PARENTEEL VAN HENDRIK VELSINK UIT HEEMSE
Zevende Generatie
Marrigjen VELSINK,
Dochter van Jan Hendrik Velsink en Johanna Geesink [nr. VI-b], geboren te Zwolle op zaterdag 21 februari 1789, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op zondag 22 februari 1789, van beroep braaidster, overleden te Zwolle op 26 november 1867, oud 78 jaar.
Gehuwd te Zwolle in de Geref. kerk op donderdag 26 oktober 1820 met Elias BRINK, geboren te Harlingen op 14 september 1787, van beroep knoopmakersknecht, overleden voor 26 november 1867, zoon van Arent Brink, van beroep grenadier in de Compagnie van de luit. Colonel Burmanie en van Aaltje Schutte.

DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, Zond: 22 Feb: 1789:
Geboren Zaturd: 21 Feb: 1789.
Meisjes: Marrigjen.
Ouders: Jan Hendrik Velsink en Jannetje Gesink.
Getuigen: Grietjen Rodinks.

HUWELIJKSAKTE, Zwolle, 26 oktober 1820, nr. 69:
Elias Brink, geboren op 14 september 1787 te Harlingen, van beroep knoopmakersknecht, zoon van Arent Brink en Aaltje Schutte met Marrigjen Velsink, geboren op 21 februari 1789 te Zwolle, van beroep braaidster, dochter van Jan Hendrik Velsink en Jannetje Geesink, van beroep arbeidster.
Wettiging van een kind.

TROUWBOEK, Zwolle, Geref. kerk, donderdag 26 oktober 1820, blz. 133:
Elias Brink en Marrigjen Velsink.

BURGERLIJK STAND VAN ZWOLLE.
Overleden:
26 Nov. – M. Velsink, 78 j., wed. E. Brink.
[bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 2 december 1867]

OPMERKING:
Op 19 januari 1725 werd in Zwolle in de Geref. kerk Elias Brink gedoopt, zoon van Arent Brink en Hendrina Jans.
Deze Elias zal de grootvader van Elias Brink, die met Marrigjen Velsink trouwde, zijn geweest.

RECONSTRUCTIE BEWONERS, Harlingen, 1689-1815:
Arend Brink, granadier onder de comp. van lt. collonel Burmania ende Hendrica Fes, beide van Harlingen, sijnde wegens de bruid gecompareerd Schochard, 11 april 1789.
Fiches ondertrouw Harlingen.
Arend Brink, granadier onder de compagnie van Luitenant Collonel Burmania van Harlingen, en Aaltje Schutte van Zwol, hebben de laatst afkondiging gehad den 1 jul 1787 Harlingen, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd den 17 daaraanvolgende.
Fiches huwelijken Grote Kerk Harlingen.
Arend Brink, Granadier onder de compie van Lt. Collonel Burmania en Hendrika Fes, beide van Harlingen, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 apr 1789 Harlingen, en zijn den 28 daaraanvolgende getrouwd.
Fiches huwelijken Grote Kerk Harlingen.
[bron: website www.kleinekerkstraat.nl., homepage van Stefan Elsinga]

KINDEREN:
 1. Johanna Brink,
  Geboren te Zwolle op 21 juni 1817, gewettigd bij het huwelijk van haar ouders op 26 oktober 1820.
  Gehuwd te Zwolle op 10 juni 1841 met Willem Bos, geboren te Zwolle op 1 februari 1817, van beroep schilder, zoon van Wolter Bos, ook genaamd Wouter Bosch en Geziena van Vilsteren.

  GEBOORTEAKTE, Zwolle, 24 juni 1817, blz. 53:
  Op heden den 24sten Juni des jaar 1817 des morgens ten Elf uuren, Compareerde voor mij, etc.:
  Geertrui van den Berg, vroedvrouw, wonende te Zwolle, geadsisteerd met twee Getuigen, de eerste Hendrik Sieraad, Suppoost in het Tuchthuis, wonende te Zwolle, oud 40 jaren, de tweede Adam Pauli, hoedemaker, wonende te Zwolle, oud 33 jaren, dewelke mij verklaard heeft, dat Marrigjen Velsink op den 21sten Juni ten zes ueren des morgens te Zwolle bevallen is van eene onechte Dochter aan dewelke de voornaam gegeven is van Johanna.
  Volgens deze verklaring, en ingevolge de requisitie daar toe aan mij gedaan door de vroedvrouw heb ik deze Akte geformeerd, welke, na gedane voorlezing, is geteekend door ons Officier van den Burgerlijken Staat, en de vroedvrouw mitsgaders de eerste getuige, de laatste niet kunnende schrijven.
  [identieke weergave der oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Zwolle, 10 juni 1841, nr. 63:
  Willem Bos, geboren op 1 februari 1817 te Zwolle, van beroep schilder, zoon van Wolter Bos, ook genaamd Wouter of Wolter Bosch, en Geziena van Vilsteren, met Johanna Brink, geboren op 21 juni 1817 te Zwolle, dochter van Elias Brink en Marrigjen Velsink.

 2. Aaltje Klasina Brink,
  Geboren te Zwolle op 6 augustus 1821.
  Gehuwd te Zwolle op 11 augustus 1853 met Georg Hendrik Erdtsieck, geboren te Hasselt op 9 december 1820, van beroep metselaar, zoon van Gerrit Hermanus Erdtsieck en Maria Louisa Scherrer.
  Georg was eerder gehuwd met Vrouwke Meijer, overleden voor 11 augustus 1853.

  HUWELIJKSAKTE, Zwolle, 11 augustus 1853, nr. 93:
  Georg Hendrik Erdtsieck, geboren op 9 december 1820 te Hasselt, van beroep metselaar, weduwnaar van Vrouwke Meijer, zoon van Gerrit Hermanus Erdtsieck en Maria Louisa Scherrer, met Aaltje Klasina Brink, geboren op 6 augustus 1821 te Zwolle, dochter van Elias Brink en Maria Velsink.

 3. Aleijda Wilhelmina Brink,
  Geboren te Zwolle ca. 20 maart 1923, van beroep dienstmeid.
  Gehuwd te Zwolle op 23 november 1854 met Johannes Adrianus Herreveld, geboren te Zwolleca. 29 maart 1824, van beroep schoenmaker, zoon van Adrianus Herreveld, van beroep arbeider en Johanna Flik.

  GEBOORTEAKTE, Zwolle, 20 maart 1823 [Genlias]:
  Aleijda Wilhelmina Brink.

  GEBOORTEAKTE, Zwolle, 29 maart 1824 [Genlias]:
  Johannes Adrianus Herzeveld.

  HUWELIJKSAKTE, Zwolle, 23 november 1854, nr. 125 [GenLias]:
  Johannes Adrianus Herreveld, geboren in 1824 te Zwolle, van beroep schoenmaker, zoon van Adrianus Herreveld, van beroep arbeider en Johanna Flik, met Alijda Wilhelmina Brink, geboren in 1823 te Zwolle, van beroep dienstmeid, dochter van Elias Brink en Maria Velsink.
Jasper VELSINK,
Zoon van Jan Hendrik Velsink en Rosina Antoinetta Harboes [nr. VI-d], geboren te Amsterdam op 20 oktober 1824, van beroep timmerman (1855, 1856), bedeeld door de Armenzorg, overleden te Amsterdam op 30 juli 1875, oud 50 jaren.
Gehuwd te Amsterdam op 16 mei 1855 met Metje HOLLINK, geboren te Loenen (Utr) op 9 juli 1826, van beroep dienstbode (1855), werkster (1881), baker (1888), overleden na 1888, dochter van Gerrit Hollink, schoenmaker en van Catharina Schepers.

GEBOORTEAKTE, Amsterdam, 23 oktober 1824, blz. 4v:
Den 23sten October 1824 ten 9 ure, voor den middag, is ingeschreven, de geboorte van Jasper Velsink.
Geboren den 20sten dezer des avonds ten vijf ure, zoon van Jan Hendrik Velsink, Beroep timmerman en van Rusina Antonetta Harboes, echtelieden, wonende Utrechtschedw. straat No. 24 Kanton 3, zijnde dit Kind aldaar geboren, en erkend van het mannelijk geslacht.
Eerste Getuige Willem van de Pol, oud 48 jaren, wonende Koningsstraat No. 48, Beroep schilder.
Tweede Getuige Johannes Albertus van Berghout, oud 38 jaren, wonende Bloemgracht No. 47, Beroep Schu....aker, volgens verzoek aan ons gedaan door den vader.
Na voorlezing is deze Acte door Vader en Getuigen geteekend, en wordt ingevolge de Wet bevestigd, door mij, als Lid van den Raad dezer Stad, etc.

MILITIEREGISTER:
Velsink, Jasper, geboren te Amsterdam op 20 October 1824, woont bij zijn ouders te Amsterdam, van beroep timmerman, zoon van Jan Hendrik Velsink, overleden en van Rusina Antonetta Harboes, zonder beroep, ingeschreven door de moeder, Eenig kind, 1 jaar vrij (1844).

HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 16 mei 1855, blz. 9v:
Op heden den 16den Mei 1855, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, in het huis der Gemeente, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan:
Jasper Velsink, timmerman, geboren en wonende alhier, oud 30 jaren, meerderjarige Zoon van Jan Hendrik Velsink en Rusina Antonetta Harboes, beide overleden, ter Eene,
Metje Hollink, dienstbode, geboren te Loenen Arrondissement Utrecht, wonende alhier, oud 28 jaren, meerderjarige dochter van Gerrit Hollink, schoenmaker, wonende alhier en Catharina Schepers, overleden, ter andere zijde.
Getuigen:
Gerrit Schepers, neef der Echtgenoote, timmerman, oud 30.
Bertus Juliaan Jacob van Heusden, schilder, oud 31.
Frederik Sparenberg, kaarsemaker, oud 54, en
Frederik Adam Sommerkamp, zonder beroep, oud 43 jaren, wonende allen alhier.
En is hiervan door ons opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing, door de Komparanten, de Getuigen en ons is onderteekend.

OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 31 juli 1875, blz. 126, nr. 5553:
Op heden 31 Juli 1875, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Amsterdam, verschenen:
[bodes], welke hebben verklaard, dat op 30 dezer des voormiddags ten negen ure, in het huis, staande Overtoom Kanton 4 No. 144, is overleden Jasper Velsink, van beroep timmerman, wonende Smaksteeg 12, in den ouderdom van 50 jaren, geboren alhier,
Echtgenoot van Metje Hollink.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.


HUISZITTENHUIZEN:
Dit zijn huizen van waaruit de bedeling aan “huiszittende armen” plaatsvond. Dat zijn arme mensen die niet in een gasthuis of tehuis waren gehuisvest, maar nog in hun eigen huis woonden.
Deze vorm van armenzorg is ontstaan uit de armenzorg van de kerk en kwam in de 17e eeuw onder de hoede van het stadsbestuur. Er was zowel aan de Oude als aan de Nieuwe Zijde een Huiszittenhuis.
In 1808 zijn beide instellingen samengevoegd onder het bewind van de Regenten van de Huiszittende Stadsarmen. Een aanpassing van de Armenwet in 1870 betekende het einde van de Huiszittenhuizen en hun regenten.
Bij raadsbesluit van 9 november 1870 werd de bedeling vanuit de Huiszittenhuizen opgeheven.

KINDEREN:
 1. Jan Hendrik Velsink,
  Geboren te Amsterdam, Noorderdwarsstraat 539 op 22 februari 1856, van beroep timmerman, milicien, factor, overleden te Ermelo op 9 augustus 1937, oud 81 jaar.
  Gehuwd te Amsterdam op 25 mei 1881 met Hendrika Gompelman, geboren te Amsterdam in 1857/58, van beroep dienstbode (1881), overleden voor 9 augustus 1937, dochter van Dirk Gompelman, goudsmid en Hendrika de Gooijer.

  GEBOORTEAKTE, Amsterdam, 23 februari 1856, blz. 11v:
  Op heden 23 Februarij 1856, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Amsterdam, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
  Jasper Velsink, van beroep timmerman, oud 31 jaren, wonende Noorderdwstraat, Buurt AA, No. 539, welke heeft verklaard dat op 22 dezer des voormiddags ten 9 ure, in het huis, staande als boven is geboren een Kind van het mannelijk geslacht uit Metje Hollink, van beroep geen, wonende als boven, sijne Echtgenoote, welk Kind zal genaamd worden Jan Hendrik,
  van welke Verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Hollink, van beroep Schoenmaker, oud 65 jaren, wonende Prinsengrachtstraat 596 en van Bernardus Antonius van Beek, van beroep schilder, oud 38 jaren, wonende Halewijnstraat BB 308 en is deze Akte door ons, benevens den vader en de Getuigen, na voorlezing onderteekend.

  HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 25 mei 1881, blz. 29v., nr. 931:
  Op heden 25 Mei 1881, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, in het huis der Gemeente, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan:
  Jan Hendrik Velsink, timmerman, milicien, geboren en wonende alhier, oud 25 jaren, meerderjarige Zoon van Jasper Velsink, overleden en Metje Hollink, werkster, wonende alhier, ter Eenre en,
  Hendrika Gompelman, dienstbode, geboren en wonende alhier, oud 23 jaren, meerderjarige dochter van Dirk Gompelman, goudsmid, wonende alhier en Hendrika de Gooijer, overleden, ter andere zijde.
  En verklaarde de moeder des Bruidegoms en de vader der Bruid, voor ons tegenwoordig toe te stemmen in dezen echt.
  Getuigen:
  Dirk Vuijst, Kleermaker, oud 35.
  Bernardus Schreves, timmerman, oud 27.
  Hendrik Vuijst. Kleermaker, oud 30, en
  Cornelis Johannes Mussert, timmerman, 24 jaren, wonende allen alhier.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing, door de Komparanten, de Getuigen en ons is onderteekend.

  OVERLIJDENSAKTE, Ermelo, 9 augustus 1937, nr. 126 [GenLias]:
  Jan Hendrik Velsink, overleden op 9 augustus 1937 te Ermelo, oud 81 jaar, geboren te Amsterdam, weduwnaar van Hendrika Gompelman, zoon van Jasper Velsink en Metje Hollink.

 2. Christina Maria Velsink,
  Geboren te Amsterdam, Noorderdwarsstraat 539 op 20 december 1857, overleden te Amsterdam, Weteringstraat 120 op 2 juli 1861, oud 3 jaren.

  GEBOORTEAKTE, Amsterdam, 22 december 1857, blz. 155:
  Op heden 22 December 1857, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, verschenen:
  Jasper Velsink, van beroep timmerman, oud 33 jaren, wonende Noorderdwstraat, Buurt aa, No. 539, welke heeft verklaard dat op 20 dezer des voormiddags ten 6 ure, in het huis, staande als boven is geboren een Kind van het vrouwelijk geslacht uit Metje Hollink, van beroep geen, wonende als boven, sijne Echtgenoote, welk Kind zal genaamd worden Christina Maria,
  van welke Verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Hollink, van beroep geen, oud 66 jaren, wonende Prinsengrachtstraat aa 596 en van Bernardus Antonius van Beek, van beroep schilder, oud 39 jaren,
  wonende Halewijnstraat BB 308 en is deze Akte door ons, benevens den vader en de Getuigen, na voorlezing onderteekend.

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 3 juli 1861, blz. 90:
  Op heden 3 Julij 1861, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, verschenen:
  [aansprekers], welke hebben verklaard, dat op twee dezer des namiddags ten halfeen ure, in het huis staande Weteringstraat Kanton 2 Buurt BB No. 120, is overleden Christina Maria Velsink, van beroep geen, wonende als boven, in den ouderdom van 3 jaren, geboren alhier, Dochter van Jasper Velsink en Metje Hollink.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.
 3. Rosina Antoinetta Velsink,
  Geboren te Amsterdam, Noorderdwarsstraat 539 op 21 augustus 1859, overleden aldaar op 8 augustus 1942, oud 82 jaar.
  Gehuwd te Amsterdam op 24 september 1885 met Johannes Adrianus de Bois, geboren te Amsterdam op 18 juni 1858, van beroep koopman, aardappelenhandelaar, overleden te Amsterdam op 3 maart 1931, oud 72 jaar, zoon van Jacobus Johannes de Bois, koopman en Alida Richardina Selia Paling.

  GEBOORTEAKTE, Amsterdam, 23 augustus 1859, blz. 130:
  Op heden 23 Augustus 1859, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, verschenen:
  Jasper Velsink, van beroep timmerman, oud 34 jaren, wonende Noorderdwarstraat, Buurt aa, No. 539, welke heeft verklaard dat op 21 dezer des namiddags ten 6 ure, in het huis, staande als boven is geboren een Kind van het vrouwelijk geslacht uit Metje Hollink, van beroep geen, wonende als boven, sijne Echtgenoote, welk Kind zal genaamd worden Rosina Antoinetta,
  van welke Verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Hollink, van beroep geen, oud 69 jaren, wonende Prinsengrachtstraat aa 595 en van Bernardus Antonie van Beek, van beroep schilder, oud 41 jaren, wonende Halewijnstraat BB 318 en is deze Akte door ons, benevens den vader en de Getuigen, na voorlezing onderteekend.

  HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 24 september 1885, nr. 2059:
  Op heden 24 September 1885, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, in het huis der Gemeente, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan:
  Johannes Adrianus de Bois, koopman, geboren en wonende alhier, oud 27 jaren, meerderjarige Zoon van Jacobus Johannes de Bois, koopman en Alida Richardina Selia Paling wonende alhier, ter Eenre en,
  Rosina Antoinetta Velsink, dienstbode, geboren en wonende alhier, oud 26 jaren, meerderjarige dochter van Jasper Velsink, overleden en Metje Hollink, zoner beroep, wonende alhier, ter andere zijde.
  En verklaarden de ouders des Bruidegoms en de moeder der Bruid, voor ons tegenwoordig toe te stemmen in dezen echt.
  Getuigen:
  Jan Hendrik Velsink, broeder der echtgenoote, timmerman, oud 29.
  Jacobus Johannes de Bois, broeder des echtgenoots, loodgieter, oud 31.
  Adrianus de Bois, oom des echtgenoots, winkelier, oud 43 enb
  Dirk van Pareren, neef des echtgenoots, werkman, oud 28 jaren, wonende allen alhier.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing, door de Komparanten, de Getuigen en ons is onderteekend, uitgezonderd de moeder des echtgenoots die verklaarde niet te kunnen schrijven.

  KINDEREN:
  1. Alida Richardina Celia de Bois,
   Geboren te Amsterdam op 3 augustus 1886, verliet ouderlijk huis op 16 mei 1904.
   Gehuwd te Amsterdam op 19 september 1918 met Nicolaas de Witte, geboren te Deventer in 1887/88, van beroep bankwerker, zoon van Johannes Martinus de Witte, van beroep pakhuisknecht en Berendina Johanna Everts.

   HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 19 september 1918, nr. reg. 6H; fol. 9v.:
   Nicolaas de Witte, oud 30 jaar, geboren te Deventer, van beroep bankwerker, zoon van Johannes Martinus de Witte, van beroep pakhuisknecht en Berendina Johanna Everts, met Alida Richardina Celia de Bois, oud 32 jaar, geboren te Amsterdam, dochter van Johannes Adrianus de Bois, van beroep aardappelenhandelaar en van Rosina Antoinetta Velsink.

  2. Metje de Bois,
   Geboren te Amsterdam op 10 juli 1888, verliet ouderlijk huis op 11 mei 1908.
   Gehuwd te Amsterdam op 8 april 1915 met Cornelis Bruin, geboren te Oostzaan in 1889/90, van beroep koetsier, zoon van Aart Bruin, van beroep melkslijter en Cornelia Prins.

   HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 8 april 1915, nr. reg. 3B; fol. 6:
   Cornelis Bruin, oud 25 jaar, geboren te Oostzaan, van beroep koetsier, zoon van Aart Bruin, van beroep melkslijter en Cornelia Prins met Metje de Bois, oud 26 jaar, geboren te Amsterdam, dochter van Johannes Adrianus de Bois, van beroep aardappelenhandelaar en van Rosina Antoinetta Velsink.

  3. Jacoba Johanna de Bois,
   Geboren te Amsterdam op 12 september 1890.
   Gehuwd te Amsterdam op 13 september 1917 met Hessel de Jong, geboren te Ouder-Amstel in 1891/92, van beroep schakelbordwachter, zoon van Ale de Jong, van beroep landbouwer en van Cornelia Vogelsang.

   HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 13 september 1917, nr. reg. 6G; fol. 48:
   Hessel de Jong, oud 25 jaar, geboren te Ouder-Amstel, van beroep schakelbordwachter, zoon van Ale de Jong, van beroep landbouwer en van Cornelia Vogelsang, met Jacoba Johanna de Bois, oud 27 jaar, geboren te Amsterdam, dochter van Johannes Adrianus de Bois, van beroep koopman en van Rosina Antoinetta Velsink

  4. Rosina Antoinetta de Bois,
   Geboren te Amsterdam op 7 februari 1894.
   Gehuwd te Amsterdam op 25 oktober 1923 met Johannes Franciscus Kerkhoff, geboren te Amsterdam in 1893/94, van beroep goudsmid, zoon van Johannes Kerkhoff, van beroep schoenmaker en van Maria Anna van Alen.

   FAMILIEBERICHTEN.
   Burgerlijke stand van Amsterdam.
   Bevallen aangegeven op 9 en 10 Febr.:
   R. de Bois-Velsink, d.
   [bron Algemeen Handelsblad, 13 februari 1894]

   HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 25 oktober 1923, reg. nr. 4G fol. nr. 46:
   Johannes Franciscus Kerkhoff, geboren te Amsterdam, oud 29 jaar, van beroep goudsmid, zoon van Johannes Kerkhoff, van beroep schoenmaker en van Maria Anna van Alen, met Rosina Antoinetta De Bois, geboren te Amsterdam, oud 29 jaar, dochter van Johannes Adrianus de Bois, van beroep koopman en van Rosina Antoinetta Velsink.

  5. Johannes Adrianus de Bois,
   Geboren te Amsterdam op 18 juni 1898, overleden op 10 juli 1924, oud 26 jaar.

  6. Johanna Antoinetta de Bois,
   Geboren te Amsterdam op 18 juli 1900, verliet ouderlijk huis op 15 september 1923.
   Gehuwd te Amsterdam op 13 september 1923 met Douwe Brouwer, geboren te Amsterdam in 1898/99, van beroep telegrafist, zoon van Klaas Brouwer en Janke de Boer.

   HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 13 september 1923, nr. reg. 6F; fol. 38v.:
   Douwe Brouwer, oud 24 jaar, geboren te Amsterdam, van beroep telegrafist, zoon van Klaas Brouwer en Janke de Boer, met Johanna Antoinetta de Bois, oud 23 jaar, geboren te Amsterdam, dochter van Johannes Adrianus de Bois, van beroep winkelier en van Rosina Antoinetta Velsink.
  [bron: Persoonskaart Rosina Antoinetta Velsink, en oorspronkelijke aktes]

 4. Metje Elisabeth Velsink,
  Geboren te Amsterdam, Weteringstraat 120 op 24 augustus 1861, van beroep dienstbode, overleden te Amsterdam, Nieuwe Leliestraat 95 op 19 augustus 1885, oud 23 jaren.
  Ongehuwd.

  GEBOORTEAKTE, Amsterdam, 27 augustus 1861, blz. 195v:
  Op heden 27 Augustus 1861, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, verschenen:
  Jasper Velsink, van beroep timmerman, oud 36 jaren, wonende Weteringstraat Buurt BB No. 120, welke heeft verklaard dat op 24 dezer des namiddags ten halftwaalf ure, in het huis, staande als boven is geboren een Kind van het vrouwelijk geslacht uit Metje Hollink, van beroep geen, wonende als boven, sijne Echtgenoote, welk Kind zal genaamd worden Metje Elisabeth,
  van welke Verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerhard Hollink, van beroep geen, oud 70 jaren, wonende Prinsengrachtstraat aa 597 en van Bernardus Antonie van Beek, van beroep schilder, oud 43 jaren, wonende Weteringdwarsstraat BB 308 en is deze Akte door ons, benevens den vader en de Getuigen, na voorlezing onderteekend.

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 21 augustus 1885, nr. 6467:
  Op heden 21 Augustus 1885 zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Amsterdam, verschenen:
  [aansprekers] welke hebben verklaard, dat op Negentien dezer des namiddags ten half zes ure, in het huis, staande Nieuwe Leliestraat Kanton 4 No. 95, is overleden Metje Elisabeth Velsink, van beroep dienstbode, wonende Nieuwe Heerengracht 31 in den ouderdom van 23 jaren, geboren alhier, Ongehuwde dochter van Jasper Velsink, overleden en Metje Hollink.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.
 5. Catharina Alida Velsink,
  Geboren te Amsterdam, Weteringstraat op 24 december 1863, overleden te Amsterdam, Reguliersgracht 108 op 10 april 1891, oud 27 jaren.
  Gehuwd te Amsterdam op 11 januari 1888 met Johannes Theodorus Struijkenkamp, geboren te Amsterdam op 21 oktober 1861, van beroep metselaar.

  GEBOORTEAKTE, Amsterdam, 24 december 1863, blz. 54v:
  Op heden 24 December 1863, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, verschenen:
  Jasper Velsink, van beroep timmerman, oud 39 jaren, wonende Weteringstraat Buurt BB No. 120, welke heeft verklaard dat op Heden des voormiddags ten zes ure, in het huis, staande als boven is geboren een Kind van het vrouwelijk geslacht uit Metje Hollink, van beroep geen, wonende als boven, sijne Echtgenoote, welk Kind zal genaamd worden Catharina Alida,
  van welke Verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Hollink, van beroep geen, oud 72 jaren, wonende Agnietenstraat B 288 en van Johannes Willems, van beroep zeilenmaker, oud 51 jaren, wonende Lange Leijdsekadestraat CC 395 en is deze Akte door ons, benevens den vader en de Getuigen, na voorlezing onderteekend.

  HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 11 januari 1888, nr. 48:
  Op heden 11 Januari 1888, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, in het huis der Gemeente, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan:
  Johannes Theodorus Struijkenkamp, metselaar, geboren en wonende alhier, oud 26 jaren, zoon van Jacobus Struijkenkamp, metselaar en Neeltje Loopeker, wonende alhier, ter eenre en,
  Catharina Alida Velsink, zonder beroep, geboren en wonende alhier, oud 24 jaren, dochter van Jasper Velsink, overleden en Metje Hollink, baker, wonende alhier, ter andere zijde.
  En verklaarden de ouders des Bruidegoms en de moeder der Bruid, voor ons tegenwoordig toe te stemmen in dezen echt.
  Voorts verklaarden de verloofden bij deze te erkennen een kind genaamd Metje Mathilda Velsink, geboren alhier den 28sten Juli 1885.
  Getuigen:
  Johannes Christoffel Struijkenkamp, broeder des echtgenoots, metselaar, oud 32.
  Nicolaas Struijkenkamp, broeder als voren, metselaar, oud 31.
  Johannes Adrianus de Bois, koopman, oud 21, en
  Dirk Jacobus Beekman, metselaar, oud 57 jaren, wonende alhier.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing, door de Komparanten, de Getuigen en ons is onderteekend, uitgezonderd de moeder des echtgenoots die verklaarde niet te kunnen schrijven.

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 13 april 1891, nr. 3673:
  Op heden 13 April 1891 zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Amsterdam, verschenen:
  Bernard Hendrik Wehmuller, van beroep werkman, oud 64 jaren, wonende derde Leliedwarsstraat 2, bekende van de overledene en Jacobus van Ommeren, van beroep werkman, oud 54 jaren, wonende korte Leidschedwarsstraat 173, bekende van de overledene, welke hebben verklaard,
  dat op Tien dezer des Voormiddags ten tien ure, in het huis staande Reguliersgracht, Kanton 2, No. 108, is overleden Catharina Alida Velsink, van beroep geen, wonende als boven in den ouderdom van 27 jaren, geboren alhier, Echtgenoote van Johannes Theodorus Struijkenkamp.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.

  KINDEREN:

  1. Metje Mathilda Velsink, na erkenning Metje Mathilda Struijkenkamp,
   Geboren te Amsterdam op 28 juli 1885, erkend op 11 januari 1888.

   GEBOORTEAKTE, Amsterdam, 30 juli 1885, nr. 8317:
   Op heden 30 Juli 1885, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Amsterdam, verschenen:
   Hendrika Sondij, van beroep vroedvrouw, oud 39 Jaren, wonende Leliegracht No. 36, welke heeft verklaard dat in haar bijzijn op 28 dezer des namiddags ten acht ure, in het huis, staande Nieuwe Leliestraat 95 is geboren een Kind van het vrouwelijk geslacht, uit Catharina Alida Velsink, van beroep geen, wonende Nieuwe Leliestraat 95, welk Kind zal genaamd worden Matje Mathilda,
   van welke Verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Hendrik Scholten, van beroep hoedenmaker, oud 53 jaren, wonende Prinsenhofsteeg 6 en van Ernst Willem Frederik Gest, van beroep hoedenmaker, oud 33 jaren, wonende Jacob van Lennepstraat 51 en is deze Akte door ons, benevens de aangeefster en de Getuigen, na voorlezing onderteekend.
   [in kantlijn: Dit kind is door Johannes Theodorus Struijkenkamp en Catharina Alida Velsink bij huwelijk alhier op den 11den Januari 1888 voltrokken voor het hunne erkend; de griffie]
  2. Johannes Theodorus Struijkenkamp,
   Geboren te Amsterdam in 1888/89, van beroep wijnkopersknecht (1914), portier (1932).
   Gehuwd (1) te Amsterdam op 6 mei 1914 met Gijsbertha Frederika Berlips, geboren te Amsterdam in 1888/89, overleden voor 1932, dochter van Martinus Cornelis Berlips, van beroep diamantslijper en van Gijsbertha Frederika van der Wolk.
   Gehuwd (2) te Amsterdam op 26 mei 1932 met Maria Geus, geboren te Amsterdam in 1900/01, dochter van Jan Hendrik Geus, van beroep smid en Maria Blomberg.

   HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 6 mei 1914, nr. reg. 3B; fol. 50v.:
   Johannes Theodorus Struijkenkamp, oud 25 jaar, geboren te Amsterdam, van beroep wijnkopersknecht, zoon van Johannes Theodorus Struijkenkamp en Catharina Alida Velsink,
   met Gijsbertha Frederika Berlips, oud 25 jaar, geboren te Amsterdam, dochter van Martinus Cornelis Berlips, van beroep diamantslijper en van Gijsbertha Frederika van der Wolk.

   HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 26 mei 1932, nr. reg. S2; fol. 42:
   Johannes Theodorus Struijkenkamp, oud 44 jaar, geboren te Amsterdam, van beroep portier, weduwnaar van Gijsbertha Frederika Berlips, zoon van Johannes Theodorus Struijkenkamp en Catharina Alida Velsink,
   met Maria Geus, oud 31 jaar, geboren te Amsterdam, dochter van Jan Hendrik Geus, van beroep smid en Maria Blomberg.
 6. Johanna Helena Velsink,
  Geboren te Amsterdam, Weteringstraat op 23 februari 1866, overleden te Castricum op 26 juli 1946, oud 80 jaar.
  Gehuwd te Amsterdam op 7 juni 1894 met Frans Fontijn, geboren te Amsterdam op 16 februari 1859, van beroep brievenbesteller, overleden te Amsterdam op 3 mei 1935, oud 76 jaar, zoon van Frans Fontijn en Hendrina Maria Arntzen.

  GEBOORTEAKTE, Amsterdam, 23 februari 1866, blz. 36v:
  Op heden 23 Februarij 1866, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, verschenen:
  Jasper Velsink, van beroep timmerman, oud 41 jaren, wonende Weteringstraat Buurt BB No. 120, welke heeft verklaard dat op Heden des voormiddags ten vier ure, in het huis, staande als boven is geboren een Kind van het vrouwelijk geslacht uit Metje Hollink, van beroep geen, wonende als boven, sijne Echtgenoote, welk Kind zal genaamd worden Johanna Helena,
  van welke Verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Hollink, van beroep geen, oud 72 jaren, wonende Agnietenstraat B 288 en van Hendrick Wolff, van beroep geen, oud 65 jaren, wonende Tuinstraat NN 526 en is deze Akte door ons, benevens den vader en de Getuigen, na voorlezing onderteekend.

  HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 7 juni 1894, reg. 13, blz. 49v., nr. 1335:
  Op heden 7 Juni 1894, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Amsterdam, in het huis der Gemeente, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan:
  Frans Fontijn, besteller, geboren en wonende alhier, oud 35 jaren, meerderjarige Zoon van Frans Fontijn, zonder beroep, wonende alhier en Hendrina Maria Arntzen, overleden, ter Eenre en,
  Johanna Helena Velsink, zonder beroep, geboren en wonende alhier, oud 28 jaren, meerderjarige dochter van Jasper Velsink, overleden, en Metje Hollink, zonder beroep, ter andere zijde.
  En verklaarde de moeder der Bruid voor ons tegenwoordig toe te stemmen in dezen echt.
  Getuigen:
  Jan Hendrik Velsink, broeder der echtgenoote, factor, oud 38.
  Johannes Adrianus de Bois, koopman, oud 35.
  Casper Teekamp, muzikant, oud 34 en
  Jacques Leon, boekbinder, oud 26 jaren, wonende allen alhier.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing, door de Comparanten, de Getuigen en ons is onderteekend.

  FAMILIEBERICHTEN.
  Burgerlijke stand van Amsterdam.
  Gehuwd op 7 Juni:
  F. Fontijn en J.H. Velsink.
  [bron: Algemeen Handelsblad, 9 juni 1894]

  KINDEREN:
  1. Frans Jasper Fontijn,
   Geboren te Amsterdam op 9 augustus 1895, van beroep loodgieter.
   Gehuwd te Amsterdam op 11 juni 1925 met Mijntje Catharina Kramer, geboren te Amsterdam in 1899/1900, dochter van Remmert Kramer, van beroep schuitenvoerder en Catharina Scherpenberg.

   HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 11 juni 1925, nr. reg. 5C; fol. 17v.:
   Frans Jasper Fontijn, oud 29 jaar, geboren te Amsterdam, van beroep loodgieter, zoon van Frans Fontijn, brievenbesteller en Johanna Helena Velsink, met Mijntje Catharina Kramer, oud 25 jaar, geboren te Amsterdam, dochter van Remmert Kramer, van beroep schuitenvoerder en Catharina Scherpenberg.
  2. Henderina Metje Fontijn,
   Geboren te Amsterdam op 6 november 1896.
   Gehuwd te Amsterdam op 24 september 1925 met Hendrik Doede Duba, geboren te Amsterdam in 1901/02, van beroep handelsreiziger, zoon van Wijbe Duba, expeditiebediende en Grietje Tichelaar.

   HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 24 september 1925, nr. reg. 5E; fol. 48:
   Hendrik Doede Duba, oud 23 jaar, geboren te Amsterdam, van beroep handelsreiziger, zoon van Wijbe Duba, expeditiebediende en Grietje Tichelaar, met Henderina Metje Fontijn, oud 28 jaar, geboren te Amsterdam, dochter van Frans Fontijn en Johanna Helena Velsink.

  3. Jan Hendrik Fontijn,
   Geboren te Amsterdam op 7 oktober 1898, van beroep tabaksorteerder.
   Gehuwd te Amsterdam op 4 augustus 1921 met Wilhelmina Jacoba van Muijden, geboren te Amsterdam in 1897/98, dochter van Gerardus Floris van Muijden, van beroep diamantslijper en van Elisabeth Johanna Tit.

   HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 4 augustus 1921, nr. reg. 3F; fol. 43:
   Jan Hendrik Fontijn, oud 22 jaar, geboren te Amsterdam, van beroep tabaksorteerder, zoon van Frans Fontijn en Johanna Helena Velsink, met Wilhelmina Jacoba van Muijden, oud 23 jaar, geboren te Amsterdam, dochter van Gerardus Floris van Muijden, van beroep diamantslijper en van Elisabeth Johanna Tit.

  4. Johanna Helena Fontijn,
   Geboren te Amsterdam op 9 december 1899, overleden op 16 oktober 1913, oud 13 jaar.
  5. Geertruida Magdalena Fontijn,
   Geboren te Amsterdam op 25 december 1904.
   Gehuwd op 20 februari 1935 met N.N.
  6. Maria Catharina Elisabeth Fontijn,
   Geboren te Amsterdam op 24 april 1907.
   Verhuisd naar Diemen op 15 september 1935.
  [bron: Persoonskaart Johanna Helena Velsink]
Berend (Charles, Barend) VELSINK, ook genaamd VELSINCK.
Zoon van Hendrik Velsink en Jentje Harms Doosjen [nr. VI-i], geboren te Zwolle op 31 januari 1802, gedoopt aldaar in de Geref. kerk op 1 februari 1802, in 1820 voor 6 jaar getekend bij het Depotbataljon voor de kolonien en op 4 augustus van dat jaar met de rang van korporaal naar O-Indie vertrokken, vermeld als ouderling van de Protestantsche gemeente te Semarang (1841), ambtenaar te Batavia, Semarang en Soerabaja (1826-1842), resident van Banda (1842-1846), in 1846 ontheven van die functie wegens ongeschiktheid met behoud van pensioen, twee jaar verlof verleend naar Nederland (1847), overleden te Batavia op 9 oktober 1851, oud 48 jaar.
Gehuwd (1) te Semarang op 29 april 1829 met Magdalena RAKET, mogelijk geboren op Ceylon ca. 1809, overleden te Soerabaja tijdens de bevalling van haar dochtertje Magdalena op 9 april 1830, oud 20 jaar.
Gehuwd (2) te Semarang op 7 mei 1834 met Charlotte Adeleida DU BOIS DE LA SAUSSAYE, geboren in Ceylon op 31 december 1816, verbleef van 1848 tot 1861 in Nederland, overleden te Semarang op 10 juli 1871, oud 54 jaar, dochter van Jean Guillaume Compte Du Bois de la Saussaye (de Lassosay), zittend magistraat van Ambalangoda op Ceylon, en van Johanna Anna Susanna Barones van Lynden.

DOOPAKTE, Zwolle, Geref. kerk, 1 februari 1802, blz. 226 en 227:
Geboren op Zondag 31 Jan: 1802.
Gedoopt op Maand: 1 Febr: 1801.
Jongens: Berend.
Ouderen en woonplaatsen: Hendrik Velsink en Jentien Harms Doosjen.
Getuigen en woonplaatsen: Margrita Velsink.

DEPOTBATALJON VOOR DE KOLONIEN NO. 30, 1820:
nr. 9020.
Velsink, Berend.
Vader: Hendrik, Moeder: Jentje Harms Doosje, Geboren te Zwolle den 31 Jan. 1802, laatst gewoond te Zwolle, Bij zijn aankomst bij het Corps, lang 5 voeten, 3 duim.
Signalement: Aangezigt ovaal, Voorhoofd smal, Oogen bruin, Neus ordinair, Mond klein, Kin spits, Haar bruin, Wenkbraauwen idem.
Wanneer en op welke wijze bij het Corps gekomen en omschrijving van zijn aangegaan accoord: 1820, 21 april Nieuw aangenomen voor den tijd van zes Jaren aan handgeld bedongen tien Guldens.
Bevorderingen bij het Corps tot den graad van Officier: Jager, den 21 april 1820, 23 Juni Korporaal.
Wanneer en op welke wijze afgegaan: Op den 4 Aug. 1820 geëmbarqu'd aan boord van het Schip de Resolutie bestemd naar de O.I.

BURGERLIJKEN STAND:
Huwelijken in 1829.
Samarang, 29 April.
Berend Velsinck met Magdalena Raket.
[Bron: Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, 1830, blz. 167][bron: Javasche courant, Batavia, 9 mei 1829]

BURGERLIJKEN STAND:
Aangiften van overlijden.
Soerabaja, 9 April 1830:
Magdalena Raket, v.
Magdalena Velsink, k.
[Bron: Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, 1831, blz. 214][bron: Javasche courant, Batavia, 17 april 1830]

BURGERLIJKEN STAND:
Voltrokken huwelijken in 1834.
Samarang.
Berend Velsinck, weduwenaar van Magdalena Raket met Charlotte Adelaide de la Sosaije.
[Bron: Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, 1835, blz. 173]bron: Javasche courant, Batavia, 17 mei 1834]

OVERLIJDENSADVERTENTIE.
Heden ontving ok op het alleronverwachts de voor mij en mijne acht nog zeer jeugdige kinderen, zoo zeer verpletterende tijding, dat mijn dierbare Echtgenoot, de Heer B. Velsink, oud Resident van Banda, op den 9 October j.l. te Batavia is overleden.
Zwolle, 18 December 1851.
C.A. Velsink, Geb. du Bois de Lassosaij.
[bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 23 december 1851]

BURGERLIJKE STAND.
Aangiften van overledenen in 1851.
Batavia, 1851, Oct. 9, Bernd Velsink, a. [Ambtenaar].
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1852]


BURGERLIJKE STAND,
Aangiften van overlijden.
Samarang, 10 Julij 1871:
Charlotta Adeleida du Bois de Lassosaij, weduwe van Berend Velsink.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1872]

-------------------------------------------------------------------------------------

BESTUURLIJKE LOOPBAAN:
Eerste klerk bij den commandant en directeur der coloniale marine, tot 1823.
Tweeden commies der eerste klasse bij de directeur der inkomende en uitgaande regten, vanaf 1823.
Tweede kommies ter Recherche, Kantoor van Controle en Recherche te Batavia, 1826.
Kommies Ontvanger, Kantoor van Controle en Recherche te Samarang, 1829-1834.
Ontvanger te Soerabaija (Residentie Soerabaija), Kantoren van Ontvangst, Soerabaija, 1835-1841.
Ontvanger, Kantoren van Ontvangst, 1842.
Resident en algemeene ontvanger; als resident tevens inspecteur der [Specerij] Perken, Personeel ter Hoofdplaats, Banda, 1843.
Resident en algemeene ontvanger, president Raad van Justitie; als resident tevens inspecteur der [Specerij] Perken, Personeel ter Hoofdplaats, Banda, 1844-1846.
Ambtenaar op wachtgeld, 1848.
Europeesch verlof, 1848-1849.
[Bron: Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, 1826-1848]

WOONPLAATS:
Batavia, 1823-1827.
Samarang, 1827-1830.
Soerabaija, 1835-1841.
Samarang, 1842.
Banda, 1843-1847.
[Bron: Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, Naamlijst der Europesche inwoners, 1828-1847]

BENOEMINGEN.
Civile.
Tot tweeden commies der eerste klasse bij genoemd bureau [inkomende en uitgaande regten], B. Velsink, thans eerste klerk bij den commandant en directeur der coloniale marine.
[bron: ’s Gravenhaagsche courant, 8 oktober 1823]

BENOEMINGEN.
Door Zijne Excellentie den Kommissaris Generaal zijn de volgende benoemingen gedaan:
Tot kommies ontvanger bij den ontvanger der inkomende en uitgaande regten te Samarang, B. Velsinck, thans 1ste kommies der 2de klasse bij den ontvanger der inkomende en uitgaande regten te Batavia.
[bron: Bataviasch courant, 6 september 1827]

SCHEEPSBERICHTEN:
Batavia.
Aangekomen.
Nov. 28 1828 - schip Mercurij, C. Brodie, van Samarang den 23sten november, passagiers: de heeren M. P. Rakit, B. Velsink, mevrouw Ardisch, chirurgijn Mak, luitenants Roeps en Van Brugge, de hoofdmuiteling Kiaij Modjo, en verdere gevangenen 26 mariniers, eenige kettinggangers, en gepasporteerde soldaten.
[bron: Javasche courant, Batavia, 2 december 1828]

SCHEEPSBERICHTEN.
Batavia.
Vertrokken.
Dec. 26 1828 - brik Nederlander, W. W. Boijle, naar Samarang, passagiers: de heeren B. Velsink en T. ten Cate.
[bron: Javasche courant, Batavia, 27 december 1828]

SCHEEPSBERICHTEN:
Soerabaija.
Vertrokken.
Mei 3 1831 - stoom-boot Van der Capellen, F.W.E. Lange, naar Samarang en Batavia, passagiers: de heeren J. Ostenberg, B. Velsink en kapitein ...otta.
[bron: Javasche courant, Batavia, 10 mei 1831]

SCHEEPSBERICHTEN:
Soerabaija.
Vertrokken.
Oct. 24 1831 - schip Mercury, C. Brodie, naar Samarang en Batavia, passagiers de heeren Velsink, Seneijr en mevrouw Herbst.
[bron: Javasche courant, Batavia, 1 november 1831]

BENOEMINGEN.
Uit de Javasche Couranten tot den 5den April.
Door Z. Exc. den Gouverneur-Generaal ad interim zijn gedaan de volgende benoemingen:
Tot ontvanger der inkomende en uitgaande regten te Soerabaya, B. Velsink, thans kommies der in- en uitgaande regten te Samarang.
[bron: Algemeen Handelsblad, 23 juli 1834]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIE:
Soerabaija, 1838.
Velsink, Berend.
Velsink, Jan.
[Bron: Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, 1839]

SCHEEPSBERICHTEN:
Samarang.
Aangekomen:
Jan. 25 [1838] - Ned. schoener Thaif Lea, Ong Pik-im, van Cheribon den 22sten januarij, passagiers, de heeren Velsinck, e.a..
[bron: Javasche courant, 31 januari 1838]

EERE-DIENST.
Protestantsche Gemeente.
Samarang.
B. Velsinck - Ouderling.
[Bron: Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, 1842, blz. 136]

SCHEEPSBERICHTEN:
Samarang.
Vertrokken:
Jan. 5 [1842] - Ned. schip Delta, G. Crans, naar Batavia en Nederland,
passagiers, de heer B. Velsinck en familie, e.a.
[bron: Javasche courant, 12 januari 1842]

SCHEEPSBERICHTEN:
Batavia.
Aangekomen:
Jan. 18 [1842] - Ned. schip Delta, G. Crans, van Samarang den 5den januarij, passagiers, de heeren B. Velsinck en familie, e.a.
[bron: Javasche courant, 22 januari 1842]

SCHEEPSBERICHTEN:
Batavia.
Vertrokken:
Feb. 24 1842 - Ned. bark L'Charles, H.C. Burbure, naar Soerabaija over Samarang, passagiers de heeren B. Velsink, e.a.
[bron: Javasche courant, Batavia, 26 februari 1842]

VERTREKKENDE PERSONEN.
B. Velsink vertrekt naar Banda, zijne gemagtigden zijn de heeren D. van Elk te Batavia en Mr. R. W. H. Bake, te Samarang.
[bron: Javasche courant, Batavia, 20 juli 1842]

SCHEEPSBERICHTEN:
Samarang.
Vertrokken:
Julij 29 [1842] - Ned. bark Revenant, F. C. Berar, naar Banda, passagiers, de heeren B. Velsinck en familie, en D. H. Peeters.
[bron: Javasche courant, 10 augustus 1842]

BENOEMINGEN.
Door den waarnemenden Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie zijn de volgende beschikkingen genomen, als:
Benoemd tot resident van Banda, B. Velsink, thans ontvanger der inkomende en uitgaande regten te Samarang.
[bron: Nederlandsche staatscourant, 15 november 1842]

LIJST VAN PERSONEN HET RADICAAL VAN INDISCH AMBTENAAR BEZITTENDE, 1835-1851:
o.a.
Velsinck, Berend. (1835-1837)
Velsinck, Barend (1838-1840)
Velsinck, Berend (1841-1847)
Velsink, Berend. (1848-1851)
[Bron: Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, 1848-1851]

BANDA.
Eilandengroep ten zuiden van Ceram, bekend om de verbouw van nootmuskaat.

SUB-KOMMISSIEN VAN WELDADIGHEID.
Banda.
B. Velsinck, president.
[Bron: Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, 1843-1845]

WACHTGELD:
Voorts zijn de ambtenaren D. F. H. Helbach en B. Velsinck, respectievelijk ontheven van de betrekkingen van resident van Ternate en Banda, onder toekenning van wachtgeld.
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 24 augustus 1846]

SCHEEPSBERICHTEN:
Batavia.
Aangekomen:
Mei 15 1847 - Ned. bark Jenoer, Said Alowie Bin Hoesien Bin Tjahab, van Banda den 17den April, passagier de heer B. Velsink en familie.
[bron: Javasche courant, 19 mei 1847]

VERTREKKENDE PERSONEN.
B. Velsink en familie vertrekken tot herstel van gezondheid naar Nederland, zijne gemagtigden zijn de heeren D. van Elk en J. Maijes.
[bron: Javasche courant, 29 september 1847]

VENDU-DEPARTEMENT.
Op Donderdag den 28sten October 1847.
Voor het woonhuis van den heer Velsinck. op Passaar Seneen, van wagens en wagenpaarden, banken, stoelen, ledikanten, lampen, stolpen pendules, enz.
En ten 10 ure precies: 10 aandelen in de Javasche Assurantie-Maatschappij, alsmede eenige engelsche gouden en zilveren horologien, zilveren lepels en vorken, gouden dames braceletten, 2 of 3 stellen fraai glaswerk, enz.; op deze vendutie zullen mede worden verkocht 2 jonge tijgers.
[bron: Javasche courant, Batavia, 23 oktober 1847]

VERSCHILLENDE BEKENDMAKINGEN.
Met onderling goedvinden, heeft de heer D. van Elk opgehouden gemagtigde te zijn van B. Velsink.
[bron: Javasche courant, 13 november 1847]

SCHEEPSBERICHTEN:
Batavia.
Vertrokken:
Nov. 15 [1847] - Ned. schip Menado R. J. Rijken, naar Rotterdam, passagiers de heer B. Velsinck, echtg. en 6 kinderen.
[bron: Javasche courant, 17 november 1847]

CIVIEL DEPARTEMENT.
Een tweejarig verlof naar Nederland verleend: aan den ambtenaar op wachtgeld B. Velsink, laatst resident van Banda.
[bron: Nieuwe Rotterdamsche courant, 23 november 1847]

SCHULDEISERS.
Uithoofde van haar aanstaand vertrek naar Indie, verzoekt de ondergeteekende een ieder die iets van haar te vorderen mogt hebben, uiterlijk binnen acht dagen, hunne pretentien te willen bezorgen aan:
Mevrouw de Wed. Velsink, geb. du Bois de Lassosaij.
Zwolle, den 23 Junij 1860.
[bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 25 juni 1860]

VERTROKKEN PASSAGIERS.
Naar Batavia:
Per Zephir. kapt. de Vries: Mevr. de wed. Velsink met drie dochters, e.a.
[bron: De Oostpost, Soerabaija, 24 november 1860]

KOLONIEN.
Ontleend aan de Javasche Couranten.
Aangekomen Passagiers.
Per Zephir mevr. de wed. Velsink en 3 dochters.
[bron: Nieuwe Rotterdamsche courant, 2 april 1861]

SCHEEPSBERICHTEN.
Aangekomen en Vertrokken Personen van den 11den tot en met den 18den November 1864.
Vertrokken:
Wed. Velsink, Mevr. Neijs, e.a.
[bron: De Locomotief, Semarang, 18 november 1864]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIE, 1865, blz. 61:
Samarang:
Velsink, Charlotte Adelaide, geb. du Bois de Lassosay.


MOGELIJK EEN KIND VAN BEREND VELSINK EN MAGDALENA RAKET OF UIT EEN EERDERE RELATIE VAN BEREND VELSINK:
 1. Hendrik Jan Velsink, ook genaamd Felsink,  zie nr. VIII-a.
  Geboren te Semarang op 3 september 1827, van beroep ijsfabrikant, overleden te Blitar op 5 juni 1899, oud 71 jaar.
  Gehuwd (1) te Soerabaja op 26 maart 1865 met Carolina Louisa Krijgsman, geboren te Soerabaja op 11 juli 1834, overleden te Blitar op 22 november 1873, oud 39 jaar.
  Gehuwd (2) te Blitar op 12 april 1877 met Maria Elizabet Sorensen, vermeld als eigenaresse van een melkerij in Blitar (1901), woont op 6 juli 1914 te Semarang, woont te Blitar 1903-1930.
KIND VAN BEREND VELSINK EN MAGDALENA RAKET:
 1. Magdalena Velsink,
  Geboren en overleden te Semarang op 9 april 1830.

  REGERINGS-ALMANAK VAN NEDERLANDSCH-INDIE, 1831:
  Geborenen in 1830, Samarang.
  April 9, Magdalena Velsink.

  REGERINGS-ALMANAK VAN NEDERLANDSCH-INDIE, 1831:
  Overledenen in 1830, Samarang.
  April 9, Magdalena Velsink.
KINDEREN VAN BEREND VELSINK EN CHARLOTTE ADELEIDA DU BOIS DE LA SAUSSAYE:
 1. Bernardus Charles Velsink,
  Geboren te Soerabaja op 21 januari 1835, 2e luitenant (1859) en 1e luitenant (1864) bij de infanterie op Sumatra en Borneo, ontslagen in 1869, agent van Agentschap Tjepper (1870), woont te Soerakarta (1871-1873), overleden te Semarang op 9 juni 1874, oud 39 jaar.

  REGERINGS-ALMANAK VAN NEDERLANDSCH-INDIE, 1836:
  Aangiften van Geboorten in 1835:
  Soerabaija, 1835, Feb. 21 - Bernadus Charles Velsink.

  GEBOORTEADVERTENTIE:
  Bevallen van eenen zoon, de echtgenoot van B. Velsink.
  Soerabaija, den 21sten Feb. 1835.
  [bron: Javasche courant, 4 maart 1835]

  REGERINGS-ALMANAK VAN NEDERLANDSCH-INDIE, 1860-1864:
  Officieren der Infanterie.
  Tweede luitenants.
  o.a.
  Velsink, B.C. - 19 Febr. 1859.

  MILITAIR DEPARTEMENT.
  Zijn overgeplaatst bij het garnizoens-bat. van Sumatra Westkust, de 2e luit. B.C. Velsink.
  [bron: Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad, 17 oktober 1860]  advertentie in de Java-bode, 10 juli 1861

  MILITAIR DEPARTEMENT.
  Zijn overgeplaatst bij het 15de bat.:
  de tweede luit. B.C. Velsink van het garnizoens-bat. van Sumatra’s Westkust en onderhoorigheden.
  [bron: Dagblad van Zuidholland en ’s-Gravenhage, 14 februari 1862]

  MILITAIR DEPARTEMENT.
  Bij het wapen der Infanterie.
  Bevorderd:
  Tot eerste luitenants:
  bij het 3de bataillon, de tweede luitenant B. C. Velsink, van het 15de bataillon.
  [bron: Java-bode, Batavia, 21 mei 1864]

  VERTROKKEN PASSAGIERS.
  Per Ned. Ind. stoomschip Macassar, gezagv. J. C. Bierings, 1e luit. Velsink, e.a., naar Batavia.
  [bron: Sumatra-courant, Padang, 2 juli 1864]

  MILITAIR DEPARTEMENT.
  Zijn overgeplaatst, Infanterie, bij het 3e bat., de 2e luit. B.C. Velsink, van het 15e bat.
  [bron: Dagblad van Zuidholland en ’s-Gravenhage, 5 juli 1864]

  AANGEKOMEN EN VERTROKKEN PASSAGIERS TE BATAVIA.
  Met het Ned. schip stoomb. Macasser, gezag. Bierings, 1e Lt. Velsink, e.a., van Padang.
  [bron: Java-bode, Batavia, 6 juli 1864]

  MILITAIR DEPARTEMENT.
  Zijn overgeplaatst, Infanterie, bij het garnizoens-bataillon der Zuider- en Oosterafd. van Borneo:
  de 1e luits. B.C. Velsink van het 3e bat. [e.a.]
  [bron: Dagblad van Zuidholland en 's-Gravenhage, 16 maart 1867]

  AANGEKOMEN EN VERTROKKEN PASSAGIERS TE BATAVIA.
  Van 10 tot 13 april [1869].
  Van Soerabaya en Samarang met het Ned.-Ind. stooms. Baron Sloet van de Beele, gez. Schipper, 1e Luitenant Velsink e.a.
  [bron: Java-bode, Batavia, 14 april 1869]

  MILITAIR DEPARTEMENT.
  Zijn gesteld:
  Infanterie. Op non-aktiviteit, de eerste luitenant B.C. Velsink en de tweede luitenant G.A. Monhemius, respektivelijk van het garnizoens-bataillon der Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo en van het 17de bataillon.
  [bron: De Locomotief, Samarangsch handels- en advertentieblad, 16 juni 1869].


  Artikel in De Locomotief, Samarangsch handels- en advertentieblad, 30 juni 1869

  MILITAIR DEPARTEMENT.
  Ontslagen:
  Uit Zr. Ms. mil. dienst, de 1ste luit. der inf. op non-act., B.C. Velsink.
  [bron: Leidsch Dagblad, 25 augustus 1869]

  STAMBOEKEN OFFICIEREN LANDMACHT EN KNIL:
  zie Oost-Indisch leger 398 deel 16.

  ALGEMEENE LANDBOUW AGENTUUR.
  De ondergeteekende blijft zich voortdurend aanbevelen tot verzending, inklaring enz. van alle goederen, naar alle plaatsen op en buiten Java, wordende voor een spoedige en goede behandeling met de meeste accuratesse zorg gedragen.
  Voor het nieuw opgerichte Agentschap Tjepper is tot Agent benoemd de Heer C. Velsink.
  P. Zwager.
  [bron: advertentie in De Locomotief, Samarangsch handels- en advertentieblad, 28 december 1870]

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIE:
  Naamlijst der Europesche inwoners ouder dan 16 jaar, Soerakarta, 1871-1873:
  Velsink, Bernardus Charles.

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIE EN OPGAVEN OMTRENT HUN BURGERLIJKEN STAND:
  Aangiften van overlijden.
  Samarang, 9 Junij 1874:
  Bernardus Charles Velsink.

  BURGERLIJKE STAND TE SAMARANG.
  Van af den 23sten Mei t/m den 16den Juni 1874.
  Sterfgevallen:
  B. C. Velsink, mannelijk, oud 39 jaren.
  [bron: De Locomotief, Samarangsch handels- en advertentieblad, 16 juni 1874]

  OPENBARE VERKOOP.
  Op Maandag den 29 Juni 1874
  zullen door de Weeskamer alhier verkocht worden de tot de boedels van wijlen J. Claeijs, E. N. M. de Gendre en B. C. Velsink behoorende losse goederen, waaronder:
  Een partij Muziekstukken.
  Namens de Kamer vd., De Secretaris F. W. Macare.
  Samarang, 24 Juni 1874.
  [bron: De Locomotief, Samarangsch handels- en advertentieblad, 24 juni 1874]

  OPROEPING VAN DEBITEUREN EN CREDITEUREN.
  Door de Weeskamer te Samarang.
  B. C. Velsink, in leven 1e Luit der Inf., binnen 3 md.
  [bron: De Locomotief, Samarangsch handels- en advertentieblad, 29 juli 1874]

 2. Magdalena Johanna Everdina Velsink,  zie nr. VIII-b.
  Geboren te Soerabaja op 26 mei 1836, overleden te Batavia op 14 november 1868, oud 32 jaar.
  Gehuwd te Semarang op 3 juli 1863 met Frederik Adriaan Enklaar van Guericke, geboren te Grave op 20 augustus 1834, verkreeg in 1863 vergunning de naam Guericke achter de zijne te voegen (Ned. Staatscourant nr. 48), van beroep landhuishoudkundige in Ned.-Indie, administrateur, journalist, overleden te Djombang op 28 december 1908, oud 74 jaar, zoon van Evert Cornelis Enklaar, praeceptor der Latijnsche school te Zwolle, en van Geertruida Margaretha van Guericke.
 3. James Henri (Hendrik) Velsink,  zie nr. VIII-c.
  Geboren te Soerabaja op 18 september 1837, overleden te Djokjakarta op 1 juni 1889, oud 51 jaar.
  Gehuwd te Grobogan op 13 december 1872 met Johanna Paulina Nagel.
 4. Johanna Hendrika Suzanna Velsink,
  Geboren te Soerabaja op 5 mei 1839, na een kortstondige hevige ziekte overleden te Zwolle op 30 januari 1857, oud 17 jaar.

  GEBOORTEADVERTENTIE:
  Bevallen van eene dochter, de echtgenoot van B. Velsink.
  Soerabaija, den 5den Meij 1839.
  [bron: Javasche courant, 15 mei 1839]

  REGERINGS-ALMANAK VAN NEDERLANDSCH-INDIE, 1840:
  Aangiften van Geboorten in 1839:
  Soerabaija, 1839, Mei 5 – Johanna Hendrika Suzanna Velsink.

  BURGERLIJKE STAND TE ZWOLLE.
  Van 25 tot 2 Februarij 1857.
  Overleden:
  J.H.S. Velsink, 17 j., d.
  [bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 3 februari 1857]

  OVERLIJDENSADVERTENTIE.
  Na eene kortstondige hevige ziekte overleed heden in den ouderdom van bijna achtien jaren, mijne geliefde tweede Dochter Johanna Hendrika Susanna, diep betreurd door mij, hare Broeders en zusters.
  C.A. du Bois de Lassosaij, Wed. B. Velsink.
  Zwolle, den 30 Jan. 1857.
  Wegens buitenlandsche betrekkingen wordt deze eerst nu geplaatst.
  [bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 13 februari 1857]

 5. Adelijda Maria Elizabeth Velsink,  zie nr. VIII-d.
  Geboren te Soerabaja op 24 januari 1841, overleden te Batavia op 11 april 1917, oud 76 jaar, dochter van Berend Velsink en Charlotte Adelaide Dubois de Lassosaij.
  Gehuwd te Semarang op 18 juli 1861 met Carel Willem Frederik Neys, geboren te Ternate op 26 augustus 1831, inspecteur van Financien in Ned. Oost-Indie, overleden te Batavia op 29 juli 1894, oud 62 jaar, zoon van Johannes Alexander Neys en Johanna Catharina Paulus.
  Carel W.F. Neijs was eerder gehuwd te Kediri op 4 november 1853 met Susanna Carolina Gertrude Marianne de Wildt, geboren te Vught op 2 april 1832, overleden te Soerabaja op 10 maart 1858, oud 25 jaar, dochter van mr. Hugo de Wildt, rechter bij de Arrond. Rechtbank te Amsterdam en van Jkvr. Susanna Caroline de Bye.
 6. Charlotte Berendina Ottoline Velsink,  zie nr. VIII-e.
  Geboren te Banda Neira op 7 september 1843, overleden te Doorn op 3 mei 1918, oud 74 jaar.
  Gehuwd te Tjilatjap, Java op 26 december 1865 met Melis Cato van Daalen Wetters, geboren te 's-Gravenhage op 15 Juni 1835, luit.-kolonel der genie O.I. leger, overleden te 's-Gravenhage op 5 september 1885, oud 50 jaar, zoon van Melis Cato van Daalen Wetters en van Elisabeth Johanna Specht Molewater.
 7. Wilhelmina Henriëtte Mathilda Velsink,
  Geboren te Banda Neira op 6 december 1845, overleden te Zwolle na een langdurig lijden op 21 oktober 1859, oud 13 jaar.

  GEBOORTEADVERTENTIE.
  Op den zesden December 1845, beviel te Banda-Neira van eene Dochter, Vrouwe Charlotte Adelaide de Lassosaij, Echtgenoot van B. Velsink, Resident van Banda.
  [bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 23 oktober 1846]

  REGERINGS-ALMANAK VAN NEDERLANDSCH-INDIE, 1847:
  Aangiften van Geboorten in 1846:
  Banda, 1845, Dec. 6 – Wilhelmina Henrietta Mathilde Velsink.

  OPMERKING:
  Enkele maanden na haar geboorte werd een nieuwe geboorteakte opgemaakt omdat in de oorspronkelijke akte de verkeerde voornamen Henrietta Gijsbertina Mathilda werden gebruikt.

  BURGERLIJKE STAND TE ZWOLLE.
  Van 15-22 October.
  H.W.M. Velsink, 13 j., d.
  [bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 24 oktober 1859]

  OVERLIJDENSADVERTENTIE.
  Op den 21 October werd, na een langdurig en smartelijk lijden, aan mijn Moederhart ontrukt, mijne innig geliefde Dochter Henriette Wilhelmine Mathilde, in den jeugdigen en nog veel belovenden leeftijd van 13 jaren en 10 maanden.
  A.C. du Bois de Lassosaij, Wed. B. Velsink.
  Zwolle, 16 November 1859.
  Uithoofde van Buitenlandsche betrekkingen eerst nu geplaatst.
  [bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 18 november 1859]

 8. Willem Frederik Velsink,  zie nr. VIII-f.
  Geboren te Zwolle op 17 juli 1849, Ned. Hervormd, expediteur en commissionair, woont in 1903 te Djombang, mogelijk overleden te Blitar ca. 1922.
  Gehuwd te Djokjakarta op 30 april 1885 met Dorothea Margaretha Frederika Brinkman, geboren te Koedoes (Japara) op 16 april 1862, vermeld als surveillante in het Protestants Weeshuis te Semarang (1904-1908), dochter van George Coenraad Filip Brinkman en Johanna Maria Wagemans.
RAKET FAMILIE
I.
Jan Helfrig RAKET.
Hoofd van Mannar.
Gehuwd met Magdalena SWINNAS.
Uit dit huwelijk mogelijk 6 kinderen.
II-a.
Bartholomeus Jacobus RAKET.
Commandant van Jaffna.
Gehuwd op 21 september 1786 met Susanna Elizabeth MOOYAART, geboren te Jaffna op 29 oktober 1750, eerder gehuwd met Gelaccus Rosier en Jan Philip Kinbergen (21 februari 1768), dochter van Anthonij Mooyaart en Elisabeth Ursula Woutersz.
II-b.
Isaak Adrianus RAKET.
II-c.
Elias RAKET.
Vermeld als boekhouder (1752) en onderkoopman (1786).
II-d.
Magdalena Elisabeth RAKET.
Geboren te Jaffnapatnam op 21 april 1724, overleden te Voorburg op 9 maart 1810, oud 85 jaar.
Gehuwd te Colombo, Ceylon op 22 december 1747 met Pieter SPIERING, geboren te Vlissingen op 10 november 1723, onderkoopman VOC, overleden te Voorburg in december 1815, oud 92 jaar.
II-e.
Daniel RAKET.
Geboren te Jafna, boekhouder.
Gehuwd in 1773 met Ester Elizabeth VAN BREEN.
II-f.
Mattheus Petrus RAKET.
Gehuwd met Maria Elizabeth CRAMER, geboren te Colombo in 1755, dochter van Robertus Cramer, geboren te Amsterdam, overleden te Colombo op 23 oktober 1760 en van Magdalena Elizabeth van Hek.

[bron: website spiering-genealogy.com en rootsweb.ancestry.com]
A.
Mattheus Petrus RAKET,
Geboren ca. 1795, vermeld als waarnemend Secretaris plaatselijk bestuur Semarang (1828), lid Wees- en Boedelkamer (1829), ouderling in de Hervormde gemeente (1831), overleden te Batavia op 14 juni 1833
Gehuwd met Otilia Wilhelmina Henrietta VAN LIJNDEN (van Blitterswijk), gedoopt te Colombo op 2 augustus 1801, overleden te Soerabaja op 17 augustus 1855, dochter van Stephen van Lijnden en Henrietta Magdalena Leembruggen.
Otilia huwde (2) te Benkoelen op 7 juli 1841 met Charles Joseph Nicolaas VAN OCHSSEE, geboren te Cochin op 14 januari 1804.

PLAATSELIJK BESTUUR.
Samarang.
M. Raket, waarnemend Secretaris.
[Bron: Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, 1828, blz. 41]

SCHEEPSBERICHTEN:
Batavia.
Aangekomen.
Nov. 28 1828 - schip Mercurij, C. Brodie, van Samarang den 23sten november, passagiers: de heeren M. P. Rakit, B. Velsink, mevrouw Ardisch, chirurgijn Mak, luitenants Roeps en Van Brugge, de hoofdmuiteling Kiaij Modjo, en verdere gevangenen 26 mariniers, eenige kettinggangers, en gepasporteerde soldaten.
[bron: Javasche courant, Batavia, 2 december 1828]

ADMINISTRATIEN EN KOMMISSIEN.
Samarang.
Wees- en Boedelkamer.
M.P. Raket, lid.
[Bron: Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, 1829-1831]

NAAMLIJST DER EUROPISCHE INWONERS OP JAVA EN MADURA.
Samarang.
Raket, M.P.
[Bron: Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, 1829-1831]

EEREDIENST.
Hervormde Gemeente.
Samarang.b M.P. Raket - Ouderling.
[Bron: Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, 1831, blz. 41]

BURGERLIJKEN STAND:
Aangiften van overlijden.
Batavia, 14 Juni 1833:
Matheus Petrus Raket, a. [ambtenaar]
[Bron: Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, 1834, blz. 226]

KIND:
 1. Carel Willem Raket,
  Geboren te Semarang op 1 maart 1830, overleden aldaar op 15 oktober 1831, oud 19 maanden.
  [Bron: Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, 1831, blz. 181 en 1832, blz. 245]

Cornelia JANSEN,
Dochter van Jan Jansen en Everdina Velsink [nr. VI-j], geboren te Zwolle op 8 juli 1806, overleden voor 4 augustus 1836.
Gehuwd te Zwolle op 8 november 1827 met Willem DAMMAN, geboren te Zwolle op 29 september 1802, van beroep koopman, grutter, winkelier, zoon van Willem Damman en Lutgerdina Cramer.
Willem DAMMAN trouwt (2) te Zwolle op 4 augustus 1836 met Clasiena Cornelia VAN DER VEGTE, geboren te Zwolle op 9 juli 1809, dochter van Johannes van der Vegte, van beroep kustos en Riemke Jansen.

HUWELIJKSAKTE, Zwolle, 8 november 1827, nr. 111:
Willem Damman, geboren op 29 september 1802 te Zwolle, van beroep koopman, zoon van Willem Damman en Lutgerdina Cramer, met Cornelia Jansen, geboren op 8 juli 1806 te Zwolle, dochter van Jan Jansen, van beroep koopman en Everdina Velsink.

HUWELIJKSAKTE, Zwolle, 4 augsutus 1836, nr. 80:
Willem Damman, Damman, geboren op 29 september 1802 te Zwolle, van beroep grutter, weduwnaar van Cornelia Jansen, zoon van Willem Damman en Lutgerdina Cramer, met Clasiena Cornelia van der Vegte, geboren te Zwolle op 9 juli 1809, dochter van Johannes van der Vegte, van beroep kustos en Riemke Jansen.

KIND:
 1. Everdiena Johanna Damman,
  Geboren te Zwolle in 1830/31.
  Gehuwd te Zwolle op 28 mei 1857 met Gerrit Jan Voogt, geboren te Zwolle in 1838/39, van beroep kleermaker, zoon van Jan Evert Voogt, van beroep kleermaker en van Jantien Sterken.

  HUWELIJKSAKTE, Zwolle, 28 mei 1857, nr. 70:
  Gerrit Jan Voogt, geboren te Zwolle, oud 28 jaar, van beroep kleermaker, zoon van Jan Evert Voogt, van beroep kleermaker en van Jantien Sterken, met Everdiena Johanna Damman, geboren te Zwolle, oud 26 jaar, dochter van Willem Damman, van beroep winkelier en van Cornelia Jansen.
Hendrica JANSEN,
Dochter van Jan Jansen en Everdina Velsink [nr. VI-j], geboren te Zwolle op 13 augustus 1814, overleden te Utrecht op 7 mei 1886, oud 71 jaar.
Gehuwd te Hasselt op 18 april 1832 met mr. Martinus Lambertus TIJL, geboren te Hasselt op 4 october 1803, van beroep advokaat, procureur, overleden voor 7 mei 1886, zoon van Zacharias Tijl en Asselina Bruinink, van beroep kalkbranderse.

HUWELIJKSAKTE, Hasselt, 18 april 1832, nr. 5:
Martinus Lambertus Tijl, geboren op 4 october 1803 te Hasselt, van beroep advokaat, zoon van Zacharias Tijl en Asselina Bruinink, van beroep kalkbrandersche, met Hendrica Jansen, geboren op 13 augustus 1814 te Zwolle, dochter van Jan Jansen, van beroep koopman en Everdina Velsink.

OVERLIJDENSAKTE, Utrecht, 8 mei 1886, nr. 773[GenLias]:
Hendrica Jansen, overleden op 7 mei 1886 te Utrecht, oud 71 jaar, dochter van Jan Jansen en Everdina Velsink, weduwe van Martinus Lambertus Tijl.

KINDEREN:
 1. Asselina Everdina Tijl,
  Geboren te Hasselt in 1832/33.
  Gehuwd te Hasselt op 18 maart 1858 met Theodorus Jozephus Belle, geboren te Grave in 1819/20, van beroep legerkapitein, zoon van Gerardus Petrus Belle en Anna Maria Arts.

  HUWELIJKSAKTE, Hasselt, 18 maart 1858:
  Theodorus Jozephus Belle, geboren te Grave, oud 38 jaar, van beroep legerkapitein, zoon van Gerardus Petrus Belle en Anna Maria Arts, met Asselina Everdina Tijl, geboren te Hasselt, oud 25 jaar, dochter van Martinus Lambertus Tijl, van beroep procureur en van Hendrika Jansen.

 2. Everdina Cornelia Tijl,
  Geboren te Hasselt in 1834/35.
  Gehuwd te Hasselt op 23 februari 1857 met ds Johan Gerard Keiser, geboren te Middelstum in 1834/35, van beroep predikant, zoon van ds Izaak Busch Keiser, van beroep predikant en van Margaretha Lucretia Elisabeth van Heijningen Bosch.

  HUWELIJKSAKTE, Hasselt, 23 februari 1857, nr. 3:
  Johan Gerard Keiser, geboren te Middelstum, oud 22 jaar, van beroep predikant, zoon van Izaak Busch Keiser, van beroep predikant en van Margaretha Lucretia Elisabeth van Heijningen Bosch, met Everdina Cornelia Tijl, geboren te Hasselt, oud 22 jaar, dochter van Martinus Lambertus Tijl, van beroep procureur en van Hendrika Jansen.
Sijbrand JANSEN,
Zoon van Jan Jansen en Everdina Velsink [nr. VI-j], geboren te Zwolle op 10 september 1817, van beroep koopman.
Gehuwd te Zwolle op 18 november 1841 met Margien KLOOSTERMAN, geboren te Heino op 2 juni 1823, dochter van Jan Assien Kloosterman, ook genaamd Jan Assies Kloosterman en Woltien Lindeboom.

HUWELIJKSAKTE, Zwolle, 18 november 1841, nr. 108:
Sijbrand Jansen, geboren op 10 september 1817 te Zwolle, van beroep koopman, zoon van Jan Jansen, van beroep koopman en Everdina Velsink, met Margien Kloosterman, geboren te Heino op 2 juni 1823, dochter van Jan Assien Kloosterman, ook genaamd Jan Assies Kloosterman en Woltien Lindeboom.

KIND:
 1. Everdina Woltijn Jansen,
  Geboren te Zwolle in 1845/46.
  Gehuwd te Vollenhove, Stad op 4 december 1867 met Gerard Christiaan Antink, geboren te Arnhem in 1837/38, van beroep belastingcommies, zoon van Hendrik Johannes Abtink, van beroep rijksontvanger en van Everdijna van Hall.

  HUWELIJKSAKTE, Vollenhove, Stad, 4 december 1867, nr. 12:
  Gerard Christiaan Antink, geboren te Arnhem, oud 29 jaar, van beroep belastingcommies, zoon van Hendrik Johannes Abtink, van beroep rijksontvanger en van Everdijna van Hall, met Everdina Woltijn Jansen, geboren te Zwolle, oud 21 jaar, dochter van Sijbrand Jansen en Marregien Kloosterman.
Jannetje JANSEN,
Dochter van Jan Jansen en Everdina Velsink [nr. VI-j], geboren te Zwolle op 17 maart 1820.
Gehuwd te Zwolle op 10 oktober 1844 met Lambertus TER WEE, geboren te Zwolle op 26 juli 1812, van beroep schoenmaker, zoon van Herman ter Wee, van beroep winkelier en Johanna Willemina van Assendorp.

GEBOORTEADVERTENTIE.
Heden verloste van eene Dochter, Everdiena Velsink, Huisvrouw van Jan Jansen.
Zwolle, den 17 Maart 1820.
[bron: Overijsselsche courant, 21 maart 1820]

HUWELIJKSAKTE, Zwolle, 10 oktober 1844, nr. 119:
Lambertus ter Wee, geboren op 26 juli 1812 te Zwolle, van beroep schoenmaker, zoon van Herman ter Wee, van beroep winkelier en Johanna Willemina van Assendorp, met Jannetje Jansen, geboren op 17 maart 1820 te Zwolle, dochter van Jan Jansen en Everdina Velsink.

KINDEREN:
 1. Everdina ter Wee,
  Geboren te Zwolle in 1844/45.
  Gehuwd te Zwolle op 11 october 1866 met Gerrit Hulsebos, geboren te Zwolle in 1838/39, van beroep schilder, zoon van Engelbert Hulsebos en Hendrika Smit.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Amsterdam op 5 juli 1888.

  HUWELIJKSAKTE, Zwolle, 11 oktober 1866, nr. 128:
  Gerrit Hulsebos, geboren te Zwolle, oud 27 jaar, van beroep schilder, zoon van Engelbert Hulsebos en Hendrika Smit, met Everdina ter Wee, geboren te Zwolle, oud 21 jaar, dochter van Lambertus ter Wee en Jannetje Jansen.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Amsterdam op 5 juli 1888.

 2. Johanna Willemina ter Wee,
  Geboren te Zwolle in 1850/51.
  Gehuwd te Zwolle op 21 mei 1873 met Willem Jan Kok, geboren te Almelo, Stad in 1844/45, van beroep kantoorbediende, zoon van Hermanus Hendrik Kok en Grietje Caste.

  HUWELIJKSAKTE, Zwolle, 21 mei 1873, nr. 73:
  Willem Jan Kok, geboren te Almelo, Stad, oud 28 jaar, van beroep kantoorbediende, zoon van Hermanus Hendrik Kok en Grietje Caste, met Johanna Willemina ter Wee, geboren te Zwolle, oud 22 jaar, dochter van Lambertus ter Wee en Jannetje Jansen.
Berend Jan VELSING,
Zoon van Gerrit Velsink en Grietjen Kreemer, [nr. VI-l], geboren te Hardenberg op 28 augustus 1814, van beroep glasblazer, verver, overleden te Uelsen op 28 oktober 1883, begraven aldaar op 1 november 1883, oud 69 jaar.
Gehuwd (1) te Uelsen in de Gereformierte Kirche op 21 oktober 1851, ondertrouw aldaar op 5 oktober met Stiene SCHOLTEN, ook Christina SCHOLTEN, geboren te Halle op 26 november 1819, overleden aan de tering te Uelsen (Dld) op 15 juli 1859, begraven aldaar op 19 juli 1859, oud 41 jaar, dochter van Gerrit Scholte en Stiene Holtharms.
Gehuwd (2) te Uelsen (Dld) op 24 juni 1860, ondertrouw aldaar op 10 juni met Zwenne BOOIMAN, geboren te Wilsum (Dld) op 17 januari 1808, overleden te Uelsen op 24 oktober 1878, oud 70 jaar, dochter van Egbert Booiman, geboren Meijer en Beerte Booiman.

EINWOHNERVERZEICHNIS UELSEN 1855:
Haus 177:
Berend Jan Velsink, Glaser, 39 Jahre, reformiert.
Christine Velsink, dessen Ehefrau, 37 Jahre, reformiert.
Julie Brinkhof, dessen Stieftochter, 10 Jahre, reformiert.
Gerrit Velsink, dessen Sohn, 4 Jahre, reformiert.
Gesine Christine Velsink, dessen Tochter, 1 Jahr, reformiert.

PERSONENSTANDS-NACHWEISUNG UELSEN, 1864:
Haus 177:
Velsink, Ber. Jan, Glaser, 3 Personen.

KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Gerrit Velsink, ook Velsing,
  Geboren te Uelsen op 11 augustus 1852, gedoopt aldaar op 29 augustus 1852, overleden te Uelsen aan Nervenfieber op 22 april 1856, oud 3½ jaar, begraven op 24 april 1856.
 2. Gesina Christina Velsink, ook Velsing,
  Geboren te Uelsen op 6 juni 1855, gedoopt aldaar op 17 juni 1855.
 3. Gerrit Georg Velsing,
  Geboren te Uelsen op 27 februari 1858, gedoopt aldaar op 7 maart 1858, overleden te Uelsen aan een hersenkwaal op 29 januari 1859, oud 11 maanden, begraven op 1 februari 1859.
[bron: o.a. website genealogy.net]

Dirk Jan VELSINK,
Zoon van Gerrit Velsink en Grietjen Kreemer, [nr. VI-l], geboren te Zwolle op 22 maart 1819, Christelijk Gereformeerd, van beroep koper- en blikslager, woonde vanaf ca. 1850 tot 1871 te Uelsen, voorzanger en lid van het kerkbestuur van de Altreformierte kirche aldaar, overleden te Dedemsvaart op 7 maart 1911, oud bijna 92 jaar.
Gehuwd (1) te Oldemarkt op 28 juli 1849 met Jeltien TEN VEEN, geboren te Steenwijk 1826/27, overleden voor 1850, dochter van Peter ten Veen, van beroep veldwachter en Geertien Mansveld.
Gehuwd (2) te Uelsen (Dld) in 1850 met Hendrika DIJK, geboren te Uelsen (Dld) op 24 januari 1832, gedoopt in de Reformierte Kirche aldaar op 29 januari 1832, overleden te Uelsen aan de tering op 11 december 1861, oud 29 jaar, begraven op 14 december, dochter van Hendrik Diek en Alberdina Mulder.
Gehuwd (3) te Uelsen (Dld) in de Geref. Kerk op 15 april 1863 met Berendina HUISKEN, geboren te Wabeck op 31 maart 1816, overleden te Uelsen op 18 januari 1865, oud 48 jaar, begraven op 23 januari.
Gehuwd (4) te Uelsen (Dld) in de Geref. Kerk op 8 december 1865 met Fenne SCHOEMAKER, geboren te Haafteskamp op 29 juni 1830, overleden te Uelsen aan de tering op 20 maart 1871, oud 40 jaar, begraven te Uelsen op 23 maart 1871.
Gehuwd (5) te Avereest op 1 juni 1872 met Aaltjen MOES, geboren te Zwartsluis op 8 october 1828, Christelijk Gereformeerd, overleden te Avereest op 21 mei 1893, oud 64 jaar.
Gehuwd (6) te Avereest op 5 september 1895 met Geertje HEET, geboren te Avereest op 17 maart 1852, overleden aldaar op 30 maart 1937, oud 85 jaar, dochter van Jan Wiendels Heet en Elsje Harm Slender.

GEBOORTE AKTE, Zwolle, 24 maart 1819, f.33:
Compareerde Geertruid van den Berg, vroedvrouw, wonende te Zwolle, geadsisteerd met twee Getuigen, de eerste Hermannus ten Broeke, spekslager, wonende te Zwolle, 35 jr en Frederik van de Wetering, schoenlapper, wonende te Zwolle, 50 jr, dewelke mij verklaard heeft dat Grietje Kremer, huisvrouw van Gerrit Velsink, schipper, op 22 maart ten twee uren des middags te Zwolle bevallen is van een zoon aan dewelke de voornaamen gegeven zijn van Dirk Jan. Vader absent.
GEBOORTE/DOOP AKTE, Uelzen Reformierte Kirche, 1832, nr. 6.
[Hendrika Dijk].

HUWELIJKSAKTE, Oldemarkt, 28 juli 1849, nr. 9:
Dirk Jan Velsink, geboren te Zwolle, oud 30 jaar, van beroep koperslager, zoon van Gerrit Velsink en Grietje Kremer, met Jeltien ten Veen, geboren te Steenwijk, oud 22 jaar, dochter van Peter ten Veen, van beroep veldwachter en Geertien Mansveld.

EINWOHNERVERZEICHNIS UELSEN 1855:
Haus 78:
Alberdina Diek, 62 Jahre, reformiert, Witwe.
Gerrit Hindr. Diek, Weber, 31 Jahre, reformiert.
Derk Jan Velsink, deren Swiegersohn, 35 Jahre, reformiert.
Hendrika Velsink, dessen Ehefrau, 24 Jahre, reformiert.
Hindrik Velsink, dessen Sohn, 2 Jahre, reformiert.


OVERLIJDENSAKTE, Uelsen, 11 december 1861, nr. 63:
Hindrika Velsink, geborene Diek, Ehefrau zu Derk Velsink in Uelsen, 29 jahren 11 monate, Eltern Waber Hindrik Diek und dessen Ehefrau Alberdina geborene Mölder, gest. den 11. December 12 Uhr nachts, Todesart Schwindsucht, begr. 14 December.

HUWELIJKSAKTE, Uelsen (Dld), 15 april 1863, nr. 6:
Derk Jan Velsink, kupferschmidt, Wittwer un Uelsen, geb. den 22. Maij 1819 in Zwolle, Eltern Bleggeld-......... [?] Gerrit Velsink und dessen Ehefrau Grietjen gebooren Kremer, & Berendina Huisken, ........... in Wabeck, geb. 31 Marz 1816 in Wabeck, Eltern Colon Geerd Huisken gebooren Bissink und dessen Ehefrau Fen... geboren Huisken. Augenblicher Wohnort Uelsen. Aufgebote am 22 un 29 Marz und 5 April in Uelsen.
Trauung am 15 April 1863 in Uelsen.

PERSONENSTANDS-NACHWEISUNG UELSEN, 1864:
Haus 79:
Velsink, Derk Jan, Kupferschmied, 5 Personen, Grundbesitz 5 Morgen, 1 Kuh.
Diek, A. Ww., 1 Person

HUWELIJKSAKTE, Uelsen (Dld), 8 december 1865, nr. 21:
Derk Jan Velsink, Kupferschmiedt, Wittwer Berendina geboren Huisken in Uelsen, geb. den 22.Maij 1819 in Zwolle, Eltern Bleggeld............ [?] Gerrit Velsink und dessen Ehefrau Grietjen geboren Kremer, & Jenna Schoemaker, ............. in Haafteskamp, geb. den 29 Juni 1830 in Haafteskamp, Eltern colon Harm Hindrik Schoemaker und dessen Ehefrau Gese geboren Grobbe. Augenblicher Wohnort Uelsen, Aufgebot in Uelsen 29 oct, 5 en 12 november 1865, in Pernis in Holland 19 en 26 november 1865.
Traaung 8. December 1865 in Uelsen.

BEVOLKINGS REGISTER, Avereest, 1870-1879:
Wijk C, blad 173, wijknummer C131:
1. Derk Jan Velsink, hoofd van het gezin, geb.te Zwolle op 22 mei 1819, wednr., Chr. Geref, koper/blikslager.
2. Hendrik Velsink, zoon, geb.te Uelsen, Pr., op 5 sept.1853, ongehuwd, Chr. Geref., koper/blikslager.
3. Albertus Velsink, zoon, geb.te Uelsen, Pr., op 30 april 1858, ongehuwd, Chr. Geref.
4. Aaltje Moes, vrouw, geb.te Zwartsluis op 8 oct.1828, gehuwd, Chr. Geref.
5. Gerrit Velsink, zoon, geb.te Uelsen, Pr., op 18 oct.1856, ongehuwd, Chr. Geref.
Nrs. 1, 2, 3, en 5 zijn op dit adres gearriveerd uit Uelzen, Pr. op 1 aug.1871.
Nr.4 op dit adres gearriveerd van wijk A, fol.65.
Nrs. 1 en 4 trouwen op 1 juni 1872.

HUW.AKTE, Avereest, 1 juni 1872, nr. 17:
Dirk Jan Velsink, 53 jr, geboren te Zwolle, wonende te Avereest, koperslager, weduwenaar van Jeltien ten Veen, Hendrika Diek, Berendina Huisken en van Fenna Schoenmaker, zoon van Gerrit Velsink en Grietje Kremer, beiden overleden, met Aaltjen Moes, 44 jr, geboren te Zwartsluis, wonende te Avereest, zonder beroep, weduwe van Hendrik van der Beek, dochter van Albert Hendrik Moes, overleden en van Geesjen Doldersum, zonder beroep, wonende te Deurne, hierbij niet tegenwoordig.
Getuigen:
Jacobus Kleinmeijer74 jrTimmermanwon.te Avereest.
Frederik Willem Harloff71 jrKleermakerwon.te Avereest.
Lucas Steenbergen44 jrLogementhouderwon.te Avereest.
Roelof van Veen24 jrSchipperwon.te Avereest.


HUWELIJKSAKTE, Avereest, 5 september 1895, nr. 36:
Dirk Jan Velsink, 76 jr, geboren te Zwolle, wonende te Avereest, koperslager, weduwnaar van Aaltjen Moes, zoon van Gerrit Velsink en Grietje Kremer, beiden overleden, met Geertje Heet, 43 jr, geboren en wonende te Avereest, zonder beroep, dochter van Jan Wiendels Heet, overleden en van Elsje Harm Slender, zonder beroep, wonende te Avereest, hierbij niet tegenwoordig.
Getuigen:
Hendrik van der Graaf67 jrZonder beroepwon.te Avereest.
Willem van der Beek56 jrArbeiderwon.te Avereest.
Hendrik Padding51 jrBakkerzwager van de bruid, won.te Avereest.
Jan Batterink36 jrLandbouwerwon.te Avereest.

BEVOLKINGS REGISTER, Avereest, 1910-1919, wijk C, blad 082:
1. Dirk Jan Velsink, hoofd van het gezin, geb.te Zwolle op 22 maart 1819, gehuwd, Geref., koperslager, overlijdt op 7 maart 1911.
2. Geertje Heet, vrouw, geb. te Avereest op 17 maart 1852, gehuwd, Geref., zonder beroep.
3. Elsje Bruins, geb. te Avereest op 22 jan.1899, ongehuwd, Geref., naaister.


Grafsteen van Geertje Heet
op het oude kerkhof (Stegeren) te Dedemsvaart.

OVERLIJDENSAKTE, Avereest, 7 maart 1911, nr. 29:
Dirk Jan Velsink, overl.op 7 maart 1911 om 5 uur binnen deze gemeente wijk C nr.82, oud 91 jr, geb.te Zwolle en wonende te Avereest, van beroep koperslager, echtgenoot van Geertje Heet, weduwenaar van Berendina Huisken, Fenna Schoemaker en Aaltjen Moes, zoon van Gerrit Velsink en Grietje Kremer, beiden overleden.
Getuigen:
Johannes Wilhelmus van der Most, 75 jr, arbeider en Johannes Schotkamp, 35 jr, sigarenfabrikant, beiden wonende in Avereest.

OVERLIJDENSAKTE, Avereest, 31 maart 1937, nr. 40 [Genlias]:
Geertje Heet, overleden te Avereest op 30 maart 1937, oud 85 jaar, geboren te Avereest, dochter van Jan Wiendels Heet en Elsje Harm Slender, weduwe van Dirk Jan Velsink.

OVERLEVERING:
Dirk Jan Velsink vertrouwde zijn kleindochter Gesina (Sien) Keizer, geb. Velsink toe, dat zijn laatste huwelijk met Geertje Heet het gelukkigste was.
[bron: Jakob Keizer]


Hendrika Jonker-Velsink bij het graf van haar grootvader,
Avereest, ca. 1985.

KINDEREN VAN DIRK JAN VELSINK EN HENDRIKA DIJK:
 1. Johanna Velsink,
  Geboren te Uelsen(Dld) in 1851, overleden aldaar in 1852.
 2. Hindrik Velsink,  zie nr. VIII-g.
  Geboren te Uelsen (Dld) op 5 september 1853, Christelijk Gereformeerd, in 1871 met zijn ouders van Uelsen naar Avereest verhuisd, van beroep koper- en blikslager, winkelier, verwierf op 27 mei 1907 het Nederlands staatsburgerschap, overleden te Avereest op 14 december 1934, oud 81 jaar.
  Gehuwd (1) te Zuidwolde op 7 juli 1883 met Alida Wilhelmina Nijkels, geboren te Zuidwolde in 1858, overleden te Avereest op 17 december 1900, oud 42 jaar, dochter van Klaas Nijkels en Johanna Elisabeth Stille.
  Gehuwd (2) te Avereest op 23 april 1913 met Catrina van der Graaf, geboren te Avereest op 20 februari 1859, Gereformeerd, zonder beroep, overleden te Avereest op 20 oktober 1938, oud 79 jaar, dochter van Hendrikus van der Graaf en Annigje Everdina Meinen.
 3. Gerrit Velsink, ook Gerriet Velsink, zie nr. VIII-h.
  Geboren te Uelsen (Dld) op 18 oktober 1856, Christelijk Gereformeerd, van beroep huisschilder, overleden te Zwolle op 23 april 1920, oud 63 jaar, begraven op de begraafplaats te De Krim.
  Gehuwd te Hardenberg, Ambt op 6 september 1895 met Geertje Molenbroek, geboren te Gramsbergen op 20 maart 1864, overleden aldaar op 8 april 1935, oud 71 jaar, dochter van Albertus Molenbroek en Hendrikje Alberts
 4. Albertus Velsink,  zie nr. VIII-i.
  Geboren te Uelsen (Dld) op 30 april 1859, Christelijk Gereformeerd, van beroep koperslager, overleden te Zwolle op 29 maart 1920, oud 60 jaar, begraven in Dedemsvaart.
  Gehuwd te Deurne en Liessel op 17 mei 1888 met Gesina Johanna van Tol, geboren te Helenaveen (Deurne en Liessel) op zondag, 6 maart 1864, Ned. Hervormd, overleden te Helmond op 12 augustus 1926, oud 62 jaar, dochter van Johannes Jacobus van Tol en van Geertje Moes.
Johanna VELSINK,
Dochter van Gerrit Velsink en Grietjen Kreemer, [nr. VI-l], geboren te Zwolle op 5 november 1820, overleden voor 16 april 1873.
Gehuwd te Steenwijk op 1 december 1848 met Wilhelm Johan KAT, geboren te Zwolle in 1823, van beroep boekbinder, in 1873 en 1879 vermeld als boekhandelaar te Haarlem, zoon van Jacob Kat en Pietronella Broekhuis.
Wilhelm Johan KAT huwt (2) te Haarlem op 16 april 1873 met Arendje DEN BROEDER, geboren te Brielle in 1825/26, dochter van Arend den Broeder en Jaapje Wildenboer.

GEBOORTEAKTE, Zwolle, 7 november 1820, blz. 96:
Op heden den zevenden der maand November 1820 compareerden voor ons, etc.:
Anna Popken, van beroep Vroedvrouw, wonende te Zwolle, geadsisteerd met twee Getuigen, de eerste Jannes Lobij, kurkensnijder, oud 21 Jaren, wonende te Zwolle, de tweede Hendrik Mijnders, kastemakersknecht, oud 35 Jaren, wonende te Zwolle, dewelke mij heeft verklaard, dat Grietje Kremer, huisvrouw van Gerrit Velsink, Schipper, thans beroepshalven afwezig op den vijfden dezer des morgens ten vier uren te Zwolle bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan dewelke de voornaam is gegeven van Johanna.
Volgens deeze Verklaring, en ingevolge requisitie van voornoemden comparant hebben wij deze Akte geformeerd, dewelke na gedane voorlezing is geteekend door ons en de Comparanten.

HUWELIJKSAKTE, Steenwijk, 1 december 1848, nr. 26:
Wilhelm Johan Kat, geboren te Zwolle, oud 23 jaar, van beroep boekbinder, zoon van Jacob Kat en Pietronella Broekhuis, met Johanna Velsink, geboren te Steenwijk, oud 28 jaar, dochter van Gerrit Velsink en Grietje Kremer.

HUWELIJKSAKTE, Haarlem, 16 april 1873, nr. 40:
Wilhelm Johan Kat, geboren te Zwolle, oud 47 jaar, van beroep boekhandelaar, zoon van Jacob Kat en Petronella Broekhuis, met Arendje den Broeder, geboren te Brielle, oud 47 jaar, dochter van Arend den Broeder en Jaapje Wildenboer.

KINDEREN:
 1. Petronella Margaretha Kat,
  Geboren te Haarlem in 1850.
  Gehuwd te Zwolle op 18 december 1879 met Willem Hendrik Stoel, geboren te Zwolle in 1852, van beroep bakker, zoon van Gerrit Stoel en Hendrikjen van den Bosch.

  HUWELIJKSAKTE, Zwolle, 18 december 1879, nr. 192:
  Willem Hendrik Stoel, oud 27 jaar, geboren te Zwolle, van beroep bakker, zoon van Gerrit Stoel en Hendrikjen van den Bosch met Petronella Margaretha Kat, oud 29 jaar, geboren te Haarlem, dochter van Wilhelm Johan Kat, van beroep boekhandelaar en Johanna Velsink.
 2. Johanna Kat,
  Geboren te Haarlem in 1855/56.
  Gehuwd te Middelburg op 9 mei 1884 met Cornelis Adriaan Happee, geboren te Den Helder in 1858/59, zoon van Dirk Happee en Johanna Wilhelmina Breetveld.

  HUWELIJKSAKTE, Middelburg, 9 mei 1884, nr. 53 [GenLias]:
  Cornelis Adriaan Happee, geboren te Den Helder, oud 25 jaar, zoon van Dirk Happee en Johanna Wilhelmina Breetveld met Johanna Kat, geboren te Haarlem, oud 29 jaar, dochter van Wilhelm Johan Kat en Johanna Velsink.
Hendrieka VELSINK,
Dochter van Gerrit Velsink en Grietjen Kreemer [nr. VI-l], geboren te Zwolle op 12 juli 1826, van beroep dienstmeid, overleden te Utrecht op 14 december 1900, oud 74 jaar.
Gehuwd te Steenwijk op 1 november 1850 met Barend ZALM, geboren 1825/26 te Zaandam, van beroep zaagmolenaarsknecht, overleden voor 14 december 1900, zoon van Gijsbert Zalm, van beroep arbeider en Duifje Goggel.

HUWELIJKSAKTE, Steenwijk, 1 november 1850, nr. 43 (GenLias):
Barend Zalm, geboren in Zaandam, oud 24 jaar, van beroep zaagmolenaarsknecht, zoon van Gijsbert Zalm en Duifje Goggel, met Hendrieka Velsink, geboren in Zwolle, oud 24 jaar, van beroep dienstmeid, dochter van Gerrit Velsink, van beroep arbeider en Grietjen Kreemer.

OVERLIJDENSAKTE, Utrecht, 15 december 1900, nr. 1906 [GenLias]:
Hendrika Velsink, overleden op 14 december 1900 te Utrecht, oud 74 jaar, weduwe van Barend Zalm, dochter van Gerrit Velsink en Grietjen Kreemer.

KIND:
 1. Gijsbert Zalm,
  Geboren te Steenwijk in 1853.
  Gehuwd te Rotterdam op 17 oktober 1906 met Johanna Maria Siehl, geboren te Rotterdam op 19 december 1873, dochter van Wilhelm Hermann Johann Siehl en Catharina Dits.
Maria VELSINK,
Dochter van Gerrit Velsink en Aaltjen Arends Jans, [nr. VI-l], geboren te Weerselo in 1830, woonde in 1890 te 's-Gravenhage, overleden te Rotterdam op 21 februari 1890, oud 59 jaar.
Gehuwd te Oldemarkt op 30 januari 1852 met Geert BROUWER, geboren te Oldemarkt in 1827, van beroep schipper, overleden voor 1890, zoon van Egbert Brouwer, van beroep schipper en Elisabeth Brouwer.

HUWELIJKSAKTE, Oldemarkt, 30 januari 1852, nr. 2:
Geert Brouwer, oud 24 jaar, geboren te Oldemarkt, van beroep schipper, zoon van Egbert Brouwer, van beroep schipper en Elisabeth Brouwer, met Maria Velsink, oud 21 jaar, geboren te Weerselo, van beroep dienstmaagd, dochter van Gerrit Velsink en Aaltjen Kempers.

OVERLIJDENSAKTE, 's-Gravenhage, 5 maart 1890, nr. 768:
Hebben wij ontvangen van den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Rotterdam een extract uit het register van overlijden, houdende dat Maria Velsink, zonder beroep, wonende alhier, op den een en twintigsten Februari dezer jaars aldaar is overleden, oud negen en vijftig jaren, geboren te Weerselo, weduwe van Geert Brouwer, dochter van Gerrit Velsink en Aaltje Kempen, beiden overleden.

KIND:
 1. Diena Brouwer,
  Geboren op 28 september 1860 te Ossesluis (De Wijk), wonende te Oldemarkt, van beroep dienstbode.
  Gehuwd op 16 augustus 1882 te Haarlem met Nicolaas Hardorff, geboren 1857/58 te Harlingen, van beroep spoorwegbeambte, zoon van Martinus Hardorff en Geertje Posthuma.

  GEBOORTEAKTE, De Wijk, 29 september 1860, nr. 44 [Drents Archief]:
  Diena Brouwer, geboren op 28 september 1860 te Ossesluis (De Wijk), dochter van Geert Brouwer, oud 32 jaar, van beroep schipper en Maria Velsink, oud 29 jaar, zonder beroep, wonende te Oldemarkt.

  HUWELIJKSAKTE, Haarlem, 16 augustus 1882, nr. 207 [Digitale Stamboom Kennemerland]:
  Nicolaas Hardorff, geboren te Harlingen, oud 24 jaar, van beroep spoorwegbeambte, zoon van Martinus Hardorff en Geertje Posthuma, met Diena Brouwer, geboren te De Wijk (Drenthe), van beroep dienstbode, dochter van Geert Brouwer en Maria Velsink.
 2. Pieter Brouwer,
  Geboren te Oldemarkt in 1863, overleden te Oldetrijne (Weststellingwerf) op 18 december 1878, oud 15 jaar.
 3. Hendrika Brouwer,
  Geboren te Oldemarkt in 1870, overleden aldaar op 17 oktober 1871, oud ca. 1 jaar.
Arend VELSINK,
Zoon van Gerrit Velsink en Aaltjen Arends Jans, [nr. VI-l], geboren te Weerselo op 19 maart 1832, van beroep timmerman, aannemer, overleden te Opmeer op 12 december 1923, oud 91 jaar, begraven op de Algemene Begraafplaats Opmeer.
Gehuwd te Sneek op 28 mei 1865 met Minke PRINS, geboren te Sneek op 10 december 1832, overleden te Opmeer op 20 september 1918, oud 85 jaar, begraven op de Algemene Begraafplaats Opmeer, dochter van Rients Prins en Lolkje Alberts de Gorter.

GEBOORTEAKTE, Sneek, 11 december 1832, blad nr. 112:
Minke Prins, geboren op 10 december 1832, dochter van Rients Prins en Lolkje Alberts de Gorter.

HUW.AKTE, Sneek, 28 mei 1865, nr. 35 (Tresoar):
Arend Velsink en Minke Prins.

AANBESTEDING.
Voor het bouwen van een ijzeren ophaalbrug te Sneek zijn bij herbesteding 9 inschrijvingsbiljetten ingekmen, waarvan het hoogste f 6500 en het laagste f 5688 bedroeg. Het werk is gegund aan den op een na laagsten inschrijving, den Heer A. Velsink te Sneek, voor f 5737.
[bron: Het Nieuws van den dag; kleine courant, 5 februari 1896]

RECHTZAAK:
Gerechtshof te Leeuwarden.
Op 6 October j.l. veroordeelde de rechtbank te Leeuwarden den 33-jarigen Harmen H., sjouwerman te Sneek, voor diefstal aldaar van lood ten nadeele van A. Velsink, tot 3 maanden gevangenisstraf.
Het appel van den beklaagde – de officier ging ook in beroep – werd heden behandeld. Zonder getuigen en zonder beklaagde.
De advocaat-generaal achtte het vonnis juist gewezen en vorderde bevestiging.
[bron: Leeuwarder Courant, 11 november 1915]


Advertentie Leeuwarder Courant,
21 september 1918.Advertentie Leeuwarder Courant,
12 december 1923.

ALGEMENE BEGRAAFPLAATS OPMEER:
[de begraafplaats is niet meer in gebruik]
Minke Prins, geb. 10-12-1832 te Sneek, overl. 20-09-1918 te Opmeer, graf nr. 927, echtgenote van Arend Velsink.
Arend Velsink, geb. 19-03-1832 te Weerselo, overl. 12-12-1923 te Opmeer, graf. nr. 927, weduwnaar van Minke Prins.
[Bron: website www.schiltmeijer.nl/Begraafpl/grafsteind.html.]

KINDEREN:
 1. Gerrit Velsink,
  Geboren te Sneek op 13 maart 1866, van beroep timmerman, vanaf 1 mei 1900 eigenaar van de Stoombootonderneming van Niekerk op Groningen en Leeuwarden, varende op het schip De Voorwaarts II, in 1920 vermeld als sekretaris van de Aannemers en Tmmerlieden Patroons Vereniging te Sneek, woont in 1928 aan de Oppenhuizerweg 50 aldaar, overleden te Sneek op 30 december 1951, oud 85 jaar, crematie op 2 januari 1952.
  Gehuwd te Sneek op 24 januari 1903 met Trijntje Schotanus, geboren te Sneek op 19 juli 1876, overleden aldaar op 21 mei 1953, oud 76 jaar, crematie te Driehuis-Westerveld op 26 mei 1953, dochter van Piebe Schotanus en Trijntje Bakker.
  Uit dit huwelijk geen nageslacht.

  GEBOORTEAKTE, Sneek, 14 maart 1866, nr. A82 [GenLias]:
  Gerrit Velsink, geboren op 13 maart 1866, zoon van Arend Velsink en Minke Prins.

  GEBOORTEAKTE, Sneek, 20 juli 1876, nr. A205 [GenLias]:
  Trijntje Schotanus, geboren op 19 juli 1876, dochter van Piebe Schotanus en Trijntje Bakker.  Advertentie Leeuwarder Courant, 27 april 1900.

  HUWELIJKSAKTE, Sneek, 24 jan. 1903, nr. 2 (Tresoar):
  Gerrit Velsink en Trijntje Schotanus.

  KENTEKENBEWIJS:
  Op 28 september 1912 werd een nummerbewijs (kenteken) voor auto's en motorfietsen met nummer B-824 uitgereikt aan Gerrit Velsink en Barend Velsink, beiden te Sneek
  [bron: Tresoar, Friese nummerbewijzen]

  BOND VOOR VOLKSTUINTJES:
  Sneek.
  Tot bestuursleden van den Bond voor Volkstuintjes zijn hier gisteravond gekozen de heren G. Velsink, R. Zijlstra en H. Koerten.
  [bron: Leeuwarder Courant, 8 maart 1919]

  ADRESBOEK, Friesland, 1928:
  Velsink, G., timmerm., Oppenhuizerweg 50, Sneek.
 2. Lolkje Velsink,  zie nr. VIII-j.
  Geboren te Sneek op 4 mei 1868, van beroep onderwijzeres, woont in 1923 te Opmeer.
  Gehuwd te Sijbekarspel op 3 mei 1896 met Simon van der Deun, geboren te Sijbekarspel 1871/72, van beroep landman, woont in 1923 te Opmeer, zoon van Simon van der Deure en Marijtje Korver.
 3. Rients Velsink,  zie nr. VIII-k.
  Geboren te Sneek op 1 november 1870, van beroep fotograaf, S.D.A.P. gemeenteraadslid, wethouder, loco-burgemeester van Doetinchem.
  Gehuwd te Hummelo en Keppel op 24 mei 1895 met Johanna Theodora Jolink, geboren te Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) op 14 juni 1876, dochter van Herman Jolink en Grada Johanna Bulten.
 4. Barend Velsink,  zie nr. VIII-l.
  Geboren te Sneek op 12 october 1874, van beroep timmerman, woont in 1928 te Sneek aan Pr. Hendrikkade 32, overleden te Enkhuizen op 16 augustus 1956, oud 81 jaar, crematie te Driehuis-Westerveld op 20 augustus 1956.
  Gehuwd te Sneek op 20 juni 1904 met Jaike Jelgersma, geboren te Sneek op 4 mei 1874, overleden te Enkhuizen op 9 oktober 1954, oud 80 jaar, crematie te Driehuis-Westerveld op 13 oktober 1954, dochter van Bernardus Jelgersma en Grietje Bouma.
 5. Albert Velsink,  zie nr. VIII-m.
  Geboren te Sneek op 19 maart 1877, van beroep tekenleraar te Zierikzee (tot 1911), hand- en lijntekenleraar aan de HBS in Sneek (1911 tot 1913) en leraar tekenen aan de RHBS te Leeuwarden, schilder en fotograaf, voorts waterconsul van de ANWB en medewerker aan de Waterkampioen, penningmeester van De Unie van Watertoeristen (1930), overleden te Leeuwarden op 4 mei 1936, oud 59 jaar, begraven aldaar op 7 mei 1936 op de begraafplaats Huizum in graf nr. 1162.
  Gehuwd met Stephanie Jacobina Beekhuizen, geboren te Rotterdam op 14 mei 1885, overleden aldaar op 24 maart 1966, oud 80 jaar, begraven in graf nr. 1162 op de begraafplaats Huizum te Leeuwarden.
Diena VELSINK,
Dochter van Gerrit Velsink en Aaltjen Jans [nr. VI-l], geboren te Weerselo op 18 juli 1833, overleden te Steenwijk in 1897, oud ca. 64 jaar.
Gehuwd te Oldemarkt op 15 juli 1864 met Hilbert VAN DER KOLK, geboren te Oldemarkt in 1826/27, van beroep arbeider, overleden te Steenwijk in 1906, oud ca. 79 jaar, zoon van Berend van der Kolk en Aaltje Willems Timmerman.

GEBOORTEAKTE, Weerselo, 19 juli 1833, nr. 69:
Op heden den 19den der Maand Julij des Jaars 1833, des middags te twaalf uren, compareerde voor ons Daniel Scriverius Burgemeester der Gemeente Weerselo, Provincie Overijssel, waarnemende functien van Officier van den Burgerlijken Staat,
Gerrit Velsink, oud 46 Jaren, van beroep Commies wonende te Weerselo, geadsisteerd met twee getuigen,
de eerste Jan Waanders, oud 55 Jaren, landbouwer, en
de tweede Gerrit Guikink, oud 31 Jaren, Schoolmeester, beide alhier woonachtig,
dewelke ons heeft verklaard, dat Zijne huisvrouw Aaltje Kempers, oud 38 Jaren, Zonder beroep, op den 18den dezer des namiddags te Vier uren te Weerselo is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk de voornaam is gegeven van Diena.
Volgens deze verklaring en ingevolge rekwisitie van voornoemden Comparant, hebben wij deze Akte geformeerd, dewelke na gedane voorlezing is geteekend door ons en de Comparant en de getuigen.
[identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

HUWELIJKSAKTE, Oldemarkt, 15 juli 1864, nr. 18:
Hilbert van der Kolk, oud 37 jaar, geboren te Oldemarkt, van beroep arbeider, zoon van Berend van der Kolk en Aaltje Willems Timmerman met Diena Velsink, oud 30 jaar, geboren te Weerselo, dochter van Gerrit Velsink, van beroep tolgaarder en Aaltje Kempers.

KINDEREN:
 1. Berend van der Kolk,
  Geboren te Oldemarkt in 1865, van beroep meubelmaker, overleden te Steenwijk op 13 maart 1938, oud 72 jaar.
  Gehuwd te Steenwijk op 22 april 1893 met Geertje Standhardt, geboren te Steenwijk 1867/68, dochter van Abraham Standhardt en Wouterina van Dijk

  HUWELIJKSAKTE, Steenwijk, 22 april 1893, nr. 7:
  Berend van der Kolk, oud 27 jaar, geboren te Oldemarkt, van beroep meubelmaker, zoon van Hilbert van der Kolk, van beroep arbeider en Diena Velsink, met Geertje Standhardt, oud 25 jaar, geboren te Steenwijk, dochter van Abraham Standhardt en Wouterina van Dijk.

 2. Doodgeboren,
  Doodgeboren te Paasloo (gem. Oldemarkt) op 20 september 1871.
 3. Gerrit van der Kolk,
  Geboren te Steenwijk in 1875.
  Gehuwd te Gouda op 20 november 1912 met Feka Niemeijer, geboren te Winschoten in 1888, dochter van Harm Niemeijer en Maria Korte.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding te 's-Gravenhage op 8 februari 1921.

  HUWELIJKSAKTE, Gouda, 20 november 1912, nr. 170 [Genlias]:
  Gerit van der Kolk, oud 37 jaar, geboren te Steenwijk, zoon van Hilbert van der Kolk en Dina Velsink, met Feka Niemeijer, oud 24 jaar, geboren te Winschoten, dochter van Harm Niemeijer en Maria Korte.
  Echtscheidingvonnis Arrondisementsrechtbank te 's-Gravenhage, 8 februari 1921.
[Laatst gewijzigd op 1 juni 2016]
ACHTSTE GENERATIEZESDE GENERATIE HOMESITE  DESIGN AND  MAINTENANCE  BY  okanaganimpact.com