PARENTEEL VAN JACOB BROUWER
Samengesteld door Ted Brouwer, Brentwood Bay, BC, Canada [nr. XIII-bi]


Zevende Generatie
VII-a.
Grietje Gerbrands DEECKEN,
Dochter van Gerrebrand Teunisz Deken en Marietje Arisz Brouwer [nr. VI-a], geboren te Uithoorn aan de Boterdijk ca. 1729, Gereformeerd, overleden tussen 1750 en 1763.
Gehuwd te Kudelstaart in de Geref. kerk op 30 augustus 1750 met Huijbert Jansz CRUIJSWIJCK, geboren te Noorden, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 31 december 1724, van beroep boer, vermeld als schepen van Uithoorn in 1759/60, overleden 1768-1769, oud 44 jaar, zoon van Jan Huijbertsz Kruijswijk en Anna Antonia Cornelisse Zaal.
Huijbert Jansz CRUIJSWIJCK huwde (2) ca. 1763 met Aagtje Cornelis LIESVELD.

OPMERKING:
Het huwelijk van Huijbert Jansz Cruijswijck en Grietje Gerbrands Deecken is waarschijnlijk kinderloos gebleven.
Cornelia Kruijswijck, uit Huijbert's tweede huwelijk, is het enige kind dat in de notarisaktes enkele malen vermeld wordt.
Ook in de doopboeken van Kudelstaart en Thamen worden geen dopen van kinderen van Huijbert en Grietje vermeld.

DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 31 december 1724:
Huijbert, zoon van Jan Cruijswijck en Anna Antonia Zaal.
Getuige Nelletje Lelivelt.

DOOPREGISTER:
Geen doopakte van Grietje gevonden in Kudelstaart.
Misschien is zij in feite het eerste kind van haar ouders, van wie de predikant in het doopregister schreef dat dit kind "doodt" was.

NOTARISAKTE, Thamen, 1750, nr. 230.
Deze akte meldt de erfdeling waarbij betrokken zijn Huijbert Jansz Cruijswijk en Grietje Gerbrands Deecken, Egtelieden, wonende aan de Boterdijk & Arie Gerbrandsz Deecken, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Gerbrand Deecken en Marietje Arisz Brouwer, vertegenwoordigd door Jan Arisz Brouwer en Pieter van Heumen.

NOTARISAKTE, Thamen, nr. 213:
Huwelijkscontract.

ONDERTROUWREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 19 augustus 1750:
Huijbert Jansz Kruiswijk, JM geboren te Noorden, nu wonende te Kamerijk & Grietje Gerbrands Deeken, JD, geboren en woonagtig te Cudelstaart onder den Uijthoorn.
Op 30 augustus alhier getrouwd in de kerk.

ACTE VAN CAUTIE, Nieuwkoop S&S, 14 april 1758, folio 276:
Willem Pietersz Westveen, wonende op Westveen, en Gerrit Zaal, wonende onder Camerik, aangestelde voogden over de minderjarige kinderen van Jan Huijbertz Cruijswijk en Anna Antonia Zaal, in haar leven egtelieden, mitsgaders Huijbert Cruijswijk, zoon en mede erfgenaam, dewelke te kennen geven sekere perselen land te willen transporteren aan Dirk Blesgraaff.

NOTARISAKTE (G.van Bork), Mijdrecht, 23 december 1766, nr. 696:
Compareerden Jan Adriaanse Brouwer en Pieter van Heumen in qualiteijt als bij acte op den 8 Junij 1750 voor den Nots: Hendr: van Voorst en get: voor Gerbrand Deeken aangestelde voogden over desselfs twee minderjarige kinderen bij Marritje Arisse Brouwer in Egten geprocreeert ter Eenre, en Arie Gerbrandse Deeken, ter andere zeijde, wonende den eerste comparant onder desen Gerechte, de tweede te Thamen, en den derden onder 't Gerecht van den Uijthoorn.
Ende geven zij eerste comparanten te kennen dat den derde comparant mundig geworden zijnde, sij luijden dierhalven haar ook hadde willen ontlasten van de administratie der goederen, penningen of effecten van den voorn: Arie Gerbrandse Deeken, tot nu toe onder hen lieden in qualit: voortz: berust hebbende.
Zoo als bij hem Eerste comparant ook is gedaen, oversulken zoo bekende hij derde comparant uijt handen van de voorseijde voogden (naar voorgaande Examinatie van de get: acte, als meede van den Inventaris des Boedels van de voorn: sijne kinders, mitsgaders van de schifting en scheijding des Boedels tusschen de Eerste Comparanten in hunne qualite en des derde comparants suster Grietje Gerbrandse Deeken, benevens derselven Egtgenoot Huijbert Kruijswijk op den 10 december 1750 voor denselven Nots: Hendr: van Voorst opgesijt ende wat hem derde comparant wat competeerenden ende aangedeelt 't zijnen genoegen gezien ontfangen te hebben zodanige goederen, penningen en Effecten als hem ten zaeken gemelt competeerende was, [etc.]

NOTARISAKTE (G. van Bork), Mijdrecht, 2 oktober 1769, nr. 912, blz. 177:
Aagtje Cornelisz Liesveld, weduwe van Huijbert Kruijswijk stelt Jan Adriaens Brouwer en Arij Gerbrandse Deeken aan als voogden over haar 1-jarige dochtertje Cornelia Kruijswijk.

NOTARISAKTE (G. van Bork), Mijdrecht, 11 december 1769, nr. 918, blz. 195:
Acte van Uijtkoop tusschen Aagtje Cornelisz Liesveld, weduwe en boedelhouster van Huijbert Janse Kruijswijk ter eenre en Jan Adriaanse Brouwer en Arij Gerbrandse Deeken, geassumeerde en gesurrogeerde voogden over desselfs kind met namen Cornelia Huijbertse Kruijswijk, ter andere zijde.

NOTARISAKTE (G. van Bork), Mijdrecht, 30 maart 1771, nr. 1012, blz. 401:
Acte van Scheijdinge tussen Izaac Pieters Blom en zijn dochtertje Neeltje ter eenre, en Jan Adriaanse Brouwer (wonende onder Mijdrecht) en Arij Deeken, als voogden over Cornelia Kruijswijk, ter andere zijde. [Jan tekent: Jan Arise Brouwer]

NOTARISAKTE (G. van Bork), Mijdrecht, 23 april 1771, nr. 1019, blz. 437
Jan Adnse Brouwer en Arij Deeken als voogden over Cornelia Kruijswijk welke voor drie vierde portie den Eijgendom competeert aan de Natemeldene huijsinge en Landerijen die bekenne voor zoo verre haar concerneert verhuurt en Izaac Pietersz Blom verklaarde alzo in huure aangestaan te hebben Een huijs, Erff, hooijhuijs en schuur met en benevens seeven en twintig morgen zoo weij als hooijland, gellegen aan de Booterdijck, etc. [w.g. Jan Ariaensz Brouwer]

KINDEREN VAN HUIJBERT JANSZ CRUIJSWIJCK EN AAGTJE CORNELIS LIESVELD:
 1. Anna Huiberts Kruijswijk,
  Gedoopt te Kudelstaart in de Geref. kerk op 9 maart 1766, overleden voor 2 oktober 1769.

  DOOPREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 9 maart 1766:
  Is gedoopt het kind van Huibert Jansz Kruijswijk en des Zelfs Huisvrouw en [!] Aegje Cornelisz Liesveld, met den naam van Anna.
  Getuige de Vader en Catharina Jooste Jonkers.
 2. Hendrikje Huiberts Kruiswijk,
  Gedoopt te Kudelstaart in de Geref. kerk op 26 november 1767 (Utrechtsche Dankdag), overleden voor 2 oktober 1769.

  DOOPREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 26 november 1767, Utrechtsche Dankdag:
  Is gedoopt 't kind van Huibert Jansz Kruiswijk en des Zelfs huisvrouwAegje Cornelisz Liesveld met den Naem van Henderikje.
  Getuige de vader.
  Peet Marrigje Plomp.
  Doophefster Caatje Jooste Jonker.
 3. Cornelia Huiberts Kruiswijk,
  Gedoopt te Kudelstaart in de Geref. kerk op 1 januari 1769, overleden na 1771.

  DOOPREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 1 januari 1769:
  Een kind gedoopt, waarvan Vader is Huibert Jansz Kruiswijk en Moeder Aagje Cornelisz Liesveld, en 't kind genaamt Cornelia.
  Getuige de Vader.
  Peet Marrijtje Plomp.
  Doopheftster Caatje Jooste Jonker.

  NOTARISAKTE (G. van Bork), Mijdrecht, 2 oktober 1769, nr. 912, blz. 177:
  Aagtje Cornelisz Liesveld, weduwe van Huijbert Kruijswijk stelt Jan Adriaens Brouwer en Arij Gerbrandse Deeken aan als voogden over haar 1-jarige dochtertje Cornelia Kruijswijk.

  NOTARISAKTE (G. van Bork), Mijdrecht, 11 december 1769, nr. 918, blz. 195:
  Acte van Uijtkoop tusschen Aagtje Cornelisz Liesveld, weduwe en boedelhouster van Huijbert Janse Kruijswijk ter eenre en Jan Adriaanse Brouwer en Arij Gerbrandse Deeken, geassumeerde en gesurrogeerde voogden over desselfs kind met namen Cornelia Huijbertse Kruijswijk, ter andere zijde.

  NOTARISAKTE (G. van Bork), Mijdrecht, 30 maart 1771, nr. 1012, blz. 401:
  Acte van Scheijdinge tussen Izaac Pieters Blom en zijn dochtertje Neeltje ter eenre, en Jan Adriaanse Brouwer (wonende onder Mijdrecht) en Arij Deeken, als voogden over Cornelia Kruijswijk, ter andere zijde.
  [Jan tekent: Jan Arise Brouwer]

  NOTARISAKTE (G. van Bork), Mijdrecht, 23 april 1771, nr. 1019, blz. 437:
  Jan Adnse Brouwer en Arij Deeken als voogden over Cornelia Kruijswijk welke voor drie vierde portie den Eijgendom competeert aan de Natemeldene huijsinge en Landerijen die bekenne voor zoo verre haar concerneert verhuurt en Izaac Pietersz Blom verklaarde alzo in huure aangestaan te hebben Een huijs, Erff, hooijhuijs en schuur met en benevens seeven en twintig morgen zoo weij als hooijland, gellegen aan de Booterdijck, etc.
  [w.g. Jan Ariaensz Brouwer]
VII-b.
Ari Gerbrandsz DEKEN,
Zoon van Gerrebrand Teunisz Deken en Marietje Arisz Brouwer [nr. VI-a], geboren in Steenwijk (gem. Uithoorn), gedoopt te Kudelstaart in de Geref. kerk op 24 maart 1737, van beroep veehouder aan de Boterdijk nr. 16 onder Uithoorn, Gereformeerd, vermeld als schepen van Uithoorn in 1775-1777 en in 1810, overleden te Uithoorn (Thamen) op 24 maart 1818, oud 81 jaar.
Gehuwd (1) te Thamen in de Geref. kerk, ondertrouw te Kudelstaart in de Geref. kerk op 11 april 1766 met Marretje NAP, geboren aan de Kromme Meijert te Uithoorn, gedoopt te Thamen in de Geref. kerk op 8 december 1743, overleden tussen 1773 en 1782, dochter van Willem Pietersz Nap en Cornelia Aris Vlot.
Gehuwd (2) te Kudelstaart in de Geref. kerk op 12 oktober 1783 met Jannigje KEETEL, geboren te Darthuizen, gedoopt te Leersum in de Geref. kerk op 3 december 1752, overleden te Uithoorn op 29 december 1813, oud 61 jaar, dochter van Teunis Keetel en Cuinera Loomeijer.

DOOPREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 24 maart 1737:
Den 24 Maert.
Is gedoopt het kint van Gerrebrand Deken en sijn huijsvrouw Marietie Aris Brouwer en is genaemt Ari.

DOOPREGISTER, Thamen, Geref. kerk, 8 december 1743:
Geboren aan de Kromme Meijert onder den Uijthoorn, Marretje, dochter van Willem Nap en Cornelia Aris Vlot.
Getuige Aaltje de Vlot.

DOOPREGISTER, Leersum, Geref. kerk, den 3 desember 1752:
Een kindt Jannigje.
Waer van vader is Theunis Keetel en meoder Cuijnera Loomeijder.

NOTARISAKTE, Thamen, 1750, nr. 230.
Deze akte meldt de erfdeling waarbij betrokken zijn Huijbert Jansz Cruijswijk en Grietje Gerbrands Deecken, Egtelieden, wonende aan de Boterdijk & Arie Gerbrandsz Deecken, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Gerbrand Deecken en Marietje Arisz Brouwer, vertegenwoordigd door Jan Arisz Brouwer en Pieter van Heumen.

NOTARISAKTE, Thamen, 18 september 1754, nr. 328:
Overdracht van de nalatenschap van zijn ouders door zijn oom Jan Arisz Brouwer.

ONDERTROUWREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 11 april 1766:
Arie Gerbrands Deeken, MJM, geboren en wonende op Steenwijk (Uithoorn) en Marrijtje Willemse Nap, minderj. JD, geb. op Blokland onder 't gerecht van den Uithoorn.

NOTARISAKTE (G. van Bork), Mijdrecht, 22 februari 1771, nr. 1003, blz. 289:
Acte van Voogdije van Izaac Pieters Blom betreffende diens dochter Neeltje, op Aart van Doorn en Arij Deeken.


Kaart van Mijdrecht en wijde omgeving, 1773.

OVERLIJDEN MARRETJE NAP:
Begraafregisters van Kudelstaart omvatten alleen de periodes 1734-1735, 1776-1778, 1789-1803 en 1809.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Kudelstaart, 7 december 1780 en 1 januari 1781, nr. 869:
Neeltje Blom, op den 29e september 1780 overleden aan de Boterdijk, heeft nagelaten, de impost op den collaterale successie, in de provintie Holland subject, alsse:
een obligatie staande ten naame, de voogden van Arij Gerbrandse Deeken, groot thien Hondert gulden, in dato 1e maart 1754, etc, Aldus voorenstaande Memorie doen formeeren bij den onder geteekende Izaak Blom, als vader en Erfgenaam, van de voorn: zijn overleedene minderjarige dogter Neeltje Blom.
Ende heeft Izaac Blom, woonende aan de Booterdijk, onder den Uijthoorn, bij Ede verklaard dat zijn dogter Neeltje Blom zijnes weetens geen andere of meerder goederen heeft nagelaten, etc.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Kudelstaart, 31 oktober. 1781, nr. 869:
Memorie van aangevinge: Izaak Pietersz Blom, op den 28 juli 1781 onder het gerecht van Uijthoorn overleeden, heeft nagelaten den impost op de collaterale successie in de provintie Holland subject, namentlijk:
1/6 in een obligatie groot f 1.000.- staande ten naame der voogden van Arij Gerbrandse Deeken in dato 1 maart 1754 en 1/6 in de helfte van vier ackers geleegen in de vrije Noordveen onder Amstelveen.
Aldus ondergeteekend bij de weduwe en boedelhoudster van wijlen Izaak Blom, Marretje Boekweijd.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Kudelstaart, 5 november 1782, nr. 874:
[Bij openbare verkoping van bokken en schuijten door de kinderen van Cornelis van der Wiel, koopt Arij Deeken een schuijt voor f 2.6.-]

ONDERTROUWREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 18 september 1783:
Door ds Theodorus Adriani Visch: Arie Deken, weduwnaar van Marritje Willemsz Nap, thans wonende a/d Boterdijk & Jannitje Ketel, JD geb. van Darthuijzen, laatst gewoond hebbende te Amerongen.
Alhier getrouwd 12 october 1783.


Kerk aan de Uithoorn naar een gewassen pentekening van Hendrik Tavenier, 1785.

DOOPGETUIGE:
Te Kudelstaart in de Herv. kerk op 18 maart 1787 van Cuinira, dochter van Jan Willemsz Brouwer en Marritje Ketel (doophefster Jannitje Ketel, huisvrouw van Arij Deeken).
Te Kudelstaart in de Herv. kerk op 2 maart 1788 van Teunis, zoon van Jan Willemsz Brouwer en Marritje Ketel (doophefster Jannitje Ketel, huisvrouw van Arij Deeken).
Te Kudelstaart in de Herv. kerk op 19 april 1789 op den dag "van mijne bevestiging (ds. Abraham Campen) van Cuinira, dochter van Jan Willemsz Brouwer en Marretje Keetel (peet en doophefster Jannetje Keetel).
Te Kudelstaart in de Herv. kerk op 19 december 1790 van Willem, zoon van Jan Willemsz Brouwer en Marretje Ketel (doophefster Jannetje Ketel).
Te Kudelstaart in de Herv. kerk op 14 maart 1792 van Cuinira, dochter van Jan Willemsz Brouwer en zijn Huijsvrouw Marretje Keetel, woonende aan den Booterdijk onder den Uijthoorn (peet en doophefster Jannetje Keetel, huijsvrouw van Arij Deken, woonende aan den Booterdijk onder den Uijthoorn).

GETUIGE GEBOORTEAANGIFTE:
Te Uithoorn op 28 juli 1811 van Geertje, dochter van Klaas van Veen en Annigje Hogenboom (getuigen Arie Deeken, 74 jaar, boer, Boterdijk nr. 16 en Jacob van der Greft, 42 jaar, boer, Boterdijk nr. 13)

NOTARISAKTE (notaris Willem Kloot), Uithoorn, 26 maart 1808, nr. 52:
Verkoop bij opbod van een woonhuis/annex winkel, gelegen in de Mennonietenbuurt voor f 975.- aan Ari Deken.
Huis wordt als volgt omschreven: Dit perceel aangelegt voor een Winkelhuis, is daartoe bizonder geschikt en geapproprieert, heeft eene daartoe allesints voordeeligen stand; en staat bij Uitstek plaizant, hebbende van voren een gezigt over het grootste gedeelte van Thamen en den Uithoorn, en de Schoone Riviere den Amstel.

OVERLIJDENSAKTE, Uithoorn, 29 december 1813, nr. 44:
In het Jaar 1813 den 29ste December zijn voor ons Mairie officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Uithoorn Departement van de Zuiderzee gecompareert Klaas van Veen, Oud 40 Jaaren, Boer, wonende in deze Gemeente en Jan Hoogeboom, Oud 34 Jaaren, Daggelder, wonende in deze Gemeente;
welke ons verklaard hebben dat op heden is overleden Jannetje Keetel, huisvrouw van Arie Deeken, boer in deze Gemeente woonagtig in den Ouderdom van 61 Jaaren;
en hebben de Declaranten deze Acte, nadat hun dezelve was voorgelezen nevens ons ondertekend.
[identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

OVERLIJDENSAKTE, Uithoorn, 26 maart 1818, nr. 5:
In den jare 1818 den 26ste Maart 's middags te 12 uur compareerde voor mij Schout officier van den Burgerlijken Staat te Uithoorn provincie Utrecht:
Aart Ketel, oud 52 jaar, wonende te Koppels, Bouman, als aanbehuwd Zoon, en Klaas van Buure, oud 29 jaren, wonende te Mijdrecht, marktschipper, mede als aanbehuwd Zoon, dewelke verklaren dat op den 24ste dezer 's morgens om 8 uur overleden is Arij Deken, Boer, oud 81 jaar, wonende in deze Gemeente,
en hebben de declaranten deze Acte, na voorlezing, benevens ons ondertekend.
[w.g.] Aart Keetel, Klaas van Buuren.
[identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

KINDEREN VAN VAN ARI GERBRANDSZ DEKEN EN MARRETJE WILLEMS NAP:
 1. Gerbrand Ariens Deeken,
  Geboren te Uithoorn, gedoopt te Thamen in de Geref. kerk op 12 april 1767, overleden te Uithoorn in 1767/68.

  DOOPREGISTER, Zevenhoven, Geref. kerk, 12 april 1767:
  Met toelatinge in Thamen gedoopt, waarvan bewijs weerom ontfange: Gerbrand, zoon van Arij Deeken en Marijtje Nap.
  Peet Cornelia Vlot.
  Kerkelijk behoren de "Deekens" bij Zevenhoven.
 2. Gerbrand Ariens Deeken,
  Geboren te Uithoorn, gedoopt te Thamen in de Geref. kerk op 24 juli 1768, overleden voor 1791.

  DOOPREGISTER, Zevenhoven, Geref. kerk, 24 juli 1768:
  Met toelatinge in Thamen gedoopt: Gerbrand, zoon van Arij Deeken en Marrijtje Willemsen Nap.
  Peet Lijsje Willemsen Nap.
 3. Marietje Ariens Deeken,
  Gedoopt te Kudelstaart in de Geref. kerk op 5 augustus 1770, overleden aldaar 1770-1773.

  DOOPREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 5 augustus 1770:
  Is gedoopt het kind van Ari Gerbrandsz Deeken en zijne huisvrouw Marietje Willemsz Nap en het kind genaamd Marietje.
  Getuigen de vader; doophefster en peet Elizabeth Willemsz Nap.
  [in kantlijn: obiit]
 4. Marietje Ariens Deeken,
  Gedoopt te Kudelstaart in de Geref. kerk op 2 mei 1773, overleden aldaar 1773/74.

  DOOPREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 2 mei 1773:
  Is gedoopt het kind van Ari Gerbrandsz Deeken en zijne huisvrouw Marietje Willemsz Nap, En het kind genaamd Marietje.
  Getuigen de Vader; peet en doophefster Lijsje Willemsz Nap.
  [in kantlijn: obiit]
KINDEREN VAN VAN ARI GERBRANDSZ DEKEN EN JANNIGJE KEETEL:
 1. Marritje Ariens Deeken,
  Geboren aan de Boterdijk in Uithoorn, gedoopt te Kudelstaart in de Geref. kerk op 20 juni 1784, overleden te Uithoorn op 13 maart 1795, oud 10 jaar.

  DOOPREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 20 juni 1784:
  Marritje, dochter van Arie Deeken en Jannitje Ketel. Obiit 13 maart 1795.
  Peet Marritje Ketel, getuige de vader.

  BEGRAAFREGISTER, Kudelstaart, 13 maart 1795:
  Het lijk van Marretje Deeken van de Boterdijk.
 2. Cuinira Ariens Deeken, zie nr. VIII-a.
  Geboren aan de Boterdijk in Uithoorn, gedoopt te Kudelstaart in de Ned. Hervormde kerk op 7 augustus 1785, overleden te Mijdrecht op 2 september 1814, oud 29 jaar.
  Gehuwd te Kudelstaart in de Hervormde kerk op 16 december 1810 met Klaas Willemsz van Buuren, geboren te Mijdrecht op 19 maart 1789, gedoopt in de Hervormde kerk aldaar op 22 maart 1789, van beroep marktschipper van Mijdrecht op Amsterdam en Utrecht, overleden te Mijdrecht op 6 augustus 1864, oud 75 jaar, zoon van Willem Klaasz van Buure, bouwman en van Niesje Aldewereld.
  Klaas van Buuren huwde (2) te Mijdrecht op 26 maart 1815 met Pieternella Wolffetang, gedoopt te Amsterdam in de Hervormde Westerkerk op 16 januari 1789, overleden te Mijdrecht op 4 augustus 1846, oud 57 jaar, dochter van Hendrik Wolffetang en Jany van Aalten.
  Klaas van Buuren huwde (3) te Mijdrecht op 10 maart 1861 met Teuntje van der Zaan, geboren te Mijdrecht op 11 september 1815, overleden te Vinkeveen en Waverveen op 10 februari 1875, oud 59 jaar, eerder weduwe van Hijmen van Veen, dochter van Jan van der Zaan, watermolenaar en van Elisabet Koorn.
 3. Grietje Ariens Deeken,
  Gedoopt te Kudelstaart in de Geref. kerk op 22 juli 1787, overleden aldaar voor 27 juli 1788.

  DOOPREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 22 juli 1787:
  Is gedoopt het kind van Arij Deeken en zijn Hvrouw Jannitje Ketel, de naam van het kind, was Grietje (obiit).
  Peet en doophefster Marritje Ketel, huijsvrouw van Jan Brouwer.
  Getuige de vader.
 4. Grietje Ariens Deeken,
  Geboren aan de Boterdijk in Uithoorn, gedoopt te Kudelstaart in de Geref. kerk op 27 juli 1788, overleden te Uithoorn in het huis aan de Boterdijk, begraven op de begraafplaats te Kudelstaart op 16 maart 1790, oud bijna 2 jaar.

  DOOPREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 27 juli 1788:
  Is gedoopt het kind van Arij Deeken en zijn Hvrouw Jannitje Ketel.
  De naam van het kind, was Grietje (obiit mt. 1790)
  Peet en doophefster Lijsje Willems Nap, huijsvrouw van Gerrit van Veen.
  Getuige de vader.

  BEGRAAFREGISTER, Kudelstaart, 16 maart 1790:
  Het kind van Arie Deecken, overleden aan de Boterdijk; Eigen graf nr. 72.
 5. Kind van Arij Deeken,
  Begraven te Kudelstaart op 28 oktober 1791.

  BEGRAAFREGISTER, Kudelstaart, 28 oktober 1791:
  Een kind van Arie Deken.
 6. Gerbrand Ariens Deeken,
  Geboren aan de Boterdijk in Uithoorn, gedoopt te Thamen in de Geref. kerk op 29 mei 1791, overleden te Uithoorn in het huis aan de Boterdijk op 24 januari 1796, oud 4 jaar.

  DOOPREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 29 mei 1791:
  Is met onze bewilliging te Thaamen gedoopt het kind van Arij Deeken en zijn huijsvrouw Jannetje Ketel.
  De naam van het kind was, Gerbrand, Obiit 24 jan. 1796.
  Peet en doophefster Lijsje Willemz Nap, weduwe van Gerrit van Veen.
  Getuige de vader.

  BEGRAAFREGISTER, Kudelstaart, 29 januari 1796:
  Het kind van Arie Deeken, Boterdijk.
 7. Grietje Ariens Deeken, zie nr. VIII-b.
  Gedoopt te Kudelstaart in de Ned. Herv. kerk op 4 augustus 1793, bouwvrouw te Oud-Wulven, overleden te Utrecht op 11 juli 1863, oud 69 jaar.
  Gehuwd (1) te Bunnik op 25 juli 1817 met Aard Keetel, gedoopt te Utrecht in de Geref. Catharinakerk op 22 januari 1765, van beroep landbouwer in Bunnik (1817), gemeenteraadslid van Oud-Wulven (1831), overleden te Oud-Wulven op 27 augustus 1831, oud 66 jaar, zoon van Jan Aardse Ketel en Engeltje Willems Schimmel.
  Gehuwd (2) te Oud-Wulven op 18 september 1833 met Gerrit van Stam, geboren te Maarssen op 18 oktober 1802, gedoopt in de Ned. Herv. kerk aldaar op 24 oktober 1802, van beroep werkman, bouwman overleden te Utrecht in zijn woning aan het Sterrenbosch S 183 op 23 maart 1870, oud 67 jaar, zoon van Frans van Stam en Adriaantje Gerrits Verkaaik, ook Van Kaaik.
  Gerrit van Stam huwde (2) te Utrecht op 12 januari 1870 met Gerrigje van Gelder, geboren aan de Meern onder Vleuten op 8 juli 1830, overleden te Maartensdijk op 20 augustus 1884, oud 54 jaar, dochter van Cornelis van Gelder, van beroep arbeider en van Adriana Lakerveld.
  Gerrigje van Gelder huwde (2) te Utrecht op 21 mei 1873 met Jacobus de Kruijf, geboren te Werkhoven op 10 september 1836, van beroep landbouwer, overleden te Stoutenburg op 23 augustus 1897, oud 60 jaar, zoon van Dirk de Kruijf, van beroep landman en van Geerke Adriana Kennedij.
VII-c.
Grietje Janze BROUWER,
Dochter van Jan Ariensz Brouwer en Geertje Martens Goedhart [nr. VI-b], geboren te Mijdrecht ca. 1764, Doopsgezind, naderhand Ned. Hervormd, deed belijdenis in de Hervormde kerk van Mijdrecht op 5 mei 1793, overleden te Mijdrecht op 13 september 1796, oud ca. 32 jaar.
Gehuwd (1) te Mijdrecht in de Hervormde kerk op 24 november 1786 met Maarten Jacobsz VAN DER GREFT, geboren te Mijdrecht, gedoopt in de Hervormde kerk aldaar op 23 november 1755, overleden te Mijdrecht op 5 september 1789, oud 33 jaar, zoon van Jacobus Meertensz van der Greft en Elsje Janse Nap.
Gehuwd (2) te Mijdrecht in de Hervormde kerk op 14 november 1790 met Jan Gerritsz SCHIPPER, geboren te Oudhuizen, gedoopt te Wilnis in de Hervormde kerk op 25 december 1757, van beroep bouwman, boer, overleden te Mijdrecht op 10 februari 1818, oud 60 jaar, zoon van Gerrit Hendriksz Schipper en Cornelia Janse van der Vecht.
Jan SCHIPPER huwde (2) te Mijdrecht, ondertrouw aldaar voor schout en schepenen op 20 juli 1798 met Cornelia PEIL, ook VAN DER PIJL, geboren te Streefkerk, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 12 juni 1772, overleden te Gouderak op 20 november 1832, oud 60 jaar, dochter van Cornelis Peil, ook Cornelis Cente van der Pijl, en van Ariaantje van Vliet.
Cornelia VAN DER PIJL huwde (2) te Mijdrecht op 25 november 1818 met Franciscus PAARDEKOPER, geboren te Bodegraven, gedoopt in de Ned. Herv. kerk aldaar op 11 januari 1795, van beroep slaapsteehouder in Aarlanderveen (1860), overleden te Alphen aan de Rijn op 16 mei 1873, oud 78 jaar, zoon van Abraham Paardekoper en Jacomijntje in 't Veld.
Franciscus PAARDEKOPER huwde (2) te Alphen aan de Rijn op 18 april 1833 met Aaltje DEN HARTOG, ook Aaltje DEN HERTOG, geboren te Sluipwijk op 6 januari 1803, gedoopt in de Hervormde kerk aldaar op 9 januari 1803, overleden te Aarlanderveen op 24 oktober 1860, oud 57 jaar, dochter van Arij den Hartog en Marrigje den Boggerdem.

DOOPREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, 23 november 1755:
Van mij een kind gedoopt, gen: Meerten.
De Vader Jacob van der Greft,
De Moeder Elsje Janse Nap,
Peetmoeij Wimptje Jacobs Munnik, Lidtmaat.
[in kantlijn bij de ouders:] geen van bijde Lidtm:

DOOPREGISTER, Wilnis, Geref. kerk, 25 december 1757:
Gedoopt te Wilnis, Jan, zoon van Gerrit Schipper en Kornelia van der Vecht, te Oudhuizen.
Getuige Lijsje van der Vecht, huijsvrouw van Willem van Es te Mijdrecht.

DOOPREGISTER, Streefkerk, Geref. kerk, 12 juni 1772:
Extract.
Uit het Register van Geboorte beginnende met den Jare 1740, berustende aan het Bureau vanden Burgerlijken Stand van de Gemeente Streefkerk is geextraheerd dat op den twaalfden Junij 1772 is geboren Cornelia, dogter van Cornelis Peil en Ariaantje van Vliet.
[bron: huwelijksbijlage dd 10 november 1818]

ONDERTROUWREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, blz. 48, 24 november 1786:
Zijn alhier in wettig ondertrouw aangeteekent Marte van den Greft, meerderjaarig J:M: geboore en woonende alhier, En Grietje Brouwer, minderjaarige J:D: geboore en woonende alhier.

BEGRAAFREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, 5 september 1789:
Register der Begravene Lijken te Mijdrecht Begonnen met den Jaaren 1760.
5 Septembr. 1789.
Maarten van der Greft.

ONDERTROUWREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, blz. 52, 22 oktober 1790:
Zijn alhier in wettig ondertrouw aangeteekent Jan Schipper, meerderjarig J.M., gebooren van Oudhuijzen en woonende onder Uijthoorn, En Grietje Brouwer, weduwe van Meerten van den Greft, woonende aan den Amstel onder Mijdrecht.
Getrouwt den 14 Novb. 1790.

ONDERTROUWREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 23 oktober 1790:
Den 23 Octob. Zijn bij ons op betoog van Mijdrecht in ondertrouw opgenoomen:
Jan Schipper, Meerderjaarige Jongman, geboortig van Oudhuijzen, woonende aan den Uijthoorn, En,
Grietje Brouwer Weduwe van Meerten van der Greft, woonende aan den Amstel onder Mijdrecht.
Welke hunne drie Huwelijksche voorstellingen bij ons onverhindert gehad hebben waarom wij hun betoog gegeeven hebben en zijn vervolgens te Mijdrecht den 14 November in den Huwelijke Staat bevestigt.

DOOPREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, 25 julij 1793 (blz. 184):
Den 5 Maij 1793 zijn alhier Drie Bejaard Menonieten naa voorafgaande gedaane Belijdenissen in de tegenwoordigheid van den geheelen Kerkeraad, gedoopt Grietje Brouwer, Arij Brouwer en Pieter Brouwer, zijnde Twee Broeders een een Zuster, waar van is Vader Jan Brouwer, Moeder Geertje Goedhart (LM).


Oudhuizen in 1813 naar een ingekleurde gravure van C. Jonker.

LIDMATEN, Mijdrecht, Geref. kerk, 5 december 1793:
Jan Schipper, met Attestatie van Thamen aan den Uijthoorn den 8 Novb. 1793.
ingekomen den 5 Decb. 1793.

DOOPREGISTER, Bodegraven, Ned. Herv. kerk, 11 januari 1795:
Extract:
Uit het Doop Register der Hervormde Gemeente te Bodegraven, dat op den Elfden van de maand Januarij 1795, is gedoopt.
Franciscus.
Zoon van Abraham Paardekoper en Jacomina in 't Veld.
[bron: huwelijksbijlage dd 10 november 1818]

BEGRAAFREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, 13 oktober 1796:
Register der Begravene Lijken te Mijdrecht Begonnen met den Jaaren 1760.
13 October 1796.
De Vrouw van Jan Schipper.

ONDERTROUWREGISTER, Mijdrecht, Schout & Scheepenen, 20 julij 1798:
In ondertrouw aangetekend Jan Schipper, weduwenaar van Grietje Brouwer en Cornelia van der Peil, meerderjaarige dochter; beiden onder Mijdrecht woonachtig, zijnde van de Gereformeerde Godsdienst.
Omme naar afloop van 3 Zondags proclamatien in den Echt te treeden.

DOOPREGISTER, Sluipwijk, Hervormde kerk, 9 januari 1803:
Extract:
In den jare 1803 den zesden Januarij geboren, en den negende gedoopt,
Aaltje,
dochter van Arij den Hartog en van Marrigje den Bogger.
[bron: huwelijksbijlage dd 18 april 1833]

GETUIGE:
Jan Schipper was op 22 januari 1815 getuige bij het huwelijk van zijn stiefzoon Jacob van der Greft in Uithoorn.

OVERLIJDENSAKTE, Mijdrecht, 10 februari 1818, nr. 8:
Den tiende februarij 1818, compareerde voor ons Schout van Mijdrecht belast met den Civielen Staat der selve Gemeente,
Willem Buisman, oud 47 Jaer, timmerman, wonende aan den Uijthoorn en Arij Brouwer, oud 48 Jaer, scheepmaker, wonende te Zevenhoven, dewelke ons verklaarden dat heden morgen ten vier uren Jan Schipper, van beroep bouwman, geboren te Wilnis den 23e December 1759, dus in den ouderdom van 58 Jaer ten Zijnen Huijse N binne dese Gemeente, was overleden.
En hebben de Comparanten Nevens ons na gedane voorlezing derzelven ondertekend.
[identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

NATIONALE MILITIE, Utrecht, 28 juli 1818:
Certificaat.
De gouverneur van de provincie Utrecht,
verklaart, dat Frans Paardekoper geboren te Bodegraven den 6 Jann: 1794 van beroep Boereknegt,
zoon van Abraham en van Jacomijntje in 't Veld, van beroep Metzelaar,
wonende te Mijdrecht, in den Jare 1814 binnen de Gemeente van Mijdrecht voor de Nationale Militie is ingeschreven, dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het Nummer 61, het welk hem tot den dienst verplichte hij daaraan voldaan heeft door het stellen van een Substituant, getrokken hebbende No. 571 met name Sarus Koene.
Signalement:
Lengte 5 vt, 6 dm, 2 sk.
Aangezigt langwerpig, voorhoofd smal, oogen bruin, neus groot, mond ord., kin rond, haar donkerbruin, wenkbraauwen idem, merkbare teekenen geen, handtekening kan niet schrijven.
[bron: huwelijksbijlage dd 10 november 1818]

HUWELIJKSAKTE, Mijdrecht, 25 november 1818, nr. 13:
Franciscus Paardekoper, gedoopt te Bodegraven in de Hervormde kerk, oud 24 jaar, zoon van Abraham, overleden en van Jacomijntje in 't Veld, en
Cornelia van der Pijl, gedoopt te Streefkerk in de Gereformeerde kerk, oud 46 jaar, dochter van Cornelis, overleden en van Ariaantje van Vliet, weduwe van Jan Schipper,
beide in deze gemeente wonende.
Getuigen:
Johannes Wolmerstell, oud 22 jaar, Bakker,
Arij Brouwer, oud 50 jaar, Scheepmaker,
Teunis Sterk, oud 23 jaar, bouman, en
Jacob Blanke, oud 62 jaar, bouman, wonende de twee Eerstgenoemde en laatste aan de gemeente Uijthoorn en de derde Getuijge te Bodegraven.
[samengevat]

OVERLIJDENSAKTE, Gouderak, 21 november 1832, nr. 35:
In het jaar 1832 den 21sten November des voormiddags Elf uren, compareerde voor ons Guellaume Jaques ten Brummeler Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijke Staat der gemeente Gouderak
Jacob van Vliet Franszoon, Bouwman, oud 57 jaren, Neef van de Overledene en Jan Luijt, Veldwachter, oud 48 jaren, goede bekende, beiden wonende binnen deze gemeente.
Dewelke verklaarden dat op den 20sten dezer maand November des morgens zeven uren in het huis Nommer 169 binnen deze gemeente is overleden Cornelia van der Pijl, zonder beroep, zonder bepaalde woonplaats thans verblijf houdende binnen deze gemeente, oud 60 Jaren, gehuwd met Franciscus Paardekoper, dochter van Cornelis van der Pijl en Ariaantje van Vliet indertijd echtelieden, beiden overleden.
En hebben wij deze acte alhier na gedane voorlezing met de comparanten getekend.
[identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

HUWELIJKSAKTE, Alphen (ZH), 18 april 1833, nr. 11:
Franciscus Paardekoper, geboren te Bodegraven, oud 38 jaren, zoon van Abraham Paardekoper en van Jacomina in 't Veld, weduwnaar van Cornelia van der Pijl, en
Aaltje den Hartog, geboren te Sluipwijk, oud 30 jaren, dochter van Arij den Hartog en van Marrigje den Boggerdem.
[samengevat]

OVERLIJDENSAKTE, Aarlanderveen, 25 oktober 1860, nr. 78:
In het jaar 1860, den 25sten der maand October is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Aarlanderveen, verschenen
Franciscus Paardekooper, oud 65 jaren, van beroep slaapsteehouder, en Hendrik Kettenes, oud 47 jaren, van beroep Kledermaker, wonende beide alhier;
welke ons verklaard hebben, dat op den 24sten van de maand October dezes jaars, des voormiddags ten elf ure, binnen deze Gemeente in het huis geteekend Nommer 56 overleden is:
Aaltje den Hertog, oud 57 jaren, zonder beroep, geboren te Sluipwijk en gewoond hebbende alhier, huisvrouw van den eerstgenoemden declarant, zijnde de namen van hare ouders den declaranten onbekend.
En is deze akte van overlijden, na gedane voorlezing, door de beide declaranten, benevens ons onderteekend.
[identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

OVERLIJDENSAKTE, Alphen (ZH), 17 mei 1873, nr. 47:
In het jaar 1873, den zeventienden der maand Mei zijn voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Alphen, Provincie Zuid-Holland, verschenen:
Jacobus Kuijvenhoven, oud 46 Jaren, van beroep Weesvader, wonende alhier, goede bekende van de overledene, en Klaas Jan Heep, oud 77 Jaren, van beroep Zonder, wonende alhier, goede bekende van de overledene, welke ons verklaard hebben dat Franciscus Paardekooper, van beroep Zonder, wonende te Alphen, den Zestienden der maand Mei dezes jaars, des namiddags ten half twee ure, in het huis nommer 492 staande onder deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van 78 Jaren, geboren te Bodegraven, Zoon van Abraham Paardekooper en van Jakomijntje in 't Veld, beiden overleden, Weduwenaar van Aaltje den Hartog.
Na gedane voorlezing is deze Akte door ons onderteekend nevens de aangevers.
[identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

KINDEREN VAN MAARTEN JACOBSZ VAN DER GREFT EN GRIETJE JANZE BROUWER:
 1. Jacob Maartensz van den Greft,
  Geboren te Thamen, gedoopt te Mijdrecht in de Hervormde kerk op 4 februari 1787, overleden te Thamen op 20 februari 1787, oud ruim 2 weken.

  DOOPREGISTER, Mijdrecht, Herv. kerk, 4 februari 1787, blz. 170:
  Een kind (te Thamen) gedoopt, gen: Jacob.
  Vader Maarten van der Greft.
  Moeder Grietje Brouwer.
  Getuige Elsje Nap, LM.

  BEGRAAFREGISTER, Mijdrecht, Ned, Herv. kerk, 20 februari 1787:
  Ontfangst weegens Begraven.
  Een Kind van; Maarten Greft.
 2. "Kind" van Maarten van den Greft,
  Begraven te Mijdrecht op 19 februari 1788.

  BEGRAAFREGISTER, Mijdrecht, Ned, Herv. kerk, 19 februari 1788:
  Ontfangst weegens Begraven.
  Een kind van Maarten van den Greft, Choor..........3.-.-.
 3. Jacob Maartensz van der Greft, zie nr. VIII-c.
  Geboren te Thamen, gedoopt te Mijdrecht in de Hervormde kerk op 19 juli 1789, van beroep boerenknecht, daggelder, werkman, nachtwacht (1844), Ned. Hervormd, woonde te Uithoorn/Thamen (1817-1831), te Aalsmeer (1829) en te Mijdrecht (1815 en 1833-1854), overleden te Utrecht op 18 maart 1858, oud 68 jaar.
  Gehuwd te Uithoorn op 22 januari 1815 met Cornelia de Graaf, geboren te Uithoorn, gedoopt te Kudelstaart in de Hervormde kerk op 10 juni 1792, van beroep boerenmeid, overleden te Mijdrecht op 27 september 1854, oud 62 jaar, dochter van Claas de Graaf en Anna Maria Cordes Meijer, ook Maria Caatje Coordes.
KINDEREN VAN JAN GERRITSZ SCHIPPER EN GRIETJE JANZE BROUWER:
 1. Cornelia Jans Schipper,
  Geboren te Thamen, gedoopt te Mijdrecht in de Hervormde kerk op 30 oktober 1791, overleden te Mijdrecht op 30 mei 1794, oud ruim 2 jaar.

  DOOPREGISTER, Mijdrecht, Hervormde kerk, 30 oktober 1791, blz. 180:
  Een kind gedoopt (te Thamen) gen: Cornelia, vader Jan Schipper, moeder Mietje Brouwer, getuige Pietje Schipper.

  BEGRAAFREGISTER, Mijdrecht, Ned, Herv. kerk, 30 mei 1794:
  Ontfangst weegens Begraven.
  Een kind van Jan Schipper..........3.-.-.
 2. Jan Jansz Schipper,
  Geboren te Thamen, gedoopt te Mijdrecht in de Hervormde kerk op 8 december 1793, van beroep boerenknecht, overleden te Mijdrecht op 4 juni 1814, oud 20 jaar.
  Ongehuwd.

  DOOPREGISTER, Mijdrecht, Hervormde kerk, 8 december 1793, blz. 185:
  Een kind (te Thamen) gedoopt, gen: Jan, Vader Jan Schipper (LM), Moeder Grietje Brouwer (LM), getuigen Geertje en Arij Brouwer (beiden LM).

  OVERLIJDENSAKTE, Mijdrecht, 6 juni 1814, nr. 66:
  Den Zesden Junij des Jaars 1814, verschenen voor ons, Burgemeester van Mijdrecht in de provincie Utrecht, belast met den Burgerlijken Stand derzelve Gemeente:
  Jan Schipper, oud 54 Jaren, Boer, en Christiaan Schoen...., oud 42 jaren, Chirurgijn, beiden wonende binnen deze Gemeente.
  Dewelken ons verklaarden dat Jan Schipper, oud twintig Jaren, Boereknegt, Zoon van den Eersten Declarant en zijne huisvrouw Cornelia van der Pijl, geboren binnen deze Gemeente op Zaturdag den vierden dezer maand des namiddags ten vier Uuren, ten huize van gemelde zijn Vader was komen te overlijden.
  En hebben de Comparanten nevens ons de tegenwoordige acte onderteekend, na gedane voorlezing van dezelve.
  [identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

  OPMERKING:
  In bovenstaande overlijdensakte wordt ten onrechte Cornelia van der Pijl aangeduid als de moeder van Jan Schipper. Dit moet uiteraard Grietje Brouwer zijn.
 3. Cornelis Jansz Schipper,
  Geboren te Thamen, gedoopt te Mijdrecht in de Hervormde kerk op 7 december 1794, overleden te Mijdrecht op 24 oktober 1798, oud ruim 3 jaar.

  DOOPREGISTER, Mijdrecht, Hervormde kerk, 7 december 1794, blz. 188:
  [Gedeeltelijk onleesbaar; wel leesbaar:] Cornelis / Vader Jan Schipper (LM), Moeder Grietje Brouwer (LM), getuige Pietertje Schipper.

  BEGRAAFREGISTER, Mijdrecht, Ned, Herv. kerk, 24 oktober 1798:
  Ontfangst weegens Begraven.
  Een Kind van Jan Schipper met huu.. ..........4.10.-.
 4. Gerrit Jansz Schipper,
  Geboren te Thamen op 30 september 1796, gedoopt in de Hervormde kerk aldaar op 2 oktober 1796, overleden te Mijdrecht op 10 maart 1812, oud 15 jaar.

  DOOPREGISTER, Mijdrecht, Hervormde kerk, 31 (?) september 1796, blz. 195:
  Een kind gebooren den 31 september, genaamt Gerrit.
  Vader Jan Schipper, moeder Grietje Brouwer, getuige Marretje Schipper, alle 3 litmaat.
  Gedoopt den 2 oct. door dominie Immink, predikant te Tamen aan den Uijthoorn.

  OVERLIJDENSAKTE, Mijdrecht, 11 maart 1812, nr. 26:
  Op heden den Elfde dag der maand Maart 1812, compareerde voor ons H. A. van Doorn van Noordscharwoude, Maire van Mijdrecht, arrondissement Utrecht, departement der Zuijderzee, waarnemende de werkzaamheden van Publik Ambtenaar des Burgerlijke Stands,
  Jan Schipper, oud 52 Jaaren, van beroep Boer, Marcelis de Jong, oud 25 Jaaren, van beroep grutter, Hendrik Bosdijk, oud 21 Jaaren, van beroep gruttersknegt, allemaal onder Mijdrecht, welke mij verklaart hebben,
  dat Gerrit Schipper, oud 15 Jaaren, op den tiende dag der Maand Maart, des middags ten half vier Uuren ten Huijze van den eersten Comparant is overleden.
  Volgens deeze Verklaring en op de aanvrage daer toe aan mij gedaan, heb ik de tegenwoordige acte opgemaakt, die door de bovenstaande getuigen benevens mij is getekend.
  [identieke weergave van de oorspronkelijk akte]
VII-d.
Pieter Jansz BROUWER,
Zoon van Jan Ariensz Brouwer en Geertje Martens Goedhart [nr. VI-b], geboren te Mijdrecht op 6 oktober 1767, van beroep dagloner, werkman, Doopsgezind, deed belijdenis in de Hervormde kerk van Mijdrecht op 5 mei 1793, vanaf dat jaar lidmaat van de Ned. Hervormde kerk, woont na 1796 te Amsterdam, verhuist ca. 1811 naar Aalsmeer-Oost, overleden te Aalsmeer op 22 februari 1837, oud 69 jaar.
Ondertrouw te Mijdrecht in de Ned. Hervormde kerk op 2 maart 1792 met Marrijtje Dirks RIJNSBURGER, geboren te Mijdrecht op 4 juli 1766, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 13 juli 1766, deed op 29 maart 1799 belijdenis in die kerk, overleden te Aalsmeer op 6 maart 1840, oud 73 jaar, dochter van Dirck Pieterz Rhijnsburger en Leuntje Janse Kater.
Pieter en Marrijtje konden geen van beiden schrijven.

KORTE LEVENSBESCHRIJVING:
Enkele jaren na de dood van zijn doopsgezinde vader Jan Brouwer, stapte Pieter met zijn broer Arie en zuster Grietje uit de Doopsgezinde kerk en sloten zij zich aan bij de Ned. Hervormde kerk.
Rond 1800 vestigden Pieter en zijn vrouw zich in Amsterdam waar hun twee kinderen geboren werden. Door de Franse bezetting raakte Nederland meer en meer afgesloten van zijn overzeese gebiedsdelen, die allen door de Engelsen werden bezet. De vroeger zo belangrijke handelsstad Amsterdam kwijnde weg.
Duizenden Amsterdammers verlieten de stad. Zo ook Pieter Brouwer en zijn gezin. Zij vestigden zich in Aalsmeer-Oost, niet ver van Pieter's geboortestreek.
Opmerkelijk is dat Pieter kennelijk onbemiddeld was. Van beroep was hij een eenvoudig werkman, dit terwijl zijn broer Arie als scheepstimmerman de kost verdiende.
Ook Pieter's vader Jan was redelijk welgesteld en veel gevraagd als voogd of zaakwaarnemer. Hij bezat een vrij groot boerenbedrijf in de Mennonietenbuurt aan de Amstel tussen Uithoorn en Mijdrecht.
Voor het verschil in welstand tussen vader en zoon heb ik geen verklaring kunnen vinden.

DOOPREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, 13 juli 1766, blz. 132:
XIII Julij, Gedoopt MARRIJTJE, geboren den 4e egdem.
Vader Dirk Rijnsburger, Geen L.
Moeder Leuntje Kater, Geen L.
Getuige Lijsje Rijnsburger.

ONDERTROUWREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, den 2 Maart 1792:
Zijn hier in wettig Ondertrouw aangeteekent: Pieter Brouwer, Minderjarige J.M., gebooren en woonende onder Mijdrecht & Marretje Rijnsburger, minderjarige J.D., gebooren en woonende alhier.

DOOPREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, 5 mei 1793, blz. 184:
Den 5 Maij 1793 zijn alhier Drie Bejaarde Menonieten naa voorafgaande gedaane Belijdenissen in de tegenwoordigheid van den geheelen Kerkenraad, gedoopt Grietje Brouwer, Arij Brouwer en Pieter Brouwer, zijnde Twee Broeders en een Zuster, waarvan is vader Jan Brouwer, Moeder Geertje Goedhart (LM).
[in kantlijn:] Doopcedul gegeven den 25 Junij 1793.

LIDMATENREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, 1793-1804:
[Vertrek vanuit Mijdrecht naar Amsterdam werd in dit register niet vermeld].

LIDMATEN, Mijdrecht, Geref. kerk, 29 maart 1799:
Den 22 Maart 1799 deeden, in de tegenwoordig[heid] van den ouderling ......... de onderstaande personen belijdenis:
Cornelis van Wieringen [e.a.]
Vervolgens hebben den 29 dito nog belijdenis gedaan:
Margje Rijnsburger [e.a.]

OPMERKING:
Pieter en Marrijtje konden geen van beiden schrijven.

REGISTRE CIVIQUE:
Pieter moet na 1811 naar Aalsmeer verhuisd zijn; in dat jaar wordt zijn naam niet genoemd in de Registre Civique aldaar.

GETUIGE (Pieter):
In Aalsmeer op 20 oktober 1816 bij het huwelijk van Jacob Gaalswijk en Elisabeth Zwanenburg; Pieter wordt vermeld als behuwdbroeder van de bruid, van beroep daggelder.

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 22 februari 1837, nr. 8:
Den Tweeentwintigste dag der maand Februari van 't jaar Achttienhonderd Zeven en Dertig ten twaalf ure, op den middag.
Acte van Overlijden van Pieter Brouwer, overleden den tweeentwintigsten dezes ten Een ure, des nachts, oud Negenenzestig jaren, wonende en overleden alhier, van beroep werkman, geboren te Mijdrecht den Zesden October Zeventienhonderd Zeven en Zestig.
Zoon van Jan Brouwer en Geertje Zwanenburg, beiden overleden en Echtgenoot van Maritje Rijnsburg, oud Zeventig Jaren, zonder beroep, en wonende alhier.
Op de verklaring van Jan Brouwer, Zoon van de overledene, oud Eenendertig jaren, wonende alhier, van beroep werkman, en van Christiaan Lindenaar, wonende mede alhier, van beroep Bode, oud Eenendertig jaren, bekende van de overledene.
Na mijne voorlezing geteekend door de tweede Comparant als verklarende de Eerste niet te kunnen schrijven, bevestigd, ingevolge de wet door mij ondergeteekende,
Ambtenaar van de Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.
[bron: website Family Search]

OVERLIJDENSAKTE, Aalsmeer, 7 maart 1840, nr. 11:
Op heden den Zevenden der maand Maart Achttienhonderd en Veertig, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Aalsmeer in het huis der Gemeente verschenen: Jan Brouwer, van beroep werkman, oud vijfendertig jaren, wonende te Aalsmeer, Zoon van de na te noemen Overledene en Gerrit van Dam, van beroep werkman, oud vijfenveertig jaren, wonende te Aalsmeer, behuwdzoon van de Overledene, welke ons hebben verklaard dat op den Zesden dezer des avonds ten Elf ure, in het huis staande in het ............. No. 96 is overleden Martje Rijnsburg, van beroep geen, wonende als voren, in den ouderdom van Vierenzeventig jaren, echtgenote van Pieter Brouwer, dochter van wijlen Albert Rijnsburg en van wijlen Leuntje de Kater, verklarende de Zoon van den Overledene niet te kunnen schrijven, zijnde geboren te Mijdrecht.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door ons is onderteekend.
[identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

KINDEREN:
 1. Geertie Brouwer,
  Geboren te Mijdrecht, gedoopt in de Hervormde kerk aldaar op 13 januari 1793, overleden voor 9 mei 1803.

  DOOPREGISTER, Mijdrecht, Hervormde kerk, blz. 183:
  De 13 Jan: 1793 Een kind alhier gedoopt gen: Geertie.
  Vader Pieter Brouwer.
  Moeder Marretje Reijnsburg.
  getuigen Geertje Goedhart en Jan Schipper, beiden LM.


  OVERLIJDEN:
  Niet te Mijdrecht of Amsterdam 1793-1803.
 2. Jan Brouwer,
  Geboren te Mijdrecht, gedoopt in de Hervormde kerk aldaar op 10 april 1796, overleden voor 7 november 1805.

  DOOPREGISTER, Mijdrecht, Hervormde kerk, blz. 193:
  Den 10 april 1796 Een kind gedoopt door Domene van Stavere van Vinkeveen 't kind genaamd Jan.
  Vader Pieter Brouwer (LM),
  Moeder Marretje Rijnsburger,
  Peet Grietje Brouwer (LM).

  OVERLIJDEN:
  Niet te Mijdrecht of Amsterdam 1796-1805.
 3. Geertje Brouwer, zie nr. VIII-d.
  Geboren te Amsterdam op 9 mei 1803, gedoopt in de Ned. Hervormde Zuiderkerk aldaar op 15 mei 1803, overleden te Aalsmeer op 8 september 1850, oud 47 jaar.
  Buitenechtelijke relatie (1) met N.N. waaruit op 25 februari 1834 Geertje's dochter Grietje geboren werd.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer op 22 juni 1837 met Gerrit van Dam, geboren te Oudshoorn op 5 oktober 1792, gedoopt in de Ned. Hervormd kerk aldaar op 7 oktober, van beroep arbeider, werkman, Ned. Hervormd, overleden te Aalsmeer op 30 september 1844, oud 51 jaar, zoon van Willem van Dam en Annigje Verweij.
  Gerrit was eerder gehuwd te Aalsmeer op 7 december 1823 met Willemijntje Harting, geboren te Aalsmeer op 6 juli 1800, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 13 juli, overleden te Aalsmeer op 4 april 1834, oud 33 jaar, dochter van Jan Willems Harting, van beroep visser en van Guurtje Klaasz Eigenhuis.
 4. Jan Brouwer, zie nr. VIII-e.
  Geboren te Amsterdam op 7 november 1805, gedoopt in de Ned. Hervormde Zuiderkerk aldaar op 20 november 1805, van beroep werkman, overleden te Aalsmeer op 18 augustus 1896, oud 90 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 22 februari 1829 met Gerrarda Rinkel, ook Gerritje Rinkel, geboren te Aalsmeer op 11 augustus 1808, gedoopt in de Oud-Katholieke Statie aan de Kerkweg in Aalsmeer-Oost op 16 augustus 1808, overleden te Aalsmeer op 19 oktober 1848, oud 40 jaar, dochter van Dirrik (Dirk) Gerritsz Rinkel en Gerretje Andriesse Smit.


Gezicht op Mijdrecht, 1770, naar een kopergravure van Hermanus Schouten.[Laatst gewijzigd op 25 april 2014]
ZESDE GENERATIE ACHTSTE GENERATIE