family Search]

HUWELIJKSAKTE, Abcoude-Baambrugge, 13 october 1898, nr. 9 [GenLias]:
Dirk Schoenmaker, geboren te Abcoude-Baambrugge, oud 43 jaar, zoon van Hendrik Schoenmaker en Jannetje Ketel met Jannetje Jurrien, geboren te Abcoude-Baambrugge, oud 38 jaar, dochter van Baltus Jurrien en Jacoba van Mijdregt.

OVERLIJDENSAKTE, Abcoude-Baambrugge, 6 februari 1928, nr. 3 [GenLias]:
Dirk Schoenmaker, overleden op 3 februari 1928 te Abcoude-Baambrugge, echtgenoot van Jannetje Jurrien, zoon van Hendrik Schoenmaker en Jannetje Ketel.

OVERLIJDENSAKTE, Abcoude-Baambrugge, 2 mei 1931, nr. 10 [GenLias]:
Jannetje Jurrien, overleden op 30 april 1931 te Abcoude-Baambrugge, oud 71 jaar, weduwe van Dirk Schoenmaker, dochter van Baltus Jurrien en Jacoba van Mijdregt.

X-h.
Gerrit SCHOENMAKER,
Zoon van Hendrik Schoenmaker en Jannetje Ketel [nr. IX-b], geboren te Abcoude-Baambrugge op 24 januari 1858, Ned. Hervormd, van beroep veehouder, overleden te Abcoude op 9 november 1946, oud 88 jaar.
Gehuwd te Abcoude-Baambrugge op 17 april 1885 met Neeltje VERHOEF, geboren te Abcoude-Baambrugge op 30 december 1859, Ned. Hervormd, overleden te Abcoude-Baambrugge op 14 december 1928, oud 68 jaar, dochter van Klaas Verhoef en Marretje de Graaf.

GEBOORTEAKTE, Abcoude-Baambrugge, 26 januari 1858, nr. 3 [GenLias]:
Gerrit Schoenmaker, geboren op 24 januari 1858 te Abcoude-Baambrugge, zoon van Hendrik Schoenmaker en Jannetje Ketel.

GEBOORTEAKTE, Abcoude-Baambrugge, 30 december 1859, nr. 55:
Neeltje verhoef.

HUWELIJKSAKTE, Abcoude-Baambrugge, 17 april 1885, nr. 3 [GenLias]:
Gerrit Schoenmaker, geboren te Abcoude-Baambrugge, oud 27 jaar, zoon van Hendrik Schoenmaker en Jannetje Ketel, met Neeltje Verhoef, geboren te Abcoude-Baambrugge, dochter van Klaas Verhoef en Marretje de Graaf.

BEVOLKINGSREGISTER, Abcoude-Baambrugge, 1890-1900, Blad 6:
1. Schoenmaker, Gerrit, man, Hoofd, geb. 24 Jan. 1858 te Abcoude, gehuwd, N. Herv., Veehouder, Huizing: Gein A6 BK.
2. Verhoef, Neeltje, vrouw, Vrouw, geb. 30 Dec. 1859 te Abcoude, gehuwd, N. Herv.
3. Schoenmaker, Jannetje, vrouw, dochter, geb. 23 Feb. 1886 te Abcoude, N. Herv.
4. Schoenmaker, Nicolaas, man, zoon, geb. 6 Aug. 1887 te Abcoude, N. Herv.
5. Schoenmaker, Annetje, vrouw, dochter, geb. 24 Dec. 1888 te Abcoude, N. Herv.
8. Schoenmaker, Marretje, vrouw, dochter, geb. 8 Aug. 1890 te Abcoude B., N. Herv.
10. Schoenmaker, Hendrik, man, zoon, geb. 24 Jan. 1892 te Abcoude, N. Herv.
18. Schoenmaker, Gerrit Jan Willem, man, zoon, geb. 15 Sept. 1898 te Abcoude-Baambrugge, N. Herv.
[Tussenliggende nummers betreffen knechten en dienstboden]
[bron: website Family Search]

OVERLIJDENSAKTE, Abcoude-Baambrugge, 17 december 1928, nr. 17 [GenLias]:
Neeltje Verhoef, overleden op 14 december 1928 te Abcoude-Baambrugge, oud 68 jaar, echtgenote van Gerrit Schoenmaker, dochter van Klaas Verhoef en Marretje de Graaf.

OVERLIJDENSAKTE, Abcoude, 13 november 1946, nr. 33:
Gerrit Schoenmaker, overleden te Abcoude op 9 november 1946, oud 88 jaar, weduwnaar van Neeltje verhoef, zoon van Hendrik Schoenmaker en Jannetje Ketel.
[bron: www.wiewaswie.nl.]

KINDEREN:
 1. Jannetje Schoenmaker,
  Geboren op 23 februari 1886 te Abcoude-Baambrugge.

  GEBOORTEAKTE, Abcoude-Baambrugge, 23 februari 1886, nr. 8 [GenLias]:
  Jannetje Schoenmaker, geboren op 23 februari 1886 te Abcoude-Baambrugge, dochter van Gerrit Schoenmaker en Neeltje Verhoef.
 2. Nicolaas Schoenmaker,
  Geboren op 6 augustus 1887 te Abcoude-Baambrugge, overleden aldaar op 14 juli 1963, oud 75 jaar.
  Gehuwd op 24 april 1919 te Breukelen-Nijenrode met Margaretha Korver, geboren op 14 februari 1894 te Breukelen-Nijenrode, overleden op 14 januari 1949 te Abcoude-Baambrugge, oud 54 jaar, dochter van Jan Korver en Neeltje de Leeuw.

  GEBOORTEAKTE, Abcoude-Baambrugge, 8 augustus 1887, nr. 37 [GenLias]:
  Nicolaas Schoenmaker, geboren op 6 augustus 1887 te Abcoude-Baambrugge, zoon van Gerrit Schoenmaker en Neeltje Verhoef.

  HUWELIJKSAKTE, Breukelen-Nijenrode, 24 april 1919, nr. 8 [GenLias]:
  Nicolaas Schoenmaker, geboren te Abcoude-Baambrugge, oud 31 jaar, zoon van Gerrit Schoenmaker en Neeltje Verhoef, met Margaretha Korver,
  geboren te Breukelen-Nijenrode, oud 26 jaar, dochter van Jan Korver en Neeltje de Leeuw.
 3. Annetje Schoenmaker,
  Geboren op 23 december 1888 te Abcoude-Baambrugge.
  Gehuwd op 16 juli 1914 te Abcoude-Baambrugge met Barend van Zadelhoff, geboren op 30 maart 1883 te Ouder-Amstel, zoon van Engel van Zadelhoff en Telle van der Lee.

  GEBOORTEAKTE, Abcoude-Baambrugge, 24 december 1888, nr. 51 [GenLias]:
  Annetje Schoenmaker, geboren op 23 december 1888 te Abcoude-Baambrugge, dochter van Gerrit Schoenmaker en Neeltje Verhoef.

  HUWELIJKSAKTE, Abcoude-Baambrugge, 16 juli 1914, nr. 10 [GenLias]:
  Barend van Zadelhoff, geboren te Ouder-Amstel, oud 31 jaar, zoon van Engel van Zadelhoff en Telle van der Lee, met Annetje Schoenmaker, geboren
  te Abcoude-Baambrugge, oud 25 jaar, dochter van Gerrit Schoenmaker en Neeltje Verhoef.
 4. Marretje Schoenmaker,
  Geboren op 8 augustus 1890 te Abcoude-Baambrugge.

  GEBOORTEAKTE, Abcoude-Baambrugge, 9 augustus 1890, nr. 42 [GenLias]:
  Marretje Schoenmaker, geboren op 8 augustus 1890 te Abcoude-Baambrugge, dochter van Gerrit Schoenmaker en Neeltje Verhoef.
 5. Hendrik Schoenmaker,
  Geboren op 24 januari 1892 te Abcoude-Baambrugge.

  GEBOORTEAKTE, Abcoude-Baambrugge, 25 januari 1892, nr. 7 [GenLias]:
  Hendrik Schoenmaker, geboren op 24 januari 1892 te Abcoude-Baambrugge, zoon van Gerrit Schoenmaker en Neeltje Verhoef.
 6. Gerrit Jan Willem Schoenmaker,
  Geboren op 15 september 1898 te Abcoude-Baambrugge.

  GEBOORTEAKTE, Abcoude-Baambrugge, 16 september 1898, nr. 33 [GenLias]:
  Gerrit Jan Willem Schoenmaker, geboren op 15 september 1898 te Abcoude-Baambrugge, zoon van Gerrit Schoenmaker en Neeltje Verhoef.
X-i.
Hermanus LEEUWENSTIJN,
Zoon van Adrianus Leeuwestein en Grietje van der Greft [nr. IX-c], geboren te Uithoorn op 18 augustus 1841, van beroep winkelier te Amsterdam (1870), overleden voor 1912.
Gehuwd te Amsterdam op 22 mei 1867 met Wilhelmina Berendina TROOST, geboren te Amsterdam op 3 november 1841, overleden voor 1912, dochter van Christiaan Elias Troost, van beroep kruier, schoenmaker en van Wilhelmina van der Linden.

GEBOORTEAKTE, Uithoorn, 1841, nr. 38:

GEBOORTEAKTE, Amsterdam, 5 november 1841, Reg. 9, fol. 52v:
Op heden den Vijfden November 1841 is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, verschenen:
Christiaan Elias Troost, van beroep schoenmaker, oud 27 jaren, wonende Scheldensteeg Kanton 3 No. 7, welke heeft verklaard dat op den derden dezer des voormiddags ten Elf ure, in het huis, staande alsboven is geboren een Kind van het vrouwelijk geslacht, uit Wilhelmina van der Linden, van beroep geen, wonende alsboven, zijne echtgenoote, welk Kind zal genaamd worden Wilhelmina Berendina.,
van welke Verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Abraham Hamberg, van beroep geen, oud 73 Jaren, wonende alsboven en van Gerardus J...phus Mulder, van beroep kruijer, oud 31 Jaren, wonende alsboven N 8 en is deze Akte door ons, benevens den Vader, de Getuigen, na voorlezing onderteekend.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 22 mei 1867, Reg. 5 fol. 16:

KINDEREN:
 1. Hermanus Willem Leeuwenstijn,
  Geboren te Amsterdam in 1869/70, van beroep winkelier te Amsterdam.
  Gehuwd te Amsterdam op 20 augustus 1896 met Beitske Tolstra, geboren te Bolsward in 1868/69, dochter van Lieuwe Tolstra, van beroep werkman en van Antje Stienstra.

  HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 20 augustus 1896, reg. 25, fol 26:
 2. Gerrit Leeuwenstijn,
  Geboren te Amsterdam op 1 mei 1881, van beroep buffetbediende (1912).
  Gehuwd te Gouda op 7 februari 1912 met Elizabeth Adriana Kruijt, geboren te Gouda op 6 juni 1886, dochter van Leendert Kruijt, van beroep pottenbakker en van Jansje Koedam.

  GEBOORTEAKTE, Amsterdam, ca. 1 mei 1881, Reg. 4, Fol. 119:
  Gerrit Leeuwenstijn.

  GEBOORTEAKTE, Gouda, ca. 6 juni 1886:
  Elizabeth Adriana Kruijt.

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 5 januari 1912:
  De Commissaris der Koningin in de Provincie Noordholland
  verklaart, dat aan Gerrit Leeuwenstijn, geboren te Amsterdam op 1 Mei 1881,
  zoon van Hermanus en van Wilhelmina Berendina Troost,
  bij de loting voor de lichting der nationale militie van het jaar 1901 voor de gemeente Amsterdam is ten deel gevallen No. 3829, dat, buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verplicht.
  [huwelijksbijlage]

  HUWELIJKSAKTE, Gouda, 7 februari 1912, nr. 21:
  Den Zevenden Februarij 1912 zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gouda, in het huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
  Gerrit Leeuwenstijn, oud 30 jaren, buffetbediende, geboren en wonende te Amsterdam, meerderjarige Zoon van Hermanus Leeuwenstijn en Wilhelmina Berendina Troost, beiden overleden, en
  Elizabeth Adriana Kruijt, oud 25 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Amsterdam, meerderjarige dochter van Leendert Kruijt, pottenbakker en Jansje Koedam, zonder beroep, echtelieden, wonende alhier.
  Getuigen:
  Herman Willem Leeuwenstijn, oud 39 jaren, Winkelier, wonende te Amsterdam, broeder des Comparants,
  Cornelis Koedam, oud 60 jaren, Kistenmaker, wonende te Rotterdam, Oom der Comparante,
  Gerrit Repanel, oud 58 jaren, Winkelier, wonende ahier, aanbehuwde Oom der Comparante en
  Johannes Gerritsen, oud 24 jaren, Timmerman, wonende alhier.
  Na voorlezing hebben de Comparanten, de Ouders der Comparante deze met ons onderteekend.
  [bron: website Family Search]
X-j.
Cornelia Christina LEWESTIJN,
Dochter van Adrianus Leeuwestein en Grietje van der Greft [nr. IX-c], geboren te Uithoorn op 24 maart 1844.
Gehuwd te Ouder-Amstel op 14 mei 1865 met Johannes Hendrik BOUWENS, geboren te Spaarndam op 22 oktober 1838, van beroep timmerman te Ouder-Amstel, overleden aldaar op 27 december 1892, oud 54 jaar, zoon van Johannes Adrianus Bouwens en van Margaretha de Vries.

GEBOORTEAKTE, Spaarndam, ca. 22 oktober 1838, nr. 4v:

GEBOORTEAKTE, Uithoorn, 1844, nr. 11:

HUWELIJKSAKTE, Ouder-Amstel, 14 mei 1865, nr. 10:

OVERLIJDENSAKTE, Ouder-Amstel, 27 december 1892, nr. 60.

KINDEREN:
 1. Johannes Adrianus Bouwens,
  Geboren te Ouder-Amstel in 1866, overleden aldaar op 27 oktober 1868, oud 2 jaar.

  OVERLIJDENSAKTE, Ouder-Amstel, 28 oktober 1868, nr. 59:
  Heden den 28sten October 1868, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Ouder-Amstel verschenen
  Jacob van Groen, van beroep Winkelier, oud 27 jaren, wonende te Ouder-Amstel, bekende van de na te noemen overledene, en Cornelis Kruijff, van beroep Veldwachter, oud 60 jaren, wonende te Ouder-Amstel, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 27sten October dezes jaars des morgens ten zes ure, in het huis staandete Ouder-Amstel Wijk B Nommer 140 is overleden Johannes Adrianus Bouwens, van beroep zonder, geboren en wonende te Ouder-Amstel, kind van Johannes Hendrik Bouwens, van beroep timmerman, oud 30 jaren en van diens huisvrouw Cornelia Christina Lewesteijn, zonder beroep, oud 24 jaren, wonende mede alhier.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]
 2. Cornelis Bouwens,
  Geboren te Ouder-Amstel in 1867, van beroep timmerman, overleden te Hilversum in zijn woning aan de Sint Annastraat 23 op 26 december 1931, oud 64 jaar.
  Gehuwd te Ouder-Amstel op 10 augustus 1895 met Johanna van Ommeren, geboren te Aarlanderveen in 1872/73, van beroep dienstbode, overleden voor 1932, dochter van Arnoldus van Ommeren, bootkapitein en van Cornelia Bekker.

  HUWELIJKSAKTE, Ouder-Amstel, 10 augustus 1895, nr. 14:

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 28 december 1931, nr. 577:
  In het jaar 1931, den 28sten der maand December verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hilversum:
  Hendrik Daniel Dels, oud 45 jaren, van beroep aanspreker, wonende alhier en Frederik Doornaar, oud 43 jaren, van beroep gemeenteambtenaar, wonende alhier, die verklaarden,
  dat op den 26sten der maand December dezes jaars, des voormiddags ten half vier ure, binnen deze gemeente in het huis staande aan de Sint Annastraat nummer 23 is overleden Cornelis Bouwens, oud 64 jaren, van beroep timmerman, geboren te Ouder Amstel en wonende alhier, weduwnaar van Johanna van Ommeren, zoon van Johannes Hendrik Bouwens en Cornelia Christina Lewestijn, beiden overleden.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]
 3. Grietje Bouwens,
  Geboren te Ouder-Amstel in 1869/70.
  Gehuwd te Ouder-Amstel op 26 mei 1894 met Pieter van der Zee, geboren te Monnikendam in 1869/7-, van beroep zadelmaker, zoon van Hendrik van der Zee en van Elisabeth Oosterbaan.

  HUWELIJKSAKTE, Ouder-Amstel, 26 mei 1894, nr, 19:
 4. Johannes Adrianus Bouwens,
  Geboren te Ouder-Amstel in 1871/72, van beroe zadelmaker.
  Gehuwd te Ouder-Amstel op 22 mei 1897 met Janna Koelewijn, geboren te Haarlemmermeer in 1872/73, dochter van Cornelis Koelewijn en van Wijntje Splinter.

  HUWELIJKSAKTE, Ouder-Amstel, 22 mei 1897, nr. 14:
 5. Francijntje Bouwens,
  Geboren te Ouder-Amstel in 1873/74.
  Gehuwd te Ouder-Amstel op 19 mei 1900 met Adrianus Ligtenberg, geboren te Ouder-Amstel in 1873/74, van beroep schilder, zoon van Jan Ligtenberg, metselaar en van Adriana van Kampen.

  HUWELIJKSAKTE, Ouder-Amstel, 19 mei 1900, nr. 8:
 6. Johannes Hendrik Bouwens,
  Geboren te Ouder-Amstel op 23 april 1878, overleden aldaar op 6 mei 1878, oud 13 dagen.

  OVERLIJDENSAKTE, Ouder-Amstel, 6 mei 1878, nr. 29.
 7. Cornelia Christina Bouwens,
  Geboren te Ouder-Amstel op 30 januari 1880, overleden aldaar op 31 januari 1880, oud 1 dag.

  OVERLIJDENSAKTE, Ouder-Amstel, 31 januari 1880, nr. 1.
 8. Cornelia Christina Bouwens,
  Geboren te Ouder-Amstel op in maart 1881, overleden aldaar op 23 augustus 1881, oud 5 maanden.

  OVERLIJDENSAKTE, Ouder-Amstel, 23 augustus 1881, nr. 57.
X-k.
Adriana VAN DER GREFT,
Dochter van Klaas van der Greft en van Maaijke Hagendijk [nr. IX-d], geboren te Rotterdam op 5 mei 1847, overleden aldaar op 9 oktober 1931, oud 84 jaar.
Gehuwd te Rotterdam op 17 november 1869 met Abraham MAASBOMMEL, geboren te Rotterdam op 10 april 1846, van beroep winkelbediende (1869), overleden te Rotterdam op 4 februari 1913, oud 66 jaar, zoon van Adrianus Maasbommel en Elizabeth Koekebacker.

GEBOORTEAKTE, Rotterdam, ca. 10 april 1846, nr. 956:

GEBOORTEAKTE, Rotterdam, ca. 5 mei 1848, nr. 1223:

HUWELIJKSAKTE, Rotterdam, 17 november 1869, nr. 964:
Op heden den 17den November 1869, zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Rotterdam, in het huis der Gemeente verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan:
Abraham Maasbommel, oud 23 Jaren, Winkelbediende, geboren alhier, meerderjarige Zoon van Adrianus Maasbommel, Koffijhuisbediende en van Elizabeth Koekebacker, zonder beroep, wonende allen alhier en
Adriana van der Greft, oud 22 Jaren, Zonder beroep, minderjarige Dochter van Klaas van der Greft, Schipper en van Maaijke Hagendijk, zonder beroep, wonende allen alhier.
Getuigen:
Hendrik Cornelis van der Graaf, oud 52 Jaren, Stadsbode,
Lodewijk Cornelis Speelman, oud 61 Jaren,
Theodorus Hendrikus Berghout, oud 44 Jaren, beide Stads Sergeanten en
Aart de Lange, oud 78 Jaren, Zonder beroep, wonende allen in deze gemeente.
En heb ik hiervan opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing door mij Ambtenaar is geteekend met de partijen, de Vader van den Bruidegom, de Ouders van de Bruid en de getuigen, hebbende de Moeder van den Bruidegom verkklaard zulks niet te hebben geleerd.
[bron: website Family Search]

OVERLIJDENSAKTE, Rotterdam, ca. 4 februari 1913, nr. 618:

OVERLIJDENSAKTE, Rotterdam, ca. 9 oktober 1931, nr. 4153:


[bron: CBG]

KINDEREN:
 1. Adrianus Maarten Maasbommel,
  Geboren te Rotterdam op 29 juni 1870, overleden aldaar op 24 juli 1936, oud 66 jaar.
  Gehuwd te Rotterdam op 16 november 1898 met Grietje Leentvaar, geboren te Rotterdam in 1875/76, dochter van Jan Leentvaar en van Lena Koning.

  GEBOORTEAKTE, Rotterdam, 1870, nr, 2515:

  HUWELIJKSAKTE, Rotterdam, 16 november 1898, nr. 2092:
  Adrianus Maarten Maasbommel, geboren te Rotterdam, oud 28 jaren, zoon van Abraham Maasbommel en van Adriana van der Greft, en
  Grietje Leentvaar, geboren te Rotterdam, oud 22 jaren, dochter van Jan Leentvaar en van Lena Koning.

  OVERLIJDENSAKTE, Rotterdam, 1936, ca. 24 juli 1936:
 2. Maartje Cornelia Maasbommel,
  Geboren te Rotterdam op 2 maart 1872, overleden aldaar op 29 maart 1921, oud 49 jaren.
  Gehuwd te Rotterdam op 13 juli 1898 met Jacobus Antonius Nicolaas Kwestroor, geboren te Rotterdam 1868/69, zoon van Jacobus Wilhelmus Kwestroor en van Johanna Voogd.

  GEBOORTEAKTE, Rotterdam, 1872, nr. 989:

  HUWELIJKSAKTE, Rotterdam, 13 juli 1898, nr. 1227:
  Jacobus Antonius Nicolaas Kwestroor, geboren te Rotterdam, oud 29 jaren, zoon van Jacobus Wilhelmus Kwestroor en van Johanna Voogd, en
  Maartje Cornelia Maasbommel, geboren te Rotterdam, oud 26 jaren, dochter van Abraham Maasbommel en van Adriana van der Greft.

  OVERLIJDENSAKTE, Rotterdam, 1921, nr. 1459:
 3. Elizabeth Maasbommel,
  Geboren te Rotterdam op 7 oktober 1873, overleden aldaar op 20 september 1874, oud 11 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Rotterdam, 1873, nr. 3837:

  OVERLIJDENSAKTE, Rotterdam, 1874, nr. 3116:
 4. Nicolaas Maasbommel,
  Geboren te Rotterdam op 1 december 1875.
  Gehuwd (1) te Rotterdam op 8 juni 1898 met Catharina Fonte, geboren te Rotterdam in 1872/73, dochter van Petrus Jacobus Fonte en van Catharina Monnee.
  Gehuwd (2) te Rotterdam op 28 februari 1906 met zijn schoonzuster Pietertje den Ouden, geboren te Delfshaven in 1880, dochter van Willem den Ouden en van Hinke van Delden.

  GEBOORTEAKTE, Rotterdam, 1875, nr. 4991:

  HUWELIJKSAKTE, Rotterdam, 1898, nr. 967:
  Nicolaas Maasbommel, geboren te Rotterdam, oud 22 jaren, zoon van Abraham Maasbommel en van Adriana van der Greft, en
  Catharina Fonte, geboren te Rotterdam, oud 25 jaren, dochter van Petrus Jacobus Fonte en van Catharina Monnee.

  HUWELIJKSAKTE, Rotterdam, 28 februari 1906:
  Nicolaas Maasbommel, geboren te Rotterdam, oud 30 jaren, zoon van Abraham Maasbommel en van Adriana van der Greft, en
  Pietertje den Ouden, geboren te Delfshaven, oud 25 jaren, dochter van Willem den Ouden en van Hinke van Delden.
 5. Abraham Johannes Maasbommel,
  Geboren te Rotterdam op 26 september 1877, van beroep timmerman, overleden te Rotterdam op 3 mei 1904, oud 26 jaren.
  Gehuwd (1) te Tiel op 12 maart 1900 met Maaike van Schuttershoef, geboren in 1876/77, overleden voor 5 augustus 1903, dochter van Wessel van Schuttershoef, van beroep kleermaker en van Sophia Croes.
  Gehuwd (2) te Rotterdam op 5 augustus 1903 met Pietertje den Ouden, geboren te Delfshaven in 1879/80, dochter van Willem den Ouden en van Hinke van Delden.
  Pietertje huwde (2) te Rotterdam op 28 februari 1906 met haar zwager Nicolaas Maasbommel, geboren te Rotterdam op 1 december 1875.

  GEBOORTEAKTE, Rotterdam, 1877, nr. 4212:

  HUWELIJKSAKTE, Tiel, 12 maart 1900, nr. 16:
  Abraham Johannes Maasbommel, oud 22 jaren, van beroep timmerman, zoon van Abraham Maasbommel en van Adriana van der Greft, en
  Maaike van Schuttershoef, oud 23 jaren, dochter van Wessel van Schuttershoef, van beroep kleermaker en van Sophia Croes.

  HUWELIJKSAKTE, Rotterdam, 5 augustus 1903:
  Abraham Johannes Maasbommel, geboren te Rotterdam, oud 25 jaren, zoon van Abraham Maasbommel en van Adriana van der Greft, en
  Pietertje den Ouden, geboren te Delfshaven, oud 23 jaren, dochter van Willem den Ouden en van Hinke van Delden.

  OVERLIJDENSAKTE, Rotterdam, 1904:
  Abraham Johannes Maasbommel, overleden te Rotterdam op 3 mei 1904, oud 26 jaren, geboren te Rotterdam, echtgenoot van Pietertje den Ouden, eerder weduwnaar van Maaike van Schutterhoef, zoon van Abraham Maasbommel en van Adriana van der Greft.
 6. Elisabeth Maasbommel,
  Geboren te Rotterdam op 3 mei 1879.
  Gehuwd (1) te Rotterdam op 27 november 1918 met Johannes van Bergem, geboren te Rotterdam in 1877/78, zoon van Gerardus Hendrikus van Bergem en van Jansje Albregt.
  Gehuwd (2) te Rtterdam op 9 juli 1924 met Louis Adriaan van den Bos Hitz, geboren te Rotterdam in 1869/70, zoon van Simon Feist Hitz en van Anna Louisa Tirie.

  GEBOORTEAKTE, Rotterdam, 1879, nr. 2103:

  HUWELIJKSAKTE, Rotterdam, 27 november 1918:
  Johannes van Bergem, geboren te Rotterdam, oud 40 jaren, zoon van Gerardus Hendrikus van Bergem en van Jansje Albregt, en
  Elisabeth Maasbommel, geboren te Rotterdam, oud 39 jaren, dochter van Abraham Maasbommel en van Adriana van der Greft.

  HUWELIJKSAKTE, Rotterdam, 9 juli 1924:
  Louis Adriaan van den Bos Hitz, geboren te Rotterdam, oud 54 jaren, zoon van Simon Feist Hitz en van Anna Louisa Tirie, en
  Elisabeth Maasbommel, geboren te Rotterdam, oud 45 jaren, dochter van Abraham Maasbommel en van Adriana van der Greft.
 7. Johannes Maasbommel,
  Geboren te Rotterdam op 29 januari 1881.
  Gehuwd te Rotterdam op 10 oktober 1906 met Johanna Wilhelmina Schonenberg, geboren te Delfshaven in 1883/84, dochter van Jacobus Schonenberg en van Cornelia Wilhelmina de Boeck.

  GEBOORTEAKTE, Rotterdam, 1881, nr. 442:

  HUWELIJKSAKTE, Rotterdam, 10 oktober 1906:
  Johannes Maasbommel, geboren te Rotterdam, oud 25 jaren, zoon van Abraham Maasbommel en van Adriana van der Greft, en
  Johanna Wilhelmina Schonenberg, geboren te Delfshaven, oud 22 jaren, dochter van Jacobus Schonenberg en van Cornelia Wilhelmina de Boeck.
 8. Adriana Maasbommel,
  Geboren te Rotterdam op 7 augustus 1882, overleden aldaar op 4 januari 1883, oud 5 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Rotterdam, 1882, nr. 3753:

  OVERLIJDENSAKTE, Rotterdam, 1883, nr, 73:
 9. Reinier Maasbommel,
  Geboren te Rotterdam op 21 februari 1884, overleden aldaar op 7 maart 1936, oud 52 jaren.
  Gehuwd te Rotterdam op 23 oktober 1907 met Lena Tunderman, geboren te Rotterdam in 1882/83, dochter van Jacobus Tunderman en Jannetje Leentvaar.

  GEBOORTEAKTE, Rotterdam, 1884, nr. 915:

  HUWELIJKSAKTE, Rotterdam, 23 oktober 1907:
  Reinier Maasbommel, geboren te Rotterdam, oud 23 jaren, zoon van Abraham Maasbommel en van Adriana van der Greft, en
  Lena Tunderman, geboren te Rotterdam in 1882/83, dochter van Jacobus Tunderman en Jannetje Leentvaar.

  OVERLIJDENSAKTE, Rotterdam, 1936:
X-l.
Jan VAN DER GREFT,
Zoon van Klaas van der Greft en van Maaijke Hagendijk [nr. IX-d], geboren te Rotterdam op 21 juli 1850, van beroep graanwerker (1885), overleden te Rotterdam op 17 december 1919, oud 69 jaar.
Gehuwd te Rotterdam op 30 september 1885 met Anna Maria Margaretha METTES, geboren te Rotterdam op 24 januari 1854, van beroeo winkelierster (1885), overleden te Rotterdam op 21 november 1895, oud 41 jaar, dochter van Klaas Mettes en Charlotta Stenten.
Anna Maria Margaretha METTES was eerder gehuwd (1) te Rotterdam op 1 november 1871 met Pieter VAN DEN BOSCH, geboren te Vianen op 31 maart 1843, zoon van Eimert van den Bosch en Cornelia Hoegee.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Rotterdam op 4 december 1878.
Zij huwde (2) te Rotterdam op 6 augustus 1879 met Adrianus Hendrik VAN LOON, geboren te Dordrecht op 8 juni 1849, van beroep winkelier, overleden te Rotterdam op 10 november 1883, oud 33 jaar, zoon van Jakob van Loon, van beroep werkman en van Catharina Johanna Nelemans.

GEBOORTEAKTE, Dordrecht, 9 juni 1849, nr. 372:
In het jaar 1849, den 9den Junij, is voor ons Adrianus van der Linden Floruszoon, Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen
Jakob van Loon, oud 22 jaren, van beroep Pakhuisknecht, wonende alhier, welke ons verklaard heeft, dat hem, uit Zijne huisvrouw Catharina Johanna Nelemans, zonder beroep, wonende alhier, op den 8sten Junij 1849, des voormiddags ten een uren, geboren is een kind van het mannelijk geslacht, in het Huis geteekend Letter B No. 224 in het Tolbrugstraatje, hetzelve de voornamen Adrianus Hendrik gevende.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan van Eck, oud 36 jaren, van beroep timmerman en van Jacob Stillebroer, oud 33 jaren, van beroep Agent van Politie, wonende beiden alhier.
Na voorlezing dezer akte, hebben de vader en de getuigen, deze nevens ons ondertekend.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Rotterdam, 22 juli 1850, nr. 1882:
Op heden den 22sten Julij 1850, is voor ons Lid van het Plaatselijk Bestuur der Stad Rotterdam, benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in het huis der Gemeente, verschenen:
Catharina Maria van den Elsken, huisvrouw van Adrianus Jolles, van beroep Vroedvrouw, oud 35 jaren, wonende Schrijnwerkerssteeg 4-263 welke ons heeft verklaard dat op den 21sten dezer des namiddags ten tien ure, in zekerhuis staande Visschersdijk 4-116 is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Maaijke Hagendijk, van beroep zonder, wonende aldaar, huisvrouw van Klaas van der Greft, schipper, mede wonende aldaar, zijnde door afwezenheid buiten de stad verhinderd de aangifte in persoon te doen, welk kind zal genaamd worden Jan.
De genoemde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrik Schaap, van beroep pakhuisknecht, oud 63 jaren, wonende Baan 3-603 en van August van Rijnbach, van beroep pakhuisknecht, oud 39 jaren, wonende Kwakernaat 9-38.
En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door de declarante getuigen en ons is onderteekend.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Rotterdam, ca. 24 januari 1854, nr. 241:
Erkenning op 20 december 1854.

OVERLIJDENSAKTE, Rotterdam, 12 november 1883, nr. 3788:
Op heden den Twaalfden November 1883, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Rotterdam, verschenen:
Jacob Hendrik Bom, oud 31 jaren, van beroep Bedienaar, en Antonie van Staveren [?], oud 48 jaren, van beroep Bedienaar, beiden alhier wonende, geen verwanten van natenoemen overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den Tienden dezer des namiddags ten een ure, in een huis aan de Binnenweg alhier, is overleden:
Adrianus Hendrik van Loon, in den ouderdom van 34 jaren, geboren te Dordrecht en wonende alhier, Winkelier, Echtgenoot van Anna Maria Margaretha Mettes, Zoon van Jacob van Loon, werkman en Catharina Johanna Nelemans, zonder beroep, beiden wonende alhier.
En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing is onderteekend door ons en de aangevers.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

HUWELIJKSAKTE, Rotterdam, 30 september 1885, nr. 924:
Op heden den 30sten September 1885 zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Rotterdam, verschenen, tot het aangaan van een Huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen alhier hebben plaats gehad op den 20sten en 27sten dezer maand,
Jan van der Greft, oud 35 jaren, graanwerker, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Klaas van der Greft en Maaijke Hagendijk, beiden zonder beroep, wonende alhier, en
Anna Maria Margaretha Mettes, oud 31 jaren, winkelierster, geboren en wonende alhier, weduwe van Adrianus Hendrik van Loon, meerderjarige Dochter van Klaas Mettes, overleden en Charlotte Stenten, zonder beroep, wonende alhier.
Getuigen:
Hendrik Cornelis van de Graaf, oud 68 Jaren, Stadsbode,
Pleunis Nicolaas Alensen, oud 66 jaren,
Machiel Leegenhoek, oud 54 jaren, Stads Sergeanten, en
Pieter Bras, oud 46 jaren, winkelier, wonende allen alhier.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, is onderteekend door ons, de partijen en de getuigen.
[bron: website Family Search]

OVERLIJDENSAKTE, Rotterdam, ca. 21 november 1895, nr. 4321:

OVERLIJDENSAKTE, Rotterdam, ca. 17 december 1919, nr. 6697:

X-m.
Dirkje VAN WIRDUM,
Dochter van Klaas van Wirdum en Grietje Brouwer [nr. IX-f], geboren te Aalsmeer op 11 december 1861, woont in 1884 te Haarlemmermeer, van beroep huishoudster, overleden te Haarlem op 19 januari 1920, oud 58 jaar.
Gehuwd te Haarlemmermeer op 11 december 1891 met Jan KALTER, geboren te Odoorn op 28 april 1857, van beroep dienstknecht, arbeider, overleden te Haarlem op 7 juni 1915, oud 58 jaar, zoon van Jan Kalter en Lammechien Albers Dekker.

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 1861, nr. 112:
Geboorteadres: het Oosteinde.
Getuige is Christiaan Ruhl, ijzersmid, 41 jaar. In 1884 woonde Dirkje in Haarlemmermeer.

HUWELIJKSAKTE, Haarlemmermeer, 11 december 1891, nr. 104 [GenLias]:
Jan Kalter, oud 34 jaar, geboren te Odoorn, van beroep arbeider, weudwnaar van Harmke Tienstra, zoon van Jan Kalter en Lammechien Albers Dekker,
met Dirkje van Wirdum, oud 30 jaar, geboren te Aalsmeer, dochter van Klaas van Wirdum, van beroep visser en van Grietje Brouwer.
Erkenning van 1 kind.

KINDEREN:
 1. Cornelia van Wirdum,
  Geboren op 14 augustus 1882 te Haarlemmermeer, overleden op 14 januari 1883 te Aalsmeer, oud 5 maanden.
 2. Klaas van Wirdum,
  Geboren op 13 september 1884 te Aalsmeer.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 1884, nr. 121:
  Geboorteadres Uiterweg 131.
 3. Geertruida Kalter,
  Geboren ca. 1901 te Haarlem.
  Gehuwd op 1 juni 1922 te Zandvoort met Gerrit Terol, geboren op 24 maart 1898 te Zandvoort, van beroep arbeider, zoon van Pieter Terol en Sijtje Schuiten.

  HUWELIJKSAKTE, Zandvoort, 1 juni 1922:
  Getuigen:
  Albertus Terol, oud 28 jaar, metselaar, wonende te Zandvoort, broer van de bruidegom.
  Hendrik Zijlstra, oud 38 jaar, arbeider, wonende te Haarlem, zwager van de bruid.
X-n.
Geertje VAN WIRDUM.
Dochter van Klaas van Wirdum en Grietje Brouwer [nr. IX-f], geboren te Aalsmeer op 4 februari 1865, van beroep dienstbode te Haarlemmermeer (1886), overleden te Haarlemmermeer op 26 oktober 1943, oud 78 jaar.
Gehuwd (1) te Haarlem op 28 juli 1886 met Dirk HEERIS, geboren te Hensbroek op 10 februari 1861, van beroep fabriekswerker te Haarlem (1886), overleden te Haarlemmermeer op 21 mei 1895, oud 34 jaar, zoon van Tamis Heeris en Adriaantje van Exter.
Gehuwd (2) te Haarlem op 18 augustus 1897 met Casper Hendrik NOL, geboren te Amsterdam in 1841, van beroep barbier te Haarlem (1897), eerder weduwnaar van Neeltje DEKKER, zoon van Johannes Nol en van Hendrica Wilhelmina Goos.

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 1865, nr. 19:
Geboorteadres het Oosteinde.
Getuigen zijn Klaas Bol, werkman, 31 jaar en Jakob Sierts Huizinga, beambte ter secretarie, 30 jaar.
HUWELIJKSAKTE, Haarlem, 28 juli 1886, nr. 192:
Op heden den 28sten Juli 1886, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem, verschenen, tot het aangaan van een huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen hier hebben plaats gehad op den 11den en 18den dezer maand:
Dirk Heeris, oud 25 jaren, geboren te Hensbroek, fabriekswerker, wonende alhier, meerderjarige zoon van Tamis Heeris, overleden en van Arijaantje van Exter, ook Adriaantje van Exter, zonder beroep, wonende alhier, Bruidegom, En
Geertje van Wirdum, oud 21 jaren, geboren te Aalsmeer, dienstbode, wonende te Haarlemmermeer, minderjarige dochter van Klaas van Wirdum, Visscher, wonende te Haarlemmermeer, en van Grietje Brouwer, overleden, Bruid.
Getuigen:
Jan van Exter, oud 51 jaren, koopman, Oom van den Bruidegom,
Klaas Hoogeboom, oud 59 jaren, werkman, aangehuwde vader des Bruidegoms,
Cornelis Johannes Legel [?], oud 25 jaren, azijnmaker, en
Johannes Klingers, oud 36 jaren, werkman, bekenden van Bruidegom en Bruid, wonende allen in deze gemeente.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, die na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en ons is onderteekend, behalve door den vader der Bruid, die verklaart de schrijfkunst niet te verstaan.
[bron: website Familysearch]

OVERLIJDENSAKTE, Haarlemmermeer, ca. 21 mei 1895:

HUWELIJKSAKTE, Haarlem, 18 augustus 1897, nr. 297:
Op heden den 18den Augustus 1897, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, in het huis der Gemeente verschenen, tot het aangaan van een huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen hier hebben plaats gehad op den 8sten en den 15den dezer maand:
Casper Hendrik Nol, oud 56 jaren, geboren te Amsterdam, barbier, wonende alhier, weduwnaar van Neeltje Dekker, meerderjarige zoon van Johannes Nol en van Hendrica Wilhelmina Goos, beiden overleden, Bruidegom, En Geertje van Wirdum, oud 32 jaren, geboren te Aalsmeer, zonder beroep, wonende alhier, weduwe van Dirk Heeris, meerderjarige dochter van Klaas van Wirdum, visscher, wonende te Leimuiden en van Grietje Brouwer, overleden, Bruid.
Getuigen:
Gerrit Blom, oud 27 jaren, stoker, wonende alhier, neef des bruidegoms,
Jan Anthonij Spigt, oud 53 jaren, timmerman, behuwdbroeder des bruidegoms, wonende te Haarlemmermeer,
Klaas Hoogeboom, oud 70 jaren, werkman, wonende alhier, aangehuwde vader van de Bruid, en
Gerrit Jongkind, oud 35 jaren, spoorwegwerker, wonende te Voorschoten, behuwdbroeder van de Bruid.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, die, na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en ons is onderteekend.
[bron: website Familysearch]

KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Tamis Heeris,
  Geboren te Haarlem op 8 oktober 1886, overleden aldaar op 27 december 1886, oud 11 weken.
 2. Adriaantje Heeris,
  Geboren te Haarlem op 11 oktober 1887, overleden te Velsen op 22 januari 1971, oud 83 jaar.
  Gehuwd te Haarlem op 19 augustus 1915 met Lambertus Eckhard, geboren te Haarlem op 31 januari 1889, overleden te Velsen op 4 januari 1975, oud 85 jaar, zoon van Johan Hendrik Christian Fredrik Eckhard en Jacoba.

  KINDEREN:
  1. Jacobus Eckhard,
   Geboren te Velsen op 4 juni 1917, overleden aldaar op 6 juli 1993, oud 76 jaar.
   Gehuwd te Haarlem op 30 mei 1942 met Wiebrigje Hoven, geboren te Emmercompascuum op 20 juli 1920, overleden te Velsen op 16 april 1969, oud 48 jaar, dochter van Jan Hoven en Janke.
   Uit dit huwelijk tenminste 4 kinderen, waaronder Adriaan Eckhard, geboren te Velsen op 5 juli 1949, overleden te Beverwijk op 18 oktober 2003, oud 54 jaar.
  2. Gerard Eckhard,
   Geboren te Velsen op 8 september 1921, overleden te Leiden op 16 mei 1954, oud 32 jaar.
 3. Margaretha Heeris,
  Geboren in 1890.
  Gehuwd te Haarlem op 13 september 1917 met Lambertus Jonker, geboren in 1891.
 4. Trijntje Heeris,
  Geboren in 1893.
  Gehuwd te Haarlem op 10 juni 1920 met Barend Gerhardus van de Pol, geboren in 1891.
KIND UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Johannes Hendrik Nol,
  Geboren in 1899.
  Gehuwd te Haarlem op 2 februari 1922 met Jannetje.
X-o.
Willem VAN WIRDUM,
Zoon van Klaas van Wirdum en Grietje Brouwer [nr. IX-f], geboren te Aalsmeer op 18 februari 1867, van beroep arbeider, overleden te Haarlemmermeer op 1 mei 1899, oud 32 jaar.
Gehuwd te Haarlemmermeer op 26 augustus 1891 met Teuntje Sofia SMITS, geboren te Haarlemmermeer op 11 oktober 1868, overleden aldaar op 22 maart 1952, oud 83 jaar, dochter van Jacobus Smits en Cornelia Kardol.
Teuntje Sofia SMITS huwde (2) te Haarlemmermeer op 18 april 1900 met Joor HUIZER, geboren te Rotterdam in 1873/74, van beroep arbeider, zoon van Jan Huizer en Neeltje van Wijk.

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 1867, nr. 24:
Willem van Wirdum, geboren op 18 februari 1867 op het Oosteinde te Aalsmeer, zoon van Klaas van Wirdum en Grietje Brouwer.
Getuigen zijn Christiaan Ruhl, smid, 47 jaar en Jan Lindenaar, klompenmaker, 41 jaar.

HUWELIJKSAKTE, Haarlemmermeer, 26 augustus 1891, nr. 84 [GenLias]:
Willem van Wirdum, oud 24 jaar, geboren te Aalsmeer, van beroep arbeider, zoon van Klaas van Wirdum, van beroep visser en Grietje Brouwer, met
Teuntje Sofia Smits, oud 22 jaar, geboren te Haarlemmermeer, dochter van Jacobus Smits en Cornelia Kardol.

HUWELIJKSAKTE, Haarlemmermeer, 18 april 1900, nr. 26 [GenLias]:
Joor Huizer, geboren te Rotterdam, oud 26 jaar, van beroep arbeider, zoon van Jan Huizer en Neeltje van Wijk, met
Teuntje Sofia Smits, geboren te Haarlemmermeer, oud 31 jaar, dochter van Jacobus Smits en Cornelia Kardol.

KINDEREN:
 1. Grietje van Wirdum,
  Geboren te Haarlemmermeer op 1 juli 1895, overleden aldaar op 22 augustus 1916, oud 21 jaar.
  Gehuwd te Haarlemmermeer op 13 augustus 1913 met Bertus Blokker, geboren te Haarlemmermeer op 27 mei 1890, van beroep arbeider, overleden te Hillegom op 16 februari 1980, oud 89 jaar, zoon van Jan Blokker, van beroep arbeider en van Jansje Varkevisser.

  HUWELIJKSAKTE, Haarlemmermeer, 13 augustus 1913, nr. 107 [GenLias]:
  Bertus Blokker, geboren te Haarlemmermeer, oud 23 jaar, van beroep arbeider, zoon van Jan Blokker, van beroep arbeider en Jansje Varkevisser, met
  Grietje van Wirdum, geboren te Haarlemmermeer, oud 18 jaar, dochter van Willem van Wirdum en Teuntje Sofia Smits.
 2. Jacobus van Wirdum, zie nr. XI-v.
  Geboren te Haarlemmermeer op 19 oktober 1897, van beroep bloemist, overleden te Haarlemmermeer op 1 januari 1968, oud 70 jaar.
  Gehuwd te Haarlemmermeer op 14 december 1930 met Pietertje Elisabeth Wortel, geboren te Haarlemmermeer op 30 april 1903, overleden aldaar op 27 december 1954, oud 51 jaar, dochter van Aldert Wortel en Jansje van der Meij.
X-p.
Aaltje VAN DAM,
Dochter van Willem van Dam en Antje Venema [nr. IX-g], geboren te Aalsmeer op 27 maart 1869, overleden aldaar op 20 maart 1945, oud 75 jaar.
Gehuwd te Aalsmeer op 31 juli 1890 met Cornelis Izaak VERBEEK, geboren te Aalsmeer op 30 januari 1865, diende van 1885 tot 1890 in de Nationale Militie, van beroep werkman, koetsier, koopman, bode te Nieuwer-Amstel (1904), overleden te Aalsmeer op 19 augustus 1954, oud 89 jaar, zoon van Gijsbert Verbeek, van beroep werkman en van Cornelia Piet.

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 31 januari 1865, nr. 15:
Heden den 31sten Januarij 1865, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
Gijsbert Verbeek, van beroep werkman, oud 22 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat op den 30sten dezer maand des middags ten drie ure, in het huis staande in het dorp is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne Huisvrouw Cornelia Piet, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Cornelis Izaak.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Cornelis Zwaneveld, van beroep schoenmaker, oud 57 jaren, wonende te Aalsmeer en van Lammert van 't Sant, van beroep Rijksveldwachter, oud 36 jaren, wonende te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen geteekend.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 27 maart 1869, nr. 31:
Heden den 27sten Maart 1869, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
Willem van Dam, van beroep werkman, oud 30 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat op den 27sten dezer maand des nachts ten een ure, in het huis staande in de Kom van het dorp, nummer 136 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht,
uit Zijne huisvrouw Antje Venema, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Aaltje. Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Wegman, van beroep zonder, oud 79 jaren, wonende te Aalsmeer en van Arnoldus Venema, van beroep winkelier, oud 52 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

NATIONALE MILITIE, Haarlem, 1 juni 1890:
De Commissaris des Konings in de Provincie Noordholland
verklaart, dat Cornelis Izaak Verbeek, geboren te Aalsmeer den 30 Januarij 1865, wonende te Aalsmeer, van beroep werkman,
zoon van Gijsbert en van Cornelia Piet, wonende te Aalsmeer, de eerste overleden,
in het inschrijvings-register van de gemeente Aalsmeer van hetjaar 1884 voor de ligting van het jaar 1885 is ingeschreven; dat hem bij loting is ten deel gevallen No. 6, dat hij op den 11 Mei 1885 is ingelijfd, en uithoofde van diensteindiging op de 1 Junij 1890 uit de dienst is ontslagen.
[huwelijksbijlage; letterlijke weergave]

HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 31 juli 1890, nr. 23:
Heden den 31sten Juli 1890, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Cornelis Izaak Verbeek, oud 25 jaren, van beroep koetsier, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van Gijsbert Verbeek, overleden, en van Cornelia Piet, zonder beroep, wonende te Aalsmeer, en
Aaltje van Dam, oud 21 jaren, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, minderjarige dochter van Willem van Dam, overleden en van Antje Venema, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
Getuigen:
Willem Klijnschmidt, oud 51 jaren, bloemkweeker te Aalsmeer, behuwdvader der bruid,
Jan Doeve, oud 49 jaren, koetsier te Aalsmeer, behuwdvader van den bruidegom,
Klaas Pannekoek, oud 45 jaren, winkelier te Aalsmeer, oom van den bruidegom, en
Johannes Verbeek, oud 24 jaren, werkman te Haarlemmermeer, broeder van den bruidegom.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door ons, de comparanten, moeders van comparanten en de getuigen is onderteekend.
[bron: website Family Search]

GETUIGE (Cornelis Izak Verbeek):
Te Aalsmeer op 26 mei 1904 bij het huwelijk van zijn schoonzuster Matje Klijnschmidt met Dirk van der Schilden.

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 21 maart 1945, nr. 38:
Heden 21 Maart 1945 verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer:
Bax, Hendrik, oud 39 jaren, aanspreker, wonende te Aalsmeer, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende,
dat op 20 Maart dezes jaars, te zeven uur in deze gemeente is overleden: van Dam, Aaltje, echtgenoote van Verbeek, Cornelis Izaak, oud 75 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van: van Dam, Willem en van Venema, Antje, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 19 augustus 1954, nr. 75:
Heden 19 Augustus 1954, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van Aalsmeer:
Wegman, Jan Willem, oud 57 jaar, aanspreker, wonende te Aalsmeer, die verklaarde dat op 19 Augustus 1954, te elf uur, dertig minuten, in de gemeente Aalsmeer is overleden:
Verbeek, Cornelis Izaak, oud 89 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Aalsmeer, weduwnaar van: van Dam, Aaltje, zoon van: Verbeek, Gijsbert en Piet, Cornelia, beiden overleden.
De aangever verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

KINDEREN:
 1. Doodgeboren zoon Verbeek,
  Overleden op 14 mei 1891 te Aalsmeer.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 1891, nr. 38:
  Overl.Adres: Molenpad 234.

 2. Gijsbert Verbeek,
  Geboren op 17 september 1892 te Aalsmeer, overleden aldaar op 20 september 1892, oud 3 dagen.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 1892, nr. 108:
  Geb. Adres: Stommeerweg 241.
  Getuige Simon Zwaneveld, schoenmaker, 54 jaren.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 1892, nr. 75:
  Overl.Adres: Stommeerweg 241.
 3. Willem Verbeek,
  Geboren op 25 september 1893 te Aalsmeer.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 1893, nr. 142:
  Geboorte adres: Stompmeerweg 241.
  Getuige Simon Zwaneveld, schoenmaker, 55 jaren.
 4. Neeltje Verbeek,
  Geboren te Nieuwer-Amstel in 1896/97.
  Gehuwd te Amsterdam op 11 maart 1925 met Cornelis Johannes Elbertse, geboren te Amsterdam in 1898/99, van beroep colporteur, zoon van Cornelis Elbertse en van Johanna Weijnans.

  HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 11 maart 1925, Reg. 7A, fol. 20:
 5. Willem Verbeek,
  Geboren te Nieuwer-Amstel in 1897/98.
  Gehuwd te Rotterdam op 16 november 1921 met Cornelia Mom, geboren te Rotterdam in 1898/99, dochter van Johannis Mom en Maria Vinke.

  HUWELIJKSAKTE, Rotterdam, 16 november 1921, pag. 103:
 6. Cornelia Verbeek,
  Geboren te Nieuwer-Amstel in 1902/03.
  Gehuwd te Amsterdam op 4 april 1923 met Pieter Johannes Johannesen, geboren te Amsterdam in 1904/05, van beroep koopman, zoon van Johan Johannesen, van beroep expeditieknecht, huisknecht en van Petronella Outmaijer, van beroep werkster.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding op 17 december 1924.
  Hertrouwd (2) te Amsterdam op 23 december 1925 met Pieter Johannes Johannesen, geboren te Amsterdam in 1904/05, van beroep koopman, zoon van Johan Johannesen, van beroep expeditieknecht, huisknecht en van Petronella Outmaijer, van beroep werkster.

  HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 4 april 1923, Reg. 4B, fol.3:

  HUWELIJKSATE, Amsterdam, 25 december 1925, Reg. 6G, fol. 44v.
 7. Gijsbertha Verbeek,
  Geboren te Nieuwer-Amstel in 1908/09.
  Gehuwd te Aalsmeer op 13 oktober 1932 met Gerrit Bastiaan Klein, geboren te IJsselstein in 1907/08, van beroep smid, zoon van Jacob Klein en van Gerritje van Kempen.

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 13 oktober 1932, nr. 47
X-q.
Arnoldus VAN DAM,
Zoon van Willem van Dam en Antje Venema [nr. IX-g], geboren te Aalsmeer op 2 juni 1872, van beroep werkman, bloemist, kwekersknecht, overleden te Haarlem op 11 mei 1947, oud 74 jaar.
Gehuwd te Aalsmeer op 26 april 1894 met Grietje JONGKIND, geboren te Aalsmeer op 15 februari 1872, overleden te Ouder-Amstel op 4 april 1955, oud 83 jaar, dochter van Jan Jongkind, van beroep werkman, teelman en van Arijaantje Neus.

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 16 februari 1872, nr. 22:
Heden den 16den Februari 1872, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer, verschenen
Jan Jongkind, van beroep Werkman, oud 31 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard,
dat op den 15den dezer maand des namiddags ten vier ure, in het huis staande in het Oosteinde, nummer 121 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Zijne huisvrouw Arijaantje Neus, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Grietje.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Barend Wegman, van beroep nachtwacht, oud 56 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 46 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 3 juni 1872, nr. 82:
Heden den 3den Juni, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer, verschenen
Willem van Dam, van beroep Werkman, oud 33 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard,
dat op den 2den dezer maand des namiddags ten half een ure, in het huis staande in de kom der gemeente, nummer 168 is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Zijne huisvrouw Antje Venema, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Arnoldus.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Arnoldus Venema, van beroep Winkelier, oud 55 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Wegman, van beroep Zonder, oud 82 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

NATIONALE MILITIE, Haarlem, 12 april 1894:
De Commissaris der Koningin in de Provincie Noordholland verklaart,
dat Arnoldus van Dam, geboren te Aalsmeer den 2 Juni 1872, wonende te Aalsmeer, van beroep werkman,
zoon van Willem en van Antje Venema, wonende te Aalsmeer (de eerste overleden),
in het inschrijvings-register van de gemeente Aalsmeer van het jaar 1891 voor de lichting van het jaar 1892 is ingeschreven; en dat hem vervolgens bij de loting is ten deel gevallen No. 36, dat, buiten oproeping gebleven zijnde hem tot geen dienst heeft verplicht.
[huwelijksbijlage; letterlijke weergave]

HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 26 april 1894, nr. 6:
Heden den 26sten April 1894, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer, in het huis derzelve gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Arnoldus van Dam, oud 21 jaren, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, minderjarige zoon van Willem van Dam, overleden en van Antje Venema, zonder beroep, wonende te Aalsmeer, en
Grietje Jongkind, oud 22 jaren, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, minderjarige dochter van Jan Jongkind, teelman, en van Arijaantje Neus, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer.
Getuigen:b Willem Kleijnschmidt, oud 53 jaren, bloemkweeker, stiefvader van den bruidegom,
Cornelis Izaak Verbeek, oud 29 jaren, werkman, zwager van de bruidegom,
Peter Vermeer, oud 43 jaren, veldwachter,
Jan Lindenaar, oud 68 jaren, klompenmaker, allen wonende te Aalsmeer.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door ons, de comparanten, de moeder van den bruidegom, de vader der bruid en de getuigen is onderteekend.
[bron: website Family Search]

PERSOONSKAART:
Vanaf 1901 woonde Arnoldus op diverse adressen in Aalsmeer. Op 18 september 1939 verhuisde hij naar de Dahliastraat 3.

OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 13 mei 1947, A Nr. 672:
Heden 13 Mei 1947 verscheen voor mij, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Haarlem,
Visser, Lambertus Simon, oud 45 jaren, begrafenisondernemer, wonende te Aalsmeer, die verklaarde, dat 11 dezer, 23 uur 30 minuten, in deze gemeente is overleden
van Dam, Arnoldus, oud 74 jaren, van beroep kwekersknecht, geboren en wonende te Aalsmeer, echtgenoot van: Jongkind, Grietje; zoon van: van Dam, Willem en van Venema, Antje, beiden overleden.
Waarvan akte, welke is voorgelezen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Ouder-Amstel, 6 april 1955, nr. 19:
Heden 6 April 1955 verscheen voor mij, Ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Ouder-Amstel:
Visser, Lambertus Simon, oud 53 jaren, aanspreker, wonende te Aalsmeer, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende,
dat op 4 April dezes jaars te 13 uur 30 minuten in deze gemeente is overleden Jongkind, Grietje, oud 83 jaren, zonder beroep, geboren te Aalsmeer en wonende te Ouder-Amstel, weduwe van: van Dam, Arnoldus, dochter van: Jongkind, Jan en van: Neus, Arijaantje, beiden overleden
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

KINDEREN:
 1. Willem van Dam,
  Geboren te Aalsmeer op 15 oktober 1894, overleden aldaar op 14 januari 1895, oud 3 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 1894, nr. 136:
  Geboorteadres Molenpad 232;
  Getuigen Willem Klijn schmidt, boomkweker, 54 jaren en Klaas Pannekoek, winkelier, 49 jaren.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 1895, nr. 3:
  Overlijdens Adres: Molenpad 232.
 2. Jan van Dam,
  Geboren te Aalsmeer op 3 maart 1896, overleden aldaar op 9 juni 1899, oud ruim 3 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 1896, nr. 39:
  Geboorteadres Molenpad 252.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 1899, nr. 29:
  Overlijdens Adres: Dorpsstraat 50.
  Aangifte mede door Jan Jongkind, kastelein, 58 jaren, grootvader, wonende te Aalsmeer.
 3. Antje van Dam,
  Geboren te Aalsmeer op 10 oktober 1897.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 11 oct. 1897, nr. 122:
  Antje, geboren op 10 october, Dorpsstraat 46, dochter van Arnoldus van Dam, werkman, 25 jr en Grietje Jongkind.
  Getuigen Klaas Pannekeet, winkelier, oud 52 jaar, wonende te Aalsmeer en Peter Vermeer, veldwachter, oud 46 jaar, wonende mede te Aalsmeer.
 4. Arijaantje van Dam,
  Geboren te Aalsmeer op 5 augustus 1901, woont op 12 maart 1925 te Amsterdam.
 5. Willem van Dam,
  Geboren te Aalsmeer op 2 augustus 1903, woont op 9 september 1933 te Groningen.
 6. Grietje van Dam,
  Geboren te Aalsmeer op 2 november 1904.
  Gehuwd te Aalsmeer op 23 juni 1932 met E. Kingma.
 7. Jan van Dam,
  Geboren te Aalsmeer op 7 september 1908, woont op 17 augustus 1933 te Amsterdam.
X-r.
Johannes BROUWER, ook Jan BROUWER, FOTOS.
Zoon van Arie Brouwer en Elisabeth de Groot [nr. IX-i], geboren te Aalsmeer op 22 augustus 1859, Oud-Katholiek, diende als zeemilicien bij de Marine (1879), van beroep werkman, turfsteker, landarbeider, warmoezier (1922), groentekweker (1925), bloemist (1927), overleden te Aalsmeer op 21 januari 1938, oud 77 jaar, begraven op 24 januari 1938 op de Oud-Katholieke begraafplaats aan de Kerkweg te Aalsmeer-Oost.
Gehuwd te Aalsmeer op 28 juli 1881 met Margaretha VREEKEN, ook Grietje VREEKEN, geboren te Nieuwer-Amstel op 10 februari 1862, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer op 7 mei 1938, oud 76 jaar, begraven op 10 mei 1938 op de Oud-Katholieke Begraafplaats aan de Kerkweg te Aalsmeer-Oost, dochter van Jan Gerritsz Vreeken, van beroep visser en van Leentje Zwaneveld.


FAMILIE OVERLEVERING:
Geboren in 1859 in Aalsmeer-Oost als oudste van 12 kinderen, waarvan 5 het tot volwassenheid brachten.
Militaire diensttijd duurde in de 19e eeuw 5 jaar en Jan bracht die door bij de Marine.
Omdat het militaire gezag het aangaan van huwelijken van dienstplichtige militairen ontmoedigde, konden Jan en Griet pas in 1881 met elkaar trouwen. De op 8 augustus 1880 in Leiden geboren Cornelia (Kee) werd bij die gelegenheid erkend als hun wettige dochter.
Jan deed allerlei soorten werk: als landarbeider, bloemist, haringverkoper, turfsteker, etc. Mogelijk bouwde hij zijn huis aan de Oosteinderweg 376 zelf.
Volgens sommige van zijn kleinkinderen was Jan bijzonder strict, vooral als het 't bijwonen van de zondagse kerkdiensten in de Oud-Katholieke kerk betrof.
Na zijn dood gingen evenwel nog maar weinig Brouwers naar de kerk.

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 22 augustus 1859, nr. 65:
Heden den 22sten Augustus 1859, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 27 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 22sten dezer maand des morgens ten tien ure, in het huis staande in het Oosteinde is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Elizabeth de Groot, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Johannes.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Christiaan Lindenaar, van beroep gemeentebode, oud 54 jaren, wonende te Aalsmeer en van Arij de Blom, van beroep beambte ter Secretarie, oud 34 jaren, wonende te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons den vader en de getuigen geteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

OPMERKING:
Grietje Vreeken was Ned. Hervormd gedoopt. Na de dood van haar vader, hertrouwde haar moeder met de Oud-Katholiek Willem Doeve. Grietje werd vanaf dat moment Oud-Katholiek opgevoed.

GEBOORTEAKTE, Nieuwer-Amstel, 11 februari 1862, nr. 33:
Heden den 11den Februarij 1862, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nieuwer-Amstel verschenen
Jan Vreeken, van beroep Visscher, oud 24 jaren, wonende alhier, welke ons heeft verklaard dat alhier op den 10den dezer maand des Voormiddags ten twee ure, in het huis staande alhier in wijk B No. 59a is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Leentje Zwaneveld, van beroep zonder, wonende alhier, gehuwd met gemelden Jan Vreeken, welk kind zal genaamd worden Grietje.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Vreeken, van beroep werkman, oud 51 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Neus, van beroep werkman, oud 45 jaren, wonende alhier en is deze akte na voorlezing door ons den vader en de beide getuigen onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

NATIONALE MILITIE, Haarlem, 14 juni 1881:
Johannes Brouwer, geboren te Aalsmeer den 22 augustus 1859, wonende te Aalsmeer, van beroep schipper,
zoon van Arie en van Elisabeth de Groot, wonende te Aalsmeer.
Ingeschreven voor de ligting 1879; dat hem bij loting is ten deel gevallen No.10, dat hij op den 12 Mei 1879 is ingelijfd, en nog is dienende.

EXTRAEN VAN DEN MINISTER VAN MARINE, Den Haag, 16 juni 1881:
De Minister van Marine verleent aan Johannes Brouwer, zeemilicien der ligting van 1879, de vergunning tot het aangaan van een huwelijk.

HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 28 juli 1881, nr. 23:
Heden den 28sten Juli 1881, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
Johannes Brouwer, van beroep werkman, oud 21 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, minderjarige Zoon van Arie Brouwer, van beroep werkman en van Elisabeth de Groot, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer; en
Grietje Vreeken, zonder beroep, oud 19 jaren, geboren te Nieuwer Amstel en wonende te Aalsmeer, minderjarige dochter van Jan Vreeken, overleden en van Leentje Zwaneveld, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
Voorts verklaarden de comparanten bruidegom en bruid bij deze, wettig als hun kind te erkennen een kind van het vrouwelijk geslacht genaamd Cornelia, geboren uit de comparante bruid te Leiden den 8sten augustus 1880.
Getuigen:
Gerrit Vreke, van beroep Visscher, oud 70 jaren, Grootvader der bruid;
Willem Doeve, van beroep Tuinman, oud 51 jaren, Stiefvader der bruid;
Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 56 jaren; en
Jan Zwaag, van beroep gemeenteveldwachter, oud 32 jaren, beide laatste bekenden van het bruidspaar, allen wonende te Aalsmeer.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, de Comparanten, ouders der Comparant, moeder der Comparante en getuigen is onderteekend.
[bron: website Family Search]

WOONADRESSEN:
Aalsmeer, Oosteinde 143 1884-1888.
Aalsmeer, Oosteinde 144 1890.
Aalsmeer, Oosteinde 100(werkman)1893-1898.
Aalsmeer, Oosteinde 150(werkman)1901.
Aalsmeer, Oosteinde 170(groentenkweeker)1925.
Aalsmeer, Oosteinderweg 376(zonder beroep)1932.

GETUIGE:
In Aalsmeer op 8 juni 1899 bij het huwelijk van zijn zwager Jan Johannes Doeve (halfbroer van zijn vrouw Grietje) met Maria van Leeuwen.

ADRESBOEK, Aalsmeer, 1925:
Brouwer, J., Groentenkweeker, Oosteinde 170.

ADRESBOEK, Aalsmeer, 1932:
Brouwer, J., zonder beroep, Oosteinderweg 376 (O.).


TEKST VAN TOESPRAAKJE OP DE 70STE VERJAARDAG VAN JAN BROUWER OP 22 AUGUSTUS 1929 DOOR ZIJN DOCHTER KEE:
Lieve vader !
als oudste dochter van u huis, heb ik de eer, namens mijne moeder en al U kinderen en verdere huisgenooten, deze enveloppe aanbieden, de stoffelijkheid
zal Uw een waardering mogen zijn van verknochtheid uwer persoon: als vader.

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 22 januari1938, nr. 8:
Heden 22 Januari 1938 verscheen voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer:
Brouwer, Willebrordus, oud 53 jaren, grondwerker, wonende te Aalsmeer die verklaarde daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op 21 Januari dezes jaars, des voormiddags ten negen ure, in deze gemeente is overleden Brouwer, Johannes, echtgenoot van:
Vreeken, Grietje, oud 78 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van Brouwer, Arie en: de Groot, Elizabeth, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 9 mei 1938, nr. 35:
Heden negen Mei 1938 verscheen voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer:
Brouwer, Willebrordus, oud 53 jaren, grondwerker, wonende te Aalsmeer die verklaarde daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op zeven Mei dezes jaars, des voormiddags ten zeven ure, in deze gemeente is overleden Vreeken, Grietje, weduwe van: Brouwer, Johannes, oud 76 jaren, zonder beroep, geboren te Nieuwer-Amstel en wonende te Aalsmeer, dochter van Vreeken, Jan en Zwaneveld, Leentje, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]


KINDEREN:
 1. Cornelia Vreeken,
  Geboren te Aalsmeer op 27 januari 1879, overleden aldaar op 12 juli 1879, oud ruim 5 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 28 januari 1879, nr. 15:
  Heden den achtentwintigsten Januari Achttienhonderd Negen en Zeventig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen Willem Doeve, van beroep tuinman, oud negenenveertig jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat in zijne tegenwoordigheid op den Zevenentwintigste dezer maand des avonds ten Zes ure in het huis staande in het Oosteinde, nummer negentig is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Grietje Vreeken, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer, zijnde ongehuwd welk kind zal genaamd worden Cornelia.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van Willem Doeve.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Arie Brouwer, van beroep werkman, oud zesenveertig jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud drieenvijftig jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons den aangever en getuigen onderteekend.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 12 juli 1879, nr. 68:
  Verschenen Willem Doeve, van beroep tuinman, oud 49 jaren, wonende te Aalsmeer, geen bloed- of aanverwant van de na te noemen overledene, en Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 54 jaren, wonende mede te Aalsmeer, geen bloed- of aanverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 12den dezer maand des nachts ten half drie ure, in het huis staande in het Oosteinde Nummer 90 in den ouderdom van vijf maanden is overleden Cornelia Vreeken, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van Grietje Vreeken, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgenaakt deze akte welke na voorlezing door ons en de comparanten is onderteekend.
 2. Cornelia Brouwer, ook Kee Brouwer, zie nr. XI-w.
  Geboren te Leiden op 8 augustus 1880, Oud-Katholiek, overleden te Amsterdam op 16 september 1932, oud 52 jaar, begraven op 20 september op de Oud-Katholieke begraafplaats in Aalsmeer-Oost.
  Gehuwd te Aalsmeer op 23 mei 1901 met Hendricus Moleman, geboren te Sloten op 16 september 1879, Oud-Katholiek, van beroep steenkolenhandelaar, overleden te Ouder-Amstel op 12 maart 1959, oud 79 jaar, zoon van Andreas Moleman en Elisabeth Zegstroo.
  Hendrik was een achterneef van Cornelia's vader Jan Brouwer. Hun gemeenschappelijke voorouders waren Dirk Rinkel en Gerretje Smit.
 3. Machdalena Elisabeth Brouwer, ook Leentje Brouwer, zie nr. XI-x.
  Geboren te Aalsmeer op 9 augustus 1882, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer op 16 september 1955, oud 73 jaar, begraven op de Oud-Katholieke begraafplaats in Aalsmeer-Oost.
  Gehuwd te Aalsmeer op 17 november 1904 met Aart Groeneweg, geboren te oud-Beijerland op 18 februari 1877, Ned.Hervormd, van beroep bloemist, overleden te Aalsmeer op 12 maart 1963, oud 86 jaar en aldaar begraven op de Oud-Katholieke begraafplaats, zoon van Willem Groeneweg en Cornelia van Dijk.
 4. Willebrordus Brouwer, ook Willem Brouwer, zie nr. XI-y.
  Geboren te Aalsmeer op 1 september 1884, Oud-Katholiek, van beroep metselaar, grondwerker, bloemist, overleden te Aalsmeer op 26 oktober 1960, oud 76 jaar, begraven op 29 oktober op de Nieuwe Algemene begraafplaats in Aalsmeer.
  Gehuwd te Aalsmeer op 10 januari 1907 met Willemijntje Cornelia Hoogendoorn, geboren te Nieuwer-Amstel op 13 september 1885, Ned. Hervormd, overleden te Aalsmeer op 30 september 1950, oud 65 jaar, begraven op 4 oktober op de Nieuwe Algemene begraafplaats in Aalsmeer, dochter van Hendrik Hoogendoorn en Cornelia de Bruin.
 5. Lambertus Johannes Brouwer, ook Bertus Brouwer, zie nr. XI-z.
  Geboren te Aalsmeer in het Oosteinde nummer 143a op 22 juni 1886, Oud-Katholiek, naderhand buitenkerkelijk, vrijgesteld van dienstplicht uit hoofde van broederdienst, van beroep voorman bij de Plantsoenendienst van Den Haag, overleden te Rotterdam op 5 maart 1968, oud 81 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 15 februari 1912 met Maria Prins, ook Marie Prins, geboren te Egmond aan Zee aan de Voorstraat op 17 juni 1889, Oud-Katholiek, naderhand buitenkerkelijk, overleden te 's-Gravenhage op 19 oktober 1962, oud 73 jaar, dochter van Engel Prins en Marijtje Wijker.


 6. Adrianus Johannes Brouwer, ook Arie Brouwer, zie nr. XI-aa.
  Geboren te Aalsmeer op 20 juli 1888, Oud-Katholiek, naderhand buitenkerkelijk, van beroep bloemist, kolenboer, overleden te Aalsmeer op 27 augustus 1959, oud 71 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 23 april 1914 met Johanna Maria Alderden, ook Annemie Alderden, geboren te Aalsmeer op 12 juni 1889, Doopsgezind, overleden te Vinkeveen op 12 september 1970, oud 81 jaar, dochter van Jan Alderden, bloemist en van Niesje Kniep.
 7. Geertruida Brouwer, ook Geertrui Brouwer, zie nr. XI-ab.
  Geboren te Aalsmeer op 31 juli 1890, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer op 30 juli 1969, oud 79 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 22 augustus 1913 met Johannes Cornelis Rinkel, geboren te Aalsmeer op 1 april 1886, Oud-Katholiek, van beroep hulppostbode, PTT-beambte, overleden te Amsterdam op 16 december 1952, oud 66 jaar, zoon van Cornelis Rinkel en Petronella van Leeuwen.
 8. Mathilda Brouwer, ook Matje Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 27 juni 1893, gedoopt in de Oud-Katholieke kerk in Aalsmeer-Oost, overleden te Aalsmeer op 1 maart 1921, oud 27 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 19 december 1918 met Jacob Tas, geboren te Haarlemmermeer op 17 januari 1893, van beroep bloemist, overleden te Haarlemmermeer op 24 december 1946, oud 53 jaar, zoon van Gerrit Tas en Jaatje Vreeken.
  Jacob Tas huwde (2) te Aalsmeer op 11 mei 1927 met Antje Ravesloot, geboren te Leimuiden op 27 november 1886, overleden te Haarlemmermeer op 28 april 1932, oud 45 jaar, dochter van Nicolaas Ravesloot en Antje Rijsdijk.

  GEBOORTEAKTE, Haarlemmermeer, januari 1893, nr. 28:
  Jacob, geboren op 17 januari 1893, zoon van Gerrit Tas en Jaatje Vreeken.
  [bron: Digitale stamboom Kennemerland]

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 28 juni 1893, nr. 98:
  Verschenen Johannes Brouwer, van beroep werkman, oud 33 jaren, wonende te Aalsmeer, die verklaarde, dat op den 27sten dezer maand des namiddags ten een ure in het huis staande alhier in het Oosteinde nummer 100 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Grietje Vreeken, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Mathilda.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Vreeken, van beroep kastelein, oud 82 jaren, wonende te Aalsmeer en van Nicolaas Johannes Rinkel, van beroep ambtenaar ter Secretarie, oud 27 jaren, wonende mede te Aalsmeer, en is deze akte na voorlezing, door ons onderteekend met den vader en de getuigen.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 2 maart 1921, nr. 18:
  Mathilda Brouwer, overleden op 1 maart, oud 27 jaar, echtgenote van Jacob Tas, wonende Uiterweg 174, dochter van Johannes Brouwer, werkman en Grietje Vreeken.
  Aangifte door Willem Wegman, 55 jr, koster en Maarten Piet, 48 jr, mandenmaker.
 9. Johannes Brouwer, ook Jan Brouwer, zie nr. XI-ac.
  Geboren te Aalsmeer op 1 september 1895, gedoopt in de Oud-Katholieke kerk aldaar, buitenkerkelijk, van beroep politieagent, na echtscheiding in 1927 ontslagen, vervolgens melkboer, overleden te 's-Gravenhage op 30 januari 1973, oud 77 jaar.
  Gehuwd (1) te 's-Gravenhage op 10 mei 1922 met Johanna Broeder, ook Jo Broeder, geboren te Rotterdam op 3 november 1897, Oud-Katholiek, van beroep cassiere bij Diergaarde, hulp in de huishouding, telefoniste PTT, overleden te Sittard op 12 juni 1984, oud 86 jaar, dochter van Simon Broeder en Johanna Charlotta Wilhelmina Weijdert.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
  Gehuwd (2) te 's-Gravenhage op 19 oktober 1927 met Jannetje Willmes, ook Jannie Willmes, geboren te Oostvoorne op 4 oktober 1906, gedoopt te Brielle in de R.K. kerk, Rooms-Katholiek, overleden te 's-Gravenhage op 5 december 1984, oud 78 jaar, dochter van Willem Willmes en van Arendje Blok.
 10. Theodorus Brouwer, ook Dirk Brouwer, zie nr. XI-ad.
  Geboren te Aalsmeer op 14 augustus 1898, gedoopt in de Oud-Katholiek kerk aldaar, buitenkerkelijk, van beroep rangeerder, seinhuiswachter NS, overleden te Alkmaar op 15 december 1977, oud 79 jaar, crematie op 19 december te Driehuis-Westerveld.
  Gehuwd te Amsterdam op 4 januari 1923 met Gerarda Anna Maria Geerlings, geboren te Scheveningen op 19 januari 1903, gedoopt in de Rooms-Katholieke kerk aldaar, buitenkerkelijk, overleden te Heerhugowaard op 22 november 1983, oud 80 jaar, crematie op 25 november te Schagen, dochter van Wilhelmus Geerlings en Maria Johanna Hoogveldt.
 11. Elisabeth Magdalena Brouwer, ook Bep Brouwer, zie nr. XI-ae.
  Geboren te Aalsmeer op 24 juli 1901, gedoopt in de Oud-Katholiek kerk aldaar, op oudere leeftijd Jehova Getuige, overleden te Amstelveen op 10 juli 1986, oud 84 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 18 maart 1926 met Lambertus Offerman, ook Bart Offerman, geboren te Haarlemmermeer op 11 december 1899, gedoopt in de Ned.Hervormde kerk, op latere leeftijd Jehova Getuige, eigenaar transportonderneming, later bloemenkweker aan de Aalsmeerderweg, overleden te Aalsmeer op 3 augustus 1964, oud 64 jaar, zoon van Daniel Offerman en Elisabeth van der Stroom.
 12. Margaretha Brouwer, ook Griet Brouwer, zie nr. XI-af.
  Geboren te Aalsmeer op 16 juli 1903, gedoopt in de Oud-Katholiek kerk aldaar, buitenkerkelijk, overleden te De Ronde Venenop 14 juni 1992, oud 88 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer op 21 april 1926 met Lambertus Rinkel, ook Bertus Rinkel, geboren te Aalsmeer op 12 oktober 1900, Oud-Katholiek, wisselloper Ziekenfonds, overleden te Heemstede op 13 oktober 1976, oud 76 jaar, zoon van Casparis Johannes Rinkel en Maria Johanna Weijdert.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer op 26 oktober 1977 met Gerhardus Johannes Vermeer, geboren te Aalsmeer op 18 juni 1901, overleden aldaar op 28 januari 1986, oud 84 jaar.
 13. Johanna Brouwer, ook Annie Brouwer, zie nr. XI-ag.
  Geboren te Aalsmeer op 2 april 1906, gedoopt in de Oud-Katholiek kerk, buitenkerkelijk, overleden te Amsterdam op 30 juli 1988, oud 82 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 22 februari 1928 met Eduard Pisuisse, ook Eef Pisuisse, geboren te Nieuwer-Amstel op 19 oktober 1903, buitenkerkelijk, van beroep slager, overleden te Amsterdam op 26 mei 1989, oud 85 jaar, crematie op 31 mei in crematorium Westgaarde, zoon van Cornelis Wilhelmus Pisuisse en Johanna de Wit.
  [tante Annie en ome Eef hebben tot aan hun dood in de Marco Polostraat te Amsterdam-West gewoond]
X-s.
Gerarda Machtilda BROUWER,
Dochter van Arie Brouwer en Elisabeth de Groot [nr. IX-i], geboren te Aalsmeer op 28 januari 1864, Oud-Katholiek, na haar huwelijk Rooms-Katholiek, woonde aan de Schinkeldijk in Aalsmeer-Oost (1944), overleden te Uithoorn op 30 juli 1954, oud 90 jaar.
Gehuwd te Nieuwer-Amstel op 30 juni 1886 met Gerardus Johannes KRAAN, geboren te Sluipwijk op 15 december 1860, Rooms-Katholiek, vrijgesteld van militaire dienst uit hoofde van te klein te zijn, van beroep werkman, postbode, bouwvakarbeider, overleden te Nieuwer-Amstel op 15 mei 1925, oud 64 jaar, zoon van Johannes Kraan, van beroep werkman en van Geertruida Driehuis.

GEBOORTEAKTE, Sluipwijk, 17 december 1860, nr. 41:
In het jaar 1860, den 17den der maand December is voor ons ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sluipwijk, verschenen:
Johannes Kraan, oud 30 jaren, van beroep arbeider, wonende in deze gemeente, in het Huis Nommer 73b, welke ons heeft verklaard, dat op den 15den der maand December van het jaar 1860, des namiddags ten vier ure, ten zijnen huize is geboren een Kind van het mannelijk geslacht uit Geertrui Driehuis, van beroep zonder, wonende te Sluipwijk, huisvrouw van den declarant, welk Kind zal genaamd worden Gerardus Johannes.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Kornelis van Hemert, oud 30 jaren, van beroep arbeider, wonende in deze gemeente in het Huis Nommer 74a, en van Johan Mattijs Jager, oud 60 jaren, van beroep veldwachter, wonende in deze gemeente in het Huis Nommer 7.
En is deze Akte, na gedane voorlezing door de Declarant, de getuigen en ons onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 29 januari 1864, nr. 10:
Heden den 29sten Januarij 1864, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 31 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 28sten dezer maand des middags ten 12 ure, in het huis staande te Aalsmeer in het Oosteinde is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Elisabeth de Groot, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer welk kind zal genaamd worden Gerarda Machtilda.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Christiaan Lindenaar, van beroep Bode, oud 59 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 38 jaren, wonende te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen geteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

NATIONALE MILITIE, Haarlem, 9 juni 1886 (Huwelijksbijlagen):
De Commissaris des Konings in de Provincie Noordholland
verklaart, dat Gerardus Johannes Kraan, geboren te Reeuwijk den 15 December 1860, wonende te Nieuweramstel, van beroep werkman, zoon van Johannis en van Geertrui Driehuis wonende te Nieuweramstel in het inschrijvings-register van de gemeente Nieuweramstel van het jaar 1879 voor de ligting van het jaar 1880 is ingeschreven;
dat hem bij loting is ten deel gevallen No. 14, en dat hij vervolgens door den militieraad uithoofde van te klein te zijn van de dienst is vrijgesteld.
[bron: website Familysearch]


[bron: De courant Het nieuws van den dag, 22 januari 1944]

HUWELIJKSAFKONDIGING, Aalsmeer, 13 en 20 juni 1886, nrs. 46 en 48:
Gerardus Johannes Kraan, postbode, 25 jaren, wonende te Nieuwer-Amstel, zoon van Johannes Kraan, werkman en van Geertruida Driehuizen, zonder beroep, en Gerarda Machtilda Brouwer, zonder beroep, 22 jaren, wonende te Aalsmeer, dochter van Arie Brouwer, werkman, en Elisabeth de Groot, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer.

HUWELIJKSAKTE, Nieuwer-Amstel, 30 juni 1886, nr. 75:
Heden den 30sten Juni 1886, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nieuwer-Amstel, in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan, Gerardus Johannes Kraan, oud 25 jaren, postbode, geboren te Reeuwijk, wonende alhier, meerderjarige zoon van Johannes Kraan, werkman en van Geertrui Driehuis, zonder beroep, wonende beiden alhier en
Gerarda Machtilda Brouwer, oud 22 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Aalsmeer, minderjarige dochter van Arie Brouwer, werkman en van Elisabeth de Groot, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer.
De ouders van bruidegom en bruid bij dit huwelijk tegenwoordig verklaren toetestemmen tot deszelfs voltrekking.
Getuigen:
Willebrordus Zaal, oud 46 jaren, werkman.
Jan Mastenbroek, oud 64 jaren, gemeentebode.
Jan Hollebroek, oud 39 jaren, politieagent. Willebrordus Vermist, oud 31 jaren, werkman, wonende allen alhier.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door ons, de comparanten, hunne vaders en de drie eerstgenoemde getuigen is onderteekend, verklarende de moeders der comparanten en de laatste getuige niet te kunnen schrijven, hebbende zulks niet geleerd.
[bron: website Familysearch]

GETUIGE:
Gerardus Kraan was een der getuigen bij de huwelijken van zijn zwagers Theodorus en Lambertus Brouwer.

OVERLIJDENSAKTE, Nieuwer-Amstel, 16 mei 1925, nr. 49:
Heden den zestienden Mei 1925, verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nieuwer-Amstel,
Adrianus Kraan, van beroep chauffeur, oud 28 jaren, wonende te Aalsmeer, zoon van na te noemen overledene en Wilhelmus Henderikus Johannes Vilsterman, van beroep gemeenteambtenaar, oud 32 jaren, wonende alhier
die verklaarden, dat alhier op den vijftienden Mei dezes jaars, des namiddags ten half drie ure, in den ouderdom van 64 jaren is overleden Gerardus Johannes Kraan, van beroep bouwvakarbeider, geboren te Reeuwijk en wonende alhier, echtgenoot van Gerarda Machtilda Brouwer, zonder beroep, wonende alhier, zoon van Johannes Kraan en van Geertrui Driehuis, beiden overleden.
En heb ik hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing, is onderteekend door mij en de aangevers.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Uithoorn, 31 juli 1954, nr. 25:
Heden, 31 Juli 1954, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Uithoorn:
van der Jagt, Petrus Martinus, oud 65 jaar, van beroep kweker, wonende te Uithoorn, die verklaarde, dat op 30 Juli 1954 te elf uur, nul minuten, in de gemeente Uithoorn is overleden Brouwer, Gerarda Machtilda, oud negentig jaar, zonder beroep, geboren te Aalsmeer en wonende te Uithoorn, gehuwd geweest met: Kraan, Gerardus Johannes, dochter van: Brouwer, Arie, en: de Groot, Elisabeth, beiden overleden.
De aangever verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]


KINDEREN:
 1. Elisabeth Geertruida Kraan,
  Geboren te Nieuwer-Amstel op 7 oktober 1888, van beroep dienstbode.
  Gehuwd te Uithoorn op 20 oktober 1916 met Petrus (Piet) Martinus van der Jagt, geboren te Langeraar (Ter Aar) op 22 november 1888, van beroep tuinder, kweker (1954), zoon van Anthonij van der Jagt, van beroep tuinder en van Johanna Akerboom.

  GEBOORTEAKTE, Nieuwer-Amstel, 8 oktober 1888, nr. 111:
  Heden den 8sten October 1888, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nieuwer-Amstel, verschenen:
  Gerardus Johannes Kraan, van beroep postbode, oud 28 jaren, wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat alhier op den 7den dag dezer maand des namiddags ten 10 ure, in het huis staande alhier, wijk A, nummer 63, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Gerarda Machtilda Brouwer, van beroep zonder, wonende alhier als boven, gehuwd met voornoemden Gerardus Johannes Kraan, welk kind zal genaamd worden Elisabeth Geertruida.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den Vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van:
  Hendrik Klarenbeek, van beroep postbode, oud 27 jaren, wonende te Uithoorn en van Dirk Kors, van beroep wagenmaker, oud 44 jaren, wonende alhier en is deez akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen onderteekend.
  [bron: website Familysearch]

  UITTREKSEL GEBOORTEREGISTER, Ter Aar, 27 september 1916 (Huwelijksbijlagen):
  Uit het register van Geboorte van voormelde gemeente blijkt, dat aldaar op 22 November 1888 is geboren Petrus Martinus, zoon van Anthonij van der Jagt en van Johanna Akerboom, diens echtgenoote.
  [bron: website Familysearch]

  HUWELIJKSAKTE, Uithoorn, 20 oktober 1916, nr. 15:
  In het jaar 1916 den 20sten der maand October zijn voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Uithoorn, in het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
  Petrus Martinus van der Jagt, oud 27 jaren, van beroep tuinder, geboren te Ter Aar en wonende te Uithoorn, meerderjarige zoon van Anthonij van der Jagt, oud 63 jaren, van beroep tuinder wonende te Ter Aar en van Johanna Akerboom, overleden
  en Elisabeth Geertruida Kraan, oud 28 jaren, van beroep dienstbode, geboren te Nieuwer-Amstel en wonende te Uithoorn, meerderjarige dochter van Gerardus Johannes Kraan, oud 56 jaren, van beroep werkman en van Gerarda Machtilda Brouwer, oud 52 jaren, zonder beroep, beiden wonende te Nieuwer-Amstel.
  En hebben zij tot dat einde aan Ons overgelegd hunnen geboorte-extracten, alsmede een overlijdens-extract van de moeder des bruidegoms.
  De vader des bruidegoms en de ouders der bruid, bij de voltrekking van dit huwelijk tegenwoordig, verklaarden hunnen toestemming daartoe te geven.
  Getuigen:
  Mattheus Adrianus Leest, oud 60 jaren, van beroep landbouwer,
  Izaak Hullen, oud 23 jaren, van beroep ambtenaar ter secretarie, beiden wonende te Uithoorn.
  Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend met den bruidegom, de bruid, de vader des bruidegoms, de ouders der bruid en de getuigen.
  [bron: website Familysearch]
 2. Geertruida Kraan,
  Geboren te Nieuwer-Amstel ca. 1 oktober 1890.
  Gehuwd te Nieuwer-Amstel op 28 juni 1911 met Wilhelmus Johannes Hogervorst, geboren te Uithoorn 1885/86, van beroep werkman, zoon van Gerardus Hogervorst, van beroep werkman en van Richarda Hartman.

  HUWELIJKSAKTE, Nieuwer-Amstel, 28 juni 1911, nr. 29:
  Heden den 28sten Juni 1911, verschenen voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Nieuwer-Amstel, in het huis der Gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
  Wilhelmus Johannes Hogervorst, oud 25 jaren, van beroep werkman, geboren te Uithoorn en wonende alhier, meerderjarige zoon van Gerardus Hogervorst, werkman en van Richarda Hartman, zonder beroep, beiden wonende alhier,
  en Geertruida Kraan, oud 20 jaren, zonder beroep, geboren alhier en wonende alhier, minderjarige dochter van Gerardus Johannes Kraan, werkman, en van Gerarda Machtilda Brouwer, zonder beroep, beiden wonende alhier, van welk huwelijk de vereischte afkondigingen zonder stuiting hebben plaats gehad.
  Door de aanstaande echtgenootenzijn ons overlegd:
  a. hunne geboorte-acten, b. bewijs dat de bruidegom aan zijne militie plichten heeft voldaan.
  De ouders der partijen alhier tegenwoordig, verklaren hunne toestemming te geven tot dit huwelijk.
  Getuigen:
  Maarten van Poelgeest, 24 jaren, fabrikant.
  Christiaan van der Genugten, 63 jaren, werkman,
  Pieter Klaver, 60 jaren, concierge, wonende allen alhier, en
  Lambert Boer, 42 jaren, ambtenaar ter gemeente-secretarie, wonende te Amsterdam.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze acte, welke na voorlezing, door ons, de partijen, hunne ouders en de getuigen is onderteekend.
  [bron: website Familysearch]

  KIND:
  1. Gerarda Richarda Hogervorst,
   Geboren in november 1913, overleden te Aalsmeer op 12 januari 1914, oud 2 maanden.

   OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 1914, nr. 1:
   Gerarda Richarda Hogervorst, overleden te Aalsmeer op 12 januari 1914, oud 2 maanden, dochter van Wilhelmus Johannes Hogervorst en Geertruida Kraan.
 3. Cornelia Gerarda Kraan,
  Geboren te Nieuwer-Amstel ca. 14 maart 1893.
  Gehuwd op 16 januari 1920 te Uithoorn met Cornelis van Egmond, geboren 1881 te Uithoorn, van beroep loondorser, weduwnaar van Johanna de Lange, zoon van Martinus van Egmond, van beroep arbeider, en van Maria Smit.

  HUWELIJKSAKTE, Uithoorn, 16 jan. 1920, nr. 3 (GenLias):
  Cornelis van Egmond, oud 38 jaar, geboren te Uithoorn, van beroep loondorser, weduwnaar van Johanna de Lange, zoon van Martinus van Egmond, van beroep arbeider, en van Maria Smit, met Cornelia Gerarda Kraan, oud 26 jaar, geboren te Nw-Amstel, dochter van Gerardus Johannes Kraan, van beroep arbeider en van Gerarda Machtilda Brouwer.
 4. Machtilda Maria Kraan,
  Geboren te Nw-Amstel ca. 21 maart 1895.
  Gehuwd op 20 november 1918 te Nw-Amstel met Gerrit Wakker, geboren 1889/90 te Haarlemmermeer, van beroep los werkman, zoon van Willem Wakker en Geertje de Vries.

  HUWELIJKSAKTE, Nw-Amstel, 20 nov. 1918, nr. 63 (GenLias):
  Gerrit Wakker, oud 28 jaar, geboren te Haarlemmermeer, van beroep los werkman, zoon van Willem Wakker en Geertje de Vries, met Machtilda Maria Kraan, oud 23 jaar, geboren te Nw-Amstel, dochter van Gerardus Johannes Kraan, van beroep los werkman, en van Gerarda Machtilda Brouwer.
 5. Adrianus Kraan, zie nr. XI-ah.
  Geboren te Nieuwer-Amstel ca. 28 juni 1897, van beroep chauffeur, overleden na 1928, mogelijk in Amsterdam of Aalsmeer.
  Gehuwd met Deodora Out.
 6. Theodorus Wilhelmus Kraan, zie nr. XI-ai.
  Geboren te Nieuwer-Amstel op 13 januari 1903, Rooms-Katholiek, overleden te Amstelveen (Nieuwer-Amstel) op 7 november 1970, oud 67 jaar.
  Gehuwd te Ouder-Amstel op 28 juni 1933 met Wilhelmina Francina Maria Backer, geboren te Ouder-Amstel op 15 augustus 1908, overleden na 1970, mogelijk te Amstelveen, dochter van Franciscus Johannes Backer en Maria Hendrika Rietveld.
 7. Jacoba Columba Kraan,
  Geboren te Nieuwer-Amstel op 13 september 1907, overleden te Amstelveen op 26 augustus 1978, oud 70 jaar, begraven te Bovenkerk op de R.K. begraafplaats St. Urbanus.
  Gehuwd te Nieuwer-Amstel op 26 september 1934 met Johannes Theodorus van Schip, geboren te Aalsmeer op 13 augustus 1910, overleden te Amsterdam op 1 juli 1983, oud 72 jaar, begraven te Bovenkerk op de R.K. begraafplaats St. Urbanus, zoon van Theodorus van Schip en Johanna Maria Sassen.


  [bron: www.online-begraafplaatsen.nl.]

  UIT DIT HUWELIJK VIJF KINDEREN, WAARONDER:
  1. Theodorus van Schip,
   Geboren te Amsterdam op 23 juni 1935, van beroep stempelmaker bij de Amstelbrouwerij, overleden te Aalsmeer op 17 juli 2000, oud 65 jaar, begraven te Bovenkerk op de R.K. begraafplaats St. Urbanus.
   Gehuwd te Uithoorn op 25 juli 1962 met N.N.
   Uit dit huwelijk twee kinderen.
  [bron: internet Genealogie Van Eunen]
X-t.
Lambertus BROUWER, ook Berthus BROUWER,
Zoon van Arie Brouwer en Elisabeth de Groot [nr. IX-i], geboren te Aalsmeer op 28 juni 1877, Oud-Katholiek, van beroep werkman (1908, 1925), bloemist (1932, 1940), overleden te Amsterdam op 11 september 1950, oud 73 jaar.
Gehuwd te Nieuwer-Amstel op 18 november 1908 met Matje WEGMAN, geboren te Aalsmeer op 13 juni 1885, overleden aldaar op 5 september 1951, oud 66 jaar, dochter van Pieter Wegman, van beroep werkman en van Jenneke van Rijswijk, van beroep tuinierster.

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 29 juni 1877, nr. 80:
Heden den 29sten Junij 1877, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 45 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 28sten dezer maand des namiddags ten half vijf ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 91a is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Elisabeth de Groot, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer welk kind zal genaamd worden Lambertus.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Klaas Schouten, van beroep barbier, oud 43 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 52 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 15 juni 1885, nr. 85:
Verschenen Pieter Wegman, van beroep werkman, oud 37 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 13den dezer maand des namiddags ten vijf ure, in het huis staande in den Oosteinderpoelpolder nummer 167 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Jenneke van Rijswijk, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer welk kind zal genaamd worden Matje.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Barend Wegman, van beroep nachtwacht, oud 69 jaren, wonende te Aalsmeer en van Peter Vermeer, van beroep gemeente veldwachter, oud 34 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen onderteekend.

HUWELIJKSAFKONDIGING, Aalsmeer, 4 en 11 oktober 1908, nrs. 93 en 94:
Lambertus Brouwer, werkman, 31 jaar, wonende te Nieuwer-Amstel, laatst te Aalsmeer, zoon van Arie Brouwer, overleden, en Elisabeth de Groot, zonder beroep, wonende te Nieuwer-Amstel & Matje Wegman, zonder beroep, oud 23 jaar, wonende te Aalsmeer, dochter van Pieter Wegman, overleden, en Janneke van Rijswijk, tuinierster, wonende te Aalsmeer.

NATIONALE MILITIE, Haarlem, 22 september 1908 (Huwelijkbijlage):
Provincie Noordholland.
De Commissaris der Koningin in de Provincie Noordholland verklaart, dat aan Lambertus Brouwer, geboren te Aalsmeer op 28 Juni 1877, zoon van Arie, en van Elisabeth de Groot,
bij de loting voor de lichting der nationale militie van het jaar 1897 voor de gemeente Aalsmeer is ten deel gevallen No. 50, dat, buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verplicht.
[bron: website Familysearch]

AKTE TUSSENKOMST ART. 99 E.V. BURGERLIJK WETBOEK (Huwelijksbijlage):
Heden den 22sten October 1908.
Compareerde voor ons Meester Frederik Reinhard Crommelin Kantonrechter te Haarlemmermeer bijgestaan door den Griffier Meester Willem de Sitter in een der lokalen van het Raadhuis te Haarelemmermeer:
Matje Wegman, zonder beroep, te Aalsmeer, meerderjarige dochter van wijlen Pieter Wegman en diens weduwe Janneke van Rijswijk aldaar.
Tekennengevende dat ingevolge ons bevelschrift van den 7den October 1908 haar moeder voornoemd, is opgeroepen om heden met de Comparante voor ons te verschijnen ten einde gehoord te worden omtrent een door de comparante aan ons ingediend verzoekschrift tot tusschenkomst van ons Kantonrechte bij haar voorgenomen huwelijk met Lambertus Brouwer, werkman te Nieuwer-Amstel, waarbij zij de toestemming van haar moeder behoeft, daar zij, hoewel meerderjarig, den 30-jarigen leeftijd niet heeft bereikt - en welke toestemming aan comparante is geweigerd.
Bedoelde Jenneke van Rijswijk is, hoewel behoorlijk ter rolle afgeroepen, niet verschenen, weshalve wij aan Comparante van deze non-comparatie akte hebben verleend.
En is hiervan opgemaakt dit procesverbaal hetwelk door ons met den Griffier is geteekend ten tijde en plaats bovengenoemd.
[bron: website Familysearch]

HUWELIJKSAKTE, Nieuwer-Amstel, 18 november 1908, nr. 49:
Heden den 18den November 1908 verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nieuwer-Amstel in het huis derzelve gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Lambertus Brouwer, oud 31 jaren, van beroep werkman, geboren te Aalsmeer en wonende alhier, laatst te Aalsmeer, meerderjarige zoon van Arie Brouwer, overleden en van Elisabeth de Groot, zonder beroep, wonende alhier, en
Matje Wegman, oud 23 jaren, van beroep zonder, geboren te Aalsmeer en wonende te Aalsmeer, meerderjarige dochter van Pieter Wegman, overleden en van Jenneke van Rijswijk, tuinierster, wonende te Aalsmeer, van welk huwelijk de vereischte afkondigingen zonder stuiting hebben plaats gehad op Zondagen den 4den en 11den October dezes jaars binnen deze gemeente en te Aalsmeer.
Door de aanstaande echtgenooten zijn ons overgelegd:
a. hunnen geboorte-akten, b. overlijdens-acte van den vader der bruid, c. bewijs dat de bruidegom aan zijne militie plichten heeft voldaan, d. bewijs van gedane afkondigingen te Aalsmeer, e. geregistreerd proces-verbaal, opgemaakt door den rechter in het kanton Haarlemmermeer, waaruit van de niet-verschijning van de moeder der bruid blijkt.
Getuigen:
Gerardus Johannes Kraan, 47 jaren, werkman,
Peter Vermeer, 43 jaren, agent van politie,
Pieter Klaver, 57 jaren, concierge,
Lambert Boer, 39 jaren, ambtenaar ter secretarie, wonende allen alhier.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door ons, de partijen en de getuigen onderteekend is.
[bron: website Familysearch]


ADRESBOEK, Aalsmeer, 1925:
Brouwer, L., Arbeider, Oosteinde 111.

ADRESBOEK, Aalsmeer, 1932:
Brouwer, L., Bloemist, Oosteinderweg 483 (O.).

ADRESBOEK, Aalsmeer, 1940:
Brouwer, L., Bloemist, Oosteinderweg 189.
Brouwer, L., Bloemist, Machineweg 97.

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 13 september 1950, nr. 49:
Heden 13 September 1950 heb ik, Ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Aalsmeer:
ter inschrijving ontvangen een uittreksel uit het register van overlijden der gemeente Amsterdam, waaruit blijkt dat op elf September 1950 te acht uur nul minuten aldaar is overleden:
Brouwer, Lambertus, oud 73 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Aalsmeer, echtgenoot van: Wegman, Matje, Zoon van Brouwer, Arie en: de Groot, Elisabeth, beiden overleden.
Waarvan akte.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 5 september 1951, nr. 72:
Heden 5 September 1951, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van Aalsmeer:
Wegman, Jan Willem, oud 54 jaar, aanspreker, wonende te Aalsmeer, die verklaarde dat op 5 September 1951, te drie uur, dertig minuten, in de gemeente Aalsmeer is overleden:
Wegman, Matje, oud 66 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Aalsmeer, weduwe van: Brouwer, Lambertus, dochter van: Wegman, Pieter en van: van Rijswijk, Jenneke, beiden overleden.
De aangever verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

UIT DIT HUWELIJK 1 DOCHTER:
 1. Elisabeth Brouwer, zie nr. XI-aj.
  Geboren te Aalsmeer op 22 mei 1909, overleden aldaar op 1 februari 1996, oud 86 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 20 december 1928 met Lamberthus Jacobus Vreeken, geboren te Aalsmeer op 22 maart 1905, van beroep bloemenhandelaar, overleden te Haarlemmermeer op 21 november 1994, oud 89 jaar, zoon van Cornelis Vreeken en Christina Baartman.
X-u.
Theodorus BROUWER,
Zoon van Arie Brouwer en Elisabeth de Groot [nr. IX-i], geboren te Aalsmeer op 4 augustus 1878, gedoopt in de Oud-Katholieke kerk aldaar op 5 augustus 1878, diende bij de Nationale Militie (1898-1907), van beroep werkman (1907, 1925), veldarbeider (1911), kolenlosser (1932, 1940, 1946), los werkman (1939), wonende te Aalsmeer, overleden te Haarlem op 21 april 1955, oud 76 jaar.
Gehuwd te Aalsmeer op 11 juli 1907 met Niesje DUIJZERS, geboren te Aalsmeer op 30 juli 1884, overleden te Amsterdam op 24 maart 1962, oud 77 jaar, dochter van Marinus Duijzers en Jannetje Hansen.

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 5 augustus 1878, nr. 102:
Heden den 5den Augustus 1878, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 46 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den vierden Augustus jongstleden des avonds ten acht ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 91a is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Elisabeth de Groot, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer welk kind zal genaamd worden Theodorus.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Christiaan Cornelis Lindenaar, van beroep gemeentebode, oud 73 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 53 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 31 juli 1884, nr. 102:
Verschenen Marinus Duijzers, van beroep werkman, oud 36 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 30sten dezer maand des namiddags ten een ure, in het huis staande in den Oosteinderpoelpolder nummer 185 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Jannetje Hansen, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer welk kind zal genaamd worden Niesje.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Evert Kriebel, van beroep winkelier, oud 55 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 59 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen onderteekend.

NATIONALE MILITIE, Haarlem, 5 juli 1907:
De Commissaris der Koningin in de Provincie Noordholland
verklaart, dat Theodorus Brouwer, geboren te Aalsmeer op 4 Augustus 1878, zoon van Arie en van Elisabeth de Groot,
bij de loting voor de lichting der nationale militie van het jaar 1898 voor de gemeente Aalsmeer is ten deel gevallen No. 9, en dat hij op 11 Maart 1898 is ingelijfd en nog is dienende en op 1 Augustus 1906 ingevolge art. 3 der wet van 24 Juni 1901 (Staatsblad nr. 159) bestemd is geworden tot het bij de Landweer volbrengen van den in dat artikel vermelden verlengden militiediensttijd.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke bijlage bij de huwelijksakte]

HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 11 juli 1907, nr. 32:
Heden den 11den Juli 1907, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente ten einde een huwelijk aan te gaan:
Theodorus Brouwer, oud 28 jaren, van beroep werkman, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van Arie Brouwer, overleden en van Elisabeth de Groot, oud 67 jaren, zonder beroep, wonende te Aalsmeer,
en Niesje Duijzers, oud 22 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige dochter van Marinus Duijzers, overleden en van Jannetje Hansen, oud 51 jaren, zonder beroep, wonende te Aalsmeer,
van welk huwelijk de vereischte afkondigingen zonder stuiting hebben plaats gehad op Zondagen den 30sten Juni en 7den Juli dezes jaars binnen dese gemeente.
Door de aanstaande echtgenooten zijn ons overgelegd:
a. hunne geboorte-akten, b. de overlijdens-akten van de vaders van comparanten; c. een bewijs van voldoening aan de Nationale Militie.
De moeders van comparanten alhier tegenwoordig geven hunne toestemming tot dit huwelijk.
Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn; hetwelk door hen toestemmend beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet verklaard dat zij door het huwelijk zijn vereenigd. In tegenwoordigheid van:
Gerardus Johannes Kraan, oud 47 jaren, werkman, zwager van den bruidegom, wonende te Nieuwer-Amstel;
Johannes Brouwer, oud 47 jaren, werkman, broeder van den bruidegom;
Adrianus Brouwer, oud 32 jaren, werkman, broeder van den bruidegom en
Berthus Brouwer, oud 29 jaren, werkman, broeder van den bruidegom, allen wonende te Aalsmeer.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door ons, de comparanten, de moeder van comparant en de getuigen is onderteekend, verklarende de moeder van comparante de schrijfkunst niet te verstaan.
[w.g.] Th. Brouwer, Niesje Duiszer, elizabet de groot, G. J. Kraan, J. Brouwer, A. Brouwer, B. Brouwer.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

ADRESBOEK, Aalsmeer, 1925:
Brouwer, Th., Werkman, Aalsmeerderweg 284.

ADRESBOEK, Aalsmeer, 1932:
Brouwer, Th., Kolenlosser, Machineweg 49 (O.).

ADRESBOEK, Aalsmeer, 1940:
Brouwer, Th., Kolenlosser, Machineweg 49.

ADRESBOEK, Aalsmeer, 1946:
Brouwer, Th., Kolenlosser, Machineweg 49.
Brouwer, A., tuinder, Machineweg 49.

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 26 april 1955, nr. 36:
Heden, 26 April 1955, heb ik, ambtenaar van de burgerlijke stand van Aalsmeer:
ter inschrijving ontvangen een uittreksel uit het overlijdensregister der gemeente Haarlem, waaruit blijkt, dat aldaar op 21 April 1955, te tien uur, vijftien minuten is overleden:
Brouwer, Theodorus, oud 76 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Aalsmeer, echtgenoot van: Duijzers, Niesje, Zoon van: Brouwer, Arie en: de Groot, Elisabeth, beiden overleden.
Waarvan akte.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN:
 1. Elisabeth Brouwer, zie nr. XI-ak.
  Geboren te Aalsmeer op 11 mei 1909, overleden te Haarlem op 23 oktober 1981, oud 72 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 9 augustus 1928 met Theodorus Franciscus Renting, geboren te Haarlemmermeer op 26 februari 1905, van beroep los werkman, chauffeur, overleden te Haarlem op 11 juni 1986, oud 81 jaar, zoon van Hendrik Jan Renting en Johanna Maria Janssens.
 2. Johanna Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 7 januari 1911, overleden aldaar in het Oosteinde nummer 297 op 4 september 1911, oud 7 maanden.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 6 september 1911, nr. 38:
  Heden den 6den September 1911, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer
  Theodorus Brouwer, van beroep veldarbeider, oud 33 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene en
  Klaas Schouten, van beroep barbier, oud 78 jaren, wonende te Aalsmeer,
  die verklaarden, dat op den vierden September dezes jaars des voormiddags ten vijf ure, binnen deze gemeente, in het huis staande alhier in het Oosteinde, nummer 297 in den ouderdom van zeven maanden is overleden Johanna Brouwer, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van den eersten aangever, en van diens echtgenoote, Niesje Duijzers, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing, door ons is onderteekend met de beide aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 3. Marinus Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 5 september 1913.
  Gehuwd op 31 mei 1944 met D. J. Seewald.
 4. Jannetje Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 9 juni 1915.
  Gehuwd te Aalsmeer op 17 november 1937 met P. Sandee.
 5. Antje Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 3 oktober 1920, overleden aldaar op 21 augustus 1939, oud 18 jaar.


  Turnvereniging Aalsmeer in Aalsmeer-Oost, 1939.
  Tweede rij van boven, vijfde persoon van rechts: Antje Brouwer.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 22 augustus 1939, nr. 48:
  Heden 22 Augustus 1939, verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer:
  Jansen, Johannes Gerardus, oud 39 jaren, bode, wonende te Aalsmeer, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op 21 Augustus dezes jaars, des voormiddags ten kwart voor zeven ure, in deze gemeente is overleden Brouwer, Antje, ongehuwd, oud 18 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van Brouwer, Theodorus, los werkman, en Duijzers, Niesje, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 6. Adrianus Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 20 januari 1922.
  Gehuwd op 10 februari 1943 met C. Lagendijk.
X-v.
Maria CEELIE,
Dochter van Jacobus Ceelie en Anthonia Brouwer [nr. IX-k], geboren te Aalsmeer in de ouderlijke woning in de Schinkelpolder op 18 september 1868, overleden te Voorhout op 25 april 1955, oud 86 jaar.
Gehuwd te Aalsmeer op 9 april 1891 met Theodorus SCHUIT, geboren te Heiloo in de ouderlijke woning op Bollendorp nummer 154 op 29 augustus 1863, woonde te Wijk aan Zee en Duin (1882), vrijgesteld van militaire dienst vanwege te klein te zijn, van beroep landbouwer te Haarlemmermeer, werkman te Nieuwer-Amstel en Aalsmeer, overleden te Amsterdam op 25 maart 1937, oud 73 jaar, zoon van Willem Theodorus Schuit, van beroep dagloner, werkman te Leimuiden (1891) en van Maartje Stet.
Uit dit huwelijk waarschijnlijk geen nageslacht.

GEBOORTEAKTE, Heiloo, 29 augustus 1863, nr. 22:
Heden den 29sten Augustus 1863, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Heilo verschenen
Willem Theodorus Schuit, van beroep daglooner, oud 29 jaren, wonende te Heilo, welke ons heeft verklaard, dat op den 29sten dezer maand, des morgens ten tien ure, in het huis staande op Bollendorp, Nummer 154, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Maartje Stet, van beroep zonder, wonende te Heilo, Zijne huisvrouw, welk kind zal genaamd worden Theodorus.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den Vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Broers, van beroep heel- en verloskundige, oud 66 jaren, wonende te Heilo en van Pieter Schipper, van beroep veldwachter, oud 49 jaren, wonende mede te Heilo en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 19 september 1868, nr. 88:
Heden den 19den September 1868 is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
Jacobus Ceelie, van beroep Werkman, oud 27 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat op den 18den dezer maand des namiddags ten vijf ure, in het huis staande in de Schinkelpolder is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijnen huisvrouw Anthonia Brouwer, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Maria.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den Vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 43 jaren, wonende te Aalsmeer en van Klaas van Leeuwen, van beroep Klompenmaker, oud 25 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

NATIONALE MILITIE, Haarlem, 17 maart 1891:
De Commissaris des Konings in de Provincie Noordholland verklaart,
dat Theodorus Schuit, geboren te Heilo den 29 Augustus 1863, wonende te Haarlemmermeer, van beroep landbouwer,
zoon van Willem Theodorus en van Maartje Stet, wonende te Wijk aan Zee en Duin (de laatste overleden),
in het inschrijvings-register van de gemeente Wijk aan Zee en Duin van het jaar 1882 voor de lichting van het jaar 1883 is ingeschreven; dat hem bij loting is ten deel gevallen No. 3, en dat hij vervolgens door den militieraad uithoofde van te klein te zijn van de dienst is vrijgesteld.
[huwelijksbijlage; letterlijke weergave]

HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 9 april 1891, nr. 3:
Heden den 9den April 1891, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Theodorus Schuit, oud 27 jaren, van beroep werkman, geboren te Heiloo en wonende te Aalsmeer, voor minder dan zes maanden te Nieuwer-Amstel, meerderjarige zoon van Willem Theodorus Schuit, werkman te Leimuiden en van Maartje Stet, overleden, en Maria Ceelie, oud 22 jaren, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, minderjarige dochter van Jacobus Ceelie, werkman en van Anthonia Brouwer, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer.
Getuigen:
Jan Lindenaar, oud 65 jaren, klompenmaker te Aalsmeer,
Gijsbert Lagerweij, oud 45 jaren, broodbakker te Aalsmeer,
Jan Bloemink, oud 44 jaren, kastelein te Haarlemmermeer en
Nicolaas Johannes Rinkel, oud 25 jaren, ambtenaar te Aalsmeer.
En is hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door ons, de comparanten, vaders van comparanten en de getuigen is onderteekend, verklarende de moeder van comparante de schrijfkunst niet te verstaan.
[bron: website Family Search]

OPMERKING:
Geen kinderen geboren in Aalsmeer, Haarlemmermeer of Nieuwer-Amstel 1891-1902.

OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 26 maart 1937, nr. 2126, reg. 4, fol. 79:
Op 25 Maart 1937 des voormiddags half elf uur, is in de gemeente Amsterdam overleden:
Schuit, Theodorus, oud 73 jaar, zonder beroep, geboren te Heiloo en wonende te Aalsmeer, echtgenoot van: Ceelie, Maria, zoon van: Schuit, Willem Theodorus en: Stet, Maartje, beiden overleden.
De aangifte van dit overlijden is gedaan door: Winter, Andreas Hendricus, van beroep winkelier, oud 54 jaar, wonende te Nieuwer-Amstel, die verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Deze akte is door mij, ambtenaar van den burgerlijken stand van Amsterdam, opgemaakt en voorgelezen op 26 Maart 1937.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 30 maart 1937, nr. 31:
Heden 30 maart 1937, voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer:
ontvangen het navolgende uittreksel uit het overlijdensregister:
Op 25 Maart 1937 is in de gemeente Amsterdam overleden; des voormiddags ten half elf ure, Schuit, Theodorus, oud 73 jaren, zonder beroep, geboren te Heiloo en wonende te Aalsmeer, echtgenoot van: Ceelie, Maria, zoon van: Schuit, Willem Theodorus en: Stet, Maartje, beiden overleden.
Voor gelijkluidend uittreksel, Vrij van zegel, op grond van art. 32, n. 6 der Zegelwet 1917, afgegeven ter voldoening aan art. 50 al. 3 van het Burgerlijk Wetboek.
Amsterdam, 26 Maart 1937. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand (geteekend) M. A. Lezer.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Voorhout, ca. 25 april 1955:
[akte nog niet beschikbaar]

X-w.
Gerarda CEELIE,
Dochter van Jacobus Ceelie en Anthonia Brouwer [nr. IX-k], geboren te Aalsmeer in de ouderlijke woning in de Schinkelpolder nr. 77 op 6 maart 1873, van beroep dienstbode, overleden te Nieuwer-Amstel op 18 februari 1939, oud 65 jaar.
Gehuwd te Aalsmeer op 4 juli 1901 met Jan SCHUIT, geboren te Heiloo in de ouderlijke woning op Bollendorp nummer 154 op 20 december 1864, woonde te Wijk aan Zee en Duin (1883), vrijgesteld van militaire dienst vanwege te klein te zijn, van beroep werkman, landarbeider (1932), overleden te Amsterdam op 5 maart 1953, oud 88 jaar, zoon van Willem Theodorus Schuit, van beroep dagloner en van Maartje Stet.

GEBOORTEAKTE, Heiloo, 20 december 1864, nr. 29:
Heden den 20sten December 1864, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Heilo verschenen
Willem Theodorus Schuit, van beroep daglooner, oud 30 jaren, wonende te Heilo, welke ons heeft verklaard, dat op den 20sten dezer maand, des morgens ten half vier ure, in het huis staande op Bollendorp te Heilo, Nummer 154, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Maartje Stet, van beroep zonder, wonende te Heilo, zijne huisvrouw, welk kind zal genaamd worden Jan.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Broers, van beroep heel- en verloskundige, oud 67 jaren, wonende te Heilo en van Pieter Schipper, van beroep veldwachter, oud 50 jaren, wonende mede te Heilo en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 6 maart 1873, nr. 28:
Heden den 6den Maart 1873 is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
Jacobus Ceelie, van beroep Werkman, oud 32 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat op den 6den dezer maand des morgens ten acht ure, in het huis staande in de Schinkelpolder nummer 77 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Zijne huisvrouw Anthonia Brouwer, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Gerarda.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Nicolaas Bartholomeus van Hesse, van beroep Koopman, oud 45 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 47 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

NATIONALE MILITIE, Haarlem, 24 juni 1901:
De Commissaris der Koningin in de Provincie Noordholland verklaart,
dat Jan Schuit, geboren te Heiloo den 20 December 1864, wonende te Haarlemmermeer, van beroep boerenknecht,
zoon van Willem Theodorus en van Maartje Stet, wonende te Wijk aan Zee en Duin,
in het inschrijvings-register van de gemeente Wijk aan Zee en Duin van het jaar 1883 voor de lichting van het jaar 1884 is ingeschreven, dat hem bij de loting is ten deel gevallen No. 7, en dat hij vervolgens door den militieraad uithoofde van te klein te zijn van den dienst is vrijgesteld.
[huwelijksbijlage; letterlijke weergave]

HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 4 juli 1901, nr. 18:
Heden den 4den Juli 1901, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Jan Schuit, oud 36 jaren, van beroep werkman, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van Willem Theodorus Schuit en Maartje Stet, beiden overleden, en
Gerarda Ceelie, oud 28 jaren, van beroep dienstbode, geboren te Aalsmeer en wonende te Nieuwer-Amstel, meerderjarige dochter van Jacobus Ceelie, werkman en van Anthonia Brouwer, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer.
Getuigen:
Dirk Schaak, oud 35 jaren, vrachtrijder,
Jacobus Met, oud 51 jaren, logementhouder, en
Pieter Kaptein, oud 26 jaren, ambtenaar ter secretarie, allen wonende te Aalsmeer, en
Pieter Lanser, oud 30 jaren, letterzetter, wonende te Haarlemmermeer.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door ons, de comparanten, de vader van comparante en de getuigen is onderteekend, verklarende de moeder van comparante de schrijfkunst niet te verstaan.
[bron: website Familysearch]

OVERLIJDENSAKTE, Nieuwer-Amstel, 20 februari 1939, nr. 29:
Heden 20 Februari 1939 verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nieuwer-Amstel:
Winter, Andreas Hendricus, oud 56 jaren, winkelier, wonende alhier, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op 18 Februari dezes jaars, des voormiddags ten kwart na een ure, in deze gemeente is overleden Ceelie, Gerarda, oud 65 jaren, zonder beroep, geboren te Aalsmeer en wonende alhier, echtgenoote van: Schuit, Jan, dochter van: Ceelie, Jacobus, en: Brouwer, Anthonia, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, ca. 5 maart 1953:
[akte nog niet beschikbaar]

KINDEREN:
 1. Maartje Anthonia Schuit,
  Geboren te Aalsmeer ca. 25 februari 1903.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 25 februari 1903:
  [akte nog niet beschikbaar]
 2. Jacobus Theodorus Schuit,
  Geboren te Aalsmeer op 16 oktober 1904, Rooms-Katholiek, van beroep bloemist, overleden op 14 april 1971, oud 66 jaar, begraven te Bovenkerk op de Rooms-Kath. begraafplaats.
  Gehuwd te Nieuwer-Amstel op 10 augustus 1932 met Margaretha Johanna van Dijk, geboren te Nieuwer-Amstel op 20 november 1911, Rooms-Katholiek, van beroep dienstbode (1932), overleden op 26 oktober 1952, oud 40 jaar, begraven te Bovenkerk op de Rooms-Kath. begraafplaats, dochter van Egidius van Dijk, van beroep veehouder en van Afke Leenstra.
  [bron: wwww.genealogieonline.nl.]

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 17 oktober 1904:
  [akte nog niet beschikbaar]

  HUWELIJKSAKTE, Nieuwer-Amstel, 10 augustus 1932, nr. 45:
  Heden den 10den Augustus 1932, zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nieuwer-Amstel, in het openbaar in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
  Jacobus Theodorus Schuit, oud 27 jaren, van beroep bloemist, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van Jan Schuit, oud 67 jaren, landarbeider en van Gerarda Ceelie, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer, en
  Margaretha Johanna van Dijk, oud 20 jaren, van beroep dienstbode, geboren en wonende alhier, minderjarige dochter van Egidius van Dijk, oud 48 jaren, veehouder en van Afke Leenstra, oud 51 jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier.
  De vader van den bruidegom, en de ouders der bruid, alhier tegenwoordig, verklaren hunne toestemming te geven tot dit huwelijk terwijl de moeder van den bruidegom, blijkens hierbij overgelegd uittreksel uit het register van toestemmingen tot het huwelijk der gemeente Aalsmeer, eveneens hare toestemming heeft verleend.
  Getuigen:
  Theodorus Schuit, oud 68 jaren, landarbeider, oom van den bruidegom, en
  Hendrikus Gerardus Boerlage, oud 23 jaren, bloemist, beiden wonende te Aalsmeer.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  [bron: website FamilySearch]
 3. Neeltje Schuit, [filiatie onzeker]
  Geboren te Aalsmeer ca. 4 juni 1908.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 4 juni 1908:
  [akte nog niet beschikbaar]
X-x.
Nicolaas CEELIE,
Zoon van Jacobus Ceelie en Anthonia Brouwer [nr. IX-k], geboren te Aalsmeer in de ouderlijke woning in de Schinkelpolder nummer 119 op 22 september 1881, Rooms-Katholiek, van beroep los werkman, veldarbeider, bloemist, overleden te Aalsmeer op 24 augustus 1945, oud 63 jaar.
Gehuwd te Nieuwer Amstel op 31 januari 1906 met Maria Sophia KLOOSTER, geboren te Nieuwer Amstel op 1 oktober 1884, overleden te Amsterdam op 17 april 1961, oud 76 jaar, dochter van Cornelis Klooster, van beroep landbouwer, groentenventer en van Alida Maria van der Enden.

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 23 september 1881, nr. 116:
Heden den 23sten September 1881, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
Jacobus Ceelie, van beroep werkman, oud 40 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat op den 22sten dezer maand des avonds ten tien ure, in het huis staande in den Schinkelpolder nummer 119 is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit
Zijne huisvrouw Anthonia Brouwer, van beroep Zonder, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Nicolaas.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Zwaag, van beroep gemeenteveldwachter, oud 32 jaren, wonende te Aalsmeer en van Klaas Schouten, van beroep barbier, oud 48 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Nieuwer Amstel, 3 oktober 1884, nr. 731: Heden den 3den October 1884 is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nieuwer Amstel verschenen
Cornelis Klooster, van beroep landbouwer, oud 29 jaren, wonende alhier, wijk A, nommer 47, welke ons heeft verklaard, dat alhier op den eersten dag dezer maand des namiddags ten vier ure, in het huis staande alhier wijk en nommer als boven is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Alida Maria van der Enden, van beroep zonder, wonende alhier als boven, gehuwd met voornoemden: Cornelis Klooster, welk kind zal genaamd worden Maria Sophia.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Buijs, van beroep werkman, oud 50 jaren, wonende alhier en van Jacobus Keijmolen, van beroep schipper, oud 60 jaren, wonende alhier en is deze akte na voorlezing door ons, den vader, en den eersten getuig onderteekend, verklarende de tweede niet te kunnen schrijven, hebbende zulks niet geleerd.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

NATIONALE MILITIE, Haarlem, 12 januari 1906:
De Commissaris der Koningin in de Provincie Noordholland verklaart,
dat aan Nicolaas Ceelie, geboren te Aalsmeer op 22 September1881,
zoon van Jacobus en van Anthonia Brouwer
bij de loting voor de lichting der nationale militie van het jaar 1901 voor de gemeente Aalsmeer is ten deel gevallen No. 37, dat, buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verplicht.
[bron: website FamilySearch; letterlijke weergave]

HUWELIJKSAKTE, Nieuwer Amstel, 31 januari 1906, nr. 2:
Heden den 31sten Januari 1906, verschenen voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Nieuwer-Amstel, in het huis der Gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Nicolaas Ceelie, oud 24 jaren, van beroep werkman, geboren te Aalsmeer en wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van Jacobus Ceelie, werkman en van Anthonia Brouwer, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer, en
Maria Sophia Klooster, oud 21 jaren, zonder beroep, geboren alhier en wonende alhier, meerderjarige dochter van Cornelis Klooster, groenteventer, wonende alhier, en van Alida Maria van der Enden, overleden.
De ouders van den bruidegom en de vader der bruid, alhier tegenwoordig, verklaren hunne toestemming te geven tot dit huwelijk.
Getuigen:
Willem Touw, 44 jaren, manufacturier,
Johannes Gerardus Warning, 38 jaren, schoenmaker,
Pieter Klaver, 54 jaren, concierge, en
Lambert Buer, 37 jaren, ambtenaar, wonende allen alhier.
En is hiervan door ons opgemaakt deze acte, welke na voorlezing, door ons, de partijen, hunne vaders en de getuigen is onderteekend, verklarende de moeder van den bruidegom niet te kunnen schrijven, hebbende zulks niet geleerd.
[bron: website FamilySearch]

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 27 augustus 1945, nr. 106:
Heden 27 Augustus 1945 verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer:
Ceelie, Cornelis Leonardus, oud 35 jaren, bloemist, wonende te Aalsmeer, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op 24 Augustus dezes jaars, te 18 uur in deze gemeente is overleden Ceelie, Nicolaas, echtgenoot van Klooster, Maria Sophia, oud 63 jaren, bloemist, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van Ceelie, Jacobus en van Brouwer, Anthonia, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]


Het gezin van Nicolaas Ceelie (1881-1945) en Maria Sophia Klooster (1884-1961).
Achter v.l.n.r. Anthonius, Alida, Sophia, Jacobus, Maria, Nicolaas, Cornelis en Gerarda.
Voor v.l.n.r. vader, Joannes, Anthonia, Margaretha en moeder.
[bron: Aalsmeerse Stambomen, deel 6, blz.164].

KINDEREN:
 1. Jacobus Cornelis Ceelie,
  Geboren te Aalsmeer op 12 november 1906, Rooms-Katholiek, overleden te Aalsmeer op 12 februari 1915, oud 8 jaar, begraven op het R.K. kerkhof te Bovenkerk.


  Jacobus overleed aan de gevolgen van een verwonding die hij opliep toen hij komende van school in Bovenkerk verzeild raakte in een ruzie tussen enige jongens.
 2. Alida Anthonia Ceelie,
  Geboren te Aalsmeer op 27 april 1908, overleden te Maastricht op 26 februari 1970, oud 61 jaar.
 3. Cornelis Leonardus Ceelie,
  Geboren te Aalsmeer op 19 september 1909, van beroep opperman, bloemist overleden te Ouder Amstel op 8 september 1984, oud 74 jaar.
 4. Gerarda Maria Ceelie,
  Geboren te Aalsmeer op 22 april 1911, overleden te Amsterdam op 18 februari 1964, oud 52 jaar.
  Gehuwd te Amsterdam op 26 mei 1943 met Adrianus Johannes Copier, geboren te Ouder Amstel op 20 december 1911, van beroep politie-agent, zoon van Johannes Adrianus Copier en Anna Maria Neuteboom.
 5. Anthonius Petrus Ceelie, zie nr. XI-al.
  Geboren te Aalsmeer op 18 januari 1913, van beroep tuinder, bierbrouwer bij Heineken, overleden in 2003, oud 90 jaar.
  Gehuwd te Amsterdam op 10 augustus 1944 met Helena Maria Jeanette Plessius, geboren te Amsterdam op 22 februari 1915, overleden te Hoorn op 24 februari 1987, oud 72 jaar, dochter van Willem Plessius en Geertruida Wilhelmina Helena Cornelisse.
 6. Maria Gerarda Ceelie,
  Geboren te Aalsmeer op 14 oktober 1914.
  Gehuwd te Aalsmeer op 9 juli 1941 met Leo Bernardus Goebert, geboren te Spaarndam op 5 oktober 1908, van beroep stukadoor, overleden te Haarlem op 25 mei 1978, oud 69 jaar, zoon van Augustinus Franciscus Goebert en Cornelia van der Vijgh.
 7. Jacobus Cornelis Ceelie,
  Geboren te Aalsmeer op 6 april 1916, van beroep tuinman.
  Gehuwd te Aalsmeer op 21 september 1944 met Catharina Maria Juliana Knoflook, geboren te Amsterdam op 21 april 1916, overleden aldaar op 11 februari 1988, oud 71 jaar, dochter van Frans Knoflook en Maria Fuks.
 8. Sophia Maria Ceelie,
  Geboren te Aalsmeer op 30 september 1917.
  Gehuwd te Aalsmeer op 6 februari 1946 met Antoon Kooij, geboren te Haarlem op 1 juni 1914,van beroep technisch ambtenaar, zoon van Dirk Kooij en Johanna Geertruida Wilhelmina Honig.
 9. Nicolaas Anthonius Ceelie, zie nr. XI-am.
  Geboren te Aalsmeer op 17 augustus 1919, van beroep bloemist.
  Gehuwd (1) te Amsterdam op 20 maart 1946 met Hendrica Maria Dinkgreve, geboren te Amsterdam op 22 juli 1917,overleden aldaar op 9 december 1960, oud 43 jaar, dochter van Warner Joannes Bernardus Dinkgreve en Anna Geertruida Schouten.
  Gehuwd (2) te Leusden op 17 oktober 1962 met Everarda Rutten, geboren te Leusden op 8 september 1922, dochter van Johannes Rutten en Maria van Zeldert.
 10. Anthonia Maria Ceelie,
  Geboren te Aalsmeer op 14 juli 1921.
  Gehuwd te Aalsmeer op 18 juli 1956 met Willem Johannes Bieshaar, geboren te Eemnes op 16 juni 1921, van beroep gemeentebode, zoon van Jacob Bieshaar en Tijmetje Greefhorst.
 11. Joannes Adrianus Ceelie,
  Geboren te Aalsmeer op 4 september 1923, van beroep procuratiehouder.
  Gehuwd te Aalsmeer op 1 november 1950 met Catharina Helena Olijhoek, geboren te Nieuwer-Amstel op 15 mei 1922, dochter van Johannes Olijhoek en Pieternella van der Meer.
 12. Margaretha Cornelia Ceelie,
  Geboren te Aalsmeer 9 juni 1925.
  Gehuwd te Aalsmeer op 21 augustus 1946 met Johannes Wilhelmus Christiaan Cornelisse, geboren te Amsterdam op 1 juli 1920, van beroep textielhandelaar, zoon van Johannes Timotheus Wilhelmus Cornelisse en Catharina Wilhelmina Poppe.
X-y.
Gerritje BROUWER,
Dochter van Johannis Brouwer en Geertruida Smit [nr. IX-l], geboren te Aalsmeer op 2 februari 1874, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer op 5 december 1955, oud 81 jaar.
Gehuwd te Aalsmeer op 28 april 1898 met haar achterneef Hendricus MOLEMAN, geboren te Aalsmeer op 10 februari 1872, Oud-Katholiek, uit hoofde van broederdienst vrijgesteld van dienst in de Nationale Militie, van beroep tuinier (1891), glazenwasser (1898), opende na een val van de ladder een melkhandel in Amsterdam, overleden aldaar op 5 juni 1957, oud 85 jaar, zoon van Theodorus (Dirk) Moleman en Dirkje Rinkel.


Gerritje Brouwer en Hendrikus Moleman, Aalsmeer, ca. 1896 - 1900.

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 12 februari 1872, nr. 19:
Heden den twaalfden Februari 1872, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
Theodorus Moleman, van beroep werkman, oud 40 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat op den tienden dezer maand des avonds ten half acht ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 88a is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Zijne huisvrouw Dirkje Rinkel, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Hendricus.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacob Schouten, van beroep tapper, oud 74 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 46 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 2 februari 1874, nr. 18:
Heden den tweeden Februari 1874, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
Johannis Brouwer, van beroep werkman, oud 32 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat op den tweeden dezer maand des voormiddags ten elf ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 93a is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Zijne huisvrouw Geertruida Smit, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Gerritje.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Christiaan Cornelis Lindenaar, van beroep gemeentebode, oud 68 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 48 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN, Aalsmeer, 17 en 24 april 1898, nrs. 25 en 26:
Hendricus Moleman, van beroep glazenwasscher, oud 26 jaren, wonende te Aalsmeer, zoon van Theodorus Moleman, overleden en Dirkje Rinkel, zonder beroep, wonende te Aalsmeer & Gerritje Brouwer, zonder beroep, oud 24 jaren, wonende te Aalsmeer, dochter van Johannis Brouwer, werkman en van Geertruida Smit, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer.
NATIONALE MILITIE, Haarlem, 19 april 1898:
De Commissaris der Koningin in de Provincie Noordholland verklaart,
dat Hendricus Moleman, geboren te Aalsmeer den 10 Februari 1872, wonende te Aalsmeer, van beroep tuinier,
zoon van Theodorus en van Dirkje Rinkel, wonende te Aalsmeer, (de eerste overleden),
in het inschrijvings-register van de gemeente Aalsmeer van het jaar 1891 voor de lichting van het jaar 1892 is ingeschreven, dat hem bij de loting is ten deel gevallen No. 12, en dat hij vervolgens door den militieraad uit hoofde van broederdienst van den dienst is vrijgesteld.
[bron: website FamilySearch; huwelijksbijlage]

HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 28 april 1898, nr. 9:
Heden den 28sten April 1898, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Hendricus Moleman, oud 26 jaren, van beroep glazenwasscher, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van Theodorus Moleman, overleden en van diens echtgenoote Dirkje Rinkel, zonder beroep, wonende te Aalsmeer, en
Gerritje Brouwer, oud 24 jaren, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige dochter van Johannis Brouwer, werkman, en van diens echtgenoote Geertruida Smit, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer, van welk huwelijk de vereischte afkondigingen zonder stuiting hebben plaats gehad op Zondagen den 17den en 24sten April dezes jaars binnen deze gemeente.
Getuigen:
Cornelis Jacobus van Mechelen, oud 26 jaren, onderwijzer;
Johannis Nicolaas Rinkel, oud 30 jaren, veenarbeider;
Johannis Gerardus Rinkel, oud 34 jaren, veenarbeider, allen wonende te Aalsmeer, en
Petrus Smit, oud 47 jaren, manufacturier, oom van de bruid, wonende te Uithoorn.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door ons, de comparanten, de ouders van comparante en de getuigen is onderteekend, verklarende de moeder van comparant de schrijfkunst niet te verstaan.
[bron: website Family Search]

GEZINSKAART:
Moleman, Hendricus.
Per 24/11 '98: 1e Oosterpark......, Nr. 74, 2 hoog.
Per 12/4 '01: Govert Flinckstraat, Nr. 15.
1. Moleman, Hendricus, m., Hfd., geb. 10/2 '72 te Aalsmeer, O.C., Ned., glazenwasscher, melkslijter.
2. Brouwer, Gerritje, v., vr., geb. 2/2 '74 te Aalsmeer, O.C., Ned., melkslijter.
3. Moleman, Theodorus, m, Z., geb. 1/7/ '99 te Amsterdam, O.C., Ned.
4. Moleman, Geertruida Theodora, v., d., 10/3 '03 te Amsterdam, O.C., Ned.
5. Moleman, Theodora, v., d., 23/11 '07 te Amsterdam, O.C., Ned.,
[moeilijk leesbaar]

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 6 december 1955, nr. 68:
Heden Zes december 1955, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van Aalsmeer:
Wegman, Jan Willem, oud 59 jaar, aanspreker, wonende te Aalsmeer, die verklaarde dat op vijf december 1955, te Zes uur, dertig minuten, in de gemeente Aalsmeer is overleden:
Brouwer, Gerritje, oud 81 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Aalsmeer, echtgenote van: Moleman, Hendricus, dochter van: Brouwer, Johannis en van: Smit, Geertruida, beiden overleden.
De aangever verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]


Hendricus Moleman en Gerritje Brouwer voor hun melkslijterij in Amsterdam,
ca. 1918, met links Theodora en rechts Geertruida Moleman.
[Foto: Aalsmeerse Stambomen deel V, blz. 245]

KINDEREN:
 1. Theodorus Moleman, ook Dirk Moleman,
  Geboren te Amsterdam op 1 juli 1899, Oud-Katholiek pastoor, aartspriester in Schieland en Zuid-Holland en kanunnik-secretaris van het Metropolitaan Kapittel van Utrecht, overleden te Zaandam op 10 april 1986, oud 86 jaar.
  Gehuwd te Amersfoort op 18 november 1930 met Anna Lucia Cornelisse, geboren te Amersfoort op 1 september 1893, overleden te Dordrecht op 15 februari 1963, oud 69 jaar, dochter van Johannes Stephanus Cornelisse en Gerarda van den Berg.


  Pastoor Theodorus (Dirk) Moleman tijdens de mis.
  [bron: Aalsmeerse Stambomen deel 5, blz. 248]

  PASTORAAT:
  Dirk Moleman studeerde aan de priestersopleiding van het Oud-Katholiek seminarie te Amersfoort. Daar in Amersfoort ontmoette hij zijn latere vrouw Anna Lucia Cornelisse. Omwille van hun relatie verliet hij het seminarie en vond hij een baan in de burgermaatschappij. Toen in 1922 het celibaat in de Oud-Katholieke kerk werd opgeheven, keerde hij terug naar het seminarie en voltooide daar zijn opleiding.
  Dirk was ruim 40 jaar pastoor van de Oud-Katholieke kerk, aartspriester in Schieland en Zuid-Holland, en kanunnik-secretaris van het Metropolitaan Kapittel van Utrecht.

  GEBOORTEAKTE, Amersfoort, 1 september 1893, nr. 413 [GenLias]:
  Anna Lucia Cornelisse, geboren op 1 september 1893 te Amersfoort, dochter van Johannes Stephanus Cornelisse en Gerarda van den Berg.
 2. Geertruida Theodora Moleman, zie nr. XI-an.
  Geboren te Amsterdam op 10 maart 1903.
  Gehuwd te Amsterdam op 17 juni 1926 met Wilhelmus de Groot, geboren te Nieuwer-Amstel op 8 augustus 1890, van beroep bloemist, overleden op 23 oktober 1948, oud 58 jaar, zoon van Nicolaas de Groot en Elizabeth Zegstro.
 3. Theodora Moleman,
  Geboren te Amsterdam op 23 november 1907.
  Gehuwd te Amsterdam op 1 juni 1933 met Arie van de Poll, geboren te Amsterdam op 7 januari 1910, van beroep handelaar, ambtenaar, overleden op 26 oktober 1966, oud 56 jaar, zoon van Cornelis Nicolaas van de Poll en Elisabeth Maria Maan.
X-z.
Petronella BROUWER,
Dochter van Johannis Brouwer en Geertruida Smit [nr. IX-l], geboren te Aalsmeer op 3 maart 1885, Oud-Katholiek, van beroep winkelierster tegenover de Oud-Katholieke kerk op de hoek van de Oosteinderweg en de Kerkweg in Aalsmeer-Oost, overleden te Amsterdam op 17 november 1956, oud 71 jaar.
Gehuwd (1) te Aalsmeer op 3 augustus 1911 met haar achterneef Johannes Jacobus GUL, geboren te Aalsmeer, Oosteinde nr. 54 op 4 april 1872, Oud-Katholiek, vrijgesteld van dienst in de Nationale Militie uit hoofde van te zijn "eenige wettige zoon", van beroep tuinder, landbouwer, winkelier, overleden te Aalsmeer op 26 november 1919, oud 47 jaar, zoon van Rong Gul en Aaltje Moleman.
Gehuwd (2) te Aalsmeer op 18 mei 1922 met Nicolaas Johannes RINKEL, geboren te Aalsmeer, Oosteinde nr. 112 op 21 februari 1884, Oud-Katholiek, van beroep handelsagent, verzekeringsagent, wonende te Aalsmeer, doch overleden te Amsterdam op 5 mei 1933, oud 49 jaar, zoon van Cornelis Rinkel en Petronella van Leeuwen.


Petronella Brouwer, Aalsmeer, ca. 1905.

Petronella Brouwer met haar tweede man, Klaas Rinkel,
voor haar winkeltje aan de Oosteinderweg nr. 387 te Aalsmeer, ca. 1930.

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 5 april 1872, nr. 46:
Heden den vijfden April 1872, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
Rong Gul, van beroep landbouwer, oud 37 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat op den vierden dezer maand des morgens ten half zes ure, in het huis staande in het Oosteinde, nummer 54 is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Zijne huisvrouw Aaltje Moleman, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Johannes Jacobus.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacob Schouten, van beroep tapper, oud 74 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Schouten, van beroep barbier, oud 70 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 22 februari 1884, nr. 31:
Heden den 22sten Februari 1884, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
Cornelis Rinkel, van beroep werkman, oud 26 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat op den 21sten dezer maand des avonds ten acht ure, in het huis staande in het Oosteinde, nummer 112 is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Zijne huisvrouw Petronella van Leeuwen, van beroep Zonder, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Nicolaas Johannes.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Noene, van beroep werkman, oud 30 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 58 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 3 maart 1885, nr. 28:
Heden den Derden Maart 1885, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
Johannis Brouwer, van beroep Werkman, oud 43 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat op den Derden dezer maand des morgens ten acht ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 128 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Zijne huisvrouw Geertruida Smit, van beroep Zonder, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Petronella.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Lindeman, van beroep klompenmaker, oud 59 jaren, wonende te Aalsmeer en van Peter Vermeer, van beroep Gemeenteveldwachter, oud 34 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

NATIONALE MILITIE, Provincie Noordholland, 15 juli 1911:
De Commissaris der Koningin in de Provincie Noordholland verklaart,
dat aan Johannes Jacobus Gul, geboren te Aalsmeer op 4 April 1872,
zoon van Rong en van Aaltje Moleman,
bij de loting voor de lichting der nationale militie van het jaar 1892 voor de gemeente Haarlemmermeer is ten deel gevallen No. 122, en dat hij vervolgens bij onherroepelijk geworden uitspraak van den militieraad, uit hoofde van te zijn eenige wettige zoon, van den dienst is vrijgesteld.
[bron: website FamilySearch; huwelijksbijlage]

HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 3 augustus 1911, nr. 24:
Heden den derden Augustus 1911, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Johannes Jacobus Gul, oud 39 jaren, van beroep tuinder, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van Rong Gul en van Aaltje Moleman, beiden zonder beroep, en wonende te Aalsmeer
en Petronella Brouwer, oud 26 jaren, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige dochter van Johannis Brouwer, van beroep tuinder en van Geertruida Smit, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer.
Getuigen:
Johannis Moleman, oud 24 jaren, boomkweeker, neef van den bruidegom, wonende te Aalsmeer;
Frederik Smit, oud 30 jaren, kleermaker, neef van de bruid;
Petrus Smit, oud 60 jaren, manufacturier, oom van de bruid, beiden wonende te Uithoorn;
Jan Rinkel, oud 48 jaren, postbode, zwager van de bruid, wonende te Aalsmeer.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door ons, de comparanten, de ouders van comparante, en de getuigen is onderteekend.
[bron: website Family Search]

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 27 november 1919, nr. 79:
Heden den 27sten November 1919, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer,
Jan Rinkel, oud 54 jaren, van beroep postbode, wonende te Aalsmeer en Maarten Eveleens, oud 41 jaren, van beroep brievenbesteller, wonende te Aalsmeer, die verklaarden
dat op den 26sten November dezes jaars, des namiddags ten zeven ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier Oosteinde nummer 140 in den ouderdom van 47 jaren is overleden Johannes Jacobus Gul, echtgenoot van Petronella Brouwer, van beroep winkelier, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van Rong Gul en Aaltje Moleman, beiden overleden.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing, door ons is onderteekend met de beide aangevers.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]


HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 18 mei 1922, nr. 34:
Heden den 18den Mei 1922, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Nicolaas Johannes Rinkel, oud 38 jaren, van beroep handelsagent, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van Cornelis Rinkel, tuinman en van Petronella van Leeuwen, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer en Petronella Brouwer, weduwe van Johannes Jacobus Gul, oud 37 jaren, van beroep winkelierster, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige dochter van Johannis Brouwer en van Geertruida Smit, beiden zonder beroep en wonende te Aalsmeer.
Getuigen:
Hendrikus Moleman, oud 50 jaren, melkslijter, wonende te Amsterdam, zwager der bruid en van
Johannes Hendrikus Rinkel, oud 67 jaren, bloemist, wonende te Aalsmeer, oom des bruidegoms.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door ons met de comparanten en de getuigen is onderteekend.
[bron: website Family Search]

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 8 mei 1933, nr. 13:
Heden den achtsten Mei 1933 voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer:
ontvangen het navolgende uittreksel uit het overlijdensregister.
Op vijf Mei 1933 is in de gemeente Amsterdam overleden; des voormiddags ten vier ure: Nicolaas Johannes Rinkel, van beroep handelsagent, oud 49 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, echtgenoot van Petronella Brouwer, zoon van Cornelis Rinkel, overleden en Petronella van Leeuwen, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
Voor gelijkluidend uittreksel. Vrij van zegel op grond van art. 32, no. 6 der Zegelwet 1917, afgegeven ter voldoening aan art. 50 al. 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Amsterdam, 5 Mei 1933. de Ambtenaar van den Burgerlijken Stand. [geteekend] A. J. Leemans.
En is hiervan opgemaakt deze akte, welke, door mij is onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, ca. 17 november 1956.
Petronella Brouwer, overleden te Amsterdam op 17 november 1956, oud 71 jaar.


UIT EERSTE HUWELIJK EEN KIND:
 1. Rong Johannis Gul,
  Geboren te Aalsmeer op 25 juni 1912, militaire registratie in 1932, overleden op 21 juni 1969, crematie in Crematorium te Dieren op 25 juni.
[Laatst gewijzigd op 28 maart 2016]
NEGENDE GENERATIE ELFDE GENERATIE