PARENTEEL VAN JACOB BROUWER


Negende Generatie
IX-a.
Engeltje KEETEL,
Dochter van Aard Keetel en Grietje Ariens Deeken [nr. VIII-b], geboren te Bunnik op 3 oktober 1817, Gereformeerd, verhuisde in 1857 naar Laagnieuwkoop, overleden aldaar op 8 februari 1859, oud 41 jaar.
Gehuwd te Oud-Wulven op 19 april 1837 met Jan VAN LEEUWEN, geboren te Utrecht op 9 september 1807, gedoopt in de Ned. Hervormde Domkerk aldaar op 13 september 1807, Gereformeerd, van beroep werkman, bouwman (1837-1838, 1844), slijter in dranken in Utrecht (1840), landbouwer (1867, 1884), veehouder (1866), verhuisde in 1857 naar Laagnieuwkoop, overleden te Jutphaas op 20 juni 1886, oud 78 jaar, zoon van Matthijs van Leeuwen en Maria Snoek.

DOOPREGISTER, Utrecht, Ned. Hervormde Domkerk, 13 september 1807:
Jan. Gebo: Den 9 Sept: 1807, Zoon van Matthijs Van Leeuwen (geen Lidtm) en Maria Snoek (Lidtm.).
Doopti: Maria Schouten (Lidtm.) huijsvr. van Reinier Snoek.
[Doopdatum:] 13.

GEBOORTEAKTE, Bunnik, 4 oktober 1817, nr. 21:
In het Jaar 1817 den vierde der maand October des s'morgens om tien uure.
Compareerden voor mij Dirk van Viegen, waarnemende Burgemeester der Gemeente van Bunnik Provincie Utrecht, Aard Keetel, oud 52 jaren, Landbouwer, wonende te Bunnik, welke ons een Kind van het vrouwelijke geslacht heeft voorgesteld, den derde der maand October 1817 des s'nagts om twaalf uure uit hem declarant en Grietje Deeken, deszelfs huisvrouw, geboren en aan het welk hij verklaard heeft de voornaam van Engeltje te willen geven.
De gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Jan Pieter Lens, Ontvanger der Directe Belastingen van Bunnik, wonende te Utrecht, oud 31 jaren, en van Jaap Kok, oud 41 jaren, Schaapherder, wonende te Bunnik.
Deze acte op de beide registers overgeschreven en aan de comparanten voorgelezen zijnde, hebben dezelve nevens ons onderteekend, uitgezonderd Jaap Kok, die te kennen gaf niet te kunnen schrijven ten dage, jare en uure voorschreven.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

GETUIGE (Jan van Leeuwen):
Te Jutphaas op 27 september 1829 van de geboorteaangifte van Wouter, zoon van Frederik Spinhoven en Maria den Hertog.

HUWELIJKSAKTE, Oudwulven, 19 april 1837, nr. 2:
In den jare 1837 den 19den der maand April des voornoens ten elfde uur.
Zijn voor Hendricus van Hulstijn, Burgemeester, Ambtenaar van de burgerlijke Staat der gemeente Oudwulven gecompareerd:
Jan van Leeuwen, bouwman, oud 29 jaren, wonende onder Hoog-Raven, gemeente Jutphaas, geboren onder de gemeente Utrecht en gedoopt te Utrecht den dertienden der maand September des jaars 1807, meerderjarige zoon van Matthijs van Leeuwen, bouwman, oud 59 jaren, en van Maria Snoek, zijne huisvrouw, oud 52 jaren, mede onder Hoog-Raven woonachtig, ten deze tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk verlenende, En
Engeltje Keetel, buiten beroep, oud 19 jaren, wonende in deze gemeente, district Koppel en aldaar geboren den 3den der maand October des jaars 1817 (het district Koppel was destijds gecombineert tot de gemeente Bunnik alwaar de geboorte bekend staat), minderjarige dochter van Aard Keetel, alhier overleden en van Grietje Deeken, oud 44 jaren, herhuwelijkt met Gerrit van Stam, bouwman, mede onder deze gemeente, district Koppel woonachtig, ten dese tegenwoordig, door denselven haren man geassisteerd, hare toestemming tot dit huwelijk verlenende.
Getuigen:
Cornelis Sturkenboom, bouwman, oud 55 jaren,
Willem van Schaik, bouwman, oud 43 jaren,
Hendrik Blankestijn, tuinman, oud 37 jaren, alle wonende in deze gemeente district Oud-Wulven, en
den Heer Martinus Croes, oud 57 jaren, wonende te Utrecht als getuigen ten deze verzocht.
En hebben de comparanten bruidegom en bruid, mitsgaders de ouders van den bruidegom en moeder van de bruid (verklarende de behuwd vader van de bruid niet te kunnen schrijven of tekenen), met de getuigen nevens ons beambte deze acte na gedane voorlezing getekend.
[bron: website Family Search]

BEVOLKINGSREGISTER, Jutphaas, 1850-1860, blad nr. 90:
Wijk Nedereind, huis nr. 86.
1. Leeuwen van, Jan, geb. 1808 te Utrecht, gehuwd, Gereformeerd, Bouwman, verhuist op 29 April 1857 naar Laag Nieuwkoop.
2. Ketel, Engeltje, geb. 1818 te Houten, gehuwd, Gereformeerd, zonder beroep, verhuist op 29 April 1857 naar Laag Nieuwkoop.
3. Leeuwen van, Aart Jansen, geb. 30 Junij 1838 te Jutphaas, ongehuwd, Gereformeerd, zonder beroep, verhuist op 29 April 1857 naar Laag Nieuwkoop.
4. Leeuwen van, Jan, geb. 17 Oct. 1848 te Jutphaas, ongehuwd, Gereformeerd, zonder beroep, verhuist op 29 April 1857 naar Laag Nieuwkoop.
5. Leeuwen van, Maria, geb. 23 Apr. 1840 te Utrecht, ongehuwd, Gereformeerd, zonder beroep, verhuist op 29 April 1857 naar Laag Nieuwkoop.
6. Leeuwen van, Agatha, geb. 19 Aug. 1844 te Jutphaas, ongehuwd, Gereformeerd, zonder beroep, verhuist op 29 April 1857 naar Laag Nieuwkoop.
7. Leeuwen van, Marritje, geb. 23 Febr. 1847 te Jutphaas, ongehuwd, Gereformeerd, zonder beroep, verhuist op 29 April 1857 naar Laag Nieuwkoop.
8. Benschip, Peter, geb. 1827 te Jaarsveld, ongehuwd, Gereformeerd, Boerenknecht.
9. Leeuwen van, Grietje, geb. 29 Jan. 1851 te Jutphaas, ongehuwd, Gereformeerd, zonder beroep, verhuist op 29 April 1857 naar Laag Nieuwkoop.
10. Veenendaal, Willem, geb. 1829 te Doorn, ongehuwd, Gereformeerd, Boerenknecht, gevestigd te Jutphaas 13/6 1852 vanuit Oudwulven.
11. Leeuwen van, Matthijs, geb. 20 Novr. 1852 te Jutphaas, ongehuwd, Gereformeerd, zonder beroep, verhuist op 29 April 1857 naar Laag Nieuwkoop.
12. Leeuwen van, Gerrit, geb. 28 August 1855 te Jutphaas, ongehuwd, Gereformeerd, zonder beroep, verhuist op 29 April 1857 naar Laag Nieuwkoop.

BEVOLKINGSREGISTER, Laagnieuwkoop, 1860-1890:
[Niet vermeld]

OVERLIJDENSAKTE, Laagnieuwkoop, 10 februari 1859, nr. 1:
In het jaar 1859, den tienden dag der maand Februarij verschenen voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Laagnieuwkoop Provincie Utrecht,
Johannes Spithoven, oud 42 jaren, van beroep tapper en Gijsbert Bouwman, oud 58 jaren, van beroep landbouwer, beide wonende te Laagnieuwkoop.
Dewelke ons verklaarden, dat op den achtsten dag der maand Februarij dezes jaars, des namiddags ten vier ure, binnen deze gemeente in het huis n. 39 is overleden Engeltje Ketel, in den ouderdom van 41 jaren, zonder beroep, geboren in de voormalige gemeente Oud Wulven, wonende alhier, echtgenoot van Jan van Leeuwen, dochter van Aart Ketel, overleden, en van Grietje Deken, van beroep landbouwster, wonende te Houten.
En hebben wij deze Acte na voorlezing onderteekend, uitgezonderd de eerstgenoemde aangever die verklaard heeft niet te kunnen schrijven, zijnde daarin niet ervaren.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Jutphaas, 20 juni 1884, nr. 41:
In het jaar 1884, den 20sten dag der maand Juni verschenen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Jutphaas, Provincie Utrecht,
Izaak van Leeuwen, broeder van na te noemen overledene, oud 64 jaren, van beroep zonder, wonende te Jutphaas en Adriaan Hoffman, oud 49 jaren, van beroep gemeentesecretaris, wonende te Jutphaas.
Dewelke ons verklaarden, dat op den 20sten dag der maand Juni dezes jaars, des voormiddags ten negen ure, binnen deze gemeente Wijk B Numero 38 is overleden
Jan van Leeuwen, oud 76 jaren, van beroep landbouwer, geboren te Utrecht en wonende te Jutphaas, weduwnaar van Engeltje Ketel, zoon van wijlen de echtelieden Matthijs van Leeuwen en Maria Snoek.
En hebben wij deze Acte na voorlezing onderteekend met de comparanten.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN:
 1. Matthijs van Leeuwen,
  Geboren te Jutphaas op 11 juli 1837, overleden aldaar, Oostraven nr. 45 op 18 september 1837, oud ruim 2 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Jutphaas, 12 juli 1837, nr. 36:
  In het jaar 1837, den Twaalfden der maand Julij des voormiddags ten tien ure, is voor ons Isaac Schalij, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente van Jutphaas gecompareerd:
  Jan van Leeuwen, oud 29 jaren, van beroep Bouwman, wonende in deze gemeente, dewelke ons heeft voorgesteld een kind van het Mannelijk geslacht, geboren op den Elfden Julij dezes Jaars des Morgens ten zeven ure, binnen deze gemeente, uit Engeltje Ketel, zijne huisvrouw, oud Negentien jaren, van beroep zonder en aan het welk hij verklaard heeft te zullen geven de Voornaam van Matthijs.
  De gemelde voorstelling en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Albert Marsman, oud 60 jaren, van beroep Tuinman, wonende in deze gemeente, en Barend Hulsdonk, oud 60 jaren, van beroep Veldwachter, mede in deze gemeente woonachtig.
  En hebben wij deze acte, na gedane voorlezing met de Comparant en getuigen onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Jutphaas, 19 september 1837, nr. 40:
  In het jaar 1837, den 19den der maand September des voormiddags ten tien ure, zijn voor ons Osaac Schalij, Burgemeester, Ambtenaarvan den Burgerlijken Stand der gemeente van Jutphaas gecompareerd:
  Jan van Leeuwen, Vader van den overledene, oud 29 jaren, van beroep Bouwman, wonende in deze gemeente, en
  Albert Marsman, oud 60 jaren, van beroep Tuinman, mede in deze gemeente woonachtig.
  Dewelke ons hebben verklaard, dat op den 18den September dezes Jaars des morgens ten acht ure, binnen deze gemeente Jutphaas op Oostraven No. 45 is overleden Matthijs van Leeuwen, oud Twee Maanden, geboren en gewoond hebbende te Jutphaas, zoon van bovengenoemde Jan van Leeuwen en Engeltje Ketel, oud 19 jaren, zonder beroep, wonende alhier.
  En hebben wij deze acte, na gedane voorlezing met de Comparanten onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 2. Aart Jansen van Leeuwen,
  Geboren te Jutphaas op 30 juni 1838, Gereformeerd, verhuisde in 1857 met zijn ouders en gezinsgenoten naar Laagnieuwkoop, overleden te Utrecht in zijn woning aan de Horstdijk op 25 januari 1908, oud 69 jaar.
  Ongehuwd.

  GEBOORTEAKTE, Jutphaas, 2 juli 1838, nr. 40:
  In het jaar 1838, den Tweeden der maand Julij des voormiddags ten tien ure, is voor ons Isaac Schalij, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente van Jutphaas gecompareerd:
  Jan van Leeuwen, oud 30 jaren, van beroep Bouwman, wonende in deze gemeente, dewelke ons heeft voorgesteld een kind van het Mannelijk geslacht, geboren op den Dertigsten Junij dezes jaars des voormiddags ten Elf ure, binnen deze gemeente, uit Engeltje Ketel, zijne huisvrouw, oud Twintig jaren, van beroep zonder en aan het welk hij verklaard heeft te zullen geven de Voornamen van Aart Jansen.
  De gemelde voorstelling en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrikus de Wit, oud 44 jaren, van beroep Bouwman, wonende in deze gemeente, en Albert Marsman, oud 61 jaren, van beroep Tuinman mede in deze gemeente woonachtig.
  En hebben wij deze acte, na gedane voorlezing met den comparant en beide getuigen onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Utrecht, 28 januari 1908, nr. 191:
  Op heden den 28sten Januari 1908, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, in het huis der gemeente verschenen:
  Adriaan van Gend, aanspreker, oud 26 jaren en Willem Frederik Hennevelt, bode, oud 44 jaren, wonende beiden alhier, die ons verklaard hebben, dat op den 25sten dezer maand, des morgens te elf uur, in den ouderdom van 69 jaren binnen deze stad is overleden:
  Aart Jansen van Leeuwen, zonder beroep, geboren te Jutphaas, wonende alhier aan den Horstdijk, ongehuwd, zoon van Jan van Leeuwen en van Engeltje Ketel, beiden overleden.
  En hebben wij daarvan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door ons is onderteekend met de comparanten.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 3. Maria van Leeuwen,
  Geboren te Utrecht op 22 april 1840, Gereformeerd, verhuisde in 1857 met haar ouders en gezinsgenoten naar Laagnieuwkoop, overleden te Utrecht in de woning aan de Lage Weide L.122 op 3 augustus 1867, oud 27 jaar.
  Ongehuwd.

  GEBOORTEAKTE, Utrecht, 24 april 1840, nr. 564:
  Op heden den 24sten April 1840 is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Utrecht, in het Huis der Gemeente,verschenen
  Jan van Leeuwen, Slijter in Dranken, oud 32 jaren, wonende alhier in de Mariastraat, Wijk D, Nr. 540, welke ons verklaard heeft,
  dat deszelfs wettige vrouw Engeltje Keetel, oud 22 jaren, op den 22sten dezer maand des nachts ten twaalf ure, ten Zijnen huize bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan hij de vornaam van Maria heeft gegeven.
  Deze verklaring gedaan en Akte daarvan opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacobus Hermanus Lucas, Schilder, oud 30 jaren, woonende alhier in het Wesstraat [?] en Arie Rietveld, Werkman, oud 30 jaren, woonende alhier aan de Mariastraat, die de vader en beide getuigen na voorlezing met ons onderteekend hebben.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Utrecht, 5 augustus 1867, nr. 1123:
  Op heden den 5den Augustus 1867, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, in het Huis der Gemeente, verschenen:
  Gerrit Niekerk, groefbidder, oud 53 jaren en Cornelis Martinus van Giessen, stadsboden, oud 76 jaren, wonende beiden alhier;
  die ons verklaard hebben, dat op den derden dezer maand des morgens ten zes ure, in den ouderdom van 27 jaren binnen deze stad is overleden Maria van Leeuwen, zonder beroep, geboren te Utrecht, , wonende alhier aan de Lage Weide L.122, Ongehuwd, dochter van Jan van Leeuwen, landbouwer, wonende alhier en van Engeltje Keetel, overleden.
  En hebben wij daarvan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door ons is onderteekend met de comparanten.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 4. Grietje van Leeuwen,
  Geboren te Jutphaas op 22 september 1842, overleden aldaar op 14 september 1843, oud bijna 1 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Jutphaas, 23 september 1842, nr. 68:
  Op heden den 23sten der maand September 1842 is voor ons ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente van Jutphaas, Arrondissement en provincie Utrecht, verschenen:
  Jan van Leeuwen, oud 35 jaren, van beroep bouwman, wonende te Jutphaas, welke ons heeft aangegeven, dat op den 22sten dag der maand September dezes jaars, des avonds ten negen ure, binnen deze gemeente is geboren, een kind van het Vrouwelijk geslacht uit Engeltje Ketel, zijne Echtgenoot en dat aan hetzelve wordt gegeven de voornaam van Grietje.
  Deze aangifte is geschied in tegenwoordigheid van Pieter Sterkenburg, oud 41 jaren, van beroep Schoenmaker en van Albert Marsman, oud 65 jaren, van beroep Tuinman, beiden in deze gemeente woonachtig.
  En hebben wij deze akte na voorlezing met den Comparant en beide getuigen onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Jutphaas, 15 september 1843, nr. 42:
  Op heden den 15den der maand September1843 zijn voor ons ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaarvan den Burgerlijken Stand der gemeente van Jutphaas, Arrondissement en Provincie Utrecht, verschenen:
  Jan van Leeuwen, Vader van de overledene, oud 36 jaren, van beroep Bouwman, wonende alhier en
  Willem Marsman, oud 27 jaren, van beroep Tuinman, wonende mede alhier, welke ons verklaart [!] hebben, dat op den 14den der maand September dezes Jaars des morgens ten halfnegen ure, in deze gemeente in het huis No. 79 staande aan 't Nedereind is overleden Grietje van Leeuwen, in den ouderdom van Een Jaar, geboren en gewoond hebbende alhier, dochter van bovengenoemde Jan van Leeuwen en Engeltje Ketel, oud 25 jaren, zonder beroep, wonende alhier.
  En hebben wij deze akte, na voorlezing met de beide Comparanten onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 5. Agatha van Leeuwen,
  Geboren te Jutphaas op 19 augustus 1844, Gereformeerd, verhuisde in 1857 met haar ouders en gezinsgenoten naar Laagnieuwkoop, overleden te Utrecht in de woning in de Graanstraat op 2 maart 1932, oud 87 jaar.
  Gehuwd te Utrecht op 25 maart 1868 met Wouter Spinhoven, geboren te Jutphaas op 27 september 1829, van beroep landbouwer, overleden te Jutphaas op 13 mei 1911, oud 81 jaar, zoon van Frederik Spinhoven, van beroep landbouwer en van Maria den Hertog.
  Uit dit huwelijk geen nageslacht.

  GEBOORTEAKTE, Jutphaas, 28 september 1829, nr. 52:
  In den Jare 1829 den 28ste der maand September des voormiddags ten 10 uren is voor Ons Isaac Schalij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Jutphaas, gecompareerd: Frederik Spinhoven, oud 27 Jaren, van beroep bouwman, wonende te Jutphaas, die ons verzocht heeft op te maken akte van geboorte van Zijnen Zoon, verklarende dat hetzelve den 27ste September, des morgens ten vijf uren binnen deze Gemeente, door Maria den Hertog, Zijne huisvrouw, oud 23 Jaren, was ter wereld gebragt, en dat aan het Zelve Zoude worden gegeven de voornaam van Wouter.
  Die verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan van Leeuwen, oud 22 Jaren, van beroep bouwman en van Albert Marsman, oud 52 Jaren, van beroep tuinman, beide wonende te Jutphaas.
  En hebben wij deze akte na gedane voorlezing ondertekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Jutphaas, 20 augustus 1844, nr. 37:
  Op heden den 20sten der maand Augustus 1844, is voor ons ondergeteekende Assessor, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Jutphaas, Arrondissement en Provincie Utrecht, verschenen:
  Jan van Leeuwen, oud 36 Jaren, van beroep Bouwman, wonende alhier, welke ons heeft aangegeven dat op den 19den der maand Augustus dezes jaars, des namiddags ten Vier Uren, binnen deze Gemeenteis geboren een Kind van het Vrouwelijk geslacht uit Engeltje Ketel, Zijne Echtgenoote, en dat aan hetzelve zal gegeven worden de Voornaam van Agatha.
  Van welke verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Willem Marsman, oud 28 jaren, van beroep Tuinman wonende in deze gemeente, en Willem van Dijk, oud 48 jaren, van beroep Werkman in deze gemeente woonachtig.
  En is deze Akte, na gedane voorlezing, door ons, den Comparant en beide getuigen ondertekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE, Utrecht, 6 maart 1868:
  Provincie Utrecht.
  De Commissaris des Konings in de Provincie Utrecht
  verklaart dat Wouter Spinhoven, geboren te Jutphaas den 27 September 1829, wonende te Jutphaas, van beroep bouwman,
  zoon van Frederik en van Maria den Hertog, wonende te Jutphaas (of de Eerste overleden te Onbekend den Onbekend),
  in het inschrijvings-register van de gemeente Jutphaas, van het jaar 1848 voor de ligting van het jaar 1848 is ingeschreven, en dat hem vervolgens bij de loting is ten deel gevallen no. 29, dat, buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verpligt.
  [huwelijksbijlage]

  HUWELIJKSAKTE, Utrecht, 25 maart 1868, nr. 87:
  Op heden den 25sten Maart 1868, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, aan het Huis der Gemeente, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan
  Wouter Spinhoven, landbouwer, geboren en wonende te Jutphaas, oud 38 jaren, meerderjarige Zoon van Frederik Spinhoven, overleden en van Maria den Hertog, landbouwster, wonende te Jutphaas, En
  Agatha van Leeuwen, landbouwster, geboren te Jutphaas, wonende alhier, oud 23 jaren, meerderjarige dochter van Jan van Leeuwen, landbouwer, wonende alhier en van Engeltje Ketel, overleden.
  Getuigen:
  Cornelis van Gelderen, Concierge, oud 46 jaren, en
  Jan Smit Tjabring, oud 60 jaren,
  Willem Leendert van der Gulden, oud 51 jaren, en
  Pieter Buisman, oud 35 jaren, Stadsboden, wonende allen alhier.
  Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en voorgelezen aan de comparanten, die met ons geteekend hebben.
  [bron: website FamilySearch]

  GETUIGE (Wouter Spinhoven):
  Te Zeist op 9 mei 1889 bij het huwelijk van Adrianus Roodvoets en Reijertje van Dijk (Wouter Spinhoven, oud 58 jaren, landbouwer, wonende te Jutphaas).

  OVERLIJDENSAKTE, Jutphaas, 13 mei 1911, nr. 16:
  In het jaar 1911, den 13den Mei verschenen voor mij, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Jutphaas:
  Cornelis Rietveld, oud 70 jaren, van beroep zonder, wonende te Utrecht en Jurjen Oosterkamp, oud 42 jaren, van beroep veldwachter, wonende te Jutphaas, die verklaarden,
  dat op den 13den Mei dezes jaars, des voormiddags ten half tien ure, binnen deze Gemeente is overleden
  Wouter Spinhoven, oud 81 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Jutphaas, echtgenoot van Agatha van Leeuwen, zoon van wijlen de echtelieden Frederik Spinhoven en Maria den Hertog.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Utrecht, 3 maart 1932, nr. 363:
  Op heden den 3den Maart 1932 zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Utrecht, in het huis der gemeente verschenen:
  Marinus Johannes Helmond, aanspreker, oud 48 jaren en Gerard Blankers, bode, oud 35 jaren, wonende beiden alhier, die ons verklaard hebben,
  dat op den tweeden dezer maand, des namiddags te elf uur, in den ouderdom van 87 jaren alhier is overleden:
  Agatha van Leeuwen, zonder beroep, geboren te Jutphaas, wonende alhier, Graanstraat, weduwe van Wouter Spinhoven, dochter van Jaan van Leeuwen en Engeltje Ketel, beiden overleden.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 6. Marritje van Leeuwen, zie nr. X-a.
  Geboren te Jutphaas op 23 februari 1847, Gereformeerd, verhuisde in 1857 met haar ouders en gezinsgenoten naar Laagnieuwkoop, overleden te Maartensdijk op 2 april 1916, oud 69 jaar.
  Gehuwd te Houten op 6 april 1866 met Adrianus Rootvoets, geboren te De Bilt op 19 januari 1846, van beroep landbouwer, overleden te Utrecht in zijn woning aan de Willem Barentzstraat op 5 oktober 1917, oud 71 jaar, zoon van Adrianus Rootvoets, ook Adrianus Roodvoets en van Maria de Kruif.
 7. Jan van Leeuwen,
  Geboren te Jutphaas op 17 oktober 1848, Gereformeerd, verhuisde in 1857 met zijn ouders en gezinsgenoten naar Laagnieuwkoop, overleden te Utrecht in het huis aan de Horstdijk, op 13 november 1921, oud 73 jaar.
  Ongehuwd.

  GEBOORTEAKTE, Jutphaas, 18 oktober 1848, nr. 54:
  Op heden den 18den der Maand October 1848, is voor ons ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Jutphaas, Arrondissement en Provincie Utrecht, verschenen:
  Jan van Leeuwen, van beroep bouwman, oud 41 jaren, wonende alhier, welke ons heeft aangegeven, dat op den 17den der Maand October dezes jaars, des avonds ten negen Uren binnen deze Gemeente is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Engeltje Ketel, zijne Echtgenoote en dat aan hetzelve zal gegeven worden de Voornaam van Jan.
  Van welke verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Willem Marsman, oud 32 jaren, van beroep tuinman, wonende in deze gemeente en Willem van Dijk, oud 53 jaren, van beroep Werkman, in deze gemeente woonachtig.
  En is deze Akte, na gedane voorlezing, door ons, de Comparant en de beide Getuigen onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Utrecht, 15 november 1921, nr. 1515:
  Op heden den 15den November 1921 zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Utrecht, in het huis der gemeente, verschenen:
  Adriaan van Gend, aanspreker, oud 40 jaren, en Jacobus Stekelenburg, bode, oud 42 jaren, wonende beiden alhier, die ons verklaard hebben,
  dat op den 13den dezer maand, des voormiddags te tien uur, in den ouderdom van 73 jaren, alhier is overleden:
  Jan van Leeuwen, zonder beroep, geboren te Jutphaas, wonende alhier Horstdijk, ongehuwd, zoon van Jan van Leeuwen en van Engeltje Ketel, beiden overleden.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 8. Grietje van Leeuwen,
  Geboren te Jutphaas op 29 januari 1851, Gereformeerd, verhuisde in 1857 met haar ouders en gezinsgenoten naar Laagnieuwkoop, woonde te Utrecht (1922), overleden te Doorwerth op 8 april 1922, oud 71 jaar.
  Ongehuwd.

  GEBOORTEAKTE, Jutphaas, 31 januari 1851, nr. 8:
  Op heden den 31sten der Maand Januarij 1851, is voor ons ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Jutphaas, Arrondissement en Provincie Utrecht, verschenen:
  Jan van Leeuwen, van beroep bouwman, oud 44 jaren, wonende alhier, welke ons heeft aangegeven, dat op den 29sten der Maand Januarij dezes jaars, des voormiddags ten Elf Uren binnen deze Gemeente is geboren een kind van het mannelijk Geslacht uit Engeltje Ketel, zijne Echtgenoote en dat aan hetzelve zal gegeven worden de Voornaam van Grietje.
  Van welke verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Willem Marsman, oud 34 jaren, van beroep tuinman, wonende in deze gemeente en Willem van Dijk, oud 55 jaren, van beroep Werkman, in deze gemeente woonachtig.
  En is deze Akte, na gedane voorlezing, door ons, de Comparant en de beide Getuigen onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Doorwerth (Renkum), 10 april 1922, nr. 23:
  In het jaar 1922 den 10den der maand April verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Doorwerth, provincie Gelderland:
  Hendrik van der Wielen, oud 40 jaren, tuinman, wonende te Doorwerth en Marinus Nieuwenhuis, oud 63 jaren, van beroep gemeenteveldwachter, wonende te Doorwerth die verklaarden, dat op den 8sten der maand April dezes jaars, des namiddags ten kwart over vijf ure, binnen deze gemeente is overleden:
  Grietje van Leeuwen, oud 71 jaren, van beroep zonder, geboren te Jutphaas en wonende te Utrecht, dochter van Jan van Leeuwen en Engeltje Ketel, beiden overleden.
  En is na voorlezing deze akte door mij geteekend, met de beide aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 9. Matthijs van Leeuwen, zie nr. X-b.
  Geboren te Jutphaas op 20 november 1852, Gereformeerd, verhuisde in 1857 met zijn ouders en gezinsgenoten naar Laagnieuwkoop, van beroep landbouwer, overleden te Odijk op 18 januari 1925, oud 72 jaar.
  Gehuwd te Houten op 19 april 1883 met Gerrigje van Woudenbergh, geboren te Oud-Wulven op 18 januari 1854, overleden te Odijk op 2 januari 1933, oud 78 jaar, dochter van Gerrit van Woudenbergh en Maria van Eck.
 10. Gerrit van Leeuwen, zie nr. X-c.
  Geboren te Jutphaas op 28 augustus 1855, Gereformeerd, verhuisde in 1857 met zijn ouders en gezinsgenoten naar Laagnieuwkoop, van beroep landbouwer, veehouder, verhuisde in 1896 met zijn gezin (7 kinderen), huisraad, paarden en runderen van Jutphaas naar Slijk-Ewijk, overleden te Valburg (Overbetuwe) op 8 mei 1929, oud 73 jaar.
  Gehuwd te Houten op 27 mei 1881 met Maria van Woudenbergh, geboren te Houten op 29 augustus 1861, overleden te Valburg (Overbetuwe) op 17 december 1921, oud 60 jaar, dochter van Gerrit van Woudenbergh en Maria van Eck.
 11. N.N. van Leeuwen, (vr.)
  Doodgeboren te Laagnieuwkoop op 21 november 1858.

  OVERLIJDENSAKTE, Laagnieuwkoop, 22 november 1858, nr. 6:
  In het jaar 1858, den 22sten dag der maand November verschenen voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Laagnieuwkoop, Provincie Utrecht,
  Jan van Leeuwen, oud 51 jaren, van beroep landbouwer, wonende in Laagnieuwkoop, en
  Arie Bosman, oud 60 jaren, van beroep particulier, wonende te Laagnieuwkoop.
  Dewelke ons verklaarden, dat op den 21sten dag der maand November dezes jaars, des morgens ten zes ure, binnen deze gemeente in het huis nr. 39 is ter wereld gebragteen kind van het vrouwelijk geslacht, geboren uit Engeltje Ketel, huisvrouw van den eerstgenoemden comparant, zonder beroep, wonende alhier, hetwelk zij bij deze als levenloos aangeven.
  En hebben wij deze Acte na voorlezing onderteekend, benevens de aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
IX-b.
Jannetje KEETEL,
Dochter van Aard Keetel en Grietje Ariens Deeken [nr. VIII-b], geboren te Oud-Wulven op 26 augustus 1819, overleden te Abcoude-Baambrugge op 17 januari 1878, oud 58 jaar, begraven op de Algemene en R.K. Begraafplaats Abcoude aan de Bijdorplaan 4.
Gehuwd te Oud-Wulven op 31 maart 1846 met Hendrik SCHOENMAKER, geboren te Maarsseveen op 20 februari 1819, van beroep bouwman, veehouder, overleden te Abcoude-Baambrugge op 15 maart 1903, oud 84 jaar, begraven op de Algemene en R.K. Begraafplaats Abcoude aan de Bijdorplaan 4, zoon van Hendrik Schoenmaker, van beroep veehouder, landbouwer en van Annetje van de Vuurst.

GEBOORTEAKTE, Maarsseveen, 20 februari 1819, nr. 3:
Op heden den 20sten Februarij 1819 des voormiddags om Elf uren compareerde voor mij Willem Huijdecoper, Schout van Maarsseveen canton Maarssen Provincie Utrecht -
Hendrik Schoenmaker, veehouder, oud 30 Jaren, woonachtig in deze gemeente, die aan ons heeft voorgesteld een kind van het mannelijk geslacht heden morgen om half een uur uit hem declarant en Annetje van de Vuurst geboren deszelfs Huisvrouw, en aan hetwelk hij verklaarde den naam van Hendrik te geven.
De gemelde voorstelling en verklaring is gedaan in tegenwoordigheid van Jacob van de Vuurst, Landman, oud 52 Jaar en Peter van Doorn, Landman, oud 46 Jaar, beide in deze gemeente woonachtig, die deze met de getuigen benevens ons en den Secretaris na gedane voorlezing ondertekend hebben.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Oud-Wulven, 28 augustus 1819, nr. 5:
In den Jare 1819 den 28sten Augustus des morgens ten Negen Uren zijn voor ons Anthonie Lagerweij, Schout en Hendrik van Hulstijn Secretaris der gemeente Oudwulven Cum suis kwartier Amersfoort Provincie Utrecht belast met de Werkzaamheden der Actens van den Burgerlijken Stand verscheenen
Aart Keetel, Landbouwer, oud 54 Jaar, wonende in deze gemeente, Thomas Mica, Onderwijzer der jeugd, oud 55 Jaar, en Lambert Lagerweij, Landbouwer, oud 40 Jaar, wonende beide te Houten, denwelken ons verklaard hebben dat de Wettige huisvrouw van hem Aart Keetel, genaamd Grietje Deeken op den 26ste dezer des morgens ten een uur is bevallen van een kind hetwelk ons gebleken is te zijn van het Vrouwelijk geslacht, en aan wien door denzelven Aart Keetel de voornaam van Jannetje is gegeven.
En hebben wij na die verklaring deze acte opgemaakt en na gedane voorlezing, de Comparanten met ons ondertekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

HUWELIJKSAKTE, Oud-Wulven, 31 maart 1846, nr. 1:
In den jare 1846 den 31sten der maand Maart, zijn voor ons ondergetekende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Oudwulven, in het gemeente Huis, ten einde een huwelijk aan te gaan, verschenen
Hendrik Schoenmaker, van beroep bouwman, oud 27 jaren, geboren en wonende te Maarsseveen, meerderjarige Zoon van Hendrik Schoenmaker, landbouwer en van Annetje van de Vuurst, wonende mede te Maarsseveen, En
Jannetje Keetel, zonder beroep, oud 26 jaren, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Aart Keetel, overleden en van Grietje Deeken, zonder beroep, mede alhier woonachtig.
De Ouders van de Bruidegom en de Moeder van de Bruid alhier tegenwoordig hebben ons verklaard in dit Huwelijk toetestemmen.
Getuigen:
Lambertus Lagerweij, gemeente bode, oud 64 jaren,
Petrus Smit, Veldwachter, oud 45 jaren,
Hendrik Blankenstijn, arbeider, oud 46 jaren en
Hendrik van der Kreft, arbeider, oud 80 jaren, wonende de twee eerste getuigen te Houten en de twee laatste alhier.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte welke na voorlezing door de Comparanten, de drie eerste getuigen, verklarende de vierde getuige niet te kunnen schrijven, en ons is getekend.
[bron: website Family Search]

OVERLIJDENSAKTE, Abcoude-Baambrugge, 17 januari 1878, nr. 5:
In het jaar 1878, den 17den dag der maand Januarij verschenen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Abcoude Baambrugge, Provincie Utrecht,
Hendrik Schoenmaker, oud 58 jaren, van beroep veehouder en Hermanus de Wildt, oud 73 jaren, van beroep zonder, beiden wonende te Abcoude Baambrugge.
Dewelke ons verklaarden, dat op den 17den dag der maand Januarij dezes jaars, des morgens ten vier ure, binnen deze gemeente overleden is Jannetje Ketel, oud 58 jaren, zonder beroep, geboren te Houten, wonende alhier, huisvrouw van den eersten declarant, dochter van Aart Ketel en van Grietje Deeken, beiden overleden.
En hebben wij deze Acte na voorlezing onderteekend met de declaranten.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

BEVOLKINGSREGISTER, Abcoude-Baambrugge, 1890-1900, blad 22:
1. Schoenmaker, Hendrik, man, Hoofd, geb. 20 Feb. 1819 te Maarsseveen, Utrecht, weduwnaar, N. Herv., veehouder, Stationsweg A 23.
2. Schoenmaker, Aart Janse, man, zoon, geb. 11 Jan. 1849 te Abcoude B, N. Herv.
3. Schoenmaker, Annetje, vrouw, dochter, geb. 3 mei 1850 te Abcoude B, N. Herv., vertrokken Juni 1895 naar Westbroek.
4. Schoenmaker, Arie Gerrebrand, man, zoon, geb. 16 Aug. 1851 te Abcoude B, N. Herv.
5. Schoenmaker, Dirk, man, zoon, geb. 10 Nov. 1854 te Abcoude B, N. Herv., vertrokken 25 Oct. 1898 naar Abcoude-Proostdij.
6. Schoenmaker, Jacob, man, zoon, geb. 4 Oct. 1859 te Abcoude B, N. Herv.
[bron: website Family Search]

OVERLIJDENSAKTE, Abcoude-Baambrugge, 16 maart 1903, nr. 4:
In het jaar 1903, den 16den dag der maand Maart verschenen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Abcoude Baambrugge
Arie Gerrebrand Schoenmaker, oud 51 jaren, van beroep zonder, wonende te Abcoude Baambrugge en Barend Kraal, oud 53 jaren, van beroep veldwachter, wonende te Abcoude Proosdij.
Dewelken ons verklaarden, dat op den 15den dag der maand Maart dezes jaars, des voormiddags ten half zes ure, binen deze gemeente overleden is Hendrik Schoenmaker, oud 84 jaren, van beroep veehouder, geboren te Maarsseveen, wonende te Abcoude-Baambrugge, weduwnaar van Jannetje Ketel, zoon van Hendrik Schoenmaker en Annetje van der Vuurst, beiden overleden. De eerste declarant is de zoon van de overledene.
En hebben wij deze Acte na voorlezing onderteekend met de declaranten.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]


[bron: www.online-begraafplaatsen.nl.]

KINDEREN:
 1. Hendrik Schoenmaker, zie nr. X-d.
  Geboren te Abcoude-Baambrugge op 12 mei 1847, overleden te Abcoude-Baambrugge op 4 december 1906, oud 59 jaar.
  Gehuwd te Westbroek op 1 mei 1873 met Aletta van Doorn, geboren te Westbroek op 10 november 1849, overleden te Abcoude-Baambrugge op 10 december 1909, oud 60 jaar, dochter van Joost van Doorn en Dirkje Grootendorst.
 2. Aart Janse Schoenmaker, zie nr. X-e.
  Geboren te Abcoude-Baambrugge op 11 januari 1849, Ned. Hervormd, van beroep veehouder, overleden te Abcoude-Baambrugge op 17 januari 1910, oud 61 jaar, begraven op de Algemene en R.K. Begraafplaats Abcoude aan de Bijdorplaan 4.
  Gehuwd te Weesperkarspel op 3 mei 1906 met Dirkje van den Broek, geboren te Weesperkarspel op 28 januari 1873, overleden te Abcoude op 8 oktober 1957, oud 84 jaar, begraven op de Algemene en R.K. Begraafplaats Abcoude aan de Bijdorplaan 4, dochter van Hendrik van den Broek en Dirkje Wismeijer, van beroep veehoudster.
 3. Annetje Schoenmaker, zie nr. X-f.
  Geboren te Abcoude-Baambrugge op 3 mei 1850, Ned. Hervormd, verhuisde in 1895 naar Westbroek, overleden te Abcoude-Baambrugge op 6 maart 1915, oud 64 jaar.
  Gehuwd te Abcoude-Baambrugge op 13 juni 1895 met Cornelis van Doorn, geboren te Westbroek op 21 februari 1842, overleden aldaar op 29 maart 1902, oud 60 jaar, zoon van Joost van Doorn en Dirkje Grotendorst.
 4. Arie Gerbrands Schoenmaker,
  Geboren te Abcoude-Baambrugge op 16 augustus 1851, Ned. Hervormd, deed in 1903 aangifte van het overlijden van zijn vader, overleden te Abcoude-Baambrugge op 2 december 1928, oud 77 jaar, begraven op de Algemene en R.K. Begraafplaats Abcoude aan de Bijdorplaan 4.
  Ongehuwd.

  GEBOORTEAKTE, Abcoude-Baambrugge, 18 augustus 1851, nr. 35:
  Op heden den 18den Augustus des Jaars 1851, is voor ons ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Abcoude Baambrugge Arrondissement en Provincie Utrecht, verschenen:
  Hendrik Schoenmaker, oud 32 jaren, veehouder, alhier wonende en verklarende dat op den 16den Augustus dezes jaars, des morgens Elf uren, alhier is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit hem en zijne vrouw Jannetje Ketel, oud 32 jaren, mede alhier wonende, en aan welk kind hij verklaart te zullen geven den voornaam van Arie Gerbrands.
  De gemelde verklaring is gedaan en akte daarvan opgemaakt, in tegenwoordigheid van Laurens Aaftink, oud 35 jaren, van beroep Smid, wonende in deze gemeente, en Gerrit Aaftink, oud 28 jaren, van beroep Smid, mede in deze gemeente woonachtig als getuigen.
  En is deze akte, na gedane voorlezing door ons en de declaranten onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  BEVOLKINGSREGISTER, Abcoude-Baambrugge, 1890-1900, blad 22:
  1. Schoenmaker, Hendrik, man, Hoofd, geb. 20 Feb. 1819 te Maarsseveen, Utrecht, weduwnaar, N. Herv., veehouder, Stationsweg A 23.
  2. Schoenmaker, Aart Janse, man, zoon, geb. 11 Jan. 1849 te Abcoude B, N. Herv.
  3. Schoenmaker, Annetje, vrouw, dochter, geb. 3 mei 1850 te Abcoude B, N. Herv., vertrokken Juni 1895 naar Westbroek.
  4. Schoenmaker, Arie Gerrebrand, man, zoon, geb. 16 Aug. 1851 te Abcoude B, N. Herv.
  5. Schoenmaker, Dirk, man, zoon, geb. 10 Nov. 1854 te Abcoude B, N. Herv., vertrokken 25 Oct. 1898 naar Abcoude-Proostdij.
  6. Schoenmaker, Jacob, man, zoon, geb. 4 Oct. 1859 te Abcoude B, N. Herv.
  [bron: website Family Search]

  OVERLIJDENSAKTE, Abcoude-Baambrugge, 4 december 1928, nr. 16:
  Heden den vierden December 1928 verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der Gemeente Abcoude-Baambrugge:
  Christiaan van der Roest, van beroep Aanspreker, oud 45 jaren, wonende alhier en Willem Wolter Elisa Rosenkotter, van beroep Commies ter Secretarie, oud 51 jaren, wonende alhier, die verklaarden,
  dat op den tweeden December dezes jaars, des namiddags ten twee ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier Wijk A nummer 22 is overleden:
  Arie Gerbrands Schoenmaker, oud 77, van beroep zonder, geboren en wonende alhier, zoon van Hendrik Schoenmaker en van Jannetje Ketel, beiden overleden.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 5. Dirk Schoenmaker, zie nr. X-g.
  Geboren te Abcoude-Baambrugge op 10 november 1854, Ned. Hervormd, vertrok in 1898 naar Abcoude-Prostdij, overleden te Abcoude-Baambrugge op 3 februari 1928, oud 73 jaar.
  Gehuwd te Abcoude-Baambrugge op 13 oktober 1898 met Jannetje Jurrien, geboren te Abcoude-Baambrugge op 14 maart 1860, overleden aldaar op 30 april 1931, oud 71 jaar, dochter van Baltus Jurrien en Jacoba van Mijdregt.
 6. Gerrit Schoenmaker, zie nr. X-h.
  Geboren te Abcoude-Baambrugge op 24 januari 1858, Ned. Hervormd, van beroep veehouder, overleden te Abcoude op 9 november 1946, oud 88 jaar.
  Gehuwd te Abcoude-Baambrugge op 17 april 1885 met Neeltje Verhoef, geboren te Abcoude-Baambrugge op 30 december 1859, overleden aldaar op 14 december 1928, oud 68 jaar, dochter van Klaas Verhoef en Marretje de Graaf.
 7. Jacob Schoenmaker,
  Geboren te Abcoude-Baambrugge op 4 oktober 1859, Ned. Hervormd, overleden te Abcoude-Baambrugge op 26 juli 1929, oud 69 jaar.
  Ongehuwd.

  GEBOORTEAKTE, Abcoude-Baambrugge, 6 oktober 1859, nr. 43:
  In het jaar 1859, den 6den dag der maand October verscheen voor ons Burgemeester, Ambtenaarvan den Burgerlijken Stand der Gemeente Abcoude Baambrugge, Provincie Utrecht,
  Hendrik Schoenmaker, oud 40 jaren, van beroep Veehouder, wonende te Abcoude Baambrugge.
  Dewelke ons verklaarde, dat op 4den dag der maand October dezes jaars, des voormiddags ten tien ure, binnen deze Gemeente is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit hem en zijne huisvrouw Jannetje Ketel, alhier wonende , zonder beroep, aan welk kind de Comparant verklaart dat gegeven wordt de voornaam van Jacob.
  Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Rein Laverman, oud 41 jaren, van beroep Rijks Veldwachter, wonende te Abcoude Proostdij en Harmen Veenhof, oud 40 jaren, van beroep Karnemelksboer, wonende te Abcoude Proostdij als getuigen.
  Hebben wij de tegenwoordige Acte, na voorlezing, onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  BEVOLKINGSREGISTER, Abcoude-Baambrugge, 1890-1900, blad 22:
  1. Schoenmaker, Hendrik, man, Hoofd, geb. 20 Feb. 1819 te Maarsseveen, Utrecht, weduwnaar, N. Herv., veehouder, Stationsweg A 23.
  2. Schoenmaker, Aart Janse, man, zoon, geb. 11 Jan. 1849 te Abcoude B, N. Herv.
  3. Schoenmaker, Annetje, vrouw, dochter, geb. 3 mei 1850 te Abcoude B, N. Herv., vertrokken Juni 1895 naar Westbroek.
  4. Schoenmaker, Arie Gerrebrand, man, zoon, geb. 16 Aug. 1851 te Abcoude B, N. Herv.
  5. Schoenmaker, Dirk, man, zoon, geb. 10 Nov. 1854 te Abcoude B, N. Herv., vertrokken 25 Oct. 1898 naar Abcoude-Proostdij.
  6. Schoenmaker, Jacob, man, zoon, geb. 4 Oct. 1859 te Abcoude B, N. Herv.
  [bron: website Family Search]

  OVERLIJDENSAKTE, Abcoude-Baambrugge, 27 juli 1929, nr. 10:
  Heden den 27 Juli 1929 verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Abcoude-Baambrugge:
  Willem de Bas, van beroep Aanspreker, oud 73 jaren, wonende te Abcoude-Proosdij en Christiaan van der Roest, van beroep Aanspreker, oud 46 jaren, wonende alhier,
  die verklaarden, dat op den 26sten Juli dezes jaars, des middags ten 12 ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier Wijk A nummer 22 is overleden:
  Jacob Schoenmaker, oud 69 jaren, van beroep zonder, geboren en wonende alhier, zoon van Hendrik Schoenmaker en van Jannetje Ketel, beiden overleden.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 8. Jan Willem Schoenmaker,
  Geboren te Abcoude-Baambrugge op 2 juli 1863, overleden aldaar op 16 september 1878, oud 15 jaar, begraven op de Algemene en R.K. Begraafplaats Abcoude aan de Bijdorplaan 4

  GEBOORTEAKTE, Abcoude-Baambrugge, 3 juli 1863, nr. 23:
  In het jaar 1863, den 3den dag der maand Julij verscheen voor ons Burgemeester, Ambtenaarvan den Burgerlijken Stand der Gemeente Abcoude Baambrugge, Provincie Utrecht,
  Hendrik Schoenmaker, oud 44 jaren, van beroep Veehouder, wonende te Abcoude Baambrugge.
  Dewelke ons verklaarde, dat op 2den dag der maand Julij dezes jaars, des middags ten twaalf ure, binnen deze Gemeente in het huis No. 11 is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit hem en zijne huisvrouw Jannetje Ketel, aan welk kind de Comparant verklaart dat gegeven wordt de voornamen van Jan Willem.
  Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Johannes van Alewijk, oud 44 jaren, van beroep zonder, wonende te Abcoude Baambrugge en Dirk Kloosterman, oud 33 jaren, van beroep ................., wonende te Baambrugge als getuigen.
  Hebben wij de tegenwoordige Acte, na voorlezing, onderteekend met den declarant en de getuigen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Abcoude-Baambrugge, 16 september 1878, nr. 26:
  In het jaar 1878, den 16den dag der maand September, verschenen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Abcoude Baambrugge, Provincie Utrecht,
  Hendrik Schoenmaker, oud 59 jaren, van beroep veehouder, wonende te Abcoude Baambrugge en Godert Ahasuerus Wheriveerde, oud 37 jaren, van beroep zonder, wonende te Baambrugge.
  Dewelken ons verklaarden, dat op den 16den dag der maand September dezes jaars, des morgens ten acht ure, binnen deze gemeente overleden is
  Jan Willem Schoenmaker, oud 15 jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, zoon van den eersten declarant en van Jannetje Ketel, overleden.
  En hebben wij deze Acte, na voorlezing onderteekend met de declaranten.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
IX-c.
Grietje VAN DER GREFT,
Dochter van Jacob Maartensz van der Greft en Cornelia de Graaf [nr. VIII-c], geboren te Mijdrecht op 28 februari 1815, van beroep dienstbode, overleden te Delft op 19 juli 1851, oud 36 jaar.
Gehuwd te Uithoorn op 16 mei 1840 met Adrianus LEWESTIJN, geboren te Gouda op 9 oktober 1809, gedoopt in de Ned. Herv. kerk aldaar op 15 oktober 1809, diende ruim 7 jaar bij de 2e Afdeling Infanterie, van beroep stalknecht, trekjager, schuitenjager, boodschaploper, overleden te Uithoorn op 8 februari 1861, oud 51 jaar, zoon van Hermanus Lewestijn, van beroep voerman te Gouda en van Margie van Gule.
Adrianus huwde (2) te Aalsmeer op 12 oktober 1856 met Grietje PIET, ook genoemd 'MutsenGrietje', geboren te Aalsmeer op 5 augustus 1832, kosteres Doopsgezinde kerk, van beroep mutsenwasser, overleden te Aalsmeer op 9 december 1906, oud 74 jaar, dochter van Jacob Piet, werkman en van Antje Hansen.

DOOPREGISTER, Gouda, Ned. Herv. kerk, 15 oktober 1809:
Doopeling: Adrianus; Geboren 9 October.
Ouders: Hermanus Lewestijn en Margie van Gule; E:L:
Getuige: Ingie Versel.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke aantekening]

GEBOORTEAKTE, Mijdrecht, 1 maart 1815:
Den Eersten Maart des Jaars 1815 verscheen voor ons Burgemeester van Mijdrecht inde provincie Utrecht, belast met den Burgerlijken Stand der selve gemeente:
Jan Schipper, oud 55 jaren, Boer, wonende binnen deze Gemeente, aangehuwde vader van Jacob van der Greft, thans met er woon zig onder Cudelstaart bevindende, dewelke ons vertoonde een kind van de vrouwelijke sexe den 28sten februarij laatstleden des avonds om Elf uren, door gemelde Jacob van der Greft verwekt bij zijne huisvrouw Cornelia de Graaf, wonende ten huize van den Comparant voornoemd en aan welk kind de ouders verklaard hadden den voornaam van Grietje te willen geven, zijnde de vader, door lichamelijke ongesteldheid buiten staat, de aangifte zelve te doen.
En is de voorzeide presentatie en verklaring gedaan in tegenwoordigheid van Elbert Kandelaar, oud 37 Jaren, Winkelier en Arij van der Heul, oud 49 Jaren, Brigadier der Veldwagters van 't Kanton Mijdrecht, beiden alhier woonagtig, die de tegenwoordige acte nevens ons hebben ondertekend, na gedane voorlezing van de zelve.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 6 augustus 1832, nr. 53:
Den Zesden dag der maand Augustus van 't jaar 1832 ten Twaalf ure, opd' middag.
Acte van Geboorte van Grietje,
geboren te Aalsmeer den vijfden dezer des morgens ten vier ure, dochter van Jacob Piet, oud 33 Jaren, daggelder & Antje Hansen, oud 37 Jaren, geen beroep, wonende alhier.
Het kind is erkend te zijn van het vrouwelijk geslacht.
Getuigen Cornelis Gortzak, oud 58 jaren, van beroep Tapper, wonende alhier en Arie Doeve, oud 50 jaren, van beroep Visser, wonende mede alhier.
Op het verzoek aan ons gedaan door de Comparanten & Vader voornoemd.
Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten, bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

NATIONALE MILITIE, Haarlem, 30 april 1840:
Certificaat.
De Staatsraad, gouverneur van Noord-Holland, verklaart, dat
Adrianus Lewestijn, geboren te Gouda den 9 October 1809, van beroep Stalknecht,
Zoon van Hermanus en van Marregje van Gulle, van beroep ----,
wonende te Uithoorn, binnen de gemeente van Uithoorn voor de Nationale Militie is ingeschreven;
dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nummer 12/5 kl. op hetwelk hij is ingelijfd geworden bij de 2 Afd. infanterie en den tijd van ruim Zeven Jaren hebbende gediend, behoorlijk uit de dienst ontslagen is.
Signalement:
Lengte 1 El, 5 Pm, 8 Dm.
Aangezigt ovaal, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus ordinair, mond idem, kin spits, haar blond, wenkbraauwen idem.
[huwelijksbijlage; bron website Familysearch]

HUWELIJKSAFKONDIGING, Uithoorn, 2 mei 1840:
Adrianus Lewestijn, trekjager, 30 jaren, wonende te Uithoorn & Grietje van der Graft, dienstbode, 25 jaren, wonende te Uithoorn, dochter van Jacob van der Graft en Cornelia de Graaf.
[huwelijksbijlage; bron website Familysearch]

HUWELIJKSAKTE, Uithoorn, 16 mei 1840, nr. 10:
Op heden den 16den der maand Mei 1840, zijn voor ons ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Uithoorn in het huis derzelve Gemeente, verschenen, teneinde een Huwelijk aan te gaan,
Adrianus Levestijn, oud 30 Jaren, van beroep Trekjager, geboren te Gouda, wonende te Uithoorn, meerderjarige Zoon van wijlen Hermanus Levestijn en van Margie van Grille, insgelijks overleden, En
Grietje van der Greft, oud 25 jaren, van beroep dienstbode, geboren te Mijdrecht, wonende te Uithoorn, meerderjarige dochter van Jacob van der Greft, arbeider en van Cornelia de Graaf, zonder beroep, beiden wonende te Mijdrecht
Getuigen:
Hendrik van Asselen, arbeider, oud 40 Jaren,
Jan Maan, arbeider, oud 28 jaren, beiden wonende te Mijdrecht, en
Jan Traa, bode, oud 67 Jaren, allen goede bekenden van Bruidegom en Bruid, wonende de laatstgenoemde te Uithoorn.
En is hiervan door ons opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing, door de Komparanten, de Getuigen en ons is onderteekend, met uitzondering van de Moeder van de bruid dewelke verklaarde niet te kunen schrijven of haren naam teekenen.
[bron: website Family Search]

OVERLIJDENSAKTE, Delft, 22 juli 1851, nr. 267:
In het jaar 1851 den 22sten der maand Julij des middags ten twaalf ure zijn voor ons Meester Johannes van Kuijk, Wethouder, ambtenaar van den burgerlijken stand der Stad Delft verschenen
Willem Anthonie Schwenck, oud 51 Jaren, Bode bij een der begrafenisfondsen en Gilles den Hengst, oud 52 Jaren, bedienaar ter begrafenis, wonende beiden alhier,
welke ons hebben verklaard, dat op den 19den Julij dezes jaars des namiddags ten Vier ure in huis Wijk Zes Nommer 157 aan de Wateringsche Vest alhier is overleden Grietje van der Grift, oud 37 Jaren, zonder beroep, geboren te Uithoorn Provincie NoordHoland en wonende alhier; Dochter van Jakob van der Grift, van beroep Werkman en van Cornelia van Dam, beiden wonende te Mijdrecht. Echtgenoote van Adrianus Leeuwenstijn, van beroep Schuitenjager, wonende alhier.
En hebben de Declaranten deze acte na voorlezing nevens ons onderteekend.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 12 oktober 1856, nr. 23:
Heden den 12den October 1856, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
Adrianus Lewestijn van beroep schuitjager, oud 46 jaren, geboren te Gouda en wonende te Uithoorn, meerderjarige zoon van wijlen Hermanus Lewestijn en van wijlen Margie van Gule, en weduwenaar van Grietje van der Grift.
En Grietje Piet, zonder beroep, oud 24 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van Jacob Piet, van beroep werkman en van Antje Hansen, zonder beroep, wonende beiden te Aalsmeer, zijnde de ouders der Bruid tegenwoordig hunne toestemming gevende tot het huwelijk.
Getuigen:
Cornelis Noordhoek, oud 32 jaren, van beroep werkman,
Dirk Jongkind, oud 32 jaren, van beroep teelman, behuwdbroeders van de Bruid,
Christiaan Lindenaar, oud 51 jaren, van beroep gemeentebode en
Jan Lindenaar, oud 31 jaren, van beroep klompenmaker, zijnde de twee laatstgenoemden bekenden van den Bruidegom en wonende allen te Aalsmeer.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door ons, de comparanten en getuigen is geteekend.
[bron: website Family Search]

OVERLIJDENSAKTE, Uithoorn, 8 februari 1861, nr. 7:
Heden den 8sten Februarij 1861, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Uithoorn verschenen
Hermanus Leeuwenstein, van beroep postbode, oud 54 jaren, wonende te Ouderamstel, broeder van de na te noemen overledene, en Pieter Kruijswijk, van beroep zonder, oud 23 jaren, wonende te Uithoorn, geen bloed- of aanverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard,
dat op den 8sten dezer maand des middags ten 12 ure, in het huis staande te Uithoorn in de kom van het dorp, numero 101 in den ouderdom van 51 jaren is overleden Adrianus Leevestijn, van beroep boodschaplooper, geboren te Gouda en wonende te Uithoorn,
echtgenoot van Grietje Piet, zonder beroep, wonende te Uithoorn, weduwnaar van Grietje van der Grift, zoon van Hermanus Lewestijn en van Margie van Gule, beiden overleden.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de beide comparanten is onderteekend.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 10 december 1906, nr. 75:
Heden den tienden December 1906, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer
Jan Maarsen, van beroep boomkweker, oud 49 jaren, wonende te Aalsmeer, behuwdzoon van de overledene en Aldert Maarsen, van beroep teelman, oud 52 jaren, wonende te Aalsmeer, aangehuwd neef van de overledene, die verklaarden,
dat op den 9den December dezes jaars des voormidags ten half twaalf ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier aan den Uiterweg, Wijk 2 nummer 217 in den ouderdom van 74 jaren is overleden Grietje Piet, weduwe van Adrianus Leeuwesteijn, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van Jacob Piet en van Antje Hansen, beiden overleden.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons is onderteekend met de beide aangevers.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

BUITENECHTELIJK KIND VAN GRIETJE VAN DER GREFT:
 1. Cornelia van der Greft,
  Geboren te Mijdrecht op 26 februari 1838, overleden in de Mennonietenbuurt aldaar op 30 mei 1838, oud 3 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Mijdrecht, 26 februari 1838, nr. 19:
  In het jaar 1838, den 26sten dag der maand Februarij des Voormiddags ten 10 ure, is voor ons Jacob Verdam, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente van Mijdrecht verschenen: Jacob van der Greft, oud 47 jaren, van beroep Nachtwacht, wonende te Mijdrecht; dewelke ons heeft verklaard en aangegeven, dat op den 26sten dag der maand Februarij, des morgens ten 4 ure, binnen deze gemeente is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve aan ons voorstellende, van hetwelk de voornaam Cornelia zal gegeven worden. Van welk kind bevallen is Grietje van der Greft, oud 23 jaren, van beroep zonder, wonende te Mijdrecht, bij haar Vader den declarant.
  Zijnde dit Kind in onechte verwekt.
  De gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Martinus Bodisco, oud 34 jaren, van beroep Grutter en Karel Kauli Suister, oud 37 jaren, van beroep gemeentebode, wonende beiden alhier.
  En hebben wij deze acte van geboorte na dezelve aan de comparanten voorgelezen te hebben met hun onderteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Mijdrecht, 31 mei 1838, nr. 43:
  In het jaar 1838, den 31sten dag der maand Meij des Voormiddags ten 12 ure, is voor ons Jacob Verdam, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente van Mijdrecht verschenen:
  Martinus Bodisco, oud 34 jaren, van beroep Grutter, wonende te Mijdrecht en Jacob van der Greft, oud 47 jaren, van beroep Nachtwacht, wonende te Mijdrecht, de eerstgemelde Gebuur en de laatstgenoemde grootvader van de zoo straks te noemen overledene.
  Dewelken aan ons verklaard hebben, dat op den 30sten dag der maand Meij dezes jaars, des middags ten 4 ure, binnen deze gemeente, in het huis staande in de mennonitebuurt is overleden Cornelia van der Greft, oud 3 maanden, van beroep zonder, geboren te Mijdrecht, gewoond hebbende te Mijdrecht. Onecht kind van Grietje van der Greft, oud 23 jaren, zonder beroep, wonende te Mijdrecht.
  En hebben wij deze acte van overlijden na dezelve aan de declaranten voorgelezen te hebben met hun onderteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]
KINDEREN VAN ADRIANUS LEEUWESTEIJN EN GRIETJE VAN DER GREFT:
 1. Hermanus Leeuwenstijn, zie nr. X-i.
  Geboren te Uithoorn op 18 augustus 1841, van beroep winkelier te Amsterdam.
  Gehuwd te Amsterdam op 22 mei 1867 met Wilhelmina Berendina Troost, geboren te Amsterdam op 3 november 1841, dochter van Christiaan Elias Troost, van beroep kruier, schoenmaker en van Wilhelmina van der Linden.
 2. Jacob Leewestijn,
  Geboren te Uithoorn in het huis staande in de Schans op 10 november 1842, overleden te Uithoorn op 2 december 1842, oud 22 dagen.

  GEBOORTEAKTE, Uithoorn, 11 november 1842, nr. 49:
  Op heden den 11den der maand November 1842, is voor ons ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Uithoorn verschenen
  Adrianus Leewestijn, van beroep Schuitjager, oud 33 jaren, wonende te Uithoorn welke ons heeft verklaard dat op den 10den dezer maand des morgens ten drie ure, in het huis staande in de Schans te Uithoorn is geboren een kind van het Mannelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Grietje van der Greft, van beroep zonder, wonende alhier, welk kind zal genaamd worden Jacob.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Louis van Aardenburg, van beroep tabakskerver, oud 34 jaren, wonende in deze gemeente en van Dirk van der Wal, van beroep Smit, oud 25 jaren, wonende te Uithoorn en is deze akte na voorlezing door ons en de Comparanten ondertekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Uithoorn, 3 december 1842, nr. 41:
  Op heden den 3den der maand december 1842, zijn voor ons ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Uithoorn verschenen
  Jacob van der Greft, van beroep Werkman, oud 54 jaren, wonende in de gemeente Mijdrecht, grootvader van de na te noemen overledene en Christiaan Peerlenberg, van beroep zonder, oud 63 jaren, wonende te Uithoorn, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 2den dezer maand des morgens ten vijf ure, in het huis staande in de Schans, in deeze gemeente No. 123 in den ouderdom van 22 dagen is overleden Jacob Leewestijn, van beroep zonder, geboren en wonende alhier.
  Zoon van Adrianus Leewestijn en van Grietje van der Greft. Zijne huisvrouw.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparant en getuigen is onderteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]
 3. Cornelia Christina Lewestijn, zie nr. X-j.
  Geboren te Uithoorn op 24 maart 1844, overleden na 27 december 1892.
  Gehuwd te Ouder-Amstel op 14 mei 1865 met Johannes Hendrik Bouwens, geboren te Spaarndam op 22 oktober 1838, van beroep timmerman te Ouder-Amstel, overleden aldaar op 27 december 1892, oud 54 jaren, zoon van Johannes Adrianus Bouwens en van Margaretha de Vries.
 4. Jacob Leeuwenstijn,
  Geboren te Uithoorn op 7 juni 1845.

  GEBOORTEAKTE, Uithoorn, 7 juni 1845, nr. 16:
  Heden den Zevenden Junij 1845, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Uithoorn verschenen
  Adrianus Leeuwenstijn, van beroep trekjager, oud 35 jaren, wonende te Uithoorn, welke ons heeft verklaard dat op den Zevenden Junij des morgens ten Elf ure, in het huis staande te Uithoorn is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Zijne Comparants huisvrouw Grietje van der Greft, van beroep zonder, wonende te Uithoorn, welk kind zal genaamd worden Jacob.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van de Vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacob van der Greft, van beroep werkman, oud 32 jaren, wonende te Mijdrecht en van Christiaan Peerlenberg, van beroep Zonder, oud 65 jaren, wonende te Uithoorn en is deze akte na voorlezing door ons, den aangever en de getuigen onderteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDEN:
  Niet te Uithoorn of Delft 1845-1882, evenmin te Mijdrecht 1845-1862.
 5. Marrigje Leeuwenstijn,
  Geboren te Uithoorn op 13 oktober 1846, overleden te Delft op 30 december 1848, oud 2 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Uithoorn, 15 oktober 1846, nr. 33:
  Heden den Vijftienden October 1846, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Uithoorn verschenen
  Adrianus Leeuwenstijn, van beroep trekjager, oud 37 jaren, wonende te Uithoorn, welke ons heeft verklaard dat op den Dertienden October des avonds ten Zeven ure, in het huis staande te Uithoorn is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Grietje van der Greft, van beroep zonder, wonende te Uithoorn, echtgenoot van opgemelde Adrianus Leeuwenstijn, welk kind zal genaamd worden Marrigje.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van de Vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Krijn van Klaveren, van beroep werkman, oud 34 jaren, wonende te Uithoorn en van Jan Broer, van beroep Schippersknecht, oud 29 jaren, wonende te Uithoorn en is deze akte na voorlezing door ons, den aangever en de getuigen onderteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Delft, 31 december 1848, nr. 682:
  In het jaar 1848 den 31sten der maand December des namiddags ten half Vijf ure zijn voor ons Meester Rutger Johannes Cornelis Metelerkamp, Wethouder, ambtenaar van den burgerlijken stand der Stad Delft, verschenen
  Joseph Franciscus Jager, oud 40 Jaren, van beroep Sjouwer en Albertus Jacobus van 't Woudt, oud 35 Jaren, mede van beroep Sjouwer, en beiden alhier woonachtig, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 30sten December dezes jaars des avonds omstreeks acht uren in het huis wijk Zes, Nommer 99a in de Dirk Langesteeg alhier is overleden een kind genaamd Marrigje Leeuwenstijn, oud twee Jaren en ruim twee maanden, geboren in de gemeente Uithoorn;
  Dochter van Adrianus Leeuwenstijn, van beroep Schuitenjager en van Grietje van der Greft, beiden alhier woonachtig.
  En heeft de tweede Declarant deze acte na voorlezing nevens ons onderteekend, hebbende de Eerste Declarant verklaard niet te kunnen teekenen of schrijven.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]
 6. Geertrui Johanna Leeuwenstein,
  Geboren te Uithoorn op 29 augustus 1848, van beroep huishoudster (1914), overleden te Andijk op 27 april 1914, oud 65 jaar.
  Gehuwd (1) te Nieuwer-Amstel op 13 juli 1870 met Albertus Bosschaart, geboren te Maartensdijk op 13 februari 1840, van beroep broodbakker, overleden te Utrecht in zijn woning aan de Eerste Daalschedijk nr. 6 op 15 januari 1895, oud 54 jaar, zoon van Adrianus Theodorus Bosschaart, van beroep broodbakker en kastelein, en van Willemina van Rennes, van beroep broodbakster.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Maartensdijk op 29 september 1875.
  Albertus was eerder gehuwd te Nieuwer-Amstel op 19 mei 1864 met Wilhelmina Boogaard, geboren te Leimuiden op 5 mei 1839, van beroep broodbakster, overleden te Nieuwer-Amstel op 11 november 1869, oud 30 jaren, eerder weduwe van Gijsbert van Dillewijn, dochter van Willem Boogaard, van beroep veehouder en van Gerritje de Jong.
  Albertus huwde (3) te Utrecht op 11 juli 1877 met Wilhelmina Amalia Kues, geboren te Medemblik op 11 juli 1843, dochter van Carel Friedrich August Kues, van beroep kok en van Kaatje Corvezee.
  Geertrui huwde (2) te Amsterdam op 19 december 1877 met Johannes Geurardus Kilian, geboren te Amersfoort op 14 oktober 1838, van beroep bakkersknecht, overleden voor 1891, zoon van Johan Hendrik Kilian, schoenmaker en van Elisabeth Meelissen.
  Geertrui huwde (3) te Amsterdam op 26 februari 1891 met Johan Diederich Brinkman, geboren te Amsterdam op 2 mei 1846, van beroep winkelier (1871), aanspreker (1891), werkman (1898), eerder weduwnaar van Catharina Johannette Troll, zoon van Jan Hendrik Brinkman, van beroep loodgieter en van Anna Brinkhuijsen.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Amsterdam op 28 september 1899.
  Johan Diederich Brinkman huwde (3) te Amsterdam op 27 september 1905 met Johanna Maria Cornelia Smit, geboren te Amsterdam ca. 1864.
  Uit de huwelijken van Geertrui Johanna Leeuwenstein met Albertus Bosschaart en Johannes Gerardus Kilian geen nageslacht gevonden.

  GEBOORTEAKTE, Amersfoort, 15 oktober 1838, nr. 343:
  In het jaar 1838, den 15den dag der maand October des voormiddags ten half elf ure, is voor ons Gerrit Hondius Gerrits Zoon, Wethouder, gedelegeerd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amersfoort, gecompareerd:
  Johan Hendrik Kilian, oud 26 jaren, Schoenmaker, wonende alhier, dewelke aan ons heeft voorgesteld een Kind van het mannelijk geslacht, geboren op den 14den October dezes jaars, des avonds ten Elf ure, binnen deze gemeente, uit hem declarant en Elisabeth Meelissen, oud 29 jaar, Zijne huisvrouw en aan hetwelk hij verklaard heeft te zullen geven de Voornamen van Johannes Geurardus.
  De gemelde voorstelling en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Albertus Kilian, oud 29 jaren, Kledermaker en van Hendrik Hemmers, oud 35 jaren, dienaar van justitie, beide wonende alhier, als getuigen hiertoe verzocht.
  En hebben wij deze Akte, na gedane voorlezing, onderteekend met de Comparant en getuigen op dato als boven.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Leimuiden, 6 mei 1839, nr. 16:
  Wilhelmina Boogaard, geboren te Leimuiden op 5 mei 1839, dochter van Willem Boogaard en Gerritje de Jong,
  [samenvatting]

  GEBOORTEAKTE, Maartensdijk, 14 februari 1840, nr. 9:
  Op heden den 14den Februarij 1840, is voor ons Jan Kreuger, Assessor en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Maartensdijk, Arrondissement en Provincie Utrecht, verschenen:
  Adrianus Theodorus Bosschaart, oud 40 jaren, van beroep broodbakker en kastelein, wonende in deze gemeente.
  Die verklaarde, dat zijne echtgenooteWillemina van Rennes, oud 35 jaren, zonder beroep, wonende ten zijnen huize, op den 13den dezer maand des avonds ten tien ure, binnen deze gemeente, in het huis numero 228 is bevallen van eenen Zoon aanwelken den voornaam van Albertus is gegeven.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Cornelis Mandersloot, oud 26 jaren, van beroep opziener der jagt, en van Hendrikus Mandersloot, oud 23 jaren, van beroep zonder, wonende beide te Utrecht.
  Waarvan deze acte is opgemaakt, die na gedane voorlezing aan den comparant en de getuigen, is onderteekend door hen met assessor.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Medemblik, 13 juli 1843, nr. 62:
  Wilhelmina Amalia Kues, geboren te Medemblik op 11 juli 1843, dochter van Carel Frederich August Kues, van beroep kok aan het koninklijk instituut en van Kaatje Corvezee.
  [samenvatting]

  GEBOORTEAKTE, Amsterdam, 4 mei 1846, fol. 90:
  Op heden 4 Mei 1846, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, verschenen:
  Jan Hendrik Brinkman, van beroep loodgieter, oud 33 Jaren, wonende Brouwersgracht No. 13, welke heeft verklaard dat op Twee dezer des voormiddags ten elf ure, in het huis, staande als boven is geboren een Kind van het mannelijk geslacht, uit Anna Brinkhuijsen, van beroep geen, wonende als boven, zijne echtgenoote, welk Kind zal genaamd worden Johan Diederich,
  van welke Verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Brinkman, van beroep Kastelein, oud 29 Jaren, wonende Nieuwendijk n. tot 5 en van Jacob de Vries, van beroep Zeilenmaker, oud 26 Jaren, wonende Ramskooi n. 3 en is deze Akte door ons, benevens den Vader, de Getuigen, na voorlezing onderteekend
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Uithoorn, 31 augustus 1848, nr. 24:
  Heden den 31sten Augustus 1848, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Uithoorn verschenen
  Adrianus Leeuwenstein, van beroep trekjager, oud 37 jaren, wonende te Uithoorn, welke ons heeft verklaard dat op den 29sten Augustus des avonds ten half zes ure, in het huis staande te Uithoorn is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Grietje van der Greft, van beroep zonder, wonende te Uithoorn, echtgenoote van opgemelde Adrianus Leeuwenstein welk kind zal genaamd worden Geertrui Johanna.
  Zijnde deze verklaring gedaan op aangifte van den Vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Christiaan Peerlenberg, van beroep zonder, oud 68 jaren, wonende te Uithoorn en van Johannes Stadsvoort, van beroep Smit, oud 56 jaren, wonende te Uithoorn en is deze akte na voorlezing door ons, de aangever en de getuigen onderteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Nieuwer-Amstel, 19 mei 1864, nr. 29:
  Albertus Bosschaart, oud 24 jaar, geboren te Maartensdijk, van beroep broodbakker, zoon van Adrianus Theodorus Bosschaart, van beroep broodbakker, en Willemina van Rennes, met Wilhelmina Boogaard, oud 25 jaar, geboren te Leimuiden, van beroep broodbakster, weduwe van Gijsbert van Dillewijn, dochter van Willem Boogaard, van beroep veehouder en Gerritje de Jong.
  [samenvatting]

  OVERLIJDENSAKTE, Nieuwer-Amstel, 13 november 1869, nr. 233:
  Wilhelmina Boogaard, overleden te Nieuwer-Amstel, Wijk B, No. 17, op 11 november 1869, oud 30 jaren, geboren te Leimuiden, vrouw van Albertus Bosschaart, dochter van Willem Boogaard en Gerritje de Jong.
  Aangifte door Cornelis Johannes Werkhoven, logementhouder, oud 30 jaren, wonende alhier, zwager van de overledene.
  [samenvatting]

  HUWELIJKSAKTE, Nieuwer-Amstel, 13 juli 1870, nr. 45:
  Heden den 13den Julij 1870, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nieuwer-Amstel, in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
  Albertus Bosschaart, weduwnaar van Willemina Boogaard, oud 30 jaren, van beroep broodbakker, geboren te Maartensdijk, wonende alhier, meerderjarige zoon van Adrianus Theodorus Bosschaart, overleden en Willemina van Rennes, broodbakster te Maartensdijk,
  en Geertrui Johanna Leeuwestein, zonder beroep, oud 22 jaren, geboren te Uithoorn, wonende wettig te Ouder-Amstel doch alhier verblijf hebbende, minderjarige dochter van Adrianus Leeuwenstein en Grietje van der Greft, beiden overleden.
  En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd,
  vooreerst: de akten waaruit blijkt, dat de bruidegom aan de militie heeft voldaan,
  2. Zijne geboorteakte,
  3. doodacte Zijner eersten vrouw,
  4. geboorteacte der bruid,
  5 en 6. doodacte harer ouders,
  7, 8, 9 en 10. doodakte harer grootouders,
  11. certificaat van onverhinderd afloop der afkondigingen op Zondagen den 26sten Junij en den 3den Julij dezes jaars te Ouder-Amstel, hebbende op dezelfde datums alhier de afkondigingen insgelijks plaats gehad.
  De voogd en toeziende voogd der bruid, de eerste genaamd Hermanus Leeuwenstein te Ouder-Amstel en de tweede Cornelis Leeuwenstein te Alphen, beiden alhier tegenwoordig, consenterende in dit huwelijk.
  Getuigen:
  Gerrit Roozendaal, oud 60 jaren, veehouder, wonende alhier,
  Simon van Leeuwen, oud 44 jaren, warmoesier te Amsterdam, neef der bruid,
  Hermanus Leeuwenstein, oud 29 jaren, winkelier te Amsterdam, broeder der bruid, en
  Rijk Lambert Stam, oud 62 jaren, veldwachter, wonende alhier.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, de Comparanten, de voogd der bruid en de getuigen is onderteekend, verklarende de toeziende voogd niet te kunnen schrijven.
  [In kantlijn:] Het huwelijk in deze acte bedoeld, is bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Utrecht dd 29 september 1875 door Echtscheiding ontbonden.
  [bron: website Familysearch]

  HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 16 februari 1871, Reg. 2 fol. 11:
  Op heden den 16den Februarij 1871, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, in het huis der Gemeente, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan
  Johan Diederich Brinkman, Winkelier, geboren en wonende alhier, oud 24 jaren, meerderjarige zoon van Jan Hendrik Brinkman, zonder beroep en Anna Brinkhuijsen, wonende alhier ter Eenre, &
  Catharina Johannette Troll, zonder beroep, geboren en wonende alhier, oud 23 jaren, meerderjarige dochter van Johann Philipp Christian Troll, meubelmaker en Catharina Johannette Krempel, wonende alhier ter andere zijde.
  Getuigen:
  Jan Hendrik Brinkman, broeder der Echtgenoot, makelaar, oud 28,
  Hendrik Brinkman, oom van denzelven, zonder beroep, oud 66,
  Frederik Brass, Smid, oud 26, en
  Jan Kruijt, zonder beroep, oud 28 Jaren, wonende allen alhier.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing, door de Komparanten, de Getuigen en ons is onderteekend.
  [bron: website Familysearch]

  ECHTSCHEIDINGSAKTE, Maartensdijk, 17 januari 1876, nr. 2:
  Echtscheiding Albertus Bosschaart en Geertrui Johanna Leeuwenstein, betreft huwelijk dd 13 juli 1870 te Nieuwer-Amstel.
  [bron: Genlias]

  HUWELIJKSAKTE, Utrecht, 11 juli 1877, nr. 292:
  Op heden den 11den Julij 1877, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, aan het Huis der Gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan
  Albertus Bosschaart, bakker, geboren en wonende te Maartensdijk, oud 37 jaren, wettig gescheiden echtgenoot van Geertrui Johanna Leeuwenstein, meerderjarige zoon van Adrianus Theodorus Bosschaart, overleden en van Willemina van Rennes, zonder beroep, wonende te Maartensdijk, En
  Wilhelmina Amalia Kues, zonder beroep, geboren te Medemblik, wonende alhier, oud 34 jaren, meerderjarige dochter van Carel Friedrich August Kues en van Kaatje Corvezee, beide overledenen.
  Getuigen:
  Cornelis van Gelderen, Concierge, oud 56 jaren,
  Willem Leendert van der Gulden, oud 60 jaren,
  Johanna Veldhuizen, oud 42 jaren en
  Jan Tjabring, oud 37 jaren, Stadsboden, wonende allen alhier.
  Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en voorgelezen aan de comparanten, die met ons geteekend hebben.
  [bron: website Familysearch]

  HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 19 december 1877, Reg. 25, fol. 24v.:
  Op heden 19 December 1877, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Amsterdam, in het huis der Gemeente, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan
  Johannes Geurardus Kilian, bakkersknecht, geboren te Amersfoort, wonende alhier, oud 39 jaren, meerderjarige zoon van Johan Hendrik Kilian, zonder beroep, en Elisabeth Meelissen, wonende alhier, ter Eenre en
  Geertrui Johanna Leeuwenstein, zonder beroep, geboren te Uithoorn, wonende alhier, oud 29 jaren, laatst gescheiden echtgenoote van Albertus Bosschaart, meerderjarige dochter van Adrianus Leeuwenstein en Grietje van der Greft, beiden overleden, ter andere zijde.
  Getuigen:
  den vader des echtgenoots, oud 66,
  Willem van Esveld, zwager des echtgenoots, bakker, oud 36,
  Willem Josaias Pröger, zwager, als voren, zonder beroep, oud 31 jaren, wonende allen te Amersfoort, en
  Gerardus Alexander Kilian, broeder des echtgenoots, Kleermaker, oud 25 jaren, wonende alhier.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing, door de Komparanten, de Getuigen en ons is onderteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Utrecht, 17 januari 1895, nr. 91:
  Op heden den 17den Januari 1895, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, in het Huis der Gemeente, verschenen:
  Wilhelmus Cornelissen, aanspreker oud 32 jaren, en Johannes van Engelenburg, bode, oud 46 jaren, wonende beiden alhier, die ons verklaard hebben,
  dat op den 15den dezer maand, des avonds te halftwaalf uur, in den ouderdom van 54 jaren binnen deze stad is overleden Albertus Bosschaart, bakker, geboren te Maartensdijk, wonende alhier aan den eersten daalschendijk 6, weduwnaar van Wilhelmina Bogaard, wettig gescheiden van Geertruida Johanna Leeuwenstein, gehuwd met Wilhelmina Amalia Kues, zoon van Adrianus Theodorus Bosschaart en Willemina van Rennes, beiden overleden.
  En hebben wij daarvan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door ons is onderteekend met de comparanten.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Andijk, 27 april 1914, nr. 15:
  Heden den 27sten April 1914, zijn voor ons, ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Andijk verschenen
  Pieter Hoek, van beroep landbouwer, oud 33 jaren, wonende te Andijk en Meindert Hoek, van beroep huisknecht, oud 21 jaren, wonende te Andijk, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 27sten April 1914, des voormiddags ten kwartier na tien uur, in het huis staande te Andijk nummer 212 in den ouderdom van 64 jaren is overleden Geertruida Johanna Leeuwenstein, van beroep huishoudster, geboren te Uithoorn en wonende te Andijk;
  dochter van Adrianus Leeuwenstein en van Grietje van der Grift, beiden overleden, weduwe van Johannes Gerardus Kilian.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de aangevers is onderteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]
 7. Adrianus Leeuwenstijn,
  Geboren te Delft op 15 februari 1850, overleden te Mijdrecht op 3 december 1856, oud 6 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Delft, 16 februari 1850, nr. 110:
  In het jaar 1850 des middags ten twaalf ure is voor ons Cornelis Maas Geesteranus, Wethouder, ambtenaar van den burgerlijken stand der Stad Delft, verschenen
  Adrianus Leeuwenstijn, oud 40 Jaren, van beroep Schuitenjager, wonende alhier welke ons heeft verklaard dat Grietje van der Grift, ouf 35 Jaren, Zijne huisvrouw op den 15den Februarij dezes jaars des namiddags ten Vier ure is verlost in deszelfs woning wijk zes Nommer 135 van een Kind van het mannelijk geslacht waaraan hij de voornaam Adrianus heeft gegeven.
  De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Adrianus Cornelis de Bruijn, oud 28 Jaren, Schipper en van Theunis Munnikhuizen, oud 56 Jaren, van beroep Pakjeskruijer wonende alhier.
  En hebben de Vader en Getuigen deze acte na voorlezing nevens ons onderteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Mijdrecht, 5 december 1856, nr. 107:
  In het jaar 1856, den vijfden dag der maand december verschenen voor ons Jacob Verdam, wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Mijdrecht Provincie Utrecht,
  Adrianus Leeuwenstein, Vader van den Overledene, oud 47 jaren, van beroep Schuitenjager, wonende te Uithoorn en Jan de Groot, goede bekende van den Overledenen, oud 59 jaren, van beroep arbeider, wonende te Mijdrecht.
  Dewelke ons verklaarden, dat op den derden dag der maand december dezes jaars, des namiddags ten twee ure, binnen deze gemeente Wijk 1, Nr. 138 is overleden Adrianus Leeuwenstein, oud zes jaar tien maanden, zonder beroep, geboren te Delft, gewoond hebbende te Uithoorn, kind van den eersten declarant en zijne overledene huisvrouw Greetje van der Greft.
  En hebben wij deze Acte na voorlezing onderteekend met de declaranten.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]
KIND VAN GRIETJE PIET:
 1. Antje Piet,
  Geboren te Aalsmeer op 6 april 1855, overleden aldaar in het huis op de Lange Zijdweg op 28 januari 1878, oud 22 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 7 april 1855, nr. 43:
  Antje Piet, geboren te Aalsmeer in het huis staande aan het Dorp buiten huwelijk op 6 april, dochter van Grietje Piet, zonder beroep.
  [samenvatting]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 28 januari 1878, nr. 15:
  Antje Piet, overleden te Aalsmeer in het huis op de Lange Zijdweg nummer 256 op 28 januari 1878, oud 22 jaren, zonder beroep, dochter van Grietje Piet, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  [samenvatting]
KINDEREN VAN ADRIANUS LEEUWESTEIJN EN GRIETJE PIET:
 1. Adrianus Leeuwesteijn,
  Geboren te Uithoorn op 4 oktober 1857, overleden aldaar op 16 december 1857, oud 11 weken.

  GEBOORTEAKTE, Uithoorn, 6 oktober 1857, nr. 43:
  Adrianus Leeuwesteijn, geboren te Uithoorn op 4 oktober 1857, zoon van Adrianus Leeuwesteijn, van beroep boodschaplooper, oud 47 jaren, wonende in het huis in de kom van het dorp, en van Grietje Piet.
  [samenvatting]

  OVERLIJDENSAKTE, Uithoorn, 18 december 1857, nr. 56:
  Adrianus Leeuwesteijn, overleden te Uithoorn in het huis staande in de kom van het dorp nummer 69a, op 16 december 1857, oud twee maanden, zoon van Adrianus Leeuwesteijn, boodschaplooper en van Grietje Piet.
  [samenvatting]
 2. Adrianus Leeuwesteijn,

  Geboren te Uithoorn op 30 april 1859, van beroep werkman, bloemist, overleden te Aalsmeer op 30 mei 1945, oud 86 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 4 augustus 1881 met Lijpje Maarse, geboren te Aalsmeer in op 10 december 1857, overleden na 30 mei 1945, dochter van Aldert Maarse, van beroep teelman en van Geertje Vreeken.
  Uit dit huwelijk nageslacht.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 11 december 1857, nr. 106:
  Lijpje Maarse, geboren te Aalsmeer in het huis staande aan de Uiterweg op 10 december 1857, dochter van Aldert Maarse, teelman en van Geertje Vreeken.
  [samenvatting]

  GEBOORTEAKTE, Uithoorn, 30 april 1859, nr. 20:
  Adrianus Leeuwesteijn, geboren te Uithoorn op 30 april 1859, zoon van Adrianus Leeuwesteijn, van beroep boodschaplooper, oud 49 jaren, wonende in het huis in de kom van het dorp, en van Grietje Piet.
  [samenvatting]

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 4 augustus 1881, nr. 27:
  Heden den vierden Augustus 1881, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
  Adrianus Lewestijn, van beroep werkman, oud 22 jaren, geboren te Uithoorn en wonende te Aalsmeer, minderjarig, zoon van Adrianus Lewestijn, overleden en van Grietje Piet, van beroep kosteres der doopsgezinde gemeente, wonende te Aalsmeer, en:
  Lijpje Maarse, zonder beroep, oud 23 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarig, dochter van Aldert Maarse, overleden en van Geertje Vreeken, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  Getuigen:
  Maarten Alderden, van beroep boomkweeker, oud 68 jaren, Stiefvader der bruid,
  Aldert Maarse, van beroep teelman, oud 27 jaren, broeder der bruid,
  Jan Maarse, van beroep boomkweeker, oud 24 jaren, en
  Willem Eveleens, van beroep bloemist, oud 28 jaren, beiden bekenden van het bruidspaar, allen wonende te Aalsmeer.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, de Comparanten, moeders der Comparanten en getuigen is onderteekend.
  [bron: website Family Search]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 31 mei 1945, nr. 72.
  Adrianus Lewestijn, overleden te Aalsmeer op 30 mei 1945, oud 86 jaren, zonder beroep, geboren te Uithoorn, wonende te Aalsmeer, echtgenoot van Lijpje Maarse, zoon van Adrianus Lewestijn en Grietje Piet, beiden overleden.
  [samenvatting]
 3. Trijntje Leeuwenstein,
  Geboren te Aalsmeer op 31 juli 1861, overleden aldaar op 29 januari 1924, oud 62 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 11 mei 1882 met Jan Maarse, geboren te Aalsmeer op 16 april 1857, van beroep boomkweker, overleden te Amsterdam op 1 september 1943, oud 86 jaar, zoon van Dirk Maarse, van beroep teelman en van Matje Lubberden, van beroep veehoudster.
  Uit dit huwelijk nageslacht.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 16 april 1857, nr. 36:
  Jan Maarse, geboren te Aalsmeer in het huis staande aan de Uiterweg op 16 april 1857, zoon van Dirk Maarse, van beroep teelman, oud 40 jaren en van Matje Lubberden.
  [samenvatting]

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 1861, nr. 71:
  Trijntje Leeuwenstein, geboren te Aalsmeer in het huis staande in het dorp op 31 juli 1861, dochter van Adrianus Leeuwenstein, overleden en van Grietje Piet, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  [samenvatting]

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 11 mei 1882, nr. 10:
  Heden den elfden Mei 1882, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
  Jan Maarse, van beroep boomkweeker, oud 25 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarig Zoon van Dirk Maarse, overleden en van Matje Lubberden, veehoudster, wonende te Aalsmeer; en
  Trijntje Leeuwenstein, zonder beroep, oud 20 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, minderjarig, dochter van Adrianus Leeuwenstein, overleden en van Grietje Piet, Kosteres, wonende te Aalsmeer.
  Getuigen:
  Dirk Maarse, van beroep werkman, oud 37 jaren;
  Aldert Maarse, van beroep werkman, oud 28 jaren, beiden broeders van den bruidegom;
  Adrianus Lewestijn, van beroep werkman, oud 23 jaren, broeder der bruid, en
  Aldert Stolp, van beroep bloemkweeker, oud 38 jaren, bekende van het bruidspaar, allen wonende te Aalsmeer.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, de Comparanten, moeders der Comparanten en getuigen is onderteekend.
  [bron: website Family Search]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 1924, nr. 8:
  Trijntje Leeuwenstein, overleden te Aalsmeer , Uiterweg 12, op 29 januari 1924, oud 62 jaren, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, echtgenoote van Jan Maarse, dochter van Adrianus Leeuwenstein en Grietje Piet, beiden overleden.
  [samenvatting]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 4 september 1943, nr. 57:
  Jan Maarse, overleden te Amsterdam op 1 september 1943, oud 86 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Aalsmeer, weduwnaar van Trijntje Leeuwenstein, zoon van Dirk Maarse en van Matje Lubberden, beiden overleden.
  [samenvatting]
IX-d.
Klaas VAN DER GREFT,
Zoon van Jacob Maartensz van der Greft en Cornelia de Graaf [nr. VIII-c], geboren te Uithoorn op 13 januari 1822, van beroep schippersknecht, schipper, overleden te Rotterdam in een huis aan de Tweede Lombardstraat op 10 juli 1890, oud 68 jaar.
Gehuwd te Rotterdam op 4 februari 1846 met Maaijke HAGENDIJK, geboren te Charlois op 14 oktober 1816, van beroep dienstmaagd, dienstbode, overleden te Rotterdam in een huis aan de Rechter Rotte op 5 maart 1889, oud 72 jaar, dochter van Jan Hagendijk, dagloner, sjouwer en van Ariaantje Louter.

GEBOORTEAKTE, Charlois, 15 oktober 1816, nr. 85:
In het Jaar 1816, den 15de der maand October, des voormiddag's ten tien uren, is voor ons gedelegueerden Officier van den burgerlijken stand der Gemeente Charlois verschenen Jan Hagendijk, dagloner, oud 36 Jaren, wonende te Charlois, welke ons een kind van het vrouwelijk geslagt heeft voorgesteld, gister namiddag ten drie uren, uit hem declarant en Ariaantje Louter, oud 27 Jaren, deszelvs huisvrouw geboren, en aan het welk hij verklaard heeft de voornaam van Maaijke te willen geven.
De gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Cornelis Kuijper, Koopman, oud 30 Jaren en Jan Belijard, Timmerman, oud 32 Jaren, beiden wonende te Charlois.
En hebben de Vader en Getuigen deze acte van Geboorte, nadat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons onderteekend.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Uithoorn, 14 januari 1822, nr. 1:
Den 14den dag der maand Januarij van 't jaar 1822 ten twaalf ure, op den middag.
Acte van Geboorte van Klaas van der Greft, geboren den 13den Januarij des avonds ten half zes ure, Zoon van Jacob van der Greft en van Cornelia de Graaf, Echtelieden, wonende te Uithoorn.
Het kind is erkend te zijn van het Mannelijk geslacht.
Getuigen Cornelis van der Vlucht, oud 29 jaren, van beroep Daggelder, wonende te Uithoorn en Jan Coenraad Schuit, oud 25 jaren, van beroep Baardscheerder, wonende te Uithoorn.
Op het verzoek aan ons gedaan door den Vader.
Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door den Vader en de beide Getuigen, bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Fungerend Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Uithoorn.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

HUWELIJKSAKTE, Rotterdam, 4 februari 1846, nr. 35:
In het Jaar 1846 den Vierden februarij, verscheenen voor mij Lid van het Plaatselijk bestuur der stad Rotterdam benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
Klaas van der Greft, oud 24 jaren, Schippersknecht, wonende in deze Stad, meerderjarige zoon van Jacob van der Greft, nachtwaker en van Cornelia de Graaf, wonende beiden te Mijdrecht, en
Maaijke Hagendijk, oud 29 jaren, dienstbode, wonende in deze Stad, meerderjarige dochter van Jan Hagendijk, Sjouwer, wonende te Charlois en van wijle Ariaantje Louter.
Getuigen:
Fredrik van Beijne, oud 56 jaren, Schoenmaker,
Peter Johannis van Beijne, oud 27 jaren, Schoenmaker,
Casper Cremers, oud 26 jaren, Schoenmaker en
Lodewijk de Haas, oud 77 jaren, boekbinder [?], wonende allen in deze Stad,
dewelke deze akte na voorlezing nevens ons en de comparanten hebben geteekend.
[bron: website Family Search]

OVERLIJDENSAKTE, Rotterdam, 7 maart 1889, nr. 969:
Op heden den Zevenden Maart 1889, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Rotterdam, verschenen:
Dirk Leeflang, oud 47 jaren, van beroep Bedienaar en Theodorus van der Graaf, oud 43 jaren, van beroep Bedienaar, beiden alhier wonende, geen verwanten van de na te noemen overledene, welke ons hebben verklaard,
dat op den vijfden dezer des namiddags te negen uur in een huis Rechter Rotte alhier, is overleden:
Marijke Hagendijk, in den ouderdom van 72 jaren, geboren te Charlois en wonende alhier, zonder beroep, huisvrouw van Klaas van der Greft, Dochter van Jan Hagendijk en Ariaantje Louter, beiden overleden.
En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing is onderteekend door ons en de aangevers.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Rotterdam, 12 juli 1890, nr. 2667:
Grafno. 1916.
Op heden den Twaalfden Juli 1890, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Rotterdam, verschenen:
Arnoldus Cornelis Maas, oud 49 jaren, van beroep Bedienaar en Johannes Christiaan Lamans, oud 44 jaren, van beroep Bode, beiden alhier wonende, geen verwanten van de na te noemen overledene, welke ons hebben verklaard,
dat op den Tienden dezer des namiddags te twee uur, in een huis aan de tweede Lombardstraat alhier, is overleden:
Klaas van der Greft, in den ouderdom van 68 jaren, geboren te Uithoorn en wonende alhier, zonder beroep, Weduwenaar van Maaijke Hagendijk, Zoon van Jacob van der Greft en Cornelia de Graaf, beiden overleden.
En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing is onderteekend door ons en de aangevers.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]


[bron: CBG]

KINDEREN:
 1. Adriana van der Greft, zie nr. X-k.
  Geboren te Rotterdam op 5 mei 1847, overleden aldaar op 9 oktober 1931, oud 84 jaar.
  Gehuwd te Rotterdam op 17 november 1869 met Abraham Maasbommel, geboren te Rotterdam op 10 april 1846, van beroep winkelbediende (1869), overleden te Rotterdam op 4 februari 1913, oud 66 jaar, zoon van Adrianus Maasbommel, van beroep koffiehuisbediende (1869) en van Elizabeth Koekebacker.
 2. Jacob van der Greft,
  Geboren te Rotterdam op 25 oktober 1848, overleden aldaar op 16 januari 1851, oud 2 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Rotterdam, 27 oktober 1848, nr. 2654:
  Op heden den 27ste October 1848, is voor ons Lid van het Plaatselijk Bestuur der Stad Rotterdam, benoemd Ambtenaar van den Burgelijken Stand, in het huis der Gemeente, verschenen:
  Catharina Maria van den Elsken, huisvrouw van Adrianus Jolles, van beroep vroedvrouw, oud 33 jaren, wonende Schrijnwerkersteeg 4, 263, welke ons heeft verklaard dat op den 25ste dezer des namiddags ten een ure, in zeker huis staande Visschersdijk 4, 116, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Maaijke Hagendijk, van beroep zonder, wonende aldaar, huisvrouw van Klaas van der Greft, Schipper, mede wonende aldaar, zijnde door afwezenheid buiten de stad verhinderd de aangifte in persoon te doen, welk kind zal genaamd worden Jacob.
  De genoemde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Andries Nicolaas Spruijt, van beroep Commies, oud 39 jaren, wonende Wijnstraat 2, 149 en van Rudolph Hendrik Nahuys Ham, van beroep Commies, oud 24 jaren, wonende Lommerstraat 8, 264.
  En hebben Wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door de declarante getuigen en ons is onderteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Rotterdam, 17 januari 1851, nr. 147:
  Op heden den 17den Januarij 1851, zijn voor mij Lid van het Plaatselijk Bestuur der Stad Rotterdam, benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in het huis der Gemeente, verschenen:
  Jan Cornelis Appel, van beroep zonder, oud 35 jaren, wonende Goudscheweg 13, 524, goede bekende van de natenoemen overledene, en
  Willem Ophof, van beroep bedienaar, oud 38 jaren, wonende Heerestraat 9, 86, goede bekende van de natenoemen overledene, welke mij hebben verklaard,
  dat op den 16den dezer des namiddags ten twee ure, in zeker huis staande Visschersdijk 4, 116 is overleden Jacob van der Greft, oud 2 Jaren, 2 maanden en 22 dagen, geboren en gedomicilieerd alhier, zoon van Klaas van der Greft, Schipper en van Maaijke Hagendijk, beiden wonende alhier.
  En heb ik hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door de declaranten en mij is onderteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]
 3. Jan van der Greft, zie nr. X-l.
  Geboren te Rotterdam op 21 juli 1850, van beroep graanwerker (1885), overleden te Rotterdam op 17 december 1919, oud 69 jaar.
  Gehuwd te Rotterdam op 30 september 1885 met Anna Maria Margaretha Mettes, geboren te Rotterdam op 24 januari 1854, van beroep winkelierster (1885), overleden te Rotterdam op 21 november 1895, oud 41 jaar, dochter van Klaas Mettes en Charlotta Stenten.
  Anna Maria Margaretha Mettes was eerder gehuwd (1) te Rotterdam op 1 november 1871 met Pieter van den Bosch, geboren te Vianen op 31 maart 1843, zoon van Eimert van den Bosch en Cornelia Hoegee.
  Dit laatste huwelijk ontbonden door echtscheiding te Rotterdam op 4 december 1878.
  Zij huwde (2) te Rotterdam op 6 augustus 1879 met Adrianus Hendrik van Loon, geboren te Dordrecht op 8 juni 1849, van beroep winkelier, overleden te Rotterdam op 10 november 1883, oud 34 jaren, zoon van Jakob van Loon en Catharina Johanna Nelemans.
 4. Jacob van der Greft,
  Geboren te Rotterdam op 3 september 1852, overleden aldaar op 18 februari 1855, oud 2 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Rotterdam, 6 september 1852, nr. 2513:
  Op heden den 6den September 1852, is voor mij Lid van het Plaatselijk Bestuur der Stad Rotterdam, benoemd Ambtenaar van den Burgelijken Stand, in het huis der Gemeente, verschenen:
  Catharina Maria van den Elsken, huisvrouw van Adrianus Jolles, van beroep vroedvrouw, oud 37 jaren, wonende Schrijnwerkersteeg 4-263, welke mij heeft verklaard dat op den 3den dezer des voormiddags ten drie ure, in zeker huis staande Visschersdijk 4-133, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Maaijke Hagendijk, van beroep zonder, wonende aldaar, huisvrouw van Klaas van der Greft, Schipper, mede wonende aldaar, zijnde door afwezenheid buiten de stad verhinderd de aangifte in persoon te doen, welk kind zal genaamd worden Jacob.
  De genoemde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van August van Rijnbach, van beroep pakhuisknecht, oud 40 jaren, wonende Crispijnlaan 15-143 en van Hendrik Schaap, van beroep zonder, oud 65 jaren, wonende Baan 3-603.
  En heb ik hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door de declarante getuigen en mij is onderteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Rotterdam, 19 februari 1855, nr. 587:
  Op heden den 19den februarij 1855, zijn voor mij Lid van het Plaatselijk Bestuur van Rotterdam, benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in het huis der Gemeente, verschenen:
  Klaas van der Greft, van beroep schippersknecht, oud 33 jaren, wonende Visschersdijk 4-116, vader van de natenoemen overledene, en Cornelis de Koning, van beroep Metzelaar, oud 34 jaren, wonende Jufferstraat 1-389, goede bekende van de natenoemen overledene, welke mij hebben verklaard,
  dat op den 18den dezer des voormiddags ten vijf ure, in zeker huis staande Visschersdijk 4-116 is overleden Jacob van der Greft, oud 2 jaren en 5 maanden, geboren en gedomicilieerd alhier, zoon van Klaas van der Greft, Schippersknecht en van Maaijke Hagendijk, beide wonende alhier.
  En heb ik hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door de declaranten en mij is onderteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]
 5. Cornelia van der Greft,
  Geboren te Rotterdam op 14 augustus 1855, overleden aldaar op 27 april 1891, oud 35 jaar.
  Gehuwd te Rotterdam op 12 maart 1890 met Abraham Binneweg, geboren te Goes op 20 december 1867, van beroep koopman (1890), schoenhandelaar (1930), emigreerde in 1891 naar de Verenigde Staten, overleden te San Francisco, Cal., USA op 9 oktober 1952, oud 84 jaar, zoon van Lambertus Binneweg, ook Binnenweg van beroep metselaar (1867), koopman en van Adriana van Wijk.
  Uit dit huwelijk geen nageslacht.
  Abraham Binneweg huwde (2) te Grass Valley (Oakland), Cal., USA op 10 april 1897 met Johanna Haanstra, geboren in 1878/79, mogelijk een dochter van Baltus Haanstra, geboren te Baarderadeel op 15 februari 1844, van beroep brigadier van de marechaussee, woonde vanaf 1891 in Oakland, en gehuwd te Eindhoven op 6 juli 1876 met Johanna Catharina van der Laan, geboren te Amsterdam in 1850/51.
  Uit het tweede huwelijk van Abraham Binneweg tenminste een zoon.

  GEBOORTEAKTE, Rotterdam, 16 augustus 1855, nr. 2285:
  Op heden den 16den Augustus 1855, is voor mij Lid van het Plaatselijk Bestuur der Stad Rotterdam, benoemd Ambtenaar van den Burgelijken Stand, in het huis der Gemeente, verschenen:
  Catharina Maria van den Elsken, huisvrouw van Adrianus Jolles, van beroep vroedvrouw, oud 40 jaren, wonende Schrijnwerkersteeg 4-263, welke mij heeft verklaard dat op den 14den dezer des voormiddags ten zes ure, in zeker huis staande Visschersdijk 4-117, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Maaijke Hagendijk, van beroep zonder, wonende aldaar, huisvrouw van Klaas van der Greft, Schipper, mede wonende aldaar, zijnde door afwezenheid buiten de stad verhinderd de aangifte in persoon te doen, welk kind zal genaamd worden Cornelia.
  De genoemde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Joannes Groenewegen, van beroep zonder, oud 50 jaren, wonende Peperstraat 5-85 en van Gerardus den Dekker, van beroep Sjouwer, oud 27 jaren, wonende Groenenlaan 13-775.
  En heb ik hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door de declarante getuigen en mij is onderteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Goes, 21 december 1867, nr. 238:
  Heden den 21sten van de maand December des jaars 1867, verscheen voor mij Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Goes, provincie Zeeland,
  Machelina Meijnderts, oud 36 jaren, van beroep vroedvrouw, wonende te Goes, dewelke mij heeft verklaard, dat op den 20sten van de maand December des jaars 1867, des avonds te elf ure, binnen deze gemeente, in het huis C, nommer 232, is geboren een kind van de mannelijke kunne, van Lambertus Binneweg, metselaar te Goes en van Adriana van Wijk zijne huisvrouw aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam van Abraham,
  welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Cornelis Risseeuw, oud 25 jaren, van beroep griffier, wonende te Goes, en van Johannes Visser, oud 45 jaren, van beroep bode, wonende te Goes, als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
  En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Rotterdam, 12 maart 1890, nr. 209:
  Op heden den 12den Maart 1890, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der Gemeente Rotterdam verschenen tot het aangaan van een Huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen alhier hebben plaats gehad op den 23sten der vorige en 2den dezer maand,
  Abraham Binneweg, oud 22 jaren, koopman, geboren te Goes, wonende te Hillegersberg, minderjarige zoon van Lambertus Binneweg of Binnenweg, koopman, wonende te Hillegersberg en Adriana van Wijk, overleden, en
  Cornelia van der Greft, oud 34 jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Klaas van der Greft, zonder beroep, wonende alhier en Maaijke Hagendijk, overleden.
  Getuigen:
  Abraham Zwart, oud 49 jaren,
  Johannes Christiaan Hamann, oud 44 jaren,
  Machiel Leegenhoek, oud 57 jaren, en
  Jan Verweij, oud 43 jaren, Stadssergeanten, wonende allen alhier.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing is onderteekend door ons, de Comparanten en de getuigen.
  [bron: website Family Search]

  OVERLIJDENSAKTE, Rotterdam, 28 april 1891, nr. 1822:
  Grafno. 1283.
  Op heden den 28sten April 1891, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Rotterdam, verschenen:
  Daniel Visser, oud 37 jaren, van beroep Bedienaar en Cornelis Marinus Schutters, oud 62 jaren, van beroep Bedienaar, beiden alhier wonende welke ons hebben verklaard,
  dat op den 27sten dezer des namiddags te vier uur, in een huis aan de van der Werfstraat alhier, is overleden:
  Cornelia van der Greft in den ouderdom van 35 jaren, geboren en wonende alhier, zonder beroep, huisvrouw van Abraham Binneweg, Dochter van Klaas van der Greft en Maaijke Hagendijk, beiden alhier overleden.
  En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing is onderteekend door ons en de aangevers.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]


  [bron: CBG]

  KRANTENARTIKEL BETREFFENDE HUWELIJK:
  Haanstra-Binneweg.
  A pretty little wedding occurred to-day at high noon when Miss Johanna Haanstra and A. Binneweg were married at the former's home by Rev. R. F. Coyle, D. D.
  They left on the afternoon train for Monterey and San Jose, where the honeymoon will be spent.
  Both are well known in this city, where they have many friends.
  On their return from their wedding trip they will reside in this city.
  [bron: Oakland Tribune, Saturday, April 10, 1897, page 14]

  CENSUS, USA, State California, County Alameda, Oakland City, 1930:
  House Number 524, Dwelling Number 166, Family Number 187.
  Binneweg, Abraham, Head of family, owns home, value of home $ 7,000.-, Radio, age 62, married, marriage age 29, born like his parents in Holland, Mother Tongue Dutch, Arrival Year 1891, Naturalized, can speak English, Merchant, Shoes.
  Binneweg, Johanna C, Wife, age 51, married, Marriage age 18, born like her parents in Holland, Mother Tongue Dutch, Arrival Year 1991, Naturalized, can speak English, no occupation.
  Binneweg, Abraham, Son, age 25, single, born in California, parents born in Holland, occupation none.
  Binneweg, John C., Son, age 22, single, born like his parents in Holland, Mother Tongue Dutch, Arrival Year 1908, Naturalized, can speak English, Laborer, SooCompany.
  Binneweg, Johanna, Daughter, age 20, single, born in California, parents born in Holland, occupation none.

  DEATH RECORD, California:
  Abraham Binneweg, male,
  Date of Birth December 20, 1867,
  Birth place: Other Country,
  Date of Death October 09, 1952,
  Death Place: San Francisco.
  [bron: California Death Index, 1940-1997]

  KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK VAN ABRAHAM BINNEWEG:
  1. Abraham Binneweg,
   Geboren in California op 17 augustus 1904, overleden te Alameda op 19 mei 1984, oud 79 jaar.
   Gehuwd met Agnes A., geboren in California ca. 1914, overleden te Alameda, CA in 1998.

   DEATH RECORD, California.
   Abraham Binneweg, male.
   Date of Birth August 17, 1904.
   Birth State: California.
   Date of Death: May 19, 1984.
   Death Place: Alameda.
   Name of mother: Hanstra.
   [bron: California Death Index, 1940-1997]
  2. John C. Binneweg,
   Geboren in Nederland in 1907/08, van beroep arbeider, vermeld in Census 1930.
  3. Johanna Binneweg,
   Geboren in California in 1909/10, vermeld in Census 1930.
 6. Maaijke van der Greft,
  Geboren te Rotterdam op 1 juni 1860, overleden aldaar op 13 december 1861, oud 1 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Rotterdam, 2 juni 1860, nr. 1842:
  Op heden den 2den Junij 1860, is voor mij Lid van het Plaatselijk Bestuur van Rotterdam, benoemd Ambtenaar van den Burgelijken Stand, in het huis der Gemeente, verschenen:
  Catharina Maria van den Elsken, huisvrouw van Adrianus Jolles, van beroep vroedvrouw, oud 44 jaren, wonende Schrijnwerkersteeg 4-263, welke mij heeft verklaard dat op den 1sten dezer des namiddags ten elf ure, in een huis staande Visschersdijk 4-108, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Maaijke Hagendijk, van beroep zonder, wonende aldaar, huisvrouw van Klaas van der Greft, Schipper, mede wonende aldaar, zijnde door afwezenheid buiten de stad verhinderd de aangifte in persoon te doen, welk kind zal genaamd worden Maaijke.
  De genoemde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Aart van den Brande, van beroep pakhuisknecht, oud 29 jaren, wonende Warmoezierslaan 13 en van Herman Hendrik Kragt, van beroep pakhuisknacht, oud 40 jaren, wonende Achter 't Klooster 11, 438.
  En heb ik hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door de declarante getuigen en mij is onderteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Rotterdam, 14 december 1861, nr. 3500:
  Op heden den 14den December 1861, zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Rotterdam, in het huis der Gemeente, verschenen:
  Klaas de Lange, van beroep Bedienaar, oud 36 jaren, wonende Hofdijk 14-291, goede bekende van de natenoemen overledene, en Willem Hendrik Hofman, van beroep Bedienaar, oud 49 jaren, wonende Meezestraat 5-350, goede bekende van de natenoemen overledene, welke mij hebben verklaard,
  dat op den 13den dezer des namiddags ten twee ure, in een huis staande Visschersdijk 4-116 is overleden Maaijke van der Greft, oud 1 jaar en 6 maanden en geboren en wonende alhier, Dochter van Klaas van der Greft, Schippersknecht en van Maaijke Hagendijk, beide wonende alhier.
  En heb ik hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door de decklaranten en mij is onderteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]
IX-e.
Martina VAN DER GREFT.
Dochter van Jacob Maartensz van der Greft en Cornelia de Graaf [nr. VIII-c], geboren te Uithoorn op 14 december 1823, dienstbode, overleden te Kralingen, gevonden in een sloot nabij de Oude Plantage op 13 augustus 1884, oud 60 jaar.
Gehuwd te Rotterdam op 4 juni 1856 met Cornelis DE KONING, geboren te Delft op 4 november 1820, van beroep metselaar, overleden te Rotterdam op 17 juni 1865, oud 44 jaar, zoon van Hendrik de Koning, van beroep blokmaker en van Sophia Catharina Metz.

GEBOORTEAKTE, Delft, 6 november 1820, nr. 433:
In het jaar 1820 den 6den der maand November des middags ten Twaalf uuren, is voor ons Mr. Pieter de L'Espaul, Burgemeester als ambtenaar van den Burgerlijken staat der gemeente van Delft, verschenen
Hendrik de Koning, oud 36 Jaren, van beroep Blokmaker en wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat Sophia Catharina Metz, oud 38 Jaren, Zijne huisvrouw op den 4den November van het Jaar 1820 des morgens ten vier Uuren is bevallen in deszelfs woning Wijk 1-485 van een kind van het mannelijk geslacht hetwelk hij ons voorstelde, verklarende aan hetzelve de naam Cornelis te geven.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Cornelis Storij, oud 53 Jaren, Houtkoper en van Simon van der Feijst, oud 58 Jaren, van beroep Tapper, en beide wonende alhier.
En hebben de Vader en de Getuigen deze acte na voorlezing nevens ons onderteekend.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Uithoorn, 15 december 1823, nr. 48:
Den 15den dag der maand December van 't jaar 1823 ten Een ure, na den middag.
Acte van Geboorte van Martina van der Greft, geboren den 14den December des middags ten een ure, dogter van Jacob van der Greft en van Cornelia de Graaf, Echtelieden wonende te Uithoorn.
Het Kind is erkend te zijn van het Vrouwelijk geslacht.
Getuigen Jan Coenraad Schuijt, oud 27 jaren, van beroep Baardscheerder, wonende te Uithoorn en Pieter van Leeuwen, oud 47 jaren, van beroep Schippersknegt, wonende te Uithoorn.
Op het verzoek aan ons gedaan door den Vader.
Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door den Vader, en door de beide getuigen, bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Fung: Schout [Fungerende Schout], Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Uithoorn.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

HUWELIJKSAKTE, Rotterdam, 4 juni 1856, nr. 332:
Op heden den Vierden Junij 1856, zijn voor mij Lid van het Plaatselijk Bestuur van Rotterdam, benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in het huis der Gemeente verschenen, ten einde hun onderling en wederzijds met vrije toestemming beraamd Huwelijk te doen voltrekken:
Cornelis de Koning, oud 35 Jaren, metselaar, geboren en onlangs gewoond hebbende te Delft, doch wonende thans alhier, meerderjarige zoon van Hendrik de Koning, blokmaker, wonende te Delft en van wijle Sophia Catharina Metz, En
Martina van der Greft, oud 32 Jaren, dienstbode, geboren te Uithoorn en wonende alhier, meerderjarige dochter van Jacob van der Greft, zonder beroep, wonende te Utrecht en van wijle Cornelia de Graaf.
Getuigen:
Johannes Dirk Schipper, oud 54 Jaren, agent van politie,
Hendrik Cornelis van der Graaf, oud 38 Jaren, bediende,
Lodewijk Cornelis Speelman, oud 48 Jaren, bediende, en
Nicolaas Henson, oud 37 Jaren, bediende, wonende allen alhier.
En heb ik hiervan opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing door mij Ambtenaar is geteekend nevens de partijen en getuigen.
[bron: website Family Search]

OVERLIJDENSAKTE, Rotterdam, 17 juni 1865, nr. 1973:
Op heden den 17den Junij 1865, zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Rooterdam, in het huis der Gemeente, verschenen:
Johannes Petersen, van beroep Bediende, oud 24 jaren, wonende Stadsziekenhuis, goede bekende van de natenoemen overledene, en Gerardus Joseph Thannhauser, van beroep Bediende, oud 26 jaren, wonende Stadsziekenhuis, goede bekende van de natenoemen overledene, welke mij hebben verklaard, dat op den 17den dezer des voormiddags ten vier ure, in een huis staande Coolsingel 15-323 is overleden Cornelis de Koning, oud 44 jaren en 8 maanden, echtgenoot van Martina van der Greft, zijnde geweest Metzelaar, geboren te Delft en wonende alhier, zoon van Hendrik de Koning en van Sophia Catharina Metz, beide te Delft overleden.
En heb ik hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door de declaranten en mij is onderteekend.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Kralingen, 14 augustus 1884, nr. 221:
In het jaar 1884, den 14den der maand Augustus zijn voor Ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Kralingen, in het Huis der Gemeente verschenen
Dirk Leeflang, van beroep bedienaar, oud 43 jaren, wonende in deze Gemeente en Hendrik Adrianus Ridder, van beroep beambte ter Secretarie, oud 31 jaren, wonende in deze Gemeente, welke Ons hebben verklaard, dat op den 13den dezer maand Augustus des middags ten twaalf ure, in een Sloot, Wijk B, Nommer onbekend nabij de oude Plantage is overleden Martina van der Greft, van beroep geen, wonende te Rotterdam, in den ouderdom van 60 jaren, geboren in het jaar 1823 te Uithoorn, weduwe van Cornelis de Koning, dochter van Jacob van der Greft en van Cornelia de Graaf, beiden overleden.
En hebben wij hiervan deze Akte opgemaakt, welke na voorlezing door de Comparanten en Ons is onderteekend.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

KINDEREN:
 1. Sophia Catharina de Koning,
  Geboren te Rotterdam op 8 september 1856, overleden aldaar op 6 maart 1924, oud 67 jaar.
  Gehuwd te Rotterdam op 17 februari 1897 met Karl Friedrich Wilhelm Meijer, geboren te Huddesdorf, Hanover (Dld) op 9 januari 1850, gedoopt te Nenndorf op 27 januari 1850, van beroep raffinadeursknecht (1873, 1883), bierbrouwer (1897), overleden na 1907, zoon van Johann Heinrich Meijer, ook Christiaan Meijer, van beroep landbouwer en van Karoline Wilhelmine Charlotte Heinekink.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Rotterdam op 15 januari 1908.
  Uit dit huwelijk geen nageslacht.
  Karl Friedrich Wilhelm Meijer was eerder gehuwd (1) te Rotterdam op 26 november 1873 met Johanna Wilhelmina Hartering, geboren te 's-Gravenhage op 3 januari 1852, overleden te Rotterdam op 30 oktober 1882, oud 30 jaar, dochter van Willem Hartering, van beroep vlaspakker en van Jacoba Cornelia Ruskauff.
  Karl Friedrich Wilhelm Meijer huwde (2) te Rotterdam op 7 maart 1883 met Klaasje Cornelia Hartering, geboren te 's-Gravenhage op 29 april 1842, overleden te Rotterdam op 21 september 1895, oud 53 jaar, dochter van Willem Hartering, van beroep vlaspakker en van Jacoba Cornelia Ruskauff.

  GEBOORTEAKTE, Nenndorf, Kerkregister, 30 september 1873:
  Translaat.
  Karl Friedrich Wilhelm Meijer.
  Echte zoon van den Landbouwer Christian Meijer en van Karoline geb: Heinekink te Huddesdorf, en geboren den Negenden Januarij 1850 en gedoopt den 27ste daaraanvolgende.
  No. 7 van het Kerkregister.
  Doopgetuigen Heinrich Hoemann, Wilhelm Heine.
  [huwelijksbijlage; letterlijke weergave]

  GEBOORTEAKTE, Rotterdam, 11 september 1856, nr. 2744:
  Op heden den 11den September 1856, is voor mij Lid van het Plaatstelijk Bestuur van Rotterdam, benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in het huis der Gemeente, verschenen:
  Catharina Maria van den Elsken, huisvrouw van Adrianus Jolles, van beroep vroedvrouw, oud 41 jaren, wonende Schrijnwerkersteeg 4-263, welke mij heeft verklaard dat op den 8sten dezer des namiddags ten vijf ure, in zeker huis staande Molensteeg 4-322 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Martina van der Greft, van beroep zonder, wonende aldaar, huisvrouw van Cornelis de Koning, metzelaar, mede wonende aldaar, zijnde door ongesteldheid verhinderd de aangifte in persoon te doen, welk kind zal genaamd worden Sophia Catharina.
  De genoemde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Christiaan Gerardus van Druten, van beroep pakhuisknecht, oud 23 jaren, wonende Groenendaal 12-404 en van Pieter van den Brande, van beroep pakhuisknecht, oud 23 jaren, wonende Hoogenzeedijk 13-141.
  En heb ik hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door de declarante getuigen en mij is onderteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAANGIFTE, Rotterdam, nr. 1239:
  Karl Friedrich Wilhelm Meijer, Oud 23 Jaren, van beroep raffinadeursknecht, geboren te Nenndorff in Hannover, wonende alhier, Jan van Loonslaan, meerderjarige Zoon van Johann Heinrich Christian - ook geschreven Christian - Meijer en van Karoline Wilhelmine Charlotte - ook wel geschreven Karoline - Heinekink, beide overleden, &
  Johanna Wilhelmina Hartering, Oud 21 Jaren, van beroep zonder, geboren te 's-Gravenhage, [wonende] Slaakkade, Wijk 13, No. 222-7, minderjarige Dochter van Willem Hartering, vlaspakker en van Jacoba Cornelia Ruskauff, zonder beroep, wonende allen alhier.
  Afgekondigd den 16 en 23 november 1873.
  No. 1284 van het Register van Huwelijken.
  Gehuwd den 26 November 1873.
  [huwelijksbijlage; letterlijke weergave]

  HUWELIJKSAKTE, Rotterdam, 26 november 1873, nr. 1284:
  Op heden den 26sten november 1873, zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Rotterdam, in het huis der Gemeente verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan:
  Karl Friedrich Wilhelm Meijer, oud 23 Jaren, raffinadeursknecht, geboren te Nenndorf in Hanover, wonende alhier, meerderjarige zoon van Johann Heinrich Christian, ook wel geschreven Christian Meijer en van Karoline Wilhelmine Charlotte, ook wel geschreven Karoline Heinekink, beide overleden, en
  Johanna Wilhelmina Hartering, oud 21 Jaren, zonder beroep, geboren te 's-Gravenhage, minderjarige Dochter van Willem Hartering, vlaspakker en van Jacoba Cornelia Ruskauff, zonder beroep, wonende allen alhier.
  Getuigen:
  Hendrik Cornelis van der Graaf, oud 56 Jaren, Stadsbode,
  Lodewijk Cornelis Speelman, oud 65 Jaren,
  Theodorus Hendrikus Berghout, oud 47 Jaren, beide Stads Sergeanten en
  Pieter Schoenmaker, 66 Jaren, bediende, wonende allen in deze gemeente.
  En heb ik hiervan opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing door mij Ambtenaar is geteekend, nevens de Comparanten en de getuigen.
  [bron: website Family Search]

  OVERLIJDENSAKTE, Rotterdam, 1 november 1882, nr. 3349:
  Johanna Wilhelmina Hartering, overleden in een huis aan de Frederikstraat op 30 oktober 1882, oud 30 jaren, geboren te 's Gravenhage, wonende alhier, zonder beroep, huisvrouw van Karl Friedrich Wilhelm Meijer, dochter van Willem Hartering en Jacoba Cornelia Ruskauff.
  [samenvatting]

  HUWELIJKSAKTE, Rotterdam, 7 maart 1883, nr. 165:
  Op heden den 7den maart 1883, zijn voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken Stand der Gemeente Rotterdam, verschenen, tot het aangaan van een Huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen alhier hebben plaats gehad op den 25sten der vorige en 4den dezer maand.
  Karl Friedrich Wilhelm Meijer, oud 33 jaren, raffinadeursknecht, geboren te Nenndorf (Hanover), wonende alhier, weduwenaar van Johanna Wilhelmina Hartering, meerderjarige zoon van Christian Meijer en Karolina Heinekink, beide overleden, en
  Klaasje Cornelia Hartering, oud 40 jaren, zonder beroep, geboren te 's Gravenhage, wonende alhier, meerderjarige dochter van Willem Hartering, overleden en Jacoba Cornelia Ruskauff, zonder beroep, wonende alhier.
  Getuigen:
  Hendrik Cornelis van der Graaf, oud 65 Jaren, Stadsbode,
  Theodorus Hendrikus Berghout, oud 57 Jaren,
  Abraham Zwart, oud 42 Jaren, Stads Sergeanten en
  Pieter Bras, oud 44 jaren, winkelier, wonende allen alhier.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, is geteekend door ons, de partijen en de getuigen.
  [bron: website Family Search]

  OVERLIJDENSAKTE, Rotterdam, 23 september 1895, nr. 3445:
  Klaasje Cornelia Hartering, overleden in een huis aan de Roentgenstraat op 21 september 1895, oud 52 jaren, geboren te 's Gravenhage en wonende alhier, zonder beroep, huisvrouw van Karl Friedrich Wilhelm Meijer, dochter van Willem Hartering en Jacoba Cornelia Ruskauff.
  [samenvatting]

  HUWELIJKSAKTE, Rotterdam, 17 februari 1897, nr. 202, pag. b52v:
  Op heden den 17den Februarij 1897 zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Rotterdam, verschenen tot het aangaan van een huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen alhier hebben plaats gehad op den 7den en 14den dezer maand,
  Karl Friedrich Wilhelm Meijer, oud 47 jaren, bierbrouwer, geboren te Huddesdorf (Pruisen), wonende alhier, weduwnaar van Klaasje Cornelia Hartering, meerderjarige zoon van Christiaan Meijer en Karoline Heinekink, beiden overleden, en
  Sophia Catharina de Koning, oud 40 jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Cornelis de Koning en Martina van der Greft, beiden overleden.
  En hebben zij aan ons overgelegd hunne geboorteakten en de overlijdensakte van de vorige echtgenoote des bruidegoms.
  Getuigen:
  Dirk Philippus Bunk, oud 63 jaren, commies,
  Cornelis Nieulant, oud 31 jaren, adjunctcommies ter secretarie,
  Abraham Zwart, oud 56 jaren, en
  Gijsbert Vermeulen, oud 48 jaren, stadssergeanten, allen wonende alhier.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing is onderteekend door ons, de partijen en de getuigen.
  [bron: website Family Search]

  ECHTSCHEIDINGSAKTE, Rotterdam, 15 januari 1908, pag. s6v.
  Karl Friedrich Wilhelm Meijer en Sophia Catharina de Koning.

  OVERLIJDENSAKTE, Rotterdam, 7 maart 1924, nr. 1043:
  Grafno. 628.
  Heden 7 Maart 1924 verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand van Rotterdam:
  Jan Willem Christiaan Robart, oud 42 jaren, lijkbezorger, wonende alhier en Dirk Hendrik van der Horst, oud 33 jaren, gemeentebode, wonende alhier, die verklaarden,
  dat op 6 Maart dezes jaars, des voormiddags te twee uur, alhier is overleden:
  Sophia Catharina de Koning, oud 67 jaren, geboren en wonende alhier, zonder beroep, gescheiden echtgenoote van Karl Friedrich Wilhelm Meijer, dochter van Cornelis de Koning en Martina van der Greft, beiden overleden.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]
 2. Cornelia de Koning,
  Geboren te Rotterdam op 10 maart 1858, overleden te Rotterdam op 26 november 1868, oud 10 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Rotterdam, 11 maart 1858, nr. 906:
  Op heden den 11den maart 1858, is voor mij Lid van het Plaatstelijk Bestuur van Rotterdam, benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in het huis der Gemeente, verschenen:
  Dina Cornelia Drost, huisvrouw van Johannes van den IJssel, van beroep vroedvrouw, oud 33 jaren, wonende Breestraat 10-227, welke mij heeft verklaard dat op den 10den dezer des voormiddags ten negen ure, in zeker huis staande Molensteeg 4-331 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Martina van der Greft, van beroep zonder, wonende aldaar, huisvrouw van Cornelis de Koning, metzelaar, mede wonende aldaar, zijnde door ongesteldheid verhinderd de aangifte in persoon te doen, welk kind zal genaamd worden Cornelia.
  De genoemde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Christiaan Gerardus van Druten, van beroep pakhuisknecht, oud 24 jaren, wonende Breestraat 10-555 en van Pieter van den Brande, van beroep pakhuisknecht, oud 24 jaren, wonende Hoogenzeedijk 13-141.
  En heb ik hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door de declarante getuigen en mij is onderteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Rotterdam, 27 november 1868, nr. 3647:
  Op heden den 27sten november 1868, zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Rotterdam, in het huis der Gemeente, verschenen:
  Albertus Gramsma, van beroep Bedienaar, oud 34 jaren, wonende Hovenierslaan 13-691, bekende van de natenoemen overledene, en Willem 't Hoen, van beroep Bediende, oud 29 jaren, wonende Sint Jacobstraat 6-307, bekende van de natenoemen overledene, welke mij hebben verklaard,
  dat op den 26sten dezer des voormiddags ten drie ure, in het huis staande aan de Kipstraat 10-187, is overleden Cornelia de Koning, oud 10 jaren en 8 maanden, geboren en wonende alhier, Dochter van Cornelis de Koning, alhier overleden en van Martina van der Greft, wonende alhier.
  En heb ik hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door de aangevers en mij is onderteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]
 3. Henderik Cornelis de Koning,
  Geboren te Rotterdam op 17 april 1860, van beroep toneelknecht, overleden te Rotterdam op 12 januari 1905, oud 44 jaar.
  Ongehuwd.

  GEBOORTEAKTE, Rotterdam, 20 april 1860, nr. 1378:
  Op heden den 20sten September 1860, is voor mij Lid van het Plaatstelijk Bestuur van Rotterdam, benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in het huis der Gemeente, verschenen:
  Dina Cornelia Drost, huisvrouw van Johannes van den IJssel, van beroep vroedvrouw, oud 35 jaren, wonende Breestraat 10-227, welke mij heeft verklaard dat op den 17den dezer des namiddags ten zeven ure, in een huis staande Goudscheweg 13-553 is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Martina van der Greft, van beroep zonder, wonende aldaar, huisvrouw van Cornelis de Koning, metzelaar, mede wonende aldaar, zijnde door ongesteldheid verhinderd de aangifte in persoon te doen, welk kind zal genaamd worden Henderik Cornelis.
  De genoemde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Pieter van den Brande, van beroep pakhuisknecht, oud 26 jaren, wonende Hoogenzeedijk 13-141 en Herman Hendrik Kragt, van beroep pakhuisknecht, oud 40 jaren, wonende Halvemaanstraat 5-493.
  En heb ik hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door de declarante getuigen en mij is onderteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Rotterdam, 13 januari 1905, nr. 236:
  Op heden den 13den Januari 1905 zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Rotterdam, verschenen:
  Willem Carel Morisse, oud 27 jaren, van beroep loopknecht en Hendrik Johannes Sluiters, oud 49 jaren, van beroep loopknecht, beiden alhier wonende, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 12den Januari dezes jaars des namiddags te zeven uur, in een huis aan den Coolsingel alhier is overleden:
  Henderik Cornelis de Koning, oud 44 jaren, geboren en wonende alhier, toneelknecht, zoon van Cornelis de Koning en Martina van der Greft, beiden overleden.
  Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de aangevers.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]
 4. Geertruida Johanna de Koning,
  Geboren te Rotterdam op 27 maart 1862, overleden aldaar op 16 augustus 1862, oud 4 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Rotterdam, 27 maart 1862, nr. 1036:
  Op heden den 27sten maart 1862, is voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Rotterdam, in het huis der Gemeente, verschenen:
  Cornelis de Koning, van beroep metzelaar, oud 41 jaren, wonende Jan van Loonslaan 13-712, welke mij heeft verklaard dat op den 27sten dezer des voormiddags ten drie ure, ten zijnen huize is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Martina van der Greft, van beroep zonder, wonende mede aldaar, zijne huisvrouw, welk kind zal genaamd worden Geertruida Johanna.
  De genoemde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrik Udink, van beroep Sjouwer, oud 39 jaren, wonende Bankerstraat 9-224 en van Johannes Casparis Mes, van beroep Sjouwer, oud 35 jaren, wonende Hoogstraat 22-250.
  En heb ik hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door de vader, getuigen en mij is onderteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Rotterdam, 18 augustus 1862, nr. 2429:
  Op heden den 18den Augustus 1862, zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Rotterdam, in het huis der Gemeente, verschenen:
  Albertus Gramsma, van beroep bedienaar, oud 28 jaren, wonende Rotte 14-132, goede bekende van de natenoemen overledene, en Antonie Werlie, van beroep bedienaar, oud 53 jaren, wonende Koestraat 12-123, goede bekende van de natenoemen overledene, welke mij hebben verklaard,
  dat op den 16den dezer des namiddags ten twee ure, in het huis staande Jan van Loonslaan 13-712, is overleden Geertruida Johanna de Koning, oud vier maanden, geboren en wonende alhier, Dochter van Cornelis de Koning, Metselaar en van Martina van der Greft, beide wonende alhier.
  En heb ik hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door de declaranten en mij is onderteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]
 5. Jacob Martinus de Koning.
  Geboren te Rotterdam op 15 augustus 1863, overleden aldaar op 28 november 1864, oud 1 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Rotterdam, 17 augustus 1863, nr. 2775:
  Op heden den 17den augustus 1863, is voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Rotterdam, in het huis der Gemeente, verschenen:
  Maria de Ruiter, Weduwe Adrianus Rijp, van beroep vroedvrouw, oud 70 jaren, wonende Oostmolenstraat 12-314, welke mij heeft verklaard dat op den 15den dezer des namiddags ten tien ure, Jan van Loonstraat 13-712 is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Martina van der Greft, van beroep zonder, wonende aldaar, huisvrouw van Cornelis de Koning, Metzelaar, mede wonende aldaar, zijnde door afwezenheid buiten de stad werkend verhinderd de aangifte in persoon te doen, welk kind zal genaamd worden Jacob Martinus.
  De genoemde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit Verbeek, van beroep pakhuisknecht, oud 46 jaren, wonende Goudschesingel 13/204 en van Pieter van den Brande, van beroep pakhuisknecht, oud 28 jaren, wonende Hoogenzeedijk 13-143.
  En heb ik hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door de declarante getuigen en mij is onderteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Rotterdam, 29 november 1864, nr. 3323:
  Op heden den 29sten november 1864, zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Rotterdam, in het huis der Gemeente, verschenen:
  Albertus Gramsma, van beroep Bedienaar, oud 30 jaren, wonende Rotte 14-165, goede bekende van de natenoemen overledene, en Theodorus Waterreus, van beroep Bedienaar, oud 35 jaren, wonende Koolsingel 15-315, goede bekende van de natenoemen overledene, welke mij hebben verklaard,
  dat op den 28sten dezer des namiddags ten elf ure, in het huis staande Jan van Loonslaan 13-713, is overleden Jacob Martinus de Koning, oud een jaar en drie maanden, geboren en wonende alhier, Zoon van Cornelis de Koning, metselaar en van Martina van der Greft, beide wonende alhier.
  En heb ik hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door de declaranten en mij is onderteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]
 6. Geertruida Johanna de Koning,
  Geboren te Rotterdam op 16 juni 1865, overleden aldaar op 7 maart 1866, oud 8 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Rotterdam, 17 juni 1865, nr. 2124:
  Op heden den 17den Junij 1865, is voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Rotterdam, in het huis der Gemeente, verschenen:
  Leonardus Gerardus Gribling, van beroep heelenvroedmeester, oud 48 jaren, wonende Westewagenstraat 5-652, welke mij heeft verklaard dat op den 16den dezer des namiddags ten twee ure, Jan van Loonlaan 13-712 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Martina van der Greft, van beroep zonder, wonende aldaar, weduwe van Cornelis de Koning, welk kind zal genaamd worden Geertrui Johanna.
  De genoemde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Dirk Philippus Bunk, van beroep Klerk, oud 31 jaren, wonende Schiekade 14-8 en van Johannes Dirk Schipper, van beroep Agent van politie, oud 62 jaren, wonende Rater 13-1014.
  En heb ik hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door de declarante getuigen en mij is onderteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Rotterdam, 9 maart 1866, nr. 749:
  Op heden den 9den Maart 1866, zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Rotterdam, in het huis der Gemeente, verschenen:
  Albertus Gramsma, van beroep Bedienaar, oud 31 jaren, wonende Rotte 14-165, goede bekende van de natenoemen overledene, en Antonie van Staveren, van beroep Bedienaar, oud 31 jaren, wonende Kalverstraat 8-346, goede bekende van de natenoemen overledene, welke mij hebben verklaard,
  dat op den 7den dezer des namiddags ten acht ure, in het huis staande Steiger 10-35, is overleden Geertrui Johanna de Koning, oud acht maanden, geboren en wonende alhier, Dochter van Cornelis de Koning, alhier overleden en van Martina van der Greft, wonende alhier.
  En heb ik hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door de declaranten en mij is onderteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]
IX-f.
Grietje BROUWER,
Dochter van Geertje Brouwer [nr. VIII-d], geboren te Aalsmeer op 25 februari 1834, overleden aldaar op 12 maart 1869, oud 35 jaar.
Gehuwd te Aalsmeer op 1 september 1861 met Klaas VAN WIRDUM, geboren te Aalsmeer op 31 mei 1832, van beroep visser, woont te Leimuiden (1897), overleden te Haarlemmermeer op 12 november 1912, oud 80 jaar, zoon van Willem van Wirdum en Dirkje Doeve.
Klaas VAN WIRDUM huwde (2) te Aalsmeer op 22 mei 1870 met Klaasje EVELEENS, geboren te Aalsmeer op 13 augustus 1838, overleden aldaar op 17 november 1872, oud 34 jaar, eerder weduwe van Arie SPAARGAREN, dochter van Dirk Eveleens en Neeltje Jongkind.
Klaas VAN WIRDUM huwde (3) te Haarlemmermeer op 15 maart 1878 met Adriana DE ROOIJ, geboren te Klundert op 4 april 1844, overleden te Haarlemmermeer op 14 september 1908, oud 64 jaar, eerder weduwe van Jan GIESBERGEN, dochter van Abraham de Rooij en Cornelia Korteweg.

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 1 juni 1832, nr. 36:
Den 1sten dag der maand Junij van 't jaar 1832 ten twaalf ure, op den middag.
Acte van Geboorte van Klaas, geboren te Aalsmeer den 31sten Mei des morgens ten Zeven ure, zoon van Willem van Wirdum, oud 28 Jaren, van beroep Visser en van Dirkje Doeve, oud 28 Jaren, geen beroep, wonende alhier.
Het Kind is erkend te zijn van het Mannelijk geslacht.
Getuigen Frans van Wirdum, oud 55 jaren, van beroep Visser, wonende alhier en Jan Leuvenaar, oud 47 jaren, van beroep Bode, wonende mede alhier. Op het verzoek aan ons gedaan door den vader voornoemd.
Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten en bevestigd ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 25 ferbuari 1834, nr. 11:
Den 25sten dag der maand februarij van 't jaar 1834 ten twaalf ure, op den middag.
Acte van Geboorte van Grietje Brouwer, geboren te Aalsmeer den 25sten dezer des nachtte ten twaalf ure, dochter van Geertje Brouwer, oud 31 Jaren, zonder beroep, zijnde de verlossing geschied door Leonardus Johannes Camerling, oud 46 Jaren, van beroep Vroedmeester, wonende alhier, en bevallen in het huis Nr. 154, Wijk 2.
Het Kind is erkend te zijn van het Vrouwelijk geslacht.
Getuigen Pieter Brouwer, oud 64 Jaren, van beroep Werkman, wonende alhier en Christiaan Lindenaar, oud 28 jaren, van beroep Bode, wonende mede alhier. Op het verzoek aan ons gedaan door den Vroedmeester namens de Moeder Voornoemd.
Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten en bevestigd ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

VERDRINKINGSDOOD:
Op 19 november 1851 was Klaas met zijn vader op de snel droogvallende Haarlemmermeer aan het vissen, toen zij plotseling in de modder wegzakten.
Klaas werd op het nippertje gered. Voor zijn vader, Willem van Wirdum, kwam de hulp te laat.
[bron: artikel Oud Nuus, Aalsmeer].

NATIONALE MILITIE, Haarlem, 8 augustus 1861:
Certificaat.
De Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland
verklaart, dat Klaas van Wirdum, geboren te Aalsmeer den 31 Mei 1832, van beroep Visscher,
Zoon van Willem, en van Dirkje Doeve, van beroep Visscher, wonende te Aalsmeer,
binnen de gemeente van Aalsmeer voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nummer 30, hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.
Signalement:
Lengte 1 El, 8 Pm, 1 Dm, - St.
Aangezigt rond,
Voorhoofd hoog,
Oogen ligtbruin, Neus, Mond, Kin gewoon,
Haar, Wenkbraauwen blond,
Merkbare Teekenen geene.
[huwelijksbijlage, bron website Family Search]

HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 1 september 1861, nr. 32:
Heden den 1sten September 1861, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
Klaas van Wirdum, van beroep Visscher, oud 29 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van Willem van Wirdum, overleden, en van Dirkje Doeve, zonder beroep, wonende te Aalsmeer, en
Grietje Brouwer, zonder beroep, oud 27 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige dochter van Geertje Brouwer, overleden.
Getuigen:
Dirk Piet, teelman, oud 31 jaren,
Christiaan Lindenaar, gemeentebode, oud 56 jaren,
Jan Lindenaar, klompenmaker, oud 36 jaren en
Coert Gaveel, beambte ter Gemeente Secretarie, oud 30 jaren, allen wonende te Aalsmeer.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, den bruidegom en de getuigen is geteekend, verklarende de bruid en de moeder van den bruidegom niet te kunnen schrijven.
[bron: website Family Search]

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 13 maart 1869, nr. 29:
Heden den 13den Maart 1869, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
Klaas van Wirdum, van beroep visscher, oud 36 jaren, wonende te Aalsmeer, echtgenoot van de na te noemen overledene, en Willem van Dam, van beroep werkman, oud 30 jaren, wonende mede te Aalsmeer, broeder van de overledene, welke ons hebben verklaard,
dat op den 12den dezer maand des avonds ten acht ure, in het huis staande in het Oosteinde, nummer 109, in den ouderdom van 35 jaren is overleden Grietje Brouwer, van beroep geen, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van Geertje Brouwer, overleden en echtgenoot van den eerste Comparant.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Haarlemmermeer, 13 november 1912, nr. 253:
Heden den 13den November 1912, zijn voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Haarlemmermeer, verschenen
Adriaan de Rooij, van beroep arbeider, oud 51 jaren, wonende te Haarlemmermeer, en Joor Huizer, van beroep arbeider, oud 39 jaren, wonende te Haarlemmermeer, die ons hebben verklaard,
dat op den 12den dezer des voormiddags ten acht uur, in het huis staande alhier, nummer 37 QQ, in den ouderdom van 80 jaren is overleden Klaas van Wirdum, van beroep zonder, geboren te Aalsmeer en wonende te Haarlemmermeer, weduwnaar van Adriana de Rooij, eerder weduwnaar van Klaasje Eveleens, zoon van Willem van Wirdum en Dirkje Doeven, beiden overleden.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

KINDEREN VAN KLAAS VAN WIRDUM EN GRIETJE BROUWER:
 1. Dirkje van Wirdum, zie nr. X-m.
  Geboren te Aalsmeer op 11 december 1861, van beroep huishoudster, overleden te Haarlem op 19 januari 1920, oud 58 jaar.
  Gehuwd te Haarlemmermeer op 11 december 1891 met Jan Kalter, geboren te Odoorn op 28 april 1857, van beroep arbeider, dienstknecht, overleden te Haarlem op 7 juni 1915, oud 58 jaar, eerder weduwnaar van Harmke Tienstra, zoon van Jan Kalter en Lammechien Albers Dekker.
 2. Geertje van Wirdum, zie nr. X-n.
  Geboren te Aalsmeer op 4 februari 1865, van beroep dienstbode te Haarlemmermeer (1886), overleden te Haarlemmermeer op 26 oktober 1943, oud 78 jaar.
  Gehuwd (1) te Haarlem op 28 juli 1886 met Dirk Heeris, geboren te Hensbroek op 10 februari 1861, van beroep fabriekswerker te Haarlem (1886), overleden te Haarlemmermeer op 21 mei 1895, oud 34 jaar, zoon van Tamis Heeris en Adriaantje van Exter.
  Gehuwd (2) te Haarlem op 18 augustus 1897 met Casper Hendrik Nol, geboren te Amsterdam in 1841, van beroep barbier te Haarlem (1897).
 3. Willem van Wirdum, zie nr. X-o.
  Geboren te Aalsmeer op 18 februari 1867, van beroep arbeider, overleden te Haarlemmermeer op 1 mei 1899, oud 32 jaar.
  Gehuwd te Haarlemmermeer op 26 augustus 1891 met Teuntje Sofia Smits, geboren te Haarlemmermeer op 11 oktober 1868, overleden aldaar op 22 maart 1952, oud 83 jaar, dochter van Jacobus Smits en Cornelia Kardol.
KINDEREN VAN KLAAS VAN WIRDUM EN KLAASJE EVELEENS:
 1. Dirk van Wirdum,
  Geboren te Aalsmeer op 21 augustus 1870, overleden aldaar op 16 januari 1871, oud bijna 5 maanden.
 2. Dirk van Wirdum,
  Geboren te Aalsmeer op 20 februari 1872, overleden aldaar op 29 juni 1872, oud 4 maanden.
KINDEREN VAN KLAAS VAN WIRDUM EN ADRIANA DE ROOIJ:
 1. Teuntje van Wirdum,
  Geboren te Haarlemmermeer op 31 december 1878, overleden aldaar op 29 augustus 1879, oud 8 maanden.
 2. Abraham van Wirdum,
  Geboren te Haarlemmermeer op 10 maart 1880, overleden aldaar op 5 juli 1880, oud 4 maanden.
 3. Jacoba van Wirdum,
  Geboren te Haarlemmermeer op 30 december 1881, overleden te Haarlem op 4 mei 1929, oud 47 jaar.
  Gehuwd te Haarlem op 18 juli 1900 met Hendrik van Roon, geboren te Haarlem op 25 juni 1878, van beroep boekbinder, overleden te Haarlem op 2 januari 1927, oud 48 jaar, zoon van Willem van Roon en van Elisabeth Margaretha Groenen.
 4. Johannes van Wirdum,
  Geboren te Haarlemmermeer op 22 oktober 1886, overleden te Leiden op 8 juli 1905, oud 18 jaar.
[bron: oorspronkelijke aktes, alsmede Aalsmeerse Stambomen deel VI, blz. 833-834]

IX-g.
Willem VAN DAM,
Zoon van Gerrit van Dam en Geertje Brouwer [nr. VIII-d], geboren te Aalsmeer op 12 juni 1838, van beroep werkman, overleden te Aalsmeer op 14 april 1876, oud 37 jaar.
Gehuwd te Aalsmeer op 2 april 1865 met Antje VENEMA, geboren te Aalsmeer op 13 oktober 1843, overleden aldaar op 28 december 1906, oud 63 jaar, dochter van Arnoldus Venema, van beroep schipper, winkelier en van Aafje Wegman.
Antje VENEMA huwde (2) te Aalsmeer op 16 juni 1878 met Willem KLIJNSCHMIDT, geboren te Aalsmeer op 5 juni 1839, van beroep bloemkweker, overleden te Aalsmeer op 17 februari 1923, oud 83 jaar, zoon van Eberhard Heinrich Klijnschmidt, van beroep koopman en van Matje Piet, eerder weduwnaar van Matje STOLP.

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 12 juni 1838, nr. 52:
Den 12den dag der maand Junij van 't jaar 1838 ten twaalf ure, op den middag.
Acte van Geboorte van Willem, geboren te Aalsmeer den 12de dezer des morgens ten drie ure, zoon van Gerrit van Dam, oud 47 Jaren, van beroep werkman en van Geertje Brouwer, oud 35 Jaren, zonder beroep, wonende alhier.
Het Kind is erkend te zijn van het Mannelijk geslacht.
Getuigen Cornelis Jongkind, oud 45 jaren, van beroep Visser, wonende alhier en Christiaan Lindenaar, oud 32 jaren, van beroep Bode, wonende mede alhier. Op het verzoek aan ons gedaan door den vader voornoemd.
Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten, except de Eerste getuige welke verklaard niet te kunnen schrijven, en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 6 juni 1839, nr. 41:
Op heden den 6den der maand Junij 1839, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer verschenen:
Eberhard Heinrich Klijnschmidt, van beroep Koopman, oud 51 jaren, wonende te Aalsmeer in No. 194, welke ons heeft verklaard dat op den 5den dezer des namiddags ten zeven ure, in het huis staande op het dorp is geboren een Kind van het mannelijk geslacht, uit Matje Piet, van beroep geen, wonende als voren, zijne huisvrouw, welk Kind zal genaamd worden Willem.
Van welke Verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Cornelis Vreeken, van beroep Visser, oud 35 jaren, wonende te Aalsmeer en van Christiaan Lindenaar, van beroep Bode, oud 33 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze Akte door ons, benevens den vader en de Getuigen, na voorlezing onderteekend.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 14 oktober 1843, nr. 104:
Op heden den 14den der maand October 1843, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
Arnoldus Venema, van beroep Schipper, oud 27 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 13den October des avonds ten Elf ure, in het huis staande op het dorp is geboren een kind van het Vrouwelijk geslacht, uit Zijnen huisvrouw Aafje Wegman, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Antje.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Klaas Los, van beroep ijzersmit, oud 43 jaren, wonende te Aalsmeer en van Abram Clauset, van beroep Kledermaker, oud 53 jaren, wonende te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen geteekend.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

NATIONALE MILITIE, Haarlem, 23 maart 1865:
De Commissaris des Konings in de Provincie Noordholland
verklaart, dat Willem van Dam, geboren te Aalsmeer den 12 Junij 1838, wonende te Aalsmeer, van beroep werkman,
zoon van Gerrit en van Geertje Brouwer, wonende te [----], beide overleden,
in het inschrijvingsregister van de gemeente Aalsmeer van het jaar 1857 voor de ligting van het jaar 1857 is ingeschreven, en dat hem vervolgens bij de loting is ten deel gevallen No. 39, dat, buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verpligt.
[huwelijksbijdrage; letterlijke weergave]

HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 2 april 1865, nr. 5:
Heden den 2den April 1865, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan.
Willem van Dam, van beroep werkman, oud 26 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van Gerrit van Dam en van Geertje Brouwer, beiden overleden, en
Antje Venema, zonder beroep, oud 21 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, minderjarige dochter van Arnoldus Venema, koopman en van Aafje Wegman, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer.
Getuigen:
Jan Wegman, van beroep teelman, oud 75 jaren, grootvader van de bruid.
Abel Venema, van beroep teelman, oud 68 jaren, grootvader van de bruid.
Gerrit Vreeken, van beroep visscher, oud 54 jaren, wonende te Nieuwer-Amstel, oudoom van de bruid, en
Christiaan Lindenaar, van beroep gemeente-bode, oud 59 jaren, wonende de twee eersten en de laatste getuige te Aalsmeer.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is geteekend.
[bron: website Family Search]

GETUIGE:
Op 13 maart 1869 deed Willem van Dam, werkman, oud 30 jaren, wonende te Aalsmeer, mede aangifte van het overlijden van zijn halfzuster Grietje Brouwer.

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 15 april 1876, nr. 47:
Heden den 15den April 1876, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
Arnoldus Venema, van beroep winkelier, oud 59 jaren, wonende te Aalsmeer, behuwdvader van de na te noemen overledene, en Gerrit Vreke, van beroep Visscher, oud 65 jaren, wonende mede te Aalsmeer, Oud Oom van de overledene, welke ons hebben verklaard,
dat op den 14den dezer maand des namiddags ten half een ure, in het huis staande op de dorpsstraat nummer 168 in den ouderdom van 37 jaren is overleden Willem van Dam, van beroep werkman, geboren en wonende te Aalsmeer, Zoon van Gerrit van Dam en van Grietje Brouwer, beide overleden en echtgenoot van Antje Venema, wonende te Aalsmeer.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 16 juni 1878, nr. 14:
Heden den 16den Juni 1878, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer, in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
Willem Klijnschmidt, van beroep bloemkweeker, oud 39 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van Eberhard Heinrich Klijnschmidt en Matje Piet, beiden overleden, weduwnaar van Matje Stolp; en
Antje Venema, Zonder beroep, oud 34 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige dochter van Arnoldus Venema, van beroep winkelier en van Aafje Wegman, Zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer, Weduwe van Willem van Dam.
Getuigen:
Arnoldus Venema, van beroep winkelier, oud 61 jaren, vader der bruid, wonende te Aalsmeer;
Hendrik Kleinsmit, van beroep Smid, oud 48 jaren, halve broeder van den bruidegom, wonende te Nieuwendam;
Jan Venema, van beroep winkelier, oud 28 jaren, broeder der bruid, en
Klaas Pannekoek, van beroep tuinman, oud 33 jaren, beiden wonende te Aalsmeer.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, de Comparanten en getuigen is onderteekend.
[bron: website Family Search]

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 29 december 1906, nr. 81:
Heden den 29sten December 1906, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer
Dirk van der Schilden, van beroep manufacturier, oud 28 jaren, wonende te Aalsmeer, behuwdzoon van de overledene en Willem Wegman, van beroep koster, oud 41 jaren, wonende te Aalsmeer, die verklaarden,
dat op den 28sten December dezes jaars des namiddags ten negen ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier aan den Oosteinderweg, nummer 9, in den ouderdom van 63 jaren is overleden Antje Venema, echtgenoote van Willem Klijnschmidt, bloemist te Aalsmeer, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van Arnoldus Venema en van Aafje Wegman, beiden overleden, weduwe van Willem van Dam.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing, door ons is onderteekend met de beide aangevers.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 19 februari 1923, nr. 12:
Heden den 19den Februari 1923, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer,
Willem Wegman, 57 jaren, van beroep koster, wonende te Aalsmeer en Maarten Piet, oud 50 jaren, van beroep mandenmaker wonende te Aalsmeer, die verklaarden,
dat op den 17den Februari dezes jaars des namiddags ten elf ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier, Kanaalstraat nummer 155 in den ouderdom van 83 jaren is overleden Willem Klijnschmidt, weduwnaar van Antje Venema eerder van Matje Stolp, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van Eberhard Heinrich Klijnschmidt en van Matje Piet, beiden overleden.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing, door ons is onderteekend met de beide aangevers.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

KINDEREN WILLEM VAN DAM EN ANTJE VENEMA:
 1. Arnoldus van Dam,
  Geboren te Aalsmeer op 14 juni 1865, overleden aldaar op 15 augustus 1865, oud 2 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 13 juni 1865, nr. 85:
  Heden den 14den Junij 1865, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Willem van Dam, van beroep werkman, oud 26 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat op den 14den dezer maand des morgens ten vier ure, in het huis staande in het dorp is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne Huisvrouw Antje Venema, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Arnoldus.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Arnoldus Venema, van beroep winkelier, oud 48 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jacob Sierts Huizinga, van beroep beambte ter Secretarie, oud 31 jaren, wonende te Aalsmeer, en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen geteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 15 augustus 1865, nr. 72:
  Heden den 15den Augustus 1865, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer, verschenen
  Willem van Dam, van beroep werkman, oud 27 jaren, wonende te Aalsmeer, Vader van de na te noemen overledene en Arnoldus Venema, van beroep winkelier, oud 48 jaren, wonende te Aalsmeer, Grootvader van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 15den dezer maand des morgens ten zes ure, in het huis staande in het dorp in den ouderdom van negen weken is overleden Arnoldus van Dam, van beroep geen, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van den eersten Comparant en van Antje Venema, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is geteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]
 2. Aaltje van Dam, zie nr. X-p.
  Geboren te Aalsmeer op 27 maart 1869, overleden aldaar op 20 maart 1945, oud 75 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 31 juli 1890 met Cornelis Izaak Verbeek, geboren te Aalsmeer op 30 januari 1865, diende van 1885 tot 1890 in de Nationale Militie, van beroep werkman, koetsier, koopman, bode (1904), overleden te Aalsmeer op 19 augustus 1954, oud 89 jaar, zoon van Gijsbert Verbeek, van beroep werkman en van Cornelia Piet.
 3. Arnoldus van Dam, zie nr. X-q.
  Geboren te Aalsmeer op 2 juni 1872, van beroep werkman, bloemist, kwekersknecht, overleden te Haarlem op 11 mei 1947, oud 74 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 26 april 1894 met Grietje Jongkind, geboren te Aalsmeer op 15 februari 1872, overleden te Ouder-Amstel op 4 april 1955, oud 83 jaar, dochter van Jan Jongkind, van beroep werkman, teelman en van Arijaantje Neus.
 4. Gerrit van Dam,
  Geboren te Aalsmeer op 1 februari 1875, overleden aldaar op 21 februari 1875, oud 20 dagen.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 1 februari 1875, nr. 18:
  Heden den 1sten Februari 1875, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer, verschenen
  Willem van Dam, van beroep Werkman, oud 36 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard,
  dat op den 1sten dezer maand des morgens ten vier ure, in het huis staande in de dorpsstraat, Nummer 168, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Zijne huisvrouw Antje Venema, van beroep Zonder, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Gerrit.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Arnoldus Venema, van beroep winkelier, oud 58 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 49 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 22 februari 1875, nr. 19:
  Heden den 22sten Februari 1875, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer, verschenen
  Willem van Dam, van beroep Werkman, oud 36 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Arnoldus Venema, van beroep winkelier, oud 58 jaren, wonende mede te Aalsmeer, grootvader van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 21sten dezer maand des nachts ten een ure, in het huis staande op de dorpsstraat, Nummer 168, in den ouderdom van drie weken is overleden Gerrit van Dam, van beroep Zonder, geboren wonende te Aalsmeer, Zoon van den eersten Comparant en van Antje Venema, Zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons en de Comparantenis onderteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]
KIND VAN WILLEM KLIJNSCHMIDT EN ANTJE VENEMA:
 1. Matje Klijnschmidt,
  Geboren te Aalsmeer op 11 november 1880, overleden aldaar op 9 maart 1950, oud 69 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 26 mei 1904 met Dirk van der Schilden, geboren te Aalsmeer op 26 januari 1878, nam kort voor zijn huwelijk de manufacturenwinkel van de weduwe Meijer in de Kanaalstraat over, overleden te Aalsmeer op 30 november 1953, oud 75 jaar, zoon van Teunis van der Schilden, van beroep winkelier en van Barbara Catharina Gortzak.
  Uit dit huwelijk 8 kinderen: Teunis (1905-1979), Antje (1907, vermeld als naaister), Willem (1908-1979), Barbara Catharina (1912, gehuwd in 1937), Eduard (1916, gehuwd in 1942), Matje (1923, gehuwd in 1949), en de tweeling Gusta (1927, gehuwd in 1952) en Lucretia (1927, gehuwd in 1953).

  PICTURE: Dirk van der Schilden em Matje Klijnschmidt.jpg. Text: Dirk van der Schilden en Matje Klijnschmidt. [bron: Aalsmeerse Stambomen, deel VI, blz. 581]

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 26 januari 1878, nr. 13:
  Heden den 26sten Januari 1878, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Teunis van der Schilden, van beroep winkelier, oud 45 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 26sten dezer maand des voormiddags ten tien ure, in het huis staande aan den Langenzijdweg, nummer 223 is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Zijne huisvrouw Barbara Catharina Gortzak, van beroep Zonder, welk kind zal genaamd worden Dirk.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Berend ter Cock, van beroep geneesheer, oud 43 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Zwaag, van beroep gemeente veldwachter, oud 28 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 11 november 1880, nr. 141:
  Heden den 11den November 1880, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Willem Klijnschmidt, van beroep bloemkweeker, oud 41 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat op den 11den dezer maand des morgens ten zes ure, in het huis staande aanden Oosteinderweg nummer 4 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Zijne huisvrouw Antje Venema, van beroep Zonder, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Matje.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacob Grosscurt, van beroep broodbakker, oud 25 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 55 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  MANUFACTURENWINKEL:
  Dirk van der Schilden (1878-1953) nam kort voor zijn huwelijk met Matje Klijnschmidt (1880-1950) de manufacturenwinkel van de weduwe Meijer over. Dit pand stond in de Kanaalstraat.
  [bron: Aalsmeerse Stambomen, deel 6, blz. 581]

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 16 mei 1904:
  De Commissaris der Koningin in de Provincie Noordholland verklaart,
  dat aan Dirk van der Schilden, geboren te Aalsmeer op 26 Januari 1878,
  zoon van Teunis en van Barbara Catharina Gortzak
  bij de loting voor de lichting der nationale militie van het jaar 1898 voor de gemeente Aalsmeer is ten deel gevallen No. 6, en dat hij een nummerverwisselaar heeft gesteld, die op 11 Maart 1898 is ingelijfd bij het 2e regiment Veld artillerie en nog is dienende.
  [huwelijksbijlage; letterlijke weergave]

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 26 mei 1904, nr. 15:
  Heden den 26sten Mei 1904, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, teneinde een huwelijk aan te gaan:
  Dirk van der Schilden, oud 26 jaren, van beroep manufacturier, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van Teunis van der Schilden, overleden en van Barbara Catharina Gortzak, wonende te Aalsmeer en
  Matje Klijnschmidt, oud 23 jaren, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige dochter van Willem Klijnschmidt, bloemist en van Antje Venema, zonder beroep, beide wonende te Aalsmeer.
  Getuigen:
  Cornelis Izak Verbeek, oud 39 jaren, bode, zwager van de bruid, wonende te Nieuwer-Amstel,
  Gerrit van der Schilden, oud 34 jaren, koopman, broeder van den bruidegom,
  Maarten van den Beukel, oud 32 jaren, broodbakker, zwager van den bruidegom en
  Willem van der Schilden, oud 33 jaren, koopman, broeder van den bruidegom, allen wonende te Aalsmeer.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door ons, de comparanten, de moeder van comparant, de ouders van comparante en de getuigen is onderteekend.
  [bron: website Family Search]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 9 maart 1950, nr. 20:
  Heden 9 Maart 1950, verscheen voor mij, Ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Aalsmeer:
  Wegman, Jan Willem, oud 53 jaren, aanspreker, wonende te Aalsmeer, die verklaarde daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op 9 Maart dezes jaars, te zeven uur derig minuten in deze gemeente is overleden Klijnschmidt, Matje, echtgenote van:
  van der Schilden, Dirk, oud 69 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van: Klijnschmidt, Willem en van: Venema, Antje, beiden overleden.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 1 december 1953, nr. 77:
  Heden 1 december 1953, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van Aalsmeer:
  Wegman, Jan Willem, oud 57 jaar, aanspreker, wonende te Aalsmeer,
  die verklaarde dat op 30 november 1953, te 22 uur, 15 minuten, in de gemeente Aalsmeer is overleden:
  van der Schilden, Dirk, oud 75 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Aalsmeer, weduwnaar van: Klijnschmidt, Matje, zoon van: van der Schilden, Teunis en Gortzak, Barbara Catharina, beiden overleden.
  De aangever verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorlezen.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]
IX-h.
Matje BROUWER,
Dochter van Jan Brouwer en Gerritje Rinkel [nr. VIII-e], geboren te Aalsmeer op 22 december 1829, Oud-Katholiek, overleden te Sloten (NH) op 24 maart 1872, oud 42 jaar.
Gehuwd (1) te Aalsmeer op 4 mei 1856 met Theodorus Hendricus EDELMAN, geboren te Aalsmeer op 22 mei 1831, was vijf jaren ingelijfd bij het 8e Regiment Infanterie, van beroep oppasser, werkman, overleden te Aalsmeer op 14 augustus 1857, oud 26 jaar, zoon van Jacobus Pietersz Edelman en Catharina Zegstroo.
Gehuwd (2) te Aalsmeer op 27 april 1866 met Barend VAN STRATEN, geboren te Woubrugge op 13 september 1826, vrijgeloot voor de Nationale Militie, van beroep bouwman, werkman, overleden te Aalsmeer op 10 november 1868, oud 42 jaar, zoon van Pieter van Straten en Neeltje Tromp.
Gehuwd (3) te Haarlemmermeer op 28 juli 1870 met Cornelis OOSTERHOUT, geboren te Goudriaan op 30 november 1841, vrijgeloot voor de Nationale Militie, van beroep werkman, overleden te Aalsmeer op 30 april 1875, oud 33 jaar, zoon van Peter Oosterhout, van beroep bouwman en van Cornelia Rietveld, van beroep bouwvrouw.

GEBOORTEAKTE, Woubrugge, 14 september 1826, blz. 8:
In het jaar 1826, den 14den der maand September des Voordmiddags ten negen ure, is voor ons Burgemeester van Woubrugge, Officier van den Burgerlijken Stand verschenen
Pieter van Straaten, oud 25 jaren, van beroep Arbeider, wonende in deze Gemeente, welke ons heeft verklaard dat Neeltje Tromp, Zijne huisvrouw op den 13den September 1826 des Avonds ten Agt uren bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Barend.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerbrand Swart, oud 37 jaren, van beroep Heel en Vroedmeester en van Abraham Mulder, oud 38 jaren, van beroep Veldwagter, wonende beiden alhier en hebben de Comparante Getuigen deze na voorlezing met ons geteekend, except den Comparant Pieter van Straaten, dewelke verklaarde niet te kunnen schrijven.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 22 december 1829, nr. 103:
Den 22sten dag der maand December van 't jaar 1829 ten 4 ure, na den middag.
Acte van Geboorte van Matje te Aalsmeer, geboren den 22sten dezer des voormiddags ten 11 ure, dochter van Jan Brouwer, oud 24 jaren, van beroep werkman en van Gerritje Rinkel, oud 21 jaren, zonder beroep, Echtelieden, wonende in deze gemeente.
Het Kind is erkend te zijn van het vrouwelijk geslacht.
Getuigen Pieter Brouwer, oud 61 jaren, van beroep Werkman, wonende te Aalsmeer en Christiaan Cornelis Lindenaar, oud 24 jaren, van beroep Timmerman, wonende te Aalsmeer, Op het verzoek aan ons gedaan door den vader voornoemd.
Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
Jan Brouwer verklaard niet te kunnen schrijven.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 24 mei 1831, nr. 35:
Den 24sten dag der maand Mei van 't jaar 1831 ten 12 ure, op den middag.
Acte van Geboorte van Theodorus Hendricus, geboren te Aalsmeer den 22sten dezer des avonds ten 6 ure, zoon van Jacobus Edelman, oud 33 jaren, van beroep daggelder en van Catharina Zegstro, oud 29 jaren, geen beroep, wonende alhier.
Het Kind is erkend te zijn van het mannelijk geslacht.
Getuigen Andries Rinkel, oud 26 jaren, van beroep timmerman, wonende alhier en Jan Lindenaar, oud 47 jaren, van beroep Bode, wonende mede alhier, Op het verzoek aan ons gedaan door den vader voornoemd.
Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door den comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Goudriaan, 2 december 1841, nr. 18:
In het jaar 1841, den tweeden der maand December, is voor ons Rogier Diderik van Slijke, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Goudriaan, Provincie Zuid-Holland, verschenen:
Peter Oosterhout, oud 40 jaren, van beroep bouwman, wonende te Goudriaan, dewelke ons heeft verklaard, dat op Dingsdag, den dertigsten der maand November dezes jaars, des middags ten Een ure, te Goudriaan is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit hem comparant en Cornelia Rietveld, deszelfs echtgenoote, bouwvrouw en dat aan dat kind zal worden gegeven de voornaam van Cornelis.
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Teunis Terlouw, oud 69 jaren, van beroep bouwman, wonende te Goudriaan en van Cornelis van der Wolf, oud 68 jaren, van beroep werkman, wonende te Goudriaan, als getuigen.
En hebben wij deze akte, na gedane voorlezing, geteekend met den comparant en de beide getuigen.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

NATIONALE MILITIE, Haarlem, 16 april 1856:
De Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland verklaart,
dat Theodorus Henricus Edelman, geboren te Aalsmeer den 22 Mei 1831, van beroep oppasser,
Zoon van Jacobus (overleden) en van Catharina Zegstroo, van beroep ----, wonende te Aalsmeer,
binnen de gemeente van Aalsmeer voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nummer 12 op hetwelk hij is ingelijfd geworden bij het 8e Regiment Infanterie en den tijd van vijf jaren hebbende gediend, behoorlijk uit de dienst ontslagen is.
Signalement:
Lengte 1 El, 6 Pm, 5 Dm, 5 St.
Aangezigt en voorhoofd rond, Oogen grijs, Neus, mond en kin gewoon, Haar en wenkbraauwen bruin.
Merkbare teekenen geene.
[huwelijksbijlage; letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 4 mei 1856, nr. 7:
Heden den vierden Mei 1856, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
Theodorus Henricus Edelman, van beroep werkman, oud 24 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van wijlen Jacob Edelman en van Catharina Segstro, zonder beroep, wonende te Aalsmeer, en
Matje Brouwer, zonder beroep, oud 26 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige dochter van Jan Brouwer, van beroep werkman, wonende te Aalsmeer en van wijlen Gerritje Rinkel, zijnde des Bruidegoms moeder en des Bruids vader hier tegenwoordig hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Getuigen:
Pieter Edelman, oud 30 jaren, van beroep Werkman, broeder van de bruidegom,
Casper Moleman, oud 54 jaren, van beroep Werkman, Oom van de bruid,
Jan de Groot, oud 31 jaren, van beroep Werkman, Neef van de bruid,
Willem Segstro, oud 53 jaren, van beroep Werkman, Oom van de bruidegom, wonende allen te Aalsmeer.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, de Comparanten en Getuigen is geteekend, hebbende den bruid en derzelver vader verklaard niet te kunnen schrijven.
[bron: website Family Search]

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 15 augustus 1857, nr. 61:
Heden den 15den Augustus 1857, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer, verschenen
Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 25 jaren, wonende te Aalsmeer, behuwdbroeder van de na te noemen overledene, en Arie de Blom, van beroep klerk ter Secretarie, oud 32 jaren, wonende te Aalsmeer, geen bloed of aanverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard,
dat op den 14den dezer maand des namiddags ten 4 ure, in het huis staande in het Oosteinde in den ouderdom van 26 jaren is overleden Theodorus Henricus Edelman, van beroep werkman, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van wijlen Jacob Edelman en van Catharina Segstro, zonder beroep, wonende te Aalsmeer en echtgenoot van Matje Brouwer.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze acte, welke na voorlezing door ons en de comparanten is geteekend.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

NATIONALE MILITIE, 's-Gravenhage, 4 april 1865:
De Commissaris des Konings in de Provincie Zuid-Holland, verklaart dat:
Barend van Straten, geboren te Woubrugge den 13 September 1826, wonende te Aalsmeer, van beroep ------,
Zoon van Pieter en van Neeltje Tromp,
in het inschrijvings-register van de Gemeente Woubrugge van het jaar 1845, voor de ligting van het jaar 1845, is ingeschreven;
en dat hem vervolgens bij de loting is ten deel gevallen No. 20, dat, buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verpligt.
[huwelijksbijlage; letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 27 april 1866, nr. 7:
Heden den 27sten April 1866, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan
Barend van Straten, van beroep bouwman, oud 39 jaren, geboren te Woubrugge en wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van Pieter van Straten en van Neeltje Tromp, beiden overleden; en
Matje Brouwer, Zonder beroep, oud 36 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige dochter van Jan Brouwer, van beroerp Werkman, wonende te Aalsmeer, en van Gerrarda Rinkel, overleden, en Weduwe van Theodorus Henricus Edelman.
Getuigen:
Jan Schouten, van beroep barbier, oud 65 jaren;
Jacob Wilhelm Lieneke, van beroep Klompenmaker, oud 31 jaren,
Klaas van Leeuwen, van beroep Klompenmaker, oud 22 jaren (gehuwd) en
Mattheus van den Berg, van beroep beambtem, oud 48 jaren, allen wonende te Aalsmeer.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend, met uitzondering der bruid welke verklaard heeft geen schrijven geleerd te hebben.
[bron: website Family Search]

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 11 november 1868, nr. 91:
Heden den 11den November 1868, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
Jan Brouwer, van beroep werkman, oud 65 jaren, wonende te Aalsmeer, Schoonvader van de na te noemen overledene, en Christiaan Cornelis Lindenaar, van beroep gemeentebode, oud 63 jaren, wonende mede te Aalsmeer, geen aan of bloedverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 10den dezer maand, des Avonds ten Zes ure, in het huis staande in het Oosteinde in den ouderdom van 42 jaren is overleden Barend van Straten, van beroep werkman, geboren te Woubrugge en wonende te Aalsmeer, zoon van Pieter van Straten en van Neeltje Tromp, beiden overleden en echtgenoot van Matje Brouwer, Zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de tweede Comparant is onderteekend, verklarende den eersten Comparant geen schrijven geleerd te hebben.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

NATIONALE MILITIE, 's-Gravenhage, 17 juni 1870:
De Commissaris des Konings in de Provincie Zuid-Holland, verklaart dat:
Cornelis Oosterhout, geboren te Goudriaan den 30 November 1841, wonende te Aalsmeer, van beroep ------,
Zoon van Peter en van Cornelia Rietveld,
in het inschrijvings-register van de Gemeente Moordrecht van het jaar 1860, voor de ligting van het jaar 1860, is ingeschreven; en dat hem vervolgens bij de loting is ten deel gevallen No. 17, dat, buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verpligt.
[huwelijksbijlage; letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

HUWELIJKSAKTE, Haarlemmermeer, 28 juli 1870, nr. 62:
Heden den 28sten Julij 1870, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Haarlemmermeer, in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
Cornelis Oosterhout, arbeider, oud 28 jaar, geboren te Goudriaan, wonende alhier, meerderjarige zoon van Peter Oosterhout, overleden en van Cornelia Rietveld, zonder beroep, wonende alhier, ter eenen, En
Matje Brouwer, laats weduwe van Barend van Straten, zonder beroep, oud 40 jaren, geboren te Aalsmeer, wonende alhier, meerderjarige dochter van Jan Brouwer, werkman, wonende te Aalsmeer en van Gerritje Rinkel, overleden, ter andere zijde.
Getuigen:
Dirk Eggink, Secretaris, oud 37 jaren.
Jan Eggink, Gemeente Ambtenaar, oud 27 jaren.
Johannes Godfried Legel, concierge, oud 48 jaren.
Andries Franke, veldwachter, oud 32 jaren, allen wonende alhier.
[bron: website Family Search]

OVERLIJDENSAKTE, Sloten (NH), 26 maart 1872, nr. 50: Heden den 26sten Maart 1872, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Sloten, verschenen
Cornelis Oosterhout, van beroep arbeider, oud 31 jaren, wonende in deze gemeente, echtgenoot van de na te noemen overledene, en Es van Steenwijk, van beroep veehouder, oud 43 jaren, wonende mede in deze gemeente, zwager van de overledene, welke ons hebben verklaard,
dat op den 24sten dezer maand des avonds ten 9 ure, in het huis staande in deze gemeente wijk A Nummer 55 in den ouderdom van 41 jaren is overleden Matje Brouwer, van beroep zonder, geboren te Aalsmeer en wonende te Sloten, gehuwd met den comparant Cornelis Oosterhout, eerder gehuwd geweest met Barend van Straten en Dirk Edelman, dochter van Jan Brouwer, arbeider, wonende te Aalsmeer en van Gerritje Rinkel, overleden.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de comparanten is onderteekend.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

GETUIGE:
In 1873 trad Cornelis Oosterhout, wonende in Haarlemmermeer, in Krommenie op als huwelijksgetuige van zijn zwager Johannis Brouwer.

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 1 mei 1875, nr. 45:
Heden den 1sten Mei 1875, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
Maarten Oosterhout, van beroep werkman, oud 51 jaren, wonende te Aalsmeer, broeder van de na te noemen overledene, en Christiaan Cornelis Lindenaar, van beroep gemeentebode, oud 69 jaren, wonende mede te Aalsmeer, geen bloed of aanverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard,
dat op den 30sten April jongstleden des namiddags ten half twee ure, in het huis staande inden Schinkelpolder, nummer 51 in den ouderdom van 33 jaren is overleden Cornelis Oosterhout, van beroep werkman, geboren te Goudriaan en wonende te Haarlemmermeer,
Zoon van Peter Oosterhout, overleden en van Cornelia Rietveld, zonder beroep, wonende te Aalsmeer, weduwnaar van Matje Brouwer.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

KIND VAN THEODORUS HENDRICUS EDELMAN EN MATJE BROUWER:
 1. Theodorus Jacobus Edelman,
  Geboren in het Oosteinde van Aalsmeer op 21 augustus 1857, overleden aldaar op 18 september 1857, oud 4 weken.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 22 augustus 1857, nr. 61:
  Heden den 22sten Augustus 1857, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer, verschenen
  Jan Brouwer, van beroep werkman, oud 53 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard,
  dat op den 21sten dezer maand des avonds ten tien ure, in het huis staande in het Oosteinde, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Matje Brouwer, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer, weduwe van Theodorus Henricus Edelman, welk kind zal genaamd worden Theodorus Jacobus, zijnde de aangever bij de verlossing tegenwoordig geweest.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van grootvader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Pieter Edelman, van beroep werkman, oud 31 jaren, wonende te Aalsmeer en van Arie de Blom, van beroep Klerk ter Secretarie, oud 32 jaren, wonende te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons en de twee laatste getuigen geteekend, hebbende de eerste verklaard niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 18 september 1857, nr. 73:
  Heden den 18den September 1857, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 25 jaren, wonende te Aalsmeer, oom van de na te noemen overledene, en Arie de Blom, van beroep Klerk ter Secretarie, oud 32 jaren, wonende te Aalsmeer, geen bloed of aanverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 18den dezer maand des morgens ten zes ure, in het huis staande in het Oosteinde in den ouderdom van vier weken is overleden Theodorus Jacobus Edelman, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van wijlen Theodorus Henricus Edelman en van Matje Brouwer, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de comparanten is geteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]
IX-i.
Arie BROUWER,
Zoon van Jan Brouwer en Gerritje Rinkel [nr. VIII-e], geboren te Aalsmeer op 6 maart 1832, Oud-Katholiek, vrijgeloot voor de Nationale Militie, van beroep werkman, overleden te Aalsmeer op 21 augustus 1904, oud 72 jaar.
Gehuwd te Aalsmeer op 29 juni 1859 met zijn achternicht Elisabeth DE GROOT, geboren te Aalsmeer op 16 februari 1840, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer op 14 maart 1916, oud 76 jaar, dochter van Johannes (Jan) Jansz de Groot en Magtilda (Magcheltje) Rinkel.

OPMERKING:
Arie's moeder Gerritje Rinkel en Elisabeth's moeder Magcheltje Rinkel waren volle nichten van elkaar.

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 6 maart 1832, nr. 19:
Den 6den dag der maand Maart van 't jaar1832 ten twaalf ure, op den middag.
Acte van Geboorte van Arie, geboren te Aalsmeer, den 6den dezer des morgens ten vier ure, zoon van Jan Brouwer, oud 27 jaren, van beroep werkman en van Gerritje Rinkel, oud 24 jaren, geen beroep, wonende alhier.
Het kind erkend te zijn van het mannelijk geslacht.
Getuigen: Pieter Brouwer, oud 62 jaren, van beroep werkman, wonende alhier en Hendrik Bergman, oud 60 jaren, van beroep schoenmaker, wonende mede alhier.
Op het verzoek aan ons gedaan door den vader voornoemd.
Zijnde deze acte na mijne voorlezing geteekend door de comparanten en bevestigd, ingevolge de wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
De vader verklaard niet te kunnen schrijven.
[handtekening P. Brouwer zeer hakkelig]
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 17 februari 1840, nr. 17:
Op heden den 17den der maand Februarij 1840, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer verschenen:
Jan de Groot, werkman, oud 34 jaren, wonende te Aalsmeer in No. 60, welke ons heeft verklaard dat op den 16den dezer des namiddags ten 3 ure, in het huis staande in het oosteinde is geboren een Kind van het vrouwelijk geslacht uit Machteldje Rinkel, van beroep geen, wonende als voren, zijnen huisvrouw, welk Kind zal genaamd worden Elisabeth.
Van welke Verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Andries Rinkel, van beroep Tapper, oud 35 jaren, wonende te Aalsmeer en van Cornelis Clauset, van beroep Gerechtsdienaar, oud 53 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze Akte door ons, benevens den vader en de Getuigen, na voorlezing onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]



NATIONALE MILITIE, Haarlem, 16 Junij 1859:
De Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland verklaart,
dat Arie Brouwer, geboren te Aalsmeer den 6 Maart 1832, van beroep werkman,
zoon van Jan en van Gerritje Rinkel, van beroep werkman, wonende te Aalsmeer,
binnen de gemeente van Aalsmeer voor de Nationale Militie is ingeschreven, dat aan hem vervolgens bij loting is ten deele gevallen het nummer 32, hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.
[huwelijksbijlage; letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 29 juni 1859, nr. 16:
Heden den negenentwintigsten Juni 1859, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan Arie Brouwer, van beroep werkman, oud zevenentwintig jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van Jan Brouwer, werkman, wonende te Aalsmeer en van wijlen Gerritje Rinkel.
En Elisabeth de Groot, zonder beroep, oud negentien jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, minderjarige dochter van wijlen Jan de Groot en van Magteltje Rinkel, zonder beroep, wonende te Aalsmeer, zijnde de vader des bruidegoms en de moeder der bruid tegenwoordig, hunne toestemming gevende tot het huwelijk.
En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd, vooreerst: de akten waaruit blijkt, dat de afkondigingen onverhinderd te Aalsmeer hebben plaats gehad;
Voorts de geboorteacten der verloofden; Overlijdens acten van de moeder des bruidegoms en van de vader des bruids, en Certificaat van Voldoening aan de Wet op de Nationale milities.
Waarna wij hun hebben afgevraagd of zij elkander aannamen tot echtgenooten, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn: hetwelk door hen, uitdrukkelijk met Ja beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk zijn vereenigd.
In tegenwoordigheid van:
Pieter Edelman, werkman, oud drieendertig jaren.
Christiaan Lindenaar, gemeentebode, oud drieenvijftig jaren.
Arie de Blom, beambte ter secretarie, oud vierendertig jaren.
Jan Lindenaar, klompenmaker, oud vierendertig jaren, allen wonende te Aalsmeer.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons de partijen en getuige is getekend, hebben de overigen verklaard niet te kunnen schrijven.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

GETUIGE/AANGIFTE:
Op 15 augustus 1857 deed Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 25 jaren, wonende te Aalsmeer, aangifte van het overlijden van zijn behuwdbroeder Theodorus Henricus Edelman.
Op 18 september 1857 deed Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 25 jaren, wonende te Aalsmeer, oom, aangifte van het overlijden van Theodorus Jacobus Edelman
Op 15 maart 1872 deed Arie Brouwer, werkman, 41 jr als behuwdbroeder aangifte van het overlijden van Cornelia de Groot, de zuster van zijn vrouw Elisabeth.

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 22 augustus 1904, nr. 39:
Heden den 22sten Augustus 1904 verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer
Johannes Brouwer, van beroep werkman, oud 45 jaren, wonende te Aalsmeer, zoon van den overledene en Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 29 jaren, wonende te Aalsmeer, zoon van den overledene die verklaarden dat op den 21sten Augustus dezes jaars des morgens ten half een ure, binnen deze gemeente, in het huis staande alhier in het Oosteinde nummer 146, in den ouderdom van 72 jaren is overleden Arie Brouwer, van beroep werkman, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van Jan Brouwer en Gerritje Rinkel, beiden overledene, echtgenoot van Elisabeth de Groot, zonder beroep, wonende alhier.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons is onderteekend met de beide aangevers.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]


OVERLEVERING:
Na de dood van haar man in 1904 "logeerde" Elisabeth bij verscheidene van haar kinderen.
Volgens sommige van haar kleinkinderen kon zij knap lastig zijn. Zij hield het dan ook vaak niet lang uit op het zelfde adres.

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 15 maart 1916, nr. 15:
Heden den 15den Maart 1916, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer,
Johannes Brouwer, oud 56 jaren, van beroep werkman, wonende te Aalsmeer, zoon van de overledene en Adrianus Brouwer, oud 41 jaren, van beroep werkman, wonende te Aalsmeer, zoon van de overledene, die verklaarden, dat op den 14den Maart dezes jaars des namiddags ten half elf ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier in het Oosteinde, nummer 99 in den ouderdom van 76 jaren, is overleden Elizabeth de Groot, weduwe van Arie Brouwer, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van Jan de Groot en van Machteldje Rinkel, beiden overleden.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons is onderteekend met de beide aangevers.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN VAN ARIE BROUWER EN ELISABETH DE GROOT:
 1. Johannes Brouwer, zie nr. X-r.
  Geboren te Aalsmeer op 22 augustus 1859, Oud-Katholiek, van beroep werkman, turfsteker, landarbeider, bloemist, overleden te Aalsmeer op 21 januari 1938, aldaar begraven op de Oud-Katholieke begraafplaats op 24 januari, oud 77 jaren.
  Gehuwd te Aalsmeer op 28 juli 1881 met Margaretha (Grietje) Vreeken, geboren te Nieuwer-Amstel op 10 februari 1862, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer op 7 mei 1938, aldaar begraven op 10 mei 1938 op de Oud-Kath. Begraafplaats, dochter van Jan Gerritsz Vreeken en Leentje Zwaneveld.
 2. Theodorus Hendricus Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 19 januari 1862, overleden aldaar op 30 december 1862, oud ruim 11 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 20 januari 1862, nr. 6:
  Heden den 20sten Januarij 1862, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 29 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 19den dezer maand des morgens ten 8 ure, in het huis staande te Aalsmeer in het Oosteinde is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Elisabeth de Groot, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer welk kind zal genaamd worden Theodorus Hendricus.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 36 jaren en van Christiaan Lindenaar, van beroep Gemeentebode, oud 56 jaren, wonende te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 30 december 1862, nr. 107:
  Heden den 30sten December 1862, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 30 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 37 jaren, wonende te Aalsmeer, geen bloed- of aanverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den dertigsten dezer maand des morgens ten acht ure, in het huis staande te Aalsmeer in het Oosteinde, in den ouderdom van elf maanden is overleden Theodorus Hendricus Brouwer, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van den eersten Comparant en van Elisabeth de Groot, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 3. Gerarda Machtilda Brouwer, zie nr. X-s.
  Geboren te Aalsmeer op 28 januari 1864, overleden te Uithoorn op 30 juli 1954, oud 90 jaar.
  Gehuwd te Nieuwer-Amstel op 30 juni 1886 met Gerardus Johannes Kraan, geboren te Sluipwijk op 15 december 1860, Rooms-Katholiek, van beroep werkman, postbode, bouwvakarbeider, overleden te Nieuwer-Amstel op 15 mei 1925, oud 64 jaar, zoon van Johannes Kraan, van beroep werkman en van Geertruida Driehuis.
 4. Mathilda Gerarda Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 12 december 1865, overleden aldaar op 28 april 1866, oud ruim 4 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 13 december 1865, nr. 150:
  Heden den 13den December 1865, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 33 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 12den dezer maand des avonds ten 11 ure, in het huis staande te Aalsmeer in het Oosteinde is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Elisabeth de Groot, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer welk kind zal genaamd worden Mathilda Gerarda.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Christiaan Lindenaar, van beroep gemeentebode, oud 60 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 40 jaren, wonende te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 30 april, 1866, nr. 52:
  Heden den 30sten April 1866, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 34 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Jacobus de Groot, van beroep bouwman, oud 25 jaren, wonende te Aalsmeer, geen bloed- of aanverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 28sten dezer maand des morgens ten negen ure, in het huis staande in het Oosteinde, in den ouderdom van vier maanden is overleden Mathilda Gerarda Brouwer, van beroep Geen, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van den eersten Comparant en van Elisabeth de Groot, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 5. Magtilda Gerarda Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 7 juni 1867, overleden aldaar op 29 augustus 1867, oud bijna 3 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 8 juni 1867, nr. 66:
  Heden den 8sten Junij 1867, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 35 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 7den dezer maand des avonds ten 10 ure, in het huis staande te Aalsmeer in het Oosteinde is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Elisabeth de Groot, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer welk kind zal genaamd worden Magtilda Gerarda.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Jongkind, van beroep werkman, oud 26 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 41 jaren, wonende te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 29 augustus 1867, nr. 83:
  Heden den 29sten Augustus 1867, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 35 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 42 jaren, wonende mede te Aalsmeer, geen bloed- of aanverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 29sten dezer maand des nachts ten half vier ure, in het huis staande in het Oosteinde, in den ouderdom van twee maanden is overleden Magtilda Gerarda Brouwer, van beroep Geen, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van den eersten Comparant en van Elisabeth de Groot, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 6. Magtilda Cornelia Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 11 november 1868, overleden aldaar op 29 mei 1869, oud ruim 6 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 11 november 1868, nr. 108:
  Heden den 11den November 1868, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 36 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 11den dezer maand des nachts ten half een ure, in het huis staande te Aalsmeer in het Oosteinde is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Elisabeth de Groot, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer welk kind zal genaamd worden Magtilda Cornelia.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Christiaan Cornelis Lindenaar, van beroep gemeentebode, oud 63 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 43 jaren, wonende te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 29 mei 1869, nr. 58:
  Heden den 29sten Mei 1869, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 37 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 43 jaren, wonende mede te Aalsmeer, geen aan- of bloedverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 29sten dezer maand des morgens ten half zes ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 57, in den ouderdom van zes maanden is overleden Magtilda Cornelia Brouwer, van beroep geen, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van den eersten Comparant en van Elisabeth de Groot, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 7. Jacoba Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 17 januari 1870, overleden aldaar op 24 maart 1872, oud ruim 2 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 17 januari 1870, nr. 8:
  Heden den 17den Januarij 1870, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 37 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 17den dezer maand des morgens ten zeven ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 77 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Elisabeth de Groot, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer welk kind zal genaamd worden Jacoba.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Franciscus Roth, van beroep Rijksambtenaar, oud 51 jaren, wonende te Haarlemmermeer en van Christiaan Cornelis Lindenaar, van beroep gemeentebode, oud 64 jaren, wonende te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 25 maart 1872, nr. 48:
  Heden den 25sten Maart 1872, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 40 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 46 jaren, wonende mede te Aalsmeer, geen bloed- of aanverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 24sten dezer maand des morgens ten negen ure, in het huis staande in de Schinkelpolder nummer 77, in den ouderdom van twee jaren is overleden Jacoba Brouwer, van beroep geen, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van den eersten Comparant en van Elisabeth de Groot, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 8. Jacoba Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 25 september 1873, overleden aldaar op 8 oktober 1873, oud bijna 2 weken.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 25 september 1873, nr. 104:
  Heden den 25sten September 1873, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 41 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 25sten dezer maand des morgens ten half acht ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 91a is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Elisabeth de Groot, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer welk kind zal genaamd worden Jacoba.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Klaas Schouten, van beroep barbier, oud 40 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 48 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 9 oktober 1873, nr. 81:
  Heden den 9den October 1873, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 41 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 48 jaren, wonende mede te Aalsmeer, geen bloed- of aanverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 8sten dezer maand des avonds ten acht ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 91a, in den ouderdom van dertien dagen is overleden Jacoba Brouwer, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van den eersten Comparant en van Elisabeth de Groot, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 9. Adrianus Brouwer, ook Arie Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 31 oktober 1874, van beroep werkman, overleden te Aalsmeer op 2 juni 1942, oud 67 jaar.
  Ongehuwd.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 31 oktober 1874, nr. 136:
  Heden den 31sten October 1874, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 42 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 31sten dezer maand des nachts ten drie ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 91a is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Elisabeth de Groot, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer welk kind zal genaamd worden Adrianus.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 49 jaren, wonende te Aalsmeer en van Dirk de Vries, van beroep Rijksveldwachter, oud 47 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OPMERKING:
  In 1904 woonde Arie in Aalsmeer en deed hij ondermeer aangifte van het overlijden van zijn vader.
  In 1907 trad hij op als getuige bij het huwelijk van zijn broer Theodorus.
  In 1908 verhuisde hij naar Amstelveen waar hij inwoonde bij zijn nichtje Leentje Brouwer aan de Hornweg.
  Op 15 maart 1916 deed Adrianus Brouwer, 41 jr, werkman, wonende te Aalsmeer, samen met zijn oudste broer Jan aangifte van het overlijden van hun moeder Elizabeth de Groot.

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 2 juni 1942, nr. 43:
  Heden 2 juni 1942 verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer:
  Brouwer, Lambertus, oud 64 jaren, los werkman, wonende te Aalsmeer, die verklaarde daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op 2 juni dezes jaars, des voormiddags ten 6 ure in deze gemeente is overleden
  Brouwer, Adrianus, ongehuwd, oud 67 jaren, zonder beroep. geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van Brouwer, Arie en de Groot, Elisabeth, beiden overleden.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]
 10. Berthus Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 20 mei 1876, overleden aldaar op 9 juli 1876, oud ruim 7 weken.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 20 mei 1876, nr. 82:
  Heden den 20sten Mei 1876, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 44 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 20sten dezer maand des voormiddags ten half twaalf ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 91a is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Elisabeth de Groot, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer welk kind zal genaamd worden Berthus.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 50 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Zwaag, van beroep gemeente Veldwachter, oud 26 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 10 juli 1876, nr. 68:
  Heden den 10den Julij 1876, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 44 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Johannis Brouwer, van beroep werkman, oud 34 jaren, wonende mede te Aalsmeer, Oom van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den negenden Juli des morgens ten zeven ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 91a, in den ouderdom van zeven weken is overleden Berthus Brouwer, van beroep Zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van den eersten Comparant en van Elisabeth de Groot, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 11. Lambertus Brouwer, ook Berthus Brouwer, zie nr. X-t.
  Geboren te Aalsmeer op 28 juni 1877, Oud-Katholiek, van beroep werkman, overleden te Amsterdam op 11 september 1950, oud 73 jaar.
  Gehuwd te Nieuwer-Amstel op 18 november 1908 met Matje Wegman, geboren te Aalsmeer op 13 juni 1885, overleden aldaar op 5 september 1951, oud 66 jaar, dochter van Pieter Wegman en Jenneke van Rijswijk.
 12. Theodorus Brouwer, zie nr. X-u.
  Geboren te Aalsmeer op 4 augustus 1878, van beroep kolenlosser, werkman, veldarbeider, wonende te Aalsmeer, overleden te Haarlem op 21 april 1955, oud 76 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 11 juli 1907 met Niesje Duijzers, geboren te Aalsmeer 30 juli 1884, overleden te Amsterdam op 24 maart 1962, oud 77 jaar, dochter van Marinus Duijzers en Jannetje Hansen.
IX-j.
Gerritje BROUWER,
Dochter van Jan Brouwer en Gerritje Rinkel [nr. VIII-e], geboren te Aalsmeer op 11 juni 1837, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer op 1 september 1867, oud 30 jaar.
Gehuwd te Aalsmeer op 16 oktober 1864 met Pieter VAN LEEUWEN, geboren te Aalsmeer op 23 juli 1825, Oud-Katholiek, vrijgeloot van militaire dienst, van beroep landbouwer, werkman, overleden te Aalsmeer op 13 februari 1897, oud 71 jaar, zoon van Kornelius Arisz van Leeuwen, van beroep daggelder en van Marijtje Been.
Pieter VAN LEEUWEN was eerder gehuwd (1) te Aalsmeer op 10 augustus 1851 met Gerarda MOLEMAN, geboren te Aalsmeer op 31 januari 1828, overleden aldaar op 22 januari 1861, oud 32 jaar, dochter van Casper Moleman en van Petronella Rinkel.
Pieter VAN LEEUWEN huwde (3) te Aalsmeer op 30 januari 1868 met Agnes VAN LEEUWEN, ook Niesje VAN LEEUWEN, geboren te Aalsmeer op 17 april 1842, overleden aldaar op 18 mei 1914, oud 72 jaar, dochter van Johannes van Leeuwen en van Maria de Groot.

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 23 juli 1825, nr. 55:
Den 23ste dag der maand Julij van 't jaar 1825 ten twaalf ure, op den middag.
Acte van Geboorte van Pieter te Aalsmeer, geboren den 23ste dezer des morgens ten zeven ure, Zoon van Cornelis van Leeuwen, oud 40 Jaren, van beroep daggelder, en van Marijtje Been, oud 32 Jaren, zonder beroep, wonende in deze gemeente.
Het Kind is erkend te zijn van het Mannelijk geslacht.
Getuigen Hendrik Bergman, oud 53 jaren, van beroep Schoenmaker, wonende te Aalsmeer en Vreek Reijer Vreken, oud 38 jaren, van beroep Visscher, wonende mede te Aalsmeer. Op het verzoek aan ons gedaan door den vader voornoemd.
Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 12 juni 1837, nr. 44:
Den twaalfden dag der maand Junij van 't jaar 1837 ten twaalf ure, op den middag.
Acte van Geboorte van Gerritje, geboren te Aalsmeer den 11den dezer, des morgens ten 8 ure, dochter van Jan Brouwer, oud 32 jaren, van beroep Werkman en van Gerritje Rinkel, oud 30 jaren, geen beroep, wonende alhier.
Het Kind is erkend te zijn van het vrouwelijk geslacht.
Getuigen Jan Jongkind, oud 68 jaren, van beroep visser, wonende alhier en Cornelis Clauset, oud 51 jaren, van beroep gerechtsdienaar, wonende mede alhier.
Op het verzoek aan ons gedaan door den vader voornoemd, welke verklaarde niet te kunnen schrijven.
Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

NATIONALE MILITIE, Haarlem, 5 oktober 1864:
De Commissaris des Konings in de Provincie Noordholland verklaart,
dat Pieter van Leeuwen, geboren te Aalsmeer den 23 Julij 1825, wonende te Aalsmeer, van beroep landbouwer,
zoon van Cornelis en van Marijtje Been, wonende te Aalsmeer,
in het inschrijvings-register van de gemeente Aalsmeer van het jaar 1844 voor de ligting van het jaar 1844 is ingeschreven, en dat hem vervolgens bij de loting is ten deel gevallen No. 51, dat, buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verpligt.
[huwelijksbijlage; website Family Search]

HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 16 oktober 1864, nr. 24:
Heden de 16den October 1864, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
Pieter van Leeuwen, van beroep Werkman, oud 39 Jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, Meerderjarige Zoon van Cornelis van Leeuwen en van Marijtje Been, beiden overleden en weduwenaar van Gerarda Moleman, en
Gerritje Brouwer, zonder beroep, oud 27 Jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, Meerderjarige dochter van Jan Brouwer, van beroep Werkman, wonende te Aalsmeer en van Gerritje Rinkel, overleden.
Getuigen:
Casper Moleman, van beroep Werkman, oud 62 Jaren, behuwdvader van den Bruidegom;
Jan Been, van beroep Werkman, oud 54 Jaren;
Pieter Spaargaren, van beroep Werkman, oud 44 Jaren, behuwdbroeder van den Bruidegom en
Christiaan Lindenaar, van beroep Gemeente bode, oud 59 Jaren, wonende allen te Aalsmeer.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is geteekend, met uitzondering der Bruid en der bruids vader die verklaarden geen Schrijven geleerd te hebben.
[bron: website Family Search]

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 2 september 1867, nr. 85:
Heden den 2den September 1867, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
Pieter Van Leeuwen, van beroep Werkman, oud 42 jaren, wonende te Aalsmeer, echtgenoot van de na te noemen overledene, en Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 42 jaren, wonende mede te Aalsmeer, geen aan of bloedverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard,
dat op den eersten dezer maand des nachts ten half een ure, in het huis staande in het Oosteinde, in den ouderdom van 30 jaren is overleden Gerritje Brouwer, van beroep geen, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van Jan Brouwer, van beroep werkman, wonende te Aalsmeer en van Gerritje Rinkel, overleden, en echtgenoot van den eersten Comparant.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 13 februari 1897, nr. 11:
Heden den 13den Februari 1897, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer
Jacobus Met, logementhouder, oud 47 jaren, wonende te Aalsmeer en Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 71 jaren, wonende mede te Aalsmeer, die verklaarden,
dat op den 13den Februari dezes jaars, des voormiddags ten acht ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier in het Oosteinde nummer 88 in den ouderdom van 71 jaren is overleden Pieter van Leeuwen, van beroep werkman, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van Cornelis van Leeuwen en van Marrijtje Been, beiden overleden, echtgenoot van Agnes van Leeuwen, zonder beroep, wonende alhier.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing door ons is onderteekend met de beide aangevers.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN UIT HET HUWELIJK VAN PIETER VAN LEEUWEN EN GERARDA MOLEMAN:
 1. Maria van Leeuwen,
  Geboren te Aalsmeer op 18 juli 1852, overleden te Amsterdam op 9 maart 1930, oud 77 jaar.
  Gehuwd te Uthoorn op 18 juni 1876 met Johannes ter Neuzen, geboren te Mijdrecht op op 9 mei 1851, van beroep metselaar, overleden na 1905, zoon van Jan ter Neuzen en van Johanna Vonk.
 2. Petronella van Leeuwen,
  Geboren te Aalsmeer op 28 januari 1854, van beroep dienstbode, overleden te Aalsmeer op 18 december 1935, oud 81 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 28 april 1880 met Cornelis Rinkel, geboren te Nieuwer-Amstel op 12 april 1857, van beroep bloemist, overleden te Aalsmeer op 27 augustus 1928, oud 71 jaar, zoon van Johannes Gerardus Rinkel en van Elisabeth Johanna Rinkel.
 3. Alida van Leeuwen,
  Geboren te Aalsmeer op 16 oktober 1856, overleden te Amsterdam op 13 oktober 1925, oud 68 jaar.
  Gehuwd te Amsterdam op 12 november 1879 met Willem de Jong, geboren te Nieuwer-Amstel op 31 maart 1851, van beroep metselaar, overleden te Amsterdam op 12 mei 1927, oud 76 jaar, zoon van Lambert de Jong en van Helena Bos.
 4. Johanna van Leeuwen,
  Geboren te Aalsmeer op 11 januari 1858, overleden aldaar op 6 april 1858, oud 3 maanden.
 5. Cornelia van Leeuwen,
  Geboren te Aalsmeer op 7 januari 1861, van beroep dienstbode, overleden te Amsterdam op 19 april 1901, oud 40 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer op 28 februari 1884 met Johannes Buis, geboren te Zijpe op 12 mei 1860, van beroep timmerman, overleden te Amsterdam op 20 juni 1896, oud 36 jaar, zoon van Jan Buis en van Sophia Catharina Lanser.
  Gehuwd (2) te Amsterdam op 14 juni 1899 met Gerrit Westerveld, geboren te Kampen op 16 maart 1874, van beroep sigarenmaker, overleden te Zwolle op 11 december 1948, oud 74 jaar, zoon van Gerrit Westerveld en van Marrigje Nagelhout.
  Gerit was eerder gehuwd te Kampen op 6 september 1894 met Wijntje van Ommen, geboren te Kampen op 18 november 1876, overleden aldaar op 26 april 1897, oud 20 jaar, dochter van Reindert van Ommen en van Annetje Hendrikje Stoffer.
  Gerrit huwde (3) te Amsterdam op 28 augustus 1901 met Elisabeth van der Let, geboren te Menaldumadeel op 30 juni 1865, overleden te Kampen op 3 januari 1942, oud 76 jaar, dochter van Pier Tammes van der Let en van Martje Jans Kuipers.
[bron: Aalsmeerse Stambomen, deel 5, blz. 611]

KINDEREN UIT HET HUWELIJK VAN PIETER VAN LEEUWEN EN GERRITJE BROUWER:
 1. Cornelis Adrianus van Leeuwen.
  Geboren te Aalsmeer in het Oosteinde op 3 januari 1866, overleden aldaar op 11 juli 1866, oud 6 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 4 januari 1866, nr. 3:
  Heden den 4den Januarij 1866, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Pieter van Leeuwen, van beroep Werkman, oud 40 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard,
  dat op den derden dezer Maand des Morgens ten drie ure, in het huis staande in het Oosteinde is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Zijne huisvrouw Gerritje Brouwer, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Cornelis Adrianus.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Christiaan Lindenaar, van beroep gemeentebode, oud 60 jaren, wonende te Aalsmeer, en van Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 40 jaren, wonende te Aalsmeer, en is deze akte na voorlezing door ons, den Vader en de getuigen geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 11 juli 1866, nr. 100:
  Heden den elfden Julij 1866, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Pieter van Leeuwen, van beroep Werkman, oud 40 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 31 jaren, wonende te Aalsmeer, geen aan of bloedverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den elfden dezer maand des nachts ten half drie ure, in het huis staande in het Oosteinde in den ouderdom van Zes maanden is overleden Cornelis Adrianus van Leeuwen, van beroep geen, geboren en wonende te Aalsmeer, Zoon van den eersten Comparant en van Gerritje Brouwer, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 2. Cornelis Adrianus van Leeuwen,
  Geboren te Aalsmeer in het Oosteinde op 4 januari 1867, overleden aldaar op 26 juni 1867, oud ruim 5 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 5 januari 1867, nr. 4:
  Heden den 5den Januarij 1867, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Pieter van Leeuwen, van beroep Werkman, oud 41 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard,
  dat op den vierden dezer maand des avonds ten half tien ure, in het huis staande in het Oosteinde is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijnen huisvrouw Gerritje Brouwer, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Cornelis Adrianus.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Christiaan Lindenaar, van beroep gemeentebode, oud 61 jaren, wonende te Aalsmeer, en van Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 41 jaren, wonende mede te Aalsmeer, en is deze akte na voorlezing door ons, den Vader en de getuigen geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 26 juni 1867, nr. 62:
  Heden den 26sten Junij 1867, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Pieter van Leeuwen, van beroep Werkman, oud 41 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Christiaan Lindenaar, van beroep gemeentebode, oud 61 jaren, wonende te Aalsmeer, geen aan- of bloedverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 26sten dezer maand des nachts ten half twee ure, in het huis staande in het Oosteinde in den ouderdom van Vijf maanden is overleden Cornelis Adrianus van Leeuwen, van beroep geen, geboren en wonende te Aalsmeer, Zoon van den eersten Comparant en van Gerritje Brouwer, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
KINDEREN UT HET HUWELIJK VAN PIETER VAN LEEUWEN EN AGNES VAN LEEUWEN:
 1. Cornelis Adrianus van Leeuwen,
  Geboren te Aalsmeer op 14 december 1868, overleden aldaar op 25 mei 1872, oud 3 jaar.
 2. Maria van Leeuwen,
  Geboren te Aalsmeer op 4 april 1870, overleden aldaar op 15 maart 1873, oud 2 jaar.
 3. Gerarda van Leeuwen,
  Geboren te Aalsmeer op 26 mei 1871, overleden aldaar op 12 augustus 1871, oud 3 maanden.
 4. Cornelis Pieter van Leeuwen,
  Geboren te Aalsmeer op 15 september 1872, overleden aldaar op 16 november 1872, oud 2 maanden.
 5. Cornelis Pieter van Leeuwen,
  Geboren te Aalsmeer op 12 januari 1874, overleden aldaar op 15 juli 1874, oud 6 maanden.
 6. Cornelis Johannes van Leeuwen,
  Geboren te Aalsmeer op 2 maart 1875, wonende aldaar, overleden te Haarlem op 25 juni 1943, oud 68 jaar.
 7. Adrianus van Leeuwen,
  Geboren te Aalsmeer op 18 maart 1876, overleden aldaar op 1 april 1876, oud 2 weken.
 8. Maria van Leeuwen,
  Geboren te Aalsmeer op 30 april 1878, Oud-Katholiek, overleden na 1931.
  Gehuwd te Aalsmeer op 8 juni 1899 met Jan Johannes Doeve, geboren te Aalsmeer op 24 januar 1878, Oud-Katholiek, van beroep werkman, landarbeider, overleden te Haarlemmermeer op 18 januari 1931, oud 52 jaren, zoon van Willem Doeve en van Leentje Zwaneveld.

  KINDEREN:
  1. Magdalena Doeve,
   Geboren te Aalsmeer op 19 september 1899, overleden te Haarlemmermeer op 26 oktober 1918, oud 19 jaar.
  2. Petrus Willebrordus Doeve,
   Geboren te Aalsmeer op 3 november 1900, van beroep landarbeider, overleden te Apeldoorn in 1991, oud 90 jaar.
  3. Wilhelmina Johanna Doeve,
   Geboren te Aalsmeer op 6 november 1901, overleden te Amsterdam op 27 november 1979, oud 78 jaar.
   Gehuwd te Haarlemmermeer op 30 januari 1924 met Petrus Johannes Moerkens, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 20 maart 1897, overleden te Amsterdam op 25 mei 1978, oud 81 jaar.
  4. Willebrordus Johannes Doeve,
   Geboren te Aalsmeer op 6 mei 1904, overleden aldaar op 6 oktober 1904, oud 5 maanden.
  5. Willebrordus Johannes Doeve,
   Geboren te Aalsmeer op 12 januari 1913, van beroep bloemist, overleden te Aalsmeer op 22 september 1992, oud 79 jaar.
   Gehuwd te Aalsmeer op 21 juli 1937 met Hendrika van Raam, geboren te Haarlemmermeer op 22 januari 1917, dochter van Herman van Raam en van Geziena Kamperman.
  6. Jan Johannes Doeve,
   Geboren te Aalsmeer op 10 december 1916, overleden te Haarlemmermeer op 17 juli 1918, oud 1 jaar.
  [bron: Aalsmeerse Stambomen, deel 6, blz. 204]
 9. Adrianus van Leeuwen,
  Geboren te Aalsmeer op 28 februari 1880, overleden aldaar op 7 september 1880, oud 6 maanden.
[bron: Aalsmeerse Stambomen, deel 5, blz. 612]

IX-k.
Anthonia BROUWER,
Dochter van Jan Brouwer en Gerritje Rinkel [nr. VIII-e], geboren te Aalsmeer op 28 juli 1838, Oud-Katholiek, naderhand Rooms-Katholiek, analfabete, overleden te Aalsmeer in haar woning Oosteinde nummer 123 op 10 november 1918, oud 80 jaar.
Gehuwd te Aalsmeer op 11 februari 1866 met Jacobus CEELIE, geboren te Aalsmeer in het het Oosteinde op 4 januari 1841, Rooms-Katholiek, vrijgeloot voor militaire dienst, van beroep werkman, veldarbeider, overleden te Aalsmeer in zijn woning aan de Oosteinderweg 122 op 14 november 1910, oud 69 jaar, zoon van Arie Ceelie, van beroep veenman en van Maria Janse Gelein.

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 28 juli 1838, nr. 61:
Den 28sten dag der maand Julij van 't jaar 1838 ten twaalf ure, op den middag.
Acte van Geboorte van Anthonia, geboren te Aalsmeer den 28sten dezer, des morgens ten 8 ure, dochter van Jan Brouwer, oud 34 jaren, van beroep Werkman en Gerritje Rinkel, oud 31 jaren, zonder beroep, wonende alhier.
Het Kind is erkend te zijn van het vrouwelijk geslacht.
Getuigen Gerrit van Dam, oud 35 jaren, van beroep werkman, wonende alhier en Jan Kleinzoon, oud 40 jaren, van beroep Water Molenaar, wonende mede alhier.
Op het verzoek aan ons gedaan door den vader voornoemd, welke verklaarde niet te kunnen schrijven.
Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 6 januari 1841, nr. 3:
Op heden den 6den der maand Januarij 1841, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
Arie Ceelie, van beroep Veenman, oud 38 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 4den dezer des namiddags ten vier ure, in het huis staande in het Oosteinde is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Maria Gelein, Zijnen huisvrouw, van beroep zonder, wonende als voren, welk kind zal genaamd worden Jacobus.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Evert Gerritszoon Koome, van beroep Onderwijzer der Jeugd, oud 44 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jacob van Zijverden, van beroep zaakwaarnemer, oud 27 jaren, wonende als voren en is deze akte door ons, benevens den vader en de getuigen, na voorlezing onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

NATIONALE MILITIE, Haarlem, 29 januari 1866:
De Commissaris des Konings in de Provincie Noordholland verklaart,
dat Jacobus Ceelie, geboren te Aalsmeer den 4 Januarij 1841, wonende te Aalsmeer, van beroep werkman,
zoon van Arie en van Maria Gelein, wonende te Aalsmeer,
in het inschrijvingsregister van de gemeente Aalsmeer van het jaar 1860 voor de ligting van het jaar 1860 is ingeschreven, en dat hem vervolgens bij de loting is ten deel gevallen No. 40, dat, buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verpligt.
[Huwelijksbijlage; bron website Family Sarch]

HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 11 februari 1866, nr. 1:
Heden den 11den februarij 1866, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
Jacobus Ceelie, van beroep werkman, oud 25 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige Zoon van Arie Ceelie en van Maria Gelein, beide overleden; en
Anthonia Brouwer, zonder beroep, oud 27 jaren, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige dochter van Jan Brouwer, van beroep werkman en van Gerrarda Rinkel, overleden.
Getuigen:
Lambertus Ceelie, oud 27 jaren, van beroep werkman, broeder der bruidegom.
Casper Moleman, oud 63 jaren, van beroep Werkman, Oom der bruid.
Pieter van Leeuwen, oud 40 jaren, van beroep werkman, behuwdbroeder der bruid en
Christiaan Lindenaar, oud 60 jaren, van beroep gemeentebode, wonende alle te Aalsmeer.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend met uitZondering van de bruid en haren vader welke beiden hebben verklaard geen schrijven geleerd te hebben.
[bron: website Family Search]

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 14 november 1910, nr. 60:
Heden den 14den November 1910, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer
Nicolaas Ceelie, van beroep werkman, oud 29 jaren, wonende te Aalsmeer, zoon van den na te noemen overledene en Jan Visser, van beroep metselaar, oud 63 jaren, wonende te Aalsmeer, die verklaarden,
dat op den 14den November dezes jaars des voormiddags ten half twaalf ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier aan den Oosteinderweg, nummer 122 in den ouderdom van 69 jaren is overleden Jacobus Ceelie, van beroep veldarbeider, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van Arie Ceelie en van Marie Gelein, beiden overleden, echtgenoot van Anthonia Brouwer, zonder beroep, wonende alhier.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing, door ons is ondeteekend met de beide aangevers.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 11 november 1918, nr. 81:
Heden den 11den November 1918, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer
Nicolaas Ceelie, oud 37 jaren, van beroep veldarbeider, wonende te Aalsmeer, zoon van de overledene en Jacobus van Boven, oud 42 jaren, van beroep gemeenteveldwachter, wonende te Aalsmeer, die verklaarden,
dat op den 10den November dezes jaars des voormiddags ten elf ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier Oosteinde, nummer 123 in den ouderdom van 80 jaren is overleden Anthonia Brouwer, weduwe van Jacobus Ceelie, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van Jan Brouwer en Gerritje Rinkel, beiden overleden.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing, door ons is ondeteekend met de beide aangevers.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN:
 1. Gerarda Ceelie,
  Geboren te Aalsmeer in de ouderlijke woning in het Oosteinde op 3 december 1866, overleden aldaar op 16 oktober 1867, oud ruim 10 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 4 december 1866, nr. 144:
  Heden den 4den December 1866 is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Jacobus Ceelie, van beroep Werkman, oud 25 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat op den 3den dezer maand des namiddags ten een ure, in het huis staande in het Oosteinde is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijnen huisvrouw Anthonia Brouwer, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Gerarda.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Christiaan Lindenaar, van beroep gemeentebode, oud 61 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 41 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 17 oktober 1867, nr. 99:
  Heden den 17den October 1867, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Jacobus Ceelie, van beroep werkman, oud 26 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 42 jaren, wonende mede te Aalsmeer, geen aan- of bloedverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 16den dezer maand des avonds ten Zeven ure, in het huis staande in het Oosteinde in den ouderdom van 10 maanden is overleden Gerarda Ceelie, van beroep geen, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van den eersten Comparant en van Anthonia Brouwer, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 2. Maria Ceelie, zie nr. X-v.
  Geboren te Aalsmeer in de ouderlijke woning in de Schinkelpolder op 18 september 1868, overleden te Voorhout op 25 april 1955, oud 86 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 9 april 1891 met Theodorus Schuit, geboren te Heiloo in de ouderlijke woning op Bollendorp nummer 154 op 29 augustus 1863, woonde te Wijk aan Zee en Duin (1882), vrijgesteld van militaire dienst vanwege te klein te zijn, van beroep landbouwer te Haarlemmermeer, werkman te Nieuwer-Amstel en Aalsmeer, overleden te Amsterdam op 25 maart 1937, oud 73 jaar, zoon van Willem Theodorus Schuit, van beroep dagloner, werkman te Leimuiden (1891) en van Maartje Stet.
  Uit dit huwelijk waarschijnlijk geen nageslacht.
 3. Johannes Ceelie,
  Geboren te Aalsmeer in de ouderlijke woning in het Oosteinde nr. 48 op 26 juni 1870, overleden aldaar op het adres Schinkelpolder nr. 77 op 30 december 1871, oud 18 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 27 juni 1870, nr. 69:
  Heden den 27sten Juni 1870 is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Jacobus Ceelie, van beroep Werkman, oud 29 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat op den 26sten dezer maand des morgens ten vier ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 48 is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Zijne huisvrouw Anthonia Brouwer, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Johannes.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 45 jaren, wonende te Aalsmeer en van Klaas Schouten, van beroep barbier, oud 35 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 31 december 1871, nr. 134:
  Heden den 31sten december 1871, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Jacobus Ceelie, van beroep werkman, oud 30 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Mattheus van den Berg, van beroep beambte ter Secretarie, oud 54 jaren, wonende mede te Aalsmeer, geen bloed- of aanverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 30sten dezer maand des avonds ten tien ure, in het huis staande in de Schinkelpolder Nummer 77 in den ouderdom van 18 maanden is overleden Johannes Ceelie, van beroep geen, geboren en wonende te Aalsmeer, Zoon van den eersten Comparant en van Anthonia Brouwer, Zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 4. Gerarda Ceelie, zie nr. X-w.
  Geboren te Aalsmeer in de ouderlijke woning in de Schinkelpolder nr. 77 op 6 maart 1873, van beroep dienstbode, overleden te Nieuwer-Amstel op 18 februari 1939, oud 65 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 4 juli 1901 met Jan Schuit, geboren te Heiloo in de ouderlijke woning op Bollendorp nummer 154 op 20 december 1864, woonde te Wijk aan Zee en Duin (1883), vrijgesteld van militaire dienst vanwege te klein te zijn, van beroep werkman, landarbeider (1932), overleden te Amsterdam op 5 maart 1953, oud 88 jaar, zoon van Willem Theodorus Schuit, van beroep dagloner en van Maartje Stet.
 5. Adrianus Ceelie,
  Geboren te Aalsmeer in de ouderlijke woning in het Oosteinde nummer 66 op 1 mei 1876, Rooms-Katholiek, van beroep veldarbeider, overleden te Aalsmeer in het Oosteinde nr. 122 op 30 januari 1919, oud 42 jaar.
  Ongehuwd.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 1 mei 1876, nr. 73:
  b Heden den 1sten Mei 1876 is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Jacobus Ceelie, van beroep Werkman, oud 35 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat op den 1sten dezer maand des nachts ten drie ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 66 is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Zijne huisvrouw Anthonia Brouwer, van beroep Zonder, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Adrianus.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Julius Meijer, van beroep Slagter, oud 24 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 50 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 31 januari 1919, nr. 10:
  Heden den 32sten Januari 1919, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer,
  Nicolaas Ceelie, oud 37 jaren, van beroep veldarbeider, wonende te Aalsmeer, broeder vader van den overledene, en Jacobus van Boven,oud 43 jaren, van beroep gemeenteveldwachter, wonende te Aalsmeer, die verklaarden,
  dat op den 30sten Januari dezes jaars des namiddags ten hald vier ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier, Oosteinde, nummer 122 in den ouderdom van 42 jaren is overleden Adrianus Ceelie, van beroep veldarbeider, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van Jacobus Ceelie en Anthonia Brouwer, beiden overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing door ons is onderteekend met de beide aangevers.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 6. Petronella Ceelie,
  Geboren te Aalsmeer in de ouderlijke woning in de Schinkelpolder nummer 77 op 9 mei 1879, overleden aldaar op nummer 119 op 17 november 1879, oud 6 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 10 mei 1879, nr. 81:
  Heden den 10den Mei 1879 is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Jacobus Ceelie, van beroep Werkman, oud 38 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat op den 9den dezer maand des namiddags ten drie ure, in het huis staande in de Schinkelpolder nummer 77 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht,
  uit Zijne huisvrouw Anthonia Brouwer, van beroep Zonder, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Petronella.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 53 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Zwaag, van beroep gemeente Bode, oud 29 jaren, wonende mede te Aalsmeer, en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 18 november 1879, nr. 90:
  Heden den 18den November 1879, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Jacobus Ceelie, van beroep werkman, oud 38 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 54 jaren, wonende mede te Aalsmeer, geen bloed- of aanverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 17den dezer maand des namiddags ten vijf ure, in het huis staande in de Schinkelpolder Nummer 119 in den ouderdom van 6 maanden is overleden Petronella Ceelie, van beroep Zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van den eersten Comparant en van Anthonia Brouwer, Zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 7. Johannes Ceelie,
  Geboren te Aalsmeer in de ouderlijke woning in de Schinkelpolder nummer 119 op 17 augustus 1880, overleden aldaar op 29 augustus 1880, oud 12 dagen.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 17 augustus 1880, nr. 108:
  Heden den 17den Augustus 1880, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Jacobus Ceelie, van beroep werkman, oud 39 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat op den 17den dezer maand des voormiddags ten elf ure, in het huis staande in den Schinkelpolder nummer 119 is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Zijne huisvrouw Anthonia Brouwer, van beroep Zonder, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Johannes.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Arie van Puffelen, van beroep Schoenmaker, oud 33 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 55 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 30 augustus 1880, nr. 77:
  Heden den 30sten Augustus 1880, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Jacobus Ceelie, van beroep werkman, oud 39 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 55 jaren, wonende mede te Aalsmeer, geen bloed- of aanverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 29sten dezer maand des morgens ten Zes ure, in het huis staande in den Schinkelpolder nummer 119 in den ouderdom van twaalf dagen is overleden Johannes Ceelie, van beroep geen, geboren en wonende te Aalsmeer, Zoon van den eersten Comparant en van Zijne huisvrouw Anthonia Brouwer, Zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 8. Nicolaas Ceelie, zie nr. X-x.
  Geboren te Aalsmeer in de ouderlijke woning in de Schinkelpolder nummer 119 op 22 september 1881, Rooms-Katholiek, van beroep los werkman, veldarbeider, bloemist, overleden te Aalsmeer op 24 augustus 1945, oud 63 jaar.
  Gehuwd te Nieuwer-Amstel op 31 januari 1906 met Maria Sophia Klooster, geboren te Nieuwer-Amstel op 1 oktober 1884, overleden te Amsterdam op 17 april 1961, oud 76 jaar, dochter van Cornelis Klooster, van beroep landbouwer, groentenventer en van Alida Maria van der Enden.
IX-l.
Johannis BROUWER, ook Jan BROUWER,
Zoon van Jan Brouwer en Gerritje Rinkel [nr. VIII-e], geboren te Aalsmeer op14 november 1841, Oud-Katholiek, van beroep tuinder, arbeider, overleden te Aalsmeer op 22 maart 1928, oud 86 jaar.
Gehuwd te Krommenie op 16 februari 1873 met Geertruida SMIT, geboren te Krommenie op 11 maart 1849, Oud-Katholiek, overleden te Amsterdam op 9 september 1930, oud 81 jaar, dochter van Andries Smit en Willempje van der Laan.


Johannis Brouwer en zijn vrouw Geertruida Smit,
Aalsmeer, ca. 1920.

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 15 november 1841, nr. 85:
Op heden den 15den der maand November 1841, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer, verschenen
Jan Brouwer, van beroep werkman, oud 37 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 14den dezer des avonds ten 8 ure, in het huis staande in het oosteinde is geboren een kind van het Mannelijk geslacht, uit Gerritje Rinkel, Zijnen huisvrouw, van beroep geen, wonende als voren, verklarende de vader niet te kunnen schrijven, welk kind zal genaamd worden Johannis.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Pieter Piet, van beroep Barbier, oud 62 jaren, wonende te Aalsmeer en van Christiaan Lindenaar, van beroep Bode, oud 36 jaren, wonende mede aldaar en is deze akte door ons en de getuigen, na voorlezing onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Krommenie, 12 maart 1849, nr. 24:
Heden den 12den dag der maand Maart van het jaar 1849, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Krommenie verschenen
Andries Smit, van beroep wever, oud 35 jaren, wonende te Krommenie in numero 262, welke ons heeft verklaard dat hem Comparant op den 11den Maart dezes jaars des avonds ten half twaalf ure, in het huis staande in het Noord End alhier numero 262 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne Echtgenoote Willempje van der Laan, van beroep zonder, wonende te Krommenie, welk kind zal genaamd worden Geertruida.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van gemelde Andries Smit.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Klaas Kuijper, van beroep veehouder, oud 49 jaren, wonende te Krommenie en van Pieter Heijmering, van beroep schipper, oud 31 jaren, wonende te Krommenie, als getuigen, en is deze akte na voorlezing door ons mitgaders door de getuigen behoorlijk onderteekend, verklarende de vader niet te kunnen schrijven.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

NATIONALE MILITIE, Haarlem, 9 januari 1873:
De Commissaris des Konings in de Provincie Noordholland verklaart,
dat Johannes Brouwer, geboren te Aalsmeer den 14 November 1841, wonende te Aalsmeer, van beroep werkman,
zoon van Jan en van Gerritje Rinkel, wonende te Aalsmeer.
in het inschrijvings-register van de gemeente Aalsmeer van het jaar 1860 voor de ligting van het jaar 1860 is ingeschreven; dat hem vervolgens bij de loting is ten deel gevallen No. 32 dat, buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verpligt.
[huwelijksbijlage; bron website FamilySearch]

HUWELIJKS AKTE, Krommenie, 16 februari 1873, nr. 1:
Heden den 16den Februarij 1873, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Krommenie in persoon in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
Johannis Brouwer, oud 31 jaren, geboren te Aalsmeer, van beroep arbeider, wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van Jan Brouwer, van beroep arbeider, wonende te Aalsmeer en van Gerritje Rinkel, overleden, ten Eener, en
Geertruida Smit, oud 24 jaren, geboren te Krommenie, zonder beroep, wonende te Krommenie, meerderjarige dochter van Andries Smit, oud 59 jaren, van beroep wever en van Willempje van der Laan, oud 55 jaren, zonder beroep, beiden wonende te Krommenie, hierbij tegenwoordig, en aan ons verklarende hunne toestemming tot dit huwelijk te geven, ter andere zijde.
Getuigen:
Cornelis Oosterhout, oud 30 jaren, van beroep arbeider, wonende te Haarlemmermeer, Zwager van den bruidegom,
Gerrit Groen, oud 24 jaren, van beroep fabriekarbeider, wonende te Krommenie, bekende van den bruidegom,
Johannis Willem van der Laan, oud 26 jaren, van beroep fabrieksarbeider, wonende te Krommenie, broeder van de bruid,
Jasper van Vliet, oud 46 jaren, van beroep arbeider, wonende te Krommenie, bekende van de bruid.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, de comparanten en de getuigen is onderteekend, met uitzondering van de vader van de bruid, die verklaarde niet te kunnen schrijven, als zulks nimmer te hebben geleerd.
[bron: website FamilySearch]

FAMILIEVERWANTSCHAP:
Johannis en Geertruida waren beiden achterkleinkinderen van Andries Smit en Neeltje Hendriks Blondé.
Johannis via hun dochter Gerritje Smit, gehuwd met Dirrik Rinkel en vervolgens die hun dochter Gerritje Rinkel, gehuwd met Jan Brouwer.
Geertruida via hun zoon Hermanus Smit, gehuwd met Geertje Dirks Kas en vervolgens die hun zoon Andries Smit, gehuwd met Willemijntje van der Laan.

GETUIGE:
Op 10 juli 1876 deed Johannis Brouwer mede aangifte van het overlijden van Berthus Brouwer, het kind van zijn broer Arie.

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 22 maart 1928, nr. 16:
Heden den 22sten Maart 1928, verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer:
Jan Rinkel, oud 64 jaren, van beroep brievenbesteller, wonende te Aalsmeer en Nicolaas Johannes Rinkel, oud 44 jaren, van beroep handelsagent, wonende te Aalsmeer, die verklaarden, dat op den 22sten Maart dezes jaars des voormiddags ten 8 ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier Oosteinderweg 389 in den ouderdom van 86 jaren is overleden Johannis Brouwer, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van Jan Brouwer en van Gerritje Rinkel, beiden overleden, echtgenoot van Geertruida Smit.
En is hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing, door mij is onderteekend met de beide aangevers.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 12 september 1930, nr. 52:
Heden den 12den September 1930, door mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer:
ontvangen het navolgende uittreksel uit het overlijdensregister der gemeente Amsterdam.
Op 9 September 1930 is in de gemeente Amsterdam overleden, des namiddags ten zes ure: Geertruida Smit, zonder beroep, wonende te Aalsmeer, oud 81 jaren, geboren te Krommenie, weduwe van Jan Brouwer, dochter van Andries Smit en Wilhelmina van der Laan, beiden overleden.
Voor gelijkluidend uittreksel. Vrij van zegel op grond van art. 34 N. 6 der Zegelwet 1927, afgegeven ter voldoening aan art. 50 al. 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Amsterdam, 10 September 1930. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand (geteekend) A. J. Leemans.
En is hiervan opgemaakt deze akte, welke door mij is onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]


KINDEREN:
 1. Gerritje Brouwer, zie nr. X-y.
  Geboren te Aalsmeer op 2 februari 1874, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer op 5 december 1955, oud 81 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 28 april 1898 met haar achterneef Hendricus Moleman, geboren te Aalsmeer op 10 februari 1872, Oud-Katholiek, was eerst glazenwasser; na een val van de ladder openden hij en Gerritje een melkhandel in Amsterdam, overleden aldaar op 5 juni 1957, oud 85 jaar, zoon van Theodorus (Dirk) Moleman en Dirkje Rinkel.
 2. Wilhelmina Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer, Oosteinde nr. 85 op 9 juli 1876, Oud-Katholiek, verhuisde begin 1960 van Aalsmeer naar Abcoude, overleden te 's-Graveland op 27 december 1965, oud 89 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 28 september 1899 met Jan Rinkel, geboren te Aalsmeer, Oosteinde op 24 september 1863, van beroep veenarbeider (1899), postbode, brievenbesteller, overleden te Abcoude op 3 juli 1960, oud 96 jaar, zoon van Gerardus Johannes Rinkel, ook Gerrit Rinkel, van beroep bouwman en van Geertruida Gelein.
  Dit huwelijk bleef waarschijnlijk kinderloos.


  Wilhelmina Brouwer, Aalsmeer, ca. 1896.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 25 september 1863, nr. 98:
  Heden den 25sten September 1863, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Gerrit Rinkel, van beroep Bouwman ......, oud 31 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat op den 24sten dezer maand des Middags ten twaalf ure, in het huis staande in het Oosteinde, is geboren een kind van het Mannelijke geslacht, uit Zijne huisvrouw Geertruida Gelein, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Jan.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den Vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Christiaan Lindenaar, van beroep Bode, oud 58 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep klompenmaker, oud 38 jaren, wonende te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader ende getuigen geteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 10 juli 1876, nr. 99:
  Heden den 10den Juli 1876, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Johannis Brouwer, van beroep Werkman, oud 34 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat op den 9den dezer maand des avonds ten negen ure, in het huis staande in het Oosteinde, nummer 85 is geboren een kind van het Vrouwelijk geslacht, uit Zijne huisvrouw Geertruida Smit, van beroep zonder, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Wilhelmina.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 44 jaren, wonende te Aalsmeer en van Klaas Schouten, van beroep barbier, oud 42 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en getuigen onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  NATIONALE MILITIE, Haarlem, 6 september 1899:
  De Commissaris der Koningin in de Provincie Noordholland verklaart,
  dat Jan Rinkel, geboren te Aalsmeer den 24 September 1863, wonende te Aalsmeer, van beroep brievenbesteller,
  zoon van Gerrit en van Geertruida Gelein, wonende te Aalsmeer,
  in het inschrijvings-register van de gemeente Aalsmeer van het jaar 1882 voor de lichting van het jaar 1883 is ingeschreven, dat hem bij de loting is ten deel gevallen No. 22, en dat hij eenen plaatsvervanger heeft gesteld, die op den 7 Mei 1883 is ingelijfd bij het 7e regiment infanterie en uithoofde van diensteindiging op den 30 April 1889 uit den dienst is ontslagen.
  [bron: website FamilySearch; huwelijksbijlage]

  HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 28 september 1899, nr. 35:
  Heden den 28sten September 1899, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer in het huis derzelve gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
  Jan Rinkel, oud 36 jaren, van beroep veenarbeider, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige zoon van Gerrit Rinkel, werkman, en van Geertruida Gelein, zonder beroep, wonende beiden te Aalsmeer, en
  Wilhelmina Brouwer, oud 23 jaren, van beroep zonder, geboren en wonende te Aalsmeer, meerderjarige dochter van Johannis Brouwer, werkman, en van Geertruida Smit, zonder beroep, beiden wonende te Aalsmeer.
  Getuigen:
  Gerrit Rinkel, oud 67 jaren, werkman, vader van den bruidegom, wonende te Aalsmeer,
  Nicolaas Johannes Rinkel, oud 33 jaren, beambte ter secretarie, broer van den bruidegom, wonende te Haarlemmermeer,
  Petrus Smit, oud 48 jaren, manufacturier, oom van de bruid, wonende te Uithoorn, en
  Johannes Nicolaas Lambertus Rinkel, oud 32 jaren, werkman, neef van den bruidegom, wonende alhier.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door ons, de comparanten, de ouders van comparante en de getuigen is onderteekend.
  [bron: website FamilySearch]

  PERSOONSKAART:
  Wilhelmina Brouwer, geboren op 9 juli 1876 in Aalsmeer, zonder beroep, dochter van Johannis, geb. op 14 nov. 1841 te Aalsmeer en van Geertruida Smit, geb. op 11 maart 1849 te Krommenie, gehuwd met Jan Rinkel, geb. op 24 sept.1863 te Aalsmeer.
  Huwelijk gesloten op 28 sept.1899 te Aalsmeer.
  Huwelijk ontbonden op 3 juli 1960 door overlijden te Abcoude.
  Overleden te 's-Graveland op 27 dec. 1965.
  Woonplaats:
  voor 23 juli 1941 te Aalsmeer, O.E.weg 390.
  23 juli 1941 PB001135
  17 feb. 1960 te Abcoude, Hoogstraat 15
  8 oct. 1965 te 's-Graveland, Leeuwenlaan 304.

  NAGESLACHT:
  In periode 1899-1912 geen kinderen van dit echtpaar geboren in Aalsmeer.



  OVERLIJDENSAKTE, Abcoude, 5 juli 1960, nr. 11:
  Heden, vijf juli 1960, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van Abcoude:
  Visser, Lambertus Simon, oud 58 jaar, aanspreker, wonende te Aalsmeer, die verklaarde dat op drie juli 1960, te negentien uur, veertig minuten, in de gemeente Abcoude is overleden:
  Rinkel, Jan, oud 96 jaar, zonder beroep, geboren te Aalsmeer, wonende te Abcoude, gehuwd met: Brouwer, Wilhelmina, zoon van: Rinkel, Gerrit en van: Gelein, Geertruides, beiden overleden.
  De aangever verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 3. Petronella Brouwer, zie nr. X-z.
  Geboren te Aalsmeer, Oosteinde nr. 128 op 3 maart 1885, Oud-Katholiek, van beroep winkelierster tegenover de Oud-Katholieke kerk op de hoek van de Oosteinderweg en de Kerkweg, overleden te Amsterdam op 17 november 1956, oud 71 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer op 3 augustus 1911 met haar achterneef Johannes Jacobus Gul, geboren te Aalsmeer op 4 april 1872, van beroep tuinder, landbouwer, winkelier, overleden te Aalsmeer op 26 november 1919, oud 47 jaar, zoon van Rong Gul en Aaltje Moleman.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer op 18 mei 1922 met Nicolaas Johannes Rinkel, geboren te Aalsmeer op 21 februari 1884, van beroep handelsagent, verzekeringsagent, overleden te Amsterdam op 5 mei 1933, oud 49 jaar, zoon van Cornelis Rinkel, van beroep tuinman en Petronella van Leeuwen.
IX-m.
Petronella BROUWER,
Dochter van Jan Brouwer en Gerritje Rinkel [nr. VIII-e], geboren te Aalsmeer op 30 mei 1848, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer in het kraambed op 1 juni 1870, oud 22 jaar.
Ongehuwd.

GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 30 mei 1848, nr. 33:
Heden den 30sten Mei 1848, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
Jan Brouwer, van beroep Werkman, oud 42 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 30sten Mei des morgens ten 8 ure, in het huis staande in het Oosteind is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Gerritje Rinkel, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Petronella.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Nicolaas Johannis Rinkel, van beroep Timmerman, oud 24 jaren, wonende te Aalsmeer en van Christiaan Lindenaar, van beroep Bode, oud 42 jaren, wonende te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons en de getuigen geteekend, hebbende de vader verklaard niet te kunnen schrijven.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 2 juni 1870, nr. 43:
Heden den 2den Junij 1870 zijn voor ons, ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen,
Jan Brouwer, van beroep werkman, oud 66 jaren, wonende te Aalsmeer, Vader van de na te noemen overledene, en Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 44 jaren, wonende mede te Aalsmeer, geen aan- of bloedverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard,
dat op den eersten dezer maand des nachts ten half twaalf ure, in het huis staande in het Oosteinde Nr. 85 in den ouderdom van 22 jaren is overleden Petronella Brouwer, van beroep geen, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van den eersten Comparant en van Gerarda Rinkel, overleden.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de tweede Comparant is onderteekend, verklarende den eersten Comparant geen Schrijven geleerd te hebben.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

OPMERKING:
Petronella overleed 1 dag nadat zij haar dochtertje Johanna gebaard had.
Johanna overleed 1 maand later.

KIND:
 1. Johanna Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 30 mei 1870, overleden aldaar op 28 juni 1870, oud 1 maand.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 30 mei 1870, nr. 60:
  Heden den 30sten Mei 1870, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer, verschenen
  Cornelis de Vlaming, van beroep genees-, heel- en verloskundige, oud 44 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard, dat in Zijne tegenwoordigheid op den 28sten dezer maand des namiddags ten vier ure, in het huis staande in het Oosteinde nummer 85 is geboren een kind van het Vrouwelijk geslacht uit Petronella Brouwer, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, zijnde ongehuwd, welk kind zal genaamd worden Johanna.
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den verloskundige.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Mattheus van den Berg, van beroep beambte ter Secretarie, oud 53 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 44 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, den aangever en getuigen onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 29 juni 1870, nr. 59:
  Heden den 29sten Junij 1870 zijn voor ons, ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen,
  Arie Brouwer, van beroep werkman, oud 38 jaren, wonende te Aalsmeer, Oom van de na te noemen overledene, en Jan Lindenaar, van beroep Klompenmaker, oud 45 jaren, wonende mede te Aalsmeer, geen aan- of bloedverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard,
  dat op den 28sten dezer maand des nachts ten half twaalf ure, in het huis staande in het Oosteinde Nummer 74 in den ouderdom van eene maand is overleden Johanna Brouwer, van beroep geen, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van Petronella Brouwer, overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]


[Laatst gewijzigd op 28 maart 2016]
ACHTSTE GENERATIE TIENDE GENERATIE