KWARTIERSTAAT VAN ALPHONSUS JOZEF (FONS) VAN GRIEKEN
GENERATIE  4

8.Petrus (Pieter) VAN GRIEKEN,
Zoon van Christiaan (Cors) van Grieken [nr. 16] en Adriana van Scheppingen [nr. 17], geboren te Den Hoef-Blokland op 25 juni 1805, gedoopt te Uithoorn in de R.K. statie op 25 juni 1805, van beroep arbeider, bouwmansknecht, veehouder, vermeld als kerkmeester van de R.K. gemeente van Uithoorn en als gemeenteraadslid van Mijdrecht, overleden te Mijdrecht op 11 oktober 1867, begraven te Uithoorn op het R.K. kerkhof op 16 oktober 1867, oud 62 jaar.
Gehuwd (1) te Mijdrecht op 20 mei 1829 met Cornelia ZWARTENDIJK, geboren en gedoopt te Aalsmeer op 13 februari 1809, Rooms-Katholiek, van beroep bouwvrouw, overleden te Mijdrecht op 28 juli 1830, oud 21 jaar, dochter van Huibert Zwartendijk, van beroep molenaar en van Cilla Bonte.
Gehuwd (2) te Mijdrecht op 17 november 1831 met Jannetje JANMAAT, geboren te Mijdrecht op 21 oktober 1812, van beroep boeremeid, overleden te Mijdrecht op 28 juni 1838, oud 25 jaar, dochter van Maarten Janmaat, van beroep bouwman en van Grietje Verlaan.
Gehuwd (3) te Mijdrecht op 21 november 1839 met Cornelia KROON, geboren te Uithoorn op 15 september 1815, Rooms-Katholiek, van beroep boeremeid, overleden in Kromme Mijdrecht (Mijdrecht) op 11 november 1888, begraven te Uithoorn op het RK kerkhof op 15 november 1888, oud 73 jaar.

DOOPREGISTER, Uithoorn, R.K. kerk, 25 juni 1805:
Gedoopt: Petrus.
Vader: Kors van Grieken.
Moeder: Arriaantje van Schepping.
Peter en meter waren Willem van Grieken (geb. 7 mei 1776) en Maria van Grieken (geb. 25 november 1773).

DOOPREGISTER, Aalsmeer, R.K. kerk, 13 februari 1809:
Aalsmeer op geilink den 13 febr.
Nata et baptizata est Cornelia filia legitima huberti Zwartendijket Anna Bonte, susceptores fuerunt Jacobus Bontheet Cornelia van den Berg.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Mijdrecht, 21 oktober 1812, blz. 16:
Op heden den 21sten October des Jaars 1812, compareerde voor mij Henricus Abraham van Doorn van Noordscharwoude, Maire der Gemeente van Mijdrecht in het Arrondissement Utrecht, Departement van de Zuidzee, waarnemende de werkzaamheden van Publieke Ambtenaar der Burgerlijken Staats.
Maarten Jan Maat, oud 25 jaren, van beroep Boer, geadsisteerd door Cornelis Jan Maat, oud 59 jaren, van beroep Boer, en Elbert Baak, oud 64 jaren, Rentenier.
Welke aan mij verklaarden dat zijne Huisvrouw Grietje Verlaan heden morgen bevallen is van eene Dochter welke de naam van Jannetje ontvangen heeft.
Van welke verklaring ik de tegenwoordige acte heb opgemaakt en benevens de comparanten getekend, ten dage en jare als boven.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]HUWELIJKSAKTE, Mijdrecht, 20 mei 1829, nr. 11:
In het jaar 1829 den 20sten dag der maand Meij des namiddags ten 6 ure, zijn voor ons Jakob Verdam, Burgemeester en als zoodanig Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Mijdrecht gecompareerd:
Petrus van Grieken, oud ongeveer 24 jaren, van beroep Bouwmansknecht, geboren of gedoopt te Uithoorn blijkens doopcedul afgegeven door den heer Burgemeester van Uithoorn, thans overgelegd, wonende te Mijdrecht, meerderjarige zoon van Kors van Grieken, overleden te Mijdrecht blijkens doodcedul door ons afgegeven thans overgelegd en van Arriaantje van Schepping, oud 46 jaren, van beroep Bouwvrouw wonende te Mijdrecht, thans mede alhier gecompareerd;
Hebbende de Comparant ook aan ons overgelegd het Certificaat volgens Artikel 200 der Wet afgegeven door den Heer Gouverneur dezer Provincie, waaruit blijkt dat hij aan zijne verpligtingen wegens de Nationale Militie heeft voldaan;
in welk Certificaat zijn geboorteplaats is gesteld Mijdrecht, alzoo hij in Blokland thans onder Mijdrecht geboren, doch te Uithoorn gedoopt is blijkens zijne boven aangehaalde doopcedule;
de naam zijns vaders Cors in plaats van Kors en die zijner moeder Adriaantje van Scheppingen in plaats van Arriaantje van Schepping, welke verschillen aan misstellingen bij de inschrijving zijn toe te schrijven;
onaangezien welke de Comparanten en getuigen hadden genoemd, verklaren dat het Certificaat van niemand anders dan van den Comparant Bruidegom is, en Cornelia Zwartendijk, oud 20 jaar, zonder beroep, geboren te Aalsmeer, blijkens hierbij geproduceerde doopcedul door den heer Burgemeester van Aalsmeer afgegeven, wonende te Mijdrecht, minderjarige dochter van Huibert Zwartendijk, oud 53 jaren, van beroep Molenaar en Cinna Bonte, oud 45 jaren, zonder beroep, wonende beiden mede te Mijdrecht zijnde thans ook gecompareerd en hunne dochter behoorlijk adsisteerende.
Getuigen:
Willem van Bemmelen, oud 27 jaren, van beroep Veenman, Zwager van de Bruid;
Arie van der Heul, oud 64 jaren, van beroep Gemeentebode en Veldwachter;
Nicolaas Smit, oud 42 jaren, van beroep Geregtsdienaar, en
Klaas Verdam, oud 24 jaren, van beroep Kantoorbediende, - zijnde de drie laatste getuigen goede vrienden doch geen bloedverwanten van de Comparanten, wonende alle de getuigen te Mijdrecht.
En hebben wij deze Acte na dezelve aan de Comparanten voorgelezen te hebben benevens den Comparant Bruidegom en zijn moeder, de bruid en de getuigen onderteekend, verklarende de Ouders van de Bruid hunne namen niet te kunnen schrijven of teekenen.
[bron: website Familysearch]

OVERLIJDENSAKTE, Mijdrecht, 29 juli 1830, nr. 49:
In het jaar 1830 den 29sten dag der maand Julij des voor de middags ten 10 ure zijn voor ons Jakob Verdam, Burgemeester en als zoodanig Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Mijdrecht verschenen:
Petrus van Grieken, oud 25 jaren, van beroep Arbeider en Gijsbert Janmaat, oud 43 jaren, van beroep Bouwman, wonende beiden te Mijdrecht; De eesrtgemelde Echtgenoot en de laatst genoemde Behuwdvader van de zoo straks te noemen overledene.
Dewelken aan ons hebben verklaard en aangegeven dat op den 28sten dag der maand Julij dezes jaars des morgens ten 8 ure binnen deze Gemeente in het huis staande vooraan in den hoef is overleden Cornelia Zwartendijk, huisvrouw van den Eersten Declarant, oud 21 jaren, zonder beroep, geboren te Aalsmeer, gewoond hebbende te Mijdrecht, Dochter van Huibert Zwartendijk, van beroep Watermolenaar en Cinna Bonte, zonder beroep, beiden alhier woonachtig.
En hebben wij deze Acte van overlijden na dezelve aan de Declaranten voorgelezen te hebben met hun onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

HUWELIJKSAKTE, Mijdrecht, 17 november 1831, nr. 18:
In het jaar 1831 den 17den dag der maand November des Voordemiddags ten 11 ure, zijn voor ons Jakob Verdam, Burgemeester en als zoodanig Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Mijdrecht gecompareerd:
Petrus van Grieken, oud 26 jaren, van beroep Bouwman, geboren te Mijdrecht, doch gedoopt te Uithoorn blijkens doopcedul afgegeven door den heer Burgemeester van Uithoorn, thans overgelegd, wonende te Mijdrecht, meerderjarige Zoon van Kors van Grieken, overleden te Mijdrecht blijkens door ons afgegeven thans overgelegd doopcedul en van Ariaantje van Schepping, oud 48 jaren, van beroep Bouwvrouw wonende te Mijdrecht, thans voor ons gecompareerd;
de comparant is weduwenaar van Cornelia Zwartendijk, in den jaren 1830 alhier overleden, blijkens door ons afgegeven thans geproduceerde doodcedul;
hij heeft wijders overgelegd het Certificaat volgens Art. 200 der Wet, afgegeven door den heer Gouverneur dezer Provincie, waaruit blijkt dat hij aan zijne verpligtingen wegens de Nationale Militie heeft voldaan, en
Jannetje Janmaat, oud 19 jaren, van beroep Boeremeid, geboren te en wonende te Mijdrecht, minderjarige dochter van Maarten Janmaat, oud 44 jaren, van beroep Bouwman, wonende te Mijdrecht, zijne dochter ten dezen adsisteerende en Grietje Verlaan, overleden te Mijdrecht, - de Comparant heeft aan ons overgelegd hare doopcedul en haar moeders' doodcedul, beiden door ons afgegeven.
Getuigen:
Arie van der Heul, oud 67 jaren, van beroep Gemeentebode.
Klaas Jansen, oud 76 jaren, van beroep Herbergier.
Klaas Verdam, oud 26 jaren, van beroep Kantoorbediende, wonende allen te Mijdrecht en
Willem Kandelaar, oud 43 jaren, van beroep Veenman, wonende te Wilnis.
Zijnde allen goede vrienden doch geen bloedverwanten van de Comparanten.
En hebben wij deze Acte na dezelve aan de Comparanten voorgelezen te hebben met de Comparanten en de getuigen onderteekend.
[bron: website Familysearch]

OVERLIJDENSAKTE, Mijdrecht, 29 juni 1838, nr. 50:
In het jaar 1838, den 29sten dag der maand Junij des voormiddags ten 8 ure, zijn voor ons Jacob Verdam Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente van Mijdrecht verschenen:
Petrus van Grieken, oud 33 jaren, van beroep Bouwman, wonende te Mijdrecht en Maarten Janmaat, oud 51 jaren, van beroep Bouwman, wonende te Mijdrecht, de eerstgemelde Echtgenoot en de laatst genoemde Vader van de zoo straks te noemen overledene.
Dewelken aan ons verklaard hebben, dat op den 28sten dag der maand Junij dezes jaars, des avonds ten 8 ure, binnen deze gemeente, in het huis staande aan den hoef in Blokland is overleden Jannetje Janmaat, oud 26 jaren, van beroep bouwvrouw, geboren te Mijdrecht, gewoond hebbende te Mijdrecht, huisvrouw van den eersten declarant, en kind van den tweeden declarant en zijne overleden huisvrouw Grietje Verlaan.
En hebben wij deze acte van overlijden na dezelve aan de Declaranten voorgelezen te hebben met hen onderteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

HUWELIJKSAKTE, Mijdrecht, 21 november 1839, nr. 17:
Op heden den 21sten November 1839 zijn voor ons, Jacob Verdam, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Mijdrecht in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aantegaan:
Petrus van Grieken, oud 34 jaren, van beroep Bouwman, geboren te Uithoorn, wonende te Mijdrecht, meerderjarige zoon van Kors van Grieken, overleden en Arriaantje van Schepping, zonder beroep, wonende te Mijdrecht, Weduwnaar van Jannitje Janmaat alhier overleden, ter eenerzijde; en
Cormelia Kroon, oud 24 jaren, van beroep Boeremeid, geboren te Uithoorn, wonende te Mijdrecht, meerderjarige dochter van Willem Kroon en Maria Lenars, van beroep Arbeiders, wonende te Uithoorn, ter anderen zijde.
En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd: de Bruidegom zijn acte van geboorte, de acte van overlijden zijner huisvrouw en het Certificaat van den heer Staatsraad gouverneur dezer Provincie waaruit blijkt dat hij aan zijne verpligtingen wegens de Militie heeft voldaan, de Bruid haar acte van geboorte.
De Ouders van de Bruid alhier tegenwoordig, hebben verklaard in dit huwelijk toetestemmen.
De afkondigingen hebben alhier plaats gehad op Zondagen den tweeden en zeventienden November dezes jaars en zijn zonder stuiting afgeloopen.
In tegenwoordigheid van:
Maarten Janmaat, oud 52 jaren, van beroep Bouwman, wonende te Mijdrecht, Behuwdvader van den Bruidegom.
Jan Janmaat, oud 42 jaren, van beroep Eigenaar, wonende te Mijdrecht, Oom van den Bruidegom.
Abraham Jansen, oud 53 jaren, van beroep Voerman, en
Jan Veldkamp, oud 56 jaren, van beroep Voetbode, wonende beiden te Mijdrecht, goede vrienden van de Bruid.
En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, welke na voorlezing door de Bruidegom, de vader van de Bruid en de getuigen, benevens ons is geteekend, verklarende de Bruid en haar moeder niet te kunnen schrijven.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Mijdrecht, 12 oktober 1867, nr. 89:
In het jaar 1867, den 12den dag der maand October verschenen voor ons Willem van Beijeren, Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Mijdrecht Provincie Utrecht,
Kos van Grieken, zoon van de overledene, oud 23 jaren, van beroep bouwman, wonende te Mijdrecht en Jacob Oosterom, behuwdzoon van de overledene, oud 45 jaren, van beroep bouwman, wonende te Mijdrecht.
Dewelke ons verklaarden, dat op den 11den dag der maand October dezes jaars , des midags ten half twee ure, binnen deze gemeente Wijk 2 N. 160 is overleden Pieter van Grieken, oud 62 jaren, van beroep landbouwer, geboren en wonende te Mijdrecht, gehuwd met Cornelia Krone, zoon van Kors van Grieken en Adriana van Scheppingen, beiden overleden.
En hebben wij deze Acte na voorlezing onderteekend met de comparanten.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

9.Cornelia KROON,
Dochter van Wilhelmus Petrus Kroon [nr. 18] en Maria Leenders [nr. 19], geboren te Uithoorn op 15 september 1815, Rooms-Katholiek, van beroep boeremeid, overleden in Kromme Mijdrecht (Mijdrecht) op 11 november 1888, begraven te Uithoorn op het RK kerkhof op 15 november 1888, oud 73 jaar.

GEBOORTEAKTE, Uithoorn, 16 september 1815, nr. 37:
In het het jaar 1815 den 16de September des voordemiddags ten 11 uur compareerde voor mij Mr. Willem Kloos. Burgemeester en Officier van den Burgerlijken Staat te Uithoorn, provintie Utrecht:
Willem Kroon, oud 30 jaar, arbeider, wonende alhier dewelke ons een kind van het vrouwelijk geslagt heeft voorgesteld uit hem declarant en zijne huisvrouw Maria Lenars, geboren den 15de dezer maand ten 4 uur des nademiddag, aan welke hij de voornaam van Cornelia heeft gegeven.
De gemelde Verklaring is geschied in presentie van Jan Traa, oud 46 jaaren, veldwachter, en Frans Kruijtsman, oud 51 jaaren, beide hier woonachtig, en hebben de Vader en Getuigen deze Acte nevens mij, na voorlezing, ondertekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Mijdrecht, 12 november 1888, nr. 76:
In het jaar 1888, den 12den dag der maand November verschenen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Mijdrecht,
Reinier Stephanus van Kempen, zoon van de overledene, oud 38 jaren, van beroep veehouder, wonende alhier en Jan Zuiderwijk, oud 34 jaren, van beroep werkman, wonende alhier.
Dewelken ons verklaarden, dat op den 11den dag der maand November dezes jaars, des namiddags ten 6 ure, binnen deze gemeente wijk 5 nummer 18 is overleden Cornelia Kroone, oud 73 jaren, zonder beroep, geboren te Uithoorn, wonende alhier, weduwe van Pieter van Grieken, dochter van Willem Kroone en Maria Lenars, beiden overleden.
En hebben wij deze Acte na voorlezing ondeteekend met de aangevers.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KIND UIT HET HUWELIJK VAN PETRUS VAN GRIEKEN EN CORNELIA ZWARTENDIJK:
 1. Teuntje van Grieken,
  Geboren te Mijdrecht op 19 juni 1830, overleden aldaar op 31 juli 1830, oud 6 weken.

  OVERLIJDENSAKTE, Mijdrecht, 31 juli 1830, nr. 52 [GenLias]:
  Teuntje van Grieken, overleden te Mijdrecht op 31 juli 1830, dochter van Petrus van Grieken en Cornelia Zwartendijk.

KINDEREN UIT HET HUWELIJK VAN PETRUS VAN GRIEKEN EN JANNETJE JANMAAT:
 1. Cornelia van Grieken,
  Geboren te Mijdrecht op 21 augustus 1832, overleden aldaar op 24 december 1853, oud 21 jaar.
  Gehuwd te Mijdrecht op 26 april 1852 met Jacob Oosterom, geboren te Zevenhoven in 1822, van beroep bouwman te Mijdrecht, zoon van Hannes Oosterom en Cornelia Zijerveld.
 2. Cors (Koos) Christiaan van Grieken,
  Geboren te Mijdrecht op 23 mei 1834, overleden aldaar op 12 november 1837, oud ruim 3 jaar.

  OVERLIJDENSAKTE, Mijdrecht, 13 november 1837, nr. 93 [GenLias]:
  Koos van Grieken, overleden te Mijdrecht op 12 november 1837, oud 3 jaar, zoon van Pieter van Grieken en Jannetje Janmaat.
 3. Margaretha van Grieken,
  Geboren te Mijdrecht op 6 juni 1836, overleden aldaar op 12 augustus 1837, oud 1 jaar.

  OVERLIJDENSAKTE, Mijdrecht, 12 augustus 1837, nr. 67 [GenLias]:
  Margaretha van Grieken, overleden te Mijdrecht op 12 augustus 1837, oud 1 jaar, dochter van Petrus van Grieken en Johanna Janmaat.
 4. Margareta van Grieken,
  Geboren te Mijdrecht, overleden aldaar op 14 juni 1838.

  OVERLIJDENSAKTE, Mijdrecht, 16 juni 1838, nr. 45 [GenLias]:
  Margaretha van Grieken, overleden te Mijdrecht op 14 juni 1838, oud 0 jaar, dochter van Petrus van Grieken en Jannetje Janmaat.
KINDEREN UIT HET HUWELIJK VAN PETRUS VAN GRIEKEN EN CORNELIA KROON:
 1. Christina van Grieken,
  Geboren te Mijdrecht op 1 augustus 1840, overleden aldaar op 30 oktober 1843, oud 3 jaren.

  OVERLIJDENSAKTE, Mijdrecht, 31 october 1843, nr. 52 [GenLias]:
  Christina van Grieken, overleden te Mijdrecht op 30 october 1843, oud 3 jaren, dochter van Pieter van Grieken en Cornelia Kroone.
 2. Johanna van Grieken,
  Geboren te Mijdrecht op 12 maart 1842, overleden op 18 januari 1931, mogelijk in Zevenhoven, oud 88 jaar.
  Gehuwd te Mijdrecht op 21 april 1865 met Jacobus Joannes Koeleman, geboren te Zevenhoven op 1 oktober 1842, overleden aldaar op 27 september 1919, begraven op 1 oktober op het R.K. Kerkhof, oud 77 jaar, zoon van Bernardus Koeleman en Anna Kiebert.
 3. Kors (Christinus) van Grieken,
  Geboren te Mijdrecht op 23 juli 1844, van beroep bouwman, overleden op 29 april 1877, oud 32 jaar.
  Gehuwd te Mijdrecht op 22 april 1870 met Alida (Aaltje) van Pijlen, geboren te Mijdrecht op 10 mei 1847, dochter van Jan van Pijlen en Bertien Nieuwenhuizen.
 4. Willem van Grieken,
  Geboren op 17 januari 1847, overleden te Mijdrecht op 5 oktober 1864, oud 17 jaar.

  OVERLIJDENSAKTE, Mijdrecht, 6 oktober 1864, nr. 88 [GenLias]:
  Willem van Grieken, overleden te Mijdrecht op 5 oktober 1864, oud 17 jaar, zoon van Peter van Grieken en Cornelia Kroon.
 5. Gijsbertus van Grieken,
  Geboren te Kromme Mijdrecht op 6 april 1849, vertrok in 1867 naar Leiderdorp, van beroep veehouder te Mijdrecht, Leimuiden, Oude Wetering en Zevenhoven, vanaf 1900 melkslijter te Leiden, overleden ca. 1923, oud 74 jaar.
  Gehuwd te Nieuwer-Amstel op 18 april 1872 met Wilhelmina Maria van der Laan, geboren te Nieuwer-Amstel op 3 februari 1851, overleden te 's-Gravenhage op 28 augustus 1902, begraven aldaar op 31 augustus op het R.K. kerkhof, oud 51 jaar, dochter van Hendrik van der Laan, van beroep veehouder en van Christina Wouters.
 6. Adriana van Grieken,
  Geboren te Mijdrecht op 28 mei 1851, overleden aldaar op 7 november 1919, begraven te Uithoorn op het R.K. Kerkhof op 10 november, oud 68 jaar.
  Gehuwd te Mijdrecht op 27 april 1873 met Reijnerus (Reinier) Stephanus van Kempen, geboren te Zevenhoven in 1850, van beroep veehouder in Mijdrecht, overleden na 1919, zoon van Gijsbert van Kempen en Alida Verhoef.
 7. Teunis van Grieken,
  Geboren 1852/53, overleden te Mijdrecht op 7 juli 1857, oud 4 jaar.

  OVERLIJDENSAKTE, Mijdrecht, 8 juli 1857, nr. 46 [GenLias]:
  Teunis van Grieken, overleden te Mijdrecht op 7 juli 1857, oud 4 jaar, zoon van Pieter van Grieken en Cornelia Kroone.
 8. Johannes (Jan) vam Grieken,
  Geboren op 15 juli 1855, van beroep arbeider.
  Gehuwd te Zevenhoven op 25 april 1878 met Kornelia Blom, geboren te Zevenhoven op 17 november 1854, dochter van Jasper Blom en Cornelia van Vliet.
 9. Teunis van Grieken,  zie nr. 4.
  Geboren te Mijdrecht op 27 november 1860, Rooms-Katholiek, van beroep slager, overleden te Rotterdam op 5 oktober 1943 begraven aldaar op 8 oktober op het R.K. Kerkhof Crooswijk, oud 82 jaar.
  Gehuwd te Nieuwveen op 9 oktober 1885 met Magdalena Johanna Stouten.
10.Jacobus Hendrikus STOUTEN,
Zoon van Jacobus Stouten [nr. 20] en Johanna Schrijvers [nr. 21], geboren te Oude Wetering (gem. Alkemade) op 28 oktober 1831, van beroep winkelier, koopman, wijnhandelaar, levensverzekeringsagent, Rooms-Katholiek, overleden te Nieuwveen op 10 december 1914, oud 83 jaren.
Gehuwd te Nieuwveen met de Uiterbuurt op 23 november 1857 met Gerarda (Gerritje) VAN DER LINDEN.

GEBOORTEAKTE, Alkemade, 29 oktober 1831, nr. 91:
In het jaar 1831 den 29sten der maand October des voormiddags ten 3 ure, is voor ons Burgemeester van Alkemade En Officier van den Burgerlijken Stand, verschenen Jacobus Stouten, oud 28 jaren, van beroep koopman, wonende in deze Gemeente, welke ons heeft verklaard dat zijne huisvrouw Johanna Schijvers, op den 28sten October 1831 des voormiddags ten elf ure is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Jacobus Hendrikus.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Cornelis van Amerongen, oud 64 jaren, van beroep arbeider en van Dirk van Greuningen, oud 51 jaren, van beroep kantoorbediende, wonende beiden alhier en hebbende de vader en getuigen deze na voorlezing met ons geteekend.
[volledige en letterlijk weergave der akte]

HUWELIJKSAKTE, Nieuwveen, 23 november 1857, nr. 13:
In het jaar 1857 den 23sten November, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Nieuwveen met de Uiterbuurt, ter bijweze der natenoemene getuigen, in het huis der gemeente verschenen:
Jacobus Hendrikus Stouten, jongman, oud 26 jaren, van beroep winkelier, geboren in Alkemade en wonende te Nieuwveen, meerderjarige zoon van Jacobus Stouten en Johanna Schrijver, beiden zonder beroep en wonende te Haarlem, En
Gerritje van der Linden, jonge dochter, oud 19 jaren, zonder beroep, geboren in Zevenhoven en wonende te Nieuwveen, minderjarige dochter van Nicolaas van der Linden en Magdalena Gerrits, beiden overleden.
Zijnde de Vader van den Bruidegom, zoomede Cornelis Kiebert, Bouwman te Nieuwveen en Willem van Doorn, arbeider te Mijdrecht, respectievelijk Voogd en toeziende Voogd over de Bruid (daartoe benoemd door den Heer Kantonregter te Woubrugge den 11den november dezes jaars blijkens behoorlijk geregistreerd procesverbaal van dien datum) alhier tegenwoordig, verklarende hunne toestemming tot dit huwelijk te geven, zoomede Eerstgenoemde dat de toestemming der moeder van den Bruidegom is gevraagd geweest.
Welke Comparanten Ons verzocht hebben het door hun voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen zijn geschiedt voor Ons huis der gemeente op Zondagen den 8sten en 15den der maand November dezes jaars, zonder dat eenig verzet daartegen ter onze kennisse is gebragt.
Als Stukken bij de wet voor dit huwelijk vereischt zijn alleen kunnen worden overgelegd:
Een bewijs van voldoening aan de Nationake Militie.
Een geboorte extract van den Bruidegom.
Een geboorte extract van de Bruid.
Twee akten van overlijden harer Ouders, en
Twee akten van overlijden harer grootouders van Vaderszijde,
terwijl de akten van overlijden der grootouders van Moederszijde van de Bruid door haar niet zijn kunnen worden geleverd uithoofde zij volgens hare voor ons afgelegde en met Eede bevestigde verklaring, ook na daartoe het meest uitgebreide onderzoek te hebben ingesteld, niet is kunnen te weten komen waar zij overleden zijn of waar zij hunne laatste woonplaats hebben gehad.
Daarna hebben wij aan opgemeld verzoek voldoende, de Comparanten afgevraagd of zij elkander tot Echtgenoot verlangen aantenemen en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen welke door wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, waarop door elk derzelven een toestemmend antwoord gegeven zijnde door Ons in naam der wet is verklaard dat Jacobus Hendrikus Stouten en Gerritje van der Linden door het huwelijk zijn verbonden.
En hebben wij daarvan deze akte opgemaakt in tegenwoordigheid van
Josephus Casparus Wenselaus Hoogeboom, oud 24 jaren, zonder beroep, wonende te Haarlem,
Jurrien Verdonk, oud 63 jaren, Veldwachter,
Antonie Bange, oud 61 jaren, koopman en
Cornelis van Lent, oud 51 jaren, Schoenmaker, de laatsten allen wonende te Nieuwveen, zijnde geen van allen bloedverwanten van de Comparanten, en dezelve na gedane voorlezing geteekend door de beide Comparanten, den Vader des Eersten en den Voogd der tweede Comparant Zoomede voornoemde getuigen, verklarende de toeziende Voogd van de laatse niet te kunnen schrijven of tekenen als zulks niet geleerd hebbende.
[volledige en letterlijk weergave der akte]

BEVOLKINGSREGISTER, Nieuwveen, 1861-1875:
Jacobus Henricus Stouten, geboren te Alkemade op 28-10-1831.
Gehuwd met Gerarda van der Linden.
Adres: 69a.
Rooms-Katholiek.
Koopman.
[bron: Groene Hart Archieven]

BEVOLKINGSREGISTER, Nieuwveen, 1875-1885:
Jacobus Henricus Stouten, geboren te Alkemade op 28-10-1831.
Gehuwd met Gerritje van der Linden.
Adres: 11.
Rooms-Katholiek.
Koopman.
[bron: Groene Hart Archieven]

BEVOLKINGSREGISTER, Nieuwveen, 1885-1900:
Jacobus Hendrijus Stouten, geboren te Alkemade op 28-10-1831.
Gehuwd met Gerritje van der Linden.
Adres: 12.
Rooms-Katholiek.
Winkelier, agent levensverzekering.
[bron: Groene Hart Archieven]

OVERLIJDENSAKTE, Nieuwveen, 12 december 1914, nr. 55:
Jacobus Hendrikus Stouten, overleden te Nieuwveen op 10 december 1914 des namiddags ten half 5 ure, oud 83 jaren en 1 maand, geboren te Alkemade en wonende te Nieuwveen, zoon van Jacobus Stouten en Johanna Schrijvers, beiden overleden, echtgenoot van Gerritje van der Linden.
Aangifte door Petrus Joannes Jacobus Stouten, oud 35 jaar, manufacturier, wonende te Nieuwveen, zoon van de overledene en Dirk Janmaat, oud 50 jaar, timmerman, wonende te Nieuwveen.
[bron: Groene Hart Archieven]
11.Gerarda (Gerritje) VAN DER LINDEN,
Dochter van Nicolaas van der Linden [nr. 22] en Magdalena Gerrits [nr. 23], geboren te Zevenhoven op 9 december 1837, Rooms-Katholiek, overleden te Nieuwveen op 2 maart 1915, oud 77 jaar.

GEBOORTEAKTE, Zevenhoven, 11 december 1837, nr. 38:
In het jaar 1837 den 11den December des middags ten 12 ure, is voor ons Petrus van der Min, Burgemeester, Officier van den burgerlijken Staat van de gemeente Zevenhoven en Noorden, Kanton Alphen, Provincie Zuidholland verschenen Nicolaas van der Linden, arbeider, oud 37 jaren, wonende binnen deze gemeente, welke ons heeft verklaard dat zijne huisvrouw Magdalena Gerrits, oud 33 jaren, op den 9den der tegenwoordigen maand December, des namiddags ten 8 ure ten zijnen huize binnen deze gemeente is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij den voornaam van Gerritje gaf.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Bastiaan Breedveld, oud 34 jaren, en Jan van Bev...kom, oud 39 jaren, beiden arbeiders binnen deze gemeente woonachtig.
En hebben wij deze akte voorgelezen en geteekend hebbende de vader en getuigen verklaard hunnen namen niet te kunnen schrijven.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

BEVOLKINGSREGISTER, Nieuwveen, 1875-1885:
Gerritje van der Linden, geboren te Zevenhoven op 09-12-1837.
Gehuwd met Jacobus Hendricus Stouten.
Adres: 11.
Rooms-Katholiek.
[bron: Groene Hart Archieven]

BEVOLKINGSREGISTER, Nieuwveen, 1885-1900:
Gerritje van der Linden, geboren te Zevenhoven op 09-12-1837.
Gehuwd met Jacobus Hendrikus Stouten.
Adres: 12.
Rooms-Katholiek.
[bron: Groene Hart Archieven]

OVERLIJDENSAKTE, Nieuwveen, 3 maart 1915, nr. 16:
Gerritje van der Linden, overleden te Nieuwveen op 2 maart 1915 des morgens te 9 uur 15, oud 77 jaren en 2 maanden, dochter van Nicolaas van der Linden en van Magdalene Gerrits, beiden overleden, weduwe van Jacobus Hendrikus Stouten.
Aangifte door Petrus Joannes Jacobus Stouten, oud 35 jaren, manufacturier, wonende te Nieuwveen, zoon van de overledene en Dirk Janmaat, oud 50 jaren, timmerman, wonende te Nieuwveen.
[bron: Groene Hart Archieven]

KINDEREN:
 1. Anna Hendrika Stouten,
  Geboren te Nieuwveen op 29 augustus 1858, Rooms-Katholiek, verhuisde in 1895 naar Utrecht, overleden aldaar op 11 augustus 1913, oud 54 jaar.
  Gehuwd te Nieuwveen op 13 augustus 1897 met Jean Joseph Antonietti, geboren te Delft op 12 december 1875, overleden te Utrecht op 14 februari 1920, oud 44 jaar, zoon van Louis Antonietti, van beroep beeldhouwer en Maria Cornelia Engels, van beroep kasteleinse te Utrecht.
  Jean Joseph Antonietti huwde (2) te Utrecht op 27 september 1916 met Geertruida Cornelia (Geertje) van Veenendaal, geboren te Utrecht in 1888, overleden aldaar op 13 september 1937, oud ca. 49 jaar, dochter van Gerrit van Veenendaal en Wilhelmina Scholman.

  GEBOORTEAKTE, Nieuwveen, 30 augustus 1858, nr. 31:
  In het jaar 1858 den 30sten Augustus, is voor Ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Nieuwveen met de Uiterbuurt, verschenen Jacobus Hendrikus Stouten, oud 26 jaren, Winkelier, wonende binnen deze Gemeente, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Gerritje van der Linden op den 29sten dezer maand des voormiddags ten 8 ure, ten huize van hem Comparant binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij de voornamen Anna Hendrika gaf.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan Jacob Sies, oud 44 jaren, Veldwachter, wonende te Zevenhoven en Hendrik Cornelis Hoogland, oud 29 jaren, Veearts, wonende alhier.
  En hebben wij deze akte voorgelezen en met den aangever en de getuigen onderteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Delft, 13 december 1875, nr. 877:
  In het jaar 1875 den 13den der maand December des namiddags ten half een ure, is voor ons Aart van der Leeuw, Wethouder, ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Delft, verschenen Louis Antonietti, oud 33 jaren, beeldhouwer, wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat Maria Cornelia Engels, oud 36 jaren, zijne huisvrouw op den 12den dezer maand, des morgens ten 5 ure is verlost in zijne woning wijk 7 nommer 52 van een kind van het mannelijk geslacht waaraan hij de voornamen Jean Joseph heeft gegeven.
  De gemelde verklaring is gecshied in tegenwoordigheid van Johan George Christiaan Rupp, oud 29 jaren, Zadelmaker en van Christiaan Wilhelmus Rupp, oud 25 jaren, wagenmaker, wonende alhier.
  En hebben de vader en getuigen eze acte na voorlezing neven ons onderteekend.
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Nieuwveen, 13 augustus 1897, nr. 7:
  Jean Joseph Antonietti, oud 21 jaren, zonder beroep, geboren te Delft, wonende te Utrecht, zoon van Louis Antonietti, overleden en van Maria Cornelia Engels, kasteleines te Utrecht, en
  Anna Hendrika Stouten, oud 38 jaren, zonder beroep, geboren te Nieuwveen, wonende te Nieuwveen, onlangs te Utrecht, dochter van Jacobus Hendrikus Stouten, van beroep wijnhandelaar en van Gerritje van der Linden, zonder beroep, beiden wonende te Nieuwveen.
  Getuigen:
  Gerardus Franciscus Donkers, oud 45 jaren, zonder beroep, wonende te Utrecht, behuwdvader bruidegom.
  David Gerardus Speet, oud 63 jaren, van beroep timmerman, wonende te Nieuwveen.
  Egbertus Boeree, oud 36 jaren, van beroep veldwachter, wonende te Nieuwveen.
  Willem van der Vos, oud 33 jaren, gemeentesecretaris, wonende te Nieuwveen.
  Afkondigingen op 1 en 8 augustus 1897 te Nieuwveen.
  [bron: Groene Hart Archieven]

  BEVOLKINGSREGISTER, Nieuwveen, 1885-1900:
  Anna Hendrika Stouten, geboren te Nieuwveen op 29-08-1858.
  Adres: 12.
  Rooms-Katholiek.
  Vertrokken naar Utrecht op 20-08-1895.
  [bron: Groene Hart Archieven]

  OVERLIJDENSAKTE, Utrecht, 12 augustus 1913, nr. 1073:
  Anna Hendrika Stouten, overleden te Utrechtt op 11 augustus 1913, oud 54 jaar, gehuwd met Jean Joseph Antonietti, dochter van Jacobus Hendrikus Stouten en Gerritje van der Linden.
  [bron: Genlias]

  HUWELIJKSAKTE, Utrecht, 27 september 1916, nr. 788:
  Jean Joseph Antonietti, oud 40 jaren, geboren te Delft, weduwnaar van Anna Hendrika Stouten, zoon van Louis Antonietti en Maria Cornelia Engels, en
  Geertruida Cornelia van Veenendaal, oud 28 jaren, geboren te Utrecht, dochter van Gerrit van Veenendaal en Wilhelmina Scholman.
  [bron: website Het Utrechts Archief]

  OVERLIJDENSAKTE, Utrecht, 14 februari 1920, nr. 290:
  Jean Joseph Antonietti, overleden te Utrecht op 14 februari 1920, oud 45 jaren, echtgenoot van Geertruida Cornelia van Veenendaal, eerder weduwnaar van Anna Hendrika Stouten, zoon van Louis Antonietti en Maria Cornelia Engels.
  [bron: Genlias]
 2. Magdalena Johanna Stouten,  zie nr. 5.
  Geboren te Nieuwveen op 3 februari 1860, Rooms-Katholiek, overleden te Hillegersberg op 14 april 1938, oud 78 jaar.
  Gehuwd te Nieuwveen op 9 oktober 1885 met Antonius (Teunis) van Grieken.
 3. Maria Johanna Stouten,
  Geboren te Nieuwveen op 23 januari 1862, Rooms-Katholiek, vertrok in 1884 naar Salzkotten.

  BEVOLKINGSREGISTER, Nieuwveen, 1875-1885:
  Maria Johanna Stouten, geboren te Nieuwveen op 23-01-1862.
  Adres: 11.
  Rooms-Katholiek.
  Vertrokken naar Salzkotten op 10-05-1884.
  [bron: Groene Hart Archieven]
 4. Jakobus Johannes Stouten,
  Geboren te Nieuwveen op 7 februari 1864, Rooms-Katholiek, vertrok in 1879 naar Voorhout.

  BEVOLKINGSREGISTER, Nieuwveen, 1875-1885:
  Jacobus Johannes Stouten, geboren te Nieuwveen op 07-02-1864.
  Adres: 11.
  Rooms-Katholiek.
  Vertrokken naar Voorhout op 27-09-1879.
  [bron: Groene Hart Archieven]
 5. Henrikus Stouten,
  Geboren te Nieuwveen op 12 augustus 1866, Rooms-Katholiek van beroep manufacturier.
  Gehuwd (1) ca. 1892 met Anna Margaretha Faase, geboren te Bloemendaal op 9 augustus 1871, overleden te Vaassen op 9 mei 1904, oud 32 jaar.
  Gehuwd (2) te Epe op 6 januari 1906 met Johanna Maria Elisabeth Lubbers, geboren te Doetinchem-Ambt in 1884, overleden te Epe voor 25 april 1914, dochter van Bernardus Lubbers en Theodora Sophia Sauer.
  Gehuwd (3) te Epe op 25 april 1914 met Gerdina van Bussel, geboren te Apeldoorn 1885/86, dochter van Johannes Arnoldus van Bussel en Tonia Jansen van der Sligte.

  BEVOLKINGSREGISTER, Nieuwveen, 1885-1900:
  Henrikus Stouten, geboren te Nieuwveen op 12-08-1866.
  Gehuwd met Anna Margaretha Faase.
  Adres: 12.
  Rooms-Katholiek.
  Manufacturier.
  Ingekomen 04-10-1892 van deel 5/140]
  [bron: Groene Hart Archieven]

  BEVOLKINGSREGISTER, Nieuwveen, 1885-1900:
  Anna Margaretha Faase, geboren te Bloemendaal op 09-08-1871.
  Gehuwd met Henrikus Stouten.
  Adres: 12.
  Rooms-Katholiek.
  Ingekomen van Bloemendaal op 04-10-1892
  [bron: Groene Hart Archieven]

  HUWELIJKSAKTE, Epe, 25 april 1914, nr. 22 (GenLias):
  Henrikus Stouten, oud 39 jaar, geboren in Nieuwveen, zoon van Jacobus Hendricus Stouten en Gerarda van der Linden, weduwnaar van Anna Margaretha Faase, met Johanna Maria Elisabeth Lubbers, oud 21jaar, geboren in Doetinchem-Ambt, dochter van Bernardus Lubbers en Theodora Sophia Sauer.

  HUWELIJKSAKTE, Epe, 6 januari 1906, nr. 1 (GenLias):
  Henrikus Stouten, oud 47 jaar, geboren in Nieuwveen, zoon van Jacobus Hendricus Stouten en Gerarda van der Linden, weduwnaar van Anna Margaretha Faase en van Johanna Maria Elisabeth Lubbers, met Gerdina van Bussel, oud 28 jaar, geboren in Apeldoorn, dochter van Johannes Arnoldus van Bussel en Tonia Jansen van der Sligte.
 6. Johanna Maria Stouten,
  Geboren te Nieuwveen op 17 oktober 1868, Rooms-Katholiek, woont in 1875 te Nieuwveen in huis nr. 11, overleden te Nieuwveen op 18 november 1876, oud 8 jaar.

  BEVOLKINGSREGISTER, Nieuwveen, 1875-1885:
  Johanna Maria Stouten, geboren te Nieuwveen op 17-10-1868.
  Adres: 11.
  Rooms-Katholiek.
  [bron: Groene Hart Archieven]

  OVERLIJDENSAKTE, Nieuwveen, 18 november 1876, nr. 37:
  Johanna Maria Stouten, overleden te Nieuwveen op 18 november 1876, oud 8 jaren, geboren te Nieuwveen, dochter van Jakobus Henricus Stouten en van Gerarda van der Linden.
  Aangifte door Jakobus Henricus Stouten, oud 45 jaren, van beroep koopman, wonende te Nieuwveen, vader van de overledene en Jurrien Vis, oud 72 jaren, particulier, wonende te Nieuwveen.
  [bron: Groene Hart Archieven]
 7. Nicolaas Theodorus Stouten,
  Geboren te Nieuwveen op 8 december 1870, Rooms-Katholiek, van beroep bakkersknecht, verhuisde in 1886 naar Amsterdam, woonde vervolgens te Zwammerdam, Nieuwveen en weer Amsterdam.
  Gehuwd te Nieuwveen op 7 mei 1897 met Victorine Leopoldine Dufour, geboren te Batavia, Ned. O-Indie 1870/71, dochter van Charles Dufour en Sara Christina Leopoldina Peters.

  BEVOLKINGSREGISTER, Nieuwveen, 1885-1900:
  Nicolaas Theodorus Stouten, geboren te Nieuwveen op 08-12-1870.
  Adres: 12.
  Rooms-Katholiek.
  Vertrokken naar Amsterdam op 27-02-1886.
  [bron: Groene Hart Archieven]

  BEVOLKINGSREGISTER, Nieuwveen, 1885-1900:
  Nicolaas Theodorus Stouten, geboren te Nieuwveen op 08-12-1870.
  Adres: 12.
  Rooms-Katholiek.
  Bakkersknecht.
  Ingekomen van Zwammerdam op 31-12-1888.
  Vertrokken naar Amsterdam op 02-11-1889.
  [bron: Groene Hart Archieven]

  HUWELIJKSAKTE, Nieuwveen, 7 mei 1897, nr. 1:
  Nicolaas Theodorus Stouten, oud 26 jaren, van beroep banketbakker, geboren te Nieuwveen, wonende te Utrecht, zoon van Jacobus Hendrikus Stouten, van beroep wijnhandelaar en van Gerarda van der Linden, zonder beroep, beiden wonende te Nieuwveen, en
  Victorine Leopoldine Dufour, oud 26 jaren, zonder beroep, geboren te Batavia, Nederlands Indie, wonende te Nieuwveen, onlangs te Haarlem, dochter van Charles Dufour, overleden en van Sara Christina Leopoldina Peters, zonder beroep, wonende te Medemblik.
  Getuigen:
  Hendrikus Stouten, oud 30 jaren, van beroep manufacturier, wonende te Nieuwveen, broer van de bruidegom.
  Johannes Cornelis Speet, oud 32 jaren, pianofabrikant, wonende te Nieuwveen.
  Egbertus Boeree, oud 36 jaren, van beroep veldwachter, wonende te Nieuwveen.
  Willem van der Vos, oud 33 jaren, gemeentesecretaris, wonende te Nieuwveen.
  Afkondigingen op 25 april en 2 mei 1897 te Nieuwveen, Utrecht en Haarlem.
  [bron: Groene Hart Archieven]
 8. Petronella Theodora Hendrika Stouten,
  Geboren te Nieuwveen op 17 november 1872, Rooms-Katholiek, overleden te Nieuwveen op 6 april 1918, oud 45 jaren.
  Gehuwd te Nieuwveen op 13 augustus 1897 met Johannes Kornelis Speet, geboren te Nieuwveen op 11 november 1864, van beroep pianomaker, zoon van David Gerardus Speet, van beroep timmerman en van Johanna Broekhuijzen.

  HUWELIJKSAKTE, Nieuwveen, 13 augustus 1897, nr. 6:
  Johannes Kornelis Speet, oud 32 jaren, van beroep pianomaker, geboren en wonende te Nieuwveen, zoon van David Gerardus Speet, van beroep timmerman, wonende te Nieuwveen en van Johanna Broekhuijzen, overleden, en
  Petronella Theodora Hendrika Stouten, oud 24 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Nieuwveen, dochter van Jacobus Hendrikus Stouten, van beroep wijnhandelaar en van Gerarda van der Linden, zonder beroep, beiden wonende te Nieuwveen.
  Getuigen:
  David Gerardus Speet, oud 63 jaren, van beroep timmerman, wonende te Nieuwveen, vader van de bruidegom.
  Gerardus Franciscus Donkers, oud 45 jaren, zonder beroep, wonende te Utrecht.
  Egbertus Boeree, oud 36 jaren, van beroep veldwachter, wonende te Nieuwveen.
  Willem van der Vos, oud 33 jaren, van beroep gemeentesecretaris, wonende te Nieuwveen.
  Afkondigingen op 1 en 8 augustus 1897 te Nieuwveen.
  [bron: Groene Hart Archieven]

  BEVOLKINGSREGISTER, Nieuwveen, 1885-1900:
  Johannes Kornelis Speet, geboren te Nieuwveen op 11-11-1864.
  Gehuwd met Petronella Theodora Hendrika Stouten.
  Adres: 12.
  Rooms-Katholiek.
  Pianomaker.
  Ingekomen 22-10-1897 van deel 5/102.
  [bron: Groene Hart Archieven]

  OVERLIJDENSAKTE, Nieuwveen, 8 april 1918, nr. 25:
  Petronella Theodra Hendrika Stouten, overleden te Nieuwveen op 6 april 1918, oud 45 jaren en 4 maanden, zonder beroep, geboren te Nieuwveen, dochter van Jacobus Hendrikus Stouten en Gerritje van der Linden, beiden overleden, echtgenote van Johannes Kornelis Speet.
  Aangifte door Johannes Kornelis Speet, oud 53 jaar, pianomaker, wonnede te Nieuwveen, echtgenoot en Petrus Jacobus Joannes Stouten, 38 jaar, manufacturier, wonende te Nieuwveen, broer van de overledene.
  [bron: Groene Hart Archieven]
 9. Theodorus Joannes Jacobus Stouten,
  Geboren te Nieuwveen op 1 december 1874, Rooms-Katholiek, verhuisde in 1888 naar Michielsgestel, woonde in 1898 te Hoeven en verhuisde in dat jaar via Nieuwveen naar Waspik.
  Gehuwd te Oldenzaal op 19 september 1905 met Cecilia Alexandrina Maria Phlippeau, geboren te Oldenzaal 1881/82, dochter van Bernard Louis Gerard Phlippeau en Maria Johanna Antonia Nieuwenhuis.

  BEVOLKINGSREGISTER, Nieuwveen, 1885-1900:
  Theodorus Johannes Jacobus Stouten, geboren te Nieuwveen op 01-12-1874.
  Adres: 12.
  Rooms-Katholiek.
  Vertrokken naar Michielsgestel op 20-09-1888.
  [bron: Groene Hart Archieven]

  BEVOLKINGSREGISTER, Nieuwveen, 1885-1900:
  Theodorus Johannes Jacobus Stouten, geboren te Nieuwveen op 01-12-1874.
  Adres: 12.
  Rooms-Katholiek.
  Ingekomen vanuit Hoeven op 04-03-1898.
  Vertrokken naar Waspik op 28-03-1898.
  [bron: Groene Hart Archieven]

  HUWELIJKSAKTE, Oldenzaal, 19 september 1905, nr. 30 (GenLias):
  Theodorus Joannes Jacobus Stouten, oud 30 jaar, geboren in Nieuwveen, zoon van Jacobus Henricus Stouten en Gerarda van der Linden, met Cecilia Alexandrina Maria Phlippeau, oud 23 jaar, geboren in Oldenzaal, dochter van Bernard Louis Gerard Phlippeau en Maria Johanna Antonia Nieuwenhuis.
 10. Johannes Jacobus Stouten,
  Geboren te Nieuwveen op 31 januari 1877, Rooms-Katholiek, verhuisde in 1888 naar Michielsgestel.

  BEVOLKINGSREGISTER, Nieuwveen, 1885-1900:
  Johannes Jakobus Stouten, geboren te Nieuwveen op 31-01-1877.
  Adres: 12.
  Rooms-Katholiek.
  Vertrokken naar Michielsgestel op 20-09-1888.
  [bron: Groene Hart Archieven]
 11. Petrus Joannes Jakobus Stouten,
  Geboren te Nieuwveen op 10 oktober 1879, Rooms-Katholiek, van beroep wijnhandelaarsknecht, woonde in 1893 te Heeswijk.
  Gehuwd (1) te Nieuwveen op 19 november 1908 met Kornelia Kok, geboren te Nieuwveen op 28 februari 1883, overleden aldaar op 5 februari 1911, oud 27 jaren, dochter van Gerardus Kok, van beroep timmerman en van Johanna Wilhelmina Voorn.
  Gehuwd (2) te Nieuwkoop op 12 september 1912 met Alida Maria Heeman, geboren te Nieuwkoop 1882/83, dochter van Wilhelmus Claudius Heeman en Cornelia Knape.

  BEVOLKINGSREGISTER, Nieuwveen, 1885-1900:
  Petrus Joannes Jakobus Stouten, geboren te Nieuwveen op 10-10-1879.
  Adres: 12.
  Rooms-Katholiek.
  Vertrokken naar Michielsgestel op 14-10-1890.
  [bron: Groene Hart Archieven]

  BEVOLKINGSREGISTER, Nieuwveen, 1885-1900:
  Petrus Joannes Jakobus Stouten, geboren te Nieuwveen op 10-10-1879.
  Adres: 12.
  Rooms-Katholiek.
  Wijnhandelaarsknecht.
  Ingekomen vanuit Heeswijk op 28-10-1893.
  [bron: Groene Hart Archieven]

  HUWELIJKSAKTE, Nieuwveen, 19 november 1908, nr. 10:
  Petrus Joannes Jakobus Stouten, oud 29 jaren, van beroep manufacturier, geboren en wonende te Nieuwveen, zoon van Jacobus Hendrikus Stouten, zonder beroep en van Gerarda van der Linden, zonder beroep, beiden wonende te Utrecht, en
  Kornelia Kok, oud 25 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Nieuwveen, dochter van Gerardus Kok, van beroep timmerman en van Johanna Wilhelmina Voorn, zonder beroep, beiden wonende te Nieuwveen.
  Getuigen:
  Antonius van der Zon, oud 26 jaren, van beroep slachter, wonende te Nieuwveen.
  Matthijs Erkelens, oud 41 jaren, van beroep koopman, wonende te Nieuwveen.
  Egbertus Boeree, oud 47 jaren, van beroep veldwachter, wonende te Nieuwveen.
  Willem van der Vos, oud 44 jaren, van beroep gemeentesecretaris, wonende te Nieuwveen.
  Afkondigingen op 8 en 15 november 1908 te Nieuwveen.
  [bron: Groene Hart Archieven]

  OVERLIJDENSAKTE, Nieuwveen, 6 februari 1911, nr. 8:
  Kornelia Kok, overleden te Nieuwveen op 5 februari 1911, oud 27 jaren en 11 maanden, dochter van Gerardus Kok, van beroep timmerman en van Johanna Wilhelmina Voorn, overleden, echtgenote van Petrus Joannes Jakobus Stouten.
  Aangifte door Petrus Joannes Jakobus Stouten, oud 31 jaren, manufacturier, wonende te Nieuwveen, echtgenoot en Johannes Kornelis Speet, oud 46 jaren, pianomaker, wonende te Nieuwveen, zwager.
  [bron: Groene Hart Archieven]

  HUWELIJKSAKTE, Nieuwkoop, 12 september 1912, nr. 14:
  Petrus Joannes Jakobus Stouten, oud 32 jaren, van beroep manufacturuer, geboren en wonende te Nieuwveen, weduwnaar van Kornelia Kok, zoon van Jacobus Hendrikus Stouten, zonder beroep en van Gerarda van der Linden, zonder beroep, beiden wonende te Utrecht, en
  Alida Maria Heeman, oud 29 jaren, zonder beroep, geboren te Nieuwkoop, wonende te Nieuwveen, dochter van Wilhelmus Claudius Heeman, oud 56 jaren, van beroep veehouder en van Cornelia Knape. oud 55 jaren, zonder beroep, beiden wonende te Nieuwkoop.
  Getuigen:
  Cornelis Joannes Groenendijk, oud 27 jaren, zonder beroep, wonende te Nieuwkoop.
  Henricus Petrus Kuijpers, oud 38 jaren, van beroep koetsier, wonende te Nieuwkoop.
  Jacob Pieter van Vuuren, oud 45 jaren, van beroep gemeentesecretaris, wonende te Nieuwkoop.
  Francois Jacobus Herman Overhand Landberg, oud 23 jaren, van beroep ambtenaar ter secretarie, wonende te Nieuwkoop.
  Afkondigingen op 1 en 8 september 1912 te Nieuwkoop en Nieuwveen.
  [bron: Groene Hart Archieven]
 12. Johanna Maria (Jeanette) Stouten,
  Geboren te Nieuwveen op 20 december 1881, Rooms-Katholiek, overleden te Utrecht op 25 februari 1919, begraven op 1 maart op het R.K. kerkhof aldaar, oud 37 jaar.
  Gehuwd te Nieuwveen op 6 oktober 1905 met Johannes Adrianus de Bruijn, geboren te Utrecht op 24 augustus 1876, van beroep huisschilder, overleden te Utrecht op 26 januari 1965, begraven op 30 januari op het R.K. kerkhof aldaar, oud 88 jaar, zoon van Johannes Anthonius de Bruijn en Christina Cornelia Huskens,

  HUWELIJKSAKTE, Nieuwveen, 6 oktober 1905, nr. 7:
  Johannes Adrianus de Bruijn, oud 29 jaren, van beroep huisschilder, geboren en wonende te Utrecht, zoon van Johannes Anthonius de Bruijn, overleden en van Christina Cornelia Huskes, zonder beroep, wonende te Utrecht, en
  Johanna Maria Stouten, oud 23 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Nieuwveen, dochter van Jakobus Hendrikus Stouten, van beroep wijnhandelaar en van Gerarda van der Linden, zonder beroep, beiden wonende te Nieuwveen.
  Getuigen:
  Hermanus van der Linden, oud 63 jaren, zonder beroep, wonende te Nieuwveen, oom van de bruid.
  Kornelis Joannes Maria Speet, oud 37 jaren, van beroep timmerman, wonende te Nieuwveen.
  Egbertus Boeree, oud 45 jaren, van beroep veldwachter, wonende te Nieuwveen.
  Willem van der Vos, oud 41 jaren, van beroep gemeentesecretaris, wonende te Nieuwveen.
  Afkondigingen op 24 september en 1 oktober 1905 te Nieuwveen en Utrecht.
  [bron: Groene Hart Archieven]
12.Willem BEKKERS,
Zoon van Francois Bekkers [nr. 24] en Catharina van Welie [nr. 25], geboren te Deest (gem. Druten) op 26 mei 1813, van beroep schippersknecht, schipper, overleden te Rotterdam op 28 september 1853, oud 40 jaar.
Gehuwd te Rotterdam op 21 juni 1843 met Neeltje ZUIDERENT.

GEBOORTEAKTE, Afferden en Deest, 26 mei 1813, fol. 9v:
L'an 1813, le vingt six Mai a quatre heures d'apres midi devant nous Maire, faisant functions d'Officier de l'Etat civil de la commune d'Afferden et Deest, Departement des Bouches du Rhin, est comparu Francis Bekkers, Journalier, demeurant a Deest, lequel nous a presente un enfant du sexe masculin ne a Deest le vingt six Mai a neuf heures du matin, fils de Francis Bekkers suldit et de Catharina van Welie son epouse, et auquel il a declare vouloir donner le prenom de Willem Bekkers.
Les dites declaration et presentationfaites en presence de Jan Marcus demeurant a Deest, profession de cultivateur, age de 36 ans, et de Peeter van der Weerden, demeurant a Deest, profession de cultivateur, age de 46 ans.
Apres qu'il a ete donnelecture du present Acte de Naissance a le declarant et aux temoins, ils ont signe avec nous.
[bron: website Familysearch]

UITTREKSEL GEBOORTEREGISTER, Druten, 12 mei 1843 [huwelijksbijlagen]:
Extract uit het register der geboorteakten van de voormalige gemeente Afferden en Deest over het jaar 1813, berustende ter secretarie der gemeente Druten, waaruit blijkt, dat:
Le vingt six Mai de l'an 1813, a neuf heures du soir, est ne Willem, fils de Francis Bekkers, et de Catharina van Welie, son epouse, demeurant a Deest.
Accordeert met voors. register,
Druten, den 11de Mei 1843.
De Burgemeester, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Druten.
[bron: website Familysearch]

HUWELIJKSAKTE, Rotterdam, 21 juni 1843, nr. 354:
In het jaar 1843 den 21sten Junij compareerden voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,
Willem Bekkers, oud 30 jaren, schippersknecht, meerderjarige zoon van Francis Bekkers, arbeider en van Catharina van Welie, wonende allen te Deest onder de gemeente Druten, en
Neeltje Zuiderent, oud 33 jaren, zonder beroep, wonende in deze Stad, meerderjarige dochter van wijlen Leendert Zuiderent, overleden en van Japie Zevenhuizen, wonende te Maassluis.
En verzochten zij de voltrekking van het huwelijk bij hen onderling en wederzijds met vrije toestemming beraamd.
En is door hen aan Ons ter hand gesteld,
1. Eene akte waaruit blijkt dat de partij ter eenre op den 26sten Mei 1813 is geboren te Deest.
2. Eene akte houdende dat op den 10den Juni 1810 de partij ter andere zijde is geboren te Maassluis.
3. Een certificaat, constateerende dat op den 4den en 11den dezer maand afkondigingen van het voorgenomen Huwelijk te hebben plaats gehad te Druten er onverhinderd zijn afgeloopen.
En vermits de openbare aankondiging van dit Huwelijk door hen op gelijke datum is gedaan, mede onverhinderd is afgeloopen.
Getuigen:
Carel Gehrels, oud 29 jaren, azijnmakersknecht,
Johannes Kunst, oud 46 jaren, kleermaker,
Hermannis Snijders, oud 31 jaren, kuipersknecht en
Hendrik Vijgh, oud 68 jaren, horlogiemaker, woonende allen in deze Stad,
dewelken deze akte na voorlezing nevens ons en de partij ter eenre hebben geteekend, hebbende de partij ter andere zijde verklaard niet te kunnen teekenen, als hebbende de schrijfkunst niet geleerd.
[bron: website Familysearch]

OVERLIJDENSAKTE, Druten, 31 oktober 1853, nr. 72:
Het jaar 1853, den 31sten October is door ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Druten, Provincie Gelderland,
Ontvangen een extract uit het overlijdens register der gemeente Rotterdam, houdende dat Willem Bekkers, Schipper, echtgenoot van Neeltje Zuiderent, zoon van Francois Bekkers en van Catharina van Welie, oud 40 jaren, geboren te Deest, laatstelijk gewoond hebbende te Druten, is overleden den 28sten September 1853, te Rotterdam voormeld.
Waar van de tegenwoordige Dood-Akte is opgemaakt en geteekend.
[bron: website Familysearch]

13.Neeltje ZUIDERENT,
Dochter van Leendert Zuiderent [nr. 26] en Jaapje Zevenhuizen [nr. 27], geboren te Maassluis op 10 juni 1810, gedoopt in de Hervormde kerk aldaar op 17 juni 1810, overleden te Deest (gem. Druten) op 22 september 1873, oud 63 jaar.

UITTREKSEL DOOPREGISTER, Maassluis, Hervormde Gemeente, 16 mei 1843 [huwelijksbijlagen]:
Extract.
Uit het Doop Register der Hervormde Gemeente van Maassluis is geextraheerd, dat op den 10den der maand Junij, des jaars 1810 alhier geboren en den 17den daaraanvolgende gedoopt is:
Neeltje, dochter van Leendert Zuiderent en Japie Zevenhuizen.
Wij Burgemeester van Maassluis, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat aldaar, verklaren dat het bovengemeld Extract is overeenkomstig met het bovengemeld Register.
[bron: website Familysearch]

OVERLIJDENSAKTE, Druten, 22 september 1873, nr. 64:
Het jaar 1873, den 22sten September, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Druten, Provincie Gelderland, verschenen Frans Bekkers, Schipper, oud 27 jaren, wonende te Deest die zich heeft opgegeven te zijn Zoon van de overledene;
en Johannes Franciskus Franssen, Veldwachter, oud 39 jaren, wonende te Druten, die zich heeft opgegeven te zijn bekende van de overledene; die ons hebben verklaard, dat Neeltje Zuiderend, zonder beroep, weduwe van Willem Bekkers, dochter van wijlen Leendert Zuiderend en van wijlen Jaapje Zevenhuizen, oud 63 jaren, geboren te Maassluis, laatstelijk gewoond hebbende te Druten, is overleden den 22sten September 1873 te Deest in wijk A No. 20 des morgens ten 3 ure.
Na gedane voorlezing van de tegenwoordige Dood-Akte aan de deklaranten, heben zij geteekend.
[bron: website Familysearch]

KINDEREN:
 1. Wilhelmus Bekkers,
  Geboren te Deest (gem. Druten) op 12 augustus 1844.
 2. Francis Bekkers,
  Geboren te Deest (gem. Druten) op 30 juni 1846, van beroep arbeider, schipper, overleden te Druten op 22 februari 1934, oud 87 jaren.
  Gehuwd te Druten op 4 februari 1876 met Arnolda Scheeren, geboren te Winssen (gem. Ewijk) op 28 maart 1851, van beroep dienstmeid, overleden te Druten op 2 juni 1928, oud 77 jaren, dochter van Steven Scheeren, van beroep klompenmaker en van Bernardina Kievits.
 3. Jacob Bekkers,  zie nr. 6.
  Geboren te Xanten (Dld) op 6 november 1848, Rooms-Katholiek, van beroep schippersknecht, schipper, parlevinker, overleden te Amsterdam in het Sint Jacobie bejaardenhuis.
  Gehuwd te Rotterdam op 11 februari 1880 met zijn nicht Joanna Joosten.
 4. Catrina Bekkers,
  Geboren te Dordrecht "in een schip liggende aan deze Stad" op 24 juni 1851, overleden te Beuningen op 16 oktober 1874, oud 23 jaren.
 5. Wilhelmina Bekkers,
  Geboren te Deest (gem. Druten) op 1 januari 1854, van beroep dienstbode, overleden te Arnhem op 28 augustus 1929, oud 75 jaren.
  Gehuwd te Arnhem op 3 mei 1882 met Johannes de Winther, geboren te Druten op 10 januari 1846, van beroep tabakswerker, overleden te Arnhem op 25 december 1937, oud 91 jaar, zoon van Heijman de Winther, van beroep slager, vleeshouwer en van Wilhelmina Catharina Neijs.
14.Gerardus JOOSTEN, ook Gradus JOOSTEN,
Zoon van Johannes Joosten [nr. 28] en Geertruida Derksen [nr. 29], geboren te Bemmel op 19 juli 1817, van beroep schipper, woont in 1880 te Druten, overleden te Leiden op 9 maart 1883, oud 65 jaar.
Gehuwd te Druten op 22 juli 1839 met Geuske (Gesina) BEKKERS.

GEBOORTEAKTE, Bemmel, 20 juli 1817, nr. 15:
Op heden den 20sten Julij 1817 des namiddags ten 6 uren, compareerde voor ons Arnoldus Derk Smits, Burgemeester van Bemmel, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der gemeente van Bemmel,
Johannes Joosten, oud 40 jaren, van beroep Schipper, wonende tans te Bemmel en verklaarde in tegenwoordigheid van Jan Derksen, arbeider, oud 72 jaren, behuwdvader van den declarant en Gradus Derksen, arbeider, oud 42 jaren, behuwdbroeder van den declarant, wonende beiden te Bemmel, dat Geertruijda Derksen, deszelfs huisvrouw op de 19de julij 1817 des nademiddags ten 2 uur is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht aan welke hij de voornaam geeft van Gerardus.
Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de comparant en den tweede getuige nevens ons is ondertekend, hebbende Jan Derksen verklaard niet te kunnen schrijven of tekenen.
[Letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

NATIONALE MILITIE, Arnhem, 20 juni 1839: [huwelijksbijlagen]
De Staatsraad, Gouverneur der Provincie Gelderland,
verklaart, dat Gerardus Joosten, geboren te Bemmel den 19 julij 1817, van beroep schipper,
Zoon van Johannes en van Geertruijda Derksen, van beroep schipper, wonende te Bemmel binnen de Gemeente van Bemmel,
voor de Nationale Militie is ingeschreven, dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nommer 55 hetwelk hem tot den dienst verpligtte, hij daaraan heeft voldaan, door nommer verwisseling.
Signalement:
Lengte 1 El, 66 strepen.
Aangezigt ovaal, voorhoofd rond, oogen blaauw, neus gewoon, mond idem, kind rond, haar bruin, wenkbraauwen idem.
[Letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

HUWELIJKSAKTE, Druten, 22 juli 1839, nr. 21:
Het jaar 1839, den 22sten Julij zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Druten, Provincie Gelderland, in het Gemeentehuis, in tegenwoordigheid van:
1. Lambertus Adrianus van Wamel, schipper, oud 34 jaren, wonende te Druten, die gezegd heeft te zijn bekende van den bruidegom.
2. Joannes van Woerkom, adsistent bakenmeester, oud 25 jaren, wonende te Druten, die gezegd heeft te zijn bekende der bruid.
3. Gerardus van Hoesik, polder secretaris en ontvanger, oud 25 jaren, wonende te Druten, die gezegd heeft te zijn bekende van den bruidegom.
4. Joannes van Dongen, arbeider, oud 34 jaren, wonende te Druten, die gezegd heeft te zijn bekende der bruid;
verschenen: ter eenre Gerardus Joosten, Schipper, oud 22 jaren, wonende te Bemmel, minderjarige zoon van Johannes Joosten, schipper en van Geertruida Derksen, beiden wonende te Bemmel, en ter andere zijde Geuske Bekkers, zonder beroep, oud 23 jaren, wonende te Deest, meerderjarige dochter van Francis Bekkers, arbeider en van Catharina van Welie, Echtelieden, wonende beiden mede te Deest;
welke ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, daartoe aan ons ter hand stellende:
1. de akte van geboorte van den bruidegom voornoemd, waaruit blijkt, dat hij geboren is den 19den Julij 1817 te Bemmel;
2. de akte van geboorte van de bruide voornoemd, waaruit blijkt, dat zij geboren is den 30sten September 1815 te Deest.
3. Een certificaat van den Heer Staatsraad Gouverneur der Provincie Gelderland, den 20sten Junij l.l. afgegeven, houdende dat de bruidegom aan zijne verpligting ten aanzien der wet op de nationale militie naar behooren heeft voldaan.
4. Ene verklaring door den Burgemeester, ambtenaar van den burgerlijken staat der gemeente Bemmel, den 17den Julij l.l. afgegeven, houdende dat aldaar als woonplaats des bruidegoms, de vereischte afkondiging van dit huwelijk zonder verhindering zijn bevorderd.
5. Gelijke afkondigingen van dit huwelijk hebben voor het gemeentehuis te Druten, op de zondagen van den 7den en den 14den dezer maand, ingevolge de wet plaats gehad, zonder dat stuiting daar tegen is ingekomen.
6. Johannes Joosten en Geertruida Derksen, ouders des bruidegoms en Francis Bekkers en Catharina van Welie, ouders der bruid, voor ons verschenen zijnde, hebben hunne toestemming tot dit huwelijk, in tegenwoordigheid der 4 opgenoemde getuigen mondeling te kennen gegeven.
Nadat eindelijk de bruidegom en bruid, elk afzonderlijk, aan ons, in tegenwoordigheid der bovenvermelde getuigen, hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in naam der wet verklaard, dat Gerardus Joosten en Geuske Bekkers door den echt zijn vereenigd.
Van al hetwelk wij dadelijk deze akte hebben opgemaakt, welke wij, na gedane voorlezing, met de tegenwoordig zijnde partijen geteekend hebben, met uitzondering van Joannes van Dongen, Francis Bekkers en Catharina van Welie, die allen hebben verklaard niet te kunnen schrijven.
[Letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Druten, 31 maart 1883, nr. 19:
Heden den 31sten Maart 1883 is door ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Druten, provincie Gelderland, ontvangen een extract uit het register van overlijden der gemeente Leiden, luidende als volgt:
"Uit het Overlijdensregister van den jare 1883 is geextraheerd, dat op den 9den Maart 1883 is overleden Gerardus Joosten, oud 65 jaren, schipper, geboren te Bemmel, gewoond hebbende te Druten, gehuwd met Gezina Bekkers, zoon van Johannes Joosten en Geertruida Derksen, beiden overleden."
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke geteekend is door ons, onder goedkeuring van de doorhaling van 43 gedrukte woorden.
[Letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

15.Geuske BEKKERS, ook Gesina BEKKERS,
Dochter van Francis Bekkers [nr. 30] en Catharina van Welie [nr. 31], geboren te Deest op 30 september 1815, woont in 1880 te Druten, overleden te Leiden op 23 november 1883, oud 68 jaar.

GEBOORTEREGISTER, Afferden en Deest, 30 september 1815:
Het jaar 1815, den 30sten September ten 8 uren des voordemiddags, is voor ons Burgemeester van de Gemeente van Afferden en Deest, Provintie Gelderland, erschenen Francis Bekkers, werkman, wonende te Deest, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het vrouwelijk geslacht, geboren den 30sten September, ten 5 uren des smorgens, dochter van Francis Bekkers voornoemd, en van Catharina van Welie, zijne vrouw; en aan welk Kind heeft verklaard de voornaamte willen geven van Geuske Bekkers.
De gezegde verklaring en vertooning geschiedt in tegenwoordigheid van Peter van der Weerden, werkman, wonende te Deest, oud 47 jaren en van Hendrik Hendriks, werkman, wonende te Deest, oud 33 jaren.
Na gedane voorlezing van de tegenswoordige Geboorte-Acte aan de declarant en aan de getuigen, hebben zij,
Dit hand + teken heeft Francis Bekkers gezet, heeft verklaard niet te kunnen schrijven.
Peter van der Weerden,
Hendrik Hendriks.
[Letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Leiden, 26 november 1883, nr. 1104:
In het jaar 1883 den 26sten der maand November des voormiddags te elf uren, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen:
Simon Daans, bekende van de overledene, oud 73 jaren, aanspreker, wonende te Leiden en Adrianus Niehof, bekende van de overledene, oud 54 jaren, sjouwer, wonende te Leiden, welke ons verklaard hebben, dat op den 23sten November 1883, des avonds te elf uren, binnen deze gemeente overleden is:
Catharina Bekkers, oud 68 jaren, zonder beroep, geboren te Deest in het jaar 1815, gewoond hebbende te Leiden, weduwe van Gerardus Joosten, dochter van Franciscus Bekkers en Catharina van Weelei, beide overleden.
En is deze akte na gedane voorlezing door ons en de declaranten geteekend.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN:
 1. Catharina Joosten,
  Geboren te Deest op 19 mei 1845.
  Gehuwd te Druten op 23 februari 1867 met Hendrikus Neijenhuizen, geboren te Ubbergen op 28 oktober 1829, van beroep schipper, zoon van Hendrikus Neijenhuizen en van Maria Kup.
 2. Johannes Joosten,
  Geboren te Rotterdam op 12 september 1848, overleden te Nijmegen op 20 juni 1852, oud 3 jaar.
 3. Gesina Joosten,
  Geboren te Schiedam op 9 maart 1853.
  Gehuwd te Druten op 9 april 1880 met Theodorus Johannes Peters, geboren te Gendt op 12 maart 1841, van beroep schipper op het schip "Maria Oudelia" te Millingen, zoon van Willem Peters en Willemina van Alen.
 4. Joanna Joosten,  zie nr. 7.
  Geboren te Ruhrort (Dld) op 22 december 1856, Rooms-Katholiek, overleden te Rotterdam op 26 april 1915, begraven op het R.K. kerkhof aldaar, oud 58 jaar.
  Gehuwd te Rotterdam op 11 februari 1880 met haar neef Jacob Bekkers, geboren te Xanten (Dld) op 6 november 1848, Rooms-Katholiek, van beroep schippersknecht, schipper, parlevinker, overleden te Amsterdam in het Sint Jacobie bejaardenhuis.


[Laatst gewijzigd op 6 augustus 2014]
HOME
GENERATIE  5 GENERATIE  3