KWARTIERSTAAT  VAN  SONJA  EN  JOHN  BROUWER
GENERATIE  11

1024. Pieter Ariensz BROUWER,
Waarschijnlijk een zoon van Aris Jansz Brouwer [nr. 2048] en Hillegont Laurisdr [nr. 2049], geboren te Noorden ca. 1625, Doopsgezind, ontving 1000 gulden van zijn broer Jan Arisz Brouwer voor zijn erfdeel in de nalatenschap van zijn vader (1646), van beroep bierbrouwer, wonende in de Mennonietenbuurt aan de Amstel tussen Uithoorn en Mijdrecht, overleden tussen 1671 en 1678.
Gehuwd (1) te Noorden in de Geref. kerk op 25 januari 1651 met Niesje ARIANS, geboren te Bodegraven ca. 1630.
Gehuwd (2) ca. 1655 met Marritje Leenderts VAN WIJNGAARDEN.

DOOPREGISTER.
Geen doop gevonden in de Geref. kerk te Noorden (1620-1625) en te Nieuwkoop (1620-1640).

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 218v, 12 juli 1646:
Hillegont Laurisdr, weduwe van Aris Jansz Brouwer te Noorden met als voogd haar broer Jan Laurisz, ter ene, en
Jan Arisz Brouwer voor zich zelf, en
Jacob Maertensz Brouwer als voogd over Pieter Arisz Brouwer, ter andere zijde.
Deling van de nalatenschap:
Hillegont Laurisdr behoudt een kamp land in het Noordeinde van Nieuwkoop buitenweg, verongeld voor 1 ½ morgen, strekkend van het land van Crijn Jaspersz tot dat van Neeltgen Laurisdr, belend ten oosten Ghijsbert Cornelisz en ten westen Crijn Jaspersz;
nog een kamp land te Noorden binnenweg, strekkend van het land van Elbert Maertensz tot de Zevenhovense dijk, belend ten oosten Barent Jansz en Jan Dircxsz, schoenmaker en ten westen de landen van de kerk te Noorden.
Hillegont Laurisdr. mag haar leven lang in de kamer van Jan Arisz en het schuurtje gebruiken voor “haer haertbrant”, mede “genieten de vruchten van drije boomen”.
Jan Arisz Brouwer valt ten deel een huis en erf met de bakkerij “ende aencleven vandien”, nog een kamp land daarbij gelegen te Noorden binnenweg, verongeld voor ½ morgen, strekkend van de Vorendijk tot het land van Cornelis Jan Mercusz of Andriesz, belend ten oosten Cornelis Cornelisz Swart, schoenmaker en de weduwe en erfgenamen van Jacob Jansz Brouwer en ten westen jonge Jan Jansz, kramer.
Jan Arisz Brouwer moet 1.000 gulden uitkeren aan zijn broer Pieter Arisz Brouwer.
[bron: website Groene Hart Archieven]

TROUWREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 25 januari 1651:
Pieter Andriesz Brouwer, JM van Noorden, met Niesje Arians, JD van Bodegraven, woonende aldaer inde Weij-poort.
Zijn tot Noorden in de kercke getrouwt de 25 Januarij 1651.

DOOPGETUIGE (Niesje Ariaens):
Te Noorden in de Geref. kerk op 22 juli 1651 van Leuntje, dochter van Jan Arisz Brouwer en Gerritje Willems (mede getuigen: Jan Louwerensz en Neeltje Jans).

NOTARISAKTE (F .v. d. Meer), Mijdrecht, maart 1670:
Pieter Ariensz Brouwer, wonende aan de Amstel onder Mijdrecht, treedt op als getuige [Dirck Heijdricksz sluit een lening].

NOTARISAKTE (Marten de Witt), Uithoorn, 1 mei 1671:
Schuldbekentenis: Compareerde voor mij Marte de Witt, Notaris public bij de E: hove van Utrecht geadmitteert, residerende aan de Uijthoorn ende de getuijgen nagenoemt de Eersame Pieter Ariensen brouwer ende Gerbrant Ariense ende Cornelis Leendertsen van Wijngaerden dewelke mitsdesen bekende wel ende deuchdelik schuldich te wesen aen en ten behoeve van Jan Adamsen alle wonende aen Amstel onder Mijdrecht een somma van twee duijsent Car: Guldens spruijtende ten saecke van goed en deuchdelijk geleende en aengetelde penningen haer Comparanten op dato deses aengetelt ende uijthande van hem Jan Adamsen ontvangen, Renuncierende ........ die sijnde ............ numerata pecunia als bekend ende t..el wel ontfangen te hebben, van welke voors: Somma Pieter Ariaense Brouwer tot sijn laste is nemende eenduijsent gulden ende Gerbrant Ariaense Vijfhondert Gulden ende Cornelis Leendertse van Wijngaerden vijf hondert gulden [INVOEGSEL VAN LINKER KANTLIJN: welcke voors. somma sij comparanten ende de brouwerij staende aen Amstel onder Mijdrecht .......... geemplojeert] van welcke voors. somma elck voortsijne belooft de rente te betale van ider hondert drie gulden in't jaer waervan 't eerste jaer rente verschenen sal wesen Majo 1672 ende dat soo voort van jare tot jare tot de effectuele voldoening deses, welcke voldoeninge sij Comparanten sullen mogen, elck sijne voornoemde somma bedragende, door opleggen, met gelijcke somma als elck is bedragende, ende oock moete door opleggen mits malkanderen een ...................... jaere te vooren te waarschouwen, stellen en verbindende sij Comparanten elck voor sijne somma, hunne respective persone en goederen roerende en onroerende hebbende en verkrijgende gene exemt die alle ende de rente van den fu....nerende desperutio van alle rechten ende rechte Cum expensis dit alles sonder fraude soo hebben sij Comparante dit beneffens ende in presentie van Jacob Cornelis Grutter ende Hendrick Pijlen ........ toe nevens mij Not.& getuijgen van goede geloove gezegt met hare gewone hand geonderteijckent op de 1 Majo 1671 oude tijd.
[Handtekening: o.a. pieter ariaensz brouwer]
Dese obligatie is geroijeert op den 27 februarij 1681.

NOTARISAKTE (Marten de With), Uijthoorn, 10 mei 1671:
Compareerde voor mij Marten de With Notaris public bij den E: hove van utrecht geadmitteert resideerende aen Uijthoorn ende de getuijgen nagenoemt de Eersame Pieter Ariaensz Brouwer wonend aen Amstel onder Mijdrecht dewelcke bekend mitsdesen schuldich te wesen aen en ten behoeve van Elbert Janse, wonende tot Aelsmeer ende de weselicke houder deses, de somma van twaelf hondert Car. Guld. tot rol groots & stuck spruijtende ten saeck van goede deuchdel. aen getelde penningen ......................... tot sijne gen......... uijt hande van ......... Elbert Jans op dato deses, .................... tot dus ............ ............................., als bovennoemde stelt wel ontfan te hebben, welcks ......... ten behoeve van de brouwerij staende aen Amstel onder Mijdrecht sijn geemijlsjeert van ........... voorsz.
somma hij Compt. belooft te rente te betalen van ider hondert drie guld tien ct int Jaer waarvan 't eerste jaer rente .......orens sal wesen op den eersten Majo oude stijl ende dat soo voort van Jaer tot jaer tot de effectuele voldoening hij Comp. sal mogen doen en moeten met gelijcke somma mits .......... dit alles sonder fraude soo heeft hij Compt dit beneffens en in presentie van Gerbrant Arieaense en Jan Janse ...oon, als getuijgen van goede geloove, .....ider ..... woo.... mij Notaris gezegt, indt ....... gewone .............. op den 10 Majo 1671 oude stijl.
[Getekend o.a. Pieter Ariaensz brouwer, Gerbrandt Arijse]
Dese obligatie is geroijeert op den 18 april 1672.

OPMERKING:
Uit NOTARISAKTEn dd 1 mei en 10 mei (2x) 1671 voor notaris Marte de With te Uithoorn blijkt dat Pieter Ariaensz Brouwer leningen afsloot ten behoeve van de Brouwerij, staande aan de Amstel. Op 1 mei leende hij met zijn zwager Cornelis Leendertsz van Wijngaarden en met Gerbrant Ariense f 2.000.- van Jan Adamsen. Hiervan nam Pieter f 1.000.- voor zijn rekening. En op 10 mei leende hij f 1.200.- van Elbert Janse uit Aalsmeer en f 800.- van de weeskinderen van Vreeck Reijerse, eveneens uit Aalsmeer.
Voor 1681 moet Pieter al overleden zijn. Op 27 juli 1681 vindt er namelijk boedelscheiding plaats van de nalatenschap van zijn vrouw Marritje Leenderts, die dan gehuwd blijkt te zijn met Jan Ghijsbertsz Schrieck.
Ook op 11 april 1678 blijkt Pieter al dood te zijn. Ten huize van Jan Ghijsbertsz Schrieck, wordt dan nl. ten overstaan van de notaris een nieuwe afbetaalregeling opgesteld, door Pieter's weduwe Marritje van Wijngaarden (die dan waarschijnlijk al met Jan Schrieck gehuwd is) en haar broer Cornelis.

1025. Marritje Leenderts VAN WIJNGAARDEN,
Dochter van Leendert van Wijngaarden [nr. 2050] en N.N., geboren ca. 1630, mogelijk te Uithoorn, Doopsgezind, overleden in de Mennonietenbuurt onder Mijdrecht in juli 1681.
Gehuwd (1) ca. 1655 met Pieter Ariensz BROUWER.
Gehuwd (2) tussen 1671-1678 met Jan Ghijsbertsz SCHRIECK, geboren ca. 1630, overleden na 1681.

NOTARISAKTE (M. de With), Uithoorn, dd 27 juli 1681:
Boedelscheiding:
Na het overlijden van Marritje Leenderts [van Wijngaarden] vindt de boedelscheiding plaats tussen enerzijds Jan Ghijsbertsz Schrieck, weduwnaar en boedelhouder en anderzijds Arij Pietersz Brouwer, meerderjarige zoon van Marritje en Aeltje Pieters Brouwer, haar minderjarige dochter, vertegenwoordigd door haar oom Cornelis Leendertsz van Wijngaarden.
Arij en Aeltje besluiten van de erfenis af te zien, wanneer blijkt dat de lasten en baten ongeveer gelijk zijn.

KINDEREN VAN PIETER ARIENSZ BROUWER EN MARRITJE VAN WIJNGAARDEN:
 1. Arie Pietersz Brouwer,  zie nr. 512.
  Geboren ca. 1655, mogelijk aan de Boterdijk onder Uithoorn, Doopsgezind, van beroep veeboer, overleden in zijn boerderij aan de Boterdijk te Uithoorn in juni 1721, oud ca. 66 jaar.
  Gehuwd (1) te Mijdrecht voor 1684 met Neeltje Dircks Man, geboren te Thamen ca. 1660, overleden te Uithoorn tussen 1684 en 1697.
  Gehuwd (2) ca. 1695, mogelijk te Mijdrecht/Menonietenbuurt met Grietje Jans Cock, geboren ca. 1675, overleden te Uithoorn tussen 1716 en 1721.
 2. Aaltje Pieters Brouwer,
  Geboren ca. 1660, mogelijk in de Mennonietenbuurt onder Mijdrecht, Doopsgezind, later Gereformeerd, vermeld als lidmaat in Nieuwkoop op 10 april 1689, overleden na 19 januari 1710.
  Gehuwd voor 1684 met Pieter Jacobsz Kats, geboren ca. 1655, vermeld als Gereformeerd lidmaat in Nieuwkoop op 7 juli 1697, overleden voor 1706, zoon van Jacob Claasz Kats en Neeltje Cornelisdr.

  DOOPGETUIGE (Aaltje):
  Te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 2 augustus 1693 van Neeltje, dochter van Jan Jacobs Kats en Grietje Ariens van der Does (getuigen Pieter Jacobsz Kats en Aeltje Pieters).
  Te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 30 oktober 1701 van Jacob, zoon van Jan van Wijngaerden en Krijntje Jans van Veen (getuige Aeltjen Pieters Brouwer).

  KINDEREN:
  1. Niesje Pieters Kats,
   Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 6 april 1687.
  2. Niesje Pieters Kats,
   Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 1 oktober 1689.
  3. Pieter Pietersz Kats,
   Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 8 december 1697.


  Gezicht op de Mennonietenbuurt vanaf het ijs bij Uithoorn, 1751.
  Kopergravure van Hermanus Schouten.

1026. Jan Pietersz KOCK,
Geboren ca. 1650, overleden na 1723.
Gehuwd met N.N.

OPMERKING:
Niet geheel zeker dat Jan Pietersz Kock de vader is van Grietje !
Hij treedt overigens dikwijls op als getuige bij NOTARISAKTEs waarbij de Brouwers betrokken zijn !

GETUIGE:
Op 17 januari 1723 te Mijdrecht bij notaris Gerard van Etten in een akte waarbij Marretje Ariens Brouwer, dochter van wijlen Arij Pietersz Brouwer en Grietje Jans Cock, belooft, samen met haar man Gerbrandt Deecken haar 7 jarig broertje Jan Ariensz Brouwer tot diens 14e jaar te verzorgen.

KINDEREN VAN JAN PIETERSZ KOCK:
 1. Grietje Jans Cock,  zie nr. 513.
  Geboren ca. 1675, mogelijk te Aalsmeer, Haarlemmerliede, Thamen of Woubrugge, overleden te Uithoorn tussen 1716 en 1721.
  Gehuwd ca. 1695, mogelijk te Mijdrecht/Menonietenbuurt met Arie Pietersz Brouwer.
 2. Pieter Jansz Kock,
  Geboren ca. 1675, mogelijk aan de Uiterweg in Aalsmeer, overleden ca. 1711, oud ca. 36 jaar.
  Gehuwd (1) ca. 1700 met [N.N.] Dircksdr, overleden voor 31 januari 1709, dochter van Dirck Paulusz.
  Gehuwd (2) met Lijsbet Jansz, overleden voor 31 januari 1709.
  Gehuwd (3) te Aalsmeer op 31 januari 1709 met Lijsbet van der Meer, geboren ca. 1688, overleden te Aalsmeer op 11 december 1765, oud ca. 77 jaar, dochter van Jacob Daniels van der Meer en Annitje Cornelis.
  Lijsbet huwde (2) te Aalsmeer op 6 maart 1712 met Cornelis Jacobsz Buijs, liefdeprediker van Vlaamsch-Waterlandsche Vermaning, overleden te Aalsmeer op 29 oktober 1737, oud ca. 50 jaar.

  HUWELIJKSBIJLAGEN, Aalsmeer, 31 januari 1709: [bovenkant document beschadigd]
  ............... Dircz als bruijdegom ter eenre zijde, met Lijsbet van der Meer, minderjarig jonge Dogter ......... met haar moeder Annitje Cornelisz [weduwe] Jacob Danielsz: vander Meer, als Bruijd ter andere zijde, alle woonende alhier aan den Uijtterweg.
  [W.G.] Pieter Jansen Kok, Lijsbet Jacobsz van der Meer en Annitje Cornelis.

  ONDERTROUWREGISTER, Aalsmeer, 19 februari 1712:
  Cornelis Jacobsz Buijs, Uijterweg en Lijsbeth Jacobs van der Meer, weduwe van Pieter Jansz Kok, Uijterweg.

  IMPOST OP TROUWEN, Aalsmeer, 31 januari 1709:
  Op den 31 Januarij 1709 zoo heeft Pieter Jansz: Kok, wedr van Lijsbet Jansz; zullende trouwen met Lijsbet Jacobsz: van der Meer, Jonge dogter beijde woonende alhier aan den Uijterweg, elk op de minste Classis aangegeven ende betaald tzamen....f 6,-.-.

  OPMERKING:
  Cornelis Buijs was de laatste liefdeprediker van de Vlaams-Waterlandse Vermaning van 1712 tot 1737.
  Hij volgde Tijmen van Hilten op, de vader van zijn schoondochter Guurtje van Hilten.

  REGISTER DER LEDEMATEN, Aalsmeer:
  Lijsbet en haar familie worden omschreven als "onrustig en twistziek", maar bovendien dat zij een der aanzienlijksten was.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF (nr. 804), Weeskamer, Aalsmeer, 16 november 1729:
  Compareerden toe weeskamer van Aalsmeer, Dirk Pietersz Kock, Jacop Kuijs als in huwelijk hebbende Grietjen Pieters Kock en Lambert Jansz Kats als in huwelijk hebbende Jannetje Pieters Kock, die bekenden uijt handen van weesmeesteren geligt en ontfangen te hebben, twee obligatien ten lasten van de Provintie van Vriesland, d'eene groot driehondert guldens Capitael staande ten naame van de kinderen van Pieter Jansz Kock van dato 1 Novemb: 1709 nr. 7461 en d'andere groot negenhondert guldens Capitaal, staande ten Naamen als voorsz: van dato 1 aug: 1711 nr. 9362.
  Met de Intresse daar op tot den jaare 1721 ontfangen.
  Beijden gesprooten en beleijdt uijt soodanige Capitalen als door de voogden tot de 22e October 1710 ter weeskamer waaren gebragt wegens het vaders en moeders ......, als anders.
  Item eene Somme van hondert acht en vijftig guldens drie Stuijvers gekomen van hun beste vader Dirck Paulusz opgestorven.
  Item eene Somme van vijftig gudens twee Stuijvers wegens de Erffenis van hun Broeder en Swager Jan Pietersz Kok.
  Item eene Somme van Zeven en veertig guldens 10 Stuijvers wegens de erffenis van Aafjen Dircks hun Peet, en eijndelijk eene Somme van hondert en vijftig guldens weegens de erffenis van hun peet Marritje Jans Kock, alles aan hun in gelden of quitancien van post tot post verrekent en geliquideert, quite mitsdien weesmeesteren en voogden ...... alleen maar belove ook alle des..... voor alle ....kering en en P.........., mitsgaders naar ............. te sullen indemneren en be...ijden ouden verband en Submissie als naer regte, actua de 16 november 1729.
  Dirck Pietersz Kock stelt een kruis.
  Handtekeningen van Jacob Klaasen Kuijs en Lammert Jansz Kat.

  NOTARISAKTE, Procuratie en Negotia (N. Regeer), Aalsmeer, 9 augustus 1754 (nr. 151):
  Lijsbet Jacobsz van der Meer, weduwe en boedelhoudster van Cornelis Jacobsz Buijs, wonende aan den Uijterweg, magtigt haren soon Aris Cornelisz Buijs om namens haar op te treden met betrekking tot het doen van de rekeningen van de Ingelanden van de Stommeer.

  KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Jacob Pietersz Kock,
   Overleden voor 16 november 1729.
  2. Jan Pietersz Kock,
   Overleden voor 16 november 1729.
  3. Dirk Pietersz Kock,
   Geboren voor 1705, woont in 1732 te Amsterdam aan de Egelantiersgracht.
   Ondertrouw te Aalsmeer op 15 november 1732 met Jacomijntje Gijsberts van der Maen, geboren ca. 1710, woont in 1732 te Aalsmeer aan de Uijtterweg, dochter van Gijsbert Tijmesz van der Maen.

   GETUIGE:
   Te Mijdrecht bij notaris G. van Ette op 17 januari 1723 betreffende Marritje en Jan Aris Brouwer [Dirk was niet in staat een handtekening te plaatsen].

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF (nr. 804), Weeskamer, Aalsmeer, 16 november 1729:
   Compareerden toe weeskamer van Aalsmeer, Dirk Pietersz Kock, Jacop Kuijs als in huwelijk hebbende Grietjen Pieters Kock en Lambert Jansz Kats als in huwelijk hebbende Jannetje Pieters Kock, die bekenden uijt handen van weesmeesteren geligt en ontfangen te hebben, twee obligatien ten lasten van de Provintie van Vriesland, d'eene groot driehondert guldens Capitael staande ten naame van de kinderen van Pieter Jansz Kock van dato 1 Novemb: 1709 nr. 7461 en d'andere groot negenhondert guldens Capitaal, staande ten Naamen als voorsz: van dato 1 aug: 1711 nr. 9362.
   Met de Intresse daar op tot den jaare 1721 ontfangen.
   Beijden gesprooten en beleijdt uijt soodanige Capitalen als door de voogden tot de 22e October 1710 ter weeskamer waaren gebragt wegens het vaders en moeders ......, als anders.
   Item eene Somme van hondert acht en vijftig guldens drie Stuijvers gekomen van hun beste vader Dirck Paulusz opgestorven.
   Item eene Somme van vijftig gudens twee Stuijvers wegens de Erffenis van hun Broeder en Swager Jan Pietersz Kok.
   Item eene Somme van Zeven en veertig guldens 10 Stuijvers wegens de erffenis van Aafjen Dircks hun Peet, en eijndelijk eene Somme van hondert en vijftig guldens weegens de erffenis van hun peet Marritje Jans Kock, alles aan hun in gelden of quitancien van post tot post verrekent en geliquideert, quite mitsdien weesmeesteren en voogden ...... alleen maar belove ook alle des..... voor alle ....kering en en P.........., mitsgaders naar ............. te sullen indemneren en be...ijden ouden verband en Submissie als naer regte, actua de 16 november 1729.
   Dirck Pietersz Kock stelt een kruis.
   Handtekeningen van Jacob Klaasen Kuijs en Lammert Jansz Kat.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF (nr. 804), Weeskamer, Aalsmeer, 16 november 1729:
   Verklaaren voorts wij ondergeschrevenen namentlijk Dirck Pietersz Kock ontfangen te hebben de somme van tweehondert vijf en seventig guldens, en Lambert Jansz Kat hondert & tig guldens, wegens de erffenis van Jacob Pietersz: Kok, quiterende en belovende etc.

   HUWELIJKSBIJLAGEN, Aalsmeer, 15 november 1732:
   Compareerde voor mij Isaac Blinkvliet Schout van Aalsmeer Dirk Pietersz Kok Meerderjarig Jongman wonende tot Amsterdam als Bruijdegom ter Eenre, Ende Jacomijntje Gijsberts van der Maan, minderjarige dogter geass: met haar vader Gijsbert Tijmes van der Maan, wonende alhier op de Uijtterweg als Bruijd ter andere zijde.
   Aangegeven in de Classis vande onvermogende personen.
   Actum Aalsmeer den 15e Nov: 1732.
   [dit merk is + gestelt bij Dirk Pietersz Kok, plus handtekeningen van Jakomijntje Gijsbertsz van der Maen en Gijsbert van der Maen]

   HUWELIJKSBIJLAGEN, Amsterdam, 7 december 1732:
   Dat Dirk Pieterse Kok, Jongman, op de Negelantiersgraft, en Jacomijntje Gijsberts van der Maan, Jongedogter, woont tot Aalsmeer, Wiens gebooden meede tot Aalsmeer gaan, hare drie Sondaagse uytroepingen van de Puye deser Stede Amsteldamme sonder eenige verhinderinge gehad hebben, en dien volgens soo veel ons aangaat, in den Houwelijken-staat wel mogen bevestigt worden, betuige ik ondergeschreven Secretaris der voorsz. Stede.
   Desen 7 december 1732.
   Deeze verleent om tot Aalsmeer te trouwen.

  KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
  1. Grietje Pieters Kock,
   Geboren ca. 1709, overleden na 1729.
   Gehuwd voor 16 november 1729 met Jacob Klaasen Kuijs, geboren ca. 1700, overleden na 1729.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF (nr. 804), Weeskamer, Aalsmeer, 16 november 1729:
   Compareerden toe weeskamer van Aalsmeer, Dirk Pietersz Kock, Jacop Kuijs als in huwelijk hebbende Grietjen Pieters Kock en Lambert Jansz Kats als in huwelijk hebbende Jannetje Pieters Kock, die bekenden uijt handen van weesmeesteren geligt en ontfangen te hebben, twee obligatien ten lasten van de Provintie van Vriesland, d'eene groot driehondert guldens Capitael staande ten naame van de kinderen van Pieter Jansz Kock van dato 1 Novemb: 1709 nr. 7461 en d'andere groot negenhondert guldens Capitaal, staande ten Naamen als voorsz: van dato 1 aug: 1711 nr. 9362.
   Met de Intresse daar op tot den jaare 1721 ontfangen.
   Beijden gesprooten en beleijdt uijt soodanige Capitalen als door de voogden tot de 22e October 1710 ter weeskamer waaren gebragt wegens het vaders en moeders ......, als anders.
   Item eene Somme van hondert acht en vijftig guldens drie Stuijvers gekomen van hun beste vader Dirck Paulusz opgestorven.
   Item eene Somme van vijftig gudens twee Stuijvers wegens de Erffenis van hun Broeder en Swager Jan Pietersz Kok.
   Item eene Somme van Zeven en veertig guldens 10 Stuijvers wegens de erffenis van Aafjen Dircks hun Peet, en eijndelijk eene Somme van hondert en vijftig guldens weegens de erffenis van hun peet Marritje Jans Kock, alles aan hun in gelden of quitancien van post tot post verrekent en geliquideert, quite mitsdien weesmeesteren en voogden ...... alleen maar belove ook alle des..... voor alle ....kering en en P.........., mitsgaders naar ............. te sullen indemneren en be...ijden ouden verband en Submissie als naer regte, actua de 16 november 1729.
   Dirck Pietersz Kock stelt een kruis.
   Handtekeningen van Jacob Klaasen Kuijs en Lammert Jansz Kat.

  2. Jannetje Pieters Kock,
   Geboren ca. 1710, overleden na 1729.
   Gehuwd te Aalsmeer op 10 september 1729 met Lammert Jansz Kat, geboren ca. 1700, woont in 1729 te Jisp.

   ONDERTROUWREGISTER, Aalsmeer, 10 september 1729:
   Lammert Janz Kat, meerderjarig Jongman, wonagtig tot Jisp als bruijdegom ter Eenre, Ende Jannetje Pieters Kok, minderjarige dogter geass: met haar stiefvader Cornelis Jacobsz Buijs, wonende alhier op de Uijtterweg, als Bruijd ter andere zijde.
   De bruijd in classis f 6.-

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF (nr. 804), Weeskamer, Aalsmeer, 16 november 1729:
   Compareerden toe weeskamer van Aalsmeer, Dirk Pietersz Kock, Jacop Kuijs als in huwelijk hebbende Grietjen Pieters Kock en Lambert Jansz Kats als in huwelijk hebbende Jannetje Pieters Kock, die bekenden uijt handen van weesmeesteren geligt en ontfangen te hebben, twee obligatien ten lasten van de Provintie van Vriesland, d'eene groot driehondert guldens Capitael staande ten naame van de kinderen van Pieter Jansz Kock van dato 1 Novemb: 1709 nr. 7461 en d'andere groot negenhondert guldens Capitaal, staande ten Naamen als voorsz: van dato 1 aug: 1711 nr. 9362.
   Met de Intresse daar op tot den jaare 1721 ontfangen.
   Beijden gesprooten en beleijdt uijt soodanige Capitalen als door de voogden tot de 22e October 1710 ter weeskamer waaren gebragt wegens het vaders en moeders ......, als anders.
   Item eene Somme van hondert acht en vijftig guldens drie Stuijvers gekomen van hun beste vader Dirck Paulusz opgestorven.
   Item eene Somme van vijftig gudens twee Stuijvers wegens de Erffenis van hun Broeder en Swager Jan Pietersz Kok.
   Item eene Somme van Zeven en veertig guldens 10 Stuijvers wegens de erffenis van Aafjen Dircks hun Peet, en eijndelijk eene Somme van hondert en vijftig guldens weegens de erffenis van hun peet Marritje Jans Kock, alles aan hun in gelden of quitancien van post tot post verrekent en geliquideert, quite mitsdien weesmeesteren en voogden ...... alleen maar belove ook alle des..... voor alle ....kering en en P.........., mitsgaders naar ............. te sullen indemneren en be...ijden ouden verband en Submissie als naer regte, actua de 16 november 1729.
   Dirck Pietersz Kock stelt een kruis.
   Handtekeningen van Jacob Klaasen Kuijs en Lammert Jansz Kat.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF (nr. 804), Weeskamer, Aalsmeer, 16 november 1729:
   Verklaaren voorts wij ondergeschrevenen namentlijk Dirck Pietersz Kock ontfangen te hebben de somme van tweehondert vijf en seventig guldens, en Lambert Jansz Kat hondert & tig guldens, wegens de erffenis van Jacob Pietersz: Kok, quiterende en belovende etc.
  KINDEREN VAN CORNELIS JACOBSZ BUIJS EN LIJSBET VAN DER MEER:
  1. Pieter Cornelisz Buijs,
   Geboren ca. 1715, Doopsgezind, van beroep boomkweker, overleden te Aalsmeer op 9 augustus 1794, oud ca. 79 jaar.
   Gehuwd te Aalsmeer op 2 november 1749 met Guurtje Tijmons van Hilten, geboren in de Mennonietenbuurt onder Mijdrecht ca. 1716, gedoopt te Mijdrecht op 27 november 1734, Doopsgezind, overleden te Aalsmeer op 11 september 1798, oud ca. 82 jaar, dochter van Tijmon Teunisz van Hilten en Grietje Jacobs van der Heijde.

   DOOPREGISTER, Mijdrecht Mennoniete kerk, 27 november 1734:
   Guurtje van Hilten, gedoopt door T. van Hilten.

   NOTARISAKTE (N. Regeer), Aalsmeer, 21 augustus 1762, nr. 253:
   Testament onder f 4.000.-

   BEGRAAFREGISTER, Aalsmeer, 15 september 1798:
   Op Menn: Kerkhof onder de classis f 6.-, Guurtje Tijm: van Hilten, kerkregt f 3.10.
  2. Aris Cornelisz Buijs,
   Geboren te Aalsmeer ca. 1732, overleden aldaar op 6 oktober 1797, oud ca. 65 jaar.
   Gehuwd te Aalsmeer op 14 augustus 1756 met Antje Willems Lelyveld, geboren ca. 1735, overleden te Aalsmeer op 15 maart 1780, oud ca. 45 jaar.
 3. Jacob Jansz Cocq, ook Jacob Jansz Kock.
  Vermeld als diaken van de doopsgezinde Vlaams-Waterlandse Vermaning (1697), begraven te Aalsmeer op 2 juni 1702.

  DOOPSGEZINDE VLAAMS-WATERLANDSE VERMANING (1678-1866).
  Zijdstraat, Aalsmeer.
  Diakenen:
  Jacob Jansz Kock, 1697.
  [bron: Aalsmeer in functies en beroepen tussen 1449 en 1811 door Maarten 't Hart.]

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 1 juni 1702:
  Op den eersten junij soo heeft Pieter Jansz Cocq het begraav regt van zijn broeder Jacob Jansz Cocq zonder dese ..............was getrouwt, alhier overleden, die op morgen begraven sal werden op de minste classis aangegeven en bes: f 6.-
 4. Marritje Jans Kock,
  Geboren voor 1700, begraven te Aalsmeer op 8 december 1723.
  Ongehuwd.

  IMPOST OP BEGRAVEN, Aalsmeer, 8 december 1723:
  Corn: Jacobsz Buijs doet aangeving van 't lijk van Marritje Jans Kok; ongetrouwt, dus dubbeld f 6.-.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF (nr. 804), Weeskamer, Aalsmeer, 16 november 1729:
  Compareerden toe weeskamer van Aalsmeer, Dirk Pietersz Kock, Jacop Kuijs als in huwelijk hebbende Grietjen Pieters Kock en Lambert Jansz Kats als in huwelijk hebbende Jannetje Pieters Kock, die bekenden uijt handen van weesmeesteren geligt en ontfangen te hebben, twee obligatien ten lasten van de Provintie van Vriesland, d'eene groot driehondert guldens Capitael staande ten naame van de kinderen van Pieter Jansz Kock van dato 1 Novemb: 1709 nr. 7461 en d'andere groot negenhondert guldens Capitaal, staande ten Naamen als voorsz: van dato 1 aug: 1711 nr. 9362.
  Met de Intresse daar op tot den jaare 1721 ontfangen.
  Beijden gesprooten en beleijdt uijt soodanige Capitalen als door de voogden tot de 22e October 1710 ter weeskamer waaren gebragt wegens het vaders en moeders ......, als anders.
  Item eene Somme van hondert acht en vijftig guldens drie Stuijvers gekomen van hun beste vader Dirck Paulusz opgestorven.
  Item eene Somme van vijftig gudens twee Stuijvers wegens de Erffenis van hun Broeder en Swager Jan Pietersz Kok.
  Item eene Somme van Zeven en veertig guldens 10 Stuijvers wegens de erffenis van Aafjen Dircks hun Peet, en eijndelijk eene Somme van hondert en vijftig guldens weegens de erffenis van hun peet Marritje Jans Kock, alles aan hun in gelden of quitancien van post tot post verrekent en geliquideert, quite mitsdien weesmeesteren en voogden ...... alleen maar belove ook alle des..... voor alle ....kering en en P.........., mitsgaders naar ............. te sullen indemneren en be...ijden ouden verband en Submissie als naer regte, actua de 16 november 1729.
  Dirck Pietersz Kock stelt een kruis.
  Handtekeningen van Jacob Klaasen Kuijs en Lammert Jansz Kat.
 5. Cornelis Jansz Kock,
  Geboren ca. 1675, overleden voor 30 november 1730, mogelijk te Aalsmeer.
  Gehuwd voor 1707, waarschijnlijk te Aalsmeer met Antje Jans Pauw, geboren te Aalsmeer ca. 1680, vermeld als Gereformeerd lidmaat in 1717 en 1720, overleden te Aalsmeer op 23 februari 1754, oud ca. 74 jaar, dochter van Jan Klaasz Pauw en Eva Pieters van der Zijden [zie nr. 1103].
  Antje ging in ondertrouw (2) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 30 november 1730 met Jan Appelaar, overleden na 1734.

  ONDERTROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 30 november 1730:
  Jan Appelaar, weduwnaar en Annetje Janz Pauw, weduwe.
  Op hun tijd getrouwt.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 23 februari 1754:
  Heeft Jan Kok aangeving gedaan vant lijk van sijn moeder genaamt Antje Jans Pauw, onder Prodeo.
1028. Johan (Jan) Tijse GOETHART,
Zoon van Tijs Jansz Goedhart [nr. 2056] en Marritjen Cornelis Boogaard [nr. 2057], gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 6 januari 1669, overleden tussen 1703 en 1709.
Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 29 november 1693 met Weijntje Maertens BOSHOF.

DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 6 januari 1669:
Johan, zoon van Tijs Jansz en Marritje Cornelis.
[Geen getuigen vermeld].

TROUWREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 29 november 1693:
Jan Teijssen Goedhart JM woonende op Westveen en Weijntje Maartensen Boshof JD woonende aan Nieuwkoperzijde.
Dese zijn getrouwt tot Noorden den 29 nov.

1029. Weijntje Maertens BOSHOF,
Dochter van Maarten Ermboutsen Boshof [nr. 2058] en Geertje Heijdricks Kruijswijk [nr. 2059], gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 15 december 1674, vermeld als doopgetuige in 1719, overleden mogelijk te Westveen.
Gehuwd (2) tussen 1703 en 1708 met Mathijs (Tijs) Dircksz FOKKERT, geboren te Noorden, zoon van Dirck Tijsse Fokkert en Barber Jans.

DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 15 december 1674:
Weijntje, dochter van Maerten Boshof en Geertie Heijndricks Dr.
[Geen getuigen vermeld]

DOOPGETUIGE:
Op 24 september 1719 was Wijntje doopgetuige van haar kleinzoon Jan Maartensz Goedhart.

KINDEREN VAN JOHAN GOETHART EN WEIJNTJE BOSHOF:
 1. Neeltje Goedhard,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 19 september 1694.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 19 september 1694.
  Den 19 September tot Noorden een kind gedoopt en genaamd Neeltje, de vader was Jan Teijsen Goedhard, de moeder Weijntje Maartense Boshof.
 2. Maarte Goedhard,  zie nr. 514.
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 11 december 1695, overleden te Noorden op 31 oktober 1766, oud 70 jaar.
  Gehuwd (1) te Noorden in de Geref. kerk op 1 mei 1718 met Barber Thijsse Fokker, geboren te Noorden, Gereformeerd, overleden te Noorden tussen 1730 en 1734, dochter van Mathijs Dircksz Fokkert en Trijntje Jans de Jonge.
  Gehuwd (2) te Mijdrecht in de Geref. kerk in het 1e kwartaal van 1734 met Neeltje Chielen Goedtknegt.
  Gehuwd (3) te Noorden in de Geref. kerk op 15 augustus 1756 met Immetje van der Schilden, geboren te Zevenhoven, Gereformeerd, eerder weduwe van Dierk Bonset.
 3. Tijs Goethart,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 20 oktober 1697, overleden aldaar voor 2 december 1703.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 20 oktober 1697.
  Den 20 October een kint gedoopt en genaamt teijs, de vader jan Goethart, de moeder wijntje meertens boshof, marrije teijse als getuijge.
 4. Marrije Goethard,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 6 februari 1701.
  Gehuwd te Ter Aar op 2 november 1723 met Leendert Cornelisz van Leeuwen, geboren te Korteraar ca. 1700.
 5. Teijs Goethard,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 2 december 1703.
KINDEREN VAN TIJS FOKKERT EN WEINTJE BOSHOF:
 1. Geertje Focker,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 16 januari 1709, overleden na 1762.
  Gehuwd (1) te Noorden in de Geref. kerk op 27 november 1729 met Jan Brouwer, geboren te Westveen ca. 1700, overleden te Noorden in maart 1740, oud ca. 40 jaar, zoon van Maarten Cornelisz Brouwer en Marritje Simons Outshoorn.
  Gehuwd (2) ca. 1745 met Claas Eijndhoven, geboren ca. 1695, weduwenaar van Neeltje van Dam.
 2. Gijsbert Focker,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 13 augustus 1713, overleden na 1762.
  Gehuwd met Annigje Dirks Verburg.
 3. Neeltje Focker,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 26 juli 1716.
 4. Henderick Focker,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 25 september 1718.
1030. Chiel Leendertsz GOEDTKNEGT,
Zoon van Leendert Chielen Goedtknegt [nr. 2060] en Neeltje N.N. [nr. 2061], gedoopt te Zevenhoven in de Remonstr. Kerk op 23 februari 1676, overleden na 1732.
Gehuwd te Zevenhoven in de Geref. kerk op 18 mei 1704 met Grietje Willems VAN ZUIJLEN.

DOOPREGISTER, Zevenhoven, Remonstrantse Kerk, 23 februari 1676:
Chiel Leendertsz - Leendert Chielen.

TROUWREGISTER, Zevenhoven, Geref. kerk, 18 mei 1704, inv. nr. 70, blz. 20:
Miegiel Leendertsz goetknegt J.M. ende Grietje Willemsz van Zuijlen J.D. woonende beijde tot Sevenhoven.

DOOPGETUIGE:
Op 2 december 1725 was Chiel doopgetuige van Harmen Aartzen Goedknegt.

NOTARISAKTE (G.v.Ette), Mijdrecht, 7 maart 1728:
Chiel Goetknegt wordt vermeld als voogd en getuige bij het opmaken van de inventaris van de nalatenschap van Ariaantje Baljuus, eerder weduwe van Harmen Leendertsz Goetknegt.

NOTARISAKTE (G.v.Ette), Mijdrecht, 12 december 1732, nr. 184:
Chiel Goetknegt wordt vermeld als voogd over Neeltje Harmens Goetknegt, minderjarige dochter van zijn overleden broer Harmen Leendertsz Goetknegt.

1031. Grietje Willems VAN ZUIJLEN,
Dochter van Willem van Zuijlen [nr. 2062], geboren ca. 1675, mogelijk te Zevenhoven.

OPMERKING:
[In Nieuwveen woonden in deze tijd vele Van Zuijlens ! Doopboek van Zevenhoven begint pas in 1676; Grietje is daarin niet vermeld.]

MIJDRECHT, Begraafregister, 11 oktober 1732:
Uijtgift en Verschot.
de wed: Machiel Goedknegt - B. Cleed - 1:2.
in't Zakje - 0:11:8.

KINDEREN VAN CHIEL GOEDTKNEGT EN GRIETJE VAN ZUIJLEN:
 1. Neeltje Goedknegt,
  Gedoopt te Zevenhoven in de Remonstr. kerk op 9 juni 1705, overleden voor 5 mei 1706.
 2. Neeltje Goedtknegt,  zie nr. 515.
  Gedoopt te Zevenhoven in de Remonstr. kerk op 5 mei 1706, overleden te Noorden tussen 1746 en 1756.
  Gehuwd te Mijdrecht in de Geref. kerk in het 1e kwartaal van 1734 met Maarte Goedhard, gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 11 december 1695, overleden te Noorden op 31 oktober 1766, oud 70 jaar.
  Maarte was eerder gehuwd (1) te Noorden in de Geref. kerk op 1 mei 1718 met Barber Thijsse Fokker, geboren te Noorden, Gereformeerd, overleden te Noorden tussen 1730 en 1734, dochter van Mathijs Dircksz Fokkert en Trijntje Jans de Jonge.
  Maarte huwde (3) te Noorden in de Geref. kerk op 15 augustus 1756 met Immetje van der Schilden, geboren te Zevenhoven, Gereformeerd, eerder weduwe van Dierk Bonset.
 3. Leendert Goedtknegt,
  Gedoopt te Zevenhoven in de Remonstr. kerk op 6 april 1708, overleden voor 17 mei 1711.
 4. Leendert Goedtknegt,
  Gedoopt te Zevenhoven in de Remonstr. kerk op 17 mei 1711.
1032. Dirck Sijmonsz REIJNSBURGER,
Zoon van Sijmen Dircksz Reijnsburger [nr. 2064] en Annetgen Maertensdr van Leeuwen [nr. 2065], gedoopt te Alphen in de Geref. kerk op 6 mei 1660, van beroep veenman, bouwman, overleden in 1721, oud 61 jaar.
Gehuwd (1) te Oudshoorn in de Geref. kerk op 14 januari 1685 met Pietje CORNELIS, geboren te Wensveen ca. 1660, overleden in de Ridderbuurt van Oudshoorn 1686-1689.
Gehuwd (2) te Oudshoorn in de Geref. kerk op 10 april 1689 met Margje Pieters VAN DER HALS, geboren te Woubrugge ca. 1665, overleden te Oudshoorn op 12 oktober 1740, oud ca. 75 jaar.

DOOPREGISTER, Alphen aan de Rijn, Geref. kerk, 6 mei 1660:
Dirck, zoon van Sijmen Dircksz Reijnsburger en Annetgen Maertensdr.
Getuige Teuntjen Willemsdr.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1664-1671, inv. nr. 7, blz. 241, 14 augustus 1670:
Annetgen Maertens van Leeuwen, weduwe van Sijmon Dircksz Reijnsburger met haar broer Pieter Maertensz van Leeuwen als voogd, ter eenre, en Jan Sijmonsz Reijnsburger, Gijsbert Simonsz Reijnsburger en Claes Sijmonsz Reijnsburger, mitsgaders Pieter Dircksz Rhijnsburger als oom en bloedvoogd over Annetje Sijmons Reijnsburger, innocente persoon, en over Dirck Sijmonsz Reijnsburger, oud 10 jaar, ter andere zijde.
Regeling der boedelscheiding.
* Annetgen Maertensz van Leeuwen, de weduwe, blijft in bezit van alle goederen en lasten.
Ze is gehouder ieder kind bij het bereiken van het 20e jaar 10 gulden uit te reiken en een goede uitzet.
* Haar innocente dochter Annetje zal ze verzorgen en blijven onderhouden, zo ook haar jongste zoon Dirck tot de leeftijd van 20 jaar.
Vader van Annetgen Maertens vermeld als Maerten Pietersz van Leeuwen.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1671-1679, inv. nr. 8. blz. 48v, 29 juli 1672:
Annetgen Maertensz van Leeuwen, weduwe van Sijmon Dircxsz Reijnsburger, met haar broer Pieter Maertensz van Leeuwen als voogd, ter eenre en Jan Sijmonsz Reijnsburger, Gijsbert en Claes Sijmonsz Reijnsburger, meerderjarigen, met Pieter Dircksz Rhijnsburger als oom en bloedvoogd over Annetje Sijmons Reijnsburger, innocent en Dirck Sijmonsz Reijnsburger, oud 12 jaar, kinderen van voornoemd echtpaar ter andere zijde.
De weduwe Annetgen Maertensz van Leeuwen heeft ontvangen uit de nalatenschap Jannetje Jans, weduwe van Maerten Pietersz van Leeuwen, 5. 556 gulden 2 stuivers 8 penningen, krachtens testament komt hiervan ¼ deel toe aan haar kinderen en wel 1.389 gulden 10 penningen.
Deze schenking is nu geregeld.
VERVOLG, blz. 49v, 29 juli 1672:
Annetgen Maertensz van Leeuwen blijft schuldig aan haar innocente dochter Annetgen en minderjarige zoon Dirck 555 gulden 13 stuivers.
Gesteld onderpand: 2 morgen 5 hond hooi- of teelland in de Grote polder op het veenveld, strekkende van de Zegersloot tot in de Aar, belend ten noorden Lijsbeth Cornelis, weduwe van Dirck Gerritsz Vaendraeger en ten zuiden de kinderen van Jan Cornelisz Euverendam.

ONDERTROUWREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 1684:
Dirck Sijmensz Reijnsburger JM, 1e Voorstelling 31 december 1684, en Pietje Cornelis, JD van Wensveen, wonende beide in de Ridderbuurt.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1686-1696, inv. nr. 10, blz. 12, 24 april 1686:
Nicolaes van Schellingerhout, schout en Jan Sijmensz Vermij, ambachtsbewaarder van Oudshoorn, verkopen aan Dirck Sijmensz Reijnsburger, wonend in de Ridderbuurt, 1 morgen veenland of water in de Grote polder, belend ten oosten Pieter Dircxsz van den Bos, ten westen en zuiden Dirck Huijgen en ten noorden Huijch Claesz.
Koopsom 165 gulden.
Borgen Klaas Pietersz Reijnsburger en Pieter Dircxsz van den Bos.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1686-1696, inv. nr. 10, blz. 47v, 23 maart 1689:
Dirck Sijmensz Reijnsburger, weduwnaar van Pietje Cornelis, ter eenre, en Gijsbert Pieter Meertensz als oom en voogd over Sijmon Dircxsz Reijnsburger, oud omtrent 2 ½ jaar, ter andere zijde.
Regeling der nalatenschap.
Dirck Sijmensz behoudt alle goederen, belooft het kind te onderhouden en op te voeden tot 24-jarige leeftijd, zal hem dan uitkeren 12 gulden 12 stuivers en een uitzet.

ONDERTROUWREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 1689:
Dirck Sijmensz Reijnsburger, weduwnaar van Pietje Cornelis, won. Ridderbuurt met Maritje Pieters. JD, wonende bij Woubrugge onder Oudshoorn; 1e voorstelling 27 maart.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1686-1696, inv. nr. 10, blz. 83v, 15 januari 1691:
Verkoopakte.
[Dirck Sijmonsz Reijnsburger vermeld als belendend landeigenaar in de Grote polder]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1696-1704, inv. nr. 11, blz. 68v, 23 augustus 1698:
Dirck Sijmonsz Reijnsburger verkoopt aan Dirck Ariensz van der Laen 1 morgen veenland of water in de Grote polder van Oudshoorn, belend ten oosten, westen en zuiden Dirck Huijgen en ten noorden Huijch Claesz.
Koopsom 95 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1696-1704, inv. nr. 11, blz. 73v, 7 november 1698:
Cornelis Dircxsz van Swieten verkoopt aan Dirck Sijmonsz Reijnsburger 2 morgen 375 roeden land in de Grote polder, strekkende uit de Oudshoornse wetering tot Dirck Huijgen, belend ten oosten Hendrick Dircksz van Poolen, Jacob Jacobsz Hoosbeeck en Jan Willemsz Uijtenbos, en ten westen de weduwe van Cornelis Willemsz Lelijvelt c.s.
Koopsom 975 gulden
Schuldbrief geroijeerd 10 mei 1704.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1696-1704, inv. nr. 11, blz. 75v, 12 november 1698:
Dirck Sijmonsz Reijnsburger verkoopt aan Cornelis Jansz Hoogervorst 1 morgen 187 ½ roeden land in de Grote polder, strekkende uit de Oudshoornse wetering tot Dirck Huijgen, belend ten oosten de verkoper en ten westen de weduwe van Cornelis Willemsz
Lelijvelt c.s.
Koopsom 525 gulden.
Schuldbrief geroijeerd 7 september 1702.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1696-1704, inv. nr. 11, blz. 106, 28 mei 1699:
Verkoopakte.
[Dirck Sijmonsz Reijnsburger vermeld als belendend landeigenaar in de Grote polder]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1696-1704, inv. nr. 11, blz. 178, 3 maart 1702:
Hendrick Dircxsz van Poolen verkoopt aan Dirck Sijmonsz Reijnsburg 25 roeden land in de Grote polder, strekkende van de Oudshoornse dijk tot de verkoper, belend ten oosten Willem Michielsz en ten westen Jan Cornelisz van der Wilck.
Koopsom 36 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1696-1704, inv. nr. 11, blz. 253v, 25 november 1704:
Cornelis Jansz Hoogervorst verkoopt aan Dirck Dircxsz Lelijvelt Hoogervorst 1 morgen 187 ½ roeden land in de Grote polder, strekkende uit de Oudshoornse wetering tot Dirck Huijgen, belend ten oosten Dirck Sijmonsz Reijnsburger en ten westen Willem Willemsz Lelijvelt.
Koopsom 565 gulden.
[Opmerking: Dirck Sijmonsz Reijnsburger verkocht dit perceel 6 jaar eerder aan Cornelis Jansz Hoogervorst voor 525 gulden]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1696-1704, inv. nr. 11, blz. 256v, 28 november 1704:
Hendrick Dircxsz van Poolen verkoopt aan Dirck Sijmonsz Reijnsburger 95 roeden land in de Grote polder, strekkende van de verkoper tot Claes Pietersz Reijnsburger, belend ten oosten de verkoper en ten westen de verkoper en Jan Cornelisz van der Wilck.
Koopsom 237 gulden 10 stuivers.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1696-1704, inv. nr. 11, blz. 257, 24 december 1704:
Onderpandstelling.
[Dirck Sijmonsz Reijnsburger vermeld als belendend landeigenaar in de Grote polder]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen, inv. nr. 28, blz. 26v, 16 mei 1708:
De gesamenlijke erfgenamen van Cornelia Maartens van Leeuwen, overleden te Alphen, in leven weduwe van Pieter van Rijssum en Joannes de Jong, waarvan het testament gepasseerd is voor notaris Antoni Gaal op 24 februari 1703, verkopen een huis en erf in 't Zuideinde van Alphen, aan Eewoud Pietersz van Staveren voor de somme van 1000 gulden.
Cornelia vermaakte 1/4 van haar bezit aan de kinderen en kleinkinderen van haar zuster Anna Maartens van Leeuwen, met name:
a. Gijsbert Sijmonsz Rijnsburger, wonende te Langeraar.
b. Cornelis Mauringhsz van Swieten, Jan Michielse Outshoorn en Jan Hendrikse van Swieten, allen wonende te Alphen, als voogden over de kinderen van Dirk Sijmonsz Rijnsburger.
c. Adriaan Bastiaan in 't Hol, wonende te Alphen, man en voogd van Cornelia Claasdr. Rijnsburger, dochter van Claas Sijmonsz Rijnsburger.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen, inv. nr. 28, blz. 74, 3 mei 1709:
Overdracht schuldbrief op de kinderen van Dirk Sijmonsz Reijnsburger en Maria Pietersdr met als onderpand 5 morgen land in het Rietveld aan de Nieuwedijk tot de Burggooi.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1705-1713, inv. nr. 12, blz. 149v, 10 juni 1709:
Cornelis Mouringhsz van Swieten en Jan Michielsz als voogden over het weeskind van Jan Claesz Reukel, wegens de goederen het kind ten deel gevallen bij overlijden van Neeltje Maertensz van Leeuwen, verkopen aan Jan van Swieten de helft in een huis, erf, berg, schuur en beplanting, groot 1 hond, in de Ridderbuurt van Oudshoorn, belend ten oosten de koper en het weeskind van Jan Claesz Reukel, ten zuiden de kinderen van Dirck Sijmonsz Reijnsburger, ten westen de Oudshoornse dijk en ten noorden de erfgenamen van juffrouw Waijmans.
Koopsom 126 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1705-1713, inv. nr. 12, blz. 195v, 8 mei 1711:
Cornelis Jansz van der Wilck,
Dirck Dircxsz Lelijvelt de jonge, getrouwd met Neeltje Jans van der Wilck,
Dirck Jansz van der Wilck,
Evert Jacobsz Ram, getrouwd met Marijtje Jans van der Wilck,
Pieter Jansz van der Wilck,
Annetje Jans van der Wilck, meerderjarige dochter, nog
Klaes Cornelisz van der Wilck en Maerten Cornelisz Dobbe als voogden over Maertje Jans van der Wilck, allen kinderen van Jan Cornelisz van der Wilck, verkopen aan Dirck Sijmonsz Reijnsburger 350 roeden veenland of water in de Grote polder, belend ten oosten Jochem Claesz c.s., ten zuiden Jan Willemsz van den Bos, ten westen Dirck Dircxsz Lelijvelt de jonge c.s. en ten noorden de Duikerwetering.
Koopsom 17 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1705-1713, inv. nr. 12, blz. 202, 12 juni 1711:
Dirck Dircxsz Lelijvelt de jonge, getrouwd met Neeltje Jans van der Wilck,
Dirck en Pieter Jansz van der Wilck,
Evert Jacobsz Ram, getrouwd met Marijtje Jans van der Wilck,
Annetje Jans van der Wilck, meerderjarige dochter,
en de voogden over Maertje Jans van der Wilck, minderjarige dochter van Jan Cornelisz van der Wilck, verkopen aan Dirck Sijmonsz Reijnsburger een huis en erf met twee schuren en een bergschuurtje in de Grote polder, groot 2 hond, strekkende van de Oudshoornse dijk tot de weduwe van Hendrick Dircxsz van Poolen, belend ten oosten de koper en ten westen Klaes Pietersz Reijnsburger.
Koopsom 790 gulden.
[Aanvankelijke koper was Jan Dircxsz van Heijningen, maar deze was inmiddels naar Oost-Indie vertrokken]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1705-1713, inv. nr. 12, blz. 223v, 27 mei 1712:
Dirck Sijmonsz Reijnsburger verkoopt aan Jacob Claesz van Vels een huis en erf in de Ridderbuurt van Oudshoorn, groot 1 hond, belend ten oosten Willem Mighielsz Outshoorn, ten zuiden de Oudshoornse dijk en ten westen en noorden de verkoper.
Koopsom 400 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1705-1713, inv. nr. 12, blz. 224v, 28 mei 1712:
Arij Bastiaensz in ’t Hol, getrouwd met met Neeltje Claesdr Reijnsburger, wonende te Alphen, verkoopt aan Dirck Sijmonsz Reijnsburger 1/3 deel van 4 morgen land in de Grote polder, strekkende in het geheel uit de Zegersloot tot de weduwe van Jan Cornelisz Neuteboom en de kinderen van Arij Willemsz Vuijlen, belend ten zuiden Wllem Jansz Vermij en ten noorden Jan van Swieten en het weeskind van Jan Claesz Reukel;
nog 1/3 deel van 1 morgen land, liggende als voren, belend ten oosten de erfgenamen van Willem Stouthandel en ten westen en noorden de erfgenamen van juffrouw Waijmans.
Koopsom 286 gulden 6 stuivers.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1705-1713, inv. nr. 12, blz. 229, 21 oktober 1712:
Landtransactie.
[Dirck Sijmonsz Reijnsburger vermeld als belendend landeigenaar in de Grote polder]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1705-1713, inv. nr. 12, blz. 234v, 14 maart 1713:
Onderpandstelling.
[Dirck Sijmonsz Reijnsburger vermeld als belendend landeigenaar in de Grote polder]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1722-1728, inv. nr. 14, 75v, 18 maart 1723:
Extract uit het vierschaarboek van Oudshoorn, beginnend 1708, folio 135.
Klaas Dirksz Reijnsburger, zoon van Dirk Sijmonsz Reijnsburger Margje Pieters van der Hals, eiser, contra Cornelis Jansz van Tol en Klaas Pietersz Poldervaart, wonende te Esselickerwoude, gedaagden in een proces van naasting.
Volgens de eiser heeft zijn moeder Margje Pieters van der Hals in het verleden van de gedaagden gekocht 2 morgen 375 roeden veenland of water in de Grote polder, strekkende van de Oudshoornse dijk tot Gerrit en Dirk Klaasz Reijnsburger, belend ten oosten Gerrit Klaasz Reijnsburger en ten westen Margje Pieters van der Hals.
Eiser wordt in het gelijk gesteld en het veenland wordt zijn eigendom.

BEGRAAFREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 12 october 1740:
Margje Pieters van der Hals, weduwe van Dirk Sijmonsz Rijnsburger.

IMPOST op begraven, 12 oktober 1740:
f 6.0.0. - Margje Pieters van der Hals.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1739-1742, inv. nr. 18, blz. 214, 4 mei 1741:
De kinderen van Dirk Sijmonsz Reijnsburger met Pietertje [Cornelis], te weten Simon, en met Margje Pieters van der Hals, te weten Pietertje, gehuwd met Cornelis Pietersz van Heijningen, Pieter, Klaas en Margje, gehuwd met Cornelis Davidsz van Willigen, en de kindskinderen, te weten de acht minderjarige kinderen van Cornelis, verkopen aan Dirk Groenevelt 2 morgen 275 roeden weiland in de Grote polder, belend ten oosten de rivier de Aar, ten zuiden Gijsbert Hendriksz Jongeneut, ten westen de Zegersloot en ten noorden Dirk Jansz van der Wilk.
Jongste waarbrief dd 2 mei 1719.
Koopsom 700 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1739-1742, inv. nr. 18, blz. 215v, 4 mei 1741:
De kinderen van Dirk Sijmonsz Reijnsburger met Pietertje [Cornelis], te weten Simon, en met Margje Pieters van der Hals, te weten Pietertje, gehuwd met Cornelis Pietersz van Heijningen, Pieter, Klaas en Margje, gehuwd met Cornelis Davidsz van Willigen, en de kindskinderen, te weten de acht minderjarige kinderen van Cornelis, verkopen aan Marritje Dirks Outshoorn, weduwe van Cornelis Dirksz Reijnsburger 1 morgen 4 hond hooiland in de Grote polder, belend ten oosten Cornelis Hendriksz Turkenburgen en de koopster en ten westen de landen binnen de 30-jarige separatie in de Grote en Kleine polder en ten noorden de weduwe van Cornelis Willemsz Vermij.
Koopsom 310 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1739-1742, inv. nr. 18, blz. 217, 4 mei 1741:
De kinderen van Dirk Sijmonsz Reijnsburger met Pietertje [Cornelis], te weten Simon, en met Margje Pieters van der Hals, te weten Pietertje, gehuwd met Cornelis Pietersz van Heijningen, Pieter, Klaas en Margje, gehuwd met Cornelis Davidsz van Willigen, en de kindskinderen, te weten de acht minderjarige kinderen van Cornelis, verkopen aan Marritje Dirks Outshoorn, weduwe van Cornelis Dirksz Reijnsburger 1 morgen hooiland in de Grote polder, belend ten oosten en zuiden Cornelis Stouthandel, ten westen Cornelis Hendriksz Turkenburg en de koopster en ten noorden voornoemde Turkenburg.
Koopsom 151 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1754-1759, inv. nr. 21, blz. 103, 6 mei 1756:
Kopie Actes van Voogdij, dd 2 en 4 november 1740, voor Simon Dirkse Rijnsburger en Dirk Dirksz Outshoorn als voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van Cornelis Dirkse Rijnsburger wegens goederen van hun grootmoeder Margje Pieterse van der Hals, overleden op 9 september 1740, weduwe van Dirk Sijmonsz Rijnsburger, overleden in 1721.

DOOPGETUIGE (Margje Pieters van der Hals):
Op 25 juli 1728 in de Geref. kerk te Oudshoorn van Dirck, zoon van Cornelis Pietersz van Heijningen en Pietje Dircks Rhijnsburger.
Op 20 september 1739 in de Geref. kerk te Oudshoorn van Cornelia, dochter van Cornelis van Willigen en Marrigje Dirks Rhijnsburger.

1033. Margje Pieters VAN DER HALS,
Dochter van Pieter Pietersz Jongen Hals [nr. 2066] en N.N., geboren te Woubrugge ca. 1665, overleden te Oudshoorn op 12 october 1740, oud ca. 75 jaar.

DOOPGETUIGE (Margje Pieters van der Hals):
Op 25 juli 1728 in de Geref. kerk te Oudshoorn van Dirck, zoon van Cornelis Pietersz van Heijningen en Pietje Dircks Rhijnsburger.
Op 20 september 1739 in de Geref. kerk te Oudshoorn van Cornelia, dochter van Cornelis van Willigen en Marrigje Dirks Rhijnsburger.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1722-1728, inv. nr. 14, blz. 29, 2 mei 1722:
Margje Pieters van der Hals, weduwe van Dirk Sijmonsz Rijnsburger, wonende in de Ridderbuurt, verkoopt aan Cornelis Jansz van Tol en Klaas Pietersz Poldervaart, wonende te Woubrugge, 2 morgen 375 roeden veenland of water in de Grote polder, strekkende van de Oudshoornsedijk tot aan Gerrit en Dirk Klaas Rijnsburger toe, belend ten oosten dezelfde Gerrit Klaasz en ten westen de verkoopster.
Jongste waarbrief van 9 mei 1721.
Koopsom 6.000 gulden, waarvan 1.225 gulden 15 stuivers contant en de rest met een schuldbrief.
VERVOLG, blz. 30, 2 mei 1722:
Bovengenoemde schuldbrief, groot 4.887 gulden 5 stuivers, te betalen in 3 jaarlijkse termijnen van 1.225 gulden en 15 stuivers en de laatste termijn van 1.210 gulden, zonder rente.
Geroijeerd 8 december 1732.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1722-1728, inv. nr. 14, blz. 31, 2 mei 1722:
Margje Pieters van der Hals, weduwe van Dirk Sijmonsz Rijnsburger, wonende in de Ridderbuurt, verkoopt aan Cornelis Pietersz van Heijningen, eveneens wonende in de Ridderbuurt 3 morgen 50 roeden veenland of water in de Grote polder, belend ten oosten Cornelis Jansz van Tol c.s., ten zuiden de Oudshoornsedijk, ten westen Willem Willemsz van Tol en ten noorden Pieter Nicolaasz en Willem Pietersz Vis.
Een gedeelte van het land is verhuurd aan Pieter Jacobsz Schenkevelt voor 4 gulden per jaar.
Koopsom 550 gulden, betaald met een schuldbrief.
VERVOLG, blz 32, 2 mei 1722:
Bovengenoemde schuldbrief, groot 550 gulden, af te betalen in 4 jaarlijkse termijnen van 137 gulden 10 stuivers, zonder rente.
Geroijeerd op 10 januari 1727.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1722-1728, inv. nr. 14, blz. 75v, 18 maart 1723:
Extract uit het vierschaarboek van Oudshoorn, beginnend 1708, folio 135.
Klaas Dirksz Reijnsburger, zoon van Dirk Sijmonsz Reijnsburger en Margje Pieters van der Hals, eiser, contra Cornelis Jansz van Tol en Klaas Pietersz Poldervaart, wonende te Esselickerwoude, gedaagden in een proces van naasting.
Volgens de eiser heeft zijn moeder Margje Pieters van der Hals in het verleden van de gedaagden gekocht 2 morgen 375 roeden veenland of water in de Grote polder, strekkende van de Oudshoornse dijk tot Gerrit en Dirk Klaasz Reijnsburger, belend ten oosten Gerrit Klaasz Reijnsburger en ten westen Margje Pieters van der Hals.
Eiser wordt in het gelijk gesteld en het veenland wordt zijn eigendom.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1735-1737, inv. nr. 16, blz. 58, 1 juni 1736:
Donatie intervivos van Margje Pieters van der Hals, weduwe van Dirk Sijmonsz Reijnsburger en wonende in Oudshoorn, ten behoeve van haar kinderen Pieter, Pietertje, Klaas, Cornelis, Margje en aan de voorzoon van haar man, te weten Simon Dirksz Reijnsburger.
Het betreft een derde part in een partij land in de Grote polder, te verongelden voor 4 morgen, strekkende uit de Zegersloot tot aan Jan en Cornelis Aartsz Vermij, en Cornelis Maartensz Stigter; belend ten zuiden de weduwe van Cornelis Willemsz Vermij en ten noorden de zelfde weduwe, Cornelis Hendriksz Turkenburg en Roel Dirksz.
Dit land had haar man Dirk Sijmonsz Rijnsburger verkregen van Arij Bastiaansz in ’t Hol op 27 mei 1712.
Voorts schenkt comparante aan haar 5 kinderen afzonderlijk het vruchtgebruik, bladen en inkomsten gedurende haar leven van een derde part in deze partij land;
zij had ook deze inkomsten, afgesproken met haar schoonmoeder Annetje Maartens van Leeuwen, in haar leven laatst weduwe van Jan de Jongh, ingevolge van haar codicillaire dispositie voor notaris Anthonij Gaal te Boskoop dd 24 februari 1703.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1737-1739, inv. nr. 17, blz. 206v, 16 juni 1738:
Margje Pieters van der Hals, weduwe van Dirck Sijmonsz Reijnsburger, verkoopt aan Jan Jansz Outshoorn water en aangedamd land in de Grote polder binnen de geoctroijeerde bedijking, te weten 20 roeden, belend ten oosten Carolus Boers, ten zuiden Jacob Klaasz van Velsen, ten westen de schout en ten noorden de koper;
nog 75 roeden, belend ten oosten Jacob Klaasz Velse en de koper, ten zuiden de verkoper, ten westen Willem Willemsz Coleijn en ten noorden de koper; de bomen op dit stuk blijven voor de verkoper.
De koper behoudt het veen etc.
Koopsom 32 gulden.

BEGRAAFREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 12 october 1740:
Margje Pieters van der Hals, weduwe van Dirk Sijmonsz Rijnsburger.

IMPOST op begraven, 12 oktober 1740:
f 6.0.0. - Margje Pieters van der Hals.

KIND UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Sijmen Dircksz Reijnsburger,
  Geboren te Oudshoorn (Ridderbuurt), gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 26 mei 1686, begraven te Oudshoorn op 6 maart 1766, oud 79 jaar.
  Gehuwd te Oudshoorn in de Geref. kerk op 6 maart 1718 met Lijsbet (Lijsje) Willems Vermij, geboren te Oudshoorn (Ridderbuurt), gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 5 october 1687, begraven te Oudshoorn op 25 maart 1726, oud 38 jaar, dochter van Willem Jansz Vermij en Annetje Dircks.

  DOOPREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 26 mei 1686:
  Is gedoopt Sijmen daer vader van is Dirck Sijmensz & moeder Pietje Cornelis.
  Getuijge Annetje Maertens.

  DOOPREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 5 october 1687:
  Is gedoopt Lijsbet daer vader van is Willem Jansz Vermij & moeder Annetje Dircks.
  Getuijge Lijsbet.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen, inv. nr. 28, blz. 26v, 16 mei 1708:
  De gesamenlijke erfgenamen van Cornelia Maartens van Leeuwen, overleden te Alphen, in leven weduwe van Pieter van Rijssum en Joannes de Jong, waarvan het testament gepasseerd is voor notaris Antoni Gaal op 24 februari 1703, verkopen een huis en erf in 't Zuideinde van Alphen, aan Eewoud Pietersz van Staveren voor de somme van 1000 gulden.
  Cornelia vermaakte 1/4 van haar bezit aan de kinderen en kleinkinderen van haar zuster Anna Maartens van Leeuwen, met name:
  a. Gijsbert Sijmonsz Rijnsburger, wonende te Langeraar.
  b. Cornelis Mauringhsz van Swieten, Jan Michielse Outshoorn en Jan Hendrikse van Swieten, allen wonende te Alphen, als voogden over de kinderen van Dirk Sijmonsz Rijnsburger.
  c. Adriaan Bastiaan in 't Hol, wonende te Alphen, man en voogd van Cornelia Claasdr. Rijnsburger, dochter van Claas Sijmonsz Rijnsburger.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen, inv. nr. 28, blz. 74, 3 mei 1709:
  Overdracht schuldbrief op de kinderen van Dirk Sijmonsz Reijnsburger en Maria Pietersdr met als onderpand 5 morgen land in het Rietveld aan de Nieuwedijk tot de Burggooi.

  ONDERTROUWREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 1718:
  Simon Dirkse Rhijnsburger, JM, 1e voorst. 20 feb, trouwt te Oudshoorn op 6 maart met Lijsbeth Willems Vermeij, JD, beiden wonende in de Ridderbuurt onder Oudshoorn.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1713-1722, inv. nr. 13, blz. 197, 20 januari 1719:
  Dirk Willemsz Vermij,
  Jan Willemsz Vermij,
  Willem Sijmonsz Colijn, met procuratie van Cornelis Willemsz Vermij,
  Grietje Willems Vermij, meerderjarige dochter, geassiteerd door Dirk Dirksz Kalkoven de Jonge, en
  Simon Dirksz Reijnsburger, gehuwd met Lijsbet Willems Vermij,
  allen kinderen en erfgenamen van Willem Jansz Vermij, overleden in de Ridderbuurt.
  Verdeling der nalatenschap:
  o.a.
  Simon Dirksz Reijnsburger, gehuwd met Lijsbeth Willemsdr Vermij ontvangt meerdere percelen hooi-, wei- en veenland in de Grote polder; in totaal bijna 11 morgen.
  Gemeenschappelijk blijft een huis, erf, berg en schuur met bijbehorend land en water in de Grote polder, groot 6 morgen 2 hond 50 roeden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1713-1722, inv. nr. 13, blz. 278v, 2 mei 1721:
  Dirk Dirksz Kalkoven de jonge, getrouwd met Grietje Willems Vermij en Sijmon Dirksz Reijnsburger, getrouwd met Lijsbet Willems Vermij, verkopen aan Cornelis Sijmonsz van Tol en Willem Sijmonsz Buerman, wonende in de Ridderbuurt, 2/5 deel van een huis, erf en schuren en 2/5 deel van 6 morgen 250 roeden land of water in de Grote polder aan de noordzijde van de Oudshoornse dijk, strekkende van deze dijk tot in de Duikerwetering, belend ten oosten Dirk Jansz van der Wilk en Willem Klaasz Reijnsburger en ten westen de weduwe van Pieter Dirk Huijgen, Dirk Jansz Lelijvelt en Jacob Jansz Schenkevelt, onder de voorwaarde dat 2/5 deel van de berg, staande op het voornoemde perceel, eigendom blijft van de comparanten en ook het recht hebben om dezelfde, alsmede twee andere vijfde delen van de berg, daar 3 of 4 jaar, ingaande 1 mei 1721 te mogen laten staan en te gebruiken en 2/5 deel van het hooi van Cornelis Willemsz Vermij in de berg, geduren 2 of 3 jaar zal mogen opslaan.
  Koopsom 4.881 gulden 10 stuivers, waarvan 1.531 gulden 10 stuivers contant met 2/5 deel in de berg en nog met een schuldbrief van 3.350 gulden, te betalen in 6 jaar, 5 maal 600 gulden en eenmaal 350 gulden.
  [Geroijeerd 23 mei 1727]

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1722-1728, inv. nr. 14. blz. 17, 21 mei 1722:
  Sijmon Dirksz Reijnsburger verkoopt aan Maarten Jacobsz Ram 1 morgen veenland of water in de Grote polder, belend ten oosten de koper, ten westen Sijmon Pietersz Vonk, ten zuiden Dirk Dirksz Outshoorn en ten noorden Jacob Jansz Schenkevelt;
  nog een dergelijke partij liggend in de Grote polder, belend ten oosten Sijmon Pietersz Vonk, ten westen de weduwe van Huijgh Dirksz de Heer, ten zuiden Dirk Jansz van der Wilk en ten noorden Jan Sijmonsz Reijnsburger.
  Koopsom 34 gulden 10 stuivers.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1722-1728, inv. nr. 14. blz. 18, 1 mei 1722:
  Sijmon Dirksz Reijnsburger verkoopt aan Cornelis Willemsz Vermij 3 morgen 5 hond weiland in de Grote polder, belend ten oosten Cornelis van Oosten c.s en de volgende partij, ten westen de Zegersloot, ten zuiden de koper en ten noorden Dirk Sijmonsz Reijnsburger;
  nog 1 morgen 75 roeden hooiland in de Grote polder, belend ten oosten de Aar, ten westen het vorige perceel, ten zuiden de koper en ten noorden Cornelis van Oosten c.c.
  Koopsom 1.903 gulden 3 stuivers.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1722-1728, inv. nr. 14. blz. 94, 5 mei 1723:
  Evert Jacobsz Ram, Maarten Jacobsz Ram, Jan Dirksz Boot, gehuwd met Geertje Jacobs Ram, en Sijmon Pietersz van Heijningen, gehuwd met Pleuntje Jacobs Ram, kinderen en erfgenamen van Jacob Jacobsz Ram en Aaltje Maartens, verkopen aan Sijmon Dirksz Reijnsburger een huis, erf, berg en zomerhuis met 1 morgen land daaraan gelegen in de Ridderbuurt in de Grote polder, strekkende uit de noordwetering tot de koper, belend ten oosten Cornelis Sijmonsz Schenkevelt en ten westen Jacob Klaasz Weselenburgh.
  Koopsom 525 gulden 4 stuivers.

  IMPOST op begraven te Oudshoorn 1726:
  Den 25e maart ontfangen voort Begraven van Lijsbet Willems Vermij, in haar leven HV van Sijmon Dirkz Reijnsburger; f 6.0.0.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1735-1737, inv. nr. 16, blz. 12, 20 februari 1736:
  Landtransactie in de Grote polder.
  [Sijmon Dirksz Reijnsburger vermeld als belendend landeigenaar]

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1735-1737, inv. nr. 16, blz. 23v, 26 april 1736:
  Landtransactie in de Grote polder.
  [Sijmon Dirksz Reijnsburger vermeld als belendend landeigenaar]

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1735-1737, inv. nr. 16, blz. 41v, 18 mei 1736:
  Onderpandstelling in de Grote polder.
  [Simon Dirksz Reijnsburger vermeld als belendend landeigenaar]

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1735-1737, inv. nr. 16, blz. 59v, 1 juni 1736:
  Simon en Pieter Dirksz Reijnsburger met Cornelis Davitsz van Willigen, gehuwd met Margje Dirksdr Rijnsburger, verkopen aan hun broers Klaas en Cornelis Dirsz Reijnsburger en aan Cornelis Pietersz van Heijningen de helft in een derde part, en dan nog de laatstgenoemde comparanten twee vijfde in twee derde parten van een partij land in de Grote polder, te verongelden voor 4 morgen, strekkende uit de Zegersloot tot aan Jan en Cornelis Aartsz Vermij en Cornelis Maartensz Stigter, belend ten zuiden de weduwe van Cornelis Willemsz Vermij en ten noorden de voornoemde weduwe, Cornelis Hendriksz Turkenburg en Roel Dierksz, waarvan de resterende porties reeds van de kopers zijn.
  Koopsom 751 gulden en 8 stuivers.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1739-1742, inv. nr. 18, blz. 214, 4 mei 1741:
  De kinderen van Dirk Sijmonsz Reijnsburger met Pietertje [Cornelis], te weten Simon, en met Margje Pieters van der Hals, te weten Pietertje, gehuwd met Cornelis Pietersz van Heijningen, Pieter, Klaas en Margje, gehuwd met Cornelis Davidsz van Willigen, en de kindskinderen, te weten de acht minderjarige kinderen van Cornelis, verkopen aan Dirk Groenevelt 2 morgen 275 roeden weiland in de Grote polder, belend ten oosten de rivier de Aar, ten zuiden Gijsbert Hendriksz Jongeneut, ten westen de Zegersloot en ten noorden Dirk Jansz van der Wilk.
  Jongste waarbrief dd 2 mei 1719.
  Koopsom 700 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1739-1742, inv. nr. 18, blz. 215v, 4 mei 1741:
  De kinderen van Dirk Sijmonsz Reijnsburger met Pietertje [Cornelis], te weten Simon, en met Margje Pieters van der Hals, te weten Pietertje, gehuwd met Cornelis Pietersz van Heijningen, Pieter, Klaas en Margje, gehuwd met Cornelis Davidsz van Willigen, en de kindskinderen, te weten de acht minderjarige kinderen van Cornelis, verkopen aan Marritje Dirks Outshoorn, weduwe van Cornelis Dirksz Reijnsburger 1 morgen 4 hond hooiland in de Grote polder, belend ten oosten Cornelis Hendriksz Turkenburgen en de koopster en ten westen de landen binnen de 30-jarige separatie in de Grote en Kleine polder en ten noorden de weduwe van Cornelis Willemsz Vermij.
  Koopsom 310 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1739-1742, inv. nr. 18, blz. 217, 4 mei 1741:
  De kinderen van Dirk Sijmonsz Reijnsburger met Pietertje [Cornelis], te weten Simon, en met Margje Pieters van der Hals, te weten Pietertje, gehuwd met Cornelis Pietersz van Heijningen, Pieter, Klaas en Margje, gehuwd met Cornelis Davidsz van Willigen, en de kindskinderen, te weten de acht minderjarige kinderen van Cornelis, verkopen aan Marritje Dirks Outshoorn, weduwe van Cornelis Dirksz Reijnsburger 1 morgen hooiland in de Grote polder, belend ten oosten en zuiden Cornelis Stouthandel, ten westen Cornelis Hendriksz Turkenburg en de koopster en ten noorden voornoemde Turkenburg.
  Koopsom 151 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1739-1742, inv. nr. 18, blz. 224, 4 mei 1741:
  Simon Dirksz Reijnsburger verkoopt aan Jan van Leeuwen, Hendrik Olij en Harmen Jansz Poot een huis en erf in de Ridderbuurt binnen de ring van de geoctroijeerde veen- en droogmakerij in de Grote polder, zowel als enkele andere percelen veenland, groot ca. 4 morgen.
  Koopsom 13.600 gulden met 3 gouden ducatons speldegeld, waarvan 2.000 gulden en het speldegeld contant en 11.600 gulden met schuldbrief.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1754-1759, inv. nr. 21, blz. 103, 6 mei 1756:
  Kopie Actes van Voogdij, dd 2 en 4 november 1740, voor Simon Dirkse Rijnsburger en Dirk Dirksz Outshoorn als voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van Cornelis Dirkse Rijnsburger wegens oederen van hun grootmoeder Margje Pieterse van der Hals, overleden op 9 september 1740, weduwe van Dirk Sijmonsz Rijnsburger, overleden in 1721.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1754-1759, inv. nr. 21, blz. 104v, 6 mei 1756:
  Simon Dirkse Rijnsburger en Dirk Dirksz Outshoorn als voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van Cornelis Dirksz Rijnsburger wegens goederen van hun grootmoeder Margje Pieterse van der Hals, weduwe van Dirk Sijmonse Rijnsburger, verkopen aan Dirk Cornelisz van Heijningen de helft in een huis, erf en berg aan de noordzijde in de Ridderbuurt in kavel nr. 8 in de Vierambachtspolder, onder de 40-jarige vrijdom, te verongelden voor een huis en 125 roeden, strekkende van de Noordwetering tot de Baronesse van Wassenaar, belend ten oosten Klaas en Pieter van Velsen en ten westen Willem Sijmonse Colijn.
  Jongste waarbrief dd 13 april 1747.
  Koopsom 350 gulden.

  REGISTER weegens het middel van Begraaven over Outshoorn ende Gnephoek, 6 maart 1766:
  Simon Dirksz Rijnsburger, schoonvader van Lambertus van der Wolff, f 3.-.
KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Pietertje Dircks Reijnsburger,
  Gedoopt te Oudshoorn in de Geref. kerk op 28 mei 1690, overleden aldaar op 15 januari 1762, oud 71 jaar.
  Gehuwd te Oudshoorn in de Geref. kerk op 19 januari 1721 met Cornelis Pietersz van Heijningen, gedoopt te Oudshoorn in de Geref. kerk op 15 mei 1695, van beroep veenman, vormde samen met zijn zwager Cornelis Dirksz Reijnsburger en Willem Sijmonsz Buurman een driemanschap dat veenland opkocht in de Grote polder, overleden te Oudshoorn op 30 oktober 1750, oud 55 jaar, zoon van Pieter Dirckz van Heijningen en Lijsbet Sijmens Cappiteijn.

  DOOPREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 28 mei 1690:
  Is gedoopt Pietertje, daer vader van is Dirck Sijmensz Reijnsburger, de moeder Maertje Pieters.
  Getuijge Geertje Pieters.

  DOOPREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 15 mei 1695:
  Is gedoopt Cornelis, daer vader van is Pieter Dircksz & moeder Lijsbet Sijmens, getuijge Ariaentje Dircks.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen, inv. nr. 28, blz. 26v, 16 mei 1708:
  De gesamenlijke erfgenamen van Cornelia Maartens van Leeuwen, overleden te Alphen, in leven weduwe van Pieter van Rijssum en Joannes de Jong, waarvan het testament gepasseerd is voor notaris Antoni Gaal op 24 februari 1703, verkopen een huis en erf in 't Zuideinde van Alphen, aan Eewoud Pietersz van Staveren voor de somme van 1000 gulden.
  Cornelia vermaakte 1/4 van haar bezit aan de kinderen en kleinkinderen van haar zuster Anna Maartens van Leeuwen, met name:
  a. Gijsbert Sijmonsz Rijnsburger, wonende te Langeraar.
  b. Cornelis Mauringhsz van Swieten, Jan Michielse Outshoorn en Jan Hendrikse van Swieten, allen wonende te Alphen, als voogden over de kinderen van Dirk Sijmonsz Rijnsburger.
  c. Adriaan Bastiaan in 't Hol, wonende te Alphen, man en voogd van Cornelia Claasdr. Rijnsburger, dochter van Claas Sijmonsz Rijnsburger.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen, inv. nr. 28, blz. 74, 3 mei 1709:
  Overdracht schuldbrief op de kinderen van Dirk Sijmonsz Reijnsburger en Maria Pietersdr met als onderpand 5 morgen land in het Rietveld aan de Nieuwedijk tot de Burggooi.

  ONDERTROUWREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 1721:
  Cornelis Pieterse van Heijningen, JM, 1e voorst. 5 jan, tr. 19 jan, met Pietertje Dirks Rhijnsburger, JD, beiden in de Ridderbuurt te Oudshoorn.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1722-1728, inv. nr. 14, blz. 31, 2 mei 1722:
  Margje Pieters van der Hals, weduwe van Dirk Sijmonsz Rijnsburger, wonende in de Ridderbuurt, verkoopt aan Cornelis Pietersz van Heijningen, eveneens wonende in de Ridderbuurt 3 morgen 50 roeden veenland of water in de Grote polder, belend ten oosten Cornelis Jansz van Tol c.s., ten zuiden de Oudshoornsedijk, ten westen Willem Willemsz van Tol en ten noorden Pieter Nicolaasz en Willem Pietersz Vis.
  Een gedeelte van het land is verhuurd aan Pieter Jacobsz Schenkevelt voor 4 gulden per jaar. Koopsom 550 gulden, betaald met een schuldbrief.
  VERVOLG, blz 32, 2 mei 1722:
  Bovengenoemde schuldbrief, groot 550 gulden, af te betalen in 4 jaarlijkse termijnen van 137 gulden 10 stuivers, zonder rente.
  Geroijeerd op 10 januari 1727.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1722-1728, inv. nr. 14, blz. 140, 5 mei 1724:
  Willem Sijmonsz Coleijn verkoopt aan Cornelis Pietersz van Heijningen 275 roeden veenland of water in de Grote polder, belend etc.
  Koopsom 456 gulden 15 stuivers waarvan 152 gulden 5 stuivers contant en de rest in twee jaarlijkse termijnen van 152 gulden 5 stuivers zonder rente.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1722-1728, inv. nr. 14, blz. 253v, 6 mei 1726:
  Evert Jansz Ram verkoopt aan Cornelis Pietersz van Heijningen 572 roeden veenland of water in de Grote polder, belend etc.
  Koopsom 340 gulden 13 stuivers contant en een schuldbrief van 1.121 gulden en 19 stuivers.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1728-1735, inv. nr. 15, blz. 92v, 1 mei 1730:
  Dirk Cornelis Rosenboom verkoopt aan Cornelis Pietersz van Heijningen een huis, erf en schuur in de Ridderbuurt in de Grote polder, te verongelden voor 2 hond, strekkende van de Oudshoornsedijk tot Dirk Jansz van der Wilk, belend ten oosten Dirk Willemsz Reijnsburger en ten westen Willem Sijmonsz Buurman en Cornelis Sijmonsz van Tol.
  Jongste opdrachtbrief dd 27 mei 1729.
  Koopsom 525 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1728-1735, inv. nr. 15, blz. 172, 6 mei 1732:
  De erfgenamen van Jan Maartensz Jongeneel verkopen aan Cornelis Dirksz Reijnsburger, Willem Sijmonsz Buurman en Cornelis Pietersz van Heijningen een huis, erf, berg en Schuur in de Ridderbuurt in de Grote polder, etc.
  Koopsom 630 gulden.
  VERVOLG, blz. 173, 6 mei 1732:
  Cornelis Dirksz Reijnsburger verkoopt aan Willem Sijmonsz Buurman en Cornelis Pietersz van Heijningen een derde gedeelte in bovengenoemd huis in de Ridderbuurt.
  Koopsom 210 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1728-1735, inv. nr. 15, blz. 198v, 29 november 1732:
  Hugo van Rijk verkoopt aan Willem Sijmonsz Buurman, Cornelis Pietersz van Heijningen en Cornelis Dirksz Reijnsburger 3 morgen 350 roeden land in de Grote polder, belend etc.
  Belast met schuldbrieven ter grootte van 8.000 gulden.
  Koopsom 600 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1728-1735, inv. nr. 15, blz. 200, 29 november 1732:
  Hugo van Rijk verkoopt aan Willem Sijmonsz Buurman, Cornelis Pietersz van Heijningen en Cornelis Dirksz Reijnsburger 2 morgen land met een huisje in de Grote polder etc.
  Met een belasting van 4.000 gulden in mindering op een som van 7.000 gulden.
  Koopsom, boven de belasting, 2.000 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1728-1735, inv. nr. 15, blz. 305, 9 december 1734:
  Willem Sijmonsz Buurman en Cornelis Dirksz Reijnsburger verkopen aan Cornelis Pietersz van Heijningen 1/3 part in een huis, erf en twee schuren in de Ridderbuurt in de Grote polder, waarvan de andere twee delen reeds van de koper waren.
  Koopsom 125 gulden, te betalen op 1 mei 1735.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1728-1735, inv. nr. 15, blz. 330v, 3 juni 1735:
  Willem Sijmonsz Buurman, Cornelis Pietersz van Heijningen en Cornelis Dirksz Reijnsburger kopen van Petrus Bout 1 morgen 3 hond land in de Grote polder.
  Koopsom 2.300 gulden, waarvan 575 gulden contant, het restant met een schuldbrief.
  VERVOLG, blz. 333v, 3 juni 1735:
  idem 1 morgen 225 roeden in de Grote polder.
  Koopsom 950 gulden, waarvan 237 gulden 10 stuivers contant en het restant met een schuldbrief.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1735-1737, inv. nr. 16, blz. 59v, 1 juni 1736:
  Simon en Pieter Dirksz Reijnsburger met Cornelis Davitsz van Willigen, gehuwd met Margje Dirksdr Rijnsburger, verkopen aan hun broers Klaas en Cornelis Dirsz Reijnsburger en aan Cornelis Pietersz van Heijningen de helft in een derde part, en dan nog de laatstgenoemde comparanten twee vijfde in twee derde parten van een partij land in de Grote polder, te verongelden voor 4 morgen, strekkende uit de Zegersloot tot aan Jan en Cornelis Aartsz Vermij en Cornelis Maartensz Stigter, belend ten zuiden de weduwe van Cornelis Willemsz Vermij en ten noorden de voornoemde weduwe, Cornelis Hendriksz Turkenburg en Roel Dierksz, waarvan de resterende porties reeds van de kopers zijn.
  Koopsom 751 gulden en 8 stuivers.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1735-1737, inv. nr. 16, blz. 62, 1 juni 1736:
  Dirk Sijmonsz Coleijn verkoopt aan Cornelis Pietersz van Heijningen en Cornelis Dirksz Reijnsburger twee partijen land of water naast elkaar in de Grote polder, respectievelijk 1 morgen en het andere 7 hond.
  Afkooppenningen tot 300 gulden per morgen.
  Koopsom 6 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1735-1737, inv. nr. 16, blz. 63v, 1 juni 1736:
  Lijsbet Sijmons Cappiteijn, weduwe van Pieter Dirksz van Heijningen, verkoopt aan Cornelis Pietersz van Heijningen en Cornelis Dirksz Reijnsburger land en water in de Grote polder, te weten 150 roeden, belend ten oosten Willem Sijmonsz Buurman, ten zuiden Willem Sijmonsz Coleijn, ten westen voornoemde Coleijn en Pieter Leendertsz Draij en ten noorden Meijndert van Adrichem; de verkoper had dit verkregen van Annetje Sijmons, de weduwe van Jan Jacobsz Cappiteijn op 12 juni 1692;
  nog 1 morgen 30 roeden, belend ten oosten Martinus Eggebeen en de verkoopster, ten zuiden Huijg Dirksz Lelijvelt c.s., ten westen de weduwe van Dirk Sijmonsz Reijnsburger en ten noorden Jan Centen Palesteijn; de verkoper had dit land verkregen van Neeltje Ariensdr Samson, weduwe van Hendrik Dirksz van Polen op 21 oktober 1712.
  Koopsom 42 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1735-1737, inv. nr. 16, blz. 119, 13 augustus 1736:
  Pieter Willemsz van der Stam, gehuwd met Annetje Andries Kooij,
  Dirk Cornelisz Groen, gehuwd met Geertje Andries Kooij en
  Cornelia Andries Kooij, ongehuwd en meerderjarig,
  allen kinderen van Andries Dirksz Kooij, verkopen aan Willem Sijmonsz Buurman, Cornelis Pietersz van Heijningen en Cornelis Dirksz Reijnsburger, twee percelen land in de geoctroijeerde bedijking in de Grote polder, tesamen bijna 3 morgen.
  Verkopers mogen dit land gebruiken tot 1 november 1736 voor hooien en grazen, maar niet beweiden; de verkopers mogen het gebruiken na de tweede gewas hooi.
  Koopsom 8.500 gulden met 3 gouden ducatons speldegeld, te voldoen met een schuldbrief, de eerste betaling op 1 mei 1737 van 2.000 gulden plus speldegeld zonder rente en 6.500 gulden afbetalen in 7 jaar vanaf 1 mei 1737 telkens 1.000 gulden en op 1 mei 1744 de laatste 500 gulden, met rente van 2 ½ %.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1735-1737, inv. nr. 16, blz. 145v, 24 september 1736:
  Dirk Huijgen de Heer verkoopt aan Willem Sijmonsz Buurman, Cornelis Pietersz van Heijningen en Cornelis Dirksz Reijnsburger een partij land in de Grote polder groot 2 morgen 115 roeden, etc,
  Koopsom 6.342 gulden 11 stuivers, waarvan 242 gulden 11 stuivers contant, de rest met schuldbrief.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1737-1739, inv. nr. 17, blz. 289v, 8 mei 1739:
  Klaas Dirksz Reijnsburger en Cornelis Pietersz van Heijningen verkopen aan Cornelis Dirksz Reijnsburger 2/3 deel in een partij weiland in de Grote polder, groot 2 morgen 430 roeden.
  Koopsom 460 gulden, waarvan 230 gulden contant aan de eerste comparant en 110 gulden contant aan de tweede comparant.
  De nog overblijvende 120 gulden wordt betaald op 1 mei 1740, zonder rente.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1737-1739, inv. nr. 17, blz. 290v, 8 mei 1739:
  Cornelis Pietersz van Heijningen en Cornelis Dirksz Reijnsburger verkopen aan Klaas Dirksz Reijnsburger en Klaas Evertsz Ram de helft van 550 roeden land in de Grote polder.
  De andere helft is reeds in het bezit van de kopers.
  Koopsom 41 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1737-1739, inv. nr. 17, blz. 292, 8 mei 1739:
  Klaas Dirksz Reijnsburger en Willem Klaasz Admiraal verkopen aan Cornelis Pietersz van Heijningen en Cornelis Dirksz Reijnsburger de helft van een partij veenland en water in de kleine polder binnen de geoctroijeerde bedijking, gemeten 303 roeden.
  De andere helft was al in bezit van de kopers.
  Koopsom 200 gulden, plus een aantal reeds bestaande verplichtingen (de helft van een schuldbrief van 402 gulden).

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1739-1742, inv. nr. 18, blz. 214, 4 mei 1741:
  De kinderen van Dirk Sijmonsz Reijnsburger met Pietertje [Cornelis], te weten Simon, en met Margje Pieters van der Hals, te weten Pietertje, gehuwd met Cornelis Pietersz van Heijningen, Pieter, Klaas en Margje, gehuwd met Cornelis Davidsz van Willigen, en de kindskinderen, te weten de acht minderjarige kinderen van Cornelis, verkopen aan Dirk Groenevelt 2 morgen 275 roeden weiland in de Grote polder, belend ten oosten de rivier de Aar, ten zuiden Gijsbert Hendriksz Jongeneut, ten westen de Zegersloot en ten noorden Dirk Jansz van der Wilk.
  Jongste waarbrief dd 2 mei 1719.
  Koopsom 700 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1739-1742, inv. nr. 18, blz. 215v, 4 mei 1741:
  De kinderen van Dirk Sijmonsz Reijnsburger met Pietertje [Cornelis], te weten Simon, en met Margje Pieters van der Hals, te weten Pietertje, gehuwd met Cornelis Pietersz van Heijningen, Pieter, Klaas en Margje, gehuwd met Cornelis Davidsz van Willigen, en de kindskinderen, te weten de acht minderjarige kinderen van Cornelis, verkopen aan Marritje Dirks Outshoorn, weduwe van Cornelis Dirksz Reijnsburger 1 morgen 4 hond hooiland in de Grote polder, belend ten oosten Cornelis Hendriksz Turkenburgen en de koopster en ten westen de landen binnen de 30-jarige separatie in de Grote en Kleine polder en ten noorden de weduwe van Cornelis Willemsz Vermij.
  Koopsom 310 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1739-1742, inv. nr. 18, blz. 217, 4 mei 1741:
  De kinderen van Dirk Sijmonsz Reijnsburger met Pietertje [Cornelis], te weten Simon, en met Margje Pieters van der Hals, te weten Pietertje, gehuwd met Cornelis Pietersz van Heijningen, Pieter, Klaas en Margje, gehuwd met Cornelis Davidsz van Willigen, en de kindskinderen, te weten de acht minderjarige kinderen van Cornelis, verkopen aan Marritje Dirks Outshoorn, weduwe van Cornelis Dirksz Reijnsburger 1 morgen hooiland in de Grote polder, belend ten oosten en zuiden Cornelis Stouthandel, ten westen Cornelis Hendriksz Turkenburg en de koopster en ten noorden voornoemde Turkenburg.
  Koopsom 151 gulden.

  DOOPGETUIGE (Pietertje):
  Op 29 maart 1733 in de Geref. kerk te Oudshoorn van Pieter, zoon van Cornelis Dirksz Rhijnsburger en Marijtje Dirks Oudshoorn.
  Op 16 october 1735 in de Geref. kerk te Oudshoorn van Marijtje, dochter van Cornelis Dirksz Rhijnsburger en Marijtje Dirks Oudshoorn.
  Op 23 maart 1738 in de Geref. kerk te Oudshoorn van Annetje, dochter van Kornelis Dirkze Rijnsburger en Marijtje Dirkz Oudshoorn.
  Op 13 october 1743 in de Geref. kerk te Oudshoorn van Annetje, dochter van Kornelis van Willigen en Marrigje Dirks Rhijnsburger.

  IMPOST OP BEGRAVEN, Oudshoorn, 30 oktober 1750:
  Cornelis Pietersze van Heijningen, man van Pietertje Dirksz Rijnsburger – f 3.-

  IMPOST OP BEGRAVEN, Oudshoorn, 15 januari 1762:
  Pietertje Dirkse Rijnsburger, weduwe van Cornelis Pietersz van Heijningen, moeder van Dirk Cornelisz van Heijningen; f 15.-.
 2. Pieter Dircksz Reijnsburger,  zie nr. 516.
  Gedoopt te Oudshoorn in de Geref. kerk op 11 mei 1692, van beroep veeboer, overleden na 1741.
  Gehuwd te Woubrugge in de Geref. kerk op 6 december 1722 met Marritje Claesse van der Voorn, geboren te Woubrugge, gedoopt te Ter Aar in de Geref. kerk op 13 februari 1701, overleden na 1735, dochter van Claes Leenderts van der Voorn en Jateris Gerrits van Egmont.
 3. Claes Dircksz Reijnsburger,
  Gedoopt te Oudshoorn in de Geref. kerk op 14 februari 1694, van beroep veenman, overleden te Oudshoorn op 24 oktober 1758, oud 64 jaar.
  Gehuwd te Oudshoorn in de Geref. kerk op 6 september 1722 met Grietje Dirks Outshoorn, gedoopt te Oudshoorn in de Geref. kerk op 27 juli 1697, overleden te Oudshoorn op 10 november 1783, oud 86 jaar, dochter van Dirk Dirksz Outshoorn en Jannetje Dirks Capteijn.

  DOOPREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 14 februsri 1694:
  Is gedoopt Claes daer vader van is Dirck Symensz Reijnsburger & moeder Maritje Pieters. Getuijge Geertje Claes.

  DOOPREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 27 juli 1697:
  Is gedoopt Grietje daer vader van is Dirck Dircksz en moeder Jannetje Dircks.
  Getuijge Lybet Dircks.

  TROUWREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 6 september 1722:
  Klaas Dirkse Rhijnsburger, j.m. met Grietje Dirks Outshoorn, j.d., beiden wonende in de Ridderbuurt.
  Eerste voorstelling 23 augustus, alhier getrout op 6 september.

  OPMERKING:
  Er kan enige twijfel bestaan of Claes Dircksz Sijmonsz of Claes Dircksz Claesz met Grietje trouwde.
  De doopgetuigen van hun kinderen Dirck en Neeltje bleken zusters van eerstgenoemde Claes te zijn, hetgeen naar mijn mening de doorslag geeft.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1722-1728, inv. nr. 14, 75v, 18 maart 1723:
  Extract uit het vierschaarboek van Oudshoorn, beginnend 1708, folio 135.
  Klaas Dirksz Reijnsburger, zoon van Dirk Sijmonsz Reijnsburger Margje Pieters van der Hals, eiser, contra Cornelis Jansz van Tol en Klaas Pietersz Poldervaart, wonende te Esselickerwoude, gedaagden in een proces van naasting.
  Volgens de eiser heeft zijn moeder Margje Pieters van der Hals in het verleden van de gedaagden gekocht 2 morgen 375 roeden veenland of water in de Grote polder, strekkende van de Oudshoornse dijk tot Gerrit en Dirk Klaasz Reijnsburger, belend ten oosten Gerrit Klaasz Reijnsburger en ten westen Margje Pieters van der Hals.
  Eiser wordt in het gelijk gesteld en het veenland wordt zijn eigendom.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1728-1735, inv. nr. 15, blz. 140v, 21 mei 1731:
  Jaapje Jacobsdr van Swieten, weduwe van Paulus Jacobsz van Heijningen, verkocht aan Eldert de Jong, Leendert Joosten Spruijt, Klaas Dirksz Reijnsburger en Cornelis Dirksz Reijnsburger een huis, erf, berg en twee schuren in de Ridderbuurt in de Grote polder, te verongelden voor 2 hond, strekkende van de Oudshoornsedijk tot aan Martinus Eggebeen, belend ten oosten Gijsbert Dirksz van Wieringen en ten westen de weduwe van Pieter Dirks van Heijningen.
  Jongste opdrachtbrief dd 19 april 1715.
  Koopsom 1.200 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1728-1735, inv. nr. 15, blz. 194, 29 november 1732:
  Hugo van Rijk verkoopt aan Klaas Dirksz Reijnsburger een partij land in de Grote polder, te weten 2 morgen, zijnde het voorste gedeelte van een partij van 4 morgen 3 hond, afgemeten door de landmeter Willem de Graaf, 3 voeten uit de wetering aan de noordzijde van de Oudshoornsedijk, de dijk, de wetering voor dit land, strekkende van deze twee morgen uit de voornoemde noordwetering tot aan de verkoper tot de afpaling toe, belend ten oosten Jacob Klaasz Weselenburg en ten westen Dirk Pietersz van Heijningen, en dat met de belasting van een som van 3.500 gulden, in mindering op een som van 10.000 gulden, speciaal op de voornoemde 4 morgen 3 hond.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1728-1735, inv. nr. 15, blz. 196, 29 november 1732:
  Klaas Dirksz Reijnsburger verkoopt aan Hugo de Rijk water en aangedamd land in de Grote polder, te weten 2 morgen 375 roeden [tesamen met nog 6 percelen land].
  Koopsom 2.500 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1728-1735, inv. nr. 15, blz. 298v, 28 juni 1734:
  Rentebrief ten laste van Klaas Dirksz Reijnsburger en ten behoeve van Arij Doeve Groenevelt te Koudekerk, groot 3.500 gulden wegens tenietdoening van een obligatie ten laste van Reijnsburger en zijn huisvrouw Grietje Dirksdr Outshoorn als principalen en Cornelis Dirksz Reijnsburger en zijn huisvrouw Marritje Dirksdr Outshoorn als borgen en ten behoeve van Groenevelt dd 27 april 1733, groot 3.500 gulden.
  Gesteld onderpand: 2 morgen land in de Grote polder, strekkende van de noordwetering tot Dirk Jansz Lelijvelt c.s., belend ten oosten Jacob Klaasz Weselenburg en ten westen Willem Sijmonsz Buurman, Cornelis Dirksz Reijnsburger en Cornelis Pietersz van Heijningen.
  [vermeld in de marge: Klaas Dirksz Lelijvelt heeft op 28 mei 1744 de Rentebrief afgelost]

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1735-1737, inv. nr. 16, blz. 59v, 1 juni 1736:
  Simon en Pieter Dirksz Reijnsburger met Cornelis Davitsz van Willigen, gehuwd met Margje Dirksdr Rijnsburger, verkopen aan hun broers Klaas en Cornelis Dirsz Reijnsburger en aan Cornelis Pietersz van Heijningen de helft in een derde part, en dan nog de laatstgenoemde comparanten twee vijfde in twee derde parten van een partij land in de Grote polder, te verongelden voor 4 morgen, strekkende uit de Zegersloot tot aan Jan en Cornelis Aartsz Vermij en Cornelis Maartensz Stigter, belend ten zuiden de weduwe van Cornelis Willemsz Vermij en ten noorden de voornoemde weduwe, Cornelis Hendriksz Turkenburg en Roel Dierksz, waarvan de resterende porties reeds van de kopers zijn.
  Koopsom 751 gulden en 8 stuivers.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1735-1737, inv. nr. 16, blz. 286v, 9 mei 1737:
  Gerrit Spoor, secretaris van Hazerswoude, als enige erfgenaam van zijn overleden huisvrouw Neeltje Maartensdr Dobbe, die de enige dochter en erfgename is geweest van Maarten Dobbe, Jochem Klaasz en Steven Hendriksz Dobbe, weduwnaar en erfgenaam van Neeltje Klaasdr van der Wilk, die een dochter was van Klaas Cornelisz van der Wilk, verkopen aan Klaas Dirksz Reijnsburger en Klaas Evertsz Ram 1 morgen 250 roeden land (voor een groot deel bezet met veen) in de Grote polder, etc.;
  nog al het slik om turf van te maken, stekende in 3 partijen in de Grote polder.
  Koopsom 2.650 gulden, waarvan 662 gulden en 10 stuivers contant en het restant met een schuldbrief.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1735-1737, inv. nr. 16, blz. 295, 9 mei 1737:
  Marritje Jansdr van der Wilk, weduwe en erfgename van Evert Jacobsz Ram, verkoopt aan Klaas Dirksz Reijnsburger en Klaas Evertsz Ram enekele percelen veenland binnen de ring van de geoctroijeerde bedijking in de Grote polder, groot in totaal ruim
  2 morgen.
  Koopsom 5.000 gulden, waarvan 1.000 contant en het restant met een schuldbrief.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1737-1739, inv. nr. 17, blz. 98v, 28 april 1738:
  Gerrit Jansz Wouw, gehuwd met Geertje Willems Blommendaal, eerder weduwe van Arij Cornelisz de Bruijn, verkoopt aan Klaas Dirksz Reijnsburger en Jan Jansz Outshoorn veenland binnen de geoctroijeerde bedijking in de Grote polder, groot ca. 3 morgen, etc.
  Koopsom 11.993 gulden, waarvan 993 gulden contant, het restant met een schuldbrief.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1737-1739, inv. nr. 17, blz. 253v, 29 april 1739:
  Jan Willemsz Cappiteijn verkoopt aan Arij Konijnenburg en Klaas Dirksz Reijnsburger een partij veenland binnen de geoctroijeerde bedijking in de Grote polder, groot 1 morgen 436 roeden.
  Koopsom 8.000 gulden met 4 gouden ducatons tot speldegeld, waarvan 1.000 gulden en de ducatons contant en 7.000 gulden met schuldbrief.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1737-1739, inv. nr. 17, blz. 288v, 8 mei 1739:
  Klaas Dirksz Reijnsburger verkoopt aan Cornelis Dirksz Reijnsburger de helft van een huis en erf in de Ridderbuurt binnen de geoctroijeerde bedijking.
  De koper bezat de andere helft.
  Koopsom 295 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1737-1739, inv. nr. 17, blz. 289v, 8 mei 1739:
  Klaas Dirksz Reijnsburger en Cornelis Pietersz van Heijningen verkopen aan Cornelis Dirksz Reijnsburger 2/3 deel in een partij weiland in de Grote polder, groot 2 morgen 430 roeden.
  Koopsom 460 gulden, waarvan 230 gulden contant aan de eerste comparant en 110 gulden contant aan de tweede comparant.
  De nog overblijvende 120 gulden wordt betaald op 1 mei 1740, zonder rente.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1737-1739, inv. nr. 17, blz. 290v, 8 mei 1739:
  Cornelis Pietersz van Heijningen en Cornelis Dirksz Reijnsburger verkopen aan Klaas Dirksz Reijnsburger en Klaas Evertsz Ram de helft van 550 roeden land in de Grote polder.
  De andere helft is reeds in het bezit van de kopers.
  Koopsom 41 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1737-1739, inv. nr. 17, blz. 292, 8 mei 1739:
  Klaas Dirksz Reijnsburger en Willem Klaasz Admiraal verkopen aan Cornelis Pietersz van Heijningen en Cornelis Dirksz Reijnsburger de helft van een partij veenland en water in de kleine polder binnen de geoctroijeerde bedijking, gemeten 303 roeden.
  De andere helft was al in bezit van de kopers.
  Koopsom 200 gulden, plus een aantal reeds bestaande verplichtingen (de helft van een schuldbrief van 402 gulden).

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1739-1742, inv. nr. 18, blz. 13v, 1 maart 1740:
  William Ferdinand Carrij, Lord Hunsdon c.s. verkopen aan Klaas Dirksz Reijnsburger e.a. veenland in de Kleine polder binnen de geoctroijeerde bedijking, groot volgens meting 2 morgen 195 oeden.
  Koopsom 6.000 gulden, waarvan 1.000 gulden contant en het restant met schuldbrief.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1742-1748, inv. nr. 19, blz. 26, 8 april 1743:
  Cornelis Davidsz van Willige en Klaas Dirksz Reijnsburger verkopen aan Pieter Dirksz Reijnsburger, ieder een gerecht zesde deel in een huis, erf, berg en schuur staande in de Ridderbuurt, strekkende van de Noordwetering tot de droogmakerij, belend ten oosten Jacob van Velse en ten westen Willem Sijmonsz Colijn.
  Koopsom 300 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1742-1748, inv. nr. 19, blz. 28v, 8 mei 1743:
  Klaas Dirksz Reijnsburger verkoopt aan Lambert Knijff en Klaas Koij telkens een derde part in een huis en schuurtje staande op de grond van Dirk Dirksz Lelivelt in het westeinde van de Ridderbuurt, waarvan de andere twee derde parten de kopers reeds toebehoorden, zijnde het oostwaartse huis dat op die grond staat, kopers zullen jaarlijks de helft van vijf gulden en 5 stuivers aan Lelijvelt betalen als huur van de grond en zij mogen het secreet gebruiken dat ook op die grond staat;
  nog veenland en water met twee turfschuren daarop staande in de Kleine polder binnen de ring van de geoctroijeerde bedijking, volgens meting 2 morgen, 195 roeden op de kaart nr, 86, te verongelden voor 2 morgen 115 roeden, strekkende van Hendrik Pieters van Kints tot Van Kints, belend ten oosten Dirk Dirksz Kalkoven den ouden en de weduwe van Egbert Klaasz van Pijlen c.s. en ten westenDirk en Kniertje Klaasz Bosman.
  Laatste waarbrief d.d. 1 maart 1740.
  Koopsom 1.600 gulden.

  BEGAAFREGISTER, Oudshoorn, 24 oktober 1758:
  Klaas Dirksz Rijnsburger, vader van Dirk Klaasz Rijnsburger.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1759-1763, inv. nr. 22, blz. 182, 15 december 1761:
  Grietje Dirkse Ourtshoorn, weduwe van Klaas Dirksz Rijnsburger, verkoopt aan Dirk Klaasz Rijnsburger de helft in 1 morgen 296 roeden land, te verongelden voor 1 morgen 250 roeden in de Vierambachtspolder in kavel nr. 11, strekkende van de Vierambachtspolder tot de baronesse van Wassenaar, belend ten oosten Gerrit van der Hoep en ten westen Gijsbert van Wieringen.
  Koopsom 300 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1769-1778, inv. nr. 24, blz. 47v, 24 september 1770:
  Grietje Dirkse Outshoorn, weduwe en boedelhoudster van Klaas Dirksz Rijnsburger, verkoopt aan haar zoon Dirk Klaasz Rijnsburger de helft in een partijtje land, oude schuurstalen, in de Grote polder binnen de Dertigjarige Separatie, op de kaart getekend nr. 128, groot 110 roeden, te verongelden met de dijkgrond 2 hond, belend ten zuiden de Ringsloot, ten noorden Jan Rijnsburger en Pieter van der Hoorn, ten oosten Jan Rijnsburger en ten westen Willem Jonkheijd.
  Koopsom 40 gulden.

  DOOPGETUIGE (Grietje):
  Op 30 april 1747 in de Geref. kerk te Oudshoorn van Dirk, zoon van [haar zoon] Dirk Klaasze Rhijnsburger en Neeltje Aris Buurman.
  Op 8 september 1748 in de Geref. kerk te Oudshoorn van Marijtje, dochter van [haar zoon] Dirk Klaase Rijnsburger en Neeltje Aris Buurman.
  Op 23 september 1753 in de Geref. kerk te Oudshoorn van Cornelia, dochter van Cornelis Nieuwkerk en Lijsje Klaasd. Rhijnsburger.
  Op 18 augustus 1754 in de Geref. kerk te Oudshoorn van Volkert, zoon van Cornelis Nieuwkerk en Lijsje Rhijnsburger.
  Op 22 augustus 1756 in de Geref. kerk te Oudshoorn van Grietje, dochter van Cornelis Niekerk en Lijsje Rheijnsburger.
  Op 30 september 1759 in de Geref. kerk te Oudshoorn van Grietje, dochter van Arie van Leeuwen en [haar dochter] Neeltje Klaasd Rhijnsburger.
  Op 7 october 1759 in de Geref. kerk te Oudshoorn van Klaas, zoon van Leendert van Berkel en [haar dochter] Cornelia Klaasd Rhijnsburger.

  IMPOSTREGISTER op begraven, Oudshoorn, 10 november 1783:
  Geertje [!] Dirks Outshoorn, moeder van Dirk Klaasz Rijnsburger.
 4. Maertje Dircks Reijnsburger,
  Gedoopt te Oudshoorn in de Geref. kerk op 27 maart 1695, overleden voor 1 juni 1736.

  DOOPREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 27 maart 1695:
  Is gedoopt Maertje daer vader van is Dirck Sijmesz Reijnsburger en moeder Maertje Pieters, getuijge Geertje Pieters.
 5. Cornelis Dircksz Reijnsburgh,
  Gedoopt te Oudshoorn in de Geref. kerk op 11 juni 1696, overleden voor 26 april 1699.

  DOOPREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 11 juni 1696:
  Is gedoopt Cornelis daer vader van is Dirck Sijmensz Reijnsburgh, moeder Maritje Pieters, getuijge Pleuntje Hubers Hogenboom.
 6. Neeltje Dircks Reijnsburgh,
  Gedoopt te Oudshoorn in de Geref. kerk op 4 augustus 1697.

  DOOPREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 4 augustus 1697:
  Is gedoopt Neeltje daer vader van is Dirck Sijmensz Reijnsburgh en moeder Maritje Pieters. Getuijge Annetje Meertens.
 7. Cornelis Dircksz Rhijnsburgh,
  Geboren in de Ridderbuurt, gedoopt op 26 april 1699 in de Geref. kerk te Oudshoorn, van beroep veenman, begraven aldaar op 3 juli 1739, oud 40 jaar.
  Gehuwd te Oudshoorn in de Geref. kerk op 31 augustus 1721 met Maritje Dirks Outshoorn, gedoopt te Oudshoorn in de Geref. kerk op 25 januari 1699, overleden na 1753, dochter van Dirk Dirksz Outshoorn en Jannetje Dirks Capteijn.
  Uit dit huwelijk 8 kinderen.

  DOOPREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 25 januari 1699:
  Is gedoopt Maritje, daer vader van is Dirck Dircksz Outshoorn en moeder Jannetje Dircks Captijn, getuijge Annetje Dircks Captijn.

  DOOPREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 26 april 1699:
  Is gedoopt Cornelis daer vader van is Dirck Sijmensz Reinsburgh en moeder Maritje Pieters, getuijge Pleuntje Huijberts.

  ONDERTROUWREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 1721:
  Cornelis Dirkse Rhijnsburger, JM met Maritje Dirks Outshoorn, JD, beiden wonende in de Ridderbuurt; 1e voorst. 17 augustus, getroud op 31 augustus.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1735-1737, inv. nr. 16, blz. 59v, 1 juni 1736:
  Simon en Pieter Dirksz Reijnsburger met Cornelis Davitsz van Willigen, gehuwd met Margje Dirksdr Rijnsburger, verkopen aan hun broers Klaas en Cornelis Dirsz Reijnsburger en aan Cornelis Pietersz van Heijningen de helft in een derde part, en dan nog de laatstgenoemde comparanten twee vijfde in twee derde parten van een partij land in de Grote polder, te verongelden voor 4 morgen, strekkende uit de Zegersloot tot aan Jan en Cornelis Aartsz Vermij en Cornelis Maartensz Stigter, belend ten zuiden de weduwe van Cornelis Willemsz Vermij en ten noorden de voornoemde weduwe, Cornelis Hendriksz Turkenburg en Roel Dierksz, waarvan de resterende porties reeds van de kopers zijn.
  Koopsom 751 gulden en 8 stuivers.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1735-1737, inv. nr. 16, blz. 63v, 1 juni 1736:
  Lijsbet Sijmons Cappiteijn, weduwe van Pieter Dirksz van Heijningen, verkoopt aan Cornelis Pietersz van Heijningen en Cornelis Dirksz Reijnsburger land en water in de Grote polder, te weten 150 roeden, belend ten oosten Willem Sijmonsz Buurman, ten zuiden Willem Sijmonsz Coleijn, ten westen voornoemde Coleijn en Pieter Leendertsz Draij en ten noorden Meijndert van Adrichem; de verkoper had dit verkregen van Annetje Sijmons, de weduwe van Jan Jacobsz Cappiteijn op 12 juni 1692;
  nog 1 morgen 30 roeden, belend ten oosten Martinus Eggebeen en de verkoopster, ten zuiden Huijg Dirksz Lelijvelt c.s., ten westen de weduwe van Dirk Sijmonsz Reijnsburger en ten noorden Jan Centen Palesteijn; de verkoper had dit land verkregen van Neeltje Ariensdr Samson, weduwe van Hendrik Dirksz van Polen op 21 oktober 1712.
  Koopsom 42 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1737-1739, inv. nr. 17, blz. 288v, 8 mei 1739:
  Klaas Dirksz Reijnsburger verkoopt aan Cornelis Dirksz Reijnsburger de helft van een huis en erf in de Ridderbuurt binnen de geoctroijeerde bedijking.
  De koper bezat de andere helft.
  Koopsom 295 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1737-1739, inv. nr. 17, blz. 289v, 8 mei 1739:
  Klaas Dirksz Reijnsburger en Cornelis Pietersz van Heijningen verkopen aan Cornelis Dirksz Reijnsburger 2/3 deel in een partij weiland in de Grote polder, groot 2 morgen 430 roeden.
  Koopsom 460 gulden, waarvan 230 gulden contant aan de eerste comparant en 110 gulden contant aan de tweede comparant.
  De nog overblijvende 120 gulden wordt betaald op 1 mei 1740, zonder rente.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1737-1739, inv. nr. 17, blz. 290v, 8 mei 1739:
  Cornelis Pietersz van Heijningen en Cornelis Dirksz Reijnsburger verkopen aan Klaas Dirksz Reijnsburger en Klaas Evertsz Ram de helft van 550 roeden land in de Grote polder.
  De andere helft is reeds in het bezit van de kopers.
  Koopsom 41 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1737-1739, inv. nr. 17, blz. 292, 8 mei 1739:
  Klaas Dirksz Reijnsburger en Willem Klaasz Admiraal verkopen aan Cornelis Pietersz van Heijningen en Cornelis Dirksz Reijnsburger de helft van een partij veenland en water in de kleine polder binnen de geoctroijeerde bedijking, gemeten 303 roeden.
  De andere helft was al in bezit van de kopers.
  Koopsom 200 gulden, plus een aantal reeds bestaande verplichtingen (de helft van een schuldbrief van 402 gulden).

  IMPOST op begraven, Oudshoorn, 1739:
  Den 3e julij ontfangen voort begraven van Cornelis Dirksz Reijnsburger: f 3.0.0.

  DOOPGETUIGE (Maritje Dirks Outshoorn):
  Op 4 januari 1750 in de Geref. kerk te Oudshoorn van Cornelis, zoon van Jacob Cornelisz Rijnsburger en Neeltje Cornelis Amerongen.
  Op 26 september 1751 in de Geref. kerk te Oudshoorn van Cornelis, zoon van Jacob Cornelisz Rijnsburger en Neeltje Cornelis Amerongen.
  Op 4 maart 1753 in de Geref. kerk te Oudshoorn van Cornelis, zoon van Jan Cornelisz Rhijnsburger en Marijtije Cornelisd. van Heijningen.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1754-1759, inv. nr. 21, blz. 103, 6 mei 1756:
  Kopie Actes van Voogdij, dd 2 en 4 november 1740, voor Simon Dirkse Rijnsburger en Dirk Dirksz Outshoorn als voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van Cornelis Dirkse Rijnsburger wegens goederen van hun grootmoeder Margje Pieterse van der Hals, overleden op 9 september 1740, weduwe van Dirk Sijmonsz Rijnsburger, overleden in 1721.
 8. Jacob Dircksz Reijnsburger,
  Gedoopt te Oudshoorn in de Geref. kerk op 14 augustus 1701, overleden voor 1 juni 1736.

  DOOPREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 14 augustus 1701:
  Is gedoopt Jacob daer vader van is Dirck Sijmensz Reijnsburger en moeder Maritje Pieters, getuijge Annetje Maertens.
 9. Marrigje Dirkz Reijnsburger,
  Gedoopt te Oudshoorn in de Geref. kerk op 21 maart 1704.
  Gehuwd te Oudshoorn in de Geref. kerk op 15 mei 1729 met Cornelis Davidz van Wilgen, gedoopt te Waddinxveen in de Geref. kerk op 28 maart 1706.

  DOOPREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 21 maart 1704:
  Een kind gedoopt Marrigje, de vader Dirck Sijmonsz [in potlood: Rijnsburger], de moeder Marrigje Pieters, getuijge Pietje Pieters.

  ONDERTROUWREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 1729:
  Cornelis Davidz van Wilgen, JM, tot Boskoop, 1e voorst. 1 mei, tr. op 15 mei te Oudshoorn met Marrigje Dirkz Rhijnsburger, JD in de Ridderbuurt te Oudshoorn.

  IMPOST op trouwen, Oudshoorn, 29 april 1729:
  Margje Dirks Reijnsburger met Cors Davitz van Willigen, wonende tot Boskoop; f 3.0.0.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1735-1737, inv. nr. 16, blz. 59v, 1 juni 1736:
  Simon en Pieter Dirksz Reijnsburger met Cornelis Davitsz van Willigen, gehuwd met Margje Dirksdr Rijnsburger, verkopen aan hun broers Klaas en Cornelis Dirsz Reijnsburger en aan Cornelis Pietersz van Heijningen de helft in een derde part, en dan nog de laatstgenoemde comparanten twee vijfde in twee derde parten van een partij land in de Grote polder, te verongelden voor 4 morgen, strekkende uit de Zegersloot tot aan Jan en Cornelis Aartsz Vermij en Cornelis Maartensz Stigter, belend ten zuiden de weduwe van Cornelis Willemsz Vermij en ten noorden de voornoemde weduwe, Cornelis Hendriksz Turkenburg en Roel Dierksz, waarvan de resterende porties reeds van de kopers zijn.
  Koopsom 751 gulden en 8 stuivers. [volgt verdere verdeling over hoeveel ieder der comparanten betaalt]

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1742-1748, inv. nr. 19, blz. 26, 8 april 1743:
  Cornelis Davidsz van Willige en Klaas Dirksz Reijnsburger verkopen aan Pieter Dirksz Reijnsburger, ieder een gerecht zesde deel in een huis, erf, berg en schuur staande in de Ridderbuurt, strekkende van de Noordwetering tot de droogmakerij, belend ten oosten Jacob van Velse en ten westen Willem Sijmonsz Colijn.
  Koopsom 300 gulden.
 10. Dirck Dircksz Reijnsburger,
  Gedoopt te Oudshoorn in de Geref. kerk op 11 augustus 1706, overleden voor 1 juni 1736.

  DOOPREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 11 augustus 1706:
  Een kindt gedoopt genaamt Dirck, de vader Dirck Sijmenze, de moeder Marrigje Pieterz, getuijge Neeltje Claas.
1034. Claes Leendertsz VERVOORN,
Zoon van Leendert Maertensz Vervoorn [nr. 2068] en Maria Daniels [nr. 2069], geboren te Langeraar en gedoopt te Ter Aar op 21 oktober 1663, Gereformeerd, overleden na 1736, mogelijk te Woubrugge.
Gehuwd te Woubrugge in de Geref. kerk op 23 januari 1693 met Beatrix/Jaterix Gerrits VAN EGMONT.

DOOPREGISTER, Ter Aar, Geref. kerk, 21 oktober 1663:
Gedoopt het kindt van Leendert Maertenz Vervoorn en Maria Daniels, en genoemt Claes.
Getuijgen benevens de vader waeren Pieter Maertens van Vliedt en Lijsbeth Daniels.

ONDERTROUWREGISTER, Ter Aar, Geref. kerk, 23 januari 1693:
Zijn tot Woubrugge in wettelijk ondertrouw aangenomen Claas Leenderts van de Voren, JM van Langer Aar En Jatie Gerrits van Egmond van Woubrugge, naer dat sij bij ons hun wettelijke proclamatien hebben gehadt en haar attestatie op zegel gegeven om tot Woubrugge te trouwen.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Woubrugge, 1736:
zie Paludanus !!!

1035. Beateris Gerrits VAN EGMONT,
Dochter van Gerrit Jansz van Egmond [nr. 2070] en Madaleentje Wouwters [nr. 2071], geboren te Woubrugge, gedoopt te Oudshoorn in de Geref. kerk op 27 november 1664, overleden na 1736.

DOOPREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 27 november 1664:
Is gedoopt Beateris daer vader van is Gerrit Jansz en moeder Madaleentje Wouwters, Getuijgen Jan Jansz, Maritje Jans.

KINDEREN VAN CLAES VERVOORN EN BEATRIX VAN EGMONT:
 1. Marritje Claesse Vervoorn,  zie nr. 517.
  Geboren te Woubrugge, gedoopt te Ter Aar in de Geref. kerk op 13 februari 1701, overleden tussen 1735 en 1741.
 2. Annetje Claesse van der Voorn,
  Geboren ca. 1700, begraven te Woubrugge op 12 april 1735.
  Gehuwd te Woubrugge in de Geref. kerk op 25 november 1729 met Zacharias Cornelisz van der Tang, geboren ca. 1700, van beroep winkelier, overleden te Woubrugge op 5 juni 1764.
1036. Cornelis Jansz KATER,
Zoon van Jan Crijnen [nr. 2072] en Annetje Louwerens [nr. 2073], geboren aan de Kleine Drecht onder Uithoorn, gedoopt te Kudelstaart in de Geref. kerk op 8 december 1661, overleden te Rijnsaterwoude, begraven aldaar op 3 januari 1737, oud 75 jaar.
Gehuwd (1) te Kudelstaart in de Geref. kerk op 5 januari 1690, ondertrouw te Aalsmeer in de Geref. kerk op 20 december1689 met Claartge JANS, geboren ca. 1665, overleden voor 1691.
Gehuwd (2) te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 10 juni 1691 met Aachie Gerrits WATELAER.

DOOPREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 8 december 1661:
Is gedoopt een kint van Jan Crijnen, woonende aende Cleijne dregt onder het geright van Uijthoorn en is genaemt CORNELIS.
G: de vader self, Dirckje dirxs huijsvr van Claes Louwerisz.

ONDERTROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 20 Xber 1689:
Den 20 Xber sijn alhier in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Jansz, J.M. van Cudelsteert en Claartje Jans, J.D van Thijnesse [?], wonende aan den Horn.

TROUWREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 5 januari 1690:
Met attestatie van Aalsmeer.
Den 5 januarij sijn alhier na behoorlijck betoogh van Aalsmeer in den Houwelijcken Staat bevestigt Cornelis Jans J.M. en Claartje Jans J.D. van Aalsmeer.

TROUWREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk, 10 junij 1691:
Ondertrouwt den 18 Maij,
Cornelis Janse wedr. van Claartge Jans van Aalsmeer, met
Aagtge Gerrids JD van Rhijnsaterwou.
getrouwt alhier den 10 Junij 1691.

DOOPGETUIGE:
Te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 4 september 1729 van Leuntje, dochter van Jan Kater en Willemijntje Jans (peetoom Cornelis Kater, peet Aagje Gerrits Watelaer).

IMPOST OP BEGRAVEN, Rijnsaterwoude, 3 januari 1737:
Cornelis Kater - Pro Deo.

1037. Aachie Gerrits WATELAER,
Dochter van Gerrit Klaasz Watelaer [nr. 2074] en Leuntje Abrahams Voorduijn [nr. 2075], gedoopt te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 31 mei 1666, overleden na 1729.

DOOPREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk, 31 maij 1666:
Een kint gedoopt genaemt Aachie.
Ouders: Gerrit Claasz Watelaer en Leuntge Abrah:
Getuijgen Dirck Claes Chielen en Jannitge Dircksdr.

DOOPGETUIGE:
Te Leimuiden in de Geref. kerk op 28 augustus 1710 van Leuntje, dochter van Abraham Gerritsz en Martje Danen van Rijn (get. Aegje Ggerrits).
Te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 29 november 1716 van Leuntje, dochter van Abraham Gerritsz Watelaar en Marijtje Daniels van Rhijn (get. Aagje G: Watelaar).
Te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 17 maart 1726 van Cornelis Cornelisz Cranenburgh.
Te Rijnsaterwoude in de geref. kerk op 28 november 1728 van Cornelis Cornelisz Cranenburgh.

KINDEREN VAN CORNELIS KATER EN AACHIE WATELAER:
 1. Willempje Cornelis,
  Gedoopt te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 9 maart 1692.

  DOOPREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk, 9 maart 1692:
  Een kind - Willempje Cornelis.
  V: Cornelis Jansz.
  p: Trijntje Willems.
 2. Antje Cornelis,
  Gedoopt te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 14 juni 1693.

  DOOPREGISTER, Rijnsaterwouder, Geref. kerk, 14 Junij 1693:
  Een kind - Antje.
  V: Cornelis Jansz.
  p: Trijntje Vermij en Meerte Vermeij.
 3. Willem Cornelisz,
  Geboren te Zevenhoven, gedoopt te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 7 oktober 1696.

  DOOPREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk, 7 October 1696:
  een kint gedoopt - Willem.
  Vader Cornelis Janse van Zevenhoven.
  getuijge Anna Dirks.
 4. Antie Cornelis,
  Gedoopt te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 1 mei 1701.

  DOOPREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk, 1 Maijus 1701:
  Een kind gedoopt - Antie.
  vader Cornelis Jansen.
  Gerritje Pieters.
 5. Leuntje Cater,
  Geboren in Rijnsaterwoude ca. 1695, overleden aldaar ca. 1729, oud ca. 34 jaar.
  Gehuwd te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 8 december 1720 met Cornelis Abrahamsz Cranenburg, geboren te Rijnsaterwoude ca. 1695, overleden na 1729, mogelijk te Kudelstaart.
  Cornelis huwde (2) te Kudelstaart in de Geref. kerk op 23 april 1729 met Martie Hendriks Kosmolenaer.

  TROUWREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk, 8 december 1720:
  Op 22 november zijn bij mij in wettige ondertrouw opgenoomen Cornelis Abrahams Cranenburg, Jonkman, met Leuntje Cornelisse Cater, Jongedogter bijde geboortig van en woonagtig te Rhijnsaterwoude.
  Zij alhier getrouwt den 8 December.

  DOOPGETUIGE:
  Op 16 november 1727 te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk van [haar neefje] Cornelis, zoon van Jan Cater en Willemijntje Jans van der Veer.

  ONDERTROUWREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 23 april 1729:
  Kornelis Kranenburg, weduwnaar van Leuntie Cornelis Kater & Martie Hendriks Kosmolenaer, laatst weduwe van Court Courtsens Tiedman.
 6. Jan Cornelisz Kater,  zie nr. 518.
  Geboren te Rijnsaterwoude ca. 1700, Gereformeerd, overleden te Rijnsaterwoude op 23 februari 1752, oud ca. 52 jaar.
  Gehuwd te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 22 oktober 1724 met Willemijntje Jans van der Veer.
 7. Gerrit Cornelisz Kater,
  Gedoopt te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 14 april 1702, overleden te Aalsmeer op 9 april 1782, oud 79 jaar.
  Gehuwd (1) te Leimuiden in de Geref. kerk op 24 maart 1726 met Geertje Koning, gedoopt te Aalsmeer op 29 september 1698, overleden voor 1741, dochter van Jan Jansz Koning, van beroep katoenbleker en Marritje Jans Klien.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 19 november 1740 met Trijntje Bol, geboren in 1710, lidmaat Gereformeerde kerk, overleden te Aalsmeer op 31 december 1779, oud 69 jaar, dochter van Dirk Jansz Bol en Jannetje Reijers Westervelt.

  DOOPREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk, 14 april 1702:
  Een kind gedoopt..............Gerrit.
  Vader Cornelis Jansen.
  Getuijge Martie Jans Deijl.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF [nr. 807], Weeskamer, Aalsmeer, 9 april 1721:
  Compareert Marritje Jans Klien, weduwe van Jan Jansz Koning en de secr. als haar voogd, ter eenre en Jan Jansz Klien, aangehuwde oom en voogd en Klaes Jansz Kater als gestelde voogden van Geertje 22 jaar, Jan 16 jaar en Pieter Jansz, oud 11 jaar, ter andere zijde.
  Op de leeftijd van 25 jaar ontvangt ieder f 50.- met uitzet en bruids- of bruidegomspak ad f 33.-.
  De moeder verbindt 6 bleekakkers met huis en erf, belend ten oosten Jan Klaasz Soet cs, ten westen de eerste comparante, ten zuiden Jonge Jan Vreeken en ten noorden de dijk.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF [nr. 807], Weeskamer, Aalsmeer, 29 september 1723:
  [Geertje Jans Koning, meerderjarige dochter, ontvangt f 83.-, te weten f 50.- van vaders erfenis en f 33.- voor een bruidspak.

  ONDERTROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 9 maart 1726:
  Gerrit Kornelissen Kater, JM, en Geertjen Jnz Koning, JD.
  Ingetekend 9 maart 1726, getrouwt den 24. dito.

  ONDERTROUWREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk, 24 maart 1726:
  Den 2 Maart zijn bij mij in wettige O.T. getreeden Gerrit Cornelisse Cater, JM van Rhijnsaterwoude, met Geertje Jans Koning, JD van Aalsmeer.
  Getrouwt tot Leijmuijde, door mij aldaar de Af:dienstwaarnemende. Den 24 Dito.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF [nr. 800], Weeskamer, Aalsmeer, 7 december 1740:
  Gerrit Cornelisz Kater, Weduwnaar van Geertje Jans Koning ter eenre, ende Jan Jansz Koning als oom en voogd over Marritje, oud 14, Leuntje, oud 9 en Aagje Gerrits Kater, oud 6 jaren, nagelaten minderjarige kinderen van de eerste comparant ter andere zijde, besluiten dat Gerrit bij wijze van uitkoop aan zijn kinderen een bedrag zal uitkeren van f 3.- wanneer zij de leeftijd van 25 jaren bereiken.

  IMPOST OP BEGRAVEN, Aalsmeer, 31 december 1779:
  Jacob van den Berg, armmeester, aangeving gedaan vant lijk van Trijntje Bol, vrouw Gerrit Kaater, voor de Arme, dus Prodeo.
 8. 'Kind' Kornelis Kater,
  Gedoopt te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk in mei 1705:

  DOOPREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk, mei 1705:
  Een kind gedoopt van Kornelis Kater En Aagje Gerritsz: Watelaar.
  Getuijge Martje Danielsz.
  Het kind [geen naam vermeld]
 9. Maartje Kater,
  Gedoopt te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk in mei 1705.

  DOOPREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk, mei 1705:
  Maartje Kater, dochter van Cornelis Kater en Aagje Gerritsz Watelaar.

  DOOPREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk, den Meij 1705:
  Een kind gedoopt van Kornelis Kater, En Aagje Gerritsz: Watelaar.
  Getuijge Martje Danielsz. Het kind.
  [letterlijke weergave]
 10. Willem Kater,
  Gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 17 juli 1710, begraven te Rijnsaterwoude op 5 december 1781, oud 71 jaar.
  Gehuwd (1) te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 26 augustus 1736 met Aertje Simons van Veen, geboren te Rijnsaterwoude ca. 1710, Gereformeerd, overleden in het kraambed, begraven te Rijnsaterwoude op 21 februari 1737, oud ca. 27 jaar.
  Gehuwd (2) te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 29 september 1737 met Neeltje Cornelis van der Tang, geboren ca. 1710, mogelijk te Woubrugge.

  DOOPREGISTER, Leimuiden Geref. kerk, 17 juli 1710:
  den 17 dito gedoopt Willem.
  V: Cors Janz.
  M: Aegje Gerrits.
  g: Marritje Danen.

  DOOPREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk, 20 augustus 1710:
  Een kind gedoopt van Cornelis Kater En Aagje Gerritse Watelaar.
  De getuijge [niet vermeld].
  Het kind [niet vermeld].

  TROUWREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk, 26 augustus 1736:
  Den 10 Augustus zijn bij mij in wettig ondertrouw opgenomen Willem Corn: Kater, JM en Aertje Simons van Veen, JD, beijde wonende alhier.
  En sijn in de kercke alhier getrouwt den 26de daaraanvolgende.

  GRAFREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk:
  Aartje van Veen en haar kint Marijtie Kater den 21 Feb. 1737, in Kerke Graf No. D.1.

  TROUWREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk, 29 september 1737:
  Sijn alhier met attestatie van Wouwbrugge, dat hare drie huwelijks-voorstellingen ook aldaer in de kercke geschiedt waren, getrouwt Willem Cornelisz Kater, wednr: van Aertje Simons van Veen, woonende alhier, en Neeltje Cornelis van der Tang, JD woonende te Woubrugge.

  OVERLIJDENSLIJST, Rijnsaterwoude, Geref. kerk, 5 december 1781:
  Willem Kater, cl. Prodeo.
1038. Jan Pietersz VAN DER VEER,
Mogelijk een zoon van Pieter Jansz van der Veer [nr. 2076] en N.N., geboren ca. 1670, wonende te Rijnsaterwoude (1697), Gereformeerd, overleden te Leimuiden tussen 1705 en 1708, oud ca. 36 jaar.

TROUWREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk, 30 augustus 1697:
Jan Pieterse van der Veer, Jonghman met Annetje Daniels van Rijn, Jongedogter, beijde woonende alhier tot Rijnsaterwoude.
Ondertrout 30 august:, in de kerk alhier getrout 15 september.

DOOPGETUIGE:
Te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 25 november 1725 van [zijn kleinzoon] Jan, zoon van Jan Cornelisse Cater en Willemijntje Jans van der Veer (getuigen Antje Daniels van Rijn en Pieter Jansz van der Veer [!]).

1039. Annetje Daniels VAN RIJN,
Dochter van Daniel van Rijn [nr. 2078] en N.N., geboren ca. 1675, mogelijk te Rijnsaterwoude, Gereformeerd, vermeld als doopgetuige te Rijnsaterwoude (1725), begraven te Rijnsaterwoude op 15 mei 1744, oud ca. 68 jaar.
Gehuwd (2) te Leimuiden in de Geref. kerk op 13 maart 1707 met Ysaak Dirksz KLINKENBERG, gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 26 augustus 1685, zoon van Dirk Evertsz Klinkenberg en Tryntje Freecken.

DOOPREGISTER, Leimuien, Geref. kerk, 26 augustus 1685:
Den 26 Augusto gedt: Ysaak.
V: Dirk Everts.
M: Trijn Freeken.
gtg. ..tm... Freeken, .... Vegtersz Gerritsz.

TROUWREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 13 maart 1707:
Alhier bevestigd den 13 Maart 1907. Pro Deo.
Isak Dirkse Klinkenberg JM wonende tot Leymuyden met Aariaantje [!] Daniels Weduwe van Jan Pieterse van Veer mede wonende aldaar.

DOOPGETUIGE:
Te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 25 november 1725 van [haar kleinzoon] Jan, zoon van Jan Cornelisse Cater en Willemijntje Jans van der Veer (getuigen Antje Daniels van Rijn en Pieter Jansz van der Veer).

BEGRAAFREGISTER, Rijnsaterwoude, 15 mei 1744:
het lijk van Antje Daniels v. Rijn - Pro Deo.

DOOP VAN KINDEREN:
Gecheckt Rijnsaterwoude GK 1697-1718, Leimuiden GK 1706-1717, Ter Aar GK (Langeraar en Korteraar) 1706-1717 en Nieuwveen GK 1706-1717.

KINDEREN VAN JAN VAN DER VEER EN ANNETJE VAN RIJN:
 1. Lijsbeth Jans,
  Gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 22 maart 1699.

  DOOPREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 22 maart 1699:
  den 22 Maart is gedoopt Lijsbeth.
  V: Jan Pieters.
  M: Annetje Daniels.
  g: Neeltje Pieters.
  [letterlijke weergave]
 2. Willemijntje Jans van der Veer,  zie nr. 519.
  Gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 30 januari 1701, overleden te Rijnsaterwoude op 14 januari 1751, oud 49 jaar.
  Gehuwd te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 22 oktober 1724 met Jan Cornelisz Kater, geboren te Rijnsaterwoude ca. 1700, Gereformeerd, overleden te Rijnsaterwoude op 23 februari 1752, oud ca. 52 jaar.
 3. Pieter Jansz van der Veer,
  Gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 21 januari 1703.
  Gehuwd te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 24 november 1737 met Magteld Jans van Egmond, geboren te Leimuiden ca. 1710.

  DOOPREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 21 januari 1703:
  Den 21 Januarij 1703 is gedoopt Pieter.
  V: Jan Pieters.
  M: Annetje Daniels.
  g: Neeltje Pieters.
  [letterlijke weergave]

  ONDERTROUWREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 24 november 1737:
  Betoog gegeven na Rhijnsaterwoude.
  Pieter Jansz van der Veer, JM te R'woude en Magteld Jans van Egmond, JD van hier.

  TROUWREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk, 9 november 1737:
  Sijn bij mij in Wettige Ondertrouw opgenomen Pieter Jansz van der Veer, JM van Rhijnsaterwoude, en Magteld Jans van Egmond, JD van Leijmuijden.
  En sijn alhier in de kercke getrouwt op den 24 November daaraanvolgende.

  DOOPGETUIGE:
  Te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 25 november 1725 van [zijn neefje] Jan, zoon van Jan Cornelisse Cater en Willemijntje Jans van der Veer; mede getuige Antje Daniels van Rijn.
 4. Aert Jansz van der Veer,
  Gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 16 augustus 1705, overleden na 1757.
  Gehuwd te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 27 maart 1740 met Gieltje Huiberts van Egmont, geboren te De Kaag ca. 1715.

  DOOPREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 16 augustus 1705:
  Den 16 Augusto 1705 is gedoopt Aert.
  Vader Jan Pieters.
  Moeder Antje Daniels.
  Getuyge Aeltje Daniels.
  [letterlijke weergave]

  TROUWREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk, 27 maart 1740:
  Den 11 Maert sijn bij mij in wettige ondertrouw opgenomen Aert Jansz: Van der Veer. J:M: van Rhijnsaterwoude en Gieltje Huiberts van Egmont J:D: van De Kaag.
  En sijn alhier getrouwt op den 27 Dito.
KIND UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Trijntje Isaacs Klinkenberg,
  Gedoopt te Nieuwveen in de Geref. kerk op 28 april 1709.

  DOOPREGISTER, Nieuwveen, Geref. kerk, 28 april 1709:
  t Kind Trijntje.
  oud. Isaac Dirksz Klinkenberg, Annetje Daniels van Rijn.
  get. Willemtje Jans van Rijn.

  NOG NIET GEPLAATST:
  1. Neeltje Jans van der Veer,
   Begraven te Rijnsaterwoude op 27 september 1714.

   BEGRAAFREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk:
   Kerke Graf Nr. B4 - Den 27 Septemb: 1714 Neeltje Jans van der Veer. Vol.
   [letterlijke weergave]
  2. Neeltie van der Veer,
   Geboren te Rijnsaterwoude ca. 1715, overleden na 1740, mogelijk te Uithoorn.
   Gehuwd te Uithoorn op 5 juni 1740 met Cornelis Teunisz van Veen, geboren te Vrouwenakker onder Uithoorn ca. 1710.

   TROUWREGISTER, Uithoorn, Schout en schepenen, 5 juni 1740:
   Cornelis Teunisz van Veen, wonende aan de Vrouwenacker en Neeltie Jans van der Veer, geboren van Rijnsaterwoude, wonende mede alhier.
1040. Gerardus Jansz BOUW, ook Gerrit Jansz RINKEL, [1040 = 1072],
Zoon van Jan Gerritsz Bouw, ook Jan Gerritsz [Rinkel], Jan Boutsen en Jan Gerritsen de Jongh [nr. 2080] en Aeltie Gijsberts [nr. 2081], gedoopt te Eemnes in de Rooms-Kath. kerk op 31 december 1693, Oud-Katholiek, van beroep boer, erfgooier, bezat meerdere huurhuizen in Hilversum, overleden aldaar op 22 oktober 1761, oud 67 jaar.
Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 29 mei 1718 met Lambertie Geritse Claesse DE JONG.

DOOPREGISTER, Eemnes, Rooms-Kath. kerk, 31 december 1693:
Baptizatus Gerardus.
Parentes Jan Gerritze Bouw, Aeltje Gijsberts.
Matrina Cneelisie Gerrits.

ERFGOOIERS, Hilversum, 1708:
[Niet vermeld]

TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 29 mei 1718:
Gerrit Jansz Rinkel met Lambertje Gerrits Claesz.

NOTARISAKTE, Hilversum (J.A.Winckler), 14 september 1728, nr. 264:
[In de in deze notarisakte vermelde huwelijksvoorwaarden, betreffende Lambert Fokker en Tijmentje Tijmens de Jong, komt onroerend goed ter sprake in het Neu quartier in Hilversum, "alwaar Gerrit Rinkel ten oosten en Schout Bouman ten westen naast gehuijst sijn"].
Opmerking: De huidige Neuweg ligt in het ZW van Hilversum, tussen het stadscentrum en Nieuw-Loosdrecht.

REGISTER VAN RESOLUTIEN VAN ERFGOOIERS I, 28 april 1730:
Verders is aan G. S. Rinkel, uit kragt hij van een erfgoijer afstamt, vergunt het regt van scharing op de gemeente van Gooyland.
[bron: website stad-lande-resolutieboeken.blogspot.ca/]

VERPONDINGSCOHIER, Hilversum, 1733:
No. 225.
Oude Verponding: -12-.
Santbergen.
Gerrit Rinkel, Huijs en Schuur, geb. 1726.
Verhuurt eerste woning f 26-0-0.
De tweede woning f 30-0-0.
Totaal f 56-0-0.
Soude ons bedunkens wegens wanbetalinge genoeg sijn.
Nieuwe verponding: 4-13-0.

VERPONDINGSCOHIER, Hilversum, 1733:
No. 226.
Oude Verponding: -12-.
Santbergen.
Gerrit Rinkel, Huijs gebout 1727.
Verhuurt voor f 30.-
Soude ons bedunkens genoeg sijn voor f 24.-.
Nieuwe verponding: 2-10-0.

VERPONDINGSCOHIER, Hilversum, 1733:
No. 288.
Oude Verponding: -8-.
Groofs.
Gerrit Jansen Rinkel,
Huijs gebout 1730.
Verhuurt voor f 20-6-0.
Soude ons bedunkens genoeg sijn voor f 18.-.
Nieuwe verponding: 1-14-0.

VERPONDINGSCOHIER, Hilversum, 1733:
No. 262.
Oude Verponding: -10-.
Groofs.
Gerrit Jansen Rinkel,
Huijs.
Verhuurt een Kamer met eijgen gebruijk samen getaxt: op f 39.-.
Nieuwe verponding: 3-5-0.

VERPONDINGSCOHIER, Hilversum, 1733:
No. 408.
Oude Verponding: -11-4.
Neu.
Gerrit Jansz Rinkel,
Huijs en Schuur.
Verhuurt een Kamer voor f 15:12:0.
het voorste voor f 26:-:-.
het agterste voor f 32:-:-.
Samen f 73:-:-.
Soude ons bedunkens ruijm genoeg sijn voor 81 gl.
Nieuwe verponding: 6-2-0.

VERPONDINGSCOHIER, Hilversum, 1733:
Volgen nog eenige Huijsen welke zedert het overgeven vant voorenstaande quohier zijn aangetimmert of verbetert volgens lijste aan Commiss: opgegeven 11 Sept. 1732:
No. 460.
Gerrit Janse Rinkel, huijs gebouwd naast No. 408 verhuurd voor f 50.-,
Nieuwe verponding: 4-3-0.

OVERLIJDEN:
Gerrit Jansz Rinkel, overleden te Hilversum op 22 oktober 1761.
[bron: Aalsmeerse Stambomen, deel III]

OVERLIJDENSREGISTER van Heeren pastoors ende bijsondere Weldoenders etc., Hilversum, Oud-Kath. kerk, 22 oktober 1761:
Gerrit Rinkel

1041. Lambertie Geritse Claesse DE JONG, [1041 = 1073],
Dochter van Gerit Claesse [nr. 2082] en Maria Jans [nr. 2083], gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 31 januari 1691, Oud-Katholiek, overleden te Hilversum op 20 oktober 1753, oud 62 jaar.

DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 31 januari 1691:
Lambertie,
PP: Gerit Claesse et Maria Jans.
Susc: Gijsie Jans.

DOOPGETUIGE:
Te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 29 februari 1732 van Aeltie, dochter van Jan Jansen den Ouden en Trijntie Teunis den Ouden (getuige Lambertie Gerrets de Jong).

OVERLIJDENSREGISTER van Heeren pastoors ende bijsondere Weldoenders etc., Hilversum, Oud-Kath. kerk, 20 oktober 1753:
Lambertie Gerrits.

KINDEREN VAN GERRIT JANSZ RINKEL EN LAMBERTIE GERRITSE CLAESSE DE JONG:
 1. Joannes Rinkel,  zie nr. 520.
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 19 oktober 1719, kerkmeester (1780 en 1785), overleden te Hilversum op 30 september 1801, oud 81 jaar.
  Gehuwd (1) te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 28 april 1740 met Sibilla (Beligje) Jans Brasser.
  Gehuwd (2) te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 2 mei 1760 met Antonia (Teuntje) Cornelis Brouwer, gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 14 maart 1720, begraven te Hilversum op 8 maart 1797, oud 76 jaar, eerder weduwe van Willem van der Heijden.
 2. Gerardus Rinkel,
  Geboren te Hilversum op 1 februari 1721, gedoopt in de Oud-Kath. kerk aldaar op 19 februari, overleden voor 29 augustus 1726.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 19 februari 1721:
  Gerardus, P: Gerrit Jansz Rinkel, M: Lambertje Gerrits de Jong.
  m: Geertje Gerrits de Jong.
 3. Alida Rinkel,
  Geboren te Hilversum, gedoopt in de Oud-Kath. kerk aldaar op 24 april 1722.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 24 april 1722:
  Alida, P: Gerrit Jansz Rinkel, M: Lambertje Gerrits de Jong.
  m: Geertje Gerrits de Jong.
 4. Adrianus Rinkel,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 13 juni 1723, overleden te Hilversum in 1727, oud ca. 3 jaar.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 13 juni 1723:
  Adrianus, P: Gerrit Jansz Rinkel, M: Lambertje Gerrit Claesz.
  m: Tijmetje Gerrit Claesz.

  OVERLIJDENSREGISTER van Heeren pastoors ende bijsondere Weldoenders etc., Hilversum, Oud-Kath. kerk, 1727:
  Adriaen Gerretzen.
 5. Hendrik Rinkel,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 30 juli 1724, kocht in 1755 met Hendrik de Blinde, substituut-secretaris van Hilversum een kleine watermolen voor afbraak in Avenhorn, overleden te Hilversum op 14 maart 1775, oud 50 jaar
  Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 4 mei 1749 met Haesje van Os, gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 8 maart 1718, dochter van Steven Hendriksz van Os en Marritje Angse.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 30 juli 1724:
  Henricus, P: Gerrit Jansz Rinkel, M: Lambertje Gerrit Claesz.
  m: Marritje Hendriks Kaek.

  VORMLIJST, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 23/24 april 1730:
  Hendrik Gerretze Rinkel, infante.

  NOTARISAKTE, Hilversum (J. A. Winckler), 26 april 1749, nr. 820:
  Huwelijkscondities van Hendrik Rinkel, zoon van Gerrit Rinkel, met Hasie Stevens van Os, geassisteerd door Piter Veenendaal, haar oom.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 4 mei 1749:
  Hendrik Gerrits Rinkel met Haesie Stevens van Os.

  WATERMOLEN:
  Hendrik Rinkel kocht in 1755 met Hendrik de Blinde, substituut-secretaris van Hilversum een kleine watermolen voor afbraak in Avenhorn.
  [bron: H. Kollis - Uit de historie van Berkhout, blz. 70]

  OVERLIJDENSREGISTER van Heeren pastoors ende bijsondere Weldoenders etc., Hilversum, Oud-Kath. kerk, 14 Martii 1775:
  Hendrick Gerritz Rinkel.

  KIND [periode 1745-1763 slechts een kind gedoopt te Hilversum]:
  1. Lambertje Hendriks Rinkel,
   Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 23 juni 1755, overleden te Hilversum op 26 november 1775, oud 20 jaar.
 6. Timothea Rinkel, ook Tijmetje Rinkel,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 9 augustus 1725, Geestelijke dochter, overleden te Hilversum op 30 augustus 1763, oud 38 jaar.
  Ongehuwd.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 9 augustus 1725:
  Timothea, P: Gerrit Jansz Rinkel, M: Lambertje Gerrits Claesz.
  m: Geertje Gerrits Claesz.

  DOOPGETUIGE ((Tijmetje):
  Te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 23 juni 1755 van Lambertje, dochter van Hendrik Rinkel en Haasje Stevens van Os.

  OVERLIJDENSREGISTER van Heeren pastoors ende bijsondere Weldoenders etc., Hilversum, Oud-Kath. kerk, 30 augustus 1763:
  Tijmetje Gerrits Rinkel G.D.
 7. Gerardus Rinkel,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 29 augustus 1726.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 29 augustus 1726:
  Gerardus, P: Gerrit Jansz Rinkel, M: Lambertje Gerrits Claesz.
  m: Geertje Gerrits Claesz.
 8. Maria Rinkel, ook Marretie Gerrets,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 25 januari 1728, overleden te Hilversum op 17 november 1728, oud 10 maanden.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 25 januari 1728:
  Maria [+D], P: Gerret Rinkel, M: Lambertie Gerrets.
  m: Geertie Gerrets.

  OVERLIJDENSREGISTER van Heeren pastoors ende bijsondere Weldoenders etc., Hilversum, Oud-Kath. kerk, 17 november 1728:
  Marretie Gerrets.
 9. Grietie Rinkel, ook Margareta Rinkel,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 11 juli 1729, Geestelijke Dochter, overleden te Hilversum op 26 augustus 1801, oud 72 jaar.
  Ongehuwd.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 11 juli 1729:
  Grietie of Margareta, P: Gerret Rinkel, M: Lambertie Gerrets.
  m: Beijtie Lubberts.

  OVERLIJDENSREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 26 augustus 1801:
  Grietje Gerrits Rinkel G.D.
 10. Petertie Rinkel, ook Petronella Rinkel,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 3 januari 1731, Geestelijke dochter, overleden te Hilversum op 12 mei 1760, oud 29 jaar.
  Ongehuwd.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 3 januari 1731:
  Petertie of Petronella, P: Gerret Janse Rinkel, M: Lambertie Gerrets.
  m: Marretie Hendriks Kaak.

  OVERLIJDENSREGISTER van Heeren pastoors ende bijsondere Weldoenders etc., Hilversum, Oud-Kath. kerk, 12 Meij 1760:
  Petertje Gerrits Rinkel G.D.

1042. Joannes Teunisz Lauwen BRASSER, ook Jan BRASSER, [1042 = 1074],
Zoon van Teunis Hendriksz Lauwen [nr. 2084] en Lambertie Elbers [nr. 2085], gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 13 maart 1684, Oud-Katholiek, erfgooier, overleden te Hilversum op 24 februari 1757, oud 72 jaar.
Gehuwd te Hilversum in de Oud-Katholieke kerk op 8 mei 1707 met Gerritje Lamberts VLAENDEREN.

DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 13 maart 1684:
13 martij bapt. Joannes.
parent Teunis hend: Lauwen et Lambertie Elbers,
patr: Swaentie Hendricx

VORMLIJST, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 1695:
nr. 24 - Jan Teunis Brasser. x

TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 8 maij 1707:
Jan Theunisse Brasser met Gerridje Lammers Vlaenderen.

ERFGOOIERS, Hilversum, 1708:
Jan Anthonisz Brasser.

KOPTIENDEN, Hilversum, 1708:
Fol. 161, volgnr. 296 - Jan Brasser.

GOOISE KOPTIENDEN:
Oorspronkelijk waren de koptienden gewone tienden, een kerkelijke belasting, die een percentage van het op de akkers staande gewas bedroeg.
De tienden moeten op zekere tijd omgeset zijn in een betaling van vaste hoeveelheid graan, afgemeten aan de hoeveelheid bouwland die men bezet.
Men berekende dit in koppen: een kop was de hoeveelheid graan waarmee een schepel land kon worden ingezaaid. De koptiende aanslag bedroeg 5 kop graan per schepel bouwland.
De koptienden werden in 1280 niet aan het graafschap Holland overgedragen, maar behoorden toe aan de Heren van Nijenrode, van ouds her Eltense leenmannen. e tienden werden van alle akkers in het Gooi geind.
Uit een onderzoek is gebleken dat rond 1840 degenen die landbouw bedreven, en dus koptienden betaalden, bijna allen erfgooiers waren. Dat is logisch bij de gemengde boerenbedrijven in het Gooi.
De akkerbouw op de zandgrond was afhankelijk van de mest van het vee, dat in hoofdzaak op de meenten liep.
[bron: www.gooise-koptienden.blogspot.ca.]

VERPONDINGSCOHIER, Hilversum, 1733:
No. 383.
Oude Verponding: 1-14-.
Neu.
Jan Teunisz Brasser,
Huijs en Schuur.
Eigenaar getaxt: op f 36.-
Nieuwe verponding: 3-0-0.

NOTARISAKTE, Hilversum (J.A.Winckler), 6 januari 1741, nr. 609:
Procuratie door Jan Teunisse Brasser, wonende binnen dese voorschreve dorpe, op de edele A.Stopendaal, om in Weesp .......

OVERLIJDENSREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 24 februari 1757:
Jan Brasser.

1043. Gerritje Lamberts VLAENDEREN, [1043 = 1075],
Dochter van Lambert Tijmensz Vlaanderen [nr. 2086] en Marritie Stevens de Oude [nr. 2087], gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 29 januari 1685, Oud-Katholiek, overleden te Hilversum in april 1736, oud 51 jaar.

DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk 29 januari 1685:
29 jan. bapt. Gerritie,
Parent Lambert Tijmense et Marritie Stevens,
patr. Willemien Teunis.

OPMERKING:
zie ook Gens Nostra 1986-blz. 346 betreffende naamgeving !

VORMLIJST, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 1695:
Nr. 33 - Geritie Lamberts.

OVERLIJDENSREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, april 1736:
Gerretie Lamberts Vlaenderen.

KINDEREN VAN JAN TEUNISZ LAUWEN BRASSER EN GERRITJE LAMBERTS VLAENDEREN:
 1. Marritje Brasser,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 9 maart 1710, overleden te Hilversum op 16 juni 1749, oud 39 jaar.
  Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 6 mei 1731 met Gerrit Nieuwenhuijse, gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 24 januari 1701, overleden te Hilversum op 2 oktober 1772, oud 71 jaar, zoon van Cornelis Hendriksz Nieuwenhuijsen en Marritje Gerrids Lambertse.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 24 januari 1701:
  Gerardus pp: Cornelis Hendriks Nieuwenhuijsen en Maria Gerits.
  Susc. Jaepie Lambertse.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 9 maart 1710:
  Marritje, pp: Jan Theunisz Brasser et Gerridje Lamberts,
  S: Lijsbeth Teunisse.

  NOTARISAKTE (J. A. Winckler), Hilversum, 1 mei 1731, nr. 346:
  Huwelijksvoorwaarden van Gerrit Cornelisz Nieuwenhuijsen, meerderj. JM en Marritje Jans Brasser, minderj. JD, geassisteerd door haar vader Jan Brasser.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 6 mei 1731:
  Gerret Kornelis Nieuwenhuijze met Marretie Jans Brasser post concionunc in facie ecclesia, cum dispensatione in 4to gradu consanguinitas.

  OVERLIJDENSREGISTER van Heeren pastoors ende bijsondere Weldoenders etc., Hilversum, Oud-Kath. kerk, 16 juni 1749:
  Marretie Jans Brasser.

  OVERLIJDENSREGISTER van Heeren pastoors ende bijsondere Weldoenders etc., Hilversum, Oud-Kath. kerk, 2 oktober 1772:
  Gerrit Nieuwenhuijzen.
 2. Theunis Brasser,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 20 januari 1712, overleden te Hilversum op 8 mei 1768, oud 56 jaar.
  Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 15 mei 1738 met Marritje de Jong, gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 24 februari 1714, overleden te Hilversum op 24 maart 1748, oud 34 jaar, dochter van Jan Cornelisz de Jongh en Lamberta Tijmens Jonker.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 20 januari 1712:
  Theunis, pp: Jan Theunisse Brasser, Gerridje Lamberts,
  S: Lijsbeth Teunis gd.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 24 februari 1714:
  Marritje, parent: Jan Cornelissen et Lambertje Tijmens Jonker.
  patr: Marritje Cornelis.

  VERPONDINGSCOHIER, Hilversum, 1733:
  No. 417.
  Oude Verponding: 1-0-.
  Neu.
  Teunis Brasser de Jonge,
  Huijs.
  Verhuurt een kamer.
  Met eijgen gebruijk getaxt f 54.-
  Nieuwe verponding: 4-10-0.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 15 maij 1738:
  Teunis Jans Brasser met Marretie Jans de Jong, post sacr. in facie ecclesia.
  Dispensation in 4to gradu consanguinitatis.

  OVERLIJDENSREGISTER van Heeren pastoors ende bijsondere Weldoenders etc., Hilversum, Oud-Kath. kerk, 24 maart 1748:
  Marretie Jans de Jong.

  OVERLIJDENSREGISTER van Heeren pastoors ende bijsondere Weldoenders etc., Hilversum, Oud-Kath. kerk, 8 mei 1768:
  Teunis Jansz Brasser.

 3. Lambertje Brasser,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 26 oktober 1715, Geestelijke Dochter (1741, 1742, 1746, 1772), overleden te Hilversum op 25 maart 1772, oud 56 jaar.
  Ongehuwd.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 26 oktober 1715:
  Lambertje, pp: Jan Teunisse Brasser, Gerridje Lamberts,
  s: Gijsje Teunis Brasser.

  DOOPGETUIGE:
  Te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 1 april 1741 van Gerretie, dochter van Jan Gerrits Rinkel en Beilitie Jans Brasser (getuige Lambertie Jans Brasser G:D:).
  Te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 5 februari 1742 van Gerrarda, dochter van Teunis Jans Brasser en Marretie Kornelis de Jong (getuige Lambertie Jans Brasser G:D:).
  Te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 24 april 1746 van Tijmen, zoon van Kornelis Jans de Jong en Marretie Tijmis Vlaenderen (getuige Lambertie Jans Brasser G:D:).
  Te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 6 september 1767 van Beeltje, dochter van Gerrit Jansz Rinkel en Gerretje Hendriks de Jager.

  OVERLIJDENSREGISTER van Heeren pastoors ende bijsondere Weldoenders etc., Hilversum, Oud-Kath. kerk, 25 maart 1772:
  Lambertje Jans Brasser G.D.
 4. Lambert Brasser,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 18 februari 1718, overleden voor 7 september 1723.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 18 februari 1718:
  Lambert, pp: Jan Teunisse Brasser, Gerridje Lamberts Vlaenderen,
  s: Haesje Cornelis Splint.
  [Haesje is de stiefmoeder van Gerridje].
 5. Beligje Brasser,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 26 juli 1719, overleden voor 19 november 1720.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 26 julij 1719:
  Beligje, pp: Jan Teunisz Brasser, Gerridje Lamberts Vlaanderen,
  s: Lijsbet Teunis, G:D:.
 6. Sibilla Brasser, ook Beligje Brasser,  zie nr. 521.
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 19 november 1720, overleden te Hilversum op 18 augustus 1758, oud 37 jaar.
  Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 28 april 1740 met Joannes Rinkel, gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 19 oktober 1719, kerkmeester (1780 en 1785), overleden te Hilversum op 30 september 1801, oud 81 jaar.
 7. Lambertus Brasser,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 7 september 1723, overleden aldaar op 26 september 1765, oud 42 jaar.
  Gehuwd (1) te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 19 april 1750 met Jannetie Ram, gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 2 maart 1727, overleden te Hilversum op 20 september 1751, oud 24 jaar, dochter van Henricus Petersz Ram en Neeltje Stevens de Jong.
  Gehuwd (2) te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 3 mei 1754 met Marretie Huijbers Boshuijzen, gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 5 november 1710, overleden te Hilversum op 27 december 1772, oud 62 jaar, eerder weduwe van Elbert Jansz Jonker, dochter van Huijbert Goosen Boshuijsen en Swaentje Cornelis.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 5 november 1710:
  Marritje, pp: Huijbert Goosen Boshuijsen, Swaentje Cornelis.
  s. Marritje Cornelis.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 7 september 1723:
  Lambertus, pp: Jan Teunisz Brasser, Gerritje Lambert Vlaenderen,
  s: Elisabeth Lambert Vlaenderen.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 2 maart 1727:
  Joanna, pp: Hendrik Petersz Ram et Neeltje Stevens,
  s: Geertje Peters Ram.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 16 mei 1734:
  Elbert Jans Jonker en Marretie Huijberts Boshuijsen.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 19 april 1750:
  Lambert Jans Brasser met Jannetje Hendriks de Ram.

  OVERLIJDENSREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 20 september 1751:
  Jannetie Hendriks de Ram.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 3 mei 1754:
  Lambert Jan Brasser en Marretie Huijbers Boshuijsen.

  OVERLIJDENSREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 26 september 1765:
  Lambert Jansz Brasser.

  OVERLIJDENSREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 27 december 1772:
  Marretje Boshuijzen.
1044. Theodorus Henricksz [DE JAGER], ook Dirk Henricksz [DE JAGER], [1044 = 1076],
Zoon van Henrick Kees Heijnen [de Jager] [nr. 2088] en Teuntie Dirxs [de Ruijter] [nr. 2089], gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 27 maart 1678, Oud-Katholiek, erfgooier, overleden te Hilversum op 3 januari 1752, oud 73 jaar.
Gehuwd te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 18 november 1700 met Elisabeth (Lijsbeth) DIRCKS.

DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 27 maart 1678:
Theodorus, pp: Henrick Kees Heijnen et Teuntie Dirxs, s: Teuntie Lamberts.

VORMLIJST, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 1695:
nr. 57 - Dirck Hendrickse.

TROUWREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 18 november 1700:
Dirck Hendrickse et Lijsbeth Dircks.

ERFGOOIERS, Hilversum, 1708:
Dirk de Jager.

VERPONDINGSCOHIER, Hilversum, 1733:
No. 374.
Oude Verponding: -16-.
Groofs.
Dirk Hendriksz Jager,
Huijs en Schuur.
Eigenaar getaxt: op f 36.-
Nieuwe verponding: 3-0-0.

OVERLIJDENSREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 3 januarij 1752:
Dirk Hendriks de Jager.

1045. Elisabeth DIRCKS, mogelijk Lijsbeth Dircks BOS, [1045 = 1077],
Dochter van Dirck Jansen [nr. 2090] en Annetie Henrixs [nr. 2091], gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 1 januari 1678, Oud-Katholiek, overleden te Hilversum op 11 april 1737, oud 59 jaar.

DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 1 januari 1678:
Circa idem [Anno 1678, 1 Jan] Tr…ie Bapt. Elisabeth, pp: Dirck Jansen et Annetie Henrixs. patr: Maritie Henrixs.

VORMLIJST, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 1695:
nr. 5 [445] - Elisabeth Dirckse.

DOOPGETUIGE:
Te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 31 augustus 1712 van Hendrik Cornelisz Aertsz.
Te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 23 januari 1720 van Anna, dochter van haar halfbroer Steven Heijndriksz en Rijkje Cornelis [getuige Lijsbeth Dirks].
Te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 16 december 1721 van Joannes Cornelisz de Jager.

OVERLIJDENSREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 11 april 1737:
Lijsbeth Dirks Bos.

KINDEREN VAN THEODORUS (DIRK) DE JAGER EN ELISABETH DIRCKS:
 1. Henricus Dircksz de Jager,  zie nr. 522.
  Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 31 december 1700, overleden aldaar op 4 april 1742, oud 41 jaar.
  Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 4 mei 1727 met Elisabeth Peters de Wit, gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 30 oktober 1703, overleden aldaar op 4 februari 1766, oud 62 jaar.
  Elisabeth huwde (2) te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 22 juni 1743 met Gerrit Adriaens Splint.
 2. Anna (Annetie) Dircks de Jager,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 15 augustus 1702, overleden na 1745.
  Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 7 mei 1730 met Gerbert Willemse Vet, gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 1 april 1699, zoon van Willem Cornelisz Vet en Jannitie Jacobs.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 1 april 1699:
  Gerbert, pp: Willem Cornelisse en Jannitie Jacobs.
  Susc: Geritie Jacobs.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 15 augustus 1702:
  Anna, pp: Dirck Hendricks et Lijsbeth Dircks.
  Susc.: Marritie Hendricks.

  TROUWREGISTER, Hilversum Oud-Kath. kerk, 7 mei 1730:
  Gerbert Willemse Vet met Annetie Dirks de Jaeger, cum dispensatione in 4 gradio consanguinitatis, just con...... in facie ecclesia.

  DOOPGETUIGE:
  Te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 7 april 1734 van Petrus en Kornelis, kinderen van Hendrik Dirkze de Jager en Lijsbeth Peters de Wit (mede getuige Hendrik Peters de Wit).
 3. Gijsie Dircks de Jager,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 13 augustus 1704, overleden na 1746.
  Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 1 mei 1735 met Gijsbert Petersz Perck, gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 16 januari 1705, zoon van Peter Cornelisz Perck en Geurtje Gijsberts.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 13 augustus 1704:
  Gijsie, pp: Dirck Hendricks en Lijsbeth Dircks.
  Susc: Gijsje Hendricks.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 16 januari 1705:
  Gijsbert, zoon van Peter Cornelisz Perck en Geurtje Gijsberts, getuige Neeltje Lamberts.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 1 mei 1735:
  Gijsbert Peters Perk met Gijsbertie Dirks de Jager, coram multis testibus.
 4. Hendrikje Dirks de Jager,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 30 december 1706 , overleden aldaar op 19 oktober 1724, oud 17 jaar.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 30 december 1706:
  Hendrikje, pp: Dirk Hendriks et Lijsbet Dirks.
  S: Gijsbertje Hendriks.

  OVERLIJDENSREGISTER, Hilversum Oud-Kath. kerk, 19 8ber 1724:
  Hendrikje Dirks Jager.
 5. Dirk Dirksz Ruijter,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 31 augustus 1709, overleden voor 7 februari 1711.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 31 augustus 1709:
  Dirk, pp: Dirk Hendriksen Ruijter et Lijsbeth Dirks.
  s: Gijsbertje Hendriks.
 6. Dirk Dirksz de Jager,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 7 februari 1711.
  Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 1 mei 1739 met Lijsbeth Jans, geboren ca. 1715.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 7 februari 1711:
  Dirk, pp: Dirk Hendriksz et Lijsbeth Dirks.
  S: Hendrikje Peters Bol.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 1 mei 1739:
  Dirk Dirks de Jager met Lijsbeth Janse.
 7. Marritje Dirks Jager,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 29 decemer 1713, overleden na 1744.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 29 december 1713:
  Marritje, pp: Dirk Hendriksz Jager en Lijsbeth Dirks.
  S: Gijsbertje Hendriks Jager.
 8. Jan de Jager,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 21 mei 1716.
  Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 5 april 1742 met Weijmtie Mostertman, geboren ca. 1715, dochter van Jan Willemsz Mostertman en Neeltje Lambertse.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 21 mei 1716:
  Jan, pp: Dirk Hendriksz de Jager en Lijsbeth Dirks.
  S: Gijsbertje Hendr. de Jager.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk.
  [Doop Weijmtie niet gevonden 1710-1727]

  TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 5 april 1742:
  Jan Dirks de Jager met Weijmtie Jans Mostertman.
  Testes Lambertie Brasser et Krijntie Fabri.
 9. Teuntje de Jager,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 19 juli 1719.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 19 juli 1719:
  Teuntje, pp: Dirk Hendriksz de Jager en Lijsbeth Dirks.
  S: Hendrikje Peters Bol.
1046. Peter Petersz DE WIT, [1046 = 1078],
Zoon van Peter de Wit [nr. 2092] en N.N., geboren te Hilversum ca. 1660, Rooms-Kath., later Oud-Katholiek, overleden te Hilversum in 1729, oud ca. 69 jaar.
Gehuwd te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 27 april 1687 met Geritje Dircks HEIJN.

OPMERKING:
Peter de Wit en zijn vrouw Geritje hadden 2 dochters met de naam Elisabeth, d'oude en de jonge !

TROUWREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 27 Aprilis 1687:
Peter Peterse et Gerritien Dircks.

VORMLIJST, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 1695/96:
nr. 72 [= 676] - Peter Peterse de Wit.

ERFGOOIERS, Hilversum, 1708:
[Niet vermeld]
wel vermeld: Peter Petersz Broek, Peter Petersz Groen.

KOPTIENDEN, Hilversum, 1708:
[Niet vermeld].
wel vermeld: Peter Peterse Huijsman, Peter Petersz Broeckyen.

BEGRAAFREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 1729:
Peter Peterse de Wit.

NOTARISAKTE (J.A.Winckler), Hilversum, 27 februari 1733, nr. 404:
Rijkie Klase Ruijter, weduwe en boedelhaster van Willem de Wit, wonende alhier, bekent schuldig te zijn aan Piter de With, haar zwager de somme van f 300.-

1047. Geritje Dircks HEIJN, [1047 = 1079],
Dochter van Dirck Heijn, ook genaamd Hendrickse [nr. 2094] en N.N., geboren te Hilversum ca. 1665, Rooms-Kath., later Oud-Katholiek, overleden te Hilversum op 30 oktober 1732, oud ca. 67 jaar.

VORMLIJST, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 1695:
nr. 180 - Geritie Dircks Heijn.

BEGRAAFREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 30 oktober1732:
Gerretie Dirks.

KINDEREN VAN PETER DE WIT EN GERRITJE DIRCKS HEIJN:
 1. Petrus Petersz de Wit,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 3 januari 1688, overleden voor 26 november 1693.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 3 januari 1688:
  Petrus, PP: Peter Peterse et Gerritie Cornelisse [?], suscept: Marritie Peters.
 2. Goosse Petersz de Wit,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 11 mei 1689.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 11 mei 1689:
  Goosse, PP: Peter Peterse et Gerretie Dirks, suscept: Marritie Peters.
 3. Annitie Peters de Wit,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 30 augustus 1691.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 30 augustus 1691:
  Annitie, PP: Peter Petersse et Gerritie Dircks, suscept: Marritie Peters.
 4. Petrus Petersz de Wit,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 26 november 1693, overleden na 1741.
  Gehuwd (1) te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 9 mei 1723 met Maria Toebak, gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 22 oktober 1688, overleden voor 1741, dochter van Adriaen Peterse Toebak en Aeltie Werfe.
  Gehuwd (2) te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 27 april 1741 met Lijsbeth Jakobs Kaak, eerder weduwe van Wouter Aertsz.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 22 oktober 1688:
  Maria, pp: Arias Peterse et Aeltie Werfe, s: Gerbertie Werfe.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 26 november 1693:
  Petrus, PP: Peter Peterse et Gerritie Dircks.
  Susc: Marritie Peterse.

  DOOPGETUIGE (Maria Toebak):
  Te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 30 december 1717 van Ariaen, zoon van Peter Ariensen Toebak en Aertje Jacobs.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 9 mei 1723:
  Peter Petersz de Wit et Marij Ariaens Tabak, dispensatione in quarto gradu consanguinitatis, post conitonem in facie ecclesia.

  NOTARISAKTE (J.A. Winckler), Hilversum, 29 november 1731, nr. 363:
  Piter de Wit en Jan de Wit attesteren ten behoeve van Kornelis Jansen Dirks Lant.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 27 april 1741:
  Peter Peters de Wit, viduus, et Lijsbeth Jakobs Kaak, vidua, postsacrum in facie ecclesia, cum dispensatione in 3to gradi affinitutis.
 5. Hendrickie Peters de Wit,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 7 februari 1696 in Hilversum, Oud-Katholiek, overleden na 1736.
  Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 18 januari 1733 met Cornelis Lambertsz Kemp, eerder weduwenaar.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 7 februari 1696:
  Hendrickie, PP: Peter Peters de Wit et Geritie Dircks.
  Susc: Marririe Peters.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 18 januari 1733:
  Kornelis Lambertze Kemp, viduus et Hendrikie Peters der Wit.

  NOTARISAKTE, Hilversum (J.A. Winckler), 4 juni 1736, nr. 475]:
  Testament van Cornelis Lambersen Kemp en Hendrickie Piterse de Witt.

  DOOPGETUIGE:
  Te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 9 november 1732 van Gerretie, dochter van Gerret Pel en Lijsbeth Peters de Wit.
 6. Cornelis Petersz de Wit,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 12 oktober 1698, overleden aldaar op 29 februari 1748, oud 49 jaar.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 12 oktober 1698:
  Cornelis, PP: Peter Peterse et Geritie Dircks.
  Susc: Fijtie Gerritse.

  OVERLIJDENSREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 29 februari 1748:
  Kornelis Peters de Wit.
 7. Elisabeth Peters de Wit, (d'Oude),
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 17 september 1701, overleden te Hilversum op 4 februari 1766, oud 64 jaar.
  Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 28 januari 1731 met Gerrit Jakobs Pel, eerder weduwenaar van Jantje Dirks.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 17 7ber 1701:
  Elisabeth, PP: Peter Peterse & Geritie Dircks.
  Susc: Aeltie Jans van Wijnbergen.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 28 januari 1731:
  Gerret Jakobze Pel en Lijsbeth Peters de Wit.

  OVERLIJDENSREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 4 februari 1766:
  Lybeth Pieters de Wit (d'oude).
 8. Elisabeth Peters de Wit, (de Jonge),  zie nr. 523.
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 30 oktober 1703, overleden aldaar op 27 augustus 1781, oud 77 jaar.
  Gehuwd (1) te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 4 mei 1727 met Henricus Dircksz de Jager, gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 31 december 1700, overleden aldaar op 4 april 1742, oud 41 jaar.
  Gehuwd (2) te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 22 juni 1743 met Gerrit Adriaens Splint, gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 4 januari 1714, overleden te Hilversum op 20 januari 1769, oud 55 jaar, zoon van Arie Jacobsen Splint en Tijmentje Gerrids.
  Gerrit was eerder gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 3 mei 1736 met Lijsbeth Cornelis van den Berg, overleden op 7 februari 1741.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk.
  [Niet gevonden 1701-1715].

  DOOPGETUIGE:
  Te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 7 april 1734 van Petrus en Kornelis, kinderen van Hendrik Dirkze de Jager en Lijsbeth Peters de Wit (mede getuige Annetie Dirks de Jager).

1048. Dirk SMITS, ook Theodorus SMIT, [Filiatie niet bewezen]
Geboren ca. 1695.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Hermanus Smits, ook Hermanus Smit,  zie nr. 524.
  Geboren ca. 1725, overleden te Hilversum op 19 juli 1781, oud ca. 55 jaar.
  Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. Sint Vituskerk op 27 september 1750 met Maria (Marretje) Andriesse Lens, gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 20 november 1725, overleden aldaar op 16 februari 1810, oud 84 jaar, dochter van Andries Martensz Lens en Eva Corsse.
 2. Hendrik Smits, ook Hendrik Smit.
  Geboren ca. 1735, vermeld als doopgetuige (1753, 1759).
  Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 10 september 1762 met Lijsbeth Jakobs Brasser, gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 11 december 1742, dochter van Jakob Hendriks Brasser en Tijmetie Kornelis van den Berg.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 11 december 1742:
  Lijsbeth, dochter van Jakob Hendriks Brasser en Tijmetie Kornelis van den Berg.
  Getuige Botie Kornelis van den Berg.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 10 september 1762:
  Hendrik Smit cum Lijsbeth Jakobs Brasser.
  Testibus R.D. Osij, Cornelia et Cunira van der Heijden.
  Am...telodamensibus dei.

  GETUIGE.
  Te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 14 september 1753 bij de doop van Jannetie, dochter van Hermanus Smits en Marretie Andries Lens [teste: Hendrik Smits].
  Te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 8 januari 1759 bij de doop van Johannes, zoon van Hermanus Smit en Marretje Andriesz Lens [PD: Henricus Smit].

  GETUIGE.
  Te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 28 januari 1761 bij de doop van Joanna, dochter van Hermanus Smit en Marretje Andries Lens [m: Lijsbet Jakobs Brasser].
  Te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 5 mei 1764 bij de doop van Joanna, dochter van Hermanus Smit en Marrtitje Lens [Teste: Lijsbeth Jakobs Brasser].

  KINDEREN:
  1. Cornelis Smit,
   Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 1 augustus 1763.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 1 Augusti 1763:
   Baptizatus est Cornelis.
   P. Hendrik Smit.
   M. Lijsbeth Jakobs Brasser conjugum.
   m. Tijmetje Gerrits Splint.

  2. Joanna Smit, ook Johanna Smit, Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 30 maart 1765, overleden te Utrecht op 25 april 1846, oud 81 jaar.
   Gehuwd met Laurens Colmbijn.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 30 maart 1765:
   Baptizata est Joanna.
   P. Hendrik Smit.
   M. Lijsbeth Jakobs Brasser conjugum.
   m. Marretje van den Berg G.D. a me J.B.E. Gijselinck Pastore.

   OVERLIJDENSAKTE, Utrecht, 27 april 1846, nr. 460.
  3. Theodorus Smit,
   Gedoopt te Amersfoort in de Oud-Kath. kerk op 1 maart 1767.

   DOOPREGISTER, Amersfoort, Oud-Kath. kerk, 1 maart 1767:
   Theodorus, zoon van Hendricus Smit en Elisabetha Brasser.
   Getuige Catharina Bresiee.
  4. Bernardus Smit,
   Geboren in 1771, overleden te Utrecht op 12 januari 1833, oud 61 jaar.
   Gehuwd met Maria Piza.

   OVERLIJDENSAKTE, Utrecht, 14 januari 1833, nr. 50.

1050. Andries Martensz LENS,
Zoon van Marten Lens [nr. 2100] en N.N., geboren te Hilversum ca. 1680, Oud-Katholiek, overleden te Hilversum op 29 oktober 1739, oud ca. 59 jaar.
Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 9 mei 1706 met Eva CORSSE.

DOOPREGISTER.
Niet gevonden te Hilversum RKK 1676-1688, evenmin te Blaricum RKK 1675-1688.

TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 9 maij 1706:
Andries Lensse met Eva Corsse.

VORMLIJST, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 1695:
[Niet vermeld]

ERFGOOIERS, Hilversum, 1708:
[Niet vermeld]

KOPTIENDEN, Hilversum, Laren, Blaricum, Huizen, Naarden, Bussum, 1708:
[Niet vermeld]

OVERLIJDENSREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk 29 octobris 1739:
Andries Lens.

DOOPGETUIGEN bij Andries' kinderen:
Annetje de Wit g:d:...3x; Marij Corsz...2x; Fijtje Peters g:d:...1x; Marritje Claes Jan Elten...5x; Vissentje Boshuijzen g:d:...1x

1051. Eva CORSSE,
Dochter van Cors N.N. [nr. 2102] en N.N., geboren 1678-1688, mogelijk te Blaricum, Oud-Katholiek, overleden te Hilversum op 25 maart 1752.

DOOPREGISTER.
Niet gevonden te Hilversum RKK 1676-1688, evenmin te Blaricum RKK 1675-1688.

VORMLIJST, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 1695:
[Niet vermeld]

OVERLIJDENSREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 25 maart 1752:
Eva Korsen.

KINDEREN VAN ANDRIES LENS EN EVA CORSSE:
 1. Anna Andriesse Lens,
  Overleden te Hilversum op 26 december 1752, Oud-Katholiek.
  Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 27 april 1748 met Jeelis Huijberts de Koning, laatst weduwenaar van Jannetie Kornelis Groen.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Ous-Kath. kerk, 27 april 1748:
  Jeelis Huijberts de Koning met Anna Andries Lens.
  Testibus: Lijsbeth en Lambertie Brasser, Marretie van den Berg, Klaesie Hopman.

  OVERLIJDENSREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 26 decembris 1752:
  Anna Andries Lens.
 2. N.N. Lens,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 3 augustus 1707.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 3 Augustij 1707:
  [N.G.]
  pp: Andries Lansen, Eva Corsen.
  S: Annetje de Wit gd.

  OPMERKING:
  N.N. zou zowel Anna als Marten kunnen zijn; immers de ouste zoons zouden Marten en Kors moeten zijn.
 3. Kors Lensen,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 14 januari 1709.
  Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 6 mei 1731 met Marretie Jeelis, geboren te Hilversum ca. 1700, dochter van Jeelis Huijberts de Koning en Rijckie Ariens, weduwe van Jan Cornelisz Huijgen.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 14 januari 1709:
  Kors, pp: Andries Lensen, Eva Korsen.
  Susc: Annitje de Wit gd.
 4. Michiel Lensen,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 12 oktober 1710, overleden voor 15 oktober 1715.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 12 octob: 1710:
  Michiel, pp: Andries Lensen, Eva Corsen.
  Susc: Annetje de Wit gd.
 5. Jan Lensen,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 22 november 1711, begraven te 's-Graveland op 22 september 1749, oud 37 jaar.
  Gehuwd te 's-Graveland in de Geref. kerk op 15 januari 1736 met Geertruij Doolhuijs, afkomstig uit 's-Graveland.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 22 nov. 1711:
  Jan, pp: Andries Lensen et Eva Corsen.
  s: Marij Corsen.

  IMPOST OP TROUWEN, 's-Graveland, 30 november 1735:
  Jan Lens met Geertruij Doolhuijs, prodeo.

  TROUWREGISTER, 's-Graveland, 15 januari 1736:
  Jan Lens, JM van Hilversum met Geertruij Doolhuijs van 's-Graveland.

  IMPOST OP BEGRAVEN, 's-Graveland, 22 september 1749:
  Aengegeven het lijk van Jan Lens, prodeo.
 6. Susanna Lansen,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 27 december 1713.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 27 decemb: 1713:
  Susanna, pp: Andries Lansen et Eva Corsen.
  Susc: Marij Corsen.
 7. Michiel Lensen,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 15 oktober 1715, overleden voor 26 augustus 1722.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 15 octob: 1715:
  Michiel, pp: Andries Lensen et Eva Corsen.
  Susc: Fijtje Peters g:d:.
 8. Maria Lensen,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 30 mei 1717, overleden voor 27 september 1720.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 30 meij 1717:
  Maria, pp: Andries Lensen, Eva Corsen.
  S: Marritje Claes.
 9. Vitus Lensen,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 6 juni 1719, overleden na 1765.
  Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 4 september 1745 met Marretje Listing, geboren ca. 1720.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 6 Junij 1719:
  Vitus, pp: Andries Lensen et Eva Corsen.
  Susc: Rissentje Boshuijsen g:d:

  TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 4 september 1745:
  Vitus Andries Lens met Marretie Jans Listing.
  Testibus Lambert Vien, Lambertus Jans en Marretie Lens.
 10. Maria Lens,
  Gedoopt te Hilversum in de Geref. kerk op 27 september 1720, overleden voor 1725.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 27 7bris 1720:
  Maria, P: Andries Lens, M: Eva Corsee.
  Teste Marritje Claes Jan Elten.
 11. Michael Lens,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 26 augustus 1722, overleden na 1768, mogelijk te Amersfoort.
  Gehuwd (1) te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 4 maart 1743 met Elbertie Gerrits Reijn.
  Gehuwd (2) te 's-Graveland op 25 april 1760 met Geertje van Loenen, geboren ca. 1725, overleden te 's-Graveland op 30 september 1762 en aldaar begraven op 1 oktober.
  Gehuwd (3) te Hilversum op 30 mei 1768 met Cornelia Cornelisse Brouwer.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 26 Augustii 1722:
  Michael, P: Andries Martensz Lens, M: Eva Corssen.
  Teste Marritje Claes Jan Elten.

  IMPOST OP TROUWEN, 's-Graveland, 18 maart 1740:
  Mechiel Lens met Albertje van Reijn. Prodeo.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 4 maart 1743:
  Confirmatum et Matrimonium Michiel Andries Lens en Elbertie Reijn.

  IMPOST OP TROUWEN, 's-Graveland, 25 april 1760:
  Aengegeven ten huwelijke Staate Machiel Lens van Hilversum, weduwenaar van Albertje Roos en Geertije van Loene, Jongedogter, bijde wonende alhier, op prodeo.

  IMPOST OP BEGRAVEN, 's-Graveland, 30 september 1762:
  Aangegeven het lijk Geertje Loenen, huijsvrouw van Michiel Lens, op prodeo.

  GRAFREGISTER, 's-Graveland, 1 october 1762:
  Laag 2, No. 6, Dwarsgraf K:
  Geertje Loenen, huijsv: Michiel Lens.

  TROUWREGISTER, Hilversum S&S, 30 mei 1768, blz. 31:
  Michiel Lends, weedr: van wijlen Geertje van Loenen, woonende te Amersfoort, met Cornelia Cornelisse Brouwer, JD, woonagtig alhier.
 12. Willibrordus Lens,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 26 oktober 1724.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 26 8bris 1724:
  Willibrordus, P: Andries Martensz Lens, M: Eva Corssen.
  Teste Marritje Claes Jan Elten.
 13. Maria (Marretje) Lens,  zie nr. 525.
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 20 november 1725, overleden te Hilversum op 16 februari 1810, oud 84 jaar.
  Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. Sint Vituskerk op 27 september 1750 met Hermanus Smits, gedoopt te Aalten in de Geref. kerk op 14 mei 1724, sloot zich na zijn huwelijk aan bij de Oud-Katholieke kerk, overleden te Hilversum op 19 juli 1781, oud 57 jaar.
1052. Hendrick Jan BLONDE,
Zoon van Jan Jansen Blondij [nr. 2104] en Barbera Jans van Toorn [nr. 2105], geboren te Amersfoort ca. 1690, verkrijgt in 1718 in Amersfoort burgerrechten tesamen met zijn moeder en stiefvader, vertrekt volgens akte van indemniteit in 1726 met zijn gezin naar Hilversum, mogelijk overleden in Ned. Oost-Indie op 2 maart 1760 als opvarende (soldaat) van het VOC-schip Bleiswijk, oud ca. 70 jaar.
Gehuwd te Amersfoort in de Geref. kerk op 27 september 1716, ondertrouw aldaar op 4 september met Petronella JANSEN, geboren te Amersfoort ca. 1695.

NOTARISAKTE (E. Harthoorn), Amersfoort, 21 maart 1707, nr. 6751:
Boedelscheiding.
Jan Jansen Blondij, overleden.
Echtgenoot van Barbara Jans.
Erfgenamen: 4 minderjarige kinderen met name Hendrick, Jannetje, Johan en Judith Blondy.
Mombers en voogden zijn Jan Stevensen van Dael, borger van Amersfoort en Ghijsbert Craen.
De kinderen worden uitbetaald; de moeder houdt roerend en onroerend goed.

TROUWREGISTER, Amersfoort, Geref. kerk, 4 september 1716:
1. Hendrick Jansen Blonde
2. J.M. met
3. Peternelle Jansen J.D.
Beide van Amersfoort en Wonende alhier.
hier getrout den 27 Septemb 1716.

BURGERRECHTVERLENINGEN, Amersfoort, Stadsarchief, inv. nrs. 49 en 1847, dd. 26 september 1718:
Pieter Devoir, geboren te Amsterdam, van beroep lakenkoper.
Bijzonderheden: voor hem, sijn huijsfrouw Barbera van Toorn en sijn vrouws voor-soon Jan Blonde, alhier geboren / Amersfoort.

AKTE VAN INDEMNITEIT, Amersfoort, Stadsarchief inv. nr. 1965, folio 6, 22 juli 1726:
Hendrik Jan Blonde.
Ondersteund ten laste van de regenten van het weeshuis of Armen Noodhulp te Amersfoort. Vertrokken naar Hilversum, met zijn echtgenote Petronella Jans en hun kinderen Gerritje, oud 5 jaar, Woutertje, oud 2 ½ jaar en Jannitje, oud 3 weken, allen geboren te Amersfoort.

V.O.C. OPVARENDEN:
Jan Blondee uit Hilversum.
Datum indiensttreding: 9 april 1758.
Functie bij indiensttreding: Soldaat.
Uitgevaren met het schip: Bleiswijk.
Datum uit dienst: 2 maart 1760.
Reden uit dienst: overleden.
Plaats of schip: Azie.
Maandbrief/Schuldbrief: onduidelijk.

TROUWREGISTER:
Huwelijksinschrijvingen van Laren (Index: S&S, RK en Impost), 1691-1811: Geen enkele Blonde of Blondel gevonden.
Amersfoort, schout en schepenen, geen Blonde huwelijken gevonden.

OPMERKING:
Le Parchemin (Belgisch Geneal.tijdschrift), jrg. 52, nr.248, maart/april 1987: M.Boone: Blondel. Essai de genealogie (18 en 19e eeuw) Genealogie 62 (Frans genealogisch tijdschift), nr. 25, jan.-maart 1990: Aanvulling op de in 1957 verschenen genealogie Proyart (o.a. Blondel) Nord Genealogie (Frans genealogisch tijdschift), nr. 102, 1990/1: Aanvullingen kwartierstaat Dubois (o.a. Blondel) Nord Genealogie, nr. 59: P. Legrand - Les Blondels d'Estree-Blanche.

1053. Petronella JANSEN,
Mogelijk een dochter van Joannis Jansen [nr. 2106] en van [N.N.] Henricks [nr. 2107], in dat geval gedoopt te Amersfoort in de Oud-Kath. kerk Muurhuizen op 25 februari 1693, overleden na 1751.

DOOPDATUM:
Peternelle als dochter van Jan en van Woutertie, Gerretie of Jannitie: 1690-1698 (Amersfoort, Oud-Kath. Muurhuizen).
Mogelijkheid:
Amersfoort, Oud-Kath. parochie Muurhuizen, 25 februari 1693:
Petronella filia Joannis Jansen et a.......... ..........ts Henricks, patrina Cath. ...ts.

KINDEREN VAN HENDRICK JAN BLONDE EN PETERNELLE JANSEN:
 1. Waltera Blonde, vulgo Woutertie Blonde,
  Gedoopt te Amersfoort in de Oud-Kath. parochie Muurhuizen op 3 januari 1718, overleden voor 5 februari 1724.

  DOOPREGISTER, Amersfoort, Oud-Kath. parochie Muurhuizen, 3 januari 1718:
  Waltera (vulgo Woutertie) filia Henrici Blonde & Nelletie Jans.
  Matrina Anne Glaudi.
 2. Barbara Hendricks [Blonde],
  Gedoopt te Amersfoort in de Oud-Kath. parochie Muurhuizen op 16 mei 1719, overleden voor 22 juli 1726.

  DOOPREGISTER, Amersfoort, Oud-Kath. parochie Muurhuizen, 16 mei 1729:
  Barbara filia Hendrick ..............[niets ingevuld] & Petronellae Jans.
  Matrina Hanna Godfre.
 3. Margareta Blonde, vulgo Gerretje Blonde,
  Gedoopt te Amersfoort in de Oud-Kath. parochie Muurhuizen op 10 juni 1721, Oud-Katholiek, verhuisde in 1726 naar Hilversum, overleden aldaar op 28 april 1761, oud 39 jaar.
  Gerretje beviel op 20 april 1753 in Hilversum van een dochtertje Marretie, waarvan de vader zou zijn Karel Angelier.

  DOOPREGISTER, Amersfoort, Oud-Kath. parochie Muurhuizen, 10 juni 1721:
  Margareta filia Hendrick Blonde et Petronelletie Jans.
  Matrina Catrijn Hendrickx.

  AKTE VAN INDEMNITEIT, Amersfoort, Stadsarchief inv. nr. 1965, folio 6, dd. 22 juli 1726:
  Hendrik Jan Blonde.
  Ondersteund ten laste van de regenten van het weeshuis of Armen Noodhulp te Amersfoort. Vertrokken naar Hilversum, met zijn echtgenote Petronella Jans en hun kinderen Gerritje, oud 5 jaar, Woutertje, oud 2 ½ jaar en Jannitje, oud 3 weken, allen geboren te Amersfoort.

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 28 Aprilis 1761:
  Gerretje Hendriks Blonde.

  KIND:
  1. Marretie Karels Angelier,
   Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 20 april 1753, overleden in 1753.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 20 Aprilis 1753:
   Marretie + D, illegitima.
   P: Karel Angelier, ut dicitur [zij zegt].
   M: Gerretie Hendriks Blondel.
 4. Waltera Blondé, ook Woutertje Blondé,
  Gedoopt te Amersfoort in de Oud-Kath. parochie Muurhuizen op 5 februari 1724, verhuisde in 1726 met haar ouders en twee zusjes naar Hilversum, overleden aldaar op 30 mei 1763, oud 39 jaar.
  Gehuwd voor 22 mei 1752 met Abraham Hendricks.

  DOOPREGISTER, Amersfoort, Oud-Kath. parochie Muurhuizen, 5 februari 1724:
  Baptizata est Waltera fil. Leg: Henrici Blondé et Petronilla Jans.
  SS: Catharina Hendricks.

  AKTE VAN INDEMNITEIT, Amersfoort, Stadsarchief inv. nr. 1965, folio 6, dd. 22 juli 1726:
  Hendrik Jan Blonde.
  Ondersteund ten laste van de regenten van het weeshuis of Armen Noodhulp te Amersfoort.
  Vertrokken naar Hilversum, met zijn echtgenote Petronella Jans en hun kinderen Gerritje, oud 5 jaar, Woutertje, oud 2 ½ jaar en Jannitje, oud 3 weken, allen geboren te Amersfoort.

  OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 30 Maji 1763:
  Wout Hendriks Blonde.

  KIND:
  1. Jannetje Wous Blonde, ook Jannetje Hendricks.
   Geboren te Hilversum, gedoopt te Laren in de R.K. kerk op 22 mei 1752, overleden te Hilversum op 2 februari 1827, oud 74 jaar.
   Ongehuwd.

   DOOPREGISTER, Laren, R.K. kerk, 22 mei 1752:
   Die 22: bapt: Jannetje, pater Abraham Hendricks, Mater Woutertje Blomdij, Matrina Jannetje den Ouwden.
   Hilversum.

   VORMLIJST (Confirmati), Hilversum, Adolescente et Parvule:
   Jannetje Wous Blonde.

   OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 3 februari 1827, nr. 19:
   Den derden dag der maand februarij van 't jaar 1827 ten twaalf ure op den middag.
   Acte van Overlijden van Jannetje Blondé, overleden den Tweeden dezer ten 9 ure, des avonds, oud 75 jaren, wonende en overleden alhier, van beroep zonder, geboren te Hilversum, ongehuwd.
   Op de verklaring van Jan Brouwer, bekende van de overledene, oud 35 jaren, wonende alhier, van beroep wever en van Bastiaan Kas, wonende alhier, van beroep wever, oud 51 jaren, gebuur van de overledene.
   Na mijne voorlezing geteekend door mij, verklarende de declaranten niet te kunnen schrijven, bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hilversum.
   [Letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]
 5. Jannitje Blomde, moet zijn Jannitje Blonde,
  Gedoopt te Amersfoort in de Geref. kerk op 5 juli 1726, verhuisde drie weken later met haar ouders naar Hilversum.

  DOOPREGISTER, Amersfoort, Geref. kerk, 5 Julius 1726:
  Jannitje dogr. van Hendrik Blomde & Pieternel Jans.

  AKTE VAN INDEMNITEIT, Amersfoort, Stadsarchief inv. nr. 1965, folio 6, dd. 22 juli 1726:
  Hendrik Jan Blonde.
  Ondersteund ten laste van de regenten van het weeshuis of Armen Noodhulp te Amersfoort.
  Vertrokken naar Hilversum, met zijn echtgenote Petronella Jans en hun kinderen Gerritje, oud 5 jaar, Woutertje, oud 2 ½ jaar en Jannitje, oud 3 weken, allen geboren te Amersfoort.
 6. Joannes Hendriksz, ook Jan Blondee,
  Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 13 maart 1729, mogelijk als soldaat overleden in Ned. Oost-Indie op 2 maart 1760, oud ca. 32 jaar.
  Gehuwd ca. 1750 met Jannetie Woutenberg.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 13 maart 1729:
  Joannes,
  P: Hendrik Jansen,
  M: Peternel Jans.
  m: ecclesia.

  VERENIGDE OOST-INDISCHE COMPAGNIE, Kamer Delft, inv. nr. 14011, fol. 240, DAS- en reisnr. 3726.1:
  Jan Blondee uit Hilversum.
  Datum indiensttreding 9 april 1758.
  Functie: soldaat.
  Uitgevaren met het schip Bleiswijk.
  Maandbrief: Nee.
  Datum uit dienst: 2 maart 1760.
  Reden uit dienst: Overleden.
  Waar uit dienst: Azie.
  Schuldbrief: Ja.
  Gegevens van de vaart:
  Schip: Bleiswijk.
  Vertrek 9 april 1758, aankomst Kaap 19 juli 1758, vertrek Kaap 12 augustus 1758, aankomst Batavia 13 oktober 1758.

  KINDEREN:
  1. Johannes Blondé, ook Hannes, Andries, Angs of Anx Blondé [Filiatie niet bewezen]
   Geboren in 1750, Oud-Katholiek, overleden te Hilversum op 14 december 1816, oud 70 jaar.
   Gehuwd (1) te Hilversum voor schout en schepenen op 24 oktober 1783 met Josina Janze van der Klerk, geboren te Eemnes, Rooms-Kath., overleden te Hilversum op 20 maart 1795, eerder weduwe van Cornelis Hendriksz Lerimoin, ook genaamd Leerenmouwen en Leeremoun.
   Gehuwd (2) te Hilversum voor schout en schepenen op 25 september 1799, ondertrouw te Hilversum op 22 mei 1799 met Niesje van Os, geboren ca. 1770, van beroep spinster, overleden na 1842, dochter van Thomas van Os en Koba Siebol.

   AFKOMST [Johannes Blonde]:
   Mogelijkerwijs is Johannes, net als misschien Petronella een kind van Jan Blonde en Jannetje Woutenberg.
   Beiden vernoemden hun eerste of tweede zoon Jan.

   DOOPDATUM:
   Niet gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk of in de Geref. kerk.
   Niet gedoopt te Baarn in de RK kerk (1743-1757) of de Geref. kerk (1743-1757).
   Niet gedoopt te Blaricum in de R.K. kerk.
   Niet gedoopt te Laren in de RK kerk (1743-1751), periode 23 augustus 1748 tot midden februari 1749 ontbreekt.

   DOOPREGISTER, Huizen, Geref. kerk, 20 juni 1745:
   [Cornelis, zoon van Hendrik Leeremouwen en Anna (Annetje) Jans Pomp]

   TROUWREGISTER, Huizen, Geref. kerk, 20 december 1767:
   [Cornelis Hendrik Leeremouwen, geboren te Huizen, Geref. met Gijsina Jans van der Klerk, geboren te Eemnes, van de Roomsche religie, Prodeo; ondertrouw te Huizen op 15 augustus 1767]

   IMPOST op trouwen, Hilversum, 10 oktober 1783:
   Johannis Blonde, JM, met Josine Janze van der Klerk, weduwe van Cornelis Hendriksz Leeremoun van Huijsen.

   TROUWREGISTER, Hilversum, Schout en Schepenen, 24 oktober 1783:
   Nadat alvoorens drie huuwelijks Gebooden van Johannis Blonde J:M: met Josina Janze van der Klerk, wedw: van Cornelis Hendrikz Lerimoin van Huijsen onverhindert waren gedaan en afgeloopen zoo zijn voornoemde persoonen ten overstaan van Schout en Scheepenen in den H: Egten Staat Bevestigt alhier tot Hilversum.

   DOOPGETUIGE (Josina van der Klerk):
   Op 8 januari 1785 te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk van Maria (Mietje), dochter van Cornelis Groen en Nelletje Blondé.
   Op 4 maart 1787 te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk van Antonius (Toontje), zoon van Cornelis Groen en Piternel Blondé.
   Op 23 mei 1788 te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk van Joannes (Jan), zoon van Cornelis Groen en Piternel Blondé.
   Op 29 november 1789 te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk van Maria (Mietje), dochter van Crelis Groen en Nellitje Blondé.
   Op 13 augustus 1791 te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk van Jacobus (Jacob), zoon van Cornelis Groen en Nelletje Blondé.
   Op 12 januari 1794 te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk van Jacobus (Jacob), zoon van Cornelis Groen en Nelletje Blondé.
   Op 14 juni 1794 te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk van Cornelius, illegitimus, zoon van Annigje Ledemen en [zo zegt zij] Jan Jacobze Wes.

   BUITENECHTELIJKE RELATIE:
   Op 19 november 1794 schonk Niesje van Os het leven aan een dochtertje, waarvan Johannes (Angs) Blonde de vader bleek te zijn.
   Johannes' vrouw Josina van der Klerk was toen nog in leven en was eerder dat jaar zelfs nog enkele malen als doopgetuige opgetreden.
   Josina overleed 4 maanden na de geboorte van dit in in overspel verwekte kind van haar man.
   Nadat nog twee buitenechtelijke kinderen van Johannes Blonde en Niesje van Os waren geboren, trouwden zij uiteindelijk op 25 september 1799.

   IMPOST op begraven, Hilversum, 20 maart 1795:
   't Lijk van de vrouw, Anx Blondee.

   INDEX OVERLEDENEN, Hilversum:
   Blondee, Anx, de vr., 20 maart 1795.

   IMPOST op trouwen, Hilversum, 22 meij 1799:
   Hannes Blonde, Wednr. van Josina Jansd. van der Klerk en Niesje van Os, beide alhier, PD.

   TROUWREGISTER, Hilversum, Schout en Schepenen, 25 september 1799:
   Na dat alvorens de drie agter een volgende huwelijks voorstellingen van Hannes Blonde wed: van Josina Janz van der Klerk en Niesje van Os, beide te Hilversum beh. zijn gedaan en afgeloopen zoo zijn voorn. persoonen ten overstaan van Commissarissen uijt het Committe van Rechtspleginge in dezer dorpe in den H: Echten Staat bevestigd na behooren.

   OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 16 december 1816, nr. 114:
   In het jaar 1816 op den 16de December des morgens ten 10 ure is voor ons Bd. Andriessen Burgemeester officier van den burgerlijken stand in de gemeente Hilversum, Canton Loosdrecht in Noord Holland gecompareerd
   Pieter Smallenburg, Jan Reijn en Hendrik de Jong, allen gebure, dewelke verklaarden dat op den 14den dezer des avonds ten 9 uren in het huis No. 312, alhier, is overleden Anx Blondé, gehuwd, oud 70 jaren, en is na voorlezing deze acte ondertekend door ons Burgemeester, kunnende de Comparanten niet schrijven.
   [Letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

   KINDEREN VAN JOHANNES (ANGS) BLONDE EN NIESJE THOMASSE VAN OS:
   1. Elisabeth Blondé,
    Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 19 november 1794.

    DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 19 november 1794:
    Baptizata est Elisabeth (Spurie) + D. [onwettig]
    P: Angt Blondé (uxoratus) [getrouwde man]
    M: Niesje Thomasse van Os (libera). [ongetrouwd]
   2. Jan Blondé,
    Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 19 december 1796, overleden voor 5 december 1799.

    DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 19 decembris 1796:
    Baptizatus est Jan + D (illegitimus).
    P. Angs Blondé.
    M: Niesje Thomasse van Os.
    m: Ecclesia a me J.B.E. Gyselinck Pastore.
   3. Thomas Blondé,
    Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 13 november 1797, van beroep werkman, overleden te Hilversum op 20 februari 1871, oud 73 jaar.
    Gehuwd te Hilversum op 19 december 1827 met Trijntje de Birk, geboren te Hilversum in 1802, van beroep spinster, dochter van Pieter de Birk en van Aartje Tabak.
    [bron: Genlias huwelijksakte, Hilversum, 19 december 1827, nr. 42]

    DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 13 Novembris 1797:
    Baptizatus est Thomas (illegitimus).
    P: Angs Blondé.
    M: Niesje Thomasse van Os.
    m: Ecclesia acme J.B.E. Gyselinck Pastore.
   4. Jan Blondé,
    Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 5 december 1799, overleden op 15 november 1826, oud 26 jaar.

    DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 5 Decembris 1799:
    Baptizatus est Jan.
    P: Angs Blondé.
    M: Niesje Thomasse van Os, conjugum.
    m: Anna Thomasse van Os a me Francisco Johanne Guddee, Vicario.
   5. Anna Blondee, ook Johanna Blondee,
    Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 26 juli 1802, van beroep spinster, overleden te Hilversum op 8 november 1858, oud 56 jaar.
    Relatie met N.N.
    Hieruit een dochter, Johanna Blonde, geboren 1830/31 te Hilversum, trouwt op 19 november 1851 te Hilversum met Gerrit de Goijer, geboren 1827/28 te Hilversum, zoon van Jan de Goijer en Marritje van Os.

    DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 26 Julii 1802:
    Baptizata est Anna.
    P. Anx Blondee.
    M. Niesje Thomas van Os Conjugum.
    m. Anna Thomas van Os. ab Ampliss: Domino W. van Os, quod attestor F.J. Guddee Pastore [Hooggeëerde Heer W. van Os, hetgeen ik getuig F.J. Guddee, pastoor]

    OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 9 november 1858
   6. Hendrik Blondé,
    Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 20 januari 1804.
    Gehuwd te Grave op 24 januari 1839 met Theodora Cornelia van de Vrande, geboren te Grave ca. 1813, dochter van Francis van de Vrande en Johanna Lochtens.

    DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 20 Januarii 1804:
    Baptizatus est Hendrik.
    P. Anx Blondé.
    M. Niesje Thomas van Os Conjugum.
    m. Anna Thomas van Os, a me F.J. Guddee Pastore.

    HUWELIJKSAKTE, Grave, 24 januari 1739, nr. 2 [Genlias]:
    Hendrik Blonde, geboren te Hilversum, zoon van Anx Blonde en Niesje Thomas van Os, met Theodora Cornelia van de Vrande, geboren te Grave, dochter van Francis van de Vrande en Johanna Lochtens.
   7. Teunis Blondé,
    Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 11 mei 1806, overleden op 12 december 1832, oud 26 jaar.

    DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 11 Maji 180:
    Baptizatus est Teunis.
    P. Anx Blondé.
    M. Niesje Thomas van Os Conjugum.
    m. Anna Thomas van Os, a me F.J. Guddee Pastore.
   8. Gijsbert Blondé,
    Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 21 april 1809, van beroep boerenknecht.
    Gehuwd te Hilversum op 25 februari 1835 met Marretje van der Heijden, geboren te Hilversum in 1808, dochter van Rijk Cornelisz van der Heijden, van beroep wever en van Mietje Dirks de Goijer.

    DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 21 Aprilis 1809:
    Baptizatus est Gijsbert filius legitimus Anx Blondé et Niesje Thomas van Os Conjugum.
    Suscipiente Anna Thomas van Os a me F.J. Guddee, Pastore.

    HUWELIJKSAKTE, Hilversum, 25 februari 1835, nr. 13 [Genlias]:
    Gijsbert Blonde, oud 25 jaar, geboren te Hilversum, van beroep boerenknecht, zoon van Anx Blonde en van Niesje Thomasse van Os, van beroep spinster, met Matje van der Heijden, oud 26 jaar, geboren te Hilversum, dochter van Rijk Cornelisz van der Heijden, van beroep wever en van Mietje Dirks de Goijer.
   9. Willem Blondé,
    Geboren te Hilversum op 6 november 1815, van beroep wever, overleden te Hilversum op 1 juni 1842, oud 26 jaar.
    Gehuwd te Hilversum op 29 juli 1840 met Dirkje Westerveld, geboren te Hilversum op 3 oktober 1815, van beroep spinster, dochter van Evert Westerveld, van beroep daghuurder en van Kaatje Schaap, van beroep spinster.

    HUWELIJKSAKTE, Hilversum, 29 juli 1840, nr. 22 [Genlias]:
    Willem Blondé, oud 24 jaar, geboren te Hilversum, van beroep wever, zoon van Anx Blonde en van Niesje van Os, van beroep spinster, met Dirkje Westerveld, oud 24 jaar, geboren te Hilversum, van beroep spinster, dochter van Evert Westerveld, van beroep daghuurder en van Kaatje Schaap, van beroep spinster.
  2. Petronella Blondé, ook Peternel Blondé of Nelletje Blondé, [Filiatie niet bewezen]
   Geboren te Hilversum in 1748, Oud-Katholiek, naderhand Rooms Katholiek, overleden te Baarn op 2 januari 1830, oud 81 jaar, begraven te Soest op 4 januari 1830.
   Gehuwd te Hilversum voor schout en schepenen op 18 september 1778 met Cornelis Groen, geboren te Hilversum 1749-54, overleden te Baarn op 30 mei 1834, oud 84 jaar, zoon van Jacob Groen en Geertrui Teuntje Buis.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk / Geref. kerk:
   Blonde en Groen, geen van beiden gevonden.

   DOOPDATUM:
   Niet gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk of in de Geref. kerk.
   Niet gedoopt te Baarn in de RK kerk (1743-1757) of de Geref. kerk (1743-1757).
   Niet gedoopt te Blaricum in de R.K. kerk.
   Niet gedoopt te Laren in de RK kerk (1743-1751), periode 23 augustus 1748 tot midden februari 1749 ontbreekt.

   TROUWREGISTER, Hilversum, Schout & Schepenen, 18 september 1778:
   Nadat alvorens de drie huwelijks geboden van Cornelis Jacobz: Groen J:M: met Petronella Blonde J:D:
   onverhindert zijn gedaen en afgelopen zo zijn voornoemde personen ten overstaen van Schout en Schepenen op den Geregshuijse tot Hilversum in den H: Egte Staat bevestigd na behoren.
   op heeden den 18 September 1778.

   OVERLIJDENSAKTE, Baarn, 4 januari 1830, nr. 1:
   In het jaar 1830 den Vierde dag der Maand Januarij te elf uren Voordemiddag Zijn Voor ons Burgemeester ambtenaar van den Burgerlijke Stand der Gemeente Baarn, Kwartier van Amersfoort, provincie Utrecht Gecompareerd
   Cornelis Groen, oud 75 Jaren, buiten beroep /Man/ en Jacob Hovius, oud 50 Jaren, van beroep arbeider /Zoon van de overledenen/ beide wonende te Baarn, welke ons verklaard hebben dat op den tweeden dezer Maand des avonds te negen uren, binnen deze Gemeente, in het huis genommerd 87F is overleden Peternel Blondé, oud 81 jaren, buiten beroep, geboren te Hilversum en laatst gewoond hebbende te Baarn, dochter van Jan Blondé en Jannetje Woutenberg in der tijd echtelieden, beide overleden.
   En hebben wij deze akte na voorlezing derzelve onderteekend op dato als boven, terwijl de beide voornoemde declaranten verklaarden niet te kunnen schrijven.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

   STATEN van inkomsten, uitgaven op begraven van lijken, Baarn, 4 januari 1830:
   Het lijk van Petronella Blondé, huisvrouw van Cornelis Groen begraven te Zoest.........f 2.00.

   MEMORIE VAN SUCCESSIE, Amersfoort, 2 januari 1830, mem. nr. 196:
   Peternel Blondé, overleden te Baarn op 2 januari 1830.

   OVERLIJDENSAKTE, Baarn, 31 mei 1834, nr. 12:
   In den jare 1834, den 31sten dag der maand Mei des Voormiddags ten 11 ure, zijn voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Baarn, Arrondissement Amersfoort, Provincie Utrecht, gecompareerd:
   Anthonij Groen, oud 46 jaren, van beroep Arbeider, wonende te Baarn (zoon) en Teunis van Zanten, oud 32 jaren, van beroep Arbeider, wonende te Baarn (Gebuur) welke ons verklaard hebben,
   dat op den 30sten der maand Mei dezes jaars, des avonds ten Zeven ure, in deze Gemeente in het huis genommerd 87D is overleden Cornelis Groen, in leven weduwenaar van Peternel Blondeel, oud 84 Jaren, buiten beroep, geboren te Hilversum en laatst gewoond hebbende te Baarn, zoon van Jacobus Groen en Geertrui Buis indertijd echtelieden beide overleden.
   En hebben wij deze Acte, na voorlezing derzelve, met den declarant Teunis van Zanten onderteekend, op dato als boven, terwijl de mede declarant Anthonij Groen verklaarde niet te kunnen schrijven.
   [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

   STATEN van inkomsten, uitgaven op begraven van lijken, Baarn, 2 junij 1834:
   Het lijk van Kornelis Groen begraven op het genoemde Kerkhof, f 2.00.

   OPMERKING:
   R.K. Doopregister van Hilversum vangt niet eerder aan dan het jaar 1784. Petronella zal ongetwijfeld kinderen hebben laten dopen tussen 1778 en 1784.

   KINDEREN:
   1. Maria (Mietje) Groen,
    Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 8 januari 1785, overleden voor 29 november 1789.

    DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 8 januarius 1785:
    Baptizata est Maria, [vulgo] Mietje.
    pater Cornelis Groen.
    mater Nelletje Blondé.
    matrina Gesina van der Klerk.
   2. Antonia (Teuntje) Groen,
    Gedoopt te Hilversum in de R.K.kerk op 28 januari 1786, overleden te Baarn op 29 september 1853, oud 67 jaar.
    Gehuwd voor 1810 met Jacob Hoofjes, ook Jacob Hovius, geboren te Baarn in 1777/78, van beroep dagloner, arbeider, overleden te Baarn op 14 juni 1851, oud 73 jaar, zoon van Willem Hoofjes en Stijntje Jacoba Munge.

    DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 28 januari 1786:
    Baptizata est Antonia. [vulgo] Teuntje.
    pater Cornelis Groen.
    mater Nellitje Blondé.
    matrina Jannigje Boekhorst.

    OVERLIJDENSAKTE, Baarn, 14 juni 1851, nr. 13 [Genlias]:
    Jacob Hoofjes, overleden te Baarn op 14 juni 1851, oud 73 jaar, echtgenoot van Teuntje Groen, zoon van Willem Hoofjes en Stijntje Jacoba Munge.

    OVERLIJDENSAKTE, Baarn, 29 september 1853, nr. 42 [Genlias]:
    Teuntje Groen, overleden te Baarn op 29 september 1853, oud 67 jaar, weduwe van Jacob Hofjes, dochter van Cornelis Groen en Pieternel Blonde.
   3. Antonius (Toontje) Groen,
    Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 4 maart 1787, van beroep arbeider, overleden te Baarn op 21 maart 1853, oud 66 jaar.

    DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 4 maart 1787:
    Baptizatus est Antonius. [vulgo] Toontje.
    pater Cornelis Groen.
    mater Piternel Blondé.
    matrina Gesina Janssen van der Klerk.

    OVERLIJDENSAKTE, Baarn, 22 maart 1853, nr. 11 [Genlias]:
    Anthonij Groen, overleden te Baarn op 21 maart 1853, oud 66 jaar, zoon van Cornelis Groen en Peternel Blondé.
   4. Joannes (Jan) Groen,
    Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 23 mei 1788.

    DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 23 Majus 1788:
    Baptizatus est Joannes. [Vulgo] Jan.
    pater Cornelis Groen.
    mater Piternel Blondé.
    matrina Josina jans van der Klerk.
   5. Maria (Mietje) Groen,
    Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 29 november 1789.

    DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 2 november 1789:
    Baptizata est Maria, [vulgo] Mietje.
    pater Crelis Groen.
    mater Nellitje Blondé.
    matrina Josina Janssen van der Klerk.
   6. Jacobus (Jacob) Groen,
    Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 13 augustus 1791, overleden voor 12 januari 1794.

    DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 13 augustus 1791: Baptizatus est Jacbus, [vulgo] Jacob.
    pater Cornelis Groen.
    mater Nelletje Blondé.
    matrina Josina Janssen van der Klerk.
   7. Jacobus (Jacob) Groen,
    Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 12 januari 1794:

    DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 12 Januarius 1794:
    Baptizatus est Jacbus, [vulgo] Jacob.
    pater Cornelis Groen.
    mater Nelletje Blondé.
    matrina Gesina Janssen van der Klerk.
   8. Gertrudis (Geertruij) Groen,
    Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 12 augustus 1795.

    DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 12 augustus 1795:
    Baptizata est Gertrudis, [vulgo] Geertruij.
    pater Cornelis Groen.
    mater Nelletje Blondé.
    matrina Jannigje Blom.
 7. Hendrik Blondel,  zie nr. 526.
  Geboren ca. 1728, mogelijk te Hilversum.
  Gehuwd voor 27 augustus 1750 met Jannetie Vet, geboren te Hilversum ca. 1725.
1060. Johannis Janssen [WALBURGH], ook Jan Jansen WALBURGH,
Zoon van Jan Janssen van Walborgh [nr. 2120] en van Engel Pieters van Doren [nr. 2121], gedoopt te Bergen op Zoom in de Geref. kerk op 28 juli 1669, vermeld als doopgetuige (1720), overleden voor 22 oktober 1734.
Gehuwd voor 1689 met Maria CASSIEPIJN, afkomstig van Maastricht.
Gehuwd ca. 1695 met Maria HENDRIKS, geboren ca. 1670, getuigt in 1718, 1728 en 1731, en mogelijk in 1743, waarschijnlijk overleden voor 22 oktober 1734.

DOOPREGISTER, Bergen op Zoom, Geref. kerk, 28 juli 1669, blz. 250:
V. Jan Janssen.
M. Engeltjen Pieters.
k. Johannis.
Get. Harman Janssen, Annetjen Jans.

OPMERKING:
Maria Cassiepijn en Maria Hendriks zijn mogelijk identiek.

DOOPGETUIGE (Jan Waldijck)
Te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 14 november 1720 van Joanna, dochter van Joannes van Waldijck en Petronilla van Gemert (getuigen Jan Waldijck en Maria van de Graef).

TROUWGETUIGE (Maria Hendriks):
Te Amsterdam op 18 november 1728 bij het huwelijk van Willem van den Berg met haar dochter Maria van Waldijk.
Te Amsterdam 25 oktober 1731 bij het huwelijk van haar zoon Arnoldus van Walburg met Maria van Elstwijk.

DOOPGETUIGE (Maria Hendriks):
Te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 23 januari 1718 van Joannes, zoon van Henricus Jansen [van Walburgh] en Joanna Teunisse (getuigen Jan Huijberse en Maria Hendrix).
Te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 31 januari 1743 van Maria, dochter van Arnoldus van Walburgh en Maria van der Elst (getuigen Antoni van Walburgh en Maria Hendrikx).

1061. Maria HENDRIKS,
Geboren ca. 1670, vermeld als getuige (1718-1752).

OPMERKING:
Maria Cassiepijn en Maria Hendriks zijn mogelijk identiek.

TROUWGETUIGE (Maria Hendriks):
Te Amsterdam op 18 november 1728 bij het huwelijk van Willem van den Berg met haar dochter Maria van Waldijk.
Te Amsterdam 25 oktober 1731 bij het huwelijk van haar zoon Arnoldus van Walburg met Maria van Elstwijk.

DOOPGETUIGE (Maria Hendriks):
Te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 23 januari 1718 van Joannes, zoon van Henricus Jansen [van Walburgh] en Joanna Teunisse (getuigen Jan Huijberse en Maria Hendrix).
Te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 16 juni 1738 van Maria Magdalena, dochter van Willem van den Bergh en Maria van Walburgh (getuigen Renier van Beers en Maria Hendriks).
Te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 31 januari 1743 van Maria, dochter van Arnoldus van Walburgh en Maria van der Elst (getuigen Antoni van Walburgh en Maria Hendrikx).
Te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk De Duif op 19 april 1748 van Joannes, zoon van Antonius van Waldijk en van Maria Judith Frits (getuigen: Balthazar Frits en Maria Hendricks).
Te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 21 mei 1752 van Joannes, zoon van Adrianus van Leeuwen en Joanna van Waldijk (getuigen Jan van den Bergh en Maria Hendriks).

KINDEREN:
 1. Engelberta Walburgh,
  Gedoopt te Oosterhout in de Rooms-Kath. kerk op 31 januari 1689.

  DOOPREGISTER, Oosterhout, Rooms-Kath. kerk, 31 januari 1689:
  Trigesimo primo jann.
  Baptizata est Engelberta filia Joannis Joannis van Walburgh ex Bergen aen de Zoom et Marie Cassiepijn ex Mastricht vageruun.
  Susc.: Gijsbertus Nicolai van Loon et Elisabeth Antonii.
 2. Joannes Waldijck, ook Jan van Waldijk,
  Geboren te Amsterdam in 1692/93, vermeld als doopgetuige in 1730, 1731, overleden voor 27 april 1747.
  Ondertrouw te Amsterdam op 1 september 1719 met Petronella (Peternel) Hendricx van Gemert, geboren te Grave in 1686/87, vermeld als doopgetuige in 1730, overleden voor 27 april 1747.

  ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 1 september 1719, DTB 711, pag. 471:
  Compareerden als vooren Jan van Waldijck, Van Am., oud 26 Jare, in de Vijselst., geasst. met Sijn Vader Jan van Waldijk & Pieternel van Gemert, van de graaf, oud 32 Jare, in de Halvemaensteeg. geasst: met haer Vader Hendrik van Gemert.
  [in kantlijn:] hij vaders consent. goet ingekomen also de vader Jan van Waldijk op den 7 Sep: 1719 present zijnde het huwelijk van sijn soon consenteerden.

  DOOPGETUIGE:
  Te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk De Duif op 27 juli 1730 van Henricus, zoon van Dirk Hendriks en Aeltje Joppe (getuigen Jan Waldijk en Pieternel Gemert).
  Te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 2 februari 1733 van Joannes, zoon van Wilhelmus van den Bergh en Maria van Waldijk (getuigen Jan van Waldijk en Pieternel van Gemert).

  KINDEREN:
  1. Joanna van Waldijck, ook Johanna van Waldijk,
   Gedoopt te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 14 november 1720, vermeld als trouwgetuige (1747), overleden te Amsterdam, Loijersdwarsstraat bij de Luijersgragt, begraven op het Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof op 11 juli 1762, oud 41 jaar.
   Ondertrouw te Amsterdam op 19 december 1749 met Adrianus van Leeuwen, geboren te Amssterdam in 1722, zoon van Jan Leeuwen.

   DOOPREGISTER, Amsterdam, Rooms-Kath. kerk 't Boompje, 20 juli 1724:
   Joanna, dochter van Joannes van Waldijck en Petronilla van Gemert.
   Getuigen: Jan van Walborgh en Maria van de Graef.
   [bron: 319 p. 36 (folio 18v) nr. ]

   ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 19 december 1749:
   Compareerden als vooren Adrianus van Leeuwen, van Am., oud 27 Jaar, op de Louriergragt, geasst. met sijn vader Jan van Leeuwen &
   Johanna van Waldijk, van A., oud 26 Jaar, opden Amstel, oud. doot, geass. met haar Broedersvrouw Maria Fris.
   [bron: DTB. 730, pag. 383]

   GETUIGE:
   Te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk De Lely op 27 april 1745 van de doop van Harmijntje, dochter van Pieter van der Linde en Dorothe Verhaaren (niet Cath.) [getuigen Antonie van Walburg en Joanna van Walburg].
   Te Amsterdam in de Rooms-Kath. Mozes- en Aaronkerk op 25 november 1761 van de doop van Wilhelmus, zoon van Jan van den Berg en Agnes Pijnenburg (getuigen Adrianus van Leeuwen en Anna Waldijk).

   BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, 11 juli 1762:
   Johanna van Waldijk huijsvrouw van Ary van Leeuwen; in de Loijers dwars straat bij de Loijersgragt.
   [bron: DTB 1241, p. 259vo en p. 2604]

   KINDEREN:
   1. Helena van Leuwen,
    Gedoopt te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 21 januari 1751.

    DOOPREGISTER, Amsterdam, Rooms-Kath. kerk 't Boompje, 21 januari 1751:
    Helena, F. Arie van Leuwen et Anna Waldijk.
    Suscep. Joannes van Leeuwen et Magtildis van der Veer.
    [bron: DTB 321, p. 39 (folio 20), nr. 12]
   2. Joannes van Leeuwen,
    Gedoopt te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 21 mei 1752.

    DOOPREGISTER, Amsterdam, 21 mei 1752:
    Joannes.
    F. Adriani van Leeuwen et Joanna van Waldijk.
    Susc: Jan van den Bergh et Maria Hendriks.
    [bron: DTB 321, p. 55 (folio 28), nr. 7]
   3. Johannes van Leeuwen,
    Gedoopt et Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 13 januari 1754.

    DOOPREGISTER, Amsterdam, Rooms-Kath. kerk 't Boompje, 13 januari 1754:
    Joannes.
    F. Adriani van Leeuwen et Joanna van Waldijk.
    Suscep: Joannes van Leeuwen et Magtild van der Veer.
    [bron: DTB 321, p. 75 (folio 38), nr. 15]
   4. Petronella van Leeuwen,
    Gedoopt te Amsterdam in de Roomd-Kath. kerk 't Boompje op 29 mei 1756, overleden voor 17 februari 1758.

    DOOPREGISTER, Amsterdam, Rooms-Kath. kerk 't Boompje, 29 mei 1756:
    Petronella.
    F. Adriani van Leeuwen et Johanna van Waldijk.
    Susc. Antoni van Waldijk et Maria Frits.
    [bron: DTB 321, p. 107 (folio 54), nr. 11]
   5. Petronella van Leewen,
    Gedoopt te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 17 februari 1758.

    DOOPREGISTER, Amsterdam, Rooms-Kath. kerk 't Boompje, 17 februari 1758:
    Petronella.
    F. Arie van Leewen et Joanna Waldijk.
    Susc. Jan van Leeuwen et Magteld van der Veer.
    [bron: DTB 321, p. 133 (folio 67), nr. 11]
   6. Joannes van Leeuwen,
    Gedoopt te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 28 april 1760.

    DOOPREGISTER, Amsterdam, Rooms-Kath. kerk 't Boompje, 28 april 1760:
    Joannes, F. Arie van Leeuwen et Joanna Waldijk.
    Susc. Frederick Schouten et Petronella Franssen.
    [bron: DTB 321, p. 162 (folio 81v), nr. 23]
  2. Henricus Waldijck,
   Gedoopt te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 12 september 1722, overleden te Amsterdam, Rockin in de Katersteeg, begraven op het Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof op 30 januari 1726, oud 3 jaar.

   DOOPREGISTER, Amsterdam, Rooms-Kath. kerk 't Boompje, 12 september 1722:
   Henricus, zoon van Joannes Waldijck en Petronella van Gemert.
   Getuigen: Hendric van Gemert en Jannitie van Gemert.
   [bron: 319 p. 72 (folio 36v) nr. 5]

   BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, 30 januari 1726.
   k. van Jan van Waldijk op het Rockin In de Katersteeg, betaelt 14.
   [bron: DTB 1258, p. 100vo en 101]

  3. Antonius van Waldijck, ook Anthonij of Toon van Waldijk,
   Gedoopt te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 20 juli 1724, vermeld als doopgetuige op 9 april 1740 te Den Bosch en te Amsterdam (1743-1775), woont aan de Singel (1747), de Kalverstraat (1750), Koningsplein (1755), te Ouderkerk (Ouder-Amstel) (1773).
   Ondertrouw (1) te Amsterdam op 27 april 1747 met Maria Judith Frits, geboren te Munster (Dld.) in 1720/21, vermeld als doop- of trouwgetuige (1740-1770), woont in de St. Janstraat (1747), overleden voor 7 mei 1773, mogelijk te Ouderkerk (Ouder-Amstel).
   Gehuwd (2) te Ouderkerk, ondertrouw te Amsterdam op 7 mei 1773 met Wilhelmina van den Lugt, wonende aan de Baangragt (1775), overleden te Amsterdam, begraven aldaar op het Karthuizer Kerkhof op 1 november 1775.

   DOOPREGISTER, Amsterdam, Rooms-Kath. kerk 't Boompje, 20 juli 1724:
   Antonius, zoon van Joannes van Waldijck en Petronilla Hendricx van Gemert.
   Getuigen: Pieter Hendricx en Maria van Waldijck.
   [bron: 319 p. 109 (folio 55) nr. 5]

   ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 27 april 1747:
   Compareerden als vooren Anthonij van Waldijk van Am., oud 23 jaar op de Cingel, ouds doot, geass: met Sijn Suster Johanna van Waldijk &
   Maria Frits, van Munster, oud 26 jaar, inde St. Janst., ouds doot, geass. met haar Broeder Casper Frits.
   Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle.
   En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye Persone waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.
   [w.g.]
   Antonij van Waldijk + een kruis.
   [bron: DTB 729, pag. 69]

   ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 7 mei 1773:
   Ouderkerk.
   Deese personen sijn hier op Acte van J. Nolthenius Secretaris te Ouder Amstel angetekend
   Antonij van Waldijk, wedn. Maria Fritz, woont onder Ouderkerk,
   Wilhelmina van den Lugt, alhier.
   Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle.
   deese geboden gaan voort.
   [bron: DTB 747, pag. 173]

   DOOPGETUIGE:
   Te 's-Hertogenbosch in de Rooms-Kath. St. Jan - St. Pieter - St. Catharina kerk op 9 april 1740 van Joannes, wettige zoon van Arnoldus van Walborgh en Maria van Elstwijck [Getuigen: Antonius van Valbugh en Catharina Conincks].
   Te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 22 september 1743 van Maria, dochter van Arnoldus van Walburgh en Maria van der Elst.
   Te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk De Lely op 27 april 1745 van Harmijntje, dochter van Pieter van der Linde en Dorothe Verhaaren (niet Cath.) [getuigen Antonie van Walburg en Joanna van Walburg].
   Te Amsterdam in de Roomd-Kath. kerk 't Boompje op 29 mei 1756 van Petronella, dochter van Adrianus van Leeuwen en Johanna van Waldijk (getuigen Antoni van Waldijk en Maria Frits).
   Te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 12 maart 1757 van Antonius, zoon van Antonus Ahout en Maria Frits (getuigen Antoni van Waldijk en Maria Frits).
   Te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 17 juni 1759 van Antonius, zoon van Joannes Heremans en Catharina Wegman (getuigen Antoni Waldijk en Maria Frits).
   Te Amsterdam in de Rooms-Kath. Mozes- en Aaronkerk op 18 januari 1766 van Maria, dochter van Jan van den Berg en Agnes Pijnenburg (getugen Antonius van Waldijk en Maria Fris)
   Te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk De Papegaai op 1 augustus 1766 van Anthonie, zoon van Jan Fritz en Catharina Konings (getuigen Anthonie van Waldijk en Maria Fritz).
   Te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 21 maart 1770 van Maria Antonia, dochter van Jan Frits en Cathrina Koning (getuigen Antoni van Waldijk en Maria Frits).
   Te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk De Lely op 9 oktober 1774 van Wilhelmina Sophia. dochter van Hend'k van der Lugt en Sophia de Rode (getuigen Toon van Waldijk en Willemina van der Lugt).
   Te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk De Lely op 19 november 1775 van Gerhardus Antonius, zoon van Hendrik van der Lugt en Sophia de Rode (getuigen Antoni van Waldijk en Pieternel van der Lugt).

   BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, Karthuizer Kerkhof, 1 november 1775.
   Den Eersten November, 1775.
   1, Willemina van der Lugt, H.V. van Antonie van Waldijk, baangragt.
   [bron: DTB 1182, p. 54vo en p. 55]

   KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:

   1. Joannes van Waldijk,
    Gedoopt te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk De Duif op 19 april 1748, overleden onder Ouder-Amstel, begraven te Amsterdam op het Heiligewegs- en Leidsche Kerkkhof op 8 juli 1755, oud 7 jaar.

    DOOPREGISTER, Amsterdam, Rooms-Kath. kerk De Duif, 19 april 1748:
    Joannes,
    P: Antonius van Waldijk, M: Maria Judith Frits.
    Pat. Balthazar Frits, Mat. Maria Hendricks.
    [bron: DTB 360, p. 37 (folio 19), nr. 9]

    BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, 8 juli 1755.
    Onder O. A.
    k.v. Anthonij van Waldijk van 't Koningsplijn, onder Ouder Amstel, genaamt Johannes - 52.
    [bron: DTB 1261, p. 326vo en p. 327]
   2. Caspar Baltasar van Waldijk,
    Gedoopt te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 6 november 1750, overleden te Amsterdam, begraven op het Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof aldaar op 29 november 1750, oud 3 weken.

    DOOPREGISTER, Amsterdam, Rooms-Kath. kerk 't Boompje, 6 november 1750:
    Caspar Baltasar,
    F. Antoni van Waldijk et Marie Frits,
    Susc: Caspar et Maria Frits).
    [bron: DTB 321, p. 37 (Folio 19), nr. 9]

    BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, 29 november 1750:
    kv Anthonij van Waldijk uijt de Kalver Straat - 6.
    [bron: DTB 1261, p. 233vo en p. 234]
   3. Frans van Waldijk,
    Gedoopt te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 20 april 1752, overleden onder Ouder-Amstel, begraven te Amsterdam op het Heiligewegs- en Leidsche Kerkkhof op 17 juni 1755, oud 3 jaar.

    DOOPREGISTER, Amsterdam, Rooms-Kath. kerk 't Boompje, 2- april 1752:
    Frans: Antoni.
    F. Antonij van Waldijk et Maria Frits.
    Suscep: Frans Carolus et Christina Frits.
    [bron: DTB 321, p. 53 (folio 27), nr. 20]

    BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, 17 juni 1755.
    O. Oud A.
    k.v. Anthonie van Waldijk, Koningsplijn, genaamt Frans.
    [bron: DTB 1261, p. 326vo en p. 327]
   4. Antonius van Waldijk,
    Gedoopt te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 22 januari 1755.

    DOOPREGISTER, Amsterdam, Rooms-Kath. kerk 't Boompje, 22 januari 1755:
    Antonius.
    F. Antonus van Waldijk et Maria Frits.
    Susc. Antoni Ahout et Maria Eleonora Frits.
    [bron: DTB 321, p. 88 (folio 44v), nr. 19]
   5. Francina van Waldijk,
    Gedoopt te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 10 oktober 1759.

    DOOPREGISTER, Amsterdam, 10 oktober 1759:
    Francina.
    F. Antonij van Waldijk et Maria Frits,
    Susc. Jan Frits et Catharina Koninks.
    [bron: DTB 321, p. 155 (folio 78), nr. 12]
   KIND UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
   1. Elisabeth van Waldijk,
    Gedoopt te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk De Lely op 11 april 1775.

    DOOPREGISTER, Amsterdam, Rooms-Kath. kerk De Lely, 11 aprilis 1775:
    Elisabeth, dochter van Antoni van Waldijk en Wilhelmina van der Lugt.
    Getuigen Hendk. van der Lugt en Elis. van Woerden.
    [bron DTB 345, p. 66 (folio 33v), nr. 5].
  4. Henricus van Waldijck,
   Gedoopt te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 29 januari 1727, overleden te Amsterdam in de Katersteeg op het Rokin, begraven op het Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof op 16 november 1727, oud 10 maanden.

   DOOPREGISTER, Amsterdam, Rooms-Kath. kerk 't Boompje, 29 januari 1727:
   Henricus, zoon van Jan van Waldijck en Peternel van Gemmert.
   Getuigen: Lammert Smits en Joanna van Gemmert.
   [bron: 319 p. 157 (folio 79) nr. 16].

   BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, 16 november 1727:
   k. van Jan van Waldijk in de Katersteeg op het Rokin.
   [bron: DTB 1258, p. 197vo en 198]
 3. Henricus van Walburgh,
  Geboren ca. 1695, waarschijnlijk overleden ca. 1722.
  Gehuwd voor 1718 met Joanna Teunisse.
  Joanna Teunisse huwde waarschijnlijk (2) ca. 1722 met Joannis van Eeuwick.

  KINDEREN:
  1. Joannes Hendriksz [van Walburgh],
   Gedoopt te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 23 januari 1718.

   DOOPREGISTER, Amsterdam, Rooms-Kath. kerk 't Boompje, 23 januari 1718:
   Joannes, zoon van Henricus Jansen en Joanna Teunisse.
   Getuigen Jan Huijberse en Maria Hendrix.
   Pastoor Geldolfus van Overbeke.
   [bron: 138 p. 250 (folio 125v) nr. 7].
  2. Henricus van Walburgh,
   Gedoopt te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 6 januari 1721.

   DOOPREGISTER, Amsterdam, Rooms-Kath. kerk 't Boompje, 6 januari 1721:
   Henricus, zoon van Henricus van Walburgh en Joanna Teunisse.
   Getuigen: Diric van de Graef en Maria van Walburgh.
   Pastoor Geldolfus van Overbeke.
   [bron: 319 p. 40 (folio 20v) nr. 7].
  3. Joanna van Eeuwick,
   Gedoopt te Amsterdam in de R.K. kerk 't Boompje op 1 september 1723.

   DOOPREGISTER, Amsterdam, R.K. kerk 't Boompje, 1 september 1723.
   Joanna, Filia Joannis van Eeuwick et Joa Teunisse.
   Susc. Geurt van Eeuwick et Maria van Waldijck.
   [bron: DTB 319, p. 91 (folio 46), nr. 2]
 4. Maria van Walburgh, ook Maria van Waldijk,
  Geboren te Amsterdam in 1702/03, vermeld als doopgetuige (1721-1726), woont in de Katersteeg (1728), in de Looijerstraat (1761), begraven te Amsterdan op het Wester Kerkhof op 18 juni 1761, oud ca. 58 jaar.
  Ondertrouw te Amsterdam op 18 november 1728 met Willem van den Berg, geboren te 's-Hertogenbosch in 1702, woont in de Katersteeg (1728), overleden voor 18 juni 1761, mogelijk 13 oktober 1741.

  DOOPGETUIGE:
  Te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Bompje op 6 januari 1721 van Henricus, zoon van Henricus van Walburgh en Joanna Teunisse (getuigen Diric van de Graef en Maria van Walburgh).
  Te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 1 september 1723 van Joanna, dochter van Joannes van Eeuwick en Joanna Teunisse (getuigen Maria Waldijck en Geurt van Eeuwick).
  Te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 20 juli 1724 van Antonius, zoon van Joannes van Waldijck en Petronilla Hendricx van Gemert (getuigen Maria Waldijck en Pieter Hendricx).
  Te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 8 juli 1726 van Allegonda, dochter van Antonius van Aken en van Veronica Jacobs (getuigen Hendrick van Aken en Margrietie Waldijck).

  ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 18 november 1728, DTB 568, pag. 261:
  Compareerden als vooren Willem vanden Berg, van den bos, oud 26 Jaar, in de katersteeg, ouders dood, geasst. met Jan Huijberts &
  Maria van Waldijk, van a., oud 25 Jaer, woond als vooren, geasst. met haar moeder Maria Hendriks.
  Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle.
  En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye Persone waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.
  [w.g.] twee kruizen.

  BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, Wester Kerkhof, 18 juni 1761:
  Donderdag den 18de.
  Maria Walburg, Weduwe van Willem van den Berg, in de Looijerstraat.
  in de blaauwe gang, gehaalt.
  [bron: DTB 1114, p. 176vo, nr. 12]

  KINDEREN:
  1. Joannes van den Bergh,
   Gedoopt te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 17 november 1729.

   DOOPREGISTER, Amsterdam, Rooms-Kath. kerk 't Bompje, 17 november 1729:
   Joannes, F: Willem van den Bergh et Maria Walborgh,
   Susc. Jan Dirxe et Maria Jans.
   [bron: DTB 319, p. 195 (folio 98), nr. 24]
  2. Henricus van den Berg,
   Gedoopt te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 6 juni 1731.

   DOOPREGISTER, Amsterdam, Rooms-Kath. kerk 't Boompje, 6 juni 1731:
   Henricus, F. Willem van den Berg et Maria van Waldijk,
   Susc. Andries van den Boom et Hendrina Roeloffs.
   [bron: DTB 319, p. 220 (folio 110v), nr. 5]
  3. Joannes van den Bergh,
   Gedoopt te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 2 februari 1733.

   DOOPREGISTER, Amsterdam, Rooms-Kath. kerk 't Boompje, 2 februari 1733:
   Joannes, F. Wilhelmus van den Bergh et Maria van Waldijk.
   Susc. Jan van Waldijk et Peiernel van Gemert.
   [bron: DTB 320, p. 3 (folio 2), nr. 1]
  4. Helena van den Berg,
   Gedoopt te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 9 februari 1734.

   DOOPREGISTER, Amsterdam, Rooms-Kath. kerk 't Boompje, 9 februari 1734:
   Helena, F. Wilhelmi van den Berg et Maria Waldijk;
   susc.Dirk Janse et Elisabeth Ruddins.
   [bron: DTB 320, p. 23 (folio 12), nr. 9]
  5. Antonius van den Bergh,
   Gedoopt te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 23 juli 1736.

   DOOPREGISTER, Amsterdam, Rooms-Kath. kerk 't Boompje, 23 juli 1736:
   Antonius, F. Willem van den Bergh et Maria Walravens,
   Suscep: Hendrik Altana et Joanna van Vugt.
   [bron: DTB 320, p. 73 (fol. 37), nr. 21]
  6. Maria Magdalena van den Bergh,
   Gedoopt te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 16 juni 1738.

   DOOPREGISTER, Amsterdam, Rooms-Kath. kerk 't Boompje, 16 juni 1738.
   Maria Magdalena, F. Willem van den Bergh et Maria van Walburgh;
   Suscep. Renier van Beers et Maria Hendriks.
   [bron: DTB 320, p. 10 (fol. 51), nr. 8]
  7. Petrus van den Bergh,
   Gedoopt te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 22 september 1740.

   DOOPREGISTER, Amsterdam, Rooms-Kath. kerk 't Boompje, 22 september 1740.
   Petrus, F. Willem van den Bergh et Maria van Walburgh,
   Susc. Arnold van Walburgh et Margrita Bossenaarveen.
   [bron: DTB 320, p. 140 (fol. 70v), nr. 1]
 5. Arnoldus Walburg,  zie nr. 530.
  Geboren te Grave in 1703/04, kerkt in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje in de Kalverstraat, verblijft in april 1740 te Den Bosch, van beroep meester passementwerker op de Botermarkt bij de Reguliersgracht te Amsterdam, overleden te Amsterdam, begraven op de Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof aldaar op 15 juli 1762, oud ca. 58 jaren.
  Ondertrouw te Amsterdam op 25 oktober 1731 met Maria van Elswijck.
 6. Joanna van Walburg, ook Johanna Waldijk,
  Geboren te Amsterdam in 1705/06, woont aan de Singel (1734), overleden te Amsterdam, een week na de geboorte van haar dochtertje Rebecka Jacoba, begraven op het St. Anthonis Kerkhof op 27 augustus 1743, oud ca. 38 jaar.
  Ondertrouw te Amsterdam op 22 oktober 1734 met Jacob de Hen, geboren te Amsterdam in 1707/08, woont aan de Angeliersgracht (1734), op Cattenburg (1743), zoon van Abraham de Hen.
  Jacob de Hen huwde (2), ondertrouw te Amsterdam op 1 november 1743 met Seijbregje Olij, geboren te Amsterdam, eerder weduwe van Adolf Spanjart.

  ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 22 oktober 1734, DTB 576, pag. 312:
  Compareerden als vooren Jacob de Hen, van A., oud 26 Jaar, op de angeliersgt, Geasst. met Sijn vader Abraham de Hen &
  Johanna Waldijk, van A., oud 28 Jaar, op de Cingel, ouds. doot, Geass. met haar Neef Michiel Krevel.
  Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle.
  En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye Persone waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.
  [w.g.]
  Jacob De hen + een kruis.

  BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, St. Anthonis Kerkhof, 27 augustus 1743:
  Johanna Waldijk, hvr. Jacob de Hen, Ent. wittenb. - 1K.
  [bron: DTB 1202, pag. 27v.]

  ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 1 november 1743, DTB 587, pag. 39:
  Compareerden als vooren Jacob de Hen, van a., wed. Johanna Waldijk, op Cattenburg, &
  Seijbregje Olij, van a., wede Adolf Spanjart, op de buijtenkant.
  Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle.
  En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye Persone waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.
  [in kantlijn:]
  hij weeskamer voldaan den 30 october 1743.
  sij weeskamer voldaan den 30 october 1743.
  [w.g.]
  Jacob de hen + kruis.

  DOOPGETUIGE:
  Te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 23 januari 1736 van Petrus, zoon van Arnoldus van Walburg en Maria van Elstwijck.
  Te Amsterdam in de Rooms-Kath. kerk 't Boompje op 4 juni 1742 van Cornelia, dochter van Cornelis Stuerman en van Maria Hoogeboom (getuigen Claas Stuurman en Joanna Waldijk)

  KINDEREN:
  1. Abraham de Hen,
   Gedoopt te Amsterdam in de Hervormde Nieuwe kerk op 21 augustus 1735.

   DOOPREGISTER, Amsterdam, Hervormde Nieuwe kerk, 21 augustus 1735:
   21 aug. S'avonds, Do. van Alphen.
   Abraham, zoon van Jacob Hen en Johanna Waldijk,
   Getuigen Abraham de Hen en Johanna van Boonsel.
   [bron: DTB 52, p. 44 (fol. 22v), nr. 8]
  2. Johanna de Hen,
   Gedoopt te Amsterdam in de Hervormde Noorderkerk op 4 september 1737.

   DOOPREGISTER, Amsterdam, Hervormde Noorderkerk, 4 september 1737:
   Johanna, dochter van Jacob de Hen en Johanna Waldijk,
   Getuigen Machiel Crevelt en Jacoba de Hen.
   [bron: DTB 81, p. 530 (folio 265v), nr. 1]
  3. Jacob de Hen,
   Gedoopt te Amsterdam in de Hervormde Nieuwe kerk op 18 november 1739.

   DOOPREGISTER, Amsterdam, Hervormde Nieuwe kerk, 18 november 1739:
   Jacob, zoon van Jacob de Hen en Johanna Waldijk.
   Getuigen Benjamin de Hen en Dirkje Westbroek.
   [bron: DTB 52, p. 320 (folio 160v), nr. 14]
  4. Rebecka Jacoba de Hen,
   Gedoopt te Amsterdam in de Hervormde Oude kerk op 16 augustus 1743.

   DOOPREGISTER, Amsterdam Hervormde Oude kerk, 16 augustus 1743:
   Rebecka Jacoba,
   Ouders Jacob de Hen en Johanna Waldijk,
   Getuigen Mighiel Crevelt en Jacoba de Hen.
   [bron: DTB 24, p. 87 (folio 44), nr. 3.
1062. Petrus VAN ELSWIJCK,
Zoon van Lambertus Martens van Elswijck [nr. 2124] en Johanna Peters [nr. 2125], gedoopt te Dinther in de R.K. kerk op 21 juni 1683, waarschijnlijk overleden voor 1731.
Gehuwd te Dinther op 9 augustus 1711, ondertrouw aldaar op 25 juli 1711 met Catharina Jans VAN DEURSEN.

DOOPREGISTER, Dinther, R.K. kerk, 21 juni 1683:
Bapt e Petrus filius Lamberti Martini van Elswijck et Joa, coniugus.
Susc: Godefridus Lamberti et Guilielma Petri.
[bron: www.bhic.nl., inv. 1, toegangsnr. 1432, p. 13]

ONDERTROUWREGISTER, Dinther, Schout en Scheepenen, 25 juli 1711:
Compareerde voor Heere Drossaerd en Schepenen van Dinter om in ondertrouw te laten aent tusschen Peeter Lambers geboortig alhier, out omtrent 28 jaeren, en Catarijna Jan Hendrix van Deurssen geboortig van Erp out 21 jaere, dewelke verclaerde etc.
Actum Dinter den 25 julij 1711 in presentie van Leendert Gielen.
[bron: Schepenbank trouwboek, Dinther, 1696-1739, pag. 73v]

1063. Catharina VAN DEURSEN,
Dochter van Johannes Hendricx van Deursen [nr. 2126] en Maria Thijssen Willems [nr. 2127], gedoopt te Erp in de R.K. kerk op 8 april 1690, woont in 1731 te Amsterdam.
Mogelijk ondertrouw (2) met Ariaen Gerit CONINGHS.

DOOPREGISTER, Erp, R.K. kerk, 8 april 1690:
Catharina, filia Joannes Hendricx van Deursen et Maria Thijs Willems.
Testes Dom. Jan Laurentius ex Veghel et Jenneken Hendricx van Deursen.

KINDEREN:
 1. Joanna Pieters van Elswijck,
  Geboren ca. 1711.
  Gehuwd te Dinther in de R.K. kerk op 27 januari 1732 met Franciscus Nicolaas Empel.

  TROUWBOEK, Dinther, R.K. kerk, 27 januari 1732, pagna 74:
  Franciscus Nicolai Empel et Joanna Petri Elswijck.
  Getuigen: Joannes Justini Bressers en Henricus de Vries.
  [bron: BHIC, R.K. trouwboek, 1677-1753 en 1778-1812, pagina 74]

 2. Maria Pieters [van Elswijck],  zie nr. 531.
  Gedoopt te Dinther in de R.K. kerk op 9 december 1712, Rooms-Katholiek, begraven te Amsterdam op het Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof op 6 april 1769, oud 56 jaren.
  Gehuwd (1) te Amsterdam, ondertrouw aldaar op 25 oktober 1731 met Arnoldus Walburg, geboren in 1703/04, mogelijk in de Graafschap, kerkt in de R.K. kerk 't Boompje in de Kalverstraat, verblijft in april 1740 te Den Bosch, van beroep meester passementwerker op de Botermarkt bij de Reguliersgracht te Amsterdam, overleden te Amsterdam, begraven op de Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof aldaar op 15 juli 1762, oud ca. 58 jaren.
  Ondertrouw (2) te Amsterdam op 31 maart 1769 met Jan van Vreeswijk, geboren te Amsterdam, Rooms-Katholiek, eerder weduwnaar van Jannetie de Wolff.
1064. Stoffel VAN NIET (Pieter GELEIJN ??),
Geboren ca. 1670, overleden voor 1722.
Gehuwd voor 1700 met N.N.

HERKOMST VAN STOFFEL VAN NIET:
In Aalsmeerse Stambomen deel 1 verklaart de samensteller van de Gelein stamboom, de heer H. Maarse uit Zeist, dat hij niet in staat was de oudere stamboom van Jan Heijnricxsz Geleijn (geb. ca. 1570) te koppelen aan de meer recente stamboom van Jan Pietersz Gelein (geb. ca. 1700), ook genaamd Jan Stoffels. Hij concludeert derhalve dat er twee verschillende families Gelein in Aalsmeer geleefd moeten hebben.
Ook al ontbreekt op dit moment het bewijs van een familierelatie, betekent dat niet dat die relatie er niet is.
De naam Geleijn in diverse spellingsvormen komt voorzover wij weten alleen voor in Vlaanderen, Zeeland, West-Friesland en in Aalsmeer. ’t Lijkt daarom onwaarschijnlijk dat er twee verschillende families Geleijn in Aalsmeer zouden wonen zonder dat er enige connectie zou zijn.
Uit het doopregister van de Oud-Katholieke kerk in Aalsmeer blijkt er tenminste 1 doop te zijn geweest waarbij leden van beide families betrokken waren. Het gaat hier om de doop van Wilhelmus, de zoon van Jan Pieters Gelein (Jan Stoffels) op 22 november 1747, waarbij Neeltje Cornelis Gelein (1686-1751), de achterkleindochter van Jan Heijnricxsz Geleijn als getuige optrad.
Een relatie is mogelijk via Jan Heijnricxsz kleinzoon Ouwe Jan, geboren ca. 1630, die uiteindelijk in Sloten en Amsterdam belandde. Een zoon of kleinzoon Pieter zou de vader van onze Jan Pietersz Geleijn (Jan Stoffels) kunnen zijn.
Dit vergt uiteraard verder onderzoek.

Schematisch:
Jan Heijnricxsz Geleijn (* ca. 1570).
x met Aeltgen Cornelisdr.              

||1


Heijnrick Jansz Geleijn (* ca. 1600).
x (1) met Marrijtge Dircksdr.          
x (2) met Aerlant Fransdr.             

1


Uit het eerste huwelijk:
Ouwe Jan (* ca. 1630)
Woont in Sloten, Amsterdam.

1

Pieter Jansz Geleijn (* ca 1665)
[Fictief]

1

Jan Pietersz Geleijn (Jan Stoffels)
Uit het tweede huwelijk:
Jonge Jan (* ca. 1639).
x met Neeltje Jans de Wilde.

Cornelis (*ca. 1649-1722)
x met Grietje Willemsdr.

1

Neeltje Cornelis (* ca. 1686-1751)
(doopgetuige kind Jan Stoffels in 1747)
NIET GEPLAATSTE PERSONEN
 1. Angenietje van Geleijn, ook van Gelijn,
  Gehuwd voor 1686 met Pieter Hendriksz Plaet.

  KINDEREN:
  1. Hendrick Pietersz Plaet,
   Gedoopt te Amsterdam in de Hervormde Nieuwe kerk op 30 juli 1686.
  2. Jan Pietersz Plaet,
   Gedoopt te Amsterdam in de Hervormde Westerkerk op 4 november 1789, tweelingbroer van Luijcas.
  3. Luijcas Pietersz Plaet,
   Gedoopt te Amsterdam in de Hervormde Westerkerk op 4 november 1789, tweelingbroer van Jan.
  4. Lijsbeth Pieters Plaet,
   Gedoopt te Amsterdam in de Hervormde Noorderkerk op 31 maart 1694.
 2. Jan Stoffelsz,
  Geboren voor 1685, woont in 1706-1708 aan de Amstel bij het Swarte Huijs.
  Gehuwd voor 1706 met Trijntje Gijsen.

  KINDEREN:
  1. Francie Jans Stoffels,
   Gedoopt te Nieuwer-Amstel in de Geref. kerk op 14 februari 1706.

   DOOPREGISTER, Nieuwer-Amstel, Geref. kerk, 14 februari 1706:
   Een kindtje gedoopt van Jan Stoffelsz, woont aande Amstel bijt Swart Huijs & moeder Trijntje Gijsen, de peet Francie Jans en is genaamt Francie.

  2. Aafje Jans Stoffels,
   Gedoopt te Nieuwer-Amstel in de Geref. kerk op 1 januari 1708.

   DOOPREGISTER, Nieuwer-Amstel, 1 januari 1708:
   Een kindt gedoopt van Jan Stoffelsz, woont aan den Amstel bijt Swarte huijs.
   Moeder Trijntje Gijsen, & peet Fransje Jans & is genoemt Aafje.

  3. Barber Jans Stoffels,
   Gedoopt te Nieuwer-Amstel in de Geref. kerk op 1 september 1709.

   DOOPREGISTER, Nieuwer-Amstel, Geref. kerk, 1 september 1709:
   Een kintje is gedoopt van Jan Stoffelsz.
   Moeder Trijntje Gijsen & peet Fransje Jans & is genaamt Barber.

  4. Gijsbert Jansz Stoffels,
   Gedoopt te Nieuwer-Amstel in de Geref. kerk op 20 december 1711:

   DOOPREGISTER, Nieuwer-Amstel, Geref. kerk, 20 december 1711:
   Een kint gedoopt van Jan Stofelsz: woont aan den Amstel.
   Moeder Trijntje Ghijsen, getuijge Fransje Jans en is genaamt Gijsbert.

  5. Elisabeth Jans Stoffelze,
   Gedoopt te Nieuwer-Amstel in de Geref. kerk op 25 maart 1714.

   DOOPREGISTER, Nieuwer-Amstel, Geref. kerk, 25 maart 1714:
   Een kind gen: Elisabeth.
   v: Jan Stoffelze.
   m: Trijntje Gijsen.
   p: Fransje Jans.
1065. N.N. (Agatha Maartens KUIJPER ?),
Geboren ca. 1675.
Gehuwd (2) voor 1722 met Leendert VIS.

IDENTITEIT N.N.:
Volgens de huwelijksakte van haar zoon Jan, d.d. 1722 treedt Jacob Meerse Kuijper – schriftelijk - op als oom en voogd.
Jacob zou een broer van N.N. kunnen zijn. Het feit dat hij schriftelijk zijn consent geeft kan er op wijzen dat hij elders woont, Amstelveen misschien ?
Deze familierelatie lijkt te meer aannemelijk door het feit dat Jan twee van zijn zoons de namen Jacob en Maarten geeft.

TROUWREGISTERS (Leendert Vis en N.N.):
Trouwakte van Leendert Vis en N.N. niet in Trouw-boek van de Geref. kerk van Aalsmeer 1706-1725) gevonden.
Evenmin in SchepenTROUWREGISTER 1710-1724.

KIND VAN STOFFEL VAN NIET EN N.N. (MAARTENS KUIJPER ?):
 1. Jan Stoffelsz van Niet,  zie nr. 532.
  Geboren ca. 1700, mogelijk te Aalsmeer of Amstelveen, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer op 4 maart 1771, oud ca. 70 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer voor Schout en Schepenen op 12 april 1722 met Marritje Pieters Verlaan, geboren ca. 1690, overleden te Aalsmeer op 7 november 1733, oud ca. 43 jaar, eerder weduwe van Hendrick Cornelisz Geleijn, dochter van Pieter Pieters Verlaan.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer op 6 februari 1735 met Marritie Jacobs Schepper, ook bekend als Martje Jacobs Schipper.

KIND VAN LEENDERT VIS EN N.N. (MAARTENS KUIJPER ?):
 1. Maarte Leendertsz Vis,
  Gehuwd te Aalsmeer voor schout en schepenen op 27 maart 1740 met Marritje Jans Meijnderde, dochter van Jan Jansz Meijnderde.
  Geen kinderen gedoopt in de Oud-Kath. kerk van Aalsmeer, evenmin te Nieuwer-Amstel in de Geref. kerk 1740-1747.

  DOOPREGISTER:
  Niet gevonden Aalsmeer, Geref. kerk 1701-1724, Amstelveen, Geref. kerk 1713-1725.

  ONDERTROUWREGISTER, Aalsmeer, Schout en Schepenen, 12 maart 1740:
  Maarte Leendertsz Vis, minderjarig JM, geassisteert met Jan Stoffelsz van Niet, sijn halve broeder en voogd als Bruijdegom, ter eenre zijde, ende Marritje Jans Meijnderde, meerderjarige dogter geass. met haar vader Jan Jansz Meijnderde, bijde wonende alhier op 't Oosteijnde, als bruijd ter andere zijde.
  Classis van de onvermogende personen.
  Op 27 maart 1740 door mij getrouwt, present de schepenen Heertje Tamis van 't Kruijs, Pieter Gielen Jongman, Cornelis Franse Kramer en Jacobus van Leeuwen, ende secret.
1066. Jacob Maartsz SCHIPPER, [Filiatie niet onomstotelijk bewezen],
Geboren ca. 1690, mogelijk te Nieuwer-Amstel.
Gehuwd met Antje HEERE.

OPMERKING:
Aanvankelijk ging ik ervan uit dat Jacob Crijnen en Echie Jans de ouders van Marritie Schepper was; mede gelet op de vernoeming van de kinderen.
Bij de doop van hun zoon Jan op 21 februari 1717 werd evenwel de achternaam Van den Bos gebruikt. Hoewel twee dochters Marritje gedoopt werden, in 1713 en 1714, geef ik er nu de voorkeur aan Jacob Maartsz Schipper en Antje Heere als ouders te zien.
NOTARISAKTEs en O.R.A. moeten deze veronderstelling nog bevestigen.
ALTERNATIEF OUDERPAAR:
Jacob Crijnen VAN DE BOS,
Geboren ca. 1680, mogelijk in Amstelveen.
Gehuwd met Achie (Echie, Aafje) Jans MUNTER.

KINDEREN VAN JACOB CRIJNEN VAN DEN BOS EN ACHIE JANS MUNTER:
 1. Marretie Jacobs Crijne,
  Gedoopt te Nieuwer-Amstel in de Geref. kerk op 16 april 1713.

  DOOPREGISTER, Nieuwer-Amstel Geref. kerk, 16 april 1713:
  Een kint gedoopt met name Marretie waar van vader Jacob Crijne, moeder Echie Jans, getuijge Marretie Jans.

 2. Marritje Jacobs Krijnen,
  Gedoopt te Nieuwer-Amstel in de Geref. kerk op 22 april 1714.

  DOOPREGISTER, Nieuwer-Amstel Geref. kerk, 22 april 1714:
  Een kint gen: Marritje.
  V: Jacob Krijnen.
  m: Aafje Jans.
  get: Merretje Jacobs.

 3. Jan Jacobsz van den Bos,
  Gedoopt te Nieuwer-Amstel in de Geref. kerk op 21 februari 1717.

  DOOPREGISTER, Nieuwer-Amstel, Geref. kerk, 21 februari 1717:
  een kind Gen: Jan.
  V: Jacob Krijnen van den Bos.
  m: Aafje Jans Munter.
  p: Trijntje Gijsen Stijnen.

 4. Neeltje Jacobs Krijnen,
  Gedoopt te Amstelveen in de Geref. kerk op 1 januari 1719.

  DOOPREGISTER, Amstelveen, Geref. kerk, 1 januari 1719:
  Een kint gen. Neeltje.
  v: Jacob Krijnen.
  m: Aagje Jans.
  p: Neeltje Gijsen.
1067. Antje HEERE, [Filiatie niet bewezen],
Geboren ca. 1690, mogelijk te Nieuwer-Amstel.

KINDEREN:
 1. Marritie Schepper,  zie nr. 533.
  Geboren te Amstelveen ca. 1710, overleden te Aalsmeer op 22 maart 1789, oud 78 jaar.
 2. Marte Schepper,
  Geboren te Amstelveen voor 1715, overleden na 1735, mogelijk te Hilversum.
 3. Jannitje Schepper,
  Geboren te Amstelveen voor 1715, overleden na 1735.
  Gehuwd voor 1736 met Aris Jansz Bosman.

  DOOPGETUIGE:
  Op 28 mei 1735 te Aalsmeer in de Oud-Kath. kerk van Agatha (Eghie) dochter van Jan Pietersz Gelein, vulgo Jan Stoffels en Maritje Jakobs Schepper.
 4. Dirk Jacobsz [Schipper],
  Gedoopt te Nieuwer-Amstel in de Geref. kerk op 18 april 1717, overleden voor 25 december 1720.

  DOOPREGISTER, Nieuwer-Amstel, Geref. kerk, 18 april 1717:
  een kind Gen: Dirk.
  v: Jacob Maartenz.
  m: Annetje Heeren.
  p: Leuntje Gijse.
 5. Jan Jacobsz Schipper,
  Gedoopt te Nieuwer-Amstel in de Geref. kerk op 18 september 1718, op 5 december 1743 vermeld als vader van een onwettig kind, genaamd Jan.

  DOOPREGISTER, Nieuwer-Amstel, Geref. kerk, 18 september 1718:
  een kind gen: Jan.
  v: Jacob Maartsz Schipper.
  m: Antje Heere.
  p: Marritje N.N.
 6. Dirk Jacobsz [Schipper],
  Gedoopt te Nieuwer-Amstel in de Geref. kerk op 25 december 1720.

  DOOPREGISTER, Nieuwer-Amstel, Geref. kerk, 25 december 1720:
  een kind gen: Dirk.
  v: Jacob Meertz.
  m: Annetje Heere.
  p: Joosje.
 7. Lijsbeth Jacobs [Schipper],
  Gedoopt te Nieuwer-Amstel in de Geref. kerk op 25 december 1722.

  DOOPREGISTER, Nieuwer-Amstel, Geref. kerk, 25 december 1722:
  Een kind Gen: Lijsberth.
  v: Jacob Meertz.
  m: Antje Heere.
  p: Leuntje Gijse.
1068. Herman RULVENHOLL ook bekend als RUHOLL,
Geboren te Dinklage (Dld), ca. 1655, Rooms-Katholiek, van beroep boer in Langwege.
Gehuwd te Dinklage in de R.K. kerk op 8 juli 1679 met Talike (Trijntje) Segers STRUVING.

TROUWREGISTER, Dinklage, Rooms-Kath. kerk, 8 juli 1679:
Herman Rulvenholl et Talike Segers.
Testes Rulf Bock..... et Hin..us Winandi.

OPMERKING:
Arend Doell wordt vermeld als doopgetuige van Johan Arend Ru.....nfell op 2 maart 1693 te Dinklage in de R.K. kerk.
Arendt Hinckslage overlijdt op 28 juli 1712 in Dinklage en wordt vermeld als Lutheraan.

DOOPGETUIGE:
Te Dinklage in de Rooms-Kath. kerk op 16 november 1682 van Tobias, zoon van Johan Ruholl en Geseke Espelage.
Te Dinkage in de Rooms-Kath. kerk op 20 augustus 1684 van Herm Hinnis, zoon van Joan Everslage en Talike Ruvenholl.

1069. Talike (Trijntje) Segers STRUVING,
Geboren ca. 1655, mogelijk te Dinklage (Dld), overleden te Aalsmeer op 27 januari 1733, oud ca. 78 jaar.
Gehuwd (1) te Dinklage in de Rooms-Kath. kerk op 19 mei 1674 met Tobbe WEVER, geboren ca. 1650.
Gehuwd (2) te Dinklage in de Rooms-Kath. kerk op 8 juli 1679 met Herman RULVENHOLL.

TROUWREGISTER, Dinklage, R.K. kerk, 19 maij 1674:
Copulati Tobbe Wever [?] cum Taleke Struuingsen, Testes Tobbe Bocklage, Herman Gerdinck, Tebbe Ruholl.

DOOPGETUIGE:
Te Dinklage in de R.K. kerk op 7 februari 1685 van Joan Hinrus, zoon van Dirck Burhors en Anna Segers.
Te Dinklage in de R.K. kerk op 1 maart 1685 van Anna, dochter van Wessel ....man en Trineke Rulvenholl.

GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Aalsmeer, 27 januari 1733:
Barend Arendsz Dol, het lijk sijn Moeder gent: Trijntje Segers. Prodeo.

KINDEREN VAN HERMAN RULVENHOLL EN TALIKE STRUVING:
 1. Hermannus Ruholl,
  Gedoopt te Dinklage in de Rooms-Kath. kerk op 15 maart 1681, overleden voor 1683.

  DOOPREGISTER, Dinklage, Rooms-Kath. kerk, 15 martii 1681:
  Parentes Herm: Ruholl et Taleke Struuing, bapti Hermannus, patrini Deters Struuinck, Grete Struuingh et Joha Sijve.
 2. Johannes Ruholl,
  Gedoopt te Dinklage in de Rooms-Kath. kerk op 16 februari 1682.

  DOOPREGISTER, Dinklage, Rooms-Kath. kerk, 16 feb. 1682:
  Parentes Herm. Ruholl et Taleke Segersse, baptizati Johannes, patrini Johan Wijckman, Anna Segersse et Tobe Ruholl.
 3. Herman Rulvenholl,
  Gedoopt te Dinklage in de R.K. kerk in december 1683, Rooms-Katholiek, van beroep boer, overleden te Dinklage op 9 maart 1752, oud 68 jaar.
  Gehuwd te Dinklage in de R.K. kerk op 26 november 1709 met Margaretha Ihorst, ook genaamd Schulte, overleden te Dinklage op 24 mei 1752.

  DOOPREGISTER, Dinklage, Rooms-Kath. kerk, december 1683 (tussen 19 en 27 december):
  Bapt. Herman, parentes Herm Rulvenholl et Talike Segersche, patrini Joan Seger, Gretke Kenckels et Joan Deresselkolf [?]
 4. Barend Arentsz Doll,
  Geboren ca. 1685, Rooms-Katholiek, later Oud-Katholiek, overleden in het Oosteinde van Aalsmeer op 24 november 1761, oud ca. 76 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 8 januari 1713 met Reijmpje Ariens Crelis van der Vennip, overleden in het Oosteijnde van Aalsmeer op 16 april 1771.

  ONDERTROUWREGISTER, Aalsmeer, 17 december 1712:
  Compareerden ter Secretarie van Aelsmeer, Barend Arentsz Doll, bejaerd Jongman, geboortig tot Dinklake in Munsterland, toekomende Bruijdegom ter Eenre ende Reijmpje Ariens Crelis, minderjarige dogter, sijnde geadsisteert met Arijs Cornelis Corsse, heurvader, alle woonende in't Oosteijnde alhier, toekomende Bruijd ter andere zijde.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Raedhuijs, 8 januari 1713:
  Barend Arentsz: Doll, meerderjarige JM, geboren tot Dinslake in Munsterland ende Reijntje Ariens Crelis, minderjarige dogter (geboortige en beijden woonende alhier in't Oosteijnde)

  OPMERKING:
  Op 4 november 1730 wordt in Aalsmeer aangifte gedaan van het overlijden van Warnaer van Esse, 'knegt' van Barend Dol.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 24 november 1761:
  Heeft Jan de Goijer aangeving gedaan vant lijk van sijn vrouws grootvader Barend Arendsz Dol onder het classis van en betaald f 3.-
 5. Henricus Ruholl,
  Gedoopt te Dinklage in de Rooms-Kath. kerk op 19 september 1686.

  DOOPREGISTER, Dinklage, Rooms-Kath. kerk St. Catharina, 19 september 1686:
  Bap. Henricus, par. Herman Ruholl et Taleke Segers, patrini Henricus Swegman, Anna Espelage gt Swegmans et Wessel Seger.
 6. Catharina Ruholl,
  Gedoopt te Dinklage in de Rooms-Kath. kerk op 31 mei 1688.

  DOOPREGISTER, Dinklage, Rooms-Kath. kerk St. Catharina, 31 mei 1688:
  Bap. Catharina, parentes Herma Ruholl et Taleke Segersche, patrini Trineke Segersche, Dirck Burhorst alias Nienkerck et Trineke Schwegman.
 7. Tobias Rulvenholl,  zie nr. 534.
  Geboren te Dinklage, Bisdom Munster, en aldaar gedoopt op 17 oktober 1690, Rooms-Katholiek, van beroep katoenbleker in Aalsmeer, overleden in het Oosteinde van Aalsmeer op 10 november 1751, oud 61 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer op 15 januari 1719 met Aagje Jacobs de Waerd, geboren te Aalsmeer ca. 1699, overleden aldaar op 3 augustus 1721, oud 22 jaar.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 3 november 1723 met Maritje Krelis Borst.
 8. Johan Arend Rulvenholl,
  Gedoopt te Dinklage in de Rooms-Kath. kerk kerk op 2 maart 1693, overleden op 16 juli, oud ruim 4 maanden.

  DOOPREGISTER, Dinklage, Rooms-Kath. kerk, 2 martij 1693:
  Parentes Herm Ru....nfell et Talike Segers, Bapti Johan Arend, Patrini Arend Doel, Catharina Schragman et Johan Kohop.

  OVERLIJDENSREGISTER, Dinklage, Rooms-Kath. kerk, 16 juli 1693:
  Johan Arendt Ruevenholt, 20 septim.
1070. Kornelis Klaasz BORST,
Zoon van Claas Jacobsz Borst [nr. 2140] en Jannitje Willems [nr. 2141], geboren ca. 1670, mogelijk te De Kwakel, Gereformeerd lidmaat, overleden te Aalsmeer tussen 1720 en 1724, oud ca. 52 jaar.
Gehuwd ca. 1695 met Antje HIJNDRIKS.

NAEM-LIJST van de ledematen der Aelsmeersche Gemeente, die Georgius Leugies in de eerste huisbezoekinge junius 1720 gevonden heeft:
Op de Noord: Broeder Kornelis Borst met zijne huisvrou zuster Antje Hendriks.

1071. Antje HIJNDRIKS,
Geboren te Aalsmeer ca. 1675, Gereformeerd lidmaat, overleden na 1724.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, WEESKAMER, Staatboek, nr. 807, Aalsmeer, 23 februari 1724:
Antje Hendriks, weduwe van Cornelis Klaasz Borst, ter eenre, ende Klaas Cornelisz Borst, en Tobias Arentsz Dol als in huwelijk hebbende Marritje Cornelis Borst, meerderjarige kinderen, Willem Klaasz Borst, als oom en voogd over Hilletje, oud 20, Neeltje, oud 18, Stijntje, oud 17, Grietje, oud 13 en Willem Cornelisz Borst, oud 9 jaren, naargelaten kinderen (behalve de meerderjarigen) van Cornelis Klaasz Borst, verwekt bij de eerste comparante, besluiten tot uijtkoop, waarbij de eerste comparante haar kinderen op hun 25e verjaardag een silveren dukaton zal uitreiken. Wonende op de Kleine Noord in de Schinkelpolder.

KINDEREN VAN KORNELIS KLAASZ BORST EN ANTJE HENDRIKS:
 1. Klaes Krelisz Borst,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1700, Gereformeerd, overleden na 1754.
  Ondertrouw te Kudelstaart in de Geref. kerk op 28 mei 1724 met Immetje Jochums, geboren te Kudelstaart ca. 1700, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer op 21 april 1754, oud ca. 54 jaar.

  IMPOST OP TROUWEN, Aalsmeer, 20 mei 1724:
  den 20e dito, Klaes Corn: Borst en Immetje Jochems. Prodeo.

  ONDERTROUWREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 28 mei 1724:
  Sijn alhier in wettige ondertrouw opgenomen Klaes Cornelisz Borst, JM van Aelsmeer met Immetie Jochems, JD, geboortige van Keudelsteert.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 1724:
  Klaas Kornelissen Borst, JM, tot Aalsmeer en Immetjen Jochems, JD, van Keudelsteert.
  Ingetekent den 1st Junij 1724 en beijderzijd 3 maal afgekondigt en op hun tijd wettelijk getrout.

  OPMERKING:
  Immetje is mogelijk een dochter van Jochum van Eijk.

  IMPOST OP BEGRAVEN, Aalsmeer, 21 april 1754:
  Heeft Pieter Dirks Visser aangevinge gedaan vant lijk van Immetje Jans, vrouw van Klaas Borst, onder Prodeo.
 2. Maritje Borst,  zie nr. 535.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1700, Gereformeerd, overleden in het Oosteinde van Aalsmeer op 27 oktober 1751, oud ca. 51 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer in de Geref. kerk op 3 november 1723 met Tobias Rulvenholl, geboren te Dinklage, Bisdom Munster, aldaar gedoopt op 17 oktober 1690, Rooms-Katholiek, van beroep katoenbleker in Aalsmeer, overleden in het Oosteinde van Aalsmeer op 10 november 1751, oud 61 jaar, eerder weduwnaar van Aagje Jacobs de Waerd.
 3. Hillegond Kornelisse Borst,, ook Hilletje Cornelis Borst,
  Geboren te Aalsmeer aan de Noord, gedoopt in de Geref. kerk op 27 mei 1703, overleden na 1724.
  Ondertrouw te Aalsmeer op 28 oktober 1724 met Johannis Hendrik Sullebug, wonende aan de Overtoom onder NieuwerAmstel (1724).

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 27 mei 1703:
  Hillegond, de vaad: Korn. Klaasz Borst, de moed: Aaltje Heijndriks. Woonen aan de Noord.

  IMPOST OP TROUWEN, Aalsmeer, 28 oktober 1724:
  den 28 dito.
  Johannis Hendrik Sullebug, wonen: aan: Overtoom onder Nieuwer Amstel, en Hilletje Cornelis Borst. Prodeo.
 4. Neeltje Kornelisse Borst,
  Geboren te Aalsmeer aan de Noord, gedoopt in de Geref. kerk op 12 juli 1705, overleden na 24 augustus 1729.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 12 juli 1705:
  Neeltje, de vaad: Korn. Klaasz Borst, de moed: Antje Heijndriks; woonende aan de Noord.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF (nr. 804), Weeskamer, Aalsmeer, 24 augustus 1729:
  Neeltje Corn: Borst, geads. met Willem Klaasz Borst, haar oom en voogd, ontvangt te somma van f 6.- voor haar aandeel in de erfenis van haar grootmoeder Jannetje Willems.
 5. Stijntje Kornelisse Borst,
  Geboren in het Oosteinde van Aalsmeer, gedoopt in de Geref. kerk op 18 juli 1708, overleden op 18 augustus 1777, oud 69 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer in de Geref. kerk op 24 juni 1735 met Maverij Reijniersz Sevreijn, geboren ca. 1705, overleden na 1777.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 18 juli 1708:
  Stijntje, de vaad: Korn: Borst, de moed: Aaltje Heijnd: woon: in't o:end.

  ONDERTROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, oktober 1732:
  Ingetekend den october 1732 dog niet getrout: Ma... Reijniersz Sevreijn, JM, en Stijntje Corn: Borst, JD.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF [nr. 804], Weeskamer, Aalsmeer, 24 februari 1734:
  Stijntje Corn: Borst, meerderj.dogter ontvangt uijt handen van de weesmeesteren de somma van f 6.5.- vanwege de erfenis van Jannetje Willems, weduwe van Klaas Jacobsz Borst, haar grootmoeder.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, juni 1735:
  Ingetekend 24 juni en getrout: Maverij Reijniersz Sevreijn, JM en Stijntje Corn: Borst, JD.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 18 augustus 1777:
  Jacobus vd Laarse, Armmr:, aangeving gedaan vant lijk van Stijntje Borst, vrouw Markus Souvreij. Prodeo.
 6. Grietjen Cornelisse Borst,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1710, Gereformeerd.
  Ondertrouw te Aalsmeer in de Geref. kerk op 2 januari 1734 met Jacob Jansz Eijgenhuijs, geboren ca. 1705.

  ONDERTROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 2 januari 1734:
  Jacob Janz Eijgenhuijs, JM en Grietjen Corn: Borst, JD.
  Op hun tijd getrout.
 7. Willem Cornelisz Borst,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1713, verdronken in het Oosteinde van Aalsmeer op 7 juni 1746, oud ca. 32 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer in de Geref. kerk op 1 november 1738 met Agnietje Bol, geboren te Aalsmeer ca. 1716, overleden aldaar op 5 november 1751, oud ca. 35 jaar, dochter van Dirk Jansz Bol en Jannetje Reijers.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF [nr. 804], Weeskamer, Aalsmeer, 31 december 1738:
  Willem Cornelisz Borst ontvangt f 6.- van de weesmeesters vanwege de erfenis van Jannetje Willems, weduwe van Klaas Jacobsz Borst, zijn grootmoeder.

  SCHOUWINGEN VAN DRENKELINGEN (nr. 794), Aalsmeer, 9 juni 1746:
  Op de 7e junij 1746 op het Oosteijnde alhier, des namiddags ontrent ses uure gevisiteert ende geschouwen, de persoon genaamt Willem Cornelisz Borst wonende aldaar, out ontrent 32 jaren, soo als wij na genomen informatie sijn berigt, is den selve in de Schinkelpolder in een sloot tusschen twee bleek ackers over End staande verongelukt gevonden.
  Prodeo.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF [nr. 800], Weeskamer, Aalsmeer, 6 augustus 1749:
  Angnietje Dirks Bol, weduwe van Willem Cornelisz Borst, ter eenre, ende Klaas Cornelisz Borst, voogd over Cornelis, oud omtrent 8 jaren en Jannetje Willems Borst, oud omtrent 3 en 1/2 jaren, verwekt bij de voornoemde Willem Cornelisz Borst ter andere zijde. Uijtkoop.
1072. Gerardus Jansz BOUW, ook Gerrit Jansz RINKEL, zie nr. 1040.
Gedoopt te Eemnes in de Rooms-Kath. kerk op 31 december 1693, Oud-Katholiek, van beroep boer, erfgooier, bezat meerdere huurhuizen in Hilversum, overleden aldaar op 22 oktober 1761, oud 67 jaar.
Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 29 mei 1718 met Lambertie Geritse Claesse DE JONG.

1073. Lambertie Geritse Claesse DE JONG, zie nr. 1041.
Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 31 januari 1691, Oud-Katholiek, overleden te Hilversum op 20 oktober 1753, oud 62 jaar.
Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 29 mei 1718 met Gerardus Jansz BOUW.

1074. Joannes Teunisz Lauwen BRASSER, ook Jan BRASSER, zie nr. 1042.
Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 13 maart 1684, Oud-Katholiek, erfgooier, overleden te Hilversum op 24 februari 1757, oud 72 jaar.
Gehuwd te Hilversum in de Oud-Katholieke kerk op 8 mei 1707 met Gerritje Lamberts VLAENDEREN.

1075. Gerritje Lamberts VLAENDEREN, zie nr. 1043.
Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 29 januari 1685, Oud-Katholiek, overleden te Hilversum in april 1736, oud 51 jaar.
Gehuwd te Hilversum in de Oud-Katholieke kerk op 8 mei 1707 met Joannes Teunisz Lauwen BRASSER.

1076. Theodorus Henricksz DE JAGER, ook Dirck Henricksz DE JAGER, zie nr. 1044.
Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 27 maart 1678, Oud-Katholiek, erfgooier, overleden te Hilversum op 3 januari 1752, oud 73 jaar.
Gehuwd te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 18 november 1700 met Elisabeth (Lijsbeth) DIRCKS.

1077. Elisabeth DIRCKS, mogelijk Lijsbeth Dircks BOS, zie nr. 1045.
Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 1 januari 1678, Oud-Katholiek, overleden te Hilversum op 11 april 1737, oud 59 jaar.
Gehuwd te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 18 november 1700 met Theodorus Henricksz DE JAGER.

1078. Peter Petersz DE WIT, zie nr. 1046.
Geboren te Hilversum ca. 1660, Oud-Katholiek, overleden te Hilversum in 1729, oud ca. 69 jaar.
Gehuwd te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 27 april 1687 met Geritje Dircks HEIJN.

1079. Geritje Dircks HEIJN, zie nr. 1047.
Geboren te Hilversum ca. 1665, Oud-Katholiek, overleden te Hilversum op 30 oktober 1732, oud ca. 67 jaar.
Gehuwd te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 27 april 1687 met Peter Petersz DE WIT.

1080. Hendrik VERSCHUER,
Zoon van N.N. Verschuer [nr. 2160] en N.N. , geboren ca. 1685, vermeld op 22 november 1732 te Kortenhoef als comparant bij verkoop bakkerij aan Gijsbertje Hendrikse Schoenmaker, waarbij Willem Verschuur optreedt als lastgever.
Gehuwd ca. 1710 met N.N.

HUWELIJKSBIJLAGEN, Kortenhoef, secretarie, 1672-1808:
Niets gevonden.

NOTARISAKTE, Utrecht, (W.J. van Overmeer), 29 oktober 1731 (inv. nr. U174a4, akte nr. 36):
Garantie.
Eerste partij: Marten Claesen Boekhorst, wonende te Cortoeff, borgen Pieter Bes (Bets) en Hendrik Verschuur, wonende te Corthoeff.
Tweede partij: Gorters- en gruttersgilde.
Samenvatting akte: Voor het goed uitoefenen van het collecteurschap over Kortenhoef.

AKTEN OUD-RECHT, Kortenhoef, 22 november 1732, nr. 27:
Verkoopakte:
Willem Verschuur, lastgever en Hendrik Verschuur, comparant bij verkoop bakkerij aan Gijsbertje Hendrikse Schoenmaker.
Abraham Dirkze Kool, eigenaar belendende bakkerij.
Zietze Janse Timmer, idem.
Martens, erflater, overledene.
Dirk Abrahamse Kool, echtgenoot overledene.

KINDEREN:
 1. Evert Hendriksz Verschuer,  zie nr. 540.
  Geboren ca. 1710, mogelijk rond Barneveld, Amersfoort of Utrecht, verhuisde voor 1742 naar 's-Graveland , begraven aldaar op 19 juli 1771, oud ca. 51 jaar.
  Gehuwd (1) te Ankeveen in de Rooms-Kath. kerk op 14 mei 1742, ondertrouw te Kortenhoef op 27 april 1742 met Dirkje Rodt, gedoopt te Ankeveen in de Rooms-Kath. kerk op 26 mei 1720, overleden te 's-Graveland op 9 april 1748 en begraven aldaar op het kerkhof van de Gereformeerde Kerk op 11 april 1748, oud 27 jaar.
  Gehuwd (2) te Ankeveen op 11 november 1748 met Geertruij Jans Goedermans, ook Grietje Jans.
 2. Jan Hendrikse Verschuur.
  Geboren ca. 1715, van beroep waterschepper bij de brandweer te Kortenhoef, overleden voor 1784.
  Gehuwd te Ankeveen in de Rooms-Kath. kerk op 5 februari 1742 met Aaltje Rijkse Rossenbergh, geboren ca. 1720, van beroep daghuurster, overleden voor 1784, dochter van Rijk Jansen Rossenbergh en van Niesjen Gijsbertsz Rot.

  AKTEN OUD-RECHT, Kortenhoef, 19 januari 1742, nr. 214:
  Huwelijks aankondiging Jan Hendrikze Verschuer met Aaltje Rijkse Rossenbergh.

  TROUWREGISTER, Ankeveen, R.K. kerk, 5 februari 1742:
  Anno 1742 die 5 Februarii.
  Copulati sunt Jan Hendricksen Verschuur [et] Aeltjen Rijcken.
  Coram frequente populo.

  DOOPGETUIGE (Aaltje Rijken Rossenberg):
  Te Ankeveen in de R.K. kerk op 2 augustus 1755 van Agnes, dochter van Gerrit van Hoven en Hentje Rossenberg.

  HUWELIJKSE BIJLAGEN:
  Dat Rijk Jansen Rossenbergh Jongman met Niesgen Gijsbertsz Rot, Jongedogter van Cortenhoeff, hare drie Sondaaghse Uijtroepinge voor onse kerke van Cortenhoef alhier onverhindert hebben gehad, etc.

  KINDEREN:
  1. Richardus Verschuur.
   Gedoopt te Ankeveen in de R.K. kerk ca. 28 augustus 1742.

   DOOPREGISTER, Ankeveen, Rooms-Kath. kerk, die .... Augusti 1742 [tussen 28 en 31 augustus], blz. 116:
   Baptizatus est Richardus.
   Parent Jan Hendricksen Verschuur, Aeltjen Rijcken Rossenbergh.
   Mat. Dirckjen Rijcken Rossenbergh.
  2. Minardus Verschuur,
   Gedoopt te Ankeveen in de R.K. kerk op 20 oktober 1744, overleden voor 4 juli 1761.

   DOOPREGISTER, Ankeveen, R.K. kerk, 20 oktober 1744, blz. 127:
   Anno 1744 die 20 Octobris.
   Baptizatus est Minardus.
   Parent Jan Verschuur, Aeltjen Rijcken.
   Mat. Niesjen Gijsberts.
  3. Agnes Verschuren,
   Gedoopt te Ankeveen in de R.K. kerk op 7 december 1745.

   DOOPREGISTER, Ankeveen, R.K. kerk, 7 december 1745, blz. 132:
   Anno 1745 die 7 Decembris.
   Baptizata est Agnes.
   Parent Jan Verschuren, Aeltjen Rijcken.
   Mat: Hendrickjen Rijcken.
  4. Maria Verschuur,
   Gedoopt te Ankeveen in de R.K. kerk op 14 januari 1747, overleden voor 24 september 1750.

   DOOPREGISTER, Ankeveen, R.K. kerk, 14 januari 1747, blz. 136:
   Anno 1747 die 14 Januarii.
   Baptizata est Maria.
   Parent Jan Verschuur, Aeltjen Rijcken.
   Mat: Marietjen Rijcken.
  5. Everardus Verschuur,
   Gedoopt te Ankeveen in de R.K. kerk op 7 oktober 1748.

   DOOPREGISTER, Ankeveen, R.K. kerk, 7 oktober 1748, blz. 144:
   Anno 1748 die 7 octobris.
   Baptizatus est Everardus.
   Parent Jan Verschuur, Aaltjen Rijcken.
   Mat: Marietjen Rijcken.
  6. Maria Verschuur,
   Gedoopt te Ankeveen in de R.K. kerk op 24 september 1750.

   DOOPREGISTER, Ankeveen, R.K. kerk, 24 september 1750, blz. 152:
   Anno 1750 die 24 Septembris.
   Baptizata est Maria.
   Parent Jan Verschuur, Aeltjen Rossenburg.
   Mat: Anna Rossenburg.
  7. Henricus Verschuren, ook Hendrik Verschuur,
   Geboren te Kortenhoef, gedoopt te Ankeveen in de R.K. kerk op 27 augustus 1752, overleden voor 5 oktober 1817.
   Gehuwd te 's-Graveland op 31 mei 1784, ondertrouw te Kortenhoef en Muiden op 16 mei 1784 met Neeltje Koerwinkel, ook Coerwinkel, geboren te Muiden ca. 1755, Rooms-Katholiek, overleden te Kortenhoef op 5 oktober 1817, oud 59 jaar.
   Neeltje was eerder gehuwd te Muiderberg op 11 augustus 1780 met Arij Snijder, geboren te Muiderberg, overleden voor 16 mei 1784.

   DOOPREGISTER, Ankeveen, R.K. kerk, 27 augustus 1752, blz. 160:
   die 27 Augustusti 1752.
   Baptizatus est Henricus.
   Parentes Jan Hendrikzen Verschuren, Aeltjen Rijken Voszenberg, Aeltjen Rijken Roszenberg
   Matrina Dirckje Rijke.

   HUWELIJKSBIJLAGE, 's-Graveland, 16 mei 1784, blz. 166:
   Dat de drie Zondagse Huwelijx Gebooden van Hendrik Verschuur geboortig van en woonende ten Cortenhoef met Neeltje Koerwinkel weduw Arij Snijders, wonende alhier, ter Secretarije van Muijden zijn aangeteekendt om op Zondag de 16 deezes haeren Eerste Huwelijx proclamatie van de Puije deezes Steede Huijse te hebben met bevel nogtans dat ten reguarde van de Bruijdegom de Huwelijks Proclamatien te Cortenhoef meede moeten gedaan werden en daar van ten daage der trouw bevestiging wettig betoog werden en gebragt betuijgen.
   Actum Muijden, den 16 Maij 1784.

   HUWELIJKSBIJLAGE, 's-Graveland, 31 mei 1784, blz. 166:
   Dat Hendrik Verschuur, Bruijdegom en Neeltje Koerwinkel, laast wed. van Arij Snijder, Bruijd,
   Tans bijde woonende alhier hunne drie huwelijkse Proclamatien al hier tot Cortenhoef onverhindert zijn afgeloopen.
   Actum Kortenhoef, den 31 Meij 1784.

   OVERLIJDENSAKTE, Kortenhoef, 6 oktober 1817, nr. 28.
  8. Anna Verschuur,
   Gedoopt te Ankeveen in de R.K. kerk op 1 februari 1754, overleden voor 9 november 1757.

   DOOPREGISTER, Ankeveen, R.K. kerk, 1 februari 1754, blz. 165:
   Anno 1754 die 1ma Februarii.
   Baptizata est Anna.
   Parentes Jan Hendrikse Verschuur, Aeltje Rijken.
   mat. Annitje Rijken cujus loco levavit Mietje Gijsbers.
  9. Anna Verschuur, ook Mijndert Verschueren,
   Gedoopt te Ankeveen in de R.K. kerk op 9 november 1757.

   DOOPREGISTER, Ankeveen, R.K. kerk, 9 november 1757, blz. 184:
   Anno 1757 die 9 Novembris.
   Baptizata est Anna.
   Parent Jan Verschuur, Aaltjen Rijken.
   Mat: Marietjen Rijken.
  10. Meinardus Verschueren,
   Gedoopt te Ankeveen in de R.K. kerk op 4 juli 1761.

   DOOPREGISTER, Ankeveen, R.K. kerk, 4 juli 1761, blz. 203:
   Anno Domini 1761 die 4 julii.
   Baptizatus Meinardus.
   parent Jan Verschueren et Aeltje Rijcken.
   sucept Maritje Rijcken.
 3. Jannetje Hendriks Verschuur,
  Geboren ca. 1725, overleden na 1768.
  Gehuwd te Kortenhoef in de Geref. kerk op 28 maart 1745 met Jan de Kloet, zoon van Hendrik Cornelisz de Kloet en Grietie Jans Vleugel.

  TROUWREGISTER, Kortenhoef, Geref. kerk, 7, 14 en 21 maart 1745:
  Den 7, 14, en 21 Maart hebben huwelijkse Proclam: gehadt
  Jan Hendriksz de Kloet J:M:, met
  Jannetje hendriks Verschuur J:D:,
  beijde alhier woonende,
  Getroud 28 dito.

  OUD-RECHT, Transportaktes etc., Kortenhoef, 30 mei 1763 (inv. nr. 3391, Akte nr. 88):
  Jan de Kloedt, vermeld als belendend eigenaar.

  DOOPGETUIGE:
  Op 12 april 1767 in de Herv. kerk te Kortenhoef van Hendrik, zoon van Ruth Verschuur en Engeltje Leeflang.

  KINDEREN:
  1. Grietje de Kloet,
   Gedoopt te Kortenhoef in de Herv. kerk op 25 september 1746.

   DOOPREGISTER, Kortenhoef, Herv. kerk, 25 september 1746:
   Grietje, dochter van Jan de Kloet en Jannetje Verschuur.
   Getuige: Grietje de Kloet.
  2. Hendrik de Kloet,
   Gedoopt te Kortenhoef in de Herv. kerk op 14 april 1748.

   DOOPREGISTER, Kortenhoef, Herv. kerk, 14 april 1748:
   Hendrik, zoon van Jan de Kloet en Jannetje Verschuur,
   Getuige Neeltje de Kloet.
  3. Grietje de Kloet,
   Gedoopt te Kortenhoef in de Herv. kerk op 4 mei 1749.

   DOOPREGISTER, Kortenhoef, Herv. kerk, 4 mei 1749:
   Grietje, dochter van Jan de Kloet en Jannetje Verschuur.
   Getuige: Grietje de Kloet.
  4. Grietje de Kloet,
   Gedoopt te Kortenhoef in de Herv. kerk op 11 mei 1752.

   DOOPREGISTER, Kortenhoef, Herv. kerk, 11 mei 1752:
   Grietje, dochter van Jan de Kloet en Jannetje Verschuur.
   Getuige: Neeltje de Kloet.
  5. Weijntje de Kloet,
   Gedoopt te Kortenhoef in de Herv. kerk op 1 juli 1753.
   Gehuwd te Kortenhoef op 23 juli 1775 met Pieter Abrahamsz Hagen, gedoopt te Kortenhoef op 19 april 1752, van beroep laboureur, overleden te Kortenhoef op 27 juli 1827, oud 75 jaar, zoon van Abraham Pieterz Hagen en Neeltje Pieters Bus,

   DOOPREGISTER, Kortenhoef, Herv. kerk, 1 juli 1753:
   Weijntje, dochter van Jan de Kloet en Jannetje Verschuur.
   Getuige: Neeltje de Kloet.

   OPMERKING:
   Wijntje bracht op 3 januari 1773 een "onecht" kind op de wereld welke de naam Gerrit kreeg.
  6. Jacob de Kloet,
   Gedoopt te Kortenhoef in de Herv. kerk op 26 december 1754.

   DOOPREGISTER, Kortenhoef, Herv. kerk, 26 december 1754:
   Jacob, zoon van Jan de Kloet en Jannetje Verschuur.
   Getuige: Neeltje de Kloet.
  7. Grietje de Kloet,
   Gedoopt te Kortenhoef in de Herv. kerk op 17 oktober 1756.

   DOOPREGISTER, Kortenhoef, Herv. kerk, 17 oktober 1756:
   Grietje, dochter van Jan de Kloet en Jannetje Verschuur.
   Getuige: Marritje Jans.
  8. Jacob de Kloet,
   Gedoopt te Kortenhoef in de Herv. kerk op 6 augustus 1758.

   DOOPREGISTER, Kortenhoef, Herv. kerk, 6 augustus 1758:
   Jacob, zoon van Jan de Kloet en Jannetje Verschuur.
   Getuige: Neeltje de Kloet.
  9. Meijndert de Kloet,
   Gedoopt te Kortenhoef in de Herv. kerk op 2 november 1760.

   DOOPREGISTER, Kortenhoef, Herv. kerk, 2 november 1760:
   Meijndert, zoon van Jan de Kloet en Jannetje Verschuur.
   Getuige: Marritje Jans.
  10. Grietje de Kloet,
   Gedoopt te Kortenhoef in de Herv. kerk op 13 december 1761.

   DOOPREGISTER, Kortenhoef, Herv. kerk, 13 december 1761:
   Grietje, dochter van Jan de Kloet en Jannetje Verschuur.
   Getuige: Marritje Jans.
  11. Cornelis de Kloet,
   Gedoopt te Kortenhoef in de Herv. kerk op 6 maart 1763.

   DOOPREGISTER, Kortenhoef, Herv. kerk, 6 Maart 1763:
   Cornelis, zoon van Jan de Kloet en Jannetje Verschuur.
   Getuige: Engeltje de Kloet.
  12. Hendrikje de Cloet,
   Gedoopt te Kortenhoef in de Herv. kerk op 25 juni 1769.

   DOOPREGISTER, Kortenhoef, Herv. kerk, 25 juni 1769:
   Hendrikje, dochter van Jan de Cloet en Jannetje Verschuur.
   Getuige: Engeltje Leeflang.
 4. Ruth Hendriksz Verschuur,
  Geboren ca. 1735, overleden te Kortenhoef op 8 juni 1797.
  Gehuwd te Kortenhoef in de Ned. Herv. kerk op 23 oktober 1763 met Engelina Leeflang, ook Engeltje Jans Leeflang, geboren te Kortenhoef op 24 juli 1740.

  ONDERTROUWREGISTER, Kortenhoef, Ned. Herv. kerk, 2, 9 en 16 oktober 1763:
  Den 2, 9, en 16 Octob: deezes,
  Ruth Hend.kz. Verschuur, J:M:, En
  Engeltje Jans Leeflang, J:D:, beijde alhier.
  Get: 23de.

  DOOPGETUIGE (Engeltje):
  Op 25 juni 1769 in de Herv. kerk te Kortenhoef van Hendrikje, dochter van Jan de Cloet en Jannetje Verschuur.

  AKTE VAN INDEMNITEIT, Kortenhoef, 29 oktober 1777:
  Engelina Leeflang, Marritie Verschuur en Jaapie Verschuur, Dorpsbestuur Kortehoef naar onbekend (Hg. Ko, 31).

  AKTE VAN INDEMNITEIT, Kortenhoef, 29 oktober 1783:
  Engelina Leeflang, vrouw van Ruth Verschuur, en Marritie Verschuur en Jaapie Verschuur, Dorpsbestuur Kortehoef naar onbekend (Ga. Ko, s7 s8).

  BEGRAAFBOEK, Kortenhoef, Ned. Herv. kerk, 8 juni 1797, blz. 61:
  Grafnr. 59: Rut Verschuur.

  KINDEREN:
  1. Marritje Ruths Verschuur,
   Gedoopt te Kortenhoef in de Herv. kerk op 2 december 1764, overleden te Oud-Loosdrecht op 21 december 1809, oud 45 jaar.
   Gehuwd voor 5 juni 1797, mogelijk te Oud-Loosdrecht met Dirk Jansz Spijker.

   DOOPREGISTER, Kortenhoef, Herv. kerk, 2 december 1764:
   Marritje, dochter van Ruth Verschuur en Engeltje Leeflang.
   Getuige Aafje Leeflang.
  2. Jaapje Ruths Verschuur,
   Gedoopt te Kortenhoef in de Herv. kerk op 23 februari 1766, van beroep werkster, woont in 1818 te Loosdrecht of Kortenhoef, overleden te Kortenhoef op 28 december 1828, oud 62 jaar.
   Gehuwd te Oud-Loosdrecht op 21 juni 1794 met Jacob Groenhof, gedoopt te Oud-Loosdrecht op 2 juli 1775, overleden te Groet (Schoorl) op 17 januari 1823, zoon van Paulus Jacobsz Groenhoff en Evertje Aries van Lunteren.

   DOOPREGISTER, Kortenhoef, Herv. kerk, 23 februari 1766:
   Jaapje, dochter van Ruth Verschuur en Engeltje Leeflang.
   Getuige Cornelia Leeflang.

   OVERLIJDENSAKTE, Kortenhoef, 29 december 1828, nr. 14.

   DOOPGETUIGE:
   Op 27 maart 1796 in de Herv. kerk te ’s-Graveland van Jacoba, dochter van Frederik Schouten en Jannitje van Hoeven.
  3. Hendrik Ruths Verschuur,
   Gedoopt te Kortenhoef in de Herv. kerk op 12 april 1767, overleden te Kortenhoef op 3 maart 1808, oud 40 jaar.

   DOOPREGISTER, Kortenhoef, Herv. kerk, 12 april 1767:
   Hendrik, zoon van Ruth Verschuur en Engeltje Leeflang.
   Getuige Jannetje Verschuur.

   BEGRAAFBOEK, Kortenhoef, Ned. Herv. kerk, 3 maart 1808, blz. nr. 131:
   Hendrik Verschuur.
1082. Teunis Teunisz DE JONGH, ook Teunis TEUNISSEN,
Zoon van Teunis de Jongh [nr. 2164] en van N.N., geboren ca. 1690, overleden voor 1772.
Gehuwd (1) voor 1718 met Annetje GERRITS.
Buitenechtelijke relatie (2) van 1719-1724 met Geertje GIJSBERS.
Gehuwd (3) te Ankeveen op 29 januari 1733 met Jacobje Jans SCHRIECK, geboren ca. 1705, begraven te Ankeveen op 25 juli 1772, oud ca. 67 jaar.

TROUWREGISTER, Ankeveen, 29 januari 1733.
Getuigen Aris Jans de Langhe en Maria Koningsvelt.

KINDEREN VAN TEUNIS TEUNISSEN EN ANNETJE GERRITS:
 1. Antonius Teunissen,
  Gedoopt te Ankeveen in de Rooms-Kath. kerk op 12 augustus 1718.

  DOOPREGISTER, Ankeveen, Rooms-Kath. kerk, 12 augustus 1718, blz. 1:
  Anno 1718 die 12 Augusti.
  Baptizatus est Antonius.
  Parent: Teunis Teunissen, Annetjen Gerrits.
  Mat: Nelletjen Teunissen.
 2. Petronella Teunissen,
  Gedoopt te Ankeveen door de vroedvrouw op 20 november 1719.

  DOOPREGISTER, Ankeveen, Rooms-Kath. kerk, 20 november 1719, blz. 8:
  Anno 1719 die 20 Novembris.
  Baptizata est ab obstetrice Petronella postea capletest ceremonia.
  Parent Teunis Teunissen, Annetjen Gerrits.
  Mat: Nellitjen Teunis.
 3. Joannes Teunisz de Jongh, ook Jan Teunisz de Jong,
  Gedoopt te Ankeveen in de Rooms-Kath. kerk op 24 oktober 1728.
  Gehuwd te Ankeveen op 2 november 1766 met Jannitje Aris de Lange.

  KINDEREN:
  1. Anna de Jong,
   Gedoopt te Ankeveen in de R.K. kerk op 16 april 1767, overleden voor 26 februari 1772.
  2. Antonis de Jong, ook Teunis de Jong,
   Gedoopt te Ankeveen in de R.K. kerk op 1 september 1768, van beroep arbeider, overleden te Ankeveen op 14 augustus 1829, oud 60 jaar.
   Gehuwd te Ankeveen op 7 oktober 1794 met Anna van Blaricum, overleden voor 1806.
  3. Adrianus de Jong,
   Gedoopt te Ankeveen in de R.K. kerk op 26 juni 1770.
  4. Anna de Jong,
   Gedoopt te Ankeveen in de R.K. kerk op 26 februari 1772.
1083. Geertje Gijsberse RODT, ook genaamd Geertje Gijsbertse RAT,
Dochter van Gijsbert Rodt [nr. 2166] en N.N., geboren ca. 1695, vermeld als doopgetuige in 1720, op 27 april 1742 als getuige aanwezig bij huwelijk van haar dochter Dirkje.
Buitenechtelijke relatie (1) van 1719-1724 met Teunis TEUNISSEN.
Gehuwd (2) te Kortenhoef op 13 maart 1739 met Jurie DE VALE, geboren te Enger.

DOOPGETUIGE:
Te Ankeveen in de R.K. kerk op 9 februari 1720 van Henrica, dochter van Rijck Jansen en Niesjen Gijsen (Duijfjen Gijsbers cujus loco afftitit Geertjen Gijsbers).

OUD-RECHT, transporten, hypotheken, etc., Kortenhoef, 13 maart 1739 (inv. nr. 3388, acte nr. 104):
Huwelijks aankondiging van Jurie de Vale, geboren te Enger, geassisteerd door Dirk de Groot, met Geertje Gijsbertse Rat, vergezeld van haar vader Gijsbert Rat.

KINDEREN:
 1. Theodora Teunissen, ook Dirkje Rodt,  zie nr. 541.
  Gedoopt te Ankeveen in de Rooms-Kath. kerk op 26 mei 1720, overleden te 's-Graveland op 9 april 1748 en begraven aldaar op het kerkhof van de Gereformeerde Kerk op 11 april 1748, oud 27 jaar.
  Gehuwd te Kortenhoef op op 27 april 1742 met Evert Hendriksz Verschuer.
 2. Antonius Teunissen,
  Gedoopt te Ankeveen in de Rooms-Kath. kerk op 25 april 1723.
 3. Henricus Teunissen,
  Gedoopt te Ankeveen in de Rooms-Kath. kerk op 17 oktober 1724.
1088. Baard Cornelis Klaas VREEKSZ,
Zoon van Cornelis Klaas Vreeksz [nr. 2176] en een dochter van Pieter Dircksz Ghijsz [nr. 2177], geboren ca. 1655, landbouwer, overleden tussen 1701 en 25 augustus 1721.
Gehuwd te Aalsmeer ca. 1680 met Geertje Cornelis MANTJES.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 795, Publieke verkoping, Aalsmeer, 20 december 1707:
Agtervolgens de generale Conditie ende voorwaarden zoo begeeven Schout ende Ambagtsbew: van Aalsmeer ten overstaan van Schepenen alhier verkopen zoodanige Huijs, werf, schuuren, landen, akkers ende waters als Baard Corn: Klaas Vreeksz gepossideerd ende bezeten heeft dat in zoodanige belendens als dezelve gelegen zijn daar toe om kortheijd wille werd gerefereert ende gehouden of alle dezelve alhier in specie uijtgedrukt waaren daarop den koper zal dragen zoodanige ongelden als daarvan ouds op gestaan heeft met zijn dijk die daar bij behoord ende de tienden die op het huijs staan. Welke voorz: partije den kooper zal aanvaarden meijdag komende 1708 ende zijne uijtgeloofde kooppenn: te betaalen in gereede gelden.

1089. Geertje Cornelis MANTJES,
Dochter van Cornelis Jacobsz Mantjes [nr. 2178] en Niesje Pouwels [nr. 2179], geboren ca. 1660, Doopsgezind (Vermaning der Oude Vriesen), woont aan de Uiterweg (1726).
Gehuwd (2) te Aalsmeer aan de Uiterweg in de Vermaning der Oude Vriezen op 22 december 1726, ondertrouw te Aalsmeer voor schout en schepenen op 8 december 1726 met Pieter Dirksz SLOP, geboren ca. 1660, Doopsgezind (De Oude Vriezen), woont te Uithoorn (1726), zoon van Dirk Cornelisz Slop en Neeltgen Pieters Been.

SCHEPENTROUWBOEK 1713-1732, Aalsmeer, 8 december 1726:
Den 8e decemb: hebben haar in ondertrouw aangegeven en daar van biljetten van het gemene Land op het Trouwen geëmaneert van den Secretaris alhier gehaald
Pieter Dirksz Slop wed: van Aagje Jans, wonende aan den Uithoorn, als Bruijdegom ter Eenre, Ende
Geertje Cornelis, wed: van Baard Cornelis Klaas Vreeksz, wonende alhier op den Uijtterweg als bruijd ter andere zijde,
dewelke op de Uijtterweg in de Vermaning van de Oude Vriesen zijn getrouwt, op de 22e dezer welks zij mij hebben bekent gemaakt.
[in de kantlijn: Solvit Trouw regt f 1:10.]
[identieke weergave der oorspronkelijke aantekening]

KINDEREN VAN BAARD CORNELIS KLAAS VREEKSZ EN GEERTJE CORNELIS MANTJES:
 1. Antje Baards Vreeksz, ook genaamd Been,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1680, overleden op 29 oktober 1759, oud ca. 79 jaar.
  Gehuwd ca. 1700 met Cornelis Piet, geboren ca. 1675, van beroep visser, teelman, overleden ca. 1748, oud ca. 73 jaar, zoon van Jan Gerritsz Piet en Geertje Klaas Ceesjannen.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 29 oktober 1759:
  Heeft Klaas Cornelisz Backer aangeving gedaan vant lijk van Antje Baards Been, wed. van Jan Cornelisz Piet onder Prodeo.
 2. Grietje Baards Vreeksz, ook Grietje Baards Been.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1683, overleden op 16 oktober 1761, oud ca. 78 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 4 februari 1707 met Cornelis Dirksz Slop, wonende in het Oosteinde, Doopsgezind, overleden na 1726, zoon van Dirck Cornelisz Slop en Neeltgen Pieters Been.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 16 oktober 1761:
  Heeft Dirk Slop aangeving gedaan ...........[onleesbaar].
 3. Cornelis Baards Vreeksz, ook genaamd Been,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1685, overleden aldaar op 1 februari 1751, oud ca. 66 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 24 januari 1710 met Antje Swart, ook genaamd Splint, geboren ca. 1685, overleden te Aalsmeer op 27 januari 1761, oud ca. 75 jaar, dochter van Jan Krijnen Swart.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 1 februari 1751:
  Den Eersten Februarij heeft Pieter Cornelisz Been Aangeving gedaan vant lijk van Cornelis Baardsz Been zijn Vader onder Prodeo.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 27 januari 1761:
  Heeft Aegt Cornelis Been aangeving gedaan vant lijk van haar moeder genaamt Antje Janse Swart onder Prodeo.
 4. Willem Baards Vreeksz, ook genaamd Been,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1687, Ned. Hervormd, overleden aldaar in juni 1771, oud ca. 84 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 14 mei 1713 met Antje Doeven, geboren ca. 1690, overleden te Aalsmeer op 11 september 1772, oud ca. 82 jaar, dochter van Jan Klaasz Doeven en Neeltje Aris Prik.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, juni 1771:
  Heeft Pieter Willemse Been aangeving gedaan vant lijk van zijn Vader genaamt Willem Baardse Been onder Prodeo.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer. 11 september 1772:
  Heeft Willem Crisse Harting aangeving gedaan vant lijk van Antje Jans Doeve, wed. Willem Baardse Been onder prodeo.
 5. Klaas Baards Vreeksz,  zie nr. 544.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1690, Gereformeerd, van beroep visser, overleden te Aalsmeer op 8 december 1773, oud ca. 83 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer op 15 januari 1713 met Marritje Gijssen, geboren ca. 1690, overleden te Aalsmeer voor 20 januari 1715.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer op 20 januari 1715 met Trijntje Klaas Jongkind.
 6. Immetje Baards Vreeksz,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1692, overleden op 27 december 1771, oud ca. 79 jaar.
  Gehuwd (1) met Cornelis Klaasz Engelen, overleden voor 13 augustus 1734.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer op 13 augustus 1734 met Jacob Beddeman, ook genaamd van Zijverden, overleden op 17 maart 1763, zoon van Klaas Jacobsz van Zijverden en Anna Abrahamse.

  VERKLARING, Aalsmeer, Schout en schepenen, 31 juli 1714:
  Verschijnt Immetje Baards met haar vader en verklaart dat ene Jacob Maartensz "op voorgeeven van met haar eijseresse te sullen trouwen, haer eijseresse so verre heeft weeten te ceduceeren en te misleijden dat hij eerste gedaagde vleesselijke conversatien met de eijseresse heeft gepleegd en haar eijseresse ten hoogdte onteert tot soodanigen effecten dat de eijseresse daardoor is bevrugt geworden, , en op den 12e van deese loopende maand julij van een jonge soon verlost is geworden".
  Jacob Maartensz echter "verclaerd direct of indirect nooijt nog te nooijt met de eijseresse eenige vleesschelijke conversatie gehad en gehouden te hebben".

  TROUWDATUM:
  Eerste huwelijk niet gevonden bij Impost op trouwen, Aalsmeer, 1717-1734;

  IMPOST op trouwen, Aalsmeer, 13 augustus 1734:
  Jacob Klaasz Beddeman, J:M: en Immetje Baardse, weduwe van Corn: Klaas Engelen, Prodeo.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 17 maart 1763:
  Heeft Jacob van der Laarsen als armmeester aangeving gedaan vant lijk van Jacob Klaasz Beddeman en dus onder Prodeo.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 27 december 1771:
  Gerrit van der Nagel aangeving gedaan vant lijk van Immetje Baardse Been wed. Jacob Beddeman [onder] Prodeo.
 7. Marritje Baards Vreeksz, ook genaamd Been,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1694, overleden aldaar op 3 mei 1766, oud ca. 72 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 7 januari 1720 met Cornelis Spaargaren, geboren ca. 1695, Doopsgezind, wonen aan de Uijterweg, overleden te Aalsmeer op 13 november 1749, zoon van Pieter Jansz Spaargaren en Antje Gijs Been.

  NOTARISARCHIEF (N. Regeer), Aalsmeer, 27 maart 1749, nr. 99:
  Langstlevende testament van Cornelis Pietersz Spaargaren en Marritje Baardse Klaas Vreeksz, Egteluijden wonende aan de Uijtterweg.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 13 november 1749:
  Den 13de dito heeft Klaas Corn: Backers, Opsiender van de Nieuwe Gemeente aan den Uijtterweg aangeving gedaan van Cornelis Pietersz Spaargaren , onder Prodeo.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 3 meij 1766:
  Heeft Piet Corn. Bol aangeving gedaan vant lijk van Martje Baardze Been on der het Classis van en betaald f 3.-.
 8. Jannetje Baards Vreeksz,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1696, overleden op 12 augustus 1728, oud ca. 32 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 14 oktober 1724 met Gerrit Jacobsz Vink, geboren te Aalsmeer ca. 1675, van beroep visser, overleden op 27 maart 1754, oud ca. 79 jaar, zoon van Jacob Jan Gerritsz en Martje Klaas Poulis, eerder weduwenaar van Antje Jans Zijp en Neeltje Klaas Vermeij.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Weeskamer, Staatboek, nr. 807, Aalsmeer, 4 februari 1722:
  Gerrit Jacobsz, weduwnaar van Antje Jans Zijp ter eenre, ende Klaas Jans Zijp en Cornelis Jans Zijp, beijde oomen en voogden over Aeltje Gerrits, oud 20, Marritje Gerrits, oud 18, Jan Gerritsz oud 16, Klaes Gerritsz, oud 14, Leendtje Gerrits, oud 8 en Maerten Gerritsz, oud 5 jaeren, naergelaten kinderen van voorn: Antje Jans Zijp, verwekt bij de eerste comparant, besluiten tot uijtkoop, waarbij de kinderen op hun 25 verjaardag zullen ontvangen de somma van f 2.- met een behoorlijke uijtset.

  IMPOST op trouwen, Aalsmeer, 14 oktober 1724:
  Gerrit Jacobs laest wedr: van Neeltje Klaes Verweij en Janetje Baardse, beijde Prodeo.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 12 augustus 1728:
  Gerrit Jacobs het lijk van Jannetje Baards, sijn vrouw. Prodeo.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 27 maart 1754:
  Heeft Maarten Gerritsz Vink aangevinge gedaan vant lijk van sijn vader Gerrit Jacobsz onder het classis van en betaald f 3.-

  NOTARISAKTE (N. Regeer), Aalsmeer, 30 oktober en 5 november 1760, nr. 218:
  Jacob Gerritsz Vink, Klaas Gerritsz Vink, Maarten Gerritsz Vink, Cornelis Jansz Heeren als in huwelijk hebbende Neeltje Gerritse Vink en Jan Dirksz Koomen, als in huwelijk hebbende Leentje Gerrits Vink, alle woonende op het Westeijnde alhier, eenigste nagelaten kinderen van wijlen Gerrit Jacobsz Vink in sijn eerste huwelijk verwekt bij Antje Janse Zeijp.
  Item Cornelis Klaasz Zeijp, woonende meede op het Westeijnde, Grietje Klaas Zeijp, weduwe van Dirk Maartensz Bol, woonende op de Zeijdweg, Leendert Jansz Zeijp, zijnde jegenswoordig de eenigste in leeven sijnde kind van (de gemelden Cornelis en Grietje Klaasz Zeijp haare overleedene broeder) Jan Klaasz Zeijp, woonende op de Nieuw Wetering.
  Willem Jansz Brande, woonende meeden op het Westeijnde en Dirk Kerklaan als in huwelijk hebbende Trijntje Janse Branden, woonende op den Horn, welke verklaarden de eenige nog in leeven sijnde kinderen van wijlen Jan Branden te sijn, verwekt bij wijlen Neeltje Klaas Zeijp, die een volle suster is geweest vande voorgemelden comparant Cornelis en Grietje Klaasz Zeijp en van de voorgemelden overleedenen Jan Klaasz Zeijp en zoo de vijff laasten comparanten verklaaren zoo zijnde voorgemelden Cornelis, Grietje en de gemelden overleedenen Jan en Neeltje Klaase Zijp geweest de eenigste kinderen van wijlen eenen Klaas Jansz Zeijp, jegenswoordig geen meerder kinderen off kindskinderen int leeven zijn als de hier vooren gemelden Cornelis en Grietje Klaase Zeijp, Leendert Jansz Zeijp en Willem en Trijntje Jans Branden.
  Item Jan Jacobsz Zeijp die zoo hij verklaart is de eenigste in weesen sijnde kind van van wijlen Jacob Jansz Zeijp en dat van gemelden Jacob Jansz Zeijp jegenswoordig geen meerder kind off kindskinderen int leeven zijn als de zoo even gemelden Jan Jacobsz Zeijp.
  Wijders verklaaren nog alle de gesamentlijke comparanten dat de hier vooren gemelden Antje Janse Zeijp, Klaas Jansz Zeijp en Jacob Jansz Zeijp, beneevens eene Cornelis Jansz Zeijp die sonder eenigen decendenten natelaaten in vroeger tijt alhier meeden is overleeden, in hunne leeven zijn geweest de eenigste broeders en suster en wel van heelen bedden van, op den 27 september laastleeden alhier overleedenen Pieter Jansz Zeijp, zijnde dus de gesamentlijken comparanten de eenigste broeders en suster en kinderen of kindskinderen, endus binnen off met de vierde graat de eenigste en naastbestaande erfgenamen bij intestato van de opgemelden onlangs alhier overleedenen Pieter Jansz Zeijp, hunne oom en oudoom respectieff, de welken als nog gesamentlijk verklaarden hunne voorgemelden overleedenen oom en oudtoom Pieter Jansz Zeijp zijn Testamentaire dispositie, die hij benevens zijn Huijsvrouw en nu nagelaten wed: Marritje Crelis Broerse tesamen op den 26e Maij 1746 hebben opgeregt en gepasseert voorden Heer en Mr. Johannes Beukelaar, Notaris te Amsterdam.
  [Pieter Jansz Zeijp vermaakt al zijn bezit aan zijn vrouw Marritje Broerse, met uitzondering van f 300.- en enige lijfgoederen die hij intestato vermaakt aan zijn familieleden]
 9. Niesje Baards Vreeksz,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1698, overleden tussen 1744 en 1752, waarschijnlijk voor 1749.
  Gehuwd te Aalsmeer op 5 februari 1729 met Jan Willemsz Bol, geboren te Aalsmeer op 7 juni 1711, lidmaat Doopsgezinde Friese Vermaning, overleden op 22 juli 1783, begraven op het kerkhof op 30 juli 1783, oud 72 jaar, zoon van Willem Pietersz Bol en Marritje Maartens.
  Jan huwde (2) te Aalsmeer in de Doopsgez. kerk op 16 september 1752 met Aaltje Jans Spaargaren, overleden op 13 juli 1771, dochter van Jan Jansz Spaargaren en Antje Pieters Been.

  IMPOST op trouwen, Aalsmeer, 5 februari 1729:
  Jan Willems Bol, minderjarig Jongman, en Niesje Baardse, minderj. dogter, Prodeo.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, periode 1735-1748 ontbreekt !

  IMPOST op trouwen, Aalsmeer, 16 september 1752:
  Heeft Jan Willemse Bol, Wedr: van Niesje Baarte als bruijdegom ter Eenre en Aaltje Jans Spaagaren, minderjarige Dogter geadsisteert met Maarten Pieterse Been als haare voogt bijde woonende aan den Uijterweg alhier die hun alsijnde in de gemeente te hebben aangegeven in hunne kerk ter vermaning te sullen trouwen onder Prodeo.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Weeskamer, nr. 800, Aalsmeer, 4 oktober 1752:
  Verschenen Jan Willemsz Bol, weduwnaar van Niesje Baardse Been, en Cornelis Pietersz Spaargaren, voogd over Neeltje, Aaltje, Willem, Aagtje en Martje.
  Besloten wordt dat genoemde kinderen op hun 25e verjaardag zeven stukjes vreemd en ongangbaar geld en een uitzet zullen ontvangen.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 30 juli 1783:
  Op kerkh: begr. te Prodeo Jan Wms Bol.
 10. Pieter Baards Vreeksz,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1699, verdronken op 25 augustus 1721, oud ca. 22 jaar.
 11. Jan Baards Vreeksz, ook genaamd Been,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1702, overleden aldaar op 4 april 1780, begraven op 5 april, oud ca. 77 jaar.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 4 april 1780:
  Op kerkh: begr: de Prodeo, Jan Baartse Been.
1090. Claes Cornelisz JONGKIND, ook bekend als Claes Cornelisz CROON,
Zoon van Cornelis Claesz Jongkind [nr. 2180] en van N.N., geboren te Aalsmeer ca. 1655, overleden voor 1708.
Gehuwd ca. 1680 met Neeltje Willems SCHOUTJANNEN.

1091. Neeltje Willems SCHOUTJANNEN,
Dochter van Willem Cornelisz [nr. 2182] en Trijntgen Jans Schoutjannen [nr. 2183], geboren te Aalsmeer ca. 1655, Gereformeerd, overleden te Aalsmeer op 2 februari 1735, oud ca. 80 jaar.
Neeltje huwde (2) te Aalsmeer ca. 1708 met Baert Jansz MORS, geboren ca. 1655, overleden te Aalsmeer op 15 juli 1726, oud ca. 71 jaar, eerder weduwnaar van Machteld HARMENSDR, zoon van Jan Baert Jaep Neelfloren, ook genaamd Jan Baertsz Mors en van Annetgen Coenraetsdr.

OPMERKING:
Neeltje werd als enige kind van Trijntje en Willem met de familienaam Schoutjannen aangetroffen.

IMPOST OP HET BEGRAVEN, Aalsmeer, 2 februari 1735:
Begraafregt.
den 2e februarij 1735, Klaas Baard Vreeksz: het lijck van Neeltje Willems, wed: van Baardt Jansz: Mors, onder het classis van en betaald .............. f. 3.-
[identieke weergave]

KINDEREN VAN CLAES JONGKIND EN NEELTJE SCHOUTJANNEN:
 1. Kornelis Claesz Jongkind,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1685, overleden aldaar op 29 maart 1756, oud ca. 70 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer in de Geref. kerk op 1 januari 1712 met Beelitje Jacobs Vos, geboren ca. 1690.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 1 januarius 1712:
  Kornelis Klaasz Jonckind J:M: en Beelitje Jacobs J:D:
  Getrouwt.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 29 maart 1756:
  Heeft Teunis Teunisz Swart als armmeester aangevinge gedaan vant lijk van Corns: Klaasz Jongkind onder Prodeo.
 2. Trijntje Jongkind,  zie nr. 545.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1690, Geref., overleden te Aalsmeer op 18 juni 1764, oud ca. 74 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 20 januari 1715 met Klaas Baards Vreeksz, vermeld in 1735.
 3. Arij Klaasz Jongkind,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1695.
1092. Cornelis Pietersz BOSCH,
Zoon van Pieter Bosch [nr. 2184] en N.N., geboren ca. 1680, mogelijk te Nieuwer-Amstel, vermeld als lidmaat van de Geref. kerk te Aalsmeer in 1718, overleden aldaar op 28 februari 1730, oud ca. 50 jaar.
Gehuwd (1) ca. 1700, mogelijk te Nieuwer-Amstel met Aaltje Paulus VAN ZWARTSLUIS.
Gehuwd (2) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 26 januari 1721 met Guurtje Kornelis ARIJMAAT, overleden te Aalsmeer op 10 december 1760.

LIDMATEN, Aalsmeer, Geref. kerk, 1718:
Tegen de bediening van den H.H. Avondmaal gehouden te Kersmis 1718: Na gedane geloofsbelijdenis: Cornelis Pieters Bos.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 807, Weeskamer, Staatboek, Aalsmeer, 8 januari 1721:
Cornelis Pietersz Bos, wed: van Aaltje Poulis ter eenre, ende Jan Jansz de Vries als aangehuwde oom en voogd in deesen over Pieter, oud omtrent 19, Poulus oud omtrent 17 en Hendrick Cornelisz Bos, oud 14 jaaren, naargelaten kinderen van de voorn: Aaltje Poulis, in huwelijk verwekt bij den eersten comparant ten anderen zijde, te kennen gevende dat zij besloten hebben tot uijtkoop met betrekking tot de nalatenschap van Aaltje Poulis, waarbij de 3 zoons op hun 25e verjaardag een somma van f 20.- zullen ontvangen.
Wonende aan de Uijterweg.

TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 26 januari 1721:
Kornelis Pieterse Bosch, weduwenaer van Aeltje Poulus van Zwartsluijs, met Guurtje Kornelis Arijmaet, JD, beijde op den Uitterweg. Ingetekent den 10den Januar, getrout den 26sten Januar. 1721.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 807, Weeskamer, Staatboek, Aalsmeer, 4 februari 1722:
Cornelis Pietersz Bos, dewelke verklaarde mits sijn soon Pieter Cornelisz overleden is, van de helft van de f 20.- hem in de nevenstaande vertigting beweesen voldaan te sijn, en dat niet jegenstaand: de somma van f 60.- aan sijne drie kinderen beweese, in't geheel schuldig te sijn aan sijn twee andere kinderen, alsoo hij f 20.- voor overgenomene klederen aandeselven schuldig was ende huijden tot voldoening van dien naar f 10.- ten weeskamer heeft gebragt.

IMPOST op begraven, Aalsmeer, 28 februari 1730:
Paulus Corn: Bos, het lijk van Corn: Ptrs: Bos, sijn vader. Prodeo.

OUD-RECHTERLIIJK ARCHIEF, nr. 807, Weeskamer, Staatboek, Aalsmeer, 2 augustus 1730:
Guurtje Cornelis Arijmaat heeft ten weeskamer gevraagt de somma van f 25.- voor en in voldoening van't moederlijk erfdeel en f 3.3.- voor't vaders erf voor Poulus Cors: Bos die alhier ter weeskameren tot de meerderjarigheijd van Hendrick Corn: Bos moet blijven liggen, alsoo Hendrick Corn: Bos, etc.

IMPOST op begraven, Aalsmeer, 10 december 1760:
Heeft Pieter Cornelis Bos aangeving gedaan vant lijk van sijn moeder genaamt Guurtje Cornelis Arijmaat, wed. van Cornelis Bos, onder classis van Prodeo.

1093. Aaltje Paulus VAN ZWARTSLUIS,
Geboren ca. 1680, mogelijk te Nieuwer-Amstel, overleden te Aalsmeer voor 8 januari 1721.

KINDEREN VAN CORNELIS BOSCH EN AALTJE VAN ZWARTSLUIS:
 1. Pieter Bosch,
  Geboren te Nieuwer-Amstel ca. 1701, overleden te Aalsmeer ca. 1721, oud ca. 20 jaar.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 807, Weeskamer, Staatboek, Aalsmeer, 8 januari 1721:
  Cornelis Pietersz Bos, wed: van Aaltje Poulis ter eenre, ende Jan Jansz de Vries als aangehuwde oom en voogd in deesen over Pieter, oud omtrent 19, Poulus oud omtrent 17 en Hendrick Cornelisz Bos, oud 14 jaaren, naargelaten kinderen van de voorn:
  Aaltje Poulis, in huwelijk verwekt bij den eersten comparant ten anderen zijde, te kennen gevende dat zij besloten hebben tot uijtkoop met betrekking tot de nalatenschap van Aaltje Poulis, waarbij de 3 zoons op hun 25e verjaardag een somma van f 20.- zullen ontvangen.
  Wonende aan de Uijterweg.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 807, Weeskamer, Staatboek, Aalsmeer, 4 februari 1722:
  Cornelis Pietersz Bos, dewelke verklaarde mits sijn soon Pieter Cornelisz overleden is, van de helft van de f 20.- hem in de nevenstaande vertigting beweesen voldaan te sijn, en dat niet jegenstaand: de somma van f 60.- aan sijne drie kinderen beweese, in't geheel schuldig te sijn aan sijn twee andere kinderen, alsoo hij f 20.- voor overgenomene klederen aandeselven schuldig was ende huijden tot voldoening van dien naar f 10.- ten weeskamer heeft gebragt.
 2. Pouwelis Bos,
  Geboren te Buitenveldert, gedoopt te Nieuwer-Amstel in de Geref. kerk op 17 februari 1704, overleden na 1742.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 2 februari 1733 met Leentje Dirks Kooij.
  Gehuwd (2) met Grietjen Pieters van Stekelenburg, overleden te Thamen op 24 april 1783.

  DOOPREGISTER, Nieuwer-Amstel, Geref. kerk, 17 februari 1704:
  Een kintje van Cornelis Pietersz Bos, woont in Buijtenveldert, moeder Aaltje Pouwelis, getuijge Eva [?] Jans, is genaamt Pouwelis.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 807, Weeskamer, Staatboek, Aalsmeer, 8 januari 1721:
  Cornelis Pietersz Bos, wed: van Aaltje Poulis ter eenre, ende Jan Jansz de Vries als aangehuwde oom en voogd in deesen over Pieter, oud omtrent 19, Poulus oud omtrent 17 en Hendrick Cornelisz Bos, oud 14 jaaren, naargelaten kinderen van de voorn:
  Aaltje Poulis, in huwelijk verwekt bij den eersten comparant ten anderen zijde, te kennen gevende dat zij besloten hebben tot uijtkoop met betrekking tot de nalatenschap van Aaltje Poulis, waarbij de 3 zoons op hun 25e verjaardag een somma van f 20.- zullen ontvangen.
  Wonende aan de Uijterweg.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 807, Weeskamer, Staatboek, Aalsmeer, 4 februari 1722:
  Cornelis Pietersz Bos, dewelke verklaarde mits sijn soon Pieter Cornelisz overleden is, van de helft van de f 20.- hem in de nevenstaande vertigting beweesen voldaan te sijn, en dat niet jegenstaand: de somma van f 60.- aan sijne drie kinderen beweese, in't geheel schuldig te sijn aan sijn twee andere kinderen, alsoo hij f 20.- voor overgenomene klederen aandeselven schuldig was ende huijden tot voldoening van dien naar f 10.- ten weeskamer heeft gebragt.

  ONDERTROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 2 februari 1733:
  Paul Cornelisz Bos, JM en Leentje Dirk Kooij, JD.
  Op hun tijd getrout.

  BEGRAAFREGISTER, Thamen, Geref. kerk, 24 april 1783:
  Begraven in de kerk Grietje van Malsem, weduwe Poulus Bos.
 3. Hindrik Bos,  zie nr. 546.
  Geboren in de Legmeer, gedoopt te Nieuwer-Amstel in de Geref. kerk op 7 november 1706, Geref. lidmaat, overleden te Aalsmeer op 23 december 1783, oud 77 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 20 september 1730 met Aagje Gerrits Prook.
KIND VAN CORNELIS BOSCH EN GUURTJE KORNELIS ARIJMAAT:
 1. Pieter Bos,
  Geboren ca. 1725, deed in 1760 aangifte van het overlijden van zijn moeder.

1094. Gerrit Willemsz PROOK,
Zoon van Willem Ariensz Proock [nr. 2188] en waarschijnlijk van een dochter van Gerrit Claesz Sijmonsz, geboren te Aalsmeer ca. 1668, Doopsgezind, overleden door verdrinking langs de Uiterweg achter het Westeinde van Aalsmeer op 1 mei 1741 , oud ca. 73 jaar.
Gehuwd ca. 1695 met Antje Jans PEETOOM.

SCHOUWINGEN VAN DRENKELINGEN, Aalsmeer, 1 mei 1741 (nr. 794):
Des s'avonts omtrent 10 uuren op den Uijtterweg alhier gevisiteert ende geschouwen den persoon genaamt Gerrit Willemsz Prook, oud omtrent 73 jaren, wonende op den Uijtterweg, soo als na genomen informatie zijn berigt, is den selve agter het Westeijnde vooroverleggende op een houtacker met het hooft onder water die avont omtrent 8 uren alsoo verongelukt gevonden.

1095. Antje Jans PEETOOM,
Dochter van Jan Cornelisz Peetoom [nr. 2190], geboren ca. 1670, vermeld als Geref. lidmaat te Aalsmeer in 1720, overleden aldaar op 13 juli 1750, oud ca. 80 jaar.

IMPOST op begraven, Aalsmeer, 13 juli 1750:
Heeft Cornelis Gerritsz Prook aangeving gedaan vant lijk van sijn Moeder genaamt Antje Janse Peetoomen aande Diaconie en sulx voor Prodeo.

KINDEREN VAN GERRIT WILLEMSZ PROOK EN ANTJE PEETOOM:
 1. Willem Prook,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1695, overleden aldaar op 30 mei 1751, oud ca. 56 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer op 24 september 1724 met Marritje Engelen, gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 30 juli 1702, overleden voor 31 maart 1731, dochter van Willem Dirksz Engelen en Marritje Pieters.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer op 31 maart 1731 met Aagje Stolp, geboren ca. 1685, overleden te Aalsmeer op 27 december 1763, oud ca. 78 jaar, dochter van Louweris Willemsz Stolp en Marritje Hendriks, weduwe van Arij Pietersz Prook.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 30 juli 1702:
  Marritje, de vader Wilm Dirk Engelen, de moeder Marritje Pieters, woonen in de Rijse.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF [nr. 710], Aalsmeer:
  [Nadat zijn dochter Antje geboren was duurde het nog minstens 5 maanden voordat Willem bereid was met de moeder van Antje, Marijtje Willems Engelen te trouwen].

  IMPOST OP BEGRAVEN, Aalsmeer, 30 mei 1751:
  Heeft Claas Corn: van Zomeren aangeving gedaan vant lijk van Willem Gerritsz Prook, sijn vrouws vader, onder Prodeo.

 2. Marritje Prook,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1695, overleden voor 1744.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer op 4 december 1715 met Aris Buijs, geboren te Aalsmeer ca. 1690, overleden voor 29 november 1722, zoon van Jacob Cornelisz Buijs en Geertje Aris Prick.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer op 29 november 1722 met Willem Cornelisz van den Berk, geboren te Aarlanderveen ca. 1700, overleden te Aalsmeer op 14 september 1798, oud ca. 98 jaar.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF [nr. 807], Weesboek, Aalsmeer, 14 oktober 1722:
  Marritje Gerrits, weduwe van Aris Jacobsz Buijs, ter eenre ende Cornelis Jacobsz Buijs als oom en voogd over Jacob, oud 5 en 1/2 en Baard Arisz Buijs, oud 4 en 1/2 jaaren, naergelaten minderjarige kinderen van Arsi Jacobsz Buijs voorn:, verwekt bij de eerste comparant ter andere zijde, besluiten tot uijtkoop.
  Beide kinderen zullen op hun 25e verjaardag een silveren ducaton ontvangen.

 3. Korneelis Prook,
  Geboren aan de Uiterweg, gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 7 mei 1702, overleden te Aalsmeer op 15 november 1779, oud 77 jaar.
  Gehuwd (1) ca. 1723 met Guurtje Been, geboren ca. 1705, overleden te Aalsmeer op 8 november 1764, dochter van Cornelis Gijsz Been en Leentje Willems Oor.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer op 15 februari 1765 met Trijntje Slop, overleden te Aalsmeer op 17 augustus 1793, dochter van Cornelis Dirksz Slop en Grietje Baardse Been, weduwe van Jan Dirksz Roemer.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 7 mei 1702:
  Korneelis, de vader Gerrit Wilemsz Prook, de moeder Antje Jans, woonen aan den Uijterweg.

  BEGRAAFREGISTER, Aalsmeer, 15 november 1779:
  Op kerkg: beg: Kornelis Gts Prook, Prodeo.

 4. Jan Prook,
  Geboren aan de Uijterweg, gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 3 mei 1705, overleden voor 5 december 1706.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 3 mei 1705:
  Jan, de vaad: Gerrit Wilms Prook, de moed: Antje Jans, woonen aan den Uijterweg.
 5. Jan Prook,
  Geboren aan de Uijterweg, gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 5 december 1706.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 5 december 1706:
  Jan, de vaad: Gerrit Wilmce Prook, de moed: Antje Jans, woonen aan den Uijterweg.
 6. Aagje Prook,  zie nr. 547.
  Geboren te Aalsmeer aan de Uijterweg, aldaar gedoopt in de Geref. kerk op 16 december 1708, overleden te Aalsmeer op 29 oktober 1761, oud 52 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 20 september 1730 met Hindrik Bos, geboren in de Legmeer, gedoopt te Nieuwer-Amstel op 7 november 1706, Gereformeerd lidmaat, overleden te Aalsmeer op 23 december 1783, oud 77 jaar.
 7. N.N. Gerrits Prook,
  Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 5 oktober 1710.
 8. Trijntje Prook,
  Geboren aan de Uijterweg, gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 29 mei 1712.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 29 mei 1712:
  Trijntje, vaad: Gerrit Willemse Prook, moed: Anne Jans Peetoom, aan den Uijterweg.
1096. Samuel PESELMANN,
Geboren te Bersenbrück (Dld) ca. 1657, overleden aldaar op 25 april 1729, begraven op 30 april 1729, oud ca. 72 jaar.
Gehuwd te Bersenbrück (Dld) ca. 1680 met Anna Alheidt BRORMAN.
1097. Anna Adelheidt BRORMAN, ook Aaltje HARMENSDR. genoemd.
Dochter van Herman Brorman [nr. 2194] en Anna Eilerman [nr. 2195], gedoopt te Ankum (Dld) op 11 september 1662, overleden te Bersenbrück (Dld) op 30 april 1729, oud 66 jaar.
[bron: website www.hermans.de/broermann/index.html.]

KINDEREN VAN SAMUEL PESELMANN EN ANNA ALHEIDT BRORMAN:
 1. Elisabeth Peselman,
  Gedoopt te Bersenbrück op 18 mei 1681.
 2. Hermannus Peselman, ook genaamd Harmen Samuelsz,
  Gedoopt te Bersenbrück op 22 augustus 1683, verhuisde naar Aalsmeer, van beroep katoenbleker aldaar, mede-oprichter van het katoenblekersgilde in 1721, overleden na 1737.
  Gehuwd te Aalsmeer op 26 oktober 1709 met Marretje Louwen Neus, geboren ca. 1675, mogelijk doopsgezind, overleden te Aalsmeer op 17 januari 1747, oud ca. 72 jaar, eerder weduwe van Dirk Klaasz Soet, dochter van Loures Jacobsz Neus en Marijtgen Jans.

  HUWELIJKSBIJLAGE, Aalsmeer, schout en schepenen, 26 oktober 1709: [bovenkant document beschadigd]
  ............ an Aalsmeer ........................................... meerderjarig jongman geboortig van ........................... elegen onder het gebied van de Bisschop van ......... Lotteringe als Bruijdegom ter eenre ende Ma...... Louwen Neus wed. van Dirk Klaasz Zoet beijden woonagtig in't Oosteijnde van Aalsmeer voors: als Bruijd ter andere zijde.
  Dewelke verzogten dat hare huwelijxe gebooden ingeschreven mogte werden omme op drie eerstkomende ende agtereen volgende zondagen alhier van den Regthuijse voor den volke aldaar vergaderd werende behoorlijk afgekondigd ende voorts wettelijk in den Huwelijken staat te werden bevestigd welke voorsz: drie Zonnendaagse Proclamatien bij mij Schout voorsz: ingewilligd zijnde,
  Huijden den 26sten Octob: 1709.
  [Harmen Samuelsz en Marritje Louwen Neus tekenen met een kruisje]

  IMPOST op trouwen, Aalsmeer, 26 oktober 1709:
  Zoo heeft Harmen Samuelsz, meerderjarig Jongman geboortig van Basnabrug onder het gebied van de Bisschop van Lotteringe zullende trouwen met Marritje Louwen Neus wed: van Dirk Klaasz Zoet, beijde tot Aalsmeer alhier woonagtig elk op de minste Classis aangegeven ende betaald f 6.-.
 3. Reinerus Peselman, ook genaamd Reijnerus Samuelsz,
  Gedoopt te Bersenbrück op 24 februari 1686, overleden te Osnabruck (Dld) in 1746.
 4. Henricus (Hendrik) Samuelsz Peselman,  zie nr. 548., ook bekend als Hendrik Samuelsz Pijlman.
  Gedoopt te Bersenbrück op 5 juni 1691, verhuisde naar Aalsmeer, sinds 1720 Geref. lidmaat, overleden te Aalsmeer op 30 april 1761, oud 69 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 13 januari 1719 met Jannetje Jacobs, geboren ca. 1695, overleden te Aalsmeer tussen 1719 en 1723.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 14 februari 1723 met Aagje Cornelis van der Bloem, geboren ca. 1695, overleden te Aalsmeer op 25 december 1726, oud ca. 31 jaar.
  Gehuwd (3) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 16 maart 1727 met Trijntje Maartens Tromp, ook bekend als Trijntje Maartens Bol.
 5. Anna Maria Peselman,
  Gedoopt te Bersenbrück op 9 augustus 1693.
 6. Joannes Peselman,
  Gedoopt te Bersenbrück op 8 januari 1696.
 7. N.N. Peselman,
  Gedoopt te Bersenbrück op 6 april 1698.
 8. Catharina Adelheidis Peselman,
  Gedoopt te Bersenbrück op 13 september 1701.
 9. Hermannus Stephanus Peselman, ook genaamd Steven Samuelsz,
  Gedoopt te Bersenbrück op 15 maart 1705, verhuisde naar Aalsmeer, katoenbleker, poldermeester (1753), overleden te Aalsmeer op 16 juni 1790, begraven op 18 juni 1790, oud 85 jaar.
  Ondertrouw te Aalsmeer op 8 oktober 1729 met Marritje Cornelis de Willig.

  ONDERTROUWREGISTER, Aalsmeer, 8 oktober 1729:
  Steven Samuelsz, minderjarige JM, geboren van Bossenburg onder Osnabrugge, geassisteert met sijn oom Hendrick Samuelsz, en Marritje Cornelis de Willig, minderjarige dogter, met schriftelijk consent van haar vader Cornelis Cornelisz de Willig, allen wonende in 't Oosteinde.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF (nr. 793), Aalsmeer, 1 oktober 1747:
  Trijntje Tobijas Dol, vrouw van Dirk Harmusse Mees, verklaart dat zij al enkele jaren door haar man gedwongen werd om stukken katoen, waarvan zij de herkomst niet wist, naar Amsterdam te brengen. Daar, in het huis van haar zwager Albert Harmensz Mees, wonende buiten de Nieuwe Sluijs aan de Weesperzijde, ontving zij dan enkele guldens voor de geleverde katoen.
  Voorts verklaarde Trijntje dat zij "op gisteren den 30e september met een Meijsje genaamd Antje, zijnde een dogter van Willem Jacobsz Zelij in het agterhuijs daar zij woonde omtrent elff uure, op de grond heeft gevonden deselve twee stukken catoen, die door Schout en Scheepenen alhier zijn gehaald. Dat zij getuijge op de aankomst van gem: Schout en Scheepenen, "als namiddags omtrent 5 uuren" die sij wanneer deselve met haar man besig waren, die met Steve Samuelsz, oud 44 jaren, int water lagen te worstelen, te krijgen en vast te binden, hebbe uijt het agterhuijs genomen, de voordeur uijtgegaan eerst aande Noordzijde van't huijs, willende die door de bomen gojen, dog dat niet kunnende doen, heeft zij deselve stukken catoen aan de Zuijdweste zijde van't woonhuijs in't water gegooid, het welke een getuijge verklaard met eenige andere jongens gesien te hebben, waarvan zij kennis heeft gegeven aan den voorn: Steven Samuelsz en Leendert Klaasz Kater, die deselve twee stukken Catoen uijt deselve Sloot met een Klouw hebben opgehaald, hetgeen deselve Leendert Kater en Steven Samuelsz ook verklaard gedaan te hebben.
  Nog verklaard zij eerste getuijge nog, deselve stukken catoen uijt het huijs heeft gehaald en alsoo tragte te verbergen, uijt vreese voor haar man, omdat wanneer Schout en Scheepenen de twee stukken catoen daar in't agterhuijs gevonden hadden, en haar man ontkomen was, hij haar eerste getuijge, vreesde, zekerlijk zoude vermoord hebben.
  Voorts verklaarde Trijntje dat haar man op 25 juni van het bleekveld van Steven Samuelsz stukken katoen had weggenomen, en dat zij het daarmee volstrekt oneens was. Andere getuigen verklaarden dat zij de eerste getuige dikwijls hadden horen klagen over "geknors en kijven" die zij van haar man moest aanhoren.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 756, Aalsmeer, 9 juni 1763:
  Maarten Cornelis Alarm verkoopt publiek aan Steven Samuelse, beide wonende in het Oosteinde, een stukje bleekland genaamd de Sniep met het turfland en water daarbij horende, gelegen in de Schinkelpolder, groot omtrent 700 roeden, voor de somma van 330 guldens.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 756, fol. 49, Aalsmeer, 23 augustus 1764:
  Poulis Janse Noonen verkoopt aan Steeven Samuelse, beiden wonende op het Oosteijnde, twee ackers en het water daar bij behoorende, gelegen in het Oosteijnde alhier binnensdijks agter het huijs of werf af van de den kooper voornt. Groot omtrent 65 en 15 Roede en omtrent 200 Roede water, met de somme van 200 guldens.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 756, fol. 94, Aalsmeer, 15 augustus 1765:
  Steeven Samuelse verkoopt aan zijn zoon Cornelis Steevense, gesamentlijk woonende op het Oosteijnde een huijs (No. 49) en werf met een kleijn huijsie en een schuur, met 2 houtackers daar agter aan vast geleegen, groot met het water omtrent 500 roeden, geleegen in het Oosteijnde, belent ten oosten Pieter Zegstroo, ten westen Jan Lucasse Wageman, ten zuijden Jan Aardze van Leeuwen en ten Noorden den Dijk, met een somme van 450 gulden.

  OPMERKING:
  Op 4 december 1788 overlijdt Jan Harme Ophof in het huis van Steeven Samuels.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 16 juni 1790:
  Heeft Dirk Pijlman aangeving gedaan vant lijk van zijn vader Steeven Samuelse onder f 15.-
  [In kantlijn:] Den 14 julij ..... vant selve ........ 15 gl, dus nu gehoorende onder de classis van f 30.-

  BEGRAAFREGISTER, Aalsmeer, 18 juni 1790:
  Steven Samuels, f 15.-

  [bronnen: oorspronkelijke aktes en website www.hermans.de/broermann/index.html.]
1098. Maerten Pietersz TROMP ook bekend als Maertens Pietersz BOL,
Zoon van Pieter Jan Jan Neelfloren, ook bekend als Pieter Jan Jan Bol [nr. 2196] en Trijntgen Maertensdr [nr. 2197], geboren ca. 1650, vermeld als Geref. lidmaat te Aalsmeer in 1720, overleden aldaar op 14 november 1731, oud ca. 81 jaar.
Gehuwd ca. 1675 met Marritje CORNELIS.

IMPOST op begraven, Aalsmeer, 14 november 1731:
Dirck Maartensz, het lijk van sijn vader Maarten Pietersz Bol. Prodeo.

1099. Marritje CORNELIS,
Geboren ca. 1655, overleden te Aalsmeer op 22 juli 1728.

IMPOST op begraven, Aalsmeer, 22 juli 1728:
Maarten Pietersz Bol, het lijk van sijn Huijsv: genaamt Marritje. Prodeo.

KINDEREN VAN MAERTEN PIETERSZ TROMP EN MARRITJE CORNELIS:
 1. Jacob Maartensz Tromp, ook genaamd Jacob Maertensz Bol,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1675, vermeld als Geref. lidmaat, overleden na 1718.
  Gehuwd ca. 1701 met Neeltje Dirks.
  Uit dit huwelijk 12 kinderen, waarvan slechts 1 meerderjarigheid bereikte.
 2. Dirk Maartensz Tromp, ook genaamd Dirk Maartensz Bol,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1685, vermeld als Geref. lidmaat, overleden voor 1750.
  Gehuwd te Aalsmeer, ondertrouw aldaar op 25 juni 1712 met Grietje Klaasse Zijp, geboren ca. 1690, overleden te Aalsmeer op 21 mei 1761, oud ca. 71 jaar, dochter van Klaas Jansz Zijp.
  Uit dit huwelijk 11 kinderen, waarvan tenminste 6 meerderjarigheid bereikten.

  IMPOST OP TROUWEN, Aalsmeer, 25 juni 1712:
  op Huijden den 25 Junij 1712, soo hebben wij Dirk Maertensz Tromp & Grietje Claesd: Sijp als toekomende bruijdegom en bruid als aengegeven te gehoren onder het Classis van de onvermogende.
  [w.g.] Dirck Maertez tromp.
  dir merk is + gesteld bij grietje claesz Sijp.

  NOTARISAKTE (N. Regeer), Aalsmeer, 30 oktober en 5 november 1760, nr. 218: Jacob Gerritsz Vink, Klaas Gerritsz Vink, Maarten Gerritsz Vink, Cornelis Jansz Heeren als in huwelijk hebbende Neeltje Gerritse Vink en Jan Dirksz Koomen, als in huwelijk hebbende Leentje Gerrits Vink, alle woonende op het Westeijnde alhier, eenigste nagelaten kinderen van wijlen Gerrit Jacobsz Vink in sijn eerste huwelijk verwekt bij Antje Janse Zeijp.
  Item Cornelis Klaasz Zeijp, woonende meede op het Westeijnde, Grietje Klaas Zeijp, weduwe van Dirk Maartensz Bol, woonende op de Zeijdweg, Leendert Jansz Zeijp, zijnde jegenswoordig de eenigste in leeven sijnde kind van (de gemelden Cornelis en Grietje Klaasz Zeijp haare overleedene broeder) Jan Klaasz Zeijp, woonende op de Nieuw Wetering.
  Willem Jansz Brande, woonende meeden op het Westeijnde en Dirk Kerklaan als in huwelijk hebbende Trijntje Janse Branden, woonende op den Horn, welke verklaarden de eenige nog in leeven sijnde kinderen van wijlen Jan Branden te sijn, verwekt bij wijlen Neeltje Klaas Zeijp, die een volle suster is geweest vande voorgemelden comparant Cornelis en Grietje Klaasz Zeijp en van de voorgemelden overleedenen Jan Klaasz Zeijp en zoo de vijff laasten comparanten verklaaren zoo zijnde voorgemelden Cornelis, Grietje en de gemelden overleedenen Jan en Neeltje Klaase Zijp geweest de eenigste kinderen van wijlen eenen Klaas Jansz Zeijp, jegenswoordig geen meerder kinderen off kindskinderen int leeven zijn als de hier vooren gemelden Cornelis en Grietje Klaase Zeijp, Leendert Jansz Zeijp en Willem en Trijntje Jans Branden.
  Item Jan Jacobsz Zeijp die zoo hij verklaart is de eenigste in weesen sijnde kind van van wijlen Jacob Jansz Zeijp en dat van gemelden Jacob Jansz Zeijp jegenswoordig geen meerder kind off kindskinderen int leeven zijn als de zoo even gemelden Jan Jacobsz Zeijp.
  Wijders verklaaren nog alle de gesamentlijke comparanten dat de hier vooren gemelden Antje Janse Zeijp, Klaas Jansz Zeijp en Jacob Jansz Zeijp, beneevens eene Cornelis Jansz Zeijp die sonder eenigen decendenten natelaaten in vroeger tijt alhier meeden is overleeden, in hunne leeven zijn geweest de eenigste broeders en suster en wel van heelen bedden van, op den 27 september laastleeden alhier overleedenen Pieter Jansz Zeijp, zijnde dus de gesamentlijken comparanten de eenigste broeders en suster en kinderen of kindskinderen, endus binnen off met de vierde graat de eenigste en naastbestaande erfgenamen bij intestato van de opgemelden onlangs alhier overleedenen Pieter Jansz Zeijp, hunne oom en oudoom respectieff, de welken als nog gesamentlijk verklaarden hunne voorgemelden overleedenen oom en oudtoom Pieter Jansz Zeijp zijn Testamentaire dispositie, die hij benevens zijn Huijsvrouw en nu nagelaten wed: Marritje Crelis Broerse tesamen op den 26e Maij 1746 hebben opgeregt en gepasseert voorden Heer en Mr.Johannes Beukelaar, Notaris te Amsterdam.
  [Pieter Jansz Zeijp vermaakt al zijn bezit aan zijn vrouw Marritje Broerse, met uitzondering van f 300.- en enige lijfgoederen die hij intestato vermaakt aan zijn familieleden]

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 21 mei 1761:
  Heeft Marritje Dirks Bol aangeving gadaan vant lijk van haar moeder genaamt Grietje Klaas Zeijp onder Prodeo.
 3. Trijntje Maartens Tromp,  zie nr. 549.
  Ook bekend als Trijntje Maartens Bol, geboren ca. 1695, Geref. lidmaat vanaf 1720, overleden te Aalsmeer op 21 mei 1763, oud ca. 68 jaar.
  Gehuwd (3) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 16 maart 1727 met Henricus (Hendrik) Samuelsz Peselman, ook bekend als Hendrik Samuelsz Pijlman, gedoopt te Bersenbrück (Dld) op 5 juni 1691, migreerde naar Aalsmeer, sinds 1720 Geref. lidmaat, overleden te Aalsmeer op 30 april 1761, oud 69 jaar.


Wilnis, 1730.

1100. Valentijn (Velten) Willemsz HOFMAN,
Zoon van Willem Veltensz Hofman [nr. 2200] en Lijsbet Jans [nr. 2201], gedoopt te Wilnis op 16 november 1673, lidmaat Gereformeerde Kerk, van beroep timmerman, vermeld als Schepen van Aalsmeer in 1709, overleden aan de Uiterweg, begraven in de Geref. dorpskerk van Aalsmeer op 12 december 1731, oud 58 jr.
Gehuwd met (1) Marijtgen HENDRIKSDR, geboren ca. 1665, overleden voor 1702, dochter van Hendrik Olfertsz.
Gehuwd met (2) Marritje Jacobsdr BROEDER.

IMPOST op begraven, Aalsmeer, 12 december 1731:
Jacob Veltensz Hofman, het lijk van Velte Will: Hofman, sijn vader. Prodeo.


Huismerk van Velten Willemsz Hofman.
[bron: Oud Nuus, uitgave Stichting Oud Aalsmeer,
oktober 2002]

1101. Marritje Jacobsdr BROEDER,
Dochter van Jacob Broeder [nr. 2202], geboren te Aalsmeer ca. 1664, vermeld als Geref. lidmaat aldaar in 1715, 1717 en 1720, van beroep winkelierster, overleden te Aalsmeer na 1720.

KIND VAN VALENTIJN WILLEMSZ HOFMAN EN MARIJTGEN HENDRIKS:
 1. Antje Hofman,
  Geboren ca. 1695, Geref. lidmaat in Aalsmeer in 1720, overleden te Aalsmeer op 5 oktober 1761, oud ca. 66 jaar.

  NOTARISAKTE (N. Regeer), Aalsmeer, 18 februari 1751:
  Antje wordt door haar halfzuster Trijntje aangewezen als haar erfgename, in geval van vooroverlijden van haar man.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 9 oktober 1761:
  Heeft Willem Veltensz Hofman aangeving gedaan vant lijk van sijn suster Antje Veltens Hofman onder het classis van drie guldens, dog als oo deselve ongetrouwt is overleeden en nog een huijsje nalaat het collateraal subject dus dubbeld Regt verschuldigt en suls betaald f 6.-

  NOTARISAKTE (N. Regeer), Acte van Beraad, Aalsmeer, 10 oktober 1761 (nr. 237):
  Cornelis Jacobsz Hofman, Jan Jacobsz Hofman, Jacob Aldertse Henst als in huwelijk hebbende Eva Jacobs Hofman, Paulus Jansz Noonen als in huwelijk hebbende Marritje Jacobs Hofman, Pieter Harmensz Segstro als in huwelijk hebbende Aagtje Jacobs Hofman en Maarten Tromp als in huwelijk hebbende Neeltje Jacobs Hofman, zijnde de eenigste kinderen van wijlen Jacob Veltensz Hofman, en dus beneevens haare oom Willem Veltensz Hofman, woonende te Amsterdam de naast bestaande vant lijk van haare meuije Antje Veltense Hofman op den 5e october 1761 alhier overleden.
  Dog zoo verklaaren de gesamentlijken comparanten dat alhet geene zij comparanten met en beneevens haare oom verrigten en int werk stellen off nog sullen verrigten en int werk stellen verklaaren zij maar te doen om het lijk onder de aarde te bestellen sonder ijtwes meerder te doen off voor eerst aan te voeren en dierhalve voor de schulden die er sijn off nog op mogte koomen verklaaren zij comparanten niet in te staan nog aanspreekelijk voor te willen worden, tot voldoening der selven onder expresse protestatie gelijk zij doen bij deezen.
KINDEREN VAN VALENTIJN WILLEMSZ HOFMAN EN MARRITJE BROEDER:
 1. Jacob Veltensz Hofman,  zie nr. 550.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1695, Geref. lidmaat, Schepen van Aalsmeer tussen 1724 en 1741, van beroep timmerman, winkelier, overleden te Aalsmeer op 24 april 1743, oud ca. 48 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer in de Geref. kerk op 22 mei 1717 met Marritje Jans Pauw.
 2. Willem Veltensz Hofman,
  Geboren ca. 1695, vermeld als Geref. lidmaat te Aalsmeer in 1717 en 1720, woont op 10 oktober 1761 in Amsterdam, mogelijk aldaar begraven op 23 juni 1762.
  Gehuwd met Aagje Andries Strengeraar, vermeld als Geref. lidmaat te Aalsmeer in 1717 en 1720.

  LIDMATEN, Aalsmeer, Geref. kerk, 1720:
  Velte Willemse met zijne vrouw Marijtje Jakobs en hun zoon Willem Veltes met zijne vrouw Aegjen Andries.

  NOTARISAKTE (N. Regeer), Aalsmeer, 10 oktober.1761:
  Willem Veltensz Hofman, wonende te Amsterdam, wijst vooralsnog de erfenis van zijn halfzuster Antje Veltes Hofman af; zie ook Antje Veltes Hofman.

  BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, 23 juni 1762, blz. 38:
  Oostervak No. 50:
  Willem Hofman op de Blomgragt aan zuijdzijde bij de laatste brug.
 3. Trijntje Veltens Hofman,
  Geboren aan de Uiterweg, gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 26 maart 1702, vermeld als Geref. lidmaat aldaar in 1721, overleden te Aalsmeer op 13 december 1753, oud 51 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer in de Geref. kerk op 8 maart 1736 met Cornelis van der Hengst, gedoopt te Kudelstaart in de Geref. kerk op 7 december 1710, overleden te Aalsmeer op 25 april 1768, oud 57 jaar, zoon van Pieter Cornelisz van der Hengst en Jannitje Davids Vermeij.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 26 maart 1702:
  Trijntje, de vader Velte Willemce Hofman, de moeder Marritje Jaakobs, woonen aan den Uijterweg.

  ONDERTROUWREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 8 maart 1736:
  Cornelis Pieterse van der Hengst, JM van Cudelstaart & Treijntie Velten Hofman, JD van Aalsmeer en aldaar getrouwd.

  OPMERKING:
  Cornelis en Trijntje laten geen kinderen na !!

  NOTARISAKTE (N. Regeer), Aalsmeer, 18 februari 1751:
  Cornelis Pietersz van der Hengst en Trijntje Veltense Hofman, bejaarde egteluijden woonende aanden Uijtterweg alhier, stellen een z.g. langstlevende testament op.
  Trijntje besluit voorts dat bij vooroverlijden van haar man, haar zuster Antje haar enige en universele erfgename zal zijn.

  NOTARISAKTE (N. Regeer), Aalsmeer, 26 oktober 1761:
  Cornelis Pietersz van der Henst, woonende alhier als inhuwelijk gehad hebbende Trijntje Veltense Hofman die op 13 dec. 1753 alhier is overleden ter eenre, en Willem Veltensz Hofman, woonende tot Amsterdam, zijnde de broeder van wijlen Trijntje Hofman en vande hierna te melden en onlangs overleden Antje Veltense Hofman ter anderen zijde, dewelken tesamen verklaarden dat de eerste comparant met zijn overledenen vrouws suster Antje Veltens Hofman en vollen zuster van de tweede comparant indeezen hiervooren genoemt, die op den 5e deezer maand alhier is overleeden tot den eerste comparant zijn weeder huwelijkinge toe zijnde geweest den 12 December 1756 ingemeenschap hebben gehuwden allen zodanige goederen en effecten als gemelden laast overleedenen Antje Veltense Hofman voorde eene helfte in de gemeenen boedel, en nog als erfgenaam van haar voornoemden suster en huijsvrouw, etc.
1102. Jan Klaasz PAUW
Zoon van Klaas Pauw [nr. 2204] en N.N., geboren ca. 1651, waarschijnlijk te Aalsmeer, Gereformeerd lidmaat, diaken, ouderling, weesmeester, vermeld als Schepen van Aalsmeer in 1711 en 1713, begraven te Aalsmeer op 1 maart 1730, oud ca. 78 jaar.
Gehuwd met Eva (IJfje) Pieters VAN DER ZIJDEN, mogelijk geboren te Aarlanderveen ca. 1655, overleden te Aalsmeer op 20 november 1724, oud 69 jaar.

NOTARISAKTE (Marten de With), Uithoorn, 5 november 1679:
Jan Clase Pauw en Arie Reijerse Welbure. Opzegging overeenkomst.

KERKERAAD, Aalsmeer, Geref. kerk, 13 juni 1685:
Benoemd tot diacon: Jan Claasz Pauw in plaats van Michiel Garbrantse van der Kade.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 802, Weeskamer, Aalsmeer, 27 april 1689:
Jan Claesz Pauw, weesmeester, wonende alhier inde Uijterbuurt, leent f 300.-
TOEVOEGING:
Op 14 mei 1721 verklaart Grietje Gerrits Prick, weduwe van Abraham Cornelisz Pienar dat Jan Klaesz Pauw het nevenstaande bedrag heeft terugbetaald.

OPENBARE FUNCTIES:
Diaken Aalsmeer GK1685-86 en 1690-92.
Weesmeester Aalsmeer1689.
Scheepen van Aalsmeer1711 en 1713.
Ouderling Aalsmeer GK1715-17 en 1720-21 (wegens 't Westend).

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 807, Weeskamer, Staatboek, Aalsmeer, 7 sept.1727:
Trijntje Jans Pauw, wed: van Teunis Willemsz Heijvoort, sijnde geadsisteert met Jan Klaasz Pauw, haar vader als haar gekoozen voogd in desen, ter eenre ende Jan Jansz Henst als aangehuwde oom en voogd over Antje Teunis Heijvoort, oud 9 jaaren, naargelaten kind van de voorn: Teunis Willemsz Heijvoort verwekt bij de eerste comparante ter andere zijde, geven te kennen tot uijtkoop over te gaan, waarbij Antje op haar 25e verjaardag zal ontvangen een somma van 1 silveren ducaton.

IMPOST op begraven, Aalsmeer, 1 maart 1730:
Jacob Veltensz, het lijk van Jan Klaes Pauw.
Classis f 3.-

1103. Eva Pieters VAN DER ZIJDEN, ook IJfje VAN DER ZIJDEN,
Geboren ca. 1655, mogelijk te Aarlanderveen, vermeld als Gereformeerd lidmaat in Aalsmeer in 1717 en 1720, begraven te Aalsmeer op 20 november 1724, oud ca. 69 jaar.

IMPOST op begraven, Aalsmeer, 20 november 1724:
Jacob Veltens Hofman het lijk van IJfje Pieters van der Zeijde onder het Classis van f 3:-

KINDEREN VAN JAN KLAASZ PAUW EN EVA PIETERS VAN DER ZIJDEN:
 1. Klaas Jansz Pauw,
  Geboren ca. 1675, mogelijk te Amstelveen, overleden na 1725.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer op 30 december 1701 met Geertje Korsse Paddenburgh, geboren ca. 1670, overleden voor 29 november 1725.
  Gehuwd (2) te Nieuwer-Amstel in de Geref. kerk op 9 december 1725 met Teuntje Jans Linde, weduwe van Cors van Nieuwenhoven.

  ONDERTROUWREGISTER, Aalsmeer, 30 december 1701:
  Klaas Jansz Pau, .......ge JM, wonende alhier, geadsisteert met sijn vaader Jan Claasz Pau .................. zij als zijn ge...... voogd ....... Geertje Korsz ..... weduwe van Jakob Jansz Dekker, woonende tot Amstelveen.

  IMPOST OP TROUWEN, Aalsmeer, 29 november 1725:
  Klaes Jans Pauw weduwenaer van Geertje Korsse Paddenburg & Teuntje Jans Linde wed: van Corn: Jans Nieuwenhoven, beijde woonende te Amsterveen onder Nieuweramstel, die te Amsterveen gelijk regt hebben betaald & voornemens sijn hun huwelijk te Aalsmeer te doen voltrekken, ijder onder het Classis van f 6.-..........dus 12:-.

  ONDERTROUWREGISTER, Nieuwer-Amstel, Geref. kerk, 9 december 1725:
  Claas Jansz Paauw, wed: Geertje Korsse Paddenburgh x Teuntje Jans Linde, wed: Cors van Nieuwenhoven, beyde uyt het dorp, tot Aalsmeer getroud.
 2. Antje Jans Pauw,
  Geboren ca. 1680, mogelijk te Aalsmeer, vermeld als Gereformeerd lidmaat te Aalsmeer in 1717 en 1720, overleden te Aalsmeer op 23 februari 1754, oud ca. 73 jaar.
  Gehuwd (1) voor 1707, waarschijnlijk te Aalsmeer met Cornelis Jansz Cock, geboren ca. 1675, overleden voor 30 november 1730, zoon van Jan Pietersz Kock [zie nr. 1026v].
  Ondertrouw (2) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 30 november 1730 met Jan Appelaar, overleden na 1734.

  ONDERTROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 30 november 1730:
  Jan Appelaar, weduwnaar en Annetje Janz Pauw, weduwe.
  Op hun tijd getrouwt.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 23 februari 1754:
  Heeft Jan Kok aangeving gedaan vant lijk van sijn moeder genaamt Antje Jans Pauw, onder Prodeo.

  KIND UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Jan Kok, ook Jan Cornelisz Cocq.
   Geboren/gedoopt op 19 september 1706 te Aalsmeer in de KKbuurt, overleden te Sloten op 10 oktober 1781, oud 75 jaar.
   Gehuwd (1) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 7 januari 1726 met Jannetje Everds Zeugelman, ook Zegelman, overleden voor 16 oktober 1739.
   Gehuwd (2) te Aalsmeer op 16 oktober 1739 met Marietje Jacobs Rutte Spooremaker, gedoopt te Kudelstaart in de Geref. kerk op 2 oktober 1712, overleden te Sloten op 24 juni 1774, oud 61 jaar, dochter van Jacob Rutten Sporemaker en Neeltje Borritsdr.

   DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 19 september 1706:
   Jan, de vaad: Korn: Janse Kok, de moed: Annetje Jans Pau, woonen in de KKbuurt.

   DOOPREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 2 oktober 1712:
   Is gedoopt het kint van Jacob Rutte en Neeltje Borrits, en is genaemt Marietje.

   IMPOST OP TROUWEN, Aalsmeer, december 1725:
   den ...... 1725:
   Jan Corn: Cocq en Jannetje Everdse Zegelman, beijde ...........Predeo.

   TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 7 januari 1726:
   Jan Kornelissen Kok, J:M:, en Jannetjen Evers Zegelman, J:D:.
   Ingetekent den 17 december 1725, getrouwt den 7 Jan.: 1726.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, WEESKAMER, nr. 800, Aalsmeer, 31 december 1738:
   Jan Cornelisz Kock, weduwnaar van Jannetje Everds Zeugelman, ter eenre, ende Hendrik Everdsz Zeugelman en Klaas Everdsz Zeugelman, beijden oomen en naaste voogden over Antje, oud 12, Cornelis, oud 4 en 1/2, en Jan Jansz Kok, oud 2 en 1/2 jaaren, nagelaaten kinderen van den voorn: Jannetje Everds Zeugelman in huwelijck verweckt bij den eersten comparant, komen overeen dat de eerste comparant bij wijze van uitkoop aan elk van zijn kinderen een bedrag zal uitkeren van 1 zilveren dukaton, en wel op hun 25e verjaardag.
   TOEVOEGING dd 23 januari 1762:
   Compareerde Jan Cornelisz Kok als vader en voogd overde voornoemde kinderen bekend ontvangen te hebben zijn zoons Contigent Cornelis Jansz Kok, sijnde het laaste als vohier op niet meerder is te pretenderen.

   TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 16 oktober 1739:
   Jan Cornelisz Kok, weduwenaar van Jannetje Evertsz Zegelman & Marritje Jacobs Sporemaker, JD, beijde alhier.
   16 october 1739 aangetekent & getrouwt op hun tijd.

   NOTARISAKTE (N. Regeer), Aalsmeer, 24 oktober 1757, nr. 174:
   Testament onder f 2.000.-:
   Jan Cornelis Kok en Marritje Jacobs Spoor, egtelieden, woonende op de scheepmakerij ten Eijnde de Lijnbaan, beoosten het dorp, verklaart Testateur tot zijn enige en universele erfgenamen te benoemen zijn 3 voorkinderen in eerder huwelijk verwekt bij Jannetje Everts Zeegelman, zijn jegenswoordige huijsvrouw en testatrice voornoemt, mitsgaders de kind of kinderen die staande het huwelijk nog verwekt mogen worden en dat ijder in een kintsgedeelte, en verklaart testatrice tot haare eenige en universele erfgenaam te noemineeren haar voornoemde man en testateur.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 756, Aalsmeer, 20 december 1764, fol. 68:
   [In deze transport akte betreffende Lijsie Pieterse Verhoef en Willem van der Nagel wordt Jan Cornelis Kok vermeld als de vorige bewoner van een huis gelegen bij de Lijnbaan]

   IMPOST op begraven, Aalsmeer, 24 juni 1774:
   Ik ondergeschreve verklaaren bij deese ingevolge van de ordonnantie op het middel van het begraaven Gelemaneerd, aangeving te doen van het lijk van Martje Jacobs Spoor als gehoorende onder het classis van drie guldens om dien conform het voors: regt te voldoen. [w.g. W. Regeer, secretaris van Aalsmeer]

   IMPOST op begraven, Aalsmeer, 24 juni 1774:
   Heeft Jan Kok aangeving gedaan vant lijk van zijn vrouw Martje Jacobse Spoor onder f 3.-

   IMPOST op begraven, Sloten, 10 oktober 1781:
   Bekenne ik ondergesz: als doodgraaver te Slooten, ontfangen te hebben ...t Kerkregt van 't lijk van Jan Cornelisse Kok dat te Aalsmeer op 't Kerkhof zal begraaven worden, de zomma van f 4:18:-
   IDEM:
   Prodeo: Ik onderschreve verklare bij dezen, ingevolge van de Ordonnantie op het middel van begraven geemaneert, aangevinge te doen van het lijk Jan Cornelisz Kok, dat hetzelve, ten reguarde van des overledens onvermogen, onder een van de Classen in de voorsz. Ordonnantie geexpresseert, behoort.
   Gedaan te Slooten den 10: october 1781.
   [w.g. Jan van Galen]
   IDEM:
   Wij Mr: Pieter Vermeulen Hoogbailluw van Kennemerland te consenteeren, dat het lijk van Jan Cornelisz Kok, ter begravinge werde vervoert van den Overtoom na Aalsmeer.
   Actum Haarlem, den 11 october 1781.
 3. Pieter Jansz Pauw,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1682, overleden aldaar op 8 oktober 1727, oud ca. 45 jaar.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 793, Aalsmeer, 4 november 1706:
  Pieter Jansz Pauw, oud omtrent 24 jaren, Trijntje Willems Malbrief, HV van Cornelis Pietersz Hofland rietdekker, oud omtrent 41 jaren, Pieter Jansz Verduijn schoenmaker ende huijdekoper, oud omtrent 33 jaren, Arie Cornelisz van Swieten, oud 53 jaren ende Jacob Jansz Kershof, oud 34 jaren, beijde slagers, woonende alle in den dorpe van Aalsmeer, dewelke alle ten verzoeke van Hendrik Jansz, als in huwelijk hebbende Maartje Willems, bevorens weduwe van Arie Gijsz Bos, woonende mede alhier, mitsgaders voor zoo veel des nood zij d'voorn: Maartje Willems met eede zolemneel aan handen van den Schout gedaan, getuijgd ende verklaard hebben waar ende waaragtig te zijn zulx zij doen, mits dezen eerstelijk den eersten Comp: verklaard op den 7en november 1705 Publikelijk van d'voorz: Schout benevens Corhnelis Albertsz van Kralingen beijde als last ende procuratie hebbende van Jacob Gielen rietdekker gekogt te hebben voor contant geld zekere kwart gemelde koe, waar over zij twede requirante op den 3e April 1706 van Jacobus Pieters, Impostmeester van het beestiaal over Aalsmeer van den termijn ingegaan augustus 1705 in bekeurd als mede op den 2en november 1706 benevens den eersten requirant is gedagvaard geworden, ommete compareren voor de Ed:Agtb:Heeren Schepenen Commissarissen der stad Leijden ende Rijnland op den 6e november daaraanvolgende van welk voorsz: koebeest hij eerste comparant voor zijn heeft gehouden een voete vlees ende deszelfs zuster een halve voet vlees, ende vant overige hij de voorn: Maartje Willems ordere gaf om 't resterende deel indien zij gelegentheijd hadden te verkopen, voor zoodanige penningen als zij zoude goedvinden, ende zij tweede comp: verklaard van de bovenstaande koe een half voete vlees van d'voorn: eersten comparant gekogt te hebben als Eijgenaar, ende de derde comp: Pieter Jansz Verduijn verklaard de huijt van het bovenstaande koebeest van den eerste comp: zelf gekogt ende de penn: daar voor uijtgelooft aan hem betaald te hebben.
  Wijders verklaren de twee laaste compten: gezamenlijk dat zij het voorn: koebeest op ordere van de voorn: Pieter Jansz Pauw eerste comp: geslagen ende het slaggeld van hem ontfangen te hebben.
  Hiermede eijndigende zij compten: hare gegeven verklaringe gevende voor redenen van wetenschap als in den text ZOO WAARLIJK MOEST HAAR DEPOSANTEN (GOD ALMAGTIG) HELPEN.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 8 oktober 1727:
  Jan Klaas Pauw, het lijk van Pieter Jans Pauw, onder het classis f 3.-
 4. Trijntje Jans Pauw,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1695, overleden na 1731, mogelijk te Oudshoorn of te Alphen.
  Ondertrouw (1) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 22 mei 1717 met Teunis Willemsz Heijvoort, geboren te Aalsmeer aan de Uiterweg ca. 1695, overleden voor 22 september 1726.
  Ondertrouw (2) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 22 september 1726 met Jacobus Klaasz Goedkoop, overleden te Oudshoorn voor juli 1731, eerder weduwenaar van Marijtje Jans van der Graft.
  Gehuwd (3) te Aphen in juni/juli 1731 met Cornelis van Swieten.

  ONDERTROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 22 mei 1717:
  Den 22 Meij aangeteekent, Teunis Willemse Heijvoort, JM, woond op den Uijterweg en Trijntje Jans Pauw, JD, woond opt dorp.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 22 september 1726:
  Ingetekend 6 september 1726: Jacobus Klaassen Goedkoop, wed, en Trijntje Jans Pauw, weduwe.

  WEESKAMER, Staatboek, ORA nr. 807, Aalsmeer, 7 september 1727:
  Trijntje Jans Pauw, wed: van Teunis Willemsz Heijvoort, sijnde geadsisteert met Jan Klaasz Pauw, haar vader als haar gekoozen voogd in desen, ter eenre ende Jan Jansz Henst als aangehuwde oom en voogd over Antje Teunis Heijvoort, oud 9 jaaren, naargelaten kind van de voorn: Teunis Willemsz Heijvoort verwekt bij de eerste comparante ter andere zijde, geven te kennen tot uijtkoop over te gaan, waarbij Antje op haar 25e verjaardag zal ontvangen een somma van 1 silveren ducaton.
 5. Marritje Jans Pauw,  zie nr. 551.
  Geboren ca. 1695, Gereformeerd lidmaat, overleden te Aalsmeer op 11 januari 1762, oud ca. 66 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer in de Geref. kerk op 22 mei 1717 met Jacob Veltensz Hofman, geboren te Aalsmeer ca. 1695, Gereformeerd lidmaat, Schepen van Aalsmeer tussen 1724 en 1741, van beroep timmerman, winkelier, overleden te Aalsmeer op 24 april 1743, oud ca. 48 jaar.
1108. Doef Raiersz VAN DER ZWET,
Zoon van Reijer Doeve [nr. 2216] en Aaltje Jans [nr. 2217], geboren ca. 1669, vermeld als Geref. lidmaat te Aalsmeer in 1720, overleden aldaar op 16 april 1730, oud ca. 61 jaar.
Gehuwd ca. 1695 met Trijntje Cornelis DE RIJCK.

HUWELIJK:
Geen akte gevonden te Kudelstaart, Geref. kerk, 1691-1703, Leimuiden, Geref. kerk, 1687-1703, te Aalsmeer begint trouwregister pas in 1706.
Evenmin op CD Families of South Holland, 1695-1715, districten 12 en 13.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 793, Aalsmeer, 22 september 1703:
Compareerden Jan Claasz van den Berg, oud-schepen alhier, oud omtrent 52 jaren, Doev Reijerts, oud 34 jaren ende Hend: Gerritse Bosveld, oud omt: 28 jaren, dewelcke ter requisitie ende versoeke van Willem Jansz Broer, biersteker, wonende alhier aan de Wipbrugge tot Aalsmeer op den Uijterweg onder eede aan de Schout verklaard hebben dat op den tweeden deser maand september, zijnde Sondagh van Aalsmeerse Kermis hebben geweest bij eenen Abram Willemsz van Zijl (alias Abram Bout), zijnde alhier op de Uijterweg aangesteld bij den Pagter van de Bieren, Jan van Rijssen tot collecteur van de bieren ende bij deselven Broer gevraagd omme Cedulen te hebben van eenige kalk vaten .... die hij biersteker als doen soude uijtslaan waarop hij collecteur tot antwoord gaff: ick heb geen Cedulen ende wil nog kan de Collecte niet houden, enz.

LIDMATEN, Aalsmeer, Geref. kerk, 1720:
Doef Reijerse met zijne vrouw Trijntje Kornelis.

IMPOST op begraven, Aalsmeer, 16 april 1730:
Reijer Doeven, het lijk van sijn vader Doef Reijersz. Prodeo.

1109. Trijntje Cornelis DE RIJCK,
Dochter van Cornelis Jansz de Rijck [nr. 2218] en Stijntje Cornelis [nr. 2219], geboren ca. 1670, vermeld als Geref. lidmaat te Aalsmeer in 1720, overleden aldaar op 11 april 1732, oud ca. 62 jaar.

LIDMATEN, Aalsmeer, Geref. kerk, 1720:
Doef Reijerse met zijne vrouw Trijntje Kornelis.

IMPOST op begraven, Aalsmeer, 11 april 1732:
Reijer Doeve, het lijk van Trijntje Corn: de Rijck, sijn Moeder. Prodeo.

OPMERKING:
Slecht 1 doop gevonden in Aalsmeer, Geref. kerk 1701-1714, geen dopen te Kudelstaart, Geref. kerk 1691-1714.
Evenmin op CD Families of South Holland, 1695-1715, districten 12 en 13.

KIND VAN DOEF RAIERS VAN DER ZWET EN TRIJNTJE CORNELIS DE RIJCK:
 1. Raier Doeve van der Zwet,  zie nr. 554.
  Geboren te Aalsmeer aan de Uiterweg, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 29 april 1703, lidmaat van de Geref. kerk, vermeld als Schepen van Aalsmeer in 1737 en 1739, eigenaar van een taanderij aan de Zwet bij de Uijtterwegsen draaij alhier, overleden te Aalsmeer op 4 juli 1771, oud 68 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer in de Geref. kerk op 23 februari 1727 met Aplonij (Pleuntje) Cornelis Mooij.
1110. Cornelis Jansz MOIJ,
Zoon van Jan Cornelisz Mooij [nr. 2220] en Maritje Cornelis van Tol [nr. 2221], geboren te Vriesekoop en gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 12 oktober 1664, overleden voor 16 november 1729.
Gehuwd (1) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 15 april 1696 met Neeltje CLAAS.
Gehuwd (2) na 1712 met Antje Pieters HOOGEVEEN, overleden te Aalsmeer op 16 november 1729.

DOOPREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 12 oktober 1664:
Cornelis, de vader Jan Cornelis Moij, de moeder Marritje Cornelis, de getuijgen Marten Aertsen.

TROUWREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk. 1696:
Cornelis Janse Mooij, JM in Vriesekoop, met Neeltje Claas, JD, van Aalsmeer.
Betoog gegeven na Aalsmeer den 15 april 1696.

TROUWGETUIGE:
Te Aalsmeer op 5 december 1718 van het huwelijk van zijn zoon Cornelis Cornelisz Mooij met Jannetje Willems van Heumen.

IMPOST op begraven, Aalsmeer, 16 november 1729:
Antje Pieterse Hoogeveen, weduwe van Cornelis Jansz Mooij, door haar soon Corn: Corn: Mooij onder Prodeo.

OPMERKING:
Zie ook Gens Nostra 1964, nr. 7, blz. 187 e.v. over het geslacht Mooy uit Vriesekoop !!

1111. Neeltje CLAAS,
Mogelijk een dochter van Claes Maartensz van Geijlswijk [nr. 2222] en Geertje Leendertsdr. [nr. 2223], geboren te Aalsmeer ca. 1675, Gereformeerd, overleden tussen 1712 en 1729.

KINDEREN VAN CORNELIS JANSZ MOIJ EN NEELTJE CLAAS:
 1. Claas Cornelisz Mooij,
  Gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 30 maart 1697, overleden aldaar op 5 februari 1745, oud 47 jaar.

  DOOPREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 30 maart 1697:
  Claas, vader Cornelis Janz Mooij, moeder Neeltje Claas.
  Getuige Neeltje Jans.

  BEGRAAFREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 5 februari 1745:
  Klaas Corn: Mooij; 't luije 6 st.en 't doodkleed 10 st.
 2. Martje Cornelis Mooij,
  Gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 20 juli 1698.

  DOOPREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 20 juli 1698:
  Martje, vader Cornelis Jansz Mooij, moeder Neeltje Klaas, getuijge Martje Jans Mooij.
 3. Cornelis Cornelisz Mooij,
  Gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 7 maart 1700, van beroep scheepstimmerman, overleden in het Oosteinde van Aalsmeer op 22 mei 1764, oud 64 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer op 5 december 1718 met Jannetje Willems van Heumen, geboren ca. 1695, overleden te Aalsmeer op 12 augustus 1728, oud ca. 33 jaar, dochter van Willem Willemsz van Heumen en Grietje Hendriks Twaalfhoven.
  Gehuwd (2) na 1728 met Lijsje Pieters Verhoef, geboren ca. 1705, overleden te Aalsmeer op 31 augustus 1773, oud ca. 68 jaar.

  DOOPREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 7 maart 1700:
  Cornelis, vader Cornelis Jansz Mooij, moeder Neeltje Claas, getuijge Neeltje Jans.

  ONDERTROUWREGISTER, Aalsmeer, 5 februari 1718:
  Compareerde Cornelis Cornelisz Moij meerderjarig Jongman, geassisteert met sijn vader Cornelis Jansz Moij wonende alhier opt Oosteijnde, als Bruijdegom, ter Eenre, Ende Jannetje Willems, meerderjarige Jonge dogter, geassisteert met haar moeder Grietje Hendriks Twaalfhoven, wed: van Willem Willemsz van Heumen, wonende aan de Zijdweg alhier als bruid, ter andere zijde.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 12 augustus 1728:
  Corn: Corn: Mooij, het lijk van Jannetje Willems, sijn vrouw, Prodeo.

  AANGIFTE BEGRAVEN:
  Te Aalsmeer op 16 november 1729 van Antje Pieterse Hoogeveen, weduwe van Cornelis Jansz Mooij, door haar soon Corn: Corn: Mooij.

  NOTARISAKTE (Carel Copius), Testament, Aalsmeer, 3 april 1730:
  Cornelis Cornelis Mooij en Lijsie Pieterse Verhoef, Egteluijden woonende bijde Kleijnebrugge alhier, hij testateur siekelijk in een slaapbank leggende en zij testatrice gesond van lighaam, met ons gaande en staande bijden hun verstand en uijtspraake magtig en gebruijkende [stellen een zogenaamd langstlevende testament op].

  NOTARISAKTE (N. Regeer), Procuratie, Aalsmeer, 10 juni 1762, nr. 252:
  Cornelis Cornelisz Mooij, woonende even overde zoogenaamde Copaanne Brugge alhier, de welken verklaarden te constitueren ende magtig te maken Arnoldus Veldhuijsen, Mr.Timmerman, wonende te Amsterdam om bij publieke veiling te verkopen sijn 2 huijsen en erve onder eendak staande ende geleegen binnende stad Amsterdam in de Taanstraat aande Noordzijde bijde Vierwindestraat.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 22 mei 1764:
  Heeft Willem Allarm aangeving gedaan vant lijk van Cornelis Cornelis Mooij onder het classis van en betaald f 6.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 756, fol. 59, Aalsmeer, 1 november 1764:
  Lijsie Pieterse Verhoef, weduwe en boedelhoudster van Cornelis Cornelis Mooij, woonende int Oosteijnde, geadsisteerd met Willem Allarm als haare gekooze voogd, verkopen aan Dirk Cornelisz Dik, woonende op het Moolepad, een huijs en werf met de daar nevens aan staande schuur, staande ende geleegen op het Moolepad daar den koper jegenswoordig in woonagtig is, met een somme van 290 guldens.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 756, fol. 65, Aalsmeer, 20 december 1764:
  Lijsie Pieterse Verhoef. wed. en boedelhoudster van Cornelis Cornelis Mooij, verkoopt aan Alderd Willem Ceesse enkele stukken grond met een somme van 1.000 guldens.
  IDEM, fol. 66:
  Lijsie Pieterse Verhoef verkoopt aan Willem van der Nagel, wonende op de Zijdweg alhier, een huijs en werf met al het getimmerte met een somme van 440 guldens.
  IDEM, fol. 67:
  Lijsie Pieterse Verhoef verkoopt aan Willem van der Nagel een huijsen werf, zijnde een Scheepmakerij met al het getimmerten daar op staande uijtgesonderd het Burgerwagthuijsie staande in de huijsinge van deselve werf aan de Zeijdweg, met een somme van 230 guldens.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 31 augustus 1773:
  Heeft Cornelis Jans de Jong aangeving gedaan vant lijk van Lijsje Pieters Verhoef, wed: van Cornelis Mooij onder het classis van f 3.-
 4. Aplonij (Pleuntje) Cornelis Mooij,  zie nr. 555.
  Gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 22 januari 1702, Geref. lidmaat, overleden te Aalsmeer op 30 oktober 1760, oud 58 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer in de Geref. kerk op 23 februari 1727 met Raier Doeve van der Zwet, geboren te Aalsmeer aan de Uiterweg, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 29 april 1703, lidmaat van de Geref. kerk, vermeld als Schepen van Aalsmeer in 1737 en 1739, eigenaar van een taanderij aan de Zwet bij de Uijtterwegsen draaij alhier, overleden te Aalsmeer op 4 juli 1771, oud 68 jaar.
 5. Jan Cornelisz Mooij,
  Gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 31 augustus 1704, overleden voor 1 januari 1706.

  DOOPREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 31 augustus 1704:
  Jan, vader Cornelis Jansz Mooij, moeder Neeltje Klaas, getuijge Martje Jans Mooij.
 6. Jan Cornelisz Mooij,
  Gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 1 januari 1706, overleden voor 5 februari 1708.

  DOOPREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 1 januari 1706:
  Jan, vader Cornelis Janz Mooij, moeder Neeltje Jans, getuijge Neeltje Claas [namen moeder en getuige verwisseld].
 7. Jan Cornelisz Mooij,
  Gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 5 februari 1708.
  Gehuwd te Leimuiden in de Geref. kerk op 15 mei 1735 met Geertje van Teijlingen, geboren te Kalslage ca. 1710.

  DOOPREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 5 februari 1708:
  Jan, vader Cornelis Jansz Mooij, moeder Martje Klaas, getuijge Neeltje Klaas [namen moeder en getuige verwisseld].

  ONDERTROUWREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 15 mei 1735:
  Betoog gegeven na Calslagen, Jan Cornelisz Mooij, JM in Vriesekoop, met Geertje van Teijlingen, JD te Calslagen.
 8. Lijsbet Cornelis Mooij,
  Gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 7 augustus 1712, overleden te Aalsmeer voor 19 oktober 1752.
  Gehuwd te Aalsmeer in de Geref. kerk op 10 februari 1743 met Gerrit Mors, gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 2 mei 1717, overleden aldaar op 7 maart 1796, oud 78 jaar, zoon van Jacob Cornelisz Mors en Neeltje Gerrits Broers.
  Gerrit Mors huwde (2) te Aalsmeer op 22 oktober 1752 met Antje Klaas Vreeksz, geboren ca. 1721, overleden te Aalsmeer op 29 juli 1796, oud ca. 75 jaar, dochter van Klaas Baardsz Vreeksz en Trijntje Klaas Jongkind.

  DOOPREGISTER, Leimuiden, Geref kerk, 7 augustus 1712:
  Lijsbet, vader Cornelis Jansz Mooij, moeder Neeltje Jans [moet zijn Neeltje Claas], getuige Neeltje Claas [moet zijn Neeltje Jans].

  NOTARISARCHIEF (N. Regeer), nr. 99, Aalsmeer, 20 januari 1748:
  Aaltje Jacobs, vroedvrouw, tesamen met Grietje Gerrits, huisvrouw van Dirk Jansz Eveleens en Trijntje Vreeke, huisvrouw van Jan Jacobs Mooij, wonende op het dorp en uijterweg, verklaren op verzoek van Antje Klaas Vreeken, JD, dat zij op 12 november 1747 in het huis van Klaas Baartsz waren ten einde de nageboorte van Antje's baby te verwijderen en dat zij Antje toen onder ede hebben horen verklaren dat "kaal oom en Leen en Kees" de vader van haar kind was.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 800, Weeskamer, Aalsmeer, 19 oktober 1752:
  Gerrit Jacobsz Mors, weduwnaar van Lijsbet Cornelise Mooij ter eenre, en Reijer Doeven van der Swet en Klaas Jacobsz de Vries als voogden over de 2 minderjarige kinderen als Jacob Gerritsz, oud omtrent 10 jaren en Lijsbet Gerrits Mors, oud 8 jaren in huwelijk verwekt bij de voorn: Lijsbet Cornelis Mooij ter andere zijde, besluiten ten aanzien van de nagelaten goederen, tot uitkoop, en zullen de twee kinderen op hun 25e jaar enkele sieraden ontvangen.
  TOEVOEGING op 6 december 1770:
  De twee kinderen in deeze voorenstaande verligting hebben gemeld het hun toekomende te hebben ontvangen. [w.g. Reijer Doeve van der Swet]
1112. Jan HEERTGENSZ, ook bekend als Jan HEEREN,
Zoon van Heertgen Cornelisz Jongfrans [nr. 2224] en Trijntgen Jacobs [nr. 2225], geboren te Aalsmeer ca. 1649, Doopsgezind, later Gereformeerd gedoopt, van beroep visser, overleden ca. 1735, waarschijnlijk te Aalsmeer, oud ca. 86 jaar.
Gehuwd te Aalsmeer ca. 1675 met Marijtgen Joores SCHEEPMAKER.

NOTARISAKTE, Aalsmeer, 18 november 1707, inv. nr. 89:
[Enkele mannen leggen een verklaring af . Zij getuigen dat Jan Heeren en Baart Gijsz Been, beiden woonachtig aan 't Westeijnde al sinds vele jaren 'van den armen' worden onderhouden, 'niets hebbende dan een ieder een slegt huisje met enige smalle en gebrooke akkertjes van weinig valeur".
Deze akkertjes zijn nauwelijks iets waard en er rusten wel 'drie maal zoveel verpondingen en andere lasten daarop'.
Beide mannen hebben ook verschillende kinderen zodat het onmogelijk is om iets van de hoge boete te kunnen betalen, waartoe ze op 4 oktober door de Hoogheemraden van Rijnland zijn veroordeeld. De beide mannen hadden namelijk geveend zonder dat te hebben laten aantekenen].
[bron: Aalsmeerse Stambomen, deel V, blz. 64]

REKENING VAN DE GOEDEREN van Jan Heeren de Oude, Aalsmeer, 1735/1736:
[Ontvangen 23-10 van Jacob Jansz Heeren ook genaamt Jaap Rommel een half jaar huishuur f 7:0:-.
Het gaat hier om een soort afrekening en Jan Heeren de Oude, zoals de vader van Jacob Jansz Heeren hier genoemd wordt, is blijkbaar pas overleden. Op 9 december zijn van Cornelis Jansz Heeren en Heertje Jansz Heeren de kooppenningen ontvangen van "het verkogte huijs, erf, schuur en zegenhuijsje alsmede de ackers land ende waters ter somma van f 225:0:-]
[bron: Aalsmeerse Stambomen, deel V, blz. 65]

IMPOST op begraven, Aalsmeer:
Niet gevonden in periode 1731-1734.
Periode 1735-1748 niet meer aanwezig.

1113. Marijtgen Joores SCHEEPMAKER,
Dochter van Joores Claesz [nr. 2226] en Guerte Ghijsdr [nr. 2227], geboren te Aalsmeer ca. 1652, Gereformeerd, overleden na 1695.

KINDEREN VAN JAN HEERTGENS EN MARIJTGEN SCHEEPMAKER:
 1. Klaas Jansz Heeren,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1675, Doopsgezind, wonende in het Westeinde van Aalsmeer, overleden te Aalsmeer op 23 september 1734, oud ca. 59 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 27 december 1698 met Haasje Baards, geboren te Aalsmeer ca. 1680, wonende aan de Uitterweg, overleden te Aalsmeer op 15 december 1762, oud ca. 82 jaar, dochter van Baart Willemsz en Geertje Klaas.

  IMPOST op trouwen, Aalsmeer, 27 december 1698:
  Den 27 december Claes Jansz jongman, wonende alhier aant Westeijnt sullende trouwen met Haesien Baerts jonge dochter wonende aen de Uijtterweg, hebben elc op de minste classis aangegeven en betaalt f 6.-.

  HUWELIJKSBIJLAGEN, Aalsmeer, 1698:
  [niet vermeld]

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 23 september 1734:
  Willem Baardsz: het lijck van sijn swager Klaas Jan Heeren.......Prodeo.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 15 december 1762:
  Den 15d heeft Willem Baardse aangeving gedaan vant lijk van zijn zuster genaamt Haasie Baardse onder Prodeo.
 2. Jacob Jansz Heeren, ook genaamd Jacob Jansz de Jongh en Jaap Rommel,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1680, Doopsgezind, woont aan de Uijterweg, overleden na 1735.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 17 november 1706 met Annetje Teunis van Habenis, geboren ca. 1680, woont in 1706 te Heemstede, overleden te Aalsmeer op 11 april 1724, oud ca. 44 jaar.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 11 maart 1725, ondertrouw aldaar op 23 februari met Weijntje Jans Buijs, geboren te Aalsmeer ca. 1680, overleden te Aalsmeer op 20 november 1727, oud ca. 47 jaar, dochter van Jan Jansz Buijs en Neeltgen Willems.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 17 november 1706:
  Jacob Jansz de Jongh J:M: van Aalsmeer [en] Annetje Teunis van Habenis J:D: woonende tot Heemsteede.

  HUWELIJKSBIJLAGEN en IMPOST op trouwen, Aalsmeer, 1706:
  [niet vermeld]

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 11 april 1724:
  Gerrit Dirksz Bol het lijck van Antje Teunis onder het classis van de onvermogende en sulx Prodeo.

  IMPOST op trouwen, Aalsmeer, 24 februari 1725:
  Jacob Jan Heeren wed: van Antje Teunis, en Weijntjen Jans, beijde Prodeo.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 11 maart 1725:
  Japik Jansz Heer, Wed. en Weijntje Jans J:D:.
  Ingetekent 23 feb. 1725.
  Getrouwt 11 maart 1725.

  HUWELIJKSBIJLAGEN, Aalsmeer, 1724 en 1725:
  [niet vermeld]

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 20 november 1727:
  Corn: Gerritsz Broer het lijck van Weijntje Buijs, Prodeo.

  REKENING VAN DE GOEDEREN van Jan Heeren de Oude, Aalsmeer, 1735/1736:
  [Ontvangen 23-10 van Jacob Jansz Heeren ook genaamt Jaap Rommel een half jaar huishuur f 7:0:-.
  Het gaat hier om een soort afrekening en Jan Heeren de Oude, zoals de vader van Jacob Jansz Heeren hier genoemd wordt, is blijkbaar pas overleden.
  Op 9 december zijn van Cornelis Jansz Heeren en Heertje Jansz Heeren de kooppenningen ontvangen van "het verkogte huijs, erf, schuur en zegenhuijsje alsmede de ackers land ende waters ter somma van f 225:0:-]
  [bron: Aalsmeerse Stambomen, deel V, blz. 65]
 3. Heertje Jansz Heeren, ook genaamd Heertje Jansz de Jongh,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1685, Doopsgezind, overleden te Aalsmeer op 18 maart 1765, oud ca. 80 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer op 4 januari 1710 met Geertje Jans Prook, geboren te Aalsmeer ca. 1685, overleden aldaar op 11 februari 1731, oud ca. 46 jaar, dochter van Jan Ariens Proock en Jaatje Pieters.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer op 13 januari 1732 met Grietje Klaasse Oor, geboren te Aalsmeer ca. 1705, overleden aldaar op 29 juli 1771, oud ca. 66 jaar, dochter van Klaas Pietersz Oor en Aagje Cornelis Buiser.

  HUWELIJKSBIJLAGEN, Aalsmeer, Schout en schepenen, 4 januari 1710: [bovenkant document beschadigd]
  ........................................................ Schout van Aalsmeer, Heertge Jans de Jong, ........jarig Jongman als bruijdegom te Eenre ende Ge......Jansz Prook minderjarige Jongedogter geas....... met Arie Jansz Prook haar oudste halve broeder voor zoo veel het nood zij als haar hand gekozen voogd in deze als bruijd ter andere zijde, alle woonende alhier aan't Westeijnde dewelke verzogten dat haar huwelijksen gebooden ingeschreven mogte werden omme op drie eerstkomende ende agtereenvolgende sonnendaagen alhier van den Raadhuijse voor den volke aldaar vergaarderd wezende behoorlijk afgekondigd, ende vervolgens wettelijk in den H: Egten staat te werden bevestigt welke voorsz: drie sonnendaagze proclamatien bij mij Schout voorn: ingewilligt zeijnde huijden den 4en Januarij 1710.
  [w.g.: Heertije Jans de Jong]

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 11 februari 1731:
  De 11e febr: 1731, Klaas Willem Engelen het lijk van Geertje Jans onder het classis van f 3.-

  HUWELIJKSBIJLAGEN, Aalsmeer, Schout en schepenen, 9 december 1731:
  Compareerde voor mij Isaac Blinkvliet Schout van Aalsmeer, Heertje Jan Heere, wedr: van Grietje Jans Prook, wonende alhier op het Oosteijnde als Bruijdegom ter Eenre, Ende Grietje Klaas Oor, meerderjarige dogter, en met schriftelijk consent van haar moeder Aagje Cornelisz Buijs wed: van Klaas Pietersz Oor, wonende alhier op het Westeijnde als Bruijd ter andere zijde, dewelke versogten dat hare huwelijkse geboden ingewilligt, ende ingeschreven, en op drie eerstkomende sondagen van den Raadhuijse alhier behoorlijk afgekondigt, ende voorts in den huwelijken staat bevestigt te mogen werden, welke voorsz: drie proclamatien bij mij Schout voorn: ingewilligt, en ingeschreven sijnde, hebben dedelve wegens het regt van het gemeneland op het Trouwen geemaneert hun ijder aangegeven in de classis van drie gul:
  Actum, Aalsmeer den 9e december 1731.
  [w.g.: Heerte Jans de Joong, Grietije Klaas Oor]

  IMPOST op trouwen, Aalsmeer, 9 december 1731:
  Heertje Jans de Jong wed: van Grietje Jans Prook en Grietje Klaas Oor, meerderjarige dogter onder het Classis van f 3.-.

  REKENING VAN DE GOEDEREN van Jan Heeren de Oude, Aalsmeer, 1735/1736:
  [Ontvangen 23-10 van Jacob Jansz Heeren ook genaamt Jaap Rommel een half jaar huishuur f 7:0:-.
  Het gaat hier om een soort afrekening en Jan Heeren de Oude, zoals de vader van Jacob Jansz Heeren hier genoemd wordt, is blijkbaar pas overleden.
  Op 9 december zijn van Cornelis Jansz Heeren en Heertje Jansz Heeren de kooppenningen ontvangen van "het verkogte huijs, erf, schuur en zegenhuijsje alsmede de ackers land ende waters ter somma van f 225:0:-]
  [bron: Aalsmeerse Stambomen, deel V, blz. 65]

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 18 maart 1765:
  Heeft Jan Gr. van de Zwaard aangeving gedaan vant lijk van Heertje Jan Heeren voorde mennogemeente van de Zeijdweg en dus op Prodeo.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 29 juli 1771:
  Heeft Jacob Heeren de Jong aangevinge gedaan vant lijk van Zijn Moeder genaamt Grietje Klaase Oor onder Prodeo.
 4. Jan Jansz Heeren, ook genaamd Jan Jansz Jonck,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1685, op belijdenis gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 6 oktober 1715, van beroep visser, overleden te Aalsmeer op 27 februari 1765, oud ca. 80 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer in de Geref. kerk op 22 januari 1708, ondertrouw aldaar op 6 januari met Guurtje Gijse, geboren ca. 1685, overleden te Aalsmeer op 6 januari 1748, oud ca. 63 jaar, dochter van Gijs Cornelisz Jorisse en Grietje Jans de Wilde.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 6 januari 1708:
  Jan Jansz Jonck J:M: woonende op het Westende en Guurtje Gijsse J:D: woonende op het Westende.
  22 Jan: getrouwt.

  HUWELIJKSBIJLAGEN, Aalsmeer, 1706 - 1711:
  [niet vermeld]

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 6 oktober 1715:
  Is op belijdenis des geloovs Gedoopt Jan Jansz Heere vant W: end.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 27 februari 1765:
  Heeft Klaas de Vries aangeving gedaan vant lijk van Jan Janse Heeren onder het Classis van en betaald f 3.-.
 5. Louris Jansz Heeren, ook genaamd Louweris Jansz de Jongh,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1685, Doopsgezind, van beroep turfman, koeienhouder, overleden te Aalsmeer op 13 augustus 1767, oud ca. 82 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer, ondertrouw in de Geref. kerk aldaar op 23 januari 1712 met Grietje Gerrits Visser, geboren te Aalsmeer ca. 1685, woont in 1712 onder Amstelveen, overleden voor 1737.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer op 20 februari 1745 met Aaltje Henst, geboren te Aalsmeer ca. 1700, dochter van Heertje Aldertsz Henst en Neeltje Klaas Slop.

  IMPOST op trouwen, Aalsmeer, 23 januari 1712:
  Soo hebben Louris Jansz de Jongh en Grietje Gerritsz Visser haer ten aensien vant trouwregt aengegeven te gehooren onder het Classis van onvermogenden.
  [Louweris Jansz de Jongh tekent met een +]

  ONDERTROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 23 januari 1712:
  Louweris Jansz de Jongh J:M: woond op het west ende en Grietje Gerrits Visscher J:D: woond onder Amsterveen.
  23 aangeteeken.
  Getrouwt.

  IMPOST op trouwen, Aalsmeer, 20 februari 1745:
  Louris Jan Heeren wedr: van Grietje Gerrits Visser, en Aaltje Heeren Henst, meerderjarige dogter, ijder onder het Classis van 3 guldens, dus f 6.-.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 13 augustus 1767:
  Heeft Cornelis Alderd Vreekse aangeving gedaan vant lijk van Louris Jan Heere onder het Classis van f 3.-.
 6. Cornelis Jansz Heeren,  zie nr. 556.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1695, Gereformeerd, van beroep visser, winkelier, overleden te Aalsmeer op 19 januari 1764, oud ca. 68 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer op 21 februari 1717 met Guurtje Klaas Jorisse, geboren ca. 1695, overleden te Aalsmeer op 27 april 1733, oud ca. 38 jaar.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer op 1 januari 1736 met Neeltje Gerrits Vink, geboren te Aalsmeer ca. 1699, Doopsgezind, overleden te Aalsmeer op 6 mei 1789, begraven aldaar op 7 mei, oud ca. 90 jaar.
  Neeltje was eerder gehuwd te Aalsmeer op 25 februari 1720 met Baard Brande, geboren ca. 1695, Gereformeerd, overleden te Aalsmeer op 7 mei 1731, oud ca. 36 jaar.
1114. Gerrit Jacobsz VINK,
Zoon van Jacob Jan Gerritsz Vink [nr. 2228] en Martje Klaas Poulis [nr. 2229], geboren ca. 1673, van beroep visser, overleden te Aalsmeer op 27 maart 1754, oud ca. 80 jaar.
Gehuwd (1) ca. 1696 met Antje Jans ZIJP.
Gehuwd (2) ca. 1722 met Neeltje Klaas VERMEIJ, geboren ca. 1690, overleden te Aalsmeer op 24 februari 1724, oud ca. 34 jaar.
Gehuwd (3) te Aalsmeer op 14 oktober 1724 met Jannetje Baardse BEEN/VREEKSZ, geboren te Aalsmeer ca. 1703, overleden aldaar op 12 augustus 1728, oud ca. 25 jaar.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 807, Weeskamer, Staatboek, Aalsmeer, 4 februari 1722:
Gerrit Jacobsz, weduwnaar van Antje Jans Zijp ter eenre, ende Klaas Jans Zijp en Cornelis Jans Zijp, beijde oomen en voogden over Aeltje Gerrits, oud 20, Marritje Gerrits, oud 18, Jan Gerritsz oud 16, Klaes Gerritsz, oud 14, Leendtje Gerrits, oud 8 en Maerten Gerritsz, oud 5 jaeren, naergelaten kinderen van voorn: Antje Jans Zijp, verwekt bij de eerste comparant, besluiten tot uijtkoop, waarbij de kinderen op hun 25 verjaardag zullen ontvangen de somma van f 2.- met een behoorlijke uijtset.

HUWELIJKSBIJLAGEN, Aalsmeer, 1722-1725:
[Geen huwelijk van Gerrit Jacobsz Vink vermeld]

IMPOST op begraven, Aalsmeer, 24 februari 1724:
Gerrit Jacobs het lijk van Neeltje Klaes Vermeij sijn huijsv: Prodeo.

IMPOST op trouwen, Aalsmeer, 14 oktober 1724:
Gerrit Jacobs laest wedr: van Neeltje Klaes Vermeij, en Jannetje Baardsz, beijde Prodeo.

IMPOST op begraven, Aalsmeer, 12 augustus 1728:
Gerrit Jacobs het lijk van Jannetje Baards, sijn vrouw, Prodeo.

IMPOST op begraven, Aalsmeer, 27 maart 1754:
Heeft Maarten Gerritsz Vink aangevinge gedaan vant lijk van sijn vader Gerrit Jacobsz onder het classis van en betaald drie guldens.

NOTARISAKTE (N. Regeer), Aalsmeer, 30 oktober en 5 november 1760 (nr. 218):
Jacob Gerritsz Vink, Klaas Gerritsz Vink, Maarten Gerritsz Vink, Cornelis Jansz Heeren als in huwelijk hebbende Neeltje Gerritse Vink en Jan Dirksz Koomen, als in huwelijk hebbende Leentje Gerrits Vink, alle woonende op het Westeijnde alhier, eenigste nagelaten kinderen van wijlen Gerrit Jacobsz Vink in sijn eerste huwelijk verwekt bij Antje Janse Zeijp.
Item Cornelis Klaasz Zeijp, woonende meede op het Westeijnde, Grietje Klaas Zeijp, weduwe van Dirk Maartensz Bol, woonende op de Zeijdweg, Leendert Jansz Zeijp, zijnde jegenswoordig de eenigste in leeven sijnde kind van (de gemelden Cornelis en Grietje Klaasz Zeijp haare overleedene broeder) Jan Klaasz Zeijp, woonende op de Nieuw Wetering. Willem Jansz Brande, woonende meeden op het Westeijnde en Dirk Kerklaan als in huwelijk hebbende Trijntje Janse Branden, woonende op den Horn, welke verklaarden de eenige nog in leeven sijnde kinderen van wijlen Jan Branden te sijn, verwekt bij wijlen Neeltje Klaas Zeijp, die een volle suster is geweest vande voorgemelden comparant Cornelis en Grietje Klaasz Zeijp en van de voorgemelden overleedenen Jan Klaasz Zeijp en zoo de vijff laasten comparanten verklaaren zoo zijnde voorgemelden Cornelis, Grietje en de gemelden overleedenen Jan en Neeltje Klaase Zijp geweest de eenigste kinderen van wijlen eenen Klaas Jansz Zeijp, jegenswoordig geen meerder kinderen off kindskinderen int leeven zijn als de hier vooren gemelden Cornelis en Grietje Klaase Zeijp, Leendert Jansz Zeijp en Willem en Trijntje Jans Branden.
Item Jan Jacobsz Zeijp die zoo hij verklaart is de eenigste in weesen sijnde kind van van wijlen Jacob Jansz Zeijp en dat van gemelden Jacob Jansz Zeijp jegenswoordig geen meerder kind off kindskinderen int leeven zijn als de zoo even gemelden Jan Jacobsz Zeijp.
Wijders verklaaren nog alle de gesamentlijke comparanten dat de hier vooren gemelden Antje Janse Zeijp, Klaas Jansz Zeijp en Jacob Jansz Zeijp, beneevens eene Cornelis Jansz Zeijp die sonder eenigen decendenten natelaaten in vroeger tijt alhier meeden is overleeden, in hunne leeven zijn geweest de eenigste broeders en suster en wel van heelen bedden van, op den 27 september laastleeden alhier overleedenen Pieter Jansz Zeijp, zijnde dus de gesamentlijken comparanten de eenigste broeders en suster en kinderen of kindskinderen, endus binnen off met de vierde graat de eenigste en naastbestaande erfgenamen bij intestato van de opgemelden onlangs alhier overleedenen Pieter Jansz Zeijp, hunne oom en oudoom respectieff, de welken als nog gesamentlijk verklaarden hunne voorgemelden overleedenen oom en oudtoom Pieter Jansz Zeijp zijn Testamentaire dispositie, die hij benevens zijn Huijsvrouw en nu nagelaten wed: Marritje Crelis Broerse tesamen op den 26e Maij 1746 hebben opgeregt en gepasseert voorden Heer en Mr.Johannes Beukelaar, Notaris te Amsterdam.
[Pieter Jansz Zeijp vermaakt al zijn bezit aan zijn vrouw Marritje Broerse, met uitzondering van f 300.- en enige lijfgoederen die hij intestato vermaakt aan zijn familieleden]

1115. Antje Jans ZIJP,
Dochter van Ouwe Jan Jacobsz Sijp [nr. 2230] en Neeltgen Claesdr [nr. 2231], geboren ca. 1675, overleden te Aalsmeer tussen 1716-1722, oud ca. 45 jaar.

IMPOST op begraven, Aalsmeer, 1716-1722:
[Niet vermeld]
Bovenste regels in begraafboek niet altijd goed leesbaar.

KINDEREN VAN GERRIT JACOBSZ VINK EN ANTJE JANS ZIJP:
 1. Jacob Gerritsz Vink,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1697, overleden aldaar op 16 juni 1763, oud ca. 70 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 10 februari 1719 met Trijntje Pieters van der Stam, geboren ca. 1695, Gereformeerd, overleden te Aalsmeer op 5 januari 1732, oud ca. 37 jaar.
  Gehuwd (2) te Kalslagen, ondertrouw te Aalsmeer in de Geref. kerk op 4 mei 1737 met Guurtje Jacobs Heeren, ook Guurtje Jacobs de Jong, geboren te Aalsmeer in de Geref. kerk op 26 juli 1716, Doopsgezind, overleden te Aalsmeer op 3 april 1798, oud 81 jaar, dochter van Jacob Jansz Heeren en Antje Teunis van Habenis.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 26 juli 1716:
  Guurtje, vaad: Jakob Jansz Heere zijnde mennos, moed: Antje Teunis woonen aan de Uijterw.

  HUWELIJKSBIJLAGEN, Aalsmeer, 1719 en 1737:
  [niet vermeld]

  IMPOST op trouwen, Aalsmeer, 1719:
  [niet vermeld]

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 10 februari 1719:
  Jacob Gerritz JM van het W:E: met Trijntje Pieters van der Stam J.D. op den Uijterweg.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 4 mei 1737:
  Jacob Gerritz Vink weduwr: van Trijntje Pietersz van der Stam & Guurtje Jacobs de Jong beijde al.... op het Westend wonende.
  Getrouwt te Kalslag.

  IMPOST op trouwen, Aalsmeer, 4 mei 1737:
  Den 4e Maij 1737.
  Jacob Gerritsz Vink wed: van Trijntje Pieters van der Stam, en Guurtje Jacobs de Jong, minderjarige Dogter, beijde woonende op het westeijnde, beijde Prodeo.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 5 januari 1732:
  Jacob Gerritsz, het lijk van Trijntje Pieters van der Stam sijn vrouw. Prodeo.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 16 juni 1763:
  Heeft Jan Janse Kieren aangeving gedaan vant lijk van Jacob Gerritse Vink als gehoorende onder het classis van en betaald f 6.-.
 2. Neeltje Gerrits Vink,  zie nr. 557.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1699, Doopsgezind, overleden te Aalsmeer op 6 mei 1789, begraven aldaar op 7 mei, oud ca. 90 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer op 25 februari 1720 met Baard Brande, geboren ca. 1695, Gereformeerd, overleden te Aalsmeer op 7 mei 1731, oud ca. 36 jaar.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer op 1 januari 1736 met Cornelis Jansz Heeren.
 3. Aaltje Gerrits Vink,
  Geboren te Aalsmeer in 1701, overleden tussen 1722 en 1753.
  Ongehuwd.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 807, Weeskamer, Staatboek, Aalsmeer, 4 februari 1722:
  Gerrit Jacobsz, weduwnaar van Antje Jans Zijp ter eenre, ende Klaas Jans Zijp en Cornelis Jans Zijp, beijde oomen en voogden over Aeltje Gerrits, oud 20, Marritje Gerrits, oud 18, Jan Gerritsz oud 16, Klaes Gerritsz, oud 14, Leendtje Gerrits, oud 8 en Maerten Gerritsz, oud 5 jaeren, naergelaten kinderen van voorn: Antje Jans Zijp, verwekt bij de eerste comparant, besluiten tot uijtkoop, waarbij de kinderen op hun 25 verjaardag zullen ontvangen de somma van f 2.- met een behoorlijke uijtset.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 807, Weeskamer, Staatboek, Aalsmeer, 30 mei 1753:
  Klaas Gerritsz, Jan Dirksz Komen als in huwelijk hebbende Leentje Gerrits en Maarten Gerritsz Vink sijnde verre boven hunne meerderjarigheijd, bekennen ter deezer weeskameren geligt en van weesmeesteren ontfangen te hebben de somme van f 12.- voor hun moeders Erff volgens dese hier Nevenstaande vertigtinge daar wij maar in werden uijtgedrukt en beweesen sijn, ijder maar twee guldens, maar vermits Aaltje Gerrits, Martje Gerrits en Jan Gerritse, die meede in de vertigting staan gemeld, ongehuwd sijn overleden, soo bekennen wij hier meede van haar moeders bewijs, als erfgenamen daarvan sijnde geligt en ontfangen te hebben.
 4. Marritje Gerrits Vink,
  Geboren te Aalsmeer in 1703, overleden aldaar op 28 juli 1728, oud 25 jaar.
  Ongehuwd.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 807, Weeskamer, Staatboek, Aalsmeer, 4 februari 1722:
  Gerrit Jacobsz, weduwnaar van Antje Jans Zijp ter eenre, ende Klaas Jans Zijp en Cornelis Jans Zijp, beijde oomen en voogden over Aeltje Gerrits, oud 20, Marritje Gerrits, oud 18, Jan Gerritsz oud 16, Klaes Gerritsz, oud 14, Leendtje Gerrits, oud 8 en Maerten Gerritsz, oud 5 jaeren, naergelaten kinderen van voorn: Antje Jans Zijp, verwekt bij de eerste comparant, besluiten tot uijtkoop, waarbij de kinderen op hun 25 verjaardag zullen ontvangen de somma van f 2.- met een behoorlijke uijtset.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 28 juli 1728:
  Gerrit Jacobsz het lijk van sijn kind gent: Marritje - Prodeo.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 807, Weeskamer, Staatboek, Aalsmeer, 30 mei 1753:
  Klaas Gerritsz, Jan Dirksz Komen als in huwelijk hebbende Leentje Gerrits en Maarten Gerritsz Vink sijnde verre boven hunne meerderjarigheijd, bekennen ter deezer weeskameren geligt en van weesmeesteren ontfangen te hebben de somme van f 12.- voor hun moeders Erff volgens dese hier Nevenstaande vertigtinge daar wij maar in werden uijtgedrukt en beweesen sijn, ijder maar twee guldens, maar vermits Aaltje Gerrits, Martje Gerrits en Jan Gerritse, die meede in de vertigting staan gemeld, ongehuwd sijn overleden, soo bekennen wij hier meede van haar moeders bewijs, als erfgenamen daarvan sijnde geligt en ontfangen te hebben.
 5. Jan Gerritsz Vink,
  Geboren te Aalsmeer in 1705, verdronken op 3 mei 1722, oud 17 jaar.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 807, Weeskamer, Staatboek, Aalsmeer, 4 februari 1722:
  Gerrit Jacobsz, weduwnaar van Antje Jans Zijp ter eenre, ende Klaas Jans Zijp en Cornelis Jans Zijp, beijde oomen en voogden over Aeltje Gerrits, oud 20, Marritje Gerrits, oud 18, Jan Gerritsz oud 16, Klaes Gerritsz, oud 14, Leendtje Gerrits, oud 8 en Maerten Gerritsz, oud 5 jaeren, naergelaten kinderen van voorn: Antje Jans Zijp, verwekt bij de eerste comparant, besluiten tot uijtkoop, waarbij de kinderen op hun 25 verjaardag zullen ontvangen de somma van f 2.- met een behoorlijke uijtset.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 794, Bewijs van Verdrinken, Aalsmeer, 3 mei 1722:
  Jan Gerritsz Vink is op heden des namiddags omtrent 4 uren tussen de Uijtterweg en het westeijnde in een schuijtje geweest, het seijl daarvan willende ophalen, het touw is gebrooken en alsoo agter over daar buijten is gevallen ende verongelukt.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 807, Weeskamer, Staatboek, Aalsmeer, 30 mei 1753:
  Klaas Gerritsz, Jan Dirksz Komen als in huwelijk hebbende Leentje Gerrits en Maarten Gerritsz Vink sijnde verre boven hunne meerderjarigheijd, bekennen ter deezer weeskameren geligt en van weesmeesteren ontfangen te hebben de somme van f 12.- voor hun moeders Erff volgens dese hier Nevenstaande vertigtinge daar wij maar in werden uijtgedrukt en beweesen sijn, ijder maar twee guldens, maar vermits Aaltje Gerrits, Martje Gerrits en Jan Gerritse, die meede in de vertigting staan gemeld, ongehuwd sijn overleden, soo bekennen wij hier meede van haar moeders bewijs, als erfgenamen daarvan sijnde geligt en ontfangen te hebben.
 6. Klaas Gerritsz Vink,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1710, Doopsgezind, overleden te Aalsmeer op 8 november 1769, oud 59 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 29 januari 1734 met Marritje van der Vennip, geboren ca. 1708, Oud-Katholiek, overleden te Aalsmeer op 19 oktober 1769 , oud ca. 61 jaar, dochter van Arij Gijsz van der Vennip en Neeltje Gerrits Snip.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 807, Weeskamer, Staatboek, Aalsmeer, 4 februari 1722:
  Gerrit Jacobsz, weduwnaar van Antje Jans Zijp ter eenre, ende Klaas Jans Zijp en Cornelis Jans Zijp, beijde oomen en voogden over Aeltje Gerrits, oud 20, Marritje Gerrits, oud 18, Jan Gerritsz oud 16, Klaes Gerritsz, oud 14, Leendtje Gerrits, oud 8 en Maerten Gerritsz, oud 5 jaeren, naergelaten kinderen van voorn: Antje Jans Zijp, verwekt bij de eerste comparant, besluiten tot uijtkoop, waarbij de kinderen op hun 25 verjaardag zullen ontvangen de somma van f 2.- met een behoorlijke uijtset.

  HUWELIJKSBIJLAGEN Aalsmeer, 29 januari 1734:
  Compareerde voor mij Isaac Blinkvliet Schout van Aalsmeer Klaas Gerritsz minderjarig jongman, geassisteert met sijn vader Gerrit Jacobsz als Bruijdegom ter Eenre, Ende Marritje Aris van der Vennip, meerderjarige dogter geass: met haar vader Arij Gijse van der Vennip bijde wonende alhier op het Westeijnde als Bruijd ter andere zijde, dewelke versogten dat hare huwelijkse geboden ingewilligt en ingeschreven, ende op drie eerstkomende Sondagen van de Raadhuijse alhier behoorlijk afgekondigt ende voorts in den huwelijken staat bevestigt te mogen werden, welke voorsz: huwelijkse proclamatien bij mij Schout voorsz: ingewilligt, ende ingeschreven zijnde, hebben deselve wegens het regt van het gemene land op het Trouwen geëmaneert hun aangegeven inde classis van de onvermogende personen, Actum Aalsmeer den 29e Januarij 1734.
  [w.g.: klaas gerritsz, gerrit jaep gerdis]

  IMPOST op trouwen, Aalsmeer, 29 januari 1734:
  Klaas Gerritsz, minderj: Jongman, en Marritje Aris van der Vennip, meerderj. Dr. - Prodeo.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 807, Weeskamer, Staatboek, Aalsmeer, 30 mei 1753:
  Klaas Gerritsz, Jan Dirksz Komen als in huwelijk hebbende Leentje Gerrits en Maarten Gerritsz Vink sijnde verre boven hunne meerderjarigheijd, bekennen ter deezer weeskameren geligt en van weesmeesteren ontfangen te hebben de somme van f 12.- voor hun moeders Erff volgens dese hier Nevenstaande vertigtinge daar wij maar in werden uijtgedrukt en beweesen sijn, ijder maar twee guldens, maar vermits Aaltje Gerrits, Martje Gerrits en Jan Gerritse, die meede in de vertigting staan gemeld, ongehuwd sijn overleden, soo bekennen wij hier meede van haar moeders bewijs, als erfgenamen daarvan sijnde geligt en ontfangen te hebben.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 19 oktober 1769:
  Heeft Jan Klaase Vink aangeving gedaan vant lijk van Martje Aris van der Vennip, vrouw van Klaas G: Vink, oud ....... jaar, onder Prodeo. IMPOST op begraven, Aalsmeer, 8 november 1769:
  Heeft Jan Klaasz Vink aangeving gedaan vant lijk van zijn vader genaamt Klaas Gr: Vink onder Prodeo.
 7. Leentje Gerrits Vink,
  Geboren te Aalsmeer in 1713, overleden aldaar op 19 november 1788, oud 75 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 20 maart 1733 met Jan Koomen, gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 5 februari 1708, overleden te Aalsmeer op 25 april 1783, oud 75 jaar, zoon van Dirk Cornelisz Koomen en Ariaantje Pieters.

  DOOPREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 5 februari 1708:
  Is gedoopt Jan.
  Vader Dirk Corn: Koomen.
  Moeder Ariaantje Pieters.
  Getuijgen Willem Jan Tijssen en sijn huijsvrouw.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 807, Weeskamer, Staatboek, Aalsmeer, 4 februari 1722:
  Gerrit Jacobsz, weduwnaar van Antje Jans Zijp ter eenre, ende Klaas Jans Zijp en Cornelis Jans Zijp, beijde oomen en voogden over Aeltje Gerrits, oud 20, Marritje Gerrits, oud 18, Jan Gerritsz oud 16, Klaes Gerritsz, oud 14, Leendtje Gerrits, oud 8 en Maerten Gerritsz, oud 5 jaeren, naergelaten kinderen van voorn: Antje Jans Zijp, verwekt bij de eerste comparant, besluiten tot uijtkoop, waarbij de kinderen op hun 25 verjaardag zullen ontvangen de somma van f 2.- met een behoorlijke uijtset.

  HUWELIJKSBIJLAGEN, Aalsmeer, 1733:
  [niet vermeld]

  IMPOST op trouwen, Aalsmeer, 20 maart 1733:
  Jan Dirksz Koomen en Leentje Gerrits - Prodeo.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 807, Weeskamer, Staatboek, Aalsmeer, 30 mei 1753:
  Klaas Gerritsz, Jan Dirksz Komen als in huwelijk hebbende Leentje Gerrits en Maarten Gerritsz Vink sijnde verre boven hunne meerderjarigheijd, bekennen ter deezer weeskameren geligt en van weesmeesteren ontfangen te hebben de somme van f 12.- voor hun moeders Erff volgens dese hier Nevenstaande vertigtinge daar wij maar in werden uijtgedrukt en beweesen sijn, ijder maar twee guldens, maar vermits Aaltje Gerrits, Martje Gerrits en Jan Gerritse, die meede in de vertigting staan gemeld, ongehuwd sijn overleden, soo bekennen wij hier meede van haar moeders bewijs, als erfgenamen daarvan sijnde geligt en ontfangen te hebben.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 25 april 1783:
  Jacobus van der Laarse Armmr: aangeving gedaan vant lijk van Jan Dirkse Koomen onder Prodeo.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 19 november 1788:
  Cornelis de Mus [?] Arm mr: aangeving gedaan vant lijk van Leentje Gerrits Vink wed: Jan dr. Koome, van de armen - prodeo.
 8. Maarten Gerritsz Vink,
  Geboren te Aalsmeer in 1716, van beroep bouwman, Schepen van Aalsmeer in 1753/54 en 1765/66, overleden te Aalsmeer op 8 september 1777, oud 61 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer op 27 december 1738 met Marritje Jacobs Tromp, ook genaamd Marritje Jacobs Bol, gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 5 februari 1713, overleden te Aalsmeer voor 14 oktober 1747, dochter van Jacob Maartensz Tromp en Neeltje Dirks.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer op 14 oktober 1747 met Trijntje Joren, geboren te Aalsmeer ca. 1725, van beroep teelvrouw, overleden te Aalsmeer op 15 december 1803, oud ca. 78 jaar, dochter van Pieter Jan Jorisz en Weijntje Jans Prook.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 5 februari 1713:
  Marritje, vaad: Jakob Maartsz Tromp, moed: Neeltje dirx woonen aan den Uijterw.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 807, Weeskamer, Staatboek, Aalsmeer, 4 februari 1722:
  Gerrit Jacobsz, weduwnaar van Antje Jans Zijp ter eenre, ende Klaas Jans Zijp en Cornelis Jans Zijp, beijde oomen en voogden over Aeltje Gerrits, oud 20, Marritje Gerrits, oud 18, Jan Gerritsz oud 16, Klaes Gerritsz, oud 14, Leendtje Gerrits, oud 8 en Maerten Gerritsz, oud 5 jaeren, naergelaten kinderen van voorn: Antje Jans Zijp, verwekt bij de eerste comparant, besluiten tot uijtkoop, waarbij de kinderen op hun 25 verjaardag zullen ontvangen de somma van f 2.- met een behoorlijke uijtset.

  HUWELIJKSBIJLAGEN, Aalsmeer, 1738 en 1747:
  [niet vermeld]

  IMPOST op trouwen, Aalsmeer, 27 december 1738:
  Maarten Gerritsz, Jongman, minderj: J:M: en Marritje Jacob Bol, meerderj: Dr., beijde Prodeo.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 27 december 1738:
  Maarten Gerritz: Jongman J:M: & Marritje Jacobs Bol j:d:, beijde alhier.
  En getrouwt.

  IMPOST op trouwen, Aalsmeer, 14 oktober 1747:
  Den 14e heef Maarte Gerretsz Vink weduwenaar van wijlen Marritje Jacobsz Bol, als bruijdegom ter eener ende Trijntje Pieters minderjarige Dogter geassisteert met haar vader Pieter Jan Jorisz: als Bruijd ter andere zijden, bijde woonende op het Westeijnde alhier onder Prodeo.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 807, Weeskamer, Staatboek, Aalsmeer, 30 mei 1753:
  Klaas Gerritsz, Jan Dirksz Komen als in huwelijk hebbende Leentje Gerrits en Maarten Gerritsz Vink sijnde verre boven hunne meerderjarigheijd, bekennen ter deezer weeskameren geligt en van weesmeesteren ontfangen te hebben de somme van f 12.- voor hun moeders Erff volgens dese hier Nevenstaande vertigtinge daar wij maar in werden uijtgedrukt en beweesen sijn, ijder maar twee guldens, maar vermits Aaltje Gerrits, Martje Gerrits en Jan Gerritse, die meede in de vertigting staan gemeld, ongehuwd sijn overleden, soo bekennen wij hier meede van haar moeders bewijs, als erfgenamen daarvan sijnde geligt en ontfangen te hebben.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 8 september 1777:
  Heeft Baart Jansz Koomen aangeving gedaan vant lijk van zijn vrouws vader genaamt Maarten Gerrits Vink onder het classis van en betaald f 3.-.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 15 december 1803:
  Trijntje Pr: Jore - de - f 3.-.
1116. Jacob Cornelisz JOPPEN,
Zoon van Cornelis Alderts Joppen [nr. 2232] en Aegje Claes[Cramer] [nr. 2233], geboren ca. 1670, Doopsgezind (Oude Vriesen), wonende te Aalsmeer aan de Uiterweg, van beroep schipper, teelman, koehouder, overleden te Aalsmeer op 10 juni 1742, oud ca. 72 jaar.
Gehuwd (1) ca. 1695 met Aagje Cornelis ALDERDEN, geboren ca. 1675, overleden voor 1706, dochter van Cornelis Allert Cees Maertsz, van beroep bouwman en van Marrijtgen Allertsdr.
Gehuwd (2) te Aalsmeer in de Mennoniete gemeente de Oude Vriesen op 28 februari 1706 met Marritje Jacobs KREUK, geboren ca. 1685, overleden op 15 augustus 1712 in Aalsmeer, oud ca. 27 jaar.
Gehuwd (3) te Aalsmeer op 19 januari 1714 met Niesje Jacob JANS, geboren ca. 1680, overleden te Aalsmeer op 1 maart 1744, oud ca. 64 jaar, dochter van Jacob Jan Gerritsz Vink en Martje Klaas Poulis.

HUWELIJKSBIJLAGE, Aalsmeer, Mennonietenkerk, 28 februari 1706:
Wij ondergesz. Vermaanders van de Menonite Gemeente, genaamd de Oude Vriesen, vergaderinge houdende aan den Uijtterweg alhier, getuigen met de onderteijkeningen deses dat Jacob Cornelisz Joppen wedn. van wijlen Aaggje Jacobsz als bruijdegom ter eenre, ende Marritje Jacobsz Kreuk, Meerderjarige jonge Dogter als Bruijd ter andere zijde, beijde woonende aan den Uijtterweg & en op dato deses in onse voorn. Vergaderinge (naardat al voorens haare drie Zonnendaegse Proclamatien zonder eenige verhinderingen waren afgekondigt) wettelijk zijn getrouwd.
Actum Aalsmeer den 28 Febr. anno 1706 ende was geteikend Claes Pietersz Boll ende Jasper Aldersz.
Dat de voorsz Persoonen uijtwijsens d'bovenstaande verklaringe gegeven bij de Vermaanders van de Menonite gemeente de Oude Vriesen genaamd haar vergaderinge ende bijeenkomst houdende aan den Uijtterweg alhier in d' voorsz Vergaderinge op dat alsboven op een wettelijke ende behoorlijke wijse (alsoo het trouw regt aan Schout, Schepenen ende Secrt. van Aalsmeer 't gunt daar toe van ouds heeft gestaan betaald is) zijn getroud; verklare ik ondergesz: Schout van Aalsmeer over zulks dezelve voor wettige einde getroude Persoonen moeten werden gehouden med versoeck dat een ieder haar daar voor gelieve te respecteeren ende Erkennen.
Actum ut Supra ende was geteijkent: A: J: de Reus.

WELGESTELD.
Jacob Cornelisz Joppen moet nogal vermogend geweest zijn, want op een lijst van 1733 is hij een van de zes personen die in de hoogste belastingklasse vielen.
[bron: Aalsmeerse Stambomen, deel VI, blz. 349]

IMPOST op begraven, Aalsmeer, 10 juni 1742:
Willem Dirk Willemen, het lijk van Jacob Cornelisz Joppen onder het Classis van en betaald f 6.-

1117. Marritje Jacobs KREUK,
Dochter van Jacob Aldertsz Kreuk [nr. 2234] en Marritgen Louris [nr. 2235], geboren ca. 1685, overleden op 15 augustus 1712 in Aalsmeer, oud ca. 27 jaar.

IMPOST op begraven, Aalsmeer, 15 augustus 1712:
Soo heeft Jacob Cornelis Joppen aangevinge gedaan vant lijk van sijn vrouw gent: Marritje Jacobs Kreuk, als gehorende onder het minste klassis en heeft over sulx bet: f 3.-

KINDEREN VAN JACOB CORNELISZ JOPPEN EN AAGJE CORNELIS ALDERDEN:
 1. Cornelis Jacobsz Joppen,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1695, overleden op 18 januari 1724, oud ca. 29 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer voor schout en schepenen op 12 november 1719 met Trijntje Spaargaren, geboren ca. 1698, dochter van Jan Jansz Spaargaren en Marrijtgen Jacobs.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Schout en schepenen, 12 november 1719:
  Cornelis Jacobs, minderjarig jongman, als Bruijdegom ter eenre, ende Trijntje Jans Spaargaren, minderjarige dogter (Beijden woonende aan Uijtterweg alhier) als Bruijd ter andere zijde.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 18 januari 1724:
  Jacob Corn: Joppen, het lijk van sijn soon Cornelis Jacob Joppen onder het classis van 3:-.
 2. Jannetgen Jacobs Joppen,
  Begraven te Aalsmeer op 6 februari 1699.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 6 februari 1699:
  Is begraven Jannetgen Joppen en heeft desselfs vader op de minste classis aengegeven en betaeld f 3.-.
 3. Marritje Jacobs Joppen,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1700, overleden aldaar op 15 oktober 1779, oud ca. 79 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer voor schout en schepenen op 15 maart 1722 met Willem Keessen, van beroep koehouder en teelman, overleden te Aalsmeer op 10 maart 1750, zoon van Dirk Willem Cornelisz en Marritje Jans Wollebrande.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Schout en schepenen, 15 maart 1722:
  Willem Dirksz meerderjarig Jongman en geasst: met sijn vader Dirk Willem Keese als Bruijdegom ter Eenre, Ende Marritje Jacobs, minderjarige Jongedogter, geasst: haar vader Jacob Cornelis Joppen, beijde wonende alhier op den Uijtterweg als Bruijd ter andere zijde.
  De huwelijkse geboden van de voorn: persoonen sijn door mij ondergesz: schout van Aalsmeer op den 28e Feb: 1722 ingewilligt en ingeschreven, ende hebben onverhindert van het Regthuijs alhier gehad, drie Sondaagse huwelijken proclamatien ten eijnde deselve inden Egten staat souden mogen vergaderen, waar op zij door mij ondergesz: schout ten overstaan van Arij Gielen, Jongman en Willem Gijse Stolp Schepenen wettelijk in den voorsz: staat sijn bevestigt huijden den 15e maart 1722.
  Hebben hun ijder in de classis van drie gl: aangegeven.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 10 maart 1750:
  Heeft Jacob Jacobsz Joppen aangeving gedaan vant lijk van Willem Dirk Keesse ondert classis van en bet: f 6.0.-

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 15 oktober 1779:
  Jacob Willems Been aangeving gedaan vant lijk van zijn Vrouws moeder Martje Jacobs Joppen onder f 6.-
 4. Guurtje Jacobs Joppen,
  Overleden te Aalsmeer op 28 september 1711.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 28 september 1711:
  Op huijden den 28 Sept. 1711 heeft Jacob Cors: Joppen aengegevinge gedaen vant lijk van sijn kindt Guurtje Jacobs Joppen als te gehooren onder het minste classis en sulx betaald f 3.-.
  [w:g: Jacob Cornelis Joppen]
KIND VAN JACOB CORNELISZ JOPPEN EN MARRITJE JACOBS KREUK:
 1. Jacob Jacobsz Joppen,  zie nr. 558.
  Geboren ca. 1707, Doopsgezind, van beroep turfschipper, overleden te Aalsmeer op 11 november 1777, oud ca. 70 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 27 december 1733 met Neeltje Pieters Spaargaren, geboren te Aalsmeer ca. 1710, begraven aldaar op 13 september 1771, oud ca. 61 jaar.
KIND VAN JACOB CORNELISZ JOPPEN EN NIESJE JACOB JANS:
 1. Lijsbet Jacobs Joppen,
  Overleden te Aalsmeer op 26 september 1714.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 26 september 1714:
  ..........................................Poulis wed: van Jan Jaep Gerrits aengevinge gedaen vant lijk van Lijsbet Jacobs, kind van Jacob Cors: Joppen als gehorende onder het minste classis & sulx bet: f 3.-
1118. Pieter Jansz SPAARGAREN (de jonge),
Zoon van Jan Jansz Spaargaren [nr. 2236] en Annetgen Pieters Eveleens [nr. 2237], geboren ca. 1670, overleden te Aalsmeer ca. 1737, oud ca. 67 jaar.
Gehuwd ca. 1695 met Antje Gijse BEEN.

1119. Antje Gijse BEEN,
Dochter van Ghijs Pietersz Been [nr. 2238] en Trijntgen Willem Neelfloren [nr. 2239], geboren ca. 1675, Doopsgezind, overleden na 1740.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Aalsmeer, 1740:
Antje Gijse, weduwe van Pieter Jansz Spaargaren maakt bezwaar tegen betaling van de haar opgelegde verponding.
"Zij geeft te kennen dat haer huijs tsedert de gedaane taxatie soodanig oud en bouwvallig is geworden dat het genoegsaam onbewoonbaar is, dat ook hetselve het eerste en zeer nabij aen de Meer staet en dat bij de minste storm en aanpersing vant Meerwater de vloer overstroomt wordt, en sulx int kort staat in te storten."

KINDEREN VAN PIETER JANSZ SPAARGAREN EN ANTJE GIJSE BEEN:
 1. Cornelis Pietersz Spaargaren,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1696, Doopsgezind, overleden te Aalsmeer op 28 februari 1765, oud ca. 68 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer voor schout en schepenen op 7 januari 1720 met Marritje Been, geboren te Aalsmeer ca. 1700, overleden aldaar op 3 mei 1766, oud ca. 66 jaar, dochter van Baard Cornelisz Vreeksz en Geertje Cornelis Mantjes.

  TROUWREGISTER, Schout en schepenen, Aalsmeer, 22 december 1719:
  Cornelis Pietersz minderjarig Jongman geass: met sijn vader Jonge Pieter Jansz Spaargaren als Bruijdegom ter Eenre, Ende Marritje Baarse minderjarige dogter geass: met haar oom en voogd Dirk Cornelis Klaas Vreeksz beijde wonende alhier op den Uijtterweg als Bruijd ter andere zijde.
  De huwelijkse geboden van de voorn: personen sijn door mij ondergesz: schout van Aalsmeer op de 22e decb: 1719 ingeschreven en ingewilligt, ende hebben onverhindert van het Regthuijs alhier gehad drie Sondaagse Huwelijkse proclamatien ten eijnde deselve in den Egten staat souden mogen vergaderen, waar op zij door mij de ondergesz: schout ten overstaan van Dirk Pietersz de Jong, Klaas Willemsz Roos ende andere schepenen, wettelijk in de voorsz: staat zijn bevestigt huijden den 7 Janrij: 1720.
  Hebben hun beijden in de Classis van de onvermogende personen aangegeven.

  HUWELIJKSBIJLAGEN, Aalsmeer, 1719-1720.
  [Niet aanwezig]

  NOTARISAKTE (N. Regeer), nr. 99, Aalsmeer, 27 maart 1749:
  Zogenaamd "langstlevende testament" van Cornelis Pietersz Spaargaren en Marritje Baardse Klaasz Vreeksz, Egteluijden wonende aan den Uijtterweg.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 28 februari 1765:
  Heeft Cornelis Pieters aangeving gedaan vant lijk van Cornelis Pieterse Spaargaaren onder het Classis van en betaald f 3.-.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 3 mei 1766:
  Heeft Pieter Corn. Bol aangeving gedaan vant lijk van Martje Baardze Been onder het Classis van en betaald f 3.-.
 2. Aaltje Pieters Spaargaren,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1698, Doopsgezind, overleden te Aalsmeer op 16 februari 1780, oud ca. 81 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer voor schout en schepenen op 27 februari 1724 met Pieter Albertsz Bol, geboren te Aalsmeer ca. 1700, van beroep veender, teelman, visser, overleden te Aalsmeer op 5 februari 1776, oud ca. 75 jaar, zoon van Albert Willemsz Bol en Aafje Cornelis Buijs.

  TROUWREGISTER, Schout en schepenen, Aalsmeer, 11 februari 1724:
  Pieter Albertsz Bol minderjarig Jongman geass: met sijn moeder Aafje Cornelis Buijser wed. van Albert Pietersz Bol als Bruijdegom ter eenre zijde, Ende Aaltje Pieters Spaargaren, meerderjarige dogter geass: met haar vader Pieter Jansz Spaargaren, beijde wonende alhier op den Uijtterweg als Bruijd ter andere zijde.
  De huwelijkse geboden van de voorn: personen sijn door mij ondergesz: schout van Aalsmeer opde 11e Feb: 1724 ingewilligt, en ingeschreven, ende hebben onverhindert van het Regthuijs alhier gehad drie Sondaagse Huwelijkse proclamatien ten eijnde deselve in den Egter staat souden mogen vergaderen, waar op zij door mij de ondergesz: schout ten overstaan van Dirk Pietersz de Jong, Klaas Willemsz Roos ende andere schepenen, wettelijk in de voorsz: staat zijn bevestigt huijden den 27 Feb: 1724.
  Hebben hun beijden in de Classis van de onvermogende personen aangegeven.

  HUWELIJKSBIJLAGEN, Aalsmeer, 1723-1724.
  [Niet aanwezig]

  IMPOST op trouwen, Aalsmeer, 11 februari 1724:
  Pieter Albertsz Bol, mind: J:M: en Aaltjen Pieters Spaargaren, meerd: J:D:, beijden onder het classis van onvermogenden.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 5 februari 1776:
  Heeft men Heer aangeving gadaan vant lijk van Pieter Alberts Bol onder het classis van f 3.-.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 16 februari 1780:
  Dirk P. Bol als menno Diacon aangeving gedaan vant lijk van Aaltje Pieters Spaargaren wed: van Pieter Alb: Bol onder prodeo.
 3. Haasje Pieters Spaargaren,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1703, Doopsgezind, overleden te Aalsmeer op 18 februari 1777, oud ca. 73 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer voor schout en schepenen op 18 februari 1725 met Jacob Vreek Jacobsz, geboren op 7 september 1702 [uit familie aantekeningen], Doopsgezind, Friese Vermaning, overleden te Aalsmeer op 28 januari 1750, oud 47 jaar, zoon van Vreek Jacobsz en Grietje Pieters.

  IMPOST op trouwen, Aalsmeer, 2 februari 1725:
  Jacob Vreeksz & Haasje Pieters Spaargaren, beide mind: j:

  TROUWREGISTER, Schout en schepenen, Aalsmeer, 3 februari 1725:
  Jacob Vreeksz minderjarig Jongman geass: met sijn vader Vreek Jacobsz als Bruijdegom ter eenre, Ende Haasje Pieters Spaargaren, minderjarige dogter geass: met haar vader Pieter Jansz Spaargaren, bijde wonende alhier op den Uijtterweg als Bruijd ter andere zijde.
  De huwelijkse geboden van de voorn: personen sijn door mij ondergesz: schout van Aalsmeer op den 3e Feb: 1725 ingewilligt, en ingeschreven, ende hebben onverhindert van het Regthuijs alhier gehad drie Sondaagse Huwelijkse proclamatien ten eijnde deselve in den Egter staat souden mogen vergaderen, waar op zij door mij de ondergesz: schout ten overstaan van Heertje Tamis van 't Kruijs, Cornelis Jacobsz Eijgenhuijs en andere schepenen, wettelijk in de voorsz: staat zijn bevestigt huijden den 18e Feb: 1725.
  Hebben hun beijden in de Classis van de onvermogende personen aangegeven.

  HUWELIJKSBIJLAGEN, Aalsmeer, 3 februari 1725:
  Compareerde voor mij Isaac Blinkvliet schout van Aalsmeer Jacob Vreeksz, minderjarig Jongman geasst: met sijn vader Vreek Jacobsz als Bruijdegom ter Eenre, Ende Haasje Pietersz Spaargaren geasst: met haar vader Pieter Jansz Spaargaren, beijde wonende alhier op de Uijtterweg asl Bruijd ter andere zijde, dewelke versogten dat hare huwelijkse geboden ingewilligt en ingeschreven en op drie eerst komende sondagen van den Raadhuijse alhier behoorlijk afgekondigt en voorts in den huwelijken staat bevestigt te mogen werden.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 28 januari 1750:
  Heeft Pieter Albertsz Bol aangeving gedaan vant lijk van Jacob Vreek Jacobsz onder Prodeo.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 18 februari 1777:
  Heeft Jan Dr: Buijs aangeving gedaan vant lijk van zijn vrouws moeder Hasie P: Spaargaaren wed: Jacob Vreeke onder f 3.-.

  BEGRAAFREGISTER, Aalsmeer, 19 februari 1777:
  Op kerkh: begr: Haasje Pts. Spaargaren, f 3.-.
 4. Antje Pieters Spaargaren,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1710, Doopsgezind, overleden te Aalsmeer op 4 maart 1780, oud ca. 70 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 29 augustus 1738 met Maarten Willemsz Oor, geboren te Aalsmeer ca. 1685, Doopsgezind (Friese Vermaning), overleden te Aalsmeer op 12 februari 1751, oud ca. 65 jaar, zoon van Willem Claesz Oor en Trijntje Cornelis Broer.
  Maarten was eerder gehuwd met Antje Jacobs Buijs, overleden voor 29 augustus 1738.

  IMPOST op trouwen, Aalsmeer, 29 augustus 1738:
  Maarten Willemsz Oor, weduwnaar van Antje Jacobs Buijs, en Antje Pieters Spaargaren, meerderjarige Dogter, beijden onder Classis van f 3.-, dus f 6.-.

  HUWELIJKSBIJLAGEN, Aalsmeer, 29 augustus 1738:
  Compareerde voor mij Isaac Blinkvliet schout van Aalsmeer Maarten Willemsz Oor Wed. van Antje Jacobs Buijs als bruijdegom ter Eenre, Ende Antje Pieters Spaargaren, meerderjarige dogter bijde wonende alhier op de Uijtterweg als Bruijd ter andere zijde, dewelke versogten dat hare huwelijkse geboden ingewilligt en ingeschreven soude worden, hetwelke bij mij schout voorn: gedaan is, wijders hebben deselve wegens het regt van het gemene Land op het Trouwen geemaneerd hun ijder aangegeven in de Classis van drie guldens, Actum Aalsmeer den 29e Augs. 1738.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 12 februari 1751:
  Heeft Jan Cornelisz Buijs aangeving gedaan vant lijk van Maarten Willemse Oor, sijn vrouws oom onder Prodeo.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 4 maart 1780:
  Dirk Gerrits Bol als menno Diacon aangeving gedaan vant lijk van Antje Pieterse Spaargaare, wed: van Maarte Willems Oor, onder prodeo.
 5. Neeltje Pieters Spaargaren,  zie nr. 559.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1710, begraven aldaar op 13 september 1771, oud ca. 61 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 27 december 1733 met Jacob Jacobsz Joppen, geboren ca. 1707, Doopsgezind, van beroep turfschipper, begraven te Aalsmeer op 11 november 1777, oud ca. 70 jaar.
1120. Cornelis Jansz SWANEVELD,
Zoon van Jan Cornelisz Swanevelt [nr. 2240] en mogelijk Geertje Pieters, geboren ca. 1665, vermeld als Geref. lidmaat te Leimuiden op 23 maart 1690, overleden na 1721.
Gehuwd (1) te Leimuiden in de Geref. kerk op 11 september 1689 met Annitje Ariens VAN SIJVERDEN.
Gehuwd (2) te Leimuiden in de Geref. kerk op 21 april 1704 met Trijntje Cornelis SNEL, geboren ca. 1665, overleden te Leimuiden voor 1722, eerder weduwe van Cornelis Maartense Groeneveld.
Gehuwd (3) te Leimuiden in de Geref. kerk op 12 oktober 1721 met Reijmpje Gerrits KOIJ, geboren te Leimuiden, overleden aldaar op 30 oktober 1748.

TROUWREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 1689:
Cornelis Janse Swaneveld JM tot Leijmuijden, met Annitje Ariens van Sijverden JD mede wonende aldaar.
Alhier bevestigd den 11 september 1689.

LIDMATEN, Leimuiden, Geref. kerk:
Cornelis Janse na gedane belijdenisse den 23 maart 1690.
Annitje Ariens na gedane belijdenisse den 13 oktober 1692.

TROUWREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 1704:
Cornelis Janse Swaaneveld, Weduwenaar van Annitje Adriaans van Sijverde, wonende tot Leijmuijden, met Trijntje Cornelis Snel, Weduwe van Cornelis Maartense Groeneveld, mede wonende aldaar.
Alhier bevestigd den 21 april 1704.

TROUWREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 1721:
Cornelis Jansz Swaneveld, Wednr. met Reijmpje Gerrits Koij, JD, beijde van Leijmuijden.
Alhier bevestigt den 12 8ber.
Pro Deo.

1121. Annitje Ariens VAN SIJVERDEN,
Dochter van Arij Jacobsz van Zijverden [nr. 2242], geboren te Leimuiden ca. 1665, vermeld als lidmaat van de Geref. kerk te Leimuiden op 13 oktober 1692, overleden aldaar ca. 1703.

KINDEREN VAN CORNELIS JANSZ SWANEVELD EN ANNITJE ARIENS VAN SIJVERDEN:
 1. Niesje Cornelis Swaneveld,
  Gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 16 oktober 1690, overleden voor 25 november 1691.

  DOOPREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 16 oktober 1690:
  Niesje, vader Cornelis Jansz, moeder Annetje Ariens.
  Getuige Maghtelt Jans.
 2. Niesje Cornelis Swaneveld,
  Gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 25 november 1691.

  DOOPREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 25 november 1691:
  Niesje, vader Corn. Jansz, moeder Annetje Ariens.
  Getuige Magtelt.
 3. Jan Cornelisz Swaneveld,
  Gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 11 januari 1693, van beroep meester rietdekker, overleden na 1749.
  Gehuwd te Leimuiden in de Geref. kerk op 16 augustus 1715 met Magtelt Heijndricks van Leeuwen.

  DOOPREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 11 januari 1693:
  Jan, de vader Cornelis Jansz, de moeder Annetje Ariens.
  Getuige Magtelt Cornelis.

  TROUWREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 16 augustus 1715:
  Pro Deo, Jan Cornelisz Swanevelt met Machtelt Hendriks van Leeuwen, beijde van Leijmuijden.
  Den 16 Aug. 1715.

  NOTARISAKTE, Leimuiden, nr. 5272, 14 december 1749.

  KINDEREN:
  1. Hendrik Jansz Zwaneveld,
   Gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 6 juni 1717, overleden na 1755.
   Gehuwd te Leimuiden in de Geref. kerk op 30 mei 1745 met Marijtje Dirkse Blok.
  2. Cornelis Jansz Zwaneveld,
   Gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op op 9 februari 1721.
  3. Anna Jans Zwaneveld,
   Gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op op 10 november 1723.
 4. Arij Cornelisz Swaneveld,
  Gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 13 januari 1697, overleden na 1738, mogelijk te Alphen.

  DOOPREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 13 januari 1697:
  Arij, de vader Cornelis Jansz, de moeder Annetje Ariens.
  Getuige Hilgond Ariens.

  OPMERKING:
  Er is melding van een huwelijk te Alphen in 1723 van Arij Swanevelt met Annetje van Leeuwen.
 5. IJsak Cornelisz Swaneveld,
  Gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 16 november 1698, overleden voor 2 mei 1700.

  DOOPREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 16 november 1698:
  Ysak, V: Cornelis Jansz, M: Annitje Ariens, G: Martje Ysaks.
 6. IJsack Cornelisz Swaneveld,  zie nr. 560.
  Gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 2 mei 1700, overleden te Oudshoorn op 29 mei 1741, oud 41 jaar.
  Gehuwd te Hillegersberg in de Geref. kerk op 6 april 1732 met Cornelia Willems Bleiswijk.
 7. Neeltje Cornelis Swaneveld,
  Gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 7 januari 1703.

  DOOPREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 7 januari 1703:
  Neeltje, V: Corn: Jansz Swaneveld, M: Annitje Ariens, G: Geertje Ariens.
1122. Willem Leendersen VAN BLEIJSWIJK,
Zoon van Leendert Dircksse Bleijswijck [nr. 2244] en Aegtie Sibrants [nr. 2245], geboren te Bleijswijk ca.1674.
Gehuwd te Bleijswijk op 8 januari 1699 met Ingetje Gijsberts VAN ARLEN.

TROUWREGISTER, Bleiswijk, Geref. kerk, 8 januari 1699:
Willem Leenderssen Bleyswyck, jm, met Ingetje Gysberts van Arlen, jd, beyden won. alhier.
3, 136 getr. 8 januari 1699.

1123. Ingetje Gijsberts VAN ARLEN,
Dochter van Gijsbert van Arlen [nr. 2246] en N.N., geboren te Bleiswijk ca. 1678, begraven te Hillegersberg op 22 november 1729, oud ca. 51 jaar.

DOOPGETUIGE:
Te Rotterdam in de Geref. kerk op 26 mei 1729 van Willem, zoon van Melis van Leeuwe en Arijaentie Bleijswijck; doopgetuigen Adrijanus Stoutenburg en Ingetje Gijsse.

BEGRAAFREGISTER, Hillegersberg, Geref. kerk, 22 november 1729:
Ingetje Gijzen, begraven in de kerk, kleed van 30 st.

KINDEREN VAN WILLEM LEENDERSEN VAN BLEIJSWIJK EN INGETJE GIJSBERTS VAN ARLEN:
 1. Cornelia Willems Bleijswijck,  zie nr. 561.
  Gedoopt te Bleiswijk in de Geref. kerk op 30 augustus 1699, overleden na 29 mei 1741, mogelijk te Oudshoorn.
  Gehuwd te Hillegersberg in de Geref. kerk op 6 april 1732 met IJsack Cornelisz Swaneveld.
 2. Ariaentje Willems Bleijswijck,
  Gedoopt te Bleiswijk in de Geref. kerk op 17 april 1701, overleden voor 31 augustus 1707.

  DOOPREGISTER, Bleiswijk, Geref. kerk, 17 april 1701:
  Ariaentje, vader Willem Leendersse Bleijswijck, getuige Grietje Gijsen van Allie.
 3. Maria Willems Bleijswijck,
  Gedoopt te Bleiswijk in de Geref. kerk op 30 juli 1702.
  Gehuwd te Bleiswijk op 31 maart 1730 met Jan Bakker, geboren ca. 1700.

  DOOPREGISTER, Bleiswijk, Geref. kerk, 30 juli 1702:
  Maria, vader Willem Leendersse Bleijswijck.
 4. Immetje Willems Bleijswijck,
  Gedoopt te Bleiswijk in de Geref. kerk op 24 januari 1704.

  DOOPREGISTER, Bleiswijk, Geref. kerk, 24 januari 1704:
  Immetje, vader Willem Leendersse Bleijswijck, getuige Maertje Gijsen.
 5. Leendert Willemsz,
  Gedoopt te Bleiswijk in de Geref. kerk op 5 oktober 1704, overleden voor 16 januari 1709.

  DOOPREGISTER, Bleiswijk, Geref. kerk, 5 oktober 1704:
  Leendert, vader Willem Leendersse, getuige Maghteltje Gerrits.
 6. Grietje Willems Bleijswijck,
  Gedoopt te Bleiswijk in de Geref. kerk op 22 september 1705.
  Gehuwd te Rotterdam op 4 januari 1724 met Dirk van Hengelen, geboren ca. 1700.

  DOOPREGISTER, Bleiswijk, Geref. kerk, 22 september 1705:
  Grietje, vader Willem Leendersse Bleijswijck, getuige Marijtje Willems.
 7. Ariaentje Willems Bleijswijck,
  Gedoopt te Bleiswijk in de Geref. kerk op 31 augustus 1707.
  Gehuwd voor 1725 met Meelijs Gertse van Leeuwe, geboren ca. 1700.

  DOOPREGISTER, Bleiswijk, Geref. kerk, 31 augustus 1707:
  Ariaentje, vader Willem Leendersse Bleijswijck, getuige Marij Pieter Mosaikh.

  KINDEREN:
  1. Cornelija Meelijs van Leewen,
   Geboren bij de Hooge Heul, gedoopt te Rotterdam in de Geref. kerk op 13 mei 1725.
  2. Gerritie Meelijse van Leeuwe,
   Gedoopt te Rotterdam in de Geref. kerk op 27 augustus 1726.
  3. Willem Melisse van Leeuwe,
   Geboren aan de Hooge Heul, gedoopt te Rotterdam in de Geref. kerk op 26 mei 1729.

   DOOPREGISTER, Rotterdam, Geref. kerk, 26 mei 1729:
   Gedoopt Willem van Leeuwe, zoon van Melis van Leeuwe en Arijaentje Bleijswijck, wonende aan de Hooge Heul.
   Getuigen Adrijanus Stoutenburg en Ingetje Gijsse.
  4. Ingetie Meelisse van Leeuwen,
   Geboren aan de Heul, gedoopt te Rotterdam in de Geref. kerk op 3 oktober 1730.
  5. Dijna Melisse van Leeuwen,
   Geboren aan d'Hoogenheul, gedoopt te Rotterdam in de Geref. kerk op 16 mei 1741.
 8. Leendert Willemsz,
  Gedoopt te Bleiswijk in de Geref. kerk op 16 januari 1709, overleden voor 30 maart 1710.

  DOOPREGISTER, Bleiswijk, Geref. kerk, 16 januari 1709:
  Leendert, vader Willem Leenders, getuige Lijsbeth Leenders.
 9. Leendert Willemsz [Bleijswijck],
  Gedoopt te Bleiswijk in de Geref. kerk op 9 november 1710.
  Gehuwd te Delfshaven in de Geref. kerk op 25 december 1729, ondertrouw aldaar op 11 december 1729 met Hester van der Kribben, geboren ca. 1710.

  DOOPREGISTER, Bleiswijk, Geref. kerk, 9 november 1710:
  Leendert, vader Willem Leenders, getuige Lijsbeth Leenders.

  TROUWREGISTER, Delfshaven, Geref. kerk, 25 december 1729:
  Leendert van Bleijswijk, jongeman, wonende te Delfshaven, en Hester van der Kribben, jongedochter, wonende te Delfshaven.
 10. Gijsbert Willemsz,
  Gedoopt te Bleiswijk in de Geref. kerk op 20 september 1711.

  DOOPREGISTER, Bleiswijk, Geref. kerk, 20 september 1711:
  Gijsbert, vader Willem Leendersse, getuige Grietje Gijsen.
1124. Jan EDELMAN,
Geboren ca. 1675.
Gehuwd met N.N.

KIND:
 1. Dirk Jansz Edelman,  zie nr. 562.
  Geboren ca. 1705, mogelijk te Leimuiden, overleden te Leimuiden op 14 mei 1746, oud ca. 41 jaar.
  Gehuwd te Leimuiden in de Geref. kerk op 22 april 1731 met Martje Jacobs Snip, gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 14 februari 1706, overleden aldaar op 25 november 1749, oud 43 jaar, dochter van Jacob Pietersz Snip en Martje Jans Mooij.
1126. Jacob Pietersz SNIP,
Zoon van Pieter Fredericksz [nr. 2252] en Marritje Leenderts [nr. 2253], geboren te Vriesekoop ca. 1680, Gereformeerd, overleden te Vriesekoop ca. 1711, oud ca. 31 jaar.
Gehuwd (1) te Leimuiden in de Geref. kerk op 22 februari 1705 met Marritje Jans MOOIJ.
Gehuwd (2) te Leimuiden in de Geref. kerk op 9 maart 1710 met Marritje Gerrits VAN GEIJLSWIJK, gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 26 oktober 1664, dochter van Gerrit Jacobs en Annetje Jacobs.

DOOPREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 26 oktober 1664:
Is gedoopt Marritje.
de Vader Gerrit Jacobs,
de Moeder Annetje Jacobs,
de getuijgen Crijn Jacobs en Neeltje Jacobs.

TROUWREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 1705:
Pro Deo, Jacob Pieterse Snip, JM in Vriesekoop, met Marritje Jans Mooij, JD, mede wonende aldaar.
Alhier Bevestigd den 22 feb.

TROUWREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 1710:
Pro Deo, Jacob Pieterse Snip, W.v. Marritje Jans Mooij, wonende in Vriesekoop, met Marritje Gerrits Geijlswijk, JD tot Leijmuijden.
Alhier bevestigd den 9 maart.

1127. Marritje Jans MOOIJ,
Dochter van Jan Cornelis [nr. 2254] en Marritje Cornelis [nr. 2255], geboren te Vriesekoop, gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 1 december 1666, overleden tussen 1706 en 1710.

DOOPREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 1 december 1666:
Marritje, de vader Jan Cornelis, de moeder Marritje Cornelis, de getuijgen Tames Cornelis en Grietje Cornelis.

DOOPGETUIGE:
Te Leimuiden in de Geref. kerk op 20 juli 1698 van Martje, dochter van Cornelis Jansz Mooij en Neeltje Klaas.
Te Leimuiden in de Geref. kerk op 31 augustus 1704 van Jan, zoon van Cornelis Jansz Mooij en Neeltje Klaas.

KIND VAN JACOB PIETERSZ SNIP EN MARRITJE JANS MOOIJ:
 1. Martje Jacobs Snip,  zie nr. 563.
  Gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 14 februari 1706, overleden aldaar op 25 november 1749, oud 43 jaar.
  Gehuwd te Leimuiden in de Geref. kerk op 22 april 1731 met Dirk Jansz Edelman, geboren ca. 1705, mogelijk te Leimuiden, overleden te Leimuiden op 14 mei 1746, oud ca. 41 jaar.

  [Slechts 1 doop gevonden in Leimuiden]
1128. Jan (Johannes) Willemsz HOFMAN,
Zoon van Willem Veltensz Hofman [nr. 2256] en Annitje Jans [nr. 2257], gedoopt te Wilnis in de Geref. kerk op 1 januari 1665, vermeld als lidmaat Geref. kerk, diaken in 1700/01, kerk- en brandmeester, van beroep winkelier, overleden te Aalsmeer tussen 1714 en 1717, oud ca. 50 jaar.
Gehuwd (1) te Amstelveen in de Geref. kerk op 31 maart 1686 met Annetje Jans BEHOUDENREIJS, geboren te Amstelveen ca. 1665, overleden ca. 1688, oud ca. 23 jaar.
Gehuwd (2) te Aalsmeer met Trijntgen Jans BUIJS, geboren ca. 1670, mogelijk in het Oosteinde van Aalsmeer, overleden te Aalsmeer op 7 december 1695, oud ca. 25 jaar, dochter van Jan Maartensz Buijs en Marijtje Jacobs Koij.
Gehuwd (3) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 23 februari 1697 met Marritje JANS.

IMPOST op trouwen, Aalsmeer, 23 februari 1697:
Den 23 feb. Jan Willemsz Hoffman sullende trouwen met Marijtgen Jans ........ ......... ........... hebben op de minste Classis ......... .......... .... ........... f 6.

IMPOST op begraven, Aalsmeer, 1714-1717:
[Jan Willemsz Hofman niet vermeld]

1129. Marritje JANS,
Dochter van Jan Jorisz [nr. 2258] en Neeltje Jacobs Sijp [nr. 2259], geboren ca. 1670, vermeld als Geref. lidmaat in Aalsmeer in 1715, overleden te Aalsmeer na 1720.

WEESKAMER, Staatboek (ORA nr. 807), 31 januari 1720:
Marritje Jans, weduwe van Jan Willems Hofman, geadsisteert met Arij Cornelisz van Swieten, als haer gekoozen voogd in deesen ter eenre, ende Velten Willems Hofman, als oom en voogd over Neeltje Jans, oud 14, Willem Jansz, oud 11 en Velten Jansz Hofman, oud 9 jaaren, naargelaten kinderen van Jan Willemsz Hofman, in huwelijk verwekt bij de eerste comparante ter andere sijde, te kennen gevende tot uijtkoop van het vaderlijk erfdeel te hebben besloten, ter grootte van 1 silveren dukaton, uit te keren op de 25e verjaardag. Woonachtig aan de Zijdweg.

KINDEREN VAN JAN WILLEMSZ HOFMAN EN TRIJNTGEN JANS BUIJS:
 1. Antje Jans Hofman,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1690, Gereformeerd.
  Gehuwd met Jan Otto van der Wouden.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 1706-1729:
  [huwelijk niet gevonden]
 2. Marritje Jans Hofman,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1695, Gereformeerd.
  Gehuwd te Aalsmeer op 8 november 1717 met Kristiaan Reijnstra, wonen beiden in 1717 te Gouda.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 8 november 1717:
  Kristiaan Reinstra, J.M. woonende tot Gouda met Maria Hofman J.D. mede wonende aldaar.
  Op hun tijd getrouwt.
KINDEREN VAN JAN WILLEMSZ HOFMAN EN MARRITJE JANS:
 1. Neeltje Jans Hofman,
  Geboren te Aalsmeer aan de Zijdweg, gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 26 april 1705, overleden op 7 oktober 1761, oud 56 jaar.
  Ondertrouw te Aalsmeer in de Geref. kerk op 3 maart 1731 met Jacob Botterhoven, geboren te Mijdrecht ca. 1705, overleden te Aalsmeer op 21 december 1753, oud ca. 48 jaar.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 26 april 1705:
  Neeltje, de vaad: Jan Willemse Hofman, de moed: Marritje Jans, woonen aan de Zijdweg.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 804, Weeskamer, Aalsmeer, 29 november 1730:
  Neeltje Jans Hofman, geadsisteert met Velte Willems Hofman, haar oom en voogd, de welke declareert dat sij tot .......... is, die bekende uijt hande van weesmeesteren geligt en ontfangen te hebben de somma van f 50.- vanwege de erfenis van Trijntje Harmens Hofman, haer vaders nigt.

  IMPOST op trouwen, Aalsmeer, 2 maart 1731:
  Jacob Botterhoven, van Mijdregt en Neeltje Jans Hofman...........Prodeo.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 3 maart 1731:
  Ingetekend 3 maart 1731, op hun tijd getroud.
  Jacob Botterhoven en Neeltjen Janz Hofman.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 21 december 1753:
  Heeft Velten Jansz Hofman aangeving gedaan vant lijk van sijn swager Jacob Boterhoven onder Prodeo.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 12 oktober 1761:
  Heeft Velten Jansz Hofman aangeving gedaan vant lijk van sijn suster Neeltje Jansz Hofman onder Prodeo.

  NOTARISAKTE (N. Regeer), Inventaris beneden f 300.-, Aalsmeer, 28 oktober 1761:
  Staat en inventaris van den boedel en goederen als Neeltje Jans Hofman, weduwe van Jacob Boterhove, op den 7e october 1761 alhier overleden ten behoeve van haare collateraale erfgenamen abintestato met de dood ontruijmt, met als getuijgen haare vollen broeder Velten Jansz Hofman en Trijntje Cornelis de Vries, egtelieden.
 2. Willem Jansz Hofman,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1708, Gereformeerd, Schepen van Aalsmeer in 1750, van beroep schoenmaker, overleden te Aalsmeer op 12 juli 1750, oud ca. 42 jaar.
  Ondertrouw te Aalsmeer in de Geref. kerk op 26 april 1732 met Geertje Jongkind, gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 17 april 1712, overleden op 9 april 1792, oud 79 jaar, dochter van Cornelis Willemsz Jongkind en Aagje Baarts Mors.
  Geertje huwde (2) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 3 december 1766, ondertrouw aldaar op 14 november met Jacob Janze Hansen, geboren in 1709, Gereformeerd, overleden op 6 april 1801, oud ca. 91 jaar, eerder weduwnaar Martje Klaasze Schouten, zoon van Jan Jans Hanse en Neeltje Spaargaren.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 1706-1709:
  [Willem Jansz Hofman niet vermeld, Jacob Jansz Hanse evenmin vermeld]

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 17 april 1712:
  Geertje, vaad: Korn. Wilmsz, moed: Aagje Baarts, woonen aanden Uijterw.

  IMPOST op trouwen, Aalsmeer, 26 april 1732:
  Willem Jansz Hofman en Geertje Corn: Jongkind......Prodeo.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 26 april 1732:
  Ingetekend 26: April 1732, op hun tijd getrout.
  Willem Jansz Hofman J:M: en Geertje Corn: Jongkind J:D:

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 804, Weeskamer, Aalsmeer, 10 september 1732:
  Willem Jansz Hofman, door Trouw meerderjarig sijnde, ontvangt f 50.- uit de erfenis van Trijntje Harms Hofman, sijn vaders nigt.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 12 juli 1750:
  Heeft Baard Cornelisz Jongkindt aangeving gedaan vant lijk van Willem Jansz Hofman, onder Prodeo.

  IMPOST op trouwen, Aalsmeer, 14 november 1766:
  Heeft Jacob Hansen Wedr: van Martje Klaase Schoute als bruijdegom ter Eenre en Geertje Cornelis Jongkind Wed: van Willem Janse Hofman als Bruijd ter andere zijde hun aangegeven te zulen trouwen onder het classis van 3 dus betaald 6.0.0.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 3 december 1766:
  14 November zijn bij ons in wettigen ondertrouw aangetekent Jacob Janze Hansen, wednaar van Martje Klaasze Schouten, en Geertje Cornelisze Jongkind, wede: van Willem Janze Hofman, beide geboren en wonende alhier.
  Getrouwt d'3 Decembr:

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 9 april 1792:
  Heeft Cornelis C. Jongkind aangeving gedaan van het lijk van zijn meuje Geertje Cornelis Jongkind, vrouw van Jacob Jan Hanse onder f 6.-.
 3. Velten Jansz Hofman,  zie nr. 564.
  Geboren te Aalsmeer aan de (Lange) Zijdweg, gedoopt aldaar in de Geref. kerk op 22 juni 1710, van beroep scheepstimmerman, vermeld als Armmeester van de Geref. Kerk in 1759, overleden te Aalsmeer op 21 december 1767, oud 57 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 3 oktober 1733 met Geertie Jacobs Rutte Sporemaker, overleden tussen 1746 en 1749.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer in de Geref. kerk in april 1749, ondertrouw op 21 maart 1749 met Trijntje Cornelis de Vries, gedoopt te Aalsmeer op 14 maart 1728, overleden aldaar op 21 juli 1780, oud 52 jaar, dochter van Cornelis Jansz de Vries en Neeltje Cornelis van Boven.
1130. Jacob Rutten SPOREMAKER,
Zoon van Rut Spoormaker [nr. 2260] en Guurtje Kornelis [nr. 2261], geboren ca. 1670, mogelijk te Kudelstaart of Ter Aar, Gereformeerd, overleden te Aalsmeer op 3 maart 1713, oud ca. 42 jaar.
Gehuwd (1) te Kudelstaart in de Geref. kerk op 24 januari 1697 met Geertie Jans VAN GRONINGEN, overleden tussen 1698 en 1701.
Gehuwd (2) te Kudelstaart in de Geref. kerk op 25 januari 1701 met Neeltje BORRITS.

TROUWREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 8 januari 1697:
Zijn alhier in wettige ondertrouw opgenomen en den 24e dito sonder inspraack Bevestight Jacob Rutten, J:M: en Geertie Jans van Groningen, weduwe van Fredrick de Wilt [?], beijde wonende alhier.

TROUWREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 25 januari 1701:
Zijn naar drie Houwelijkse voorstellingen in onse kerke gehad te hebben, in den H. Staet bevestigd Jakob Rutten Sporemaker, weduwenaar van Geertje Jans, met Neeltje Borrits, weduwe van Jan Jakobse Kramer.

IMPOST op begraven, Aalsmeer, 3 maart 1713:
Soo Pieter van Loo aangeving gedaan vant lijk van Jacobus Rutten als gehorende onder het classis van ses gld. dus f 6.-

1131. Neeltje BORRITS,
Dochter van Borrit Neven [nr. 2262] en N.N., geboren te Aalsmeer ca. 1667, overleden na 1712. Gehuwd (1) te Aalsmeer op 29 januari 1685 met Jan Jacobsz KRAMER, geboren te Kudelstaart ca. 1660, overleden aldaar ca. 1691, oud ca. 31 jaar.
Gehuwd (2) te Kudelstaart in de Geref. kerk op 25 januari 1701 met Jacob Rutten SPOREMAKER.

ONDERTROUWREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 29 januari 1685:
Sijn alhier in wettighe ondertrouw opgenomen Jan Jacobz Cramer, J:M: van Cudelstaart (woonende in 't Ambaght van Cudelstaert) en Neeltje Borden, J.D. van Aalsmeer, woonende op den hern (?) onder Aalsmeer.

KIND VAN JACOB RUTTEN SPOREMAKER EN GEERTIE JANS VAN GRONINGEN:
 1. Ruth Jacobsz Sporemaker,
  Gedoopt te Kudelstaart in de Geref. kerk op 10 april 1698, overleden in 1698.

  DOOPREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 10 april 1698:
  Gedoopt het kind van Jacob Rutten Sporemaker en Geertje Jans, genaamt Ruth.
  Getuige Guurtje Kornelis. Dood.

KINDEREN VAN JACOB RUTTEN SPOREMAKER EN NEELTJE BORRITS:
 1. Jannetje Jacobs Spooremaaker,
  Gedoopt te Kudelstaart in de Geref. kerk op 12 oktober 1701, overleden op 12 oktober 1702.

  DOOPREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 12 oktober 1701:
  Gedoopt het kind van Jacob Rutten Spooremaaker en sijn huijsvrouw Neeltje Borts, genaamt Jannetje, dood.
  Getuige de moeders suster.
 2. Ruth Jacobsz Spooremaaker,
  Gedoopt te Kudelstaart in de Geref. kerk op 8 oktober 1702, overleden op 8 oktober 1702.

  DOOPREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 8 oktober 1702:
  Gedoopt het kind van Jacob Rutten Spooremaaker en Neeltje Borst, genaamd Ruth, dood.
  Getuige des vaders moeder.
 3. Jannetje Jacobs Rutte Spooremaker,
  Gedoopt te Kudelstaart in de Geref. kerk op 14 oktober 1703, overleden te Aalsmeer op 9 maart 1763, oud 59 jaar.
  Gehuwd met Dirk Jansz Engelen, geboren ca. 1700, overleden na 1764.

  DOOPREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 14 oktober 1703:
  Is gedoopt het kint van Jacob Rutte en Neeltje Borrits en genaemt Jannetje.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 9 maart 1763:
  Heeft Jacob Dirksz Engelenaangeving gedaan vant lijk van zijn moeder genaamt Jannitje Jacobs Spooremaker onder Prodeo.
 4. 'Doot Kint' van Jacob Rutten,
  Gedoopt te Kudelstaart in de Geref. kerk op 26 oktober 1704.

  DOOPREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 26 oktober 1704:
  Doot, is gedoopt het kint van Jacob Rutte en Neeltje Borrits.
  Getuijge Guurtje Cornelis, de grootmoeder, is genaemt ............ [N.G.].
 5. Guurtie Jacobs Rutte Spooremaker,
  Gedoopt te Kudelstaart in de Geref. kerk op 20 december 1705.

  DOOPREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 20 december 1705:
  Is gedoopt het kint van Jacob Rutte en Neeltje Borrits, en is genaemt Guertie.
 6. Geertie Jacobs Rutte Spooremaker,  zie nr. 565.
  Gedoopt te Kudelstaart in de Geref. kerk op 12 februari 1708, overleden tussen 1746 en 1749.
  Gehuwd te Aalsmeer in de Geref. kerk op 3 oktober 1733 met Velten Jansz Hofman, geboren te Aalsmeer aan de (Lange) Zijdweg, gedoopt aldaar in de Geref. kerk op 22 juni 1710, van beroep scheepstimmerman, vermeld als Armmeester van de Geref. Kerk in 1759, overleden te Aalsmeer op 21 december 1767, oud 57 jaar.
  Velten huwde (2) te Aalsmeer in de Geref. kerk in april 1749, ondertrouw op 21 maart 1749 met Trijntje Cornelis de Vries, gedoopt te Aalsmeer op 14 maart 1728, overleden aldaar op 21 juli 1780, oud 52 jaar, dochter van Cornelis Jansz de Vries en Neeltje Cornelis van Boven.
 7. Marietje Jacobs Rutte Spooremaker,
  Gedoopt te Kudelstaart in de Geref. kerk op 2 oktober 1712, overleden te Sloten op 24 juni 1774, oud 61 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer in de Geref. kerk op 16 oktober 1739 met Jan Cornelisz Kok, geboren in de KKBuurt van Aalsmeer en aldaar gedoopt op 19 september 1706, Gereformeerd, overleden te Sloten op 10 oktober 1781, oud 75 jaar, zoon van Cornelis Jansz Kock en Antje Jans Pauw, eerder weduwenaar van Jannetje Everds Zeugelman.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 19 september 1706:
  Jan, de vaad: Korn: Janse Kok, de moed: Annetje Jans Pau, woonen in de KKbuurt.

  DOOPREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 2 oktober 1712:
  Is gedoopt het kint van Jacob Rutte en Neeltje Borrits, en is genaemt Marietje.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 7 januari 1726:
  Jan Kornelissen Kok, J:M:, en Jannetjen Evers Zegelman, J:D:.
  Ingetekent den 17 december 1725, getrouwt den 7 Jan.: 1726.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 800, Weeskamer, Aalsmeer, 31 december 1738:
  Jan Cornelisz Kock, weduwnaar van Jannetje Everds Zeugelman, ter eenre, ende Hendrik Everdsz Zeugelman en Klaas Everdsz Zeugelman, beijden oomen en naaste voogden over Antje, oud 12, Cornelis, oud 4 en 1/2, en Jan Jansz Kok, oud 2 en 1/2 jaaren, nagelaaten kinderen van den voorn: Jannetje Everds Zeugelman in huwelijck verweckt bij den eersten comparant, komen overeen dat de eerste comparant bij wijze van uitkoop aan elk van zijn kinderen een bedrag zal uitkeren van 1 zilveren dukaton, en wel op hun 25e verjaardag.
  TOEVOEGING dd 23 januari 1762:
  Compareerde Jan Cornelisz Kok als vader en voogd overde voornoemde kinderen bekend ontvangen te hebben zijn zoons Contigent Cornelis Jansz Kok, sijnde het laaste als vohier op niet meerder is te pretenderen.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 16 oktober 1739:
  Jan Cornelisz Kok, weduwenaar van Jannetje Evertsz Zegelman & Marritje Jacobs Sporemaker, JD, beijde alhier.
  16 october 1739 aangetekent & getrouwt op hun tijd.

  NOTARISAKTE (N. Regeer), Aalsmeer, 24 oktober 1757, nr. 174:
  Testament onder f 2.000.-:
  Jan Cornelis Kok en Marritje Jacobs Spoor, egtelieden, woonende op de scheepmakerij ten Eijnde de Lijnbaan, beoosten het dorp, verklaart Testateur tot zijn enige en universele erfgenamen te benoemen zijn 3 voorkinderen in eerder huwelijk verwekt bij Jannetje Everts Zeegelman, zijn jegenswoordige huijsvrouw en testatrice voornoemt, mitsgaders de kind of kinderen die staande het huwelijk nog verwekt mogen worden en dat ijder in een kintsgedeelte, en verklaart testatrice tot haare eenige en universele erfgenaam te noemineeren haar voornoemde man en testateur.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 756, Aalsmeer, 20 december 1764, fol. 68:
  [In deze transport akte betreffende Lijsie Pieterse Verhoef en Willem van der Nagel wordt Jan Cornelis Kok vermeld als de vorige bewoner van een huis gelegen bij de Lijnbaan]

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 24 juni 1774:
  Ik ondergeschreve verklaaren bij deese ingevolge van de ordonnantie op het middel van het begraaven Gelemaneerd, aangeving te doen van het lijk van Martje Jacobs Spoor als gehoorende onder het classis van drie guldens om dien conform het voors: regt te voldoen. [w.g. W. Regeer, secretaris van Aalsmeer]

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 24 juni 1774:
  Heeft Jan Kok aangeving gedaan vant lijk van zijn vrouw Martje Jacobse Spoor onder f 3.-

  IMPOST op begraven, Sloten, 10 oktober 1781:
  Bekenne ik ondergesz: als doodgraaver te Slooten, ontfangen te hebben ...t Kerkregt van 't lijk van Jan Cornelisse Kok dat te Aalsmeer op 't Kerkhof zal begraaven worden, de zomma van f 4:18:-
  IDEM:
  Prodeo: Ik onderschreve verklare bij dezen, ingevolge van de Ordonnantie op het middel van begraven geemaneert, aangevinge te doen van het lijk Jan Cornelisz Kok, dat hetzelve, ten reguarde van des overledens onvermogen, onder een van de Classen in de voorsz. Ordonnantie geexpresseert, behoort.
  Gedaan te Slooten den 10: october 1781.
  [w.g. Jan van Galen]
  IDEM:
  Wij Mr: Pieter Vermeulen Hoogbailluw van Kennemerland te consenteeren, dat het lijk van Jan Cornelisz Kok, ter begravinge werde vervoert van den Overtoom na Aalsmeer.
1132. Adriaen (Arij) Jansz BEDDEMAN ook bekend als VAN ZIJVERDEN,
Zoon van Jan Jacobsz Beddeman [nr. 2264] en Erckie Gerrits Stouthandel [nr. 2265], gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 28 oktober 1677, Geref. lidmaat, van beroep zandschipper, overleden te Aalsmeer op 23 oktober 1741, oud 63 jaar.
Gehuwd ca. 1705 met Susanna Janse VAN LEEUWEN, ook bekend als Zannetje van Leeuwen.

DOOPREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 28 oktober 1677:
Is gedoopt Adriaen, de vader Jan Jacobsz Beddeman, de moeder Erckie Gerritsz.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Aalsmeer, 6 augustus 1702:
Verschenen voor Jan Gerbrandsz Henst en Jan Cornelisse Groenendijk, schepenen van Aalsmeer:
Jan Spruijt den ouden, ca. 59 jaar, Claes Dirxce, ca. 37 jaar, Willem Lourisz Stolp, ca. 26 jaar, Arie Jansz Beddeman, ca. 24 jaar, Jan Gerrit de Ruijg, ca. 22 jaar en Jan Pietersz Groen, ca. 20 jaar.
Zij verklaarden op verzoek van schout Anthonij Jacob de Reus "gesien te hebben datter op woensdag voorleden den 2 augustij 's avonds tusschen tien en elv uren op de helling van Willem Pontie, scheepmaker alhier aan de Kerkwetering, aen de stelling daar men de teerpot onder warmt brand is geweest, sulx dat het in een vlam was, 't welk zij comparanten verclaren, in de presentie van Tamis de Jong, bode alhier en Jan Spruijt ende meer anderen, selfs uijtgegoten te hebben.
Wijders verclaren Claes Dirxce ende Willem Lourisz Stolp gehoord ende gesien te hebben dat den voorz[eide] Willem Pontie Arie Jansz Beddeman meergenoemd op donderdag den 3 augustij omtrent de namiddag met geweldigh freijghen van de schuijt, daar den voorz[eide] Arie Jansz op waard, af eijschte om met hem te plokharen.
Maar den voorn[oemde] Willem Pontie bij hem op de schuijt sprong ende hem daar helder wat afklopte ende naar hem schopte sulx dat den voorn[oemde] Arie Jansz genootsaakt was naar beneden in zijn kooij te retireren.
Dat egter den voorn[oemde] Willem Pontie zijn moed niet genoeg kunnende wreeken bij hem beneden naar de kooij sprong ende zeijde: "Jou hond, ick vermoor je daadlijk in je kooij".
Ende Claas Dirxce verklaard van zijn werf gesien te hebben dat Willem Pontie hem, Arie Janz, boven op de schuijt deerlijk sloeg.
De genoemde Willem Pontie heette in werkelijkheid Willem Mantjes. Hij was getrouwd met Trijntje Dikbil. Deze Trijn was omstreeks dezelfde tijd geverbaliseerd wegens 'ventjagerij' (marskramerij).
[bron: Aalsmeerse stambomen, deel 1, blz. 305]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 804, Weeskamer, Aalsmeer, 18 februari 1705:
Arij Jansz van Sijverden als in huwelijck hebbende Susanna van Leeuwen die bekende in die qualitie uijt de Weeskamer van Aalsmeer geligt te hebben de soma van f 26.12.0 in voldoeninge van groottemoeders erf, daarmede hij verklaart voldaan te wezen.

IMPOST op BEGRAVEN, Aalsmeer, 23 oktober 1741:
[Aangifte gedaan door] Cornelia van Leeuwen [van] het lijk van Arij Jansz Van Zijverden onder het Classis van en betaald f 3.-

1133. Susanna Janse VAN LEEUWEN, ook bekend als Zannetje van Leeuwen,
Dochter van Johannes van Leeuwen [nr. 2266] en Elisabeth Jacobs de Keer [nr. 2267], geboren te Aalsmeer of Oude Wetering ca. 1685, vermeld als Geref. lidmaat te Aalsmeer in 1720, overleden aldaar op 9 juli 1742, oud ca. 57 jaar.

IMPOST op begraven, Aalsmeer, 9 juli 1742:
[Aangifte door] Johannes Arisz: van Zijverden [van] het lijk van Susanna Van Leeuwen Weduwe van Arij Jansz van Zijverden sijn Moeder, onder het Classis van en betaald f 3.-

KINDEREN VAN ADRIAEN JANSZ BEDDEMAN EN SUSANNA VAN LEEUWEN:
 1. Joannes Arisz Beddeman,
  Geboren te Aalsmeer aan de Uijterweg, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 1 januari 1706, overleden voor 26 januari 1707.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 1 januarius 1706:
  Joannes, de vaad: Ari Janse Beddeman, de moed: Susanna van Leeuwen woonen aan de Uijterweg.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 1706-1707:
  [niet vermeld]
 2. Joannes Arisz Beddeman,  zie nr. 566.
  Geboren te Aalsmeer aan de Zijdweg, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 26 januari 1707, van beroep schipper, overleden na 1744.
  Gehuwd te Aalsmeer op 3 november 1730 met Ariaantje Hendriks de Haas.
 3. Erkje Aris van Zijverden,
  Geboren te Aalsmeer aan de Zijdweg, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 1 december 1709, overleden voor 28 februari 1712.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 1 december 1709:
  Erkje, vaad: Ari janse van Zijverden, moed: Susanna van Leeuwen, woonen aan de Zijdweg.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 1709-1712:
  [niet vermeld]
 4. Erkje Ariens van Sijverde,
  Geboren te Aalsmeer aan de Zijdweg, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 28 februari 1712, overleden voor 3 juni 1714.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 28 februari 1712:
  Erkje, vaad: Ari Janse van Sijverde, moed: Susanna van Leeuwen, woonen aande Zijdweg.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 1712-1714:
  [niet vermeld]
 5. Erkje Ariens van Zijverden,
  Geboren te Aalsmeer aan de Zijdweg, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 3 juni 1714.

  DOOPREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 3 juni 1714:
  Erkje, vaad: Ari Janse van Zijverden, moed: Zusanna van Leeuwen, woonen aan de Zijdweg.
1134. Hendrick Dircksz SPIJCKER, ook genaamd DE HAES,
Zoon van Dirck Spijcker [nr. 2268] en N.N., geboren ca. 1660, mogelijk te Ter Aa, Vriezekoop of Woerden, woont in 1689 te Ter Aa en in 1708 te Mijdrecht, overleden voor 18 april 1715, mogelijk te Mijdrecht.
Gehuwd te Ter Aa in de Geref. kerk op 15 april 1688, ondertrouw aldaar op 29 maart 1688 met Aeltje Everts VAN DER SLUIJS.

TROUWREGISTER, Ter Aa, Geref. kerk, 29 maart 1688 (blz.76):
Zijn in Ondertrouw opgenomen Henderick Dircksz Spijcker, JM en Aeltje Everts van der Sluijs, JD, woonende beijde in Ter Aa, en sijn op de 15e April alhier in de H.S. bevestigt.

OPMERKING:
Bij zijn huwelijk werd de naam Spijcker gebruikt; in de notarisakte van 1715 gebruikt men de naam De Haes !

1135. Aeltje Everts VAN DER SLUIJS,
Geboren te Ter Aa of Thamen ca. 1665, overleden na 1715, mogelijk te Mijdrecht.

NOTARISAKTE (A. v. d. Meer), Mijdrecht, 18 april 1715, nr. 4015:
Aeltje Everts van der Sluijs, weduwe en boedelharster van Hendrick Dircksz de Haes, wonende aende Crommeijert onder Mijdrecht, ter eenre, ende Dirck Heijndricksz de Haes, bejaert Jongeman voor hemselve, Maerte Claesz van der Mol en Geertje Hendricks de Haes, Echtelieden mede voor haer selve, mitsgaders Gerrit Reijersz, wonend te Proostdije onder Abcoude als peet ende momboir en voocht over Willem Hendr: de Haes en Ariaentje Hendr: de Haes, t'samen kinderen en erfgenamen abj. vande voornoemde Hendrick Dircksz de Haes, haer vader zaliger, ter andere zijde.
[Besloten wordt dat de gehele boedel in bezit zal blijven van Aeltje Everts van der Sluijs, en dat bij wijze van uitkoop elk der kinderen f 10.- zal ontvangen.]

KINDEREN VAN HENDRICK DIRCKS DE HAAS EN AELTJE EVERTS VAN DER SLUIJS:
 1. Dirck Hendriksz Spijcker, ook genaamd De Haas,
  Gedoopt te Ter Aa in de Geref. kerk op 27 januari 1689, overleden na 1733, mogelijk te Kudelstaart.
  Gehuwd te Kudelstaart op 17 april 1723 met Aeltje Pieters Zijp, geboren te Kudelstaart ca. 1700, overleden na 1733.
  Nageslacht draagt de naam De Haas.

  DOOPREGISTER, Ter Aa, Geref. kerk, 27 januari 1689:
  Dirck, Soon van Henderick Dircksen Spijcker, woonende Ter Aa en Aeltje Everts van der Sluijs.

  NOTARISAKTE (A. v. d. Meer), Mijdrecht, 18 april 1715, nr. 4015:
  Aeltje Everts van der Sluijs, weduwe en boedelharster van Hendrick Dircksz de Haes, wonende aende Crommeijert onder Mijdrecht, ter eenre, ende Dirck Heijndricksz de Haes, bejaert Jongeman voor hemselve, Maerte Claesz van der Mol en Geertje Hendricks de Haes, Echtelieden mede voor haer selve, mitsgaders Gerrit Reijersz, wonend te Proostdije onder Abcoude als peet ende momboir en voocht over Willem Hendr: de Haes en Ariaentje Hendr: de Haes, t'samen kinderen en erfgenamen abj. vande voornoemde Hendrick Dircksz de Haes, haer vader zaliger, ter andere zijde.
  [Besloten wordt dat de gehele boedel in bezit zal blijven van Aeltje Everts van der Sluijs, en dat bij wijze van uitkoop elk der kinderen f 10.- zal ontvangen.]

  ONDERTROUWREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 17 april 1723:
  Sijn alhier in wettige ondertrouw opgenomen Dirk Hendrikxe de Haes, geboren van Ter Aa, met Aaltie Pieterse Zijp, JD, alhier en sijn na 3 Kerke geboden alhier ingezegent.
 2. Geertje Hendricks de Haas,
  Geboren ca. 1693, overleden na 1715, mogelijk te Mijdrecht.
  Gehuwd met Maerte Claes van der Mol.

  NOTARISAKTE (A. v. d. Meer), Mijdrecht, 18 april 1715, nr. 4015:
  Aeltje Everts van der Sluijs, weduwe en boedelharster van Hendrick Dircksz de Haes, wonende aende Crommeijert onder Mijdrecht, ter eenre, ende Dirck Heijndricksz de Haes, bejaert Jongeman voor hemselve, Maerte Claesz van der Mol en Geertje Hendricks de Haes, Echtelieden mede voor haer selve, mitsgaders Gerrit Reijersz, wonend te Proostdije onder Abcoude als peet ende momboir en voocht over Willem Hendr: de Haes en Ariaentje Hendr: de Haes, t'samen kinderen en erfgenamen abj. vande voornoemde Hendrick Dircksz de Haes, haer vader zaliger, ter andere zijde.
  [Besloten wordt dat de gehele boedel in bezit zal blijven van Aeltje Everts van der Sluijs, en dat bij wijze van uitkoop elk der kinderen f 10.- zal ontvangen.]
 3. Willem Hendricks de Haas,
  Geboren ca. 1700, overleden na 1715, mogelijk te Mijdrecht.

  NOTARISAKTE (A. v. d. Meer), Mijdrecht, 18 april 1715, nr. 4015:
  Aeltje Everts van der Sluijs, weduwe en boedelharster van Hendrick Dircksz de Haes, wonende aende Crommeijert onder Mijdrecht, ter eenre, ende Dirck Heijndricksz de Haes, bejaert Jongeman voor hemselve, Maerte Claesz van der Mol en Geertje Hendricks de Haes, Echtelieden mede voor haer selve, mitsgaders Gerrit Reijersz, wonend te Proostdije onder Abcoude als peet ende momboir en voocht over Willem Hendr: de Haes en Ariaentje Hendr: de Haes, t'samen kinderen en erfgenamen abj. vande voornoemde Hendrick Dircksz de Haes, haer vader zaliger, ter andere zijde.
  [Besloten wordt dat de gehele boedel in bezit zal blijven van Aeltje Everts van der Sluijs, en dat bij wijze van uitkoop elk der kinderen f 10.- zal ontvangen.]
 4. Ariaantje Hendriks de Haas,  zie nr. 567.
  Gedoopt te Mijdrecht in de Geref. kerk op 18 maart 1708, overleden te Aalsmeer op 26 oktober 1773, oud 65 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 3 november 1730 met Joannes Arisz Beddeman, geboren te Aalsmeer aan de Zijdweg, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 26 januari 1707, van beroep schipper, overleden na 1744.
1136. Willem Geerlofsen VAN DEN HAAK,
Zoon van Geerlof (Gelof) Willemsz van den Haak [nr. 2272] en Grietje Cornelisdr. Rensen [nr. 2273], gedoopt te Lopik in de Geref. kerk op 15 februari 1680, van beroep turfschipper, landbouwer (1726, 1737) overleden na 30 juni 1744.
Gehuwd (1) voor 7 september 1719 met Merrigje Willems DE LIGT, geboren te Zegveld ca. 1697, begraven te Zegveld in de Geref. kerk op 7 september 1719, oud ca. 20 jaar, dochter van Willem Ermbouts de Ligt en Merrigje Willems Griffioen.
Gehuwd (2) te Zegveld (Gerecht) op 1 september 1720 met Nicolaa (Claesje) Cornelisse DE JONG.
Gehuwd (3) te Woerden op 30 juni 1744 met Niesje Gerritse PEEK, geboren ca. 1707.

DOOPREGISTER, Lopik, Geref. kerk, 15 februari 1680:
Het kint van Geerloff Willemse genaempt Willem is ten doop ghepresenteert de 15e feb: 1680, de vader was present.

FAMILIERELATIE:
Bij de doop van de kinderen van Geerlof Willemsz en Grietje Rensen werd de naam “Van den Haak niet gebruikt”.
In de trouwaktes van zoon Willem en dochter Cornelia gebeurt dit echter wel.

EERSTE HUWELIJK MET MERRIGJE WILLEMS DE LIGT:
Trouwakte niet gevonden te Lopik (1698-1719), te Zegveld (1714-1719) of te Nieuwkoop (1715-1719).

DOOPDATUM (Merrigje Willems de Ligt):
Doopakte niet gevonden te Nieuwkoop, Geref. kerk 1697-1700; evenmin te Zegveld, Geref. kerk 1694-1703.
De ouders van Merrigje, Willem Ermbouts de Licht en Merrigje Willems Griffioen trouwden voor het gerecht van Zegveld op 31 januari 1697, ondertrouw aldaar op 17 januari 1697.

DATUMVERSCHUIVING

Op het einde van het jaar 1700 vindt er in opdracht van de Staten van Utrecht een datumverschuiving plaats van 11 dagen.
Op 1 december van dat jaar verspringt de datum naar 12 december.
De tekst in het Gereformeerd doopboek van Zegveld luidt als volgt:

Hier begint den nieuwen stijl, de welcke
door ’t bevel van dt Ed: M: H: Staten slants
van Utrecht is geboden, en sijn aenvanck
nemende met den eersten December stijle
veteri, om in plaets van den eersten den
twaelfden te schrijven, soo dat ter nu geen
onderscheijt meer sal wesen in de stijlen.

BEGRAAFREGISTER, Zegveld, Geref. kerk, 7 september 1719:
de 7 Septemb: Marritje de Ligt Begraaven, huijsvrouw van Will: geellofse van de haak, in de kerk in No. 50 – f 3.3.0.

TROUWREGISTER, Zegveld (Gerecht), 1 september 1720:
Willem Gerlofsen van den Haak, wonende te Zegvelderbroek, weduwnaar van Merrigje Willems de Ligt, met Claasje Cornelisse de Jongh, wonende te Zegvelderbroek.

NOTARISAKTE (J. Tilburgh), Utrecht, 1 januari 1726, inv. nr. U157a1, akte nr. 98:
Compareerde voor mij mr. Johan Tilburgh, Notaris ’s Hoofs van Utrecht, binnen Utrecht residerende, en bij de Ed: en Achtb: Heren Burgemeesteren en vroetschappe deselver Stadt geadmitteert.
En voor de hier naegenoemde getuijgen Willem Geluwe van den Haak en Claertje Cornelisse de Jongh Echtelieden, En bekenden van den Here David Ten Hove van Nieuwael Momber van de Provintie van Gelderlant in huure aengenomen te hebben, en aen te neemen bij deesen des Here verhuurders Hofstede met de daer toegehorende landerijen groot omtrent Negen en dertigh mergen dogh soo groot en klein als deselve gelegen sijn in Segvelderbroek, bij Aert van Vlijmen met sijn Hijsvrouwe de gewesene weduwe van wijlen Gijsbert Willemse de Swaen tegenswoordigh gebruijkt wordende, en sullex voor den tijt van twaalf aen een volgende jaeren.
[Jaarlijkse pacht bedraagt 373 gulden, borg Willem Ermbout de Ligt].

NOTARISAKTE (J. Tilburgh), Utrecht, 19 oktober 1737, inv. nr. U157a2, akte nr. 72:
Huur en verhuur.
Naam eerste partij: Melchior ten Hove.
Naam tweede partij: Willem Geluwe van den Haak, gehuwd met Claertje Cornelisse de Jongh.
Betreft verlenging pacht hofstede met daer toe gehorende landerijen, groot 39 mergen te Segvelderbroek voor nog eens 12 jaren.
Jaarlijkse pacht bedraagt 373 gulden.
[Willem tekent met kruis; Klaertje met voluit geschreven naam]

ZEGVELD:
In de 17e – 18e eeuw was er in Zegveld geen Katholieke kerk.
Katholieken lieten derhalve hun kinderen in Nieuwkoop of Woerden dopen.

NOTARISAKTE, Woerden, 5 juni 1744, akte nr. 8636/98:
[betreft Willem Geelofsz Haak, huwelijkspartner]
NOG INZIEN !!

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 949, Gerechterlijke Boedelvereffeningen, Velsen, 25 februari 1750:
Uit Reekening, bewijs ende Reliqua over den insolventen boedel en goederen van Anthonij Harmensz en Lena Hendriks, blijkt dat in januarij 1748 is betaald aan de turfschipper Willem Geerlof, volgens quitantie f 7:4:-
[NIET zeker dat dit onze Willem Geerlof betreft !!]

1137. Nicolaa Cornelisse DE JONGH, ook Claasje Cornelisse DE JONGH en Claartje Cnelis DE JONGH.
Dochter van Cornelis Klaassen de Jongh [nr. 2274] en Hendrickie Huijberts [nr. 2275], geboren te Zegvelderbroek, gedoopt te Nieuwkoop in de R.K. kerk op 31 december 1693, overleden te Zegveld op 4 januari 1741, oud 47 jaar.

DOOPREGISTER, Nieuwkoop, R.K. kerk, 31 december 1693 (nieuwe stijl), blz. 46:
Ultimo Decembris stilo Novo.
Nicolaam filiam Cornelis Klaassen et Hendrickie Huijberts Coniugum.
Peet Marichie Teunisd.

KIND VAN WILLEM GERLOFSEN VAN DEN HAAK EN MERRIGJE WILLEMS DE LIGT:
 1. Aaltje Willems van den Haak,
  Geboren ca. 1717, mogelijk gedoopt te Woerden, vermeld in 1721 in de nalatenschap van haar grootouders Willem Ermbouts de Ligt en Merrigje Willems Griffioen.
KINDEREN VAN WILLEM GERLOFSEN VAN DEN HAAK EN CLAARTJE CORNELISSE DE JONG:
 1. Geleuw Willemsz van der Haak,  zie nr. 568.
  Geboren te Zegveld ca. 1721, Gereformeerd, van beroep hooischipper, erft in 1753 van zijn oom Huijbert Cornelisz de Jongh, overleden te Noorden op 6 juni 1779, oud ca. 58 jaar.
  Gehuwd te Zegveld in de Geref. kerk op 19 juni 1745 met Annighje (Antje) Roelofs van Eijk.
 2. Cnelis Wullems [van der Haack],
  Gedoopt te Nieuwkoop in de R.K. kerk op 12 januari 1725, overleden voor 1753.
  Gehuwd met N.N. van Essen.

  DOOPREGISTER, Nieuwkoop, R.K kerk, 12 januarii 1725:
  Puer Cnelis.
  Pater Wullem Geluwe.
  Mater Clartje Cnelis.
  Peetoom Huijbert Cnelis.
  Peet Jannichje Cnelis.
 3. Henrica Willems van den Haack,
  Geboren te Seghvelderbroek, gedoopt te Nieuwkoop in de R.K. kerk op 26 februari 1727, erft in 1753 van haar oom Huijbert Cornelisz de Jongh.
  Ondertrouw te Zegveld voor Schout en Schepenen op 28 oktober 1753 met Pieter Jansz Hartveld, geboren te Mijdrecht ca. 1725.

  DOOPREGISTER, Nieuwkoop, R.K. kerk, 26 februarij 1727:
  Baptizata est Henrica filia Willem Geluwen van den Haack, et Claartje Cnelis de Jongh Conjuges.
  Suscepit Annetje Cnelis de Jongh.
  [in kantlijn: Seghvelderbroek].

  ONDERTROUWREGISTER, Zegveld (Gerecht), 1753:
  Pieter Jansen Hartvelt, JM, wonende te Mijdrecht, met Hendrijntje Willems Haak, JD van Zegveld.
  Aangetekend den 28 october 1753.
  Attestatie naar Mijdrecht 13 november 1753.

  NOTARISAKTE, 1753:
  Testament.
  Huijbert Cornelisz de Jongh vermaakt zijn bezittingen aan de drie kinderen van zijn overleden zuster Claesje Cornelis de Jongh, gehuwd met Willem Geerlofsz van den Haak, met name Geerlof, Hendrik en Hendrijntje.
  [bron: email Erwin van den Haak, 2008]
 4. Hendrik Willems van den Haak,
  Geboren ca. 1729, mogelijk te Nieuwkoop, erft in 1753 van zijn oom Huijbert Cornelisz de Jongh.
  Gehuwd te Zegveld op 5 april 1748 met Jannetje van Rossum, dochter van Maarten van Rossum en N.N. Griffioen.

  NOTARISAKTE, 1753:
  Testament.
  Huijbert Cornelisz de Jongh vermaakt zijn bezittingen aan de drie kinderen van zijn overleden zuster Claesje Cornelis de Jongh, gehuwd met Willem Geerlofsz van den Haak, met name Geerlof, Hendrik en Hendrijntje.
  [bron: email Erwin van den Haak, 2008]
 5. Cornelia Willems [van der Haack],
  Geboren te Zegveld, gedoopt te Nieuwkoop in de R.K. kerk op 6 juli 1732, overleden voor 1753.

  DOOPREGISTER, Nieuwkoop, R.K. kerk, 6 julii 1732:
  Baptizata est Cornelia filia Wilhelmi Geerleuws et Claartje Cornelis Conjugum.
  Suscepit Maagje Theunis.
  [in kantlijn: in Segvelt]
[bron: oorspronkelijke aktes en email Erwin van den Haak, 2008]

1138. Rudolph (Roelof) Gerardsz Tijs Roelen VAN EIJK,
Zoon van Gerrit Thijsse Roelen van Eijck [nr. 2276] en Gerrigje Jacobs Meijnderts van Leeuwen [nr. 2277], geboren te Zegvelderbroek, gedoopt te Zegveld in de Geref. kerk op 7 november 1680, overleden te Zegveld op 9 november 1753, oud 73 jaar.
Gehuwd te Zegveld op 8 november 1705 met Merrighje Hendriks VAN LEEUWEN.

DOOPREGISTER, Zegveld, Geref. kerk, 7 november 1680:
Rudolph, zoon van Gerard Tijs Roelen en van Gerrigje Jacobsdr.

ONDERTROUWREGISTER, Zegveld, Geref. kerk, den 22 october 1705:
Alhier getrouwt op den 8 November 1705 Roelof Gerritsz van Eijk J:M: van Segveld en Merrichje Hendriksz van Leeuwen J:D: van de Meije.
Getuijgen was van de bruijdegoms sijde Gerrith Theijsse van Eijk de vader en van de bruijds sijde Hendrik Dircks van Leeuwen de vader.

BEGRAAFREGISTER, Zegveld, Geref. kerk, den 9 Novemb. 1753:
Roelof van Eijk, B: in de kerk f 3.3.-.

1139. Merrighje Hendriks VAN LEEUWEN,
Dochter van Hendrick Dircksz van Leeuwen [nr. 2278] en N.N., geboren te Zegveldermeije ca. 1680, overleden te Zegveld op 23 augustus 1753, begraven aldaar op 29 augustus, oud ca. 73 jaar.

DOOPGETUIGE:
Te Ter Aar in de Geref. kerk op 9 februari 1749 van Marrigje Tijsse van Eijk.
Te Ter Aar in de Geref. kerk op 2 mei 1751 van Gerrit Tijsse van Eijk.

BEGRAAFREGISTER, Zegveld, Geref. kerk, 29 augustus 1753:
De huijsvrouw van Roelof van Eijk.
B: in de kerk, f 3.3.-

KINDEREN VAN RUDOLPH VAN EIJK EN MERRIGHJE HENDRIKS VAN LEEUWEN:
 1. Gerrighje Roelofse van Eijk,
  Gedoopt te Zegveld in de Geref. kerk op 18 september 1706, overleden na 1742.

  DOOPREGISTER, Zegveld, Geref. kerk, 18 september 1706:
  Gerrighje, dochter van Roelof Gerritz van Eijk, wonende aan de Meije, en van Merrighje Hendriks van Leeuwen.
  Getuige de mans zuster.
 2. Trijntje Roelofs van Eijk,
  Gedoopt te Zegveld in de Geref. kerk op 12 februari 1708.
  Gehuwd te Wilnis in de Geref. kerk op 26 januari 1732 met Jan Martensz van de Broek, gedoopt te Wilnis in de Geref. kerk op 26 februari 1708, zoon van Marten Paulusz van den Broek en Grietje Alewijns Suijckerman.

  DOOPREGISTER, Zegveld, Geref. kerk, 12 februari 1708:
  Trijntje, dochter van Roelof Gerrits van Eijk, wonende aan de Segveldse Meije, en van Merrighje Hendriks van Leeuwen.
  Getuige de vrouws moeder.
 3. Geertje Roelofs van Eijk,
  Gedoopt te Zegveld in de Geref. kerk op 1 juni 1710.

  DOOPREGISTER, Zegveld, Geref. kerk, 1 juni 1710:
  Geertje, dochter van Roelof Gerrits van Eijk wonende aan de Segveldse Meije, en van Merrighje Hendriks van Leeuwen.
  Getuige [niet vermeld].
 4. Grietje Roelofs van Eijk,
  Gedoopt te Zegveld in de Geref. kerk op 30 november 1712, overleden na 1758.

  DOOPREGISTER, Zegveld, Geref. kerk, 30 november 1712:
  Grietje, dochter van Roelof Gerritze van Eijk, wonende aan de Segveldse Meije, en van Merrighje Hendriks van Leeuwen.
  Getuige Geertje Gerrits, de mans zuster.

  DOOPGETUIGE:
  Te Ter Aar in de Geref. kerk op 9 juli 1758 van Roelof Tijse van Eijk.
 5. Neeltje Roelofs van Eijk,
  Gedoopt te Zegveld in de Geref. kerk op 19 januari 1716, overleden na 1759, mogelijk te Breukelen.
  Gehuwd te Breukelen in de Geref. kerk op 8 februari 1739 met Jakob Reijniersz van der Doose.

  DOOPREGISTER, Zegveld, Geref. kerk, 19 januari 1716:
  Neeltje, dochter van Roelof Gerrits van Eijk aan de Segveldse Meije, en van Merrighje Hendriks van Leeuwen.
  Getuige Willemtje Pieters Hogeveen.

  TROUWREGISTER, Breukelen, Geref. kerk, 8 februari 1739:
  Jacobus Rijniersz van der Doose en Neeltje Roelen van Eijk, beiden wonende te Breukelerveen.

  NOTARISAKTE (G. van Ette), Mijdrecht, 21 oktober 1749:
  Jacob van der Doose treedt op als voogd over Huijbert, Maria en Marrigje Nap, minderjarige kinderen van Jan Nap en diens overleden vrouw Marritje Reijniers van der Doose.
 6. Annighje Roelofs van Eijk,  zie nr. 569.
  Geboren aan de Segvelder Meije, gedoopt te Zegveld in de Geref. kerk op 18 december 1718, overleden te Noorden op 7 mei 1789, begraven in de kerk aldaar op 9 mei 1789, oud 70 jaar.
  Gehuwd te Zegveld in de Geref. kerk op 19 juni 1745 met Geleuw (Gelof) Willemsz van der Haak, geboren te Zegveld ca. 1721, Gereformeerd, van beroep hooischipper, erft in 1753 van zijn oom Huijbert Cornelisz de Jongh, overleden te Noorden op 6 juni 1779, oud ca. 58 jaar.
 7. Tijs (Mattijs) Roelofs van Eijk,
  Gedoopt te Zegveld in de Geref. kerk op 14 april 1720, overleden te Ter Aar op 17 september 1785, oud 65 jaar.
  Gehuwd te Ter Aar in de Geref. kerk op 15 januari 1747 met Maartje Kapiteijn, geboren te Langeraar, gedoopt te Alphen in de Geref. kerk op 15 december 1718, overleden te Ter Aar op 4 mei 1795, oud 76 jaar, begraven te Korteraar, dochter van Dirk Jansz Kapiteijn en Annigje Gerrits Lieskade.

  DOOPREGISTER, Zegveld, Geref. kerk, 14 april 1720:
  Tijs, zoon van Roelof Gerritse van Eijk, wonende aan de Meije, en van Merrighje Hendriks van Leeuwen.
  Getuige Heijltje van Staveren.

  TROUWREGISTER, Ter Aar, Geref. kerk, 15 januari 1747:
  32 [!] December 1e Voorstel, 3 voorstel getrouwt: Matthijs van Eijk J:M: van Segvelt met Maartje Kapiteijn J:D: gebooren en wonende te Langeraar.

  BEGRAAFREGISTER, Korteraar, Geref. kerk, 11 mei 1795:
  Maartje Kapiteijn, wed: M: v: Eijk.
  K: graaf 4/4. Kerkregt 5.12. Collecte 14.6. Classe 3 Gulden.
 8. Hendrik Roelofsz van Eijk,
  Gedoopt te Zegveld in de Geref. kerk op 22 maart 1722.

  DOOPREGISTER, Zegveld, Geref. kerk, 22 maart 1722:
  Hendrik, zoon van Roelof Gerritse van Eijk, wonende aan de Meije, en van Merrighje Hendriks van Leeuwen.
  Getuige Merrighje Gerrits, de vaders zuster.
 9. Gerrit Roelofsz van Eijk,
  Gedoopt te Zegveld in de Geref. kerk op 2 december 1725.

  DOOPREGISTER, Zegveld, Geref. kerk, 2 december 1725:
  Gerrit, zoon van Roelof Gerritse van Eijk, wonende aan de Meije, en van Merrighje Hendriks van Leeuwen.
  Getuige Willemtje Hoogeveen, wed.
1140. Willem Gerritsz OUTSHOORN,
Zoon van Gerrit Janse Outshoorn [nr. 2280] en Aeghje Leenderts Ramp [nr. 2281], geboren te Bodegraven, gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 17 maart 1683, overleden te Nieuwkoop op 9 juli 1765, begraven aldaar op 13 juli, oud 82 jaar.
Gehuwd te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 15 september 1709 met Geertje Janse OUDENES.

DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 17 maart 1683:
Gedoopt een kint van Gerrit Janse Outshoorn en Aeghje Leenderts Ramp, aen den Rhijn en is genaemt Willem.

TROUWREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 1709:
Willem Gerritsz Outshoorn, geboortig van Bodegraven, dienende en woonagtig onder Alphen en Geertje Jans Oudenes, wonende tot Nieukoop, wettig ondertrouwt den 10 Aug: hebben alhier, en gelijk gebleken is bij betooge haar 3 agtereenvolgende proclamaties gehad en te Alphen, en zijn daarop den 15 september getrouwt.
Hebben 't regt voldaan alhier en te Alphen ter comme van 3 gl: ijder.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Transportakten etc., Nieuwkoop, nr. 150:
Op 23 maart 1751 treedt Willem Outshoorn op als voogd met betrekking tot de "Reekening van den boedel en goederen van Cors Jansz: Oudenes [zijn zwager]".

OPMERKING:
(Uit de Rekeningen van de nalatenschap van Jan Lietaert, Wed.van Ariaantje van Leijden, Nieuwkoop 1752, nr. 170 dd 24 augustus):
" Ontvangen van Willem Outshoorn voor het viswater te Noorden..... f1:10 "

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Nieuwkoop en Noorden, nr. 101, 18 februari 1759:
Attestatie van Willem Outshoorn, oud omtrend 80 jaaren, Arij Abrahamze de Jager, oud omtrend 70 jaaren, en Willem de Jager, oud omtrend 47 jaaren, woonende zij twee Eerste Deposanten onder Nieuwkoop, en hij derde Deposant onder Noorden.
Willem Outshoorn verklaarde dat het baanwerk op de Vliet, de paal No.23 den tijd van ruijm vijftigh jaaren, jaa zoo verre als hem geheugt, bij de bruijkers, off Eijgenaars van het partheij lands, groot drie, en een halv mergen, gelegen zoo te Noorden, als onder Agtienhoven, strekkende van de voorwetering aff, tot agter aan het water toe, belend ten oosten Aart van Spengen, en ten westen Cornelis van Leeuwen, waar van Naderhand Eijgenaar is geworden Stoffel Arisze van Wieringen, en door deszelfs Erfgenamen op den 27 Jannuarij 1755 bij publijcque veijlinge alhier geveijlt, en verkogt aan Gerrit Jansze Outshoorn, gemaakt is geworden.
Verders verklaarde hij eerste Deposant, dat eenige tijd geleden naa de Verkoopingh van gemelde stuk lands, ten zijnen huijze is gekoomen Hendrik van Wieringen, meedevoogt over de Toenmaal minderjaarige Elbert Gijsbert Stigter, aan hem Deposant vragende, wat hij hem zoude raaden, off hij dit baanwerk, van het voorsz: partheij, hier voore gemeld, nogh zoude blijven maaken, wat hem Deposant daar van dagt, dat hij Deposant hem daarop geraaden heeft, dat hij het zoude maaken, want dat het daar altoos bij gemaakt is geweest, dat gemelde Hendrik van Wieringen hem daarop tot antwoordt gaff dat het hem ook zoo goed dagt, en dat het naa dien tijd van de verkoopingh is gemaakt geworden. [zie handtekening van Willem Outshoorn]

BEGRAAFREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 1765, nr. 47:
13 Julij Wilm Outshoorn, overleden 9: Julij 1765. N.110. Openen Luijden. Kleed & ruux. Voldaan f 9.16.

1141. Geertje Janse OUDENES,
Dochter van Jan Floren Oudenes [nr. 2282] en Eefje Gijsberts Stehouwer [nr. 2283], geboren te Langeweijde (Waarder), gedoopt te Waarder in de Geref. kerk in januari 1687, begraven te Nieuwkoop op 29 mei 1745, oud 58 jaar.

DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk, januari 1687:
den ...... Jann.
Gedoopt een kint van Jan Floren Oudenes, en Eefje Gijsberts Stehouwer, int Laegheijnde van de Langeweijde.
En is genaemt Geertje.

BEGRAAFREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 29 mei 1745, nr. 39:
Geertje Jans Oudenes, Nr. 110, openen, Huus, Luijde en beste kleed.
Betaald.

KINDEREN VAN WILLEM GERRITSZ OUTSHOORN EN GEERTJE JANSE OUDENES:
 1. Gerrit Willemsz Outshoorn,  zie nr. 570.
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 14 augustus 1709, Geref. lidmaat, overleden te Zevenhoven op 10 januari 1783, oud 73 jaren.
  Gehuwd (1) te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 14 november 1734 met Annitie Arise Sampson.
  Gehuwd (2) te Zevenhoven op 19 april 1772 met Neeltjie Maartense Goethard, geboren te Noorden, Geref. lidmaat, overleden te Mijdrecht op 21 juli 1801.
 2. Anna Willems Outshoorn,
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 14 augustus 1709, Geref. lidmaat, overleden te Zevenhoven op 10 januari 1783, oud 73 jaren.
  Gehuwd (1) met Pieter Jansz van der Werf, overleden voor 26 maart 1744.
  Gehuwd (2) te Mijdrecht in de Geref. kerk op 12 april 1744 met Jan Nap, gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 10 augustus 1708, van beroep veeboer, overleden na 1769, eerder weduwenaar van Bastiaantje Theunisse Stout, zoon van Pieter Jansz Nap en Lijsbeth Willems de Vliegh.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 10 augustus 1710:
  Jan, zoon van Pieter Janse Nap en Leijsbet Willems de Vlieg.
  Getuige: Elsje Cruijswijck.

  DOOPREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 17 mei 1711:
  Een kint van Willem Gerts Outshoorn en Geertjen Jans Oudenes sijn HV, 't kint Anna.
  Getuige: Hilligje Gerrits Outshoorn.

  NOTARISAKTE (G. van Ette), Mijdrecht, 19 januari 1744:
  Inventaris van den ganschen boedel ende alle de goederen soo als dezelve bij Bastiaentje Teunis Stout in haar leven huijsvrouwe van Jan Nap, op den 21 Meij 1743 aan de Cromme Meijert onder Meijdrecht overleden, getrouwd in gemeenschap van goederen, sonder huwelijckse voorwaerden, en heefft bij den boedelhouder 4 kinderen verweckt en nagelaten, met name: Elsje, oud 8 jaar; Jannigje, oud 4 jaar; Lijsje, oud 2 jaar en Pieter, oud omtrent 3/4 jaar.
  Overleden sonder eenige Testamentaire Dispositie, dienvolgende den inboedel moet werden verdeelt aan den boedelhouder voor de een helfte en de voorn: kinderen voor de andere helffte.
  Inventaris: Een derde in 2 mergen land onder Zevenhoven, Contante penningen ter waarde van f 812.-, Sierraden ter waarde van ruim f 100.-, huisraad, kleding, keukengerei, 13 koeien, 2 vaarsen, 3 pinken, hooiberg, gereedschappen, kasen, spek, turf, etc.
  Schulden bedragen ondermeer f 150.- aan Jacob Schoen voor landhuur.

  NOTARISAKTE (G. van Ette), Mijdrecht, 25 februari 1744:
  Jan Pieterse Nap, Wed: en Boedelhouder van Bastiaantje Teunis Stout, wonende aan de Cromme Mijdrecht ter eenre, en Willem Pieterse Nap, wonende aan de Cromme Meijdrecht onder Uijthoorn, en Pieter Teunisz Stout, wonende onder Sevenhoven, als aangestelde voogden van Elsje Jans Nap, oud 8 jaren; Jannetje oud 4 jaren; Lijsje, oud 2 jaren en Pieter Jansz Nap, oud 3/4 jaar, en besluiten dat Jan in het bezit blijft van de gehele boedel; bij het mondig worden van de kinderen is Jan gehouden de kinderen f 150.-, plus een pak kleren te overhandigen.

  ONDERTROUWREGISTER, Zevenhoven, Geref. kerk, 1744:
  Den 26 maart aangetekent Jan Pieterse Nap, weduwnaar van Bastiaantje Teunisse Stout, geboren te Noorden en wonende onder Meijdregt, met Antje Willems Outshoorn, weduwe van Pieter Janses van der Werf, geboren te Nieuwkoop en wonende onder Sevenhoven.
  En sijn den 12: April te Meijdregt getrouwt.

  NOTARISAKTE (G. van Ette), Mijdrecht 11 april 1744:
  Jan Pieterse Nap, wed: van Bastiaantje Teunis Stout, wonende aan de Cromme Meijdrecht, als bruijdegom, ter eenre, en Antje Willems Outshoorn, wed: van Pieter Janse van der Werff, als bruijd, wonende onder Sevenhoven, ter andere zijde, stellen een huwelijkscontract op.

  TROUWREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, 12 april 1744:
  Jan Pieterz Nap, weduwnaar van Bastiaantie Teunis Stout (te Mijdt.) en Anitje Wilmz Outshoorn, weduwe van Pieter Jansz van der Werff, wonende te Zevenhoven.

  ATTEST:
  In mei 1744 vertrok Antje met attest van Zevenhoven naar Mijdrecht.

  DOOPGETUIGE:
  Te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 18 februari 1735 van Willem, zoon van Gerrit Willemsz Outshoorn en Annetjen Ariesz Sampson
  Te Noorden in de Geref. kerk op 16 april 1747 van Jan, zoon van Gerrit Willemsz Outshoorn en Annitie Sampson.

  NOTARISAKTE (G. van Ette), Mijdrecht, 20 november 1753:
  Jan Pieterse Nap, wonende aan de Cromme Meijert, huurt van Jacob Schoenmaker een huis, berg en schuur, benevens 25 morgen hooi- en weiland in de polder van het Blokland voor de tijd van 4 jaren voor de somma van f 325.-
 3. Jan Willemsz Outshoorn,
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 18 januari 1713.

  DOOPREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 18 januari 1713:
  Een kind van Willem Gerritse en Geertie Janz sijn h.v. met naeme Jan.
  Getuijge: Pieter Janze en Aeltie Janz.
 4. Agata Willems Outshoorn,
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 19 augustus 1714.

  DOOPREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 19 augustus 1714:
  Een kind van Willem Gerritzen en Geertie Janz sijn h.v. met naeme Agata.
  Getuijge Margie Janz en Leendert Gerritzen.
 5. Gijsbert Willemsz Outshoorn,
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 18 juli 1717.

  DOOPREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 18 juli 1717:
  Een kind van Willem Gerritzen en Geertie Janz sijn h.v. met naemen Gijsbert.
  Getuijge [niet vermeld].
 6. Aaltje Willems Oudshoren,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 7 augustus 1718, overleden te Nieuwkoop op 27 augustus 1753, oud 35 jaar.
  Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 29 mei 1740, ondertrouw te Nieuwkoop op 12 mei 1740 met Henderick van der Wint, gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 26 september 1710, overleden na 1753, zoon van Huijgh Willemsz van der Wint en Gijsjen Hendriks Schaaik.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 26 september 1710:
  Henderick, zoon van Huijgh Willems van der Wint en Geijsje Henderickse Schaijck.
  Getuijge Wijntje Hijnderickse Schaijck.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 7 augustus 1718:
  Aaltje, dochter van Willem Gerritse Oudshoren en Geertje Jans Oudewater [!].
  Getuijgen Pieter Janse Oudewater en Marritje Jans Oudewater.

  ONDERTROUWREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 12 mei 1740:
  Acte Pro Deo.
  Hendrik Huijgen van der Windt J:M: en Aaltje Willems Outshoorn J:D: beide wonende te Nieukoop zijn bij ons in ondertrouw opgenomen den 12 Meij en hebben 3 O.V. in onze kerk gehadt, waarvan wij betoog gegeven hebben naar Noorden den 20 Meij.

  DOOPGETUIGE:
  Op 14 november 1751 was Aaltje doopgetuige van haar broer Gerrit's dochter Geertje.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Nieuwkoop, schout en schepenen, 24 augustus 1753, fol. 190:
  Testament onder f 2.000.-.
  Compareerden Hendrik van der Wind en Aaltje Outshoorn, egtelieden, wonende in 't Noordeijnde van Nieukoop, sijnde hij comparant gezond en fris, met ons gaande, en sij comparante ziekelijk te bedde leggende, dog beijde bij het volle gebruijk van haar verstand en zinnen, soo ons uijterlijk bleek, om een zogenaamd "langstlevende" testament op te stellen.
  Tot voogden over de nagelaten kinderen worden benoemd Jan Pietersz Nap, haar comparantes zusters man, wonende onder Mijdrecht en Gerrit Baas, goede vriend, wonende te Noorden.

  BEGRAAFREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 30 augustus 1753, nr. 39:
  Aaltje Will: Outshoorn, overled: 27 dito. No.110.
  Openen, luijden en slegtekleed. Voldaan.
 7. Cornelia Jakoba Willems Oudshoren,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 19 april 1722.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 19 april 1722:
  Cornelia Jakoba, dochter van Willem Gerritse Oudshoren en Gerretje Jans Oudenes.
  Getuige Cors Janse Oudenes en Hilletje van ..........[?].
 8. 'Doodgeboren kind',
  Doodgeboren te Noorden op 10 september 1724.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 10 september 1724:
  Dit kindt is doodt.
  Willem Gerritse Oudshoren en Gerretje Jakobse Oudewater.
  Getuige Trintje Jans Oudewater.
 9. Marijtje Willems Outshoorn,
  Geboren ca. 1725, overleden te Nieuwkoop op 20 maart 1763, oud ca. 38 jaar.
  Gehuwd te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 20 april 1749 met Abram Sampson, gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 29 augustus 1723, overleden na 1756, zoon van Arij Joosten Sampson en Marrigje Abrams van Breemen.
  Abram huwde (2) te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 11 augustus 1765, ondertrouw aldaar op 26 juli 1765 met Neeltje Pieters van der Zwaan, gedoopt te Zegveld in de Geref. kerk op 17 mei 1739.

  DOOPREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 29 augustus 1723:
  Het kindt van Ari Joosten Sampson en Marregje Abrams sijn h.v: met den naam van Abram.
  Getuige Lijsje Abrams.

  DOOPREGISTER.
  Doopvermelding van Mareitje niet gevonden in Nieuwkoop (Geref. en Remonstr.), evenmin in Noorden (Geref.).

  TROUWREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 20 april 1749:
  Acte ieder ses gulden.
  Abraham Ariesz: Samson J:man en Mareitje Willems Outshoorn J:doghter, beide wonende te Nieukoop zijn bij ons in ondertrouw opgenomen den 3den April en naa drie onverhinderde voorstellingen in onze Kerk getrouwt den 20sten April.

  OVERLIJDENSREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 20 maart 1763:
  Nr. 46.
  24/ Marrijtje Outshoorn, overled: 20 dito.......No. 117.
  Openen, Luijden en Kleed.
  Vold. f 5.8.-

  TROUWREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 11 augustus 1765:
  Acte Ses Guld.
  Abraham Samsom Wed: van Marijtjen Willems Outshoorn, wonende te Nieuwkoop, en Neeltje Pieters van der Zwaan J:doghter, geboren en wonende aan de Meije onder Zegveld, zijn bij ons in ondertrouw opgenomen den 26sten Julij en naa drie onverhinderde voorstellingen in onze Kerk getrouwt 11 August.
1142. Arij Joosten SAMPSON,
Zoon van Joost Ariensz Sampson [nr. 2284] en Annigje Willems van Leeuwen [nr. 2285], gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 1 juli 1685, doet belijdenis in de Geref. kerk aldaar op 22 maart 1716, van beroep boer, overleden te Nieuwkoop op 2 september 1754, oud 69 jaar.
Gehuwd te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 17 juni 1714 met Marrigje Abrams VAN BREEMEN.

DOOPREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 1 juli 1685:
Het kint van Joost Ariensz Sampson en Annigje Willems van Leeuwen met name Arij; get. Aert en Neeltje Ariens Sampson.

TROUWREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 17 juni 1714:
Arij Joosten Sampson, JM van Nieuwkoop en Marretie Abrahams JD uijt Botshol zijn den 22 in Waverveen ondertrouwt, hebben haer die vereijste H.V. soo te Waverveen (gelijk ons uijt het bijgebragte betoog bleek) als hier onverhindert gehad en zijn den 17 Junij in onze kerk getrouwt, hebben elk 6 guld.betaelt.

BELIJDENIS, Nieuwkoop, Geref. kerk, 1716:
De 22 maart is de Kerkeraad met gebede tot God, etc..., na gedane geloofsbelijdenis sijn als ledemaeten aengenomen: Ari Joosten Sampson en Merrigie Abrahams sijn h.v.

RECHTERLIJK ARCHIEF, 3e Afdeling handschriften, inv. nr. 794:
Rond 1725 was Arij verwikkeld in een proces wegens de "vleselijke" conversatie die hij had met zijn dienstbode Neeltje Cornelisse Verdoes.
[zie ook Gens Nostra 1986, blz. 73]

BEGRAAFREGISTER, Nieuwkoop, 7 september 1754, nr. 63:
Arij Joosten Zampson, overled: 2 dito. No.118. Openen, luijden, G.kleed. Vold: f 5.8:

1143. Marrigje Abrams VAN BREEMEN,
Dochter van Abram Davidsz van Breemen [nr. 2286] en Elsje Cornelis [nr. 2287], geboren te Botshol ca. 1690, vermeld als Geref. lidmaat op 22 maart 1716, overleden te Nieuwkoop op 21 februari 1763, oud ca. 73 jaar.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Nieuwkoop, nr. 101, 31 januari 1760, blz. 311:
Uit deze inventaris van de nalatenschap van Lijsbet IJzaks Kemeel, wed. Leendert Louwe van Leeuwen, blijkt dat "Lijsbet IJzaks Kameel woonde in het Noordeijnde van Nieukoop, strekkende van den Vorendijk tot agter in 't water toe, belend ten Oosten De wed: Arij Jooste Zamson, en ten westen, het navolgende huijsje, met het water strekkende van den Agterwegh, tot aan de werff van Lammert de Rooij toe, etc."

BEGRAAFREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 28 februari 1763, nr. 29:
Marritje Abrahams van Bremen, overled: 21 dito. No. 118. NB dit lijk staat boven. Openen, luijden & kleed. Vold: f 5:8:-

KINDEREN VAN ARIJ JOOSTEN SAMPSON EN MARRIGJE ABRAMS VAN BREEMEN:
 1. Annitie Arise Sampson,  zie nr. 571.
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 29 maart 1715, overleden te Noorden op 24 februari 1768, oud 52 jaar.
  Gehuwd te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 14 november 1734 met Gerrit Willemsz Outshoorn.
 2. Elsie Ariens Sampson,
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 22 november 1716, overleden voor 13 maart 1742.
  Gehuwd te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 19 mei 1737 met Hendrik van Wieringen.
  Hendrik huwde (2) te Mijdrecht in de Geref. kerk op 15 april 1742 met Maachie Jacobs Schipper, eerder weduwe van Ysbrand Wilms, dochter van Jacob Hendricksz Schipper en Claasje Jacobs van Barneveld.

  DOOPREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 22 november 1716:
  Een kind van Ari Joosten Sampson en Merrigie Abraham, sijn h.v. met naeme Elsie.
  Getuijge Lijsie Abrahams en Cornelis Abrahams.

  TROUWREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 19 mei 1737:
  Acte 3 Gulden.
  Hendrik van Wieringen, J:M: en Elsje Sampson,J:D: beide van Nieukoop, bij ons in ondertrouw op 3 mei en na 3 OV in onze kerk getrouwt op 19 mei 1737.

  NOTARISAKTE (G. van Ette), Mijdrecht, 13 maart 1742:
  Hendrik van Wieringen, Wed: en boedelhouder van Elsje Samson, wonende alhier.
  ter eenre en Arie Samson in Q. als Grootvader en voogd, en Corn:van Wieringen, in de Q. van voogd off Claas Hendriksz van Wieringen, oud omtrent 3 jaren, minderjarige nagelaten zoon van Elsje Samson, in haar leven bij de eerste comparant verweckt, ter andere zijde, besluiten tot schifting, scheijding en verdeling van de nagelaten boedel, waarbij de eerste comparant zijn zoon bij diens mondig worden een bedrag zal uitkeren van f 300.-

  TROUWREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, 15 april 1742:
  Henrik v. Wieringen Wedr: v. Elsje Samson en Maechje IJsbrand Schipper, Wed. v. Ysbrand Wilms.
 3. Joost Ariensz Samson,
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 26 december 1718, overleden voor 17 mei 1721.

  DOOPREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 26 december 1718:
  Een kind van Ari Joosten Samson en Merrigie Abrahams sijn h.v. met naeme Joost.
  Getuijge Grietie Samson. Peet Joost Sampson.
 4. Joost Arijensz Sampson,
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 17 mei 1721, van beroep landbouwer, begraven te Wilnis op 9 juli 1777, oud 56 jaar.
  Gehuwd (1) te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 26 december 1746 met Jannetje Kruijswijk, geboren ca. 1725, Gereformeerd, overleden te Wilnis op 4 oktober 1764, oud ca. 40 jaar, dochter van Maerten Jansz Kruijswijk en Wijntje Jans Gerrits Meneven.
  Gehuwd (2) te Wlnis in de Geref. kerk op 13 maart 1765 met Marritje van Hoftingen, geboren te Kamerik, begraven te Wilnis op 30 mei 1776.

  DOOPREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 17 mei 1721:
  Nog een kind van Arij Joosten Sampson en Marrigjen Abrahams van Bremen sijn H.V., 't kind Joost.
  Getuijgen Marrigje Joosten Sampson.

  TROUWREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 26 december 1746:
  Joost Ariensz Sampson J:Man van Nieuwkoop en Jannetje Kruijswijk, J:Doghter wonende te Wilnis zijn bij ons in OT den 7e December en in onze kerk getrout den 26sten December.

  NOTARISAKTE (G. van Bork), Mijdrecht, 29 januari 1765, no. 575:
  Testament van Maarten Kruijswijk, weduwenaar van Wijntje Meneve, wonende te Wilnis.
  [Kruijswijk legateert aan zijn schoonzoon Joost Samsom drie huizen, erven, hooibergen en schuren met ca. 40 morgen land gelegen onder Wilnis. Aan zijn neef Gerrit den Bruijne legateert hij f 1.000.- Tot zijn enige erfgename benoemt hij zijn huidige vrouw Maria van den Broek]

  NOTARISAKTE (G. van Bork), Mijdrecht, 9 maart 1765, nr. 585:
  "Langstlevende" Testament van Joost Samsom en Marritje van Hoftingen, egtelieden wonende te Wilnis.

  NOTARISAKTE (G. van Bork), Mijdrecht, 2 november 1767, vol.1813, nr. 774:
  Scheijdinge tusschen Maria van den Broek, wed. van Maerten Kruijswijk ter eenre, en Joost Samson, wonende te Wilnis, ter andere zeijde.
  [Bij het opstellen van zijn testament in 1765 had Maarten Kruijswijk zijn vrouw benoemd tot enige erfgenaam, na legatering aan Joost Samson van 3 huizen, erven, hooibergen, schuren en ruim 40 morgen land, gelegen onder Wilnis].
 5. Abram Ariensz Sampson,
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 29 augustus 1723, van beroep bouwman, overleden in 1799, oud 75 jaar.
  Gehuwd (1) te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 20 april 1749 met Marijtje Outshoorn, geboren ca. 1725, overleden te Nieuwkoop op 20 maart 1763, oud ca. 38 jaar, dochter van Willem Gerritsz Outshoorn en Geertje Jans Oudenes.
  Gehuwd (2) te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 11 augustus 1765, ondertrouw aldaar op 26 juli 1765 met Neeltje Pieters van der Zwaan, gedoopt te Zegveld in de Geref. kerk op 17 mei 1739, overleden aldaar op 17 juli 1806, oud 67 jaar.

  DOOPREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 29 augustus 1723:
  Het kindt van Ari Joosten Sampson en Marregje Abrams sijn h.v: met den naam van Abram.
  Getuige Lijsje Abrams.

  DOOPREGISTER.
  Doopvermelding van Mareitje niet gevonden in Nieuwkoop (Geref. en Remonstr.), evenmin in Noorden (Geref.).

  TROUWREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 20 april 1749:
  Acte ieder ses gulden.
  Abraham Ariesz: Samson J:man en Mareitje Willems Outshoorn J:doghter, beide wonende te Nieukoop zijn bij ons in ondertrouw opgenomen den 3den April en naa drie onverhinderde voorstellingen in onze Kerk getrouwt den 20sten April.

  OVERLIJDENSREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 20 maart 1763:
  Nr. 46.
  24/ Marrijtje Outshoorn, overled: 20 dito.......No. 117.
  Openen, Luijden en Kleed.
  Vold. f 5.8.-

  TROUWREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 11 augustus 1765:
  Acte Ses Guld.
  Abraham Samsom Wed: van Marijtjen Willems Outshoorn, wonende te Nieuwkoop, en Neeltje Pieters van der Zwaan J:doghter, geboren en wonende aan de Meije onder Zegveld, zijn bij ons in ondertrouw opgenomen den 26sten Julij en naa drie onverhinderde voorstellingen in onze Kerk getrouwt 11 August.

  KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Geertje Abrahams Samsom,
   Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 9 november 1749.
  2. Marritje Abrams Zampzon,
   Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 27 februari 1752, overleden te Nieuwkoop op 30 december 1762, begraven aldaar op 4 januari 1763, oud 10 jaar.
  3. Elsje Samson,
   Geboren ca. 1755.
   Gehuwd met Jan Burggraaf, geboren te Zegveld ca. 1750, van beroep bouwman in Wilnis, overleden op 28 juli 1812, mogelijk te Wilnis, oud ca. 62 jaar, zoon van Philippus Bernsz Burggraaf en Aaltje Jans van Cats.
   Uit dit huwelijk acht kinderen: Philippus, Abraham, Pieter, Arij, Marijtje, Aaltje, Pieter en Marretje.

   RECHTERIJK ARCHIEF, Wilnis:
   Jan Burggraaf huurt in 1789 van Gerrit Samson, voogd over Arij Joosten Samson, een hofstede, bestaande uit een huis, erf, hooiberg en schuur, benevens 40 morgen weide- en hooiland, gelegen onder het Gerecht van Wilnis, voor de periode van 4 jaren, tegen een huursom van f700.- per jaar,
  4. Arij Abrams Sampzon,
   Geboren te Nieuwkoop, overleden aldaar, zijnde verdronken op 23 september 1756, begraven te Nieuwkoop op 28 september 1756.
  5. Cornelia Abrahamsz Samsom,
   Geboren te Nieuwkoop.
  KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
  1. Pieter Abrahamsz Sampson,
   Geboren te Nieuwkoop, gedoopt aldaar op 29 juni 1766, overleden te Zegveld op 2 februari 1837, oud 70 jaar.
   Gehuwd te Zegveld op 27 maart 1796, ondertrouw aldaar voor schout en schepenen op 11 maart 1796 met Aagje Joostense Verburg, geboren en wonende in Zegvelderbroek, gedoopt te Zegveld in de Geref. kerk op 8 december 1769, van beroep dienstbaar, overleden te Zegveld op 1 augustus 1848, oud 78 jaar, dochter van Joost Gorisz Verburg en Aaltje Cornelis de Man.
  2. David Abrahamsz Samsom,
   Geboren te Nieuwkoop in 1768.
  3. Wilm Abramsz Samzom,
   Geboren te Nieuwkoop in 1769, begraven aldaar op 9 januari 1781, oud 11 jaar.
  4. Joost Abrahamsz Samsom,
   Geboren te Nieuwkoop Zegveldse Mije op 17 februari 1771, van beroep landbouwer te Vinkeveen en te Zegveldse Meije, overleden te Donkereind (Vinkeveen) op 10 augustus 1832, oud 61 jaar.
   Gehuwd met Willemijntje Stoof, gedoopt te Ter Aar in de Geref. kerk op 5 november 1788, overleden te Vinkeveen op 20 september 1858, oud 69 jaar.
  5. Jan Abrahamsz Samsom,
   Geboren te Nieuwkoop in 1772.
 6. Gooltje Ariens Samson,
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 22 juli 1725, vermeld als doopgetuige in Aarlanderveen in 1771.
  Gehuwd te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 9 oktober 1746 met Thomas Claasz Baas, geboren te Zevenhoven ca. 1720.

  DOOPREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 22 juli 1725:
  Het kindt van Ari Joosten Samson en Merregje Abrams sijn h.v. met den naam van Gooltje.
  Getuige Grietje Samson.

  TROUWREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 9 oktober 1746:
  Thomas Claasz Baas J:Man van Zevenhoven wonende te Leiderdorp en Gooltje Ariens Sampson, J:D: van Nieukoop zijn bij ons in ondertrouw den 15 september en bij ons getrouwt den 9 october.

  DOOPGETUIGE (Gooltje):
  Te Aarlanderveen in de Geref. kerk op 27 juli 1766 van Elsje Willemse Samson.
  Te Aarlanderveen in de Geref. kerk op 4 augustus 1771 van Annigje Willems Samsom.
 7. Willem Arijensz Sampson,
  Geboren te Nieuwkoop, gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 9 mei 1728, vermeld als kerkmeester van de Geref. kerk te Nieuwkoop (1762), overleden te Aarlanderveen, begraven te Zwammerdam op 15 december 1783, oud 55 jaar.
  Gehuwd te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 17 maart 1754 met Marijtje Roest, gedoopt te Zwammerdam in de Geref. kerk op 24 juni 1731, vertrekt op 21 april 1805 met kerkelijke attestatie naar Leiderdorp, dochter van Gerrit Jansz Roest en Neeltje Jacobs Weselenburg.

  DOOPREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 9 mei 1728:
  Het kindt van Arij Joosten Sampson en Merrigje Abrahams Botshol sijn H.V. met de naam van Willem.
  Getuijge Aaltje Gijsen van Wieringen; te Noorden gedoopt.

  TROUWREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 17 maart 1754:
  Acte Ses Guld:
  Willem Ariesz: Samson J:Man van Nieukoop en Mareitje Gerrits Roest J:doghter onder Aarlanderveen zijn bij ons in O.T. opgenomen den 22ste Februarije en na 3 HV in onze kerk getrouwt den 17den Maert.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Nieuwkoop, Schout en Scheepenen, 10 juli 1754, folio 205:
  Testament onder f 2.000.-.
  Compareerden Willem Ariens Samson en Marijtje Gerritse Roest, egtelieden, wonende in het Noordeijnde van Nieuwkoop, zijnde sij compten: ziekelijk te bedde leggende, dog beijde bij het volle gebruijk van haar verstand en zinnen, soo ons uijterlijk bleek, besluiten tot het opstellen van een "langstlevende" testament.

  BEGRAAFREGISTER, Aarlanderveen, Geref. kerk, 5 december 1783:
  f 3.-. : de vrouw van Wm: Samsom laat begraaven haar man in de kerk te Zwammerdam, moet hiervoor betaalen.

  IMPOST op begraven, Aarlanderveen, 5 december 1783, inv. nr. 3, blz. 119:
  Willem Samsom begraven op 5 december 1783.
  Aangever David Samsom, zoon van de overledene.
  Bedrag: 3 gulden.

  KINDEREN:
  1. Arie Willemsz Samson,
   Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 20 oktober 1754.
  2. Marretje Willems Samson,
   Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 16 mei 1756.
  3. Neeltje Willems Samson,
   Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 5 februari 1758.
   Gehuwd te Aarlanderveen op 3 december 1780, ondertrouw te Oudshoorn op 19 november 1780 met Willem Dirksz Rhijnsburger, gedoopt te Oudshoorn in de Geref. kerk op 20 november 1757, overleden na 1795, zoon van Dirck Klaasz Rhijnsburger en Lijsbeth Willems Lelijveld.
  4. Gerrit Willemsz Samson,
   Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 1 juni 1760.
  5. Elsje Willems Samson, tweeling,
   Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 16 januari 1763, overleden voor 27 juli 1766..
  6. Aaltje Willems Samson, tweeling,
   Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 16 januari 1763, overleden voor 3 oktober 1773.
  7. David Willemsz Samsom,
   Gedoopt te Aarlanderveen in de Geref. kerk op 13 mei 1764, doet aangifte van zijn vader's overlijden in 1783.
  8. Elsje Willems Samsom,
   Gedoopt te Aarlanderveen in de Geref. kerk op 27 juli 1766.
  9. Jacob Willemsz Samsom,
   Gedoopt te Aarlanderveen in de Geref. kerk op 8 januari 1769.
  10. Annigje Willems Samsom,
   Gedoopt te Aarlanderveen in de Geref. kerk op 4 augustus 1771.
  11. Aaltje Willems Samsom,
   Gedoopt te Aarlanderveen in de Geref. kerk op 3 oktober 1773.
  12. "Zoon" Willemsz Samsom,
   Overleden te Aarlanderveen, begraven te Zwammerdam op 10 november 1773.
  13. "Kind" Willems Samsom,
   Overleden te Aarlanderveen, begraven te Zwammerdam op 14 november 1773.
 8. David Arijensz Sampson,
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 13 mei 1731, begraven aldaar op 12 september 1750, oud 19 jaar.

  DOOPREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 13 mei 1731:
  Het kindt van Arije Joosten Sampson en Marretje Abrahams van Breemen, getuijge was Lijsbeth Abrahams van Breemen, de naam van 't kindt was David.

  BEGRAAFREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 12 september 1750, nr. 73:
  David Zampson, No. 118.
  Openen, Luijden & Kleed. Betaald 5:8.0.


Ned. Nerv. Kerk in Nieuwkoop.

1144. Cornelis Jansz STUURMAN,
Zoon van Jan Pieters Stierman, ook genaamd Den Schipper [nr. 2288] en Neeltje Pieters Swartbol [nr. 2289], gedoopt te Ottoland in de Geref. kerk op 6 november 1697, overleden na 1747.
Gehuwd (1) te Hoogblokland in de Geref. kerk op 29 januari 1719 met Maiken (Marigje) Roele DE JONG.
Gehuwd (2) te Molenaarsgraaf op 20 april 1737 met Cornelia Janse KRIJGER.
Gehuwd (3) te Molenaarsgraaf op 18 juni 1738 met Annigje Gerrits STAM, geboren ca. 1715, dochter van Gerrit Aartse Stam en Wijntje Thomisse.

DOOPREGISTER, Ottoland, Geref. kerk, 6 november 1697:
Getuige: Grietje Pieters, tante van Molenaarsgraaf.

TROUWREGISTER, Hoog Blokland, Geref. kerk, 1 januari 1719:
Is bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen Cornelis Janzen Stuurman J:M: van Ottoland met Maiken Roelen J:D: van Hoochblockland en alhier getrouwt den 29 dito.

1145. Maiken (Marigje) Roele DE JONG,
Dochter van Roelof Pietersz de Jong [nr. 2290] en Garichje Jansdr [nr. 2291], geboren te Hoogblokland ca. 1694, overleden voor 20 april 1737.

KINDEREN VAN CORNELIS JANSZ STIERMAN EN MARIGJE ROELE:
 1. Roel Cornelisz Stierman,
  Gedoopt te Ottoland in de Geref. kerk op 11 juni 1719.

  DOOPREGISTER, Ottoland, Geref. kerk, 11 juni 1719:
  Getuige Garichje Jansdr, grootmoeder op Hoogbl.l.
 2. Jan Cornelisz Stierman,
  Gedoopt te Ottoland in de Geref. kerk op 13 oktober 1720.

  DOOPREGISTER, Ottoland, Geref. kerk, 13 oktober 1720:
  Getuige Teuntje Jansse.
 3. Gijsbert Cornelisz Stuurman,  zie nr. 572.
  Geboren te Nederblokland, gedoopt in de Geref. kerk te Ottoland op 11 januari 1722, woont in 1787 in een boerenwoning in de Hornmeer tussen Aalsmeer en Kudelstaart, overleden te Aalsmeer op 6 januari 1795, oud 72 jaar.
  Gehuwd te Bodegraven in de Geref. kerk op 25 februari 1759 met Cornelia Leenderts Bosman, geboren in de Waarlandsche polder, gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 20 december 1722.
 4. Jan Cornelisz Stierman,
  Gedoopt te Brandwijk in de Geref. kerk op 19 september 1723, van beroep boer, overleden te Steenwijk onder Aalsmeer op 5 januari 1813, oud 89 jaar.
  Gehuwd met N.N., overleden voor 1813.

  DOOPREGISTER, Brandwijk, Geref. kerk, 19 september 1723, nv. 1 blz. 83:
  Jan, kind van Cornelis Jansz Stierman en Marigje Roele.
 5. Gerrigje Cornelis [Stierman],
  Gedoopt te Molenaarsgraaf op 23 september 1725.

  DOOPREGISTER, Molenaarsgraaf, Geref. kerk, 23 september 1725:
  Gerrigje, dochter van Cornelis Janse en Marigje Roele.
KIND VAN CORNELIS JANSZ STIERMAN EN CORNELIA JANSE KRIJGER:
 1. Jan Cornelisz Stierman,
  Gedoopt te Molenaarsgraaf in de Geref. kerk op 29 september 1737.
KINDEREN VAN CORNELIS JANZ STIERMAN EN ANNIGJE GERETS STAM:
 1. Wijntje Cornelis Stierman,
  Gedoopt op 20 september 1739 in de Gereformeerde kerk van Molenaarsgraaf.
 2. Neeltje Cornelis Stierman,
  Gedoopt te Molenaarsgraaf in de Geref. kerk op 27 november 1740.
 3. Annigje Cornelis Stierman,
  Gedoopt te Molenaarsgraaf in de Geref. kerk op 16 september 1742.
  Gehuwd te Bleskensgraaf op 18 december 1774 met Cornelis Lauwsz Aaldijk.
 4. Ariaantje Cornelis Stierman,
  Gedoopt te Molenaarsgraaf in de Geref. kerk op 26 januari 1744.
  Gehuwd voor 1773 met Huijbert van Dijk., geboren te Berkenwoude in 1742/43, overleden te Kralingen op 12 januari 1805, oud 62 jaar, zoon van Arij van Dijk en Ootje Teeuw.
 5. Fop Cornelisz Stierman,
  Gedoopt te Oud-Alblas in de Geref. kerk op 21 november 1745.
 6. Marigje Cornelis Stierman,
  Gedoopt te Oud-Alblas in de Geref. kerk op 10 maart 1748.
[bron: oorspronkelijke aktes en CD-rom Families of South Holland, district 5, Alblasserwaard]

1146. Leendert Jillisze BOSMAN,
Waarschijnlijk een zoon van Jillis Jansz Bosman [nr. 2292] en Margje Jacobs Blommendaal [nr. 2293], geboren ca. 1690, mogelijk te Oudewater, begraven te Bodegraven in de Geref. kerk op 11 april 1768, geboren ca. 78 jaar.
Gehuwd (1) ca. 1708 met Deliaentje CORNELIS, geboren te Suytbroek onder Lekkerkerk ca. 1670, overleden voor 1720, eerder weduwe van Cornelis Hagens HOGENDOORN, dochter van Cornelis Barentsz en Neeltje Jansdr.
Gehuwd (2) te Waarder in de Geref. kerk op 1 december 1720, ondertrouw op 14 november 1720 met Beatrix Japikse VERBOOM.
[bronnen: Gens Nostra, jrg. 59, nr. 1, artikel “de familie Hoogendoorn” van de hand van Nico P. den Hollander en CD-rom Families of South Holland, district 13]

DOOPREGISTER:
In Oudewater, Geref. kerk (1670-1703) slechts 7 Leenderts gevonden (september 1686 – april 1687 ontbreekt):
* den 9de [december 1671] zoon van Gosen Gillisz, Gilis.
* den 17 october [1674] Soon van Maghgiel gent: Leendert.
* den 22 septemb: 1675 de soon van Jeilis Heijnderijckz, gent: Hijnderijckus.
* den 22 Maart [1680] een kint van Jan Daneelse genamt Leendert.
* den 8 Julij (of Junij) [1687] een kint van Jillis Jillisse Springintvelt genaemt Maritje.
* 19 november [1688] een kint van Jillis Jillisse Springintvelt gen: Jannigje.
* 9 december [1688] een kint van Jillis Heijndriksz Wilschen gen: Heijndrik.
* 25 mei [1689] een kint van Gerrit de Benschopper gen: Jillis.
* den 13 januarij [1690] een kint van Jan Pietersz Brouwer gen: Leenart.
* den 26 februarij [1690] een kint van Joost Cornelisz gen: Leenart.
* den 9 maert [1695] een kint ged: van Jacob Cornelisse Schuit en Magteltje Roelen Sluijpwijker uijt Papekop gen: Leendert.
* den 30 september [1696] een kind van Jan Dirkze en Aaltje Jillis Springintvelt gent: Jilis.
* 5 Augustus [1701] een van Simon Leenderts Kok en Neeltje Aartz uijt Hekendorp, gen: Leendert.
* 9 maart [1702] een van Eldert Leendertse Kok en Trijntje Jillisse gen: Leendert.

GETUIGE:
Te Waarder op 23 mei 1710 bij het royement van de schuld van 2100 gulden die Gerrit Hagensz Hogendoorn schuldig was aan de Zwartendijkfamilie (Leendert Jillisz Bosman, vermeld als getuige).
[bron: Rechterlijk Archief Waarder, fol. 35 dd 26 november 1694]

BEGRAAFREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 11 april 1768:
Begraaven Leendert Bosman, in de Kerk in No. 93, Een diep En twee Kinderen bovenopgezet.
Op de begr: Een Uur geluijd, beste kleed ter Secr. bekend En mij Vertoont, betaald de Classis van f 3.-.-.

1147. Beatrix Japikse VERBOOM,
Dochter van Japik Jansz Verboom [nr. 2294] en Leijntie Jacobs van Eeteren [nr. 2295], gedoopt te Polsbroek op 8 juni 1698, vermeld als lidmaat van de Ned. Herv. kerk (1721), overleden te Bodegraven op 22 oktober 1765, oud 67 jaar, begraven in de Geref. kerk aldaar op 26 oktober 1765.

DOOPREGISTER, Polsbroek, Geref. kerk, 8 juni 1698:
Getuige Marrichie Chiele Block, huijsvrouw van Gerrit Jans.

POLSBROEK:
Ongeveer 7 km ten zuiden van Oudewater in de provincie Utrecht.

LIDMATENREGISTER, Bodegraven, 1721.
Beatrix Verboom, gehuwd met Leendert Bosman, Nederlands-Hervormd.
Aangenomen op 6 juli 1721 met kerkelijke attestatie van Waarder.

DOOPGETUIGE:
Op 12 juni 1740 in de Geref. kerk te Polsbroek van Leintje, dochter van Willem Jacobsz Verboom en Dirkje Cornelis Kapteijn.
Op 15 april 1742 in de Geref. kerk te Polsbroek van Jacob, zoon van Willem Jacobsz Verboom en Dirkje Cornelis Kapteijn.
Op 26 november 1747 in de Geref. kerk te Polsbroek van Cornelia, dochter van Willem Jacobsz Verboom en Dirkje Cornelis Kapteijn.

BEGRAAFREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 26 oktober 1765:
Begr: Bejateris Verboom, huijsvr: van Leendert Bosman in de Kerk in No. 93 twee diep, op de begr: Een uur geluijd, ’t Beste kleed ter Secr: bekend En Mij vertoont, bet. d’ Classis f 3.-.-.

KINDEREN VAN LEENDERT JILLISZE BOSMAN EN DELIAENTJE CORNELIS:
 1. Marige Leenderts Bosman,
  Gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 23 september 1708.
 2. Annitje Leenderts Bosman,
  Gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 26 juli 1711.
KINDEREN VAN LEENDERT JILLISZ BOSMAN EN BEATRIX JAPIKSE VERBOOM:
 1. Jillis Leendertsz Bosman,
  Gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 28 september 1721, begraven aldaar in de Geref. kerk op 11 mei 1789, oud 67 jaar.
  Gehuwd te Bodegraven op 22 oktober 1750 met Maria van Lienden, begraven te Bodegraven in de Geref. kerk op 10 juli 1786.

  DOOPREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 28 september 1721:
  Is gedoopt een kind van Leendert Bosman en Beatrix Verboom, en is genmt: Jillis.

  BEGRAAFREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 10 juli 1786:
  Begraven Maria van Lienden Huisv: van Jillis Bosman in de Kerk N: 93, Twee diep,
  op de begravenis Een uur geluid, het beste Kleed, ter Secr: bekend en mij vertoond.
  Bet: de Classis 3 Guld.

  BEGRAAFREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 11 mei 1789:
  Begraven Jillis Bosman in de Kerk N: 93, Een diep.
  Op de begravenis Een uur geluid,’t beste kleed, ter Secr: bekend en mij vertoond.
  Bet: de Classis 3 Guld.

  KINDEREN:
  1. Leendert Jillisz Bosman,
   Gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 4 februari 1753.
  2. Leendert Jillisz Bosman,
   Gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 7 juli 1754.
  3. Gerrigje Jillis Bosman,
   Gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 2 november 1755, begraven aldaar in de Geref. kerk op 4 november 1782, oud 27 jaar.

   BEGRAAFREGISTER, Bodegraven, Geref, kerkm 4 november 1782:
   Begraven Gerrigje Jillisz Bosman in de Kerk in N. 137, Een diep.
   Op de begr: Een uur geluid, ’t beste kleed gebruikt, ter Secr. bekend en mij vertoond, bet: de Classe 3 Gl.
 2. Cornelia Leenderts Bosman,  zie nr. 573.
  Geboren in de Waarlandsche polder, gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 20 december 1722.
  Gehuwd te Bodegraven in de Geref. kerk op 25 februari 1759 met Gijsbert Cornelisz Stuurman, geboren te Nederblokland, gedoopt in de Geref. kerk te Ottoland op 11 januari 1722, woont in 1787 in een boerenwoning in de Hornmeer tussen Aalsmeer en Kudelstaart, overleden te Aalsmeer op 6 januari 1795, oud 72 jaar.
 3. Lijntje Leenderts Bosman,
  Geboren aan de noordkant van de Weijlandsche polder, gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 7 mei 1724.

  DOOPREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 7 mei 1724:
  Is gedoopt een kind van Leendert Jillisz Bosman en Beatrix Jacobsdr Verboom, woonende noordsijds Weijlandsche polder, en is gent: Lijntje.
 4. Jacob Leendertsz Bosman, tweeling.
  Geboren op de noordsijds weiland, gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 16 december 1725, overleden voor 26 november 1802.
  Gehuwd te Bodegraven in de Geref. kerk op 30 januari 1752 met Marrigje Gijsberts van Dam, begraven te Bodegraven in de Geref. kerk op 26 november 1802.

  DOOPREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 16 december 1725:
  Sijn gedoopt de tweelingen van Leendert Jillisz Bosman en beatrix Jacobsdr Verboom woonende op de noordsijds weiland en sijn genaemt Jacob, Dirck.

  BEGRAAFREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 26 november 1802:
  Begraven Margje van Dam wed: Jacob Bosman in de kerk N: 154 Een diep.
  Op de beg: Een uur geluid, het beste kleed, ter Secr: bekend en mij vertoond prodeo.

  KINDEREN:
  1. Leendert Jacobsz Bosman,
   Gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 22 april 1753, overleden voor 29 januari 1758.
  2. Jannigje Jacobs Bosman,
   Gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 12 oktober 1755.
  3. Leendert Jacobsz Bosman,
   Gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 29 januari 1758, overleden voor 13 februari 1763.
  4. Bertrude Jacobs Bosman,
   Gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 7 maart 1759.
  5. Jannigje Jacobs Bosman,
   Gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 23 november 1760.
  6. Lena Jacobs Bosman,
   Gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 24 januari 1761.
  7. Leendert Jacobsz Bosman,
   Gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 13 februari 1763, begraven aldaar in de Geref. kerk op 2 augustus 1763.

   BEGRAAFREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 2 augustus 1763:
   Begr: Een Kind van Jacob Bosman gent: Leendert in de Kerk aan de voeten van No. 236, op de begr: ½ uur geluijd ter Secr: bekend en mij vertoont Pro-deo.
   Komt voor huur van’t graff 2.-.-.
  8. Leena Jacobs Bosman,
   Gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 30 september 1764.
  9. Jacob Jacobsz Bosman,
   Gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 11 februari 1767, begraven aldaar in de kerk op 8 juni 1770, oud 3 jaar.

   BEGRAAFREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 8 juni 1770:
   Een kind van Jacob Bosman genaamt Jacob zijnde 3 Jaar oud in den Kerk in N: 8 aan’t hoofdeijnd zo diep gezet dat er een Kind boven op kan staan, op den begravenis Een half uur geluijd, ter Secr: bekend en mij vertoont Pro-deo.
   Huur van’t graf 2 gl:
  10. Leenderts Jacobsz Bosman,
   Gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 9 april 1769.
 5. Dirck Leendertsz Bosman, tweeling.
  Geboren op de noordsijds weiland, gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 16 december 1725.

  DOOPREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 16 december 1725:
  Sijn gedoopt de tweelingen van Leendert Jillisz Bosman en Beatrix Jacobsdr Verboom woonende op de noordsijds weiland en sijn genaemt Jacob, Dirck.
 6. Pieter Leendertsz Bosman,
  Gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 24 april 1729, begraven aldaar in de Geref. kerk op 29 mei 1801, oud 72 jaar.
  Gehuwd te Bodegraven in de Geref. kerk op 28 maart 1762 met Anna Goudkade.

  DOOPREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 24 april 1729:
  Gedoopt een kind van Leendert Bosman en Jacris Jacobse Verboom, t’welck genaemt is Pieter.

  BEGRAAFREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 29 mei 1801:
  Begraven Pieter Bosman, in de kerk N: 137 twee diep,
  op de begr: Een uur geluid, het beste kleed, ter Secretarij bekent en mij vertoond,
  bet: de Classe 6 gl:

  KINDEREN:
  1. Baartje Pieters Bosman,
   Gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 8 mei 1763.
  2. Beateris Pieters Bosman,
   Gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 10 juni 1764, begraven aldaar in de Geref. kerk op 11 oktober 1764.

   BEGRAAFREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 11 oktober 1764:
   Begr: Een Kind van Pieter Bosman gent: Bejateris in de Kerk naast No. 80 aan de noordzij, op de begr: Een halff uur geluijd ter Secr. bekend en mij vertoont Pro-deo.
   Voor huur van’t grafje f 2.-.-.
  3. Leendert Pietersz Bosman,
   Gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 29 september 1765.
  4. Beatris Pieters Bosman,
   Gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 29 maart 1769.
 7. Eldert Leendertsz Bosman, tweeling.
  Gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 23 december 1731, begraven aldaar in de Geref. kerk op 22 juni 1802, oud 70 jaar.
  Gehuwd te Bodegraven op 7 december 1755 met Niesje Brouwer, begraven te Bodegraven in de Geref. kerk op 30 december 1805.

  DOOPREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 23 december 1731:
  Den 23 December sijn er tweelinge gedoopt van Leendert Bosman en Beatrix Japiksje Verboom en sijn genaemt t kneghtje Eldert Leendertz Bosman en ’t meijsje Maritje.

  BEGRAAFREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 22 juni 1802:
  Begraven Eldert Bosman, in de kerk N: 137 Eind,
  op de begr: Een uur geluid, het beste kleed, ter Secr: bekend en mij vertoond,
  bet: de Classe 6 gl:

  BEGRAAFREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 30 december 1805:
  Begraven Niesje Brouwer, wed: Eldert Bosman in de kerk N: 93 Twee diep.
  Op de begravenis Een uur geluid, het beste kleed, ter Secretarij bekent en mij vertoond de Classe 6 guld:

  KINDEREN:
  1. Leendert Eldertsz Bosman,
   Gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 26 december 1756.
  2. Cornelis Eldertsz Bosman,
   Gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 5 augustus 1759.
  3. Jacobus Eldertsz Bosman,
   Gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 20 juni 1762.
  4. Adriaentje Elderts Bosman,
   Gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 11 april 1765, begraven aldaar in de Geref. kerk op 7 april 1766.

   BEGRAAFREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 7 april 1766:
   Begraven Een Kind van Eldert Bosman gent: Ariaentje in de Kerk in No. 93 aan de zuijdzij, oud 14 dagen, op de begr: ½ uur geluijd ter Secr. bekend.
   En mij vertoont Pro-deo.
   Leijst gegeven aan d’ Hr: Schout.
  5. Adriaantje Elderts Bosman,
   Gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 24 juli 1768.
 8. Maritje Leenderts Bosman, tweeling.
  Gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 23 december 1731, vermeld als doopgetuige in 1762.

  DOOPREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 23 december 1731:
  Den 23 December sijn er tweelinge gedoopt van Leendert Bosman en Beatrix Japiksje Verboom en sijn genaemt t kneghtje Eldert Leendertz Bosman en ’t meijsje Maritje.

  DOOPGETUIGE:
  Op 21 november 1762 in de Geref. kerk te Waarder van Cornelis, zoon van Gijsbert Stuurman en Cornelia Bosman (getuige Maria Bosman).
 9. Cornelis Leendertsz Bosman,
  Gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 4 december 1735.
  Gehuwd te Bodegraven op 20 oktober 1765 met Aaltje Sijmens Voordouw.

  DOOPREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 4 december 1735:
  Vader Leendert Jillesze Bosman,
  Moeder Beatris Japikse Verboom,
  Kind Cornelis.

  KINDEREN:
  1. Aaltje Cornelis Bosman,
   Gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 4 januari 1767, begaven aldaar in de Geref. kerk op 26 februari 1767, oud ruim 7 weken.

   BEGRAAFREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 26 februari 1767:
   Begraven Een Kind van Cornelis Bosman gent: Aaltje in de Kerk in No. 93 aan de Noordzijde, oud 7 weken, aan de voeten op de begraving ½ uur geluijd ter Secr. bekend En mij vertoont Pro-deo.
  2. Leena Cornelis Bosman,
   Gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 15 december 1771.
  3. Simon Cornelis Bosman,
   Gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 13 december 1772.
  4. Aaltje Cornelis Bosman,
   Gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 5 december 1775.
 10. Lijntje Leenderts Bosman,
  Gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 9 februari 1738, vermeld als doopgetuige in 1764.

  DOOPREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 9 februari 1738:
  Vader Leendert Bosman,
  Moeder Beatrix Jacobs Verboom,
  Kind Lijntje.

  DOOPGETUIGE:
  Op 7 oktober 1764 in de Geref. kerk te Zwammerdam van Leendert, zoon van Gijsbert Stuurman en Cornelia Bosman (getuige Lijntje Bosman).
1148. Jan Pietersz RAMP,
Zoon van Pieter Jansz Ramp [nr. 2296] en Lijsbeth Gerrits Stedehouder [nr. 2297], gedoopt te Zwammerdam in de Geref. kerk op 12 september 1702, van beroep bouwman, overleden tussen 1745 en 1753, waarschijnlijk in Lange Ruige Weide.
Gehuwd te Bodegraven in de Geref. kerk op 29 juni 1727 met Marrigje Willems DE WIT.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Zwammerdam 1706-1722, inv. nr. 26, blz. 42v, 20 februari 1710:
Floris Dammisz Outshoorn verkoopt aan Pieter Jansz Ramp, voor zijn minderjarige zoon Jan Pietersz Ramp, 4 morgen 4 hond 5 roeden land, strekkend van de Oud Bodegraafsedijk tot de Welledijk, belend ten oosten de erfgenamen van de weduwe van Tacksz en ten westen Alewijn Priem.
Koopsom 300 gulden.
[Opmerking: dit stuk land werd in 1783 weer verkocht voor exact de zelfde prijs]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Zwammerdam 1706-1722, inv. nr. 26, blz. 57, 8 mei 1711:
Landtransactie.
[Jan Pietersz Ramp vermeld als belendend landeigenaar in de Vettenbroek onder Zwammerdam].

ONDERTROUWREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 1727:
Ondertrouwt op den 13 Junij 1727 Jan Pieterz Ramp J:M: en Marrichje Willems de Wit J:D: beijde woonende onder Bodegraven.
Zijn hier getrouwt de 29 Junij 1727.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Zwammerdam 1721-1738, inv. nr. 27, blz. 214v, 18 maart 1734:
Cornelis Gerritsz Mooij en Jacob Pellekoorn, als executeurs van de boedel van Celigje Gerritsdr Mooij, weduwe van Bastiaan Verwoerd, verkopen aan Jan Pietersz Ramp en Bouwen Warboutsz van der Neut 4 ½ morgen hooiland, liggend in een perceel van 13 ½ morgen in het Broekveld, strekkend van de Oud Bodegraafsedijk tot aan de Welle, belend ten oosten de vrouwe van Vrijenes en ten westen Geertje Jansdr Blonken en Alewijn Priem.
Koopsom 160 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Zwammerdam 1738-1759, inv. 28, blz. 27v, 16 januari 1740:
Jan Vermeij verkoopt aan Bouwe van der Neut, Jan Pietersz Ramp en Claas Vreem 2/3 deel van 13 morgen land in het Broekveld, strekkend van de Oud Bodegraafsedijk tot de Welle, belend ten oosten de vrouwe van Vrijen Es en ten westen Aert Jansz Raemberger en Alewijn Priem.
Koopsom 450 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Zwammerdam, inv. 28, blz. 174, 17 juli 1753:
Erfgenamen Hogenes verkopen land aan Claas van Leeuwen, belend ten oosten de erfgenamen van Jan Pietersz Ramp.

1149. Marrighje Willems DE WITH,
Dochter van Willem Claasse de With [nr. 2298] en Annige Gerrits Hogendoorn [nr. 2299], gedoopt te Harmelen in de Geref. kerk op 9 november 1704, overleden na 23 september 1783, waarschijnlijk in Lange Ruige Weide.
Marrighje huwt (2) voor 10 maart 1756 met Arij Janse BOER, overleden voor 23 september 1783.

DOOPREGISTER, Harmelen, Geref. kerk, 9 november 1704:
Is gedoopt Marrighje, de vader is Willem Claasz de With, de moeder is Annighje Gerrits Hogendoorn.

NOT. AKTE, Woerden, inv. 8647, blz. 26 en 27, 22 mei 1750:
Marrigje Willems de Wit, wonende te Bodegraven, erfgenaam huwelijkspartner.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Zwammerdam 1738-1759, inv. 28, blz. 176, 24 augustus 1753: :
Jan Dirkse Vermij verkoopt aan Jan Janse Vermij, beiden wonend te Bodegraven, 9 morgen 75 roeden land in het Broekveld, strekkend van de Oud Bodegraafsedijk tot het land van Huijbert van de Laan, belend ten oostende heer Trip de Marees en ten westen de weduwe van Jan Pietersz Ramp.
Koopsom 900 gulden.

WEESKAMER, Bodegraven, inv. 3, blz. 145v, 12 april 1754:
betreft Marrigje Willems de Wit.

ONDERTROUWREGISTER, ca. 1754:
Betreft huwelijk met Arij Jansz Boer: niet in Bodegraven gevonden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Zwammerdam 1738-1759, inv. 28, blz. 204, 10 maart 1756:
Arij Janse Boer, wonend in de Langeweij, Gehuwd met Margje Willemsdr. de Wit, eerder weduwe van Jan Pietersz Ramp, verkoopt aan Arij Verweij, wonend onder Bodegraven, 1/3 deel van 13 en 1/2 morgen land in het Broekveld, strekkend van de Oud Bodegraafsedijk tot aan de Welle, belend ten westen Claas Spruijt en ten oosten de heer Six.
Koopsom 5 gulden 5 stuivers.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Zwammerdam 1738-1759, inv. 28, blz. 237v, 19 januari 1758:
Jan Leendertsz van der Blom verkoopt land aan Floris Dirksz Blom, belend ten oosten de weduwe van Jan Pietersz Ramp en ten westen de uitweg op de Ruigkade.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Zwammerdam 1738-1759, inv. 28, blz. 239, 13 februari 1758:
Marrigtje Willems de With, eerder weduwe van Jan Pietersz Ramp, nu getrouwd met Arij Boer, wonend in de Lange Weide, verkocht na veiling op 27 december 1757 aan Jan Janse Vermeij, wonend te Bodegraven, 9 morgen 150 roeden wei- als hooiland in het Broekveld, strekkend van de Oud Bodegraafsedijk tot aan de kinderen van Cornelis Noordermeer, belend ten zuiden de erfgenamen van Hendrik Pietersz Verwoert, nu Jan Janse Vermeij en ten noorden Pieter Jansz Ramp.
Koopsom 312 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Zwammerdam 1760-1778, inv. 29, blz. 90, 18 maart 1768:
Klaas Maartensz van Leeuwen, wonend onder Reeuwijk, verkoopt aan Johannes van Weijman, wonend te Gouda, 2 morgen 450 roeden land in het Broekveld, strekkend van de Oudeweg tot de polder van Reeuwijk, belend ten westen de heer van Sluipwijk en ten noorden de erfgenamen van Jan Pietersz Ramp, zijnde leenlandvan het huis Poelgeest.
Koopsom 70 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Zwammerdam 1779-1791, inv. 30, blz. 58, 23 september 1783:
Willem Ramp, zoon van Marretje de Wit, eerder weduwe van Jan Pietersz Ramp en Arij Jansz Boer, wonend onder de Lange Weide, met procuratie van zijn moeder, procuratie voor Arien Vermeij, schout van de Lange Weide dd 19 september 1783, verkoopt aan Dirk Tuijl, wonend te Sluipwijk, 4 morgen 450 roeden land in het Broekveld, strekkend van de Oud Bodegraafsedijk tot aan de Weldijk, belend ten oosten [niet vermeld] en ten westen Johannis van Weijmen.
Koopsom 300 gulden.

KINDEREN VAN JAN PIETERSZ RAMP EN MARRIGJE WILLEMS DE WIT:
 1. Neeltje Jans Ramp,
  Gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 13 februari 1729.

  DOOPREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 13 februari 1729:
  Gedoopt een kint van Jan Pietersz Ramp en Marregjen Willems de Wit, 't welk genaamd is Neeltje.
 2. Pieter Jansz Ramp,
  Gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 25 juni 1730, overleden voor 8 juli 1731.

  DOOPREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 25 juni 1730:
  Een kind gedoopt van Jan Pieterz Ramp en Marregje Willems de Wit, 't welk genaamt is Pieter.
 3. Pieter Jansz Ramp,
  Gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 8 juli 1731.

  DOOPREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 8 juli 1731:
  Is gedoopt een kind van Jan Pieterze Ramp en Marrigje Willems de Wit, 't welk genaamt is Pieter.
 4. Anna Janse Ramp,
  Gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 31 augustus 1732, Gereformeerd.
  Gehuwd te Bodegraven in de Geref. kerk op 24 januari 1751 met Arij Cornelisz Burggraaf, geboren te Meerkerk.

  DOOPREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 31 augustus 1732:
  Een kind van Jan Pieterze Ramp en Marrighje Willems de Wit, 't welk genaamt is Anna.

  ONDERTROUWREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 8 januari 1751:
  Ondertrouwt op vrijdag den 8 januarij 1751:
  Arij Cornelisse Burggraaf j:m: gebooren te Meerkerk, nu woonende alhier, en Anna Janse Ramp J:D: gebooren, en mede woonende alhier.
  Welk huwelijk voltrokken is alhier den 24 janu: 1751.
 5. Willempje Jans Ramp,
  Gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 28 februari 1734.

  DOOPREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 28 februari 1734:
  Van Jan Pieterz Ramp en Marrigje Willems de Wit: Willempje.
 6. Willem Jansz Ramp,  zie nr. 574.
  Gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 16 augustus 1736, Gereformeerd, van beroep daggelder, overleden te Aalsmeer op 14 juni 1806, oud bijna 70 jaar.
  Gehuwd te Waarder in de Geref. kerk op 13 juni 1762 met Annigje Gijsen Verhoek.
 7. Trijntje Jans Ramp,
  Gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 23 november 1738.

  DOOPREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 23 november 1738:
  Trijntje, dochter van Jan Pietersz Ramp en Marrigje Willemsz de Wit.
 8. Gerrit Jansz Ramp,
  Gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 30 oktober 1740.

  DOOPREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 30 october 1740:
  Gerrit, zoon van jan Pieterse Ramp en Marrigje Willems de Wit.
 9. Japik Jansz Ramp,
  Gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 17 februari 1743.

  DOOPREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 17 februari 1743:
  Gedoopt een kint van Jan Pieterse Ramp en Margje Willemse de Wit 't welk genaamt is Japik.
 10. Baartie Jans Ramp,
  Gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 26 september 1745.

  DOOPREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 26 september 1745:
  Gedoopt een kint van Jan Pieterse Ramp en Marrigje Willems de Wit, Baartie genaamt.
1150. Gijsbert Sijmensz VERHOEK,
Zoon van Sijmen Verhoek [nr. 2300] en N.N., geboren in De Ruige Weide ca. 1715, overleden na 1767.

Gehuwd te Moerkapelle op 3 april 1741 met Crijntje Cornelis VERHEUL.

1151. Crijntje Cornelisse VERHEUL,
Dochter van Cornelis Arijensz Verheul [nr. 2302] en Maria Geerlofs [nr. 2303], gedoopt te Ouderkerk aan de IJssel in de Gereformeerde kerk op 31 juli 1718, overleden na 1767.

KINDEREN VAN GIJSBERT VERHOEK EN CRIJNTJE VERHEUL:
 1. Annigje Gijsen Verhoek,  zie nr. 575.
  Gedoopt te Ouderkerk aan de IJssel in de Geref. kerk op 22 oktober 1741, overleden te Aalsmeer op 14 juni 1806, oud 64 jaar.
  Gehuwd te Waarder in de Geref. kerk op 13 juni 1762 met Willem Jansz Ramp, gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 16 augustus 1736, Gereformeerd, van beroep daggelder, overleden te Aalsmeer op 14 juni 1806, oud 69 jaar.
 2. Kornelis Gijsbertsz Verhoek,
  Gedoopt te Moordrecht in de Geref. kerk op 22 augustus 1745.
 3. Sijmon Gijsbertsz Verhoek,
  Gedoopt te Waddinxveen in de Geref. kerk op 30 juni 1748.
 4. Maria Gijsberts Verhoek,
  Gedoopt te Waddinxveen in de Geref. kerk op 22 februari 1750.
 5. Arijaantje Gijsberts Verhoek,
  Gedoopt te Waddinxveen in de Geref. kerk op 26 maart 1752.
 6. Arij Gijsbertsz Verhoek,
  Gedoopt te Waddinxveen in de Geref. kerk op 17 november 1754.
 7. Neeltje Gijsberts Verhoek,
  Gedoopt te Waddinxveen in de Geref. kerk op 2 oktober 1757.
 8. Nicolaas Gijzen Verhoek,
  Geboren te Waarder, gedoopt op 26 juli 1761 in de Gereformeerde kerk aldaar.

  DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 26 juli 1761:
  Nicolaas, zoon van Gijsbert Verhoek en Crijntje Verheul.
  Getuige Neeltje Bos.


Rooms-Katholieke kerk in Heel.

1152. Joannis Pietersz GEERLINCKS,
Zoon van Petrus Pietersz Geerlincx [nr. 2304] en Ida (Odilia) Claesse [nr. 2305], geboren te Heel (Limburg), gedoopt in de R.K. kerk aldaar op 31 januari 1685, overleden te Heel op 18 december 1765, oud 80 jaar.
Gehuwd te Heel in de R.K. kerk op 28 oktober 1714 met Joanna JANISSE, geboren te Heel, gedoopt in de R.K. kerk aldaar op 7 augustus 1687, overleden te Heel op 13 juni 1738, begraven aldaar op 15 juni, oud 50 jaar.

DOOPREGISTER, Heel, R.K. kerk, 31 januari 1685:
Bapt: e Joes, filius Petri Geerlinckx et Odilie Coniugus.
Suscectores: Catharina Giele noie Maria Schreurs et Petrus Baetten.

AKTE VAN CONFIRMATIE, Heel, R.K. kerk, 21 juli 1698 in floris:
Joannes Gierlincks.

TROUWREGISTER, Heel, R.K. kerk, 28 octobris 1714:
Joes Gierlincks et Joanna Janse.
Testes Egidius Looven et Hendrina Janse.

DOOPGETUIGE:
Te Heel in de R.K. kerk op 3 januari 1719 van Josina, dochter van Hendricus Vasen en Hendrijna Jansen.

TROUWGETUIGE:
Te Heel in de R.K. kerk op 24 september 1710 van Wilhelmus van Boecquett en Hendrina Gierlinckx.

OVERLIJDENSAKTE, Heel, R.K. kerk, 1765:
Die 18 decembris obijt Joannes Geerlings omnibus ecclesia sacramentis munitus.

1153. Joanna JANISSE,
Dochter van Gerardus Janisse [nr. 2306] en Josijna Joosten [nr. 2307], geboren te Heel (Limburg), gedoopt in de R.K. kerk aldaar op 7 augustus 1687, overleden te Heel op 13 juni 1738, oud 50 jaar, begraven aldaar op 15 juni.
Gehuwd te Heel in de R.K. kerk op 28 oktober 1714 met Joannis Pietersz GEERLINCKS.

DOOPREGISTER, Heel, R.K. kerk, 7 Augusti 1687:
Joanna, filia Gerardi Janisse et Josine.
Susc: Andreas Beckers et Odilia Jooste.

BEGRAAFREGISTER, Heel, R.K. kerk, 1738:
Die 13 junij obiit Johanna Janssen et 15 sepulta est.

KINDEREN VAN JOANNIS PIETERSZ GEERLINCKS EN JOANNA JANISSE:
 1. Gerardus Jansz Gierlincks,
  Geboren te Heel, gedoopt in de R.K. kerk aldaar op 9 augustus 1715, van beroep landbouwer, overleden te Heel op 10 januari 1779, oud 63 jaar.
  Gehuwd te Heel in de R.K. kerk op 12 februari 1749 met Catharina Peters, gedoopt te Heel in de R.K. kerk op 19 mei 1718, van beroep landbouwster, overleden voor 1805, dochter van Wilhelmus Peeters en Catharina Sweeren.

  DOOPREGISTER, Heel, R.K. kerk, 9 Augusti 1715:
  Gerardus Filius Jois Gierlincks et Joanna.
  Susc: Paulus Ketelaers noie Jois Janisse et Odilia Gierlincks.

  DOOPREGISTER, Heel R.K. kerk, 19 mei 1718:
  Catharina, filia Wilhelmi Peters et Catharina Sweeren.
  Susc: Petrus Raemaeckers in loco Godefridi Verbeeket et Petronella Adams in loco Elisabetha Winckelmuele.

  TROUWREGISTER, Heel, R.K. kerk, 12 februari 1749:
  Gerardus Geerlinghs et Catharina Peters.
  Testes Petrus Houben et Maria Rodorigo.

  OVERLIJDENSREGISTER, Heel, R.K. kerk, 1779:
  Die 10 januarij obijt Gerardus Geerlings omnibus ecclesia sacramentis munibus.
 2. Hendrina Janse Gierlincks,
  Gedoopt te Heel in de R.K. kerk op 13 januari 1717, overleden te Heel op 16 juli 1791, oud 74 jaar, begraven op de R.K. begraafplaats aldaar op 18 juli 1791.
  Gehuwd te Heel in de R.K. kerk op 22 oktober 1741 met Joannes Raemaeckers, geboren ca. 1715, Rooms-Katholiek, overleden te Heel voor 1791.

  DOOPREGISTER, Heel R.K. kerk, 13 januari 1717:
  Hendrina, filia Jois Gierlincks et Joanna.
  Susc: Hendricus Vaese noie Hermani Goede et Margareta Janisse.

  DOOPREGISTER, Heel R.K. kerk, 27 april 1721:
  Baptisatus est Joannes filius Gerardi Raemaeckers et mechteldis Meijers coniugum.
  Susceptores Mathias Raemaeckers et Maria Vuegelers.

  TROUWREGISTER, Heel, R.K. kerk, 22 octobris 1741:
  Die 22 octobris contraxerunt matrimonium in facie ecclesia Joannes Ramaeckers et Hendrina Geerlinghs, factis tribus proclamationibus; testes Gerardus Comans et Josijna Geerlinghs.

  OVERLIJDENSAKTE, Heel R.K. kerk, 16 julii 1791:
  Obiit Hendrina Geerlings, vidua Joannis Raemaeckers.
  Sacramento paenitentie, Eucharistie et extremae unctionis, munita et 18va hic in cemeterio nostro sepulta est.
 3. Petrus Jansz Geerlings,
  Gedoopt te Heel in de R.K. kerk op 22 maart 1723.

  DOOPREGISTER, Heel, R.K. kerk, 22 martij 1723:
  Petrus, filius Joanni Geerlinghs et Joanna Jansens.
  Susc: Gerardus Houben et Catharina Geerlinghs.
 4. Josina Janse Geerlinghs,
  Geboren te Heel, gedoopt in de R.K. kerk aldaar op 8 maart 1726.
  Gehuwd te Heel in de R.K. kerk aldaar op 15 april 1766 met Joannis Janssen, geboren ca. 1735.

  DOOPREGISTER, Heel, R.K. kerk, 8 martij 1726:
  Josina, filia Joanni Geerlinghs et Joanna Janssens.
  Susc: Mathias Curvers et Adriana van Boukit.

  TROUWREGISTER, Heel, R.K kerk, 15 april 1766:
  In Herten, Joannis Janssen et Josina Geerlings.
  Testes Gerardus Geerlings et Henrica Geerlings.

  DOOPGETUIGE:
  Te Heel in de R.K. kerk op 5 januari 1794 van de doop van Leonardus, zoon van Joannis Vissers en Joanna Geerlings [Maria Ramackers nomine Josina Geerlings]
 5. Mathias Jansz Geerlings,  zie nr. 576.
  Geboren te Heel, gedoopt in de R.K. kerk aldaar op 19 maart 1731, verdronken in de Maas bij Horn op 14 oktober 1765, oud 34 jaar, begraven te Heel op het Rooms-Kath. kerkhof op 16 oktober.
  Gehuwd te Heel in de R.K. kerk op 13 februari 1760 met Maria Raenderaets, gedoopt te Horn in de R.K. kerk op 21 augustus 1733, overleden te Heel op 1 juli 1781, oud 47 jaar.
  Maria huwde (2) te Heel in de R.K. kerk op 9 april 1766 met Michiel Smeets, geboren ca. 1735, mogelijk te Echt.


Kaart van Midden-Limburg.

1154. Petrus Adolfsz RANDERAET,
Zoon van Adolphus Randeraet [nr. 2308] en Maria Lenssen [nr. 2309], gedoopt te Horn in de R.K. kerk op 21 april 1704, overleden aldaar op 22 october 1765, oud 61 jaar.
Gehuwd te Horn in de R.K. kerk op 29 april 1733 met Agnes REULKENS.

DOOPREGISTER, Horn, R.K. kerk, 21 april 1704:
Baptizatus est Petrus Randeraet, filius Adolphi Randeraet et Maria Lenssen, coniugum, susceptores sunt Leonardus van Harten et Maria Peeters.

HUWELIJKSAKTE, Horn, R.K. kerk, 29 aprilis 1733:
Contraxerint Matrimonium in facie Eclesia post tris proclamationes vite per actas Petrus Randeraet et Agnes Rulkens.
Testes sunt Guilelimus van der Bovock et Chatrina Hacque et plures atii.

DOOPGETUIGE:
Op 28 november 1739 te Horn in de R.K. kerk van Anna, dochter van Antonia Randeraet et Chaterina Kloen Aders.
Op 1 januari te Horn in de R.K. kerk van Joannes, zoon van Antonij Randerath en Helena Brinja.
Op 13 november 1756 te Horn in de R.K. kerk van Johanna, dochter van Antonij Randerath en Petronella van Outhorn.
Op 26 maart 1760 te Heel in de R.K. kerk van Catharina, dochter van Henricus Geerlings en Helena Vandenraet.
Op 8 augustus 1762 te Heel in de R.K. kerk van Petrus, zoon van Matthias Geerlings en Maria van den Raet.
Op 18 maart 1765 te Horn in de R.K. kerk van Henricus (postuum), zoon van Henricus Houben en van [zijn dochter] Cristina Randerat.

OVERLIJDENSAKTE, Horn, R.K. kerk, die 22da 8bris 1765:
Viam universa carnis ingressa est Petrus Randerat consutis S:R: Ecclesia sacramentis pravie praemunita R:I:P: X.

1155. Agnes REULKENS,
Dochter van Godefridus Reulkens [nr. 2310] en Maria Baerts [nr. 2311], gedoopt te Horn in de R.K. kerk op 30 mei 1706, overleden aldaar op 26 november 1784, oud 78 jaar.

DOOPREGISTER, Horn, R.K. kerk, 30 mei 1706:
Baptizata est Agnes, filia Godefridi Reulkens et Maria Baerts coniugum, susceptores sunt Joannes Reulkens et Agnes Baerts.

DOOPGETUIGE:
Op 8 mei 1748 te Horn in de R.K. kerk van Adolphus, zoon van Antonij Randeraet en Catharina Kleinhultjens.
Op 14 november 1756 te Horn in de R.K. kerk van Elisabeth, dochter van Antonij Randerath en Petronella van Outhorn.
Op 5 april 1760 te Heel in de R.K. kerk van Joanna, dochter van Matthias Geerlings en Maria van der Raet.
Op 16 augustus 1762 te Heel in de R.K. kerk van Catharina, dochter van Henricus Geerlings en Helena van den Raet.
Op 13 augustus 1773 te Horn in de R.K. kerk van Ida, dochter van Michaelis Graef en Maria Randerat.
Op 5 januari 1783 te Horn in de R.K. kerk van Petrus, zoon van Michaelis Geurts en Petronella Randerat.

OVERLIJDENSAKTE, Horn, R.K. kerk, die 26ta mensis novembris anno 1784:
Viam universae carnis ingressa est Agnes Reulkens consuetis S: ecclesia sacramentis E..mpeslius premunita, R. in P. X.

KINDEREN VAN PETRUS RANDERAET EN AGNES REULKENS:
 1. Maria Raenderaets,  zie nr. 577.
  Gedoopt te Horn in de R.K. kerk op 21 augustus 1733, overleden te Heel op 1 juli 1781, oud 47 jaar.
  Gehuwd (1) te Heel in de R.K. kerk op 13 februari 1760 met Mathias Jansz Geerlings, geboren te Heel (Limburg), en aldaar gedoopt op 19 maart 1731, Rooms Katholiek, verdronken in de Maas bij Horn op 14 october 1765, begraven te Heel op het R.K. kerkhof op 16 october, oud 34 jaar.
  Gehuwd (2) op 9 april 1766 in Heel RKK met Michiel Smeets.
 2. Magdalena (Helena) Randeraets,
  Gedoopt te Horn in de R.K. kerk op 14 januari 1736, overleden te Heel op 11 october 1784, oud 48 jaar.
  Gehuwd te Heel in de R.K. kerk op 17 october 1759 met Henricus Pietersz Geerlinghs, geboren te Heel, gedoopt in de R.K. kerk aldaar op 5 maart 1735, overleden te Heel op 2 mei 1774, oud 39 jaar zoon, van Petrus Dirksz Gierlincks en Catharina Maessen.

  DOOPREGISTER, Heel, R.K. kerk, 5 martij 1735:
  Henricus, filius Petri Geerlinghs et Catharina Maesen.
  Susc: Mathias Raimaeckers et Joanna Jansens.

  DOOPREGISTER, Horn, R.K. kerk, 14 januari 1736:
  Baptizata est Magdalena filia legitima Petri Randeraets et Agnetis Rulkens, susceperunt Martinis Linsen loco Pauli Rulkens et Anna Vogels.

  TROUWREGISTER, Heel, R.K. kerk, 17 oktober 1759:
  Henricus Geerlinghs et Helena van den Raet.
  Testes Matthias Geerlinghs et Maria van den Raet.

  DOOPGETUIGE:
  Op 1 september 1764 te Heel in de R.K. kerk van Hannes, zoon van Matthias Geerlings en [van haar zuster] Maria Randeraets.

  BEGRAAFREGISTER, Heel, R.K. kerk, 1774:
  Die 2 Maij obiit Henricus Geerlings omnibus ecclesias sacramentis munisus.

  BEGRAAFREGISTER, Heel, R.K. kerk, 11 oktober 1784:
  Obiit Helena van den Raet omnibus Ecclesia Sacramentis munita.

  Uit dit huwelijk zeven kinderen:
  1. Catharina Geerlings,
   Geboren te Heel, gedoopt aldaar in de R.K. kerk op 26 maart 1760, overleden voor 16 augustus 1762.
  2. Catharina Geerlings,
   Geboren te Heel, gedoopt aldaar in de R.K. kerk op 16 augustus 1762, overleden voor 1829, mogelijk te Haarlem.
   Gehuwd te Overveen in de R.K. kerk op 5 september 1802 met Matthijs de Vos, geboren te Haarlem in 1771/72, Gereformeerd, van beroep houtkoper, woont volgens de Census van 1839 in de St. Jacobstraat in Haarlem met zijn echtgenote Catharina Zonderman.
  3. Anna Elisabeth Geerlings,
   Geboren te Heel, gedoopt aldaar in de R.K. kerk op 22 october 1764, overleden na 1842, waarschijnlijk te Heel.
   Gehuwd voor 1805, mogelijk te Wessem met Petrus Mathias Coenen, gedoopt te Wessem in de R.K. kerk op 24 februari 1774, van beroep klompenmaker, overleden te Heel op 15 maart 1842, oud 68 jaar, zoon van Theodorus Coenen en Joanna Krebbers.
  4. Maria Elisabeth Hendriks Geerlings,
   Geboren te Heel, gedoopt aldaar in de R.K. kerk op 17 november 1765.
  5. Joanna Hendriks Geerlings,
   Geboren te Heel, gedoopt aldaar in de R.K.kerk op 24 juli 1768.
  6. Petrus (Pieter) Hendriksz Geerlings,
   Geboren te Heel, gedoopt aldaar in de R.K. kerk op 12 juli 1771, woont volgens het Burgerregister van Overveen op 11 juni 1811 in die gemeente, van beroep werkman, tuinknecht, aardwerker, overleden na 1821, mogelijk te Overveen.
   Gehuwd te Bloemendaal in november 1813 met Grietje Jansen, geboren te Heemstede in 1771/72 in Heemstede, dochter van Joseph Jansen en Hendrijntje Blom, weduwe van Pieter Schabbing.
  7. Odilia (Delia) Hendriks Geerlings,
   Geboren in Heijl in 't Luijkse (=Heel, Limburg), gedoopt aldaar in de R.K. kerk op 26 april 1774, overleden na 1801, mogelijk te Heemstede.
   Gehuwd te Overveen in de R.K. kerk op 9 februari 1800 met Petrus Matthias Geutskens, gedoopt te Heel in de R.K. kerk op 9 juli 1775, overleden na 1801, mogelijk te Heemstede, zoon van Hendrik Geutskens en Getrudis Smeets.
 3. Elisabeth Randeraet,
  Gedoopt te Horn in de R.K. kerk op 1 augustus 1738, overleden na 25 januari 1787.

  DOOPREGISTER, Horn RKK, 1 aug.1738:
  Baptizata est Elisabeta filia Petri Randeraet et Agnetis Rulkens coniugum, susceperint Jacobus Bulders pro Jacobo Rulkens et Helena Qucrilers [?].
 4. Christina Randeraet,
  Gedoopt te Horn in de R.K. kerk op 3 maart 1742, overleden aldaar op 3 december 1765, oud 23 jaar.
  Gehuwd te Horn in de R.K. kerk op 29 november 1764 met Henricus Houben, geboren ca. 1740, overleden te Horn op 1 maart 1765, oud ca. 25 jaar.

  DOOPREGISTER, Horn, R.K. kerk, 5 Martii 1742:
  Baptisata est Christina filia Petri Randerat et Ann... Rulkels conjugum, susceperunt Antonius Randeraet et Joanna Timmermans.

  DOOPGETUIGE:
  Op 12 mei 1762 te Horn in de R.K. kerk van Andreas, zoon van Antonij Randerath en Petronella van Oudthorn.

  TROUWREGISTER, Horn, R.K. kerk, die 29 novembris 1764:
  Praemissis tribus bannis in facie ecclesia matrimonio functi sunt Henricus Houben et Cristina Randerath, testes fuerunt Godefridus Linssen et Petronella Randerath et alij plures.

  OVERLIJDENSAKTE, Horn, R.K. kerk, 13 januarij 1765:
  Vitem mortalem Commutavis in immortali Henricus Houben consuetis S:R: Ecclesia sacramentis praemunitus R:I:P: X.

  OVERLIJDENSAKTE, Horn, R.K. kerk, 3 decembris 1765:
  Ad aeternitatem obijt Cristina Randerat consuetis S:R:Ecclesia sacramentis praevie praemunita R:I:P: X.

  Uit dit huwelijk een zoon:
  1. Henricus Houben,
   Postuum gedoopt te Horn in de R.K. kerk op 18 maart 1765.
 5. Petronella Randeraet,
  Gedoopt te Horn in de R.K. kerk op 13 augustus 1745.
  Gehuwd te Horn in de R.K. kerk op 23 april 1782 met Michael (Machiel) Geurts, geboren te Ool, gedoopt te Herten in de R.K. kerk op 19 augustus 1742, zoon van Petrus Geurts en Cornelia Cnijps.

  DOOPREGISTER, Horn, R.K. kerk, 13 augustus 1745:
  Baptizata est Petronella filia legitima Petri Randeraedt et Agnetis Rulkens conjugum quam de Saero fonte.
  Susceperunt Franciscus Thomassen et Gertrudis Baers.

  TROUWREGISTER, Horn, R.K. kerk, 23 aprilis 1782:
  Praemissis tubus bannis in facie ecclesia matrimonus juncti sunt Michael Geurts natus ex Herten et Petronella Randerat ex hac parochia, testes fuerunt Henricus Houben et Margarita Bullers et alij plures.

  DOOPGETUIGE (Petronella):
  Op 10 juli 1767 te Heel in de R.K. kerk Jacobus, zoon van Michiel Smeets en [haar zuster] Maria Randeraet.
  Op 22 mei 1770 te Horn in de R.K. kerk van Christina, dochter van [haar oom] Antonij Randerat en Petronella van Outhorn.

  HUW. GETUIGE (Petronella):
  Op 29 november 1764 te Horn in de R.K. kerk van Henricus Houben en [haar zuster] Christina Randeraet.

  Op 14 juni 1768 te Horn in de R.K. kerk van Mathias Lunenborgh en Joanna Maria Orbaen.

  DOOPGETUIGE (Michael):
  Op 11 october 1784 te Horn in de R.K. kerk van Willem, zoon van Joannes Michael Graef en Joanna Maria Randerat.

  Uit dit huwelijk:
  1. Petrus Geurts,
   Gedoopt te Horn in de R.K. kerk op 5 januari 1783.
   Gehuwd te Horn op 7 april 1834 met Petronella Heber, dochter van Petrus Heber en Maria Veugelaers.
  2. Maria Agnes Geurts,
   Gedoopt te Horn in de R.K. kerk op 23 september 1786, overleden op 27 september 1787, oud 1 jaar.
  3. Maria Agnes Geurts,
   Gedoopt te Horn in de R.K. kerk op 4 october 1788.
1156. Juriaen HARMSE,
Zoon van Harm N.N. [nr. 2312] en N.N., geboren ca. 1695, mogelijk te Overveen, Rooms-Katholiek, van beroep tuinder, begraven te Tetterode op 23 november 1763, oud ca. 68 jaar.
Gehuwd (1) te Overveen in de R.K. kerk op 12 februari 1718 met Aeltje DIRCS, geboren te Overveen ca. 1695, overleden aldaar voor 7 april 1720, oud ca. 24 jaar.
Gehuwd (2) te Overveen in de R.K. kerk op 7 april 1720 met Gritje GERRITS, geboren ca. 1695, begraven te Overveen op 10 oktober 1721, oud ca. 26 jaar.
Gehuwd (3) te Overveen in de R.K. kerk op 7 november 1721 met Willemtje BARENTS, geboren ca. 1695, vermeld als doopgetuige in 1727, overleden te Overveen, begraven aldaar op 19 augustus 1729, oud ca. 34 jaar.
Gehuwd (4) te Overveen in de R.K. kerk op 4 december 1729 met Femmitje HARMS.

DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 1697-1701:
Niemand met de naam Juriaen in die periode gedoopt.

TROUWREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 12 februari 1718:
Overv. 12 febr.
Juriaen Harmse, Aeltje Dircs.
[Getuigen] J.van Broechuijse, Anna Dircs.

TROUWREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 7 april 1720:
Overv. 7 april.
Juriaen Harmse, Gritje Gerrits.
[Getuigen] Anna Tuijnslijpers, Gerritje Gerrits.

BEGRAAFREGISTER, Overveen, 10 oktober 1721:
Grietie Gerritz. Pro deo.

TROUWREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 7 november 1721:
Overv. 7 novemb.
Juriaen Harmis, Willemtje Barens.
[Getuigen] Jannitje Gerrits, Anna van Greve.

DOOPGETUIGE (Willemtje Barents):
Te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 15 april 1727 van Harmen, zoon van Tobias Harmse en Gritje Harmis (mede getuige Barent Barentse).
Te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 16 oktober 1728 van Anna, dochter van Tobias Harmse en Gritje Harmis (mede getuige Juriaen Harmse).

BEGRAAFREGISTER, Overveen, 19 augustus 1729:
Willempie Barentz. Prodeo.

LIJST VAN TROUWEN en van ATTESTATEN, onder Tetrode sederd Primo Octb:1729 tot Primo April Anno 1730:
4 Decb: Gehuwd Jurjaen Harmsz Wedr:van Willempie Barends woond onder Tetrode Met Femmitje Harmsz, JD woond als voren, Prodeo.

TROUWREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 4 december 1729:
Overv. 4 decemb.
Juriaen Harmis, Femenitje Harmis.
[Getuigen] Anna van Greven, Anna Willems.

VERPONDINGSKOHIER, Bloemendaal, 1733:
In't Laagh van de Vrijdom van Haarlem Aff.
nr. 84. Jurrige Harmense f 1.10.-
nr. 96. de Wed. Harme Harmense f 1.18.- [Doleantie 1740 - f -,-,-]

DOOPGETUIGE [Juriaen (Georgius) Harmse]:
Te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 16 oktober 1728 van Anna, dochter van Tobias Harmse en Gritje Harmis (mede getuige Willemtje Barens).
Te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 24 augustus 1729 van Bartelt Mchiel, zoon van Jacob Janse Donnee en Catharina Hendrix (getuige Juriaen Harmis).
Te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 1 februari 1736 van Evert, zoon van Gerrit Everse en Trijntje Willems (mede getuige Gritje Hendrix).
Te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 1 februari 1737 van Geertje, dochter van Jan Willemse en Aeltje Harmis (mede getuige Geertje Jans).
Te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 28 maart 1739 van Maritje, dochter van Jacoob Thiele en Maritje Dirx (mede getuige Trijntje Willems).
Te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 20 april 1741 van Geertruij, dochter van Cornelis Colvemaaker en Antje Harmis (mede getuige Aeltje Harmis).
Te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 2 maart 1744 van Harmen, zoon van Jan Leijsterman en Geertruij Harmis (mede getuige Trijntje Harmis).

NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Procuratie, Velsen, 29 september 1753, nr. 343:
Vrouwe Anna Maria Clara Huijghens, weduwe en boedelhoudster van wijlen Mr. Hendrik Tersmitten, in leven burgemeester en Raad der Stad Amsterdam, verkoopt aan Jurriaan Harmensz een stuk land of tuingrond, gelegen in de Banne van Tetterode bij de Houtvaart, groot 962 Roeden Rhijnlandse maat, belend ten zuiden de Vaart, ten westen en noorden de bovengenoemde Vrouwe, en ten oosten de Houtvaart, tegenwoordig door Jurriaan Harmensz in huur gebruikt, voor de somma van f 2.510.-, gerekend in guldens van 21 stuivers.

OPMERKING:
Op 2 oktober 1753 kocht Jan Jansz Wolf ook een stuk land van Vrouwe Huijgghens, gelegen direct naast het land van Juriaan Harmensz. Jan's dochter Niesje trouwde later met Juriaan's zoon Harmen.

IMPOST op begraven te Tetterode, 1763:
Den 23: dito [=November] van het lijk van Jurriaen Harmens Overleeden tot Tetterode onder de vierde Classis ...... f 3:-:-.

1157. Femmitje HARMS,
Dochter van Harmen N.N. [nr. 2314] en N.N., geboren 1700-1710, mogelijk te Overveen, begraven te Tetterode op 21 maart 1757, oud ca. 55 jaar.

DOOPREGISTER, Overveen, Roms-Kath. statie, 1697-1712:
Niemand met de naam Femmitje in die periode gedoopt.

DOOPGETUIGE:
Te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 15 februari 1739 van Jan, zoon van Jan Willemse en Aeltje Harmis (mede getuige Gerrit Willemse).
Te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 22 januari 1742 van Jacob, zoon van Jan Leijsterman en Geertruij Harmis (mede getuige Cornelis Colvemaker).
Te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 24 januari 1742 van Catharijn, dochter van Jacob Thiele en Maritje Dirx (mede getuige Jan Wolfs).

IMPOST op begraven, Tetterode, 1757:
Den 21: Maart van het lijk van Femmitje Harmens overleeden tot Tetterode onder de vierde Classis f 3:-:-.

KIND VAN JURIAEN HARMSE EN AELTJE DIRCS:
 1. Jan Jurjens,
  Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. statie aldaar op 23 april 1718, begraven te Overveen op 15 mei 1718, oud 3 weken.

  DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 23 april 1718:
  Overv. 23 april, [ouders] Jurjen Harmse, Aeltje Dirx, [kind] Jan.
  Getuigen Jan Harmse, Guurtje Sijmisse.

  BEGRAAFREGISTER, Overveen, 15 meij 1718:
  Lijst van de lijken.
  Jan Jurijaans, pro deo.
KIND VAN JURIAEN HARMSE EN GRITJE GERRITS:
 1. Harmen Juriaensz,
  Gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 30 september 1721, overleden voor 1731.

  DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 30 september 1721:
  Harmen, zoon van Juriaen Harmse en Gritje Gerrits.
  Getuigen Jan Harmse en Aeltje Gerrits.
KIND VAN JURIAEN HARMSE EN WILLEMTJE BARENTZ:
 1. Maritje Juriaens,
  Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. statie aldaar op 30 juli 1724.

  DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 30 juli 1724:
  Overv. 30 julij.
  Maritje, dochter van Juriaen Harmse en Willemtje Barens.
  Getuigen Pieter Willemse en Maritje Jans.
KINDEREN VAN JURIAEN HARMSE EN FEMMITJE HARMS:
 1. Harmen Jurriaensz,
  Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. statie aldaar op 16 november 1730, overleden voor 25 maart 1732.

  DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 16 november 1730:
  Overv. 16 novemb.
  Harmen, zoon van Jurriaen Harmse en Femmitje Harmis.
  Getuigen Rijnier Pieterse en Geertruij Warner.
 2. Harmen Jurriaensz,
  Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath.statie aldaar op 25 maart 1732, overleden voor 24 november 1734.

  DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 25 maart 1732:
  Overv. 25 maart.
  Harmen, zoon van Jurriaen Harmse en Femmitje Harmis.
  Getuigen Berent Warnes en Anna Harmis.
 3. Jan Juriaensz,
  Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. statie aldaar op 2 september 1733.

  DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 2 september 1733:
  Overv. 2 september.
  Jan, zoon van Juriaen Harmse en Femmitje Harmis.
  Getuigen Jan Harmse en Gritje Harmis.
 4. Harmen Jurriaensz,
  Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. statie aldaar op 24 november 1734, overleden voor 8 september 1740.

  DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 24 november 1734:
  Overv. 24 november.
  Harmen, zoon van Jurriaen Harmse en Femmitje Harmis.
  Getuigen Jan Harmse en Gritje Harmis.
 5. Maria (Marijtje) Juriaens,
  Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. statie aldaar op 15 augustus 1737, overleden te Tetterode in augustus 1755, oud 18 jaar.

  DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 15 augustus 1737:
  Overv. 15 augustus.
  Maria, dochter van Juriaen Harmse en Gritje Harmis [moet zijn Femmitje Harmis].
  Getuigen Hendrick Janse en Aeltje Harmis.

  IMPOST op begraven, Tetterode, augustus 1755:
  Marijtje Jurriaens overleeden tot Tetterode onder de vierde Classis f 3.-.-.
 6. Harmen Juriaansz,
  Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. statie aldaar op 8 september 1740, overleden voor 14 juni 1745.

  DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 8 september 1740:
  Overv. 8 september.
  Harmen, zoon van Jurriaan Harmis en Femmitje Harmis.
  Getuigen Jan Willemse en Geertruij Harmis.
 7. Jurriaen Jurriaensz,
  Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. statie aldaar op 10 oktober 1743.

  DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 10 oktober 1743:
  Overv. 10 october.
  Jurriaen, zoon van Jurriaen Harmse en Femmitje Harmis.
  Getuigen Cornelis Colvemaker en Maritje Dirx.
 8. Harmen (Manis) Juriaens [Wiegman], zie nr. 578.
  Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms Kath. statie aldaar op 14 juni 1745, van beroep warmoezier, begraven te Overveen op 13 februari 1783, oud 37 jaar.
  Gehuwd (1) te Overveen in de Rooms Kath. statie op 21 april 1765 met Niesje Janse Wolfs.
  Gehuwd (2) te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 16 december 1770 met Trijntje Jans.
1158. Jan Jansz WOLFS,
Zoon van Jan Wolfs [nr. 2316], geboren ca. 1715, Room Katholiek, van beroep warmoezier, overleden te Tetterode (Overveen) op 8 december 1781, oud ca. 66 jaar.
Gehuwd te Overveen in de R.K. kerk op 6 oktober 1743 met Grietje Willems KLERKS.

TROUWREGISTER, Overveen, R.K. kerk, 6 octob: 1743:
Jan Wolfs en Gritje Willemse.
Getuigen Divertje van Daale en Jannitje Coetsiers.

OPMERKING:
Na 1747 geen dopen meer gevonden te Overveen in de R.K. kerk. Mogelijk verhuisd naar Velsen.

DOOPGETUIGE (Jan Wolfs):
Te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 24 januari 1742 van Catharijn, dochter van Jacob Thiele en Maritje Dirx (mede getuige Femmitje Harmis).

NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 2 oktober 1753, nr. 344:
Procuratie.
Vrouwe Anna Maria Clara Huijgghens, weduwe en boedelhoudster van wijlen Mr. Hendrik Tersmitten, in leven Burgemeester en Raad der Stad Amsterdam verkoopt aan Jan Jansz Wolf een stuk land of tuingrond, gelegen in de Banne van Tetterode bij de Houtvaart, groot 1539 roeden Rhijnlandse maat, belend ten zuiden de vaart, ten westen de heer Boudaan, de noorden de voornoemde Vrouwe en ten oosten de tuingrond door Juriaan Harmensz gekocht, voor de somma van f 2.000.-, de gulden gerekend a 21 stuivers.

NOTARISAKTES, Tetterode, 29 december 1781 (nr. 371) en 9 junij 1782 (nr. 393).

1159. Grietje Willems KLERKS,
Dochter van Willem Klerks [nr. 2318] en N.N., geboren te Overveen op 12 februari 1724, overleden in 1776, oud 52 jaar.

DOOPGETUIGE:
Te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 30 april 1743 van Hendrickje, dochter van Dirck Thiele en Trijntje Klercks (mede getuige Dirck Konings).
Te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 3 november 1753 van Grietje, dochter van Pieter Damiaans en Trijntje Willems (mede getuige Hendrik Damiaans).

AANTAL KINDEREN:
Slechts 3 kinderdopen gevonden in Overveen.

KINDEREN:
 1. Jan Jansz Wolfse,
  Geboren te Overveen, gedoopt aldaar in de Rooms-Kath. kerk op 29 maart 1744.

  DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 29 maart 1744:
  Jan, [zoon van] Jan Janse Wolfse en Gritje Willems, 1750, Overv. 29 maart.
  [Getuigen] Michiel Wolfse, Lijsje Wolfse.
 2. Catrijn (Caatje) Janse Wolfse, ook Kaatje Jans de Wolf,
  Gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 6 september 1745, overleden na 1782.
  Gehuwd (1) te Tetterode op 8 november 1766 met Jan Jansz Leuning, geboren ca. 1740, begraven te Tetterode op 15 december 1766.
  Gehuwd (2) te Tetterode op 5 november 1768 met Antoni Gijsbert van Dijk, geboren te Tetterode, van beroep warmoezier, overleden na 1782.

  DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 6 september 1745:
  Catrijn, dochter van Jan Wolfse en Gritje Willems.
  Getuigen Dirck van Thiele en Trijntje Willems.

  IMPOST op trouwen, Tetterode, 8 oktober 1766:
  Jan Janse Leuning met Kaatje Jans de Wolf, bijde tot Tetterode, ijder onder de vierde Classis, f 6.-.-.

  TROUWREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 23 november 1766:
  Overv. 23 9bris.
  Jan Jansse Leuning et Kaatje de Wolf.
  In facie Ecclesia.

  IMPOST op overlijden, Tetterode, 15 december 1766:
  Het lijk van Jan Janse Leuning overleeden tot Tetterode onder de vierde Classis, f 3.-.-.

  IMPOST op trouwen, Tetterode, 5 november 1768:
  Antoni Gijsbert van Dijk met Kaatje Jans de Wolf, bijde tot Tetterode, de bruijdegom onder prodeo en de bruijd f 3.-.-.

  TROUWREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 20 november 1768:
  Overv. 20 9bris.
  Antonie Gijsberts van Dijk et Caatje Jans de Wolf.
  Testes qui supra.
 3. Niesje Janse Wolfs, zie nr. 579.
  Gedoopt te Overveen in de R.K. kerk op 24 april 1747, overleden te Overveen voor 1781.
  Gehuwd te Overveen in de R.K. kerk op 21 april 1765 met Harmen (Manis) Juriaens, gedoopt te Overveen in de R.K. kerk op 14 juni 1745, van beroep warmoezier, begraven te Overveen op 13 februari 1783, oud 37 jaar.
  Harmen huwde (2) te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 16 december 1770 met Trijntje Jans.
1168. Wouter Engelsz DUIJN,
Zoon van Engel Pietersz van Duijn [nr. 2336] en Guertie Wouters Havicq [nr. 2337], geboren voor 1703 in de Breesaap bij Velsen, Rooms-Katholiek, van beroep landbouwer, in 1753 naar Heemskerk verhuisd, overleden na 1756.
Gehuwd (1) ca. 1720 met Maartje Cornelis HOGEWATER.
Gehuwd (2) te Velsen voor schout en schepenen op 14 februari 1734 met Maartje Cornelis BINKERT, geboren te Rinnegom ca. 1710, overleden te Velsen op 19 november 1748, oud ca. 38 jaar, dochter van Cornelis Binckert en Antje Kraakman.
Gehuwd (3) te Velsen in de R.K. kerk en voor schout en schepenen op 6 augustus 1752 met Aagie GARBRANTS, geboren te Wijk aan Duijn ca. 1720, overleden na 1756.

OPMERKING:
Uit het testament van zijn ouders, dd 9 november 1724, blijkt dat Wouter op dat moment meerderjarig was, en dus 21 jaar of ouder. Hij moet dus geboren zijn in 1703 of eerder.

NOTARISAKTE (Abaham van Kalker), Velsen, 9 november 1724:
Testament:
Compareerden Engel Pieterz van Duijn en Guertie Wouterz," eghteluijden, woonende alhier, zijnde zij comparanten siekelijk, eghter gaande, staande, haar verstant, memorie en uijtspraek volcomen maghtigh", dewelke verklaarden elkaar te benoemen tot elkanders enige en universele erfgenamen.
Voorts verklaren zij dat de langstlevende aan hun zoon Wouter of diens nakomelingen de somma van f 50.- zal uitkeren in plaats van de legitieme portie.
De langstlevende zal de kinderen die uit hun huwelijk zijn geboren verzorgen tot hun 25e jaar, en hen dan hun legitieme portie uitkeren.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 942, Schepenrol, Velsen, 8 oktober 1727:
Aalbert Aelbertz van Castricum, gewesen dienstknegt van Wouter Engelz, eijsser, contra denzelven Wouter Engelz, woonende aan Velzerduijn, gedaagde.
[Conflict over aantal gewerkte dagen; schepenen veroordelen de gedaagde tot het volle geeiste bedrag, minus 1 dag, plus de kosten].

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 9 mei 1728:
Wouter koopt van zijn moeder Guertie Wouters, de opstal van een woning, gelegen in de Bresaap voor de somma van f 35.- per jaar, zolang zijn moeder in leven is. [Zie voor volledige weergave zijn moeder Guertie Wouters]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 30 juni 1728:
Guertie Wouterz, Weduwe en geinstitueerd erfgenaam van Engel Pieterz van Duijn wonende alhier, ingevolge den Testamente gepasserd voor den notaris Abraham van Kalker dd 9 november 1724, ten deezen geadsisteerd met Jan Jacobsz de Wilde als haar gestelde voogd in deezen, verkoopt aan haar zoon Wouter Engelz van Duijn de opstal van een woning staande in Breesaep op de grond van de WelEd: gestr. Hr. G: Corver, Heere van Velzen onder Zandpoort, zijnde dese opstal belast met jaarlijxe erfpagt van 't Noorduijn met de somma van f 4:12:0.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 943, Schepenrol, Velsen, 31 december 1729, fol. 40:
Regtdag: Abraham van Kalker, secretaris tot Velsen, contra Wouter Engelz en Pieter Engelz, woonende alhier.
[Wouter en Pieter Engelz, als borgen van Rijk Pas uit Beverwijk, die de door hem gekochte wagen niet heeft betaald, worden gemaand deze rekening ad f 20.14.- alsnog te betalen. In de kantlijn staat vermeld : "deese saak is aff"]

NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 10 februari 1734:
Voogdij.
Wouter Engelsz Duijn, weduwnaar en boedelhouder van Maartie Corneliz Hogewater benoemt tot voogden over zijn drie minderjarige kinderen, met name Jan, Cornelis en Dirk Wouterz Duijn, bij zijn overleden huisvrouw verwekt, Pieter Duijn, des comparants broeder, wonende te Beverwijk en Cornelis Knaap, wonende alhier.

TROUWREGISTER, Velsen (S&S), 14 februari 1734:
Wouter Engelsz Duijn, weduwenaar van Maartje Cornelis Hogewater, geboren te Velsen met Maartje Corneliz Binkert, weduwe van Dirk Sijmonz, geboren te Rinnegum.
Beijde onder 't Classis van Prodeo.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 10 september 1740:
Jan de With, Cornelis Ariens, Wouter Duijn, Jan Kaaij, Jan Oudendijk, Jacob Dircx Deen, Burger Hugtenburg, Hendrick Duijn, Cornelis Knaap, Sijmon Roos en Gerrit Klaaze de Jong, uijt naam van de Heer Franciscus Bernardus Couseband, alle eijgenaars van de huijsmanswooningen, soo gelegen in de Breesaap als aan de duijncant onder Velsen te kennen gevende dat het voetpad 'twelk de Heer Graafland versoeke om weg te doen, al van oude tijden is, aldaar heeft gelegen en gebruijkt geworden bij de comparanten en buijten memorie van Menschen is gebruijkt tot een pad na en van de Velserbroek, versoekende derhalven dat Schout en Schepenen de comparanten in haar al oud Regt en gebruijk van 't selve pad gelieve te mainteneeren en aan de Heer Graefland niet te consenteren met gen: pad te pleggen, maar sijn versoek af te slaan, soo om bovengemelde reedenen, als ook om dat het nieuw aangewesen pas merkelijk om zoude zijn, de rijweg te naauw als 'er rijtuijg passeere, om met melk emmers erbij te comen niet alleen, maar soo gul en bij regenagtig weder onder waater staat, derhalven met geen mogelijkheijt voor de Comparanten te gebruijken.
[Letterlijke tekst]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 29 december 1740:
Wouter Engelsz Duijn verkoopt aan Cornelis Knaap en Gerrit Klaze de Jong de opstal van een huijsmanswoning in de Breesaap op de grond van de Heer Corver voor de somma van f 500.-, waarbij de kopers de huur voor het jaar 1740 voor rekening nemen.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 2 januari 1741:
Compareerden de voornoemde persoonen, dewelk verklaarde dat de voorenstaande koop te niet was, en dat Wouter Engelsz Duijn al de oncoste sal betalen.Click here for larger image

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 28 april 1745:
Cornelis Adriaanse verkoopt aan Wouter Engelsz Duijn de opstal van een Huijsmanswoning, boomgaard, bos en houtgewas in de Breesaap op de grond van de Heer Corver, onder voorwaarde dat de koper de 5 jaren huur die de verkoper van de grond nog verschuldigd is van 1744 tot 1749, zal betalen, jaarlijks f 135.- met 2 leverbare schapekaasjes. Verkoopprijs f 600.-

NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 16 augustus 1748, nr. 210:
Testament onder f 2.000.-:
Wouter Duijn en Maartie Cornelis Binkert, echtelieden, wonende in de Bresaap, maken testament. Wouter Duijn nomineert tot enige en universele erfgenamen zijn 2 voorkinderen Jan en Dirk, verwekt bij Maartie Cornelis Hogewater, en zijn huidige vrouw Maartie Cornelis Binkert, elk voor een kindsdeel.
Maartie Binkert nomineert haar man Wouter Duijn als haar enige en universele erfgenaam. Cornelis Knaap wordt benoemd tot voogd.

IMPOST op trouwen, Velsen, 21 juli 1752:
Wouter Engelsz Duijn, Weduwenaar van Maartje Cornelis Binkert, wonende alhier, onder 't classis van f 3.- met Aagje Garbrands, Weduwe van Dirk Gerritsz, woonende te Castricum, onder 't classis van Prodeo.

TROUWREGISTER, Velsen, R.K. kerk, 6 augustus 1752:
Wouter Engels Duijn, laast weduwenaar van Maartie Cornelis Binkert, geboren en wonende te Velsen, met Aagie Garbrants, Weduwe van Dirk Gerritsz, geboren onder Wijk aan Duijn en woonende te Castricum.
Bruijdegom f 3.-, bruijd Prodeo.

TROUWREGISTER, Velsen (S&S), 6 augustus 1752:
[identiek aan R.K. TROUWREGISTER)

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 18 maart 1753:
Compareerde ter Secretarije van Velsen, Wouter Duijn, woonende alhier in de Breesaap, dewelke aangaf dat hij had vercogt aan Jan Donker, mede woonende alhier, den opstal van een huijsmanswooning, met de verdere opstal daaraan gehoorende, staande in de Breesaap, hetgeene aard en nagelvast is, voor de somma van f 800.-

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 4 april 1753:
Wouter Engelsz Duijn, woonende alhier, verkoopt aan Jan Donker, mede wonende alhier, de opstal van een huijsmanswoning, boomgaard, bos en verder houtgewas, staande in de Breesaap op de grond van burgemeester Gerrit Corver, met de stipulatie dat de koper nog 6 jaren en 9 maanden pacht tegen f 135.- per jaar zal hebben te betalen, dit alles tegen de somma van f 800.-

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 3 mei 1753:
Acte van borgtocht.
Op 3 mei 1753 Acte van Borgtocht verleend om naar Heemskerk te vertrekken aan Wouter Engelsz Duijn met zijn vrouw Aagje Gerbrandsz, ingegaan met den 1e Meij 1753.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 4 juli 1753:
Wouter Engelsz Duijn, wonende te Heemskerk, draagt over in "vrijen eijgendom" aan zijn zoon Dirk Woutersz Duijn, wonende alhier, de opstal van een Huijsmanswoning in de Breesaap, op de grond van de heer G. Corver, met de verplichting aan de koper de grondpacht a f 75.- per jaar tot het einde van de pachtperiode in 1759 te voldoen; voorts dient de koper de verpondingskosten te betalen, ondermeer 15 stuivers voor het Huis nr. 9.
De verkoper verklaarde dat de transporten aan zijn zoon Dirk Woutersz Duijn gedaan zijn ter voldoening van de somma van f 400.- die hem, ter zake van de nog resterende helft voor zijn moederlijk goed of bewijs, aan hem mondeling beloofd.

1169. Maartje Cornelis HOGEWATER,
Dochter van Cornelis Hogewater [nr. 2338] en N.N., geboren ca. 1700, mogelijk te Uitgeest, overleden te Velsen op 9 maart 1733, oud ca. 33 jaar.

IMPOST op begraven, Velsen, 9 maart 1733:
't Lijk van Maartje Cornelis Hogewater, alhier overleden, classis Prodeo.

KINDEREN VAN WOUTER ENGELSZ DUIJN EN MAARTJE CORNELIS HOGEWATER:
 1. Jan Woutersz Duijn,
  Geboren te Velsen ca. 1720, overleden te Heemskerk op 19 november 1786, oud ca. 66 jaar, begraven aldaar op 20 november.
  Gehuwd te Velsen in de R.K. kerk op 25 april 1751 met Grietje Gerrits Cos, geboren te Obdam ca. 1730, overleden te Heemskerk, begraven aldaar op 21 januari 1794, oud ca. 63 jaar, dochter van Gerrid Corsse en Guurtje Dirks.

  NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 10 februsri 1734 (zie vader):
  Voogdij akte !

  TROUWREGISTER, Velsen, R.K. kerk en Schout en Schepenen, 25 april 1751:
  Jan Woutersz Duijn, JM, geboore te Velsen, met Grietje Gerrits Cos, JD, geboore te Opdam, en beide woonende in de Breesaap onder Velsen.
  Beide prodeo.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Heemskerk 2 mei 1753, blz. 124:
  Register van Transporten.
  Jacob Lourisz e.a. verkopen aan Jan Woutersz, wonende op het Hofland, een stuk teelland, liggende binnen deze Banne, genaamd de Berlingshoff, groot 1233 roeden, belend ten zuiden de Wijkerslaan, ten oosten Wilbert van Veen, ten westen Jacob Hantz en ten noorden de Breetslagger beek, voor de somma van f 20.-

  BESMETTELIJKE ZIEKTE:
  Tussen 27 augustus en 10 september 1769 verloren Jan en Grietje 5 kinderen, waarschijnlijk door een besmettelijke ziekte.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 15 december 1771, nr. 168:
  Testament onder f 2.000.-.
  Jan Woutersz Duijn en Grietje Gerritse Kors, wonende onder Wijk aan Duijn, nomineren de langstlevende van hen beide als de ander's enige en universele erfgenaam.

  BEGRAAFREGISTER, Heemskerk, 20 november 1786:
  Jan Wouterse Duijn.

  IMPOST op begraven, Heemskerk, 20 november 1786:
  Ontfangen van 't lijk van Jan Woutersz Duijn; alhier overleeden in de vierde classe....f 3.-.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Diverse Schepen Aktes, Inv. Nr. 304, Heemskerk, 16 juni 1790:
  Grietje Kors, zo in haar privé als door wijlen haare overleedene man Jan Woutersz Duijn benoemt tot voogdesse over hunne gemeene nagelaatene minderjarige kinderen en zulks met Magt van Assumptie en Surrogatie, mitsgaders uijtsluijtinge van alle anderen na luijd van den Testamente door hun te samen op den 15 december 1771 voor Jacobus van Kalker, secretaris der Heerlijkheij Velsen, in presentie van twee Schepenen aldaar gepasseert.
  Dewelke verklaarde voor zo verre zij voor de meerderjarigheijd van haar kinderen mogt aflijvig worden, als dan tot voogden over dezelve minderjarige kinderen en administrateurs derselver goederen te committeeren en aan te stellen Engel Jansz Duijn, wonende te Schooten, Jan Jansz Duijn, wonende te Heemskerk en Jan Koopman, wonende onder Wijk aan Duijn, etc.

  IMPOST op begraven, Heemskerk, 21 januari 1794:
  Ontfangen vant lijk van Grietje Gerrits Kos, wed: van Jan Woutz: duijn, alhier overleeden in de derde classe........f 6.-

  BEGRAAFREGISTER, Heemskerk, 21 december 1793 [?]:
  Grietje Gerrisz Kos.

  KINDEREN:
  1. Engel Jansz Duijn,
   Geboren te Velsen 1751/52, van beroep bouwman, woont in 1790 te Schooten (zie moeder) overleden in de Hoogdorperbuurt onder Heemskerk op 14 augustus 1821, oud 69 jaar.
   Gehuwd te Heemskerk voor schout en schepenen op 1 mei 1780 met Grietje Sijberts Schuijt, gedoopt te Heemskerk in de R.K. kerk op 29 februari 1760, van beroep boerin, overleden te Heemskerk op 21 oktober 1835, oud 75 jaar, dochter van Sijbrant (Zijbert) Meijnsz Schuijt en Lijsbeth Jacobs Twisk
  2. Cors Jansz Duin,
   Gedoopt te Heemskerk in de R.K. kerk op 8 mei 1753, overleden te Wijk aan Duin op 8 september 1769, oud 16 jaar, begraven te Heemskerk op 10 september 1769.
  3. Maartje Jans Duin,
   Gedoopt te Heemskerk in de R.K. kerk op 28 november 1754, overleden te Wijk aan Duin op 6 september 1769, oud 14 jaar, begraven te Heemskerk op 7 september 1769.
  4. Gerrid Jansz Duijn,
   Gedoopt te Heemskerk in de R.K. kerk op 12 november 1756, overleden te Wijk aan Duin op 27 augustus 1769, oud 12 jaar, begraven te Heemskerk op 30 augustus 1769.
  5. Guurtje Janse Duijn,
   Gedoopt te Heemskerk in de R.K. kerk op 9 mei 1758, overleden te Wijk aan Duin, oud 2 jaar, begraven te Heemskerk op 18 oktober 1760.
  6. Krelis Jansz Duin,
   Gedoopt te Heemskerk in de R.K. kerk op 11 januari 1760, overleden te Wijk aan Duin op 4 september 1769, oud 9 jaar, begraven te Heemskerk op 7 september 1769.
  7. Jan Jansz Duijn,
   Gedoopt te Heemskerk in de R.K. kerk op 23 oktober 1762, schepen van Heemskerk in 1796/97, welgesteld, overleden te Heemskerk op 16 november 1802, oud 40 jaar, begraven op 17 november.
   Gehuwd (1) te Heemskerk voor Schout en Schepenen op 5 november 1786 met Martie (Marijtje) Kaspers Klijmans, geboren te Beverwijk, gedoopt op 5 februari 1749 in de R.K. kerk aldaar, begraven te Heemskerk op 12 december 1787, oud 38 jaar.
   Gehuwd (2) te Heemskerk voor Schout en Schepenen op 12 oktober 1788 met Maartje Jacobse Wittebrood, gedoopt te Heemskerk in de R.K. kerk op 5 november 1766, welgesteld, overleden te Heemskerk op 7 maart 1832, oud 65 jaar, dochter van Japik Crelisz Wittebrood en Antje Crelis Klaver.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Div. Schepen Aktes, Inv. Nr. 305, Heemskerk, 1 juni 1803, nr. 38:
   Scheijding en Verdeeling van de Gemeene Boedel van wijlen Jan Jansz Duijn en deszelfs nagelaten weduwe Maartje Jacobs Wittebrood te Heemskerk.
   [Waarde van de nagelaten boedel bedraagt ruim f 33.000.-]
  8. Aagje Janse Duin,
   Gedoopt te Heemskerk in de R.K. kerk op 24 april 1764, overleden aldaar en begraven op 30 juni 1795, oud 31 jaar.
   Gehuwd te Heemskerk voor Schout en Schepenen op 15 mei 1791 met Jan Thijmensz Oudendijk, gedoopt te Heemkerk in de R.K. kerk op 19 maart 1765, van beroep dagloner, overleden te Heemkerk op 5 juli 1820, oud 55 jaar.
  9. Guurtje Jans Duin,
   Gedoopt te Heemskerk in de R.K. kerk op 3 april 1767, begraven aldaar op 7 april 1785, oud 18 jaar.
  10. Wouter Jansz Duin,
   Gedoopt te Heemskerk in de R.K. kerk op 3 juni 1768, overleden te Wijk aan Duin, oud 1 jaar, begraven te Heemskerk op 10 september 1769.
  11. Cors Jansz Duijn,
   Geboren te Heemskerk, gedoopt in de R.K. kerk aldaar op 27 december 1770, begraven te Beverwijk op 15 januari 1798, oud 27 jaar.
   Gehuwd te Heemskerk op 9 januari 1796 met Neeltje Jans Cabel, geboren ca. 1770, mogelijk te Uitgeest.
  12. Wouter Melchior Jansz Duijn,
   Gedoopt te Heemskerk in de R.K. kerk op 6 januari 1772, van beroep veeboer, maakte testament ten faveure van Marijtje de Wildt op 2 juli 1802, een dag later overleden op 3 juli 1802, oud 30 jaar, begraven te Heemskerk op 6 juli 1802.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Div. Schepen Actes, Inv. Nr. 305, Heemskerk, 2 juli 1802, nr. 22:
   Testament beneeden f 2.000.-.
   Wouter Jansz Duijn, meerderjaarig Jongman, ziek te bedde leggende, doch echter bij het volkomen gebruik van zijn verstand en zinnen, en om Testament te maken ten vollen instaat.
   Testateur verklaart tot zijn eenige en universeele Erfgenaame te nomineeren en te institueeren, Marijtje de Wildt, minderjarige dochter van Cornelis de Wildt, woonende alhier.
   Tot voogden benoemt hij Jan Jansz Duijn, woonende alhier, Pieter de Wildt, woonende onder Wijk aan Duijn en Jan Karshoff, woonende in de Beverwijk.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Div. Schepen Actes, Inv. Nr. 305, Heemskerk, 3 juli 1802, nr. 24:
   Acte van 't Jus Deliberandi of 't Recht van Beraad gepasseert door Executeuren van wijlen Wouter Jansz Duijn.
   Executeuren, te kennen geevende dat daargemelde Wouter Jansz Duijn, op heden alhier ten zijnen Huize was komen te overlijden, en alzo de voorschreeve Testamente met de dood geconfirmeerd hebbende, zij comparanten in qualiteijt als voogden over de minderjaarige, eenige en universeele Erfgenaame Marijtje de Wildt, voor als nog niet kunnende resolveeren, okm de nalatenschap van meergemelde Wouter Jansz Duijn voor en ten behoeve van gezegde Marijtje de Wildt te aanvaarden of te verwerpen, uit hoofde van de onzeekerheid van den Staat des Boedels, vermits den overleedene veele Negotien gedreeven en Leverantien gedaan heeft zo in zijn Privé, als in Associatie of Compagnieschap met anderen, van alle welke zo zij comparanten geinformeerd zijn, nog veele zaaken onafgedaan zijn, en dus voor hun lieden onbewust hoedanig het saldo des Boedels zal weezen.
   Om welke reedenen zij Comparanten in hunne meergemelde qualiteiten, bij deezen verklaarden te verkiezen 't Jus Deliberandi of 't Recht van Beraad, hun geduurende den tijd van een jaar na Rechten competeerende, omme na gedaane visie van de Bescheiden Specteerende tot den Staat des Boedels, etc.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Div. Schepen Actes, Inv. Nr. 305, Heemskerk, 6 juli 1802, nr. 25:
   Inventaris van den Boedel en Nalatenschap van wijlen Wouter Jansz Duijn, op den derde Julij 1802 te Heemskerk overleden.
   - Aan diverse zilvere Specien eene somma van f 86.-
   - Enig meubilair en huishoudelijke attributen.
   - Drie varkens, 7 koeien, 4 paarden, 3 hennen en een haan.
   - Tien morgen grasgewas, 2 morgen wassende haver, 2 morgen wassende garst, verder rogge, erwten.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Div. Schepen Actes, Inv. Nr. 305, Heemskerk, 21 december 1802, nr. 33:
   Acte van Repudiatie.
   Pieter de Wildt, woonende onder Wijk aan Duin en Jan Karshof, Provisioneel Secretaris deezer Banne, woonende in de Beverwijk, in qualiteit als, vermits het overlijden van Jan Jansz Duijn, de eenige overgebleeven Executeurs in den boedel en voogden over de minderjaarige Erfgenaame van wijlen Wouter Jansz Duijn, verklaren, weegens de onzeekerheid van den Staat des Boedels, mitsgaders van de schulden en lasten waar mede dezelve zouden mogen wezen bezwaard, derhalven goed gevonden hebben omme de opgemelde Nalatenschap van de voornoemde Wouter Jansz Duijn niet directelijk te aanvaarden, maar bij Provisie te verkiezen het Jus deliberandi, of recht van beraad, ten einde den Boedel tot eene behoorlijke licquiditeit gebragt zijnde, dezelve als dan finalijk te aanvaarden of te verwerpen.
   [Verder onderzoek naar de schulden en baten van de nalatenschap, doet de executeurs besluiten af te zien van aanvaarding van deze nalatenschap.].
  13. Maartje Janse Duin,
   Geboren te Heemskerk, gedoopt in de R.K. kerk aldaar op 11 april 1773, overleden te Beverwijk op 11 januari 1809, oud 35 jaar, begraven aldaar op 13 januari 1809.
   Gehuwd (1) te Heemskerk voor Schout en Schepenen op 3 mei 1795 met Louwrens Arisz Groenland, geboren ca. 1770, overleden voor 1802, mogelijk te Beverwijk.
   Gehuwd (2) met Jacob (Jaap) Gerritsz Kraak, geboren te Akersloot ca. 1770, overleden op te Beverwijk op 4 december 1804, oud ca. 34 jaar.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Transport Akte blz. 223, Beverwijk, 4 november 1802:
   Cornelis van Zuijlen, woonende te Rhijnsburg, verkoopt aan Jacob Gerritse Kraak, als in ondertrouw hebbende Maartje Janse Duijn, weduwe Louwrens Groenlandt, een Huismanswooning of Boerenhuis in de Toornstraat, belend ten noordwesten Barend Kassen en de weduwe Jan Marcus, ten noordoosten Evert Knopper, en ten zuidoosten de Kerkstraat, het erf van Barend Kassen en Cornelis Smit, met bepaling dat het erf van gemelde Barend Kassen nooit mag worden betimmerd, noch eenige hoopen met takkebossen dan aan de Noordwest-zijde, of iets andersints daar op vermag te zetten, en de Eigenaar van dit Perceel de vrijheid heeft ten alle tijden op dit erf te komen om te laten timmeren of repareeren, en de druijven van de wijngaard op hetzelve Erf te komen plukken, voor de somma van f 800.-.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Schepenakten, Beverwijk, nr. 154 dd 30 november 1804:
   Testament:
   Jacob Gerritze Kraak en Maartje Janse Duin, weduwe van Lourens Groenland, zijnde de Testateur ziek te bedde leggende en de Testatrice mede onpasselijk, benoemen elkaar tot elkanders enige en universele erfgenamen.
   Testatrice benoemt haar broer Engel Duijn uit Heemskerk en Cornelis Borst, wonende te Obtdam tot voogden over haar kind of kinderen.
 2. Cornelis Woutersz Duin,
  Geboren ca. 1723, mogelijk te Velsen, overleden tussen 1734 en 1748 in de Breesaap onder Velsen.
 3. Dirk Woutersz Duijn, zie nr. 584.
  Geboren te Velsen ca. 1725, Rooms Katholiek, van beroep landman, boer, overleden te Velsen op 12 januari 1774, begraven aldaar op 17 januari 1774, oud ca. 48 jaar.
  Gehuwd te Velsen voor schout en schepenen op 26 april 1750 met Elisabeth Hendriks Thielens.
KINDEREN VAN WOUTER ENGELSZ DUIJN EN MAARTJE CORNELIS BINKERT:
 1. "Kind" Woutersz Duijn,
  Overleden te Velsen op 1 maart 1735.

  LIJKENREGISTER, Velsen, 1 maart 1735:
  't lijk van ......Woutersz Duijn, alhier overleden, classis Prodeo.
 2. Engel Woutersz Duijn,
  Geboren ca. 1735, overleden te Velsen op 22 april 1737.

  LIJKENREGISTER, Velsen, 22 april 1737:
  Engel Woutersz, alhier overleden. Prodeo. [NIET zeker dat dit onze Engel Duijn is].
KINDEREN VAN WOUTER ENGELSZ DUIJN EN AAGIE GARBRANTS:
 1. Engelmund Woutersz Duin,
  Gedoopt te Heemskerk in de R.K. kerk op 27 september 1754, overleden voor 21 januari 1756.

  DOOPREGISTER, Heemskerk, R.K. kerk, 27 september 1754:
  Engelmund, zoon van Wouter Engelsz en Aagje Gerbrands.
  Getuigen Jan Wouterse en Grietje Gerrids.
 2. Engelmond (Engel) Woutersz Duin,
  Gedoopt te Heemskerk in de R.K. kerk op 21 januari 1756, overleden na 1800, mogelijk te Velsen.

  DOOPREGISTER, Heemskerk, R.K. kerk, 21 januari 1756:
  Engelmond, zoon van Wouter Engelsz en Aagje Gerrebrans.
  Getuigen Jan Woutersz en Grietje Gerrids.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 14 april 1797:
  Conditien en Voorwaarden:
  Engel Duijn koopt nog op het veld staande gerst en aardappelen bij het Huis van Velsen voor de somma van f 133.-.
1170. Henricus Willemsz Jansz TIELENS,
Zoon van Wilhelmus Jansz Tielens [nr. 2340] en Helena Agidius (Dielis) Danckers [nr. 2341], gedoopt te Leende in de R.K. kerk op 23 mei 1684, landbouwer te Strijp onder Leende, begraven te Leende op 18 februari 1731, oud 46 jaar.
Gehuwd ca. 1714 met Joanna WILLEMS.

DOOPREGISTER, Leende, R.K. kerk, 23 maij 1684:
Baptisatus est Henricus filius Gulielemi Jan Tielens et Helena coniugum hunc susceperun Petrus Jan Tielens et Catharina Laureijs Maes.

TROUWREGISTER:
Akte niet gevonden in het TROUWREGISTER van de R.K. kerk te Leende (1707-1720).
Er is wel een trouwakte in Leende dd 14 juli 1715 van Joannes Josephi Maes met Joanna Willems; getuigen R.duus Guil: van Engelen en Henricus van Hoof.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Heeze, Leende en Zesgehuchten, inv. nr. 1653, folio 154v, 12 december 1715:
Scheiding en deling van de goederen van Willem Jan Tielens en Heijlcken Dielis Danckers, beiden overleden, tussen de kinderen.
Hendrick Tielens en Joseph Tielens, beiden wonende te Leende, erven huis, hof en aangelag te Strijp onder Leende, voorts 13 percelen groes, beemd, akkerland en beemdgroes te Strijp.

OVERL. REGISTER, Leende, R.K. kerk, 18 februarius 1731:
Obijt Henricus Tielens.

1171. Joanna Willems [VAN MIERLO],
Dochter van Wilhelmus Willems [nr. 2342] en Marie N.N. [nr. 2343], gedoopt te Leende in de R.K. kerk op 20 april 1691, overleden na 1728, mogelijk te Leende op 29 juli 1739.

DOOPREGISTER, Leende, R.K. kerk, 20 april 1691:
Baptisata est Joanna filia Guilielmi Willems et Marie ciusdem uxoris. [wettelijke echtgenote]
Susceptores Joannes Jansen Engelen en Guilielma Willems.

OVERL. REGISTER, Leende, R.K. kerk, 29 Julius 1739:
Obijt Anna Wilms.

KINDEREN:
 1. Helena Hendriks Tielens,
  Gedoopt te Leende in de R.K. kerk op 22 juli 1715.
  Gehuwd te Leende in de R.K. kerk op 18 november 1736 met Martinus Andries Heesterbeek, geboren ca. 1700, eerder weduwnaar van Jacomijn (Jacoba) Willem Marten Sissen.

  DOOPREGISTER, Leende, R.K. kerk, 22 juli 1715:
  Bapta est Helena filia Legit: Henricis Willems Tielens et Joanna Willems.
  Susceptores Josephus Willems et Maria Joannis Engelen.

  TROUWREGISTER, Leende, R.K. kerk, 18 november 1736:
  Contraxerunt coram me matrimonium Martinus Heesterbeeck et Helena Henrici Thilens, testes Guilielmus Heesterbeeck et Henricus van Velthoven.
 2. Guilielma Hendriks Tielens,
  Gedoopt te Leende in de R.K. kerk op 12 januari 1717.

  DOOPREGISTER, Leende, R.K. kerk, 12 januari 1717:
  Bapta est Guilielma filia legitima Henrici Tielens et Joanna Willems;
  Susceptores Petrus Jois Tielens et Guilielma Willems.
 3. Maria Hendriks Tielens,
  Gedoopt te Leende in de R.K. kerk op dinsdag 31 januari 1719.

  DOOPREGISTER, Leende, R.K. kerk, 31 januari 1719:
  Bapta est Maria filia Legit: Henrici Tielens et Joanna Willems:
  Susceptores Arnoldus Engelen et Mechtildis Willems.
 4. Joanna Hendriks Tielens,
  Gedoopt te Leende op 4 januari 1721.

  DOOPREGISTER, Leende, R.K. kerk, 4 januari 1721:
  Baptizata est Joanna filia legit: Henrici Jois Tielens et Joanna Willems.
  Susceptores Guil: Willems et Guilielma Cox.
 5. Elisabeth Hendriks Thielens,  zie nr. 585.
  Geboren te Leenderstrijp (NB), gedoopt te Leende in de R.K. kerk op 19 augustus 1725, overleden op 18 februari 1800, begraven te Velsen op 22 februari 1800, oud 74 jaar.
  Gehuwd te Velsen voor Schout en Schepenen op 26 april 1750 met Dirk Woutersz Duijn, geboren te Velsen ca. 1725, Rooms-Katholiek, van beroep landman, boer, overleden te Velsen op 12 januari 1774 en begraven aldaar op 17 januari, oud ca. 48 jaar.
 6. Petronella Hendriks Tilens,
  Gedoopt te Leende in de R.K. kerk op 16 oktober 1728.

  DOOPREGISTER, Leende, R.K. kerk, 16 october 1728:
  Bapta est Petronella filia legitima henrici tilens et Joanna wilms:
  Suscept guilielmus wilms et guilielma Bitters.
1172. Hendrik Ariensz VAN DER MOERE, ook genaamd VAN DER MOIRE,
Zoon van Arie van der Moere, ook van der Moire [nr. 2344] en N.N., geboren ca. 1675, overleden te Heemskerk op 2 september 1748, begraven aldaar op 6 september, oud ca. 73 jaar.
Gehuwd met N.N.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 920, Memoriaal S&S, Velsen, 25 juni 1704, folio 144:
Pieter Gerritz Oudeneel ende Hendrick van der Moire als gestelde voochden over de drie minderjaarige kinderen naargelaaten bij Marritie Baarts wed: van Pieter Silverborst vercoopen aan Cornelis Beeckesteijn, etc.
[w.g. Heijnderick vander Moire]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 965, Transporten, Velsen, 25 juni 1704, folio 288:
Hendrick van der Moire als gestelde voogd over de 3 minderjarige kinderen, naargelaaten bij Marritie Baarts, weduwe van Pieter Silverborst, verclaert uijt crachte van seecker appointement van S & S van Zuijt en Noort Aeckendam, verkocht te hebben aan Cornelis van Beeckesteijn, seecker helfte van een stuck geestlandt, gelegen alhier in de banne van Velsen.

NOTARISAKTE (J. Barrevelt), nr. 263, Beverwijk, 19 februari 1722, nr. 10:
Hendrik van der Moeren, e.a., wonende binnen de Banne van Heemskerk, leggen een verklaring af over de verstandelijke vermogens van Willemijntje Jacobs.
[w.g. Heijnderick van der Moire]

HUWELIJKSGETUIGE:
Op 20 september 1732 was Hendrick Ariense van de Moere getuige bij het huwelijk van Jan Japikse en Lijsbet Claes.

IMPOST op begraven, Heemskerk, 5 september 1748:
Ontfangen wegens het regt van Begraven, vant lijk van Hendrik Adriaanz van der Moere, alhier overleden.....f3.-

IMPOST op begraven, Heemskerk, 1748:
Op 6 september is begraven Hendrick Adriaanz van der Moere.

BEGRAAFREGISTER, Heemskerk, R.K. kerk, 2 september 1748:
Hendrik Ariense van der Moere.

KINDEREN:
 1. Ariaantje Hendriks van der Moere,
  Geboren te Velsen ca. 1705.
  Gehuwd te Heemskerk voor schout en schepenen en in de R.K. kerk op 9 november 1749 met Hendrik Crijnen Fraaijman, geboren te Wijk aan Zee ca. 1700, overleden aldaar op 6 augustus 1759, oud ca. 59 jaar.
  Hendrik was eerder gehuwd te Wijk aan Zee en Duin in de R.K. kerk op 2 juni 1726 met Cornelia Ariense Hake.

  TROUWREGISTER, Wijk aan Zee en Duin, R.K. kerk, 2 juni 1726:
  Sponsus Hendrik Krijnen Fraijman, sponsa Cornelia Ariense Hake.
  Testes suere Catarina de Konink gd Hasi Cornelisse Cuijper gd et Anna Jans matest ponth.

  IMPOST op trouwen, Heemskerk, 18 oktober 1749:
  Ontfangen wegens het regt van Trouwen van Ariaentie van der Moere, wonende alhier, Met Hendrik Crijnen Fraeijman van Wijk op Zee, wegens de bruijd.......f 3.-

  TROUWREGISTER, Heemskerk, S&S, 9 november 1749:
  Hendrik Crijnen Fraaijman, weduwnaar van Wijk op Zee, met Ariaantie van der Moere, JD van Heemskerk.

  TROUWREGISTER, Heemskerk, R.K. kerk 1749: den 9 november getrouwt:
  Hendrik Crijne, van Wijk op Zee, en Ariaentje Hendriks, in Facie Ecclesiae.

  IMPOST op begraven, Wijk aan Zee en Duin, 6 augustus 1759:
  Pieter Fraijman, 't lijk van Hendrik Fraijman in de Classis van f 6.-
 2. Arie Hendriksz van der Moeren,  zie nr. 586.
  Geboren ca. 1710, Rooms Katholiek, van beroep landbouwer, vermeld als schepen van Heemskerk van 1751 tot 1772, begraven aldaar op 6 februari 1774, oud ca. 64 jaar.
  Gehuwd te Heemskerk in de R.K. kerk op 27 april 1749 met Neeltje Klaasse Dreger.
 3. Pieter Hendriksz van der Moere,
  Geboren ca. 1715, mogelijk te Velsen, begraven te Heemskerk op 10 oktober 1754, oud ca. 39 jaar.
  Gehuwd te Heemskerk voor schout en schepenen op 2 november 1749 met Trijntje Japiks Schipper, overleden na 1757.
  Trijntje huwt (2) te Heemskerk voor schout en schepenen op 30 januari 1757 met Claas Bosman.

  IMPOST op trouwen, Heemskerk, 18 oktober 1749:
  Ontfangen wegens het regt van trouwen van Pieter van der Moere, met Trijntie Schipper, wonende beijde alhier, wegens de bruijdegom.....f 3.-
  De bruijd geen goederen hebbende dit middel subject heeft haar aangegeven op Prodeo.

  TROUWREGISTER, Heemskerk, S&S, 2 november 1749:
  Pieter van der Moere, JM, met Trijntie Schipper, JD, wonende beijde alhier.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Schepenrol, nr. 268, Heemskerk, 1 februari 1752:
  De volgende Honden (?) geringt den 1sten February 1752:
  [volgt een lange lijst met namen, waaronder:]
  - Jan de Wit, een swart bont.
  - Claas Limmen een geel bont.
  - Cornelis Schoorl een swart bont.
  - Cornelis Engelz een Snoek graanw:
  - Pieter van der Moere twee swart bonte.
  - Arie van der Moere een swarte bles, en een swart bont.
  - Pieter Kaasenbroot een Bruijn.
  - Arie Schoorl een Snoek graanw:

  BEGRAAFREGISTER, Heemskerk, R.K. kerk, 10 oktober 1754:
  Pieter Hend. v. der Moere.

  IMPOST op begraven, Heemskerk, 14 oktober 1754:
  Ontfangen van het lijk van Pieter van der Moere alhier overleden in de vierde classe.....f 3.-

  IMPOST op trouwen, Heemskerk, 13 januari 1757:
  Ontfangen wegens het regt van trouwen van Claas Bosman met Trijntie Jacobs Schipper wonende beijde alhier, in de vierde classe, ieder tot f 3.-, dus te samen...........f 6.-

  TROUWREGISTER, Heemskerk, S&S, 30 januari 1757:
  Claas Bosman, JM, met Trijntje Jacobs Schipper, weduwe, wonende beijde alhier.
  [was getekend:] Arie van der Moere, Scheepen van Heemskerk.
 4. Antie Hendriks van der Moere,
  Overleden te Heemskerk op 31 december 1743, begraven aldaar op 2 januari 1744.

  BEGRAAFREGISTER, Heemskerk, 1744:
  Den 2 Januarij is begraven Antie Hendriksz van der Moere.

  IMPOST op begraven, Heemskerk, 31 december 1743:
  Ontfangen wegens het regtvan begraven, vant lijk van Antje Hendriks van der Moere, alhier overleden......f 3.-
1174. Klaas Ariensz DREGER, [1174 = 594]
Zoon van Aris Claesz Dreger [nr. 2348] en Duiffie Aalberts Stoutenburg [nr. 2349], geboren te Velsen ca. 1680, Rooms-Katholiek, van beroep landbouwer, veeboer, vermeld als Schepen van Velsen van 1716 tot 1721 en in 1725, overleden op de hofstede De Hofgeest onder Velsen op 14 juli 1739, begraven te Velsen op 17 juli 1739, oud ca. 59 jaar.
Gehuwd (1) ca. 1715 met Aegje Cornelisse LANS, geboren ca. 1680, overleden te Velsen, begraven aldaar op 17 februari 1733, oud ca. 52 jaar.
Gehuwd (2) te Velsen voor Schout en Schepenen op 5 juli 1733 met Stijntie HARMZ, geboren te Velsen ca. 1705, begraven aldaar op 9 december 1762, oud ca. 57 jaar.

NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 23 oktober 1721:
Testament.
Compareerde Aris Claze Dreger, siekelijk te bedde leggende, dogh zijn verstand memorie en uijtspraek volcomen maghtigh, verklaart te prelegateren aan Klaas Ariz Dreger een huis, met schuren en erf, gelegen op de Hofgeest. Alle overige goederen vermaakt hij aan de gezamelijke kinderen, nagelaten door Geurtie Arisz Dreger, verwekt door Heert Teuwisz Roobeek, en aan voornoemde Klaas Ariz Dreger.
Tot voogd en administrateur over de erfportie der kleinkinderen benoemt hij hun vader Heert Roobeek en Klaas Aris Dreger.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Transportacte, Schotervlieland, 11 mei 1722:
Jan Cornelis Lans, Claes Dreger en Claes Gerrits de Jongh, executeurs en voogden over de kinderen van Cornelis Huijberts de Jongh, verkopen een stuk land, groot 2 morgen, 200 roeden, gelegen aan het Spaarndammer voetpad, voor de somma van f 175.-

OUD-RECHTERLIJKE ARCHIEF, Transportacte, Schotervlieland, 29 januari 1725:
Grietje Jans, zustersdochter van wijlen Jan Janse en Hillegond Janse (die erfden van Marijtje Cornelis Kool, weduwe Gijsbert Sijmonse Lans), verkoopt aan Sijmon, Huijbert en Jan Cornelisse Lans, en aan Claes Arisse Dreger en Cornelis Janse Roos een huijsmanswoning met ca. 4 morgen land, ten westen de Vergierdeweg, ten zuiden het Binnewegje, ten oosten de weduwe Arij Thewisse en ten noorden de erven Cousebant. Verder een stuk land, groot 1 morgen en 3 hond, genaamd Het Veentje en een stuk land, groot 7 hond, genaamd de Bollemaet; voor de soma van f 900.-

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, #942, Schepenrol, Velsen, 30 mei 1725:
Jan Klaaze, woonende inde Sandpoort, contra Klaas Dreger in qualiteijt als voogt over de naargelaten boedel en goederen van Maartie Tijsse, overleden in de Sandpoort.
[In kantlijn: Dese saak is aff]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 11 december, 1726:
Klaas Dreger, voor 2/3 eigenaar en Sijmon Lans als voogd van de nagelaten kinderen van Huijg Lans en Hillegond Jans, voor 1/3 eigenaar, verkopen grond bij Driehuis voor f 500.-

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 942, Schepenrol, Velsen, 28 mei 1727:
Claas Arisz Dreger, wonende in de Banne van Velsen, in qualiteijt als aangestelde voogd over Cornelia Jacobs Sterkman, eenige naargelaten dogter van wijlen Jannetie Dirks geprocreert bij wijle Jacob Janz Sterkman, contra Samuel van der Swaert als aangestelde, ende Jan van den Berg, mede voogd over Cornelia Jacobs Sterkman en voogden over de verdere minderjarige kinderen van Jacob Janz Sterkman.

NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), testament, Velsen, 2 juni 1728:
Klaas Dreger en Aegje Lans, egteluijden, benoemen elkander tot enig erfgenaam van hun nalatenschap. Tot medevoogden benoemen zij Heert Tewis Roobeek, wonende te Castricum en Jan Corneliz Lans en Cornelis Roos, wonende alhier.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Transportacte, Schotervlieland, 4 april 1729:
Jan Cornelisse Lans, Claes Arisse Dreger (gehuwd met Aagje Cornelis Lans), Hillegont Jans (weduwe Huijbert Cornelis Lans), Marijtje Cornelis Lans (gehuwd met Cornelis Roos) en de erfgenamen van Sijmon Cornelisse Lans, ieder voor 1/5 eigenaar van een huis in Schotervlieland met enkele percelen land, ten westen de Vergierdeweg, ten oosten de weduwe Arij Thewisse, ten zuiden het Vlielanderwegje en ten noorden de erven Cousebant, verkopen dit onroerend goed aan Cornelis Roos voor de somma van f 1.740.-

NOTARISAKTE (Jan van Dijk), Haarlem, 4 april 1729:
Jan Cornelisz Lans, Marijtje Cornelis Lans (gehuwd met Cornelis Roos), Aagje Cornelis Lans (gehuwd met Claes Dreger) en Hillegond Jans Schuijt (weduwe Huijbert Cornelisz Lans) verdelen de boedel van Cornelis Willemsz Lans, overleden in 1690 en van Neeltje Huiberts de Jongh, overleden in 1712, bestaande uit een huis op de Hofgeest, een huis op Schotervlieland en ca.31 percelen land in Velsen, Wijk aan Duin, Limmen en Schoten.

NOTARISAKTE (F.J. Galle), Haarlem, 25 april 1729:
Jan Cornelisz Lans, Claas Arisz Dreger (gehuwd met Aagje Cornelis Lans), Cornelis Roos (gehuwd met Marijtje Cornelis Lans) en Claas Arisz Dreger, Cornelis Roos en Cornelis Janse als voogden over de door Huijbert Cornelis Lans nagelaten kinderen; allen erfgenamen van hun overleden broer en oom Sijmon Cornelisz Lans (testament A.v. Kalkar, Velsen 19 maart 1728), allen wonend in Velsen, machtigen A.v. Kalkar om aan Jan Cornelisz Lans, de oudste broer van Sijmon, te transporteren 2 stukken land in Wijk aan Duin en Zee, groot 1569 roeden.

NOTARISAKTE (A.v. Kalker), Velsen, 7 februari 1730:
Annie Willems Rover, weduwe en boedelhoudster van Jan Jacobz de Wilde, benoemt Klaas Dreger en Dirk Havicq, beide woonende alhier, tot voogden over haar minderjarige kinderen.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen 3 mei 1730:
Compareerde Jan Corneliz Lans, K: Dreger in huwelijk hebbende Aegie Cornelis Lans, Cornelis Roos in huwelijk hebbende Marijtie Cornelis Lans, welke Jan, Aegie & Marijtie Corn: Lans, benevens de kinderen van Huijb: Corn: Lans te samen geinstitueerde Erfgenamen zijn van Sijmon Corneliz Lans, alhier overleden.
Item nog gemelde Klaas Dreger, Cornelis Jansz en Cornelis Roos, als gestelde voogden over de voorn: kinderen van Huijb: Corn: Lans, etc. verkopen aan H.v.d.Poel, scheepen en Raad der stad Amsterdam een stuk hooijland gelegen in de Westbroek voor de Hofgeest, genaamt de Cruijse Ven voor de somma van f 800.-

IMPOST op trouwen, Velsen, 19 juni 1733:
Klaas Dreger met Stijntie Harmze, beiden wonende te Velsen.
Beiden f 6.-, dus totaal f 12.-

TROUWREGISTER, Velsen Gerecht, 5 juli 1733:
Klaas Dreeger, weduwenaar van Aegje Lans, met Stijntie Harmz, JD, beijde geboore te Velsen.
Ider int Classis van f 6.-

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Schotervlieland, 6 april 1734:
Transport akte.
Claes Dreger koopt van de stad Haarlem "7 maeden weijlant" in Schotervlieland bij het Spaarndammervoetpad, ten zuiden de koper zelf, ten noorden Sijmon Dreger, voor f 90.-

NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 12 april 1734:
Testament.
Klaas Dreger en Stijntie Harmze, eghteluijden wonende alhier, maken een testament en verklaren tesamen geen f 4.000.- gegoed te zijn.
Klaas legateert aan zijn vrouw Stijntje Harmze "alle de zijde, linde ende wolle klederen, mitsgaders alle 't goud, silver en verdere kleijnodien dat tot haar lijff heeft behoord".
Tot zijn enige en algehele erfgenamen benoemt hij zijn 4 voorkinderen Cornelis, Antje, Neeltie en Guertie Dreger, in eerder huwelijk verwekt bij Aagje Lans, elk voor een kindsgedeelte, en voorts de kinderen die de testateur bij zijn huidige vrouw Stijntie Harmze verwekt, eveneens voor een kindsgedeelte.
Stijntje nomineert haar man als haar enige erfgenaam; doch indien zij komt te overlijden na haar man, en zonder zelf kinderen na te laten, dan benoemt zij haar man's 4 voorkinderen als erfgenaam voor de helft der nalatenschap, en voor de andere helft komen diegenen in aanmerking die volgens het versterfrecht daartoe gerechtigd zijn.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 923, Velsen, 10 juni 1739:
Jan Cornelis Lans, Klaas Dreger (weduwenaar van Aagje Cornelis Lans), Cornelis Roos (weduwenaar van Marijtje Cornelis Lans) en de kinderen van wijlen Huijbert Cornelis Lans, te weten Cornelis, Neeltje (gehuwd met Hendrik Klok) en Trijntje, tesamen erfgenamen van Sijmon Cornelis Lans (testament dd 19 maart 1728 bij notaris A. van Kalker), verkopen diverse stukken grond.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen 20 juni 1739:
Jan Cornelisz Lans, Klaas Dreger, weduwenaar en universeel erfgenaam van wijlen Aagje Cornelis Lans, Cornelis Roos, weduwenaar en universeel erfgenaam van wijlen Marijtje Cornelis Lans, Cornelis Huijbertsz Lans, Hendrik Cok in huwelijk hebbende Neeltje Huijbers Lans en voorts Klaas Dreger, Cornelis Jansz en Cornelis Roos in qualiteit als voogden over Trijntje Huijbers Lans en welke Cornelis, Neeltje en Trijntje de enige nagelaten kinderen zijn van Huijbert Cornelisz Lans, en derhalve met hun drieen, benevens Jan, Aegie en Marijtie Cornelis Lans voor een vierde part erfgenamen zijn van wijlen Sijmon Cornelisz Lans, alhier overleden, en besluiten aan Sijmon Roos een stuk land te verkopen zijnde een Meerweijd, groot 5 morgen voor de somma van f 3.950.-
IDEM, verkopen aan Sijmen Roos een stuk weiland genaamt de blaauwe of kort lage, groot 350 roeden voor de somma van f 95.-
IDEM, verkopen aan Klaas Dreger, oud schepen alhier, een stuk hooijland gelegen in de Velserwestbroek op de Vromaad, groot 400 roeden of een mad voor de somma van f 220.-
IDEM, verkopen aan Jan Croonen, een stuk hooiland, gelegen in de Velser Oostbroek, groot 300 roeden voor de somma van f 100.-

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 20 juni 1739:
Klaas Dreger, oud schepen, koopt van de bovengenoemde nalatenschap, een stuk hooiland, gelegen in de Velserwestbroek op de Vromaad, groot 400 roeden of een mad, gaande in omwerff met A: Duijvensz en de Wed: Pieter Bakels, belend ten westen de Westlaan, ten noorden de Princes van Ruipenbr., ten oosten de Nieuwe Watering en ten suijden Klaas Kruijer, voorts vrijland en dat voor de somma van f 220.- contantgeld.

VOOGDIJ:
In diverse actes uit het Oud-Rechterlijk Archief (1715-1739) wordt Klaas Dreger vermeld als voogd of nog vaker als aangesteld voogd over ouderloze kinderen; ondermeer op 30 mei 1725 over de kinderen van Huijbert Cornelisz de Jongh en op 18 mei 1729 over de kinderen van Cornelis Huijberts de Jongh.

IMPOST op begraven, Velsen, 17 juli 1739:
Klaas Dreger, alhier overleden, classis f 6.-

NOTARISAKTE (A.v. Kalker), Velsen, 20 augustus 1739, nr. 65:
Inventaris benede f 5.000.-:
Staat en inventaris van de boedel en goerderen, nagelaten door Klaas Dreger, zoals door hem in gemeenschap is bezeten met zijn huisvrouw Steijntie Harms, en welke Klaas Dreger op 14 juli van dit jaar op de Hofgeest onder Velsen is overleden, welke staat en inventaris is gemaakt op verzoek van Cornelis Roos en Jan de Wildt, gestelde voogden over zijn nagelaten 4 onmondige kinderen en erfgenamen, door hem in een eerder huwelijk met Aagje Cornelis Lans verwekt.
De onroerende goederen bestaan uit een huismanswoning, schuur, karnhuis, erf en twee boomgaarden op de Hofgeest, alwaar Klaas Dreger is overleden, belend ten zuiden de Hofgeesterweg, ten westen achter Jan Trip, ten oosten mevr.Barnard.
Voorts verscheidene stukken hooi en weiland rond de Hofgeest, ter grootte van ruim 15 morgen, enkele stukken land in Schootervlieland en Limmen, ter grootte van ruim 3 morgen.
Nog te innen schulden f 495.-
Contant geld f 1.393.-
Gouden en zilveren sierraden, uitgebreide huisraad, kleding, etc.
Gereedschappen en landbouwwerktuigen, gereedschappen voor de boomgaard, 24 koeien en pinken, en 2 paarden.
De uitstaande schulden en verplichtingen bedragen f 911.-

NOTARISAKTE (A.v. Kalker), Velsen, 10 augustus 1741, nr. 91:
Surrogatie voogdije:
Cornelis Knaap, wonende alhier, te kennen gevende dat hij door wijlen Klaas Dreger, weduwenaar van Aagje Lans, alhier hebbende gewoont en overleden, op den 6 Junij 1733 bij acte gepasseert voor mij Notaris, in plaats van Heert Teunisz Roobeek, die benevens Jan Cornelisz Lans en Cornelis Roos door gemelde Klaas Dreger en Aagje Lans, bij hunne testamentaire dispositie den 2 Junij 1728 voor mij Notaris gepasseert, waren gestelt tot voogden over derselver natelate onmondige kinderen. Ende alsoo gemelde Klaas Dreger en Cornelis Roos overleden zijn, soo verclaarde den comparant te assumeren en surrogeren als mede voogd over de nog onmondige kinderen van gemelde Klaas Dreger en Aagje Lans, den eersamen Dirck Havick.

NOTARISAKTE (A.v. Kalker), Velsen, 1 september 1741, nr. 94:
Surrogatie voogdije:
Jan de Wildt, wonende in de Sandpoort, tekenne gevende dat hij benevens Cornelis Roos door wijlen Klaas Dreger tot voogden waren gestelt over zijne natelate onmondige kinderen, in eerder huwelijk verweckt bij Aagje Lans, verclaarde te surrogeren en assumeren den eersamen Frans Aalbertsz, wonende alhier.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Transport Akte, Schotervlieland, 6 juli 1760:
De 7 maden weiland, die Klaas Dreger in 1734 kocht voor f 90.- , worden door zijn erfgenamen verkocht aan Jan Louwerisse voor f 175.-
Dit stuk land is gelegen aan de Havendijk op het einde van het Spaarndammer voetpad. Ten zuiden en westen Cornelis Dreger en Cornelis de Wolf; ten oosten en noorden de koper en Simon Dreger.
De verkopers zijn Stijntie Harms, wed.Klaas Dreger en voogdes over haar 2 onmondige kinderen; voorts Cornelis Dreger; Arij Hendriksz van der Moere, weduwenaar van Neeltie Dreger; Pieter Kaasenbrood, echtgenoot van Antje Dreger en Cornelis Havik, weduwenaar van Guurtje Dreger.

1175. Aegje Cornelisse LANS,
Dochter van Cornelis Willemsz Lans [nr. 2350] en Neeltie Huijberts de Jong [nr. 2351], geboren ca. 1680, Rooms Katholiek, overleden te Velsen, begraven aldaar op 17 februari 1733, oud ca. 53 jaar.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, nr. 919, 12 februari 1695:
Cornelis Huiberts de Jong als voogd over de kinderen van Cornelis Willems Lans, en anderen, allen erfgenamen van Huijbert Sijmonse Lans en Vrouwtie Cool, verdelen de erfenis.
[Zie ook Aris Claes Dreger !!]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Schotervlieland, 4 april 1729:
Transportakte.
Jan Cornelisse Lans, Claes Arisse Dreger (gehuwd met Aagje Cornelis Lans), Hillegont Jans (weduwe Huijbert Cornelis Lans), Marijtje Cornelis Lans (gehuwd met Cornelis Roos) en de erfgenamen van Sijmon Cornelisse Lans, ieder voor 1/5 eigenaar van een huis in Schotervlieland met enkele percelen land, ten westen de Vergierdeweg, ten oosten de weduwe Arij Thewisse, ten zuiden het Vlielanderwegje en ten noorden de erven Cousebant, verkopen dit onroerend goed aan Cornelis Roos voor de somma van f 1.740.-

NOTARISAKTE (Jan van Dijk), Haarlem, 4 april 1729:
Jan Cornelisz Lans, Marijtje Cornelis Lans (gehuwd met Cornelis Roos), Aagje Cornelis Lans (gehuwd met Claes Dreger) en Hillegond Jans Schuijt (weduwe Huijbert Cornelisz Lans) verdelen de boedel van Cornelis Willemsz Lans, overleden in 1690 en van Neeltje Huiberts de Jongh, overleden in 1712, bestaande uit een huis op de Hofgeest, een huis op Schotervlieland en ca. 31 percelen land in Velsen, Wijk aan Duin, Limmen en Schoten.

NOTARISAKTE (F. J. Galle), Haarlem, 25 april 1729:
Jan Cornelisz Lans, Claas Arisz Dreger (gehuwd met Aagje Cornelis Lans), Cornelis Roos (gehuwd met Marijtje Cornelis Lans) en Claas Arisz Dreger, Cornelis Roos en Cornelis Janse als voogden over de door Huijbert Cornelis Lans nagelaten kinderen; allen erfgenamen van hun overleden broer en oom Sijmon Cornelisz Lans (testament A.v.Kalkar, Velsen 19 maart 1728), allen wonend in Velsen, machtigen A.v. Kalkar om aan Jan Cornelisz Lans, de oudste broer van Sijmon, te transporteren 2 stukken land in Wijk aan Duin en Zee, groot 1569 roeden.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 3 mei 1730:
Compareerde Jan Corneliz Lans, K: Dreger in huwelijk hebbende Aegie Cornelis Lans, Cornelis Roos in huwelijk hebbende Marijtie Cornelis Lans, welke Jan, Aegie & Marijtie Corn: Lans, benevens de kinderen van Huijb: Corn: Lans te samen geinstitueerde Erfgenamen zijn van Sijmon Corneliz Lans, alhier overleden. Item nog gemelde Klaas Dreger, Cornelis Jansz en Cornelis Roos, als gestelde voogden over de voorn: kinderen van Huijb: Corn: Lans, etc. verkopen aan H.v.d.Poel, scheepen en Raad der stad Amsterdam een stuk hooijland gelegen in de Westbroek voor de Hofgeest, genaamt de Cruijse Ven voor de somma van f 800.-

IMPOST op begraven, Velsen, 17 februari 1733:
Aangevinge gedaan vant lijk van Aagje Corneliz Lans als gehoorende onder 't Classis van f 6:0:-
Alhier overleden.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, nr. 923, 10 juni 1739:
Jan Cornelis Lans, Klaas Dreger (weduwenaar van Aagje Cornelis Lans), Cornelis Roos (weduwenaar van Marijtje Cornelis Lans) en de voogden van de kinderen van wijlen Huijbert Cornelis Lans, te weten Cornelis, Neeltje (gehuwd met Hendrik Klok) en Trijntje, erfgenamen van Sijmon Cornelis Lans, verkopen diverse stukken land.


Heusden vanaf de overzijde van de Bergse Maas, ca. 1650.

KINDEREN UIT HET HUWELIJK VAN KLAAS ARIENSZ DREGER EN AEGJE CORNELISSE LANS:
 1. Cornelis Klaasz Dreger,
  Geboren te Velsen ca. 1715, van beroep veeboer, overleden te Velsen, begraven aldaar op 22 mei 1776, oud ca. 60 jaar.
  Gehuwd (1) te Velsen op 14 april 1747 met Aaltje Jans Kroonen, overleden te Velsen, begraven aldaar op 4 maart 1752, dochter van Jan Cornelisz Kroonen en Dievertie Jans van der Mors.
  Gehuwd (2) te Velsen voor schout en schepenen op 9 februari 1755 met Marijtje Engels Prins, geboren te Velsen ca. 1725, overleden aldaar op 9 mei 1782, oud ca. 56 jaar, begraven te Velsen op 14 mei 1782, dochter van Engel Jansz Prins en Cornelia Gerrits Egmond.

  IMPOST op trouwen, Velsen, 14 april 1747:
  Cornelis Dreger, met Aaltje Kroonen, beiden woonende alhier, en gehoorende als bruijdegom en bruijd, ieder onder 't classis van f 3.-, dus voor haar beide f 6.-

  NOT. AKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 2 januari 1748, nr. 198:
  Testament.
  Cornelis Dreeger en Aaltie Kroonen, echtelieden, wonende alhier aan de Hofgeest maken een langstlevende testament van minder dan f 4.000.-

  OPMERKING:
  Voor en na 1750 zien we Cornelis' naam vele malen vermeld op veilingen waar hij nog op het veld staande partijen granen van de landeigenaren koopt.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 6 mei 1750:
  Cornelis Vreeburg, wonende te Haarlem, verkoopt aan Cornelis Dreger, wonende alhier, "omme uit de revenuen van dien (na aftrek der lasten), zoo verre die zullen strecken, te adsisteeren, de geenen die in tijde en wijlen zullen mogte nodig hebben en afkomstig zijn uit de familie van Aris Dreeger, de grootvader van gem: Cornelis Dreeger", een stuk hooiland, gelegen in de Westbroek, genaamd de Lockerskamp, groot 1 morge 4 hond, belend ten oosten het Barber gasthuijs der Stad Haarlem, ten westen de heer Christoffel Jan van Dam, ten zuiden de weduwe Huijbert Lans en ten noorden de Nieuwe Watering, voor de somma van f 230.-

  IMPOST op begraven, Velsen, 4 maart 1752:
  't Lijk van Aaltje Kroonen, alhier overleden oner 't classis van f 3.-

  IMPOST op trouwen, Velsen, 24 januari 1755:
  Cornelis Dreger, Weduwenaar van Aaltje Kroonen, woonende alhier, onder 't classis van f 6.- met Marijtje Engels Prins, mede woonende alhier, mede onder 't classis van f 6.-

  NOT. AKTE (Abraham van Kalker), Velsen 30 januari 1755, nr. 370:
  Voogdij benede f 1.000.-:
  Cornelis Dreger, weduwenaar en boedelhouder van wijlen Aaltje Kroonen, tevens vader en voogd over zijn enig en nog minderjarig kind, inhuwelijk verwekt bij Aaltje Kroonen, genaamd Dievertie Dreger, wonende alhier in de Ruijgenhoek, benoemt tot medevoogden Cornelis en Dirk Havick, die niet alleen de goederen zal administreren die het kind van haar moeder zal erven, maar ook de goederen die zij van Cornelis Hugtenburg zal erven. Omdat Cornelis Dreger eerdaags weer in het huwelijk zal treden, kent hij zijn dochter als haar moederlijk erfdeel aan, een stuk hooiland in de Oostbroek, een obligatie ter waarde van f 200.- en enige sieraden.

  TROUWREGISTER, Velsen, Schout en Scheepenen, 9 februari 1755:
  Cornelis Dreger, weduwnaar van Aaltje Kroonen, geboore en woonende onder Velsen, Met Marijtje Engels Prins, JD, mede geboore en woonende onder Velsen.
  Beijde onder 't Classis van ses gulden.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 5 november 1755:
  Uit de nalatenschap van Pieter Bijl, kopen Sijmen Roos en Cornelis Klaasz Dreger een stuk land, "omme uijt de Revenuen van dien, na aftrek der lasten, soo verre die zullen strekken, te assisteren de geenen die intijden en wijlen zulks mogte nodig hebben, en afkomstig zijn uijt de familie van Cornelis Willemsz Lans en Cornelis Klaasz Dreger".
  Dit stuk hooiland, gelegen in de Velser Oostbroek, groot 2 morgen, kochten zij voor de somma van f 505.-

  NOT. AKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 14 januari 1756, nr. 386:
  Testament tussen f 2.000.- en f 4.000.-:
  Cornelis Dreger en Marijtie Prins, echtelieden, stellen hun testament op.
  Testateur nomineert tot universeel erfgenaam zijn dochter Divertie Dreger, in huwelijk verwekt bij Aaltie Kroonen voor een kindsgedeelte, en tevens zijn huidige vrouw Marijtie Prins, eveneens voor een kindsgedeelte, en daarnaast de kinderen die hij heeft verwekt en zal verwekken bij Marijtie Prins, elk ook voor een kindsgedeelte.
  De testatrice nomineert haar man Cornelis Dreger tot haar enige en universele erfgenaam. Komt de testatrice te overlijden zonder kinderen na te laten, dan is haar moeder Cornelia Gerris van Egmond gerechtigd tot een kindsgedeelte.
  Testateurs benoemen tot voogden over de onmondige kinderen, Pieter Kaasenbroot, Arij van der Moere, beide wonende te Heemskerk en Dirk Havick, wonende onder Velsen.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 6 februari 1760:
  Cornelis Dreger, wonende alhier, verkoopt aan zijn stiefmoeder Steijntje Harmens zijn een twaalfde deel in de nalatenschap van zijn vader Klaas Dreger voor de somma van f 450.- en 3 ducaten voor zijn kinderen.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen 10 augustus 1763:
  Cornelis Dreger verkoopt aan zijn halfzuster Trijntje Dreger het een achtste deel in de 17 morgen land en ander onroerend goed, gelegen in de Hofgeest, die hij heeft geerfd van zijn onlangs overleden halfzuster Aagje Dreger, voor de somma van f 473.-
  (Zie ook Steijntje Harms).

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 8 september 1765:
  Scheijding:
  De nalatenschap van wijlen Cornelia Gerrits Egmond, overleden op 29 augustus 1764, in haar leven weduwe van Engel Prins, wordt verdeeld tussen haar 2 dochters, Marijtje, gehuwd met Cornelis Dreger en Leijsje, die ongehuwd is.
  Aan Leijsje was geprelegateerd een stuk land, genaamd de Hader, groot twee en een half mad, gelegen in de Velserbroek, voorts een somme van f 200.- en voorts al het goud en zilver dat haar moeder als sierraad gedragen had.
  Rekening houdend met het voornoemde prelegaat, hebben de zusjes de hele nalatenschap onderling verdeeld, met uitzondering van een stuk land, genaamd de Sanden, groot 2 morgen 200 roeden.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 31 december 1766:
  Marijtje Engels Prins, echtgenote van Cornelis Dreger, nagelaten kind van wijlen Cornelia Gerrits Egmond die in haar leven weduwe en boedelhoudster van Engel Jansz Prins was, erft de helft van haar moeders nalatenschap, zijnde een stuk land, groot 2 morgen 200 roeden en verkoopt dit aan Arie van Toorn, de echtgenoot van haar zuster Leijsje Engels Prins, die zelf erfgename is van de andere helft van de nalatenschap voor de somma van f 250.-, in de vorm van een kustingsbrief a 3% interest.

  IMPOST op begraven, Velsen, 22 mei 1776:
  't Lijk van Cornelis Dreger, alhier overleden, classis f 6.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 21 november 1776, nr. 238:
  Voogdij:
  Compareerde Marijtje Prins, weduwe, boedelhoudster en erfgenaam van Cornelis Dreger, haar overleden man, en gestelde voogdesse over haar vier minderjarige kinderen en mede-erfgenamen, genaamd Antje, Aagje, Guurtje en Kornelia, en wijst aan, ingeval van haar eigen overlijden, als voogd over voorgenoemde kinderen, Klaas Tromp, Arie van Toorn en Jacobus de Wit, allen wonende alhier.

  IMPOST op begraven, Velsen, 14 mei 1782:
  Marijtje Prins; Classis f 6.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 31 mei 1782, nr. 319:
  Inventaris boven f 5.000
  Staat en inventaris van de nalatenschap van wijlen Marijtje Prins, gewoond hebbende onder Velsen, zoals zij die bezeten heeft met haar overleden man Cornelis Dreger, en op 9 mei 1782 overleden is, gemaakt en beschreven door Cornelis van Diepen, secretaris, op verzoek van Klaas Tromp en Jacobus de Wit (zijnde Arie van Toorn inmiddels overleden), allen wonende onder Velsen, voogden over de vier nog minderjarige kinderen van Marijtje Prins, genaamd Antje, Aagje, Guurtje en Cornelia Dreger:
  1) Papieren van Consideratie: Mutueel testament van Cornelis Dreger en Aaltje Kroonen, echtelieden, gepasseerd op 2 jan.1748; Een mutueel testament van Cornelis Dreger en Marijtje Prins, echtelieden, gepasseerd op 14 jan.1756; Een onderhandse obligatie groot f 2.500.-, ten laste van Christiaan de Ridder, broodbakker te Velsen, waarvan f 1.500.- is afgelost; en tenslotte nog een acte van voogdij.
  2) Drie stukken hooiland in de Velser West- en Oostbroek, groot 5 morgen 400 roeden.
  3) Uitgebreide inboedel, waaronder een dambord, een hangklok, een koffiemolen, boeken, behorende aan de vier kinderen, vrij veel Delfts Blauw, enz.
  4) 26 Koeien en Kalveren, en 3 paarden. Vele boeregereedschappen, voorraden, enz.
  5) Nog te innen schulden: bijna f 2.100.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 7 december 1782, nr. 950:
  Gerechtelijke Boedelvereffeningen:
  Uit Reekening ende Verantwoording van den boedel, nagelaaten bij David en Jan van Dam, van de goederen den 23 october 1781 ten huijse van Johannes van den Boom publicq verkogt, blijkt dat de weduwe C: Dreger een concurrente schuld competeerd van een somma van f 2:19:-; zij ontvangt de somma van f 1:-:4; Jacobus de Wit tekent voor de boedel van Corn: Dreger.]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen 12 en 13 december 1782:
  "Conditien en verkoopinge van runderbeesten en andere roerende goederen" uit de nalatenschap van wijlen Cornelis Dreger en Marijtje Prins, echtelieden, gewoond hebbende onder Velsen en aldaar overleden, ten behoeve van Antje Cornelis Dreger, meerderjarig en van Klaas Tromp em Jacobus de Wit, gestelde voogden over Aagje, Guurtje, Cornelia Cornelis Dreger, de drie minderjarige kinderen en erfgenamen van voornoemde Cornelis Dreger en Marijtje Prins.
 2. Antje Klaasse Dreger,
  Geboren te Velsen ca. 1720, overleden aldaar op 23 januari 1802, oud ca. 81 jaar.
  Gehuwd te Heemskerk voor schout en schepenen op 10 januari 1745 met Pieter Pietersz Kaasenbrood, geboren te Heemskerk ca. 1715, schepen van Heemskerk (1749-1754), overleden te Velsen op 20 maart 1780, oud ca. 64 jaar, zoon van Pieter Pietersz en Antje Jans.
  Uit dit huwelijk geen nageslacht.

  IMPOST op trouwen, Heemskerk, 25 december 1744:
  Ontfangen wegens het regt van trouwen van Pieter Kaassenbroot, wonende alhier, met Antie Claas Dreger van Velsen, voor de bruijdegom f 3.-

  IMPOST op trouwen, Velsen, 26 december 1744:
  Antje Klaas Dreeger, wonende alhier, Cl: f 3.- met Pieter Kaasenbrood, wonende te Heemskerk, mede onder Cl: f 3.-

  TROUWREGISTER, Heemskerk, S&S, 10 januari 1745:
  Pieter Kaassenbrood, JM, van Heemskerk met Antie Claas Dreeger, JD, van Velsen.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 6 mei 1750:
  [Landverkoop]
  Zie Steijntje Harms !

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 13 december 1753:
  Pieter Kaasenbrood, wonende te Heemskerk, verkoopt aan Steijntie Harmens [de stiefmoeder van zijn vrouw], laatst weduwe van Pieter Jansz Bra, een twaalfde deel van een huismanswoning en aangehorige landerijen, groot ruim 17 morgen, gelegen aan de Hofgeest, als in de West- en Oostbroek, voor de somma van f 375.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Register van Transporten, Inv. Nr. 292, Heemskerk, 5 februari 1754:
  Dirk Gerritz Kos en Maartie Jacobs, echtelieden, wonende alhier aan Duijn, verkopen aan Pieter Kaasenbrood, "regerent Schepen deses Dorps", een stuk weiland, liggende binnen deze Banne aan Duijn, genaamd de Ven, groot 1725 roeden, belend ten westen de koper, ten noorden Willem Grasbos, ten oosten de groot cie en ten zuiden Jop Post voor de somma van f 500.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Register van Transporten, Inv. Nr. 292, Heemskerk, 22 maart 1755,
  Jan Baijsen, wonende tot Wijk aan Duijn, verkoopt aan Pieter Kaasenbrood, wonende aan Heemskerkerduijn een stuk weiland, genaamd Tussencien, groot 1 morgen, belend ten noorden Pieter Reijke Groen, ten zuiden Willem Jacobz, ten oosten de Luttik Cie en ten westen de Groot Cie; tevens een stuk hooiland, liggende als voren, genaamd de Grote Bremade, groot 655 roeden, belend ten oosten Jacob Olofz, ten zuiden de noort Maatwegh en ten noorden de Maardijk, voor de somma van f 114.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Register van Transporten, Inv. Nr. 292, Heemskerk, 1 mei 1756:
  Dirk Gerritz Kos, als in huwelijk hebbende Maartie Jacobs, wonende aan Heemskerkerduijn, verkoopt aan Pieter Kaasenbroot, wonende meede aan Heemskerkerduijn, een stuk Teelland, leggende binnen desen banne, genaamt 't Kaakje, groot 924 roeden, belend ten westen de Luttik cie, ten Noorden Jacob Henneman, ten Oosten Jacob Pieterz en ten Zuijden de koper, mette somme van f 22.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Register van Transporten, Inv. Nr. 292, Heemskerk, 3 oktober 1758:
  Tauxatie van de goederen, nagelaaten door wijlen Cornelis Schoorl, overleeden den 30e augustus 1758, tot Heemskerk, en welke goederen voor de eene helft moeten geërft werden bij des overleedens vrouws eenige suster Antje Jans, en mitsdien het regt van den 20ste penning, weegens het middel op de collaterale Successien subject zijn, terwijl de nalatenschap van Schoorl is gemaakt voor 2/4de aan Luijden, die ab intestato geef Erffgenaamen zijn, en dus den Xde penning subject, en voor de twee andere vierde aan twee halve broeders van Schoorl, welke den 20e penning subject zijn, in zoverre zij niet meer genieten als hun ab intestato zoude competeeren, dan gemerkt er nog een heele broeders Dogter is, en vier halve broeders en susters, en dat de voornoemde heele broeders dogter voor de eene helft, als Erfgenaam ab intestato van Cornelis Schoorl, ende overige ses halve broeders en susters voor voor de andere helft zouden gesuccedeert hebben, zoo zullen voornoemde twee halve broeders, den 20e penning moeten voldoen van twee twaalfde portien in de Erffenis, welke zij ab intestato zouden hebben genooten, en den 10de penning van de overige tien portien, welke zij boven de andere Vrienden ca Testaments genieten, opgegeeven door Jan de Wit en Cornelis Knaap, in qualiteijt als Executeurs van den Testamente van Voornoemde Cornelis Schoorl, den 24ste April 1758 voor de Notaris Abraham Henrij Casteleijn gepasseert, en bij Pieter Kaasenbroot, als last en procuratie hebbende voor zijn moeder Antje Jans, de eenige suster en Erfgenaam van wijlen Jannitje Jans, de voor-overleedene vrouw van gezegde Cornelis Schoorl, na luijd de prosuratie, in dato, den 14de September 1758, die daar op den Eed hebben afgelegt den 3den October 1758.
  [De totale waarde van het nagelaten onroerend goed bedraagt f 3,625.-; zie akte voor details]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Register van Transporten, Inv. Nr. 292, Heemskerk, 14 februari 1759:
  Jan de Wit en Cornelis Knaap, wonende alhier, in qualiteijt als Executeurs van den Testamente van Cornelis Schoorl, Redders van zijn boedel en Sterfhuijs en Voogden over zijn minderjaarige en toezigt behoevende Erfgenaamen, gepasseert voor de Notaris Abraham Henrij Casteleijn, en getuijgen, in dato den 24e april 1758 voor de eene helft.
  Mitsgaders Pieter Kaasenbroot, wonende meede alhier, als last en procuratie hebbende van zijn moeder Antje Jans, de eenige suster en erfgenaam van wijlen Jannitje Jans, de voor overleedene vrouw van gezegde Cornelis Schoorl.
  [verkopen diverse percelen grond]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Register van Transporten, Inv. Nr. 292, Heemskerk, 3 maart 1761:
  Albert Wagenaar, weduwenaar en erffgenaam van Neeltje Ariens de Vink, wonende tot Wijk op Zee, verkoopt aan Pieter Kaasenbroot, wonende aan Heemskerkerduijn, een stuk Hooijland, leggende binnen deezen banne, op den Hem, groot 701 roeden, mette somme van f 25.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 10 augustus 1763:
  Antje Dreger verkoopt aan haar halfzuster Trijntje Dreger het een achtste deel in de 17 morgen land en ander onroerend goed, gelegen in de Hofgeest, die zij heeft geerfd van haar onlangs overleden halfzuster Aagje Dreger, voor de somma van f 473.-.
  (Zie ook Steijntje Harms).

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 19 juli 1772, nr. 173:
  Compareerde Huijgje Cornelisse Henneman, ongehuwde dochter, wonende alhier, nominerende tot haar enige en universele erfgenamen Pieter Kaasenbrood en Antje Dreger, echtelieden, mede wonende alhier.
  De nalatenschap zou minder dan f 2.000.- bedragen.

  IMPOST op begraven, Velsen, 20 maart 1780:
  Pieter Kaasenbrood; classis f 3.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Conditien en Voorwaarden, Velsen 4 maart 1784:
  Conditien en voorwaarden, opgesteld door Antje Klaas Dreger, weduwe van Pieter Kaasenbrood met betrekking tot de verkoop van koeien, vaarsen, pinken, paarden, varkens, schapen, rijtuigen, hooi, boeren- en bouwgereedschappen, huisraad en inboedel en andere roerende goederen.
  De plaats van verkoop is in de huismanswoning van Antje, gelegen aan de Corverslaan, ten zuiden van de hofstede Watervliet.

  NOTARISAKTE (F.A. de Genestet), Aalbertsberg, 18 januari 1787, nr. 616: Testament van een Perzoon, gedeclareerd hebbende beneeden de f 4.000.- gegoed te zijn: Antje Claasd. Dreger, weduwe Pieter Kaasenbrood, wonende onder Velzen doghaar tegenwoordig bevindende alhier te Aalbertsberg.
  Zij legateert aan:
  1) Stijntje Tromp, dogter van Klaas Tromp, een zilveren beker.
  2) Cornelis Tromp, zoon van Klaas Tromp, een brandewijnkom en dito lepel.
  3) Aagje van der Moere, dogter van Arie van der Moere, een Goude kopleser met goude ballen.
  4) Antje Bankeres Kaasenbrood, dogter van Bankeres Kaasenbrood een gouden halsstreng met een dito kruijs daaraan vast.
  5) Guurtje Sonneveld, dogter van Jan Sonneveld, een goude haarnaald met een bloedcoraale ketting met het Goudslot daar aanvast.
  6) Marijtje Konijn, dogter van Cornelis Konijn, twee goude ringen, zijnde een met steentjes en d'andere glad.
  7) Guurtje Dreger, dogter van Cornelis Dreger, haar Testatrices beste Bed en Peuluw, mitsgaders twee kussens en drie deekens en haar beste damaste rok.
  8) Jan Bankeras Kaasenbrood, een mes en vork met zilvere ......, met de scheede met zilverbeslag.
  9) Aan de 5 kinderen van Cornelis Dreger, item aan de dogter van Arie van der Moere en dus aan hun sessen al haar Testatrices overige kleederen, zoo van zijde, wolle, linnen als andere stoffen, tot haare kleeding en lijfgebruik behoorende. Wijders nog aan gemelde 5 kinderen van Cornelis Dreger, aan de dogter van Arie van der Moere, mitsgaders aan Guurtje Sonneveld voornoemd, en dus aan hun sevene, de helfte van alle haar Testatrices overige linnen.
  10) Roomsche Kerk onder Driehuis onder Velsen f 100.- tot onderhoud van dezelve kerk.
  11) Voorts verklaarde de testatrice tot haare eenige en algeheele Erfgename te noemen ende te stellen Klaas Tromp en Trijntje Klaasd. Dreger, egtelieden, te zaamen en bij vooroverlijden ven dezelve, de langstlevende van hun beide, en bij gebreeke van dien hunnes natelaten kinderen, tezamen hoofd voor hoofd in egieale porties.
  Benoemd tot executeurs Klaas en Jan Tromp, onder Velsen en Cornelis Aardenburg onder Wijk aan Duin.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen 17 maart 1789, Publieke veiling:
  Beschrijft "de conditien en verkopinge van runderbeesten, paarden en andere roerende goederen" ten huize van Antje Klaas Dreger, weduwe van wijlen Pieter Kaasenbrood, wonende op de Hofgeest onder Velsen.

  NOTARISAKTE (Jan Schouten), Haarlem, 1 juni 1789:
  Antje Claasse Dreger, weduwe van Pieter Caasenbrood, wonend op de Hofgeest, benoemt tot haar enige erfgenamen Claas Tromp en haar zuster Trijntje Claasse Dreger, echtelieden.

  LIJKENREGISTER, Velsen, 23 januari 1802:
  Antje Dreger, prodeo.
 3. Neeltje Klaasse Dreger,  zie nr. 587.
  Geboren te Velsen voor 1722, Rooms-Katholiek, begraven te Heemskerk op 5 november 1753, oud ca. 33 jaar.
  Gehuwd te Heemskerk in de R.K. kerk op 27 april 1749 met Arie Hendriksz van der Moeren, geboren ca. 1710, Rooms Katholiek, van beroep landbouwer, vermeld als schepen van Heemskerk van 1751 tot 1772, begraven aldaar op 6 februari 1774, oud ca. 64 jaar, zoon van Hendrik Ariensz van der Moere, ook genaamd van der Moire.
 4. Guurtje Klaasse Dreger,
  Geboren te Velsen ca. 1725, overleden te Velsen en begraven aldaar op 12 december 1752, oud ca. 27 jaar.
  Gehuwd te Velsen in de R.K. kerk en voor schout en schepenen op 25 april 1751 met Cornelis Jansz Havick, geboren te Velsen voor 1726, overleden na 1776, mogelijk te Beverwijk.
  Cornelis huwde (2) te Velsen voor schout en schepenen op 19 mei 1754 met Barbera Maartens van Munnik, overleden na 1765, dochter van Maarte van Munnik en Jannetie Jans van der Heijde.

  NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 24 juli 1748, nr. 207:
  Testament onder f 2.000.-:
  Louris Cornelisz van Veen en Niesje Aalbers Loos, eghtelieden woonende alhier, revoceren alle voorgaande testamenten en codicillen.
  De eerste comparant nomineert zijn vrouw Niesje Aalbers Loos tot zijn eenige en universele erfgenaam.
  De tweede comparante nomineert tot haar universele erfgenamen haar drie voorkinderen als Antie, Cornelis en Willemijntie Havicq, in huwelijk verweckt bij Jan Cornelisz Havicq ieder voor een portie of kindsgedeelte, dan nog haar jegenwoordige man Louris Cornelisz van Veen mede voor een portie, mitsgaders de kind of kinderen die zij comparante bij dese haar man heeft verweckt.
  Tot voogden worden benoemd Jacob Aalbertz Loos, wonende alhier en Arij Cornelisz van Veen, wonende onder Wijck aan Duijn.

  NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 17 januari 1751, nr. 267:
  Staat en inventaris f 2.000 - f 5.000
  Staat en inventaris van de boedel en goederen van wijlen Niesje Aalbertz Loos, laatst weduwe van Louris Cornelisz van Veen, en eerder van Jan Cornelisz Havik, overleden op de Hofgeest onder Velsen op 20 october 1750, beschreven op verzoek van Jacob Aalbertsz Loos, wonende onder Velsen en Arij Cornelisz van Veen, wonende onder Wijk aan Duijn, aangestelde voogden over de twee nog onmondige kinderen van Niesje, verwekt door Louris Cornelisz van Veen en door Jan Cornelisz Havik, en voorts namens Antie Jans Havik en Cornelis Jansz Havik, meerderjarige nagelaten kinderen en erfgenamen van gemelde Niesje Aalbers Loos:
  1) Contante gelden in goud en zilver ter waarde van f 2.034.-
  2) Huisraad, met ondermeer 14 boeken
  3) In de Koestal ondermeer 3 koeien [terwijl de overledene bove aarde stond is een koe gestorve anders waarender vier koejen], 2 pinken, 2 paarden, 1 varken en 3 hennen.
  4) Vele landbouwwerktuigen en gereedschappen.
  5) Op het land onder meer 5 biggen, 2 schapen en 1 paard.
  6) Nog te innen schulden, totaal f 539.-
  De lasten van de boedel bedragen f 762.- en omvatten ondermeer huishuur aan Vrouwe Isabella Bernard, de erfportie van haar 3 voorkinderen die zij tegoed hebben van Niesje's oom Engel Havick, begraafkosten en de kosten van de koster en de priester.

  IMPOST op trouwen, Velsen 9 april 1751:
  Cornelis Jansz Havick, prodeo en Guurtje Klaas Dreger, classis f 3.-, beide alhier.

  TROUWREGISTER, Velsen, R.K. kerk, 25 april 1751, blz. 26:
  Cornelis Jansz Havick, JM, met Guurtje Klaas Dreger, JD, beide geboren onder Velsen en wonende op de Hofgeest onder Velsen.
  De bruijdegom Prodeo en de bruijd 3 gulden.

  NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 24 juni 1752, nr. 308:
  Testament onder f 2.000.-:
  Cornelis Havick en Guertie Klaas Dreger, echtelieden, wonende op de Hofgeest, laten een langstlevende testament opmaken.

  IMPOST op begraven, Velsen, 12 december 1752:
  Guurtje Klaas Dreger alhier overl. f 3.-.

  OPMERKING:
  Guurtje's enige nagelaten kind, Jan, overleed al in 1753.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF (Schout Abraham van Kalker), Velsen, 13 december 1753:
  Cornelis Havick verkoopt aan Stijntie Harmens [de stiefmoeder van zijn vrouw], laatst weduwe van Pieter Jansz Bra, een twaalfde deel van een huijsmanswoning en aangehorige landerijen, groot ruim 17 morgen, gelegen aan de Hofgeest, zowel als in de West- en Oostbroek, voor de somma van f 375.-.

  TROUWREGISTER, Velsen, schout en schepenen, 19 mei 1754:
  Cornelis Jansz Havick, Weduwenaar van Guurtje Klaas Dreger, geboore en woonende onder Velsen, met Barbera van Munnik J:D: geboore te Bennebroek, en woonende in de Sandpoort onder Velsen.
  Den bruijdegom 3 gulden, de bruijd pro deo.

  NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 24 januari 1755, nr. 368:
  Testament onder f 2.000.-.
  Cornelis Havick en Barbera van Munnik, echtelieden, wonende op de Hofgeest maken een " langstlevende" testament.
  Echter, indien de testatrice komt te overlijden zonder kinderen na te laten, dan nomineert zij haar ouders Maarte van Munnik en Jannetie Jans van der Heijde tot haar mede erfgenamen in de legitieme portie.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 7 november 1759:
  Cornelis Havick, wonende alhier, leent van Jacob Gaijkema, regerend schepen en timmermansbaas alhier de somma van f 600.- tegen een interest van 3 guldens en 15 stuivers per f 100.- per jaar met als onderpand de opstal van een huijsmanswoning en timmeragie in de Bresaap op de grond van de heer Nicolaas Geelvinck.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 29 augustus 1764, nr. 945:
  Schepenrol.
  Bartje Maartens van Munnik, huijsvrouw van Cornelis Havik legt een belastende verklaring af over de vroedvrouw.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 9 januari 1765:
  Cornelis Havik, wonende in de Breesaap onder Velsen, verkoopt aan Klaas Engelsz Hugtenburg, wonende aan Velserduijn de opstal van een Huijsmanswoning en de timmeragie, gelegen in de Breesaap op de grond van de Weledele Geboore Vrouwe Maria Margaretha Corver, laatst weduwe van Mr. Nicolaas Geelvinck; waarbij de koper zich verplicht de resterende 5 jaren van de pachtsom a f 130.- per jaar voor zijn rekeninge te nemen, tegen de somma van f 350.-
  [OPMERKING: Al op dezelfde dag verkocht Klaas Hugtenburg deze opstal aan Andries Hijstaak voor f 420.-, die het zelf weer doorverkocht aan Sievert Harbo voor f 465.-]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 31 juli 1765:
  (Acte van Borgtogt):
  Na Beverwijk ofte anderen plaatsen voor Cornelis Havik, zijn vrouw Bartje van Munnik en derselver vier kinderen, genaamt Niesje, Jannetje, Jan en Cornelis, oud omtrent 10 en een half jaar, 9, 7 en een half jaar, ingegaan met den 25 deser.
KINDEREN UIT HET HUWELIJK VAN KLAAS ARIENSZ DREGER EN STIJNTIE HARMZ:
 1. Aagje Klaase Dreger,
  Geboren te Velsen ca. 1735, begraven aldaar op 5 februari 1763, oud ca. 27 jaar.

  IMPOST op begraven, Velsen, 5 februari 1763:
  't Lijk van Aagje Klaase Dreger, alhier overleden, classis f 3.- en vermits ongetrouwt overleden is, en desselvs goederen 't Regt van de Collateraale Successie subject zijn, nog gelijke f 3:-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 10 augustus 1763:
  Na het overlijden van haar moeder Steijntje Harms in 1762, erven Aagje en Trijntje Dreger elk de helft van hun moeders tien twaalfde bezit in landgoederen in de Hofgeest. Aangezien Aagje en Trijntje elk reeds een twaalfde, hun kindsdeel, bezitten, zijn zij elk voor de helft eigenaar van de eerder genoemde bezittingen, die uitvoerig beschreven worden bij hun moeder Steijntje Harms.
  Wanneer Aagje op 5 februari 1763 ongehuwd en intestato (dwz zonder testament) overlijdt, wordt haar helft in bovengenoemd bezit gelijkelijk verdeeld onder haar zuster Trijntje, haar halfbroer Cornelis, haar halfzuster Antje en de dochter van haar halfzuster Neeltje, Agie van der Moer.
  De drie laatstgenoemden verkopen hun aandeel vervolgens aan Trijntje voor de totaal som van f 1.419.-, dus elk f 473.-
 2. Trijntje Klaasse Dreger,  zie nr. 297.
  Geboren te Velsen ca. 1737, overleden aldaar in 1810, oud ca. 73 jaar.
  Gehuwd te Velsen voor Schout en Schepenen op 5 mei 1765 met Klaas Cornelisz Tromp, geboren te Velsen ca. 1735, Rooms-Katholiek, van beroep huisman, landbouwer, in 1795 vermeld als R.K. aalmoesmeester, overleden te Velsen in 1810, oud ca. 75 jaar.
1176. Johannes Andries VAN SON,
Zoon van Andries van Son [nr. 2352] en Anthoinetta Croes [nr. 2353], gedoopt te Heusden in de Geref. kerk op vrijdag 17 maart 1713, Gereformeerd, overleden te 's-Gravenhage aan verval van krachten en aldaar prodeo begraven op het Noorder kerkhof op 21 november 1789, oud 76 jaar.
Gehuwd te 's-Gravenhage in de Geref. Hoogduitse Kerk op 6 mei 1736 met Sofia KOOL.

DOOPREGISTER, Heusden, Geref. kerk, 17 maart 1713, vol S 4, blz 22v:
Den 17 Maart.
Johannes Andries, Soon van Andries van Son, en Antonetta Croes.

TROUWREGISTER, 's-Gravenhage, Geref. Hoogduitse kerk, den 6 Meij 1736, vol. 301, blz. 246:
Jan Andries van Sol, J:M: geboore te Heusden, met Sophia Kool, J:D: geboore en beijde woonende alhier.
[letterlijke tekst]

IMPOST op Begraven, Den Haag, Noorder Kerkhof, 21 november 1789:
Johannes Andries van Son, prodeo.

NOTARIEEL ARCHIEF, Den Haag.
Acht maal wordt Jan Andries van Son vermeld als getuige bij transacties van Maria Boomhouer douariere van der Wel, weduwe van wijlen Johan Bertrand de Montaigne, in leven colonel in het leger.

1177. Sofia KOOL,
Dochter van Ari Kool [nr. 2354] en van Elisabeth van Emmerik [nr. 2355], gedoopt te ’s-Gravenhage in de Remonstrantse kerk op 25 maart 1707, begraven in de Groote Kerk aldaar op 21 maart 1786, oud 78 jaar.

DOOPREGISTER, 's-Gravenhage, Remonstrantse kerk, d'25 maart 1707:
Is den christelijke Doop bedient door Dominus klinkhamer aan Sofia, daar vader af is Arij Kool, en moeder Elisabet van Emmerik.
getuijgen Alida van Emmerik.
[letterlijke tekst]

KINDEREN:
 1. Elisabeth van Son,
  Gedoopt te ’s-Gravenhage op 16 februari 1738, overleden aldaar op 28 januari 1816, oud 77 jaar.
  Gehuwd met Thomas Waters.

  DOOPREGISTER, ’s-Gravenhage, 16 februari 1738:
  Doopgetuigen: Koenraad Teghers en Adriana Brugman.
 2. Christiaan Gotlieb van Son,
  Gedoopt te ’s-Gravenhage op 30 maart 1740, begraven aldaar op 17 november 1740, oud ruim 7 maanden.

  DOOPREGISTER
  Doopgetuigen: Christiaan Gotlieb van Son en Anna Geertruida Meerkamp.
 3. Johannes Andries van Son,  zie nr. 588.
  Geboren te ’s-Gravenhage op 8 juli 1742, van beroep kok, overleden te Rotterdam op 28 november 1805, oud 63 jaar.
  Gehuwd te Leiden in de Hervormde Kerk op 13 augustus 1770 met Stijntje (Christina) Zeevelt, gedoopt te Leiden in de Herv. Marekerk op 12 maart 1747, overleden te Rotterdam op 11 februari 1829, oud 81 jaar.
 4. Ari van Son,
  Gedoopt te ’s-Gravenhage op 28 juni 1746, begraven aldaar op 5 november 1746, oud 4 maanden.
 5. Christiaan Gotlieb van Son,
  Gedoopt te ’s-Gravenhage op 10 januari 1748, begraven aldaar op 19 februari 1780, oud 32 jaar.
  Ongehuwd.
 6. Christina Elisabeth van Son,
  Gedoopt te ’s-Gravenhage op 4 augustus 1750.
[bron: email Peter van Son]

1178. Cornelis SEEVELD,
Zoon van Daniel Seeveld [nr. 2356] en Cornelia Delfos [nr. 2357], gedoopt te Leiden in de Geref. Marekerk op 3 februari 1717, van beroep droogscheerder, begraven te Leiden op het Papagaaien Bolwerk op 2 februari 1760, oud 43 jaar.
Ondertrouw te Leiden op 5 april 1738 met Hester VAN KLAVEREN.

DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Marekerk, 3 februari 1717:
Cornelis, vader Daniel Seveld, moeder Cornelia de Graaf [!].
Getuigen Cornelis van Rietkerken en Antje van Sant.
[bron: DTB Leiden, Dopen NH Marekerk]

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Ned. Herv. kerk, 5 april 1738, blad 100v:
[Aengeteijkent den 5e April 1738] Cornelis Seevelt Droogschr, Jongman van Leijden wonende op de Corte Langegragt, Vergesz. met Daniel Seevelt zijn Vader wonende alsvoren, Met
Hester van Klaveren Jongedr van Leijden woonende in de Dullebackersteeg, vergesz: met Sara van Klaveren haer Suster wonende in de Langestraet.
[letterlijke weergave van het oorspronkelijke document]

BELASTINGKOHIER van 1749, Leiden:
Huishoudgegevens:
Hester van Klaveren, Hogemorsch 106, wijk 5, hedendaagse straatnaam Binnenvestgracht, huurwaarde fl.3.5, huurhuis, belastingaanslag fl.6.3.
Samenstelling gezin: man, vrouw, 1 kind boven 10 jr, 2 kinderen beneden 10 jr.
Beroepssector nijverheid, bedrijfstak man Textiel, Beroep man droogscheerder.
Echtgenoot Cornelis Zeeveld.

1179. Hester VAN KLAVEREN, ook Hester VAN CLAVEREN,
Dochter van Jacob Jacobsz van Klaveren [nr. 2358] en Maria Lalou [nr. 2359], gedoopt te Leiden in de Geref. Pieterskerk op 9 februari 1718, woonde aan de Garenmarkt (1764), aan de Langebrugge (1770).
Hester van KLAVEREN huwde (2), ondertrouw te Leiden op 28 december 1764 met Claas DE RIJK, geboren te Leiden, van beroep greijnwerker.

DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Pieterskerk, 9 februari 1718:
Hester, dochter van] Jacobus van Klaveren en Maria Lalou.
[Getuige] Sara Lalou.
[bron: DTB Leiden, Dopen NH Pieterskerk]

BELASTING KOHIER, Leiden, 1748:
Hester van Klaveren, Hogemorsch 106 (nu Binnenvestgracht).

GETUIGE:
Op 28 november 1759 te Leiden in de Geref. Pieterskerk bij de doop van Clazijntje, dochter van Jacobus de Rijk en van Marijtje van Staten (getuigen Nicolaas de Rijk en Hester van Klaveren).

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Ned. Herv. kerk, 28 december 1764, blad 151v:
Aangeteijkent den 28en December 1764.
Claas de Rijk, greijnwr., Jongman van Leijden, woonende op de garemarkt, verges: met Jacobus de Rijk zijn broeder, wonende in de Rhijnstraat, met
Hester van Claveren wedue van Cornelis Seeveld wonende op de gaaremarkt, verges: met Sara van Claveren haar Suster wonende op de Waartgragt ende Barbara Starreveld haar goede bekende wonende inde groenesteeg op den hoek van de Waartgragt.
[in de kantlijn: 4 kinderen]
[letterlijke weergave van het oorspronkelijke document]

KINDEREN VAN CORNELIS ZEEVELT EN HESTER VAN KLAVEREN:
 1. Daniel Zeeveld,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Marekerk op 17 augustus 1738, overleden voor 13 oktober 1751.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Marekerk, 17 augustus 1738:
  Daniel, [vader] Kornelis Zeeveld en [moeder] Hester van Klaveren.
  Getuigen Daniel Zeeveld en Elisabeth Visser.
  [bron: DTB Leiden, dopen NH Marekerk]
 2. Sara Zeevelt,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Pieterskerk op 2 november 1740.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Pieterskerk, 2 november 1740:
  Sara, vader Cornelis Serel [!] en moeder Hester van Klaveren.
  Getuige Sara Lalou.
  [bron: DTB Leiden, Dopen NH Pieterskerk]
 3. Geertruij Sevelt,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Marekerk op 24 maart 1743.
  Gehuwd te Leiderdorp, ondertrouw op 18 mei 1771 met Roelof van der Landen, geboren te Leiderdorp.
  Roelof van der Landen was eerder gehuwd.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Marekerk, 24 maart 1743:
  Geertruij, vader Cornelis Sevelt, moeder Hester van Klavere.
  Getuige Geertruij Hoeson.
  [bron: DTB Leiden, Dopen NH Marekerk]

  IMPOST TROUWEN EN BEGRAVEN, Leiderdorp, 18 mei 1771:
  Roelof van der Landen, weduwnaer van [niet ingevuld] wonende te Leijderdorp zullende trouwen met Geertruij Zeeveld, geboren te Leijden, wonende te Leijderdorp, voor beijde ................ prodeo.

  KIND:
  1. Jannetje van der Lande,
   Gedoopt te Leiderdorp in de Ned. Herv. kerk op 29 maart 1772.
 4. Cornelia Seeveld,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Marekerk op 17 januari 1745.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Marekerk, 17 januari 1745:
  Cornelia, vader Cornelis Seeveld, moeder Hester van Klaveren.
  Getuigen Daniel Seeveld en Cornelia Rietkerken.
 5. Stijntje (Christina) Zeevelt,  zie nr. 589.
  Gedoopt te Leiden in de Herv. Marekerk op 12 maart 1747, overleden te Rotterdam op 11 februari 1829, oud 81 jaar.
  Gehuwd te Leiden in de Hervormde Kerk op 13 augustus 1770 met Johannes Andries van Son, geboren te 's-Gravenhage op 8 juli 1742, van beroep kok, overleden te Rotterdam op 28 november 1805, oud 63 jaar.
 6. Koba Zeeveld, ook Jacoba Zeevelt,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Marekerk op 9 februari 1749.
  Gehuwd te Leiderdorp, ondertrouw te Leiden op 24 april 1772 met Jan de Smet, geboren te Leiderdorp, broodbakkersknecht, zoon van Jan de Smet.

  DOOPREGISTER, Leiden, Ned. Herv. Marekerk, 9 februari 1749:
  Koba, vader Kornelis Zeeveld, moeder Hester van Klaveren.
  Getuigen Jacobus de Bruin en Rebekka Zeeveld.
  [bron: DTB Leiden, Dopen NH Marekerk]

  IMPOST TROUWEN EN BEGRAVEN, Leiderdorp, 24 april 1772.
  Jan de Smit wonende te Leijderdorp met Jacoba Zeevelt, wonende te Leijden......Prodeo.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Ned. Hervormd, 24 april 1772, blz. 250:
  Jan de Smet de Jonge, Broodbakkersknecht Jongman van Leijderdorp, wonende aldaar, verges: met Jan de Smet, zijn Vader, woonende als vooren,
  moet attestatie van Leijderdorp overbrengen,
  met Jacoba Zeevelt Jongedogter van Leijden, woonende op de Langebrugge, verges: met Hester van Claveren haar Moeder, wonende als vooren.
 7. Maria Zeevelt,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Marekerk op 20 september 1750.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Marekerk, 20 september 1750:
  Maria, vader Kornelis Sevelt, moeder Hester van Klaveren.
  Getuige Maria Planke.
  [bron: DTB Leiden, Dopen NH Marekerk]
 8. Daniel Zeevelt,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Pieterskerk op 13 oktober 1751.

  DOOPREGISTER, Leiden, Hervormde Pieterskerk, 13 oktober 1751:
  Daniel, vader Kornelis Zeevelt, moeder Hester van Claaveren.
  Getuigen Daniel Zeevelt en Cornelia Delvos.
  [bron: DTB Leiden, Dopen NH Pieterskerk]


  Breestraat in Beverwijk met rechts het stadhuis, 1728
  (prent van H.de Leth, 1703-1766)

1180. Hendrik BRUIJNS,
Zoon van [N.N.] Bruijns [nr. 2360], geboren in Brabant (mogelijk Nederweert) ca. 1715, Rooms-Katholiek, overleden te Beverwijk op 1 juni 1771, oud ca. 55 jaar.
Gehuwd te Beverwijk in de R.K. kerk op 14 mei 1741 met Cornelia Franse VAN DE GRAAF.

HUWELIJKSE GEBODEN, Beverwijk, 1741:
Op huijden den 28 April 1741 sijn de huwelicxe Geboden ingewilligt aen Hendrick Bruijns, J:M: woonende alhier met Cornelia van der Graaff J:D: mede woonende alhier, beijde uijt Brabant. Op 14 meij te Beverwijk getrouwt.

TROUWREGISTER, Beverwijk, R.K. kerk, 14 meij 1741:
Hendrik Bruijns en Cornelia van der Graaf.
Testes Hillegond Nabers en Anna Schepers.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Beverwijk, folio 23, 29 februari 1752:
Hypotheek.
Hendrik Bruijns, wonende binnen dese Stede ende bekende hij Comparant wel en deugdelijk schuldig te wesen aan den Hr. Jan Wolfsen, oud-scheepen en weesman binnen dese Stede een Somma van 700 Car. Guldens, spruijtende ter coste van de koop van een huijs en erve staande en gelegen in de Kerkbuurt, belend enz.
[Op 20 oktober 1776 geheel afgelost].

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Beverwijk, folio 52, 12 februari 1763:
Hypotheek.
Hendrik Bruijns was bereid als borg te fungeren voor de hypotheek van f 580.- die werd opgenomen door zijn schoonzoon Jan Thijmisz van Bleijendaal.

IMPOST op begraven, Beverwijk, 1 juni 1771:
Meijndert Lee [geeft aan] 't lijk van Hendrik Bruijns in den Classis van f 3.-.

1181. Cornelia Franse VAN DE GRAAF,
Dochter van Frans van de Graaf [nr. 2362] en Petronella Simonis [nr. 2363], geboren te Aalst bij Eindhoven, gedoopt in de R.K. kerk aldaar op 10 maart 1715, overleden te Beverwijk op 22 januari 1780, oud 64 jaar.

DOOPREGISTER, Aalst, R.K. kerk, 10 martij 1715:
Bta est Cornelia filia Francisci van de Graaf et Petronella Simonis coniuges, suscept Antonius Froll et Maria Simonis, 1715, 10 martij nomine ptes Joa Simonis.

AANGIFTE:
Op 19 juni 1771 geeft Cornelia 't lijk aan van haar schoonzoon Jan Tijmisz van Blijendaal.

IMPOST op begraven, Beverwijk, 22 januari 1780:
Meijndert Lee geeft aan 't lijk van Cornelia van der Graaf, Wed. van Hendrik Bruijns in de classis van f 3.-.

GETUIGEN BIJ DE DOPEN VAN HAAR KINDEREN:
Katie Fransse (2x) [haar zuster],
Cornelis Nijssen [van 't Root], echtgenoot van Katie Fransse.
Marijtie Franse [haar zuster],
Helena van het Rood, dochter van Katie Fransse.
Hermanus Oosterkamp, tweede echtgenoot van Katie Fransse.
Jan Cornelisse van het Rood, zoon van Katie Fransse.

KINDEREN:
 1. Fransijntie Hendrikse Bruijns,
  Gedoopt te Beverwijk in de R.K. kerk op 21 maart 1742, overleden voor 1748.

  DOOPREGISTER, Beverwijk, R.K. kerk, 21 maart 1742:
  Fransijntie, dochter van Hendrik Bruijns en Cornelia Fransse.
  Susc. Matthijs Bruijns en Katie Fransse.
 2. Jannitie (Johanna) Hendrikse Bruijns,
  Gedoopt te Beverwijk in de R.K. kerk op 3 juni 1743, overleden te Beverwijk op 23 juni 1796, oud 53 jaar.
  Gehuwd (1) te Beverwijk voor schout en schepenen op 2 mei 1762 met Jan Tijmisz Blijenberg, ook genaamd Van Bleijendaal, overleden te Beverwijk op 19 juni 1771, zoon van Thijmen van Bleijendaal en Hieltje Claasse van de Roon.
  Gehuwd (2) te Beverwijk in de R.K. kerk op 9 januari 1772 met Hendrik Hendriksz Slot, mogelijk geboren te Nieuwekerk [?] ca. 1740, overleden te Beverwijk op 3 december 1784.
  Gehuwd (3) te Beverwijk op 15 september 1786 met Jan Steenkamp, geboren te Wijk aan Duin.
  Jan Steenkamp huwde (2) te Beverwijk op 28 oktober 1798 met Marrijtje van Lieshout.

  DOOPREGISTER, Beverwijk, R.K. kerk, 3 junij 1743:
  Jannitie, dochter van Hendrik Bruijns en Cornelia Fransse.
  Susc: Cornelis Nijssen en Pieternel Bruijns.

  HUW. AFK., Beverwijk, schout en schepenen, 1762:
  Op huijden den 17 April 1762 zijn de huwelijksgeboden ingewilligt aan Jan van Bleijendaal, Jongman met Jannetje Bruijns Jongedogter, beijden alhier en van de Roomsche Religie.
  Zijnde den bruijdegom geadsisteert met zijn moeder Hieltje Claas van de Roon en deself wonende te Nieuwkerk.
  En den Bruijd met haar vader Hendrik Bruijns.
  Op 2 meij 1762 binnen deze steede in den huwelijken staat bevestigt.

  IMPOST op trouwen, Beverwijk, 17 april 1762:
  Jan van Bleijendaal, JM, met Jannetjen Bruijns, JD, beijden alhier.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Beverwijk, 12 februari 1763, folio 51:
  Hypotheek.
  Jan Thijmensz van Bleijendaal, wonende alhier leent van Willem Verweij, meester kleeremaker, wonende mede alhier een somma van f580.- , ten behoeve van een huijs, erf met een grote tuijn in de Kerkbuurt.
  Hendrik Bruijns was bereid als borg te fungeren.

  IMPOST op begraven, Beverwijk, 19 juni 1771:
  Cornelia van der Graaff, weduwe van Hendrik Bruijns [geeft aan] 't lijk van haer schoonzoon Jan Tijmisz van Blijendaal in de classis Prodeo.
  TROUWREGISTER, Beverwijk, R.K. kerk. 9 januari 1772:
  Hendrik Slot & Jannetie Hendricks Bruijn.

  IMPOST op trouwen, Beverwijk, 24 januari 1772:
  Hendrik Hendriksz Slot, JM, wonende alhier, met Jannetje Hendriks Bruijns, weduwe van Thijmen van Bleijendaal, wonende mede alhier.

  IMPOST op begraven, Beverwijk, 3 december 1784:
  Jannetie Bruijns geeft aan het lijk van Hendrik Slot in de classis Prodeo.

  IMPOST op trouwen, Beverwijk, 15 september 1786:
  Jan Steenkamp, JM, met Johanna Bruijns, weduwe, wonende beijde alhier. Bruijd f 3.- en bruijdegom Prodeo.

  IMPOST op begraven, Beverwijk, 23 juni 1796:
  Aangevingh van het lijk van Jannetje Bruins, huisvrouw van J: Steenkamp, alhier overleden in de Cl: f 3.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Beverwijk, blz. 28, 30 december 1796:
  Transport Akte.
  Gecompareerd Jan Steenkamp, in huwelijk gehad hebbende wijlen Jannetje Bruins, laatst weduwe van Hendrik Slot, ab intestato overleden, en in gemeenschap van goederen met de voorschreeve Jannetje Bruins getrouwt geweest zijnde, voor zijn prive voor de eene helft; als meede Antje Smit, huisvrouw van Hendrik Blijendaal woonachtig in de Zijp, als last en Procuratie hebbende van haar voornoemde man, welke voor een kindsgedeelte erfgenaam gebleeven is, van wijlen zijne moeder Jannetje Bruins;
  mitsgaarders nog de Burgers Jan Rutte en Sijmen Bruins als aangestelde voogden over het minderjarig kind van wijlen Jannetje Bruins, genaamd Cornelia Slot, in huwelijk verwekt bij wijlen Hendrik Slot, meede voor een kindsgedeelte Erfgenaam; en dus tesamen voor de andere helft in haare nalatenschap.
  Deze nalatenschap, bij Publieke Veiling en afslag verkogt, een huis en erve met een grote tuin aan de Kerkbuurt, strekkende van de straat tot achter aan het erf van de van ouds geweezene Hofstede de Raap, genaamd "de kleine groene poort" thans toebehoorende aan Andreas Vijvers, aan Christoffel van Riezen voor de somma van f 1075.-.

  IMPOST op trouwen, Beverwijk, 28 oktober 1798:
  Jan Steenkamp, weduwnaar van Jannetje Bruins, geboren te Wijk aan Duin, met Marrijtje van Lieshout, JD, geboren uit de Meijerij van den Bosch en wonende beide alhier. Prodeo.
 3. Pieter Hendriksz Bruijns,
  Gedoopt te Beverwijk in de R.K. kerk op 9 augustus 1745, overleden aldaar op 21 oktober 1782, oud 37 jaar.
  Gehuwd te Beverwijk in de R.K. kerk op 26 februari 1766 met Geertruij (Geertje) Dircks Bakker, geboren te Heel ca. 1745.

  DOOPREGISTER, Beverwijk, R.K. kerk, 9 augustus 1745:
  Pieter, zoon van Hendrik Bruijns en Cornelia Franse.
  Susc: Govert Jorisse en Marijtie Franse.

  IMPOST op trouwen, Beverwijk, 10 januari 1866:
  Pieter Bruijns, JM, met Geertruij Bakker, JD, beijde alhier. Bruijdegom in de Classis f 3.- en de bruijd prodeo.

  HUW. AFKONDIGING, Beverwijk, Schout en Schepenen, 1766:
  Op huijden den 10 Januarij 1766 zijn de huwelijks geboden ingewilligt aan Pieter Bruijns, Jongman, geboren en wonende alhier, met Geertruij Bakker, Jongedogter, gebore te Heijl en wonende meede alhier.
  Beijde van de Roomsche Religie.
  Op 26 januarij 1766 in de huwelijken staat bevestigt.

  TROUWREGISTER, Beverwijk, R.K. kerk, 26 februari 1766:
  Pieter Bruijn en Geertruij Dircks.
  Testes Jesijntie Beumers en Marijtie Lammers.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Beverwijk, 2 juni 1766, Folio 128:
  Hypotheek.
  Pieter Bruijns, wonende alhier leent van Jan van Wijngaarden, mede wonende alhier de somma van f600.-, ten behoeve van een huijsmanswoninge of boerehuijs en erv in de Toornstraat.
  Compareerden meede Hendrik Bruijns en Matthijs Bruijns, vader en oom van de bovengenoemde Pieter Bruijns, wonende meede alhier, welke zich tot borg stelden.

  OPMERKING:
  Na doopakte 1767 geen anderen gevonden in Beverwijk RKK 1768-1784.

  IMPOST op begraven, Beverwijk, 21 oktober 1782:
  Sijmen Bruijns geeft aan het lijk van Pieter Bruijns in de classe Prodeo.
 4. Fransijntie Hendrickse Bruijns,
  Gedoopt te Beverwijk in de R.K. kerk op 19 februari 1748, overleden aldaar 1748/49.

  DOOPREGISTER, Beverwijk, R.K. kerk, 19 februari 1748:
  Fransijntie, dochter van Hendrik Bruijns en Cornelia Franse.
  Susc. Matthijs Bruijns en Cati Franse.
 5. Fransijntie Hendrickse Bruijns,
  Gedoopt te Beverwijk in de R.K. kerk op 31 oktober 1749, overleden voor 1775.

  DOOPREGISTER, Beverwijk, R.K. kerk, 19 februari 1748:
  Fransijntie, dochter van Hendrick Bruijns en Cornelia Franse.
  Susc. Matthijs Bruijns en Helena van het Rood.
 6. Sijmen Hendriksz Bruijns,  zie nr. 590.
  Gedoopt te Beverwijk in de R.K. kerk op 22 oktober 1751, van beroep landbouwer, boer, vermeld als bestuurder der Roomsche Armen in 1806, overleden te Beverwijk op 18 november 1809, oud 58 jaar.
  Gehuwd te Beverwijk op 7 februari 1778 met Geertje Lammerts Nijman.
 7. Cornelis Hendriksz Bruijns,
  Gedoopt te Beverwijk in de R.K. kerk op 4 september 1754, overleden aldaar op 26 oktober 1772, oud 18 jaar.

  DOOPREGISTER, Beverwijk, R.K. kerk, 4 september 1754:
  Corneli, bevlekt, zoon van Hendrik Bruijnse en Cornelia Franse.
  Susc: Hermanus Oosterkamp en Helena Crelis.

  BEGRAAFREGISTER, Beverwijk, 26 oktober 1772:
  De wed. Hendrik Bruijns 't lijk van haer Zoon Cornelis Bruijns in de Classis van f 3.-
 8. Franciscus (Frans) Hendriksz Bruijns,
  Gedoopt te Beverwijk in de R.K. kerk op 6 maart 1758, overleden aldaar op 15 mei 1764, oud 6 jaar.

  DOOPREGISTER, Beverwijk, 6 maart 1758:
  Franciscus, zoon van Hendrik Bruijns en Cornelia van de Graaf.
  Susc. Jan Cornelisse van het Rood en Stijntie Hendrikx.

  IMPOST op begraven, Beverwijk, 15 mei 1764:
  Meijndert Lee, 't lijk van Frans Bruijns in den classis Prodeo.
1182. Lambertus (Lammert) Lammersz NIJMAN,
Zoon van Lammert Nijman [nr. 2364] en Antie Cornelis [nr. 2365], geboren te Grootenbaccum in het Munsterland (Dld) ca. 1710, begraven te Castricum op 3 december 1788, oud ca. 78 jaar.
Gehuwd (1) te Castricum in de R.K. kerk op 12 mei 1743 met Maria (Maartje) Laurus KLOS, gedoopt te Castricum in de R.K. kerk op 14 december 1711, begraven te Castricum op 29 mei 1752, oud 40 jaar.
Gehuwd (2) te Castricum op 20 oktober 1753 met Maria (Marijtje) Marius ABELS.
[bron: www.genealogieonline.nl/genealogie-numan.]

BACCUM:
Dorpje, ongeveer 10 km ten oosten van Lingen.

DOOPREGISTER, Castricum, R.K. kerk, 14 december 1711:
Maria, dochter van Laurus Cornelisse en Grietie Cornelis.
Getuige Trijntie Cornelis.

NOTARISAKTE (Barrevelt), Beverwijk, 30 april 1722:
Lammert Lammersz, getuige.

TROUWREGISTER, Castricum, R.K. kerk, 12 mei 1743:
Lammert Lammerse en Maartje Laurisse.
Get: Jan Hogenbrug en Aalbert Eijpelaan.

1183. Maria (Marijtje) Marius ABELS,
Geboren te Lastrop (Dld) ca. 1720, begraven te Castricum op 16 september 1789, oud ca. 70 jaar.

LASTRUP:
Dorpje, 14 km ten zuid-westen van Cloppenburg.

IMPOST op Begraven, Castricum, 16 september 1789:
Van het lijk van Marijtje Marius, weduwe Lambert Nijman, aangegeeven door haren zoon Lambert Nijman junior in de 4e classe...f 3.-


KIND UIT HET HUWELIJK VAN LAMBERTUS LAMMERSZ NIJMAN EN MARIA LAURUS KLOS:
 1. Grietje Lammerts Nijman,
  Gedoopt te Castricum in de R.K. kerk op 4 april 1744, overleden te Castricum op 6 november 1821, oud 77 jaar.
  Gehuwd met Jan Prik, geboren ca. 1740, overleden voor 1812.

  DOOPREGISTER, Castricum, R.K. kerk, 4 april 1744:
  Grietje, dochter van Lammert Lammerse en Maartje Lauris.
  Getuige Hendrik Lauris.

  OVERLIJDENSAKTE, Castricum, 7 november 1821, nr. 16:
  Grietje Nijman, overleden op 6 november, oud 77 jaar, wonende, overleden en geboren te Castricum, weduwe van Jan Prik, dochter van Lammert Nijman en Maartje Klos.
  Aangifte door Jan Nijman, broeder, 57 jaar, bouwman te Castricum.

KINDEREN UIT HET HUWELIJK VAN LAMBERTUS LAMMERSZ NIJMAN EN MARIA MARIUS ABELS:
 1. Maartje (Marijtje) Lammerts Nijman,
  Geboren 1753/54, overleden te Beverwijk op 21 maart 1814, oud 60 jaar.
  Gehuwd (1) te Uitgeest op 20 maart 1779 met Hendrik Putters, geboren te Velsen ca. 1743, overleden te Uitgeest en Marken op 22 december 1802, oud 59 jaar.
  Gehuwd (2) te Uitgeest op 14 april 1804 met Jacobus Schrama, ook genaamd Jacobus Graman, geboren te Castricum op 1 juni 1741, van beroep bouwman, dagloner, schulpenvisser, overleden te Castricum op 24 april 1824, oud 82 jaar, eerder weduwnaar van Klaasje Pieterse Zonneveld.

  IMPOST op trouwen, Uitgeest, 20 maart 1779:
  Hendrik Putter, geboortig van Velsen, thans tot Uijtgeest met Maartje Lammerz Neijman tot Castricum, de bruidegom Prodeo.

  IMPOST op begraven, Uitgeest, 22 december 1802:
  Maartje Nijman, wed. Hendrik Putters doet aangeving van het lijk van haar man Hendrik Putters, Cl. van Onvermogen.

  IMPOST op trouwen, Uitgeest, 14 april 1804:
  Maartje Nijman, weduwe Hendrik Putters, zullende trouwen met Jacobus Graman, wonende onder Wijk aan Duin; classis onvermogend.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Beverwijk, 3 februari 1811, nr. 366:
  Testament beneden de f 5.000.-.
  Geertje Lammertz Nijman, weduwe, en ingevolge de mutuele Testamente tusschen haar en haar overleden man Sijme Bruins op den 7 Januarij 1792 voor de Notaris Gerard van Rhijn en getuigen binnen deze Stede resideerende, gepasseerd; herroept zij alle vroegere testamenten en verklaart te legeteren aan:
  1) haar zoon Hendrik Bruijns haar gouden horlogie;
  2) Marijtje Bruins, huisvrouw van Thomas van Zon, de testatrices dochter, wonende te Egmond op de Hoef haar Gouden Kap en Haarnaalden;
  3) Maartje Nijman, huisvrouw van Jacob Schrama wonende te Wijk aan Duin haar testatrices zuster, een smalle gouden ring, dezelfde die zij Testatrice van haar moeder heeft geerft;
  4) Grietje Wagemeester, dienstmaagd van haar Testatrice en bij dezelve inwonende een bruine ketting met een goud slootje.
  En nu komende tot haare verdere Disposities zoo verklaarde zij Testatrice aan haare voormelde zoon Hendrik Bruins de keuze overtelaten om het Huis en Erve door haar Testatrice bewoond wordende aan en overteneemen tegens een Somma van Aghtien hondert Guldens en alzo wijder bij deze te Nomineeren ende te institueren tot haar Eenige en universeele Erfgenaamen haar beide kinderen Hendrik Bruins en Marrijtje Bruins, huisvrouw van Thomas van Zon, de Eerstgenoemde alhier en de tweede te Egmond aan den Hoef woonachtig.
  Tot Executeurs en zo nodig voogden over haar minderjarige erfgenamen benoemt zij Testatrice haar meergenoemde zoon Hendrik Bruins en behuwdzoon Thomas van Zon, benevens nog haar Testatrice's beide broeders Lammert Nijman en Jan Nijman en tot toeziend voogd Jan Sluis, de eerste en laatste alhier en de tweede te Castricum woonachtig.

  REGISTRE CIVIQUE, Castricum, 1812:
  nr. 47,
  datum: 25 april,
  naam: Schrama, Jacob,
  beroep: schulpenvisser,
  geboortedatum: 1 juni 1741,
  canton Beverwijk, afd. 7, gemeente Castricum.

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 21 mei 1814:
  Marijtje Nijman, oud 60 jaar, huijsvrouw van Hacobus Schrama, 64 jaar, bouwman.
  Mede aangifte door Lammert Putter, stalhouder, 28 jaar.

  OVERLIJDENSAKTE, Castricum, 26 april 1824, nr. 9:
  Jacob Schrama, overleden 24 april, oud 81 jaar, wonende, overleden en geboren te Castricum, schulpenvisscher.
  Aangifte door Engel Schrama, zoon, 46 jaar, schulpenvisscher en Willem IJpelaan, dagloonder, 32 jaar, buurman.
 2. Geertje Lammerts Nijman,  zie nr. 591.
  Geboren te Castricum op 24 maart 1755, Rooms-Katholiek, overleden te Beverwijk op 24 juni 1838, oud 83 jaar.
  Gehuwd te Beverwijk op 7 februari 1778 met Sijmen Hendriksz Bruijns, gedoopt te Beverwijk in de R.K. kerk op 22 oktober 1751, van beroep landbouwer, boer, vermeld als bestuurder der Roomsche Armen in 1806, overleden te Beverwijk op 18 november 1809, oud 58 jaar.
 3. Antje Lammerts Nijman,
  Geboren te Castricum in 1757, overleden aldaar op 9 december 1836, oud 79 jaar.
  Gehuwd te Castricum op 27 december 1778 met Klaas Jacobsz Wagemeester, geboren te Uitgeest op 10 augustus 1755, van beroep bouwman, schulper, woont in 1811 te Bakkum, overleden aldaar op 18 mei 1831, oud 75 jaar, zoon van Jacob Michielsz Waagmeester en Dieuwertje Floris Twisk.

  REGISTRE CIVIQUE, Bakkum, 1811:
  Nr. 3578.
  1 Mai 1811.
  Wagemeester, Klaas.
  Laboureur.
  geboren 10 Aout 1755.
  canton: Alkmaar, section du canton: Castricum, commune: Castricum.
 4. Cornelia (Neeltje) Nijman,
  Geboren te Limmen op 17 september 1759, overleden na 1826, mogelijk te Castricum.
  Gehuwd voor 1788 met Joris Hageman, geboren ca. 1760, van beroep bouwman, overleden 1826-1832.
 5. Lammert Lammertsz Nijman, ook Neuman,
  Geboren te Castricum op 19 juni 1762, van beroep bouwman, tapper, kastelein herberg 't Varken (1810), rijtuigverhuurder, overleden te Beverwijk op 19 december 1846, oud 84 jaar.
  Gehuwd te Beverwijk voor schout en schepenen op 10 mei 1795 met Marijtie Engels Schreuder, gedoopt te Beverwijk in de R.K. kerk op 20 september 1770, overleden tussen 1828 en 1846, dochter van Engel Schreuder en Aaltje Huurlings.

  DOOPREGISTER, Beverwijk, R.K. kerk, 20 september 1770:
  Marijtie, dochter van Engelbertus Schreuder en Aaltie Huurlings.
  Getuigen Antoni Schreuder en Engeltie Huurlings.

  IMPOST GAARDERS ARCHIEF op trouwen, Beverwijk, 24 april 1795:
  Lammert Nijman, JM, met Marijtie Schreuder, JD, woonende beide alhier.
  Beide de Classis Prodeo.

  TROUWREGISTER, Beverwijk, Schout & Schepenen, 1795:
  Op 6 meij de huwelijkse geboden ingewilligt van Lammert Nijman, JM, met Marijtie Schreuder, JD, wonende beijde alhier.
  Alhier getrouwd op 10 meij 1795.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Beverwijk, 14 december 1799:
  Lammert Nijman verklaarde dat hij op de afgelopen maandagmorgen te 9 uur een klein bruin paardje vermiste; hij meende dat hier van diefstal sprake was.
  Dit temeer daar zijn zwager Sijmen Bruijns, na terugkomst van een bezoek aan Amsterdam meldde het paardje onderweg te hebben gezien bij een zeker wijnhuis op de Leijdsche Straat te Amsterdam op de 10e daaraanvolgend.
  De uit Beverwijk afkomstige Hannes Vernooijs werd vervolgens meerdere malen door de justitie verhoord. Hij verklaarde aanvankelijk het paardje onderweg te hebben gekocht voor 9 guldens en het aan een onbekende te hebben doorverkocht.
  De politie kon evenwel aantonen dat dit een leugen was. Vernooij bekende daarna de diefstal, en verklaarde gehandeld te hebben uit wanhoop. Hij zei geen werk en geld te hebben, terwijl zijn vrouw hoogzwanger was.
  Na enkele weken werd Vernooij gevonnist. De straf bestond uit geseling en brandmerking op het schavot, gevolgd door 20 jaar tuchthuis te Haarlem en verbanning uit het gewest Holland voor het leven.
  De Haarlemse scherprechter Jacobus van Aanhout ontving f 6.- voor het geselen van de veroordeelde.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Transport Akte, blz. 165, Beverwijk, 24 april 1801:
  Jan van Eck, wonende onder Velsen, verkoopt in publieke veiling aan Lammert Nijman een huis, erve en stalling, staande en gelegen aan de zuidzijde van de Breestraat, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Christiaan Stumphius, en hetwelk ten noordoosten mede daaraan belend is, en ten zuidwesten de weg. Bijkomend beding: de deur dewelke zijn communicatie heeft, aan het hieraan geannexeerde Perceel, genaamd Het Heeren Logement, moet voor altoos zijn digt gespijkerd.
  Verkoopsom f 520.-.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Beverwijk, folio 36, dd 24 april 1801:
  Hypotheek.
  Lammert Nijman, wonende binnen deeze Stede leent van Gerrit van Rossem de somma van f400.- tegen 5 persent interest met als onderpand een huis, erve en stalling aan de zuidzijde van de Breestraat, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Christiaan Stumphius, en het welk ten noordoosten mede daaraan belend is, en ten zuidwesten de Weg.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Beverwijk, 1810:
  Heinrich Engell, een arme werkman op Hofstede, was in de zomer van 1810 erg dronken geworden in Lammert Nijman's herberg 't Varken.
  Daarbij had hij enige schade veroorzaakt. Heinrich werd veroordeeld tot 6 dagen celstraf op water en brood.

  OVERLIJDENSAKTE, Beverwijk, 20 december 1846:
  Lambertus Nijman, overleden op 19 december, Breedstraat 176, oud 84 jaar, van beroep Kastelein en rijtuigverhuurder, weduwnaar van Maria Schreuder, zoon van Lambertus Nijman, overleden, de naam van de moeder onbekend, geboren te Castricum den 19 dag van junij 1762.
  Aangifte door Hermanus Bitter, schoenmaker, 48 jaar, Breedstraat en Jacobus Heijdekker, schoenmakersknecht, 38 jr, Achterweg.
 6. Jan Lammertsz Nijman,
  Geboren te Castricum op 26 mei 1764, Rooms-Katholiek, van beroep werkman, schulpenvisser, woonde zijn hele leven in het Noordeinde van Castricum, overleden aldaar op 22 september 1836, oud 72 jaar.
  Gehuwd (1) te Castricum in de R.K. kerk op 10 januari 1790 met Guurtje Ariens Deijle, geboren te Uitgeest op 20 november 1765, Rooms-Katholiek, overleden te Castricum op 21 april 1803, oud 37 jaar, dochter van Arie Laurensz Deijle en Willempie Jacobs.
  Gehuwd (2) te Castricum in de R.K. kerk op 23 juni 1805 met Apolonia (Pleuntje) Gerrits Enke, geboren te Castricum ca. 1781, overleden aldaar op 22 september 1836, oud 54 jaar.

  HUW. GETUIGE (Jan):
  Bij het huwelijk van Alida Nijman, de dochter van Lammert Nijman.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Publieke Verkopingen, Inv. Nr. 308, Heemskerk, 28 december 1799:
  Conditie-Voorwaarde van de Houtveijling op den Huise Marquette.
  o.a. nr. 41: Jan Nijman, f 13.5.0, borgen Jacob Kors en Fr. IJpelaan.

  OVERL. REGISTER, Castricum, 21 april 1803 (Extract):
  Guurtje Deijle.

  TROUWREGISTER, Castricum, R.K. kerk, 23 juni 1805:
  Jan Lamm: Neijman, Wed. & Pleuntje Gerr: Enke, Wed. In facie Ecclesia.

  EXECUTEUR:
  In 1811 wordt Jan vermeld als executeur en voogd in het testament van zijn zuster Geertje, tesamen met zijn broer Lammert.

  REGISTRE CIVIQUE, Castricum, 1811:
  nr. 3465,
  datum: 25 april 1811,
  naam: Nijman, Jan,
  beroep: ouvrier,
  geboortedatum: 26 Mai 1764,
  canton Beverwijk, afd. 7, gemeente Castricum.
1184. Claas Dirksz TROMP,
Geboren ca. 1675, mogelijk te Castricum of Velsen, van beroep bouwman, vermeld als aalmoesmeester te Velsen in 1715, begraven aldaar op 16 april 1716, oud ca. 40 jaar.
[Claas zou een broer kunnen zijn van Jan Tromp]
Ondertrouw te Velsen op 3 februari 1703 met Cornelia Cornelis DE JONGH.

IMPOST op trouwen, Velsen, 3 februari 1703:
Den 3 febr. 1703 is bij mij ondergez: aangegeven om inden houwel: staat te begeven Claas Dirckse Tromp en Cornelia Cornelis de Jonge als ider gehoorende onder de classis van 3 gul:, samen f 6.-.- [Letterlijke tekst]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 920, Memoriaal S&S, Velsen, 8 april 1707, folio 211:
Schout en Regenten vanden Dorpe van Velsen hebben gemaackt een ommeslagh opde landen gelegen in Tusschenbeecke en Smalgeest, uijtwaterende inde beeck door de heul inde Heerewegh bij Jan Willemz Kruijer, en soo vervolgens inde Meer; is par mor:
omgeslaagen acht stuij:
o.a. Claas Trompe vant gasthuijs: 1 morge landt.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 941, Schepenrol, Velsen, 20 november 1711:
Willem Polten van Alenbeek, woonagtig tot Leijdschendam, contra Claas Dircksz Tromp.
Den eijscher concludeerd tot condemnatie ende betaling ter zomme van f 84.- over koop van een paard, gecost door hem gedaagde.
[In kantlijn: desen zaak niet voortgegaan]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 941, Schepenrol, Velsen, 17 oktober 1714:
Neeltje Aalberts, woonende tegenwoordig tot Casterkum, contra Claas Dircksz Tromp, gedaagde.
De eijscheres concludeert tot condemnatie en betaling ter somma van f 49.-, 2 hemden, en een boesel over verdiend Dienstloon bij den Eijscheres verdient ingegaan Vrouwendag 1714 als mede kostgelt van dato deses af tot karstijd toe alles met de costen.
Den gedaagde pretendeerd goede cautie voorde costen in desen Regtdagen vallende.
IDEM, 7 november 1714:
Scheepenen partijen gehoord hebbende condemneren den gedaagde te betalen een zomma van soveel als de huer van de Eijscheres komt te bedragen nevens soveel gelt van boesel en hemden als bijden tijd op en af werd gereekend met condemnatie van ijder zijn eijgen costen.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 921, Memoriaal S&S, Velsen, 31 maart 1716, folio 178:
Ommeslag gedaan maken van de Drie heulen, namentlijk onder 't Groenelaantje, Heereweg en Hogeweg, bij ons S&S van de dorp van Velsen op den 31 maart 1716 om te betalen voor ijder morgen de somma van 12 st. voor de twee heulen onder de Heereweg en Hogeweg en nog voor de heul van't Groenelaantje bij Jan Cruijers. Te betalen voor die Notweg daar over hebben te betalen van een morgen een Gulden.
[Claas Tromp wordt aangeslagen voor 3 percelen, en wel van 1 morgen, 2 morgen 2 en 1/2 hont, 1 morgen 1/2 hont]

IMPOST op begraven, Velsen, 16 april 1716:
Den 16 april 1716 is bij mijn ondergeschrevene aengegeven het lijck van Claas Dirks Tromp onder het classis van prodeo.

NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 15 februari 1720:
Op huijden den 15e februarij 1720 compareerde voor mij Abraham van Kalker notaris publicq, bij den Ed: hove van Holland geadmitteerd Residerende in den Banne van Velsen en ter presentie van de getuijgen naargenoemd, de Eersame Jan Lans en Huijbert Cornelisz de Jongh beijde woonende in den banne van Velsen, mij Notaris bekend, uijt kragte van seekere acte van voogdije [in kantlijn: den dato den 5e jann:1718] gepass: voor den Notaris Paulus Dier in de Beverwijk en sekere getuijgen dewelke verclaarde in plaetse van Jan Mors die deser wereld is overleden, tot haare comparanten medeVoogd over de minderjarige naargelaten kinderen van wijlen Claas Dirkz Tromp en Cornelia Cornelisz te surrogeren, stellen en committeren, gelijk sij Comparanten doen bij desen de persoon van Jan Jansz Prins woonende in den Banne van Velsen omme met en benevens haar Comparanten de gemelde kinderen en hare goederen te regeeren ende te administreren ten meesten nutte en vordeele van deselve, gevende aan de voorn: Jan Janz Prins sodanige gelijke maght en authoriteijt als aan voogden kan werden gegeven off daer toevereijscht werd. Aldus gedaen en gepasserd binne de voorn: dorpe van Velsen ten dage maand & jaare als bove ter presentie van Jan van Eteren & Jan Rijken Woonbergh als getuijgen hier toe versoght.

1185. Cornelia Cornelis DE JONGH,
Dochter van Cornelis Huijbertsz de Jongh [nr. 2370] en Grietje Engels Prins [nr. 2371], geboren ca. 1675, waarschijnlijk in Velsen, overleden tussen 1711 en 1718, oud ca. 40 jaar.

KINDEREN:
 1. Grietje Klaasse Tromp,
  Geboren te Velsen ca. 1704, overleden tussen 1743 en 1748, oud ca. 40 jaar.
  Gehuwd (1) te Velsen voor schout en schepenen op 3 december 1724 met Jan Cornelisz Borst, geboren te Hillegom ca. 1695, overleden tussen 1737 en 1742, oud ca. 45 jaar.
  Gehuwd (2) in 1743 met Jan Hermansz van der Wens, mogelijk geboren te Wolvega.
  Jan Hermansz van der Wens huwt (2) te Velsen op 22 juni 1748 met Cornelia Brama, geboren te Velsen in 1723, overleden voor 1770, dochter van Jacob Klaze Brama en Marijtie Jans Prins.

  NOTARISAKTE (J. Barrevelt), Beverwijk, nr. 261, 28 december 1718:
  Cornelis Huiberts de Jong stelt een testament op en legateert ondermeer aan Grietje, Marijtje, Cornelis en Neeltje Claes het huis waar hij nu in woont met de inboedel en 2 percelen land.
  De losse gelden zijn voor de helft eveneens voor deze 4 kinderen bestemd. [Zie ook Cornelis Huijberts de Jong] !!

  TROUWREGISTER, Velsen, S&S, 3 december 1724:
  Jan Corneliz, JM, geboore te Hillegom, met Grietje Klaes, JD, geboore te Velsen, beijde onder het classis van Prodeo.

  NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Testament, Velsen, 2 mei 1728:
  Jan Corneliz Borst en Grietie Klaas Tromp, egteluijden, nomineren de langstlevende van hen beiden tot zijn of haar erfgenaam.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 1008, Velsen, 28 februari 1729:
  Publieke verkopingen.
  Voorwaarden waar naar Jan Cornelisz Borst, in huwelijk hebbende Grietje Klaas Tromp, Jacob Brama, in huwelijk hebbende Marijtie Klaas Tromp, Jan Cornelis Lans als aangestelde, en Klaas Ariz Dreger, gesurrogeerde voogden over Cornelis en Neeltie Klaas Tromp, mede Erfgenamen van Cornelis Huijbertz de Jongh zullen laaten opveijlen en verkopen:
  1) Huijsmanswoningh met erf en werf, gelegen in de Claterbuurt, belend ten oosten de Laagewegh. [gekocht door Sijmon Roos voor f 395.-]
  2) Stuck weijland, genaamt het Crommeland, groot 2 morgen, 2 en 1/2 hond, belend ten oosten de Heerewegh, ten suijden Cornelis Roos, ten westen de Schouwbeek en ten noorden de hofstede Bekestijn.
  [gekocht door burg.Trip voor f 1.630.-]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 8 mei 1742:
  Borgtogt na Schooten voor Grietje Tromp en 4 kinderen.

  NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Voogdij, Velsen, 3 juli 1743:
  Grietje Klaas Tromp, weduwe en boedelhoudster van wijlen Jan Cornelis Borst, wonende op Schooten, benoemt tot voogden over haar 4 minderjarige kinderen, met name Klaas, Trijntie, Cornelis en Cornelia, de eersame Jacob Cornelis Borst en Jacob Brama, wonende in de Sandpoort, naaste bloedverwanten van deze kinderen.
  "En alsoo de comparante voornemens is, zig ten anderen huwelijk te begeven, soo verclaarde sij alvoorens aan haar voornoemde minderjarige kinderen, wegens haar vaderlijke goederen bij wege van uitkoop, na voorgaande examinatie des boedels, te hebben bewesen, gelijk de comparante aan dezelve bewijst bij desen ieder een somma van twintig guldens vrijgelt."

  NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 26 december 1750, nr. 265, Surrogatie Voogdije:
  Jacob Brama, voogd over de nagelaten, onmondige kinderen van wijlen Grietje Klaas Tromp en Jan Cornelisz Borst, stelt tot nieuwe mede voogd, in plaats van de inmiddels overleden Jacob Cornelis Borst, de eerzame Simon Roos, wonende onder Velsen.

  IMPOST op trouwen, Velsen, 22 juni 1748:
  Jan van der Wens, weduwnaar van Grietje Tromp, wonende alhier, cl. Prodeo met Cornelia Brama, gewoond hebbende te Haarlem en nu te Sandpoort, cl. Prodeo.

  NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Testament onder f 2.000.-, Velsen 7 juni 1749:
  Jan van der Wens en Cornelia Brama, echtelieden, wonende in Sandpoort, maken een langstlevende testament.
  De testatrice verklaart dat indien haar vader Jacob Brama nog in leven is wanneer zij zonder kinderen na te laten overlijdt, deze ter voldoening van de legitieme portie f 25.- ontvangt.
 2. Marijtie Klaasse Tromp,
  Geboren te Velsen ca. 1705, overleden te Velsen, begraven aldaar op 4 mei 1751, oud ca. 45 jaar.
  Gehuwd te Velsen voor schout en schepenen op 10 oktober 1728 met Jacob Klaze Brama, geboren ca. 1695, mogelijk te Noordwijk-binnen, winkelier, kleine kramer, meester wagemaker, overleden te Sandpoort op 26 mei 1771, begraven te Velsen op 30 mei 1771, oud ca. 75 jaar, eerder weduwnaar van Marijtie Jans Prins, zoon van Klaas Pietersz Brama en Jannetie Jacobs Sonneveldt.

  NOTARISAKTE (J. Barrevelt), Beverwijk, nr. 261, 28 december 1718:
  Cornelis Huiberts de Jong stelt een testament op en legateert ondermeer aan Grietje, Marijtje, Cornelis en Neeltje Claes het huis waar hij nu in woont met de inboedel en 2 percelen land.
  De losse gelden zijn voor de helft eveneens voor deze 4 kinderen bestemd. [Zie ook Cornelis Huijberts de Jong] !!

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Transporten, Velsen, nr. 966, folio 234, dd 28 februari 1720:
  Willemtje Jans, wed: van Tjeerd Hendrickz Dixtra verkoopt aan Jacob Claasz Brama een seker huijs, erff en werff in Sandpoord, belend ten oosten de Heerewegh, ten suijden de wed: Jan Willemz Knegjes, ten westen en noorden de heer Jacobus Trip, met een somme van f 800.- contant geld.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Transporten, Velsen, nr. 966, folio 235, dd 28 februari 1720:
  Jacob Clase Brama leent van mr.Johan van Groenhout, advocaat, een somme van f 550.- a 4 en een half procent rente, met als onderpand zijn "huijsinge, erff en werff, staande ende geleegen in de Sandpoort onder de Banne van Velsen, belend ten oosten de Heerewegh, ten zuijden de Wed: van Jan Willemz Knegjes, ten westen en ten noorden de Heer Admiraliteijtsheer Jacobus Trip.
  [In kantlijn: desen geroyeert den 28e meij 1729]

  IMPOST op trouwen, Velsen, 25 oktober 1721:
  Jacob Claze Brama, van Velsen met Marijtie Janz Prins mede van Velsen, gehoorende int Classis van drie gld, comt ..... f 6:0:-

  IMPOST op begraven, Velsen, 27 december 1726:
  Marijtie Prins, classis f 3.-.

  IMPOST op trouwen, Velsen, 25 september 1728:
  Jacob Claze Brama met Marijtie Claas Tromp, beijde wonende te Velsen.
  Beijden in Classis f 3.-, dus f 6.-.

  NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 1 oktober 1728, Voogdij:
  Jacob Brama, weduwenaar en boedelhouder van Marijtie Prins, wonende alhier, vader & voogd over zijn minderjarige dochter, oud vijf en een half jaar, bij de voornoemde Marijtie Prins verwekt, benoemt als medevoogd Adriaan Prins, wonende alhier, Cornelis Morsch, wonende op Schotervlielant en Pieter Claze Brama, wonende tot Noordwijk Binne.

  TROUWREGISTER, Velsen, schout en schepenen, 10 oktober 1728:
  Jacob Klaze Brama, Weduwnaar van Marijtie Prins, gebore te ........... [niet vermeld], met Marijtie Klaas Tromp, JD, geboore te Velsen.
  Beijde onder 't Classis van f 3:0:-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 1008, Velsen, 28 februari 1729:
  Publieke verkopingen.
  Voorwaarden waar naar Jan Cornelisz Borst, in huwelijk hebbende Grietje Klaas Tromp, Jacob Brama, in huwelijk hebbende Marijtie Klaas Tromp, Jan Cornelis Lans als aangestelde, en Klaas Ariz Dreger, gesurrogeerde voogden over Cornelis en Neeltie Klaas Tromp, mede Erfgenamen van Cornelis Huijbertz de Jongh zullen laaten opveijlen en verkopen:
  1) Huijsmanswoningh met erf en werf, gelegen in de Claterbuurt, belend ten oosten de Laagewegh. [gekocht door Sijmon Roos voor f 395.-]
  2) Stuck weijland, genaamt het Crommeland, groot 2 morgen, 2 en 1/2 hond, belend ten oosten de Heerewegh, ten suijden Cornelis Roos, ten westen de Schouwbeek en ten noorden de hofstede Bekestijn.
  [gekocht door burg.Trip voor f 1.630.-]

  NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 8 april 1730:
  Neeltie Gerrits vant Endt, weduwe van Engel Janz Prins, woonende alhier, ter eenre zijde, ende Jacob Klazen Brama, wonende alhier, Cornelis Gerritz vant Endt, woonende te Spaarnwoude, als door de 1e comparante gestelde voogden over desselfs minderjarige zoon, ter andere zijde, besluijten tot uijtkoop met een somme van f 600.-

  NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 27 januari 1736, nr. 3, Procuratie:
  Jannetie Jacobz Sonneveldt, weduwe en boedelhoudster van wijlen Klaas Pietersz Brama, wonende te Noodwijk-Binnen, tegenwoordig alhier, geassisteerd door Gijsbert Brama, haar gekozen voogd, machtigt haar zoon Jacob Klaze Brama, wonende in de Sandpoort om publiekelijk te verkopen, 2 huizen met erven en werven, gelegen in Noordwijk Binnen, achter de Roomsche Kerk.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 14 maart 1747:
  Jacob Brama, Mr. Wagemaker, wonende in de Sandpoort, leent van Cornelis Oom uit Haarlem f 1.000.- tegen drie en een half procent rente, met als onderpand zijn " huijsinge met desselfs aanhoorige Wagemakerswinkel, erf en werf, staande ende gelegen in de Sandpoort, belend ten oosten de Heereweg, ten suijden, westen en noorden Willem Schull, item alle zijn wagemakers gereedschappen, het hout dat daarin aan bij gehoort, mitsgaders zijn geheele inboedel, huijseraat niets van alle uijtgezondert".

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 26 juni 1748:
  Jacob Brama, wagemaker, wonende in de Sandpoort leent van Cornelis Oem uit Haarlem f 300.- tegen drie en een half procent interest met de zelfde onderpand als vermeld in Akte dd 14 maart 1747.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 26 juni 1748:
  IDEM, leent van Cornelia Brama, zijn comparants meerderjarige dochter, mede wonende in de Sandpoort de somma van f 315.- met het zelfde onderpand als vermeld in Akte dd 14 maart 1747.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 16 april 1749 (Acte van Admissie):
  Jacob Claze Brama krijgt admissie om droge coffi, thee of chocolade te verkopen en als kleine kramer van zout en zeep.

  NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 26 december 1750 (Surrogatie Voogdije):
  Jacob Brama, woonende alhier, voogd over de nagelaten onmondige kinderen van wijle Grietje Klaas Tromp, verweckt bij wijlen Jan Cornelisz Borst, stelt tot meede voogd, in plaats van de inmiddels overleden Jacob Cornelisz Borst, de eerzame Simon Roos, woonende onder Velsen.

  IMPOST op begraven, Velsen, 4 mei 1751:
  Marijtje Tromp, alhier overleden; classis f 3,-.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 2 februari en 3 mei 1752:
  Jacob Brama, Mr: Wagemaker, woonende in de Sandpoort, weduwenaar en universele geinstitueerde erfgenaam van wijle Marijtie Klaas Tromp, welke voornoemde Jacob Brama en zijn vrouw Marijtie Klaas Tromp de eenige en algeheele geinstitueerde erfgenamen zijn van wijle Jan Jansz Prins, in de Sandpoort overleden, ingevolge zijn testament den 25 april 1751 gepasseert voor notaris Jan Beuns te Haarlem, dewelke bekende in publieke veiling verkocht te hebben aan Cornelis Alkemade, wonende in de Sandpoort, een stuk weij of hooijland gelegen in de Veene, groot 1 morge 200 Roeden voor de somma van f 165.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 3 mei 1752:
  Jacob Brama, verkoopt in publieke veiling aan Barent Rustburg, oud-Schepen alhier, een stuk weij of hooijland, gelege in de Veene, groot 1 morge 200 roeden voor de somma van f 390.-
  IDEM, voor de somma van f 380.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 30 juni 1757 (Acte van Admissie):
  Jacob Claze Brama krijgt admissie om droge coffi, thee of chocolade te verkopen, en als kleine kramer van zout en zeep.

  NOTARISAKTE (Jan Beuns), 14 mei 1771, boek 1047, blz. 54:
  Jacob van Brama, wagenmakersbaas in de Sandpoort, gemeente Velsen, stelt E.E.Funier Arisz Kok en Klaas Tromp aan als zijn curatelen.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 15 augustus 1771:
  Juriaan Kok, smitsbaas en Klaas Tromp, huisman, beiden wonende onder Velsen verkopen uit de nalatenschap van Jacob van Brama, wagenmakersbaas in Sandpoort, overleden op 26 mei 1771, bij publieke veiling aan Rijk van Ree uit Haarlem een huis, erf, werf, schuur en een wagenmakerswinkel in Sandpoort voor de somma van f 1.950.-
 3. Cornelis Klaasz Tromp,  zie nr. 592.
  Geboren te Velsen ca. 1710, Rooms-Katholiek, van beroep veeboer, landbouwer, taxateur, overleden te Velsen op 1 januari 1765, begraven aldaar op 3 januari 1765, oud ca. 55 jaar.
  Gehuwd te Velsen voor schout en schepenen op 10 februari 1732 met Duijfje Jans de Wit.
 4. Neeltje Claasse Tromp,
  Geboren te Velsen ca. 1715, overleden na 1744, mogelijk te Castricum.
  Gehuwd te Velsen voor schout en schepenen op 8 februari 1739 met Gijsbert Klaasz Brama, geboren te Noordwijk-Binnen ca. 1710, verhuisde in 1740 naar Castricum, mogelijk een zoon van Klaas Pietersz Brama en Jannetie Jacobs Sonneveldt.

  NOTARISAKTE (J. Barrevelt), Beverwijk, nr. 261, 28 december 1718:
  Cornelis Huiberts de Jong stelt een testament op en legateert ondermeer aan Grietje, Marijtje, Cornelis en Neeltje Claes het huis waar hij nu in woont met de inboedel en 2 percelen land.
  De losse gelden zijn voor de helft eveneens voor deze 4 kinderen bestemd. [Zie ook Cornelis Huijberts de Jong] !!

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 1008, Velsen, 28 februari 1729:
  Publieke verkopingen.
  Voorwaarden waar naar Jan Cornelisz Borst, in huwelijk hebbende Grietje Klaas Tromp, Jacob Brama, in huwelijk hebbende Marijtie Klaas Tromp, Jan Cornelis Lans als aangestelde, en Klaas Ariz Dreger, gesurrogeerde voogden over Cornelis en Neeltie Klaas Tromp, mede Erfgenamen van Cornelis Huijbertz de Jongh zullen laaten opveijlen en verkopen:
  1) Huijsmanswoningh met erf en werf, gelegen in de Claterbuurt, belend ten oosten de Laagewegh. [gekocht door Sijmon Roos voor f 395.-]
  2) Stuck weijland, genaamt het Crommeland, groot 2 morgen, 2 en 1/2 hond, belend ten oosten de Heerewegh, ten suijden Cornelis Roos, ten westen de Schouwbeek en ten noorden de hofstede Bekestijn.
  [gekocht door burg.Trip voor f 1.630.-]

  IMPOST op trouwen, Velsen, 24 januari 1739:
  Gijsbert Brama, Cl. f 3.- met Neeltje Claas Tromp, Cl. Prodeo, beijde wonende te Velsen.

  TROUWREGISTER, Velsen, Schout en schepenen, 8 februari 1739:
  Gijsbert Brama, JM, gebore te Noordwijk Binnen met Neeltje Claas Tromp, JD gebore te Velsen en aldaar beijde woonagtig.
  De bruijdegom f 3:0:- en de bruijd pro deo.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 1 december 1740:
  Borgtogt na Castricum voor Gijsbert Brama, zijn vrouw en 1 kind.
 5. "Kind" Klaas Tromp,
  Begraven te Velsen op 10 oktober 1711.

  IMPOST op begraven, Velsen, 10 oktober 1711:
  't Lijk van Claas Tromp zijn kind, classis Prodeo.
  Aangifte Klaas Tromp.
1186. Jan DE WITH,
Geboren ca. 1675, mogelijk te Velsen, van beroep landbouwer, begraven te Velsen op 20 januari 1711, oud ca. 36 jaar.
Ondertrouw te Velsen op 3 mei 1699 met Grietje (Magreeta) Gerrits JONGH.

OPMERKING:
Jan de With is NIET Jan Roele Verstraaten.
Hij kan de zoon zijn van Roelof Jansz, en/of de kleinzoon van Jan Roelofsen en Maycke Ockes.

IMPOST op trouwen, Velsen, 3 mei 1699:
Jan de Wit en Grietie Gerrits in de classis Prodeo.

IMPOST op begraven, Velsen, 20 januari 1711:
Jan de Wit, Prodeo.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Transporten, Velsen, nr. 966, folio 217 dd 29 maart 1719:
Compareerde Cornelis Simonsz Coedijk en de voogden over de onmondige kinderen van Frederijk Gerritz de Jongh en Maritie Cornelis, Ende voogden van de onmondige kinderen van Jan de Wit en Grietie Gerritze, die verklaarden verkocht te hebben en te transporteren aan Claas Gerritse de Jongh en Claas Ariensz Dreeger, als voogden over de onmondige kinderen van Jan Simonsz Roos een stuk land van ruim 2 morgen, genaamd de Westcrogten voor de somma van f 540.-,
gelegen in de Banne van Velsen tussen de Laagensweg, de Kerkweg en de Buurweg.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Transporten, Velsen, nr. 966 folio 217 dd 29 maart 1719:
Idem, verkopen en transporteren aan Claas Gerritse de Jong en Jan van der Mors als voogden over de onmondige kinderen van Beekesteijn een stuk land groot viereneenhalf hont, genaamd de Woert, gelegen bij de Kerkweg, met de somma van f 340.-

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Transporten, Velsen, nr. 966 folio 218 dd 29 maart 1719:
Idem, verkopen en transporteren aan Jan van Warmont een stuk land, genaamd de Boondel, groot omtrent 3 hont voor f 174.-

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Transporten, Velsen, nr. 966 dd juni 1719:
Idem, verkopen en transporteren aan Claas Gerritsz Jong een zeker stuk land, genaamd de Cortlanden voor f 185.-.

1187. Grietje (Magreeta) Gerrits JONGH,
Geboren voor 1674, begraven op 23 augustus 1717 in Velsen.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 965, Memoriaal S&S, Velsen, 27 mei 1699, folio 183:
Fredrick Gerritsen Jongh, Grietie Gerrits Jongh, ende Jan Cornelisz als getrouwt geweest zijnde met Anna Gerrits Jongh, mitsgaders Cornelis Huijbertsen ende Jan Engelsen Prins als voochde over de kinderen van Engel Gerritsen Jongh verkopen aan de Heer Pieter Rendorp seecker stuck weij off Teellant gelegen inde Laagens, groot omtrent 4 hondt, belent ten oosten het Laagenslaantie, ten noorden Cornelis Huijbertsen Jongh, ten westen en zuijden den Heer Cooper selffs, met een somme van f 410.-

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 920, Memoriaal S&S, Velsen, 8 september 1699, folio 35:
Uit staat en inventaris van de nalatenschap van Thijs Dijrcksen blijkt dat deze laatste f 100.- had betaald aan Grietie Gerrits.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 921, Memoriaal S&S, Velsen, 22 februari 1713, folio 81:
De gesamentlijke erfgenamen van wijlen Dirk Willemsz Oudsteijn, met namen Vreek Gerritsz Jongh, Claas Gerritsz Jongh ende Grietje Gerrits de Jong, alle als volle broeders en zuster, verkopen aan mr. Jan Trip een stuck Weij ofte Teelland in Arregeest, groot omtrent 1 morge, genaamt Tusschenbeeken, met een zomma van f 330.-

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 921, Memoriaal S&S, Velsen, 5 april 1713, folio 86:
[Identiek aan onderstaande acte, ORA nr. 966, folio 115]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 966, Transporten, Velsen, 5 april 1713, folio 115:
Cornelis Woutersz als in huwelijk hebbende Maritje Zijmons, weduwe wijlen Dirk Will: Oudsteijn, verkopen aan Vreek Gerritsz Jong en Klaas Jong, nevens Grietje Gerrits Jong, een stuk land, groot 1/2 morgen, genaamd Cortland, belend ten oosten de koper, ten zuiden de Heer Couseband, ten westen de Heer Schatter en ten noorden de Kerckweg, voor de somma van f 275.- contant.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 921, Memoriaal S&S, Velsen, 4 april 1714, folio 110:
Wij ondergez: Schout en Scheepenen en welbooren mannen vanden dorpe van Velsen stellen ons selven tot borgen voor de kinderen van Jan de Wit en Grietie Gerrits Jongh met naamen Roelof, Duijfie, Jan en Aaltie omme deselven weederom aan onse almoesmeesters te moogen gesonden werden, so Claas Gerritsz Jongh ende verdere vrinden oordeelden haar niet langer te konnen houden, aldus gedaan op de Regthuijsen van Velsen.

IMPOST op begraven, Velsen, 23 augustus 1717:
Het lijck van Maagreta 't Wilck. Classis Prodeo.

1188. Aris Claesz DREGER, [1188 = 2348]
Zoon van Claes Dreger [nr. 2376] en mogelijk N.N. Cool [nr. 2377], geboren ca. 1645, van beroep bouwman, welgesteld, vermeld als lid van de vierschaar, als schepen, en als weesman van Velsen tussen 1681 en 1712, overleden op 30 april 1722 in Velsen, oud ca. 77 jaar.
Gehuwd met Duiffie Aalberts STOUTENBURG.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 938, Schepenrol, Velsen, 5 januari 1684:
Annitie Huijgen, weeduwe van Sijmon Jans Roos, arrestant en eiseres contra Jacob Claesz Colfmaecker, Aris Claes Dreger, ende de voorz: Jacob Claes Kolvemaecker, woonende tot Velsen ende Jan Claesen Colvemaecker, woonend aende Oostzanerovertoom, alle Erffgenaemen van Engel Claesz Colvemaecker, overleden tot Velsen, gedaagden en gearresteerden.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 919, Memoriaal S&S, Velsen, 14 mei 1692, folio 24:
Dirck Jeroensen, Cornelis Wouterse ende Corn: Arense ende Crijniertie Arens voor haar selven, Jacob Sterckman als voocht van ..... Garbrant Claasz ... mitsgaders Aris Claasse Dreeger en Jan Prins als voochden van Grietie Cornelis verkopen landt aan Thijmon Cornelisz Hente [?].

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 1039, Weesboek, Velsen 8 maart 1694, folio 50:
"Reeckeninge, bewijs ende Religna die bij desen is doende Aris Claasen Dreeger als broeder van Jan Claassen Dreeger, ende Cornelis Huijbertsen jong, voor zijn broeder, in zijn leeven voogt ende administreerende de goederen van Teunissie Thomas, etc.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 919, Memoriaal S&S, Velsen, 12 februari 1695, folio 116:
Aris Claassen Dreeger voor zijn zelven ende als lasthebbende van sijn susters ende voor haerliede de rata caverende, Cornelis Huijbertsen als Testamentaire voocht vande kinderen van Corn: Willemsz Lans, Juffrou Reijnoutie Elberts voor wijle Sr. Pieter Wildeman, Tames Jacobs ende Pancras Lans als geauthoriseerde voochden vande kinderen en erffgenamen Cornelis Jansen Lans, Pancras Jansen Lans voor zijn zelven, Jan Jansen voor zijn selven ende de rato caverende voor zijn suster Grietie Jans, ende Jan Jansen van der Mors ende Willem Dammessen van der Heij als geauthoriseerde voochden van Jan Claassen Berghman, alle erffgenaamen van Gijsbert Sijmons Lans ende Marritie Cool, in haar leeven echteluijden, dewelcke verclaarden mette anderen geschift, gescheijden ende gedeelt te hebben ende dat in maniere hiernaarvolgende, als dat Eerst te beurte is gevallen dese volgende goederen die metter doodt ontruijmt ende gecom..... vande voornoemde Gijsbert Sijmonsen Lans en Marritie Cool, te weeten aan:
[Volgt gedetailleerde verdeling, waarbij sommige erfgenamen van Gijsbert erfden en anderen van Marijtje Cool]
Aris Claassen Dreeger met zijn susters ontvangen een else bossie groot 100 roeden, gelegen aande Heerewegh, een huijs van Alijt Cool staande op de Hofgeest, 1 morgen 3 en 1/2 hont genaampt de Saet gelegen op de Hofgeest, 117 roeden landt gelegen aan de Heerewegh genaampt het Hoeckie, 2 morgen landt gelegen voor de Hofgeest, 2 madt landt gelegen voorde Hoffgeest over de Waateringe, een madt gelegen inde Vroomaat, 4 madt in de Langeven, anderhalf morgen sluijscamp gelegen in de Wetsbrouck, 67 roeden inde ... ackers gemeen met Thijmon Cornelis ende kinderen van Corn: Willemsz Lans; alle goederen coomende van Marretie Cooll. De 200e penningen bedragen f 36:5:8.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 919, Memoriaal S&S, Velsen, 13 november 1695, folio 148:
Jan Adriaansen van der Moire vercost aan Aris Claasen Dreeger seecker stuck landt gelegen inde Westbrouck aande Oostlaan groot 3 en 1/2 madt, belent ten oosten de Oostlaan, ten zuijden de kinderen van Neeltie Huijbers, ten westen de nieuwe wateringe ende ten noorden de Heer Dirck Winter, met een somme van f 1.000.-

LOOPBAAN van Aris Klaasz Dreger:
Lid Vierschaar v.Velsen1681
Schepen van Velsen1685/86
Weesman1686
Schepen van Velsen1688
Aangesteld voogd1689
Aangesteld voogd1691/92
Schepen van Velsen1694/95/96
Aangesteld voogd1698
Schepen van Velsen1700-02; 1705-07
Schepen van Velsen1710-12

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Schotervlieland, 6 juli 1711:
Baerent Cornelisz Schipper verkoopt aan Pieter Claesz Haen en Aris Claesz Dreger, voogden over Marijtje, Jannitje en Cornelis van Velsen, minderjarige kinderen van Marijtje Bennimijns en Cornelis Willemsz van Velsen, 2/4 deel van een stuk land, genaamd De Rooven, voor f 240.-. Het andere deel is van Maerten Arentse van Velsen.

NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 23 oktober 1721:
Testament.
Compareerde Aris Claze Dreger, siekelijk te bedde leggende, dogh zijn verstand memorie en uijtspraek volcomen maghtigh, verklaart te prelegateren aan Klaas Ariz Dreger een huis, met schuren en erf, gelegen op de Hofgeest.
Alle overige goederen vermaakt hij aan de gezamelijke kinderen, nagelaten door Geurtie Arisz Dreger, verwekt door Heert Teuwisz Roobeek, en aan voornoemde Klaas Ariz Dreger.
Tot voogd en administrateur over de erfportie der kleinkinderen benoemt hij hun vader Heert Roobeek en Klaas Aris Dreger.

IMPOST op Begraven, Velsen, 30 april 1722:
Aangevingh gedaan vant lijk van Aris Klaze Dreger als gehoorende int Classis van f 15:0:-

1189. Duiffie Aalberts STOUTENBURG, [1189 = 2349]
Dochter van Aalbert [Stoutenburg] [nr. 2378] en Neeltje Cornelis [nr. 2379], geboren ca. 1650, overleden te Velsen voor 30 april 1722.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 265, Heemskerk, 7 april 1705:
Gijsbert Arisz Dreger, zoon van Duijfje Aalberts, die een dochter was van Neeltje Cornelis, houder van obligaties, contra Cornelis Gijsberts Borijl, broer van Dirk en Gijsbert Gerrits, vordert achterstallige rente sinds 1698.

NOTARISAKTE, Haarlem, nr. 810, 16 december 1721:
Aalbert en Cornelis Jeroense van der Velt, wonende in Overveen, kinderen van Jeroen Klaasse van der Velt en Maretje Aalberts, en Huijg van der Willige, voogd over het minderjarige kind van Gijsbert Dreger, die een zoon was van Aris Dreger en Duijffie Aalberts, verkopen een obligatie.

KINDEREN:
 1. Gijsbert Arisz Dreger,
  Geboren voor 1675, schepen van Noord- en Zuid-Akendam (1699), overleden 1705-1722.
  Gehuwd te Velsen op 7 september 1698 met Marijtje Simons de Brack, geboren ca. 1675, overleden 1703-1721, dochter van Sijmon Sijmensz de Brack en Maretje Adriaans van der Meij.

  IMPOST op trouwen, Velsen, 7 september 1698:
  Ik ondergez: mij sullende begeven ten houwelijcken staat, geve mij bij desen aan ingevolge vande ordonnantie opt trouwen geemaneert met Gijsbert Arensen woonende onder Aeckendam als gehoorende onder de classis van f 6.-
  [w.g.] Marijtje Sijmons de Brack.

  NOTARISAKTE (M.v. Cleijnenburgh), Haarlem, 20 maart 1705:
  Abraham Claesse Brouwer verkoopt aan Gijsbert Aertsz Dreeger, beiden wonend op de Jansweg, een huis en erf aan de Jansweg, naast dat van Gijsbert.
  [Gijsbert tekent als Gijsbert Arisse Dreger].

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 265, Heemskerk, 7 april 1705:
  Gijsbert Arisz Dreger, zoon van Duijfje Aalberts, die een dochter was van Neeltje Cornelis, houder van obligaties, contra Cornelis Gijsberts Borijl, broer van Dirk en Gijsbert Gerrits, vordert achterstallige rente sinds 1698.

  NOTARISAKTE, Haarlem, nr. 810, 16 december 1721:
  Huijg van der Willige is voogd over het minderjarige kind van Gijsbert Dreger, die een zoon was van Aris Dreger en Duijffie Aalberts.
 2. Klaas Ariensz Dreger,  zie nr. 594.
  Geboren te Velsen ca. 1680, Rooms-Katholiek, van beroep landbouwer, veeboer, vermeld als Schepen van elsen van 1716 tot 1721 en in 1725, overleden in de hofstede De Hofgeest onder Velsen) op 14 juli 1739, begraven te Velsen op 17 juli 1739, oud ca. 59 jaar.
  Gehuwd (1) ca. 1715 met Aegje Cornelisse Lans, geboren ca. 1680, overleden te Velsen, begraven aldaar op 17 februari 1733, oud ca. 52 jaar.
  Gehuwd (2) te Velsen voor Schout en Schepenen op 5 juli 1733 met Stijntie Harmsz, geboren te Velsen ca. 1705, begraven aldaar op 9 december 1762, oud ca. 57 jaar.
 3. Geurtie Aris Dreger,
  Geboren ca. 1680, overleden te Velsen voor 1722.
  Gehuwd ca. 1704 met Heert Teuwisz Roobeek, geboren ca. 1680, overleden na 1728, mogelijk te Castricum.

  NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 23 oktober 1721:
  Testament.
  Compareerde Aris Claze Dreger, siekelijk te bedde leggende, dogh zijn verstand memorie en uijtspraek volcomen maghtigh, verklaart te prelegateren aan Klaas Ariz Dreger een huis, met schuren en erf, gelegen op de Hofgeest.
  Alle overige goederen vermaakt hij aan de gezamelijke kinderen, nagelaten door Geurtie Arisz Dreger, verwekt door Heert Teuwisz Roobeek, en aan voornoemde Klaas Ariz Dreger.
  Tot voogd en administrateur over de erfportie der kleinkinderen benoemt hij hun vader Heert Roobeek en Klaas Aris Dreger.
1192. Joannes Jacobsz VAN DEN SEIJLBERG,
Zoon van Jacob [Van den Seijlberg] [nr. 2384], geboren ca. 1675, mogelijk te Geldrop.
Gehuwd te Geldrop in de Rooms-Kath. kerk op 22 april 1703 met Lucia DIRCS.

TROUWREGISTER, Geldrop, Rooms-Kath. kerk, 22 aprilis 1703:
Contrerunt matrim. Joes Jacobs et Lucia Dircs.
Test: .... Pater Birhout et Joanna Jansse.

1193. Lucia DIRCS,
Geboren ca. 1680, mogelijk te Geldrop.

KINDEREN:
 1. Jacobus Jansz,
  Gedoopt te Geldrop in de Rooms-Kath. kerk op 4 maart 1704, overleden aldaar voor 18 maart 1705.

  DOOPREGISTER, Geldrop, Rooms-Kath. kerk, 4 martii 1704:
  Jacobus, filius Jois Jacobs et Lucia Dircs.
  Pat: Theunis Jacobs et Helena de ………, Joa Geerts suppletus Lucia.
 2. Jacobus Jansz Verzeijlberg,  zie nr. 596.
  Geboren te Geldrop, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 18 maart 1705, van beroep winkelier, spekslager, vermeld als aangestelde voogd in 1749, overleden te Velsen, begraven aldaar op 12 januari 1762, oud 56 jaar.
  Gehuwd te Velsen voor Schout en Schepenen op 15 oktober 1730 met Maria Willems van den Berg, ook Marijtje van den Berg.
 3. Antonius Jansz van Zijlbergen,
  Gedoopt te Geldrop in de Rooms-Kath. kerk op 26 april 1707.
  Gehuwd (1) voor 1735 met Alegonda Adamse Spoore, overleden voor 25 oktober 1744.
  Gehuwd (2) te Heemstede in de Rooms-Kath. kerk op 25 oktober 1744 met Marijtje van Daalen.

  DOOPREGISTER, Geldrop, Rooms-Kath. kerk, 26 april 1707:
  Antonius, filius Jois Jacob et Lucia.
  Pat: Joes Dircz, suis loco Arias Peeters et Elizabet Pauli.

  TROUWREGISTER, Heemstede, Rooms-Kath. kerk, 25 oktober 1744:
  Antonie van Zijlbergen et Marijtje van Daalen.
  Testes Lena Aartze et Geertruij Staal.
  Glip.

  KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Jan Tonis,
   Geboren op de Glip onder Heemstede, gedoopt te Heemstede in de Rooms-Kath. kerk op 29 januari 1735.
  2. Leentje Antonisse,
   Geboren op de Glip onder Heemstede, gedoopt te Te Heemstede in de Rooms-Kath. kerk op 28 november 1736.
  3. Adam Anthonis,
   Geboren op de Glip onder Heemstede, gedoopt te Heemstede in de Rooms-Kath. kerk op 13 januari 1738, overleden aldaar voor 21 mei 1739.
  4. Adam Antonisz van Zijlbergen,
   Geboren op de Glip onder Heemstede gedoopt te Heemstede in de Rooms-Kath. kerk op 21 mei 1739, overleden te Bloemendaal op 18 oktober 1813, oud 74 jaar.
   Gehuwd te Velsen voor schout en schepenen op 24 november 1776 met Marijtje van Bogget, ook Marijtje van Bogert, geboren te Nederweert, overleden na 1803.
  5. Japik Antoniesz Verzijlbergen,
   Geboren op de Glip onder Heemstede, gedoopt te Heemstede in de Rooms-Kath. kerk op 18 mei 1742, overleden voor 1748.
  KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
  1. Pieter Antonisz Verzijlbergen,
   Geboren op de Glip onder Heemstede, gedoopt te Heemstede in de Rooms-Kath. kerk op 17 september 1745.
  2. Japik Antonisz Verzijlbergen,
   Geboren op de Glip onder Heemstede, gedoopt te Heemstede in de Rooms-Kath. kerk op 21 maart 1748, overleden na 1792.
   Gehuwd te Heemstede in de Rooms-Kath. kerk op 14 januari 1776 met Lijsje Goosling, gedoopt te Heemstede in de Rooms-Kath. kerk op 24 maart 1750, overleden na 1792, dochter van Barend Goosling en van Marijtje van Loo.
 4. Joannis Jansz [van de Seijlberg],
  Gedoopt te Geldrop in de Rooms-Kath. kerk op 29 september 1708, overleden na 1758, mogelijk te Maarheze.
  Gehuwd voor 1746 met Wilhelmina Fransd Vlamincks.

  KINDEREN:
  1. Lucia van de Seijlberg,
   Gedoopt te Maarheze in de Rooms-Kath. kerk op 31 augustus 1746, overleden voor 9 september 1748.
  2. Lucia van de Seijlberg,
   Gedoopt te Maarheze in de Rooms-Kath. kerk op 9 september 1748, overleden na 1777, mogelijk te Velsen.
   Gehuwd te Velsen in de Rooms-Kath. kerk en voor schout en schepenen op 26 oktober 1777 met Jan Menten, geboren te Maarheze, van beroep koopman, overleden te Velsen op 24 mei 1781.
  3. Joanna Maria van de Seijlberg,
   Gedoopt te Maarheze in de Rooms-Kath. kerk op 3 november 1749, overleden voor 28 augustus 1754.
  4. Joannes van de Zeijlbergh,
   Gedoopt te Maarheze in de Rooms-Kath. kerk op 17 augustus 1751, overleden voor 14 augustus 1758.
  5. Franciscus van de Zeijlberg,
   Gedoopt te Maarheze in de Rooms-Kath. kerk op 15 november 1752.
  6. Joanna Maria van de Zeijlberg,
   Gedoopt te Maarheze in de Rooms-Kath. kerk op 28 augustus 1754, overleden te Velsen op 9 april 1820, oud 65 jaar.
   Gehuwd te Velsen in de Rooms-Kath. kerk en voor schout en schepenen op 19 november 1786 met Hendrik Schoenmaker, geboren te Freren, Ambt Lingen in 1755, overleden te Velsen op 13 januari 1812, oud 56 jaar.
  7. Anna Maria van de Zeijlberg,
   Gedoopt te Maarheze in de Rooms-Kath. kerk op 11 december 1755.
  8. Joannes van de Zeijlbergh,
   Gedoopt te Maarheze in de Rooms-Kath. kerk op 14 augustus 1758.
1194. Willem Adriaensz VAN DEN BERG,
Geboren ca. 1675, mogelijk te Bergeijk.
Gehuwd voor 1711 met Joanna Jacobs VAN DER HEIJDE.

1195. Joanna Jacobs VAN DER HEIJDE,
Geboren ca. 1680, mogelijk te Bergeijk.

KINDEREN:
 1. Maria Willems van den Berg, ook Marijtje van den Berg,  zie nr. 597.
  Geboren te Bergeijk, gedoopt op 12 oktober 1710 in de Rooms-Kath. St. Petrus kerk aldaar, van beroep winkelierster, kramer, overleden te Velsen op 10 oktober 1777, oud 67 jaar.
 2. Catharina Willemse,
  Gedoopt te Bergeijk in de Rooms-Kath. kerk op 8 december 1717.
1198. Theodorus Bartholomeusz VAN DIJCK,
Zoon van Bartholomeus van Dijck [nr. 2396] en Aleidis Spaens [nr. 2397], gedoopt te Duijven in de R.K. kerk op 25 mei 1679, van beroep kuiper, overleden te Duijven op 26 januari 1751, oud 71 jaar.
Gehuwd te Duijven in de R.K. kerk op 18 mei 1710 met Anna Maria VISSERS.

DOOPREGISTER, Duijven, R.K. kerk, 25 Maij 1679:
Legitime natus baptizatus puellulus Theodorus van Dijck, parentibus Bartoldo van Dijck et Adelheide Spaens, patrinis Henrico Spaens et Gerarda Arijsen.

TROUWREGISTER, Duijven, R.K. kerk, 18 maij 1710:
Matrimonium contraxerunt Theodorus van Dijck et Anna Maria Vissers. Testibus Henrico Visser, Joanna Evers, Wessilo Wijckman.

BEGRAAFREGISTER, Duijven, R.K. kerk, 26 januar: 1751:
Theodorus van Dijck, aetatis 71 ann.

DOOPGETUIGE:
Te Duiven in de R.K. kerk op 8 september 1745 van Henrica, dochter van Gosewijn Visser en Elisabeth van Brandenborgh.
Te Duiven in de R.K. kerk op 7 december 1745 van Theodora, dochter van Wilhelmus Dercksen en Agnes Spaen.

1199. Anna Maria VISSERS,
Geboren ca. 1685, mogelijk te Westervoort, Rooms-Katholiek, overleden te Duiven op 2 oktober 1753, oud ca. 68 jaar.

DOOPGETUIGE (DTB Index, compleet):
In Duiven RKK, op 8 februari 1704 van Goswinus, zoon van Henricus Visser en Joanna Evers.
In Duiven RKK, op 29 maart 1713 van Catharina, dochter van Joannis Wijchers en Judith Dercksen.
In Duiven RKK, op 7 december 1716 van Bartholomeus, zoon van Jois Dercksen en Elisabeth Hendricksen.
In Duiven RKK van Theodorus, zoon van Henricus Schut en Gertrudis van Dijck.

NOTARISAKTE (A. v. Kalker), Velsen 28 juni 1753, nr. 336, Testament onder f 2.000.-
Compareerden Jurijaan Kock en Bernardina van Dijk, echtelieden, wonende in Santpoort om een langstlevende testament te maken.
Mocht evenwel de testatrice komen te overlijden zonder kinderen na te laten, dan zal uit de nalatenschap een somma van f 30.- in plaats van de legitieme portie worden uitgekeerd aan testatrices' moeder, Anna Vissers.

OVERLIJDENSREGISTER, Duiven, R.K. kerk, 2 oktober 1753:
Anna Maria van Dijck, sexagenaria major.

KIND:
 1. Bernardina van Dijck, ook Dina van Dijck,  zie nr. 599.
  Geboren te Duijven (Gld), gedoopt aldaar op 16 juni 1717, Rooms Katholiek, begraven te Velsen op 27 juni 1788, oud 71 jaar.
  Gehuwd te Velsen voor Schout en Schepenen op 5 november 1752 met Jurgen Kock, ook Juriaan Kock, geboren te Steinhagen, Brandenburg (Dld) ca. 1715, van beroep meestersmit, smitsbaas, begraven te Santpoort op 14 november 1781, oud ca. 66 jaar.
1200. Rutgerus VESTIENS,
Zoon van Joannes Vestiens [nr. 2400] en Margaretha Dankers [nr. 2401], gedoopt te Neeritter in de R.K. kerk op 17 november 1675, van beroep boer op de Corstienhof [tegenwoordig in Belgie gelegen], overleden op 5 september 1729, oud 53 jaar.
Gehuwd (1) te Neeritter in de R.K. kerk op 14 april 1698 met Gertruda COPPEN, overleden te Neeritter op 22 oktober 1712, oud ca. 37 jaar.
Gehuwd (2) te Neeritter in de R.K. kerk op 11 juli 1713 met Barbera HOUBEN.

DOOPREGISTER, Neeritter, R.K. kerk, 17 november 1675, 269/34:
Rutgerus, zoon van Joannes Vestiens en Margarethe Dankers.
Getuigen Martinus Hermans en Maria Caris.

DOOPGETUIGE:
Op 18 november 1695 in de R.K. kerk te Neeritter van Judocus, zoon van Theodorus Vestiens en Lucia Swaghten (mede getuige Christina Basters).

TROUWREGISTER, Neeritter, R.K. kerk, 14 april 1698, 269/273:
Rutgerus Vestiens en Gertruda Coppen.
Getuigen Mathias Coppen en Petrus Coppen.

TROUWREGISTER, Neeritter, R.K. kerk, 11 juli 1713, 269/283:
Rutgerus Vestiens en Barbara Houben.
Getuigen Michael Houben en Maria Elisabeth Crins.

1201. Gertruda COPPEN,
Geboren ca. 1675, overleden te Neeritter op 22 oktober 1712, oud ca. 37 jaar.

OVERLIJDENSREGISTER, Neeritter, 22 oktober 1712, 269/162:
Gertruda Corstiens.

KINDEREN:
 1. Joannes Vestiens,
  Gedoopt te Neeritter in de R.K. kerk op 11 augustus 1699, overleden voor 23 november 1703.

  DOOPREGISTER, Neeritter, R.K. kerk, 11 augustus 1699, 269/100:
  Joannes, zoon van Rutgerus Vestiens en Gertruda Koppen.
  Getuigen Joannes Basters en Catharina Snieckers.
 2. Michael Vestiens,  zie nr. 600.
  Gedoopt te Neeritter (Limburg) op 3 september 1701, Rooms-Katholiek, overleden te Overveen op 17 januari 1759, oud 57 jaar.
  Gehuwd (1) te Overveen in de R.K. kerk op 19 juni 1735 met Maritje Jans Krot.
  Gehuwd (2) te Overveen in de R.K. kerk op 26 april 1744 met Elizabeth Thijsse, overleden te Overveen op 13 juli 1779.
  Elisabeth Thijsse trouwt (2) te Overveen in de R.K. kerk op 29 maart 1761 met Mathijs Dirks.
 3. Joannes Vestiens,
  Gedoopt te Neeritter in de R.K. kerk op 23 november 1703, overleden te Overveen op 20 juni 1743, oud 39 jaar.

  DOOPREGISTER, Neeritter, R.K. kerk, 23 november 1703, 269/112:
  Joannes, zoon van Rutgerus Vestiens en Gertruda Coppen.
  Getuigen Joannes Vestiens en Catharina Peters.
 4. Margaretha Vestiens,
  Gedoopt te Neeritter in de R.K. kerk op 21 april 1706, overleden voor 15 februari 1712.

  DOOPREGISTER, Neeritter, R.K. kerk, 21 april 1706, 269/168:
  Margaretha, dochter van Rutgerus Vestiens en Margaretha Coppen.
  Getuigen Petrus Coppen en Margaretha Basters alias Vestiens.
 5. Judocus Vestiens, ook Joost Rutte,
  Gedoopt te Neeritter in de R.K. kerk op 29 januari 1709, overleden te Overveen op 26 maart 1766, oud 57 jaar.
  Gehuwd te Overveen op 5 april 1742 met Maritje Jans.

  DOOPREGISTER, Neeritter, R.K. kerk, 29 januari 1709, 269/174:
  Judocus, zoon van Rutgerus Vestiens en Gertruda Koppen.
  Getuigen Joannes Verwilen en Anna Vestiens.

  KINDEREN:
  1. Geertje Rutte,
   Gedoopt te Overveen op 27 april 1742.
  2. Jannitje Rutte,
   Gedoopt te Overveen op 23 januari 1744, overleden te Bloemendaal op 11 januari 1821, oud 76 jaar.
  3. Ruth Rutte,
   Gedoopt te Bloemendaal op 21 april 1745.
  4. Jan Hendrick Rutte,
   Gedoopt te Bloemendaal op 29 december 1748.
 6. Margaretha Vestiens, ook Margaretha Rutte.
  Gedoopt te Neeritter in de R.K. kerk op 15 februari 1712, overleden te Neeritter op 23 oktober 1746, oud 34 jaar.
  Gehuwd te Neeritter in de R.K. kerk op 29 juli 1736 met Jacobus Veugen.

  DOOPREGISTER, Neeritter, R.K. kerk, 15 februari 1712, 269/103:
  Margaretha, dochter van van Rutgerus Vestiens alias Corstiens en Getruda Coppen.
  Getuigen Rutgerus op de Hoijs en Maria Vorwijlen.
1204. Jan Gerritsz RIDDERINKXHOF,
Geboren ca. 1670, mogelijk te Heemstede, overleden na 1714.
Gehuwd te Heemstede in de Rooms-Kath. kerk op 13 januari 1697 met Marijtie PIETERS.

TROUWREGISTER, Heemstede, Rooms-Kath. kerk, 13 januari 1697:
Jan Gerritsz Ridderinkxhof et Marijtje Pieters.
Testes Jan Cornelisz v. Boogogne et Antje Joosten.

1205. Marijtie PIETERS,
Geboren ca. 1675, mogelijk te Heemstede.

1206. Jeroen Cornelisz DUIJNDAM,
Geboren te Noordwijk ca. 1674, Rooms Katholiek.
Gehuwd te Noordwijk in de Rooms-Kath. kerk op 26 juni 1702 met Maartje DIRKS.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Noordwijk, 6293/94, 12 oktober 1727:
Jeroen Cornelisz Moijman erft van zijn zuster Aagje; woonden in Noordwijk aan Zee (RK)
zoon van Cornelis Harmansz Moijman en Grietgen Dircksdr van Velsen.

1207. Maartje DIRKS,
Geboren ca. 1675, Rooms Katholiek.

KINDEREN:

 1. Cornelis Jeroensz,
  Gedoopt te Nordwijk in de R. K. kerk op 29 september 1703.

  DOOPAKTE, Noordwijk, R. K. kerk, 29 september 1703:
  Cornelis, zoon van Jeroen Cnelisse en Maritie Dirckse.
  Getuige Leuntie Keesen.
 2. Crijntje Jeroenze Duijndam,  zie nr. 603.
  Geboren te Noordwijkerhout ca. 1705, vermeld als doopgetuige te Sassenheim in 1752.
  Gehuwd te Noordwijkerhout voor schout en schepenen op 26 november 1730 met Nicolaus Jansz van Ridderinkhof, geboren te Heemstede (Craijenest), gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 2 oktober 1710, overleden na 1752, zoon van Jan Gerritsz Ridderinkxhof en Marijtie Pieters.
 3. Pieter Jeroensz Duijndam,
  Geboren ca. 1710.
  Gehuwd (1) te Noordwijk op 1 mei 1735 met Annetje Pieters Boesaart, gedoopt te Noordwijk op 22 maart 1705.
  Gehuwd (2) te Voorhout op 13 juni 1751 met Marijtje Hofstede, ook Hoefstede.
  Gehuwd (3) te Sassenheim op 7 oktober 1764 met Athalia Maertens van der Voort, gedoopt te Sassenheim op 10 juni 1733, dochter van Maerten Philips van der Voort en van Anna Abrahams van der Klugt.
1210. MÄHLER,
Geboren ca.1680, mogelijk in Damme (Duitsland).
Gehuwd met N.N.

KIND:
 1. Catharina Margaretha Mähler,  zie nr. 605.
  Geboren ca. 1715, mogelijk te Damme.
  Gehuwd te Damme (Dld.) met Joannes Henricus Börger, gedoopt te Damme op 16 juni 1715, overleden aldaar op 12 april 1773, oud 57 jaar.
MÄHLER IN DAMME
HUWELIJKEN 1687-1722:
 1. Hans Henrick Mahler,
  Geboren ca. 1670.
  Gehuwd te Damme in de Rooms-Kath. kerk St. Victor op 30 mei 1695 met Catharina Maria Salkers.

  TROUWREGISTER, Damme, Rooms-Kath. kerk St. Victor, 30 maij 1695, blz. 245:
  Copulati Hans Henrick Mahler, Catharina Maria Salkers. Testes Joannes Ber: ..........., Christopher Jes: Por……...

 2. Johan Mahler,
  Geboren ca. 1670.
  Gehuwd te Damme in de Rooms-Kath. kerk St. Victor op 15 april 1698 met Catharina Clara ..rutemans.

  TROUWREGISTER, Damme, Rooms-Kath. kerk St. Victor, 15 Aprilii 1698, blz. 260:
  Copulati Johan Mahler, Cath. Clara ..utemans.
  Testes ………. Mahler, Otto Bruggensmidt.

 3. Jacob Mähler,
  Geboren ca. 1685.
  Gehuwd te Damme in de Rooms-Kath. kerk St. Victor op 5 mei 1711 met Catharina Alheit Piepers.

  TROUWREGISTER, Damme, Rooms-Kath. kerk St. Victor, 5 May 1711, blz. 308:
  Copulati Jacob Mähler, Cathar. Alheit Piepers.
  Testes Johan Pieper, Jacob ……...
1216. Anthonius (Teunis) HOGEVELDER,
Zoon van Johannes Hoogefelt [nr. 2432] en Joanna Samme [nr. 2433], geboren te Groessen op 14 mei 1663, gedoopt in de Rooms-Katholieke kerk aldaar op 21 mei 1663, overleden na 1717.
Gehuwd (1) te Groessen in de R.K. kerk op 12 november 1689 met Elisabeth JANSE.
Gehuwd (2) te Groessen in de R.K. kerk op 2 februari 1701 met Bartie KRACHTING, geboren ca. 1680, mogelijk te Elst of Didam, overleden na 1722.

DOOPREGISTER, Groessen, R.K. kerk, 21 maij 1663:
Puellus Anthonius, parentes Johan Hogevelder, Joanna Sammetse.
Patrini Johan van Dijck, Wilhelm Schutt, Henrica Paelen.

TROUWREGISTER, Groessen, R.K. kerk, 12 9bris 1689:
Thonis Hooghfelt & Elisabeth Janse, sponsi.
Testes Evert Boerboom, Claes Hooghfelt, Henrick Kommeling, Hendrick Gerritsen, coniuncti sunt in Matrimonio.

OPMERKING:
Slechts 1 kind gedoopt in de R.K. kerk van Groessen 1690-1700 !

TROUWREGISTER, Groessen, R.K. kerk, 2 februari 1701:
Copulati Tunnis Hooghfelt & Bartie Krachting, sponsi.
Testes Klaes Hooghfelt, Janna Kaeltiens.

DOOPGETUIGE:
Op 6 juni 1717 te Elst in de R.K. kerk van Claas, zoon van Jan Hoogveld en Aaltje van Breume.

1217. Elisabeth JANSE,
Geboren ca. 1669, overleden voor 1701.

KIND VAN ANTHONIUS HOGEVELDER EN ELISABETH JANSE:
 1. Joannes Hooghfelt,  zie nr. 608.
  Gedoopt te Groessen in de R.K. kerk op 4 juni 1690, overleden na 1743, mogelijk te Elst.
  Gehuwd te Elst in de R.K. kerk op 20 mei 1717 met Aaltje Beernds van Brummen.
KINDEREN VAN ANTHONIUS HOGEVELDER EN BARTIE KRACHTING:
 1. Hendrick Teunisz Hooghveld,
  Geboren ca. 1700, overleden na 1744.
  Gehuwd te Elst in de R.K. kerk op 1 mei 1726 met Maria Stracks, geboren ca. 1700.

  TROUWREGISTER, Elst, R.K. kerk, 1 maio 1726:
  Hendrick Hooghveld met Mari Stracks.

  DOOPGETUIGE:
  Te Elst in de R.K. kerk op 22 maart 1733 van Barth, zoon van Gijsbert Huijberts en Aeletie Hooghveld.
  Te Elst in de R.K. kerk op 1 oktober 1734 van Willem, zoon van Jan Willemse en Hendrina Hoogveld.
 2. Aeletie Teunisse Hooghveld,
  Geboren voor 1704, overleden na 1766, mogelijk te Elst.
  Gehuwd voor 1733 met Gijsbert Huijberts, geboren ca.1700.

  DOOPGETUIGE:
  Te Elst in de R.K. kerk op 3 februari 1730 van Antonius, zoon van Hendricus Hooghveld en Maria Strackx.
  Te Elst in de R.K. kerk op 1 oktober 1734 van Willem, zoon van Jois Willemse en Hendrina Hooghveld.
  Te Huissen in de R.K. kerk op 16 oktober 1743 van Jacobus, zoon van Cornelis Jacobs en Lisbet Hogvelt.
  Te Elst in de R.K. kerk op 12 september 1745 van Anna, dochter van Jan Willemse en Hendrina Hooghvelt.
  Te Elst in de R.K. kerk op 2 mei 1757 van Josina, dochter van Bart Hubers en Martine Henrix.
  Te Elst in de R.K. kerk op 15 november 1766 van Gijsbertus, zoon van Antonis Huijbers.
 3. Handrijn Teunisse Hooghvelt,
  Gedoopt te Elst in de R.K. kerk op 23 november 1704, overleden te Elst op 5 november 1783, oud 78 jaar, begraven op 6 november 1783.
  Gehuwd te Elst in de Hervormde kerk op 29 april 1734 met Jan Willemze, gedoopt te Elst in de Hervormde kerk op 17 januari 1706, Ned. Hervormd, boren voor 1715, Gereformeerd, overleden na 1745, zoon van Willem Cnelissen en Anneken van Kaukercken.

  DOOPREGISTER, Elst, R.K. kerk, 23 november 1704:
  Handrijn, dochter van Teunis Hooghvelt en Bertjen Crechtingh.
  Thomas Jansen en Jantjen Donck peter en geul den selve.

  TROUWREGISTER, Elst, 29 april 1734:
  Jan Willemze, jm van Elst, met Hendrina Hoogveld, jd van Elst.
  Getuigen Anneken Jansze Kaukerk, moeder van de bruidegom, de vader overleden, en Jan Hoogveld, broeder van de bruid, beide ouders overleden.
  Beiden beloven "hunne kinderen in de Hervormde kerk op te brengen".

  DOOPGETUIGE:
  Te Elst in de R.K. kerk op 19 februari 1727 van Antonius, zoon van Hendrick Hooghveld en Maria Stracks.
  Te Elst in de R.K. kerk op 3 augustus 1728 van Antonius, zoon van Hendrick Hooghveld en Maria Stracks.
  Te Elst in de R.K. kerk op 9 november 1731 van Bartie, dochter van Hendrick Hooghveld en Maria Stracks.
  Te Elst in de R.K. kerk op 22 maart 1734 van Barth, zoon van Gijsbert Huijberts en Aeletie Hoogveld.
 4. Lijsebeth Teunisse Hoogveld,
  Gedoopt te Elst in de R.K. kerk op 26 juli 1706, overleden tussen 1706 en 1710.

  DOOPREGISTER, Elst, R.K. kerk, 26 julij 1706:
  Lijsebeth van Teunis Hoogveld en Bartje Cregte.
  Joanna van Egen en Jurie Jans geul en peter, 26 julij.
 5. Lijsebeth Theunisse Hoogveld,
  Gedoopt te Elst in de R.K. kerk op 11 november 1710, overleden na 1760.
  Gehuwd te Huissen in de R.K. kerk op 27 december 1742 met Cornelis Jacobs, geboren ca. 1710, overleden na 1752.

  DOOPREGISTER, Elst, R.K. kerk, 11 november 1710:
  Lijsebeth van Theunis Hoogveld en Bartje Cregte.
  Jan Hoogveld en Jantje Sane patrini; 9ber.

  DOOPGETUIGE:
  Te Elst in de R.K. kerk op 9 maart 1736 van Antonius, zoon van Jois Willemse en Hendrina Hooghveld.
  Te Elst in de R.K. kerk op 6 januari 1760 van Henricus, zoon van Bart Huijbers en Martine Henrix.
 6. Jacobus Theunisz Hoogveld,
  Gedoopt te Elst in de R.K. kerk op 6 maart 1712, overleden na 1745.

  DOOPREGISTER, Elst, R.K. kerk, 6 meert 1712:
  Jacobus van Theunis Hoogveld en Bartje Cregte.
  ........... Janse en Crelis Coni......; 6 meert. Aaltje Franse.

  DOOPGETUIGE:
  Te Elst in de R.K. kerk op 19 februari 1727 van Antonius, zoon van Hendrick Hooghveld en Maria Strachs.
  Te Huissen in de R.K. kerk op 27 maart 1735 van Antonius, zoon van Gibert Hubers en Aaltje Hoogvelt.
  Te Huissen in de R.K. kerk op 19 juni 1735 van Joanna, dochter van Henderick Hooghvelt en Maria Strack.
  Te Elst in de R.K. kerk op 9 maart 1736 van Antonius, zoon van Jois Willemse en Hendrina Hooghveld.
  Te Elst in de R.K. kerk op 12 september 1745 van Anna, dochter van Jan Willemse en Hendrina Hooghvelt.
 7. Claas Theunisz Hooghveld,
  Gedoopt te Elst in de R.K. kerk op 2 augustus 1713.

  DOOPREGISTER, Elst, R.K. kerk, 2 augustus 1713:
  Claas van Theunis Hoochveld en Bartje Velthuijse.
  Jan Wilmse en Joanna van Egere P: 2 aug.
 8. Joannes Theunisz Hoogveld,
  Gedoopt te Elst in de R.K. kerk op 4 januari 1715.

  DOOPREGISTER, Elst, R.K. kerk, 4 januari 1715:
  Joannes van Theunis Hoogveld en Bartje Crugte.
  Frans Hoogveld en Aaltje Winkelman P: 4 jann.
 9. Anna Theunisse Hoogveld,
  Gedoopt te Elst in de R.K. kerk op 30 november 1717, overleden na 1739.

  DOOPREGISTER, Elst, R.K. kerk, 30 9br 1717:
  Anna van Theunis Hoogveld en Bertje Crechte.
  Nicolaij Hoogveld en Joanna Hoogveld Pr.
1224. Geurt SCHRIJVERS,
Geboren te Lent ca. 1670, vermeld als doopgetuige in Huissen (1697).
Gehuwd (1) met Geurtje VAN ROS, overleden voor 1701, mogelijk te Lent.
Gehuwd (2) te Huissen in de R.K. kerk op 25 april 1701 met Geertruijd KLOPPENBURGH.

TROUWREGISTER, Huissen, R.K. kerk, die 25 April 1701:
Sponsi Geurt Schrijvers wdr wegens Geurtje van Ros, is van Lent, en Geertruijd Kloppenburgh jd uijt de Hoeven.
Testes sibi mutuo, qui et sponsi.

DOOPGETUIGE:
Te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 25 maart 1697 van Gijsbertus, zoon van Hermen Janssen en Hendrina Echgelen [getuigen Geurt Schrijver tot Lent en Willemke Willems]
MOGELIJKE VERWANTSCHAP.

Georgius Schrijver,
Geboren ca. 1665, mogelijk te Keeken (Dld), overleden 1701-1703, oud ca. 37 jaar.
Gehuwd te Keeken in de Rooms-Kath. kerk op 8 februari 1695 met Gertrudis Fierckens, geboren ca. 1670, mogelijk te Keeken.
Gertrudis huwde (2) te Keeken op 25 juli 1703 met Adamus van Heukelom.

KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Joannes Schrijver,
  Gedoopt te Keeken op 19 januari 1696.
 2. Rutgerus Schrijver,
  Gedoopt te Keeken op 19 februari 1697.
  Gehuwd te Keeken op 29 april 1727 met Gerarda Peeters.
 3. Catharina Schrijver,
  Gedoopt te Keeken op 22 maart 1699.
 4. Theodorus Schrijver,
  Gedoopt te Keeken op 3 mei 1700.
 5. Elisabetha Schrijver,
  Gedoopt te Keeken op 17 december 1701.
KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Georgius van Heukelom,
  Gedoopt te Keeken op 7 juli 1704.
 2. Joanna van Heukelom,
  Gedoopt te Keeken op 22 oktober 1705.
 3. Gregorius van Heukelom,
  Gedoopt te Keeken op 4 oktober 1708.1225. Geertruijd KLOPPENBURGH,
Dochter van (Derck ?) Kloppenburgh [nr. 2450] en N.N., geboren te De Hoeven ca. 1675, overleden na 1733.

DE HOEVEN:
Ten N-W. van Elst.

DOOPGETUIGE:
Te Loo in de Rooms-Kath. kerk op 19 juni 1727 van Elisabeth Kloppenborger, dochter van Joannes Kloppenborger en Margrita Bosmans (getuigen Everardus Albers en Gettrudis Kloppenborgers).
Te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 24 januari 1732 van Theodorus Kloppenburgh, zoon van Aerndt Kloppenburgh en Willemijn Stoffel (getuigen Arnoldus van Vleuten en Gertruit Kloppenburgh).
Te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 10 februari 1733 van Suffia, dochter van Henderick Wolters en Anna Crinna (getuigen Jan Krinne en Gertruij Cloppenburgh).
Te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 13 april 1733 van Theodorus Cloppenburgh, zoon van Arendt Cloppenburgh en Willemijn Stoffel (getuigen Arnoldus van Vleuten en Gertruit Cloppenburgh).

KINDEREN:
 1. Theodorus (Derck) Schrijver,  zie nr. 612.
  Geboren in 1701, mogelijk te Lent, overleden te Huissen op 29 november 1788, oud 87 jaar.
  Gehuwd te Huissen in de R.K. kerk op 25 mei 1736 met Helena Beerns, gedoopt te Huissen in de R.K. kerk op 1 februari 1713.
 2. Arent (Arnoldus, Aarnd) Schrijver,
  Geboren ca. 1710, overleden voor 11 mei 1761.
  Gehuwd ca. 1745 met Elisabeth Huibers, geboren ca. 1720.
  Elisabeth huwt (2) te Huissen in de R.K. kerk op 11 mei 1761 met Evert Meeusen, geboren te Gendt.

  DOOPGETUIGE (Arent):
  Te Huissen in de R.K. kerk op 2 oktober 1735 van Leisabetha Kloppenburg, dochter van Arent Kloppenburg en Willemijn Stoffels.
  Te Huissen in de R.K. kerk op 27 december 1743 van Joanna, dochter van Derck Kloppenburg en Theodora Berns (mede getuige Judith Berns).

  TROUWREGISTER, Huissen, R.K. kerk, 11 mei 1761:
  Evert Meeuwen, J.M. van Gent en Elisabeth Huibers, wed: van Arent Schrijver, onder Huissen.

  KINDEREN:
  1. Gertrudis Schrijver,
   Gedoopt te Huissen in de R.K. kerk op 18 maart 1746.
   Gehuwd te Huissen in de R.K. kerk op 4 mei 1772 met Gerardus Hermsen, geboren te Pannerden in 1740, overleden te Huissen op 23 januari 1780, oud 39 jaar.

   DOOPREGISTER, Huissen, R.K. kerk, 18 martii 1746, blz. 188:
   Puella Gertrudis.
   Parent Aarnd Schrijver et Elisabeth Hubers.
   Patrin ...... [N.G.]

   TROUWREGISTER, Huissen, R.K. kerk, 4 mei 1772:
   Gerardus Hermsen, J:M: uijt Pannerden en Gertruij Schrijver, J:D.
   DODENBOEK, Huissen, R.K. kerk, 1780:
   Den 23 januarij is overleden Gerrit Hermsen, getrouwd, oud 39 jaar.
  2. Catharina Schrijver,
   Gedoopt te Huissen in de R.K. kerk op 8 februari 1748.

   DOOPREGISTER, Huissen, R.K. kerk, 8 februarii 1748, blz. 196:
   Puella Catharina.
   Parent Arnoldus Schrijver et Elisabeth Hubers.
   Patrin Wilhelmus Schrijver et Catharina Hubers.
  3. Godefriedus (Geurt) Schrijver,
   Gedoopt te Huissen in de R.K. kerk op 1 november 1749, overleden voor 1756.

   DOOPREGISTER, Huissen, R.K. kerk, 1 novembris 1749, blz. 207:
   Puer Godefriedus leve Geurt.
   Parent Arnold Schrijver et Elisabeth Hubers.
   Patrin Hermanus van Egheren et Theresia Slegt.
  4. Henricus Schrijver,
   Gedoopt te Huissen in de R.K. kerk op 4 november 1752.

   DOOPREGISTER, Huissen, R.K. kerk, 4 novembris 1752, blz. 220:
   Puer Henricus.
   Parent Arnoldus Schrijver et Elisabeth Hubers.
   Patrin Joes Hubers et Gijsberta Kruijs.
  5. Geurt Schrijver,
   Gedoopt te Huissen in de R.K. kerk op 29 maart 1756.

   DOOPREGISTER, Huissen, R.K. kerk, 29 martii 1756, blz. 3:
   Geurt Schrijver.
   Parent Arend Schrijver et Elisabeth Huibers.
   Patrin Derk Kloppenburg et Anna Mercking.
  6. Hendrik Schriever,
   Gedoopt te Huissen in de R.K. kerk op 19 november 1758.

   DOOPREGISTER, Huissen, R.K. kerk, 19 Novembris 1758, blz. 19:
   Hendrik Schriever.
   Parent Arend Schriever et Elisabeth Huibers.
   Patrin Jan Jansen et Anna Veltkamp.
  7. Arnolda Schriever,
   Gedoopt te Huissen in de R.K. kerk op 11 februari 1761.

   DOOPREGISTER, Huissen, R.K. kerk, 11 Februarii 1761, blz. 32:
   Arnolda Schriever.
   Parent Arend Schriever et Elisabeth Huibers.
   Patrin Jan Kloppenburg et Gerthruij Scriever.
 3. Jan Schrijver,
  Geboren ca. 1710.
  Gehuwd in 1736 met Judith Beerns.

  KIND:
  1. Godefridus Schrijver,
   Gedoopt te Huissen in de R.K. kerk op 12 februari 1743.

   DOOPREGISTER, Huissen, R.K. kerk, 12 februarii 1743:
   Puer Godefridus.
   Parent Jan Schrijver et Judith Beerns.
   Patrin Willem Schrijver et Hendrina Benssen.
 4. Willem Schrijver,
  Geboren voor 1720, vermeld als doopgetuige op 8 februari 1748.

  DOOPGETUIGE:
  Te Huissen in de R.K. kerk op 4 december 1737 van Getrudis Schrijver.
  Te Huissen in de R.K. kerk op 12 februari 1743 van Godefridus Schrijver, zoon van Jan Schrijver en Judith Beerns.
  Te Huissen in de R.K. kerk op 8 februari 1748 van Catharina Schrijver, dochter van Arnoldus Schrijver en Elisabeth Hubers.
 5. Catrijn Schrijver,
  Geboren voor 1720, vermeld als doopgetuige op 2 oktober 1735.

  DOOPGETUIGE:
  Te Huissen in de R.K. kerk op 2 oktober 1735 van Leisabetha Kloppenburg, dochter van Arent Kloppenburg en Willemijn Stoffels.
1226. Jacob BERENS,
Zoon van Johannes Berends [nr. 2452] en Gertrudis Gossens [nr. 2453], gedoopt te Rindern op 24 juni 1686.
Gehuwd te Huissen in de R. K. kerk op 24 februari 1707 met Anna VAN MUNSTER.

RINDERN:
Dorpje, even ten noorden van Kleef dat al voor de Romeinse tijd bestond onder de naam Arenacum.

TROUWREGISTER, Huissen, R.K. kerk, 24 februa: 1707:
Sponsi Jacobus Berens & Anna van Munster.
Testes Evert van Aelst & Maria Lijssius.

1227. Anna VAN MUNSTER, ook Anneke VAN MUNSTER.
Dochter van N.N. van Munster [nr. 2454] en van N.N. [nr. 2455], geboren ca. 1685, mogelijk te Lathum.

DOOPGETUIGE:
Te Huissen in de R. K. kerk op 21 januari 1697 van Anna Maria, dochter van Joannes Helmonds en Walrave Offermans (getuige Anneke V: Munster).

KINDEREN:
 1. Judith Berens,
  Gedoopt op 9 januari 1708 in de R.K. kerk van Huissen.
  Gehuwd te Huissen in 1736 met Jan Schrijver.

  DOOPREGISTER, Huissen, R. K. kerk, 9 januarii 1708:
  Puella Judith.
  Parent Jacob Berens et Anna van Munster.
  Patrina Allegunda van Kerckhoff.
 2. Bernardus Berens,
  Gedoopt te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 20 oktober 1710, overleden aldaar op 13 februari 1787, oud 76 jaar.
  Gehuwd voor 1747 met Maria Rutjes, geboren te Huissen.

  DOOPREGISTER, Huissen, R. K. kerk, 20 octobris 1710:
  Puer Bernardus.
  Parent Jacob Berens et Anna van Munster.
  Patrin Rick Otten et Gerrijke Stox.

  KIND:
  1. Theodorus Berns,
   Gedoopt te Huissen in de R. K. kerk op 7 september 1747.

   DOOPREGISTER, Huissen, R. K. kerk, 7 Septembris 1747, blz. 194:
   Puer Theodorus.
   Parent Bernardus Berns et Maria Rutjens.
   Patrin Derck Schrijver et Cornelia Rutjens.
 3. Helena Beerns,  zie nr. 613.
  Gedoopt te Huissen in de R.K. kerk op 1 februari 1713.
  Gehuwd te Huissen in de R.K. kerk op 25 mei 1736 met Theodorus (Derck) Schrijver, geboren in 1701, mogelijk te Lent, overleden te Huissen op 29 november 1788, oud 87 jaar.
 4. Joanna Beerns,
  Gedoopt te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 19 augustus 1716, vermeld als doopgetuige op 4 december 1737, overleden te Huissen op 14 september 1783, oud 67 jaar.
  Gehuwd voor 1750 met Derck Rutjes, gedoopt te Huissen in de Rooms- Kath. kerk op 23 maart 1718, overleden aldaar op 14 september 1772, oud 54 jaar, zoon van Jan Rutjes en Catharina N.N.
  DOOPREGISTER, Huissen, R. K. kerk, 19 augusti 1716:
  Puella Joanna.
  Parent Jacob Beerns et Anna van Munster.
  Patrin Jan Stocks et Elisabeth van Munster.

  DOOPGETUIGE (Joanna):
  Te Huissen in de R. K. kerk op 4 december 1737 van Gertrudis Schrijver, dochter van Derk Schrijver en Helena Beerns.

  DOOPGETUIGE:
  Te Huissen in de R. K. kerk op 10 januari 1747 van Geurt, zoon van Derck Schrijver en Helena Berns (getuigen Derck Rutjes en Maria Rutjes).

  KINDEREN:

  1. Henricus Theodoors Rutjens,
   Gedoopt te Huissen in de R. K. kerk op 8 november 1750, overleden in 1777, oud 26 jaar.
  2. Joanna Rutjes,
   Gedoopt te Huissen in de R. K kerk op 23 juni 1754.
   Gehuwd te Huissen in de R. K. kerk op 20 april 1785 met Antonius Frerickx, gedoopt te Huissen in de R. K., kerk op 20 oktober 1748 ??
  3. Jacobus Rutjes,
   Gedoopt te Huissen in de R. K. kerk op 11 februari 1758, van beroep tabaksplanter, overleden te Huissen op 16 april 1833, oud 75 jaar.
   Gehuwd (1) te Huissen in de R. K. kerk op 26 juni 1785 met Joanna Niewenhof, ook Nienhof, geboren te Bemmel in 1756, overleden te Huissen op 18 juni 1792, oud ca. 36 jaar.
   Gehuwd (2) te Huissen in de R. K. kerk op 2 mei 1797 met Maria Nelissen, gedoopt te Groesbeek op 25 maart 1767, overleden te Huissen op 24 februari 1848, oud 80 jaar, dochter van Joannis Nelissen en Anna Peters.
 5. Theodora Berens,
  Gedoopt te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 27 juni 1723, vermeld als doopgetuige (1740).
  Gehuwd voor 1744 met Theodorus Kloppenburgh, ook genaamd Derck Kloppenburgh, gedoopt te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 13 oktober 1714, zoon van Jan Kloppenburg en Helena Peters.

  DOOPREGISTER, Huissen, R. K. kerk, 13 oktober 1714:
  Puer Theodorus.
  Parent Jan Kloppenburgh et Helena Peters.
  Patrin Arent Kloppenburgh et Maria Peters.

  DOOPREGISTER, Huissen, R. K. kerk, 27 Junii 1723:
  Puella Theodora.
  Par: Jacob Berens, Anna van Munster.
  Patr: Peter Koster, Sophia Janssen.

  DOOPGETUIGE:
  Te Huissen in de R. K. kerk op 2 maart 1740 van Maria, dochter van Derk Schrijver en Helena Beerns.
1230. Gerrit STEENDERS, ook Gerardus of Gerrit VAN STEEN,
Geboren ca. 1690, mogelijk te Huissen, Ewijk, Gendt of Groessen, overleden na 1751.
Gehuwd te Huissen in de R.K. kerk op 5 mei 1716 met Philiberta (Bartjen) ARENTS.

TROUWREGISTER, Huissen, R.K. kerk, 5 Maji 1716:
Spon: Gerrit van Steen et Bartjen Arens.
Testes: Gerardus Bull et Catharina Bull.

DOOPGETUIGE:
Te Groessen in de Rooms-Kath. kerk op 29 juli 1708 van Margareta Henrixse, dochter van Gerit Henrixse en Jantje Geritzen (getuigen Gerrit Steenders en Henders Geritzen).
Te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 6 mei 1721 van Anna Maria Gertzen, dochter van Claas Gertzen en Jantjen Wolters (getuigen Gerrit Steenders en Agnes Peters).
Te Duiven in de Rooms-Kath. kerk op 18 juni 1745 van Arnoldus Magoet, zoon van Joannes Magoet en Cornelia Brunissen (getuigen Gerrardus Steenders en Catharina Evers).
Te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 10 mei 1747 van Joanna, dochter van Evert van Steen en Elisabeth Scheer (mede getuige Joanna Scheer).
Te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 10 juni 1751 van Anna Gertrudis, dochter van Arnoldus van Steen en Agnes Berns (mede getuige Elisabeth Schere).
Te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 3 november 1752 van Joannes, zoon van Petrus van Steen en Joanna van der Borgh (mede getuige Elisabeth Scheer).

1231. Philiberta (Bartjen, Gielebarta) ARENTS,
Geboren ca. 1695, mogelijk te Huissen, overleden na 1754.

DOOPGETUIGE:
Te Huissen in de R.K. kerk op 27 maart 1744 van Anna Gertrudis, dochter van Evert van Steen en Lisbet Scheer.
Te Huissen in de R.K. kerk op 8 maart 1747 van Elisabeth, dochter van Henrick Berns en Josina van Steen (mede getuige Joan van Steen).
Te Huissen in de R.K. kerk op 3 september 1749 van Patrus, zoon van Arnoldus van Steen en Agnes Berns (mede getuige Everardus van Steen).
Te Huissen in de R.K. kerk op 12 maart 1751 van Wilhelmus, zoon van Petrus van Steen en Joanna Smeeman (mede getuige Everardus van Steen).
Te Huissen in de R.K. kerk op 17 december 1754 van Agnes, dochter van Jan Holters en Joanna Gertsen (mede getuige Evert van Steen).

KINDEREN:
 1. Everardus (Evert) van Steen,
  Gedoopt te Huissen in de R.K. kerk op 10 augustus 1717.
  Gehuwd voor 1744 met Elisabeth Scheer, ook genaamd Scheerders.

  DOOPREGISTER, Huissen, R.K. kerk, 10 Augusti 1717:
  pu: Everardus.
  par: Gerrit van Steen [de naam Stellers doorgehaald], Bartjen Arents.
  patr: Cornelis Arens, Jannetje van Steen [de naam Stellers doorgehaald].

  DOOPGETUIGE (Everardus):
  Te Huissen in de R.K. kerk op 3 september 1749 van Patrus, zoon van Arnoldus van Steen en Agnes Berns (mede getuige Philiberta Aarns).
  Te Huissen in de R.K. kerk op 12 maart 1751 van Wilhelmus, zoon van Petrus van Steen en Joanna Smeeman (mede getuige Philiberta Aarns).
  Te Huissen in de R.K. kerk op 17 december 1754 van Agnes, dochter van Jan Holters en Joanna Gertsen (mede getuige Gielebarta Aarts).

  KINDEREN:
  1. Anna Gertrudis van Steen,
   Gedoopt te Huissen in de R.K. kerk op 27 maart 1744.

   DOOPREGISTER, Huissen, R.K. kerk, 27 maart 1744:
   Puella Anna Gertrudis.
   Par: Evert van Steen et Lisbet Scheer.
   Patr: Arnt van Steen et Philebart Arns.
  2. Joanna van Steen,
   Gedoopt te Huissen in de R.K. kerk op 10 mei 1747.

   DOOPREGISTER, Huissen, R.K. kerk, 10 maji 1747:
   Puella Joanna.
   Parent Evert van Steen et Elisabeth Scheer.
   Patrin Gerrit van Steen et Joanna Scheer.
  3. Cornelius van Steen,
   Gedoopt te Huissen in de R.K. kerk op 19 mei 1749.

   DOOPREGISTER, Huissen, R.K. kerk, 19 maji 1749, blz. 204:
   Puer Cornelius.
   Parent Evert van Steen en Elisabeth Scheerders,
   Patrin Cornelius Aarns et Josina van Steen.
 2. Arnoldus Steenders, ook genaamd van Steen,
  Gedoopt te Huissen in de R.K. kerk op 22 maart 1719.
  Gehuwd voor 1748 met Agnes Hendrix Berns.

  DOOPREGISTER, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 22 martij 1719, pag. 106:
  pu: Arnoldus.
  par: Gerardus Steenders, Bartjen Arens.
  patr: Gisbert Willemsen, Agnes Peters.

  DOOPGETUIGE:
  Te Huissen in de R.K. kerk op 27 maart 1744 van Anna Gertrudis, dochter van Evert van Steen en Lisbet Scheer (mede getuige Philebart Arns).

  KINDEREN:
  1. Elisabeth van Steen,
   Gedoopt te Huissen in de R.K. kerk op 20 juni 1748.

   DOOPREGISTER, Huissen, R.K. kerk, 20 Junii 1748, blz. 197:
   Puella Elisabeth.
   Parent Arnoldus van Steen et Agnes Hendrix.
   Patrin Joan van Steen et Joanna Hendrix.
  2. Petrus van Steen,
   Gedoopt te Huissen in de R.K. kerk op 3 september 1749.

   DOOPREGISTER, Huissen, R.K. kerk, 3 septembris 1749, blz. 205:
   Puer Petrus.
   Parent Arnoldus van Steen et Agnes Berns.
   Patrin Everardus van Steen et Philiberta Aarns.
  3. Anna Gertrudis van Steen,
   Gedoopt te Huissen in de R.K. kerk op 10 juni 1751.

   DOOPREGISTER, Huissen, R.K. kerk, 10 junii 1751, blz. 214:
   Puella Anna Gertrudis.
   Parent Arnoldus van Steen et Agnes Berns.
   Patrin Gerrit van Steen et Elisabeth Schere.
 3. Josina Steenders,  zie nr. 615.
  Gedoopt te Huissen in de R.K. kerk op 26 april 1721, overleden aldaar op 16 april 1795, oud 73 jaar.
  Gehuwd ca. 1744 met Henrick Berens, geboren 1716/17, overleden te Huissen op 2 juni 1777, oud 60 jaar.
 4. Petrus van Steen,
  Gedoopt te Huissen in de R.K. kerk op 10 oktober 1723.
  Gehuwd (1) ca. 1748 met Joanna van der Burgh.
  Gehuwd (2) ca. 1750 met Joanna Smeeman.

  DOOPREGISTER, Huissen, R.K. kerk, 10 Octob: 1723:
  pu: Petrus.
  par: Gerrit van Steen, Gilberta Arens.
  patr: Jan Wolters, Gerarda Daams.

  KIND UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Arnoldus van Steen,
   Gedoopt te Huissen in de R.K. kerk op 18 december 1748.

   DOOPREGISTER, Huissen, R.K. kerk, 18 decembris 1748:
   Puer Arnoldus.
   Parent Petrus van Steen et Joanna van der Burgh.
   Patrin Joes van Steen et Agnes Bergman.
  KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:

  1. Wilhelmus van Steen,
   Gedoopt te Huissen in de R.K. kerk op 12 maart 1751.

   DOOPREGISTER, Huissen, R.K. kerk, 12 martii 1751, blz 212:
   Puer Wilhelmus.
   Parent Petrus van Steen et Joanna Smeeman.
   Patrin Everardus van Steen et Philiberta Aarns.
  2. Joannes van Steen,
   Gedoopt te Huissen in de R.K. kerk op 3 november 1752.

   DOOPREGISTER, Huissen, R.K. kerk, 3 novembris 1752, blz. 220:
   Puer Johannes.
   Parent Petrus van Steen et Johanna van der Borgh.
   Patrin Gerardus van Steen et Elisabeth Scheer.
 5. Anna Gertrudis van Steen,
  Gedoopt te Huissen in de R.K. kerk op 2 april 1726.

  DOOPREGISTER, Huissen, R.K. kerk, 2 Aprilis 1726:
  puella Anna Gertrudis.
  par: Gerrit van Steen, Phileberta Arens.
  patr: Bart Daams, Joanna Arens.
 6. Joannes van Steen,
  Gedoopt te Huissen in de R.K. kerk op 17 januari 1729, overleden na 1748.

  DOOPREGISTER, Huissen, R.K. kerk, 17 Janua: 1729:
  pu: Joannes.
  par: Gerrit van Steen, Philebert Arens.
  patr: Arent Janssen, Joanna Arens.

  DOOPGETUIGE:
  Te Huissen in de R.K. kerk op 8 maart 1747 van Elisabeth, dochter van Henrick Berns en Josina van Steen (mede getuige Philiberta Arens).
  Te Huissen in de R.K. kerk op 20 juni 1748 van Elisabeth, dochter van Arnoldus van Steen en Agnes Hendrix (mede getuige Joanna Hendrix).
  Te Huissen in de R.K. kerrk op 18 december 1748 van Arnoldus, zoon van Petrus van Steen en Joanna van der Burgh (mede getuige Agnes Bergman).
 7. Stephanus van Steen,
  Gedoopt te Huissen in de R.K. kerk op 8 februari 1735.

  DOOPREGISTER, Huissen, R.K. kerk, 8 Februa: 1735:
  pu: Stephanus.
  par: Gerrit van Steen, Philebert Arens.
  patr: Willem Bomer, Joanna Oever.
1236. Hendricus HOLTUS,
Mogelijk een zoon van Berent Holtus [nr. 2472] en Aeltjen ten Straet [nr. 2473], geboren ca. 1670, mogelijk te Didam of Zevenaar, in 1714 vermeld als onderscholtes, overleden te Didam in september 1734, oud ca. 64 jaar.
Gehuwd te Wehl in de R.K. kerk op 12 mei 1697 met Aeltien (Eultien, Aldegondis) BUCKERS.

TROUWREGISTER, Wehl, R.K. kerk, 12 mei 1697:
Coniuncti Hendrick Holthuijs et Aeltien Buckers.
Testor Willem Loefs custos.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocol van bezwaar, Didam, 11 juni 1714, boek 278:
De onderscholtes Henr: Holtus word mits deesen geauthoriseert om ter instantie van de Hr: Luitenand Bernt Casijn [diens zakelijke belangen te behartigen].

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocol van Bezwaar, Didam, 13 october 1716, boek 279:
Relateerde Nantius Hendr: Holtus dat den selven ter instantie van Cornelis Beumers aen Jan Hartjes hadde gedenuntieert soodaenen capitael van 850 gl:, als Cornelis Beumer bij gen: Jan Hartjes heeft uijtstaende ten eijnde voors: capitael cum interee op den eerstkoomenden verschijnsdagh soo weesen sal den 5 april 1717 ...verde afgeleght.

OVERL. REGISTER, Didam, R.K. kerk, september 1734:
Obiit Henr: Holtus orbus Sacrtis Munitas.

DOOPGETUIGE:
Te Didam in de R.K. kerk op 8 februari 1704 van Eultien Hagedoorn, dochter van Jan Hogedoorn en Gerritie Wommers.
Te Didam in de R.K. kerk op 18 september 1712 van Jan van Heiden, zoon van Hendrick en van Eultje Janse.
Te Didam in de R.K. kerk op 8 november 1713 van Jan Holtus filius illegit, Eultje Janse.

DOPEN VAN KINDEREN:
Niet gevonden te Wehl in de R.K. kerk 1697-1703.

OUDERSCHAP:
Tot nu toe geen direct bewijs gevonden dat Hendricus Holtus en Aeltien Buckers de ouders zijn van Floris.
Wel is zeker dat Aleidis een dochter is van bovengenoemd ouderpaar. Deze Aleidis trad in 1734 op als getuige bij het huwelijk van Floris met Hendrin Steintjes.

1237. Aeltien (Eultien, Aldegondis) BUCKERS,
Geboren ca. 1675, mogelijk te Didam, overleden te Didam op 18 december 1728, oud ca. 53 jaar.

OVERL. REGISTER, Didam, R.K. kerk, 18 december 1728:
Obijt Aldegondis Buckers uxor Henrici Holtus orbus extremi munita.[ouderloos; voorzien van sacramenten].

KINDEREN VAN HENDRICUS HOLTUS EN AELTIEN BUCKERS:
 1. Floris Holtus,  zie nr. 618.
  Geboren ca. 1700, mogelijk te Didam of Zevenaar, overleden te Didam op 30 december 1757, begraven aldaar op 4 januari 1758.
  Gehuwd (1) te Didam in de R.K. kerk op 13 februari 1735 met Hendrin (Henrina/Henrica) Steintjes.
  Gehuwd (2) te Didam in de R.K. kerk op 26 mei 1749 met Alida van Haaren, gedoopt te Didam in de R.K. kerk op 10 september 1716, overleden te Didam op 9 oktober 1756, begraven aldaar op 14 oktober 1756, oud 40 jaar.
 2. Aleidis Holtus,
  Gedoopt te Didam in de R.K. kerk op 15 februari 1704, vermeld als huwelijksgetuige in 1735 en als doopgetuige in 1769.

  DOOPREGISTER, Didam, R.K. kerk, 15 februari 1704:
  Aleidis Holtus.
  Parent: Hend: Holtus et Eultien Benckens.
  Patrin: Jan Haegedorn et Eultien Dijckers.

  DOOPGETUIGE:
  Te Didam in de R.K. kerk op 8 maart 1734 van Gerard, zoon van Herm: Jansen en Engellina Wierhols.
  Te Didam in de R.K. kerk op 8 oktober 1769 van Elisabeth en Aleijda, dochters van Everhardus Heegman en Aleijda Holthus.

  HUW. GETUIGE:
  Te Didam in de R.K. kerk op 20 februari 1734 bij het huwelijk van Wilhelmus Harties en Joanna Vers...... (mede getuige Gerardus van Haaren).
  Te Didam in de R.K. kerk op 13 februari 1735 bij het huwelijk van Florus Holtus met Hendrina Steinties ( mede getuige Gerrit Derxen).
 3. Judith Holtus, [Filiatie niet bewezen]
  Overleden te Didam op 7 september 1724.

  OVERL. REGISTER, Didam, R.K. kerk, 7 september 1724:
  Obijt Judith Holtus sine extremis, inventa est in lecto mortua [zonder sacramenten toegediend in het doodsbed gevonden].

  OPMERKING:
  Judith zou een zuster van Floris kunnen zijn; immers in 1743 vernoemt hij een van zijn kinderen naar deze vrouw.

1238. Guert STEINTIES,
Zoon van Willem Steinties [nr. 2476] en Lutgarda Guerts [nr. 2477], gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 12 november 1672, van beroep landbouwer op Keldermans Hofstede in de buurtschap Holthuizen, overleden te Holthuizen (gem. Didam) 1749-1751.
Ondertrouw te Didam in de Geref. kerk op 21 januari 1703 met Arnolda (Neuleken, Naleken) DIJKERTS.
[bron: oorspronkelijke actes en email Theo Dikker]

DOOPREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 12 9bris 1672:
Baptisatus Guert filius Willem Steinties et Lutgarda Guerts.
Patrinis Peeter Loeffs custos et IJdda Weetings.

ONDERTROUWREGISTER, Didam, Geref. kerk, 21 januari 1703:
Geurt Steintjes J.M. Soon van Willem Steintjes van Wheel, met Naleken Dijkerts J.D. van Gerrit Dijkerts van Diedam.
Eodem die a me copulati.

DOOP GETUIGE:
Te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 23 december 1712 van Gerrit Stendering, zoon van Sander en van Gerritje Geurts.
Te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 7 februari 1714 van Jenneke Bosslagers, dochter van Hendrik Bosslager en Lutje Smits.

OPMERKING:
Op 6 mei 1749 wordt Geurt Steintjes vermeld in een Protocol van Bezwaar in Didam, als bloedmomboir van de kinderen van Florus Holtes en Hendrina Steintjes.


1239. Arnolda (Neuleken, Naleken) DIJKERTS,
Dochter van Gerrit Dijkerts [nr. 2478] en N.N., geboren ca. 1675, mogelijk te Didam, overleden aldaar op 7 augustus 1738, oud ca. 63 jaar.

OUDERS:
Volgens de ondertrouw akte dd 21 januari 1703 is Naleken een dochter van Gerrit Dijkerts, afkomstig van Didam.
Het doopakte van de RK kerk van Didam van voor 1703 bestaat helaas niet meer.

OVERL. REGISTER, Didam, R.K. kerk, 7 augustus 1738:
Obiit Arnolda Dijkers ux. Gerardi Steinties oibg sacrintis munita.

DOOPGETUIGE:
Te Didam in de R.K. kerk op 20 oktober 1704 van Cornelis Wijnhols, zoon van Jan en Jenneken Lucassen.
Te Didam in de R.K. kerk op 25 juli 1710 van Jan, zoon van Hendrik Janse en Lutje Smits.
Te Didam in de R.K. kerk op 12 september 1712 van Beernt Berntse, zoon van Willem en van Fijke Willemse.
Te Didam in de R.K. kerk op 2 april 1713 van Dersken Spaens, illegit, dochter van Arnt Spaens en Saercke Dersken.
Te Didam in de R.K. kerk op 28 september 1726 van Henrica, dochter van Jois Berensen en Gertrudis Hassingh.

KINDEREN:
 1. Wilhelmina Steintiens,
  Gedoopt te Didam in de R.K. kerk op 22 juli 1703, overleden te Didam op 24 juli 1745, begraven aldaar op 27 juli, oud 42 jaar.
  Gehuwd te Didam in de R.K. kerk op 23 april 1728 met Gerardus (Garrit) Berensen.

  DOOPREGISTER, Didam, R.K. kerk, 22 juli 1703:
  Wilhelmina Steintiens.
  Parentes Geurt Steintiens, Petronella Dijkers.
  Patrinus et patrina Jan Otten, Cristina Dijkers.
  aderat Hendersken Geurts.

  TROUWREGISTER, Didam, R.K. kerk, 1 maij 1728:
  Coram me contraxerunt Gerardus Berensen et Wilhelma Steijnties.
  Testes Domicella Wayop senior et Margareta Garritsen.

  OVERL. REGISTER, Didam, Geref. kerk, 24 juli 1745:
  Overleeden Willemina Steijntjes, huisvrouw van Garrit Berndzen, begraven 27 dito.

  OVERL. REGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 24 juli 1745:
  Obiit Wilhelmina Steintjes ux Gerardi Bernsen oiq Sacramentis munita.
 2. Gertruidt Steinties,
  Gedoopt te Didam in de R.K. kerk op 5 april 1705.
  Gehuwd op 13 november 1735 met Willem Louwmans.

  DOOPREGISTER, Didam, R.K. kerk, 5 april 1705:
  Getruidt Steinties.
  Parent: Geurt Steinties, Neuleken Dijkers.
  Patrini: Jenneke Steinties, Bertruid Dijkers.
 3. Hendrin (Henrina/Henrica) Steintjes,  zie nr. 619.
  Gedoopt te Didam in de R.K. kerk op 1 december 1707, overleden aldaar op 2 januari 1749, oud 41 jaar.
  Gehuwd te Didam in de R.K. kerk op 13 februari 1735 met Floris Holtus.
 4. Bertruid Steinties,
  Gedoopt te Didam in de R.K. kerk op 12 januari 1710:
  Gehuwd op 5 april 1739 met Gerrit Breteler.

  DOOPREGISTER, Didam, R.K. kerk, 12 januari 1710:
  Bertruid Steinties.
  Parent: Geurt, Neul Dijkers.
  Patrin Hermen Engelen, Barber Verheij.

  DOOPGETUIGE:
  Te Didam in de R.K. kerk op 23 december 1730 van een zoon van Gerardus Berensen en Willemijn Steijnties.
  Te Didam in de R.K. kerk op 19 februari 1736 van Aleijdis, dochter van Florus Holtus en Hendrina Steinties.
  Te Didam in de R.K. kerk op 12 juli 1747 van Henr: Steintjes et Joa Schif. Suscep: Joes Gerritsen et Bertr: Steintjes.

  HUW. GETUIGE:
  Te Didam in de R.K. kerk op 27 maart 1728 van Bernardus Dericksen van der Borgh en Bernardina Lucassen.
  Te Didam in de R.K. kerk op 5 april 1728 van Hermanus Jansen ex Wheel en Angela Wijnols.
  Te Didam in de R.K. kerk op 28 mei 1728 van Jorden Maesen viduus en Maria Beckers.
  Te Didam in de R.K. kerk op 7 november 1734 van Joannes de Raeve en Joanna Lamers.
 5. Lutje Steinties,
  Gedoopt te Didam in de R.K. kerk op 3 november 1711.
  Gehuwd te Didam in de R.K. kerk op 29 november 1741 met Johannes Bernsen.

  DOOPREGISTER, Didam, R.K. kerk, 3 november 1711.
  Lutje Steinties,
  Par. Geurt: Neuleke Dijkers.
  Jan Dijkers, Trineke Moermans.

  TROUWREGISTER, Didam, R.K. kerk, 29 november 1741:
  Coram me contraxerunt Joes Bernsen et Lutgardis Steintjes.
  test: Henr: Meulder et Aleida Hafkenscheid.
 6. Gerrit Stijnties,
  Gedoopt te Didam in de R.K. kerk op 25 oktober 1713, overleden na 1744.

  DOOPREGISTER, Didam, R.K. kerk, 25 oktober 1713:
  Gerrit Stijnties.
  Geurt: Neulke Dijckers.
  Gerrit Dijcker, Geurt Gerrits.

  DOOPGETUIGE:
  Te Didam in de R.K. kerk op 10 juni 1744 van Bernardina, dochter van Gerardus Bernsen en Wilhelmina Steintjes.
 7. Hendrick Steinties,
  Gedoopt te Didam in de R.K. kerk op 26 januari 1717.
  Gehuwd (1) te Wehl in de R.K. kerk op 4 februari 1741 met Hendrina Beuting.
  Gehuwd (2) te Didam in de R.K. kerk op 14 juli 1742 met Joanna Schut.

  DOOPREGISTER, Didam, R.K. kerk, 26 januari 1717:
  Hendrick Steinties,
  Geurt: Neuleke Dijckers.
  Jan Dijckers et Maria Thus.

  TROUWREGISTER, Wehl, R.K. kerk, 4 februari 1741:
  Matrimonio juncti sunt Hendrick Steintjes et Hendrina Beuting, testibus Jo... Jansen et E.

  TROUWREGISTER, Didam, R.K. kerk, 14 juli 1742:
  Coram me contraxerunt Henr: Steintjes et Joa Schut.
  Testes Petronella Gudde et Henrina Cranen.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Didam, 2 junii 1752:
  Compareerde Hendrik Steintjes voor hemselven en na rato voor sijne inpotente en absente huisvrou Jenneken Schutten aan ende ten profijte van Jan Kael..................

  DOOPGETUIGE:
  Te Didam in de R.K. kerk op 23 december 1730 van zoon van Gerardus Berensen en Willemijn Steijnties.
  Te Didam in de R.K. kerk op 29 augustus 1734 van Lambert, illeg. zoon van Wilhelmus Lauman en Gertrudis Steinties.
  Te Didam in de R.K. kerk op 26 december 1735 van Joannes, zoon van Alexander Steinties en Johanna Florisse.
  Te Didam in de R.K. kerk op 6 juli 1738 van Henrina, dochter van Floris Holtis en Henrina Steinties.
  Te Didam in de R.K. kerk op 1 februari 1742 van Florand Petrus, zoon van Floris Holtus en Henrina Steintjes.
[bron: oorspronkelijke actes en email Theo Dikker]

1240. Henricus LENTING,
Geboren ca. 1685, mogelijk te Wehl of te Beek, overleden te Beek op 30 juli 1725, oud ca. 40 jaar, Rooms-Katholiek.
Gehuwd (1) met N.N.
Gehuwd (2) voor 1717 met Elisabeth DERCKSEN.

TROUWREGISTER.
Geen huwelijken gevonden in Beek.

OVERLIJDENSREGISTER., Beek, R.K. kerk, 30 juli 1725:
Henricus Lentinck.

1241. Elisabeth DERCKSEN,
Dochter van Theodorus Jansen [nr. 2482] en Theodora Jansen [nr. 2483], gedoopt te Beek in de R.K. kerk op 21 november 1698, overleden te Beek op 22 mei 1734, oud 35 jaar.

DOOPREGISTER, Beek, R.K. kerk, 21 november 1698:
Baptizata e Elisabetha Dercksen, parentes Theodorus Jansen et Theodora Jansen, patr: Hermannus Volckman, Joanna Hermsen et Aleidis de Wael.

OVERLIJDENSREGISTER, Beek, R.K. kerk, 22 mai 1734:
Elisabetha Derksen.

KINDEREN VAN HENRICUS LENTING EN N.N.:
 1. Johannes Lenting,
  Geboren ca. 1705.
  Gehuwd te Beek in de R.K. kerk op 29 januari 1730 met Wilhelmina Elbers.

  TROUWREGISTER, Beek, R.K. kerk, 29 januari 1730:
  Copulati sunt Joannes Lenting et Wilhelmina Elbers, testes Henricus Lenting et Gerarda Lenting.
 2. Henricus Lenting,
  Geboren ca. 1705, begraven te Beek op 29 mei 1747, oud ca. 42 jaar.
  Gehuwd te Beek in de R.K. kerk op 4 februari 1731 met Gerarda Elbers.

  TROUWREGISTER, Beek, R.K. kerk, 4 februari 1731:
  Copulati sunt Henricus Lenting et Gerarda Elbers, testes Stephanus Lenting et Petrus Muerse.

  TROUWGETUIGE:
  Op 29 januari 1730 in de R.K. kerk te Beek van het huwelijk van Joannes Lenting en Wilhelmina Elbers.
 3. Stephanus Lenting,
  Vermeld als trouwgetuige te Beek in 1731.

  TROUWGETUIGE:
  Op 4 februari 1731 in de R.K. kerk te Beek van het huwelijk van Henricus Lenting en Gerarda Elbers.
 4. Hermina Lenting,
  Geboren ca. 1710, vermeld als doopgetuige in 1741.
  Gehuwd te Beek in de R.K. kerk op 8 mei 1735 met Henricus Menting.

  TROUWREGISTER, Beek, R.K. kerk, 8 mei 1735:
  Copulati sunt Henricus Menting et Hermanna Lenting, legitimate prole Joanne Menting, testes Petrus Muerseset Anna Elisabeth Vierhuisen.

  DOOPGETUIGE (Hermina Lenting):
  Op 3 september 1744 in de R.K. kerk te Wehl van Helena, dochter van Albert Lenting en Hermine Scholten.
KIND VAN HENRICUS LENTING EN ELISABETH DERCKSEN:
 1. Albertus Lenting,  zie nr. 620.
  Gedoopt te Beek in de R.K. kerk op 22 mei 1717, overleden te Wehl, begraven aldaar op 6 juli 1757, oud 40 jaar.
  Gehuwd (1) te Wehl in de R.K. kerk op 10 augustus 1740 met Hermina Scholten, geboren ca. 1715, begraven te Wehl op 28 februari 1754. oud ca. 39 jaar.
  Gehuwd (2) te Wehl in de R.K. kerk op 31 mei 1754, ondertrouw te Steenderen in de Geref. kerk op 12 mei 1754 met Engelberta van Grol.
1242. Gerardus (Garrit) Jansen VAN GROL,
Zoon van Jan van Grol [nr. 2484], geboren te Toldijk (Steenderen) ca. 1690, overleden en begraven aldaar in juli 1746, oud ca. 56 jaar.
Gehuwd te Steenderen in de Geref. kerk in 1715 met Margareta REINDERS, ook genaamd REINTS.
[bron: email van Gerard van Grol, Leidschendam]

DOOPGETUIGE:
Te Baak in de R.K. kerk op 15 februari 1728 van Henrica, dochter van Antonius van Grol en Gerarda ten Velde.

BEGRAAFREGISTER, Baak, R.K. statie, juli 1746:
Gerrit van Grol in Tolduk, in julio.

1243. Margareta REINDERS, ook genaamd REINTS,
Geboren te Ruurlo ca. 1690, overleden op de Polsplaats te Toldijk (Steenderen) op 1 november 1754, begraven op 6 november, oud ca. 64 jaar.

KINDEREN VAN GERARDUS VAN GROL EN MARGARETA REINDERS:
 1. Joanna (Janna) Gerritse [van Grol],
  Geboren te Toldijk, gedoopt te Baak in de R.K. statie op 18 januari 1717.
  Gehuwd te Hengelo in de Geref. kerk op 2 augustus 1749 (op 19 juni 1749 in de R.K. kerk van Zelhem), met Jan Goslings, ook genaamd Joannes Gosselincks.
  Uit dit huwelijk twee kinderen, beiden geboren in Zelhem (1751 en 1752).
  [bron: email van Gerard van Grol, Leidschendam]

  DOOPREGISTER, Baak, R.K. statie, 18 januari 1717:
  In Tolduk Joanna filia Gerardi Janzen et Margaretes Reinders.
  Levantibus Henrico Bremer et Joanna Gertzen.

  TROUWREGISTER, Hengelo, Geref. kerk, 7 junij 1749:
  Jan Goslings, weduwnaar van wijlen Hendersken Honninkink onder Hengelo, en Janna van Grol, jongedochter van wijlen Gerrit van Grol onder Steenre.
  Gehuwd op 2 augustus.

  TROUWREGISTER, Zelhem, R.K.kerk, 19 juni 1749:
  Inierunt corem me matrium Joes Gosselincks et Joa Gertzen.
  Testes: Elisabeth Daris et Maria Daris.
 2. Reinerus (Reind, Reint) van Grol (Polman),
  Geboren te Toldijk, gedoopt te Baak in de R.K. statie op 15 augustus 1719, overleden tussen 20 juli 1755 en 1777.
  Gehuwd te Toldijk in de R.K. kerk op 16 mei 1745 met Johanna te Winkel, geboren ca. 1720, overleden op de Eekhoorne in De Luur op 20 mei 1788, begraven aldaar op 24 mei, dochter van Andries te Winkel in De Luure.

  DOOPREGISTER, Baak, R.K. statie, 15 augustus 1719:
  In Tolduk Reinerus filius Gerardi van Grol et Margareta Reinders, Levantibus Antonio van Grol et Joanna Franssen.
 3. Joannes van Grol,
  Geboren te Toldijk, gedoopt te Baak in de R.K. stat