PARENTEEL VAN JACOB BROUWER
Samengesteld door Ted Brouwer, Brentwood Bay, BC, Canada [nr. XIII-bi]


Achtste Generatie
VIII-a.
Cuinira Ariens DEEKEN,
Dochter van Ari Gerbrandsz Deken en Jannigje Keetel [nr. VII-b], geboren aan de Boterdijk in Uithoorn, gedoopt te Kudelstaart in de Ned. Hervormde kerk op 7 augustus 1785, overleden te Mijdrecht op 2 september 1814, vier dagen na de geboorte van haar dochtertje Jannetje, oud 29 jaar.
Gehuwd te Kudelstaart in de Hervormde kerk op 16 december 1810 met Klaas Willemsz VAN BUUREN, geboren te Mijdrecht op 19 maart 1789, gedoopt in de Hervormde kerk aldaar op 22 maart 1789, van beroep marktschipper van Mijdrecht op Amsterdam en Utrecht, overleden te Mijdrecht op 6 augustus 1864, oud 75 jaar, zoon van Willem Klaasz van Buuren, koopman, bouwman, boer en van Niesje Aldewereld.
Klaas VAN BUUREN huwde (2) te Mijdrecht op 26 maart 1815 met Pieternella WOLFFETANG, gedoopt te Amsterdam in de Hervormde Westerkerk op 16 januari 1789, overleden te Mijdrecht op 4 augustus 1846, oud 57 jaar, dochter van Hendrik Wolffetang en Jany van Alfven.
Klaas VAN BUUREN huwde (3) te Mijdrecht op 10 maart 1861 met Teuntje VAN DER ZAAN, geboren te Mijdrecht op 11 september 1815, verhuisde op 5 mei 1865 van Mijdrecht naar Wilnis, overleden te Vinkeveen en Waverveen op 10 februari 1875, oud 59 jaar, eerder weduwe van Hijmen van Veen, dochter van Jan van der Zaan, watermolenaar en van Elisabet Koorn.

DOOPREGISTER, Kudelstaart, Ned. Hervormde kerk, 7 augustus 1785:
Cuinira, dochter van Arij Deeken en Jannitje Ketel.
Peet en doophefster Lijsje Willemz Nap.
Getuige de vader.

DOOPREGISTER, Amsterdam, Ned. Hervormde Westerkerk, 16 januari 1789, pag. 109:
Vrijdagh den 16de Jannuarij door Ds van der Feen.
Pieternella.
Hendrik Wolffetang.
Janij van Alfven.
get. Jangert Burgert en Anna Maria Stapelberg.

DOOPREGISTER, Mijdrecht, Ned. Hervormde kerk, 22 maart 1789:
Klaas, zoon van Willem van Buuren en Niesje Aldewereld (LM).
Getuige Trijntje Aldewereld.

GEBOORTEAKTE, Mijdrecht, 12 september 1815, blz. 14:
Den 12den September des Jaars 1815, verscheen voor ons burgemeester van Mijdrecht Provincie Utrecht, belast met den burgerlijken stand derzelve gemeente
Jan van der Zaan, oud 41 Jaar, van beroep Watermolenaer den welke ons vertoonde een Kind van de Vrouwelijke Sexe den elfden dezer maand des morgens ten vijf uuren verwekt bij zijne Huijsvrouw Elisabet Koorn en aan welke kind hij verklaarde den Naem Teuntje te willen geven
en is de voorzegde verklaring en Presentatie gedaen in tegenwoordigheijd van Cornelis Hardebol, oud 36 jaar, Metselaer en Hermen van Deuren, oud 29 jaer, timmermansknegt, alle wonende binnen deze gemeente die de tegenwoordige acte, Nevens ons en den vader hebben ondertekend na gedane voorlezing van dezelve.
[identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

ONDERTROUWREGISTER, Kudelstaart, Ned. Hervormde kerk, 28 november 1810:
Klaas van Buren, minderjarige JM, geboren en wonende te Mijdrecht & Cuinira Deken, meerderjarige dogter, geboren en wonende aan de Boterdijk, Uijthoorn Gerecht.
Op 16 december in onze kerk getrouwd.

OVERLIJDENSAKTE, Mijdrecht, 3 september 1814, nr. 96:
Den derden September des jaars 1814 verscheen voor ons burgemeester van Mijdrecht in de Provincie Utrecht belast met den Burgerlijken Stand derselve gemeente
Klaas van Buuren, oud 26 jaar, Schipper en Willem van Buuren, oud 58 jaar, bouman, beide wonende binne dese gemeente de welken ons verklaarden dat Kuinira Deken, huijsvrouw van den eersten declarant op gisteren den tweden deser maand des morgens ten tien uuren in den ouderdom van ruim 29 jaar ten huise van gezegde Eerste declarant was komen te overlijden.
En hebben de Comparanten nevens ons de tegenwoordige Acte ondertekend na gedane voorlezing van de zelve.
[identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

HUWELIJKSAKTE, Mijdrecht, 26 maart 1815, nr. 4:
Den 26ste Maert des Jaers 1815 verscheen voor ons Burgemeester van Mijdrecht Provincie Utrecht belast met den burgerlijken stand derzelven Gemeente
Klaas van Buuren, oud 26 jaeren, geboren binnen dese gemeente, van beroep Marktschipper van hier op Amsterdam en Utrecht vice versa, Zoon van Willem van Buuren en Niesje Aldewereld, alhier tegenwoordig en in het natemeldene huwelijk consenterende, weduwenaer van Kuinira Deken, En
Petronella Wolfetang, oud 26 jaeren, geboren te Amsterdam, dogter van Hendrik Wolfetang, overleden en Jany van Aalten, alhier tegenwoordig en in het hier te gane huwelijk consenterende.
Getuigen:
Cornelis Zwanenbeek, oud 65 Jaar, Koopman,
Hendrik van Wieringen, oud 42 Jaar, Koopman,
Hendrik Verweij, oud 36 Jaar, timmerman, en
Jacob van der Does, oud 24 Jaar, Commies Griffier bij het vredegeregt in het Kanton Mijdrecht, alle wonende binnen dese gemeente de welke nevens ons en de Comparanten hebben ondertekend na gedane voorlezing deszelve.
[bron: website Family Search]

OVERLIJDENSAKTE, Mijdrecht, 4 augustus 1846, nr. 44:
In den jare 1846, den vierden dag der maand Augustus zijn voor ons Jacob Verdam Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Mijdrecht Arrondissement en Provincie Utrecht, ten onzen Kantore alhier verschenen:
Klaas van Buuren, oud 57 jaren, van beroep zonder, wonende te Mijdrecht en Nicolaas Felix, oud 52 jaren, van beroep Schoolonderwijzer wonende te Mijdrecht, de eerstgemelde Echtgenoot en de laatstgenoemde goede bekende van de nagenoemde Overledene.
Welke ons verklaard hebben, dat op den vierden dag der maand Augustus dezes jaars, des morgens ten tien ure in deze Gemeente, in het Huis Nummer 99 is overleden Petronella Wolvertang, oud 57 jaren, zonder beroep, geboren te Amsterdam, gewoond hebbende te Mijdrecht, huisvrouw van den eersten declarant, dochter van Hendrik Wolvertang en Jannitje van Alphen, beiden overleden.
En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, welke na voorlezing door ons met de declaranten is geteekend.
[identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

HUWELIJKSAKTE, Mijdrecht, 10 maart 1861, nr. 5:
Klaas van Buuren, oud 71 jaar, zonder beroep, wonende en geboren te Mijdrecht, weduwnaar van Petronella Wolvertang, zoon van Willem van Buuren en Niesje Aldewereld, en
Teuntje van der Zaan, oud 45 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Mijdrecht, weduwe van Hijmen van Veen, dochter van Jan van der Zaan en Elizabeth Koorn.
[samenvatting]

BEVOLKINGSREGISTER, Mijdrecht, 1860-1885:
1. Inschrijving 10 Maart 1861, Klaas van Buuren, M, Hoofd, geb. 19 maart 1789 te Mijdrecht, gehuwd, Ned. Herv., huizing Bozenhoorn, wijk 1, nr. 34B, overleden 6 augustus 1864, aanmerking d4bl.694.
2. Teuntje van der Zaan, V., Vrouw, geb. 10 Sept. 1816 te Mijdrecht, gehuwd, Ned. Herv., vertrek uit gemeente op 5 Mei 1865 naar Wilnis, aanmerking d4bl.761.
[bron: website Familysearch]

OVERLIJDENSAKTE, Mijdrecht, 7 augustus 1864, nr. 73:
In het haar 1864, den zevenden dag der maand Augustus verschenen voor ons Willem van Beijeren, Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Mijdrecht, Provincie Utrecht,
Arie van der Zaan, behuwdbroeder van de overledene, oud 46 jaren, van beroep Molenaar, wonende te Vinkeveen en Thomas Veenekoort, oud 40 jaren, van beroep Holblokmaker, wonende te Mijdrecht.
Dewelke ons verklaarden, dat op den zesden dag der maand Augustus dezes jaars, des nachts ten een ure, binnen deze gemeente Wijk 1 N. 77 is overleden Klaas van Buuren, oud 75 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Mijdrecht, gehuwd met Teuntje van der Zaan, ouders Willem van Buuren en Maria Aldewereld beide overleden.
En hebben wij deze Acte na voorlezing onderteekend met de tweede declarant, verklarende de eerste niet te kunnen schrijven.
[identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

OVERLIJDENSAKTE, Vinkeveen en Waverveen, 11 februari 1875, nr. 11:
In het jaar 1875, den Elfden der maand Februari verschenen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Vinkeveen en Waverveen, Provincie Utrecht,
Arie van der Zaan, broeder van de natenoemene overledene, oud 56 jaren, van beroep Molenaar, wonende te Waverveen en Franciscus Blommestijn, oud 34 jaren, van beroep Veehouder, wonende mede aldaar.
Dewelke ons verklaarden, dat op den Tienden dag der maand Februari dezes jaars, des avonds ten half elf ure, binnen deze gemeente Wijk C, Nummer 44, is overleden Teuntje van der Zaan, oud 59 jaren, zonder beroep, geboren te Mijdrecht en wonende te Waveren, weduwe van Willem [?] van Buuren, dochter van Jan van der Zaan en van Elizabeth Kore, beide overleden.
En hebben wij deze Acte na voorlezing onderteekend, met den laatstgenoemden Comparant, verklarende de eerstgemelde niet te hebben geleerd zijn naam te teekenen.
[identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

KINDEREN VAN KLAAS VAN BUUREN EN CUINIRA DEEKEN:
 1. Willem van Buuren,
  Geboren te Mijdrecht op 25 november 1811.

  GEBOORTEAKTE, Mijdrecht, 27 november 1811, nr. 49, blz. 25:
  Op Heden den 27sten November des Jaars 1811 des voormiddags Compareerden voor mij Maire der Gemeente van Mijdrecht, Arrondissement Utrecht, Departement der Zuiderzee, waarneemende werkzaamheden van publieken Ambtenaar des Burgerlijken Staats.
  Klaas van Buuren, oud 21 Jaren, van beroep Marktschipper, geadsisteert door Willem van Buuren, oud 55 Jaren, van beroep Koopman en Hendrik Verweij, oud 32 Jaren, van beroep timmerman, als getuigen, wonende te Mijdrecht.
  Dewelke mij verklaard heeft dat zijne Huisvrouw Kuinera Deeken, op den 25sten November des Avonds Elf Uren bevallen is van een Zoon, welke den Naam ontvangen heeft van Willem.
  Ten gevolge van deze Verklaring en op aanvrage daartoe aan mij gedaan door de Vader van het Kind heb ik de tegenwoordige Acte opgemaakt die door de Comparanten benevens mij is geteekend.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDEN:
  [Niet gevonden op WieWasWie 1811-1915, evenmin in index Mijdrecht 1811-1842]
 2. Jannetje van Buuren.
  Geboren te Mijdrecht op 12 juni 1813, overleden te Mijdrecht op 18 maart 1814, oud 9 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Mijdrecht, 12 juni 1813, blz. 9:
  L'an 1813 le douzieme Jour du mois de Juin par devant Nous Henri Abraham van Doorn de Noordscharwoude, Maire, Officier de l'Etat civil de la Commune de Mijdrecht dans l'Arrondisement d'Utrecht Departement du Zuiderzee, est comparu:
  Klaas van Buren, agé de 24 ans, Battelier, demeurant a Mijdrecht, l'equel nous a presenté un enfant du sexe feminin, né aujourd'hui a Sept heures du matin, de lui et de son Epouse Kuinera Deken, et auquel il a declaré vouloir donner le prénom de Jannetje.
  Les dites présentation et declaration faites en présence de Willem van Buren, agé de 57 ans, ...goleart et Hendrik Verweij, agé de 36 ans, Charpentier, demeurans tous deux a Mijdrecht.
  Et ont le pere et les témoins signé avec nous le present acte de naissance apres que lecture leur en a été donnee.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Mijdrecht, 19 maart 1814, nr. 54, blz. 14:
  Op den 19de Maart des Jaars 1814, verscheenen voor ons Burgemeester van Mijdrecht, kwartier Utrecht, Departement van de Zuijderzee, belast met de Burgerlijke Staat derzelve Gemeente:
  Nicolaas van Buuren, oud 26 Jaren, Schipper en Willem van Buuren, oud 57 Jaaren, Boer, Beijde wonende binne deze Gemeente.
  Denwelke ons verklaarde dat: Jannetje van Buuren, oud ruijm een half Jaar, dochter van den Eersten Declarant en zijne Huijsvrouw Kuiniera Deeken, geboren binne deze Gemeente, op den 18de dezer maand des Avonds ten acht uuren, ten zijne huijzen was komen te overlijden.
  En hebben de Comparanten nevens ons de tegenwoordige acte ondertekend, nadat hun daarvan voorlezing was gedaan.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]
 3. Jannetje van Buuren,
  Geboren te Mijdrecht op 29 augustus 1814, overleden aldaar op 5 oktober 1814, oud 5 weken.

  GEBOORTEAKTE, Mijdrecht, 31 augustus 1814, nr. 48: Den 31sten Augustus des jaars 1814 verschenen voor ons Burgemeester van Mijdrecht in de provincie Utrecht belast met den burgerlijken stand derzelve Gemeente:
  Klaas van Buuren, oud 26 jaren, Schipper, wonende binnen deze Gemeente.
  Dewelke ons vertoonde een kind van de vrouwelijke Sexe den 29sten dezer maand des morgens ten drie uuren verwekt bij Zijne huisvrouw Kuinira Deken.
  En aan welk kind hij verklaarde den voornaam van Jannetje te willen geven.
  En is de voorzeide presentatie en verklaring gedaan in tegenwoordigheid van Willem van Buuren, oud 58 Jaren, Bouwman en Hendrik Verweij, oud 35 Jaren, Timmerman, beiden wonende binnen deze Gemeente, die de tegenwoordige acte nevens ons en den Vader hebben onderteekend na gedane voorlezing van dezelve.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Mijdrecht, 7 oktober 1814, blz. 26v:
  Den 7den October des Jaars 1814, verschenen voor ons Burgemeester van Mijdrecht in de provincie Utrecht belast met den burgerlijken stand derzelve Gemeente:
  Klaas van Buren, oud 26 Jaren, Marktschipper, en Willem van Buren, oud 57 Jaren, Koopman, beiden binnen deze gemeente woonachtig.
  Dewelke verklaarden dat Jannetje van Buren, oud vijf weken, dochter van den eersten declarant en wijlen zijnen Kuijnera Deken, op den vijfden dezer, des namiddags ten half drie uren ten zijnen huize binnen deze Gemeente was komen te overlijden, zijnde geboren binnen deze Gemeente.
  En hebben de comparanten nevens ons de tegenwoordige acte ondertekend, na gedane voorlezing van dezelve.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]
KINDEREN VAN KLAAS VAN BUUREN EN PETRONELLA WOLFETANG:
 1. Jannetje van Buuren.
  Geboren te Mijdrecht op 14 januari 1818, overleden te Portengen op 18 april 1851, oud 33 jaar.
  Gehuwd te Mijdrecht op 16 oktober 1839 met Hendrik Kraan, geboren te Uithoorn op 25 oktober 1814, van beroep schippersknecht, schipper, woont in 1872 te Kockengen, zoon van Leendert Kraan, van beroep groenboer, groenteverkoper en van Sara Kruit.
  Hendrik Kraan huwde (2) te Portengen op 12 december 1851 met Gijsbertje van Dijk, geboren te Kockengen, gedoopt in de Ned. Hervormde kerk aldaar op 20 september 1795, dienstbaar, woonde in 1851 te Arnhem, overleden te Kockengen op 20 maart 1872, oud 76 jaar, dochter van Arij van Dijk en van Henderijntje Bongen.

  DOOPREGISTER, Kockengen, Ned. Herv. kerk, 20 september 1795:
  Een kind gedoopt genaemd Gijsbertje.
  Ouders Arij van Dijk, Henderijntje Bongen.
  Doopgetuijge Evertje Voorthuijzen.

  GEBOORTEAKTE, Uithoorn, 1814, nr. 47:
  In het jaar 1814 den 26ste October 's middags te twaalf uur compareerde voor mij Mr. Willem Kloos, Burgemeester, officier der Burgerlijke Staat der Gemeente Uithoorn Provincie Utrecht Leendert Kraan, oud 24 Jaaren, groente verkoper, woonende in deze Gemeente, welke ons een Kind van het manlijk heeft voorgesteld uit hem declarant en sijne Vrouw Sara Kruit, geboren den 25ste October des middernagt te twaalf uur, aan wie hij de voornaam van Hendrik zal geven.
  Deze verklaring is geschied in presentie van Cornelis van Gent, oud 53 jaar en Jan Traa, oud 45 jaar, beide alhier wonende, en hebben de vader en getuigendeze acte nevens mij ondertekend, de vader verklaard niet te kunnen schrijven.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

  GEBOORTEAKTE, Mijdrecht, 16 januari 1818, nr. 4.
  Heden den 16de Januarij 1818, compareerde voor ons Schout van Mijdrecht Provincie Utrecht belast met den Civielen Staat dezelver Gemeente,
  Klaas van Buuren, oud 28 Jaar, dorpsmarktschipper, wonende alhier, dewelke ons verklaarde dat zijne huijsvrouw Petronella Wolfetang op den 14de dezer maand des middags ten twaalf uuren bevallen was van Een dogter, aan welke hij verklaarde den voornaam Jannetje te hebben gegeven.
  En is de voorzeijde verklaring gedaan in presentie van Johannes Gerardus Kuppers, oud 31 Jaar, Chirurgijn en Hendrik Verweij, oud 39 Jaar, timmerman, beijde alhier woonagtig, die de tegenwoordige Acte Nevens ons en de Vader hebben ondertekend na gedane voorlezing van deselve.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

  HUWELIJKSAKTE, Mijdrecht, 16 oktober 1839, nr. 13:
  Hendrik Kraan, oud 25 jaren, van beroep schippersknecht, geboren en wonende te Uithoorn, meerderjarige zoon van Leendert Kraan, van beroep groenboer en van Sara Kruit, beiden wonende te Uithoorn, En
  Jannetje van Buuren, oud 21 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Mijdrecht, minderjarige dochter van Klaas van Buuren, van beroep Marktschipper en van Petronella Wolfetang, zonder beroep, wonende beiden te Mijrdecht.
  Getuigen:
  Jan Hendrik Jansen, oud 39 jaren, van beroep Schoenmaker, wonende te Mijdrecht,
  Nicolaas Smit, oud 52 jaren, van beroep gerigtsdienaar, wonende te Mijdrecht,
  Jan Veldkamp, oud 57 jaren, van beroep Voetbode, wonende te Mijdrecht,
  en Abraham Jansen, oud 43 jaren, van beroep Voerman, wonende te Mijdrecht, allen goede vrienden, doch geen bloedverwanten van de Comparanten.
  [samenvatting]

  OVERLIJDENSAKTE, Portengen, 19 april 1851, nr. 1.
  Op heden den 19den April 1851 zijn voor Ons Ondergeteekende Joan Vlug, ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Portengen, Arrondissement en provincie Utrecht verschenen,
  Hendrik Kraan, Schipper, oud 36 Jaren, Echtgenoot van de na te noemen Overledene en Jacob Kruiswijk, Veehouder, oud 49 Jaren, bekende van de overledene, beide in deze gemeente woonachtig;
  welke Ons hebben verklaard, dat op den 18den dezer maand des avonds ten 10 ure, alhier in het huis 86 is Overleden Jannetje van Buuren, in den Ouderdom van 33 Jaren, zonder beroep, geboren te Mijdrecht en wonende alhier, Echtgenoote van den Eersten comparant, dochter van Klaas van Buuren en Petronella Wolvertang, beide overleden.
  En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, welke na gedane voorlezing door Ons en de comparanten is onderteekend.
  [identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

  HUWELIJKSAKTE, Portengen, 12 december 1851, nr. 1.
  Hendrik Kraan, Schipper, oud 39 Jaren, Weduwenaar van Jannetje van Buuren, geboren te Uithoorn en wonende alhier, zoon van Leendert Kraan en Sara Kruit, En
  Gijsbertje van Dijk, dienstbaar, oud 56 Jaren, gedoopt te Kockingen en wonende te Arnhem, dochter van Arij van Dijk en Henderijntje Bongen.
  Getuigen:
  Cornelis van Dijk, Schoenmaker, oud 51 Jaren, wonende te Kockengen, broeder van de Comparante bruid,
  Jacob Kruiswijk, Veehoeder, oud 49 Jaren, wonende in deze gemeente,
  Fredrik Wesselman, timmerman, oud 55 Jaren, en
  Jan Fredrik Brinkman, tapper, oud 40 Jaren, beide wonende te Ruwiel, de laatste drie getuigen buiten familiebetrekking met de comparanten.
  [samenvatting]

  OVERLIJDENSAKTE, Kockengen, 20 maart 1872, nr. 21:
  In het jaar 1872, den 20sten dag der maand Maart verschenen voor ons, Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Kockengen, Provincie Utrecht,
  Hendrik Kraan, echtgenoot van de na te noemen overledene, oud 57 jaren, van beroep schipper, en Cornelis Alblas, oud 32 jaren, van beroep koopman, beide wonende te Kockengen,
  Dewelke ons verklaarden, dat op den 20sten dag der maand Maart dezes jaars, des namiddags ten een ure, binnen deze gemeente in het huis wijk-n 108, is overleden Gijsbertje van Dijk, in den ouderdom van 77 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Kockengen, echtgenoot van Hendrik Kraan voornoemd, dochter van Arie van Dijk en van Henderijntje Bonge, beide overleden.
  En hebben wij deze Acte na voorlezing onderteekend, met de beide aangevers.
  [identieke weergave van de oorspronkelijk akte]
 2. Klaas van Buuren,
  Geboren te Mijdrecht op 1 januari 1820, overleden te Mijdrecht op 15 augustus 1820, oud ruim 7 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Mijdrecht, 2 januari 1820, nr. 1:
  Den Tweede Jannuari 1820, compareerde voor ons Schout te Mijdrecht, belast met den Civielen Staat derselven Gemeente
  Klaas van Buuren, oud 30 Jaer, Marktschipper van en wonende in dese Gemeente, Ons verklarende dat op den Eersten deser maand des middags ten twee uuren Zijne Huijsvrouw Petronella Wolfetang, oud 29 Jaer en bevallen ten zijnen huijse van een Zoon, aan de welke hij verklaarde den voornaam Klaas te hebben gegeven,
  en is dese verklaring gedaan in Presentie van Hendk Verweij, oud 40 Jaer, timmerman en Willem Stofberg, oud 27 Jaer, Scheepmaker, beijde in deze Gemeente wonende, die dese Acte na voorlesing van deselve nevens ons en den Vader hebben ondertekend.
  [identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Mijdrecht, 15 augustus 1820, nr. 51:
  Den 15denAugustus 1820 des voormiddags ten Elf uuren compareerde voor ons Schout van Mijdrecht, belast met den Civielen Staat
  Klaas van Buuren Sr, oud 30 Jaer, Marktschipper en Steven Spruijt, oud 29 Jaer, Schippersknegt, beijden in dese gemeente wonende, ons verklarende dat heden morgen ten vijf uuren Klaas van Buuren Jr, geboren alhier, Zoon van den Eersten comparant in den ouderdom van zeven maanden ten Huijse van Zijne Vader waare overleden en hebben de comparanten dese Acte na dat die hen was voorgelezen met en benevens ons ondertekend.
  [identieke weergave van de oorspronkelijk akte]
VIII-b.
Grietje Ariens DEEKEN,
Dochter van Ari Gerbrandsz Deken en Jannigje Keetel [nr. VII-b], gedoopt te Kudelstaart in de Ned. Hervormde kerk op 4 augustus 1793, bouwvrouw te Oud-Wulven, overleden te Utrecht op 11 juli 1863, oud 69 jaar.
Gehuwd (1) te Bunnik op 25 juli 1817 met Aard KETEL, gedoopt te Utrecht in de Geref. Catharinakerk op 22 januari 1765, van beroep landbouwer in Bunnik (1817), bouwman in Maarschalkerweerd onder Oud-Wulven (1818), gemeenteraadslid Oud-Wulven (1831), overleden te Oud-Wulven op 27 augustus 1831, oud 66 jaar, zoon van Jan Aardse Ketel en Engeltje Willems Schimmel.
Gehuwd (2) te Oud-Wulven op 18 september 1833 met Gerrit VAN STAM, geboren te Maarssen op 18 oktober 1802, gedoopt in de Ned. Hervormde kerk aldaar op 24 oktober 1802, van beroep werkman, bouwman, overleden te Utrecht in zijn woning aan het Sterrenbosch S 183 op 23 maart 1870, oud 67 jaar, zoon van Frans van Stam en Adriaantje Gerrits Verkaaik, ook Van Kaaik.
Gerrit VAN STAM huwde (2) te Utrecht op 12 januari 1870 met Gerrigje VAN GELDER, geboren aan de Meern onder Vleuten op 8 juli 1830, overleden te Maartensdijk op 20 augustus 1884, oud 54 jaar, dochter van Cornelis van Gelder, van beroep arbeider en van Adriana Lakerveld.
Gerrigje VAN GELDER huwde (2) te Utrecht op 21 mei 1873 met Jacobus DE KRUIJF, geboren te Werkhoven op 10 september 1836, van beroep landbouwer, overleden te Stoutenburg op 23 augustus 1897, oud 60 jaar, zoon van Dirk de Kruijf, van beroep landman en van Geerke Adriana Kennedij.

DOOPREGISTER, Utrecht, Geref. Catharinakerk, 22 januari 1765, blz. 165v:
Aard, zoon v: Jan Aardse Ketel en Engeltje Schimmel, EL en Lm.
woon op Groeneveldbuyten de tolsteeg.
[identieke weergave van deze doopaantekening]

DOOPREGISTER, Kudelstaart, Ned. Hervormde kerk, den 4de Aug: 1793:
Is Gedoopt het kind van Arij Deeken en Zijn Huijsvrouw Jannetje Ketel.
De Naam van het Kind was Grietje.
Peet en doophefster Marretje Ketel, Huijsvrouw van Jan Brouwer.
Getuijge de Vader.

DOOPREGISTER, Maarssen, Ned. Hervormde kerk, 24 oktober 1802, f. 58v:
Gedoopt een kind van Frans van Stam en Adriaantje van Kaaik.
't Kind was geb: 18 Octob: is genaamd Gerrit.
N.B. de moeder doophefster.

HUWELIJKSAFKONDIGING, Bunnik, 29 juni 1817:
Er is trouwbelofte tusschen
Aard Ketel, geboren en wonende te Bunnik, oud 52 Jaren, Landbouwer, meerderjarige Zoon van Jan Aards Ketel (overleden) en Engeltje Schimmel, Zonder beroep, wonende te Bunnik, en
Grietje Deeken, geboren en wonende aan den Uithoorn, oud 23 jaren, Zonder beroep, Meerderjarige dochter van Arij Deeken, Landbouwer, wonende aan den Uithoorn en van Jannetje Ketel (overleden).
Zijnde dit de Eerste Afkondiging.
Bunnik den 29sten Junij 1817.
[identieke weergave van deze huwelijksbijlage]

HUWELIJKSCONSENT:
Ik Ondergeteekende Arij Deeken, Landbouwer, wonende aan den Uithoorn, Consentere bij deze, dat mijne dochter Grietje Deeken, oud 23 Jaren, Zonder beroep, in huwelijk verwekt bij Jannetje Ketel; zich door 't huwelijk laat verbinden met Aard Keetel, Landbouwer, wonende te Bunnik, meerderjarige Zoon van Jan Aardse Keetel (overleden) en van Engeltje Schimmel, Zonder beroep, wonende te Bunnik.
Uithoorn, den Dertiende Julij 1817.
[w.g.] Arie Deeken.
Verklare ik ondergeteekende Burgemeester van den Uithoorn, dat bovengestelde handteekening is van Arij Deeken, wonende alhier, en alzo alle geloof verdiend.
Uithoorn den 13e Julij 1817.
[identieke weergave van deze huwelijksbijlage]

HUWELIJKSAKTE, Bunnik, 25 juli 1817, nr. 6:
In het Jaar 1817 den 25sten der maand Julij des namiddags om Vier uure Compareerde voor mij Dirk van Viegen, Burgemeester der Gemeente van Bunnik Provincie Utrecht
Aard Keetel, oud 52 jaren, Landbouwer, geboren te Utrecht, wonende te Bunnik, meerderjarige Zoon van Jan Aardse Keetel (overleden) en van Engeltje Schimmel, Zonder beroep, wonende te Bunnik, hare schriftelijke toestemming tot voltrekking van het Huwelijk gevende, ter eenre
en Grietje Deeken, geboren en wonende aan den Uithoorn, zonder beroep, oud 23 jaren, meerderjarige dochter van Arie Deeken, Landbouwer, wonnede aan den Uithoorn, deszelfs toestemming gevende blijkens schriftelijk consent en van Jannetje Keetel (overleden),
ter andere zijde.
Getuigen:
Jan Pieter Leus, oud 31 jaren, Ontvanger der Directe Belastingen van Bunnik, wonende te Utrecht,
Cornelis Broekhuijse, oud 37 jaren, Kastelein, wonende te Bunnik,
Arie Broekhuijse, oud 32 jaren, Landbouwer, wonende te Bunnik, en
Willem Kirchners, oud 54 jaren, Veldwachter, wonende te Bunnik.
Deze acte op de beide registers over geschreven en aan de comparanten voorgelezen zijnde, hebben dezelven nevens ons ondertekend ten dage, jare en uure voorschreve.
[bron: website Family Search]

GEBOORTEAKTE, Vleuten, 9 juli 1830, nr. 20:
Op heden den Negende Julij 1830 des namiddags ten vier ure, zijn voor mij Jan Hendrik Joseph van Bijleveldt, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente van Vleuten en de Meern, gecompareerd
Cornelis van Gelder, arbeider, oud 30 Jaren, geadsisteerd met twee getuijgen, alsse Johannes Smits, Heel en Vroedmeester, oud 41 Jaren en Jacobus Terheij, schutter van het Slagtvee, oud 71 Jaren, alle wonende in deze gemeente;
dewelke aan mij verklaarde, dat Adriana Lakerveld, oud 32 Jaren, huisvrouw van den eersten Comparant Cornelis van Gelder voornoemd, bevallen is op den achtsten dezer maand Julij des savonds ten elf ure, in het woonhuis nommero 22 aan de Meern, onder deze gemeente van een dochter, dewelke hij den voornaam van Gerrigje heeft gegeven zijnde het zelve aan mij gebleken van het vrouwelijk geslacht te zijn,
En hebben wij Burgemeester, de Comparant Vader van het kindt, en getuijgen deze acte van geboorte na gedane voorlezing ondertekend.
[identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

OVERLIJDENSAKTE, Oud-Wulven, 29 augustus 1831, nr. 4:
In het jaar 1831, den 29sten der maand Augustus, des voormiddags ten tien ure, zijn voor ons Henderens van Hulstijn Burgemeester, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente van Oudwulven gecompareerd:
Matthias van Nesch, bouwman, oud 68 jaren, en Gerrit van Stam, bouwknecht, oud 29 jaren, wonende beide in deze gemeente onder Koppel.
Die ons verklaard hebben dat op den 27sten dag dezer maand des avonds ten tien ure in het huis staande in deze gemeente district Koppel Nr. 2 is overleden Aart Keetel, Raad dezer gemeente en bouwman, in den ouderdom van 66 jaren, echtgenoot van Grietje Deeken, geboren en wonende alhier, zoon [van] Jan Aartse Keetel en van Engeltje Schimmel, beide alhier overleden.
En hebben wij met den eersten comparant, als verklarende de tweede niet te kunnen schrijven of teekenen deze acte, na gedane voorlezing, onderteekend.
[identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

NATIONALE MILITIE. Utrecht, 8 maart 1823:
Certificaat.
De Gouverneur van de provincie Utrecht verklaart dat
Gerrit van Stam, geboren te Maarssen den 24 October 1802, beroep Werkman,
Zoon van Frans, en van Adriaantje van Kaik, beroep werkman, woonende te Maarssen,
den jare 1821 binnen de Gemeente van Maarssen voor de Nationale Militie is ingeschreven, dat aan hem vervolgens bij loting is ten deele gevallenhet Nummer 6.
Hetwelk hem tot den dienst verpligte. Hij door de Militie Raad zitting houdende te Utrecht uithoofde van broeder te zijn, gepaspoorteerd, finaal is vrijgesteld geworden.
[huwelijksbijlage]

HUWELIJKSAKTE, Oud-Wulven, 18 september 1833, nr. 1:
Gerrit van Stam, bouwman, oud 31 jaren, wonende onder deze gemeente district Koppel, geboren te Maarsen en aldaar den 24sten der maand October 1802 gedoopt, meerderjarige zoon van Frans van Stam, overleden te Maarsenveen en van Adriaantje van Kaaik, overleden te Maarsen, En
Grietje Deeken, bouwvrouw, oud 40 jaren, wonende in deze gemeente district Koppel, geboren te Cudelstaart gemeente Aalsmeer en aldaar gedoopt den 4den der maand Augustus des jaars 1793, weduwe van Aart Keetel, overleden in deze gemeente, meerderjarige dochter van Arij Deeken en Jannetje Keetel, beide overleden te Uijthoorn.
Getuigen:
De Heer Martinus Croes, Notaris, oud 53 jaren.
Willem Gerardus Rechters, timmerman, oud 32 jaren.
Wemmert Croes, particulier, oud 22 jaren en
Carolus van Maarschalkeweerd, tuinman, oud 22 jaren, alle wonende te Utrecht, als getuigen ten deze verzocht.
[samenvatting]

GEBOORTEAKTE, Werkhoven, 10 september 1836, nr. 14:
Heden den tienden dag der Maand September dezes jaars 1836 des voornoens ten Elf uuren Compareerde voor ons H: de Vriendt, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Werkhoven,
Dirk de Kruijf, oud 32 Jaren, Landman, wonende alhier, dewelke ons een kind van het Mannelijk geslacht voorstelde, op heden morgen ten Zes uuren binnen deze Gemeente, uit hem Declarant en Geerke Adriana Kennedij, zijne Huisvrouw, oud 25 Jaren, zonder beroep, geboren, aan het welk hij verklaarde de voornaam van Jacobus te zullen geven,
zijnde deze verklaaring en voorstelling gedaan in tegenwoordigheid van Hendrik Drijver, oud 64 Jaren, veldwagter en Jan van Eek, oud 34 Jaren, Landman, beide wonende alhier, als getuigen hiertoe verzocht.
Waarvan Acte welke den Declarant en getuigen na gedane voorlezing nevens ons hebben getekend ten dage en Jaren als boven.
[identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

OVERLIJDENSAKTE, Utrecht, 13 juli 1863, nr. 803:
Op heden den 13den Julij 1863, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, in het Huis der Gemeente, verschenen:
Gerrit Niekerk, groefbidder, oud 49 jaren, en Jan Smit Tjabring, Stadsbode, oud 55 jaren, wonende beide alhier;
die ons verklaard hebben, dat op den elfden dezer maand des morgens ten negen ure, in den ouderdom van bijna 68 jaren binnen deze stad is overleden
Grietje Deeken, zonder beroep, geboren te Kudelstaart, huisvrouw van Gerrit van Stam, zonder beroep, wonende alhier in het Sterrenbosch, L, 138, weduwe van Aart Keetel Janszoon, dochter van Arie Gerbrand Deeken en van Jannetje Keetel beide overleden.
En hebben wij daarvan deze akte opgemaakt, die na voorlezing door ons is onderteekend met de comparanten.
[identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

HUWELIJKSAKTE, Utrecht, 12 januari 1870:
Gerrit van Stam, zonder beroep, geboren te Maarssen, wonende alhier, oud 67 jaren, weduwenaar van Grietje Deeken, meerderjarige zoon van Frans van Stam en van Adriaantje van Kaaik, beide overleden, En
Gerrigje van Gelder, zonder beroep, geboren te Vleuten, wonende alhier, oud 39 jaren, meerderjarige dochter van Cornelis van Gelder en van Adriana Lakerveld, beide overleden.
Getuigen:
Cornelis van Gelderen, concierge, oud 48 jaren,
Hendrik Molijn, oud 66 jaren,
Willem Leendert van der Gulden, oud 53 jaren, en
Pieter Buisman, oud 37 jaren, Stadsboden, wonende allen alhier.
[samenvatting]

OVERLIJDENSAKTE, Utrecht, 25 maart 1870, nr. 671: Op heden den 25sten Maart 1870, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, in het Huis der Gemeente, verschenen:
Gerrit Niekerk, groefbidder, oud 56 jaren, en Jan Smit Tjabring, stadsbode, oud 62 jaren, wonende beiden alhier,
die ons verklaard hebben, dat op den 23sten dezer maand des avonds ten half acht ure, in den ouderdom van 67 Jaren binnen deze stad is overleden Gerrit van Stam, zonder beroep, geboren te Maarssen, wonende alhier in het Sterrenbosch S 183, weduwenaar van Grietje Deeken, gehuwd met Gerrigje van Gelder, zoon van Frans van Stam en van Adriaantje van Kaaik, beide overleden.
En hebben wij daarvan deze akte opgemaakt, die na voorlezing door ons is onderteekend met de comparanten.
[identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

HUWELIJKSAKTE, Utrecht, 21 mei 1873, nr. 234:
Op heden den 21sten Mei 1873, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, aan het Huis der Gemeente, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan
Jacobus de Kruijf, landbouwer, geboren en wonende te Werkhoven, oud 36 jaren, zoon van Dirk de Kruijf, landbouwer en van Geerke Adriana Kennedij, zonder beroep, wonende beide te Werkhoven, En
Gerrigje van Gelder, zonder beroep, geboren te Vleuten, wonende alhier, oud 42 jaren, weduwe van Gerrit van Stam, meerderjarige dochter van Cornelis van Gelder en van Adriana Lakerveld, beide overleden.
Getuigen:
Cornelis van Gelderen, concierge, oud 52 jaren,
Jan Smit Tjabring, oud 65 jaren,
Willem Leendert van der Gulden, oud 56 jaren en
Pieter Buisman, oud 40 jaren, stadsboden, wonende allen alhier.
[samenvatting]

OVERLIJDENSAKTE, Maartensdijk, 21 augustus 1884, nr. 45:
In het jaar 1884, den 21sten dag der maand Augustus verschenen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Maartensdijk
Peter Constantius van Brenk, zwager van de overledene, oud 42 jaren, van beroep landbouwer en Hendrik Jacob Kwint, de overledene niet verwant, oud 32 jaren, van beroep gemeente-Secretaris, beiden wonende alhier.
Dewelke ons verklaarden, dat op den 20sten dag der maand Augustus dezes jaars, des morgens ten negen ure, binnen deze gemeente overleden is:
Gerrigje van Gelder, oud 54 jaren, zonder beroep, geboren te Oudenrhijn en wonende alhier, gehuwd met Jacobus de Kruijf, eerder gehuwd geweest met Gerrit van Stam, dochter van Cornelis van Gelder en Adriana Lakenveld, beiden overleden.
En hebben wij deze Acte na voorlezing onderteekend met de beide aangevers.
[identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

OVERLIJDENSAKTE, Stoutenburg, 24 augustus 1897, nr. 11:
In het jaar 1897, den 21sten dag der maand Augustus verschenen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Stoutenburg
Johannes Kuijt, oud 52 jaren, van beroep jager en Peter Kuijt, oud 61 jaren, van beroep veldwachter, beiden wonende te Stoutenburg.
Dewelken ons verklaarden, dat op den 23sten dag der maand Augustus dezes jaars, des avonds ten negen ure, binnen deze gemeente overleden is:
Jacobus de Kruijf, oud 60 jaren, zonder beroep, geboren te Werkhoven en wonende te Stoutenburg, weduwenaar van Gerritje van Gelderen, zoon van Dirk de Kruijf en Geerka Adriana Kennedij, beide overleden.
En hebben wij deze Acte na voorlezing onderteekend met de beide aangevers.
[identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

KINDEREN VAN AARD KEETEL EN GRIETJE ARIENS DEEKEN:
 1. Engeltje Keetel, zie nr. IX-a.
  Geboren te Bunnik op 3 oktober 1817, overleden te Laagnieuwkoop op 8 februari 1859, oud 41 jaar.
  Gehuwd te Oud-Wulven op 19 april 1837 met Jan van Leeuwen, geboren te Utrecht op 9 september 1807, gedoopt in de Ned. Hervormde Domkerk aldaar op 13 september, van beroep werkman, bouwman, landbouwer, overleden te Jutphaas op 20 juni 1886, oud 78 jaar, zoon van Matthijs van Leeuwen en Maria Snoek.
 2. Arie Keetel,
  Geboren te Oud-Wulven op 27 augustus 1818, overleden aldaar op 12 september 1818, oud 16 dagen.

  GEBOORTEAKTE, Oud-Wulven, 28 augustus 1818, nr. 4:
  Op heden den 28ste Augustus des smiddags ten Vier Uren van deze Jare 1818 is voor ons Anthonie Lagerweij, Schout en Hendrik van Hulstijn, Secretaris der Gemeente Oudwulven Cum suis kwartier Amersfoort Provincie Utrecht, belast met de werkzaamheden van den Burgerlijke Stand gecompareerd
  Aart Keetel, Bouwman, oud 52 Jaar, wonende op Maarschalkerweerd onder deze gemeente, welke ons een kind van het Mannelijk geslacht heeft voorgesteld den 27ste dezer des avonds ten Elf Uren uit hem Declarant en Grietje Deeken deszelfs huisvrouw geboren en aan het welk hij verklaard heeft de voornaam van Arie te wille geven,
  de gemelde verklaring en voorstelling is geschiedt in tegenwoordigheid van Anthonie de Wit, Veldwagter, oud 52 Jaar en Lambertus Lagerweij, Bouwman, oud 39 Jaar, wonende beide in de gemeente Houten en hebben wij na die verklaring deze acte geformeerd en hebben de Eerste en laatste Comparanten na voorlezing met ons ondertekend, terwijl Anthonie de Wit verklaard heeft niet te kunnen schrijven noch teekenen.
  [identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Oud-Wulven, 14 september 1818, nr. 3:
  Arie Keetel, overleden op 12 september 1818 te Oud-Wulven, oud 16 dagen, zoon van Aart Keetel en Grietje Deken.
  [samenvatting]
 3. Jannetje Keetel, zie nr. IX-b.
  Geboren te Oud-Wulven op 26 augustus 1819, overleden te Abcoude-Baambrugge op 17 januari 1878, oud 58 jaar.
  Gehuwd te Oud-Wulven op 31 maart 1846 met Hendrik Schoenmaker, geboren te Maarsseveen op 20 februari 1819, van beroep bouwman, veehouder, overleden te Abcoude-Baambrugge op 15 maart 1903, oud 84 jaar, zoon van Hendrik Schoenmaker, veehouder, landbouwer en Annetje van de Vuurst.
 4. Marretje Ketel,
  Geboren te Oud-Wulven op 3 november 1820, overleden aldaar op 23 april 1837, oud 16 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Oud-Wulven, 4 november 1820, nr. 5:
  Op heden den 4de November 1820 des smiddags ten Vier Uren zijn voor ons Anthonie Lagerweij, Schout en Hendrik van Hulstijn, Secretaris der Gemeente Oudwulven Cum suis kwartier Amersfoort Provincie Utrecht, belast met de werkzaamheden van den Burgerlijke Stand verschenen
  Aart Ketel, bouwman, oud 55 Jaar, wonende in deze gemeente, Thomas Mica, onderwijzer der Jeugd, oud 57 Jaar, en Henderik Morren, Baardscheerder, oud 54 Jaar, wonende beide in de Gemeente Houten, welken ons verklaard hebben dat de wettige huisvrouw van hem Aart Ketel, genaamd Grietje Deeken op den derde dezer 's morgens ten Een Uur bevallen is van een kind hetwelk ons gebleken is te zijn van het vrouwelijke geslacht, en aan wien door dezelve Aart Ketel de voornaam van Marretje is gegeven.
  En hebben wij na die verklaring deze acte opgemaakt en na gedane voorlezing hebben de Comparanten met ons ondertekend.
  [identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Oud-Wulven, 24 april 1837, nr. 1:
  Marritje Keetel, overleden op 23 april 1837 te Oud-Wulven, oud 16 jaar, dochter van Aart Keetel en Grietje Deeken.
  [samenvatting]
VIII-c.
Jacob Maartensz VAN DER GREFT,
Zoon van Maarten Jacobsz van der Greft en Grietje Janze Brouwer [nr. VII-c], geboren te Thamen, gedoopt te Mijdrecht in de Hervormde kerk op 19 juli 1789, van beroep boerenknecht, daggelder, werkman, nachtwacht (1838, 1844), Ned. Hervormd, woonde te Uithoorn/Thamen (1817-1831), te Aalsmeer (1829), in de Mennonietenbuurt onder Mijdrecht (1838) en te Mijdrecht (1815 en 1833-1854), overleden te Utrecht op 18 maart 1858, oud 68 jaar.
Gehuwd te Uithoorn op 22 januari 1815 met Cornelia DE GRAAF, geboren te Uithoorn, gedoopt te Kudelstaart in de Hervormde kerk op 10 juni 1792, van beroep boerenmeid, overleden te Mijdrecht op 27 september 1854, oud 62 jaar, dochter van Claas de Graaf en Anna Maria Cordes Meijer, ook Maria Caatje Coordes.

DOOPREGISTER, Mijdrecht, Herv. kerk, 19 juli 1789, blz. 175:
Een kind (te Thamen) gedoopt gen: Jacob.
Vader Marte van der Greft.
Moeder Grietje Janse Brouwer.
Getuige Elsje Nap.

DOOPREGISTER, Kudelstaart, Ned. Herv. kerk, 10 juni 1792:
den 10 Junij.
Is Gedoopt het Kind van Claas de Graaf en zijn Huijsvrouw Maria Caatje Coordes.
de Naam van het Kind was Cornelia.
Doophefster Susanna Dandoij, Huijsvrouw van Willem Vinkenoog.
Getuijge de Vader.
[identieke weergave van de oorspronkelijk aantekening]

HUWELIJKSBIJLAGEN, Uithoorn.
Periode 1813-1818 niet in archief aanwezig.

HUWELIJKSAKTE, Uithoorn, 22 januari 1815, nr. 2:
In het jaar 1815 den 22ste Januarij s middag ten twaalf uur zijn voor ons Mr. Willem Kloot, Burgemeester, officier van den Burgerlijken Staat te Uithoorn, Provincie Utrecht gecompareerd
Jacob van der Greft, oud 27 Jaaren, Boerenknegt, geboren onder Mijdrecht en woonende in deze Gemeente, zoon van Maarten van der Greft, overleden te Mijdrecht den 5den September 1789 en Grietje Janze Brouwer, overleden te Mijdrecht den 13de September 1796, blijkens doodcedullen aan ons vertoond, en
Cornelia de Graaf, oud ruim 22 Jaaren, Boerenmeid, gebooren en woonende in deze Gemeente, Dochter van Klaas de Graaf en Anna Maria Cordes Meijer, beiden overleden te Kudelstaart onder deze Gemeente volgens verklaaringen van Vier geloofwaardige Getuigen in deze Gemeente woonachtig aan ons exhibeerd
Getuigen:
Jacob van der Greft, oom.
Arie Brouwer, oom.
Jan Schipper, aanbehuwd vader van de eerste comparant.
Jacob Geneuglijk, nabestaande van de comparante.
[bron website Familysearch]

GETUIGE:
Te Aalsmeer op 22 februari 1829 bij het huwelijk van Jan Brouwer (zijn neef) en Gerritje Rinkel.

OVERLIJDENSAKTE, Mijdrecht, 27 september 1854, nr. 67:
In het jaar 1854, den 27sten dag der maand September verschenen voor ons Jacob Verdam, Lid van den Raad, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Mijdrecht Provincie Utrecht
Simon Menke, oud 39 jaren, van beroep arbeider, Gebuur van de nagenoemde Overledene en Jan Cuiper, oud 34 jaren, van beroep Gruttersknegt, gebuur van de Overledene, wonende beide te Mijdrecht.
Dewelke ons verklaarden, dat op den 27ste dag der maand September dezes jaars, des nachts ten twee ure, binnen deze gemeente Wijk 2 No. 52 is overleden Cornelia de Graaf, oud 64 jaar, zonder beroep, geboren te Aalsmeer, gewoond hebbende te Mijdrecht, huisvrouw van Jacob van der Greft, de ouders overleden doch bij name niet bekend.
En hebben wij deze Acte na voorlezing onderteekend met de Comparanten.
[identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

OVERLIJDENSAKTE, Utrecht, 20 maart 1858, nr. 400, blz. 51:
Op heden den 20sten Maart 1858, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, in het Huis der Gemeente, verschenen:
Anthonie Krijnen, bedienden, oud 42 jaren, en Josephus Vermeulen, Stadsbode, oud 32 jaren, wonende beide alhier;
die ons verklaard hebben, dat op den 18den dezer maand, des middags ten Zes ure, in den ouderdom van 68 jaren binnen deze stad is overleden Jacob van der Grift, zonder beroep, geboren te Mijdrecht, wonende aldaar, weduwenaar van Cornelia de Graaf, Zoon van Maarten van der Grift en van Grietje Brouwer, beide overleden.
En hebben wij daarvan deze akte opgemaakt, die na voorlezing door ons is onderteekend.
[identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

KINDEREN:
 1. Grietje van der Greft, zie nr. IX-c.
  Geboren te Mijdrecht op 28 februari 1815, van beroep dienstbode, overleden te Delft op 19 juli 1851, oud 36 jaar.
  Gehuwd te Uithoorn op 16 mei 1840 met Adrianus Lewestijn, geboren te Gouda op 9 oktober 1809, gedoopt in de Ned. Herv. kerk aldaar op 15 oktober 1809, diende ruim 7 jaar bij de 2e Afdeling Infanterie, van beroep stalknecht, trekjager, overleden te Uithoorn op 8 februari 1861, oud 51 jaar, zoon van Hermanus Lewestijn, van beroep voerman te Gouda en van Margie van Gule.
  Adrianus huwde (2) te Aalsmeer op 12 oktober 1856 met Grietje Piet, geboren te Aalsmeer op 5 augustus 1832, overleden aldaar op 9 december 1906, oud 74 jaar, dochter van Jacob Piet, werkman en van Antje Hansen.
 2. Geertrui Johanna van der Greft,
  Geboren te Uithoorn op 15 februari 1817.

  GEBOORTEAKTE, Uithoorn, 17 februari 1817, nr. 10.
  In het jaar 1817 den 17de februarij des voordemiddags ten tien uur compareerde voor mij Mr. Willem Kloot, Burgemeester / Officier van den Burgerlijken Staat te Uithoorn, provincie Utrecht.
  Jacob van der Greft, oud 27 jaar, Boerenknegt, wonende alhier, dewelke ons een kind van het vrouwelijk geslagt heeft voorgesteld, geboren den 15de dezer 's nademiddags ten drie uur uit hem declarant en Zijne Vrouw Cornelia de Graaf, aan welk hij de voornamen van Geertrui Johanna zal geven.
  Deze verklaring is geschied in presentie van Engel Hoensen, oud 30 jaar en Bernard Heijdekker, oud 29 jaar, Dienaren der Justitie, hier wonende en hebben de Vader en de Getuigen deze Acte na voorlezing nevens ons ondertekend.
  [identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

  OVERLIJDEN:
  Niet te Thamen 1818-1820, evenmin te Uithoorn 1817-1882, Mijdrecht 1817-1882.
  Thamen was vanaf 1820 onderdeel van Uithoorn.
 3. Arie van der Greft,
  Geboren te Thamen op 22 augustus 1818, overleden aldaar op 13 april 1820, oud ruim 1 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Thamen, 23 augustus 1818, nr. 16:
  In den jare 1818 den 23ste Augustus 's middags ten twaalf uur compareerde voor mij Schout officier van den Burgerlijken Stand te Thamen, Provincie Utrecht:
  Jacob van der Greft, oud 28 jaar, Boerenknegt, wonende alhier, welke ons een Kind van het manlijk geslagt heeft voorgesteld, geboren den 22ste Augustus dezes jaars 1818 des morgens ten halfzes uur uit hem declarant en zijne Vrouw Cornelia de Graaf, aan welk hij de van Arie heeft gegeven,
  deze verklaring is geschied in presentie van Klaas Kooij, oud 26 jaren, Kruidenier, en Amable Pagis, oud 35 jaren, blikslager en hebben de Vader, de Getuigen deze Acte nevens ons ondertekend na voorlezing.
  [identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Thamen, 15 april 1820, nr. 10:
  In den Jaare 1820 den 15den April des namiddags ten half een uur, compareerde voor mij waarnemend Schout, Officier van den Burgerlijken Stand Gemeente Thamen, Provincie NoordHolland.
  Jacob van der Greft, oud 29 Jaaren, van beroep daggelder, Jan Kruger, oud 37 Jaaren, Trekjager, beide woonende te Thamen, dewelke ons hebben verklaard dat op den 13de April 1820, des middags ten 12 uuren, ten huizen van den eersten Declarant overleeden is, deszelfs zoontje genaamd Arie in den ouderdom van een Jaar en Negen maanden.
  En hebben de Declaranten deeze Acte na gedaane voorlezing nevens ons ondertekend.
  [identieke weergave van de oorspronkelijk akte]
 4. Arie van der Greft,
  Geboren te Thamen op 8 september 1820, overleden te Uithoorn op 15 juni 1822, oud ruim 1 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Thamen, 9 september 1820, nr. 18:
  In den Jaare 1820 den 9den September des middags ten twaalf uuren, compareerden voor mij waarnemend Schout, Officier van den Burgerlijken Stand te Thamen, Provincie Noord Holland:
  Jacob van der Greft, oud 29 Jaaren, daggelder, woonende te Thamen, gemeente Uithoorn, dewelke ons een Kind van het Mannelijk geslagt heeft voorgesteld, geboren den 8sten deezer, des namiddags ten halfvier uuren, uit hem Comparant en Zijne Vrouw Cornelia de Graaf, aan hetwelk de voornaam gegeven zal worden van Arie.
  Deze verklaaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrik van der Louw, oud 27 Jaaren, Mr. Schoenmaker, te Thamen woonachtig en Frans Paardenkoper, oud 25 Jaaren, Bouman, wonende te Mijdrecht.
  En heeft den declarant en getuigen deeze Acte na gedane voorlezing [met] ons ondertekend.
  [identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Uithoorn, 15 juni 1822, nr. 20:
  Den 15den dag der maand Junij van 't jaar 1822 ten elf ure, voor den middag.
  Acte van Overlijden van Arie van der Greft, overleden den 15den Junij te acht ure des morgens, oud een en drie kwart jaren, wonende en overleden te Uithoorn, van beroep (zonder), geboren te Uithoorn, Zoontje van Jacob van der Greft en van Cornelia de Graaf, echtelieden woonende te Uithoorn.
  Op de verklaring van Jacob van der Greft, Vader van de overledene, oud 31 jaren, wonende te Uithoorn, van beroep daggelder en van Jan van Maanen, wonende te Uithoorn, van beroep Zeilemaker, oud 23 jaren, goede vriend van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de beide comparanten, bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende, Fungerende Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Uithoorn.
  [identieke weergave van de oorspronkelijk akte]
 5. Klaas van der Greft, zie nr. IX-d.
  Geboren te Uithoorn op 13 januari 1822, van beroep schippersknecht, overleden te Rotterdam in een huis aan de Tweede Lombardstraat op 10 juli 1890, oud 68 jaar.
  Gehuwd te Rotterdam op 4 februari 1846 met Maaijke Hagendijk, geboren te Charlois op 14 oktober 1816, van beroep dienstmaagd, dienstbode, overleden te Rotterdam in een huis aan de Rechter Rotte op 5 maart 1889, oud 72 jaar, dochter van Jan Hagendijk, dagloner, sjouwer en van Ariaantje Louter.
 6. Martina van der Greft, zie nr. IX-e.
  Geboren te Uithoorn op 14 december 1823, dienstbode, overleden te Kralingen, gevonden in een sloot nabij de Oude Plantage op 13 augustus 1884, oud 60 jaar.
  Gehuwd te Rotterdam op 4 juni 1856 met Cornelis de Koning, geboren te Delft op 4 november 1820, van beroep metselaar, overleden te Rotterdam op 17 juni 1865, oud 44 jaar, zoon van Hendrik de Koning, van beroep blokmaker en van Sophia Catharina Metz.
 7. Arie van der Greft,
  Geboren te Uithoorn op 1 oktober 1825, van beroep schippersknecht, overleden te Nieuwer-Amstel op 2 mei 1844, oud 18 jaar.
  Ongehuwd.

  GEBOORTEAKTE, Uithoorn, 1825 nr. 44:
  Den Eersten dag der maand October van 't jaar 1825 ten Zeven ure, na den middag.
  Acte van Geboorte van Arie van der Greft, geboren den Eersten October des ochtends ten drie ure, Zoon van Jacobus van der Greft, van beroep Werkman, oud 36 Jaren, geboren te Mijdrecht en van Cornelia de Graaf, Echtelieden woonende te Uithoorn.
  Het Kind is erkend te zijn van het Mannelijk geslacht.
  Getuigen Jan Coenraad Schuit, oud 29 jaren, van beroep Baardscheerder, wonende te Uithoorn en Klaas Trompert, oud 35 jaren, van beroep Timmerman, wonende te Uithoorn.
  Op het verzoek aan ons gedaan door den Vader.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door den Vader en door de beide Getuigen, bevestigd ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Burgemeester der Gemeente Uithoorn.
  [identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Nieuwer Amstel, 3 mei 1844, nr. 76:
  Heden den Derden Mei, des Jaars 1844, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nieuwer Amstel verschenen
  Jacob van der Greft, van beroep nachtwacht, oud 55 jaren, wonende te Mijdrecht, vader van de na te noemen overledene en Martinus Nagtegaal, van beroep Schipper, oud 25 jaren, wonende te Mijdrecht, welke ons hebben verklaard, dat op den Tweeden Mei dezes jaars des voormiddags ten half twaalf ure in wijk vijf, in den Amstel in den ouderdom van negentien Jaren is overleden Arie van der Greft, van beroep Schippersknecht, geboren te Mijdrecht en wonende te Mijdrecht, zoon van Jacob van der Greft, hierbovengemeld en van Cornelia de Graaf, oud 52 Jaren, zonder beroep, wonende te Mijdrecht.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de declaranten is onderteekend.
  [identieke weergave van de oorspronkelijk akte]
 8. Maria van der Greft,
  Geboren te Uithoorn op 18 april 1828.

  GEBOORTEAKTE, Uithoorn, 19 april 1828, nr. 13:
  Den 19den der maand April van 't jaar 1828 ten twaalf ure, op den middag.
  Acte van Geboorte van Maria van der Greft te Uithoorn geboren den 18den April des middags ten twaalf ure, dochter van Jacobus van der Greft, oud 38 Jaren, van beroep Werkman en Cornelia de Graaf, oud 34 Jaren, woonende te Uithoorn, zonder beroep, Echtelieden.
  Het Kind is erkend te zijn van het Vrouwelijk geslacht.
  Getuigen Hendrik Schreuder, oud 37 jaren, van beroep Trek-jager, wonende te Uithoorn en Jan Coenraad Schuit, oud 32 jaren, van beroep Baardscheerder, wonende te Uithoorn.
  Op het verzoek aan ons gedaan door den Vader.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door den vader en door de beide Getuigen, bevestigd ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Burgemeester der Gemeente Uithoorn.
  [identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

  OVERLIJDEN:
  Niet te Uithoorn 1828-1882, evenmin te Mijdrecht 1828-1882.
 9. Kornelia van der Greft,
  Geboren te Uithoorn op 23 juli 1831, overleden te Mijdrecht in het huis aan de Mennonite Wetering op 26 juli 1833, oud 2 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Uithoorn, 25 juli 1831 nr. 33:
  Den 25sten dag der maand April van 't jaar 1831 ten tien ure, voor den middag.
  Acte van Geboorte van Kornelia van der Greft, geboren te Uithoorn den 23sten dezer des nademiddags ten twee ure, dochter van Jacobus van der Greft, oud 42 jaren, van beroep werkman en van Cornelia de Graaf, oud 39 jaren, zonder beroep, wonende beide te Uithoorn.
  Het Kind is erkend te zijn van het Vrouwelijk geslacht.
  Getuigen Auke van der Waaij, oud 53 jaren, van beroep timmerman, wonende te Uithoorn en Huibert Moree, oud 30 jaren, van beroep ijzersmit, wonende te Uithoorn.
  Op het verzoek aan ons gedaan door den Vader.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de Vader en de beide getuigen, bevestigd ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Burgemeester der Gemeente Uithoorn.
  [identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Mijdrecht, 26 juli 1833, nr. 36:
  In het jaar 1833, den 26sten dag der maand Julij des namiddags ten Zes ure, zijn voor ons Jacob Verdam, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Mijdrecht verschenen:
  Jacob van der Greft, oud 44 jaren, van beroep daglooner, woonende te Mijdrecht en Marcelis de Jong, oud 46 jaren, van beroep Grutter, wonende te Mijdrecht, de eerstgemelde Vader en de laatstgenoemde Gebuur van de zoo straks te noemen overledene.
  Dewelken aan ons verklaard hebben, dat op den huidigen dag der maand Julij dezes jaars, des morgens ten Vijf ure binnen deze Gemeente, in het huis staande aan de Mennonite Wetering is overleden Cornelia van der Greft, oud 2 jaren, van beroep zonder, geboren te Uithoorn, gewoond hebbende te Mijdrecht, dochter van den Eersten declarant en zijne huisvrouw Cornelia de Graaf, oud 42 Jaaren, zonder beroep, mede alhier woonachtig.
  En hebben wij deze Acte van Overlijden na dezelve aan de declaranten voorgelezen te hebben benevens hun geteekend.
  [identieke weergave van de oorspronkelijk akte]
VIII-d.
Geertje BROUWER,
Dochter van Pieter Jansz Brouwer en Marrijtje Dirks Rijnsburger [nr. VII-d], geboren te Amsterdam op 9 mei 1803, gedoopt in de Ned. Hervormde Zuiderkerk aldaar op 15 mei 1803, overleden te Aalsmeer op 8 september 1850, oud 47 jaar.
Buitenechtelijke relatie (1) met N.N. waaruit op 25 februari 1834 Geertje's dochter Grietje geboren werd.
Gehuwd (2) te Aalsmeer op 22 juni 1837 met Gerrit VAN DAM, geboren te Oudshoorn op 5 oktober 1792, gedoopt in de Ned. Hervormd kerk aldaar op 7 oktober, van beroep arbeider, werkman, Ned. Hervormd, overleden te Aalsmeer op 30 september 1844, oud 51 jaar, zoon van Willem van Dam en Annigje Verweij.
Gerrit was eerder gehuwd te Aalsmeer op 7 december 1823 met Willemijntje HARTING, geboren te Aalsmeer op 6 juli 1800, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 13 juli, overleden te Aalsmeer op 4 april 1834, oud 33 jaar, dochter van Jan Willems Harting, van beroep visser en van Guurtje Klaasz Eigenhuis.

DOOPBOEK, Oudshoorn en Gnephoek, Geref. kerk, 7 oktober 1792:
Geboren op 5 october, gedoopt op 7 october 1792, Gerrit, zoon van Willem van Dam en Annigje Verweij, get. Marijtje van Dam.

DOOPBOEK, Aalsmeer, Geref. kerk, 6 juli 1800:
d' 6 Julij en 13 dito gedoopt Willemijntje.
Dochter van Jan Wms Harting en Guurtje Klaasze Eigenhuis.
Getuigen Jannetje Korff.
[identieke weergave van de oorspronkelijke doopaantekening]

DOOPREGISTER, Amsterdam, Hervormde Zuiderkerk, 15 mei 1803:
Zondag den 15den Meij door Do Wolterbeek.
Pieter Brouwer,
Marretje Rijnsburger.
Geertje, geb. 9 Maij.
[Bron: 103 p. 484 (folio 242) nr. 16]

HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 7 december 1823, nr. 16:
Op heden den Zevende December des Jaars 1823 des middags ten twaalf uren, zijn voor ons Jacob van Zijverden, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Aalsmeer verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
Gerrit van Dam, oud 31 Jaren, van beroep Arbeider, Zoon van wijlen Willem van Dam en van wijlen Annigje Verweij, en
Willemijntje Harting, oud 23 Jaren, zonder beroep, dochter van Jan Willems Harting en van Guurtje Klaas Eigenhuis, zijnde de vader hier tegenwoordig, en zijnen toestemming tot dit Huwelijk gevende.
Getuigen:
Jan Willems Harting, oud 66 Jaren, van beroep Visscher, Vader van de Bruid en van,
Willem Harting, oud 25 Jaren, van beroep daggelder, broeder van de bruid, en
Cornelis Hoogeveen, oud 71 Jaren, van beroep Veldwachter, en
Cornelis Clauset, oud 38 Jaren, Dienaar der Justitie in deze gemeente.
Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend.
[bron: website Family Search]

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 5 april 1834, nr. 26:
Den Vijfden dag der maand April van 't jaar 1834 ten twaalf ure, op den middag.
Acte van Overlijden van Mijntje Harting, overleden den 4den dezer des middags ten half twaalf ure, oud 31 jaren, wonende en overleden alhier, van beroep geen, geboren te Aalsmeer den 28sten Julij 1802, dochter van wijlen Jan Harting en van wijlen Guurtje Eigenhuis en Echtgenoote van Gerrit van Dam, oud 40 Jaren, van beroep werkman, wonende alhier.
Op de verklaring van Gerrit van Dam, Echtgenoot van de overledene, oud 40 jaren, wonende alhier, van beroep Werkman en van Pieter van Leeuwen, wonende mede alhier, van beroep Werkman, oud 55 jaren, gebuur van de overledene.
Na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten, en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Aalsmeer.
[identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

OPMERKING:
De in de overlijdensakte vermelde geboortedatum is onjuist.
Willemijntje werd op 6 juli 1800 geboren.

HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 22 juni 1837, nr. 12:
Op heden den 22sten Junij des jaars 1837 des middags ten 12 uren, zijn voor ons Michiel Franciscus van Ommeren, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand des Gemeente Aalsmeer verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
Gerrit van Dam, oud 42 jaren, van beroep werkman, geboren te Oudshoorn, wonende alhier, meerderjarige Zoon van wijlen Willem van Dam en wijlen Annigje Verweij en Weduwenaar van Willemijntje Harting, verklarende de Echtgenoten en hieronder staande getuigen onder Eeden dat de wederzijdsche grootouders mede zijn overleden waar van gene registers bestaan dit te kunnen constateren, En
Geertje Brouwer, oud 36 jaren, zonder beroep, geboren te Amsterdam, wonende alhier, meerderjarige dochter van wijlen Pieter Brouwer en Marretje Rijnsburger, oud 70 jaren, geen beroep, wonende alhier, hier tegenwoordig hare toestemming tot dit huwelijk gevende.
De voorafgaande Acten, welke, nevens het zesde Hoofdstuk van het Huwelijk, volgens de Wet van 26 Ventose XIe Jaar, voorgelezen zijn, bestaan: in een Extract uit het Register der Afkondigingen, behoorlijk Afgekondigd zonder eenige oppositie.
Een geboorte acte van den Bruidegom.
Een overlijdens dito van deszelfs vader.
Een dito van deszelfs moeder.
Een dito van der Bruids vader.
Een geboorte dito van de bruid.
Een overlijdens dito van de Bruidegoms laatste Echtgenoote.
Getuigen:
Jacob van der Greft, oud 41 jaren, van beroep werkman,
Jan Jongkind, oud 68 jaren, van beroep visser,
Cornelis Clauset, oud 51 jaren, Gerechtsdienaar en
Christiaan Lindenaar, oud 31 jaren, Bode, allen wonende alhier, verklarende de Bruid en derzelve moeder geen schrijven geleerd te hebben.
Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend.
[identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 1844, nr. 85:
Heden den 30sten September 1844, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar, van den Burgerlijken Stand der gemeente Aalsmeer, verschenen,
Jan Buis, van beroep werkman, oud 32 jaaren, wonende te Aalsmeer en Andries Koopman, van beroep werkman, oud 64 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons hebben verklaard dat op den 30sten September des morgens ten Acht ure in het huis staande op het dorp No. 148 in den ouderdom van 48 jaren is overleden Gerrit van Dam, van beroep werkman, geboren te Oudshoorn en wonende te Aalsmeer, zoon van wijlen Willem van Dam en van wijlen Annegge Verweij, En echtgenoot van Geertje Brouwer, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze Acte welke na voorlezing door ons en de getuigen is geteekend.
[identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 9 september 1850, nr. 43:
Heden den 9den September 1850, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Aalsmeer, verschenen
Cornelis Bij, van beroep Boomkweeker, oud 31 jaren, wonende te Aalsmeer, gebuur van de na te noemen overledene, en Jacob Noordenhout, van beroep Teelman, oud 29 jaren, wonende te Aalsmeer, gebuur van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 8sten September des avonds ten 11 ure, in het huis staande op den Uiterweg in den ouderdom van 49 jaren is overleden Geertje Brouwer, van beroep geen, geboren te Amsterdam, en wonende te Aalsmeer, dochter van Pieter Brouwer en van Marijtje Rijnsburger, beiden overleden, en weduwe van Gerrit van Dam.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de getuigen is geteekend.
[identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

KIND VAN GEERTJE BROUWER EN ONBEKENDE VADER:
 1. Grietje Brouwer, zie nr. IX-f.
  Geboren te Aalsmeer op 25 februari 1834, overleden aldaar op 12 maart 1869, oud 35 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 1 september 1861 met Klaas van Wirdum, geboren te Aalsmeer op 31 mei 1832, van beroep visser, overleden te Haarlemmermeer op 12 november 1912, oud 80 jaar, zoon van Willem van Wirdum en Dirkje Doeve.
  Klaas van Wirdum huwde (2) te Aalsmeer op 22 mei 1870 met Klaasje Eveleens, geboren te Aalsmeer op 13 augustus 1838, overleden aldaar op 17 november 1872, oud 34 jaar, eerder weduwe van Arie Spaargaren, dochter van Dirk Eveleens en Neeltje Jongkind.
  Klaas van Wirdum huwde (3) te Haarlemmermeer op 15 maart 1878 met Adriana de Rooij, geboren te Klundert op 4 april 1844, overleden te Haarlemmermeer op 14 september 1908, oud 64 jaar, eerder weduwe van Jan Giesbergen, dochter van Abraham de Rooij en Cornelia Korteweg.
KINDEREN VAN GERRIT VAN DAM EN GEERTJE BROUWER:
 1. Willem van Dam, zie nr. IX-g.
  Geboren te Aalsmeer op 12 juni 1838, van beroep werkman, overleden te Aalsmeer op 14 april 1876, oud 37 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 2 april 1865 met Antje Venema, geboren te Aalsmeer op 13 oktober 1843, overleden aldaar op 28 december 1906, oud 63 jaar, dochter van Arnoldus Venema en Aafje Wegman.
 2. Matje van Dam,
  Geboren te Aalsmeer op 5 juni 1843, overleden aldaar in het huis op het dorp Nr. 168 op 3 oktober 1843, oud 4 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 7 juni 1843, nr. 67:
  Op heden den Zevenden der maand Junij 1843, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Gerrit van Dam, van beroep Werkman, oud 48 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den vijfden Junij des morgens ten Een ure, in het huis staande op het dorp is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit zijnen huisvrouw Geertje Brouwer, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Matje.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Pieter Hansen, van beroep Boomkweeker, oud 43 jaren, wonende te Aalsmeer en van Christiaan Lindenaar, van beroep Bode, oud 37 jaren, wonende te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons, de vader en getuigen geteekend.
  [identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 4 oktober 1843, nr. 71:
  Op heden den Vierden der maand October 1843 zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Gerrit van Dam, van beroep Werkman, oud 48 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Pieter van Leeuwen, van beroep Werkman, oud 65 jaren, wonende te Aalsmeer, -------- van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den derden October des avonds ten Vijf ure, in het huis staande op het dorp No. Hondew 68 in den ouderdom van Zeventien Weken is overleden Matje van Dam, van beroep geen, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van den Eersten declarant en van Geertje Brouwer, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de getuigen is geteekend.
  [identieke weergave van de oorspronkelijk akte]
VIII-e.
Jan BROUWER,
Zoon van Pieter Jansz Brouwer en Marrijtje Dirks Rijnsburger [nr. VII-d], geboren te Amsterdam op 7 november 1805, gedoopt in de Ned. Hervormde Zuiderkerk aldaar op 20 november 1805, van beroep werkman, overleden te Aalsmeer op 18 augustus 1896, oud 90 jaar.
Gehuwd te Aalsmeer op 22 februari 1829 met Gerrarda RINKEL, ook Gerritje RINKEL, geboren te Aalsmeer op 11 augustus 1808, gedoopt in de Oud-Katholieke Statie aan de Kerkweg in Aalsmeer-Oost op 16 augustus 1808, overleden te Aalsmeer op 19 oktober 1848, oud 40 jaar, dochter van Dirrik (Dirk) Gerritsz Rinkel en Gerretje Andriesse Smit.

DOOPREGISTER, Amsterdam, Ned. Hervormde Zuiderkerk, 20 november 1805:
Zond. - 17 do niet gedoopt; Woensd. 20 do Do Baarslag.
Jan, 7 nov.
Pieter Brouwer,
Marretje Rhijnsburg.
[Bron: 104, p. 8 (folio 4v) nr. 10]

DOOPREGISTER, Aalsmeer, Oud-Katholieke kerk, 16 augustus 1808:
Gerrarda.
Pr. Dirk Rinkel.
Mr. Gerritje Smit.
Suscipiente Machtilde Pieters Kater pro Gerarda de Jager ex Hilversum.

OPMERKING:
Hoewel Jan van huis uit Ned. Hervormd was, trouwde hij met de Oud-Katholieke Gerritje Rinkel. Vanaf dit moment werd deze tak van de Brouwers Oud-Katholiek.
Gedurende zijn lange leven heeft Jan Brouwer zijn vrouw, en 10 van zijn 13 kinderen ten grave gedragen.
In zijn huwelijksakte in 1829 en in de overlijdensakte van zijn zoon Dirk in 1831 verklaart Jan niet te kunnen schrijven.

HUWELIJKSAFKONDIGING, Aalsmeer, 8 en 15 februari 1829, nrs. 9 en 10:
Trouwbelofte tussche Jan Brouwer oud 23 jaren, van beroep werkman, zoon van Pieter, oud 62 jaren, van beroep werkman en Marretje Rhijnsburg, oud 63 jaren, zonder beroep, en Gerretje Rinkel, oud 20 jaren, geen beroep, dochter van wijlen Dirk en van Gerretje Smit, oud 47 jaren, van beroep tapster, allen wonende in deze gemeente.

HUWELIJKS BIJLAGEN, Aalsmeer, 1829 - nr. 5:
1) Certificaat Nationale Militie.
2) Huwelijks Consent.
3) Extract Overl.Register betr. Dirk Rinkel.
4) Extract Doop Register betr. Gerrarda Rinkel.
5) Extract Doop Register betr. Jan Brouwer.

NATIONALE MILITIE, Haarlem, 31 januari 1829:
Jan Brouwer, geboren te Amsterdam den 17 November 1805, werkman, zoon van Pieter en van Maretje Rijnsberg, van beroep werkman, wonende te Aalsmeer, dat aan hem vervolgens bij loting is ten deele gevallen het nummer 27, hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde hem tot genen dienst heeft verpligt.
[Geen handtekening van Jan Brouwer]
[huwelijksbijlage]

HUWELIJKSCONSENT, Aalsmeer, 18 februari 1829:
Mejuffrouw Gerritje Smit, weduwe van Dirk Rinkel, van beroep winkelierster, wonende te Aalsmeer nr. 76, verklaarde te consenteren en volledig toetestemmen in het huwelijk, het welk hare dochter Gerritje Rinkel zonder werkdadig beroep, wonende ten huize van de comparante van voornemens is aantegaan met Jan Brouwer, van beroep werkman en wonende mede te Aalsmeer.
[getekend in bibberig handschrift "Gerritje Smit weduwe Rinkel"]
[huwelijksbijlage]

HUWELIJKSAKTE, Aalsmeer, 22 februari 1829, nr. 5:
Op heden den 22sten februarij des Jaars 1829 des Middags ten twaalf uren, zijn voor ons Cornelis Zoet, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer verschenen, teneinde een Huwelijk aan te gaan,
Jan Brouwer, oud 23 jaren, van beroep werkman, geboren te Amsterdam en wonende alhier, Zoon van Pieter Brouwer en van Marretje Rhijnsburg, oud 63 jaren, zonder beroep, En
Gerretje Rinkel, oud 20 jaren, Zonder beroep, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van wijle Dirk Rinkel en van Gerritje Smit, oud 47 jaren, van beroep tapster, zijnde den Bruidegoms ouders hier tegenwoordig hunne toestemming tot dit huwelijk gevende, terwijl die der bruids Moeders mede toestemt blijkens Acten hier nevens gevoegd gepasseerd alhier voor den Notaris Willem Noorderhout.
Getuigen:
Pieter Brouwer, oud 62 jaren, van beroep Werkman, vader van de Bruidegom.
Andries Rinkel, oud 24 jaren, van beroep timmerman, broeder van de Bruid.
Casper Moleman, oud 26 jaren, van beroep werkman, behuwd broeder van de Bruid, en
Jacob van der Greft, oud 35 jaren, van beroep daggelder, Neef van de bruidegom, allen wonende alhier.
Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend.
De Bruidegom verklaard niet te kunnen Schrijven.
[bron: website Family Search]

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 20 oktober 1848, nr. 47:
Heden den 20sten October 1848, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen Jan Brouwer, van beroep werkman, oud 42 jaren, wonende te Aalsmeer, Echtgenoot van de na te noemen overledene, en Jan Jongkind, van beroep geen, oud 78 jaren, wonende te Aalsmeer, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard dat op den 19den October des Avonds ten half zeven ure, in het huis staande in het Oosteind in den ouderdom van 40 jaren is overleden Gerarda Rinkel, van beroep geen, geboren te Aalsmeer, dochter van Dirk Rinkel en van Gerritje Smit, beiden overleden en Echtgenoote van den Eersten declarant.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de tweede getuige is geteekend, hebbende de Eerste getuige verklaard niet te kunnen schrijven.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 18 augustus 1896, nr. 53:
Heden den 18den Augustus 1896, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer Jacobus Ceelie, van beroep werkman, oud 55 jaren, wonende te Aalsmeer, behuwdzoon van den overledene en Theodorus Schuit, van beroep werkman, oud 32 jaren, wonende te Aalsmeer, die verklaarden, dat op den 18den Augustus dezes jaars, des morgens ten elf ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier in den Schinkelpolder, nummer 114 in den ouderdom van 92 jaren is overleden Jan Brouwer, van beroep zonder, geboren te Amsterdam en wonende te Aalsmeer, zoon van Pieter Brouwer en van Marretje Rhijnsburg, beiden overleden, weduwnaar van Gerritje Rinkel.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing, door ons is onderteekend met de aangevers.
[letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

GETUIGE:
In Aalsmeer op 17 februari 1833 bij het huwelijk van Andries Rinkel (zwager) en Niesje Gelein.
In Aalsmeer op 11 november1868 deed Jan Brouwer, werkman, 65 jr, wonende te Aalsmeer, aangifte van het overlijden van zijn schoonzoon Barend van Straten.

KINDEREN VAN JAN BROUWER EN GERRITJE RINKEL:
 1. Matje Brouwer, zie nr. IX-h.
  Geboren te Aalsmeer op 22 december 1829, Oud-Katholiek, overleden te Sloten NH op 24 maart 1872, oud 42 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer op 4 mei 1856 met Theodorus Hendricus Edelman, geboren te Aalsmeer op 24 mei 1831, van beroep werkman, overleden te Aalsmeer op 14 augustus 1857, oud 26 jaar, zoon van Jacobus Pietersz Edelman en Catharina Zegstroo.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer op 27 april 1866 met Barend van Straten, geboren te Woubrugge op 13 september 1826, van beroep bouwman, werkman, overleden te Aalsmeer op 10 november 1868, oud 42 jaar, zoon van Pieter van Straten en Neeltje Tromp.
  Gehuwd (3) te Haarlemmermeer op 28 juli 1870 met Cornelis Oosterhout, geboren te Goudriaan op 30 november 1841, van beroep werkman, overleden te Aalsmeer op 30 april 1875, oud 33 jaar, zoon van Pieter Oosterhout en Cornelia Rietveld.
 2. Dirk Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 19 januari 1831, overleden aldaar op 8 april, oud bijna 3 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 19 januari 1831 nr. 4:
  Den 19den dag der maand Januarij van 't jaar 1831 ten 12 ure op den middag.
  Acte van Geboorte van Dirk, geboren te Aalsmeer den 19den dezer, des morgens ten 8 ure, zoon van Jan Brouwer, oud 26 jaren, van beroep Werkman en van Gerritje Rinkel, oud 22 jaren, geen beroep, wonende alhier.
  Het Kind is erkend te zijn van het mannelijk geslacht.
  Getuigen Pieter Brouwer, oud 62 jaren, van beroep Werkman, wonende alhier en Cornelis Gortzak, oud 55 jaren, van beroep Tapper, wonende mede alhier.
  Op het verzoek aan ons gedaan door den vader voornoemd.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
  Jan Brouwer verklaard niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 8 april 1831, nr. 11:
  Den achtsten dag der maand April van 't jaar 1831 ten twaalf ure, op den middag.
  Acte van overlijden van Dirk Brouwer, overleden den 8sten dezer ten 1 ure des nachts, oud 3/4 jaren, wonende en overleden alhier, van beroep geen, geboren te Aalsmeer den 8sten Januarij dezes jaars, zoon van Jan Brouwer en Gerritje Rinkel, oud 22 jaren, geen beroep, wonende alhier.
  Op de verklaring van Jan Brouwer, vader van de overledene, oud 26 jaren, wonende alhier, van beroep Werkman en van Pieter Brouwer, wonende mede alhier, van beroep Werkman, oud 63 jaren, gebuur van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
  Jan Brouwer verklaard niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 3. Arie Brouwer, zie nr. IX-i.
  Geboren te Aalsmeer op 6 maart 1832, Oud-Katholiek, van beroep werkman, overleden te Aalsmeer op 21 augustus 1904, oud 72 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 29 juni 1859 met Elisabeth de Groot, geboren te Aalsmeer op 16 februari 1840, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer op 14 maart 1916, oud 76 jaar.
 4. Dirk Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 6 oktober 1833, Oud-Katholiek, van beroep werkman, overleden te Aalsmeer op 2 februari 1853, oud 21 jaar.
  Ongehuwd.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 7 oktober 1833, nr. 80:
  Den Zevenden dag der maand October van 't jaar 1833 ten twaalf ure, op den middag.
  Acte van Geboorte van Dirk, geboren te Aalsmeer den 6den dezer, des avonds ten 10 ure, zoon van Jan Brouwer, oud 29 jaren, van beroep Werkman en van Gerritje Rinkel, oud 25 jaren, geen beroep, wonende alhier.
  Het Kind is erkend te zijn van het mannelijk geslacht.
  Getuigen Pieter Brouwer, oud 63 jaren, van beroep Werkman, wonende alhier en Gerrid Topsvoort, oud 43 jaren, van beroep Visser, wonende mede alhier.
  Op het verzoek aan ons gedaan door den vader voornoemd.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
  Jan Brouwer verklaard niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 3 februari 1853, nr. 10:
  Heden den derden Februarij 1853, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen:
  Jan Brouwer, van beroep werkman, oud 49 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Hendrik Lodewijk Robart, van beroep Geregtsdienaar, oud 43 jaren, wonende te Aalsmeer, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den Tweeden Februarij dezes jaars des middags ten twaalf ure, in het huis staande in het oosteind in den ouderdom van 19 jaren is overleden Dirk Brouwer, van beroep werkman, geboren te Aalsmeer, zoon van den Eersten declarant en van Gerritje Rinkel, overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de tweede getuige is geteekend, hebbende de Eerste getuige verklaard niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 5. Pieter Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 30 september 1834, Oud-Katholiek, van beroep werkman, overleden te Aalsmeer op 28 oktober 1855, oud 21 jaar.
  Ongehuwd.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 30 september 1834, nr. 75: Den 30sten dag der maand September van 't jaar 1834 ten twaalf ure, op den middag.
  Acte van Geboorte van Pieter, geboren te Aalsmeer den 30sten dezer, des nachts ten 1 ure, zoon van Jan Brouwer, oud 29 jaren, van beroep Werkman en van Gerritje Rinkel, oud 26 jaren, geen beroep, wonende alhier.
  Het Kind is erkend te zijn van het mannelijk geslacht.
  Getuigen Pieter Brouwer, oud 66 jaren, van beroep Werkman, wonende alhier en Christiaan Lindenaar, oud 29 jaren, van beroep Bode, wonende mede alhier.
  Op het verzoek aan ons gedaan door den vader voornoemd.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
  Jan Brouwer verklaard niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 29 oktober 1855, nr. 134:
  Heden den 29sten October 1855, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen:
  Jan Brouwer, van beroep werkman, oud 52 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Bernardus van der Putten, van beroep Geregtsdienaar, oud 37 jaren, wonende te Aalsmeer, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 28sten dezer des avonds ten half twaalf ure, in het huis staande in het Oosteind in den ouderdom van 21 jaren is overleden Pieter Brouwer, van beroep werkman, geboren te Aalsmeer, zoon van den Eersten declarant en van Gerritje Rinkel, overleden.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de getuige is geteekend, hebbende de eerste declarant verklaard niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 6. Gerrit Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 4 december 1835, overleden aldaar op 1 maart 1836, oud bijna 3 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 4 december 1835, nr. 88:
  Den vierden dag der maand December 1835 van 't jaar 1835 ten twaalf ure, op den middag.
  Acte van Geboorte van Gerrit, geboren te Aalsmeer den 4den dezer, des nachts ten 1 ure, zoon van Jan Brouwer, oud 30 jaren, van beroep Werkman en van Gerritje Rinkel, oud 28 jaren, geen beroep, wonende alhier.
  Het Kind is erkend te zijn van het mannelijk geslacht.
  Getuigen Hendrik Bergman, oud 63 jaren, van beroep werkman, wonende alhier en Cornelis Gortzak, oud 62 jaren, van beroep Tapper, wonende mede alhier.
  Op het verzoek aan ons gedaan door den vader voornoemd.
  Zijnde deze Acte na mijne voorlezing geteekend door de comparanten en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
  Jan Brouwer verklaard niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 2 maart 1836, nr. 11:
  Den tweeden dag der maand Maart van 't jaar 1836 ten twaalf ure, op den middag.
  Acte van Overlijden van Gerrit Brouwer, overleden den Eerste dezer ten tien ure, des avonds, oud Een Vierde jaren, wonende en overleden alhier, van beroep geen, geboren te Aalsmeer den Vierden December des voorleden Jaars, Zoon van Jan Brouwer & Gerritje Rinkel, oud 28 jaren, geen beroep, wonende alhier.
  Op de verklaring van Jan Brouwer, vader van de overledene, oud 30 jaren, wonende alhier, van beroep werkman en van Gerrit Topsvoort, wonende mede alhier, van beroep visser, oud 44 jaren, gebuur van de overledene.
  Na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten, Except de vader welke geen Schrijven geleerd heeft.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 7. Gerritje Brouwer, zie nr. IX-j.
  Geboren te Aalsmeer op 11 juni 1837, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer op 1 september 1867, oud 30 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 16 oktober 1864 met Pieter van Leeuwen, geboren te Aalsmeer op 23 juli 1825, Oud-Katholiek, van beroep werkman, overleden te Aalsmeer op 13 februari 1897, oud 71 jaar, zoon van Kornelius Arisz van Leeuwen en Marijtje Been.
 8. Anthonia Brouwer, zie nr. IX-k.
  Geboren te Aalsmeer op 28 juli 1838, Oud-Katholiek, naderhand Rooms-Katholiek, overleden te Aalsmeer op 10 november 1918, oud 80 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 11 februari 1866 met Jacobus Ceelie, geboren te Aalsmeer op 4 januari 1841, Rooms-Katholiek, van beroep werkman, overleden te Aalsmeer op 14 november 1910, oud 69 jaar, zoon van Arie Ceelie en Maria Janse Gelein.
 9. Johannis Brouwer, zie nr. IX-l.
  Geboren te Aalsmeer op 14 november 1841, Oud-Katholiek, van beroep tuinder, arbeider, overleden te Aalsmeer op 22 maart 1928, oud 86 jaar.
  Gehuwd te Krommenie op 16 februari 1873 met Geertruida Smit, geboren te Krommenie op 11 maart 1849, Oud-Katholiek, overleden te Amsterdam op 29 september 1930, oud 81 jaar, dochter van Andries Smit en Willempje van der Laan.
 10. Machteldje Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 20 maart 1843, overleden aldaar op 13 januari 1845, oud bijna 2 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 21 maart 1843, nr. 38:
  Op heden den 21sten der maand Maart 1843, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Jan Brouwer, van beroep werkman, oud 39 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 20sten Maart des avonds ten half 12 ure, in het huis staande in het oosteinde is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Gerritje Rinkel, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Machteldje.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit van Veen, van beroep Veenman, oud 57 jaren, wonende te Aalsmeer en van Jacob van Zijverden, van beroep Zaakwaarnemer, oud 29 jaren, wonende mede te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons en de getuigen geteekend, vermits de vader verklaard niet te kunnen Schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 13 januari 1845, nr. 1:
  Heden den 13den Januarij 1845, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen:
  Jan Brouwer, van beroep werkman, oud 40 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Jan Buis, van beroep werkman, oud 42 jaren, wonende te Aalsmeer, [niet ingevuld] van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 13den Januarij des morgens ten half zeven ure, in het huis staande in het Oosteind in den ouderdom van 2 jaren is overleden Machteldje Brouwer, van beroep geen, geboren en wonende te Aalsmeer, dochter van den Eersten declarant en van Gerritje Rinkel, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de tweede declarant is geteekend, verklarende den vader niet te kunnen schrijven, daar hij zulks nimmer heeft geleerd.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 11. Gerrit Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 14 maart 1844, overleden aldaar op 23 juni 1844, oud ruim 3 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 14 maart 1844, nr. 28:
  Heden den 14den Maart 1844, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Jan Brouwer, van beroep werkman, oud 39 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 14den Maart des avonds ten half 12 ure, in het huis staande in het oosteinde is geboren een kind van het manelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Gerritje Rinkel, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Gerrit.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit van Dam, van beroep werkman, oud 48 jaren, wonende te Aalsmeer en van Christiaan Lindenaar, van beroep Bode, oud 38 jaren, wonende te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons en de getuigen geteekend, vermits de vader verklaard niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 24 juni 1844, nr. 54:
  Heden den 24sten Junij 1844, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen:
  Jan Brouwer, van beroep werkman, oud 40 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Cornelis Droog, van beroep werkman, oud 25 jaren, wonende te Aalsmeer, [niet ingevuld] van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 23sten Junij des middags ten twaalf ure, in het huis staande in het Oosteinde No. 55, in den ouderdom van 14 weken is overleden Gerrit Brouwer, van beroep geen, geboren en wonende te Aalsmeer, zoon van den Eersten declarant en van Gerritje Rinkel, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de tweede getuige is geteekend, daar de Eerste getuige verklaard niet te kunnen schrijven, als zulks niet geleerd hebbende.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 12. Pieternella Brouwer,
  Geboren te Aalsmeer op 27 mei 1846, overleden aldaar op 19 september 1846, oud bijna 4 maanden.

  GEBOORTEAKTE, Aalsmeer, 27 mei 1846, nr. 40:
  Heden den 27sten Mei 1846, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen
  Jan Brouwer, van beroep werkman, oud 41 jaren, wonende te Aalsmeer, welke ons heeft verklaard dat op den 27sten Mei des morgens ten 10 ure, in het huis staande in het Oosteind is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Gerritje Rinkel, van beroep geen, wonende te Aalsmeer, welk kind zal genaamd worden Pieternella.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Maarse, van beroep Teelman, oud 47 jaren, wonende te Aalsmeer en van Christiaan Lindenaar, van beroep Bode, oud 40 jaren, wonende te Aalsmeer en is deze akte na voorlezing door ons en de getuigen geteekend, hebbende de vader verklaard niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 21 september 1846, nr. 56:
  Heden den 21sten September 1846, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Aalsmeer verschenen:
  Jan Brouwer, van beroep werkman, oud 42 jaren, wonende te Aalsmeer, vader van de na te noemen overledene, en Christiaan Lindenaar, van beroep Bode, oud 41 jaren, wonende te Aalsmeer, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 19den September des avonds ten elf ure, in het huis staande in het Oosteind, in den ouderdom van vier maanden is overleden Pieternella Brouwer, van beroep geen, geboren te Aalsmeer en wonende te Aalsmeer, dochter van den Eersten declarant en van Gerritje Rinkel, zonder beroep, wonende te Aalsmeer.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de getuige is geteekend, hebbende de vader verklaard niet te kunnen schrijven.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 13. Petronella Brouwer, zie nr. IX-m.
  Geboren te Aalsmeer op 30 mei 1848, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer op 1 juni 1870, twee dagen nadat zij bevallen was van haar dochtertje Johanna, oud 22 jaar.
  Ongehuwd.


[Laatst gewijzigd op 1 juli 2014]
ZEVENDE GENERATIE NEGENDE GENERATIE