PARENTEEL VAN JACOB BROUWER


Twaalfde Generatie
XII-a.
Cornelia ROODVOETS,
Dochter van Adrianus Roodvoets en Reijertje van Dijk [nr. XI-a], geboren te De Bilt op 14 maart 1891, woonde in 1964 te Zeist, overleden te Driebergen op 16 oktober 1979, oud 88 jaar.
Gehuwd te Zeist op 25 juni 1918 met Gottfried Johannes GLÖCKLER, geboren te Paramaribo (Suriname) op 29 december 1886, van beroep koopman, woonde in 1964 te Zeist, overleden op 14 april 1967, oud 80 jaar, zoon van Emil Samuel Glöckler, van beroep zendeling en van Elisabeth Lang, overleden 20 juni 1889, oud 35 jaar.

GEBOORTEAKTE (Extract), Paramaribo, 5 mei 1894:
Kolonie Suriname.
Burgerlijke Stand.
Uit het Register van geboorten van Paramaribo is geextraheerd, dat op den 29sten December des jaars 1886 geboren is:
Gottfried Johannes, zoon van: Emil Samuel Glöckler en van zijne echtgenoote: Elisabeth Lang.
[bron: huwelijksbijlage]

BURGERLIJKE STAND:
Van den 24en, tot den 31en Dec. 1886, zijn alhier ingeschreven, als
Bevallen:
Den 29en, Elisabeth Lang, echtg. van Emil Samuel Glöckler, z.
[bron: De West-Indier: dagblad toegewijd aan de belangen van Nederlandsch Guyana, 5 januari 1887]

GEBOORTEAKTE, De Bilt, 17 maart 1891, nr. 23:
In het jaar 1891, den 17den der maand Maart verscheen voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente de Bilt:
Adrianus Roodvoets, oud 24 jaren, van beroep veehouder, wonende te de Bilt, die verklaarde, dat op den 14den der maand Maart dezes jaars, des voormiddags ten tien ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk A Nommer 10 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Reijertje van Dijk, zonder beroep, welk kind zal genaamd worden: Cornelia.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit van Santen, oud 63 jaren, van beroep gemeentebode, en van Hendrik Hermanus van 't Wout, oud 27 jaren, van beroep veldwachter, wonende beiden te de Bilt.
Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend met den aangever en de getuigen.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

SCHEEPSTIJDINGEN:
Vertrokken passagiers:
Per Prins Willem I: S. Glockler en 2 kinderen.
[bron: De West-Indier, 14 april 1897]

HUWELIJKSAKTE, Zeist, 25 juni 1918, nr. 45:
Heden, 25 Juni 1918, zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Zeist, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Gottfried Johannes Glöckler, oud 31 jaren, koopman, geboren te Paramaribo (Suriname), wonende te Zeist, meerderjarige zoon van Emil Samuel Glöckler, zendeling, wonende te Neuwied in Duitschland en van Elisabeth Lang, overleden, en:
Cornelia Roodvoets, oud 27 jaren, zonder beroep, geboren te de Bilt, wonende te Maartensdijk, meerderjarige dochter van Adrianus Roodvoets, makelaar en van Reijertje van Dijk, zonder beroep, beiden wonende te Maartensdijk.
Getuigen:
Adrianus Roodvoets, oud 26 jaren, zonder beroep, wonende te Maartensdijk, broeder van de echtgenoote en
Jan Matthijs Roodvoets, oud 23 jaren, zonder beroep, wonende te Maartensdijk, broeder van de echtgenoote.
Waarvan akte, welke ingevolge de wet is voorgelezen.
[bron: website FamilySearch]

OVERLIJDENSDATA:
Cornelia Roodvoets, overleden te Driebergen op 16 oktober 1979.
Gottfried Johannes Glöckler, overleden op 14 april 1967.
[bron: website www.geni.com/people/Cornelia-Roodvoets/.]

UIT DIT HUWELIJK DRIE KINDEREN:
 1. Eduard Adriaan Glöckler, ook Ed Glöckler, zie nr. XIII-a.
  Geboren op 20 juni 1919, van beroep kantoorbediende bij J. A. Carp's Garenfabrieken N.V. in Helmond (1942), inkoper en binnenhuisspecialist bij Kersten's warenhuis in Paramaribo, Suriname (1949-1958), emigreerde in 1959 met zijn gezin naar Santa Barbara, Cal., USA, makelaar in California (1971), overleden te Santa Barbara, Cal., USA op 1 januari 1992, oud 72 jaar.
  Gehuwd voor 13 juni 1949 met Lily C. Fraanje, geboren op 9 april 1924, mogelijk te Dantumadeel, verhuisde na 1940 naar Indonesie.
  Huwelijk onbonden door echtscheiding.
  Lily C. Fraanje huwde (2) met N.N. Maclin.
 2. Margaretha Glöckler,
  Geboren te Sloten op 14 november 1920, overleden te Amsterdam op 29 juni 1997, oud 76 jaar, begraven te Zeist op de Zusterbegraafplaats.

  ZWEMDIPLOMA'S:
  In het zwembad van de Bussumsche Zwemvereeniging aan den Meerweg hebben gisteren wederom verschillende leerlingen de proef voor geoefend zwemmer (ster) met goed gevolg afgelegd.
  Het diploma kon worden uitgereikt aan de dames: G. Glöckler, [e.a.]
  [bron: De Gooi- en Eemlander, 23 augustus 1934]

  DATA:
  Margaretha Glockler, geboren te Sloten op 14-11-1920, overleden te Amsterdam op 29-06-1997.
  Begraafplaats: Zeist, zusterbegraafplaats.
  [bron: Graftombe.nl.]
 3. Richard Alexander Glöckler, ook Dick Glöckler.
  Geboren te Zeist op 26 april 1922, geslaagd voor Gymnasium B te Zeist (1940), overleden te Utrecht op 25 juni 1948, oud 26 jaar.
  Ongehuwd.

  EXAMENS:
  Zeist (Chr. Lyceum, afd. Gymnasium).
  Geslaagd voor B: R. A. Glöckler, [e.a.]
  [bron: Algemeen Handelsblad, 23 juni 1940]

  OVERLIJDENSAKTE, Utrecht, 26 juni 1948, nr. 1150:
  Richard Alexander Glöckler, overleden te Utrecht op 25 juni 1948, oud 26 jaar, zoon van Gottfried Johannes Glöckler en van Cornelia Roodvoets.
  [bron: www.wiewaswie.nl.]
XII-b.
mr. dr. Adrianus ROODVOETS.
Zoon van Adrianus Roodvoets en Reijertje van Dijk [nr. XI-a], geboren te De Bilt op 28 maart 1892, gepromoveerd tot doctor in de rechtswetenschap te Utrecht (1920), van beroep gemeenteambtenaar, commies op de afdeling algemene zaken en waarnemend gemeente-sekretaris van Emmen, secretaris van het Centraal Algemeen Comite van Steun voor noodlijdende arbeidersgezinnen in de veenstreken van Drenthe (1921), lid van een comite dat zich beijvert voor nauwere samenwerking van CSP, CVP en CDB, drie christelijke partijen (1924), kandidaat voor het Tweede Kamerlidmaatschap namens de Christelijk Democratische Bond (1925), sekretaris Groene Kruis (1926), benoemd tot commies-redacteur ter secretarie te Hilligersberg (1927), vermeld als hoofdcommies (1930), waarnemend sekretaris (1938), referendaris bij de Gemeentelijke Technische Dienst, afdeling stadsuitbreiding van Rotterdam (1942), sloot zich na de oorlog aan bij de Partij van de Arbeid, gepensioneerd (1957), woonde in 1964 te Rotterdam, overleden op 10 juli 1981, oud 89 jaar.
Gehuwd te Hilversum op 26 juli 1922 met Geertruida VAN DOORN, ook Truus VAN DOORN, geboren te Amsterdam, Nassaukade 117c op 15 maart 1898, van beroep onderwijzeres, woonde in 1964 te Rotterdam, overleden te 's-Gravenhage op 8 september 1981, oud 83 jaar, dochter van Johannes Mattheus van Doorn, van beroep kantoorbediende en van Martha Olivia Elward.

GEBOORTEAKTE, De Bilt, 29 maart 1892, nr. 32:
In het jaar 1892, den 29sten der maand Maart verscheen voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente De Bilt:
Adrianus Roodvoets, oud 25 jaren, van beroep landbouwer, wonende te De Bilt die verklaarde, dat op den 28sten der maand Maart dezes jaars, des avonds ten negen ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk A Nommer 1 is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit zijne huisvrouw Reijertje van Dijk, zonder beroep, welk kind zal genaamd worden: Adrianus.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit van Santen, oud 64 jaren, van beroep gemeentebode, en van Jurrie Willem Tetenburg, oud 45 jaren, van beroep brigadier der Rijksveldwacht, wonende beiden alhier.
Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend met den aangever en de getuigen.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

GEBOORTEREGISTER, Amsterdam, 16 maart 1898, reg. 4, blz. 76v, nr. 3309:
Op heden 16 Maart 1898 is voor ons Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Amsterdam, verschenen:
Johannes Mattheus van Doorn, van beroep kantoorbediende, oud 26 jaren, wonende alhier, die ons heeft verklaard dat op 15 dezer des namiddags ten vier ure in het huis Nassaukade 117c in deze gemeente is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne Echtgenoote Martha Olivia Elward, zonder beroep, wonende alhier aan welk kind wordt gegeven de voornaam van Geertruida.
Welke verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Willem Farber, van beroep ambtenaar, oud 65 jaren, wonende alhier en van Hillebrand van der Horst, van beroep beambte, oud 62 jaren, wonende alhier.
En is hiervan opgemaakt deze akte, die door ons, den aangever en de getuigen, na voorlezing is onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

EINDEXAMEN, GYMNASIUM:
Utrecht, Stedelijk Gymnasium.
Na voortgezet examen zijn geslaagd H.W.C. Hooft en A. Roodvoets, beiden voor A, zoodat thans alle candidaten geslaagd zijn.
[bron: Algemeen Handelsblad, 1 juli 1912]

ACADEMISCHE EXAMENS:
Utrecht.
Bevorderd tot doctor in de rechtswetenschap op stellingen de heeren W. H. J. van Asch, geb. te Utrecht en A. Roodvoets, geb. te De Bilt.
[bron: De Tijd, 16 december 1920]

DE NOOD IN DE VEENSTREKEN.
Opgericht is een Centraal Algemeen Comite van Steun voor noodlijdende arbeidersgezinnen in de veenstreken van Drenthe, onder algemeen voorzitterschap van mr. J. Th. Linthorst Homan, Commissaris der Koningin in de provincie Drenthe.
Leden der commissie zijn de burgemeesters van Coevorden, Dalen, Emmen, Odoorn, Schoonebeek en Sleen.
Voorzitter is de heer G. Kootstra, burgemeester van Emmen; tot secretaris is aangewezen mr. dr. A. Roodvoets, te Emmen.
[bron: Het Vaderland, 22 december 1921]

HUWELIJKSAKTE, Hilversum, 22 juli 1922, nr. 174:
In het jaar 1922, den 26sten der maand Juli zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hilversum, in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Adrianus Roodvoets, oud 30 jaren, van beroe Gemeenteambtenaar, geboren te de Bilt en wonende te Emmen, meerderjarige zoon van Adrianus Roodvoets, makelaar en van Reijertje van Dijk, zonder beroep, beiden wonende te de Bilt, en
Geertruida van Doorn, oud 24 jaren, van beroep onderwijzeres, geboren te Amsterdam en wonende alhier, meerderjarige dochter van Johannes Mattheus van Doorn, kantoorbediende en van Martha Olivia Elward, oud 49 jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier.
De ouders der bruid zijn tegenwoordig en verklaren hunne toestemming tot dit huwelijk te geven.
Als getuigen waren tegenwoordig:
Gottfried Johannes Glöckler, oud 35 jaren, koopman, zwager van den bruidegom, wonende te Zeist; en
Klaas Hannema, oud 28 jaren, zonder beroep, wonende te Delft.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[bron: website FamilySearch]


[bron: Algemeen Handelsblad, 4 november 1924]

[bron: Het Vaderland, 14 april 1925]

BENOEMING TE HILLIGERSBERG.
Emmen, 22 Juni [1927].
Mr. Dr. A. Roodvoets, commies op de afd. Algemeene Zaken ter secretarie en waarnemend gemeente-secretaris, is benoemd tot commies-redacteur ter secretarie te Hilligersberg (Z.H.).
Hij zal daar 1 Augustus in functie treden.
Mr. Roodvoets is bestuurslid van meerdere organisaties hier ter plaatse.
[bron: Nieuwsblad van het Noorden, 23 juni 1927]
[ Gezinskaart Hillegersberg][bron: Rotterdamsch Nieuwsblad, 12 januari 1942]

[bron: Het Vrije Volk,
16 maart 1957]

OVERLIJDENSDATA:
Adrianus Roodvoets, geboren te De Bilt op 28 maart 1892, overleden op 10 juli 1981.
Geertruida (Truus) van Doorn, overleden te Den Haag op 8 september 1981.
[bron: www.geni.com/profile.]

KINDEREN:
 1. Martha Olivia Roodvoets, ook Mart Roodvoets, zie nr. XIII-b.
  Geboren te Emmen op 11 juni 1924, woont te Hillegersberg (1943), geslaagd voor het examen Nuttige handwerken (1943), geslaagd voor het examen Handenarbeid aan de Gemeentelijke Kweekschool (1944), gezin woont in Rotterdam, Hillegersberg.
  Gehuwd, ondertrouw op 20 juli 1945 met Jacob Vos, ook Jaap Vos, geboren te 's-Gravenhage op 2 februari 1924, overleden voor 2014, zoon van Bartholomeus Jan Vos, kantoorbediende en van Anna Akkerman, verpleegster.
 2. Adrianus Roodvoets, zie nr. XIII-c.
  Geboren te Emmen op 31 augustus 1925, slaagde in Hillegersberg voor het Mulo diploma B (1941), overleden te Nijmegen op 22 november 1974, oud 49 jaar.
  Gehuwd te Amsterdam op 31 december 1952 1952 met T. M. H. Hioolen.
  Uit dit huwelijk geen nageslacht.


  [bron: CBG]

 3. Daniella Reiertina Roodvoets, ook Elly Roodvoets, zie nr. XIII-d.
  Geboren Emmen op 8 november 1926, geslaagd voor het eind-examen van het Rotterdams Toonkunst Conservatorium Solozang C II (1956), lerares Toonkunst-Muziekschool te Rotterdam (1956), overleden op 12 mei 2002, mogelijk te Wageningen, oud 75 jaar.
  Gehuwd te Hillegersberg op 17 augustus 1956 met dr. mr. ir. Adrianus Pieter Pieroen, ook Adriaan Pieroen, geboren te 's-Gravenhage op 10 april 1924, studeerde met lof af als scheikundig ingenieur (Delft, 1953), Raadsheer van het Gerechtshof in 's- Gravenhage, promoveerde na zijn pensionering op het proefschrift "Beschermingsomvang van octrooien in Nederland, Duitsland en Engeland" (Leiden, 1988), overleden te Utrecht op 23 april 1991, oud 67 jaar, crematie te Arnhem in het crematorium Moscowa op 27 april, zoon van [N.N.] Pieroen en Anna Ch. Hakkert.
 4. Johanna Diederika Roodvoets, ook Hannie Roodvoets,
  Geboren te Hillegersberg op 13 juni 1928.
  Niet overleden te Hillegersberg 1928-1932.
 5. Johannes Mattheus Roodvoets, zie nr. XIII-e.
  Geboren te Hilegersberg op 25 augustus 1931, geslaagd aan het Conservatorium te Rotterdam afdeling Solozang CI (1954), aangesteld als logopedist aan de Lom-school en de openbare B.L.O.-school te Drachten (1965), benoemd als logopedist aan de Christelijke Kweekschool en aan de Rijkskweekschool te Drachten (1967), zingt bas-partijen in de Mattheus-Passion en andere muzikale produkties, direkteur van het Instituut voor Stottertherapie te Drachten (1970), verhuisd naar Oud Leusen, gem. Dalfsen (1974).
  Gehuwd voor 1965 met Lucie Holling, geslaagd voor het diploma logopedist (1974)
XII-c.
Teunis Cornelis ROODVOETS.
Zoon van Adrianus Roodvoets en Reijertje van Dijk [nr. XI-a], geboren te De Bilt op 19 april 1893, reisde in 1912 naar New York, woonde in 1917 te Medan, N.O.I., keerde in 1921 terug naar Nederland, eigenaar Woningbureau T. C. Roodvoets te Utrecht (1935), makelaar, overleden te Utrecht op 20 mei 1964, crematie te Velsen.
Gehuwd te Maartensdijk op 27 januari 1926 met Gladys Cecilia Bracey COOKE, geboren te East Battersea, Groot Brittanie op 15 februari 1897, overleden te Utrecht op 17 februari 1996, oud 99 jaar, dochter van James Clemson Cooke en van Sarah Ann Bracey.

GEBOORTEAKTE, De Bilt, 21 april 1893, nr. 36:
In het jaar 1893 den 21sten der maand April verscheen voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente de Bilt:
Adrianus Roodvoets, oud 26 jaren, van beroep veehouder, wonende te de Bilt, die verklaarde, dat op den 19den der maand April dezes jaars, des voormiddags ten elf ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk A Nommer een is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Reijertje van Dijk, zonder beroep, welk kind zal genaamd worden: Teunis Cornelis.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit van Santen, oud 65 jaren, van beroep gemeentebode, en van Hendrik van Grevengoed, oud 32 jaren, van beroep veldwachter, wonende beiden te de Bilt.
Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend met den aangever en de getuigen.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

PASSAGIERSLIJST.
S.S. Potsdam, gezagvoerder B.C. van Walraven, vertrokken 13 April [1912] van Rotterdam naar New York.
T.C. Roodvoets [e.a.].
[bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 15 april 1912]

PASSENGER LISTS, NEW YORK, 1820-1957.
List or Manifest of Alien Passengers for the United States.
S. S. Potsdam, sailing from Rotterdam, April 13th, 1912:
Roodvoets, Teunis C., 19 years, male, single; Calling or Occupation: none; Able to read/write: yes; Nationality: Holland; Race or People: Dutch; Last Permanent Residence: Holland, Maartensdijk; Nearest Relative and Address in country of origin: father A. Roodvoets, Villa Beverendaal, Maartensdijk; Final Destination: Mich., Grand Rapids.
[bron: www.ancestry.com.]

NIEUWJAARSWENSEN IN MEDAN.
T.C. Roodvoets.
p. r. 2-1-1917.
[bron: De Sumatra post, 2 januari 1917]

PASSAGIERSLIJST.
S.S. Johan de Witt, dat ongeveer 6 [november 1921] dezer te Amsterdam wordt verwacht.
Te Genua zijn ontscheept:
T.C. Roodvoets, e.a.
[bron: Het Vaderland, 4 november 1921]

HUWELIJKSAKTE, Maartensdijk, 27 januari 1926, nr. 1:
Teunis Cornelis Roodvoets, geboren te De Bilt, oud 32 jaar, zoon van Adrianus Roodvoets en van Reiertje van Dijk, en
Gladys Cecilia Bracey Cooke, geboren te East Battersea, GB, oud 28 jaar, dochter van James Clemson Cooke en van Sarah Ann Bracey.
[bron: website Wiewaswie]


[bron: De Telegraaf, 15 mei 1935][bron: Utrechts Nieuwsblad, 20 mei 1964]

MAKELAAR ROODVOETS (71) OVERLEDEN.
Vandaag is in stilte te Velsen gecremeerd het stoffelijk overschot van de op 71-jarige leeftijd overleden heer T. C. Roodvoets, Adriaen van Ostadelaan 157 III te Utrecht.
De heer Roodvoets was een in het vak vergrijsde makelaar. Jarenlang is hij bestuurslid geweest van de afdeling Utrecht van de Nederlandse bond van makelaars in onroerende goederen, hypotheken en assurantien.
Ook genoot de heer Roodvoets goede bekendheid als taxateur voor verschillende institutionele beleggers.
Een half jaar geleden is hij ziek geworden, waarna zijn reeds in het bedrijf opgenomen zoon J. Roodvoets jr. alleen de directie voerde.
[bron: Utrechts nieuwsblad, 20 mei 1964, pag. 2]

KINDEREN:
 1. dr. Anthony Percival Roodvoets, ook Tony Roodvoets, zie nr. XIII-f.
  Geboren ca. 1927, leerling Stedelijk Gymnasium Utrecht, ontving in de 1e klas en in de 3e klas een prijs bij de jaarlijkse prijsuitreiking (1940, 1942), geslaagd voor het semi-arts examen te Utrecht (1952), voor het arts-examen te Utrecht (1954), van beroep arts, internist, specialist nierziektes, werkte in de Renal Unit and Laboratory of Clinical Chemistry, Universiteit van Leiden, vertrok van de Bilt naar Nigeria (1959), assistent-geneesheer in het Anthonius-ziekenhuis te Utrecht (1965),woonde naderhand in Haarlem, lid Regentschap Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis (1988), benoemd tot plaatsvervangend lid Tuchtcollege te Den Haag (1997), aktief in de Ned. Hervormde Adventskerk in Aerdenhout (2004) en bestuurslid van Morele Herbewapening.
  Gehuwd met Dieuwke van der Veen, woont te Haarlem (1992), dochter van Johannes Fokkes van der Veen en Hiltje de Jong.
 2. John Roodvoets, zie nr. XIII-g.
  Geboren ca. 1930, woont in 1964 te Utrecht, van beroep makelaar.
  Gehuwd met P. Kerkhoven.
XII-d.
Marretje Agatha ROODVOETS,
Dochter van Jan Roodvoets en Adriana Francisca van Dijk [nr. XI-b], geboren te Jutphaas op 8 september 1891.
Gehuwd te Waardenburg op 19 april 1928 met Adrianus VAN HAAFTEN, geboren te Neerijnen (Waardenburg) op 18 juli 1894, van beroep koopman in gist, overleden te Waardenburg op 30 augustus 1970, oud 76 jaar, zoon van Adrianus van Haaften en van Geesje van Hees.

GEBOORTEAKTE, Jutphaas, 9 september 1891, nr. 79:
In het jaar 1891, den 9den dag der maand September verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Jutphaas, Provincie Utrecht,
Jan Roodvoets, oud 23 jaren, van beroep landbouwer, wonende te Jutphaas.
Dewelke ons verklaarde, dat op den 8sten dag der maand September dezes jaars, des nachts ten vier ure, binnen deze gemeente is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Adriana Francisca van Dijk, zijne echtgenoote, zonder beroep, mede wonende ten zijnen huize, aan welk kind gegeven worden de voornamen van Marretje Agatha.
Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Adriaan Hoffmann, oud 56 jaren, van beroep gemeente Secretaris, wonende te Jutphaas en Jan Prins, oud 38 jaren, van beroep veldwachter, wonende te Jutphaas, als getuigen.
En hebben wij deze Acte na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Waardenburg, 18 juli 1894, nr. 21:
Heden den 18den Juli 1894, is voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Waardenburg, verschenen:
Adrianus van Haaften, van beroep landbouwer, oud 32 jaren, wonende te Neerijnen welke aangifte heeft gedaan dat zijne huisvrouw Geesje van Hees, zonder beroep, wonende te Neerijnen aldaar op den 18den Juli dezes jaars, des morgens ten drie ure, is bevallen van een Zoon aan welke den voornaam is gegeven van Adrianus.
Van welke verklaring deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan van Gameren, van beroep landbouwer, oud 60 jaren, wonende te Neerijnen en Horik Peper, van beroep Veldwachter, oud 27 jaren, wonende te Neerijnen en door ons na voorlezing onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

HUWELIJKSAKTE, Waardenburg, 19 april 1928, nr. 5:
Heden den 19den April 1928, zijn voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Waardenburg verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Adrianus van Haaften, van beroep koopman, oud 33 jaren, geboren en wonende te Waardenburg, meerderjarige zoon van: Adrianus van Haaften, van beroep landbouwer, en van Geesje van Hees, zonder beroep, beiden wonende te Waardenburg, en
Marretje Agatha Roodvoets, zonder beroep, oud 36 jaren, geboren te Jutphaas, wonende te Houten, doch binnen de laatste zes maanden te Waardenburg, meerderjarige dochter van: Jan Roodvoets, van beroep landbouwer, wonende te Houten en van Adriana Francisca van Dijk, overleden.
Getuigen:
Gijsbert van Haaften, oud 31 jaren, van beroep slager, wonende te Waardenburg, den eersten comparant als broeder verwant,
Gerrit Jan Roodvoets, oud 35 jaren, van beroep graanhandelaar, wonende te Wijk bij Duurstede, de tweede comparant als broeder verwant.
Waarvan acte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[bron: website Familysearch]

KINDEREN:
 1. Adriana Francisca van Haaften,
  Geboren ca. 1929.
  Gehuwd met Rijk van Ooijen, geboren op 4 april 1922, overleden te Geldermalsen op 2 november 1997, oud 75 jaar, begraven op de Algemene Begraafplaats Lange Akker te Geldermalsen.

  OVERLIJDENSADVERTENTIE:
  Overleden
  Rijk van Gooijen
  75 jaar
  echtg. van Adriana Francisca van Haaften
  4 april 1922.
  2 november 1997.
  Geldermalsen.
  Begraven te Geldermalsen, Lange Akker.
  Venema, van Hoogdalem, de Jong.
  [bron: www.online-familieberichten.nl.]

 2. Adrianus van Haaften,
  Geboren te Waardenburg op 14 januari 1931, overleden op 14 april 1957, oud 26 jaar.
 3. Geesje van Haaften,
 4. Jan van Haaften.
  Geboren te Waardenburg op 15 juni 1934, overleden te Neerijnen (Waardenburg) op 19 december 1939, oud 5 jaar.
XII-e.
Gerrit Jan ROODVOETS,
Zoon van Jan Roodvoets en Adriana Francisca van Dijk [nr. XI-b], geboren te Jutphaas op 9 januari 1893, tot 1972 als beroepsmolenaar en als vrijwillige molenaar van de molen Rijn en Lek in Wijk bij Duurstede werkzaam geweest, overleden te Geldrop op 11 juni 1986, oud 93 jaar.
Gehuwd te Houten op 30 oktober 1924 met Lijntje VAN LEEUWEN, geboren te Houten op 13 september 1896, overleden te Mierlo op 12 oktober 1977, oud 81 jaar, dochter van Marinus van Leeuwen en van Teska van Bemmel.

GEBOORTEAKTE, Houten, 14 september 1896, nr. 44:
Geboren op 13 september 1896: Lijntje van Leeuwen, dochter van Marinus van Leeuwen en van Teska van Bemmel.
[bron: www.genealogiezuidoostutrecht.org.; samenvatting]

HUWELIJKSAKTE, Houten, 30 oktober 1924, nr. 14:
Gerrit Jan Roodvoets, geboren te Jutphaas, oud 31 jaren, zoon van Jan Roodvoets en van Adriana Francisca van Dijk, en
Lijntje van Leeuwen, geboren te Houten, oud 28 jaren, dochter van Marinus van Leeuwen en van Teska van Bemmel.
[bron: www.genealogiezuidoostutrecht.org.; samenvatting]

DATA:
[bron: www.geni.com.]

UIT DIT HUWELIJK TWEE KINDEREN.
 1. J. Roodvoets, zie nr. XIII-h.
  Geboren ca. 1925, slaagde voor MULO-diploma te Wijk bij Duurstede (1942), verhuisde in 1971 naar Mierlo.
  Gehuwd met W. C. de Bruin, ook Thea de Bruin, overleden voor 2014.
 2. Titske Maria Roodvoets,
  Geboren op 26 juli 1929, overleden te Mierlo op 23 januari 1998, oud 68 jaar, begraven te Mierlo op het Kerkhof aan de Heer van Scherpenzeelweg.
  Gehuwd met Machiel Spaans, geboren op 28 juli 1925, overleden te Mierlo op 2 januari 2008, oud 82 jaar, begraven te Mierlo op het Kerkhof aan de Heer van Scherpenzeelweg.
  Uit dit huwelijk twee kinderen.


XII-f.
Adrianus Cornelis ROODVOETS,
Zoon van Jan Roodvoets en Adriana Francisca van Dijk [nr. XI-b], geboren te Jutphaas op 14 april 1895, Ned. Herv., van beroep melkslijter, verhuisde in 1938 van Weesperkarspel naar Rotterdam, overleden te Amsterdam op 29 juni 1968, oud 73 jaar.
Gehuwd te Weesperkarspel op 2 februari 1938 met Cornelia BAKKER, geboren te Haarlemmermeer op 14 maart 1903, Gereformeerd, overleden in 1998, oud ca. 95 jaar, begraven te Hoofddorp op Wilgenhof.

GEBOORTEAKTE, Jutphaas, 16 april 1895, nr. 41:
In het jaar 1895, den 16en April verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Jutphaas, Provincie Utrecht,
Jan Roodvoets, oud 27 jaren, van beroep landbouwer, wonende te Jutphaas.
Dewelke ons verklaarde, dat op den 14den dag der maand April dezes jaars, des avonds ten half twaalf ure, binnen deze gemeente ten zijnen huize (Wijk B Numero 48 a) is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Adriana Francisca van Dijk, zijne echtgenoote, zonder beroep, mede wonende ten zijnen huize, aan welk kind gegeven worden de voornamen van Adrianus Cornelis.
Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Adriaan Hoffmann, oud 60 jaren, van beroep gemeentesecretaris, wonende te Jutphaas en Johannes Marinus Kubes, oud 44 jaren, van beroep veldwachter, wonende te Jutphaas, als getuigen.
En hebben wij deze Acte na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
DATA:
[bron: www.geni.com.]

KIND:
 1. Jan Roodvoets, [filiatie waarschijnlijk], zie nr. XIII-i.
  Geboren te Rotterdam op 17 maart 1939, Ned. Herv., werktuigkundige bij de KLM, werkt in Lagos, Nigeria (1986).
  Gehuwd met N.N., woont te Hoofddorp (1986).
XII-g.
Janna Gerdina ROODVOETS, ook Gerdien ROODVOETS,
Dochter van Jan Roodvoets en Adriana Francisca van Dijk [nr. XI-b], geboren te Jutphaas op 23 december 1903, overleden op 1 augustus 1981, oud 73 jaar, begraven te Bilthoven op Den en Rust.
Gehuwd te Bilthoven (De Bilt) op 9 juni 1936 met Andries DIJKSTRA, geboren te Baambrugge op 15 juni 1904, overleden op 14 oktober 1981, oud 77 jaar, begraven te Bilthoven op Den en Rust, zoon van Jacob Klazes Dijkstra en van Klaasje van Voorthuijsen.

HUWELIJKSAKTE, De Bilt, 9 juni 1936, nr. 45:
Andries Dijkstra, oud 31 jaren, geboren te Abcoude Baambrugge, zoon van Jacob Klazes Dijkstra en van Klaasje van Voorthuijsen, en
Janna Gerdina Roodvoets, oud 32 jaren, geboren te Jutphaas, dochter van Jan Roodvoets en van Adriana Francisca van Dijk.
[bron: Utrechts Archief]


[bron: Graftombe.nl.]

UIT DIT HUWELIJK TWEE KINDEREN:
 1. Adriana Dijkstra,
  Geboren ca. 1937.
 2. Klazina Dijkstra, zie nr. XIII-j.
  Geboren ca. 1940.
  Gehuwd ca. 1970 met Maarten van Wijngaarden, geboren te Amsterdam op 1 juli 1943, overleden te Nieuwkoop op 18 januari 2012, oud 68 jaar, zoon van Nicolaas Arie van Wijngaarden en van Nellie Blootshoofd.
  Maarten was eerder gehuwd ca. 1965 met Margot Hillen.

[bron: website Familie Mur en verwanten, 2014]
XII-h.
Franciscus Adriaan ROODVOETS, ook Frans A. ROODVOETS.
Zoon van Jan Roodvoets en Adriana Francisca van Dijk [nr. XI-b], geboren te Jutphaas op 28 april 1905, van beroep bakker (1928) te Houten, woont te Badhoevedorp (1945), vermeld als lidmaat van de Geref. kerk Badhoevedorp (1962-1965).
Gehuwd ca. 1940 met Elisabeth EELTJES, geboren op 4 november 1912, overleden op 3 januari 2006, oud 93 jaar, begraven te Zwaanshoek (Haarlemmermeer) op de Algemene Begraafplaats De Meerterpen.

NIEUWJAARSWENS:
Badhoevedorp.
Wij wensen alle broeders en zusters in- en buiten Nederland voor het jaar 1966, Gods onmisbaren zegen toe.
F. A. Roodvoets,
E. Roodvoets-Eeltjes
en kinderen.
Sloterweg 310.
[bron: Gereformeerd Gezinsblad, 32 december 1965]


[bron: www.online-begraafplaatsen.nl.]

KINDEREN:
 1. Hannie Roodvoets,
  Geboren ca. 1940.
 2. Jan Pieter Roodvoets.
  Geboren ca. 1945.
XII-i.
Jan ROODVOETS,
Zoon van Jan Roodvoets en Adriana Francisca van Dijk [nr. XI-b], geboren te Jutphaas op 13 juni 1906, overleden te Badhoevedorp op 5 juni 1975, oud 68 jaar, begraven te Hoofddorp op 10 juni 1975.
Gehuwd te Hoofddorp op 13 december 1939 met Gerritje VAN ELSWIJK, ook Gerrie VAN ELSWIJK, geboren te Mijdrecht op 12 oktober 1905, overleden op 22 mei 1999, oud 93 jaar, begraven op begraafplaats De Wilgenhof in Hoofddorp, dochter van Pieter van Elswijk en Niesje van Vliet.
Gerritje was eerder gehuwd te Mijdrecht op 27 juni 1929 met Nicolaas PLOOY, geboren te Mijdrecht op 22 februari 1905, van beroep schillenman, overleden te Haarlemmermeer op 11 december 1936, oud 31 jaar, zoon van Cornelis Plooy en Niesje van Veen.
Uit haar eerste huwelijk met Nicolaas Plooy had Gerritje 4 kinderen en uit haar tweede huwelijk met Jan Roodvoets 1 kind.

OVERLIJDENSBERICHTEN:
Jan Roodvoets, 69 jr., Sloterweg 178, Badhoevedorp.
[bron: De Telegraaf, 7 juni 1975]


[bron: CBG]

DATA:
[bron: www.vaandering.nl/vanelswijk. en www.geni.com/people.]

KINDEREN VAN NICOLAAS PLOOY EN GERRITJE VAN ELSWIJK:
 1. Cor Plooy,
  Geboren ca. 1930, woont in Canada (1975).
  Gehuwd met Ali N.N.
 2. Nien Plooy,
  Geboren ca. 1932, woont in Abbenes (1975).
  Gehuwd met Jan N.N.
 3. Piet Plooy,
  Geboren ca. 1934, woont te Uithoorn (1975).
  Gehuwd met Ria N.N.
 4. Wim Plooy,
  Geboren ca. 1936, woont te Badhoevedorp (1975).
  Gehuwd met Janny N.N.
KIND VAN JAN ROODVOETS EN GERRITJE VAN ELSWIJK:
 1. Ada Roodvoets,
  Geboren ca. 1940, woont te Oss (1975).
  Gehuwd met Gert N.N.
XII-j.
Jannigje Wilhelmina ROODVOETS.
Dochter van Jan Roodvoets en Adriana Francisca van Dijk [nr. XI-b], geboren te Jutphaas op 27 juni 1907, overleden te 's-Gravenhage op 15 september 1973, oud 66 jaar.
Gehuwd te Haarlem op 8 oktober 1936 met ds Hendrik Jacobus VAN HEERDEN, geboren te Haarlem op 26 januari 1910, Ned. Hervormd predikant te Eindhoven, Dedemsvaart (1936), Feijenoord (1945) en Scheveningen (1950-1975), voorzitter van het Chr. Jongerenverbond, lid van het Executive Committee World Alliance YMCA, bestuurslid hospitaal-kerkschip De Hoop en scriba van de classis Den Haag, met emeritaat op 26 januari 1975.

KORTE LEVENSBESCHRIJVING:
Ds H. J. van Heerden, predikant van de Ned. Hervormde kerk te Scheveningen, zal op 26 januari a.s. 65 jaar worden (1975). In verband hiermede zal hij emeritaat verkrijgen en op 27 april afscheid van zijn gemeente nemen.
Ds van Heerden, die te Haarlem werd geboren, studeerde aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Na hulpprediker te zijn geweest in Eindhoven, werd hij 18 oktober 1936 predikant te Dedemsvaart, waar hij stond tot 1945, toen hij een beroep naar Feyenoord aannam.
Sinds 12 maart 1945 is hij predikant te Scheveningen.
Ds van Heerden was vele jaren voorzitter van het Chr. Jongerenverbond en lid van het Executive Committee World Alliance YMCA. Hij is bestuurslid van het hospitaal-kerkschip De Hoop en scriba van de classis Den Haag.
[bron: www.geni.com/people.]

EINDEXAMEN.
Haarlem (H.B.S. A., Hoogere Handelsschool).
Geslaagd: H. J. van Heerden, [e.a.]
[bron: Algemeen Handelsblad, 14 juni 1928]

ACADEMISCHE EXAMENS.
Leiden.
Geslaagd propaed. ex. theologie de heer H. J. van Heerden.
[bron: Algemeen Handelsblad, 29 oktober 1931]

ACADEMISCHE EXAMENS.
Leiden.
Geslaagd voor het cand. [ex.] theologie de heer H. J. van Heerden.
[bron: Algemeen Handelsblad, 23 juni 1933]

ACADEMISCHE EXAMENS.
Leiden.
Voorbereidend kerkelijk examen: geslaagd de heer H. J. van Heerden (Haarlem).
[bron: De Indische Courant, 23 juli 1934]

NED. HERV. KERK.
Beroepen te: Eindhoven (als hulppred.) de heer H. J. van Heerden, cand. te Haarlem.
[bron: De Gooi- en Eemlander, 15 september 1934]

NED. HERV. KERK.
Aangenomen: naar Eindhoven (als hulppred.) de heer H. J. van Heerden, cand. te Haarlem.
[bron: Het Vaderland, 18 september 1934]

NED. HERV. KERK.
Beroepen: Te Dedemsvaart (toez.) cand. H. J. van Heerden, hulpprediker te Eindhoven.
[bron De Banier, 29 juni 1936]

NED. HERV. KERK.
Aangenomen: Naar Dedemsvaart (toez.) cand. H. J. van Heerden, hulppred. te Eindhoven.
[bron De Banier, 14 juli 1936

] NED. HERV. KERK.
Bevestiging en intrede.
De intrede van candidaat H. J. van Heerden te Eindhoven bij de Ned. Herv. gemeente te Dedemsvaart is bepaald op Zondag den 18 Oct. a.s. des namiddags, nadat hij des voormiddags zal zijn bevestigd door ds. F. M. Muller van Eindhoven.
[bron: Nieuwsblad van het Noorden, 20 augustus 1936]

VACATURE.
Het kiescollege der Ned. Herv. Gemeente Rotterdam-Centrum heeft, ter voorziening in de vacature wijlen ds A. R. Rutgers het volgende drietal samengesteld:
1. ds J. C. J. Dijkstra te Meppel. 2. ds H. J. van Heerden te Dedemsvaart en 3. ds Joh. Gerritsen Jr. te Arnhem.
[bron: Rotterdamsch nieuwsblad, 28 april 1943]

VACATURE.
Beroepen.
Drietal te Rotterdam-Delfshaven (vacature ds James), ds. H. A. Visser te Raalte, ds. H. J. van Heerden te Dedemsvaart en ds. A. P. Mijnarends te Breda.
[bron: Leidsch dagblad, 5 oktober 1943]

BEROEPEN.
Ned. Herv. kerk.
Beroepen te Feyenoord ds H. J. van Heerden te Dedemsvaart.
[bron: Nieuwsblad van het Noorden, 10 mei 1944]

BEROEPEN.
Ned. Herv. kerk.
Beroepen te: Scheveningen 7e en 8e pred. pl., H. J. van Heerden te Rotterdam-Feijenoord en A. A, Koolhaas te Amersfoort.
[bron: De Gooi- en Eemlander, 9 maart 1949]


[bron: CBG]

KINDEREN:
 1. [Levenloze zoon] van Heerden,
  Levenloos geboren te Avereest op 20 augustus 1937, oud 0 jaar.

  OVERLIJDENSAKTE, Avereest, 21 augustus 1937, nr. 74:
  N. N. van Heerden, levenloos geboren te Avereest op 20 augustus 1937, kind van Hendrik Jacobus van Heerden en van Jannigje Wilhelmina Roodvoets.
  [bron: www.wiewaswie.nl.]


  [bron: CBG]

 2. Prof. dr. Jacobus Hendrik van Heerden, ook Jaap van Heerden, zie nr. XIII-k.
  Geboren te Avereest ca. 23 februari 1940, studeerde wijsbegeert, promoveerde in 1982 aan de Universiteit van Amsterdam, commissielid van de Duijker-lezing en verbonden aan de vakgroep psychologische methodenleer van de Universiteit van Amsterdam (1991), specialist Theorie en Geschiedenis van de Psychologie, wetenschapsfilosoof, columnist en vertaler, en hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Maastricht, emeritaat per 1 maart 2011.
  Woonde vanaf 1964 samen met en huwde (1) in 1971 Renate Ida Rubinstein, ook bekend als Tamar, geboren te Berlijn op 16 november 1929, columniste, overleden te Amsterdam op 23 november 1990, oud 61 jaar, dochter van Alfred Friedrich Wilhelm Rubinstein en Marie Johanne Hamm.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding in juli 1974.
  Uit dit huwelijk geen nageslacht.
  Renate was eerder gehuwd op 4 september 1956 met Aad Nuis.
  Ook dit huwelijk ontbonden door echtscheiding.
  Jaap huwde (2) met Josje Duister-van Stelten, ook Joey Dyser, geboren op 27 januari 1944, zangeres, werkzaam in een Amsterdamse kunstgalerij.
 3. Jan Peter van Heerden,
  Geboren te Avereest ca. 25 april 1942, redacteur Propria Cures (1965-1967).

  BURGERLIJKE STAND.
  Avereest.
  Geboren: Jan Peter, z. van H. J. van Heerden en J. W. Roodvoets.
  [bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 25 april 1942]
XII-k.
Engelbertus Wilhelmus ROODVOETS, ook Edward William ROODVOETS.
Zoon van Engelbertus Wilhelmus Roodvoets, ook Edward William Roodvoets en Maagje van Dijk, ook Margaret van Dijk [nr. XI-c], geboren te Utrecht, Oudegracht Weerdzijde 146 op 15 februari 1894, emigreerde in 1905 met zijn ouders naar de USA, genaturaliseerd Amerikaans staatsburger (1914), veteraan 1e wereldoorlog, van beroep, arbeider bij Grand Rapids Brick Co (1917), inspecteur fineerbedrijf (1920), machinist in fabriek (1930), oprichter E & R Sales Company (1930), verkoper van geluidsapparatuur en "coin-operated machines", woonde te Jacksonville, Florida (1935), te Grand Rapids (1937, 1940), reisde in 1953 per KLM van Prestwick naar New York, overleden na een langdurige ziekte in Butterworth Hospital in Grand Rapids op 14 november 1967, oud 73 jaar, begraven op Rosedale Memorial Park.
Gehuwd te Grand Rapids, Kent County, MI, USA op 21 augustus 1919 met Elisabeth VANDERMALE, geboren te Grand Rapids in 1892, overleden op 29 juli 1969, oud ca. 77 jaar, dochter van William Vandermale en [N.N.] van Duren.
Edward liet bij zijn overlijden vijf kleinkinderen na.

GEBOORTEAKTE, Utrecht, 16 februari 1894, nr. 405:
Op heden den 16den februari 1894, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, in het Huis der Gemeente, verschenen:
Engelbertus Wilhelmus Roodvoets, slager, oud 24 jaren, wonende alhier in de tweede afdeeling, Oudegracht Weerdzijde 146, welke ons verklaard heeft, dat op den 15den dezer maand des avonds te half twaalf uur zijne wettige vrouw Maagje van Dijk, zonder beroep ten zijnen huize bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan men geven zal de Voornamen Engelbertus Wilhelmus.
Deze verklaring gedaan in tegenwoordigheid van Johannes Gerardus Lamme, oud 24 jaren, slager, en Jan Tjabring, bode, oud 54 jaren, wonende beiden alhier, waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en voorgelezen aan den aangever en de getuigen, die met ons geteekend hebben.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

UNITED STATES FEDERAL CENSUS, 1910:
Michigan, Kent, Grand Rapids Ward 3, District 0063:
Roodvoets, E. Wilhelmus, Head of family, Male, White, 40 years, Married 19 years, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Naturalization Status A., Speaks Dutch, Laborer, Stone Mason,
Employment Type W.
Roodvoets, Maagje, Wife, Female, White, 44 years, Married 19 years, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks Dutch, Occupation none, can read and write.
Roodvoets, E. Wilhelmus, Son, Male, White, 16 Years, Single, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks English, Delivery Boy, meat market, Employment Type W, can read and write.
Roodvoets, Maretje, Daughter, Female, White, 14 Vears, Single, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks English, attended school.
Roodvoets, Adrian, Son, Male, White, 12 Vears, Single, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks English, attended school.
Roodvoets, Agatha, Daughter, Female, White, 11 Vears, Single, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks English, attended school.
Roodvoets, Jan, Son, Male, White, 9 Vears, Single, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks English, attended school.
Roodvoets, Johan, Son, Male, White, 7 Vears, Single, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks English, attended school.
Meijer, Hendrik, Boarder, Male, White, 34 Vears, Widower, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1909, Nat. Status A, Speaks Dutch, Butcher, Market, Employment Type OA, can read and write.


UNITED STATES FEDERAL CENSUS, 1930:
Roodvoets, Edward W., Head of family, owns home, value $4.000.-, owns Radio, male, white, age 36, married at age 25, did not attend school, can read and write, born in Netherlands, father born in Netherlands, mother born in Netherlands, language Dutch, arrival year 1904, naturalized, can speak English, occupation Machinist in Factory, veteran WW.
Roodvoets, Elisabeth, Wife, female, white, age 38, married at age 27, did not attend school, can read and write, born in Michigan, father born in Holland, mother born in Holland, can speak English, no occupation.
Roodvoets, Edward jr., Son, male, white, age 10, single, attends school, can read and write, born in Michigan, father born in Netherlands, mother born in Michigan, can speak English, no occupation.
Roodvoets, Betty, daughter, female, white, age 7, single, does not attend school, born in Michigan, father born in Netherlands, mother born in Michigan, can speak English, no occupation.

PLAATSELIJK NIEUWS:
Edward Roodvoets, 43 jaar, van Grand Rapids, die in het circuit gerechtshof te Grand Haven beschuldigd werd met het er op na houden van spel in de plaats waar hij werkzaam was, en zich daaraan schuldig bekend had, werd een boete van $ 150 en $ 16 kosten opgelegd door Rechter Fred T. Miles.
[bron: De grondwet, 30 november 1937]

U.S. FEDERAL POPULATION CENSUS 1940:
Grand Rapids. Kent County, Michigan.
Roodvoets, Edward W., 46 years, married, born Netherlands, lives in 1935 in Jacksonville, Florida, Salesman Musical Instruments.
Roodvoets, Elisabeth, 47 years, wife, born Grand Rapids, lives in 1935 in Jacksonville, Florida.
Roodvoets, Betty M. N., 17 years, daughter, born Grand Rapids, lives in 1935 in Jacksonville, Florida.
[bron: www.archives.com/GA.]


PASSENGER MANIFEST.
K.L.M. Royal Durch Airlines.
Aircraft: PH/TFD "Neth" Flight No. KL 601/2045, date 26 May 1955.
Point of Embarkation Prestwick, Scotland, Point of Disembarkation New York, U.S.A..
Roodvoets, Edward W., US 677441.
[bron: www.ancestry.com.]

PHONOGRAPH.
Grand Rapids, Michigan.
A record turnout of Michigan operators attended the unveiling of AMI's new "K" series phonograph by Miller-Newmark Distributing Company here.
The event was staged December 13 at the Manger Rowe Hotel, with Bill Miller hosting the festivities.
Guests included Edward W. Roodvoets, Ed Roodvoets Jr, [e.a.]
[bron: The Billboard, 28 december 1959]

DEATH INDEX, Michigan:
Name: Edward Roodvoets.
Birth Date: 15 Feb 1894.
Death Date: Nov 1967.
SSN: 368-34-3819.

OBITUARY.
E. W. Roodvoets, long ill, dies. [Nov. 14, 1967]
Edward W. Roodvoets, 73, of 1314 Colorado Ave, SE, founder of the E & R Sales Company here, died Monday at Butterworth Hospital after a long illness.
Born in the Netherlands, Mr. Roodvoets moved to Grand Rapids with his family when he was 11.
He was an Army veteran of World War I and founded the local coin-operated machines company in 1930.
He was a life member of the Moose and a member of the Elks.
Surviving are his wife, Elizabeth; his daughter, Mrs. Henry (Betty) Nowak; two brothers, John and Joseph; two sisters, Mrs. Walter Scamehorn and Mrs. Alfred Joldersma, all of Grand Rapids, and five grandchildren.
Funeral services will be held at 2:30 p.m. Thursday at the Zaagman Chapel, Rev. Henry DeMots officiating.
Burial will be in Rosedale Memorial Park.
[bron: website Family Search]

UIT DIT HUWELIJK TWEE KINDEREN:
 1. Edward Adrian Roodvoets, ook Ed Roodvoets Jr., zie nr. XIII-l.
  Geboren op 19 november 1920, vernoemd naar de in Frankrijk tijdens de 1e wereldoorlog omgekomen jongere broer van zijn vader, van beroep verkoper van geluidsapparatuur, overleden op 26 december 1966, oud 46 jaar.
  Gehuwd ca. 1939 met Lorraine Marie Glaza, geboren te Hastings, Barry, Michigan, USA op 22 september 1918, woonde vanaf 1920 tot haar dood in Grand Rapids, overleden aldaar op 27 december 2009, oud 91 jaar, begraven op 31 december 2009, dochter van Walter Glaza en Ethel Churchill.
  Uit dit huwelijk 4 kinderen, 7 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen (2009).
 2. Betty M. N. Roodvoets,
  Geboren te Grand Rapids in 1923, woont in 1935 te Jacksonville, Florida, woont in Grand Rapids in 1940.
  Gehuwd met Henry Nowak.

  U.S. FEDERAL POPULATION CENSUS 1940:
  Grand Rapids. Kent County, Michigan.
  Roodvoets, Edward W., 46 years, married, born Netherlands, lives in 1935 in Jacksonville, Florida, Salesman Musical Instruments.
  Roodvoets, Elisabeth, 47 years, wife, born Grand Rapids, lives in 1935 in Jacksonville, Florida.
  Roodvoets, Betty M. N., 17 years, daughter, born Grand Rapids, lives in 1935 in Jacksonville, Florida.
  [bron: www.archives.com/GA.]

XII-l.
Marritje Maagje Cornelia ROODVOETS, ook Margaret ROODVOETS.
Dochter van Engelbertus Wilhelmus Roodvoets, ook Edward William Roodvoets en Maagje van Dijk, ook Margaret van Dijk [nr. XI-c], geboren te Utrecht, Oudegracht, Weerdzijde 146 op 1 maart 1896, emigreerde met haar ouders in 1905 naar de USA, overleden te Grand Rapids, Kent County, MI op 1 oktober 1973, oud 77 jaar, begraven op Woodlawn Cemetery.
Gehuwd te Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA op 26 augustus 1924 met Walter Harley SCAMEHORN, geboren in Ohio op 1 mei 1896, van beroep gereedschapsmaker in een fabriek (1930, 1940), overleden te Grand Rapids, Kent County, MI op 1 maart 1976, oud 79 jaar.
Margaret Roodvoets liet bij haar overlijden negen kleinkinderen na.

GEBOORTEAKTE, Utrecht, 2 maart 1896, nr. 587:
Op heden den 2den Maart 1896, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, in het Huis der Gemeente, verschenen:
Engelbertus Wilhelmus Roodvoets, slager, oud 26 jaren, wonende alhier in de tweede afdeeling Oudegracht, Weerdzijde 146, die ons verklaard heeft, dat op den 1sten dezer maand des morgens te elf uur zijne wettige vrouw Maagje van Dijk, zonder beroep, ten zijnen huize bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan men geven zal de Voornamen Marritje Maagje Cornelia.
Deze verklaring gedaan in tegenwoordigheid van Johannes Veldhuizen, oud 64 jaren, en Jan Tjabing, oud 59 jaren, boden, wonende beiden alhier, waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en voorgelezen aan den aangever en de getuigen, die met ons geteekend hebben.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

UNITED STATES FEDERAL CENSUS, 1910:
Michigan, Kent, Grand Rapids Ward 3, District 0063:
Roodvoets, E. Wilhelmus, Head of the family, Male, White, 40 years, Married 19 years, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Naturalization Status A., Speaks Dutch, Laborer, Stone Mason,
Employment Type W.
Roodvoets, Maagje, Wife, Female, White, 44 years, Married 19 years, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks Dutch, Occupation none, can read and write.
Roodvoets, E. Wilhelmus, Son, Male, White, 16 Years, Single, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks English, Delivery Boy, meat market, Employment Type W, can read and write.
Roodvoets, Maretje, Daughter, Female, White, 14 Vears, Single, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks English, attended school.
Roodvoets, Adrian, Son, Male, White, 12 Vears, Single, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks English, attended school.
Roodvoets, Agatha, Daughter, Female, White, 11 Vears, Single, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks English, attended school.
Roodvoets, Jan, Son, Male, White, 9 Vears, Single, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks English, attended school.
Roodvoets, Johan, Son, Male, White, 7 Vears, Single, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks English, attended school.
Meijer, Hendrik, Boarder, Male, White, 34 Vears, Widower, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1909, Nat. Status A, Speaks Dutch, Butcher, Market, Employment Type OA, can read and write.

UNITED STATES FEDERAL CENSUS, 1930:
Michigan, Kent, Grand Rapids City, Ward 2, Block 1002:
Roodvoets, Margaret, Head of the family, owns home, value $ 3.000.-, Female, White, age 64, Widowed, did not attend school, able to read and write, Birthplace Netherlands, Birthplace father Netherlands, Birthplace mother Netherlands, Language Dutch, Arrival year 1905, can speak English, Occupation none.
Scamehorn, Walter, Son-in-law, Male, White, age 33, Married, Marriage age 25, did not attend school, able to read and write, Birthplace Ohio, Birthplace father United States, Birthplace mother United States, can speak English, Tool Maker, Factory, veteran WW.
Scamehorn, Margarit, Daughter, Female, White, age 34, Married, Marriage age 28, did not attend school, able to read and write, Birthplace Netherlands, Birthplace father Netherlands, Birthplace mother Netherlands, Language Dutch, Arrival Year 1905, can speak English, Occupation none.
Scamehorn, Richard, Grand-Son, Male, White, age 4, single, did not attend school, Birthplace Michigan, Birthplace father Ohio, Birthplace mother Netherlands, Occupation none.

UNITED STATES FEDERAL CENSUS, 1940.

OBITUARY.
Mrs. Margaret M. Scamehorn, aged 77, passed away Thursday afternoon at Butterworth Hospital.
Surviving are her husband, Walter; two sons, Richard of Tacoma, Wash., and Dale of Holland; nine grandchildren; one sister, Mrs. Alfred H. (Agatha) Joldersma; one brother, Joe Roodvoets, both of Grand Rapids.
Complete service will be held Monday 3 o'clock at the Zaagman Memorial Chapel, Rev. Milton R. Doornbos officiating.
Private interment Woodlawn Cemetery.
The family will be at the Chapel Saturday and Sunday 2 to 4 and 7 to 9.
Memorial contributions may be made for Bibles for Mexico.
[bron: website Family Search]

DEATH RECORD.
Walter Scamehorn.
Date of Birth: May 02, 1896.
Date of Death: March 01, 1976.
Age at Death: 79.
Last Residence: Tacoma, Pierce County, Washington.

U.S. DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS BIRLS DEATH FILE.
Name: Walter Scamehorn.
Gender: Male.
Birth Date: 1 May 1896.
Death Date: 12 Mar 1976.
SSN: 380012597.
Branch 1: ARMY.
Enlistment Date 1: 24 May 1918.
Release Date 1: 24 Jan 1919.

UIT DIT HUWELIJK TWEE KINDEREN:
 1. Richard Donald Scamehorn, zie nr. XIII-m.
  Geboren te Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA op 6 maart 1926, ging in 1944 tijdens de Tweede Wereldoorlog in militaire dienst, studeerde in 1950 aan Indiana University in Bloomington, nam deel aan de strijd in Korea en in Vietnam, bereikte de rang van Luitenant-kolonel US Army, werkte na zijn pensionering voor de Staat Washington, overleden in University Place, Washington, Day Island Blvd op 22 mei 2012, oud 85 jaar, uitvaart vanuit de Presbyterian Church, University Place, begraven te Kent, King County op Tahoma National Cemetery, Washington, USA.
  Gehuwd (1) voor 1950 met Mary K. Scharmack, geboren in 1927/28.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
  Mogelijk gehuwd (2) te Olympia, County of Thurston, Washington op 22 oktober 1980 met Gretchen Freila Frost, geboren in 1941/42, woont in Bonney Lake, WA (2014).
  Gehuwd (3) voor 2012 met Winnie [N.N].
 2. Dale Harley Scamehorn, zie nr. XIII-n.
  Geboren op 3 mei 1934, woont in Grand Rapids (1953), in Holland (1993), leeft in 2012.
  Gehuwd ca. 1955 met Dorothy Joan Padilla, geboren in 1936/37, woont in Holland, MI (2014).
XII-m.
Agatha Maria ROODVOETS,
Dochter van Engelbertus Wilhelmus Roodvoets, ook Edward William Roodvoets en Maagje van Dijk, ook Margaret van Dijk [nr. XI-c], geboren te Utrecht, Oudegracht, Weerdzijde 146 op 16 maart 1899, emigreerde in 1905 met haar ouders naar de USA, overleden in Michigan op 13 juli 1986, oud 87 jaar.
Gehuwd te Grand Rapids, Kent County, Michigan op 21 februari 1924 met Alfred Henry JOLDERSMA, geboren te Grand Rapids op 25 februari 1896, overleden aldaar op 31 augustus 1956, oud 60 jaar, zoon van Jacob H. Joldersma, eigenaar van J. H. Joldersma and Sons Funeral Home in Grand Rapids en van Dora Dirkje van Zoeren.

GEBOORTEAKTE, Utrecht, 16 maart 1899, nr. 696:
Op heden den 16den Maart 1899, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, in het Huis der Gemeente, verschenen:
Engelbertus Wilhelmus Roodvoets, slager, oud 29 jaren, wonende alhier, Oudegracht, Weerdzijde 146, die ons verklaard heeft, dat op den 16den dezer maand des nachts te een uur zijne wettige vrouw Maagje van Dijk, zonder beroep, ten zijnen huize bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan men geven zal de Voornamen Agatha Maria.
Deze verklaring gedaan in tegenwoordigheid van Cornelis van den Wijngaard, oud 57 jaren, en Jan Tjabring, oud 56 jaren, boden, wonende beiden alhier, waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en voorgelezen aan den aangever en de getuigen, die met ons geteekend hebben.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

UNITED STATES FEDERAL CENSUS, 1910:
Michigan, Kent, Grand Rapids Ward 3, District 0063:
Roodvoets, E. Wilhelmus, Head of family, Male, White, 40 years, Married 19 years, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Naturalization Status A., Speaks Dutch, Laborer, Stone Mason,
Employment Type W.
Roodvoets, Maagje, Wife, Female, White, 44 years, Married 19 years, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks Dutch, Occupation none, can read and write.
Roodvoets, E. Wilhelmus, Son, Male, White, 16 Years, Single, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks English, Delivery Boy, meat market, Employment Type W, can read and write.
Roodvoets, Maretje, Daughter, Female, White, 14 Vears, Single, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks English, attended school.
Roodvoets, Adrian, Son, Male, White, 12 Vears, Single, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks English, attended school.
Roodvoets, Agatha, Daughter, Female, White, 11 Vears, Single, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks English, attended school.
Roodvoets, Jan, Son, Male, White, 9 Vears, Single, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks English, attended school.
Roodvoets, Johan, Son, Male, White, 7 Vears, Single, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks English, attended school.
Meijer, Hendrik, Boarder, Male, White, 34 Vears, Widower, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1909, Nat. Status A, Speaks Dutch, Butcher, Market, Employment Type OA, can read and write.

DATA.
[bron: www.geni.com.]

KIND:
 1. Alvin Gordon Joldersma, zie nr. XIII-o.
  Geboren te Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA in 1926, lidmaat Seymour Christian Reformed Church, overleden te Grand Rapids op 28 februari 2012, oud 85 jaar, begraven in Woodlawn Cemetery op 2 maart 2012.
  Partnerschap met Kathy Crowell-Dean.
XII-n.
Jan Cornelis ROODVOETS, ook John ROODVOETS.
Zoon van Engelbertus Wilhelmus Roodvoets, ook Edward William Roodvoets en Maagje van Dijk, ook Margaret van Dijk [nr. XI-c], geboren te Utrecht, Oudegracht Weerdzijde 146 op 12 januari 1901, emigreerde in 1905 met zijn ouders naar de USA, deed tuinaanleg en -onderhoud, overleden te Midland, Midland County, Michigan, USA op 18 oktober 1971, oud 70 jaar.
Gehuwd te Grand Rapids op 25 september 1924 met Sarah Sue VAN DIJKE, geboren te Grand Rapids, Michigan, USA op 11 november 1902, overleden te Grand Rapids, Kent County, Michigan op 14 april 2000, oud 97 jaar, dochter van Adriaan van Dijke, van beroep schipper, landbouwer, lid van de Christelijk Afgescheiden Gemeente, emigreerde met zijn vrouw en één kind vanuit St. Philipsland naar Grand Rapids, en van Maria de Blaaij.

GEBOORTEAKTE, Utrecht, 14 januari 1901, nr. 140:
Op heden den 14den Januari 1901, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, in het Huis der Gemeente verschenen:
Engelbertus Wilhelmus Roodvoets, slager, oud 30 jaren, wonende alhier, Oudegracht Weerdzijde 146, die ons verklaard heeft, dat op den 12den dezer maand, des avonds te elf uur zijne wettige vrouw Maagje van Dijk, zonder beroep, ten zijnen huize bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan men geven zal de Voornamen Jan Cornelis.
Deze verklaring gedaan in tegenwoordigheid van Jacob Valk, oud 50 jaren en Jan Tjabring, oud 40 jaren, boden, wonende beiden alhier, waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en voorgelezen aan den aangever en de getuigen, die met ons geteekend hebben.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

UNITED STATES FEDERAL CENSUS, 1910:
Michigan, Kent, Grand Rapids Ward 3, District 0063:
Roodvoets, E. Wilhelmus, Head of family, Male, White, 40 years, Married 19 years, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Naturalization Status A., Speaks Dutch, Laborer, Stone Mason,
Employment Type W.
Roodvoets, Maagje, Wife, Female, White, 44 years, Married 19 years, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks Dutch, Occupation none, can read and write.
Roodvoets, E. Wilhelmus, Son, Male, White, 16 Years, Single, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks English, Delivery Boy, meat market, Employment Type W, can read and write.
Roodvoets, Maretje, Daughter, Female, White, 14 Vears, Single, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks English, attended school.
Roodvoets, Adrian, Son, Male, White, 12 Vears, Single, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks English, attended school.
Roodvoets, Agatha, Daughter, Female, White, 11 Vears, Single, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks English, attended school.
Roodvoets, Jan, Son, Male, White, 9 Vears, Single, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks English, attended school. Roodvoets, Johan, Son, Male, White, 7 Vears, Single, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks English, attended school.
Meijer, Hendrik, Boarder, Male, White, 34 Vears, Widower, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1909, Nat. Status A, Speaks Dutch, Butcher, Market, Employment Type OA, can read and write.


[bron: De grondwet, 14 april 1925]

DEATH INDEX, Michigan, 1971-1996:
John C. Roodvoets,
birth 12 January 01.
death 18 October 1971.
Midland, Midland, Michigan.
Residence Place: Kentwood, Kent, Michigan.
Male.
Certificate Number 61706.

U.S. SOCIAL SECURITY DEATH INDEX, Michigan:
Sarah Roodvoets.
Birth: Nov. 11 1902.
Death: Apr. 14 2000.
Last residence: Grand Rapids, Michigan 49503, USA.

INFO BETREFFENDE VAN DIJKE:
[bron: website Familiestichting Van Dijke]


KINDEREN:
 1. Ruth Mildred Roodvoets, zie nr. XIII-p.
  Geboren in 1925, woont in Grand Rapids (2014).
  Gehuwd met Kenneth W. Stewart, geboren in 1924/25, overleden voor 2000.
 2. Roger J. Roodvoets, zie nr. XIII-q.
  Geboren te Grand Rapids, MI, op 17 oktober 1928, werkte voor zijn vader in diens "landscaping business", was vanaf 1951 oprichter en partner in Kamminga & Roodvoets excavators, president en directeur van Laser Alignment, Inc., uitvinder van "target system for laying sewer pipes", bezat patent samen met James Stapert jr (1969/1972), deken en ouderling van de Millbrook Christian Reformed Church, bestuurslid van de Christian Laymen's League (1971-1973), overleden aan de gevolgen van een hartaanval in Butterworth Hospital in Grand Rapids, Kent County, MI op 11 januari 1975, oud 46 jaar, begraven op Woodlawn Cemetery.
  Gehuwd met Alyce Mae DeVries, geboren te Grand Rapids, MI in juli 1929, overleden te Kentwood op 4 juni 2011, oud 81 jaar, dochter van Henry J. DeVries en Cora DeVries.
 3. William Guy Roodvoets, ook Bill Roodvoets,zie nr. XIII-r.
  Geboren in juli 1931, Vice-President of Kentwood Excavating Inc in Grand Rapids, vermeld in 2000.
  Gehuwd met Frances H. Fern N.N., geboren op 10 augustus 1931, overleden te Caledonia, Michigan op 9 februari 2008, oud 76 jaar.
 4. David L. Roodvoets, zie nr. XIII-s.
  Geboren ca. 1938, President of Kentwood Excavating Inc in Grand Rapids, DLR Consultant in Montague (2008), vermeld in Westerville (Ohio), Montague (Michigan) en Columbus (Ohio).
  Gehuwd met Lois Ruth Doornbos, geboren te Montague, Michigan op 23 december 1938, overleden te Montague, Muskegon County, Michigan op 25 februari 2006, oud 67 jaar, dochter van [N.N.] Doornbos en Gertrude [N.N.].
 5. Sara Roodvoets,
  Geboren ca. 1935, vermeld in 2000.
  Gehuwd met Ken Meyer, geboren ca. 1935, vermeld in 2000.
XII-o.
Johan Cornelis Anton ROODVOETS, ook Joseph C. ROODVOETS en Joe C. ROODVOETS,
Zoon van Engelbertus Wilhelmus Roodvoets, ook Edward William Roodvoets en Maagje van Dijk, ook Margaret van Dijk [nr. XI-c], geboren te 's-Gravenhage op 6 mei 1903, emigreerde in 1905 met zijn ouders naar de USA, van beroep verkoper, voorman telefoonmaatschappij (1930), overleden te Barry, Michigan, USA op 2 juni 1998, oud 95 jaar.
Gehuwd (1) te Grand Rapids, Kent County, Michigan op 6 februari 1923 met Bonnie STAMP, geboren te Grand Rapids, Michigan, USA op 30 september 1904, overleden in september 1980, oud ca. 76 jaar, dochter van Frank Stamp en Bonnie Voss.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding na 1933.
Gehuwd (2) na 1933 met Betty DEVRIES, geboren op 6 maart 1914, overleden op 18 maart 2008, oud 94 jaar, dochter van Sietse DeVries en Trijntje N.N.
Bonnie STAMP huwde (2) N.N. PHILIPS.
Joe Roodvoets liet bij zijn overlijden 11 kleinkinderen (8 + 3) en 5 achterkleinkinderen na.

GEBOORTEAKTE, 's-Gravenhage, 8 mei 1903:
Heden den 8sten Mei 1903, compareerde voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's-Gravenhage,
Engelbertus Wilhelmus Roodvoets, oud 33 jaren, verklarende, dat van hem comparant en zijne echtgenoote Maagje van Dijk, beiden zonder beroep en wonende alhier, ten zijnen huize op den 6den dezer des avonds ten negen ure is geboren alhier een kind van het mannelijk geslacht, waaraan hij verklaarde de voornamen te geven van Johan Cornelis Anton.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Philippus Kok, oud 46 jaren, bode en Engelbertus Heilbron, oud 59 jaren, zonder beroep, beiden wonede alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met den comparant en de getuigen.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

UNITED STATES FEDERAL CENSUS, 1910:
Michigan, Kent, Grand Rapids Ward 3, District 0063:
Roodvoets, E. Wilhelmus, Head of family, Male, White, 40 years, Married 19 years, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Naturalization Status A., Speaks Dutch, Laborer, Stone Mason,
Employment Type W.
Roodvoets, Maagje, Wife, Female, White, 44 years, Married 19 years, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks Dutch, Occupation none, can read and write.
Roodvoets, E. Wilhelmus, Son, Male, White, 16 Years, Single, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks English, Delivery Boy, meat market, Employment Type W, can read and write.
Roodvoets, Maretje, Daughter, Female, White, 14 Vears, Single, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks English, attented school.
Roodvoets, Adrian, Son, Male, White, 12 Vears, Single, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks English, attented school.
Roodvoets, Agatha, Daughter, Female, White, 11 Vears, Single, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks English, attented school.
Roodvoets, Jan, Son, Male, White, 9 Vears, Single, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks English, attented school.
Roodvoets, Johan, Son, Male, White, 7 Vears, Single, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1905, Speaks English, attented school.
Meijer, Hendrik, Boarder, Male, White, 34 Vears, Widower, Birthplace Hol., Dutch, Father's Birthplace Hol., Dutch, Mother's Birthplace Hol., Dutch, Immigrated 1909, Nat. Status A, Speaks Dutch, Butcher, Market, Employment Type OA, can read and write.

MARRIAGE REGISTRATION:
Feb. 6, 1923:
Joseph C. Roodvoets, age 21, White, Residence: Grand Rapids, Birthplace: Netherlands, Occupation: Salesman, Name of Father: Eduard Roodvoets, Maiden Name of Mother: Margaret van Dijk, Place of Marriage: Grand Rapids, Kent County, by whom married: J.G. Brouwer, minister, Witness: Frank Stamp, Grand Rapids.
Bonnie Stamp, age 19, White, Residence: Grand Rapids, Birth Place: Grand Rapids, Occupation: none, Name of Father: Frank Stamp, Maiden Name of Mother: Bonnie Voss, Place of Marriage: Grand Rapids, Kent County, by whom married: J.G. Brouwer, minister, Witness: mrs. Frank Stamp, Grand Rapids.

DEATH INDEX, Michigan:
Name: Joe C. Roodvoets.
Birth Date: 6 May 1903.
Death Date: 2 Jun 1998.
SSN: 370-07-2585.

OBITUARY.
Mr. Joe C. Roodvoets, aged 95, went to be with his Lord, Tuesday, June 2, 1998.
He is survived by his wife, Betty; his children, Robert and Brenda Roodvoets, Philip and Maria Roodvoets, Barbara and Gerald Alger; his daughter-in-law, Kay Roodvoets; his son-in-law, James Idleman; 11 grandchildren and five great-grandchildren.
Funeral Services for Mr. Roodvoets will be held Friday at 2:00 PM at Raybrook Manor Chapel, 2121 Raybrook S.E. with Pastor Harvey Kiekover officiating.
Interment Woodlawn Cemetery.
Members of the family will receive relatives and friends at Raybrook Manor Chapel from 1:00 PM until the time of service.
[bron: website Family Search]

DEATH INDEX, Michigan:
Betty Roodvoets,
Birth: 06 Mar 1914.
Death: 18 Mar 2008.
SSN: 368-09-3535.

OBITUARY.
Mrs. Betty Roodvoets, aged 94, went to be with her Lord on Tuesday morning March 18, 2008.
She was preceded in death by her parents Sietse and Trijntje DeVries; her beloved husband, Joe Roodvoets; and 10 brothers and sisters.
She is survived by her dear children, Barbara (Gerald) Alger, Philip (Maria) Roodvoets; grandchildren, Alexander (Kara) Alger, Jeffrey Roodvoets, Timothy (Jill) Roodvoets; great-granddaughters, Sadie Alger and Brittney Roodvoets; many nieces, nephews, great nieces and great nephews.
Funeral services will be held Thursday 10.30 a.m. in the Chapel of Raybrook Manor with Rev. Harvey Kiekover officiating.
Visitation will be held Thursday at Raybrook from 9.30 to 10.30 a.m. prior to the service.
Memorial contributions may be made to Holland Home.
Zaagman Memorial Chapel.

UIT HET EERSTE HUWELIJK DRIE OF VIER KINDEREN:
 1. Robert Kenneth Roodvoets, zie nr. XIII-t.
  Geboren te Holland, Ottawa, Michigan, USA op 16 februari 1924, overleden te Grayling, Crawford, Michigan, USA op 19 juli 2004, oud 80 jaar.
  Gehuwd met Brenda Jean Bergers, geboren te Howell, Livingston County, Michigan op 29 augustus 1926.
  Uit dit huwelijk drie kinderen.
 2. Doris M. Roodvoets,
  Geboren op 5 januari 1926, South High School in Grand Rapids, reisde op 30 mei 1952 per PanAm Airways van Parijs naar New York, overleden te Los Angeles, CA op 15 juni 1963, oud 37 jaar.
  Gehuwd voor 1963 met James Idleman, leeft in 1998.

  PASSENGER MANIFEST.
  Pan American World Airways, Inc.
  Aircraft N 6519 C, U.S.A. Flight No. 063/29, date May 29th 1952.
  Point of Embarkation Paris, France, Point of Disembarkation New York.
  51. Roodvoets, Doris; USPP # 574197.
  [bron: www.ancestry.com.]

  CALIFORNIA DEATH RECORDS, 1940-1997:
  Doris M. Idleman.
  Social Security #: 376246552.
  Female.
  Date of Birth: 01/05/1926, Michigan.
  Date of Death: 06/15/1963, Los Angeles.
  Mother's Last Name: Shamp.
 3. Howard Russel Roodvoets, zie nr. XIII-u.
  Geboren op 5 november 1927, overleden te Indian River, Florida, USA op 7 januari 1993, oud 65 jaar.
  Gehuwd met Kathryn Ann Saulcy, ook Kay Ann Saulcy, geboren te Jackson, Michigan, USA op 22 november 1928, overleden op 21 oktober 2007, oud 78 jaar, dochter van Eugene C. Saulcy en Marion O. Miller.
  Uit dit huwelijk vier kinderen.
 4. Arthur Roodvoets,
  Geboren op 22 juni 1933, woonde in California, overleden in november 1982, oud 49 jaar.
UIT HET TWEEDE HUWELIJK TWEE KINDEREN:
 1. Barbara A. Roodvoets, zie nr. XIII-v.
  Geboren ca. 1945.
  Gehuwd te Grand Rapids, MI ca. 1968 met Gerald Jay Alger, ook Geerlof Alger, geboren te Bellflower, Los Angeles County, CA op 27 september 1944, woont in Pagosa Springs, CO (2014), zoon van Thomas Alger en Hillegonda van Leeuwen.
 2. Philip E. Roodvoets, zie nr. XIII-w.
  Geboren ca. 1951.
  Gehuwd te Orange, CA op 27 oktober 1973 met Maria I. H. Mei, geboren ca. 1950
XII-p.
Adriaan Antoon Cornelis ROODVOETS,
Zoon van Marienus Roodvoets en van Catharina Antonia de Mol Moncourt [nr. XI-d], geboren te De Groeve (Zuidlaren) op 21 november 1908, studeerde aan de Rijkskweekschool te Drachten voor het onderwijzersdiploma (1924-1928), benoemd tot tijdelijk onderwijzer aan de openbare lagere school No. III te Drachten, Noorderdwarsstraat (1928), tot tijdelijk onderwijzer aan de openbare lagere school te Houtigehage (1929), tot tijdelijk onderwijzer aan de openbare lagere school te Drachten no. I (1929), tot tijdelijk onderwijzer aan de openbare lagere school No. III te Drachten, Noorderdwarsstraat (1930), benoemd tot onderwijzer aan de openbare lagere school te Opende (Zuid) (1930), benoemd tot onderwijzer aan gemeenteschool no. 7b te Leeuwarden op 12 december a.s. [1932], wegens opheffing van de betrekking eervol ontslagen (1934), benoemd tot onderwijzer aan gemeenteschool no. 16 (1935), overgeplaatst naar gemeenteschool no. 21 (1944), eervol ontslag verleend als onderwijzer aan de Tjerk Hiddesschool II (1957), ontslag verleend als onderwijzer aan de Plataanschool I (1958), overleden te Groningen na een langdurige ziekte op 29 december 1967, oud 59 jaar, begraven op Selwerderhof.
Ondertrouw te Leeuwarden op 16 juli 1936 met Willemina VERF, ook Willy VERF, geboren te Huizum, Leeuwarden op 12 september 1915, overleden te Leeuwarden op 8 juni 1989, oud 73 jaar, dochter van Kerst Verf en B. Haverkamp.

GEBOORTEAKTE, Zuidlaren, 23 november 1908, nr. 78:
Op heden den 23sten November 1908, verscheen voor mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Zuidlaren, provincie Drenthe,
Marienus Roodvoets, oud 37 jaar, van beroep zonder, wonende te de Groeve, in de gemeente Zuidlaren, die verklaarde, dat Catharina Antonia de Mol Moncourt, zijne echtgenoote, zonder beroep, den 21sten November dezes jaars, des namiddags te tien uren, ten huize van hem comparant bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij de voornamen gaf van Adriaan Antoon Cornelis.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Prak, oud 40 jaar, van beroep geneesheer, wonende te Zuidlaren en van Pieter Stuveling, oud 33 jaar, van beroep veldwachter, wonende te Zuidlaren.
En hebben comparant en getuigen deze akte, na voorlezing, nevens mij onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

RIJKSKWEEKSCHOOL:
Drachten, 1 september [1924].
Tot de Rijkskweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen alhier zijn toegelaten:
Adriaan Antoni Cornelis Roodvoets te Tolbert, e.a.
[bron: Nieuwsblad van Friesland, 2 september 1924]

ONDERWIJS:
Benoemd tot tijdelijk onderwijzer aan de openbare lagere school No. III te Drachten (Noorderdwarsstraat) de heer A. Roodvoets aldaar.
[bron: Leeuwarder Courant, 2 november 1928].

ONDERWIJS:
Benoemd tot tijdelijk onderwijzer aan de o. l. school te Houtigehage de heer A. A. C. Roodvoets te Drachten.
[bron: Nieuwsblad van het Noorden, 21 juni 1929].

ONDERWIJS:
Benoemd tot tijdelijk onderwijzer aan de openbare lagere school te Drachten no. I, de heer A. A. C. Roodvoets aldaar.
[bron: Leeuwarder Courant, 26 september 1929].

ONDERWIJS:
Drachten, 13 Jan. [1930].
Benoemd tot tijd. onderwijzer aan de o.l. school no. III te Drachten (Noorderdwarsstraat) de heer A. A. C. Roodvoets te Drachten.
[bron: Nieuwsblad van Friesland, 14 januari 1930].

ONDERWIJS:
Benoemd tot:
onderwijzer aan de o.l. school te Opende (Zuid), A.C. Roodvoets te Drachten.
[bron: Leeuwarder Nieuwsblad, 20 mei 1930]

ONDERWIJS:
B. en W. hebben de infunctietreding van den heer A. A. C. Roodvoets als onderwijzer aan gemeenteschool no. 7b vastgesteld op 12 december a.s..
[bron: Leeuwarder Courant, 7 december 1932].

LIJST VAN IN LEEUWARDEN GEVESTIGDE EN VAN DAAR VERTROKKEN PERSONEN.
van 15-29 December.
Gevestigd.
A. A. C. Roodvoets, onderwijzer, Mr. P. J. Troelstraweg 91, van Drachten.
[bron: Leeuwarder Nieuwsblad, 2 januari 1933]

ONDERWIJS:
Ontslagen.
In verband met de opheffing van hunne betrekking, met ingang van 28 Augustus 1934 eervol ontslag te verleenen aan:
A. Roodvoets, onderwijzer aan gem. school no. 7b., [e.a.].
[bron: Leeuwarder Nieuwsblad, 28 juli 1934]

LIJST VAN IN LEEUWARDEN GEVESTIGDE EN VAN DAAR VERTROKKEN PERSONEN.
van 7 - 20 September.
Vertrokken.
A. A. C. Roodvoets, onderwijzer, van Nieuwe Oosterstraat 16 naar Usquert.
[bron: Leeuwarder Nieuwsblad, 22 september 1934]

LIJST VAN IN LEEUWARDEN GEVESTIGDE EN VAN DAAR VERTROKKEN PERSONEN.
van 25 Januari - 7 Februari.
Gevestigd.
A. A. C. Roodvoets, onderwijzer, Groningerstraatweg 3m, van Usquert.
[bron: Leeuwarder Nieuwsblad, 9 februari 1935]

ONDERWIJS:
Raadsagenda Leeuwarden.
Benoeming van een onderwijzer aan gemeenteschool no. 16, in verband met uitbreiding van het aantal leerlingen.
De voordracht van B. en W. luidt als volgt: A. A. C. Roodvoets, op wachtgeld gesteld onderwijzer aan de gemeenteschool no. 7b alhier.
[bron: Leeuwarder Nieuwsblad, 21 december 1935]

ONDERWIJS:
Tot onderwijzer aan de Gemeenteschool no. 16 wordt - in verband met uitbreiding van het aantal leerlingen - benoemd A. A. Roodvoets, op wachtgeld gesteld onderwijzer aan gemeenteschool no. 7b, alhier.
[bron: Leeuwarder Nieuwsblad, 24 december 1935]


[bron: Leeuwarder courant, 18 juli 1936]

GRATIS ONGEVALLENVERZEKERING:
voor abonné's op de dagbladen van de Arbeiderspers.
Uitgekeerd op 20 Maart 1940 aan abonné A. Roodvoets, Sexbierumstraat 35, Leeuwarden; breuk onderarm door val.... f 20.-
[bron: Utrechts volksblad, sociaal-democratisch dagblad, idem Het volk, dagblad voor de arbeiderspartij, 29 maart 1940]

ONDERWIJS:
De burgemeester van Leeuwarden heeft met ingang van 15 Augustus 1944, den heer A.A.C. Roodvoets, onderwijzer aan gemeenteschool no. 16, als zoodanig overgeplaatst naar gemeenteschool no. 21 (Tjerk Hiddesdwarsstraat).
[bron: Friesche courant, 23 augustus 1944]

ONDERWIJS:
De heer A. A. C. Roodvoets werd eervol ontslag verleend als onderwijzer aan de Tjerk Hiddesschool II.
[bron: Leeuwarder Courant, 22 november 1957]

ONDERWIJS.
De heer A. A. C. Roodvoets werd ontslag verleend als onderwijzer aan de Plataanschool I.
[bron: Leeuwarder Courant, 3 april 1958]

COMMISSIE VOOR DE VERZOEKSCHRIFTEN.
Zitting 1962-1963 - 6910.
Lijst van verzoekschriften met de ter zake uit te brengen verslagen.
(Nedergelegd 10 april 1963)
Lijst nr. 7.
Nr. 7.
In handen van de Commissie voor de Verzoekschriften zijn gesteld de volgende adressen, ten aanzien waarvan de commissie, op de daarbij vermelde gronden, de navolgende voorstellen doet:
23.
een, van A. Roodvoets, te Groningen, houdende verzoek te willen bevorderen, dat hem een verhoogd invaliditeitspensioen wordt toegekend en houdende verzoek om inlichtingen omtrent deportatie en terdoodbrenging van zijn broer Theo R. Roodvoets.
De commissie, gezien de ter zake door de Ministers van Justitie en van Maatschappelijk Werk, alsmede de Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen verstrekte inlichtingen - welke adressant in afschrift zullen worden toegezonden, inhoudende, dat er geen gronden zijn, waarom aan adressant invaliditeits- dan wel buitengewoon pensioen kan worden toegekend - en dat niet is komen vast te staan, dat een of meer Nederlanders schuldig zijn aan de arrestatie van Th. R. Roodvoets terwijl over diens terdoodbrenging geen inlichtingen konden worden verkregen, stelt aan de Kamer voor ten aanzien van dit adres over te gaan tot de orde van de dag;


[bron: Leeuwarder Courant,
30 december 1967]

[bron: Leeuwarder courant, 12 juni 1989]

UIT DIT HUWELIJK DRIE KINDEREN:
 1. Adriaan Marinus Roodvoets, zie nr. XIII-x.
  Geboren te Leeuwarden op 29 juni 1937, woont te Leeuwarden (1965, 1987), overleden te Emmeloord op 30 januari 2012, oud 74 jaar.
  Gehuwd, ondertrouw te Leeuwarden (?) ca. 23 juli 1962 met Akke de Jong, geboren te Leeuwarden ca. 1 december 1936, dochter van Hendrik de Jong en Janke van der Woude.
  Uit dit huwelijk tenminste 3 kinderen.
 2. Christiaan Antoon Roodvoets, ook Chris Roodvoets,
  Geboren te Leeuwarden periode 4-10 januari 1941, speelde als middenvoor in het Fries junioren-voetbalelftal (1957), geslaagd aan de Minerva Academie te Groningen voor de studierichting vrije teken-, schilder-, plastische en grafische kunst (1966), schilder, tekenaar en graficus, nam deel aan tentoonstellingen voor grafisch werk in het noorden van het land (1965, 1966), woont in Groningen (2003).
  Relatie met Manon (1989)

  EXAMEN-UITSLAGEN.
  Groningen (Academie Minerva).
  Geslaagd voor de studierichting vrije teken-, schilder-, plastische en grafische kunst: C. A. Roodvoets, Groningen (verkl.).
  [bron: Nieuwsblad van het Noorden, 25 juni 1966]


  v.l.n.r. Chris Roodvoets, Sjouke Heins en Jan de Bruin, 1967.
  [bron: Nieuwsblad van het Noorden, 19 oktober 1967]

 3. Theo Jacob Roodvoets,
  Geboren te Leeuwarden ca. 5 februari 1949, geslaagd voor het examen Procestechniek aan de J. van der Laanschool te Groningen (1968).
  Verloofd in 1967 met D. de Vries.

  BURGERLIJKE STAND.
  Leeuwarden.
  Geboren: Theo Jacob, z. v. A. A. C. Roodvoets en W. Verf.
  [bron: Leeuwarder Courant, 5 februari 1949]

  EXAMEN:
  Groningen, J. van der Laanschool.
  Geslaagd voor Procestechniek: T. J. Roodvoets, e.a.
  [bron: Nieuwsblad van het Noorden, 3 juli 1968]
XII-q.
Maria Antoinette Catharina ROODVOETS.
Dochter van Marienus Roodvoets en van Catharina Antonia de Mol Moncourt [nr. XI-d], geboren te De Groeve (Zuidlaren) op 1 februari 1910, van beroep dienstbode, emigreerde in 1948 met haar man en zoon vanuit Rotterdam naar New York, USA, overleden te Elant bij Arden Hill in Goshen, NY, USA op 7 november 2003, oud 93 jaar.
Gehuwd te Usquert op 12 mei 1934 met Remmert RIEPMA, geboren te Usquert op 4 november 1902, van beroep landarbeider, emigreerde in 1948 naar de USA, overleden te Goshen, NY, USA op 1 september 1984, oud 81 jaar, zoon van Jan Riepma, dagloner, landarbeider en van Rika Kooima.

GEBOORTEAKTE, Usquert, 5 november 1902, nr. 41:
In het jaar 1902, den vijfden der maand November, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Usquert, arrondissement en provincie Groningen, verschenen:
Jan Riepma, oud 29 jaren, van beroep daglooner, wonende te Usquert, welke heeft verklaard, dat op den vierden der maand November dezes jaars, des namiddags te zes uur, te Usquert, binnen deze gemeente, een kind is geboren van het mannelijk geslacht, aan hetwelk de voornaam van Remmert gegeven zal worden; van welk kind ouders zijn op gemelde comparant en Rika Kooima, zonder beroep, echtelieden wonende te Usquert.
En is deze aangifte en verklaring gedaan in tegenwoordigheid van Albert Jan Hulst, oud 69 jaren, van beroep gemeentebode, wonende te Usquert, en van Heine Achterhof, oud 27 jaren, van beroep daglooner, wonende te Usquert, als daartoe door de belanghebbende gekozene getuigen.
En is deze akte, na voorlezing, door comparant, getuigen en ons geteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Zuidlaren, 2 februari 1910, nr. 8:
Op heden den 2den Februari 1910, verscheen voor mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Zuidlaren, provincie Drenthe,
Marienus Roodvoets, oud 38 jaar, van beroep zonder, wonende te de Groeve, in de gemeente Zuidlaren, die verklaarde, dat Catharina Antonia de Mol Moncourt, zijne echtgenoote, zonder beroep, den eersten Februari dezes jaars, des voormiddags te zes uren, ten huize van hem comparant bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij de voornamen gaf van Maria Antoinette Catharina.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Berend Hamminga, oud 39 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Zuidlaren en van Eltjo Jan Scheltens, oud 21 jaar, van beroep ambtenaar ter secretarie, wonende te Zuidlaren.
En hebben comparant en getuigen deze akte, na voorlezing, nevens mij onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]


NEW YORK PASSENGER LIST, 1820-1957:
Port of Departure: Rotterdam, Netherlands.
Port of Arrival: New York, New York.
Ship Name: Veendam.
1. Riepma, Remmert, 45 years, male, married, Farmer, able to read Dutch (yes), write (yes), Nationality Netherl., Race or people Dutch, Place of Birth Netherl., Usquert, Immigration Visa issued 1-12-48, Last permanent residence Netherl., Usquert.
2. Riepma, Maria A.C., 37 years, female, married, Housew., able to read Dutch (yes), write (yes), Nationality Netherl., Race or people Dutch, Place of Birth Netherl., Zuidlaren, Immigration Visa issued 1-12-48, Last permanent residence Netherl., Usquert.
3. Riepma, Jan A., 7 years, male, single, occupation None, not able to read or write (underage), Nationality Netherl., Race or people Dutch, Place of Birth Netherl., Usquert, Immigration Visa issued 1-12-48, Last permanent residence Netherl., Usquert.

U.S. SOCIAL SECURITY DEATH INDEX, 1935-2014:
Name: Remmert Riepma.
SSN: 093-30-9081.
Last Residence: 10924 Goshen, Orange, New York, USA.
Born: 4 Nov 1902.
Died: Sep 1984.
State (Year) SSN issued: New York (1954-1956).

OBITUARY.
Goshen, N. Y.
Maria A. C. Riepma, a homemaker, and longtime resident of the area, died Friday, November 7, 2003 at Elant at Arden Hill in Goshen. She was 93.
Maria was the daughter of Marienus and Catharina Antonia de MolMoncourt Roodvoets, and was born February 11, 1910 in Holland.
She as the widow of Remmert Riepma.
Survivors include her son Jan Riepma of Goshen; her grandchildren, Michael Riepma of Goshen, and Karen Juers of Middletown; and her great grand children, Michael Ryan Riepma and Anastasia and Jeanette-Lynn Juers.
Services will be private and at the convenience of the family.
Arrangements by Lippincott Funeral Chapel, Inc., Goshen.
[bron: Times Herald Record, Middletown, NY, 9 december 2003]

KIND:
 1. Jan Anton Riepma, zie nr. XIII-y.
  Geboren te Usquert op 23 december 1940, emigreerde in 1948 met zijn ouders naar de Verenigde Staten, slaagde voor het middelbareschooldiploma in Washingtonville High School (1959), van beroep N.Y. State Trooper met rang van sergeant, Station Commander van SP Monroe,gepensioneerd in 1989, lid en penningmeester van Goshen Volunteer Ambulance Corps, overleden te Goshen, NY, USA op 29 december 2010, oud 70 jaar.
  Gehuwd voor 1969 met Linda S. [N.N.], geboren op 9 januari 1944, woont in Goshen (2014).
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
  Linda huwde (2) met Conrad A. Kroll, geboren ca. 1935, woonde in Goshen, NY, Campbell Hall, NY, Middletown, NY en in Leesburg, FL, zoon van Conrad A. en Gladys Kroll.
XII-r.
Marienus Adriaan ROODVOETS.
Zoon van Marienus Roodvoets en van Catharina Antonia de Mol Moncourt [nr. XI-d], geboren te Aduard op 27 maart 1916, van beroep bankwerker, verhuisde in 1941 van Baflo naar Leeuwarden, Jozef Israelsstraat 73a, woonde te Weststellingwerf (1949, 1953), te Tjerkwerd (1959, 1962), was zonder vaste woon- of verblijfplaats (1979), overleden te Groningen op 2 december 1981, oud 65 jaar.
Gehuwd ca. 1937 met Everdina LANGENKAMP, geboren te Warnsveld op 26 november 1915, overleden te Witmarsum op 5 april 2001, oud 85 jaar.

ONWEL.
Leeuwarden.
Gisteravond om kwart over elf is de 62-jarige M. Roodvoets, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, onwel geworden onder de vleugel van het gerechtsgebouw.
Hij is per ambulance overgebracht naar het Diakonessenhuis, waar hij met hartklachten is opgenomen.
[bron: Leeuwarder courant, 21 maart 1979]

ONWEL (2).
Leeuwarden.
Gistermiddag om vijf uur werd de zonder vaste woon- of verblijfplaats zijnde Marinus Roodvoets (62) onwel.
Dit gebeurde op de Drachtsterweg ter hoogte van de brandweerkazerne.
Evenals dinsdag, toen hij onder de vleugel van het gerechtsgebouw onwel werd, klaagde hij over pijn in de borst en ademhalingsmoeilijkheden.
Per ambulance werd hij overgebracht naar het Triotel.
[bron: Leeuwarder courant, 22 maart 1979]


[bron: Leeuwarder Courant, 7 april 2001]

KINDEREN:
 1. Johan Roodvoets, ook Joop Roodvoets,
  Geboren te Warnsveld op 21 april 1938, vermeld in 2001.
  Relatie voor 2001 met Marianne Holzmann.
 2. Christina Roodvoets, ook Tiny Roodvoets, zie nr. XIII-z.
  Geboren te Warnsveld op 19 december 1939, woont te Pingjum (1959), te Empel (1987, 2002).
  Gehuwd voor 1960 met Jan Huisman, geboren te Pingjum op 17 mei 1937, overleden te 's-Hertogenbosch op 5 oktober 1997, oud 60 jaar, dochter van Gjalt Huisman en van Pietrik van der Schel.
 3. Everdina Catharina Maria Roodvoets, ook Diny Roodvoets, zie nr. XIII-aa.
  Geboren te Warnsveld op 3 mei 1947, leerling lagere school te Tjerkwerd (1959), geslaagd voor het tweede (laatste) deel van het examen voor de akte N XX (Lerares Kinderverzorging, Opvoeding en Handenarbeid) in 1968, vermeld in 2001.
  Gehuwd voor 1972 met Johan Bootsma, vermeld in 2001.
 4. Marinus A. Th. Roodvoets, ook Rinus Roodvoets, zie nr. XIII-ab.
  Geboren te Texel op 15 oktober 1948, geslaagd aan de Hogere Zeevaartschool te Terschelling voor het diploma BS (1969), voor het getuigschrift radarwaarnemer (1971), voor het diploma derde stuurman GHV (1971), voor het staatsexamen als 2e stuurman GHV (1974), werkte mogelijk als politieman in Lauwersoog (1988), woont te Tjerkwerd (1969), te Wetsens (1989), vermeld in 2001.
  Gehuwd te Witmarsum op 30 juni 1972, kerkelijke bevestiging te Exmorra in de Ned. Herv. kerk met Hinke de Boer, vermeld in 2001, dochter van Jan de Boer en Sjoukje de Groot.
 5. Margaretha Hendrika Roodvoets, ook Gretha of Gre Roodvoets, zie nr. XIII-ac.
  Geboren te Wolvega (Weststellingwerf) op 19 november 1950, geslaagd voor het diploma kraamverzorgster (1969), geslaagd voor het Fryslandiploma A (1984), vermeld in 2001.
  Gehuwd op 16 oktober 1970 met Douwe de Boer, geboren te Wonseradeel op 1 augustus 1950, woont te Ternaard (1989), overleden voor 2001, zoon van Jan de Boer en Sjoukje de Groot.
  Relatie met Frits Akkerman, vermeld in 2001.
 6. Juliana Agatha Maria Roodvoets, ook Julia Roodvoets, zie nr. XIII-ad.
  Geboren te Steggerda (Weststellingwerf) op 16 december 1951, slaagde te Sneek voor het Mulo-diploma A (1968), geslaagd te Leeuwarden voor het eerste deel lerares kinderverzorging en opvoeding (1972), voor het tweede jaar (1973), vermeld als opleidingscoordinator Regionaal Opleidingen Centrum Friese Poort (chr.) in 2001/2003.
  Ondertrouw ca. 20 mei 1973 met Leo J. van Dijk, vermeld in 2001.
 7. Theodora Henderika Jochiena Roodvoets, ook Thea Roodvoets,
  Geboren te Steggerda (Weststellingwerf) op 3 oktober 1953, slaagde voor het getuigschrift 2-jarige primaire opleiding aan de Christelijke Huishoud- en Opleidingsschool te Bolsward (1968), geslaagd te Sneek voor diploma inrichtingsassistente (1971), vermeld in 2001.
  Gehuwd op 7 augustus 1975 met Maarten Roelof Visser, ook Roel Visser, geboren te Rotterdam op 4 december 1944, vermeld in 2001, zoon van Jacob Visser en van Bastiaantje Stouten.

  BURGERLIJKE STAND:
  Weststellingwerf, van 30 Sept. - 6 Oct.
  Bureau Wolvega.
  Theodora Henderika Jochiena d.v. M. A. Roodvoets en E. Langenkamp te Steggerda.
  [bron: Friese koerier, 10 oktober 1953]

  GETUIGSCHRIFT:
  Chr. Huishoud- en Opleidingsschool Nijenhove, Bolsward.
  Geslaagd voor het getuigschrift 2-jarige primaire opleiding:
  T. Roodvoets, Tjerkwerd, e.a.
  [bron: Leeuwarder courant, 29 juni 1968]

  EXAMEN.
  Geslaagd aan de Huishoudschool te Sneek voor inrichtingsassistente:
  T. H. J. Roodvoets, Tjerkwerd.
  [bron: Leeuwarder courant, 25 juni 1971]

 8. Carolientje Roodvoets, ook Carolien Roodvoets,
  Geboren te Tjerkwerd op 7 juni 1959, geslaagd voor het diploma MAVO-4 aan de chr. school voor mavo te Bolsward (1975), voor het diploma HAVO aan het Jan Brugmancollege te Bolsward (1977), werkte in een tbs-kliniek, eerst als sociotherapeute en later als gezins- en relatietherapeute, werkt tegenwoordig als sociotherapeute, gezins- en relatietherapeute, en als seksuologe en individueel psychotherapeute in haar praktijk in Deventer (2014).


  BURGERLIJKE STAND,
  Sneek, 8 - 13 juni.
  Geboren: Carolientje, dochter van Marinus Adriaan Roodvoets en Everdina Langenkamp van Tjerkwerd.
  [bron: Friese Koerier, 16 juni 1959]

  EXAMEN:
  Chr. Mavo, Bolsward.
  Aan de chr. school voor mavo te Bolsward slaagden de volgende dames voor het diploma mavo-4:
  C. Roodvoets. e.a.
  [bron: Leeuwarder courant, 19 juni 1975]

  EXAMEN:
  Jan Brugmancollege, Boslward.
  Havo:
  Dames: C. Roodvoets, Tjerkwerd, e.a.
  [bron: Leeuwarder courant, 16 juni 1977]

  BOEKEN VAN DE HAND VAN CAROLIEN ROODVOETS:
  * Niemandskinderen (de gevolgen en verwerking van een onveilige jeugd).
  * Het monsterverbond (de aantrekkingskracht van foute mannen).
  * De duivelsdriehoek (over de gevaren en de verleidingen van het vreemdgaan).
  * Tbs (verdoemd leven).
  * Nu alleen de liefde nog (over vrouwen die in alles geslaagd zijn).
XII-s.
Jeichina ROODVOETS.
Dochter van Marienus Roodvoets en van Margje Nieborg [nr. XI-d], geboren te Warffum op 9 januari 1919, overleden te 's-Hertogenbosch op 11 juni 2009, oud 90 jaar.
Gehuwd te Eindhoven op 27 september 1941 met Magchiel DIERCKX, geboren te Oude Tonge op 11 maart 1916, van beroep adjudant van Rijks- en Gemeentepolitie, Rooms-Katholiek, overleden te Uden op 1 januari 1978, oud 61 jaar, begraven op de centrale begraafplaats te Uden op 4 januari 1978, zoon van Martinus Dierckx en van Pieternella Wagemans.


[bron: De Telegraaf, 1 januari 1978]

KINDEREN:
 1. Nelly Dierckx, zie nr. XIII-ae.
  Geboren ca. 1942, woont in Heeswijk-Dinther (1978).
  Gehuwd voor 1978 met Toine Noordwijk.
 2. Martinus Maghiel Dierckx, ook Martien Dierckx, zie nr. XIII-af.
  Geboren te Deventer op 7 augustus 1943, woonde in Heeswijk-Dinther (1978), overleden te 's-Hertogenbosch op 4 februari 2000, oud 56 jaar, begraven te Vlijmen (Heusden).
  Gehuwd voor 1978 met Mieke Snoeij.
  Uit dit huwelijk vier kinderen.
 3. drs. Magchiel Adrianus Peter Dierckx, zie nr. XIII-ag.
  Geboren te Raalte op 9 maart 1945, woonde te Grathem (1978), van beroep politie-officier, lector sociale veiligheid aan Hogeschool Zeeland (2003), overleden te Antwerpen op 10 november 2009, oud 64 jaar.
  Gehuwd voor 1978 met Thea van Lanen.
  Uit dit huwelijk vier kinderen.
 4. Theo Dierckx,
  Geboren ca. 1947, woont in Capelle aan de IJssel (1978).
  Gehuwd voor 1978 met Joke.
 5. Eddy Dierckx,
  Geboren ca. 1949, woont in 's-Hertogenbosch (1978).
  Gehuwd voor 1978 met Rina.
 6. Johannes Peter Dierckx, ook Jan Dierckx,
  Geboren te Tubbergen op 28 juni 1951, woonde in Zaandam (1978), overleden te Arnhem op 17 juli 2001, oud 50 jaar.
  Gehuwd voor 1978 met Angelique Snoeren.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
  Uit dit huwelijk geen nageslacht.


  Jan Dierckx, 1951-2001.
  [bron: www.geni.com/projects/Roodvoets.]

 7. Ruud Dierckx,
  Geboren ca. 1953, woont in 's-Hertogenbosch (1978).
  Gehuwd voor 1978 met Wilma.
 8. Jeichina Adriana Maria Dierckx. ook Gina Dierckx.
  Geboren ca. 1955, woont in 's-Gravenhage (1978).
  Gehuwd met Jack Johannes Wilhelmus Moormann, ook Jack Moormann.
XII-t.
Adrianus Jacob Jansen ROODVOETS, ook Adrian Jansen ROODVOETS.
Zoon van Aart Janzen Roodvoets en Maria Baars [nr. XI-e], geboren te Jutphaas op 5 februari 1900, emigreerde met zijn ouders in 1912 naar Grand Rapids, Michigan, USA, van beroep vrachtwagenchauffeur voor een bloemenbedrijf (1930), woont in Caledonia (1964), overleden te Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA op 31 mei 1985, oud 85 jaar.
Gehuwd ca. 1930 met Jacomina Johanna GLERUM, ook Minnie Johanna GLERUM, geboren te Yerseke, Zeeland op 1 augustus 1906, Ned. Hervormd, emigreerde op of voor 31 december 1910 met haar ouders naar de USA, woont in Caledonia (1964), overleden te Grand Rapids, Michigan op 25 juni 2002, oud 95 jaar, begraven op Rest Lawn Memorial Park, dochter van Marinus Glerum, schippersknecht (1906), werkman (1910), werknemer bij VanKeulen-Winchester Lumber Co (tot 1952), en van Jacomina Evertse, ook Minnie Evertse.
Minnie Glerum Roodvoets liet bij haar overlijden 6 kleinkinderen en 13 achterkleinkinderen na.

GEBOORTEAKTE, Jutphaas, 7 februari 1900, nr. 16:
In het jaar 1900, den 7den Februari verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Jutphaas, Provincie Utrecht,
Aart Janzen Roodvoets, oud 27 jaren, van beroep landbouwer, wonende te Jutphaas.
Dewelke ons verklaarde, dat op den 5den Februari dezes jaars, des morgens ten acht ure, binnen deze gemeente ten zijnen huize (Wijk D Numero 108) is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Maria Baars, zijne echtgenoote, zonder beroep, mede wonende ten zijnen huize aan welk kind gegeven worden de voornamen van Adrianus Jacob Jansen.
Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Jacob Baars, oud 59 jaren, van beroep zonder, wonende te Utrecht en Teunis Verheul, oud 37 jaren, van beroep postbode, wonende te Jutphaas als getuigen.
En hebben wij deze Acte na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Yerseke, 1 augustus 1906, nr. 63:
Heden den eersten Augustus 1906, verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Yerseke,
Marinus Glerum, oud 27 jaren, van beroep schippersknecht, wonende te Yerseke, die mij heeft verklaard, dat op den eersten Augustus 1906, des voormiddags ten half tien ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk B nummer negen, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, van hem aangever en van Jacomina Evertse, zijne huisvrouw, zonder beroep, mede wonende te Yerseke en aan welk kind hij verklaart te geven de voornamen van Jacomina Johanna, welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Willem Jacob Huijsse, oud 46 jaren, van beroep smid, wonende te Yerseke en Jacob Westplate, oud 28 jaren, van beroep schippersknecht, wonende te Yerseke, als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
En is hiervan opgemaakt deze akte, welke na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

EMIGRANTEN ZEELAND 1900-1920.
Jacomina Jacoba Glerum.
Geboorteplaats: Yerseke.
Geboortedatum: 01-08-1906.
Rol: Emigrant.
Kerkelijke gezindte: Nederlands-hervormd.
Burgerlijke staat: Ongehuwd.
Datum vertrek: 31-12-1910.
Bestemming land: Verenigde Staten van Amerika.
Bevolkingsregister: Yerseke.
[bron: Zeeuws Archief]

EMIGRANTEN ZEELAND 1900-1920.
Marinus Glerum.
Geboorteplaats: Yerseke.
Geboortedatum: 24-07-1879.
Rol: Emigrant.
Beroep: Werkman.
Kerkelijke gezindte: Nederlands-hervormd.
Burgerlijke staat: Gehuwd.
Opmerkingen: Vertrekdatum kan eerder zijn.
Datum vertrek: 31-12-1910.
Bestemming land: Verenigde Staten van Amerika.
Bevolkingsregister: Yerseke.
[bron: Zeeuws Archief]


OBITUARY.
Glerum, Marinus [vader van bovengemelde Jacomina Johanna Roodvoets-Glerum]
June 24, 1955.
Marinus Glerum Dies; Ill 1 Year.
Marinus Glerum, 75, died Thursday at his home, 76 Fuller, NE, after being ill for a year.
Mr. Glerum was born in The Netherlands and came here 45 years ago.
He retired three years ago from the VanKeulen-Winchester Lumber Co.
Mr. Glerum attended the Netherlands Reformed church.
He is survived by his wife, Minnie; three daughters, Mrs Harry VanZee, Mrs Adrian Roodvoets, and Miss Nellie Glerum; a brother, Cornelius, all of Grand Rapids; three sisters in The Netherlands; four grandchildren and a great-grandchild.
[letterlijke weergave ; bron: website Familysearch.org.]

OBITUARY.
Glerum, Mrs. Minnie [moeder van bovengemelde Jacomina Johanna Roodvoets-Glerum]
Mrs. Minnie Glerum, aged 83, formerly of Grand Rapids and Caledonia, passed away unexpectedly Monday morning.
She is survived by two daughters, Mrs. Harry (Johanna) Van Zee and Mrs. Adriana (Minnie) Roodvoets of Caledonia, four grandchildren, 11 great-grandchildren;
two sisters, Mrs. John (Kate) VanderZwart and Mrs. William (Mary) DeVries of Grand Rapids, and one brother, Peter Evertse in the Netherlands.
Funeral Services will be held Thursday 1:30 pm at the DeVries Funeral Home, Rev. K. Granquist officiating.
Interment Restlawn Memorial Park.
Mrs. Glerum reposes at the chapel, where relatives and friends may meet the family Tuesday and Wednesday 7 tp 9 pm.
[bron: Grand Rapids Press, 13th March 1964, page 34]

DEATH INDEX, Michigan, 1971-1996:
Adrian J. Roodvoets,
Birth: 05 February 00.
Death: 31 May 1985.
Event Place: Grand Rapids, Kent, Michigan.
Gender: male.
Certificate Number: 28699.

OBITUARY.
Mr. Adrian J. Roodvoets, aged 85, of Leisure Acres, formerly of Gaines Township, departed this life Friday May 31, 1985.
Surviving are his wife, Minnie; his children, Wilbert (Bill) and Maria Post of Dutton, Robert and June Lewis of Grandville; six grandchildren five great-grandchildren; a brother, Arthur Roodvoets of Lowell.
The Funeral Service wil be held 1:00 Monday afternoon at the funeral chapel, Rev. Carl Balk officiating.
Interment Rest Lawn Memorial Park.
The family will receive friends Sunday from 2 to 4 and 7 to 9 at the Stroo Funeral Home, Cutlerville Chapel, 1095 68th St. SE.
Stroo Funeral Home.
[bron: website Family Search]

U.S. SOCIAL SECURITY DEATH INDEX:
Minnie Roodvoets.
Birth: Aug. 1 1906.
Death: June 25 2002.
Last residence: Grand Rapids, Michigan 49508, USA.

OBITUARY.
Mrs. Minnie J. Roodvoets, aged 95, of Kentwood, passed away Tuesday, June 25, 2002.
She was preceded in death by her husband, Adrian Roodvoets; and a son-in-law, Bill Post.
She is survived by her children, Maria J. Post of Kentwood, June J. (Robert) Lewis of Jenison; six grandchildren, Charles (Louann) Post, Laurie (Steve) Bassett, Clifton (Lisa) Lewis, Brent (Kim) Post, Lynne (James) Worst, R. Scott (Roberta) Lewis; 13 great-grandchildren.
A Memorial Service will be held 1 p.m. Thursday, June 27, 2002, at the funeral chapel with Rev. Warren Burgess officiating.
Interment Rest Lawn Memorial Park.
Memorial contributions may be given to Corinth Reformed Church Building Fund.
The family will meet with relatives and friends Wednesday from 7 to 9 p.m. at: Stroo Funeral Hme.
[bron: website Family Search]

UIT DIT HUWELIJK TWEE KINDEREN:
 1. Marian J. Roodvoets, zie nr. XIII-ah.
  Geboren 1929/30, woont te Dutton (1985).
  Gehuwd met Wilbert Post, ook Bill Post, woont te Dutton (1985), overleden voor 25 juni 2002.
 2. June J. Roodvoets, zie nr. XIII-ai.
  Geboren ca. 1932.
  Gehuwd met Robert Lewis, wonen te Grandville (1985), te Jenison (2002).
XII-u.
Marretje Cornelia Agatha ROODVOETS, ook Margaret ROODVOETS.
Dochter van Aart Janzen Roodvoets en Maria Baars [nr. XI-e], geboren te Jutphaas op 20 mei 1902, overleden te Ann Arbor in het University Hospital op dinsdag 20 september 1949, oud 47 jaar, begraven in Woodlawn Cemetery.
Gehuwd te Seneca County, Ohio op 21 november 1929 met William Nicholas WIERENGA, geboren in Michigan op 14 juni 1903, van beroep "string butcher", overleden te Lowell, Kent, MI, in april 1968, oud 64 jaar, zoon van Nicholas Wierenga en Nellie Newhouse.

GEBOORTEAKTE, Jutphaas, 21 mei 1902, nr. 30:
In het jaar 1902, den 21sten Mei verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Jutphaas, Provincie Utrecht,
Aart Janzen Roodvoets, oud dertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Jutphaas. Dewelke ons verklaarde, dat op den 20sten Mei dezes jaars, des nachts ten half een ure, binnen deze gemeente ten zijnen huize (Wijk D Numero honderdacht) is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Maria Baars, zijne echtgenoote, zonder beroep, mede wonende ten zijnen huize aan welk kind gegeven worden de voornamen van Marretje Cornelia Agatha.
Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Adriaan Hoffman, oud 67 jaren, van beroep gemeentesecretaris, wonende te Jutphaas en Johannes Marinus Kubes, oud 51 jaren, van beroep veldwachter, wonende te Jutphaas als getuigen.
En hebben wij deze Acte na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

UNITED STATES FEDERAL CENSUS, 1940:
State Michigan, County Kent, Township Paris:
House owned, value 5500, farm.
Wierenga, William, Head of House, male, white, age 37, married, did not attend school or college, highest grade High School 4, birthplace Michigan, lives in same house as in 1935, resident on farm in 1935, hours worked per week 50, String-Butcher, working on own account, weeks worked in 1939: 52.
Wierenga, Margaret, wife, female, white, age 37, married, did not attend school or college, highest grade Elementary School 8, birthplace Netherlands, lives in same house as in 1935, resident on farm in 1935.
Wierenga, Nicholas, son, male, white, age 1, single, birthplace Michigan.
[bron: website ancestry.com]

DEATH CERTICATES, Michigan:
Name: Margaret Wierenga.
Event Type: Death.
Event Date: 20 Sep 1949.
Event Place: Ann Arbor, Washtenaw, Michigan, United States.
Gender: Female.
Age: 46.
Marital Status: Married.
Birth Date: 12 May 1903.
Birthplace: Netherlands.
Birth Year (Estimated): 1903.
Father's Name: Arthur Roodvoets.
Mother's Name: Marie Baars.
[bron: Michigan, Death Certificates, 1921-1952]

OBITUARY:
Mrs. Margaret Wierenga, aged 46, of 125 S. Division, Lowell, passed away Tuesday morning at the University Hospital in Ann Arbor.
Surviving are her husband, William; one son, Nicholas; her parents, Mr. and Mrs. Arthur Roodvoets Sr., and three brothers, Adrian, Jack and Arthur Jr.
Mrs. Wierenga reposes at the Joldersma and Son Funeral Home, 832 Grandville Av., SW., where funeral services will be held Thursday afternoon at 2 o'clock. Rev. Harry Zegerius officiating.
Burial in Woodlawn Cemetery.
[bron: website Family Search]

U.S., SOCIAL SECURITY DEATH INDEX, 1935-2014:
Name: William Wierenga.
SSN: 369-38-4635.
Last Residence: 49331 Lowell, Kent, Michigan, USA.
Born: 14 Jun 1903.
Died: Apr 1968.
State (Year) SSN issued: Michigan (1955).

UIT DIT HUWELIJK ÉÉN KIND:
 1. Nicholas William Wierenga, zie nr. XIII-aj.
  Geboren op 17 augustus 1938, woonde te Lowell, MI (1993), te Grand Rapids (1996), overleden aldaar op 27 mei 1999, oud 60 jaar, begraven op Merriman Cemetery, Alto, Kent County, MI, USA.
  Gehuwd met Judith Mary Schroder, geboren te Grand Rapids op 2 november 1941, overleden te Lowell, MI op 9 juni 1974, oud 32 jaar, begraven op Merriman Cemetery, Alto, Kent County, MI, USA, dochter van [N.N.] Schroder en van Mathilda Junglas.
  Mogelijk gehuwd (2) met Theresa Rose [N.N.], ook Terry Rose [N.N.], geboren in 1956.
XII-v.
Jacob Jansen ROODVOETS, ook Jack ROODVOETS,
Zoon van Aart Janzen Roodvoets en Maria Baars [nr. XI-e], geboren in Nederland op 21 juni 1904, emigreerde met zijn ouders in 1912 naar Grand Rapids, MI, van beroep melkbezorger (1940), overleden in Michigan op 29 april 1965, oud 60 jaar.
Gehuwd voor 23 juli 1931 met Jane ROSENDALL, geboren in Michigan op 29 juli 1908, lidmaat van First Netherlands Reformed Congregation, mede-oprichter van van Friendship Missionary Society (1950), overleden te Grand Rapids, Kent County, Michigan op 5 oktober 2000, oud 92 jaar.
Jane Rosendall liet bij haar overlijden 11 kleinkinderen en 17 achterkleinkinderen na.

UNITED STATES FEDERAL CENSUS, 1940:
Roodvoets, Jack, Head, Male, White, age 35, married, highest grade 1 High School, Birthplace Netherlands, Naturalized, same house as in 1935, employed, hours worked per week 60, milk delvery, Dairy, weeks worked per year 52, income 1200.
Roodvoets, Jane, Wife, Female, White, age 31, married, highest grade 2 High School, Birthplace Michigan, same house as in 1935, employed, hours worked per week 6, Housework, Home, weeks worked in 1939 6, income 15.
Roodvoets, Donald, Son, Male, White, age 8, Single, attends school, Birthplace Michigan, same house as in 1935.
Roodvoets, Arthur, Son, Male, White, age 6, Single, attends school, Birthplace Michigan, same house as in 1935.
Roodvoets, Frederick, Son, Male, White, age 5, Single, attends school, Birthplace Michigan, same house as in 1935.

DEATH INDEX, Michigan:
Name: Jacob Roodvoets.
Birth Date: 21 Jun 1904.
Death Date: Apr 1965.
SSN: 386-10-2908.

DEATH INDEX, Michigan:
Name: Jane Roodvoets.
Birth Date: 29 Jul 1908.
Death Date: 5 Oct 2000.
SSN: 363-52-4174.


[bron: website Family Search]

UIT DIT HUWELIJK VIER KINDEREN:
 1. Donald Jack Roodvoets, zie nr. XIII-ak.
  Geboren te Grand Rapids, MI op 23 juli 1931, overleden te Benton, Marshall County, Kentucky op 4 augustus 1993, oud 62 jaar.
  Gehuwd (1) met Lois E. Miner, geboren in 1929/30, overleden in Grand Rapids, MI op 26 juli 2002, oud 72 jaar, begraven in Rosedale Memorial Park Cemetery op 31 juli, dochter van Claude en Emma Miner.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding voor 21 augustus 1976.
  Gehuwd (2) te Reno, Nevada op 21 augustus 1976 met Shirley E. Swart, geboren op 20 april 1926, overleden te Benton, Marshall County, Kentucky in Calvert City Convalescent Center op 17 augustus 2008, oud 82 jaar, dochter van Oswalt Swart en Hallie White.
  Shirley E. Swart was eerder gehuwd met [N.N.] Hiemstra.
 2. Arthur H. Roodvoets, zie nr. XIII-al.
  Geboren in Michigan op 22 juni 1933, plotseling overleden te Georgetown, Ottawa County, Michigan op 3 november 1982, oud 49 jaar, begraven op Rosedale Memorial Park.
  Gehuwd (1) in december 1966 met Barbara A. Patterson.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding in december 1970.
  Gehuwd (2) te Reno, Washoe, Nevada op 7 januari 1971 met Patricia C. Lovell.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
  Gehuwd (3) voor 3 november 1983 met Dolores Maria [N.N,] ook Dee Roodvoets, geboren op 3 juli 1931, overleden te Grand Rapids, Michigan, USA op 12 oktober 2006, gevolgd door crematie, oud 75 jaar.
  Dolores was eerder gehuwd met John Westfield Sr., overleden voor 12 oktober 2006.
  Arthur had twee kinderen.
 3. Frederick James Roodvoets, ook Fred Roodvoets, zie nr. XIII-am.
  Geboren te Grand Rapids, Kent, Michigan op 20 november 1934, woonde in 1987 te Saranac, Michigan, overleden te Grand Rapids, Kent, Michigan op 28 november 2010, oud 76 jaar, begraven te Augusta, Kalamazoo County, Michigan.
  Gehuwd met Ardith Janna TerHorst, geboren in 1931/32, leeft in 2010.
 4. Ingrid Roodvoets,
  Geboren ca. 1941, leeft in 2010.
  Gehuwd ca. 1 juli 1960 met Robert Sage.
XII-w.
Arie Jansen ROODVOETS, ook Arthur J. ROODVOETS.
Zoon van Aart Janzen Roodvoets en Maria Baars [nr. XI-e], geboren te Utrecht op 29 mei 1906, emigreerde in 1912 met zijn ouders naar Grand Rapids, MI, USA, van beroep landbouwer in Kent County, overleden te Grand Rapids, Kent County, MI op 22 december 2002, oud 96 jaar.
Gehuwd ca. 1932 met Marian B. WALDEN, geboren in Michigan ca. 1906, overleden aldaar in 1959, oud ca. 53 jaar, begraven op Cascade Cemetery, Grand Rapids, dochter van Guy D. Walden en Maria Brandt.
Bij zijn overlijden in 2002 had Arthur Roodvoets 16 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen.

CENSUS 1940:
Michigan, County Kent, Cascade Township.
Roodvoets, Arthur, Head of Family, male, white, 34 years, married, born in the Netherlands, Farmwork.
Roodvoets, Marian, Wife, female, white, 34 years, married, born in Michigan.
Roodvoets, Mary, daughter, female, white, 7 years, single, born in Michigan.
Roodvoets, Jeanne, daughter, female, white, 11/12 year, single, born in Michigan.
[bron: website Familysearch.org.]

DEATH INDEX, Michigan:
Arthur J. Roodvoets,
Birth: 29 May 1906.
Death: 22 Dec 2002.
SSN: 385-38-4691.

OBITUARY. Arthur J. Roodvoets, aged 96, of Grand Rapids, passed away on December 22, 2002.
He was preceded in death by his wife, Marian; brothers Adrian and Jack; and sister, Margaret Wierenga.
He is survived by his children, Mary Sabo, Jeanne (Dave) Skinner, Susan Middlebush, Guy (Barbara) Roodvoets, James (Sharon) Roodvoets, Catharine (Fred) VanDyke; 16 grandchildren; and nine great grandchildren.
He was a farmer for over 50 years in Kent County.
Funeral Services will be held on Friday at 1 PM at the Metcalf & Jonkhoff Chapel.
Memorial contributions to the American Cancer Society.
Visitation will be held on Thursday from 2 to 4 and 7 to 9.
[bron: website Familysearch.org.]

UIT DIT HUWELIJK ZES KINDEREN:
 1. Mary Roodvoets, zie nr. XIII-an.
  Geboren in 1932/33, leeft in 2013.
  Gehuwd met [N.N.] Sabo.
 2. Jeanne Roodvoets, zie nr. XIII-ao.
  Geboren in 1939, leeft in 2013.
  Gehuwd met Dave Skinner, leeft in 2013.
 3. Susanne Roodvoets, ook Sue Roodvoets, zie nr. XIII-ap.
  Leeft in 2013.
  Gehuwd met N.N. Middlebush.
 4. Guy Arthur Roodvoets, zie nr. XIII-aq.
  Geboren ca. 1940, woonde in Crofton en in Lowell (Maryland), leeft in 2013.
  Gehuwd met Barbara N.N., ook Barb N.N., geboren ca. 1945, leeft in 2013.
 5. James Adrian Roodvoets, ook Jim Roodvoets, zie nr. XIII-ar.
  Geboren ca. 1946/47, woont te Grand Rapids (2014).
  Gehuwd met Sharon Lee N.N., geboren ca. 1946/47, leeft in 2013.
 6. Catherine Ann Roodvoets, B. Ed, M. Ed, ook Katy Roodvoets, zie nr. XIII-as.
  Geboren te Niles op 7 september 1948, slaagde voor haar doctoraal examen aan de Universiteit van Indiana in South Bend, van beroep onderwijzeres in Emmons Elementary School in Mishawaka tot haar pensionering in 2010, overleden te Holland, Michigan in Hospice House op 13 september 2013, oud 65 jaar, begraven op Zeeland Cemetery.
  Gehuwd (1) met N.N. Galloway.
  Gehuwd (2) te South Bend, Indiana in de Hilltop Lutheran church op 23 juli 1983 met Fred Van Dyke, geboren op 9 oktober 1950.
XII-x.
Cornelia VAN DIJK.
Dochter van Evert van Dijk en Marretje Roodvoets [nr. XI-f], geboren te De Bilt op 30 januari 1894, overleden te Oudenrijn op 5 september 1982, oud 88 jaar, begraven op de begraafplaats De Meern.
Gehuwd te Oudenrijn op 3 mei 1923 met Rijk Adrianus STEENBEEK, geboren te Willeskop bij Oudewater op 30 september 1892, van beroep veehouder te Oudenrijn (1947), overleden te Utrecht op 29 september 1981, oud 88 jaar, begraven op de begraafplaats De Meern, zoon van Cornelis Steenbeek, van beroep landbouwer en van Cornelia Mandersloot.

GEBOORTEAKTE, Willeskop, 30 september 1892, nr. 19:
In het jaar 1892, den 30sten dag der maand September verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Willeskop
Cornelis Steenbeek, oud 40 jaren, van beroep landbouwer, wonende te Willeskop.
Dewelke ons verklaarde, dat op den 30sten dag der maand September dezes jaars, des morgens ten acht ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk B Numero 20 is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit zijne bij hem inwonende huisvrouw Cornelia Mandersloot, zonder beroep, aan welk kind gegeven worden de voornamen van Rijk Adrianus.
Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Antonie van den Heuvel, oud 31 jaren, van beroep zonder, wonende te Willeskop en Arie van den Heuvel, oud 25 jaren, van beroep zonder, wonende te Willeskop, als getuigen.
Hebbende wij de tegenwoordige Acte, na voorlezing, onderteekend met den comparant en de getuigen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijk akte]

GEBOORTEAKTE, De Bilt, 31 januari 1894, nr. 14:
In het jaar 1894, den 31sten der maand Januari verscheen voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente De Bilt:
Evert van Dijk, oud 23 jaren, van beroep landbouwer, wonende te Zeist die verklaarde, dat op den 30sten der maand Januari dezes jaars des middags ten twaalf ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk A Nommer 21 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Marretje Roodvoets, zonder beroep, welk kind zal genaamd worden Cornelia.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jonkheer Johan Leonard Nahuijs, oud 23 jaren, van beroep zonder, te Utrecht en van Hendrik van Grevengoed, oud 32 jaren, van beroep veldwachter, wonende te de Bilt.
Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend met den aangever en de getuigen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijk akte]

HUWELIJKSAKTE, Oudenrijn, 3 mei 1923, nr. 4:
Rijk Adrianus Steenbeek, geboren te Willeskop, oud 30 jaren, zoon van Cornelis Steenbeek en van Cornelia Mandersloot, en
Cornelia van Dijk, geboren te De Bilt, oud 29 jaren, dochter van Evert van Dijk en van Marretje Roodvoets.
[bron: www.wiewaswie.nl.]


[bron: www.graftombe.nl.]

UIT DIT HUWELIJK DRIE KINDEREN:
 1. Cornelis Rijk Adrianus Steenbeek, zie nr. XIII-at.
  Geboren te Oudenrijn op 15 februari 1924, van beroep landbouwer in Driebergen, overleden te Doorn op 24 september 2009, oud 85 jaar.
  Gehuwd te Schalkwijk op 14 april 1955 met Pieternella Gijbertha Adriana Griffioen, geboren te Schalkwijk, Houten op 5 januari 1928, overleden te Driebergen op 3 september 2010, oud 82 jaar.
 2. Evert Steenbeek, zie nr. XIII-au.
  Geboren te Oudenrijn op 9 juni 1927, overleden te De Meern op 15 juni 2006, oud 79 jaar.
  Gehuwd met Maria F. van Veen,
  geboren op 19 april 1928.
 3. N.N. Steenbeek.
XII-y.
Marretje VAN DIJK.
Dochter van Evert van Dijk en Marretje Roodvoets [nr. XI-f], geboren te Oudenrijn op 11 december 1895, overleden aldaar op 5 november 1925, oud 29 jaar.
Gehuwd te Oudenrijn op 3 mei 1923 met Adriaan Cornelis STEENBEEK, geboren te Willeskop op 23 december 1894, van beroep arbeider in het bedrijf van zijn schoonouders, overleden na 1925, zoon van Cornelis Steenbeek, van beroep landbouwer en van Cornelia Mandersloot.

GEBOORTEAKTE, Willeskop, 26 december 1894, nr. 18:
In het jaar 1894, den 26sten dag der maand December verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Willeskop
Cornelis Steenbeek, oud 43 jaren, van beroep landbouwer, wonende te Willeskop.
Dewelke ons verklaarde, dat op den 23sten dag der maand December dezes jaars, des namiddags ten vier ure, binnen deze Gemeente ten zijnen huize (Wijk B Numero 20 is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit zijne huisvrouw Cornelia Mandersloot, zonder beroep, wonende mede alhier, aan welk kind gegeven worden de voornamen van Adriaan Cornelis.
Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Johannes van Miltenburg, oud 63 jaren, van beroep landbouwer, wonende te Willeskop en Antonie van den Heuvel, oud 33 jaren, van beroep zonder, wonende te Willeskop als getuigen.
Hebbende wij de tegenwoordige Acte, na voorlezing, onderteekend met den comparant en de getuigen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijk akte]

GEBOORTEAKTE, Oudenrijn, 12 december 1895, nr. 10: Op heden den 12den December des jaars 1895, verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Oudenrijn provincie Utrecht,
Evert van Dijk, oud 25 jaren, van beroep veehouder, wonende te Oudenrijn, die ons heeft verklaard, dat zijne echtgenoote Marretje Roodvoets, zonder beroep, op Woensdag den 11den December dezes jaars, des morgens ten drie ure, ten zijne huize binnen deze gemeente is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft dat de voornaam is gegeven van: Marretje.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Maarten van Dixhoorn, oud 33 jaren, van beroep veldwachter en Jochem Floor, oud 45 jaren, van beroep veehouder, beiden wonende te Oudenrijn.
En is daarvan opgemaakt deze akte, die na voorlezing door ons Ambtenaar is geteekend met den comparant en de getuigen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

HUWELIJKSAKTE, Oudenrijn, 3 mei 1923, nr. 5:
Adriaan Cornelis Steenbeek, geboren te Willeskop, oud 28 jaren, zoon van Cornelis Steenbeek en van Cornelia Mandersloot, en
Marretje van Dijk, geboren te Oudenrijn, oud 27 jaren, dochter van Evert van Dijk en van Marretje Roodvoets.
[bron: www.wiewaswie.nl.]

OVERLIJDENSAKTE, Oudenrijn, 6 november 1925, nr. 21:
Heden 6 November 1925, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Oudenrijn, provincie Utrecht, verschenen:
Hendrik Marinus Fokker, oud 26 jaren, van beroep veehouder, wonende te Oudenrijn en Johan van Woudenberg, oud 33 jaren, van beroep veehouder, wonende te Oudenrijn, die ons verklaard hebben,
dat Marretje van Dijk, zonder beroep, geboren en wonende te Oudenrijn, echtgenoote van Adriaan Cornelis Steenbeek, dochter van Evert van Dijk, veehouder en van Marretje Roodvoets, zonder beroep, beiden wonende te Oudenrijn op den 5den November dezes jaars, des namiddags ten drie ure, in den ouderdom van 29 jaren binnen deze gemeente is overleden.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Ambtenaar is geteekend met de comparanten.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

KINDEREN:
 1. Cornelia Adriana Steenbeek, zie nr. XIII-av.
  Geboren op 19 mei 1924, overleden te De Meern op 5 maart 2004, oud 79 jaar.
  Gehuwd met David van Veen, geboren op 24 september 1920, overleden op 9 april 2004, oud 83 jaar, zoon van David van Veen en van Marritje Oudshoorn.
 2. Marretje E. Steenbeek,
  Geboren op 11 september 1925, woonde te Oudenrijn, te Cadier en Keer (2013), vermeld als lidmaat Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland bij Maastricht (2013).
  Gehuwd met [N.N.] van Bekkum.
XII-z.
Teuntje Adriana VAN DIJK.
Dochter van Evert van Dijk en Marretje Roodvoets [nr. XI-f], geboren te Oudenrijn op 1 maart 1897, overleden te Cothen op 8 juli 1960, oud 63 jaar.
Gehuwd te Oudenrijn op 3 mei 1923 met Rijk MERKENS, geboren te Cothen op 4 april 1895, overleden aldaar op 1 maart 1971, oud 75 jaar, zoon van Jacobus Merkens, landbouwer en van Wijnanda van Woudenbergh.

GEBOORTEAKTE, Cothen, 5 april 1895, nr. 4:
In het jaar 1895, den 5den dag der maand April verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Cothen
Jacobus Merkens, oud 46 jaren, van beroep landbouwer, wonende te Cothen.
Dewelke ons verklaarde, dat op den 4den dag der maand April dezes jaars, des avonds ten 10 ure, binnen deze Gemeente in het huis (Wijk A Numero 110) is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Wijnanda van Woudenbergh, zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende alhier, aan welk kind gegeven wordt de voornaam van Rijk.
Zijnde deze verklaring geschiedt in tegenwoordigheid van Thomas van Zeeland, oud 47 jaren, van beroep smit, wonende te Cothen en Age Wielinga, oud 48 jaren, van beroep veldwachter, wonende te Cothen als getuigen.
Hebbende wij de tegenwoordige Acte, na voorlezing, onderteekend met den comparant en de getuigen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Oudenrijn, 2 maart 1897, nr. 4:
Op heden den 2den Maart des jaars 1897, verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Oudenrijn, provincie Utrecht,
Evert van Dijk, oud 27 jaren, van beroep veehouder, wonende te Oudenrijn, die ons heeft verklaard, dat zijne echtgenoote Marretje Roodvoets, zonder beroep, op Maandag den 1sten Maart dezes jaars, des voormidags ten zes ure, ten zijne huize binnen deze gemeente is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft dat de voornamen zijn gegeven van: Teuntje Adriana.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Maarten van Dixhoorn, oud 34 jaren, van beroep veldwachter en Jan Oskam, oud 32 jaren, van beroep arbeider, de eerste te Oudenrijn, de tweede te Vleuten woonachtig.
En is daarvan opgemaakt deze akte, die na voorlezing door ons Ambtenaar is geteekend met den comparant en de getuigen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

HUWELIJKSAKTE, Oudenrijn, 3 mei 1923, nr. 6:
Rijk Merkens, geboren te Cothen, oud 28 jaar, zoon van Jacobus Merkens en van Wijnanda van Woudenbergh, en
Teuntje Adriana van Dijk, geboren te Oudenrijn, oud 26 jaar, dochter van Evert van Dijk en van Marretje Roodvoets.
[bron: www.wiewaswie.nl.]

OVERLIJDENSAKTE, Cothen, 9 juli 1960, nr. 4:
Heden, 9 juli 1960, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van Cothen:
Boeser, Jacobus Johannes, oud 64 jaar, landbouwer, wonende te Cothen, die verklaarde dat op 8 juli 1960, te 23 uur, nul minuten, in de gemeente Cothen is overleden:
van Dijk, Teuntje Adriana, oud 63 jaar, zonder beroep, geboren te Oudenrijn, wonende te Cothen, echtgenote van: Merkens, Rijk, dochter van: van Dijk, Evert en van: Roodvoets, Marretje, beiden overleden.
De aangever verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]


[bron: www.Graftombe.nl.]

KINDEREN:
 1. Jacobus Wijnand Merkens, zie nr. XIII-aw.
  Geboren op 11 april 1924, overleden op 21 juni 1993, oud 69 jaar, begraven te Wijk bij Duurstede.
  Gehuwd met Aartje Jannigje Vossestein, geboren op 28 augustus 1924, overleden op 29 november 1998, oud 74 jaar, begraven te Wijk bij Duurstede.
 2. Teus Merkens, zie nr. XIII-ax.
  Geboren ca. 1926.
  Gehuwd voor 1955 met N.N.
XII-aa.
Adriana Agatha VAN DIJK.
Dochter van Evert van Dijk en Marretje Roodvoets [nr. XI-f], geboren te Oudenrijn op 23 juni 1898, wonende te Linschoten, overleden te Utrecht op 19 oktober 1959, oud 61 jaar, begraven te Montfoort op 23 oktober 1959.
Gehuwd te Oudenrijn op 15 mei 1930 met Willem Hendrikus LEKKERKERKER, geboren te IJsselstein op 20 augustus 1893, overleden te Linschoten op 26 maart 1976, oud 82 jaar, begraven te Montfoort op 30 maart, zoon van Johannes Lekkerkerker, van beroep landbouwer en van Aaltje Doornenbal.
Mogelijk geen nageslacht.

GEBOORTEAKTE, IJsselstein, 21 augustus 1893, nr. 81:
In het jaar 1893, den 21sten dag der maand Augustus verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente IJsselstein,
Johannes Lekkerkerker, oud 30 jaren, van beroep landbouwer, wonende te IJsselstein.
Dewelke ons verklaarde, dat op den 20sten dag der maand Augustus dezes jaars, des morgens ten negen ure, binnen deze gemeente ten zijnen huize (Wijk H [?] Numero 406) is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit hem Comparant en Zijne Echtgenoote Aaltje Doornenbal, Zonder beroep, aan welk kind gegeven worden de voornamen van Willem Hendrikus.
Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Hendrik van Es, oud 47 jaren, van beroep Timmerman, wonende te IJsselstein en Daniel Pijpers, oud 55 jaren, van beroep Gemeente bode, wonende te IJsselstein als getuigen.
En hebben wij deze Acte na voorlezing onderteekend met den Comparant en de getuigen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Oudenrijn, 25 juni 1898, nr. 8:
Op heden den 25sten Juni des jaars 1898, verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Oudenrijn, provincie Utrecht,
Evert van Dijk, oud 28 jaren, van beroep veehouder, wonende te Oudenrijn, die ons heeft verklaard dat zijnne echtgenoote Marretje Roodvoets, zonder beroep, op Donderdag den 23sten Juni dezes jaars, des voormiddags ten zes ure, ten zijnen huize binnen deze gemeente is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft dat de voornamen zijn gegeven van: Adriana Agatha.
Deze verklaring is geschied is tegenwoordigheid van Maarten van Dixhoorn, oud 35 jaren, van beroep veldwachter, en Jochem Floor, oud 48 jaren, van beroep veehouder, beiden wonende te Oudenrijn.
En is daarvan opgemaakt deze akte, die na voorlezing door ons Ambtenaar is geteekend met den comparant en de getuigen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

HUWELIJKSAKTE, Oudenrijn, 15 mei 1930, nr. 7:
Willem Hendrikus Lekkerkerker, geboren te IJsselstein, oud 36 jaren, zoon van Johannes Lekkerkerker en Aaltje Doornenbal, en
Adriana Agatha van Dijk, geboren te Oudenrijn, oud 31 jaren, dochter van Evert van Dijk en van Marretje Roodvoets.
[bron: website Het Utrechts Archief]

OVERLIJDENSAKTE, Utrecht, 20 oktober 1959, nr. 2131:
Heden 20 oktober 1959 verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van Utrecht:
Veldhuizen, Jan Cornelis, begrafenisondernemer, oud 39 jaar, wonende te Utrecht,
die verklaarde, dat op 19 oktober 1959 te vijf uur, dertig minuten, alhier is overleden:
van Dijk, Adriana Agatha, oud 61 jaar, zonder beroep, geboren te Oudenrijn, thans gemeente Vleuten-De Meern, wonende te Linschoten, gehuwd met Lekkerkerker, Willem Hendrikus, dochter van van Dijk, Evert en Roodvoets, Marretje, beiden overleden.
De aangever verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

XII-ab.
Everdina Geertruida VAN DIJK,
Dochter van Evert van Dijk en Marretje Roodvoets [nr. XI-f]], geboren te Oudenrijn op 22 februari 1900, overleden op 21 mei 1976, oud 76 jaar, begraven te IJsselstein.
Gehuwd te Oudenrijn op 2 mei 1928 met Cornelis VAN DE WATER, geboren te Hagestein op 16 februari 1896, overleden te Utrecht op 30 juli 1956, zoon van Johannes van de Water, van beroep bouwman en van Willempje de Vor.

GEBOORTEAKTE, Hagestein, 17 februari 1896, nr. 7:
In het jaar 1896, den 17den der maand Februari, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Hagestein, provincie Zuid-Holland, verschenen:
Johannes van de Water, oud 39 jaren, van beroep bouwman, wonende te Hagestein, dewelke ons heeft verklaard, dat op Zondag den 16den der maand Februari dezes jaars, des voormiddags ten negen ure, te Hagestein is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit hem en zijne huisvrouw Willempje de Vor, zonder beroep wonende te Hagestein en aan dat kind te willen geven de voornaam van Cornelis.
Welke aangifte en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Bartholomeus Vollmuller, oud 31 jaren, van beroep Ambtenaar ter Secretarie, wonende te Vianen en van Aart Weug, oud 46 jaren, van beroep veldwachter, wonende te Hagestein als getuigen.
En hebben wij deze Acte, na gedane voorlezing, geteekend met den aangever en de getuigen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Oudenrijn, 23 februari 1900, nr. 4.
Op heden den 23sten Februari des jaars 1900, verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Oudenrijn, provincie Utrecht,
Evert van Dijk, oud 30 jaren, van beroep veehouder, wonende te Oudenrijn, die ons heeft verklaard dat zijne echtgenoote Marretje Roodvoets, zonder beroep, op Donderdag den 22sten Februari dezes jaars, des voormiddags ten vier ure, ten zijnen huize binnen deze gemeente is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft dat de voornamen zijn gegeven van: Everdina Geertruida.
Deze verklaring is geschied is tegenwoordigheid van Maarten van Dixhoorn, oud 37 jaren, van beroep veldwachter, en Jogchem Floor, oud 49 jaren, van beroep veehouder, beiden wonende te Oudenrijn.
En is daarvan opgemaakt deze akte, die na voorlezing door ons Ambtenaar is geteekend met den comparant en de getuigen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

HUWELIJKSAKTE, Oudenrijn, 2 mei 1928, nr. 6:
Cornelis van de Water, geboren te Hagestein, oud 32 jaar, zoon van Johannes van de Water en van Willempje de Vor, en
Everdina Geertruida van Dijk, geboren te Oudenrijn, oud 28 jaar, dochter van Evert van Dijk en van Marretje Roodvoets.
[bron: website Het Utrechts Archief]


[bron: www.online-begraafplaatsen.nl.]

KIND:
 1. Willem van de Water, ook Wim van de Water, zie nr. XIII-ay.
  Geboren te IJsselstein op 13 augustus 1934, overleden te Maartensdijk op 19 mei 2013, oud 78 jaar, begraven te Groenekan op de Hervormde Begraafplaats op 24 mei 2013.
  Gehuwd met Bep de Gier.
XII-ac.
Teunis VAN DIJK,
Zoon van Evert van Dijk en Marretje Roodvoets [nr. XI-f], geboren te Oudenrijn op 26 december 1902, overleden te Willeskop op 30 juni 1986, oud 83 jaar, begraven op begraafplaats De Meern.
Gehuwd te Vleuten op 8 mei 1929 met Wijntje LAM, geboren te Vleuten op 8 mei 1906, overleden te Vinkeveen op 27 juli 1990, oud 84 jaar, begraven te Montfoort op de algemene begraafplaats, dochter van Cornelis Lam en van Aaltje Davelaar.

GEBOORTEAKTE, Oudenrijn, 27 december 1902, nr. 19:
Op heden den 27sten December des jaars 1902, verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Oudenrijn, provincie Utrecht,
Evert van Dijk, oud 32 jaren, van beroep veehouder, wonende te Oudenrijn, die ons heeft verklaard, dat zijne echtgenoote Marretje Roodvoets, zonder beroep, wonende te Oudenrijn op Vrijdag den 26sten December dezes jaars, des namiddags ten zeven ure, ten zijnen huize binnen deze gemeente is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft dat de voornaam is gegeven van: Teunis.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit Looijen, oud 28 jaren, van beroep veehouder en Maarten van Dixhoorn, oud 40 jaren, van beroep veldwachter, beiden wonende te Oudenrijn.
En is daarvan opgemaakt deze akte, die na voorlezing door ons Ambtenaar is geteekend met den comparant en de getuigen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

HUWELIJKSAKTE, Vleuten, 8 mei 1929, nr. 5:
Teunis van Dijk, geboren te Oudenrijn, oud 26 jaren, zoon van Evert van Dijk en van Marretje Roodvoets, en
Wijntje Lam, geboren te Vleuten, oud 23 jaren, dochter van Cornelis Lam en van Aaltje Davelaar.
[bron: website Het Utrechts Archief]


[bron: www.Graftombe.nl.]

[bron: www.Graftombe.nl.]

UIT DIT HUWELIJK TEN MINSTE VIER KINDEREN:
 1. Evert van Dijk,
  Geboren op 26 februari 1930, overleden op 7 augustus 1992, oud 62 jaar.
 2. N.N. van Dijk,
  Vermeld in 1992.
  Gehuwd met N.N.
  Uit dit huwelijk nageslacht.
 3. N.N. van Dijk,
  Vermeld in 1992.
 4. Wijntje van Dijk,
  Geboren te Willeskop in 1937/38 of op 15 juni 1947, wonende te Willeskop, overleden te Utrecht op 24 juni 1947, oud 9 jaar of 9 dagen.

  OPMERKING:
  In de Utrechtse overlijdensakte wordt gesproken over een overlijdensleeftijd van 9 dagen; in het uit Utrecht ontvangen uittreksel van 9 jaren.

  OVERLIJDENSAKTE, Utrecht, 25 juni 1947, nr. 1278:
  Heden 25 Juni 1947 verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Utrecht, Tieman, Johannes Pieter, bedrijfschef, oud 55 jaar, wonende alhier, die op grond van eigen wetenschap verklaarde, dat op den 24sten dezer maand, te zestien en een half uur in den ouderdom van negen dagen alhier is overleden: van Dijk, Wijntje, geboren en wonende te Willeskop, dochter van van Dijk, Teunis, landbouwer en Lam, Wijntje, zonder beroep, beiden wonende te Willeskop.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  [bron: website Het Utrechts Archief]

  OVERLIJDENSAKTE, Willeskop, 9 juli 1947, nr. 7:
  Heden 9 Juli 1947 heb ik, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Willeskop:
  ontvangen een uittreksel uit het register van overlijden der gemeente Utrecht waaruit blijkt dat aldaar op 24 Juni dezes jaars te zestien uur en dertig minuten is overleden van Dijk, Wijntje, oud negen jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Willeskop, dochter van: van Dijk, Teunis, landbouwer en Lam, Wijntje, zonder beroep, beiden wonende te Willeskop.
  Waarvan akte.
  [bron: website Het Utrechts Archief]
XII-ad.
Elizabeth Antje Neellina VLUG,
Dochter van Johannes Vlug en van Agatha Roodvoets [nr. XI-g], geboren te Utrecht op 2 augustus 1899, Ned. Hervormd, overleden op 19 oktober 1994, oud 95 jaar, begraven te Amsterdam op 24 oktober 1994.
Gehuwd te Utrecht op 20 januari 1920 met Albertus Ascanius Hendrik VAN HEUSDEN, geboren te Haarlem op 30 januari 1891, Ned. Hervormd, woonde te 's-Gravenhage (1924), van beroep ambtenaar bij de Raad van Arbeid te Arnhem (1920), commies (1944), overleden te Amsterdam op 29 januari 1944, oud 52 jaar, begraven op de Nieuwe Oosterbegraafplaats aldaar op 2 februari 1944, zoon van Albert Adriaan Hendrik van Heusden, 1e luitenant-ingenieur te Haarlem, en van Sebastiana Elisabeth van Gogh.

GEBOORTEAKTE, Haarlem, 31 januari 1891, nr. 162:
Op heden den 31sten Januari 1891, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem, verschenen:
Albert Adriaan Hendrik van Heusden, oud 39 jaren, van beroep Eerste luitenant Ingenieur, wonende in deze gemeente, die ons heeft verklaard, dat op den 30sten dezes des namiddags ten vijf uren, in het huis staande aan de Frans Halsstraat No. 11, is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Sebastiana Elisabeth van Gogh, Zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende alhier, aan welk kind hij comparant de voornamen geeft van Albertus Ascanius Hendrik.
Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van Jan Willem Roeloffs Valk, oud 35 jaren, van beroep Eerste luitenant Ingenieur, wonende alhier en van Fredericus Johannes Homan Verhoef, oud 35 jaren, van beroep Eerste luitenant Ingenieur, wonende alhier.
En is hiervan terstond opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, den aangever en de getuigen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Utrecht, 3 augustus 1899, nr. 1980:
Op heden den 3den Augustus 1899, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, in het Huis der Gemeente, verschenen:
Johannes Vlug, gemeenteambtenaar, oud 27 jaren, wonende alhier, Willem Barentzstraat 18, die ons verklaard heeft, dat op den 2den dezer maand des avonds te half tien uur zijne wettige vrouw Agatha Roodvoets, zonder beroep, ten zijnen huize bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan men geven zal de Voornamen Elizabeth Antje Neellina.
Deze verklaring gedaan in tegenwoordigheid van Peter Johan Christiaan Muijzert, oud 40 jaren en Adriaan Anthonie van Ginhoven, oud 25 jaren, gemeenteambtenaren, wonende beiden alhier, waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en voorgelezen aan den aangever en de getuigen, die met ons geteekend hebben.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

HUWELIJKSAKTE, Utrecht, 20 januari 1920, nr. 41: Op heden den 20sten Januari 1920 zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Utrecht, in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Albertus Ascanius Hendrik van Heusden, ambtenaar bij den Raad van Arbeid, geboren te Haarlem, wonende te Arnhem, oud 28 jaren, meerderjarige zoon van Albert Adriaan Hendrik van Heusden, en van Sebastiana Elisabeth van Gogh, beiden overleden,
En Elizabeth Antje Neellina Vlug, zonder beroep, geboren en wonende alhier, oud 20 jaren, minderjarige dochter van Johannes Vlug, ambtenaar ter Secretarie, oud 47 jaren en van Agatha Roodvoets, zonder beroep, oud 43 jaren, wonende beiden alhier.
De ouders der bruid alhier tegenwoordig, verklaarden hunne toestemming te geven tot dit huwelijk.
Getuigen:
Antoine Vlug, spoorwegambtenaar, oud 45 jaren, wonende alhier, oom der bruid en
Gerrit Bos, zonder beroep, oud 58 jaren, wonende te Arnhem, oom des bruidegoms.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[bron: website FamilySearch]


OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 1 februari 1944, boek 2, nr. 432:
Op 29 Januari 1944, 22 uur 30 minuten, is in de gemeente Amsterdam overleden:
van Heusden, Albertus Ascanius Hendrik, oud 52 jaar, van beroep commies, geboren te Haarlem en wonende alhier, echtgenoot van: Vlug, Elizabeth Antje Neellina, zoon van: van Heusden, Albert Adriaan Hendrik en: van Gogh, Sebastiana Elisabeth, beiden overleden.
De aangifte van dit overlijden is gedaan door: Wolderling, Johannes, van beroep aanspreker, oud 67 jaar, wonende alhier, die verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Waarvan akte, welke door mij, ambtenaar van den burgerlijken stand van Amsterdam, overeenkomstig de wet is opgemaakt en voorgelezen op een Februari 1944.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]


[Text: Advertentie in De Telegraaf,
1 februari 1944]

KINDEREN:
 1. Albert Adriaan Hendrik Johan van Heusden,
  Geboren te Arnhem op 8 juli 1921, Ned. Hervormd.
 2. Agatha Sebastiana Elisabeth van Heusden, zie nr. XIII-az.
  Geboren te 's-Gravenhage op 5 mei 1924, Ned. Hervormd, overleden voor 2 mei 2006.
  Gehuwd te Amsterdam op 7 februari 1948 met Willem Frederik Conrad van Bosse, geboren te 's-Gravenhage op 20 februari 1920, overleden te Eefde op 2 mei 2006, oud 86 jaar, crematie.

  [bron: website Joop van Heusden]
XII-ae.
Gerardus ROODVOETS, ook Gerard ROODVOETS,
Zoon van Gerardus Roodvoets en Elisabeth de Groot [nr. XI-h], geboren te Baarn op 15 mei 1926, overleden te Nieuwegein op 9 september 2006, oud 80 jaar.
Gehuwd te Utrecht op 18 mei 1954 met Janny VAN HERWIJNEN, geboren ca. 1930, leeft in 2006.
Uit dit huwelijk vier kinderen.

BURGERLIJKE STAND.
Gemeente Baarn.
Geboren: Gerardus, z. van G. Roodvoets en E. de Groot.
[bron: De Gooi- en Eemlander, 21 mei 1926]


[bron: Amersfoortse courant, 12 september 2006]

KINDEREN:
 1. Liesbeth Roodvoets, zie nr. XIII-ba.
  Geboren ca. 1955, wonen te Nieuwegein (2006).
  Gehuwd met Jan van Ommen.
 2. Rita Roodvoets, zie nr. XIII-bb.
  Geboren ca. 1958, woont te Geldrop (2006).
 3. Heidi Roodvoets, zie nr. XIII-bc.
  Geboren ca. 1960, wonen te IJsselstein (2006).
  Gehuwd met Cok Stuiver.
XII-af.
Marretje Jannetje Helena ROODVOETS, ook Martha ROODVOETS.
Dochter van Cornelis Roodvoets en Helena Scheepbouwer [nr. XI-j], geboren te Hilversum op 19 maart 1907, slaagde voor het examen Handelsdiploma Schoonschrijven (1922), slaagde voor het einddiploma van de Gemeentelijke Handelsdagschool (1923), amateurtoneelspeelster, woont in 1937 te Vleuten, overleden te Hilversum op 21 juli 1991, oud 84 jaar, begraven op de Noorderbegraafplaats te Hilversum.
Gehuwd te Hilversum op 18 december 1929, ondertrouw op 4 december, huwelijksinzegening Diep. Kerk op 18 december met Willem Frederik DE VOS, geboren te Amsterdam op 15 januari 1904, van beroep kweker (1929), kantoorbediende (1953), woonde in 1937 te Vleuten, overleden te Hilversum op 24 juni 1953, oud 49 jaar, begraven op de Noorderbegraafplaats op 27 juni, zoon van Pieter de Vos, rector 2e 5-jarige HBS te Amsterdam en van Arnoldina Johanna Duker.

UITTREKSEL GEBOORTEREGISTER, Amsterdam:
Op 15 Januari1904 is in de gemeente Amsterdam geboren:
Willem Frederik, zoon van Pieter de Vos en van diens echtgenoote Arnoldina Johanna Duker.
[bron: bijlage huwelijksakte]

UITTREKSEL GEBOORTEREGISTER, Hilversum:
Uit het register van Geboorten der Gemeente Hilversum blijkt: dat aldaar op den 19den Maart 1907 is geboren:
Marretje Jannetje Helena, dochter van Cornelis Roodvoets en Helena Scheepbouwer, echtelieden.
[bron: bijlage huwelijksakte]

HANDELSDIPLOMA SCHOONSCHRIJVEN.
Hilversum, 30 Juni 1922.
Voor het alhier gehouden examen voor het handelsdiploma schoonschrijven van de Vereeniging van Leeraren in het Schoonschrijven slaagden de dames M.J.H. Roodvoets, [e.a.], allen leerlingen der Gem. Handelsschool.
[bron: De Gooi- en Eemlander, 30 juni 1922]

EXAMEN HANDELSDAGSCHOOL:
Hilversum 7 Juli 1923:
Gemeentelijke Handelsdagschool.
Voor de eerste maal verlaten na volbrachte studie leerlingen de H.D.S.
Met een toepasselijk woord reikte onze burgemeester hedenmorgen het einddiploma uit aan:
Martha Roodvoets, e.a.
[bron: De Gooi- en Eemlander, 7 juli 1923]

HUWELIJKSAKTE, Hilversum, 18 december 1929, nr. 466:
In het jaar 1929, den 18den der maand December zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hilversum, in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Willem Frederik de Vos, oud 25 jaren, van beroep kweeker, geboren te Amsterdam en wonende te Hilversum, meerderjarige zoon van Pieter de Vos en van Arnoldina Johanna Duker, beiden zonder beroep, en wonende te Hilversum,
en Marretje Jannetje Helena Roodvoets, oud 22 jaren, van beroep zonder, geboren en wonende te Hilversum, meerderjarige dochter van Cornelis Roodvoets, oud 47 jaren en van Helena Scheepbouwer, oud 47 jaren, beiden zonder beroep en wonende te Hilversum.
De ouders der bruid, hierbij tegenwoordig, hebben mij verklaard hunne toestemming tot dit huwelijk te geven, terwijl de ouders van den bruidegom bij overgelegde akte hunne toestemming tot dit huwelijk hebben gegeven.
Als getuigen waren tegenwoordig:
Petrus Gerardus de Vos, oud 36 jaren, arts, broeder van den bruidegom wonende te Soest; en Jannetje Scheepbouwer, oud 56 jaren, zonder beroep, tante der bruid, wonende te Rotterdam.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[bron: website familysearch]


Advertentie in De Gooi- en Eemlander, 5 december 1929.

[bron: CBG]

OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 25 juni 1953, nr. 466:
Heden, 25 Juni 1953, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van Hilversum:
van Dijk, Johannes, oud 55 jaar, concierge, wonende te Hilversum, die verklaarde dat op 24 Juni 1953, te negen uur, tien minuten, in de gemeente Hilversum is overleden:
de Vos, Willem Frederik,oud 49 jaar, kantoorbediende, geboren te Amsterdam, wonende te Hilversum, gehuwd met: Roodvoets, Marretje Jannetje Helena; zoon van: de Vos, Pieter en van: Duker, Arnoldina Johanna, beiden overleden.
De aangever verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

KINDEREN:
 1. Arnoldina Helena de Vos, ook Didi de Vos, zie nr. XIII-bd.
  Geboren te Vleuten op 28 september 1930, overleden te Hilversum op 12 februari 1968, oud 37 jaar, begraven op de Noorderbegraafplaats.
  Gehuwd met N.N.
  Uit dit huwelijk vier kinderen.
 2. Heleen de Vos, zie nr. XIII-be.
  Geboren ca. 1933, vermeld in 1953.
  Gehuwd met J. J. van den Bergen.
  Wonen in Hilversum (1968).

  KINDEREN:
  1. Jaap van den Bergen.
   Vermeld in 1968.
  2. Marjolijn van den Bergen.
   Vermeld in 1968.
  3. Irene van den Bergen.
   Vermeld in 1968.
 3. Pieter C. de Vos, zie nr. XIII-bf.
  Geboren ca. 1936, vermeld in 1968.
  Gehuwd met G. M. A. Reijnen.
  Wonen in Heiloo (1968).

  KIND:
  1. Lysbeth de Vos.
   Vermeld in 1968.
XII-ag.
mr. Arie Adrianus Cornelis ROODVOETS,
Zoon van Cornelis Roodvoets en Helena Scheepbouwer [nr. XI-j], geboren te Hilversum op 29 maart 1909, slaagde voor het eindexamen Gymnasium A op het Christelijk Lyceum te Hilversum (1931), slaagde voor het kandidaatsexamen rechten in Utrecht (1934), en voor het doctoraal examen rechtswetenschappen te Utrecht (1938), overleden te Hilversum op 15 november 1942, oud 33 jaar, begraven op Bosdrift.
Gehuwd te Hilversum op 27 april 1939 met Gerre Christina DOODEHEEFVER, geboren ca. 1915, overleden te Zandvoort op 14 juni 1969, oud ca. 55 jaar, dochter van H. P. Doodeheefver en M. C. Schwartz.
Gerre Christina DOODEHEEFVER huwde (2) met Johan Hendrik MOOIJ, geboren in 1909, overleden te Zandvoort op 20 december 1984, oud 75 jaar, bijzetting in het familiegraf te Bloemendaal, zoon van J. Mooij en van Eugenie Henriette Sophie Vermeulen.

TOELATINGSEXAMEN:
Bij de toelatingsexamens voor het Gymnasium, alhier, zijn geslaagd voor klasse 1:
Arie Roodvoets, e.a.
[bron: De Gooi- en Eemlander, 11 juli 1922]

EINDEXAMEN:
Hilversum.
Christelijk Lyceum (afdeeling Gymnasium).
Tweede groep. Geslaagd voor het diploma A:
A. A. C. Roodvoets, e.a.
[bron: De Banier, 11 juni 1931]

ACADEMISCHE EXAMENS:
Utrecht.
Cand. ex. rechten, A. A. C. Roodvoets.
[bron: Algemeen Handelsblad, 20 oktober 1934]

ACADEMISCHE EXAMENS.
Utrecht.
Geslaagd voor het doctoraal examen rechtswetenschappen A. A. C. Roodvoets.
[bron: Algemeen Handelsblad, 9 december 1938]


[bron: Algemeen Handelsblad, 27 april 1939]

[bron: De Gooi- en Eemlander,
17 november 1942]

OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 17 november 1942, nr. 694:
Heden 17 November 1942 verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hilversum:
Buurman, Bernardus, oud 75 jaren, kantoorbediende, wonende te Hilversum, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op 15 November dezes jaars, des namiddags ten vier ure, in deze gemeente Lijsterbeslaan 23 is overleden Roodvoets, Arie Adrianus Cornelis, oud 33 jaren, assuradeur, geboren te Hilversum en wonende te Hilversum, echtgenoot van: Doodeheefver, Gerre Christina, zoon van: Roodvoets, Cornelis, assuradeur en van: Scheepbouwer, Helena, zonder beroep, beiden wonende te Hilversum.
Waarvan akte, welke is voorgelezen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]


[bron: De Telegraaf, 17 juni 1969]

[bron: De Telegraaf,
27 december 1984]

KIND UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Aart Roodvoets, zie nr. XIII-bg.
  Geboren ca. 1941, woont te Aerdenhout (1964), te Heemstede (1969, 1976, 1984).
  Gehuwd voor 1969 met C. M. van der Erf.
KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Eugenie M. R. Mooij.
  Geboren ca. 1946, woont te Haarlem (1969), te Wijdenes (1984).
  Gehuwd voor 1969 met J. W. Scheltinga Koopman.
 2. Eva Chr. Mooij,
  Geboren ca. 1948, woont te Rotterdam (1969), te Harlingen (1984).
  Gehuwd voor 1969 met Julius Gustaaf Richert, geboren op 20 februari 1946, officier-vlieger der Koninklijke Luchtmacht, omgekomen bij een vliegongeval op 15 oktober 1976, oud 30 jaar, herdenkingsdienst op de vliegbasis Leeuwarden op 19 oktober 1976.
  Gehuwd of relatie voor 1984 met P. T. de Vries.


  [bron: De Telegraaf, 16 oktober 1976]

 3. Michiel M. Mooij.
  Geboren ca. 1950, verblijft in 1969 in Seedorf, woont te Nieuwe Niedorp (1984).
  Gehuwd voor 1984 met I. J. G. M. van Doornewaard.
XII-ah.
Helena Jannetje Alida ROODVOETS, ook Lenie ROODVOETS.
Dochter van Cornelis Roodvoets en Helena Scheepbouwer [nr. XI-j], geboren te Hilversum op 10 oktober 1911, overleden te Hilversum op 5 maart 1977, oud 65 jaar.
Gehuwd te Hilversum op 27 januari 1934, ondertrouw aldaar ca. 11 januari 1934 met Frans OFFERGELT, geboren te Amsterdam op 15 mei 1904, van beroep werktuigkundige, vermeld in 1968, zoon van Frans Offergelt, van beroep kleermaker en van Margaretha Maria Sophia Knebel.

BURGERLIJKE STAND, Hilversum.
Ondertrouwd:
F. Offergelt, werktuigkundige, Sumatralaan 23 en H.J.A. Roodvoets, Hollandschelaan 27.
[bron:]

ADRESSEN VAN BELANG VOOR DEN WINKELSTAND [VAN MAASTRICHT].
Aangekomen personen:
Offergelt F., z.b., met gezin, v. Hilversum n. Kersenmarkt 6.
[bron: Limburger Koerier, 17 november 1934]


[bron: De Gooi- en Eemlander, 27 januari 1934]

OVERLIJDENSADVERTENTIE:
Heden is geheel onverwacht van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze dierbare moeder en oma
Helena J. A. Offergelt-Roodvoets
op de leeftijd van 65 jaar.
F. Offergelt
Kinderen en kleinkinderen
Hilversum, 5 maart 1977.
Correspondentieadres:
Zonnelaan 20.
[bron: CBG]

UIT DIT HUWELIJK TENMINSTE VIER KINDEREN:
 1. dr. Frans Kees Offergelt,
  Geboren te Utrecht, Hobbemastraat 5 op 9 februari 1938, slaagde in 1962 aan de rijksuniversiteit van Utrecht voor het doctoraal examen tandheelkunde, van beroep tandarts.
  Gehuwd voor 1963 met A. M. P. van Schaaik, vermeld als lid van bridgeclub 't Laer te Laren (2014).

  UNIVERSITAIR NIEUWS.
  Aan de rijksuniversiteit te Utrecht zijn geslaagd voor het doctoraal examen tandheelkunde de heren F.K. Offergelt, Hilversum, e.a.
  [bron: Het Vrije Volk, 29 oktober 1962]

  KINDEREN:
  1. Florine F. Offergelt,
   Geboren te Utrecht ca. 17 juli 1963.

   BURGERLIJKE STAND VAN UTRECHT.
   Geboren:
   Florine F., d. v. F. K. Offergelt en A. M. P. v. Schaaik, L. Nieuwstr, 97 b.
   [bron: Utrechts Nieuwsblad, 17 juli 1963, pag. 2]
  2. Nicola Offergelt,
   Geboren ca. 30 juni 1964.

   BURGERLIJKE STAND VAN UTRECHT.
   Geboren:
   Nicola, d. v. F. K. Offergelt en A. M. P. v. Schaaik, Barneveld, Voorthuizen, Harremaatweg 26.
   [bron: Utrechts Nieuwsblad, 30 juni 1964, pag. 2]
  3. Carlijn Offergelt.
   Geboren te Hilversum in R.K. Ziekenhuis aldaar ca. 18 februari 1966.


  4. Julia Helena Pauline Offergelt,
   Geboren te Hilversum op 9 december 1968.

   GEBOORTEADVERTENTIE.
   De heer en mevrouw Offergelt-van Schaaik
   geven met grote blijdschap kennis van de geboorte van hun dochter
   Julia Helena Pauline.
   Hilversum, 9 december '68.
   Stieltjeslaan 41.
 2. Kees Offergelt,
  Geboren te Hilversum, Diaconessenhuis op 17 februari 1942, mogelijk overleden op 21 maart 2001, oud 59 jaar.


  [bron: Het nationale dagblad:
  voor het Nederlandsche volk,
  19 februari 1942]

  [bron: De Gooi- en Eemlander,
  9 mei 1947]

 3. drs. Idzard Offergelt,
  Geboren te Hilversum op 9 mei 1947, studeerde taalkunde aan de universiteit van Utrecht (1977-1983), van beroep leraar duits.
  Gehuwd te Hilversum op 17 juni 1983 met Emilie Catharina Kunn Reuvers, geboren te Vroomshoop op 10 november 1954, van beroep lerares handvaardigheid, dochter van Jan Reuvers en Sentina Cornelia Borggreve.


XII-ai.
Cornelis Jan ROODVOETS.
Zoon van Cornelis Roodvoets en Helena Scheepbouwer [nr. XI-j], geboren te Hilversum op 25 april 1917, slaagde voor het toelatingsexamen van het Christelijk Lyceum te Hilversum (1931), overleden te Hilversum op 7 september 2008, oud 91 jaar.
Verloofd te Hilversum met Pinksteren 1942, ondertrouw te Hilversum ca. 25 februari 1943 met Klazina Paulina VONK.

VERLOVINGSAANKONDIGING.
Verloofd:
Pauline K. Vonk en C. J. Roodvoets.
Hilversum, Pinksteren 1942.
P. de Hooghlaan 12.
Hollandschelaan 27.
[bron: C.B.G.]

KIND:
 1. Cornelis Machiel Roodvoets,
  Geboren te Hilversum in het R.K. Ziekenhuis op 24 september 1949, geslaagd voor het kandidaatsexamen tandheelkunde in Amsterdam (1971).


  [bron: De Gooi- en Eemlander,
  24 september 1949]

  EXAMEN:
  Amsterdam.
  Kandidaat tandheelkunde: C. Roodvoets.
  [bron: De Tijd, 9 oktober 1971]
XII-aj.
Jeanette Adriana ROODVOETS,
Dochter van Cornelis Roodvoets en Helena Scheepbouwer [nr. XI-j], geboren te Hilversum op 25 april 1921, wonende te Hilversum (1992), overleden te 's-Gravenhage op 20 oktober 2014, oud 93 jaar, crematie in crematorium Ockenburgh op 24 oktober 2014.
Gehuwd voor 1952 met A. C. SNUIF.


[bron: De Gooi- en Eemlander, 27 april 1921]

 

KINDEREN:
 1. Mariette Helena-Annet Snuif,
  Geboren te Utrecht op 1 september 1952.
  Gehuwd met Honoré de With.
  Wonen te 's-Gravenhage (2014).

  GEBOORTEADVERTENTIE:
  De Heer en Mevrouw Snuif-Roodvoets geven met grote blijdschap kennis van de geboorte van hun dochter Mariette Helena-Annet.
  Wilhelminapark 3,
  1 September 1952.
  [bron: Utrechts Nieuwsblad, 3 september 1952, blz. 6]

  KIND:
  1. Claudine de With.
   Gehuwd met Sjoerd Hoogeveen.
   Wonen te Amsterdam (2014).
 2. Hans Snuif,
  Woont te Schoorl (2014).


[Laatst gewijzigd op 29 maart 2016]
ELFDE GENERATIE DERTIENDE GENERATIE