KWARTIERSTAAT  VAN  SONJA  EN  JOHN  BROUWER
GENERATIE  15

16.480. Gerrit Cornelisz GOETKNECHT,
Zoon van Cornelis N.N. [nr. 32.960], geboren ca. 1545, treedt op als voogd in Nieuwkoop voor zijn zuster Heijltgen Cornelisdr (1605), overleden tussen 31 december 1617 en 9 oktober 1618, oud ca. 73 jaar.
Gehuwd met Duijffgen MICHIELSDR, geboren ca. 1550, overleden tussen 28 november 1625 en 16 september 1627, oud ca. 76 jaar.
Duijffgen huwde (2) ca. 1620 met Jan Cornelisz DE RUIJGEN, overleden voor 28 november 1625.

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1603-1608, inv. 54b, blz. 18, 31 december 1603:
Cornelis Jan Jansz is schuldig aan Willem Oisterling, baljuw en schout van Nieuwkoop, een achterstallige rente van 56 gulden, welke schuld hij niet in staat is te voldoen.
Volgt openbare verkoop van zijn bruikweerland met huis en hof in het Noordeinde van Nieuwkoop, buitenweg, verongeld voor 7 morgen, strekkend uit de Voorwetering tot aan de Masloot, belend ten oosten Cornelis Cornelisz en ten westen Gerrit Cornelisz Goetknecht.
Koper is Philips Adriaensz voor een bedrag van 1725 gulden.
De koper zal alle schulden aan de crediteuren voldoen.
Schuldbrief van vorige koop groot 1200 gulden.
[bron: Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1603-1608, inv. 54b, blz. 42v, 6 maart 1604:
Gerrit Cornelisz Goetknecht, broer en voogd van Heijltgen Cornelisdr, weduwe van Jacob Cornelisz Louwen, Lenart Lenartsz en Jan Jansz, schout van de Achttienhoven, als voogden van de kinderen van Ghijsbert Cornelisz en Neeltgen Cornelisdr, allen als erfgenamen van Jacob Cornelisz, dragen over op Pieter Gerrit Floren een eigenbrief van de koop van een perceel veenland in het Noordeinde van Nieuwkoop, buitenweg, strekkend van het land van Jacob Pietersz Cleijn Vroom tot dat van Jan Arisz, belend ten oosten Jan Philipsz Jansz en ten westen Jacob Cornelisz.
Koopsom 59 gulden 7 stuivers 8 penningen.
[bron: Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1603-1608, inv. 54b, blz. 61, 22 juni 1604:
Volcken Cornelisz te Noorden koopt van Jacob Gerritsz een perceel weiland in het Noordeinde van Nieuwkoop, binenweg, strekkend van de Voorendijk tot de Achterwetering, belend ten oosten Jonge Lenert en Jan Jacob Nelen en ten westen Gerrit Cornelisz Goetknecht.
Koopsom 320 gulden.
[bron: Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1603-1608, inv. 54, blz. 54, 2 maart 1605:
Jeroen Pietersz, burger van Leiden, verkoopt aan Heijltgen Cornelisdr met als voogd Gerrit Cornelisz Goetknecht, een erfje land in het Noordeinde van Nieuwkoop, binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het land van Jeroen Pietersz en ten westen Jan Aertsz Poel.
Koopsom: 80 gulden.
[bron: Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1603-1608, inv. 54, blz. 84v, 25 februari 1606:
Jan Nijssen verkoopt aan Cornelis Jacobsz enkele percelen land te Noorden, binnenweg, zowel hennep- als veenland, strekkend van het land van Volck Cornelisz tot de Achterweg, belend ten oosten deze Volk Cornelisz en ten westen Gerrit Cornelisz Goetknecht.
Koopsom: 246 gulden.
[bron: Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1603-1608, inv. 54, blz. 136, 10 september 1607:
Anthonis Neel Willemsz verkoopt aan Cors Cornelisz een perceel veenland in het Noordeinde van Nieuwkoop, binenweg, strekkend van het erf van Annitgen Jansdr tot het land van Willem Gerritsz, belend ten oosten Gerrit Cornelisz Goetknecht en ten westen Philips Ariensz.
Borg is Cornelis Willemsz te Noorden.
[bron: Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1608-1614, inv. 55, blz. 28, 5 november 1608:
Maerten Andriesz verkoopt aan Cathrina Cornelisdr, weduwe van Anthonis Cornelisz, met als voogd haar broer Dirck Cornelisz Pijper, een huis en erf in het Noordeinde binnenweg, verongeld voor ½ morgen, strekkend van de Vorendijk tot het land van Cors Cornelisz, belend ten oosten Gerrit Cornelisz Goetknecht en ten westen Aeltgen Luloffsdr.
Koopsom 295 gulden.
[bron: Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1608-1614, inv. 55, blz. 223v, 28 december 1611:
Gerrit Gerritsz Dobben en Gerrit Jansz Coos ruilen land.
Gerrit Gerritsz komt toe enkele banken [= stroken vast land tussen los veengrond] in het Noordeinde van Nieuwkoop, buitenweg, strekkend van Ghijsbrecht Heijnricxsz tot het land van Gerrit Jansz, belend ten oosten Laurus Leendertsz en ten westen Gerrit Goetknecht.
Gerrit Jansz behoudt een hooiland in het Noordeinde, binnenweg, strekkend van Gerrit Gerritsz tot de Achterweg, belend ten oosten Jan Nijssen en ten westen Gerrit Gerritsz.
[bron: Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1608-1614, inv. 55, blz. 240, 3 april 1612:
Cornelis Jacob Jansz den Jongen te Nieuwkoop verkoopt aan Adriaen Heijnricxsz Vermij, bakker en Aerien Matheusz, secretaris een huis en erf met een perceel veenland in het Noordeinde, binnenweg, verongeld voor ½ morgen, strekkend van de Vorendijk tot het land van Jannichgen Luloffsdr, belend ten oosten Willem Jheremiasz Oisterlingh, baljuw en schout en ten westen Gerrit Cornelisz Goetknecht.
Koopsom 450 gulden.
[bron: Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1608-1614, inv. 55, blz. 240v, 3 april 1612:
Gerrit Cornelisz Goetknecht, Ghijsbert Cornelisz en Cornelis Willem Vranckensz, Gerrit Jansz Slamp, Jacob Jansz als zoon en voogd van Neeltgen Cornelisdr en Adriaen Matheus, secretaris, gemachtigd door Cornelis Jansz en Pieter Clementsz, wonende te Leiden, allen als erfgenamen van Heijltgen Cornelisdr, weduwe van Jacob Neel Lauwen, verkopen aan Arien Heijnricxsz Vermij, man en voogd van Gooltgen Cornelisdr, mede erfgenaam van Heijltgen Cornelisdr, een huis en erf in het Noordeinde van Nieuwkoop, binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het land van Gerrit Cornelisz, belend ten oosten Gerrit Cornelisz en ten westen Trijn Cornelisdr.
Koopsom 390 gulden.
[bron: Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1608-1614, inv. 55, blz. 268, 3 juli 1612:
[Gerrit Cornelisz Goetknecht vermeld als belendend landeigenaar in Nieuwkoop en Noorden]
[bron: Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1608-1614, inv. 55, blz. 273v, 31 augustus 1612:
Gerrit Cornelisz Goetknecht te Nieuwkoop verkoopt aan zijn schoonzoon Jan Bartholomeesz een perceel land in het Noordeinde, binnenweg, verongeld voor ½ morgen, strekkend van de Vorendijk tot de Zevenhovense dijk, belend ten oosten Volcken Cornelisz en ten westen Jan Pieter Jan Claesz.
Koopsom 600 gulden.
[Vervolg akte dd 11 juni 1616:]
Jan Bartholomeesz te Nieuwkoop koopt van zijn schoonvader Gerrit Cornelisz Goetknecht een perceel land in het Noordeinde, binnenweg, verongeld voor ½ morfen, strekkend van de Vorendijk tot de Zevenhovense dijk, belend ten oosten Volcken Cornelisz en ten westen Willem Willemsz Dulletgen.
Belast met 200 gulden toekomend de kerk van Noorden.
[bron: Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1608-1614, inv. 55, blz. 347, 12 oktober 1613:
[Gerrit Cornelisz Goetknecht vermeld als belendend landeigenaar in het Noordeinde]
[bron: Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1613-1616, inv. 56, blz. 113, 22 november 1615:
[Gerrit Goetknecht vermeld als belendend landeigenaar in het Noordeinde]
[bron: Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1616-1621, inv. 57, blz. 101, 1 december 1617.
Aert Jansz Poel te Nieuwkoop verkoopt aan Adriaen Gerritsz Goetknecht een huis en erf in het Noordeinde binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het land van Aert jansz, belend ten oosten de verkoper en ten westen Gerrit Cornelisz Goetknecht.
Koopsom 318 gulden.
Geroyeerd dd 12 januari 1644.
[bron: Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1616-1621, inv. 57, blz. 110, 31 december 1617:
Heijndrick Adriaensz van Swieten voor zichzelf,
en Heijndrick Woutersz als bloedvoogd over Cors en Jan Adriaensz en Neeltgen Ariensdr, minderjarige weeskinderen van Adriaen Heijndricxsz van Swieten, in leven bakker te Nieuwkoop en Gooltgen Cornelisdr, die ook de stiefmoeder is van Heijndrick Adriaensz van Swieten.
Bij loting ontvangt Gooltgen Cornelisdr een erf met beplanting met een kampje land daarachter in het Noordeinde binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het land van Jonge Lenert Lenertsz, belend ten oosten de kinderen met huis, erf, boomgaard en een ribbe land, en ten westen Jacob Bouwensz.
Gooltgen Cornelisdr krijgt nog toebedeeld een huis en erf in het Noordeinde binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het land van Gerrit Cornelisz Goetknecht, belend ten oosten Gerrit Cornelisz en Trijntgen Cornelisdr;
nog een perceel wei- en hooiland in het Noordeinde buitenweg, strekkend van het weiland van de kinderen tot in de Oude Meije, belend ten oosten Pieter Thomasz en ten westen Cornelis Jaenen en de genoemde kinderen;
nog twee morgen maland in het Noordeinde buitenweg, strekkend van het land van schout Gijsbert Dircxsz van Vliet tot in de Oude Meijde, belend ten oosten Jan Eliasz en ten westen Luloff Roelen.
Totaal verongeld voor 6 morgen 4 hond, welke lasten de weduwe op zich neemt.
Ook komen de weduwe toe de rentebrieven, obligaties, schuldbrieven, en de in- en uitschulden.
[bron: Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1616-1621, inv. 57, blz. 144v, 9 oktober 1618.
Philips Adriaensz te Nieuwkoop verkoopt aan Jacob Dircxsz, scheepmaker, een bruikweerland met huis en hof, berg en schuur in het Noordeinde buitenweg, verongeld voor 7 morgen, strekkend uit de Voorwetering tot aan de Masloot, belend ten oosten Cornelis Cornelisz en ten westen de weduwe van Gerrit Cornelisz Goetknecht.
Koopsom 4.950 gulden.
[bron: Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1616-1621, inv. 57, blz. 244v, 28 oktober 1620.
Jan Gerritsz Goetknecht te Nieuwkoop is schuldig aan Lauris Jansz Spiegels te Amsterdam, ambachtsheer van Achttienhoven, een losrente van 30 gulden, hoofdsom 600 gulden.
Gesteld onderpand: zijn bruikweerland met huis en hof in het Noordeinde buitenweg, groot 4 morgen, strekkend uit de Voorwetering tot het land van zijn moeder, Duijffgen Michielsdr, belend ten oosten deze Duijffgen en ten westen Willem Vranckens.
[bron: Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1621-1627, inv. 58, blz. 153, 8 oktober 1624.
Lenert Gerritsz Goetknecht te Nieuwkoop is 300 gulden schuldig aan Meijnerts Florisz Cant, brouwer in "t dubbelde Cruijs" te Gouda.
Gesteld onderpand: zijn huis en erf in het Noordeinde binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot aan het land van Pieter Willemsz Taet, belend ten oosten Dirk Arien Nelisz en ten westen Duijffgen Michielsdr;
nog een perceel achter zijn woning, strekkend van Arien Gerritsz tot aan Pieter Willemsz en de weduwe van Jan Gerritsz, Arien Gerritsz en het land van Cornelis Elberden, belend ten oosten Ghijsbert Claesz en Pieter Ghijsz en ten westen Aris Cornelis z Baillius.
[bron: Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1621-1627, inv. 58, blz. 205, 28 november 1625.
Duijfgen Michielsdr, laatst huisvrouw en weduwe van Jan Cornelisz de Ruijgen met als voogd Ghijsbert Dircxsz van Vliet, oude schout, voor de helft en Jacop Clementsz, secretaris van Ter Aar, vervangende Claes Minnaertsz te Amsterdam, hoofdcrediteur van de goederen voor de andere helft, verkopen aan Adriaen Gerritsz Goetknecht een bruikweerland met huis en hof in het Noordeinde van Nieuwkoop buitenweg, verongeld voor 2 morgen, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Jacop Dircxsz, belend ten oosten Jacop Dircxsz en ten westen Jan Gerritsz.
Belast met 300 gulden, toekomend Dirck Gerritsz te Gouda 100 gulden en Dirck Gijsbertsz en Ghijsbert Aertsz 200 gulden.
Koopsom 2.100 gulden.
[bron: Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1627-1631, inv. 59, blz. 15v, 16 september 1627.
Cornelis Gerritsz Goetknecht, Pieter Gerritsz, Lauris Gerritsz en Adriaen Gerritsz Goetknecht, Jan Meesz, man en voogd van Erckgen Gerritsdr, mede samen handelend namens Jan Willemsz Stichter, hun zwager, man en voogd van Trijntgen Gerritsdr en voor de kinderen van de overleden Michiel Gerritsz, mede Neeltgen Saerssendr, weduwe van Jan Gerritsz Goetknecht, Jan Pietersz voor zich zelf, Barent Jacobs, man en voogd van Machtelt Pietersdr, kinderen van Marritgen Gerritsdr, mede handelend namens de verdere kinderen van de overleden Marritgen Gerritsdr, allen als kinderen van en erfgenamen van hun moeder en grootmoeder Duijffgen Michielsdr, verklaren dat Jan Pietersz Taet als mede-erfgenaam van zijn grootmoeder aanbedeeld is met een huis en erf in het Noordeinde, verongeld voor ½ morgen, strekkend van de Vorendijk tot het land van Pieter Willemsz, belend ten oosten Leuntgen Ghijsbertsdr en ten westen Huijbert Dircxsz,
Hij neemt op zich gedurende 10 jaar aan elk van deze echtparen uit te betalen 50 gulden, aan de weeskinderen van Michiel Gerritsz 25 gulden, aan Jan Willemsz Stichter 25 gulden en verdere financiele verplichtingen.
[bron: Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1627-1631, inv. 59, blz. 120v, 29 mei 1629.
Jacob Clementsz, secretaris van Ter Aar, gemachtigd door de crediteuren van de boedel van Jan Cornelisz den Ruijgen en Duijffgen Michielsdr, beiden overleden en overgedragen dd 11 mei 1624 aan Marritgen Claesdr, weduwe van Cornelis Anthonisz en Neeltgen Zaerssendr, weduwe van Jan Gerritsz Goetknecht, een perceel hooiland in het Noordeinde van Nieuwkoop, buitenweg, verongeld voor ½ morgen, strekkend van het land van de weduwe van Jan Gerritsz Goetknecht tot de Masloot, belend ten oosten Arien Gerritsz en Cormelis Arien Nelis en ten westen Pieter Cornelisz Mutsgen.
Koopsom 800 gulden.
[bron: Groene Hart Archieven]

16.481. Duijffgen MICHIELSDR,
Geboren ca. 1550, overleden tussen 28 november 1625 en 16 september 1627, oud ca. 76 jaar.
Duijffgen huwde (2) ca. 1620 met Jan Cornelisz DE RUIJGEN, overleden voor 28 november 1625.

KINDEREN:
 1. Cornelis Gerritsz Goetknecht,
  Geboren ca. 1570, erft van zijn moeder in 1627 en van zijn schoonvader in 1639.
  Gehuwd met Neeltgen Ariensdr, dochter van Arien Cornelisz Arien Gerritsz en Neeltgen Jansdr.
 2. Pieter Gerritsz Goetknecht,
  Verkoopt veenland in het Noordeinde van Nieuwkoop in 1609 en 1611, erft van zijn moeder in 1627.
 3. Lauris (Lau) Gerritsz Goetknecht,
  Geboren ca. 1575, erft van zijn moeder in 1627, tekent schuldbekentenis te Nieuwkoop op 24 juli 1629, verkoopt veenland in 1650, overleden voor 17 april 1652, oud ca. 75 jaar.
  Gehuwd met Jannichgen Worboutsdr.
 4. Adriaen (Aert) Gerritsz Goetknecht,
  Geboren ca. 1580, koopt huis en erf in het Noordeinde (1617), ontvangt 1 huis met erf in het Noordeinde en 1 in het Zuideinde, met verplichting 2 andere erfgenamen te compenseren met de somma van 511 gulden uit de nalatenschap van zijn schoonmoeder Nelletgen Jansdr (1622), erft van zijn moeder in 1627, leent 600 gulden in 1653, overleden voor 29 mei 1662, oud ca. 80 jaar.
  Gehuwd voor 25 april 1622 met Marritgen Ghijsbertsdr, dochter van Ghijsbert Jacobsz en Nelletgen Jansdr.
 5. Erckgen Gerritsdr,
  Gehuwd met Jan Meesz.
 6. Trijntgen Gerritsdr,
  Gehuwd met Jan Willemsz Stichter.

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1621-1627, inv. 58, blz. 21v, 10 november 1621.
  Jan Willemsz Stichter te Nieuwkoop verkoopt aan zijn zwager Jan Gerritsz Goetknecht een perceel veenland in het Noordeinde binnenweg, strekkend van het land van Arien Gerritsz tot datvan Pieter Willemsz, belend ten oosten Ghijsbert Claesz en ten westen Aris Cornelisz.
  Koopsom 158 gulden.
  [bron: Groene Hart Archieven]
 7. Michiel Gerritsz Goetknecht,
  Geboren ca. 1585, koopt in 1607 veenland in het Noordeinde van Nieuwkoop, van beroep veenman, overleden met Pinksteren 1621, oud ca. 36 jaar.
  Gehuwd voor 1612 met Jannichgen Cornelisdr, geboren ca. 1585, dochter van Cornelis Jacobsz.
  Jannichgen huwde (2) voor 18 mei 1622 met Jan Claesz, wonende te Langeraar.
 8. Jan Gerritsz Goetknecht,
  Verkoopt in 1609 en 1611 veenland in het Noordeinde van Nieuwkoop, overleden tussen 24 december 1622 en 8 oktober 1624.
  Gehuwd met Neeltgen Saerssendr, overleden na 8 mei 1645.
 9. Marritgen Gerritsdr.
  Geboren ca. 1575, overleden voor 16 september 1627.
  Gehuwd met Pieter Taet.
 10. Leendert Gerritsz Goetknecht,  zie nr. 8240.
  Geboren ca. 1575, koopt met zijn zwager Claes Ghijsbertsz een perceel veenland in het Zuideinde van Nieuwkoop (1613), koopt veenland in het Noordeinde (1615), ontvangt 288 gulden uit de nalatenschap van zijn schoonmoeder Nelletgen Jansdr (1622), overleden tussen 3 februari 1627 en 15 november 1631.
  Gehuwd voor 25 april 1622 met Appelleunie (Leuntgen) Ghijsbertsdr, overleden tussen 29 november 1632 en 13 juli 1648, dochter van Ghijsbert Jacobsz en Nelletgen Jansdr.
16.482. Ghijsbert JACOBSZ,
Geboren ca. 1550, woont in 1622 te Nieuwkoop, vermeld in het Kohier van de 200e penning in 1623, overleden voor 2 januari 1642.
Gehuwd (1) met Nelletgen JANSDR, geboren ca. 1550, overleden voor 25 april 1622.
Gehuwd (2) met Marritgen DIRCXSDR, overleden na 2 januari 1642.
Marritgen huwde (2) voor 2 januari 1642 met Dirck LAMBERTSZ, van beroep scheepmaker.

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1621-1627, inv. 58, blz. 43, 25 april 1622:
Ghijsbert Jacobsz, weduwnaar van Nelletgen Jansdr ter ene, en
Aert Ghijsbertsz en Claes Ghijsbertsz voor zich zelf,
Cornelis Jaenen als man en voogd van Neeltgen Ghijsbertsdr,
Lenert Gerritsz Goetknecht, man en voogd van Appelleunie Ghijsbertsdr,
Adriaen Gerritsz Goetknecht als man en voogd van Marritgen Ghijsbertsdr,
Jan Thomas als man en voogd van Jaepgen Ghijsbertsdr,
Gerrit Cornelisz, scheepmaker als vader en voogd van zijn vier kinderen, verwekt bij Ariaentgen Ghijsbertsdr,
samen handelend namens Paulus Cornelisz, voogd over de weeskinderen van Arien Cornelisz en Marritgen Ghijsbertsdr, die instemt met de erfenisdeling bij aktte dd 9 november 1620, allen als erfgenamen van hun moeder Neeltgen Jansdr, ter andere zijde.
Deling van de boedel:
Ghijsbert Jacobsz als weduwnaar, komt toe een bruikweerland in het Noordeinde van Nieuwkoop buitenweg, verongeld voor 1 ½ morgen ¼ hond, strekkend uit de Voorwetering tot de Masloot, belend ten oosten Willem Vranckensz en ten westen Jan Cornelisz Baillius.
Aan Jan Thomas, man van Jaepgen Ghijsbertsdr, moet hij uitkeren 262 gulden 10 stuivers.
Adriaen Gerritsz Goetknecht is toebedeeld een huis en erf in het Zuideinde binnenweg, verongeld voor 2 hond, strekkend van de Vorendijk tot het land van Pieter Ariensz, belend te oosten Arien Aelbertsz en ten westen Jacob Jochumsz.
Arien Gerritsz ontvangt een huis en erf met land in het Noordeinde binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het land van Willem Ghijsz, belend ten oosten de kinderen van Gerrit Cornelisz en Abram Willemsz en ten westen Cornelis Dammasz.
Aan Cornelis Jaenen, man van Neeltgen Ghijsbertsdr moet hij uitkeren 223 gulden 6 stuivers, mede aan Lenert Gerritsz een bedrag van 288 gulden.
Claes Ghijsbertsz valt ten deel een perceel land in het Noordeinde binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het land van Cornelis Jaenen, belend ten oosten Huijch Cornelisz en ten westen Jaen Claesz. Hij moet 250 gulden uitkeren aan de kinderen van Arien Cornelisz.
Aan de kinderen van Ariaentgen Ghijsbertszdr, met name Cornelis, Jan, Pieter en Neeltgen Gerrits, is ten deel gevallen een huis en erf in het Noordeinde binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het land van Arien Gerritsz, belend ten oosten Abram Willemsz en ten westen Arien Gerritsz. Gerrit Cornelisz, als vader, mag in dit huis blijven wonen en neemt aan zijn kinderen te onderhouden en op te voeden tot de leeftijd van 18 jaar. Hij moet hen dan 250 gulden uitkeren.
[bron: Groene Hart Archieven]

KOHIER VAN DE 200E PENNING VAN RIJNLAND, 1623.
[In het kohier zijn de gezinshoofden met een vermogen van tenminste Y 1000 opgenomen. De transcriptie vemeldt alleen de tenaamstellingen het in te vorderen bedrag, eventueel na wijziging als gevolg van een eventueel bezwaarschrift (doleantie)]
Nieuwkoop [o.a.]:
Ghijsbert Jacobsz, Y 5.

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1638-1642, inv. 62, blz. 267, 2 januari 1642:
Dirck Lambertsz, scheepmaker voor de helft erfgenaam van de goederen van Marritgen Dircxsdr, weduwe van Ghijsbert Jacobsz, die woonde in het Noordeinde, Dirck Ariensz Baillius als oom en voogd van Neeltgen Ghijsbertsdr,
Adriaen Gerritsz Goetknecht als oom en voogd van jonge Marritgen Ghijsdr,
Leuntgen Ghijsdr met als voogd haar zoon Gerrit Lenertsz,
Jacob Aertsz, Aertgen Aertsdr en Cornelis Aertsz, vervangende zijn broer Pieter Aertsz, Adriaen Willemsz, getrouwd met Machtelt Aertsdr, allen als kinderen van Aert Ghijsz,
Ghijsbert Jansz Stichter als mede-voogd over Marritgen, Nelletgen en Ariaentgen Claesdr, kinderen van de overleden Claes Ghijsz,
Claes Cornelisz voor zichzelf, Pieter Roelen, getrouwd met Marritgen Cornelisdr, Cornelis Cornelisz Boer, getrouwd met Nelletgen Cornelisdr en Cornelis Jaenen als vader en voogd over Gerrit Cornelisz, kinderen van de overleden Trijntgen Ghijsdr,
Heijndrick Jansz, getrouwd met Neeltgen Gerritsdr, handelend namens zijn absente zwager Pieter Gerritsz, kinderen van de overleden Ariaentgen Ghijssendr,
Sander Harbartsz, getrouwd met Sijtgen Arien Miegelsdr, handelend samen met Gerrit Claesz Heemskerck namens Joosgen Cornelisdr, weeskind van Cornelis Michielsz, als kinderen van ouwe Marritgen Ghijssendr.
Jan Thomasz als vader en voogd van Nelletgen Jansdr, enige dochter van de overleden Jaepgen Ghijssendr,
samen kinderen en erfgenamen voor de andere helft.
Deling van de nalatenschap:
Dirck Lambertsz ontvangt een huis en erf met land in het Noordeinde binnenweg, nog de helft van een schuldbrief van Gerrit Gerritsz Coij, groot 17 termijnen van 150 gulden, waarvan de kinderen van Ghijsbert Jacobsz de andere helft toekomt.
[bron: Groene Hart Archieven]

16.483. Nelletgen JANSDR,
Geboren ca. 1550, overleden voor 25 april 1622.

KINDEREN:
 1. Aert Ghijsbertsz,
  Overleden voor 2 januari 1642.
  Gehuwd voor 1621 met N.N.

  KINDEREN:
  1. Jacob Aertsz,
   Geboren voor 1621, erft in 1642.
  2. Aertgen Aertsdr,
   Geboren voor 1621, erft in 1642.
  3. Cornelis Aertsz,
   Geboren voor 1621, erft in 1642.
  4. Pieter Aertsz,
   Geboren voor 1621, erft in 1642.
  5. Machtelt Aertsdr,
   Geboren voor 1621, erft in 1642.
   Gehuwd voor 1642 met Adriaen Willemsz.
 2. Claes Ghijsbertsz,
  Koopt met zijn zwager Leendert Ghijsbertsz Goetknecht een perceel veenland in het Zuideinde van Nieuwkoop (1613), overleden voor 2 januari 1642.
  Gehuwd met N.N.

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1608-1614, inv. 55, blz. 343, 3 september 1613:
  Jan Gerritsz, waard te Leimuiden, verkoopt aan Claes Ghijsbertsz en Leendert Gerritsz Goetknecht een perceel veenland in het Zuideinde van Nieuwkoop binnenweg, strekkend van het land van Jan Heijndricxsz tot aan Worbout Jacobsz, belend ten oosten Pieter Thomasz en ten westen Philips Dircxsz en Arien Cornelisz Quast.
  Koopsom 200 gulden.
  [bron: Groene Hart Archieven]

  KINDEREN:
  1. Marritgen Claesdr,
   Erft in 1642.
  2. Nelletgen Claesdr,
   Erft in 1642.
  3. Ariaentgen Claesdr,
   Erft in 1642.
 3. Trijntgen Ghijsdr,
  Overleden voor 2 januari 1642.
  Gehuwd voor 1621 met Cornelis Jaenen, overleden na 2 januari 1642.

  KINDEREN:
  1. Claes Cornelisz,
   Geboren voor 1621, erft in 1642.
  2. Marritgen Cornelisdr,
   Geboren voor 1621, erft in 1642.
   Gehuwd voor 2 januari 1642 met Pieter Roelen.
  3. Nelletgen Cornelisdr,
   Geboren voor 1621, erft in 1642.
   Gehuwd voor 2 januari 1642 met Cornelis Cornelisz Boer.
  4. Gerrit Cornelisz,
   Geboren na 1621, erft in 1642.
 4. Neeltgen Ghijsbertsdr,
  Erft op 2 januari 1642.
 5. Appelleunie (Leuntgen) Ghijsbertsdr,  zie nr. 8241.
  Geboren ca. 1580, overleden tussen 2 januari 1642 en 13 juli 1648.
  Gehuwd voor 25 april 1622 met Leendert Gerritsz Goetknecht, geboren ca. 1575, overleden voor 29 november 1632.

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1608-1614, inv. 55, blz. 343, 3 september 1613:
  Jan Gerritsz, waard te Leimuiden, verkoopt aan Claes Ghijsbertsz en Leendert Gerritsz Goetknecht een perceel veenland in het Zuideinde van Nieuwkoop binnenweg, strekkend van het land van Jan Heijndricxsz tot aan Worbout Jacobsz, belend ten oosten Pieter Thomasz en ten westen Philips Dircxsz en Arien Cornelisz Quast.
  Koopsom 200 gulden.
  [bron: Groene Hart Archieven]

 6. Marritgen Ghijsbertsdr,
  Gehuwd voor 25 april 1622 met Adriaen Gerritsz Goetknecht, vermeld als oom en voogd bij verdeling nalatenschap op 2 januari 1642.
 7. Jaepgen Ghijsbertsdr,
  Overleden voor 1642.
  Gehuwd voor 25 april 1622 met Jan Thomasz, overleden na 1641.

  KIND:
  1. Nelletgen Jansdr,
   Erft in 1642.
 8. Ariaentgen Gijsbertsdr,
  Overleden voor 25 april 1622.
  Gehuwd voor 25 april 1622 met Gerrit Cornelisz, scheepmaker.
  Uit dit huwelijk 4 kinderen, geboren voor 25 april 1622.

  KINDEREN:
  1. Cornelis Gerritsz,
   Erft in 1622 in het Noordeinde van Nieuwkoop.
  2. Jan Gerritsz,
   Erft in 1622 in het Noordeinde van Nieuwkoop.
  3. Pieter Gerritsz,
   Erft in 1622 en in 1642 in het Noordeinde van Nieuwkoop.
  4. Neeltgen Gerritsdr.
   Erft in 1622 in het Noordeinde van Nieuwkoop, erft in 1642.
   Gehuwd voor 1642 met Heijndrick Jansz, overleden na 1641.
 9. Jonge Marritgen Ghijsbertsdr,
  Erft op 2 januari 1642.
  Gehuwd met Arien Cornelisz, overleden voor 25 april 1622.
  Uit dit huwelijk nageslacht.
16.516. Huijbert HENRICXSZ,
Zoon van Henrick N.N. [nr. 33.032] en van N.N., geboren ca. 1530, korenmolenaar te Zwammerdam (1590).
Gehuwd met N.N.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Zwammerdam 1580-1599, inv. nr. 15, blz. 113, 17 mei 1590:
Jan Jacopsz en Henrick Jacopsz verkopen aan Huijbert Henricxsz, molenaar, een korenmolen met molenwerf en de uiterdijk waar hij staat, mede het huis, strekkend uit de Rijn over de Hoge en Lage Rijndijk tot de sloot van de naastgelegen 4 morgen, toebehorend Geerloff Jacopsz, belast met windgeld.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Zwammerdam 1580-1599, inv. nr. 15, blz. 113v, 18 mei 1590:
Huijbert Henricxsz, molenaar, verkoopt aan Pieter Maertensz, wonend te Blaeswijck (Bleijswijk ?) een korenmolen met molenwerf en de uiterdijk waar hij staat, mede het huis, strekkend uit de Rijn over de Hoge en Lage Rijndijk tot de sloot van de naastgelegen 4 morgen, toebehorend Geerloff Jacopsz, belend ten oosten Willem Jansz, kuijper en ten westen Jonge Pieter Claesz.
Met 8 gulden jaarlijkse erfpacht belast en 3 gulden per jaar windgeld.
Nog het restant van een schuldbrief, nu toekomend Daem van Oudtshoorn Pietersz, rest 221 gulden;
nog een brief toekomend het weeskind van Aelbert Pietersz, molenaar en Marijtgen Maertens, beiden overleden, groot 53 gulden;
nog een schuldbrief van 40 gulden, toekomend de crediteuren van de ouders van voornoemd weeskind;
nog een schuldbrief van 299 gulden, toekomend voornoemde Daem van Oudtshoorn, vanwegen Cornelis Willemsz, molenaar.
Betaald met een schuldbrief van 587 gulden en nog een schuldbrief van 100 gulden, die Pieter Maertensz verleden heeft.
Cornelis Henricxsz is een broer van Huijbert Henricxsz voornoemd.
Gestelde garantie de voornoemde 587 gulden.
Vervolg a, blz. 114v, 18 mei 1590:
Schuldbrief van voorgaande koop, groot 587 gulden.
Vervolg b, blz. 114v, 18 mei 1590:
Pieter Maertensz is schuldig aan Oude Cornelis Henricxsz, wonende te Aelssmor [Aalsmeer ?], een bedrag van 100 gulden wegens koop van een korenmolen, die mede als onderpand dient.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Zwammerdam 1580-1599, inv. nr. 15A, blz. 127v, 9 augustus 1599:
Huijbert Henricxsz, molenaar te Zwammerdam, verklaart dat zijn zoon Ghijsbert Huijbertsz en zijn broer Jonge Cornelis Henricxsz hem hebben voorgeschoten 170 gulden, betaald aan David Kelderman, baljuw van Haarlem.
Als garantie stelt hij beiden ter hand: twee bedden, vier dekens en kussens met twaalf slaaplakens, zes oorkussens, etc.

KINDEREN:
 1. Ghijsbert Huijbertsz,  zie nr. 8258.
  Geboren ca. 1560, redelijk welgesteld, overleden te Oudshoorn tussen 1623 en 24 september 1642.
  Gehuwd met Neeltgen Pietersdr.
 2. Roeloff Huijbertsz,
  Vermeld als belendend grondbezitter in 1642.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1638-1649, inv. 4, blz. 107v, 24 september 1642:
  Huijbert Ghijsbertsz,
  Pieter Ghijsbertsz van Dam,
  Dirck Claesz Rhijnsburger, man en voogd van Marijtgen Ghijsbertsdr,
  Jan Cornelisz, en
  Jan Claesz, scheepmaker, als oom en voogd van Pieter Cornelisz, nagelaten weeskind van Cornelis Jansz en Annitgen Ghijsbertsdr,
  allen kinderen en kindskinderen van Ghijsbert Huijbertsz en Neeltgen Pietersdr.
  Regeling der erfenis:
  * Jan Cornelisz en Pieter Cornelisz van Rijssen valt samen ten deel een kamp land genaamd "de Zantcamp", nog een kamp land, genaamd "Jan Dircken lant", strekkende samen van de Oudshoornse weg tot Joost Dircksz Verlaen, belend ten zuiden Huijbert Ghijsbertsz en de weduwe en kinderen van Gerrit Ouweneelen en ten noorden Cornelis Pietersz Verdoes;
  nog een perceeltje land genaamd "het morgentgen", belend ten westen Roeloff Huijbertsz, ten oosten en zuiden Cornelis Dircksz Verhoeff en ten noorden Cornelis Cornelisz Mantgen, te samen te verongelden voor 5 morgen 2 ½ hond.
  * Pieter Ghijsbertsz valt ten deel het huis, erf, berg, schuur met beplanting, nog de vogelkooi met het aanliggende land, belend ten westen Claes Claesz, ten osten Cornelis Pietersz Verdoes c.s., ten zuiden het voornoemde eerste gedeelte en ten noorden het derde gedeelte, te samen te verongelden voor 7 morgen ½ hond.
  * Dirck Claesz Rhijnsburger en Marijtgen Ghijssen val ten deel een perceel land genaamd "den Boomgaert Camp", belend ten westen Claes Claesz, ten oosten Cornelis Cornelisz Mantgen, ten zuiden het tweede gedeelte c.s. en ten noorden het vierde gedeelte, te verongelden voor 6 morgen en 2 ½ hond.
  * Huijbert Ghijsbertsz valt ten deel een kamp genaamd "de Hooge Camp", belend ten westen Claes Claesz, ten oosten De Aar, ten zuiden het derde gedeelte met Cornelis Cornelisz Mantgen en ten noorden Claes Claesz c.s, te verongelden voor 6 morgen ½ hond.

 3. Maertentje Huijberts,
  Geboren ca. 1570, overleden na 26 februari 1623, mogelijk te Oudshoorn.
  Gehuwd ca. 1595 met Bouwen Govertsz, geboren ca. 1565, overleden voor 26 februari 1623.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1622-1629, inv. nr. 2A, blz 17, 26 februari 1623:
  Maertenje Huijbertsdr, weduwe van Bouwen Govertsz met haar voogd Eijmert Sijmonsz, voor de ene helft, en Huijbert Bouwensz voor zich zelf, Cornelis Bouwensz voor zichzelf, mitsgaders Willem Govertsz en Ghijsbert Huijbertsz, ooms en voogden over Leendert, Dirck, Govert en Pieter Bouwenszonen, Lijsbet en Luentgen Bouwensdochters, allen kinderen en erfgenamen van Bouwen Govertsz, voor de andere helft, verkopen aan Catharina Huijgendr, weduwe van Heijndrick Joppensz van Sijl, in leven schout van Nieuwveen, een scheidbried dd 20 januari 1605 voor Jan Jansz van Heijningen, schout van Oudshoorn en twee getuigen gepasseerd, inhoudende de koop van 1 morgen 5 hond 50 roeden land. Koopsom 800 gulden.

  KINDEREN:
  1. Huijbert Bouwensz,
   Geboren ca. 1595, overleden na 26 februari 1623, mogelijk te Oudshoorn.
  2. Cornelis Bouwensz,
   Geboren ca. 1600, overleden na 26 februari 1623, mogelijk te Oudshoorn.
  3. Leendert Bouwensz,
   Geboren na 1602, overleden na 26 februari 1623, mogelijk te Oudshoorn.
  4. Dirck Bouwensz,
   Geboren na 1602, overleden na 26 februari 1623, mogelijk te Oudshoorn.
  5. Govert Bouwensz,
   Geboren na 1602, overleden na 26 februari 1623, mogelijk te Oudshoorn.
  6. Pieter Bouwensz,
   Geboren na 1602, overleden na 26 februari 1623, mogelijk te Oudshoorn.
  7. Lijsbet Bouwensdr,
   Geboren na 1602, overleden na 26 februari 1623, mogelijk te Oudshoorn.
  8. Luentgen Bouwensdr,
   Geboren na 1602, overleden na 26 februari 1623, mogelijk te Oudshoorn.
16.518. Pieter SIJMONSZ,
Zoon van Sijmon N.N. [nr. 33.036], geboren ca. 1530, overleden te Oudshoorn voor 23 januari 1598.
Gehuwd met Ceeltgen DIRCKSDR.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1592-1607, inv. nr. 1A, blz. 157v, 23 januari 1598:
Geeltgen Dircxdr, weduwe van Pieter Sijmonsz met haar voogd Eeuwout Pietersz, Sijmon Pietersz, Dirck Pietersz, Ghijsbert Huijbertsz, man van Neeltgen Pietersdr, Dirck Jacobsz, man van Maritgen Pietersdr, allen kinderen en erfgenamen van Pieter Sijmonsz, verkopen aan Lenaert Dircxsz te Korteraar ¾ deel van 4 morgen land, het andere ¼ deel valt Ghijsbert Huijbertsz voornoemd toe, het hele weer liggende in de Aarbroek onder Oudshoorn, strekkende van de Aar tot het land van Jan Adriaensz e.a., belend ten oosten Lenaert Dircxsz met Ghijsbert Huijbertsz met zijn ¼ deel aan de oostzijde, strekkende van Jan Adriaensz dwarssloot op tot de voornoemde dwarssloot naar de Aar toe, ten westen de vrouwe van Bezoijen.
Vervolg a:
blz. 158, 23 januari 1598: Lenaert Dircxsz te Korteraar is schuldig aan Sijmon en Dirck Pietersz, Dirck Jacobsz, man van Maritgen Pietersdr, 562 gulden 10 stuivers.
Gesteld onderpand: bovengenoemde ¾ deel van 4 morgen min 1 hond land.
Vervolg b:
blz. 158v, 23 januari 1598: Lenaert Dircxsz is schuldig aan Geeltgen Dircxdr, weduwe van Pieter Sijmonsz, 18 gulden 15 stuivers.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1592-1607, inv. nr. 1A, blz. 157v, 23 januari 1598:
Geeltgen Dircxdr, weduwe van Pieter Sijmonsz met haar voogd Eeuwout Pietersz, Sijmon Pietersz, Dirck Pietersz en Dirck Jacobsz, man van Maritgen Pietersdr, allen kinderen en erfgenamen van Pieter Sijmonsz, verkopen aan Ghijsbert Huijbertsz, getrouwd met Neeltgen Pietersdr, ¼ deel van 4 morgen min 1 hond land, strekkende van Jan Adriaensz dwarssloot af tot de eerste dwarssloot aan de Aar toe, belend ten zuiden en noorden Lenaert Dircxsz, met recht van overpad.
Vervolg a:
folio 159v, 23 januari 1598: Gijsbert Huijbertsz is schuldig aan Geeltgen Dircxdr c.s. 100 gulden.
Gesteld onderpand: bovengenoemd onroerend goed.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1592-1607, inv. nr. 1A, blz. 162v, 10 februari 1598:
Ceeltgen Dircxdr, weduwe van Pieter Sijmonsz met haar voogd Eeuwout Pietersz, Sijmon Pietersz, Dirck Pietersz, Ghijsbert Huijbertsz, man van Neeltgen Pietersdr en Dirck Jacobsz, man van Maritgen Pietersz, kinderen en erfgenamen van Pieter Sijmonsz, verkopen aan Michiel Sijmonsz, zwager van de weduwe, en oom, ¾ deel van 4 morgen ½ hond land waarvan het vierde deel toekomt aan Ghijsbert Huijbertsz, het gehele weer liggende onder Oudshoorn in de Aarbroek, strekkende uit de Aar tot Jan Arijaensz c.a., naast beland de drie delen in het oosten Lenaert Dircxsz van Korteraar met Ghijsbert Huijbertsz met zijn ¼ deel "dewelcke daer mede blijven sull aen de oostzijde", strekkende van Jan Adriaensz dwarssloot tot de eerste dwarssloot naar de Aar toe, ten westen de vrouwe van Bezoijen.
Vervolg a:
blz. 163, 10 maart 1598: Sijmon en Dirck Pietersz met Dirck Jacobsz dragen over op hun oom Michiel Sijmonsz een brief van bovengenoemde ¾ deel van 4 morgen land.
Vervolg b:
blz. 165, 10 maart 1598: Michiel Sijmonsz, wonende te Alphen, is schuldig aan Ceeltgen Dircxdr, weduwe van zijn broer Pieter Sijmonsz, een losrente van 18 gulden 15 stuivers.
Vervolg c:
blz. 165v, 10 maart 1598: Michiel Sijmonsz is schuldig aan Sijmon en Dirck Pietersz en hun zwager Dirck Jacobsz 562 gulden 10 stuivers wegens de verkoop van bovengenoemde ¾ deel van 4 morgen land.

16.519. Ceeltgen DIRCKSDR,
Geboren ca. 1530, overleden na 23 januari 1598.

KINDEREN:
 1. Sijmon Pietersz,
  Overleden na 23 januari 1598.
 2. Dirck Pietersz,
  Overleden na 23 januari 1598.
 3. Neeltgen Pietersdr,  zie nr. 8259.
  Geboren ca. 1560, overleden voor 24 september 1642. Gehuwd met Ghijsbert Huijbertsz.
 4. Maritgen Pietersdr,
  Overleden na 23 januari 1598.
  Gehuwd voor 23 januari 1598 met Dirck Jacobsz, overleden na 23 januari 1598.
16.520. Heijnrick N.N.
Geboren ca. 1510.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Jan Heijnricxsz,
  Vermeld als broer en voogd van zijn zuster Geerte Heijnricxsdr in 1585.

  KOHIER van de 200e PENNING van Rijnland, 1623:
  Oudshoorn:
  blz. 339, Jan Henricsz, 10 ponden van 40 grooten.
 2. Pieter Heijnricxsz,  zie nr. 8260.
  Geboren ca. 1550, van beroep hennepteler.
  Gehuwd met Aeltgen Jan Govertsdr.
 3. Cornelis Heijnricxsz,
  Geboren voor 1564, vermeld als oom en voogd van de kinderen van zijn zuster Geerte en haar overleden man Dirck Claesz in 1584.
 4. Geerte Heijnricxsdr,
  Geboren ca. 1540, woont in 1585 bij de Gouwsluis onder Alphen.
  Gehuwd met Dirck Claesz, overleden tussen 25 november 1582 en 3 april 1585.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1582-1583, inv. nr. 1, blz. 22v, 25 november 1582:
  Dirck Claesz draagt over op Pieter Heijnricxsz, zijn zwager, een koopbrief van 2 morgen land.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1585-1588, inv. nr. 3, blz. 11v, 3 april 1585:
  Geerte Heijnricxdr, weduwe van Dirck Claesz, wonende bij de Gouwsluis met Jan en Pieter Heijnricxsz, haar broers en voogden, ter eenre en Claes Dircxsz, Cornelis Willemsz Bouman, man en voogd van Griete Dircxdr, Cornelis Heijnricxsz en Jan Claesz, ooms en voogden van de 4 minderjarige kinderen van Dirck Claesz voornoemd, genaamd Jan, Willem, Heijnrick en Cornelis Dircxsz, allen erfgenamen van hun vader Dirck Claesz, ter andere zijde.
  Regeling der nalatenschap:
  * Geerte Heijndricxdr, als weduwe, komt toe: 6 morgen land, waaronder begrepen een boomgaardje onder Aarlanderveen, strekkend van de Lage Rijndijk tot het land van jonkvrouw van Assendelft, belend ten oosten de jonkvrouw voornoemd, ten westen de weduwe van Harpar Sijmonsz;
  nog 2 ½ morgen land in Aarlanderveen in een weer groot 5 morgen, liggend daarin samen met het Sint Catharinagasthuis te Leiden, strekkend uit de Rijn tot de Hoogsloot, belend ten oosten Evert Jacobsz te Leiden, ten westen de woning en landen van Jan Brunen;
  nog 2 ½ morgen land in Aarlanderveen, gekomen van Jacob Jan Gijsbertsz, belend ten oosten Pieter Dircxsz, ten zuiden Jan Heijnricxsz, ten westen Marten Geeritsz, ten noorden de Aardijk;
  nog 2 ½ morgen land in Aarlanderveen, gekomen van Gerrijt Huijgen van Ter Aar, belend ten oosten de Hoogsloot, ten zuiden en westen Geerit Dircxsz e.a., ten noorden Pieter Verhooch;
  nog 2 ½ hond land in Hazerswoude;
  nog de helft van 11 hond land in Ter Aar;
  nog land, ook in huur, onder Aarlanderveen bij Gouwsluis te Alphen in het Rietveld, en 12 morgen huurland van het Catharijnegasthuis te Leiden (deze landerijen niet nader gespecificeerd).
  * Claes Dircxsz en Cornelis Willemsz Bouman zijn toebedeeld: het huis, berg, schuren en beplanting bij de Gouwsluis tussen de Rijn en de Hoge Rijndijk op de grond van heer Ottho van Egmont, door beiden gedeeld, krachtens afspraak tussen heer Ottho en Dirck Claesz, met 14 morgen huurland waar het huis op staat, eigenaar heer Ottho;
  nog 6 ½ morgen huurland in de Steekt, eigenaar Alewijn Claesz Verhooch te Leiden;
  nog 8 morgen huurland in het Rietveld, eigenaar Ottho van Steenssel in Den Haag.
  Claes en Cornelis zullen 100 gulden overhandigen aan Cornelis Dircxsz, broer en jongste minderjarige zoon van Dirck Claesz.
  [volgen nog enkele financiele regelingen met Geerte Heijnricxdr].
  * Jan Dircxsz en Willem Dircxsz ontvangen: 8 morgen land onder Alphen bij Sebastiaen Jansz, strekkend van de Hoge Rijndijk tot over de kade aan het dwarsveld toe, belend ten oosten het Catharijnegasthuis te Leiden, ten westen Jan van Oosterom.
  * Heijnrick en Cornelis Dircxsz krijgen samen 6 morgen land onder Hazerswoude aan de Groenedijk in een weer groot 9 morgen, waarvan de rest toebehoort aan Willem Willemsz Hofftuijn, strekkend in het geheel uit de Rijn tot het land van Hofftuijn voornoemd toe, belend ten oosten Jan Heijnricxsz e.a., ten westen de "noete cracker" te Leiden.
  Geerte Heijndricxdr, moeder van de 6 kinderen, is gehouden haar minderjarige kinderen te onderhouden en op te voeden tot hun 18e jaar.
  [volgen nog regelingen over verdeling van vee e.d.].

  KINDEREN:
  1. Claes Dircxsz,
   Geboren voor 1564, vermeld als erfgenaam van zijn vader in 1585.

   RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1598-1603, inv. nr. 3a, blz. 100, 5 februari 1603:
   Claes Dircxsz, geassisteerd door zijn oom Pieter Heijnricxsz en zijn broer Jan Dircxsz als voogden, dragen over op zijn zwager Jan Arijaensz, timmerman, ¼ deel van een huis, erf, berg, schuur, waarvan het overige deel al toebehoort aan Jan Arijaensz, gelegen in het Zuideinde van Alphen, strekkend van de Heereweg tot de Rijn, belend ten zuiden Jan Arijaensz zelf, ten noorden Wolf Jansz.
   Nog de helft van 3 morgen land, inbegrepen een vogelkooi, waarvan Jan Arijaensz de wederhelft bezit, in de polder van Zanen in het dwarsveld, belend in het geheel ten oosten Ghijs Jansz, ten zuiden Claes Willemsz Brugge, ten westen Willem Elberden en Ghijs Aertsz, ten noorden Arijaen Jansz Cramer e.a.
  2. Griete Dircxdr,
   Geboren voor 1567, vermeld als erfgenaam van haar vader in 1585, overleden voor 6 april 1599.
   Gehuwd voor 3 april 1585 met Cornelis Willemsz Bouman, overleden voor 6 april 1599.
   Uit dit huwelijk 4 kinderen.

   RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1598-1603, inv. nr. 3a, blz. 30, 6 april 1599: Gerrijt Willemsz Bouman, oom en bloedvoogd van de 4 weeskinderen van Cornelis Willemsz Bouman en Griete Dircxdr, gewoond hebbende in hun leven te Alphen bij de Gouwsluis, verkoopt aan Jan Dircxsz, oom en mede bloedvoogd, een huis, berg, Schuur en beplanting onder Alphen bij de Gouwsluis tussen de Rijn en de Hoge Rijndijk op de landen van Foij van Brouchoven, met 14 morgen huurland en 6 ½ morgen land genaamd "de Geern", gelegen in de Steekt, behorend aan Aelwijn Verhooch, in Den Haag.
   Jan Dircxsz neemt over de lasten op de koop drukkende. o.a. betreffende een schuld aan Pieter Heijnricxsz in de Steekt.
  3. Jan Dircxsz,
   Geboren na 1564, overleden na 1599.

   RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1598-1603, inv. nr. 3a, blz. 30, 6 april 1599:
   Gerrijt Willemsz Bouman, oom en bloedvoogd van de 4 weeskinderen van Cornelis Willemsz Bouman en Griete Dircxdr, gewoond hebbende in hun leven te Alphen bij de Gouwsluis, verkoopt aan Jan Dircxsz, oom en mede bloedvoogd, een huis, berg, Schuur en beplanting onder Alphen bij de Gouwsluis tussen de Rijn en de Hoge Rijndijk op de landen van Foij van Brouchoven, met 14 morgen huurland en 6 ½ morgen land genaamd "de Geern", gelegen in de Steekt, behorend aan Aelwijn Verhooch, in Den Haag.
   Jan Dircxsz neemt over de lasten op de koop drukkende. o.a. betreffende een schuld aan Pieter Heijnricxsz in de Steekt.
  4. Willem Dircxsz,
   Geboren na 1564, overleden na 1585.
  5. Heijnrick Dircxsz,
   Geboren na 1564, overleden na 1585.
  6. Cornelis Dircxsz,
   Geboren na 1564, overleden na 1585.
16.522. Jan GOVERTSZ,
Geboren ca. 1525.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Aeltgen Jan Govertsdr,  zie nr. 8261.
  Geboren ca. 1550, mogelijk te Alphen.
  Gehuwd ca. 1575 met Pieter Heijnricxsz, geboren ca. 1550, van beroep hennepteler, bouwman in de Rijneveldsche polder, dicht bij de grens met Reeuwijk en Boskoop, vermeld als molenmeester van de Nieuwe Molenpolder in het Rijneveld in 1603, overleden te Alphen voor 22 oktober 1612, oud ca. 62 jaar.
 2. Dirck Jan Govertsz,
  Vermeld als voogd van zijn zuster Aeltgen in 1614, vermeld in 1623.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1585-1588, inv. nr. 3, blz. 130, 23 september 1588:
  Dirck Jan Govertsz, wonende te Alphen in de Steekt is schuldig aan Dirck Jacobsz, wonende te Oudewater, een losrente van 30 gulden.
  Gesteld onderpand: 5 ½ morgen land, beoosten de Gouwe in het Rijneveld, strekkende van de Toegang tot de Groeneweg, belend ten oosten Govert Jansz met zijn zwagers, ten westen Cornelis Jansz en Pieter Heijndricxsz.

  KOHIER van de 200e PENNING van RIJNLAND, Alphen, 1623:
  nr. 320, Dirc Jan Govertsz, 35 ponden van 40 grooten.
  nr. 320, Dirc Dirc Jan Govertsz, 5 ponden van 40 grooten.
  nr. 320, Jan Dirc Jan Govertsz, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 322, Henric Pieter Henricsz, 15 ponden van 40 grooten.
  nr. 322, Cornelis Pieter Henricsz, 5 ponden van 40 grooten.
  nr. 323, Cornelis Jan Govertsz, met:
  nr. 323, Henric Cornelisz, zijn zoon, 80 ponden van 40 grooten.
  nr. 326, Claes Dirc Jan Govertsz, 5 ponden van 40 grooten.
  nr. 327, Geryt Govertsz, 20 ponden van 40 grooten.
  nr. 328, Jan Pieter Henricsz, 15 ponden van 40 grooten.
  nr. 328, Willem Govertsz, 20 ponden van 40 grooten.
  nr. 329, Cornelis Willem Govertsz, 7 ponden van 40 grooten.
  [In het kohier zijn de gezinshoofden opgenomen met een vermogen van tenminste 1000 ponden van 40 grooten; bovengenoemd bedragen geven het in te vorderen belasting bedrag aan]

  KINDEREN:
  1. Dirc Dirc Jan Govertsz,
   Vermeld in 1623.
  2. Jan Dirc Jan Govertsz,
   Vermeld in 1623, overleden in de Steekt te Alphen voor 14 mei 1655.
   Gehuwd met Neeltje Thomasdr van Heijningen, overleden in de Steekt te Alphen voor 14 mei 1655.
   Uit dit huwelijk drie kinderen: Marritje Jansdr, gehuwd voor 1655 met Cornelis Ariensz uit de Nesse, Baertje Jansdr en Jaepje Jansdr.
  3. Claes Dirc Jan Govertsz,
   Vermeld in 1623, overleden na 12 mei 1659.
   Gehuwd met IJdichgen Tomasdr.
   Uit dit huwelijk tenminste drie kinderen: Maritgen, geboren voor 1623 en Jan en Jonge Dirck Claesz Halvenraeck.
 3. Cornelis Jan Govertsz,
  Geboren voor 1560.
  Vermeld als voogd van zijn zuster Maritgen Jansdr in 1614.
  Vermeld in Kohier 200e penning in 1623, welgesteld.
  Gehuwd met Geertgen Dircxdr, overleden voor 27 februari 1625.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1582-1583, inv. nr. 1, blz. 1, 24 april 1582:
  Claes en Cornelis Jan Govertsz, gebroeders, sluiten een akkoord betreffende een verdeling van land.
  * Claes Jansz valt ten deel een huis, berg, schuur met 15 morgen land 5 hond land onder Oudshoorn, strekkende uit de Nieuwe Sloot tot de Oudshoornseweg, belend ten oosten de erven van Willem Jorisz, ten westen Dirck Jan Pietersz "dewelcke Claes Jansz wederomme angeeijgent heeft Heijnrick Egbertsz tot Leijen".
  Nog 3 stukken hennepland aan de oostzijde van de Gouwe te Alphen in het brede weer, voorbij de Rijndijk aan de westzijde van Pieter Heijnricksz, hun zwager's hennepland, verongeld voor een halve morgen.
  [Volgen enkele afspraken tussen beide broers; hier niet nader uitgewerkt]
  * Cornelis Jansz ontvangt van het brede weer 21 morgen land onder Alphen, ten oosten van de Gouwe, strekkend van de Rijn tot de Groteweg, belend ten oosten Pieter Heijnricx, ten westen Eijbert Sijmonsz.
  [Volgen opnieuw enkele voorwaarden gesteld door de broers onderling, vermeld in inv. nr. 1, blz. 2, dd 24 april 1582].

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1582-1583, inv. nr. 1, blz. 24v, 9 december 1582:
  Claes Jan Govertsz verkoopt zijn broer Cornelis Jansz 3 akkers hennepland, groot ½ morgen, onder Alphen, aan de oostzijde van de Gouwe in het brede weer voorbij de Rijndijk tussen Cornelis Jansz en het hennepland van Pieter Heijnricxsz.
  Koopsom 279 gulden.

  KOHIER van de 200e PENNING van RIJNLAND, Alphen, 1623:
  nr. 320, Dirc Jan Govertsz, 35 ponden van 40 grooten.
  nr. 320, Dirc Dirc Jan Govertsz, 5 ponden van 40 grooten.
  nr. 320, Jan Dirc Jan Govertsz, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 322, Henric Pieter Henricsz, 15 ponden van 40 grooten.
  nr. 322, Cornelis Pieter Henricsz, 5 ponden van 40 grooten.
  nr. 323, Cornelis Jan Govertsz, met:
  nr. 323, Henric Cornelisz, zijn zoon, 80 ponden van 40 grooten.
  nr. 326, Claes Dirc Jan Govertsz, 5 ponden van 40 grooten.
  nr. 327, Geryt Govertsz, 20 ponden van 40 grooten.
  nr. 328, Jan Pieter Henricsz, 15 ponden van 40 grooten.
  nr. 328, Willem Govertsz, 20 ponden van 40 grooten.
  nr. 329, Cornelis Willem Govertsz, 7 ponden van 40 grooten.
  [In het kohier zijn de gezinshoofden opgenomen met een vermogen van tenminste 1000 ponden van 40 grooten; bovengenoemd bedragen geven het in te vorderen belasting bedrag aan].

  KINDEREN:
  1. Heijnrick Cornelisz,
   Vermeld in Kohier 200e penning in 1623, welgesteld.
   Gehuwd voor 1627 met Aeffien Jansdr van der Sluijs, dochter van Jan Jan Aertsz en Jannitgen Jacobsdr.
  2. Claes Cornelis Jan Govertsz,
   In 1649 vermeld als molenmeester van de Grote molenpolder aan de oostzijde van de Gouwe, overleden voor 22 augustus 1662.
   Gehuwd met Aefgen Jansdr Hardtsprongh, overleden na 22 augustus 1662.
  3. Oude Neeltgen Cornelisdr,
   Gehuwd voor 1625 met Jacob Leendertsz.
  4. Grietgen Cornelisdr,
   Gehuwd voor 1625 met Jan Mathijsz.
  5. Crijntgen Cornelisdr,
   Overleden voor 1625.
   Gehuwd voor 1625 met Jan Jan Aertsz.
  6. Aeltgen Cornelisdr,
   Gehuwd voor 1625 met Pieter Gerritsz, timmerman.
  7. Jonge Neeltgen Cornelisdr,
   Gehuwd voor 1625 met Adriaen Woutersz, scheepmaker.
  8. Annitgen Cornelisdr,
   Overleden voor 1625.
   Gehuwd met Dirck Mees.
 4. Claes Jan Govertsz,
  Geboren ca. 1550, woont in de Steekt te Alphen 1584-1585, overleden voor 20 oktober 1588.
  Gehuwd ca. 1574 met Elizabeth Jansdr.
  Elisabeth huwt (2) voor 19 juni 1600 met Jan Corsz Plemper, wonende in de Steekt te Alphen.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1582-1583, inv. nr. 1, blz. 1, 24 april 1582:
  Claes en Cornelis Jan Govertsz, gebroeders, sluiten een akkoord betreffende een verdeling van land.
  * Claes Jansz valt ten deel een huis, berg, schuur met 15 morgen land 5 hond land onder Oudshoorn, strekkende uit de Nieuwe Sloot tot de Oudshoornseweg, belend ten oosten de erven van Willem Jorisz, ten westen Dirck Jan Pietersz "dewelcke Claes Jansz wederomme angeeijgent heeft Heijnrick Egbertsz tot Leijen".
  Nog 3 stukken hennepland aan de oostzijde van de Gouwe te Alphen in het brede weer, voorbij de Rijndijk aan de westzijde van Pieter Heijnricksz, hun zwager's hennepland, verongeld voor een halve morgen.
  [Volgen enkele afspraken tussen beide broers; hier niet nader uitgewerkt]
  * Cornelis Jansz ontvangt van het brede weer 21 morgen land onder Alphen, ten oosten van de Gouwe, strekkend van de Rijn tot de Groteweg, belend ten oosten Pieter Heijnricx, ten westen Eijbert Sijmonsz.
  [Volgen opnieuw enkele voorwaarden gesteld door de broers onderling, vermeld in inv. nr. 1, blz. 2, dd 24 april 1582].

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1582-1583, inv. nr. 1, blz. 24v, 9 december 1582:
  Claes Jan Govertsz verkoopt zijn broer Cornelis Jansz 3 akkers hennepland, groot ½ morgen, onder Alphen, aan de oostzijde van de Gouwe in het brede weer voorbij de Rijndijk tussen Cornelis Jansz en het hennepland van Pieter Heijnricxsz.
  Koopsom 279 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1584-1585, inv. nr. 2, blz. 32, 26 december 1584:
  Pieter Heijndricxsz, zwager van Claes Jan Govertsz, wiens hypotheekstelling niet klopte (zie RA Alphen. inv. nr. 2, blz. 22a-v, 7 augustus 1584), stelt zich garant met 4 morgen land aan de oostzijde van Alphen buiten de Toegang, strekkende uit de Toegang tot de Groeneweg, belend ten oosten Cornelis en Dirck Jansz, ten westen Claes Jansz voornoemd en Sijmon Eijmbertsz.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1598-1603, inv. nr. 3a, blz. 43v, 19 juni 1600:
  Jan Corsz Plemper, wonende in de Steekt, getrouwd met Elijsabeth Jansdr, die eerder getrouwd was met Claes Jan Goversz, verkoopt aan de vier jonge kinderen van Govertsz voornoemd, genaamd Jan Claesz, Heijnrick Claesz, Annetgen Claesdr en Neeltgen Claesdr een koopbrief van 15 morgen land met huis, berg, schuur en beplanting in de Steekt, liggende samen met 1 morgen huurland van het Sint Catharinagasthuis te Leide, strekkend in het geheel uit de Rijn tot de Toegang, belend ten oosten Bannesloots weer e.a., ten westen Dirck Jan Govertsz, hun oom.
  Nog 4 hond land, genaamd "de Delle" in Alphen, strekkend uit de Rijn tot het teelland van Dirck Jan Govertsz, belend ten oosten Cornelis Sijmonsz Hogeburch, en westen Pieter Heijnricxsz e.a.
  Nog 4 morgen eigen land in het ijneveld, belend ten oosten Maerten Ariaensz, ten zuiden deze Ariaensz met Neel Ghijsen, ten westen Heijnrick Dircxsz, ten noorden Cornelis Worboutsz.
  Nog koeien, kalveren, huisraad e.d.
  Koopsom 600 gulden. Met schuldbrief, geroijeerd op 17 juni 1609.

  KINDEREN:
  1. Maritgen Claesdr,
   Geboren te Alphen in 1575, "onnosel", overleden na 1588.
  2. Jan Claesz,
   Geboren te Alphen in 1577, overleden na 1608.
  3. Heijnrick Claesz,
   Geboren te Alphen in 1579, overleden na 1600.
  4. Annetgen Claesdr,
   Geboren te Alphen in 1581, overleden na 1608.
   Gehuwd voor 26 februari 1608 met Heijnrick Ariaensz.
  5. Neeltgen Claesdr,
   Geboren te Alphen in 1583 overleden na 1608.
 5. Maritgen Jansdr,
  Overleden na 26 mei 1614.
  Gehuwd met Sijmon Eijmbertsz, overleden voor 26 mei 1614.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1608-1614, inv. nr. 4, blz. 209, 26 mei 1614:
  Maritgen Jansdr, weduwe van Sijmon Eijmbertsz, met Cornelis Jan Govertsz, haar broer en voogd, ter eenre, en Eijmbert Sijmonsz, Jan Sijmonsz, Heijnrick Sijmonsz, Claes Sijmonsz, Govert Sijmonsz, ieder voor zichzelf, Joost Cornelisz, getrouwd met Nelletgen Sijmonsdr, Sijmon Cornelisz Schout, weduwnaar van Anna Sijmonsdr, Cornelis Dircxsz, getrouwd met Geertgen Sijmonsdr, Willem Ghijsbertsz Leeuwen, getrouwd met jonge Anna Sijmonsdr, allen kinderen van Sijmon Eijmbertsz.
  Akkoord over de boedeldeling:
  * Maritgen Jansdr, de weduwe, behoudt de helft van 30 morgen 1 ½ hond land, eigen land met huis, berg, schuur in de Steekt, strekkende uit de Rijn tot de Groeneweg, belend ten oosten de wederhelft, ten westen Dirck Dircxsz als bruiker.
  * De kinderen ontvangen gezamenlijk de andere helft van de 30 morgen 1 ½ hond, inbegrepen 2 morgen huurland, belend ten oosten Arijs Jansz, als bruiker, ten westen Maritgen Jansdr voornoemd;
  een lijfrente van 22 gulden 17 stuivers 2 penningen per jaar op het Hof van Holland;
  4 ½ morgen land in het Rijneveld, strekkende uit de Toegang tot de Groeneweg, belend ten oosten Claes Pietersz c.s., ten westen Jan Govertsz, Cornelis Ariaensz e.a.
  1 morgen land in de Steekt in het Rijneveld, belend ten oosten de weduwe en kinderen van Ghijsbert Sijmonsz, ten zuiden Jan Pieter Heijnricxsz c.s., ten westen Dirck Jan Govertsz, ten noorden Heijnrick Dircxsz.

  KINDEREN:
  1. Eijmbert Sijmonsz,
   Geboren voor 1595, overleden na 1614.
  2. Jan Sijmonsz,
   Geboren voor 1595, overleden na 1614.
  3. Heijnrick Sijmonsz,
   Geboren voor 1595, overleden na 1614.
  4. Claes Sijmonsz,
   Geboren voor 1595, overleden na 1614.
  5. Govert Sijmonsz,
   Geboren voor 1595, overleden na 1614.
  6. Nelletgen Sijmonsdr,
   Gehuwd voor 1614 met Joost Cornelisz.
  7. Oude Anna Sijmonsdr,
   Overleden voor 1614.
   Gehuwd (1) met Pieter Jansz, overleden voor 1613, zoon van Jan Cornelis Jan Ewoutsz.
   Gehuwd (2) met Sijmon Cornelisz Schout, overleden na 1614.
   Uit het eerste huwelijk twee kinderen, Cornelis Pietersz, geboren in 1605 en Pietertgen Pieters, geboren in 1608.
  8. Geertgen Sijmonsdr,
   Gehuwd voor 1614 met Cornelis Dircxsz.
  9. jonge Anna Sijmonsdr,
   Gehuwd voor 1614 met Willem Ghijsbertsz Leeuwen.
 6. Govert Jansz, [filiatie waarschijnlijk, doch niet bewezen]
  Geboren voor 1560, vermeld als landeigenaar in het Rijneveld te Alphen in 1582 - 1588, overleden te Alphen voor 7 september 1599.
  Gehuwd met N.N., overleden na 7 september 1599.

  KINDEREN:
  1. Jan Govertsz,
   Geboren ca. 1580, overleden te Alphen tussen 1623 en 9 december 1625.
   Gehuwd voor 1607 met Marritgen Jansdr.
   Maritgen huwt (2) voor 9 december 1625 met Ghijsbert Jansz.
   Uit het eerste huwelijk 5 kinderen: Geertgen (1607), Annitgen (1609), Marritgen (1613), Jan (1618) en Govert (1623).

   KOHIER VAN HET HOOFDGELD, Alphen, 1623:
   Jan Govertsz, wonende in het Steekt, ende
   Maritgen Jansdr, sijn huijsvre met,
   Jan,
   Geertgen,
   Annetgen,
   Maritgen ende
   Neeltgen heure kinderen; item
   Cornelis Gerritsz van Coudekerck heurl dienstknecht - 8 hoofden.
  2. Jacob Govertsz,
   Vermeld als oom en voogd van de onmondige weeskinderen van zijn broer Jan op 9 december 1625.
   Gehuwd met N.N., overleden voor 1623.
   Uit dit huwelijk 6 kinderen: Govert, Claes, Stijntgen, Geertgen, Annetgen en Maritgen, allen geboren voor 1623.

   KOHIER VAN HET HOOFDGELD, Alphen, 1623:
   Jacob Govertsz, wonende in de Nesse, weduwenaer met
   Govert,
   Claes,
   Stijntgen,
   Geertgen,
   Annetgen ende
   Maritgen, sijne kinderen; item
   Engeltgen Pietersdr van Nijeuwerbrugge sijn dienstmeijt - 8 hoofden.
16.624. Jan Cornelisz VAN RHIJN,
Zoon van Cnelis van Rijn [nr. 33.248] en N.N., geboren ca. 1564, mogelijk te Voorschoten.
Gehuwd met Grietje CORNELIS.

16.625. Grietje CORNELIS,
Geboren ca. 1560, mogelijk te Voorschoten.

KINDEREN:
 1. Daniel Jansz van Rhijn,  zie nr. 8312.
  Geboren te Voorschoten ca. 1590.
  Gehuwd te Voorschoten op 10 mei 1615 met Maritgen Gerrits de Waert, geboren ca. 1590.
 2. Maritgen Jans van Rijn,
  Geboren ca. 1590, overleden voor 27 april 1665.
  Gehuwd met Seger (de Jonge) Cornelisz van Outshoorn, geboren ca. 1586, overleden te Rijnsburg voor 7 juli 1640, zoon van Cornelis Zegers van Outhoorn, ook Jonge Codde, en van Peternelletgen Pietersdr van Assendelft.
 3. Cornelis Jansz van Rhijn,
  Geboren te Leiden ca. 1600, overleden aldaar na oktober 1651.
  Gehuwd ca. 1625 met Jannetgen Daniels.

  KIND:
  1. Jan Cornelisz van Rhijn,
   Geboren te Leiden ca. 1626.
   Gehuwd te Leiden op 5 oktober 1651 met Euphemia Gael, geboren te Leiden ca. 1625.
 4. Jan Jansz van Rijn,
  Geboren te Leiden in 1601, van beroep boekverkoper.
  Gehuwd te Leiden op 6 augustus 1623, ondertrouw aldaar op 20 juli 1623 met Lijsbetgen Gerrits, geboren te Leiden in 1602.

  TROUWREGISTER, Leiden:
  Getuige bruidegom is Jan Eynout. Vader van de bruidegom is Jan van Rijn.

  KINDEREN:
  1. Johannes van Rijn, ook Jan van Rijn,
   Geboren te Leiden ca. 1625, van beroep doktor in de medicijnen.
   Gehuwd te Leiden op 19 januari 1656 met Machtelt van Assendelft, geboren te Leiden ca. 1627.
  2. Geertruijt van Rijn,
   Geboren te Leiden ca. 1630.
   Gehuwd te Leiden op 30 december 1653 met Michiel Rijerius, geboren te Rotterdam in 1628, doktor in de medicijnen.
  3. Magdalena van Rijn,
   Geboren te Leiden ca. 1635.
   Gehuwd te Leiden op 15 augustus 1661 met Abrahamus van Berckel, geboren te Leiden ca. 1631, proponent theologie, beroepen tot conrector te Goes (1661), zoon van Dirck Abrahamsz van Berckel.
16.728. Hendrick VEEN,
Geboren ca. 1550, mogelijk te Hilversum.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Ghijsbert Henricxz Veen,  zie nr. 8364.
  Geboren ca. 1580, vermeld in de Koptienden van Hilversum (1622).
  Gehuwd met N.N.
 2. Jan Henricxz Veen,
  Geboren ca. 1580, vermeld in de Koptienden van Hilversum (1622).

  KOPTIENDEN, Hilversum, 1622:
  Folionr. 128, volgnr. 218 - Jan Henricxz Veen.
16.992. Peter Willem Rutten VAN ELSWIJCK,
Zoon van Willem Rut Gerritsz van Elswijck [nr. 33.984] en Jenneken Peter Pauwels [nr. 33.985], geboren in 1565, van beroep bierbrouwer, vermeld als doopgetuige in 1624.
Gehuwd met Anna Huijberts ROVERS.

ERFDELING:
Peter ontvangt bij de erfdeling van zijn ouders in 1607 het brouwhuis en brouwgetouw. deze brouwerij met gereedschappen moet hij afbreken en op zijn eigen terrein zetten.
Peter heeft in 1608 aan zijn broer Rutger een cijns van zeven gulden overgedragen van het dorp Dinther, te lossen met 100 gulden.
[bron: RAD, 39a, blz. 267]

[bron: genealogie Gerit van Elswijck, op internet]

16.993. Anna Huijberts ROVERS,
Dochter van Huijbert Rovers en N.N., geboren ca. 1565.

KINDEREN:
 1. Claes Pietersz van Elswijck,
  Vermeld in een transport te Dinther 1631/32.
  [bron: Bosch Protocol 1509 folio 455, 1631/32]
 2. Hubertus Pietersz van Elswijck,
  Geboren ca. 1587, vermeld als doopgetuige in 1658.
  Gehuwd te Dinther in de Rooms-Kath. kerk op 12 mei 1630 met Mechtilda Arnoldi, ook Mechtilda Aerts.

  TROUWREGISTER, Dinther, Rooms-Kath. kerk, 12 mei 1630:
  Getuigen Petrus Joannis en Arnoldus Guilhelmi.

  DOOPGETUGE:
  Te Berlicum op 11 januari 1658 van Theodorus, zoon van Martinus van Elswijck en Maria N.N. [medegetuige Adriani Henrici Wilhelmi]

  KINDEREN:
  1. Johannes van Elswijck,
   Gedoopt te Dinther in de Rooms-Kath. kerk op 22 mei 1631.
   Gehuwd te Heeswijk in de Abdij op 11 mei 1659 met Mechtilda Gerards Peters, afkomstig uit Dinther.
  2. Anna van Elswijck, [filiatie onzeker],
   Gedoopt te Dinter in de Rooms-Kath. kerk op 25 juni 1634.
 3. Gerardus Pietersz van Elswijck,  zie nr. 8496.
  Gedoopt te Heeswijk in de Rooms-Kath. kerk op 7 december 1589.
  Gehuwd te Dinther in de Rooms-Kath. kerk in 1626 op de dag van Cathedraalswijding met Jacoba Heijmerici.
[bron: genealogie Gerit van Elswijck, op internet]

17.408. Jacob GERRITSZ, [17.408 = 35.836]
Geboren te Aalsmeer ca. 1520, overleden aldaar ca. 1565, oud ca. 45 jaar.
Gehuwd ca. 1545 met Guerte REYERSDR.

17.409. Guerte REYERSDR, [17.409 = 35.837]
Mogelijk een dochter van Reijer Vrericxsz [nr. 34.818], geboren ca. 1520, overleden te Aalsmeer ca. 1586, oud ca. 66 jaar.

KIND VAN JACOB GERRITSZ EN GUERTE REYERSDR.:
 1. Vrerick Jacob Gerritsz,  zie nr. 8704.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1553, Doopsgezind, woonde aan de Uiterweg (1600/1623), overleden te Aalsmeer op 1 januari 1631, oud ca. 77 jaren.
  Gehuwd ca. 1580 met Griete Claes, geboren te Aalsmeer ca. 1560, overleden ca. 1621, oud ca. 61 jaar.
17.412. Cornelis Gerritsz BUIJS,
Zoon van Gerrit Jacobsz Buijs [nr. 34.824], geboren ca. 1535, woonde in het Westeinde van Aalsmeer (1580, 1584, 1588, 1592, 1600), landbouwer, overleden ca. 1614, oud ca. 79 jaar.
Gehuwd ca. 1560 met Alijt DIRCKS.

MORGENBOEK, Aalsmeer, 1580, blz. 24, perc. 246: 't Westeynde.
E. B. 3 morgen, 338 roeden - Cornelis Gerytsz Buys.

MORGENBOEK, Aalsmeer, 1584, blz. 35, perc. 246:
't Westeynde.
E. 5 morgen - Cornelis Gerytsz Buys.
waarvan:
E. 525 roeden - Anna Geryts.
E. 375 roeden - Cornelis Jan Moersz.
E. 300 roeden - Remburch Dircxsen.

MORGENBOEK, Aalsmeer, 1588, blz. 39, perc. 252:
't Whesteynde.
A. 8 morgen, 300 roeden - Cornelis Gerytsz Buys.
waarvan:
E. 525 roeden - Anna Geryts.
E. 375 roeden - Cornelis Jan Moersz.
E. 300 roeden - Reymburch Dircxdr.
E. 75 roeden - Guertgen Bouen.
E. 3 morgen, 225 roeden - Maritgen Dirck Willemen.

MORGENBOEK, Aalsmeer, 1592, blz. 43, perc. 228:
Westeynde.
A. 150 roeden - Cornelis Jacopsz,
waarvan:
E. 75 roeden - Vrerick Jacopsz.
E. 75 roeden - Cornelis Gerrit Buysz.

MORGENBOEK, Aalsmeer, 1592, blz. 43, perc. 229:
Westeynde.
A. 264 roeden - Heertgen Jaecop Zyvers van zijn vaeder,
waarvan:
E. 75 roeden - Vrerick Jacopsz.
E. 75 roeden - Cornelis Gerrit Buysz.

MORGENBOEK, Aalsmeer, 1592, blz. 45, perc. 237:
Westeynde.
A. 9 morgen, 488 roeden - Cornelis Gerritsz Buys.
waarvan:
E. 525 roeden - Anna Gerrits.
E. 375 roeden - Cornelis Jan Moersz.
E. 2 morgen 38 roeden - Reymburch Dircxdr.
E. 75 roeden - Guertgen Boenen.
E. 3 morgen, 75 roeden - Maritgen Dirck Willemen.

KOHIER van de dorpen in het Ressort Leiden van 1600:
Westeynde.
Aalsmeer - 1400: Cornelis Gerrytsz Buyssz dertich ponden 60 gl.

17.413. Alijt DIRCKS,
Dochter van Dirck Willemsz [nr. 34.826] en van Maritgen Jacobs [nr. 34.827], geboren te Aalsmeer ca. 1535.

KINDEREN VAN CORNELIS GERRITSZ BUIJS EN ALIJT DIRCKS:
 1. Dirck Cornelisz Buijs,
  Geboren ca. 1560.
 2. Jan Cornelisz Buijser,  zie nr. 8706.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1565, overleden aldaar voor 1616.
  Gehuwd ca. 1590 met N.N.
 3. Geertgen Cornelis Buijs,
  Geboren ca. 1565, overleden voor 1639.
 4. Baertgen Cornelis Buijs,
  Geboren ca. 1570, overleden voor 27 februari 1642.
 5. Gerrit Cornelisz Buijs,
  Geboren ca. 1575, overleden voor 1619.
  Gehuwd met Immetgen Dircks, overleden ca. 1623, dochter van Dirck Dircksz Geus en Fijtgen Cornelis.
 6. Aechte Cornelis Buijs,
  Overleden ca. 1639.
17.606. Jan Jansz DIGGEL,
Geboren te Aalsmeer ca. 1540, vermeld als schepen van Aalsmeer (1596) en ambachtsbewaarder (1605/1606), overleden voor 1612.
[17606=18054]
Gehuwd met Baertgen LOURIS.
[bron: Aalsmeerse Stambomen, deel I, blz. 183 e.v.]

KOHIER van de dorpen in het Ressort Leiden van 1600:
Aalsmeer.
nr. 1385: Jan Jansz Dighel op vierentwintich ponden compt 48 gl.

OPMERKING:
De zonen Dirck en Louris heten in een acte uit 1626 beiden Diggel, terwijl hun broer Cornelis in dezelfde acte Cornelis Jansz Buijs wordt genoemd.

17.607. Baertgen LOURIS,
Geboren ca. 1540, overleden te Aalsmeer voor 1624.
[17607=18055]

KINDEREN VAN JAN JANSZ DIGGEL EN BAERTGEN LOURIS:
 1. Cornelis Jansz Buijs, Geboren ca. 1570, overleden voor 1658.
  Gehuwd met Weijntgen IJsbrands, overleden ca. 1658.
 2. Dirk Jansz Buijs, ook genoemd Diggel,
  Vermeld in acte uit 1626.
 3. Louris Jansz Buijs, ook genoemd Diggel,
  Geboren ca. 1575, overleden voor 1626.
  Gehuwd met Trijntgen Arents Broer, overleden voor 1626, dochter van Arent Stevensz Broer en Duijfgen Jans.
 4. Trijn Jans Buijs,  zie nr. 8803.
  Geboren te Aalsmeer in het Oosteinde ca. 1575.
  Gehuwd met Dirck Jacob Claesz, geboren ca. 1570, overleden voor 1626, mogelijk in het Oosteinde van Aalsmeer.
 5. Marritgen Jans Buijs,
  Overleden voor 1659.
  Gehuwd met Cornelis Jongeclaesz, overleden voor 1654, zoon van Jonge Claes Willemsz en Annitgen Jacobs.
 6. Welmoet Jans Buijs,
  Overleden voor 1640.
  Gehuwd met Ghijs Cornelisz Maetjes.
[bron: Aalsmeerse Stambomen, deel I, blz. 183 e.v.]

17.760. Cornelis Claesz MOIJ, [17.760 = 18.032],
Zoon van Claes Moij [nr. 35.520] en N.N., geboren ca. 1535, bezit 1 hont slachlant in Vriesekoop (1562).
Gehuwd met N.N.

REGISTER der 10e Penning van Vrieskoop Anno 1562:
Cornelis Moij Claesz bezit 1 hont slachlant in Vriesekoop.

KIND VAN CORNELIS CLAESZ MOIJ:
 1. Thomas Moij,  zie nr. 8880.
  Vermoedelijk een zoon van Cornelis Claesz Moij en van N.N., geboren ca. 1570, mogelijk te Vriezekoop.
  Gehuwd met N.N.
17.808. Dirk ARIJSZ, [17.808 = 36.128]
Geboren ca. 1520, genoemd 1553, wonende in het Westeinde van Aalsmeer, overleden voor 1561.
Gehuwd met N.N.

OPMERKING:
Onzeker of onderstaande Morgenboek aantekeningen op Dirk Arijsz slaan.

MORGENBOEK, Aalsmeer, 1543, blz. 3, perc. 17:
E, B, 27 morgen, 342 roeden, Dirck Adriaensz van Leyden.

MORGENBOEK, Aalsmeer, 1543, blz. 4, perc. 28:
E, 5 morgen, 218 roeden, Dirck Adriaensz van Leyden.

MORGENBOEK, Aalsmeer, 1550, blz. 8, perc. 108 en 113:
E, B, 1 morgen, 300 roeden, Dirck Adriaensz van Leyden.
E. B. 9 morgen, Dirck Adriaensz van Leyden.

ZOON VAN DIRK ARIJSZ:
 1. Cornelis Dirk Arijsz,  zie nr. 8904.
  Geboren ca. 1555, overleden ca. 1625, oud ca. 70 jaar.
  Gehuwd met Jannetgen Claesdr.
17.824. Jacob SIJVERTSZ,
Geboren te Aalsmeer ca. 1525, wonende in het Westeinde, vermeld als schepen van Aalsmeer in 1579 en 1580, overleden voor 1591.
Gehuwd ca. 1550 met Cijtgen Gerrits BUIS.

[bron: Aalsmeerse Stambomen, deel I, blz. 370 e.v.]

17.825. Cijtgen Gerrits BUIS,
Dochter van Gerrit Jacobsz Buijs [nr. 35.650] en van N.N., geboren te Aalsmeer ca. 1530, overleden voor 1595, waarschijnlijk aan de Uiterweg in Aalsmeer.

KINDEREN VAN JACOB SIJVERTSZ EN CIJTGEN GERRITS BUIS:
 1. Zijvert Jacobsz,
  Geboren ca. 1553, Gereformeerd, vermeld als kerkmeester in 1594, ambachtsbewaarder in 1610 en 1611, en als schepen in 1612, overleden voor 30 juli 1623.
  Gehuwd (1) met Neeltgen Pieters, overleden voor 19 februari 1591, dochter van Pieter Goejans en Hillegont Cornelis.
  Gehuwd (2) met Neeltgen Dircks, vermeld in het Kohier van de 200e Penning van Rijnland in 1623 als weduwe van Zyvert Jacobsz, wonende aan de Uijterweg, overleden na 6 augustus 1639, dochter van Dirck Gerrijtsz en Weijntgen Claes.
  Uit dit huwelijk nageslacht
 2. Trijntgen Jacob Zijverts,
  Geboren ca. 1656, overleden voor 16 februari 1595.
  Gehuwd met Willem Willemsz Kat.
 3. Claes Jacob Zijvertsz,
  Geboren in het Westeinde van Aalsmeer ca. 1558, Gereformeerd, vermeld als schepen van Aalsmeer in 1609 en 1615, overleden ca. 1622, oud ca. 64 jaar.
  Gehuwd met Maritgen Joosten, overleden ca. 1634, dochter van Joost Sijmonsz en Gouwetgen Henricks.
  Uit dit huwelijk nageslacht
 4. Heertgen Jacob Zijvertsz,
  Vermeld in 1622, wonende in Hoorn.
 5. Gerrit Jacob Zijvertsz, ook Geryt Jacob Zijvertsz,  zie nr. 8.912.
  Geboren in het Westeinde van Aalsmeer ca. 1560, vermeld in 1623 in het Kohier van de 200e penning van Rijnland, overleden in het Westeinde ca. 1633, oud ca. 73 jaar.
  Gehuwd (1) met Marritgen Dircxdr, geboren ca. 1565.
  Gehuwd (2) met Grietgen Claesdr.
 6. Jan Jacob Zijvertsz,
  Geboren ca. 1563.
  Gehuwd met N.N.
  Uit dit huwelijk nageslacht.
 7. Cornelis Jacob Zijvertsz,
  Geboren ca. 1566, Gereformeerd, vermeld in 1623 in het Kohier van de 200e penning van Rijnland, wonende aan de Uijterweg, vermeld als schepen van Aalsmeer in 1624, overleden ca. 1636, oud ca. 70 jaar.
  Gehuwd met N.N., overleden voor 1623.
  Uit dit huwelijk nageslacht
 8. Marritgen Jacob Zijverts,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1568.
  Gehuwd met Jacob Fransz, vermeld in 1623 in het Kohier van de 200e penning van Rijnland, wonende aan de Uijterweg.
 9. Jonge Trijntgen Jacob Zijverts,
  Overleden voor 16 februari 1595.
[bron: Aalsmeerse Stambomen, deel I, blz. 370 e.v.]

17.826. Dirck OUJAPEN,
Zoon van Jacob Dircksz Oujapen [nr. 35.652], geboren te Aalsmeer ca. 1545, overleden ca. 1612, oud ca. 67 jaar,
Gehuwd met Lijsbet LOURISDR.

[bron: Aalsmeerse Stambomen, deel I, blz. 370 e.v.]

17.827. Lijsbet LOURISDR
Geboren te Aalsmeer ca. 1545, overleden ca. 1604, oud ca. 59 jaar.

DOCHTER VAN DIRCK OUJAPEN EN LIJSBET LOURISDR:
 1. Marritgen Dircxdr,  zie nr. 8.913.
  Geboren ca. 1565.
  Gehuwd met Gerrit Jacob Zijvertsz, ook Geryt Jacob Zijvertsz, geboren in het Westeinde van Aalsmeer ca. 1560, vermeld in 1623 in het Kohier van de 200e penning van Rijnland, overleden in het Westeinde ca. 1633, oud ca. 73 jaar.
[bron: Aalsmeerse Stambomen, deel I, blz. 370 e.v.]

17.862. Allart Gerritsz BUIJS, [17.862 = 35.768]
Zoon van Gerrit Jacobsz Buijs [nr. 35.724] en van N.N., geboren te Aalsmeer ca. 1533, wonende aan de Uiterweg, van beroep bouwman aan de Uiterweg en in het Oosteinde, overleden te Aalsmeer tussen 1609 en 1614, oud ca. 78 jaar.
Gehuwd (1) ca. 1555 met Maritgen REIJERS, geboren ca. 1535, overleden te Aalsmeer ca. 1594, oud ca. 59 jaar.
Gehuwd (2) ca. 1594 met Guertgen JACOBS, overleden te Aalsmeer ca. 1642.

OPMERKING:
Uit de morgenboeken van Aalsmeer van 1580 tot 1592 blijkt dat Allart ruim 9 morgen land aan de Uiterweg bezat en bovendien nog ruim 2 morgen in het Oosteinde.
Daarnaast pachtte hij enkele kleine stukken grond in het Westeinde en in het Bos.

MORGENBOEK, Aalsmeer, 't Oosteijnde, 1580, blz. 6, perc. 63:
E, B, 1 morgen, 75 roeden, Allart Gerytsz.

MORGENBOEK, Aalsmeer, den Uijterwech, 1580, blz. 36, perc. 374:
E, B, 8 morgen, Allart Gerytsz.

MORGENBOEK, Aalsmeer, Oesteijnde, 1584, blz. 8, perc. 61:
A, 2 morgen, 150 roeden, Allart Gerrytsz, waarvan:
E, 1 morgen, 75 roeden, (jonge) Pieter Tysz.

MORGENBOEK, Aalsmeer, Den Bosch, 1584, blz. 48, perc. 354:
A, 4 morgen, Dirck Gerrytsz, waarvan:
E, 2 morgen, 150 roeden, Jan Pietersz,
E, 150 roeden, Allart Gerytsz.

MORGENBOEK, Aalsmeer, den Uijterwech, 1584, blz. 52, perc. 385:
A, 9 morgen, 505 roeden, Allart Gerrytsz, waarvan:
E, 562 roeden, Anna Geryts,
E, 562 roeden, Jaep,
E, 1 morgen, Frans Suijck.

MORGENBOEK, Aalsmeer, Oosteijnde, 1588, blz. 11, perc. 63:
A, 2 morgen, 150 roeden, Allart Gerytsz, waarvan:
E, 1 morgen, 75 roeden, Pieter Thysz.

MORGENBOEK, Aalsmeer, Oosteijnde, 1588, blz. 40, perc. 256:
A, 2 morgen, 188 roeden, (wed. van) Cornelis Claesz Bouesz, waarvan:
E, 150 roeden, Arent Fransz,
E, 75 roeden, Allart Gerytsz,
E, 188 roeden, Vrerick Jaep Gerytsz,
E, 75 roeden, Piet Zyb.

MORGENBOEK, Aalsmeer, Voorts nae 't Bos, 1588, blz. 52, perc. 374:
A, 3 morgen, 300 roeden, Dirck Gerytsz, waarvan:
E, 2 morgen, 150 roeden, Jan Pietersz,
E, 150 roeden, Allart Gerytsz,
E, 300 roeden, Dirckgen Koenen.

MORGENBOEK, Aalsmeer, Den Uijterwech, 1588, blz. 55, perc. 389:
A, 9 morgen, 505 roeden, Allart Gerytsz, waarvan:
E, 562 roeden, Anna Geryts,
E, 562 roeden, Jaep,
E, 1 morgen, Frans Suyck.

MORGENBOEK, Aalsmeer,Oosteijnde, 1592, blz. 10, perc. 47:
A, 9 morgen, 150 roeden, Zybeth Cornelisz, waarvan:
E, 6 morgen, 150 roeden, Jan Crouter,
E, 2 morgen, 150 roeden, Allart Gerritsz,
E, 450 roeden, Marten Fransz,
E, Cornelis Willemsz.

MORGENBOEK, Aalsmeer, Oosteijnde, 1592, blz. 22, perc. 112:
A, 10 morgen, 228 roeden, Cornelis Heynricxsz, waarvan:
E, 3 morgen, 300 roeden, Cornelis Jacopsz, zijner oom,
E, 150 roeden, Allart Gerritsz,
E, 114 roeden, Hertgen Jacopsz,
E, 114 roeden, Jan Jacopsz.

MORGENBOEK, Aalsmeer, Westeijnde, 1592, blz. 50, perc. 268:
A, 1 morgen, 375 roeden, Marius Joostensz, waarvan:
E, 450 roeden, Willem Jacopsz van Leeuwen,
E, 225 roeden, Allart Gerritsz,
E, 300 roeden, Alyt Jans.

MORGENBOEK, Aalsmeer, voorts nae 't Bos, 1592, blz. 68, perc. 378:
A, 3 morgen, 300 roeden, Dirck Gerritsz, waarvan:
E, 2 morgen, 150 roeden, Jan Pietersz,
E, 150 roeden, Allart Gerritsz,
E, 300 roeden, Dirckgen Thoenen.

MORGENBOEK, Aalsmeer, Den Uijterwech, 1592, blz. 72, perc. 394:
A, 9 morgen, 356 roeden, Allart Gerritsz, waarvan:
E, 412 roeden, Anna Gerritsz,
E, Jaep,
E, 1 morgen, Frans Suijck,
E, 75 roeden, Vrerick Jaep Gerritsz,
E, 150 roeden, Dirck Dircxz.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 727 dd 6 februari 1608 en nr. 728 dd 14 april 1609:
In 1609 maakt Allart Gerritsz een testament waarbij hij aan Guertgen Jacobs de helft van zijn roerende en onroerende goederen vermaakt, te weten zijn huis, erf, land en beesten.
Hij beloofde haar dit voor haar 'getrouwe diensten en hulp die zij hem in zijnen ouderdom heeft betoond en bewezen'.
De andere helft is voor zijn kinderen uit beide huwelijken.
Een jaar eerder hadden de kinderen uit het eerste huwelijk de erfenis van hun moeder verdeeld, waarbij zij de helft van het huis aan de Uiterweg aan hun vader verkocht hadden.

17.863. Maritgen REIJERS, [17.863 = 35.769]
Geboren ca. 1535, overleden te Aalsmeer ca. 1594, oud ca. 59 jaar.

KINDEREN VAN ALLART GERRITSZ BUIJS EN MARITGEN REIJERS:
 1. Maerten Allertsz, [hieruit o.a. een familie Vreeken en de familie Eigenhuis]
  Geboren ca. 1555, overleden ca. 1629, oud ca. 74 jaar.
  Gehuwd (1) met Neeltgen Vrericx, overleden voor 1589, dochter van Vrerick Willemsz en Brechtgen Dircx.
  Gehuwd (2) met Trijntgen Cornelis, overleden voor 1622, dochter van Cornelis Heeren Capiteijn en Neeltgen Cornelis.
 2. Baert Allertsz Buijs,  zie nr. 17.884.
  Geboren te Burgerveen ca. 1560, Doopsgezind, overleden ca. 1633, oud ca. 73 jaar.
  Gehuwd met Maritgen Willems.
 3. Alijt Allerts, ook Aeltgen Allerts,
  Geboren ca. 1560, overleden voor 2 augustus 1598.
  Gehuwd (1) met Jan Dircxsz Geusen, zoon van Dirck Dircxsz Geusen en Alijt Sijmons.
  Gehuwd (2) met Heijnrick Dirckxsz.
 4. Aecht Allerts,
  Geboren ca. 1565, maakt huwelijkse voorwaarden met Cornelis Garbrants op 28 mei 1589.
  Gehuwd te Aalsmeer in 1589 met Cornelis Garbrantsz, overleden voor 1614, zoon van Garbrant Thaemsz en Maritgen Sijmonts.
 5. Trijn Allerts,
  Overleden voor 1614.
  Gehuwd met Jacob Jacobsz.
 6. Geertgen Allerts,  zie nr. 8.931.
  Geboren ca. 1575, overleden voor 1614.
  Gehuwd met Jonge Cornelis Claesz, ook bekend als Jongcees.
KINDEREN VAN ALLART GERRITSZ BUIJS EN GUERTGEN JACOBS:
 1. Gerrit Allertsz,
  Geboren ca. 1595, Doopsgezind, overleden voor 1675.
  Gehuwd met Aeltgen Willems, Doopsgezind, overleden voor 1644, dochter van Willem Jansz Brechten en van Maritgen Vredericx.

  KINDEREN:
  1. Jan Gerritsz Buijser,
   Geboren ca. 1620, waarschijnlijk leraar van de Waterlandse Vermaning in Uithoorn, vermeld in 1675 in ORA's van Aalsmeer wanneer hij, zijn broer en hun zusters stukjes land verkopen die zij gezamenlijk geërfd hadden, overleden te Uithoorn ca. 1695.
  2. Allert Gerritsz Buijser,
   Geboren ca. 1625, overleden voor 21 maart 1675.
  3. Guertgen Gerrits,
   Geboren ca. 1630, overleden na 1696.
   Gehuwd met Jan Marcelisz de Jong, lid van een der meest prominente Uithoornse doopsgezinde families, overleden in 1673, zoon van Marcelis Marcelisz de Oude, lakenkoper.
   Jan was eerder weduwnaar van Maritge Gerritsdr en van Guertgen Dircksdr Broer.

   NOTARISAKTE (J. van Loosdrecht), Amsterdam, 7 december 1665:
   Jan Marcelis de Jonge, weduwnaar van Maritge Gerrits, maakt huwelijkse voorwaarden met Guijertgen Dircx, JD in het oosteinde van Aalsmeer, dochter van Dirck Willemsz Broer.

   NOTARISAKTES (A. v. d. Meer), Mijdrecht, 1696-1697, nrs. 849, 865, 870, 897 en 906:
   Waterbrieven van Geurtje Gerrits Buijs, weduwe van Pieter Dircks Man, op verscheidene personen.
  4. Dochter,
   Geboren ca. 1630.
   Gehuwd met Jacob Jacobsz den Boer.
 2. Jacob Allertsz.
  Geboren ca. 1597.
 3. Marijtgen Allerts,
  Geboren ca. 1600.
  Gehuwd met Jan Dircksz.
 4. Annitgen Allerts,
  Geboren ca. 1603.
  Gehuwd met Dirk Pietersz.
[bron: Aalsmeerse Stambomen, deel I, blz. 26 e.v.]

17.884. Baert ALLERTSZ,
Zoon van Allart Gerritsz Buijs [nr. 35.768] en van Maritgen Reijers [nr. 35.769], geboren ca. 1560, Doopsgezind, wonende te Burgerveen (1584, 1588, 1592), overleden ca. 1633, oud ca. 73 jaar.
Gehuwd met Maritgen WILLEMS.

MORGENBOEK, Aalsmeer, 1584, blz. 46, perc. 340:
Burgraverveen:
A. 2 morgen, 300 roeden - Baert Allartsz,
waarvan:
E. 300 roeden - Vreeck Jacop Gerytsz.

MORGENBOEK, Aalsmeer, 1588, blz. 50, perc. 354:
Burgraverveen:
A. 2 morgen, 300 roeden - Baert Allartsz,
waarvan:
E. 300 roeden - Vreeck Jacop Gerytsz.

MORGENBOEK, Aalsmeer, 1592, blz. 63, perc. 349:
Burgraverveen:
A. 3 morgen, 300 roeden - Baert Allartsz,
waarvan:
E. 300 roeden - Vreeck Jaep Gerritsz.
E. 375 roeden - Jacop Dirck Willemen.
E. 225 roeden - Willem Baerten.

KOHIER VAN DE 200e PENNING VAN RIJNLAND, AALSMEER, 1623:
Rijdrecht: Baert Allertsz, Y 20.

17.885. Maritgen WILLEMS,
Dochter van Jonge Willem Baertsz, ook Mantgens [nr. 35.770] en van Elsgen Sijmonsdr [nr. 35.771], geboren ca. 1560, overleden voor 1623.

KINDEREN VAN BAERT ALLERTSZ EN MARITGEN WILLEMS:
 1. Gerrit Baert Allertsz,  zie nr. 8.942.
  Geboren ca. 1585, woont in 1623 aan de Uiterweg, overleden te Aalsmeer ca. 1635, oud ca. 50 jaar.
  Gehuwd (1) voor 1615 met Neeltgen Claes, geboren ca. 1585.
  Gehuwd (2) na 1617 met Marijtgen Jans Eveleens, geboren ca. 1605, overleden ca. 1642, oud ca. 37 jaar.
 2. Aechgen Baert Allerts,
  Geboren ca. 1590, Doopsgezind.
  Gehuwd met Vrerick Claesz, zoon van Claes Willem Baertsz en Beatris Reijers.
 3. Jacob Baert Allertsz, [Hieruit de families Lubberden, Baardse, Keessen en Willemen]
  Geboren ca. 1595, Doopsgezind, overleden ca. 1674, oud ca. 79 jaar.
  Gehuwd (1) met N.N., overleden voor 1623, dochter van Jacob Lourisz en Maritgen Louris.
  Gehuwd (2) met Marijtgen Dircks, overleden na 1672, dochter van Dirck Cornelisz en Maritgen Doeven, weduwe van Jan Jan Neelfloren.
17.918. Vrerick Jacob GERRITSZ, [nr. 8.704 = nr. 17.918]
Zoon van Jacob Gerritsz [nr. 35.836] en Guerte Reyersdr [nr. 35.837], geboren te Aalsmeer ca. 1553, Doopsgezind, woonde aan de Uiterweg (1600/1623), overleden te Aalsmeer op 1 januari 1631, oud ca. 77 jaar.
Gehuwd ca. 1580 met Griete CLAES.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 716, Aalsmeer, 23 december 1577:
Willem Jan Thaemsz verkoopt een stuk land aan de Maesloot (de zuidelijke begrenzing van het Ambacht Schrevelsgerecht) aan Jonge Willem Baertsz. Dit stuk land wordt ten westen belend door Guerte Reijersdr, de weduwe van Jacob Gerritsz. Bij de verkoop is aanwezig Vrerick Jacobsz als gerechte voogd van zijn moeder Guerte Reijersdr.
[In 1588 bezit Vrerick al het land van zijn moeder; vermoedelijk was hij op dat moment dus enigskind]

KOHIER van de dorpen in het Ressort Leiden van 1600:
Uyterwech.
Aalsmeer - 1417: Vreric Jacob Gerrytsz twintich ponden compt 40 gl.

KOHIER VAN DE 200e PENNING VAN RIJNLAND, Aalsmeer, 1623:
Uytterwech: Vrerick Jacob Gerytsz, met zijn kinderen, Y20.

17.919. Griete CLAES, [8.705 = 17.919]
Geboren te Aalsmeer ca. 1560, overleden ca. 1621, oud ca. 61 jaar.

KINDEREN VAN VRERICK JACOB GERRITSZ EN GRIETE CLAES:
 1. Marijtgen Vrericks,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1580, Doopsgezind.
  Gehuwd met Cornelis Jan Neelfloren, geboren ca. 1580, Doopsgezind, koopt in 1603 "huis, erf en betimmert" van Wolfert Pietersz voor f 2.100.-, overleden ca. 1661, oud ca. 81 jaar, zoon van Jan Neelfloren [nr. 8784] en Grietgen Jacobs [nr. 8785].
 2. Annetgen Vrericks,  zie nr. 8.959.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1585, Doopsgezind, overleden te Aalsmeer voor 1621.
  Gehuwd met Jan Dircksz Pijeten, geboren te Aalsmeer ca. 1585, Doopsgezind, overleden te Aalsmeer ca. 1669, oud ca. 84 jaar.
  Jan huwde (2) ca. 1635 met Marijtgen Jans Eveleens, geboren ca. 1605, overleden ca. 1642, oud ca. 37 jaar.

  KOHIER VAN DE 200e PENNING VAN RIJNLAND, AALSMEER, 1623:
  Uytterwech: Jan Dircsz Pieth, Y 5.
 3. Geerte Vrericks,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1590, Doopsgezind.
  Gehuwd met Claes Minnensz.
 4. Jonge Marijtgen Vrericks,
  Geboren ca. 1590, Doopsgezind, overleden te Aalsmeer ca. 1623, oud ca. 33 jaar.
  Gehuwd met Jacob Gerritsz Buijser, geboren ca. 1590, overleden ca. 1670, oud ca. 80 jaar, zoon van Gerijt Cornelisz Buijser en Immetgen Dircks.
 5. Jacob Vrericksz,
  Geboren ca. 1595, Doopsgezind, overleden ca. 1642, oud ca. 47 jaar.
 6. Claes Vrericksz,  zie nr. 4.352.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1600, overleden voor 6 januari 1679.
  Gehuwd (1) ca. 1625 met Annetgen Jans Buijser, geboren ca. 1600, Doopsgezind, overleden voor 1639.
  Gehuwd (2) met N.N., overleden voor 1672.
[bron: Aalsmeerse Stambomen]

18.032. Cornelis Claesz MOIJ, [nr. 17.760 = nr. 18.032].
Zoon van Claes Moij [nr. 36.064] en N.N., geboren ca. 1535, bezit 1 hont slachlant in Vriesekoop (1562).
Gehuwd met N.N.

REGISTER der 10e Penning van Vrieskoop Anno 1562:
Cornelis Moij Claesz bezit 1 hont slachlant in Vriesekoop.

KIND VAN CORNELIS CLAESZ MOIJ:
 1. Thomas Moij,  zie nr. 9016.
  Vermoedelijk een zoon van Cornelis Claesz Moij en van N.N., geboren ca. 1570, mogelijk te Vriezekoop.
  Gehuwd met N.N.
18.054. Jan Jansz DIGGEL, [17.606 = 18.054]
Geboren te Aalsmeer ca. 1540, vermeld als schepen van Aalsmeer (1596) en ambachtsbewaarder (1605/1606), overleden voor 1612.
Gehuwd met Baertgen LOURIS.
[bron: Aalsmeerse Stambomen, deel I, blz. 183 e.v.]

KOHIER van de dorpen in het Ressort Leiden van 1600:
Aalsmeer.
nr. 1385: Jan Jansz Dighel op vierentwintich ponden compt 48 gl.

OPMERKING:
De zonen Dirck en Louris heten in een acte uit 1626 beiden Diggel, terwijl hun broer Cornelis in dezelfde acte Cornelis Jansz Buijs wordt genoemd.

18.055. Baertgen LOURIS, [17.607 = 18.055]
Geboren ca. 1540, overleden te Aalsmeer voor 1624.

KINDEREN VAN JAN JANSZ DIGGEL EN BAERTGEN LOURIS:
 1. Cornelis Jansz Buijs,
  Geboren ca. 1570, overleden voor 1658.
  Gehuwd met Weijntgen IJsbrands, overleden ca. 1658.
 2. Dirk Jansz Buijs, ook genoemd Diggel,
  Vermeld in acte uit 1626.
 3. Louris Jansz Buijs, ook genoemd Diggel,
  Geboren ca. 1575, overleden voor 1626.
  Gehuwd met Trijntgen Arents Broer, overleden voor 1626, dochter van Arent Stevensz Broer en Duijfgen Jans.
 4. Trijn Jans Buijs,  zie nr. 9027.
  Geboren te Aalsmeer in het Oosteinde ca. 1575.
  Gehuwd met Dirck Jacob Claesz, geboren ca. 1570, overleden voor 1626, mogelijk in het Oosteinde van Aalsmeer.
 5. Marritgen Jans Buijs,
  Overleden voor 1659.
  Gehuwd met Cornelis Jongeclaesz, overleden voor 1654, zoon van Jonge Claes Willemsz en Annitgen Jacobs.
 6. Welmoet Jans Buijs,
  Overleden voor 1640.
  Gehuwd met Ghijs Cornelisz Maetjes.
[bron: Aalsmeerse Stambomen, deel I, blz. 183 e.v.]

18.064. Cornelis Dirk ARIJSZ, [8.904 = 18.064].
Zoon van Dirk Arijsz [nr. 36.128], geboren in het Westeinde van Aalsmeer ca. 1555, bezat ruim 4 morgen land aan de Uiterweg in 1588 en 1592, overleden ca. 1625, oud 70 jaar.
Gehuwd ca. 1590 met Jannetgen CLAES.

MORGENBOEK VAN AALSMEER, 1584, blz. 35, prc. 240:
't Westeijnde. A, 3 morgen en 282 roeden, Jan Jacop Snijders, waarvan:
E, 1 morgen, Mary Fransz,
E, 19 roeden, Engeltjen,
E, 38 roeden, (jonge) Claes,
E, 1 morgen, Cornelis Jacop Snyers,
E, 225 roeden, Cornelis Dirck Arysz,
E, 225 roeden, Zeger en Tryn.

MORGENBOEK VAN AALSMEER, 1588, blz. 38, prc. 241:
't Westeijnde.
A, 3 morgen en 357 roeden, Jan Jacop Snijders, waarvan:
E, 1 morgen, Mary Fransz,
E, 19 roeden, Engeltjen,
E, 38 roeden, (jonge) Claes,
E, 1 morgen, Cornelis Jacop Snyers,
E, 225 roeden, Cornelis Dirck Arysz,
E, 225 roeden, Zeger en Tryn.
E, 75 roeden, Claes Dircken.

MORGENBOEK VAN AALSMEER, 1588, blz. 63, prc. 439:
Den Uyterwech.
A, 4 morgen en 39 roeden, Cornelis Dirck Arysz, waarvan:
E, 562 roeden, Aelwijn,
E, 225 roeden, Louris Gerytsz,
E, 1 morgen en 413 roeden, Claes Jacopsz,
E, 375 roeden, Cornelis Martsz.
E, 75 roeden, Borrit Govertsz,
E, 75 roeden, Cornelis Arysz.

MORGENBOEK VAN AALSMEER, 1592, blz. 42, prc. 223:
't Westeijnde.
A, 5 morgen en 357 roeden, Jan Jacop Snijders, waarvan:
E, 1 morgen, Mary Frans,
E, 19 roeden, Engeltjen,
E, 38 roeden, (jonge) Claes,
E, 1 morgen, Cornelis Jaep Snyers,
E, 225 roeden, Cornelis Dirck Arysz,
E, 225 roeden, Zeger en Tryn.
E, 75 roeden, Claes Dircken,
E, 1 morgen, Alyt Jans van Eemden,
E, 1 morgen, Reymburch Dircxsdr.

MORGENBOEK VAN AALSMEER, 1592, blz. 82, prc. 442:
Uyterwech.
A, 2 morgen en 414 roeden, Claes Jansz, waarvan:
E, 1 morgen en 38 roeden, Marritgen (wed. van ) Jaep Claes,
E, 300 roeden, Thonis Dircsz,
E, 375 roeden, Borrit,
E, 38 roeden, Sybrant Jacopsz en Mary Jaep Claesz,
E, 38 roeden, Pieter Huijgen,
E, 225 roeden, Cornelis Dirck Arysz.

MORGENBOEK VAN AALSMEER, 1592, blz. 83, prc. 447:
Den Uyterwech.
A, 4 morgen en 77 roeden, Cornelis Dirck Arysz, waarvan:
E, 114 roeden, Zeger en Tryn,
E, 562 roeden, Aelwijn (s goet),
E, 225 roeden, Louris Gerritsz,
E, 1 morgen en 413 roeden, Claes Jacopsz,
E, 375 roeden, Cornelis Martsz.
E, 75 roeden, Borrit Govertsz,
E, 75 roeden, Cornelis Arysz,
E, 38 roeden, Jan Claesz.

KOHIER VAN DE 200e PENNING VAN RIJNLAND, AALSMEER, 1623:
Uytterwech: Cornelis Dirc Arysz, Y20.

18.065. Jannetgen CLAES, [8.905 = 18.065]
Geboren te Aalsmeer ca. 1560.

KINDEREN VAN CORNELIS DIRK ARIJSZ EN JANNETGEN CLAES:
 1. Claes Cornelisz Leenen,  zie nr. 9.032.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1585.
  Gehuwd met Baefgen Joris, geboren te Aalsmeer ca. 1590.
 2. Trijntgen Cornelis,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1590.
  Gehuwd met Jan Willemsz Mantgens.
 3. Maerten Cornelisz Leenen, [Hieruit de familie MAARSE]
  Geboren te Aalsmeer ca. 1590.
  Gehuwd met N.N.
 4. Marritgen Cornelis,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1590.
  Gehuwd met Jacob Jansz.
 5. Duijfgen Cornelis,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1595.
  Gehuwd met Cornelis Jacobsz.
 6. Jannetgen Cornelis,
  Geboren ca. 1600.
  Gehuwd met Arien Sacharias.
18.208. Cornelis Roelofsz VAN EIJCK,
Zoon van Roeloff Willemsz van Eijck [nr. 36.416] en N.N., geboren voor 1560, vermeld als schout van Zegveld in 1589 en 1605.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN VAN CORNELIS ROELOFSZ VAN EIJCK EN N.N.:
 1. Hendrick Cornelisz van Eijck,
  Geboren voor 1580, vermeld als schout van Zegveld en Zegvelderbroek van 1605-1614, 1624-1630 en 1640-1646, overleden te Zegveld voor 4 november 1648.
  Gehuwd met Sijchgen Cornelis, overleden te Zegveld voor 14 september 1654.

  OPENBARE FUNCTIES:
  Op 15 maart 1605 aangesteld als schout van Zegveld en Zegvelderbroek voor de tijd van 9 jaar door de Ambachtsheer, het Kapittel van St. Marie in Utrecht.
  Op 4 oktober 1624 idem voor 6 jaar.
  Op 31 oktober 1640 idem voor 10 jaar.
  Op 18 december 1646 wordt Godert van der Nijpoort in de plaats van Hendrick Cornelisz van Eijck aangesteld voor de tijd van 5 jaar.
  [bron: de Stichtse Heraut, 1956, blz. 24 e.v.]

  NOTARISAKTE (Costerus), Woerden, 4 november 1648, nr. 8508:
  Betreft huwelijkse voorwaarden van Gerrit Adriaansz Nedersticht, vergezeld van zijn vader Adriaan Woutersz Nedersticht, en Claesgen Heijndricks van Eijck, geassisteerd met haar broers Cornelis en Heijndrick.
  De bruidegom krijgt een huis in Zegveld gelegen ten zuiden van de moeder van de bruid.

  NOTARISAKTE, Woerden, 14 september 1654, nr. 8510:
  Procuratie:
  De kinderen van Hendrick Cornelisz van Eijck en Sijchen Cornelisdr. compareren voor hun zwager Gerrit Adriaansz Nedersticht wanneer dez voor het schoutambt opteert.
 2. Roelof Cornelisz van Eijck,  zie nr. 9104.
  Geboren ca. 1590, waarschijnlijk te Zegveld, vermeld als doopgetuige in 1641.
  Gehuwd ca. 1616 met Gerrichjen Elberts.
 3. Jan Cornelisz van Eijck.
 4. Gijsbert Cornelisz van Eijck.
 5. Merrichgen Cornelis van Eijck.
18.256. Floris JANSZ,
Zoon van Jan Florissz [nr. 36.512] en N.N., geboren ca. 1550, van beroep landbouwer op 25 morgen land in Langeweijde onder Waarder (1599).
Gehuwd met N.N.

LEGGER van grondeigenaren en - gebruikers in Langeweide, Ruigeweide en Kortenhoeven, 1536, 1599 en 1652:
Lange-Weijde, art. 18:
[1536] Claes Daemsz 10 mergen lants, bruickt Cornelis Sijmonsz - 20 oud.sch.
[1599] Nu eijgenaer ende bruijcker Floris Jansz op de Lange Weijde.
Anno 1656, eijgenaers ende bruijckers Pieter Gerrid Florisz van 4 mergen, ende Cars Gerridsz sijn broeder van 6 mergen.

LEGGER van grondeigenaren en - gebruikers in Langeweide, Ruigeweide en Kortenhoeven, 1536, 1599 en 1652:
Lange-Weijde, art. 17:
[1536] Jan Florissz bruijckt 30 mergen lants hem selven toebehorende, bij eede s'jaers den mergen 6 schild fc.-60 oud.sch.
[1599] Nu eijgenaers ende bruijckers Floris Janssz van 15 mergen, Claes Gerridsz 6 mergen, Aelbert Gerridsz 4 mergen ende Ludolff Dirxsz 5 mergen.
Anno 1656, eijgenaers ende bruijckers d'kinderen van Claes Gerridsz van 3 mergen, Pieter Claes Gerridden van 2 mergen, Hiob Gansenberch eijgenaer ende Joost Gerridsz Verhaer bruijcker van 9 mergen, d'kindren van Claes Gerridsz noch eijgenaers ende bruijckers van 3 mergen, Hiob voorsz. noch eijgenaer ende Cars Gerridsz bruijcker van 3 mergen, Pieter Gerrid Floren eijgenaer ende bruijcker van 4 mergen ende Cars voorsz. eijgenaer ende bruijcker van 6 mergen.

KINDEREN VAN FLORIS JANSZ:
 1. Gerrit Flooren,  zie nr. 9128. Geboren voor 1592, mogelijk in het Hoogeijnde van Waarder.
  Gehuwd met N.N.
 2. Pieter Flooren,
  Geboren voor 1592, mogelijk in het Hoogeinde van Waarder; vermeld in de lijst van wachtlopers in het Gerecht Lange Ruige Weide in 1609.
 3. Marichie Floris, [filiatie onzeker],
  Geboren te Bekenes.
  Ondertrouw te Waarder in de Geref. kerk november/december 1656 met Pieter Jansz Berghoef, geboren te Kerfland (Waarder).

  ONDERTROUWREGISTER, Waarder, Geref. kerk, tusen 16 november en 31 december 1656:
  Pieter Jansz berghoef jm uit kerfland van waarder en marichie floris jd op beeckenes hebben haar 3 h voorst gehadt en is haar attestatie gegeven.
18.272. Pieter Joosten SAMSOM,
Zoon van Joost Samsom [nr. 36.544], geboren te Nieuwkoop ca. 1575.
Gehuwd ca. 1600, mogelijk te Nieuwkoop met Grietje WILLEMS.

18.273. Grietje WILLEMS,
Geboren ca. 1575.

KINDEREN VAN PIETER JOOSTEN SAMSOM EN GRIETJE WILLEMS:
 1. Joost Pietersz Samsom,  zie nr. 9136.
  Geboren te Nieuwkoop ca. 1600.
  Gehuwd voor 1627 met Gerritje Dirks.
 2. Claes Pietersz Samsom,
  Geboren te Nieuwkoop ca. 1605, overleden voor 5 december 1632.
  Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 18 november 1628 met Weijntgen Claes, geboren te Noorden ca. 1605.
  Weijntgen Claes huwt (2) te Noorden in de Geref. kerk op 19 december 1632 met Willem Janszen afkomstig van Kamerik.

  TROUWREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 18 november 1628:
  Den 18 november begeven haer in h. houwelicken staet Claes Pieterszen van Nieucoop woenende tot Noorden met Weijntien Claes van Noorden 1 gebodt, 2 gebodt, 3 gebodt.

  TROUWREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 19 december 1632:
  Den 5 december ondertrout, den 19 december bij ons getrout.
  Willem Janszen van Camerick woenende tot Noorden, wedunaer van Maertien Gerrets, met Weijntien Claes van Noorden, weduwe van Claes
  Pieterssen. Vaerder.
  1 gebodt, 2 gebodt, 3 gebodt.

  KIND UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Pieter Claesz,
   Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 17 februari 1630.
 3. Jan Pietersz Samsom.
 4. Leendert Pietersz Samsom.
 5. Annetge Pieters Samsom.
 6. Willem Pietersz Samsom,
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 18 juli 1621.
 7. Neeltge Pieters Samsom,
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 20 maart 1624.
18.312. Adriaen Willem CLAESZ,
Geboren ca. 1565, vermeld als gezworene (1610) en als heemraad te Molenaarsgraaf (1616), overleden aldaar na 1628.
Gehuwd voor 1594 met Lijntje CORS.

18.313. Lijntje CORS,
Geboren ca. 1565.

KIND:
 1. Huijbrecht Adriaensz,  zie nr. 9156.
  Geboren te Molenaarsgraaf ca. 1594, overleden voor maart 1650, oud ca. 55 jaar.
  Gehuwd met Neeltje Hendriksdr.
18.314. Hendrik BASTIAENSZ,
Geboren te Streefkerk ca. 1565.
Gehuwd te Streefkerk op 5 november 1592 met Ariaentken CHIELEN.

18.315. Ariaentken CHIELEN,
Geboren te Wijngaarden ca. 1570.

KIND:
 1. Neeltje Hendriksdr,  zie nr. 9157.
  Geboren te Streefkerk ca. 1599.
  Gehuwd met Huijbrecht Adriaensz.
18.316. Gerrit BRANTSZ, ook vermeld als Geerbrant IJSBRANTSZ of BRANDEN.
Zoon van Brant Louwen [nr. 36.632] en N.N. Jansdr [nr. 36.633], geboren te Bergambacht ca. 1565, overleden voor 1631.
Gehuwd met Theuntgen BASTIAANS.

18.317. Theuntgen BASTIAANS,
Geboren ca. 1565, overleden na 20 januari 1656.

KIND:
 1. Louwrens Gerritsz Brand,  zie nr. 9158.
  Geboren te Gijbeland (Brandwijk) ca. 1585.
  Gehuwd met Grietge Pietersdr, geboren ca. 1590.
18.392. Gerrit HAEGENSZ,
Geboren ca. 1565, vermeld als schepen van het in Utrecht gelegen Lange Ruige Weide in 1592, woonde in Ruigeweide aan de Hogebrugge in een huis dat hij gedeeltelijk in eigendom had, overleden voor 12 mei 1626.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN VAN GERRIT HAEGENSZ en N.N.:
 1. Jan Gerritsz Haegens [Hoogendoorn],  zie nr. 9196.[Filiatie met Gerrit Haegensz waarschijnlijk, doch niet bewezen]
  Geboren ca. 1600, mogelijk in Waarder, vermeld als heemraad en schepen van Waarder in 1627 en als cameraer van Waarder in 1645 en 1651, overleden tussen 28 april 1677 en 8 februari 1681, oud ca. 78 jaar.
  Gehuwd ca. 1630 met Grietje Jans.
 2. Jacob Gerrit Hagensz,
  Overleden na 12 mei 1626.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Lange Ruige Weide, 12 mei 1626, nr. 24 fol. 115:
  [Jacob Gerrit Hagensz koopt het laatste gedeelte van een huis in Ruigeweide aan de Hogebrugge en een watermolentje dat zijn vader Gerrit Haegensz toebehoorde.]
[bron: de familie Hoogendoorn, oudste generaties te Waarder, artikel van de hand van Nico P. den Hollander in G.N. 2004 nr.1]

18.396. Pancras VAN DER LAEN, [filiatie onbewezen],
Mogelijk een zoon van Claes Cornelisz Verlaen [nr. 36.792] en Maritgen Bankraesdr [nr. 36.793], geboren ca. 1590, overleden voor 19 oktober 1632.
Gehuwd met Dieuwertgen Claesdr. HENSBROUCK, geboren ca. 1590.

18.397. Dieuwertgen Claesdr. HENSBROUCK,
Dochter van Claes Cornelisz Hensbrouck [nr. 36.794] en van Grietgen Riddersdr. Dockum [nr. 36.795], geboren ca. 1590.

KINDEREN:
 1. Jan Pancken [van der Laen],  zie nr. 9198.
  Mogelijk een zoon van Pancras van der Laen en van Dieuwertgen Claesdr Hensbrouck, geboren ca. 1615, overleden ca. 1661.
  Gehuwd met Annigje Jansdr. [Ouwejan], geboren ca. 1615.
 2. Ariaentje Verlaen,
  Gehuwd met Adam Pietersz van Dijck.
 3. Geertje Bankeris Verlaen,
  Geboren te Monsterambacht ca 1627.
  Gehuwd met Huijbregt Pietersz Persoon, geboren ca. 1625.
[bron: Stamboom De Bruin (Bodegraven, Leiden) op internet]

18.398. Jan Cornelisz OUWEJAN,
Geboren ca. 1580, van beroep steenbakker (1643, 1646, 1650), heemraad van Ouderkerk aan den IJssel (1648), eigenaar van een woning, berg en schuur en 9 morgen land in de Cromme, genaamd het Huych Foppen viertel, overleden voor 26 mei 1655, waarschijnlijk te Ouderkerk aan den IJssel.
Gehuwd ca. 1600 met Maertgen FOPPEN.

DE CROMME,
Polder, direkt ten noord-oosten van Ouderkerk aan den IJssel.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Ouderkerk aan den IJssel, 26 mei 1643, inv. 21, ac998:
Gerrit Pieterse en Leentgen Pietersdr, zijn zuster, beiden wonende te Rosendaal, verkopen aan Cornelis Janse, wonende alhier, 1 morgen land plus gedeelte van de timmerage in de lage Nesse in een weer van 16 morgen, gemeen met de kinderen van Pieter Peyen c.s., aanbestorven van Lintgen Pieters, hun grootmoeder.
Koper heeft het via naasting aan Jan Cornelisse Ouwejan, zijn vader, onttrokken.
Prijs 700 gulden, plus een vaars, waard 40 gulden, de helft contant.
[bron Groene Hart Archieven]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Ouderkerk aan den IJssel, 27 mei 1643, inv. 21, ac998:
Aryen Jacobse, wonende te Oud Alblas, verkoopt aan Jan Cornelisse Ouwejan, wonende alhier, 1 morgen land zonder timmerage in de Lage Nesse in een weer van 16 morgen, gemeen met de kinderen van Pieter Peyen.
Prijs 775 gulden en 12 gulden speldegeld waarvan 400 gulden contant.
[bron Groene Hart Archieven]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Ouderkerk aan den IJssel, 27 mei 1643, inv. 21, ac998:
Andries Crijnen verkoopt aan Jan Cornelisse Ouwejan, steenbakker, 1 morgen land en gedeelte van de timmerage, aanbestorven van zijn vrouws ouders in de Lage Nesse in een weer van 16 morgen, gemeen met de kinderen en erfgenamen van Pieter Peyen en Claesgen Inge.
Prijs 800 gulden en 12 gulden speldegeld, de helft contant.
[bron Groene Hart Archieven]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Ouderkerk aan den IJssel, 6 april 1645, inv. 22, ac998:
Sent Senten Crijsman, Maertgen Senten, weduwe van Jan Leendertsz Versnel en neeltgen Senten, weduwe van Gisbert Ariense voor 1/3,
Huych Foppen, tevens voor Neeltgen Foppen, zijn zuster, voor 1/3, en
Jan Cornelisse Ouwejan, gehuwd met Maertgen Foppen voor 1/3,
alle erfgenamen van Nanne Cornelisse de Vos, van vaders zijde., verkopen aan Cornelis Foppen, wonende alhier, 2 morgen ¾ hond land, afkomstig van N. de Vos in De Geer. Volgt de schuldbekentenis ten behoeve van Cornelis Foppen "Vranckrijcker" en tekent met Cornelis Foppen Vrederiker.
[bron Groene Hart Archieven]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Ouderkerk aan den IJssel, 21 maart 1646, inv. 22, ac998:
Jan Cornelisse Ouwejan, steenbakker en Willem Ariense, steenbakker, beiden voor 1/3 hebben gemeen 12 morgen land in een weer van 18 morgen land waar Huych Foppen en Neeltgen Foppen, zijn zuster, 6 morgen hebben.
Kaveling Jan Cornelisse Ouwejan krijgt de oosthelft, Willem Ariense de westhelft.
[bron Groene Hart Archieven]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Ouderkerk aan den IJssel, 12 februari 1648, inv. 22, ac998:
Crijn Janse Prins, schipper, wonende te Maassluis, is schuldig aan Anna Geenen, weduwe van Jaen Dircxe Gansman, ingetgen Geenen, weduwe van Michiel Huijbertse, de kinderen van Feys Pieterse en de kinderen van Pieter Dircxe, allen eigenaars in de steenplaats bij de korenmolen van Ouderkerk aan den IJssel gelegen, 150 gulden per reste van meerdere som wegens gehaalde stenen.
Als onderpand zijn nieuwe steenschip waarmede hij vaart, nu ongeveer 1 jaar oud.
Jan Cornelisse Ouwejan treedt bovendien nog op als borg.
[bron Groene Hart Archieven]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Ouderkerk aan den IJssel, 22 februari 1648, inv. 22, ac998:
Jan Cornelisse Ouwejan, dienende heemraad, verkoopt aan Adryaen Janse Crueck, wonende te Gouderak een steenschip met zeil, mast, enz., zoals hij het gekocht heeft van Crijn Janse Prins.
Verkoopprijs 1325 gulden.
[bron Groene Hart Archieven]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Ouderkerk aan den IJssel, 2 april 1650, inv. 22, ac998:
Cornelis Janse van Berkenwoude verkoopt aan Jan Cornelisse Ouwejan, steenbakker, wonende alhier, een zeiling in de Cromme, buitendijks, waar de verkoper woont.
Prijs 432 gulden, 10 stuivers.
[bron Groene Hart Archieven]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Ouderkerk aan den IJssel, 26 mei 1655, inv. 23, ac998:
Jan Janse Jongejan en Cornelis Janse steenbakker, wonende alhier, Panck Janse, in opdracht van zijn vader Jan Pancken, gehuwd met Anneken Jans, allen samen kinderen van Jan Cornelisse Ouwejan, verkopen aan Adryaen Symonse, dienende heemraad, 12 morgen land in de Geer, gegrondkaveld in 18 morgen uit de IJssel.
Prijs 7300 gulden, waarvan 1/3 contant.
[bron Groene Hart Archieven]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Ouderkerk aan den IJssel, 1 juni 1668, inv. 23, ac998:
Transporten en Hypotheken.
Panck Janse, Pieter Janse van der Laan en Gerrit Janse Hoogendoorn, Annetgen Janse, wed. van Jan Pancken, wonende te Woerden, verkopen aan Cornelis Janse Ouwejan 1/3 van een woning met huis, berg, schuur en 9 morgen land in de cromme, genaamd het Huych Foppen viertel, plus 1/3 van 4 morgen 1½ hond in de Geer waar Aryen Huybertse woont, aangekomen door het overlijden van Jan Cornelisse Ouwejan zaliger.
Verkoopprijs 2.000 gulden.
[bron Groene Hart Archieven]

18.399. Maertgen FOPPEN.
Dochter van Foppe N.N. [nr. 36.798], geboren ca. 1580, vermeld in 1645.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Ouderkerk aan den IJssel, 6 april 1645, inv. 22, ac998:
Sent Senten Crijsman, Maertgen Senten, weduwe van Jan Leendertsz Versnel en Neeltgen Senten, weduwe van Gisbert Ariense voor 1/3,
Huych Foppen, tevens voor Neeltgen Foppen, zijn zuster, voor 1/3, en
Jan Cornelisse Ouwejan, gehuwd met Maertgen Foppen voor 1/3,
alle erfgenamen van Nanne Cornelisse de Vos, van vaders zijde., verkopen aan Cornelis Foppen, wonende alhier, 2 morgen ¾ hond land, afkomstig van N. de Vos in De Geer.
Volgt de schuldbekentenis ten behoeve van Cornelis Foppen "Vranckrijcker" en tekent met Cornelis Foppen Vrederiker.
[bron Groene Hart Archieven]

KINDEREN:
 1. Annigje Jansdr. Ouwejan,  zie nr. 9199.
  Geboren ca. 1605, woont op 1 juni 1668 te Woerden.
  Gehuwd met Jan Pancken [van der Laen], geboren ca. 1605, overleden ca. 1661.
 2. Jan Janse Jongejan, ook Jan Janse de Jonge,
  Geboren ca. 1610, verkoopt land (1655), boedelscheiding in 1670.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Ouderkerk aan den IJssel, 26 mei 1655, inv. 23, ac998:
  Jan Janse Jongejan en Cornelis Janse steenbakker, wonende alhier, Panck Janse, in opdracht van zijn vader Jan Pancken, gehuwd met Anneken Jans, allen samen kinderen van Jan Cornelisse Ouwejan, verkopen aan Adryaen Symonse, dienende heemraad, 12 morgen land in de Geer, gegrondkaveld in 18 morgen uit de IJssel.
  Prijs 7300 gulden, waarvan 1/3 contant.
  [bron Groene Hart Archieven]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Ouderkerk aan den IJssel, 10 maart 1670, inv. 24, ac998:
  Jan Janse de Jonge en Cornelis Jansz Ouwejan, wonende alhier, samen kinderen en ieder voor 1/3 part erfgenaam van Jan Cornelisz Ouwejan, alhier overleden.
  Nagelaten was een steenplaats met ovens, loodsen etc. gelegen aan de Groenendijk in de Hoge Nesse.
  De zellingen liggen onder Nieuwerkerk aan den IJssel, 9 morgen land in de Cromme, 4 morgen land in de Geer.
  Besloten werd de boedel te scheiden.
  Jan Janse de Jonge krijgt 1/3 part van de steenplaats etc. en alle zellingen.
  Cornelis Janse Ouwejan krijgt 1/3 part van de 9 morgen land met huis in de cromme, idem van de 4 morgen in de Geer. Ook mag hij vissen in de zellingen.
  [bron Groene Hart Archieven]
 3. Cornelis Janse Ouwejan,
  Geboren ca. 1615, koopt 1 morgen land in de polder de Lage Nesse bij Ouderkerk aan den IJssel (1643), van beroep steenbakker (1655), boedelscheiding in 1670, overleden voor 21 oktober 1680.
  Gehuwd met Merritie Jansen, overleden voor 121 oktober 1680.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Ouderkerk aan den IJssel, 26 mei 1643, inv. 21, ac998:
  Gerrit Pieterse en Leentgen Pietersdr, zijn zuster, beiden wonende te Rosendaal, verkopen aan Cornelis Janse, wonende alhier, 1 morgen land plus gedeelte van de timmerage in de lage Nesse in een weer van 16 morgen, gemeen met de kinderen van Pieter Peyen c.s., aanbestorven van Lintgen Pieters, hun grootmoeder.
  Koper heeft het via naasting aan Jan Cornelisse Ouwejan, zijn vader, onttrokken.
  Prijs 700 gulden, plus een vaars, waard 40 gulden, de helft contant.
  [bron Groene Hart Archieven]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Ouderkerk aan den IJssel, 26 mei 1655, inv. 23, ac998:
  Jan Janse Jongejan en Cornelis Janse steenbakker, wonende alhier, Panck Janse, in opdracht van zijn vader Jan Pancken, gehuwd met Anneken Jans, allen samen kinderen van Jan Cornelisse Ouwejan, verkopen aan Adryaen Symonse, dienende heemraad, 12 morgen land in de Geer, gegrondkaveld in 18 morgen uit de IJssel.
  Prijs 7300 gulden, waarvan 1/3 contant.
  [bron Groene Hart Archieven]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Ouderkerk aan den IJssel, 1 juni 1668, inv. 23, ac998:
  Transporten en Hypotheken.
  Panck Janse, Pieter Janse van der Laan en Gerrit Janse Hoogendoorn, Annetgen Janse, wed. van Jan Pancken, wonende te Woerden, verkopen aan Cornelis Janse Ouwejan 1/3 van een woning met huis, berg, schuur en 9 morgen land in de cromme, genaamd het Huych Foppen viertel, plus 1/3 van 4 morgen 1½ hond in de Geer waar Aryen Huybertse woont, aangekomen door het overlijden van Jan Cornelisse Ouwejan zaliger.
  Verkoopprijs 2.000 gulden.
  [bron Groene Hart Archieven]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Ouderkerk aan den IJssel, 10 maart 1670, inv. 24, ac998:
  Jan Janse de Jonge en Cornelis Jansz Ouwejan, wonende alhier, samen kinderen en ieder voor 1/3 part erfgenaam van Jan Cornelisz Ouwejan, alhier overleden.
  Nagelaten was een steenplaats met ovens, loodsen etc. gelegen aan de Groenendijk in de Hoge Nesse.
  De zellingen liggen onder Nieuwerkerk aan den IJssel, 9 morgen land in de Cromme, 4 morgen land in de Geer.
  Besloten werd de boedel te scheiden.
  Jan Janse de Jonge krijgt 1/3 part van de steenplaats etc. en alle zellingen.
  Cornelis Janse Ouwejan krijgt 1/3 part van de 9 morgen land met huis in de cromme, idem van de 4 morgen in de Geer. Ook mag hij vissen in de zellingen.
  [bron Groene Hart Archieven]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Ouderkerk aan den IJssel, 21 oktober 1680, inv. 24, ac998:
  Jan Cornelisse Ouwejan, nu wonende te Bergambacht, verkoopt aan Tijs Janse, steenbakker, wonende alhier, 2 morgen land in de Hoge Nesse aan de Oudendijk en in de Boezem aldaar.
  Verder cedeerde hij comparant zijn aandeel, hem toekomende in de erfenis van zijn ouders Cornelis Jansz Ouwejan en Merritie Jansen.
  Daarbij inbegrepen 5 hond land naast de Schaapjeszijde in de jurisdictie van Berkenwoude.
  Prijs 1700 gulden.
  [bron Groene Hart Archieven]

  KINDEREN:
  1. Jan Cornelisse Ouwejan,
   Geboren ca. 1645, woont te Bergambacht (1680), verkoopt onroeren goed (1680), overleden te Schoonhoven in het Oude Mannenhuis ca. februari 1717.
   Gehuwd met Marrigje Jacobse, overleden na 1 mei 1719, mogelijk te Ouderkerk aan den IJssel.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Ouderkerk aan den IJssel, 21 oktober 1680, inv. 24, ac998:
   Jan Cornelisse Ouwejan, nu wonende te Bergambacht, verkoopt aan Tijs Janse, steenbakker, wonende alhier, 2 morgen land in de Hoge Nesse aan de Oudendijk en in de Boezem aldaar.
   Verder cedeerde hij comparant zijn aandeel, hem toekomende in de erfenis van zijn ouders Cornelis Jansz Ouwejan en Merritie Jansen.
   Daarbij inbegrepen 5 hond land naast de Schaapjeszijde in de jurisdictie van Berkenwoude.
   Prijs 1700 gulden.
   [bron Groene Hart Archieven]

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Ouderkerk aan den IJssel, 20 maart 1717, inv. 27, ac998:
   Jan en Cornelis en Maria Claase, gehuwd met Jan Franse, wonende te Gouda, met Neeltje Cornelis, weduwe van Daniel Jacobs; 1/14 van een woning met huis, berg, schuur en 8 morgen land in de Lage Nesse, opgekomen van Jan Cornelisse Ouwejan, onlangs te Schoonhoven overleden.
   [bron Groene Hart Archieven]

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Ouderkerk aan den IJssel, 30 juli 1718, inv. 27, ac998:
   Jan Janse Proos, Maarten Pieterse Bakker, in opdracht van zijn moeder Marrigje Janse Proos, weduwe van Pieter Goudkade, Pieter Pieterse, gehuwd met Grietje Janse Proos en Willem Cornelisse Lans, gehuwd met Annetje Jans Proos, als enige erfgenamen van Aart Janse Proos, wonende en overleden te Ouderkerk aan den IJssel.
   Met Marrigje Jacobse, weduwe van Jan Cornelisse Ouwejan, wonende te Ouderkerk aan den IJssel.
   Een huis, erf, akkertje in de Nesse aan de Groenedijk, deels van de IJssel, deels van de dijk of Neeltje Centen af tot de Kerksloot, belast met erfpacht van 12 stuivers en 8 penningen ten gunste van de kerk.
   [bron Groene Hart Archieven]

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Ouderkerk aan den IJssel, 1 mei 1719, inv. 27, ac998:
   Jan Cornelisse Ouwejan, overleden in het Oude Mannenhuis te Schoonhoven (volmacht dd 3 januari 1719), met Merritge Jacobs, zijn weduwe voor ¼, Neeltje Cornelis, weduwe van Daniel Jacobse voor ¼, Pietertje Cornelis, weduwe van Dirk Dirkse voor ¼ en de kinderen van Claas Janse Noorlander voor ¼.
   Het ¼ deel in een huis, berg, erf en 8 morgen land in de Lage Nesse, belast met een besprek ten gunste van de kerk.
   [bron Groene Hart Archieven]
  2. Claes Cornelisz Ouwejan, zich ook noemende Claes Cornelisse de Jongh,
   Woont te Gouda (1681).

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Ouderkerk aan den IJssel, 9 april 1681, inv. 24, ac998:
   Claes Cornelisz Ouwejan, wonende te Gouda, verkoopt aan Daniel Jacobsz, wonende alhier, de helft van 8 morgen land met alles wat daarop staat en hem is competerende in de Lage Nesse.
   De andere helft behoort de koper reeds toe.
   Prijs 1500 gulden.
   Verkoper tekent als Claes Cornelisse de Jongh.
   [bron Groene Hart Archieven]
  3. Jacob Cornelisz Ouwejan,
   Overleden te Ouderkerk aan den IJssel voor 2 juli 1706.
   Liet geen nakomelingen na.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Ouderkerk aan den IJssel, 2 juli 1706, inv. 26, ac998:
   Taxatie van de nagelaten onroerende oederen van Jacobus Cornelisz Ouwejan, alhier overleden zonder nakomelingen.
   - de helft van een zelling en hennepwerf in de Nesse, tussen de IJssel en de Bakwetering......................................25 gulden.
   - de helft van een huis, erf en boomgaard als voren tussen de Bakwetering en kampsloot.....................................100 gulden.
   - de helft van twee kampen land, alsvoren tussen kampsloot en Tiendweg.
   - de helft van twee kampen wei als hooiland plus 2 morgen als voren ussen de Tiendweg en de veenwetering.......100 gulden.
   - de helft van twee morgen 3 hond hooiland als voren van de veenwetering tot de landscheiding toe....................110 gulden.
   [bron Groene Hart Archieven]

   ZELLING:
   Kleiaanslibbing tussen kribben die tweemaal per dag droogvalt.
  4. Neeltje Cornelis,
   Overleden na 1 mei 1719.
   Gehuwd met Daniel Jacobs, overleden voor 20 maart 1717.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Ouderkerk aan den IJssel, 17 mei 1717, inv. 27, ac998:
   Pieter Leendertse en zijn zoon Leendert Pietersz en Leendert Ariense, gehuwd met Marrigje Pieterse, zijn zwager; met Neeltje Cornelis, wedsuwe van Daniel Jacobs, hun deel van enige erfenis van Jacob Cornelisse Ouwejan.
   In de woning met huis, erf, berg, schuur, zelling en 8 morgen land in de Lage Nesse.
   [bron Groene Hart Archieven]

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Ouderkerk aan den IJssel, 1 mei 1719, inv. 27, ac998:
   Jan Cornelisse Ouwejan, overleden in het Oude Mannenhuis te Schoonhoven (volmacht dd 3 januari 1719), met Merritge Jacobs, zijn weduwe voor ¼, Neeltje Cornelis, weduwe van Daniel Jacobse voor ¼, Pietertje Cornelis, weduwe van Dirk Dirkse voor ¼ en de kinderen van Claas Janse Noorlander voor ¼.
   Het ¼ deel in een huis, berg, erf en 8 morgen land in de Lage Nesse, belast met een besprek ten gunste van de kerk.
   [bron Groene Hart Archieven]
  5. Pietertje Cornelis,
   Overleden na 1 mei 1719.
   Gehuwd met Dirk Dirkse, overleden voor 1 mei 1719.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Ouderkerk aan den IJssel, 1 mei 1719, inv. 27, ac998:
   Jan Cornelisse Ouwejan, overleden in het Oude Mannenhuis te Schoonhoven (volmacht dd 3 januari 1719), met Merritge Jacobs, zijn weduwe voor ¼, Neeltje Cornelis, weduwe van Daniel Jacobse voor ¼, Pietertje Cornelis, weduwe van Dirk Dirkse voor ¼ en de kinderen van Claas Janse Noorlander voor ¼.
   Het ¼ deel in een huis, berg, erf en 8 morgen land in de Lage Nesse, belast met een besprek ten gunste van de kerk.
   [bron Groene Hart Archieven]
18.464. Hendrik VAN RANDENRAETH,
Zoon van Daem van Randenraedt [nr. 36.928] en van Geete de Haen [nr. 36.929], geboren te Schinveld voor 1550, Schout van Geijsteren bij Venray (1570-1617), verkreeg in 1589 het Sarghienleen, een weide bij de Sargienhof te Genhout onder Hulsberg, overleden na 1628.
Gehuwd (1) met N.N.
Gehuwd (2) met Catharina SCHAITZ VAN GRUIJSSDONCK.

18.465. Catharina SCHAITZ VAN GRUIJSSDONCK,
Geboren ca. 1570.

KINDEREN UIT HET HUWELIJK VAN HENDRIK VAN RANDENRAETH EN N.N.:
 1. Willem Van Randenraedt,
  Geboren ca. 1570, van beroep priester, studeerde te Douai (Fr.), kanunnik op 31 maart 1604, officiaal van het Bisdom Roermond in 1609, wordt vermeld als doopgetuige op 15 april 1631 in Roermond van Jeronijmus Franciscus van Randenraedt, maakt testament op 16 oktober 1636, Beneficie van OLV ter Nood in Schinnen, overleden te Roermond op 8 december 1636, oud ca. 66 jaar.
 2. Cornelis van Randenraedt,
  Geboren ca. 1575, van beroep bestuursambtenaar, licentiaat in de Rechten (drs), verblijft van 1607 tot 1614 in Brussel, Raadsheer aan het Hof van Gelre te Roermond in 1614, gaat van 1632 tot 1638 weer naar Brussel, Raedt ordinaris in Ghelrelandt, 1e Raad en Vice Kanselier van het vorstendom Gelre, overleden op 27 augustus 1643, oud ca. 68 jaar.
  Gehuwd te Brussel op 26 november 1607 met Livina van der Meijren (Meren), geboren ca. 1580.

  KINDEREN:
  1. Willem Hendrik van Randenraeth,
   Geboren te Brussel op 29 oktober 1608, licentiaat, in 1637 vermeld als Scholtis van Roermond.
   Gehuwd met Margaretha van Kessenich, geboren ca. 1610, overleden te Roermond in mei 1662, oud ca. 52 jaar.
  2. Joanna Baptista van Randenraeth,
   Ook genaamd "het klopje van Roermond", geboren te Brussel op 19 oktober 1610, overleden te Roermond op 26 juli 1684, oud 73 jaar, herbegraven in de kerk der paters jesuieten te Roermond op 16 oktober 1688.

   LEVENSBESCHRIJVING:
   Joanna leidde een zeer godsvruchtig leven met boetepleging en vasten, bevorderde de verering van OLV in 't Zand, ijverde voor de ommegang met het beeld van Onze Lieve Vrouw tijdens het beleg van de stad Wenen door de Turken, en zoals een van haar levensbeschrijvers zegt: " Gheduerende het ghevaerlijck beleg van de stadt Weenen, die van de Turcken in 1683 omsingelt was, vocht Johanna voor het Christendom met de wapenen van het ghebedt, bij daghen en nachten de Hemel bestormende" en verder: " Sij verstondt in haer ghebed dat de Turcken de nederlaege hadden teghen het legher der Christenen......."
   Zij stierf een heilige dood op 26 juli 1684, werd op 16 oktober 1688 begraven in de kerk der paters Jezuieten te Roermond. Op 4 september 1777 werd zij herbegraven in de kathedraal te Roermond.
 3. Elisabeth van Randenraedt,
  Geboren ca. 1580.
KINDEREN UIT HET HUWELIJK VAN HENDRIK VAN RANDENRAETH EN CATHARINA SCHAITZ VAN GRUIJSSDONCK:
 1. Jhr. Cornelis (Laurens) van Randenraeth,  zie nr. 9232.
  Geboren ca. 1600, woont in 1633 in het Huis Warenbergh in Haelen, licentiaet, vermeld als Schout van Horn (1633-1646), als Rentmeester van Thorn (1642-1646), en als Schout van Heel (1646), overleden ca. 1675, oud ca. 75 jaar.
 2. Anna van Randenraedt,
  Geboren ca. 1600.
 3. Joanna Catharina van Randenraeth,
  Geboren ca. 1600, overleden voor 1647.
  Gehuwd met Franciscus Paedsie, geboren ca. 1600, van beroep Ambtman van de Heerlijkheid Wisch, overleden voor 1647.
 4. Gertrudis van Randenraeth,
  Geboren ca. 1600, overleden na 1647.
 5. Ermgardis (Ermken) van Randenraeth,
  Geboren ca. 1600.
  Gehuwd met Joannes Guilielmus Waterschapp, geboren ca. 1600, van beroep Rentmeester en Schout van Geijsteren. [ten oosten van Venraij].
18.466. Hieronymus VAN DEN KERCKHOVEN,
Geboren ca. 1565, griffier van het soevereine hof van Gelder te Roermond, overleden ca. 1628, oud ca. 63 jaar.
Gehuwd voor 1590 met Beatrix Helena KUYCKHOVEN.

18.467. Beatrix Helena KUYCKHOVEN,
Geboren ca. 1570.

KINDEREN:
 1. Judocus van den Kerckhoven,
  Geboren ca. 1590, raad van het souvereine hof van Gelder te Roermond, bevorderd tot kanselier op 21 oktober 1654, overleden op 27 april 1657, oud ca. 66 jaar.
  Gehuwd voor 1617 met Constantia van Ruysschenberg, natuurlijke dochter van Jean van Ruysschenberg, heer van la Rochette en voogd van Fleron.
  Uit dit huwelijk 8 kinderen, allen gedoopt te Roermond (1617-1633).
 2. Gudula van den Kerckhoven,
  Geboren te Roermond in 1595, kloosterlinge in het Annuntiatenklooster "Trans Cedron" te Venlo, overleden te Venlo op 12 mei 1672, oud ca. 76 jaar.

  NIEUW NEDERLANDSCH BIOGRAFISCH WOORDENBOEK, deel 9, blz. 503 en 504.
  Kerckhoven (Gudula van den), geboren te Roermond in 1595, overleden te Venlo 12 Mei 1672, dochter van Hieronymus v.d.K., griffier van het souvereine hof van Gelder te Roermond, en van Beatrix Helena Kuyckhoven.
  Zij trad op 20-jarigen leeftijd in het Annuntiatenklooster "Trans Cedron" te Venlo en werd aldaar 15 Juni 1615 gekleed. Zij leidde er een leven van versterving en gebed en nam steeds de geringste bezigheden anderen uit handen en verrichtte ze met de grootste blijdschap. Ook onderhield zij zeer nauwgezet alle kloosterlijke verordeningen, vooral het slot, en ontzag zich niet, zonder onderscheid van persoon, al degenen zusterlijk te vermanen, welke zij op eenige overtreding betrapte. Eveneens was zij vol liefde en goedertierenheid jegens armen en behoeftigen.
  Zij nam gedurende vele jaren het ambt van discrete in het klooster waar.
  Den 18 Februarij 1635, op Vastenavond-Zondag, werd zij door tusschenkomst van de zalige Johanna van Valois, stichteres harer orde, wonderbaar genezen van een ziekte, die haar gedurende twee jaren had bezocht en haar meestal bedlegerig hield.
  Deze wonderbare genezing is eigenhandig door haar opgeteekend.
  Zij ligt begraven tusschen het tweede en derde venster in het pand tegenover het kapittelhuis, aan den kant van het werkhuis naar de zijde van de plaats.
  Van haar familieleden vermeld wij:
  * haar broeder Judocus (geboren omstreeks 1590, overleden 27 April 1657), raad van het souvereine hof van Gelder te Roermond, die 21 October 1654 tot kanselier werd bevorderd; deze was gehuwd met Constantia van Ruysschenberg, natuurlijke dochter van Jean van R., heer van la Rochette en voogd van Fleron, uit welk huwelijk van 1617-31 acht kinderen in de roermondsche doopregisters staan opgeteekend;
  * haar zuster Cornelia was gehuwd met Nicolaas Maen, griffier aan genoemd hof na den dood van zijn schoonvader (1628); hij was sedert 24 October 1629 lid van de H. Sacramentsbroederschap in de St. Christoffel-kathedraal en ook van de O.L. Vrouwe-broederschap Op ter Poorten, overleden te Roermond op 20 Augustus 1664.
  * een andere zuster, Aleidis (gedoopt te Roermond 29 Januarij 1609), huwde in 1628 Cornelis van Randenraedt, licentiaat in de rechten, scholtis van het graafschap Horn, eveneens scholtis en satdhouder van het land van Thorn.
  Vermelde bronnen voor bovenstaand artikel:
  Over Gudula:
  M. Hub. H. Micheld, geschiedenis der Lorettokapel te Genooi en de daarmede in verband staande Geschiedenis der Kloosters Mariendael te Genooi en Trans Cedron te Venlo (Venlo 1917), 42-43, 63 en 213-219.
  H. Op de Laack, Wonderbare genezing van Zuster Gudula van Kerckhoven op Zondag Quinquagesima in 1635 in Nieuwe Venlosche Courant dd 28 Februari 1920.
  Over haar familie:
  J. Verzijl, Genealogie van den Kerckhoven (m.s.).
  Limburg's Jaarboek IX, 1-2 (1903), 164, 169.
  Over Judocus:
  J.L. Geradts, Bijdrage tot de geschiedenis van den Souvereinen Raad in het Overkwartier van Gelderland te Ruremonde (1580-1794), academisch proefschrift (Leiden, 1860), 119 (waar ten onrechte wordt gezegd dat Judocus is gedoopt te Antwerpen 29 Januarij 1594 als zoon van Joost en van Elisabeth Martens.
  Verder:
  Aanteekeningen over de kanseliers van genoemden raad in Limburg's Jaarboek XVII, 4 (1911), 311.
  Over Constantia van Ruysschenberg:
  Publ. de la soc. hist et arch. dans le duche de Limbourg XXXIV (1898), 231-232.
  Over Nicolaas Maen:
  Limburg's Jaarboek IX, 1-2 (1903), 125, 129, 139, XXVIII, 3-4 (1922), 113, 115, XXXIV, 1 (1928), 9.
  [www.historici.nl/retroboeken/nnbw/]
 3. Cornelia van den Kerckhoven,
  Geboren ca. 1600.
  Gehuwd met Nicolaas Maen, griffier aan het souvereine hof van Gelder te Roermond bij het overlijden van zijn schoonvader (1628), sedert 24 oktober 1629 lid van de H. Sacramentsbroederschap in de St. Christoffel-kathedraal en ook van de O.L. Vrouwe-broederschap Op ter Poorten, overleden te Roermond op 20 augustus 1664.
 4. Jvr. Aleijdis van Kerckhoven,  zie nr. 9233.
  Gedoopt te Roermond op 29 januari 1609, overleden na 15 juli 1678.
  Gehuwd in 1628 met Jhr. Cornelis (Laurens) van Randenraeth, geboren ca. 1600, woont in 1633 in het Huis Warenbergh in Haelen, licentiaat in de rechten, vermeld als scholtis van het graafachap Horn (1633-1646), scholtis en stadhouder (rentmeester) van het land van Thorn (1642-1646) en scholtis van Heel (1646), overleden ca. 1675, oud ca. 75 jaar.
18.696. Wouter Willemsz HAVICKEN,
Zoon van Willem Havicken [nr. 37.392], geboren ca. 1560, overleden na 1600, mogelijk te Velsen.
Gehuwd met N.N.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 955, fol. 229, 22 maart 1595:
Gerryt Dirckszoon wonende te Aelbertsberge verkoopt aan Jacop Jansz in den Berch de helft van 5 maden op de Ginderste Dammer, gemeen met de wederhelft door Wouter Willem Havicken gekocht.

KIND:
 1. Dirck Havick,  zie nr. 9348. [Filiatie waarschijnlijk]
  Geboren ca. 1600, mogelijk te Velsen.
  Gehuwd met N.N.
18.720. Willem THIELENS,
Geboren ca. 1560, mogelijk te Leende.
Gehuwd met N.N.

KIND:
 1. Joannis Wilhelmsz Thielens,  zie nr. 9360.
  Geboren ca. 1590, mogelijk te Leende.
  Gehuwd voor 1613 met Heilwigis Johanis de Breuijel, geboren ca. 1590, mogelijk te Leende.
18.722. Johannis DE BREUIJEL,
Geboren ca. 1560, mogelijk te Leende.
Gehuwd met N.N.

KIND:
 1. Heilwigis Johanis de Breuijel,  zie nr. 9361.
  Geboren ca. 1590, mogelijk te Leende.
  Gehuwd voor 1613 met Joannis Wilhelmsz Thielens.
18.728. Matthias BERCHMANS,
Geboren ca. 1555, mogelijk te Leende.
Gehuwd met N.N.

KIND:
 1. Angelus Matthias Berchmans,  zie nr. 9364.
  Geboren ca. 1585, overleden te Leende op 14 juli 1662, oud ca. 77 jaar.
  Ondertrouw te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 18 januari 1610 met Wilhelma Egidius Delen, geboren ca. 1590.

MOGELIJK VERWANTE BERCHMANS

 1. Laurentius Wil Berchmansen.
  Geboren voor 1587.
  Gehuwd voor 1607 met Henrica.

  KINDEREN:
  1. Maria Laurentii Berchmans, geboren voor 1612.
   Gehuwd te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 18 augustus 1630 met Wilhelmus Petri Tielens (Heesterbeecx).
  2. Joanna (Laurentius) Berchmans, geboren voor 1614.
   Gehuwd te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 29 november 1631 met Valerius Donckers.
  3. Joannes, gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 5 augustus 1607.
 2. Joannes (Paulus) Berchmans, [mogelijk twee verschillende Jannen !]
  Geboren voor 1590, overleden voor 1656.
  Gehuwd (1) voor 1610 met Aleida (Jan Driessen), overleden na 1656.
  Gehuwd (2) te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 6 februari 1615 met Catharina Joannes.

  SCHEPENBANK, Heese, Leende en Zesgehuchten, Criminele processtukken, Nr. 677, anno 1656:
  Michiel Peeter Deelen voor zijn vrouw Lyntgen Berchmans contra Lyntgen Dries, weduwe van Jan Berchmans, ter zake van het onderhoud van de Familiegoederen.

  KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Elisabetha, gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 6 juni 1610.
  2. Catharina, gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 2 november 1614.
   Gehuwd voor 1639 met Michael Petri Delen, alias Daems, eerder weduwnaar van Anna Jacobi Lijen.
  3. Maria Joannis Berchmans, geboren voor 1628.
   Gehuwd te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 6 januari 1645 met Arnoldus Jacobi (Anthonissen).

  KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
  1. Joanna, gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 11 november 1615.
  2. Laurentius, gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 28 oktober 1617.
 3. Franciscus Adriani Berchmans,
  Geboren voor 1590.
  Gehuwd te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 20 februar 1610 met Catharina Henrici.

  KINDEREN:
  1. Adrianus, gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 28 mei 1611.
  2. Anna, gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 11 mei 1617.
  3. Christina Berchmans [Filiatie niet bewezen]
   Gehuwd voor 1639 met Godefridus Henrici Loes. Uit dit huwelijk een zoon: Franciscus, gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 1 november 1638.
 4. Mathias Berchmans,
  Geboren voor 1590.
  Gehuwd met Elisabeth Egidii.

  SCHEPENBANK, Heese, Leende en Zesgehuchten, Criminele processtukken, Nr. 370, anno 1630:
  Hendrick Dielis van Veen contra Hendrick Martens, Mathijs Berchmans en delis Gijsen, ter zake van de uitvoering van een scheding en deling.
 5. Gisbertus op den Berch,
  Geboren voor 1595.
  Gehuwd te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 22 augustus 1612 met Heilwigis Joannes van Velthoven.

  KIND:
  1. Angela, gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 8 december 1625.
 6. Joanna Berchmans,
  Geboren voor 1600.
  Gehuwd voor 1619 met Jeronijmus Bastiaens.

  KIND:
  1. Laurentius, gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 9 mei 1619.
 7. Jacobus Petri Berchmans,
  Geboren voor 1610.
  Gehuwd (1) te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 9 november 1629 met Joanna.
  Gehuwd (2) ca. 1636 met Wendela.

  KIND UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Antonia, gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 15 mei 1635.
  KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
  1. Petrus, gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 24 december 1637.
  2. Henrica, gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 4 september 1641.
  3. Bartholomeus, gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 22 januari 1645.
 8. Henricus Berchmans,
  Geboren voor 1615.
  Gehuwd voor 1636 met Anna.

  KINDEREN:
  1. Antonius, gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 3 oktober 1635.
  2. Gerardus, gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 2 januari 1645.
 9. Henricus (Laurens) Berchmans,
  Geboren voor 1620.
  Gehuwd voor 1639 met Maria Jan Tielens.

  KINDEREN:
  1. Helena, gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 14 oktober 1638 (moeder Elisabetha).
  2. Laurentius, gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 18 december 1640.
  3. Laurentius, gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 24 september 1645.
  4. Joannes, gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 28 december 1647.
18.730. Egidius DELEN,
Geboren ca. 1560, mogelijk te Leende.
Gehuwd met N.N.

KIND:
 1. Wilhelma Egidius Delen,  zie nr. 9365.
  Geboren ca. 1590, mogelijk te Leende.
  Ondertrouw te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 18 januari 1610 met Angelus Matthias Berchmans, geboren ca. 1585.
18.744. Antonius ENGELEN,
Geboren ca. 1565, mogelijk te Leende.
Gehuwd voor 1609 met Marie N.N.

18.745. Marie N.N.
Geboren ca. 1570, mogelijk te Leende.

KINDEREN:
 1. Guilielmus (Willem) Antonius Engelen,
  Geboren ca. 1590, overleden na 1631.
  Gehuwd (1) voor 1615 met Elisabetha N.N.
  Gehuwd (2) voor 18 oktober 1623 met Maria N.N.

  DOOPGETUIGE (Maria):
  Te Leende in de RK kerk op 18 oktober 1623 van Leonardus, zoon van Joannis Antonius Engelen en Joanna (getuigen Joanis Guilielmus Jois Bitters en Maria, echtgenote van Guilielmus Antonius Engelen).

  KIND UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Margareta Willem Engelen,
   Gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 3 januari 1615.
  KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
  1. Joannes Willem Engelen,
   Gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 21 september 1625.
  2. Dimna Willem Engelen,
   Gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 26 september 1628.
  3. Adam Willem Engelen,
   Gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 15 november 1628 ?.
  4. Antonius Willem Engelen,
   Gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 16 september 1631.
 2. Joannes Antonius Engelen,  zie nr. 9372.
  Geboren ca. 1595, mogelijk te Leende.
  Gehuwd (1) te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 20 augustus 1617 met Catharina Joannis van Pelt. geboren ca. 1595.
  Gehuwd (2) te Leende in de Rooms-Kath. kerk voor 1624 met Joanna N.N.
 3. Renerus Antonius Engelen,
  Gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 28 juni 1609.
 4. Hadrianus Antonius Engelen,
  Gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 6 februari 1611.
18.856. Gerard DELFOSSE,
Geboren ca. 1595, mogelijk te Doornik, Henegouwen.
Gehuwd voor 1624 met Marie ECLAIR.

18.857. Marie ECLAIR,
Geboren ca. 1595, mogelijk te Doornik, Henegouwen.

KIND VAN GERARD DELFOSSE EN MARIE ECLAIR:
 1. Michel Delfos,  zie nr. 9428.
  Geboren te Doornik, Henegouwen ca. 1624, overleden na 1667.
18.860. Cornelis RIETKERCKEN,
Geboren ca. 1600.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Jan Cornelisz Rietkercken,  zie nr. 9430.
  Geboren ca. 1635, overleden voor 5 maart 1671.
  Gehuwd voor 1663 met Aeltie Jans van Sommene, overleden na 1683.
  Aeltie Jans ondertrouwt (2) te Leiden in de Geref. kerk op 5 maart 1671 met Jacob Jansz van Duyren, eerder weduwnaar van Marytge Tijsse.
 2. Arent Cornelisz van Rietkercke,
  Overleden voor 23 mei 1670.
  Gehuwd (1) voor 1669 met Jannetge Herman, overleden voor 2 januari 1669.
  Ondertrouw (2) te Leiden in de Geref. kerk op 2 januari 1669 met met Aryaentge Cornelis van Vyanen, geboren te Rotterdam.
  Aryaentge ondertrouwt (2) te Leiden in de Geref. kerk op 23 mei 1670 met Cornelis Adriaensz van Achthoven, eerder weduwnaar van Aryaentgen Andries.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 2 januari 1669:
  Arent Cornelisz van Rietkercken, weduwnaar van Jannetge Hermans, wonende St. Jorissteech en Aryaentge Cornelis van Vianen, geboren te Rotterdam, wonend St. Jorissteech.
  Getuige bruidegom: Jan Cornelisz, broeder, Boomgaertsteech.
  Getuige bruid: Susanna Brant, bekende, St. Jorissteech.
  Eerder huwelijk bruidegom P – 69.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw, folio T – 116v]

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 23 mei 1670:
  Cornelis Adriaensz van Achthoven, weduwnaar van Aryaentgen Andries, wonende in de Kijfhouck, en Aryaentge Cornelis van Vyanen, weduwe van Arent Cornelisz van Rietkerkcke, wonend St. Josrissteech.
  Getuige bruidegom: Jan Dircxsz Blaeu, bekende, Middelwech.
  Getuige bruid: Heyltgen Joris van Rietkercke, schoonzuster, Boomgaertsteech.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw, folio T – 259]

  GETUIGE (Aryaentge):
  Op 5 maart 1671 te Leiden in de Geref. kerk bij de ondertrouw van haar schoonzuster Aeltgen Jans met Jacob Jansz van Duijren]
 3. Dirckge Cornelis van Rietkercke,
  Geboren te Leiden ca. 1635, overleden voor 1671.
  Ondertrouw (1) te Leiden in de Geref. kerk op 30 september 1660 met Gerrit Sasbergen, geboren ca. 1630, overleden voor 1667, eerder weduwnaar van Geertruyt Abrahams de Wilde.
  Gehuwd (2) te Katwijk aan de Rijn op 2 januari 1667, ondertrouw te Leiden in de Geref. kerk op 14 december 1666 met Cornelis van Immerseel, geboren te Katwijk aan de Rijn.
  Cornelis ondertrouwt (2) te Leiden in de Geref. kerk op 19 juni 1671 met Annetge Claes, eerder weduwe van Michiel Jansz.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 2 januari 1667:
  Cornelis van Immerseel, geboren te Catwyk op de Rijn, wonend Nieuwestraet en Dirckge Cornelis Rietkerke, weduwe van Gerrit Sasbergen, wonend Hogelantsche Kerckgraft.
  Getuige bruidegom: Cornelis Buys, halfbroer, ‘s-Gravenhage.
  Getuige bruid: Maertge Theunis, meuy, Middelstegraft.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw, folio S – 219]

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 19 juni 1671:
  Cornelis van Immerseel, weduwnaar van Dirckge Cornelis van Rietkercke, wonend Hoochlantsche Kerckhoff, en Annetge Claes, weduwe van Michiel Jansz, wonende Raemsteech.
  Getuige bruidegom: Claes Jansz van Hollebeecque, bekende, Raemsteech.
  Getuigen bruid: Geertruyt Mytert, bekende, Raemsteech en Aelbertge van Dam, bekende, bij de Pieterskerk.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw, folio V – 121]
18.872. Christianus LALAU,
Geboren ca. 1580, mogelijk te Armentieres, Frankrijk.
Gehuwd te Armentieres, Frankrijk voor 1606 met N.N.

KINDEREN VAN CHRISTIANUS LALAU:
 1. Franciscus Lalau,
  Gedoopt te Armentieres, Frankrijk op 27 augustus 1606.
 2. Joannes (Jan) Lalou,  zie nr. 9436.
  Gedoopt te Armentieres, Frankrijk op 26 januari 1609.
  Ondertrouw te Leiden op 1 april 1636 met Marij Huijsman, geboren in ’t Land van Limburg.
 3. Jacques Lalou,
  Geboren te Armentieres, woont in 1630 aan de Langegraft, van beroep passementier, overleden voor 11 februari 1638.
  Ondertrouw te Leiden op 2 april 1630 met Susanne du Rieu, geboren te Leiden, dochter van Abraham du Rieu en Judith Bienaime.
  Susanne du Rieu ondertrouwt (2) te Leiden op 11 februari 1638 met Jean Delje, geboren te Valenciennes, Fr.-Vlaanderen, van beroep bakker.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 2 april 1630:
  Jaecques la Lau, geboren te Armentiers, wonende Langegraft, van beroep passementier en Susanna du Rieu, geboren te Leyden, wonende Langegraft.
  Getuige bruidegom: Sijmon de la Court, bekende.
  Getuige bruid: Judith Bienaime, moeder.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw, folio K – 183]

  BEROEP:
  Een passementier vervaardigt smal weefsel tot versiering van kleding; boordsel van goud- of zilverdraad.
  [bron: Koenen-Endepols Handwoordenboek der Nederlandse taal]

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 11 februari 1638:
  Jean Delje, geboren te Valencijn, wonende te Noorteynde, van beroep bakker, en Susanna Durieau, weduwe van Jaecques la Lou, wonende Oude Chingel.
  Getuige bruidegom: Nicola Gijs, bekende, Noorteynde.
  Getuige bruid: Judith Bienaime, moeder.
  Eerder huwelijk bruid K-183.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw, folio M – 009v]

  KINDEREN:
  1. Jaques la Lau,
   Gedoopt te Leiden in de Waalse kerk op 19 januari 1631, van beroep greinwerker.
   Ondertrouw te Leiden op 5 mei 1654 met Philipote Catoir, geboren te Roubeke (Roubaix), Fr.-Vlaanderen, overleden te Leiden.
   Uit dit huwelijk 9 kinderen.

   DOOPREGISTER, Leiden, Waalse kerk, 19 januari 1631:
   Getuigen Jean la Lou en Judith Bienaime.

   ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 5 mei 1654:
   Jaecques la Lou, geboren te Leiden, wonende Oude Singel, van beroep greinwerker en Philippote Catoir, geboren te Roubey, wonende Haerlemstraat.
   Getuige bruidegom: Jan Dalje, stiefvader, Oude Singel.
   Getuige bruid: Marya Cathoir, zuster, Groenehasegraft – Waalse kerk.
   Bruidegom gedoopt 19 januari 1631 Waalse kerk.
   Huwelijk stiefvader bruidegom: M-9v als Delje.
   [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw, folio P – 068]
  2. Susanna la Lou,
   Gedoopt te Leiden in de Geref. kerk op 25 mei 1632.
   Gehuwd te Leiden op 17 april 1657 met Philippus de la Noij, geboren te Rijssel, Fr.-Vlaanderen ca. 1630, zoon van Jean de la Noij.
  3. Marie la Lou,
   Gedoopt te Leiden in de Geref. kerk op 26 maart 1634.
   Gehuwd te Leiden op 11 juni 1658 met Jacques Plantefeve, geboren te Morschelle, Vlaanderen ca. 1632, zoon van Jacques Plantefeve.
  4. Esther la Lou,
   Gedoopt te Leiden in de Geref. kerk op 8 juni 1636.
 4. Marya la Lou,
  Gehuwd (1) met Anthony de Marlier, overleden voor 1656.
  Gehuwd (2) te Leiden in de Waalse kerk op 27 april 1656 met Gillis de Vyvier, geboren te Marmandie.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Waalse kerk, 27 april 1656:
  Gillis de Vyvier, geboren te Marmandyen, wonend Oude Singel en Marya la Lou, weduwe van Anthonij de Marlier, wonend achter de Vrouwekerck.
  Getuige bruidegom: Passchier de Vyvier, broeder, Heeregraft.
  Getuige bruid: Marya Huysman, schoonzuster, Langegraft.
  Waalse Kerk.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw, folio P – 268]
18.874. [N.N.] HUIJSMAN,
Geboren ca. 1580 in Limburg.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:

[Opmerking: waarschijnlijk is slechts een der beide Jannen een broer van Marie Huijsman ! ]
 1. Jan Huijsman,
  Geboren in Limburg ca. 1600.
  Gehuwd (1) te Leiden voor schout en schepenen op 7 februari 1627 met Paschijne Melchiors, geboren te Koningsland, overleden voor 25 maart 1637.
  Gehuwd (2) te Leiden voor schout en schepenen op 13 april 1637 met Lijsbet Joris, eerder weduwe van Jacob Bonnet.

  TROUWREGISTER, Leiden, Schout en Schepenen, 7 februari 1627:
  Jan Huijsman, geboren in Limborch, wonende Oude Chingel en Paschijne Melchiors, geboren te Koninxlant [?], wonende Langegraft.
  Ondertrouw te Leiden op 20 januari 1627, gehuwd aldaar op 7 februari 1627.
  Getuige bruidegom: Jan Woet, bekende, Langegraft en Pauls Paulsz, bekende , Oude Chingel.
  Getuige bruid: Marie Melchiors, zuster, Langegraft.
  [bron: DTB Leiden, Schepenhuwelijken, 1592-1795, folio B – 195v]

  GETUIGE:
  Op 1 april 1636 te Leiden in de Geref. kerk bij de ondertrouw van Jean le Loo en Mary Huijsman [vermeld als bekende, wonende Langegraft, van Jean le Loo]

  TROUWREGISTER, Leiden, Schout en Schepenen, 13 april 1637:
  Jan Huijsman, weduwnaar van Paschina Melchers, wonende Langegraft, van beroep drapier, en Lijsbet Joris, weduwe van Jacob Bonnet, wonende Oude Vest.
  Ondertrouw te Leiden op 25 maart 1637, gehuwd aldaar op 13 april 1637.
  Getuige bruidegom: Jan Wout, zwager, Oude Chingel.
  Getuige bruid: Jannetgen Mathijs, nicht, Santstraat.
  [bron: DTB Leiden, Schepenhuwelijken, 1592-1795, folio C – 066]
 2. Jan Huijsman,
  Geboren in Limburg ca. 1605, van beroep lakenwever, woont in de Baetstraat te Leiden (1633).
  Gehuwd te Leiden voor schout en schepenen op 28 mei 1633 met Marytgen Pelsers, geboren in Limburg.

  TROUWREGISTER, Leiden, schout en schepenen, 28 mei 1633:
  Jan Huijsman, geboren in Limburch, wonend Baetstraat, van beroep lakenwever en Marytgen Pelsers, geboren in Limburch, wonend Baetstraat.
  Ondertrouw op 10 mei 1633, getrouwd op 28 mei 1633.
  Getuige bruidegom: Pieter Heerendaels, meester, Baetstraat.
  Getuige bruid: Elsgen Willemsdr, bekende, Baetstraat.
  [bron: DTB Leiden, Schepenhuwelijken, 1592-1795, folio C – 002v]
 3. Marie Huijsman,  zie nr. 9.437.
  Geboren ca. 1615 in Land van Limburg, overleden na 1674.
  Ondertrouw te Leiden op 1 april 1636 met Joannes (Jan) Lalou, gedoopt te Armentieres, Frankrijk op 26 januari 1609.
18.876. Dirck Cornelisz DEN OOSTERLING,
Zoon van Cornelis Dircxsz den Oosterling [nr. 37.752] en Aechte Pietersdr. [nr. 37.753], geboren te Leiden ca. 1575, van beroep saaidrapier, saaiwerker, overleden ca. 1646, oud ca. 71 jaar.
Gehuwd (1) te Leiden in de Geref. Kerk op 21 januari 1600 met Trijntje WILLEMSDR, geboren te Leiden ca. 1580, overleden aldaar voor 1603, dochter van Willem in de Koe.
Gehuwd (2) te Leiden in de Geref. Kerk op 27 augustus 1603 met Geertje JANSDR.
Gehuwd (3) te Leiden in de Geref. Kerk op 26 mei 1636 met Cathalina HEIJNDRICXDR, eerder weduwe van Mahieu DAVIDT.

VOLKSTELLING, Leiden, 1581:
Cornelis dircksz den oosterling scoemaeker, aechie van Leijderdorp sijn wijf.
dirck, jan, pieter, hare kinderen.

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 21 januari 1600:
Dirck Cornelisz den Oosterling uit Leyden en Tryntgen Willemsdr uit Leyden.
Getuige bruidegom: Cornelis Dircxz den Oosterling, vader.
Getuige bruid: Willem in de Koe, vader.
[bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw folio D – 085v]

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 27 augustus 1603:
Dirc Cornelisz den Oosterling, weduwnaar van Trijntgen Willems, afkomstig uit Leyden, saaiwerker, en Geertgen Jans, afkomstig uit Leyden.
Getuige bruidegom: Cornelis Dircxz, vader.
Getuige bruid: Marritgen Gerritsdr, moeder.
[bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw folio E – 076]

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 26 mei 1636:
Dirck Cornelisz den Oosterling, weduwnaar van Geertgen Jans, wonende in de Steenstraet, vergezeld van zijn zoon Dirck Dircksz den Oosterling, met Cathalina Heijndricxdr, weduwe van Mahieu Davidts, wonende in de Corte Raemsteech, vergezeld van haar dochter Judick van Dugren.
[bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw folio L – 205]

GETUIGE:
Op 26 april 1608 te Leiden in de Geref. kerk bij de ondertrouw van zijn broer Jan Cornelisz den Oosterling met Susanna Willems.
Op 19 juni 1603 te Leiden in de Geref. kerk bij de ondertrouw van zijn broer Frans Cornelisz den Oosterling met Annetgen Franssen.
Op 15 juli 1638 te Leiden in de Geref. kerk bij de ondertrouw van zijn zoon Jan Dircxz den Oosterling met Jannetgen Gerritsdr.

OPMERKING:
Dirck wordt vermeld als Rondarchier bij de Schutterij onder Adriaen van Leeuwen.
In 1616 kocht Dirck een huis aan de St. Barbarasteeg en de Uitgracht; hij verkocht dit in 1648 [bonboekjes; slecht leesbaar].
Op 30 augustus 1655 wordt er een Dirck Oosterling begraven; dit kan ook de zoon geweest zijn.

18.877. Geertje JANSDR,
Dochter van Jan N.N. [nr. 37.754] en Marritgen Gerritsdr [nr. 37.755], geboren ca. 1580, overleden te Leiden aan de Steenschuur, begraven in de Pieterskerk te Leiden op 20 februari 1629, oud ca. 48 jaar.

KIND UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Dirck Dircksz den Oosterling,
  Geboren te Leiden ca. 1600, van beroep saaiwerker, vermeld als huwelijksgetuige op 26 mei 1636.
  Ondertrouw te Leiden op 12 juli 1623 met Engeltgen Jacobsdr, geboren te Eesens in het Embderlant.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 12 juli 1623:
  Dirck Dircxz den Oosterlingh, geboren te Leyden, van beroep saaiwerker en Engeltgen Jacobsdr, geboren te Eesens in het Embderlant.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw, folio I – 175]

  GETUIGE:
  Op 26 mei 1636 te Leiden in de Geref. kerk van het huwelijk van zijn vader Dirck Cornelisz den Oosterling met Cathalina Heijndricxdr.
KIND UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Jan Dirckxz den Oosterling,  zie nr. 9438.
  Geboren te Leiden ca. 1618, van beroep vachteploter, overleden voor 20 februari 1654.
  Ondertrouw te Leiden op 15 juli 1638 met Jannetgen Gerritsdr., geboren te Leiden ca. 1618, begraven aldaar op 21 juni 1658, oud ca. 40 jaar.
  Jannetgen Gerritsdr ondertrouwt (2) te Leiden op 20 februari 1654 met Dirck Willemsz, geboren te Leiden, van beroep tuinman, wonende aan Coenesteech.
31.776. Adriaen Allertsz MOLENAER,
Zoon van Allert Pieter Jansz [nr. 63.562] en N.N., geboren ca. 1522, woont te Zoetermeer, bezit wei-, hooi-, hout- en veenland in Zoetermeer en Zegwaard, korenmolenaar te Zegwaard (1578).
Gehuwd ca. 1545 met N.N.

KOHIER 10e PENNING, Zoetermeer, 1543, fol. 7:
Adriaen Allertszns wooninge is 7 hont landts guet ende quaat geestimeert voor 2 gulden 'jaers: 4 st.

MORGENBOEK, Zoetermeer, 1544:
Adriaen Allaertszoon zijn landt ende is groot 1 ½ mergen 55 roeden (1 ½ 50 roeden) [fol. 15].

KOHIER 10e PENNING, Zoetermeer, 1553, fol. 8:
Adryaen Allertzn zijn woninck ende 4 mergen weylant ende verdulven lant t'samen getaxeert tsjaers 7 karolusgulden; compt den 10en penninck 14 s.

KOHIER 10e PENNING, Zoetermeer, 1557, fol. 17:
Adryaen Allertsz zijn huys erf getaxeert tsiaers 3 pond facit 6 s.
Heeft noch 2 morgen lants getaxeert 3 pond facit 12 s.
Noch 1 ½ morgen ½ hont verdulven getaxeert nihil.
Compt den 10en penninck 18 s.

KOHIER 10e PENNING, Zegwaard, 1557, fol. 26:
Adryaen Allertszn heeft 2 morgen weylants ende dorre hoeylant getaxeert tsiaers 5 pond facit: 10 s.
Noch 4 hont houtlants getaxeert tsiaers 15 s.; compt den 10en penninck 11 s. 6 d.
Heeft noch 3 morgen plas ende verdulven: nihil.

KOHIER 10e PENNING, Zoetermeer, 1562, fol 18:
Uytterste Groeneweechtgen.
Adryaen Allertsz zijn woninck ende 2 ½ morgen wey ende hoeylant.
Heeft noch ½ morgen houdtlants.
Heeft mede 3 ½ hont verdulven getaxeert 10 pond; compt den 10en penninck 1 pond.

KOHIER 10e PENNING, Zegwaard, 1562, fol. 28:
Dese sijn buytenluyden die haer landen in Zegwart zijn gelegen:
Adriaen Allertsz heeft 4 morgen 2 ½ hont weylant ende hoeylant getaxeert voer 10 pond.
Huiert noch van de erffgenamen van Pieter Vranckenz 1 ½ morgen weylants voer 8 pond; compt den 10en penninck facit van eygen ende huier 36 s.
[In de marge:] hier op gesien die huiersedulle houdende in date de 5en July anno 1559.
heeft noch 6 ½ hont verdolven venen, nihil.

MORGENBOEK, Zoetermeer, 1568:
Die Leijens:
Adryaen Diercksz ende Adryaen Allertsz tesamen 1 morgen 5,5 hont (fol. 12).
't Langelant:
Adryaen Allertsz, 1 morgen 4,5 hont (fol. 13v).
Thusken dat Uuytterste Groene weechtgen ende Arent Heynesz vaert:
Adryaen Allertsz, 4 hont (fol. 15v).
Adryaen Diercksz, Adryaen Allertsz tesamen 5 hont (fol. 16).
Adryaen Allertsz, 1 morgen 4,5 hont (fol. 16v).

MORGENBOEK, Zoetermeer, 1576:
Wuytterste Weechtgen:
Adryaen Allertsz, vruchtber lant, 4 morgen; onvruchtber, 2 morgen, 1 hont, 1 quart.

KOHIER VAN DE PENNING XVIII EN DE 10E PENNING VANDIEN, over Buijtewech, Zegwaard, 1578:
die Molewech:
Adriaen Allertsz Molenaer, fol. 15.
het dorp:
Adriaen Allertsz Molenaer, fol. 16v en 20v.
Maerten Allertsz, fol. 16v.
die Walle:
Adriaen Allertsz, fol. 26v.
Allert Adriaensz, fol. 26.
die Thijenden:
Arien Allertsz Molenaer, die corenmolen, fol. 32.

VERPONDING 18e PENNING EN 100e PENNING, Zegwaart, 1579:
Adriaen Allertsz Molenaer heeft een huijsken ende erfgen genaemt Luchten Burch getacxeert op viij s (fol. 4v).
Adriaen Allertsz Molenaer heeft een woninck, huijs, erff, schuijer, barch mit iij morgen j hont weijlandts daer bij an Dorp gelegen an twee weerentsamen getacxeert op v pond (fol. 5v).
Adriaen Allertsz Molenaer heeft een huijs ende erff mit een schuijer op staende getacxeert op xxx s [fol. 6v].
Adriaen Allertsz heeft 3 morgen ij hont vruchtbaer weilant of hoeijlant getacxeert op iij pond [fol. 19].
Adriaen Allertsz Molenaer heeft van Jan Claesz x ½ hondt j quart vruchtbaer lants getacxeert op xxxij s iij d [fol. 20].
Adriaen Allertsz Molenaer ende Allert Pietersz hebben tsamen een woninck, huijs, erff, schuijer ende barch mit ij morgen vruchtbaer weij ende hoeijlant getacxeert op xxxvj s [fol. 24].
Adriaen Allertsz Molenaer heeft j morgen j hont weijlants getacxeert op xxj s [fol. 43v].
Adriaen Allertsz heeft vij hont slachlandt ende uuijt gemuert plas lant getacxeert op viij s [fol. 71].
Adriaen Allertsz Molenaer heeft in erfpacht die coernmolen staende inde heerlicheijt van Segwaert inde overmorgen van Soetermeer die [.....] eijgen toecompt die E. Heer van Sommeldijck ende die Arien Allertsz angestaen heeft tsjaers voor xix pond.
[in de marge: bij mannenwaerheijt verclaert] [fol. 85v].
Cornelis Pietersz Waert nu Arien Allertsz Molenaer heeft iij morgen vruchtber weijlant getacxeert op ij pond xiiij s. [fol. 44v].
Allert Ariensz heeft een hondt lants getacxeert op j s vj d [fol. 11].
Allert Adriaensz heeft xj hondt vruchtber slachlandt getacxeert op xxvij s vj d [fol. 16].
jonge Adriaen Allertsz heeft vij ½ hondt quaet verdolven uuijt gemuert slachturfflandt getacxeert op vj s [fol. 11v].
Dirck Jansz, brouwer tot Delft, heeft j morgen iiij hondt vruchtbaer landt sulcxs daer jaeren in huijer gebruijct wort bij Allert Ariensz tsjaers voordie somme van viij pond [in de marge: verclaert bij zijn mannenwaerheijdt] (fol. 14).
Jan Maertsz ende Arien Allertszoen com cosijs hebben ij hont quaet desolaet bedorven lant getacxeert op nichil. [fol. 55].

KINDEREN:
 1. Adriaen Adriaen Allertsz,
  Vermeld als grondbezitter (ca. 4 morgen) te Zoetermeer in 1568, overleden voor 1576.
  Gehuwd met N.N., vermeld als grondbezitter te Zoetermeer in 1576.

  MORGENBOEK, Zoetermeer, 1568:
  Thusken dat Vuijtterste Groene weechtgen ende Arent Heynesz vaert.
  Adryaen Adryaen Allertsz, 2 morgen 5 hont [fol. 14].
  Adryaen Adryaen Allertsz, 1 morgen 0,5 hont [fol. 15].

  MORGENBOEK, Zoetermeer, 1576:
  Wuytterste Weechtgen:
  Adryaen Ariaen Allertsz weduwe, vruchtber lant 2 morgen 1 hont, onvruchtber 1 morgen 1.5 hont (fol. 8).
 2. Allert Adriaensz Prins,  zie nr. 15.888.
  Geboren ca. 1550, mogelijk te Zoetermeer, van beroep bouwman, veenman, overleden na 1597.
  Gehuwd met N.N.
 3. Jan Adriaensz Molenaer,
  Belastingplichtig te Zegwaard in 1579.

  VERPONDING 18e PENNING EN 100e PENNING, Zegwaart, 1579:
  Jan Adriaensz Molenaer heeft viij hondt quaet verdolven slachlant uuijt gemuert ende mitten hogen water doort ontsetten van Leijden verdreven getacxeert op nichil [fol. 69].
31.872. Heijndrick Wouters VERDUIJN,
Waarschijnlijk een zoon van Wouter Verduijn [nr. 63.744] en van N.N., geboren ca. 1520, vermoedelijk te Charlois, bewoner van de hofstede te Charlois.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Wouter Hendricksz Verduijn,  zie nr. 15.936.
  Geboren ca. 1550, bezitter van een hofstede en landerijen in Charlois, vermeld als Schepen van Charlois 1582-86, 1590-92 en 1602-04, maakte op 11 juli 1626 zijn testament en overleed diezelfde dag te Charlois, begraven in de kerk aldaar "int hoochkoer" in het graf bij zijn vrouw onder een zerk met zijn wapen erop, oud ca. 76 jaren.
  Gehuwd (1) met Maertge Cornelis, geboren te Varkenoord ca. 1550.
  Gehuwd (2) met Lijntgen Eeuwouts, geboren in Oosthoek ca. 1555, overleden te Charlois op 10 december 1624, oud ca. 69 jaren.
 2. Hendrickje Hendricksdr, [filiatie niet bewezen],
  Doopgetuige in 1591 en 1595.

  DOOPGETUIGE:
  Te Poortugaal in de Geref. kerk op 7 augustus 1591 van Arie, zoon van Claes Jansz Koyer (getuigen Hendrickje Hendricksdr en Cornelis Hendricksz, beiden wonende op IJsselmonde).
  Te Poortugaal in de Geref. kerk op 21 mei 1595 van Cornelis, zoon van Vranc Ariensz op Hoogvliet (getuigen Wouter Hendricksz en Hendrickje Hendricksdr).
 3. Cornelis Hendrickz, [filiatie niet bewezen],
  Doopgetuige in 1591.

  DOOPGETUIGE:
  Te Poortugaal in de Geref. kerk op 7 augustus 1591 van Arie, zoon van Claes Jansz Koyer (getuigen Hendrickje Hendricksdr en Cornelis Hendricksz, beiden wonende op IJsselmonde).
31.874. Eeuwout Dircxsz VERSCHOOR,
Geboren ca. 1530, overleden tussen 1569 en 1578.
Gehuwd ca. 1550 voor de kerk met Hadewijntgen AERTS.

31.875. Hadewij AERTSDR,
Geboren ca. 1530, overleden in 1598, oud ca. 68 jaar.

KINDEREN:
 1. Lijntgen Eeuwouts,  zie nr. 15.937.
  Geboren in Oosthoek ca. 1555, overleden te Charlois op 10 december 1624, oud ca. 69 jaar.
  Gehuwd met Wouter Hendricksz Verduijn.
 2. Aert Eeuwoutsz,
  Kerkmeester te Charlois (1598).
32.096. Cornelis Jacops BOSMAN,
Zoon van Jacop Bosman en N.N., geboren ca. 1560, overleden na 8 september 1605.
Gehuwd ca. 1585 met Neeltgen CLAESDR, geboren ca. 1560, mogelijk te Koudekerk, overleden te Oudshoorn voor 8 september 1605.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1592-1607, inv. nr. 1B, blz. 64, 8 september 1605:
Cornelis Jacopsz Bosman, weduwnaar van Neeltgen Claesdr, ter eenre, en Claes Claesz, wonende te Koudekerk in de Lagewaard als grootvader en bloedvoogd over Jacop Cornelisz, oud 19 jaar, Jan, oud 18 jaar, Sijmon, oud 15 jaar, Maritgen, oud 14 jaar en Willem, oud 10 jaar.
Boedeldeling:
* De kinderen valt ten deel 1.000 gulden, per kind 200 gulden, uit te keren op 20-jarige leeftijd of eerder bij huwelijk. * Enkele verdere regelingen. Vader stelt als garantie zijn huis een 22 morgen land met vogelkooi, strekkende uit de Rijn tot aan de Oudshoornse weg, belend ten oosten, voor Clement Pietersz en achter Claes Jansz en ten westen Ghijsbert Dircksz Calckoven.

32.097. Neeltgen CLAESDR,
Dochter van Claes Claesz [nr. 64.194] en N.N., geboren ca. 1560, mogelijk te Koudekerk, overleden te Oudshoorn voor 8 september 1605.

UIT DIT HUWELIJK VIJF KINDEREN:
 1. Jacop Cornelisz Bosman,
  Geboren 1585/86, van beroep bouwman onder Koudekerk, overleden na 13 mei 1641.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Hazerswoude 1619-1625, inv. nr. 23, blz. 717v, 12 januari 1625:
  Matthijs Maertensz, wonende aan de Hoge Rijndijk, verkoopt aan Jan Cornelisz Koij, eveneens wonende aan de Hoge Rijndijk en Jacob Cornelisz Bosman een vogelkooi in het Rietveld, groot 10 hond met het tamme gevogelte;
  nog 4 ½ hond hooiland omtrent de vogelkooi.
  Voldaan met een schuldbrief van 979 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Hazerswoude 1627-1639, inv. nr. 24, blz. 170v, 17 oktober 1628:
  Boedeldeling.
  [Jacob Cornelisz Bosman vermeld als belendend landeigenaar in het Rietveld]

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Hazerswoude 1627-1639, inv. nr. 24, blz. 318v, 4 februari 1638:
  Landtransactie.
  [Jacob Cornelisz Bosman vermeld als belendend landeigenaar in het Rietveld]

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Hazerswoude 1639-1642, inv. nr. 25, blz. 321v, 13 mei 1641:
  Thijs Maertensz, gehuwd met Annetje Reijersdr, laatst weduwe van Jan Cornelisz Koij, verkoopt aan Jacob Cornelisz Boschman, wonende te Koudekerk, 13 hond hooiland gelegen Buitenweg in de Clemende polder, belend ten oosten Cornelis Govertsz en Machtelt Gerritsdr, ten westen de erfgenamen van Pieter Eeuwoutsz, ten zuiden de Nieuwe vaart en ten noorden Eeuwout Gerritsz........
 2. Jan Cornelisz Bosman,
  Geboren 1586/87, van beroep bouwman, overleden na 24 december 1624.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Hazerswoude 1619-1625, inv. nr. 23, blz. 698v, 24 december 1624:
  Boedeldeling.
  [Jan Cornelisz Bosman vermeld als belendend landeigenaar in het Rietveld]
 3. Sijmon Cornelisz Bosman,  zie nr. 16.048.
  Geboren in 1589/90, woont in 1640 onder Oudshoorn.
  Gehuwd met Annetgen Jansdr.
 4. Maritgen Cornelis Bosman,
  Geboren 1590/91, overleden na 8 september 1605.
 5. Willem Cornelisz Bosman,
  Geboren 1594/95, overleden na 8 september 1605.
32.108. Claes VELSEN,
Geboren ca. 1570.
Gehuwd met N.N.

KIND:
 1. Jan Claesz Velsen,  zie nr. 16.054.
  Geboren ca. 1600, woont in 1664 te Oudshoorn, verkoopt dat jaar weiland aan zijn zoon Claes.
  Gehuwd met N.N.
 2. Claes Claesz Velsen,
  Vermeld als grondbezitter in Oudshoorn in 1664.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen 1657-1663, Oudshoorn, inv. nr. 6, blz. 60v, 16 mei 1658:
  Onderpandstelling.
  [Claes Claesz Velsen vermeld als belendend grondeigenaar in de grote polder te Oudshoorn]

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen 1657-1663, Oudshoorn, inv. nr. 6, blz. 243v, 19 oktober 1662:
  Claes Claesz Velsen den Ouden verkoopt aan Gerrit Gijsbertsz Westveen 1 morgen veenland of water in de Grote polder van Oudshoorn, strekkende van Dirck Willemsz Lelijevelt tot in de Duikerwetering, belend ten oosten Dirck Willemsz van Suijlen en ten westen de weduwe van Jan Pietersz Schenckevelt c.s.
  Koopsom 40 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen 1664-1671, Oudshoorn, inv. nr. 7, blz. 20, 3 april 1664:
  Jan Claesz Velsen, wonende te Oudshoorn, verkoopt aan zijn zoon Claes Jansz Velsen, wonende te Oudshoorn, 2 morgen 50 roeden weiland in de Grote polder, strekkende van Claes Claesz Velsen tot Pieter Dircksz, belend ten noorden de kinderen van Jan Jansz Vermij en ten zuiden Willem Dircksz Joor.
  Koopsom 1.625 gulden.
32.160. Adriaen MOUS,
Geboren ca. 1530, overleden voor 1622, mogelijk te Benthoorn of Hazerswoude.
Gehuwd (1) met N.N.
Gehuwd (2) ca. 1565 met Leentgen WILLEMSDR.

WEERBARE MANNEN, Benthuizen, Benthorn en Hoogeveen, 12 januari 1599:
Benthorn.
Aeryen Cornelysz, nagelaten oudt man [inschrijving doorgehaald]
[Onzeker dat dit Adriaen Mous betreft]

HOOFDGELD 1622/1623:
[Niet vermeld in Hazerswoude, Benthoorn en Benthuizen]

32.161. Leentgen WILLEMSDR,
Geboren ca. 1550, woont in 1622 te Benthoorn bij haar zoon Cornelis.

HOOFDGELD, Benthoorn, 1622, f. 1479:
Cornelis Adriaenss Mous,
Maritgen Jans, zijn huisvrouw,
Kinderen: Maritgen, Pleuntgen, Arien en Trijntgen.
Bij de selve: Leentgen Willemsdr, sijn moeder.

KIND UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Jan Adriaensz Mous,
  Geboren ca. 1555.
  Gehuwd met Grietgen N.N.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Hazerswoude (1619-1625), inv. nr. 23, blz. 540, 22 november 1623:
  Adriaen Jansz Mous met zijn zonen Jan Adriaensz en Dirck Adriaensz verkopen aan Jacob Doesz een schuldbrief ten laste van Geertje Claesdr, weduwe van Claes Boeijensz, wonende te Cuijnderwijk in het buurtschap Baerlo, groot 275 gulden volgens de brief van 11 oktober 1621.
  [Groenehartarchief]

  OPMERKING:
  Volgens het Hoofdgeld zouden beide zoons getrouwd zijn met ene Machtelt Henricxdr; ook de namen van de kleinkinderen komen overeen.

  KINDEREN:
  1. Arien Jansz Mous,
   Geboren ca. 1580, overleden na 1623.
   Gehuwd met Machtelt Henricxdr.

   HOOFDGELD, Hazerswoude, 1623:
   Arien Jansz Mous, bij de Hoogebrugge ende Machtelt Henricxdr met
   Grietgen, Maritgen, Crijntgen, Lijsbet, Cornelis, Willem ende Dirck, heure kinderen.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Hazerswoude (1619-1625), inv. nr. 23, blz. 540, 22 november 1623:
   Adriaen Jansz Mous met zijn zonen Jan Adriaensz en Dirck Adriaensz verkopen aan Jacob Doesz een schuldbrief ten laste van Geertje Claesdr, weduwe van Claes Boeijensz, wonende te Cuijnderwijk in het buurtschap Baerlo, groot 275 gulden volgens de brief van 11 oktober 1621.
   [Groenehartarchief]
  2. Jan Jansz Mous,
   Geboren ca. 1585.
   Gehuwd met Machtelt Henricxdr.

   HOOFDGELD, Benthoorn, 1622:
   Jan Jansz Mous ende Machtelt Henricxdr sijn huisvrouw met
   Grietgen, Cornelis, Crijntgen, Lijsbeth, Dirck ende Willem heure kinders.
  3. Dirck Jansz Mous,
   Overleden te Benthuizen voor 1622.
   Gehuwd met Blaserinne Ellerts, overleden na 1622.

   HOOFDGELD, Benthuizen, Benthoorn, Hoogeveen, 1622:
   Blaserinne Ellerts, weduwe van Dirck Jansz Mous met
   Ellert en Griete heure kinderen.
   En voorts Haesgen Gijsen, haer moeder en Maritgen Willemsdr, een houkint.
   Benthuizen.
KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Cornelis Adriaensz Mous,  zie nr. 16.080.
  Geboren ca. 1565, vermeld als hoofdgeldplichtige te Benthoorn in 1622.
  Gehuwd ca. 1590 met Maritgen Jansdr.
 2. Dirck Adriaensz Mous,
  Geboren ca. 1580, veenman, vermeld als hoofdgeldplichtige te Benthoorn in 1622.
  Gehuwd met IJeffgen Cornelisdr.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Hazerswoude (1611-1618), inv. nr. 22, blz. 588, 25 februari 1617:
  Dirck Adriaensz Mous verkoopt aan Pieter van Eijndoven 6 hond slagturfland of water, belend ten noorden de Achterwegse watering, ten oosten Cornelis Sijmonsz Tange, ten zuiden Claes Adriaensz, molenaer en ten westen Gerrit Cornelisz Tange met de grote schuur.
  De verkoper behoudt de kleine schuur op het goed onder verwijzing naar de oude brieven, de laatste van 28 januari 1596.
  Voldaan met een obligatie van 480 gulden ten behoeve van Adriaen Jansz Mous.
  [Groenhartarchieven]


  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Hazerswoude (1611-1618), inv. nr. 22, blz. 588v, 25 februari 1617:
  Dirck Adriaensz Mous verkoopt aan Pieter van Eijndoven een huijs en erf met schuur gelegen bovenweg, belend ten oosten Jan Gerritsz, ten zuiden en westen Cornelis Jansz Wittebol en ten noorden de Achterwegse wetering, belast met 20 stuivers erfpacht per jaar onder verwijzing naar een verkoopceel van 30 januari 1594, welke wordt overhandigd.
  Koopsom 264 gulden.
  [Groenhartarchieven]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Hazerswoude (1611-1618), inv. nr. 22, blz. 608, 25 april 1617:
  Dirck Adriaensz Mous verkoopt aan Lambrecht Jacobsz 1 hond land gelegen aan de bovenweg, etc.
  [Groenhartarchieven]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Hazerswoude (1611-1618), inv. nr. 22, blz. 794v, 12 november 1618:
  Neeltje Willemsdr, weduwe van Hubert Leendertsz van Witlocxthuijn met haar broer Floris Willemsz Looffiet, beiden wonende te Benthuizen, stelt dat haar man Hubert destijds verkocht had en draagt nu op aan Dirck Adriaensz Mous, wonende te Hazerswoude, 5 ½ hond veenland in het Westeinde bovenweg, belend ten oosten Gerrit Cornelisz scheepmaker c.s., ten zuiden de erfgenamen van Adriaen Leendertsz, Cornelis Jansz van Geneuchten en Trijn Hugendr, ten westen Jan Marijt Eeuwoutsz c.s. en ten noorden Floris Dircksz, Jan Jansz van Geneuchten en Leendert Pietersz Craen c.s. onder overhandiging van de oude waarbrieven.
  Voldaan door overgavevan 9 hond land in Benthuizen met een turfschuur en met een schuldbrief.
  [Volgt schuldbrief van 1750 tonnrn turf met hypotheek op het gekochte, folio 795]
  [Groenhartarchieven]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Hazerswoude (1619-1625), inv. nr. 23, blz. 71, 12 juni 1619:
  Dirck Adriaensz Mous verkoopt aan zijn neef Adriaen Jansz Mous 12 hond hooiland gelegen bovenweg, zoals de verkoper bij brief van 24 november 1618 van Adriaen Dircksz Vennit en 15 ½ hond veenland of water gekocht op 12 november 1618 van Neeltje Willemsdr, weduwe en boedelhoudster van Hubert Leendertsz had gekocht, belast met 200 gulden ten behoeve van Pieter Cornelisz, 1.020 gulden schuldpenningen te behoeve van Adriaen Dircksz Vennit en 300 gulden ten behoeve van Pieter Adriaensz, alles op de eerste partij en 1.750 ton turf ten behoeve van de weduwe van Hubert Leendertsz.
  [Groenhartarchieven]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen, Hazerswoude, 1619-125, inv. nr. 23, blz. 78, 29 juli 1619:
  Met schepenen van Benthuizen.
  Dirck Adriaensz Mous verkoopt aan Claes Dircksz Schouten, wonende te Benthuizen een erf met huis, berg, schuur, strekkende van de Hoogeveense vaartskant of het ambacht van Benthuizen tot Lambert Jacobsz land toe halversloot, etc. voor de somma van 525 gulden.
  [Land en huis belast met een hypotheek van 400 gulden en bijna 40 gulden aan jaarlijkse lasten].
  [Groenhartarchieven]

  HOOFDGELD, Benthoorn, 1622, f. 1478:
  Dirck Adriaensz Mous ende
  IJeffgen Cornelisdr, sijn huijsvrouw met
  Cornelis ende Pieter, heure kinders. [Arm]

  KINDEREN:
  1. Cornelis Dircksz Mous,
   Overleden na 1622.
  2. Pieter Dircksz Mous,
   Overleden na 1622.
 3. Willem Adriaensz Mous,
  Geboren ca. 1585, vermeld als hoofdgeldplichtige te Benthoorn in 1622.
  Gehuwd met Anna Jansdr.

  HOOFDGELD, Benthoorn, 1622, f. 1478:
  Willem Adriaensz Mous ende
  Anna Jansdr sijn huijsvrouw met
  Arien, Pleuntgen en Ariaentgen, heure kinders. [Arm].
  Aldaer ten huijse: Adriaentgen Dircxdr, Trijntgen Japen en Franchijntgen Gellisdr.

  KINDEREN:
  1. Arien Willemsz Mous,
   Overleden na 1622.
  2. Pleuntgen Willemsdr Mous,
   Overleden na 1622.
  3. Ariaentgen Willemsdr Mous,
   Overleden na 1622.
32.244. Willem KEIJSER,
Geboren ca. 1565, mogelijk te Benthuizen.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Hubert Willemsz Keijser,  zie nr. 16.122.
  Geboren te Benthuizen ca. 1595.
  Gehuwd ca. 1617 met Annetje Jillis.
 2. Dirck Willemsz Keijser,
  Geboren te Benhuizen ca. 1600, vermeld als doopgetuige op 3 september 1623, overleden voor 14 december 1655.
  Gehuwd voor 10 november 1624 met Ermtgen Lenertsdr., overleden te Benthuizen voor 14 december 1655.
  Ermtgen was eerder gehuwd met Jan IJsbrantss, overleden voor 10 november 1624.

  DOOPGETUIGE:
  Op 3 september 1623 in de Geref. kerk te Benthuizen van Jacob, zoon van Hubert Willemsz Keijser en Annetgen Jelisdr. (mede getuigen Pieter Heijndricksz Los en Trijntgen Willemsdr).

  TRANSPORTAKTEN EN OBLIGATIES, 1652-1657, Benthuizen, inv. nr. 21, fol. 138-143, 14 december 1655:
  [Samenvatting:]
  Betreft verdeling erfenis:
  IJsbrant Janss, Willem Dircxss Keijser, Leendert Dircxss Keijser, Cornelis Gilliss den Haen, gehuwd met Maertgen Dircxdr Keijser en Pieter Dircxss Keijser, allen wonende te Benthuizen, kinderen en erfgenamen, elk voor 1/5 van Ermtgen Leendertsdr, die eerst weduwe was van Jan IJsbrantss en laatst van Dirck Willemsz Keijser, gewoond hebbende en overleden zijnde alhier te Benthuizen, verklaren dat zij de verdeling van de erfenis onderling geregeld hebben.
  Een perceel weiland groot 17 hond wordt verdeeld onder IJsbrant, Willem, Maertje en Pieter, terwijl Leendert het huis en erf waar zijn moeder woonde en overleed, alsmede een boomgaard met beplanting in Benthuizen.

  KIND UIT HET HUWELIJK VAN ERMTGEN LENERTSDR EN JAN IJSBRANTSS:
  1. IJsbrant Janss,
   Geboren voor 1624, overleden na 13 december 1655.
  KINDEREN UIT HET HUWELIJK VAN DIRCK WILLEMSZ KEIJSER EN ERMTGEN LENERTSDR:
  1. Willem Dircksz Keijser,
   Koopt land te Benthuizen van zijn broer Leendert in 1654, erft van zijn moeder in 1655.

   TRANSPORTAKTEN EN OBLIGATIES, 1652-1657, Benthuizen, inv. nr. 21, fol. 64, 13 augustus 1654:
   [Samenvatting:]
   Leendert Dircxss Keijser verkoopt aan zijn broer Willem Dircxss Keijser een partijtje land, gelegen aan de Heerwech naast de dorpsbrug, te verongelden voor 50 roeden, sijnde een gedeelte van 8 hondt, 75 roeden, belend ten oosten de koper zelve voor de somma van 300 gulden.
  2. Leendert Dirckxsz Keijser,
   Verkoopt land te Benthuizen aan zijn broer Willem in 1654, erft van zijn moeder in 1655.
   Gehuwd voor 1654 met Meijnsje Cornelis.

   TRANSPORTAKTEN EN OBLIGATIES, 1652-1657, Benthuizen, inv. nr. 21, fol. 64, 13 augustus 1654:
   [Samenvatting:]
   Leendert Dircxss Keijser verkoopt aan zijn broer Willem Dircxss Keijser een partijtje land, gelegen aan de Heerwech naast de dorpsbrug, te verongelden voor 50 roeden, sijnde een gedeelte van 8 hondt, 75 roeden, belend ten oosten de koper zelve voor de somma van 300 gulden.
  3. Maertje Dirks Keijser,
   Erft van haar moeder in 1655.
   Gehuwd voor 25 april 1649 met Cornelis Jillisse (Gielisz) de Haen, geboren voor 1622.
  4. Pieter Dircksz Keijser,
   Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 10 november 1624, erft van zijn moeder in 1655.
   Gehuwd voor 1653 met Maertje Leenderts.
   Uit dit huwelijk tenminste 7 kinderen: Pleuntghen, Ermpje, Maertge, Grietje, Pietertje, Willem en Ariaentje.

   DOOPREGISTER, Benthuizen, Geref. kerk, 10 november 1624:
   Pieter, vader Dirck Willemsz Keijser, moeder Ermtgen Lenertsdr.
   Getuigen: Hubert Willemsz Keijser en Trijntgen Philipsdr.
 3. Trijntgen Willemsdr,
  Vermeld als doopgetuige op 3 september 1623.

  DOOPGETUIGE:
  Op 3 september 1623 in de Geref. kerk te Benthuizen van Jacob, zoon van Hubert Willemsz Keijser en Annetgen Jelisdr. (mede getuigen Dirck Willemsz Keijser en Pieter Heijndricksz Los).
Rond 1600 leefden de volgende Keijsers in Benthuizen:

 1. Willem Willemsz Keijser,
  Gehuwd met Martyntgen Meesen.

  KINDEREN:
  1. Mees Willemsz Keijser,
   Overleden na 1622.
   Gehuwd voor 1655 met Maertje Pieters.
  2. Pieter Willemsz Keijser,
   Leent 600 gulden van de Geref. diaconie te Benthuizen op 6 juni 1652, vermeld als doopgetuige op 30 mei 1655.

   TRANSPORTAKTEN EN OBLIGATIES, 1652-1657, Benthuizen, inv. nr. 21, fol. 6, 6 juni 1652:
   [Samenvatting:]
   Pieter Willemss Keijser verklaart schuldig te wesen aan de Diaconije van de kercke Jesu Christi te Benthuizen een somme van 600 car. guldens tegen een rente van 4 procent, met als onderpand "een huijs ende erve, potinge ende plantinge, aert ende nagelvast, staende ende gelegen op desen dorpe, streckende van den Heerwech tot het lant van hem comparant zelffs.

   DOOPGETUIGE:
   Op 30 mei 1655 in de Geref. kerk te Benthuizen van Marije, dochter van Mees Willemsz Keijser en Maertje Pieters.
  3. Jan Willemsz Keijser,
   Overleden na 1622.
 2. Jonge Willem Willemsz Keijser,
  Gehuwd met Geertgen Cornelisdr.

  KINDEREN:
  1. Meijnsgen Willemsdr Keijser.
   Overleden na 1622.
  2. Maritgen Willemsdr Keijser.
   Overleden na 1622.
  3. Jannetgen Willemsdr Keijser.
   Overleden na 1622.
  4. Willempgen Willemsdr Keijser.
   Overleden na 1622.
  5. Cornelis Willemsz Keijser.
   Overleden na 1622.
   Gehuwd voor 1659 met Meijnsje Cornelis.
 3. Jan Willems Keijser.
  Overleden na 1622.
 4. Willem Jansz Keijser.
  Gehuwd met Aeltgen Huijgen.

  KINDEREN:
  1. Claes Willemsz Keijser.
   Geboren voor 1622, verkoopt in 1653 ruim 9 hond flodderland in Benthuizen.

   TRANSPORTAKTEN EN OBLIGATIES, 1652-1657, Benthuizen, inv. nr. 21, fol. 40, 3 juli 1653:
   [Samenvatting:]
   Claes Willemss Keijser verklaarde uit de hand verkocht te hebben aan Pieter Janss van der Helm een perceel z.g. flodderland, oftewel water met een schuur, groot ruim 9 hond voor de somme van 353 gulden.
  2. Gooltgen Willemsdr Keijser.
   Overleden na 1622.
  3. Meijnsgen Willemsdr Keijser.
   Overleden na 1622.
  4. Pieter Willemsz Keijser.
   Overleden na 1622.
 5. Jan Jansz Keijser.
  Vermeld als borg voor zijn zoon Cornelis in 1652.
  Gehuwd met Grietgen Gabriels.

  TRANSPORTAKTEN EN OBLIGATIES, 1652-1657, Benthuizen, inv. nr. 21, fol. 15, 29 oktober 1652:
  [Samenvatting:]
  Adriaen Jansz Vermeer verkoopt aan Cornelis Mees van Alphen, thans wonende te Zegwaard, een custing- of termijnbrief ter grootte van 1500 gulden, waarvan 200 op later datum inbaar, alhier verleden en gepasseerd bij Cornelis Jansz Keijser als principaal, en Jan Jansz Keijser, zijn vader als borg en medeprincipaal, voortspruitende uit de koop van "een huijs ende erve, turffschuir, pootinge ende plantinge, aert ende nagelvast, staende ende gelegen alhyer opt Westeijnde van den dorp van Bemthuijzen.

  KINDEREN:
  1. Gabriel Jansz Keijser.
   Overleden na 1622.
   Gehuwd voor 1654 met Geertje Ariens.
  2. Willem Jansz Keijser.
   Overleden na 1622.
  3. Maritgen Jans Keijser.
   Overleden na 1622.
  4. Neeltgen Jans Keijser.
   Overleden na 1622.
  5. Cornelis Jansz Keijser.
   Geboren voor 1622, vermeld als koper van onroerend goed in 1652.
   Gehuwd voor 1653 met Ariaentje Jans.

   TRANSPORTAKTEN EN OBLIGATIES, 1652-1657, Benthuizen, inv. nr. 21, fol. 15, 29 oktober 1652:
   [Samenvatting:]
   Adriaen Jansz Vermeer verkoopt aan Cornelis Mees van Alphen, thans wonende te Zegwaard, een custing- of termijnbrief ter grootte van 1500 gulden, waarvan 200 op later datum inbaar, alhier verleden en gepasseerd bij Cornelis Jansz Keijser als principaal, en Jan Jansz Keijser, zijn vader als borg en medeprincipaal, voortspruitende uit de koop van "een huijs ende erve, turffschuir, pootinge ende plantinge, aert ende nagelvast, staende ende gelegen alhyer opt Westeijnde van den dorp van Bemthuijzen.
  6. Lysbeth Jans Keijser.
   Overleden na 1622.
 6. Pieter Heijndricxss Keijser,
  Overleden (voor zijn vrouw) voor 26 augustus 1652.
  Gehuwd met Hillegondt Sijmonsdr, overleden voor 26 augustus 1652.

  KINDEREN:
  1. Crijntgen Pietersdr Keijser,
   Woont in 1652 te Benthuizen.
   Gehuwd met Cornelis Harmensz, overleden voor 26 augustus 1652.
  2. Willemtgen Pietersdr Keijser,
   Woont in 1652 te Voorschoten.
   Gehuwd met Jooris Willemsz van Outshooren, overleden voor 26 augustus 1652.

   TRANSPORTAKTEN EN OBLIGATIES, 1652-1657, Benthuizen, inv. nr. 21, fol. 7, 27 augustus 1652:
   [Samenvatting:]
   Willemtgen Pietersdr Keijser, weduwe van Jooris Willemsz van Outshooren, wonende te Voorschoten, mede erfgenaam van Hillegondt Sijmonsdr, die weduwe was van Pieter Heijndricxsz Keijser, wijlen haar vader en moeder, verklaart verkocht te hebben aan Abraham en Jacques Hennebo, kooplui te Leiden een partij hooiland groot ruim twee morgen voor de somma van 2.450 guldens.
   Pachtbelasting ad 15 stuivers zal gedeeld worden door Willemtgen Pietersdr Keijser en Crijntgen Pietersdr Keijser, weduwe van Cornelis Harmensz.
32.246. Jillis Cornelisz DEN HAEN,
Geboren ca. 1575, niet vermeld als weerbare man in 1599 te Benthuizen, lidmaat Geref. kerk, overleden te Benthuizen op 10 juni 1658, oud ca. 82 jaar.
Gehuwd ca. 1595 met Aeltgen THONISDR.

HOOFDGELD, Benthuizen, 1622:
Gillis Cornsz,
Aeltgen Thonisdr, zijn huisvrouw.
Kinderen: Neeltgen, Aeltgen, Cornelis en Manitgen.

DOOPGETUIGE:
Op 25 april 1649 in de Geref. kerk te Benthuizen van Lijssbeth, dochter van Cornelis Jillissen en Maertje Dirks (mede getuige Aeltjen Jelisse), door overlijden dopeling doopplechtigheid afgelast.
Op 27 december 1655 in de Geref. kerk te Benthuizen van Cornelis, zoon van Cornelis Gielisz den Haen en Maertge Dircksz Keijser (mede getuige Maertgen Gielisdr).

LIDMATEN, Benthuizen, Geref. kerk, 1657-1658:
blz. 118:
Den 10 Junij 1658 is gesturven Jillis Cornelisse den Haen, litm.

32.247. Aeltgen THONISDR.
Geboren ca. 1575, overleden na 1622.

KINDEREN:
 1. Annetgen Jillis,  zie nr. 16.123.
  Geboren ca. 1595, mogelijk te Benthuizen.
  Gehuwd ca. 1617 met Huijbert Willemsz Keijser, geboren te Benthuizen ca. 1595.
 2. Neeltgen Jillis,
  Overleden na 1622.
 3. Aeltgen Jillis,
  Geboren voor 1622, vemeld als doopgetuige in 1649.

  DOOPGETUIGE:
  Op 25 april 1649 in de Geref. kerk te Benthuizen van Lijssbeth, dochter van Cornelis Jillissen en Maertje Dirks (mede getuige Jilis Cornelisse de Haen), door overlijden dopeling doopplechtigheid afgelast.
  Op 1 april 1652 in de Geref. kerk te Benthuizen van Aechje, dochter van Cornelis Jillisse en Maertje Dirks (mede getuigen Pieter Dirkse).
 4. Cornelis Jillisse (Gielisz) de Haen,
  Geboren voor 1622, vermeld als schepen van de Heerlijkheid Benthuizen 1652.
  Gehuwd voor 25 april 1649 met Maertje Dirks Keijser, ontvangt erfenis van haar moeder in 1655, dochter van Dirck Willemsz Keijser en Ermtgen Leenderts.

  TRANSPORTAKTEN EN OBLIGATIES, 1652-1657, Benthuizen, inv. nr. 21, fol. 138-143, 14 december 1655:
  [Samenvatting:]
  Betreft verdeling erfenis:
  IJsbrant Janss, Willem Dircxss Keijser, Leendert Dircxss Keijser, Cornelis Gilliss den Haen, gehuwd met Maertgen Dircxdr Keijser en Pieter Dircxss Keijser, allen wonende te Benthuizen, kinderen en erfgenamen, elk voor 1/5 van Ermtgen Leendertsdr, die eerst weduwe was van Jan IJsbrantss en laatst van Dirck Willemsz Keijser, gewoond hebbende en overleden zijnde alhier te Benthuizen, verklaren dat zij de verdeling van de erfenis onderling geregeld hebben.
  Een perceel weiland groot 17 hond wordt verdeeld onder IJsbrant, Willem, Maertje en Pieter, terwijl Leendert het huis en erf waar zijn moeder woonde en overleed, alsmede een boomgaard met beplanting in Benthuizen.

  KINDEREN:
  1. Lijssbeth Cornelisd [de Haen],
   Geboren te Benthuizen, overleden voor 25 april 1649, oud 0 jaar.

   DOOPREGISTER, Benthuizen, Geref. kerk, 25 april 1649:
   Lijssbeth, vader Cornelis Jillissen, moeder Maertjen Dirks.
   Getuigen: Jilis Cornelisse de Haen en Aeltjen Jelisse.
   [Inschrijving doorgehaald en bijgeschreven: moritur ante tempus]
  2. Dirk Cornelisz [de Haen],
   Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 16 oktober 1650.

   DOOPREGISTER, Benthuizen, Geref. kerk, 16 oktober 1650:
   Dirk, vader Cornelis Jillisse, moeder Maertje Dirks.
   Getuigen: Willem Dirkse, Hermtje Leenderts en Cornelis Pieterse.
  3. Aechje Cornelisd [de Haen],
   Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 1 april 1652.

   DOOPREGISTER, Benthuizen, Geref. kerk, 1 april 1652:
   Aechje, vader Cornelis Jillisse, moeder Maertje Dirks.
   Getuigen: Aeltje Jillis en Pieter Dirkse.
  4. Ermpje Cornelisdr [de Haen],
   Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 17 mei 1654:

   DOOPREGISTER, Benthuizen, Geref. kerk, 17 mei 1654:
   Ermpje, vader Cornelis Gillisz, moeder Maritjen Dirckx.
   Getuige: Isbrandt Jansz.
  5. Cornelis Cornelisz den Haen,
   Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 27 december 1655.

   DOOPREGISTER, Benthuizen, Geref. kerk, 27 december 1655:
   Cornelis, vader Cornelis Gielisz den Haen, moeder Maertge Dircksz Keijser.
   Getuigen: Gielis Cornelisz den Haen en Maertgen Gielisdr.
 5. Maritgen Jelisdr.
  Geboren ca. 1595, vermeld als doopgetuige in 1629 en 1655.
  Gehuwd voor 1622 met Pieter Henricxz Losch.

  HOOFDGELD, Benthoorn, 1622:
  Pieter Henricxz Losch.
  Maritgen Gillisdr., zijn huisvrouw.
  Kinderen: Maritgen, Crijntgen.

  DOOPGETUIGE:
  Op 3 juni 1629 in de Geref. kerk te Benthuizen bij de doop van Aechgen, dochter van Hubert Willemsz Keijser en Annetgen Jillisdr (mede getuigen Isbrant Jansz en Barbara Lenerts).
  Op 27 december 1655 in de Geref. kerk te Benthuizen van Cornelis, zoon van Cornelis Gielisz den Haen en Maertge Dircksz Keijser (mede getuige Gielis Cornelisz den Haen).

  KINDEREN:
  1. Maritgen Pieters Losch,
   Overleden na 1622.
  2. Crijntgen Pieters Losch,
   Overleden na 1622.
  3. Willem Pietersz,
   Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 25 juni 1623.

   DOOPREGISTER, Benthuizen, Geref. kerk, 25 juni 1623:
   Willem, vader Pieter Heijndricksz, moeder Maritgen Jelisd.
   Getuigen: Cornelis Heijndricksz, Hubert Wilhelm Keijser en Maritgen Heijndricksd.
32.252. Cornelis AERTSZ,
Geboren ca. 1575, vermeld als weerbare man te Benthuizen in 1599.
Gehuwd ca. 1600 met Aeltgen LENAERTS.

WEERBARE MANNEN, Benthuizen, Benthorn en Hoogeveen, 12 januari 1599:
Den Hil (Benthuijsen),
Corn. Aertss.................Een verrejager.

HOOFDGELD, Benthuizen, 1622:
Corns Aertsz,
Aeltgen Lenaertsdr, zijn huisvrouw.
Kinderen: Arent, Maritgen, Willem, Neeltgen, Grietgen, Pieter, Annetgen en Lenert.

32.253. Aeltgen LENAERTS,
Geboren ca. 1575, mogelijk te Benthuizen.
KINDEREN:
 1. Arent Cornelisz,  zie nr. 16.126.
  Geboren ca. 1600, mogelijk te Benthuizen.
  Gehuwd 1623-1625 met Ingetgen Louwerisdr, geboren ca. 1600, mogelijk te Benthuizen, vermeld als doopgetuige op 5 juli 1665.
 2. Maritgen Cornelisdr,
  Geboren ca. 1603, overleden na 1622.
 3. Willem Cornelisz,
  Geboren ca. 1605, overleden na 1622.
 4. Neeltgen Cornelisdr.
  Geboren ca. 1607, overleden na 1622.
 5. Grietgen Cornelisdr.,
  Geboren ca. 1610, overleden na 1622.
 6. Pieter Cornelisz,
  Geboren ca. 1612, overleden na 1622.
 7. Annetgen Cornelisdr.,
  Geboren ca. 1615, overleden na 1622.
 8. Lenert Cornelisz,
  Geboren ca. 1620, overleden na 1622.
32.254. Louweris N.N.
Geboren ca. 1575.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Magdaleentgen Louwerisdr,
  Gehuwd voor 25 augustus 1624 met Pieter Dircksz.

  KINDEREN:
  1. Ariaentgen Pietersdr, tweeling,
   Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 25 augustus 1624.

   DOOPREGISTER, Benthuizen, Geref. kerk, 25 augustus 1624:
   Ariaentgen en Fijtgen, vader Pieter Dircksz, moeder Magdaleentgen Louwerisdr.
   Getuigen: Annetgen Louwerisdr en Sara Jacobsdr.
  2. Fijtgen Pietersdr, tweeling,
   Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 25 augustus 1624.

   DOOPREGISTER, Benthuizen, Geref. kerk, 25 augustus 1624:
   Ariaentgen en Fijtgen, vader Pieter Dircksz, moeder Magdaleentgen Louwerisdr.
   Getuigen: Annetgen Louwerisdr en Sara Jacobsdr.
 2. Annetgen Louwerisdr,
  Vermeld als doopgetuige in 1624.

  DOOPGETUIGE:
  Op 25 augustus 1624 in de Geref. kerk te Benthuizen van Ariaentgen en Fijtgen, dochters van Pieter Dircksz en Magdaleentgen Louwerisdr (mede getuige Sara Jacobsdr)
 3. Ingetgen Louwerisdr,  zie nr. 16.127.
  Geboren ca. 1600, mogelijk te Benthuizen, vermeld als doopgetuige op 5 juli 1665.
  Gehuwd 1623-1625 met Arent Cornelisz, geboren ca. 1600, mogelijk te Benthuizen.
32.336. Pieter Pietersz WATERLOO,
Geboren te Valenciennes, Frankrijk ca. 1585, van beroep velleploter, vachtenploter, overleden te Leiden, begraven aldaar op 22 augustus 1649, oud ca. 64 jaar.
Gehuwd (1) te Leiden op 21 november 1610, ondertrouw aldaar op 5 november 1610 met Catelijne Louwijs DE SAINTE, eerder weduwe van Jan WERIJN.
Gehuwd (2) te Leiden in de Waalse kerk op 21 mei 1625, ondertrouw aldaar op 30 april 1625 met Sara SEGAER, geboren te Leiden, dochter van Pasquier Carels Segaar, geboren te Bondue, Fr.-Vlaanderen, van beroep clavecimbelmaker, weefgetouwmaker en van Catherine des Bonnet, geboren te Bondue, Fr.-Vlaanderen.

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 5 november 1610:
Pierre Waterlo, geboren te Valenchijn, velleploter en Cathelijne de Chijnkte, weduwe van Jan Werijn, Cambersy.
Getuigen bruidegom: Nicola Blanpayn, bekende en Jan Gerrejan, bekende.
Getuigen bruid: Elysabeth Lycheen, bekende en Pyrone Culture, bekende.
[bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouwen (1575-1712), folio G-120].

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 30 april 1625:
Pieter Waterloo, weduwnaar van Cathalina de Sinte, vachtenploter en Sara Segaer, geboren te Leyden.
[bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouwen (1575-1712), folio I-266].

GETUIGE:
Op 14 oktober 1629 in de Geref. Hooglandsche kerk te Leiden bij de doop van Catelyne, dochter van Michiel Huijsen [mede getuigen: Daniel van den Hove, Lysbeth Joosten en Catelyna die Sint], [bron: DTB Leiden, Dopen Ned. Herv. Hooglandsche Kerk].
Op 1 maart 1634 in de Geref. kerk te Leiden bij de ondertrouw van zijn zoon Pieter Waterloo met Cathelijne Roelants Lepelaar.

WOONADRESSEN:
Leiden, Voldergraft...................1634.

MOGELIJK VERWANTE WATERLOO’S:
 1. Janneken Waterloo,
  Afkomstig van Antwerpen, geboren ca. 1570, woont in 1597 te Leiden, overleden aldaar voor 2 mei 1603.
  Gehuwd te Leiden in de Waalse kerk, ondertrouw aldaar op 7 november 1597 met Fabiaen Fremon, afkomstig van Bondu bij Rijssel, van beroep timmerman.
  Fabiaen huwt (2) te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 2 mei 1603 met Barber Robe, geboren te Gruson (tussen Lille en Tournai), eerder weduwe van Michiel Potiers.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Waalse kerk, 7 november 1597:
  Fabiaen Fremon, afkomstig van Bondu en Janneken Waterloo, afkomstig van Antwerpen.
  Getuige bruidegom: Nicolaes Waterlo, cozijn.
  Getuige bruid: Leonoir Mallebrang, nicht.
  Waalse Kerk.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouwen (1575-1712), folio D-022]

  GETUIGE (Fabiaen):
  Op 29 oktober 1598 in de Waalse kerk te Leiden bij de ondertrouw van Nicolaes Waterlo met Franchoise de Chant [Fabien Form, bekende van de bruidegom].

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 2 mei 1603:
  Fabiaen Fremon, weduwnaar van Jannethe Waterloos, geboren te Bonduwes bij Ryssel, timmerman en Barber Robe, weduwe van Michiel Potiers, geboren te Gruyson bij Ryssel.
  Getuige bruidegom: mr. Jan l’Agache, bekende en Pieter Beyten, bekende.
  Getuige bruid: Margriete van Aelst, en Pierone Faes, bekende.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouwen (1575-1712), folio E-059]
 2. Nicolaes Waterlo,
  Geboren te Rijssel voor 1580, vermeld als trouwgetuige in 1597, woont in 1598 te Amsterdam.
  Gehuwd te Leiden in de Waalse kerk, ondertrouw aldaar op 29 oktober 1598 met Franchoise de Chant, geboren te Rijssel, dochter van Jacque de Champt [misschien Deschamps].

  GETUIGE:
  Op 7 november 1597 in de Waalse kerk te Leiden bij de ondertrouw van Fabiaen Fremon en Janneken Waterloo [Nicolaes vermeld als cozijn/neef van de bruidegom]

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Waalse kerk, 29 oktober 1598:
  Nicolaes Waterlo, geboren te Rijsel, wonend te Amsterdam en Franchoise de Chant, geboren te Lille.
  Getuige bruidegom: Fabien Form, bekende.
  Getuige bruid: Jacque de Champt, vader.
  Waalse kerk.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouwen (1575-1712), folio D-051].
 3. Jan Waterloos,
  Geboren te Tielt, Vlaanderen (tussen Gent en Roeselaar), van beroep tinnegieter.
  Gehuwd (1) voor 1619 met Susannetgen Spiegelmans, overleden voor 28 maart 1619.
  Gehuwd (2) te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 28 maart 1619 met Sara Stevens Gernoots, geboren te Gent, eerder weduwe van Cors Jansz.
  Gehuwd (3) te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 9 augustus 1645 met Marijtgen Jans, eerder weduwe van Bartholomeus Jansz.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 28 maart 1619:
  Jan Waterloos, weduwnaar van Susannetgen Spiegelmans, geboren te Thielt, Vlaenderen, tinnegieter en Sara Steven Gernoots, weduwe van Cors Jansz, geboren te Gent.
  Getuige bruidegom: Adriaen van den Velde, bekende.
  Getuige bruid: Grietgen Soetings, bekende.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouwen (1575-1712), folio H-269v]

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 9 augustus 1645:
  Jan Waterloos, weduwnaar van Sara Gernoets, wonend Stincksteech, tinnegieter en Marijtgen Jans, weduwe van Bartholomeus Jansz, wonend Haerlemstraet.
  Getuige bruidegom: Anthony van Oortigen, Oude Vest.
  Getuige bruid: Barbara Tijssen, schoonzuster, Haerlemstraet.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouwen (1575-1712), folio N-169v]
 4. Jean Waterloo,
  Geboren voor 1615, mogelijk te Rijssel, woont te Leiden aan Corte Oude Vest (1656-1663).
  Gehuwd (1) voor 1656 met Anthonette le Rouse, overleden voor 27 juni 1656.
  Gehuwd (2) te Leiden in de Waalse kerk, ondertrouw aldaar op 27 juni 1656 met Marya Slingelan, eerder weduwe van Jean du Werseyn.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Waalse kerk, 27 juni 1656:
  Jean Waterloo, weduwnaar van Anthonette le Rouse, wonend Corte Oude Vest en Marya Slingelan, weduwe van Jean du Werseyn, wonend Groenehasegraft.
  Getuigen bruidegom: Jean Waterloo, zoon, Conincxstraet bij Reynsburgerpoort en Anthony de Crammerey, bekende, St. Jacobsgraft.
  Getuige bruid: Marya Dieu, bekende, Groenehasegraft.
  Waalse kerk.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouwen (1575-1712), folio P-302]

  GETUIGE:
  Op 30 september 1656 in de Waalse kerk te Leiden bij ondertrouw van zijn zoon Pool Waterloo met Florence Bartran.
  Op 11 mei 1663 in de Waalse kerk te Leiden bij de ondertrouw van zijn zoon Waron Waterloo met Marijtgen Hoffmans.

  KINDEREN:
  1. Jean Waterloo,
   Ondertrouwgetuige op 27 juni 1656.
  2. Pool (Poele) Waterloo,
   Geboren te Rijssel voor 1635, van beroep greinwerker, overleden voor 28 augustus 1664.
   Gehuwd te Leiden in de Waalse kerk, ondertrouw aldaar op 30 september 1656 met Florence (Floreyne) Bartran, eerder weduwe van Matthij Crombien.
   Florence huwt (3) te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 28 augustus 1664 met Henry la Bou, eerder weduwnaar van Marya Caluwier.
  3. Waron Waterloo,
   Geboren te Rijssel voor 1640, van beroep greinwerker.
   Gehuwd te Leiden in de Waalse kerk, ondertrouw aldaar op 11 mei 1663 met Marijtgen Hoffmans, geboren te Leiden, dochter van N.N. Hoffmans en Susanna del Porte.
 5. Marya Waterloo,
  Geboren voor 1650.
  Gehuwd voor 13 september 1675 met Jaecq Fournie.
  Jaecq gaat (2) te Leiden in ondertrouw op 13 september 1675 met Margriet Lacroo, wonende te Delft.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 13 september 1675:
  Sjaecq Fournie, weduwnaar van Marya Waterloo, wonend Witte Paerdesteech en Margriet Lacroo, wonend te Delft in ’t Oosteynde.
  Bruid niet gecompareerd.
  Attestatie overgebracht.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouwen (1575-1712), folio W-176]
 6. Jan Pieter Waterloo, ook Johannes Petrus Waterloo.
  Geboren in 1790, van beroep landschapschilder, overleden in 1861, oud 71 jaar.
[bronnen: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712) en kwartierstaten op www.Hollebeek.nl.]

32.337. Catelijne Louwijs DE SAINTE, ook genaamd DE CHEYN, DE CHIJNKTE en DE SINTE,
Geboren te Cetheau of te Cambersy (mogelijk Kamerijk) ca. 1580, overleden te Leiden voor 30 april 1625.
Eerder gehuwd te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 14 april 1601 met Jan WERY, ook Jan WERIJN, geboren te Condé, Frankrijk, soldaat onder kapitein Gabriel de la Nouwelle, overleden voor 21 november 1610.

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 14 april 1601:
Jan Wery, geboren te Condé , soldaat onder capitein Gabriel de la Nouwelle en Cathelijna de Cheyn, geboren te Cetheau.
Getuigen bruidegom Noe de Can, bekende en Luyck de Herbecourt, bekende.
Getuigen bruid: Maertyne de Can, bekende en Anthonette Cheynte, bekende.
[bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouwen (1575-1712), folio D-133].

KIND VAN JAN WERY EN CATELIJNE LOUWIJS DE SAINTE:
 1. Catalyne Wery, [Filiatie niet bewezen]
  Geboren te Franckendael ca. 1603.
  Gehuwd te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 2 februari 1624 met Daniel du Four, geboren te Tolen, van beroep boratwerker.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 2 februari 1624:
  Daniel du Four, geboren te Tolen, van beroep boratwerker en Catalyne Wery, geboren te Franckendael ca. 1603.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouwen (1575-1712), folio I-197v]
KIND VAN PIETER PIETERSZ WATERLOO EN CATELIJNE LOUWIJS DE SAINTE:
 1. Pieter Waterloo de Jonge,  zie nr. 16.168.
  Geboren te Leiden op 3 maart 1613, gedoopt aldaar in de Geref. kerk op 7 maart 1613, van beroep boratwerker, overleden voor 14 november 1670.
  Gehuwd te Leiden op 17 april 1634, ondertrouw aldaar op 1 maart 1634 met Cathelijne Roelants Lepelaer, geboren te Leiden ca. 1611, overleden aldaar in 1678, oud ca. 67 jaar.
KINDEREN VAN PIETER PIETERSZ WATERLOO EN SARA SEGAER:
 1. Clara Pieters Waterloo,
  Geboren te Leiden ca. 1635, woont aan de Arent van Rollantsteech (1661), Camp (1681) en aan de Langegraft (1699), overleden voor 14 april 1702, oud ca. 65 jaar.
  Gehuwd (1) te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 30 september 1661 met Nathaniel Lodewijckz l'Ardinoys, geboren te Leiden, van beroep schilder, zoon van Lodewijck l'Ardinoy.
  Gehuwd (2) te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 24 januari 1681 met Eduaert Engels, eerder weduwnaar van Catharijna Jans, vermeld als trouwgetuige in 1688, overleden voor 1699.
  Gehuwd (3) te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 11 december 1699 met Willem Eyckhof, eerder weduwnaar van Maertje van Tol.
  Willem huwt (3) te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 14 april 1702 met Christina Knoops, geboren te Emmerich (Dld).

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 30 september 1661:
  Nathaniel l'Ardinoys, geboren te Leyden, wonend St. Ursulensteech, schilder en Claertgen Pietersdr, geboren te Leyden, wonend Arent van Rollantsteech.
  Getuige bruidegom: Lodewijck l'Ardinoy, vader, St. Ursulensteech.
  Getuigen bruid: Sara Segers, moeder, Hoffge van Jan de Latere.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio R-047v].

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 24 januari 1681:
  Eduwaert Engels, weduwnaar van Catharyna Jans, wonend Langebrugge en Clara Pieters, weduwe van Nathaniel Lodewijckxe, wonend Camp.
  Getuige bruidegom: Pieter van der Pop, bekende, Uytterstegraft.
  Getuigen bruid: Sara Claes, schoonzuster, Camp en Annetge Joris, moei, Uytterstegraft.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio X-212v].

  GETUIGE (Eduard):
  Op 2 april 1688 in de Geref. kerk te Leiden bij de ondertrouw van Pieter Waterloo met Martijntje van Hoven (Eduard vermeld als oom van de bruidegom)

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 11 december 1699:
  Willem Eyckhoff, weduwnaar van Maertje van Tol, wonend Oude Voldersgraft en Clara Pieters, weduwe van Eduart Engels, wonend Langegraft.
  Getuige bruidegom: Cornelis Poulusz, bekende, Beestemarckt.
  Getuige bruid: Lijsbeth Lodewijcx, dochter, Langegraft en Mary Pieters, dochter, Langegraft.
  Kinderen weduwnaar: 3.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio CC-087v].

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 14 april 1702:
  Willem Eyckhoff, weduwnaar van Claartje Waterloo, wonend Oude Voldersgraft en Christina Knoops, geboren te Emmerick, wonend Langebrugge.
  Getuige bruidegom: Cornelis Paulusz Veenland, bekende, Oude Cingel.
  Getuige bruid: Annetje Knoops, zueter, Camp.
  Kinderen weduwnaar: 32
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio CC-266v]
 2. Annetje Pieters Waterloo,
  Gedoopt te Leiden op 19 januari 1638, overleden aldaar tussen 29 november 1671 en 13 mei 1673, oud ca. 34 jaar.
  Gehuwd te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 22 augustus 1657 met Hieronimus (Jeroen) Hieronimusz Roosendaal, geboren te Middelburg ca. 1630, van beroep lakenwerker, zoon van Hieronimus Roosendaal en Hester Bouwe.
  Uit het eerste huwelijk zes kinderen gedoopt in Leiden: Jacobus, Pieter, Zacharias, Hieronimus, Daniel en Sara.
  Jeroen huwt (2) te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 13 mei 1673 met Christijntje Denijs, geboren te Brugge ca. 1650, overleden voor 28 juni 1674, eerder gehuwd met Jan du Char.
  Jeroen huwt (3) te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 28 juni 1674 met Sara Jans Bink, gedoopt te Leiden op 19 november 1645, dochter van Jan Pieters Bink en Maartje Solomons Obreijs.
  Uit het derde huwelijk een dochter: Esther.

  LEIDSE DOPEN OP ALFABET:
  Annetje Pieters Waterloo,
  Vader Pieter Pieters Waterloo.
  Moeder Sara Segaar.
  Doopplaats en -datum: Leiden, 19 januari 1638.
  [bron: www.mijnstambomen.nl

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 22 augustus 1657:
  Hieronimus Hieronimusz, geboren te Middelburch, wonende Camp, van beroep lakenwerker en Annetgen Pieters, geboren te Leyden, wonend Oude Voldersgraft.
  Getuige bruidegom: Heyndrick Michielsz, bekende, Camp.
  Getuige bruid: Sara Pieters, haar moeder, Oude Voldergraft.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouwen (1575-1712), folio Q-063v]

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 13 mei 1673:
  Jeronimus Rosendael, weduwnaar van Annetge Pieters Waterloo, wonend Clooster van Nasareth en Stijntge Denijs, weduwe van Jan du Char, wonend Voldersgraft.
  Getuige bruidegom: Pieter Pietersz Waterloo, schoonvader, Jan de Latershoff.
  Getuigen bruid: Catharia Harters, bekende, Langegraft in de vijftien huijsen en Neeltge Gillis, bekende, Molesteech.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouwen (1575-1712), folio V-294v].

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 28 juni 1674:
  Jeronimus Jeronimusz, weduwnaar van Stijntge Denijs, wonende Clooster van Nasareth en Sara Jans, geboren te Leyden, wonend Clooster van Nasareth.
  Getuige bruidegom: Pieter Waterloo, bekende, bij de Reynsburgerpoort.
  Getuige bruid: Hester Bouwe, schoonmoeder, Hoffge van de Latere.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouwen (1575-1712), folio W-091]
 3. Daniel Waterlo,
  Geboren te Leiden ca. 1640, van beroep greinwerker, overleden voor 1 mei 1677.
  Gehuwd te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 23 april 1666 met Saertgen Claes, geboren te Leiden, wonend Moriaensteech, dochter van Claes N.N. en Maertje Jans.
  Saertgen Claes huwt (2) te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 1 mei 1677 met Sjaacq Cormeau, geboren in Limburg, wonend bij de Reynsburgerpoort, van beroep lakenwerker.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 23 april 1666:
  Daniel Waterlo, geboren te Leyden, wonend Armstraet, greinwerker en Saertgen Claes, geboren te Leyden, wonend Moriaensteech.
  Getuige bruidegom: Pieter Waterlo, vader, Jan de Latershofje.
  Getuige bruid: Maertje Jans, moeder, Moriaensteech.
  [bronnen: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio S-172].

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 1 mei 1677:
  Sjaacq Cormeau, geboren in Limborgh, wonend bij de Reynsburgerpoort, lakenwerker en Saertge Claes, weduwe van Daniel Waterloo, wonend Camp.
  Getuige bruidegom: Simon Cormeau, broerder, bij de Reynsburgerpoort.
  Getuigen bruid: Sara Pieters, schoonmoeder, Hofje van Jan de Later en Judick Pieters, schoonzuster, Langebrugge.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouwen (1575-1712), folio W-267v]

  KIND:
  1. Pieter Waterloo, [filiatie onzeker], Geboren te Leiden ca. 1666, woont aan de Wielmakersteegh (1688), van beroep lakenwever.
   Gehuwd te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 2 april 1688 met Martijntje van Hoven, geboren te Leiden, dochter van N.N. van Hoven en Grietje Hendrixs.

   ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 2 april 1688:
   Pieter Waterloo, geboren te Leyden, wonend Wielmakersteegh, lakenwever en Martijntje van Hoven, geboren te Leyden, wonend Wielmakersteegh.
   Getuige bruidegom: Eduard Engels, oom, Langegraft.
   Getuige bruid: Grietje Hendrixs, moeder, Wielmakersteegh.
   [naambruid in orig: Oog]
   [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouwen (1575-1712), folio Z-158] [bronnen: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), kwartierstaten op www.Hollebeek.nl, stamboom familie Roosendaal op www.mijnstambomen.nl.
32.338. Roeland DE LEPELAER,
Zoon van Lowys de Lepelaer [nr. 64.676] en Jacomijntje Wolfs [nr. 64.677], gedoopt te Ronse, Vlaanderen op 13 september 1590, van beroep saaiwerker, overleden te Leiden, begraven aldaar op 22 september 1645, oud 55 jaar.
Gehuwd te Leiden op 3 oktober 1610, ondertrouw aldaar op 10 september 1610 met Aeltgen DIRCXDR.

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 10 september 1610:
Roelandt de Lepelaere, wonende te Leyden, van beroep saaiwerker en Aeltgen Dircx, wonende te Leyden. Leyden, ondertrouw op 10 september 1610.
Getuige bruidegom: Loyse de Lepelaer, vader.
Getuige bruid: Teuntgen Pieters, moeder.
[bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouwen (1575-1712), folio G-112]

[bronnen: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712) en kwartierstaten op www.Hollebeek.nl.

32.339. Aeltgen DIRCXDR.
Dochter van Dirck Jansz [nr. 64.678] en Teuntgen Pieters [nr. 64.679], geboren ca. 1590, vermeld als getuige 1634-1641.

TROUWGETUIGE:
Op 17 april 1634 te Leiden in de Geref. kerk van haar dochter Cathelijne Lepelaer met Pieter Waterloo de jonge.
Op 6 september 1641 te Leiden in de Geref. kerk van haar dochter Teuntgen de Lepelaer met Andries Jansz Cappers.

KINDEREN:
 1. Cathelijne Roelants Lepelaer,  zie nr. 16.169.
  Geboren te Leiden ca. 1611, overleden aldaar in 1678, oud ca. 67 jaar.
  Gehuwd (1) te Leiden in de Geref. kerk op 17 april 1634, ondertrouw aldaar op 1 maart 1634 met Pieter Waterloo de Jonge, geboren te Leiden op 3 maart 1613, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 7 maart 1613, van beroep boratwerker, overleden voor 14 november 1670.
  Gehuwd (2) te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 14 november 1670 met Huijbert Jansz van Toledo, eerder weduwnaar van Heijltgen Jacobs.
 2. Lowijs de Lepelaer,
  Geboren te Leiden ca. 1616, begraven aldaar op 28 december 1618.
 3. N.N.,
  Begraven te Leiden op 4 augustus 1624.
 4. Teuntgen Roeloffsdr de Lepelaer,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. kerk op 20 februari 1624, vermeld als getuige in 1670.
  Gehuwd te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 6 september 1641 met Andries Jansz Cappers, geboren te Essen, van beroep lakenbereider.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 6 september 1641:
  Andries Jansz Cappers, geboren te Essen, wonend Pieterskerckhoff, van beroep lakenbereider en Teuntgen Roeloffsdr Lepelaer, geboren te Leyden, wonend Schoolsteech.
  Getuige bruidegom: Pieter Waterloo, bekende, Schoolsteech.
  Getuige bruid: Aeltge Dircxdr, moeder, Schoolsteech.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouwen (1575-1712), folio M-217v].

  GETUIGE:
  Op 14 november 1670 te Leiden in de Geref. kerk bij de ondertrouw van haar zuster Cathalijn met Huijbert Jansz van Toledo.
 5. Lowijs de Lepelaer,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. kerk op 18 oktober 1626, van beroep lakenwerker, soldaat onder de binnenwacht van Leiden, overleden voor 13 januari 1685.
  Gehuwd (1) te Leiden in de Geref. kerk op 6 mei 1646, ondertrouw aldaar op 13 april 1646 met Jannetgie Willems, geboren te Leiden, overleden voor 2 juni 1651, dochter van Willem Claesz en Maijken van de Walle.
  Gehuwd (2) te Leiden in de Geref. kerk op, ondertrouw aldaar op 2 juni 1651 met Lijsbeth Pieters, gedoopt te Leiden op 13 april 1628, overleden voor 2 augustus 1675, dochter van Pieter Willems en Susanna Jans.
  Gehuwd (3) te Leiden in de Geref. kerk op 18 augustus 1675, ondertrouw aldaar op 2 augustus 1675 met Maria Stevens Broeders, geboren te Gouda, dochter van Steven Broeders.
  Maria huwde (2) te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 13 januari 1685 met Abraham de Smith, geboren te Leiden, van beroep lakenwever.
  Maria huwde (3) te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 28 september 1709 met Guiljaem de Veth, eerder weduwnaar van Maria Pieters Mol.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 13 april 1646:
  Lowys Lepelaer, geboren te Leyden, wonend Schoolsteech, van beroep lakenwerker en Jannetgie Willems, geboren te Leyden, wonend Uijtterstegraft.
  Getuige bruidegom: Pieter Waterloo, zwager, Schoolsteech.
  Getuige bruid: Maijcken van de Walle, moeder, Uijtterstegraft.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouwen (1575-1712), folio N-204].

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 2 juni 1651:
  Lowys Lepelaer, weduwnaar van Jannetgien Willems, wonend Pieterkerckgraft, lakenwerker en Lysbeth Pietersdr, geboren te Leyden, wonend Steenstraet.
  Getuige bruidegom: Pieter Waterloo de Jonge, zwager, Schoolsteech.
  Getuige bruid: Susanna Jans, moeder, Steenstraet.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouwen (1575-1712), folio O-228]

  GETUIGE (Lysbeth Pieters):
  Op 5 augustus 1672 te Leiden in de Geref. kerk bij de ondertrouw van haar dochter Susanna met Jan Martyn.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 2 augustus 1675:
  Lowys Lepelaer, weduwnaar van Lysbeth Pieters, wonend achter de Vrouwekerck en Marya Broeders, geboren te Gouda, wonend Hogewoerd.
  Getuige bruidegom: Jan Martijn, schoonvader, achter de Vrouwekerck.
  Getuige bruid: Jannetge Broeders, zuster, Middelstegraft.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio W-169v]

  GETUIGE (Lowys de Lepelaer):
  Op 17 december 1676 te Leiden in de Geref. kerk bij de ondertrouw van zijn zoon Lowys met Grietge Thonis.

  GETUIGE (Maria Stevens Broeders):
  Op 18 juni 1677 te Leiden in de Geref. kerk bij de ondertrouw van Jan Rijcke Vonck en Jannetge Lepelaers [Maria vermeld als schoonmoeder van de bruid].

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 13 januari 1685:
  Abraham de Smith, geboren te Leyden, wonend Langegraft, lakenwever en Marya Stevens, weduwe van Lowijs Lepelaer, wonend Klickstraet.
  Getuige bruidegom: Willem de Smith, broeder, Paradijssteegh.
  Getuigen bruid: Susanna Lepelaer, schoondochter, Barbersteegh en Jannetge Stevens, zuster, Swietenstraet.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio Y-210]

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 28 september 1709:
  Guiljaem de Veth, weduwnaar van Maria Pieters Mol, wonend Oude Levendael en Marijtge Steveningh, weduwe van Louis Lepelaar, wonend Heeregragt.
  Getuige bruidegom: Karel Segaar, bekende, Vestestraet.
  Getuigen bruid: Lijsbeth Stevens, nicht, Marendorpse Agtergragt en Catharina Jans, bekende, Coppenhincksteegh.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio EE-177v]

  KINDEREN:
  1. Susanna Lepelaer,
   Geboren te Leiden ca. 1652, vermeld als doopgetuige in 1679.
   Gehuwd (1) te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 5 augustus 1672 met Jan Martyn, geboren te Leiden, van beroep kalanderknecht, overleden voor 27 december 1704.
   Gehuwd (2) te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 27 december 1704 met Pieter Kranenburgh, eerder weduwnaar van Catharina Olivier.

   ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 5 augustus 1672:
   Jan Martyn, geboren te Leyden, wonend Beestemarckt, kalanderknecht en Susanna Lepelaer, geboren te Leyden, wonend Beestemarckt.
   Getuige bruidegom: Jacob de Raet, schoonvader, Legewerff.
   Getuige bruid: Lysbeth Pieters, moeder, Beestemarckt.
   [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio V-233v]

   ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 27 december 1704:
   Pieter Kranenburgh, weduwnaar van Catharina Olivier, wonend Eerste Haverstraat en Susanna Lepelaar, weduwe van Jan Martijn, wonend Korte Langegraft.
   Getuige bruidegom: Benjamin Moncoert, bekende, Oude Levendaal.
   Getuigen bruid: Jannetje Lepelaar, zuster, Camp en Cornelia Lepelaar, zuster, Barbersteegh.
   [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio DD-106].

   GETUIGE (Susanna):
   Op 19 december 1679 te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk bij de doop van Johannes, zoon van Heijndrick van Aerdrijck en Annetgen Theunis [bron: DTB Leiden, dopen NH Hooglandsche kerk].
   Op 13 januari 1685 te Leiden in de Geref. kerk bij de ondertrouw van Marya Stevens, weduwe van Lowijs Lepelaer met Abraham de Smith [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio Y-210].
  2. Lowys Lepelaer,
   Geboren te Leiden, van beroep schoenmaker.
   Gehuwd te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 17 december 1676 met Grietge Thonis, geboren te Leiden.

   ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 17 december 1676:
   Lowys Lepelaer, geboren te Leyden, wonend Stycksteech, schoenmaker en Grietge Thonis, geboren te Leyden, wonend Stycksteech.
   Getuige bruidegom: Lowys lepelaer, vader, Stycksteech.
   Getuige bruid: Marya Stevens, bekende, Stycksteech.
   [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio W-243v]
  3. Jannetge Lepelaers,
   Geboren te Leiden ca. 1655, vermeld als trouwgetuige in 1704.
   Gehuwd (1) te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 18 juni 1677 met Jan Rijcke Vonck, overleden te Leiden voor 18 augustus 1679, eerder weduwnaar van Anna Sluijters.
   Gehuwd (2) te Leiden in de Waalse kerk, ondertrouw aldaar op 18 augustus 1679 met Johannes du Toy, eerder weduwnaar van Geertje van der Boogh, zoon van Ferdinandus du Toy.

   ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 18 juni 1677:
   Jan Rijcke Vonck, weduwnaar van Anna Sluijters, wonend Dwersgraft West en Jannetge Lepelaers, geboren te Leyden, wonend Oude Vest.
   Getuige bruidegom: Lowijs Lepelaer, bekende , Clicksteech.
   Getuige bruid: Mary Stevens, schoonmoeder, op de hoek van de Clicksteech.
   [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio W-276v]

   ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Waalse kerk, 18 augustus 1679:
   Johannes du Toy, weduwnaar van Geertje van der Boogh, wonend Vrouwecamp en Jannetgen Lepelaers, weduwe van Jan Rijcken Vonck, wonend Dwersgraftbij IJsere brugge, West.
   Getuige bruidegom: Ferdinandus du Toy, vader, Vrouwecamp.
   Getuige bruid: Marya Lepaer, moeder, Houck van de Clickstraat.
   Waalse kerk.
   [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio X-101v]
  4. Cornelia Lepelaer,
   Geboren te Leiden ca. 1660, vermeld als trouwgetuige in 1704.
   Gehuwd te Leiden op 8 augustus 1683, ondertrouw aldaar voor schout en schepenen op 22 juli 1683 met Abraham de Schregel, geboren te Leiden, van beroep droogscheerder.

   ONDERTROUWREGISTER, Leiden, schout en schepenen, 22 juli 1683:
   Abraham de Schregel, geboren te Leyden, wonend Kaerdestraet, droogscheerder en Cornelia Lepelaer, geboren te Leyden, wonend Barbersteeg.
   Leiden, datum trouwen 8 augustus 1683, datum ondertrouw 22 juli 1683.
   Getuige bruidegom: Denijs Morre, zwager, Bouwelouwesteeg.
   Getuige bruid: Maria Stevens, moeder, Clickstraet.
   [bron: DTB Leiden, schepenhuwelijken (1592-1795), folio F-210].

   OPMERKING:
   Hun kinderen Anna, Elizabeth, Cornelia, Maria, Sara (2x), Abraham werden in de periode 1684-1700 in de R.K. Jezuietenstatie gedoopt.
 6. Dirk de Lepelaer,
  Geboren te Leiden ca. 1628, van beroep slotenmaker.
  Gehuwd (1) te Warmond in de Geref. kerk op 18 augustus 1652, ondertrouw te Leiden op 3 augustus 1652 met Abigael Willems Roose, gedoopt te Leiden op 20 april 1633, overleden voor 6 november 1658, dochter van Willem (Guillaume) Roose en Adriaantje Frederiks.
  Gehuwd (2) te Leiden in de Geref. kerk op 24 november 1658, ondertrouw aldaar op 6 november 1658 met Cornelia Symons van der Vlieth, gedoopt te ’s-Gravenhage op 9 mei 1634, dochter van Simon Dirksz van der Vliet en Martijntje Cornelis.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 3 augustus 1652:
  Dirck Lepelaer, geboren te Leyden, wonend Pieterskerckgraft, van beroep slotenmaker en Abigael Willems, geboren te Leiden, wonend Pieterskerckgraft.
  Getuige bruidegom: Louys Lepelaer, broeder, Pleijn.
  Getuige bruid: Jeacquemijntgien Roos, moeije, Langebrugge.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouwen (1575-1712), folio O-296v]

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 6 november 1658:
  Dirck Lepelaer, weduwnaar van Abigael Willems, wonend Schoolsteech.
  Getuige bruidegom: Louijs Lepelaer, broeder, Beestemarckt.
  Getuige bruid: Catalijn Lepelaer, haar toekomstige zuster, Schoolsteech.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouwen (1575-1712), folio Q-178v]
 7. Leendert de Lepelaer,
  Gedoopt te Leiden op 10 maart 1630.
[bronnen: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712) en kwartierstaten op www.Hollebeek.nl.

32.512. Hinrich KICKERT,
Zoon van Hinrich Kickert [nr. 65.024], geboren te Soest, Westfalen (Dld) ca. 1540, overleden aldaar voor 18 februari 1599.
Gehuwd te Soest ca. 1570 met Merien N.N.

32.513. Merien N.N.,
Geboren te Soest, Westfalen (Dld) ca. 1545, overleden aldaar voor 18 februari 1599.

KINDEREN VAN HINRICH KICKERT EN MERIEN:
 1. Anna Heinrichs Kickert,
  Geboren ca. 1571.
 2. Elsgen Heinrichs Kickert,
  Geboren ca. 1573. c
 3. Albert Heijndricxsz Kickert,  zie nr. 16.256.
  Geboren te Soest, Westfalen (Dld) ca. 1570, schoenmakersknecht, verhuisde voor 18 februari 1600 naar Enkhuizen, overleden aldaar.
  Gehuwd te Enkhuizen op 23 december 1601 met Anna Jans, geboren te Enkhuizen ca. 1581, overleden aldaar.
32.520. Simon SEMEIJN,
Geboren ca. 1540, gouverneur van Enkhuizen en het Noorderkwartier.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Meindert Simonsz Semeijn,
  Geboren ca. 1565, lid van de vroedschap van Enkhuizen (1596-1605).
  Gehuwd met Geertruid Johansdochter van Egmond.

  NAMEN VAN DE HEEREN RAADEN EN VROEDSCHAPPEN, Enkhuizen, 1596:
  Jan Pietersz Schram in plaets van Claes Dirksz Mantges.
  Meijnert Simonsz Semeijs in plaets van Jan Gerritsz Bootshaek.

  NAMEN VAN DE HEEREN RAADEN EN VROEDSCHAPPEN, Enkhuizen, 1606:
  Jacob Maertsz Vesterman in plaets van Pieter Luijtgesz Buijskes.
  Albert Albertsz Crol in plaets van Meijnert Simonsz Semeijs.
 2. Pieter Simonsz Semeijn,  zie nr. 16.260.
  Geboren ca. 1580.
  Gehuwd met N.N. Langius.
 3. Wijbrandt Simonsz Semeijn,
  Lid van de vroedschap van Enkhuizen (1627-1635).

  NAMEN VAN DE HEEREN RAADEN EN VROEDSCHAPPEN, Enkhuizen, 1627:
  Wijbrandt Simonsz Semeijs in plaets van Pieter Leendertsz Palensteijn.

  NAMEN VAN DE HEEREN RAADEN EN VROEDSCHAPPEN, Enkhuizen, 1636:
  Harko Jansz Noordtlandt in plaets van Sieger Dirksz Scharlaken.
  Claes Luitjesz Schuit in plaats van Wijbrandt Simonsz Semeijs.
32.576. Dirck Pietersz CLINCKENBERCH, ook KLINKENBERG,
Zoon van Pieter Jacobsz Klinkenberg [nr. 65.152] en Trijn Wouters Stevens [nr. 65.153], geboren te Sassenheim ca. 1570, woont in 1622 te Noordwijk, overleden voor juli 1646, mogelijk te Leiderdorp.
Gehuwd (1) met Maritje Dignoms DE ROO.
Gehuwd (2) voor 1610 met Weijntgen ARENTSDR.
[bron: website van Rene Stembert, www.stembert.com/klinkenberg/]

KOHIER VAN HET HOOFDGELD, Noordwijk, 1623:
294. Dirck Pietersz Clinckenberch en Weijntgen Arentsdr sijn huijsvrouwe, met Arien, Dirck, Jacob Evert, Aeltgen en Leuntgen hare kinderen - 8 (onv).

32.577. Maritje Dignoms DE ROO,
Dochter van Dignom J. de Roo [nr. 65.154] en Maritje Arents [nr. 65.155], geboren ca. 1575, overleden te Leiderdorp.

KINDEREN VAN DIRK PIETERSZ KLINKENBERG EN MARITJE DIGNOMS DE ROO:
 1. Arent Dirksz Klinkenberg,  zie nr. 16.288.
  Geboren ca. 1610, vermeld als schepen van Sassenheim in 1652, ambachtsbewaarder in 1660, overleden na 1669.
  Gehuwd te Warmond in de Geref. kerk op 20 november 1638, ondertrouw aldaar op 30 oktober 1638 met Neeltje Maartens, geboren te Noordwijkerhout.
 2. Dirk Dirksz Klinkenberg.
  Geboren te Warmond ca. 1610, aangenomen als lidmaat Geref. kerk Warmond tijdens kerstmis 1640, verhuisde na 1643 naar Lisse, vermeld als schoolmeester aldaar in 1648.
  Gehuwd te Warmond in de Geref. kerk op 17 februari 1640 met Teuntje Jans van der Munck, aangenomen als lidmaat Geref. kerk Warmond tijdens kerstmis 1640.
KINDEREN VAN DIRK PIETERSZ KLINKENBERG EN WEIJNGEN ARENTSDR:
 1. Aaltje Dirks Klinkenberg.
  Geboren voor 1622.
 2. Leuntje Dircks Klinkenberg.
  Geboren ca. 1620.
  Gehuwd te Warmond in de Geref. kerk op 18 juni 1645, ondertrouw te Hillegom op 3 juni 1645 met Willem Granaat, geboren te Hillegom.
 3. Jacob Dirksz Klinkenberg.
  Geboren ca. 1622, overleden te Warmond ca. 1668, oud ca. 46 jaar.
  Gehuwd te Warmond op 30 december 1646, ondertrouw aldaar op 15 december 1646 met Maritje Jacobs van der Lee, dochter van Jacob van der Lee, ook Verlet en Jonge Hillegond Hendriks.
  Nageslacht te Warmond.
 4. Evert Dirksz Klinkenberg.
  Geboren voor 1622.
  Gehuwd voor 1658 met Sijburg Pieters Heemskerk, dochter van Pieter Floren Heemskerk en Aeltje Jans Doncker.
  Nageslacht te Sassenheim.
[bron: website van Rene Stembert, www.stembert.com/klinkenberg/]

32.582. Jacob Cornelisz COEN,
Waarschijnlijk zoon van Cornelis Gerritsz Coen [nr. 65.164], geboren 1576/77, bezat vanaf 9 maart 1611 het leen "de Wester Nyeuwe Cage", overleden op of kort voor 26 januari 1666, oud ca. 89 jaar.
Gehuwd met Neeltje Cornelis BRUIJNE.

LENEN VAN DE HOFSTAD (OUD-) ALKEMADE TE WARMOND (1307-1796).

Alkemade (Kaag).

Nr. 11.
Een morgen land genaamd de Wester Nyeuwe Cage, belend:
ten oosten: [1558: Cornelis Dammasz, 1598: de leenman; 1611: Henrick Isebrantsz, 1666: de Ommelander sloot, 1741: de Ommelander sloot en de leenman, 1755: genoemde sloot en de weduqwe van Cornelis Verkaden].
ten westen: [1558: de leenman, 1611: Henrick Isebrantsz, 1666: Jacob Claesse van de Vennip, 1741: de leenman, 1755: Engel Jansz Baas].
ten zuiden: [1558: Pieter Gerijtsz, 1598: Anna Dircxsdochter, 1666: Burger Poulus van Rotterdam nomine uxoris, 1672: Pieter Commerse Waterman, 1741: Cornelis Dirkse Vercade, 1755: zijn weduwe].
ten noorden: [1558: Peter Maertense, 1598: Jacob Hubrechtsz, 1666: Duijfgen Albertse en Huijbert Corsse, 1741: de leenman, 1755: Claas Claverweijden].
26 oktober 1554.......Cornelis Cornelisz Stekelbosgen na opdracht uit eigen in ruil voor het leen 10 [rep. f 16v].
5 mei 1558...............Maerten Cornelisse Steeckelboschen bij dode van zijn vader Cornelis Cornelisse alias Steeckelboschen [rep. f 16v].
2 juni 1582...............Jacob Cornelisz Steeeckelbossgen, wonende in de Kaeghe, bij dode van zijn broer Merten Cornelisz [rep. f 16v].
31 januari 1598........Henrick Ysebrantsen, oud 52 jaar, na overdracht door Jacob Cornelisz [rep. f 17].
9 maart 1611...........Jacob Cornelisse in de Kaghe na overdracht door Henrick Isebrantse [rep. f 17].
26 januari 1666........Marijtie Jacobsdochter bij dode van haar vader Jacob Cornelisse Coen en draagt het leen over aan Pieter Cornelisse [rep. f 17v].
19 november 1672...Claes Pieterse, oud 50 jaar, bij dode van zijn vader Pieter Cornelisse [rep. f 17v].
18 november 1695...Leendert Jansz Erffoort, oud 37 jaar, bij dode van zijn oom Claes Pietersz [rep. f 17v].
2 juni 1733...............Jan Leendertse Erffoort, oud 30 jaar, bij dode van zijn vader Leendert Erffoort [rep. f 17v].
27 december 1741....Willem Steenvoorde, oud omtrent 54 jaar, na koop van Jan Leendertse Erffoort [rep. f 18].
11 oktober 1755.......Ary Willemsz Steenvoorde, oud 28 jaar, na koop van Bernardus Bronkhorst, secretaris van Alkemade, als curator over de deficite boedel van Willem Steenvoorde [rep. f 18].

Nr. 14A. [Gedeeltelijk uittreksel]
De helft van zeven hond land in Cagerlant (1497).
23 juni 1631.............Cornelis Gerritsz Coen na overdracht door Teunis Jansz Roeper [rep. f 29].
14 juni 1635.............Jacob Cornelisz Coen na overdracht door Cornelis Gerritsz Coen [rep. f 29].
12 mei 1666.............Neeltie Cornelisdochter, haar aangekomen van haar grootvader Jacob Cornelisz Coen [rep. f 29].
6 april 1672..............Cornelis Cornelisz Backer, bij dode van Neeltie Cornelisdochter, zijn zuster [rep. f 29v].
7 april 1680..............Gerrit Crijne Buijtelaer na overdracht door Marijtie Cornelisdochter, haar aangekomen bij dode van haar broer Cornelis Cornelisz Backer [rep. f 29v].

Nr. 18E.
De helft van twee morgen land, genaamd de Broekjes, groot 1 morgen land, belend:
ten zuidoosten: als het gehele leen (1686: Teuwes Wellemsz., 1734: Marijtie van der Schilde).
ten zuidwesten: als het gehele leen (1734: Amerspoel en Claes van Emden).
ten noordwesten: (1686: de Sijdesloot).
ten westen: (1686: Jacob Jansz Coen).
12 mei 1666..........Cornelis Cornelisz Backer bij dode van zijn grootvader Jacob Cornelis Coen (rep. f 42).
27 juli 1671...........Cornelissije Pieterse van Bourgonje, na overdracht door Cornelis Backer (rep. f 42).

Nr. 18F.
De wederhelft van twee morgen land, genaamd de Broekjens, belend:
ten zuidoosten: als het gehele leen (1686: als 18E),
ten zuidoosten/zuidwesten: Amerspoel,
ten noordwesten: als 18E,
ten westen: (1686: Jacob Jansz Croon).
12 mei 1666...........Marijtie Cornelisdochter bij dode van haar grootvader Jacob Cornelisz Coen (rep. f 44).
27 mei 1671...........Cornelissije Pietersdochter van Bourgonje, na overdracht door Pieter Arentsz Klinkenberg nomine uxoris (rep. f 44).
[bron: Ons Voorgeslacht, 1977, blz. 237 e.v.: Repertorium op de lenen van de hofstad (Oud-) Alkemade te Warmond (1307-1796) door C. Hoek en A.M. Verbeek]

Warmond:

Nr. 70. [Gedeeltelijk uittreksel].
Een morgen land in de Ambachte van Warmond aan de Noermeer, gemeen in een partij van 2 morgen 466 roeden.
5 maart 1611..................Jacob Cornelisz, wonende in de Kaghe, na overdracht door Cornelis Sijmondsz [rep. f 105].
17 sept. 1624..................Cornelis Dircksz Bruijn na overdracht door Jacob Cornelisz [rep. f 105].
16??................................Octrooi voor Cornelis Dirksz Bruijn [rep. f 105].
30 jan. 1633....................Neeltie Cornelisdochter Bruijne, oud 60 jaar, bij dode van haar vader Cornelis Dircksz Bruijne [rep. f 105].
15 maart 1646................Jacob Cornelisz Coen bij dode van zijn huisvrouw Neeltie Cornelisdochter Bruijne [rep. f 105].
16??................................Octrooi voor Jacob Cornelisz Coen [rep. f 105].
26 jan. 1666....................Jannetie Engelsdochter bij dode van haar grootvader Jacob Cornelisz Coen. Pieter Adamse nomine uxoris Jannetie Engelsdochter draagt het leen over aan Floris Cornelisz Moerkerken [rep. f 105v].

[bron: Ons Voorgeslacht, 1977, blz. 237 e.v.: Repertorium op de lenen van de hofstad (Oud-) Alkemade te Warmond (1307-1796) door C. Hoek en A.M. Verbeek]

32.583. Neeltje Cornelis BRUIJNE,
Dochter van Cornelis Dirksz Bruijne [nr. 65.166], geboren 1572/73, overleden op of kort voor 15 maart 1646, oud 73 jaar.

KINDEREN:
 1. Marijtie Jacobs,  zie nr. 16.291.
  Geboren ca. 1605, ontvangt leen van haar vader op 26 januari 1666.
  Gehuwd met Cornelis Backer.
 2. N.N. Jacobs [v],
  Gehuwd met Engel N.N.
  Heeft dochter Jannetie Engels, gehuwd met Pieter Adamse.
32.640. Aerent Adriaensz BEMME, ook Aernout Adriaensz BEMME,
Zoon van Adriaen N.N. [nr. 65.280] en van Dingena Cornelisdr [nr. 65.281], geboren ca. 1590, mogelijk te Goes, van beroep timmerman, begraven te Goes op 15 april 1633, oud ca. 42 jaar.
Gehuwd te Goes op 22 augustus 1617 met Janneke MATHIJSDR, geboren ca. 1595, mogelijk te Goes, begraven aldaar op 24 februari 1653, oud ca. 57 jaar.

REGISTER VAN PLECHTEN EN ANDERE SCHEPENACTEN, Goes, 3 januari 1633.
Aernout Bemme timmerman soo voor hem selven, als vervangen d'andere sijne mede erffgenamen van Corn. Bemme d'welcke midts XXXVI ?en bij hem inde voors qualiteijt ontfangen, cedeert aende wed. ende erffgenamen van Franchoijs van Straten, eenen schepenen paybrief inhoudende noch LI ?en te betalen volgens den brief verleden bij Aernout Willemsz Stoop voor Schepenen deser Stede van dato den IX Febtuari 1632.

NOTARISAKTE (M. Synoutskercke), Goes, 8 februari 1640:
Procuratie van Aernout Bemme en Marinus Splinters, timmerlieden alhier.

NOTARISAKTE (M. Synoutskercke), Goes, 4 oktober 1645:
Protest tegen Aernout Bemme en anderen, timmerlieden, die hebben aangenomen het hout voor de toren van Cattendijke te maken en te leveren.

NOTARISAKTE (S. Hoogcamer), Goes, 15 december 1648:
Compareert Cornelis Blaueduve, wonende te Goes, ............"En alsoo hij Blaueduve alsnoch bekent dat hij (aan) Aernout Bemme over borchtochte gepresteert voor de somme van ontrent 25 pond namels daer voren voor hem aengesproocken soude mogen werden van erfen van eenen Sr Latre gewesen coopman tot Middelburch, soo ist dat hij comparant om sijnen swager soo veel te ontlasten als mogelijk is, iegenwoordigh is opdragende ende in betaling gevende soo verre het strecken mach gelijckerwijs des voors Aernout Bemmes soon inder qualiteit als voren tselve accepteert ende aenneemt tot voldoeninge, alle soodanige wijnen asijnen ende t gunt daer aen vast is, als in des comparants huijs ende kelder soude mogen werden bevonden, mitsgaders alle vordere meubilen ende inboel althans in het voors sijn huijs sijnde",.....

NOTARISAKTE (S. Hoogcamer), Goes, 6 januari 1649:
Op versoek van "Adriaen Bemme nom sijn vader Arent Bemme" worden ten huize van Cornelis Blaueduve de daar bevonden meubelen getaxeerd, "welcke voorn goederen den voorn Adriaen Bemme nom sijn vader ten prijse als voren voor betael(ing) ofte immers minderinge van 't gene gem. Arent Bemme van de voorn Blaueduve was copeteren heeft aengenomen".

NOTARISAKTE (S. Hoogcamer), Goes, 30 januari 1649:
Taxatie van goederen van Cornelis Blaueduve z(aliger), ten verzoeke van Arnout Bemme.

MAANDAGSROL VAN CIVIELE ZAKEN, Goes, 3 februari 1653:
Pieter Synoutskercke, eiser, contra Aernout Bemme in Goes als borg voor Cornelis Blaueduijve, gedaagde, over een geldsom sedert 1 september 1648.

MAANDAGSROL VAN CIVIELE ZAKEN, Goes, 26 mei 1653:
Claes den Ael, eiser, contra Adrn Bemme, erfgenaam van zijn ouders, gedaagde, betreffende de koop en levering van hout.

REGISTER VAN PLECHTEN EN ANDERE SCHEPENACTEN, Goes, 13 februari 1654:
Adriaan van Bemme verklaart een som geld schuldig te zijn aan zijn oom Adriaen Bemme, ter zake van penningen die Aernout Bemme, vader van de eerste comparant heeft ontvangen.

DATA:
[bron: Bijdrage tot de genealogie Bemme (prot) van de hand van L.J. Malherbe in Gens Nostra, 1955, blz. 157-160 en 173-177]

32.641. Janneke MATHIJSDR,
Dochter van Mathijs N.N. [nr. 65.282], geboren ca. 1595, mogelijk te Goes, begraven aldaar op 24 februari 1653, oud ca. 57 jaar.

KINDEREN:
 1. Kind,
  Gedoopt te Goes in de Geref. kerk op 7 april 1619.

  DOOPREGISTER, Goes, Geref. kerk, 7 april 1619:
  Doopgetuige Corn Lenarts.
 2. Elisabeth Bemme,
  Gedoopt te Goes in de Geref. kerk op 10 januari 1621,
 3. Adriaen Bemme,  zie nr. 16.320.
  Gedoopt te Goes in de Geref. kerk op 7 april 1624, van beroep bierdrager in Goes, pander bij het Hof van Utrecht (1655), poorter van Utrecht (1659), koopman van wijnen (1659), overleden te Utrecht op 17 juli 1676, oud 52 jaar.
  Gehuwd te Utrecht op 27 mei 1645 met Aleijda van Drielenburg.
DATA:
[bron: Bijdrage tot de genealogie Bemme (prot) van de hand van L.J. Malherbe in Gens Nostra, 1955, blz. 157-160 en 173-177]

32.642. Vincent VAN DRIELENBURG, ook Vincent Antonisz VAN DRIELENBORCH,
Zoon van Anthonis van Drielenburg [nr. 65.284] en van Josina van Dompselaer [nr. 65.285], geboren te Utrecht ca. 1585, studeerde in Leiden, rentmeester Paulusabdij, werd tweemaal verbannen uit Utrecht, gemachtigde voor zijn dochter Aleijda (1645), overleden te IJsselstein begin januari 1665, begraven te Utrecht in de Buurkerk op 9 januari 1665, oud ca. 80 jaar.
Ondertrouw te Utrecht op 30 januari 1609 met Catharina VAN DER MEIJ.


Vincent van Drielenborch, oud 33 jaren, 1618.
[bron: www.wagenbuur.nl.]

NOTARISAKTE (M. Synoutskercke), Goes, 26 september 1645:
Adriaen Bemme en Alida van Drielenburch, echtelieden, wonende te Goes, machtigen Vincent van Drielenburch, haar vader, en Anthonij van Drielenburch, haar broeder, wonende te Utrecht, zich te vervoegen ten sterfhuize van Johanna van Drielenburg, haar overleden moei, huijsvrouw van Heijndrick van Wijckersloot, om daar - met de mede-erfgenamen - de boedel te scheiden, alsmede het legaat te ontvangen dat aan genoemde Alida van Drielenburch is vermaakt bij het testament van Christiaan le Petit, eerste man van de overleden Johanna van Drielenburch.

DATA:
[bron: Bijdrage tot de genealogie Bemme (prot) van de hand van L.J. Malherbe in Gens Nostra, 1955, blz. 157-160 en 173-177]

32.643. Catharina VAN DER MEIJ, ook Catharina Jeroen Gerritsdr VAN DER MEIJ,
Geboren te Leiden ca. 1590, overleden te Jutphaas half september 1652, begraven te Utrecht op 20 september 1652, oud ca. 62 jaar.

KINDEREN:
 1. Josina van Drielenborch,
  Geboren te Utrecht ca. 1610, begraven aldaar op 25 november 1672, oud ca. 62 jaar.
  Ondertrouw te Utrecht in de Geref. kerk op 3 mei 1646 met Cornelis Stevensz van Croesbergen, geboren ca. 1610, luitenant compagnie voetknechten W.I.C. in Brazilie, overleden te Recife (Brazilie) ca. 1652, oud ca. 42 jaar, zoon van Steven Gijsbertsz van Croesbergen en van Adriana Hendriksdr van Donselaer.
 2. Anthonij van Drielenburch,
  Geboren te Utrecht ca. 1613, van beroep klerk bij de Staten van Utrecht, gemachtigd door zijn zuster Alida (1645), woont te Utrecht (1645), overleden te Jutphaas, begraven te Utrecht op 17 januari 1653, oud ca. 40 jaar.
  Gehuwd te Utrecht in de Geref. kerk op 5 januari 1713 met Anna Deckers, dochter van Francois Deckers en Sara Winters.

  NOTARISAKTE (M. Synoutskercke), Goes, 26 september 1645:
  Adriaen Bemme en Alida van Drielenburch, echtelieden, wonende te Goes, machtigen Vincent van Drielenburch, haar vader, en Anthonij van Drielenburch, haar broeder, wonende te Utrecht, zich te vervoegen ten sterfhuize van Johanna van Drielenburg, haar overleden moei, huijsvrouw van Heijndrick van Wijckersloot, om daar - met de mede-erfgenamen - de boedel te scheiden, alsmede het legaat te ontvangen dat aan genoemde Alida van Drielenburch is vermaakt bij het testament van Christiaan le Petit, eerste man van de overleden Johanna van Drielenburch.
 3. Jeronimus van Drielenburch,
  Gedoopt te Amsterdam in de Oudekerk op 18 februari 1616, soldaat W.I.C. in Brazilie, overleden ca. 1653, oud ca. 37 jaar.
 4. Aleijda van Drielenburg,  zie nr. 16.321.
  Geboren te Utrecht ca. 1625, overleden aldaar op 20 december 1669, oud ca. 44 jaar.
  Gehuwd te Utrecht op 27 mei 1645 met Adriaen Bemme, gedoopt te Goes in de Geref. kerk op 7 april 1624, van beroep bierdrager in Goes, pander bij het Hof van Utrecht (1655), poorter van Utrecht (1659), koopman van wijnen (1659), overleden te Utrecht op 17 juli 1676, oud 52 jaar.
 5. Christina van Drielenburch,
  Gedoopt te Utrecht in de Geref. Jacobikerk op 20 mei 1627, overleden te Utrecht op 11 januari 1702, oud 74 jaar.
  Gehuwd (1), ondertrouw te Utrecht op 5 augustus 1649 en te Goes op 7 augustus 1649 met Leonard Gouwerak, geboren te Rotterdam ca. 1624, van beroep oliemolenaar, overleden te Utrecht op 23 april 1670, oud ca, 46 jaar, zoon van Dirk Joppen, turfkoper.
  Gehuwd (2) te Utrecht in de Geref. kerk op 4 juli 1676 met Jan Schoth, van beroep vingerhoedmaker.
 6. Willem van Drielenburch,
  Gedoopt te Utrecht in de Geref. Jacobikerk op 24 juni 1632, van beroep kunstschilder.
  Gehuwd te Utrecht in de Geref. kerk op 16 februari 1658 met Anna van Meerkerck, dochter van Jacob van Meerkerck en Alidt van Schendel.
 7. Johanna van Drielenburch,
  Begraven te Utrecht op 7 mei 1638.
DATA:
[bron: Bijdrage tot de genealogie Bemme (prot) van de hand van L.J. Malherbe in Gens Nostra, 1955, blz. 157-160 en 173-177]

32.696. Hendrik VAN DER POST,
Geboren ca. 1570, mogelijk te Leiden.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Gerrit Hendriksz van der Post,  zie nr. 16.348.
  Geboren te Leiden ca. 1600.
  Ondertrouw (1) te Leiden op 11 december 1621 met Elsje van Steenevelt, gedoopt te Leiden op 14 mei 1587, overleden voor 13 december 1645, dochter van Cornelis Adriaans van Steenevelt, ook Van Stienevelt en van Cornelia Quirijns van Bancken.
  Ondertrouw (2) te Leiden op 13 december 1645 met Jacomijntje Tijssen Rouveroij, geboren te Poperingen ca. 1612.
 2. Jacob Hendriksz van der Post,
  Geboren te leiden ca. 1612.
  Ondertrouw te Leiden op 22 april 1633 met Grietje Barents, geboren te Leiden ca. 1612.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 22 april 1633:
  Getuigen: zijn broer Gerrit Hendriksz en haar moeder Willempje Jans.
[Laatst gewijzigd op 22 februari 2016]

HOME GENERATIE  16 GENERATIE  14 KWARTIERSTAAT  BROUWER