GENEALOGIE VAN MARCELIS MARCELIS DE OUDE
Vijfde Generatie
Josina ROOS,
Dochter van Hidde Roos en Ariaentje Hendricks de Jongh, [nr. IVa], geboren ca. 1720 te Mijdrecht, doopsgezind, op 1 juni 1760 gedoopt in de Gereformeerde kerk te Thamen, begraven op 19 mei 1762 te Thamen, oud ca. 41 jaar.
Getrouwd op 3 december 1747 in de Gereformeerde kerk te Thamen met Abraham SCHOUTEN, gedoopt in 1715 in de Gereformeerde kerk te Mijdrecht, van beroep gerechtsbode, lidmaat der Gereformeerde kerk, overleden na september 1789, zoon van Lambertus Schouten en Jannetje de Jong.
Abraham SCHOUTEN trouwt (2) op 23 april 1764 in de Gereformeerde kerk te Thamen met Marritje VAN DER WAART, geboren te Haarlem, dochter van Jacob van der Waart en Kaatje Sisoo.

HUW. AKTE, Thamen GK, 3 december 1747:
Den 3 Decemb: zijn alhier in de Huwel: staat bevestigt Abraham Schouten, J:M: van Mijdregt en Josina Roos J:D: van Thamen.

DOOPAKTE, Thamen GK, 1 juni 1760:
Is gedoopt de bejaarde persoon van Josina Roos huisvrouw van Abram Schouten.

REGISTER wegens het begraven der Dooden te Thamen van 1760 tot 12 febr.: 1796, N: 88:
19 mei 1762:
Begraven in de kerk: De Vrouw van Abr.: Schouten.

HUW. AKTE, Thamen GK, 23 april 1764:
Zijn in den huwelijken staat bevestigt Abram Schouten, wed. Josina Roos & Marritje van der Waart J.D. van Haarlem, beide alhier.

KINDEREN:
 1. Hendrik Abrahamsz Schouten,
  Gedoopt op 29 maart 1750 in de Gereformeerde kerk te Thamen.

  DOOPAKTE, Thamen GK, 29 maart 1750:
  Den 29 Maart zijn 2 Kinderen gedoopt.
  het eerste wierd genaamd Hendrik,
  de vader was Abraham Schouten,
  de moeder Josina Roos,
  de Getuijge [N.G.].
  In de mennistebuurt onder Mijdregt.
 2. Ariaantje Abrahams Schouten,
  Gedoopt op 15 april 1753 in de Gereformeerde kerk te Thamen, overleden voor 16 mei 1756.

  DOOPAKTE, Thamen GK, 15 april 1753:
  Den 15 April zijn tot Cudelstaart door ds Rijneveld vier kinderen gedoopt welke alle onder Thamen behoren bij occasie der vacature van de plaats en dien gehelen dag een propt: predikte.
  Het vierde wierd genaamd ..... Ariaantje.
  De vader Abraham Schouten, geregts Bode.
  de moeder Josina Roos.
  de Getuijgen Jannetje de Jong, huijsvr.: van Jan de Hoop.
 3. Arriaantje Abrams Schouten,
  Gedoopt op 16 mei 1756 in de Gereformeerde kerk te Thamen.

  DOOPAKTE, Thamen GK, 16 mei 1756:
  Is een kind gedoopt genaamd Arriaantje.
  De vader was Abram Schouten, L.
  de moeder Josina Roos.
  de getuige Aagie Smit, L.
Jacob Marselisz DE JONG,
Zoon van Marselis Hendricksz de Jongh en Erckje Jacobs Jongeneel, [nr. IVb], geboren ca. 1735, begraven op 11 juni 1794 in Thamen, oud ca. 59 jaar.
Getrouwd met Aaltje VAN 'T KRUIJS, geboren ca. 1740, begraven op 8 september 1784 in Thamen, oud ca. 44 jaar.

REGISTER wegens het begraven der Dooden te Thamen van 1760 tot 12 febr.: 1796, N: 88:
11 juni 1794:
Begraven in de kerk: Jacob de Jong Marcelis Zoon.

REGISTER wegens het begraven der Dooden te Thamen van 1760 tot 12 febr.: 1796, N: 88:
8 sept.1784:
Begraven in de kerk: Aaltje van 't Kruijs, Huisv. van Jacob de Jong.

KINDEREN:
 1. Marcelis Jacobsz de Jong,
  Begraven op 18 april 1780 in Thamen.

  BEGR.REG., Thamen, 18 april 1780:
  Begraven in de kerk een kind van Jacob de Jong Marc:zoon gen: Marcelis.
 2. Cornelis Jacobsz de Jong,
  Begraven op 5 januari 1781 in Thamen.

  BEGR.REG., Thamen, 5 jan.1781:
  Begraven in de kerk een kind van Jacob de Jong gen: Cornelis.
 3. Marcelis Jacobsz de Jong,
  Begraven op 17 november 1781 in Thamen.

  BEGR.REG., Thamen, 17 nov.1781:
  Begraven in de kerk een kind van Jacob de Jong Marc. zoon gen: Marcelis.
Marcelis Marcelisz DE JONG,
Zoon van Marselis Hendricksz de Jongh en Erckje Jacobs Jongeneel, [nr. IVb], geboren ca. 1740, woont in 1772 en 1780 te Zevenhoven, koopt op 24 maart 1772 hooi- of weiland in de Noordeindse polder te Ter Aar en verkoopt dit land op 13 juni 1780, overleden na 26 april 1798.
Getrouwd met N.N.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen, Nieuwveen, inv. 15, blz. 148v, dd 24 maart 1772:
Dirk Neelis te Nieuwveen verkoopt aan Marcelis Marcelisz de Jong te Zevenhoven 900 roeden hooi- of weiland in de Noordeindse polder van Ter Aar, strekkend van de Geerdijk tot Jacob van Bentum, belend ten oosten Sijbrand van der Aer en ten westen Baltenslaantje.
Koopsom f 400.-

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen, Nieuwveen, inv. 16, blz. 55v, dd 13 juni 1780:
Marcelis de Jong te Zevenhoven verkoopt aan Jan de Bie te Zevenhoven, voor zijn vader , 900 roeden land, verongeld voor 458 roeden, strekkend van de Geerdijk tot Jacob van Benten, belend ten oosten Willem Jansz Luijken en ten westen Baltenslaantje.
Koopsom f 500.-

KIND:
 1. Marcelis Marcelisz de Jong, zie VIa.
  Geboren ca. 1770, doopsgezind, overleden na 1803, mogelijk te Thamen.
  Getrouwd in mei 1798 te Mijdrecht met zijn achternicht Sasje Baas, [zie nr. Ve], geboren ca. 1775, doopsgezind, overleden na 1803, mogelijk te Thamen, dochter van Jasper Baas en Grietje de Jongh.
Henrik Jacobsz DE JONGH,
Zoon van Jacob Hendricksz de Jongh en Sasje Maartens Bodisko, [nr. IVc], geboren ca. 1733 in Uithoorn, aanvankelijk doopsgezind, op 22 september 1754 gedoopt in de Gereformeerde kerk vanWilnis, van beroep houtkoopman, overleden na 1769, mogelijk in Uithoorn.
Getrouwd met N.N.

DOOP AKTE, Wilnis GK, 22 sept.1754 te Wilnis:
Henrik, zoon van Jakob de Jongh en Sasje Bodisko, aan den Uijthoorn zijnde een koopman in Hout na alvorens Belijdenis van de Hervormde Religie gedaan te hebben.

NOTARIS AKTE (G.v.Bork), Mijdrecht, 24 feb.1769, nr.867. blz.43:
Procuratie van de Heeren Hendrik en Marten de Jong, cooplieden in houtwaaren, woonende de eerste onder Thamen en de tweede onder Mijdrecht, op de Procureur Barnardus Sluijteman.

KIND:
 1. Sasje Hendriks de Jongh,
  Begraven op 2 maart 1764 in Thamen.

  BEGR.REG., Thamen, 2 maart 1764:
  Begraven in de kerk een kind van Hendrik de Jong, gen: Sasje.
Grietje de JONGH,
Dochter van Jacob Hendricksz de Jongh en Sasje Maartens Bodisko, [nr. IVc], geboren ca. 1747 te Mijdrecht a/d Amstel, gedoopt in mei 1765 in de Doopsgezinde kerk van Mijdrecht, overleden op 10 mei 1796, oud ca. 48 jaar.
Getrouwd in augustus 1768 te Thamen met Jasper BAAS, geboren te Mijdrecht aan de Amstel, gedoopt op 1 maart 1744 in de Gereformeerde kerk van Thamen, volwassendoop op 18 juli 1794 in de doopsgezinde kerk van Mijdrecht, overleden op 28 mei 1803 in Mijdrecht, oud 59 jaar, zoon van Klaas Aldertsz Baas en Aariaantje van Eijck.
Jasper BAAS trouwde (2) op 13 september 1800 te Mijdrecht met Vrouwtje VAN DER HEIDEN, geboren op 27 september 1774 te Aalsmeer, overleden op 14 maart 1829 te Uithoorn, oud 54 jaar.

DOOPAKTE, Thamen GK, den 1e maart 1744:
Is een kind gedoopt genaamt Jasper.
De vader was Klaas Alderts Baas, de moeder Aariaantje van Eijck, de getuijge Klaasje van Eijck.

DOOPAKTE, Mijdrecht Doopsgezinde kerk, Mennonietenbuurt, mei 1765:
Grietje Jacobs de Jong, gedoopt door P. van Dam.

ONDERTROUW AKTE, Mijdrecht GK, 14 aug.1768:
De Huwlijksche Voorstellingen van Jasper Baas, JM, gebooren en woonende te Mijdrecht aan den Amstel & Grietje de Jongh, JD, Gebooren aan den Amstel onder Mijdrecht en wonende te Thamen.
Zijn alhier den 14, 21 & 28 augustus onverhindert geschied waar van den 28 betoon gegeven is na Thamen.

DOOP AKTE, Mijdrecht Menn.Kerk, 18 juli 1794:
Jasper Baas, gedoopt door eerw. heer Cornelis Schermer.

ONDERTROUW AKTE, Mijdrecht S&S, 13 sept.1800:
In ondertrouw aangeteekend Jasper Baas, weduwenaar van Grietje de Jong, en Vrouwtje van der Heijden, meerderjaarige dochter; woonende beide onder dezen Gerechte; en zijnde van de Meniste godsdienst.
Omme naar afloop van drie gwoone Zondags proclamatien in den Echt te treeden.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Thamen, 30 dec.1803:
Hendrik Kamperdijk in qualiteit als speciaal gemachtigde van Vrouwtje van der Heijden, weduwe en boedelhoudster van Jasper Baas; mitsgaders moeder en voogdesse over haare aan genoemde Jasper Baas verwekte, en door hem onmondig naagelaatene dochter Aaltje Baas; Marcelis de Jong Marceliszoon als in huwelijk hebbende Sasje Baas, waar bij hij geboorte in leeven heeft, de welke een mede dochter is, en met de gemelde Aaltje Baas te zamen de eenige en algeheele erfgenaamen zijn van voornoemde Jasper Baas, verkopen aan den heere Willem Kruiswijk, thans nog te Waveren Botshol woonachtig, enige burgerhuijzinge, een zeer grote timmerschuur en een zeer ruime tuijn, gelegen aan de Amstel, voor de somme van f 2,064.-.

KIND UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Sasje Baas, zie nr. VIa.
  Geboren ca. 1775, doopsgezind, overleden na 1803, mogelijk in Thamen.
  Getrouwd in mei 1798 te Mijdrecht met haar achterneef Marcelis Marcelisz de Jong, [zie nr. Vc], geboren ca. 1775, doopsgezind, overleden na 1803, mogelijk in Thamen, zoon van Marcelis de Jongh.
KIND UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Alida Jastina (Aaltje) Baas,
  Geboren op 6 november 1800 te Mijdrecht, van beroep winkelierster, doopsgezind, overleden op 17 december 1857 te Uithoorn, oud 57 jaar.
  Getrouwd op 24 februari 1819 te Thamen met Dilovardus van Commenee, geboren op 3 mei 1793 te Thamen, van beroep broodbakker, overleden op 9 februari 1843 in Uithoorn, oud 49 jaar, zoon van Daniel van Commenee en Sara van den Toorn.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Thamen, 30 dec.1803:
  Hendrik Kamperdijk in qualiteit als speciaal gemachtigde van Vrouwtje van der Heijden, weduwe en boedelhoudster van Jasper Baas; mitsgaders moeder en voogdesse over haare aan genoemde Jasper Baas verwekte, en door hem onmondig naagelaatene dochter Aaltje Baas; Marcelis de Jong Marceliszoon als in huwelijk hebbende Sasje Baas, waar bij hij geboorte in leeven heeft, de welke een mede dochter is, en met de gemelde Aaltje Baas te zamen de eenige en algeheele erfgenaamen zijn van voornoemde Jasper Baas, verkopen aan den heere Willem Kruiswijk, thans nog te Waveren Botshol woonachtig, enige burgerhuijzinge, een zeer grote timmerschuur en een zeer ruime tuijn, gelegen aan de Amstel, voor de somme van f 2,064.-.


  Alida Jastina Baas
  (1800 - 1857)
  [Foto beschikbaar
  gesteld door
  Peter van Commenee]


  [Laatst gewijzigd op 7 september 2005]


VIERDE GENERATIE GENEALOGIEEN KWARTIERSTATEN HOME
ZESDE GENERATIE GEZOCHT MET  DANK  AAN E  MAIL