PARENTEEL VAN HENDRICUS LUDOVICUS VAN BLOEMEN WAANDERS
EN ELISABETH ANTOINETTE REYNTJES
Deze parenteel is vanaf 2005 samengesteld door Ted Brouwer te Brentwood Bay, BC, Canada aan de hand van gegevens uit eigen onderzoek en raadpleging van diverse nader genoemde publicaties, met bijdragen van Geraldine Bruckel-Lang te Sidney, BC en Eduard Boxman te Nieuwegein, en voorts mededelingen van geinteresseerde familieleden en mede-onderzoekers.A.Wilhelmus VAN BLOM, ook Guilielmus VAN BLOEME,
Geboren te Antwerpen in 1635/36, van beroep diamantslijper, verhuisde voor 1662 naar Amsterdam, woonde op de Elantstraat (1670/ 1676), begraven te Amsterdam op het Karthuizer Kerkhof op 27 mei 1676, oud ca. 40 jaar.
Gehuwd (1), ondertrouw te Amsterdam op 25 augustus 1662 met Maria VAN OORSCHOT, ook Marieke VAN OORSCHOT, geboren te Amsterdam in 1636, begraven te Amsterdam op het Karthuizer kerkhof op 26 november 1669, oud ca. 33 jaar.
Maria was eerder gehuwd te Amsterdam, ondertrouw aldaar op 29 december 1656 met Claes Jacobsz PERSIJN, geboren te Amsterdam in 1637, begraven te Amsterdam bij de Nieuwe Kerk en de Engelse kerk op 25 mei 1660.
Gehuwd (2), ondertrouw te Amsterdam op 18 januari 1670 met Gerretie ARENTS, geboren te Middelaar bij Nijmegen in 1641, vermeld in 1694.

DOOPBOEK, Middelaar, R. K kerk:
D.T.O. 1649-1747 verloren gegaan.

BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, Nieuwe kerk en Engelse kerk, 25 mei 1660:
Claas Jacobsen Persijen tussen de Linde graft & Linde straat ...... f 10.18.-

ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 25 augustus 1662:
Compareerden Wilhelmus van Blomme van Antwerpen, diamantslijper, oud 26 jare, geas. met ouders consent, opde Princegracht, en
Maria van Oorschot van A., wed: van Claes Persijn, inde twede Lelidwarstraet.
[w.g. Guilielmus van Bloeme, Maria v. Oorschot].

BEGRAAFREGISTER, Amsterdan, Karthuizer Kerkhof, 26 november 1669:
Marija van Overschot inde Elantstraat bij de Pass. straat, laat 3 kinderen na, baer van 14 & roeff.

ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 18 januari 1670:
Compareerden als voorn, Wilhelmus van Blom, van Antwerpen, Diamantslijper, wed. van Maria van Oorschot, inde Elant Straat, geas. met sijn Swager Willem van Oorschot, en Gerretie Arents van Middelaer bij Nimwegen, out 28 Jaren, ouders doot, geas. met haer moij Elsie Gerrits, op de Cloveniers Burgwal.
[w.g. Guilielmus van Bloeme, X.]

BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, Karthuizer Kerkhof, 27 mei 1676:
Wilhelmus van Blom, in de Elantstraat, 1 kint van 5 Jaer.

DOOPGETUIGE (Gerretie Arents):
Op 22 november 1694 te Amsterdam in de R. K. kerk De Toren van Gerardus, zoon van Willem van Bloemen en Barbara Hopkooper (getuigen: Gerardus van Bloemen Junior en Gerarda Arens).

UIT HET EERSTE HUWELIJK DRIE KINDEREN:
 1. Willem van Bloemen, de oude. zie B-1.
  Geboren te Amsterdam in 1666, woont te Alkmaar (1692), boekdrukker en verkoper in Amsterdam.
  Ondertrouw te Amsterdam op 7 juni 1692 met Bartteraet Hopcooper, gedoopt te Amsterdam in de R. K. kerk De Star op 2 december 1672, woont te Utrecht (1692), vermeld als zuster van Immerentia Hopcooper (1694), begraven te Amsterdam, Engelse kerk op 8 oktober 1722, oud 49 jaar.
KIND UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Willem van Bloemen, de jonge, zie B-2.
  Geboren te Amsterdam in 1672, herbergier (1694), wijnkoper (1707).
  Ondertrouw (1) te Amsterdam op 15 januari 1694 met Immerentia Hopcooper, afkomstig van Amsterdam, geboren in 1673, overleden voor 18 oktober 1697, oud ca. 23 jaar.
  Ondertrouw (2) te Amsterdam op 18 oktober 1697 met Margareta Kramer, geboren te Amsterdam in 1676, begraven te Amsterdam, Nieuwe kerk en Engelse kerk op 1 mei 1706, oud ca. 30 jaar.
  Ondertrouw (3) te Amsterdam op 11 maart 1707 met Margareta Catharina van Rooije, geboren te Steenwijk in 1687.
B-1.Willem VAN BLOEMEN, de oude.
Zoon van Wilhelmus van Blom en van Maria van Oorschot [zie A.], geboren te Amsterdam in 1666, woont te Alkmaar (1692), vestigde zich in 1692 als boekdrukker in de Kalverstraat in de Nieuw Gekroonde Bergh Calvarien, ook vermeld als verkoper in Amsterdam, doopgetuige in 1728.
Ondertrouw te Amsterdam op 7 juni 1692, huwelijkse voorwaarden te Utrecht op 17 juni 1692 te met Bartteraet HOPCOOPER, ook Barthera of Barbara HOPCOPER, gedoopt te Amsterdam in de R. K. kerk De Star op 2 december 1672, woont te Utrecht (1692), begraven te Amsterdam, Engelse kerk op 8 oktober 1722, oud 49 jaar, dochter van Gerrit Leenartsz Hopcooper, goudsmit en van Elisabeth Saal.

DOOPREGISTER, Amsterdam, R. K. kerk De Star, 2 december 1672:
Bartteraet, fa. Gerrit Hopcooper et Elizabet Zaal,
Susc. Pieter Gerritsz Best et Cornelia Zaal.

ONDERTROUWREGISTER, Utrecht, 4 juni 1692:
Willem van Bloemen, J:M: tot Alckmaer & Bartera Hopcoper J:D: op 't oudekerckhof.
[identieke weergave]

ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 7 juni 1692:
Compareerden als voren & Zijn op de Acte van C: Steenwinckel, Secretaris der Stad Uijtrecht in Geteekent Willem van Bloemen, J:M: woont tot Alkmaar & Bartera Hopcoper J:D: woont tot Uijtrecht.
[identieke weergave]

ONDERTROUWREGISTER, Alkmaar, Stadstrou, 8 juni 1692:
Willem van Bloeme Jongman tot Alcmaar & Bartera Hopkooper jongedr: tot Uijtregt.
Betoogh.
[identieke weergave]

NOTARISAKTE (S. van den Aelpoel), Utrecht, 17 juni 1692, akte nr. 29:
Huwelijkse voorwaarden tussen Willem van Bloemen, oud 25 jaar, en Barthera Hopcoper.
Voogd: Herman Scheper.

NOTARISAKTE (S. van den Aelpoel), Utrecht, 27 september 1693, akte nr. 96:
Scheding.
Samenvatting: van de nalatenschap van Elisabeth Hopcoper.
Personen:
Eerste Partij: de onmondige erven van Elisabeth Hopcoper, in leven weduwe van Johannes van Beeck;
Voogd: Daniel Goes.
Eerste Partij: Willem van Bloemen.
Verwijzingen: voogdbenoeming dd 30 september 1692 voor notaris S. van den Aelpoel procuratie dd 1 oktober 1693 N.S. voor notaris C. Costerus te Amsterdam testament dd 21 januari 1692 voor notaris S. van den Aelpoel plecht dd 6 maart1682 voor het gerecht van Oostveen scheiding dd 12 mei 1692 voor notaris S. van den Aelpoel.
Bijzonderheden: Barthera Hopcoper is erfgename van Elisabeth Hopcoper, tante, samen met Leendert Hopcoper en Emmerentiana Hopcoper, broer en zuster. Daniel Goes is tevens executeur van het testament van Elisabeth Hopcoper.
[bron: website Het Utrechts Archief]

NOTARISAKTE (S. van den Aelpoel), Utrecht, 10 april 1694, akte nr. 131:
Ontslag:
Personen:
Mede-erven van Elisabeth Hopcoper, hun tante, in leven weduwe van Johannes van Beeck;
Verleners van het Ontslag: Willem van Bloemen den ouden en Willem van Bloemen den jongen.
Ontvangers van een ontslag: Daniel van den Berch en Daniel Goes, neef van Daniel van den Berch.
Samenvatting: van het executeurschap en de voogdij over de onmondige erfgenamen van Elisabeth Hopcoper.
Verwijzingen: procuratie dd 1 oktober 1693 voor notaris C. Costerus te Amsterdam.
[bron: website Het Utrechts Archief]

NOTARISAKTE (S. van den Aelpoel), Utrecht, 13 april 1694, akte nr. 132:
Procuratie.
Personen:
Mede-erven van Elisabeth Hopcoper, in leven weduwe van Johannes van Beeck.
Constituanten: Willem van Bloemen den ouden, Willem van Bloemen den jongen.
Geconstitueerde: Daniel Goes.
Samenvatting: tot het innen van vorderingen uit de boedel van Elisabeth Hopcoper, van welke boedel gelastigde executeur is.
Verwijzingen: procuratie dd 1 oktober 1693 voor notarus C. Costerus te Amsterdam.
w.g.: barteraet hopcooper huijsvrou van willem van bloemen den ouden, Willem van Bloemen 'd' Jonge, Emmerentia Hopcooper, cornelis van beeck, Cornelis van beek den ouden.
[bron: website Het Utrechts Archief]

NOTARISAKTE (J. Boschman), Utrecht, 28 mei 1696, akte nr. 160:
Borgtocht.
Samenvatting: voor overdracht van de nagelaten goederen van Leendert Hopcoper aan Willem van Bloemen den ouden, gehuwd met Bartera Hopcoper en aan Willem van Bloemen, gehuwd met Emmerentia Hopcoper.
Borg: Christiaen Pit.
Belanghebbende: Daniel Goes.
Verwijzing: appointement dd 23 februari 1694 door het hof van Utrecht.
Bijzonderheden: Leendert Hopcoper is afwezig, niet overleden; de onder 33 genoemde personen zijn erfgenamen van Elisabeth Hopcoper, in leven weduwe van Johannes van Beeck.
[bron: website Het Utrechts Archief]

NOTARISAKTE (J. Boschman), Utrecht, 1 augustus 1696, akte nr. 168:
Scheiding:
Samenvatting: betreft de goederen van Leonardus Hopcoper.
Personen: Eerste Partij: Barthera Hopcoper, Tweede Partij: Willem van Bloemen den jongen.
Verwijzingen: Procuratie dd 9 augustus 1696 nieuwe stijl voor notaris J. van Duijnkerken te Amsterdam.
Bijzonderheden: Leonardus Hopcoper wordt geacht overleden te zijn; geschiedt krachtens toestemming van Everard Becker, raad ordinaris van het hof van Utrecht.
Leonardus Hopcoper was met Barthera Hopcoper en wijlen Emmerentia Hopcoper erfgenaam van zijn tante Elisabet Hopcoper, in leven weduwe van Johannes van Beeck.
Ontvangst van de goederen geschiedt uit handen van Daniel Goes, advocaat voor het hof van Utrecht, als gesubstitueerd executeur-testamentair van wijlen Elisabeth Hopcoper.
Het betreft een plecht van f 1600.- ten laste van Gijsbert Ludolfts van der Maet ende Cornelia Willems Lammen, echtelieden, etc.
Er volgen nog specificaties van meer goederen.
[bron: website Het Utrechts Archief]

NOTARISAKTE (J. van Duynkerken), Amsterdam, 1 augustus 1696:
Scheiding van goederen van Leonardus Hopcoper tussen Barthera Hopcoper huijsvrouw van Willem van Bloemen den ouden als gemachtigde van haar man ter ene zijde en Willem van Bloemen den jongen wednr en erfgenaam van Emmerentia Hopcoper ter andere zijde.
Leonardus Hopcoper, die met Barthera Hopcoper en wijlen Emmerentia Hopcoper erfgenaam was van zijn tante Elisabeth Hopcoper heeft zich voor enige jaren naer Venetien en andere plaetsen begeven, en desselfs leven oft doot is thans onseker.
Hij wordt geacht overleden te zijn.
De scheiding geschiedt krachtens toestemming van Everard Becker, raad ordinaris in het hof van Utrecht.
Ontvangst van de goederen geschiedt uit handen van Daniel Goes, advocaat voor het hof van Utrecht, als gesubstitueerd executeur-testamentair van wijlen Elisabeth Hopcoper.
Het betreft een plecht van f 1600.- ten laste van Gijsbert Ludolfts van der Maet ende Cornelia Willems Lammen, echtelieden, etc.
Er volgen nog specificaties van meer goederen.
[bron: Hopcoper Genealogie van de hand van Louk Lapikás]

NAAMLIJST VAN PERSONEN BETROKKEN BIJ BOEKVERKOOP EN -DRUKKERIJ. IN AMSTERDAM.
Bloemen, Willem van:
Willem van Bloemen J. M. woont tot Alkmaar en Barbara Hopcoper, J. D. woont tot Uijtrecht. Get. (Willem van Bloemen).
(Acte van E. Steenwinckel, secretaris der stad Uijtrecht, 7 Juni 1692, 697 fol. 177v).
December 1699.
Willem van Bloemen vraagt aan Burgem. v. Amsterdam om consent tot een Nieuwe Wagt-almanak.
Overlieden adviseeren niet te consenteeren, omdat al voor lange aan Gilles Joosten Zaagman, burger en boekverkoper in dese stad, door haar Edle Groot Moogende privilegie is verleent, om alleen den Almanach te moogen drucken in een groote en kleijne form, endat desgelijcks is geobtineert door Johannes Stigter, om te mogen drucken de Burgerwagt-Almanach, en daarenboven nog Jacob van Roijen, mede burger en boekverkooper deser stad is begunstigt van U Edl. Groot Agtb. met consent om te drucken de lijste van de manhafte krijgsraadt, en het waken der burgeren deser stadt.
Dog nadien den requirant ontrent dese kleijne Wacht-Almanach een weijnig nieuws heeft uitgevonden, weegens het stellen der namen van de officieren op ijder dagh, endat wel in dusdanigen kleijnen form, waar omtrent bij aldien U Edl. Groot Agtbaarheeden geneegen mogten zijn den suppliant te begunstigen, soude het onder reverentie geraden zijn het consent niet verder uijt te breijden, als tot dese kleijne Almanach bij hem geinventeert, ofte dat anders de bovengemelde geintresseerdens daarover mogten werden gehoort.
[Was geteekent: J. Borstius en J. Wolters] (Boekverk. gildeb. Notulen van 1661-1804).
[identieke weergave uit De Boekhandel te Amsterdam, voornamelijk in de 17e eeuw, verzameld door M. M. Kleerkooper en W. P. van Stockum Jr.]

ALMANAK:
Dat deze almanak al direct succes had, blijkt uit een nadruk van 1702, stellig al ter perse gelegd op het allerlaatst van 1701. Jacobus Jensen trof deze nog aan op de Bibliotheek te Haarlem, waar het exemplaar nu niet meer te vinden is.
Het was blijken de beschrijving: " W. van Bloemens Nieropper Enkhuyser Almanach na den nieuwen styl 1702. Nevens het op- en ondergaen der maen door Pieter R. van Nierop. Amsterdam Willem van Bloemen 16mo ".
Willem van Bloemen die zich in 1692 als boekdrukker in de Kalverstraat in de Nieuw Gekroonde Bergh Calvarien had gevestigd, toonde daarmee al zijn voornemen om Johannes Stichter in alles na te volgen.
Vermoedelijk had hij zijn opleiding in Alkmaar bij een van de almanakdrukkers gehad, want daar woonde hij, hoewel geboren Amsterdammer bij zijn ondertrouw in 1692.
Al in 1699 was hij met Stichter en diens collega Jacob van Royen, die sedert 1689 van de stad privilege had voor een naamregister met ook een lijst van kapiteinen, door aanvrage van een privilege voor een speciale kleine burgerwachtalmanak in conflict gekomen.
Hoe Stichter reageerde op deze Enkhuijser van 1702 blijkt helaas nergens.
[fragment uit Amstellodamum, 1983, blz. 38]

DOOPGETUIGE:
Op 24 september 1728 te Amsterdam in de R. K. kerk De Krijtberg van Guilielmus van Bloemen, zoon van Joannes Bapta van Bloemen en Joffrouw Maria Anna Brinkman (getuigen Guilielmus van Bloemen en Catharina Emark).

KINDEREN:
 1. N. N. van Blommen,
  Begraven te Amsterdam, Engelse kerk op 10 augustus 1693.

  BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, Nieuwe kerk en Engelse kerk, 10 augustus 1693:
  kint van Willem van Blommen en Bartera Hopkooper; in Kalverst; Eng. Kerk - f 7,10,
 2. Gerardus van Bloemen,
  Gedoopte Amsterdam in de R. K. kerk De Toren op 22 november 1694.

  DOOPREGISTER, Amsterdam, R. K. kerk De Toren, 22 november 1694:
  Bap: est Gerardus filius Wilhelmi van Bloemen et Barbara Hopkooper;
  susc: Gerardus van Bloemen Junior et Gerarda Arens.
 3. Arnoldus van Bloemen, tweeling,
  Gedoopt te Amsterdam in de R. K. kerk 't Boompje op 29 december 1696,

  DOOPREGISTER, Amsterdam, R. K. kerk 't Boompje, 29 december 1696:
  Arnoldus et Bartholomeus, Gemini Wilhelmi Bloemen et Bartera Hopkooper,
  Susc. Arnoldus de Graef et Margareta Sael.
 4. Bartholomeus van Bloemen, tweeling,
  Gedoopt te Amsterdam in de R. K. kerk 't Boompje op 29 december 1696,

  DOOPREGISTER, Amsterdam, R. K. kerk 't Boompje, 29 december 1696:
  Arnoldus et Bartholomeus, Gemini Wilhelmi Bloemen et Bartera Hopkooper,
  Susc. Arnoldus de Graef et Margareta Sael.
 5. Joannes van Blomme, ook Joannes Baptista van Bloemen, zie C.
  Gedoopt te Amsterdam in de R. K. kerk 't Boompje op 22 juni 1699, woonde op de Reguliersgracht bij de Utrechtse dwarsstraat, begraven te Amsterdam op 16 januari 1767 [???], oud ca. 67 jaar.
  Gehuwd te Amsterdam, ondertrouw aldaar op 23 oktober 1727 met Juffrouw Maria Anna Brinckman, gedoopt te Amsterdam in de R. K. Mozes- en Aaronkerk op 14 februari 1706, begraven te Amsterdam op 3 augustus 1759, oud 53 jaar, dochter van Jan Brinckman en van Catharina Emark.
B-2.Willem VAN BLOEMEN, de jonge,
Zoon van Wilhelmus van Blom en van Gerritie Arens [zie A.], geboren te Amsterdam in 1672, herbergier (1694), wijnkoper (1707), trad waarschijnlijk in 1709 als botteliersmaat in dienst van de VOC, overleden op het schip 't Ghijn op terugreis op 11 september 1710, oud ca. 38 jaar.
Ondertrouw (1) te Amsterdam op 15 januari 1694 met Emerentia HOPCOOPER, gedoopt te Amsterdam in de R. K. kerk De Star op 26 mei 1674, begraven te Amsterdam op de begraafplaats van de Engelse kerk op 14 januari 1695, oud 20 jaar, dochter van Gerrit Leenartsz Hopcooper, goudsmit en van Elisabet Saal.
Ondertrouw (2) te Amsterdam op 18 oktober 1697 met Margareta KRAMER, geboren te Amsterdam in 1676, begraven te Amsterdam, Nieuwe kerk en Engelse kerk op 1 mei 1706, oud ca. 30 jaar.
Ondertrouw (3) te Amsterdam op 11 maart 1707 met Margareta Catharina VAN ROOIJE, geboren te Steenwijk in 1687.

DOOPREGISTER, Amsterdam, R. K. kerk De Star, 26 mei 1674:
Emerentia, fa. Gerrit Hopcooper et Elizabet Zaal,
Susc. Adriaen Ve.....air et Elizabet van Beest.

ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 15 januari 1694:
Compareerden als voren Willem Van Bloemen, Van A:, Herbergier, oud 21 Jaarn op Raapenburg, geassist: met sijn Moed: Gerritie Arens, &
Immerentia Hopcooper Van A:, oud 20 Jaarn, inde Kalverstraat, Ouders doot, geassist: met Haar Suster Bartra Hopcooper. De voogt excuseert booventecoomen.
In de kantlijn: Sij Voogts Consent; gerailleert van de huwelijk krakeel.
[identieke weergave]

BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, Nieuwe kerk en Engelse kerk, 14 januari 1695:
Emerentia Hopkooper vr. van Willem van Bloemen op rapenburg - f. 15.-.
engelse kerk, voor 2 uuren luijen - f 1.8.-
[identieke weergave]

NOTARISAKTE (J. Boschman), Utrecht, 18 juni 1695. akte nr. 138.
Procuratie.
Samenvatting: tot transport van de helft van een huis, gelegen in het Dom proostdijgerecht, naar de koper Cornelis van Beeck, zilversmit te Utrecht.
Personen: Constituant: Eduard van Bloemen, onmondig; Voogd: Willem van Bloemen, vader; Geconstitueerde: Daniel Goes.
Verwijzingen: testament dd 22 december 1694 voor I. van den Kerkhoven te Amsterdam.
[bron: website Het Utrechts Archief]

NOTARISAKTE (J. van Duynkerken), Amsterdam, 1 augustus 1696:
Scheiding van goederen van Leonardus Hopcoper tussen Barthera Hopcoper huijsvrouw van Willem van Bloemen den ouden als gemachtigde van haar man ter ene zijde en Willem van Bloemen den jongen wednr en erfgenaam van Emmerentia Hopcoper ter andere zijde.
Leonardus Hopcoper, die met Barthera Hopcoper en wijlen Emmerentia Hopcoper erfgenaam was van zijn tante Elisabeth Hopcoper heeft zich voor enige jaren naer Venetien en andere plaetsen begeven, en desselfs leven oft doot is thans onseker.
Hij wordt geacht overleden te zijn.
De scheiding geschiedt krachtens toestemming van Everard Becker, raad ordinaris in het hof van Utrecht.
Ontvangst van de goederen geschiedt uit handen van Daniel Goes, advocaat voor het hof van Utrecht, als gesubstitueerd executeur-testamentair van wijlen Elisabeth Hopcoper.
Het betreft een plecht van f 1600.- ten laste van Gijsbert Ludolfts van der Maet ende Cornelia Willems Lammen, echtelieden, etc.
Er volgen nog specificaties van meer goederen.
[bron: Hopcoper Genealogie van de hand van Louk Lapikás]

ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 18 oktober 1697:
Compareerden als voren Willem van Bloemen de Jonge, van A:, Wijnkooper, Wedr: Emerentia Hopcooper op Raapenburg &
Margreta Kramer, van A:, oud 21 jaarn, inde Elantsstraat, ouders doot, geassist met Haar Oom en Voogt Jacobus Kramer.
In de kantlijn: Huwelijxe voorwaarden voor 't derde gebod. De voogt Jacobus Kramer heeft in Judicio genoegen genoomen inde Huwelijxe Voorwaarde die aen de Hrn Commiss. van 't Hout, in Presentibus de Hrn Jacob Hinloopen, Bicker en Six.

ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 11 maart 1707:
Compareerden als vooren Willem van Bloemen van A:, Wijnkoper, wedr: Margareta Kramer inde Noorderstraet &
Margareta Catharian van Rojen, van Steenwijk, oud 20 jare, woont aande Moolen vande Hoop tussen de uijterse weeteringspoort. Haar vader tot Steenwijk.
In de kantlijn: Sij vaders Consent. goet ingebragt.
[identieke weergave]

V.O.C.
12.
Int Jagt t Gijn A: 1709 voor Amsterdam
Willem van Bloemen van Amsterdam
botteliersmaat niet S:maekt ..int per maant 14.-
den 27 octob: aan d'Comp: over 2/m gagie, etc.
1710, 11 Septemb. ......
gagie a f 14.- per maand verdiend sedert den 27 October laastleeden -
dat uijt Texel zijn gezijld tot den 7e deser dat eenige goederen naarlatende,
sonder testament ye maken is overleden.

KIND UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Eduard van Bloemen,
  Geboren in 1694/95.

  NOTARISAKTE (J. Boschman), Utrecht, 18 juni 1695. akte nr. 138.
  Procuratie.
  Samenvatting: tot transport van de helft van een huis, gelegen in het Dom proostdijgerecht, naar de koper Cornelis van Beeck, zilversmit te Utrecht.
  Personen: Constituant: Eduard van Bloemen, onmondig; Voogd: Willem van Bloemen, vader; Geconstitueerde: Daniel Goes.
  Verwijzingen: testament dd 22 december 1694 voor I. van den Kerkhoven te Amsterdam.
  [bron: website Het Utrechts Archief]
KIND UIT HET DERDE HUWELIJK:
 1. Maria van Bloemen,
  Gedoopt te Amsterdam in de Hervormde Nieuwe kerk op 28 oktober 1708:

  DOOPREGISTER, Amsterdam, Hervormde Nieuwe kerk, 28 oktober 1708:
  [kind] Maria,
  [ouders] Willem van Bloemen, Margarieta van Rojen,
  [getuigen] Steven van Rojen, Catharina Beverlander.
C.Joannes VAN BLOMME, ook Joannes Baptista VAN BLOEMEN,
Zoon van Willem van Bloemen de Oude en van Bartteraet Hopcooper [zie B-1.], gedoopt te Amsterdam in de R. K. kerk 't Boompje op 22 juni 1699, woonde op de Reguliersgracht bij de Utrechtse dwarsstraat, begraven te Amsterdam op 16 januari 1767 [???], oud ca. 67 jaar.
Gehuwd te Amsterdam, ondertrouw aldaar op 23 oktober 1727 met Juffrouw Maria Anna BRINCKMAN, gedoopt te Amsterdam in de R. K. Mozes- en Aaronkerk op 14 februari 1706, begraven te Amsterdam op 3 augustus 1759, oud 53 jaar, dochter van Jan Brinckman, afkomstig uit Glandorf (tussen Munster en Osnabruck), wijnverlaater (wijnkeldersknecht) en van Catharina Emarck, afkomstig uit Amsterdam.

DOOPREGISTER, Amsterdam, R. K. kerk 't Boompje, 22 juni 1699, blz. 212:
Joannes, Filius Wilhelmi van Blomme, et ............... [niets ingevuld] Hopkooper, Susc. Petronella Harghtogvelt.

DOOPREGISTER, Amsterdam, R. K. Mozes- en Aaronkerk, 14 februari 1706, blz. 53.
Ian Brinckman, Catharina Emarck
Maria Anna
Herman Blom, Cathar Brinckman.

ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 23 oktober 1727:
Compareerden als vooren Jan Babtist Van Bloemen, Van Am., oud 28 Jare, woont bezijden het Stadhuijs, geasst. met Sijn Vader Willem Van Bloemen &
Maria Anna Brinkman, Van Am., oud 22 Jare, op de Uijtregtse Str.; geasst. met haer Moeder Catharina Emark.
[w.g. Jan Bsptista van Bloemen, Maria anna Brinkman]

DOOPGETUIGE (Jean Baptiste van Bloemen):
Op 8 maart 1752 (met Maria Anna Brinkman) in de RK Franse kapel te Amsterdam van Jean Baptist, zoon van Joseph Brinkman en Maria de Deij.
Op 18 april 1756 (met Maria Anna Brinkman) in de RK kerk De Pool te Amsterdam van Anna, dochter van Jan Brinkman en Maria Wolbers.
Op 17 maart 1760 te Amsterdam in de R. K. kerk De Lely van Henrica, dochter van Pieter van Bloemen en Anna de Gremo (getuigen Joannes Baptista van Bloemen en Henriette van Leewen)
Op 1 november 1766 te Amsterdam in de R. K. kerk De Lely van Plechelmus Petrus, zoon van Pieter Arnoldus van Bloemen en Anna Gremo. (getuigen Joannes Baptista van Bloemen en Hendrina Sara Vissink).

DOOPGETUIGE (Maria Anna Brinkman):
Op 8 maart 1752 (met Jean Baptiste van Bloemen) in de RK Franse kapel te Amsterdam van Jean Baptist, zoon van Joseph Brinkman en Maria de Deij.
Op 18 april 1756 (met Jan van Bloeme) in de RK kerk De Pool te Amsterdam van Anna, dochter van Jan Brinkman en Maria Wolbers.
Op 30 juni 1758 )met Jan Paulus de Grimo) in de RK kerk De Lely te Amsterdam van Maria Anna, onwettig kind van Pieter Arnoldus van Bloemen en Anna de Grimo.

BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, Nieuwe Zijds Kapel, 3 augustus 1759:
Maria Anna Brinkman, Wed: van Jan Baptist van Bloemen op de Reguliersgr: bij de Utrechtse dwarstr: - f 15.-.

BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, Oude kerk, 16 januari 1767:
Jan Baptist van Bloemen op de Reguliersgragt en Utrechtse dwarsstraat HKA:234 - f 15.-.
Voor 2 uuren luijden met de grote klok - f 7.-.

KINDEREN:
 1. Guilielmus van Bloemen, ook Willem van Bloemen,
  Gedoopt te Amsterdam in de R. K. kerk De Krijtberg op 24 september 1728, begraven te Amsterdam op de begraafplaats van de Engelse kerk op 10 december 1746, oud 16 jaar.

  DOOPREGISTER, Amsterdam, R. K. kerk De Krijtberg, 24 september 1728:
  Guilielmus van Bloemen, soone van Joannes Bapta van Bloemen en Joffrouw Maria Anna Brinkman.
  Susceperunt Guilielmus van Bloemen et Catharina Emark.

  BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, Nieuwe kerk en Engelse kerk, 10 december 1746:
  Willem van Bloemen, Jongman, E.K., f 15.-
 2. Joannes Baptista Xaverius van Bloemen,
  Gedoopt te Amsterdam in de R. K. kerk De Krijtberg op 19 december 1730, overleden voor 5 mei 1798.
  Gehuwd voor 1760 met Henderina Sara Vissing, geboren ca. 1735, begraven te Amsterdam bij de Oude kerk op 28 februari 1800, oud ca. 65 jaar.

  DOOPREGISTER, Amsterdam, R. K. kerk de Krijtberg, 19 december 1730:
  19 december Joes Bapta Xaverius van Bloemen, sone van Joes Bapta van Bloemen en Joffrouw Maria Anna van Brinkman.
  Susceperunt [N.N.] van Bloemen et Dom: Elisabetha Maria de Wael, vrouw van Ankeveen.

  DOOPGETUIGE:
  Te Amsterdam in de R. K. kerk De Lely op 9 april 1787 van Joannes Baptista, zoon van Pieter Barbiers en Euphemia Brandhoff (getuigen Joannes Baptista van Bloemen en Maria de Wit)..
  Te Amsterdam in de R. K. kerk De Papegaai op 5 mei 1798 van Hendrina Helena, dochter van Bernardus Evrard en Johanna Schrauwe (getuigen Hendrik Anthonius Evrard en Henderina Sara Vissing als weduwe van J. van Bloemen).

  PIETER VAN BLOEMEN:
  Joannes Baptista Barbiers was een achterkleinzoon van Antoon Barbiers (zie ook de parenteel van Petrus Barbier op internet), een vriend en collega van de Antwerpse kunstschilder Pieter van Bloemen.

  BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, Oude kerk, 28 februari 1800:
  Hendrina Sara Vissinck, Wed: van Jan Baptist van Bloemen, op de Reguliersgragt, tusschen de Prinsegragt en Utrechtse dwarsstraat.
  Veerkoopers Capel No: 28 - f 15.-.

  KIND:
  1. Arnoldus Joannes van Bloemen,
   Gedoopt te Amsterdam in de R. K. kerk De Duif op 9 oktober 1759.
   Getuigen Arnoldus van Bloemen en Anna Catharina Vissing.
 3. Petrus Arnoldus van Bloemen, zie D.
  Gedoopt te Amsterdam in de R. K. kerk De Krijtberg op 13 december 1732, Rooms-Katholiek, woont te Amsterdam aan de Reguliersgracht (1758), redelijk welgesteld, begraven te Amsterdam op 28 mei 1793, oud 60 jaar.
  Gehuwd te Buiksloot, ondertrouw te Amsterdam op 26 oktober 1758 met Anna Grimeau, ook Anna de Grimo, gedoopt te Amsterdam in de R. K. Franse kapel op 30 maart 1737, Rooms-Katholiek, woont te Amsterdam aan de Heerengracht (1758), overleden te Amsterdam, begraven aldaar bij de Middelkerk op 13 mei 1807, oud 70 jaar, dochter van Jean Paul Grimaux, ook Jan Poulus de Grimo, afkomstig van Fleury en van Henrietta van Leeuwen, geboren te Amsterdam.
 4. Catharina van Bloemen,
  Gedoopt te Amsterdam in de R. K. kerk De Krijtberg op 15 december 1735, begraven te Amsterdam op 6 oktober 1736, oud bijna 10 maanden.

  DOOPREGISTER, Amsterdam, R. K. kerk De Krijtberg, 15 december 1735:
  den 15 Decemb: Catharina Dochter van Joan: Bapt: van Bloemen en Joffr. Maria Anna van Brinkman.

  Susceperunt Adrianus van Brinkman et Catharina Emark. BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, Nieuwe kerk en Engelse kerk, 6 oktober 1736:
  D. 40 - Een kind van Jan Baptist van Bloemen - f 4.-.
D.Petrus Arnoldus VAN BLOEMEN, ook Pieter Arnoldus VAN BLOEMEN,
Zoon van Joannes Baptist van Bloemen en van Joffrouw Maria Anna van Brinkman [zie C], gedoopt te Amsterdam in de R. K. kerk De Krijtberg op 13 december 1732, Rooms-Katholiek, woont te Amsterdam aan de Reguliersgracht (1758), redelijk welgesteld, begraven te Amsterdam op 28 mei 1793, oud 60 jaar.
Gehuwd te Buiksloot, ondertrouw te Amsterdam op 26 oktober 1758 met Anna GRIMEAU, ook Anna DE GRIMO, gedoopt te Amsterdam in de R. K. Franse kapel op 30 maart 1737, Rooms- Katholiek, woont te Amsterdam aan de Heerengracht (1758), overleden te Amsterdam, begraven aldaar bij de Middelkerk op 13 mei 1807, oud 70 jaar, dochter van Jean Paul Grimaux, ook Jan Poulus de Grimo, afkomstig van Fleury en van Henrietta van Leeuwen, geboren te Amsterdam.

DOOPREGISTER, Amsterdam, R. K. kerk De Krijtberg, 13 december 1732:
Petrus Arnoldus Soon van Joan: Baptist van Bloemen en Joffrouw Maria Anna van Brinkman,
susceperunt Arnoldus van Bloemen.

DOOPREGISTER, Amsterdam, R. K. Franse Kapel, 30 maart 1737:
Anna Grimeau nee de legitime mariage le 30 mars 1737 de Jean Paul Grimeau et d'Henriette van Leuw, acte batise le meme jour et a eu pour parain Barent Hoefsmit, et pour maraine Euphemia ten Bergen.
suscpt: Barent Hoefsmit et Euphemia ten Bergen.

ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 26 oktober 1758:
Compareerden als vooren Pieter Aarnoldus van Bloemen van And, Rooms, oud 25 jaar, op de Reguliersgragt, geadsisteert met zijn moeder Maria Anna Brinkman &
Anna de Grimmo van Am, Rooms, oud 22 jaar, op de Heeregragt, geadsisteert met haer vader Jan Poulus de Grimmo.
[w.g. Pieter Arnoldus van Bloemen, Anna de Grimo]

BUIJTEN TROUW.
22 Novemb. 1758: 62. Pieter Arnoldus van Bloemen & Anna de Grimo-------Buijkslood.....6.-.

DOOPGETUIGE:
Te Amsterdam in de R. K. Mozes en Aaronkerk op 26 december 1791 bij de doop van Petrus Arnoldus, zoon van Joannes Consen en Antonia Maria Mouriks (getuigen Petrus Arnoldus van Bloemen en Anna de Griemo).
Te Amsterdam in de R. K. kerk 't Boompje op 11 februari 1795 van Henrica Joanna, dochter van Hendrik van Bloemen en Machtilda Maria Meijeraan (getuigen Willem Meijeraan en Anna de Grimo, weduwe van Petrus van Bloemen).

BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, 28 mei 1793.
Pieter Arnoldus van Bloemen, op de Binnen-amstel, bij de Bakkerstraet - f. 15,-

BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, 13 Mei 1807:
Anna de Grimo, Weduwe van Petrus Arnoldus van Bloemen, op de binne Amstel bij de Bakkerstraat.
Middelkerk No. 271...........8.-.

KINDEREN:
 1. Maria Anna van Bloemen,
  Gedoopt te Amsterdam in de R.K. kerk De Lely op 30 juni 1758.

  DOOPREGISTER, Amsterdam, R.K. kerk De Lely, 30 Junii 1758:
  Maria Anna, par. Pieter Arnoldus van Bloemen et Anna de Grimo.
  Suscpt: Jan Paulus de Grimo et Maria Anna Brinkman.
  [in de kantlijn: Illegitima; Legitimata per Subsequens matrimonium]

  DOOPGETUIGE:
  Te Amsterdam in de R. K. kerk Het Maagdenhuis op 14 december 1785 in 't R. K Maagdenhuis te Amsterdam van Gerardus Joannes, zoon van Petrus van der Vloet en Elizabeth Dijkers (getuigen Maria Anna van Bloemen en Gerardus Joannes Ewald)

 2. Henrica van Bloemen,
  Gedoopt te Amsterdam in de R. K. kerk De Lely op 17 maart 1760.
  Doopgetuigen Jan Baptist van Bloemen en Henriette van Leewen.
 3. Arnoldus Joannes Baptista van Bloemen,
  Gedoopt te Amsterdam in de R. K. kerk De Lely op 16 mei 1762, begraven te Amsterdam bij de Nieuwe Zijds Kapel op 9 april 1763, oud bijna 11 maanden.

  DOOPRGISTER, Amsterdam, R.K. kerk De Lely, 16 mei 1762:
  Arnoldus Joannes Baptista par: Pieter Arnoldus van Bloemen et Anna de Grimo.
  Suscpt: Arnoldus van Bloemen et Hendrina Sara Vissing.

  BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, Nieuwe Zijds Kapel, 9 april 1763:
  Arnoldus Johannes Baptista van Bloemen, Zoon van Pieter Arnoldus van Bloemen, op de Agtergragt over de Ossemarkt......f 7.10.
 4. Joannes Baptista Jozephus van Bloemen,
  Gedoopt te Amsterdam in de R. K. kerk De Lely op 29 augustus 1763.
  Gehuwd te Amsterdam, ondertrouw aldaar op 22 januari 1795 met Alida Maria Monkel.

  DOOPREGISTER, Amsterdam, R.K. kerk De Lely, 29 augustus 1763.
  Joannes Baptista Jozephus, par: Pieter Arnoldus van Bloemen et Anna de Grimo.
  Suscpt: Jozephus Brinkman et Alida Brinkman.

  ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 22 januari 1795:
  Compareerden als vooren Jan Baptist Josephus van Bloemen van Amsterdam, Rooms, Oud 32 Jaar, op den Binnen Amstel bij de Bakkerstr., Geadst: met zijn moeder Anna Maria de Grimo, woont a.b., en
  Alida Maria Monkel, van Amsterdam, Rooms, Oud 31 jaar, op de Prinsegragt over de Leijdse Kruijstr., Ouders doot, Geadst: met haar broeder Petrus Monkel, woont als boven.
 5. Plechelmus Petrus van Bloemen,
  Gedoopt te Amsterdam in de R. K. kerk De Lely op 1 november 1766, begraven te Amsterdam bij de Nieuwe Zijds Kapel op 13 februari 1767, oud ruim drie maanden.

  DOOPREGISTER, Amsterdam, R. K. kerk De Lely, 1 november 1766:
  Plechelmus Petrus, par: Pieter Arnoldus van Bloemen et Anna Gremo.
  Suscpt: Jan Baptist van Bloemen et Hendrina Sara Vissink.

  BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, Nieuwe Zijds Kapel, 13 februari 1767:
  Plieghelmus Petrus van Bloemen, Zoon van Petrus Arnoldus van Bloemen in de Kerkstraat.....f. 15.-.
 6. Henricus van Bloemen, zie E. Gedoopt te Wageningen in de R. K. kerk op 15 juni 1770, militair.
  Buitenechtelijke relatie (1) ca. 1794 met Magtildis Maria Meijeraan, gedoopt te Amsterdam in de R.K. Mozes- en Aaronkerk op 5 augustus 1769, dochter van Willem Meijeraan en van Joanna Catharina Brouwer.
  Magtildis Maria Meijeraan huwde naderhand te Amsterdam, ondertrouw aldaar op 26 april 1805 met Barend van Wijck, geboren te Amsterdam ca. 1768.
  Buitenechtelijke relatie (2) ca. 1795 met Maria Catharina Theresia Cramer, overleden voor 1840.
  Maria Catharina Theresia Cramer huwde ca. 1802 met Nicolaas Waanders, geboren te 's-Graveland, gedoopt te Ankeveen in de R. K. kerk op 16 maart 1780, Rooms-Kath., woont met zijn zoon Frans in Breda (1840), overleden te 's-Gravenhage op 7 november 1853, oud 73 jaar, zoon van Willem Henderik Waanders en van Jansje Pieters Meester.
  Nicolaas Waanders huwde (2) met Catharina Theresia Marechal, geboren te Vielsalm, Groothertogdom Luxemburg in 1797, particuliere, overleden te Breda op 13 december 1839, oud 42 jaren, dochter van Jean Pascal Marechal en Anna Catharina Leonard.
E.Henricus VAN BLOEMEN,
Zoon van Petrus Arnoldus van Bloemen en van Anna De Grimo [zie D], gedoopt te Wageningen in de R. K. kerk op 15 juni 1770, 2de luitenant (1799-1804), 1ste luitenant (1807), militair in het leger van Napoleon (124ste Regiment Infanterie van Linie).
Buitenechtelijke relatie (1) ca. 1794 met Magtildis Maria MEIJERAAN, gedoopt te Amsterdam in de R.K. Mozes- en Aaronkerk op 5 augustus 1769, dochter van Willem Meijeraan en van Joanna Catharina Brouwer.
Magtildis Maria MEIJERAAN huwde naderhand te Amsterdam, ondertrouw aldaar op 26 april 1805 met Barend VAN WIJCK, geboren te Amsterdam ca. 1768.
Buitenechtelijke relatie (2) ca. 1795 met Maria Catharina Theresia CRAMER, overleden voor 1840.
Maria Catharina Theresia CRAMER huwde ca. 1802 met Nicolaas WAANDERS, geboren te 's-Graveland, gedoopt te Ankeveen in de R. K. kerk op 16 maart 1780, Rooms-Kath., woont met zijn zoon Frans in Breda (1840), overleden te 's-Gravenhage op 7 november 1853, oud 73 jaar, zoon van Willem Henderik Waanders en van Jansje Pieters Meester.
Nicolaas WAANDERS huwde (2) met Catharina Theresia MARECHAL, geboren te Vielsalm, Groothertogdom Luxemburg in 1797, particuliere, overleden te Breda op 13 december 1839, oud 42 jaren, dochter van Jean Pascal Marechal en Anna Catharina Leonard.

DOOPREGISTER, Amsterdam, R.K. Mozes- en Aaronkerk, 5 augustus 1769:
[ouders] Willem Meijeraan, Joanna Catharina Brouwer.
[dopeling] Magtildis Maria,
[getuigen] Theodorus Coenraads, Magtildus Maria Brouwer.

DOOPREGISTER, Wageningen, R. K. kerk, 15 juni 1770:
Wageningen.
Baptizatus est Henricus.
Parentis Petrus van Bloemen et Anna De Grimo.
Patrini Joannes Baptista Brinkman et Maria Anna van Bloemen.

TROUWREGISTRATIE, Ankeveen, R. K. kerk, 17 september 1771:
Willem Hendrik Waanders et Jannitje Piters Meester in facie ecclesia.

MILITAIRE CARRIERE:
H. van Bloemen, 2de Lieutenant, aanstelling 14 augustus 1799, Jagers, 4de Battaillon, compagnie no. 2 (1800).
H. van Bloemen, 2de Lieutenant, aanstelling 14 augustus 1799, Infanterie, 4de Battaillon, compagnie no. 2 (1801, 1802).
H. van Bloemen, 2de Lieutenant, aanstelling 14 augustus 1799, Jagers, 4de Battaillon, compagnie no. 2 (1803, 1804).
Hendrik van Bloemen, 1ste Luitenant, aanstelling 2 maart 1807, Infanterie, 4de Regiment (1807).
[bron: website Nederlands Miliair Erfgoed]

DOOPREGISTER, Ankeveen, R. K. kerk, 16 maart 1780:
Nicolaas.
Pater Willem Henderik Waanders.
Mater Jansje Piters Meester.
Suscepit: Neeltje Francke van den Berg.

ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 26 april 1805:
Compareerden Barend van Wijck van Amst., Roomsch, oud 36 jaren, op de ………. bij de Utrechtsestraat N. 311 ……………………, en
Magtilda Maria Meijeraan, van Amst., Roomsch, oud 36 jaren, in de Spiegelstr………. van de Kerkstraat, gead: met haar vader Willem Meijeraan, woont als boven.

DUTCH INSTITUTE FOR MILITARY HISTORY:
Nederlandse militairen in het leger van Napoleon, Vincennes/Paris, inventory number 2Yb 1135, f. 642.

NOTARISAKTE, Breda (L. Beens), 30 december 1835:
Autorisatie door Nicolaas Waanders wonende te Breda.

NOTARISAKTE, Breda (L. Beens), 27 december 1836:
Procuratie door Nicolaas Waanders wonende te Breda.

OVERLIJDENSAKTE, Breda, 13 december 1839, nr. 345:
Dat op den dertienden December dezes jaars, des morgens ten vijf ure, te Breda, in wijk C, Nummer 4 in de Lange Brugstraat is overleden, Catharina Theresia Marechal, particuliere, oud 42 jaren, geboren te Vielsalm in het Groot Hertogdom Luxemburg, wonende te Breda, Echtgenoot van Nicolaas Waanders, dochter van wijlen Jean Pascal Marechal en van wijlen Anna Catharina Leonard.

VOLKSTELLINGREGISTER, Breda, 1840:
Wijknummer C4, Nr. 4.
Waanders, Nicolaas, 60 jaren, geb. te 's-Graveland, weduwnaar, particulier, Roomsch-Cath.
Waanders, Franciscus, 30 jaren, geb. te Amsterdam, Jongman, Schilder, Roomsch-Cath.
Beckers. Jacoba, 55 jaren, geb. te Ginneken, Jongedochter, Winkelierster, Protestant.

OVERLIJDENSAKTE, 's-Gravenhage, 8 november 1853, nr. 1816:
Verklaarden, dat Nicolaas Waanders, zonder beroep, gewoond hebbende alhier, op den zevenden dezer, des morgens ten vier ure is overleden, oud drie en zeventig jaren, geboren te 's-Graveland, Weduwnaar van Maria Theresia Marechal, zijnde de namen der ouders niet bekend, beiden overleden.

KIND VAN HENDRICUS VAN BLOEMEN EN MACHTILDA MARIA MEIJERAAN:
 1. Henrica Joanna van Bloemen.
  Gedoopt te Amsterdam in de R. K. kerk 't Boompje op 11 februari 1795.

  DOOPREGISTER, Amsterdam, R. K. kerk 't Boompje, 11 februari 1795:
  Henrica Joanna, F. Hendrik van Bloemen & Machtilda Maria Meijeraan,
  susc. Willem Meijeraan & Joanna Grimmo, Vidua Petri van Bloemen.
KIND VAN HENDRICUS VAN BLOEMEN EN MARIA CATHARINA THERESIA CRAMER:
 1. Hendricus Ludovicus van Bloemen, naderhand Van Bloemen Waanders, zie nr. I.
  Gedoopt te Amsterdam in de R. K. kerk De Papegaai op 16 oktober 1796, Rooms-Katholiek, magazijnmeester bij de genie te Semarang (1836), opziener 1e kl. der genie (1841-1849), architect 1e kl. der genie (1850-1851), bestuurslid en president R.K. weeshuis te Semarang (1840-1845), woonde te Antwerpen (1820-1827), te Willemstad (N-B) (1831-1835) en te Semarang (1836-1851), overleden te Semarang op 24 september 1851, begraven in een familiegraf op de Algemene Begraafplaats aldaar, oud 54 jaar.
  Gehuwd ca. 1819 met Elisabeth Antoinette Reyntjes, ook Reyntjens, geboren te Nijmegen ca. 1800, buiten-regentes van het R.K. weeshuis te Semarang (1840-1851), overleden te Batavia op 29 mei 1863, oud 63 jaar.
KINDEREN VAN NICOLAAS WAANDERS EN MARIA CATHARINA THERESIA CRAMER:
 1. Johannes Willem Franciscus Waanders,
  Gedoopt te Amsterdam in de R. K. kerk De Papegaai op 18 oktober 1802.

  DOOPREGISTER, Amsterdam, R. K. kerk De Papegaai, 18 oktober 1802:
  Johannes Willem Franciscus.
  P: P: Nicolaas Waanders, Maria Catharina Theresia Cramer.
  S: S: Johannes Cramer, Maria Straatman.
 2. Petrus Stephanus Theodorus Waanders,
  Gedoopt te Amsterdam in de R. K. kerk De Papegaai op 5 september 1804.

  DOOPREGISTER, Amsterdam, R. K. kerk De Papegaai, 5 september 1804:
  Petrus Stephanus Theodorus.
  P: P: Nicolaas Waanders, Maria Catharina Theresia Cramer.
  S: S: Stephanus Cramer, Anna Cornelia Margaretha Le Fever.
 3. Franciscus Bernardus Waanders, ook Frans Bernard Waanders,
  Geboren te Amsterdam op 26 mei 1809 [!?], Rooms-Kath., studeerde aan de Antwerpse Academie voor Schone Kunsten, waar hij in 1828 een eerste prijs behaalde in de graveerkunst, werkzaam in Antwerpen (1828- 1830), in Dordrecht (1833-1834), als schilder in Breda (1840), in Amsterdam, kunstschilder in Den Haag (vanaf 1841), etser, graveur en lithograaf, overleden te 's-Gravenhage op 29 december 1880, oud 71 jaar.
  Ongehuwd.

  GEBOORTEDATUM:
  Familieadvertentie.
  Op 26 mei 1809 is wel degelijk een Frans geboren, maar beslist niet onze Frans !
  Periode 1809-1811 gecheckt: Niet gedoopt in R.K. kerk De Toren, Kuiperspad, De Krijtberg, De Duijf, Maagdenhuis, De Pool, De Lely, De Pepegaai (1807-1811), De Liefde,

  VOLKSTELLINGREGISTER, Breda, 1840:
  Wijknummer C4, Nr. 4.
  Waanders, Nicolaas, 60 jaren, geb. te 's-Graveland, weduwnaar, particulier, Roomsch-Cath.
  Waanders, Franciscus, 30 jaren, geb. te Amsterdam, Jongman, Schilder, Roomsch-Cath.
  Beckers. Jacoba, 55 jaren, geb. te Ginneken, Jongedochter, Winkelierster, Protestant.

  GETUIGE:
  Te 's-Gravenhage op 28 februari 1865 bij het huwelijk van Petrus Laurens Suidgeest met Dorothea Maria Carolina Hubertina Koster (getuige Franciscus Bernardus Waanders, 54 jaar, kunstschilder).

  OVERLIJDENSAKTE, 's-Gravenhage, 31 december 1880, nr. 2950:
  Verklaard, dat Franciscus Bernardus Waanders, kunstschilder, gewoond hebbende alhier, op den 29sten dezer, des avonds ten half acht ure is overleden, oud 71 jaren, geboren te Amsterdam, ongehuwd, zoon van Nicolaas Waanders en Maria Catharina Theresia Kraamer, beiden overleden.
Eerste Generatie
 1. Henricus Ludovicus (Henry Louis) VAN BLOEMEN WAANDERS,
  Onwettige zoon van Hendricus van Bloemen en Maria Catharina Theresia Cramer
  [zie E], gedoopt te Amsterdam in de R.K. kerk De Papegaai op 16 oktober 1796, Rooms-Katholiek, vertrok ca. 1836 met zijn gezin naar Ned. Oost-Indie, van beroep magazijnmeester bij de genie te Semarang (1836, 1842), opziener 1e kl. der genie (1841-1849), architect 1e kl. der genie (1850-1851), bestuurslid en president R.K. weeshuis te Semarang (1840-1845), woonde te Antwerpen (1820-1827), te Willemstad (N-B) (1831-1835) en te Semarang (1836-1851), overleden te Semarang op 24 september 1851, begraven in een familiegraf op de Algemene Begraafplaats aldaar, oud 54 jaar.
  Gehuwd ca. 1819 met Elisabeth Antoinette REYNTJES of REYNTJENS, ook vermeld als Isabelle Antoinette REIJNTJES, geboren te Nijmegen ca. 1799, kraamvrouw in het begijnhof in Antwerpen (1820), buiten-regentes van het R.K. weeshuis te Semarang (1840-1851), overleden te Batavia op 29 mei 1863, oud 63 jaar.

  NAAMGEVING:
  Hendricus' moeder Maria Catharina Theresia Cramer trouwt ca. 1801 met Nicolaas Waanders.
  Uit dit huwelijk tenminste nog drie kinderen:
  * Johannes Willem Franciscus, gedoopt te Amsterdam in de R.K. kerk De Papegaai op 18 oktober 1802,
  * Petrus Stephanus Theodorus gedoopt te Amsterdam in de R.K. kerk De Papegaai op 5 september 1804,
  * Franciscus Bernardus, geboren te Amsterdam op 26 mei 1809, etser, graveur en lithograaf, overleden te 's-Gravenhage op 29 december 1880, oud 71 jaar.

  DOOPREGISTER, Amsterdam, R.K. kerk de Papegaai, 16 october 1796:
  Hendricus Ludovicus, illegitimus.
  p: p: Hendricus van Bloemen, Catharina Cramer.
  s: s: Gerardus Cramer, Maria Margaretha Louisa Bourgeois.
  Pastoor Leonardus Kuijtenbrouwer.
  [Bron: 355, p. 99 (folio 50) nr. 11]

  HUWELIJKSPLAATS EN -DATUM:
  Niet te Nijmegen 1817-1820 of Amsterdam (1815-1820).

  REGIMENT GENIETROEPEN (1814-1821)
  Bloemen of Waanders niet gevonden.

  MOGELIJKE OUDERS VAN ELISABETH ANTOINETTE REYNTJES:
  Ondertrouwregister, Neerbosch, 22 april 1798:
  Gehuwd op 6 mei 1798:
  Jan Reintjes, J.M., oud 31 jaren, geboren te Nijmegen, R.K., wonende te Neerbosch, ouders beiden overleden, en
  Elisabeth Pouwels, J.D, oud 32 jaren, geboren en wonende te Neerbosch, R.K., ouders beiden overleden.
  Overlijdensakte, Nijmegen, 8 mei 1822:
  Jan Rijntjens, boeren arbeider, oud 57 jaar, overleden te Neerbosch op 7 mei 1822, echtgenoot van Elisabeth Pouwels, zoon van Cornelis Rijntjens en van Johanna Ariens.
  Overlijdensakte, Nijmegen, 17 februari 1829:
  Elisabeth Pouwels, zonder beroep, oud 64 jaar, overleden te Neerbosch op 16 februari 1829, echtgenote van Johannes Rijntjes.
  Kinderen:
  * Cornelius Reijntjens, gedoopt in de R.K. statie Hees, Hatert en Neerbosch op 7 juli 1804 (ouders Joannes Reijntjens en Elisabetha Pauwels).
  * Petronella Reijntjes, gedoopt in de R.K. statie Hees, Hatert en Neerbosch op 5 juni 1807 (ouders Joannes Reijntjens en Elisabetha Pauwels).
  * Jeanne Rijntjes, geb. te Neerbosch (Nijmegen) op 24 april 1811 (ouders Jean Rijntjes en Elisabeth Pouwels).

  DOOP ELISABETH ANTOINETTE:
  Niet gevonden te Neerbosch RKK 1796-1803.

  AANGIFTEN VAN OVERLEDENEN IN 1851.
  Semarang, 24 Sept. 1851 - Henri Louis van Bloemen Waanders, a. ['a' betekent ambtenaar]
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1852, blz. 449]

  GRAFSCHRIFT, Semarang, Algemeene Begraafplaats, nr. 98 (familiegraf):
  Hier rusten,
  A.M. Odenthal, geb. 17 Augts. 1829, overl. 17 Augts. 1906, en
  Th.E.L. Odenthal - Van Bloemen Waanders, geb. 23 Dec. 1833, overl. 27 Jan. 1909.
  P.A.M. Odenthal, geboren 18 Mei 1865, gestorven 8 mei 1867.
  Hier rust Johannes Odenthal, geb. te Prambonan 21-4-'96, overl. te Samarang 19-1-'97.
  Hier rust Henri Louis Van Bloemen Waanders, in leven architect 1e klasse der genie, geboren te Amsterdam den 16 October 1796 en overleden te Samarang den 24 September 1851 benevens deszelfs dochtertje Anna Henriette, geboren te Samarang den 11 October 1841 en alhier overleden den 21 Maart 1843.

  NEDERLANDSCH OOST INDISCH LEGER.
  Genie en Sappeurs.
  Opzieners der Genie Eerste Klasse.
  Bloemen Waanders, H.L. van.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1842-1850]

  NEDERLANDSCH OOST INDISCH LEGER.
  Genie en Sappeurs.
  Architecten der Eerste Klasse.
  Bloemen Waanders, H.L. van.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1851]

  EXTRACT UIT HET REGISTER DER BESLUITEN ETC.
  De personen, vermeld op de lijst, aan het tegenwoordig besluit gehecht, kunnen bij voorkomende gelegenheden tot plaatsing, en wanneer Onze Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indie dit oorbaar acht, door hem worden beschouwd als bezittende het radikaal van Indisch ambtenaar der 1ste of 2de klasse, naarmate zij den graad van Doctor in de regten al of niet bezitten.
  [volgt lijst met personen, waaronder:]
  Waanders, Henri Louis van Bloemen.
  Waanders, Pieter Lodewijk van Bloemen.
  Waanders, Francois Gerard van Bloemen.
  Waanders, Henri Louis van Bloemen.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1850]

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
  Samarang.
  Waanders, Henrij Louis van Bloemen.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1839-1845]

  EEREDIENST.
  Roomsch-Katholieke Gemeente, Samarang.
  Roomsch Katholiek Weeshuis Bestuur [o.a..]:
  H.L. van Bloemen Waanders sr., secretaris.
  Mevrouw van Bloemen Waanders, geb. Reijntjes, buiten regentesse.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1841-1843]

  EEREDIENST.
  Roomsch-Katholieke Gemeente, Samarang.
  Roomsch Katholiek Weeshuis Bestuur [o.a..]:
  H.L. van Bloemen Waanders, lid en thesaurier.
  Mevrouw van Bloemen Waanders, geb. Reijntjes, buiten regentesse.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1844]

  EEREDIENST.
  Roomsch-Katholieke Gemeente, Samarang.
  Roomsch Katholiek Weeshuis Bestuur [o.a..]:
  H.L. van Bloemen Waanders, waarnd. president.
  Mevrouw van Bloemen Waanders, geb. Reijntjes, buiten regentesse.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1845]

  EEREDIENST.
  Roomsch-Katholieke Gemeente, Samarang.
  Roomsch Katholiek Weeshuis Bestuur [o.a..]:
  H.L. van Bloemen Waanders, president.
  Mevrouw van Bloemen Waanders, geb. Reijntjes, buiten regentesse.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1846-1851]

  EEREDIENST.
  Roomsch-Katholieke Gemeente, Samarang.
  Roomsch Katholiek Weeshuis Bestuur [o.a..]:
  E.A. van Bloemen Waanders, geb. Reijntjes, buiten regentesse.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1852]

  EEREDIENST.
  Roomsch-Katholieke Gemeente, Samarang.
  Roomsch Katholijk Kerk- en Armen-Bestuur:
  H.L. van Bloemen Waanders, lid.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1849-1851]


  Antwerpen in 1773.

  KINDEREN:
  1. Jean Theodore van Bloemen Waanders, zie nr. II-a.
   Geboren te Antwerpen op 10 augustus 1820, luitenant-kolonel-tit. art. O.I.L., ridder der Militaire Willemsorde, overleden te Bonn (Dld) op 19 september 1889, oud 69 jaar.
   Gehuwd te Soerabaja op 7 april 1847 met Diederika Wilhelmina van Hoek, geboren te Batavia op 27 september 1825, overleden te Bergen op Zoom op 19 mei 1884, oud 58 jaar, dochter van Pieter van Hoek, geboren te Amsterdam, klerk Raad van Justitie in Batavia, en van Geertruida Ernestina Meyer, geboren in Cochin.
  2. Henri Louis van Bloemen Waanders, zie nr. II-b.
   Geboren te Antwerpen (Belgie) op 23 december 1821, eind december 1855 vermeld als administrateur der tinmijnen te Marawang op Banka, overleden te Zaltbommel op 28 augustus 1883, oud 61 jaar.
   Gehuwd (1) te Muntok (Banka) op 13 mei 1846 met Johanna Francina Josephina Blensler, geboren te Delft op 9 september 1821, overleden te Batavia op 15 september 1852, begraven op de Begraafplaats Tanahabang te Weltevreden, oud 31 jaar, dochter van Johannes Valentinus Blensler en Catharina Johanna Dielwart.
   Gehuwd (2) te Werkendam op 23 december 1863 met Anna Henriette Wilhelmina Ort, geboren te Werkendam op 19 augustus 1831, overleden te Zaltbommel op 3 december 1888, oud 57 jaar, dochter van Johannes Ort (van beroep verloskundige te Werkendam) en Anna Geertruida Gobel.
  3. Pieter Lodewijk van Bloemen Waanders, zie nr. II-c.
   Geboren op 19 september 1823 in Antwerpen, van beroep resident van Kadoe, N.O.I., ridder der orde van de Ned. Leeuw, woonde in 1870 met zijn vrouw Mariam in Magelang, overleden op 25 februari 1884 in Warnsveld, Nederland, oud 60 jaar.
   Gehuwd ca. 1849 met de Javaanse vrouw Mariam Mas Soerowinangoen, mogelijk een Bantamse prinses.
  4. Franciscus Gerard van Bloemen Waanders, zie nr. II-d.
   Geboren te Antwerpen op 4 juli 1825, Rooms-Katholiek, conservatief kabinets-minister, overleden te Breda op 22 juli 1892, oud 67 jaar.
   Gehuwd te Batavia op 15 augustus 1860 met Johanna Geertruida Cornelia de Munnick, geboren te Solo, residetie Soerakarta op 10 januari 1837, overleden te 's-Gravenhage op 8 juni 1885, oud 48 jaar, dochter van Leonardus Wilhelmus Hendrikus de Munnick, directeur over de cultures in Ned. Indie en van Cornelia Mechtelina van Hoek.
  5. Catharina Gertrudis Elisabeth van Bloemen Waanders,
   Geboren te Antwerpen op 13 mei 1827, overleden te Bergen op Zoom op 19 mei 1894, oud 67 jaar.
   Gehuwd te Semarang op 6 maart 1851 met Gerardus Leonardus Cornelis van Oldenborgh, geboren te Willemstad op 16 mei 1810, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 17 mei, kapitein infanterie N.O.I. leger, ridder 4e kl. M.W.O., overleden te Bergen op Zoom op 7 januari 1889, oud 78 jaar, zoon van Johannes van Oldenborgh, burgemeester en wijnkoper in Willemstad, en van Johanna Maria Vijgh.

   DOOPREGISTER, Willemstad, Geref. kerk, 16 mei 1810:
   Bloeimaand 1810.
   Geboren 16, gedoopt 17e, Gerardus Leonardus Cornelis, zoon van Johannes van Oldenborgh en Johanna Maria Vijgh.

   VOLTROKKEN HUWELIJKEN IN 1851.
   Semarang, 6 Maart 1851:
   Gerardus Leonardus Cornelis van Oldenborg, en Catharina Gertrudis Elisabeth van Bloemen Waanders.
   [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1852, blz. 389]

   OVERLIJDENSAKTE, Bergen op Zoom, 1889, nr. 7 [Genlias]:
   Gerardus Leonardus Cornelis van Oldenborgh, overleden op 7 januari 1889, zoon van Johannes van Oldenborgh en Johanna Maria Vijgh, echtgenoot van Catharina Geertruida Elisabeth van Bloemen Waanders.

   OVERLIJDENSAKTE, Bergen op Zoom, 1894, nr. 102 [Genlias]:
   Catharina Geertruida E. van Bloemen Waanders, overleden op 19 mei 1894 in Bergen op Zoom, dochter van Henricus Ludovicus van Bloemen Waanders en van Elisabeth Antonette Reijntjes, weduwe van Gerardus Leonardus Cornelis van Oldenborgh.

   MEMORIE van Successie, Bergen op Zoom, 19 mei 1894, nr. 116 (GenLias):
   Catharina Geertruida E. van Bloemen Waanders, overleden op 19 mei 1894 in Bergen op Zoom.
   [bron: GenLias en CD-rom Ned. Patriciaat, 1940, blz. 260]

  6. Martienus Willem van Bloemen Waanders, zie nr. II-e.
   Geboren te Willemstad (N-B) op 9 februari 1831, administrateur, overleden te Kediri op 5 januari 1862, oud 30 jaar.
   Gehuwd te Soerabaja op 13 januari 1855, kerkelijk huwelijk in de R.K. kerk aldaar met Penelope Cornelia Elisabeth Mehlbaum, geboren te Soerabaja op 3 november 1835, overleden te Magelang op 6 augustus 1918, oud 82 jaar, begraven op de Nieuwe Begraafplaats te Magelang aan den grooten weg naar Djokjakarta, dochter van Frederik Willem Mehlbaum en Maria Elisabeth Meijer.


  7. Theresia Elisabet Louize Waanders, naderhand Theresia Elisabet Louize van Bloemen Waanders, zie nr. II-f.
   Geboren te Willemstad op 23 december 1833, overleden te Semarang, Java, Ned. Oost-Indie op 27 januari 1909, begraven in een familiegraf op de Algemeene Begraafplaats aldaar, oud 75 jaar.
   Gehuwd te Semarang op 6 september 1855 met Aloys Max Odenthal, geboren te Djokjakarta op 17 augustus 1829, eigenaar handelshuis A.M. Odenthal & Co te Samarang, koffieplanter te Temanggoeng (Kedoe), overleden te Semarang op 17 augustus 1906, begraven in een familiegraf op de Algemeene Begraafplaats aldaar, oud 77 jaar, zoon van Johan Karel Odenthal en Johanna Karolina Knops.

  8. Willem Karel Jan van Bloemen Waanders, zie nr. II-g.
   Geboren te Willemstad (N.B.) op 14 december 1835, aspirant-intendant / betaalmeester bij de Militaire Administratie (1855), administrateur van de Onderneming Selokaton, overleden te Kendal op 31 augustus 1874 oud 38 jaar.
   Gehuwd te Kendal op 28 augustus 1871 met de inlandse vrouw Diejem.
  9. 'Dochter' van Bloemen Waanders,
   Overleden te Semarang op 10 juli 1838.

   AANGIFTE VAN OVERLEDENEN IN 1838.
   Samarang, 10 Julij 1838:
   Een kind van het vrouwelijk geslacht van Henrij Louis van Boemen Waanders.
   [bron: Almanak van Nederlandsch-Indie, 1839, blz. 271]
  10. Elisabeth Henriette Theodora van Bloemen Waanders, zie nr. II-h.
   Geboren te Semarang op 27 oktober 1839, overleden te Tjilatjap, res. Banjoemas op 22 december 1872, oud 33 jaar.
   Gehuwd te Semarang op 23 juli 1861 met Jan Pieter van der Eb, geboren te 's-Hertogenbosch op 2 januari 1837, generaal-majoor der genie O.I.L. 1889, gepensioneerd in 1894 met rang van luit.-generaal, ridder M.W.O., commandeur Nederl. Leeuw, overleden te Breda op 8 september 1904, oud 67 jaar, zoon van Christiaan Henricus van der Eb, geneesheer, en van Marigjen Appel.
   Jan Pieter van der Eb trouwt (2) met Jeanne Louise Constance de Gelder, geboren te Leiden op 9 januari 1852, overleden te 's- Gravenhage op 11 maart 1916, dochter van Willem de Gelder en van Marie van den Ouwelen.
  11. Anne Henriette van Bloemen Waanders,
   Geboren te Semarang op 11 oktober 1841, overleden aldaar op 21 maart 1843, begraven in een familiegraf op de Algemeene Begraafplaats in Semarang, oud ruim 1 jaar.

   AANGIFTEN VAN GEBOORTEN IN 1841.
   Samarang, 11 Oct. 1841:
   Anne Henriette van Bloemen Waanders.
   [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1842, blz. 260]

   EENIGE KENNISGEVING:
   Op den 11den October 1841, is voorspoedig bevallen van eene Dochter, E. A. Reyntjes, geliefde Echtgenoote van Den Magazijnmeester van het Algemeen Genie-Magazijn,
   H. L. van Bloemen Waanders.
   [bron: Opregte Haarlemsche Courant, 19 maart 1842]

   AANGIFTEN VAN OVERLEDENEN IN 1843.
   Samarang, 21 Maart 1843:
   Anne Henriette van Bloemen Waanders, k.
   [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1844, blz. 292]

   GRAFSCHRIFT, Semarang, Algemeene Begraafplaats, nr. 98 (familiegraf):
   Hier rusten,
   A.M. Odenthal, geb. 17 Augts. 1829, overl. 17 Augts. 1906, en
   Th.E.L. Odenthal - Van Bloemen Waanders, geb. 23 Dec. 1833, overl. 27 Jan. 1909.
   P.A.M. Odenthal, geboren 18 Mei 1865, gestorven 8 mei 1867.
   Hier rust Johannes Odenthal, geb. te Prambonan 21-4-'96, overl. te Samarang 19-1-'97.
   Hier rust Henri Louis Van Bloemen Waanders, in leven architect 1e klasse der genie, geboren te Amsterdam den 16 October 1796 en overleden te Samarang den 24 September 1851 benevens deszelfs dochtertje Anna Henriette, geboren te Samarang den 11 October 1841 en alhier overleden den 21 Maart 1843.


[Laatst gewijzigd op 16 mei 2019]
VOLGENDE GENERATIE HOMESITE  DESIGN AND  MAINTENANCE  BY  okanaganimpact.com