PARENTEEL VAN HET OLDENBURGSE GESLACHT WEMPE
Zevende Generatie
Johann Anton Dietrich WEMPE,
Zoon van Johann Hendrik Wempe en Willemina Rosalie Maria Epicratius Rikkers, [nr. VI-a], tweelingbroer van Ferdinand Wempe, geboren te Groningen in de Rabenhaupstraat op 4 april 1908, van beroep stuurman grote stoomvaart, reserve eerste luitenant van het 2e regiment (1935), radio-technicus, verhuisde in 1939 van Tilburg naar Venlo, na de oorlog bevorderd tot luitenant-kolonel, drager Oorlogs Herinneringskruis met gesp Mei 1940, overleden te Enkhuizen op 22 januari 1992, oud 83 jaar, begraven aldaar op de R.K. begraafplaats van de Sint Franciscus Xaverius parochie.
Gehuwd (1) voor 1940, mogelijk te Tilburg met Jeannette Agnes Katarina Cornelia BAESJOU, geboren ca. 1910, overleden in 1968.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding voor 1951.
Gehuwd (2) voor 1951 met Helena Petronella Maria BIELARS, geboren in 1917, mogelijk te Breda, overleden te Grootebroek op 11 januari 2011, oud 93 jaar, begraven te Enkhuizen op de R.K. begraafplaats op 14 januari 2011, mogelijk een dochter van Thomas Bielars en Adriana Catharina Petronella van Dijk.

GEBOORTEAKTE, Groningen, 6 april 1908, nr. 527:
Heden den 6den April 1908, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, Arrondissement en provincie Groningen, verschenen:
Johann Henderik Wempe, oud 27 jaren, van beroep ambtenaar bij de Staatsspoorwegen, alhier wonende, die ons heeft verklaard, dat op den vierden der maand April dezes jaar, des namiddags te 2 uur, in het perceel gemerkt nummer 72 in de Rabenhauptstraat in deze Gemeente, een kind is geboren van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen van Johann Anton Dietrich gegeven zullen worden, van welk kind ouders zijn hij comparant en zijne echtgenoote Willemina Rosalie Maria Epicratius Rikkers, zonder beroep, wonende alhier.
En is deze aangifte en verklaring geschied in tegenwoordigheid van Taeke Henstra, oud 28 jaren, van beroep schrijver en van Wessel Deelman, oud 44 jaren, van beroep schrijver, beide wonende te Groningen, als hiertoe door de belanghebbende verzochte getuigen.
En is deze akte na voorlezing geteekend door ons, den comparant en de getuigen.
[bron: website Familysearch]

ONDERWIJS:
Gemeentelijke Zeevaartschool te Rotterdam.
Voor het eindexamen van den tweejarigen cursus slaagden voor diploma B de heeren J.A.D. Wempe e.a.
[Bron: Het Vaderland, 9 juli 1930]

OFFICIEELE BERICHTEN:
Bij de school voor res. off. der inf. te Kampen hebben voldaan aan het examen voor vaandrig en komen nader in aanmerking voor een benoeming tot res. 2e luitenant bij dat wapen, de leerlingen dier school: J.A.D. Wempe e.a.
[Bron: Het Vaderland, 21 oct. 1930]

OFFICIEELE BERICHTEN:
Militaire mutaties.
Bij Kon. besluit zijn met ingang van 1 Januari 1931 benoemd bij het reserve-personeel der landmacht:
Bij het 2e regiment infanterie de vaandrig J.A.D. Wempe, e.a., allen van het korps.
[Bron: Het Vaderland, 29 dec. 1930]

EXAMENS:
Stuurliedenexamen.
Den Haag.
Geslaagd voor 3e stuurman groote stoomvaart de heeren J.A.D. Wempe e.a..
[Bron: Het Vaderland, 29 mei 1932]

OFFICIEELE BERICHTEN:
Promotie Reserve-officieren.
Bij K.B. zijn benoemd tot reserve-eerste-luitenant bij hun tegenwoordig korps de reserve-tweede-luitenants J.A.D. Wempe, van het 2e reg., e.a.
[Bron: Het Vaderland, 3 jan. 1935]

VAN KOMEN EN GAAN.
Vertrokken:
Johann A.D. Wempe, radio-techniker, Enschotsestraat 90 [Tilburg], naar Venlo, Boenenstraat 21 (gez.).
[bron: Nieuwe Tilburgsche Courant, 4 februari 1939]

TWEEDE GRENSBATALJON DER LIMBURGSE JAGERS.
Personeel dat op 10 mei 1940 bij Baarlo, tussen Venlo en Roermond, diende:
o.a. Reserve eerste luitenant J.A.D. Wempe, sectiecommandant.
[bron: www.heteldershoes.nl/pdf.]

UITREIKING OORLOGS-HERINNERINGSKRUISEN:
Het oorlogs-Herinneringskruis met gesp Mei 1940 werd uitgereikt aan : J.A.D. Wempe e.a.
[Bron: Soester Courant, 18 april 1950].

VOGELSCHIETVERENIGING ST. HUBERTUS TE VOORHOUT:
Schutterskoning:
1966. J.A.D. Wempe.
1972. J.A.D. Wempe.
[bron: www.sthubertus-voorhout.nl.]


DOCHTER VAN JOHANN ANTON DIETRICH WEMPE EN JEANNETTE AGNES KATARINA CORNELIA BAESJOU:
 1. Helga Jeannette Wempe, zie nr. VIII-a.
  Geboren te Venlo op 31 december 1939.
  Gehuwd met Dick Kwist.
  Helga en Dick wonen in Engeland (2015).
KINDEREN VAN JOHANN ANTON DIETRICH WEMPE EN HELENA PETRONELLA MARIA BIELARS:
 1. drs. Elly Wempe,
  Geboren in 1951, studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (1969-1976), correspondent GPD, KRO, Radio Nederland, Utrechts Nieuwsblad en De Volkskrant (1980-1992), vanaf 1993 werkzaam als hoofddocent aan de Hogeschool INHolland te Diemen.
  [bron: www.Linkedin.com.]
 2. Prof. dr. Johan Ferdinand Dietrich Bernardus Wempe, zie nr. VIII-b.
  Geboren in 1952, werkt bij de Rotterdam School of Management, hoogleraar Vakgroep Business & Society Management Erasmus Universiteit, directeur stichting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
  Gehuwd met Annemarie Lub, van beroep dierenarts in Enkhuizen.
  Johan en Annemarie zijn sinds 1980 eigenaars van de stoeterij Frá Smáhúsum te Enkhuizen.
 3. Dr. Ben H. E. Wempe,
  Geboren in 1954, studeerde Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Leiden, promoveerde in 1986 op een proefschrift betreffende T.H. Greene's theorie over positieve vrijheid, werkte aan de Universiteit van Leiden, Webster University en de Katholieke Universiteit van Nijmegen, en is sedert 1992 werkzaam als lector "Business ethics" aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit te Rotterdam.
  Samenlevingsverband met Annet Withagen.


Ferdinand WEMPE,
Zoon van Johann Hendrik Wempe en Willemina Rosalie Maria Epicratius Rikkers, [nr. VI-a], tweelingbroer van Johann Anton Dietrich Wempe, geboren te Groningen in de Rabenhauptstraat op 4 april 1908, woont in 1929 te Nieuwerkerk aan de IJssel, in dat jaar uitgezonden naar Indie als 3de officier bij de gouvernementsmarine te Weltevreden (1930-1932), vermeld als 2e Officier in 1934, in december 1938 gedetacheerd te Tandjong Pandan, verhuisde in 1946 naar Soest, overleden in 2000, oud ca. 92 jaar.
Gehuwd bij volmacht te Batavia op 2 juni 1933 met Maria (Mies) HOLLAAR, geboren te Rotterdam op 5 juli 1912, tijdens WO-II opgesloten in Japans gevangenenkamp Ambarawa op Java.

GEBOORTEAKTE, Groningen, 6 april 1908, nr. 528:
Heden den 6den April 1908, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, Arrondissement en provincie Groningen, verschenen:
Johann Henderik Wempe, oud 27 jaren, van beroep ambtenaar bij de Staatsspoorwegen, alhier wonende, die ons heeft verklaard, dat op den vierden der maand April dezes jaar, des namiddags te 3 uur, in het perceel gemerkt nummer 72 in de Rabenhauptstraat in deze Gemeente, een kind is geboren van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam van Ferdinand gegeven zal worden, van welk kind ouders zijn hij comparant en zijne echtgenoote Willemina Rosalie Maria Epicratius Rikkers, zonder beroep, wonende alhier.
En is deze aangifte en verklaring geschied in tegenwoordigheid van Taeke Henstra, oud 28 jaren, van beroep schrijver en van Wessel Deelman, oud 44 jaren, van beroep schrijver, beide wonende te Groningen, als hiertoe door de belanghebbende verzochte getuigen
En is deze akte na voorlezing geteekend door ons, den comparant en de getuigen.
[bron: website Familysearch]

EINDEXAMEN ZEEVAARTSCHOOL:
Rotterdam.
Gesl. voor het dipl. B:
o.a. F. Wempe.
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 13 juli 1929, p. 6/12]

INDISCHE DIENST:
Bestemd voor uitzending naar Ned.- Indie:
F. Wempe, Nieuwerkerk a/d IJssel, 3de officier b/d gouv. marine.
[bron: NRC en Het Vaderland, 28 aug. 1929]

PASSAGIERSLIJST:
Van het m.s. Christiaan Huygens, dd. 14 Januari [1930] van Amsterdam naar Batavia vertrokken. Gezagvoerder G. Boon.
O.a. F. Wempe.
[Bron: Het Vaderland, 14 jan. 1930]

PERSONALIA:
Departement van Marine.
Benoemd tot 3de officier en geplaatst aan boord van het gouvernements s.s. Argus te Tandjong Priok, F. Wempe.
[Bron: Het Vaderland, 28 maart 1930]

BENOEMING TOT VAANDRIG.
Per 1 januari 1932 benoemd bij het 2e regiment infanterie in de rang van vaandrig, allen van het korps:
F. Wempe, e.a..
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 18 december 1931, p. 9/10]

ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE:
Wempe, F. – 3e Off. G. Marine – Wl., 1930-1932.
Wempe, F. – 2e Off. G. Marine – Wl., (M. Hollaar), 1934-1938.
Wempe, F. – 2e Off. G. Marine – D.v.M., Btc., (M. Hollaar), 1941.
[bron: Nieuw Adresboek van geheel Nederlandsch-Indie, Batavia, Landsdrukkerij]

FAMILIEBERICHTEN:
Gehuwd:
F. Wempe - M. Hollaar, te Batavia.
[Bron: Het Vaderland, 15 en 22 juni 1933]

PASSAGIERSLIJST:
m.s. Sibajak, ddo. 9 Aug. van Rotterdam vertrokken en te Tg. Priok 7 Sept. verwacht.
Van Rotterdam naar Ned. Ind.
Mevrouw Wempe-Hollaar, [e.a.]
[bron: Soerabaijasch handelsblad, 6 september 1933]

PERSONALIA:
Departement van Marine.
Verleend wegens zevenjarigen dienst, negen maanden verlof naar Europa aan F. Wempe, 2de officier bij de gouvernements-marine, met bepaling dat hij zijne betrekking zal nederleggen op 16 April 1937.
[Bron: Het Vaderland, 8 april 1936]

INDISCHE DIENST:
In Europa aangekomen Oost-Indische ambtenaren met verlof:
F. Wempe, 2e officier bij de gouv. marine, Rotterdam, p/a Dordtschelaan 137.
[Bron: Het Vaderland, 28 mei 1937]

PASSAGIERSLIJST:
Van het m.s. Johan van Oldenbarnevelt 26 Januari [1938] van Amsterdam naar Nederlandsch-Indie vertrokken:
Aan boord o.a. de fam. F. Wempe.
[bron: Het Vaderland, 27 jan. 1938]

DEPARTEMENT VAN MARINE:
Gedetacheerd met intrekking zijner detacheering aan boord van het gewestelijk politievaartuig Ceram te Tandjong Pinang aan boord van het gewestelijk politievaartuig Cheribon te Tandjong Pandan, de 2e officier F. Wempe.
[Bron: Het Vaderland, 19 dec. 1938]

STAMBOEKKAART OOST-INDISCHE AMBTENAREN, 1927-1952:
Ferdinand Wempe.
Geboren te Groningen den 4 April 1908.
Bij volmacht gehuwd met Maria Hollaar, geboren te Rotterdam, 5 juli 1912, te Batavia den 2 Juni 1933.
Vader Johann Hendrik, -, Moeder Wilhelmina Rosalie Maria Epicratius Rikkers.
[in rechter bovenhoek:] Vertrekt m/h S.S. Christiaan Huijgens op 14 Jan. 1930.
Beschikking 6 Nov. 1929 - 42:
Ter beschikking gesteld van den G.G. van N.I. om d.t.l. te worden benoemd tot 3en officier; aan boord v/h S.S. Argus te Tandjong Priok;
Verlof: Wegens zevenjarigen dienst, negen maanden verlof naar Europa verleend, met bep. dat hij zijn betrekking zal nederleggen op 16 April 1937;
Wedde per maand f 165.-;
Aantekening 20 Juli '33-14: Overtocht echtg.
Beschikking Java ct. 193[?] No. 13:
Bij de Gouvernement Marine benoemd tot 3e officier bij de Gouvernements Marine.
Beschikking 16 Febr. 1938 - 38:
Benoemd tot 3en officier bij de G.M. en gedetacheerd aan boord van het gewestelijk vaartuig hulpopnemer Hijdrograaf.
Beschikking 3 Aug. 1938 -176:
Gedetacheerd op het gewestelijk vaartuig Ceram te Tandj. Pinang.
Beschikking 14 Dec. 1938 - 287:
Met intrekking van zijn detachering aan boord van het gewestelijk politievaartuig Ceram; gedetacheerd aan boord v/h gewestelijk politievaartuig Cheribon te Tandjong Pandan.
[bron: website Nationaal Archief - Beeldbank]

AMBARAWA 6:
Japanse burgerkamp in Nederlandsch-Indie.
nr. 24395: Wempe-Hollaar, mevr. M, A6; br4a; 32-6.4; lyst Flaumenhaft), (??, ??, 1911?; org 45; +2 knd v 6; 4 jr. in 1944).
[bron: website Theo Derksen]

BURGERLIJKE STAND:
Gevestigd:
F. Wempe, m.g., Mendelssohnlaan 14.
[Bron: Soester Courant, 9 april 1946]

UIT DIT HUWELIJK DRIE KINDEREN:
 1. N.N. Wempe,
  Geboren ca. 1938.
 2. N.N. Wempe,
  Geboren ca. 1940.
 3. N.N. Wempe.
Dietrich WEMPE, naamsverandering in 1960 naar Richard Dietrich WEMPE, ook Dick WEMPE,
Zoon van Johann Hendrik Wempe en Willemina Rosalie Maria Epicratius Rikkers [nr. VI-a], geboren te Utrecht op 13 april 1918, 3e officier Goevernements Marine te Batavia (1941), emigreerde in 1952 met zijn gezin naar de USA, werd Amerikaans staatsburger in 1960 waarbij hij zijn naam veranderde van Dietrich Wempe naar Richard Dietrich Wempe, overleden te Austin, Texas, USA op 8 april 2006, oud 87 jaar.
Gehuwd bij volmacht te Assen op 21 oktober 1939 met Christina (Tineke) Annechien BOELENS, geboren te Assen ca. 1 december 1919, dochter van Jan Boelens, Officier in de Orde van Oranje-Nassau, architect in Assen en Maria Annechien Hoen.
Tineke woont in Austin, Texas (1965, 2006), te Houston, Texas (1968).

BURGERLIJKE STAND:
Assen, van 28 Nov. - 5 Decemb.
Geboren: Christina Annechien, d. v. J. Boelens en M. A. Hoen.
[bron: Nieuwsblad van het Noorden, 6 december 1919]

STAMBOEKKAART OOST-INDISCHE AMBTENAREN, 1927-1952:
Wempe, Dietrich.
Geboren te Utrecht den 13 April 1918.
Bij volmacht gehuwd met Christina Anechien Boelens te Assenden 21en October 1939, [dochter van] Jans - en Maria Annigje Hoen.
Vader Johann Henderik, Moeder Willemiena Rosalie Maria Epicratius Rikkers.
Beschikking 17 Jan. '39 - 14:
Aangewezen om zich naar Nederlandsch Indie te begeven teneinde daar te lande te worden aangesteld tot 3e officier bij de Gouvernements Marine;
Standplaats aan boord van het Gouvts. S.S. Arend te Tandj. Priok;
Wedde per maand f 125.-;
Aantekening: vertrekt met het m.s. Baloeran op 15 Februari 1939.
Beschikking 22 Mrt. 1939-68:
Benoemd tot 3e officier bij de G.M.
Aantekening: overtocht verleend echtgen. per M.S. Sibajak 28/11 '39.
Beschikking 23 Aug. 1939-193:
Overgeplaatst n/h Gouvts S.S. Aldebaram te Soerabaja oedjoeng.
Aantekening: V. 4 Nov. '39 - 25/13 II.
[bron: website Nationaal Archief - Beeldbank]

PASSAGIERSLIJST:
Van het motorschip Baloeran, 15 Februari [1939] van Rotterdam naar Batavia.
Aan boord o.a. D. Wempe.
[Bron: Het Vaderland, 18 feb. 1939]

PASSAGIERSLIJST:
Van het m.s. Sibajak van Rotterdam naar Batavia vetrokken.
O.a. mev. C.A. Wempe-Boelens.
[Bron: Het Vaderland, 28 nov. 1939]

ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE:
Wempe, D. – 3e Off. G. Marine – D.v.M., Btc, 1941.
[bron: Nieuw Adresboek van geheel Nederlandsch-Indie, Batavia, Landsdrukkerij]

UIT DIT HUWELIJK TWEE KINDEREN:
 1. Anneke Willy Wempe,
  Geboren op Java, N.O.I. in 1942, slaagde voor eindexamen Bellaire High School in Texas (1960), woonde in Milton, Florida (1965), in Houston, Texas (1968), in Elgin, Texas (2000).
  Gehuwd (1) voor 1965 met J. C. Tullos.
  Gehuwd (2) na 1968 met William Tom Henderson, geboren ca. 1943/44.
  Anneke en Tom wonen in Elgin, Texas.
 2. Maria Christina (Marijke) Wempe,
  Geboren te Gander, Canada op 17 mei 1949, woonde in Houston, Texas (1965), in Austin, Texas (1968), overleden te Contra Costa, CA, USA op 27 augustus 1994, oud 45 jaar.
  Gehuwd voor 1986 met Jay P. Hill.

  CALIFORNIA DEATH INDEX, 1940-1997:
  Marieke C. Hill, died 27 Aug. 1994, Contra Costa, California, USA, born 17 May 1949 in Canada.
  Parents Wempe en Boelens.

  KIND:
  1. Brianna Christine Hill,
   Geboren in California in 1986, leerlinge aan Miramonte High School in Orinda, CA.
[bron: Wempe Family Genealogy Forum, posted by Anneke Wempe-Henderson, 20 december 2000 en email dd 3 maart 2008 en overlijdensadvertenties der grootouders]

Johann Diedrich Anton WEMPE,
Zoon van Diedrich Simon Wempe en Anna Sophia Bouman [nr. VI-b], geboren te Groningen op 2 augustus 1909, Luthers, van beroep tuinier (1937), stukadoor (1930, 1944), verhuisde in 1935 van Hoogkerk naar Groningen, overleden te Groningen op 12 juni 1983, oud 73 jaar, crematie in Crematorium te Groningen op 16 juni 1983.
Gehuwd te Groningen op 11 december 1930 met Hiltje DILLEMA, geboren te Uithuizen op 18 juli 1908, Ned. Hervormd, overleden na 1983, dochter van Gerrit Dillema, machinist, stoker en van Geessien Kemkers.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Groningen op 30 juli 1974.

GEBOORTEAKTE, Uithuizen, 18 juli 1908, nr. 68:
Heden den 18den Juli 1908 verscheen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Uithuizen,
Gerrit Dillema, oud 40 jaren, van beroep machinist, wonende te Uithuizen, die verklaarde, dat op den 18den Juli 1908 des voormiddags te 4 uur te Uithuizen een kind is geboren van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam van Hiltje wordt gegeven, van welk kind ouders zijn: Gerrit Dillema voornoemd en Geessien Kemkers, zonder beroep, echtelieden, wonende alhier.
Deze aangifte is geschied in tegenwoordigheid van Louwe Heijs, oud 56 jaren, van beroep veldwachter, wonende te Uithuizen en van Geert Albert Fongers, oud 51 jaren, van beroep ontvanger, wonende te Uithuizen.
Waarvan deze akte is opgemaakt en na voorlezing door comparant, de getuigen en ons geteekend.
[bron: website Familysearch]

GEBOORTEAKTE, Groningen, 2 augustus 1909, nr. 1193:
Heden den 2den Augustus 1909, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, Arrondissement en Provincie Groningen, verschenen:
Diedrich Simon Wempe, oud 22 jaren, van beroep stucadoor, alhier wonende, die ons heeft verklaard, dat op den 2den der maand Augustus dezes jaars, des voormiddags te acht uur, in deze Gemeente, een kind is geboren van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen van Johann Dietrich Anton gegeven zullen worden, van welk kind ouders zijn hij comparant en zijne echtgenoote Anna Sophia Bouman, zonder beroep, wonende alhier.
En is deze aangifte en verklaring geschied in tegenwoordigheid van Barend Andreas van Marle, oud 38 jaren, van beroep schrijver en van Wilhelmus Jozephus Ensdorff, oud 22 jaren, van beroep schrijver, beide wonende te Groningen, als hiertoe door de belanghebbende verzochte getuigen.
En is deze akte na voorlezing geteekend door ons, den comparant - en de getuigen.
[bron: letterlijke tekst der oorspronkelijk akte]

HUWELIJKSAKTE, Groningen, 11 december 1930, nr. 797:
[in kantlijn: Luth. / 2 aug. 1909 / N. Herv. / 18 Juli 1908 / Abel Tasmanstr. 2 B; Echtscheiding tussen deze echtgenoten uitgesproken; zie akte ingeschreven op 30 juli 1974 / Groningen, 30 juli 1974]
Heden den 11den December 1930 zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Johann Diedrich Anton Wempe, geboren te Groningen, oud 21 jaren, stukadoor, wonende te Groningen, onlangs te Haarlem, meerderjarige zoon van Diedrich Simon Wempe, oud 43 jaren, stukadoor en van Anna Sophia Bouman, oud 42 jaren, zonder beroep, beiden wonende te Groningen, en
Hiltje Dillema, geboren te Uithuizen, oud 22 jaren, zonder beroep, wonende te Groningen, onlangs te Apeldoorn, meerderjarige dochter van Gerrit Dillema, oud 62 jaren, stoker, wonende te Groningen en van Geessien Kemkers, overleden; zijnde hierbij mede verschenen de ouders van den bruidegom en de vader der bruid die hunne toestemming tot de voltrekking van dit huwelijk geven.
De afkondiging betreffende dit huwelijk heeft zonder stuiting plaats gehad alhier, te Apeldoorn en te Haarlem.
Als getuigen waren tegenwoordig:
Pieter Jan Noorman, oud 36 jaren, handelsreiziger, oom van den echtgenoot en Jacob Derk Sluitje, oud 22 jaren, handelsreiziger, beiden wonende te Groningen. Waarvan akte, welke is voorgelezen.
in de kantlijn:
Echtscheiding tussen deze echtgenoten uitgesproken;
zie akte ingeschreven op 30 juli 1974.
Groningen, 30 juli 1974.
[letterlijke tekst oorspronkelijk akte]

BURGERLIJKE STAND, Groningen, van 10 en 11 Dec. [1930].
Getrouwd: J. D. A. Wempe en H. Dillema.
[bron: Nieuwsblad van het Noorden, 12 december 1930]

NIEUWE INGEZETENEN VAN GRONINGEN:
J. D. A. Wempe en gezin, stucadoor, van Hoogkerk naar Folkingedwarsstraat 6.
[bron: Nieuwsblad van het Noorden, 14 augustus 1935]

ECONOMISCHE RECHTER GRONINGEN:
J. D. A. Wempe, stucadoor te Groningen, verkocht distributiebescheiden. Eisch 2 maand gevangenisstraf en een geldboete van f 115.- subs. 50 dagen.
Vonnis 1 maand.
[bron: Nieuwsblad van het Noorden, 19 november 1942.]


[bron: Nieuwsblad van het Noorden, 14 juni 1983]

MEERDERE KINDEREN, WAARONDER:
 1. Diedrich Simon Wempe, [Filiatie niet bewezen], zie nr. VIII-c.
  Geboren op 20 april 1931.
  Gehuwd ca. 17 april 1964 met Janny Catherina Vos, geboren op 28 juni 1941.
  Wonen in 2004 te Eelde-Paterswolde.
 2. Hilgo Wempe,
  Geboren op 14 december 1932, trad op in de kinderoperette "De Sneeuwkoningin" in Ermelo (1967), overleden op 7 februari 1983, oud 50 jaar, begraven op de begraafplaats aan de Beekbergerweg te Apeldoorn.
  Gehuwd met N.N.
 3. "Dochter" Wempe,
  Geboren te Groningen 9 - 12 mei 1934.

  BURGERLIJKE STAND.
  Groningen, 9 tot en met 12 Mei [1934].
  Bevallen: H. Wempe geb. Dillema, d.
  Nieuwsblad van het Noorden, 14 mei 1934
 4. Gezina Anna Wempe, zie nr. VIII-d.
  Geboren ca. 1935.
  Gehuwd te Groningen op 14 februari 1955 met Jan van der Tuin, geboren te Groningen op 2 september 1934, overleden aldaar op 25 januari 1989, oud 54 jaar, zoon van Pouwel van der Tuin en Jantje Koorenhof.
 5. "Dochter" Wempe,
  Geboren te Groningen 16/17 juni 1941.

  BURGERLIJKE STAND.
  Groningen, van 16 en 17 Juni.
  Bevallen: H. Wempe-Dillema, d.
  Nieuwsblad van het Noorden, 18 juni 1941]
 6. Hendrik Wempe, ook Henkie Wempe.
  Geboren te Groningen in 1942/43, overleden aldaar op 22 maart 1944, oud 1 jaar, begrafenis op de Noorderbegraafplaats.

  OVERLIJDENSAKTE, Groningen, 23 maart 1944, nr. 553:
  Heden den drie en twintigsten Maart 1944 verscheen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen:
  Pieters, Gerhard, oud 31 jaren, kantoorbediende, wonende te Groningen, die verklaarde - daavan uit eigen wetenschap kennis dragende, - dat op den twee en twintigsten Maart dezes jaars te zes uur, null minuten, in deze gemeente is overleden:
  Wempe, Hendrik oud een jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Groningen, zoon van: Wempe, Johann Diedrich Anton, stucadoor en van Dillema, Hiltje, zonder beroep, beiden wonende te Groningen.
  [bron: letterlijke tekst oorspronkelijk akte]


  [bron: Nieuwsblad van het Noorden, 27 maart 1944]

 7. "Zoon" Wempe,
  Geboren te Groningen 30 juli - 5 augustus 1948:

  BURGERLIJKE STAND.
  Groningen, van 30 Juli t/m 5 Aug.
  Bevallen: H. Wempe-Dillema, z.
  Nieuwsblad van het Noorden, 9 augustus 1948]

Hilgo Berend Jacob WEMPE,
Zoon van Diedrich Simon Wempe en Anna Sophia Bouman, [nr. VI-b], geboren te Groningen op 18 juli 1915, buitenkerkelijk, van beroep stukadoor, overleden te Witteveen (gem. Ruinen) op 1 januari 1990, oud 74 jaar, begraven te Ermelo.
Gehuwd (1) te Groningen ca. 10 augustus 1937 met Wilhelmina Geertje PIETERMAN, ook Willy G. PIETERMAN, geboren te Groningen op 10 april 1912, buitenkerkelijk, vermeld in 1989, dochter van Jan Pieterman, stalknecht en van Siebrig Bolhuis.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Groningen op 16 maart 1945.
Gehuwd (2) te Ameland eind 1952, ondertrouw te Groningen ca. 7 oktober 1952 met J. M. VAN FEGGELEN, geboren in 1925, woont in 2016 in Harderwijk bij haar dochter Alida.
Wilhelmina Geertje PIETERMAN huwde (2) ca. 30 april 1947 met Frederikus BOEREE, geboren te Winschoten aan boord van het schip van zijn ouders op 23 september 1909, van beroep procuratiehouder in Groningen, overleden te Groningen op 4 februari 1957, oud 47 jaren, zoon van Antonie Boeree en van Johanna Bernardina Gezina Nieweg.

GEBOORTEAKTE, Winschoten, 24 september 1909, nr. 241:
Den 24sten September 1909, verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand in de gemeente Winschoten, Antonie Boeree, oud 43 jaren, schipper, wonende te Oude-Pekela, die verklaarde, dat op den 23sten September dezes jaars, des namiddags te halftwaalf uur, in deze gemeente aan boord van zijn in den Rensel liggend schip een kind is geboren van het mannelijk geslacht, uit zijne echtgenoote Johanna Bernardina Gezina Nieweg, zonder beroep, aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van: Frederikus.
Als getuigen waren tegenwoordig Geert Dijkema, oud 69 jaren, Schipper, wonende te Winschoten en Hessel Witkop, oud 47 jaren, concierge, wonende te Winschoten.
Waarvan akte, welke is voorgelezen.
[bron: letterlijke tekst oorspronkelijk akte]

GEBOORTEAKTE, Groningen, 12 april 1912, nr. 568:
Heden den 12den April 1912, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, Arrondissement en Provincie Groningen, verschenen:
Jan Pieterman, oud 35 jaren, van beroep stalknecht, alhier wonende, die ons heeft verklaard, dat op den 10den der maand April dezes jaars, des namiddags te elf uur, te Kostverloren in deze Gemeente, een kind is geboren van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen van Wilhelmina Geertje gegeven zullen worden, van welk kind ouders zijn hij comparant en zijne echtgenoote Siebrig Bolhuis, zonder beroep, wonende alhier.
En is deze aangifte en verklaring geschied in tegenwoordigheid van Taeke Henstra, oud 32 jaren, van beroep klerk en van Barend Andreas van Marle, oud 41 jaren, van beroep Schrijver, beide wonende te Groningen, als hiertoe door de belanghebbende verzochte getuigen.
En is deze akte na voorlezing geteekend door ons, den comparant en de getuigen.
[bron: letterlijke tekst oorspronkelijk akte]

GEBOORTEAKTE, Groningen, 19 juli 1915, nr. 1118:
Heden den 19den Juli 1915, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, Arrondissement en Provincie Groningen, verschenen:
Diedrich Simon Wempe, oud 29 jaren, van beroep stucadoor, alhier wonende, die ons heeft verklaard, dat op den 18den der maand Juli dezes jaars, des voormiddags te twee uur, in deze Gemeente een kind is geboren van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen van Hilgo Berend Jacob gegeven zullen worden, van welk kind ouders zijn hij comparant en zijne echtgenoote Anna Sophia Bouman, zonder beroep, wonende alhier.
En is deze aangifte en verklaring geschied in tegenwoordigheid van Taeke Henstra, oud 35 jaren, van beroep klerk en van Gosse Alma, oud 24 jaren, van beroep klerk, beide wonende te Groningen, als hiertoe door den belanghebbende verzochte getuigen.
En is deze akte na voorlezing geteekend door ons, den comparant en de getuigen.
[letterlijke tekst oorspronkelijk akte

GEZINSKAART, Amsterdam.
Wempe, Hilgo Berend Jacob; woonplaats Groote Kattenb. str. 19.
1. Wempe, Hilgo Berend Jacob, m.,geb. 18-7-1915 te Groningen, ongehuwd, kerkgenootschap geen, nat. Ned., ingekomen 24-6-1931 van Groningen, vertrokken 30/11/35 [of 30/11/31] naar Groningen, Nieuwstraat 12.


[bron: Nieuwsblad van het Noorden, 27 mei 1936]

BURGERLIJKE STAND.
Groningen, van 23 t.m. 30 Juli.
Ondertrouwd: H. B. J. Wempe, 22 j. en W. G. Pieterman, 25 j.
[bron: Nieuwsblad van het Noorden, 2 augustus 1937]

BURGERLIJKE STAND:
Groningen, 6 t/m 13 Augustus.
Getrouwd: H. B. J. Wempe en W. G. Pieterman.
[bron: Nieuwsblad van het Noorden, 16 augustus 1937]

HUWELIJKSAKTE, Groningen, 12 augustus 1937, nr. 602:
Heden den 12den Augustus 1937 zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Wempe, Hilgo Berend Jacob, geboren te Groningen, oud 22 jaren, stukadoor, wonende te Groningen, meerderjarige zoon van: Wempe, Diedrich Simon, oud 50 jaren, stukadoor, en van: Bouman, Anna Sophia, oud 49 jaren, zonder beroep, beiden wonende te Groningen, en
Pieterman, Wilhelmina Geertje, geboren te Groningen, oud 25 jaren, zonder beroep, wonende te Groningen, meerderjarige dochter van: Pieterman, Jan, oud 61 jaren, caféhouder en van: Bolhuis, Siebrig, oud 59 jaren, zonder beroep, beiden wonende te Groningen, zijnde hierbij mede verschenen de ouders van bruidegom en bruid, die hun toestemming tot de voltrekking van dit huwelijk geven.
De afkondiging betreffende dit huwelijk heeft zonder stuiting plaats gehad alhier op 31 Juli dezes jaars.
Als getuigen waren tegenwoordig:
Pieterman, Pieter, oud 27 jaren, winkelbediende, broeder van de echtgenoote, en
Wempe, Johann Didirich [!] Anton, oud 28 jaren, tuinier, broeder van den echtgenoot, beiden wonende te Groningen.
Waarvan akte, welke is voorgelezen.
in de kantlijn 1; [religie] geen.
[geboortejaar] 18-7-15.
[religie] geen.
[geboortejaar] 10-4-12.
Haren.
in de kantlijn 2:
Op heden is ingeschreven een vonnis van de Arrondissements Rechtbank te Groningen van zestien maart dezes jaars, waarbij het in nevenstaande akte bedoelde huwelijk door echtscheiding is ontbonden.
Groningen, 28 Mei 1945.
[identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

NIEUWE INGEZETENEN VAN GRONINGEN.
H. B. J. Wempe en echtg. van Haren naar Helperbrink 36b.
[bron: Nieuwsblad van het Noorden, 11 mei 1938]

BURGERLIJKE STAND:
Groningen, van 4 t/m 11 April 1947.
Ondertrouwd: F. Boeree 37 j. en W. G. Pieterman 35 j.
[bron: Nieuwsblad van het Noorden, 15 april 1947]

BURGERLIJKE STAND.
Van 25 April tot en met 2 Mei:
Gehuwd: F. Boeree en W. G. Pieterman.
[bron: Nieuwsblad van het Noorden, 7 mei 1947]

BURGERLIJKE STAND VAN GRONINGEN.
Groningen 4 t.m. 10 October.
Ondertrouwd: H. B. J. Wempe 37 j. en J. F. v. Feggelen 27 j.
[bron: Nieuwsblad van het Noorden, 14 oktober 1952]

OVERLIJDENSAKTE, Groningen, 5 februari 1957, nr. 179:
Heden, 5 februari 1957, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Groningen: Gasman, Gerhardus, leedaanzegger, 67 jaren oud, wonende te Groningen,
die verklaarde - daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende - dat op 4 februari van dit jaar, te negen uur, nul minuten, in deze gemeente is overleden:
Boeree, Frederikus, oud 47 jaren, procuratiehouder, geboren te Winschoten, wonende te Groningen, echtgenoot van: Pieterman, Wilhelmina Geertje, zoon van: Boeree, Antonie en van: Nieweg, Johanna Bernardina Gezina, beiden overleden.
Waarvan akte, welke is voorgelezen.
[bron: letterlijke tekst oorspronkelijk akte]

BURGERLIJKE STAND VAN GRONINGEN.
Van 2 t.m. 8 februari 1957.
Overleden:
F. Boeree 47 j., m. v. W. G. Pieterman.
A. Pieterman 68 j., wed. v. R. de Haan.
[bron: Nieuwsblad van het Noorden, 9 februari 1957][bron: Nieuwsblad van het Noorden,
5 februari 1957]

UIT HET HUWELIJK VAN HILGO BEREND JACOB WEMPE EN WILHELMINA GEERTJE PIETERMAN DRIE KINDEREN
 1. "Dochter Wempe",
  Geboren ca. 1939.
 2. "Dochter" Wempe,
  Geboren te Groningen ca. 13 januari 1941.

  BURGERLIJKE STAND.
  Groningen, van 13 en 14 Januari.
  Bevallen: W. G. Wempe geb. Pieterman d.
  [bron: Nieuwsblad van het Noorden, 15 januari 1941]
 3. Lodewijk Diedrich Wempe, ook Louis Wempe,
  Geboren te Groningen in 1942/43, overleden aldaar op 23 april 1945, oud 2 jaar.

  OORZAAK OVERLIJDEN:
  Louis is overleden door verdrinking in een vijver.

  OVERLIJDENSAKTE, Groningen, 24 april 1945, nr. 985:
  Heden den 24sten April 1945 verscheen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen: Klaassens, Klaas Albert, oud 61 jaren, leedaanzegger, wonende te Groningen, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op den 23sten April dezes jaars, te twaalf uur, nul minuten, in deze gemeente is overleden:
  Wempe, Lodewijk Diedrich, oud twee jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Groningen, zoon van: Wempe, Hilgo Berend Jacob, stukadoor en van: Pieterman, Wilhelmina Geertje, zonder beroep, beiden wonende te Groningen.
  Waarvan akte, welke is voorgelezen.
  [bron: letterlijke tekst oorspronkelijk akte]
UIT HET HUWELIJK VAN HILGO BEREND JACOB WEMPE EN J. M. VAN FEGGELEN DRIE ZOONS EN TWEE DOCHTERS:
 1. Kind 1.
  Geboren op Ameland in 1953.
 2. Kind 2.
  Geboren op Ameland in 1954.
 3. Kind 3,
  Geboren op Ameland in 1955.
 4. Diedrich Simon Wempe,

  Geboren te Ermelo begin oktober 1958.

  BURGERLIJKE STAND.
  Ermelo.
  Geboren: Diedrich Simon, z.v. H. B. J. Wempe en J. M. van Feggelen, Kostersland 14.
  [bron: Veluws Nieuwsblad, 9 oktober 1958, pagina 9]
 5. Alida José Wempe,
  Geboren te Ermelo eind 1962, van beroep therapeut en HBO-verpleegkundige, werkzaam in een Psychiatrisch ziekenhuis te Ermelo, eigenares Kunstatelier Alida J. Saija-Wempe in Harderwijk (1998, 2015).
  Alida boetseert en is poppenmaakster; in de loop der jaren is er een 8-tal boeken van haar hand verschenen.
  Gehuwd met Jimmy Saija.

  BURGERLIJKE STAND.
  Ermelo.
  Geboren: Alida José, d. v. H. B. J. Wempe en J. M. van Feggelen, Kostersland 14.
  [bron Veluws Nieuwsblad, 15 november 1962, pagina 4]

  VAN ALIDA"S HAND VERSCHENEN BOEKEN:
  -    Bijzondere poppen.
  -    Sprookjesfiguren, delen 1, 2 en 3.
  -    De drakenhoedster.
  -    Vikingen.
  -    Kerstman.

  KINDEREN:
  1. Dochter 1.
   Geboren eind 1988.
  2. Dochter 2,
   Geboren begin 1994.
[bron: emails Alida J. Saija-Wempe, 2006 en 2016]

KINDEREN VAN FREDERIKUS BOEREE EN WILHELMINA GEERTJE PIETERMAN;
 1. Anneke Boeree,
  Geboren ca. 1948.
 2. Sylvia Boeree.
  Geboren ca. 1950.
Tengkoe Sariah (Ietje) MANSOER,
Dochter van Tengkoe Dr. Mansoer en Amalia Gezina (Sini) Wempe, [nr. VI-e], tijdens de studie van haar vader in Leiden geboren op 14 januari 1925, buitenkerkelijk, verhuisde in 1928 met haar ouders naar Medan, Ned. Oost-Indie, keerde in 1961 met haar man en kinderen terug naar Nederland (Beverwijk, Sint Pancras), emigreerde in 1992 naar Canada (Gallagher Lake en Penticton), in haar slaap overleden in Penticton, B.C. op 24 juli 2018, oud 93 jaar, crematie te Penticton.
Gehuwd (1) te Tandjung Balai, Sumatra, Ned. Oost-Indie op 2 mei 1944, met Tengkoe Aswani HAFAS, geboren te Tjina Kassih, Sumatra, Ned. Oost-Indie op 29 mei 1920, Moslim, van beroep zakenman, overleden te Medan, Sumatra, Indonesie op 15 april 1994, begraven aldaar op 16 april, oud 73 jaar.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding op 8 augustus 1950.
Gehuwd (2) te Medan, Sumatra, Indonesie op 26 januari 1955 met Jan Harm VELSINK, geboren te Emlichheim, Duitsland op 15 oktober 1927, gedoopt in de Alt-Reformierte Kerk aldaar, buitenkerkelijk, verhuisde met zijn ouders in 1939 naar Emmen, Nederland, ging medio 1945 in militaire dienst als oorlogsvrijwilliger (OVW) tegen Japan, wegens capitulatie Japan in 1946 naar Indonesie gezonden, bleef na vervroegde demobilisatie begin 1948 in Indonesie woonachtig, werkzaam voor de Deli Spoorwegmaatschappij en naderhand voor de Societe Financiere des Caoutchouc in Medan, keerde in verband met de Nieuw-Guinea kwestie in december 1961 wegens het niet-verlengen van zijn werkvergunning terug naar Nederland en vond werk als hoofdplanner bij de transportafdeling van Hoogovens Staalfabrieken te IJmuiden, gepensioneerd sinds 1992, emigreerde in oktober van dat jaar met zijn vrouw naar de South Okanagan Valley in B.C., Canada, waar drie van hun vier kinderen al woonden, overleden te Penticton, B.C. op 23 maart 2016, oud 88 jaar, crematie aldaar op 26 maart, asverstrooing een week daarna in de Noordzee vanaf het strand bij Callantsoog, zoon van Gerrit Velsink en Zwantien Klinge.

FAMILIEBERICHTEN.
Bevallen:
14 Jan....Mansoer-Wempe, d., Leiden.
[bron: Het Vaderland, 17 januari 1925]

OBITUARY OF TENGKOE SARIAH VELSINK-MANSOER:
It is with great sadness that we announce the sudden passing of Sariah Velsink (née Mansoer), at the age of 93, on July 24, 2018, in Penticton, British Columbia, Canada. Our beloved mother, grandmother, great-grandmother, and mother-in-law was cremated on July 26, 2018. Her ashes will be returned to the oceans she crossed when she was alive, and so, she will come full circle.
Sariah was born in Leiden, Netherlands, and lived in Medan, Sumatra, Indonesia (1928-1961), Sint Pancras, Netherlands (1962-1992), and Gallagher Lake (north of Oliver) and Penticton, British Columbia, Canada. As her life unfolded, landscapes changed, and challenges sometimes emerged, but her vibrant spirit and gratitude always remained. She lived with such positivity that she could always find the sunshine through the rain, and this cheerful outlook was reflected in her beautiful sing-song voice. She carried herself with grace, compassion, and joie de vivre, and her loving presence was a gift to us all.
Sariah was predeceased by her first spouse, Tengkoe Aswani Hafas; her second husband of 61 years, Jan Harm Velsink; her parents, Tengkoe Dr. Mansoer and Amalia Gezina Wempe; and her brother, Tengkoe Dr. Ad (Rita) Mansoer, and her sister, Gerda (Jim) van der Jagt-de Vos.
Her legacy continues through the people she inspired, including her children, Maya (Theo) Brouwer, Lex (Ineke) Mansoer, Ad (Jolanda) Mansoer, and Inge (Frans Jan) Velsink; her grandchildren Sonja and John Brouwer, Frank and Bob Mansoer, Justin, Sariah, Na?ma, Roswitha, and Jasmin Mansoer, and Chrissie Serry and Robin Brady, and their respective partners; and many great-grandchildren.
We would like to thank the staff of Westview Place in Penticton for their kind and supportive care of our Mam and Oma, and we remember and honour the richness that Sariah brought to our lives, by opening our hearts and celebrating life, just as she did every day.


   
Jan en Ietje Velsink-Mansoer, Medan, voorjaar 1960.

Familieberichten in Het Vaderland,
Zaterdag 17 Januari 1925.

v.l.n.r. Ietje, Maya, Lex en Ad Mansoer,
Medan, ca. 1952

KINDEREN UIT HET HUWELIJK VAN TENGKOE SARIAH MANSOER EN TENGKOE ASWANI HAFAS:
 1. Tengkoe Boehaya (Maya) Inge Noermaya Mansoer, zie nr. VIII-e.
  Geboren te Medan, Sumatra, Ned. Oost-Indie op 23 mei 1945, buitenkerkelijk, met haar ouders verhuisd naar Nederland in 1962 en in 1980 met haar man Theo naar Canada geemigreerd, tot 2003 eigenaar en manager van een bejaardenwoonpark en kampeerterrein in Oliver, BC.
  Gehuwd te Bergen NH op 6 mei 1971 met Theodorus (Theo, Ted) Brouwer, geboren te Alkmaar op 4 februari 1946, buitenkerkelijk, tot 2003 mede-eigenaar en -manager van bovengenoemd bejaardenwoonpark en kampeerterrein, zoon van Johannes (Jan) Wilhelmus Brouwer en Maroescha (Rita) Krischko.
  Maya en Theo zijn sedert 2003 gepensioneerd en wonen in Brentwood Bay op enkele kilometers van Victoria, de hoofdstad van British Columbia, Canada.
 2. Tengkoe Iskandar (Lex) Mansoer, zie nr. VIII-f.
  Geboren te Medan, Sumatra, Indonesie op 16 januari 1947, buitenkerkelijk, in 1962 met zijn ouders verhuisd naar Nederland en in 1982 met zijn eigen gezin naar Canada geemigreerd, van beroep keukenontwerper en installateur in Penticton, BC, Canada.
  Gehuwd te Koedijk op 20 augustus 1965 met Klasiena Johanna (Ineke) Nieuwland, geboren te Sint Pancras op 24 september 1946, lidmaat van de Full Gospel Church te Penticton en in die kerk gedoopt in augustus 1984, dochter van Gerbrand Nieuwland en Egberdina Buscher.
 3. Tengkoe Mansoer Adil (Ad) Mansoer, zie nr. VIII-g.
  Geboren te Medan, Sumatra, Indonesie op 28 mei 1948, met zijn ouders verhuisd naar Nederland in 1962, van beroep magazijnbeheerder in Alkmaar.
  Gehuwd te Noord-Scharwoude op 10 september 1976 met Johanna Catharina Maria (Jolanda) Molenaar, geboren te Noord-Scharwoude op 10 januari 1957, Rooms-Katholiek, dochter van Piet Molenaar en Riet Borst.

  DOCHTER UIT HET HUWELIJK VAN TENGKOE SARIAH MANSOER EN JAN HARM VELSINK:
 4. Barbara Inge Marjan Velsink, zie nr. VIII-h.
  Geboren te Medan, Sumatra, Indonesie op 20 april 1961, met haar ouders verhuisd naar Nederland in 1962, buitenkerkelijk, van beroep administratief medewerkster, ca. 1989 naar Canada geemigreerd.
  Hobby: binnenhuisarchitectuur.
  Gehuwd (1) te Alkmaar op 21 januari 1982 met Johannes (Jan) Serry, geboren te Alkmaar op 28 januari 1959, buitenkerkelijk, van beroep onderhoudsmonteur van de firma ABEKO, overleden te Sint Pancras op 31 januari 1996 aan de gevolgen van een verkeersongeval op de Vronermeerweg, begraven op 5 februari 1996 op de Algemene Begraafplaats te Koedijk, oud 37 jaar, zoon van Johannes (Jan) Serry en Johanna Alida Vendel.
  Huwelijk in 1988 ontbonden door echtscheiding.
  Gehuwd (2) bij Gallagher Lake, Oliver, BC, Canada op 16 juni 1990 met Darcy James Houston, geboren te Surrey, BC, Canada op 15 augustus 1959, buitenkerkelijk, van beroep stuurman, eigenaar van een pub.
  Huwelijk voor 1999 ontbonden door echtscheiding.
  Gehuwd (3) te Saint Andrew's bij Kaleden, BC, Canada op 14 augustus 1999 met Christopher (Chris) Paul Brady, geboren te Burnaby, BC, Canada op 26 februari 1967, buitenkerkelijk, onderhoudsstaf Penticton Hospital, zoon van Allan Murray Brady en Patricia June Rowley.
  Inge en Chris wonen in Penticton, BC, Canada.
Tengkoe Dr. Adil MANSOER,
Zoon van Tengkoe Dr. Mansoer en Amalia Gezina (Sini) Wempe, [nr. VI-e], geboren te Leiden op 24 april 1927, buitenkerkelijk, van beroep chirurg, overleden te Schiedam op 30 november 1979, gecremeerd in het Crematorium Kijkduin te 's-Gravenhage, oud 52 jaar.
Gehuwd te Amsterdam op 10 januari 1953 met Rita Leontine HAYE, geboren te Medan op 10 juli 1928, overleden op 28 september 2011, oud 83 jaar, crematie.BURGERLIJKE STAND.
Leiden.
Geboren: Tengkoe Adil z.v. T. Massaar en A.G. Wempe.
[bron: Leidsche Courant, 29 april 1927, p. 1/14]

PERSOONSKAART:
Item 5) Indon.nat.verworven Souvereiniteitsoverdracht 27 dec.49 + Ned. wet 21 mrt.62, S97 m.i.v. 6 apr.62 gew. 16 apr.62+dr. nat.
Inlandse titel verloren gew. 22 nov.62+.

KINDEREN UIT HET HUWELIJK VAN TENGKOE DR. ADIL MANSOER EN RITA LEONTINE HAYE:
 1. Dr. John Risto (Jonto) Mansoer, zie nr. VIII-i.
  Geboren te Leiden op 8 mei 1954, buitenkerkelijk, van beroep arts, betrokken bij het Nationale Tuberculose en Lepra Programma.
  Gehuwd in 1989 met Astrid, van beroep begeleidster gehandicapte kinderen.
 2. Dr. Adil-Willem Mansoer, zie nr. VIII-j.
  Geboren te Leiden op 25 maart 1956, buitenkerkelijk, van beroep arts, leraar.
  Gehuwd te Schiedam op 5 juni 1987 met Linda van der Laan, geboren te Schiedam op 19 april 1962 , van beroep verpleegster.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding in december 2003.
  Partnerschap afgesloten te Vlaardingen op 31 oktober 2005 met Jacqueline van Dijk.
 3. Marina Bernardina Gezina Mansoer, zie nr. VIII-k.
  Geboren te Schiedam op 25 mei 1957, buitenkerkelijk, van beroep gymnastieklerares.
  Gehuwd te Vlaardingen op 9 januari 1987 met Henry Zegers.
 4. Alexandra (Sandra) Nannette Mansoer, zie nr. VIII-l.
  Geboren te Schiedam op 2 oktober 1958, buitenkerkelijk, van beroep fysio-therapeute.
  Gehuwd te Schiedam op 4 augustus 1989 met Mark Pennock, van beroep fysio-therapeut.
 5. Leonard Hendrik Mansoer, zie nr. VIII-m.
  Geboren te Schiedam op 14 mei 1965, buitenkerkelijk, van beroep loodgieter, medewerker bewakingsdienst.
  Gehuwd in Kasteel Haarzuilen bij Utrecht in 1987 met Jane van Kuik, van beroep administratief medewerkster.


  Trouwdag van Tengkoe Dr. Adil Mansoer en Rita Leontine Haye,
  Amsterdam, 1953.
Jacobus Johannes Frederik DE CLER, ook Jack DE CLER, of Koos DE CLER,
Zoon van Hennie Pieter Gerardus de Cler en Ingetje Maria Adriana Wempe [nr. VI-f], geboren te Leiden op 21 september 1937, woonde te Oegstgeest (1963), te Concord, Cal. (1964), te St. Paul (1971) en te Stillwater, Minnesota (2007).
Gehuwd voor 1963 met Connie M. CZIZEK.


[bron: CBG]

KINDEREN:
 1. Coriene de Cler,
  Geboren voor 1963.
 2. Robin de Cler,
  Geboren te Concord, Cal. (USA) op 11 november 1964.


  [bron: CBG]

 3. Peter Robert Charles de Cler,
  Geboren te Concord, Cal. (USA) in augustus 1966.

  GEBOORTEAANKONDIGING:
  Geboren:
  Peter Robert Charles de Cler,
  2143 Fifth Ave,
  Concord, California.
  [bron: CBG]
G.I.E. DE CLER,
Dochter van Hennie Pieter Gerardus de Cler en Ingetje Maria Adriana Wempe [nr. VI-f], geboren te Leiden op 4 september 1939, geslaagd voor het examen inrichtingsassistente (1958).
Gehuwd te Leiden ca. 16 juni 1961 met S.C.F.J. ROOSEN, geboren ca. 1935, zoon van Frederik Jan Roosen en G.C.J. Verlare.

FAMILIEBERICHTEN:
Bevallen.
4 Sept. [1939]. De Cler-Wempe, d., Leiden.
[Bron: Het Vaderland, 6 sept. 1939]

VAKSCHOOL VOOR MEISJES LEIDEN.
Getuigschrift:
Assistente in de Huishouding:
G.I.E. de Cler, [e.a.]
[bron: Leidsch Dagblad, 19 juli 1956]

VAKSCHOOL VOOR MEISJES.
Geslaagd voor het examen inrichtingsassistente de dames:
G. I. E. de Cler, Leiden, [e.a.]
[bron: Leidsch Dagblad, 8 juli 1958, pag. 3]

BURGERLIJKE STAND VAN LEIDEN.
Gehuwd: S.C.F.J. Roosen en G.I.E. de Cler.
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 16 juni 1961, pag. 3]

KINDEREN:
 1. Monique Roosen,
  Geboren voor 1963, mogelijk te Zoeterwoude.
 2. Sten Roosen,
  Geboren voor 1971.
Dr. Frederik (Freek) Nanne WEMPE,
Zoon van Fredrik August Wempe en Allarda Tine Maria Swierstra, [nr. VI-g], geboren te Leiden op 2 juni 1946, sinds 1981 als cardioloog verbonden aan het Tergooiziekenhuis in Hilversum, introduceerde begin jaren tachtig als eerste in Hilversum het echo-onderzoek van het hart, was jarenlang vice-voorzitter van de vereniging Nederland-Nepal, beklom de 5895 meter hoge Kilimanjaro.
Gehuwd met Els LEUFTINK, geboren ca. 1950.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding.

EXAMENS:
Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam is geslaagd voor het doctoraal examen I geneeskunde de heer F. N. Wempe uit Leiden.
[bron: Leidsch Dagblad, 18 september 1970]

EXAMENS:
Amsterdam:
Geslaagd voor doct. ex. geneesk. 2e ged.: F. N. Wempe, Leiden.
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 7 april 1971]

EXAMENS:
Aan de Vrije Universiteit te Amsterdam zijn geslaagd voor het artsexamen: F. N. Wempe (Leiden) e.a.
[bron: Leidsch Dagblad, 11 juli 1973

VERENIGING NEDERLAND-NEPAL.
De vereniging ondersteunt in Nepal allerlei ontwikkelingsprojecten, zoals lepraklinieken.
[bron: Publikatie Tergooiziekenhuizen]

KINDEREN:
 1. Friso Frederik Wempe,
  Geboren te Hilversum op 7 juli 1985, in 2004 geslaagd aan het Luzac College, studeerde economie en bedrijfseconomie aan de Faculteit Sociale Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam (2004-2011).
 2. Nicolien Wempe,
  Geboren op 9 december 1986, master student aan de Rijksuniversiteit Groningen (2010), Marketing Campaign Manager Etos bij Ahold Delhaize (2018).
Nanne Adil WEMPE,
Zoon van Fredrik August Wempe en Allarda Tine Maria Swierstra, [nr. VI-g], geboren te Leiden op 4 juli 1948, van beroep administratief medewerker bij de LOTTO.
Gehuwd voor 1977 met Margot FOUDRAINE, geboren op 23 februari 1951, dochter van Johannes Foudraine en J.M. van Strij.
Nanne en Margot wonen in Oegstgeest.
BURGERLIJKE STAND VAN LEIDEN.
Geboren:
Nanne A., zn. van F. A. Wempe en A. T. M. Swierstra.
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 6 juli 1948, p. 3/4]

KINDEREN:
 1. Thomas Wempe, zie nr. VIII-n.
  Geboren te Leiden op 27 mei 1977.
  Samenlevingsverband met Ester Haasnoot, geboren te Katwijk in 1977.
 2. Evelien Wempe, zie nr. VIII-o.
  Geboren te Leiden op 7 februari 1979.
  Gehuwd met Pieter Walvaart.
Hans Eduard WEMPE,
Zoon van drs. Adrianus (Aad) Wempe en Maria (Rie) Hendrika Eijsvogel, [nr. VI-h], geboren te Madioen, Ned. Oost- Indie op 14 juli 1928, van beroep bankmedewerker, overleden te Noordwijk op 29 maart 1999, oud 70 jaar, crematie te Leiden in het Rijnhof crematorium op 1 april 1999.
Gehuwd te Leiden op 5 juni 1962 met Elisabeth (Bets) G.A. VISSER, geboren op 3 januari 1936.

FAMILIEBERICHTEN:
Bevallen.
Wempe-Eijsvogel (z), Madioen.
[Bron: NRC. 18 aug. 1928]

GEVESTIGDE EN VERTROKKEN PERSONEN.
In de week van 20 t/m 25 Juli.
Uit Leiden vertrokken:
H.E. Wempe, Rijn- en Schiekade 166a, Texel, H 131.
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 27 juli 1953, p. 3/8]

BURGERLIJKE STAND VAN LEIDEN:
Gehuwd:
H.E. Wempe en E.G.A. Visser.
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 6 juni 1962, p 3/12]

GEVESTIGDE EN VERTROKKEN PERSONEN.
In de week van 30 mei t.m. 6 juni.
Uit Leiden vertrokken:
E.G.A. Wempe-Visser, Rijn- en Schiekade 30, Noordwijk, Vuurtorenplein 20.
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 14 juli 1962, p. 4/16]

KINDEREN:
 1. Ad Wempe, zie nr. VIII-p.

  Geboren in 1966.
  Gehuwd met Suzanne N.N., geboren op 11 oktober 1976.

 2. Hans Wempe jr.
  Geboren op 17 maart 1968.
 3. Serge Wempe, zie nr. VIII-q.
  Geboren op 27 februari 1970, van beroep sales engineer distribution bij Schneider Electric (2006).
  Gehuwd op 29 april 1999 met Bianca N.N., geboren op 6 april 1968.
Robrecht (Ro) WEMPE,
Zoon van drs. Adrianus (Aad) Wempe en Maria (Rie) Hendrika Eijsvogel, [nr. VI-h], geboren te Probolinggo, Ned Oost-Indie op 27 mei 1930, van beroep manager van de 'Felicitatiedienst', overleden te Noordwijk op 7 februari 2003, oud 72 jaar, begraven op de Algemene begraafplaats aldaar op 12 februari.
Gehuwd te Noordwijk op 8 december 1961 met M. Sjanneke H. J. STEINS, geboren op 5 februari 1942.

KINDEREN:
 1. Robrecht (Ro) Wempe jr., zie nr. VIII-r.
  Geboren op 28 september 1962, hoofd van de "greenkeepers" bij de golfclub in Noordwijkerhout.
  Gehuwd met Jennifer.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding voor 2011.
 2. Sjanneke Wempe, zie nr. VIII-s.
  Geboren op 4 januari 1965.
  Gehuwd te Noordwijk op 4 september 1991 met Hans Wesseling, geboren op 10 januari 1961


De zes zoons van Aad Wempe en Riet Eijsvogel, ca. 1963.

Frederik (Fred) August WEMPE,
Zoon van drs. Adrianus (Aad) Wempe en Maria (Rie) Hendrika Eijsvogel, [nr. VI-h], geboren te Malang, Ned. Oost- Indie op 18 juli 1931, van beroep KLM plannings manager, overleden te Haarlem op 7 februari 2010, oud 78 jaar, begraven op de Algemene Begraafplaats te Noordwijk.
Gehuwd te Noordwijkerhout op 8 augustus 1969 met M. (Riet) C. VAN LEUSDEN, overleden na een langdurige ziekte op 24 juni 1985 in De Zilk, begraven aldaar op 27 juni op het Kerkhof van het Heilige Hart.
Riet was eerder gehuwd met [N.N.] VAN HOOFF.

FAMILIEBERICHTEN:
Bevallen: F.A. Wempe-Eysvogel, z., Malang.
[Bron: Het Vaderland, 19 aug. 1931]

ZOON VAN [N.N.] VAN HOOFF EN RIET VAN LEUSDEN:
 1. Peter van Hooff,
  Geboren op 7 november 1961.
  Gehuwd met Jonique, geboren op 11 april 1972.
DOCHTER VAN FRED WEMPE EN RIET VAN LEUSDEN:
 1. Danielle Wempe,
  Geboren op 26 april 1971.
Marijke WEMPE,
Dochter van drs. Adrianus (Aad) Wempe en Maria (Rie) Hendrika Eijsvogel [nr. VI-h], geboren te Malang, Ned. Oost-Indie op 25 februari 1933, overleden te Keerbergen, Belgie op 26 juni 2008, begraven aldaar op 1 juli 2008, oud 75 jaar.
Gehuwd te Noordwijk op 11 december 1953 met Leonardus BARETTA, geboren te 's-Gravenhage op 11 september 1923, overleden te Keerbergen, Belgie op 2 december 2007, begraven aldaar op 7 december 2007, oud 84 jaar.

BURGERLIJKE STAND.
Ondertrouwd:
L. Barette, 29 jr en M. Wempe, 20 jr.
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 9 mei 1953, p. 4/14]


Leo en Marijke op Madeira, 1975.

DOCHTERS:
 1. Marianne Baretta, zie nr. VIII-t.
  Geboren te Amsterdam op 18 juni 1955, overleden aldaar op 2 september 2008, oud 53 jaar.
  Gehuwd voor 1986 met Arbo den Burger.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding in 2002.
  Samenlevingsverband met Nico Koster.
 2. Leonie Henriette Baretta, zie nr. VIII-u.
  Geboren te Amsterdam op 9 juli 1956.
  Gehuwd te Sassenheim in het raadhuis en in de Geref. kerk op 26 april 1979 met Gerrit Willem (Wim) Zandbergen, geboren te Sassenheim op 2 maart 1951, zoon van Gerrit Willem Zandbergen en Klara Anna Jenneke Hylkema.
Jan-Willem WEMPE,
Zoon van drs. Adrianus (Aad) Wempe en Maria (Rie) Hendrika Eijsvogel [nr. VI-h], geboren te Paramaribo, Suriname op 8 oktober 1934, van beroep verzekeringsinspecteur, actief in de Gemertse Lawn Tennis Vereniging, lid in de orde van Oranje-Nassau (2010), overleden te Helmond op 2 mei 2014, oud 79 jaar, uitvaartdienst in de parochiekerk St. Jans Onthoofding te Gemert op 7 mei 2014.
Gehuwd te Gemert (kerkelijk huwelijk in de Katholieke kerk St. Jans Onthoofding) op 11 januari 1963 met Joke VAN DER WIJST, geboren op 16 april 1938.

DOCHTERS:
 1. Jerica Wempe, zie nr. VIII-v.
  Geboren op 18 october 1963.
  Gehuwd met Marcel Bekx, geboren op 8 februari 1964, transportondernemer in Gemert.
 2. Ilse Wempe,
  Geboren op 23 oktober 1966.
  Woont in Deurne.
 3. Saskia Wempe,
  Geboren op 31 maart 1970, retail development director bij Symphony IRI Group.
  Saskia woont in Eindhoven.
Leonard (Leo) Carel WEMPE,
Zoon van drs. Adrianus (Aad) Wempe en Maria (Rie) Hendrika Eijsvogel, [nr. VI-h], geboren te Paramaribo, Suriname op 3 februari 1938, werkzaam als Captain Steward voor de Holland Amerika Lijn, daarna als staffunctionaris bij NEKAMI ( Ned. Kalk- en Mergel Industrie) te Maastricht.
Gehuwd te Maastricht op 28 september 1963 met Gertrude (Gertie) Elisa Maria VAN DER LUER, geboren te Heerlen op 11 maart 1937, dochter van Marcel van der Luer en Hubertine Wijnans.
Leo en Gertie wonen tegenwoordig in Waddinxveen.

TWEE KINDEREN, WAARONDER:
 1. Désirée Hubertine Maria Wempe, zie nr. VIII-w.
  Geboren te Reeuwijk op 24 april 1964.
  Gehuwd te Rotterdam op 26 augustus 1988 met Johannes (Jan) Adrianus Petrus Hogenelst, geboren te Waddinxveen op 10 oktober 1959, zoon van Piet Hogenelst en Wil Luiten.
Bernhard Heinrich WEMPE,
Zoon van Johann Heinrich Wempe en Baukje Pieters Stallinga [nr. VI-r], geboren te Haarlem aan de Antoniestraat op 23 december 1891, van beroep stukadoor.
Gehuwd te Haarlem op 6 juni 1918 met Christina Jacoba HOUTZAGER, geboren te Zaandam in Wijk G op 4 oktober 1887, dochter van Gerrit Houtzager, van beroep machinist en Maria de Rooij.
Wonen in 1957 aan de Gedempte Raamgracht te Haarlem.

GEBOORTEAKTE, Zaandam, 4 oktober 1887, nr. 379:
Heden den 4den October 1887, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Zaandam, verschenen: Gerrit Houtzager, van beroep machinist, oud 29 jaren, wonende te Zaandam, welke ons heeft verklaard, dat te Zaandam op den 4den dezer des morgens ten 4 ure, in het huis staande in Wijk G numero 301 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Maria de Rooij, zijne echtgenoote, van beroep geen, wonende te Zaandam, welk kind zal genaamd worden Christina Jacoba.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den ouders.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Christiaan Jacob Moreu, van beroep politie agent, oud 45 jaren, wonende te Zaandam en van Hendrikus Johannes Bennink, van beroep politie agent, oud 39 jaren, wonende te Zaandam en is deze akte na voorlezing door ons, benevens den vader en de getuigen geteekend.
[bron: website Familysearch]

GEBOORTEAKTE, Haarlem, 24 december 1891, nr. 1745:
Op heden den 24sten December 1891, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem, verschenen: Johann Heinrich Wempe, oud 25 jaren, van beroep stucadoor, wonende in deze gemeente, die ons heeft verklaard, dat op den 23sten dezer des namiddags ten 6 uren, in het huis staande aan de Anthoniestraat No. 5, is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Baukje Stallinga, zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende alhier, aan welk kind hij comparant de voornamen geeft van Bernhard Heinrich.
Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van Willem Jacob Wallbrink, oud 40 jaren, van beroep Stucadoor, wonende alhier en van Jan Stavenuiter, oud 35 jaren, van beroep Stucadoor, wonende alhier.
En is hiervan terstond opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, den aangever en de getuigen.
[bron: website Familysearch]

HUWELIJKSAKTE, Haarlem, 6 juni 1918, nr. 265:
Op heden den 6den Juni 1918, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, in het huis der gemeente verschenen tot het aangaan van een huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondiging alhier heeft plaats gehad op den 25sten der vorigen maand:
Bernhard Heinrich Wempe, oud 26 jaren, geboren alhier, stucadoor, wonende alhier, meerderjarige zoon van Johann Heinrich Wempe, oud 52 jaren, stucadoor en van Baukje Stallinga, oud 53 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier,
En Christina Jacoba Houtzager, oud 30 jaren, geboren te Zaandam, zonder beroep, wonende alhier, meerderjarige dochter van Gerrit Houtzager, machinist en van Maria de Rooij, zonder beroep, wonende beiden alhier.
Nog zijn voor ons verschenen de ouders van den Bruidegom die verklaarden toestemming tot het aangaan van dit huwelijk te verleenen.
Getuigen:
Gerrit Houtzager, oud 60 jaren, machinist, vader der Bruid.
Pieter Wempe, oud 21 jaren, stucadoor, broeder des Bruidegoms,
Cornelis Pieter Houtzager, oud 38 jaren, boekdrukker, broeder der Bruid, allen woonachtig in deze gemeente.
Hiervan is door ons opgemaakt deze akte, die na voorlezing door de comparanten, de getuigen en ons is onderteekend.
[bron: website Familysearch]

KIND:
 1. Johann Heinrich Wempe, zie nr. VIII-x.
  Geboren te Haarlem op 6 maart 1920, overleden te Castricum op 11 juli 1996, oud 76 jaar.
  Gehuwd te Haarlem op 22 november 1945 met Gerarda Jacoba Filemieg, geboren te Amsterdam op 21 december 1920, overleden te IJmuiden op 20 april 2003, oud 82 jaar.
  Woonden in 1957 te Santpoort.
Piet WEMPE,
Zoon van Johann Heinrich Wempe en Baukje Pieters Stallinga [nr. VI-r], geboren te Haarlem, Assendelverstraat 54 op 19 december 1896, van beroep stukadoor.
Gehuwd te Haarlem op 6 oktober 1921 met Trijntje VISSER, geboren te Haarlem, Zuidpolderstraat 31 op 19 juni 1897, dochter van Durk Visser, van beroep kleermaker en van Sjoerdtje Hiemstra.
Wonen in 1957 te Haarlem aan de Hogerwoerdstraat 19.

GEBOORTEAKTE, Haarlem, 21 december 1896, nr. 1804:
Op heden den 21sten December 1896, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem, verschenen: Margaretha Mes, geboren van der Bonck, oud 49 jaren, van beroep vroedvrouw, wonende in deze gemeente, die ons heeft verklaard, dat op den 19den dezer des namiddags te half 8 uren, in het huis staande aan de Assendelverlaan No. 54, is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Baukje Stallinga, zijne echtgenoote, zonder beroep, echtgenote van Johann Heinrich Wempe, oud 30 jaren, stucadoor, wonende beiden alhier, en dat laatstgemelde zich op dit ogenblik buiten de gemeente bevindt en derhalve deze aangifte niet kan komen doen, aan welk kind zij comparant de voornaam geeft van Piet.
Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van Pieter Veekes, oud 38 jaren, van beroep gemeenteambtenaar, wonende alhier en van Gerardus Johannes Kok, oud 29 jaren, van beroep gemeenteambtenaar, wonende alhier.
En is hiervan terstond opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, den aangever en de getuigen.
[bron: website Familysearch]

GEBOORTEAKTE, Haarlem, 19 juni 1897, nr. 899:
Op heden den 19den Juni 1897, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem, verschenen: Durk Visser, oud 30 jaren, van beroep kleermaker, wonende in deze gemeente, die ons heeft verklaard, dat op den 19den dezer des namiddags te half 4 uren, in het huis staande aan de Zuidpolderstraat No. 31, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Sjoerdtje Hiemstra, zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende alhier, aan welk kind hij comparant de voornaam geeft van Trijntje.
Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van Jan Visser, oud 37 jaren, van beroep agent van politie, wonende alhier en van Jacob Schipper, oud 33 jaren, van beroep concierge, wonende alhier.
En is hiervan terstond opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, den aangever en de getuigen.
[bron: website Familysearch]

HUWELIJKSAKTE, Haarlem, 6 oktober 1921, nr. 575:
Op heden den 6den October 1921, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, in het huis der gemeente verschenen tot het aangaan van een huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondiging alhier heeft plaats gehad op den 24sten der vorige maand:
Piet Wempe, oud 24 jaren, geboren alhier, stucadoor, wonende alhier, meerderjarige zoon van Johann Heinrich Wempe, oud 55 jaren, stucadoor en van Baukje Stallinga, oud 57 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, En
Trijntje Visser, oud 24 jaren, geboren alhier, zonder beroep, wonende alhier, meerderjarige dochter van Durk Visser, oud 54 jaren, kleermaker en van Sjoerdtje Hiemstra, oud 55 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier.
Nog zijn voor ons verschenen de ouders van den Bruidegom en de ouders van de Bruid, die verklaarden toestemming tot het aangaan van dit huwelijk te verleenen.
Door de aanstaande echtgenooten zijn aan ons overgelegd: hunne geboorteakten.
Getuigen:
Bernhard Heinrich Wempe, oud 29 jaren, stucadoor, wonende alhier, broeder des Bruidegoms.
Roelof Kat, oud 32 jaren, smid, wonende te Heemstede, zwager der Bruid.
Hiervan is door ons opgemaakt deze akte, die na voorlezing door de comparanten, de getuigen en ons is onderteekend.
[bron: website Familysearch]

KINDEREN:
 1. Sjoerdje Baukje Wempe, zie nr. VIII-y.
  Geboren te Haarlem op 11 januari 1923.
  Gehuwd met Dirk Osterthun, geboren op 8 mei 1921.
  Wonen in 1957 te Haarlem.
 2. Johann Heinrich Wempe,
  Geboren op 22 september 1924, van beroep bakker, overleden te Doornenburg door verdrinking op 5 oktober 1952, oud 28 jaar.
  Gehuwd met Trijntje van Luyken, geboren op 7 april 1928, overleden te Doornenburg door verdrinking op 5 oktober 1952, oud 24 jaar.


Anna WEMPE,
Dochter van Johann Heinrich Wempe en Baukje Pieters Stallinga [nr. VI-r], geboren te Haarlem, Assendelverstraat 54 op 27 april 1900.
Gehuwd te Haarlem op 16 juli 1925 met Pieter TUIJTEL, geboren te Haarlem, Nieuwe Kerkplein 2 op 16 september 1898, van beroep kantoorbediende, zoon van Pieter Tuijtel, letterzetter, typograaf en van Elizabeth Boeree.
Wonen in 1957 te Haarlem aan de Amsterdamsevaart 148.

GEBOORTEAKTE, Haarlem, 17 september 1898, nr. 1370:
Op heden den 17den September 1898, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem, verschenen: Pieter Tuijtel, oud 33 jaren, van beroep letterzetter, wonende in deze gemeente, die ons heeft verklaard, dat op den 16den dezer des namiddags te 7 uren, in het huis staande aan het Nieuwe Kerkplein No. 2, is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Elizabeth Boeree, zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende alhier, aan welk kind de comparant de voornaam geeft van Pieter.
Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van Pieter Verkes, oud 40 jaren, van beroep gemeente ambtenaar, wonende alhier en van Gerardus Johannes Kok, oud 31 jaren, van beroep gemeente ambtenaar, wonende alhier.
En is hiervan opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, den aangever en de getuigen.
[bron: website Familysearch]

GEBOORTEAKTE, Haarlem, 27 april 1900, nr. 628:
Op heden den 27sten April 1900, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem, verschenen: Johann Heinrich Wempe, oud 34 jaren, van beroep stucadoor, wonende in deze gemeente, die ons heeft verklaard, dat op den 27sten dezer des voormiddags ten 9 uren, in het huis staande aan de Assendelverstraat No. 54, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Baukje Stallinga, zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende alhier, aan welk kind hij comparant de voornaam geeft van Anna.
Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van Jan Willem van Campen, oud 68 jaren, van beroep gemeente ambtenaar, wonende alhier en van Gerardus Johannes Kok, oud 32 jaren, van beroep gemeente ambtenaar, wonende alhier.
En is hiervan opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, den aangever en de getuigen.
[bron: website Familysearch]

HUWELIJKSAKTE, Haarlem, 16 juli 1925, nr. 372:
Op heden den 16den Juli 1925, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, in het huis der gemeente verschenen tot het aangaan van een huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondiging alhier heeft plaats gehad op den 4den dezer maand:
Pieter Tuijtel, oud 26 jaren, geboren alhier, kantoorbediende, wonende alhier, meerderjarige zoon van Pieter Tuijtel, oud 60 jaren, typograaf en van Elizabeth Boeree, oud 55 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, En
Anna Wempe, oud 25 jaren, geboren alhier, zonder beroep, wonende alhier, meerderjarige dochter van Johann Heinrich Wempe, oud 59 jaren, stucadoor en van Baukje Stallinga, oud 60 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier.
Nog zijn voor ons verschenen de ouders van den Bruidegom en de ouders van de Bruid, die verklaarden toestemming tot het aangaan van dit huwelijk te verleenen.
Door de aanstaande echtgenooten zijn aan ons overgelegd: hunne geboorteakten.
Getuigen:
Johannes Hermanus Pieter Tuijtel, oud 29 jaren, boekdrukker, wonende te Schiedam, broeder des Bruidegoms,
Bernhard Heinrich Wempe, oud 33 jaren, stucadoor, wonende alhier, broeder der Bruid.
Hiervan is door ons opgemaakt deze akte, die na voorlezing door de comparanten, de getuigen en ons is onderteekend.
[bron: website Familysearch]

KIND:
 1. ir. Paul Tuijtel, zie nr. VIII-z.
  Geboren te Haarlem op 5 januari 1928, van beroep ingenieur rijkswaterstaat, woont in 1957 te Gorinchem.
  Gehuwd (1) te Haarlem op 27 augustus 1954 met Antonia Johanna Verhoef, geboren te Rotterdam op 6 februari 1929.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Haarlem op 8 mei 1964.
  Gehuwd (2) te Vianen op 4 november 1965 met Kommertje Willemina Visser, geboren te Sliedrecht op 20 juni 1939, dochter van Jan Visser, ijzerwerker en van Metje Verdoren.
Bernard Heinrich (Hein) WEMPE,
Zoon van Johannes Wempe en Joosje de Wilde [nr. VI-s], geboren te Haarlem, Voorzorgstraat 43 op 20 augustus 1896, verhuisde kort daarna naar Sneek waar hij de lagere school doorliep, van beroep stukadoor, nam in 1938 de stukadoorszaak van zijn vader over, lid van het trommelkorps van de gymnastiekvereniging Thusnelda-Greate Pier, sinds 1914 lid en vanaf 1925 ook penningmeester van de arbeiderszangvereniging "Morgenrood", hoofdbestuurslid van de stukadoorsbond, penningmeester van de Friese afdeling daarvan, lid van de Nederlandsche Vereniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken, lid S.D.A.P. / Partij van de Arbeid sinds 1920, zong van jongs af met Kerstmis bij het Doopsgezind Kerkkoor, drager Eremedaille in goud verbonden aan de orde van Oranje Nassau (1969), ontvanger erepenning Partij van de Arbeid (1994), overleden te Sneek op 9 augustus 1995, oud 98 jaar, crematie in het crematorium te Goutum bij Leeuwarden op 12 augustus.
Gehuwd (1) te Sneek op 2 januari 1922 met Atje BAKKER, geboren te Sneek op 3 januari 1898, dochter van Douwe Bakker, van beroep bakker en van Susanna van de Woude.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Leeuwarden op 15 januari 1948.
Gehuwd (2) ca. 1948 met Wibbigje (Wibbertje) DE WILDE, geboren te Sneek op 19 juli 1910, dochter van Johannes de Wilde, bankwerker en van Martje Jongsma.
Samenlevingsverband (3) met Anna LEENINGA, geboren te Harlingen op 28 november 1894, overleden te Sneek op 8 februari 1982, oud 87 jaar, crematie in het crematorium te Goutum bij Leeuwarden op 12 februari, eerder weduwe van Piet VAN DER VEEN, overleden op 27 december 1954, dochter van Marinus Leeninga, van beroep suikerbakker en van Ytje Ros.
Hein woonde in 1957 aan de Badhuisgracht 15 te Sneek.

GEBOORTEAKTE, Harlingen, 29 november 1894, nr. A277:
In het jaar 1894, den 29sten dag der maand November is voor ons gecompareerd:
Marinus Leeninga, oud 45 jaren, suikerbakker, wonende te Harlingen, welke ons heeft verklaard dat op den 28sten November dezes jaars, des avonds ten hald 11 ure, alhier in wijk B een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit zijne echtgenoote IJtje Ros, zonder beroep, bij hem inwonende, aan welk kind hij verklaarde den voornaam te geven van: Anna.
Getuigen:
Melle Weersma, oud 52 jaren, Stadsbode, wonende te Harlingen
Pieter Posthuma, oud 33 jaren, Klerk ter Secretarie, wonende te Harlingen.
[bron: www.allefriezen.nl]

GEBOORTEAKTE, Haarlem, 22 augustus 1896, nr. 1211:
Op heden den 22sten Augustus 1896, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem, verschenen: Johannes Wempe, oud 28 jaren, van beroep Stucadoor, wonende in deze gemeente, die ons heeft verklaard, dat op den 20sten dezer des namiddags te half 8 uren, in het huis staande aan de Voorzorgstraat No. 43, is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Joosje de Wilde, zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende alhier, aan welk kind hij comparant de voornamen geeft van Bernhard Heinrich.
Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van Johann Heinrich Wempe, oud 30 jaren, van beroep Stucadoor, wonende alhier en van Johannes Lubbers, oud 55 jaren, van beroep werkman, wonende alhier.
En is hiervan terstond opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, den aangever en de getuigen.
[bron: website Familysearch]

GEBOORTEAKTE, Sneek, 4 januari 1898, nr. 7:
In het jaar 1898, den 4den dag der maand Januarij is voor ons gecompareerd:
Douwe Bakker, oud 32 jaren, bakker, wonende te Sneek, welke ons heeft verklaard dat op den 3den Januarij jongstleden, des avonds ten 9 ure, te Sneek een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit hem declarant en deszelfs huisvrouw Susanna van der Woude, zonder beroep, mede te Sneek wonende, aan welk kind hij verklaarde den voornaam te geven van: Atje.
Getuigen:
Johan van Akkeren, oud 47 jaren, Klerk.
Herre Kampen, oud 38 jaren, Klerk, beiden wonende te Sneek.
[bron: www.allefriezen.nl]

GEBOORTEAKTE, Sneek, 19 juli 1910, nr. 165:
In het jaar 1910, den 19den dag der maand Juli, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sneek, Provincie Friesland, gecompareerd:
Johannes de Wilde, oud 38 jaren, bankwerker, wonende te Sneek, die ons heeft verklaard, dat op den 19den dezer maand des voormiddags ten 11 ure, te Sneek een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit hem declarant en zijne echtgenoote Martje Jongsma, zonder beroep, mede te Sneek wonende aan welk kind hij verklaarde den voornaam te geven van: Wibbigje.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Herre Kampen, oud 50 jaren, commies en Pieter Reitsma, oud 39 jaren, adjunct-commies beiden wonende te Sneek.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt, welke, na voorlezing, door ons, den comparant en de getuigen is geteekend.
[bron: website Familysearch]

KRANTENARTIKEL, NRC, 1 oktober 1923:
H. Wempe,
Woont in 1923 in Sneek. Kaatser.

HUWELIJKSAKTE, Sneek, 2 januari 1922, nr. 1:
Bernhard Heinrich Wempe, oud 25 jaren, van beroep stucadoor, geboren te Haarlem, wonende te Sneek, meerderjarige zoon van Johannes Wempe, oud 53 jaren, stucadoor en van Joosje de Wilde, oud 51 jaren, zonder beroep, beiden wonende te Sneek, en Atje Bakker, oud 23 jaren, zonder beroep, geboren te Sneek, wonende aldaar, meerderjarige dochter van Douwe Bakker , overleden en van Susanna van de Woude, oud 56 jaren, zonder beroep, wonende te Sneek.
De afkondiging van dit huwelijk heeft zonder stuiting plaats gehad alhier op Zaterdag den 17den December 1921.
De ouders des bruidegoms en de moeder der bruid, hierbij tegenwoordig, verklaarden tot dit huwelijk hunne toestemming te geven.
Getuigen:
Willem Nicolaas Kelder, oud 26 jaren, adjunct-commies ter secretarie.
Haring van der Werf, oud 27 jaren, gemeente-bode, beiden wonende te Sneek.
[in de kantlijn: Het in nevenstaande akte vermelde huwelijk is door echtscheiding ontbonden verklaard door inschrijving op heden van het vonnis van de Arrindissementsrechtbank te Leeuwarden van 15 Januari van dit jaar in de registers van de Burgerlijke Stand dezer gemeente, Sneek, 18 Maart 1948.
[bron: www.allefriezen.nl]

OVERDRACHT ZAAK:
Onder dankzegging voor het genoten vertrouwen, deelt ondergeteekende mede, dat hij met 1 Januarij zijn Stucadoorszaak heeft overgedragen aan zijn zoon B.H. Wempe, dien hij door dezen gaarne aanbeveelt.
Sneek, Januari 1938.
Johs. Wempe.
[bron: Leeuwarder Courant, 7 januari 1938]

ARBEIDERSZANGVERENIGING MORGENROOD:
De arbeiderszangvereniging Morgenrood te Sneek trad de laatste tijd weinig naar buiten op en bovendien liet het ledental een daling zien. Men heeft gemeend de zaken energieker aan te moeten pakken, waartoe in de eerste plaats een nieuw bestuur is gekozen.
Dit bestaat thans uit H.W. Fijlstra, voorzitter, M.A. Broekhuizen, secretaris, B.H. Wempe, penningmeester en mevrouw Kuipers-Zandstra.
Onder leiding van de directeur Flucie A. van Bergen zullen verschillende nieuwe nummers ingestudeerd worden. Voorts zal een krachtige ledenwerfactie worden gevoerd.
[bron: Leeuwarder Courant, 14 november 1955]Artikel Leeuwarder Courant, 30 oktober 1965.

Artikel Leeuwarder Courant, 8 maart 1969.

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN.
Eremedaille in goud verbonden aan de orde van Oranje Nassau:
B.H. Wempe, Sneek, penningmeester van de arbeiderszangvereniging Morgenrood.
[bron: Leeuwarder Courant, 29 april 1969]

FAMILIEBERICHT:
Hiermee geef ik kennis van het overlijden van mijn onvergetelijke levensgezellin
Anna van der Veen-Leeninga,
in de leeftijd van 87 jaar, sedert 27 december 1954 weduwe van Piet van der Veen.
Sneek, 8 februari 1982.
Mede namens allen die haar zo lief waren,
B.H. Wempe.
De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 12 februari a.s. 's morgens 11.00 uur, in het crematorium te Goutum bij Leeuwarden.
[bron: Leeuwarder Courant, 10 februari 1982]

BURGERLIJKE STAND:
Sneek, 5-12 augustus 1995.
Overleden:
B.H. Wempe, 98 jr., w.v. de Wilde.
[bron: Leeuwarder Courant, 18 augustus 1995]


KIND UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Johan Wempe, zie nr. VIII-aa.
  Geboren te Sneek op 27 mei 1924.
  Gehuwd met Maria Jacoba (Riet) Hermans, geboren op 25 maart 1924, overleden te Amersfoort op 11 juli 1995, oud 71 jaar, crematie te Utrecht-Noord in crematorium Daelwijck op 14 juli.
KIND UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Petronella (Petra) Alida Wempe, zie nr. VIII-ab.
  Geboren te Sneek op 21 april 1950, van beroep huisarts te Amsterdam.
  Gehuwd met Jos Verbeek.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
Johannes WEMPE,
Zoon van Johannes Wempe en Joosje de Wilde [nr. VI-s], geboren te Sneek op 17 juni 1905, Doopsgezind, in 1928 geslaagd voor het examen Burgerlijke bouwkunde aan de MTS in Sneek, werkzaam als opzichter-tekenaar, technisch tekenaar bij de gemeente Amsterdam, overleden aldaar op 21 december 1986, oud 81 jaar.
Gehuwd te Laren NH op 3 april 1935 met Maaike POSTHUMUS, geboren te Bussum op 24 mei 1907, overleden te Amsterdam op 7 juli 2000, oud 93 jaar.

GEBOORTEAKTE, Sneek, 19 juni 1905, nr. 195:
In het jaar 1905, den 19den dag der maand Juni, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Sneek, provincie Friesland, gecompareerd:
Johannes Wempe, oud 37 jaren, stukadoor, wonende te Sneek, die ons heeft verklaard, dat op den 17den dezer maand, des avonds ten half zes ure, een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit hem declarant en zijne echtgenoote, Joosje de Wilde, zonder beroep, mede te Sneek wonende aan welk kind hij verklaarde den voornaam te geven van Johannes.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Herre Kampen, oud 45 jaren, commies en Pieter Reitsma, oud 32 jaren, adjunct-commies, beiden wonende te Sneek.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt, welke na voorlezing door ons, den comparant en de getuigen onderteekend.
[bron: website Familysearch]

ONDERWIJS:
Examens.
M. T. School v. Bouwkunde, Sneek.
Geslaagd voor het eindexamen voor de afdeeling burgerlijke bouwkunde:
J. Wempe te Sneek.
[Bron: NRC, 22 april 1928]

GEZINSKAART, Amsterdam [kaart van Johannes' oom Anton Heinrich].
Wempe, Anton Heinrich, 1930, Adm. de Ruijterweg 393 1h.
1. Wempe, Anton Heinrich, m, gezinshoofd, geb. 8-6-1879 te Sneek, gehuwd 20-06-03 te Sneek, kerkgenootschap geen, nat. Ned., huisschilder (o), ingekomen 9-4-1930 uit Sneek.
2. Veen, van der, Sjoukje, v, echtgenote, geb. 31-8-1879 te Sneek, gehuwd 20-06-03 te Sneek, G.K., nat. Ned., ingekomen 9-4-1930 uit Sneek.
3. Wempe, Antoon, m, zoon, geb. 20-04-1909 te Sneek, kerkgenootschap geen, nat. Ned., huisschilder (o), ingekomen 9-4-1930 uit Sneek.
4. Wempe, Aaltje, v, dochter, geb. 19-6-1914 te Sneek, ongehuwd [doorgehaald], gehuwd 28-7-1937 [?] met Wempe, Johann Heinrich 17/302, ingekomen 15-5-19?? van Leonard Marie ....nhoften ..............., vertrokken 18/7/37 naar Haarlem
5. Wempe, Johannes, m, zoon, geb. 17-06-1905 te Sneek, D[oopsgezind], nat. Ned., opzichter teekenaar, ingekomen 7-3-35 Eig. krt., vertrokken 24-4-1935 Eig. krt., Btg. Dienstpl.

PERSOONSKAART VAN ANTON HEINRICH WEMPE.
Wempe, Anton Heinrich, geboren te Sneek op 8 juni 1879, nat. Ned., beroep huisschilder. [op bovenste lijn: Overleden te Amsterdam op 21 december 1949].
Zoon van Bernhard Heinrich en de Vries, Aaltje.
Gehuwd met van der Veen, Sjoukje, geboren op 31 augustus 1879 te Sneek, huwelijk gesloten op 20 juni 1903.
Adressen:
Sneek.
3 april 1930, Amsterdam, diverse adressen.
8 juli 1937, Nw. Herengracht 151 I.
6 maart 1941, A. de Ruijterweg 239 III.
Eigen kinderen:
I. Wempe, Aaltje, geboren op 19 juni 1904 te Sneek, dochter, gehuwd 28 juli 1937 met J.H. Wempe.
II. Wempe, Johannes, geboren op 17 juni 1905 te Sneek, zoon, afgevoerd op 24 april 1935.
III. Wempe, Antoon, geboren op 20 april 1909 te Sneek, zoon, gehuwd op 30 april 1941 met G. Wilner.

GEZINSKAART VAN JOHANNES WEMPE.
Wempe, Johannes, woonplaats Jan van Galenstraat nr. 297 ten huize van de Vroedt.
1. Wempe, Johannes, m, geboren 17-6-1905 te Sneek, ongehuwd, D[oopsgezind], nat. Ned., opzichter-teekenaar afd. ......., ingekomen 2-12-1931 van Haarlem, vertrokken 3-1-33 naar Laren NH, Velding.
2. Wempe, Johannes, m, geboren 17-6-1905 te Sneek, ongehuwd, D[oopsgezind], nat. Ned., opzichter-teekenaar, ingekomen 8-11-34 van Sneek, vertrokken 7-3-35 naar Anton Heinrich Wempe.
3. Wempe, Johannes, m, gezinshoofd, geboren 17-6-1905 te Sneek, gehuwd 1935 Laren NH, DG, nat. Ned., opzichter-teekenaar, ingekomen 24-4-35 van Anton Heinrich Wempe, Btg. Dienstpl.
4. Posthumus, Maaike, v, echtgenote, geboren 24-5-07 te Bussum, buitenkerkelijk, nat. Ned., ingekomen 20-4-35 van Laren NH.
5. Wempe, Johannes, m, zoon, geboren 21-12-1936 te Amsterdam, buitenkerkelijk, nat. Ned.
6. Wempe, Obe, m, zoon, geboren 26-9-1939 te Amsterdam, kerkgenootschap geen, nat. Ned.

KINDEREN:
 1. Johannes (Hans) Wempe, zie nr. VIII-ac.
  Geboren te Amsterdam op 24 december 1936.
  Gehuwd te Amsterdam op 9 oktober 1959 met Margaretha Wilhelmina Grabowsky, geboren te Haarlemmermeer op 8 maart 1938.
  Wonen te Zutendaal, Belgie [2006].
 2. Obe Wempe, zie nr. VIII-ad.
  Geboren te Amsterdam op 26 september 1939.
  Gehuwd (1) te Hengelo (Ov) op 20 november 1970 met Henny Sanders, geboren te Hengelo (Ov) op 4 maart 1940.
  Samenwonend (2) met Lena Cornelia Gideonse, geboren te Oud-Beierland op 4 april 1943.
  Wonen te Vorden.
 3. Anna Joosje Wempe,
  Geboren te Amsterdam op 1 april 1943.
  Samenwonend met Anneke Fritsma, geboren te Sneek op 11 juni 1932.
  Wonen te Joure.
Aaltje WEMPE,
Dochter van Bernhard Heinrich Wempe en Antje Hommes Bies [nr. VI-t], geboren te Joure op 18 mei 1903, overleden te Schalkhaar op 17 mei 1984, oud 80 jaar.
Gehuwd te Sneek op 17 oktober 1927 met Jelte VAN DER MEULEN, geboren te Sneek op 17 mei 1900, van beroep fabrikant, woont in 1957 te Sneek, zoon van Hendrik van der Meulen, van beroep winkelier, koopman en van Johanna Oly.

DATA AALTJE WEMPE:
[bron: website Genealogieportaal van-staveren.net]

GEBOORTEAKTE, Sneek, 18 mei 1900, nr. A138:
In het jaar 1900, den 18den dag der maand Mei is voor ons gecompareerd:
Hendrik van der Meulen, oud 26 jaren, Winkelier, wonende te Sneek, welke ons heeft verklaard dat op den 17den Mei jongstleden, des morgens ten 8 ure, te Sneek een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit hem declarant en deszelfs huisvrouw Johanna Olij, zonder beroep, mede te Sneek wonende, aan welk kind hij verklaarde den voornaam te geven van: Jelte.
Getuigen:
Johan van Akkeren, oud 50 jaren, Klerk.
Herre Kampen, oud 40 jaren, Klerk, beiden wonende te Sneek.
[bron: www.allefriezen.nl]

UITTREKSEL GEBOORTEREGISTER, Haskerland, 3 oktober 1927 (Huwelijksbijlagen):
Uit het geboorteregister van voormelde gemeente blijkt, dat op den 18den Mei 1903 te Joure is geboren:
Aaltje, dochter van Bernhard Heinrich Wempe en zijne echtgenoote Antje Bies.
[bron: website Familysearch]

HUWELIJKSAKTE, Sneek, 17 oktober 1927, nr. 81:
Heden den 17den October 1927 zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sneek, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Jelte van der Meulen, oud 27 jaren, fabrikant, geboren en wonende te Sneek, meerderjarige zoon van Hendrik van der Meulen, oud 53 jaren, koopman, en van Johanna Olij, oud 52 jaren, zonder beroep, beiden wonende te Sneek, en
Aaltje Wempe, oud 24 jaren, zonder beroep, geboren te Joure, gemeente Haskerland, wonende te Sneek, meerderjarige dochter van Bernhard Heinrich Wempe, oud 55 jaren, stucadoor en van Antje Bies, oud 48 jaren, zonder beroep, beiden wonende te Sneek.
Getuigen:
Jelte van der Meulen, oud 86 jaren, zonder beroep, wonende te Sneek, grootvader van den bruidegom.
Coenraad Cornelis Albertus Kries, oud 26 jaren, musicus, wonende te Sneek.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[bron: website Familysearch]

KINDEREN:
 1. Else Marjon van der Meulen,
  Geboren op 3 juni 1933.
  Woont in 1957 te Wassenaar.
 2. Eduard van der Meulen,
  Geboren op 27 mei 1936.
Janna WEMPE,
Dochter van Bernhard Heinrich Wempe en Antje Hommes Bies [nr. VI-t], geboren te Joure op 5 augustus 1907, werkte als administratieve kracht bij de touwfabriek Lankhorst, woonde in 1967 te Hardersluis, daarna tot haar 96e jaar in Sneek en vanaf 2003 in Koudum, overleden aldaar op 14 september 2007, oud 100 jaar, crematie.
Gehuwd te Sneek op 18 juni 1932 met Albert WIERINGA, geboren te Sneek op 17 maart 1907, van beroep aardappelhandelaar, na de oorlog sleepbootkapitein bij een baggermaatschappij, woonde in 1967 te Hardersluis, overleden te Sneek op 20 augustus 1976, oud 69 jaar, zoon van Pieter Wieringa, winkelier en van Jeltje Bakker.
Janna en haar man Albert Wieringa woonden in 1957 aan boord van het woonschip "Swanneblom".

GEBOORTEAKTE, Sneek, 18 maart 1907, nr. 78:
In het jaar 1907, den 18den dag der maand Maart, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sneek, Provincie Friesland, gecompareerd:
Pieter Wieringa, oud 33 jaren, winkelier, wonende te Sneek, die ons heeft verklaard, dat op den 17den dezer maand des nachts ten half een ure, te Sneek een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit hem declarant en zijne echtgenoote Jeltje Bakker, zonder beroep, mede te Sneek wonende, aan welk kind hij verklaarde den voornaam te geven van Albert.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Herre Kampen, oud 47 jaren, commies en Pieter Reitsma, oud 33 jaren, adjunct-commies, beiden wonende te Sneek.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt, welke, na voorlezing, door ons, den comparant en de getuigen is geteekend.
[bron: website Familysearch]

HUWELIJKSAKTE, Sneek, 18 juni 1932, nr. 47:
Heden den 18den Juni 1932 zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sneek, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Albert Wieringa, oud 25 jaren, aardappelhandelaar, geboren en wonende te Sneek, meerderjarige zoon van Pieter Wieringa, oud 58 jaren, en van Jeltje Bakker, oud 50 jaren, beiden zonder beroep en wonende te Sneek, en
Janna Wempe, oud 24 jaren, zonder beroep, geboren te Joure, gemeente Haskerland, wonende te Sneek, meerderjarige dochter van Bernhard Heinrich Wempe, oud 59 jaren, stucadoor en van Antje Bies, oud 53 jaren, zonder beroep, beiden wonende te Sneek.
Getuigen:
Gerrit Pieter Sjollema, oud 24 jaren, verffabrikant, wonende te Sneek.
Jacoba Aaltje Seldenrust, oud 23 jaren, zonder beroep, wonende te Sneek.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[bron: website Familysearch]

[bron: Leeuwarder Courant, 28 juni 1932]

FAMILIEBERICHTEN:
Op 20 augustus is na een ernstige ziekte, van ons heengegaan, mijn lieve man, onze lieve pappa en opa
Albert Wieringa.
Hij werd 69 jaar.
Sneek, Oppenhuizerweg 86.
J. Wieringa-Wempe
kinderen en kleinkinderen.
De crematie heeft overeenkomstig zijn wens in stilte plaatsgevonden.
[bron: Leeuwarder Courant, 24 augustus 1976]


OVERLIJDENSADVERTENTIE, Sneeker Nieuwsblad, 20 september 2007, pag. 17:
Janna Wempe, overleden 14 september 2007.
Crematie.
Geboren 6 augustus 1907 te Joure, oud 100 jaar, weduwe van Albert Wieringa.

KINDEREN:
 1. Helena Wieringa,
  Geboren te Sneek op 21 mei 1936.
  Gehuwd met Piet Eriks.
  Wonen in Hoofddorp.
 2. Carla Wieringa.
  Geboren te Sneek op 14 april 1939.
  Gehuwd met Roel Venema.
  Wonen in Koudum.
 3. Marianne Wieringa,
  Geboren te Sneek op 18 oktober 1942.
  Gehuwd met Aat van der Mark.
  Wonen in Oosterhout.

  FAMILIEBERICHT:
  Geboren:
  Marianne,
  dochter van A. Wieringa en J. Wieringa-Wempe.
  Sneek, 18 October 1942,
  Koopmansgracht 9.
  [bron: Leeuwarder Courant, 22 oktober 1942]
Bernhard Heinrich WEMPE,
Zoon van Friedrich Johannes Wempe en Sijke Bouma [nr. VI-u], geboren te Haarlem, Wolstraat 7 op 19 augustus 1901, van beroep stukadoor, overleden op 25 augustus 1973, oud 72 jaar.
Gehuwd te Haarlem op 25 mei 1927 met Maria Johanna DUIF, geboren te Haarlem op 13 januari 1904, dochter van Andries Duif en van Maria Johanna Elisabeth Mudde.
Woonden in 1957 te Haarlem aan het Hof van Egmond nr. 9.

GEBOORTEAKTE, Haarlem, 19 augustus 1901, nr. 1190:
Op heden den 19den Augustus 1901, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem, verschenen: Friedrich Johannes Wempe, oud 27 jaren, van beroep stucadoor, wonende in deze gemeente, die ons heeft verklaard, dat op den 19den dezer des voormiddags ten 1 uren, in het huis staande aan de Wolstraat No. 7, is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Sijke Bouma, zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende alhier, aan welk kind hij comparant de voornamen geeft van Bernhard Heinrich.
Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van Jan Willem van Campen, oud 49 jaren, van beroep gemeenteambtenaar, wonende alhier en van Gerardus Johannes Kok, oud 33 jaren, van beroep gemeenteambtenaar, wonende alhier.
En is hiervan terstond opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, den aangever en de getuigen.
[bron: website Familysearch]

HUWELIJKSAKTE, Haarlem, 25 mei 1927, nr. 218: Heden 25 Mei 1927 zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Bernhard Heinrich Wempe, oud 25 jaren, geboren en wonende alhier, stucadoor, meerderjarige zoon van Friedrich Johannes Wempe, oud 53 jaren, stucadoor en van Sijke Bouma, oud 48 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, en
Maria Johanna Duif, oud 23 jaren, geboren en wonende alhier, zonder beroep, meerderjarige dochter van Andries Duif, overleden en van Maria Johanna Elisabeth Mudde, oud 48 jaren, zonder beroep, wonende alhier.
De ouders des Bruidegoms en de moeder der Bruid, voor mij tegenwoordig, verklaarden toestemming te geven tot dit huwelijk.
Getuigen:
Friedrich Johannes Wempe, oud 23 jaren, instrumentmaker, broeder des Bruidegoms,
Laurentius Mattheus Jacobs, oud 66 jaren, letterzetter, stiefvader der Bruid, en
Christiaan Koppen, oud 22 jaren, behanger en stoffeerder, wonende allen in deze gemeente.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[bron: website Familysearch]

KIND:
 1. Friedrich Johannes Wempe,
  Geboren op 8 december 1927.
Friedrich Johannes WEMPE,
Zoon van Friedrich Johannes Wempe en Sijke Bouma [nr. VI-u], geboren te Haarlem op 30 mei 1903, van beroep instrumentmaker, overleden op 7 februari 1979, oud 75 jaar.
Gehuwd met Krina Elisabeth RINN, geboren op 7 december 1913.
Woonden in 1957 te Haarlem aan de Godfried van Bouillonstraat 35.

KIND:
 1. Jacoba Elisabeth Wempe,
  Geboren op 11 februari 1946.
Jan WEMPE,
Zoon van Friedrich Johannes Wempe en Sijke Bouma [nr. VI-u], geboren te Haarlem op 16 februari 1909, overleden aldaar op 27 november 1987, oud 78 jaar.
Gehuwd met Pietje STEVAN, geboren op 22 februari 1918, overleden te Haarlem op 12 juli 2011, oud 93 jaar, dochter van Johan Hendrik Stevan en IJbeltje van der Meulen.
Woonden in 1957 te Haarlem aan de Floresstraat 99.

KINDEREN:
 1. Johan Wempe, zie nr. VIII-ae.
  Geboren op 30 november 1941.
  Gehuwd met Hendrika Cornelia Christina Hentenaar, geboren te Haarlem op 3 augustus 1944, overleden op 14 februari 2009, oud 64 jaar.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding op 24 februari 1976.
 2. Johan Hendrik Wempe, zie nr. VIII-af.
  Geboren op 4 november 1950.
  Gehuwd op 15 oktober 1973 met Jeanne Alida Veen, geboren te Haarlem op 11 september 1954.
 3. Ronald Wempe, zie nr. VIII-ag.
  Geboren op 8 november 1953.
  Gehuwd op 31 augustus 1984 met Karin Jenneke Berkhof, geboren te Haarlem op 15 maart 1961.
[bron: emails Ronald Wempe, december 2010, juli 2011]

Gerda WEMPE,
Dochter van Friedrich Johannes Wempe en Sijke Bouma [nr. VI-u], geboren te Haarlem op 26 februari 1921, overleden op 19 september 2001, oud 80 jaar, begraven in Redwood Memorial Estates op 24 september 2001.
Gehuwd te Haarlem op 31 januari 1946, kerkelijke inzegening te Idaho Falls in de L.D.S. Temple in 1953, met Johannes (John) SCHIPPERS, geboren te Schiedam op 10 februari 1921, emigreerde met zijn gezin naar Pocatello, Idaho (USA) in augustus 1952, verhuisde in 1955 naar Utah, lidmaat L.D.S. church, van beroep accountant, overleden op 29 maart 1998, oud 77 jaar, begraven in Redwood Memorial Estates op 1 april 1998, zoon van Leendert Schippers en Lucina Boerstra.
Woonden in 1957 in Salt Lake City, Utah, USA.
[bron: website Familysearch]

OVERLIJDENSBERICHT:
Our beloved husband, father, and Opa, passed away early Sunday morning, 29 March, after a prolonged battle with heart disease.
He was born in Schiedam, Holland, 10 February 1921, the youngest son of 10 children born to Leendert and Lucina Boerstra Schippers.
He married Gerda Wempe in Haarlem, Holland, on 31 January 1946. He then sought promise of a new life for himself and his family, and immigrated to America in August of 1952.
His marriage was solemnized in the Idaho Falls LDS Temple in 1953.
Dad lived his life sacrificing and working hard for his family to make sure no one ever went without.
He worked at several jobs before becoming an accountant for Bullock Motors in Pocatello, Vitt Construction in Salt Lake City, and Petty Motor Company.
He remained a faithful member of the LDS Church throughout his life.
He was preceded in death by his parents and six siblings.
He leaves behind his loving wife, Gerda; his children, Hans (Penny), Ron (Cheryl), Edward (Maggie), Linda Higgins (Bob), Rick (Julie), Glen (Michelle), Terrie Nielsen (Brent); 22 grandchildren en seven great-grandchildren.
Funeral services will be held Wednesday, 11 a.m. at Redwood Memorial Estates, 6500 So. Redwood Road, where friends and family of Opa who wish to express condolences may call Tuesday from 6-8 p.m. and Wednesday, one hour prior to services.
Internment, Redwood Memorial Estates.
[bron: Deseret News Archives]

OVERLIJDENSBERICHT:
Dancing Together Again.
Our beloved mother and Oma, passed away peacefully Wednesday evening 19 September 2001 of heart failure.
Mom was born in Haarlem, Holland 26 February 1921, the youngest of four children and only daughter of Friedrick Johannes and Sijke Bouma Wempe. Preceded in death by her eternal companion, John, to whom she was married for over 50 years.
They immigrated to the United States in August 1952 after which their marriage was solemnized in the Idaho Falls Temple in 1953.
Mom was always cheerful in every circumstance. She brightened everyone's life with het presence. She loved to listen to music and go dancing with Dad. The focus of her life was her children and grandchildren and their happiness.
She is survived by her children, Hans (Penny), Ron (Cheryl), Edward (Maggie), Linda Higgins (Bob), Rick (Julie), Glen (Michelle), Terrie Nielsen (Brent), 22 grandchildren, 13 great-grandchildren.
Funeral services will be Monday, Sept. 24, 2001, 11 a.m. at the Highland 3rd Ward chapel, 9800 south Dunsinane Dr. (3845 West).
Friends may call Sundau 6-8 p.m. at Redwood Memorial Estates, 6500 S. Redwood Rd and Monday one hour prior to services at the church.
Internment, Redwood Memorial Estates.
[bron: Deseret News Archives]

KINDEREN:
 1. Johannes (Hans) Schippers,
  Geboren op 31 december 1946.
  Gehuwd met Penny.
 2. Ronald (Ron) Schippers,
  Geboren op 11 december 1947.
  Gehuwd met Cheryl.
 3. Edward Schippers,
  Geboren op 3 december 1950.
  Gehuwd met Maggie.
 4. Linda Schippers,
  Geboren op 9 februari 1952, van beroep Tour Coordinator for the Washington County Board of Realtors.
  Gehuwd ca. 1971 met Bob Higgins.
  Uit dit huwelijk drie kinderen.
 5. Richard (Rick) Schippers,
  Geboren te Pocatello, Idaho op 20 augustus 1955, woont in Colorado.
  Gehuwd met Julie.
 6. Glen Schippers,
  Geboren in Utah.
  Gehuwd met Michelle.
 7. Terrie Schippers,
  Geboren in Utah.
  Gehuwd met Brent Nielsen.


  Achter: Gerda Wempe en Johannes Schippers.
  Voor v.l.n.r.: Eddie, Linda, Hans en Ron.
  Pocatello, Idaho, juli 1955.
  [bron: http://terriespot.blogspot.co.]

Ypkjen Grietje WEMPE,
Dochter van Johann Diedrich Wempe en Baukje Groenhout [nr. VI-v], geboren op 1 april 1906.
Gehuwd met Frans Hasselmeyer DE JONG, geboren op 27 januari 1902.
Woonden in 1957 te Haarlem aan de Plataanstraat 36.

KINDEREN:
 1. Wim de Jong,
  Geboren op 7 december 1931.
  Gehuwd met Eunice van Wijk, geboren op 29 april 1933.
  Woonden in 1957 te Amsterdam aan de P. Langedijkstraat 35 III.
 2. René de Jong,
  Geboren op 25 januari 1936.
Trijntje Alie WEMPE,
Dochter van Herman Heinrich Wempe en Grietje de Vries [nr. VI-w], geboren te Sneek op 26 maart 1903, woonde te Delfzijl, overleden te Groningen op 10 mei 1932, oud 29 jaar, begraven te Delfzijl.
Gehuwd te Sneek op 26 maart 1928 met Henri Romke Willem STEENSMA, geboren te Franeker op 29 juni 1898, van beroep banketbakker, woonde in 1928 te Zandvoort, zoon van Tjalle IJsbrand Steensma, van beroep handelsreiziger en van Catharina Josephina Osterritter.
Henri huwde (2) met A. BOLHUIS.
Henri en zijn tweede vrouw woonden in 1957 te Delfzijl in de Jan van Galenstraat 10.

GEBOORTEAKTE, Sneek, 27 maart 1903, nr. 104:
In het jaar 1903, den 27sten dag der maand Maart, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sneek, Provincie Friesland, gecompareerd:
Herman Heinrich Wempe, oud 26 jaren, stukadoor, wonende te Sneek, welke ons heeft verklaard, dat op den 26sten dezer maand des morgens ten 5 ure, te Sneek een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit hem declarant en zijne echtgenoote, Grietje de Vries, zonder beroep, mede te Sneek wonende, aan welk kind hij verklaarde de voornamen te geven van Trijntje Alie.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Herre Kampen, oud 43 jaren, commies en Pieter Reitsma, oud 29 jaren, adjunct-commies, beiden wonende te Sneek.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt, welke, nadat dezelve was voorgelezen, door ons, den comparant en de getuigen is geteekend.
[bron: website Familysearch]

GEBOORTEAKTE, Franeker, 30 juni 1898, nr. A112:
Henri Romke Willem, geboren te Franeker op 29 juni 1898, zoon van Tjalle IJsbrand Steensma en Catharina Josephina Osterritter.
[bron: Genlias]

HUWELIJKSAKTE, Sneek, 26 maart 1928, nr. 22:
Heden den 26sten Maart 1928 zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Sneek in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Henri Romke Willem Steensma, oud 29 jaren, banketbakker, geboren te Franeker, wonende te Zandvoort, meerderjarige zoon van Tjalle IJsbrand Steensma, oud 59 jaren, handelsreiziger en van Catharina Josephina Osterritter, oud 59 jaren, zonder beroep, beide wonende te Apeldoorn, en
Trijntje Alie Wempe, oud 25 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Sneek, meerdejarige dochter van Herman Heinrich Wempe, oud 51 jaren, stucadoor en van Grietje de Vries, oud 49 jaren, zonder beroep, beiden wonende te Sneek.
Afkondigingen hebben plaats gehad zonder stuitingen alhier en in de gemeente Zandvoort.
Getuigen:
Thijs Jelle Cornelis Steensma, oud 28 jaren, winkelbediende, wonende te 's-Gravenhage, broeder van den bruidegom.
Willem Frederik Scheen, oud 37 jaren, commies bij de Nederlandsche Spoorwegen, wonende te Amsterdam, zwager van den bruidegom.
Waarvan akte, welke is voorgelezen.
[bron: website Familysearch]

OVERLIJDENSAKTE, Groningen, 10 mei 1932, nr. 618:
Heden den 10den Mei 1932 verschenen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen:
Jacob Venema, oud 53 jaren, stukadoor, wonende te Groningen en Taeke Henstra, oud 52 jaren, klerk, wonende te Groningen, die verklaarden dat op den 10den Mei dezes jaars, des voormiddags te half twee uur, in deze gemeente is overleden Trijntje Alie Wempe, oud 29 jaren, zonder beroep, geboren te Sneek, wonende te Delfzijl, vrouw van Henri Romke Willem Steensma, dochter van Herman Heinrich Wempe, stukadoor en van Grietje de Vries, zonder beroep, beiden wonende te Sneek.
Waarvan akte, welke is voorgelezen.
[bron: website Familysearch]

OVERLIJDENSAKTE, Delfzijl, 19 mei 1932, nr. 39:
Heden den negentienden Mei 1932 heb ik ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Delfzijl: ingeschreven een uittreksel uit het register van overlijden der gemeente Groningen waaruit blijkt dat den tienden Mei dezes jaars des voormiddags te half twee uur binnen die gemeente is overleden:
Trijntje Alie Wempe, oud 29 jaren, zonder beroep, geboren te Sneek, wonende te Delfzijl, vrouw van Henri Romke Willem Steensma, dochter van Herman Heinrich Wempe, stukadoor en van Grietje de Vries, zonder beroep, beiden wonende te Sneek.
[bron: Genlias]


[bron: website www.Graftombe.nl.]

KIND:
 1. René Steensma,
  Geboren te Delfzijl op 26 april 1932.
Bernhard Heinrich WEMPE,
Zoon van Herman Heinrich Wempe en Grietje de Vries [nr. VI-w], geboren te Sneek op 26 juli 1908, overleden te Bolsward op 21 juli 1996, oud 87 jaar.
Gehuwd te Sneek op 6 januari 1940 met Jeltje (Jellie) STAVINGA, geboren te Kimswerd op 9 april 1915, dochter van Geert Harmen Stavinga en Richtje (Rigtje) Dijkstra.
Bernhard en Jeltje woonden in 1957 te Sneek aan de Jan van Nassaustraat 55.

GEBOORTEAKTE, Sneek, 27 juli 1908, nr. 197:
In het jaar 1908, den 27sten dag der maand Juli, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sneek, Provincie Friesland, gecompareerd:
Herman Heinrich Wempe, oud 32 jaren, stukadoor, wonende te Sneek, die ons heeft verklaard, dat op den 26sten dezer maand des morgens ten 10 ure, te Sneek een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit hem declarant en zijne echtgenoote, Grietje de Vries, zonder beroep, mede te Sneek wonende, aan welk kind hij verklaarde de voornamen te geven van Bernhard Heinrich.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Herre Kampen, oud 48 jaren, commies en Pieter Reitsma, oud 37 jaren, adjunct-commies, beiden wonende te Sneek.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt, welke, nadat dezelve was voorgelezen, door ons, den comparant en de getuigen is geteekend.
[bron: website Familysearch]

BURGERLIJKE STAND.
Bolsward, juli 1996.
Overleden:
B.H. Wempe, 88 jr, Sneek.
[bron: Leeuwarder Courant, 23 augustus 1996]

KINDEREN:
 1. Herman Hendrik Wempe, zie nr. VIII-ah.
  Geboren te Sneek op 26 april 1942.
  Gehuwd met Douwina (Ina) IJssels, dochter van Theade IJssels en Geerte (Geertje) Wagenmakers.
 2. Bernard Hendrik Wempe, zie nr. VIII-ai.
  Geboren te Sneek op 5 maart 1948.
  Gehuwd te Sneek in december 1975 met Wil Koster, geboren te Sneek in 1951.
Aaltje WEMPE,
Dochter van Herman Heinrich Wempe en Grietje de Vries [nr. VI-w], geboren te Sneek op 28 februari 1911, overleden te Hengelo (Ov.).
Gehuwd voor 1940 met Heinrich (Hein) VELDHUIS, geboren te Hengelo (Ov.) op 19 januari 1907, overleden aldaar.
Aaltje en Hein woonden in 1957 in Hengelo aan de Deuringerstraat 22.

GEBOORTEDATUM HEINRICH:
Niet te Hengelo op 19 januari 1906, 1907, 1908, 1909, 1910 of 1911]

GEBOORTEAKTE, Sneek, 1 maart 1911, nr. 51:
In het jaar 1911, den 1sten dag der maand Maart, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sneek, Provincie Friesland, gecompareerd:
Herman Heinrich Wempe, oud 34 jaren, stukadoor, wonende te Sneek, welke ons heeft verklaard, dat op den 28sten der vorige maand des nachts ten half 1 ure, te Sneek een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit hem declarant en zijne echtgenoote,
Grietje de Vries, zonder beroep, mede te Sneek wonende, aan welk kind hij verklaarde den voornaam te geven van Aaltje.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes van Akkeren, oud 60 jaren, zonder beroep en Pieter Reitsma, oud 39 jaren, adjunct-commies, beiden wonende te Sneek.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt, welke, nadat dezelve was voorgelezen, door ons, den comparant en de getuigen is geteekend.
[bron: website Familysearch]

KINDEREN:
 1. Jan Hendrik Veldhuis,
  Geboren te Sneek op 16 oktober 1940.
 2. Gretha Wilhelmina Veldhuis,
  Geboren te Sneek op 3 januari 1944.
Janne WEMPE,
Dochter van Herman Heinrich Wempe en Grietje de Vries [nr. VI-w], geboren te Sneek op 3 maart 1913, overleden aldaar op 15 januari 1993, oud 79 jaar, crematie in het crematorium te Goutum bij Leeuwarden op 19 januari 1993.
Gehuwd te Sneek op 10 augustus 1936 met Jelle DE VISSER, geboren te Grouw (gem. Idaarderadeel) op 21 augustus 1910, bestuurslid jeugdafdeling voetbalvereniging Sneek (1955), overleden te Sneek op 3 april 1955, oud 44 jaar, crematie te Driehuis-Westerveld op 6 april 1955, zoon van Wijbe de Visser, van beroep arbeider en van Boukje van der Meulen.


Trouwdag Janne Wempe en Jelle de Visser,
Sneek, 10 augustus 1936.

GEBOORTEAKTE, Grouw (gem. Idaarderadeel), 22 augustus 1910, nr. 80:
In het jaar 1910, den 22sten dag der maand Augustus is voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Idaarderadeel, Provincie Friesland, verschenen:
Wijbe de Visser, oud 30 jaren, arbeider, wonende te Grouw, die verklaarde, dat op den 21sten dezer maand des nachts ten 3 ure, te Grouw een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit zijne echtgenoote Boukje van der Meulen, zonder beroep, wonende mede te Grouw, aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van Jelle.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Taeke Bijlsma, oud 60 jaren, arbeider, wonende te Grouw en Gjalt Wester, oud 32 jaren, arbeider, wonende te Grouw.
Waarvan deze akte is opgemaakt, welke, na voorlezing, door mij, den comparant en de getuigen is onderteekend.
[bron: website Familysearch]

BURGERLIJKE STAND.
Skarsterlan, 10 - 24 januari 1993.
Overleden:
J. Wempe, g.g.m. J. de Visser, Joure.
[Leeuwarder Courant, 29 januari 1993]


KINDEREN:
 1. Wiebo de Visser, zie nr. VIII-aj.
  Geboren te Heerenveen op 16 december 1938.
  Gehuwd te Sneek op 26 november 1964 met Elisabeth (Betty) Aukema, geboren te Makkum op 6 maart 1940, dochter van Johan Aukema en Janna de Vries.
  Wiebo en Betty wonen in Sneek.
 2. Jelle (Jef) de Visser, zie nr. VIII-ak.
  Geboren te Sneek op 31 juli 1943, overleden aldaar op 15 maart 1991, oud 47 jaar, crematie te Heerenveen in het crematorium Nieuweschoot op 19 maart 1991.
  Gehuwd op 22 december 1966 met Roelofje (Roelie) Hendrikje Wiegertje Brinksma, geboren te Sneek op 3 juli 1944, overleden op 7 september 2010, oud 66 jaar.
 3. Herman de Visser, zie nr. VIII-al.
  Geboren te Sneek op 7 december 1949.
  Gehuwd op 11 maart 1972 met Ali de Vries, geboren te Sneek op 29 november 1949.
 4. Heinrich (Hein) de Visser,
  Geboren te Sneek op 2 maart 1955.
  Ongehuwd.
[bron: Familiearchief Wiebo de Visser sr., mei 2009, augustus 2011]

Klaaske WEMPE,
Dochter van Diederich (Dirk) Johannes Wempe en Antje Wiebes Hendriks [nr. VI-x], geboren te Leeuwarden op 19 november 1904, in 1932 vermeld als tijdelijk lerares bij het Avondnijverheidsonderwijs in Den Haag, nam ontslag per 1 december 1932, overleden te Rotterdam op 31 augustus 1933, oud 28 jaar.
Gehuwd te 's-Gravenhage op 13 april 1932 met Yntze BOSMA, geboren te Heerenveen op 4 juli 1904, van beroep politieambtenaar.

GEBOORTEAKTE, Leeuwarden, 21 november 1904, nr. 776:
In het jaar 1904, den 21sten dag der maand November, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leeuwarden, provincie Friesland, verschenen:
Diederich Johannes Wempe, oud 27 jaren, stukadoor, wonende te Leeuwarden, die ons heeft verklaard, dat alhier op den 19den November dezes jaars, des nachts ten een ure, een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit Antje Hendriks, zonder beroep, mede te Leeuwarden woonachtig, zijne echtgenoot;
aan welk kind de voornaam is gegeven van Klaaske.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Wijbe Jans Jongsma, oud 56 jaren, arbeider, wonende te Leeuwarden en van Herman Heinrich Wempe, oud 28 jaren, stukadoor, wonende te Sneek.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en na voorlezing met den aangever en de getuigen onderteekend.
[bron: website Familysearch]

BURGERLIJK STAND VAN LEEUWARDEN:
van den 19den tot en met 26 Nov.
Bevallen [o.a.]:
A. Wempe-Hendriks, d.
[bron: Leeuwarder Courant, 28 november 1904]

ONDERWIJS:
Examen nuttige handwerken.
Groningen, 24 Febr. [1922].
Geslaagd de dames K. Wempe e.a. te Drachten.
[Bron: Het Vaderland, 25 feb. 1922]

GEZINSKAART, 's-Gravenhage:
Wempe, Diederick Johannes, m., hfd., geb. 12-10-77 te Sneek, kerkgenootschap geen.
Hendriks, Antje, v., vrw., geb. 19-10-77 te Molkwerum, kerkgenootschap D.G.
Wempe, Klaaske, v., dr., geb. 19-11-04 te Leeuwarden, kerkgenootschap geen, gehuwd 13-4-32 met IJnze Bosma.
Wempe, Jan, m., zn., geb. 2-7-11 te Dragten, kerkgenootschap geen, aanmerking 3-7-36 Haagseweg 240, Loosduinen.

GEMEENTERAAD DEN HAAG:
Benoemd worden tot tijdelijke leerkrachten bij het avondnijverheidsonderwijs: mej. K. Wempe e.a.
[Bron: Het Vaderland, 30 nov. 1931]

ONDERWIJZEND PERSONEEL:
Bij Raadsbesluit van 30 November j.l. [1931] is mej. K. Wempe benoemd tot tijdelijk leerares bij het Avondnijverheidsonderwijs voor meisjes te rekenen van 8 September j.l. tot 1 September 1932 of zooveel korter als noodig mocht blijken.
Aangezien mej. Wempe eervol ontslag heeft verzocht met ingang van 1 December j.l. stellen B. en W. den Raad voor die benoeming met ingang van 1 December j.l. in te trekken.
[bron: Het Vaderland, 20 januari 1932]

GEMEENTERAAD DEN HAAG:
Goedgekeurd het voorstel om in te trekken het raadsbesluit van 30 Nov. 1931, voor zooveel betreft de benoeming van mej. K. Wempe tot tijdelijk leerares bij het avondnijverheidsonderwijs.
[bron: Het Vaderland, 26 jan. 1932]

KIND:
 1. Anna (Anneke) Bosma,
  Geboren te Rotterdam op 17 augustus 1933.
  Gehuwd te Heerenveen op 8 januari 1958 met Karst Vledder, geboren te Terkaple op 18 september 1930.
Jan WEMPE,
Zoon van Diederich (Dirk) Johannes Wempe en Antje Wiebes Hendriks [nr. VI-x], geboren te Drachten (gem. Smallingerland) op 2 juli 1911, woont in 1982 te Den Haag, eigenaar van een kunstnijverheidsatelier.
Gehuwd te 's-Gravenhage op 17 mei 1939 met Frederika Johanna Zientje LUYRINK, geboren te Hengelo op 13 januari 1920.

GEBOORTEAKTE, Smallingerland, 3 juli 1911, nr. 210:
Heden den 3den Juli 1911, verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Smallingerland, provincie Friesland:
Diederich Johannes Wempe, oud 33 jaren, stucadoor, wonende te Dragten, die verklaarde, dat op den 2den dezer maand des voormiddags te half 5 uur, te Dragten een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit zijne echtgenoote Antje Hendriks, zonder beroep, wonende aldaar, aan welk kind de voornaam wordt gegeven van Jan.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Pieter Zeeman, oud 59 jaren, klerk, wonende te Dragten en van Ebele Nieuwholt, oud 52 jaren, klerk, wonende te Dragten.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[bron: website Familysearch]

GEZINSKAART, 's-Gravenhage:
Wempe, Diederick Johannes, m., hfd., geb. 12-10-77 te Sneek, kerkgenootschap geen.
Hendriks, Antje, v., vrw., geb. 19-10-77 te Molkwerum, kerkgenootschap D.G.
Wempe, Klaaske, v., dr., geb. 19-11-04 te Leeuwarden, kerkgenootschap geen, gehuwd 13-4-32 met IJnze Bosma.
Wempe, Jan, m., zn., geb. 2-7-11 te Dragten, kerkgenootschap geen, aanmerking 3-7-36 Haagseweg 240, Loosduinen.

GEZINSKAART, 's-Gravenhage, 20 april 1928:
Wempe, Jan, m., geb. 2-7-11 te Dragten, kerkgenootschap geen, gehuwd 17-5-39 met F.J.Z. Luijrink.
Laatst gewoond Haagweg 240 te Loosduinen, verhuisd 17-8-37 naar Sneeuwbalstraat 141, vorige woonplaats Smallingerland, nat. Nederl.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN.
6 Mei.
Wempe en F.J.Z. Luijrink.
[bron: Het Vaderland, 6 mei 1939]

KIND:
 1. Peter Wempe, zie nr. VIII-am.
  Geboren te 's-Gravenhage op 3 maart 1941, van beroep bouwkundige.
  Gehuwd te Rotterdam op 1 april 1965 met Jeltine van den Bosch, geboren te Rotterdam op 26 december 1941, dochter van Abraham Elias van den Bosch en Jacoba Geertruida Anna Ravestein. Huwelijk ontbonden door echtscheiding na 1970.
Antoon WEMPE,
Zoon van Anton Heinrich Wempe en Sjoukje van der Veen [nr. VI-y], geboren te Sneek op 20 april 1909, buitenkerkelijk, in 1930 naar Amsterdam verhuisd, van beroep huisschilder.
Gehuwd met Geertje WILNER, geboren op 16 mei 1917.

GEBOORTEAKTE, Sneek, 21 april 1909, nr. 98:
In het jaar 1909, den 21sten dag der maand April, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sneek, Provincie Friesland, gecompareerd:
Anton Heinrich Wempe, oud 29 jaren, huisschilder, wonende te Sneek, die ons heeft verklaard, dat op den 20sten dezer, des morgens ten 9 ure, te Sneek een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit hem declarant en zijne echtgenoote Sjoukje van der Veen, zonder beroep, mede te Sneek wonende, aan welk kind hij verklaarde den voornaam te geven van Antoon.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Herre Kampen, oud 49 jaren, commies en Pieter Reitsma, oud 37 jaren, adjunct-commies, beiden wonende te Sneek.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt, welke, na voorlezing, door ons, den comparant en de getuigen is geteekend.
[bron: website Familysearch]

GEZINSKAART, Amsterdam [kaart van Antoon's vader Anton Heinrich].
Wempe, Anton Heinrich, 1930, Adm. de Ruijterweg 393 1h.
1. Wempe, Anton Heinrich, m, gezinshoofd, geb. 8-6-1879 te Sneek, gehuwd 20-06-03 te Sneek, kerkgenootschap geen, nat. Ned., huisschilder (o), ingekomen 9-4-1930 uit Sneek.
2. Veen, van der, Sjoukje, v, echtgenote, geb. 31-8-1879 te Sneek, gehuwd 20-06-03 te Sneek, G.K., nat. Ned., ingekomen 9-4-1930 uit Sneek.
3. Wempe, Antoon, m, zoon, geb. 20-04-1909 te Sneek, kerkgenootschap geen, nat. Ned., huisschilder (o), ingekomen 9-4-1930 uit Sneek.
4. Wempe, Aaltje, v, dochter, geb. 19-6-1914 te Sneek, ongehuwd [doorgehaald], gehuwd 28-7-1937 [?] met Wempe, Johann Heinrich 17/302, ingekomen 15-5-19?? van Leonard Marie ....nhoften ..............., vertrokken 18/7/37 naar Haarlem
5. Wempe, Johannes, m, zoon, geb. 17-06-1905 te Sneek, D[oopsgezind], nat. Ned., opzichter teekenaar, ingekomen 7-3-35 Eig. krt., vertrokken 24-4-1935 Eig. krt., Btg. Dienstpl.

PERSOONSKAART VAN ANTON HEINRICH WEMPE.
Wempe, Anton Heinrich, geboren te Sneek op 8 juni 1879, nat. Ned., beroep huisschilder. [op bovenste lijn: Overleden te Amsterdam op 21 december 1949].
Zoon van Bernhard Heinrich en de Vries, Aaltje.
Gehuwd met van der Veen, Sjoukje, geboren op 31 augustus 1879 te Sneek, huwelijk gesloten op 20 juni 1903.
Adressen:
Sneek.
3 april 1930, Amsterdam, diverse adressen.
8 juli 1937, Nw. Herengracht 151 I.
6 maart 1941, A. de Ruijterweg 239 III.
Eigen kinderen:
I. Wempe, Aaltje, geboren op 19 juni 1904 te Sneek, dochter, gehuwd 28 juli 1937 met J.H. Wempe.
II. Wempe, Johannes, geboren op 17 juni 1905 te Sneek, zoon, afgevoerd op 24 april 1935.
III. Wempe, Antoon, geboren op 20 april 1909 te Sneek, zoon, gehuwd op 30 april 1941 met G. Wilner.

KINDEREN:
 1. Anton Hendrik Wempe,
  Geboren op 10 september 1942.
 2. Gea Wempe,
  Geboren op 30 november 1951.
 3. Anka Wempe,
  Geboren te Amsterdam op 8 januari 1955, van beroep administratief medewerkster, sinds 1996 erkend docente in de perkamentkunst (pergamano) te Amsterdam.
  Sinds 1996 erkend docente in de perkamentkunst (pergamano) te Amsterdam.
  [bron: website www.ankaspergasite.nl]
Bernhard Heinrich WEMPE,
Zoon van Carl Friedrich Johann Wempe en Sjoerdtje Faber [nr. VI-z], geboren te Sneek op 19 september 1905, overleden te Haarlem op 5 november 1985, oud 80 jaar.
Gehuwd voor 1933 met Elisabeth Frieda DE ROOIJ, geboren te Gumbinnen, Koningsbergen, O-Pruissen, tegenwoordig Gusev, Kaliningrad, Sovjet-Unie op 21 augustus 1908, overleden te Huis ter Heide, Zeist op 14 februari 2004, oud 95 jaar, dochter van Anna Janello, geboren te Gumbinnen op 10 augustus 1879, overleden te Huis ter Heide, Zeist op 22 maart 1968, oud 88 jaar.
Bernhard en Elisabeth woonden in 1957 te Haarlem aan de Plataanstraat 52.

GEBOORTEAKTE, Sneek, 20 september 1905, nr. 273:
In het jaar 19059, den 20sten dag der maand September, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sneek, Provincie Friesland, gecompareerd:
Carl Friedrich Johann Wempe, oud 24 jaren, stukadoor, wonende te Sneek, die ons heeft verklaard, dat op den 19den dezer maand, des morgens ten 10 ure, te Sneek een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit hem declarant en zijne echtgenoote
Sjoerdtje Faber, zonder beroep, mede te Sneek wonende, aan welk kind hij verklaarde de voornamen te geven van Bernhard Heinrich.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Herre Kampen, oud 45 jaren, commies en Pieter Reitsma, oud 32 jaren, adjunct-commies, beiden wonende te Sneek.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt, welke, na voorlezing, door ons, den comparant en de getuigen is geteekend.
[bron: website Familysearch]

GUMBINNEN.
Gelegen aan de rivier de Pissa, ongeveer 110 km ten oosten van Koningsbergen.
Oorspronkelijk een Litauws stadje dat vanaf de periode van de Grote Pest (1709-1711) door Duitse immigratie grotendeel verduitst werd. In 1873 werd het gebruik van het Litauws in de scholen verboden.
Rond 1900 was minder dan 20% van de bevolking nog Litauws.
In 1905 was Gumbinnen grotendeels duitstalig en maakte deel uit van de Pruisische provincie Oost-Pruisen met een inwonertal van ruim 14.000.
Het stadje telde naast een R.K. kerk ook drie evangelische kerken en een synagoge. Daarnaast waren er een gymnasium, twee openbare scholen, een bibliotheek en een ziekenhuis.
Een deel van de bevolking is afkomstig van Salzburg, nadat zij vandaar in 1732 om religieuze redenen verdreven werden.
Belangrijke bronnen van bestaan waren in 1905 de ijzerindustrie, machinebouw, textielverwerking, leerlooierijen en bierbrouwerijen en distileerderijen.
Ook werden er paarden- en veemarkten gehouden.
Toen Koningsbergen in 1945 werd opgedeeld tussen Polen en de Sovjet-Unie, ging Gumbinnen onder de naam Gusov deel uitmaken van de Sovjet-Unie. De stad telde in 2002 ruim 28.000 inwoners.Gumbinnen, Koningsbergen, 30er jaren.

KIND VAN ELISABETH FRIEDA DE ROOIJ:
 1. Jacobus de Rooij,
  Geboren op 23 januari 1926, overleden op 24 december 1992, oud 66 jaar.
KINDEREN VAN BERNHARD HEINRICH WEMPE EN ELISABETH FRIEDA DE ROOIJ:
 1. Carl Friedrich Wempe, zie nr. VIII-an.
  Geboren te Haarlem op 12 december 1932, woont in 2009 te Fort Saskatchewan, Alberta, Canada.
  Gehuwd (1) met Dinie Christina van Reeden, geboren te Haarlem op 10 juni 1935, overleden te Parksville, Vanc. Island, BC, Canada op 18 juni 2001, oud 66 jaar.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
  Gehuwd (2) met Evertje Versteeg, geboren te Voorthuizen op 15 december 1939, eerder gehuwd met [N.N.] de Hoog.
 2. Bernhard Heinrich Wempe, zie nr. VIII-ao.
  Geboren te Haarlem op 24 mei 1934, overleden aldaar op 27 augustus 1997, oud 63 jaar.
  Gehuwd voor 1966 met Hittie Geertje van der Zee, geboren te Sneek op 1 januari 1944, woont in Haarlem.
 3. Elfrieda Anna Ingrid Wempe,
  Geboren te Haarlem op 19 september 1937, overleden te IJmuiden op 10 september 1994, oud 56 jaar.
  Gehuwd met Cornelius Christiaan Bos, geboren te IJmuiden op 6 augustus 1931, woont in IJmuiden.
 4. Henriëtte Margot Wempe, zie nr. VIII-ap.
  Geboren te Haarlem op 21 maart 1948, woont in Westerland, Wieringermeer.
  Gehuwd (1) met Johan Beets.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
  Partnerschap met Kees de Ruiter, geboren op 12 maart 1950.
[bron: email Carl Wempe, 2009]

Petronella Alida WEMPE,
Dochter van Carl Friedrich Johann Wempe en Sjoerdtje Faber [nr. VI-z], geboren te Sneek op 19 juni 1910, overleden te Kaapstad, R.S.A. op 11 januari 1999, oud 88 jaar.
Gehuwd voor 1935 met Marinus KOK, geboren te Haarlem op 30 april 1905, overleden te Kaapstad op 13 februari 1987, oud 81 jaar.
Petronella en Marinus woonden in 1957 te Nuweland bij Kaapstad aan de Colonsoweg.

GEBOORTEAKTE, Sneek, 20 juni 1910, nr. 149:
In het jaar 1910, den 20sten dag der maand Juni, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sneek, Provincie Friesland, gecompareerd:
Carl Friedrich Johann Wempe, oud 29 jaren, stukadoor, wonende te Sneek, die ons heeft verklaard, dat op den 19den dezer maand, des morgens ten 11 ure, te Sneek een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit hem declarant en zijne echtgenoote
Sjoerdtje Faber, zonder beroep, mede te Sneek wonende, aan welk kind hij verklaarde de voornamen te geven van Petronella Alida.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Herre Kampen, oud 50 jaren, commies en Pieter Reitsma, oud 39 jaren, adjunct-commies, beiden wonende te Sneek.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt, welke, na voorlezing, door ons, den comparant en de getuigen is geteekend.
[bron: website Familysearch]

KINDEREN:
 1. Bob Eduard Kok, zie nr. VIII-aq.
  Geboren te Haarlem op 3 augustus 1935, overleden te Hoofddorp op 29 maart 2005, oud 69 jaar.
  Gehuwd (1) met Anita Becker, geboren te Daun, Duitsland op 21 juni 1937.
  Gehuwd (2) met Geertruida Geel, geboren te Barneveld op 25 juli 1942, woont in Hoofddorp.
 2. Louise Emma Kok, zie nr. VIII-ar.
  Geboren te Haarlem op 25 januari 1938.
  Gehuwd met Albert Sydney Stemmett, geboren te Kaapstad op 2 december 1933.
  Louise en Albert wonen in Bloubergstrand, even ten noorden van Kaapstad (2009).
[bron: email Carl Wempe, 2009]

Bernhard Heinrich WEMPE, ook Ben WEMPE,
Zoon van August Heinrich Wempe en Willemke Martens [nr. VI-aa], geboren te Workum op 27 september 1920, van beroep belastingambtenaar, overleden te Haarlem op 29 oktober 1999, oud 79 jaar.
Gehuwd te Haarlem met Elsina (Els) Maria AUGUSTINUS, geboren te Haarlem op 31 augustus 1922, van beroep onderwijzeres, overleden te Haarlem op 12 juni 2007, oud 84 jaar.[bron: www.online-begraafplaatsen.nl.]

KINDEREN:
 1. Frank Theodoor Wempe,
  Geboren op 13 oktober 1948.
  Gehuwd met N.N.
 2. Mieke Ruth Wempe,
  Geboren op 1 mei 1951.
  Gehuwd met N.N.
 3. Ineke Wempe, zie nr. VIII-as.
  Geboren op 2 oktober 1954, van beroep loopbaanbegeleider op een regionaal opleidingscentrum voor middelbare beroepsopleidingen.
  Gehuwd met Bert Content, geboren op 7 november 1952.
  Wonen in Harderwijk (2009).
Gerda DE VRIES,
Dochter van Anne de Vries en Hielkia Maria Catharina Wempe [nr. VI-ac], geboren te Sneek op 12 oktober 1919, gedoopt in de R.K. kerk op 30 maart 1947, overleden te Groningen op 27 augustus 1994, oud 74 jaar.
Gehuwd te Groningen op 9 mei 1949 met Frides LAMÉRIS, geboren te Appingedam op 12 mei 1915, gedoopt in de R.K. kerk in 1948, van beroep antiquair, overleden te Groningen op 29 april 2002, oud 86 jaar, zoon van Frides Laméris en Antje Luursema.
Gerda en Frides woonden in 1957 te Groningen aan de Gorechtkade 133c.

KINDEREN:
 1. Francisca Laméris,
  Geboren te Groningen op 30 november 1949.
  Gehuwd met Abel Jagersma.
 2. Frides Laméris, zie nr. VIII-at.
  Geboren te Groningen op 1 oktober 1952.
  Gehuwd te Zuidlaren met Jantje (Yamuna) Tamminga.
 3. Annette Catharina Laméris,
  Geboren te Groningen op 31 maart 1954, overleden te Lelystad op 23 november 2006, oud 52 jaar, crematie aldaar op 27 november 2006.
[bron: website www.fam-lameris.net/stamboom.]
Gerritje WEMPE,
Dochter van Johan Wempe en Lamberdina Weppelink [nr. VI-ae], geboren te Brink en Orden (Apeldoorn) op 15 februari 1911, Ned. Hervormd, van beroep dienstbode, overleden na 1944.
Gehuwd op 3 maart 1932 met Hendrikus VAN KAMPEN, geboren te Apeldoorn op 17 mei 1908, Ned. Hervormd, van beroep blekersknecht, bleker, overleden te Zutphen op 27 april 1944, oud 35 jaar, begraven op de begraafplaats Heidehof te Apeldoorn op 2 mei 1944, zoon van Anton van Kampen en Neeltje Nijhof.

GEBOORTEAKTE, Brink en Orden (Apeldoorn), 16 februari 1911, nr. 140:
Gerritje Wempe, geboren te Brink en Orden op 15 februari 1911, dochter van Johan Wempe, oud 26 jaar, tabaksbewrker en Lamberdina Weppelink, zonder beroep.

HUWELIJKSAKTE, Apeldoorn, 3 maart 1932, nr. 48:
Op heden den 3den Maart 1932, zijn voor ons, ondergetekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Apeldoorn, in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Hendrikus van Kampen, oud 23 jaren, bleeker, geboren en wonende te Apeldoorn, meerderjarige zoon van Anton van Kampen, overleden en van Neeltje Nijhof, oud 50 jaren, zonder beroep, wonende te Apeldoorn en persoonlijk in dit huwelijk toestemmende, en
Gerritje Wempe, oud 21 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Apeldoorn, meerderjarige dochter van Johan Wempe, oud 47 jaren, stoker en van Lamberdina Weppelink, oud 41 jaren, zonder beroep, beiden wonende te Apeldoorn en persoonlijk in
dit huwelijk toestemmende.
Deze afkondiging heeft alhier zonder stuiting plaats gehad 20 Februari dezes jaars.
Getuigen:
Hendrik Willem van Delfswijk, oud 55 jaren, stoker, stiefvader van den comparant, en
Herman Wempe, oud 22 jaren, arbeider, broeder der comparante, beiden wonende te Apeldoorn.
[bron: website FamilySearch]

BEVOLKINGSREGISTER, Apeldoorn, 1901-1926, deelnummer 135, pagina 55:
Dagteekening en jaar der Inschrijving: [niet ingevuld].
1. Wempe, Johan, m., hoofd van gezin, geboren 21 juli 1884 te Sneek, gehuwd 19-6-09, NH, tabakskerver, huisknecht Apeld. Bosch.
2. Weppelink, Lamberdina, v., vrouw, geboren 27 november 1890 te Apeldoorn, gehuwd 19-6-09, NH.
3. Wempe, Hermann Diedrich, m., zoon, geboren 24 Aug. 1909 te Apeldoorn, ongehuwd, NH.
4. Wempe, Gerritje, v., dochter, geboren 15 febr. 1911 te Apeldoorn, ongehuwd, NH.
5. Wempe, Antje, v., dochter, geboren 21 juli 1912 te Apeldoorn, ongehuwd, NH.
6. Wempe, Lambertus, m., zoon, geboren 15 Maart 1915 te Apeldoorn, ongehuwd, NH.
7. Wempe, Lamberdina, v., dochter, geboren 16 April 1917 te Apeldoorn, ongehuwd, NH.
8. Wempe, Johan, m., zoon, geboren 27 Juni 1920 te Apeldoorn, ongehuwd, NH.

BEVOLKINGSREGISTER, Apeldoorn, 1927-1939, deelnummer 50, pagina 55:
1. Wempe, Johan, M., hoofd van gezin, geboren 21 Juli 1884 te Sneek, F , gehuwd 19-6-09 te Apeldoorn, NH [doorgehaald], geen, huisknecht [doorghaald]. stoker A. B., woonplaats Kleine Felderslaan 4.
2. Weppelink, Lamberdina, v., vrouw, geboren 27 november 1890 te Apeldoorn, gehuwd 19-6-09, NH [doorgehaald], geen.
3. Wempe, Hermann Diedrich, m., zoon, geboren 24 Aug. 1909 te Apeldoorn, ongehuwd, NH [doorgehaald], geen, nettenwever.
4. Wempe, Gerritje, v., dochter, geboren 15 febr. 1911 te Apeldoorn, ongehuwd, NH [doorgehaald], geen.
5. Wempe, Antje, v., dochter, geboren 21 juli 1912 te Apeldoorn, ongehuwd, NH [doorgehaald], geen.
6. Wempe, Lambertus, m., zoon, geboren 15 Maart 1915 te Apeldoorn, ongehuwd, NH [doorgehaald], geen.
7. Wempe, Lamberdina, v., dochter, geboren 16 April 1917 te Apeldoorn, ongehuwd, NH [doorgehaald], geen.
8. Wempe, Johan, m., zoon, geboren 27 Juni 1920 te Apeldoorn, ongehuwd, NH [doorgehaald], geen.
9. Wempe, Antje, v., dochter, geboren 21 juli 1912 te Apeldoorn, ongehuwd, NH [doorgehaald], geen.

BEVOLKINGSREGISTER, Apeldoorn, 1927-1939, deelnummer 20, pagina 83:
5. Wempe, Gerritje, v., inw., geboren 15 febr. 1911 te Apeldoorn, ongehuwd, gehuwd 3-3-32, geen, db.

BEVOLKINGSREGISTER, Apeldoorn, 1927-1939, deelnummer 59, pagina 127:
1. Kampen van, Hendrikus, m., hoofd, geboren 17 mei 1908 te Apeldoorn, gehuwd 3 maart 1932 te Apeldoorn, NH, Bijzonderheden: B.D., bleeker
2. Wempe, Gerritje, v., vrouw, geboren 15 febr. 1911 te Apeldoorn, gehuwd 3 maart 1932 te Apeldoorn, NH.
3. Kampen van, Neeltje, v., dochter, geboren 9 juli 1932 te Apeldoorn, ongehuwd.
4. Kampen van, Johan, m., zoon, geboren 20 juli 1937 te Apeldoorn, ongehuwd.

OVERLIJDENSAKTE, Zutphen, 29 april 1944, nr. 168:
Heden 29 April 1944 verscheen voor mij, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Zutphen:
van Huffelen, Gerhard, oud 55 jaren, Schilder, wonende alhier.
die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op 27 April dezes jaars, te veertien ure dertig minuten, in deze gemeente is overleden:
van Kampen, Hendrikus, oud 35 jaren, bleekersknecht, geboren en wonende te Apeldoorn, echtgenoot van: Wempe, Gerritje, zoon van: van Kampen, Anton, overleden, en van: Nijhof, Neeltje, zonder beroep, wonende te Apeldoorn.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Apeldoorn, 11 mei 1944, nr. 418 [Genlias]:
Hendrikus van Kampen, overleden te Zutphen op 27 april 1944, oud 35 jaar, van beroep blekersknecht, geboren te Apeldoorn, zoon van Anton van Kampen en Neeltje Nijhof, zonder beroep, echtgenoot van Gerritje Wempe.[bron: Nieuwe Apeldoornsche courant,
28 april 1944]

UIT DIT HUWELIJK TWEE KINDEREN:
 1. Neeltje van Kampen,
  Geboren te Apeldoorn op 9 juli 1932.
 2. Johan van Kampen,
  Geboren te Apeldoorn op 20 juli 1937.
Lambertus WEMPE,
Zoon van Johan Wempe en Lamberdina Weppelink [nr. VI-ae], geboren te Apeldoorn op 15 maart 1915, Ned. Hervormd, naderhand buitenkerkelijk, van beroep fabrieksarbeider (ca. 1935), los arbeider in Apeldoorn (1950).
Gehuwd voor 1950 met Antonia Maria VAN KEVELAAR, geboren te Didam op 12 juni 1912, dochter van Arnoldus van Kevelaar, van beroep arbeider en van Johanna Elleman.

BEVOLKINGSREGISTER, Apeldoorn, 1901-1926, deelnummer 135, pagina 55:
Dagteekening en jaar der Inschrijving: [niet ingevuld].
1. Wempe, Johan, m., hoofd van gezin, geboren 21 juli 1884 te Sneek, gehuwd 19-6-09, NH, tabakskerver, huisknecht Apeld. Bosch.
2. Weppelink, Lamberdina, v., vrouw, geboren 27 november 1890 te Apeldoorn, gehuwd 19-6-09, NH.
3. Wempe, Hermann Diedrich, m., zoon, geboren 24 Aug. 1909 te Apeldoorn, ongehuwd, NH.
4. Wempe, Gerritje, v., dochter, geboren 15 febr. 1911 te Apeldoorn, ongehuwd, NH.
5. Wempe, Antje, v., dochter, geboren 21 juli 1912 te Apeldoorn, ongehuwd, NH.
6. Wempe, Lambertus, m., zoon, geboren 15 Maart 1915 te Apeldoorn, ongehuwd, NH.
7. Wempe, Lamberdina, v., dochter, geboren 16 April 1917 te Apeldoorn, ongehuwd, NH.
8. Wempe, Johan, m., zoon, geboren 27 Juni 1920 te Apeldoorn, ongehuwd, NH.

BEVOLKINGSREGISTER, Apeldoorn, 1927-1939, deelnummer 50, pagina 55:
1. Wempe, Johan, M., hoofd van gezin, geboren 21 Juli 1884 te Sneek, F , gehuwd 19-6-09 te Apeldoorn, NH [doorgehaald], geen, huisknecht [doorghaald]. stoker A. B., woonplaats Kleine Felderslaan 4.
2. Weppelink, Lamberdina, v., vrouw, geboren 27 november 1890 te Apeldoorn, gehuwd 19-6-09, NH [doorgehaald], geen.
3. Wempe, Hermann Diedrich, m., zoon, geboren 24 Aug. 1909 te Apeldoorn, ongehuwd, NH [doorgehaald], geen, nettenwever.
4. Wempe, Gerritje, v., dochter, geboren 15 febr. 1911 te Apeldoorn, ongehuwd, NH [doorgehaald], geen.
5. Wempe, Antje, v., dochter, geboren 21 juli 1912 te Apeldoorn, ongehuwd, NH [doorgehaald], geen.
6. Wempe, Lambertus, m., zoon, geboren 15 Maart 1915 te Apeldoorn, ongehuwd, NH [doorgehaald], geen.
7. Wempe, Lamberdina, v., dochter, geboren 16 April 1917 te Apeldoorn, ongehuwd, NH [doorgehaald], geen.
8. Wempe, Johan, m., zoon, geboren 27 Juni 1920 te Apeldoorn, ongehuwd, NH [doorgehaald], geen.
9. Wempe, Antje, v., dochter, geboren 21 juli 1912 te Apeldoorn, ongehuwd, NH [doorgehaald], geen.

KIND:
 1. Anton Wempe,
  Geboren te Apeldoorn in augustus 1949, overleden aldaar op 24 mei 1950, oud 9 maanden.

  OVERLIJDENSAKTE, Apeldoorn, 25 mei 1950, nr. 428 [Genlias]:
  Anton Wempe, overleden te Apeldoorn op 24 mei 1950, oud 9 maanden, geboren te Apeldoorn, zoon van Lambertus Wempe, van beroep los arbeider en van Antonia Maria van Kevelaar, zonder beroep.[Laatst gewijzigd op 14 augustus 2018]
VORIGE GENERATIE VOLGENDE GENERATIE HOME