Beknopte Parenteel van Jan van Aarem en Catharina van Geldermalsen
Tweede Generatie

Anthonie Pieter VAN AAREM.
Zoon van Jan van Aarem en Catharina van Geldermalsen [nr. I], geboren te Rotterdam op 17 februari 1805, gedoopt in de Ned. Herv. Grote kerk op 10 maart 1805, van beroep commies bij het bureau van de inspecteur van de Geneeskundigen dienst der landmacht, eervol ontslag met recht op pensioen in 1870, overleden te 's-Gravenhage op 7 mei 1888, oud 83 jaren.
Gehuwd te 's-Gravenhage op 6 december 1848 met Theodora Wilhelmina VAN DER MEIJDE, geboren te 's-Gravenhage op 24 januari 1822, Ned. Herv., verhuist op 10 december 1898 van Voorburg naar 's-Gravenhage, overleden aldaar op 15 april 1917, oud 95 jaren, dochter van Willem van der Meijde en Cecilia Cornelia van Dijk.

HUWELIJKSAKTE, Den Haag, 6 december 1848, nr. 508.
Anthonie Pieter van Aarem, oud 43 jaren, Ambtenaar, geboren te Rotterdam, wonende alhier, meerderjarige zoon van Jan van Aarem en Catharina van Geldermalsen, beiden overleden, En
Theodora Wilhelmina van der Meijde, oud 26 jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Willem van der Meijde, zonder beroep en Cecilia Cornelia van Dijk, beiden wonende alhier.
Voorts verklaren bruid en bruidegom dat van hun geboren zijn drie kinderen:
Theodor Anton Willem van der Meijde, geboren te 's-Gravenhage op 23 Maart 1844.
Anthonia Dorothea Cecilia van der Meijde, geboren te 's-Gravenhage op 18 December 1845.
Jan Kato Adriaan van der Meijde, geboren te 's-Gravenhage op 16 Februari 1847, welke drie kinderen zij erkennen voor hunne zonen en dochter.
Getuigen:
Anthonie Blom, 63 jaren.
Jan Louis Bron, ambtenaar, 31 jaren.
Louis Jean Leonard Deij, ambtenaar, 45 jaren.
Johannes Wentzel, gepensioneerd kapitein, 51 jaren.
[bron: Digitale Stamboom Den Haag

] HUWELIJKSADVERTENTIE.
Getrouwd:
Anthonij Pieter van Aarem en Theodora Wilhelmina van der Meijde.
's Gravenhage, den 6 December 1848.
Eenige kennisgeving.
[bron: Dagblad van 's Gravenhage, 8 december 1848]


OVERLIJDENSAKTE, 's-Gravenhage, 8 mei 1888, nr. 1328.
Verklarende, dat Anthonij Pieter van Aarem, zonder beroep, wonende alhier, op den 7den dezer, des morgens te negen uren is overleden, oud 83 jaren, geboren te Rotterdam, echtgenoot van Theodora Wilhelmina van der Meijde, zonder beroep, zoon van Jan van Aarem en van Catharina van Geldermalsen, beiden overleden.
[bron: Digitale Stamboom Den Haag]

BEVOLKINGSREGISTER, 's-Gravenhage, 1913-1939:
Wed. Aarem. van, Anthonie Pieter
geb. Meijde van der.
Datum inschrijving Den Haag: 10/12/98, Meijde, van der, Theodora Wilhelmina, v., geb, 24-1-22 te Den Haag, weduwe, Ned. Herv., vestiging te Den Haag op 9/12/98 vanuit Voorburg, overleden 15-4-17, gepensioneerd.
[bron: Digitale Stamboom Den Haag]

-------------------------------------------------------------------------------------

ADRESBOEK 'S-GRAVENHAGE.
Ministerie van Oorlog.
Geneeskundige dienst, Bureau van den inspecteur.
Adjunct-commies A.P. van Aarem:
[...............]1849.
aan den Gortmolen N3771850-1851.
nabij het station van den spoorweg N351g1853-1855.
Loosduinsche weg A 2581856-1859.
[bron: Residentie-Almanak (1823-1903), 1852-1860]

ADRESBOEK 'S-GRAVENHAGE.
Ministerie van Oorlog.
Geneeskundige dienst, Bureau van den inspecteur.
Commies A.P. van Aarem:
Loosduinsche weg 11      1861-1869.
[bron: Residentie-Almanak (1823-1903), 1862-1870]

BEVORDERING.
Z.M. heeft verleend den rang van adj.-commies aan de 1ste klerk A.P. van Aarem, met ingang van den 1sten Jan. 1850.
[bron: Algemeen Handelsblad, 3 november 1849]

BEVORDERING.
Bij besluit van den 28 dezer, no. 28, heeft Z.M. goedgevonden te benoemen:
bij het Ministerie van Oorlog tot commies de adj.- commies A.P. van Aarem.
[bron: Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage, 2 februari 1861]

PENSIOEN.
Z.M. heeft aan den commies A.P. van Aarem, ambtenaar bij het bureau van den inspecteur van den geneeskundigen dienst der landmacht een eervol ontslag uit zijne betrekking verleend, behoudens zijne aanspraken op pensioen.
[bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 22 juni 1870]

BIJ HUWELIJK ERKENDE KINDEREN:

 1. Theodor Anton Willem van Aarem, zie nr. III-a.
  Geboren te 's-Gravenhage op 23 maart 1844, van beroep tokohouder in Semarang (1885-1892), overleden te Batavia op 16 november 1895, oud 51 jaren, begraven op de Begraafplaats Tanahabang, Weltevreden.
  Gehuwd te Semarang op 23 maart 1874 met Maria Wilhelmina van der Ven, logementhoudster hotel Van Heel te Semarang (1893-1900).
 2. Anthonia Dorothea Cecilia van Aarem,
  Geboren te 's-Gravenhage op 18 december 1845.
 3. Jan Kato Adriaan van Aarem, zie nr. III-b.
  Geboren te 's-Gravenhage op 16 februari 1847, opziener 3de klasse bij het boschwezen, gegageerd Adjudant-onderofficier Artillerie (1899), overleden te Magelang op 20 februari 1899, oud 52 jaren.
  Gehuwd te Buitenzorg op 21 oktober 1882 met de inlandse vrouw Hermina, bij de doop genaamd Marie.
KINDEREN VAN ANTHONIE PIETER VAN AAREM EN THEODORA WILHELMINA VAN DER MEIJDE.

 1. Susanna Catharina Cornelia van Aarem,
  Geboren te 's-Gravenhage op 27 december 1848, overleden aldaar op 18 december 1920, oud 71 jaren.
  Gehuwd "met de handschoen" te 's-Gravenhage op 20 augustus 1873 met Hendrik Jan Boonk, geboren te Zutphen in 1835/36, kapitein der infanterie bij het Oost-Indisch leger te Bandjermasin op Borneo (1873), overleden voor 18 december 1920, zoon van Hendrik Jan Boonk en Gerardina Bosman.

  GEBOORTEAKTE, 's-Gravenhage, 30 december 1848, nr. 2442.
  Anthony Pieter van Aarem, oud 43 jaren, ambtenaar, wonende alhier.
  Dewelke ons heeft verklaard dat van hem comparant en zijne huisvrouw Theodora Wilhelmina van der Meijde, op den 27sten des avonds ten 9 uur is geboren een kind van het vrouwelijke geslacht, aan hetwelk hij verklaarde de naamen te geven van Susanna Catharina Cornelia.
  [bron: Digitale Stamboom Den Haag]

  HUWELIJKSAKTE, 's-Gravenhage, 20 augustus 1873, nr. 626:
  Gerhard Alexander Anthonie Janse, oud 26 jaren, correspondent bij de Associatie Cassa, wonende te Amsterdam, als bij .... op den eersten Mei dezes jarens, voor den Secretaris der Residentie Zuider- en Ooster afdeeling van Borneo, Hendrik Gerrit Maks, als zoodanig fungerend Notaris te Bandjermasin, en getuigen verleden, ten deze bijzonderlijk gemagtigd door:
  Hendrik Jan Boonk, oud 37 jaren, kapitein der infanterie bij het Oost-Indisch leger, geboren te Zutphen, wonende te Bandjermasin in Nederlandsch Oost-Indie, meerderjarige zoon van Hendrik Jan Boonk, overleden en Gerardina Bosman, zonder beroep, wonende te Zutphen,
  En Susanna Catharina Cornelia van Aarem, oud 24 jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Anthonij Pieter van Aarem, zonder beroep en Theodora Wilhelmina van der Meijde, beiden wonende alhier.
  Getuigen:
  Christoph Wilhelm Voet, gepensioneerd majoor der Artillerie, 71 jaren.
  Johannes van Weeren, kapitein der Infanterie, 43 jaren.
  Jan Jacob de Wap, doctor in de letteren, 67 jaren.
  Leonardus Hermanus Verweij, doctor in de medicijnen, 56 jaren.
  [bron: Digitale Stamboom Den Haag]

  OVERLIJDENSAKTE, 's-Gravenhage, 20 december 1920, nr. 4134.
  Verklarende dat Susanna Catharina Cornelia van Aarem, zonder beroep, wonende alhier, op den 18de dezer des voormiddags ten een ure is overleden, oud 71 jaren, geboren alhier, weduwe van Hendrik Jan Boonk, dochter van Anthonij Pieter van Aarem en Theodora Wilhelmina van der Meijde, beiden overleden.
  [bron: Digitale Stamboom Den Haag]
 2. Mathilda Charlotte van Aarem.
  Geboren te 's-Gravenhage op 7 april 1852, Ned. Herv., verhuist op 16 februari 1902 van Laeken naar 's-Gravenhage, overleden aldaar op 24 september 1918, oud 66 jaren.
  Gehuwd te 's-Gravenhage op 12 februari 1873 met Cornelis Adrianus van Randwijk, geboren te 's-Gravenhage in 1834/35, kap. infanterie bij het Oost-Indisch leger, overleden voor 1899, zoon van Johannes van Randwijk en Henderika Magdalena Wijdom.

  GEBOORTEAKTE, 's-Gravenhage, 8 april 1852, nr. 759.
  Anthony Pieter van Aarem, oud 47 jaren, ambtenaar, wonende alhier.
  Dewelke ons heeft verklaard dat van hem comparant en zijne huisvrouw Theodora Wilhelmina van der Meijde, op den 7den dezer des morgens ten half zes uur is geboren alhier een kind van het vrouwelijke geslacht, aan hetwelk hij verklaarde de naamen te geven van Mathilda Charlotte.
  [bron: Digitale Stamboom Den Haag]

  HUWELIJKSAKTE, 's-Gravenhage, 12 februari 1873, nr. 114:
  Cornelis Adrianus van Randwijk, oud 38 jaren, van beroep kapitein der Infanterie bij het Oost-Indisch Leger met verlof, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Johannes van Randwijk en Henderika Magdalena Wijdom, beiden overleden,
  En Mathilda Charlotte van Aarem, oud 20 jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, minderjarige dochter van Anthonij Pieter van Aarem, zonder beroep en Theodora Wilhelmina van der Meijde, beiden wonende alhier.
  Getuigen:
  Gerrit Janse, zonder beroep, 76 jaren.
  Gerhard Alexander Antonie Janse, correspondent, 26 jaren.
  Johannes van Weeren, kapitein, 43 jaren.
  Willem Eliza Pieter Monhemius, 2e luitenant der artillerie, 41 jaren.
  [bron: Digitale Stamboom Den Haag]

  ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED-INDIE.
  Aarem, J.Th. van - Comm. 3e kl P.T. d. - Buitenzorg Tjiwaringin.
  Aarem, W.H.E. van - Particulier - Semarang.
  Aarem, J.K.A. van - Gegag. Adj. Onderoff. Art. - Magelang.
  Randwijk, Wed: kapt: inf. C.A. van - geb. M.C. van Aarem - Voorburg.
  [bron: Almanak van Ned.-Indie, 1899, blz. 103 en 628]

  BEVOLKINGSREGISTER, 's-Gravenhage, 1913-1939.
  Gezinskaart.
  Wed. Randwijk, van, Cornelis Adrianus, geb. v. Aarem.
  Inschrijving Den Haag: 16.12.02.
  Mathilde Charlotte van Aarem, geboren te 's-Gravenhage op 7.4.52, weduwe, Ned. Herv., aankomst vanuit Laeken, overleden te 's-Gravenhage op 24.9.18, gepensioneerd.
  [bron: Digitale Stamboom Den Haag]

  OVERLIJDENSAKTE, 's-Gravenhage, 25 september 1918, nr. 3393.
  Verklarende dat, Mathilda Charlotte van Aarem, zonder beroep, wonende alhier op den 24e dezer, des morgens ten half vier ure is overleden, oud 66 jaren, geboren alhier, weduwe van Cornelis Adrianus van Randwijk, dochter van Anthonij Pieter van Aarem en van Theodora Wilhelmina van der Meijde, beiden overleden.
  [bron: Digitale Stamboom Den Haag]


[Laatst gewijzigd op 31 januari 2012]
DERDE GENERATIE EERSTE GENERATIE