BEKNOPTE PARENTEEL VAN
JOHANN PHILIPP BRÜCKEL EN MARIA CATHARINA BOHMER
Vijfde Generatie
Johan Christiaan BRÜCKEL,
Zoon van Johan Christiaan Brückel en Jacoba Klerk [nr. IV], geboren op 6 februari 1835 te 's-Gravenhage, winkelier, eigenaar en bedrijfsleider van "Manusje-van-alles" aan de Lange Poten, overleden op 24 mei 1912 te 's-Gravenhage, oud 77 jaar.
Getrouwd op 8 september 1869 te 's-Gravenhage met Maria Elisabeth VAN LOENEN, geboren op 30 september 1846 te 's-Gravenhage, overleden aldaar op 22 april 1926, oud 79 jaar, begraven op maandag 26 april op de Begraafplaats Oud Eik en Duinen, dochter van Gerrit van Loenen, geboren in 1808, hofkamerdienaar en Johanna Sophia Friederich, beiden overleden na 8 september 1869.

GEB. AKTE, 's-Gravenhage, 9 februari 1835, nr. 214:
Compareerde Johan Christiaan Bruckel, winkelier, dewelke ons heeft verklaard, dat een kind van het mannelijke geslacht geboren is op den zesden dezer des avonds ten zes uur van hem comparant en uit Jakoba Klerk, zijne huisvrouw, beiden wonende alhier, aan hetwelk hij verklaarde de naamen te geven van Johan Christiaan.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Hermanus Mutzenbach, oud acht en veertig jaren, kapper en Joannes Koene, oud een en dertig jaren, boekhouder, beiden wonende alhier.

GEB. AKTE, 's-Gravenhage, 1 october 1846, nr. 1873:
Compareerde Gerrit van Loenen, oud zeven en dertig jaren, bediende, wonende alhier, dewelke ons heeft verklaard dat van hem Comparant en zijne huisvrouw Johanna Sophia Friederich, op den dertigsten September des morgens ten half vier uur is geboren een kind van het vrouwelijke geslacht aan hetwelk hij verklaarde de naamen te geven van Maria Elisabeth.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Stephanus Friederich, oud dertig Jaren, bediende, wonende alhier en Jan van Loenen, oud drie en twintig Jaren, bediende, wonende te Thiel.

HUW. AKTE, 's-Gravenhage, 8 september 1869, nr. 497:
Johan Christiaan Bruckel, oud 34 jaren, Winkelier, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Johan Christiaan Bruckel, overleden en Jacoba Klerk, zonder beroep, wonende alhier.
En Maria Elisabeth van Loenen, oud 22 jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, minderjarige dochter van Gerrit van Loenen, hofkamerdienaar en van Johanna Sophia Friederich, beiden wonende alhier, alhier tegenwoordig en consenterende.
Getuigen:
Alexander van Loenen, oud 27 jaren, Ambtenaar, broeder van de bruid.
Hendrik Jacobus Martinus Sark, oud 30 jaren, zonder beroep, behuwd broeder van de bruidegom.
Carel Philip Bruckel, oud 30 jaren, behanger, broeder van den bruidegom.
Alexander Bruckel, oud 26 jaren, Kruidenier, broeder van den bruidegom, allen wonende alhier.

OVERL. AKTE, 's-Gravenhage, 25 mei 1912, nr. 1520:
Compareerden Johannes Verheeke, oud eenenveertig jaren, bode, en Albertus Mook, oud negen en vijftig jaren, portier, beiden wonende alhier.
Verklarende dat Johan Christiaan Brückel, zonder beroep, wonende alhier, op den vierentwintigsten dezer, des namiddags te twee ure is overleden, oud zeven en zeventig jaren, geboren alhier, echtgenoot van Maria Elisabeth van Loenen, zoon van Johan Christiaan Brückel en Jakoba Klerk, beiden overleden.

OVERL. AKTE, 's-Gravenhage, 24 april 1926, nr. 1314:
Verschenen voor mij, Ambtenaar der B.S. etc., Johannes Jacobus Roelofs, oud vier en veertig jaren, en Jan Tuin, oud negen en vijftig jaren, boden, wonende alhier, die verklaarden, dat op den twee en twintigsten dezer des namiddags ten halfnegen ure, in deze gemeente is overleden: Maria Elisabeth van Loenen, oud negen en zeventig jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, weduwe van Johan Christiaan Bruckel, dochter van Gerrit van Loenen en Johanna Sophia Friederich, beiden overleden.


Overlijdens advertentie in
NRC dd 25 mei 1912.

Overlijdens advertentie in
NRC dd 23 april 1926.

KINDEREN:
 1. Maria Elisabeth Brückel,
  Geboren op 14 juli 1870 te 's Gravenhage, overleden op 30 september 1927 in Villa Elisabeth te 's-Gravenhage, oud 57 jaar, crematie op 4 october 1927 in het Crematorium te Velsen.
  Getrouwd op 17 april 1907 te 's Gravenhage met Frederik Cornelis Dirk de Ridder, geboren in 1874 te Zwammerdam, van beroep arts, zoon van Johannes Alexander de Ridder, overleden voor 17 april 1907 en van Jacoba Cornelia Hoogendijk, overleden na 17 april 1907.
  Echtscheiding bij vonnis der Arrondisements Rechtbank te 's Gravenhage dd 25 augustus 1916.

  GEB. AKTE, 's-Gravenhage, 16 juli 1870, nr. 1806:
  Compareerde Johan Christiaan Brückel, oud vijf en twintig jaren, winkelier, wonende alhier. Dewelke ons heeft verklaard, dat van hem Comparant en zijne huisvrouw Maria Elisabeth van Loenen op den veertienden dezer des avonds ten zes uur is geboren een kind van het vrouwelijke geslacht, aan hetwelk hij verklaarde de naamen te geven van Maria Elisabeth.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Alexander van Loenen, oud zeven en twintig jaren, ambtenaar en Carel Philip Brückel, oud een en dertig jaren, behanger, beiden wonende alhier.

  HUW. AKTE, 's Gravenhage, 17 april 1907, nr. 553:
  Frederik Cornelis Dirk de Ridder, oud 32 jaren, arts, geboren te Zwammerdam, wonende alhier, meerderjarige zoon van Johannes Alexander de Ridder, overleden en van Jacoba Cornelia Hoogendijk, zonder beroep, wonende alhier, En Maria Elisabeth Brückel, oud 36 jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Johan Christiaan Brückel en van Maria Elisabeth van Loenen, beiden zonder beroep en wonende alhier.
  Getuigen:
  Carel Eduard Louis Simonis, oud 32 jaren, winkelier in speelgoed, zwager van den bruidegom.
  Walter Pieter Hendrik Washington Taylor, oud 44 jaren, handelsagent.
  Gerrit Johan Brückel, oud 34 jaren, winkelier in speelgoed.
  Carel Philip Brückel, oud 24 jaren, tweede luitenant der Infanterie, broeder der bruid, de laatste wonende te Delft, en de overigen alhier.
  [In kantlijn: dit huwelijk is door echtscheiding ontbonden verklaard bij vonnis der Arrondisements Rechtbank alhier van den 25sten Augustus 1916 ingeschreven in de registers van den Burgerlijken Stand dezer gemeente den 9de September daarop volgende.]

  ECHTSCHEIDINGSAKTE, 's Gravenhage, 9 september 1916, nr. 835:
  Is aan ons Ambtenaarvan den Burgerlijken Stand der Gemeente 's Gravenhage overhandigd een vonnis der Arrondissements Rechtbank alhier van den 25sten Augustus 1916 bij verstek gewezen, waarbij is verklaard ontbonden door echtscheiding het huwelijk den 17den April 1907 alhier gesloten tusschen den gedaagde Frederik Cornelis Dirk de Ridder, arts en de eischeres Maria Elisabeth Brückel, zonder beroep, beiden wonende alhier.

  OVERL. AKTE, 's-Gravenhage, 3 october 1927, nr. 3036:
  Verschenen voor mij Johannes Jacobus Roelofs, oud vijfenveertig jaren, en Antonius Adam, oud negenendertig jaren, boden, wonende alhier, die verklaarden dat op den dertigsten September dezes jaars des namiddags ten vijf ure, in deze gemeente is overleden Maria Elisabeth Brückel, oud zevenenvijftig jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, gescheiden echtgenoote van Frederik Cornelis Dirk de Ridder, dochter van Johan Christiaan Brückel en Maria Elisabeth van Loenen, beiden overleden.


  Overlijdens advertentie
  in Het Vaderland
  dd 1 october 1927.

 2. Gerrit Johan Brückel,
  Geboren op 21 maart 1873 te 's-Gravenhage, winkelier in speelgoed, sinds 1 juli 1900 bedrijfsleider van "Manusje-van-alles" in de Veenestraat op de hoek van de Kettingstraat in Den Haag, overleden na 22 juli 1913.
  Getrouwd op 10 augustus 1900 te 's-Gravenhage met Elisabeth Mondt, geboren op 7 mei 1875 te 's-Gravenhage, overleden na 1912, dochter van Anthonij Mondt, referendaris bij het departement van Kolonien en van Elisa Adriane Noordanus, zonder beroep.

  GEB. AKTE, 's-Gravenhage, 22 maart 1873, nr. 874:
  Compareerde Johan Christiaan Brückel, oud acht en twintig jaren, winkelier, wonende alhier. Dewelke ons heeft verklaard, dat van hem Comparant en zijne huisvrouw Maria Elisabeth van Loenen op den eenentwintigsten dezer des morgens ten vijf uur is geboren een kind van het mannelijke geslacht, aan hetwelk hij verklaarde de naamen te geven van Gerrit Johan.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit Johan van Loenen, oud vijf en zestig jaren, Kamerdienaar en Carel Philip Brückel, oud vier en dertig jaren, stoffeerder, beiden wonende alhier.

  GEB. AKTE, 's-Gravenhage, 8 mei 1875, nr. 1400:
  Compareerde Anthonij Mondt, oud eenenveertig jaren, Ambtenaar, wonende alhier.
  Dewelke ons heeft verklaard, dat van hem Comparant en zijne huisvrouw Elisa Adriane Noordanus op den zevenden dezer des morgens ten vier uur is geboren alhier een kind van het vrouwelijke geslacht, aan hetwelk hij verklaarde de naam te geven van Elisabeth.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Lodewijk Kloet, oud tweeenveertig jaren en Jacobus Futh, oud dertig jaren, ambtenaren, beiden wonende alhier.


  HUW. AKTE, 's-Gravenhage, 10 augustus 1900, nr. 982:
  Gerrit Johan Brückel, oud 27 jaar, van beroep winkelier, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Johan Christiaan Brückel en van Maria Elisabeth van Loenen, beiden zonder beroep en wonende alhier, alhier tegenwoordig en consenteerende, En Elisabeth Mondt, oud 25 jaar, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Anthonij Mondt, referendaris bij het departement van Kolonien en van Elisa Adriane Noordanus, zonder beroep, beiden wonende alhier, de vader alhier tegenwoordig en consenteerende, verklarende dat aan de moeder de toestemming is gevraagd.
  Getuigen:
  Anthonij Mondt, 32 jaar, architect, broeder der bruid.
  Gerrit Willem Blankenberg, 35 jaar, adjunct-commies.
  Willem Matveld, 27 jaar, winkelier in schrijfbehoeften.
  Johannes Christoffel Martinus Blankenberg, 32 jaar, spoorwegambtenaar, allen wonende alhier.

  ADRESBOEK, Den Haag, 1915:
  H 5727 Brückel Mutzenbach, Kramerijen en toiletart., enz., Veenestraat 22.
 3. Carel Philip Brückel,
  Geboren op 4 maart 1883 te 's-Gravenhage, kolonel der infanterie (IVe en VIe Infanteriebrigade), garnizoenscommandant Breda, overleden na 1928.
  Getrouwd op 22 juli 1913 te 's-Gravenhage met Johanna Berendina Surendonk, geboren 1878/79 te Haarlem, dochter van Hendrik Surendonk en Hendrika Everdina Vincent, beiden overleden voor 22 juli 1913.

  GEB. AKTE, 's-Gravenhage, 6 maart 1883, nr. 997:
  Compareerde Johan Christiaan Brückel, oud achtenveertig jaren, winkelier. Dewelke ons heeft verklaard, dat van hem comparant en zijne echtgenoote Maria Elisabeth van Loenen, zonder beroep, beiden wonende alhier, op den vierden dezer des avonds ten halfelf ure is geboren alhier een kind van het mannelijke geslacht, aan hetwelk hij verklaarde de namen te geven van Carel Philip.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Alexander van Loenen, oud veertig jaren, ambtenaar en Carel Philip Bruckel, oud vierenveertig jaren, winkelier, beiden wonende alhier.

  VERDRINKING:
  Johanna Surendonk had een 3 jaar oudere broer Adriaan Izak. Deze verdronk in de Zuiderzee en spoelde op 14 september 1891 bij Bunschoten aan, oud 16 jaar.

  HUW. AKTE, 's-Gravenhage, 22 juli 1913, nr. 1455:
  Carel Philip Brückel, oud 30 jaren, eerste luitenant der Infanterie, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Johan Christiaan Brückel, overleden en Maria Elisabeth van Loenen, zonder beroep, wonende alhier.
  En Johanna Berendina Surendonk, oud 34 jaren, zonder beroep, geboren te Haarlem, wonende alhier, meerderjarige dochter van Hendrik Surendonk en Hendrika Everdina Vincent, beiden overleden.
  Getuigen:
  Johannes Jacobus Surendonk, oud 45 jaren, expediteur, wonende te Haarlem, halfbroeder der bruid.
  Anthonie Cornelis Beijer, oud 51 jaren, koopman in bouwmaterialen, wonende te Heelsum gemeente Doornwerth.
  Gerrit Johan Brückel, oud 40 jaren, winkelier in kramerijen, broeder van den bruidegom.
  Frederik de Ridder, , oud 39 jaren, arts, beiden wonende alhier.

  MARINE EN LEGER:
  Aan de volgende beroepsluitenants der infanterie is op grond van de omstandigheden, dat zij belast zijn of worden met het bevel over een onderdeel, dat door een kapitein kan worden vervuld, dan wel werkzaam zijn bij een inrichting van militair onderwijs en onder in rang dan de hiervorenbedoelde, een toelage van f 200 toegekend:
  C.P. Brückel, e.a.
  [Bron: NRC, 19 feb. 1918]

  MARINE EN LEGER:
  Met ingang van 16 dezer [sept. 1920] wordt voor een jaar werkzaam gesteld ten bureele van den inspecteur van den vrijwilligen kapitein der infanterie C.P. Brückel.
  [Bron: NRC, 2 sept. 1920]

  MARINE EN LEGER:
  Kapitein C.P. Brückel, van het 8e reg. inf., is ontheven van zijn detacheering bij de hoogere krijgsschool en voor den tijd van een jaar werkzaam gesteld ten bureele van den inspecteur van den vrijwilligen landstorm te 's-Gravenhage.
  [Bron: NRC, 15 sept. 1920]

  MARINE EN LEGER.
  De tot majoor bevorderde kapitein van den generalen staf C.P. Brückel blijft voorloopig in zijn functie van directeur der militaire verkenningen te 's-Gravenhage gehandhaafd.
  [Bron: NRC. 4 oct. 1928].


Artikel Het Vaderland, 6 juni 1939.

Carel Philip BRÜCKEL,
Zoon van Johan Christiaan Brückel en Jacoba Klerk [nr. IV], geboren op 20 februari 1839 te 's-Gravenhage, van beroep behanger, stoffeerder, winkelier, overleden op 17 juli 1892 te 's-Gravenhage, oud 53 jaar.
Getrouwd op 21 october 1874 te 's-Gravenhage met Everdina Jeannette Charlotte MANSVELT, geboren op 6 december 1843 te 's-Gravenhage, overleden aldaar op 24 januari 1891, oud 47 jaar, dochter van Paulus Mansvelt (geboren in 1812, van beroep ambtenaar, overleden voor 21 october 1874) en Sophia van Kempen (overleden 1874- 1891).

GEB. AKTE, 's-Gravenhage, 21 februari 1839, nr. 335:
Compareerde Johan Christiaan Bruckel, oud twee en veertig Jaren, Winkelier, wonende alhier.
Dewelke ons heeft verklaard, dat van hem Comparant en zijne huisvrouw Jacoba Klerk op den twintigsten dezer des morgens ten twee uur is geboren een kind van het mannelijke geslacht, aan hetwelk hij verklaarde de naamen te geven van Carel Philip.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Hermanus Mutzenbach, oud twee en zestig jaren, Kapper en Carel Jacobus Behr, oud zes en twintig jaren, kunstschilder, beiden wonende alhier.

GEB. AKTE, 's-Gravenhage, 9 december 1843, nr. 2278:
Compareerde Paulus Mansvelt, oud een en dertig Jaren, ambtenaar, wonende alhier.
Dewelke ons heeft verklaard, dat van hem Comparant en zijne huisvrouw Sophia van Kempen op den zesden dezes des avonds ten tien uur is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaarde de naamen te geven van Everdina Jeannette Charlotte.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Willem Hendrik Sietzes, oud dertig jaren en Johan Pieter Borsboom, oud dertig jaren, ambtenaren, beiden wonende alhier.

GETUIGE:
Op 25 mei 1869 te Den Haag van geboorteaangifte van Maria Adriana, dochter van Alexander Bruckel en Jacoba Hendrika IJzerdraad.
Op 10 mei 1870 te Den Haag van geboorteaangifte van Jacoba Wilhelmina, dochter van Alexander Bruckel en Jacoba Hendrina IJzerdraad.

HUW. AKTE, 's-Gravenhage, 21 october 1874, nr. 720.
Carel Philip Brückel, oud 35 jaren, behanger, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Johan Christiaan Brückel, overleden en van Jacoba Klerk, zonder beroep, wonende alhier, En Everdina Jeannette Charlotte Mansvelt, oud 30 jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Paulus Mansvelt, overleden en van Sophia van Kempen, zonder beroep, wonende alhier.
Getuigen:
Willem Frederik Brückel, oud 27 jaren, muziekant.
Hendrik Brückel, oud 25 jaren, winkelier, broeders van den bruidegom.
Louis Guillaume de Blaauw, oud 48 jaren, winkelier, stiefvader van de bruid.
Johan Pieter Mansvelt, oud 29 jaren, zonder beroep, broeder van de bruid, allen wonende alhier.

OVERL. AKTE, 's-Gravenhage, 26 januari 1891, nr. 324:
Compareerden Leendert Franciscus van Oudheusden, oud vier en veertig jaren, en Wouter Antonie van der Vet, oud een en dertig jaren, bidders, beiden wonende alhier.
Verklarende, dat Everdina Jeannette Charlotte Mansvelt, zonder beroep, wonende alhier, op den vier en twintigsten dezer, des morgens te negen uren is overleden, oud zeven en veertig jaren, geboren alhier, echtgenoote van Carel Philip Bruckel, wonende alhier, dochter van Paulus Mansvelt en Sophia van Kempen, beiden overleden.

OVERL. AKTE, 's-Gravenhage, 18 juli 1892, nr. 2169:
Compareerden Henri Koenen, oud drie en twintig jaren, en Johannes Hendrikus Pattes, oud zes en veertig jaren, boden, wonende alhier.
Verklarende, dat Carel Philip Bruckel, winkelier, wonende alhier, op den zeventienden dezer, des namiddags te twee uren is overleden, oud drie en vijftig jaren, geboren alhier, weduwnaar van Everdina Jeannette Charlotte Mansvelt, zoon van Johan Christiaan Bruckel en Jacoba Klerk, beiden overleden.

Alexander BRÜCKEL,
Zoon van Johan Christiaan Brückel en Jacoba Klerk [nr. IV], geboren op 18 april 1843 te 's-Gravenhage, van beroep kantoorbediende, winkelier, kruidenier, koopman, porseleinschilder, wonende te 's-Gravenhage, overleden op 25 augustus 1886 te Bergen (Mons), Belgie, oud 43 jaar.
Getrouwd op 21 augustus 1867 te 's-Gravenhage met Hendrina Jacoba IJZERDRAAD, geboren 1843/44 te Katwijk aan Zee, overleden op 24 mei 1880 te 's-Gravenhage, oud 36 jaren, dochter van Willem IJzerdraad, van beroep ambtenaar te 's-Gravenhage (overleden na 1880) en van Adriana Henriette van Beens (overleden na 1880).


GEB. AKTE, 's-Gravenhage, 20 april 1843, nr. 760: Compareerde Johan Christiaan Bruckel, oud vijf en veertig Jaren, winkelier, wonende alhier. Dewelke ons heeft verklaard, dat van hem Comparant en zijne huisvrouw Jacoba Klerk op den achttienden dezer des morgens ten half acht uur is geboren een kind van het mannelijke geslacht, aan hetwelk hij verklaarde de naam te geven van Alexander. Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Carel Jacobus Behr, oud een en dertig Jaren, Kunstschilder en Johannes Hermanus Mutzenbach, oud zes en zestig jaren, Kapper, beiden wonende alhier.


HUW. AKTE, 's-Gravenhage, 21 augustus 1867, nr. 570:
Alexander Brückel, oud 24 jaren, Kruidenier, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Johan Christiaan Brückel, Winkelier en van Jacoba Klerk, beiden wonende alhier, de vader alhier tegenwoordig en Consenterende, verklarende dat ook de toestemming is gevraagd geworden aan de moeder.
En Hendrina Jacoba IJzerdraad, oud 23 jaren, zonder beroep, geboren te Katwijk aan Zee, wonende alhier, meerderjarige dochter van Willem IJzerdraad, Ambtenaar en Adriana Henriette van Beens [?] beiden wonende alhier, de vader is ook alhier tegenwoordig en Consenterende, verklarende dat aan de moeder de toestemming is gevraagd geworden.
Getuigen:
Willem IJzerdraad, oud 31 jaren, lithograaf, broeder van de bruid.
Pierre Caron, oud 33 jaren, kleermaker, behuwdbroeder van den bruidegom.
Willem Barthus Weber, oud 25 jaren, Ambtenaar, neef van de bruid.
Philip Schumacher, oud 30 jaren, Ambtenaar, allen wonende alhier.

OVERL. AKTE, 's-Gravenhage, 26 mei 1880, nr. 1352:
Compareerden Tobias Adam, oud achtenzestig jaren, bode, en Dirk van der Tas, oud acht en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier.
Dewelke verklaard hebben , dat Hendrina Jacoba IJzerdraad, zonder beroep, gewoond hebbende alhier, op den vier en twintigsten dezer, des namiddags ten drie ure is overleden, oud zes en dertig jaren, geboren te Katwijk aan Zee, huisvrouw van Alexander Brückel, kantoorbediende, wonende alhier, dochter van Willem IJzerdraad en Adriana Henrietta van Beern, beiden zonder beroep en wonende alhier.

OVERL. AKTE, 's-Gravenhage, 15 december 1886, nr. 3578:
Ontvangen eene akte van overlijden, houdende dat Alexandre Bruckel, porseleinschilder, wonende alhier, op den vijf en twintigsten Augustus dezes jaars, overleden is te Bergen in Belgie, oud vier en veertig jaren, geboren alhier, weduwnaar van Jacoba Henriette IJzerdraad.

KINDEREN:
 1. Maria Adriana Brückel,
  Geboren op 23 mei 1869 te 's-Gravenhage.

  GEB. AKTE, 's-Gravenhage, 25 mei 1869, nr. 1238:
  Compareerde Alexander Brückel, oud zes en twintig jaren, Winkelier, wonende alhier.
  Dewelke ons heeft verklaard, dat van hem Comparant en zijne huisvrouw Jacoba Hendrika IJzerdraad op den drieentwintigsten dezer des morgens ten een uur is geboren een kind van het vrouwelijke geslacht, aan hetwelk hij verklaarde de naamen te geven van Maria Adriana.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Willem Bernard IJzerdraad, oud twee en dertig jaren, lithograaf en Carl Philip Brückel, oud dertig jaren, Stoffeerder, beiden wonende alhier.
 2. Jacoba Wilhelmina Brückel, zie nr. VIa.
  Geboren op 10 mei 1870 te 's-Gravenhage, Evang. Luthers.
  Getrouwd op 21 september 1898 te Utrecht met Harm van der Werf, geboren op 30 maart 1873 te Veendam, van beroep kelner, Ned.Hervormd, zoon van Kasper van der Werf en en Jantje Zuur.
 3. Willem Alexander Brückel, zie nr. VIb.
  Geboren op 4 october 1871 te 's-Gravenhage, eigenaar van een manufacturenwinkel en een leerwarenwinkel te 's-Gravenhage (Korte Poten, Keizerstraat) en mogelijk ook te Amsterdam, overleden op 23 november 1936 te 's-Gravenhage, oud 65 jaar, begraven op 26 november op de Begraafplaats Oud Eik en Duinen.
  Getrouwd met Cornelia Wilhelmina Jeannetta Hacken, geboren in 1870 te Amsterdam, overleden op 27 december 1938 te 's- Gravenhage, oud 68 jaar, dochter van Henricus Antonius Johannes Hacken en Jacoba van Vuuren.
 4. Frederik Hendrik Brückel,
  Geboren op 30 juni 1873 te 's-Gravenhage, overleden aldaar op 10 september 1873, oud ruim twee maanden.

  GEB. AKTE, 's-Gravenhage, 1 juli 1873, nr. 1772:
  Compareerde Alexander Brückel, oud dertig jaren, winkelier, wonende alhier.
  Dewelke ons heeft verklaard, dat van hem Comparant en zijne huisvrouw Hendrina Jacoba IJzerdraad op den dertigsten junij des avonds ten zes uur is geboren een kind van het mannelijke geslacht, aan hetwelk hij verklaarde de naamen te geven van Frederik Hendrik.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrik Bruckel, oud vier en twintig jaren, winkelier en Willem Frederik Brückel, oud zesentwintig jaren, artist, beiden wonende alhier.

  OVERL. AKTE, 's-Gravenhage, 11 september 1873, nr. 1882:
  Compareerden Tobias Adam, oud een en zestig jaren, bode, en Johannes Martinus Geneste, oud acht en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier, dewelke verklaard hebben dat Frederik Hendrik Bruckel, gewoond hebbende alhier, op den tienden dezer, des avonds ten zeven ure is overleden, oud 2 maanden, geboren alhier, zoon van Alexander Bruckel, Koopman, en van Hendrina Jacoba IJzerdraad, zijne huisvrouw, beiden wonende alhier.
 5. Frederika Brückel, tweeling,
  Geboren op 15 november 1874 te 's-Gravenhage, overleden aldaar op 6 februari 1875, oud ruim 2 maanden.

  GEB. AKTE, 's-Gravenhage, 18 november 1874, nr. 3349:
  Compareerde Alexander Brückel, oud eenendertig jaren, winkelier, wonende alhier.
  Dewelke ons heeft verklaard, dat van hem Comparant en zijne huisvrouw Hendrina Jacoba IJzerdraad op den vijftienden dezer des middags ten twaalf uur is geboren een kind van het vrouwelijke geslacht, aan hetwelk hij verklaarde de naam te geven van Frederika, zijnde een eerst geboren tweeling.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Karel Philip Bruckel, oud vijfendertig jaren en Hendrik Brückel, oud vijfentwintig jaren, winkeliers, beiden wonende alhier.

  OVERL. AKTE, 's-Gravenhage, 8 februari 1875, nr. 313:
  Compareerden Tobias Adams, oud drie en zestig jaren, bidder en Johannes Martinus Geneste, oud negen en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier.
  Dewelke verklaard hebben, dat Frederika Bruckel, gewoond hebbende alhier, op den zesden dezer, des morgens ten tien ure is overleden, oud twee maanden, geboren alhier, dochter van Alexander Bruckel, koopman en van Hendrica Jacoba IJzerdraad, zijne huisvrouw, beiden wonende alhier.
 6. Hendrika Brückel, tweeling,
  Geboren op 15 november 1874 te 's-Gravenhage, overleden aldaar op 8 februari 1875, oud ruim 2 maanden.

  GEB. AKTE, 's-Gravenhage, 18 november 1874, nr. 3350:
  Compareerde Alexander Brückel, oud eenendertig jaren, winkelier, wonende alhier.
  Dewelke ons heeft verklaard, dat van hem Comparant en zijne huisvrouw Hendrina Jacoba IJzerdraad op den vijftienden dezer des namiddags ten een uur is geboren een kind van het vrouwelijke geslacht, aan hetwelk hij verklaarde de naam te geven van Hendrika, zijnde een laatst geboren tweeling.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Karel Philip Bruckel, oud vijfendertig jaren en Hendrik Brückel, oud vijfentwintig jaren, winkeliers, beiden wonende alhier.

  OVERL. AKTE, 's-Gravenhage, 9 februari 1875, nr. 338:
  Compareerden Johannes Cornelis Adam, oud negen en twintig jaren, timmerman en Johannes Martinus Geneste, oud negen en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier.
  Dewelke verklaard hebben, dat Hendrika Bruckel, gewoond hebbende alhier, op den achtsten dezer, des namiddags ten twee ure is overleden, oud twee maanden, geboren alhier, dochter van Alexander Bruckel, koopman en van Hendrica Jacoba IJzerdraad, zijne huisvrouw, beiden wonende alhier.
 7. Louisa Brückel,
  Geboren op 9 april 1877 te 's-Gravenhage, overleden alhier ca. 11 juli 1977, oud 3 maanden.

  GEB. AKTE, 's-Gravenhage, 12 april 1877, nr. 1242:
  Compareerde Alexander Brückel, oud vierendertig jaren, winkelier.
  Dewelke ons heeft verklaard, dat van hem comparant en zijne huisvrouw Hendrina Jacoba IJzerdraad, zonder beroep, beiden wonende alhier, op den negenden dezer des avonds ten zes uur is geboren alhier een kind van het vrouwelijke geslacht, aan hetwelk hij verklaarde de naam te geven van Louisa.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Carl Philip Bruckel, oud achtendertig jaren en Hendrik Brückel, oud achtentwintig jaren, winkeliers, beiden wonende alhier.
 8. Karel Philip Brückel,
  Geboren op 11 september 1878 te 's-Gravenhage, overleden alhier ca. 13 februari 1879, oud 5 maanden.

  GEB. AKTE, 's-Gravenhage, 12 september 1878, nr. 2895:
  Compareerde Alexander Brückel, oud vierendertig jaren.
  Dewelke ons heeft verklaard, dat van hem comparant en zijne huisvrouw Hendrina Jacoba IJzerdraad, beiden zonder beroep en wonende alhier, op den elfden dezer des namiddags ten twee uur is geboren alhier een kind van het mannelijke geslacht, aan hetwelk hij verklaarde de naamen te geven van Karel Philip.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johan Christiaan Bruckel, oud drieenveertig jaren en Carel Philip Bruckel, oud negenendertig jaren, winkeliers, beiden wonende alhier.


[Laatst gewijzigd op 15 maart 2006]

ZESDE GENERATIE GENEALOGIEEN KWARTIERSTATEN HOME
VIERDE GENERATIE GEZOCHT MET  DANK  AAN E  MAIL