PARENTEEL VAN JACOB LANG EN MARIA TAMPEMAWA


Vierde Generatie
Johanna Emilie (Dee) LANG,
Dochter van Jan Alexander Lang en Maria van Slooten [nr. III-a], geboren op 7 februari 1905, mogelijk te Menado.
Gehuwd met Michiel (Miel) Adriaan LEFRANDT, geboren te Amoerang op 23 maart 1907, gemeenteraadslid Menado (1938-1941), mogelijk een zoon van Arnoldus Francois Lefrandt en A.P.M. Pieters.

BURGERLIJKE STAND.
Aangiften van geboorten:
Amoerang, 23 maart 1907,
Michiel Adriaan Lefrandt.
[bron: Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie 1815-1942, anno 1878, blz. 268]

GEMEENTERAAD VAN MANADO (1939).
Aantal leden 13.
Burgemeester....D. Kapteyn.
Leden.....O. Dajoh, ir. N. Guldenaar, M.A. Lefrandt, Lie Tek Djien, W.M.J. van de Poel, A.I.A. Ratulangie, H. Senduk, Sie Tjoan Po, Cj. Singal, Tek Hoe Tan, A.B.H. Waworoentoe, J.C.C. van Wijk en A.E. Wout.

GEMEENTERAAD VAN MANADO (1940).
Aantal leden 13.
Burgemeester....D. Kapteyn.
Loco-Burgemeester.....W.M.J. van de Poel (1e), O. Dajoh (2e).
Leden.....O. Dajoh, M.A. Lefrandt, Lie Tek Djien, W.M.J. van de Poel, C.L. de Raadt, A.I.A. Ratulangie, Sie Tjoan Po, Ch. Singal, T.H. Tan, A.J.W. Wakkary, A.B.H. Waworoentoe, J.C.C. van Wijk en A.E. Wout.

GEMEENTERAAD VAN MANADO (1942).
Aantal leden 13.
Burgemeester....H. Dallinga.
Leden.....O. Dajoh, A. Kandou, M.A. Lefrandt, Lie Tek Djien, W.S.H. Linthorst, G.A. Maengkom, Sie Tjoan Po, Ch. Singal, T.H. Tan, F.F. Voege, A.B.H. Waworoentoe, en A.E. Wout, (1 vacature).

KINDEREN:
 1. Boy Lefrant,
  Geboren ca. 1930.
 2. Terra Lefrant,
  Geboren ca. 1935.
  Gehuwd met Ted Lontoh, geboren ca. 1930.
 3. Edy Lefrant,
  Geboren ca. 1935.

Wilhelmina Albertina (Wiet) LANG,
Dochter van Jan Alexander Lang en Maria van Slooten [nr. III-a], geboren op 22 juli 1907, overleden op 8 januari 1950, oud 42 jaar.
Gehuwd met BASALAMA, geboren ca. 1905.

KINDEREN:
 1. Noni Lang,
  Geboren in 1932.
 2. Ventje Lang,  [zie nr. V-a]
  Geboren op 2 december 1937.
  Gehuwd met Els N.N., geboren ca. 1940.
 3. Frida Lang,
  Geboren op 29 november 1939.
 4. Max Lang,
  Geboren op 6 juni 1947.
 5. Marie Lang,
  Geboren op 7 januari 1950.

Louis Alexander Albertus LANG, ook Louke LANG,
Zoon van Willem Albertus Lang, ook Willem Alexander Lang en Josephina Elisabeth Davis [nr. III-b], geboren te Menado op 21 september 1891, van beroep Middelbaar Technisch Ambtenaar 1e kl.
PTT te Bandoeng, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau op 23 augustus 1948, overleden te ’s-Gravenhage op 4 mei 1967, oud 75 jaar.
Gehuwd (1) te Bandoeng op 21 november 1917 met Angeline CROES, ook Nieke CROES, geboren te Bandoeng op 25 juni 1899, overleden aldaar op 23 mei 1934, oud 34 jaar, dochter van Rubens Macarius Gerrit Croes en Emma Ida Mathilda Sevette.
Gehuwd (2) te Bandoeng op 4 augustus 1936 met Josephine Juliana VAN MENXEL, ook Fietje VAN MENXEL, geboren te Bandoeng op 19 oktober 1910, overleden te ’s-Gravenhage op 15 april 2000, oud 89 jaar, dochter van Louis van Menxel en Annette de la Combé.
[bron: R.A. 1919, nr. 3 en mededeling R.A. Lang, 2011].


Louis Alexander Albertus Lang

Josephine Juliana Lang-van Menxel.

BURGERLIJKE STAND.
Aangiften van geboorten.
Menado, 21 September 1891:
Louis Alexander Albertus Lang.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1892, blz. 367]

OVERLIJDENSAKTE, Bandoeng, 23 mei 1934, nr. 69:
Heden den 23sten Mei 1934 heb ik, Constant Ernst Albert Tivon, buitengewoon ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Bandoeng bij wettige verhindering wegens andere ambtsbezigheden van den gewoonen ambtenaar ontvangen een schriftelijke aangifte van overlijden aan deze acte gehecht luidende van woord tot woord als volgt:
Aangifte van Overlijden,
Roomsch Katholieke Ziekenverpleging te Bandoeng.
Heden den 23sten Mei 1934 wordt door ons ondergeteekenden Moeder Ambrozine directrice van de R.K. Ziekenverpleging te Bandoeng en Dr. W. Rizzi ter inschrijving in het Register van den Burgerlijken Stand te Bandoeng aangifte gedaan dat op den 23sten Mei 1934 te 10 uur 30 min. voormiddag in de Ziekenverpleging in hoofde dezer vermeld is overleden:
Angeline Lang geb. Croes.
Geboren te Bandoeng, oud 34 jaar en 11 maanden.
Laatst wonende te Bandoeng.
Echtgenoote van Louis Alexander Albertus Lang, dochter van Rubens Macarius Gerrit Croes (in leven) en Emma Ida Mathilde Sevette (overleden), wonende te Bandoeng.
Was geteekend: Moeder Ambrozine, Dr. Rizzi.
En is na inschrijving van gemelde aangifte deze acte door mij getekend.
[bron: mededeling R.A. Lang, 2011].


Louke, Etty en Fien Lang

HUWELIJKSAKTE, Bandoeng, 4 augustus 1936, nr. 153:
Heden den vierden Augustus 1936 verschenen voor mij Victor Armand Lans buitengewoon ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Bandoeng bij verhindering van den gewone ambtenaar, des voormiddags ten 10 ure Louis Alexander Albertus Lang,
Geboren te Menado, oud 44 jaren, van beroep Middelbaar Technisch ambtenaar eerste klasse bij den Post, Telegraaf en Telefoondienst, wonende te Batavia-Centrum, meerderjarige zoon van de echtlieden Willem Albertus Lang en Josephine Elisabeth Davis, beijden overleden,
Vroeger gehuwd geweest met Angeline Croes, overleden,
En Josephine Juliana van Menxel, geboren te Bandoeng, oud 25 jaren, zonder beroep, wonende te Bandoeng, meerderjarige dochter van de echtlieden Louis van Menxel, overledene en Annette de la Combé, zonder beroep, wonende te Bandoeng.
Vroeger niet gehuwd geweest.
Voorts verschenen voor mij de bovengenoemde persoon van Annette de la Combé, oud 49 jaren die mij in hare hoedanigheid van moeder der bruid verklaarde toestemming te verleenen tot voltrekking van dit huwelijk.
Getuigen:
Hendrick Willem Victor Waersegers, oud 54 jaren, van beroep gepensioeneerd ambtenaar, wonende te Bandoeng,
Albert Alfred van Menxel, oud 29 jaren, van beroep monteur eerste klasse bij den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst, wonende te Tegal.
En is hiervan deze acte opgemaakt en na voorlezing onderteekend.
[bron: mededeling R.A. Lang, 2011].


REGERINGSALMANAK, 1938, Adressenlijst:
Lang, A.L. - Mach. Ond. Poenti Kajoe - Palembang.
Lang, B. - Empl. B.P. Mij - Menado.
Lang, C. - Wachtdoener Steenk. Mij. Parapattan - Teloekbajoer.
Lang, E.F. - Empl. B.P. Mij - Tjepoe.
Lang, F.A.D. - Oud Ass. Adm. Biliton Mij. - Wl. Oud Gondangdia 3.
Lang, H. Adj. Com. S.S. - Bandoeng.
Lang, Mr. H.J. - Advocaat - Btc.
Lang, J. - Empl. N.K.P. Mij. - Soengeigerong (e.H.A. van Dissel).
Lang, J.C.Ch. - Bouwkundige - Malang (L. Eykelenboom).
Lang, J.P. - Control Regentschap - Ngandjoek (J.F. v.d. Bos).
Lang, J.Th. - Empl. N.K.P. Mij - Soengeigerong.
Lang, K.L. - Hfd. Opz. Gevang. - Banjoebiroe.
Lang, L.A.A. - Middelb. Techn. Ambt. 1e kl. P - Bandoeng.
Lang, M.H. - Klerk Belasting - Padang.
Lang, M.J. - Gep. Bouwk. S.S. - Malang (C.J. Wilemsen).
Lang, M.R. - Chef Lang, Silber - Kota Radja (S. Schratter). Lang, Ph. B. - Tuinempl. Sf. Bandjaratma - Tegal (E. Eekhout).
Lang, R.C.O. - Eig. Melkerij Pasir Wangi - Garoet (S. Thijs).
Lang, Th. - Adm. Ond. Pasir Pogor - Tjiandjoer (H. O'Farell).
Lang, Th. F. - Empl. Chartered Bank - Soer.
Lang, Th. O. - Empl. N.K.P. Mij. - Soengeigerong.BADAN OEROESAN GOLONGAN INDO:
On 1 January 1944, during the occupation, the Japanese authority formed the committee BOGI (The Council for the promotion of the Indo interests). Its goal was to keep a tight control on the not-interned Indo-European citizens of Bandoeng, increasingly pressure them to give up their pro-Dutch stance and subject them to pro-Japanese propaganda to embrace the Japanese ideal of the “Great–East-Asia welfare region”.
Under the able leadership of Mr. F.J. Suyderhoud and the clandestine activities of the board members Mr. L.A.A. Lang, Mr. J.H. Harten and Mr. J.A. Guykens the BOGI succeeded to do a lot of good for the Indo-European community, despite the strict Japanese supervision on the committee.
In the months after the Japanese capitulation many of the BOGI activities and institutions were taken over by the RAPWI organisation (Recovery of Allied Prisoners of War and Internees).
[bron: Bandoeng, beeld van een stad, blz. 77, auteur R.P.G.A. Voskuil]


Tempo Doeloe ca. 1940.
De families Lang, Croes, Henning en Van Helden gingen regelmatig tijdens
de weekeinden met een gevulde picknickmand gezellig de bergen in.

KIND UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Etty Louise Lang,  [zie nr. V-b],
  Geboren te Blora , Rembang op 2 september 1918, overleden te Velp op 17 januari 1997, oud 78 jaar.
  Gehuwd met dr. Frits Versnel, geboren te Soerabaja op 12 november 1914, van beroep longarts, overleden te Velp op 11 oktober 2003, oud 88 jaar, zoon van Frederik Hendrik Versnel en Antje Valk.
KIND UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Reginald Alfred Lang, ook Reggy Lang,  [zie nr. V-c],
  Geboren te Bandoeng op 15 januari 1940.
  Gehuwd te Überlingen (Dld) op 24 april 1970 met Johanna Elisabeth Brigitte Franke, geboren te Chemnitz (Dld) op 8 juni 1938.
Frederika Josephina Wilhelmina (Mien) LANG,
Dochter van Willem Albertus Lang, ook Willem Alexander Lang en Josephina Elisabeth Davis [nr. III-b], geboren te Menado op 4 september 1904, overleden te 's-Gravenhage op 3 juli 2004, oud 99 jaar.
Gehuwd (met de handschoen) op 15 januari 1930 met Jan PEREIRA, geboren te Probolinggo op 30 november 1903, van beroep architect, overleden te 's-Gravenhage op 6 augustus 1980, oud 76 jaar.
Mien en Jan zijn na de oorlog naar Nederland verhuisd.


Jan en Mien Pereira met hun kinderen, Koepang-Timor, 1949.

KINDEREN:
 1. Willem François (Wim) Pereira,
  Geboren te Benkoelen op 10 oktober 1931.
 2. Bert Pereira,
  Geboren te Benkoelen op 23 juli 1933, overleden aan Malaria Tropical op 31 oktober 1935, oud 2 jaar.
 3. Rudolf Gustaaf (Ruud) Pereira,
  Geboren te Benkoelen op 7 juli 1936.
 4. Geraldine Jeanette (Gerda) Pereira,
  Geboren te Bandoeng op 18 mei 1938.
 5. Eduard Alexander (Edu) Pereira,
  Geboren te Soë op 20 maart 1948.
Maria Magdalena WINTER, ook Bokkie WINTER,
Dochter van Johan Carel (Karel) Winter en Wilhelmina A. Lang [nr. III-c], geboren te Kema, Noord-Celebes op 7 juli 1886, overleden te Batavia (Jakarta) in 1945, oud ca. 58 jaar.
Gehuwd te Menado op 24 april 1906 met Willem Hendrik Frederik LEFRANDT, ook Wim LEFRANDT, geboren te Menado in 1881, klerk controleur en buitengewoon deurwaarder te Bolang Mongondou, Kota Baroe, Amoerang (1908), buitengewoon ambtenaar der burgerlijke stand (1910), werkt voor de wees- en boedelkamer te Djambi (1915), commies Residentiekantoor te Djambi (1918), tijdelijk secretaris Immigratie-commissie te Djambi (1918), commies Gewestelijk Kantoor en tijdelijk sekretaris Immigratie-Commissie te Tandjong Pandan, Biliton (1921), Afdelings Sekretaris te Palembang (1929), overleden te 's-Gravenhage op 16 april 1964, oud 82 jaar.

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS (1899-1902):
Menado.
Lefrandt, W.H.F.
[bron: Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie 1815-1942]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS (1902):
Sangir- en Talaut-eilanden.
Lefrandt, W.
[bron: Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie 1815-1942]

NIEUW ADRESBOEK VAN GEHEEL NEDERLANDSCH-INDIE (1901-1905):
Lefrandt, W.F.H. – Particulier – Menado.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1815-1942]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIE EN OPGAVEN OMTRENT HUN BURGERLIJKEN STAND:
Voltrokken huwelijken.
Menado, 24 april 1906:
Willem Hendrik Frederik Lefrandt met Maria Magdalena Winter.
[bron: Nieuw Adresboek van geheel Nederlandsch-Indie, Batavia, Landsdrukkerij, 1907]

NIEUW ADRESBOEK VAN GEHEEL NEDERLANDSCH-INDIE (1909-1910):
Lefrandt, W.H.F. – Klerk Control – Bolang Mongondou, Kota Baroe, Amoerang (M.M. Winter).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1815-1942]

NIEUW ADRESBOEK VAN GEHEEL NEDERLANDSCH-INDIE (1911-1915):
Lefrandt, W.H.F. – Klerk – Bolang Mongondou, Amoerang (M.M. Winter).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1815-1942]

NIEUW ADRESBOEK VAN GEHEEL NEDERLANDSCH-INDIE (1916):
Lefrandt, W.H.F. – Klerk (w.g.) – Menado (M.M. Winter).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1815-1942]

NIEUW ADRESBOEK VAN GEHEEL NEDERLANDSCH-INDIE (1917-1918):
Lefrandt, W.H.F. – Klerk bij den Control. - Djambi (M.M. Winter).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1815-1942]

NIEUW ADRESBOEK VAN GEHEEL NEDERLANDSCH-INDIE (1919):
Lefrandt, W.H.F. – Com. Res. kant. - Djambi (M.M. Winter).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1815-1942]

NIEUW ADRESBOEK VAN GEHEEL NEDERLANDSCH-INDIE (1920):
Lefrandt, W.H.F. – Com. Res. kant. (w.g.) – Wl. (M.M. Winter).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1815-1942]

NIEUW ADRESBOEK VAN GEHEEL NEDERLANDSCH-INDIE (1921-1927):
Lefrandt, W.H.F. – Com. Gewest. Kant. – Tandj Pandan (M.M. Winter).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1815-1942]

NIEUW ADRESBOEK VAN GEHEEL NEDERLANDSCH-INDIE (1930):
Lefrandt, W.H.F. – 1e Com. Ass. Res. Kant. – Tandj Pandan (M.M. Winter).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1815-1942]

DEURWAARDERS BIJ DEN RAAD VAN JUSTITIE TE MAKASSER (1909-1913).
Buitengewone Deurwaarders.
Bolaang Mongondou – W.H.F. Lefrandt.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1815-1942]

GEWESTELIJK BESTUUR (1911-1913).
Afdeeling Bolaang Mongondou (Kota Mobagoe).
Buitengewoon ambtenaar van den burgerlijken stand......W.H.F. Lefrandt.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1815-1942]

WEES- EN BOEDELKAMERS (1917-1919).
Djambi.
W.H.F. Lefrandt.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1815-1942]

IMMIGRATIEDIENST (1920).
Immigratie-Commissies.
Djambi.
Tijd. fd. Secretaris.......W.H.F. Lefrandt, 22 Maart 1918 (wd).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1815-1942]

GEWESTELIJK BESTUUR (1920).
Djambi.
Resident...........H.L.C. Petri, 3 Feb. 1918.
Secretaris………F.H. Claus, 28 Aug. 1919 (wd).
Commiezen…...W.H.F. Lefrandt, 15 Juli 1918, tevens buitengewoon ambtenaar van den burgerlijken stand; N. Hukom, Juni 1919 (wd).
Kapitein der Chineezen........Tjia Beng Tjoen, 13 Oct. 1917.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1815-1942]

AMBTENAREN OP NON-ACTIVITEIT:
Commiezen op gewestelijke en plaatselijke bureaux.
W.H.F. Lefrandt, 13 Maart 1920, Djambi.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1815-1942]

IMMIGRATIEDIENST (1922-1927).
Immigratie-Commissies.
Tandjon-Pandan.
Fd. Secretaris.....W.H.Th.L. Lefrandt, 22 Juli 1921, (tijd.).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1815-1942]

IMMIGRATIEDIENST (1928).
Immigratie-Commissies.
Tandjoengpandan.
Fd. Secretaris.....W.H.Th.L. Lefrandt, 22 Juli 1921.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1815-1942]

GEWESTELIJK BESTUUR (1922-1925).
Billiton.
Hoofdplaats Tandjoengpandan.
Tijd. Commies…............W.H.F. Lefrandt, 21 Maart 1921.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1815-1942]

GEWESTELIJK BESTUUR (1927).
Billiton.
Hoofdplaats Tandjoengpandan.
Tijd. Commies…............W.H.F. Lefrandt, 7 juni 1925, (eerste).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1815-1942]

GEWESTELIJK BESTUUR (1929).
Assistent-Residentie Billiton.
Hoofdplaats Tandjoengpandan.
Secretaris…............W.H.F. Lefrandt, 2 juni 1927, (tijd. fungeerend) (eerste commies).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1815-1942]

GEWESTELIJK BESTUUR (1930).
Afdeeling Palembangsche Benedenlanden (Palembang).
Afdeelingssecretaris .....W.H.F. Lefrandt, 8 Nov. 1929.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1815-1942]

ALPHABETISCHE LIJST DER SECRETARISSEN VAN GEWESTEN BUITEN JAVA EN MADOERA (1929).
Lefrandt, W.H.F. (tijd. wd.) .... Billiton....eerste benoeming 2 Juni 1927.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1815-1942]

WEES- EN BOEDELKAMERS (1924-1928).
Belitoeng/Billiton.
Tandjoengpandan.....W.H.F. Lefrandt.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1815-1942]

PERSONALIA.
Oost-Indie.
Aangewezen tot afd. secr. te Palembang W.H.F. Lefrandt ing. 8 Nov.
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, Maandag 21 October 1929.


[bron: C.B.G.]

KINDEREN:
 1. mr. Henry Eduard Lefrandt,  [zie nr. V-d],
  Geboren te Menado op 18 april 1907, Ned. Hervormd, studeerde rechten in Leiden, afgestudeerd in 1935, verdienstelijk tennisspeler bij Thor in Den Haag, keerde in 1936 terug naar Ned. Oost-Indie, advocaat in Batavia (1937), advocaat in Soerabaja (1940), hoofdambtenaar (administrateur) bij het ministerie van Sociale Zaken van de R.I.S., ging op 5 april 1950 met de Willem Ruijs op verlof naar Nederland, overleden te Haarlem op 26 januari 1989, oud 81 jaar, begraven op begraafplaats Akendam te Haarlem.
  Gehuwd (1) ca. 1946 met Charlotte Nicoline Tambajong, ook Zus Tambajong, geboren op 3 oktober 1913, overleden op 25 januari 1957, oud 43 jaar, begraven op de begraafplaats Akendam te Haarlem, dochter van Joost Willem George Tambajong, ook George Tambajong en Johanna Maria Mononutu.
  Gehuwd (2) met Els Harte.
  Charlotte Nicoline Tambajong was eerder gehuwd ca. 1933 met Gerard Louis van Krieken, geboren te Malang op 16 oktober 1907, overleden in Thailand op 9 augustus 1943, begraven te Kanchanaburi, Thailand.
 2. G.A. Lefrandt, [Filiatie waarschijnlijk]
  Geboren ca. 1908, klerk B.B. te Saroelangoen, Djambi (1926), klerk belastingkantoor te Djambi (1929).

  NIEUW ADRESBOEK VAN GEHEEL NEDERLANDSCH-INDIE (1927):
  Lefrandt, G.A. – Klerk B.B. – Saroelangoen, Djambi.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1815-1942]

  NIEUW ADRESBOEK VAN GEHEEL NEDERLANDSCH-INDIE (1930):
  Lefrandt, G.A. – Klerk Belasting Kant. – Djambi.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1815-1942]

  BURGERLIJKE STAND VAN BATAVIA.
  Vestigingen:
  G. A. Lefrandt, Gang Halkema 8.
  [bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 31 juli 1931]

 3. Maria Carolina (Marie) Lefrandt,
  Geboren te Kota Baroe op 24 februari 1910, onderwijzeres te Lahat, Soerabaja (1934), Palembang, Kediri (1937).
  Ongehuwd.

  PERSONALIA.
  Nederlandsch-Indie.
  Departement van onderwijs en eeredienst.
  Tijdelijk belast met de waarneming van de betrekking van Europeesch onderwijzeres aan de Europeesche 1e lagere school B te Soerabaja voor de eerste twee schooltijden mej. M.C. Lefrandt, thans te Lahat.
  [bron: Het Vaderland, 9 Augustus 1934]

  PERSONALIA.
  Nederlandsch-Indie.
  Departement van onderwijs en eeredienst.
  Overgeplaatst van de Europeesche school te Palembang naar de H.C.S. te Kediri de tijd. wd. Europ. onderwijzeres mej. M.C. Lefrandt.

 4. Wilhelmina Leonora (Mientje) Lefrandt,
  Geboren te Kota Baroe op 26 april 1911, overleden te Boloang op 17 mei 1911, oud 3 weken.

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van geboorten:
  Kota Mabagoe, 27 april 1911,
  Wilhelmina Eleonora Lefrandt.
  [bron: Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie 1815-1942, anno 1912, blz. 65]

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van overledenen:
  Kota-Mobagoe, 17 mei 1913:
  Wilhelmina Eleonora Lefrandt.
  [bron: Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie 1815-1942, anno 1914 - blz. 128]

  GRAFSCHRIFT, Menado, Het Oude Kerkhof voor Europeanen, nr. 42:
  Hier rust ons innig geliefd dochtertje Mientje Lefrandt, geb. te Kota Baroe 26-4-1911, overl. te Boloang 17-5-1911.
  Slaap zacht lieveling.

  OPMERKING:
  Volgens Burgerlijke Stand in 1913 overleden, volgens grafschrift in 1911.

 5. Carolina Magdalena Lefrandt, [Filiatie niet bewezen],
  Geboren te Menado op 19 juni 1912.

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van geboorten:
  Menado, 19 juni 1912,
  Carolina Magdalena Lefrandt.
  [bron: Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie 1815-1942, anno 1913, blz. 134]
 6. Albertine Francoise (Tine) Lefrandt,
  Geboren te Djambi op 28 december 1915, overleden te Batavia (Jakarta) in november 1945, oud 29 jaar.
  Gehuwd met Jos Heeres.
 7. Anna Georgina (Annie) Lefrandt,
  Geboren te Biliton op 25 februari 1922.
  Gehuwd (1) met Bob Joosten.
  Gehuwd (2) met Henk Reuvers.

Frits Louis WINTER,
Zoon van Johan Carel (Karel) Winter en Wilhelmina A. Lang [nr. III-c], geboren te Gorontalo, Noord-Celebes op 7 februari 1900, overleden in 1983, oud 83 jaar.
Gehuwd (1) voor 1934 met Maria Louisa (Marie) BENDSNEIJDER, geboren te Gorontalo, Noord-Celebes op 11 juli 1903, overleden te ’s-Gravenhage op 16 april 1996, oud 92 jaar, dochter van Frederik Alexander Gerrit (Gerrit) Bendsneijder en Maria Alida (Ida) Beingsick.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
Gehuwd (2) met Nita VAN DEURSEN, geboren ca. 1910.

BURGERLIJKE STAND.
Aangiften van geboorten.
Tondano, 7 februari 1900.
Frits Louis Winter.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1901, blz. 454]

NAGESLACHT:
Frits had 3 kinderen uit zijn huwelijk met Marie Bendsneijder.
Uit een vooralsnog onbekende relatie had Frits nog eens 4 kinderen.

KINDEREN UIT HET HUWELIJK VAN FRITS LOUIS WINTER EN MARIA LOUISA (MARIE) BENDSNEIJDER:
 1. Ellen Ludwig Winter,  [zie nr. V-e],
  Geboren te ’s-Gravenhage op 22 september 1933, overleden te Menado.
  Gehuwd met Frederik Albert (Bert) Mulder, geboren te Menado op 14 februari 1924, zoon van Jacob Anton Mulder en Juliana Elisabeth Anna (Anna) Walsen.
 2. Nic Winter.
 3. Eefje Eitell Winter.
Lien WINTER,
Dochter van Johan Carel (Karel) Winter en Wilhelmina A. Lang [nr. III-c], geboren ca. 1920.
Gehuwd met Willem HEUVELMAN, geboren ca. 1915.

KINDEREN:
 1. Freddy Heuvelman.
  Gehuwd met Elly van Kampen.
 2. Karel Heuvelman.
  Gehuwd met Jus Versnel.
Mien ALEXANDER LANG,
Dochter van Alexander en van Josefien Lang, [nr. III-d], geboren ca. 1900, mogelijk te Menado.
Gehuwd met Kallo PAULUS, geboren ca. 1900.

KINDEREN:
 1. Jones Paulus,  [zie nr. V-f],
  Geboren ca. 1940.
  Gehuwd met Markus, geboren ca. 1945.
 2. Jauce Paulus,  [zie nr. V-g],
  Geboren ca. 1940, mogelijk te Menado.
  Gehuwd met Keke, geboren ca. 1945.
 3. Buang Paulus,  [zie nr. V-h],
  Geboren ca. 1940, mogelijk te Menado.
  Gehuwd met Deitije, geboren ca. 1945.
 4. Frits Paulus,  [zie nr. V-i],
  Geboren ca. 1945, mogelijk te Menado.
  Gehuwd met Kau, geboren ca.1950.
 5. Maranta Paulus,  [zie nr. V-j],
  Geboren ca. 1950, mogelijk te Menado.
  Gehuwd met Kallo Lumallo, geboren ca. 1945.
Grietje ALEXANDER LANG,
Dochter van Alexander en van Josefien Lang, [nr. III-d], geboren ca. 1905, mogelijk te Menado.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Hendrik Lang,  [zie nr. V-k],
  Geboren ca. 1930.
  Gehuwd met Donni Ngontuna.
 2. Mintye Lang,  [zie nr. V-l],
  Geboren ca. 1930.
  Gehuwd met Marsan.
 3. Hengky Lang,  [zie nr. V-m],
  Geboren ca. 1935.
  Gehuwd met N.N.
 4. Stanis Lang,  [zie nr. V-n],
  Geboren ca. 1935.
  Gehuwd met Inyo Roos.
 5. Buang Lang,  [zie nr. V-o],
  Geboren ca. 1940.
  Gehuwd met Sahabir.
 6. Jossis Lang,  [zie nr. V-p],
  Geboren ca. 1945.
  Gehuwd met Rossa Pangkerego.
Elisabeth ALEXANDER LANG,
Dochter van Alexander en van Josefien Lang, [nr. III-d], geboren ca. 1905, mogelijk te Menado.
Gehuwd (1) met N.N.
Gehuwd (2) met Hendrik BAKER.

KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Eduward Youtje Lang,  [zie nr. V-q],
  Geboren op 6 oktober 1922, overleden op 22 april 1994, oud 71 jaar.
  Gehuwd met Lenci Pinangkaan, geboren op 6 november 1924, overleden op 5 juni 2013, oud 88 jaar.
 2. Tarott Lang,
  Geboren ca. 1924, mogelijk te Menado.
KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. George Baker,  [zie nr. V-r],
  Geboren te Kema op 28 januari 1926, overleden aldaar op 22 januari 2004, oud 77 jaar.
  Gehuwd te Kema op 3 maart 1948 met Josefien Tuerah.
 2. Truly Baker,
  Geboren ca. 1931.
 3. Karel Baker,
  Geboren ca. 1933.
 4. Nicoline Baker,  [zie nr. V-s],
  Geboren te Bitung op 3 december 1935, overleden te Manado op 23 december 1996, oud 61 jaar, begraven te Kema op 26 december 1996.
  Gehuwd met Marthien Suoth, geboren te Poigar, Zuid-Minahasa op 8 maart 1932, overleden te Manado op 26 januari 2008, oud 75 jaar, begraven te Kema op 1 februari 2008.


  Residentielaan te Menado, ca. 1928.
  (Collectie Prentenkabinet Universiteit Leiden)

Lodewijk ALEXANDER LANG (KALLO),
Zoon van Alexander en van Josefien Lang, [nr. III-d], geboren ca. 1905, mogelijk te Menado, overleden op 21 juni 1969, oud ca. 64 jaar, begraven in Kema.
Gehuwd met Adriana URING, geboren ca. 1905, overleden op 1 oktober 1942, oud ca. 37 jaar, begraven in Kema.


[foto beschikbaar gesteld door Sergeyenev Manfred Lang, 2016]

UIT DIT HUWELIJK ÉÉN KIND:
 1. Helena Lang,  [zie nr. V-t],
  Geboren te Kema op 6 augustus 1931, overleden op 16 november 2013, oud 82 jaar.
  Gehuwd met Wellem Christoffel, geboren ca. 1930.
Carel LANG,
Zoon van Bernardus Jacob Lang en Barina Palendeng, [III-e], geboren op 7 october 1905, overleden op 5 juni 1971, oud 65 jaar.
Gehuwd voor 1935 met Tinepikan Evehardina GIMON, ook Dien GIMON, geboren ca. 1910.KINDEREN:
 1. Conny Ellen Lang,  [zie nr. V-u],
  Geboren te Teluk Bayur (Emmahaven), West Sumatra op 19 mei 1935, overleden te Jakarta op 11 april 2013, oud 77 jaar.
  Gehuwd ca. 1960 met Iso Liman Palendeng, geboren te Poso, Celebes op 24 april 1932, overleden te Jakarta op 29 oktober 2003, oud 71 jaar.


 2. Elvire Sylvia Lang,  [zie nr. V-v],
  Geboren te Manado op 20 februari 1938.
  Gehuwd te Manado op 25 augustus 1966 met Ahmad Fikri Hamzens, geboren te Payakumbuh, West Sumatra op 29 augustus 1937.
 3. Jan Maximiliaan Lang, ook Max Lang,
  Geboren te Manado op 31 augustus 1939, overleden op 4 februari 2012, oud 72 jaar.
  Ongehuwd.


 4. Jeames Steve Lang,  [zie nr. V-w],
  Geboren te Manado op 26 september 1954.
  Gehuwd te Manado op 15 februari 1991 met Julia Sahabat, geboren te Tahuna, Celebes op 23 juni 1970.
Hendrik LANG,
Zoon van Bernardus Jacob Lang en Barina Palendeng, [III-e], geboren op 26 oktober 1906, overleden op 2 december 1934, oud 28 jaar.
Gehuwd met Fitye TICOALU, geboren op 4 mei 1915.

KINDEREN:
 1. Giovani Lang,  [zie nr. V-x],
  Geboren op 6 oktober 1933, overleden voor 1999.
  Gehuwd met Stien K. Sembor, geboren op 1 mei 1934.
 2. Alda Lang,  [zie nr. V-y],
  Geboren op 27 februari 1934.
  Gehuwd met Jushar Jahya, geboren ca. 1930.
Charlotta Reinsine LANG,
Dochter van Bernardus Jacob Lang en Barina Palendeng, [III-e], geboren op 3 februari 1925, overleden op 15 mei 1996, oud 71 jaar.
Gehuwd ca. 1945 met Jacob PARENGKUAN, geboren ca. 1915.


Achter v.l.n.r. Charlotta Reinsine Lang, Stella,
Jacob Parengkuan and Raymond.
Voor v.l.n.r. Rudy, Merry en Benny Parengkuan.
Foto ca. 1956.
[foto beschikbaar gesteld door Sergeyenev Manfred Lang, 2014]KINDEREN:
 1. Bernadus Alfrets Parengkuan, ook Benny Parengkuan,  [zie nr. V-z],
  Geboren ca. 1946.
  Gehuwd ca. 1975 met Johanna Eugennie Mangempis, ook Joke Mangempis, geboren ca. 1950.
 2. Rudolf Herman Parengkuan ook Rudy Parengkuan,  [zie nr. V-aa],
  Geboren op 11 juli 1949.
  Gehuwd (1) met Gaby Monterie, geboren op 21 april 1950, overleden in 1999, oud ca. 49 jaar.
  Gehuwd (2) in 2004 met Riza Elizabeth.
 3. Merry Parengkaan,  [zie nr. V-ab],
  Geboren ca. 1951.
  Gehuwd met Tommy Tilaar, geboren ca. 1955.
 4. Raymond Parengkaan,
  Geboren op 8 november 1953.
  Gehuwd met N.N.
 5. Stella Parengkuan.
  Geboren ca. 1955.
Bernart Albert LANG,
Zoon van Bernardus Jacob Lang en Maria Luasunaung [III-e], geboren op 16 februari 1948.
Gehuwd met Telly KORAAG, geboren op 29 januari 1955, overleden op 21 juni 1997, oud 42 jaar.

KINDEREN:
 1. Daisy Lang,  [zie nr. V-ac],
  Geboren op 1 maart 1976.
  Gehuwd met James Celosse, geboren op 5 mei 1971.
 2. Christie Lang,
  Geboren op 19 mei 1977.
 3. Leonardo F. (Leon) Lang,
  Geboren op 26 augustus 1978.
Jan Willem LANG,
Zoon van Bernardus Jacob Lang en Maria Luasunaung, [III-e], geboren op 21 mei 1949, overleden op 26 december 2003, oud 54 jaar.
Gehuwd met Els PAILA, geboren op 29 december 1960.


[foto beschikbaar gesteld door Sergeyenev Manfred Lang, 2014]KINDEREN:
 1. Andreita Tersa Lang,
  Geboren te Manado op 4 augustus 1979.
  Gehuwd te Jakarta op 1 november 2005 met Ferry Laksmono, geboren te Ujung Pandang op 7 april 1977.

  KINDEREN:
  1. Alexandra Michelle Laksmono,
   Geboren te Jakarta op 13 februari 2006.
  2. Fensey Chrisant Laksmono,
   Geboren te Tangerang op 7 december 2012.
 2. Patricia Shireen Colleen Lang,
  Geboren te Tateli op 13 januari 1985.
  Gehuwd te Tateli op 22 juli 2004 met Kiky Lamia, geboren te Manado op 14 februari 1981.
  Patricia en Kiky verhuisden in 2005 naar Arnhem, Nederland.

  KINDEREN:
  1. Rafael Elijah Janels Lamia,
   Geboren te Arnhem op 26 juni 2011.
  2. Darlene Deborah Fonalyiana Lamia,
   Geboren te Arnhem op 30 augustus 2014.
 3. Jouns Candy Felice Lang,
  Geboren te Tateli op 7 juni 1990.
[bron: email Sergeyenev Manfred Lang, oktober 2015]

Jacoba Henrika LANG,
Dochter van Bernardus Jacob Lang en Maria Luasunaung, [III-e], geboren op 10 april 1952.
Gehuwd met Herman SUMAMPOW, geboren op 1 augustus 1951.

KINDEREN:
 1. Carly Sumampow,
  Geboren op 23 november 1978.
 2. Carla Sumampow,
  Geboren op 3 november 1989.
Frits LANG,
Zoon van Louis Jacob Lang en N.N. [III-f], geboren ca. 1910.
Gehuwd (1) met Bokkie.
Gehuwd (2) met Rosalie SAMPEL.

KINDEREN:
 1. Santje Lang,  [zie nr. V-ad],
  Geboren ca. 1935.
  Gehuwd met Petrus Rompas.
 2. Marthen Felix Lang,  [zie nr. V-ae],
  Geboren ca. 1940.
  Gehuwd met Elizabeth A. Ratulangie.


  Menado, ca. 1910.
  (Collectie Prentenkabinet Universiteit Leiden)

Piet Jan LANG,
Zoon van Louis Jacob Lang en N.N. [III-f], geboren te Menado op 14 mei 1905, soldaat in het K.N.I.L., overleden te Sario-Menado op 2 juli 1942, oud 37 jaar, begraven op het Nederlands ereveld Menteng Pulo bij Jakarta.
Gehuwd met Margaretha MIDAS, ook Ita MIDAS, geboren op 14 februari 1908, overleden te Manado op 25 oktober 1988, oud 80 jaar, begraven op Borgo Begraafplaats te Manado.

OORLOGSGRAVENSTICHTING, Slachtofferregister:
Piet Jan Lang, geboren op 14 mei 1905 in Menado, overleden op 2 juli 1942 in Sario-Menado, oud 37 jaar, begraven op het Nederlands Ereveld Menteng Pulo, Jakarta, vak XII, nummer 263, Mlt. soldaat K.N.I.L..[foto beschikbaar gesteld door Sergeyenev Manfred Lang,
maart 2016]

KINDEREN:
 1. Josephine Lang, ook Fin Lang,  [zie nr. V-af],
  Geboren op 3 mei 1929, overleden te Manado op 18 augustus 2006, oud 77 jaar, begraven op Borgo Begraafplaats te Manado.
  Gehuwd met Wimpie Andries Semen, geboren op 25 maart 1920, overleden te Manado op 9 juli 2008, oud 88 jaar, begraven op Borgo Begraafplaats te Manado.
 2. Gerrit Hein Lang, ook Heinty Geret Lang,  [zie nr. V-ag],
  Geboren op 5 oktober 1932, overleden te Manado op 9 november 1989, oud 57 jaar, begraven op Bantik Begraafplaats Malalayang, Manado.
  Gehuwd ca. 1954 met Hedwiga Tandayu, ook Hedwig Tandayu, geboren op 3 mei 1934, overleden te Manado op 9 juni 2006, oud 72 jaar, begraven op Bantik Begraafplaats Malalayang, Manado.
 3. Ben Lang,
  Geboren ca. 1933.
 4. Bobby Johnny Lang,  [zie nr. V-ah],
  Geboren op 13 december 1938, overleden te Manado op 22 oktober 2007, oud 68 jaar, begraven op Bantik Begraafplaats Malalayang, Manado.
  Gehuwd (1) met Sukemy, geboren op 23 mei 1946.
  Gehuwd (2) met Sumiaty, geboren op 12 april 1964.
 5. Syane Lang,  [zie nr. V-ai],
  Geboren ca. 1936.
  Gehuwd met Max Sorongan, geboren ca. 1935.
Frederik LANG,
Zoon van Louis Jacob Lang en N.N. [III-f], geboren op 21 november 1918, overleden op 14 februari 1990, oud 71 jaar.
Gehuwd ca. 1946 met Katherina MIDAS, ook Katrin MIDAS, geboren te Manado op 24 februari 1924, overleden aldaar op 15 april 1995, oud 71 jaar, begraven op Borgo Begraafplaats te Manado.


[foto beschikbaar gesteld door Sergeyenev Manfred Lang,
maart 2016]

KINDEREN:
 1. Jopie Lang,  [zie nr. V-aj],
  Geboren op 9 mei 1947, overleden te Manado op 7 juli 2004, oud 57 jaar, begraven op Borgo Begraafplaats te Manado.
  Gehuwd met Roose Ester Mougan, geboren op 07 september 1945.
 2. Marten Lang,  [zie nr. V-ak],
  Geboren op 21 februari 1949.
  Gehuwd met N.N.
 3. Alfred Lang,
  Geboren op 5 september 1951.
  Gehuwd met Ike Congdong, geboren ca. 1952.
 4. Magda Lang,  [zie nr. V-al],
  Geboren ca. 1955.
  Gehuwd met Corneles.
Ernest LANG,
Zoon van Louis Jacob Lang en N.N. [III-f], geboren ca. 1920.
Gehuwd met Juul DOTULONG, geboren ca. 1925.

KINDEREN:
 1. Frans Lang,
  Geboren ca. 1950.
 2. Tin Lang,
  Geboren ca. 1952.
  Gehuwd met Janto, geboren ca. 1950.
 3. Jance Lang,
  Geboren ca. 1954.
 4. Marie Lang,
  Geboren ca. 1956.
 5. Ferry Lang,
  Geboren ca. 1958.
 6. Diana Lang,
  Geboren ca. 1960.
 7. Edie Lang,
  Geboren ca. 1962.
Milda LANG,
Dochter van Louis Jacob Lang en Amercina Rambuhani [III-f], geboren ca. 1925.
Gehuwd ca. 1950 met Ambun, geboren ca. 1920.

KINDEREN:
 1. Welly Ambun,  [zie nr. V-am],
  Geboren ca. 1950.
  Gehuwd met Malonda, geboren ca. 1952.
 2. Katrin Ambun,  [zie nr. V-an],
  Geboren ca. 1952.
  Gehuwd met Kapoli, geboren ca. 1950.
 3. Benny Ambun,  [zie nr. V-ao],
  Geboren in 1954.
  Gehuwd met Bayak, geboren ca. 1955.
 4. Edy Ambun,  [zie nr. V-ap],
  Geboren in 1956.
  Gehuwd met Lizza, geboren ca. 1958.
 5. Venny Ambun,  [zie nr. V-aq],
  Geboren ca. 1958.
  Gehuwd met Walewangko, geboren ca. 1960.
 6. Inyo Ambun,  [zie nr. V-ar],
  Geboren ca. 1960.
  Gehuwd met Walla, geboren ca. 1960.
 7. Meity Ambun,  [zie nr. V-as],
  Geboren op 15 mei 1966.
  Gehuwd ca. 1988 met ir. Frans Karamoy, geboren ca. 1960, van beroep bouwkundig ingenieur, werkzaam als algemeen directeur van PT Indalex.
 8. Den Ambun,  [zie nr. V-at],
  Geboren op 13 juli 1967.
  Gehuwd ca. 1987 met Deitje Kapoh, geboren op 24 december 1970.
 9. Dek Ambun,  [zie nr. V-au],
  Geboren op 25 juli 1970.
  Gehuwd ca. 1993 met Elti Tambingon, geboren op 6 augustus 1973.

Robert Emel (Miel) LANG,
Zoon van Louis Jacob Lang en Amercina Rambuhani [III-f], geboren in 1934.
Gehuwd ca. 1970 met Jenny Agusten LANG, geboren in 1947
.

KINDEREN:
 1. Hanny Louis Josef Lang,
  Geboren in 1971.
 2. Yappy Santo Anistos Lang,
  Geboren in 1973.
 3. Tammy Wentry Lang,
  Geboren in 1975.
 4. Vanny Aloisius Lang,
  Geboren in 1977.
 5. Lanny Carolina Lang,
  Geboren in 1982.
Jozeph August LANG,
Zoon van Johan Markus Lang en Constantie (Tatie) Mogot, [III-g], geboren in Karoa, Distr. Amoerang, Celebes, N.O.I. op 24 juni 1895, van beroep militair (sergeant), overleden na 1951.
Gehuwd (1) met Na VELTHUIZEN.
Gehuwd (2) ca. 1932 met Louisa TILAAR, geboren te Manado op 13 mei 1903, overleden aldaar op 22 juli 1976, oud 73 jaar, begraven op Bantik Begraafplaats Malalayang, Manado.


Verzoekschrift van Jozeph August Lang dd 15 mei 1951
waaruit ondermeer de familierelatie blijkt.


[foto beschikbaar gesteld door Sergeyenev Manfred Lang,
maart 2016]

KINDEREN:
 1. Hein Ferdinand Lang,  [zie nr. V-av],
  Geboren te Menado, Celebes, N.O.I. op 20 oktober 1933.
  Gehuwd met Betty Pasman, geboren ca. 1935.
 2. Wennie Johan Lang,  [zie nr. V-aw],
  Geboren te Menado, Celebes, N.O.I. op 11 augustus 1935.
  Gehuwd ca. 1960 met Julin R. Tumilantau, geboren te Batavia (Jakarta) in 1940, dochter van Apeles Tumilantau en Wulan Mangkey.
 3. Bernard Jozeph Lang,  [zie nr. V-ax],
  Geboren te Menado, Celebes, N.O.I. op 9 maart 1937, van beroep leraar en eigenaar van een prive school aldaar.
  Gehuwd ca. 1960 met Louise Nangoy, ook Wiesje Nangoy, geboren ca. 1940.
 4. Constantie Susana Lang, ook Taty Lang,  [zie nr. V-ay],
  Geboren te Menado, Celebes, N.O.I. op 6 augustus 1942.
  Gehuwd met Robert Lantu, geboren op 21 oktober 1938.
Elviera LANG, ook Elvira LANG,
Dochter van Johan Markus Lang en Constantie (Tatie) Mogot, [III-g], geboren ca. 1900.
Gehuwd met Evert Rynhardt Samuel WAROUW, eindigde zijn carriere op 40 jarige leeftijd als burgemeester in Minahasa gedurende de laatste jaren van het Nederlands koloniaal bewind, ridder in de orde van Oranje-Nassau, zoon van de voormalig schoolopziener Boudewijn Warouw.

KINDEREN:
 1. Willy Warouw,  [zie nr. V-az],
  Geboren 1934/35, woont te Bogor, West-Java.
  Gehuwd met Vonny.
 2. Maxie Warouw,  [zie nr. V-ba],
  Gehuwd met Ridwan Gani, geboren te Padang, West Sumatra, lid van de Raad van Bestuur van de Internationale Luchthaven Soekarno-Hatta te Jakarta. Nu met pensioen.
ANDERE INDISCHE WAROUWS:
Grafschrift, Batavia, Begraafplaats Tanahabang Weltevreden, afdeeling VI, nr. 315:
Rustplaats van Johan Frederik Warouw, geb. te Makassar 20-10-'88, overl. 27-09-'09.
Beste jongen. Rust zacht.
Josephine Pauline Martha Gerungan, geb. te Weltevreden 20-7-'16, overl. 7-3-'17.
Lief kindje mijn lieveling. Rust zacht.


Benjamin LANG, Click voor Persoonskaart
Zoon van Johan Markus Lang en Constantie (Tatie) Mogot, [III-g], geboren te Menado, Celebes, N.O.I. op 3 april 1908, van beroep ambtenaar in Menado, PTT beambte in Nederland, overleden te Arnhem, Nederland op 15 oktober 1972, oud 64 jaar.
Gehuwd (1) met Dion TICOALU, geboren ca. 1908, overleden voor 17 april 1935, oud ca. 25 jaar.
Gehuwd (2) te Menado, Celebes, N.O.I. op 17 april 1935 met Constantina PANGALILA, ook Constans PANGALILA, geboren te Tondano, Celebes, N.O.I. op 12 augustus 1919, overleden op 8 juni 1978, oud 58 jaar.Titiwungen, ca. 1956.
Boven v.l.n.r. Helen Carola, Constans Pangalila, Benjamin Lang, Jane Wilhelmina en Ronald Jim.
Onder v.l.n.r. Vera Dorothy, Martha Rita, Mario Delano Marcus,
Napoleon Alva John en Billy Franklin Winston Jose.
[foto beschikbaar gesteld door Sergeyenev Manfred Lang, maart 2016]

KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Mariety Lang, ook Jetje Lang,  [zie nr. V-bb],
  Geboren op 16 april 1927, overleden te Jakarta in februari 2009, oud 81 jaar.
  Gehuwd met Alex Pinontoan, geboren op 30 oktober 1921.
 2. Harry Josef Lang,  [zie nr. V-bc],
  Geboren op 15 december 1928, overleden op 5 juli 1971, oud 42 jaar, begraven op Borgo Begraafplaats te Manado.
  Gehuwd ca. 1956 met Johana Annie Jocom, geboren op 8 oktober 1929, overleden te Manado op 20 april 2014, oud 84 jaar, begraven op Borgo Begraafplaats te Manado.
 3. Eleonora Lang, ook Elly Lang,  [zie nr. V-bd],
  Geboren op 22 december 1930, overleden op 8 april 1999, oud 68 jaar.
  Gehuwd (1) met Win Rapar, geboren ca. 1925, overleden 1956/57, oud ca. 31 jaar.
  Gehuwd (2) met Wempi Edie Malonda, geboren ca. 1930, overleden op 23 september 1994, oud ca. 64 jaar.
  Gehuwd (3) met Harry Koeshadi, geboren ca. 1930.


Constans Pangalila en Benjamin Lang.
[foto beschikbaar gesteld door
Sergeyenev Manfred Lang, maart 2016]

KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Helen Carola Lang, ook Connie Lang,
  Geboren te Menado, Celebes, N.O.I. op 29 februari 1936, van beroep lerares.
  Gehuwd met Bennij Wungow, geboren op 19 september 1938, overleden op 9 september 1995, oud bijna 57 jaar.
  Connie en Bennij hebben geen kinderen.
 2. Ronald Jim Lang,  [zie nr. V-be],
  Geboren te Menado, Celebes, N.O.I. op 13 februari 1939.
  Gehuwd (1) ca. 1965 met Anna, geboren ca. 1940.
  Ronald en Anna zijn na de oorlog naar Nederland verhuisd.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding in de jaren ’80.
  Gehuwd (2) met N.N.
 3. Jane Wilhelmina Lang,  [zie nr. V-bf],
  Geboren te Lahir, Celebes, N.O.I. op 10 januari 1943, overleden te Meninggal op 8 november 2001, oud 58 jaar.
  Gehuwd (1) met Harry Raranta, geboren op 28 april 1940.
  Gehuwd (2) met Piet Purukan, geboren op 2 maart 1931.
 4. Billy Franklin Winston Jose Lang,  [zie nr. V-bg],
  Geboren te Tondano, Celebes, N.O.I. op 23 maart 1945.
  Gehuwd met Cisca van Dijk, geboren ca. 1950.
  Billy en Cisca wonen in Zwolle.
 5. Vera Dorothy T. Lang,  [zie nr. V-bh],
  Geboren te Tomohon, Sulawesi, Indonesie op 8 februari 1947, overleden op 20 juni 1999, oud 52 jaar, begraven op de begraafplaats Kalasey.
  Gehuwd te Manado, Sulawesi op 14 januari 1964 met Jan Christian Manoppo, geboren op 14 januari 1936, overleden te Manado op 28 augustus 1983, oud 47 jaar, begraven op de begraafplaats Kalasey.
 6. Martha Rita Lang,  [zie nr. V-bi],
  Geboren te Tomohon, Sulawesi, Indonesie op 7 maart 1949.
  Gehuwd met Andy Arifin, geboren ca. 1945.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding in de jaren ’80.
 7. Napoleon Alva John Lang, ook Leon Lang,  [zie nr. V-bj],
  Geboren te Tomohon, Sulawesi, Indonesie op 30 januari 1952, overleden te Hoofddorp op 7 juli 2009, oud 57 jaar.
  Gehuwd (1) op 30 december 1976 met Rosita Amerlina Wilhelmina Von Schukkmann, geboren op 20 november 1951.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding op 7 juli 1983.
  Gehuwd (2) met Leila Aruman, geboren ca. 1955, weduwe van Yotje Lang [mogelijk een zoon van Mariety Lang].
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding op 19 februari 2009.
 8. Mario Delano Marcus Lang,  [zie nr. V-bk],
  Geboren te Tomohon, Sulawesi, Indonesie op 24 november 1953, van beroep automonteur.
  Gehuwd op 31 december 1971 te Arnhem met Sonja Gerritsen, geboren ca. 1953.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding in de jaren ’80.
  Samenlevingsverband (2) met Tineke.


Gezicht op Menadorivier, Singkelbrug en de Klabat, ca. 1910.
(Collectie Prentenkabinet Universiteit Leiden)

Amalia Wilhelmina WEIJDEMULLER, ook Elly WEIJDEMULLER,
Dochter van Piet Weijdemuller en Josephina Julienne Lang [III-h], geboren te Menado in 1896, overleden in 1966, oud 70 jaar.
Gehuwd met Andries LUMANAUW, geboren in 1889, overleden in 1950, oud 61 jaar.

UIT DIT HUWELIJK TENMINSTE VIJF KINDEREN:
 1. Johanna Josephina Lumanauw, ook Yoyo Lumanauw,
  Geboren in 1915, overleden in 1988, oud 73 jaar.
  Gehuwd met N.N. Kanselaar.
 2. M. A. D. Lumanauw, ook Dede Lumanauw,
  Geboren in 1916, overleden in 1998, oud 82 jaar.
  Gehuwd met N.N. van der Weiden.
 3. Rudy Lumanauw.
  Geboren ca. 1930.
  Gehuwd met Emmy Moeloek.
Joseph Carel Christiaan LANG,
Zoon van Maurits Joachim Lang en Caroline Jeanette Willemsen, [III-i], geboren te Klakah, O-Java, N.O.I. op 11 juli 1903, van beroep architect en aannemer, in 1938 vermeld als bouwkundige in Malang, Ned. Hervormd, overleden te Tasnan bij Bondowoso op 10 juni 1943, oud 39 jaar, begraven in 1943 in een massagraf bij Bondowoso, later herbegraven op het Nederlands Ereveld Ancol bij Djakarta.
Gehuwd te Malang op 16 februari 1929 met Louise EYKELENBOOM, geboren te Malang, N.O.I. op 18 oktober 1909, overleden te Heerenveen op 31 december 1982, oud 73 jaar, crematie in Goutum Crematorium te Leeuwarden, dochter van Anthonie Eijkelboom en Kanira.

Joseph Lang's architectenkantoor was gelegen bij het politiebureau van Malang. Hij ontwierp en bouwde onder meer de R.K. kerk in Malang. Zijn hele leven woonde Lang in Oost-Java (Kediri,Malang). Zijn laatste adres in Malang was aan de Djalan Glintoeng 39.
Toen de oorlog met Japan uitbrak was hij kapitein in het KNIL. In 1942 werd hij gevangen genomen door de Japanners.
In juni 1943 werd hij geexecuteerd.


Huis van Joseph en Louise aan de Djalan Glintoeng 39 te Malang.

REGERINGSALMANAK, 1938, Adressenlijst:
Lang, A.L. - Mach. Ond. Poenti Kajoe - Palembang.
Lang, B. - Empl. B.P. Mij - Menado.
Lang, C. - Wachtdoener Steenk. Mij. Parapattan - Teloekbajoer.
Lang, E.F. - Empl. B.P. Mij - Tjepoe.
Lang, F.A.D. - Oud Ass. Adm. Biliton Mij. - Wl. Oud Gondangdia 3.
Lang, H. Adj. Com. S.S. - Bandoeng.
Lang, Mr. H.J. - Advocaat - Btc.
Lang, J. - Empl. N.K.P. Mij. - Soengeigerong (e.H.A. van Dissel).
Lang, J.C.Ch. - Bouwkundige - Malang (L. Eykelenboom).
Lang, J.P. - Control Regentschap - Ngandjoek (J.F. v.d. Bos).
Lang, J.Th. - Empl. N.K.P. Mij - Soengeigerong.
Lang, K.L. - Hfd. Opz. Gevang. - Banjoebiroe.
Lang, L.A.A. - Middelb. Techn. Ambt. 1e kl. P - Bandoeng.
Lang, M.H. - Klerk Belasting - Padang.
Lang, M.J. - Gep. Bouwk. S.S. - Malang (C.J. Wilemsen).
Lang, M.R. - Chef Lang, Silber - Kota Radja (S. Schratter).
Lang, Ph. B. - Tuinempl. Sf. Bandjaratma - Tegal (E. Eekhout).
Lang, R.C.O. - Eig. Melkerij Pasir Wangi - Garoet (S. Thijs).
Lang, Th. - Adm. Ond. Pasir Pogor - Tjiandjoer (H. O'Farell).
Lang, Th. F. - Empl. Chartered Bank - Soer.
Lang, Th. O. - Empl. N.K.P. Mij. - Soengeigerong.


Etentje met Louise Eykelenboom (zittend 2e van links)
en Joseph Carel Christiaan Lang (zittend achter de kaars).

OORLOGSGRAVENSTICHTING, Slachtofferregister:
Joseph Carel Christiaan Lang, geboren op 11 juli 1903 in Klakah, Oost-Java, overleden in juli 1943 in Tasnan, van beroep architect, onderscheiding VOA, begraven op het Nederlands Ereveld Ancol bij Djakarta, vak II, nummer 74:75.

OORLOGSGRAVENSTICHTING:
[Letter from R. Smagge, director Oorlogsgravenstichting in Indonesia to Ben Lang, d.d. may 2nd 1989]:
Dear Sir,
As I promised you during our telephone conversation on 27 april '89 I would try to dig up some more particulars from our archives about your late father J.C.Chr. Lang.
As a matter of fact I'm able to send you now a few more pieces of information as I already told you last week.
Your father was a member of a resistance guerilla group and this was the cause he has been executed by the Japanese together with the other members of this group. The group was executed in the "jati"-wood called Tasnan or Tasman (two different kinds of spelling).
In the book Tanda Mata KNIL, page 167 this specific guerilla group is mentioned as -Bondowoso- region group, leader mission sisters Luinenburg and Klusman (see appendix).
Your father, who I told you, was an architect in Malang, was a member of this group, together with the architect K.H.G. Bos, also from Malang. Other members were some military men, some Navy men, W.A. Noordzij, director of the Chr. MULO school in Malang, personnel of the B.P.M. in this region, a schoolboy from Kesilir and personnel of the K.P.M.
A posthumous medal is definitely not mentioned in the file of your father, but this registration could certainly be neglected because you told me this medal was awarded around the year 49/50 after the time of the registration of the massgrave Bondowoso and the time it was exhumed from East-Java and reburied at the Ancol Field of Honour.
The address in Holland for more information about Orders of Civilians as well as Military men is:
Kanselarij der Nederlandse Orden, Nassaulaan 18, P.O. Box 30436, 2500 GH Den Haag, tel. 070-3606816.
I hope you'll happen to be able to trace more about your late father and this particular resistance group. If you do, keep in touch please, as I'm always eager to complete the files of the warvictims resting on the Netherlands Fields of Honour in Indonesia.
Verzamelgraf Bondowoso.

STAR of EAST ASIA,
Awarded on may 23rd 1950.

FROM "Het Koninkrijk der Nederlanden in W.O.II, part 11b, page 436-443, page 820-829 and page 856-875, by Dr.L.de Jong", and from: "Malang, beeld van een stad, page 54, by A.van Schaik" :
The Dutch Indonesian ir.A.G.Koops Dekker, together with Ambonese, former Indonesian soldiers (KNIL) and other Dutch Indonesians (Indo's) formed a resistance group to fight the Japanese army. The first one to be arrested, in july 1942, was 39 year old Malang architect Joseph Lang. He was accused of hiding weapons. The Kenpeitai (secret police) had no hold on him and took him to the Kesilir internment camp where he joined a group that prepared itself for the arrival of the Allied troups.
Treason by the pro-Japanese PAGI (Persaudaraan Asia Golongan Indo) and their leader P.H.van den Eeckhout, lead in june 1943 to the execution of Lang and 38 other prisoners, mostly planters from the Malang region. They were shot to death in a forest near Tasnan, close to Djember.


Ben Lang, Louise Eykelenboom en tante Floor, Amsterdam 9 juli 1952
ter gelegenheid van het 50 jarig huwelijksfeest van opa en oma Lang

PERSOONSKAART:
Rubriek 8, Dochter van: zie rubriek 35 !
Rubriek 35: Geadopteerd door pleegouders 3 weken na geboorte; Eykelenboom, Anthonie 27 mei 79, Rt en Kanira, ? 15 maart 89 Passoeroean Indon; namen van eigen ouders onbekend + vervolg van 5) man was bij KNIL stamb.no.12603+bezit Ned.nation. vlgs opg.Hoge Comm.v.Indon. dd 12 juni 50; zie corr.BBV Asd 718h/ 7699+23/6/10 en verificatie niet mogelijk, geboorte van betrokkene komt in reg.1909 niet voor.

KINDEREN:
 1. Greta Sonja Lang,  [zie nr. V-bl],
  Geboren te Djokja, Java, N.O.I. op 9 december 1929, van beroep lerares aan het Conservatorium, overleden te Groningen op 4 augustus 2015, oud 85 jaar.
  Gehuwd te Nieuwer-Amstel op 9 juli 1955 met Bernard (Ben) Smits, geboren te Amsterdam op 6 november 1929, buitenkerkelijk, van beroep leraar aan het conservatorium, dirigent Radio Kamerorkest, overleden te Heerenveen op 5 maart 2008, oud 78 jaar.
  Greta woont in Heerenveen.
 2. Robert Maurits Lang,
  Geboren te Malang, Java, N.O.I. op 4 januari 1932, van beroep mode-ontwerper, wonende te Amsterdam, overleden aldaar in 2009, oud 77 jaar.


  Robert Maurits Lang en zijn nicht Geraldine Bruckel-Lang.

 3. Benjamin Lang,  [zie nr. V-bm],
  Geboren te Malang, Oost-Java, N.O.I. op 6 maart 1933, gedoopt in de Ned. Herv. kerk aldaar, van beroep bouwkundig ingenieur.
  Gehuwd (1) te Kitimat, BC, Canada in september 1959 met Hilda Alice Steiner, geboren te Wyndell, BC, Canada, op 15 maart 1933, Luthers, van beroep medisch bibliothecaresse.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
  Gehuwd (2) te Okanagan Falls, BC, Canada ca. 1981 met Constance Cronk, geboren te Bamfield, BC, Canada op 21 maart 1947 [?], van beroep verpleegster.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
  Gehuwd (3) te Tanawangko, N-Sulawesi, Indonesie op 9 december 2001 met Maya Pangemanan, geboren te Ranotongkor, N-Sulawesi, Indonesie op 15 mei 1975.
Marie Jansje (Nietje, Nita) LANG,
Dochter van Maurits Joachim Lang en Caroline Jeanette Willemsen, [III-i], geboren te Madioen, N.O.I. op 10 augustus 1908, overleden te Calgary, Alberta, Canada op 8 september 2000, oud 92 jaar.
Gehuwd (1) ca. 1928 met Gerard (Ger) Adolph Frans DUYSHART, geboren te Kalisat, N.O.I. op 20 maart 1904, van beroep opzichter Provinciale Waterstaat (N.O.I.) en werktuigkundige (Nederland), overleden te Amsterdam op 25 maart 1999, oud 95 jaar, zoon van Albert George Edward Duijshart, geboren op 10 januari 1865 in Singapore, overleden op 21 oktober 1938 in Soerabaja, en van Miena Damm, geboren in Duitsland.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding ca. 1938.
Marie (Nita) LANG huwde (2) te Kediri op 12 april 1939 met Louis AUGENSTEIN, geboren te Soerakarta, N.O.I. op 1 april 1910, van beroep bankier, overleden in april 2001, oud 91 jaar, zoon van Theodorus Augenstein en Mien van Hooft.
Gerard DUYSHART huwde (2) met Clasina ZEEMAN, overleden op 26 april 1953.


Nita Lang.Huwelijk van Louis Augenstein met Marie (Nita) Lang,
Kediri, 12 april 1939.


KINDEREN VAN GERARD DUYSHART EN MARIE (NITA) LANG:
 1. Ronald (Ronnie) F. Duijshart,  [zie nr. V-bn],
  Geboren te Malang, N.O.I. op 2 januari 1931, van beroep computer systems analyst, gepensioneerd, woont te Santa Clarita, California.
  Gehuwd (1) met Trees Verhoogh.
  Gehuwd (2) te Pasadena, California op 9 september 1967 met Gail Diane Mynning, geboren te Iron Mountain, Michigan op 23 augustus 1942, dochter van Jay Mynning en Harriet Bouche.
 2. H. Joyce Duyshart,  [zie nr. V-bo],
  Geboren te Kediri, N.O.I. op 11 april 1936, woont te Bullhead City, Arizona.
  Gehuwd met Gerrit Klopman Baerselman, geboren op het eiland Java, Ned. O-Indie op 6 november 1935, van beroep automonteur, overleden te Bullhead City, Fort Mohave, Arizona op 10 juni 2003, oud 67 jaar, zoon van N.N. Klopman Baerselman en Lot Augenstein.

KINDEREN VAN LOUIS AUGENSTEIN EN MARIE (NITA) LANG:
 1. Ellen Joan (Joanie) Augenstein,  [zie nr. V-bp],
  Geboren te Kediri, N.O.I. op 9 april 1941.
  Gehuwd met prof. dr. Alfons Kewitsch, geboren in Duitsland op 11 november 1935, in de jaren '50 met enkele neven vanuit de D.D.R. naar het Westen gevlucht en in 1958 naar de V.S. geemigreerd, van beroep hoogleraar, overleden te Hacienda Heights, Los Angeles, California op 20 maart 1994, oud 58 jaar.
 2. Frances Ellen Augenstein,  [zie nr. V-bq],
  Geboren te Djokjakarta, N.O.I. op 15 mei 1947, van beroep laborante bij het Rode Kruis te Calgary, Alberta, Canada.
  Gehuwd (1) ca. 1975 met Chris van Blommestein, geboren in Nederland ca. 1945, van beroep verzekerings taxateur.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
  Gehuwd (2) met Brock Martin.


  Caroline Lang-Willemsen met haar kleindochters
  Ellen en Joanie Augusteijn, Calgary, Alberta, ca. 1965.

DOCHTER VAN GERARD DUYSHART EN CLASINA ZEEMAN:
 1. Barbara (Babs) Clasina Duyshart,
  Geboren op 26 april 1953, overleden in 2001, oud ca. 48 jaar.
  Gehuwd met John Schoof.
  John en Babs woonden in Spanje.


v.l.n.r. Ellen van Blommensteijn-Augensteijn, Geraldine Bruckel-Lang,
Nieta Augensteijn-Lang en Louis Augensteijn.


ANDERE INDISCHE AUGENSTEINS:

I. Jacob Augenstein,
Geboren in 1828.
Gehuwd met Elisabeth Frederika Kroeees.

Zoons:
 1. Theodorus Augenstein,  zie nr. IIa.
 2. Jacob Augenstein,
  Gehuwd met Fien N.N.
 3. Karl Augenstein,  zie nr. IIb.
 4. Pieter Cornelis Augenstein,  zie nr. IIc.
IIa. Theodorus Augenstein,
Geboren ca. 1860.
Gehuwd met Mien van Hooft.

Kinderen:
 1. Willy Augenstein.
 2. Frits Augenstein.
 3. Corry Augenstein.
 4. Lot Augenstein,  zie nr. IIIa.
 5. Bob Augenstein.
 6. Louis Augenstein,  zie nr. IIIb.
 7. Claudine Augenstein.
 8. Albert Augenstein.
IIb. Karl Augenstein,
Geboren te Soerabaja op 9 oktober 1870, overleden te Poerworedjo (Kedoe) op 30 december 1924, oud 54 jaar.
Gehuwd met Lucia Adele van Domburg.

Grafschrift, Poerworedjo (Kedoe), Vak IIB, nr. 200:
Hier rust onze geliefde vader en grootvader K. Augenstein, geb. 9 October 1870 te Soerabaia, overl. 30 December 1924.
R.I.P. (83).

IIc. Pieter Cornelis Augenstein,
Geboren te Soerabaja op 6 augustus 1873, overleden te Batavia op 12 februari 1937, oud 63 jaar.
Gehuwd (1) met Francina Elisabeth Sittrop.
Gehuwd (2) met Maria Sophia Sittrop, geboren te Klaten op 10 augustus 1881, overleden te Batavia op 21 maart 1931, oud 49 jaar.

Francina en Maria waren zuster, waarschijnlijk nakomelingen van Johannes Teodorus Sittrop, geboren te Bareuth, Duitsland, van beroep busschieter, luthers, ongehuwd, 2 onechte kinderen. [Uit lijst Christelijke inwoners Djokjakarta, 1804]

Grafschrift, Batavia, Begraafplaats "Laanhof", Afdeeling I, nr. 118:
Hier rusten onze dierbare vader en moeder Pieter Cornelis Augenstein, * te Soerabaja 6 Aug. 1873, + te Batavia 12 Febr. 1937, Maria Sophia Augenstein-Sittrop, * te Klaten 10 Aug. 1881, + te Batavia 21 maart 1931.
Rust zacht lieve Pa en Ma.

Kinderen:
 1. Johan Augenstein.
 2. Eduard Augenstein.
 3. Otto Augenstein.
 4. Jeanne Augenstein.
 5. Nora Augenstein,  zie nr. IIIc.
 6. Elody Augenstein.
 7. Martha Augenstein.
 8. Bertha Augenstein,  zie nr. IIId.
 9. Frederika Augenstein.
 10. Aurelia Augenstein.
IIIa. Lot Augenstein,
Gehuwd met N.N. Klopman Baerselman.

Kind:
 1. Gerrit Klopman Baerselman,
  Geboren op 6 november 1935 op het eiland Java, van beroep automonteur, overleden op 10 juni 2003 te Bullhead City, Fort Mohave, Arizona, oud 67 jaar.
  Gehuwd met Joyce Duyshart, geboren op 11 april 1936 te Kediri, N.O.I., woont te Bullhead City, Arizona, dochter van Gerard Duyshart en Marie (Nita) Lang.
IIIb. Louis Augenstein,
Geboren op 1 april 1910 te Soerakarta, N.O.I., van beroep bankier, overleden in april 2001, oud 91 jaar.
Gehuwd op 12 april 1939 te Kediri met Marie Jansje (Nietje, Nita) Lang, geboren op 10 augustus 1908 te Madiun, N.O.I., overleden op 8 september 2000 te Calgary, Alberta, Canada, oud 92 jaar, dochter van Maurits Joachim Lang en Caroline Jeanette Willemsen. Nita was eerder gehuwd met Gerard (Ger) Adolph Frans Duyshart, scheiding ca. 1938.

Kinderen:
 1. Ellen Joan (Joanie) Augenstein,
  Geboren op 9 april 1941 te Kediri, N.O.I.
  Gehuwd met prof. dr. Alfons Kewitsch, geboren op 11 november 1935 in Duitsland, in de jaren '50 met enkele neven vanuit de D.D.R. naar het Westen gevlucht en in 1958 naar de V.S. geemigreerd, van beroep hoogleraar, overleden op 20 maart 1994 te Hacienda Heights, Los Angeles, California, oud 58 jaar.
 1. Frances Ellen Augenstein,
  Geboren op 15 mei 1947 te Djokjakarta, N.O.I., van beroep laborante bij het Rode Kruis te Calgary, Alberta, Canada.
  Gehuwd (1) ca. 1975 met Chris van Blommestein, geboren ca. 1945 in Netherland, van beroep verzekerings taxateur.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
  Gehuwd (2) met Brock Martin.
IIIc. Nora Augenstein,
Geboren op 9 januari 1904, overleden te Sitoebondo op 26 mei 1915, oud 11 jaar.

Grafschrift, Sitoebondo, Nieuwe begraafplaats, nr. 8:
Hier rust ons dierbare dochter Nora Augenstein, geb. 9-1-1904, overl. 26-5-1915. (no. 147)

IIId. Bertha Augenstein,
Geboren op 29 september 1912, overleden op 1 februari 1998, oud 85 jaar.
Gehuwd met Frederik Pattiwael van Westerloo, geboren op 28 september 1898, overleden op 19 juli 1945, oud 46 jaar.

Uit dit huwelijk 1 kind:
 1. Marguerite Jeannette Pattiwael van Westerloo,
  Geboren te Palembang op 20 juni 1938.
[bron o.a. email Marguerite Jeannette Pattiwael van Westerloo, maart 2006]


Het Gereconstrueerde Huwelijksregister van Djokjakarta 1817-1905:
06-08-1875. Johann Heinrich Kapp, oud 28 jaar [geb. Neuwelt, Zwitserland, 19 jan. 1847], sergeant, [zoon van Johann Heinrich Kapp en Verena Schmidlin]; met Elisabeth Augenstein, oud 15 jaar.

Grafschrift, Poerwakarta, nr. 44:
Hier rust Henriette Edewarde Augenstein, geb. Siebel, geb. Madioen 17-12-1897, overl. Poerwakarta 18-9-1927.
R.I.P.

Grafschrift, Poerwakarta, nr. 46:
Hier rust mijn geliefde echtgenoot W.Th. Augenstein, geb. 21 Oct. 1891 te Solo, overl. 8 Aug. 1934 te Tjikampek.
Rust zacht.

Grafschrift, Sitoebondo, Nieuwe Begraafplaats, nr. 5:
Vroeg bij God.
Doodgeboren, zoontje van Frans Augenstein (nr. 117).
[omliggende graven vermelden overlijdensdata 1870-1930]

Grafschrift, Batavia, Begraafplaats "Laanhof", Afdeeling G, nr. 301:
Hier rust ons innig geliefd kind en ons aller lieveling Fransje Augenstein, geb. 11 Mei 1923, overl. 22 Juni 1925.
Rust zacht lieveling. Zalig is het kinder lot. Jong gestorven, vroeg bij God.Jan Pierre LANG, ook Vent Lang,  [FOTOS]
Zoon van Maurits Joachim Lang en Caroline Jeanette Willemsen, [III-i], geboren te Ponorogo, Oost-Java, N.O.I. op 5 oktober 1910, in 1928 opgeroepen voor militaire dienst, in 1938 vermeld als Controleur Regentschap in Ngandjoek, na W.O.II. weer opgeroepen voor militaire dienst in het KNIL en meegevochten met Westerling tijdens Politionele Acties (1947-1949) bij Makassar, na aankomst in Nederland in 1949 boekhouder bij Binnenlandse Zaken te Den Haag, in 1959 geemigreerd naar de U.S.A., boekhouder bij De Vlieg Ltd. in de USA, vanaf 1972 eigenaar van Holland Bazaar, een Ned.-Indische delicatessen- en souvenierwinkel te Clawson, Michigan, overleden te Royal Oak, Michigan op 11 april 1999, oud 88 jaar.
Gehuwd in augustus 1934 met Johanna Ferdinanda VAN DEN BOS, ook Jopie of Joan VAN DEN BOS, geboren te Sitobondo, Oost-Java, N.O.I. op 23 januari 1917, overleden te Royal Oak, Michigan, USA op 22 maart 1986, oud 69 jaar, dochter van Karel Albert van den Bos en Christina (Tientje) Jeannette van Bloemen Waanders.Regeringsalmanak 1938 - adressenlijst.


Johanna Ferdinanda van den Bos, ca. 1940.

U.S. SOCIAL SECURITY DEATH INDEX:
Joan Lang, birth 23 Jan. 1917, death Mar. 1986, last residence 48073 (Royal Oak, Oakland, MI).
John P. Lang, birth 05 Oct. 1910, death 11 Apr. 1999, last residence 48185 (Westland, Wayne, MI).

KINDEREN:
 1. Jeanette Lang, ook Anette Lang,
  Geboren in O-Java, N.O.I., woont te Noordwijkerhout.
  Gehuwd ca. 1956 met Gordon Lakeman, ook Boy Lakeman, geboren ca. 1935 in N.O.I., van beroep officier bij de Kon. Luchtmacht, overleden te Leiden op 29 november 2006, oud ca. 71 jaar.
  Uit dit huwelijk drie kinderen.

 2. Ferdinand Joachim Lang, ook Fred Lang,  [zie nr. V-br],
  Geboren in Oost-Java, N.O.I. op 22 september 1936, woonde in 2000 te Troy, USA.
  Gehuwd (1) met Vyda Gayl, geboren op 2 juli 1940, overleden te Pisgah, Alabama op 29 oktober 2004, oud 64 jaar.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
  Gehuwd (2) op 10 juni 1978 met Patricia Rosalie Grigby.
 3. Geraldine Lang, ook Gerry Lang,  [zie nr. V-bs],
  Geboren te Ngandjoek, Oost-Java, N.O.I. op 20 oktober 1939, woonde de eerste 3 jaar van haar leven bij haar grootouders Maurits Joachim Lang en Caroline Jeanette Willemsen, verbleef daarna 3 jaar in een Gedek kamp met haar oma (1942-1945), woonde vanaf 1949 in Nederland, van beroep typiste bij de BVD in Den Haag, emigreerde in 1959 met haar ouders naar de USA en korte tijd later naar Canada, werkte bijna 20 jaar als verpleegassistente in Aberdeen Hospital, Victoria.
  Gehuwd te Pontiac, Michigan, USA op 28 december 1959 met Willem Alexander Henry Bruckel, geboren te Muara Enim, Sumatra, N.O.I. op 20 juni 1936, van beroep bosbouwer, zoon van dr. Alexander J.W. Bruckel en Maria Beiten.
 4. Jolette Lang,  [zie nr. V-bt],
  Geboren te Makassar, Celebes, N.O.I. op 2 mei 1946, woont te Canton Township, Michigan, USA, van beroep receptioniste in een doctors office.
  Gehuwd op 7 januari 1967 met Dennis German, geboren op 9 september 1946.

Willem LANG, ook Wim Lang,
Zoon van Maurits Joachim Lang en Caroline Jeanette Willemsen, [III-i], geboren te Blitar in Oost-Java, N.O.I. op 2 maart 1912, woonde in Florida, overleden op 16 juni 1991 na een hartaanval aan boord van een cruise ship dat in Sitka, Alaska voor anker lag, oud 79 jaar.
Gehuwd (1) te Malang op 3 september 1941 met Jeanne Jacqueline GEHRKE, ook Dé GEHRKE, geboren te Soerabaja op 10 januari 1921, overleden te Davidson, Michigan, USA op 21 mei 2003, oud 82 jaar, dochter van Franz Gehrke en Carolina Hielckert.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
Gehuwd (2) met N.N.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
Gehuwd (3) met N.N.


Wim Lang met zijn tweede vrouw, tussen hen in Geraldine Bruckel-Lang.

KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Stephen Willem Lang,  [zie nr. V-bu],
  Geboren te Malang, N.O.I. op 22 oktober 1942.
  Gehuwd te Waterford, Michigan, USA op 4 februari 1967 met Nancy Lillian Fulton, geboren te Mt. Clemens, Michigan, USA op 27 mei 1945.
 2. Ralph Arthur Lang,  [zie nr. V-bv],
  Geboren te Bandjermasin, Zuid-Borneo, N.O.I. op 10 juni 1947, van beroep social worker in Michigan.
  Gehuwd (1) te Pontiac, Michigan, USA op 9 februari 1967 met Mary Beth Vandecar.
  Gehuwd (2) in 1981 met Lucie Smit.
 3. Maurits Joachim Lang,  [zie nr. V-bw],
  Geboren te Balikpapan, Oost-Borneo, N.O.I. op 19 januari 1949.
  Gehuwd te Pontiac, Michigan, USA op 27 juli 1973 met Katherin Sue Fournier, geboren op 24 december 1948.
[bron email Noor Haye-Smabers, 2006]


Ralph Lang.


Stephen Lang.


Maurits Lang.


Eduard (Eddy) LANG,
Zoon van Maurits Joachim Lang en Caroline Jeanette Willemsen, [III-i], geboren op Java, N.O.I. ca. 1915, vertrok in 1975 naar Nederland, en zou in Den Haag overleden zijn.
Gehuwd met Fauwzia (Paula) ASSAGAFF, geboren op Ambon, N.O.I. op 2 mei 1924, dochter van een Arabische vader.

KINDEREN:
 1. Edmund (Ed) Joachiem Lang,  [zie nr. V-bx],
  Geboren te Djambi, Sumatra op 24 juni 1955.
  Gehuwd (1) in 1978/79 met Ida Portier, geboren te Medan, Sumatra op 27 april 1960.
  Gehuwd (2) met N.N.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
  Gehuwd (3) met Hanny Assagaff, geboren te Ujung Pandang, Makassar, Celebes op 22 september 1970.
 2. Adeleida (Alda) Fadila Lang,  [zie nr. V-by],
  Geboren te Soerabaja, Oost-Java op 4 februari 1958.
  Gehuwd (1) met N.N.
  Gehuwd (2) met Mohamed Kasim Umar.
 3. James (Jimmy) Lang,
  Geboren te Palembang, Sumatra op 21 januari 1960.
  Ongehuwd.
 4. Eveline (Poppy) Lang,
  Geboren te Ujung Pandang, Celebes op 31 januari 1962.
  Gehuwd met Adriaan Arendse, geboren te Nijkerk in 1958.


V.l.n.r. Jeanette Lakeman-Lang, Gordon Lakeman, Jopie Lang-van den Bos,
Linda Lakeman, Jan (Vent) Pierre Lang, Eddy Lang en Louis Augenstein,
Schiphol, juni 1978.

James LANG,
Zoon van Bernard Thomas Lang en Louise (Wies) Henriette Meijer, [III-j], geboren te Toeloeng Agoeng, O-Java, N.O.I. op 14 augustus 1906, in 1938 vermeld als employee bij de Ned. Kon. Petroleum Mij te Soengeigerong bij Palembang op Z-Sumatra, overleden te Malaga, Spanje op 12 juli 1978, oud 71 jaar.
Gehuwd te Malang, O-Java, N.O.I. op 16 juni 1933 met Eduarde Hortance Alberta VAN DISSEL, geboren te Malang, N.O.I. op 7 juni 1910, overleden te Gouda op 17 februari 1993, oud 82 jaar, dochter van Albert van Dissel en Louise Henriette van Krieken.


REGERINGSALMANAK, 1938, Adressenlijst:
Lang, A.L. - Mach. Ond. Poenti Kajoe - Palembang.
Lang, B. - Empl. B.P. Mij - Menado.
Lang, C. - Wachtdoener Steenk. Mij. Parapattan - Teloekbajoer.
Lang, E.F. - Empl. B.P. Mij - Tjepoe.
Lang, F.A.D. - Oud Ass. Adm. Biliton Mij. - Wl. Oud Gondangdia 3.
Lang, H. Adj. Com. S.S. - Bandoeng.
Lang, Mr. H.J. - Advocaat - Btc.
Lang, J. - Empl. N.K.P. Mij. - Soengeigerong (e.H.A. van Dissel).
Lang, J.C.Ch. - Bouwkundige - Malang (L. Eykelenboom).
Lang, J.P. - Control Regentschap - Ngandjoek (J.F. v.d. Bos).
Lang, J.Th. - Empl. N.K.P. Mij - Soengeigerong.
Lang, K.L. - Hfd. Opz. Gevang. - Banjoebiroe.
Lang, L.A.A. - Middelb. Techn. Ambt. 1e kl. P - Bandoeng.
Lang, M.H. - Klerk Belasting - Padang.
Lang, M.J. - Gep. Bouwk. S.S. - Malang (C.J. Wilemsen).
Lang, M.R. - Chef Lang, Silber - Kota Radja (S. Schratter).
Lang, Ph. B. - Tuinempl. Sf. Bandjaratma - Tegal (E. Eekhout).
Lang, R.C.O. - Eig. Melkerij Pasir Wangi - Garoet (S. Thijs).
Lang, Th. - Adm. Ond. Pasir Pogor - Tjiandjoer (H. O'Farell).
Lang, Th. F. - Empl. Chartered Bank - Soer.
Lang, Th. O. - Empl. N.K.P. Mij. - Soengeigerong.


KIND:
 1. Bernard Albert Lang,  [zie nr. V-bz],
  Geboren in 1937, van beroep vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van NCHZ (in 2002: 2200 werknemers) in Slowakije, voorheen vice-president van SUNCOR in Aberta, Canada en directeur van een petrochemische fabriek van ICI Holland in Nederland.
  Gehuwd met Matty N.N.
Gerda LANG,
Dochter van Bernard Thomas Lang en Louise (Wies) Henriette Meijer, [III-j], geboren te Malang, O-Java, N.O.I. op 29 september 1907, overleden te Den Bosch in november 1998, oud 91 jaar.
Gehuwd ca. 1933 met ir. Henry Charles Jacques (Hans) MEELHUIJSEN, geboren ca. 1905, overleden te Den Bosch ca. 1989, oud ca. 84 jaar, van beroep ingenieur bij de Ned. Ind. Spoorwegen.

KINDEREN:
 1. Henri Bernard (Hans) Meelhuijsen,
  Geboren in 1935, overleden in 1995, oud 60 jaar.
 2. Johan Charles (John) Meelhuisen,  [zie nr. V-ca],
  Geboren in 1940.
  Gehuwd met N.N.


ANDERE INDISCHE MEELHUIJSENS:

Landmonsterrol van Java's Noordoostkust in 1798:
Naamrol der politieke en commercieele bedienden.
Tractementscomptoir, o.a.:
1. Naam: Cornelis Meelhuijsen.
2. Afkomstig van Semarang.
3. In dienst gekomen in 1777 in de functie van soldaat aan de pen.
4. Huidige functie: boekhouder.

Landmonsterrol van Java's Noordoostkust in 1798:
Naamrol der volgende Ambagtslieden.
Wapenkamer te Semarang, o.a.:
1. Hendrik Christiaan Meelhuijsen.
2. Afkomstig van Semarang.
3. In 1798 in dienst aangenomen.
4. Huidige functie: leerling op de wapenkamer.

Landmonsterrol van Java's Noordoostkust in 1798:
Naamrol der volgende Ambagtslieden.
Kruijtmolen te Sourabaija:
1. Willem Meelhuijsen.
2. Afkomstig van Samarang.
3. in 1786 voor leerling in dienst aangenomen.
4. Huidige functie: roerslotenmaker.

Fragment Genealogie:
Cornelis Willem Adam Meelhuijsen, geboren ca. 1822 in Soerabaja, overleden voor 16 juni 1883.
Gehuwd op 10 juli 1844 in Soerabaja met Maria Orsulina Leidelmeijer, geboren op 14 augustus 1828 in Soerabaja, overleden op 16 juni 1883 in Blitar, oud 54 jaar.
Uit dit huwelijk drie kinderen:
 1. Josephina Catharina Meelhuijsen, geboren op 12 augustus 1846 in Soerabaja, overleden op 5 juli 1911 in Blitar, oud 64 jaar.
 2. Henry Meelhuijsen, geboren op 27 november 1850 in Soerabaja, overleden op 4 november 1921 in Blitar, oud 70 jaar.
 3. Charles Meelhuijsen, geboren op 14 juli 1853 in Soerabaja, overleden op 9 november 1909, begraven te Indramajoe, oud 56 jaar.
Grafschrift, Begraafplaats te Blitar, nr. 130:
Hier rust onze dierbare moeder Marie Orsulina Leidelmeyer, weduwe van C.W.A. Meelhuysen, geb . te Soerabaia, 14 Augs. 1828, overl. te Blitar, 16 Juni 1883.

Grafschrift, Begraafplaats te Blitar, nr. 151:
Hier rust mijn geliefde echtgenoot A.C.F.L. Bremer, geb. Solo 5/3 1868, overl. Blitar 22/7 1928.
[Opmerking van mr. P.C. Bloys van Treslong Prins: Adolph Carl Friedrich Louis B., man van Jeanne Meelhuysen, zn. van Johann Carl Christian B. en Wimpina Anna Albertina Smith]

Grafschrift, Begraafplaats te Blitar, nr. 67:
Emma Meelhuysen, geb. te Soerabaia 8 juni 1855, overl. te Blitar 6 februari 1897.

Grafschrift, Begraafplaats te Blitar, nr. 204:
Jetje Meelhuysen, 7 maart 1894 - 10 juli 1899.

[bron: CD-rom Indische Genealogische Vereniging]

Joseph Theophilus LANG,
Zoon van Bernard Thomas Lang en Louise (Wies) Henriette Meijer, [III-j], geboren te Berbek (Ngandjoek), Java, N.O.I. op 20 november 1908, in 1938 vermeld als employee bij de Ned. Kon. Petroleum Mij te Soengeigeron bij Palembang op Sumatra, overleden te Alphen aan de Rijn in een verzorgingstehuis 1970-1980.
Gehuwd in Nederland in 1939 met Mary N.N., geboren ca. 1910.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Soengeigerong in 1941.

KIND:
 1. N.N. Lang.

Elly LANG,
Dochter van Bernard Thomas Lang en Louise (Wies) Henriette Meijer, [III-j], geboren te Djember, Java, N.O.I. op 11 april 1910, overleden te Soerabaja, Java, N.O.I. 1948/49, oud 38 jaar.
Gehuwd met Max BORESIUS, geboren ca. 1910.

KIND:
 1. Els Boresius,
  Geboren ca. 1940.
Theodoor Jozef PEX,
Zoon van Johannes Gerardus Pex en Catharina Wilhelmina (Mien) Lang, [III-k], geboren te Sitobondo op 10 januari 1911, slaagde voor het examen Koloniale Suikercursus te Deventer (1933).
Gehuwd in 1933 met Anna Geertruida REIJS, geboren te Deventer op 26 januari 1916, Evang. Luthers, overleden te Apeldoorn op 30 januari 1994, oud 78 jaar, crematie in Crematorium Dieren op 3 februari 1994, dochter van Karel Hendrik Reijs en van Grietje Riezebos.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding op 2 oktober 1936.
Anna Geertruida REIJS huwde (2) te Pekalongang, Java op 21 januari 1938 met Willem Christiaan Pieter VAN DER VEER, geboren te Langsa (Ned. O-Indie) in 1911, van beroep planter, overleden te Deventer op 16 november 1946, oud 35 jaar, zoon van Willem Marinus van der Veer, vertegenwoordiger en van Henriette Louise Jansz.

KOLONIALE SUIKERCURSUS.
Deventer.
Geslaagd de heeren T. J. Pex, e.a.
[bron: Het Vaderland, 9 juli 1933]
OVERLIJDENSAKTE, Diepenveen, 20 november 1946, nr. 80.
Heden 20 November 1946 is door mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Diepenveen:
ingeschreven een ingevolge artikel vijftig van het Burgerlijk Wetboek ontvangen uittreksel uit het register van overlijden der gemeente Deventer, waaruit blijkt, dat op 16 November dezes jaars te zes ure is overleden:
van der Veer, Willem Christiaan Pieter, oud 35 jaren, planter, geboren te Langsa in Nederlandsch Indie, en wonende te Diepenveen, echtgenoot van Reijs, Anna Geertruida, zoon van van der Veer, Willem Marinus, vertegenwoordiger, en Jansz, Henriette Louise, zonder beroep, beiden wonende te 's-Gravenhage.
Waarvan akte.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijke akte]

KIND:
 1. Peter Pex,
  Geboren te Deventer op 2 mei 1933, woonde vanaf 1933 tot 1948 bij een broer van zijn oma, Philip Benjamin Lang en diens vrouw Emma (Emmy) Eekhout, volgde zijn schoolopleiding vanaf 1948 te Deventer, emigreerde in juli 1956 naar de USA, waar hij 37 jaar werkzaam was als travel-agent te Reading, Pennsylvania.
  [bron: email Peter Pex, Reading, Pennsylvania, USA, 14 december 2005]
KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. N. N. van der Veer.
 2. N. N. van der Veer.
Johanis Manuel MAMAHIT,
Zoon van Helebrand Ferdinand Mamahit en Maria Adriana Parera, [III-l], geboren ca. 1889.
Gehuwd met Emma POLUAN, geboren ca. 1895.

KINDEREN:
 1. Butje Mamahit,
  Geboren ca. 1915.
 2. Corrie Mamahit,
  Geboren ca. 1917.
 3. Nico Mamahit,
  Geboren ca. 1919.
 4. Santje Mamahit,
  Geboren ca. 1921.
 5. Deetje Mamahit,
  Geboren ca. 1923.
 6. Ekke Mamahit,
  Geboren ca. 1925.
Caroline Josephine Dorothea MAMAHIT,
Dochter van Helebrand Ferdinand Mamahit en Maria Adriana Parera, [III-l], geboren te Menado op 30 oktober 1890.
Gehuwd met Barnabas PAULUS, geboren ca. 1890.

BURGERLIJKE STAND.
Aangiften van geboorten.
Menado, 30 October 1890:
Caroline Josephine Dorothea Mamahit.
[bron: Almanak van Nederlandsch-Indie, 1815-1942, anno 1892, blz. 366]

KINDEREN:
 1. Helebrand Paulus,  [zie nr. V-cb],
  Geboren ca. 1920.
  Gehuwd met N.N.
 2. Lotje Paulus,  [zie nr. V-cc],
  Geboren ca. 1922.
  Gehuwd met Lasut Lanes, geboren ca. 1920.
Emma Frederika MAMAHIT,
Dochter van Helebrand Ferdinand Mamahit en Maria Adriana Parera, [III-l], geboren ca. 1894.
Gehuwd met H. SUPIT.

KINDEREN:
 1. Johannis Mamahit,  [zie nr. V-cd],
  Geboren ca. 1920.
  Gehuwd met Carolina (Lien) Mamahit geboren ca. 1925.
 2. Jootje Mamahit,
  Geboren ca. 1922.
  Gehuwd met Wasty Tumengkol geboren ca. 1925.
 3. Frieda Mamahit,  [zie nr. V-ce],
  Geboren ca. 1924
  Gehuwd met N.N., geboren ca. 1920.
Gustaf Oscar MAMAHIT,
Zoon van Helebrand Ferdinand Mamahit en Maria Adriana Parera, [III-l], geboren ca. 1896.
Gehuwd met Suzanne ADAM, geboren ca. 1900.

KINDEREN:
 1. Caroline Josefin Mamahit,
  Geboren ca. 1920.
  Gehuwd met Jan Lumowa, geboren ca. 1920.
 2. George H. Mamahit,  [zie nr. V-cf],
  Geboren ca. 1922.
  Gehuwd met Wulan Wongkar, geboren ca. 1925.
 3. Jan Johannis Mamahit,  [zie nr. V-cg],
  Geboren ca. 1925.
  Gehuwd met Johanna Adam.
 4. Marietje Mamahit,  [zie nr. V-ch],
  Gehuwd met Marthin Wowor.
 5. Emma Mamahit.
 6. Treddy Mamahit.
 7. Emil Mamahit.
Albertima Martine MAMAHIT,
Dochter van Helebrand Ferdinand Mamahit en Maria Adriana Parera, [III-l], geboren ca. 1898.
Gehuwd met Eduard Rolland TUMBUAN, geboren ca. 1895.

KINDEREN:
 1. Nikke Tumbuan,
  Geboren ca. 1925.
 2. Jacobus (Nono) Ferdinand Marinus Tumbuan,  [zie nr. V-ci],
  Geboren ca. 1927.
  Gehuwd ca. 1949 met Frederika (Rika) Marie Montolalu, geboren ca. 1930.
 3. Welly Tumbuan,
  Geboren ca. 1929.
 4. Lenny Tumbuan,
  Geboren ca. 1931.
 5. Jan Tumbuan,
  Geboren ca. 1933
Elisabeth Geaneth MAMAHIT,
Dochter van Helebrand Ferdinand Mamahit en Maria Adriana Parera, [III-l], geboren ca. 1902.
Gehuwd met Rompas SUWAWA, geboren ca. 1900.

KINDEREN:
 1. Johnie Suwawa,
  Geboren ca. 1930, overleden voor 1999.
 2. Butye Suwawa,  [zie nr. V-cj],
  Geboren ca. 1932.
  Gehuwd met Lotye Mongee, geboren ca. 1935.
 3. Eddy Suwawa,  [zie nr. V-ck],
  Geboren ca. 1934.
  Gehuwd met Lelly Liuw, geboren ca. 1938.
 4. Fietje Suwawa,  [zie nr. V-cl],
  Geboren ca. 1936.
  Gehuwd (1) met More Manoppo, geboren ca. 1935.
  Gehuwd (2) met Tjun Frans, geboren ca. 1935.
Berend (Bern) Emaril MAMAHIT,
Zoon van Helebrand Ferdinand Mamahit en Maria Adriana Parera, [III-l], geboren ca. 1904.
Gehuwd te Makassar met Matahari Petta LOLO, geboren ca. 1910, afkomstig van West-Celebes, dochter van de Radja of Maradia van Majene op West-Celebes.

RADJA OF MARADIA VAN MAJENE:
De Radja van Majene regeerde van 1907 tot ca. 1950. Hij was de op een na laatste regerende vorst van dit gebied dat gelegen is op West-Celebes.
Hij was de zoon van Maradia Sangkilang die geinstalleerd werd in december 1874 en regeerde tot 1889.
[bron: email D.P. Tick gRMK, secretaris Pusat Dokumentasi Kerajaan di Indonesia “Pukasa”.]

KINDEREN:
 1. (Utu) Mamahit.
 2. Friso (Ico) Mamahit.
 3. Agus Mamahit.
 4. Dortje Mamahit.
 5. Lintje Mamahit.
[Bron: email Walian Mamahit, juni 2006]

Mien Wihelmina Jacoba MAMAHIT,
Dochter van Helebrand Ferdinand Mamahit en Maria Adriana Parera, [III-l], geboren ca. 1906.
Gehuwd met Imbo PUTONG, geboren ca. 1905.

KINDEREN:
 1. Jan Putong,
  Geboren ca. 1930.
 2. Nico Putong,
  Geboren ca. 1932.
 3. A. J. (Utu) Putong,
  Geboren ca. 1934.
  Gehuwd met Emma Tendean.
 4. Lena Putong,  [zie nr. V-cm],
  Geboren ca. 1936.
  Gehuwd (1) met drs. Suyudy, geboren ca. 1935, overleden voor 1999.
  Gehuwd (2) met Sugearto, geboren ca. 1935.
 5. Paul Putong,
  Geboren ca. 1938.
 6. Jappy Putong,
  Geboren ca. 1940.
 7. Etty Putong,
  Geboren ca. 1942.
 8. Johny Putong,
  Geboren ca. 1944.
 9. Joutje Putong,
  Geboren ca. 1946.
 10. Letta Putong,
  Geboren ca. 1948.
 11. Lodeweijk Putong,
  Geboren ca. 1950.
 12. Sammy Putong,
  Geboren ca. 1952.
Elvira Maria MAMAHIT,
Dochter van Helebrand Ferdinand Mamahit en Maria Adriana Parera, [III-l], geboren ca. 1908.
Gehuwd met Sibold ASSA, geboren ca. 1900.

KINDEREN:
 1. Johanis Fredrick Assa,  [zie nr. V-cn],
  Geboren ca. 1930.
  Gehuwd met Nonie Kinderloose, geboren ca. 1935.
 2. Harry Rudolf Assa,  [zie nr. V-co],
  Geboren ca. 1932.
  Gehuwd met Lenny Wauran, geboren ca. 1935.
 3. Agnes Juliana Matilda Assa,  [zie nr. V-cp],
  Geboren ca. 1934.
  Gehuwd met Emil Onibala, geboren ca. 1930.
Herman WAWORUNTU,
Zoon van Waworuntu en Theodora Doortje Parera, [III-m], geboren ca. 1906.
Gehuwd ca. 1935 met Lies WENAS, geboren ca. 1910.

KINDEREN:
 1. Tineke Waworuntu,
  Geboren ca. 1935.
 2. Henny Waworuntu
  Geboren ca. 1940.
Marie Elizabeth KUITERT,
Dochter van Jan Joseph Kuitert en Hermina (Ina) Ransun, [III-n], geboren te Menado op 5 oktober 1891, overleden in 1970, oud ca. 78 jaar.
Gehuwd voor 1915 met Rudolph (Dolf) VAN RENESSE VAN DUIVENBODE, geboren ca. 1890.

BURGERLIJKE STAND.
Aangiften van geboorten.
Menado, 5 October 1891:
Marie Elisabeth Kuitert [erkenning].
[bron: Almanak van Nederlandsch-Indie 1815-1942, anno 1893, blz. 372]

KINDEREN:
 1. Frederik (Boebie) van Renesse van Duivenbode,  [zie nr. V-cq],
  Geboren te Menado, Celebes, N.O.I. op 24 juni 1915, overleden te Leiden op 30 november 1984, oud 69 jaar.
  Gehuwd te Batavia op 7 oktober 1941 met Laura Hedwig (Hetty) van Lingen, geboren te Batavia op 27 november 1915, overleden te 's-Gravenhage op 16 februari 1996, oud 80 jaar, dochter van Adolf Pieter van Lingen en Laura van Stein Callenfels.
 2. Noes van Renesse van Duivenbode,
  Geboren ca. 1920.
 3. Dee van Renesse van Duivenbode,
  Geboren ca. 1925.

ANDERE INDISCHE VAN RENESSE VAN DUIVENBODES:

Fragment Genealogie:
 1. Dirk Maartens van Duivenbode,
  Geboren ca. 1775.
  Gehuwd met N.N.
  Uit dit huwelijk:
 2. Maarten Dirk van Duivenbode,
  Geboren op 2 november 1804 te Ternate, N.O.I., overleden op 24 juni 1838 te Amboina, Ambon, N.O.I., oud 33 jaar.
  Gehuwd (1) op 17 april 1825 te Ternate met Carolina Jacoba Weintré.
  Gehuwd (2) op 1 februari 1837 te Ternate met Antoinette Elisabeth Johanna Genua.
  Uit het eerste huwelijk:
 3. Lodewijk D.W.A. van Renesse van Duivenbode,
  Geboren op 5 maart 1828 te Ternate, N.O.I., overleden op 14 januari 1879 te Menado, N.O.I., oud 50 jaar.
  Gehuwd op 18 juli 1853 te Menado, N.O.I. met Esther Helena Hartman, geboren op 19 mei 1834 te Menado, N.O.I., overleden aldaar op 22 november 1913, oud 79 jaar.
  Uit dit huwelijk onder meer:
 4. Maarten Dirk van Renesse van Duivenbode,
  Geboren op 13 mei 1854 te Menado, N.O.I., overleden aldaar in december 1917, oud 63 jaar.
  Gehuwd met Sidonia Catherina Engelen, geboren in 1861 te Kema, Menado, N.O.I., overleden aldaar op 4 januari 1921, oud 59 jaar.
  Uit dit huwelijk onder meer:
 5. Gerardus A.W.D. van Renesse van Duivenbode,
  Geboren op 20 juli 1888 te Kema, Menado, N.O.I., overleden op 28 augustus 1945 te Batavia, N.O.I., oud 57 jaar.
  Gehuwd met Frieda Heyman, geboren op 29 maart 1899 te Soerabaja,N.O.I., overleden op 31 maart 1978 te Den Haag, Nederland, oud 79 jaar.
[bron: CBG coll. Obreen]

FRAGMENT GENEALOGIE:
Gijsbert Ulrich van Renesse van Duivenbode, geboren op 12 oct. 1861 in Ternate, kap. der genie O.-I. leger (1899), gepensioneerd (1904), w.n. gezaghebber en controleur onderafd. Batoe-eilanden (Sumatra's Westkust) sinds 1922, agent Wees- en Boedelkamer te Poelau Tello, overl. op 13 Juli 1930 in Fort de Kock, begraven op De Nieuwe Begraafplaats aldaar, oud 68 jaar, zoon van Johannes Alexander van Renesse van Duivenbode.
Gehuwd (1) op 27 oct. 1887 in Doetinchem met Clasina Cornelia van Oordt, geboren op 20 juli 1863 in Nieuwediep, overleden op 30 mei 1896 in Ternate, oud 32 jaar, dochter van Willem Hendrik Francois van Oordt, kap.-ter- zee, ridder M.W.O. 3e kl. en van Maria Louise Bruijn.
Gehuwd (2) op 10 april 1908 in Tandjong Poera (Oostkust van Sumatra) met Wilhelmina Clara Rambaldo.
[Bron: Stamreeks van Oordt, CD-rom Ned.Patriciaat, 1915, blz. 300 en 1925, blz. 377, en CD-rom Indische Genealogische Vereniging]

FRAGMENT GENEALOGIE:
I.Gerard van Renesse van Duivenbode,
Geboren ca. 1865.
Gehuwd met Rosaline Gerardine Nanette Bernard.
Uit dit huwelijk onder meer:
II. Alexander Lodewijk Everardus van Renesse van Duivenbode,
Geboren te Menado, N.O.I. op 16 oktober 1891, van beroep bedrijfsleider Electr. Centrale (tinwinning Biliton), overleden te Zeist op 28 augustus 1961, begraven te Bussum op 31 augustus, oud 69 jaar.
Gehuwd te Batavia voor de kerk op 14 juni 1919, met Annie Caroline Laurens, geboren te Tandjong Karang, N.O.I. (Telok Batong, gelegen in de Lampongse districten) op 21 juli 1894, gedoopt te Tandjong Karang, overleden te Bussum op 20 januari 1978, en aldaar begraven, oud 83 jaar., dochter van Johannes Adrianus Christiaan Laurens en Desiree Eveline Dirksen.
Uit dit huwelijk ondermeer:
IIIa. Evert (Broer) van Renesse van Duivenbode,
Geboren ca. 1920.
Gehuwd met Mariette de Horn.

Kinderen:
 1. Olav van Renesse van Duivenbode,
  Gehuwd met Fiorella N.N.
  Uit dit huwelijk een kind: Lisa van Renesse van Duivenbode.
 2. Jasper van Renesse van Duivenbode.
 3. Patrick van Renesse van Duivenbode.
IIIb. Lenie van Renesse van Duivenbode,
Geboren ca. 1925.
Gehuwd te Sabang, Java op 12 april 1946 met Jan van Haastert, geboren te Gestel en Blaarthem op 6 mei 1919, overleden te Breda op 10 november 1995, oud 76 jaar.

Kinderen:
 1. Georg Henri van Haastert,
  Geboren in 1947.
 2. Peter Jan M. van Haastert,
  Geboren in 1949.
 3. Inge Charlotte van Haastert,
  Geboren in 1950.
 4. Hugo van Haastert,
  Geboren in 1952.
[Bron: Websites van Dick van Rennes in Eibergen, Robert van Haastert in Alaska en van Frank en Judith Laurens-Kleine Deters]
FRAGMENT GENEALOGIE:
Diederich W. van Renesse van Duivenbode, geboren op 26 october 1914 te Ternate, N.O.I.
Gehuwd op 12 januari 1956 te Bandung, Indonesie met Grace Mary Bax, geboren op 21 januari 1933 te Bandoeng, N.O.I.
[Bron: Website van Robert van Haastert in Alaska].

FRAGMENT GENEALOGIE:
George Johan Joseph William Ernest Adriaan Kollmann, geboren te Batavia op 9 april 1895, hoofdopzichter 's lands waterstaat te Batavia, overleden in Haarlem op 9 maart 1965, zoon van Herman Alexander Kollmann en Helena Philibertina Voll. Gehuwd (1) in Semarang op 17 october 1919 met Elise Jeannette Weijergang, geboren Semarang 2 december 1897, overleden Batavia 23 september 1932, dochter van Ernest Jean Weijergang en Willemina Augusta Kollmann.
Gehuwd (2) in Batavia op 6 maart 1935 met Mathilde Catharina van Renesse van Duivenbode.
[Bron: CD-rom Indische Genealogische Vereniging]

Grafschrift, Menado, Het Oude Kerkhof voor Europeanen, nr. 75:
Hier rust het stoffelijk overschot van L.D.W.A. van Renesse van Duivenbode, geb. te Ternate 5 maart 1828, overl. te Menado 14 Januari 1879.

Grafschrift, Menado, Het Oude Kerkhof voor Europeanen, nr. 41:
Hier rust onze geliefde moeder E.H. van Renesse van Duivenbode geb. Hartman, geboren te Menado den 19en Mei 1834, overleden 22 November 1913.

Grafschrift, Garoet, Oude begraafplaats in de kotta, nr. 56:
Rustplaats van F.J.B. Barthelemy in leven gep. kapitein der Inf., overleden 2 Juli 1898.
[betreft: Frederik Johan Barthelemy, geb.Natal (Sumatra), 44 jr, man van Frederika Antoinetta Helena van Renesse van Duivenbode, zn. van Victor Barthelemy en Jane Catharina Maidman]

Grafschrift, Fort De Kock, De Nieuwe Begraafplaats, nr. 628:
Gijsbrecht Ulrich van Renesse van Duivenbode, Gepens. Kapitein der Genie, geb. Ternate 12 Oct. 1861, overl. Fort de Kock 13 Juli 1930.

Grafschrift, Menado, Het Oude Kerkhof voor Europeanen, nr. 76:
Hier rust het stoffelijk overschot van Angelique Harmsen geb. van Renesse van Duivenbode, oud 21 jaar, + 2 Juni 1885.

Grafschrift, Menado, Het Oude Kerkhof voor Europeanen, nr. 6:
Hier rust Frederike Elise Auguste Mathilde van Renesse van Duivenbode geb. Ehrlicher, geb. Batavia 27 November 1884, overl. Menado 5 Januari 1907.

Grafschrift, Menado, Het Oude Kerkhof voor Europeanen, nr. 7:
Hier rust Lodewijk Frederik van Renesse van Duivenbode, geb. Menado 22 Augustus 1878, overl. Menado 3 Januari 1907.

Grafschrift, Menado, Het Nieuwe Kerkhof voor Europeanen, nr. 11:
Hier rust mijn innig geliefde vrouw Gerardine Adele Susanne Diederiks geb. van Renesse van Duivenbode, overl. den 22sten Februari 1921 in den ouderdom van 21 jaren.

Grafschrift, Batavia, Begraafplaats Laanhof, Afdeeling J, nr. 69:
Rustplaats van mijn dierbaren vader J.W.E. van Renesse van Duivenbode, overl. 15-8-[19]29 in den ouderdom van 71 jaren en mijn innig geliefde moeder Josephine geb. Oey Sek Nio, overl. 15-12-[19]32, in den ouderdom van 57 jaren.
Sterven is ons aller lot.
Wederzien onze hoop.
[Johannes Willem Eduard van Renesse van Duivenbode]

OVERLIJDENSBERICHT:
Summerfield, Florida, USA.
Johan Willem van Renesse van Duivenbode, 75, a retired sales manager for Rubbermaid/Anchor Hocking, died Wednesday, Dec. 28, 2005.
A native of Makassar, Indonesia, he recently moved from Naples. Mr. van Renesse van Duivenbode was Presbyterian and a member of Kiwanis International.
Survivors include his wife, Marjanne van Renesse van Duivenbode, Summerfield; sons Edward J. van Renesse van Duivenbode, Tampa, Marten D. van Renesse van Duivenbode en Gerard J. van Renesse van Duivenbode, both of Atlanta; daughter, Kathryn L. van Renesse van Duivenbode, Atlanta; sister, Winnie van Gils, St. George, Utah; and two grandchildren.
Forest Lawn Funeral Home, Ocala, provided information.
Passer te Menado, ca. 1928.
(Collectie Prentenkabinet Universiteit Leiden)

Jacob Cornelis KUITERT,
Zoon van Jan Joseph Kuitert en Hermina (Ina) Ransun, [III-n], geboren te Menado, N-Celebes, N.O.I. op 4 april 1893, protestants, overleden te Amsterdam op 1 juni 1967, oud 74 jaar.
Gehuwd met Sophia Maria MONONUTU, geboren op 19 juli 1896 te Air Medidi, N.O.I., overleden op 19 augustus 1956 te Amsterdam, oud 60 jaar, dochter van Arnold Mononutu en Charlotte Wilson.

PASSAGIERSLIJSTEN:
Van het motorschip Indrapoera, 6 Februari [1929] van Rotterdam naar Batavia vertrokken.
fa. J.C. Kuitert.
[Bron: Het Vaderland, 7 feb. 1929]


Gezinskaart Jacob Cornelis Kuitert te ’s-Gravenhage.

KINDEREN:
 1. Hermine Charlotte Kuitert,  [zie nr. V-cr],
  Geboren te Menado op 25 juli 1922.
  Gehuwd (1) met Henri Aa, geboren in 1913, overleden op 14 december 1962, oud 49 jaar.
  Gehuwd (2) met Wouter Haafkens, geboren op 6 juli 1939.
 2. Edith Kuitert,
  Geboren te Ambon op 20 september 1925, overleden te ’s-Gravenhage op 12 februari 1984, oud 58 jaar.
  Gehuwd met Niel ten Kate, geboren op 6 maart 1929.
 3. James Wolter (Wout) Kuitert,  [zie nr. V-cs],
  Geboren op 7 april 1929 te Batavia, Java, N.O.I.
  Gehuwd ca. 1967 met Catharina Johanna Middendorp, geboren op 25 februari 1932 te Nijmegen, dochter van Ferdinand Constantijn Middendorp en Maria Frederika Preisser.
 4. Anna Elizabeth (Els) Kuitert,  [zie nr. V-ct],
  Geboren op 17 april 1931 te Buitenzorg (Bogor), Java, N.O.I.
  Gehuwd met Edgar Floris Salomonson, geboren op 20 augustus 1930, overleden op 26 februari 1995, oud 64 jaar.
Jan Wolters KUITERT,
Zoon van Jan Joseph Kuitert en Hermina (Ina) Ransun, [III-n], geboren te Menado op 8 oktober 1896, protestants, verhuisde na 1927 naar ’s-Gravenhage, overleden in 1951, oud ca. 55 jaar.
Gehuwd ca. 1923 met Anna Wilhelmina MANGINDAAN, geboren te Menado op 19 september 1899, protestants.


Gezinskaart Jan Wolters Kuitert te ‘s-Gravenhage.


KINDEREN:
 1. Connie Kuitert,
  Geboren te Batavia op 22 maart 1924, overleden in 1991, oud ca. 77 jaar.
  Gehuwd met Wim de Leeuw, geboren ca. 1920.
 2. Willy (Willeke) Kuitert,
  Geboren te Batavia op 4 augustus 1925.
  Gehuwd met Kees Stern, geboren ca. 1925.
 3. Robby Kuitert Woltersz,
  Geboren te Batavia op 15 oktober 1927.
  Rob is genaturaliseerd Amerikaan.

  FAMILIEBERICHTEN in NRC dd 20 nov. 1927:
  Bevallen:
  A.W. Kuitert-Mangindaan, Z., te Batavia.


Stoomschip op de rede van Menado, ca. 1910.
(Collectie Prentenkabinet Universiteit Leiden)

Corrie KUITERT,
Dochter van Jan Joseph Kuitert en Hermina (Ina) Ransun, [III-n], geboren op 19 mei 1904.
Gehuwd met Max NEMMERS, geboren ca. 1900.

KINDEREN:
 1. Martin (Tinus) Nemmers,
  Geboren ca. 1930.
 2. Els Nemmers,
  Geboren ca. 1932.
 3. Edith Nemmers,
  Geboren ca. 1934.
 4. Arthur Nemmers,
  Geboren ca. 1936.
  In 2001 en 2002 betrokken bij de organisatie van Pasar Malams in Nederland en bij de Indische Soos in Leidschendam.
ANDERE INDISCHE NEMMERS:

Grafschrift, Batavia, Begraafplaats op Tanahabang, Weltevreden, Afd. 11, nr. 299:
M.K. Nemmers, oud 61 jaar, geboren 8 April 1864, overleden 4 Juni 1925.
M.M.B. Nemmers geb. Van Hek, geb. 7-9-1877, overl. 28-7-1931, Weltevreden.

Grafschrift, Bandoeng, Oudste der nog bestaande Begraafplaatsen, Afdeeling 1, nr. 230A:
Hier rust onze innig geliefde echtgenoote, moeder en grootmoeder Susanna Elbertine van de Braak - Nemmers, geb. 19 September 1862, overl. 15 April 1927.
R.I.P.

[bron: CD-rom Indische Genealogische Vereniging]

Angelique Felicitas KUITERT,
Dochter van Hendrik Jacob Kuitert en Petronella Christina Holtz, [III-o], geboren op 28 februari 1911 op Java.
Gehuwd op 15 juli 1947 te Soerabaja, Java met Johannes Henricus BROESE, geboren op 26 augustus 1907 te Malang, van beroep planter en bodemkundige, overleden in 1973 te Zeist, oud 65 jaar, zoon van Jan Nicolaas Broese, majoor infanterie KNIL en Wilhelmina Sophia Magdalena Broese.

KINDEREN:
 1. Joke Magdalijn Broese,
  Geboren in 1949 te Makassar, Celebes, Indonesie.
  Gehuwd in 1967 te Wassenaar met Hans Bax.
 2. Els Margreet Broese,
  Geboren in 1950 te Makassar.
[bron: website Genealogie van Jan Broese]


[Laatst gewijzigd op 26 maart 2016]
VIJFDE GENERATIE DERDE GENERATIE HOME