PARENTEEL VAN HENDRICUS LUDOVICUS VAN BLOEMEN WAANDERS
EN ELISABETH ANTOINETTE REYNTJES
Tweede Generatie
II-a. Jean Theodore VAN BLOEMEN WAANDERS,
Zoon van Henri Louis van Bloemen Waanders en Elisabeth Antoinette Reyntjes, [nr. I], geboren te Antwerpen op 10 augustus 1820, majoor artillerie O.-I. Leger (luitenant-kolonel-tit.), drager Militaire Willemsorde van de vierde klasse, eervol ontslag op eigen verzoek in 1862, overleden te Bonn (Dld) op 19 september 1889, oud 69 jaar.
Gehuwd te Soerabaja op 7 april 1847 met Diederika Wilhelmina VAN HOEK, geboren te Batavia op 27 september 1825, overleden te Bergen op Zoom op 19 mei 1884, oud 58 jaar, dochter van Pieter van Hoek, geboren in Amsterdam, klerk, griffier Raad van Justitie in Batavia, en van Geertruida Ernestina Meyer, geboren in Cochin.

VOLTROKKEN HUWELIJKEN IN 1847.
Soerabaija, 7 April 1847.
Jean Theodore van Bloemen Waanders, met Diederika Wilhelmina van Hoek.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1848, blz. 330]

OVERLIJDENSAKTE, Bergen op Zoom, 19 mei 1884, nr. 100:
Op heden den negentienden Mei 1884, is voor ons ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Bergen op Zoom verschenen:
Gaspar Benoit Biesen, oud 36 jaren, eerste commies ter Gemeente Secretarie, en
Antonius Johannes Lambertus Maas, oud 35 jaar, boekhouder, beiden wonende alhier;
welke ons hebben verklaard, dat op den negentienden Mei dezes jaars, des voormiddags ten elf ure, alhier is overleden Diderika Wilhelmina van Hoek, oud 58 jaren, zonder beroep, geboren te Batavia, wonende alhier, Echtgenoote van Jean Theodore van Bloemen-Waanders.
Dochter van wijlen Hendrik Jan van Hoek en van wijlen Gertrude Meijer.
[bron: website Historisch Centrum Het Markiezenhof]

FAMILIEBERICHTEN, Sterfgevallen, De Nederlandsche Leeuw, 1889, blz. 96:
19 September te Bonn. J. Th. van Bloemen Waanders, geb. te Antwerpen 10 Aug. 1820, gep. luit.-kol. O.I. leger, ridder der Mil. Willemsorde.

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Batavia.
Waanders, Franciscus Gerardus van Bloemen.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1848]

NEDERLANDSCH OOST INDISCH LEGER.
Officieren der Artillerie.
Tweede Luitenants.
Bloemen Waanders, J.T. van - 22 Aug. 1840.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1843-1845]

NEDERLANDSCH OOST INDISCH LEGER.
Officieren der Artillerie.
Tweede Luitenants.
Bloemen Waanders, J.T. van (materieel) - 22 Aug. 1840.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1846]

NEDERLANDSCH OOST INDISCH LEGER.
Officieren der Artillerie.
Tweede Luitenants.
Bloemen Waanders, J.T. van (adjunct) - 22 Aug. 1840.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1847]

NEDERLANDSCH OOST INDISCH LEGER.
Officieren der Artillerie.
Eerste Luitenants.
Bloemen Waanders, J.T. van (adjunct) - 29 maart 1847.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1848-1849]

NEDERLANDSCH OOST INDISCH LEGER.
Officieren der Artillerie.
Eerste Luitenants.
Bloemen Waanders, J.T. van - 29 maart 1847.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1850-1851]

NEDERLANDSCH OOST INDISCH LEGER.
Officieren der Artillerie.
Kapiteins.
Bloemen Waanders, J.T. van - 18 Julij 1851.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1854-1855]

NEDERLANDSCH OOST INDISCH LEGER.
Officieren der Artillerie.
Kapiteins.
Bloemen Waanders, J.T. van (Insp. draagd. wap. en buskruid fabrikatie) - 18 Julij 1851.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1856-1858]

NEDERLANDSCH OOST INDISCH LEGER.
Officieren der Artillerie.
Majoors.
Bloemen Waanders, J.T. van (Insp. draagd. wap. en buskruid fabrikatie) - 26 Mei 1858.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1859-1863]

NEDERLANDSCH OOST INDISCH LEGER.
Materieel.
Inspectie der draagbare Wapenen en der Buskruid-fabricatie.
Majoor J.T. van Bloemen Waanders, Inspecteur.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1859]

NEDERLANDSCH OOST INDISCH LEGER.
Artillerie.
Bloemen Waanders, J.Th. van, M.W.O.4e kl.; majoor; op verzoek, eervol, uit Zr. Ms. militaire dienst ontslagen, met behoud van regt op pensioen.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1863, blz. 35]

RIDDERORDEN.
Militaire Willems-Orde.
Ridders van de vierde klasse:
Bloemen Waanders, J.T. van.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1861]

BATAVIAASCH GENOOTSCHAP VAN KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.
Opgericht den 24sten April 1778.
Gewone leden in Nederlandsch-Indie:
Waanders, J.T. van Bloemen.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1859]

NATUURKUNDIGE VEREENIGING IN NEDERLANDSCH INDIE.
Opgerigt te Batavia den 19den Julij 1850.
Gewone leden [o.a.]:
J.F./T.J./F.J. van Bloemen Waanders, te Batavia...........10 Dec, 1857.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1859-1864]

FRAGMENT GENEALOGIE:
Diederika Wilhelmina van Hoek, geb. Batavia 27 sept. 1825, overl. Bergen op Zoom 19 mei 1884, tr. Soerabaja 7 april 1847 Jean Theodore van Bloemen Waanders (R.M.W.O.4), geb. Antwerpen 10 aug. 1820, luitenant-kolonel-tit. art. O.I.L., overl. Bonn 19 sept. 1889, zn. van Henry Louis en Elisabeth Antoinetta Reyntjes.

HUW. GETUIGE:
Op 16 october 1850 wordt Jean Theodore van Bloemen Waanders, oud 30 jaar, 1e luitenant der artillerie, vermeld als getuige bij het huwelijk van Johannes Martinus Daniel Sikkens en Johanna Hendrika Helmertina Verbrugh.

FAMILIEBERICHTEN, Sterfgevallen, De Nederlandsche Leeuw, 1889, blz. 96:
19 September te Bonn. J. Th. van Bloemen Waanders, geb. te Antwerpen 10 Aug. 1820, gep. luit.-kol. O.I. leger, ridder der Mil. Willemsorde.

II-b. Henri Louis VAN BLOEMEN WAANDERS,
Zoon van Henri Louis van Bloemen Waanders en Elisabeth Antoinette Reyntjes, [nr. I], geboren te Antwerpen (Belgie) op 23 december 1821, administrateur der tinmijnen op Banka (1847-1855), overleden te Zaltbommel op 28 augustus 1883, oud 61 jaar.
Gehuwd (1) te Muntok (Banka) op 13 mei 1846 met Johanna Francina Josephina BLENSLER, geboren te Delft op 9 september 1821, overleden te Batavia op 15 september 1852, begraven op de Begraafplaats Tanahabang te Weltevreden, oud 31 jaar, dochter van Johannes Valentinus Blensler en Catharina Johanna Dielwart.
Gehuwd (2) te Werkendam op 23 december 1863 met Anna Henriette Wilhelmina ORT, geboren te Werkendam op 19 augustus 1831, overleden te Zaltbommel op 3 december 1888, oud 57 jaar, dochter van Johannes Ort (van beroep verloskundige te Werkendam) en Anna Geertruida Gobel.

VOLTROKKEN HUWELIJKEN IN 1846.
Banka, 13 Mei 1846:
Henri Louis van Bloemen Waanders met Johanna Fransina Josephine Blensler.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1847, blz. 320]

GRAFSCHRIFT, Batavia, Begraafplaats Tanahabang Weltevreden, afdeeling VI,nr. 339:
Hier rust J.F.J. Blensler, echtgenoote van H.L. van Bloemen Waanders, geb. 9 Sept. 1821, overl. 15 Sept. 1852. R.I.P.

HUWELIJKSAKTE, Werkendam, 23 december 1863, nr. 21 (GenLias):
Henri Louis van Bloemen Waanders, geboren te Antwerpen, Belgie, zoon van Henri Louis van Bloemen Waanders en Elisabeth Antoinetta Reijntjes, met Anna Henriette Wilhelmina Ort, geboren te Werkendam, dochter van Johannes Ort en Anna Geertruida G"bel.

GEBOORTEN, HUWELIJKEN EN STERFGEVALLEN IN ADELLIJKE EN AANZIENLIJKE GESLACHTEN,
Sterfgevallen, De Nederlandsche Leeuw, 28 Augustus 1883, blz. 72:
Henri Louis van Bloemen Waanders, geb. te Antwerpen 23 Dec. 1821, gepens. administrateur der tinmijnen te Marawang (Banka), zoon van Hendrik Lodewijk en van Elisabeth Anthonia Reyntjes, den 23 Dec. 1863 te Werkendam gehuwd met Anna Henrietta Wilhelmina Ort, geb. aldaar 19 Aug. 1831, te Zalt-Bommel.

OVERLIJDENSAKTE, Zaltbommel, 29 augustus 1883, nr. 69 [Genlias]:
Henri Louis van Bloemen Waanders, overleden te Zaltbommel op 28 augustus 1883, oud 61 jaar, geboren te Antwerpen, zonder beroep, zoon van Henri Louis van Bloemen Waanders en Elisabeth Antoinette Reijntjes, weduwnaar van Johanna Fransina Josephina Blensler.

ADMINISTRATIE VAN DEN WATERSTAAT EN 'S LANDS GEBOUWEN.
Afdeeling Samarang.
H.L. van Bloemen Waanders, élève.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1841-1843]

ADMINISTRATIE VAN DEN WATERSTAAT EN 'S LANDS GEBOUWEN.
Banka.
H.L. van Bloemen Waanders, élève.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1844]

ADMINISTRATIE VAN DEN WATERSTAAT EN 'S LANDS GEBOUWEN.
Banka.
H.L. van Bloemen Waanders, aspirant ingenieur.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1845-1847]

BESTUUR VAN NEDERLANDSCH OOST-INDIE.
Banka,
Verder plaatselijk personeel.
H.L. van Bloemen Waanders, élève bij de waterstaat belast met het toezigt over de gebouwen en fung. rooimeester.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1843-1844]

BESTUUR VAN NEDERLANDSCH OOST-INDIE.
Banka,
Verder plaatselijk personeel.
H.L. van Bloemen Waanders, aspirant ingenieur, belast met het toezigt over de werken van den waterstaat en 's lands gebouwen en rooimeester te Muntok.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1845]

BESTUUR VAN NEDERLANDSCH OOST-INDIE.
Banka,
Verder plaatselijk personeel.
H.L. van Bloemen Waanders, aspirant ingenieur bij den waterstaat en 's lands gebouwen, belast met het toezigt over de werkzaamheden van het bouw-departement op Banka.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1846]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Banka.
Bloemen Waanders, Henry Louis van.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1843-1858]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Batavia.
Bloemen Waanders, Henry Louis van.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1861]

TINMIJNEN.
De tinmijnen op het eiland Banka, worden voor 's lands rekening bewerkt.
H.L. van Bloemen Waanders, administrateur te Jeboes.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1848-1851]

TINMIJNEN.
De tinmijnen op het eiland Banka, worden voor 's lands rekening bewerkt.
H.L. van Bloemen Waanders, administrateur te Toboalij.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1852]

TINMIJNEN.
De tinmijnen op het eiland Banka, worden voor 's lands rekening bewerkt.
H.L. van Bloemen Waanders, administrateur te Marawang.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1854-1858]

GOUVERNEMENT VAN SUMATRA'S WESTKUST EN ONDERHOORIGHEDEN.
Banka en onderhoorigheden.
Personeel in de Binnenlanden.
H.L. van Bloemen Waanders, adm. van Jeboes.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1849-1851]

GOUVERNEMENT VAN SUMATRA'S WESTKUST EN ONDERHOORIGHEDEN.
Banka en onderhoorigheden.
Personeel in de Binnenlanden.
H.L. van Bloemen Waanders, adm. van Toboalie.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1852]

GOUVERNEMENT VAN SUMATRA'S WESTKUST EN ONDERHOORIGHEDEN.
Banka en onderhoorigheden.
Personeel in de Binnenlanden.
H.L. van Bloemen Waanders, administrateur van Marawang.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1854-1858]

AMBTENAREN EN MINDEREN MET VERLOF.
H.L. van Bloemen Waanders - laatstelijk administrateur der tinmijnen van Merawang (Banka).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1859-1864]

EXTRACT UIT HET REGISTER DER BESLUITEN ETC.
De personen, vermeld op de lijst, aan het tegenwoordig besluit gehecht, kunnen bij voorkomende gelegenheden tot plaatsing, en wanneer Onze Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indie dit oorbaar acht, door hem worden beschouwd als bezittende het radikaal van Indisch ambtenaar der 1ste of 2de klasse, naarmate zij den graad van Doctor in de regten al of niet bezitten.
[volgt lijst met personen, waaronder:]
Waanders, Henri Louis van Bloemen.
Waanders, Pieter Lodewijk van Bloemen.
Waanders, Francois Gerard van Bloemen.
Waanders, Henri Louis van Bloemen.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1850]

RADIKAAL VAN INDISCH AMBTENAAR.
Ambtenaren van de tweede klasse:
Waanders, P.L. van Bloemen.
Waanders, F.G. van Bloemen.
Waanders, H.L. van Bloemen.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1858-1864]

NATUURKUNDIGE VEREENIGING IN NEDERLANDSCH INDIE.
Opgerigt te Batavia den 19den Julij 1850.
Gewone leden [o.a.]:
H.L. van Bloemen Waanders.
P.S. van Bloemen Waanders.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1854]

NATUURKUNDIGE VEREENIGING IN NEDERLANDSCH INDIE.
Opgerigt te Batavia den 19den Julij 1850.
Gewone leden [o.a.]:
H.L. van Bloemen Waanders, adm. der tinmijnen te Marawang (Banka)...........17 Feb. 1852.
P.S. van Bloemen Waanders, kontroleur bij de kultures.....................................19 Julij 1852.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1855]

NATUURKUNDIGE VEREENIGING IN NEDERLANDSCH INDIE.
Opgerigt te Batavia den 19den Julij 1850.
Gewone leden [o.a.]:
H.L. van Bloemen Waanders, adm. der tinmijnen te Marawang (Banka)...........15 Dec. 1852.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1857]

NATUURKUNDIGE VEREENIGING IN NEDERLANDSCH INDIE.
Opgerigt te Batavia den 19den Julij 1850.
Gewone leden [o.a.]:
H.L. van Bloemen Waanders, te Marawang...........15 Dec. 1852.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1858]

NATUURKUNDIGE VEREENIGING IN NEDERLANDSCH INDIE.
Opgerigt te Batavia den 19den Julij 1850.
Gewone leden [o.a.]:
H.L. van Bloemen Waanders, te Batavia...........Datum van benoeming - 15 Dec. 1852.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1859-1864]

BATAVIAASCH GENOOTSCHAP VAN KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.
Opgericht den 24sten April 1778.
Gewone leden buiten Nederlandsch-Indie:
Waanders, H.L. van Bloemen.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1860-1861]

OPGAVE DER EUROPEANEN OF DAARMEDE GELIJKSTAANDE PERSONEN OP BANKA AANWEZIG OP ULTIMO DECEMBER 1855:
District Merawang:
Henri Louis van Bloemen Waanders, geb. Antwerpen [23 dec. 1821], oud 34 jaar, administrateur, ouders zijn Nederlanders, de vader [Henri Louis van Bloemen Waanders] is overleden, de moeder [Elisabeth Antoinette Reyntjes] zonder beroep.

KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Elizabeth Catharina Johanna van Bloemen Waanders, zie nr. III-a.
  Geboren te Muntok, N.O.I. op 10 februari 1848, overleden te 's-Gravenhage ca. 20 oktober 1942, oud 94 jaar.
  Gehuwd te Zaltbommel op 13 juli 1871 met Ferdinand Abraham Lindeman, geboren te Soerabaja op 5 mei 1848, van beroep bierbrouwer te Vianen, overleden te Breda op 3 april 1903, oud 54 jaar, zoon van Abraham Lindeman en Maria Elisabeth Dumoulin.
 2. Johannes (Jan) Hendrik van Bloemen Waanders, zie nr. III-b.
  Geboren te Muntok (Banka) op 14 augustus 1849, bierbrouwer te Zaltbommel, overleden te Naarden op 22 mei 1930, oud 80 jaar.
  Gehuwd te Vianen op 16 oktober 1879 met Vrouwe Johanna (Gonne) Gerardina Gijsberta Allegonda Maria van Andel, geboren te Vianen op 25 september 1858, overleden te Naarden op 10 maart 1930, oud 71 jaar, dochter van Johannes Everardus van Andel en Jkvr. Johanna Allegonda von Schmidt auf Altenstadt.
 3. Maria Hermina Johanna van Bloemen Waanders,
  Geboren te Muntok (Banka) op 28 juni 1851, overleden aldaar op 27 december 1851, oud 6 maanden.

  AANGIFTEN VAN GEBOORTEN IN 1851:
  Banka, 28 Junij 1851 - Maria Hermina Johanna van Bloemen Waanders.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1852, blz. 425]

  AANGIFTEN VAN OVERLEDENEN IN 1851:
  Banka, 27 Dec. 1851 - Maria Hermina Johanna van Bloemen Waanders, k.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1852, blz. 470]
II-c. Pieter Lodewijk VAN BLOEMEN WAANDERS,
Zoon van Henri Louis van Bloemen Waanders en Elisabeth Antoinette Reyntjes, [nr. I], geboren te Antwerpen op 19 september 1823, van beroep controleur op Sumatra's Westkust en Palembang, in 1856 benoemd tot eerste controleur op Bali, naderhand resident van Kadoe, ridder der orde van de Ned. Leeuw, woonde in 1870 met zijn vrouw te Magelang, op 25 februari 1873 vermeld in verband met een politieke missie naar Lombok, overleden te Warnsveld op 25 februari 1884, oud 60 jaar.
Gehuwd te Palembang op 29 juni 1864 met de Javaanse Mariam MAS SOEROWINANGOEN, overleden te Buitenzorg op 24 februari 1921, oud ca. 90 jaar.
[bron: Stamboek Depot R.A. Den Haag, Serie A-4-559]CLICK HIER VOOR OORSPRONKELIJKE HANDSCHRIFTEN VAN P.L. VAN BLOEMEN WAANDERS.VOLTROKKEN HUWELIJKEN IN 1864.
Palembang, 29 Junij 1864:
Pieter Lodewijk van Bloemen Waanders met de inlandsche vrouw Mariam.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1865, blz. 19]

OVERLIJDENSAKTE, Warnsveld, 28 februari 1884, nr. 14 [Genlias]:
Pieter Lodewijk van Bloemen Waanders, overleden te Warnsveld op 25 februari 1884, oud 60 jaar, geboren te Antwerpen, van beroep oud-resident, zoon van Henricus van Bloemen Waanders en Elisabeth Antoinette Reintjes, echtgenoot van Mariam Mas Socro Winangon.

FAMILIEBERICHTEN,
Sterfgevallen:
25 Februari te Warnsveld. Pieter Lodewijk van Bloemen Waanders, geb. te Antwerpen 19 September 1823, ridder der orde van den Ned. Leeuw, gepensd. resident van Kadoe, zoon van Henri Louis en van Elisabeth Antoinette Reyntjes.
[bron: De Nederlandsche Leeuw, Februari 1884, blz. 36]

BURGERLIJKE STAND.
Aangiften van overleden.
Buitenzorg, Register 1921, 24 februari 1921: Mas Mariam Soerowinangoen, echtgenoote van Pieter Lodewijk van Bloemen Waanders, v.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1923, blz. 161]

MONDELINGE OVERLEVERING:
Lien van den Bos vertelde haar zoon Eduard Boxman dat zij van haar moeder gehoord had dat haar grootvader J.F.F. van Bloemen Waanders de geechte, buitenhuwelijks geboren zoon was van Van Bloemen Waanders en mogelijk een Bantamse prinses.

LOOPBAAN: 
1850 Controleur 3e kl. in het Gouvernement Sumatra's Westkust bij het bestuurskorps.
voor 1859Controleur in Palembang en Ass. Resident op Bali.
1856Controleur van Noord-Bali.
1859Ass. Resident van Banjoewangi (uiterste oostkust van Java) en tevens gecommitteerde voor de zaken op Bali en Lombok.
1862Resident van Palembang. Maakte als zodanig in 1867, net als zijn zoon Jan, de expeditie naar de Pasoemah Landen mee.
1867Ziekteverlof in Nederland.
na 1867 tot 1876Resident van Kedoe (Magelang).

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Samarang.
Waanders, Pieter Lodewijk van Bloemen.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1842-1844]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Sumatra's Westkust (Padang).
Bloemen Waanders, P.L. van.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1845]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Sumatra's Westkust (Padang).
Residentie Tappanolie.
Waanders, P.L. van Bloemen.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1846-1847]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Sumatra's Westkust (Padang).
Afdeeling Aijer Bangies en Rau.
Waanders, Pieter Lodewijk van Bloemen.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1849]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Sumatra's Westkust (Padang).
Padangsche Bovenlanden.
Waanders, Pieter Lodewijk van Bloemen.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1850-1853]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Sumatra's Westkust (Padang).
Palembang.
Waanders, Pieter Lodewijk van Bloemen.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1855]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Banjoewangie.
Waanders, Pieter Lodewijk van Bloemen.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1856-1863]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Palembang.
Waanders, Pieter Lodewijk van Bloemen.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1864-1867]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Kadoe.
Waanders, Pieter Lodewijk van Bloemen.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1870-1877]

ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE.
Bloemen Waanders, Wed. P.L. van - Buitenzorg.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1899]

BESTUUR VAN NEDERLANDSCH OOST INDIE.
Civiel Departement.
Benoemingen en bevorderingen voor den dienst ter Sumatra's westkust:
P.L. van Bloemen Waanders, tot surnumeraire ambtenaren.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1844]

BESTUUR VAN NEDERLANDSCH OOST INDIE.
Civiel Departement.
Residentie Tappanolie.
Personeel in de Binnenlanden.
Afdeeling Mandheling en Ankola.
P.L. van Bloemen Waanders, surnumerair ambtenaar, te Kotta Noppan.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1847]

GOUVERNEMENT VAN SUMATRA'S WESTKUST EN ONDERHOORIGHEDEN.
Aijer Bangies en Rau en onderhoorige eilanden.
Personeel ter Hoofdplaats.
P.L. van Bloemen Waanders, kommies.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1849]

GOUVERNEMENT VAN SUMATRA'S WESTKUST EN ONDERHOORIGHEDEN.
District XX Kotas.
.............................., controleur der tweede klasse, (deze functie wordt waargenomen door den kommies P.L. van Bloemen Waanders).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1850]

GOUVERNEMENT VAN SUMATRA'S WESTKUST EN ONDERHOORIGHEDEN.
District XX Kotas.
.............................., controleur der tweede klasse, (deze functie wordt waargenomen door den controleur der derde klasse P.L. van Bloemen Waanders).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1851]

GOUVERNEMENT VAN SUMATRA'S WESTKUST EN ONDERHOORIGHEDEN.
District XX Kotas.
P.L. van Bloemen Waanders, controleur der derde klasse.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1852]

GOUVERNEMENT VAN SUMATRA'S WESTKUST EN ONDERHOORIGHEDEN.
Palembang.
Personeel in de Binnenlanden.
P.L. van Bloemen Waanders, controleur der tweede klasse, belast met het civiel gezag in de Limatang Ielier, te Moeara Erem.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1854]

GOUVERNEMENT VAN SUMATRA'S WESTKUST EN ONDERHOORIGHEDEN.
Palembang.
Personeel in de Binnenlanden.
P.L. van Bloemen Waanders, kontroleur der eerste klasse, belast met het civiel gezag in de Lematang Oeloe, te Lahat.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1855]

PLAATSELIJKE BESTUREN.
Banjoewangie.
Verder plaatselijk personeel:
P.L. van Bloemen Waanders, kontroleur der eerste klasse, belast met eene zending naar Balie.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1857]

PLAATSELIJKE BESTUREN.
Banjoewangie.
Verder plaatselijk personeel:
P.L. van Bloemen Waanders, adsistent-resident, belast met eene zending naar Balie.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1858-1859]

PLAATSELIJKE BESTUREN.
Banjoewangie.
Verder plaatselijk personeel:
P.L. van Bloemen Waanders, adsistent-resident tevens gekommitteerde voor de zaken van Bali en Lombok.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1860]

PLAATSELIJKE BESTUREN.
Banjoewangie.
Verder plaatselijk personeel:
P.L. van Bloemen Waanders, notaris.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1860-1861]

PLAATSELIJKE BESTUREN.
Palembang.
Personeel ter hoofdplaats.
P.L. van Bloemen Waanders, resident.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1863-1864]

REGTBANK VAN BURGERLIJKE EN LIJFSTRAFFELIJKE REGTSPLEGING TE PALEMBANG.
P.L. van Bloemen Waanders, voorzitter.

EXTRACT UIT HET REGISTER DER BESLUITEN ETC.
De personen, vermeld op de lijst, aan het tegenwoordig besluit gehecht, kunnen bij voorkomende gelegenheden tot plaatsing, en wanneer Onze Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indie dit oorbaar acht, door hem worden beschouwd als bezittende het radikaal van Indisch ambtenaar der 1ste of 2de klasse, naarmate zij den graad van Doctor in de regten al of niet bezitten.
[volgt lijst met personen, waaronder:]
Waanders, Henri Louis van Bloemen.
Waanders, Pieter Lodewijk van Bloemen.
Waanders, Francois Gerard van Bloemen.
Waanders, Henri Louis van Bloemen.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1850]

RADIKAAL VAN INDISCH AMBTENAAR.
Ambtenaren van de tweede klasse:
Waanders, P.L. van Bloemen.
Waanders, F.G. van Bloemen.
Waanders, H.L. van Bloemen.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1858-1864]

NATUURKUNDIGE VEREENIGING IN NEDERLANDSCH INDIE.
Opgerigt te Batavia den 19den Julij 1850.
Gewone leden [o.a.]:
H.L. van Bloemen Waanders.
P.S. van Bloemen Waanders.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1854]

NATUURKUNDIGE VEREENIGING IN NEDERLANDSCH INDIE.
Opgerigt te Batavia den 19den Julij 1850.
Gewone leden [o.a.]:
H.L. van Bloemen Waanders, adm. der tinmijnen te Marawang (Banka)...........17 Feb. 1852.
P.S. van Bloemen Waanders, kontroleur bij de kultures.....................................19 Julij 1852.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1855]

NATUURKUNDIGE VEREENIGING IN NEDERLANDSCH INDIE.
Opgerigt te Batavia den 19den Julij 1850.
Gewone leden [o.a.]:
H.L. van Bloemen Waanders, adm. der tinmijnen te Marawang (Banka)...........15 Dec. 1852.
P.S. van Bloemen Waanders, kontroleur bij de kultures.....................................19 Julij 1853.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1857]

NATUURKUNDIGE VEREENIGING IN NEDERLANDSCH INDIE.
Opgerigt te Batavia den 19den Julij 1850.
Gewone leden [o.a.]:
P.L. van Bloemen Waanders, te Boleling.....................................19 Julij 1853.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1858-1860]

NATUURKUNDIGE VEREENIGING IN NEDERLANDSCH INDIE.
Opgerigt te Batavia den 19den Julij 1850.
Gewone leden [o.a.]:
P.L. van Bloemen Waanders,......................................................19 Julij 1853.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1861-1864]

BATAVIAASCH GENOOTSCHAP VAN KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.
Opgericht den 24sten April 1778.
Gewone leden in Nederlandsch-Indie:
Waanders, P.L. van Bloemen.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1857-1860]

CONTROLEUR in Bali:
Na de door Nederland gewonnen slag bij Buleleng op Bali 1846-1849 werd het noordelijk koninkrijk van Buleleng en het oostelijk district van Karangasem onder Nederlandse controle gebracht. In 1856 werd P.L. van Bloemen Waanders benoemd als eerste controleur van N.-Bali.
Van Bloemen Waanders voelde zich nauw betrokken bij de ontwikkelingen in Bali wat leidde tot de publicatie van zijn: "Aantekeeningen omtrent de zeden en gebruiken der Balinezen" in het Tijdschift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap (1859).
[bron: BaliBagus.com e.a.]Twee paketvaartschepen op de rede van Buleleng.
[NIOD foto-collectie]

GEHEIM SCHRIJVEN van de G.-G. van Ned.-Indie aan den Minister van Kolonien, Buitenzorg, 25 febr. 1873 (fragment):
[Betreft voornamelijk de situatie in Atjeh]
Ten slotte mag ik niet onvermeld laten , dat in de buitengewone vergadering, op voorstel van het raadslid den heer H.M. Andree Wiltens, nog werd besloten de politieke zending van den resident P.L. van Bloemen Waanders naar Lombok, bedoeld bij mijne depeche van 11 dezer, n 9/1, L geheim, voorloopig uit te stellen in verband met de voorgenomen expeditie naar Atjeh.
De hiervoor gevorderde buitengewone magtsontwikkeling toch maakt het ten zeerste raadzaam onze strijdkrachten te concentreeren, en derhalve zoveel mogelijk verwikkelingen elders te voorkomen.
Van deze beslissing heb ik den heer Bloemen Waanders per telegraaf kennis gegeven.
De Gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indie,
(get.) J. Loudon.Banjoewangi, Oost-Java, 1916.

KINDEREN:
 1. Johannes (Jan) Franciscus Fredericus van Bloemen Waanders, zie nr. III-c.
  Geboren te Ayer Bangis, Sumatra op 28 december 1847, van beroep majoor der Infanterie, ridder M.W.O. 4e kl., overleden te Batavia op 11 september 1911, begraven op de Begraafplaats Tanahabang Weltevreden, Afdeeling IX, nr. 378, oud 63 jaar.
  Gehuwd te Weltevreden (Batavia) op 15 mei 1885 met Francina (Franny) Wilhelmina Weijchardt, geboren te Soerabaja, N.O.I. op 27 augustus 1864, Ned. Hervormd, woonde vanaf 18 oktober 1946 te 's-Gravenhage, overleden aldaar op 21 mei 1953, oud 88 jaar, begraven op Eijk en Duin, dochter van Heinrich Ferdinand Weijchardt en Christiana Jeannette Muller von Czernicki.


  kapitein J.F.F. van Bloemen Waanders, 1874.

 2. Elisabeth Henriette van Bloemen Waanders,
  Geboren te Palembang op 11 september 1851.
  Gehuwd te Kedoe op 20 oktober 1873 met Hanry Nicolaas Esche.

  AANGIFTEN VAN GEBOORTEN.
  Palembang, 11 Sept. 1851 - Elisabeth Henriette van Bloemen Waanders.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1856, blz. 509]

  VOLTROKKEN HUWELIJKEN.
  Kedoe, 20 Oktober 1873:
  Hanrij Nicolaas Esche en Elisabeth Henriette van Bloemen Waanders.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1875, blz. 204]
 3. Catharina Diederika van Bloemen Waanders, zie nr. III-d.
  Geboren te Moeara Enim op 14 juni 1853, overleden te Soekaboemi op 29 oktober 1921, oud 68 jaar, begraven op de Oude Begraafplaats aldaar.
  Gehuwd te Kedoe op 20 februari 1870 met Carel Eugen Gerard Ottenhoff, assistent-resident.
 4. Henri Louis Charles van Bloemen Waanders, zie nr. III-e.
  Geboren te Boeleleng op 10 december 1855, erfpachter, administrateur koffieonderneming Mangir te Bodja (1876), overleden te Batavia op 25 oktober 1913, oud 57 jaar.
  Buitenechtelijke relatie met N.N.
 5. Franciscus Martinus Wilhelmus van Bloemen Waanders, zie nr. III-f.
  Geboren op 11 februari 1860 in Soekaradjo (Banjoewangie), directeur ijsfabriek Patook, overleden op 28 mei 1919, oud 59 jaar.
  Gehuwd te Djokjakarta op 26 januari 1891 met Josephine Eugenie de la Bretoniere, geboren te Ambarawa (Semarang) op 29 november 1872, overleden te Bandoeng op 1 september 1929, begraven op de Oude Begraafplaats aldaar, dochter van Henry de la Bretoniere, overleden voor 1891 en Benoite Adolphine Augustine Regensburg.
 6. Martinus Maximiliaan Pieter van Bloemen Waanders,
  Geboren te Palembang op 28 augustus 1863, erfpachter klapperonderneming Ketepang te Banjoewangie (1887), administrateur onderneming Tjandikesoema op Lombok (1898), overleden te Djembrana bij Boeleleng in Noord-Bali op 13 oktober 1901, oud 38 jaar.

  AANGIFTEN VAN GEBOORTEN.
  Palembang, 28 Aug. 1863:
  Martinus Maximiliaan Pieter van Bloemen Waanders.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1865, blz. 66]

  BURGERLIJKE STAND,
  Residentie Bali en Lombok 1900-1905.
  Overlijden:
  Van Bloemen Waanders, Maximiliaan Marinus Pieter.
  Boeleleng (Bali & Lombok), 1901-10-13 RA 1903-00.

  GRONDEN AFGESTAAN IN ERFPACHT.
  District: Banjoewangi.
  Perceelen: Ketepang (Setjang).
  Ondernemers en erkende administrateurs: M.M.P. van Bloemen Waanders, o.
  Uitgestrektheid in bouws (500 vk roeden): 99.
  Inschrijving erfpachtsrecht: 24 Juni 1887.
  Pachtschat per bouw 's jaars: f 2.-
  Aard der geteelde producten: klappers.
  Verpondingswaarde: -
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1895-1896]

  GRONDEN AFGESTAAN IN ERFPACHT.
  District: Banjoewangi.
  Perceelen: Ketepang (Setjang).
  Ondernemers en erkende administrateurs: M.M.P. van Bloemen Waanders, o.
  Uitgestrektheid in bouws (500 vk roeden): 98.
  Inschrijving erfpachtsrecht: 24 Juni 1887.
  Pachtschat per bouw 's jaars: f 2.-
  Aard der geteelde producten: koffie.
  Verpondingswaarde: f 3200.-
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1901]

  ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE.
  Bloemen Waanders, M.M.P. van - Administrateur, Ondern. Tjansikesoema - Negara Lombok.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1899]

  NAAMLIJST DER EUROPEESE INWONERS VAN HET MANNELIJKE GESLACHT:
  Bali en Lombok.
  Djembrana (Negara).
  Bloemen Waanders, M.M.P. van.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1889-1902]
 7. Therese Maria van Bloemen Waanders,
  Geboren te Palembang op 16 mei 1866, overleden te Breda op 16 september 1935, oud 69 jaar.
  Gehuwd te Banjoemas op 13 juni 1891 met Hendrik Jan Duijvelaar, geboren te Steenbergen op 30 april 1862, onderwijzer, schoolhoofd te Pasoeroean (1911), overleden te Breda op 10 juni 1941, oud 79 jaar, zoon van Kornelis Duijvelaar en Joanna Cornelia van Onselen.

  GEBOORTE AKTE, Steenbergen, 1 Mei 1862, nr. 65:
  Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Steenbergen, provincie Noord-Brabant, Kornelis Duijvelaar, oud 39 jaar, kleermaker, dewelke ons heeft verklaard dat op den dertigsten April dezes jaar, om half acht ure des avonds binnen deze gemeente, in het huis Wijk B, Nommer 233 is geboren een kind van de mannelijke kunne, van hem comparant en van zijne echtgenoot Joanna Cornelia van Onselen, arbeidster wonende binnen deze gemeente en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornamen van Hendrik Jan.

  AANGIFTEN VAN GEBOORTEN.
  Palembang, 16 Mei 1866:
  Therese Maria van Bloemen Waanders.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1867, blz. 64]

  VOLTROKKEN HUWELIJKEN.
  Banjoemas, 13 Juni 1891:
  Hendrik Jan Duijvelaar met Therese Maria van Bloemen Waanders.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1893, blz. 293]

  NIEUW ADRESBOEK.
  Duyvelaar, H.J. - Onderwijzer 1e kl. - Batavia, Noordwijk 14-428 (Th. M. van Bloemen Waanders).
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1903]


  KIND:
  1. Levenloos geboren kind.
   Te Karanganjar op 23 september 1892.

   AANGIFTEN VAN OVERLEDENEN.
   Karanganjar, 23 Sep. 1892:
   Een levenloos geboren kind (ouders H.J. Duijvelaar en Th. M. van Bloemen Waanders).
   [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1893, blz. 331]
II-d. Franciscus (Francois) Gerard VAN BLOEMEN WAANDERS,
Zoon van Henri Louis van Bloemen Waanders en Elisabeth Antoinette Reyntjes, [nr. I], geboren te Antwerpen op 4 juli 1825, Rooms-Katholiek, conservatief kabinets-minister (1883), overleden te Breda op 22 juli 1892, oud 67 jaar.
Gehuwd te Batavia op 15 augustus 1860 met Johanna Geertruida Cornelia DE MUNNICK, geboren te Solo, residentie Soerakarta op 10 januari 1837, overleden te 's-Gravenhage op 8 juni 1885, oud 48 jaar, dochter van Leonardus Wilhelmus Hendrikus de Munnick (directeur over de cultures in Ned. Indie, overleden voor 1885) en van Cornelia Mechtelina van Hoek (woont in 1885 te Batavia).

VOLTROKKEN HUWELIJKEN IN 1860.
Batavia, 15 Aug. 1860:
Franciscus Gerard van Bloemen Waanders met Joanna Geertruida Cornelia de Munnick.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1861, blz. 5]

OVERLIJDENSAKTE, 's-Gravenhage, 9 juni 1885, nr. 1647:
Compareerden Frederik Coenraad Ekkers, oud dertig jaren, en Josephus Adrianus Willebrordus Grijseels, oud dertig jaren, bidders, beiden wonende alhier.
Verklarende dat Joanna Geertruida Cornelia de Munnick, zonder beroep, wonende alhier, op den achtsten dezer, des morgens ten half een ure is overleden, oud acht en veertig jaren, geboren te Solo, residentie Soerakarta in Oost Indie, echtgenoote van Franciscus Gerardus van Bloemen Waanders, Oud Minister van Kolonien, wonende alhier, dochter van Leonardus Wilhelmus Hendrikus de Munnick, overleden, en Cornelia Mechelina van Hoek, zonder beroep, wonende te Batavia.

FAMILIEBERICHTEN,
Sterfgevallen,
8 Juni te 's-Gravenhage.
Johanna Geertruida Cornelia de Munnick, geb. te Soeracarta 10 Januari 1837, dochter van Leonardus Wilhelmus Hendrikus en van Cornelia Mechtelina van Hoek, gehuwd met Franciscus Gerardus van Bloemen Waanders, geb. te Antwerpen 5 Juli 1825, ridder der orde van den Ned. Leeuw, oud minister van Kolonien.
[bron: De Nederlandsche Leeuw, 1885, blz. 67]

FAMILIEBERICHTEN,
Sterfgevallen,
22 Juli 1892 te Breda.
Franciscus Gerardus van Bloemen Waanders, geb. te Antwerpen 4 juli 1825, oud resident van Madioen, van Cheribon, oud directeur van het binnenl. bestuur van O. Indie, oud minister van Kolonien, ridder der orde van den Ned. Leeuw, grootkruis der orden van de Roos van Brazilie en van Medjedie van Turkije, geh. met Johanna Geertruida Cornelia de Munnick.
[bron: De Nederlandsche Leeuw, Juli 1892, blz. 80]

MEMORIE van Successie, Breda, 22 juli 1892, nr. 79 (GenLias):
Franciscus Gerardus van Bloemen Waanders, overleden op 22 juli 1892 in Breda.


LOOPBAAN:
* Commies 3e kl. in N.O.I. 1847-1859.
* Inspecteur der cultures in N.O.I. 1859-1864.
* Resident te Madioen 1864-1866.
* Resident te Cheribon 1866-1867.
* Directeur Departement van Binnenlands Bestuur te Buitenzorg (N.O.I.) 1867-1869.
* Ambteloos, gepensioneerd 1872-april 1883.
* Minister van Kolonien 23 april 1883- 25 november 1883.

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Samarang.
Waanders, Franciscus Gerardus van Bloemen.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1842-1847]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Batavia.
Waanders, Franciscus Gerardus van Bloemen.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1849-1864]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Madioen.
Bloemen Waanders, F.G. van.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1865-1866]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Cheribon.
Bloemen Waanders, F.G. van.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1867]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Batavia.
Bloemen Waanders, F.G. van.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1868-1870]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Djombang.
Bloemen Waanders, F.G. van.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1885]

ADMINISTRATIE VAN DEN WATERSTAAT EN 'S LANDS GEBOUWEN.
Bezoekie.
F.G. van Bloemen Waanders, opziener der eerste klasse zonder bepaalde standplaats.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1846-1847]

DIRECTIE DER KULTURES.
F.G. van Bloemen Waanders, derde kommies.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1848-1849]

DIRECTIE DER KULTURES.
F.G. van Bloemen Waanders, tweede kommies.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1850-1851]

DIRECTIE DER KULTURES.
F.G. van Bloemen Waanders, eerste kommies.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1852-1854]

DIRECTIE DER KULTURES.
F.G. van Bloemen Waanders, hoofdkommies.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1855-1859]

DIRECTIE DER KULTURES.
Inspecteurs der Kultures.
F.G. van Bloemen Waanders, inspecteur in de eerste afdeeling.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1860-1864]

SCHUTTERIJEN.
Batavia.
Infanterie, Tweede Luitenants.
F.C. van Bloemen Waanders (verlof).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1850]

SCHUTTERIJEN.
Batavia.
Infanterie, Tweede Luitenants.
F.C. van Bloemen Waanders.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1851-1852]

SCHUTTERIJEN.
Batavia.
Infanterie, Eerste Luitenants.
F.G. van Bloemen Waanders.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1854-1857]

SCHUTTERIJEN.
Batavia.
Infanterie, Kapiteins.
F.G. van Bloemen Waanders.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1858-1861]

VOLKS LEESBIBLIOTHEEK.
Leden [o.a.]:
Waanders, F.G. van Bloemen.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1855-1857]

KOMMISSARISSEN VAN HET BATAVIAASCH-TOONEEL.
F.G. van Bloemen Waanders, sekretaris.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1855-1858, 1860]

MAATSCHAPPIJ VAN TOONKUNST.
F.G. van Bloemen Waanders, direkteur.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1858]

BATAVIAASCH GENOOTSCHAP VAN KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.
Opgericht den 24sten April 1778.
Gewone leden in Nederlandsch-Indie:
Waanders, F. van Bloemen.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1860-1863]

MILITAIRE SOCIETEIT CONCORDIA.
Bestuur.
F.G. van Bloemen Waanders, inspekteur der kultures - kommissaris.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1860]

SOCIETEIT DE HARMONIE TE BATAVIA.
Bestuur.
F.G. van Bloemen Waanders - directeur.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1861]

INDISCH LANDBOUWGENOOTSCHAP (gevestigd te Semarang).
Beschermheer Z.M. de Koning der Nederlanden.
Honorair lid:
F.G. van Bloemen Waanders.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1883-1886]

CIVIEL DEPARTEMENT.
Benoemingen en bevorderingen:
F.G. van Bloemen Waanders, tot tweede kommies bij de directie der kultures.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1849]

EXTRACT UIT HET REGISTER DER BESLUITEN ETC.
De personen, vermeld op de lijst, aan het tegenwoordig besluit gehecht, kunnen bij voorkomende gelegenheden tot plaatsing, en wanneer Onze Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indie dit oorbaar acht, door hem worden beschouwd als bezittende het radikaal van Indisch ambtenaar der 1ste of 2de klasse, naarmate zij den graad van Doctor in de regten al of niet bezitten.
[volgt lijst met personen, waaronder:]
Waanders, Henri Louis van Bloemen.
Waanders, Pieter Lodewijk van Bloemen.
Waanders, Francois Gerard van Bloemen.
Waanders, Henri Louis van Bloemen.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1850]

RADIKAAL VAN INDISCH AMBTENAAR.
Ambtenaren van de tweede klasse:
Waanders, P.L. van Bloemen.
Waanders, F.G. van Bloemen.
Waanders, H.L. van Bloemen.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1858-1864]

MINISTERIE VAN KOLONIEN.
Francois Gerard van Bloemen Waanders, minister, 23 April 1883.
A.W.P. Weitzel, minister van Oorlog, tijdelijk belast met het beheer van het departement van kolonien, 26 November 1883.
Jacobus Petrus Sprenger van Eijk, minister, 27 Februari 1884 (benoemd 29 december 1883).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1885]

OPLEIDING:
In de praktijk in Indie in de dienst der cultures bekwaamheden verworven.

ALGEMEEN:
Zeer conservatieve minister van Kolonien in het kabinet-Heemskerk Azn.
Oud-Indisch ambtenaar en bestuurder. Was bij de formatie tweede keuze. Zijn plannen vonden in de Tweede Kamer geen bijval.
Op 22 november 1883 werd daarom zijn begroting voor Ned. Indie met 43 tegen 35 stemmen door de Tweede Kamer verworpen, waarna hij zijn ontslag indiende.

PUBLICATIES van de hand van Francois Gerard van Bloemen Waanders, Oud-Directeur:
* Indische Schetsen 1-8, verschenen in Den Haag, 1879-1890.
* Moet Ned.-Indie conservatief of liberaal geregeerd worden, verschenen in Den Haag, 1879.
* De overgang van communaal en individueel grondbezit op Java, verschenen in Den Haag, 1879.
* Nederland's koloniale markt, verschenen in Den Haag, 1881.
* De koffiemarkt, verschenen in Den Haag, 1882.
* De rameh, verschenen in Den Haag, 1882.
* Nederland en Indie: Een noodkreet, verschenen in Den Haag, 1887.
* Gouvernements-Koffiecultuur op Java, verschenen in Den Haag, 1890.

RIDDERORDEN:
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
Grootkruis der orden van de Roos van Brazilie en van Medjedie van Turkije. OVERL. AKTE, 's-Gravenhage, 9 juni 1885, nr. 1647:
Compareerden Frederik Coenraad Ekkers, oud dertig jaren, en Josephus Adrianus Willebrordus Grijseels, oud dertig jaren, bidders, beiden wonende alhier.
Verklarende dat Joanna Geertruida Cornelia de Munnick, zonder beroep, wonende alhier, op den achtsten dezer, des morgens ten half een ure is overleden, oud acht en veertig jaren, geboren te Solo, residentie Soerakarta in Oost Indie, echtgenoote van Franciscus Gerardus van Bloemen Waanders, Oud Minister van Kolonien, wonende alhier, dochter van Leonardus Wilhelmus Hendrikus de Munnick, overleden, en Cornelia Mechelina van Hoek, zonder beroep, wonende te Batavia.

FAMILIEBERICHTEN, Sterfgevallen, De Nederlandsche Leeuw, 1885, blz. 67:
8 Juni te 's-Gravenhage. Johanna Geertruida Cornelia de Munnick, geb. te Soeracarta 10 Januari 1837, dochter van Leonardus Wilhelmus Hendrikus en van Cornelia Mechtelina van Hoek, gehuwd met Franciscus Gerardus van Bloemen Waanders, geb. te Antwerpen 5 Juli 1825, ridder der orde van den Ned. Leeuw, oud minister van Kolonien.

FAMILIEBERICHTEN, Sterfgevallen, De Nederlandsche Leeuw, Juli 1892, blz. 80:
22 Juli 1892 te Breda. Franciscus Gerardus van Bloemen Waanders, geb. te Antwerpen 4 juli 1825, oud resident van Madioen, van Cheribon, oud directeur van het binnenl. bestuur van O. Indie, oud minister van Kolonien, ridder der orde van den Ned. Leeuw, grootkruis der orden van de Roos van Brazilie en van Medjedie van Turkije, geh. met Johanna Geertruida Cornelia de Munnick.

MEMORIE van Successie, Breda, 22 juli 1892, nr. 79 (GenLias):
Franciscus Gerardus van Bloemen Waanders, overleden op 22 juli 1892 in Breda.

KINDEREN:
 1. Cornelia Elisabeth van Bloemen Waanders,
  Geboren te Batavia op 12 mei 1861, woont in 1893 te Breda, overleden te 's-Gravenhage op 11 mei 1936, oud 75 jaar, begraven op 14 mei op de begraafplaats Oud Eik en Duinen.
  Gehuwd te 's-Gravenhage op 9 november 1893 met Gerard Schaap, geboren te Muntok (Banka) op 23 januari 1854, resident van Sumatra's Oostkust, Orde van Oranje-Nassau, overleden te 's-Gravenhage op 11 november 1923, oud 69 jaar, begraven op 14 november 1923 op de begraafplaats Oud Eik en Duinen, zoon van Dirk Francois Schaap (overleden voor 9 november 1893) en Rosalia Adriana Maria Butin Bik (woont op 9 november 1893 te Semarang).
  Uit dit huwelijk geen nageslacht.

  HUWELIJKSAKTE, 's-Gravenhage, 9 november 1893, nr. 1170:
  Gerard Schaap, oud 39 jaren, Oost Indisch ambtenaar met verlof, geboren te Muntok in Oost Indie, wonende alhier, meerderjarige zoon van Dirk Francois Schaap, overleden en Rosalia Adriana Maria Butin Bik, zonder beroep, wonende te Semarang, En Cornelia Elisabeth van Bloemen Waanders, oud 32 jaren, zonder beroep, geboren te Batavia, wonende te Breda, meerderjarige dochter van Franciscus Gerardus van Bloemen Waanders en Joanna Geertruida Cornelia de Munnick, beiden overleden.
  Getuigen:
  Anthonie Lodewijk Koops, oud 30 jaren, officier van administratie bij de Zeemacht. wonende te Helder.
  Jacobus Adrianus Frequin, oud 60 jaren.
  Francois Theodorus Peereboom Voller, oud 47 jaren, beiden zonder beroep en wonende alhier.
  Ferdinand Abraham Lindeman, oud 45 jaren, zonder beroep, wonende te Breda.


  Overlijdens Advertentie van
  Gerard Schaap in Het Vaderland,
  12 november 1923.

  Overlijdens Advertentie van
  Cornelia Elisabeth van Bloemen Waanders
  in Het Vaderland, 12 mei 1936.  Artikel in Het Vaderland, 14 nov. 1923.

  OVERLIJDENSAKTE, 's-Gravenhage, 13 mei 1936, nr. 1840:
  Verscheen voor mij, Ambtenaar etc., van Rijs, Jacob, oud 31 jaren, bedienaar, wonende alhier, die verklaarde dat op den elfden dezer des namiddags ten tien ure, dertig minuten in deze gemeente is overleden: van Bloemen Waanders, Cornelia Elisabeth, oud vier en zeventig jaren, zonder beroep, geboren te Batavia, wonende alhier, weduwe van: Schaap, Gerard, dochter van: van Bloemen Waanders, Franciscus Gerardus en van: de Munnick, Joanna Geertruida Cornelia, beiden overleden.

  NIEUW ADRESBOEK.
  Schaap, G. - Resident - Medan, O. kust Sum. (C.E. van Bloemen Waanders).
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1903]
 2. mr. Henri Louis van Bloemen Waanders,
  Geboren te Batavia op 13 augustus 1862, griffier van de landraad van Batavia (1893), buitengewoon voorzitter van de landraden van Cheribon, Madjalengka en Koeningan (1893), voorzitter van de landraad te Patjitan (1894), voorzitter van de landraden van Keboemen en Karanganjar (1897), voorzitter van de landraden van Rembang en Blora, woont op 10 december 1910 en 2 maart 1917 en in 1943 te 's-Gravenhage, overleden te Almelo op 20 februari 1943, oud 80 jaar.
  Ongehuwd.

  GETUIGE:
  Op 2 maart 1917 te Den Haag van het huwelijk van Henriette Francine Joana Noordhoek Hegt, de dochter van zijn zuster Petronella met Theodor Daniel van Maanen.

  OVERLIJDENSAKTE, 's-Gravenhage, 20 februari 1943, nr. A553.
  Overleden Henri L. van Bloemen Waanders.

  OVERLIJDENSAKTE, Almelo, 23 februari 1943, nr. 61.
  Heden, den 23sten Februari 1943, verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Almelo:
  Hofman, Gerrit, oud 34 jaren, aanspreker, wonende te Hengelo (Overijssel), die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op den 20sten Februari dezes jaars ten 22 ure nul minuten, in deze gemeente is overleden:
  van Bloemen Waanders, Henri Louis, oud 80 jaren, zonder beroep, geboren te Batavia (Nederlandsch Indie) en wonende te 's-Gravenhage, zoon van van Bloemen Waanders, Franciscus Gerardus en van de Munnick, Johanna Geertruida Cornelia, beiden overleden.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

  DEURWAARDERS.
  Bij den Raad van Justitie te Semarang.
  Buitengewone deurwaarders:
  Pemalang - H.L. van Bloemen Waanders.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1884]

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
  Pemalang.
  Waanders, Henri Louis van Bloemen.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1884]

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
  Soerabaja
  Waanders, H.L. van Bloemen.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1886-1889]

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
  Batavia.
  Bloemen Waanders, mr. H.L. van.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1893-1894]

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
  Koeningan.
  Bloemen Waanders, mr. H.L. van.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1894]

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
  Patjitan.
  Bloemen Waanders, mr. H.L. van.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1895-1897]

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
  Karanganjar.
  Bloemen Waanders, mr. H.L. van.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1898-1900]

  ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE.
  Bloemen Waanders, Mr. H.L. van - Voorzitter Landraad - Keboemen. Bagelen.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1899]

  ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE.
  Bloemen Waanders, Mr. H.L. van - Voorzitter Landraad - Serang.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1901]

  NIEUW ADRESBOEK.
  Bloemen Waanders, Mr. H.L. van - Voorz. Landraad - Sitoebondo.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1903]

  RANGSCHIKKING
  naar den uitslag van het examen van de doctoren in de rechtswetenschap (12 succesvolle kandidaten).
  8. Mr. H.L. Van Bloemen Waanders.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1892]

  LANDRADEN OP JAVA EN MADOERA.
  Batavia, Stad en voorsteden.
  Griffier - Mr. H.L. van Bloemen Waanders - 28 Maart 1893.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1894]

  LANDRADEN OP JAVA EN MADOERA.
  Cheribon, Hoofdplaats.
  Buitengew. voorzitter - Mr. H.L. van Bloemen Waanders - 25 Juni 1893.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1894]

  LANDRADEN OP JAVA EN MADOERA.
  Madjalengka.
  Buitengew. voorzitter - Mr. H.L. van Bloemen Waanders - 25 Juni 1893.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1894]

  LANDRADEN OP JAVA EN MADOERA.
  Koeningan.
  Buitengew. voorzitter - Mr. H.L. van Bloemen Waanders - 25 Juni 1893.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1894]

  LANDRADEN OP JAVA EN MADOERA.
  Patjitan.
  Voorzitter - Mr. H.L. van Bloemen Waanders - 18 April 1894.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1895-1896]

  LANDRADEN OP JAVA EN MADOERA.
  Keboemen.
  Voorzitter - Mr. H.L. van Bloemen Waanders - 26 Mei 1897.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1898-1900]

  LANDRADEN OP JAVA EN MADOERA.
  Karanganjar.
  Voorzitter - Mr. H.L. van Bloemen Waanders - 26 Mei 1897.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1898-1900]

  LANDRADEN OP JAVA EN MADOERA.
  Bantam.
  Serang, Tjilegon (Anjer), Pandeglang, Menes (Tjaringin), Rangkasbetoeng.
  Voorzitter - Mr. H.L. van Bloemen Waanders - 24 Aug. 1901.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1902]

  AMBTENAREN MET VERLOF.
  Mr. H.L. van Bloemen Waanders, 8 Maart 1902, voorzitter te Serang c.a.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1903]
 3. Frans Gerard van Bloemen Waanders,
  Geboren te Meester-Cornelis op 12 november 1863, opzichter inkomende en uitgaande rechten en accijnzen te Panaroekan, overleden te Poerwakarta (Krawang) op 1 september 1897, oud 33 jaar.

  AANGIFTEN VAN GEBOORTEN IN 1863.
  Zuid- en Oosterkwartier der Ommelanden van Batavia (Meester-Cornelis), 12 Nov. 1863:
  Frans Gerard van Bloemen Waanders.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1865, blz. 31]

  AANGIFTEN VAN OVERLEDENEN.
  Poerwakarta (Krawang), 1 Sept. 1897:
  Frans Gerard van Bloemen Waanders.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1898, blz. 420]

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
  Soerakarta.
  Waanders, F.G. van Bloemen.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1884]

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
  Semarang.
  Bloemen Waanders, F.G. van.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1895-1896]

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
  Poerwakarta (Krawang).
  Bloemen Waanders, Frans Gerard van.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1897]
 4. Joanna (Jeanne) Geertruida van Bloemen Waanders, zie nr. III-g.
  Geboren te Madioen op 7 maart 1865, overleden te Amsterdam op 10 december 1910, oud 45 jaar, begraven op 13 december op de Oosterbegraafplaats aan de Kruislaan aldaar.
  Gehuwd te Breda op 1 juni 1887 met Anthonie Lodewijk Koops, geboren te Vlissingen op 17 juni 1863, kapitein administrateur bij het Korps Mariniers te Amsterdam in 1897, gepensioneerd in 1911, overleden te Apeldoorn op 19 maart 1945, oud 81 jaar, zoon van Anthonie Nicolaas Lodewijk Koops en Leijntje Torre.
  Anthonie Lodewijk Koops huwt (2) te Haarlem op 21 januari 1915 met Hendrika van Houten, geboren te Sambas (W. Afd. Borneo) op 26 mei 1875, dochter van Hendrik Cornelis van Houten, asst. resident van Biliton en van Julia Andrea Fokker.
  Uit het eerste huwelijk nageslacht.
 5. Petronella Ludovica van Bloemen Waanders, zie nr. III-h.
  Geboren te Cheribon op 28 december 1866, woont in 1910 te Kota Radja, overleden te Soerabaja op 1 augustus 1935, oud 68 jaar.
  Gehuwd te Breda op 26 februari 1890 met Henri Franciscus Bastiaan Johannes Adriaan Noordhoek Hegt, geboren te Batavia op 17 november 1863 in Batavia, van beroep arts, officier van gezondheid in het Oost-Indisch Leger, overleden te Bandoeng op 25 maart 1927, oud 63 jaar, zoon van Frederik Johan Diederik Noordhoek Hegt en Sara Anna Andeweg.
  [bron: CD-rom Ned. Patriciaat, 1973, blz. 75 en 76, Genealogie Noordhoek Hegt]
 6. Leonora Wilhelmina van Bloemen Waanders, zie nr. III-i.
  Geboren te Batavia op 8 maart 1869, overleden te Padang op 23 december 1895, oud 26 jaar.
  Gehuwd te Breda op 28 januari 1892 met Leonard Frans Hermanus Peereboom, geboren te Bergen op Zoom, van beroep Kapitein der Infanterie O.I.L., overleden te 's-Gravenhage op 10 september 1911, oud 42 jaar, begraven aldaar op 13 september 1911 op de Begraafplaats Oud-Eik en Duinen, zoon van Pieter Peereboom en Tanna Johanna de Lange.
 7. Jan Theodoor van Bloemen Waanders, zie nr. III-j.
  Geboren te 's-Gravenhage op 26 oktober 1877, luitenant-kolonel, overleden te 's-Gravenhage op 24 mei 1965, oud 87 jaar.
  Gehuwd te 's-Gravenhage op 26 oktober 1921 met Barbara Vonk, geboren te Zutphen op 1 november 1888, overleden te 's-Gravenhage op 17 december 1957, oud 69 jaar, dochter van Anthonie Vonk en Petronella van Winsen.
  Barbara was eerder gehuwd met Johan Frederik Lambertus Koning; huwelijk ontbonden door echtscheiding.
 8. J.E. van Bloemen Waanders, [kan ook J.T. zijn]
  Woont op 10 december 1910 in Amsterdam.
  Gehuwd voor 21 december 1921 met N.N.

  PASSAGIERSLIJSTEN
  J.E. van Bloemen Waanders en mevr. van Bloemen Waanders vertrekken op 21 december 1921 met de Jan Pieterszoon Coen van Amsterdam naar Indie (Batavia).
  J.E. van Bloemen Waanders vertrekt op 6 december 1927 met de Vondel onder gezagvoerder M.F. Morzer Bruyns van Amsterdam naar Indie (Batavia).
  J.E. van Bloemen Waanders vertrekt in 1928 met de Pieter Cornelisz Hooft van Batavia via Genua (vertrek 23 juni) naar Amsterdam.
II-e. Martienus Willem VAN BLOEMEN WAANDERS,
Zoon van Henri Louis van Bloemen Waanders en Elisabeth Antoinette Reyntjes, [nr. I], geboren te Willemstad (N-B) op 9 februari 1831, van beroep administrateur, overleden te Djambean (Kediri) op 6 januari 1862, oud 31 jaar.
Gehuwd te Soerabaja op 13 januari 1855, kerkelijk huwelijk in de R.K. kerk aldaar met Penelope Cornelia Elisabeth MEHLBAUM, geboren te Soerabaja op 3 november 1835, overleden te Magelang op 6 augustus 1918, oud 82 jaar, begraven op de Nieuwe Begraafplaats te Magelang aan den grooten weg naar Djokjakarta, dochter van Frederik Willem Mehlbaum en Maria Elisabeth Meijer.

GEBOORTEAKTE, Willemstad (N.B.), 1831, nr. 14:
Martienus Willem van Bloemen Waanders, geboren op 9 februari 1831 te Willemstad, zoon van Hendrik Lodewijk van Bloemen Waanders en Elisabet Antonia Reijntjes.

VOLTROKKEN HUWELIJKEN IN 1855:
Soerabaija, 13 Jan. 1855:
Martienus Willem van Bloemen Waanders met Penelope Cornelia Elisabeth Mehlbaum.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1856, blz. 470]

AANGIFTEN VAN OVERLEDENEN.
Kediri, 6 Jan. 1862:
Martinus Willem van Bloemen Waanders.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1863, blz. 101]

GRAFSCHRIFT, Magelang, Nieuwe Begraafplaats aan den grooten weg naar Djokjakarta, 1e Afdeeling (Europeanen), vak iv, nr. 210:
Hier rust P. van Bloemen Waanders, geboren Mehlbaum.
[Opmerking van mr. P.C. Bloys van Treslong Prins: In 1870 woonden te Magelang Pieter Lodewijk van Bloemen Waanders en zijn h.v. de Jav. vr. Mariam; hun dr. werd 14 Juni 1853 te Moeara Enim geb.]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Cheribon.
Bloemen Waanders, Martin Carel van.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1852]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
[Afdeeling] Probolinggo.
Waanders, Martinus Karel van Bloemen.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1854-1857]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Kediri.
Waanders, Martinus Willem van Bloemen.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1859-1861]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Kadoe.
Bloemen Waanders, geb. Mehlbaum P.C.E., wed. van. [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1872-1875]

OVERIGE BRONNEN:
Website van James William Harry Howell: Forefathers of Eric Mehlbaum]

KINDEREN:
 1. Henri Louis van Bloemen Waanders,
  Geboren te Probolinggo op 20 november 1855, woont te Blitar (1889), overleden te Blitar of te Soerabaja op 12 februari 1895, oud 39 jaar.

  AANGIFTEN VAN GEBOORTEN.
  Probolinggo, 20 Nov. 1855 - Henri Louis van Bloemen Waanders.
  [bron: Almanak van Nederlandsch-Indie, 1857, blz. 517]

  AANGIFTEN VAN OVERLEDENEN.
  Soerabaja, 12 Feb. 1895 - Henri Louis van Bloemen Waanders, m.
  [bron: Almanak van Nederlandsch-Indie, 1896, blz. 423]

  AANGIFTEN VAN OVERLEDENEN.
  Blitar, 12 Feb. 1895 - Henri Louis van Bloemen Waanders, m.
  [bron: Almanak van Nederlandsch-Indie, 1896, blz. 439]

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
  Blitar,
  Bloemen Waanders, H.L.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1890-1891]
 2. Elisabeth van Bloemen Waanders, zie nr. III-k.
  Geboren te Soerabaja op 4 mei 1857, overleden te Bandoeng op 17 maart 1836, oud 78 jaar.
  Gehuwd te Salatiga (Semarang) op 15 februari 1881 met Hermanus Johannes Bijleveld, geboren te Utrecht op 20 april 1852, eerste luitenant genie, commensalenhouder te Semarang, overleden te Bandoeng op 4 augustus 1920, oud 68 jaar, zoon van Hermanus Johannes Bijleveld en Johanna Wouterina Serton.
 3. Frederik (Frits) Willem van Bloemen Waanders (O.O.N.), zie nr. III-l.
  Geboren te Kediri op 22 mei 1858, van beroep luitenant-kolonel genie O.I.L., Officier in de Orde van Oranje Nassau, overleden te 's-Gravenhage op 5 juli 1943, oud 85 jaar, crematie te Velsen op 7 juli 1943.
  Gehuwd te Ambarawa (Semarang) op 3 september 1883 met Carolina Albertina Julie Eleonora Natan, geboren te Batavia op 29 mei 1864, overleden te 's-Gravenhage op 19 mei 1947, oud 82 jaar, dochter van Adolf Julius Robert Natan en van Johanna Louisa Eleonora von Stracka.
 4. Maria Louise van Bloemen Waanders,
  Geboren te Kediri op 17 juli 1859, overleden te Bandoeng op 26 maart 1918, oud 58 jaar.
  Gehuwd te Temangoeng op 8 oktober 1879 met Henri George Willems, geboren te Probolinggo op 27 oktober 1849, kolonel infanterie O.I.L., overleden te Tjimahi op 11 december 1914, oud 65 jaar, zoon van Hendrik Krijgsman Willems en Johanna Helena Philips.

  AANGIFTEN VAN GEBOORTEN.
  Kediri, 17 Julij 1859 - Maria Louise van Bloemen Waanders.
  [bron: Almanak van Nederlandsch-Indie, 1860, blz. 47]

  AANGIFTEN VAN OVERLEDENEN.
  Bandoeng, 26 Maart 1918 - Maria Louise van Bloemen Waanders.
  [bron: Almanak van Nederlandsch-Indie, 1919, blz. 136]

  NIEUW ADRESBOEK.
  Willems, H.G. - Gep. Kolonel Inft. - Mr. Cornelis, Salemba (M.L. van Bloemen Waanders).
  [bron: Almanak van Nederlandsch-Indie, 1903]
 5. Martinus Willem Ernest van Bloemen Waanders, zie nr. III-m.
  Geboren te Kediri op 11 december 1860, luitenant-kolonel infanterie O.I.L., overleden te Amsterdam op 11 december 1915, oud 55 jaar.
  Gehuwd (bij volmacht) te 's-Gravenhage op 7 februari 1902 of 1906 met Femmine Meijboom, geboren te Meppel op 22 mei 1882, overleden te Hilversum op 12 juni 1948, oud 66 jaar, dochter van Willem Hilbertus Meijboom en van Johanna Klaziena Koster.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Watergraafsmeer op 13 oktober 1911.
  Femine Meyboom huwt (2) te Amsterdam op 16 oktober 1912 met Everwijn Cool, geboren te Amsterdam op 2 januari 1869, res. luitenant-kolonel der grenadiers sinds 1924, zoon van Johan Hendrik Kool, directeur van 's Rijks Lijnbaan te Amsterdam, en van Carolina Engelina Levert.
II-f. Willem Karel Jan VAN BLOEMEN WAANDERS,
Zoon van Henri Louis van Bloemen Waanders en Elisabeth Antoinette Reyntjes, [nr. I], geboren te Willemstad (N.B.) op 14 december 1835, aspirant-intendant / betaalmeester bij de Militaire Administratie (1855), overleden te Kendal op 4 september 1874 oud 38 jaar.
Gehuwd te Kendal op 28 augustus 1871 met de inlandse vrouw DIEJEM.

GEBOORTEAKTE, Willemstad (N.B.), 1835, nr. 87 [GenLias]:
Willem Karel Jan van Bloemen Waanders, geboren op 14 december 1835 te Willemstad, zoon van Henri Louis van Bloemen Waanders en Elisabeth Antoinette Reijntjens.

VOLTROKKEN HUWELIJKEN.
Kendal, 28 Augustus 1871: W.K.J. van Bloemen Waanders met Diesem.
[bron: Almanak van Nederlandsch-Indie, 1872, blz. 187]

AANGIFTEN VAN OVERLEDENEN.
Kendal, 4 September 1874:
Willem Karel Jan van Bloemen Waanders.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1875, blz. 311]

BURGERLIJKE STAND:
Willem Karel Jan van Bloemen Waanders, overleden te Kendal (Semarang) op 4 september 1874.
[RA 1875 blz. 311]

KENDAL:
Kendal ligt ca. 30 km ten westen van Semarang.

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Samarang,
Bloemen Waanders, Willem Karel Jan.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1859-1867]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Afdeeling Kendal,
Bloemen Waanders, Willem Karel Jan.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1868]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Samarang,
Bloemen Waanders, Willem Karel Jan.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1870]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Kendal,
Bloemen Waanders, Willem Karel Jan.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1873-1874]

MILITAIRE ADMINISTRATIE.
Aspirant-intendanten en aspirant betaalmeesters.
Bloemen Waanders, W.K.J. van (b) - 19 Aug. 1855.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1856-1858]

GRONDEN AFGESTAAN IN ERFPACHT.
Kendal.
District: Selokaton.
Perceel: Genting Goenoeng.
Ondernemers of erkende administrateurs: Mac Neill, A. van der Leeuw en erven Van Bloemen Waanders, o., J.B. Weghake, a.
Aantal bouws (500 vk. roeden): 493.
Inschrijving erfpachtsrecht: 30 nov. 1875.
Aard der geteelde producten: koffie [en kina].
Verpondingswaarde: f 50.000.-
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1885-1886]

KINDEREN:
 1. Louis Henrie Charles van Bloemen Waanders,
  Geboren voor 1867, erfpachter koffieonderneming Mangir te Bodja, woont te Temanggoeng (1883-1884), te Kendal (1885-1898).

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
  Temanggoeng.
  Waanders, L.H.Ch. van Bloemen.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1884-1885]

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
  Kendal.
  Waanders, Louis Henrie Charles van Bloemen.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1886-1902]

  ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE.
  Bloemen Waanders, L.H.Ch. van - Erfpachter land Mangir - Kendal, Semarang.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1899]

  GRONDEN AFGESTAAN IN ERFPACHT.
  District: Bodja.
  Perceelen: Mangir.
  Ondernemers en erkende administrateurs: L.H.Ch. van Bloemen Waanders, o. en a.
  Uitgestrektheid in bouws (500 vk roeden): 126.
  Inschrijving erfpachtsrecht: 12 April 1876.
  Pachtschat per bouw 's jaars: -
  Aard der geteelde producten: koffie.
  Verpondingswaarde: f 2.000.-
  Opm.: Deze onderneming wordt gevormd door gronden, van de onderneming Djatikalangan afgescheiden.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1895-1896]

  GRONDEN AFGESTAAN IN ERFPACHT.
  District: Bodja.
  Perceelen: Mangir.
  Ondernemers en erkende administrateurs: L.H.Ch. van Bloemen Waanders, o. en a.
  Uitgestrektheid in bouws (500 vk roeden): 126.
  Inschrijving erfpachtsrecht: 18 April 1876.
  Pachtschat per bouw 's jaars: f 5.-.
  Aard der geteelde producten: koffie.
  Verpondingswaarde: f 9.000.-
  Opm.: Deze onderneming wordt gevormd door gronden, van de onderneming Djatikalangan afgescheiden.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1901]
 2. Theresia (Doortje) Elisabeth Antoinette van Bloemen Waanders,
  Geboren te Djambean (Kendal) op 8 januari 1864, hulponderwijzeres te Keboemen (1884-1886), te Madioen (1887), te Soerabaja (1892), Soerakarta (1895), overleden te 's-Gravenhage op 6 april 1942, oud 78 jaar.

  AANGIFTEN VAN GEBOORTEN.
  Kendal, 1 Augustus 1871:
  Theresia Elisabeth Anthoinette van Bloemen Waanders.
  Elisabeth Henriette Theodore van Bloemen Waanders.
  Jeannette Antoinette Louise van Bloemen Waanders.
  Bij-register.
  Kendal, 4 September 1871:
  Henriette Cornelia Wilhelmina van Bloemen Waanders.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1872, blz. 222]

  ONDERWIJS.
  Keboemen.
  Openbare Lagere School.
  Hulponderwijzeres - T.A.E. Van Bloemen Waanders, 9 Febr. 1883 / 29 november 1884.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1884 / 1886]

  ONDERWIJS.
  Madioen.
  Openbare Lagere School.
  Hulponderwijzeres - T.A.E. Van Bloemen Waanders, 19 Juni 1886.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1887-1890]

  ONDERWIJS.
  Hulponderwijzeressen niet bezittende eene akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzeres.
  Bloemen Waanders, T.E.A. van - Madioen - Datum benoeming 9 Feb. 1883.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1891]

  ONDERWIJS.
  Hulponderwijzeressen niet bezittende eene akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzeres.
  Bloemen Waanders, T.E.A. van - Soerabaja - Datum benoeming 9 Feb. 1883.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1893]

  ONDERWIJS.
  Hulponderwijzeressen niet bezittende eene akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzeres.
  Bloemen Waanders, Th. E. A. van - Soerakarta - Datum benoeming 9 Feb. 1883.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1896, 1899-1903]

  ONDERWIJS.
  Hulponderwijzeressen niet bezittende eene akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzeres.
  Bloemen Waanders, T. E. A. van (v.) - Datum benoeming 9 Feb. 1883.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1898]

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
  Keboemen,
  Waanders, Th. van Bloemen.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1885-1887]

  ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE.
  Bloemen Waanders, Mejf. T.E.A. van - Hulponderwijzeres - Soerakarta.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1899]

  AMBTENAREN MET VERLOF.
  Onderwijzeressen.
  Th. E. A. van Bloemen Waanders, 5 April 1897, hulponderwijzeres.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1898]

  KOLONIALE AMBTENAREN MET VERLOF.
  Opgave van aan koloniale ambtenaren met verlof verleende verlofsverlenging, loopende tot 15 dezer:
  Oost-Indie:
  mej. D.E.A. van Bloemen Waanders, onderwijzeres, 6 maanden.
  [Bron: NRC, 18 januari 1910]

  PASSAGIERSLIJSTEN
  Mej. Th.E.A. van Bloemen Waanders vertrekt op 6 october 1926 met de Patria via Rotterdam naar Ned. Indie (Batavia).
  [Bron: Erica's passagierslijsten]
 3. Jeannetta Antoinetta Louise van Bloemen Waanders,
  Geboren te Semarang op 17 november 1868, benoemd tot hulponderwijzeres aan de Meisjesschool te Banda (1887), overleden te 's-Gravenhage op 16 januari 1954, oud 85 jaar, begraven op Oud Eijk en Duinen.
  Gehuwd te Banda Neira op 20 maart 1893 met Carel (Karel) Hendrik Hoedt, geboren te Amboina op 5 maart 1862, kapitein der infanterie O-I. leger, overleden te 's-Gravenhage op 30 maart 1932, oud 70 jaar, zoon van George Alexander Hoedt en Johanna Louisa van Aart.

  AANGIFTEN VAN GEBOORTEN.
  Kendal, 1 Augustus 1871:
  Theresia Elisabeth Anthoinette van Bloemen Waanders.
  Elisabeth Henriette Theodore van Bloemen Waanders.
  Jeannette Antoinette Louise van Bloemen Waanders.
  Bij-register.
  Kendal, 4 September 1871:
  Henriette Cornelia Wilhelmina van Bloemen Waanders.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1872, blz. 222]

  GEBOORTE REGISTER, Amboina, 5 maart 1862:
  Carel Hendrik Hoedt, zoon van George Alexander Hoedt en Johanna van Aart.

  OVERLIJDENSAKTE, 's-Gravenhage, 31 maart 1932, nr. 1257:
  Verschenen voor mij etc., die verklaarden, dat op den dertigsten dezer, des namiddags ten vijf ure in deze gemeente is overleden Carel Hendrik Hoedt, oud zeventig jaren, zonder beroep, geboren te Amboina en wonende alhier, echtgenoot van Jeannette Antoinette Louise van Bloemen Waanders, zoon van George Alexander Hoedt en Louise van Aart, beiden overleden.

  LOOPBAAN VAN CAREL HENDRIK HOEDT:
  Benoemd tot 1e luitenant der infanterie op 20 nov. 1887.
  Reist met het schip Utrecht naar Ned.-Indie op 17 nov. 1888.
  Woont in 1893 te Banda Neira.
  Benoemd tot kapitein op 11 december 1897.
  [bron: email Nick Posthumus te Castricum]

  LOOPBAAN VAN JEANNETTA ANTOINETTA LOUISE VAN BLOEMEN WAANDERS:
  Onbezoldigd hulponderwijzeres aan de Openbare Eerste Lagere School A te Semarang op 29 oktober 1887.
  Hulponderwijzeres aan de Meisjesschool te Banda (Amboina) op 3 december 1887, nogmaals vermeld 17 januari 1889.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1888-1891]
 4. Elisabeth Henriette Theodore van Bloemen Waanders,
  Geboren te Kendal op 1 augustus 1871, hulponderwijzeres te Kediri (1886), te Semarang (1889).

  AANGIFTEN VAN GEBOORTEN.
  Kendal, 1 Augustus 1871:
  Theresia Elisabeth Anthoinette van Bloemen Waanders.
  Elisabeth Henriette Theodore van Bloemen Waanders.
  Jeannette Antoinette Louise van Bloemen Waanders.
  Bij-register.
  Kendal, 4 September 1871:
  Henriette Cornelia Wilhelmina van Bloemen Waanders.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1872, blz. 222]

  ONDERWIJS.
  Kediri.
  Openbare Lagere School.
  Hulponderwijzeres - E.H.Th. Van Bloemen Waanders, 16 Nov. 1886, (tijd.).
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1887-1889]

  ONDERWIJS.
  Semarang.
  Eerste School A.
  Hulponderwijzeres - E.H.Th. Van Bloemen Waanders, 25 Feb. 1889 (onbez.).
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1890]
 5. Henriette Cornelia Wilhelmina van Bloemen Waanders,
  Geboren te Selokaton (Kendal) op 31 augustus 1871, hulponderwijzeres te Padang (1898), overleden te 's-Gravenhage op 3 mei 1970, oud 98 jaar.

  AANGIFTEN VAN GEBOORTEN.
  Kendal, 1 Augustus 1871:
  Theresia Elisabeth Anthoinette van Bloemen Waanders.
  Elisabeth Henriette Theodore van Bloemen Waanders.
  Jeannette Antoinette Louise van Bloemen Waanders.
  Bij-register.
  Kendal, 4 September 1871:
  Henriette Cornelia Wilhelmina van Bloemen Waanders.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1872, blz. 222]

  ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE.
  Bloemen Waanders, Mejf. H.C. van - Hulponderwijzeres - Padang. Belantoeng.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1899]

  ONDERWIJS.
  Hulponderwijzeressen niet bezittende eene akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzeres.
  Bloemen Waanders, H.C. van (tijd), Padang - datum benoeming 6 April 1898.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1899-1900]

  ONDERWIJS.
  Hulponderwijzeressen niet bezittende eene akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzeres.
  Bloemen Waanders, H.C. van, Padang - datum benoeming 6 April 1898.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1902-1903]

  PASSAGIERSLIJSTEN:
  Mej. H.C. van Bloemen Waanders vertrekt op 15 april 1911 met de Grotius van Amsterdam naar Java.

  PERSONALIA (uit de Java'sche Crt.):
  Departement van Onderwijs.
  Benoemd: tot hulponderwijzeres, mej. H.C. van Bloemen Waanders, van verlof uit Europa terug verwacht, laatstelijk die betrekking bekleed hebbende en geplaatst bij de openbare lagere school der 1ste klasse te Kediri.
  [Bron: NRC, 4 juni 1911]

  PERSONALIA:
  Departement van Onderwijs en eeredienst.
  Benoemd tot onderwijzeres te Bandoeng mej. van Bloemen Waanders.
  [Bron: NRC, 22 sept. 1921]

  PASSAGIERSLIJSTEN:
  Mej. H.C. van Bloemen Waanders vertrekt op 20 october 1923 met de Tabanan van Batavia, via Marseille naar Rotterdam.


  Advertentie in Het Vaderland, 12 nov. 1930.

  TELEFOONGIDS,
  Bandoeng, januari 1936:
  Bloemen Waanders, Mejuffrouw H.V. van - Wilhelminastraat 30 - Bd 2433.
II-g. Elisabeth Henriette Theodora VAN BLOEMEN WAANDERS,
Dochter van Henri Louis van Bloemen Waanders en Elisabeth Antoinette Reyntjes, [nr. I], geboren te Semarang, N.O.I. op 27 october 1839, overleden te Tjilatjap, res. Banjoemas op 22 december 1872, oud 33 jaar, begraven op de Christelijke Begraafplaats te Tjilatjap.
Gehuwd te Semarang op 23 juli 1861 met Jan Pieter VAN DER EB, geboren te 's-Hertogenbosch op 2 januari 1837, generaal-majoor der genie O.I.L. 1889, gepensioneerd in 1894 met rang van luit.-generaal der genie, ridder M.W.O., commandeur Nederlandsche Leeuw, overleden te Breda op 8 september 1904, oud 67 jaar, zoon van Christiaan Henricus van der Eb, geneesheer, en van Marigjen Appel.
Jan Pieter VAN DER EB trouwt (2) met Vrouwe Jeanne Louise Constance DE GELDER, geboren te Leiden op 9 januari 1852, overleden te 's-Gravenhage op 11 maart 1916, oud 64 jaar, dochter van Willem de Gelder en van Marie van den Ouwelen.


Overlijdens Advertentie in NRC, 19 april 1916.

GRAFSCHRIFT, Tjilatjap, Midden-Java, Christelijke Begraafplaats:
Elis. Henr. Theod. van der Eb, geb. Bloemen Waanders, geb. 27-10-1839, overl. 22-12-1872.
[bron: drs. D.H. Gout, Gens Nostra, 2000, blz. 88 e.v.]

OVERLIJDENSAKTE, 's-Gravenhage, 13 maart 1916, nr. 848:
Compareerden Johannes Verheeke, oud vijf en veertig jaren en Jan Timp, oud negen en veertig jaren, boden, wonende alhier, verklarende, dat Jeanne Louise Constance de Gelder, zonder beroep, wonende te Scheveningen op den elfden dezer, des avonds te zeven uren is overleden, oud vier en zestig jaren, geboren te Leiden, weduwe van Jan Pieter van der Eb, dochter van Willem de Gelder en van Marie van den Ouwelen, beiden overleden.


KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Elisabeth Margot van der Eb, zie nr. III-n.
  Geboren te Batavia op 31 januari 1864, woont in 1916 te Soerabaja, overleden te 's-Gravenhage op 5 november 1955, oud 91 jaar.
  Gehuwd met Th. Ader.
 2. Jan Dirk van der Eb,
  Geboren te Batavia op 17 mei 1865, administrateur S.f. Perning te Modjokerto 1905-1912, woont in 1916 te 's-Gravenhage, overleden te Bandoeng op 20 maart 1936, oud 70 jaar.

  GRAFSCHRIFT, Bandoeng, Nieuwe Begraafplaats.
  Klasse I - Aarden Graven.
  Nr. 131:
  Hier rust / Jan Dirk van der Eb / geb. te Batavia 17 Mei 1865 / overl. te Bandoeng 20 Maart 1936.
 3. Christina Henriette van der Eb,
  Geboren te Tjilatjap, N.O.I. op 16 juli 1871, overleden te Doorn op 15 februari 1928, oud 56 jaar, crematie op 20 februari.
  Gehuwd te Breda op 30 juli 1903 met haar achterneef Abraham Lindeman van Bloemen Waanders, geboren te Vianen op 14 april 1877, overleden na 15 februari 1928, zoon van Ferdinand Abraham Lindeman van Bloemen Waanders en Elisabeth Catharina Johanna van Bloemen Waanders.

  HUWELIJKSAKTE, Breda, 30 juli 1903, nr. 106 (GenLias):
  Abraham Lindeman van Bloemen Waanders, geboren op 14 april 1877 in Vianen, zoon van Ferdinand Abraham Lindeman van Bloemen Waanders en Elisabeth Catharina Johanna van Bloemen Waanders, met Christina Henriette van der Eb, geboren op 16 juli 1871 in Tjilatjap, N.O.I., dochter van Jan Pieter van der Eb en Elisabeth Henriette Theodora van Bloemen Waanders.  OOVERLIJDENSAKTE, Doorn, 16 februari 1928, nr. 11 (GenLias):
  Christina Henriette van der Eb, overleden op 15 februari 1928 in Doorn, oud 56 jaar, dochter van Jan Pieter van der Eb en Elisabeth Henriette Theodora van Bloemen Waanders, echtgenote van Abraham Lindeman van Bloemen Waanders.

  OVERLIJDENSAKTE, Spijkenisse, 22 februari 1928, nr. 5 (GenLias):
  Christina Henriette van der Eb, overleden op 15 februari 1928 in Doorn, oud 56 jaar, dochter van Jan Pieter van der Eb en Elisabeth Henriette Theodora van Bloemen Waanders, gehuwd met Abraham Lindeman van Bloemen Waanders.

  [bron: GenLias en CD-rom Ned. Patriciaat, 1925, blz. 107]


[Laatst gewijzigd op 26 juni 2012]
VOLGENDE GENERATIE VORIGE GENERATIE HOME