BEKNOPTE PARENTEEL VAN JAN DE WILDE EN JEANETTE DE LIGNY
Tweede Generatie
II.Hermanus Pierre Antoine DE WILDE,
Geboren op 12 december 1848 in Bloemendaal, overleden tussen 1906 en 2 november 1929.
Verkreeg in 1906 vergunning zich en zijn kinderen DE WILDE DE LIGNY te noemen.
Getrouwd voor 1878 met Emma Margaretha MEIJER, overleden tussen 1890 en 2 november 1929.

OFFICIELE NAAMSWIJZIGING:
Bij G.B. van 25 Augustus 1906 nrs. 31 en 34 verkreeg Hermanus Pierre Antoine de Wilde en zijn na te noemen kinderen vergunning zich te noemen en te schrijven De Wilde de Ligny (Ned. Staatscourant, 1905, nr. 120).
Adressant is geboren te Bloemendaal 12 December 1848, zoon van wijlen Jan en Jeannette de Ligny.
Zijne kinderen zijn:
 1. Johanna Christina, geb. Semarang 20 November 1877, gehuwd met Johan Frederick Vonck.
 2. Adele Josephine Marie, geb. a.v. 23 Augustus 1879, gehuwd met Jan van Duyn.
 3. Margaretha Emma, geb. a.v. 10 Februari 1882.
 4. Jan Mattheus Henri Louis, geb. a.v. 18 Juni 1883.
 5. Maria Charlotte Theodora, geb. a.v. 3 December 1884.
 6. Maximiliaan Pierre Antoine, geb. Pati (Japara) 21 Juni 1886.
 7. Eduard Walter, geb. Probolinggo 26 Juni 1891.
[bron: Ned. Leeuw, 1912, blz. 433]

KINDEREN:
 1. Johanna Christina de Wilde de Ligny,
  Geboren op 20 November 1877 te Semarang, overleden na februari 1944, mogelijk te 's-Gravenhage.
  Gehuwd met Johan Frederik Vonck, geboren op 1 october 1872 te Streefkerk, van beroep directeur van het Centr. Auto-Bedrijf N.V., overleden op 5 januari 1944 te 's-Gravenhage, oud 71 jaar, begraven op 8 januari op de begraafplaats Oud Eik en Duinen, zoon van Nicolaas Jan Vonck, overleden voor 1895 en Johanna Fredrika Coomans de Ruiter, overleden na 1895.
  Johanna en Johan hebben nageslacht.

  OVERL. AKTE, 's-Gravenhage, 6 januari 1944, nr. B34:
  Verscheen voor mij Nicolaas Albert Strubbe, oud twee en zeventig jaren, bedienaar, wonende alhier die verklaarde daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op vijf dezer, ten twee ure, vijf en veertig minuten, in deze gemeente is overleden: Vonck, Johan Frederik, oud een en zeventig jaren, directeur eener naamlooze vennootschap, geboren te Streefkerk, wonende alhier, echtgenoot van: de Wilde de Lignij, Johanna Christina, zoon van: Vonck, Nicolaas Jan en van: Coomans de Ruiter, Johanna Fredrika, beiden overleden.


  Overlijdens Advertentie
  in Het Vaderland,
  6 jan. 1944.

 2. Adele Josephine Marie de Wilde de Ligny, zie nr. IIIa
  Geboren op 23 Augustus 1879 in Semarang, overleden na 5 maart 1938, mogelijk in Den Haag.
  Gehuwd met Jan van Duyn, geboren 1877/78, van beroep hoofdambtenaar in Oost-Indie, Officier in de Orde van Oranje Nassau, overleden op 24 april 1936 te Utrecht, oud 58 jaar, begraven op 28 april op de Begraafplaats Oud Eik en Duinen, zoon van Johannes Cornelis van Duyn.
 3. Margaretha Emma de Wilde de Ligny,
  Geboren op 10 Februari 1882 in Semarang, van beroep commies der 3e kl. bij de Post- en Telegraafdienst (tot 1913).

  PERSONALIA:
  Ontslagen:
  Op verzoek met ingang van 3 November 1913, eervol uit 's lands dienst, de commies der 3e klasse bij den post- en telegraafdienst, mejuffrouw M.E. de Wilde de Ligny.

  [Bron: NRC, 25 nov. 1913]
 4. Jan Mattheus Henri Louis de Wilde de Ligny, zie nr. IIIb
  Geboren op 18 juni 1883 in Semarang, bestuursambtenaar in N.O.I, overleden op 13 november 1950 in Den Haag, oud 67 jaar.
  Gehuwd op 21 mei 1909 in Batavia, N.O.I. met Emilia (Mila) Leoni Ernestina van Bloemen Waanders, geboren op 25 januari 1889 in Amoentai, N.O.I., overleden op 14 april 1972 in Den Haag, oud 83 jaar.
 5. Maria Charlotte Theodora de Wilde de Ligny,
  Geboren op 3 December 1884 in Semarang.
 6. Maximiliaan Pierre Antoine de Wilde de Ligny,
  Geboren op 21 Juni 1886 te Pati (Japara), van beroep beheerder der 1e kl. van het landspandhuis te Loemadjang (1925), Babad (Soerabaja), naderhand te Medan (1927), Gedangan (Soerabaja), Djebmer (1932), op 29 januari 1934 met pensioen, overleden in october 1938 in Malang, oud 52 jaar.
  Getrouwd (1) met Johanna Maria Carolina Morren.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
  Getrouwd (2) bij volmacht op 2 november 1929 te 's-Gravenhage met Wilhelmina Paulina Cannegieter, geboren in 1900 te Perbaoengan bij Loeboek Pakam (30 km. t. O. van Medan), Sumatra, wonende in 1928 te 's-Gravenhage, dochter van Johannes Everhardus Peter Cannegieter, overleden voor 1928 en van Helena van Sliedrecht, zonder beroep, wonende in 1926 te Medan op Sumatra.

  PERSONALIA:
  Departement van Financien.
  Verleend wegens langd. dienst, een jaar verlof naar Europa aan M.P.A. de Wilde de Ligny, beheerder der 2e kl. van 's lands pandhuis te Loemadjang.
  [Bron: NRC, 2 februari 1925]

  PASSAGIERSLIJST:
  Stoomschip Tabanan, 15 Juni [1926] van Rotterdam naar Batavia vertrokken.b Passagiers:
  o.a. M.P.A. de Wilde de Ligny.
  [Bron: NRC, 17 juni 1926]

  PERSONALIA:
  Departement van Financien.
  Overgeplaatst van het landdivdhuis te Babad (Noord Soerabaja) naar dat te Medan, de beheerder der 1e kl. M.P.A. de Wilde de Ligny.
  [Bron: NRC en Het Vaderland, 7 mei 1927]

  HUW. AKTE, 's-Gravenhage, 13 december 1929, nr. B1801:
  Verschenen Jan Mattheus Henri Louis de Wilde de Ligny, oud zes en veertig jaren, assistent resident, wonende alhier, bijzondere bij authentieke akte gevolmachtigde van en ten deze handelende voor en namens zijnen lastgever:
  Maximiliaan Pierre Antoine de Wilde de Ligny, oud drie en veertig jaren, beheerder bij den Pandhuisdienst, geboren te Pati, residentie Japara op Java en wonende te Medan op Sumatra, gescheiden echtgenoot van Johanna Maria Carolina Morren, meerderjarige zoon van Hermanus Pierre Antoine de Wilde, en van Emma Margaretha Meijer, beiden overleden, En Wilhelmina Paulina Cannegieter, oud acht en twintig jaren, zonder beroep, geboren te Perbaoengan bij Loeboek Pakam in Oost-Indie en wonende alhier, meerderjarige dochter van Johannes Everhardus Peter Cannegieter, overleden en van Helena van Sliedrecht, zonder beroep, wonende te Medan op Sumatra, voor wier toestemming de tusschenkomst van den Kantonrechter is ingeroepen.
  De afkondiging van dit huwelijk is zonder stuiting afgeloopen en had alhier plaats op den tweeden November dezes jaars. De gevolmachtigde van den bruidegom en de bruid hebben mij overgelegd de bij de Wet voorgeschreven akten en bescheiden.
  Getuigen:
  Wilhelmina Cannegieter, oud negen en vijftig jaren, zonder beroep, tante der bruid.
  Johan Frederick Vonck, oud zeven en vijftig jaren, zonder beroep.
  August ten Have, oud vijftig jaren, Immigratie ambtenaar in Nederlandsch Indie, allen wonende alhier.

  INDISCHE DIENST:
  Verlofgangers (Oost-Indie):
  M.P.A. de Wilde de Ligny, beheerder 1e kl. van het Landspakhuis te Djember, Deventer.
  [Bron: Het Vaderland, 14 december 1932]

  PERSONALIA:
  Departement van Financien.b Benoemd tot beheerder 1ste klasse bij de Landdivdhuizen M.P.A. de Wilde de Ligny, ambtenaar van verlof naar Europa terugverwacht, laatstelijk idem.<
  [Bron: Het Vaderland, 13 juli 1933]

  PERSONALIA:
  Departement van Financien.
  Ontslagen op verzoek, wegens volbrachte diensttijd, met ingang van 29 Jan. 1934 eervol en met recht op pensioen uit 's lands dienst M.P.A. de Wilde de Ligny, beheerder 1ste kl. van 's Landdivdhuis Gedangan (Soerabaja).
  [Bron: Het Vaderland, 17 dec. 1933]

  FAMILIEBERICHTEN:
  Uit de Indische bladen tot 31 October [1938].
  Overleden:
  M.P.A. de Wilde de Ligny, Malang.
  [Bron: Het Vaderland, 9 november 1938]
 7. ir. Eduard Walter de Wilde de Ligny, zie nr. IIIc
  Geboren op 26 Juni 1891 in Probolinggo, werktuigbouwkundig ingenieur bij de artillerie inrichtingen.
  Gehuwd met Elisabeth Antonia Maria Ostermann.

[Laatst gewijzigd op 21 december 2008]
VORIGE GENERATIE VOLGENDE GENERATIE HOME