PARENTEEL VAN HET OLDENBURGSE GESLACHT WEMPE
Zesde Generatie
Johann Henderik WEMPE,
Zoon van Johann Diedrich Anton Wempe en Hillechien Aiking, [nr. V-b], geboren te Groningen op 2 maart 1881, Evangelisch Luthers, slaagde voor het diploma 3-jarige H.B.S. in Groningen (1898), benoemd tot surnumerair te De Punt bij de Staatsspoorwegen (1899), overgeplaatst als klerk-telegrafist van het station Vries-Zuidlaren naar Leeuwarden (1900), woonde aldaar bij zijn tante Catharina Margaretha Gaastra-Wempe (1900-1902), van beroep klerk telegrafist 3e kl S.S. (1901), werkzaam in Deventer (1902), overgeplaatst van Valkenswaard naar Groningen met de functie van goederenklerk (1906), vermeld in Bevolkingsregister van Helmond (1900-1913) als commies NS, woonde te Zeist (1915, 1916), benoemd tot stationschef 3e kl. te Nieuwerkerk in 1928, verhuisde in 1929 van Nieuwkerk a/d IJssel naar Oisterwijk, verhuisde in 1936 van Oisterwijk naar Den Helder station, verhuisde in 1939 van Assen naar Soest, overleden aldaar ca. 24 januari 1974, oud 92 jaar.
Gehuwd te Groningen op 9 juni 1907 met Willemina Rosalia Maria Epicratius RIKKERS, geboren te Helmond op 26 februari 1882, overleden op 23 september 1957, oud 75 jaar, dochter van Ferdinandus Franciscus Rikkers, van beroep katoendrukker, herbergier, koffiehuishouder en van Johanna Maria van Crooij.

GEBOORTEAKTE, Groningen, 1881, nr. 316:
In het jaar 1881, den 4den maart is voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Groningen, Arrondissement en Provincie Groningen, gecompareerd:
Johann Diedrich Anton Wempe, oud 25 jaren, van beroep Stucadoor, alhier wonende, dewelke heeft verklaard dat op den 2den der maand maart dezes jaars, des voormiddags te elf ure, binnen deze gemeente een kind is geboren van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen van Johann Henderik gegeven zullen worden, van welk kind ouders zijn hij comparant en zijne Echtgenoote Hillechien Aiking, zonder beroep, wonende alhier.
En is deze aangifte en verklaring geschied in tegenwoordigheid van:
Henderikus Hemmes Friese, oud 51 jaren, van beroep adjunct commies.
Henderikus Sjobbema, oud 36 jaren, van beroep klerk, beide wonende te Groningen.
[bron: www.allefriezen.nl]

GEBOORTEAKTE, Helmond, 27 februari 1882, nr. 46:
In het jaar 1882, den 27sten der maand februari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Helmond, provincie Noordbrabant, verschenen:
Ferdinandus Franciscus Rikkers, van beroep koffijhuishouder, oud 41 jaren, wonende te Helmond welke in tegenwoordigheid van twee getuigen, als van Johannes Koster, van beroep Voerman, oud 61 jaren, wonende te Helmond en Johannes Franciscus Roefs, van beroep Timmerman, oud 59 jaren, wonende te Helmond, ons heeft verklaard dat Johanna Maria van Crooij, zijne vrouw, oud 39 jaren, van beroep zonder, wonende te Helmond, ten hunnen woonhuize in wijk D bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, geboren te Helmond, den 26sten der maand februari 1882, om zes ure des morgens en aan dat kind te geven de voornamen van Willemina Rosalia Maria Epicatius.
En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige akte, die na voorlezing is geteekend door ons, den Comparant en de getuigen.
[bron: website Familysearch]

BEVOLKINGSREGISTER, Leeuwarden, 1876-1904:
Inschrijving 16 Juni 1892.
1. Gaastra, Sjoerd Gerrits (m), Hoofd van het gezin, geb. 24 Mrt 1872 te Heerenveen, Engwirden, gehuwd, Ned. Herv., Boekhoudersbediende [doorgehaald], Stucadoor, adressen Zaailand H 2 boven, Paul Krugerstraat U 14, Noorderweg O 92, Nieuwe Oosterstraat B 2 onder, gevestigd in deze gemeente 6 Mei 1892 uit Heerenveen, Schoterland.
2. Wempe, Catharina Margaretha (v), Vrouw, geb. 30 Sept 1871, gehuwd, Ned. Hervormd.
3. Gaastra, Gerrit (m), Zoon, geb. 22 Apr 1895, Ned. Hervormd.
4. Gaastra, Johan Frederik (m), Zoon, geb. 9 Oct 1898, Ned. Hervormd.
5. Gaastra, Maaike (v), Dochter, geb. 18 Jun 1900, Ned. Hervomd.
6. Wempe, Johan Frederik [doorgehaald] (m), neef, geb. 2 maart 1881 te Groningen, Evang. Luthersch, Klerk Telegrafist 3e klasse S.S., gevestigd in deze gemeente op 13 Sept 1900 vanuit Groningen, vertrokken op 25 Augs 1902 naar Deventer, wettige Domicili te Groningen, 1 April 1901 naar elders.
7. Gaastra, Foekje Maria (v), Dochter, geb. 12 April 1904, Ned. Hervormd.
[bron: website Historisch Centrum Leeuwarden]

GEMEENTELIJKE H.B.S.
In den gisteren door ons medegedeelden uitslag van de promotie der leerlingen van de gemeentelijke H.B.S. met driejarigen cursus, alhier, kwamen enige misstellingen voor. Daarom laten wij den geheelen verbeterden uitslag hieronder nog eens volgen:
Van de eerste naar de tweede klasse zijn onvoorwaardelijk bevorderd: J.H.Wempe [e.a.]
[bron: Nieuwsblad van het Noorden, 17 juli 1896]

GEMEENTELIJKE H.B.S.
Hedenmiddag had in het Concerthuis de gewone jaarlijksche promotie plaats van de leerlingen der gemeentelijke hoogere burgerschool.
Van de tweede tot de derde: J. H. Wempe [e.a.].
[bron: Nieuwsblad van het Noorden, 15 juli 1897]

GEMEENTELIJKE H.B.S.
Groningen, 16 Juli.
Promotie G. H. B.-school.
Het diploma van voldoend afgelegd eindexamen werd uitgereikt aan J. H. Wempe [e.a.].
[bron: Nieuwsblad van het Noorden, 17 juli 1898]
STAATSSPOORWEGEN.
Bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen is benoemd:
tot surnumerair, ing. 6 Dec. [1899], J. H. Wempe, te De Punt [e.a.].
[bron: Het nieuws van den dag, 8 december 1899]

STAATSSPOORWEGEN.
Van het station Vries-Zuidlaren is verplaatst naar het station Leeuwarden de klerk-telegrafist J. H. Wempe.
[bron: Leeuwarder Courant, 23 mei 1900]STAATSSPOORWEGEN.
De heer J. H. Wempe, goederenklerk bij de S.S., is met ingang van 16 juni [1906] verplaatst van Valkenswaard naar Groningen.
[bron: Nieuwsblad van het Noorden, 15 juni 1906]

HUWELIJKSAKTE, Groningen, 9 juni 1907, nr. 283:
Heden, den 9den Juni 1907 zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, in het openbaar, in het huis der gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Johann Henderik Wempe, geboren in Groningen, oud 26 jaren, ambtenaar bij de Staatsspoorwegen, wonende te Groningen. meerderjarige zoon van Johann Diedrich Anton Wempe, stucadoor en van Hillechien Aiking, zonder beroep, beide wonende te Groningen, hier mede verschenen en hunne toestemming tot de voltrekking van dit huwelijk gevende, als bruidegom ter eene;
en Willemina Rosalie Maria Epicratius Rikkers, geboren in Helmond, oud 25 jaren, zonder beroep, wonende te Groningen, binnen de laatste zes maanden te helmond, meerderjarige dochter van Ferdinandus Franciscus Rikkers, zonder beroep, wonende te Helmond en van Johanna Maria van Crooij, overleden, als bruid, ter andere zijde.
Getuigen:
Hendrik Aiking, oud 30 jaren, schilder, wonende te Kostverloren, neef van den echtgenoot,
Simon Harm Aiking, oud 21 jaren, neef van den echtgenoot,
Pieter Hovingh, oud 45 jaren, bouwondernemer, en
Geert Tekelenburg, oud 29 jaren, timmerman, de drie laatstgenoemden te Groningen woonachtig, zijnde de tweede getuige van beroep schilder.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, die, na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en ons is onderteekend.
[bron: website Familysearch]

NED. SPOORWEGEN:
Bij de Nederlandsche Spoorwegen zijn benoemd:
J. H. Wempe, commies te Rotterdam, tot stat.-chef 3e kl. te Nieuwerkerk,
[Bron: Het Centrum, 4 april 1928]

INGEKOMEN EN VERTROKKEN PERSONEN:
Oisterwijk.
Ingekomen: J. H. Wempe en gez. van Nieuwkerk a/d IJssel B183 naar B512.
[bron: Nieuwe Tilburgsche Courant, 9 oktober 1929]

INGEKOMEN EN VERTROKKEN PERSONEN:
Oisterwijk.
Vertrokken: J. H. Wempe van B152 naar Den Helder station.
[bron: Nieuwe Tilburgsche Courant, 20 mei 1936]

BURGERLIJKE STAND, SOEST:
Gevestigd:
J.H. Wempe, m.vr., Mendelssohnlaan 14 v. Assen.
[Bron: Soester Courant, 7 april 1939]

BURGERLIJKE STAND, SOEST:
Overleden:
Johann Hendrik Wempe, weduwe van W.R.M.E. Rikkers.
[Bron: Soester Courant, 24 januari 1974]


KINDEREN:
 1. Johann Anton Dietrich Wempe, zie nr. VII-a.
  Tweelingbroer, geboren te Groningen op 4 april 1908, van beroep stuurman grote stoomvaart, reserve eerste luitenant van het 2e regiment (1935), radio-technicus, verhuist in 1939 van Tilburg naar Venlo, na de oorlog luitenant-kolonel, drager Oorlogs Herinneringskruis met gesp Mei 1940, overleden te Enkhuizen op 22 januari 1992, oud 83 jaar, begraven op de R.K. begraafplaats van de Sint Franciscus Xaverius parochie.
  Gehuwd [1] voor 1940, mogelijk te Tilburg met Jeannette Agnes Katarina Cornelia Baesjou, geboren ca. 1910, overleden in 1968.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding voor 1951.
  Gehuwd [2] voor 1951 met Helena Petronella Maria Bielars, geboren in 1917, overleden te Grootebroek op 11 januari 2011, oud 93 jaar, begraven te Enkhuizen op de R.K. begraafplaats op 14 januari 2011.
 2. Ferdinand Wempe, zie nr. VII-b.
  Geboren te Groningen op 4 april 1908, woont in 1929 te Nieuwerkerk aan de IJssel, in dat jaar uitgezonden naar Indie als 3de officier bij de gouvernements marine te Weltevreden (1930-1932), vermeld als 2e Officier in 1934, in december 1938 gedetacheerd te Tandjong Pandan, verhuisde in 1946 naar Soest, overleden in 2000, oud ca. 92 jaar.
  Gehuwd bij volmacht te Batavia op 2 juni 1933 met Maria (Mies) Hollaar, geboren te Rotterdam op 5 juli 1912, tijdens WO-II opgesloten in Japans gevangenenkamp Ambarawa op Java.
 3. Willem Wempe,
  Geboren te Utrecht in maart 1916, overleden te Zeist op 2 april 1917, oud 13 maanden.

  OVERLIJDENSAKTE, Zeist, 2 april 1917, nr. 101:
  Heden 2 april 1917, verschenen voor mij, Ambtenaarvan den Burgerlijken Stand der gemeente Zeist: Johannes Henderik Wempe, oud 36 jaren, spoorweg ambtenaar, wonende alhier, en hendrik van den Ham, oud 32 jaren, secretarie ambtenaar, wonende alhier, die verklaarden dat op twee april dezes jaars, des voormiddags half een uur in deze gemeente is overleden: Willem Wempe, oud 13 maanden, geboren te Utrecht, wonende te Zeist, zoon van eerstgenoemde aangever en van Willemina Rosalie Maria Epicratius Rikkers, zonder beroep, met hem wonende alhier.
  Waarvan akte, welke ingevolge de wet is voorgelezen.
  [bron: website Familysearch]
 4. Richard (Dick) Dietrich Wempe, zie nr. VII-c.
  Geboren te Utrecht op 13 april 1918, 3e officier Goevernements Marine te Batavia (1941), emigreerde in 1952 met zijn gezin naar de USA, werd Amerikaans staatsburger in 1960 waarbij hij zijn naam veranderde naar Richard Dietrich Wempe, overleden te Austin, Texas, USA op 8 april 2006, oud 87 jaar.
  Gehuwd bij volmacht te Assen op 21 oktober 1939 met Christina (Tineke) Annechien Boelens, geboren te Assen in 1919, dochter van Jan Boelens, architekt in Assen en Maria Annechien Hoen.
  Tineke woont in Texas.
Diedrich Simon WEMPE,
Zoon van Johann Diedrich Anton Wempe en Hillechien Aiking, [nr. V-b], geboren te Groningen op 8 augustus 1886, van beroep stukadoor, faillissement in 1924, overleden te Groningen in mei 1971.
Gehuwd te Groningen op 1 april 1909 met Anna Sophia BOUMAN, geboren te Kolham (gem. Slochteren) op 1 oktober 1887, overleden te Groningen op 31 juli 1975, oud 87 jaar, crematie in Crematorium Groningen op 4 augustus, dochter van Berend Jacob Bouman, van beroep molenaarsknecht, broodventer en van Renske Bruining.

GEBOORTEAKTE, Groningen, 11 augustus 1886, nr. 1018:
In het jaar 1886, den 11den augustus is voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Groningen, Arrondissement en Provincie Groningen, gecompareerd:
Johann Diedrich Anton Wempe, oud 31 jaren, van beroep Stucadoor, alhier wonende, dewelke heeft verklaard dat op den 8sten der maand augustus dezes jaars, des morgens te acht ure, binnen deze gemeente een kind is geboren van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen van Diedrich Simon gegeven zullen worden, van welk kind ouders zijn hij comparant en zijne Echtgenoote Hillechien Aiking, zonder beroep, wonende alhier.
En is deze aangifte en verklaring geschied in tegenwoordigheid van:
Henderikus Sjobbema, oud 42 jaren, van beroep adjunct commies.
Paul Johann Leonard Weda, oud 51 jaren, van beroep klerk, beide wonende te Groningen.
[bron: www.allefriezen.nl]

GEBOORTEAKTE, Slochteren, 1 oktober 1887, nr. 220:
In het jaar 1887, den 1sten october is voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Slochteren, Arrondissement en Provincie Groningen, gecompareerd:
Berend Jacob Bouman, oud 28 jaren, van beroep molenaarsknecht wonende te Kolham, welke heeft verklaard dat op den 1sten der maand october dezes jaars, des morgens te negen uur, te Kolham binnen deze gemeente een kind is geboren van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen Anna Sophia gegeven zullen worden; van welk kind de ouders zijn de echtgenooten Berend Jacob Bouman, bovengenoemd en Renske Bruining, zonder beroep, wonende te Kolham.
En is deze aangifte en verklaring geschied in tegenwoordigheid van:
Hermannus Henderikus Klapdoor, oud 38 jaren, van beroep commissionair, wonende te Kolham.
Geert Cazemier, oud 40 jaren, van beroep veldwachter, wonende te Schildwolde.
[bron: www.allefriezen.nl]

HUWELIJKSAKTE, Groningen, 1 april 1909, nr. 87:
Heden, den 1sten April 1909, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, in het openbaar, in het huis der gemeente, veschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Diedrich Simon Wempe, geboren in Groningen, oud 22 jaren, Stucadoor, wonende te Groningen, meerderjarige zoon van Johann Diedrich Anton Wempe, Stucadoor en van Hillechien Aiking, zonder beroep, beide wonende te Groningen, als bruidegom, ter eenre,
en Anna Sophia Bouman, geboren in Kolham, gem. Slochteren, oud 21 jaren, zonder beroep, meerderjarige dochter van Berend Jacob Bouman, broodventer en van Renske Bruining, zonder beroep, beide wonende te Groningen, als bruid, ter andere zijde;
zijnde hierbij mede verschenen de ouders van bruidegom en bruid die hunne toestemming tot de voltrekking van dit huwelijk geven.
Getuigen:
Simon Aiking, oud 23 jaren, schilder, neef van den echtgenoot,
Teike Bouman, oud 25 jaren, bloemist, broeder van de echtgenoote,
Albert Mulder, oud 62 jaren, timmerman, alle drie wonende te Groningen, en
Klaas Bruining, oud 45 jaren, huisschilder, wonende te Wateringen, gemeente Noorddijk, beide laatst genoemden ooms van de echtgenoote.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, die, na voorlezing door de comparanten, de getuigen en ons is onderteekend.
[bron: website Familysearch]

BOUWVERGUNNING, Groningen, 19 mei 1916:
Aanvraag van Wempe, D. voor bouw keuken en privaat op adres Achterweg 12.
[bron: website Groninger Archief - Regionaal Historisch Centrum][bron: Nieuwsblad van het Noorden,
17 november 1917]

FAILLISSEMENT:
Opgegeven door Van der Graaf en Co. (Afd. Handelsinformatie).
8 September [1924].
D. Wempe, stucadoor te Groningen, Verlengde Nieuwstraat 12a.
Rechter-Commissaris Jhr. Mr. E.J. van Strick van Linschoten; Cur. Mr. J.L.P. Warburg te Groningen.
[Bron: Het Centrum, 10 september 1924]

FAILLISSEMENT:
Opgegeven door Van der Graaf en Co. (Afd. Handelsinformatie).
Geeindigd door verbindend worden eenige uitdeelingslijst:
6 December [1924].
D. Wempe, stucadoor te Groningen.
Uitkeering 100 pct.
[Bron: Het Centrum, 16 december 1924][bron: Nieuwsblad van het Noorden, 29 maart 1969]

DANKBETUIGING:
Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven, ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, onze lieve vader en opa
Diedrich Simon Wempe
betuigen wij langs deze weg onze hartelijke dank.
Groningen, mei 1971.
Uit aller naam:
A. S. Wempe-Bouman.
[bron: Nieuwsblad van het Noorden, 22 mei 1971][bron: Nieuwsblad van het Noorden, 2 augustus 1975]KINDEREN:
 1. Johann Diedrich Anton Wempe, zie nr. VII-d.
  Geboren te Groningen op 2 augustus 1909, van beroep stukadoor, verhuisde in 1935 van Hoogkerk naar Groningen, overleden te Groningen op 12 juni 1983, oud 73 jaar, crematie in Crematorium te Groningen op 16 juni 1983.
  Gehuwd te Groningen op 11 december 1930 met Hiltje Dillema, geboren te Uithuizen op 18 juli 1908, overleden na 1983, dochter van Gerrit Dillema en Geessien Kemkers.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding op 30 juli 1974.

 2. Renske Hillegiena Anna Sophia Wempe,
  Geboren te Groningen op 12 mei 1911.

  GEBOORTEAKTE, Groningen, 13 mei 1911, nr. 679:
  Heden den 13den Mei 1911, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, Arrondissement en Provincie Groningen, verschenen:
  Diedrich Simon Wempe, oud 24 jaren, van beroep stucadoor, alhier wonende, die ons heeft verklaard, dat op den 12den der maand Mei dezes jaars, des namiddags te zes uur, in deze Gemeente, een kind is geboren van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen van Renske Hillegiena Anna Sophia gegeven zullen worden, van welk kind ouders zijn hij comparant en zijne echtgenoote Anna Sophia Bouman, zonder beroep, wonende alhier.
  En is deze aangifte en verklaring geschied in tegenwoordigheid van Taeke Henstra, oud 31 jaren, van beroep Klerk en van Barend Andreas van Marle, oud 40 jaren, van beroep Schrijver, beide wonende te Groningen, als hiertoe door den belanghebbende verzochte getuigen.
  En is deze akte na voorlezing geteekend door ons, den comparant en de getuigen.
  [bron: www.allegroningers.nl]
 3. Hilgo Berend Jacob Wempe, zie nr. VII-e.
  Geboren te Groningen op 18 juli 1915, buitenkerkelijk, van beroep stukadoor, overleden te Witteveen (gem. Ruinen)op 1 januari 1990, oud 74 jaar, begraven te Ermelo.
  Gehuwd (1) te Groningen ca. 10 augustus 1937 met Wilhelmina Geertje Pieterman, ook Willy G. Pieterman, geboren te Groningen op 10 april 1912, buitenkerkelijk, vermeld in 1989, dochter van Jan Pieterman, stalknecht en van Siebrig Bolhuis.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Groningen op 16 maart 1945.
  Gehuwd (2) te Ameland eind 1952, ondertrouw te Groningen ca. 7 oktober 1952 met J. M. van Feggelen, geboren in 1925, woont in 2016 te Harderwijk bij haar dochter Alida.
  Wilhelmina Geertje Pieterman huwde (2) ca. 30 april 1947 met Frederikus Boeree, geboren te Winschoten aan boord van het schip van zijn ouders op 23 september 1909, van beroep procuratiehouder in Groningen, overleden te Groningen op 4 februari 1957, oud 47 jaren, zoon van Antonie Boeree en van Johanna Bernardina Gezina Nieweg.
 4. H. C. S. Wempe.
  Vermeld in 1975 in overlijdensadvertentie van zijn moeder.
Anton Dietrich WEMPE,
Zoon van ds Anton Diedrich Wempe en Johanna de Greef [nr. V-d], geboren te Alkmaar op 17 december 1893, Evang. Luthers, woonde van 1915 tot 1932 in Amsterdam, van beroep gemeente- ambtenaar aldaar, woonde ca. 1950 op de hoek Gedempte Nieuwesloot en Kanaalkade te Alkmaar, overleden te Amsterdam op 3 februari 1971, oud 77 jaar.
Gehuwd te Nieuwer-Amstel op 6 juni 1953 met Wilhelmina Elizabeth Jacoba VAN VLIET, geboren te Rotterdam op 16 februari 1902, van beroep huishoudster, woonde te Rotterdam (1939), te Amsterdam (1941) en te Nieuwer-Amstel (1942), overleden te Amstelveen op 17 maart 1985, oud 83 jaar, dochter van Wouter van Vliet, timmermansknecht, tuinman, rijksambtenaar en van Wilhelmina Elizabeth Jacoba Klop.
Uit dit huwelijk geen nageslacht.

GEBOORTEAKTE, Alkmaar, 18 december 1893, nr. 464:
Verschenen Anton Dietrich Wempe, van beroep predikant, oud 28 jaren, wonende te Alkmaar die ons heeft verklaard, dat in zijne tegenwoordigheid op den 17den December dezes jaars des voormiddags ten 11 ure, in het huis staande alhier, aan de Gedemptenieuwesloot nummer 95 in wijk B is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Johanna de Greef, zijne echtgenoote, wonende als bovengemeld, welk kind zal genaamd worden Anton Dietrich.
Zijnde deze verklaring gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Cornelis Ohmstede, van beroep koopman, oud 62 jaren, wonende te Alkmaar en van Gerrit de Groot, van beroep aannemer, oud 42 jaren, wonende te Alkmaar, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
[bron: website Familysearch]

DANKBETUIGING.
De Heer en Mevrouw Wempe-De Greef betuigen hun hartelijken dank voor de balangstelling, ondervonden bij de geboorte hunner beide Zoons.
Alkmaar, 4 Jan. 1894.
[bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 6 januari 1894]

GEZINSKAART, Amsterdam. [kaart van Anton's vader]
Wempe, Anton Dietrich, van Baerlestraat 26 boven.
Adressen binnen de gemeente, 26-9-1932: Overtoom No. 64, bovenhuis.
1. Wempe, Anton Dietrich, M, hoofd van het gezin, geb. 30-6-65 te Leiden, Evang. Luth., gehuwd, nationaliteit Ned., predikant, ingekomen 10-9-15 uit 's-Gravenhage, vertrokken 20-4-30 naar Bentveld (Zandvoort), Langelaan 3.
2. Greef, de, Johanna, V, echtgenote, geb. 22-12-66 te 's-Gravenhage, Evang. Luth., gehuwd, Ned., ingekomen 10-9-15 uit 's-Gravenhage, vertrokken 20-4-30 naar Bentveld (Zandvoort), Langelaan 3.
3. Wempe, Anton Dietrich, M, zoon, geb. 17-12-93 te Alkmaar, Evang. Luth., klerk gem. adm., ingekomen 10-9-15 uit 's-Gravenhage, 23/6/1928 Eigen krt.
4. Wempe, Johannes Willem Nicolaas, M, zoon, geb. 15/4-96 te Alkmaar, Evang. Luth., ingekomen 24-1-16 uit 's-Hage, 13/12/1917 Eigen kaart, K 20/220.
5. Wempe, Johannes Willem Nicolaas, M, zoon, geb. 15/4-96 te Alkmaar, Evang. Luth., ass. arts 9-7-15, 3/12/18 Eigen kaart C8/105, op 9/7/25 vertrokken naar Rotterdam, Gem. Ziekenhuis Bergweg.
6. Greef, de, Johanna, V, echtgenote, geb. 22-12-66 te 's-Gravenhage, Evang. Luth., Weduwe, Ned., beroep geen, ingekomen 26-1-1932 uit 's-Gravenhage.
7. Wempe, Anton Dietrich, M, zoon, geb. 17-12-93 te Alkmaar, Evang. Luth., adj. commies gemeente A........., 10/6/1932 Eig. kaart.

GEZINSKAART, Amsterdam.
Wempe, Anton Dietrich, Nassaukade 333 t/h. van dhr. Bakker.
1. Wempe, Anton Dietrich, M, geb. 17-12-1893 te Alkmaar, Evang. Luth., nat. Ned, klerk gemeente secretarie, ingekomen 23/6/1928 van Anton Dietrich Wempe, vertrokken 10/10/1932 naar Anton Dietrich Wempe.

DATA WILHELMINA ELIZABETH JACOBA VAN VLIET:
[bron: website van de familie Klop]

Dr. Johannes Willem Nicolaas WEMPE,
Zoon van ds Anton Diedrich Wempe en Johanna de Greef, [nr. V-d], geboren te Alkmaar op 15 april 1896, Luthers, van beroep arts te Rotterdam (1926), geneesheer te Korintje (1929), te Painan, W-Sumatra (1930-1932), te Malang (1934-1941), in 1939 bij Koninklijk Besluit benoemd tot officier van gezondheid der 2e klasse bij de Koninklijke Marine-Reserve, enthousiast roeier, overleden te Amstelveen op 22 juni 1984, oud 88 jaar.
Ondertrouwd in de pastorie te Lochem op 14 juli 1927, gehuwd te Arnhem op 2 augustus 1927 met Christina Hendrika Sophia VERMAAS, geboren te Grosthuizen (gem. Avenhorn) op 16 mei 1901, Ned. Hervormd, tijdens WO-II opgesloten in Japans gevangenenkamp Ambarawa op Java, overleden te Heemstede op 9 februari 1992, oud 90 jaar, dochter van Hendrik Vermaas, predikant en Christina Hendrika Sophia Reepmaker.

GEBOORTEAKTE, Alkmaar, 15 april 1896, nr. 148:
Heden den 15den April 1896, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Alkmaar, verschenen:
Anton Dietrich Wempe, van beroep predikant, oud 30 jaren, wonende te Alkmaar die ons heeft verklaard, dat in zijne tegenwoordigheid op den 15den April dezes jaars des namiddags ten half 1 ure, in het huis staande alhier, aan de Gedempte nieuwesloot nummer 94 is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Johanna de Greef, zijne echtgenoote, van beroep zonder, wonende als bovengemeld, welk kind zal genaamd worden Johannes Willem Nicolaas.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Cornelis Ohmstede, van beroep koopman, oud 65 jaren, wonende te Alkmaar en van Matthijs Preijer, van beroep wijnhandelaar, oud 50 jaren, wonende te Alkmaar, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
[bron: website Familysearch]

GEBOORTE ADVERTENTIE.
Geboren:
Johannes Willem Nicolaas.
Zoon van A.D. Wempe en J. Wempe-de Greef.
Alkmaar, 15 April 1896.
[bron: Het nieuws van den dag; kleine courant, 17 april 1896]

GEBOORTEAKTE, Avenhorn, 16 mei 1901, nr. 7:
Heden den 16den Mei 1901, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Avenhorn verschenen Hendrik Vermaas, van beroep predikant, oud 28 jaren, wonende te Avenhorn, afdeeling Grosthuizen, welke ons heeft verklaard dat hem declarant op den 16den Mei dezes jaars des voormiddags ten 10 ure, in het huis staande in de afdeeling Grosthuizen, geteekend nommer 37 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Christina Hendrika Sophia Reepmaker, zijne echtgenoote, van beroep zonder, wonende mede te Avenhorn, afdeeling Grosthuizen.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader voornoemd.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Abraham Pieter Smits, van beroep gemeente-secretaris, oud 42 jaren, wonende te Avenhorn en van Jan Ooms, vam beroep concierge ten Raadhuize, oud 33 jaren, wonende te Avenhorn, afdeeling Grosthuizen en is deze akte na voorlezing door den comparant, de getuigen en ons onderteekend.
[bron: website Familysearch]

OVERGANGSEXAMEN GYMNASIUM:
's-Gravenhage, bevorderd zijn:
Van de vierde klasse tot de vijfde uit de tweede afdeeling:
J.W.N. Wempe met getuigschrift voor Fransch en wiskunde.
[Bron: NRC, 3 juli 1914]

GEZINSKAART, 's-Gravenhage,
31-10-02, Wempe, Johannes Willem Nicolaas, m., geb. 15-4-96 te Alkmaar, Ev.L., uitgeschreven uit vorige woonplaats Haarlem op 9-10-02, vertrokken op 11-7-16 naar Amsterdam.

NEREUS:
J. Wempe neemt in mei 1920 deel aan studenten roeiwedstrijden als lid van de Amsterdamse vereniging Nereus.
[Bron: NRC, 14 mei 1920]
Ook vermeld in 1918-1922.

ACADEMISCHE EXAMENS:
Amsterdam.
Cand. ex. geneesk. de heer J. Wempe.
[Bron: Het Vaderland, 14 october 1920]

UNIV. EXAMENS:
Amsterdam.
Doct. ex. geneeskunde: J. Wempe.
[Bron: Het Vaderland, 22 juni 1923]

UNIV. EXAMENS:
Amsterdam.
Bevorderd tot arts de heer J.W.N. Wempe, geb. te Alkmaar.
[Bron: Het Vaderland, 13 november 1924]

GEZINSKAART, Amsterdam.
Wempe, Anton Dietrich, van Baerlestraat 26 boven.
Adressen binnen de gemeente, 26-9-1932: Overtoom No. 64, bovenhuis.
1. Wempe, Anton Dietrich, M, hoofd van het gezin, geb. 30-6-65 te Leiden, Evang. Luth., gehuwd, nationaliteit Ned., predikant, ingekomen 10-9-15 uit ’s-Gravenhage, vertrokken 20-4-30 naar Bentveld (Zandvoort), Langelaan 3.
2. Greef, de, Johanna, V, echtgenote, geb. 22-12-66 te ’s-Gravenhage, Evang. Luth., gehuwd, Ned., ingekomen 10-9-15 uit ’s-Gravenhage, vertrokken 20-4-30 naar Bentveld (Zandvoort), Langelaan 3.
3. Wempe, Anton Dietrich, M, zoon, geb. 17-12-93 te Alkmaar, Evang. Luth., klerk gem. adm., ingekomen 10-9-15 uit ’s-Gravenhage, 23/6/1928 Eigen krt.
4. Wempe, Johannes Willem Nicolaas, M, zoon, geb. 15/4-96 te Alkmaar, Evang. Luth., ingekomen 24-1-16 uit ’s-Hage, 13/12/1917 Eigen kaart, K 20/220.
5. Wempe, Johannes Willem Nicolaas, M, zoon, geb. 15/4-96 te Alkmaar, Evang. Luth., ass. arts 9-7-15, 3/12/18 Eigen kaart C8/105, op 9/7/25 vertrokken naar Rotterdam, Gem. Ziekenhuis Bergweg.
6. Greef, de, Johanna, V, echtgenote, geb. 22-12-66 te ’s-Gravenhage, Evang. Luth., Weduwe, Ned., beroep geen, ingekomen 26-1-1932 uit ’s-Gravenhage.
7. Wempe, Anton Dietrich, M, zoon, geb. 17-12-93 te Alkmaar, Evang. Luth., adj. commies gemeente A........., 10/6/1932 Eig. kaart.

GEZINSKAART, Amsterdam.
Wempe, Johannes Willem Nicolaas, des Presstraat 4.
1. Wempe, Johannes Willem Nicolaas, m, hoofd van het gezin, geb. 15-4-1896 te Alkmaar, gehuwd 2-8-1927 te Lochem, Luth., nat. Ned., arts, ingekomen 8-12-1932 uit Heerlen, vertrokken 27-3-1933 naar Malang.
2. Vermaas, Christina Hendrika Sophia, v, echtgenote, geb. 16-5-1901 te Avenhorn NH, gehuwd 2-8-1927 te Lochem, Ned. Herv., nat. Ned., ingekomen 8-12-1932 uit Heerlen, vertrokken 27-3-1933 naar Malang.
3. Wempe, Diederich, m, zoon, geb. 5-1929 te Kajoe Aro, Ned. O-Indie, ongehuwd, Luth., nat. Ned., ingekomen 8-12-1932 uit Heerlen, vertrokken 27-3-1933 naar Malang.
4. Wempe, Christina, v, dochter, geb. 16-1-1932 te Kajoe Aro, Ned. O-Indie, ongehuwd, Luth., nat. Ned., ingekomen 8-12-1932 uit Heerlen, vertrokken 27-3-1933 naar Malang.

GEMEENTERAAD VAN ROTTERDAM:
Bij den raad dezer gemeente zijn o.m. de volgende stukken ingekomen:
Van de commissie van administratie over de Gemeente-Ziekenhuizen een missive, houdende aanbeveling van den heer J.W.N. Wempe tot assistent- geneesheer bij die inrichtingen.
[Bron: NRC, 31 jan. 1926]

GEMEENTERAAD VAN ROTTERDAM:
Benoemingen:
Tot assistent-geneeskundige bij de gemeente-ziekenhuizen, den heer J.W.N. Wempe.
[Bron: NRC, 5 feb. 1926]

VERLOVING:
Op juni 1926 plaatsten Christine Vermaas, wonende te Lochem, en J.W.N. Wempe, arts, wonende Bergweg 81 te Rotterdam een verlovings advertentie in de NRC.

RECHTSZAAK:b In september 1926 verschijnt de arts J.W.N. Wempe voor de rechtbank te Rotterdam om de verwondingen te beschrijven die een van zijn patienten in het Bergweg ziekenhuis liet behandelen, na beschoten te zijn door de verdachte in bovengenoemde zaak.
[Bron: NRC, 8 september 1926]


Ondertrouw advertentie, NRC,
14 juli 1927.

Huwelijks Advertentie, NRC,
2 augustus 1927.

FAMILIEBERICHTEN:
Uit verschillende dagbladen.
Gehuwd:
2 Aug. [1927]. C.H.S. Vermaas en J.W.N. Wempe, Lochem.
[Bron: Het Vaderland, 3 aug. 1927]

PASSAGIERSLIJST:
Van het stoomschip Slamat, 24 Augustus [1927] van Rotterdam naar Batavia vertrokken:
O.a. fam. dr. J.W.N. Wempe.
[Bron: NRC en Het Vaderland, 25 aug. 1927]

ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE:
Wempe. J. – Geneesheer – Korintje, 1929.
Wempe. J.W.N. – Geneesh. Ond. Kajoe Aroe – Painan, 1930-1932.
Wempe. J.W.N. – Geneesh. - Malang, 1934-1941.
[bron: Nieuw Adresboek van geheel Nederlandsch-Indie, Batavia, Landsdrukkerij]

KINDERSANATORIUM:
De Nederlandsche Protestantenbond heeft een stichting in het leven geroepen op Vrijzinnig Protestantse basis om medische hulp te verlenen aan de inheemse bevolking. Een der taken is de bouw van een kindersanatorium te Batoe bij Malang.
Dr. J.W.N. Wempe, wonende te Malang, is met anderen belast met de bouw van dat kindersanatorium.
[Bron: artikel in Het Vaderland, 12 mei 1937]

OFFICIEELE BERICHTEN:
Zeemacht.
Bij Kon. Besl. zijn benoemd bij de Koninklijke Marine-Reserve:
tot officier van gezondheid der 2e klasse: J.W.N. Wempe.
[Bron: Het Vaderland, 5 oct. 1939]

OVERLIJDENSDATA:
[bron: website www.dullaert.org]

KINDEREN:
 1. Anton Diedrich Wempe.
  Geboren te Kajoe Aro, N.O.I. op 5 januari 1929, overleden te Heiloo op 17 februari 1980, oud 51 jaar.

  GEBOORTEADVERTENTIE.
  Algemeene kennisgeving.
  De Heer en Mevrouw Wempe-Vermaas geven kennis van de geboorte van hun zoon Anton Dietrich.
  5 Januari 1929.
  Kajoe Aro.
  Korintji, West Sumatra.
  [bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 7 januari 1929]

  KAJOE ORO,
  Theeplantage op de hellingen van de Kerintjiberg bij Painan, ca. 80 km ten zuiden van Padang (Sumatra).
  In de dertiger jaren eigendom van de Handelsvereniging Amsterdam.

  FAMILIEBERICHTEN:
  Bevallen:
  5 Jan. [1929]: Wempe-Vermaas, z., Kajoe Aro.

  OPMERKING:
  Anton was buitengewoon intelligent en bovendien een bizonder goede schaker. Op nog jonge leeftijd is hij geestesziek geworden en opgenomen in de Psychiatrische Inrichting te Heiloo.

  OVERLIJDENSDATA.
  [bron: website genealogie Nonhebel]

 2. Christina Wempe,
  Geboren te Kajoe Oro, N.O.I. op 16 januari 1932, tijdens WO-II opgesloten in Japans gevangenenkamp Ambarawa op Java.
  Gehuwd te Gouda op 18 juli 1959 met ir. Dick Scholte, geboren te Malang, Ned. O-Indie op 30 april 1926, van beroep ingenieur Fokker, overleden te Heemstede op 1 december 1981, oud 55 jaar, zoon van Carl Scholte en Alide Cecilia Hoogendijk.

  FAMILIEBERICHTEN:
  Bevallen:
  C. Wempe-Vermaas, d., Kajoe Oro.
  [Bron: Het Vaderland, 16 feb. 1932]

  HUWELIJKSDATA:
  [bron: website genealogie Nonhebel]
Amalia Gezina (Sini) WEMPE,
Dochter van Fredrik August Wempe en Ingetje Roodenburg, [nr. V-e], geboren te Leiden op 9 augustus 1893, Evang.-Luthers, vertrok op 9 november 1914 naar Ned. O-Indie, woonde met haar eerste man in Bonthain, Zuid-Celebes, reisde in 1923 met het schip Tjerimai van Batavia terug naar Nederland (Leiden), vestigde zich rond 1928 met haar tweede echtgenoot Tengkoe Dr. Mansoer in Medan, N.O.I., verliet Indonesie in 1962 en woonde nog enkele jaren in Sint Pancras, overleden te Schiedam op 19 januari 1967, crematie in het Crematorium Kijkduin, oud 73 jaar.


Gehuwd (1) te Zeist op 7 juni 1913 met mr. Leendert Pieter Johannes (Leo) DE VOS, geboren te Middelburg op 4 april 1888, griffier van de Landraad te Banjoemas, M-Java (1915-1916), voorzitter van de Landraad te Kediri, O-Java (1917-1918), te Sindjai, Z-Celebes (1919), te Bonthain, Z-Celebes (1920-1922), te Tegal, M-Java (1923), lid van de Raad van Justitie te Makassar (1924-1929), overleden te Samaden, Zwitserland in december 1929, oud 41 jaar, crematie in het Crematorium te Driehuis-Westerveld, zoon van Jan de Vos, van beroep notaris en van Suzanna Maria Cornelia de Wijs.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding voor 1923.
Gehuwd (2) te Leiden op 7 mei 1924 met Tengkoe Dr. MANSOER, geboren te Tandjoeng Balei, Ned. Oost-Indie op 17 januari 1897, Moslim, studeerde medicijnen aan de Stovia te Batavia, geplaatst als gouvernementsarts in Bonthain, Zuid-Celebes, waar hij ondermeer huisarts was van de familie De Vos, vervolgde zijn studie na beeindiging van zijn gouvernementscontract aan de Universiteit van Leiden, artsexamen (1926), gepromoveerd op proefschrift "De lachgasnarcose in de heelkunde" (1928), van beroep chirurg, geneesheer-directeur van het Elisabeth Ziekenhuis in Medan, politicus, Wali Negara (1948-1950), overleden aan suikerziekte te Medan, Sumatra, Indonesie op 6 oktober 1953, begraven aldaar op 7 oktober, oud 56 jaar.
Mr. Leendert Pieter Johannes DE VOS huwde (2) voor 1924 met J. MAHIEU.

GEBOORTEAKTE, Middelburg, 6 april 1888, nr. 131:
Heden den 6den April 1888, verscheen voor mij Wethouder, ambtenaar van den burgerlijken stand van Middelburg, provincie Zeeland,
Jan de Vos, oud 34 jaren, van beroep notaris, wonende te Middelburg, welke mij heeft verklaard, dat op den 4den April 1888, des voormiddags ten 9 ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk A, nommer 99, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, van hem aangever en van Suzanna Maria Cornelia de Wijs, zonder beroep, wonende alhier, zijne echtgenote en aan welk kind hij verklaart te geven de voornamen van Leendert Pieter Johannes.
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Meester Michiel Jacobus de Witt Hainer, oud 45 jaren, van beroep advocaat en procureur, wonende te Middelburg en van Eduardus Baptista Ronca, oud 28 jaren, van beroep bediende, wonende te Middelburg, als getuigen daartoe door de aangever gekozen.
Hiervan is opgemaakt deze akte, die, na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Leiden, 9 augustus 1893, nr. 960:
In het jaar 1893 den 10den der maand Augustus is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen:
Fredrik August Wempe, oud 25 jaren, Stucadoor, wonende te Leiden, welke ons heeft verklaard dat Ingetje Roodenburg, zonder beroep, wonende te Leiden, Zijne huisvrouw te zijnen huize, op den 9den Augustus 1893, des namiddags te half 6 uren, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Amalia Gezina.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Roodenburg, oud 53 jaren, winkelier, wonende te Leiden en van Anton Dietrich Wempe, oud 28 jaren, predikant, wonende te Alkmaar.
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons, den declarant en de getuigen geteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

FAMILIEBERICHTEN.
Bevallen:
van een dochter: I. Wempe, geb. Roodenburg, te Leiden, 9 Aug.
[bron: Haagsche courant, 11 augustus 1893]


Ondertrouw advertentie in NRC, 21 mei 1913.

ONDERTROUWADVERTENTIE.
Ondertrouwd:
Leo de Vos en Sientje Wempe.
Zeist, 21 Mei.
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 mei 1913]

HUWELIJKSTOESTEMMING:
Huwelijkstoestemming:
Heden den een en dertigsten Mei 1913, verschenen voor mij Louis Johan Christiaan Arnold Gordon notaris te Leiden, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:
De heer Frederik August Wempe, stukadoor en Mevrouw Ingetje Roodenburg, particuliere, echtgenoote van genoemden heer Wempe, beiden wonende te Leiden.
De comparanten verklaarden hunnen toestemming te geven tot het huwelijk, hetwelk hunne minderjarige dochter Mejuffrouw Amalia Gesina Wempe voornemens is aan te gaan met den heer Leendert Pieter Johannes de Vos, particulier, wonende te Zeist.
Waarvan acte in originali uit te geven, is verleden te Leiden ten dage bovengemeld in tegenwoordigheid van den heer Jan Emmeloth, notaris Klerk en Jan Boluijt, Kantoorlooper, beiden wonende te Leiden als getuigen.
De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.
Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij Notaris deze acte getekend.
[huwelijksbijlage, letterlijke weergave van dit document]

HUWELIJKSAKTE, Zeist, 7 juni 1913, nr. 53:
Heden 7 Juni 1913, zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Zeist, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Leendert Pieter Johannes de Vos, oud 25 jaren, zonder beroep, geboren te Middelburg, wonende alhier, onlangs te Leiden, meerderjarige zoon van Jan de Vos en Suzanna Maria Cornelia de Wijs, beiden overleden, en
Amalia Gezina Wempe, oud 19 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, minderjarige dochter van Fredrik August Wempe, stucadoor en Ingetje Roodenburg, zonder beroep, beiden wonende te Leiden.
De beide afkondigingen tot dit huwelijk zijn onverhinderd geschied, alhier en te Leiden op 25 Mei en 1 Juni dezes jaars.
De ouders der bruid hebben, blijkens hierbij overgelegde notariëele akte, toestemming tot dit huwelijk verleend.
Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd of zij elkander nemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander verbonden zijn.
Als getuigen waren tegenwoordig:
Jacobus van Vollenhoven. en Willem Frederik Karel Versteeg, beiden oud 23 jaren, zonder beroep en wonende te Leiden,
Jacobus van Vollenhoven, oud 58 jaren, koopman, wonende te Rotterdam, en
Meester Marius Steenhuis, oud 22 jaren, bank-ambtenaar, wonende te Amsterdam, allen niet verwant.
Waarvan akte, welke ingevolge de wet is voorgelezen.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

FAMILIEBERICHTEN.
Gehuwd:
Vos, L. de en S. Wempe, Zeist.
[bron: Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indie, 7 juli 1913]

BEVOLKINGSREGISTER, Leiden, 1890-1923, folio 1447:
Amalia Gezina Wempe, geboren te Leiden op 9 augustus 1893, Breestraat 122, wijknr. 4.
Datum van aankomst vanuit Oegstgeest op 9 november 1914.
Vertrokken naar Ned.-Indie op 30 september 1916.

ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE:
Vos, Mr. L.P.J. de – Grif. Landr. – Banjoemas, 1915-1916.
Vos, Mr. L.P.J. de – Voorzit. Landr. – Kediri, 1917-1918.
Vos, Mr. L.P.J. de – Voorzit. Landr. – Sindjai, 1919.
Vos, Mr. L.P.J. de – Voorzit. Landr. – Bonthain, 1920-1922.
Vos, Mr. L.P.J. de – Voorzit. Landr. – Tegal, 1923.
Vos, Mr. L.P.J. de – Lid R. v. Just. – Makassar (J. Mahieu), 1924-1927.
Vos, Mr. L.P.J. de – Lid R. v. Just. – (v) (J. Mahieu), 1929.
[bron: Nieuw Adresboek van geheel Nederlandsch-Indie, Batavia, Landsdrukkerij]

SCHEEPSBERICHTEN, NRC, 14 sept., 1923:
Tjerimai, van Batavia naar Rotterdam, gezagvoerder A. van Leeuwen.
Op 11 augustus van Batavia naar Rotterdam vertrokken via Singapore, Belawan, Sabang, Suez en Marseille, des middags 12 uur.
Aan boord 171 passagiers met kinderen.
o.a. mev. A. G. Wempe met bestemming Rotterdam

BURGERLIJKE STAND LEIDEN.
26 april 1924.
Ondertrouwd: F. Mansoer jm, 27 jaar en A.G. Wempe, gesch. 30 jr.
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 28 april 1924, p. 3/4]

HUWELIJKSAKTE, Leiden, 7 mei 1924, nr. 168:
Heden zeven Mei 1924 zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden in het Raadhuis verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Tengkoe Mansoer, oud 27 jaren, Indisch Arts, Javaansch onderdaan, geboren te Tandjong Balei en wonende te Weltevreden, meerderjarige zoon van de Inlandsche echtelieden Tengkoe Adil en Intji Sariah en
Amalia Gezina Wempe, oud 30 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, gescheiden echtgenoote van Leendert Pieter Johannes de Vos, meerderjarige dochter van Fredrik August Wempe, Stucadoor en van Ingetje Roodenburg, zonder beroep, beiden wonende te Leiden.
De bruidegom heeft mede overgelegd een akte van bekendheid zijner geboorte.
Als getuigen waren tegenwoordig:
Johannes Philippus Riedel, oud 33 jaren, zwager der bruid; bedrijfsleider;
Jacobus Nicolaas Wassenaar, oud 27 jaren, gemeenteambtenaar,
Fredrik August Wempe, oud 27 jaren, gemeenteambtenaar, broeder der bruid, en
Asikin, oud 32 jaren, Indisch Arts, allen wonende te Leiden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[bron: website Regionaal Archief Leiden]

ONDERWIJS:
Universiteit te Leiden:
Artsexamen eerste gedeelte de heer A. Mansoer.
[Bron: NRC, 6 februari 1925 en Het Centrum, 7 februari 1925]

ONDERWIJS:
Universiteit te Leiden.
Bevorderd tot arts de heeren L. van Dort, T. Mansoer, J. Mulder en H. van der Pawich.
[Bron: Het Centrum en NRC, 2 juli 1926]Artikel NRC, 11 mei 1928.


PROEFSCHRIFT:
De lachgasnarcose in de heelkunde.
Leiden, Patria, 1928, 85 paginas.
Op keerzijde van de titelpagina: Dit proefschrift is een vervolg op dat van Dr. Meiss.


PERSOONSKAART:
Indon.nat. verworven souvereiniteitsoverdracht 27 dec.49 + Ned. miv 23 nov. 1965 door kennisg.vlgs Overg.bep.V. wet 14 nov.63 S467 aan burg Schiedam op 23 nov.65 gew. 23 nov.65+.


DOCHTER UIT HET HUWELIJK VAN MR. LEENDERT PIETER JOHANNES DE VOS EN AMALIA GEZINA WEMPE:
 1. Gerda (Dicky, Taat) de Vos,
  Geboren te Leiden op 10 december 1914, lid van het Humanistisch Verbond, van beroep secretaresse, studeerde op oudere leeftijd kunstgeschiedenis, overleden te Zeist op 6 november 1997, oud 82 jaar, crematie te Bilthoven op 11 november.
  Gehuwd (1) te Medan, Sumatra in augustus 1933 met Gerard Herwig.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding in 1939.
  Gehuwd (2) te Medan, Sumatra op 1 oktober 1941 met Jacob (Jim) van der Jagt, geboren te Bovenkarspel op 8 juli 1919, buitenkerkelijk, kwam als 2-jarige naar Indie (Batavia), verhuisde daarna naar Soerabaja en woonde vanaf 1936 in Medan, werkte bij Banda Rubber in Assahan en bij Hollands Amerikaanse Plantage Mij, eveneens in Assahan, werd twee maanden na de bruiloft weggevoerd en te werk gesteld aan de Birmaspoorweg (1942 - 15 augustus 1945), was na de oorlog werkzaam bij Gunzel en Schumacher Handelsmaatschappij in Medan, later in Sibolga en vanaf 1958 werkzaam als adminstratief medewerker bij de Hoogovens in Velsen, overleden te Alkmaar aan longkanker op 25 augustus 1975, oud 56 jaar, zoon van Petrus Johannes van der Jagt en Catharien Rooker.

  DOOD-, TROUW- EN GEBOORTEBERICHTEN.
  (Uit de Hollandsche Bladen)
  Bevallen:
  Vos, de–Wempe, D., Leiden.
  [bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 2 februari 1915]


Adil Mansoer, Gerda de Vos en Ietje Mansoer,
Medan, 1943.

KINDEREN UIT HET HUWELIJK VAN TENGKOE DR. MANSOER EN AMALIA GEZINA WEMPE:
 1. Tengkoe Sariah (Ietje) Mansoer, zie nr. VII-f.
  Tijdens de studie van haar vader in Leiden geboren op 14 januari 1925, buitenkerkelijk, verhuisde in 1928 met haar ouders naar Medan, Ned. Oost-Indie, keerde in 1961 met haar man en kinderen terug naar Nederland (Beverwijk, Sint Pancras), emigreerde in 1992 naar Canada (Gallagher Lake en Penticton), in haar slaap overleden in Penticton, B.C. op 24 juli 2018, oud 93 jaar, crematie te Penticton.
  Gehuwd (1) te Tandjung Balai, Sumatra, N.O.I. op 2 mei 1944, met Tengkoe Aswani Hafas, geboren te Tjina Kassih, Sumatra, N.O.I. op 29 mei 1920, Moslim, van beroep zakenman, overleden te Medan, Sumatra op 15 april 1994, begraven aldaar op 16 april, oud 73 jaar.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding op 8 augustus 1950.
  Gehuwd (2) te Medan, Sumatra op 26 januari 1955 met Jan Harm Velsink, geboren te Emlichheim, Duitsland op 15 oktober 1927, gedoopt in de Alt-Reformierte Kerk aldaar, buitenkerkelijk, ging medio 1945 als oorlogsvrijwilliger (OVW) tegen Japan in militaire dienst, maar werd wegens de capitulatie van Japan in 1946 naar Indonesie gezonden, bleef na vervroegde demobilisatie, begin 1948, in Indonesie woonachtig, was daar werkzaam voor de Deli Spoorwegmaatschappij en naderhand voor de Societe Financiere des Caoutchou in Medan, keerde in verband met de Nieuw-Guinea kwestie in december 1961 wegens het niet-verlengen van zijn werkvergunning terug naar Nederland waar hij in dienst trad bij Hoogovens Staalfabrieken in IJmuiden als hoofdplanner bij de transportafdeling, belast met het voorbereiden van staaltransporten, voornamelijk naar Engeland, gepensioneerd in 1992, woont sinds oktober 1992 met zijn vrouw Ietje in Oliver, BC, Canada en sinds 2015 in Penticton, BC, Canada, overleden aldaar op 23 maart 2016, oud 88 jaar, crematie, asverstrooiing aan het Noordzeestrand bij Callantsoog.
 2. Tengkoe Dr. Adil Mansoer, zie nr. VII-g.
  Geboren te Leiden op 24 april 1927, buitenkerkelijk, van beroep chirurg, overleden te Schiedam op 30 november 1979, gecremeerd in het Crematorium Kijkduin te 's-Gravenhage, oud 52 jaar.
  Gehuwd te Amsterdam op 10 januari 1953 met Rita Leontine Haye, geboren te Medan op 10 juli 1928, overleden op 28 september 2011, oud 83 jaar, crematie.


Tobameer, Sumatra.

Ingetje Maria Adriana WEMPE,
Dochter van Fredrik August Wempe en Ingetje Roodenburg, [nr. V-e], geboren te Leiden op 5 oktober 1895, overleden te Leiden op 14 maart 1963, begraven te Oegstgeest op de begraafplaats Rhijnhof op dinsdag 19 maart om 1 uur, oud 67 jaar.
Gehuwd (1) te Leiden op 28 november 1921 met Johannes Philippus RIEDEL, ook Jo RIEDEL, geboren te Leiden op 9 april 1891, gedoopt in de Remonstrantse kerk aldaar op 21 juni 1891, van beroep bedrijfsleider, fabrikant (Riedel N.V. Limonadefabriek), zoon van Johannes Philippus Riedel, fabrikant en Agatha Gesina Swiers.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Leiden op 6 juli 1927.
Johannes Philippus RIEDEL huwde (2) te Leiden op 14 mei 1928 met Betsy DE TOMBE, geboren te Leiden op 26 februari 1906, overleden in 1991, begraven op de Gemeentelijke Begraafplaats Elsene te Nieuwstadt, oud 85 jaar, dochter van Jacobus William de Tombe, van beroep accountant, en van Elisabeth de Graaf.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Leiden op 22 februari 1940.
Ingetje Maria Adriana WEMPE huwde (2) ca. 1935 met Hendrik Pieter Gerardus DE CLER, ook Hennie DE CLER, geboren te Leiden op 9 mei 1906, gedoopt in de Remonstrantse kerk aldaar op 17 juni 1906, van beroep bloembollenhandelaar in Lisse, overleden te Leiden op 24 januari 1971, oud 64 jaar, crematie in Ockenburg, Den Haag op 28 januari, zoon van Jacobus Johannes (Koos) de Cler en Geertruida Antonia (Truus) Evers.

DOOPREGISTER, Leiden, Remonstrantse kerk, 21 juni 1891:
Johannes Philippus Riedel, geboren te Leiden op 9 april 1891, gedoopt op 21 juni 1891, zoon van Johannes Philippus Riedel en Agatha Gesina Swiers.
[bron: Regionaal Archief Leiden]

GEBOORTEAKTE, Leiden, 7 oktober 1895, nr. 1172:
In het jaar 1895, den 7den der maand October, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen:
Fredrik August Wempe, oud 27 jaren, stucadoor, wonende te Leiden, welke ons heeft verklaard dat Ingetje Roodenburg, zonder beroep, wonende te Leiden, zijne huisvrouw, te zijnen huize, op den 5den October 1895 des namiddags te een uren, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Ingetje Maria Adriana.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Roodenburg, oud 55 jaren, winkelier, wonende te Leiden en van Pieter Johannes Wilhelm Knaap, oud 44 jaren, kapper, wonende te Leiden.
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons, den declarant en de getuigen geteekend.
[bron: website Regionaal Archief Leiden]

GEBOORTEAKTE, Leiden, 10 mei 1906, nr. 692:
In het jaar 1906, den tienden Mei is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen:
Johannes Jacobus de Cler, oud 48 jaren, assuradeur, wonende te Leiden, welke ons heeft verklaard dat Geertruida Antonia Evers, zonder beroep, wonende te Leiden, zijne huisvrouw, te zijnen huize op den negenden Mei 1906 des namiddags te half twaalf uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk [hij] bij deze geeft de voornamen van Hendrikus Pieter Gerardus.
Getuigen:
Jan de Cler, oud 50 jaren, metselaar, wonende te Leiden en van Jacob Splinter, oud 53 jaren, assuradeur, wonende te Leiden.
[bron: website Regionaal Archief Leiden]

DOOPREGISTER, Leiden, Remonstrantse kerk, 17 juni 1906:
Hendrikus Pieter Gerardus, geboren te Leiden op 9 mei 1906, gedoopt op 17 juni 1906, zoon van Jacobus Johannes de Cler en Geertruida Antonia Evers.
[bron: website Regionaal Archief Leiden]

VERLOVINGSADVERTENTIE.
In plaats van kaarten.
Verloofd:
Ingetje Wempe en Jo Riedel.
Leiden, 6 Januari 1920.
Geen ontvangdag.
[bron: Leidsch Dagblad, 6 januari 1920]

HUWELIJKSAKTE, Leiden, 28 november 1921, nr. 565:
In het jaar 1921 den 28sten november zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden in het Raadhuis verschenen
Johannes Philippus Riedel, oud 30 jaren, fabriekschef, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige zoon van Johannes Philippus Riedel, overleden, en van Agatha Gesina Swiers, zonder beroep, wonende te Leiden, Overleggende zijne geboorte-acte, en Ingetje Maria Adriana Wempe, oud 26 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige dochter van Fredrik August Wempe, oud 53 jaren, stucadoor en van Ingetje Roodenburg, oud 51 jaren, zonder beroep, beiden wonende te Leiden, beiden alhier tegenwoordig en toestemmende, overleggende hare geboorte-acte.
Getuigen:
Fredrik August Wempe, oud 24 jaren, ambtenaar ter secretarie, broeder van de bruid, en
Joachim Adolf Riedel, oud 36 jaren, fabrieksdirecteur, broeder van den bruidegom, beiden wonende te Leiden.
En is deze acte na voorlezing, door ons, de bruidegom, de bruid, de ouders van de bruid en de getuigen geteekend.
[bron: www.openarch.nl.]

ECHTSCHEIDINGSAKTE, Leiden, 6 juli 1927, no. 305:
Heden zes Juli 1927 zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden ten verzoeke van den gedaagde ingeschreven het vonnis des arrondissementsrechtbank te 's Gravenhage, uitgesproken 21 Juni 1927, waarbij het huwelijk tusschen Johannes Philippus Riedel, bedrijfsleider en Ingetje Maria Adriane Wempe, zonder beroep, beiden wonende te Leiden, door echtscheiding is ontbonden verklaard.
Mede is overgelegd een verklaring van den griffier bij genoemde rechtbank, afgegeven 29 Juni dezes, houdende, dat in de daartoe bestemde, ter griffie van genoemde rechtbank gehouden wordende registers geen verzet is aangetekend tegen het vonnis.
[bron: Regionaal Archief Leiden]

HUWELIJKSAKTE, Leiden, 14 mei 1928, inv. 183:
Johannes Philippus Riedel, geboren te Leiden, oud 37 jaar, van beroep bedrijfsleider, eerder gescheiden van Ingetje Maria Adriana Wempe, zoon van Johannes Philippus Riedel en Agatha Gesina Swiers, met Betsy de Tombe, geboren te Leiden, oud 22 jaar, zonder beroep, dochter van Jacobus William de Tombe en Elisabeth de Graaf.
[bron: Regionaal Archief Leiden]

JAN DE CLER.
De bekende KRO artiest Jan Cler is een zoon van Adriaan de Cler. Deze Adriaan is een broer van Hennie’s vader Koos.
[bron: bijdrage aan Voy Forums van Jack de Cler, zoon van Hennie de Cler, 14 maart 2007]

PRINSES MARIJKE-KLEUTERSCHOOL.
Bazarcomite, opgericht om de opheffing van deze school tegen te gaan.
Onder de leden:
I. de Cler-Wempe, Houtlaan 1 (Leiden).
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 7 oktober 1950, p. 2/6]

OVERLIJDENSADVERTENTIE, Nieuwe Leidse Courant, 15 maart 1963:
Heden overleed plotseling tot onze diepe bedroefdheid,
mijn lieve onvergetelijke vrouw, onze zorgzame
moeder, behuwd- en grootmoeder, behuwddochter,
zuster, behuwdzuster en tante:
INGETJE MARIA ADRIANA DE CLER, geboren Wempe.
Leiden: H.P.G. de Cler.
Oegstgeest: J.J.F. de Cler.
C.M. de Cler-Czizek.
Corientje.
Zoeterwoude: G.I.E. Roosen-de Cler.
S.C.F.J. Roosen.
Monique,
en verdere familie.
Leiden, 14 maart 1963.
Houtlaan 1.
Liever geen bezoek.
De begrafenis is bepaald op dinsdag 19 maart a.s.
om 1 uur op de begraafplaats “Rhijnhof” te Oegstgeest.


[bron: CBG]

KINDEREN:
 1. Jacobus Johannes Frederik de Cler, ook Jack J. F. de Cler of Koos de Cler, zie nr. VII-h.
  Geboren te Leiden op 21 september 1937, woonde te Oegstgeest (1963), te Concord, California (1964), te St. Paul, Minnesota (1971) en te Stillwater, Minnesota (2007).
  Gehuwd voor 1963 met C.M. Czizek., ook Connie de Cler-Czizek.
 2. G.I.E. de Cler, zie nr. VII-i.
  Geboren te Leiden op 4 september 1939, geslaagd voor het examen inrichtingsassistente (1958).
  Gehuwd te Leiden ca. 16 juni 1961 met S.C.F.J. Roosen, geboren ca. 1935, zoon van Frederik Jan Roosen en G.C.J. Verlare.
Fredrik August WEMPE,
Zoon van Fredrik August Wempe en Ingetje Roodenburg, [nr. V-e], geboren te Leiden in het huis aan de Nieuwsteeg op 1 maart 1897, regent-diaken en voorzitter van de diaconie der Evang. Lutherse Gemeente, secundus-lid van de Evang. Lutherse Synode in Nederland, van beroep gemeente-ambtenaar (hoofdcommies) bij de afd. openbare werken in Leiden, penningmeester (1923- 1938) en erelid van de sportvereniging ASC, afd. voetbal te Oegstgeest, commissaris van nutsspaarbank, hoofdadministrateur van de gemeentelijke woningstichting, overleden te Leiden op 3 september 1976, oud 79 jaar, rouwdienst in de Evang. Luth. Kerk aan de Hooglandsekerkgracht te Leiden op 8 september, aansluitend crematie in het Crematorium te Velsen.


Ingetje Roodenburg met haar oudste zoon
Freek aan de Hugo de Grootstraat
in Leiden, ca. 1928.

Gehuwd te Leiden op 29 januari 1940 met Allarda Tine Maria SWIERSTRA, geboren te Leiden op 20 augustus 1913, Evang.-Luthers, overleden te Leiden op 22 januari 2003, oud 89 jaar, eredienst in de Evangelisch-Evang. Lutherse kerk te Leiden op 28 januari, aansluitend crematie in het crematorium Rhijnhof te Leiden, dochter van Nanne Johannes Swierstra, van beroep onderwijzer van bijstand en Diderika Dina Johanna van de Beek.

GEBOORTEAKTE, Leiden, 2 maart 1897, nr. 300:
In het jaar 1897, den 2den der maand Maart is voor ons Ambtenaar der Burgelijken Stand der gemeente Leijden, verschenen Fredrik August Wempe, oud 28 jaren, stucadoor, wonende te Leiden, welke ons heeft verklaard dat Ingetje Roodenburg, zonder beroep, wonende te Leiden, zijne huisvrouw ten zijnen huize op den 1sten Maart 1897, des namiddags te half zeven uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Fredrik August.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Roodenburg, oud 56 jaren, winkelier, wonende te Leiden en van Cornelis Roodenburg, oud 29 jaren, winkelier, wonende te Leiden.
[bron: website Regionaal Archief Leiden]

SPORT:
Voetbal.
A.S.C.
Het bestuur van A.S.C. is als volgt samen gesteld:
W. Eigeman, voorzitter; G. ten Hoften, secr. penningmeester; F. Boom, F.C. Driessen, J.W. Henny, F. v.d. Mey, H. Wamsteeker, F.A. Wempe Jr., P.H. Steenhauer.
[Bron: Het Vaderland, 5 september 1925]

SPORT:
Voetbal.
In de gisteravond gehouden algemeene vergadering van A.S.C. te Leiden is het bestuur als volgt samengesteld:
W. Eigeman, voorzitter; J.G.A. Janssen, secretaris; F.A. Wempe, penningmeester; A.J. Bronkhorst, J. Brouwer, F. Boem, I.C. Dozy, T.C. Driessen en H. Van Gelder, leden.
[Bron: NRC, 3 augustus 1927]

GEMEENTERAAD VAN LEIDEN.
Agenda:
nr. 5. Voorstel tot verhuring van de bovenwoning Garenmarkt No. 4, aan F.A. Wempe Jr.
Aangenomen zonder hoofdelijke stemming.
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 26 maart 1929, p. 6/8]

VERTROUWENSRAAD DER ILLEGALITEIT.
[Brief van de Vertrouwensraad aan de heer A.M.G. Bernhard:]
Leiden, 9 Juli 1945.
Aan den Heer A.M.G. Bernhard,
Zijldijk 16,
Leiderdorp.
In antwoord op Uw schrijven d.d. 6 Juli j.l. betreffende de benoeming van een vijfde lid in de Plaatselijke Advies Commissie, deelen wij u mede, dat op de door U aangehaalde vergadering van den Vertrouwensraad van 2 Juli j.l. besloten is aan de genoemde Commissie toe te voegen den Heer Wempe. Het is ons dan ook niet duidelijk dat U een week na dit besluit met een voordracht komt voor een plaats die reeds bezet is.
Namens den Vertrouwensraad, etc.
[bron: website Regionaal Archief Leiden]

EVANG. LUTHERSE GEMEENTE.
De heer P. Spaaanderman is in Januari 25 jaar collectant in de Evang. Lutherse Gemeente te Leiden, zo lezen we in het Maandblad van deze Gemeente.
Vele jaren vervulde hij het voorzitterschap.
Tot ouderling werd herkozen de heer H. v.d. Werf, tot kerkrentmeester de heer M. v.d. Kaay en tot regent-diaken de heer F.A. Wempe. Tot collectant werden herkozen de heren N. Meurs en J. van Went.
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 4 januari 1949, p. 2/4]

BUREAU VOOR MEDISCHE SPORTKEURING.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de heren dokter S.A. de Graaff, voorzitter, dokter A.J. Kors, secretaris en F.A. Wempe, penningmeester. Mej. M.J. Verhoog fungeert als administratrice.
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 1 april 1950, p. 7/8]

F.A. WEMPE GAAT JUBILEREN.
Dinsdag herdenkt een in brede kring bekend stadgenoot, de heer F.A Wempe, commies A ter gemeentesecretarie afdeling openbare werken, zijn 40-jarige arbeid in gemeentedienst.
De heer Wempe trad reeds op jeugdige leeftijd in dienst der gemeente en werd als volontair geplaatst bij de afdeling financien. Eind 1947 ging hij als gevolg van een interne reorganisatie over naar de afd. openbare werken.
Naast zijn ambtelijke activiteiten bekleedde de heer Wempe nog verscheidene bestuursfuncties. Zo is hij regent-diaken en voorzitter van de diaconie der Evang. Luth. Gemeente, secundus-lid van de Evang. Luth. Synode in Nederland, commissaris van de nutsspaarbank en oud-penningmeester en erelid van de Leidse cricket- en voetbalver. A.S.C. Bovendien voert hij reeds vele jaren de hoofdadministratie van de gemeentelijke woningstichting.
Voor belangstellenden bestaat in de middaguren gelegenheid ten huize van de jubilaris, Verdamstraat 30, gelukwensen aan te bieden.
[Artikel in Nieuwe Leidsche Courant, 22 januari 1953, pag. 3/8]

NIEUWE LUTH. KERKORDE IN LEIDEN BEKRACHTIGD.
Heren Mussert sr en Trippenzee namen afscheid als ambtsdrager.
In de kerkdienst van de Leidse Evangelisch Lutherse Gemeente , die gistermorgen in de kerk aan de Hooglandse Kerkgracht werd gehouden, werden overeenkomstig de bepalingen van de nieuwe Lutherse kerkorde, die op 1 januari 1956 reeds is ingevoerd, de aftredende ambtsdragers, de heren Moeilijker, Wempe, Borgerding en Mussert jr, herbevestigd in hun ambt. Hoewel de nieuwe Kerkorde dus op 1 januari van kracht werd, had de Leidse kerkeraad daar nog niet op gereageerd, maar in september van het afgelopen jaar moest hij op aandrang van de synode de voorschriften opvolgen.
Dat betekent onder meer dat in de raad van de Lutherse Gemeente geen bloedverwanten zitting mogen hebben. Dit strekt zich uit tot in de derde graad van de verwantschap. Zo moest de heer Mussert sr, die de Lutherse Gemeente van Leiden achttien jaar heeft gediend, eerst als kerkmeester en daarna als ouderling, ten behoeve van zijn zoon, de heer Mussert jr, aftreden. Dit gold ook voor de heer Trippenzee als diaken, die zijn zwager, de heer Moeilijker, die nu het kerkelijke bureau en het scribaat gaat beheren, niet in de weg wilde staan.
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 14 januari 1957, p. 3/8]

DHR. F.A. WEMPE NEEMT AFSCHEID ALS AMBTENAAR.
Een verdienstelijk ambtenaar, die er prat op kan gaan , dat hij iedere thans in dienst zijnde collega – van gemeente-secretaris tot jongste klerk – bij de gemeente heeft zien komen, zal woensdag na vijftig dienstjaren de Leidse gemeentedienst met pensioen verlaten. Het is de heer F.A. Wempe, hoofdcommies van de afdeling Openbare Werken. Vijftig jaar geleden als volontairschrijver op de toenmalige rekenkamer begonnen – het was nog onder burgemeester Gijselaar – heeft de heer Wempe tal van rangen dooplopen om in 1946 te worden overgeplaatst naar de in het leven geroepen afdeling Openbare Werken.
Hij werd hier speciaal belast met de administratie van alle eigendommen van de gemeente en met de financiele administratie van het Grondbedrijf. Zowel aan zijn eerste afdelingschef, de heer E. Bouma Nieuwenhuis, als aan zijn tegenwoordige, mr. H. Hins – beiden zeer humaan en uiterst deskundig – zal hij steeds de beste herinneringen bewaren.
Buiten de ambtelijke sfeer bekleedde of bekleedt de heer Wempe nog tal van functies. Zo was hij dertig jaar administrateur van de Stichting tot beheer en exploitatie van gemeentewoningen en jarenlang – tot aan de opheffing in 1945 – commissaris van de afdeling Spaarkas van het Nut.
Ambtsdrager.
In de Evang. Lutherse Kerk is hij een bekende figuur. Ruim dertig jaar maakt hij reeds deel uit van de kerkeraad der Leidse Lutherse Gemeente, waarvan ca. 20 jaar als voorzitter van het college van diakenen, tevens voorzitter van het college van regenten van het Evang. Luth. wees- en oudeliedenhuis.
In landelijk verband is hij secundus-lid van de synode van de Evang. Luth. Kerk in Nederland.
Sportief is de heer Wempe, die ook een trouw commissielid van de 3 Octobervereeniging (koraalmuziek) is, in dubbele zin. Sportief niet alleen in ambtelijke zin, doch ook op het voetbal- en cricketveld. Zijn belangstelling ging uit naar de Leidse voetbal- en cricketvereniging A.S.C., welke vereniging hij niet alleen als eerste-klasser, doch vooral als secretaris-penningmeester (tot 1939) trouw heeft gediend. Zijn verdiensten voor deze vereniging werden in 1939 gehonoreerd met de aanbieding van het erelidmaatschap.
Woensdag zet de heer Wempe als ambtenaar de laatste voet in het stadhuis. Om 11 uur heeft in intieme kring het afscheid plaats. De heer Wempe is het college van B. en W. dankbaar, dat hij deze vijftig jaar mocht volmaken.
“Mocht volmaken”, want op 1 oktober j.l. was voor hem de pensioengerechtigde leeftijd reeds aangebroken. Er zijn nog vier maanden bij gekomen. Na dit officiele afscheid is er om 11.45 uur voor de ambtenaren gelegenheid de heer Wempe de hand te drukken. Een zelfde gelegenheid krijgen de vrienden en bekenden die middag van 3.30 tot 5 uur in zijn woning Verdamstraat 30.
[Artikel in Nieuwe Leidsche Courant, 25 januari 1963, p. 4/12]

GOUD VOOR DE SCHEIDENDE AMBTENAAR F.A. WEMPE.
Bij zijn afscheid als ambtenaar is de heer F.A. Wempe vanmorgen in het Leidse stadhuis onderscheiden met de aan de Orde van Oranje-Nassau verbonden gouden ere-medaille. Van vele zijden werd de heer Wempe, die er vijftig dienstjaren op heeft zitten en het bracht tot hoofdcommies van de afdeling Openbare Werken, lof toegezwaaid voor de voortreffelijke manier waarop hij zijn taak steeds heeft vervuld. Als volontairschrijver op de toenmalige rekenkamer begonnen, doorliep hij tal van rangen om in 1946 te worden overgeplaatst naar de in leven geroepen afdeling Openbare Werken.
Op deze afdeling was de heer Wempe in het bijzonder belast met de administratie van alle eigendommen van de gemeente en met de financiele administratie van het Grondbedrijf. Buiten de ambtelijke sfeer bekleedt hij nog tal van van functies, onder meer is hij in de Lutherse Kerk een bekende figuur. In de krant van jongstleden vrijdag gingen wij daarop reeds uitvoerig in.
De Koninklijke onderscheiding werd de heer Wempe uitgereikt door burgemeester van Kinschot, die de ambtelijke kennis van de jubilaris in alle opzichten voortreffelijk noemde. De burgemeester vond het prettig, dat de heer Wempe zich niet alleen voor honderd procent een plichtsgetrouw ambtenaar heeft getoond, maar dat hij ook in het openbare leven een belangrijke plaats inneemt.
Ter herinnering aan de prettige persoonlijke verstandhouding overhandigde de heer van Kinschot de heer Wempe een zilveren asbak met een afbeelding van het Leidse stadhuis.
Gemeente secretaris J. Bol citeerde de scheidende jubilaris als een rustig werker, betrouwbaar en degelijk, aangenaam in de omgang. Uit dankbaarheid voor al hetgeen de heer Wempe voor de gemeente heeft gedaan, schonk de secretaris hem een oorkonde en een enveloppe met inhoud, waarvan als persoonlijk geschenk werd toegevoegd een draagmedaille.
Mr. C. Hins, chef van de afdeling Openbare werken zei, dat de heer Wempe een doorgewinterde specialist op zijn afdeling was en uitblinkend door trouw en volharding. De heer Hins gaf een grammofoonplaat en een boek.
[Artikel in Nieuwe Leidsche Courant, 30 januari 1963, p, 3 en 13]

DRUKKE RECEPTIE BIJ AFSCHEID VAN DE HEER F.A. WEMPE.
Na de huldiging in intieme kring in het stadhuis, waarover wij gisteren berichtten, was er een bijeenkomst waarop de collega’s amtenaren de gelegenheid kregen de scheidende hoofdcommies F.A. Wempe de hand te drukken. Ten slotte werd ’s middags ten zijnen huize een geanimeerde en drukbezochte receptie gehouden voor vrienden en bekenden.
Ds. H.J.A. Haan bood hier namens de kerkeraad van de Leidse Lutherse Gemeente een fraaie ets aan van het stadhuis voordat het door brand werd verwoest. Voorts gaven onder meer blijk van hun belangstelling het college van diakenen en regenten van het Evangelisch-Lutherse wees- en oudeliedenhuis, voorzitter, secretaris en erelid van ASC, respectievelijk de heren A. Wempe, L. van Duuren en prof. dr. J. Goslings, de heer J. Brouwer namens de Drie-Octobervereeniging, Herman Stenz, dirigent van de koraalmuziek, en een deputatie van de subcommissie koraalmuziek.
Er werden tal van geschenken overhandigd, onder meer manden fruit en bloemstukken.
’s Morgens.
In de ochtendbijeenkomst in het stadhuis was op wethouder Menken na het voltallige college van B. en W. aanwezig, terwijl ook de oud-wethouders Jongeleen en Van Schaik de heer Wempe kwamen complimenteren.
Namens de personeelsvereniging schonk de heer J.A. van Krieken een grammofoonplaat en een boek. De heer Van Ogterop schonk een plaat namens een Amsterdamse assurantiemaatschappij.
De heer Wempe zei in antwoord op de van grote waardering getuigende toespraken, dat dankbaarheid hem vervult. Hij meende niet meer dan zijn plicht te hebben gedaan.
Naar wij vernemen, is de heer Wempe inmiddels benoemd tot administrateur van het bejaardencentrum Rijn en Vliet. Hij zal aan dit werk een halve dagtaak hebben.
[Artikel in Nieuwe Leidsche Courant, 31 januari 1963, p. 3/14]


[bron: Leidsch Dagblad, 6 sptember 1976]

KINDEREN:
 1. dr. Frederik (Freek) Nanne Wempe, zie nr. VII-j.
  Geboren te Leiden op 2 juni 1946, sinds 1981 als cardioloog verbonden aan het Tergooiziekenhuis in Hilversum, introduceerde begin jaren tachtig als eerste in Hilversum het echo-onderzoek van het hart, was jarenlang vice-voorzitter van de vereniging Nederland-Nepal, beklom de 5895 meter hoge Kilimanjaro.
  Gehuwd met Els Leuftink, geboren in 1949.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
 2. Nanne Adil Wempe, zie nr. VII-k.
  Geboren te Leiden op 4 juli 1948, van beroep administratief medewerker bij de LOTTO.
  Gehuwd voor 1977 met Margot Foudraine, geboren op 23 februari 1951, dochter van Johannes Foudraine en J.M. van Strij.
drs. Adrianus (Aad) WEMPE, Click hier voor meer FOTOS.
Zoon van Fredrik August Wempe en Ingetje Roodenburg, [nr. V-e], geboren te Leiden op 3 augustus 1903, in 1926 geslaagd voor het doctoraal examen Economische Indologie, in 1927 naar Ned.-Indie vertrokken, Controleur Binnenlandsch Bestuur in Indie, Assistent Resident, bestuursambtenaar in Suriname (1934-1939), Resident Djambi en Lampongs, in 1947 Resident van Bandoeng, directie-secretaris, directeur Reuma bestrijding, voorzitter A.S.C. in Leiden (1962-1970, erevoorzitter A.S.C. (1971-1983), overleden te Leiden op 5 juli 1983, oud 79 jaar, begraven te Noordwijk op de algemene begraafplaats aan de Oude Zeeweg op 8 juli 1983.
Gehuwd te Leiden op 28 maart 1927 met Maria (Rie) Hendrika EIJSVOGEL, geboren te Rotterdam op 28 januari 1906, overleden te Noordwijk op 26 juli 1980, oud 74 jaar, begraven te Noordwijk op de algemene begraafplaats aan de Oude Zeeweg op 30 juli 1980, dochter van Hubertus Gerardus Wilhelmus Eijsvogel en Sophia Langkruis.


Bruilofsfoto Aad Wempe en Riet Eijsvogel,
Leiden, 28 maart 1927.

GEBOORTEAKTE, Leiden, 1903, nr. 1084, blz. 273:
In het jaar 1903, den vierden der maand Augustus is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen:
Fredrik August Wempe, oud 35 jaren, stucadoor, wonende te Leiden, welke ons heeft verklaard dat Ingetje Roodenburg, zonder beroep, wonende te Leiden, zijne huisvrouw te zijnen huize op den derden Augustus 1903, des voormiddags te elf uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Adrianus.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Cornelis Roodenburg, oud 36 jaren, winkelier, wonende te Leiden en van Adrianus Roodenburg, oud 33 jaren, winkelier, wonende te Leiden.
[bron: website Regionaal Archief Leiden]

GEBOORTEAKTE, Rotterdam, 1906, nr. 1081:
Maria Hendrika, geboren te Rotterdam op 28 januari 1906, dochter van Hubertus Gerardus Wilhelmus Eijsvogel en Sophia Langkruis.
[bron: Rotterdam, digitale stambom]

LEVENSLOOP: 
Geboren te Leiden3 augustus 1903.
HBS voor jongens te Leidengeslaagd 1922.
Speelde cricket bij het Leidse Ajax1920-1927 en 1933-1934.
Doctoraal examen Econ. Indologie te Leiden.september 1926.
Trouwt te Leiden met Rie Eijsvogel28 maart 1927.
Vertrekken per trein naar Genua en vandaar per boot naar Indie29 maart 1927.
Bestuurlijke carriere in Indie (Controleur)1927-1933.
Vier kinderen in Indie geboren.1928-1933.
Terugkeer naar Nederland1933.
Vertrek naar Suriname14 april 1934.
Twee kinderen geboren in Paramaribo.1934-1938.
Terugkeer naar Nederland21 juli 1939.
Doorgereisd naar N.O.I.4 september 1939.
Bestuurlijke carriere in N.O.I.1939 - .
Resident van de Lampongse Districten1941.
Jongste kind in Indie geboren1941.
Resident van Bandoeng1947.

CRICKET:
Aad Wempe speelde tussen 1920 en 1926 bij het Leidse Ajax en werd beschouwd als een van de betere spelers. Ook speelde hij enkele malen in vertegenwoordigende teams. In 1927 verliet hij de club om zich in Ned-Indie te vestigen. In 1933 kwam hij nog even terug, om zich vervolgens in Suriname te vestigen.

ONDERWIJS:
Universiteit te Leiden.
Taalkundig candidaats-examen Indologie de heer A. Wempe.
[Bron: NRC, 25 september 1924]

ACADEMIE-NIEUWS:
Leiden. – Geslaagd voor het:
Taalkundig candidaatsexamen Indologie de heer A. Wempe (Amsterdam).
[bron: Leidsche Courant, 25 september 1924, blz. 7/8]

WEDSTRIJDVERSLAG:
De cricket wedstrijd tussen het Haagse HCC en het nog jonge Leidse Ajax, werd verdiend gewonnen door kampioenskandidaat HCC.
A. Wempe wordt vermeld als een bowler die nog veel voor Ajax zal kunnen doen.
[Bron: Het Vaderland en NRC, 13 juli 1925]


Aad Wempe en zijn vrouw Rie Eijsvogel, Indie, ca. 1947.

ACADEMIE-NIEUWS:
Leiden.
Oeconomisch doctoraal Indologie de heer A. Wempe (Leiden).
[bron: Leidsche Courant, 30 september 1926, p. 7/8]

ONDERWIJS:
Universiteit te Leiden.
Economisch doctoraal examen Indologie de heeren A. Wempe en F.W.G. Linck.
[Bron: Het Centrum, Het Vaderland en NRC, 1 october 1926]

INDISCHE DIENST:
Voor den dienst in Nederlandsch-Indie zijn bestemd:
A. Wempe, adm. ambt. bij het Binn. Best. Leiden.
[Bron: NRC, 29 dec. 1926]

PASSAGIERSLIJST:
Van het Mailschip "TJERIMAI" gezagvoerder E.P. Ross, 23 Maart [1927] van Rotterdam, via Genua naar Ned.-Indie vertrokken.
[Bron: NRC en Het Vaderland, 24 maart 1927]

BURGERLIJKE STAND,
Ondertrouwd: A. Wempe, jm, 23 j. en M.H. Eijsvogel, jd, 21 j.
[Nieuwe Leidsche Courant, 14 maart 1927, p. 1/6]

BURGERLIJKE STAND,
Gehuwd: A. Wempe, jm en M.H. Eijsvogel, jd.
[Nieuwe Leidsche Courant, 30 maart 1927, p. 3/8]


Artikel in Het Vaderland, 1 april 1927.

Artikel in Het Vaderland, 11 mei 1933.

ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE:
Wempe, A. – Ambt. Alg. Bestuursd. B.B. – Madioen (........... Eysvogel), 1929-1930.
Wempe, A. – Control. B.B. – Malang (........... Eysvogel), 1932.
Wempe, A. – Control. B.B. – (v) (M.H. Eysvogel), 1934.
Wempe, A. – Control. 1e kl. B.B. – Sem. (M.H. Eysvogel), 1941.
[bron: Nieuw Adresboek van geheel Nederlandsch-Indie, Batavia, Landsdrukkerij]

PERSONALIA:
Departement van Binnenlandsch Bestuur.
Geplaatst: in het gouvernement Soerakarta, de ambt. bij den algemeenen bestuursdienst, A. Wempe, thans geplaatst in de provincie Oost-Java.
[Bron: Het Vaderland, 17 feb. 1931]

PERSONALIA:
Departement van Binnenlandsch Bestuur.
Verleend: wegens zesjarigen dienst acht maanden verlof naar Europa, aan den controleur bij het B.B. in de provincie Oost-Java A. Wempe, met bepaling, dat hij zijne betrekking zal nederleggen op een door den gouverneur van Oost-Java nader te bepalen datum in de maand Juni 1933.
[Bron: Het Vaderland, 6 dec. 1932]

PASSAGIERSLIJST:
Van het m.s. Christiaan Huygens, van Batavia naar Amsterdam. 10 Mei [1933]:
Aan boord o.a. fam. A. Wempe.
[Bron: Het Vaderland, 20 mei 1933]

INDISCHE DIENST:
Aneta-Holand meldt:
In Europa aangekomen Oost-Indische ambtenaren met verlof:
A. Wempe, controleur bij het Binnenl: bestuur, Katwijk a/Zee, Duinoord 29.
[Bron: Het Vaderland, 27 juni 1933]

PASSAGIERSLIJST:
Met het st. Cotties op 17 April [1934] van Amsterdam zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar Madeira en West-Indie vertrekken:
o.a. fam. A. Wempe.
[Bron: Het Vaderland, 14 april 1934]


Aad Wempe en en zijn vrouw Rie Eijsvogel verwelkomen gouverneur Brummen,
Suriname, ca. 1937.

PASSAGIERSLIJST:
Met het stoomschip Van Rensselaer, 21 dezer [juli 1939] te Amsterdam verwacht, hebben de volgende reizigers de reis van West-Indie meegemaakt:
o.a. fam. A. Wempe.
[Bron: Het Vaderland, 21 juli 1939]

PASSAGIERSLIJST:
Van het m.s. Oranje, 4 September [1939] van Amsterdam naar Ned. Oost-Indie.
O.a. fam. A. Wempe.
[Bron: Het Vaderland, 7 sept. 1939]

STAMBOEKKAART OOST-INDISCHE AMBTENAREN, 1927-1952:
Adrianus Wempe.
Geboren te Leiden den 3 Augustus 1903.
Gehuwd met Maria Hendrika Eijsvogel (geb. 28 Jan. 1906 te Rotterdam), te Leiden den 28 Maart 1927.
Vader Frederik August, Moeder Ingetje Roodenburg.
[in rechterbovenhoek:] Vertrekt m/h S.S. Tjerimai op 23 Maart 1927 vergezeld van zijn echtgenoote.
Beschikking 11 Jan. 1927 - 38:
Terbeschikking gesteld van den G.G. van N.I. om d.v.l. te worden benoemd tot administratief ambtenaar bij het B.B.
Standplaats in de residentie Madioen. Verlof: Wegens zesjarigen dienst, acht maanden naar Europa verleend met bep. dat hij zijne betrekking zal nederleggen op een door den Gouverneur van Oost Java nader te bepalen datum in de maand Juni 1933 [14 Dec. 1932 - 287],
Wedde per maand f 400.-
Beschikking Java ct. 1927 - 34:
Benoemd tot administratief ambtenaar bij het B.B.
Beschikking Java ct. 1928 No. 54:
Benoemd tot ambtenaar bij den algemeenen bestuursdienst in het gouvernement Oost Java, m.i.v. 1 Juli 1928.
Beschikking Java ct. 1928 No. 61:
Bepaald dat hij moet worden geacht te zijn opgenomen in de ranglijst der adspirant controleurs b/h B.B.
Beschikking Java ct. 1931 - 10:
Geplaatst in de residentie Soerakarta.
Beschikking Java ct. 1931 No. 11:
Bovengenoemde plaatsing ingetrokken.
Beschikking Java ct. 1931 No. 86:
Benoemd tot controleur bij den algemeenen bestuursdienst.
Standplaats in de provincie Oost Java m.i. van 1 Nov. '31.
Ambtenaar op nonactiviteit.
Beschikking 7 Febr. 1934 - 31:
Gedetacheerd als districtcommissaris in Saramacca en Suriname.
Beschikking 29 Mart 1934 - 40:
Tegemoetkoming in de uitrustingkosten.
Beschikking Java bode 14 Oct. 1939 - 236:
Benoemd tot controleur 1e kl. bij het B.B. in de provincie Midden Java.
Beschikking 21 Aug. 1949 - 7:
Benoemd tot assistent-resident 1e kl. bij het B.B., gerekend van 1 juli 1948.
Wedde per maand f 950.-.
[bron: website Nationaal Archief - Beeldbank]

JUBILEUMFEEST ASC.
’s Avonds was er feest voor de jeugdledenin het Antoniusclubhuis. De heer A.J. Wempe, voorzitter van de jubileumcommissie sprak een welkomswoord.
Hierna vertelde de bekende radioverslaggever Jan de Troje over zijn belevenissen op het gebied van de sport. Ge Heynen trad op als conferencier, Anverdi als goochelende clown.
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 14 mei 1962, p. 9/12]

70-JARIG BESTAAN A.S.C.
Tijdens de receptie ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van A.S.C. richtte voorzitter G.J. Prevo zich in het bijzonder tot de heren C.A. Burggraaf, C.H. Hulst, A.J.F. Eichorn en A. Wempe.
Nadat hij de verdiensten van dit viertal had opgesomd, maakte hij bekend, dat zij tot erelid van ASC waren benoemd. Mede namens zijn mede-ereleden dankte de heer Wempe het bestuur voor deze onderscheiding.
De dames van de nieuwe ASC-ereleden mochten met een fraai boeket in de hulde delen.
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 26 mei 1962, p. 14/22]

BURGERLIJKE STAND.
Overleden: A. Wempe, geb. 3-8-1903, man.
[bron: Leidsche Courant, 14 juli 1983, p. 5/14]

KINDEREN:
 1. Hans Eduard Wempe, zie nr. VII-l.
  Geboren te Madioen, Ned. O-Indie op 14 juli 1928, van beroep bankmedewerker, overleden te Noordwijk op 29 maart 1999, oud 70 jaar, crematie te Leiden in het Rijnhof crematorium op 1 april 1999.
  Gehuwd te Leiden op 5 juni 1962 met Elisabeth (Bets) G.A. Visser, geboren op 3 januari 1936.
 2. Robrecht (Ro) Wempe, zie nr. VII-m.
  Geboren te Probolinggo, Ned. O-Indie op 27 mei 1930, van beroep manager van de 'Felicitatiedienst', overleden te Noordwijk op 7 februari 2003, oud 72 jaar, begraven te Noordwijk op de Algemene begraafplaats op 12 februari.
  Gehuwd te Noordwijk op 8 december 1961 met M. Sjanneke H. J. Steins, geboren op 5 februari 1942.
 3. Frederik (Fred) August Wempe, zie nr. VII-n.
  Geboren te Malang, Ned. O-Indie op 18 juli 1931, van beroep KLM planningsmanager, overleden te Haarlem op 7 februari 2010, oud 78 jaar, begraven te Noordwijk op de Algemene Begraafplaats.
  Gehuwd te Noordwijkerhout op 8 augustus 1969 met Maria (Riet) C. van Leusden, overleden te De Zilk na een langdurige ziekte op 24 juni 1985, begraven aldaar op 27 juni op het Kerkhof van het Heilige Hart.
 4. Marijke Wempe, zie nr. VII-o.
  Geboren te Malang, N.O.I. op 25 februari 1933, overleden te Keerbergen, Belgie op 26 juni 2008, begraven aldaar op 1 juli, oud 75 jaar.
  Gehuwd te Noordwijk op 11 december 1953 met Leonardus Baretta, geboren te ’s-Gravenhage op 11 september 1923, overleden te Keerbergen, Belgie op 2 december 2007, oud 84 jaar, begraven aldaar op 7 december 2007.
 5. Jan-Willem Wempe, zie nr. VII-p.
  Geboren te Paramaribo, Suriname op 8 oktober 1934, van beroep verzekeringsinspecteur, actief in de Gemertse Lawn Tennis Vereniging, lid in de orde van Oranje-Nassau (2010), overleden te Helmond op 2 mei 2014, oud 79 jaar, uitvaartdienst in de parochiekerk St. Jans Onthoofding te Gemert op 7 mei 2014.
  Gehuwd te Gemert op 11 januari 1963, kerkelijk huwelijk in de Katholieke kerk St. Jans Onthoofding met Joke van der Wijst, geboren op 16 april 1938.
 6. Leonard (Leo) Carel Wempe, zie nr. VII-q.
  Geboren te Paramaribo, Suriname op 3 februari 1938, werkzaam als Captain Steward voor de Holland Amerika Lijn, naderhand als assistent-bedrijfsleider bij NEKAMI te Maastricht.
  Gehuwd te Maastricht op 28 september 1963 met Gertrude (Gertie) Elisa Maria van der Luer, geboren te Heerlen op 11 maart 1937, dochter van Marcel van der Luer en Hubertine Wijnans.
 7. Adrianus (Ad) Wempe,
  Geboren op 24 december 1941 in Keboemen, N.O.I., werkte van 1957 tot 1963 als beroepsmilitair bij de Koninklijke Marine in Den Helder, woont tegenwoordig in Amsterdam en is werkzaam bij Holland Golf Centre in Bloemendaal en bij IJzerhandel Zuid in Amsterdam. Ad is ongehuwd.


Etty Maria WEMPE,
Dochter van Hendrik Eduard Wempe en Etty Frederika van Eelders, [nr. V-f], geboren te Tjimahi (Java) op 11 augustus 1909, Evang. Luthers, van beroep onderwijzeres, woonde in 1950 te Breukelen, huize Groenevecht, overleden op 25 januari 1990, oud 80 jaar, begraven te Bilthoven op de begraafplaats Den en Rust.
Verloofd in oktober 1929 met H.L. DE HAAS.
Gehuwd te Westzaan op 3 januari 1936 met Johannes Anthonie PAULUS, geboren te Leeuwarden op 18 juli 1911, als sergeant 2e kl. Artillerie bij het KNIL op 25 maart 1942 bij Kota Boelu om het leven gekomen toen zijn legervoertuig op de weg van Medan naar Berastagi door een Japanse handgranaat werd vernietigd, oud 30 jaar, begraven op het Nederlands Ereveld Leuwigajah bij Cimati.

ONDERWIJS:
Eindexamen H.B.S..
Zaandam, 8 Juli [1927] (Gem. Leceum).
Geslaagd de dames T. Minderhoud, Zaandam en E. Wempe, Westzaan, en de heeren etc.
[Bron: Het Centrum en NRC, 9 juli 1927]

ONDERWIJS:
Examen Acte L.O.
Amsterdam, 26 Juni [1928] (Rijkscommissie):
Geexamineerd 10 kandidaten.
Geslaagd mej. E.M. Wempe te Westzaan, e.a.
[Bron: Het Centrum en NRC, 27 juni 1928]

FAMILIEBERICHTEN:
Verloofd:
H.L. de Haas en E.M. Wempe, Leiden/Westzaan.
[Bron: Het Vaderland, 13 oktober 1929]

GEZINSKAART, 's-Gravenhage:
Wempe, Etty Maria, v., geb. 11-8-09 te Tjimahi, E.L., verpleegster, datum verhuizing 2-8-34 naar Zuidwal 83 (gem. ziekenhuis), datum inschrijving 31-7-34, vorige woonplaats Westzaan, datum afschrijving 10-1-35 naar Westzaan, daarna Amsterdam, nat. Ned.

FAMILIEBERICHTEN:
Gehuwd.
3 Jan. [1936], J.A. Paulus en E.M. Wempe, Westzaan.
[Bron: Het Vaderland, 5 jan. 1936]

GEZINSKAART, Amsterdam:
Wempe, Hendrik Eduard, Valeriusstraat 110 t.h. van Bencka.
1. Wempe, Hendrik Eduard, m, gezinshoofd, geb. 21/11/73 te Leiden, Evang. Luth., gehuwd, Luit.kol. Inf. O.I. leger, ingekomen 16/11/20 uit Voorburg, vertrokken 27/11/21 ambtshalve N.O. Indie.
2. Eelders van, Etty Frederica, v, echtgenote, geb. 10/12/84 te Sipirok, Sumatra, Rem., gehuwd, ingekomen 16/11/20 uit Voorburg, vertrokken 27/11/21 ambtshalve N.O. Indie.
3. Wempe, Etty Marie, v, dochter, geb. 11/8/09 te Tjimahi, Java, Evang. Luth., ingekomen 16/11/20 uit Voorburg, vertrokken 27/11/21 ambtshalve N.O. Indie.
4. Wempe, Frederika Alexandrina, v., dochter, geb. 9/6/12 te Sigli, Atjeh, Evang. Luth., ingekomen 16/11/20 uit Voorburg, vertrokken 27/11/21 ambtshalve N.O. Indie.

GEZINSKAART, Amsterdam.
Wempe, Etty Maria, woonplaats Camperstraat No.17 t,h. van Kweekschool v. vroedvrouwen.
1. Wempe, Etty Maria, v, geboren 11-8-1909 te Tjimahi, ongehuwd, Evang. Luth., nat. Ned., Ha...pl. l.l. vroedvrouw, ingekomen Jan. 1935 van Gest 11/89, vertrokken 19-11-35 naar Westzaan.

NOTARISAKTE, Zaandijk, 12 oktober 1950.
Verklaring van toedeling.
Ondergetekende mr. Cornelis Walig, notaris te Zaandijk, verklaart als betrokken bij na te melden boedelscheiding: dat op 17 Juni 1946 te ’s-Gravenhage is overleden de heer Hendrik Eduard Wempe. in leven laatst zonder beroep, weduwnaar van mevrouw Etty Frederika van Eelders, zonder bij testament te hebben beschikt, als zijn enige erfgenamen achterlatende, ieder voor een derde gedeelte, zijn kinderen:
1. Etty Maria Wempe, zonder beroep, wonende te Breukelen, huize Groenevecht, weduwe van de heer Johannes Anthonie Paulus, geboren te Tjimahi (Java) 11 augustus 1909.
2. Frederike Alexandrina Wempe, geboren te Sigli (Sumatra) 9 juni 1912, in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met Ir. William Alexander Christiaan Johannes Wiebenga, mijningenieur, wonende te Dandenong bij Melbourne, Scott Street 40 (Australie), geboren 5 december 1910 te Benkoelen, Sumatra.
3. Francoise Wilhelmina Wempe, geboren te Tjimahi (Java) 31 augustus 1921, Nederlandse gebleven en volgens het duitsche huwelijksgoederenrecht de beschikking gehouden hebbende over het door haar geerfde bij haar huwelijk met Rolf Karl Herman Dieter Werther, vroeger duitser, geboren te Kassel, 30 augustus 1919, wonende te Gouda, Westhaven 43 [doorgehaald], Rotterdam, Brigantijnstraat 17a, welke laatste de Nederlandse nationaliteit heeft verkregen.

[bron: website www.Graftombe.nl.]

KIND:
 1. drs. Jan Eduard Paulus,
  Geboren te Medan, Sumatra, N.O.I. op 5 augustus 1941, maakte in 1966 een studiereis met 10 andere doctoraalstudenten naar Kenya, Tanzania en Uganda.

  FAMILIEBERICHTEN:
  Bevallen.
  5 Aug.: Paulus Wempe, z., Medan.
  [Bron: Het Vaderland, 21 aug. 1941]
Frederika (Freddy) Alexandrina WEMPE,
Dochter van Hendrik Eduard Wempe en Etty Frederika van Eelders, [nr. V-f], geboren te Sigli, Sumatra op 9 juni 1912, behaalde haar HBS diploma in 1929 te Zaandam, woonde in 1937 met haar man te Mwirasandu in Oeganda en in 1950 te Dandenong bij Melbourne, Australie.
Gehuwd te 's-Gravenhage in aug./sept. 1937 met ir. William Alexander Christiaan Johannes WIEBENGA, geboren te Benkoelen, Sumatra op 5 december 1910, van beroep mijningenieur, was als geoloog werkzaam bij de Shell in Zuid- Sumatra.

GEZINSKAART, Amsterdam:
Wempe, Hendrik Eduard, Valeriusstraat 110 t.h. van Bencka.
1. Wempe, Hendrik Eduard, m, gezinshoofd, geb. 21/11/73 te Leiden, Evang. Luth., gehuwd, Luit.kol. Inf. O.I. leger, ingekomen 16/11/20 uit Voorburg, vertrokken 27/11/21 ambtshalve N.O. Indie.
2. Eelders van, Etty Frederica, v, echtgenote, geb. 10/12/84 te Sipirok, Sumatra, Rem., gehuwd, ingekomen 16/11/20 uit Voorburg, vertrokken 27/11/21 ambtshalve N.O. Indie.
3. Wempe, Etty Marie, v, dochter, geb. 11/8/09 te Tjimahi, Java, Evang. Luth., ingekomen 16/11/20 uit Voorburg, vertrokken 27/11/21 ambtshalve N.O. Indie.
4. Wempe, Frederika Alexandrina, v., dochter, geb. 9/6/12 te Sigli, Atjeh, Evang. Luth., ingekomen 16/11/20 uit Voorburg, vertrokken 27/11/21 ambtshalve N.O. Indie.

ONDERWIJS:
Gemeentelijk Lyceum, Zaandam.
Eindexamen afdeeling litt. ec. H.B.S. en hoogere handelsschool.
Geslaagd de dames F.A. Wempe e.a.
[Bron: NRC, 23 juni 1929]

GEZINSKAART, 's-Gravenhage, 27 september 1933:
Wempe, Frederika Alexandrina, v., geb. 9-6-12 te Sigli (Atjeh), Ev. L.
Verhuisd naar Pr. Mauritsplein 12 te Den Haag op 9-10-33, vorige woonplaats Westzaan, afschrijving 24-3-37 en verhuisd naar Westzaan, nat. Ned.

UNIVERSITAIRE EXAMENS:
Delft.
Geslaagd voor mijningenieur:
W.A.C.J.Wiebenga, e.a.
[bron: dagblad Het Vaderland, 10 juni 1936, blz. 3]

HUWELIJKS AFKONDIGINGEN:
[Den Haag], 21 Augustus [1937].
W.A.Chr.J. Wiebenga en F.A. Wempe.
[Bron: Het Vaderland, 21 aug. 1937]

HUWELIJKSADVERTENTIE.
Getrouwd bij volmacht:
W.A.Ch.J. Wiebenga,
Mijn-ing., Oeganda, en
Freddy Wempe, Westzaan,
die mede namens wederzijdsche ouders dank zeggen voor de belangstelling, bij hun huwelijk betoond.
Eenige en algemeene kennisgeving.
6 September 1937.
[bron: Het Vaderland, 6 september 1937]

NOTARISAKTE, Zaandijk, 12 oktober 1950.
Verklaring van toedeling.
Ondergetekende mr. Cornelis Walig, notaris te Zaandijk, verklaart als betrokken bij na te melden boedelscheiding: dat op 17 Juni 1946 te ’s-Gravenhage is overleden de heer Hendrik Eduard Wempe. in leven laatst zonder beroep, weduwnaar van mevrouw Etty Frederika van Eelders, zonder bij testament te hebben beschikt, als zijn enige erfgenamen achterlatende, ieder voor een derde gedeelte, zijn kinderen:
1. Etty Maria Wempe, zonder beroep, wonende te Breukelen, huize Groenevecht, weduwe van de heer Johannes Anthonie Paulus, geboren te Tjimahi (Java) 11 augustus 1909.
2. Frederike Alexandrina Wempe, geboren te Sigli (Sumatra) 9 juni 1912, in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met Ir. William Alexander Christiaan Johannes Wiebenga, mijningenieur, wonende te Dandenong bij Melbourne, Scott Street 40 (Australie), geboren 5 december 1910 te Benkoelen, Sumatra.
3. Francoise Wilhelmina Wempe, geboren te Tjimahi (Java) 31 augustus 1921, Nederlandse gebleven en volgens het duitsche huwelijksgoederenrecht de beschikking gehouden hebbende over het door haar geerfde bij haar huwelijk met Rolf Karl Herman Dieter Werther, vroeger duitser, geboren te Kassel, 30 augustus 1919, wonende te Gouda, Westhaven 43 [doorgehaald], Rotterdam, Brigantijnstraat 17a, welke laatste de Nederlandse nationaliteit heeft verkregen.

KIND:
 1. N.N. Wiebenga.
Francoise (Fransje) Wilhelmina WEMPE,
Dochter van Hendrik Eduard Wempe en Etty Frederika van Eelders, [nr. V-f], geboren te Tjimahi, Java op 31 augustus 1921, slaagt in 1941 voor een examen Heilgymnastiek en Massage te 's-Gravenhage.
Gehuwd na 1941 met Rolf Karl Herman Dieter WERTHER, geboren te Kassel, Duitsland op 30 augustus 1919.
Voor 1950 woonden Rolf en Fransje in Gouda, daarna in Rotterdam. Rond 1960 verhuisden zij naar Reeuwijk.

FAMILIEBERICHTEN:
Bevallen.
Wempe-van Eelders, d., Bandoeng.
[Bron: Het Vaderland, 8 oct. 1921]

GEZINSKAART, 's-Gravenhage:
Wempe, Hendrik Eduard, m., hoofd, geb. 21-11-73 te Leiden, weduwnaar, Ev. L., P.Kol. DMW.
(van Eelders, Etty Frederika).
Wempe, Francoise Wilhelmina, v., dochter, geb. 31-8-21 te Tjimahi (Java) N.I., kerkgenootschap geen.
Onderaan toegevoegd:
T. W. van Eelders, Albertine Alexandrina, Wed. Derk te 's-Gravenhage, 18-11-37, Kant. te Zaandam.
Op andere kant van de kaart:
[Wempe, Hendrik Eduard], zonder beroep, verhuisd 18-7-38, 2e Schuijtstraat 210, inw. Dijkerman, inschrijving 16-7-38, vorige woonplaats Westzaan, nat. Ned.

EXAMENS:
Heilgymnastiek en Massage.
's-Gravenhage.
Ned. Genootschap voor Heilgymnastiek en Massage. Voorexamen, geslaagd Fr.W. Wempe, Den Haag.
[Bron: Het Vaderland, 1 aug. 1940]

EXAMENS:
Heilgymnastiek en massage.
Den Haag.
Geslaagd voor het theoretisch gedeelte van het examen van het Ned. Genootschap voor Heilgymnastiek en Massage mej. Fr. W. Wempe te 's-Gravenhage.
[Bron: Het Vaderland, 23 dec. 1941]

NOTARISAKTE, Zaandijk, 12 oktober 1950.
Verklaring van toedeling.
Ondergetekende mr. Cornelis Walig, notaris te Zaandijk, verklaart als betrokken bij na te melden boedelscheiding: dat op 17 Juni 1946 te ’s-Gravenhage is overleden de heer Hendrik Eduard Wempe. in leven laatst zonder beroep, weduwnaar van mevrouw Etty Frederika van Eelders, zonder bij testament te hebben beschikt, als zijn enige erfgenamen achterlatende, ieder voor een derde gedeelte, zijn kinderen:
1. Etty Maria Wempe, zonder beroep, wonende te Breukelen, huize Groenevecht, weduwe van de heer Johannes Anthonie Paulus, geboren te Tjimahi (Java) 11 augustus 1909.
2. Frederike Alexandrina Wempe, geboren te Sigli (Sumatra) 9 juni 1912, in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met Ir. William Alexander Christiaan Johannes Wiebenga, mijningenieur, wonende te Dandenong bij Melbourne, Scott Street 40 (Australie), geboren 5 december 1910 te Benkoelen, Sumatra.
3. Francoise Wilhelmina Wempe, geboren te Tjimahi (Java) 31 augustus 1921, Nederlandse gebleven en volgens het duitsche huwelijksgoederenrecht de beschikking gehouden hebbende over het door haar geerfde bij haar huwelijk met Rolf Karl Herman Dieter Werther, vroeger duitser, geboren te Kassel, 30 augustus 1919, wonende te Gouda, Westhaven 43 [doorgehaald], Rotterdam, Brigantijnstraat 17a, welke laatste de Nederlandse nationaliteit heeft verkregen.

KINDEREN:
 1. Annetty (Anetty) Werther.
  Fysiotherapeute te Amsterdam.
 2. Suzanne Werther.
 3. Dieter Werther.
  Eigenaar/directeur van D. Werther Vellen Handel BV te Rotterdam, penninmeester Harley-Davidson Club Nederland [2006].
 4. Jacqueline Werther.
Gerrit GAASTRA,
Zoon van Sjoerd Gerrits Gaastra en Catharina Margaretha Wempe [nr. V-h], geboren te Leeuwarden op 22 april 1895, Ned. Hervormd, stationscommies bij de Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij te Semarang, overleden te Leeuwarden op 7 december 1944, oud 49 jaar, begraven op de Noorderbegraafplaats.
Gehuwd bij volmacht te Leeuwarden op 16 september 1921 met Jantje WESTERBAAN, geboren te Leeuwarden op 31 januari 1900, Ned. Hervormd, woont in 1969 te Leeuwarden, overleden aldaar op 24 april 1970, oud 70 jaar, begraven op de Noorderbegraafplaats op 28 april, dochter van Albert Westerbaan, arbeider, melktapper en van Saapke Padieske.

GEBOORTEAKTE, Leeuwarden, 23 april 1895, nr. A295:
In het jaar 1895, den 23sten dag der maand April is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Leeuwarden, Provincie Friesland, verschenen:
Sjoerd Gerrits Gaastra, oud 23 jaren, boekhandelaarsbediende, wonende te Leeuwarden, die Ons heeft verklaard, dat alhier op den 22sten April dezes jaars, des morgens ten vier ure, een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit Catharina Margaretha Wempe, zonder beroep, mede te Leeuwarden woonachtig, zijne echtgenoot, aan welk kind de voornaam is gegeven van Gerrit.
De verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:
Johann Friedrich Wempe, 59 jaren, stukadoor, wonende te Leeuwarden.
Fokke Zondervan, 37 jaren, pakhuisknecht, wonende te Leeuwarden.
[bron: www.allefriezen.nl]

GEBOORTEAKTE, Leeuwarden, 2 februari 1900, nr. A85:
In het jaar 1900, den 2den dag der maand Februari is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Leeuwarden, Provincie Friesland, verschenen:
Albert Westerbaan, oud 39 jaren, arbeider, wonende te Leeuwarden, die Ons heeft verklaard, dat alhier op den 31sten Januari dezes jaars, des avonds ten acht ure, een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit Saapke Padieske, zonder beroep, mede te Leeuwarden woonachtig, zijne echtgenoot, aan welk kind de voornaam is gegeven van Jantje.
De verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:
Rintje Hofman, oud 49 jaren, arbeider, wonende te Leeuwarden.
Oeds van der Veen, oud 38 jaren, arbeider, wonende te Leeuwarden.
[in kantlijn: N.H., Weerklank, De Polle 3]
[bron: www.allefriezen.nl]

BEVOLKINGSREGISTER, Leeuwarden, 1876-1904:
Inschrijving 16 Juni 1892.
1. Gaastra, Sjoerd Gerrits (m), Hoofd van het gezin, geb. 24 Mrt 1872 te Heerenveen, Engwirden, gehuwd, Ned. Herv., Boekhandelaarsbediende [doorgehaald], Stucadoor, adressen Zaailand H 2 boven, Paul Krugerstraat U 14, Noorderweg O 92, Nieuwe Oosterstraat B 2 onder, gevestigd in deze gemeente 6 Mei 1892 uit Heerenveen, Schoterland.
2. Wempe, Catharina Margaretha (v), Vrouw, geb. 30 Sept 1871, gehuwd, Ned. Hervormd.
3. Gaastra, Gerrit (m), Zoon, geb. 22 Apr 1895, Ned. Hervormd.
4. Gaastra, Johan Frederik (m), Zoon, geb. 9 Oct 1898, Ned. Hervormd.
5. Gaastra, Maaike (v), Dochter, geb. 18 Jun 1900, Ned. Hervomd.
6. Wempe, Johan Frederik [doorgehaald] (m), neef, geb. 2 maart 1881 te Groningen, Evang. Luthersch, Klerk Telegrafist 3e klasse S.S., gevestigd in deze gemeente op 13 Sept 1900 vanuit Groningen, vertrokken op 25 Augs 1902 naar Deventer, wettige Domicili te Groningen, 1 April 1901 naar elders.
7. Gaastra, Foekje Maria (v), Dochter, geb. 12 April 1904, Ned. Hervormd.
[bron: website Historisch Centrum Leeuwarden]

HUWELIJKSAKTE, Leeuwarden, 16 september, 1921, nr. 292:
Wiemer Westerbaan oud 25 jaren, meubelmaker, wonende te Leeuwarden, ingevolge hierbij overgelegde authentieke akte optredende als bijzonder gevolmachtigde van Gerrit Gaastra, oud 26 jaren, stationscommies bij de Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij, geboren te Leeuwarden, wonende te Semarang in Nederlandsch Oost Indie, meerderjarige zoon van Sjoerd Gerrits Gaastra, oud 49 jaren, kantoorbediende en van Catharina Margaretha Wempe, oud 49 jaren, zonder beroep, echtelieden, wonende te Leeuwarden, en Jantje Westerbaan, oud 21 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leeuwarden, meerderjarige dochter van Albert Westerbaan, oud 60 jaren, melktapper en van Saapke Padieske, oud 57 jaren, zonder beroep, echtelieden, wonende te Leeuwarden.
De ouders der bruidegom en de ouders der bruid verklaarden, voor mij tegenwoordig, toe te stemmen in dezen echt.
De bruid verklaarde mij dat haar voornaam “Jantje” in de overgelegde akte van volmacht abusievelijk vermeld wordt als “Janstje” en dat haar persoon daarmede wordt bedoeld.
Getuigen:
Jan Bottema, oud 47 jaren, ambtenaar ter secretarie dezer gemeente.
Auke Folkerts van der Wal, oud 54 jaren, gemeentebode, beiden wonende te Leeuwarden.
[bron: www.allefriezen.nl]

BURGERLIJKE STAND.
Leeuwarden, van 23 Augustus tot en met 3 September 1921.
Ondertrouwd:
G. Gaastra, 26 j. te Semarang in Ned. Oost-Indie, met J. Westerbaan, 21 j.
[bron: Leeuwarder Courant, 3 september 1921]


KINDEREN:
 1. Sjoerd Gaastra,
  Geboren ca. 1921, woont in 2003 te Bielefeld (Dld.).
  Gehuwd met H. Tiemann, wonen in 1970 te Bielefeld (Dld), overleden voor 2003.
 2. Albert (Appie) Gaastra,
  Geboren te Soerabaja op 16 april 1926, overleden te Leeuwarden op 14 november 2003, oud 77 jaar, crematie in crematorium Goutum op 19 november 2003.
  Gehuwd met Jet Jonkman, wonen in 1970 te Leeuwarden, dochter van Harmen Jonkman en Jentje van Dijk.


  Overlijdensadvertentie in de
  Leeuwarder Courant, 17 november 2003.

  Overlijdensadvertentie in de
  Leeuwarder Courant, 17 november 2003.

  KINDEREN:
  1. Gerrit Gaastra,
   Geboren te Leeuwarden op 7 maart 1952.
   Gehuwd met Cobie.
  2. Herman Gaastra.
   Gehuwd met Helen.
  3. Sjoerd Gaastra.
   Gehuwd met Henny.
  4. Jenny Gaastra.
   Gehuwd met Johan.
  5. Robert Gaastra.
   Gehuwd met Jenny.
 3. Johann Friedrich (Joop) Gaastra,
  Geboren te Soerakarta op 28 augustus 1928, overleden te Wolvega op 2 mei 2009, oud 80 jaar.
  Gehuwd met J.P. Oostmeijer, wonen in 1970 te Leeuwarden, in 2003 te Wolvega, dochter van Abram Johannes Oostmeijer en Tjepkje Kamminga.

  OVERLIJDENSADVERTENTIE, Leeuwarder Courant:
  Johanna Friedrich (Joop) Gaastra, geboren te Soerakarta (Indonesie), overleden te Wolvega op 2 mei 2009, oud 80 jaar, echtgenoot van Oostmeijer.
 4. C.M.G.M. Gaastra (v),
  Geboren ca. 1930.
  Gehuwd met J. Bijlenga, wonen in 1963 te Assen, in 1972-2003 te Bergum, zoon van Gosse Bijlenga en Maria Ouborg.
 5. Saapke Gaastra (v),
  Geboren te Leeuwarden begin november 1932, woont in 1959 te Oldenzaal, in 1970 te Naaldwijk, overleden voor 2003.
  Gehuwd in 1959 met J.C. Hendricks, geboren in 1935/36, wonen in 1970 te Naaldwijk, zoon van Jan Hendricks en Trijntje van der Wal.
  J.C. Hendricks huwt (2) voor 2003 met A. Visser, wonen in Schagen.

  BURGERLIJKE STAND,
  Leeuwarden, van 7 - 12 November 1732.
  Geboren:
  Saapke, d. van G. Gaastra en J. Westerbaan.
  [bron: Leeuwarder Courant, 12 november 1932]
 6. M. Gaastra (v),
  Geboren ca. 1935, woont in 2003 te Overberg.
  Gehuwd (1) met Sipke van der Zwaag, geboren in 1924, overleden te Leeuwarden op 14 augustus 1965, oud 41 jaar, begraven op de Noorderbegraafplaats op 18 augustus 1965.
  Gehuwd (2) met J. Leemburg, wonen in 1970 te Zwagerveen en in 2003 te Overberg.
Johan Frederik GAASTRA,
Zoon van Sjoerd Gerrits Gaastra en Catharina Margaretha Wempe [nr. V-h], geboren te Leeuwarden op 9 oktober 1898, Ned. Hervormd, van beroep koopman (1926), prokuratiehouder bij NV Inter-Transp. Mij. PAX te Leeuwarden, overleden aldaar op 30 december 1959, oud 61 jaar, begraven op de Noorderbegraafplaats op 4 januari 1960.
Gehuwd te Heerenveen (Schoterland) op 29 april 1926 met Trijntje VAN ZWOL, geboren te Heerenveen (Schoterland) op 14 juni 1904, overleden te Leeuwarden op 4 april 1984, oud 79 jaar, dochter van Epke van Zwol en Trijntje Harkes.

GEBOORTEAKTE, Leeuwarden, 11 oktober 1898, nr. A686:
Sjoerd Gerrits Gaastra, oud 26 jaren, boekhandelaarsbediende, wonende te Leeuwarden, die Ons heeft verklaard, dat alhier op den 9den October dezes jaars, des avonds ten acht ure, een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit Catharina Margaretha Wempe, zonder beroep, mede te Leeuwarden woonachtig, zijne echtgenoot, aan welk kind de voornamen zijn gegeven van Johan Frederik.
De verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:
Johann Friedrich Wempe, 62 jaren, stukadoor, wonende te Leeuwarden.
Fokke Zondervan, 40 jaren, azijnmaker, wonende te Leeuwarden.
[in kantlijn: N.H., Zaailand 2 bov.]
[bron: www.allefriezen.nl]

UITTREKSEL GEBOORTEREGISTER, Schoterland, 8 april 1926 [Huwelijksbijlagen]:
In het jaar 1904 den 14den Juni is te Heerenveen geboren:
Trijntje, dochter van Epke van Zwol en zijne echtgenoote Trijntje Harkes.
[bron: website Familysearch]

BEVOLKINGSREGISTER, Leeuwarden, 1876-1904:
Inschrijving 16 Juni 1892.
1. Gaastra, Sjoerd Gerrits (m), Hoofd van het gezin, geb. 24 Mrt 1872 te Heerenveen, Engwirden, gehuwd, Ned. Herv., Boekhoudersbediende [doorgehaald], Stucadoor, adressen Zaailand H 2 boven, Paul Krugerstraat U 14, Noorderweg O 92, Nieuwe Oosterstraat B 2 onder, gevestigd in deze gemeente 6 Mei 1892 uit Heerenveen, Schoterland.
2. Wempe, Catharina Margaretha (v), Vrouw, geb. 30 Sept 1871, gehuwd, Ned. Hervormd.
3. Gaastra, Gerrit (m), Zoon, geb. 22 Apr 1895, Ned. Hervormd.
4. Gaastra, Johan Frederik (m), Zoon, geb. 9 Oct 1898, Ned. Hervormd.
5. Gaastra, Maaike (v), Dochter, geb. 18 Jun 1900, Ned. Hervomd.
6. Wempe, Johan Frederik [doorgehaald] (m), neef, geb. 2 maart 1881 te Groningen, Evang. Luthersch, Klerk Telegrafist 3e klasse S.S., gevestigd in deze gemeente op 13 Sept 1900 vanuit Groningen, vertrokken op 25 Augs 1902 naar Deventer, wettige Domicili te Groningen, 1 April 1901 naar elders.
7. Gaastra, Foekje Maria (v), Dochter, geb. 12 April 1904, Ned. Hervormd.
[bron: website Historisch Centrum Leeuwarden]

HUWELIJKSAKTE, Schoterland, 29 april 1926, nr. 27:
Heden den 29sten April 1926, zijn voor mij, ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Schoterland, provincie Friesland, verschenen:
Johan Frederik Gaastra, oud 27 jaren, koopman, geboren en wonende te Leeuwarden, meerderjarige zoon van Sjoerd Gerrits Gaastra, kantoorbediende en van Catharina Margaretha Wempe, zonder beroep, beiden wonende te Leeuwarden, en
Trijntje van Zwol, oud 21 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Heerenveen, Schoterland, meerderjarige dochter van Epke van Zwol, koopman en van Trijntje Harkes, zonder beroep, beiden wonende te Heerenveen, Schoterland.
Voorts hebben de vader des bruidegoms, oud 54 jaren, de moeder des bruidegoms, oud 54 jaren, de vader der bruid, oud 48 jaren en de moeder der bruid, oud 50 jaren, allen hierbij tegenwoordig, aan mij verklaard in dit huwelijk toe te stemmen.
Getuigen:
Jan Harms Poppinga, oud 29 jaren, commies ter secretarie, wonende te Heerenveen.
Cornelis Posthumus, oud 31 jaren, adjunct commies ter secretarie, wonende te Nijehaske.
En heb ik hiervan deze akte opgemaakt en overeenkomstig de wet voorgelezen.
[bron: website Familysearch]

FAMILIEBERICHT:
Met diep leedwezen hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van de door ons zeer geachte heer J.F. Gaastra.
Wij gedenken met dankbaarheid hoe hij vele jaren met grote ijver en toewijding onze zaak als prokuratiehouder heeft gediend.
Zij nagedachtenis zal steeds bij ons blijven voortleven.
Directie der N.V. Inter-Transp. Mij. PAX.
Leeuwarden, 30 december 1959.
[bron: Leeuwarder Courant, 31 december 1959]


[beside each other].

KINDEREN:
 1. Frederik Johan Gaastra,
  Geboren te Leeuwarden op 18 april 1929.
  Gehuwd met M.E. Koopal, wonen in 1959 te Laren NH.

  FAMILIEBERICHTEN:
  Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onzen zoon
  Frederik Johan,
  Leeuwarden, 18 April 1929.
  Paul Krugerstraat 53.
  Joh. F. Gaastra.
  T. Gaastra-van Zwol.
  [bron: aankondiging in de Leeuwarder Courant, 19 april 1929]
 2. Edo Sjoerd Gerrits Gaastra,
  Geboren te Leeuwarden ca. 28 februari 1935, woont in 1959 te Leeuwarden.
  Gehuwd met N.N.

  BURGERLIJKE STAND,
  Leeuwarden, van 25 Februari - 2 Maart.
  Geboren:
  Edo Sjoerd Gerrits, z.v. J.F. Gaastra en T. v. Zwol.
  [bron: Leeuwarder Courant, 2 maart 1935]
 3. T.C.M. Gaastra,
  Geboren ca. 1936, woont in 1959 te Leeuwarden.
 4. Marie Catharine Margaretha Gaastra,
  Geboren te Leeuwarden ca. 13 september 1938, woont in 1959 aldaar.

  BURGERLIJKE STAND,
  Leeuwarden, van 10 tot en met 16 September.
  Geboren:
  Marie Catharine Margaretha, d.v. J.F. Gaastra en T. van Zwol.
  [bron: Leeuwarder Courant, 17 september 1938]
Foekje Maria GAASTRA,
Dochter van Sjoerd Gerrits Gaastra en Catharina Margaretha Wempe [nr. V-h], geboren te Leeuwarden op 12 april 1904, Ned. Hervormd, woont in 1969 te Oldenburg (Dld), overleden aldaar op 8 oktober 1999, oud 95 jaar.
Gehuwd (1) te Leeuwarden op 21 augustus 1925 met Adriaan TULP, geboren te Leeuwarden op 14 augustus 1899, Ned. Hervormd, zoon van Sipke Tulp Szn., van beroep koopman en van Helena Maria van der Heide.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Haarlem op 3 oktober 1939.
Gehuwd (2) te Amsterdam op 23 september 1941 met Herbert Diederich WEMPE, geboren te Jever, Dld op 26 juli 1900, Evang. Luthers, van beroep bediende bij de Rotterdamsche Bank, verhuisde op 15 september 1920 naar Amsterdam, op 16 september 1946 vertrokken vanuit Amsterdam met onbekende bestemming, woont in 1960 te Oldenburg (Dld), overleden voor 1969.

BEVOLKINGSREGISTER, Leeuwarden, 1876-1904:
Inschrijving 16 Juni 1892.
1. Gaastra, Sjoerd Gerrits (m), Hoofd van het gezin, geb. 24 Mrt 1872 te Heerenveen, Engwirden, gehuwd, Ned. Herv., Boekhoudersbediende [doorgehaald], Stucadoor, adressen Zaailand H 2 boven, Paul Krugerstraat U 14, Noorderweg O 92, Nieuwe Oosterstraat B 2 onder, gevestigd in deze gemeente 6 Mei 1892 uit Heerenveen, Schoterland.
2. Wempe, Catharina Margaretha (v), Vrouw, geb. 30 Sept 1871, gehuwd, Ned. Hervormd.
3. Gaastra, Gerrit (m), Zoon, geb. 22 Apr 1895, Ned. Hervormd.
4. Gaastra, Johan Frederik (m), Zoon, geb. 9 Oct 1898, Ned. Hervormd.
5. Gaastra, Maaike (v), Dochter, geb. 18 Jun 1900, Ned. Hervomd.
6. Wempe, Johan Frederik [doorgehaald] (m), neef, geb. 2 maart 1881 te Groningen, Evang. Luthersch, Klerk Telegrafist 3e klasse S.S., gevestigd in deze gemeente op 13 Sept 1900 vanuit Groningen, vertrokken op 25 Augs 1902 naar Deventer, wettige Domicili te Groningen, 1 April 1901 naar elders.
7. Gaastra, Foekje Maria (v), Dochter, geb. 12 April 1904, Ned. Hervormd.
[bron: website Historisch Centrum Leeuwarden]

GEBOORTEAKTE, Leeuwarden, 15 augustus 1899, nr. 507:
In het jaar 1899, den 15den dag der maand Augustus, is verschenen:
Sipke Tulp, oud 29 jaren, koopman, wonende te Leeuwarden, die ons heeft verklaard, dat alhier op den 14den augustus dezes jaars, des morgens ten half vijf ure, een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit Helena Maria van der Heide, zonder beroep, mede te Leeuwarden woonachtig, zijne echtgenoot; aan welk kind de voornaam is gegeven van Adriaan.
Getuigen:
Sijbren Tulp, oud 70 jaar, zonder beroep, wonende te Leeuwarden.
Daniel Nicolaas van der Heide, oud 40 jaren, koopman, wonende te Leeuwarden.
[in de kantlijn: N.H., Wirdumerdijk 28]
[bron: www.allefriezen.nl]

GEBOORTEAKTE, Leeuwarden, 13 april 1904, nr. 266:
In het jaar 1904, den 13den dag der maand April, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leeuwarden, provincie Friesland, verschenen:
Sjoerd Gerrits Gaastra, oud 32 jaren, stukadoor, wonende te Leeuwarden, die ons heeft verklaard, dat alhier op den 12den April dezes jaars, des nachts ten 1 ure, een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit Catharina Margaretha Wempe, zonder beroep, mede te Leeuwarden woonachtig, zijne echtgenoot;
aan welk kind de voornamen zijn gegeven van Foekje Maria.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johann Friedrich Wempe, oud 68 jaren, stukadoor, wonende te Leeuwarden en van Meindert Ages Miedema, oud 39 jaren, kuiper, wonende te Leeuwarden.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en na voorlezing met den aangever en de getuigen onderteekend.
[bron: website Familysearch]

FAMILIEBERICHTEN.
Ondertrouwd:
Adr. Tulp en
F.M. Gaastra.
Leeuwarden, 6 Augustus 1925.
Kanaalstraat 6.
Joubertstraat 27.
Huwelijksvoltrekking 21 Augustus a.s.
Geen ontvangdag.
[bron: Leeuwarder Courant, 6 augsutsu 1925]

HUWELIJKSAKTE, Leeuwarden, 21 augustus 1825, nr. 216:
Adriaan Tulp met Foekje Maria Gaastra.
Huwelijk ontbonden bij vonnis van de arrondisementsrechtbank te Haarlem dd 3 october 1939.
[bron: website Historisch Centrum Leeuwarden]

BURGERLIJKE STAND:
Leeuwarden,
van 6 tot en met 12 September 1941.
Ondertrouwd:
H.D. Wempe, 41 j. en F.M. Gaastra, 37 j., geh. gew. met A. Tulp, beiden van Amsterdam.

HUWELIJKSAKTE, Leeuwarden, 21 augustus 1925, nr. 216:
Adriaan Tulp, oud 26 jaren, koopman, geboren en wonende te Leeuwarden, meerderjarige zoon van SipkeTulp, overleden en van Helena Maria van der Heide, oud 54 jaren, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, indertijd echtelieden;
en Foekje Maria Gaastra, oud 21 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leeuwarden, meerderjarige dochter van Sjoerd Gerrits Gaastra, oud 53 jaren, kantoorbediende en van Catharina Margaretha Wempe, oud 53 jaren, zonder beroep, echtelieden, wonende te Leeuwarden.
Getuigen:
Gerhard Carl Schonebaum, oud 69 jaren, koopman.
Johan Frederik Gaastra, oud 26 jaren, boekhouder, broeder der echtgenoote, beiden wonende te Leeuwarden.
[in kantlijn: Bij vonnis der Arrondissements Rechtbank te Haarlem van den derden October 1939 alhier in de registers van den burgerlijken stand ingeschreven 12 April 1941, is het in nevenstaande akte vermelde huwelijk ontbonden verklaard door echtscheiding. Leeuwarden, 12 April 1941.]
[bron: www.allefriezen.nl]

PERSOONSKAART, Amsterdam.
Wempe, Herbert Diederich, geboren op 26 Juli 1900 te Jever, Duitschland, nat. vreemdeling, van beroep bediende bank.
Gehuwd met Gaastra, Foekje Maria, geboren op 12 April 1904 te Leeuwarden, huwelijk gesloten op 23 September 1941 te Amsterdam, Afgevoerd 16 September 1946.
Gemeente en adres:
Oldenburg.
15 Sep. 20, Amsterdam, diverse adressen.
1 Jun. 39, v. Breestraat 48 hs,
5 Feb. 45, Amstelkade 176 III,
16 Sep. 46, V.O.W. [vertrokken onbekend waarheen].

GEZINSKAART, Amsterdam.
Wempe, Herbert Diederich; Prinsengracht 653, Freke;
1. Wempe, Herbert Diederich, m, geb. 26/7/1900 te Jever, Oldenburg, Dld, Evang. Luth., bediende Rotterd. bank, ingekomen 15/9/1920 van Ma....pol, Oldenburg, Duitscher.

POLITIERAPPORTEN TE AMSTERDAM, 1940-1945.
Staatspolitie te Amsterdam, Recherchedienst, Rapport No. 62, 1 Juni 1944:
Foukje Maria Gaastra, oud 40 jaar, echtgenoote van Herbert D. Wempe en wonende Amstelkade176, III hg., alhier, doet namens haar echtgenoote Herbert Diedrich Wempe, Rijksduitscher, oud 43 jaar, bankbeambte en wonende Amstelkade176, III hg., alhier, aangifte dat op 31 Mei 1944 tusschen 19,30 en 20,30 uur uit de rijwielstalling van G. de Wilde aan de Leidschekruisstraat 38 alhier is ontvreemd, zijn Maxwell heerenrijwiel, terwaarde van p.m. F. 100.-. Geen vermoeden. Wordt behandeld. Afschrift in viervoud verzonden.
[bron: website archief gemeente Amsterdam]KIND:
[Uit het tweede huwelijk ten minste 1 kind]

Frederik (Frits) GAASTRA,
Zoon van Sjoerd Gerrits Gaastra en Catharina Margaretha Wempe [nr. V-h], geboren te Leeuwarden op 16 november 1907, van huis uit Ned. Hervormd, naderhand buitenkerkelijk, woont vanaf 30 mei 1938 te Alkmaar aan de Rembrandtstraat, van beroep stuurman grote vaart, kapitein op het m.s. Diogenes van de KNSM (1967).
Gehuwd te Alkmaar op 4 mei 1938 met Leentje SMIT, geboren te Odoorn op 29 september 1908, buitenkerkelijk, dochter van Daniel Smit, van beroep arbeider en van Maria Auwerna.

GEBOORTEAKTE, Leeuwarden, 18 november 1907, nr. 741:
In het jaar 1907, den 18den dag der maand November, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leeuwarden, provincie Friesland, verschenen:
Sjoerd Gerrits Gaastra, oud 35 jaren, kantoorbediende, wonende te Leeuwarden, die ons heeft verklaard, dat alhier op den 16den November dezes jaars, des morgens ten 9 ure, een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit Catharina Margaretha Wempe, zonder beroep, mede te Leeuwarden woonachtig, zijne echtgenoot;
aan welk kind de voornaam is gegeven van Frederik.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Godard Jacobus Acker, oud 33 jaren, behanger, wonende te Leeuwarden en van Cornelis Christiaan Hoekstein, oud 29 jaren, boekdrukker, wonende te Leeuwarden.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en na voorlezing met den aangever en de getuigen onderteekend.
[bron: website Familysearch]

GEBOORTEAKTE, Odoorn, 29 september 1908, nr. 331:
Op heden, den 29sten September 1908, verscheen voor mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Odoorn, provincie Drenthe:
Daniel Smit, oud 44 jaar, van beroep arbeider, wonende te Exloermond in de gemeente Odoorn, die verklaarde, dat zijne vrouw Maria Auwerna, zonder beroep, wonende mede aldaar, den 29 sten September dezes jaars, des voormiddags te half 3 uren, ten huize van comparant bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij de voornaam gaf van Leentje.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan Smit, oud 24 jaar, van beroep Secretariebeambte, wonende te Exloo en van Roelf Stel, oud 58 jaar, van beroep veldwachter, wonende te Valthermond.
En hebben comparant en getuigen deze akte, na voorlezing, nevens mij onderteekend.
[bron: website Familysearch]

LOTING NATIONALE MILITIE,
Leeuwarden, 1926.
Heden had in het waaggebouw alhier de loting plaats voor de gemeente Leeuwarden.
Er waren 360 namen van lotelingen ingeschreven die de volgende nummers trokken:
Frederik Gaastra, nr. 175.
[bron: Leeuwarder Courant, 18 augustus 1926]

BURGERLIJKE STAND.
Alkmaar.
Getrouwd:
Frederik Gaastra en Leentje Smit.
[bron: Alkmaarsche Courant, 4 mei 1938]

INGEKOMEN PERSONEN.
Alkmaar.
F. Gaastra, Ned. Herv., stuurman gr. vaart, van Leeuwarden naar Rembrandtstraat 25.
[bron: Alkmaarsche Courant, 30 mei 1938]

GEZINSKAART, Alkmaar:
Gaastra, Frederik, m., hoofd van het gezin, geb. 16-11-1907 te Leeuwarden, gehuwd te Alkmaar op 4-5-1938, kerkgenootschap geen, nationaliteit Ned.
Smit, Leentje, v., v., geb. 29-9-1908 te Odoorn, gehuwd te Alkmaar op 4-5-1938, kerkgenootschap geen, nationaliteit Ned.KIND:
 1. Frea Gaastra,
  Geboren op 2 april 1940, woont in 2006 te Alkmaar.
Andries GAASTRA,
Zoon van Sjoerd Gerrits Gaastra en Catharina Margaretha Wempe [nr. V-h], geboren te Leeuwarden op 14 mei 1910, woont in 1941-1969 te Groningen, overleden te Hellevoetsluis op 30 oktober 1990, oud 80 jaar, crematie in het crematorium te Rotterdam-Zuid op 2 november.
Gehuwd te Leeuwarden op 28 juni 1938 met Sara VAN DER VEGT, geboren te Franeker op 23 augustus 1911, woont in 1941-1969 te Groningen, overleden te Hellevoetsluis op 15 juni 1994, oud 82 jaar, crematie in het crematorium De Ommering te Spijkenisse op 18 juni, dochter van Rombertus Bote van der Vegt en Geertje Visser.

GEBOORTEAKTE, Leeuwarden, 17 mei 1910, nr. 365:
In het jaar 1910, den 17den dag der maand Mei is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leeuwarden, provincie Friesland, verschenen:
Sjoerd Gerrits Gaastra, oud 38 jaren, kantoorbediende, wonende te Leeuwarden, die ons heeft verklaard, dat alhier op den 14den Mei dezes jaars, des namiddags ten half twee ure, een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit Catharina Margaretha Wempe, zonder beroep, mede te Leeuwarden woonachtig, zijne echtgenoote, aan welk kind de voornaam is gegeven van Andries.
Deze verklaring is geschied integenwoordigheid van Cornelius Christiaan Hoekstein, oud 32 jaren, boekdrukker, wonende te Leeuwarden en van Nicolaas Ernst van der Zee, oud 32 jaren, kantoorbediende, wonende te leeuwarden.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en na voorlezing met den aangever en de getuigen onderteekend.
[bron: website Familysearch]

DATA SARA VAN DER VEGT.
[bron: www.van-der-vegt.nl/genealogie/wyb/wyb-0001.htm.]


KINDEREN:
 1. Sjoerd Gerrits Gaastra,
  Geboren te Helpman, Groningen op 2 mei 1941.
  Gehuwd met Greet N.N., wonen in 1994 te Brielle.

  FAMILIEBERICHTEN.
  Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onzen zoon
  Sjoerd Gerrits.
  A. Gaastra.
  S. Gaastra - v.d. Vegt.
  Helpman, Groningen, 2 Mei 1941.
  v. Panhuysstraat 20a.
  [bron: Leeuwarder Courant, 3 mei 1941]
 2. Geertje Gaastra,
  Gehuwd met Siep N.N., wonen in 1994 te Tilburg.
 3. Rom Gaastra,
  Gehuwd met Jannie N.N., wonen in 1994 te Amsterdam.
ing. Johann Friedrich WEMPE,
Zoon van Johann Friedrich Wempe en Idskia Jetske van der Wal [nr. V-i], geboren te Purmerend in het Gem. Ziekenhuis op 19 maart 1926, geslaagd voor het eindexamen Werktuigbouwkunde aan de MTS te Leeuwarden in 1947, woont in 1962 te Leeuwarden, in 1968 te Tietjerk, Ned. Hervormd ouderling te Tietjerk (1984), tweede assessor van het moderamen van de hervormde Provinciale Kerkvergadering (1984), overleden voor 2019.
Gehuwd voor 1957 met Cato VAN RENSEN, overleden voor 2019.

GEBOORTEAANKONDIGING:
Met vreugde geven wij kennis van de geboorte van onzen zoon
JOHANN FRIEDRICH,
Purmerend, 19 Maart 1926.
(Gem. Ziekenhuis).
J.F. Wempe.
I.J. Wempe - van der Wal.
[bron: Leeuwarder Courant, 20 maart 1926]

MULO-EXAMENS:
Leeuwarden.
Geslaagd voor diploma B:
J.F. Wempe, te Leeuwarden.
[bron: Leeuwarder Courant, 3 juli 1943]

EINDEXAMENS MIDDELBARE TECHNISCHE SCHOOL TE LEEUWARDEN:
Afd. Werktuigbouwkunde.
J.F. Wempe.
[bron: Leeuwarder Courant, 14 juli 1947]

PKV.
Ter versterking van het moderamen van de hervormde PKV is ouderling ing. J.F. Wempe uit Tietjerk voorlopig benoemd tot tweede assessor.
[bron: Leeuwarder Courant, 27 juni 1984]

KINDEREN:
 1. Catharina Wempe, (tweeling).
  Geboren te Velsen op 29 maart 1956, overleden aldaar op 1 april 1956, oud 3 dagen.

  OVERLIJDENSAKTE, Velsen, 4 april 1956, nr. 85.
 2. Johann Friedrich Wempe, (tweeling).
  Geboren te Velsen op 29 maart 1956, overleden aldaar op 5 april 1956, oud 7 dagen.

  OVERLIJDENSAKTE, Velsen, 6 april 1956, nr. 88.
 3. Johann Friedrich Wempe,
  Geboren te Leiden op 22 december 1958, volgde opleiding aan de Hogere Landbouwschool te Leeuwarden.
  Gehuwd te Heemskerk in 1983 met Wilhelmina Maria de Wildt, ook genaamd Mieke de Wildt, geboren te Velsen op 17 oktober 1961, dochter van de heer en mevrouw H. R. de Wildt.

  BURGERLIJKE STAND VAN LEIDEN.
  Geboren:
  Johann Friedrich, z. v. J.F. Wempe en C. van Rensen.
  [bron: Nieuwe Leidsche Courant, 23 december 1958, p. 4/10]


  [bron: email H. R. de Wildt, 2019]

  KINDEREN:
  1. Gabriël Wempe,
   Geboren te Uitgeest op 6 augustus 1995, van beroep tandarts in Sneek (2019).
  2. Benjamin Wempe,
   Geboren te Uitgeest op 20 februari 1997, studerend aan de T.U. te Delft (2019).
 4. Peter Wempe,
  Geboren ca. 1960.
Johann Heinrich WEMPE,
Zoon van Bernhard Henrich Wempe en Trijntje de Jong [nr. V-j], geboren te Sneek op 31 december 1865, Doopsgezind, van beroep stukadoor, woont in 1891 te Haarlem, overleden aan de Gedempte Raamgracht 24 aldaar op 16 januari 1928, oud 62 jaar.
Gehuwd te Sneek op 14 juni 1891 met Baukje STALLENGA, ook STALLINGA, geboren te Nijland (gem. Wymbritseradeel) op 3 oktober 1864, overleden te Haarlem, Tempeliersstraat 49 op 26 juni 1937, oud 72 jaar, dochter van Pieter Stallenga, van beroep winkelier en van Antje Martens.

GEBOORTEAKTE, Wymbritseradeel, 4 oktober 1864, nr. 279:
In het jaar 1864, den 4den dag der maand October is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wymbritseradeel, Provincie Friesland, gecompareerd:
Pieter Stallenga, oud 48 jaar, van beroep winkelier, wonende te Nijland:
Welke ons verklaarde, dat op den derden dag dezer maand October, des morgens ten negen ure, te Nijland een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit hem declarant en zijne huisvrouw Antje Martens, zonder beroep, wonende te Nijland, aan welk kind hij verklaarde de vornaam te geven van Baukje.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:
Bauke van Ketel, oud 35 jaren, van beroep verwer, wonende te Nijland.
Jan Deunum, oud 67 jaren, van beroep veldwachter, wonende te Nijland.
[bron: www.allefriezen.nl]

GEBOORTEAKTE, Sneek, 31 december 1865, nr. A308:
Gecompareerd Bernard Heinrich Wempe, oud 27 jaren, Stucadoor, wonende te Sneek, welke ons heeft verklaard, dat op heden den 31sten December, des nachts ruim ten 12 ure, te Sneek een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit hem declarant en deszelfs huisvrouw Trijntje de Jong, zonder beroep, mede te Sneek woonachtig, aan welk kind hij verklaarde de voornamen te geven van Johann Heinrich.
[bron: www.allefriezen.nl]

BEVOLKINGSREGISTER, Leeuwarden, 1859-1876:
1. Wempe, Bernard Heinrich (m), Hoofd van het gezin, geb. 12 Oct 38 te Wardenburg (Oldenburg), gehuwd, religie E.L., Stucadoor, gevestigd te Leeuwarden op 30 Oct. 66 vanuit Sneek, vertrokken op 9 Mrt 68 naar Sneek.
2. Jong de, Trijntje (v), Vrouw, geb. 17 Sept 39 te Lemsterland, gehuwd, religie D.G., gevestigd te Leeuwarden op 30 Oct. 66 vanuit Sneek, vertrokken op 9 Mrt 68 naar Sneek.
3. Wempe, Johann Heinrich (m), Zoon, geb. 31 Dec 65 te Sneek, religie D.G., gevestigd te Leeuwarden op 30 Oct. 66 vanuit Sneek, vertrokken op 9 Mrt 68 naar Sneek.
[bron: website Historisch Centrum Leeuwarden]

HUWELIJKSAKTE, Sneek, 14 juni 1891, nr. 47:
Johann Heinrich Wempe, oud 25 jaren, van beroep Stucadoor, geboren te Sneek, wonende te Haarlem, meerderjarig zoon van Bernard Heinrich Wempe, van beroep Stukadoor, wonende te Sneek en van Trijntje de Jong, overleden, indertijd echtelieden, en Baukje Stallinga, oud 26 jaren, zonder beroep, geboren te Nijland, wonende te Sneek, meerderjarige dochter van Pieter Stallinga, overleden en van Antje Martens, zonder beroep, wonende te Nijland, in der tijd echtelieden.
Welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomenhuwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen op Zondagen den 31sten Mei en 7den Juni jongstleden alhier en in de gemeente Haarlem zonder stuiting hebben plaats gehad. En hebben de Comparanten tot dat einde aan ons overgelegd:
Hunne geboorteakten, eene akte van overlijden van de moeder des comparants en van den vader des comparante, benevens een certificaat van den onverhinderden afloop der huwelijksafkondigingen in de gemeente Haarlem.
De vader van den comparant en de moeder der comparante, hier tegenwoordig, hebben ons verklaard tot dit huwelijk hunne toestemming te geven.
Getuigen:
Bernardus de Jongh, 78 jaren, Commies ter Secretarie.
Johannes van Akkeren, 41 jaren, Stadsbode.
Herre Kampen, 31 jaren, Stadsbode.
Johannes Haarsma, 59 jaren, Bode, allen wonende te Sneek.
[bron: www.allefriezen.nl]

OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 17 januari 1928, nr. 92:
Heden 17 Januari 1928 verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, Cornelis de Jager, oud 50 jaren, aanspreker en Pieter Gerardus Kruijer, oud 56 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die verklaarden dat op den 16den dezer des namiddags ten 5 uur, in het huis staande aan de Gedempte Raamgracht nummer 24, is overleden Johann Heinrich Wempe, oud 62 jaren, geboren te Sneek, van beroep stucadoor, wonende alhier, echtgenoot van Baukje Stallinga, zoon van Bernard Heinrich Wempe en van Trijntje de Jong, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[bron: website Familysearch]

OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 28 juni 1937, nr. 806:
Heden 28 Juni 1937 verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, Poorter, Huibert, oud 60 jaren, aanspreker, wonende alhier, die, bevoegd tot het doen dezer aangifte, verklaarde dat op den 26sten dezer des voormiddags een uur, in deze gemeente, Tempeliersstraat 49, is overleden Stallinga, Baukje, oud 72 jaren, geboren te Wijmbritseradeel, zonder beroep, wonende alhier, weduwe van Wempe, Johann Heinrich, dochter van Stallinga, Pieter en van Martens, Antje, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[bron: website Familysearch]


KINDEREN:
 1. Bernhard Heinrich Wempe, zie nr. VII-r.
  Geboren te Haarlem op 23 december 1891, van beroep stukadoor.
  Gehuwd te Haarlem op 6 juni 1918 met Christina Jacoba Houtzager, geboren te Zaandam op 4 oktober 1887, dochter van Gerrit Houtzager en Maria de Rooij.
  Wonen in 1957 te Haarlem.
 2. Piet Wempe, zie nr. VII-s.
  Geboren te Haarlem op 19 december 1896, van beroep stukadoor.
  Gehuwd te Haarlem op 6 oktober 1921 met Trijntje Visser, geboren te Haarlem op 19 juli 1897, dochter van Durk Visser en Sjoerdtje Hiemstra.
  Wonen in 1957 te Haarlem.
 3. Anna Wempe, zie nr. VII-t.
  Geboren te Haarlem, Assendelverstraat 54 op 27 april 1900.
  Gehuwd te Haarlem op 16 juli 1925 met Pieter Tuijtel, geboren te Haarlem, Nieuwe Kerkplein 2 op 16 september 1898, van beroep kantoorbediende, zoon van Pieter Tuijtel, letterzetter, typograaf en van Elizabeth Boeree.
  Wonen in 1957 te Haarlem.
 4. Johann Heinrich Wempe,
  Geboren te Haarlem op 12 maart 1902, overleden op 5 oktober 1952, oud 50 jaar.
  Gehuwd met zijn nicht Aaltje Wempe, geboren te Sneek op 19 juni 1904, buitenkerkelijk, dochter van Anton Heinrich Wempe en Sjoukje van der Veen.
  Wonen in 1957 te Haarlemmerliede aan de Lagedijk 4.

  GEBOORTEAKTE, Haarlem, 13 maart 1902, nr. 402:
  Op heden den 13den Maart 1902, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, verschenen: Johann Heinrich Wempe, oud 36 jaren, van beroep stucadoor, wonende in deze gemeente, die ons heeft verklaard, dat op den 12den dezer des namiddags te half 8 uren, in het huis staande aan de Assendelverstraat No. 54, is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Baukje Stallinga, zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende alhier, aan welk kind hij comparant de voornamen geeft van Johann Heinrich.
  Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van Gerardus Johannes Kok, oud 34 jaren, van beroep gemeenteambtenaar, wonende alhier en van Jan Coenraad Timmerman, oud 25 jaren, van beroep gemeenteambtenaar, wonende alhier.
  En is hiervan terstond opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, den aangever en de getuigen.
  [bron: website Familysearch]

  GEBOORTEAKTE, Sneek, 20 juni 1904, nr. 168:
  In het jaar 1904, den 20sten dag der maand Juni, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sneek, Provincie Friesland, gecompareerd:
  Anton Heinrich Wempe, oud 25 jaren, huisschilder, wonende te Sneek, die ons heeft verklaard, dat op den 19den dezer maand, des morgens ten 8 ure, te Sneek een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit hem declarant en zijne echtgenoote, Sjoukje van der Veen, zonder beroep, mede te Sneek wonende, aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van Aaltje.
  De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Herre Kampen, oud 44 jaren, commies en Pieter Reitsma, oud 31 jaren, adjunct-commies, beiden wonende te Sneek.
  Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt, welke, nadat dezelve was voorgelezen, door ons, den comparant en de getuigen is geteekend.
  [bron: website Familysearch]

  FAMILIERELATIE:
  De vaders van Johann Heinrich Wempe en Aaltje Wempe waren halfbroers.
Johannes WEMPE,
Zoon van Bernhard Henrich Wempe en Trijntje de Jong [nr. V-j], geboren te Sneek op 23 maart 1868, lid van het arbeiderskoor "Morgenrood", van beroep stukadoor te Haarlem (1896), keerde ca. 1903 terug naar Sneek, tot 1917 in partnerschap met zijn broer Herman Heinrich, woonde in 1932 te Arnhem, droeg in 1938 zijn stukadoorszaak over aan zijn zoon Bernard Heinrich, overleden te Sneek op 25 januari 1957, oud 88 jaar.
Gehuwd te Sneek op 24 november 1895 met Joosje DE WILDE, geboren te Sneek op 18 juni 1870, lid van het arbeiderskoor "Morgenrood", overleden te Sneek op 17 januari 1946, oud 75 jaar, dochter van Nicolaas de Wilde, van beroep sjouwerman, zeemtouwersknecht en van Pietje de Boer.

GEBOORTEAKTE, Sneek, 25 maart 1868, nr. A69:
Gecompareerd Bernhard Heinrich Wempe, oud 29 jaren, Stucadoor, wonende te Sneek, welke ons heeft verklaard, dat op heden den 23sten dag dezer maand, des avonds ruim ten half 11 ure, te Sneek een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit hem declarant en deszelfs huisvrouw Trijntje de Jong, zonder beroep, mede te Sneek woonachtig, aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van Johannes.
[bron: www.allefriezen.nl]

GEBOORTEAKTE, Sneek, 20 juni 1870, nr. 170:
Gecompareerd Nicolaas de Wilde, oud 30 jaren, Sjouwerman, wonende te Sneek, welke ons heeft verklaard, dat op den 18den dag dezer maand, des avonds ruim ten half 8 ure, te Sneek een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit hem declarant en deszelfs huisvrouw Pietje de Boer, zonder beroep, mede te Sneek woonachtig, aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van Joosje.
Getuigen:
Engebartus Piebenga, oud 67 jaren, Stadsbode.
Bernardus de Jongh, oud 57 jaren, Stadsbode, beiden wonende te Sneek.
[bron: www.allefriezen.nl]

HUWELIJKSAKTE, Sneek, 24 november 1895, nr. 78:
Johannes Wempe, oud 27 jaren, van beroep Stucadoor, geboren te Sneek, wonende te Haarlem, meerderjarig zoon van Bernard Heinrich Wempe, van beroep Stucadoor, wonende te Sneek en van Trijntje de Jong, overleden, indertijd echtelieden, en Joosje de Wilde, oud 25 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Sneek, meerderjarige dochter van Nicolaas de Wilde, van beroep zeemtouwersknecht en van Pietje de Boer, zonder beroep, echtelieden, beiden wonende te Sneek.
Welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomenhuwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen op Zondagen den 10den en 17den November jongstleden alhier en in de gemeente Haarlem zonder stuiting hebben plaats gehad. En hebben de Comparanten tot dat einde aan ons overgelegd:
Hunne geboorteakten en eene akte van overlijden van de moeder des comparants, benevens een certificaat van den onverhinderden afloop der huwelijksafkondigingen in de gemeente Haarlem.
De vader van den comparant en de ouders der comparante, hier tegenwoordig, hebben ons verklaard tot dit huwelijk hunne toestemming te geven.
Getuigen:
Bernardus de Jongh, 82 jaren, Commies ter Secretarie.
Johannes van Akkeren, 45 jaren, Stadsbode.
Herre Kampen, 36 jaren, Stadsbode.
Johannes Bernardus de Jongh, 32 jaren, Secretarie klerk, allen wonende te Sneek.
[bron: www.allefriezen.nl]

ONTBINDING STUKADOORSZAAK:
De ondergetekenden geven hiermede te kennen, dat vanaf 1 April 1917 de Stucadoorszaak onder den naam van Gebr. J. en H. Wempe is ontbonden en dat van dien datum af beide ondergeteekenden voor eigen rekening een stucadoorszaak zullen voortzetten.
Vorderingen en betalingen betreffende de oude zaak kunnen worden gedaan bij J. WEMPE, Badhuisgracht 7.
Sneek, April 1917.
J. WEMPE, Badhuisgracht.
H.H. WEMPE, Schoolstraat.
[bron: Leeuwarder Courant, 11 april 1917]

STUCADOORSPATROONSBOND:
Afdeling Friesland.
Gekozen tot bestuurslid: Joh. Wempe te Sneek.
[bron: Leeuwarder Courant, 23 februari 1918]

NOTARISAKTE (T. Boshuyer), Sneek, 1919:
Inv. nr. 119126 repertoire nr. 182, dd. 12 augustus 1919.
Royement, akte niet aanwezig.
Herman Zeylemaker te Sneek.
Johannes Wempe te Sneek.

NOTARISAKTE (T. Boshuyer), Sneek, 1919:
Inv. nr. 119126 repertoire nr. 185, dd. 16 augustus 1919.
Obligatie.
Johannes Wempe te Sneek, schuldenaar.
Sint Joseph Vereeniging (afdeeling Spaarkas) te Sneek, schuldeiser.

ADRESBOEK, Friesland, 1928:
Wempe, J., stuc., Badh.gr. 15 te Sneek.
Wempe, N.J., kant.bed., Badhuisgracht 15 te Sneek.

OVERDRACHT ZAAK:
Onder dankzegging voor het genoten vertrouwen, deelt ondergeteekende mede, dat hij met 1 Januarij zijn Stucadoorszaak heeft overgedragen aan zijn zoon B.H. Wempe, dien hij door dezen gaarne aanbeveelt.
Sneek, Januari 1938.
Johs. Wempe.
[bron: Leeuwarder Courant, 7 januari 1938]

OVERLIJDENSAKTE, Sneek, 17 januari 1946, nr. 24:
Heden 17 Januari 1946 verscheen voor mij Ambtenaar van de Burgerlijke Stand der gemeente Sneek,
Veltman, Jan, oud 57 jaren, aanspreker, wonende te Sneek, die, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, verklaarde dat op 17 Januari van dit jaar, des voormiddags te half tien uur, te Sneek is overleden:
de Wilde, Joosje, oud 75 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Sneek, echtgenote van: Wempe, Johannes, dochter van: de Wilde, Nicolaas en van: de Boer, Pietje, beiden overleden.
Waarvan akte, welke is overgelezen.
[bron: website Familysearch]

KINDEREN:
 1. Bernard Heinrich (Hein) Wempe, zie nr. VII-u.
  Geboren te Haarlem op 20 augustus 1896, verhuisde kort daarna naar Sneek waar hij de lagere school doorliep, van beroep stukadoor, nam in 1938 de stukadoorszaak van zijn vader over, lid van het trommelkorps van de gymnastiekvereniging Thusnelda-Greate Pier, sinds 1914 lid en vanaf 1925 ook penningmeester van de arbeiderszangvereniging "Morgenrood", hoofdbestuurslid van de stukadoorsbond, penningmeester van de Friese afdeling daarvan, lid van de Nederlandsche Vereniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken, lid S.D.A.P. / Partij van de Arbeid sinds 1920, zong van jongs af met Kerstmis bij het Doopsgezind Kerkkoor, drager Eremedaille in goud verbonden aan de orde van Oranje Nassau (1969), ontvanger erepenning Partij van de Arbeid (1994), overleden te Sneek op 9 augustus 1995, oud 98 jaar, crematie in het crematorium te Goutum bij Leeuwarden op 12 augustus.
  Gehuwd (1) te Sneek op 2 januari 1922 met Atje Bakker, geboren te Sneek op 3 januari 1898, dochter van Suzanne Bakker.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
  Gehuwd (2) ca. 1948 met Wibbigje (Wibbertje) de Wilde, geboren te Sneek op 19 juli 1910, dochter van Johannes de Wilde, bankwerker en van Martje Jongsma.
  Samenlevingsverband (3) met Anna Leeninga, geboren te Harlingen op 28 november 1894, overleden te Sneek op 8 februari 1982, oud 87 jaar, crematie in het crematorium te Goutum bij Leeuwarden op 12 februari, eerder weduwe van Piet van der Veen, overleden op 27 december 1954, dochter van Marinus Leeninga, van beroep suikerbakker en van Ytje Ros.
  Hein Wempe woonde in 1957 aan de Badhuisgracht 15 te Sneek.
 2. Petronella Alida (Pietje) Wempe,
  Geboren te Haarlem, Voorzorgstraat 43 op 7 januari 1899, van beroep verpleegster in de krankzinnigenzorg, overleden te Rotterdam.
  Gehuwd met Willem (Wim) Wilbrink, geboren te Zutphen op 2 mei 1916, Gereformeerd, zoon van Garrit Jan Wilbrink en Maria Tijmans.
  Uit dit huwelijk geen nageslacht.

  GEBOORTEAKTE, Haarlem, 9 januari 1899, nr. 41:
  Op heden den 9den Januari 1899, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, verschenen Johannes Wempe, oud 30 jaren, van beroep stucadoor, wonende in deze gemeente, die ons heeft verklaard, dat op den zevenden dezer des voormiddags te acht uren, in het huis staande aan de Voorzorgstraat No. 43, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Joosje de Wilde, zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende alhier, aan welk kind hij comparant de voornamen geeft van Petronella Alida.
  Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van Pieter Verkes, oud 40 jaren, van beroep gemeente ambtenaar, wonende alhier en van Gerardus Johannes Kok, oud 31 jaren, van beroep gemeente ambtenaar, wonende alhier.
  En is hiervan opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, den aangever en de getuigen.
  [bron: website Familysearch]

  GEZINSKAART, Zutphen:
  1. Wilbrink, Garrit Jan, M., Hoofd van gezin, geb. 6 april 1880 te Warnsveld, gehuwd, Geref., nat. Ned.
  2. Wilbrink, geb. Tijmans, Maria, V., vrouw, geb. 7 Decr. 1884 te Zutphen, gehuwd, Geref., nat. Ned.
  4. Wilbrink, Willem, M., zoon, geb. 2 Mei 1916 te Zutphen, ongehuwd, Geref., nat. Ned.
  [bron: website regionaal archief Zutphen]

  ONDERWIJS:
  Examens Krankzinnigenverpleging.
  Deze examens zijn voortgezet met de candidaten uit Groot Graffel te Warnsveld.
  Tweede gedeelte; geslaagd P.A. Wempe.
  [Bron: NRC, 6 dec. 1924]

  ONDERWIJS:
  Examens Krankzinnigenverpleging.
  Deze examens zijn voortgezet met de candidaten uit Groot Graffel te Warnsveld.
  Derde gedeelte (oud); geslaagd P.A. Wempe.
  [Bron: Het Vaderland, 3 dec. 1925].
 3. Nicolaas (Nico) Johannes Wempe,
  Geboren te Haarlem, Voorzorgstraat 43 op 25 januari 1902, van beroep kantoorbediende, verhuisde in april 1931 vanuit Sneek naar Leeuwarden, waarnemend voorzitter Nederlandsche Vegetariers Bond, afd. Friesland (1932), ontving in januari 1951 het ere-insigne voor het 25-jarig lidmaatschap van de Algemene Bond van Handels- en Kantoorbedienden en Handelsreizigers Mercurius overleden te Oosterbeek.
  Gehuwd te Leeuwarden op 24 februari 1932 met Gerritje Jägerlingh, geboren te Arnhem op 10 maart 1901, van beroep onderwijzeres aan de openbare lagere school te Poppingawier (1920-1930) , overleden te Oosterbeek, dochter van Anne Jägerlingh, van beroep brugwachter en van Baatje Brandsma.
  Wonen in 1957 te Leeuwarden in de Elisabeth Wolffstraat 8.
  Uit dit huwelijk geen nageslacht.

  GEBOORTEAKTE, Haarlem, 27 januari 1902, nr. 143:
  Op heden den 27sten Januari 1902, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, verschenen Johannes Wempe, oud 33 jaren, van beroep stucadoor, wonende in deze gemeente, die ons heeft verklaard, dat op den 25sten dezer des voormiddags te half 3 uren, in het huis staande aan de Voorzorgstraat No. 43, is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Joosje de Wilde, zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende alhier, aan welk kind hij comparant de voornamen geeft van Nicolaas Johannes.
  Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van Jan Coenraad Timmerman, oud 25 jaren, van beroep gemeente ambtenaar, wonende alhier en van Gerardus Johannes Kok, oud 34 jaren, van beroep gemeente ambtenaar, wonende alhier.
  En is hiervan opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, den aangever en de getuigen.
  [bron: website Familysearch]

  VOORDRACHT VOOR ONDERWIJZERES AAN DE OPENBARE LAGERE SCHOOL TE POPPINGAWIER:
  De voordracht voor onderwijzeres aan de openbare lagare school te Poppingawier bestaat uit de dames G. Jägerlingh, tijdelijk te Poppingawier; F. Biesma te Lippenhuizen en H. Minnema te Leeuwarden.
  [bron: archief Leeuwarder Courant, 13 januari 1920]

  GEMEENTERAAD RAUWERDERHEM, 19 januari 1920:
  Benoemd werd met 4 stemmen tot onderwijzeres te Poppingawier mej. G. Jägerlingh aldaar; op mej. F. Biesma te Lippenhuizen waren 2 stemmen uitgebracht.
  [bron: archief Leeuwarder Courant, 20 januari 1920]

  GEMEENTERAAD RAUWERDERHEM, 14 december 1922:
  Aanwezig alle leden.
  Voorzitter de heer Jhr J.M. van Beyma thoe Kingma, Burgemeester.
  Punt 2. De Voorz. deelt mee:
  a. dat het ziekteverlof van mej. G. Jägerlingh, onderwijzeres te Poppingawier is verlengd tot 1 Febr. 1923.
  [bron: archief Leeuwarder Courant, 26 januari 1923]

  GEMEENTERAAD RAUWERDERHEM, 20 maart 1930:
  Diversen:
  Van mej. G. Jägerlengh te Poppingawier, onderwijzeres aan de openbare lagere school te Poppingawier, was ingekomen een verzoek om eervol ontslag als zoodanig wegens eene benoeming te Amsterdam.
  Besloten 't gevraagde eervol ontslag te verleenen op een nader door B. en W. te bepalen datum.
  [bron: archief Leeuwarder Courant, 20 maart 1930]  GEMEENTERAAD LEEUWARDEN, 7 oktober 1930:
  Benoeming van een reserve-onderwijzeres aan de scholen voor openbaar lager onderwijs (vacature H. Klamstra-Folkertsma).
  B. en W. dragen voor:
  1. mej. S. Faber te Hijum;
  2. mej. G. Jägerlengh te Amsterdam;
  3. mej. F. Pal te Rottevalle.
  Benoemd wordt mej. Faber.
  [bron: archief Leeuwarder Courant, 7 oktober 1930]

  GEVESTIGD TE LEEUWARDEN:
  N.J. Wempe, kantoorbediende, Tj. Hiddestraat 62, van Sneek.
  [bron: Leeuwarder Courant, 25 april 1931]

  GEBOORTENUITTREKSEL, Arnhem, 13 februari 1932 [huwelijksbijlagen]:
  Uit het Register van Geboorten der Gemeente Arnhem blijkt, dst aldaar op den tienden Maart 1901 is geboren:
  Gerritje, dochter van Anne Jägerlingh en diens echtgenoote Baatje Brandsma.
  [bron: website Familysearch]

  HUWELIJKSAKTE, Leeuwarden, 24 februari 1932, nr. 30:
  Heden 24 Februari 1932, zijn voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand van Leeuwarden verschenen, teneinde een huwelijk aan te gaan:
  Nicolaas Johannes Wempe, oud 30 jaren, kantoorbediende, geboren te Haarlem, wonende te Leeuwarden, meerderjarige zoon van Johannes Wempe, stucadoor en van Joosje de Wilde, zonder beroep, echtelieden, wonende te Arnhem, en
  Gerritje Jägerlingh, oud 30 jaren, onderwijzeres, geboren te Arnhem, wonende te Leeuwarden, meerderjarige dochter van Anne Jägerlingh, brugwachter en van Baatje Brandsma, zonder beroep, echtelieden, wonende te Sneek.
  Getuigen:
  Anne Jägerlingh, oud 55 jaren, brugwachter, wonende te Sneek, vader der echtgenoote en
  Johannes Wempe, oud 63 jaren, stucadoor, wonende te Arnhem, vader des echtgenoots.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  [bron: website Familysearch]

  NEDERLANDSCHE VEGETARIERS BOND:
  [Lezing in Leeuwarden op 26 september 1932; introductie door N. Wempe, waarnemend voorzitter afd. Friesland].
  [bron: Leeuwarder Courant, 27 september 1932]

  MERCURIUS.
  N. Wempe ontving in januari 1951 het ere-insigne voor het 25-jarig lidmaatschap van de Algemene Bond van Handels- en Kantoorbedienden en Handelsreizigers Mercurius.
  [bron: Leeuwarder Courant, 22 januari 1951]
 4. Johannes (Hans) Wempe, zie nr. VII-v.
  Geboren te Sneek op 17 juni 1905, Doopsgezind, in 1928 geslaagd voor het examen Burgerlijke bouwkunde aan de MTS in Sneek, van beroep opzichter-tekenaar, technisch tekenaar bij de gemeente Amsterdam, overleden aldaar op 21 december 1986, oud 81 jaar.
  Gehuwd te Laren NH op 3 april 1935 met Maaike Posthumus, geboren te Bussum op 24 mei 1907, overleden te Amsterdam op 7 juli 2000, oud 93 jaar.
Bernhard Heinrich WEMPE,
Zoon van Bernhard Henrich Wempe en Aaltje de Vries [nr. V-j], geboren te Sneek op 16 september 1872, van beroep stucadoor, leider van de N.A.S.B. te Sneek (1934), bestuurslid Instituut voor Arbeidsontwikkeling te Sneek (1936), overleden te Sneek op 16 februari 1952, oud 79 jaar.
Gehuwd te Sneek op 9 augustus 1902 met Antje BIES, geboren te Veenhuizen (Norg) op 16 april 1879, overleden op 29 mei 1953, oud 74 jaar, dochter van Homme Sieses Bies, landbouwer en van Janna Wiegers Bok.

GEBOORTEAKTE, Sneek, 17 september 1872, nr. A251:
In het jaar 1872, den 17den dag der maand September is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Sneek, Provincie Friesland, gecompareerd:
Bernhard Heinrich Wempe, oud 33 jaren, Stucadoor, wonende te Sneek, welke ons heeft verklaard, dat op den 16den dag dezer maand , des avonds ten negen ure te Sneek een kind van het Mannelijk geslacht is geboren uit hem declarant en deszelfs huisvrouw Aaltje de Vries, zonder beroep, mede te Sneek woonachtig, aan welk kind hij verklaarde de voornamen te geven van Bernhard Heinrich.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:
Engelbartus Piebenga, oud 70 jaren, Stadsbode.
Bernardus de Jongh, oud 59 jaren, Stadsbode, beide wonende te Sneek.
[bron: www.allefriezen.nl]

GEBOORTEAKTE, Norg, 17 april 1879, nr. 15:
Op heden den 17den April 1879, verscheen voor mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Norg, provincie Drenthe,
Homme Sietes Bies, oud 44 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Veenhuizen, in de gemeente Norg, die verklaarde, dat zijne echtgenoote Janna Wiegers Bok, zonder beroep, mede wonende te Veenhuizen den 16den dezer maand April, des middags te 12 uren, ten huize van hem comparant, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij den voornaam gaf van Antje.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Karst Karsten, oud 74 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Norg en van Egbert Barelds, oud 60 jaar, van beroep arbeider, wonende te Norg.
En hebben Comparant en getuigen deze acte, na voorlezing, nevens mij onderteekend.
[bron: website Familysearch]

HUWELIJKSAKTE, Sneek, 9 augustus 1902, nr. 66.
Bernhard Heinrich Wempe, oud 29 jaren, van beroep Stukadoor, geboren te Sneek, wonende te Joure, meerderjarig zoon van Bernard Heinrich Wempe, van beroep Stukadoor en van Aaltje de Vries, zonder beroep, echtelieden, beiden wonende te Sneek, en Antje Bies, oud 23 jaren, zonder beroep, geboren te Norg, wonende te Sneek, binnen de laatste 6 maanden te Kortezwaag, meerderjarige dochter van Homme Sietes Bies, van beroep arbeider en van Janna Wiegers Bok, zonder beroep, echtelieden, beiden wonende te Kortezwaag.
Getuigen:
Johannes van Akkeren, 52 jaren.
Herre Kampen, 42 jaren.
Johannes Bernardus de Jongh, 38 jaren.
Pieter Reitsma, 29 jaren, ambtenaren ter Secretarie, allen wonende alhier.
[bron: www.allefriezen.nl]

ADRESBOEK, Friesland, 1928:
Wempe, B.H., stuc., M. Louisestraat 5 te Sneek.
Wempe, B.H., stuc., 3e Woudstraat 42.

N.A.S.B.
Nederlandsche Arbeiders Sport Bond, verbonden met de sociaal democratische beweging.

INSTITUUT VOOR ARBEIDERSONTWIKKELING:
Organiseert o.a. de Arbeidersavondschool.

KINDEREN
 1. Aaltje Wempe, zie nr. VII-w.
  Geboren te Joure op 18 mei 1903, overleden te Schalkhaar op 17 mei 1984, oud 80 jaar.
  Gehuwd te Sneek op 17 oktober 1927 met Jelte van der Meulen, geboren te Sneek op 17 mei 1900, van beroep fabrikant, woont in 1957 te Sneek, zoon van Hendrik van der Meulen, van beroep winkelier, koopman en van Johanna Oly.
 2. Janna Wempe, zie nr. VII-x.
  Geboren te Joure op 5 augustus 1907, werkte als administratieve kracht bij de touwfabriek Lankhorst, woonde in 1967 te Hardersluis, daarna tot haar 96e jaar in Sneek en vanaf 2003 in Koudum, overleden aldaar op 14 september 2007, oud 100 jaar, crematie.
  Gehuwd te Sneek op 18 juni 1932 met Albert Wieringa, geboren te Sneek op 17 maart 1907, van beroep aardappelhandelaar, na de oorlog sleepbootkapitein bij een baggermaatschappij, woonde in 1967 te Hardersluis, overleden te Sneek op 20 augustus 1976, oud 69 jaar, zoon van Pieter Wieringa, winkelier en van Jeltje Bakker.
  Janna en haar man Albert Wieringa woonden in 1957 aan boord van het woonschip "Swanneblom".


Tweede Wempe familiedag te Sneek.

Friedrich Johannes WEMPE,
Zoon van Bernhard Henrich Wempe en Aaltje de Vries [nr. V-j], geboren te Sneek op 16 september 1873, woont in 1926 te Haarlem, overleden op 11 juli 1960, oud 86 jaar.
Gehuwd te Workum op 9 februari 1901 met Sijke BOUMA, geboren te Workum op 23 september 1878, dochter van Jan Bouma, schoenmaker en van Gerbrig van der Meulen.

GEBOORTEAKTE, Sneek, 17 september 1873, nr. A236:
In het jaar 1873, den 17den dag der maand September is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Sneek, Provincie Friesland, gecompareerd:
Bernhard Heinrich Wempe, oud 34 jaren, Stucadoor, wonende te Sneek, welke ons heeft verklaard, dat op den 16den dag dezer maand , des voormiddags ten half elf ure, te Sneek een kind van het Mannelijk geslacht is geboren uit hem declarant en deszelfs huisvrouw Aaltje de Vries, zonder beroep, mede te Sneek woonachtig, aan welk kind hij verklaarde de voornamen te geven van Friedrich Johannes.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:
Engelbartus Piebenga, oud 71 jaren, Stadsbode.
Bernardus de Jongh, oud 60 jaren, Stadsbode, beide wonende te Sneek.
[bron: www.allefriezen.nl]

GEBOORTEAKTE, Workum, 23 september 1878, nr. A117:
In het jaar 1878, den 23sten dag der maand September verscheen voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Workum, Provincie Friesland:
Jan Bouma, oud 24 jaren, van beroep schoenmaker, wonende te Workum;
Dewelke ons verklaarde, dat op den 2e3sten September dezes jaars, des morgens ten 7 ure, binnen deze gemeente is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Gerbrig van der Meulen, zonder beroep, alhier woonachtig, huisvrouw van den declarant, aan welk kind hij verklaart de voornaam te geven van Sijke.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:
Douwe Bosma, oud 64 jaren, van beroep slager, wonende te Workum.
Sine Draaisma, oud 56 jaren, van beroep pottebakker, wonende te Workum.
[bron: www.allefriezen.nl]

HUWELIJKSAKTE, Workum, 9 februari 1901, nr. 1:
Friedrich Johannes Wempe, oud 27 jaren, geboren te Sneek, stucadoor, wonende te Haarlem, meerderjarig zoon van Bernard Heinrich Wempe, stucadoor, en Aaltje de Vries, zonder beroep, echtelieden, wonende te Sneek, hierbij tegenwoordig hunne toestemming tot dit Huwelijk gevende, en Sijke Bouma, oud 22 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Workum, minderjarige dochter van Jan Bouma, schoenmaker en van Gerbrig van der Meulen, zonder beroep, echtelieden wonende te Workum, hierbij tegenwoordig hunne toestemming tot dit Huwelijk gevende.
Getuigen:
Jan Oudeboon, 51 jaren, Gemeente Secretaris.
Anske de Vries, 39 jaren, Secretariebeambte.
Joost Stout, 41 jaren, Hoofdagent van politie.
Frans Faber, 57 jaren, Gemeentebode, allen wonende te Workum.
[bron: www.allefriezen.nl]

KINDEREN:
 1. Bernhard Heinrich Wempe, zie nr. VII-y.
  Geboren te Haarlem, Wolstraat 7 op 19 augustus 1901, van beroep stukadoor, overleden op 25 augustus 1973, oud 72 jaar.
  Gehuwd te Haarlem op 25 mei 1927 met Maria Johanna Duif, geboren te Haarlem op 13 januari 1904, dochter van Andries Duif en Maria Johanna Elisabeth Mudde.
 2. Friedrich Johannes Wempe, zie nr. VII-z.
  Geboren te Haarlem op 30 mei 1903, overleden op 7 februari 1979, oud 75 jaar.
  Gehuwd met Krina Elisabeth Rinn, geboren op 7 december 1913.
 3. Jan Wempe, zie nr. VII-aa.
  Geboren te Haarlem op 16 februari 1909, overleden aldaar op 27 november 1987, oud 78 jaar.
  Gehuwd met Pietje Stevan, geboren op 22 februari 1908, overleden te Haarlem op 12 juli 2011, oud 93 jaar.
 4. Gerda Wempe, zie nr. VII-ab.
  Geboren te Haarlem op 26 februari 1921, overleden te Salt Lake City, Utah, USA op 19 september 2001, oud 80 jaar, begraven in Redwood Memorial Estates op 24 september 2001.
  Gehuwd te Haarlem op 31 januari 1946, kerkelijke inzegening te Idaho Falls in de L.D.S. Temple in 1953, met Johannes (John) Schippers, geboren te Schiedam op 10 februari 1921, emigreerde met zijn gezin naar Pocatello, Idaho (USA) in augustus 1952, verhuisde in 1955 naar Utah, lidmaat L.D.S. church, van beroep accountant, overleden te Salt Lake City, Utah, USA op 29 maart 1998, oud 77 jaar, begraven in Redwood Memorial Estates op 1 april 1998, zoon van Leendert Schippers en Lucina Boerstra.
Johann Diedrich WEMPE,
Zoon van Bernhard Henrich Wempe en Aaltje de Vries [nr. V-j], geboren te Sneek op 15 oktober 1877, overleden op 11 mei 1949, waarschijnlijk te Haarlem, oud 71 jaar, dochter van Hendrik Groenhout, van beroep koopmansknecht en van Ypkjen de Jong.
Gehuwd te Sneek op 6 april 1901 met Baukje GROENHOUT, geboren te Sneek op 15 oktober 1877, overleden op 11 mei 1949, waarschijnlijk te Haarlem, oud 71 jaar, dochter van Hendrik Groenhout, van beroep koopmansknecht en van Ypkjen de Jong.

GEBOORTEAKTE, Sneek, 18 december 1874, nr. A314:
In het jaar 1873, den 18den dag der maand December is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Sneek, Provincie Friesland, gecompareerd:
Bernhard Heinrich Wempe, oud 36 jaren, Stucadoor, wonende te Sneek, welke ons heeft verklaard, dat op den 17den dag dezer maand , des namiddags ten vijf ure, te Sneek een kind van het Mannelijk geslacht is geboren uit hem declarant en deszelfs huisvrouw Aaltje de Vries, zonder beroep, mede te Sneek woonachtig, aan welk kind hij verklaarde de voornamen te geven van Johann Diedrich.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:
Engelbartus Piebenga, oud 72 jaren, Stadsbode.
Bernardus de Jongh, oud 62 jaren, Stadsbode, beide wonende te Sneek.
[bron: www.allefriezen.nl]

GEBOORTEAKTE, Sneek, 16 oktober 1877, nr. A311:
In het jaar 18777 den 16den dag der maand October is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Sneek, Provincie Friesland, gecompareerd:
Hendrik Groenhout, oud 32 jaren, koopmansknecht, wonende te Sneek, welke ons heeft verklaard, dat op den 15den dag dezer maand, des namiddags ten 5 ure, te Sneek een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit hem declarant en deszelfs huisvrouw IJpkjen de Jong, zonder beroep, mede wonende te Sneek, aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van: Baukje.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:
Bernardus de Jongh, oud 64 jaren, Commies.
Johannes van Akkeren, oud 27 jaren, Stadsbode, beide wonende te Sneek.
[bron: www.allefriezen.nl]

HUWELIJKSAKTE, Sneek, 6 april 1901, nr. 12:
Johann Diedrich Wempe, oud 26 jaren, geboren te Sneek, stucadoor, wonende te Haarlem, meerderjarig zoon van Bernard Heinrich Wempe, stucadoor, en Aaltje de Vries, zonder beroep, echtelieden, beiden wonende te Sneek, hierbij tegenwoordig hunne toestemming tot dit Huwelijk gevende, en Baukje Groenhout, oud 23 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Sneek, meerderjarige dochter van Hendrik Groenhout. van beroep koopmansknecht en van IJpken de Jong, zonder beroep, echtelieden wonende te Sneek, hierbij tegenwoordig hunne toestemming tot dit Huwelijk gevende.
Getuigen:
Bernardus de Jongh, 88 jaren, Commies.
Johannes van Akkeren, 51 jaren, Klerk ter Secretarie.
Herre Kampen, 41 jaren, Klerk ter Secretarie.
Johannes Bernardus de Jongh, 37 jaren, Klerk ter Secretarie, allen wonende te Sneek.
[bron: www.allefriezen.nl]

KINDEREN:
 1. Bernhard Heinrich Wempe,
  Geboren te Haarlem op 1 mei 1904.
  Gehuwd met Everdina Brinkman, geboren op 27 juli 1901.
  Woonden in 1957 te Haarlem aan het Elzenplein 31.

  GEBOORTEAKTE, Haarlem, 2 mei 1904.
 2. Ypkjen Grietje Wempe, zie nr. VII-ac.
  Geboren te Haarlem op 1 april 1906.
  Gehuwd met Frans Hasselmeyer de Jong, geboren op 27 januari 1902.
  Woonden in 1957 te Haarlem aan de Plataanstraat 36.
 3. Hendrik Wempe,
  Geboren te Haarlem op 13 maart 1912.
  Gehuwd met Titia Hessels, geboren op 22 september 1910.
  Woonden in 1957 te Haarlem aan de Pallasstraat.

  GEBOORTEAKTE, Haarlem, 15 maart 1912.
Herman Heinrich WEMPE,
Zoon van Bernhard Henrich Wempe en Aaltje de Vries [nr. V-j], geboren te Sneek op 6 mei 1876, van beroep stukadoor te Sneek, tot 1917 in partnerschap met zijn broer Johannes, en vanaf 1 januari 1918 met zijn broer Carl Friedrich Johann en Jacob Venema onder de firmanaam H.H. Wempe, faillissement uitgesproken op 29 september 1932, vermeld als commissaris van de Commissie Sport en Liefdadigheid te Sneek (1922-1940), overleden te Sneek op 12 juni 1955, oud 79 jaar.
Gehuwd te Sneek op 17 mei 1902 met Grietje DE VRIES, geboren te Oppenhuizen (gem. Wymbritseradeel) op 27 januari 1879, overleden te Sneek op 22 oktober 1964, oud 85 jaar, begraven op 27 oktober 1964, dochter van Jan de Vries, van beroep kastelein, arbeider en van Trijntje Oppenhuis.Waterpoort in Sneek, geschilderd door Herman Heinrich Wempe in 1951.
(foto beschikbaar gesteld door Wiebo de Visser, 2015)

GEBOORTEAKTE, Sneek, 8 mei 1876, nr. A139:
In het jaar 1876, den 8sten dag der maand Mei is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Sneek, Provincie Friesland, gecompareerd:
Bernhard Heinrich Wempe, oud 38 jaren, Stucadoor, wonende te Sneek, welke ons heeft verklaard, dat op den 6den dag dezer maand, des namiddags ten een ure, te Sneek een kind van het Mannelijk geslacht is geboren uit hem declarant en deszelfs huisvrouw Aaltje de Vries, zonder beroep, mede te Sneek woonachtig, aan welk kind hij verklaarde de voornamen te geven van Hermann Heinrich.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:
Johannes van Asperen, 26 jaren, Stadsbode.
Albert Masselink, 30 jaren, Loopbode, beide wonende te Sneek.
[bron: www.allefriezen.nl]

GEBOORTEAKTE, Wymbritseradeel, 28 januari 1879, nr. A28:
In het jaar 1879, den 28sten dag der maand Januarij is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Wijmbritseradeel, Provincie Friesland, gecompareerd:
Jan de Vries, oud 36 jaren, van bedrijd kastelein, wonende te Oppenhuizen, welke ons verklaarde, dat op den 27sten dag dezer maand Januarij, des namiddags ten vier ure, te Oppenhuizen een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit hem declarant en zijne huisvrouw Trijntje Oppenhuis, zonder bedrijf wonende aldaar, aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van Grietje.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:
Wijger van der Meulen, 48 jaren, van bedrijf klerk, wonende te Sneek.
Gabe Elzer, 38 jaren, van bedrijf klerk, wonende te Sneek.
[bron: www.allefriezen.nl]

HUWELIJKSAKTE, Sneek, 17 mei 1902, nr. 27:
Herman Heinrich Wempe, oud 26 jaren, van beroep stukadoor, geboren te Sneek, wonende aldaar, meerderjarig zoon van Bernard Heinrich Wempe, van beroep stukadoor, en van Aaltje de Vries, zonder beroep, echtelieden, beiden wonende te Sneek, en Grietje de Vries, oud 23 jaren, zonder beroep, geboren te Oppenhuizen, wonende te Sneek, meerderjarige dochter van Jan de Vries, van beroep arbeider en van Trijntjen Oppenhuis, zonder beroep, echtelieden wonende te Sneek.
Getuigen:
Johannes van Akkeren, 52 jaren.
Herre Kampen, 42 jaren.
Johannes Bernardus de Jongh, 38 jaren.
Pieter Reitsma, 28 jaren, ambtenaren ter Secretarie, allen wonende alhier.
[bron: www.allefriezen.nl]

ONTBINDING STUKADOORSZAAK:
De ondergetekenden geven hiermede te kennen, dat vanaf 1 April 1917 de Stucadoorszaak onder den naam van Gebr. J. en H. Wempe is ontbonden en dat van dien datum af beide ondergeteekenden voor eigen rekening een stucadoorszaak zullen voortzetten.
Vorderingen en betalingen betreffende de oude zaak kunnen worden gedaan bij J. WEMPE, Badhuisgracht 7.
Sneek, April 1917.
J. WEMPE, Badhuisgracht.
H.H. WEMPE, Schoolstraat.
[bron: Leeuwarder Courant, 11 april 1917]

OPRICHTING VENNOOTSCHAP:
Blijkens onderhandsche akte dd 28 januari 1918 is tusschen Hermann Heinrich Wempe, Jacob Venema en Carl Friedrich Johann Wempe, allen stucadoors te Sneek, aangegaan eene VENNOOTSCHAP onder "de firma H.H. Wempe", gevestigd te Sneek, etc.
[bron: Leeuwarder Courant, 31 januari 1918]V.l.n.r. Aaltje, Herman Heinrich Wempe, Trijntje Alie, Janne,
Grietje Wempe-de Vries en Bernard Heinrich, Sneek, ca. 1920.
[foto ter beschikking gesteld door Wiebo de Visser, 2009]

ONTBONDEN DE VENNOOTSCHAP.
Hermann Heinrich Wempe en Jacob Venema zetten samen de vennootschap onder de firmanaam H.H. Wempe voort per 1 januari 1922.
[bron: Leeuwarder Courant, 27 januari 1922]

ADRESBOEK, Friesland, 1928:
Wempe, H.H., stuc., Schoolstraat 6 te Sneek.

FAILLISSEMENT:
De rechtbank heeft heden failliet verklaard:
H.H. Wempe, stucadoor te Sneek, curator mr. D. Dorhout te Leeuwarden.
[bron: Leeuwarder Courant, 29 september 1932].

FAILLISSEMENT:
Bij vonnis van de Arrondisements-Rechtbank te Leeuwarden d.d. 29 September 1932 is HERMANN HEINRICH WEMPE, stucadoor, wonende te Sneek, in staat van faillissement verklaard, met benoeming van den E.A. Heer Mr. D.G. Kortenbout van der Sluys tot rechter-commissaris en van den ondergeteekende tot curator.
De curator, mr. B. Dorhout, Leeuwarden, Engelscheplein 6.
[bron: Leeuwarder Courant, 10 oktober 1932].

COMMISSIE SPORT EN LIEFDADIGHEID TE SNEEK.
Opgericht in 1920 om voetbalwedstrijden te organiseren waarbij de toegangsprijs zou worden afgedragen voor goede doelen.
H.H. Wempe was vanaf 1920, en nog steeds in 1940, commissaris van de commissie.
[bron: Leeuwarder Courant, 7 maart 1940]Commissie Sport en Liefdadigheid, Sneek, 1940.
v.l.n.r. D. Zijlstra, J. Postma, Tj. Persijn,
H.H. Wempe en H. de Leeuw.
Please click photo for larger view

KINDEREN:
 1. Trijntje Alie Wempe, zie nr. VII-ad.
  Geboren te Sneek op 26 maart 1903, overleden te Groningen op 10 mei 1932, oud 29 jaar.
  Gehuwd te Sneek op 26 maart 1928 met Henri Romke Willem Steensma, geboren te Franeker op 29 juni 1898, van beroep banketbakker, woonde in 1928 te Zandvoort, zoon van Tjalle IJsbrand Steensma, van beroep handelsreiziger en van Catharina Josephina Osterritter.
  Henri huwde (2) met A. Bolhuis.
  Henri en zijn tweede vrouw woonden in 1957 te Delfzijl in de Jan van Galenstraat 10.
 2. Bernhard Heinrich Wempe,
  Geboren te Sneek op 31 augustus 1905, overleden aldaar op 31 augustus 1907, oud 2 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Sneek, 31 augustus 1905, nr. 255:
  In het jaar 1905, den 31sten dag der maand Augustus is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Sneek, Provincie Friesland, gecompareerd:
  Hermann Heinrich Wempe, oud 29 jaren, stukadoor, wonende te Sneek, die ons heeft verklaard, dat op den 31sten Augustus, des morgens ten vijf ure, te Sneek een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit hem declarant en zijne echtgenoote, Grietje de Vries, zonder beroep, mede te Sneek wonende, aan welk kind hij verklaarde de voornamen te geven van Bernhard Heinrich.
  De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:
  Herman Tietema, oud 61 jaren, timmerman en Frank Tuinstra, oud 37 jaren, duikerwerker, beiden wonende te Sneek.
  Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt, welke, na voorlezing, door ons, den comparant en de getuigen is geteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Sneek, 2 september 1907, nr. 146:
  In het jaar 1907, den 2den dag der maand September, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sneek, provincie Friesland, gecompareerd:
  Herre Kamper, oud 47 jaren, Commies en Doeke van der Werf, oud 38 jaren, Bode, beiden wonende te Sneek, die ons verklaard hebben, dat Bernhard Heinrich Wempe, oud 2 jaren, zonder beroep, woonachtig en geboren te Sneek, zoon van Herman Heinrich Wempe, van beroep Stukadoor en van Grietje de Vries, zonder beroep, echtelieden, beiden wonende te Sneek, op den 31sten Augustus jongstleden des namiddags ten half zeven ure alhier is overleden.
  [bron: www.allefriezen.nl]

 3. Aaltje Wempe,
  Geboren te Sneek op 23 augustus 1906, overleden aldaar op 9 november 1906, oud ruim 11 weken.

  GEBOORTEAKTE, Sneek, 25 augustus 1906, nr. 224:
  In het jaar 1906, den 25sten dag der maand Augustus is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Sneek, Provincie Friesland, gecompareerd:
  Hermann Heinrich Wempe, oud 30 jaren, stukadoor, wonende te Sneek, die ons heeft verklaard, dat op den 23sten dezer maand, des avonds ten negen ure, te Sneek een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit hem declarant en zijne echtgenoote,
  Grietje de Vries, zonder beroep, mede te Sneek wonende, aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van Aaltje.
  De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:
  Herre Kampen, oud 46 jaren, commies en Pieter Reitsma, oud 33 jaren, adjunct-commies, beiden wonende te Sneek.
  Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt, welke, na voorlezing, door ons, den comparant en de getuigen is geteekend.
  [bron: website Familysearch]

  OVERLIJDENSAKTE, Sneek, 10 november 1906, nr. 175:
  In het jaar 1906, den 10den dag der maand November, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sneek, provincie Friesland, gecompareerd:
  Herre Kamper, oud 47 jaren, Commies en Pieter Reitsma, oud 33 jaren, Adjunct-Commies, wonende beiden te Sneek, die ons verklaard hebben, dat Aaltje Wempe, oud 2 maanden, zonder beroep, woonachtig en geboren te Sneek, dochter van Herman Heinrich Wempe, van beroep Stucadoor en van Grietje de Vries, zonder beroep, echtelieden, beiden wonende te Sneek, op den 9den dag der maand November jongstleden des nachts ten half twaalf ure, in het huis staande in wijk 17 nummer 303 alhier is overleden.
  [bron: www.allefriezen.nl]
 4. Bernhard Heinrich Wempe, zie nr. VII-ae.
  Geboren te Sneek op 26 juli 1908, overleden te Bolsward op 21 juli 1996, oud 87 jaar.
  Gehuwd te Sneek op 6 januari 1940 met Jeltje (Jellie) Stavinga, geboren te Kimswerd op 9 april 1915, dochter van Geert Harmen Stavinga en Richtje (Rigtje) Dijkstra.
  Bernhard en Jeltje woonden in 1957 te Sneek aan de Jan van Nassaustraat 55.
 5. Aaltje Wempe, zie nr. VII-af.
  Geboren te Sneek op 28 februari 1911.
  Gehuwd met Heinrich (Hein) Veldhuis, geboren te Hengelo (Ov.) op 19 januari 1907.
  Aaltje en Hein woonden in 1957 te Hengelo (Ov) aan de Deuringerstraat 22.
 6. Janne Wempe, zie nr. VII-ag.
  Geboren te Sneek op 3 maart 1913, overleden aldaar op 15 januari 1993, oud 79 jaar, crematie in het crematorium te Goutum bij Leeuwarden op 19 januari 1993.
  Gehuwd voor 1939 met Jelle de Visser, geboren te Leeuwarden op 21 augustus 1910, overleden te Sneek op 3 april 1955, oud 44 jaar, crematie te Driehuis-Westerveld op 6 april 1955.
Diederich (Dirk) Johannes WEMPE,
Zoon van Bernhard Henrich Wempe en Aaltje de Vries [nr. V-j], geboren te Sneek op 13 oktober 1877, buitenkerkelijk, van beroep stukadoor, woonde in 1908 te Watergraafsmeer, vestigde zich in dat jaar met zijn broer Frederik Willem als stukadoors in Drachten, werkte in 1921 als zelfstandig stukadoor aldaar, verkocht zijn woning aan de Stationsweg in 1928 en verhuisde naar 's-Gravenhage en vervolgens in 1936 naar Rotterdam, overleden te 's-Gravenhage op 18 november 1969, oud 92 jaar.
Gehuwd te Hindeloopen op 3 juli 1902 met Antje Wiebes HENDRIKS, geboren te Molkwerum, gemeente Hemelumer Oldeferd op 19 oktober 1877, Doopsgezind, overleden te ’s-Gravenhage op 12 september 1954, oud 76 jaar, dochter van Wiebe Hendriks, van beroep timmerman en Klaaske Martens Paauw.
Diederich woont in 1957 bij zijn zoon Jan in Den Haag aan de Sinaasappelstraat 161.

GEBOORTEAKTE, Sneek, 15 oktober 1877, nr. A309:
In het jaar 1877, den 8sten dag der maand Mei is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Sneek, Provincie Friesland, gecompareerd:
Bernhard Heinrich Wempe, oud 39 jaren, Stucadoor, wonende te Sneek, welke ons heeft verklaard, dat op den 13den dag dezer maand, des nachts ten een ure, te Sneek een kind van het Mannelijk geslacht is geboren uit hem declarant en deszelfs huisvrouw Aaltje de Vries, zonder beroep, mede te Sneek woonachtig, aan welk kind hij verklaarde de voornamen te geven van Diederich Johannes.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:
Bernardus de Jongh, 64 jaren, Commies.
Johannes van Akkeren, 27 jaren, Stadsbode, beide wonende te Sneek.
[bron: www.allefriezen.nl]

GEBOORTEAKTE, Hemelumer Oldeferd, 19 oktober 1877, nr. A144:
In het jaar 1877, den 19den dag der maand October is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, Provincie Friesland, gecompareerd:
Wiebe Hendriks, oud 26 jaren, van beroep timmerknacht, wonende te Molkwerum, welke ons verklaarde, dat op den 19den dag der maand October dezes jaars, des morgens ten vijf ure, te Molkwerum een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit hem Comparant en zijne echtgenoote Klaaske Martens Paauw, zonder beroep, insgelijks te Molkwerum woonachtig, aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van Antje.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:
Johannes Bijkersma, 52 jaren, van beroep zadelmaker, wonende te Koudum.
Benediktus Eiling, oud 35 jaren, van beroep schoenmakersknecht, wonende te Koudum.
[bron: www.allefriezen.nl]

HUWELIJKSAKTE, Hindeloopen, 3 juli 1902, nr. 8:
Diederich Johannes Wempe, oud 24 jaren, stucadoor, geboren en wonende te Sneek, meerderjarig zoon van Bernard Heinrich Wempe, stucadoor, en van Aaltje de Vries, zonder beroep, echtelieden, beiden wonende te Sneek, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming gevende tot dit huwelijk, en Antje Hendriks, oud 24 jaren, zonder beroep, geboren te Holkwerum, wonende te Hindeloopen, meerderjarige dochter van Wiebe Hendriks, timmerman en van Klaaske Martens Paauw, zonder beroep, echtelieden wonende te Hindeloopen, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming gevende tot dit huwelijk.
Getuigen:
Elle Douwes Geilsma, 71 jaren, winkelier.
Tjalling Bakker, 48 jaren, landbouwer.
Wiebe de Roest, 35 jaren, schoenmaker.
Sierd Hiddes Sikkes, 42 jaren, gemeentesecretaris, allen wonende te Hindeloopen.
[bron: www.allefriezen.nl]

OPMERKING:
Op 8 januari 1908 worden Diederich Johannes Wempe en zijn vrouw Antje Hendriks, als ook zijn broer Frederik Wilhelm en diens vrouw Pietje Hendriks vermeld in een overlijdensadvertentie van een broertje van Antje en Pietje.
Beide gezinnen wonen dan in Watergraafsmeer.
[bron: Leeuwarder Courant, 8 januari 1908]

ADVERTENTIE:
Ondergeteekenden hebben zich te Drachten gevestigd als STUCADOORS.
Beleefd aanbevelend voor alle in 't vak voorkomende werkzaamheden.
Gebrs. D.J. en F.W. WEMPE.
[bron: Leeuwarder Courant, 20 april 1908]

NOTARISAKTE (J. Posthumus), Drachten, 1919:
Inv. nr. 032142 repertoire nr. 5999 dd. 13 mei 1919.
Obligatie.
Diedrich Johan Wempe te Drachten.

ADVERTENTIE VERKOOP HUIS:
Uit de hand te koop te Drachten wegens vertrek nette Burgerwoning, waarin sedert jaren gevestigd stucadoorszaak, bev. twee kamers, drie slaapk., keuken, gas, waterleiding, regenbak, grooten voor- en achtertuin met groote kippenhokken en vruchtboomen, werkplaats en kalkputten.
Koopsom billijk. Aanvaarding direct.
Te bevragen bij de eigenaar D.J. Wempe, Stationsweg.
[bron Leeuwarder Courant, 16 februari 1928]

GEZINSKAART, 's-Gravenhage:
Wempe, Diederick Johannes, m., hfd., geb. 12-10-77 te Sneek, kerkgenootschap geen.
Hendriks, Antje, v., vrw., geb. 19-10-77 te Molkwerum, kerkgenootschap D.G.
Wempe, Klaaske, v., dr., geb. 19-11-04 te Leeuwarden, kerkgenootschap geen, gehuwd 13-4-32 met IJnze Bosma.
Wempe, Jan, m., zn., geb. 2-7-11 te Dragten, kerkgenootschap geen, aanmerking 3-7-36 Haagseweg 240, Loosduinen.
Achterkant kaart:
Wempe, Diederick Johannes, stucadoor, verhuisd naar de Irisstraat 129 op 8 mei 1928 vanuit Smallingerland (Dragten), verhuisd naar Rotterdam, van Diestsstraat 21 op 15 december 1936.

KINDEREN:
 1. Klaaske Wempe, zie nr. VII-ah.
  Geboren te Leeuwarden op 19 november 1904, overleden te Rotterdam op 31 augustus 1933, oud 28 jaar.
  Gehuwd te 's-Gravenhage op 13 april 1932 met Yntze Bosma, geboren te Heerenveen op 4 juli 1904, van beroep ambtenaar bij de politie.
 2. Jan Wempe, zie nr. VII-ai.
  Geboren te Drachten op 2 juli 1911, eigenaar van een kunstnijverheidsatelier.
  Gehuwd te 's-Gravenhage op 17 mei 1939 met Frederika Johanna Zientje Luyrink, geboren te Hengelo op 13 januari 1920.


  Antje Hendriks en Sjoukje van der Veen, echtgenotes
  van de broers Dirk en Anton Wempe, Sneek, ca. 1905.
  [bron: Leeuwarder Courant, 28 november 1981,
  toegezonden door Jan Wempe uit Den Haag]


Anton Heinrich WEMPE,
Zoon van Bernhard Henrich Wempe en Aaltje de Vries [nr. V-j], geboren te Sneek op 8 juni 1879, buitenkerkelijk, van beroep huisschilder te Sneek, verhuisde in 1930 naar Amsterdam, overleden aldaar op 21 december 1949, oud 70 jaar.
Gehuwd te Sneek op 20 juni 1903 met Sjoukje VAN DER VEEN, geboren te Sneek op 31 augustus 1879, Gereformeerd, dochter van Antoon van der Veen, van beroep arbeider en van Froukje Swart, winkelierster.

GEBOORTEAKTE, Sneek, 9 juni 1879, nr. A161:
In het jaar 1879, den 9den dag der maand Junij is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Sneek, Provincie Friesland, gecompareerd:
Bernhard Heinrich Wempe, oud 40 jaren, Stucadoor, wonende te Sneek, welke ons heeft verklaard, dat op den 8sten dag dezer maand, des namiddags ten half zeven ure, te Sneek een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit hem declarant en deszelfs huisvrouw Aaltje de Vries, zonder beroep, mede te Sneek wonende, aan welk kind hij verklaarde de voornamen te geven van Anton Heinrich.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:
Bernardus de Jongh, 66 jaren, Commies.
Johannes van Akkeren, 29 jaren, Stadsbode, beide wonende te Sneek.
[bron: www.allefriezen.nl]

GEBOORTEAKTE, Sneek, 1 september 1879, nr. A259:
In het jaar 1879, den 1sten dag der maand September is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Sneek, Provincie Friesland, gecompareerd:
Antoon van der Veen, oud 32 jaren, Arbeider, wonende te Sneek, welke ons heeft verklaard, dat op den 31sten Augustus jongstleden, des nachts ten half twee ure, te Sneek een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit hem declarant en deszelfs huisvrouw Froukje Swart, zonder beroep, mede te Sneek wonende, aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van Sjoukje.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:
Bernardus de Jongh, oud 66 jaren, Commies.
Johannes van Akkeren, 29 jaren, Stadsbode.
Albert Masselink, 30 jaren, Loopbode, beide wonende te Sneek.
[bron: www.allefriezen.nl]

HUWELIJKSAKTE, Sneek, 20 juni 1903, nr. 66:
Anton Heinrich Wempe, oud 24 jaren, van beroep huisschilder, geboren te Sneek, wonende aldaar, meerderjarig zoon van Bernard Heinrich Wempe, overleden en van Aaltje de Vries, zonder beroep, wonende te Sneek, indertijd echtelieden, en Sjoukje van der Veen, oud 23 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Sneek, meerderjarige dochter van Antoon van der Veen, overleden en van Froukje Swart, van beroep winkelierster, wonende te Sneek, indertijd echtelieden.
Getuigen:
Johannes van Akkeren, 53 jaren.
Herre Kampen, 43 jaren.
Johannes Bernardus de Jongh, 39 jaren.
Pieter Reitsma, 30 jaren, Ambtenaren ter Secretarie, allen wonende alhier.
[bron: www.allefriezen.nl]

ONDERLINGE ZIEKENFONDS "DE ONDERLINGE" te Sneek:
Halfjaarlijkse vergadering op 5 januari 1905:
Tot lid van de financieele commissie gekozen: o.a. A. Wempe.
[bron: Leeuwarder Courant, 7 januari 1905]

NOTARISAKTE (T. Boshuyer), Sneek, 1918:
Inv. nr. 119125 repertoire nr. 117, dd. 29 april 1918.
Obligatie.
Anton Heinrich Wempe te Sneek, schuldenaar.
Johannes Hermanus Doodkorte te Sneek, schuldeiser.

ADRESBOEK, Friesland, 1928:
Wempe, A., kant.bed., Looxmagracht 1 te Sneek.
Wempe, A.H., huisschilder, Looxmagracht 1, Sneek.

GEZINSKAART, Amsterdam.
Wempe, Anton Heinrich, 1930, Adm. de Ruijterweg 393 1h.
1. Wempe, Anton Heinrich, m, gezinshoofd, geb. 8-6-1879 te Sneek, gehuwd 20-06-03 te Sneek, kerkgenootschap geen, nat. Ned., huisschilder (o), ingekomen 9-4-1930 uit Sneek.
2. Veen, van der, Sjoukje, v, echtgenote, geb. 31-8-1879 te Sneek, gehuwd 20-06-03 te Sneek, G.K., nat. Ned., ingekomen 9-4-1930 uit Sneek.
3. Wempe, Antoon, m, zoon, geb. 20-04-1909 te Sneek, kerkgenootschap geen, nat. Ned., huisschilder (o), ingekomen 9-4-1930 uit Sneek.
4. Wempe, Aaltje, v, dochter, geb. 19-6-1914 te Sneek, ongehuwd [doorgehaald], gehuwd 28-7-1937 [?] met Wempe, Johann Heinrich 17/302, ingekomen 15-5-19?? van Leonard Marie ....nhoften ..............., vertrokken 18/7/37 naar Haarlem
5. Wempe, Johannes, m, zoon, geb. 17-06-1905 te Sneek, D[oopsgezind], nat. Ned., opzichter teekenaar, ingekomen 7-3-35 Eig. krt., vertrokken 24-4-1935 Eig. krt., Btg. Dienstpl.

PERSOONSKAART.
Wempe, Anton Heinrich, geboren te Sneek op 8 juni 1879, nat. Ned., beroep huisschilder. [op bovenste lijn: Overleden te Amsterdam op 21 december 1949].
Zoon van Bernhard Heinrich en de Vries, Aaltje.
Gehuwd met van der Veen, Sjoukje, geboren op 31 augustus 1879 te Sneek, huwelijk gesloten op 20 juni 1903.
Adressen:
Sneek.
3 april 1930, Amsterdam, diverse adressen.
8 juli 1937, Nw. Herengracht 151 I.
6 maart 1941, A. de Ruijterweg 239 III.
Eigen kinderen:
I. Wempe, Aaltje, geboren op 19 juni 1904 te Sneek, dochter, gehuwd 28 juli 1937 met J.H. Wempe.
II. Wempe, Johannes, geboren op 17 juni 1905 te Sneek, zoon, afgevoerd op 24 april 1935.
III. Wempe, Antoon, geboren op 20 april 1909 te Sneek, zoon, gehuwd op 30 april 1941 met G. Wilner.

KINDEREN:
 1. Aaltje Wempe,
  Geboren te Sneek op 19 juni 1904, buitenkerkelijk.
  Gehuwd op 28 juli 1937 [?] met haar neef Johann Heinrich Wempe, geboren te Haarlem op 12 maart 1902, overleden op 5 oktober 1952, zoon van Johann Heinrich Wempe en Baukje Pieters Stallinga.

  GEBOORTEAKTE, Haarlem, 13 maart 1902, nr. 402:
  Op heden den 13den Maart 1902, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, verschenen: Johann Heinrich Wempe, oud 36 jaren, van beroep stucadoor, wonende in deze gemeente, die ons heeft verklaard, dat op den 12den dezer des namiddags te half 8 uren, in het huis staande aan de Assendelverstraat No. 54, is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Baukje Stallinga, zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende alhier, aan welk kind hij comparant de voornamen geeft van Johann Heinrich.
  Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van Gerardus Johannes Kok, oud 34 jaren, van beroep gemeenteambtenaar, wonende alhier en van Jan Coenraad Timmerman, oud 25 jaren, van beroep gemeenteambtenaar, wonende alhier.
  En is hiervan terstond opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, den aangever en de getuigen.
  [bron: website Familysearch]

  GEBOORTEAKTE, Sneek, 20 juni 1904, nr. 168:
  In het jaar 1904, den 20sten dag der maand Juni, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sneek, Provincie Friesland, gecompareerd:
  Anton Heinrich Wempe, oud 25 jaren, huisschilder, wonende te Sneek, die ons heeft verklaard, dat op den 19den dezer maand, des morgens ten 8 ure, te Sneek een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit hem declarant en zijne echtgenoote,
  Sjoukje van der Veen, zonder beroep, mede te Sneek wonende, aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van Aaltje.
  De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Herre Kampen, oud 44 jaren, commies en Pieter Reitsma, oud 31 jaren, adjunct-commies, beiden wonende te Sneek.
  Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt, welke, nadat dezelve was voorgelezen, door ons, den comparant en de getuigen is geteekend.
  [bron: website Familysearch]
 2. Antoon Wempe, zie nr. VII-aj.
  Geboren te Sneek op 20 april 1909, buitenkerkelijk, in 1930 naar Amsterdam verhuisd, van beroep huisschilder.
  Gehuwd met Geertje Wilner, geboren op 16 mei 1917.
Carl Friedrich Johann WEMPE,
Zoon van Bernhard Henrich Wempe en Aaltje de Vries [nr. V-j], geboren te Sneek op 28 februari 1881, van beroep stukadoor, per 1 januari 1918 in een partnerschap te Sneek met zijn broer Hermann Heinrich Wempe en met Jacob Venema, woont in 1926 te Haarlem, overleden aldaar op 6 oktober 1956, oud 75 jaar.
Gehuwd te Sneek op 3 september 1904 met Sjoerdtje FABER, geboren te Hindelopen op 13 februari 1882, overleden te Santpoort op 30 maart 1956, oud 74 jaar, dochter van Poppe Faber, van beroep panbakker, koemelker en van Pietertje Dijkstra.

GEBOORTEAKTE, Sneek, 28 februari 1881, nr. A68:
In het jaar 1881, den 28sten dag der maand Februarij is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Sneek, Provincie Friesland, gecompareerd:
Bernhard Heinrich Wempe, oud 41 jaren, Stucadoor, wonende te Sneek, welke ons heeft verklaard, dat op den 28sten Februarij dezes jaars, des nachts ten half een ure, te Sneek een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit hem declarant en deszelfs huisvrouw Aaltje de Vries, zonder beroep, mede te Sneek wonende, aan welk kind hij verklaarde de voornamen te geven van Carl Friedrich.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:
Bernardus de Jongh, 68 jaren, Commies.
Johannes van Akkeren, 30 jaren, Stadsbode, beide wonende te Sneek.
[bron: www.allefriezen.nl]

GEBOORTEAKTE, Sneek, 13 februari 1882, nr. 42:
In het jaar 1882, den 13den dag der maand Februari is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Sneek, Provincie Friesland, gecompareerd:
Poppe Faber, oud 27 jaren, Panbakker, wonende te Sneek, welke ons heeft verklaard, dat op den 13den Februari dezes jaars, des morgens ten negen ure, te Sneek een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit hem declarant en deszelfs huisvrouw Pietertje Dijkstra, zonder beroep, mede te Sneek wonende, aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van Sjoerdtje.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:
Bernardus de Jongh, 69 jaren, Commies.
Johannes van Akkeren, 31 jaren, Stadsbode en Klerk, beide wonende te Sneek.
[bron: www.allefriezen.nl]

HUWELIJKSAKTE, Sneek, 3 september 1904, nr. 68:
Carl Friedrich Johann Wempe, oud 23 jaren, van beroep stukadoor, geboren te Sneek, wonende aldaar, meerderjarig zoon van Bernard Heinrich Wempe, overleden en van Aaltje de Vries, uitoefenende een stukadoorszaak, wonende te Sneek, indertijd echtelieden, en Sjoerdtje Faber, oud 22 jaren, zonder beroep, geboren te Sneek, wonende te Hindeloopen, minderjarige dochter van Poppe Faber, van beroep koemelker en van Pietertje Dijkstra, zonder beroep, echtelieden, beiden wonende te Hindeloopen.
Getuigen:
Johannes van Akkeren, 54 jaren.
Herre Kampen, 44 jaren.
Johannes Bernardus de Jongh, 40 jaren.
Pieter Reitsma, 31 jaren, Ambtenaren ter Secretarie, allen wonende alhier.
[bron: www.allefriezen.nl]

OPRICHTING VENNOOTSCHAP:
Blijkens onderhandsche akte dd 28 januari 1918 is tusschen Hermann Heinrich Wempe, Jacob Venema en Carl Friedrich Johann Wempe, allen stucadoors te Sneek, aangegaan eene VENNOOTSCHAP onder "de firma H.H. Wempe", gevestigd te Sneek, etc.
[Bron: Leeuwarder Courant, 31 januari 1918]

ONTBONDEN DE VENNOOTSCHAP:
Hermann Heinrich Wempe en Jacob Venema zetten samen de vennootschap onder de firmanaam H.H. Wempe, waarvan Carl Friedrich Johann Wempe eerder deel uitmaakte, voort, per 1 januari 1922.
[bron: Leeuwarder Courant, 27 januari 1922]
KINDEREN:
 1. Bernhard Heinrich Wempe, zie nr. VII-ak.
  Geboren te Sneek op 19 september 1905, overleden te Haarlem op 5 november 1985, oud 80 jaar.
  Gehuwd voor 1933 met Elisabeth Frieda de Rooij, geboren te Gumbinnen, Koningsbergen, O-Pruissen, tegenwoordig Gusev, Kaliningrad, Sovjet-Unie op 21 augustus 1908, overleden te Huis ter Heide, Zeist op 14 februari 2004, oud 95 jaar, dochter van Anna Janello.
 2. Petronella Alida Wempe, zie nr. VII-al.
  Geboren te Sneek op 19 juni 1910, overleden te Kaapstad, R.S.A. op 11 januari 1999, oud 88 jaar.
  Gehuwd met Marinus Kok, geboren te Haarlem op 30 april 1905, overleden te Kaapstad, R.S.A. op 13 februari 1987, oud 81 jaar.
August Heinrich WEMPE,
Zoon van Bernhard Henrich Wempe en Aaltje de Vries [nr. V-j], geboren te Sneek op 11 juli 1882, van beroep stukadoor, verhuisde in september 1911 van Leeuwarden naar Workum, bestuurslid openbare leeszaal te Workum (1922-1928), verhuisde ca. 1928 met zijn gezin naar Haarlem, Acasiastraat 51, overleden aldaar op 9 november 1958, oud 76 jaar.
Gehuwd te Sneek op 16 december 1911 met Willemke MARTENS, geboren te Nijland op 2 februari 1884, overleden te Haarlem, dochter van Willem Martens, van beroep arbeider, landarbeider en Geiske Rienstra.

GEBOORTEAKTE, Sneek, 13 juli 1882, nr. A221:
In het jaar 1882, den 13den dag der maand Julij is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Sneek, Provincie Friesland, gecompareerd:
Bernhard Heinrich Wempe, oud 43 jaren, Stucadoor, wonende te Sneek, welke ons heeft verklaard, dat op den 11den Juli jongstleden, des namiddags ten vier ure, te Sneek een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit hem declarant en deszelfs huisvrouw Aaltje de Vries, zonder beroep, mede te Sneek wonende, aan welk kind hij verklaarde de voornamen te geven van August Heinrich.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:
Bernardus de Jongh, 69 jaren, Commies.
Johannes van Akkeren, 32 jaren, Stadsbode en Klerk, beide wonende te Sneek.
[bron: www.allefriezen.nl]

GEBOORTEAKTE, Wijmbritseradeel, 4 februari 1884, nr. 41:
In het jaar 1884, den 4den dag der maand Februari is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Wijmbritseradeel, Provincie Friesland, gecompareerd:
Willem Martens, oud 39 jaren, van bedrijf arbeider, wonende te Nijland, welke ons verklaarde, dat op den 2den dag der maand Februari, des morgens ten tien ure, te Nijland een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit hem declarant en zijne huisvrouw Geiske Rienstra, zonder bedrijf, wonende aldaar, aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van Willemke.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:
Wijger van der Meulen, oud 53 jaren, van bedrijf klerk, wonende te Sneek.
Gabe Elzer, oud 43 jaren, van bedrijf klerk, wonende te Sneek.
[bron: www.allefriezen.nl]

LIJST VAN UIT LEEUWARDEN VERTROKKEN PERSONEN:
1e helft van Sept. 1911.
A.H. Wempe, stucadoor, van Noordvlietstraat 13 naar Workum, Stationsweg.
[bron: Leeuwarder Courant, 18 september 1911]

BURGERLIJKE STAND:
Leeuwarden, van den 28 November tot en met 2 December.
Ondertrouwd.
A.H. Wempe, 29 j. te Workum met W. Martens, 27 j., te Sneek.
[bron: Leeuwarder Courant, 4 december 1911]

HUWELIJKSAKTE, Sneek, 16 december 1911, nr. 92:
August Heinrich Wempe, oud 29 jaren, van beroep stukadoor, geboren te Sneek, wonende te Workum, binnen de laatste 6 maanden te Leeuwarden, meerderjarig zoon van Bernard Heinrich Wempe, overleden en van Aaltje de Vries, zonder beroep, wonende te Joure, en Willemke Martens, oud 27 jaren, zonder beroep, geboren te Nijland, wonende te Sneek, meerderjarige dochter van Willem Martens, landarbeider en van Geiske Rienstra, zonder beroep, echtelieden, beiden wonende te Nijland.
Getuigen:
Jan Willem Boersma, 29 jaren,
Johannes Bernardus de Jongh, 48 jaren.
Herre Kampen, 52 jaren.
Pieter Reitsma, 40 jaren, Ambtenaren ter Secretarie, wonende allen alhier.
[bron: www.allefriezen.nl]

LIJST DER KIEZERS, gemeente Workum, jaar 1918:
Nr. 911, Wempe, August Heinrich, wonende G213f, geboren te Sneek, dagtekening geboorte 11 juli 1882.

OPENBARE LEESZAAL-BIBLIOTHEEK TE WORKUM:
In de ledenvergadering gisteren van de openbare leeszaal-bibliotheek "Workum e.o." zijn herbenoemd tot bestuursleden de heeren ds Reiling, B.IJ. Wielinga, A.H. Wempe en W. de Vries Hz en gekozen de heer E. de Roest in de vacature P. Schmidt.
Uit het jaarverslag van den heer Reiling bleek, dat sinds de opening op 20 januari 1921 de leeszaal was bezocht door 1388 personen, onder wie 211 dames.
Uitgegeven waren 463 boeken en 550 aangevraagd uit Sneek. Het aantal leden nam met 37 toe en bedraagt nu ongeveer 100.
Hulde werd gebracht aan de ijverige en accurate bibliothecaresse mej. A. Dijkstra.
[bron: Leeuwarder Courant, 6 februari 1922]

OPENBARE LEESZAAL-BIBLIOTHEEK TE WORKUM:
[Vergadering op 20 maart 1928 waar wordt vermeld dat de heer A.H. Wempe naar elders vertrokken is]
[bron: Leeuwarder Courant, 21 maart 1928]


Aquarel van het Bolwerk te Sneek van de hand van August Heinrich Wempe, 1942.

KINDEREN:
 1. Geiske Wempe,
  Geboren te Workum op 28 augustus 1916, overleden te Leeuwarden op 7 januari 1925, oud 8 jaar, begraven te Workum.

  OVERLIJDENSAKTE, Leeuwarden, 7 januari 1925, nr. A14:
  Heden 7 Januari 1925 verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand van Leeuwarden: Hendrikus Johannes Friedrich Wilhelm Bresser, oud 38 jaren, portier aan het Diaconessenhuis, Hessel Bokma, oud 64 jaren, huisknecht aan gemelde inrichting, beiden wonende te Leeuwarden, die verklaarden:
  dat alhier op den 7den dezer maand des voormiddags ten 5 ure, is overleden:
  Geiske Wempe, oud 8 jaren, geboren en wonende te Workum, dochter van August Heinrich Wempe, stucadoor en van Willemke Martens, zonder beroep, echtelieden, wonende te Workum.
  [bron: www.allefriezen.nl]


  [bron: website www.Graftombe.nl.]

 2. Bernhard (Ben) Heinrich Wempe, zie nr. VII-am.
  Geboren te Workum op 27 september 1920, van beroep belastingambtenaar, overleden te Haarlem op 29 oktober 1999, oud 79 jaar.
  Gehuwd te Haarlem met Elsina (Els) Maria Augustinus, geboren te Haarlem op 31 augustus 1922, van beroep onderwijzeres, overleden te Haarlem op 12 juni 2007, oud 84 jaar.
Frederik Wilhelm WEMPE,
Zoon van Bernhard Henrich Wempe en Aaltje de Vries [nr. V-j], geboren te Sneek op 21 november 1883, van beroep stukadoor, woont in 1907 te Watergraafsmeer, vestigt zich in 1908 met zijn broer Diederich Johannes Wempe als stukadoors in Drachten, werkt in 1921 weer als zelfstandig stukadoor te Drachten, woont in 1926 te Haarlem, overleden aldaar op 2 juni 1952, oud 70 jaar.
Gehuwd te Hindeloopen op 20 september 1907 met Pietje HENDRIKS, geboren te Hindeloopen op 16 september 1884, overleden te Zwolle op 11 maart 1963, oud 78 jaar, dochter van Wiebe Hendriks, timmerman en van Klaaske Martens Paauw.

GEBOORTEAKTE, Sneek, 22 november 1883, nr. A323:
In het jaar 1883, den 22sten dag der maand November is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Sneek, Provincie Friesland, gecompareerd:
Bernhard Heinrich Wempe, oud 45 jaren, Stucadoor, wonende te Sneek, welke ons heeft verklaard, dat op den 21sten November jongstleden, des avonds ten zes ure, te Sneek een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit hem declarant en deszelfs huisvrouw Aaltje de Vries, zonder beroep, mede te Sneek wonende, aan welk kind hij verklaarde de voornamen te geven van Frederik Wilhelm.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:
Bernardus de Jongh, 70 jaren, Commies.
Johannes van Akkeren, 33 jaren, Stadsbode en Klerk, beide wonende te Sneek.
[bron: www.allefriezen.nl]

GEBOORTEAKTE, Hindeloopen, 16 september 1884, nr. 27:
In het jaar 1884, den 16den dag der maand September is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Hindeloopen, Provincie Friesland, gecompareerd:
Wiebe Hendriks, oud 33 jaren, van beroep timmerman, wonende te Hindeloopen, welke ons verklaarde, dat op den 16den dag der maand September dezes jaars, des nachts ten half een ure, te Hindeloopen een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit zijne echtgenoote Klaske Paauw, zonder beroep, bij hem inwonende, aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van Pietje.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:
Jappe Heijes Wijngaarden, oud 46 jaren, van beroep visscher, wonende te Hindeloopen.
Tjitte Smid, oud 26 jaren, van beroep gemeenteontvanger, wonende te Hindeloopen.
[bron: www.allefriezen.nl]

HUWELIJKSAKTE, Hindeloopen, 20 september 1907, nr. 9:
Frederik Wilhelm Wempe, oud 23 jaren, geboren te Sneek, van beroep stucadoor, wonende te Watergraafsmeer, meerderjarig zoon van Bernard Heinrich Wempe, overleden en van Aaltje de Vries, zonder beroep, wonende te Joure, indertijd echtelieden, hierbij tegenwoordig en hare toestemming gevende tot dit huwelijk, En Pietje Hendriks, oud 23 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Hindeloopen, binnen de laatste zes maanden gewoond hebbende te Soest, meerderjarige dochter van Wiebe Hendriks, timmerman, wonende te Hindeloopen hierbij tegenwoordig en zijne toestemming gevende tot dit huwelijk en van Klaske Paauw, overleden indertijd echtelieden.
Getuigen:
Hidde Jelles Sikkes, 66 jaren, aannemer van publieke werken.
Frans Gerardus Huttinga, 56 jaren, schilder.
Tjalling Kornelis Bakker, 53 jaren, veehouder.
Ansche Smit, 37 jaren, timmerman, allen wonende te Hindeloopen.
[bron: www.allefriezen.nl]

OPMERKING:
Op 8 januari 1908 worden Diederich Johannes Wempe en zijn vrouw Antje Hendriks, als ook zijn broer Frederik Wilhelm en diens vrouw Pietje Hendriks vermeld in een overlijdensadvertentie van een broertje van de Antje en Pietje.
Beide gezinnen wonen dan in Watergraafsmeer.
[bron: Leeuwarder Courant, 8 januari 1908]

ADVERTENTIE:
Ondergeteekenden hebben zich te Drachten gevestigd als STUCADOORS.
Beleefd aanbevelend voor alle in 't vak voorkomende werkzaamheden.
Gebrs. D.J. en F.W. WEMPE.
[bron: Leeuwarder Courant, 20 april 1908]

NOTARISAKTE (J. F. de Jong Posthumus), Drachten, 1920:
Inv. nr. 033107 repertoire nr. 284 dd. 22 juni 1920.
Obligatie.
Frederik Wilhelm Wempe te Drachten.

KIND:
 1. Maria Catharina Klazine Wempe,
  Geboren te Drachten (gem. Smallingerland) op 7 april 1910.

  GEBOORTEAKTE, Smallingerland, 9 april 1910, nr. 95:
  Heden den 9den April 1910, verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Smallingerland, provincie Friesland:
  Frederik Wilhelm Wempe, oud 26 jaren, stucadoor, wonende te Dragten, die verklaarde, dat op den zevenden dezer maand des voormiddags te 3 uur, te Dragten een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit zijne echtgenoote Pietje Hendriks, zonder beroep, wonende aldaar, aan welk kind de voornamen worden gegeven van Maria Catharina Klazina.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Pieter Zeeman, oud 58 jaren, klerk, wonende te Dragten en van Ebele Nieuwholt, oud 51 jaren, klerk, wonende te Dragten.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  [bron: website Familysearch]
Hielkia Maria Catharina WEMPE,
Dochter van Bernhard Henrich Wempe en Aaltje de Vries [nr. V-j], geboren te Sneek op 12 juli 1886, overleden aldaar ca. 20 november 1976, oud 90 jaar.
Gehuwd te Sneek op 22 juli 1912 met Anne DE VRIES, geboren te Sneek op 1 september 1886, woont in 1926 te Sneek, overleden voor 1977, zoon van Lodewijk de Vries, van beroep bierhandelaar en van Maria Groenhout.

GEBOORTEAKTE, Sneek, 14 juli 1886, nr. A172:
In het jaar 1886, den 14den dag der maand Juli is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Sneek, Provincie Friesland, gecompareerd:
Bernard Heinrich Wempe, oud 48 jaren, Stucadoor, wonende te Sneek, welke ons heeft verklaard, dat op den 12den Juli jongstleden, des nachts ten een ure, te Sneek een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit hem declarant en deszelfs huisvrouw Aaltje de Vries, zonder beroep, mede te Sneek wonende, aan welk kind hij verklaarde de voornamen te geven van Hielkia Maria Catharina.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:
Bernardus de Jongh, 73 jaren, Commies.
Johannes van Akkeren, 36 jaren, Stadsbode en Klerk, beide wonende te Sneek.
[bron: www.allefriezen.nl]

GEBOORTEAKTE, Sneek, 2 september 1886, nr. A209:
In het jaar 1886, den 2den dag der maand September is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Sneek, Provincie Friesland, gecompareerd:
Lodewijk de Vries, oud 43 jaren, Societeitsbediende, wonende te Sneek, welke ons heeft verklaard, dat op den 1sten September jongstleden, des nachts ten een ure, te Sneek een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit hem declarant en deszelfs huisvrouw Maria Groenhout, zonder beroep, mede te Sneek wonende, aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van Anne.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:
Bernardus de Jongh, 73 jaren, Commies.
Johannes van Akkeren, 36 jaren, Stadsbode en Klerk, beide wonende te Sneek.
[bron: www.allefriezen.nl]

HUWELIJKSAKTE, Sneek, 22 juli 1912, nr. 68:
Anne de Vries, oud 25 jaren, van beroep boekhouder, geboren te Sneek, wonende aldaar, meerderjarig zoon van Lodewijk de Vries, van beroep bierhandelaar en van Maria Groenhout, zonder beroep, beiden wonende te Sneek, en Hielkia Maria Catharina Wempe, oud 26 jaren, zonder beroep, geboren te Sneek, wonende aldaar, meerderjarige dochter van Bernard Heinrich Wempe, overleden en van Aaltje de Vries, zonder beroep, wonende te Joure.
Getuigen:
Johannes Pottinga, 30 jaren.
Johannes Bernardus de Jongh, 48 jaren.
Herre Kampen, 52 jaren.
Pieter Reitsma, 41 jaren, ambtenaren ter Secretarie, allen wonende alhier.
[bron: www.allefriezen.nl]

NOTARISAKTE (W. Wierda), IJlst, 1917:
Inv. nr. 147103 repertoire nr. 26 dd 24 februari 1917.
Testament.
Hielkje Maria Catharina Wempe te Sneek, gehuwd met Anne de Vries.

BURGERLIJKE STAND:
Sneek, 20-27 nov. 1976.
Overleden:
H.M.C. Wempe, 90 jr., w.v. A. de Vries.
[bron: Leeuwarder Courant, 3 december 1976]

KIND:
 1. Gerda de Vries, zie nr. VII-an.
  Geboren te Sneek op 12 oktober 1919, gedoopt in de R.K. kerk op 30 maart 1947, overleden te Groningen op 27 augustus 1994, oud 74 jaar.
  Gehuwd te Groningen op 9 mei 1949 met Frides Laméris, geboren te Appingedam op 12 mei 1915, gedoopt in de R.K. kerk in 1948, van beroep antiquair, overleden te Groningen op 29 april 2002, oud 86 jaar, zoon van Frides Laméris en Antje Luursema.
Anna Catharina WEMPE,
Dochter van Hermann Diedrich Wempe en Antje van Haarlem, [nr. V-n], geboren te Sneek op 16 juni 1880, van beroep dienstbode, overleden te Sneek op 10 juni 1925, oud 44 jaar.
Gehuwd te Sneek op 28 juni 1913 met Obbe SILVIUS, geboren te Sneek op 13 juli 1887, van beroep opperman, zoon van Kasper Silvius, van beroep timmerknecht, metselaar en van Elskea Faber.

GEBOORTEAKTE, Sneek, 17 juni 1880, nr. A199:
In het jaar 1880, den 17den dag der maand Juni is voor ons verschenen:
Hermann Diedrich Wempe, oud 30 jaren, stucadoor, wonende te Sneek, welke ons heeft verklaard dat alhier op den 16den Junij jongstleden, des morgens ten 6 ure, een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit hem declarant en deszelfs huisvrouw Antje van Haarlem, zonder beroep, mede te Sneek wonende, aan welk kind hij verklaarde de voornamen te geven van Anna Catharina.
Getuigen:
Bernardus de Jongh, 67 jaren, commies.
Johannes van Akkeren, 30 jaren, Stadsbode, beide wonende te Sneek.
[bron: www.allefriezen.nl]

GEBOORTEAKTE, Sneek, 14 juli 1887, nr. A176:
In het jaar 1887, den 14den Juli, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Sneek, Provincie Friesland, gecompareerd:
Martina Elsing, oud 67 jaren, Vroedvrouw wonende te Sneek, welke ons heeft verklaard, dat op den 13den Juli jongstleden, des namiddags ten zes ure, te Sneek een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit Elskea Faber, zonder beroep, wonende te Sneek, huisvrouw van Kasper Silvius, timmerknecht, wonende te Sneek, thans om zijne werkzaamheden buiten de gemeente en dat zij comparante bij deze geboorte tegenwoordig is geweest en aan welk kind zij verklaarde den voornaam te geven van: Obbe.
Deze aangifte is geschied in tegenwoordigheid van:
Bernardus de Jongh, oud 74 jaren, Commies.
Johannes van Akkeren, oud 37 jaren, Stadsbode, beiden wonende te Sneek.
[bron: www.allefriezen.nl]

HUWELIJKSAKTE, Sneek, 28 juni 1913, nr. 62:
Obbe Silvius, oud 25 jaren, van beroep opperman, geboren te Sneek, wonende aldaar, meerderjarig zoon van Kasper Silvius, metselaar en van Elskea Faber, zonder beroep, beiden wonende te Sneek, en Anna Catharina Wempe, oud 33 jaren, van beroep dienstbode, geboren te Sneek, wonende aldaar, meerderjarige dochter van Hermann Diedrich Wempe, overleden en van Antje van Haarlem, zonder beroep, wonende te Sneek.
Getuigen:
Johannes Pottinga, 31 jaren.
Willem Reinders, 24 jaren.
Herre Kampen, 53 jaren.
Pieter Reitsma, 42 jaren, allen ambtenaren ter Secretarie en wonende te Sneek.
[bron: www.allefriezen.nl]

OVERLIJDENSAKTE, Sneek, 11 juni 1925, nr. A81:
Heden den 11den Juni1925 zijn voor mij, Ambtenaar der Burgerlijken Stand der Gemeente Sneek verschenen:
Johannes van der Zee, 47 jaren, aanspreker, wonende te Sneek, en
Dirk Gorter, 24 jaren, zonder beroep, wonende te Sneek, die verklaarden dat:
Anna Catharina Wempe, oud 44 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Sneek, echtgenoote van Obbe Silvius, dochter van Hermann Diedrich Wempe en Antje van Haarlem, beiden overleden, op den 10den dezer maand des namiddags ten 8 ure, alhier is overleden.
[bron: www.allefriezen.nl]

KIND:
 1. Levenloos kind,
  Geboren te Sneek op 17 januari 1916.

  OVERLIJDENSAKTE, Sneek, 18 januari 1916, nr. A10:
  Heden den 18den Januari 1916 verschenen:
  Obbe Silvius, oud 28 jaren, opperman, wonende te Sneek en Bauke Radema, 24 jaren, ambtenaar ter secretarie, wonende te Sneek, die verklaarden, dat:
  Anna Catharina Wempe, zonder beroep, wonende te Sneek, echtgenoote van den eersten aangever op den 17den dezer maand des namiddags ten 9 ure alhier is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, hetwelk als levenloos wordt aangegeven.
  [bron: www.allefriezen.nl]

Johan WEMPE,
Zoon van Hermann Diedrich Wempe en Antje van Haarlem, [nr. V-n], geboren te Sneek op 21 juli 1884, Ned. Hervormd, naderhand buitenkerkelijk, verhuisde in 1907 naar Apeldoorn, van beroep arbeider, tuinman, tabaksbewerker, huisknecht, stoker Apeldoornse Bosch (1932), overleden te Apeldoorn op 21 december 1950, oud 66 jaar.
Gehuwd te Apeldoorn op 19 juni 1909 met Lamberdina WEPPELINK, geboren te Apeldoorn op 27 november 1890, Ned. Hervormd, naderhand buitenkerkelijk, overleden te Apeldoorn op 17 september 1971, oud 80 jaar, dochter van Lambertus Weppelink, van beroep dagloner en van Gerritje Westerink.

GEBOORTEAKTE, Sneek, 22 juli 1884, nr. A200:
In het jaar 1884, den 22sten dag der maand Julij is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Sneek, Provincie Friesland, gecompareerd:
Hermann Diedrich Wempe, oud 35 jaren, Stucadoor, wonende te Sneek, welke ons heeft verklaard, dat op den 21sten Juli jongstleden, des avonds ten half elf vier ure, te Sneek een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit hem declarant en deszelfs huisvrouw Antje van Haarlem, zonder beroep, mede te Sneek wonende, aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van Johan.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:
Bernardus de Jongh, 71 jaren, Commies.
Johannes van Akkeren, 34 jaren, Stadsbode en Klerk, beide wonende te Sneek.
[bron: www.allefriezen.nl]

GEBOORTEAKTE, Apeldoorn, 28 november 1890, nr. 575:
Heden den 28sten November 1890, verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Apeldoorn, Provincie Gelderland,
Lambertus Weppelink, oud dertig jaar, van beroep daglooner, wonende te Wormen in deze Gemeente, verklarende dat zijne echtgenoote Gerritje Westerink, zonder beroep,
Donderdag den 27sten November dezes jaars, des namiddags te drie ure, ten zijnen huize binnen deze Gemeente is bevallen van eene dochter waaraan tot voornaam is gegeven:
Lamberdina.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Wouter Nieuwenhuis, oud 60 jaar, van beroep landbouwer en Harmen Jan Elskamp, oud 26 jaar, van beroep daglooner, wonende beiden onder Apeldoorn, als getuigen;
en is daarvan opgemaakt deze acte, die na voorlezing door ons is onderteeekend met den eersten getuige, verklarende de aangever en de tweede getuige het schrijven niet te verstaan.
[identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

NATIONALE MILITIE, Leeuwarden, 22 mei 1909 (Huwelijkbijlagen):
Provincie Friesland.
De Staatsraad, Commissaris der Koningin in de provincie Friesland, verklaart, dat aan Johan Wempe, geboren te Sneek op 21 juli 1884, zoon van Hermann Diedrich en van Antje van Haarlem, bij de loting voor de lichting der nationale militie van het jaar 1904 voor de gemeente Sneek is ten deel gevallen no. 23, dat hij op 9 maart 1904 is ingelijfd en nog is dienende.
[bron: website Familysearch]

HUWELIJKSAKTE, Apeldoorn, 19 juni 1909, nr. 109:
Johan Wempe, oud 24 jaar, geboren in Sneek, van beroep arbeider, zoon van Herman Diedrich Wempe en Antje van Haarlem, met Lamberdina Weppelink, oud 18 jaar, geboren in Apeldoorn, dochter van Lambertus Weppelink, van beroep arbeider en van Gerritje Westerink.
[bron: Genlias]

BEVOLKINGSREGISTER, Apeldoorn, 1901-1926, deelnummer 107, pagina 113:
Dagteekening en jaar der Inschrijving: 27 mrt 1907.
5. Wempe, Johan, m., zoon, geboren 21 juli 1884 te Sneek, ongehuwd, gehuwd 19-6-09, NH, tabakskerver, vestiging vanuit Sneek 25-03-1907.

BEVOLKINGSREGISTER, Apeldoorn, 1901-1926, deelnummer 135, pagina 55:
Dagteekening en jaar der Inschrijving: [niet ingevuld].
1. Wempe, Johan, m., hoofd van gezin, geboren 21 juli 1884 te Sneek, gehuwd 19-6-09, NH, tabakskerver, huisknecht Apeld. Bosch.
2. Weppelink, Lamberdina, v., vrouw, geboren 27 november 1890 te Apeldoorn, gehuwd 19-6-09, NH.
3. Wempe, Hermann Diedrich, m., zoon, geboren 24 Aug. 1909 te Apeldoorn, ongehuwd, NH.
4. Wempe, Gerritje, v., dochter, geboren 15 febr. 1911 te Apeldoorn, ongehuwd, NH.
5. Wempe, Antje, v., dochter, geboren 21 juli 1912 te Apeldoorn, ongehuwd, NH.
6. Wempe, Lambertus, m., zoon, geboren 15 Maart 1915 te Apeldoorn, ongehuwd, NH.
7. Wempe, Lamberdina, v., dochter, geboren 16 April 1917 te Apeldoorn, ongehuwd, NH.
8. Wempe, Johan, m., zoon, geboren 27 Juni 1920 te Apeldoorn, ongehuwd, NH.

BEVOLKINGSREGISTER, Apeldoorn, 1927-1939, deelnummer 50, pagina 55:
1. Wempe, Johan, M., hoofd van gezin, geboren 21 Juli 1884 te Sneek, F , gehuwd 19-6-09 te Apeldoorn, NH [doorgehaald], geen, huisknecht [doorghaald]. stoker A. B., woonplaats Kleine Felderslaan 4.
2. Weppelink, Lamberdina, v., vrouw, geboren 27 november 1890 te Apeldoorn, gehuwd 19-6-09, NH [doorgehaald], geen.
3. Wempe, Hermann Diedrich, m., zoon, geboren 24 Aug. 1909 te Apeldoorn, ongehuwd, NH [doorgehaald], geen, nettenwever.
4. Wempe, Gerritje, v., dochter, geboren 15 febr. 1911 te Apeldoorn, ongehuwd, NH [doorgehaald], geen.
5. Wempe, Antje, v., dochter, geboren 21 juli 1912 te Apeldoorn, ongehuwd, NH [doorgehaald], geen.
6. Wempe, Lambertus, m., zoon, geboren 15 Maart 1915 te Apeldoorn, ongehuwd, NH [doorgehaald], geen.
7. Wempe, Lamberdina, v., dochter, geboren 16 April 1917 te Apeldoorn, ongehuwd, NH [doorgehaald], geen.
8. Wempe, Johan, m., zoon, geboren 27 Juni 1920 te Apeldoorn, ongehuwd, NH [doorgehaald], geen.
9. Wempe, Antje, v., dochter, geboren 21 juli 1912 te Apeldoorn, ongehuwd, NH [doorgehaald], geen.

OVERLIJDENSAKTE, Apeldoorn, 22 december 1950, nr. 961:
Johan Wempe, overleden te Apeldoorn op 21 december 1950, oud 66 jaar, zonder beroep, geboren te Sneek, zoon van Hermann Dietrich Wempe en Antje van Haarlem, echtgenoot van Lamberdina Weppelink.
[bron: Genlias]

KINDEREN:
 1. Hermann Diedrich Wempe,
  Geboren te Brink en Orden (Apeldoorn) op 24 augustus 1909, Ned. Hervormd, naderhand buitenkerkelijk, van beroep nettenwever, arbeider (1932), verpleger, woont te Apeldoorn (1957).

  GEBOORTEAKTE, Brink en Orden (Apeldoorn), 25 augustus 1909, nr. 715:
  Hermann Diedrich Wempe, geboren te Brink en Orden (Apeldoorn) op 24 augustus 1909, zoon van Joan Wempe, oud 25 jaar, tabaksbewerker en Lamberdina Weppelink, zonder beroep.

  BEVOLKINGSREGISTER, Apeldoorn, 1927-1939, deelnummer 41, pagina 118:
  5. Wempe, Hermann Diedrich, m., geboren 24 Aug. 1909 te Apeldoorn, ongehuwd, religie geen, bijzonderheden: ND.

  BEVOLKINGSREGISTER, Apeldoorn, 1927-1939, deelnummer 74, pagina 16:
  533. Wempe, Hermann Diedrich, m., geboren 24 Aug. 1909 te Apeldoorn, ongehuwd, religie geen, bijzonderheden: ND, verpleger.

  RAADSNOTULEN, Apeldoorn, 1957, Index op de notulen Archief 006, Inv. nr. 020, pagina 33:
  Garantie rente en aflossing van geldleningen, verstrekt aan de bouwspaarders:
  H. D. Wempe.............bladzijde van de ingekomen stukken 329, bladzijde van de Raadsnotulen 180.

  RAADSNOTULEN, Apeldoorn, 8 augustus 1957:
  e. het garanderen van de tijdige betaling van rente en aflossing van een door de N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten aan de bouwspaarder H. D. Wempe te Apeldoorn te verstrekken hypothecaire geldlening.
  [bron: Apeldoorn, Archief 006, inv. nr. 020, pag. 2]
 2. Gerritje Wempe, zie nr. VII-ao.
  Geboren te Brink en Orden (Apeldoorn) op 15 februari 1911, Ned. Hervormd, van beroep dienstbode, overleden na 1944.
  Gehuwd op 3 maart 1932 met Hendrikus van Kampen, geboren te Apeldoorn op 17 mei 1908, Ned. Hervormd, van beroep blekersknecht, bleker, overleden te Zutphen op 27 april 1944, oud 35 jaar, zoon van Anton van Kampen en Neeltje Nijhof.
 3. Antje Wempe,
  Geboren te Orden (Apeldoorn) op 21 juli 1912, Ned. Hervormd, van beroep dienstbode.

  GEBOORTEAKTE, Orden (Apeldoorn), 22 juli 1912, nr. 594:
  Antje Wempe, geboren te Orden op 21 juli 1912, dochter van Johan Wempe, oud 28 jaar, tabaksbewerker en Lamberdina Weppelink, zonder beroep.

  BEVOLKINGSREGISTER, Apeldoorn, 1927-1939, deelnummer 43, pagina 213:
  6. Wempe, Antje, v., geboren 21 juli 1912 te Apeldoorn, ongehuwd, NH, d.b.
 4. Lambertus Wempe, zie nr. VII-ap.
  Geboren te Apeldoorn op 15 maart 1915, Ned. Hervormd, naderhand buitenkerkelijk, van beroep fabrieksarbeider (ca. 1935), los arbeider in Apeldoorn (1950).
  Gehuwd voor 1950 met Antonia Maria van Kevelaar, geboren te Didam op 12 juni 1912, dochter van Arnoldus van Kevelaar, van beroep arbeider en van Johanna Elleman.
 5. Lamberdina Wempe,
  Geboren te Apeldoorn op 16 april 1917, Ned. Hervormd, naderhand buitenkerkelijk, overleden te Apeldoorn op 18 februari 1941, oud 23 jaar.
  Ongehuwd.

  OVERLIJDENSAKTE, Apeldoorn, 19 februari 1941, nr. 208:
  Op heden den 19den Februari 1941 is voor mij, ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Apeldoorn, in het huis der gemeente verschenen:
  Rouwenhorst, Berend, oud 44 jaren, begrafenisondernemer, wonende alhier, die mij verklaard heeft, dat op den 18den dezer maand, des voormiddags te acht uur, in den ouderdom van 23 jaren alhier is overleden:
  Wempe, Lamberdina, zonder beroep, geboren en wonende te Apeldoorn, ongehuwde dochter van Wempe, Johan, tuinman en van Weppelink, Lamberdina, zonder beroep, beiden wonende te Apeldoorn.
  En heb ik daarvan deze akte opgemaakt en voorgelezen.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]
 6. Johan Wempe,
  Geboren te Apeldoorn op 27 juni 1920, Ned. Hervormd, naderhand buitenkerkelijk.
Heinrich Wempe,
Zoon van Hermann Diedrich Wempe en Antje van Haarlem, [nr. V-n], geboren te Sneek op 18 december 1888, buitenkerkelijk, van beroep fabrieksarbeider, losarbeider, woonde na de huwelijks- voltrekking in Lemmer (1915), Sneek (1917-1920) en Steenwijk (1927-1930), verhuisde in 1932 van Beek (Limburg) naar Amsterdam, overleden aldaar op 22 maart 1945, oud 56 jaar.
Gehuwd te Lemsterland op 17 december 1914 met Gerritje DE VRIES, geboren te Lemsterland op 21 november 1894, Ned. Herv., naderhand buitenkerkelijk, dochter van Koert de Vries, van beroep werkman en van Andersien ter Heide.

GEBOORTEAKTE, Sneek, 19 december 1888, nr. A310:
In het jaar 1888, den 19den dag der maand December is voor ons gecompareerd:
Martina Elsing, oud 68 jaren, Vroedvrouw wonende te Sneek welke ons heeft verklaard dat op den 18den December jongstleden, des nachts ten vier ure, te Sneek, een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit Antje van Haarlem, zonder beroep, huisvrouw van Hermann Diedrich Wempe, Stucadoor, beiden wonende te Sneek, de vader om zijne werkzaamheden thans afwezig, en dat zij comparante bij deze geboorte tegenwoordig is geweest en aan welk kind zij verklaarde de voornaam te geven van Heinrich.
Getuigen:
Bernardus de Jongh, oud 76 jaren, Commies,
Johannes van Akkeren, oud 38 jaren, Stadsbode, beiden wonende te Sneek.
[bron: www.allefriezen.nl]

GEBOORTEAKTE, Lemsterland, 21 november 1894, nr. A 155:
In het jaar 1894, den 21sten dag der maand November is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Lemsterland, Provincie Friesland, gecompareerd:
Koert de Vries, oud 22 jaren, werkman, wonende te Lemmer, welke ons heeft verklaard dat op den 21sten November dezes jaars, des morgens ten half 6 ure, te Lemmer een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit hem Declarant en zijne huisvrouw Andersien ter Heide, zonder beroep, mede aldaar woonachtig, aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van Gerritje.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:
Egbert Scheepstra, oud 41 jaren, Varensgezel, wonende te Lemmer.
Anne Visser, oud 31 jaren, brugwipper, wonende te Lemmer.
[bron: www.allefriezen.nl]

HUWELIJKSAKTE, Lemsterland, 17 december 1914, nr. 54:
Heinrich Wempe, oud 25 jaren, fabrieksarbeider, geboren te Sneek, wonende te Zaandam, meerderjarige zoon van Hermann Diedrich Wempe, overleden en van Antje van Haarlem, oud 63 jaren, zonder beroep, wonende te Sneek, en Gerritje de Vries, oud 20 jaren, zonder beroep, geboren te Lemmer en wonende aldaar, minderjarige dochter van Koert de Vries, loods en van Andersien ter Heide, oud 43 jaren, zonder beroep, echtelieden, wonende te Lemmer.
Getuigen:
Hendrik Daan, 41 jaren, gemeentesecretaris, wonende te Lemmer.
Angenitus Boersma, 37 jaren, concierge, wonende te Lemmer.
[bron: www.allefriezen.nl]

PERSOONSKAART.
Wempe, Heinrich, geboren op 18 December 1888 te Sneek, nat. Ned., beroep losarbeider, overleden te Amsterdam op 22 Maart 1945.
Zoon van Hermann Diedrich en van van Haarlem, Antje.
Gehuwd met de Vries, Gerritje, geboren op 21 Nov 94 te Lemsterland, huwelijk gesloten 17 Dec 14 te Lemsterland.
Gemeente en adres:
Beek, L.
29 Sep 32, Asd, diverse adressen.
16 Mei 35, A Cuypstr 29 I.
29 Aug 41, PB 520722 ing.
Eigen en stiefkinderen:
I. Wempe, Anna, geboren 31 Maart 15 te Lemsterland, d, afgevoerd 30 Mei 34.
II. Wempe, Hendrika, geboren 29 Apr 17 te Sneek, d, afgevoerd 14 Jan 37.
III. Wempe, Roelofje, geboren 6 Jan 20 te Sneek, d, afgevoerd 26 Aug 43.
IV. Wempe, Koert, geboren 18 Mei 27 te Steenwijk, z, zie de Vries, Gerritje.
V. Wempe, Hennij, geboren 11 Feb 30 te Steenwijk, d, afgevoerd 14 Feb 45 te Heerenveen.

GEZINSKAART, Amsterdam.
Wempe, Heinrich; 1e Atjehstraat 83 t.h. van Blom; Adressen binnen de gemeente: ingekomen 1) op 21/1/1932 1e Jan [van] der Heijdestraat 55 t/h. van II; ingekomen 2) op 23/5/1934 Koogstraat 2 t/h van ho.
1. Vries, de, Gerritje, v, gezinshoofd, geb. 21/11/1894 te Lemmer, Ned. Herv., U., ingekomen 4/10/15 van Lemsterland, vertrokken 26/2/16 naar Lemsterland, Lemmer Visschersbee....
2. Wempe, Anna, v, dochter, geb. 31/3/1915 te Lemmer, ingekomen 4/10/15 van Lemsterland, vertrokken 26/2/16 naar Lemsterland, Lemmer Visschersbee....
3. Wempe, Heinrich, m, gezinshoofd, geb. 18/12/1888 te Sneek, kerkgenootschap geen, gehuwd 17/12/14 te Lemsterland, nat. Ned., arbeider, ingekomen 29/9/22 uit Beek (L).
4. Vries de, Gerritje, v, echtgenote, geb. 21/11/1894 te Lemsterland, kerkgenootschap geen, gehuwd 17/12/14 te Lemsterland, nat. Ned., ingekomen 29/9/22 uit Beek (L).
5. Wempe, Hendrika, v, dochter, geboren 29/4/1917 te Sneek, kerkgenootschap geen, nat. Ned., dagdienstbode, ingekomen 29/9/22 uit Beek (L), 31/12/35 eigen kaart.
6. Wempe, Roelofje, v, dochter, geboren 6/1/1920 te Sneek, kerkgenootschap geen, nat. Ned., dienstbode, ingekomen 29/9/22 uit Beek (L), vertrokken 12/2/37 naar den Helder, Niasstraat 21.
7. Wempe, Koert, m, zoon, geboren 18/5/1927 te Steenwijk, kerkgenootschap geen, nat. Ned., ingekomen 29/9/22 uit Beek (L).
8. Wempe, Hennij, v, dochter, geboren 11/2/1930 te 5 Steenwijk, kerkgenootschap geen, nat. Ned., ingekomen 29/9/22 uit Beek (L).
9. Wempe, Anna, v, dochter, geb. 31/3/1915 te Lemsterland, kerkgenootschap geen, nat. Ned., dagdienstbode, ingekomen 29/9/22 uit Beek (L), vertrokken 13/3/33 naar Heemstede, Asterkade 18 p/a Prik [?].
10. Wempe, Anna, v, dochter, geb. 31/3/1915 te Lemsterland, kerkgenootschap geen, nat. Ned., dienstbode, ingekomen 9/9/1933 uit Heemstede, 30/5/1934 Eigen kaart.
11. Wempe, Hendrika, v, dochter, geboren 29/4/1917 te Sneek, kerkgenootschap geen, nat. Ned., dienstbode, ingekomen 19/6/1935 Eigenkaart, vertrokken 14/1/1937 Eigen kaart.
12. Wempe, Roelofje, v, dochter, geboren 6/1/1920 te Sneek (F), kerkgenootschap geen, nat. Ned., dag dienstbode, ingekomen 14/11/1938 uit Den Helder, 19/1/1939 PK [= persoonskaart].

KINDEREN:
 1. Anna Wempe,
  Geboren te Lemsterland op 31 maart 1915, buitenkerkelijk, werkte vanaf 13 maart 1933 als dagdienstbode in Heemstede en vanaf 30 mei 1934 als dienstbode te Amsterdam, bij een verkeersongeval op de Kamperweg bij Ens om het leven gekomen op 6 maart 1972, oud 56 jaar.
  Gehuwd op 30 oktober 1935 met J. Keereweer, geboren 1913/14, eveneens overleden op 6 maart 1972.

  GEZINSKAART, Amsterdam:
  Wempe, Anna, van Breestraat 181, AK, ten huize van .... Goldsmeding; 9-9-33 naar Heemstede.
  1. Wempe, Anna, v., geb. 31-3.1915, ongehuwd, huw. 30-10-35, kerkgenootschap geen, dienstbode, aangekomen van Heinrich Wempe op 30-5-1934, vertrekt naar Kornelis K........... op 2-11-35.


 2. Hendrika Wempe,
  Geboren te Sneek op 29 april 1917, buitenkerkelijk, vermeld als dagdienstbode op 14 januari 1937.
  Gehuwd op 30 maart 1938 met Julius Klos.

  GEZINSKAART, Amsterdam.
  Wempe, Hendrika; 29-9-32 van Beek (L), naar Weteringschans N. 92 t/h van hs Cardozo; adresverandering 24/1/1937 Weteringschans No. 92 t/h van huis ind. D. Cardozo.
  1. Wempe, Hendrika, v., geb. 29/4/1917 te Sneek, ongehuwd, kerkgenootschap geen, nat. Ned., dienstbode, ingekomen 31/12//34 van Heinrich Wempe, vertrokken 19/6/1935 naar Heinrich Wempe.
  2. Wempe, Hendrika, v., geb. 29/4/1917 te Sneek, ongehuwd, kerkgenootschap geen, nat. Ned., dienstbode, ingekomen 29/9/32 van Beek (L), 14/1/37 van Heinrich Wempe, vertrokken 7/5/37 naar Hilversum, Valkenhoflaan 8.
  3. Wempe, Hendrika, v., geb. 29/4/1917 te Sneek, gehuwd 30/3/38 te didam [?], kerkgenootschap geen, nat. Ned., dagdienstbode, ingekomen 10/9/37 van Hilversum, vertrokken 2/4/38 naar Klos Julius.
  Achterkant van de kaart:
  Ingekomen 10/9/1937 Fokke Simonszstraat No. 11 t/h van bov. Posthumus.
  Dochter van Heinrich Wempe, 18.12.1888 te Sneek en van Gerritje de Vries, 21.11.1894 te Lemmer

 3. Roelofje Wempe,
  Geboren te Sneek op 6 januari 1920, buitenkerkelijk, werkt in 1937-1938 als dienstbode in Den Helder, overleden in California, USA in 1987, oud 67 jaar.
  Gehuwd met [N.N.] Costantino.

  GEZINSKAART, Amsterdam.
  Wempe, Roelofje, Verdistraat No.8, t/h van hs. S. Kahn.
  1. Wempe, Roelofje, v., geb. 16-1-1920 te Sneek, kerkgenootschap geen, nat. Ned., dienstbode, ingekomen 3-11-1937 uit Den Helder, Huisduinerweg 3, vertrokken 13-1-1938 naar Den Helder, Singel 13.

  DEATH INDEX, California, 1940-1997:
  Roelofje Costantino [Roelofje Wempe], died 1987.

 4. Koert Wempe,
  Geboren te Steenwijk op 18 mei 1927, buitenkerkelijk, overleden op 7 mei 1995, oud 67 jaar, begraven te Amsterdam op de Nieuwe Noorder begraafplaats.
 5. Hennij Wempe,
  Geboren te Steenwijk op 11 februari 1930, buitenkerkelijk, woont op 14 februari 1945 te Heerenveen.


[Laatst gewijzigd op 13 mei 2019]
VORIGE GENERATIE VOLGENDE GENERATIE HOME