PARENTEEL VAN HET OLDENBURGSE GESLACHT WEMPE
Vijfde Generatie
Johann Hinrich WEMPE,
Zoon van Johann Hinrich Wempe en Anna Catharina Otten [nr. IV-b], geboren te Oberlethe op 10 oktober 1852, gedoopt te Wardenburg in de Evang. Lutherse kerk op 6 november 1852, verhuisde in 1876 naar Leeuwarden, van beroep stukadoor, woonde in 1883-1887 te Groningen en in 1900 te Elberfeld (Wuppertal), overleden aldaar op 2 september 1935, oud 82 jaar.
Gehuwd te Wonseradeel op 21 augustus 1879 met Reinskje ELGERSMA, geboren te Arum (Wonseradeel) op 6 april 1858, woont in 1900 te Elberfeld, dochter van Evert Scheltes Elgersma, van beroep kooltjer, arbeider en van Sjoukje Hayes Postema.

GEBOORTEAKTE, Wonseradeel, 8 april 1858, nr. B51:
In het jaar 1858 den 8sten dag der maand April is voor ons gecompareerd:
Evert Scheltes Elgersma, oud 37 jaren, kooltjer, wonende te Arum.
Welke ons verklaarde dat op den zesden dezer maand des avonds ten 11 ure te Arum een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit hem comparant en deszelfs huisvrouw Sjoukje Haijes Postema, zonder beroep, wonende te Arum, aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van Reinskje.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:
Bouke Falkena, oud 38 jaren, klerk ter secretarie, wonende te Bolsward.
Willem Piers Bakker, oud 62 jaren, Veldwahter dezer gemeente, wonende te Bolsward.
[bron: www.allefriezen.nl]

HUWELIJKSAKTE, Wonseradeel, 21 augustus 1879, nr. 91:
In het jaar 1879, den 21sten der maand Augustus, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Wonseradeel, provincie Friesland, gecompareerd:
Johann Hinrich Wempe, oud 26 jaren, geboren te Wardenburg (Hertogdom Oldenburg), stukadoor, wonende te Leeuwarden, meerderjarige zoon van Johann Hinrich Wempe, overleden en van Anna Catharina Otten, zonder beroep, wonende te Oberlethe (Oldenburg), En Reinskje Elgersma, oud 21 jaren, geboren te Arum, zonder beroep, wonende aldaar, minderjarige dochter van Evert Scheltes Elgersma, arbeider en van Sjoukje Hayes Postema, zonder beroep, beide wonende te Arum.
Welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen op Zondagen den 10den en 17den Augustus dezes jaars in deze gemeente zoomede op gelijke tijden in de gemeente Leeuwarden de woonplaats des bruidegoms zonder stuiting hebben plaats gehad.
En hebben de Comparanten tot dat einde aan ons overgelegd:
Hunne geboorteacten, eene authentieke acte, houdende de toestemming tot dit huwelijk van de moeder des bruidegoms; de overlijdens acte van de vader des bruidegoms, en de acte waaruit blijkt dat de beide afkondigingen in de gemeente Leeuwarden zonder stuitng zijn afgeloopen.
De ouders der bruid hier tegenwoordig, hebben verklaard in dit huwelijk toe te stemmen.
Getuigen:
Bauke Falkena, 59 jaren, klerk.
Johannes Falkena, 31 jaren, klerk.
Gerardus Albertus Heldoorn, 54 jaren, concierge.
Gerrit Dijkstra, 37 jaren, volontair, alle vier wonende te Bolsward, aan de echtelingen van familie vreemd.
[bron: www.allefriezen.nl]

FAMILIENBLATT WEMPE:

ELTERN:

Wempe, Johann Hinrich.
Geboren 27 April 1816 Oberlethe.
Getauft 19 Mai 1816 Wardenburg.
Gestorben 4 Aug 1860 Wehnen.
Religion Lutherisch.
Verheiratet 20 Feb 1852 Wardenburg.

Otten, Anna Catharina.
Geboren 20 Aug 1828 Littel.
Getauft 7 Sep 1828 Wardenburg.
Gestorben 12 Jan 1907.

KINDER:

Wempe Johann Hinrich,
Geboren 10 Okt 1852 Oberlethe.
Getauft 6 Nov 1852 Wardenburg.
Gestorben 2 Sep 1935 Elberfeld.

Wempe, Johann Diedrich Anton.
Geboren 20 Aug 1855 Oberlethe.
Getauft 31 Aug 1855 Wardenburg.
Gestorben 19 Aug 1915 Groningen, NL.

Wempe, Hermann Anton.
Geboren 27 Nov 1857 Oberlethe.
Getauft 27 Dez 1857 Wardenburg.
Gestorben 13 April 1859 Oberlethe.
Beerdigt 16 April 1859 Wardenburg.

[bron: website Oldenburgische Gesellschaft fur Familienkunde e.V.]
BEVOLKINGSREGISTER, Leeuwarden, 1876-1904 [I]:
Jaar der inschrijving 1 August 1879.
1. Wempe, Johann Hinrich (m), Hoofd van het gezin, geb. 10 Oct 1852 te Oberlethe, Gem Wardenburg, Hertogdom Oldenburg, gehuwd, Luthers, Stucadoorskn., gevestigd te Leeuwarden op 1 Mei 1876 vanuit Oberlethe, Gehuwd 21 Augustus 1879.
2. Elgersma, Reinskje Everts (v), Vrouw, geb. 6 Apr 1858.
[bron: website Historisch Centrum Leeuwarden]

BEVOLKINGSREGISTER, Leeuwarden, 1876-1904 [II]:
Jaar der inschrijving 1 August 1879.
1. Wempe, Johann Hinrich (m), Hoofd van het gezin, geb. 10 Oct 1852 te Oberlethe, Gem Wardenburg, Hertogdom Oldenburg, gehuwd, Luthers, Stucadoorsknecht, Bagijnestraat NZ K 35 boven voor, onder voor Hoekster.... A 20, gevestigd te Leeuwarden op 1 Mei 1876 vanuit Oberlethe, vertrokken op 28 Feb 1883 naar Groningen (Gr), Gehuwd 21 Augustus 1879.
2. Elgersma, Reinskje Everts (v), Vrouw, geb. 6 Apr 1858 te Arum, gehuwd, N.H., gevestigd te Leeuwarden op 21 Augst 1879 vanuit Arum, vertrokken op 28 Feb 1883 naar Groningen (Gr).
3. Wempe, Dieuwke (v), Dochter, geb. 27 Mei 1880 te Leeuwarden, religie E.L., vertrokken op 28 Feb 1883 naar Groningen (Gr).
[bron: website Historisch Centrum Leeuwarden]

NOTARISAKTE (Jan Klaasesz de Boer), Witmarsum, 21 februari 1900.
Inventaris.
[betreft nalatenschap van een familielid van Reinskjes’ moeder]
o.a. vermeld:
Johan Heinrich Wempe te Elberfeld, gehuwd met Reinskje Everts Elgersma.
[bron: Tresoar, toeg. nr. 26, inv. 136055, rep. nr. 2733]

ELBERFELD:
Middelgrote stad die in 1929 ca. 175.000 inwoners telde. In dat jaar werd Elberfeld met enkele andere steden samengevoegd tot de nieuwe stad Wuppertal.

KINDEREN:
 1. Dieuwke Wempe,
  Geboren te Leeuwarden op 27 mei 1880.

  GEBOORTEAKTE, Leeuwarden, 28 mei 1880, nr. A426:
  In het jaar 1880, den 28sten dag der maand Mei is voor ons verschenen:
  Johann Heinrich Wempe, oud 27 jaren, stukadoor, wonende te Leeuwarden, welke ons heeft verklaard dat alhier op den 27sten dag dezer maand, des namiddags ten 3 ure, een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit Reinskje Elgersma, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, zijne echtgenoot; aan welk kind de voornaam is gegeven van Dieuwke.
  Getuigen:
  Lodewijk Vonken, 56 jaren, kleermaker, wonende te Leeuwarden.
  Jacobus Krekelaar, 29 jaren, schoenmaker, wonende te Leeuwarden.
  [bron: www.allefriezen.nl]

 2. Johann Hinrich Wempe,
  Geboren te Groningen op 2 juni 1883, Evang. Luthers, verhuisde met zijn ouders naar Elberfeld (Wuppertal), arriveerde in 1920 in Amsterdam en vertrok enkele maanden later naar Nijmegen, van beroep stukadoor.
  Gehuwd voor 1920 met N.N.

  GEBOORTEAKTE, Groningen, 4 juni 1883, nr. 732:
  In het jaar 1883, den vierden Junij is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, Arrondissement en Provincie Groningen, verschenen:
  Johann Hinrich Wempe, oud dertig jaren, van beroep Stucadoor alhier wonende, dewelke heeft verklaard dat op den tweeden der maand Junij dezes jaars, des avonds te tien uur, binnen deze Gemeente een kind is geboren van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen van Johann Hinrich gegeven zullen worden, van welk kind Ouders zijn hij Comparant en zijne Echtgenoote Reinske Elgersma, zonder beroep, wonende alhier.
  En is deze aangifte en verklaring geschied in tegenwoordigheid van Hendrikes Sjobbema, oud 39 jaren, van beroep adjunctcommies en van Paul Johan Leonard Medee, oud 47 jaren, van beroep klerk, beide wonende te Groningen, als hiertoe door de belanghebbende verzochte getuigen.
  En is deze akte na voorlezing, geteekend door ons en de getuigen, benevens den comparant.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  VREEMDELINGENREGISTER, Amsterdam, 1920.
  Registratie: 1920, volgnr.: 3318, datum: 15 Dec.
  Naam em voornaam: Wempe, Johann.
  Plaats en datum van geboorte: Groningen, 2.6.1883.
  Beroep: stucadoor.
  Laatste woonplaats met eventueele adressen: Elberfeld steede, Wulfratherstrasse 60.
  Vertoonde legitimatiepapieren: Duitsche Reisepas 1482, Elberfeld 11.3.1920, gew. aldaar tot 1.3.1921.
  Signalement en handteekening: Lengte 1.73 M., voorhoofd gewoon, haar blond, wenkbrauwen id., oogen blaauw, neus gewoon, mond id., kin gewoon, baard ..... knevel, aangezicht ovaal, kleur gezond, godsdienst L., bijz. teekenen -.
  Verblijfplaats hier ten huize van: Blauwburgwal 11 bij T. Bauman.
  Opgave bij wien en waar in betrekking: werkzaam bij firma Abeling.
  Datum van afmelding en waarheen: 23.2.21 Naar Nijmegen, Bloemerstr. 61 (Bev.).
  [bron: Stadsarchief Amsterdam]

  GEZINSKAART, Amsterdam.
  Wempe, Johann; Blauwburgwal 11 t/h van Bouman.
  1. Wempe, Johann, m, geb. 2/6/1883 te Groningen, Evang. Luthers, gehuwd, Stucadoor, ingekomen 15/12/20 uit Machtpol Elberfeld, vertrokken 21/2/21 naar Nijmegen, Bloemerstr. 11; Duitscher.

 3. Catharina Sjoukje Wempe,
  Geboren te Groningen op 15 mei 1887.

  GEBOORTEAKTE, Groningen, 16 mei 1887, nr. 635:
  In het jaar 1887 is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, Arrondissement en provincie Groningen, verschenen:
  Johann Hinrich Wempe, oud 34 jaren, van beroep Stucadoor, alhier wonende, dewelke heeft verklaard, dat op den 15den der maand Mei dezes jaar, des namiddags te 6 uur, binnen deze Gemeente een kind is geboren van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen van Catharina Sjoukje gegeven zal worden, van welk kind ouders zijn hij comparant en zijne echtgenoote Reinske Elgersma, zonder beroep, wonende alhier.
  En is deze aangifte en verklaring geschied in tegenwoordigheid van Johannes Carel Vriemoet, oud 26 jaren, van beroep klerk en van Paul Johan Leonard ........., oud 51 jaren, van beroep klerk, beide wonende te Groningen, als hiertoe door de belanghebbende verzochte getuigen.
  En is deze akte na voorlezing, geteekend door ons en de getuigen, benevens den comparant.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]
Johann Diedrich Anton WEMPE,
Zoon van Johann Hinrich Wempe en Anna Catharina Otten [nr. IV-b], geboren te Oberlethe (Dld) op 20 augustus 1855, gedoopt te Wardenburg in de Evang. Lutherse kerk op 31 augustus 1855, vertrok op 24 april 1880 op 24-jarige leeftijd naar Groningen, van beroep stukadoor, overleden te Groningen op 19 augustus 1915, oud 59 jaar.
Gehuwd te Groningen op 18 juli 1880 met Hillechien AIKING, geboren te Nieuwe Pekela op 18 februari 1851, overleden te Groningen op 26 februari 1916, oud 65 jaar, dochter van Simon Harms Aiking, van beroep schipper, sinds 1867 vermist tussen Hamburg en Rusland en van Geertje Hindriks Voordewind.

GEBOORTEAKTE, Nieuwe Pekela, 21 februari 1851, blz. 4v:
In het jaar 1851 den 21sten der maand februarij, voor ons J.H. de Weerd, Burgemeester, ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Nieuwe Pekela, Arrondissement Winschoten, Provincie Groningen, is verschenen:
Hendrik Nanninga, oud 37 jaren, van beroep Doctor in de Genee- en Vroedkunde, wonende te nieuwe Pekela, dewelke heeft verklaard, dat op den 18den der maand Februarij des jaars 1851, des morgens te 6 uur, te Nieuwe Pekela, binnen deze gemeente, een kind is geboren van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk de voornaam Hillechiengegeven zoude worden; van welk kind moeder is Geertje Hendriks Voordewind, en de vader Simon Harms Aiking, van beroep schipper en als zoodanig afwezig, ehelieden, wonende te Nieuwe Pekela, zijnde de aangever in deszelfs kwaliteit, bij de bevalling tegenwoordig geweest.
En is deze aangifte en verklaring geschied in tegenwoordigheid van Johan Hendrik Schutt, oud 58 jaren, van beroep Veldwachter, wonende te Nieuwe Pekela en van Jan Ruitering, oud 36 jaren, van beroep Veldwachter, wonende te Nieuwe Pekela, als daartoe door de belanghebbende gekozene getuigen.
Waarvan deze akte dadelijk is opgemaakt en ingeschreven op de beide dubbelen van het geboorte-register dezer gemeente, en is deze akte, nadat dezeve aan comparant en getuigen was voorgelezen, door dezelve, nevens ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, geteekend.
[bron: website Familysearch]


DOOPAKTE, Wardenburg, Evang. Lutherse kerk, 31 augustus 1855:
Johann Diedrich Wempe, geboren zu Oberlethe am 20. August 1855.
Eltern: Johann Hinrich Wempe und Anna Catharina Otten.
Paten:: Johann Otten, Heinrich Bodemann und Anna Margarete Meiners.
[bron: Staatsarchiv Oldenburg Bestand 230-1; website Oldenburgische Gesellschaft fur Familienkunde e.V.]

FAMILIENBLATT WEMPE:

ELTERN:

Wempe, Johann Hinrich.
Geboren 27 April 1816 Oberlethe.
Getauft 19 Mai 1816 Wardenburg.
Gestorben 4 Aug 1860 Wehnen.
Religion Lutherisch.
Verheiratet 20 Feb 1852 Wardenburg.

Otten, Anna Catharina.
Geboren 20 Aug 1828 Littel.
Getauft 7 Sep 1828 Wardenburg.
Gestorben 12 Jan 1907.

KINDER:

Wempe Johann Hinrich,
Geboren 10 Okt 1852 Oberlethe.
Getauft 6 Nov 1852 Wardenburg.
Gestorben 2 Sep 1935 Elberfeld.

Wempe, Johann Diedrich Anton.
Geboren 20 Aug 1855 Oberlethe.
Getauft 31 Aug 1855 Wardenburg.
Gestorben 19 Aug 1915 Groningen, NL.

Wempe, Hermann Anton.
Geboren 27 Nov 1857 Oberlethe.
Getauft 27 Dez 1857 Wardenburg.
Gestorben 13 April 1859 Oberlethe.
Beerdigt 16 April 1859 Wardenburg.

[bron: website Oldenburgische Gesellschaft fur Familienkunde e.V.]

NATIONALE MILITIE, Groningen, 26 mei 1880 [Huwelijksbijlage]:
De Commissaris des Konings in de Provincie Groningen.
Verklaart, dat Johann Diedrich Anton Wempe,
geboren te Oberlethe, onder Wardenburg (in Pruissen),
den 20sten Augustus 1855,
wonende te Groningen,
van beroep Stucadoor,
zoon van Johann Hinrich (overl: te Oberlethe den 4e August 1861),
en van Anna Catharina Otten,
wonende te Oberlethe, voormeld,
als tot op den 31sten December van het jaar, waarin hij zijn 20ste jaar heeft volbragt, volgens art. 15 der wet van den 19den Augustus 1861 (Staatsblad no.72), geen ingezeten binnen dit Rijk geweest zijnde, geenen pligten ten aanzien van de Nationale Militie te volbrengen heeft gehad.
Gegeven te Groningen, den 26 mei 1880,
De Commissaris des Konings voornoemd.
[bron: website Familysearch]

HUWELIJKSTOESTEMMING [Huwelijksbijlage]:
Translaat uit het Hoogduitsch.
Oberlethe, den 18den Mei 1880.
Voor ondergeteekende, ambtenaar van den burgerlijken stand, verscheen heden, persoonlijk bekend, de nagelaten weduwe van wijlen den Kleinboer Johann Hinrich Wempe, Anna Catharine geb. Otten, te Oberlethe woonachtig, en verklaarde, dat zij tot het huwelijk van haren zoon Johann Anton Diedrich Wempe, voor 't oogenblik te Groningen, met Hillechien Aiking te Groningen, hierbij hare moederlijke toestemming verleende.
Voorgelezen, goedgekeurd en geteekend,
Weduwe Wempe.
De ambtenaar van den Burg. Stand,
K. Willers.
Pro translaat conform, de beedigde translateur,
D. Hoeksema.
[bron: website Familysearch]

HUWELIJKSAKTE, Groningen, 18 juli 1880, nr. 227:
In het jaar 1880, den 18den Julij, verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der gemeente Groningen, Arrondissement en Provincie Groningen, in het gemeentehuis alhier:
Johann Diedrich Anton Wempe, geboren te Oberlethe in Pruissen den 20sten Augustus 1855, oud 24 jaren, stucadoor, wonende te Groningen, meerderjarige zoon van Johann Hinrich Wempe, in leven landbouwer, overleden te Oberlethe en van Anna Catharine Otten, zonder beroep, wonende te Oberlethe, als bruidegom ter eenre, en
Hillechien Aiking, geboren te Nieuwe Pekela den 18den februarij 1851, oud 29 jaren, zonder beroep, meerderjarige dochter van den afwezigen schipper Simon Harms Aiking, en van wijlen Geertje Hindriks Voordewind, in leven zonder beroep, overleden te Wildervank, als bruid ter andere zijde.
Hebbende de bruid onder eede verklaard dat haar vader in het voorjaar van 1867 van Hamburg naar Rusland is vertrokken zonder dat ooit eenig narigt van hem is ingekomen, zodat het onzeker is of hij nog in leven dan wel overleden is en zij alzoo niet in staat is zijne toestemming tot de voltrekking van dit huwelijk te verkrijgen en zich geene overlijdensacte of acte van bekendheid van het overlijden haars vader kan verschaffen.
Getuigen:
Hendrik Aiking, oud 25 jaren, wewer, broeder der Echtgenoote.
Heinrich Gerhard Hibbeler, oud 26 jaren,
Johann Heinrich Meiners, oud 28 jaren,
Egidius Madial, oud 27 jaren, alle drie stucadoor, geen bloed- of aanverwanten van de Echtgenooten, allen wonende te Groningen.
[bron: website Familysearch]

BOUWVERGUNNING, Groningen, 17 oktober 1910:
Aanvraag van Wempe J.A.D. voor vernieuwen stoep op adres Achterweg 12.
[bron: website Groninger Archief - Regionaal Historisch Centrum]

OVERLIJDENSAKTE, Groningen, 20 augustus 1915, nr. 899:
Heden den twintigsten Augustus 1915, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, Arrondissement en Provincie Groningen, verschenen:
Nicolaas Wildeboer, oud 52 jaren, van beroep leedaanzegger en Faeke Henstra, oud 35 jaren, van beroep klerk, beide alhier wonende, die ons hebben verklaard, dat op den negentienden der maand Augustus dezes jaars, des namiddags te half tien uur binnen deze gemeente is overleden: Johann Diedrich Anton Wempe, oud 59 jaren, stucadoor, geboren te Oberlethe in Duitschland, wonende alhier, man van Hillechien Aiking, zoon van Johann Henrich Wempe en van Anna Catharina Otten, beiden overleden.
Van welke aangifte en verklaring deze acte is opgemaakt, die na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Groningen, 28 februari 1916, nr. 251:
Heden den achtentwintigsten Februari 1916, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, Arrondissement en Provincie Groningen, verschenen:
Nicolaas Wildeboer, oud 53 jaren, van beroep leedaanzegger en Faeke Henstra, oud 35 jaren, van beroep klerk, beide alhier wonende, die ons hebben verklaard, dat op den zesentwintigsten der maand Februari dezes jaars, des voormiddags te half vier uur, binnen deze gemeente is overleden: Hillechien Aiking, oud vijfenzestig jaren, zonder beroep, geboren te Nieuwe Pekela, wonende alhier, weduwe van Johann Diedrich Anton Wempe, dochter van Simon Harms Aiking en van Geertje Hindriks Voordewind, beide overleden.
Van welke aangifte en verklaring deze acte is opgemaakt, die na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]KINDEREN:
 1. Johann Henderik Wempe, zie nr. VI-a.
  Geboren te Groningen op 2 maart 1881, Evangelisch Luthers, woonde te Leeuwarden bij zijn tante Catharina Margaretha Gaastra-Wempe (1900-1902), van beroep klerk telegrafist 3e kl S.S. (1901), werkzaam in Deventer (1902), vermeld in Bevolkingsregister van Helmond (1900-1913) als commies NS, benoemd tot stationschef 3e kl. te Nieuwerkerk in 1928, verhuisde in 1939 van Assen naar Soest, overleden aldaar ca. 24 januari 1974, oud 92 jaar.
  Gehuwd te Groningen op 9 juni 1907 met Willemina Rosalia Maria Epicratius Rikkers, geboren te Helmond op 26 februari 1882, overleden op 23 september 1957, oud 75 jaar, dochter van Ferdinandus Franciscus Rikkers, van beroep koffiehuishouder en van Johanna Maria van Crooij.
 2. Geertje Catharina Wempe,
  Geboren te Groningen op 10 september 1882, Evang. Luthers, van beroep verpleegster, verhuisde naar Den Haag op 28 februari 1917 en keerde terug naar Groningen op 24 september 1917, diaken Lutherse gemeente Groningen (1923-1925), woonde in 1932/1937 te Assen, docente voor de Provinciale Commissie voor Moeder en Kind in Drenthe te Assen (1936), verhuisde in 1943 van Groningen naar Assen, overleden aldaar op 4 juni 1955, oud 72 jaar.
  Ongehuwd.

  GEBOORTEAKTE, Groningen, 12 september 1882, nr. 1112:
  In het jaar 1882, den 12den September voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, Arrondissement en Provincie Groningen, verschenen:
  Johann Diedrich Anton Wempe, oud 27 jaren, van beroep Stucadoor, alhier wonende, dewelke heeft verklaard dat op den 10den der maand September dezes jaars, des morgens te zeven uur, binnen deze Gemeente een kind is geboren van het vrouwelijke geslacht, waaraan de voornamen van Geertje Catharina gegeven zullen worden, van welk kind ouders zijn hij comparant en zijne Echtgenoote Hillechien Aiking, zonder beroep, wonende alhier.
  En is deze aangifte en verklaring geschied in tegenwoordigheid van Henderikus Hemmes Friese, oud 53 jaren, van beroep adjunct commies en van Henderikus Sjobbema, oud 38 jaren, van beroep klerk, beide wonende te Groningen, als hiertoe door de belanghebbende verzochte getuigen.
  En is deze akte na voorlezing, geteekend door ons en de getuigen, benevens den comparant.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

  WITTE KRUIS.
  In October en November j.l. legden de navolgende personen met goed gevolg het examen in de ziekenverpleging af:
  de zusters: G. C. Wempe [e.a.], allen opgeleid in het Wilhelmina-Gasthuis.
  [bron: De Telegraaf, 3 december 1913]

  GEZINSKAART, 's-Gravenhage, Molenstraat 53, Hotel Pomona:
  5-3-17, Wempe, Geertje Catharina, v., geboren 10-9-82 te Groningen, Ev. Luth., verpleegster, 28-2-17, vorige woonplaats Groningen, vertrokken op 24-9-17 naar Groningen, Heereweg 98a.
  [bron: Digitale Stamboom, Den Haag]

  KERKERAAD DER LUTHERSCHE GEMEENTE.
  Groningen, 12 Febr. [1923]
  In zijn vergadering van 27 Nov. j.l. nam de kerkeraad der Luthersche gemeente alhier het besluit om gevolg te geven aan een ingediend verzoek om voortaan behalve mannen ook vrouwen in den kerkeraad te benoemen.

  In de vergadering van 29 Januari heeft nu de Gr. Kerkeraad uit de door den Kerkeraad ingediende dubbeltallen als leden van den Kerkeraad gekomen: als ouderling mevr. S. Kern-Salomons en als diakenen de dames A. Klouwen en G. C. Wempe.
  [bron: Nieuwsblad van het Noorden, 12 februari 1923]

  KERKERAAD DER LUTHERSCHE GEMEENTE.
  In de vergadering van den Grooten Kerkeraad der Ev. Luthersche Gemeente werden als leden van den Kerkeraad herbenoemd: als ouderling de heer J. Plaat; als kerkrentmeester de heer C. P. Tetzner en als diaken de heer J. H. Mulder, terwijl in de vacature ontstaan door het bedanken van mej. G. C. Wempe, als diaken werd benoemd mevr. J. Fagginger Auer-Breedveld.
  [bron: Nieuwsblad van het Noorden, 21 november 1925]

  KENTEKEN.
  D8189 - Wempe, Geertje Catharina, 12-5-1932.
  [bron: website Drents Archief]  COMMISSIE VOOR DE HYGIENE VAN MOEDER EN KIND.
  Vledder, 13 Oct.
  Van de op initiatief van de plaatselijke commissie voor de hygiene van Moeder en Kind in deze gemeente in het leven geroepen moedercursus werd gisteravond in het gebouw voor Onderwijs en Ontspanning te Frederiksoord de eerste les gegeven, nadat de presidente van de commissie, mevr. Linthorst Homan-Storm van 's-Gravezande dezen cursus met een kort woord had geopend.
  De deelname is zeer groot. Niet minder dan 56 dames nemen er aan deel.
  De cursus wordt gegeven door zuster G. C. Wempe, docente van de Provinciale Commissie voor Moeder en Kind in Drenthe te Assen.
  [bron: Nieuwsblad van het Noorden, 14 oktober 1936]


  GEVESTIGD TE ASSEN:
  Mej. G. C. Wempe, Port Natalweg 2, van Groningen.
  [bron: Drentsch dagblad, 2 oktober 1943]

  OVERLIJDENSAKTE, Assen, 4 juni 1955, nr. 137:
  Heden, 4 Juni 1955, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van Assen:
  Scheltes, Hendrik, oud 47 jaar, aanspreker, wonende te Assen, die verklaarde dat op 4 Juni 1955, te een uur, nul minuten, in de gemeente Assen is overleden:
  Wempe, Geertje Catharina, oud 72 jaar, zonder beroep, geboren te Groningen, wonende te Assen, dochter van: Wempe, Johann Diedrich Anton en van: Aiking, Hillechien, beiden overleden.
  De aangever verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

 3. Sophie Catharina Wempe,
  Geboren te Groningen op 9 juni 1884, overleden aldaar op 26 april 1892, oud 7 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Groningen, 10 juni 1884, nr. 740:
  In het jaar 1884, den 10den Junij is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, Arrondissement en Provincie Groningen, verschenen: Johann Diedrick Anton Wempe, oud 29 jaren, van beroep Stucadoor, alhier wonende, dewelke heeft verklaard dat op den 9den der maand Junij dezes jaars, des nachts te een uur, binnen deze Gemeente een kind is geboren van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen van Sophie Catharina gegeven zullen worden, van welk kind Ouders zijn hij Comparant en zijne Echtgenoote Hillechien Aiking, zonder beroep wonende alhier.
  En is deze aangifte en verklaring geschied in tegenwoordigheid van Henderikus Sjobbema, oud 40 jaren, van beroep adjunctcommies en van Paul Johann Leonard Meder, oud 48 jaren, van beroep Klerk, beide wonende te Groningen, als hiertoe door de belanghebbende verzochte getuigen.
  En is deze akte na voorlezing, geteekend door ons en de getuigen, benevens den Comparant.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Groningen, 27 april 1892, nr. 444:
  In het jaar 1892, den 27sten April zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, Arrondissement en Provincie Groningen, verschenen:
  Cornelis Jacobus Noordberger, oud 30 jaren, leedaanzegger en Paul Johann Leonard Meder, oud 56 jaren, adjunct commies, beide alhier wonende, geen nabestaanden van de overledene, welke ons hebben verklaard dat op den 26sten dezer maand des avonds te half elf uur, binnen deze gemeente is overleden: Sophie Catharina Wempe, oud zeven jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, dochter van Johann Diedrich Anton Wempe, stucadoor en van Hillechien Aiking, zonder beroep, wonende alhier.
  Van welke aangifte en verklaring deze akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons en de aangevers.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

 4. Diedrich Simon Wempe, zie nr. VI-b.
  Geboren te Groningen op 8 augustus 1886, van beroep stukadoor, faillissement in 1924, overleden te Groningen in mei 1971.
  Gehuwd te Groningen op 1 april 1909 met Anna Sophia Bouman, geboren te Kolham (gem. Slochteren) op 1 oktober 1887, overleden te Groningen op 31 juli 1975, oud 87 jaar, crematie in Crematorium Groningen op 4 augustus, dochter van Berend Jacob Bouman, van beroep broodventer, molenaarsknecht en van Renske Bruining.

 5. Anton Hendrik Wempe,
  Geboren te Groningen op 11 februari 1893, van beroep stukadoor, woonde te 's-Gravenhage (1916), overleden te Groningen op 20 februari 1974, oud 81 jaar, crematie.
  Gehuwd te Groningen op 6 april 1925 met Catharina Margaretha Walstra, geboren te Groningen op 20 februari 1887, overleden aldaar op 12 februari 1963, oud 75 jaar, begrafenis op 14 februari, dochter van Wesselius Johannes Franciscus Walstra, van beroep metselaar en van Alida Alagonda van de Ven.
  Catharina was eerder gehuwd met Bernardus Bosman, geboren te Groningen, van beroep arbeider, overleden te Groningen op 8 maart 1919, oud 29 jaar, zoon van Bernardus Bosman, arbeider en van Ietje Cerfontain.
  Uit het huwelijk van Anton Hendrik Wempe en Catharina Margaretha Walstra geen nageslacht.

  GEBOORTEAKTE, Groningen, 21 februari 1887, nr. 244:
  In het jaar 1887, den 21ste februarij is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, Arrondissement en Provincie Groningen, verschenen:
  Wesselius Johannes Franciscus Walstra, oud 36 jaren, van beroep metselaar, alhier wonende, dewelke heeft verklaard dat op den 20sten der maand februarij dezes jaars, des avonds te tien uur, binnen deze Gemeente een kind is geboren van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen van Catharina Margaretha gegeven zullen worden, van welk kind Ouders zijn hij comparant en zijne Echtgenoote Alida Alagonda van de Ven, zonder beroep, wonende alhier.
  En is deze aangifte en verklaring geschied in tegenwoordigheid van Henrikus Sjobbema, oud 42 jaren, van beroep adjunctcommies en van Paul Johann Leonard Meder, oud 51 jaren, van beroep Klerk, beide wonende te Groningen, als hiertoe door de belanghebbende verzochte getuigen.
  En is deze akte na voorlezing, geteekend door ons en de getuigen, benevens de Comparant.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Groningen, 13 februari 1893, nr. 214:
  In het jaar 1893, den dertienden februari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, Arrondissement en Provincie Groningen, verschenen:
  Johann Diedrich Anton Wempe, oud 36 jaren, van beroep Stucadoor, alhier wonende, dewelke heeft verklaard dat op den elfden der maand februari dezes jaars, des nachts te een uur, binnen deze Gemeente een kind is geboren van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen van Anton Hendrik gegeven zullen worden, van welk kind ouders zijn hij Comparant en zijne echtgenoote Hillechien Aiking, zonder beroep, wonende alhier.
  En is deze aangifte en verklaring geschied in tegenwoordigheid van Paul Johann Leonard Meder, oud 57 jaren, van beroep adjunct Commies en van Johannes Carel Vriemoet, oud 32 jaren, van beroep klerk, beide wonende te Groningen, als hiertoe door de belanghebbende verzochte getuigen.
  En is deze akte na voorlezing, geteekend door ons en de getuigen, benevens de Comparant.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Groningen, 7 september 1913, nr. 469:
  Heden den zevenden September 1913, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, in het openbaar, in het huis der gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
  Bernardus Bosman, geboren te Groningen, oud 23 jaren, arbeider, wonende te Groningen, meerderjarige zoon van Bernardus Bosman, oud 47 jaren, arbeider en van Ietje Cerfontain, oud 50 jaren, zonder beroep, beiden wonende te Groningen, als bruidegom ter eene, en
  Catharina Margaretha Walstra, geboren te Groningen, oud 26 jaren, zonder beroep, wonende te Groningen, meerderjarige dochter van Wesselius Johannes Franciscus Walstra, oud 64 jaren, metselaar en van Alida Alagonda van de Ven, oud 66 jaren, zonder beroep, beiden wonende te Groningen, als bruid ter andere zijde;
  zijnde hierbij mede verschenen de ouders van bruidegom en bruid die hunne toestemming tot de voltrekking van dit huwelijk geven.
  Getuigen:
  1. Frederik Prins, oud 35 jaren, arbeider, oom van den echtgenoot;
  2. Bernardus Franciscus Walstra, oud 33 jaren, metselaar, broeder der Echtgenoote, beiden wonende te Groningen.
  En is hiervan door ons opgemaakt eze akte, die, na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en ons is onderteekend, verklarende de moeder der Echtgenoote niet te kunnen schrijven als de schrijfkunst niet geleerd hebbende.
  [bron: website Family Search]

  OVERLIJDENSAKTE, Groningen, 8 maart 1919, nr. 359:
  Heden, den achtsten Maart 1919, zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen verschenen:
  Pieter Albers, oud 48 jaren, van beroep begrafenis-directeur en Taeke Henstra, oud 38 jaren, van beroep klerk, beide alhier wonende, die mij hebben verklaard, dat op den achtsten der maand Maart dezes jaars, des voormiddags te een uur, binnen deze gemeente is overleden:
  Bernardus Bosman, oud 29 jaren, arbeider, geboren en wonende alhier, man van Catharina Margaretha Walstra, zoon van Bernardus Bosman, arbeider en van Ietje Cerfontain, zonder beroep, beide wonende alhier.
  Van welke verklaring deze akte is opgemaakt, die na voorlezing door de aangevers en mij is onderteekend.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

  BURGERLIJKE STAND.
  Groningen, van 13 en 14 maart .
  Ondertrouwd: A. H. Wempe 32 j. en C. M. Walstra 38 j.
  [bron: Nieuwsblad van het Noorden, 16 maart 1925]

  HUWELIJKSAKTE, Groningen, 6 april 1925, nr. 151:
  Heden den zesden April 1925 zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
  Anton Hendrik Wempe, geboren te Groningen, oud 32 jaren, stukadoor, wonende te Groningen, meerderjarige zoon van Johann Diedrich Anton Wempe en van Hillechien Aiking, beiden overleden, en
  Catharina Margaretha Walstra, geboren te Groningen, oud 38 jaren, zonder beroep, wonende te Groningen, weduwe van Bernardus Bosman, meerderjarige dochter van Wesselius Johannes Franciscus Walstra en van Alida Alagonda van de Ven, beiden overleden.
  Getuigen:
  Jacob Oudgenoeg, oud 65 jaren, schoenmaker en
  Jan Dijkstra, oud 69 jaren, kleermaker, beiden wonende te Groningen.
  Waarvan akte, welke is voorgelezen.
  [bron: website Family Search]

  OVERLIJDENSAKTE, Groningen, 13 februari 196, nr. 313:
  Heden dertien februari 1963, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Groningen:
  Bollegraaf, Frederik, oud 47 jaren, bode, wonende te Groningen,
  die verklaarde - daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende - dat op twaalf februari van dit jaar, te twaalf uur, vijf en veertig minuten, in deze gemeente is overleden:
  Walstra, Catharina Margaretha, oud 75 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Groningen, weduwe van: Bosman, Bernardus, echtgenote van: Wempe, Anton Hendrik, dochter van: Walstra, Wesselius Johannes Franciscus, en van: van de Ven, Alida Alagonda, beiden overleden.
  Waarvan akte, welke is voorgelezen.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]


Anna Maria Catharina WEMPE,
Dochter van Anton Diedrich Wempe en Amalia Gezina Roszberger, [nr. IV-d], geboren aan de Nieuwsteeg te Leiden op 22 juni 1863, overleden te Haarlem op 21 mei 1942, oud 78 jaar, teraardebestelling op 26 mei op de Algemeene Begraafplaats te Haarlem aan de Kleverlaan.
Gehuwd te Leiden op 11 mei 1892 met Paulus Theodorus JANSEN, geboren te IJsselmuiden op 20 oktober 1866, hoofd der school te Landsmeer (1892), schoolhoofd te Haarlem (1908), overleden aldaar op 21 juni 1949, oud 82 jaar, ter aardebestelling op 24 juni op de Algemene Begraafplaats te Haarlem aan de Kleverlaan, zoon van Johannes Frederik Coenraad Jansen, van beroep spoorwegwachter en van Antje Baden, beambte in het huis van bewaring te 's-Hertogenbosch (1892).

GEBOORTEAKTE, Leiden, 23 juni 1863, nr. 747:
In het jaar 1863, den 23ste der maand Junij des voormiddags ten half elf ure, is voor ons Ambtenaar der Burgelijken Stand der gemeente Leijden, verschenen Anton Diedrich Wempe, oud 33 jaren, stukadoor, wonende in de Nieuwsteeg, welke ons heeft verklaard dat Amalia Gezina Roszberger, zijne huisvrouw op den 22ste Junij 1863, des morgens ten elf ure, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Anna Maria Catharina.
Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Menzo Roos, wonende in de Zonneveldsteeg, oud 33 jaren, beambte bij de posterijen en van Cornelis Johannes la Riviere, wonende op de Breedestraat, oud 47 jaren, gemeentebode.
[bron: website Regionaal Archief Leiden

GEBOORTEAKTE, IJsselmuiden, 20 oktober 1866, nr. 54:
Op heden den 20sten October 1866 verscheen voor ons Christianus Hendrikus Adolf Engelenberg, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente IJsselmuiden:
Johannes Frederik Coenraad Jansen, oud 40 jaren, spoorwegwachter, wonende te IJsselmuiden, geadsisteerd met twee getuigen, de eerste genaamd Hendrik Frederik Waltz, oud 28 jaren, spoorwegwachter, wonende te IJsselmuiden en de tweede Gerhardus Heijerman, oud 36 jaren, goederenbesteller, wonende te Kampen, de welke ons heeft verklaard, dat zijne echtgenoot Antje Baden, zonder beroep, wonende te IJsselmuiden op den dag van heden, des voormiddags te twee ure te IJsselmuiden, wijk een, nommer 89 is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk de voornamen zijn gegeven van Paulus Theodorus.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt, die, na gedane voorlezing, is geteekend door ons en den comparant, benevens de beide getuigen.
[bron: website Familysearch]

BURGERLIJKE STAND.
Van den 18 tot en met den 24 Junij 1863.
Bevallen:
A.G. Wempe, geb. Roszberger, D.
[bron: Leydse Courant, 26 juni 1863]

ONDERTROUWADVERTENTIE.
Ondertrouwd:
P.Th. Jansen,
Hoofd der school te Landsmeer,
en A.M.C. Wempe.
Landsmeer / Leiden, 21 April 1892.
Geen Receptie.
[bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 23 april 1892]

HUWELIJKSAKTE, Leiden, 11 mei 1892, nr. 53:
Paulus Theodorus Jansen, oud 25 jaren, hoofd eener school, geboren te IJsselmuiden, wonende te Landsmeer, onlangs te Leiden, meerderjarige zoon van Johannes Frederik Coenraad Jansen, overleden en van Antje Baden, beambte in het huis van bewaring te 's-Hertogenbosch, wonende te 's-Hertogenbosch, die hare toestemming tot dit huwelijk verleent, en Anna Maria Catharina Wempe, oud 28 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige dochter van Anton Diedrich Wempe, stucadoor, wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende en van Amalia Gezina Roszberger, overleden.
Getuigen:
Willem Johannes Jong, 27 jaren, onderwijzer, wonende te Leiden.
Abraham Johannes Jacobus Verbrugge, 24 jaren, onderwijzer, wonende te Leiden.
Anton Diedrich Wempe, 26 jaren, predikant, wonende te Monnickendam.
Fredrik August Wempe, 24 jaren, stucadoor, wonende te Leiden.
[bron: website Regionaal Archief Leiden]

HUWELIJKSADVERTENTIE.
Getrouwd:
P.Th. Jansen,
Hoofd der school te Landsmeer,
en A.M.C. Wempe,
die ook namens wederzijdsche Familie hun dank betuigen voor de vele bewijzen van belangstelling, bij hun Huwelijk ondervonden.
Leiden, 11 Mei 1892.
[bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 12 mei 1892]

OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 22 mei 1942, nr. 808:
Heden 22 Mei 1942 verscheen voor mij, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Haarlem,
van Mourik, Hendrik, oud 59 jaren, begrafenisondernemer, wonende alhier, die verklaarde, dat op 21 dezer, namiddags zes uur, in deze gemeente is overleden
Wempe, Anna Maria Catharina, oud 78 jaar, zonder beroep, geboren te Leiden, wonende alhier, echtgenoote van: Jansen, Paulus Theodorus; dochter van: Wempe, Anton Diedrich, en van: Roszberger, Amalia Gezina, beiden overleden. Waarvan akte, welke is voorgelezen.
[letterlijke weergave van de originele akte]


[bron: CBG]

[bron: www.online-begraafplaatsen.nl.]

[bron: CBG]

OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 22 juni 1949, nr. A812:
Heden 22 Juni 1949 verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Haarlem,
van Mourik, Hendrik, oud 66 jaren, begrafenisondernemer, wonende alhier, die verklaarde, dat op 21 dezer, negen uur, in deze gemeente is overleden
Jansen, Paulus Theodorus, oud 82 jaren, zonder beroep, geboren te IJsselmuiden, wonende alhier, weduwnaar van: Wempe, Anna Maria Catharina;
zoon van: Jansen, Johannes Frederik Coenraad en van: Baden, Antje, beiden overleden.
Waarvan akte, welke is voorgelezen.
[letterlijke weergave van de originele akte]

V-d.
ds Anton Diedrich WEMPE, [DOCUMENTEN]
Zoon van Anton Diedrich Wempe en Amalia Gezina Roszberger, [nr. IV-d], geboren te Leiden in de Nieuwsteeg op 30 juni 1865, van beroep Evangelisch Luthers predikant in Monnikendam, Alkmaar, Haarlem, Den Haag en Amsterdam, voorzitter Evang. Lutherse Synode, medewerker van het halfmaandelijks blad De Tempel (vrijzinnige godsdienst e.a. bizondere religieuze opvattingen), bestuurslid en voorman van de vrijzinnige richting in de Evang. Lutherse kerk, ging op 31 maart 1931 met emeritaat, officier in de Orde van Oranje Nassau, overleden te 's-Gravenhage op 9 juni 1932, oud 66 jaar, begraven te Leiden op de begraafplaats Rhijnhof op 13 juni .
Gehuwd te 's-Gravenhage op 8 februari 1893 met Johanna DE GREEF, geboren te 's-Gravenhage op 22 december 1866, overleden na 1932, mogelijk te Leiden, begraven op de begraafplaats Rhijnhof te Leiden, dochter van Johannes de Greef, van beroep stalhouder en Anna Elisabeth Wegman, beiden overleden voor 8 februari 1893.

GEBOORTEAKTE, Leiden, 1 juli 1865, nr. 783:
In het jaar 1865, den 1sten der maand Julij des voormiddags ten elf ure, is voor ons Ambtenaar der Burgelijken Stand der gemeente Leijden, verschenen Anton Diedrich Wempe, oud 35 jaren, stucadoor, wonende in de Nieuwsteeg, welke ons heeft verklaard dat Amalia Gezina Roszberger, zijne huisvrouw ten zijnen huize op den 30sten Junij 1865, des morgens ten half elf ure, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Anton Diedrich.
Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Hendrick Roszberger, oud 29 jaren, reisiger, wonende te Amsterdam en van Ernst Heinrich Martinus Schlette, oud 23 jaren, beambte ter Secretarie, wonende op de Beestenmarkt.
[bron: website Regionaal Archief Leiden]

GEBOORTEADVERTENTIE.
Heden beviel zeer voorspoedig van een Zoon A.G. Roszberger, geliefde Echtgenoot van A.D. Wempe.
Leyden, 30 Junij 1865.
[bron: Leydse Courant, 3 juli 1865]

GEBOORTEAKTE, 's-Gravenhage, 24 december 1866, nr. 2992:
Compareerde voor ons etc.:
Johannes de Greef, oud dertig jaren, stalhouder, wonende alhier.
Dewelke ons heeft verklaard, dat van hem Comparant en zijne huisvrouw Anna Elisabeth Wegman, op den tweeentwintigsten dezer, des avonds ten half twaalf uur is geboren alhier een kind van het vrouwelijke geslacht, aan hetwelk hij verklaarde de naam te geven van Johanna, deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Wegman, oud zesenvijftig jaren, melkverkoper en Jacobus Cornelis de Greef, oud negen en dertig jaren, ....., beiden wonende alhier.

LOOPBAAN VAN ANTON DIEDRICH WEMPE: 
Leerling Leids Gymnasium, eindexamen1886.
Studeerde in Leiden en Amsterdam. 
Luthersch Seminarium, proponentsexamen1890.
Monnikendam30 november 1890.
Alkmaar1894.
Haarlem1897
Den Haag1902.
Amsterdam27 juni 1915.
Voorzitter Ev.Luth.synode1917.
Emeritaat (Bentveld, Den Haag31 maart 1931.

ONDERTROUWADVERTENTIE.
Ondertrouwd:
A.D. Wempe Jr., Evang. Luth. Predikant, en
Johanna de Greef.
Monnikendam / ’s-Gravenhage, 26 Januarij 1893.
[bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 27 januari 1893]

HUWELIJKSAKTE, 's-Gravenhage, 8 februari 1893, nr. 94 [Fiche 925, nr. 19]:
Anton Diedrich Wempe, oud 27 jaren, predikant, geboren te Leiden, wonende te Monnikendam, meerderjarige zoon van Anton Diedrich Wempe, zonder beroep, wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en consenteerende en van Amalia Gezina Roszberger, overleden.
En Johanna de Greef, oud 26 jaren, zonder beroep, geboren wonende alhier, meerderjarige dochter van Johannes de Greef en Anna Elisabeth Wegman, beiden overleden.
Die ons verzocht hebben over te gaan tot de voltrekking van hun huwelijk, wsaarvan de afkondigingen zonder verhindering alhier hebben plaats gehad, alsmede te Monnikendam op den 29sten Januari en den 5den Februari dezes jaars.
De comparanten hebben overgelegd hunne geboorte akten, de doodakte zijnes moeder, en die van hare ouders, het certificaat van des comparants voldoening aan de Nationale Militie, benevens het bewijs der gedane afkondigingen te Monnikendam.
Getuigen:
Frederik August Wempe, oud 24 jaren, stukadoor, wonende te Leiden, broeder van den bruidegom.
Hendrik Deutekom, oud 27 jaren, aannemer, wonende te Amsterdam.
Johannes Wegman, oud 83 jaren, wonende alhier, grootvader der bruid.
Johannes de Greef, oud 24 jaren, wonende te Amsterdam, broeder der bruid, beiden zonder beroep.

HUWELIJKSADVERTENTIE.
Getrouwd:
A.D. Wempe Jr., Ev. Luth. Pred., en
Johanna de Greef.
’s-Gravenhage, 8 Febr. 1893.
De Heer en Mevrouw Wempe-De Greef betuigen, mede namens wederzijdsche Familie, hun hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling, bij hun Huwelijk ontvangen.
[bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 9 februari 1893]

ADRES ALKMAAR:
Nieuwesloot 94, huis: A.D. Wempe, 2 tonnen.
[Bron: Arch. Reinigingsdienst 26, Tonnenregister p. 88]

GEZINSKAART, 's-Gravenhage, Heemskerckerstraat 2a:
31-10-02, Wempe, Anton Dietrich, m., hoofd, geb. 30-6-65 te Leiden, gehuwd, Ev. L., predikant, 9-10-02, Haarlem, 27-7-15, Amsterdam.
31-10-02, de Greef, Johanna, v., vrouw, geb. 22-12-66 te Haag, gehuwd, Ev. L., 9-10-02, Haarlem, 27-7-15, Amsterdam.
31-10-02, Wempe, Anton Dietrich, m., zoon, geb. 17-12-93 te Alkmaar, Ev. L., 9-10-02, Haarlem, 27-7-15, Amsterdam.
31-10-02, Wempe, Johannes Willem Nicolaas, m., zoon, geb. 15-4-96 te Alkmaar, Ev. L., 9-10-02, Haarlem, 27-7-15, Amsterdam.

NOTARISAKTE (Alphonse Jacobus Bernardus Rijke), 's-Gravenhage, 1 december 1903., inv. 2994, nr. 886:
Volgnummer: 886.
Datum der akte: 1 Dec. 1903.
Aard en soort der akten in originali: 604.
Aard en soort der akten in minuut: Transport.
Namen, voornamen en woonplaatsen der partijen, en aanwijzing, ligging en prijs der goederen: door Guillaume Jean Jacques Roel aan Anton Dietrich Wempe, beide te 's-Gravenhage van onroerend goed aldaar Z. 1094 voor f 14.200 met overname hypotheek f 10.000 ten behoeve van Frederik Bernard Kuhnel aldaar.
Vermelding der registratie, Datum: 2 Dec. 1903.
Vermelding der registratie, Recht: 91.50.
[bron: Notarieel Archief Den Haag, 1843-1925]

GEZINSKAART, 's-Gravenhage:
Wempe, Anton Dietrich, m., hoofd van het gezin, geboren 30-6-65 te Leiden, gehuwd op 8-2-93, Evang. Luthers.
de Greef, Johannea, vr., vrouw, geboren 22-12-66 te den Haag, gehuwd [doorgeschapt; bijgevoegd: weduwe], Evang. Luthers.

KERKNIEUWS:
Zoowel tegen de nominatie van het zestal voor predikant bij de Evang. Luth gemeente te Amsterdam, als tegen die van het drietal en de verkiezing daaruit van ds A.D. Wempe te 's-Gravenhage (modern), heeft naar de "Stand" meldt, een groot aantal leden van den Amsterdamschen Grooten Kerkraad protest aangeteekend, op grond, dat aan de stemmingen deelnamen personen, die, naar hun meening, daartoe niet gerechtigd waren.
[bron: Leeuwarder Courant, 4 maart 1915]

KERKNIEUWS:
Evangelisch Luthersche Kerk.
Aangenomen het beroep te Amsterdam ds. A.D. Wempe te 's-Gravenhage.
[Bron: NRC, 16 maart 1915]


Artikel in NRC, 5 juni 1917.

ALGEMEENE VEREENIGING VAN VRIJZINNIG LUTHERSCHEN:
Algemeene vergadering in Haarlem, op 7 november 1925, waarbij ds A.D. Wempe, predikant te Amsterdam, wordt herkozen als bestuurslid.
[Bron: NRC, 8 nov. 1925]


Krantenartikel, Het Vaderland, 29 nov. 1930.

KERKNIEUWS:
Ds. A.D. Wempe.
Men meldt ons uit Amsterdam:
Ds. A.D. Wempe, predikant der Evang. Luth. gemeente te Amsterdam, vroeger predikant in de Residentie, wien op zijn verzoek emeritaat is verleend, heeft Zondagochtend in de Oude Luth. kerk aan het Spui afscheid genomen van zijn gemeente met een predicatie over Openb. 3:20.
Aan het einde der predicatie hield ds. Wempe de gebruikelijke toespraken, waarbij hij zich richtte tot zijn ambtgenooten, de leeden van den kerkeraad en de verschillende kerkelijke colleges en besturen en speciaal tot de leden der Ver. van Vrijzinnig Lutherschen.
Aan het einde van den dienst zong de gemeente ds. Wempe toe de zegenbede uit Ps. 134:3.
[Bron: Het Vaderland, 24 maart 1931]

KERKNIEUWS:
Evang. Luthersche Gemeente.
In de Evangelisch Luthersche Gemeente is in de vacature - ds. A.D. Wempe beroepen: ds mr. D.G. Hoevers, te Harlingen, zoodat in de gemeente Amsterdam de eenige vrijzinnige predikantsplaats is behouden.
[Bron: Het Vaderland, 26 april 1932]

GEZINSKAART, Amsterdam.
Wempe, Anton Dietrich, van Baerlestraat 26 boven.
Adressen binnen de gemeente, 26-9-1932: Overtoom No. 64, bovenhuis.
1. Wempe, Anton Dietrich, M, hoofd van het gezin, geb. 30-6-65 te Leiden, Evang. Luth., gehuwd, nationaliteit Ned., predikant, ingekomen 10-9-15 uit ’s-Gravenhage, vertrokken 20-4-30 naar Bentveld (Zandvoort), Langelaan 3.
2. Greef, de, Johanna, V, echtgenote, geb. 22-12-66 te ’s-Gravenhage, Evang. Luth., gehuwd, Ned., ingekomen 10-9-15 uit ’s-Gravenhage, vertrokken 20-4-30 naar Bentveld (Zandvoort), Langelaan 3.
3. Wempe, Anton Dietrich, M, zoon, geb. 17-12-93 te Alkmaar, Evang. Luth., klerk gem. adm., ingekomen 10-9-15 uit ’s-Gravenhage, 23/6/1928 Eigen krt.
4. Wempe, Johannes Willem Nicolaas, M, zoon, geb. 15/4-96 te Alkmaar, Evang. Luth., ingekomen 24-1-16 uit ’s-Hage, 13/12/1917 Eigen kaart, K 20/220.
5. Wempe, Johannes Willem Nicolaas, M, zoon, geb. 15/4-96 te Alkmaar, Evang. Luth., ass. arts 9-7-15, 3/12/18 Eigen kaart C8/105, op 9/7/25 vertrokken naar Rotterdam, Gem. Ziekenhuis Bergweg.
6. Greef, de, Johanna, V, echtgenote, geb. 22-12-66 te ’s-Gravenhage, Evang. Luth., Weduwe, Ned., beroep geen, ingekomen 26-1-1932 uit ’s-Gravenhage.
7. Wempe, Anton Dietrich, M, zoon, geb. 17-12-93 te Alkmaar, Evang. Luth., adj. commies gemeente A........., 10/6/1932 Eig. kaart.

OVERLIJDENSAKTE, 's-Gravenhage, 10 juni 1932, nr. 2124:
Heden den 10den Juni 1932 verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's-Gravenhage, Evert Jan Montfoort, oud 63 jaren en Antonius Adam, oud 44 jaren, boden, wonende alhier, die verklaarden, dat op den 9den dezer des voormiddags ten half elf ure, in deze gemeente is overleden:
Anton Diedrich Wempe, oud 66 jaren, zonder beroep, geboren te Leiden en wonende alhier, echtgenoot van Johanna de Greef, zoon van Anton Diedrich Wempe en Amalia Gezina Roszberger, beiden overleden.
Hiervan is deze akte opgemaakt, die overeenkomstig de Wet is voorgelezen.
[bron: website Familysearch]


Overlijdens Advertentie,
Het Vaderland,
10 juni 1932;

BEGRAFENIS DOMINEE A.D. WEMPE.
Onder zeer grote belangstelling heeft gistermiddag op de begraafplaats Rhijnhof de begrafenis plaats gehad van wijlen ds. A.D. Wempe, in leven emeritus predikant bij de Ev. Luthersche Gemeente te Amsterdam.
Onder de aanwezigen waren onder meer: prof. H.A. van Bakel, hoogleeraar te Amsterdam, ds. L. Schutte, president van de Evangelisch-Luthersche Synode te Amsterdam, mr. H.L. Loman, lid van de Synode, lid van den Kerkeraad te Amsterdam, bestuurslid van de alg. ver.v. vrijz. Lutherschen en wnd. Voorzitter van Onzen Kring, de heer Aug. L. Reimeringer, Leiden, lid van de Synode, D. Drijver, Haarlem, mr. H. Rahder, Den Haag, leden van de Synode, de heer H. Willemsen, 1ste secretaris van Onzen Kring, de heeren D.C. Schuurman, H.A. Staderman, A.G. van Kuik, C.F. Hund jr., W.E. Furnee, allen leden van den Kerkeraad van Den Haag, ds G.Ch.F.H. Voges, voorzitter van den Kerkeraad van Amsterdam, mej. J. Manssen namens het bestuur van de alg. ver. v. Vrijzinnig Lutherschen, van collega's van den overledene o.m.: ds J.Ph. Makking en C. de Meyere van Leiden, ds H.C. Zwahler en ds. Junod uit Den Haag, verder mr. J.P. de Meyere uit Den Haag, de heer Van Dobben van de Algemeene Vereniging, de heer H.J.A. Everhard uit Den Haag, secretaris van het college van collectanten, de heer Kempers uit Amsterdam, ds Garschagen uit Amsterdam, benevens een groot aantal vrienden en bekenden, gemeenteleden uit Den Haag, Leiden, Amsterdam en elders.
Met den stoet kwamen behalve de weduwe, den zoon en familieleden mede ds. Ch.A. Besanger, lid van de Synode uit Den Haag, de heer Happel, notaris Heynen en ds. Vlaanderen.
Nadat de kist, die met bloemen was bedekt in de geopende groeve was neergelaten trad als eerste spreker ds L. Schutte naar voren, die namens de Synodale Commissie, namens predikanten, ouderlingen en diakenen een woord van afscheid sprak. Ds. Wempe, aldus spr. onder meer, heeft een mooien staat van dienst in onze kerk gehad. Een grooten kring van trouwe vrienden heeft hij zich in de verschillende steden, waar de overledene heeft gestaan, verworven.
Allen roemden zijn groote gaven van hoofd en hart en zijn groote vriendelijkheid. Hij bezat in hooge mate de gave van het woord. Hij zelf was ook zeer gevoelig voor vriendschap van anderen: Hij was gevoelig, zeer gevoelig zelfs en hij heeft zich, vooral in het drukke zakelijke leven van Amsterdam vaak te veel dingen aangetrokken. Hij had een groot Godsvertrouwen. Spr. richtte ten slotte eenige woorden van troost tot de weduwe en den zoon en gaf de verzekering, dat ds Wempe bij zeer velen in dankbare herinnering zal blijven voortleven.
Hierna nam mr. H.L. Loman het woord, die namens het Vrijzinnig deel der Ev. Luth. Gemeente en namens de Alg. Ver. v. Vrijz. Lutherschen en namens den Jongeren Kring ds Wempe herdacht als voorganger en als leider. Spr. bracht vooral naar voren de bezielende kracht die van hem als spreker, als profeet, is uitgegaan. Naast dit verzekerde en welbewuste bezat hij soms ook het onzekere en 't ontmoedigende over de vele zaken, het dagelijksche leven rakende, waardoor hij ook zware en moeilijke tijden heeft doorgemaakt. Dit laatste verdwijnt en in de herinnering zal blijven voortleven de vriend, de prediker en de profeet. De onrustige heeft thans de rust gevonden.
Ds Zwahler uit den Haag had opdracht van den Kerkeraad aldaar hier woorden van afscheid te spreken, maar ook zonder deze opdracht, zou spr. Behoefte hebben gevoeld hier te spreken. Ds Wempe bezat een hart van goud. Spr. bracht de oprechte vriendschap en de vriendelijke oprechtheid van den overledene in herinnering. Hij stelde zich ten doel tot de harten der menschen te spreken en hij was teleurgesteld, indien het hem niet gelukte tot de harten door te dringen. Men was verheugd dat ds Wempe weer naar Den Haag was teruggekeerd, waar men had gehoopt, dat hij na zijn emeritaat nog vele jaren met zijn gemeenteleden in aanraking zou kunnen komen en zijn trouwe vrienden weer te kunnen ontmoeten. Maar even plotseling als de natuur is omgeslagen, even plotseling is aan het leven van ds Wempe een einde gekomen. Ook hier is het geweest: de mensch wikt, maar God beschikt.
Evenals ds. Wempe bij het graf van ds. de Meyere de woorden gesproken heeft: God hebbe zijn ziel, wil spr. aan dit graf besluiten met de woorden: God hebbe ook zijn ziel.
Nadat vijf kransen op de groeve waren gelegd, bedankte de zoon, de heer A.D. Wempe voor de betoonde belangstelling.
[Krantenartikel Het Vaderland, 14 juni 1932]

KINDEREN:
 1. Anton Diedrich Wempe, tweeling, zie nr. VI-c.
  Geboren te Alkmaar op 17 december 1893, Evang. Luthers, woonde in 1932 te Amsterdam, van beroep gemeente-ambtenaar te Amsterdam, woonde ca. 1950 op de hoek Gedempte Nieuwesloot en Kanaalkade te Alkmaar, overleden te Amsterdam op 3 februari 1971, oud 77 jaar.
  Gehuwd te Nieuwer-Amstel op 6 juni 1953 met Wilhelmina Elizabeth Jacoba van Vliet, geboren te Rotterdam op 16 februari 1902, van beroep huishoudster, woonde te Rotterdam (1939), te Amsterdam (1941) en te Nieuwer- Amstel (1942), overleden te Amstelveen op 17 maart 1985, oud 83 jaar, dochter van Wouter van Vliet, timmermansknecht, tuinman, rijksambtenaar en van Wilhelmina Elizabeth Jacoba Klop.
 2. Johannes Wempe, tweeling,
  Geboren te Alkmaar op 17 december 1893, overleden aldaar op 24 april 1895, oud 16 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Alkmaar, 18 december 1893, nr. 465:
  Verschenen Anton Dietrich Wempe, van beroep predikant, oud 28 jaren, wonende te Alkmaar die ons heeft verklaard, dat in zijne tegenwoordigheid op den 17den December dezes jaars des voormiddags ten ruim 11 ure, in het huis staande alhier, aan de Gedemptenieuwesloot nummer 95 in wijk B is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Johanna de Greef, zijne echtgenoote, wonende als bovengemeld, welk kind zal genaamd worden Johannes.
  Zijnde deze verklaring gedaan op aangifte van den vader.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Cornelis Ohmstede, van beroep koopman, oud 62 jaren, wonende te Alkmaar en van Gerrit de Groot, van beroep aannemer, oud 42 jaren, wonende te Alkmaar, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.

  DANKBETUIGING.
  De Heer en Mevrouw Wempe-De Greef betuigen hun hartelijken dank voor de balangstelling, ondervonden bij de geboorte hunner beide Zoons.
  Alkmaar, 4 Jan. 1894.
  [bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 6 januari 1894]

  OVERLIJDENSADVERTENTIE.
  Heden overleed, in den leeftijd van 16 maanden, na een langdurig lijden, ons geliefd Kindje
  Johannes.
  A. D. Wempe.
  J. Wempe-de Greef.
  Alkmaar, 24 April 1895.
  [bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 26 april 1895]

 3. Dr. Johannes Willem Nicolaas Wempe, zie nr. VI-d.
  Geboren te Alkmaar op 15 april 1896, Luthers, van beroep arts te Rotterdam (1926), geneesheer te Korintje (1928), te Painan, W-Sumatra (1929-1932), te Malang (1933-1941), in 1939 bij Koninklijk Besluit benoemd tot officier van gezondheid der 2e klasse bij de Koninklijke Marine-Reserve, enthousiast roeier, overleden te Amstelveen op 22 juni 1984, oud 88 jaar.
  Ondertrouwd in de pastorie te Lochem op 14 juli 1927, gehuwd te Arnhem op 2 augustus 1927 met Christina Hendrika Sophia Vermaas, geboren te Grosthuizen (gem. Avenhorn) op 16 mei 1901, Ned. Hervormd, tijdens WO-II opgesloten in Japans gevangenenkamp Ambarawa op Java, overleden te Heemstede op 9 februari 1992, oud 90 jaar, dochter van Hendrik Vermaas, predikant en Christina Hendrika Sophia Reepmaker.
 4. Doodgeboren kind, [m],
  Doodgeboren te Haarlem, Leidschestraat 64 op 26 maart 1898.

  OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 26 maart 1898, nr. 232:
  Op heden den 26sten Maart 1898, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand de gemeente Haarlem, verschenen:
  [aansprekers], die ons hebben verklaard, dat op den 26sten dezer des voormiddags te een uren, in het huis staande aan de Leidschestraat No. 64, is ter wereld gekomen een kind van het mannelijk geslacht dat als levenloos wordt aangegeven, uit Johanna de Greef, zonder beroep, echtgenoote van Anton Diedrick Wempe, predikant, wonende beiden alhier.
  Hiervan is deze akte opgemaakt, en na voorlezing onderteekend door ons en door de beide aangevers.
  [bron: website Familysearch]

  GEBOORTE / OVERLIJDENSADVERTENTIE.
  Bevallen van een Zoon, die kort na de geboorte overleed.
  J. Wempe-de Greef,
  Haarlem, 26 Maart 1898.
  [bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 29 maart 1898]

V-e.
Fredrik August WEMPE, ook Fred WEMPE,
Zoon van Anton Diedrich Wempe en Amalia Gezina Roszberger, [nr. IV-d], geboren te Leiden op 7 mei 1868, Evangelisch Luthers, van beroep meester-stukadoor, ruim 40 jaar secretaris van de Vereeniging tot Bevordering der Bouwkunst te Leiden, bestuurslid van het Leidsch Drankweercomitee, ontvangt in 1935 de Gouden medaille verbonden aan de Huisorde van Oranje-Nassau, overleden te Leiden op 7 december 1936, oud 68 jaar.
Gehuwd (1) te Leiden op 31 augustus 1892 met Ingetje ROODENBURG, geboren te Leiden op 27 oktober 1870, overleden aan de Verdamstraat nr. 30 aldaar op 25 maart 1945, oud 74 jaar, dochter van Jan Roodenburg en Johanna Christina Verhoog.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Leiden op 12 juli 1933.
Gehuwd (2) te Leiden op 14 februari 1934 met Gerritje WALEN, geboren te Wageningen op 19 september 1878, overleden te Leiden op 19 januari 1966, oud 87 jaar, begraven te Oegstgeest op de begraafplaats Rhijnhof op zaterdag 22 januari, dochter van Marcus Leonardus Walen en Matthijsje Berendina Utenweerde.
Gerritje was eerder gehuwd (1) te Nigtevegt op 24 mei 1901 met Johannes Hendrik SWERIS, geboren te Leiderdorp op 10 november 1879, van beroep scheepmaker (1901, 1918), wonende Jaagpad 3 te Leiderdorp, overleden aldaar op 21 november 1918, oud 39 jaar, zoon van Cornelis Sweris, van beroep koetsier (1879), tuinman (1901) en van Sara van der Hoogt.
Zij huwde (3) na 1936 met Adam MONTFOORT, geboren te Leiden op het Levendaal op 10 juni 1872, overleden te Leiden op 10 april 1950, oud 77 jaar, zoon van Jacobus Montfoort, van beroep schoenmaker (1872) en van Susanna Elisabeth Kelderman.

GEBOORTEAKTE, Leiden, 8 mei 1868, nr. 546:
In het jaar 1868 den 8sten der maand Mei des voormiddags te half elf uren, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leijden verschenen:
Anton Diedrich Wempe, oud 38 jaren, stucadoor, wonende in de Nieuwsteeg, welke ons heeft verklaard, dat Amalia Gezina Roszberger, zijne huisvrouw te zijnen huize op den 7den Mei 1868, des namiddags te half 8 uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Fredrik August.
Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacobus Bremdhoffisselman, oud 71 jaren, zonder beroep, wonende in de Nieuwesteeg en van Ernst Friedrich August Roszberger, oud 77 jaren, binnenvader, wonende op den Middelweg.
En is deze acte na gedane voorlezing door ons en declarant en de getuigen geteekend.

BURGERLIJKE STAND,
Van 7 tot en met 13 Mei 1868.
Bevallen: A.G. Wempe, geb. Roszberger, Z.
[bron: Leydse Courant, 15 mei 1868]

GEBOORTEAKTE, Leiden, 27 oktober 1870, nr. 1254:
In het jaar 1870 den 27sten der maand October des namiddags te half vier ure, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen:
Jan Roodenburg, oud 30 jaren, Winkelier, wonende op de Haarlemstraat, welke ons heeft verklaard, dat Johanna Christina Verhoog, zijne huisvrouw te zijnen huize op den 27sten October 1870, des morgens te half negen uren, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Ingetje, Oudste van tweelingen.
Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Adrianus Verhoog, oud 48 jaren, metselaar, wonende op den Nieuwerreijn en van Cornelis Roodenburg, oud 59 jaren, melkverkooper, wonende in de Diefsteeg.
En is deze acte na gedane voorlezing door ons den declarant en de getuigen geteekend.


GEBOORTEAKTE, Wageningen, 20 september 1878, nr. 124:
Op heden den 20sten September des jaars 1878, is voor Ons Meester Heiliger Jacob Wunder, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wageningen, Provincie Gelderland, verschenen:
Gerrit Marcus Walen, oud 56 jaren, van beroep metselaar, wonende te Wageningen, welke Ons heeft verklaard, dat Matthijsje Berendina Utenweerde, oud 22 jaren, zonder beroep, huisvrouw van Marcus Leonardus Walen, van beroep schipper, wonende te Maurik, op Donderdag, den 19den September dezes jaars, des middags te twee uren, ten zijnen huize B Oud-Wageningen binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft dat door de moeder de voornaam van Gerritje wordt gegeven.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Frederik Jansen, oud 39 jaren, van beroep kastelein en Johannes van Maanen, oud 39 jaren, van beroep Gemeente-bode, wonende beiden alhier opzettelijk daartoe medegebrachte getuigen en is daarvan opgemaakt deze Akte, die na voorlezing door den Comparant en de beide getuigen met Ons is onderteekend.
[identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

HUWELIJKSAKTE, Leiden, 31 augustus 1892, nr. 240:
Fredrik August Wempe, oud 24 jaren, stucadoor, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige zoon van Anton Diedrich Wempe, stucadoor, wonende te Leiden en van Amalia Gezina Roszberger, overleden, zijnde de vader alhier tegenwoordig en toestemmende en Ingetje Roodenburg, oud 21 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, minderjarige dochter van Jan Roodenburg, winkelier en van Johanna Christina Verhoog, zonder beroep, beiden wonende te Leiden, beiden alhier tegenwoordig en toestemmende.
Getuigen:
Willem Roodenburg, oud 56 jaren, spe.....ger, wonende te 's-Gravenhage, oom van de bruid.
Cornelis Roodenburg, oud 25 jaren, zonder beroep, wonende te Leiden, broeder van de bruid.
Anton Diderik Wempe, oud 27 jaren, predikant, wonende te Monnikendam, broeder van den bruidengom.
Matthias Nicolaas Roos, oud 26 jaren, beambte aan de Nederlandsche Bank, wonende te Amsterdam, neef van den bruidegom.
[bron: website Regionaal Archief Leiden]

PERSOONSKAART:
Ingetje Roodenburg, geboren op 27 october 1870 te Leiden. Nationaliteit: Nederlands.
Dochter van Jan en van Johanna Christina Verhoog.
Gehuwd met Fredrik August Wempe, geboren op 7 mei 68 te Leiden.
Huwelijk gesloten op 31 Aug.92 te Leiden. Huwelijk ontbonden op 12 Juli 33 te Leiden door Echtscheiding.
Overleden te Leiden op 25 mrt 1945.
Gemeente en adres:
LeidenHugo de Grootstraat 5voor 1929.
LeidenGarenmarkt 42 mei 1929.
LeidenLammerschansweg22 dec.1933.
LeidenH.Rijndijk 26/3613 juli 1934.
LeidenNoordeinde 221 feb.1935.
LeidenW. Singel 57a6 aug.1935.
LeidenPlantsoen 718 sept.1936.
LeidenVerdamstraat 304 sept.1940.

TELEFOONBOEK, Leiden, 1915:
nr. 503........Wempe, F.A., Hugo de Grootstraat.


OPMERKING:
Fredrik en Ingetje hadden 7 kinderen, waarvan 2 als zuigelingen overleden.

ECHTSCHEIDING:
Het huwelijk tussen Ingetje en Fredrik was al meerdere jaren niet bijzonder goed; mede op aanraden van hun schoonzoon dr. Mansoer, besloten ze in 1933 tot echtscheiding.
Fredrik hertrouwde snel daarna met zijn vriendin Gerritje Walen en heeft met haar nog enkele heel goede jaren beleefd. Ingetje ging later bij haar zoon Fredrik inwonen. In dat huis, aan de Verdamstraat nr. 30, overleed zij op 25 maart 1945.

STADSNIEUWS.
Van het stadhuis.
Hinderwet:
Burgemeester en Wethouders van Leiden brengen ter algemeene kennis, dat door hen vergunning is verleend aan:
Fred. A. Wempe en rechtverkrijgenden, tot het oprichten van een kalkblusscherij in het perceel Nieuwe Mare No. 23a, Sectie B. No. 2738.
Leiden, 23 November 1931.
A. van de Sande Bakhuyzen, Burgemeester.
Van Strijen, Secretaris.

SCHEIDINGSAKTE, Leiden, 12 juli 1933, nr. 288:
Heden 12 Juli 1933 is door mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden ten verzoeke van eischeres ingeschreven het vonnis der arrondissements rechtbank te 's Gravenhage, uitgesproken 16 Mei 1933 waarbij het huwelijk tusschen Fredrik August Wempe, stukadoor en Ingetje Roodenburg, zonder beroep, beiden wonende te Leiden door echtscheiding is ontbonden verklaard.
Mede is overgelegd een verklaring van den griffier van genoemde rechtbank afgegeven, zeven dagen houdende, dat in daartoe bestemde, ter griffie van genoemde rechtbank berustende register geen verzet is aangeteekend tegen het vonnis, hebbende de gedaagde daarin berust.
[bron: website Regionaal Archief Leiden]

BURGERLIJKE STAND.
Ondertrouwd:
F.A. Wempe, gesch. 65 jr en G. Walen, wed.
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 2 februari 1934, p. 6/10]

HUWELIJKSAKTE, Leiden, 14 februari 1934, nr. 66:
Heden 14 Februari 1934 zijn voor mij, Ambtenaar der Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Fredrik August Wempe, oud 65 jaren, stucadoor, geboren en wonende te Leiden, gescheiden echtgenoot van: Ingetje Roodenburg, meerderjarige zoon van Anton Diedrich Wempe en van Amalia Gezina Roszberger, beiden overleden, en
Gerritje Walen, oud 55 jaren, zonder beroep, geboren te Wageningen, wonende te Leiden, weduwe van: Johannes Hendrik Sweris, meerderjarige dochter van Marcus Leonardus Walen, overleden en van Matthijsje Berendina Utenweerde, zonder beroep, wonende te Hilversum.
Getuigen:
Cornelis Sweris, oud 31 jaren, directeur eener naamlooze vennootschap, wonende te Oegstgeest, en Marcus Leonardus Sweris, oud 30 jaren, koopman, wonende te Leiden, zoons der bruid.
[bron: website Regionaal Archief Leiden]

NATIONALE CHRISTEN GEHEEL ONTHOUDERS VEREENIGING:
Jaarvergadering afdeling Leiden.
De heer Frd. A. Wempe en de dames A.C. en B. van Nes, verleenden voor dezen eenigszins feestelijken avond hun medewerking (declamatie, orgel en viool), terwijl mevr. van der Zanden enkele liederen heeft gezongen.

DE HEER FRED A. WEMPE OVERLEDEN.
Hedenmorgen te omstreeks elf uur is op de Haarlemmerstraat plotseling overleden de heer Fred. A. Wempe, een bekend figuur in onze stad, die zich vooral verdienstelijk heeft gemaakt door zijn ruim 40-jarig secretarisschap van de Vereeniging tot Bevordering der Bouwkunst alhier. Zijn 40-jarig jubileum als zoodanig heeft hij nog niet lang geleden onder groote belangstelling mogen vieren, waarbij hem de gouden medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau werd verleend. Het plotseling verscheiden van den zoo krassen ouden heer zal ongetwijfeld door velen met ontroering worden vernomen.
[Artikel: Nieuwe Leidsche Courant, 7 december 1936, p. 6/10]

BEGRAFENIS F.A. WEMPE SR.
Gistermiddag heeft onder groote belangstelling op de begraafplaats Rhijnhof de teraardebestelling plaats gehad van het stoffelijk overschot van wijlen den heer Fred. A. Wempe Sr.
Onder de talrijke aanwezigen merkte we o.m. op verschillende afgevaardigden van de Vereen. tot Bevordering der Bouwkunst, van de afd. Leiden van den Ned. Stucadoorsbond, van het Leidsch Drankweercomitee en van de Luthersche Gemeente.
Toen de kist boven de groeve was geplaatst sprak de oudste zoon van den overledene, de heer F.A. Wempe, een woord van afscheid tot zijn vader alsmede de heer Sweris tot zijn stiefvader.
Namens de Ver. tot Bevordering der Bouwkunst sprak de voorz., de heer C. Ponsen een laatst vaarwel tot den man die meer dan veertig jaar Bouwkunst had gediend. Bouwkunst was zijn leven, zijn leven was bouwkunst.
Maandag ging Wempe nog op om een oud-voorzitter, de heer Verhoog, de laatste eer te bewijzen, doch hij kon dezen tocht niet volbrengen en stierf plotseling.
Spr. geeft de verzekering dat de vriendschapsband met Wempe zal blijven en dat men hem ten allen tijde dankbaar zal gedenken.
De eere-voorzitter van Bouwkunst, de heer Jan de Quack, herinnerde er aan hoe hij 41 jaar lang met Wempe heeft samengewerkt voor Bouwkunst, spr. in Den Haag, Wempe in Leiden. Hieraan gaf de overledene zijn beste krachten van geest en hart.
Namens het personeel sprak vervolgens de heer W. Ranselaar, terwijl Ds Makkink in een uitvoerige rede schetste wat de overledene heeft gedaan voor de Lutherssche Gemeente en namens het college van regent-diakenen bracht spr. den overledene daarvoor dank.
Wempe was een man van krachtige overtuiging, een man met een eerlijk en gouden hart, die een leegte zal achterlaten, welke wel moeilijk zal worden aangevuld.
Spr. bad daarna het Onze Vader.
Nadat bloemen in het graf waren gestrooid, dankte een broer van den overledene, de heer A. Wempe, voor de eer den overledene bewezen.
[Artikel Nieuwe Leidsche Courant, 12 december 1936, p. 6/16]

OVERLIJDENSADVERTENTIE:
In haar Heer en Heiland is heden ontslapen, onze
lieve moeder,behuwd-, groot- en overgrootmoeder,
GERRITJE WALEN,
weduwe van Adam Montfoort,
eerder weduwe van Fred. A. Wempe en J.H. Sweris,
in de gezegende ouderdom van ruim 87 jaar.
Leiden, 19 januari 1966,
Herenstraat 112.
De teraardebestelling zal plaats vinden op zaterdag
22 januari a.s. om 11 uur op de begraafplaats
“Rhijnhof” te Oegstgeest.
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 20 januari 1966, p. 12/16]


In memoriam in Het Vaderland, 8 dec. 1936.voor Amalia en Freek, achter Inge Wempe,
Leiden, 1898.

OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 27 maart 1945, nr. 639:
Heden 27 Maart 1945, verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Leiden:
Keereweer, Hermanus Pieter Hendrik, oud 63 jaren, begrafenisondernemer, wonende te Leiden, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op 25 Maart dezes jaars, te vijftien uur vijftien binnen deze gemeente is overleden:
Roodenburg, Ingetje, oud 74 jaren, zonder beroep, geboren te Leiden, wonende te Leiden, gescheiden van: Wempe, Frederik August, dochter van: Roodenburg, Jan en van: Verhoog, Johanna Christina, beiden overleden.
Waarvan akte, welke is voorgelezen.
[identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

KINDEREN VAN FREDRIK AUGUST WEMPE EN INGETJE ROODENBURG:
 1. Amalia Gezina Wempe, ook Sini Wempe, zie nr. VI-e.
  Geboren te Leiden op 9 augustus 1893, overleden te Schiedam op 19 januari 1967, crematie in het Crematorium Kijkduin, oud 73 jaar.
  Gehuwd (1) te Zeist op 7 juni 1913 met mr. Leendert Pieter Johannes de Vos, ook Leo de Vos, geboren te Middelburg op 4 april 1888, van beroep advocaat, lid van de Raad van Justitie te Makassar, overleden te Samaden, Zwitserland in december 1929, oud 41 jaar, crematie in het Crematorium te Driehuis-Westerveld.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
  Gehuwd (2) te Leiden op 7 mei 1924 met Tengkoe Dr. Mansoer, geboren in Tandjoeng Balei, Indonesie op 17 januari 1897, Moslim, studeerde medicijnen aan de Universiteit van Leiden, artsexamen (1926), gepromoveerd op proefschrift "De lachgasnarcose in de heelkunde" (1928), van beroep chirurg, geneesheer-directeur van het Elisabeth Ziekenhuis in Medan, politicus, Wali Negara (1948- 1950), overleden te Medan, Sumatra, Indonesie aan suikerziekte op 6 oktober 1953, begraven te Medan op 7 oktober, oud 56 jaar.
 2. Johanna Christina Wempe,
  Geboren te Leiden op 17 oktober 1894, overleden aldaar op 1 april 1897, oud 2 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 18 oktober 1894, nr. 1243:
  In het jaar 1894 den 18den der maand October is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen:
  Fredrik August Wempe, oud 26 jaren, Stucadoor, wonende te Leiden, welke ons heeft verklaard dat Ingetje Roodenburg, zijne huisvrouw, zonder beroep, wonende te Leiden te zijnen huize op den 17den october 1894, des namiddags te een uren, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Johanna Christina.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Roodenburg, oud 54 jaren, winkelier, wonende te Leiden en van Cornelis Roodenburg, oud 27 jaren, winkelier, wonende te Leiden.
  En is deze akte, na gedane voorlezing, dor ons, den declarant en de getuigen geteekend.
  [Identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

  FAMILIEBERICHTEN.
  Bevallen:
  van een dochter: I. Wempe, geb. Roodenburg, te Leiden, 17 Oct.
  [bron: Haagsche courant, 19 oktober 1894]

  OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 3 april 1897, nr. 318:
  In het jaar 1897 den derden der maand April zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen:
  Johannes Leonardus Holtz, oud 48 jaren, aanspreker, wonende te Leiden en Johannes Andree, oud 68 jaren, zonder beroep, wonende te Leiden, welke ons verklaard hebben dat op den eersten april 1897, voormiddags te zeven uren, binnen deze gemeente overleden is:
  Johanna Christina Wempe, oud twee jaren, geboren te Leiden, wonende te Leiden, dochter van Fredrik August Wempe, stucadoor en van Ingetje Roodenburg, zonder beroep, beide wonende te Leiden.
  En is deze akte na voorlezing door ons en de declaranten geteekend.
  [Identieke weergave van de oorspronkelijke akte]
 3. Ingetje Maria Adriana Wempe, zie nr. VI-f.
  Geboren te Leiden op 5 oktober 1895, overleden aldaar op 14 maart 1963, begraven te Oegstgeest op de begraafplaats Rhijnhof op dinsdag 19 maart om 1 uur, oud 67 jaar.
  Gehuwd (1) te Leiden op 28 november 1921 met Johannes Philippus Riedel, ook Jo Riedel, geboren te Leiden op 9 april 1891, gedoopt in de Remonstrantse kerk aldaar op 21 juni 1891, van beroep bedrijfsleider, fabrikant, zoon van Johannes Philippus Riedel en Agatha Gesina Swiers.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Leiden op 6 juli 1927.
  Johannes Philippus Riedel huwde (2) te Leiden op 14 mei 1928 met Betsy de Tombe, geboren te Leiden op 26 februari 1906, dochter van Jacobus William de Tombe en van Elisabeth de Graaf.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Leiden op 22 februari 1940.
  Gehuwd (2) ca. 1935 met Hendrik Pieter Gerardus de Cler, ook Hennie de Cler, geboren te Leiden op 9 mei 1906, gedoopt in de Remonstrantse kerk aldaar op 17 juni 1906, van beroep bloembollenhandelaar in Lisse, overleden te Leiden op 24 januari 1971, oud 64 jaar, crematie in Ockenburg, Den Haag op 28 januari, zoon van Jacobus Johannes (Koos) de Cler en Geertruida Antonia (Truus) Evers.
 4. Fredrik August Wempe, zie nr. VI-g.
  Geboren te Leiden in het huis aan de Nieuwsteeg op 1 maart 1897, regent-diaken en voorzitter van de diaconie der Evang. Lutherse Gemeente, secundus-lid van de Evang. Lutherse Synode in Nederland, van beroep gemeente-ambtenaar (hoofdcommies) bij de afd. openbare werken in Leiden, penningmeester (1923-1938) en erelid van de sportvereniging ASC, afd. voetbal te Oegstgeest, commissaris van nutsspaarbank, hoofdadministrateur van de gemeentelijke woningstichting, overleden te Leiden op 3 september 1976, oud 79 jaar, rouwdienst in de Evang. Luth. Kerk aan de Hooglandsekerkgracht te Leiden op 8 september, aansluitend crematie in het Crematorium te Velsen.
  Gehuwd te Leiden op 29 januari 1940 met Allarda Tine Maria Swierstra, geboren op 20 augustus 1913, lidmaat Evang. Lutherse kerk, overleden te Leiden op 22 januari 2003, oud 89 jaar, eredienst in de Evangelisch- Lutherse kerk te Leiden op 28 januari, aansluitend crematie in het crematorium Rhijnhof te Leiden, dochter van Nanne Johannes Swierstra en Diderika Dina Johanna van de Beek.
 5. Johan Christiaan Wempe, ook Jo Wempe,
  Geboren te Leiden op 14 oktober 1898, van beroep kantoorbediende, overleden door verdrinking in de Molensloot te Warmond (Alkemade) op 8 juli 1923, oud 24 jaar.
  Verloofd met To van Dorsten.

  GEBOORTEAKTE, Leiden, 14 oktober 1898, nr. 1394:
  In het jaar 1898, den veertienden der maand October is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen:
  Fredrik August Wempe, oud 30 jaren, stucadoor, wonende te Leiden, welke ons heeft verklaard dat Ingetje Roodenburg, zonder beroep, wonende te Leiden, zijne huisvrouw te zijnen huize op den veertienden october 1898, des voormiddags te half acht uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Johan Christiaan.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Cornelis Johannes Leijk, oud 58 jaren, spekslager, wonende te Leiden en van Adrianus Feije Verhoog, oud 36 jaren, winkelier, wonende te Leiden.
  [bron: website Regionaal Archief Leiden]

  OVERLIJDENSAKTE, Alkemade, 10 juli 1923, nr. 46 [GenLias]:
  Johan Christiaan Wempe, overleden te Warmond op 8 juli 1923, oud 24 jaar, zoon van Frederik August Wempe en Ingetje Roodenburg.

  OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 11 juli 1923, nr. 504:
  In het jaar 1923 den elfden Juli is door ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden ingeschreven:
  Gemeente Alkemade.
  Uit het Register van Overlijden van voormelde gemeente blijkt dat aldaar op den achtsten juli1923 is overleden Johan Christiaan Wempe, oud 24 jaren, van beroep kantoorbediende, geboren en wonende te Leiden, zoon van Frederik August Wempe, stucadoor en van Ingetje Roodenburg, zonder beroep, beiden wonende te Leiden.
  Afgegeven door mij, Ambtenaar van den Burgerlijke Stand in voornoemde gemeente op 10 Juli 1923, (geteekend) P. van Hoeve.
  [Identieke weergave van de oorspronkelijke akte]


  Artikel in Het Vaderland, 9 juli 1923.

 6. drs. Adrianus Wempe, ook Aad Wempe, zie nr. VI-h.
  Geboren te Leiden op 3 augustus 1903, in 1926 geslaagd voor het doctoraal examen Economische Indologie, in 1927 naar Ned.- Indie vertrokken, Controlleur B.B., Assistent Resident, Directeur Reuma bestrijding, Resident Djambi en Lampongs, in 1947 resident van Bandoeng, directie-secretaris, overleden te Leiden op 5 juli 1983, oud 79 jaar.
  Gehuwd te Leiden op 28 maart 1927 met Maria Hendrika Eijsvogel, ook Rie Eijsvogel, geboren te Rotterdam op 28 januari 1906, overleden te Noordwijk op 26 juli 1980, oud 74 jaar, dochter van Hubertus Gerardus Wilhelmus Eijsvogel en Sophia Langkruis.

Wempe familie diner.
Zittend v.l.n.r.
1. Onbekend, mogelijk de zuster van Ingetje Roodenburg.
2. Tengkoe Dr. Mansoer.
3. Amalia Gesina Wempe.
4. waarschijnlijk Fredrik August Wempe, de vader van Amalia.
5. Gerda (Taat) de Vos, dochter uit het eerste huwelijk van Amalia.
6. mr. Kusomo, Javaans student in Leiden, woonde ook in Medan,
    kamergenoot van Tengkoe Dr. Mansoer.
7. Onbekend.
8. Onbekend.
9. Ingetje Roodenburg.
10. Onbekend.
Staande v.l.n.r.
1. Fredrik August Wempe, broer van Amalia. 2. Onbekend. 3. Onbekend. 4. Onbekend.
5. Hennie de Cler, echtgenoot van Inge Wempe. 6. Inge Wempe, zuster van Amalia.
7. Aad Wempe, broer van Amalia. 8. Rie Eijsvogel, echtgenote van Aad Wempe.

Hendrik Eduard WEMPE,
Zoon van Anton Diedrich Wempe en Amalia Gezina Roszberger, [nr. IV-d], geboren te Leiden op 21 november 1873, Evang. Luthers, van beroep legerofficier in Ned.-Indie, drager Militaire Willemsorde 4de klasse (1907), militair commandant Tapanoeli (1913), in 1923 eervol ontslag verleend wegens volbrachte diensttijd in de rang van luit.-kolonel der infanterie, op 7 juli van dat jaar met zijn gezin naar Nederland teruggekeerd, benoeming tot burgemeester van Westzaan op 25 november 1925, eervol ontslag op 1 juli 1938, lid van de gewestelijke landstormcommissie (1929), overleden te 's-Gravenhage op 17 juni 1946, oud 72 jaar.
Gehuwd te Amsterdam op 29 augustus 1908 met Etty Frederika VAN EELDERS, geboren te Sipirok, Bataklanden, Sumatra op 10 december 1884, Remonstrants, plotseling overleden te Westzaan op 8 oktober 1937, oud 52 jaar, begraven op 12 oktober op de Algemene Begraafplaats te Westerveld, dochter van Ernest Frederik Lodewijk Jan Hendrik van Eelders, bestuursambtenaar op Sumatra’s Westkust, en Kim Kiok Nio Poa.

GEBOORTEAKTE, Leiden, 22 november 1873, nr. 1426:
In het jaar 1873 den 22sten der maand November des voormiddags te half twaalf uren, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen:
Anton Diedrich Wempe, oud 44 jaren, Stukadoor, wonende in de Nieuwsteeg alhier, welke ons heeft verklaard, dat Amalia Gezina Roszbergen, zijne huisvrouw, te zijnen huize op den 21sten November 1873 des namiddags te vier uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Hendrik Eduard.
Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigeheid van Jurre Eisma, oud 71 jaren, boekhouder, wonende op den Middelweg alhier en van Derk Sophidus Bredenburg, oud 38 jaren, kalkbrander, wonende te Warmond.
En is deze akte na gedane voorlezing door ons den declarant en de getuigen geteekend.

GEBOORTEADVERTENTIE.
Voorspoedig bevallen van een Zoon A. G. Wempe – Roszberger.
Leiden, 22 November 1873.
[bron: Leydse Courant, 24 november 1873]

BURGERLIJKE STAND TE LEIDEN.
Van 20 tot en met 26 November 1873.
Bevallen:
A.G. Wempe, geb. Roszbergen, Z.
[bron: Leydse Courant, 27 november 1873]

GEBOORTEDATUM:
Etty’s geboorteplaats en – datum weten we dankzij de gezinskaart die in Amsterdam werd opgemaakt.
Toen Etty op 10 december 1884 in Spirok geboren werd, was haar vader daar juist geplaatst als Controleur der 2de klasse. Uit de overlijdens akte van Etty blijkt dat haar moeder Kim Kiok Nio Poa heette. Etty’s ouders waren waarschijnlijk niet getrouwd.
Een huwelijks akte heb ik niet kunnen vinden; Ernest trouwde in 1909 als vijftigjarige in Den Haag met de toen 36 jarige Johanna Petronella van Dijk. Nergens in die trouwakte wordt vermeld dat Ernest eerder gehuwd zou zijn geweest.
Dit huwelijk strandde overigens al na 8 maanden. Enige tijd later trouwde Ernest nog eens, ditmaal met Catharina Herberdina Maria Heufke Kantelaar.

SIPIROK.
De geboorteplaats van Etty Frederika van Eelders is een wat oudere plaats met een redelijk koel klimaat, ongeveer 100 km ten zuiden van het Tobameer, gelegen aan de hoofdweg van Medan naar Bukittinggi.
In de onmiddelijke omgeving ligt de nog altijd actieve vulkanische Sibualbualiberg, ruim 1800 m hoog. Sipirok, of ook wel Siporok genoemd, staat bekend om z’n keramiek en weefprodukten.

KERK- EN SCHOOLNIEUWS:
Van het instr.-bataljon te kampen hebben de volgende serg.-titulair voldaan aan het examen tot toelating op den cursus: H.E. Wempe e.a.
[bron: Leeuwarder Courant, 23 september 1892].

TOELATINGSEXAMEN HOOFDCURSUS:
In verband met den uitslag van het onlangs gehouden toelatings-examen voor den hoofdcusrus komen in aanmerking, om met ingang van 1 October a.s. aan deze inrichting te worden opgeleid voor den rang van tweeden luitenant:
Bij de inf. in Ned.-Indie, de sergeanten: H.E. Wempe van het instructie bat., e.a.
[bron: Leeuwarder Courant, 30 augustus 1893]

LEGER EN MARINE:
De navolgende onderofficieren van den hoofdcursus hebben dit jaar met gunstigen uitslag deelgenomen aan het examen ter verkrijging van den rang van tweede-luitenant:
Bij de infanterie in Nederl.-Indie:
H.E. Wempe e.a.
[bron: Leeuwarder Courant, 23 september 1895].

REGEERINGSALMANAK VOOR NEDERLANDSCH-INDIE, 1898:
Leger, Infanterie.
nr. 40 - H.E. Wempe, tweede luitenant, 4 oct. 1895.

REGEERINGSALMANAK VOOR NEDERLANDSCH-INDIE, 1899-1900:
Leger, Infanterie.
nrs. 369/382 - H.E. Wempe, eerste luitenant, 20 aug. 1898.

MILITAIR GARNIZOEN TE PARÉ-PARÉ OP CELEBES.
Batavia 4 Mei [1905]. Fransche Mail.
In de Makassaar van 25 April leest men:
Heden is van hier naar Paré-Paré vertrokken een compagnie infanterie van het 6s bataljon, onder commando van den kapitein Jhr. Goldman, die bestemd is om, zoodra de nieuwe post als opgericht kan worden beschouwd, aldaar op te treden als civiel en militair gezaghebber. Bij den troep zijn verder ingedeeld de luitenants Wempe, Meijer van Helsdingen en de officier van gezondheid Ligtenstein.
Voorlopig bestaat de post slechts uit een bivak, zooals in Atjeh, omgeven door een verticale ijzerdraad versperring.
Het stelsel, dat de Regeering thans in het algemeen tegenover Celebes staat te volgen, is het in eigen beheer nemen der in- en uitvoerrechten, waarvan de heffing nu nog gelaten is aan de inlandsche zelfbesturen, een omstandigheid, die als vanzelf de meest positieve aanleiding geeft tot bezetting van een plaats, die steeds als een der deuren tot Midden-Celebes is beschouwd geworden, daarom is het ons wachtende stelsel van in- en uitvoerrechten niet onbezet mag blijven, doch belooft een der belangrijkste douane- posten te zullen worden.
In elk geval getuigt de bezetting van Paré-Paré, nu op een wijze, waarbij den Radja van Sidenreng een groot deel van het voor hem zoo kostbare bezit gelaten is en het gouvernement slechts het voor zichzelf en voor een Europeesche en een Chineesche wijk noodige terrein verlangd heeft, dat de tijd voor Celebes heeft opgehouden.
[bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 1 juni 1905]

MILITAIRE WILLEMSORDE 4DE KLASSE:
De minister van Kolonien noodigt alle op Dinsdag 28 Mei e.k. te 's-Gravenhage aanwezige ridders der Militaire Willemsorde uit, tot bijwoning van de plechtige uitreiking op dien dag, des middags te 12 uren in het Malieveld, van de Militaire Willemsorde 4de klasse aan de eerste-luitenants der infanterie H.E. Wempe en C.B. Dutry van Haeften van het leger in Nederlandsch-Indie thans met verlof hier te lande.
[bron: Leeuwarder Courant, 18 mei 1907]

HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 9 augustus 1908, reg. 5E; fol. 43, nr. 567:
Heden 29 Augustus 1908 zijn voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand van Amsterdam verschenen, teneinde een huwelijk aan te gaan:
Andries Willem Bos, directeur der Publieke Werken der gemeente Amsterdam, oud 48 jaren, wonende alhier, ingevolge overgelegde authentieke akte optredende als bijzonder gevolmachtigde van:
Hendrik Eduard Wempe, eerste luitenant der Infanterie bij het Nederlandsch Indische leger, geboren te Leiden, wonende te Tjimahi in Nederlandsch Indie, oud 34 jaren, meerderjarige zoon van Anton Diedrich Wempe en Amalia Gezina Roszberger, beiden overleden en
Etty Frederika van Eelders, zonder beroep, geboren te Sipirok in Nederlandsch Indie, wonende alhier, oud 23 jaren, meerderjarige dochter van Ernest Frederik Lodewijk Jan Hendrik van Eelders, assistent resident met verlof, wonende alhier en de Chineesche vrouw Poa Kim Kiok Nio, overleden. De vader der bruid verklaarde, voor mij tegenwoordig, toe te stemmen in dezen echt.
Getuigen:
Anton Dietrich Wempe, broeder des echtgenoots, predikant, oud 43 jaren, wonende te 's-Gravenhage.
Bernard Hugo van Gorcum, zonder beroep, oud 52 jaren.
Wilhelm Alders, landmeter van het kadaster, oud 50 jaren, beiden wonende alhier, en
Paul Theodoor Jansen, zwager des echtgenoots, hoofd eener school, oud 41 jaren, wonende te Haarlem.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

FAMILIEBERICHTEN.
Gehuwd:
Wempe, H.E. en E.F. v. Eelders, Tjimahi / Amsterdam.
[bron: Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indie, 29 september 1908]

MILITARIA.
Overgeplaatst:
Te Sigli de kapitein H.E. Wempe van het 2e garnizoen bataljon van Atjeh te Kota Radja.
[bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 29 september 1911]

MILITAIR DEPARTEMENT.
Benoemd tot Militairen Commandant van Tapanoeli, de Kapitein der Infanterie H.E. Wempe.
[bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie, 22 mei 1913]

ONRUST IN TANDJOENG OOST:
De heer Berretty, redacteur van de Java Bode schrijft in dat blad van 11 April [1916] over het optreden der politie en militaire macht onder leiding van kapitein Wempe, tegen de onruststokers van Tandjoeng Oost.
[Zie volledig artikel in NRC, 3 juni 1916]

GEZINSKAART, Amsterdam:
Wempe, Hendrik Eduard, Valeriusstraat 110 t.h. van Bencka.
1. Wempe, Hendrik Eduard, m, gezinshoofd, geb. 21/11/73 te Leiden, Evang. Luth., gehuwd, Luit.kol. Inf. O.I. leger, ingekomen 16/11/20 uit Voorburg, vertrokken 27/11/21 ambtshalve N.O. Indie.
2. Eelders van, Etty Frederica, v, echtgenote, geb. 10/12/84 te Sipirok, Sumatra, Rem., gehuwd, ingekomen 16/11/20 uit Voorburg, vertrokken 27/11/21 ambtshalve N.O. Indie.
3. Wempe, Etty Marie, v, dochter, geb. 11/8/09 te Tjimahi, Java, Evang. Luth., ingekomen 16/11/20 uit Voorburg, vertrokken 27/11/21 ambtshalve N.O. Indie.
4. Wempe, Frederika Alexandrina, v., dochter, geb. 9/6/12 te Sigli, Atjeh, Evang. Luth., ingekomen 16/11/20 uit Voorburg, vertrokken 27/11/21 ambtshalve N.O. Indie.

MARINE EN LEGER:
H.E. Wempe, Luitenant-kolonel inf. O.-I. leger zal 25 Juni per s.s. Prinses Juliana naar de kolonien terugkeeren.
[Bron: NRC, 25 mei 1921]

PASSAGIERSLIJST:
Van het stoomschip Prinses Juliana, dat [onleesbaar] van Amsterdam naar Batavia vertrekt.
Onder de passagiers H.E. Wempe, mevrouw Wempe en 2 kinderen.
[Bron: NRC, 24 juni 1921]

PERSONALIA:
Departement van Oorlog.
Ontslagen op verzoek, wegens volbrachten diensttijd, eervol uit Hms. mil. dienst de luit.-kol. der inf. H.E. Wempe.
[Bron: NRC, 13 feb. 1923]

PASSAGIERSLIJST:
Van het st. Rembrandt 7 Juli [1923] van Batavia naar Amsterdam, 1 Augustus van Genua vertrokken.
o.a. H.E. Wempe, mevr. Wempe en 3 kind.
[Bron: NRC, 3 augustus 1923]

BURGEMEESTERSBENOEMING:
Bij Kon. besluit van 25 november 1925 is benoemd tot burgemeester der gemeente Westzaan H.E. Wempe.
[bron: Leidsche Courant, 28 november 1925, p. 2/16.]

WATERSPORTTENTOONSTELLING:
Op 1 april werd er te Koog aan de Zaan een watersporttentoonstelling gehouden. Een der sprekers was burgemeester Wempe van Westzaan.
[Bron: Het Vaderland, 2 april 1926]

LANDSTORMKORPS STELLING VAN AMSTERDAM:
In een druk bezochte vergadering te Amsterdam van leden van de Gewestelijke Landstorm Commissie en leiders en vertrouwensmannen, werden tot leden van de Gewestelijke Landstorm Commissie geinstalleerd de heeren:
A. Colijn, burgemeester van Nieuwer-Amstel.
J.A. Bakhuizen, burgemeester van Leimuiden en Rijnsaterwoude.
W.F.G.L. Driessen, burgemeester van Koog aan de Zaan.
H.E. Wempe, gep. luit.-kolonel O.-I. leger, burgemeester van Westzaan.
G.J.B. van Hove, districtscommissaris vrijwillig motorkorps.
De plannen, tot het houden van een nationalen landstormdag in 1928, werden uitvoerig besproken.
Aangenomen werd het aanbod van den heer G.J.B. van Hove, om een afdeelingsfanion te ontwerpen voor de afdeelingen in het Landstormkorps Stelling van Amsterdam.
[Bron: Het Vaderland, 21 september 1927]


Artikel in NRC, 19 maart 1929.

VRIJWILLLIGE BRANDWEER TE ZAANDAM:
Bij het 30-jarig bestaan van de vrijwillige brandweer in Zaandam in 1929 was onder de sprekers de heer Wempe, burgemeester van Westzaan.
[Bron: NRC, 15 juni 1929]

BURGEMEESTERSBENOEMINGEN.
Herbenoemd tot burgemeester van Westzaan H.E. Wempe.
[Artikel Officieele berichten, Nieuwe Leidsch Courant, 23 oktober 1931, p. 1/12]

PROV. ELECTR.BEDRIJF:
Op 10 augustus 1934 ging de NV Stroomverkoop Mij Zaanland op in het Prov. Electr. Bedrijf. Ter gegelegenheid van die officieele gebeurtenis, was H.A. Wempe, burgemeester van Westzaan een der sprekers.
[Bron: Het Vaderland, 13 sept. 1934]


Overlijdens Advertentie
in Het Vaderland,
9 october 1937.

OVERLIJDENSAKTE, Westzaan, 9 oktober 1937, nr. 31:
Verscheen Tanger, Klaas, oud 63 jaar, koopman, wonende alhier, die verklaarde dat op 8 October dezes jaars des voormiddags ten twee ure, in deze gemeente is overleden van Eelders, Etty Frederika, oud twee en vijftig jaren, zonder beroep, geboren te Sipirok op Sumatra en wonende alhier, echtgenoote van Wempe, Hendrik Eduard, dochter van van Eelders, Willem Frederik, en van de Chineesche vrouw Poa, Kim Kiok Nio, beiden overleden.

BURGEMEESTERS.
Opnieuw zijn benoemd tot burgemeester van de gem. Westzaan H.E. Wempe.
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 22 oktober 1937, p. 5/10]

ONTSLAG BURGEMEESTER:
Bij K.B. van 22 Maart is aan H.E. Wempe, op zijn verzoek met ingang van I Juli 1938, eervol ontslag verleend als burgemeester der gemeente Westzaan.
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 24 maart 1938, p. 5/10]

GEZINSKAART, 's-Gravenhage:
Wempe, Hendrik Eduard, m., hoofd, geb. 21-11-73 te Leiden, weduwnaar, Ev. L., P.Kol. DMW.
(van Eelders, Etty Frederika).
Wempe, Francoise Wilhelmina, v., dochter, geb. 31-8-21 te Tjimahi (Java) N.I., kerkgenootschap geen.
Onderaan toegevoegd:
T. W. van Eelders, Albertine Alexandrina, Wed. Derk te 's-Gravenhage, 18-11-37, Kant. te Zaandam.
Op andere kant van de kaart:
[Wempe, Hendrik Eduard], zonder beroep, verhuisd 18-7-38, 2e Schuijtstraat 210, inw. Dijkerman, inschrijving 16-7-38, vorige woonplaats Westzaan, nat. Ned.

TERAARDEBESTELLING:
Bij de teraardebestelling op Eik en Duinen van de heer J.L.L.M. Wittich, gepens. officier van het N.O.I.L., ridder der M.W.O., was aanwezig luit.-kolonel H.E. Wempe.
[Bron: Het Vaderland, 19 jan. 1941]

OVERLIJDENSAKTE, ’s-Gravenhage, 20 juni 1946, nr. A1299:
Verscheen Casteelen, Jan, oud 39 jaren, bedienaar, wonende alhier die verklaarde dat op zeventien dezer ten zeventien ure, tien minuten in deze gemeente is overleden Wempe, Hendrik Eduard, oud twee en zeventig jaren, zonder beroep, geboren te Leiden, wonende alhier, weduwnaar van Eelders, Etty Frederika, zoon van Wempe, Anton Diedrich en en van Roszbergen, Maria, beiden overleden.

WIST U,
Dat te Den Haag is overleden de oud-burgemeester van Westzaan H.E. Wempe.
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 20 juni 1946, p. 1/4]

NOTARISAKTE, Zaandijk, 12 oktober 1950.
Verklaring van toedeling.
Ondergetekende mr. Cornelis Walig, notaris te Zaandijk, verklaart als betrokken bij na te melden boedelscheiding: dat op 17 Juni 1946 te ’s-Gravenhage is overleden de heer Hendrik Eduard Wempe. in leven laatst zonder beroep, weduwnaar van mevrouw Etty Frederika van Eelders, zonder bij testament te hebben beschikt, als zijn enige erfgenamen achterlatende, ieder voor een derde gedeelte, zijn kinderen:
1. Etty Maria Wempe, zonder beroep, wonende te Breukelen, huize Groenevecht, weduwe van de heer Johannes Anthonie Paulus, geboren te Tjimahi (Java) 11 augustus 1909.
2. Frederike Alexandrina Wempe, geboren te Sigli (Sumatra) 9 juni 1912, in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met Ir. William Alexander Christiaan Johannes Wiebenga, mijningenieur, wonende te Dandenong bij Melbourne, Scott Street 40 (Australie), geboren 5 december 1910 te Benkoelen, Sumatra.
3. Francoise Wilhelmina Wempe, geboren te Tjimahi (Java) 31 augustus 1921, Nederlandse gebleven en volgens het duitsche huwelijksgoederenrecht de beschikking gehouden hebbende over het door haar geerfde bij haar huwelijk met Rolf Karl Herman Dieter Werther, vroeger duitser, geboren te Kassel, 30 augustus 1919, wonende te Gouda, Westhaven 43 [doorgehaald], Rotterdam, Brigantijnstraat 17a, welke laatste de Nederlandse nationaliteit heeft verkregen.

KINDEREN:
 1. Etty Maria Wempe, zie nr. VI-i.
  Geboren te Tjimahi (Java) op 11 augustus 1909, Evang. Luthers, van beroep onderwijzeres, woonde in 1950 te Breukelen, huize Groenevecht, overleden op 25 januari 1990, oud 80 jaar, begraven te Bilthoven op de begraafplaats Den en Rust.
  Verloofd in oktober 1929 met H.L. de Haas.
  Gehuwd te Westzaan op 3 januari 1936 met Johannes Anthonie Paulus, geboren te Leeuwarden op 18 juli 1911, als sergeant 2e kl. Artillerie bij het KNIL op 25 maart 1942 bij Kota Boelu om het leven gekomen toen zijn legervoertuig op de weg van Medan naar Berastagi door een Japanse handgranaat werd vernietigd, oud 30 jaar, begraven op het Nederlands Ereveld Leuwigajah bij Cimati.
 2. Frederika Alexandrina Wempe, zie nr. VI-j.
  Geboren te Sigli (Sumatra) op 9 juni 1912, behaalde haar HBS diploma in 1929 in Zaandam, woonde in 1937 met haar man te Mwirasandu in Oeganda en in 1950 te Dandenong bij Melbourne, Australie.
  Gehuwd met ir. William Alexander Christiaan Johannes Wiebenga, geboren te Benkoelen, Sumatra op 5 december 1910, van beroep mijningenieur, was als geoloog werkzaam bij de Shell in Zuid-Sumatra.
 3. Francoise (Fransje) Wilhelmina Wempe, zie nr. VI-k.
  Geboren te Tjimahi (Java) op 31 augustus 1921.
  Gehuwd na 1937 met Rolf Karl Herman Dieter Werther, geboren te Kassel, Duitsland op 30 augustus 1919.
  Rolf heeft de Nederlandse nationaliteit.
  Voor 1950 woonden Rolf en Fransje in Gouda, daarna in Rotterdam. Rond 1960 verhuisden zij naar Reeuwijk.


  Groepsfoto, vermoedelijk te Taroetoeng op Sumatra, ca. 1920.

  Achter v.l.n.r. controleur A.V. van der Velden, eerste luitenant
  J. J. Pesman, tweede luitenant S. Tulp, de heer Zinck van de firma
  Guntzel & Schumacher, mevrouw Zinck en ir, L. V. Joekes.
  Voor v.l.n.r. mevrouw van der Velden, mevrouw Pesman,
  Etty Wempe-van Eelders, Hendrik Eduard Wempe, en mevrouw
  en meneer Mauthe, eveneens van Guntzel & Schumacher.

V-g.
Amalia Gezina Mathilda WEMPE,
Dochter van Anton Diedrich Wempe en Amalia Gezina Roszberger [nr. IV-d], geboren te Leiden op 21 oktober 1875, van beroep winkeljuffrouw (1894-1902).
Gehuwd te Rotterdam op 15 oktober 1903 met Abraham Willem VAN WALRAVEN, geboren te Rotterdam op 6 juni 1877, van beroep banketbakker (1903), kantoorbediende, zoon van Albertus van Walraven, van beroep koek- en banketbakker en Anna Cornelia Diderika Roukens.

GEBOORTEAKTE, Leiden, 21 oktober 1875, nr. 1266:
In het jaar 1875 den 21sten der maand October des middags te half drie uren, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen:
Anton Diedrich Wempe, oud 46 jaren, Stucadoor, wonende in de Nieuwsteeg alhier, welke ons heeft verklaard, dat Amalia Gezina Roszbergen, zijne huisvrouw, te zijnen huize op den 21sten October 1875, des nachts te twee uren, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Amalia Gezina Mathilda.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem Hendrik Smits, oud 24 jaren, metselaar, wonende te Oegstgeest en van Petrus Johannes Vreeburg, oud 25 jaren, huisverver, wonende op den Ouden Singel alhier.
En is deze akte na gedane voorlezing door ons, den declarant en de getuigen geteekend.

BURGERLIJKE STAND VAN LEIDEN.
Van 21 tot en met 27 October 1875.
Bevallen:
A.G. Wempe, geb. Roszbergen, D.
[bron: Leidsch Dagblad, 28 oktober 1875]

GEBOORTEAKTE, Rotterdam, 7 juni 1877, nr. 2512:
Verschenen: Mina Agnes Maria Snappenburg, geboren van der Bent, oud 48 jaren, van beroep vroedvrouw wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat op den zesden dezer des namiddags ten twee ure, in een huis in het Hang alhier, is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit: Anna Cornelia Diderika Rouken, zonder beroep, Huisvrouw van Albertus van Walraven, koekbakker, beide wonende alhier aan welk kind zij de voornamen geeft van: Abraham Willem.
Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van: Martinus Brinkman, oud 33 jaren, van beroep klerk, wonende alhier en van Arianus Marinus de Sel, oud 60 jaren, van beroep klerk, wonende mede alhier.
En is hiervan terstond opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, de aangeefster en de getuigen.

BEVOLKINGSREGISTER, Leiden, 1890-1923, folio 1157:
Amalia Gezina Wempe, geboren te Leiden op 21 oktober 1875, winkeljuffrouw, Breestraat 11, wijk nr. 4.
Datum aankomst vanuit Alkmaar 30 november 1894.
Datum vertrek naar Rotterdam 7 november 1902.

NATIONALE MILITIE, 's-Gravenhage, 18 september 1903 (huwelijksbijlagen):
De Commissaris der Koningin in de Provincie Zuid-Holland,
verklaart, dat aan Abraham Willem van Walraven, geboren te Rotterdam op 6 Juni 1877, zoon van Albertus en van Anna Cornelia Diderika Roukens, bij de loting voor de lichting der Nationale Militie van het jaar 1897 voor de Gemeente Rotterdam is ten deel gevallen No. 1800, en buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verplicht.
[bron: website Familysearch]

HUWELIJKSAKTE, Rotterdam, 15 oktober 1903, nr. 2114:
Op heden den 15den October 1903 zijn voor ons, Amtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Rotterdam, verschenen tot het aangaan van een huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen alhier hebben plaats gehad op den 4den en 11den dezer maand:
Abraham Willem van Walraven, oud 26 jaren, banketbakker, geboren en wonende alhier, doch binnen de laatste zes maanden te 's-Gravenhage gewoond hebbende, meerderjarige zoon van Albertus van Walraven, overleden en Anna Cornelia Diderika Roukens, zonder beroep, wonende alhier, en
Amalia Gezina Mathilda Wempe, oud 27 jaren, zonder beroep, geboren te Leiden, wonende alhier, meerderjarige dochter van Anton Diedrich Wempe en Amalia Gezina Roszbergen, beiden overleden.
En hebben zij aan ons overgelegd: hunne geboorteakten, de overlijdensakten van den vader des bruidegoms en van de ouders der bruid, en een bewijs van gedane huwelijksafkondigingen te 's-Gravenhage.
De moeder van den bruidegom, alhier tegenwoordig, verklaarde tot dit huwelijk hare toestemming te geven.
Getuigen:
Albertus van Walraven, oud 40 jaren,
Leendert Andries van Walraven, oud 28 jaren, koekfabrikanten, beiden wonende alhier, broeders van den bruidegom,
Anton Dietrich Wempe, oud 38 jaren, predikant, wonende te 's-Gravenhage, en
Frederik August Wempe, oud 35 jaren, stukadoor, wonende te Leiden, broeders van de bruid.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte , welke na voorlezing is onderteekend door ons, de comparanten en de getuigen.
[bron: website Familysearch]

FAMILIEBERICHTEN.
Getrouwd:
15 October. A.W. van Walraven en A.G.M. Wempe, Rotterdam.
[bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 17 oktober 1903]

KINDEREN:
 1. ir. Albertus van Walraven,
  Geboren te Breda op 17 september 1904, gedoopt aldaar op 30 oktober 1904, Evang. Luthers, civiel ingenieur, vanaf 1928 werkzaam bij de Dienst Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam, van 1955 t/m 1969 directeur van de Dienst Publieke Werken aldaar, overleden te Muiderberg op 15 april 2000, oud 95 jaar.
  Gehuwd (1) te Rotterdam op 16 juli 1931 met Gerarda Frederika de Beukelaar, geboren te Rotterdam op 29 juli 1904, Rooms-Kath., overleden te Amsterdam op 24 november 1986, oud 82 jaar, crematie in het crematorium Westgaarde te Amsterdam op 28 november 1986, dochter van Mattheus Frederik de Beukelaar en Gerarda Hendriks.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding voor 1976.
  Gehuwd (2) te Muiden op 18 maart 1976 met Alida Haackmann, geboren te Amsterdam op 22 april 1920, overleden te Blaricum op 15 maart 1997, oud 76 jaar, dochter van Gerardus Haackmann en Trijntje Leffers.
  [bron: O.V., 1966, blz. 545 e.v. en archief van Ir. A. van Walraven, gemeente Amsterdam]

  GEBOORTEAKTE, Rotterdam, 1904, pagina j143, akte nr. 7499:
  Gerarda Frederika, geboren te Rotterdam op 29 juli 1904, dochter van Mattheus Frederik de Beukelaar en van Gerarda Hendriks.
  [bron: www.Wiewaswie.nl.]

  GEBOORTEAKTE, Breda, 19 september 1904, nr. 551:
  In het jaar 1904, den 19den der maand September is voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Breda, verschenen:
  Abraham Willem van Walraven, oud 27 jaren, van beroep Banketbakker, wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat Amalia Gezina Mathilda Wempe, zonder beroep, wonende alhier, zijne echtgenoot op den 17den der maand September dezes jaars, om tien uren des namiddags binnen deze gemeente bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan welk kind wordt gegeven de voornaam Albertus.
  Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van: Johannes Flier, oud 73 jaren, van beroep Commissionair en van: Simon Jacobus van Steen, oud 51 jaren, van beroep Bakker, beiden wonende binnen deze gemeente.
  Voorlezing dezer akte is door ons gedaan aan den comparant en de getuigen, die met ons hebben onderteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijk akte]

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangifte van 2 Juli 1931:
  Ondertrouwd:
  A. van Walraven, jm, 26 en G.F. de beukelaar, jd, 26.
  [bron: De banier, 4 juli 1931]

  HUWELIJKSAKTE, Rotterdam, 16 juli 1931, pagina k011:
  Albertus van Walraven, geboren te Breda, oud 26 jaren, zoon van Abraham Willem van Walraven en van Amalia Gezina Mathilda Wempe,
  en Gerarda Frederika de Beukelaar, geboren te Rotterdam oud 26 jaar, dochter van Mattheus Frederik de Beukelaar en van Gerarda Hendriks.
  [bron: Stadsarchief Rotterdam]

  GEZINSKAART, Amsterdam.
  Walraven van, Albertus, 3e Helmersstraat 2; Adressen binnen de gemeente: Kon. weg 63, t/h van I. Vader.
  1. Walraven van, Albertus, m., gezinshoofd, geb. 17-9-04 te Breda, gehuwd 16-7-1931 te Rotterdam, Evang. Luth., nat. Ned., civ. ingenieur, binnengekomen 26-1-1928 uit Rotterdam.
  2. Beukelaar, de, Gerarda Frederika, v., echtgenote, geb. 29-7-1904 te Rotterdam, gehuwd 16-7-1931 te Rotterdam, R.K., binnengekomen 16-7-1931 uit Rotterdam.
  Achterkant kaart:
  1-8-1931: Argonautenstraat 94.
  3-7-1934: Stadionkade 78.

  [bron: www.online-begraafplaatsen.nl.]

  [bron: De Telegraaf, 25 november 1986]

  OVERLIJDENSADVERTENTIE:
  Overleden Albertus van Walraven, oud 95 jaren, weduwnaar van Fransje Haackman.
  15 april 2000, Muiderberg.
  [bron: dagblad De Telegraaf, 22 april 2000]


 2. Anna Cornelia Diderika van Walraven,
  Geboren te Breda op 31 oktober 1905, Remonstrants, geslaagd voor het diploma A voor ziekenverpleegster (1929), van beroep verpleegster te Blaricum en te Lunteren, gem. Ede (1939), overleden op 17 juni 1953, oud 47 jaar, begraven op de begraafplaats aan de Herfstlaan te Heemstede.
  Gehuwd te Haarlem op 11 juli 1940 met Roeland Willem Lieve, geboren te Venlo, Maasstraat op 24 juni 1885, van beroep onderwijzer (1909), leraar RHBS te Wageningen ( 1919-1921), mede auteur van Kramer's Woordentolk, overleden te Haarlem op 19 mei 1952, oud 66 jaar, begraven op de begraafplaats aan de Herfstlaan te Heemstede, zoon van Teunis Lieve, van beroep hoofdcommies bij de rijksdirecte belastingen en van Clara Theresia Caquelin.
  Roeland Willem Lieve was eerder gehuwd te Amsterdam op 5 augustus 1909 met Frederika Overbeek, geboren te Hengelo (Ov.) op 25 maart 1889, overleden op 21 februari 1939, begraven op de begraafplaats aan de Herfstlaan te Heemstede, dochter van Hendrik Overbeek, steenfabrikant en van Johanna Catharina Overbeek.
  Uit dit huwelijk geen nageslacht.

  GEBOORTEAKTE, Venlo, 25 juni 1885, nr. 175:
  In het jaar 1885, den 25sten Junij is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Venlo, Hertogdom Limburg, verschenen
  Teunis Lieve, beroep rijksambtenaar, oud 40 jaren, wonende te Venlo dewelke ons heeft aangegeven, dat op gisteren den 24sten Junij ten acht ure des morgens te Venlo ten zijnen woonhuis in de maasstraat is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit hem declarant en uit Clara Theresia Caquelin, zijne huisvrouw, beroep zonder en aan welk kind hij heeft verklaard de voornamen te geven van Roeland Willem.
  De gezegde verklaring geschiedt in tegenwoordigheid van Hendrikus Kremer, beroep rijksambtenaar, oud 33 jaren, wonende te Venlo, en van Hendrik Pijms, beroep rijksambtenaar, oud 29 jaren, wonende te Venlo.
  Na gedane voorlezing van de tegenwoordige Geboorte-Akte aan den declarant en aan de getuigen, hebbende deselven met ons geteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijk akte]

  EXAMEN.
  Geexamineerd te Venlo op 13 april 1904, geslaagd de heer R.W. Lieve e.a., allen van Maastricht.

  GEBOORTEAKTE, Breda, 31 oktober 1905, nr. 626:
  In het jaar 1905, den 31sten der maand October is voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Breda, verschenen:
  Abraham Willem van Walraven, oud 28 jaren, van beroep Banketbakker, wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat Amalia Gezina Mathilda Wempe, zonder beroep, wonende alhier, zijne echtgenoot op den 31sten der maand October dezes jaars, om zeven uren des voormiddags binnen deze gemeente bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan welk kind wordt gegeven de voornamen Anna Cornelia Diderika.
  Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van: Adrianus Michielsen, oud 35 jaren, van beroep loopknecht en van: Adrianus Johannes Wilhelmus Wildhagen, oud 27 jaren, van beroep Banketbakker, beiden wonende binnen deze gemeente.
  Voorlezing dezer akte is door ons gedaan aan den comparant en de getuigen, die met ons hebben onderteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijk akte]

  HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 5 augustus 1909, reg. 3E; fol. 14:
  Roeland Willem Lieve, oud 24 jaar, geboren te Venlo, van beroep onderwijzer, zoon van Teunis Lieve, van beroep hoofdcommies bij de rijksdirecte belastingen en van Clara Theresia Caquelin, en
  Frederika Overbeek, oud 20 jaar, geboren te Hengelo (Ov.), dochter van Hendrik Overbeek, steenfabrikant en van Johanna Catharina Overbeek.
  [bron: Genlias]

  BENOEMING:
  Benoemd op 1 september 1919 tot leraar aan de RHBS te Wageningen.
  Per 1 september 1921, op zijn verzoek eervol ontslag verleend als leraar aan de RHBS te Wageningen.

  EXAMEN NUTTIGE HANDWERKEN:
  Rotterdam.
  Geexamineerd 13 candidaten.
  Geslaagd: A. C. D. van Walraven te Rotterdam.
  [bron: Het vaderland, 5 augustus 1925]

  EXAMEN ZIEKENVERPLEGING:
  Rotterdam.
  Bij het in het gemeenteziekenhuis aan den Bergweg gehouden examen voor ziekenverplaagster (diploma A) zijn gslaagd de zusters:
  A. C. D. van Walraven, [e.a.], allen opgeleid in het ziekenhuis Bergweg.
  [bron: Het Vaderland, 23 juni 1929]


  [bron: www.archieval.nl.]

  BURGERLIJKE STAND:
  Haarlem, 27 Juni 1940.
  Ondertrouwd: 27 Juni: R.W. Lieve en A.C.D. van Walraven.
  [bron: Haarlem's dagblad, 27 juni 1940]

  BURGERLIJKE STAND:
  Haarlem.
  Getrouwd 11 Juli: R. W. Lieve en A. C. D. van Walraven.
  [bron: Haarlem's dagblad, 12 juli 1940]

  KRAMER'S WOORDENTOLK:
  Auteur van Kramer's Woordentolk: dr. G.A. Brands en R.W. Lieve.
  [bron: www.online-begraafplaatsen.nl.]

  BEGRAAFPLAATS, Heemstede, Herfstlaan:
  Frederika Overbeek, geboren 25-03-1889, overleden 21-02-1939, leeftijd 49, echtgenoot Lieve.
  Roeland Willem Lieve, geboren 24-06-1885, overleden 19-05-1952, leeftijd 66.
  Anna Cornelia Diderika van Walraven, geboren 31-10-1905, overleden 17-06-1953, leeftijd 47, echtgenoot Lieve.
  [bron: www.online-begraafplaatsen.nl.]

V-h.
Catharina Margaretha WEMPE,
Dochter van Johann Friedrich Wempe en Maike Hoekstra, [nr. IV-e], geboren te Leeuwarden op 30 september 1871, Ned. Hervormd, woonde het grootste deel van haar leven aan de Mozartstraat 119 in Leeuwarden, overleden te Alkmaar in Huize "Westerlicht" op 24 september 1969, oud 97 jaar, begraven te Leeuwarden op de Noorder begraafplaats op 27 september.
Gehuwd te Leeuwarden op 10 april 1895 met Sjoerd Gerrits GAASTRA, geboren te AEngwirden op 24 maart 1872, Ned. Hervormd, verhuisde in 1892 van Heerenveen naar Leeuwarden, van beroep boekhandelaarsbediende (1895-1898), koopman (1900), kantoorbediende (1907/1909/1921), boekhouder (1916), stukadoor, overleden te Leeuwarden op 2 oktober 1960, oud 88 jaar, begraven op de Noorder begraafplaats op 5 oktober 1960, zoon van Gerrit Sjoerds Gaastra, van beroep bediende en van Foekje Andries de Ruiter, van beroep koffiehuishoudster.

GEBOORTEAKTE, Leeuwarden, 2 oktober 1871, nr. A648:
In het jaar 1871, den 2den dag der maand October zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Leeuwarden, Provincie Friesland, verschenen:
Johann Friedrich Wempe, oud 35 jaren, Stucadoor, woonachtig alhier, welke ons heeft verklaard, dat alhier, op den 30sten der vorige maand September, des avonds te tien uur, uit hem en zijne huisvrouw Maike Hoekstra, zonder beroep, wonende mede alhier, geboren is een kind van het Vrouwelijk geslacht, aan hetselve de voornamen gevende van Catharina Margaretha.
Deze verklaring is gedaan in tegenwoordigheid van:
Adrianus Zwart, 47 jaren, Opperman.
Frederik Sieger, 29 jaren, Stucadoor, beide alhier woonachtig.
[bron: www.allefriezen.nl]

GEBOORTEAKTE, Ængwirden, 25 maart 1872, nr. 34:
In het jaar 1872, den 25sten dag der maand Maart is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Ængwirden, provincie Friesland, verschenen:
Gerrit Sjoerds Gaastra, oud 34 jaren, Bediende, wonende te Heerenveen, welke ons verklaarde dat op den 24sten dezer maand des morgens ten 3 ure te Heerenveen een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit Foekje Andries de Ruiter, Zijne echtgenoot, zonder beroep, bij hem inwonende, aan welk kind hij verklaarde de voornamen te geven van Sjoerd Gerrits.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Alts Kromhout van der Meer, oud 39 jaren, Kleermaker, wonende te Heerenveen en IJpke van der Bijl, oud 34 jaren, Bediende, wonende te Heerenveen.
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, welke, nadat dezelve was voorgelezen, door ons, den Comparant en de getuigen is geteekend.
[bron: website Familysearch]

HUWELIJKSAKTE, Leeuwarden, 10 april 1895, nr. 39:
Sjoerd Gerrits Gaastra, oud 23 jaren, boekhandelaarsbediende, geboren te Heerenveen, wonende te Leeuwarden, onlangs wettelijk woonachtig te Heerenveen, gemeente Schoterland, meerderjarige zoon van Gerrit Sjoerds Gaastra, ook wel genaamd Gerrit Gaastra, overleden blijkens overgelegde overlijdensakte en van Foekje Andries de Ruiter, ook wel genaamd Foekjen de Ruiter, koffiehuishoudster te Heerenveen, gemeente Schoterland, in der tijd echtelieden, de moeder hierbij tegenwoordig hare toestemming tot dit huwelijk gevende, en Catharina Margaretha Wempe, oud 23 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leeuwarden, meerderjarige dochter van Johann Friedrich Wempe, stukadoor en van Maike Hoekstra, zonder beroep, echtelieden wonende te Leeuwarden, hierbij tegenwoordig mede hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Getuigen:
Jan Lutje Beerenbroek, 46 jaren, beambte ter secretarie,
Bernardus van Weemen van Noord, 69 jaren, beambte ter secretarie,
Johannes Fredrick Mijlius, 53 jaren, beambte ter secretarie,
Casper Habekottse, 68 jaren, gemeentebode, allen alhier woonachtig.
[bron: www.allefriezen.nl]

BEVOLKINGSREGISTER, Leeuwarden, 1876-1904:
Inschrijving 16 Juni 1892.
1. Gaastra, Sjoerd Gerrits (m), Hoofd van het gezin, geb. 24 Mrt 1872 te Heerenveen, Engwirden, gehuwd, Ned. Herv., Boekhandelsbediende [doorgehaald], Stucadoor, adressen Zaailand H 2 boven, Paul Krugerstraat U 14, Noorderweg O 92, Nieuwe Oosterstraat B 2 onder, gevestigd in deze gemeente 6 Mei 1892 uit Heerenveen, Schoterland.
2. Wempe, Catharina Margaretha (v), Vrouw, geb. 30 Sept 1871, gehuwd, Ned. Hervormd.
3. Gaastra, Gerrit (m), Zoon, geb. 22 Apr 1895, Ned. Hervormd.
4. Gaastra, Johan Frederik (m), Zoon, geb. 9 Oct 1898, Ned. Hervormd.
5. Gaastra, Maaike (v), Dochter, geb. 18 Jun 1900, Ned. Hervomd.
6. Wempe, Johan Frederik [doorgehaald] (m), neef, geb. 2 maart 1881 te Groningen, Evang. Luthersch, Klerk Telegrafist 3e klasse S.S., gevestigd in deze gemeente op 13 Sept 1900 vanuit Groningen, vertrokken op 25 Augs 1902 naar Deventer, wettige Domicili te Groningen, 1 April 1901 naar elders.
7. Gaastra, Foekje Maria (v), Dochter, geb. 12 April 1904, Ned. Hervormd.
[bron: website Historisch Centrum Leeuwarden]

BEVOLKINGSREGISTER, Leeuwarden, 1876-1904:
1. Wempe, Johann Friedrich (m), Hoofd van het gezin, geb. 27 Apr 1836 te Oberlethe (Oldenburg), gehuwd, religie E.L., Stukadoor, Steeg O.Z. G. 1, gevestigd te Leeuwarden op 20 Dec 70 vanuit Oberlethe (Oldenburg).
2. Hoekstra, Maaike (v), Vrouw, geb. 1 Nov 1842 te Nijland, Wijmbritseradeel, gehuwd, religie N.H., gevestigd te Leeuwarden op 6 Junij 71 vanuit Nijland.
3. Wempe, Catharina Margaretha (v), dochter, Vrouw v. Nr. 9, geb. 30 Sep 1871 te Leeuwarden, gehuwd 10 Apr 1895 met No 9, religie E.L. [doorgehaald], N.H.,
4. Wempe, Ulbe (m), Zoon, geb. 4 Aug 1878 te Leeuwarden, religie E.L., overleden 30 Julij 1879.
5. Wempe, Lieuwe (m), Zoon, geb. 4 Aug 1878 te Leeuwarden, religie E.L., overleden 3 Jan 1880.
6. Hoekstra, Klaas (m), Zoon van No.2, geb. 26 Nov 1867 te Nijland, Wijmbritseradeel, religie N.H. [doorgehaald] ongenoemd, Stucadoorsknecht, gevestigd te Leeuwarden op 20 Sept 1879 vanuit Nijland, vertrokken op 19 Jan 1893 naar Huizum, Aanmerking: Werkel vestiging 13 Sept 1879.
7. Wempe, Johann Friedrich (m), Zoon, geb. 26 [doorgehaald] 27 Apr 1881 te Leeuwarden, religie E.L.
8. Zietsma, Klaas (m), Neef, geb. 28 Mei 1868 te Nijland, Wijmbritseradeel, religie N.H., Timmerknecht, gevestigd te Leeuwarden op 1 Mei 1886 vanuit Nijland, vertrokken 13 Aug 1886 naar Nijland, Wijmbritseradeel, wettige Domicilie te Nijland (Wijmbr).
9. Gaastra, Sjoerd Gerrits (m), Man v. No.3, geb. 24 Mrt 1872 te Heerenveen, Engwirden, gehuwd, religie N.H., Boekhandelaarsbediende, gevestigd te Leeuwarden op 6 Mei 1892 vanuit Heerenveen, Schoterland
10. Gaastra, Gerrit (m), Zoon v. 9 en 3, geb. 22 Apr 1895 te Leeuwarden, religie N.H.,
11. Gaastra, Johan Frederik (m), Zoon v. 9 en 3, geb. 25 Juni 1896 te Leeuwarden, religie N.H., overleden 16 Mei 1897.
[bron: website Historisch Centrum Leeuwarden]

NOTARISAKTE (W. Wachter), Leeuwarden, 1917:
Inv. nr. 075121 repertoire nr. 251 en 261 dd. 6 december 1917.
Provisionele en finale toewijzing.
o.a.
Maaike Hoekstra te Leeuwarden, weduwe van Johan Frederik Wempe.
Sjoerd Gerrits Gaastra te Leeuwarden.
Johan Friedrich Wempe te Leeuwarden.FAMILIEBERICHTEN:
Op de 1e Paasdag hopen onze lieve ouders, groot- en overgrootouders S.G. Gaastra en M.C. Gaastra-Wempe hun 60-jarige echtvereniging te gedenken.
Leeuwarden, April 1955.
Mozartstraat 119.
Hun dankbare kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
Receptie: 2e Paasdag, van 16-17.30 uur in hotel de Groene Weide.
[bron: Leeuwarder Courant, 2 april 1955]

FAMILIEBERICHTEN:
10 april hopen onze lieve ouders
Sjoerd Gaastra en Catharina Gaastra-Wempe
hun 65ste huwelijksdag te gedenken.
Leeuwarden, 7 april 1960,
Mozartstraat 119.
Hun dankbare kinderen, behuwd-, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Geen ontvangst wegens familie-omstandigheden.
[bron: Leeuwarder Courant, 7 april 1960]


KINDEREN:
 1. Gerrit Gaastra, zie nr. VI-l.
  Geboren te Leeuwarden op 22 april 1895, Ned. Hervormd, stationscommies bij de Nederlandsch Indische Spoorwegmaatschappij te Semarang, overleden te Leeuwarden op 7 december 1944, oud 49 jaar, begraven op de Noorderbegraafplaats.
  Gehuwd bij volmacht te Leeuwarden op 16 september 1921 met Jantje Westerbaan, geboren te Leeuwarden op 31 januari 1900, Ned. Hervormd, woont in 1969 te Leeuwarden, overleden aldaar op 24 april 1970, oud 70 jaar, begraven op de Noorderbegraafplaats op 28 april, dochter van Albert Westerbaan, arbeider, melktapper en van Saapke Padieske.
 2. Johan Frederik Gaastra,
  Geboren te Leeuwarden op 25 juni 1896, overleden aldaar op 16 mei 1897, oud 10 maanden, begraven in het graf bij zijn grootvader Johann Friedrich Wempe.

  GEBOORTEAKTE, Leeuwarden, 26 juni 1896, nr. A398:
  Sjoerd Gerrits Gaastra, oud 24 jaren, boekhandelaarsbediende, wonende te Leeuwarden, die ons heeft verklaard dat alhier op den 25sten Juni dezes jaars, des morgens ten 8 ure, een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit Catharina Margaretha Wempe, zonder beroep, mede te Leeuwarden woonachtig, zijne echtgenoot, aan welk kind de voornamen zijn gegeven van Johan Frederik.
  Getuigen:
  Johann Friedrich Wempe, oud 60 jaren, stukadoor, wonende te Leeuwarden.
  Fokke Zondervan, 37 jaren, pakhuisknecht, wonende te Leeuwarden.
  [in kantlijn: Haniasteeg 1, overleden 16 Mei 1897]
  [bron: www.allefriezen.nl]

  OVERLIJDENSAKTE, Leeuwarden, 17 mei 1897, nr. A263:
  Jan Kingma, oud 37 jaren en Dirk Kleisma, oud 42 jaren, aansprekers, beiden alhier woonachtig, welke ons verklaard hebben, dat alhier op den 16den dag der maand Mei dezes jaars, des morgens ten half zeven ure, is overleden Johan Frederik Gaastra, oud bijna 11 maanden, geboren en wonende te Leeuwarden, zoon van Sjoerd Gerrits Gaastra, boekhandelaarsbediende en van Catharina Margaretha Wempe, zonder beroep, echtelieden, wonende te Leeuwarden.
  [bron: www.allefriezen.nl]

 3. Johan Frederik Gaastra, zie nr. VI-m.
  Geboren te Leeuwarden op 9 oktober 1898, Ned. Hervormd, van beroep koopman (1926), prokuratiehouder bij NV Inter-Transp. Mij. PAX te Leeuwarden, overleden aldaar op 30 december 1959, oud 61 jaar, begraven op de Noorderbegraafplaats op 4 januari 1960.
  Gehuwd te Heerenveen (Schoterland) op 29 april 1926 met Trijntje van Zwol, geboren te Heerenveen (Schoterland) op 14 juni 1904, overleden te Leeuwarden op 4 april 1984, oud 79 jaar, dochter van Epke van Zwol en Trijntje Harkes.
 4. Maaike Gaastra,
  Geboren te Leeuwarden op 18 januari 1900, overleden in het Diaconessenhuis aldaar op 2 juni 1909, oud 9 jaar, begraven in het graf bij haar grootvader Johann Friedrich Wempe.

  GEBOORTEAKTE, Leeuwarden, 19 januari 1900, nr. A44:
  Sjoerd Gerrits Gaastra, oud 27 jaren, koopman, wonende te Leeuwarden, die ons heeft verklaard dat alhier op den 18den Januarij dezes jaars, des morgens ten 4 ure, een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit Catharina Margaretha Wempe, zonder beroep, mede te Leeuwarden woonachtig, zijne echtgenoot, aan welk kind de voornaam is gegeven van Maaike.
  Getuigen:
  Johann Friedrich Wempe, oud 64 jaren, stukadoor, wonende te Leeuwarden.
  Meindert Rinsma, 33 jaren, stukadoor, wonende te Leeuwarden.
  [in kantlijn: N.H., Zaailand 2 bov.]
  [bron: www.allefriezen.nl]

  OVERLIJDENSAKTE, Leeuwarden, 3 juni 1909, nr. A288:
  Jan Kingma, oud 49 jaren en Johan Christiaan Okel, oud 41 jaren, aansprekers, beiden wonende te Leeuwarden, welke ons verklaard hebben, dat alhier op den 2den dag der maand Juni dezes jaars, des morgens ten half vier ure, is overleden:
  Maaike Gaastra, oud 9 jaren en 4 maanden, geboren en wonende te Leeuwarden, dochter van Sjoerd Gerrits Gaastra, kantoorbediende en van Catharina Margaretha Wempe, zonder beroep, echtelieden, wonende te Leeuwarden.
  [bron: www.allefriezen.nl]  Overlijdensadvententie in de Leeuwarder Courant
  op 3 juni 1909.

 5. Foekje Maria Gaastra, zie nr. VI-n.
  Geboren te Leeuwarden op 12 april 1904, Ned. Hervormd, woonde in 1969 te Oldenburg (Dld), overleden aldaar op 8 oktober 1999, oud 95 jaar.
  Gehuwd (1) te Leeuwarden op 21 augustus 1925 met Adriaan Tulp, geboren te Leeuwarden op 14 augustus 1899, Ned. Hervormd, zoon van Sipke Tulp Szn., van beroep koopman en van Helena Maria van der Heide.
  Gehuwd (2) te Amsterdam op 23 september 1941 met Herbert Diederich Wempe, geboren te Jever, Dld op 26 juli 1900, Evang. Luthers, van beroep bankbediende, verhuisde op 15 september 1920 naar Amsterdam, op 16 september 1946 vertrokken met onbekende bestemming, woont in 1960 te Oldenburg (Dld), overleden voor 1969.
 6. Frederik (Frits) Gaastra, zie nr. VI-o.
  Geboren te Leeuwarden op 16 november 1907, van huis uit Ned. Hervormd, naderhand buitenkerkelijk, woont vanaf 30 mei 1938 te Alkmaar aan de Rembrandtstraat, van beroep stuurman grote vaart, kapitein op het m.s. Diogenes van de KNSM (1967).
  Gehuwd te Alkmaar op 4 mei 1938 met Leentje Smit, geboren te Odoorn op 29 september 1908, buitenkerkelijk, dochter van Daniel Smit, van beroep arbeider en van Maria Auwerna.
 7. Andries Gaastra, zie nr. VI-p.
  Geboren te Leeuwarden op 14 mei 1910, woont in 1941-1969 te Groningen, overleden te Hellevoetsluis op 30 oktober 1990, oud 80 jaar, crematie in het crematorium te Rotterdam-Zuid op 2 november.
  Gehuwd te Leeuwarden op 28 juni 1938 met Sara van der Vegt, geboren te Franeker op 23 augustus 1911, woont in 1941-1969 te Groningen, overleden te Hellevoetsluis op 15 juni 1994, oud 82 jaar, crematie in het crematorium De Ommering te Spijkenisse op 18 juni, dochter van Rombertus Bote van der Vegt en Geertje Visser.
 8. Antoon Gaastra,
  Geboren te Leeuwarden op 1 november 1912, van beroep waterbouwkundige, woont in 1960-2005 te Driehuis-Westerveld, overleden aldaar op 3 juli 2005, oud 92 jaar, begraven te Leeuwarden in het graf van zijn grootmoeder Maike Wempe-Hoekstra.
  Ongehuwd.

  GEBOORTEAKTE, Leeuwarden, 2 november 1912, nr. 766:
  In het jaar 1912, den 2den dag der maand November is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leeuwarden, provincie Friesland, verschenen:
  Sjoerd Gerrits Gaastra, oud 40 jaren, kantoorbediende, wonende te Leeuwarden, die ons heeft verklaard, dat alhier op den 1sten November dezes jaars, des nachts ten drie ure, een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit Catharina Margaretha Wempe, zonder beroep, mede te Leeuwarden woonachtig, zijne echtgenoote, aan welk kind de voornaam is gegeven van Antoon.
  Deze verklaring is geschied integenwoordigheid van Bokko Reinder Pollema, oud 29 jaren, verslagever, wonende te Leeuwarden en van Douwe Hoekstra, oud 26 jaren, redacteur, wonende te Leeuwarden.
  Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en na voorlezing met den aangever en de getuigen onderteekend.
  [bron: website Familysearch]


[mededeling Frea Gaastra, 2006]
Johann Friedrich WEMPE,
Zoon van Johann Friedrich Wempe en Maike Hoekstra [nr. IV-e], geboren te Leeuwarden op 26 april 1881, Evang. Luthers, van beroep kantoorbediende, koopman (1933), verhuisde in april 1922 naar Purmerend, vervolgens naar Groningen en in 1934 na faillissement weer terug naar Leeuwarden, overleden aldaar op 24 april 1962, oud 80 jaar, begraven op de Noorderbegraafplaats op 27 april 1962.
Gehuwd te Leeuwarden op 17 november 1916 met Idskia Jetske VAN DER WAL, geboren te Wirdum, Leeuwarderadeel op 30 maart 1893, overleden te Leeuwarden op 4 september 1968, oud 75 jaar, begraven op de Noorderbegraafplaats op 7 september, dochter van Hendrik van der Wal, koopman, arbeider en Antje Postma.

GEBOORTEAKTE, Leeuwarden, 27 april 1881, nr. A271:
In het jaar 1881, den 27sten dag der maand April zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Leeuwarden, Provincie Friesland, verschenen:
Johann Friedrich Wempe, oud 47 jaren, Stukadoor, woonachtig alhier, welke ons heeft verklaard, dat alhier, op den 26sten dag dezer maand, des namiddags te vier ure, een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit Maike Hoekstra, zonder beroep, mede te Leeuwarden woonachtig, zijne echtgenoot, aan welk kind de voornamen zijn gegeven van Johann Friedrich.
Deze verklaring is gedaan in tegenwoordigheid van:
Johann Heinrich Wempe, 28 jaren, stukadoor, wonende te Leeuwarden.
Jan Lutje Beerenbroek, 33 jaren, beambte ter gemeente-secretarie, wonende te Leeuwarden.
[bron: www.allefriezen.nl]

GEBOORTEAKTE, Leeuwarderadeel, 31 maart 1893, nr. 90:
In het jaar 1893, den 31sten dag der maand Maart is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Leeuwarderadeel, Provincie Friesland, gecompareerd:
Hendrik van der Wal, oud 32 jaren, koopman, wonende te Wirdum, welke ons verklaarde, dat op den 30sten dag dezer maand, des namiddags ten vier ure, te Wirdum een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit zijne echtgenoot Antje Postma, zonder beroep, wonende aldaar, aan welk kind hij verklaarde de voornamen te geven van Idskia Jetske.
Deze verklaring is gedaan in tegenwoordigheid van:
Bauke de Vries, 31 jaren, schipper, wonende te Wirdum.
Klaas van der Wal, 28 jaren, koopman, wonende aldaar.
[bron: www.allefriezen.nl]

BEVOLKINGSREGISTER, Leeuwarden, 1876-1904:
1. Wempe, Johann Friedrich (m), Hoofd van het gezin, geb. 27 Apr 1836 te Oberlethe (Oldenburg), gehuwd, religie E.L., Stukadoor, Steeg O.Z. G. 1, gevestigd te Leeuwarden op 20 Dec 70 vanuit Oberlethe (Oldenburg).
2. Hoekstra, Maaike (v), Vrouw, geb. 1 Nov 1842 te Nijland, Wijmbritseradeel, gehuwd, religie N.H., gevestigd te Leeuwarden op 6 Junij 71 vanuit Nijland.
3. Wempe, Catharina Margaretha (v), dochter, Vrouw v. Nr. 9, geb. 30 Sep 1871 te Leeuwarden, gehuwd 10 Apr 1895 met No 9, religie E.L. [doorgehaald], N.H.,
4. Wempe, Ulbe (m), Zoon, geb. 4 Aug 1878 te Leeuwarden, religie E.L., overleden 30 Julij 1879.
5. Wempe, Lieuwe (m), Zoon, geb. 4 Aug 1878 te Leeuwarden, religie E.L., overleden 3 Jan 1880.
6. Hoekstra, Klaas (m), Zoon van No.2, geb. 26 Nov 1867 te Nijland, Wijmbritseradeel, religie N.H.
[doorgehaald] ongenoemd, Stucadoorsknecht, gevestigd te Leeuwarden op 20 Sept 1879 vanuit Nijland, vertrokken op 19 Jan 1893 naar Huizum, Aanmerking: Werkel vestiging 13 Sept 1879.
7. Wempe, Johann Friedrich (m), Zoon, geb. 26 [doorgehaald] 27 Apr 1881 te Leeuwarden, religie E.L.
8. Zietsma, Klaas (m), Neef, geb. 28 Mei 1868 te Nijland, Wijmbritseradeel, religie N.H., Timmerknecht, gevestigd te Leeuwarden op 1 Mei 1886 vanuit Nijland, vertrokken 13 Aug 1886 naar Nijland, Wijmbritseradeel, wettige Domicilie te Nijland (Wijmbr).
9. Gaastra, Sjoerd Gerrits (m), Man v. No.3, geb. 24 Mrt 1872 te Heerenveen, Engwirden, gehuwd, religie N.H., Boekhandelaarsbediende, gevestigd te Leeuwarden op 6 Mei 1892 vanuit Heerenveen, Schoterland
10. Gaastra, Gerrit (m), Zoon v. 9 en 3, geb. 22 Apr 1895 te Leeuwarden, religie N.H.,
11. Gaastra, Johan Frederik (m), Zoon v. 9 en 3, geb. 25 Juni 1896 te Leeuwarden, religie N.H., overleden 16 Mei 1897.
[bron: website Historisch Centrum Leeuwarden]

DE LEEUWARDER KANTOORBEDIENDEN-VEREENIGING:
Onze stad is weer eene vereeniging rijker geworden door de oprichting van "De Leeuwarder Kantoorbedienden-Vereeniging".
Deze vereeniging, welke reeds 20 leden telt, stelt zich ten doel door onderlinge samenwerking de verstandelijke ontwikkeling harer leden te bevorderen en tevens met gepaste middelen de vakbelangen voor te staan, dit laatste evenwel met ter zijdestelling van alle vraagstukken op godsdienstig of partij-politiek gebied. Reeds heeft zij een cursus in machineschrift (typewriting) in het leven geroepen, waaraan voor den eersten leergang zes leerlingen deelnemen.
Het bestuur bestaat uit de heeren: J. Vlietstra, voorz.; F. van Dijk Tz., vice-voorz.; H. v. d. Mast, 1e secr.; J. Boorsma, 2e secr.; J.F. Wempe, penningm. Leden der pers. en propaganda-commissie zijn: C. Sonnega, E. Vriesema, Z.A. Westra, secr.
[bron: Leeuwarder Courant, 12 november 1904]

DE LEEUWARDER KANTOORBEDIENDEN-VEREENIGING:
[In 1905 adverteert de vereniging een uitgebreid pakket cursussen. Deelnemers kunnen zich onder meer melden bij J.F. Wempe jr., Haniasteeg 1]
[bron: Leeuwarder Courant, 7 september 1905]

KENTEKENBEWIJS:
Op 6 juli 1910 werd een nummerbewijs (kenteken) voor auto's en motorfietsen met nummer B-501 uitgereikt aan Johann Friedrich Wempe, Haniasteeg 1 te Leeuwarden.
[bron: Tresoar, Friese nummerbewijzen]

NOTARISAKTE (W. Wachter), Leeuwarden, 1916:
Inv. nr. 075120 repertoire nr. 244 dd. 15 november 1916.
Huwelijksvoorwaarden.
Johann Friedrich Wempe te Leeuwarden.
Idskia Jetske van der Wal te Leeuwarden.

NOTARISAKTE (W. Wachter), Leeuwarden, 1916:
Inv. nr. 075120 repertoire nr. 245 dd. 15 november 1916.
Testament.
Johann Friedrich Wempe te Leeuwarden.

NOTARISAKTE (W. Wachter), Leeuwarden, 1916:
Inv. nr. 075120 repertoire nr. 246 dd. 15 november 1916.
Testament.
Idskia Jetske van der Wal te Leeuwarden, gehuwd met Johann Friedrich Wempe te Leeuwarden.

HUWELIJKSAKTE, Leeuwarden, 17 november 1916, nr. 259:
Heden 17 november 1916 verschenen, teneinde een huwelijk aan te gaan:
Johann Friedrich Wempe, oud 35 jaren, kantoorbediende, geboren en wonende te Leeuwarden, meerderjarige zoon van Johann Friedrich Wempe, stucadoor en van Maike Hoekstra, zonder beroep, echtelieden, wonende te Leeuwarden, en Idskia Jetske van der Wal, oud 23 jaren, zonder beroep, geboren te te Wirdum, wonende te Leeuwarden, meerderjarige dochter van Hendrik van der Wal, arbeider en van Antje Postma, overleden, indertijd echtelieden.
De vader der bruid heeft blijkens hierbij overgelegde notarieele akte zijne toestemming tot dit huwelijk gegeven.
Getuigen:
Douwe van der Wal, oud 30 jaren, timmerman, wonende te Marssum, broeder der echtgenoote,
Sjoerd Gerrits Gaastra, oud 24 jaren, boekhouder, wonende te Leeuwarden, aangehuwd broeder des echtgenoots.
[bron: www.allefriezen.nl]

NOTARISAKTE (W. Wachter), Leeuwarden, 1917:
Inv. nr. 075121 repertoire nr. 251 en 261 dd. 6 december 1917.
Provisionele en finale toewijzing.
o.a.
Maaike Hoekstra te Leeuwarden, weduwe van Johan Frederik Wempe.
Sjoerd Gerrits Gaastra te Leeuwarden.
Johan Friedrich Wempe te Leeuwarden.

LIJST VAN UIT LEEUWARDEN VERTROKKEN PERSONEN:
van 24 Maart - 6 April.
J.F. Wempe, kantoorbediende, Gr. Hoogstraat 30 naar Purmerend, Koemarkt 95.
[bron: Leeuwarder Courant, 8 april 1922]

FAILLISSEMENT:
Opgegeven door Van der Graaf en Co. (Afd. Handelsinformatie).
J.F. Wempe, koopman, Groningen. Curator mr. A.B. Rood, Groningen.
[Bron: Het Vaderland, 12 nov. 1933]

LIJST VAN IN LEEUWARDEN GEVESTIGDE PERSONEN:
Van 10 Aug.. - 23 Aug.
J.F. Wempe, Sneekerkade 5, van Groningen.
[bron: Leeuwarder Courant, 25 augustus 1934]
UIT DIT HUWELIJK ÉÉN KIND:
 1. ing. Johann Friedrich Wempe, zie nr. VI-q.
  Geboren te Purmerend in het Gem. Ziekenhuis op 19 maart 1926, geslaagd voor het eindexamen Werktuigbouwkunde aan de MTS te Leeuwarden in 1947, woont in 1962 te Leeuwarden, in 1968 te Tietjerk, Ned. Hervormd ouderling te Tietjerk (1984), tweede assessor van het moderamen van de hervormde Provinciale Kerkvergadering (1984), overleden voor 2019.
  Gehuwd voor 1959 met C. van Rensen, overleden voor 2019.
Bernhard Henrich WEMPE,
Zoon van Johann Hinrich Wempe en Maria Catharina Gerdes [nr. IV-f], geboren te Westerholt op 12 oktober 1838, gedoopt te Wardenburg in de Evang. Luthersche kerk op 13 oktober 1838, van beroep stukadoor, mede-firmant Fa. Fast en Wempe te Sneek in 1866, overleden te Sneek op 30 maart 1903, oud 64 jaar.
Gehuwd (1) te Sneek op 4 juni 1865 met Trijntje DE JONG, geboren te Lemmer op 17 september 1839, Doopsgezind, dienstmeid, overleden te Sneek op 9 april 1870, oud 30 jaar, dochter van Johannes Uilkes de Jong, van beroep zeeman, buitenvaarder en van Trijntje Abrahams ten Cate.
Gehuwd (2) te Sneek op 14 mei 1871 met Aaltje DE VRIES, geboren te Sneek op 10 maart 1849, overleden aldaar op 18 oktober 1926, oud 77 jaar, dochter van Johannes Annes de Vries, van beroep kleermaker en van Hylkje Broers Visser.

GEBOORTEDATUM, Westerholt, Oldenburg, 1838:
Bernhard Heinrich Wempe, geboren te Westerholt op 12 oktober 1838, overleden te Sneek op 30 maart 1903, zoon van Johann Hinrich Wempe en Maria Catharina Gerdes.
Gehuwd (1) te Sneek op 4 juni 1865 met Trijntje de Jong.
Gehuwd (2) te Sneek op 14 mei 1871 met Aaltje de Vries.
[bron: Familysearch, submitter Hans Schippers, Jordan, Utah, USA]

DOOPDATUM:
Getauft 13 Okt 1838 in Wardenburg.
[bron: Familienblatt op website Oldenburgische Gesellschaft fur Familienkunde e.V.]

GEBOORTEAKTE, Lemsterland, 17 september 1839, nr. B61:
In het jaar 1839 den 17den dag der maand September is voor ons gecompareerd:
Ferdinandus Visser, oud 29 jaren, Heel en Vroedmeester woonachtig in de Lemmer.
Dewelke verklaarde dat een kind van het vrouwelijk geslacht geboren is in de Lemmer op den 17den September 1839 om half tien ure uit Johannes Uilkes de Jong, buitenvaarder thans afwezig, en Trijntje Abrahams ten Cate, zonder beroep, deszelfs huisvrouw, echtelieden woonachtig in de Lemmer, aan welk kind hij verklaarde de naam zal worden gegeven van Trijntje.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:
Jochem Jeens Donker, oud 43 jaren, Justitie Dienaar.
Hielke Fokkes Lijklema, oud 25 jaren, Klerk, beiden woonachtig in de Lemmer.
[bron: www.allefriezen.nl]

GEBOORTEAKTE, Sneek, 12 maart 1849, nr. B32:
In het jaar 1849 den 12den dag der maand Maart is voor ons gecompareerd:
Johannes de Vries, oud 24 jaren, kleermakersknecht, wonende te Sneek.
Welke ons verklaarde dat op den 10den dag dezer maand des middags omstreeks 12 ure te Sneek een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit hem Declarant en deszelfs huisvrouw Hijlkje Visser, zonder beroep, mede te Sneek woonachtig, aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van Aaltje.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:
Engelbartus Piebenga, oud 46 jaren, Stadsbode, wonende te Sneek.
Bernardus de Jongh, oud 36 jaren, Stadsbode, wonende te Sneek.
[bron: www.allefriezen.nl]

HUWELIJKSAKTE, Sneek, 4 juni 1865, nr. 38:
Bernhard Heinrich Wempe, oud 27 jaren, van beroep Stucadoor, geboren te Westerholt, wonende te Sneek, meerderjarig zoon van Johann Heinrich Wempe, van beroep Stucadoor en van Maria Catharina Gerdes, zonder beroep, beiden wonende te Oberlethe en Trijntje de Jong, oud 25 jaren, dienstmeid, wonende te Sneek, geboren te Lemmer, meerderjarige dochter van Johannes Uilkes de Jong, afwezig en van Trijntje Abrahams ten Cate, zonder beroep te Sneek woonachtig.
Welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomenhuwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen op Zondagen den 21sten en 28sten Mei jongstleden in deze gemeente zonder stuiting hebben plaats gehad.
En hebben de Comparanten tot dat einde aan ons overgelegd:
Hunne geboorteacten, die des Comparants, tevens behelzende de toestemming zijner ouders tot dit huwelijk, benevens ene acte van bekendheid wegens de afwezigheid van den vader der comparante.
De moeder van de comparante hier tegenwoordig, heeft ons verklaard, tot dit huwelijk hare toestemming te geven.
Getuigen:
Engelbartus Piebenga, 62 jaren, stadsbode,
Bernardus de Jongh, 52 jaren, stadsbode,
Jacob Hofstra, 59 jaren, agent van politie van de eerste klasse,
Hendrik Gros, 52 jaren, agent van politie van de eerste klasse, allen wonende te Sneek.
[bron: www.allefriezen.nl]

BEVOLKINGSREGISTER, Leeuwarden, 1848-1859:
Wijk C, Heerestraat 44a [met tenminste 40 bewoners; bijna allemaal stukadoors uit Oberlethe, Westerholt, Achternholt, Westerburg etc.]
27. Wempe, Heinrich Bernard, geb. 12 Octbr 1838 te Westerholt, ongehuwd, Evang. Luthers, Stucadoor, gevestigd in deze gemeente 30 Oct 58, deze gemeente verlaten 23 Aug 56, tijdelijk verblijf, laatste woonplaats Oberlethe, zal terugkeren naar Oberlethe, vertr. 30 Octb 58.
[bron: website Historisch Centrum Leeuwarden]

BEVOLKINGSREGISTER, Leeuwarden, 1848-1859:
Wijk C, Heerestraat 44a [met tenminste 50 bewoners; bijna allemaal stukadoors uit Oberlethe, Westerholt, Achternholt, Westerburg etc.]
42. Wempe, Heinrich Bernard, geb. Decbr 1838 te Westerholt (Amt Oldenburg), ongehuwd, Evang. Luthers, Stucadoor, deze gemeente verlaten 12 Decbr 1860, tijdelijk verblijf sedert 29 Febr. 1860, laatste woonplaats Westerholt, zal terugkeren naar Westerholt.
49. Wempe, Friedrich, geb. 27 April 1835 te Oberlethe Amt Oldenburg, ongehuwd, Ev. Luth, Stucadoor, tijdelijk verblijf sedert 21 Febr. 1861, laatste woonplaats Jol.
[bron: website Historisch Centrum Leeuwarden]

BEVOLKINGSREGISTER, Leeuwarden, 1859-1876:
1. Wempe, Bernard Heinrich (m), Hoofd van het gezin, geb. 12 Oct 38 te Wardenburg (Oldenburg), gehuwd, religie E.L., Stucadoor, gevestigd te Leeuwarden op 30 Oct. 66 vanuit Sneek, vertrokken op 9 Mrt 68 naar Sneek.
2. Jong de, Trijntje (v), Vrouw, geb. 17 Sept 39 te Lemsterland, gehuwd, religie D.G., gevestigd te Leeuwarden op 30 Oct. 66 vanuit Sneek, vertrokken op 9 Mrt 68 naar Sneek.
3. Wempe, Johann Heinrich (m), Zoon, geb. 31 Dec 65 te Sneek, religie D.G., gevestigd te Leeuwarden op 30 Oct. 66 vanuit Sneek, vertrokken op 9 Mrt 68 naar Sneek.
[bron: website Historisch Centrum Leeuwarden]

VENNOOTSCHAP:
[Bij akte dd 17 oktober 1866 is tussen Dirk Fast en Bernard Heinrich Wempe, Stucadoors te Leeuwarden ene Vennootschap aangegaan onder de firmanaam Fast en Wempe, gevestigd te Leeuwarden voor de tijd van 10 jaren]
[bron: Leeuwarder Courant, 2 november 1866]

ADVERTENTIE:
Stucadoorwerk.
De Ondergeteekenden berigten aan hunne Stad- en Landgenooten, dat zij de affaire van STUCADOORWERKEN (laatst gedreven door IJ. Gatzonides) overgenomen hebben en deze thans voor hunne rekening zullen voortzetten, bevelen zich alszoodanig beleefdelijk aan voor alles wat tot het vak behoort; belovende eene civiele en prompte uitvoering der werkzaamheden.
Leeuwarden, Februarij 1967.
D. Fast, Grachtswal, lett. L 29.
H. Wempe, Kleine Kerkstraat, let. F 63.
[bron: Leeuwarder Courant, 3 februari 1867]


[bron: Leeuwarder Courant, 20 november 1981,
toegezonden door Jan Wempe uit Den Haag]

VENNOOTSCHAP - ONTBINDING:
[Bij akte dd 30 december 1867 is door Dirk Fast en Bernard Heinrich Wempe, Stucadoors te Leeuwarden, met 1 Januarij 1868 ontbonden en buiten effect gesteld de Vennootschap, etc.]

OVERLIJDENSAKTE, Sneek, 9 april 1870, nr. A60:
Gecompareerd Bernardus de Jongh, oud 57 jaren, stadsbode en Sjerp Blom, oud 45 jaren, loopbode, beide wonende te Sneek, welke ons verklaard hebben dat Trijntje de Jong, oud 30 jaren, zonder beroep, woonachtig te Sneek, geboren te Lemmer, echtgenoot van Bernhard Heinrich Wempe, dochter van Johannes de Jong, van beroep Zeeman en van Trijntje ten Cate, zonder beroep, beide te Sneek woonachtig, op den negenden der maand April des voormiddags ten 10 ure in het huis nr. 276 is overleden.
[bron: www.allefriezen.nl]

HUWELIJKSAKTE, Sneek, 14 mei 1871, nr. 14:
Bernhard Heinrich Wempe, oud 32 jaren, van beroep Stucadoor, geboren te Westerholt, wonende te Sneek, meerderjarig zoon van Johann Hinrich Wempe, van beroep Stucadoor en van Maria Catharina Gerdes, zonder beroep, beiden wonende te Oberlethe, weduwnaar van Trijntje de Jong, en Aaltje de Vries, oud 22 jaren, dienstmeid, geboren en wonende te Sneek, meerderjarige dochter van Johannes de Vries, kleermaker en van Hijltje Visser, zonder beroep, beiden wonende te Sneek.
Welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen op Zondagen den 30sten de vorige en 7den van deze maand alhier zonder stuiting hebben plaats gehad.
En hebben de Comparanten tot dat einde aan ons overgelegd:
Hunne geboorteacten, en de doodacte van de vorige echtgenoot des comparants.
De ouders van de comparante hier tegenwoordig, hebben ons verklaard, tot dit huwelijk hunne toestemming te geven.
Getuigen:
Engelbartus Piebenga, 68 jaren, stadsbode,
Bernardus de Jongh, 58 jaren, stadsbode,
Jacob Hofstra, 65 jaren, agent van politie van de eerste klasse,
Sjerp Blom, 46 jaren, loopbode, allen wonende te Sneek.
[bron: www.allefriezen.nl]

KENNISGEVING:
De ondergeteekenden, allen Stucadoors in Friesland, maken aan hun geëerde Begunstigers bekend, dat zij, tengevolge der gevorderde loonsverhooging hunner werklieden, genoodzaakt zijn het tarief hunner Arbeidsloonen 10 pct te verhoogen, terwijl door den steeds stijgenden prijs der Materialen ook eene verhooging daarvan onvermijdelijk is.
J.H. Willers, J.H. Martens, Jacs van der Werff, J.D. Fast, A.v.d. Werff en J.H. Schroder te Leeuwarden.
G.J. Sanders en B.H. Wempe te Sneek.
[bron: Leeuwarder Courant, 2 mei 1873].

PERSONEELSADVERTENTIE.
Stucadoors.
B.H. Wempe, Stucadoor te Sneek, vraagt ten spoedigste twee knechts, goede werkers.
[bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 2 augustus 1879]

OVERLIJDENSAKTE, Sneek, 30 maart 1903, nr. A 81:
In het jaar 1903, den 30sten dag der maand Maart gecompareerd:
Herre Kampen, oud 43 jaren, commies en Pieter Reitsma, oud 29 jaren, Adjunct-Commies, beiden wonende te Sneek, welke ons verklaard hebben dat Bernhard Heinrich Wempe, oud 64 jaren, van beroep Stukadoor, woonachtig te Sneek, geboren te Westerholt (Pruissen), echtgenoot van Aaltje de Vries, vroeger weduwnaar van Trijntje de Jong, zoon van Johann Hinrich Wempe en van Maria Catharina Gerdes, beiden overleden, in leven echtelieden, op den 30sten dag der maand Maart dezes jaars des morgens ten 9 ure, in het huis staande in wijk 15, nummer 137 thuis is overleden.
[bron: www.allefriezen.nl]OVERLIJDENSAKTE, Sneek, 18 oktober 1926, nr. A169:
In het jaar 1926, den 18den dag der maand October verschenen:
Johannes van der Zee, oud 48 jaren, aanspreker, wonende te Sneek en Hendrik Geke Schreuder, oud 22 jaren, ambtenaar ter Secretarie, wonende te Sneek, die verklaarden dat Aaltje de Vries, oud 77 jaren, zonder beroep, wonende te Sneek, weduwe van Bernhard Heinrich Wempe, dochter van Johannes de Vries en Hijlkje Visser, beiden overleden, op den 18den dag dezer maand des voormiddags ten 4 ure, alhier is overleden.
[bron: www.allefriezen.nl]


KINDEREN VAN BERNHARD HENRICH WEMPE EN TRIJNTJE DE JONG:
 1. Johann Heinrich Wempe, zie nr. VI-r.
  Geboren te Sneek op 31 december 1865, Doopsgezind, van beroep stukadoor, woont in 1891 te Haarlem, overleden aan de Gedempte Raamgracht 24 aldaar op 16 januari 1928, oud 62 jaar.
  Gehuwd te Sneek op 14 juni 1891 met Baukje Pieters Stallenga, ook Stallinga, geboren te Nijland (gem. Wymbritseradeel) op 3 oktober 1864, overleden te Haarlem, Tempeliersstraat 49 op 26 juni 1937, oud 72 jaar, dochter van Pieter Stallenga, van beroep winkelier en van Antje Martens.
 2. Johannes Wempe, zie nr. VI-s.
  Geboren te Sneek op 23 maart 1868, van beroep stukadoor te Sneek, overleden aldaar op 25 januari 1957, oud 88 jaar.
  Gehuwd te Sneek op 24 november 1895 met Joosje de Wilde, geboren te Sneek op 18 juni 1870, overleden op 17 januari 1946, oud 75 jaar, dochter van Nicolaas de Wilde en Pietje de Boer.
KINDEREN VAN BERNHARD HENRICH WEMPE EN AALTJE DE VRIES:
 1. Bernhard Heinrich Wempe, zie nr. VI-t.
  Geboren te Sneek op 16 september 1872, van beroep stukadoor, overleden te Sneek op 16 februari 1952, oud 79 jaar.
  Gehuwd te Sneek op 9 augustus 1902 met Antje Hommes Bies, geboren te Veenhuizen (Norg) op 16 april 1879, overleden op 29 mei 1953, oud 74 jaar, dochter van Homme Sieses Bies en Janna Wiegers Bok.
 2. Friedrich Johannes Wempe, zie nr. VI-u.
  Geboren te Sneek op 16 september 1873, overleden op 11 juli 1960, oud 86 jaar.
  Gehuwd te Workum op 9 februari 1901 met Sijke Bouma, geboren te Workum op 23 september 1878, dochter van Jan Bouma en Gebrig van de Meulen.
 3. Johann Diedrich Wempe, zie nr. VI-v.
  Geboren te Sneek op 17 december 1874, van beroep timmerman, overleden te Sneek op 5 september 1954, oud 79 jaar.
  Gehuwd te Sneek op 6 april 1901 met Baukje Groenhout, geboren te Sneek op 15 oktober 1877, overleden op 11 mei 1949, oud 71 jaar, dochter van Hendrik Groenhout en Ypkjen de Jong.

  Schoolfoto, Sneek, ca. 1885.
  Bovenste rij: 2e v.l. Herman Wempe, 2e v.r. Albert Velsink.
  Derde rij: 2e en 3e v.r. Anton en Dirk Wempe.
  Vierde rij: geheel rechts Carl en August Wempe.
  [bron: Leeuwarder Courant, 5 december 1981, toegezonden door Jan Wempe uit Den Haag]

 4. Herman Heinrich Wempe, zie nr. VI-w.
  Geboren te Sneek op 6 mei 1876, van beroep stukadoor te Sneek, overleden aldaar op 12 juni 1955, oud 79 jaar.
  Gehuwd te Sneek op 17 mei 1902 met Grietje de Vries, geboren te Oppenhuizen (Wymbritseradeel) op 27 januari 1879, dochter van Jan de Vries en Trijntje Oppenhuis.


  Herman Heinrich Wempe en Grietje de Vries, ca. 1925.

 5. Diederich (Dirk) Johannes Wempe, zie nr. VI-x.
  Geboren te Sneek op 13 oktober 1877, overleden te 's-Gravenhage op 18 november 1969, oud 92 jaar.
  Gehuwd te Hindeloopen op 3 juli 1902 met Antje Wiebes Hendriks, geboren te Molkwerum, gemeente Hemelumer Oldeferd op 19 oktober 1877, overleden te 's-Gravenhage op 12 september 1954, oud 76 jaar, dochter van Wiebe Hendriks en Klaaske Martens Paauw.
 6. Anton Heinrich Wempe, zie nr. VI-y.
  Geboren te Sneek op 8 juni 1879, buitenkerkelijk, van beroep huisschilder te Sneek, verhuisde in 1930 naar Amsterdam, overleden aldaar op 21 december 1949, oud 70 jaar.
  Gehuwd te Sneek op 20 juni 1903 met Sjoukje van der Veen, geboren te Sneek op 31 augustus 1879, Gereformeerd, dochter van Antoon van der Veen en Froukje Swart.


 7. Carl Friedrich Johann Wempe, zie nr. VI-z.
  Geboren te Sneek op 28 februari 1881, van beroep stukadoor te Sneek (1918), woonde naderhand in Haarlem, overleden aldaar op 6 oktober 1956, oud 75 jaar.
  Gehuwd te Sneek op 3 september 1904 met Sjoerdtje Faber, geboren te Hindelopen op 13 februari 1882, overleden te Santpoort op 30 maart 1956, oud 74 jaar, dochter van Poppe Faber en Pietertje Dijkstra.
 8. August Heinrich Wempe, zie nr. VI-aa.
  Geboren te Sneek op 11 juli 1882, van beroep stukadoor, verhuisde in september 1911 van Leeuwarden naar Workum en ca. 1928 naar Haarlem, overleden aldaar op 9 november 1958, oud 76 jaar.
  Gehuwd te Sneek op 16 december 1911 met Willemke Martens, geboren te Nijland op 2 februari 1884, overleden te Haarlem, dochter van Willem Martens en Geiske Rienstra.
  August en Willemke woonden in Workum en vanaf 1928 in Haarlem.
 9. Frederik Wilhelm Wempe, zie nr. VI-ab.
  Geboren te Sneek op 21 november 1883, overleden te Haarlem op 2 juni 1952, oud 70 jaar.
  Gehuwd te Hindeloopen op 20 september 1907 met Pietje Hendriks, geboren te Hindeloopen op 16 september 1884, overleden te Zwolle op 11 maart 1963, oud 78 jaar, dochter van Wiebe Hendriks en Klaaske Martens Paauw.
 10. Hielkia Maria Catharina Wempe, zie nr. VI-ac.
  Geboren te Sneek op 12 juli 1886, overleden aldaar ca. 20 november 1976, oud 90 jaar.
  Gehuwd te Sneek op 22 juli 1912 met Anne de Vries, geboren te Sneek op 1 september 1886, overleden voor 1977, zoon van Lodewijk de Vries en Maria Groenhout.
 11. Maria Catharina Wempe,
  Geboren te Sneek op 9 september 1887, overleden aldaar op 3 maart 1888, oud 6 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Sneek, 12 september 1887, nr. A233:
  In het jaar 1887, den 12den dag der maand September is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Sneek, Provincie Friesland, gecompareerd:
  Bernard Heinrich Wempe, oud 49 jaren, Stucadoor, wonende te Sneek, welke ons heeft verklaard, dat op den 9den September jongstleden, des nachts ten half twaalf ure, te Sneek een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit hem declarant en deszelfs huisvrouw Aaltje de Vries, zonder beroep, mede te Sneek wonende, aan welk kind hij verklaarde de voornamen te geven van Maria Catharina.
  De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:
  Johannes van Akkeren, 37 jaren, Stadsbode.
  Herre Kampen, 27 jaren, Stadsbode, beiden wonende te Sneek.
  [bron: www.allefriezen.nl]

  OVERLIJDENSAKTE, Sneek, 5 maart 1888, nr. A61:
  In het jaar 1888, den 5den dag der maand Maart zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Sneek, Provincie Friesland, gecompareerd:
  Bernardus de Jongh, 75 jaren, Commies en Johannes van Akkeren, 37 jaren, Stadsbode, beiden wonende te Sneek, welke ons hebben verklaard, dat Maria Catharina Wempe, oud bijna zes maanden, zonder beroep, woonachtig en geboren te Sneek, dochter van Bernhard Heinrich Wempe, van beroep Stucadoor en van Aaltje de Vries, zonder beroep, echtelieden, beiden wonende te Sneek op den derden dag der maand Maart jongstleden des namiddags ten twee ure, in het huis staande in wijk 15 nummer 124 alhier is overleden.
  [bron: www.allefriezen.nl]

 12. Maria Catharina Wempe,
  Geboren te Sneek op 21 december 1888, overleden aldaar op 20 december 1903, oud 14 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Sneek, 24 december 1888, nr. A317:
  In het jaar 1888, den 24sten dag der maand December is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Sneek, Provincie Friesland, gecompareerd:
  Bernard Heinrich Wempe, oud 50 jaren, Stucadoor, wonende te Sneek, welke ons heeft verklaard, dat op den 21sten December jongstleden, des namiddags ten vier ure, te Sneek een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit hem declarant en deszelfs huisvrouw Aaltje de Vries, zonder beroep, mede te Sneek wonende, aan welk kind hij verklaarde de voornamen te geven van Maria Catharina.
  De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:
  Bernardus de Jongh, 76 jaren, Commies.
  Johannes van Akkeren, 38 jaren, Stadsbode, beiden wonende te Sneek.
  [bron: www.allefriezen.nl]

  OVERLIJDENSAKTE, Sneek, 21 december 1903, nr. A210:
  In het jaar 1903, den 21sten dag der maand December zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Sneek, Provincie Friesland, gecompareerd:
  Herre Kampen, oud 44 jaren, Commies en Pieter Reitsma, oud 30 jaren, Adjunct-Commies, beiden wonende te Sneek, welke ons hebben verklaard, dat Maria Catharina Wempe, oud 14 jaren, zonder beroep, woonachtig en geboren te Sneek, dochter van Bernhard Heinrich Wempe, overleden en van Aaltje de Vries, zonder beroep, wonende te Sneek, indertijd echtelieden op den 20sten dag der maand December jongstleden des avonds ten half 8 ure, in het huis staande in wijk 15 nummer 137 alhier is overleden.
  [bron: www.allefriezen.nl]

 13. Alida Johanna Wempe,
  Geboren te Sneek op 11 maart 1890, overleden aldaar op 13 augustus 1890, oud 5 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Sneek, 12 maart 1890, nr. A81:
  In het jaar 1890, den 12den dag der maand Maart is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Sneek, Provincie Friesland, gecompareerd:
  Bernard Heinrich Wempe, oud 51 jaren, Stucadoor, wonende te Sneek, welke ons heeft verklaard, dat op den 11den Maart jongstleden, des nachts ten drie ure, te Sneek een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit hem declarant en deszelfs huisvrouw Aaltje de Vries, zonder beroep, mede te Sneek wonende, aan welk kind hij verklaarde de voornamen te geven van Alida Johanna.
  De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:
  Bernardus de Jongh, 77 jaren, Commies.
  Johannes van Akkeren, 39 jaren, Stadsbode, beiden wonende te Sneek.
  [bron: www.allefriezen.nl]

  OVERLIJDENSAKTE, Sneek, 13 augustus 1890, nr. A143:
  In het jaar 1890, den 13den dag der maand Augustus zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Sneek, Provincie Friesland, gecompareerd:
  Bernardus de Jongh, 77 jaren, Commies en Johannes van Akkeren, 40 jaren, Stadsbode, beiden wonende te Sneek, welke ons hebben verklaard, dat Alida Johanna Wempe, oud vijf maanden, zonder beroep, woonachtig en geboren te Sneek, dochter van Bernard Heinrich Wempe, van beroep Stucadoor en van Aaltje de Vries, zonder beroep, echtelieden, beiden wonende te Sneek op den 13den dag der maand Augustus jongstleden des morgens ten zeven ure, in het huis staande in wijk 15 nummer 124 alhier is overleden.
  [bron: www.allefriezen.nl]

Anna Marie Catharine WEMPE,
Dochter van Johann Hinrich Wempe en Maria Catharina Gerdes [nr. IV-f], geboren te Achternholt op 20 november 1841, gedoopt te Wardenburg in de Evang. Lutherse kerk op 12 december 1841, woont in 1890 te Oberlethe.
Gehuwd te Wardenburg in de Evang. Lutherse kerk op 20 november 1862 met Johann Diedrich SCHIERHOLT, geboren te Höven op 9 september 1832, gedoopt te Wardenburg in de Evang. Lutherse kerk op 23 september 1832, van beroep meesterkleermaker, overleden te Oberlethe op 22 februari 1874, begraven te Wardenburg op 27 februari 1874, oud 41 jaar.

FAMILIENBLATT SCHIERHOLT/WEMPE:
Vater Schierholt Johann Diedrich,
Geboren 9 Sep 1832 in Höven, Wdb,
Getauft 23 Sep 1832 in Wardenburg,
Beruf Schneidermeister,
Religion Lutherisch,
Gestorben 22 Feb 1874 in Oberlethe,
Beerdigt 27 Feb 1874 in Wardenburg,
Verheiratet 20 Nov 1862 in Wardenburg,
Mutter Wempe Anna Marie Catharine,
Geboren 20 Nov 1841 in Achternholt,
Getauft 12 Dez 1841 in Wardenburg,
Religion Lutherisch,
Kind Schierholt Johann Heinrich,
Geboren 29 Nov 1862 in Oberlethe,
Getauft 1862 in Wardenburg,
Beruf Stuckateur,
Religion Lutherisch,
Verheiratet 22 Nov 1890 in Leeuwarden, Nl,
Ehepartner Broers, Boukje.
[bron: website Oldenburgische Gesellschaft fur Familienkunde e.V.]

KIND:
 1. Johann Heinrich Schierholt,
  Geboren te Oberlethe (Oldenburg) op 29 november 1862, Evangelisch Luthers, van beroep stukadoor, penningmeester coop. productie- en gebruikersvereniging Excelsior, gelieerd aan de S.D.A.P. (1906, 1908), voorzitter stucadoorsgezellenbond, verkreeg Nederlanderschap op 2 juni 1923, verhuisde in 1933 naar Amsterdam, woont in 1939 aan de Orteliusstraat aldaar.
  Gehuwd te Leeuwarden op 22 november 1890 met Boukje Broers, geboren te Grouw (gem. Idaarderadeel) op 1 april 1866, dienstbode, overleden te Amsterdam op 9 september 1932, oud 66 jaar, dochter van Roel Jelkes Broers, van beroep koopman, commissionair en van Dieuwke Lykles Lykles.

  GEBOORTEAKTE, Idaarderadeel, 3 april 1866, blz. 29v:
  In het jaar 1866, den derden dag der maand April is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Idaarderadeel, Provincie Friesland, gecompareerd:
  Roel Jelkes Broers, oud 31 jaren, koopman, wonende te Grouw.
  Welke ons verklaarde, dat op den eersten April des voormiddags ten halfzes ure, te Grouw een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit hem declarant en deszelfs echtgenoote Dieuwke Lijkles Lijkles, zonder beroep, mede te Grouw, aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van Boukje.
  De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hessel Smitz, oud 40 jaren, Gemeente Ontvanger, wonende te Grouw en Pieter Medema, oud 31 jaren, bakker, wonende te Grouw.
  Waarvan wij deez akte hebben opgemaakt, welke, nadat dezelve was voorgelezen, door ons, den Comparant en getuigen is verteekend.
  [bron: website Familysearch]

  BURGERLIJKE STAND VAN LEEUWARDEN.
  Ondertrouwd:
  J.H. Schierholt, 27 j., met B. Broers, 24 j.
  [bron: Leeuwarder Courant, 3 november 1890]

  HUWELIJKSAKTE, Leeuwarden, 22 november 1890, nr. 202:
  In het jaar 1890 den 22sten dag der maand November, zijn voor Ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leeuwarden, provincie Friesland, verschenen:
  Johann Heinrich Schierholt, oud 27 jaren, stukadoor, geboren te Oberlethe, gemeente Wardenburg (Hertogdom Oldenburg), wonende te Leeuwarden, meerderjarige zoon van Johann Diedrich Schierholt, overleden blijkens overgelegde overlijdensakte, en van Anna Maria Catharine geboren Wempe, zonder beroep, wonende te Oberlethe voormeld, in der tijd echtelieden, de moeder hare toestemming tot dit huwelijk gevende bij behoorlijk geregistreerde akte opgemaakt in den vorm in Duitschland voorgeschreven, hierbij overgelegd, en
  Boukje Broers, oud 24 jaren, dienstbode, geboren te Grouw, wonende te Leeuwarden, meerderjarige dochter van Roel Jelkes Broers, commissionair en van Dieuwke Lijkles Lijkles, zonder beroep, echtelieden, wonende te Leeuwarden, hierbij tegenwoordig mede hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
  Getuigen:
  Jan Lutje Beerenbroek, oud 42 jaren,
  Bernardus van Weemen van Noord, oud 64 jaren,
  Johannes Frederik Mijlins, oud 48 jaren, beambten ter secretarie dezer gemeente, en
  Sikke Jansen, oud 53 jaren, gemeentebode, allen alhier woonachtig en aan partijen vreemd.
  En hebben de bruidegom, de bruid, hare ouders en de getuigen deze akte na voorlezing nevens ons onderteekend.
  [bron: website Familysearch]

  STADSNIEUWS.
  Zondagmorgen werd boven "Excelsior" een druk bezochte jaarvergadering gehouden van de cooperatieve productie- en verbruikersvereeniging "Excelsior".
  Door het bestuur werd medegedeeld, dat de vereeniging een agentuur heeft op zich genomen van de stoelenindustrie te Zwaagwesteinde.
  Uit het verslag van den secretaris bleek, dat het aantal leden der vereeniging is gestegen tot 1113.
  Het dagelijksch bestuur bestaat thans uit de heeren K.P.W. Besuijen, voorzitter; J. Postma, secretaris en J.H. Schierholt, penningmeester.
  De jaarwinst op de bakkerij bedroeg f 2748.-, die op de kruidenierszaak f 1224.-.
  Aan de leden wordt 4% uitgekeerd.
  Voor de arbeidersbeweging werd uitgetrokken aan:
  contributie voor den Bestuurdersbond f 175.-.
  zaal eigen gebouw f 160.-.
  afd. Leeuwarden der S.D.A.P. f 25.-.
  strijd voor de afschaffing van den nachtarbeid der bakkersgezellen f 25.-.
  fanfarecorps "Vooruit" f 35.-.
  landelijk kiesrecht-comite f 10.-.
  volkskiesvereniging "Huizum" f 15.-. terwijl voor de arbeidersbeweging nog beschikbaar blijft f 50.-.
  [bron: Leeuwarder Courant, 19 februari 1906]

  NATURALISATIES VANAF 1850:
  Datum: 2 juni 1923.
  Voornamen: Johann Heinrich.
  Familienaam: Schierholt.
  Beroep: stukadoor.
  Geboorteplaats: Oberlethe.
  Land: Oldenburg.
  Geboortedatum: 29 november 1862.
  Woonplaats: Leeuwarden.
  [bron: website http://www.shgv.nl/naturalisaties.htm.]

  OVERLIJDENSAKTE, Leeuwarden, 19 september 1932, nr. A539:
  Heden 19 September 1932 is door mij Ambtenaar van den burgerlijken stand van Leeuwarden ontvangen een uittreksel uit het overlijdensregister der gemeente Amsterdam, waaruit blijkt dat aldaar op den 9den dezer maand des namiddags ten half elf uur is overleden:
  Boukje Broers, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, oud 66 jaren, geboren te Grouw, gehuwd met Johann Heinrich Schierholt, dochter van Roel Broers en Dieuwke Lijckles, beiden overleden.
  Waarvan akte.
  [bron: website Famlysearch]

  BURGERLIJKE STAND VAN LEEUWARDEN.
  Overleden:
  B. Broers, 66 jr., vrouw van J.H. Schierholt, overl. te Amsterdam.
  [bron: Leeuwarder Courant, 24 september 1932].

  LIJST VAN IN LEEUWARDEN GEVESTIGDE EN VAN DAAR VERTROKKEN PERSONEN.
  Vertrokken:
  J.H. Schierholt, van Noordersingel 52 naar Amsterdam, Joubertstraat 11 II.
  [bron: Leeuwarder Courant, 6 mei 1933]

  GEZINSKAART, Amsterdam.
  27/4/33 - Schierholt, Johann Heinrich, m., geb. 29-11-1862 te Oberlethe, weduwnaar, Evang. Luth., nat. Ned., beroep: NV:Wet, van waar 26/4/33 Leeuwarden.
  Woont vanaf 30/12'1938 Orteliusstraat 304.
Johann Hinrich WEMPE,
Zoon van Johann Hinrich Wempe en Maria Catharina Gerdes [nr. IV-f], geboren ca. 1845, woont in 1878 te Oberlethe, vroeger te Sneek, van beroep stukadoor.
Huwelijksaankondiging te Wardenburg en Leeuwarden op 18 januari 1878 met Anna Catharine STRAMM, wonende te Achternholt, dochter van Friedrich Stramm, landbouwer en van Catharine Margarethe Schröder, beiden overleden voor 1878.

BEKENDMAKING:
Er wordt ter algemeene kennis gebragt, dat:
1. de Huiszoon en Stukadoor Johann Hinrich Wempe, woonachtig te Oberlethe, vroeger te Sneek, provincie Friesland, Zoon van den Landbouwer Johann Hinrich Wempe en diens Echtgenoote Marie Catharine, geb. Gerdes, woonachtig te Oberlethe, en
2. de Huisdochter Anna Catharine Stramm, woonachtig te Achternholt, Dochter van den overleden Landbouwer Friedrich Stramm en diens overleden Echtgenoote Catharine Margaretha, geb. Schröder, het laatst woonachtig te Achternholt, met elkander een huwelijk willen aangaan.
Deze kennisgeving moet in de gemeente Wardenburg en Leeuwarden bekend gemaakt worden.
Oberlethe, 18 Januarij 1878.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,
H. Willers.
[bron: Leeuwarder Courant van 25 januari 1878]

Marie WEMPE,
Dochter van Johann Hinrich Wempe en Maria Catharina Gerdes [nr. IV-f], geboren te Oberlethe op 8 augustus 1856, gedoopt te Wardenburg in de Evang. Lutherse kerk op 7 september 1856.

KIND:
 1. Anna Catrina Wempe,
  Geboren ca. 1880.
  Gehuwd met N.N., woonden in Oldenburg.

  [bron: mededeling op website Monatsdigest, Oldenburg, 3 november 2010 door Tanya Taylor]
Hermann Diedrich WEMPE,
Zoon van Johann Wempe en Anna Catharine Tietjen [nr. IV-g], geboren te Westerholt op 9 februari 1849, stukadoor, overleden te Sneek op 19 maart 1894, oud 45 jaar.
Gehuwd te Sneek op 11 april 1880 met Antje VAN HAARLEM, geboren te Sneek op 26 december 1851, overleden aldaar op 18 november 1921, oud 69 jaar, dochter van Sybren van Haarlem, van beroep kastelein en van Martje de Jong.

FAMILIENBLATT Wempe/Tietjen:
Vater Wempe, Johann,
Geboren 30 April 1810 in Oberlethe,
Getauft 13 Mai 1810 in Wardenburg,
Gestorben 8 Feb 1886 in Westerholt,
Beerdigt 12 Feb 1886 in Wardenburg,
Verheiratet 3 Dez 1834 in Wardenburg.
Lutherisch.
Mutter Tietjen, Anna Catharine,
Geboren 28 Mrz 1814 in Oberlethe,
Getauft 29 Mrz 1814 in Wardenburg,
Gestorben 30 Aug 1882 in Westerholt,
Beerdigt 4 Sep 1882 in Wardenburg.
Lutherisch.
Kind Wempe, Hermann Diedrich,
Geboren 9 Feb 1849 in Westerholt.
Getauft 16 Mrz 1849 in Wardenburg,
Gestorben 19 Mrz 1894 in Sneek,
Beerdigt Mrz 1894 in Sneek.
Lutherisch.
Ehepartner van Haarlem, Antje,
Verheiratet 11 Apr 1880 in Sneek.
[bron: website Oldenburgische Gesellschaft fur Familienkunde e.V.]

GEBOORTEAKTE, Sneek, 27 december 1851, nr. B145:
In het jaar 1851 den 27sten dag der maand December is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Sneek Provincie Friesland gecompareerd:
Sijbren van Haarlem, oud 39 jaren, kastelein, wonende te Sneek.
Welke ons verklaarde dat op den 26sten dag dezer maand des morgens ten 9 ure te Sneek een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit hem declarant en deszelfs huisvrouw Martje de Jong, zonder beroep, mede te Sneek wonachtig, aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van Antje.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:
Engelbartus Piebenga, oud 49 jaren, stadsbode, wonende te Sneek.
Bernardus de Jong, oud 39 jaren, stadsbode, wonende te Sneek.
[bron: www.allefriezen.nl]

HUWELIJKSAKTE, Sneek, 11 april 1880, nr. 5:
In het jaar 1880, den 11den dag der maand April zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Sneek, provincie Friesland, gecompareerd:
Hermann Diedrich Wempe, oud 31 jaren, van beroep Stucadoor, geboren te Westerholt, wonende te Sneek, meerderjarige zoon van Johann Wempe, landbouwer en van Anna Catharine Tiedjen, zonder beroep, beiden wonende te Westerholt,
En Antje van Haarlem, oud 28 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Sneek, meerderjarige dochter van Sijbren van Haarlem en van Martje de Jong, beiden overleden.
Welke ons verzocht hebben het door hun voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen op Zondagen den 28sten Maart en 4den April dezes jaars alhier zonder stuiting hebben plaats gehad.
Door de comparanten zijn tot dat einde aan ons overgelegd:
Hunne geboorte-acten en de acten van overlijden van de ouders van de comparante.
Getuigen:
Bernardus de Jongh, 67 jaren, Commies ter Secretarie.
Johannes Haarsma, 48 jaren, Loopbode,
Jochem Binnerts, 35 jaar, agent van politie der 1ste klasse,
Jacob Theunis Brugman, 30 jaren, agent van politie der 1ste klasse, allen wonende te Sneek.
[bron: www.allefriezen.nl]

NOTARISAKTE (K.R. de Jong), Sneek, 1881:
Inv. nr. 119080 repertoire nr. 4 dd. 7 januari 1881.
Finale toewijzing.
Betreft de verkoop van een woning te Sneek, koopsom fl. 791.-
Hermann Wempe te Sneek, verkoper.
Pieter Bruinsma te Sneek, koper.

OVERLIJDENSAKTE, Sneek, 19 maart 1894, nr. A 43:
In het jaar 1894, den 19den dag der maand Maart zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sneek, Provincie Friesland, gecompareerd:
Bernardus de Jong, oud 81 jaren, Commies en Johannes van Akkeren, oud 43 jaren, Stadsbode, beiden wonende te Sneek, welke ons hebben verklaard dat Hermann Diederich Wempe, oud 45 jaren, van beroep Stucadoor, woonachtig te Sneek, geboren te Westerholt, echtgenoot van Antje van Haarlem, zoon van Johann Wempe en van Anna Catharine Tiedjen, beiden overleden, in leven echtelieden, op den 19den dag der maand Maart dezes jaars des nachts ten 2 ure, in het huis staande in Wijk 19, nummer 102, alhier is overleden.
[bron: www.allefriezen.nl]

OVERLIJDENSAKTE, Sneek, 18 november 1921, nr. A171:
In het jaar 1921, den 18den dag der maand November zijn voor mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sneek, Provincie Friesland, verschenen:
Johannes van der Zee, oud 43 jaren, aanspreker, wonende te Sneek en Gerben Zoethout, oud 53 jaren, doodgraver, wonende te Sneek, die verklaarden dat:
Antje van Haarlem, oud 69 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Sneek, weduwe van Hermann Diederich Wempe, dochter van Sijbren van Haarlem en van Martje de Jong, beiden overleden, op den 18den November dezes jaars des voormiddags ten 6 ure, alhier is overleden.
[bron: www.allefriezen.nl]

KINDEREN:
 1. Anna Catharina Wempe, zie nr. VI-ad.
  Geboren te Sneek op 16 juni 1880, overleden aldaar op 10 juni 1925, oud 44 jaar.
  Gehuwd te Sneek op 28 juni 1913 met Obbe Silvius, geboren te Sneek op 13 juli 1887, zoon van Kasper Silvius en Elskea Faber.
 2. Ytje Wempe,
  Geboren te Sneek op 10 april 1882.
  Gehuwd (1) te Amsterdam op 9 november 1905 met Johannes Albert Postuma, geboren te Amsterdam, Palmstraat 88 op 18 september 1881, van beroep spoorbeambte, zoon van Jan Postuma, spoorbeambte, conducteur en van Antonia Maria Ludemann.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Zaandam op 7 februari 1913.
  Gehuwd (2) te Amsterdam op 17 maart 1915 met Sebastianus Broekman, geboren te Zwolle op 22 juni 1890, van beroep meubelmaker, zoon van Sebastiaan Broekman, van beroep kleermaker en van Elisabeth Wolters.

  GEBOORTEAKTE, Amsterdam, 19 september 1881, nr. 8649:
  Op heden 19 September 1881, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Amsterdam, verschenen:
  Jan Postuma, van beroep conducteur, oud 34 Jaren, wonende Palmstraat No. 88, welke heeft verklaard dat op 18 dezer des namiddags ten 5 ure, in het huis, staande als boven is geboren een Kind van het mannelijk geslacht, uit Antonia Maria Ludemann, van beroep geen, wonende als boven, zijne echtgenoot, welk Kind zal genaamd worden Johannes Albert,
  van welke Verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Arend Jan Postuma, van beroep geen, oud 62 jaren, wonende Korte Brouwergracht 8 en van Klaas Alma, van beroep tapper, oud 58 jaren, wonende Singel No. 2 en is deze Akte door ons, benevens den vader en de Getuigen, na voorlezing onderteekend.
  [bron: website Familysearch]

  GEBOORTEAKTE, Sneek, 12 april 1882, nr. A112:
  In het jaar 1882, den 12den dag der maand April is voor ons gecompareerd:
  Hermann Diedrich Wempe, oud 31 jaren, Stucadoor wonende te Sneek welke ons heeft verklaard dat op den 10den April jongstleden, des namiddags ten half drie ure, te Sneek, een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit hem declarant en deszelfs huisvrouw Antje van Haarlem, zonder beroep, mede te Sneek wonende, aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van IJtje.
  Getuigen:
  Bernardus de Jongh, oud 69 jaren, Commies,
  Johannes van Akkeren, oud 32 jaren, Stadsbode en Klerk, beide wonende te Sneek.
  [bron: www.allefriezen.nl]

  GEBOORTEAKTE, Zwolle, 23 juni 1890, nr. 434:
  Op heden den 23sten Juni 1890, verscheen voor ons Jonkheer Willem Christiaan Theodorus van Nahuijs, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Zwolle,
  Sebastiaan Broekman, oud 39 jaren, van beroep kleermaker, wonende te Zwolle, in tegenwoordigheid van twee getuigen, de eerste genaamd: Charles Louis Marchant, oud 61 jaren, van beroep hofmeester, wonende te Zwolle, en de tweede: Johannes Franciscus Antonius Laarman, oud 43 jaren, van beroep bakker, wonende te Zwolle, die ons heeft aangegeven, dat zijne echtgenoote Elisabeth Wolters, zonder beroep, wonende te Zwolle, op den 22sten dezer maand des voormiddags ten half een ure, te Zwolle, in een huis, staande in de Waterstraat, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk de voornaam is gegeven van Sebastianus.
  Van welke aangifte wij deze akte hebben opgemaakt, die, na voorlezing, is geteekend door ons, den comparant en de getuigen.
  [bron: website Familysearch]

  HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 9 november 1905, reg. 4I; fol. 29v, nr. 930:
  Heden 9 November 1905 zijn voor ons Ambtenaar van den burgerlijken stand van Amsterdam, in het openbaar, in het huis der gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
  Johannes Albert Postuma, spoorbeambte, geboren alhier, wonende te Zaandam, oud 24 jaren, meerderjarige zoon van Jan Postuma, spoorbeambte en Antonia Maria Ludemann, wonende te Haarlem, ter eenre en
  IJtje Wempe, zonder beroep, geboren te Sneek, wonende alhier, oud 23 jaren, meerderjarige dochter van Hermann Diedrich Wempe, overleden en Antje van Haarlem, zonder beroep, wonende te Sneek, ter andere zijde.
  En verklaarden de ouders des bruidegoms en de moeder der bruid voor ons tegenwoordig toe te stemmen in deze echt.
  Getuigen:
  Frederik Bolleurs, bode, oud 36 jaren.
  Jacobus Gerardus Menks, suppoost, oud 62 jaren.
  Arnold Jozeph Doerbecker, bode, oud 25 jaren.
  Dirk Bouma, kleermaker, oud 62 jaren, wonende allen alhier.
  En is hiervan door opgemaakt deze akte, die, na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en ons is onderteekend.

  SCHEIDINGSAKTE, Zaandam, 11 juli 1913, nr. 182.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding op 7 juli 1913.

  HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 17 maart 1915, nr. reg. 2A; fol. 29:
  Sebastianus Broekman, oud 24 jaar, geboren te Zwolle, van beroep meubelmaker, zoon van Sebastiaan Broekman en Elisabeth Wolters, met Ytje Wempe, oud 32 jaar, geboren te Sneek, gescheiden van Johannes Albert Postuma, dochter van Hermann Diedrich Wempe en Antje van Haarlem.
 3. Johan Wempe, zie nr. VI-ae.
  Geboren te Sneek op 21 juli 1884, Ned. Hervormd, naderhand buitenkerkelijk, verhuisde in 1907 naar Apeldoorn, van beroep arbeider, tabakskerver, huisknecht, stoker, overleden te Apeldoorn op 21 december 1950, oud 66 jaar.
  Gehuwd te Apeldoorn op 19 juni 1909 met Lamberdina Weppelink, geboren te Apeldoorn op 27 november 1890, Ned. Hervormd, naderhand buitenkerkelijk, overleden te Apeldoorn op 17 september 1971, oud 80 jaar, dochter van Lambertus Weppelink, van beroep dagloner en van Gerritje Westerink.
 4. Sybren Wempe,
  Geboren te Sneek op 20 september 1886, Ned. Herv., van beroep zadelmaker, woont vanaf 1925 in Amsterdam, overleden aldaar op 13 januari 1955, oud 68 jaar, begraven op De Nieuwe Ooster op 17 januari 1955.
  Ongehuwd.

  GEBOORTEAKTE, Sneek, 22 september 1886, nr. A217:
  In het jaar 1886, den 22sten dag der maand September is voor ons gecompareerd:
  Martina Elsing, oud 66 jaren, Vroedvrouw wonende te Sneek welke ons heeft verklaard dat op den 20sten September jongstleden, des avonds ten elf ure, te Sneek, een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit Antje van Haarlem, zonder beroep, wonende te Sneek, Huisvrouw van Hermann Diedrich Wempe, Stucadoor mede te Sneek wonende, doch thans om zijn beroep buiten de gemeente, en dat zij comparante bij deze geboorte tegenwoordig is geweest en aan welk kind zij verklaarde de voornaam te geven van Sijbren.
  Getuigen:
  Bernardus de Jongh, oud 73 jaren, Commies,
  Johannes van Akkeren, oud 36 jaren, Stadsbode en Klerk, beide wonende te Sneek.
  [bron: www.allefriezen.nl]

  GEZINSKAART, Amsterdam.
  Wempe, Sijbren, .............straat 16hs t/h van diens zwaager S. Broekman; Adressen binnen de gemeente: 29/3/1926 Hudsonstraat 143, buurt SW, t/h van 2 hoog S. Broekman, zwager.
  1. Wempe, Sijbren, m, geb. 20-9-1886 te Sneek, ongehuwd, Ned. Herv., nat. Ned., zadelmaker, binnengekomen 3-8-1925 uit Sneek.
  Achterkant van de kaart.
  vervolg adressen binnen de gemeente:
  20/10/26 - Orteliusstraat No. 177, buurt HC, t/h van III zwager S. Broekman.
  9/4/29 - Jan Evertsenstraat No. 129, buurt SW III, t.h van I S. Broekman.

  BEGRAAFREGISTER DE NIEUWE OOSTER TE AMSTERDAM.
  Overledene: Sijbren Wempe.
  Datum overlijden: 13 januari 1955.
  Datum begrafenis: 17 januari 1955.
  Grafnummer: 3-81-C-114.
  [bron: website Stadsarchief Amsterdam]
 5. Heinrich Wempe, zie nr. VI-af.
  Geboren te Sneek op 18 december 1888, buitenkerkelijk, van beroep losarbeider, woonde na zijn huwelijk in Lemmer (1915), Sneek (1917-1920) en Steenwijk (1927-1930), verhuisde in 1932 van Beek (Limburg) naar Amsterdam, overleden aldaar op 22 maart 1945, oud 56 jaar.
  Gehuwd te Lemsterland op 17 december 1914 met Gerritje de Vries, geboren te Lemsterland op 21 november 1894, Ned. Herv., naderhand buitenkerkelijk, dochter van Koert de Vries en Andersien ter Heide.


[Laatst gewijzigd op 13 mei 2019]
VORIGE GENERATIE VOLGENDE GENERATIE HOME